Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.59 MB
2010-02-04 21:04:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1644
6177
Rövid leírás | Teljes leírás (334.65 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 001-005. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

||Íj}y»KiMtis!sa 1869. január 2-án.
1.
1661
Nyolezádik évfolyam^
ZíiIíi-Soiiioii j i Közlöny
Kiterjecgro
SOPRON- és VASTHEGYEKRE.
"Vogryes tartalmú to.©tlla,E>
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. iiazdászaí. tudomány és mflvészét köréből.
Dl^nllii IrodK is kiadó hivatal
^„^JPEra JÓZSEF k6njr»k«eakod.iíéb8n.
Előfizetési föltételek
mi liáxliui hurilÓABAl éi vidjkrt\' ]<o*lni>
Fél .
Előfizetési felhívás
^áU-SOiOGYIKÖZLÖMY"
kiterjedve
Sopron és Vasmegyékre
dimü
ˇegyes tartalmú hetilap ayolczarfifc évTctyiöKfi.
lfíOIMtí jaottir-deciombcri egéaz évrv frt „ január-júniusi IV1 „ ;t . ^ január-pártiusi évnegyedre I . ,">• >.
Hirdetései; jutányosán s ^yursan közöltetnek.
Kérjük &z elő tize tusi üsi»zeg mielőbbi szíves beküldését, hogy a lap expeditiójiban fennakadás no történjék.
Kiadó hivatal.
Pályázat-lilrdrtívs.
Többször nyilváritottuk nézetünket e lapban, hogy mely utón halbatunk sikeresben e vidék mind szellemi, mind anyagi javára s mi módon teljesíthetjük honpolgári kötelességünket, akkor, midőn egy vidéki lap vezetésére vállalkozva, sajátlagos rendeltetését hiven teljesítjük.
Nézetünkben nemcsak "hogy nem csalódunk, de édes örömünkre szolgál tapasztalnunk, miszerint az elfogulatlanok részérói klYitó figyelemben részesülni szerencsések is ragyánk.
,L*mi tíi partot mos" s „lassan járj, tovább érez,\'mondja a közmondások könyve s mi eszerint cselekszünk; lassan s keveset ttessflok ngyaoK de lehető biztosan, s nem árzdozo nagy szavakban, hanem férfias ko-mbljiág-- 8 átérzett meggyőződéssel; lassan yj&mk ugyan, de reméljük, tovább érünk azoknál, kik rohanva haladnak a kitűzött óéihoz, melyet gyors futás közt át is ngor-tmk,.** helyett, hogy czélt érnének, roppant 1 ^csUáttsM\'lteeslUnelE. ^": Ryjfctytök évi pályafutásunkat nem kezd-tJlafek- magasztosabb gyönyörrel, mint mi--d&\'iedvei megyénk kőztiszteletü főispánja,
. - „ Gróf Szápáry Géza nr
Ó Méltósága
¦ -AlUlkJtttiöttjLmegyeí s társatUlnii érdekeink
¦ irodalmi otoni előmozdítására adott
- dJLm nyitunk pályázatot, és pedig : ^ őfiarab aranyat oly czikkrc, mely a kisebb gaadák íoldmiveléai előnyükre szolgál, tejiá* gazdászati-,
4 drb aranyat oly\'czikkre, nn-ly a iiép-
¦ ¦¦ nevelési Ügyet rövideden és érthetöleg karolja
föl, tehát népnevelésié 11 -, óh végre
3 drb aranyat egy népkölteményre; mind a három pályamű ha nem is tüzetesen, de minden esetre Zalamegye viszonyaira alkalmazható legyen.
A pályamunkák, ha a kérdésekre megfelelők, beküldési sorrend szerint közöltetnek a , Zala-Somügyi Közlöny" hasábjain s 1*69. év végével szakértő bírálók kéretnek fel, nyilvánosan okndatolandó jelentésre. — mely müvek lesznek nyertesek s azoknak a dij azonnal megkűldetik.
A szokásos jeligés levelek itt nem *ziik-segelietnek, mert a pályamunkák >zerzojők nevével jönnek, vagyis aszerint, miként a szerzőnek tetszik, ez nyílt pályázat, ennélfogva az absolut becsű munkák kö/t a legjobbak nyerhetik el a kitűzött pályadijakat.
Foisnán ur U M e 11óságának e neoies ösztönből s megyénk iránti atyai jóindulatából származó kegyes intézkedése és áldozatkészségéért inidón ÓNzinte köszönetünket jelentenók ki, óhajtjuk, hogy inegjeuk s hazánk dísze s javára a iuag\\ aruk istene meg soká éltesse!
Tisztelt munkatársainkat s áltatában mindazokat, kik-a featirtpályukérdéare irüf* hajlamot ére...