Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.77 MB
2023-07-26 13:04:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
115
175
Rövid leírás | Teljes leírás (296.48 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 045-048. szám november
44. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jtfagy»K&iifcsa. Retodík évfolyam.

45. szám, november 7. 1868,,
•r.h»
. Elterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Ve«y©« tcü-títlmn Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet körébűi.
''1 . '' .
j''.m .''.«¡nm
Itm.
«LmHi^mUmU itNnta<4* WaJá J»i**<«J
WAJT)lttí JOZStfF k8»/vk*r«fc*4fe4b«i.
Torvek Nagy-Kantona jövő-Jóhoz.
Innen-onnan egy éve lesz, hogy városunk szebb jövőjét rajzolgatni kezdtem ; sok megváltozott azóta * világon, sok változott N.-Kanizsán la: csakhogy a város szépült vagy kényeluieabbé lett volua azt nagyító üvegen t*öju leket énrtvenni.
Eddig Kfa-Kanizxávali összefüggésünk mondatott a szabad és gyors fejlődés egyik akadályának : ez megszűnt, o veszélyes nytlg-tól a véletlen megszabadított: do hát miféle nagy előhaladás történt azóta ?
Azután váro«uuk nagyszámú izraelita értelmiségének a közügyektől! elszigeteltsége volt a* erőtlenség és tehetlenség nagy oka : ez is megszűnt és most már egyenlő joga és kötelezettsége mindenkinek tehetségét rész -ben a közjó előmozdítására fordítani: mégis a közügyek iránt nagy részvét épen nem mutatkozik.
Uj vasutat is kaptunk, gymiuwl^wqt is épltettttnk adakozások utján ; do hogy a ván» saját erejéből csak egy utczát is köveztetett volna, vagy .puszta tőreinken néhány emberbarát néhány fát ültetett volna: arra nincs eset, azt unokáinkra szoktuk halhatni.
Mégis én hiszem, hogy váltoiVán a körülmények, változni kell az embereknek is: midőn hazánk a szabadság hazája, váruauuk a hazai forgalom egyik központja, vidékünk termékeny ; időjárásunk kedvező : lehetet-líá hügy tovább is a régiek maradjunk.
Nem akarom állítani, hogy általában hetuinl szép és jó nálunk fel noro található í elismerem, nogy Kanizsa igen élénk keres-kodŐ ráros, tudom, hogy sok miveltség, szorgalom és pénz van itt öszpontositva; de hogy külsőképen városunk igen szegény, hogy benne kényelem, tisztaság, izléa nem uralkodik, az sxomora igazság. Nem a mi hibánk ugyan, hegy a régi nagy időkből úgyszólván semmi sem maradt reánk ; nem tetetünk róla, hogy a híres kanizsai várnak még alapfalait sem találják, hogy egyetlen ódon eittlékazcrü épület, egyetlen százados fasor nem ékesíti szegény városunkat: de hibánk, hogy ugy hozzá szoktunk a nyomo-rusághoz, miszerint nagyobb kényelem és jóllét utáu törekedni; városunk rendezése és szépítése végett áldozatokat hozni eszünkbe w«u jut .": „
Igaz, hogy annyi volna e tekintetben a teendő, hogy azt is nehéz elhatározni, hol kezdjük: de hátha sehol semmit nem kezdünk, bizony nem is végzünk akkor semmit. Kaadják tehát valami könnyű dolgon, talán * Siker majd nehezebbekre bátorít
Ültessünk fákat I
Mult évben uUiuk rendezését utczáiuk és járdáink k-övezéaét terveltem, mely égetően szükséges, de egyszerstniud nehéz és költaé-ges, boldogabb időkre elmaradt: most könyü dolgot indítványozok, de félek, hogy ez i»-inét azért marad abba, mivel nem épen égetően szükséges.
Etfflsdtósi föltételek :
HtljrbMi hAa|oa W.Ua**1 ¿4 »Idíkr« |»e»ti» XllMv»'' T-tl— 1 • « frt. — kr.
, rli *tt« - . s . _ .
¿»iicgjtf.lr» - t , 60 .
Fák nélkül még egy ideig ellehetünk: ezt fogják mondani, vagy, hogy a fa a kilátáat veszi el és az utczát szükiti. Ily geniáli^ ellenvetésekre mit szóljon az ember ? Azután a város azt várja ültessen fát mindenki maga háza előtt ; * magányosok viszont azt várják ültessen a város, mert azé az utcza.
Véleményem szerint a faültetés egyenesen a városi hatóság...