Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.59 MB
2010-02-04 21:04:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1707
6309
Rövid leírás | Teljes leírás (334.65 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 001-005. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

||Íj}y»KiMtis!sa 1869. január 2-án.
1.
1661
Nyolezádik évfolyam^
ZíiIíi-Soiiioii j i Közlöny
Kiterjecgro
SOPRON- és VASTHEGYEKRE.
"Vogryes tartalmú to.©tlla,E>
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. iiazdászaí. tudomány és mflvészét köréből.
Dl^nllii IrodK is kiadó hivatal
^„^JPEra JÓZSEF k6njr»k«eakod.iíéb8n.
Előfizetési föltételek
mi liáxliui hurilÓABAl éi vidjkrt\' ]<o*lni>
Fél .
Előfizetési felhívás
^áU-SOiOGYIKÖZLÖMY"
kiterjedve
Sopron és Vasmegyékre
dimü
ˇegyes tartalmú hetilap ayolczarfifc évTctyiöKfi.
lfíOIMtí jaottir-deciombcri egéaz évrv frt „ január-júniusi IV1 „ ;t . ^ január-pártiusi évnegyedre I . ,">• >.
Hirdetései; jutányosán s ^yursan közöltetnek.
Kérjük &z elő tize tusi üsi»zeg mielőbbi szíves beküldését, hogy a lap expeditiójiban fennakadás no történjék.
Kiadó hivatal.
Pályázat-lilrdrtívs.
Többször nyilváritottuk nézetünket e lapban, hogy mely utón halbatunk sikeresben e vidék mind szellemi, mind anyagi javára s mi módon teljesíthetjük honpolgári kötelességünket, akkor, midőn egy vidéki lap vezetésére vállalkozva, sajátlagos rendeltetését hiven teljesítjük.
Nézetünkben nemcsak "hogy nem csalódunk, de édes örömünkre szolgál tapasztalnunk, miszerint az elfogulatlanok részérói klYitó figyelemben részesülni szerencsések is ragyánk.
,L*mi tíi partot mos" s „lassan járj, tovább érez,\'mondja a közmondások könyve s mi eszerint cselekszünk; lassan s keveset ttessflok ngyaoK de lehető biztosan, s nem árzdozo nagy szavakban, hanem férfias ko-mbljiág-- 8 átérzett meggyőződéssel; lassan yj&mk ugyan, de reméljük, tovább érünk azoknál, kik rohanva haladnak a kitűzött óéihoz, melyet gyors futás közt át is ngor-tmk,.** helyett, hogy czélt érnének, roppant 1 ^csUáttsM\'lteeslUnelE. ^": Ryjfctytök évi pályafutásunkat nem kezd-tJlafek- magasztosabb gyönyörrel, mint mi--d&\'iedvei megyénk kőztiszteletü főispánja,
. - „ Gróf Szápáry Géza nr
Ó Méltósága
¦ -AlUlkJtttiöttjLmegyeí s társatUlnii érdekeink
¦ irodalmi otoni előmozdítására adott
- dJLm nyitunk pályázatot, és pedig : ^ őfiarab aranyat oly czikkrc, mely a kisebb gaadák íoldmiveléai előnyükre szolgál, tejiá* gazdászati-,
4 drb aranyat oly\'czikkre, nn-ly a iiép-
¦ ¦¦ nevelési Ügyet rövideden és érthetöleg karolja
föl, tehát népnevelésié 11 -, óh végre
3 drb aranyat egy népkölteményre; mind a három pályamű ha nem is tüzetesen, de minden esetre Zalamegye viszonyaira alkalmazható legyen.
A pályamunkák, ha a kérdésekre megfelelők, beküldési sorrend szerint közöltetnek a , Zala-Somügyi Közlöny" hasábjain s 1*69. év végével szakértő bírálók kéretnek fel, nyilvánosan okndatolandó jelentésre. — mely müvek lesznek nyertesek s azoknak a dij azonnal megkűldetik.
A szokásos jeligés levelek itt nem *ziik-segelietnek, mert a pályamunkák >zerzojők nevével jönnek, vagyis aszerint, miként a szerzőnek tetszik, ez nyílt pályázat, ennélfogva az absolut becsű munkák kö/t a legjobbak nyerhetik el a kitűzött pályadijakat.
Foisnán ur U M e 11óságának e neoies ösztönből s megyénk iránti atyai jóindulatából származó kegyes intézkedése és áldozatkészségéért inidón ÓNzinte köszönetünket jelentenók ki, óhajtjuk, hogy inegjeuk s hazánk dísze s javára a iuag\\ aruk istene meg soká éltesse!
Tisztelt munkatársainkat s áltatában mindazokat, kik-a featirtpályukérdéare irüf* hajlamot éreznek magukban, becses munkáikkal pályázni szíveskedjenek, hogy ügyünk virágzóbb stádiumba lépjen s a buzgó törekvést nunél fényesb siker koronázhassa.
Nagy-Kanizsán jan. 1-éu lSfííf.
ASZKRKKSZTOSKG.
ÍVnRV-IÜnillz-a. jr\\:i 1. 1 **l.;n
(B-fi.) Boldog uj évet\'
A társadalom minden rétesében e jó kívánat nyilvánul ma, mely nem mas, mint a jóérzet látszatos koronája ; csodálatos, hogy még ezt is meg kell fizetni, miután a „boldog uj év"-kivánatot szinte megváltani szükséges! Tiátszik, mily prózai a világ! de mi komolyabban óhajtjuk e szokást leírni s némileg behatni a szivek s vesék titkaiba, de csak ugy, ha erre képesek volnánk.
A gyermekek midőnszüleikhezkozelegnek, s szúztiszta érzéssel rebegik el a „boldog uj év--kivánatot, repeső örömmel karolja át az édes atya s érzi, hogy ereiben szilárdult a vér, családi jólétének anyagi előmozdítására kitartóbb szorgalommal működni, — s az anya, — az édes anya nem lát senkit, mint szive magzatát, nem hall semmit, mint a kedves gyermek imaszerű jókivánatát; szemeiből gyöngycseppek erednek, melyek a lélek és szív égi érzetéből származtak s helyébe a szeretel magasztos virágai teremnek s szinte érzi, hogy a kedves családot, édes udaengedéssel fogja tovább is boldogítani szeretni.... Az élet-boldogság ekkor üli legszebb s legönzetlenebb diadalát a családban ! — Boldog, ki ily családi rózsaián czba a egy szemet képezhet! —
A jó barát tiszteletet tanúsító magatartással közeleg, kezet nyújt, megrázza az önzetlen s szeplőtlen szeretettel átengedett baráti jobbot, mint menydörgés a léget, hogy azt
Hlrüetósöli
\\ Itat |pi»»bö« pfiiw.u.-rt l-«i/tr 1 kr. .-C\'\'"\' n minili-o ti.rul.l.i tieiklatáai-rl h kt. «*VK\'lTcgdU itiindiin ogyn beikUtúiúrt SÍI kr. A .Syiíi tóreu" egy petit n>r buiktAtiai .lija 15 kr
tisztultabbá tegye, ha a lét keserűségei be-mételyezék s komoly tnosolylyai nyilvánítja a .boldog uj év kívánatul, mintegy mondván: tisztelj míg un tisztellek; szeress mig én szerellek \' Az udfözolt juharát kebelére szorítja ót s c par perez a társadalom, a polgárisul t világ legbecsesebb adománya, mely az életet oly melengető édessé, oly kedvessé teszi! Boldog, kit boldogít jó, hű barát!
iíi ez ? reszket a toll kezemben.... ne csodáljátok, — egy tengerhez ért képzelo-tuin s egész leniemet sajátszerű reszkeUis fogta el, nem az eluicriilés tompa fájdalma, — nem a viz huJJaminak ringató gyönyöre miatt, hanem mint Petőfi egy .őrült" által mondatja : , belőled egy csepp oly édes. mint egy mézzé vált tenger," és ismét „beleled eg}- csepp uly keserű, mint egy méreggé Fáit tenger" . . . Milyen a szerelmeset „boldog uj év kivanara \' Adjatok hattyutollat, nem, nem . - ha az angyaloknak szármiik van i e szárnyakon ragyogó toll, ezt aójátok kezembe , s öleljetek át mennyei kegyistenkek, aztán, aztán, hallgassatok .... a hallgatás arany ... és sokszor wUiet .beszél aZgJtP\'^hallgat... a szerelmesek akkor ^pEélnek leginkább , ha hallgatnak, így ezúttal — bocsánat ! — én is hallgatok. - Boldog, ki az e nemű hallgatás üdvét élvezni szerencsés!
Az uj év reggelén Üde levegőt élvezeudó néma (s épen ezért leghűbb barátainil fali arczképeim bűvköréből kiillanva vizsga szemmel nézem az utczán járók tarka seregét... egy kis lány lassú léptekkel halad el mellettem, szerény, megnyerő arcz; egyszerű, de tiszta s választékos öltözet; menése oly kimért.... érdekes reggeli kaland! utánna megyek... Ki ez ifjú leány? ki kora reggel, édes álmait megvetve, már az utczán látható, bizonyára „boldog uj évet" megy kívánni .. . igen, egyenesen a templomba ment, ártatlan kis kezét a szentelt-viztartóba mártja, keresztet vet magára, e pár csepp helyett szép szemeiből könnyek peregtek alá, az áhítat szentelte győngyesep-pckkel szaporítandó a szentelt vizet. — Alig térdelt le a kedves teremtés, metsző , zokogásban tört ki fájdalma. Kérdem, melyik kedvesebb ima a Mindenhatónál, ennek íméja-e ily átérzett akarattal ? vagy — — de hagyjuk ezt. Szegény kis leányt e gyötrő helyzetben látni, szinte jól esett szivemnek, érezem, hogy szemembe a részvét kÖ-nyci tolulnak ; nem sokáig tartott, mert e 10 — 12 éves leányka észrevette, hogy észrevettem, felkelt, elpirult s távnzutt a templomból, természetesen utánna jövék s iueg-szollitám: miért sírt? — Ham nézett bánatos szemeivel: mély fobászszal monda: árva vagyok ! — Kiment és éif állva maradtam .. Istenem! mily kínos lehet az árva helyzete, nelti nem mmnl sniki „boldog uj. évet" -~; s a mai ön/u világ altul gyérült jó tettekért ó sem mondhat senkinek „boldog nj évet 1h hisz nfski az uj évben csak boldogtalansága női, csak fájdalma ujul,
Hirdetéseket elfogad :
N.-K.ankaaű: »K!AI)ó HlVATAL.PtctM; ZEMLERH Bécs-, Hamburg, QerMa-, Uajsa-n.-FraBfcto1- iilUtmf-\', öoa: lU.iBENSTEiN voc;mH. Upe**-, tüw, is | Stuttgartban; HaCHSEíTÁKBa. DénbflBíOP^BSjIKi
csak élete zordonttf! — Kom,7az n«m*leAfii) hog}\' senki se mondjon neki boMöf njévet^ igen, mondott őrangyala, mondott nyugodt önérzete, mondott tiszta lelke, mondott ártatlan szive, melyet uz nr áldott meg, mi* dón felszentelt házában az uj év reggeles megjelent... és ezt nem kell megfizetni! mi szánjuk az árvát, pedig 6 szánhat bennünket, mert mi, mig egymásnak talán kötelességszerű hajlongásokat teszünk, megfeledkezünk az Alkotóról, — ö pedig bitbm-gatma édes üntuilatában a minden jók knt* forrásához siet. enyhíti lelki szomját. Boldog, ki hitének szeplőtelen szűz szerelmévé szeretheti, imádhütja Istenét!
Ha a családban, jó barátok korében, sérelmesek sokat mondó hallgatásiban és az árva hitérzetében ily meglepően nyilvánul a .boldog uj ev- oh,ija, mit mondjak egye-sekről? Mindenki maga érzi, mily benyomást tesz a számítás c szép találmánya, mely a szorgalom s tudomány egyik el vitáz* Italian vívmánya.
De liagijuk el e rajzot, hisz egő« nap hangoztatja szánk a „boldog aj évet," mint a papagáj mondókáját, mit ér az óhaj — tett nélkuJ, mit ér a nap — fény nélkül, mit ér a virág — illat nélkül s mit ér a jó kívánság — Isten áldása nélkül.
Jertek az árvával a templomba — imádkozni.
A honpolgár első imája ma: boldog nj évet a hazának! mert a haza botdogaága édes mindnyájunké; második imája; boldog
uj évet a koronái magyar királynak, möft csak , boldog királynak van boldog nemzeteKt és a harmadik ima : boldog uj évet a szorgalmat hrotUőnek, a munkásságot jntalma-zon.ik, mert szorgalom és munkásság az, mely a hazát,a királyt, a nemzetet nagygyá, dicsővé és boldoggá teszi! Boldog uj évet!
A magyarországi termények statisticai kimutatása érdemében.
Hogy menuyire szükséges egy nrodÁeÜT állam- vagy ország anyagi gyarapodásába* a termények statistikai kimntatásának pontossága, azt ngy hiszem mindenki kJ az ál lami vagy országos belviszonyokkÖrébecssí csekély ismerettel hir ts. be tudja íaW, d egyúttal beláthatja azt is, hogy a mennyiben nevetséges, tia az a valónak ánrj&lstá* val sem bir, annyiban káros is, minthogy A termény öszlet felemelésével prodnetiv hitelét, leszállításával pedig terménye elán*, sitliatásának előnyeit veszti.
Knnyit bevezetésül az alábbi sorokhoz.
Valahányszor Magyarország terményednek statisticai kimutatása keimig sksd, mindannyikor el kell mosolyodnom stfdfttt: hogy- az >k a nag}\' gonddal és szorgalooumü* összeillesztett számok, mily-égbe kiáltó, el*1^ lentétet a valónak, smilytéyutru vezethetik azt, ki nugvobbszerü váTínlatakba bocsájt*
¦pjii^jji.!^"1 \'
ÖKPÉ^ÍnfríitlíiWisUÜaÜcai kimutatásunk aaUulktiúiágábin.
Kqi cdtadékom. hibákat keresni belszor-kezotfinkben, Bem a termény Öszlet adatai gyOjtfeéfű hivatott közeitek eljárásában, de azt, \'hogy e tokintett>on még nem tíkóletca u claA^\'i haartüanal pazarolja idejét a niá-•odik, elhallgatnom nem lehet, és pedig azért, n«rt ismerem a czáít megsemmisíti okokat, ai adatok Összegyűjtése kÖrQli eljárást b ami karÖltw járó hiányos eredményt; továbbá inert miül honpolgárnak- szabadsagomban áll, de kötelességem is egyóni ué-retem nyomatékát a mérlegbe vetni ott, hol hiányokat látok b hol reményem van hazám anyagi jőMttt\'bár legcsekélyebb részben is elteletni, .....
Hindin, állítás csak az esetben kiegészített, ha ar indokolva is van. Ez volt vezér ?7,601, midin "be kezdtem e kényes tárgyba.
Eltekintve a felsőbb rendeletektől, lássuk a kérdéses kimutatás adatai összegyűjtésére hivatott kftxegek eljárásait. • „ Alt,fa4fo.- fW0^*" ^acdaságot verető em-ber, hogy u Ösz első felében a községek 9Í$JáróÍ afajittatnak illetékes tisztviselójük által,, ég $Uani termények külön öszleteinek bejeJeatesére. Az elrendelt bejelentés igen tflménet4Beii el.nem maradhat, minthogy a rendeletet ad acU félre tenni nem lehet, Azonban elmarad az egyedül czéira vezet-ijeti-aJap; a válásig; mert a magyar ember t&nnény oszletének bevallásától nem-csak(,.óvakodikr sőt nagyobb részben oly eredményt matat ki, mely családjának s korayezetéack eltartására egy negyed évre Bea elegeidd.
Ennek valódiságát vitatkozási viszketeg-ségból tagadni lehet ngyan, de a tagadást alaposan indokolni lehetetlen.
Kost pedig nézzünk a baj fészkének fenekére.
Midőn az 1845 — 49-ik gyászos emlékezetű évek után hazánkra erőszakolt nyomorító rendszer idegen közegei vették kezükbe
a hatalmat, legelső gonttjuk volt, állami czél, ng}- saját érdekük tekintetéből in minden jövedelmező forrást felfedezni, és_ki-zsákmánynlni ; hogy czólhoz jnthassanak fortélyos utakon, ravasz módokkal kellé .megkezdeni működésüket. A nép nem látván bele az ezermesterek kártyáiba, de egyébb-ként is akkor még nem tagadd meg közmondásos bizalmasságát, minden gyanú nélkül nyitott tág kaput a kísértőknek; lelkiismeretesen vallotta be jövedelmező alapjait, megismerteié földje minőségét és annatr "termelő erejét, felfödözé terménye öszletét, stb. egy Hóval kitárta lelkét ellenségei előtt;
egyszer aztán csak azt vette észre* hogy a minduntalan felébb emelt adók, pótlékok, illetékek és Isteu tudja mi mindenféle járulékok terhei alatt majd leroskad, majd meg agy tetszett neki, mintha az a birtok, melyet őseitől vagy más uton örökölt, avagy fáradtsággal szerzett, nem is az övé volna, hanem azé a rettenetes hatalomé; mely nagy kegyelmesen megengedi neki, hogy tulajdonában zsellér lehessen. Lassan, lassan kezdettek szemei kinyílni, kezdett kötve hinni a komának, megtanult tetetni, tagadni rejtegetni, de késő volt. demoralizált lelke már nem volt képes terhein könnyíteni.
Az óta remek szerepet játszik a magyar
ember anyagi helyzetének eltitkolásában ; a [
bekövetkezett alkotmányos élet- a kül-befo- t
lyástól ment belkormányzat kecsegtetéseí, :
még nem voltak elégséges tényezők bizal- |
matlanságának elhárítására, annyival inkább j
nem ; mert az önkényes uralom által vállaira I
rakott súlyos terhek alatt még most is gör- ,
nyedez. A magyar ember bizalmának helyre ,
állitására már nem elegendők a kecsegteté ¦ j sek, annak kézzelfogható adományok kellenek, s mindaddig még rajta észrevehető anyagi könnyítésekkel nem lesz segítve,
mindaddig még meg nem nyugtatják ar-úl. \' hogy vagyoni helyzetének s évi termény
produr ti újának bemondása nem fog meg- ¦
adóztatásának buzi-ául szolgálni. -- a ter- !
menyek statisticai kimutatása nem lesz pontos, következve belszerkezetünk sem lesz e tárgyban tökéletes, a miként eddig, ugy ezután is hiába pazarolják el idejüket az adatokat gyűjtő közegek.
BUSA KÁLMÁN.
Belügyminísíteri rendelet
az ország összes törvényhatóságaihoz a kép viselővel osztások előmunkálatainak megléteié végett
Az !1 cb. és apóst királyi felsége által 1865-fk évi dcczfmber hó 10-kére Pestre egybehívott országgvilléH működésének törvén ynzubta lnunr irl.-je lejárván, az i"> Felsége által o hó lii-én ünnepélyesen berekesztetett
Miután nz lH4K-ik évi IV-ík L in. 1-ső M7.cniil nt ¦>n»zággytiléa minden évben egybe-liiviuícin, h megoldását várd iiíidds nagyfontosságú kérdés sürgős volta pedig annak hosszúbb st/itnetelé.sél ntun engedi, hogy ftZ lfl4H-ik évi
V i. >\'z rendelkezéséhez képest hosszabb időt i^\'i\'nvlú választási előkészületek által, az or-nzái:gvüléi»i f\'Kybcbivó kegyes királyi levél ki luK-sátásii után, a tórvénybun előirt határidő alatt létesítendő választások késedelmet ne szenvedjenek : íolhivom a vármegye közÖnBéfrét hogv ezi\'n rt-tidelet keltétől számítva legfeljebb \'20 nap alatt kiizgyülést tartván, abban az lH4*-ik évi V-ik tíwvényczikk 7-ik S-ának bj pontja crtclmóben a válaaztáai ügynek minden ágazataiban! kezeléflére b vezérlettire, tíz alispán nlDökluit\' alatt álló, b velem közvetlen w-intki\'-zéabe léptfndú kitzóppunti választmányt váluaz-Bia ntcp b oda utasitaa. miszerint az 18-ÍK-ik t»vi
V tfirvpnvczikk llí ik §.-a szurínt Icgfelebb epy hét ^jutc (lanteülván, működését megkezdje s minden, u turvény által a választmányra ruházott twndókft, a tön\'ényben meghatározott határidők pontos megtartása mellett, teljeeiue.
Felhívom továbbá a megye közÖnüégiH. hogy ez érdemben hozandó határozatait, ugraiiciiitk az lS4>*-Ík évi V. lorvényezikk 10-ik Jj-Ában foglaltakhoz kéfMMi, nekem kéwdelera nwlkül küldj<* mei;.
\\\'éffül erwiu\'m a vármegye krizöncégíM. n,i-szeriül a választok \'i»szeÍrásához kívántai. Uib lásjecyrékek annnk idejében a közjóim ^ ¦> laaztniftiiMikhor fognak érkezni.
Hiidan, 1 \',l.!\', ilw1?.. hu l\'.l-án
Hr ^V e n k h e
, li r
Követv&lABztAfli mozgaloni.v
H\'Bithrl). decz. 28. 1868. (Sz-í.) l\'ír év éta divatba kezde Jflni az íIU tán; hogy az izgatás konzaka rneg»xünt, • a iliacuuio s csulekvcs Btadíumába tertüok áL Ks a hazában széttekintünk, a Keazthaly eee~ ményeirü fUggi«ztvén axetneinket, fáj acetnldl-nünk a bankos drámát, mely a megfontolt haladás emberei által játazaték, paródiájára a párt választott jelszavának.
Keszthelyen is akadt egy kisded fractió, mely gvakran szerété mondani, hogy a megfontolt hnlndáa zászlója nlatt megfontolva lialad, i mát )n:lekkel ezelütt hír szárnyalt, hogy a megfon-i"lt l)iilndán emberei mindenütt hirdetgetik a ^yiiminitgatás evangeliuniát; a szinte megfon, tikivá haladó ellenzdk jó indulatú törekvówit óctuimlják ; sot áttérnek a eztméJycakedwbo, mintha bizony egyik vagy másik körctjclölt-nek személves migjelené«6 botránykő Tolna, mi-Ivet (.szközül használnak.
Mul\'in e ivorokat írjuk a haza s óemzetiseg Mzent ügyit lebeg szemeink olfltL Tudjuk, hogy a szabadság innga nem nemzetiség, de tudjuk íizt íh, hogy szabadság nélköl nemzetiség olsca ; b uze>t magyar szabadaágos készséggel felejtve azon napok emlékezetét meljekbva Beraau* n j i n k velőket rázd szaval Bserlnt * aj dan er\'.K magyar romlásnak indult" — mi is. mint mindnyájan magyarok nyilt keí)lst táránk az iiriiro- b reménynek, melyet haladási nk omelkedéoe egy jobb jövő folfil *br*^6|M; ez ürKmet azonban iámét ama magyar sá^áás^ P>b liúsongás hálózza kttrlil: mert jelenetak tünedeznek fol szemeink előtt az életben, ujnAb*-towin bizonyítgatok, hogy hazánkban a független szabadiig még korán sincs oly Rzílárd polezon, niiazerint ügyét krrívpttiuk s jövújét aggodalmon kívülinek gondolhatnék.
Krre a torvénybeni reform nem elég, itt ao-cialia reform BzUkséges: mire a törvény lehat halasnál, de azt egyedül nem teremtheti.
Kő miután törvény van alkotva, nürcs egyéb | hátra, mint a nemzet közakaratának — mely I a torvenv betűiben nyilatkozik — engedelme©-| kedni egv részről, s annak értelmében intés-keórii azok réazén\'il, kik a törvények megtar-Ui.-!i íeh-u «*>rködiii liivatának fel az idíben. — K/t knvetí-lé mint polgári szent kfitalességet, a íiaiiaóBa- tiszta értelme, mely a törrények hü ¦ nn.;L:i"rzísebt.-n i megtartásában áll, s nem a haza maíiisruv-Ji liálátlanul élés ferde fogalmában. 1ni:i i^\'v történt, a: eszmék zavarából ki
T A R C Z A.
Zabgyerek.
— Qenrekíp. —
Agri) ^skadt üeríny ltgín» : UgJ isvatittav, mint n fomba, lll^t antfa slottomba.......
¦Mát nit Iroyíkiban Xasrriláfot mb 1« láitem. jüats 1* Djoiaa, alucaen bin XI tartott « ktretttrixi-e.
Hol ¦ BaUS.
i s varja károg\',
-ott, €f7 mily, nag7 árok. ¦ bmIj- risi t«faU lrtirtatin, A ttrf**g volt, ringatom.
I m Af aUn ;Tatat*u #*k t«l«t. njarat | Mibmk kist n*> laplSn liAg* r«ll * mt«]3cd.
D« iw <v«t süt; «lira, ¦ fiuwiiw jetttk értUm. • • Ifaaak kS«Btt ¦ 4arma
-:fcsBnfta Hf7 lUWTHtl.
S«m ««U tüob, mb volt apám.
1 ^^Í^I
t*tk«.
•mtkt Mábad Uttaai, .....dt>p*>mfcsrnlt«»1 -
HC\' tfjrSMf Karr klr* naladt :
i Aá/4miB«M«n«*lltt|-rá*a MáMap podlf aavkalflbo |lit(i|ii> iliTi(fib(i
ÍM Mfaon,
TUBOLY VICTOB.
Emma.*)
iv a ejjflftipt rajta csak értül TiThalja ki.
It. HBtrttí.
Miért teremtette volna léten a női, ha nem azért, hogy szeressen, ha nem. hogy őre legyen a tÍBzta erkölcsnek, ha db in, hogy földi geniu-sává tegye a férfinak, kit az igaz-, azép- és jó eszméjére vezessen, b birja megigézni a aziveket s megvarázsolni az dinét ? —
(> nők! mily magasztos hivatástok, mi tudjuk bámulni erényeiteket, méltányolni szépség-tekét, ha hivatás toknak megfeleltek ; de undorodra fordulunk el attól — « ti is velünk — ki megfeledkezve nemetek, hivatásáról, bukik, s bukása annál rettentőbb, minél magasabban állt
Emmának neveztük beszély ünket történetünk foszetnélyetrűl, kiknek egyikében a női erények magasztos példány képét fogjuk fölismerni, míg a másikban szemlélet elé állítjuk mennyire tévedhet egy nő, s a mily méltón bámuljak s tiszteljük azt, olyannyira borzadunk s vissza-hosodunk ettől.
I.
Fényes látványt nyújtott egy hűvös ősxi éjen az ég myriad csillagaival; kellemes tiszta idő volt; a szőke Duna laasu susogással lejtett tova, visszatükrözve az eget, s a parti fuzeket. — Néma caend volt, csak egy-egy halálmadár habolt, kisértetiességet adva a jelenetnek, — a olykor vcuí fol magát a. hal a lejtő habok fQlé.
A jtart mellett, agg füzhöz támaszkodva ?11 egy alak, arczczal a Duna felé fordulva. Testét hoaszu köpeny takarja.
— Jön — .szolt magában, b elfllépvo a fa mellől, cziholni kezdett, hogy a najka, mely e pillanatban indult meg a túlpartról, irányozni tudja magát
— Nem tudom jél járt-e u ÜczKÓ V de hisz ügyB8 gyerek, Boha nem csalatkoztam benne -dörmögte emberünk, ki mellett nemsokára ki-
\') A koráo albalt ¦lípirliBUitrU MnruCnak káa>-¦*Mt1 T,P1>Sfc jrlo,, bMiilyfi, „¦<•]/ h.Unk tDrt/n.U minek eg7lk vér,,, Upjáról vítntolt ugjau. de bntl-""¦ «>k látiwnk, l»|T a asurfalom a vi^uirool eKT\'itteB.n JDlaJma.UÜh a d...k Mírc.ibinjiak Sj.jn.k eC.Hk«kin ii.
kötiitl a najka, melybúi az <!<".[,hih.-/. nanonli. öltözetű *ígyén szállt ki.
— üoa \'( — kérd(í a jöttól.
— íf m ! - ^^^tiez, kinek tartásából azun-naJ az aláreá^^&e ismerhetünk, - mintha minden ellen em esküdött volna, igen szuren esetlenül jártam —
— Ügyetlen! — mond az első -- tudtam, hogy rád semmit bízni nem lehet! —
— Nem úgy. uram! — jó, hogy nem j-iitel. csakis oly gyakorlott a fonák fú menekülhetett meg. mint enyém. —
— Mi a patvar ! tán észre is vettek ?
— Üldözlek ia, de rósz kopók, s biz jé róka lettem volna, hamar nyomott vesztetlek. -
- t\'sloba! — mond növekvő iudulnttn] a fiWpinély — szólj, miben áll a dolog, tán örökre mindent elnmtál. —
— C\'aak türelem, aemmit uern ronték el. a miért küldél, megtettem, csak az volt a baj, hogy midőn elakartam hagyni az udvart, megugattak a kutyák, felkőlték az alvók figyelmét, kik aztán tolvajt sejtvén, mint előbb mondám, Üldözni kezdtok, de Ördög ott vigye! ae baj, most már itt vagyok. —
— Ea hát melyik Emma szobája? —
— Biz isten nem lehetne jobb helyen, földszint van s a Dunára nvilik. —
— OJz még nom elég, hányadik ablak a kaputól ? —
— Harmadik. —
— Derék ficzkó vag , ;tt az igén jutalom, — Erre kis zacskót nyomott a jöttnek kezébe, ki mint a lefolyt társalgásból észrevehettük, kémül volt küldve. Hová ? azt heszélyunk fo lyemin látni fogjuk.
— Köszönöm uram — válaszolt az, s mindketten a füzek sűrűbb ezoportozatai felé siettek, hol két ló volt számukra egy törzshöz kötözve. Nyeregbe vetek magukat, a gyorsan azáguld-Uk el.
Mielőtt a felvett fonalat tova vinnők, szóljunk valamit szumHlyeinkről, n a korról, hogy a kifejtendő eseményeket jobban megértsük.
Soha nem volt hazánkban semmi oly otthonos, mint II. Lajos korában a hQtlonség, midőn minden tehetóo nemes megtagadta a király iránti bőséget, a tottc nzt. mi neki tetszeti, dóid ismerve törvényt, korlátozó hatalmat
Kégi közmondása n magyarnak, s tán épen a korból vette eredetét : „tíok szakács elsózza a loveat" , mert hisz tnindon nemes aaakáca
akúrt lenni ama tűzhelynél, melyen a nemzet eledele f\'tt, b bizony elsózták az étket,\'melyet a i uemzetiiek kellett aztán megeméuteni.
Képzeljük magunkat e korba, ¦ éÜjük le I képzeletünkben, hisz jó idő volt az, mert már
I répen volt—-----?
1 lJ2(i-ban közel Mohácshoz, a Duna poavá-\' nyai közt, több majorsági épület Állott, biztos \' alapra épülve, melyekhez caak gyalog vagy lóháton lehetett jutni keskeny ösvényeken. Kzek közül nagyságra inkább kiaebbacerü I várhoz hasonlító épület tünt elő, me)y et^laobb | támadásokkal is képes lett volna daíczolnL — I Tulajdonosát a nép ,bagolyviri baaának" bo-vciic, a vártól, s kegjeüenkédeseitől, melyeket ! a vidék lakóin véghez vitt; tisztességet nere | azonban Bodrogi Márton volt, s még nemességet 1 k tartott, holott aligha radta volna elömatatu , a kutyabőrt.
Az ily apnkág nem tartozik hozzánk, de mi < után mégis megemlítettük őket bővebb tttdo-más kedvéért ismerkedjünk meg Bagolyvárral, annak urával s lakóival.
Az erősség czölöpökre tab épitre; báatyáii tömör falak képezik, melyeken eaak, agy jűpn látható, de az előtt is folytonosan fal tu ham a nehéz, vassal kivert dobogd, • melyeke mo-gorva külsejökkel elkomolyítják a araiUWt; belsejük azonban, as udvar • ép6j«to]t mtiaáí inkább kielégítik a kedályt MinífnftMa lag nagyobb rend uralg; a fÜpuiet, maUékhásmka ólak fehérre meszelve, as udvar ejaBpfirra, a folrosók tisztán UÜialdV-S.k* * MoM^tr-egy pillantást vetünk, ott ia a -legnagyobb vresdbeA találunk mindent, jdlehet butonuk egrtvorilek, — do a kor ildényeinak *) tflkéletaaett us%-felelők.
Mik figyelmünket leginkább lekötik, e*ok a vár lakói. Kevesen Tannak ugyan, de mindnyájan athletai termetűek, a ezt a nehéa Fegyverzet csak emeli, ¦ a hideg, néhol .kajáa v4e fagylaló arczvonáaok borxaaxtövá teasikv> Kitűnik azonban a szigorú rendből s a lakotok vagy inkább csatlósok tetteiből, hogy &kvas atUeták, kiktől mindenki retteg, alárendeltek, i rakoa engedelmeskednek egy személynek, ki — hogy nevén neveazUk — nem mis, mint Bodrogi Márton, a nép szerint bagolyvári basa.
*) Ildínj, Jóiiko BBerlnl = a divat UtÍ-
M1LTÉNYI BÁLA.
(Fotvutása kor.)
Folytatás a meitókfeteti.
Ja
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" l-sö szániához. 1869.
m<ut Ttöntakuava; a pártállások még nézotkü-lilnhiibji ff""r*"t"t i-t" wutaitaky-raidŐn a fe-\\ iotlefBéjjr&yét, faiütvc noki rontott az ellen táborának 9 unéíkül,, hogy meggyőződést szerez-Íí$& volni* magának a nyerondott politikai inj^aUdsröl; —-letépte\'tus érmekot, tuegcsorbitva üt ^emberiség joggyakorlatát, megtámadva a legtágabb kincset — a gondolat és BZÓlásaza-j badságot;— A választott vezért azól ni som engedve, — nem a IP, század második Bumester-\' j^cz Ulö levagiaaitaggal fögada. \' Népszerűség féltése, haszon a mellékes érdo-
k^jiarjczát látom éu kezdeményezői. | uten óvjon az ily tüntetésüktől! j Szigorú ragaszkodással elveinkhez! du tiaz-] ítélve a* ellenzéket is — bizsunk jövőnk eaillag-zatában, hegy a jobboldali Korizmies épüsvazorűtihazáj\'át —minta b a 1-ü önállóságot.
;d a I i (1 a á 1 E
1 .».\' Heti szemle.
,-1 1—«.__________Decsciubur ÜU-óu 18G8.
-r^paweden * várt)3Í hatóság a jászoknak, a fühTrcngea által megrongált templomuk kijavi-táiáni#Qitó^tíÖrt gyűjtött 8 mégis küldötte.
— A mohácsi csata után toruk kézr>: kerüli Tui^varj-ijgi*égt!ki_t a zultán hajlandó a magyar iüTuüuyuttE: visszaadni. — Kiss Zsigmond a .Haza"" vezérigazgatója kőt év alatt Ö részvény-társulatot alakított, most .Nemzeti biztosítói-bank-**** -keletkeztél. — Az országos Deákpárt bizottmánya Pesten megalakult. Kínok lett: Gr. Szápáry Antalj alelnök : I\'ulazky Fexcnez; jegyzők Királyi Pál éa Urbázy György. — Bécs polgármesteri: Ur. Felder eluricsüs * eou-líusáíR \'-ágy én lett — A czeglédi vaspályánál I egy ¦waggonbaa két hetes gyermeket hagytak bátra aaem tudni kié? — Karácson kor LJ82,3^íÍ.t30O pereze telt le Krisztus születésének %«V^áv kt.ll, hogv az ezer millió perez be- ! ^SÖék;,— A közös Uadttgyniiniszter a „tak«ro-dó^-t it órárüi 10 órám tűzte ki. •— A würteui-bórgi liirátyang Pesten ezinte consultaágot állit fel. — Lónyav pénzügyminiszter Merauba utazott. — Prim, a apanyoifprrndalom hűse fureaa kristkindlit kapuit t. i. egy ]>umpás katulyát benne akaaíóTával," mely t-n arezkepe függött.
(,\'aslri Vttiaaa lábsérülés kBvutkeztében Pesté d van a gyógy itta tik. — Báró Becke helyett valószínűleg Mennyei báni lesz közös miniatűr.
— BudaváruH polgárőrség felállítását kérvé-nyftCj jtüzUztuusigi szempontból. — Babér biakar, báxOfiágra emeltetett, a küzüsügy melletti bttzgóaiigaért. — Lauka G usztáv Izabella kirtflytíé futásárul egy bohózatos vigjátekotrrfc-
— A KttragyorgyevitB per végtárgyaláshoz kö-w — A királyi p«./1 Zágrábba várják. —
AbörivÖdáfap még meglevő összegét a belügyminiszter a megvéd és kir. városok rendelke-8 r bjcsátandja. - A1 távirdai hivataloknál rUkalm ^záoúó nák 300 frt évi dijai kapnak. — Pátit**vidd püflpók .nóvérét Pesten a közvas-pálya eltiporta. — A levél és bélyegjegyeken kivül távirdai sürgöuyjcgyuk is lépnek életbe.
— Böriaín Frigyes budai kárpitos kaucsuk agyakat talál fel, melyek különösen oly büte-gükazámáraalkaluiodak. kik az ágyat nem hagyhatják el. —: Kurópiban évenként mintegy 1Í00 millió levél jó forgalomba, ebból hazánkra 1-^1 miliió Bzámittatik. — Flatue kormányzó-jáVdlhkeyTyg kineveztetni; Kerkápolyi Ká-Jv\\j pedig a_ houvédeími minisztérium állam\' titkárává. •— Szápáry Ferenci gróf és menye ttfifcpáry Lételúné, bi. Öriiimo grófuö 22 albortii
Srtu*eköek pompás kuráesouyfát állittat-jmadegyituek egy téli ültőzetet ajándó-¦fcontak. .Jlieht^ i Angtdo egy festményét az an* " WlfiíflíyíBiár fcríntoa TiBárültak\'meg. Cho-^bv^tti^Etáv KroDochjról, dacz. 2-i-én az er-űr^Jtek házAba szállíttatott. — Herczeg WflhVW*»eJ*«gat Frauenbsrg éa Písek költi er-dnbe^\'tatélitfcráB útonálló támadta meg s 1G V^\'fttóQffja átadására. kdnyazeritettók. — A fáfífXmWM al^\'dó kQzgytilesét.
f.jijá« : SjXGK. **—^&.\\&a\'kí}&raBÍ vasút forgajmaannyira Jtk^Mq^hnitklttr \'hogy az eddigi szokásos vegyes a^ik7tHíW,egy teher vonat is szükségessé ty^ajponkint egyszer közlekudik. Kzzul \'\' * keceskedú és dVuszállító közdn-- w. „ - ran^»yilvánitott óhaját "taljesi-
->i^^f ^l"* t» m. kir. póstaliivaúlily kor-^^bjifr|Ítl\';^loVkir. postahivatal .PrHlog". AiWSfi4|«^nrtrátDl-. van, doa.\'horvát elneve-tíj^^m öWolben kellene állania a ,Pw
» tt- AuPAgy^#B>n.ijes ai .Polgári egylet" SS&UfiuUer^V5»éii tartottA meg..tisztújító kiiz-gvMiédét^ melynek eredménye a kovetkezd: ö»öW;t^|uH»*ber ,.h\'»zad"; titkár: Plichta Károly ; pénztárnok : Bottfy Károly ; választmányi ta^ok : Maatuano ítüzsö, Ünttmaun S.;Il.llftl-""fí.Jöxwf. PIoaazLT lgnáez, WeFéniiann"jS-lidí/tiGdarhásy Jutván, Pianger, WlfiHaitra An-^(.tPílÖndur Lajos,\' Qrüahiil Ftllnp, Nund-ViicU f» U.iit.14. Júuub urak.
irül nevezutt
jótékony egyletnek ö Felsége a királyué 100 Frtnyi segélyt méltóztatott htgkngyelinesebben adományozni.
Fölhívás. Vasvarmegye gazdasági egvesUletének ígazgatti választmánya IHtjU-ik évi január hó ő-ik napján délutiini bárom órakor Szombathelyen a vármegyeház nagy tere-móbun gyiiléct tartami. Melyre a gazdasági egyesületnek Összes tagjai á uzivus megjolenésra azon oknál fogva is kéretnek, hogy nlaknléban Ievo egyletünk az igazgató választmányi mg«k kiegészítésével S egyél. Iig\\metK-lrlvf voimt-kozi) inUízkedt\'auk eazkOzléscvid n/ alakulsist befejezni, a az epyüwiilet mükiiiléi\'ci * i-pL^ kór-vunnlozni Ifhcnsrn. Keh Szmtih,uin-ly"n. I^tj**. évi deezember l\'4-.\'ii. Elni-ki me^bizáaból M é-s i ii 1 v I s ii u e /. ui <\'^\'vertúlet titkára.
ffi .Szőni ba t li t> 1 y i-n, dítzt-mber hó 2U-ára virradóra .Frk.-tr Mihálvuö u.-is^uiivság hazalia
két baltával ! i\'gyrneiH\'ii a/ i IUeg. a lovak niár^ azonban sikerült Ókt-l i zt. e-viket kej olUilina alatt :¦ elfogattuk..
* Vad Arti Klemér ur krt hajló vadászat viselük natív r az álth>zAt. \'
!í\'--gv\\frk"zt-tt i-gvéti iK\'incuvi-n lállöbaii f-.-kvó kocsist támad fik ...tófékjeikft elvagdalták, a lár-i báriicli lériiak erélyessége ne k ;i7!itu ik ben im-ptkadályozni, S . .l!. hü! íuegv.Tiii, — bár az éj lu-kulii\'k, —• de uiáünapra már
- A k » ,. kfjvetkezó \\<r< tirwak ! Az < gét érte.
VUnzateku
lk\'*rvárott Uróf Ratthyány ,;i d.-cz. hó 21-én nagysz.Tii tatoit. a megyebeli fübbtiszl-rcsze hivalaius volt, UTu nyul vult ;.-t..l.l,.-t rjteíK-k el, Szabó Imre. , es limny MiklÓB uruk. unván baloldali követválasrti-k liíniitmitit bocsátottak ki: Polgár-razággvüh\'s deczember l\'i-ón vé-
Aií i-rkoleMíH illem, a fegyelem és közrend\' nevében
a kaposvári baluldali kfivstválasztók. F.lj egyzéB. Gróf Gjflry László ur ö mt;ltó»á(;áiiak szellem s kellemdus leányát gróf (íyórv 1\',-lieia úrhölgyet kóthelyi gróf Hu-nvudy Imns ur deciember hóban jegyezte el s a főúri esküvés jan. 23-án történik meg Budán honnét a boldog pár somogymegyei Kéthelyre jó. Áldás é* boldogság az uj párral
\\ . M « tí y a r A 11 a mu decz. 30-iki szá-iii!»l>!Hi lapunk után hibásan közöltetek föL lallian Kiír ker. esperes ur pályázati ajánlaUt n-\'in ii soinofíy megyei, hu nem a zalamegyei ííi.zdasá^í i\'gvt*sülctm:k ajánlotta u nem Somogy-
d« Zttla....._\'\\7-ben lakik. Kgy kissé több ágyel-
in t kiruiil. !1 hírek átvételében tanúsítani.
X u 1 a in f (;y e rendkívüli k(Í7:gvülé»p a f\'nt\'-l\'lp In./.iti bclüijyminiszteri rendelet alap-j^n a k.iTi\'tválarizlások érdemt-beni központi vála-jítu.any Idf-titérte iiiiull január fog
y.jilai r i7,r-j_-(;ii megtartatni.
Numeghy Ferenez napy-kanizflai kerületi országgyűlési volt képviaeló ur válasz-tóiho,: Napy-Kanizsán — hir szerint — január l*-án fo^ nyilvános beszédet tartani és követi jiártallásán\'rl jelentési tenni, mi állal mepnyup-talolag i\'i-g liatm a kedfl_\\ ckn- annyival is in-
emiek <-r -dmenyére ugr vesz-szük észre, h>>gy a nenirrt vállaira issak a terhek nehezültek ine^. p.-nziinkkel a fiaink vérével ezután id külbcfolyás intézkedik !
Kz eredményt az - nszjiggyüléfl jobUddalának a Deákpártnuk ímnt az i>rszág<:yülés eddigi többségének működése hozta létre.
Hiába küzdöttek ez ellen hazánk kiváló fér-fiai - - az orsiápL\'vuli\'s úgynevezett baloldala — mert kevesebl.H\'i-iíben levén. - minden hadfi u önfeláldozó törekvéseikkel sem érhették el azt. hogy Magyarország mint független ország vagvonábaii .- óüi er kölesei ben a tiszta aza-badaág védszáruyai alatt gyarapodliaasék ! — Meg nem akadályozhatták, hogy mind az mi bennünket auuvi éven it oulyosau nyomott, törvénybe iktattflsaék, — hogy mind az, mivel bennünket az önkény annyi éven át sújtott saját honfiaink által reánk rovassék.
Midőn alkotmánvort fogalmak szerint a hozott törvények bármily terhesek a haza minden polgárára kot. lezök egyrészről, nom zárja ki ez eset iiiásn\'s/.ról teljesítését azon hazafiúi kötelességnek, hogy a nemzetre hátrányos törvények torvenysz rü alkolrnáuyos uton megváltoztassanak, s hazánk minden jogosított polgára erre nézve közvetve ne gyakorolhassa a befolyást.
Mi\'dőn az ország-yüb\'-Miek vég.- lett. a baloldal programmjakeüt hangosan ismetelte a nemzet előtt, hogy:
„Magyarország semmi más nemzetnek alá nem vtjttetett, — -*/-ibad s független ors/.íg."
Közjogi szempontból mindenek előtt felad .Tör alkotmányos eszki :/ökkt-l odahatni, ho^v mind azon törvények, mrlvek a hnza emiitett iliíget-lenségével ellent.\'-tin-u állanak megszüntessenek. -— Megszi\'ititi;si*-\'k iH\'Vozi\'tt\'scD a nemzeti önál-lást kijátizó delecittió iutéxménye, hegy legyen magyar hadsereg, pénz, b kereskedelmi ügyünk független sége.
Polgár társak 1 uiídón loIkUnU mélyéből meg vagyunk gyózödve, bogy csak ily értelemben vott független országban fejlődhetik s honol a Bzabadság; — niidön erős hitünk, hogy a Kza-badalvü belreformok kifej It sztélének lehetófjcgQ az anvugi gyarapodás ós közjólét magva az egyenlőség, testvériség és szeretet virágai csak ily szabad földben verhetnék gyökeret b tenyésznek egvedül — ápolva szabad nemzőt szabad keze alul í — akkor minden habozás nélkül kimondjuk, hogy az országgyűlési baloldal programmja és elvtj mint a nemzet szent igazságának magasra emelt zúsilójá alá gyúltunk b törekvéseit clóseuitcm eredményre vezetni hatan ni kötelességünknek valljuk.
Minden \'valoHz^rünég szerint nemsokára bekövetkezik az idó. midőn az országgyűlés ismét össteUl. — Tolunk függ a jövő I — A haza botsa azon-kép vartok közébe lesz ismét letéve, kiket mi magunk küldünk oda. — Lovulkozvo tehát á bátortalanságot ás hideg közönyt, felhívunk minden lelkesülni tudó polgárt, kit a haza sorsa érdnkel, hogy egyesüljön velünk, a felemelt zászló körül sorakozva, s velünk együtt olv követjelültro adja szavalatát, ki a feutebbí ¦póíttikai ülvekut vallva érvényesítésén törekszik a ki midóu küWotéadt bevégezte^ csupán o két BorlíeTválfásávál adjon tiszta lelkiismerettel számot nekünk :
........szent hazáin!
Mind megtevém a mivel csak tartozám 1 !
kább. Itevet-k ilv 1» Llváriuk Nas\'
idei
szik országszerte tesznek a ! jt len test választóikhoz, is-Kanizsa varOB jj"lí»rai-iu elientuntetésektől tar-
7-én tartamli\'i * a napykani-rend\'-zendö Linezv italomra izüli\'tek s igen való-
I A j a i
| zaai ifjúság
na^ytian folynak az elóki
szinii. hogy nagy mérvben látogatott U-sz.
— i Gr. Batthiány Kázméri nővérének Fllippinának gyermeke, gr T\'ergen Antal ki a párisi, utóbb iiiuneheni km etsegeknél \'2 ud. íenleg podig a római koveo-éenél első titkár, a napokban utazott át Kaposváron, imvja osztaly-n^flzet. l\' ^omodari uradalmat átvenni, a ÍM- -4l\'-ki lurrudal.jn eyyik bx^itezebb "ir^l-se. i\'of[>n i^ujos kíséretében A tudumanvosan képlett itjn gróf r\'ivid idő m:i:va lemond szép }<¦-v\'.jti állásáról, és >oniog\\ megvében teb\'p\'-dik le. hogy nyelvünket megtanulva, a gwzdáazatiiak szeiiteljt\' magát.
-- A kaposvári vár-iebin\'i és előljámság ujiuinji tekinteieljól a választó testület összeirása egy Öl tagú bizottaág által decz. íli i-án kezdetett s folytatva iSti\'J. január 2-án befejeztetik. Mint biztosat állithatjuk, bogy a birdi tiszt II e. i d e k k e r Pál polgártársunkra fog esni nagy többsÓLg»I. Vannak-^«*í*n ellenjelöltek a jobb oldal közöl is. gjgJT
/\\ S z y 1 v e s z t e r est Nagy-Knnizsán az öszhitngzó élvezetet nyújtó dalárdánk, pártoló tagjainak a .Zöldfa- nagy teremében éuek- es timezestélyt rendezett; ez estélyen igyekeztek az életre való dalárda tagjai vig dalokat előadni, melyek közül különösön az Al-latnégyes az ölMl-ra menő közönséget jól meg-kaciaiíUitá, v viharos tap&okk*! ismételtetett. A sikerült előadást tán ez követte mely amily fényt* oly kedélyes is volt. n mellék termekben pedig lelkesítő poIIIir-(rengések üdvőzlék az uj j"i ve vényt, az uj évet !
— .Gróf Szápáry Géza főispán ur ó méltósága a lauunkbani pályázatra kitűzött 12 darab aranyat már tettleg meg is kitldé hozzánk, nielv a legújabb veretű magyar aranyokból áll. \' ¦
— - Knebe] Ferenez Szombathelyen lakó fényképész oly sikerült s a legmagasb igényeknek megfelelő tiszta és a megázólamlásig hu nrezkepet küldött hozzánk, hogy fitet hazai legjobb művészeink közé méltán sorozhatjuk e melegen ajánljuk az illetők pártfogásába, ötet pedig figyelmeztetjük, a közmondásra : szerény embernek — mai világban Üres a tarisznyája !
— Lakatos Sándor több éven át a téli idényekben Nagy-Kanizsán működött tánezta-nitö f. január lü\'-án adja a .Zöldfa" vendéglő helyiségeiben ismeretes, mindig méltó mervbeni látogatásnak örvendett „tánczkotzoruját", mely — állítása szerint — az utolsó s igy bácsit tánczestélyo lesz, ennélfogva hisszük, hogy az valóban jól sikerült s látogatott leend.
— A nagykanizsai „Polgári egylet* évenkint tartaitni szokott tánczvigalmn f. január 23-án fog megtartatni a .Zöldfa" szálloda teremében. BeleDti díj I frt. — Jegyek válthatók "WajdiU éíi Liainger Henrik urak kereskedésükben. Valamint az eddig tartott tánczvigalmak méltű fény és kedélyesen sikerültök, ugy az idei is — reméljük — mindea igénynek meg fog fölülni.
— Wajdits József jól felaZerelt s uj butükkul ellátott nyomdájában a farsangi idényre Píojgáló dJBzkiadványok, meghÍTÓje-gvök gyorsan, ^Tsinosan ós lehető jutányosán állíttatnak ki, minélfogva az illető bálrondezö-séguk tigyelmo tisztelettel káretik a czímzett nyoindbtulajdonoa áltaL
— A fő ut Colában" Nagy-Kaüizaan egy" utczai csinos haví szoba bórboadandó .lévén, h/lvebb értcsitéssol ízivosen szolgál a szerkosz-Vöség.
— ZaU-Kgerszc ren 1868. docx. 20-án egy több városi polgár birtokos ós ¦iiinrtsjlrtk által tartott értekezlet elhatároata, h^ff Zala-Kgerszeget a déli vaspálya 8s.-Irányi áHamL-aától lóvonatn vaspályital fogja OmuküUhU czelbó] egy választmány httt axonoal megválasztva mely Fackh QedO ur elnöklete alatt az előmunkálatok megtétalóveTlett,megbízva. Az erre való kormányi engedálr már korábban Fakh Gedő umak éa érdek táimaínak\' megadatván, a választmány a szükséges méréseket éa \' költségvetéseket azonnal meg fogjakeoÍ6iiz.>-^-Tekintve azon élénk személy és áru forgatnigt^. mely Z.-Egorszeg és Sz. Ivanyi állomás k$z$tL ftnuáll, bizonyossággal felvehető, hogy- em* közúti vaspálya mint pedig a kereskedelem éfl az ottani termesztők nagy előnyére atolgáhuid." ( C\'drÖzÖljUk e törekvést és kiránink, mináTfényesebb siker koronázza jóravaló mtéakedásO-, ket! Szerk.J ...
Lapunk mai számához van meUékehre-\' Pestról a Deutsch-féle könyvnyomda- és tds-do-n\'szvénytániaaág programmja. * * .*
Irodalom. -
— Erődi Dániel PannonhaJraán Qyárj mellett legnagyohbréazt szétarórva megjelent 12 ívnyi költeményeire hirdet etöSsstést-t-fTt--jával A megrendelések febr. lO-éig küldendők be.
- Megjelent b hozzánk ia beküldetett; rSzombathelyi Naptár" I«tí\'J-dik évre szerkesztette Tulok Imre, kiadta Tulok János. A szombathelyi uj szentháromság szobor véglegesen elfogadott tervrajzával. Ara 32&r. B»phj»tú Wajdits József könyvkereskedésében iá. ^%amegye tisztikara névsorán kívül több érdekes thelyi közlemény van benne, hisszük, hogy JÖvö" ér|^ t Urtalomdüsabb leend b korábban jeTenend pl^g.
- Tó b b oldalról vett jóakaró Figyelmeztetés folytán a .Kandi Klári" hölgyéTczlap havi-" füzetté ulakult annyival ia inkább, mert közle-* menyei időhez kötve nincsenek. Alakja nyol-cz.-uirét )ef?. papiija az eddigi finom marad, tartalma változatlan; és hiven küzd a hölgyek társadalmi érdekeién. Klónzetési ára az eddigi.
Hasznos jegyzetek.
Az u(őfngto!t illeti óAjub lueg Szőlőnket — g) Ürnölt-aeinket.
Klőitélet Lalán, de az átalános tapaaztalás bizonyítja, hogy az úgynevezett fagyos emberek napjain ritkán maradnak el a derék, — ex évben mindamellett alig tehetne oly dulasokat mint más években, taert a tavasz Ugyancsak rajodva fejlődött, — a kikeletnek alig nyomai \' gzomlélhetök, annálfogva a hátramaradt növényzet kevesbbé lehet veszélyezve. r
Mindamellett ucni szabad elbízni magunk*tj. raiut inkiibb u fagymentő eszközökróli gondoskodást javasolja ttzon szép remény, melylyel gyümölcsfáink kccsogtfuifk. és üres pinczéínk\' követelnek.
A késői derek elleni legbiztosb Vedelem a füsfc\'ilés.
N\\ liidje azonbiin j-nnki, hogy egy csekély terület iniinel nmmal tuslíilgetése már elég az üdvösségre ; ngyáuilán nem ; — mert ludja mindenki, ln\'gy ha borús — ewik tiszta ég alatt csendes szél nélküli hajnalon szál B\'d^,-^-anniil fogva a füstöléssel mesterséges felhőt ké-\' pezünk szólónk — gyümölcsösünk fölött — takaróul.
Szükség tehát, hogy az egéaz hvgyseg — illetőleg a kertek közakarattal füstölfesseiiek, —\' és ebben matassa meg a nép, hogy bk saját érdeke követeli, tud egy akaratban letmL. ,
Közm egállapod ássál tehát gyűjtsön minden ¦ BZŐ1Ú8 gazda, gyümölcsös tulajdonosa holmi fa-\' levél — gaz éi hasonló jól füstölő htdlafokoV és azt ide b tova rakásokban tartBa-j —¦ azután közmegállapodas nyomán tartassanak Aidk, kLb
— ha szükséges, jelt adjanak a fniHl6^mihÉA-zok meggyújtására, , \'„",,!„,.,
Ha érdekében van valamely kQi9é{m*k nya-ron szdlőcsoázt tartani a c^élyebb jeWtŐaégÜ szőiőtolvajok ellen, kétszeres érdtfkéT>en1éh*t
— az egész reménylhető termés meg^désjb Ja-* kintotébíl csőast tartant ... , ,.
Van már csak nem minden ¦ megre koisagé* ben ültetményi bizottmány és pedysf teflVhcB , lelkészek elnöklete alatt, nina" tehá^, okunk kételkedni, hogy a nép erkSlcu\'é3e^^!«* anyagiakra is kiterjeaitvén már figyobnftket őrködni fog a lelkészi kar közÖ»«ir\'tt bMB-j járók huzgóbbjaival, — hogy na meUflyfaggntj)t oly intézke^eM^melyekonépjavajinía^riííiw* , nélkülözhetetlenek, — hogy meggiihmia* »é> , a császárnak » csáazaré, — éa aa\'lállmiták *• mi av-dstené.
~ R. asnmbathsb- Felairjflt z4S^ójBádafls«« ¦ a BjakorUt torérSl Vart mJkkek urrsa kosUsir* Lspuuk Ü«t*l*lpíldior4t m«(lndltoUak. SaipttadaUBl csikkel iffcn cl rhúrunk Utf^At, laírt»jobb * a«
\\t> nlftbb. Fo,r*4Ji honfiai DévSsktflak 6»aia** Wj»-
loDtélét I . ^ \\
— T. I. Ugranotk M«KbUi«s mérint Kink. 1). kflMÜnl ¦ ngjebn*!
ai gl\'ifcáitrttnTi Httk kBvrtkestébeD osgy blény \'ávAMCkftaa.\' ¦> árak silányabbak leltek, köIDnOten a Jatt wl -#mm»-Arakbim. f
"ptÉOtl tafl-rátArl kalitártm. - *AÖY-KANIZaÁN, január S-áa.
— - \' ¦ -—- —Abtf-fittnslai merihikénL
ImMi Ball 83— BŐ fontos 4 frt, 70 kr. frl » M ffll 4 ír. 80 kr. 87—08 fte. 4 frt 60--(ifi kr.
ÍTt fal. 8 ír. 30 kr. 79-BO fnU 2 O. 7(1 kr. tki swfSsaaek, 70—71 EdL 1 fr. 40 - kr 71-7.» Alst I ftt ?0 hr. Árpa kaaUneéges, 8ó—fiö ft«. 1 ír IQ-ta-AT—«A fa>. t. frt. 30 kr. Kakarlni 2 frt 10 kv,i* fii 60 kr. K u k a ri e *a otsaa (cainquaniini 9 (h A kr. Klb 44—4o fka. 8 frt. W kr. 46-47 fut t itt «Ski. Pohánka 66-rW fn*. S frt. ÜO kr-fO-dfB te t ftt «ß kr PaaioJy fehér 4 in - kr. Pass*)lr, «**k* 2 fn- 75 kr. Sséna roán. 2 fn. kr g«mjm«4»l **kr.
UHtoft.lW". KiralrlUat 0, «a. IS frt - kr. Lisglltsl nu.1. ea. 11 frt 50 kr. LángliSEt ML i. náan. 11 frt - kr. Z ¦ e m I e 1 i ¦ 11 3. Piám 10 ftl 60 kr. ZkdIiIIiiI 4. seám 9 frt 60 kr E e a y é r M ¦ «t 1« 8 frt 50 kr. Keuyérliitt 0 ss, T ftl Mir. Ksny.-I. m. 7 es. 6 frt 5» kr. C«m^-L m. f t>. S frt. 50 kr. R o ¦ ¦ U n g niás..
C SE X* EI T 1 R 3V O ^
¦ kr.
miaaája 2. «lim
«¦. 4 frt. 60 kr.
|. aaám 7 frt
f» frt. 60 kr. KukgrU.iliMl
XfllslféJéfc. Ki* máasáje l(i frt - kr. vim m. 116 frt — kr. í\'afTiryfl nyers m. St> - ííl\' frt - kr KafjsT^ uaru m. SS—26 frl — kr. Ilyapjü flnorj. Hü- 105 frt. — kr. Qyapjú ImtArflnntléhi m. 70 frt
— kr. Fehér rengj m tl frt. 20 kr Tarka rongj m. 0 frt. 60 kr. Saalma m. 1 frt. 20 k. P«ó..a m. 2 frl
— kr. Egy kire aiup 19 kr. Burgonya móröja 1 frt 10 kr. Marhabőr nárae, nehéa mú-aja 60—(15 frt. Marhabőr nim, konnyfi Tnásiájs Tfl-80 frt. Borju-blír fejjel 100 100-100 frt. IK.rji.liór f^jn^lkül in«. KHI 100 fr. Birkabfír 100-n - frt Ur.
Bárok : VIdóktInkbeli líjbur IHOT-iIi ki. Miír r&gj ichilW skójs 8.50 fr. Vidikflnktirli .\'. bor l«Hl)-(i5-beli fehér *ngy ecliiller &k. H — 1 1 frt. — kr lt*lnt..o mellóki lBGS-boli fobűr 4k t 10 f. t. - kr. IrjtiU < - «tf bell fel. v. schtl. ak. fii — kr. Somlai IBd.l-Ofi
boli tikója 8-0 frt. - kr. 1867 heli fi-7 frl - kr Badacsonyt Ilifis - S&-b«U ak.l 12 frt. lHtÍ7 boli ak.\'-i» f,_G fr - kr. Villánri ój .SieWánli irkr-i*, ]Hin.tliki ik^t* Ü 10 frt — \'kr. üorkl 11 frt kr
SplrttoB {por (rradUokoDhint licka borddral SO fuku frt
bnnliWal ítl fokú lö frt. - kr
tllapiaczt arek : Marliahua fontja kr Bert.-olmg fontja 3G kr. ^cilona fnt. 38 kr. Uorjuhm fi>! 1» kr Júlihu* fal. 13 kr. Zsírnak fnt 44 kr.Aaitali nlnj F.mtjn 00 kr. LenmaffoUj fnt. GO kr. kepcsoolal fnt ,lH) kr. l\'-trolcum fntj. +2 kr. Cafcftr finom fntj. kr Kirí fntj. 00 kr. Kourh&tú fntj. 7 kr. Marhax\'mak fontja
- Irt 6\'i
THrkOlypÁ
8 kr. Fa«T«iír«rtTa fal 3« kr. ftuppia M "* BlaakáM 16 M- B.k/-
diua llcaj. 10 kx. FeU-rbab (pa..«i( tta«6j.k*nt « W Tarkabab (pa.»uj) Haaj. 6 kr. irpadar. foatj U kr Dor.S 11«. 10 kr. L«d. »U»Any 1 frt, 1 1\'- t*\'™ Lui W.oU í frt 0. 80 krKac.a párja t frt 40 kr Polka oirla 1 frt 60 kr. Tyfik-tojA. 3 darab 13 kr.
ÚJbor íteiéje 10 kr. Ó-bor lt«. - 1« kr Srftrapá-liaka llcaj. 40 kr. Kanlaaal »0r ltc«j. 10 kr. PeiU iBr UcsjYIt kr. Komínyf* Me »¦*\'\'*¦ 10 frt- ~ Nyorafa aU 9 frt. Fa-«adB mirGJo 36 kt. E(ry pár csirke —, HO kr. Egy kb m»lic I fr 10 kr.
Vasúti naponkinti menetrend;
Indul N.-Kamuiról Hada fnli d. u. 1 óra 22 porw.
, estre (I urakor.
. dólutin a árn —
l falíil rHKffel h ára B
, du. 1 ura 20
> • röggel ^ óra 2ü
. e«t*e 7 óra 30
it B rcffifíl fi óra 26
„ dalboni2 ára 63
j , d. o. 1 óra 44
. ests " óra 30
Bécsi pénsarfolyam, jan. 2.
b"!B muUliquu 59.90; &*/* »emz. k5lea&i Oö.lOf 1860-ki áüadalmi kOlcsOn 93.W); bank-réazvanjsk 6.77 ; hitelintézeti ré«T<ÍDTok 250. 80; London 118.85; esOit Agio 116.75; arany darabja 6.66*/» ÍI-
Beid. rLCLr>tÄir.
OJanaár 3-tól 9^ IB9@.
__aap tar
1) tiegbalráa HarodM. MiU II. 19-60.
ti- |ic
íló í» heti- |kaU>ollkjw nap
VaaAniap I C \'i.nur. ...
4 TUtfG ITltui pDap Uab m
5 Kedd 1 Tel«fór L 81 ed an
6 Siírá. Vlikfrresil Vtaktnazl ég
7 CiQtdrtök BÜInt, Nlkolaaa Bálint
B Pintek | 8í0r. apát Fodor
9 BíOmbot | JuHáo Tirt. Eroa, Krka-
Felelős szerkesztő : Wt^Dte ^^SH Segédszerkefirtő: EtáfiGTŰ .&GBJ@§.
II I II I) K
ESEK
nólkülözhetlen.
a mindnzt olv egvazerü eljáráa mellett, hogy általa képeaaé tótetib minden lótuiaidonoa lovát gyurean, birtosan s minden nagyobb kultseg nélkui minden killso betegséfróben mcgr0\'óg>\'itkatni.
Knntílfopva aem csekély szolgálatot vélek tenni a t ^sxda-
Alnürt H. M. páldezi nrodalomban ménos- és lováaz-meater 1 tfisév ki nlagamnak, faogj a lovak leggyakoribb kttlaü bc-i iHen oly sikenw gyd^yazert találjak fel, moly egyszersmind bsinftk eígy«p^ülósu ellen biztos óv éa eróoitú azor gyanánt a csokáljon,
Bak éri firadaágot nem kímélő kUérlcteim és észleléseim nyomán ákerült végre oly gyógyszert vegytanilag oaszeállitnnom, BD«Iy D*m caak aaját óhajtásomnak mindon tekintutb^n megfelelt hns4m általa eszkOzült gyógyításaim folytán azánioa t lótulajdonos teljét\'dnaareaét ia kinyerte, a e írszbon bátorkiidum nmlt. Gróf Hndik BéU ur, mit Grúf Hztáray Ferdinánd ur. t Wékay Nándor ügyvád, t JtBrGakányi Ferdinánd esküdt, t Itoyko Bék ügyvtid, t Hlnvwtr János, t Mokcaay Cájus, t Mokcaav Ödön, t. Berzeviczv Araid, Both Dániel plébánoa, Hazay Ödön." t Ujfalussy Mihály aoigabiro, t Ringer András postamenier, t Sztankóczy Tamás, Tabud/ Jenfl eaküdt, t UjfalnaBy Imre, t Honáth Gyürgy s tobb itt hdj áxűke miatt el nem soroiható tisztelt lö-tuldonos bizonyit-ráfiján biretkorni.
Etrograxerom a mellett, — hogy mint rrii»ifü s a lábak el-gffiSgtuéM AÜcn mint biztos tívnirr a legkitUnúbb, gyorsan és btttúÉU gyógyít minden lovAkmil elürordulú k&lna beteggé-fjat»fiére>eteiea mindenféle sántaaágot, úgymint: lapoczkabénaaág,\'
*" , ferde lépi* következtében történt amklyásuk a rdndu-\',,^ (rhenmntíimuA), megcfűltetésck, láb-gyengeség, min-jfinntok, kareszt-bénaaág, nyereg- ca szerszám Uirés, me-redt láb, ütés, dfiféa és vágás kövatkextébon történt sebek atb. atb.
kiísönstjgnck, mídőo ezen gj,\'ógyszerre becses figyelmét *ízenneí felhívom, s köztudomásra hozom, hogy as
„Gyó^yfolyadék"
¦ alatt nálam Falóczon mindenkor kéazen kaplint.!
BOR és SER.
Alulírott tisztelettel jelenti az üsletbarátok éo rogTSA&S|^>
zonaégnek, hogy
valódi soproni tiszta bor itcsós üvegen-
kent.........^0 tar,
schwechati ezport-ázok ser . . . 80 kf.
birományba adatik, a honnan a boros Üvag 6 kr. éa a e
Ara fgv üvegnek
IS ÜVÍg
1 frt ; 4 . j
12
Ili
\' 1Ü krjával rÍ3Bzavdltatik.
mdvftl minden itcze pvóirv-fo]
iczét tartalmaz. A hiiaználat nlkal- ^ ¦adéklxil 7 itczt\' fog kikerülni, mert.
WEIN und BIER.
Der Gefertigte beehrt sich hiemit aaznxeigen, da» t tuhüftsfreunden
egy- rész folyadék Ii rész vízzel fog yegyittetni. Levél általi meg- echter Oedenbarger Natur-Wein pr Halm
rendelések utánvétel mellett is csíkozolheták, azonban megjegyez- FlS>8C}l6H ...... sJO feli
tetik — miszerint küldeni csak 3-, ti-, 9- és 12 Üveget lehet T. megrendelőknek a leggyakoribb kérésetek leinLaáral ej kapcsolt haaználali utasitáa díj nélkül küldetik.
p. Ungvár.
SzereÜQ Zsigmond
nrodalmi ménes - és lovász - mester.
Pálöczon.
Schwechater Export-Lag:er-Bier . SO fe
auf langer gegeben wurden, wovon für die leeren Wein-Plftschfa pr Stück 6 kr. und für die Bier-Flaschen 10 kr. rüdtwfgÖtrt
{20b i) Math. Neuberger
im PresBburger\' sebazn Hnaae;
Politechnikai és gyakorlati találmáiiyok.
h SS filSMlksWlé Bén, rorij-\'ojjA i\'P iéajeitl- U\'u-lfre, arany- é*l KitQnó fénytHOl ka:it*chtikknl v0-
_ _ _. . _IÍHái»B 1\'áriabarjtLonilnn- mlUtu>tUcm.\'krigk n.\'lküliltiiotlcn. E(-T([TTÍtri;, hagy a l.i".rt lartónsá Jsgjv.
kan ii Hrw-Twkhan oa eU5 Jutnirnat.drU ára 10 kr. !1 kalulvn ára 15-30 kr.
arrarta, imtnl* wert a t, papir Valamennyi óra rcpilatara a re-\' Leasjakh Lkjrofa* iMbtäl-aMTalAa,
vAkoar fnalbM *0 darabot hámos falait sápira rnmpaaaal, ruindenkinpk|a IrntjakorUtibb a maga notníboa.
B| -a**kery ára nagy iFwJ1<Msbi vM.asánltva, Bolya máa-fll íwTX* &60 kr.
IkmtmAÉ »laden aástsrtáibfta a ba^ktkksst fakaMH fta^^fcssici, •Mlppál aaáaAsa kU laskonnyabben \'AfttltlritnTMahatljeif. bo-1 ksta\'ja ara, moly mUg •mUuára, 60 kr. lieg-I s»4fi"Tksfy a kecSes rom-ikk JLmkta
a legjobbau ajánlható, mert • bixo-nyára pontos órával «laden neeaa-aictu órái D>p(if axithatnnk, 1 darab ára finoman fányealtva Ä kr.
~ por alkalraaaiainal msfftakarítuk UH, RHtkit 4a sént, • mallett a lagnafQrobb nlűny séf na, bőgj a mha sokkal Jobban kímélteik, mint kBiötuéfe* kcrauletoet Tontos csomag ára 23 kr. Amerikai patvattrosott totssttá x*r,
. barnára vagy feketére lettheUTk, is Ugyra, kancm kfllfinfeUk eiryt klHn$ nerkeaeta ¦ minden batarós egyirortmlnd a t inaeaaete« frtaaaae- n U, példáal fát ercicaet
- - ---------------____... ^ trv.u«. ... Jmcael, flTe(f«t
eüsn bistoa. 1 dk kUebb renda ára p*t vlaaaaay«rik. Hnrenyek^ftl kónit-|por«ieUarjnaI atb., agy hogy teattá
30, 40, 50 kr. 1 db nagyobb randa TO, 90 kr. 1 frtíff. 1 nagyobb kít kalocsai «gen 10 -frag. 1 db ntaaó-áakára való S6, 40-60 kr.
4k,gaiditial
lakktstt ^Bgol, ps> üü kr.
által (baawáttaW [öakffa,. BgyaaUrtéa aUgjugjOnb kOny-
MriUkétshV lohtSa
Vtttfntpeldátd Apát, i fea bisouyára mJn< ¦ Hrna]|űtfq^fac4len«Db ítárfj.-s \'ixa oly Irrv\'.ksfy * kimitO MfPagptfesttfü, .1. drb . ... sNt «gvfltt BO kr ÉltaflalMSljé, kMnll i\'la^imaVsinh- feeaytárgy
npdr beliatiaa nem éreihi-tő. kötiüyfluúg^-l Irlirt egj parrcben almintbogTr a 1 egbenyetebb eainl élnak legjobb mírtíkbeti elég- lepkalílnhöifibb feitraóo^ekct. njry- eértoüpnűl hagyja, tétetik- Egy Btbb ára 60 kr. mint uo portó utókat, virágfQaúrekct, Biiradra. icag nélkül marad. —
Anffll Mrftflyssáz. Uiaden bumek csokrokat, *tb. mindenféle tánryakra, kaurrOk tintására i* kOIHnoaaa ablnl-bajlókooyalgot adni *» cRy«orimind kitítel nólkul, például fára, caontra, katA. 1 Ovegcso ára utaaitásaal tfvm> fenyeatteni. Egy kii artg tó kr., 1 flTegre, bádogra, pumellaura, bCrre, \' nagy 45. kure, papírra átvinni. Esek alkalma-
ptr, roelylyelsak mindanfáls káaHárgjak feldlasi-mindan órámat, arany, aanai, pakfong tésáro, ás kfilonaaea ajialsiotak ipa-aciól és reiet tísstitaai ia fenyaaitani roaok Mamára. Darabja ily kapáknak A lábét Egy katalya ár* 80 kr. 11. 3, 8, 4, 6, 8, 10 kr. — Egy Bvag
Párisi T/ftl—l reg&BZ, nemcsak átviteli lakk ára 80 kr, raery 500 " ss evegat, porcaellant, kBvet, Ujtó- átvitelárs alágstgas. Parzsial kfljnlvtaztí-azer, multaikét, fii ath. leggyoraabbao akként, LefMmJtk knryHri tza^SSekaz... nflrka hajak rBgtÖo tjtasái tsarint magTmgaaatanl, kofT aa alválaatlaa márag agenk. Mtkáarok. borcaorik, h—---------- TST---.---. Akidek kürtUrC As alada.
nam dobá&ywókoak li atlnaéges Ulsaier«xám kcllemea kla formájában egy lámpára! agyaaitve, saaly Hkány irai églsnyagot falvasa, ttgy bogy grakrae alojSvS
vflágDt gynjtharriL eaakéTy ár gyen ter]edeara ran saá-mirva, 1 db. ár* 60 kr.
a berlini fogcaap-sfeSh fSAbsst klányok-
mMít 1 OvakvrlaUak a uiárif-vi
mitImMlKU minden lyek a nadrágot roaa IdBJáriahán aa
elpleskvUstÓ) vidlk -
Angol aliák a legjobb acélból, 1
uabá-oDá, a legnuomabb 26, 36; 46 Mlndan rosadafoltok
kr* 1 ailng-olló, a legfinomabb\' InaMäparea alatt SO kr. 1 olld-lánes 10 kr. -—-Éin- Nagy elSny nynjtanak . a cgnjabb
|tf Iránok, megklmáltaWak aa tóal-
más begyes4stLÍ, s blstoaak lehetünk, a borotvákossortlat istlluógtalen ](
hogy ss ón begy* el nem törik. Egy db fába foglalva 10 kr. Csontba fog. üdva Ín lö kr. ToütanAval és káa-satJO kr. 1 megtölteti lak, mfl1r 3 bdttsprai elegendC, 10 krrfáb nnlo-iwtrgninml ón ás salak aaámára 6 krajcaár.
TerV^ket tévutakra, vi
tetik a>takáí«t«Mn ártalmatlan, mag vtaaltással együtt 8 frt
Fttyttoy earv. Minden kástartia-ban nálkaloBbetlen, miáltal s kfilsn-fála a kii tartatban elGJlwS apróbb hibákat magvak igaaithaljok. — Ea Egy pár ára enyv évekig ellthetÖ éa hidegen al-kalmaahatá. J ov. ára S6 kr.
Ugstjask rszssasor jótáUáaaal.
\'áflsonból. aelyesibul hDl, ngyssl&tén acsél-bóL 1 eaoaiag S& kr. Uepjkb amttnftéB-ssnta. Em által
etUvolitáaárn más keltnék-4 vaatárgyak-
Egy katalya ára 26 kr.
A lábakal awdvataéftol Mgávsa. kflodenkinek ajánlatoi, mert es aa ÉféaxségBak iMlgaX A kteUer-fá kliOnfi bGrkésaltéanodnál, mely bffrt LitkaUUsattá teasi, ngj hogy _ bosstabb járkáláa ntán a n*á«eaaég-
40 kr.
Valódi átlátása 1_ a legfinomabb UlattaL •
-ealteié-
TÜjik. Paketjs esan minden báanál nélkOlOabetlen saareek essk 10 kr.
feryékony állapot-
ban. Igen klrano, ftv. SO kr.
l^l»IFlé)-kályafsk. egyedfll essk gyárunk képes Uyea árért dolgosul, melyek kényeim•*#**•*k, olcaáságiik éa b latol rágass ok miatt aa ostyák ás peeaétviass felett slSnnyel bírnak, aranynyal 600 db 1 írt SO kr, 1000 db 1 frt 60 kr.
azakályzi, a tollat mimten kéahea éa paplrhos Igaaltanl, — ngy, bogy ngvanason toDal a legfinomabb ia legvastagabb vonásokat lehet vég-boa vinnt 13 db 24 kr.
VfJídl aaasi Wléeek, 1 db két késsel 80, 90, 40 kr. I késsel, 60, 00 kr. legfinomabb 8 késsel 60, 70, 90 kr LM, a SsWel 80 kr. 1 írt, 1-20 kr
Wveawt, rSllsM, A lrgnsgy0bb
Lkáay< rtáaif
jótállás meüatl WrÜoik. 1 nagy pléh-saolcBrjss 1 frt.
A áMaj n legjobb, hogy a baj ragttyoOTagábaa mtgtartaaaák éa a világos vagy aaflrke kaj sBtétra festessék, a vegyéni káasAtékek mind ártalmasak. Taa asereáesem a nagyérdemű kflsflnségwel tadaml, hogy bamlsitlaa, frlaa, kétaxareaan flnoml-tfltt dióolajból raktáram van. Egy kla flvegeceke ára 8& kr., nagyobb 46 kr.
SyskerM sRr ¦ tyiksitstl legfeljebb B nap alaÍT\'ByornUlajiul kiirtani. Eaen njonnan feltalált ner felülmúl tatodén addigit, és eiírt Jói-
hsaamálatt ntssitással egyCH 60 kr.
bármi néven neveaendS peeaétot minden kelméből kivétel nélkal mbáqy pillanat alatt eltávolít Essa nj ké-aalbujay hatására nésve falfllmol minden eddig) baaonlé ^ártniányt
ittál. ¦— agv anavp nagyságú db ára 16, 90 kr. nagy 8> kr. 1 tégely valódi IHsVstesr. ksj-¦ * 80 kr. 1 db valódi Utsraf 90 kr. forjtJkobf glyeária-ssappaa 1 flnrg 86 kf/ a^jmrla erikjM as arca tisaláAtsrtására, 1 W. 46 kr., ngysslnU mladsa tgvib .beiéi külföldi Hial- éa taMfctArtl nagyválaaxtéka.
A kitaaB nobapaBÓ fés^tslkl ISttt mésgával) mely a pallónak A. ,l*f-slnebb önyt kalcifjari,\' >~ tfs^áasagrS ~ niaTO minása mis eddigit falfllsanL Egy katalya ára, ssatysUf sjfj saabara, 1 frt.
Ssagtalan. viaátkslUii a»l|M*ts*, ágynemoak ^*J-Jtí«i> mi 1
sira gyeraakekaál, ietagsl 1
g^raekágyasokaál. 1 db
. 160.-l.f0-s» Legkipróbák^b swsr, S rak nMUrtfi UsrtásArfi. Egy ára » kr Egéeaaa friss f, . ¦ mely mlftdea aikalmadan (orget kt* állás mallett adatik el. — 1 katnryn Irt, 1 kis Bv. ára B0 kr, sagy 86 kr.
VaUdi HartmanB-fále ssitlhs irtánTsT.
Cs. kJr, síik. gtssétSrapnaa, mely E ner hannélatjnál aes>«<ak s nV
reg leíi tokéleieau és 0fokra kiirtva, - bánom a továknl #tsásislst1> égessen meDrétoltatik, " miért ¦aer as «gysdoll • nesabsst. 1
ára S0 kr. .
iTTTKflfH 4r.hA.4Un A \' \'"f^fu!^v *f f *f »ÜJát U utánoaik, figyelmeztetjük s kbrönséget, hogy .» ersdstí és v«»*»
OTT rMTEL ámháziban, ÓTjegygyel ellátva, lutphat4. Ar jegyiek a rnkUrban található minden tar|r,rrul lugyeu adatik. ->I
TrUUSOTT FEJTEL első aosziriai blzwhány szállitó-ttzlete Bécs, Karntnerting Nr. 2, gegenüber dem Drsttche4taus. •
— - \'-- LKera»kedffk és yinontaladók nagy anged«i4nyt nyerttrk. r fl-ft t&jfr-
tiyakorlafi közlemények.
p- a népgazdászati korszellem részére T|
-^.pareeiek iflsnr 1 .Mi. 1 fri 1 \'fu 50 krig.
Érmek, »í..y», .omaneio.va 10, 20 40, 60 kr.
ÓralAncauk, uj ,.irUi 30, 50, ÍM kr. | Nyak rtraláiu-n.U. n< mirici gyűrűvel illnesen kiÁllitrm I frt GÜ kr. Acaél úralaucaok rövidek 10, 10,30
kit ttlttrak kttlOnllMü ponto. *. itb. raktárból különösen kfetnelendfi 1 P** ká„ „ * \'
étMUD\'kiállítva, « «rt A* «01 óra-, .«lodi atlatuo myoarhvuapvu 1 ) «¦ 3, B, 15 kr.
fa>. bOoI éra.k .i.olumek, aa egvikligen na** darab . ,i,acr*r kirAly .i-1 1 rtb.ir.llirr.mb, coni 3 kr, ara-ajtalon meebju.iin.ui álul a nap éaikertllt arr-aképevel 10 kr, 1 ruc*at 1 frt 6 »" RTHi»Bjr««J« \'1 kr.
Affi boaiiit, a nap fnlkehét é. le-1 Egv lattraa manina birtokában min- VirréoBrtoi cslnoi borttdákban, ^ ¦aanUt, a maAlk^ldajon ajojjyi űc-jdeaki bllvésa. i^y diriéi ¦ nrytittnlmely áll I nlU, eytliun, tfiurl.í kít-
" 100 db mindkét oldalon fényeseit. Ulb.offrapli.-Ta. pontaaaa kAsaitTa «0 kr.
*- J«ÍJ»koTi íl vagy 4 ior keialtuelG anilkQl, hogy többe-kerülne.
1000 dh jói mfifaioU fcvélpaeaet-jsffy aranyban nagysága tetiaéi iie-rint 1 frt 60 kr.
1000 db. legttjabb, vöröa minta peeiétviaas S A M ki.
1 skatulya betUkkal 10 kr. 1 skatulya virágreesítJeffTekkal 10 kr.
úrik inját kénalünény minden (tarán Íj. nagyiigl.au kot óvi jótil-
í»gygyel,
fit 4a hónapot mutatják. Egy dara iwltíllas aranyoson 4ö kr. r-gy aranyoiolt 2ú kr. egy drb. ««Mips 10 kr.
; A rarráíbos irrrn •»ilka.tg«« a» t
regnek folvilft^u ¦ elr 7-.\' klllniittlfl iiet.\'irle, .TT,!,; « -iáikat mi»<lcn tPtasé. aiarinü « clyrn bllv-ltl. a lóri aaA«.. khan krd i eien fuga .Imik, 1 db. & hotcalar- , "j\'u,aandókkal 80 hr. n.-Lgrob!. I ft. \'AI kr. c
é»aa I* egy per«, alatt a W«** Nr„ 1 f;\\:\'0U
«Ebb rarrdtflbV. aailat befäaheti.\' EflJ kosárka dl^rrUk,!
•rrtk dorali jobb ácséinál JV kr. : ,í „ „ .
"4«, uku... «.,t..«ia..g.l nari .\'r» e?.1"0 »;•""¦,<>\'
Wüqr,-. háB&i. .Sorit- A NO. <lé.|J"W» "J «\'™rWI
dl), fliitír" Arr
1 frt-J
jVotjol .evílpapirok.
«iranici 1,40 ¦üitÚTal í.eo. i,l«,.T.Bl l.W). HltÚTrl 1.80 •pl ¦-\' HO. rénye fénr*>i«tt, «rkc/pttel 10 ft.
¦.art fenea a tao ilvtti tcisi,
i tokbm
áalUL fioej karcsolna. ir. 80 kr.
Eírj darab W- H> 1 frt
1 Jiár fQinie):,1 actél vajíy totaxúi . 1 írt.ff. CthMB ojáadÁk aranybul minden
féket
<.i1
rinl
-el 1 fi PO kr.
Ecrrtamea kamirit
«¦fltUliStt Uppal catno« lukban, háii •rtkséflatrv AalfBgjfMatani, »ajrr •iára, blaoorára nindanki fuji
¦iuk aaeraani. Eaj Äarab ára 35 kr.| _l »*~SJ<1\\ i»mr* IsanflTasak «• egjéb «plikai tárgyak kCTo1 1 frt 00 kr\'
ABMl nBtia bnaamarí aciílbálí J °* ^OSet-gyürA ^ I, 3 7aLy 4 kíwel. CaonttaJ la, 20 kr ! } ¦ - - \' n ~ kr-
0yBBg7«irrÍTal 40 «. 50 kr, pactót-l ,l db" kct betOTo1 ria" 3 ft M kr ayo»ö»J ?1 Ml bétával 60 kr, 1 db. Le^abb batOre. i tflibiaioa «ab grancranya 4 kaaael 1 frt 80 kr. . A BtWlMtdar aranjoaott ércibS]1 i kadraa líjuaiguak aaaat a leg*«ebb BMlatoáfa. A U*aaai iaakusk \' \'
fi\'l* itinbSI 60 kr. u.-vsDíi. 100 .tinca ), rii/kkal 1 frt SO kr.
j h»t*. .\'¦brr.tl-Trl Ä ,V. ,
Eiutt angol loebúrák 13 latui
Albanrok, kríl-l, fogkefék firá^Tnerepfk , gummílab-ir.mfl.-k, Icvíluyomík, IrA-id-,1 ki\'-il.-ick, kanál, Tilla, a lart.\'.k, pakfonr. felék,
A 19-ik évtsazad egyik csod^JAÍ
ÍSTHETIN.
(ÍOO-12,1)
Tíaíta nÖTényi szer a/ fez haj eredet,, a megóasülés ddtti azinŐDek viaszanyerésére, annak a megfazOléstoL a kieséstói \' miDdenkorra Taló megóvására 8 a hajnövésnek üritfinö módon
előmozdítására.
Ea állomány nem érrxea, trertl alliBlmiuAKi], a liajm n-m iTOfr ára 1 frt 50 kr., p.l.tai ríh ¦pyflll. -
W$f \'"nít cladük tóim
nírt tBkilatea-n irtafmatlan. • l«**« MJ\'
\'iiitin roop a t»lne nero viltrrilk. — Eg* Hd.\'-«pl 1 frt f>\') kr. bannálatt ataattLnal
STARK 1. fodrász
Jrnci.to.il, JuaafiUtdierBtr. 16. aa. a. Becaban. Pesten TÖRÖK 1ÓZ8EF iryóey«erea«níl, hirílr^jlcta 7. w. a.
A „Hrrl. WnrhrRftrhrin" bírálata: „AeBttBtiB^-Bmk n^Teitetik uon - STARK ur által faltalilt kajlHtttB -•>«r, roítly hasonlói felárt amn elönynyel blr, hugy «mk<rrar4ktGl laanirn Dtmcaak kártóknny l.ef„lyi« nem gyakorol a Lajulajra, han«m erWtí TBgyeaieinel (o^tk a küllemeit a baa.i.o.tiű egybekötre, a kaját arepm ¦aineal • a Ideáéitól ótja. Minden eiiel tetl kiaeflat klillotta a príbii, a - baaanilat la ijren kAnTeImf«.
.nk. rad
ntikkal I 40 kr. e»kfti
tk. lakatok, ¦ku gyerm.k
lakatoK
1 db. kici ... .Mi k
1 db. nagy . . . . 1 frt Eaerajrék, alpacca
aMnoasa. L«7 darab ira!3.60, leíyem G 60, mindkettő
elid auulrial HatryarorszáRaak ált bizonágy-ezáillU Oziala, Béoe, Karat Beratrasse 57. és Haerotnerrteg 2. rj«gea3ber étm Drasche-Haote.
alappal 3 ft 80 kr.
50 neue, bisher ntge&iickte
^Xexeaixjiciez\' Petöü von Theodor Opits,
!173-2, Kitffiieii
Inhalt \' P^tSn\'i Leben. Epiteli nära Lyrik. 37á Van Frau Drik erb telt Tb. Opite kannnng. — Vorrltbi; in Qroai
Kiafalndy - Oea«U»cbaft. Dichtnufren. PatriotJicb« ud rprolnll»-> Frei« : I fl. »0 kr. •in 8rkr»ib*D phrWolUW Ann« Kaalsaa, bai JNU WAJDIT8.
revolutJtmäre Lieto1 enthaltend.
SCHLESINGER VILMOS
(66-
ValtotjzIjEítb t\\t.0-wt a Tvnr^a A txr, minden nagy városban igen kedvelt sorsjegytórsula-tot itt is NAG-Y-KANIZSÁN megalakította.
Hut.z havi 5 forintnyi részletfizetés mellett a7.í>n kedvezményben részesít, hogy h jefrybirtnkosn 20 Jnrnb 1864-diki I á11 om-sorsjegy nyereményeire, melyek a társulat ideje tartalma alatt kisursoltatnáiiak, idényt tarthat; húsz hónapon át! rendes befizefés után arésztvevíi e^v eredeti sorsjegy birtokába jut I Különösen :. 1864-ki sorsjegj- 9 húzására 5 frttal ; Hitelsorsjegjre 8 hozásra 8 frttal; 1860-iki atüdre 6 frtuü 3 házasra és húsz hónap után a t. cz. résztvevők szelvényeikké] együtt 10 frt vissza fizetés mellett; Bnlm-sorsjegj-Bél 4 hnzasra 2 frttal; AV.nl dstein soreje^Te I frt 40 krral 4 húzásra; Endolf-5orejeg5\'ért 4 húzásra I frttat és Clary sorsjegynél 4 húzásra 2 frttal részt vehetni.
A n. i. réutvevd közöDséget tÍ6ztu]ttelje8en meghívja az c tekintetben! niegjj kívántató értekezlet végett váltóirodajába N.-Kanizsin a „ZÖLDFA" szálloda mellett.
asf MindettnemD kamatos és kamat nélküli állam- és kölcsön-papkok, földtahermentesrtési kötelezvények, sorsjegyek és részvények gyOjteléke, szelvények, toiönfélc bankjegyek, ,ABANY" ?8 „EZÜST" pénznemek be- éa fölváltása.
PHÖNIX
biztosító társaság.
(ál®
%3tr» a o zw i :
Az öt millió forint
kezességi tőkével biró
biztosító társaság
i. \'\' n«ar^al>lsMl röasynakavgénck
y _ ..csennél van szerencséje a t. cz. közönségnek tudomására juttatni, hogy
GTf^ ,»- \' mindennemű biztosítások
¦ ¦ auMnétit MJnit
\'^9|BJJJt^ 1 A Atldtennéayekrei búto«itaaoknál a táraaadg tetemesen l*»zallitutt dijtnUtleket ¦a^Kv^L^ antb \'meg, valamint megengudt, hogy az egész biztosítást dij — ha kivánatnek — flaaBK^<"««"k antái ntan fiaetteasék be.
A további elSny — mely által a „Philnii" legnagyobb bizalmat vívott ki ft líár azonnali fölvételében és annak készpénzbeli haladéktalan kirize-, rejlik.
( AV^Ut. elősorolt előnyök kapcsolatában alúlirt főttg^\'nökHég a jégkárok elleni .^ixUatás enkOzlésére legjobban ajánlja magát s minden időben, ngy körülményesebb "kUUiekr tételére, valamint biztosítási bevallások fölvételére hajlandó. W Hag ril»lll,-*é68. April. 24-dikén.
fJ A nagykanizsai főügynökség :
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váezi utczaYPSILANTI-hoz
Pestezi.
Kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennertíl kész fehémemüek. férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint:
20 eser darabnál több férfl lagek rnmburp, hollandi vagy irlan
3 ft, ^ li 00 k. 4 it, i ft 60 k, 5 ft, S ft AO k, G ft, It tt ^eler darnbuil lohh OZI OBI férfi Ififjek, eicr kdlOnboiÖ núnu
ft l\'Ut kr, a (t.
Fehér atoapalaB ferfi bgek. 1 ft 50 kr, 1 ft Tfi kr. S ft, 2 ft Mi. 3 ft. 9 ft 50. 4 fi.
jaonbil, darabja ? ft 50 kr., , 7 ft. 8 ft, 10, H ft. 1 ft 60, 1 ft 80 kf., 1 frt, 2
intira 1 ft 7A
ft 85 kr,
, 3 ft, S ft ,1n kr, 4 ft 5 ft. bitattare S ft, 3 i francala mellmnalrárai 4 ft, 4 ft 60 kr, 6
Férfl gatyak TálIOObÓI. magjar, félraagrar frftn
US iB^aJ^ÍUMiból, limák S ft !Ö kr, 2 ft 60 kr
SWT 4ft.5ft.0ft. 8ft,9ft, ichweiai
ft, ö ft, 7 ft, 8 ft. 0 ft, 10 ft. N&I ffilli-vállak < 1>nmcu-Uieder) 1 ft 50 kr, 2 ft 50 kr. 3 ft, fl ft íiO kr, 4 ft, 4 ft 50 kr. . FlD-lagak Vallonból 4 évet 1 ft 80 kr, 2 ft 40 kr. 6 évea 1 ft V> kr. 2 ft 40 kr. 8 évM 5 ft,
í ft 4á kr. 10 évre 8 ft 10 kr. 2 ft 95 kr, 1° évei 9 ft 40 kr. 2 ft 90 kr. 3 ft 60 kr, ll
ítm a ft 65 kr, 3 ft lö kr, í ft 80 kr, 16 eres 3 fl 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr. SzÍBBB fio-loget, i 4rai 1 ft 10 kr, 1 ft 26 kr, S evei 1 I? 25 kr, 1 ft 40 kr. 8 irat 1 ft Sikr,
1 ft 55 kr, 10 evea 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, 12 evei 1 ft tís kr. 3 ft, 14 éra* 1 ft 76 kr,
2 ft 10 kr, 16 éves 1 ft ló kr, 2 ft 20 kr.
Mindennemű téü alió Bta.leoysjl, BadrAgok, kartinyák ós egyéb tálí caikkek férfiak «i kftbrjrek
námárm, nagy ralaiituTían. FfiraklAm o l^ioM. aüteriXaJ krlBOllaBOk mindenfele sa>nben2 fl. 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3-5 ftig. Siiaea ajtó sioknyak. i frt 75 kr, 5 ft, 5 ft 5t> kr, S ft, 7 ft — 10 fuff
Éi i.ik rgyéb kéai fehérnemű caikkek. melyeknll aa árieeyaék kiranatra bermenreMB plküldeük. - Továbhi ajánljak nagy raktárunkat rarabargl, hoUaBŐl, éa IrlOOdJ Vs&tBakaaa, véja S7 fl, 38 ft, 30 ft, 32 ft. 35 ft, 40—120 ftig.
Creaj-váuon vége n» ft u ft 50 kr, 13 ft, 14 ft. 15 ft. ir. tt. 1« ft. 20—25 ftig.
VaaiOH ItebkBQdÖk, tneutja 3 ft, 3 fl 50 kr, 4 ft, 4 A 5u kr, ú^5ft,6A.7ft,<tfl,*n, 10 ft, egéa. iO ftig.
TBrBBiaiAt, tneaatja 5 ft 50 kr, & ft, 0 ft 50 kr, 7 ft, B ft. 10 fi, 1S-S0 ftig. ... ,oim Sztaai agyi fiauviai, véye 9 ft, 10 ft, U, i2 ft, is—lfl frög. l* ia* \'
VáBIiW^>rtlUkBDt.tSk tneaatja 5 ft, fi ft 50 kr, B ft 20 kr, 6 ft «0 kr, T frt 50 kr, 8-12 ftig. — Abrouok minden uacyiágban 6 tietnélytfil 84-ig. — AaztaB kéaild^ a, 19, II 4a fi
ai «tn élyre.
Nagy vilaaatá* AgyterltAt, prqtn í« trleatpaplaadiitói, kávét- é* cttaó^e-íeuUkbU.
Menyasszonyi készletek ^^^t^K^ZZ^^
gjohb mBiuijiségel niínd*nkor késien siolgütalhatjuk.
najar- KűldernénTeket minden irinjhan utánvétellel még a levél érkoito napján aaoaaaj elküldünk «•i csomagolajt nem asAmltn&k, ugyaainki meffiajdaléaek leghamarább alkíaalttettMk,
Kollarite József é$ fial.
LESSNER H.,
ZERK0WIT2 V. & A.
NIGT-KtNIZSiM Kiuroia minden irtaaasmditoiswá. *\'
Ezen fölül ajánlják mindennemű friss
bel- és k&iroidi ásványvizeket
. upy
közvetlen hozntott veres marha-só-, valddi kufsteini s a legfinomnbb püvtlnndi Vizhatlan mesz (ueinent) RAK.TABÁT. Ugyanitt van a nagydohiny-tőzsde (traflk)i is. (6J--9)
nu«7 & Tessék csak egy prébát tenni,
és az alább megjegyzett tárgyak meglepő olcsó áráról meg fog győződni.
.-j.ftíiW :¦\'?!; ffW* Wlndiíö rirn n fi\'itjobb mioöwrarrőlí Üiif ositáN mi IMI ndatjk el,
/Sí&IKihllttailsB^abVgysnnrÜll renyusAsl oikkrkwk oly n»(rt«»*rf5 vmi«"»iók: található ,Y"5\'ítí,<sr^W ewkeljsísárt.Mép «• j^kolpaioi mjíodOkot isarfet* TilwiUkban taUlnstnl. ,
irjofyxokok miodoBktaok axSftae\' pontos mefcuoves&. ttL-in niirji •4ff^kMf •jjr^poldiinTtmofMMWMonok, mintán -\'
..v.._:u Legjobb gyártmányú különfólo czikkek kivonata.
loijicaak hfilgyek
niiiiG Bi\'\'c*l>en hasonló n i urnk Jc m«f mi mi uri ki,
lAtfMlk; ffomtoíkoilra van 1 ti l* állási) b-jtriuekek márnára
Ltírmnnrve inrekOlileUk; najrynn dIiiiit»» tubáta vidiki l r lakosukra italán- abban"nemc**k aa ir, tiannm min Jeti a rak tir bau USíetÜ caikk ponto* mognu»exú/io ia található, io wolleij történik.
. 4ökr.
1 ft. .\'Iftkr.
ftswda leirel-paaksk. linda» klfanl ni»,beta vagy * Utgyo^ayoiaaiaaáral. ilU4»8H»d,BBoaj!bihér . . \'* ~r\'\'~*\' aínfol, vwaalaott , . reeséaaaineioll 4-4 d Boom fehér . anjpl vooalaott a . nádiak 9-ad feMrro . ¦re*.., br5( _ . .,**bl ^_____
\' \'"- Dalol snmáncos 00 . v finom Bjaaaborilík . SO . borlleki-ed feb erre . &U . *-.¦»- » • «öapapir. 46 . kSeftnoa bertkorouaral a dl#atoa fkkWatl ay^mathea fartal paptrra 40 IfcasaVltárttrMgkr, . ~ lOOl^LitifitóleBy «tt$s faoynt|f(t, ^airon* repüuo-aubbkSnyomaJegyeMlrajisal 1 ft. pranlrjen legfinoni. fekete oyomáe-
aal........10 kr.
tyanlly. legfin. eranr nrorn. 9(1 kr. hfiiSiaTrratkaaS sorári 10 kr. több. _ ¦ Lattfetojagyük, legna, an col feteraimyinaatul,legnjabb nenl be
tflkfiil; öleidlib mint mindenütt nJxdk^^keBSrfesya papír. 60 kr.
ÜiaKtaUn riunente» Ita a t,1.1,11 ftü\'tlic« bau van tiíssilvtt. átryliaralnk. ti» pron ajánlhatok vi ACt, pvi-rmi-bek, betűsek é» |*rrrmrlin«itmiy ¦¦amara oltiáritják tűkéit* timfii ,ii atne-Jve*ilt5*(-
Hagy raktár gyermek- és társaajáté kokku-
Uábok, dbja 510 1331130 krtdl « ftip KQlflnfíle illatok Gl 020 . 1 . Játéktárgyak daboaakbao 10 ÍM 3«
oOkrlol.......2 ftip.
jtllatak^tennénet »frínt -elkíiaiive
ÖOkiidl......1 2ftiR.
Egyéb jitéklirgyek eier mfavalan-tíkjo.n lo krtdl .... 4 ftig
rá^aajitákok 3U ?1) krtdl
test ang. resto» 4\'
i legjobb fsjban
10 kr. ffwff dobosban, \' :\'S> kr. . alnminlnm toll, bistontra
a ellen.....80 kr.
1 tron-jé minCseirfl
- 10 U ífl a5 46 kr. Örii\'-^.^lOtsSosOkr.
~ 1 tmaMnyosiok Icg-nebb iriauL b két betSvvl, finom nycilel :><i ír. _ roniért 90kr. knlOti. egét. serek IblcadB tsimítutoak. imboVaTSUÓ prések nérrel egyiiu r9eg8aomabb 3 ft bú kr.
g (StanpigÜa) bLdog«cekrűnr-bye^rsstikesecmttcl4 w. .\')^Ü. \'legújabb maga, magát nedvesít.\'
dveáltisaaleaer lenyomatut ké-iaii. A lepgrakorlottibb bi*alal„k |éaIndáksximiral dblegHn. vú«S J0flíOkT7fi6Okr. Igjobb miooYéjTQ, ranag e»íi«t }c-
mWet-etlátott Cbhu uilt tálláji ,10 évi folrtooea ixuix.^at mellett 1 totevQkanál 16 ft ki vékánál 9 A, kás ú \'Í1U 27 ft, 1 pár gyeqtyaUrtó * 5 r.ft-ib t*b>artt« S. 8 ft 80 kr. J lavesmerltS a ftAO, 0 ftoO. ntki^tsrtaV legaiebb faj 6 fu rvél^cbjbiá-tirgysk KT*" áfírt Eséa gyártmány aain éa fortnnbaii.
Allunerete* roolette játikuk m mi ajaiuro 1 db 40 ÓO tiO &V) kr. 1 Lli 1 ft50.
Lato ma magica . ni ujtvuevpiott is ráa»lárapa,a Irpb.\'lletncsílih inti-lataáEifjak é« ftrer:.-1 *samára. 1 .ili 12 kép. fló ttó kr 1 SO. 2 3 -l .> fto;
KHurrnTomiUk tttkélo» í.nakkyl rgorekkel, metmtitt frycrmckt\'tiil\'l. »fl kr 1 2U, 1 80, 3 w, 3 4 ö ftip.
Anpii *a*rexámláilák. tclfc mindert S hizban rsttkaégelt sterekkel. 1 UJa 1 AO, 3, 2 50, 4 ft. 1 ki^M, j^ermekek 23 30COSO kr lü.
JÍe^od*«és#k^ játékokra kéretik r cvertnek korit és a darab értékét mojrnevpiui mely olili a leRnlkal tnoiqtabb válaaautik miután a tá-laiil^k ruppant nagy. ríflloafúle ját^klár^yak d.iltoiokhan tixi féle vílawtékban fi- ír lant gyennekek i «im Ára, dara bankiul Iti 20 40 60 kr. 12ftic. LegfloasMoh kaJltscaok-fésűk
1 fudt.ritd f5»R 15 20 25 3.1 kr. 1 -firfi fr*n2()2ó .wir. i ii*fli-»jY-.i1 25 3U 36 kr. 1 tartüícífl 3U 40 .\'tO kr. 1 liobfé»ll tOlf\'2.") kr. 1 t.el.f.\'.i) kefével Ul 36 40kr. t fejkelo :i" 10.r«Jkr. 1 frtirr. I ruliakcff ."iiifin flOkr. 1 fue 1 legfinomabb f-.-ln-fe
10 ij kr, k.".r.liiikefi-k 2ó M<
11 kr.
Lepiohb ang»l tollktv«ek. diija 25 .10 4fi(ÍORO kr. I ft. 1 ft Sllkr.
Klőnrn* laehtflzaxeraeámok kanoci-cca! r annlk\'ll,(ilija2030^uti»kr
Letrnjnbb pénatárexák 2U 40 Ikí aki kr. 1 frt. 1 fi j<í, 2 ft. ín-íik GH 80 kr. t ft. 1 ft 50,2 :i ft.
Valódi tajták-mirnr pipák ó» UrtóU lefaxebb fnglalna c» IcfrfJnomabti faragás dbja 10 kr, 1 ft, 1 H 50,2 3 4 6 Irt.
Smartáskák 30 Sil 80*r, 1 ft, 1 ft 5n 2. :1 ft.
TftUletmen ellátott dohány nxa*i kt\'-
L.-kl»\'.
tutl-.l
t.illi "-.ini «t-riiii fcdlfiiilif.it\'i saá-
rak i\'i* iiipáLLal.tnxnitkj.AiiiUntM\'tc. ¦ r..i\'nr)4c\'\'.ii.t.ílL pajíjíin a »gri-h in-l.ánvíáni k««7.11 l-ttel, darabja !1 4 b G rt Irt.
^i\'lytm iiyakraraltík urak isámárn ilnmlijn feki\'te vapT aíinnett 1~) ;i,rt tó f.n kr. nivali.* «"lyr-i
l\'í SO aokr.
A IrjQdivBtosb aozBl-eksier
.„ilii-i
>-»k Ünői
irttlt
.¦linrdc.tlt 80 kr, 1 ft,
I ft .">
kr
Lrirjohb iiailráfrtart.ik lartúf i\'-s elC-tiyn«, párja anjj\'ií fi\'-ruah\'il if> Cf) aOkr, aelyembGl Ol) kr, 1 ft 20,1 ftiO kr.
Paplrtárczák.
Epyntepta ellifutt eoveloppe küií>n-féle férivtlat-ni papírok ús liuniu kokkn! udvc dbja 2WA .\'«\'Cu 80 \',
¦»¦"vflktn\'il ¦;kt melllfl 4d «ii éí) kr, 1 ft. ¦i;r melltfi fiflotbe foglalt l 5". 2 3 ft. ¦jO" párfnll.üvaJÓ 50 60 HO kr, 1 ft. , . filli.,ival.; ívtUstbc fogíaJt 1 fld
2 .1 3 kr. Legflnoraaöoaa oikiulHt IwIIUbí-ékszer
\' ma^it .1 xn\'-rt.) n ainttlathaltk ea-hson rksipf valmli <-iü>tbe van
..ti i-»jllári)k (i ifgli "irfllt hügyknitálTból li-nk tilaé: aitila
.tir-
Fenykéitl albusok.
ti i :il >c3táaban. naját prii
1 db 25 k. j>r.\' 3.". \'ni 81) kr 1 (rt. (¦irr db 5:. k.\'|.!>- I t-cfi n ornati Mi-1
1 ft 5ii. - if ft. t\'gf -Í1. \'<C< U-\'.rr fi(< 80 kr. 1. 1 fl egv dli ,\'i 1 képre li-^linuiuabuful
b(». a s * j ft.
e«rr db Kmkíprr ü 4 5 G S ft.
Kütéafeie nói necesseir-oJt.
Legújabb uksjcrek
Mrlltíik dbjit 40 tili ol> kr. 1
Kil.\'t.vvaJji, pxrja 61) Wl kr. 1 il 1 jHí, J « frt.
N> akérnn\'k. dbja 20 2."» .V, ,rii G5 kr. 0 Knqicroail. dl.ja 5" kr. 1 1 r.ll. ft. Tartól-\'.dk mi kr. 1 1 ft 50. í ;i ti 1\'
Gvfirfik kíVvfkkrl :10 itt f.t.i kr. Olrrlláiiililk. rfiridfk 50 kr kr. 1 ft V
\' rE.v darsü nn-lfl I Hfí. S H<1, 3 4 ft. i !lrillaiil-i:*arfik ftriiivbol 1 20. 1
! í i frt.
I Kt-r-i/.t\'-k fii inveli nvnkiliíi gi ) ni». 1-3 4 li.
I Byásiekuer.
,t. k-t- í <-¦(».« flí.ik ]_-n tart i^-l\'iel, Uva .....vai-.aar..:...;
} nt.-llttt \'Jii iltj:» -Ok, 1 fi.
:» nr rahi.ir t.<-J-
Hihetetlen de raegis Iga2sag
Sjlí.-u ..rák l.f,.(k-ib,.l tin-fc\'^.lcl nl.i|ir.attal. . Epy db kis ..ra 2 frl.
, köi.\'i.nnpyiiuii ;i ft 21} kt, . hbb.v .Ira 2 ft ii\') kr. - lepntlITobb 4 ft 30 kr.
l-vtil" " ,
:gv db ütEmfi iinkfli2 3
. (Hií ni drei 3 Vj. 4 ÓO, 6 ft. ¦\'.ii\'ii iirik tnrtt\'ma|;áért és jó járá-
í.T-rt ker.i\'inc\'u válInlLaiik. ilindfiineinn meprendraek átvétet\' ¦ S7»Man olcfiíii. teljesít\' tftook.
Az elsó ausztriai biznmánvi üztet.
(»pVW21 \'iii Tifa
FKIED M-A.3ST isr Béosben.
PA.UL HALM s Büchergeachäft, Kn^el^nsst- \\Yu \'J in Wien, licrVrt treten portofrei« ins^äiäin»-Toii ä gulden (ohne Würthau^abt\') übi-rul! hin fraueu fol^etnit^ Mu^iklief\'t.
Kim Sitnmihn)^ von 51\' Ufr boliv\'ljtestt\'ii (>pern-meltulii\'ii aus (\'zar und
aeraanri\'l\'ßtnidulla,"ernani, beüaar, lucia, Pruphet, Freischütz, Indra. l-\'aust. Kreuzritter, Sctn i^^tüjiphiiuaer, zampa, marthn, RegimeutstoclUcr, Prinz Eugeu, Luort-*tia. — Lei cht uran^irt rjanden vom muaikichrer zahn. Ii»."»— l\'J.Xt
IIE WINTERABENDE AM PIANO.
.Ififif"»,
inendes Einkommen
¦¦¦ffyc ßffeehäftsleute, namentlich für Inhaber von Dro-^ien||Materialwaaren-, Parfiimerie-Gesehäftpn und von Bade-Anstalten.
(201-y; .\'. —,-
;-Xe«cBedürftitss halberwerden Niederlagen meiner Hoff-USChBirf-iJalifabrikate vergeben. Bewerber wollen gute jroJftgmFeni&rigeben, and sich aur das Blatt beziehen, wo hÄo.diese Annonce gelesen haben.
Johann Hoff,
künigl.Uonimüsions-KAtli uml Jint-T.itr-niiit
in Ilcrliii.
Central-Depot In Whn, KSmtnerrlng Uro II.
•er Bslz-txtract Ist In Gr.4(anizsa vorrätüig bei Herrn loh. Rosenberg * Jsa, Wel\'iscbi Ad. Schwarz u. J. Sommer.
FleíbizíosííiNÍ
ügynökök,
kii. mrirfelelö liiztositck. ¦:nl 111rmik. niiirynii i\'lö-dvüm li\'l\'.;li>li\'k invllvlt il7.diiu;il iiik.il:ii;:z;ist n vrr-luliH-k. IlovL\'bbL\'u tudn-
.\'i/i\'m1Í]:í[1]Í
Lenek Samunál
Stipronban.
(18Ü- ft)
a
„Rajta fiuk, vigadjunk!"
...--\' Í187—&•)
Mogjolcnt éá minden hazai kGnyvkereakedikb#ai
kapható:
,^Ia.l1J ulL saasítsör> szót i"
cziiult iBrtgjnr IcIköHTJíntí; fLoast) kíiiiyv, íJii\'ljf kölűtt és kütutliiu iiiiníleiiiiüiiiii felkoazíhitiíflt tartalmazván, díszes kiiiilitáaii *íh liuiiíitt tarliilma, ugy haazi»n ?8 rattlattatri vol-
tiínál fo^vii uz ifjnaág figyelai\'ébfl külíinöacn ajánlható, _
A 15(1 lujjra lurjetlö éa 145 többnyire eredeti tetküazöntfat Uirtalrmizú sziiioa köménykÜU&ü kfiny vnek Ara 1 ft.
Továbbá megjelent
a daíkedvelö ifjúságnak MHVnÖaen ajánlható
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
közkedvesaegü dalkiinyv bővített kiudáHu.
második javított éa tetemesen
K n)t;7 axorgalommal üHB7.mülitott mÖ kOzal 1000 válopitott ditlt tartalmaz, éa aziuca boritéku ; csinos kiálh-tAnánál f i^vn in kitömi, mondhatni : egyetlen a maga ne-mt\'beu. Az claO kiállitáa 2000 példánya igun rövid idö alatt clktílt, mi <*h\'i;u;i» Unuflitja, hogy inéltfi figyelmet érdemet Áru az ."<:jn lapra törjedú b diazesen kiállított zaobkönyvnek l.í1* kr.. din arany nyomás- és arany szegély !y el l.WJ kr-\\*(sgre ugyanutt megjuiont
Ül NORMA NI), k HÍRES GZIGiHÍHÓ ffiáZMONOÚ VETÚKiflTTáJA
32 szinezott kártyával, magyar olÁiráaaal ée azőreggfá. —*-\'
Ára HI kr. • \'
SÍIiid n hitriiin ^ngy-KaiifaMnii. W\'njdltB Josaef^;^ kön> a kiTc«keil\'\'">ó(ien efTvazerrt* vi>vc. valamint után- \' vr>ttol ujryütt rtindclv« 2 trt 5u kr., éa lu póldányután egy f.-
tÍB7l»-]iM|*;hLum)y;il is sziJipílok.
Mciilfii postai utánvftt ni.-i;--it n nit-^rondelő erf- ^ v«cki (tji k (..tiih [ni-* ]i-\\>\'[h(Mi az -smhiftt .jsüz«p t^v har- "¦
lj kön>\\ek.
WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében kaphatta:
A VÁLASZTÁSOK KLiViT Ára 2 forint. .
VÁLASSZUK-ü A törvl-\'.nyKY.7.ÉSI tisz7t-VtöEI.ÓKKT? Ára 2 frt-
.szabad ECÍVHlZA SZABAD ÁLUMBAN." Williuius ro^it, ezen elv aieyteremtője s megtestesítője. Életrajzi vizlnt. Irta Horvátit Mihály. Ara »4 kr.
A x km/.kti; AZUASÁGI uszmkk FUJ LÜDÉSE, I\'t ihtp.xktl és liefolvásu közviszonyokra Magyarországon. Irtu Kantz Gyula. Ára 4 frt 40 kr.
KDSKI\'TH LAJOS ujabb leveleire Horváth Mihily. Harutailik jutányos kiadás. Ára 50 kr. ;
lassl viz 1\'AKTOT mos. Hoirény. Irts Siabói Kirliárd, két kötet. Ára 2 forint.
NAPTÁRAK 1869IK ÉVRE
IpfjH^.jjloijb VíUasztékban, különféle árakon.
RAJZMINTÁK,
:u áltiiliiiiosan j\'c-Ieseknek ismert Hermes-félók.
Olasz virágcsokor - papirosok,
a legdíszesebbek, kertészek számára. FÉNYKÉP-ALBUMOK
ipm ilisiimok, taesáa olcsó áron.
Papirosok és egyéb írószerek
a Icrnnavotib válasstáklisji irodák icámára, tlsletí iinlairtt a li\'^mAríékcltobb árukon njánl
WAJÜI IS JÓZSEF
k ön j rksnskadli
pénzeket,\'*
(is imndunnmiü arnuy, *-xÜm| éa draffft-kOvclikä\' ]t b\'rnLoit ré«Wtt;t\'k*-l} továbbá gy&nKyÖb.*!, w*-iii\'h kíivckel, nraiivtit, riQntdt és á^vnnyokait
vesz vm usori>] a híjíinafraiiabb áron a -1-
rrgitágek ós természetiek irodáját^
PoBlíri, DórÖtlyfiufóia a Iloyff épfflfllS8n,tír BíOsbcn Herren-Gssse No. 9.
napr válási tiku raktár minden nem II rí(-l«
\'g*it, ráfi
k, (ttok é» nmutf-VíitílUtiol a Icgólniibb áron, •i^isnui-n rp- iiairy raklár áivínvok, lr.|>kek, bogarak, ma-ilái-liíirítk, ti.jrisnk U»i-,r.ioml-k ín ulálhatilk. Lrrelakrovi
»ivuscii váltt»i*inl ¦írtc.itísicl siolgállallk. (188—S)
Wajdita József kiidú-, lap- és nyomdatulajdunua Ííngy-Kanizsáu.
Nagy-Kanizsa 1869. január 9-én.
2. szphx.
Nyolczadik évfolyam.
Zíilii-Somojj) i Közlény
íűtérjedve
SOPRON- és ?#*ME6YÉIBE.
Vegyes teuct^stoJQ.ia. Si©tiica,i3
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gizdászat, tudomány és művészet koréból
^srrkrBstái Iroda én klndó hitntnl •
WAJDIT8 józsf.k kniiy» kereked i>>o ben.
\\agj--KanlsHa, 1809. jiwi ti.
(B-fi.J Három király napja fl kath. világban szép emlékezetű levén, szabadjon gyenge tollammal egybehasonlitáattenui ,i mali és jelen között.
Hajdan e napot egyszerű, igénytelen bolyén Ünnepelték meg, magasztosán, ma a nagyszerűségben is kisszerűen ; hajdan néhány egyénből álló családnak meglepő öiöme {jelt e napon a három király váratlan megjelenése miatt, ma a milliukbul allo kath. világ alig tartja többnek, mint piheni napnak, egyszerű ünnepnek , hajdan e napon a koronás fejedelmek hajoltak meg a szeplőtelen erény, a világszabadság gyenge \\\\-rága, a hírben nagy, de testben eróteltn kisded elótt, ma — — — , hajdan hatalom nyújtott ajándékot szeretetből, kegyeletből, a sejtelem szeretetével, a lelki Üilettseg kegyeletével a nagyreményű, nagyjövöjü kisdednek, ma nagyrészt nekünk kell tömjénezni a hatalomnak, hogy békén legyünk.
Sajátságos! A legközelebbi magyar országgyűlés működésének eredményi\': kibékülés 1
\'Kibékülés a hatalom- és nemzet között\' Kibékülés csak ott lehet, hol egyik a masikat megsértette. Váljon, melyik sértette BKg egymást mélyebben, fájdalmasabban ? A nemzet, a magyar nemzet nem, mert a tataimat ó teremtette s nem a hatalom a nemzetet!
Prometheus ként szenvedett egy óriás évek hosszú során át, a nehéz lánczot emészteni kezdé az idó rozsdája; mielőtt a tehetetlenné s k i s d e d i gyöngévé vált óriás szabadulni kezdett volna, a jégfuvalmu hatalom meleg lenével közelgett feléje, s midőn félébredt, maga elótt látta a vezériö három esillagot, a.hit, remény s szeretet" tündöklő csillagát fényleni; mosoly lyal szemete,, gyönyörrel nézte 8 üdvárasztólag hatott reá tapasztalni, hogy a hit csillaga, honaaerelmének fénylő csillaga, mely szen-Tedésetnek közepette is sugáriban megfogyva htr, fa megsemmisülve nem lett; a remény caíÜaga a, lutalom képviselőjének jobb s ál-^iaoab jövőt reménylö tekintetéből áll; a ^BBKftet, a szeretet csillaga pedig a hölgyek Ika^fcsibbike, a jóság megtestesült angyala, Rttétett királynénk Áldást hintő szivjósá-gábólálL
, ( Blrmnk tehát mi Is három királyi fensé-get,denem elmúlandó ajándékokkal, hanem ttAfttdokra kiható becs és értékkel, ezek nem kt^töxnek «1, itt maradnak közt link, csak Wgjjünk honszerelmünk érlelendő gyümöl-_«íe^Bii,"r«Biéljank a koronázott király Isten szabad ege alatt szabadon tett esküjében, *a szeressünk minden jót, nemest a bájos kfrilyné ntmoiatAsarval, veressük\'egymást
.\\ faatvérileg, Üzzükel a gyűlölet ölő mérgét *Wr1taLból, hisz a sziv oly sokat megbír, az oly készséggel osztozik a -sziv boldogító *r*et*Svel B egész lényünk irtózik a kis epe ,:W»^ftTMperüséffétől 1
Előfizetési föltételek
Helyben bisboa hordással éa
Kgr**a 5*re : - « frt. Fél Arra FrneK?e<lrt
ltételek: I srnre
TÍdíkie pa.tin kUldiaf\' L A hu
I
peUtsotert l-st»r 1 kr. hiíihJm» loTÜjbi beiktaiásírt t kr. né\'T\'(r>IIJ mifld<ri «gjt-t LeiketUnért a(| kr A .S,-ili ii„n--ítt r-.-tit líriktaU*, ,li)í IS kr
Ne epéskedjünk a pirtoskodás mindigromboló hatás vadászatában, mert egy második mohácsi nap könnyen elseperhet bennünket. K szellemben éneklem a áldom én is „Három királyok napját Országunk egy istápját\'"
A zsidó hitközségi elöljáróság
első szabad választása Nagy Kanizsán.
Nincs szándékom bari itt a szabad \\ ;i ia1*/ -ta*. mellett szót emelni, mert ezen fcmcil l.ig, mely mint a polgári i let legúra^at\'i\' kincse u nemzet ja\\a e> udvere alkotiii.i-n\\unk keretében nyolez száz even at ras^-^\' nit\'g a politikai partok hew> küzdelmei tal sem ingaltathatik met;. nem szorul ebesek pártolására : nem >s tartom -/ukM\'gi^-uek az ujonan választott helybeli izraelita elöljáróságot gyenge szavaim által a szegények gyámüli tására, a templomi isteni szolgálat dicsőítésére, a virágzó felekezeti fö-és al-reáltanoda pártolására és n ke-zelóségc és ügyelösége alatt állo intézetek és egyleteket pártfogásába ajánlani, mert erről eléggé kezeskedik elismert jmzivüsége, buzgósága, műveltsége a jó és nemes cselekedetek iránti hajlama, tapintatossága és bó tapasztalása; hanem specialiter az izraelitáknál még nem alkalmazott és itt először gyakorolt szabad választan, ennek buzdító ereje és tények által bebizonyított serkentő hatásáról akarok szólni és a többi hitközségnek utánzásra ajánlani, mert a j<> példa vonz.
Az eddig még rendezetlen állapotban levő egyházi ügyeknél, az izraelita elöljáróság megválasztására határozott szabály nem is létezhetett , és csak a fővárosban most ülésező congressusra bízatott a hitközségek általános, hazafias, a kor igényeinek megfelelő hitközségi szabályokat alkotni; miért is eltérve ez eddigi szokásban volt három évre való választástól, a mostani elöljáróság csak ideiglenesen egy évre választatott meg és pedig a szabad választás leg-tágasb terén. A hitközségi tisztviselők és tanárukon kivül, kik a haladó közönséghez méltóan most mindnyájan szavazati joggal ruháztattak föl a hitközség minden adózó tagja szavazó ivvel elláttatott, a betöltött ivek egy 15 tagtól álló bizottmány által átvétettek, az aláírások azonnal bemetszettek és ezen bizottmány a főrabbi ur elnöklete alatt lelkiismeretesen megvizsgálta a szavazás firedméoyét, mely fényesen bebi zonyitja, hogy a közbizalom csakugyan oly férfiakra esett, kiktől a hitközség minden osztályából összeállítva, bizton megvárhatják, hogy ezen mintahitközségnek fényét nemr-iak a többi ízt. hitközségek, hnnem az egész haza javára elterjeszteni iparkodandik. Jogositnak pedig e szép reményre a választottak elismert képessége és buzgósága mellett következő már is mulatkozoti tények.
Újév napján, midőn a választás ered-
ménye a tekintetes főbíró és megbízott Blau Pal megyei i^zi.esküdt urak jelenlétében a közgyül»-s tudtára adatott, a csaknem egyhangúlag uiegváhuztutt köztiszteletü szeretett elnökünk Gutmanu S. H. ur mélyen érzett szavukban tolmácsolá szíve sugallatát, röviden kórvonalozá teendőit és felkéré tiszttársan közös tevékenvségre jelzé, hogy hitközségünk kiváló kegyelettel tartozik elödcLukrK-ft Lik fáradatlanul böke-züleg működtek a jótékony intézetek alapi -tásaban. rendé- ^veniel" iíteniszolg^lati»! ri\'iideztek tempiouiunkban n;_\\ korszakban, midőn ez hazai felekezetijük né 1 nemcsak egészen ismeretiéi! v.iit liaiu-in a tulbuzgok által meu\'gyülüUetrtT e< akadályoztatott . iskolát szer\\t\'ztek mar .ij ei-\'-ir. mrU mai napig virágzik, melynek umiloi nemcsak az ország es a külföld tekintélyest* városai-b.Lu, mint-Merkúr zászlósai szerepelnek, hanem még az óceánon tul is ismeretesek ; és gazdag hagyományokat alapítottak működé-t&k éa nevök örökítésére. Mi tehát könnyen nyughatDánk ós^jk\'íi\'\',gnzdag babérjain, hanem niosi a hzi$$0korszakát éljük és ami e^ak 1U ev elótt dicséretesen fennállt, azt mus.t már a kors/ellerabez idomitni szükséges ; cz irányban tűzöm ki működésemet es arra kérenrkedvcs tiszttársaim közreműködését is. - A közönség megéljenezte a tapintatos elnököt és mi a közvéleménybe Örömmel egyezvén még azzal bővítjük: Isten se-git>r neme* -/.ándéka teljesítésében 1
Koseuberg Ferenc/, ur. ki mini tinóm műveltségű és tapint.itos féráu köztiszteletben áll, válogatott s/ep velős szavakban kijelenté, miszerint nem kevésbbé bizelgö reá nézve, hogy íj most először is a szabad választás utján, tehát közbizalom alul hivatott e polezra. és habár avatatlan a hitközség kezelési Ügyében, bízik azért tapasztalt tiszttársíban, hogy elnézéssel lesznek irányábanésa mennyire a jóakarat és gyenge tehetségei segiteudi, <*da fog működni. az előtte oly drága bizalmat továbbra is kiérdemelni.
Walbach AW megye ,i^zteletbcli esküdt ur jeles szép magyar szónoklatban kifejezé Örömét azon tiszteletért,miszerint afönállott szokás ellen ó mint nőtlen ember közbizalom által méltatott a bitközségi elöljáróság közé választatni, a r.élkül, hogy korteskedés vagy más eszközök által utána hajhászott volna, de sajnálja annál inkább, hogy bokros teendői részint nyilvános hivatása, részint pedig magány ügyei által annyi foglalkozással van elhalmozva, hogy ó itt kötelességének csuk nehezen felelhetne meg, azért kénytelen leköszönni. De miután a közgyűlés nagy lelkesedéssel kívánta és szigorúan ráállott, hogy hivatalát elvállalja-aót a fölpró ur is felszóllak, hogy nlkot-mányos életben kötelessége minden honpolgárnak a közbizalom által ráruházott hivatalt elvállalni W, M. ur a közönség köztrt-széstre kijelenté, hogy ámbár az említett oknál fogva cl volt határozva semmi luva-
Hirátotéseitet elfogad:
B.-ttaBtraan: aKADÓ-HIVATAL, Pesten: Döca-, Heaj&BtfQ., Berfla^ rüiiijniii m Fiinli^iT éaBm&
baa: haa8knmtein & VOOLtlE. Upfo^^ Bo»C ia Stattgartbaa : ti ACHBli & TÁRBA. Bécsbaa; OFPCUS.
talt többé cl nem fogadni, de mindamellett meghajol a közakarat előtt és azon leend, hogy a benne helyzett bizalmat a hitközség javára továbbra is kiérdemelhesse.
Most hátra van még egy jeles a közönség elótt ismeretes szónok, kit a kalmárok módjára, azért hagytam hátra, hogy ennek velős , hazafias szónoklatával tudósításomat fűszerezzem, ez IVessburger Jakab OTV03-tmlor ur
Pa-ssburtrer orvostudor nr, ki általános .szat azattai újra meg választatott az elöljá-rusac koszorújába mint iskolabizittminyi ug liol 2."> >\'v oui az ifjúság javára mikö-dik. rki-s- s/avakban megköszőné a benne helyien bi/almat v kik--ré az elnök ur és a közönségtől a szabadságol szombaton a ra következő uapou az isteni szolgálat után néhány hazafias szavat e haladást kedvelő közönséghez intézni. Szombaton a közönség teljes számban összesereglelt az imaházban kedu-lt szónoka tiszteletére, bol az érdemdús tudót szép bevezetésben bocsánatot kérvén, hogy ö mint orvos e szent hajlékot, hol szokás szerint caak i.iien igéi szoknak a szószékről hirdettetni, választotta barátságos intelmeire, azután pedig körülbelül követ-kezű hazafias szónoklatot intézte zengzetes kellemes hangon, az ékesszólás minden szabályai szerint, a buzgó közönséghez.
Kedves testvéreim! Mindnyájan keservesen éreztük a kényuralom súlyos igáját,mi-dón r haza polgárai minden Isten adta emberi jogtol megfosztva valának és ezer évi szent alkotmányunk fölött az úgynevezett ,V it« irkung" vala kitűzve; mi közös gias/i wsehúck. akkor keresztény testvéreinkkel, de rinnyival inkább örültünk és fel-virradón bennünk is a remény csÜlaga,hogy t e^ t v é rei n k az a 1 k ot mán y megszerzésével megcsonkított becsületünket testvériesen helyreállitm kötelességüknek elismerendik. Kedves társaim! Nem is csalatkoztunk a lovagias magyar nemzetben helyzeti bizalmunkban, mert a haza megosztja Telünk jogait és a mi tudva van egyenjogositásunk minden vita nélkül még pedig a magas papság beleegyezésével törvénynyé emeltetett az országgyűlés által, és bölcs atyai fejedelmünk által meg is szentesi Etetett. így tehát hála Isten és hála a dicsé magyar nemzetnek, megsértett becsületünk ismét helyre állíttatott. A becsület az emberi legdrágább kincse, melyről egy franczia nagy államférfiú igen helyesen azt mondái „I** honneur c\'est le bonhenr." Uraim Aároffl fokelléket ismerek az emberi életbéli\' a "hatalom, a gazdagság fii a tudomány: dftexek is csak akkor válhatnak az emberiség hasznára és üdvére, ím a becsülettel együtt járnak, ezt fényesen bizonyítja felekeastünk majdnem két ezer éves szén talom, melytől nemzetek reszketnek* él bÖlca kormányzó* kexéb-n dicső kellék,, tófajiü nyers erővé, ha oly kézbe kerül, hűl a becsület hiányzik ; ezt fényesen behjtflnjitjfc a romaiak története. A gazdagsága a tntf
• világ annyira* imádott istene, moly dicső és fényes, ha az emberiség gyámolitására for-dittatik, mi|y nélkülöznél len o jó intézetek ¦"¦alapítására,- karos lesz a fukar* kezében, kinél a becsület hiányzik és azt mint bálvá-. nyit imádja.
A tudomány, az emberiség legszebb kincse, mely egyedül képes az embert az állati élet-Ösvényéből kiemelni és öt egészen az angyalok rangjába helyezni, Isten ostorává válik, ha becsület hiányában a törvények megferditúsére használtatik.
Ki tagadta vala a gazdagságot felekezetünktől, mely a kereskedést régi idők óta az országban csaknem egyedül Űzte és virág-"fásnak indította; a tudományt is elegendóleg táplálta, mert arról tanúskodnak azon nagy ifoijánsok, melyekben a tudomány minden ~ ^szakmájából gazdag források vannak letéve, "eaea két fókeJlék együttvéve bizonyosan kivívhatta magának a harmadikat is, t. i. a hatalmat is, és mégis csak szenvedett felekezetünk, mert becsülete megsértetett és pedig csupán azért, mert más szertartásai vannak, sót 2000 érig minden Isten adta emberi jogtól is megfosztattunk. De hála az égnek, századunk a föl világos odás kora, és igy nem , gyűlöl többé nemzet nemzetet azért, mert | más nyelven fejezi ki a haza iránti szerété- I ..tet", és felekezet felekezetet, mert más módon imádja az örökkévalót, hanem simul j nemzet nemzethez és felekezet felekezethez j s igy nem is fogja többé senki a legdrágább j kincset, a polgári jogot e kedves hazában i tőlünk megtagadni, mert a lovagias nemzet \' egyhangúlag elismerte és törvénybe iktatta, j Üanem követelheti igenis tőlünk, amit ugy hiszem magunk ia a legnagyobb ragaszko- \\ dással óhajtunk, t. i. hogy polgári köteles- ! ségünket teljesítsük és e dicső magyar nem- , zetben összeolvadjunk, hogy megmagyarosodjunk ; — erről kívánok kissé bővebben szólani. f
Uraira! Jól tudom, mily bú hájjal hang- I zik mindnyájunk előtt a hazai magyar nyelv, \\
jól tudom azt is, mily igen vetélkedik az ifjúság, magát benne kitüntctifi; de én azt kívánnám, hogy mint magyar honpolgárok kizárólag ezen" társalogjunk, közlekedjünk és éljünk, do ezt nem azáltal vélem elérhetni, ha kényszert követnénk az Öregeken és követelnék, hogy azonnal községünk zöld asztalánál az ügyek magyar nyelven tárgyal tárcának. - miáltal csak legjobb és tapasztalt ereinket elvesztenek, hanem biztosan elérhetjük azáltal,ha az iskoláin k-b a u m ü k ö d 6 derék mag y a r tanítókat i 11 ó1e g pártoljuk és ugy díjazzuk, hogy minden a n v a g i gondtól mentve benső hajiam és szeretettel ápolják a rájuk bízott csemetéinket, hogy a z o k b ó I Isten segítségével oly törzsfát neveljenek, mely a nemzetnek lángoló e r ó s Ii a / a fi a s tüzet nyújthassanak a haza javára és felekezetünk f e n y é r e ; a szülőktől pedig csak az kívántatik, hogy az iskolában tanult magyar nveWet, amennyire tőlük ikitcllik, odahaza a közlekedésben is gyakorolják gyermekeikkel.
Az elöljáróság meg is választolta köréből az isliolabizotrniányt következő tudós férfiakból, névszerint : Walbach Jakab, Löwy József, Dr. lYessburger, Dr. Kngel. ür. Szukits és Iíalphen Lázár urakat ; és igy j bizton reméljük, hogy e jeles szónok haza- | fias szavai visvhangra találnak, nemcsak e tudományos é-kola-bizottmátn , hanem az e^ész jeles, hazafias, a nép minden osztá- ^ lyaib.d választott elöljáróságnál is, é- azzal | zárom be a mar hov/ura is terjedt tudósi- 1 tá>omat.
A magyarok Istene a le g-j o b b s í k e r r r e 1 k u r » u á z i a iu ü-k ö d é s t e k e t a szegények g y á- • m o ] i t á s a és e n y h i t é s é )• e . é s i engedje őseink Istene, h ogy I iskolánk hazafias működései
f é n y t áraszszon felekezetünkre a kedves haza javára és üdvérc! BARONKAY KÁROLY izr. főelem i-tnni tií.
Kivonat
a nagy-kanizsai választókerület független pártja bizottmányának f. Itíti9-ik évi január 8-án tartott illése jegyzökönyvéből.
Felem üttetett, hogy köztudomásún vallott, miszerint Sümeghy Ferencz volt országgyűlési képvi/ir-lő o hó 18-án tartja városunkba ünnepélyes bevonulását; hogy a volt ornzággy uléai végzoményekről éa az azon vallott elveiről a kerületnek számot adjon. — Miből azon kér-iléa merült fel, váljon u számoló közgyűlésen, mely kimeríti t nagy diszcbéddel ia összekötve leend, u párt megjelenjen-e V — moly kérdés felett élénk eszmecsere fejlődött ki, melvre nézve
1 tataroztatott :
"Miután a volt zalai jobboldali képviselők választókerületeiket a vult országgyűlésem végzettekről, ugy az azon vallott olvciknll nyomlatványihig már értesítették, éa ezáltal a volt képviselőnk eljárása előttünk eléggé üa-mereiea ; — tehintetbu véve, hogy ő azavoza-tával legtöbb ízben oly irányt gyámolított, — mely a mi elveinkkel ellenkezik a igy e számoló közgyiilésan lehetetlen volna ezen nézetünk éa meggyőződésünknek kifejezést uem adui, miliői botrányos jelenetek fejlődhetnének , — ezek elkerülése tekintetéből. — e párt a számoló közgyiiléaen megjelenni nem fog; és n menynyire az ellenpárt részéröli fogadtatása ünnepé iyt\'üségekkel leend összekötve, özeket ellentüntetésekkel ellensúlyozni uem fogja. — Nehogv pedig ez elmaradásból azon következtetés vo-nathas&ék. mintha u párthoz Lartozók a volt \'.•rszággyuléei képviselő előadását éa eljárását meg nem jelen,-auk ke) Jotijgntnlag uitndt\'iick-bon helyeselnek: — e nézetünket tartalmazó fennebbi határozat a „Hon" és „Hazánk" ezi-niii pesti ugy a helyben megjelenő „Znla-.S>-mogyi K-Dzlöny"-nek szíves knz/.ététel. — még ím ii volt országgyűlési képviselőnek tud i> más j véi,rett megküldendő. I
kml". !
HUKVÁTH JÁNus bizottmányi elnök. J
ALHANK.\'H JÓZSEF bizottmányi jegyző.
Heti szemle.
Január 8-án I8G9. (li-ti.) Fotrovits Lukács zágrábi püspök decz. illón éjjel azúlfjUdés következtében hirtelen meghalt. - Pesten 97 különféle társulat éa egylet von. — Az osztrák-magyar katonai igazgatóság 17 területre o-tztátik; 10 osztrák éa 7 magyar. — Budapest é« környékén vasúthálózatot létesít a kormány. — Veszprómmegyébon B. szolgabíró egy ártatlan leányt budalopáai gyanúból megveretett n hajánál fogva felemeltette a ugy ejtették ismét le — c barbár tettért a szolgabíró hivatalától elinozdittatott s vád alá lielyeztdutt. — Nagy-Kőrös éa Kecskeméten a napokban erőn földrengés volt. — Ö Felségeik január 25 vagy \'Mi-ín két heti időtartamra Budára érkezendnek. — Xantus János jan. 2 in indult Triesztből Suozun át Ceylonba a kelet-ázsiai expeditióhoz. — Napóleon császár ö ezer frunkot adott Miksa, császár szobrára. — Gróf Károlyi István saját kérelmére SzatmArmegye íöispánságátöl felmentetett. - PotBü Buületésó-nek -t év múlva 50 éven jaMlaeinnit ülvéü nieg, óhajtandó volna cmlékszobra loloplosásé-vel egybekapcsolni. — Henkores küsségben egy veszett farkjia ít egyént mart meg. — A statárium Pestmegyében is kibirdettoteU. — Ilaulik biborook éruek veazrilyeoen beteg. — A magyaróvári felsőbb gazdasági tatuntézöl jan. 1-től fogva a magyar kb*. kormány kese-lése alá adaték. — Magyarország gsbnakivitole lHtj? — 8. évb«u 41,172,it62 mérő volt. — Egy angol oly gépt-t talált fel, mely a tengeri vteet ihatövá változtatja.
Hírek.
— Zala-Kgerszeg. Vároeunk alkottni-nyoa élete igen élénk, majdnem mindennap sorakozunk az estélyek kedvessé tételű végett elvrokou polgáraink ériukezendök az e hóban leendő városi tisztújítás és rövid időre bekövetkezhető kii vet választás caélhoz vezető oékés módjai, különösen minden icduJatoakodáJit éa pártoskodást nélkülöző testvéries ösazetartanról.
Üröm ily körben lenni és hallani jeleab polgáraink figyelmet ébresztő beszédeit a hasa boldogsága és szent szabadsága fölött — Alkot-mányus jogaik gyakorlásában lelkea polgárai többsége basánk nagy fiának elvét követik , azért oly követel léptettek föl, ki aa elv szerint iparkodnod hazánk megkesdett boldogságát teljességbe helyeznL — I/ahö
TIRCZi
Mait és jelen.
Botéi i] ... hullú csillagok. Bflril UJtís ia gjir Tiriir — Jlj«n rolt fl« ón úk-lcm, lljen Talál uh iljasnjl
EgJ"*?7 boldog perci, mint fu Caülag rab hant fül cjemao, Hogy tüiitérel a rak sRUt Majd oonal rím énebb legyett.
S ha a siri^úrt nj-ult fccium. Mely Ulntáyal caibltolí, — Mírgnn töviseket talált, 8 ásatásak sxiveinig hatott
Éa mipa, lelkem számjal, Mégio a mnlthft málljataU ; SietlvD bár, de íűen as — H* ¦ jeíonro goudulok.
Emui a.
^-f Ortiuelmi beseity. —
Bodnö uram alacsony termetű szikár egyd--¦Mí ™*i ig*»Jtol«Minek Utazott, de azon tpgj^wiibatlaa decz, bátomág, fonikaág e psnwMoUs, néy vonalaira ayomvo volt, arra gulttalott, i nem rowal, miaserint nagy lelki • k» emberben, — ha szabad igy s*Y*B0nk asoa erft, melylyel minden sxavának múji todou «dnL — Maarewt vakmerő hí-tanán, gyore-agy««ege éa tafUékonysága, naMjel eroaebb elUraeit ú letudta győzni, oly ttm?. taUjdoohtattak neki, melynek sokan alá "tették magokat — Abokaággal pároonlt s^OáUága, DMljljel tarveit végrehajtani ozok-™» ~ ""rt "indeii bátorsága mellett sem igen •¦iritiU aütmtém ssemé köze1 nézni — nevét mama ttjo* hsrfeedte tévé-, r-XIOBdluteáok még e eokoldalu, lényegében 2?*m^danem akarjak beszély ünkut
ak^iHBerni niEdén részletében.
_ Hemsukkal «zelőtt érkezett haza-^ vároa-
bun ugv mondták, bogv kalandozni volt, de merre járt, az mindenki elótt titok volt.
A faépület cgvik szobájában találjuk egy nő társaságában. — Magos deli alak ez, gömbölyű tagokkal, kieaided kézzel s lábakkal, mely utó-biakat, a hosszú dzoknya nlatt szattyán ezipő rejt magában. — Keleties vonásain, a hajtott sas orról, szemei tüzéről, s vékony de nzinto iiiegesntuinó ajkairól Ítélve, kéjes szenvedély kiiejezese ül.
— Nob Marezikám — szólt a hölgy, ki a bagolyvári basa fűlött bizonyos fölényt látszott gyakorolni — nincs-e igazam ?
— Hogy ne volna kedves Kmmám - felelt egész gyöngédaéjígel Marton, megfogva a hölgy kezeit üekeil nttndtg igaziid vanfT^az, hogy az én esillagom is letiluhetik, azonban még nem tartok tőle, elég magasan á!!,s történjék az mit legküvesbbé várnék, rólad feledkezni soha Bein fogok.
— Du igaz legyen ám — mond a hölgy fe-nyitőleg emelve bársony ujjneskáját Mártonra inig Mzuuieiből az ifjn lievcs vér tüze lángojt.
— fci te kétke<lhetel bennem Y
— Nem — felelt a bolgy, s mintegy engenz-telésül forró, hosszú emikot nyomott Márton ajkaira.
— Oh Emma — szólt szenvedélyea indulattal ez — mig to mellettem leazeaz, beídognak kell lennem.
— A mi^ éu iá boldog leszek — tövé hozzá Emma, b aztán édes odaadással átölelték eíry-luást, sziveik a szeretem lealacsonyított érzetétől hevesebben dobogtak.
Hosszas ülelkezésökbűl kürt hang zavara fel őket.
— Jön valaki — wz.llt Knuua, miközben Márton kifejlett karjai közül.
— Nem tudom ki jbhcl váramba - - szólt hideg hözöíiynyol, — elsictok a n tudiínitAio«l néhány perez múlva itt luszok.
— Kivárlak — mond Kmma, kéjtől ragyogó tekintetet vutvo a távozó után, kinek midőn léptei elhangzottak, a nő henye kényelemmel vétó magát egy kerevetre, azomuit lezárta, piros ajkain mosoly lubugutt.
Nem tivo/hatánk tőle anélklll, hogy egy pillantást nu vetnénk szellemére, midőn már a tündérien szép testet ismerjük.
Halj de mily különbség ft kettői _ Ldttátolt-o a tengert csendes nyugalmában, midőn a leáldozó nap aranyangaral jdtszian törnek mug a hab fodrokon, midőn egyetlon szellő-csapás nem érinti a vdghotlon, rezgő felületei
^ é% bo^^ját, a nyugvó nappal, feljövő holddal visszatükrözi; bo igen, ugy gyönyörködhettetek a nagyszerű látványok legnagyszerűbbig ében : azonban gondoltatok-e arra, hogy e nagy elem mennyi részt rejt magában, hány embertársatok lelte sírját mélyében, — ha igen akkor lehet fogalmatok egy oly nőről, mint Emma volt.
Obszo volt e lényen halmozva mind aa anyatermészet egy nő testének ékoiil rendelt; de nem képzelhetünk tán oly rút. erkölcsökben aiáflülyedt lelket, mint a minó c szép testben lakott. — Nem volt fogalma — ó hogy is lehetetett volna! — az erkölcsi jóról, a valódi szépről.
Ismerve történetünk egyik Emmáját, hogv a másikkal ia mielőbb találkoztassunk, hárem nnppal vissza kell mennünk.
II.
Gyönyörűen állott be Baján 1526-ban egy májusi est. — A lég langyos volt ; a hold ábrándos fénynyel Önté el a tájat; a csillagok álmosan pislogtak: csendes volt minden, csak a Duna lossu folyatta zavara meg némileg a méla hallgatást
Közal a királyi folyamhoz, egy csinos külsejű házba vozetnek lépteink. — Noha közel jár az idő már éjfélhez, lakóit megta ébren találjuk ; tán a kellemes idő birta őket a fennmaradásra? — azonban ne találgassunk, közelítsük meg őket. — Csak ketten vannak, s hölgyek, kiket mindjárt a kertbon lóptünkor fol-ismerheténk. — A fiatalabb arczára egy pillantást vetve, feltQnÚ haannlatosságot ismerünk föl közt.\', és a bagolyvárt basa. Emmája közt; termete szintén azon deli könnyüaóget árulja el, melyet Emmád arczát, lelkének tükrét kellene vizsgálnunk, hogy meggyőződjünk, vájjon nem téveaztő-o e hasonlatosság ? azonban a hold gyenge világa ezt tennünk nem engedi.
A másik szintén magas lebetelt valaha, azonban a kor ÜQOzeojlé tormától, arczán meglátszott hogy szép hosszú Idflt élt már loV
— Nem tudom meddig érhetett atyád — szólt mély hangún az idősebb.
— Játon vezérelje lépteit! — felelt az ifjabb. — Erős kísérete van Budáig nem féltem, csak aztán no érje valami baj.
— Majd megflegiü n jó Isten édea leányom, Miklósod ia vulo van, Jutón után beniiu legjobban bízhatunk, ő ul nem fogja hagyni atyádat a végveszélyben sem. S ha szerencsésen
megjönnek a háborúból , megtartsuk & lakodalmat.
A leány arcsa pirult e szavadra, melyebben szerelme tárgyáról tétetett emlités.
— Isten adja, de nem hiszem, hogy Mtni fogom ót még valaha.
— Gyermekies sejtelem, melynek nem hiasem hogy valami alapja volna.
— De igen van édes anyám: — hazánkban nincs összetartás, a nemzet pártokra van szakadva. Zápolya nagyobb ur mint a király, kinek nincs erője feltartóztatni oson roppant erőt, melylyel a török hazánk ütni kéozül, a a főoxak nem Bcgilenek neki, azt hiszik a balgák, ha elveszik, ők lesznek urak a azegeny hazában, mely — adja loten, hogy csalatkoztam — utóhá perczeit éli.
— Igazad van Emmám, nem igen remélhetünk, mert kevés emberrel is sokat képes tfiani, benne bizhatunk.
— S mit ő tehetni fog, kevés lesa a nagy erő ellen.
— Azonban mi gyenge némberek ugy sem fordíthatunk a dolgon, mit törjük rajta fejünket — Jól előro haladt roár aa éj, jöjj leányom nyugodjunk le-Emma — mert igy hallottuk öt
szótlanul követé anyját, a elhagyták & kertel-
— György ! kiáltott az udvaron es.
— Tessék — volt rá a felalflS..;!; .
— Ereszd szabadon a Tiszát 1
— Nem kell neki a szabadság — felelt György.
— Mit mondasz? hisa tegnap még Örfllimidőn clereastéd a lánczról.
— Isten tudja nagyasszony, valami baja van a kenyeret sem fogadta el, olyan mintha meg akarna veszni. \'
— No okkor ne közelíts feléje. B» kell sarai mindent; az Isten kegyelme óvjon- meg bennünket minden bajtól 1
Emma nagyot sóhajtott, s követve anyját, mindketten jó tagos szobába léptek, melynek piflla mécs kölcsönzött kétes világot.
Rövid bucauzifl után, milyen lefekvés előtt kivánbntö, — elváltak cgymdatól\'."""-*- Emma egy kisebb szobába ment, mely ben meganra felrakott nyoazolya dagadó fehér párnái s vánkosai vártak reá, — anyja pedig ax elfiÖbeii maradt, melyben hálni szokott.
JULTJÉNYI &ÉLA-
(Foljtnlistt kö>.)
ja hallani, pedig sokszor „Éljen Skuhlicn István köratünk."\'— Aa allénzéki párt az.í.tén mozog követül Nagy\'KArolyt léptetvén ftil. — Az om-litett gyakori polgári lisaz-\'j.ívfi.-lt-k csaknem űakdpzö kiírni vállnak. l\'-^vik jmlgár tudatja a másikkal halláa vagy olvasás után tudottakat; olv eszmecsert! i«j|ődik ki köztük, b°gjL. felkeltik egymás kobrlébon uz i>]vji«U ntáni vágyat, mit eléggé bizonyít már ózon körülmény, hojry városunk polgárainak számára több és tiibbítílo jé irányuf hetilap jár, hála azonban az égnek, hogy az O níp !!! ezek közt oly ritka, mint a fehér holló. — Vun is emuik ¦ísxrovehotó haszna, niort választó nolgárniuk lelkes Ön meggyőződés aziilto, m>m poilig korteskedő beszédek gyözto utón járnak.
Est egyedül Alkotmányos országunk éaire-TflhetfJ Bítillemi haladásának tulajdoníthatni. — ¦ Sajnos azonban, hogy vannak Bokán, kik ezt lámpafény mellett bo akarják belátni. -- ! ültetni SEonban, hogy hovatovább, annál jobban fogják, ilyenuk is feltalálni azon kovutésro méltó utat mely hazánk boldogBágu a nép boldogsága. ¦;;-.-r-. z& 1 a-Kg bt a*e go u január lui 2-án • cati 8 óra fald az itjvlroai nícxábnri miig num índhatni mi módon, tú» ütvén ki. köt ház esett & lángok martalékául, nagy fárad t-iággal, ügyes intézkedések mellett lehetett a ü-ikat, melybo a központi fÖbirói hivatal van elhelyezve, megmenteni.
A nem rég alakuló félben luvű takarékpénz-tir teíjeacn megalakult h már a tisztviselők is megvannak választva; kik közt Kovács Károly igazgató, Iaéó Alujua ügyvédül választattak.
— Tánczvigttlom. A nagy-kanizsai fiatalság által január 7-én rendezett táncz vigalom ozép sikerrul tartatott meg. A rendezőség ftt-radhatlan volt s oly ügyességet ütuusitott a csín a rend fentartáaában, hogy o vigalom méltó dicséretére válik. Együtt volt Kanizsa város a vidéke szépsége, egy-kettő kivételével s átaltiban magyar szellem lengte át a díszes kóziinbt-get. Volt ugyan egy frakkos vi t é z is jelen, de ¦egy fecske nem tesz nyarat s megelégszünk a magyar érzelműek átalános rosszalásával. A
1 vigalom kedélyesen a vidámon folyt ki világos kiviradtig. Óhajtjuk n tapintatos readt-zösiíg ^iöbbazörí ily rendű intézkedésének vnlosiLUát!
— A csurgói b tarányi uradalmi tia-talaág fobr. 1-én. Csurgón a nUaru* vendéglő ujonan átalakított helyiségeiben zártkörű túnei-vigalmat rendez, melynek tiszta jövedelme a csurgói épíllű félben levő rcf. egyház javán, fog fordíttatni.
¦ — A n ag y-k a n i z a a i választókerület bal-partja Martinkovits Károly főbíró urat lépteté fel köveljelöltül.
Q Sormiton a legközelebbi mtpókban két a korcsmában mulató ifjú, — kik közül
pgyik alapos okot vélt fektutni gyanújában, hogy egy ottani lakóa , édes anyjával tiltott szerelmi viszonyban él - - a szerelmi kalandort annyim öüazovorte, hogy pár nap alatt meghalt.
- — A déli vaspálya társaság Iíunizsn-harcai vonalán fekvü (Jolii neveeetti állomás a szo-mély én tuherforgulotnrn megnyittaték az őzen állomilsuo közlöktulfi vegyen vtmntok egy por-czig fognak meg ullnui.
— IJgynuesak a déli vttspályiitársaság Üzleti igazgatósága jelenti, hogy iíO vámfontig terjedő küldemény n-\'-I n gyoravuiinli árszabály teteiuííst\'ű les/jilliU«t\'\'tt
K i h - K a n i i b á n január IVán délután 1 érakur tüz táiundt, moly t:>*\\ házat liemmisitutt meg.
-- V a 1 a tu i u t Znhunegye több pontján, ugy Nagy-Kanizsán in több izben tariatik meg a Deúkpárt értekezlete, bigujabbun a megyei központi . Deákkor- uj;y népii\'-t nyelven irt „Szózatot" boesátott ki, mely több ezer példányban nyomni tiltva, lapunk juvő számához mnllé-kelvu leend.
— A n :v g y-k a u i z a a i városháza felépítése ujolag szőnyegre kenik -t elhatároztatott aunuk mielőbbi felépileiie. Km: nézve egy bizottmány neveztetett ki, melynek feladata leend költségvetést tenni s uz énleniben kimerítő jelentériét mi-ilöbb a városi tnnáe-j és képviselőtestülethez buadni. Ohajiandó is valóban, hogv ilv mzdag kereskedelmi város hozzá méltó városházával birjon, mert a jelenlegi csuk szégyenére válik.
— Az idOjftr.-tM folyvást enyhe, s lassanként előcsalja a korai tavaszi virágokat, ugy a fák rügyeit, melyre aztán roppant kártékonyán halhat a valóazioüleg beköszöntfudű hideg s (agy.
— A k a p o s v á r Í dalárda január "2t *-dÍltán Kaposvárott a _Korona" vendéglőben tánezvi-galmaí tart. Hclépti dij 1 frt. Jegyek előre válthatók Löw Mór és Stern Sámuel kereskedésükben.
— (_\' z á í\'o 1 a t. Rollováry I-\'erencz uruak Alsó-Muruközböl deezember L\'li-án az n]!gmu.lt évben b\'2. sziim alatt, lapjában tért engedvén, egész tisztelettel kérem a Muraközben létesi-lemlő törvényszék kérőlrne tárgyában elfogulni im es elleuészrevéti\'leiinel:
t\'zikkiró rosszul fogja t*»l bizottmányi tagaá-gáaak minőségét, í ugvun is itfgyei bízott* mányi tag lévén, ugy vélekedik, hogy ezen magány ügyünkben a esak a bizotLinányi tagok végezhettek, és hogy ezért őket mínd egybehívni kellett volna, pedig nem ugy áll a dolog ; mert ez ügy Muraköz összes lakóssjigának ügye, a siket-némák, árvák, férfiak, nJk, nr-éa szolgáké, tehát nem a bizottmány! tagoké; azért, ha czikkét más. és nem egy muraközi olvassa, valóban nem tudja megérteni miért
epekedik czikkirú ur .mint bizottmány! tag" 1 hogy a?, értekezleten num vőn réuzt? <> enukéTy magyarázatért tcluit bontittmt í
Ilién vonnak nem találhiitja az értokuzlot határozatát;
Mertő mngn nmn volt jclon, egy focakc pedig nyarnt nem tévén, n tíirténl határozatot nmn veheti roaz néven, ha csak nem azért, mivel oly fecskék sorába hiszi magát tartozónak, a milyenek a határozat folytán Hzerkesztutt kérőiemben érinleinok;
Meri meghívatott az értekezletre minden köz-Bég, az elöljárók által, is külön az értelmiség, pfcdhí rzikkiró ur ide lévén fiorolva, lelkére nem moudliatja, hogy külön meghívást ezíiite noni kapott ;
Meri a m-yhivÁN folytán, a h-güivolabb köz-s\'-gek irt megjelentek, miért, hogy L-zJkkir>\'. ur nem V ahg tudom ;
Jfert ilykép hathntim számban megjelentünk elhiheti, hogy jól ludták miért jövünk egybe, eti tudtuk határozat hozatali képességünket — megbírálni ;
Mert b:i mindez czikkiró ur Rzerínt hiányon lt*tt volna it • ámbátor a ki jelen nineo, nem is tjzeuilélhet i midőn a szerkesztett kérelem czikkiró k"Züege álL\'tl Hz;iinon aláirátaa] láttatott el. ugy his7oin aggodalma ez által íb megsemmisült;
Mert ha ezikkirö ur nem irLa alá azt, alig hiszem, hogy ezt latba veunt, és a haLírozatot hiányosnak tekititeui lehetne;
Mert sem törvényes, oem törvénytelen választás oda nem kellett, elég lévén hozzd az akarat, e/ pedii* egyhangúlag, és niagnsztosan nyilvánulván n li^uírozat egy lélek t\\s lesttel hozatott.
A bizottmányi tagság jugczíméból grirditett négy indoka czikkin* urnák tehát ezekből f»-lyi\'ilag önkényt meggörbedi.
Anya megyénk jóváhagyását, és a törvényszék költségei felöl való felvilágosítását tartalmazó aggodalmaira., — merterészben súlyosító okot hozott fel, — alig; lehet alapo--s ellenokot fölhozni, ha eíak tb;.*aist magunk n-m áJlilunk. de ez elesépelt tudomány is lévén, feleletül elép „hogy a vén ezigany minden nap egy néitát ft-•i\'-\'ji" A tettes megye pedig a partt\'i-tiáa vrp-cu meg kereste lelt.
Az én gyen-jr felfogásom szerint nem Murn-Lö/, fizeti biráit. terhei tehát nagyobbak nem luhetnek, a fizetésnél azonban má.* í^r)]-. nem levén, czikkiró önvallomása szerint is a nye rendö törvényszék létéből reánk liáromlandö j előnyök szertViiótt nagyok, és ha azokról n"in j volna teljes meggyőződése, olvassa a kérelmet. ¦ ámbár tudjuk, hogy meggyózódt-se azonos mi-I enkkel, csak hogy bóra jobban viazkel.
Az igaz, hogy Hídfljjionok nem v-agyunk. rí.s ha kevesell akik^^^ltek számát czikkiró. az\'jn I könnyen ocgitüíi^majd lesz a szomszédtian.
Mi okn, hogy a 18. év alatt Veresen képox* lék magukat V nem azándákom JtenlainV da i\'zikkini ur mégis miért maradt el ^lojír* tó* lünk hátra V
Es hát épon az uj korszakban nőttek volna tudósok ? ha szép számú régiekkel bírunk, azokat még jobban szcíotjük, kísérjen maga cxikk-Író is tííbbször ^y, talán bele választják Orgona húzónak.
A rnt üiöCtí majd lesz, Zágrábból hoztuk mindig lelkészeinket, és a régiek is azok alatt képezték magukat, a miveltsóget tehát nem itt kell keresgélni, éa hogy igen derék lelkéáscink vannak — kivévén a fecskéket — azt csak nem fogja tagndni V
Ila vulaki lunatieus ktírbnn azon ved, &i kis bnj, ö midőn czikkiró unink « egyedül képze-lödi-fle keltene szivében bús fájdalmakat a tör-vénys&jk léttuiüleiidójére: a dolog cgyazerüen magra ráf ható; a mert a képzolwléa bal fBlfo-gáso a valónak, kiváaom ez nj évbeű czikkiró untak, hogy jubbsn tanuljon magyarul, mert ep moMt van a törvényszékre alkalmas Időnk, és bertorozjUn lcheteégea, mit az ügy befujexó-aeül óhujl.
Dnuskovocren az IÖti9. ó\\i január hó í-áa l1sziák ferencz ügyvéd.
Irodalom.
— A „GyáriKösIöny" po\'itikai lappá alakalt a szerkesztője a deák párti Hémelby Ernő Ügyvéd ur lón,
— Ilerecz Antal szerkesztette teTTnésMt-tudományi lapra elő le bet fizetni azerkesztősé-günknél is félévre 2 frt, ogéaz évre 3 írtjával megjelenik havonkint kétszer több képpel. A jeles lapot ajánljuk az ifjúság barátai míves figyelmébe, ajándékul alig lehetne jobbat meg-szerezni az ifjúság számára, mint ezt
eíiy Uri UkliR Ka^r-Kaniuia 6 mol.a a mcl-?khclyiRiigrivfi monnal Uirdandó.
^^*v Metyrüt bövebhuii Wajdiu Jne»-jf c3gy t-iini-iai eUG Imlaboxő a kflxteliln inléietíbun.
— >". K.\\po9T-írtt. Kuhn Ipn-ifi «r rtnére Lapunk r-Ti.l««rn kill.Utik.
- A .ráláí emli-ki!0 jBrenil. I Sí. a. Sii-nUthelT. fistfiu-n teljosiljflk. I —s.a. pieant. Mpp-kajiUim ; fn^ad-1 baráti J kénioritáíumat non igéreUcl, liocy rívánalmaidnak ; mioJoator pontiiinn megfeiítenílck. ifrg.) i - Kftnin.ihrrkinp!i. ?1 ijjórt oiikkak Bíirt*s be-
Ü a L E T X - 3EX X 3R. T^T
Pfaezl boti-vásári h előtárok.
SAO Y-K AN I X 9 A N, január f*-An. AUó-auaztriaí m?ropkúut. Teraeflyck i Unta tj3—8& fontos i frt, lri kr. trt 05 — 86 fnt. 4 fr. \'20 kr. ö" —8« ftn. * frt frt) — tit) kr. Sona "8—79 fnt. 2 fr. 50 kr. 7\'J-BÜ ful. fl- Tü kr. áros ierfSx.íuek, 70—71 fnL S fr. J.1 — kr. 71—711 fots 3 frt. ".\') kr. Árpa l-fiíOnuí-ire*, 85—ßG íl». 2 fr. 10 kr. 97-S8 fim ä. frL 1& kr. Kukoricaa \'2 frt 50 Ur^ 9 üú kr. K n k o rí c x a oían» (rainqaantin) 2 írt SO nr. Zab 44-45 fas. 1 frt. Gl) kr. Ü> -47 fna. Ifrt70tr. Poltanka 06—58 fas. 3 frt 50 kr. EU— 6ö fts 2 frt. tH) Ecr. Pas Bul y fehér 4 frt 10 kr. PaoBuIr, tarka \'2 frt. 90 kr. Hi?na máza. frt. kr-\' Saalraa 1 frt 2ő kr.
Bécsi pónzárfolyam, j an. 9.
6% mctaliques Gl.— ; 5% nemz. kölcsön űxdO; lM0n-ki álladalmi kölcsön —.Ho; bankrészvények 6.84; hitelintézeti részvények 252. ÜO; London Iiy.íKi; ezüst ágio II".".); arany dnrabfa b,6Hs/tiI kr.
— A „E1AZA* áletliittijeitij mairyarliank Mjn ^"i dac. havi ÜEletforpalmi kimutatása - Bfiiyujttttott fcii
db beralláa 870,400 frt löMro, .--Li«uJÍO,(«W fre,
4ÖO0 db az. o 1000 frt eitiít; fil|fp").i--u maradt a mait hánapból : 873.<i:U frt tűkére ; nasi^aen 1.744.034 frt éa G-IOO db ar. 1000 frt seOsi. — — Llro én 750 franc. EbbQl kiállíttatott \'úit darab hitUloaetéro fiíI.WO frt tűko, 12!í db. eloteltére 109,100 frttSIte. 46 db tnlÉléni ctinportokba -JH.ŰHU frt tűito. 47 ¦!>) ellanbiEtaaitáara Üfl,3»U frt tCke. fülben maradott 820,054 írt tÜke, eluta»ittatütt 137,380, 500 db u. A bank möködíaínek keadetc óta, t- 1. mait ív Sept. 1 -tűi 18U7, déd. hó vágol-r oi üisw beuyajtott bc Ttilliaok ÖBSsego : 1(5^81,94fi frt, 6.30Ü db ar..
fWOO tallér,
50,1 K)0 frt. 1000 frt ettlstha
Vasúti naponkinti menetrend:
In.lnl V. Kanii.-inil Hu.la mi <i. \\i. I -ir.i pcf.-:.
I!u,(.i felrcpc-\'i i „ a. ti. \' D\'-cs , reR^rl \'
JflEBár lö-töt IS-lg I86S,
! 11 IKolbolíkni nnp I Prat*-tana I»
nap ( tár 1 -zap tár
Kata. t>. Sí Uídun jim* li iret vaia.
Lnbóca It. »2 -5 i.
10 Vasinaap I C 1 Af-atti c r rSiö éa
111 IUtfi ] suthild. Tilda Tilda
1\'2 Kedd i Era. p. Jámbor
i:t ?torÚ. Veronika Vidorka
U Cflütnnrik 1 Bndoe Udr
i :>. I\'í.ilrk 1 Rem. F. if. fieme ta Pál Sc
ifi Riombat i Marcici OyS.5 m
FpIpIiís szerkesztő : WtjCU MaStf. Scj;óilszerkesztó : Bitart,lS|aa -
H I 11
T
E S
herum F. WERTHEIM t cü
Ertto kais. kbnlgl. priv. Kassenfabrik hier!
W I o a , am .10 Decomber 18ßB. Hit Being aaf die van Journalen gobrnchta No tlx Uber den Re^ eissr Qsenbeka-Kaese auf der Station HatJoz (nicht Lusan) tier Mn^r^ C&ernovlti Qsenhaha, gereicht ca una tarn VergaBgeQ, ibtifn •w*n>».lt^n-b«otatfIg«n, daaa dio bus ftrer Fabpik öeiogone Kasao sich ekaracbsioher bewährte, da ob d«a D1EUKN trotz — and nath don VOrhaRdenfln Spuren su tichlicison VCTMCb« alebt gelaag dieanlbe iu BRoea odor daa Hchlosa as spraB^n, -wodurch der in rachr als IQ.OOQ fl. beateheadB Inhalt der Ka^e« vtmeuadlz gerottet wurde.
Die General-Direction
4er b, -lt. jjriv, Lemberg1- Cacruuvits- Janny-KUfMibahn-Oeialbcbaft.
OFFENHEIM m. p.
A 19-llc évszázad egyik csodája!
12041-12,2)
Tiszta növényi szer az ós/, haj eredeti, a mrgöszült\'-s elölt1 színének visszanyerésére, annak a megöszüJéhtől ^ ki-^stől mindenkorra való megóvására s a li;ijnové3nek feltiln i módon előmozdítására.
El állruniny nom úrcios, niírt tHkólí erll alknliriAiÁnii, a bojnt nam rontja meg flvj-ff arn 1 fu 50 kr.. j.dxul olktlld^Bsel 1 fr
unii irt.ilinatlan, a ijen ogy-lim« noni ráltncik. — kgj lio kr. hnainalati uUsltáanal
i.6t uLjidok totemea Buiial^klmn r^airnlllnnk.
STARK J. fodrász
Jon-tfatadt, JoonfHtUdtT-Ur. Ifi. aa. a. Dúenben. Pnaton TÖRÖK IfjZSEF\'grogTBi-sreasn*;!, kirilj-uleaa 7. .n. a.
A „Síid, Wnchrnntiirffl" i»irnínta: „AesüiOtín"-fláa\'nc»«iftelik aion — STADK ur ílul feltalált hajfrulft mr, iiiidy linüoiiliii fuloti aton rlunynytil bír, hogy orpakcvornkt<il monten i-mtsnk kttrt<ík.ioy bcfii\'yáat ttom pj/altnn.! a rinjuiajra, hansm rrüailfl \'cgycmcin/rl fűgín " kullcnicat í liha-íiiDi-sal egybolittlvn, a hajat aí/potl iiuiojí n n klca.\'atÜJ <Wjn. Mifiüen oncl lett kínúclet kiáHolU a pr-ihat, ¦ biutinábt la igen kónj\'clmCa,
is minílunnomil arnii), rij.l éa 4rnK>-k*vrlikH kirnknll rrKÍ>r>rkrli további gyOntS)Sk\'l.*««l-iiph Uilvedea, Hrnuyal, esAntOl éa Haványotat:;
vesz és cserél a legmagasabb dran a
régiségek cs természetiek irodája
pestoa, Dorottywtoia a LtaytJ étfhvttoa, 14. «. tv Becnbea rlerrca-Sfloae ua. 8.
ml pjtt na-iyoUíilíku raktár mlndenuamB rífriaifík, rágt
batSbbGI a lesoleaább árak, : ig< -xj->t>\'-Ti egr iiairy raktár nxanfok, lapkák, boptirsll, JirbSriiU. tojÁiiiU \'éa Oveiri-ti.\'ini-k la ulálhaiítt. Levshkrs^. laJTcoi-n nÜ*iit«.i.-tl ót crtt.-*lt<(aiDl aiolffilUilk. ......*)
Gyakorlati találmányok!
itfiumelcntóségd minden lidztartisnal az angynevezett „Polir-Pasta," mely által mindenki a legnagyobb könnyú-tófigcl képes fényrcsztclt avult bntordarabokat stb. kifenyesiteni. Egy doboznyi anyag elegendő egy egész _ butorozat Kfénycsitfaére; ára 80 kr. — EWiez még megjegyzendő, hogy o 1 astn
h^p8* soha meg nem romlik.
EiBsI-fitzttlé falyé. »\'f
ilnden elhorailyoaiilt fím-tárgy11*\' ifányetité\'ero, nclkulöabotlrn n» thy-és csüat ml««MluiiL Egy ilrli flOkr. {
Egy óra fiZafeályló, vagyia rgy pon- i hog napóra delejt fl Tel minilenhlngk mJasIhaU, mivel eiillnl mintlmaemfi I jóratiabálronlialú. Egy drb Sft kr.
BeS^-ffW; K»*n por ttlknlmapnBA utal idObcn , pínaben is mun-untán BttiiÜUladliiitol. E mellett |
i hltiií-lh<!tr>. 1 Tűnt \'
Amerikai l.iitoi.«-rBi lakatok, kitti-lil sierkoselllck , bitt-ieak feltört-Be
1 ,1b kiflit, fuj" 30, 40, &0 ki . „ „agyobb \'
1 n.
kit kukucaal 1 frt lOIir,
1 ilb utitá.-kákra 26, 40, M.) kr. An^ol ollók a legjobb ácséiból, 1 db
olló 20, .II) kr. i III kr.
v,-l (.(..Igáinak
. hlrsa Pompadotir gm. rldor BB<p»ígít ia * bür ilmaaágát egíaa a kía.:
idptéga ma la a bámulni tárgya, filkerfllt lííi «rr\\ ÜUstkasíiSk. Ki8a fnlÜlmulbaMan arcx-paatnuak t>roili kOiittiig rtn\'lofkoictjúro állanak. \\t rgyetli
fink XV. I-ajo* udvarán v.tlt egy siero, moly a viUg
egy siero, moly a v íG^EÍE mi-gtartotta. atudiimak cicn addig litukban lenre minden várakoiá»t íolilltn
Fogfájások ellen, bármily nfimunk tok, ctííiiyíUcn bam na! tálunk a bor-Hnl fogeaeppek ; e nanr oly bittoa, hegy ha nem liaBinálna, ím viaasa-ndnük Egy üvegcftoni\'k ára 80 kr. Bvakorlall Hadrúgvidfib , melyek
Wrl" sirai ldS»«n a bemocnkolodáaldl negvídik. 1 pár 20 kr.
Kitflnü f.\'-nymái kantunkkal vo-gyitYS, hogy a b<Si-t tartoabbá tegyek. 1 frt 20 kr.
\'.an maradt, melylycJ C macának ai ifjú kii.W»l, O ííibb i\'irr maffia uricaalád birtokába jutott, melynek It rTcpn-t mi-gn»rreini, hi>gr a» ¦úrRI iiimi« biaotiyitványok meglrkim<:B v itb. fjnnín kupi-« «IUtuI
világ jarára
A legújabb IlBroIn-ta»i wtr-\' (iiebbee hordható) « :oriaIÍahb fl Bembea, nem rjflhinyiiik laítnara ii ajánlató a , kfl«Hn«4|rtl tori lanain formájára, lámpával ran bakom, «e)y nehiny i\'.rára való gyasayagot veaa fel, ugy hogy gyak-t«a«dúad alkalommal t^ott rítá^at lehet gyújtani. Ara caak a jryi\'ri clter-rad«M nUtt titotett Ily ultira, L >. j db 60 kr.
Peraal\'al Uajrétt^ner, mellyel ai 5n hajat perci alaríbarna í* frkcti^re rerthotnl, éa egyúttal ranpWja a trr-mííieUu üdeaégét- Xő*ényck!n71 í(-nflltáa egíasen irtatían.^gy dobos itaiibUaal 2 fL
1 fii írti y: - ¦ n y y. I.rjrnélUU. lOibeUeoobb aier míndto Uiutartá«-tton, mert e.rrt\\ mloden a háibao elü-jfiYÜ jariÍAaofait mlodenki maca e«-kn»oIhijft,\'cíenrt>yTATBkfg eltarthat J it hidegen líaaanálhjtt.í. Egy nagy arej ára 25 kr
" BPJ «bb \' ío*»dftp nr. niito-íllorT urr mindenféle rnxidafulli>k lUrolitaaára xinonbíl, celycmbál a minden roiafülo *i5TstekbB! aEÍni-,ugy ra»- ia afiúb-erekrüL Epy cio-Ivs^ánt. 34kr,
I LoRjobb borolTa-kcníeí. n>en fcetifci által a bomwa köí»nr(ilísp m«n9aietbclik. Efry dobói ára 25 dr. Irétallak r*«nla torral. AikA|. laiÜolJk minden Uihe* é*p»ptrlitn. tBJ hojy egy íb ngyanB,on tollal a egfinomabb "« lcffrwta(rabb vo„á,0. kai b-het csinálni, 12 db ^Irérl Hygylábail m«gi»ja aneateBiíg-
FIGÍELiEnfíÉS.»r«,7,
: ~ fi!
|fll5-^12fíg)
EC7 líljely
tó!, erre e««dja l.-frvcn n.íoilenkinek. { p,.r n.-lkm, rmipán li imulhojty as fpíaaaífffl fantartja. Ea niflbban fphi\'ren, egé r le rétik a MetxiirrfOk\' b." r-íajtolminy j mUkOl IpIifI tartani által, mely a lább.-lit puhává » áthat- ; ltis által. Hocy mim\' lanná teazl uffy.boKy a caipö. bánned- \\ a k\'-lpud>W^. dbjn i dig taposta Icpyen ís ft ríiíg párat, mígsem jreihftni brmm neitveBsígul, 1 Üregrr«k« ára l!l kr.
Angol bőr-fény mái, mely a b!<nieniQnck ered Mi láffjMgit YÍBBia-adja ia logsí^bb fípyro hoaaa, egy kia ÜTrpuciikB ára "2i> kr, ejry nagy Drpgára 49 kr.
Altalánon ti ast itó - pu r.melylyrl mindenucmil .-reíít, aranyat, ocüstm, hroni\' (.pakfnng\'U.arílt í» rorct tisi-lára tia»ütani éa fínyesitpni IcIieLEgy dobójára 2d kr.
Párisi állalánoa rngaaa, 1 knl p. fáb,.l. k
lyel nemcsak Üv^et. k.\'iret, taju\'kui, inrgvakra. fát Btb. a lefrcrnríal.l.aii vt állaud.Un \\ állandóan ntvp mcglrtiPt rapaWAm, úp:v, riopy cl»-á intittiatlan marad, hanem lniey mm
lítaailáBBfll i-príltt 1 frt 50 kr.
A I e gb i s tn ita b b ia legj. minden alkalmnllnn rmar vip «ara kiiárólag caak a fris* pc vari!» por i*gy tlvi-i-crski.\' IH I rumflu.r akkora :ifi kr.
Valódi angol tollkóaek egv-tiítigéTül \'-tt; 30, 4V kr ; a p 5U — GH kr.; Ifgfiri.imalíb faj p tíf). 7l>, 9» kr.. 1 fn. 4 priigv»!\' 1 fn. 1 frt 20
;.F.g;
targ> i
pyi kífliiünenyrk károsok. Van saa-rcncaim a t. r. kosHn»cgnpk jelonL hatni, hogy nálam fri»», megtinttitait-hatlan krwier timtitott di.l-olaj kap-haUí. Kia Uvfg Ü5 kr., nagy 45 kr. |
Oy 1k er r.m-iylynl atynk-
*ar>iiiet 8 nap alatt ki lubrt irta.nL. L¦ ujabban ír Itala h vábbi clii-ii\'-rpte felcolri garanlia mr-llett árnsiia buiial haj máin ti utaj 40 kr.
Cs. kir. »nbailalm. lair-Hther, melylyt-1
rrk i
minthogy nak. Egy do-áaaal együtt
mal mti. tigy il
.Hgyaimi hi, kru íiilnt Ütni f,.g fMtiiiini. Ki
ItfDÍ
uHiai.
t lar.
¦akni
Ecv
¦»(ikr.ikal. ^-yiini lliotft\'jt\'l. .¦!.,((..],
¦.hnliiráltat krpi il kn\'-rt, ügy ü
lyek kiuyelmi\'b» tonangnk miatt i> Tias.nál eir.nyGsl
a l.it
LcpfiiHimnbli ís bármiféle térrel vngy r»éggfl é< c«i-nirrrnl rngv jegyg^el íintia db I ft. í)0 kr. e*er dh"» frt.
Villanyoiou fogkefrk. Ewkkcl a fogakat minden fata pass vagy fog-
>,-ges ;
..i.iknak, iniulliMC
k.\'p. m-lv virai rn\'ikel.tájk.\'pdkP t-ratnkat vafr kj Fftpliaió 2. 4. H.. \' eietési lak 0 kn\'-rt.
nrbány perca alali miiiűen neren nfvetfnd" »n-ny-f..ltoltat mindonfílr Urlmékb.11 a leg-tisstábhan kire«. Eit-n uj k.-aiitm.iay meghalad mindent, mi aa ilrfelc aae-rukben eddig Irteictt. miutbogy míg « fegfiniimalib it a l#gkényctebb i»int is aerteilfi-ni hagyja, mindjárt aaárad •\'•» -aein-\' aaagoii. ^játilhat-i egysinra-mind kríttyü ü.ntiiásra. Egy Ureg-liaflinálati iuissal 40 kr
Valódi aliatalo ir l v ¦¦ e r i n - « r. a p-lian a lej-fínomabb illatokkal Egy k\'tatípnacyaagu darab ára 15. \'20 kr. nagy darab\'id kr. Epy ti;gclv valódi (««r-ei,ir;KaiJimfrrt.. hajk t-u."r-a 30 kr. Egy darab mar-asir bajiuiplldrő 30
Lo.gfeUribb helyon aiabadnli
reg rgtrpk, patkányuk. Urjrek \\ grob pladáa fe-
»alai
nindei
i >Oat- >
tott
\\n hnrrnng\'ik kiír el.laai\'-ere tdrtónik. Egy nagy aieJen-¦EP ám 1 frt.
A baját ,\'lruk állapniban tartani, li J!»*l vagy HZ."ki\'\'t barnára fi\'atooi c gal kaim an a bb a dió-olaj minden ve-
¦k bel-ís külföldiek a lrgna-válaaitpkban.
kir. asah. Tiahatlan ágybetétre minden háatartásnak ajánlható k]kál( kttlíiníjjtcn gyrnnekBtj"\'3alegek it grerrnckagra» nö^^^"nelkülrJahfit-len. 1 db 90 kr., ÄO kr., 1 frt 70 kr., 1 frt 8u kr.
isierint ások t
a neretett rcikkpk meg La hamiaittatnak, bált\'r varrok figyi-lmpaictní ai aktárl, an kaphatók.
Mindenfíln Miomáiiyok elfogadtatnak Ob ponluaa» teIjeiiitf.npk.
Árjegyzékek a kapható oilkkekrűl Innyen sxolgaltataak.
Az első ausztiral bizományi Uziet A. FRIEDÍrlANN Bécsben,
__Pratcratranao \'Jú. hz. éa Opemfrasst] fi. ki. alatt Ürtíhor súresarnok mellett.
Anerkennung
feitenS Ijef;« ©tanbeSpcrfonen unb combetente S[uSfprfi^c übet bic §eittoiTFung ed)ter Hoffen late-Fa&-rikate bei Sömftfranffjeit, fförbcrfdjtoät^e, äVont^ent ffatarrl) tz. a.
^trm Johann Hoff\' S ßmtrrnVCrpot in Sien, ftärataT. ¦ring 9tto 11.
gürft Slü4tr Don ©alilftnbt\'ft^e öuderfaDrld, ©tan.\'1 bing, 30. Hpril 18(58. (SJefirUung auf aJlalg.eztract.) ®«U -Icreborf, Vi. — fSeliif Sf^rUrna brr &tnaa\\ mib ©nnönntiir §t^. Don e^abteuj äugtrtt: „Ich habe mich persönlich von der ausserordentlichen Heilkraft Ihrer Hoff\' ft^cs I2b1b-Fabricato lUiorzeugt." T)\\t p«u§ifd>tn SDliniflet ®wf oea Sisraattf, ^itrr d. b. #dbt, ^ntUtnsea, ebenfo. (Txr ßt^m fügt : ,80 lassen den allo Ibra ßchönon Mabl-FabHcato nichts zu vrUiisohun Übrig.") Jßrf! OtKngrt>©aßenp*ctn fdjricb : .Ich halte ca für momo ManschcDpfliobt, dl« aaflgü2eichnot heilsame Wirkung doa HofFfdjot Mals-Exlxacta iiffonthch bokannt werden EU lassen." €>L• @J/> : jetttnj bet Staatämirtlftcr a. X). d. SEdner-HbefbOTf erlaimn; dio aoBgezcichuebe Heilwirkung der HolFfa)eti Mals-Fabricato In [einem ¦priDatA\'aiareuv nIhre MaU-Gesand- -fcoits-Chocotalo\' — frbrtiW Tn. Maubni& in fflira — .bat sich mit auffallender! Nutzen bei Körperschw&che, Bnist-ltrankheit und chroaiachem Katarrh erprobt Wer, wie ich, die Versuche machen wird, wird meine Aogabo bcvrahrhßilwt finden." = HuS $ari8 : „Hin oaUti ^afft litt ii) an einer ^roniftfjen i\'ufrrö^ren Snöürbung, mobatrS k| -fo abgefd)tDda^t nutbe, baä iä) appetit anb©djfaf gdnjtHd) wr* lor. .^etr X*t. V\'uccd — einer ber b>rf6jrinflei! Srjte m \'ikris — ritt) mir tyx aWatj\'tJrtrart\'^efunbb/Üflpler angu« »enbrn; biefnn Dlatb, vor ?tUcm aber ^^rrm 5mtto>en ERrttri Dfrbanft idj meine nolle Ötnefung. De Guilüume 21. rue da Londrta."
ajitle jinnen offeriTcn RDaHit-Extraet. S3it crfndjen ba^rr ba§ TJuMicum in feiner ^nnreffc, aüe %flati\'%abnc&U, bie nid)t ben ^amenä^ug Johamn Uofg fflbttn, jutikf jn meiien. — t)r. Sref.
Ctt analj.ertract ifi in (MroB=Äant03a Dondt7ig M Johann Roaenberg &. Josei Wellisch, Adolf Schwärs unb Joaef Sommer. (203—1)
PÄtJXHALMs Büchergeschftft, Engelgaaae Nro 2 in Wien, liefert f^eg-en portofreie Einsenduiig von 2 Gülden (ohne Werthnogabe) übprnll hin franco folgendes Musikheft
Eine Sammlung von 5,9 der beliebtesten Opern melodien aus Czar und
ann, Stradella, Ernani, Beliaar, Lucia, Prophet, Freischütz, Indra, Faust, Kreuzritter, Scta i Tannhäaser, Znmpa, Martha, Kegimentstochter, Prinz Eugen, Lucretia,
DIE WINTERAB!
nélkülözhetlen.
EU zwei Händen vom Musiklehrer Zahn.
(195 — 12,4)
BOR éL SER.
\' Alalirútt tisztelettel jcloati az Ozletbarátok éa fogyasztd kö-ESu^nek, hogy
valódi soproni tiszta bor itezés üvegen-
_. kent............60 kr,
tehwéehatí ©sport-tzok ser . . .30 kr
Idwintinjba adatik, ft honnan a boros Üveg 6 kr. ea a sorea Uvoj padig 10 krjAral Tiaaíaváltatik.
WEIN und BIER.
Gv&rtigte beehrt .ich hiomit anzuzeigen, dann ihm van f fl1.linniiifiiiiiinleii
Rechter Oedenbnrger Natur-Wein pr Halbe \' * KaacUen . ...... 60 kr.
Schwechater Ezport-Lager-Bier . 30 kr.
aLHlf Leger gegeben «erden, wovon (Ur diu leeren Woin-Fle&chen ,- Igt grlA aitr. und fllr die Dier-Flaidicn 10 kr. rQckvergUloi
<»» -S)
Math. Neubörger
im.PieBshuxgor\'sehen) llbnso.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nainr-
420U
Ejtt példány in» 32 k:
verési hirdetmény.
agr-lIamaiia varo» lOrrmiku riaiirCl kllíhírrí títotik, hogy Wol, J. C. Mporea javára, Woücr Jakab itteni koroakedö elinni anmmás perhon boaott maraaitaló Uélot alapjárvjn. íTi deM, flO-án leljeflitrtt vegrchajlái alkalmával, leialngi.lt ét folliocaUll, iJlolBlng follilf..glait ingA.ígok. ne»n istearn kalapok, eapkák, níll (?11 OluinyOk, brtltl állványuk, hAal biitorok •Ib. HOO írt tfikn ís jir.ilókai l.ohajU.ára e ki 11-lk napján t-nggell 9 óra-kor keadendö nyilyánoa árvería utján aaonnall kAaapena-flB^téa mollctl dadatni fognak, melyre- a ronnl kiránok escnnel meghlTatnak. Kelt Nagy-KanixBán, lHfl9. ?«1 JM, B-in.
WIíÁSSICS EDE
[200-1) \' ! UkaldOU tandcao?. U. p. Ut10Vaf.
Alulirt N. M. páWczí urodaloToban ménes- éa lovasa-msater ceélul tüzem ki magamnak, hogy a lorak leggjakoríbb kölső be-tűgstigei ellen oly aikerea gyógyszert találjak fol, mely egyBEeremind a Tó lábainak elgyen^íilcac olleu biitoa óv éa erősítő sxer gyanánt is agolgáljon.
Sok óri fárodfiágot nem kímélő kiflérieteim és észleléseim nyomán sikerüli végre oly gyógyszert vegytanilag Ö25zeállitanom, mely nem csak saját óhajtásomnak minden tekintetben megfelelt, hanom általa eazkozlilt gyógyításaim folytán számos t. ldtulajdonos teljes oltamnresét íh kinyerte, a e részben bátorkodom nmlL Grdf Hadik Béla ur, mlL Gróf Sztáray Ferdinánd ur, t Wékay Sándor ügyvéd, t. E&rufikényi Ferdinánd esküdt, t. Royko Béla Ü^yvtid, t. Hlavaty János, t. Mokcsay Cájus, t. Mokcsay Ödön, t Bcne^esy Árpád, Roth DiLniel plébános, Hazay Ödön, t. Ujfalussy MUJaly ezoígnbiré, L Ringvr Andrrle postamester, t. Sctankóczy Tamia, t. Tabody Jenű esküdt, t. Ujfalussy Imre, t Horváth György 9 ídbb . itt hely szűke miatt el nem soroiható tisztelt ló-tnidonos bizonyítványára hivatkozni.
üyégyazűrem a mellett, — hogy mint ppáaltö o a lábak él-gyöngülése flllen mint biztos óvsser a legkitűnőbb, gypxa^sn <éa L e i c ht aranffirttiztosan níinden lovnkunl e.&furdald EtSSaó bé*egeí-
J " geí, nevezetesen mindenféle sántaságot, úgymint: lapocskabénasjaij,
inrándulás, ferde lépés következtében történt csuklyáaok & rándulások, csúz (rheumatismus), megerőltetéaek, láb-gyengeség mindenféle daganatok, kexeszt-bénasag, nyereg- és ozcrasáaitörés, meredt láb, Ütés, döfea és vágás következtében történt seb^k stb. stb, s mindezt oly egyszerű oljárás moliott, bogy általa képe^á*ÍStetík minden UUulajdonos lovát gyorsan, biztosan a minde&\'*Bftgyobb költség nélkül minden külsű betegségében megtryégyithátni. •
Ennélfogva nem csekély szolgálatot vélek tenni a t gasda-köztínségnok, midAn ezen gyógyszerre becses figyelmét csennél felbívom, s köztudomásra hozom, hogy nz
„Gyógyfolyadék"
név alatt nálam Fáléczon mindenkor készen kaphatúV
Ára egy üvegnek..........1 frt\'50 kr.
3 üveg............4 . ÍjQws.
6 üveg............8 , fiO , v
9 üveg...........12 BfiO
12 üveg...........16 fofínt.
Egy üveg egy magyar itezet tártaim na. A, Ha^mátS alkalmával minden itezo gyógy-folyadékból 7 itezo fog Idktsrülíi, mert. egy rész folyadék 0 rész vizzol fog vegyittatni. Levél általi mejj-rcndolések után vétől mellett is eszközölhetők, asonbao meffjegyas-totik — miszerint küldoni csak 3-, 6-, 9- és 12 üveget fehet — T. megrendelőknek a leggyakoribb keresőtök lűirásival ,ogybekapcsolt használati utasitás díj nélkül küldetik.
(20ft—2,1)
Szerelin Zsigmond
arodalmi manca, co lovasa-mealer.
PálaezML
Wajdita Júzscf kiailú-, lap ía nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa 18f»9. január. 16-ún
3. szám.
Nyolczadik éyfcáraiiru
la-S(nn<m|vi közlöny
Kiterjedve
SOPRON; és Y A S ü EGY ÉKRE. a széplreéilom, kereskedelem, Ipar, gizdászat, tudomány és művészet köréMl.
llégleiennE:
; isissé* ösoefiatBo,
.gfea Itoo. WAJDITS JÓZSEF kflnyrli«rii«lM<üsibeii.
Előflzetéai főltótelek :
in tiásboa bordással ,éa t Idákra p tutin küldTé*-Egása é«tt4_- .tt.W--kr. . .
A bat hasábon peU borért l-iadr 7 kr. 2-aior 6 ás minden toTábbi balktatásort 6 kr. Bilyepllj minden egjoa beiktatásért SO kr. A „Nj-iít terén" egy petit aor beiktatási dija 15 kr.
Hirdetéseket qwog&ái
H..RaBlx-jAB: a KIADÓHIVATAL. Plotta: ZE1SLE& tt
I &«>: IXAAJBENÖTEm 6 VOQLBa Ü|&5L>, SöFÖ^\'É*\' Stuttgartban: SACiifiECt ta^a. pfawfesa: oppirt.ifr.
Balaton vidéke.
— Tojrajil tanulmány. —
Magyarország gazdag, nagyszerű sajátsá-joa tájakban: a íöiáalaknlás rombolva te-őiamtó őstörténetének megmerevedett emlékeit bámuljuk a regényes hegy-Tölgy s fo-4yóvidékcbkel ékes Kárpátok félholdjában, a boa roppant északi védfalában;\' a nyugodtabb, legnj&bb kori földképzés ép oly nagyszerű képzetét szemlélj Ük földrészünk egyik legnagyobb s legtermékenyebb rónájában a ; Jjínaa 8 Királyhágó közt, melynek bár egy-&rma képén tán csak a róna földi tnd lel-taalni Petőfivel, tavaszkori száz meg száz srigyuögmértfölányi belathatlon smaragd-tengere, melyet a nyár hullámzó aranyfölülétté változtat, nem nélkülöz minden szépsé-H9t Szörnyűködve láttam az ország Saharáját is — mely.kellő közepét foglalja el — S Kecskemét körüli futóhomok sivatagait.
A "Duna jobb-partja — a hajdani Pan-oatria, e liárom tájnemet mintegy kisebbítve o együttesen matatja föl: ős sziklahegyek-"^^íMSr/eit * löOö-^OöO rTtÖí körül - magasodnák, vagy ujabb képzetü néhány száz !&bayi balomhinczok válaszfalai közt számos Sásebb nagyobb, hol szép egyenes a fekete fflUS, hol babos fülületü homokos, agyagos, t&tfdaban termékeny térségek terelnek el.
Azonban ritkán találni vidéket hazánk-fean, mely mint Balaton környéke annyi <5s-tsVmészeta emléket tárna elénk s oly sok ., itíc MBueti. 8 gazdásxati érdekkel bima.
A „magyar tenger" italában igen hosszn
- ségyneghez hasonlítható, melynek szabadossága nagyobbrészt északfelől belebb a fflTtha_lép5_hegylábak, vagy fokok által va-iaat négy helyen kissé el van változtatva, agy, hogy a tó fölváltva tágul, s szorul s esálosségc egyre változik, miként a követ-:Lbw6 pontokban föl van jegyezve :
. keszthelyLtágulat 1 mértfold ¦oh«j«sgyőröki szorulat mértfold esiglígeü tágnlat\' 1 V> » badacsonyi szorulat ¦»/« „ nél több Kaglári aiorulat y, ¦viirlrtti tágnlat IV. .
- ^tttttpwi szoros - V, - ,
. ^tihanyi -szoros fölötti ki tágulása leg-wéleatb részét képezi, mely Siófoknál másfél S.nűaffiivel tovább keletre l1/, mf-ettesg. \\ Hossza északkeleti irányú, a Baköfiynyal <«MÍkoint és Kenésétől Fenékig mérve 10 mértföld.
Roppant tükre valamivel magasabb a kö-~rpf§ Duna föluleténél, de evvel ezelőtt csak • v&aMfcfs^fevfc mocsáros erei által volt ffc jiÖMks.ériritkezéabai, mi független fönséget nan Teszéryezteté.
föllépett az njkor közlekedési »L• Jónak látta a Balaton délpartja i vaspályát hozni, mely legalkál-JDtsab \'vénáinak kínálkozott,-ha némely mocsáros részeit alaposan kiszárítják. Kezdé tehát szabályozni Siót s Sárvizét, s össze-iajezo^eaaWiia-által agy, hogy Siófoktól ""*" ""\' kész meder legyen a Danába , Az nUn eret nyitott Siófoknál a ba-
latoni óriás oldalán : bőszült morajjal bár, de a nehézség törvénye iránti kénytelen megadással lükteté ennek nagy szive hulla inainak színét az áruló éren keresztül a. hatalmas folyam felé, jelentvén hódolatát a ten> gerkiraly közvetlen biztosának.
így történt, hogy Balaton tava minden kiterjedésében tetemesen megfogyott; tükre több lábbal alábbszállt, ugy hogy sok helyt még magasb partjaitól is száz és több ölnyire visszahúzódott, s délpartí lapályos birtokából, melyet számtalan tócsa, mocsár vagy nádas s vizes rét alakjában tartott elfoglalva, végképen kiszórni t.
A gém 3 vadréczö szárnyas családjai vagy községe idegenkedve vették észre nádligetes lakásuk — és az uszó tanyájuk apadását s végre k i s z á r a il á s á t ; boszankodva belébb húzódtak, sürüdésül: által a szerencséjét sejtó vadasznak biztosb martalékául szolgálandók. Még rosszabbul jártak a halak, melyek a tó lecsapolásukor az elszigetelt mocsárokba szorultak ; bezzrg gazdag volt itt az utolsó halászat: a ftlu örege-apraja ellepte~a csekély vizet csónakon vagy gázolva ; háló alig kellett, kosárral vagy épen marokkal lehetett szedni a töméntelen halsereget; de ez legalább tisztességes halhalállal múlt ki; azonban, még csak azok jutottak iszonyú véginségre, melyek megmaradtak b darabig a kiapadó mocsár sarában vonagoltak, és aztán ennek száradásakor az 6 légzésöknek ellenséges elemben a levegőben megfuladtak. Rothadó hullái pedig soká kifogyhatlan leg- és vil-könegcs gőzöket fejtettek ki, melyek"a levegőt kiállhatlan bűzzel töltötték el az emberek s állatok egészségének romlására. -^Ti nádasok és sásrétek nagyobbrészt kiszáradtak és mivel iszapos talajuk szerfelett termékeny földet ígért, a gazda csakhamar sietett .az utolsó nádaratást megtartani, s a tarlóra tüzet rakni, hogy a nádfajt onnan gyökerestől kiirtsa. Eendkivüli nagy pásztortü-zekként lobogtak a nádmaradék lángjai a tavaszi vagy őszi est szürke egén, az idegen utast falut pusztító tűzvésznek részvétteli hiszemében tartva, míg e vidékbeli társától a tünemény mivolta felett fölvilágosítást nem nyert. — A .keszthelyi fürdőház beljebb húzódott, s az egész Balaton legszebb slegnagyobbszerübbéletjeleaK i s f al u dy Sándor gőzös, mely már évtizedig megszokta a habos ntat Keszthely,Fürcd s Siófok között kénytelen lett feladatának nagyobb s szebb részéről lemondani, s az utóbbi két hely közti révészi hivatással megelégedni, míg Bzcrcncsésb szárazföldi vetélytársa, mely egy nap alatt országokat jár he, pöffeszkedve nyargal végig az egész tó partján azon pár .vassínen, melynek lcrakltatása végett amaz annyi változást szenvedett.
Mindazáltal nem csupa vészt,pusztitáBt s kárt okozott a Balaton lccsapolása :. eltekintve a.főczél elérésétől, mely nemzetgaz-dászati szempontból egymagában fölér az érintett károkkal, a mocsáros oldalak kiszárítása által trdemes gozdászati mellékczélok
is érettek el: a halász elvesztett örökségét a gazőászati rendszerben ugyia jóval magasban álló íüldmivelő vette át ezer meg ezer hokiban, s rövid idő s munka után buja rétté, majdan termékeny gabnaíolddc változtatja ; mert csak a nagy tó szabályozása után, mely az előtt kénye szerint árasztotta el az alsó zalai, hévvizi, kiskomáromi, vidi, morczali, lengyeltóti, túri, siói s a többi bála tonközi kis völgyeket, lehetett ezeknek csatornázására gondolni. Végre a posványos helyek kiszáradása az egészségi ügyre is jótékonyan fog hatni, mi már is sok helyen az előbb állandó váltóláz ritkulásában bizony odik.
\'Bármily érdekes nemzetgazdászati tanulmányul szolgálna az érintett viszonyok tüzetes megvizsgálása 9 fejtegetése, e soroknak !1;: nem lehet föladata: mí megelégedtünk :i/okra futó tekintetet vetni.
így is nagy tó maradt Balaton, ugy hogy e tekintetben túltesz az alpcsek közt és körül elterülő legnagyobb tavakon, s csak a roppant finnparti s skandínávi tengermelléki tavaktól mulatik JeJfE^Kagytói élete sem szenvedett lényee^Sarorbát: ha járatlanná vált a gőzös keszthelyi vizpályája, némikép pótolja e hiányt a Keszthelyen nem rég alakult regatta; a fürdőházak egyre szaporodnak s gj-arapodnak partjain, a fogas, állítólag a Balaton kizárólagos hala is megélhet még benne, s Bécs s Pest halpiaczai tudják, hogy ujabb időben inkább nevekedtek mint fogytak balatoni e nemű küldeményeik.
Mindazáltal rueg kell jegyeznünk, hogy épen a legújabb időben sok panasz hallatszik a balatoni halászat esztelen uzsorás kezelése ellen,mely a tavat e tekintetben rövid időn elszegényedéssel fenyegeti.
Vízrajzi területe, mely nyugat felé a Kerka és Bábáéval, észak felé a Bába és Marczalcval, keletre a Sárvizével, délre pedig a Kapóséval (Koppány által) és a Dráváéval határos, aránylag igen kicsiny, mert ötször alig múlja felül a tó felületét. Csak egy folyó a 15 mfldnyi Zala, mely alsi részeiben igen Jasan és a tó délnyugoti tájáéból belő sompolyog, még mindig igen mocsarassá teszi, tartozik hozzá. A hegyekről és halmokról lecsorgó eső, és olvadó hó időnkénti patakok, vagy csatornák által nevelik vizét.
Számos kis forrás vékony érben iparkodik hozzá, vagy bugyog föl önkeblóből: azok közölt csak a bősége, hévmérséke -s kénkőnek tartalma miatt gyógyfürdői érdemre jutott Hév víz nevezetes, mely Keszthelytől ó: k. irányban la mtídre egy völgynek lapályos közepén buzog föl néhány ezer négyszögölnyi tó fenekéből melyet képez, 3 melyben a deszkából s gerendából készült fürdőház áll a parttal hidak által összekapcsolva. <
A nagy tó északi / oldalát nyugotról kezdvo a keszthcly-rczí tömeges homok s mészkő-hegyláncz,mely meredek északi rezi-vári fokával S-lG\'-rft emelkedik, majdan ke-
letfelé a hazában páratlan ősi vulkánok csoportja stégre a Bakony rengeteg erdőhegyei kerítik, s ott hol lábaik a tóba fenekeinek meredek partot képeznek;
nyugoti határán a Zala alsó folyóvidéke terül el, mely valamint a délpart ís néhány mfldnyi hosszú északi s déli iránya párhuzamos halomlánczokból áll, melyek a tó felé hajló völgyeket zárnak magok közé;
keletre rendetlen apró halma magas nüc-eág terjed el a Dunáig.\'
Az említett ősvulkánok, párhuzamos ha-lomláDCZok a Balaton tükrével képezik & táj sajátságos jellemét s ezenkül földtani szempontból is különös figyelmét érdemelnek. —
SürÜ erdók — tölgyesek, bükkösök, gyertyán s szil fújok majdnem járhatlanokka teszik a bensőbb északi hegyrészeket 8 a tó déli mentében is oly gyakori kisebb mg jobb jóban kevésbbe összefüggő csoportokat képeznek, hogy a nemes vad ezen roppant kiterjedésű hocábim a zala-Bomogyi duhajoknak is biztos menedéke s bujdosó helye ckad az esztergomi s tolnai Dunáig s a Drávaij átaJában.
Ország s részben világhírű borokat termő BzőlŐk borítják az ősvulkánok többjeit, főkép Badacsonyt, Somlót, Szent-( yör,ryöt valamint & rezi-, keszthely-, diáM-, s a többi tömeges mész- s homokkő- hegyek, nem különben a Balaton nju^ t s dó part agvagos halomlánczok lejtőit, mclyeknek-ssáiutalan részint nagyszerű présházaiban <*sz zel „az öröm vig dala harsog,*1
De a tájrajzolónak nem lehet fö\'adVa (9 nem is volna képességr) e videkm k fiild-jsme s gazdászattani viüonyait bensóbbea tárgyalni.
Midőn ezt terméze\'es s hívatott vizsgálójára, a keszthelyi i ko \'ra hagyjuk, a megkezdett ritka könnyű körvonalokkal fulytatjuk képünk másolását.
BÁCSKAI KÁROLY.
(Volytatlia kör.)
Néhány asó hazai lótsuyóss-tésüafichöz: uí
Midőn hálával mondhatjuk, hogy ft haladás s művel&dés azon korszakáb-tn élünk, melyben kedves hazánk b nemzetünk anyagi s szellemileg virágzásnak indult, — talán időszerű is leend hazai lótenyésztésünk éfa dekében is valamit mondani. ¦ ." ¦ :
Hazánk föl dm ívelő s állAttOTyésríö/or-~ szág levén, mégis hazai álkttei^e^ttósünkét csak némileg figyelemmel kisérjük, sajnosán tapasztaljuk, hogy lótenyésztésünk -7+ ha-„ bár arra a magas kormány eddigi katonai felügyelete — kezelése mellett évenként igen nagy összegeket költött —: mégis Igett elhagyatott, s a közczélnak"— óhajnak\'meg nem felelő helyzetben sinlődtk, mint ezt, különösen hazánk alföldi megyétben UpaW-talhatjuk, s így óhajtandó s taduuthatlan, hogy a jelen hazai önkorain vxatonfc wnd-
swrében a magas magyar kanmínytnik Im-¦¦¦¦ z&nV jobbléto s érdekében ezon bajunkat is orvosolja, s nem is kételket!üuk, h \'gy az ¦ \'országos a megyei gazdászati egyleteink ezen ¦\' hazai közös érdekben a lehetségest wcgfbg-¦ jak tenni, miszerint hazai lótenyésztésünk emelkedjék, s hogy tenyésztett állatjaink a "^"TieníesiteTS fiiul értékesedjencfc; — valóban sajnálattal kell tapasztalnunk — szemlélnünk több alföldi megyében a nagy s/ámu, de eíkorcsosodott — elfajult — eltorzult, j«» magyarfijn lovainkat, melyeken — dar/nra eltorzult 3 elsanyargatott szervezetüknek mégis felismerhetjük a jeles keleti származást, h nemes jó vért, — igen nagy számban találjuk, mondom magyar fajú lovainkat de értéktelenek; sajnálandó még maga az egyszerű föltűnives mint tenyésztő is, midőn egy csikót 2~-\'ó éven által nagy fáradsággal s költséggel fülűével, e nevel egy csekély 40—50 frt értékfJ állatot, holott csaknem ugyanazon fáradság s költséggel egy 200 — 300 — 400 frt értékű állatot is nevelhetne; — ha a magas kormány a ba-lasrthatlan szükséges intézkedéseket megte-endi, hogy a lúteryésztés s nemesilés szigorú cllenórködés mellett, a kellő mérvben terjesztetik — emeltetik, s ezzel minden nemtelen fajn mén a hágaiastul kizáratik, hiszem, hogy az állattenyésztő t. közönség hálával fogja beismerni a lótenyésztés s ne- ; mesitésre irányzott, habár költséges, de ; szükséges intézkedések megbecsíllhetlen j" \'¦ voltát.
A tenyésztés s nemesítésre választandó méneket, s tenyéaz kanczákat illetőleg igen sokat kellene elősorolni, de ez alkaluíiiiu.tí csak röviden akarván szólni, csak a kotcl- ; kezd főbb feladatukat érinteni:
Alótenyé-ztönek szükséges meghatározni mi czélra akar tenyészteni ? t. i. gyoi-v m<u- j gás s futásra, vagy teher von tatásra, vag) ! pedig értékességre azaz: eladásra ; — ez j meglévén határúivá választhatjuk kitűzött czélnnk szerint: a tehervontatásra az alkal- 1
i lasubb petyliült szervezetű nyugotl lovakat, - a gyors mozgás - futásra vagy értékességre a/, alkalmasabb szilárd, szrrve-zetll köteti származási! mén és kane/n lovukat ; — ft választásnál a fajrokoii-s á g r a nftgy figyelmet kell fordítanunk, miután tutijuk azt, hogy lia két idegen szár-mazásii — fuju lovat — pl. a keleti és nyu-goli fajt — egyiuással kereszt óz tetjíik, a < kitiizött iifiiii-siioi ezélunkal. nehezen érjük 1 cl. s h.i (\'leijük is. a nemzedékekben az ég-; hajlati helyh i-zonyok, s a/ élettólrételek , hefoUas.i következtében igen gyakran vissza fajukat > elkorrwidftSt fogunk la pa.-.zUlni.
K/.-n tenm\'-veii hajlani s tulajdonságok folvtan én i\' f<*\'bb állaítem é-.zté>i szukeg\\é-nekkrl igen egyetértek, midőn a nn j.> vt-ril s uil;i|\'l\'Mi>ága csak elkurooyidoU tinzai magyar fajú lovaink nemc^iU\'^\'rr mini keleti -./aniia.:.^uliuz a vele fajrokon arab faj-\\<<\\a{ a|iin["in. tilt h < k között mint f\'.i/ukj-
U"H ko/ott ,L WWl - r]kotT><i>oda-.toí keie-
>e( tarthatunk, mert e ket laj kojvui j^ry-sita- \'-ak \\ v r í r 1 I\' r i - > i t é ¦* leem.
1
Azonban ha ezen tapasztalatuk"!! ai.i;uiít - természet -/iMa tonénveket íufgt,ir ;nk i>. I\'\':í"bb fi i:\\elv.iot a/ á p"!;i^r a fo:\'i::;i!n, bar mit elkövethetünk az aH.irne-nitMie- kiini!. .lr ha a ne;n.-"likn a k< !1 -ap< Li-lian különösen a/ l-«> - l\'-ik ¦¦\\>-k-ben - nem r<sze-itpik. has/taktu minden fáradozásunk i költségünk, a nemzedék
¦el !.
eit
i.\'f l-\'ü marad : ei:ii.df"^\\ i ! ;e\'ú\' ai»ola-;iT. ninit folit -.i- -i allattera"*/. ¦
M \\ \\í; nam
a 1 i.t I\' " -.
A tőrvényesen bevetfc kereaz-tóny vallásfelekezetek viszonosságáról
(lBlW-kí UII türvényezikk.) Addig, míg a Talláafelokozetek egyenjogúsága törvény utján átalánoaan szabályoztatnék, az 184Hik évi XX-ik t. ez. alapján a korwiitóny vaJliiHfcdokiaiL\'tek viBzonyoiwágRt illetőleg ren-¦leltitik :
1 ií. A (örvény lilta! ni*>gáll»]tit<itt Póltételok t*t furnuiftáguk m>\'gtartásJÍviLl mindciikiuek fim-liadsiigútimi áll márt hitf -hiki-zet ktjbolébe, s illfiőlt\'íí iiiiíb valláara áttérni.
\'_\' i; Áttérni annak BTJibad, a ki fb\'lkora 1H ívéi miir betöltötte. Awmban a nök férjhez müUftihik után, lm e kurt t^l nem értek vulna ifi, ;ilt.r!ii!tuek.
;i jj. Ar. áttérni kívánó, bármely ugy ház légyi*n, ebbfdi azándékát öamiiga által vá-las/iett két tanú jelenlétében uaját egyházkoz-•égebeti lelkészt eintl iiyilatkortaana ki.
S .....,, .Irt,\', nyilatk-ííjitlétellíí) axáiniiaitdó 14
!llf .Ol-die núii\'. \'\'.t legf:,l.-bl> Ml nap eltelte előtt :viiiv\\7\'>ti. vnL\'v illiíS. Hziiiteti általa választott k>-l taini jclenletf bcu isim-l egx hazkotségének i-dkeüze L\'L\'itl p-leuti ki, Imgy íitttireaí száuduka \'rrellt.\'íi t,tvái\'bra ia n)eijin!irad.
4 í^. Az aitérni ak:inj mind elnö, mitid ma-iodnbi-n t-\'tt nyilatkozata felül azon lelkésztől ki eióli átlereüi nzándi-dvat k i|. len tette, mindkét i/.b< n kuloQ kulon hely-sTiiieuie!* bizonyítványt ker
1?. ila it li-lkési ii kivnnt bizonyítványt i.arm. 1 vik enetbei), akármely ukbol ki üülil hduí a mindkét ubtn nj. ilatkozatrul külon-killfin a ji\'leuvuit tanuk aJnuk hely»;gtut*ntes biíonyitváiiy t.
í Az 5l\'v ii^-t! bii\'\'invitvanvokat aa áttérni nkaru azon vuiiaiíieieii.*.-zrt lelkeazének. ¦n-\'i v tí ni :ik:ir tenu, Ij--ih:iiíh un. fütluiJ uz ¦:J--ti"- -g\' fin/ trlji-.vd \\ a:, i-s-^h^d, út kebe-
t..tv..,ini
j Am". m\'lk.-M. \\ tu l t\'lniüUittt. telni
/ !iltert Luzon \\ it-i-I az átmenet be-:t-:u uzea •¦?vhiiz-atti-rt -iubu tar
A? áttertuek ut tereit
k toeg. mely bt.* atü^í, s uz Hiluiu vház elvei reá nézve Bemmiben
i minden ini ítéleu-I\'lhagyi\'tt J em kitté- 1
9. g. Külünbozfi keresztény hitvallása egy*, nek egybekeléséMI ftiAjmazd -Tegyog bixma^ goknála báromsxorí hirdetés eazközJé»ére mindkét fél lelkész© fulaiólitamló.
Ha azt valamelyik fél lelkéate megtagadná, két tanúnak a felöl adott bélytigmuntes bizonyítványa mellett, hogy azuu lolkéaz « kihirdetésre falszóUittatott, egyik fél lelkészének hirdetéw is elégséges.
lU. ö. Ha a háromszori kihirdetés megtörtént; de valamelyik íél lelkésze vonakodnék kiadói az elbocsátó levelet: a bázosulandd felek réitzéröl két tanú nála mugjeleovén, kérik ax el botiad tó levél kiadását, melynek megtagadása uuetűben a tanuk egyik*.) azon kérdést intézi a letkészhoe, hogy a száadékvlt egybekcléa ellea jelentetutt-c be akadály vagy nem V A lelkéaz által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról a tanuk bélyegraentea bizonyítványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet.
A netalán bejelentett akadály Bitit kuli-iáért a lelkész a saját egyházi hatóaága által reá azabliató fenyítéken kivül 500 forintig fokozható birsaggal éa fél évig terjedhető togaiggaJ büntetendő.
11. §. Vegyes házasságuk bármelyik fél papja elütt érvényesen köthetők.
1 \'l ¦ §. A vtgyea házasságokból származó gyermekek közül a üuk atyjuknak t a l&áuyuk anyjuknak vallását követik.
A törvény nyel ollenkezö bármely szerződés téritvény vagy rendelkexée ezentúl is érvénytelen, éa semmi esetben aem bírhat jogerűvet.
!d. ^. A gyermekek vallásos nevelését ne & ezülúk bármelyikének halála, se a házasságnak törvényszerű felbontása nem változtathatja meg.
14. §¦ Ha a szülék valamelyike niáa vallásra tér át, miat a melyet elébb követett, a 7-ik évet még be nem töltött gyermekek nemök ausriüt követik az áttértél.
15. §. A házasság előtt született, de az egybekelés által törvényesített gyermekek raliásoa neveléa tekintelében a Uirvényesan azOletett gyermekekkel egyenlő szabály alatt állanak.
! é. i;. Házasságon kivül született, s igy tür-veiiytelen gyermekek, ha atyjok által eUsmer-temek, hasunldui a törvényes gyermekekkel egyenlő szabály alá esnek; ellenkező\' esetben anyjok vallását követik.
17. í- A jelen törvény életbeléptetése előtt kötutt vegyes házasságokból született vagy születendő gyermekek vallásos nevelésére nézve azon törvény határozata marad érvényben, a mely az ily házasságok kötése idejében hatályban volt.
T A R C Z A.
El Innen, el!
Cl lánca oí.\' k&unjii Jtirofínidii) Tsngwre ul tiluarrkú\'UDlet.
Ssifi mnajoM ciillAguk tiouaba ----
Ob ^IjJ nj»e»\'l(l«l, rigy d! onptniot. Tán olfelcjiciii ott n íölil-mrát El a küí.lo irigyed liloirir
Távol »-féídtöl, cUxigcii<heu, NjTÍjalb lagárufc iiiuvioít ..tváltotík a T*gi LÚ-|i.injxaj,
8 i itiT ujrt íieret, imi ?1 rem4l.
Ö hu műit ncuruJurk u ijink g^nuánl \' Nem vallaaáia ki, liu|0 ml fáj, mi bitit.
A LinU kéjt, tninSi ai ég rttitn -- ÜldflsOtt™ — ildátnl hinteget. Tivol, bol oak hertodt U«t Biandcrcg, Ti DniB nép, ti nem nmeritek.
Nem fogjátok fel u dn T^pct«ni ;
M*rt uem t adj átok ; ml u írmlcoir
Cuk ha efjtét villám már leciapott
Eloulstnl > iSl^t falieget,
B elSUbtfiiek mind iirjaikHól
A diaSall hathatlan íínUemelt;
Akkor (adjátok a>eg, akkor erapia Mit U— i klritSt iigrnUl Ig&iánl
Et icoeo, el! QtJJH már u ót*..,
Tm|«ti ssálj el tűadirkípiolet,
Bsáp jjmajj* ólllijíok Loniba
Vijy el m*f>dd«l, rigj el engemet.
Ktjt ttoiolrt ott a hajnal ¦ eeti fenr, * ojn eled et elhegyott remén j.
flZENTKfBáXiYI AUUÉL.
Emma.
;.....
• y ~ TBrlenelml b*i«íl, —
Ku.i... (.FolyUai.1
Qyojftao voté le felső ottDnyett az ifjú hölgy, g.jfaaiajmfilyara térdelvén — melyen a Ma-J müVészien faragott isobra olött viasz t^gett-^ábitatosan végezte citi imáját, j«tiaj;«lfnjv4rt.ft gyertyái, párnái k\'ixé
_ -pugit, » láakbamar csendes, ?lomba b
A bold Jlbrándoi fénye belopózott a szobába, 14b bárnalnl akarván az anoot, melynek szondo
vuü;ik:íui eiüii\' n tisíta kilt jegesek nín k. mini 1
kL-erői az ,\'iriaiUü álmoknak. !
| Míg ő álmodik, — tán képzelnie nzortf ena 1 pong kedves targiiiiii. boldogítva lelket. nn\'l\\ I i eaak jol ismer tiszta onmdiiialiaii. s n uyoga ¦ | lom hjtlzüiiriiá* «1 udlve el síivel, m-dv :i li-enia-! gangosabb érzelmek Linyajn c/>l
ki-v-<t* többet e eialádnd. nielvhe?. i^rt
vezetett.
\\ áriiily Imre — tehetős neitiec crnbe a család feje, ki ismeretei volt l.njo,
elú;T. m.nt\'.*^ ik. Iri .-mb. r. in- k ¦(¦¦ ben alluti :i vidéken, srerette öt mm.i.i
- volt király
míg i\'
;eknek íiatalmuc vtídú
•y-
It. i..l iii: ¦k.n. kik
tuiiit Itaja birajit, rendre TiLa."ltOtUi Bzeretiek n /nvan^luui halászni. J—
ilint a két nú beazélgetesebol kivehi\'tlúk. i---leuleg a királyhoz ment, kinek ulv nagv szüksége volt segélyre, hátra hugyviín nejét Agio^t, s egyetlen leányát Kmniát, kikkel már t;il:tl-koztunk. — Két merész, fiezkórn blzt-i ¦ U-\'t, kiknek hüségíiknll épen ugy mint bátorságukról, meg volt győződve.
Jelenben tehát, midőn un ru<-gis)nerkfd(ink a cftahiddal, aimak tagjai közül enak kettőt t:i-lálánk Baján.
Nem Kagyhatjuk emlités nélkül azon Miklóst »em,Jkirői n hölgyek táreaigriedban emlitiwt tml Iánk tenni, s ha nem rosuzul erteimk " i^on közel állott Emma azivehez. — Maruzu...>iyi .Miklós nemes szülőktől származott, ifju otvóB tnenter volt, mint azt a szegedi cz.éhiől nverí oklevele tanusitá, s mint ilyoa Váradinnk is mc*.,tet«Zí,it
— Hogy a két ifju egymással roknnszenvben
— mely később szerelemmé nőtte ki magát — miként találkuzolt, azt hitem szerint kutatnunk nem volna illendő", miuál kovenbbe, minthojív az bennünket kfizclobbrő) nnm is f.ig .\'rd.-keln\'i.
......... Ez alatt jé egy éra l-Hntett el ;
Emma édesen álmodott tovább, midőn hideg b muglehetés durva kéz érintiiére feléhn-tll -K.inyitá szemeit, s ogy alaenony, szikár alakot látutl, kaján amzkifojezéHse.l ágya elölt állani
A jelenet sokkal nagyobb benyomás! tett iel kére, minthogy hirtulon fultalálta v.dim ímigát.
Nem tartozott azon személyek ktizé, kik *i ily seb\'jU-fl jrdniDtek)>•*)) hamar elverik lélek-
Í\'elenetíiket, b teszik azt, mit az ousliin jiivumd, lanom addig sumniit sum szokott tmim. inig Uiljescn fel nem fogta a jelenet okát, » n k.trül-ményoket-
Pár pillanat keltett ttihát, mig a máinori, mely a r-igfmi felébredést küvetni szokta, el-tutbi oszlatni, b gondolatait kbaé rendi vén
fvltog.-i a UilányogápcneU\'t. - I\'jl alntt azonban iiz illeti", !^^entelyébe szemtelenkedett, l!n.\\\\ an-ztó gúnyos mosolylyal. b íwjtoti hangon
Mert üézesz meg annyini. nem láttál-C
ím \'\'
Hah alávaló! hang>tdrol ismerek rád. Se — !
Sem kiálthatott a hölgy . mert ugvan&zoa pillnnatban Bzáját fogta be a rabló. — Moat vevé enak észre, hogy ablakja nyitva van, ine-)yn át ujolag két férfi oréb-s k.\'ipenvbe burkol-t.u i.jiett szobájiilia, nuniik<-tten sokkul ma-giuiahii ; b válloniibbak voitjtk unná] ki, őt al miiből felkelté.
S/áját erősen bekoiötti\'k, n leirnagvobb esend-l»\'n léiültöztelek, s pedig ugy, bog\\ fejthett*?. miszerint messze uirn kéazulnek vele. — Tt;r-métizf\'icfl, hogy a gyenge nővel hm ft-rti kar könnyen boldogult.
Midőn Kmiim fel volt öltöztetve, eg\\ kopenvt terítettek rvá. ugy hogy iu fejét i.« betakarta, b a merre jöttek, az ablakon távoztak. — Kehánv pi!l;iiiiit múlva érezte Kmnia- liogr kocsiba teázik, melv Bebesen száguldott i-l vele.
Hogy e rablás tervezve volt, az előzményekből tudhatjuk, b világi s. előttünk Bajrólv-varra Bodrogi Mártonbnit nzun pillanatban hagytunk el, midőn a hallott kürtszó miatt Kniinntél távozott.
- - Megjöttek V - Kérdé a kapu őrtől.
¦— Igen — felelt az, épen a dobogást emésztvén le ; melyen két csatlós, s egy négyes fogatú kocsi jött a kapu alá. A kocsiban Kmma ült, nreza hoívÁuy volt, vonásai Dok léleknyugia-lanságot árullak el.
- - Hozott Isten várom fejed elem nőj u! — szólt Bogrogi, s közelebb lépve Emmához , leomoló őt a kocsiról. — Tán fárasztó ia volt a fuiastu tit, no Jo nem fogsz kényelmetlenségről panaszkodhatni szép angyalom, .lojj felsegitlek a lép-esőkön ; a sziimndra elŐkénzitett szobában aztán majd kipihenhetjük magunkat.
— félre ltom tejen hölgy-rabló, semmibva som ozurulok rád — sziilt Kmma oly parancsoló folénynyid, dr a legmé.K ebb me^vt-téasel, mely nem hibázta ul hatását a rablókra. — Itabud vagyok, zárj el csak magadat ne mtitaed előttem meri oziviunből utállak.
— Igon rogz hangulatban vagy kedvesein — mond mindegy leküzdve azon meglepetést, melyet a hölgy szavai bonnu keltettek — no do
nem csoda, háiom napig folytonosan kocsinÜltei. — Jöjj pihend ki magad.
Bodrogi előre ment, Emma rövid öntu&a atán
követte őt,
— Íme szólt Bodrogi benyitva egy ajfein, — ez leend a te Bzobád édes Kmmim|^iMik, tedd magad otthoniassá, holnap reggél találkozni fogunk; szép álmukat. tg
Bodrogi távozott, Kmma pedig tág*? karszékbe veté magát, fejét könyökére ttiláaflgU, a mereven nézett maga elé. — Oly fflyottijr\'nehezültek reá a körülmények, hogy tUüL h oly erős leiek, mint \'>. viselhetb) el asokat. *rf Már majd sírni kesdett, midőn caiébe jutott, hogy ha legkiaebb gyengeségot áml ia e^ vraíYe leend reá nésve minden ; megerfisité ezivét, S égy forró ima elrebegése után, oaélylye! OóS«tf teO-bájábao, mely meglehetős kéóyeiemmel Tolt butorozra. t
E pillanatban lépett be egy magas dajia^ke-zében párolgó csészével.
— Mit hoztál? kérdé tőla bátor hangon Emma, mely a parancsoláshoz szokott rolgif\'arra látszott figyelmeztetni, hogy egy paranftcolóval alighanem több lesz a várban. -.
— Meleg borleveat asaconyom — felelt alá-zatüfiaű — mely tán nem fog ártani, mielőtt lepihennél.
- Tedd ama kis asztalra — szólt Emma — 8 Lávoczál, ha szükségem lesz reád B#i<l\'fft"i foglak. — Azonban nincs nőcseléd a báában, bogy tégod küldtek hozzám is?
— Nincs — viszonz a szolga —¦ döbbeni asszonyunk nem akart több nőt ismerni a pírban mint csak magát, igen féltékeny voJt urunkra.
— Hogy hivták?
— Emma.
— Emma! kiáltott fel a hölgy, s kiváncsian folytatá: — Honnan hozta őt nrad?
— Azt nem tudom, de annyit mondhatok, hogy nem jött önkényt.
— S mégis szerette aradat ?
— Kész volt volna érte akar meg is halni.
— Különös no lőhetett, kár, hogy névrokonom volt, do mond csak mr történt véle.
— Míg eddig semmi.
— Semmi? I Tehát még itt van 6 ?
— Igon — itt.
MILTÉNYI BÉIlA-
(KolrUtiía hu*.)"\'1, \' ~ \'¦
jg. g, Leleacsok » italában uly gyermekek, kikqsk. i^^J* mp fütlalík, annak vallását fcö-retifc, a ki 0ket fölfogadta. Tla leloncxlnlzba fld\'linfr/tsr wtá«*H valamely vallásfelekezeté, ajBon felekezet vallásában neveltetnek. Ha az «á«n §-b*o említett cfiütok egyiko stnn fordul otŐ, ** ily,lelencük azon vallásban neveltetnek, gely «v találáshelyén többségben van. \' 19. §. Egyik vallás felekezetnek tagjai sem tóteleahetók arra, hogy mas vallásfolekezutbo-jjiok egyházi isartarulsut es Ünnepeit mogtart-rfk, v&gy hogy ezen napokban bárminőm li Baltákétól ia tartózkodjanak. i Vasárnapokon, asonban minden nyilvános éa nem ajkerulhetlenül szükséges munka folfilg-gffittftnd^- ITgyaaínián hármflly vallás folekczcl-nek ünnepén a templom közelében, b egyházi ^BMnetek - alkalmával acon tereken és utczákon melyeken oa ily menet keresztül vonul, mindaz júeJlSiwadQ, a bű as. .egyházi szertár táat savar-
20. Bármaly bevett valUsfelekezBthea tarlósa oly BItMCaoaak, m kik külön egyháxközaó-get netta, képssaakf kötelesaek csatlakozni a sajti nJláftb&lEUatalchÖB tartozó, a hoazájok kö-salebb eaAoly &nálIÓ egyházközséghez, mely a fn agyar állam területén belől létezik. r\' 21. fg. A hadseregnél a állami közintézetek-hm.fa 9> katonfluJlviüdékbán, vakok intézoté-ben/wltnanirif¦MÍ1\'ftli Btb.), agy szintén a politili s katonai kórbáwkban, minden vallásfele-
y .... ¦>-. _:_1.J___1_ ____: íli.l _.t
Leset tagjai- s»ját egyházuk lelkészei által ró-jaeesiteau6k a\'Tíjllásos tanításban es mindéi
i lel-
kesái Baokálatbaa. i 22. %. Temetőkben a különböző vallasfolekc-netek tajjjeí vegyesen éa akadálytalanul temet-
- 23. Kfltóoböző valláflfelekezetüek által
lakott KÖúejgben éa városban, mely házi penz-L tálából < ttffíáú czélokra, vagy valamely fele-;ÍLeS9$Í ^kola,savára segélyt szolgáltat ki, e se.
gélybea ígasságos arány szerint minden ottan .Tétaó vallásfelekezet részesítendő.
2-4. §. Uj egyhásgyülekezetek alakítása, b
leááyagyhátfaJcBak ányá-égy házakká, vagy vi-. csont esekiiek leány egyházakká átváltoztatása
a vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé ur-
""\' JfTe torve&ycaikkei s mindazt, a mi abban foglaltatik, öaasesen ér-egyenként helyesnek,, kedvesnek b elfogadottnak vallván, ezennel királyi hataloiaakiiál fogva helybenhagyjuk,nieg-eroaitjük és Bzcnteaitjük, b niind Slagunk meg-tartiaky rabod máa híveink által megtartatjuk.
Kelt Baddn, ezernyolezszáB hatvaanyolcza-dik évi decsember hó nyolezadik napján.
FEKENCZ JÓZSEF, a. k. (P. H.) Gr. AKDBASSY GYULA a. k.
Heti szemle.
Január 15-én 18G9. (B-fi.) Zágráb mellett több helységben a \' fc"nW"T járványosán kiütött — A magyar \' honvédelmi. miniszter rendezése éa a honvódo-\' lem szervezése tényleg folyamatban van. — A góthajók.január hó folytán ia közlekednek a Donáta.-— A hercseg Esxterbázy család csak hasvét -táján tedd it lakását Badara. — 13esze Janoa pénzügyi falWrvényBzék elnökévé nevez-tetett-kí. — Qsernátoni a ,Hon" munkatársai kosé többé nem tartozik. — FuUzky Jókaival pttstolylyol párbajt vívtak, sérülést egyik sem kapott, Wlnky \'golyója Jókaí karja ea melle köaött fátyolt el. — Lperj*st eróddd veszik k^rfll orou betttrea ellen.—A Tisza áradása veat^yená fcead Tálai.—Konstantinápolyban as Diainak ¦ konnány hátet Oaszeeaküvéa fedeztetett Ésl. — Kémst lapok írjak, hogy Temea-várott porara bajtagatók szerepűinek. — Szerbia a UfSk gflr&g Tnuálybao semleges marad.
A 1 pesti BOBMtí ananás mait évi bevétele 240,237trt-hledAs 240^02 frt Eredeti müvek-árt uenK tíssteletdí) 8832 frt volt. — A lipót-meset Wbolydábaa & betssek saáma 94-re megy. — * n.i"i1iflMÍI ¦iliiiiiiliiiiiiiii Pesten az al-diuiaaoroa levfl Beisrieb báoban tartatja a táv-irásaati tanodát, hol 140 növendék van 4 ooz-, tályirfcoaitTWA pesti nemzeti színház hír;
szerint .Magyar királyi udvari a nemzeti szín-hnr," pztmüí ny<jr. — Qryf\'Mennadorfíterezegl faugra emeltetett. — l\'Apán már 1577-ben nyomda volt. — Kddig Selmkeupeare utáo windBori vij; nókot iainertlink. moot az „Inter-national* szerint vimlaori vnJiu\'k ia lUleznck.
— Ozegovita zenpgi pilajiük jan. M-áu megbnlu
— Tancsica JÜliá\'y szeme Bzerencsésen operáltatott. — Finva man[uia, portugalii küvet fel-akaaztotta magát.
Hírek.
— Galambok, jrm. 12. 18Ü9. Mult hó 27-on Korízmies 1-ászl^ jobb oldali ktivotjelult fügadtatáiülra mintegy !10—40 kocsi ment kí a vasúthoz Kuüzthülyről, a megérkezvén a követjelölt uri díszes rendben vonultak a városba, a járási főszolgabíró huszárja lovagolván a menet ólén. Este pedig fák lyáavi lágitás mellett szép flxájnU tömeg ment azjllláöán — a zárdában — tiaztelegni. Itt egyik jobb uldali notabilitáa Üdvözülvén, a kii ve tj elölt ur dliündá politikai hitvallását s midőn beszédét azzul látszott végezni, hogy Ö hazánk natry fia znBzlóját kii veti, a tij-meg ezt kidltozá: Num kell ! Éljen. Tisza, éljen Ghiczy I
A fáklyások — kik között inogj egy zendí, aok nem szavazat képes íb x>Al — láklyáikut eloltván csak nehezen aikenik uket a baloldaliaknak visszatartóztatni, hogy még ugyan az esto Gaál Endre baloldali képviselőjelölt urnák ís fáklyaszenét ne adjanak. \'
Ezek történtek 27-én b kérem ezt az igazság érdekében annyival ü inkáblj közzétenni, mert becses lapja január lí-ki számábtm Sa — i ur keszthelyi levelében türelmetlenséggel látazik vádolni a baloldalt.
F. hó 10-én pedig a baloldal tartá értekezletét szintén Keszthelyen, mely alkalomra oly számosan gyűltek össze a választó kerület minden réflzéböl, hogy bár a vendéglő nagy terme zsúfolásig megtelt, még id a beiiut levőknél sukkal többen kénytelenek vullak kívül maradni s követelve lön, hogy az értekezlet szabad ég alatt tartaswk meg.
Alelnök Vértesi nr megnyitván az értekezletet, oktadá, hogy az összejövetel czélja a ki\'p^ viselöjelölt választás. Alig végzé megnyitó beszédét, midőn a tömeg egyhangúlag GaiU Endro urat,\' mint képviselőjelöltet éljenzé. Ezután egyik azénok elóndá, hogy a jelenvoltak oly képviselőt kell, hogy válasszanak, kí a mult országgyűlési úgynevezett balküzép elveit magáénak vallja, s Guál Endre urat, mint kinek elveiben a baloldali választök teljes megnyugvást találhatnak, képviselőjelöltül ajánlja. Erre ismét szűnni num akaró úljenzéóSid feleltek.
Ekkor az értekezlot a jelenlevők közül mintegy 18 mmden rendU s rangú tagból álló küldöttséget választott a képviselőjelölt ur megérkezvén, rövid, de tartalumdus beszédében eló-adá program inját, melyet — mivel a volt országgyűlési balközép ÍHriierotcs programnijAval teljesen megegyez — felesleges itt fejtegetnem.
E beszéd után a jelenlevők nevében ogy szónok kijelenté, hogy ók csakis ily elveket magáénak valló egyént választhatnak képviselőnek, s a leendő képviselő ur működésére áldást és sikert kívánt.
Az alelnök bezárván az értekezletet, a jelenvoltak a legszebb rendben oszoltuk Bzét.
Az ítt jelenvoltak nagy száma a a beérkezett mintegy 1200—1500 baloldali választó aláírása engem arról győzött meg, hogy o-*ilaeztó kerületben a haloldal igen nagy többségben leend.
SÁNDOR ISTVÁN.
Q Sok felől hallatnak panaszt az élelmi czikkek — különösen a lisztnek sokféle keveréke miatti hosználhatlnnsága fölött; az emberiség javára vélünk közreműködést tenni, midőn a tekintetben kijelentjük, hogy a főtéren (FiariBta templom mellett) Axonti-házban) a legjobb választéka kőszegi gőzmalmi liszt-raktár van, mely jósága és jutányos áránál fogva méltán megérdemli, hogy köztudomásra juttat-tassék.
— Acaürgói kerület választói tiszteletük kifejezhetcsa végett f. január hú 25-én délelőtti 10 órakor az- ihárosberényi vendégfogadóban J jönnek össze és onnan együttesen fognak a
kastélyba, lisztéivé szeretett képviselőjükhöz, "köazTttietilk nyílváiiltísa — éa üjönnaní fülke- j résre — bevunulni; iniro nézve az illető valósatok tömegesem mogjolenés miatt felkerülnek
több választó által. ;
— Lakatos Sándor országoson, ismert 1 táncztiuiitónuk iapunkhan is emiitett s január lU-án hirdetett tánezlínazorucskája közbejött akadály miatt január 27-óro szerdára l»aleáztatott el, moly alkalommal jeles szervezettségű Boros János magyar népzenész társasága mfl-kOdend közre. Boros János vidékünknek egyik jeles tehetségű zenésze b a szabatos előadásokra különös figyelmet h előszeretetet fordítva csak növelni tegju a kedélyes és élvezetes mulatságot. |
— A n agy-kan issai nagygymnoBiúmi „Ünképző-kör* január 17-én délelőtt 11 árakor j tartjíi első közgyűlését a gymnofliumi tornnte- \' rémben, mely alkalommal szavalat és szónoklat tartatván, az ifjúság barátai szives megjelenésre kéretnek fel. |
— Ugyancsak a a.-kanizsai gymnoflium tomnszati tanodájában a hét folytan már a leánytanulók is részt vesznek o czélszcrü intézmény élvezetében.
— llivalaluj. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztési! folytán, Milley Fu-rencz Somogy megyei pandurkáplár és Récaey János közpandiirnak, a rabbik üldözése és kéz-rokeritésc körül azerzoit érdemeik eliameréseöl éa pedig az előbbinek a koronás, az utábbinnk pedig ;iz egyszerű ezüst érdemkeresztet ado-minyuzom.
Kelt Bécsben, 1HÖ9. jan. 3.
FiatENCZ Ji>ZSEF, s. k.
linif Festetics György, 8. k.
— Z íi I a«E g e r s z e g, A jnn, 11-án megtartott reudkivüli megyei közgyűlésen nsgy számmal jelentek meg a központi követválasEtáei 1 bizottmány kinevezésa érdekében, mint értesü- f lünk — n Deákpárt 135 szavazattal győzött a balpárt fjk\'U.
— Lapunk mai számához van mellékelve a zal fi megyei „I^-ákkör" által kiadón szózat, melyről már előbbi számunkban említést tettünk.
— A Z u 1 a - E g e r s z c g e n tartott „Deák-kör" gyűlésén szóba jölt a letenyei kerület képviselői jelöluége — (t minthogy két deákpárti jelölt van — baUiroztrttutt: hogy kinek kisebb k-nn eváloaztöi száma, az köteles a többségnek meghajolni. — A két jelölt az eddigi követ jeles publtcziütátik Királyi Fái 8 a másik Tallián Ede plébános ur.
— Tisztújítás SzL-Gróthon. K hó 4-én SaL-Gróth polgárai összegyűltek a városháza el5tt, a roogiirüJCíVároai hivatalok betöltése végett. Vála§^^%l^tt , az általánosan ke-
i gyeit, fotisz^&yő ntoller Ignácz esperes plé-bániw ur szép, lelkesítő beszédet tartott, a melyben u hivatalok betöltésére alkalmas izraelitákat is ajáulutt megválasztani. A beszédet zajos él-jcuzéssel helyeselték a jelonlevók. Sztizata pedig nem maradt hatás nélkül, mert a választás emlmónye 3 izraelitát mutat fel mint esküdtet. A választás eredméuye: Berger János váras-"biró, lleimlich N. gyámatya, Steiner Farkas, Steiner D. J. és Weisz Joachim urak esküdtek.
\' Reményijük, hogy mindnyájan, szép és fontos feladatuknak siker koronázottan megfognak felelni. Isten vezérelje őket hivatalaikban.
S......L....
— Felsöpöri özvegy Péry Sándor S«-mogymegyo csurgói járás Bznlgabirája élte 3il-ik
1 évében f. é. jan. hé 15-én szélhűdés következtében megholt. Béke poraira!
— Asomogymegyei surdi ágosL helv. egyház községnek uj templom építésére ő Felsége 300 frtnyi segélyt engedélyezni méltóztatott a mindkét hitieiekezetü ev. egyházi s igkólái szükségletei fedezésére rendelt alapból.
— Halálozás. Tarányi (Osztcrhneber) Mihály, Magdolna férjezett Hertolendy Imréné és Ferencz veszprémi Dzokcscgyházi őrkanonok szomorodott szívvel jelontik szeretett tcstvérök, tekintetes nyirlnkí Tarányi — Oaater-huober József urnák f, évi január 10-án éjjeli fél 1 órakor, élte 77-ik évében, a halotti szentségukuek áhítatos felvétele után, tüdőszél-
hudés következtében történt gyászos elhnhttái > — Deák rFuretnsr sógora vöJr^MdnjraJrplrit-:-minden év nyarán megszokott látogatni. Megyénk o köztisztelctÜ intelligens tagja cl huny- -tát mélyen fájlaljuk, mert benne a legbecsületesebb a legtevékenyebb honpolgárt, hazat kertészetünk Bzouvedélyes pomologusát a a kös-Ugyuk hű pártolóját vesztettük cl. Béke [wjrainl
— Hivatalos. A földmivelés-, iprtr- és: kereskedelemügyi míniateriam által a Festett,: \' vagy közvetlen, közelében, zointaainte a II la-tonpartun felállítandó mesterséges h^iltenyéiwlo egyszer mindenkort sagélyeséaérs felajánlott ua jiudig a Pestre nézve kitűzött M,0ÜU frt. — a .Balatonra nózvo ajánlatba lett 50í)0 írtnak elnyeréséért a pályázati felhívásban kitÜzűK, mult évi doczember.hó végűig azólittt határnapig folyamodó nem jelentkezvén : oli»ltouyész-tea fontos ügye iránti tekintetüknél fogva a pályázat f. évi martina hó végűig meghosszabhit-tatik.
Felhivatnak ujulag azon egyesek vagy társalatok, kik és melyek a kitűzött segély pénzeket elnyerni óhajtják, hogy folyamodásukat &z elaS felhívásban elősorulc foltételek ertcltnébun felszerelve mielőbb mutassák bej
Kelt Pesten, január hó 5-én i$H9.
A földmivelés-, ipar- és kerrakedulnil m. k. mitnaztcríttintól.
— A déli vaspálya-társaság vonalain as agiu pótlék január 3-től 17\'/, %-kal szedetik.
— A ,P. N." egyik száma következő távsürgönyt hozott: Sopron, jan. íl. A Deák-körnek elnöke berezeg Eszterházy Pál wzctéso alatt tartott értekezlete rendkívül Htogalott volt; a patt nagy többségben van « j.»l dzurvo-zett; minden választó-kerületre pán buli képviselőket úllifott fel, s ezeket bizonyosain keresztül is viszi; jelesen: a kapuvári kerületben Eszterházy Pnl hget, a csornaiban llögyéeB , Gyulát, a lövőibon Ünnényi Miksát, a kismartoniban Beöthy Ákost, a n.-mar!uu:l nn HafT-mann Pált, a n.-bar.nnibao ILdmosy EmlréL
— Jegyzéke azon Nagy-Kanizsa városi lakóknak, kik az I8(iff. évi ujéu üdvözlések alél felmentetni óhajtván, fulinebtvcnyi jegyet váltottak : Halvax József 4 frt. liiizonv Ferencs 2 frt. Koch Adolf 3 frt. Wlassics Ede > frt. Bifiztrícsányi Ignácz i írt. Weisz Manó ií frt. Neustaill Zsigmond 1 frt. Kullancs János - frt. Vágner Károly 1 frt Bartos János 1 frt. Zausch-ner Henrik 2 frt- Oszcszlv Antal 2 frt. Fried-ín-thal Jakab 2-frt Walbach J. 2 frt. Kozonfeld 2 frt Weise" Samu Ü frt Weiszmnyer Márkus 2 frt. Scher^ l.ouze 1 frt- Weisz és l^udor\'szky 1 frt Doorwvita Döme 1 in. Vn™kits JáDua 1 frt Belus 1 Irt.Kohn Gyula 1 frt- Ruzeub rg és WeKsch 2 frt Jírodraan rá I-öbl J frL Mat-tosch József 50 kr. Guttmann 4 frt. Neusi^dler Pál 1 frt. Philip Kohn 1 frt J. D. és Weirt 1 frt Wlasoics Antal 1 frt. Axenti György I frt. Lövinger Izrael 3 frt.. Sommur Józsaf 2 frt. Zerkowitz V. A. 2 frl. Ebenspangur 2 frt Xeu-man Móricz 50 kr Unger Lőríncz 1 frt. Knor-czer Frigyes 1 frt Zervonyi Anu.i 1 frt Weizer 50 kr. Wolf István 40 kr. Hegedűs J.\'.wrf l frt. Babocbay Jánus 1 frL Lovak 1 frt. Fa^ciatti 1 frt. Weisz It. J. 1 frt. F\'iseher J. 50 kr, Tóth Lajos 1 frt. Koch Mihály 2 frt. Tárnok Alajos 1 frt. Schmidt György 2* frt. Eisingcr 1 frt. Kozenberg Fenmcz 1 frt HirBchl örökösei 1 frt. Englündcr Lajos "2 frt Lusztfg J.lzsef 40 kr. Iírunner Ferencs 2 frt llirschl Ede 1 frt. Borényt József 2 frt (Jnvállár J»izi«.-f 1 frt-usszesen: HH frt 80 kr.
Ebből a kiosztást N.-Knnizsa város lanácsa akként teljesítő, hogy a városi kórház részére 20 frt az izraelita kórház részére szinte2t>frtot küldött a többi összeget, podig a várufi tizegá-nyek közt osztotta ki.
~L&$rllX posta.
— H. M. C*ikkod erűn, hanem jó; asv\'s vál< tüitatásínl ndUnijuk.
— M. J. OrGr. FopTi^i» fld»0»lríQBkot ¦ kérjOk igúreto hiItcs toljesltá*ére.
_ T. J. Sopron. Noinosk tul, dn On la haliját. Recht hnben Sia !
_ TBbb lsTélro JQt3 Blknlnmmnl ÍBlolflut,
ty SS X_o 3ES T x - 3EX X 3FS. T^T O k :
L 1869. Juelr IS-^n. ,r V Uiai b«kiMatal «rSssbb volt mint u elubbl ..Utsa, Ulyss sa\'Btak fasdvBiSbV voltának lohol tn-**4t*<rMVÉÍi \' Aa ¦. árak awinbaa aormslhi áltopotbaa ¦iBsra*takrAfteftépi tadádtafob a sabilsilstst tap«di«át«> «4avs Jatsml kedvssásHl uincasnek. EUC «•stilrs btua aslHsal piacára sugyoa esekíly mírr-b«s hoMtík psdlff >bban msgflssHetnik.
AM-aws&l*I sasrOnkáat
______. .fc7.B.a a a 88—BÖ fontos A frt, -15 kr. Irt
M—U fai 4 fr. 40 kr. 87—8« fts. * (rt 50-60 kr.
ÍíssTB—79fot 3 It. M kr. T8—SO M. 2 ft 70 kr. rpa MrfMpsfa, TO—71 feL a fr, 40 — kr. 71—73
faU 3 frt. 80 kr. árpa klIiInsáceR, 65—00 fU. 2 fr. 10 kx. 67-68 foi. B. frt. 20 kr. Kuk őrié »¦ 2 frt 40 kr., 2 frt 50 kr. E ak o ric Ea olaii (csinquantiu) 3 frt 85 kr. Zab 44-46 fn«. 1 frt. 60 kr. 46-47 fu» 1 frt 70 kr. P d b a n k a (15—68 foa. 3 frt 50 kr BO—C5 fts 2 frt. Ga kr. Paasulj fcli^r 4 írt 73 kr. I\'asBnly, tarka 3 frt 85 kr. Sníun mása. 2 frt. kr. Baaloia 1 frt 25 kr.
Bécsi pónzárfolyam, jan. 15.
6% metalíquea 60.20 ; 5% nomz. kölcsön 05.—; 1860-ki ólladnlmi kölcsön 91.00; bankrészvények Ö.83 ; hitelintézeti részvények 250. &0; Lopdoo 120.25; ozűst ágio 117.7&J arany darabja Ö.G9 kr.
Vaauti naponkinti menetrend:
Érit. N.Kai
„iril Bada foli J. n. I ára 22 p . s oatTO 0 drakor. Hícb . rOKE*l 7 Ara Iti p
. n ostro 7 tira 45 TrÍEBt B d. n. 1 ora 50 „ B astro 0 ora 2S 11 fi rea B röggel B ára 50 „ ddlutin2 óra — aAru iluila fotnt roffffol S ára fl 1 ára 20
roggol 8 ára 211 oatTO 7 <ír* ítO < roRgol & Ara 26 «1011)6012 ára 63 d. u. 1 ára 44 esta T ára 20
lacaár 17-töl 234g »69.
| üi- ím h.U-- 1 Katholikos nap- PrntMtln* 4
nap |- Ut &
Kath. tv. JJ) A kAaai meuj«s*\' rJL
Lukátis 11,42-52.
17 VatlraAa o a j. ki. b." " C 2 ft. *ai
18 IlótfS \' Páter r. riruikaí- 9+
19 Koűil Marini Síarittl 99
11) fíaord. Fih. Seb. »«
ül CifltDrtOk Agno s Akh« ?!
]Ü Péntok Tincse Vlncso SL
B to rabat 0. A. élj. Imrík* Itt
Felelős Ezcrtcsztö : Wajdita MlMf-
Segédsierkesrtö : Bitőri Lajas.
PAUL HALM aBttchorgeschaft, Engolgasso Nro 2 in Wien, liefert gegen portofreie Einsendung von 2 Guide» (oluiu Wurrliaugabe) überall Inn frnnco folgendes Musikheft:
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
Zimmermann, StradcIIa, Ern\'hni, Beiisar, Lucia, Prophet, Freischütz, Indra. Faust, Kreuzritter, Sota Chiara, Turmhäuser, Znmpa, Martha, Re;rimeiilstochter, Prinz Eujreu, Lucretia. — Leicht arangirt zu zwei Hunden vom Slusilslcluer Znliii. -¦( 190—12,5)_
üliUSIRÄUEBIISPOTTBlLUeill jgi Garantió für Heu 11 Tadellos und elegant 11 :$g
\'liohnendes Einkommen
für Geschäftsleute, namentlich für Inhaber von Droguen-, Mntérialwaaren-, Parfumerie-G cschäften und von Bade-Anstalten.
(201—2) -
Bedürfnis« halber werden Niederlagen meiner Hoff-schen Malifabrikate vergeben. Bewerber wollen gute Referenzen angeben, und sich auf das Blatt beziehen, wo sie diese Annonce gelesen haben.
Johann Hoff,
künigl. Commiüsioas-Rnth and Hof-Lieferant In Ocrliu,
__Central-Oepat in Wien, Kärntnerring Uro II.
Der Mib-Extract Ist in 6r.-l(anizsa vorräthlg bei Herrn loh.
& los. Wellisch, Ad. Schwarz u. i. Sommer.
Rosenberg
Életbiztosítási
ügynökök,
kik megfelelő biztositék-kal bírnak, nagyon előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást nyerhetnek. Bővebben tudakozódhatni
Lenek Samunál
Sopronban. (183- fi)
!? osterai o okén . . ¦
..QlABfJier Jmgkin . Erhrjrtes Gebet . .
It\'htare de U priéro .
Doucd Beverie . . . Muarés brillant
Bengali ím roveti . .
Carillon da clocber ,
La bella amasene . .
25 la.
26 kr. 2fl mi. L5 kr. 96 kr. 25 kr. 25 kr. So ir. 40 kr.
Biabaras, Meri*. . . . 2o kr.
-, Ab Abili . . . Stf kx.
\'^^rWndram-\'Tnaw- ; Sft-ar
jnuftumu, Balnwaa . Kr kr.
Frublingslied. . ... 2fr_k». Aeeber, Unsi* . . , ,, 30 kr"
Llabenrolgen . , , . , 40 kr"
Du BQborSac&cneD , . PO kr\'
Dia geblockt hai Prag . 60 kr\'
Hiy* Alle H8 Hclfte aoaammen ®m fl. Opem-Arbora brillant oas !rea tutte t, e Opero enthaltend, a or 3 II. — 30 der nenosten and beliebtesten TEflBO einsela k ^) and 20 kr., BunammcD nur 2 fl. — We bfifiebtntn OfCTB der Oegnwut : ßo« kert. Norma, Don Juan, Tr-mbadonr, Hi soletto, Martín Stradnllfl, Faust, Hugenotten, Seb One Helena, FreuttkSts, Fra Dl er «le, oll« E3 sniammen aar 0 fl. — 64 der beliebtesten QHverterw voa Klosart, \'Weber,Antier,fLoMlDf,DelIiattßeetboTen,Cksralr{BJ,D<iBUetttB. c. v. «fo. sein 15, 20 and 25 kr-, alle 04 ousaxnmon nor 6 fl. —! ßoesx beUsb- J teeten SaMB-CaapaotttOfttti too Jod gm bao, Ascher, Doppler v; dr k | dot 2 ft. — Ttsaz-AlbüEl IB69. enthaltend 8 Walser, 6 .Hamelns, f.| Galopp, 3 Eedowa a. e. w. 1« Gänsen 29 TAaee nur.2 fl. — ÍB!j?á* I AlkBQ enthaltend 24 leichte Comportilo non nur 3. fl. — 24 fl
Poty«aeri far Kinder, s&aaansea fior 2 fl. — JasgaMOS1» LI od er-Alb uta | 12 der beruh rateateti Lieder taiammon dot 2 fl. — 40 ratebsss-Lttf^ j aller Nationen nur 2 fl. — UsMfl sawmill che 18 B o natoti 8 ft, Bsothovon «Umiliti i che 38 Sonaten sasammea 3 fi. — ftBM SíÉatoí, j Mall orli ed er, alo WinterrelM, Behwananjreawijr, Erlkönig a. *- w. sa-Bam men 87 nieder für 2 fi. — Cfcapäa\'O 6 berühmte Wala CT aUaairnaoa 2 fi. — tripla\'» berühmt« 8 Polonaisen iwunoitB 3 fl- — PöBÍa, neuester Walser von Qadfrtrj 50 kr.
\'IM Gar&stia fBr Baa II Tß4siloa i
III *
A 19-ifc évszázad egyik csodája!
/ESTHETE
(200-12,3;
Tiszta növényi szer az üsz haj eredeti, a megoszülcs elótti színének visszanyerésére, annak a megószüléstől s kiesestül mindenkorra való megóvására s a hajnövésnek feltűnő módon előmozdítására.
Es állomány nem eresei, aiírt tiikéleteson ártalmatlan, » igen egr-isertl alkalmasain, a knjal nem rontja meg ú esiae nem ráilo«ík, — Egy artg Ara 1 frt 50 kr.. postai elküldéssel 1 frt GO kr. hasin Alatt ntaaitaaul tpfütL — ffigy** Umiít eladók tetemes iiásaldkbarj részesülnek.
STARK ]. fodrász
JoncfitAilt, JoaeístÜilietTitr, IC. ít. a. Dicsben. Peeten TOftOK JÓZSEF eYÚeyizerúiinél, kiral.v-nlcia 7. a.
A „Med. Wocheiisehrirt" blrálnlo:
nAe9lltff{|M-a&k nevettotik aion — STAEK ur Altat fehnIiUt hajfntS eier, melj hasonlói fulett nmn ulíínrnypl bír, hopy ercikoToréktfil monten n?nciak kartAkeav befolrtUi nrm órakorul a huj talajra, hanem erűit tű vegríejelníl fojrva a kellement a hnunoísnl cgTbckQtrr, a hajat nípsn ealseal a a UeicatSl dTJa. alltidert e»cl leti kiiirict kiáltotta a próbát, p alat li Igen kényelrnru.
kjk.
Pályázat.
Für lliitcrleibsbrocltieidcnde.
ritnii\'li\' 1* ar
irr 3U.*jri\'*tu-htn>ti* Brunlt^albe bat n ,\'cr. voIl.tilQ.ii- c,.licih. Da mein ßn bitio it-h Dm Ii Tupfe halb ron c ftürkfrn, Obfcli\'in wir vun den erst \' ¦ norh Kriucn g-fiioiU-ii. der einen
ich von meinem 23-jährigen der nach nm gleichen Uobel t-r EPir5hnlirhün Borte, halb ¦n \\rtxten umgeben Bind, ao
i dafür die herzlichste Dankaagang.
haflier, patianjer,
VScsn ilnrcJinas nnichfiilli c b irirkende DmchaaJft^lJw 60TTUEB STURZEMEGGER in Hcrisau (Schweix) ist in Tupfen a^^ffi-8P kr- örtorr. Wjibrnng neb»! GebrancU-tannreitung und Zotiffni§Bcn ä^ffl cn betiebeu öhl durch den Erfinder seibat, als dareb Herrn F. ForEaGfJvJ, Apotheke bril. M.irin in Peai
(.212—10,1)
Jeder mit Geld ba@I®itet$ Auftrag wird wftft "p^^-fest expedirt! t Postnactata tet iMt ZädäßE^ da die Post solcbe von. Deotschknd nach Ungarn triebt besorgt. — FQr reellste Bediemmg baftet &s
Firaia, an die man sich direct wenden wolle. I
HENRY ENGEL War
{,210—3,1) 79- Alter StaiBireg, Ecke der COSteractzaua.
NagT-Kanixaa város kq>Tieelű-totitaUte ißOÜ-ik jnnfár 4-?n tartott aleaebea tgy TÍfod iiAmTDTÖnck .Exactor\' felÜIlt.Wt elhatározta, mvly "AllAsnak betfltteaére ezennol fiilj-iiat nyit Útik.
A pairaaAktdl kiviatatik a ms!rrar. * ha lehet a német nycMicni, igya ÄBnyv- éa eaitovitelbeni tökéletes j irtássá !r.
A,aaamv«T5nek ?tí fiielíse 600 frt. Paljdzni kíviaák fellilvalnak, miként íolyamoaTanralkat, a képesaege! igasoló okmányokkal gj-ámolttva, 2859-lk iri fehnÜr 15-Ik oapjafo; a viro»! UbActhoa henyajtsák.
Kelt Hagj-KaftUaan 1HG9. Jatioir bi 4-én.
SZOMBATHELYI NAPTÁR"
kapható
-W\'ajdlís József -
könyvkereskedésében BkraiB^-KaJoizs^uoL.
Kur pildin, íra SS kr. (.208-
(itl-W)
HAL VAX JÓZSEF
polgármester.
: pénzeké^
ét atodwKWmtt arnoy, viHbI ?8 dníffa-kdvekkel .lüraLott r^fil>é8«ket; további gyOnKj Aket, biI-\':Bftr-fcaTekM> ¦rnnynt, eKiutat ú ásviinyiiknl
l«n é» caeríl t> legmagaBabb ároa a
régiségek, és természetiek irodája
:.! Ptsttt, Dfnttyaiitau a Lioyd áfiietbeg, 14. sí. a. \' Bieabn Herrra-fiaaBe No. 5.
k«l egy aagyvAIawUku rAktár mlndonnomtt rígiíigek, régi f ha«k. tvnbok, 8v«k Aj meBU-köt3kbí(l a JcfoJeídbb iron, anaaUUa jagy raktár ájTAnyok, lepkák, bogarak, raa-UrMrlt, IsiáaoawAV-JlvAKSsefflek 1« találhatok. Lo col ékre ¦atrtMB sAlaaBaaal^\'ÉrteíUíaíel aiolgáltatlk. (108—4)
ld. Madarász Ili Pécsett
aj anlja GÉPGYÍBJ ÉS ÖNTESZTTÉ
k ű^í ituiónyoit
gözgdpeit, kölÖníiaoQ pedig malom szerkerotefcot, olaj honger- ?8 sajtóknt, borpréseket, göz- es vízvezetési csüvakot takartSk-tUz-í bolyekot cs azok egyea réaecit, kntakat, oszlopokirt, rácsozatokat, miodeo ndven Dovezcnáő Öntvényeket, továbbá
gazdasági gépeit
u. m. azinU)-, irtó-, kapaltt- (ís tülttígaUS okiSUot, veWgdpoket, raflgtnicartiknt, ruatákat, erfimllvokctfgBppolJlíaierkozutrti/Caííjjlö-giSpoket, ktikoricza niürzs«l(ikat, rípa da szocakn-vágilkat, zuzó-es daráló gdpakuL
MinŰon a gépeszet Bzakniájábii vágó megToodolúsokol Leggyoraabb clőállitáfl a lcftjutányosabb drak mellett elvallu, "gy a gyárba Vitdx-utcza 14-Jk azdm alatt, valamint raktári] irodaidban omzáguL b-ik bzáuí, hol a luatobb ülöuorok kdazitnid-
nélkülözhetleo,
Alulirt N. M. páldczl urodalomban ménes- éa layte-maater czdlul tűzdm ki magamnak, bogy a lovak leggyakoribb ktík& ba-tegségei ellen oly sikeres gyógyszert találjak fel, mfily egysEfiranmá a ld lábainak elgycogtüéae cllea bimtm áy: éa &őéit&. a«r gyaaikl -lgaljon.
Sok évi fáradságot nem kimólö kiaérletetm éa éaskleaeiia uyomia sikerült végre oly gyógysxert vegytanilag tfamedltitanoia, mely nem csak Baját óhajtásomnak pündea itekintertwn megfftleH, banim általa eazküzölt gyógyitásaim folytAjissamOB t ldtulajdoooa teljes clismcréaét is kinyerte, a e részben bátorkodom nmlt Qrtí Hadik Béla nr, mit Oróf Sztáray Ferdinánd ur, t. Wétay Sándor ügyvéd, L EQrOskéiiyi Ferdinánd esküdt, t Royko Béla ügyvád, t. Hlavaty Janoa, t. Mokcsay Gáj^^^<»kctty~Ódőnrtfieramsay Árpad, Rotb Dániel plébános, Haiay Ódon, L UjUtuiy - Mioily Bzolgabiró, t Kin per András poatameater, t SataBkócay Tftmáa, t Tabódy Jen6 esküdt, t. Ujfaluray Imre, t Horváth György a ttbb itt hfily szőke miatt cl nem aoroiható tisstelt lé-tiűdonos bboayit-ványára bivetkozni.
Gyógyszerem a mellett, — bogy mint crSsflö a a lábak elgyengülése nllon mint biztos dvaaer a legkitűnőbb, gjozsoa fa biztosan gyógyít minden lovaktinl eJSfaráoJá l^lltáft beft^sé* get, nevezetesen mindenféle ^atflaágot, ngygiíat; lapoctkAbéiu^^ Inrándulás, ferde lépés következtében történt -cauklyásók s rándB-láeok, caítí (rbearaatiamofl), megerőltetések, láb-gyengeség, búb-denfélc daganatok, kereszt-bénádig, nyereg- és BSereaáaafflré% mer rédt láb, Ütés, döféa éa vágás követkeEtóbon történt sabdc *tb. rtb. b mindezt oly egyszerű eljárás mellett, hogy áltak képeaaá tétetik minden lótulaidonoa lovát gyorsan, biataBan s ntindea nagyobb költség nélkül minden külsű botegiégóben meggydgyitbatzü.
Ennélfogva nem csekély BeolgAlatot Telek taani » L gasdA-kOzOnségnek, midőn ezen gyógy»merw.;beoö«3 figyeh&éi essímEíl felhívom, b küztudomásra borom, hogyaa
„Gyógyfolyadék\'-\',
név alatt nálam Pálócs^n miadaokor kéazsa
Ara egy üvegnek ..... .7 . .\'. Ifrt50 kr,
3 üveg............ 4 „50 B
G üveg............8 ,60 „
9 üveg ...........12 „ 60 B
12 üveg...........16 forint
Egy üveg egy magyar itezét tartalmaz. A baasnéiat alk&V mával minden iteze gyégy-folyaddkbol 7 itcaá f% kikerülni, mert egy réaz folyadék 6 rész vkzel fbe vefirittötni Lbvéh AluK me^-rendpléaek utánvétel mellett U eaakősölbetók, azonban megiegyö-totilc — miszerint küldeni caak 3-> &-> 9- éa 12 flvegat 1« t&L — jT. mogrondolöknek a leggyakoribb káresetek leárifiávf/ 4g7b9* kapcsolt használati utasítás díj nélkül küldetik.
u. p.
u rodili mi ménes - ,éa ltnráas-niestsf.
mum.
W*jdits_J(izseí kiadó-, lop is nyomdatulajdonos Nagj-Kaai
Hágy-Ksimsa 1869. január. 23-án
4. BZáffiL
> fi.
.l^Bdrkerfote
Ziilii-Sonioíjvi közlöny
"\'•^•r\'- Kiterjedvo
\'"^ SOPRON- és V-AáMMCKÍ ÉIBE.
i szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gműumu tidomány és művészei köréML
íh ""fi?
sswretrbsfl&l Iroda é* hlnátt hlvaSa!:
Eldfisatéal föltételek :
káibos har&áaaa] és vldíkre postán küHTe : Egías í»r«: - 0 frt. — kr.
A kot hasábos peÜUorart 1-eaDr 1 kr. s-raor q «¦ minden további beiktatásit 0 kr. BiljegdlJ minden »(jjaa beiktatásért SO kr, A, .Hyllt tárna"
cgj petit tor beiktatási dija Ifi kr
m^aaataflaffl:.lf,Alwl.lllVATAi.iPfi^: gEqn.tfltEj,
beat HAA8t!N»ÍTE113 & voqlkq. u^asgit Easss^da."• llstsrtgart&aa: hacu8e4 TáuSA. Oésc&SOiOFf\'ZLUC.
Balaton vidék®.
— Tájrajci tanulmány. — (Folyta tá» éi vigb.)
Három megyének van része a Balaton partjában s Tízében : Zalának, Somogynak, és Veszprémnek.
De csak egy jeiesb várost nevezhetünk - partjain az északnyugati zugában (Zalában) fekvő Keszthelyt, azim várost, melyet Festetics György a lelkes honfiú nemzet-gazdászati törekvései s a feltámadó magyar irodalom pártolása által emelt s tett nevezetessé. A tóle alapított Georgikont mostani utódja segítette azon átváltozásában, minélfogva jelenleg mint országos gazdászati tanintézet tudományra épült alapterve s folyton növekedő felszerelése, főkép szakképzett ifjú erők alkalmazása által egy színvonalra emelgeti óvári nénjével, vagy a külföld kifejlettebb hason tanodáival. — TófQrdóje a város alatt van : Uévvizről emlékeztünk. — Az urasági szép nagy kastély megetti csinos igen nagy erdőkerQe nyitva áll a közönségnek.
Van kis gymnasinma, melyben prem. papok tanítanak. A vaspálya sajnosán mértföldnyire kerüli cl.
~ Az északi tópart keleti felében a tihanyi hegyfok */, mfldre nyúlik a tóba, miáltal a mfldnyi-tóazoculat származik; a hegy fokot a tihanyi zárda kéttornyú temploma koronázza, mely a történelem szerint L Endre király tetemeit rejti.
A hegyfok s tópart képezte keleti öböl táján van Füred érdemes fürdőhely, iUö szép hegyek félcsarnokában. Gyógyvizeit messzünnen látogatják, de lakosi kényelem s szolgálati készség hiányáról a roppant drágaság mellett Bok vendége panaszkodik.
.. Átellenében Siófok m. v. állomása a ka&izsa-budai vasainak, mely szorosan a déli part hosszában, sőt sok helyt a lecsatolás által nyert uj növényes partban fut; t jfUrdóje ívről évre gyarapodik.
, Nagyobb körben esnek : a kagylós mészköven b belőle épült Tapoícza, a romba döVft.pilapőki fellegvárával festői Sümeg Kiamludy Sándor születési a temetkezési helye, mindkettő csinos s híres borkereskedő mezőváros. M a r c z a 1 i északi Somogynak társadalmi s mivcltségi szempontból elad helye gróf Bzéchenyi Gyula, — K ó t-he 1 y gr. Hnnyady birtoka, mindkét utóbbi egy délirányu jóboru agyaghegy gérinczének .keleti alján-: hasonoemű b irányú halmok keletlebb Boraiban ö r e g 1 a k az Inkeyek-n*k\'— Lengyeltóti a gr. Zicbyeknek nagy kiterjedésű angol kertből a Balatonra nétő palotaszcrfl kastélyaival. Az utóbbi helyre a aálföldi hegynek szabályos esnesa oly jelesen odarémlik a nagy tó túlsó partjáról, hogy Játtára & gizehi vagy karnaki gúlák legnagyobbikát is csak kisszerűnek tudom képzelni.
A közénzala fordnlópimtja körül épültek z a 1 a b ő r Zalamcgy^ északi határán, és
1 mfdre lefelé S z t.-G r ó t a Battkiányiak szigeten díszelgő kastélyával, jelentékeny csinos m. v. {
N a g y-K a n i z 3 a a délnyugati magyar kereskedelem s vasutrendszer középpontja annyira fekszik délnyugatra a Balatontól, mint Székesfehérvár,az Árpádok sirja.észak-keleti irányban. A Bakony egyik keletre nyíló völgyének halmos oldalán elszigetelt méltóságban székel a püspöki Veszprém; sasi bérez bakán uralg a zirci apátság — Palota,Móra 48-ikikarában lettek emlékezetesek.
Azonban bármily kevés vonással rajzolja valaki Balaton vidékét, hibát követne el, ha azon önmagokban jelentéktelen helyeket feledné ki képéből, melyeket Magyarország néhány nagy fiának neve örökít.
Megemlékeztünk Keszthely s Sümegnél ott a magyar iralom s nemzetgazdászat Mecénásáról itt mint Himfy dalnokának szülctéshelyéről — de itt van K e h i d a is, az alsó Zala rétes, berkes völgyének halmos partjain, bethlehemnyi csekélységü. tekintetre, de a magyar nemzet nagy részének szemében oly jelentésű s érdemű, minő ama kis palaestinai falu a kereszténység felfogása szerint. Az átellenében fekvő Szent-Lászlóban pedig, mely a Széchenyi grófok ősbirtokáboz tartozik, a hon anyagi jólétének teremtőjére a nemzetgazdászat, ipar s kereskedelem és közmivettség nagy alapitójára emlékeztetünk.
A marczali s öreglaki hegyvonnlok közt habos fölülottt helylycl homokos termékeny lap terül %\\, melyen számos ér csergedez a Balatonba és mely a tópart felé mocsárt s lapálylyá válik. Égy ily ligetes, völgyben van Mikla (v. Nikla) a fellengzó lantosnak Berzsenyi Dánielnek szülőhelye s temetője, melyre óriási síremléket emelt azon nemzet, melyet ő vert föl százados tespedéséböl a „féregrágta tölgy s aybarita ráz" rendítő hasonlatával, s mely előtt ő zengett aztán tyrtacusi lelkesítő csatadalt.
Yégül: mikéut a rege bájfényében tündökölnek a sümegi költő érdemei által T á-tika , C&obáncz, Szigliget, Somló, Badacson, oly való regényes szépéget árasztanak az emiitett várromok a hasonnevű tekintélyes magasságu*j cson-kakup, kúpalakú hazait hegyek tetőin, melyek aránylagos közelségűk által, minélfogva csaknem mindegyikük valamennyi többinek jeles kilátási pontjául szolgál, oly meglepő szép s gazdag táj képgyűjteményt alkotnak, hogy az a tájfestő mappájában túlzásról s majdnem természetesség hiányáról vádoltatnék.
A tündéricsnek fogalmát, melyet dajkamesék oltanak gyermekségünkbe s melyet később keleti bájregék a a költészet legragyogóbb képzeinényci fejlesztenek az ifjú
") Hadaim? 2890 Síent-Oynrjy 218,.r>o Tátika 3IC Somló 22QB moiraa.
lelkében csakis a szépművészet által látjuk olykor megérzélritve: természetes tárgyak, ezen érzetet ritkán képesek megvillantani az emberben.
A rúnák és a Balaton tündérei ezen bűvös hatalom birtokában vannak és egyszer éltében részesitik az arra méltó vándort annak előtüntetésében; amaz midőn napos, nyugodt nyári napokban a délibáb csodáját varázsolja elébe,Balaton pedig,midőn látogatója egy szép tavaszi nap reggén a délkeleti partról először pillantja meg a szép tő zöld csendes habu tükrét, mely innenső partja felé ezer fehér gyöngy fodorba feslik, míg majdnem teljesen átlátszó ködfátyolán keresztül rémlik kékeszöld szalaggá váló odábbi fölfliete, a tulparti hegyek kék torlaszai b a tihanyi hegyfok ünnepélyes magassága,
és midőn egy őszi nap estéjén a délnyugati herényi véghalmokról a váltig emlegetett vulkán begycsoportot szemlélheti a leáldozó nap verőfényes aranypirjában — a bullámokon lebegve.
Azért a közmondás Balaton vidékén : hol van a szép ZalaP^Sömogybaa.
ápÁCSKAl KAEOLY.
A nagy-kanizsai nagygymna-siozn „ÖnMépzö-kor" és a tanuló ifjúsági .Olvasó köriről.
(B-fi.) Mult vasárnap, jau. 17-én délelőtt 11 órakor tartotta a n.-kanizsai nagygyuina-siumi tanuló ifjúság a kebelében alakult „Önképzőkör" első nyilvános közgyűlését a tágas tornateremben, mely alkalommal a kör tevékeny alelnöke : Bódis iinjai lelkes megnyitó beszédet tartott a jelenvoltakhoz. Ezután a széptehetségű titkánNémeth Klek olvasta fel a kör működésének eredményét, melyszerint négy hónapi működés óta 70 szépirodalmi munka adatott be, melyek közöl eddig a kővetkezők fogadtattak el:
„Tavaszi regg" Németh Klektől.
„Sír a rózsám" népdal Fóliák Lajostól.
, Szőke leány" népdal Bódis Lajostól.
„A .... hoz" emiékven. Németh Elektől.
„Két halott" románcz Bódis Lajostól. „Hála" óda Németh Elektől. „Esdeklés0 Németh Elektől. „Az agg honfi halála" ballada Bódis Lajostői.
„Nap és éj" beszély Stolczer Jakabtól. „Téli éj" Pintér Istvántól. „Haldokló gerle" Pollák Lajostól. „A jó házi ur- humoreszk Németh
Elektől.
„Csendes éjben" Fóliák Lajostól. Ezek közül néhány szerzőik által a közgyűlés előtt fölolvastatott.
A\' fölolvásás után szavald ti előadások tartattak a következők által:
Ungár Sándor 6. oszt. elöadá aKrtekc-zeV czimü müvét.
Szűkíts Vendel 6. oszt. előadá B. Eötvös József .Búcsúját."
Osányi Feraicz 6. oszt. Petőfy Sándor „ítélet"1 czimü müvét.
Nagy Jánns 5. oszt. Petőfy Sándor DLedőlt szobor" czimü darabját.
Benczik FercBCz 5. oszt. előadá keméüj Simon a „Kém" czimü darabját Vörösmartynak.
Tóth Antal 5. oszt. „Erzsébeth" czimQ darabot adá elő Kisfaludy Károlytól.
A szavalatok bevégzése után Főtisztelendő Könnye Alajos eluök ur zárbeszédével a gyűlést befejezé.
Több szavalmány szép elődása mellett leginkább kitűnt Ungár Sándor kővetkező értekezlete, melynek közlésével cgyszers-mint s kör czélját is feltüntetve látjuk.
Ertekezletem tárgyául „a magyar irodalom hasznát es szükségét" tűztem kt, da mielört-felvett tótelem tárgyalásához fognék, nélkuíüz-betlennek tartom kíméletet kérői mindazoktól, kik előadásomat meghallgatásra méltatni oly szívesek. Valóban talán fólia vagyok jogosítva a kiméi etérti reedrraésre, meri ha takiotnta té— tel«m nagyságát, szinte lehetetlenné válik, hogy en, még egy fiatal tanaid, ac irodalmak sxük-Bését, hasznát elég erélyes osarakkal, méltóságához híven, kifejezni képesítve legyek. — Lehet, hogy nem ia birok lelkemmel fölemelkedni a tárgy tömegéhez, pedig az elkerulhot-lenűl BSÜkfiéges, hogy ecsetelésem teljes mérvű legyen. Tehát azoa biztos Ontudntbaff, hogy tisztelt hallgatóim takintenJ fogják, a felvett tárgyom nagy sápit, tekinteni fogják továbbá parányi Bagómat, reményiem é* hiszem, ho^ry tárgyalásomat kímélettel fogják meghallgatiii-
Tételcm bebizonyítását mindjárt ezen kér. déssel kezdem; Mi as irodalom \'< irodalom alatt ertjük azon remek müvek ős-;níLcV-nie-lyekel egy nesszel jbltssoi írtak és írnak. Az irodaiul!) , miot kőssorúa költőnk raondjsx .tűkre egy nemzet szellemi életének, mértéke egy nemzet szellemi nagyságának ej^y szóval: aa irodaluin egy oly mérleg, mely megmutatta, mennyit nyom egy nemzet szellemileg."Enkooi tehát jogosan következtethetjük, hogy nem valami roppant műhelyek, sem arany paloták, hanem becsértékü könyvek, tudományé* iratok, egyszóval aa irodalum teszi egy nemzet\' nagyságát, emeli annak díszét, niéltoaágát. Már most hogyha az irodalom el&ö alapköve, nélku* I&ihetlea k alléké epy nemzet nagy ságinak — már ki volna oly méress az irodalomnak nagy — végtolen hasznát kétségbe caat is vonni ? Akinek kedves tehát a hazája, a ki ntereti nemzetét nagyságra emelve látni f annak, am irodalmat, mint basája nagyságának elönwzdi-tátát- fenntartóját is kedveim kötelessége Így tehát oogv a haszna aa irodalomnak már azon szempontból ia, hias fölleltük bunne aatin esa-k&at, mely aemsetOnk szellemi nagyságát ké*.. poai, mely nélkül egy állom szilárdan megállni képtelen. .
Azonban fájdalmnnkra vannak talán oly aljas ogyének, kiknek sziveikben a haza iránti szeretet lángja nem lobog, kik ukább\'accntik ön javukat hajhászni, mint a haza boldogságát előmozdítani, éa esek tán ily szavakra tokád-, nának: „Mit gondolok én a haza w^yaá^raL mit gondolákén boldogságának nlfinwadfai^ja fenntartójával ?" Ezért asemélyes OnétHiWka* szem előtt tartva, még egy másik oldalnál ¦ felfognm tílntutni az irodalom haafeaátj ,o«nk-aégét! ^ í"-\'
Van-obaazni a lámpának éjjel;? vvi^ha™1* a cailhiffnknak a- v^gtalaoaégton," ? b» v*«r .\'ak-V.
___ kWfct\'íttr*^.I:oiifik nincs
??öSÍÉl|^míZ~t^ mélv
^¦Mdrétcg itJAtt heverj valamint az iguzságnnk - níooén^tókG, lí* hazug lelkében tunyáz,vála* nűat az embernek nmcjon.becal^oföél^íügy!, nniarfanimk nom lőhet bocaÍ;ne^Ői«oJlein„ ¦^jlűkst mely szellemet nem aá^ogQ»nuai nfey,\'1 Wjniat* magyar irodalom. UoVulÖO^Q nekünk tanuló ifjak fölötte olkarülhettonazükiégea az irodalom] nekünk, kik a múzsák Ölttrára most ki-: airtüak áldozatokat hordani; szükséges végig tskinfani ¦ititi köveken, melyekből azon oltár épült, mely oltárra mi csak akkor hozbntunk mélté áldozatokat, ba már megismerkedtünk Írod almunk volt, és jelen hőseinek remekeivel; azaz: ba már föllaltUk mindazt, a mely bennünket erényre tanítani, nagy áldozatokra, lelkesíteni képei, fia megtanultuk\' azon nyelvet, mely a szellemnek szárnyat kölcsönöz, mely ssniáaeaa az éke* ajkaknak. Eb mindezeket pedig csak is a remekírók gondoz figyelméé t»-mümányosása által tehetünk sajátunkká és minthogy a remekköltemények Összegét mi irodalomnak nevezzük, és minthogy ismételve fonzduhlitett tulajdonokat csak is most már az irodalom lapjain találhatjuk fel, igy tehát — ha mázsák oltárára áldozatokat hordani akarunk, nélkulözhetlen az irodalom tanultnán yo-rása- És igy ismét bebizonyítva van tételűm. Tehát izüksóges az irodalom nekünk, szükséges 1; mert tanulók vagyunk, 2. szükség, ba a lia-xának méltó fiaivá lenni akarunk.
Azért előre 1 hazám Datál sarjadéka] iáját önérdekünk •— továbbá a nemzeti kötety\'sseg nejében elére. Ismerkedjünk meg irodalmunk i volt,ea jelen bőseinek remekeivel, hogy azok j által lelkesülve majd egyszer mi íb mind iro- | dalmunkat, és ezáltal hazánkat nagyobbítani J képentva legyünk. Jutalmunk nem fog kimaradni ; jutalmunk leond, ha nem más : fűiként ••ellepi ok helyeslő mosolva; jutáimnak leend : önérdekünk ; ás jutalmunk végre előbb utóbb a nemzet hálája leend.
UNGÁlí.
A kör möködése kétségtelenül hasznos és szép, mert az ifjúság üres idejét rsak szép és jón forditkaijn.
A jó «audék azonban pusztán szándOk marad, ha & tettek mezejére nem lépnek, oda pedig sikeresen csak akkor mehet az ifjúság, ha vezérük, gyámjuk van s ez az olvasó könyvtár bírása s basznál hatása.
Atyailag gondoskodóit errö/a gym. igazgató ur s tanári testület, mert egy ifjúsági könyvtár létesíttetett a következó" a 1 a p-ÉTi a b á 1 y 1 y a 1. 1
Ifjniági o-IVaso-köí alapszabályai nrn A_f.y-ki>nÍ»a*i k. r. nagy-gymna-. "í ^ \' \\ \'¦ síutobun.
1 1. §. az olvasó-kő* czélja hasznos ulvasmá-nyok által a nVgygymnasiuiiii ifjaknak alkalmat nyújtani arra, hogy iskolai kötelmeik pontos teljesitése mellett fennmaradt szabad idejö-ket wTpUpmi finwaonnal tűltűCRíák.
\'j. §. Ezen kitűzött czél ulérénére szolgál az ifjúsági könyvtár, melynek gyarapodása az ifjúsági tagok és más nemes keblű jótuvök ko-gyeB adakozásaitól fiil tételezte tik.
3. §. Az alvaaé-kör tagja k\'hot a nagygy-mnaaium bármely ifja, ki tanodái kötelmeinek pontosan megfelul vén szabad idővel rendelkezik.
4. fc}. Minden bejegyzett tag tartozik havonkiüt tiz krajezárt tizeifii a könyvtár gyarapítására éa szükségleteinek fedezésére. Indokolatlan be nem tize lés a körbóli ki/áratást maga illán.
Az olvasás végett knrlt k m-m kölcsönözheti, tartozik >-s} béli magánál taitás inán minden tan vissza iidni.
Ma uz olvasmány i darab nagyobb, hosszabb időre ia magánál tarthatja ; de ez \'-miiben köteles % fi"-őrnél j\'-l\'¦ nti\'-st tenni, n :i rendelt időben bemutatás végett a k\'-ii\\vvt magával hozni.
Köteles minden ing az olvu-mány i darab he-piszkoJása, megcsonkítása vagy elvesztése ese-
inja ¦t másnak át
tebe.ii
u2t mt-\'^téntfiii.
kuuwuk.
inba
¦in fvlé-.\'i OBZtiilyra nézve, min-i három a!s.\'i üttztiilynak [»ídig niinden nzcniáit a délutáni előadások után adatnak ki s vétetnek ví*uí*.
D. ^. Az ifjusági könyvtár üre mindenkor a rtíüdisd tanárok egyike, ki ai igazgatóval egyet-prtúleg u kíir tájijai ki-riil választ ket aogédőrl f kel julnz.tárnok"\'. I\'g; a st-gi-dőrók, minta jHÍnztámokok egyike a \\\'I ik s máaika a. 111-ik i.Bztfüylml \\ lilu.-zt.itik. A \\\'i-Ík oszúlybelí se-gpdór jegyzi a kony virlrl.i-1 :i fő-.",r állal kiadott könyv.Uet a hár ni 1, le."/ /.LÍlyra. a 111-ik OHztalybvli pedig a hun m almira vonatkozólag. K szerint jegyzt\'kon^ vízik a pénztjirntikok a tagsági havi dijakat, nn-lyek minden hu elején berizolendók b a pénztárnokok állal a fő-őrnek kézbesítendők, ki ilz ügy késelési mozzanatokról a2 igazgatót időnként érteaitendi.
Kott Nagy-Kanizsán, deczombur 12-én 18G8. Kílnnye AlajiM m. k. igazgató, HarmatK f>er-guly ni. k. nv. r. tanár s az ifjuaágt könyvtár fó-űrn.
Bizalommal felhívjuk az ifjúság barátait, hogy t* kfniyvtar gyarapodását előmozditani bzíveskciljenek akár pénzbeli adományban akár pedig könyvek beköJdéaévcl. Ki átárzi az őnliójízű körök hasznát, az készséggel járuluul a könyvtár gyarapodásához, mely emlierbaráti figyelem a pártfogás biztoH eredménvt idézeud elü.
Levelezések
í\'-iiraö, január 17-ón H(jí).
Ilaltmnáa r<7.-ritilf. hu „\'..-én tarUuid ja a hel v-beh válaoziokvrulet .-lül. g.-n .-.infurenczifiját. \' .Nálunk mindeddig még híre ainca a faruaugnak.
Dalárdánk az elaÓ három év letelte után a mtilt hi\'teklMjn ujru aze.rvezkedotL Szcp jeb\'-t adta már az egyesülőt fenállásáoak a múlt *;vek-hun hittszük, hogy jövőben hirnevre teeud
Az izraelita kozurg in meg tartotta UsTtvim lői njjá válanzláaát. M**gválasztattak: Salamon .Mikau elnök, Moyerhuler .iózaef alelnök, Kohn .í(\'.7j"\'l\' ér (il.-siiig.-r Sándor bizottmányt tagok, Mnyerbofer I.ajos pénzljimuk, Kruiszler llftvid ep (í ünszbergt-r Bonedek templomatyák. Az iskolai bizottmány I.ovry Sanmel rabbi. !*r. Mi-iíicr íjízár, Mnyerbofer József. SaUnioii Mikaa. éa JI iiftipiitler Jtrkab urakbul áll. Nul\'V sajnálattal vétetett tudomáeul, hogy Juncker liiisztáv megyei esküdt ur egyéb foglalkuzánai miatt semmi módon sem vállalhatta el az iskolai bi»6ttinányi tagságot: pedig iskoláink felvirágzás* nagy részt neki köszönhető.
A vnr<*i tanács is me^villanztátott ; erről sí» kat i« kellene mondanunk éa ez okból neinmit sem mondunk, inintaem rosszat, inkább Bemmit. v. lauái*ban a mull évben is már volt ket zsidó esküdt, muet l« megmaradt
A mag hí tiortnnny mnr majd nem két li^nap elótt nyílott pályázatot a helyben felnllilandó poptami-ati-r^egre, de mindeddig pnaianak híre sincs; mi pedig már m\'le\'zen várjuk, h<>gv reii dea poaiánk legven.
SIN\'jKK. ,
Gnlntilboh, január \\9-4tx 1869,
egy igon flrvt=ndeles eseményről v esem tudatni a lapok L olvasó-közönségét, mely fényen tanúságot tesz arról, hogy népünkben meg van nemcsak az anyagi, de a szellemi ha-ladáavágy, mUvelódéaro Uirekvés ia. S hol ea tuttokbon nem nyifváuul : ott vagy nincsenek a néiiutík jó vezetői, vagy ha vannak, ugy igen hatalmának azok, kik a nép lelki sotétaégétól várják földi boldugnágukat, nem g»jndoíváa meg, miazűrlut nékik épen az a legfőbb köteles-lógok, liogy a népet neveljék, s ez által erköl-rullkrl in nemeuitaék, mely szent czél legjobban i\'l.iiin./iliilatilt a basztnm olvasmányok ti-rjonz-tiise altul.
IV h\'iffv ezen wttóljíég Hainak nziiuia mindinkább fogy, s ttskintélyOk mind jubban jubban hanyatlik, fenyeHen biztonilja ezt azon körülmény, hogy hazánk s uii^gyéuk minden részében i\'lvumi-körök állitLiluuk fel.
Így álhtlatott fel belyBc[;llnkben a inult óv tavaszán egy olvami-egylet, s niég ugyanm ívben a szomszéd Kifi-Komáromban egy másik most pedig a Bzinton helvsógfinkkel határos Komárrirooban ugy harmn<lik felálHtáaán tá-rariozik a bdys«-g den\'-l: v^»dng1űao Bih^ Ala-volt színigazgató. * hisszük, x óhajtva remci)\\Íjuk, hogv bui.\'M fáraduzjÍHát s ez ligv-l,cn íankadallaú bn/g^lm.it siker koronáin n Ója.
Kiij\'laloiniii.il k I! fii.í-:\' \'.r\'l tudatnom azt is, hogv a hi-1 . négunk!* 1, ..Ivíl-u eg_. U-t tagjainak száma mar ;. „ L ia. »eu uiv^fogyott ni.-Ív m k okai a/oi, :.ju i-..tu a néjj , Ltiiulás-, miviilódt\'-ai vágu In. ii. . Ij in, hanoin nbban ko-rimitu s liilálorii, bo^ry ruuidján, már az egylet megalakulásakor ok hi¦lyrúi b ajkakról liang-zottak egyletünk \'11 !1 karholüito s ru&tzaló szavak, a im!: hi-lw"! s ajkakról megvEokla már népűnk, hogy eaak jól, c*ak üdvöset, esak igazat halljon 1 . . .
I>e bizom azért népünk j.\'.r-in esz-i\'-be, bizom jóravaló hajl.\'nnáoan, Imgy idő. m.dju in©^-gvózödik arról, bogv npcn a/.ok legnagyobb .•iViwegv,. kik iVIvilág.^-lisat akadályozzák, s ekkor Okét [iieguiah in--_-veiv.;, annál nagyobb lidke.wxi^e| óhajtja i.-lki xz.ikségeit kiulcgiteat. a az iilvoBái! alu.1 t rkol\'-si neiiiesedését munkálni.
S.ÍNDOR
TARCZA.
Mrrfltt. merülj a icmnjiiííbe, év 1 — KanBngva mopJom eit, kacxagra, mert Xned eafem agvba-f&be Tprt — — Marti j. merülj a lem mii égbe óv !
ErU. baUlmad t» a bnnke d*t SKjéisre hull alá 1 mit elsepert, Tlpvrt wrsd (ha benne bfsni merít) KM esel, de nlnci kijutni rev.
Haradis feledve, elfeledve, mint A hervadd levél; porod feUtt UJoofva tá[ a — mi aaerte Tet
Cnpin si ember ai, kl rád tekint, r*M4 infaajt, mígCni lettldet: S te migit $\\ tiporva tépdeied 1
— 1869 — Hssott ss igut* saíp menysuionvank, Uj iv 1 oronmoiolr van ajkadon\', UttSl aavéUBl kaid a fájdalom SslTfinkbaa; Irt a melyre hajesólunk.
TaUdi Irt a raeJ/re hajuslnak, D« mlBdhjlbaa, ít a fajdalom; Ta megjOT*!, maaalj Tan ajkadaa í mi baone égi kájbsn oasfMWik.
E htí ¦ firömraoaoly rsmínyingirt
- B*e*at nánk, feleak, mi Irt nevel, : Hiaavt (bot/ c«ak Ulatot Ukat
Ta4oB», blsaeta, aéai iansread határt
- Afitvi sefítol sok sslven, mlrat \' mmmrw ¦ a bánatárba nüjad el.
^ ¦* ^ A\'tót
\'Msftrkaaatt a tií; me^irkeaett 1 ¦ S « éj jotát, uaalaus u ridaf; A Ufj aiajn, kfidSs, tielea, faidif, ~ wfj lopidara Jár a.kápsefet.
v+lif, MURsl Rlt ketea, ét*uiin vaa eiT kl mondja ta<)g T íí KUVa as f,\\ut alj aovánj, batef, S a tMpvdis baján baférkaistt
•Slbsrek talvánsk iraetái . tartja /atm a Ul valáa, .n, Bfy amaa Owyalg maráa.
-ufMüiua4, tetduud ai «»ber ÍUtítl lühr azT ito Mtia kap oly wolidn, * J»* saáttakirrt — ejürsDJ balalíoKilii...
~*LbXtohfí.
Emma.
. TOrlírtrlmi I. c , , é 1 j
— Különös. — — - Azonban koszunöm a tudósititst. menj moát dolgod uüin ; h-gv szemfüles, a mit hallasz, add tudtomra, — nem fogod megbánni. Hogy hívnak,
— Máté. — De megbocsáss nem lclu-t ám itt szabadon beszélni, mert még a fulnk is elárulják az embert, a aztán nincs irgalom, nincs kegyeleni, kivétel nélkül nyársra húzzák azt. ki többet mond mint szabad.
— Ne félj semmitől, nekem nvndeut megmondhatsz, a nélkül, hogy bántálmad legven, b jutalmat — mondhatom bóven kapuz^Olem. ba kiszabadulunk e bagnlylészekból.
— Könnyű ide bejutni, azonban a kijárás igen azük és vosxedelmcH.
— l>o még sem lehututlan. K szavai után intett a szolgának, ki elértve azt, távozott.
— Borzasztó helyzet, Isten el ne vedd erőmet! — sóhajtott a hölgy, b elkölté u bork-v.-st aztán a kulcsot belülről ráfurditá, a felbontván az ágyat, levetkőzött, s lefeküdt
K tájt három óra lehetett délután, h mégis egészeu est volt már, midőn a rég nélkülözött álom Bzomeiro jött.
Mielőtt történetünk színhelye változnék, mondiuk ki nagyobb világuiwág kodveért, o«gy ama két lovag egyike, kikkel először tnlalko-zánk a Duna mellett, llodrcgi vall, ki Km ina elruboltatását már előre tervezte, b e miatt akarta tudni, melyik a hölgy szobája.
Hogy Váradyék házőrző ebe nem fogadta el a kenyeret, annak mérgezés volt oka. Kt nagv akadály volt volna a terv végrehajtásában,"s mint ikon ki nein mnradhatott Bodiogi számításából.\'
H végre az, ki Emmát álmából fulriiuiztá. s kire a hölgy rá htmert, nem volt inán mini ltodrogi. Honnan ismerte Őt Emma nem tudjuk do gyanítanunk lehet, hogy Bodrogi arezn, mint hirhodt rablóé, mosszo vidéken íamcrules volt.
Bodrogi, hogy Magolyvárnn megtehemw a kulló inU\'ízkodÓHtker, olöro Hintett a iunon vilii hogy őt már l\'.agolyváron találtuk , midőn .Emma megérkezett.
B most nézzünk szAt a hazában.
Két hóval n torténtoks^tán, híizánk a legnagyobb zavarnak v^^pfnhelye, Mig sokak arczárói & kétségbeesSFqüszlö kifejezését lőhetett leolvasni, addig többen részint túlságos önbecs-los mintt, részint Örvendve, hogy a király lefog abLztatui, s ők lesznek az urak, — vigadtak a Bzonjoru körülmények közt, nem látva a veszélyt, mely már oly közel volt hozzájok, s jobban fenyegette őket, mint a házat, mely „oly sok viszály után" mégis fennáll, de ók elvesztek, s növök Herostratusé mellett van a történelem lapjuira jegyezve.
A pártoskodás tlszke lobogott hazaszertc a főurak közt, senki nem akart segélyt nvujlani a királynak, ki a haza miatti aggodalmaiban, mint ^0 éves ifju már megőszült. — A kalandon urak, s még néhány hiv emberének dandn-níval Tolnán időzött, Svliman pedig a rettenetes láborral, melynek csapása még most is érezhető hazánkon, át kelt már a Dunán.
Zápolya János 40,000 emberével vonakodott a királyhoz szegódní, mert nem minden káröröm nélkül várta annak bukásai; tetemes hadereje levén, bizton remélte, hogy a korona fölötti vitában Övé leend az elsóség.
Frnngopán Kristóf horvát bán siettet seredét a királyóval egyesíteni, azonban elkéselt, — mi okból ? — azt csak a jó Isten tudja.
Későn volt már ekkor mi\' : ;. előbb kelU-tt volna szorgoskodni, nem roíd..ti már körmünkre égett a dolog, s még most is vuluk elegen, kik dorbézoltak; — tán elfelejtettek a hazára gondolni,
Ilire- futott, hogy Soliman bevette már Pé-ttirvámdot, s most Eszék felé indult. Lajos megparancsolta a nádornak, hogy siessen a vár védelmére, de mit volt tenni, midőn senki sem akart, vagy mert vele menői, midőn mindenki azt állította, hogy esak a király táborában köteles harczolni. K makara ell^nuzegfilés határozatra bírta n jólelkű királyi, s augusztus 14-ÓQ táborával Mohácsra indult. Alig ért azonban ide, midőn értesült, hogy a rettenetes ozmán liad megvotte Eszéket, átkelt a Dráván, s Mo-iiáe«feló közeleg. H uz való hir volt, rm^ueztun J^-án Soliman tábora, két mértföldnyire állt meg Mohácstól.
A tengernyi török had iiuH.inn . .i,\',«>rl>ol állott, niigkajosUborábaii alig leheli-ll 2,")ljl«t-i\'t megK/amlálni.
rUek kö/.ül iu sokba csuk a bor ontoti lelke\', kik aztán eszev-íisíeEt diibhel akarlak hí ellenre
| rontani, e feltiizi-ltek n higgadtabbakat, fel To-
¦ niorít ie, kinek r-z-indeka volt az ütközetül meddig esak Uhet halogatni, mert Zápolya GsFran-
I gepán Beregeit várta, vulumint több megye sem küldte még meg bundériumát. Azonban lehe-totlen voll minden hnlogatit*. átlátta az okos
| vezer, hogy u lolkesiiha UigloijLwl tehet, haj
j de még sem loheleit eleget !
; Másnap, aug. u\'U-én össze ment a kél tábor i mint tenger a szikla ellen . melyről vissza-\' vettetik ugvan először a mérhtitlon elein, dí^
Íannál nagyobb erővel rohan ismét rn, s elbontja Egy nap alatt elvesztette mindenét a magyar, s aztán ;
Szerte nézett t nem U lé. Honját a hazában
A csata után özöni zápor szakadt a földre, mintha az egek is siratlak volna a magyar sorsát.
Korom setét v,i]t. ti villámok ccikázva világítottuk pillanatod pillanalra, a zápor zagása, b a fellegok ilöigése közt gazdátlan paripák nyi-hopísat, néha puskalövést, haldoklók nyügéwt és sebi-Hultuk j«jkiáltásait lűhetytt hallani.
l-i jos in honiból mindenki futott u merre csak tudott, mig legtöbbeket a halál tartott vissza a csatatéren, magát a vezért is Tomori PálL
a király futásban keresett menedéket, do midőn a Ceelopatokot át akarta ugratni lova megcsúszott s urával együtt a vizbe fult.
A nagy zavnr közt egy lovagol látunk, már jól tova a üs.itntértül Bagolyvár feld haladni; irányát a ozikázó villámok fényénél jeleli ki, minduahül a biztosabb alapot keresi, habár lova csak lassan lépdelhet, mert & posványbau sokszor térdig ia elmerül.
Bagolyvár fölött egy szerre vékony lángnyelv mutatkozik, moly mindig szélesebb leaaya TU*g» leküzdeni törekszik az ój setétáU
A lovag megállítja lovát, tanakodni latnaik magával, aztán sarkantyúját mélyen vágva a numes álhit oldalába, gyorsabb haladásra kényszeríti azt.
Kétségkívül nagy esemény ok fejlődtek ki\' Hiigolyváron, mióta mi elhagyók azt, molyeket hogy megismerhessünk, időzzük meg a lovagot, s térjünk vmuza a/.on időre, midőn Lajos király Mwháu« alá joti,
MILTÉNYI BÉLA.
i\'KiilyUtána k«v.)
Kr*.tlh ly január Ií»-t*n 1*60. ]
István nr galombokróli nevetségesen kiforgatott ^ósftáaát, lehetetlen, bogr n szánalom kifejezésével el ne mosolyogjuk inngiinkiit.
8. nr-Korixmics Lászlót a vasútról kísérteti be a városba, pedig It. F.dcrien és M.-(iyőrök költ Tult a találkozási hely kitűzve Tudtunkra Itt a vasútnak semmi hoiyo sincsen. 1
Aaután ha szabad kérdezni, ki látta, hogy a ! f xolgabiró huszárja lovagok .az uri díszes ! íend" átén ? nHTouibolrúí ügy méltóztatott "i látni talán ? 1
Hogy a balpárt a fáklyás-menetkor dörgő 1 dishsrmoniával tisztelgett, igaz, de hogy onnét a fáklyavivők liaál urboz akartuk volna menüi — forda ráfugás. 1
Hogy a fáklyások között voltak nem szavalat képesek is — igaz ; di- az is igaz ám, hogy a hangverseny zok ezifni halmazának fi:le nem szavául
A galamboki tudósító ur közibe szúrja még azt is, hogy a követjelóli elöudá politikai hitvallását, s végezteti is, }h-dÍg köve tjeiül tünk a lárma miatt nem is beszélhetett. Iliért neui hallgattok, okát alig tudják, de — bocsánat — talán 8. 1. ur sem túrija.
Sz-Í urnák igaza van : ön eltűnni nem tudja, nera is akarja; mi is jobb srentnük. ha amaz alkalommal türelemről gyozádtettek vulua meg Tár-etikánk balpárti polgárai.
S. ur ezúttal túlságosan részrehajló volt, mert szeretné a megtörténtet megnem történtté « áJluztatni.
Figyelmeztetésül még csak annyit mondunk : ha Ö. ur máskor ir, irjon igazat, mert .legjobb az egyenes ut."
Isten velünk !
KF.SZLKR cíyi:la.
január hő folytán tárgy-altatni fog, — A tudós akadémiában jan. lö-ki piiilosophiai, törvény-- és
történet-tudományi osztályok üléso volt. Elnök B. Eötvös József. Hofimann Pál olvasott, Ránt-raeíster Antal „CJaiun" — a nagy jogász — czimü munkájából. Hunfalvy János .Japán" fbtdmivelési, ipari és tudományos viszonyairól" beszélt. Qr. Zíehy Jenő Ö db. magyar tort. okmányt adatott be a XIV. és XVI. századból. A .közlemények\'1 szerkesztésétől Hnnfolvy visszalépvén, helyébe Keleti Károly választatott. Oltványi Pál földeáki plébános 1000 ftnyi alapítványt tolt. — A sznboli-sl kőszénbányá-ban Vulkanikus k özet faji nU készült kobalt* találtatott; a ueiuz. múzeumnak van szánva. — Európában a mult év folytán katonai ezélokra HOt) millió forint, a nép jóléte előmozdítására pedig HH) millió forint alig fordittnték. — Zágrábban kutyuud\'i hozatott be; házi eb 1 frt, vadászeb -1 Irt. a Öl ebek << írtjával adóztatnak.
— Liszt Ferenez wzjójz Weiniiirim utazik s valószínűiig nem fog többé Komába visszatérni.
— Bécsben u Seliill-rrmlokre L\'L\'itíll Irt gyüll ö«ze. — A in-Agyiir honvédség részére IV l itit fegyver van megrendülve a magyar-svajcai gyárnál.
Heti szemle.
Jmtunr 21-én 1UG9. (B-fi.) Debreczenben U alakult ipar- és kereskedelmi bank bUiyXHJ Irt alaptőkével. Elnöke Tisza Kálmán. - A dunai gőzhajózás buszú a tette tett. — Napóleon herozeg folyvást beteg. — A bécsi józsefvárosi kaszárnyában a huszárok éa dzsidások közt csárdás-táncz miatt veres összeütközés történt — A királyi pár február eleién jő Buda-pestre. — A pesti török Ügynek Ali Kizárni boy. — Karagyorgyevita perébeü a vizsgálat befejeztetett, s a végtárgyalás febr. 8-án lesz. — Az országházát Pesten uj átolokitás éri, mely «ser frtba kerül. — Miniszteri rendeletnél fogva nem szabad a tanúinak bottal veretni a tanulót. — Az amerikai croesns Feabodj György éve? kint 3 millió ¦ 37 i ezer dollár adót tizet. — Deák Ferenc* \', Snvich zágrábi államügyész leányát egy saját faragású csinos papirnyomúval ajándékozta i meg. — Berger miniszter báróságra emeltetik.
— Eger a szabad kir. városok aurába akar lépni.
— Vasvári Pál díszkardja, Abrudbánya vidékén von. — Uj tüzelő anyag találtatott fel Budán, porrásozott kőszén s petróleumból áll, — A t •fchweizi vízkáruk lö millió frankra becsültét-aek. — Lanka uj bohózatának czime: Bella Iza. — 1846 óta a világon Ö4fí ezer siket-néma «8- — A dohány, szivar, és bnrnót bevétele 1868. első felében a magyar-osztrák birodalomban 19,65&,944 frt volt. - Veszprémben nem volt mostanában mint a lapok irák — rögtön-ütéUl bírósági kivégzés. — Montenegróban orosz ¦gazról 30 szer hátaltöltő fegyver hever. — Bttmark egy porosz-orosz-francada szövetség lé-tentéaán fáradozik Ausztria elszigetelése végett, akiért Oroszország üolliciára kapott kilátást, Valamint ea, ugy azon körülmény, hogy a P. tloyd szerint Erdélybe fegyverek és lázító ira-wk csempéaztetnek be erős egyetértésre huzalja a^magyarokat o király éa as oaabirodo-lommal. — Pesten kflmzónueli túlságos fűtés következtében két eiriber mögfullndt. — 8ze-mare Bertáján 184$-íki "belügy miniszter ¦ ako-dmmuai tag jan. 19-án Budán a Schwarzer-féle
-tébolydaban meghalt. — A győr-grittzi vasnt-vonai Ugye a bécsi birodalmi tanácsban még
Hírek.
(.llekiildctett.l SilmeL\'hv I\'\'erenr7 a nagykanizsai választMkorülelű\'-ls k<-C Ízben volt k<"r-vete t\\ I leák-páni vábisT.t>\'>k áltiil felkérKvén, hogy a lefolyt ISl\'ó H, évi ..n-zággyülrt w\\-roényérúl a nyonitaiáslcin kiosztott ji.\'leim^Ti kivül szóbelileg nyilatkozzék, erre nézve jan. Írt-kát választóinak párlkülónbwg nélküli érte-sitése mellett ki is tűzte, hogy ekkor Nngy-, Kanizsán személyesen mc^jelern.\'nd.
Január 1-S-án kora reggelén éléuk közleke-I déa mutatkozott N.-Kauizaa vánw uiczáin, mely 1 egy nagyobbszerti ünnepély nie-tartáí*át fznkln jelezni. A .Zöldfa" vendégfogadó volt a gyií-pont, hová a választó-kerület nagy többsége, a Deák párt béliek seregeitek, innen pedig Palinba kocsikáztak tilaviiiü Ijiji* onubilmi igazgntó urhoz , kinek vendégszerető liikába volt Sü-meghy Ferencz ur szállva.
K-ilencz óra tájban X.-Kanizsa város veterán polgára Babochay János ügyvéd ur a zsúfolásig telt terembe Iójn" e szűnni nem akaró éljenekke! üdvözölt Súmeghy Kerenezhez vi-lős magyarsággal róvid szónoklatot tartván, a váhisziiik nevében megköszönte hazafias tevékenységét, örömét fejezvén ki, hogy megyénk nagy szülöttje üdvhozó elvét követte b ez által e választó ke-I rület intetligenüája s nagy többsége bizalmának oly kedvesen felelt meg.
Süraeghy Ferencz valamint c nagy számú s a kerület minden részéből Összesereglett uri, közép, ugy a néposztály küldöttsége eme szívélyes üdvözlete következtében meg volt hatva s látszott férfias arczáu a bonti öröm s vidorság; keresetlen szép szavakkal fogadta a küldöttség tisztelgését, meghívását; körvonalozta röviden, hogy mily lelki megnyugvással tekint vissza a lefolyt országgyűlésen tartott elv hűségére, örömét fejezvén kí, hogy választóinak érzelmét és óhaját teljesítette s a jobboldal politikáját követte.
Kzután megindultunk Palinból N.-Knnizsára jövendők. Festői jelenet volt látni a nemzeti zászlók lengedezése mellett haladó töméntelen kocsik hosszú sorát, a válaszai polgárság udor-ságát, hazafias ürömét. A községi küldöttek feltűnően nagy számmal voltak képviselve, melyből azt lehet következtetni, hogy e párton találták fel a közmondás jelentőségét: segítse az Isten, ki jót akar! szép volt látni, hogy Kis-Kanizsa város polgárai nem csekély számban vettek szinte részt.
A bevonulás valóban a párthoz méltóan nagyszerű volt. Nemcsak a nagy-kanizsai magyar utcza főbb pontjain, de különösen a .Zöldfa." vendégfogadó terére érve roppant néptömeg várta a követet s Bzünni nem akard éljcnzéssel fogadtatott. A nagy terem csakhamar zsúfolásig megtelt és soknn be sem fértsk Sümeghy követi jelentése egyike a legszebb beszédeknek, melyben nom tudja az ember, hogy az erős logikai következoteaaég hatásának
engedje-e át magát a hallgató, vagy az Unnn-pelt magas műveltségének gazdag gyöngyei fülelt gyönyörködjék, moly a szép magyarnyelv oly bűbájos körmondataiban .nyilvánul. A valóban szép, s az országgyűlés vívmányait oly meggyőzőn feltüntető Deákpárti beszéd minden egyes pontja dörgő „helyeslés* — .agy van" szavakkal koronáztatott meg a közelismerés mindig kedves nyilván illatában.
A beszéd tartalma az Ismert dolgokról, s Deákpárt mÜJtüdésének- eredmény-érói szólt, melyek magukboa mar egy-egy drága gyöngy szemmel ékítek szent István koronáját, mely gyöngyszemek ezúttal Htlmeghy lánglel kének fénysugaraival öveztettek körül, hogy ragyogóbban Itassanak a mérsékelt hazafiak lelkületére.
Fényt é* dicssugárt csak nemes lálck, elvhl-ség és Hzeplóteien érzelmű honpolgár kölcsönöz-h.-t drsz:i^i,ii énteknél \'ily vívmánynak, mrly a TU\'Um\'li\'t mélyen illeti. Jólesett tapasztalnunk és ia*-ggyoződnunk, miszerint Sümeehy Fcnjnez szuplöteltn hounzerelroében nemcsak hogy nem osíiiudtunk, du bizodalmunknak szentül meg ut felelt i ezeutul íh megfog felelhetni.
ViilHhányszor Deák Ferencz neve említtetett percz\'ikití taru\'> éljenzés szakította félbe a szónoklatul.
tlgv óra útin iaiuét üaazereglettünk a dísz-ebédre, m.-ly rt/inte a .Zíildfa- veii.légl^ helyiségei b«;u tarU\'..-it s -l\'Ai teritékre rend\'-zletell; azonban oly nagy volt a válaazlópulgárság száma, hogy !•( k i felül esett ugy, hogy más vendéglőket í« kénytelenek lőnek igény 1« venni.
A fulküBzuntésck hosszú sorát Hegedűs József ügy véd ur,nyitotta meg,gyönyörű ékesszólás ¦ hozatiiis őrömet tolmácsoló szép szavakkal emelte poharát O apostoli Folsége, a legelső magyar polgárkirályra s azután a kamarüliit legyező védanjryal , a Királynéra, mit htirnogó tetszés éB é)j"özés kwert. utániin *j\'>zony F-rencz váronbiru ur núlott s s bonatyakerl, ku-lönö>.-[i n köztünk levi*>rt, emelte poharát rt.--iiiek felköaBöntése multán miutatár^y til azo|-gálhjitna. (Üavitia l.aios ur, !ie*iryiLuk nagy özülmtje IV.-tk. Ferenezért ivutt. Vultak toaslok a magyar k\'Tinányen. Z.iliimi.-^ye lelkes fjU-pánjaert. u l\'eakpart és egyes pártvezérekért h az Í7r. egyenjuL\'ositáfcert stb. valamennyii hAzatiia szí lleiu lengte át. .V kitűnőbb ti\'jiBl-\'kat mondák még : >*üra"ghy, Kovs^ ügy vi-d. \\\'ioU plébános. Séllyey László, Walbach Miir »lb.
Már setétedni kezdett, midén a diaiel>éd véget ért s szívéives bucsuzásokkal s a viszont-láuU reményével váltunk meg szeretett s harmadízben ii ujoJag felkertkővetünk Sümeghy Fereocztól, ki még az auL<Paliuhii utazott.
KTizteUzést aratottVIwíos beszéde külön le-nyumatban megjeleneod.
* A zalamegyei Deákkor által kiadott .Szózat" horvátnyelvre ferditiniik a terjesztetik.
— M e r s i c s József bites ügyvéd t. muu-kntársunk (íyűrött, vásártér, 3"-. az. a. ügyvé.ii irodát nyitott. A szép képzettségű fiatal ügyvédet ajánljuk az illetők figyelme b biztiImába.
— Ö F e 1 s é g e Kitmberger Lipót kismartoni elemi iskolai tanítónak, a tanpályán í>lí éven át Hzerzett érdemei elismeréséül a koronás ezu^t énl.-tnkeresnel ndományoztá. - -
— Sopronban a Deák párt jelöltje Ihász Rudolf, megválasztatása bizonyosnak tartalik.
— A z a 1 a-e g e r b z e g i dalárda-egyletnek 18(31». évi január l\'J-én tartott választmányi ülés jegyző könyvének kivonata -r
I. Az"országos dalegyesület által ide küldött részvény 20 forint oszt. ért. egyhangúlag ello-gm Itatott
II. A nyilvános dilestély megtartására nézve o város tanács áttal előadott azon körülményt, hogv az általa tervezett beteg ápoldai tánca-estéiyt, csak azon esetben tartaná meg, ha a dalárda negyedéves megtartandó nyilvános előadási estélyérŐl lemondana azon okból, nehogy a rövid idő alatt óseiehnlinozott táncz-estéLyek annak jövedelmét csonkíthatnák, mely k\'irülmóny előadott általános pártolásra talált, a dalegyesület azon nyilatkozatát adván hozzá, hogy éjwa a nyilvános ea-
\' ¦\' \'. "ii^!!^SgLSsf9p
télyt folyó farssvnjroa n«m tortjn, de oa if^il»\'ri tin«vigalom estélyett o ozttnóraahot: aa *>taly knUemntesebbé tétele azempontjábA, nsásány \' darub dal Qlőadáaával közre íbg műkOdaL- - - .
l&oó FERENCZ m. k. s / elnök.
— A nagykanizsai fogyiimaainmagyl . bizottmány tuvékony a köztiazteleta alelnfikcl t\'i-Tárnok Alajos ur mait vasárnap délután beodto a bizottmánynak az feszes agyiratokat • a nagy szergalommal készített Bmsmadásokat, nselyace^ rint a gymuasiam alapítványi vagyona jslisrfug, , ¦-a Hzáinadás bezárásakor 28,120 ft s B9 kr-ból sJL : — íde nem szaaiütvaazépitkiWsrabefblytöosM-get, melyről ismét külön száuiadás fog késsittet-- \' ni. Ugyan ez alkalommal a bizottmány lelkes pénztárnok a Tótb Lajos ügyvéd ur eddig kásov fléges buzgóság, s páratlan ügyszeretettel viselt pénztárnokaágról bokros teendői miatt leköszönvén , helyéin) egyhangúlag Belus József másod alelnök ur választatott meg. Aa átodá* éa átvevés ulkaboával történendő irat s kdOTV-megvizsgálására bizottság neveztetvén kL Tárnok Alajos es Tótb Lajos urak óuzetlen, osaVM fáradozásaik és lelkes ugy buzgal mnkért elismerő köszönet szavaztatott. Ily eseteknél legszebb s lcgjutalinazúbb az édes öntudat, hogy a közpolgárosodás előnyérc, a köamfivelUég, előmozditásáro működve, hon|x>lgári köielessé-göknek példaadólag megfel<;lt>;k s nyugodt Önérzettel tekintenek itz ure^liii>\'-nyre, mely ntluv káaságuknak méltó gyümöle*;.
— Hivatalos. U Fcls^-re gr. Széchenyi Gyulát aopnm megyei főispáni hely tartól áUá-
! sától buzgó milködésének teljes eUsmerése meJ-| lett felmentvén, helyébe Horváth Antal volt oroí. képviselút nevezte ki.
— A kaposvári kerület egyik helysége-j egy aranytoll átnyujtásávul kívánja SomsCtck : l\'il iránt tiszteletét kimutatni.
\' — It. Bcdekovícs Kálmán horvát nnnis-tur mult |>éntekeii Hildán.1 Vaxasdra utazván! I ez a!kallóul szolgált a lukóaságnak érzelmei i kiluntéxére. Csáktornyán Muraköz lakosáig* | gyűlt össze na^y t\'.megben, az értelmiség be-i lá\'thatlan koesisoroti jelent meg üdvüzlötére. \' Előbb (iabelies főbíró üdvözlé magyar beszéaV 1 del, mire a miniszter hasonlókép magyarul fe>-; lelt. Kzután a rarasdi, idáig elébe jött küldött-»ÓZ vezetője mondóit horvát beszédet, kifejezvo a lakosság n:igy örömét a horvát minisztei1 ki-neveztalése teleti, ki erre viszont horvátul felelve melegen hangsúlyozta Magyar és Horvátország egyetértését. Várasd városa kivilágítással és díszelőadással ünnepelte meg megérkezését.
— C h i n a i fényképet láttunk a napokban nagy-kanizsai lánynöveldei tulajdonosnő Piringer Róza kisasszonynál, kinek Üa~ chinek Ferencz soproni születésű művész hnv zánkfia Pekkingböl küldötte sziveiyes sorok kíséretében éa concertprogrammjai közöl egy japán it - Nagasakibó! —és egyet ohinai 5bana> haibiíl. Az előadott darabok Rosaini, Choaino, Chopin Leonard, Mendelsobn, Beethoven, Gounod, Weber, Gosia, de h^kivált saját sserse-ményoiből állanak. Helyek ára: eUó osztáiy 3 dollár, LMk osztály 2 dollár. A sikerült fénykép, rm-lven ülve Jachímek van, másik ólok egy eliinni mnndariu vagy mi, Ye-cbudg, fényképésznél készült Skanghaiban, Jochim^k czime a eoneert íven angolul igy hangzik: Soiree .Musicale by Franz Jacbimek from ílun-gary. and with kind asaistonce of a few Ama--teurs stb.
ICyiit pöata.
— Púi-i. Uint mai *iámunkb61 látkattt, helyi ái" d«Lü Tídóki 1i-t«1bí tnbltiu bocrin , Sasnak kflKlását káoj-taUnek yaejank jflrSra kalaaxtaau
— .Lauiíliui* nain adhatjuk tnHtára lapttbk nt-jan, ismml metrum, uláa nagyon prósai Ter> t>\'» «| jobbat kérflnk.
— S. Galambok. Lapnak Kli-Rouárfttnka adau\' t«tik.
— H. B. .a nípoeTelSkhai\' u6M nép kSRwáavt mielőbb kn^Blni fogjuk.
— „A boldog; tala1kosá».-r» a* Irodalom taría u alkalommal nmn l«m<a a talalknaáa boldoj.
~ L- B Bakáin. CáiAaSljak t kOsntt Tntibtr* nórr* mafán laréDMB.
üzlet i - h i n ISX O k:
slaay^anlzta, 1869- Jannir 22-én. A baaaSaiat „a.kátaa «nolk«>U*t nrert báoai l* brlawU vvrSk Sawgajwifa. álul, otslf körtllméaT kB-v«Üucláb«a a noonaEl] sBatálraatn irsraslks^áabte Is rátsuOU, mely jatmsbb qoalltaaii btua mig min-Mg írsamHÍUf hiányaik ltUnl ptanon. Ai árpa is aab a kit Btaljáa m k;Dl]>i»csok meRbiiása kB*ct-^nUbsa. lakpattos áremslkedéa la^atatctt nl3. Miod S kstaSaál auaban koriiloiott habo»Ul ínlelUtott. A b«r ára a sok ela4d é« kevei ver3 lelentkuiíj* alatt lanállL _
Ploozl hsb\'-vaárl keleUrok.
NAüY-KA-VIZ.-iá.N, január 2i-én. Almi aiiixlríni iiii\'rii\'tikrint.
Termésyek:Unui3 h.\'j f.,i.i,.. 4 frt, io kr. irt •ö—M fut 4 ár. St) kr 67—88-íta 4 frt Wl—tHI kr.
2oss18^JOn«. tfr. m kr. TK-aHiil. 2 fL 6& kr. rf a aeríSiCpek, 10—1 Unt 8 fr.GÜ-TOkr. 71-7^
fati S frt. Bfi kr. árpa ko»On«<!(rp«, 0Ü—fiü ftn. 1 fr. — kr. 67-68 fm. 1. frt. 30 kr. KukoricinÖ frt 40 kr^ S ÍH 00 kr. Knkarlnu nlaai Coilnqnantin) a frfÖB kr. Zab 44—40 fni. 1 frt (15 kr. 4(1 -47 fm 1 frt 70 kr. P o h • a k a 60 — (í.-l fm. I frt á.\'i kr. «0—fifi fta 9 frt. 60 kr. Patmuly f.,)iAr » frt 9») kr Passnly, tarka 3 frt. i\'M kr. 8*iiaa másn. 2 frt kr-Bsalma 1 frt 2Li kr.
Becsi penzArfolyam, ján. 22.
6B/o moUliques 61.— ; b"/H nemz. kölcsön Gú.yO; lrJOO-ki álladulmi kölcsön lx\\.bi); bankrészvények Ö.7Ö; hitelintézeti részvények 2o<>. ÜO; London 121.10; ezüst ágio 118.70; arany darabja 6.71 kr.
Vafluti naponkinti menetrend;
Indol
ft óm reggel B Ari
. , tl^lntau 3 fin ..ir* Dinla folGI röggel & Ar*
Heti na-iptöjr.
IsMir m-m 30-hl 186».
. 11\'.- ói heü- Kathotikua nap- Protanins 1 Qp
»ap tár naptár "ti.
iLb.\' tí. Si \\ kanál m«ny*c*6rLl.
Lubáo II. 41 Sz.
¦ii Vssoriip" 0 +lmo»Íi" C lk4*r ». B
tli lUtf.1 Pál funttüata Pál focdaL w
>(, Pollk, ToUk, »
27 )-ier.l. Ar Janu* KrUoniom
2H t^utnrtnk N. Kar. Marpit Ü
•»lt I\'Aiifek Valir
8U Siumbat Martina Ad«Srunaa
Fdolös szrrkoszU : Wtjlfitt JfaMf. Scgcdmorkesitó Bátort! Lajst.
Einladung zu einem Glücksvereuohe !
An S. Februar 1889:
qtwinruiekilng dar gnum von der frvien stadl hamburg jurmiliVle»
Geld-Verloosnng.
Ki«T«o«»d Gawinne, worunter Hnuptrofler von Cl. _ «OOOO. 50O0. 3(M(>, *UOO, 1000 «• — Am t*. Februar 1860 beginnen dio nanpi-Iithongen dir (rraaco tüo der IMoa Stadt Hamburg garantirton
cm-xtixbk.h&xt.-\'v&srl.tyctmxua.ss
_ am la Mir» 1809. — Nr«> TausiDd vlrr llamarrt Siewlnnc 1 Prämie und 17,200 FrUloOM im Betrage von
Einer Billion 795,265 Bark Courant
raunen hierbei gewonnen »erden. — Den pSmten Haupttreffer bil.l.-i uine der nuehntohonden
8°a°2q5,ooq, 175,000, 15>,000, 145,000, 140.000, 135,000, 133,000, 131,000, 130,000, 129,000, 128,000, 127,000.
Die nähere Eintheilung der Gewinne ist wie folgt :
1 Prämie & n. 125,000 a. 125,000 5 Gc» ii m. 4 OOO . m. 20,000
1 Gewinn * » 100,000 100,000 io , a . 3000. . . 30.000
1 a , 50.000 50,000 so . a . 2000 .. . 160,000
1 a . 30,000 30,000 100 . it . 1000 .. . , 100.000
1 a . 20,000 20.000 loo , il . 500. . . 50,000
1 a . 15,000 15,000 100 . i . 200 . . 20,000
1 4 , 10,000 10,000 8993 . il . 100. . . 944,265
1 4 , 8,000 8,000-- ». Fri. ------
2 a . 6,000 12,000 9400 Uew il. 1 Prilline. m. 1.709.265
3 • a . 5,000 • 15,000 17200 Freiloose il SS., . . 86,000
/.ll-l
M. 1.795,265
iilllllg ali I
.Ti-
i-*ung kummel
B -N.
Kar Gewinne werden gesogen.
Fuj ftänjmtliehe obige Ziehungen und zur IWtl-[dun Gewinnen kostet
Ein Origrinal-Sta&ts-Authell-Loos fl 8 Oest
4tt> AnftritK*. denen der betreffend.- ÜeUne \'"> "•\'« Hnnk-N -1.1. t.i^-i 1.1 ...t.I.-n *,.furt
prompt «ruffümlirt. Jeder Tbi-ilnphnicr erliXIl mfwrt nach »taicgi-fuiidruer Zrrlnii^ •Ii- .iwil.au- l.,»io. Gewinn« nonii\'ik »iiIit Staat*-üb ran tic pruui|it auubcmlili. Ifan Iwliebe Mv-k direet tu wendeii au
ctis-*,u s, stelucieoker ss comp.
Bank- und Wtctiaelgricliaft in Un.i.t.urj..
iff
\' t •
Herren oder Damen, ¦welche iim Kanizsaer Platze and dessen Umgehung ans-gehri\'ifeti\'te Bekanntschaft haben, wurden gegen sehr gute Provision als Vertreter für eines der grössten Etablissement für Wien
fertiger Wäschd »uil Leinwaaren grsuebt, für Ainertmute "Wnarcu und
>in t : Coilectionen sind 3
bis fjtut fl, erforderlich. — }!in;iuf Beflectireflde wollen virh direet wenden ani üb \'
k;ii>. kon. ausschl. priv. ETABLISSEMENT für fertige Wilsche nnd lA-inen-Waaren.
LOUIS MODERS
\'l\'urlllaubeii Kro. 11. (i!U-:l.!)
lÉLETB ZTSITáSI OGTNÖXU
kik mi\'irii\'li:!" bizfositék-kül bírnak, nagyon i\'lö-aTös ti lii\'k-lek mellett ^zonniilalknlmiiziist nyerhetnek. Bővebben tudakozódhatni
Lenek Samunál
(1M.1- li) Sopronban.
PAUIi HALM« Büchergeschaft, Engelgasae Nro 2 in Wien, lieli« pv^en portofreie Einsendung von 2 Golden (ohne WerthaDgabe) überall hin franco folgender. Musikheft:
Eine SHinmhjMESfon 5.9 der bolirlitelBn Opern-melodii\'ii nun Cznr und
-Zimnjermann, Stradella, Ernani, Beiisar, Lucia, Prophet, Freischütz, Indra. 1 iiiist, Kreuzritter, Sota Ohiorn, Tannhüuaer, Zampa, Martha, Eegimentstochter, l\'iinz Kugen, l.uctvtiu. — I,oieht nrangirt su «wei Hunden vom Mnsiklehrer Zahn. (1115—• 12,0)
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
WEISS és LED0FSKY
norinbergl-, disz- és rövidáru kereskedése Nagy-Kanizsán,
fonteza, a Korona vendéglő átellenében
ajánljak t.id.fa. feln.r.ll raktárokat, u. m.
validi pottendorfi kStfipamirt,
legfinomabb berlini gyapot, szovfi pamut és fonál, aelmeczi, török- ?8 tajt-pipák, ¦esivfa^zAm». pamut, czérna és .elyem^zalagok, valódi tninalftu, varril-taania, nnaM nunbnrKl Dégyairrea kttto-eséVlin, legújabb férfi-ingek, gallérok éa nyakkendők,
női azines alsó-rahak,
leány- íb női krinolinok, mindennemű zsinorzntok, rnhadlax, bélesek, gyermekjátékok, pénztárcziík,
tiöriylcöia-aatoiaxnole,
h±.r*:: réztnllak, ú-enok,
jtatfon-kanalak i* gyeriyaiarték,
.tátik. aatUU- <• iwb-aiiak, oll«L, tlipkil. ririjok, Unom Elicrrln,\'.
aliamo loll«tt«-iupp«nok ^ mlnd.n r. nKkl>« „igi, cúkkek qqa—ij) * Iqrjmánjroib trón.
Pályázat.
~ VagT*Eaais«« rito* k4p»b*J3-t«*.öl(rt« JSCD-iL jamiAr 4-<\'-n larlotl a t|7 virttai naniTBVfiBok ,Exactora faliUitajit elliaiarostA, mely I btiohátéra eiannel piijumi oj-liuilk. :,^ínV,paljiaiÍkíAl kWinUlík a magyar, ¦ ha lohol a nánet njolvl.rnl, i|7#!*tta7T- da aaawTlteiliouí tflkelet«* JárUat^ff.
^kaaimTOTOatk évi B*etí*e 500 frt. PaljUni kWinók Mhlvnlnak, ¦ „^J^Al/ap^TaaTatkat, a kípwéftt igasald okminj-okka! gyáitiol.tr«, ¦$wkkwlf}l \'frbrn*r \' IWfc\' napjáig a ritmi Unieikoi banrnjtaik.\' Mt.Saü-KaniMio. íh&t. J.nuir hát-in.
K HALVAX JÓZSEF
polgárra Mtar.
1 ! IHUS1AUEMI ! SPOnBILLIG 11 !
: Garantie für Neu ! ! Tadellos und elegant ! ! LS
, L>r. kr. .arili. Mari* . . . 35 kr.
ßebnt rtnr Jnnpfrau . -\'f, kr. , Am Abend . . 25 kr.
Erb/irtef Uobct . . , , -Ji\' kt. . Wandrers TraDin 25 kr.
Ltmre <U- la prirre . . 2.r> kr. .Inn l-\'nann, Heimweh . 25 kr.
Donco Kotpiíp . kr. fri htinfniied .... &> kr
M»mtta ti rí Haut . -J.\'- kr. Aar ber, Doli« . . . 30 kr\'
Bergali an re*cil . . . -\';"> kr. l.ie lif«rtinen .... 40 kr"
CarillOD du clodier . -J.\'. kr. Ita Silb«rflfehchon . &¦> kr\'
La belle atnaiun« . . . 411 kr. ni ácliUcht bal Prag &0 kr"
0^9* Alle 18 Hede zusammen nur 4 fl. "W
Opers-Albm krillant «<iMge*f*i:rt. ß Ö|.era (rntbah^tid, nur 1 fl. — 30 der neu est rn an 1 bolirMor-trii TbbZB elnioln i 10 und SO kr, ¦uiamrrx-n nur 2 Ü - Dje l»ll«iltE«lefl Opera der Oeganvnrt : Egbert, Normo, LI«« Juan, Troulia U.ir, Rigulettu. Martha, Btradella, F*a»t, Hn!{cii«Ufii. Krlinne Itplena. Frei.chOU. Kra dutoio, alle t2 BnaamDi\'-n nur 6 tl — 64 dor hflicbtrsten Oöverturea ton Motart, Webpr.Atttlrr,It->aairti,Ütit(ini,Rnr-ihaT^u,elianibini.tluni!ctlia. t~ oin-«ln 15, 20 tin.l 25 hr. alle 64 itütinman nur 6 fl. - 12 der bolinb-te«l«n Saloa-Campatiüanen von Jaij-mnnn, Atcher, Honplcr a. ». «. nw J t - Taai-AlbB» I8SS. rnlhaheud S WitUer, 5 Mln>clic. 4 Galopp, .\'J Koduira u. a, w. Im Uanton 29 Tsme nnr 2 fl. — iHflead-AOmai rjnU.altoud 24 leichte Cgmpaiitlonea nur 2 fl. — 24 Opera-Pvtyoatert f>tr Kindur, «usammcu nur 2 iL — ..Hamann\'. Uede.r-AIU.ini LS der lierflhratcitan Lieder m.Ammeii nur 2 ä- — 40 (Uttoaal-Lieder all» Kationen nttr 2 fl. - Hs^art iSramillche 1» 8o..«teri 2 fl. -Becthovaa •Smwtllcli! 88 Sonaten iii«arainen 3 11. Fraal Sehtbert, MallorlW"l«r. dia Klntamiae, HcliKan^ngenng. KrlkQnlg n. •, w. lU-Mnirocu B7 Lieder für 2 fl. — CbOpJn\'» 6 berühmte WaUor atuammeii 2 tl. — Caopia\'a b«rflbmta S Palonaliea luumcnoii 3 d. — Paaieta, ni-uolar Walser von Oaofray üq kr.
111 ßarmnüa fBr He« 1! Tadallea Bad eteoaiit 111 "t^
Jeder mit Geld begleitete Auftrag wird sofort promptes! rapedirt! 1 r^truchnahme Ist nicht zulässig, da
die Poat solche von Deutschland nach Ungarn nicht besorgt. — Für reellste Bedienung haftet die bekannte
Firma, an-die man sieh direet wenden volle.!
Malz-Extraet ond Malz-Präparate,
Unter biefer Uebeif<httft bfr „SBitttei wthiiixtfty ^ttffe." RcbofteuTc 3)r. äRarffrreittT nnb SDt. Johann ©djmtjltt, in ben 9lcbacMft>aUcn %fyctt Kr. 41 Dom ß. DftobcT 1868 \'otgenben, eie bott taufenben Slcrjioi alS Sdlfom nncrlanntcn öttb bntd) bnjdjiebcnc kHcgcnten öurn^a\'S bura) 4*ofltefcranlCT«^rnlri. fate anögejeithnden, forote auf mehrtm SuÖfttUungcu pmä$t= frönten Johann ho1t\'\\tyn SLSalj-^robuftc 6tttcffenbcn «rHM:
3»h brn ^ortft&rtttrn brr mibliinija>m SBifItrt(d>a(t iu 5rfrnnt, ins unb ^rtjaublunp, t>a Üranl^rUtn, btftmbers ober buia) bit ^oi\' (o)ungiu brr ^IjpfiDlogit unb tÜjnnit, btfingt rt fio) brm benfeuben ürjtr iinmrr uir^r auf, frini Arilntttti mit BTt>§ntT S^crlitbr an* brm nu&T naturgrmäfecn unb auf bw ttmälfTUitg btS meitftljlioVn Digani«. niufl Sinflug itebmenbcR Steffen ju nxSWrn, aie brr pl^arinaceuiifttjea Äfld>e ju rnlmbmrii. !CirfrS Sifefrtthtn brr bctju- jtlflt fid> am entja)ii> bmftcn unb tlarftrn bei ber ftnOrnbuno, bffl 5Ka[jrfl nttb ttnb feian 1 Capatale in fina grcfjtu Stette Don Sniätnrttng4rraRfI>TUtn alt Lvril> unb OiabrmiUfl. ttfl fmb ba« 3RaU unb feine ^räpaTatt nin)t etnia ali) tini (Siiibntung ber Fenint ju bttradjirn, tnbrttt bafifribe féou Don ben HcTjtrn ber Jjltrftm fyittti in Krfd>iebnicn aranfbcitfH, befonbcTä in fpldifn, bit mit erfd^pfutta. ebrr lionfitinrion etnljcTgP ben, mit djntjcn aiigctufiibrt würbe,
L*tc fo pirlf in Mtif grftanbene ^>eilmi«rl hr Sergrffridjtit an-IjctmflcfaUen fmb, |p traf tiefen SajhJfal audj baa \'JWal^, al# «, urte fr plcle attere ron ben Aeriteli nernoiläfTigte .JwUmittrl, wa Paint suf^rnemmen unb cmt tyntn, Wim uno) nia>t cffinrfl, in ben ^cil> fdM? neuerbtnflS rtngefubrt wntbe.
^cfouber* wrbient la btcfrr SSejkljunR bj& Wfal.j ttrtroct Vr-Der^ijpben ni tterbeit, baf bnrd) feinen 0«balt an •tutfrr, ftuljlen> fäurc unb nMtpfjpf rint ttä^tenbc nnb bernbigenbe &irtuni) aueubt, eie ©trrrrioiirn, brfuiibfTO bie in ben <Sa)tcimtauten brr l\'unge nnb .para-nxrf.iniiir, rraelt, .iiifllritb nniilnbrrnb auf bas*IKtid)Hnci*mbültnife brt Säfte unb fcrbrrnb auf ben Stoffipea>fel eiumirft.
Untre ben ferfditebenen SHatj^efinaratni itebmen bic m ^»cf-liffrroiitrn Johann Hofifin Wien(ttfirainri tIhk \\f»U.). nSmlid) betten \'JWalvttriTact, lKali.«b«olabe, SHalj.$rufl-Lrjiiboiie, SHalj. frätttrt-^äbefeift, i-faljttiSutn-IiMtetnnifrife uttfrrritiij ben rrften $loQ ein, tmfc haben fieb bieff in Tbet Ibat bri jablrciaVti Sranliriten als uOTAfinlitne* fflittrl Wtoabet Siübrt bat man biet\'elben mit ttrfolfl an-augenxnC\'ff itf;irn ercrbiit, al* Sertöhing« unb ^rtluiittel beftfeLbrn, cngm niiilitdjt Srantbnt fbopprlte ©Ueben unb Sttepbelu, \\omh)l tnnerltdi als äuBerlid), in ©Öbetfimn, bei inunm ttnb äufeem ferriti» runiirn, wer ber Girren ttnb i*nnyn, bei Hungenfa>n7InbFwbt, bei frr&*< artige» unb auberni böwrtipm «JW^njörrn.
Tie Wal.^bjber, beteitet an* ber^off\'fdjen OTaljreätrtrt^fibcr» ftife babeli fidi bt *rrinnbuBft mir beni inarrii^rii &ebrana)t brf WaU Grtrattré, brr TOalä.<^riTbt)ctifl.6b«eiabe bei frreptjnlpf« nnb rbatbitifrtirm Veiben ber Äinber in %ol#t feblre&after unb fa>(ea>tft ffr-iiübruu{) unb baburdi lwbinghTStTFpt>tt(Äu*yb™n8lbdrrro|jb^^ unb TL?ad?itit\'djcu V«abreiben, ^rxbrnauftiribungen, «triflgteH ber Qrelente, lmnpatbifd)cn ÄbfcrfTen, Vtu>nxacc unb anbrren a)ronif(ben l\'tiben brr (Meimtr. ÜBit febr künftigem tfrfptQe roaben fenteT bie waty bäber benutz bei dnentfeben ^lernenfeiben von 2a>daV, boftfrifaV« Reiben unb iWeiiralgtcn ; enbti* ftnb bit tri Ärai.firtteH brr ^rawrrf\' ^euge jur ©embigiing fraitTbaftcT, conpjrfHnr tHri^tiißra mit entfa>ie\' benen \'Jeu^en angetwufift woTbett.
Tie SruftaWalj fenbonfl baben ft4 ai* fdilrtmlefenb nttb Iln-bernb bei ^aUiribrn , Äebllcpf Sabnbcn unb rrtsfenetn ^nftrn enoiefen.
EMesan iltatfefl kaken atea scasa oft a.edlc!a.i*JM Aniarftiia» Earaaa\'a Iber dli 10HAJ9I HOFF-teben lbWl-He.lBabrsii^at»M DSiataerl wbA werden wir aielnteaa di UHM aa Dr. Med Cawpaaya, NrtJtter sei aatarhialcrlQchen fanaenai zu Pertig&an (,o»tl\'TruiJBr-i.i, rafltfurl Bon«.
errile: Ö ^lafdwn il»al^(rrrract H fi., 1 ^fmtb 3»alj-GWunbciW tioocolabe \'^rr. I. 2 fL 40 fr., 1 ^firnb «r. II. 1 fl 60 fr., (bei ;> i\'funb ^ftttib aratifl.» - Gilt grcéer Garten ©pn*«n# tio rr., ein Ileiiter ^0 er. — \'}la* ait^würt« trieb im Sortiment ntn)t unter - ©ulbcn erprbirt.
Ba^T* rrr üNal^&rtraet t|t in (!n>w Kaniiaa rrrrärbig W 0frmi Johann IttMrnlHirji Ä Jwaof Widliach, Adulf Schwarz HB* Jtwef S.mnier. I)
BOR es Seit
Atulínitt tisztelettől jdunti a» Oxietb«n.tuk és foj-raaitó
¦ynek, htijiv
(JI1I-J,2)
iltnni tnubL >> hamburg.
valódi soproni tiszta bor itezés üvegenként .........60 kr.
jschwechati exporr-ázok ser . . . 30 kr,
iliizumánvlm tvlntik, a honnan a bonni üve^ 0 kr. c. a tere. Úrig ipcdtg Ili krjiivii] viavxavallatik.
WEDí und BIER.
Dur (leferti^to houhrt aiub hiuniU nnziuuijrun. daaa ihm tob (^¦xihaftafruiindon
echter Oedenburger Natur-Weln pr Halbo
Flaachen.......00 kr*
Schwechater Export-Lager-Bier . 30 kr.
auf Lii^ir (íi-^-lieti wunlen. wuvun fUr die Irnren Woin-Flna«li«a pr ÖUlt-\'i \'> kr. und fUr itiu llierKhweheti H» kr. rllckvorgntM ¦nlen.
math. Neubergor
rruBHbnrgar\'ncitDm Haust:.
Wajdita József kiadó-, lap- éa nyanidatukirdonns Nngj-Ka níinin
7942
Ipgy-Kaníz8aT869. január 30-án.
Zala-So
Xyolczaűili pvlí>!yln>
SOPRON- és
kereskedelem, Ipar,
jedvc
SHEGTÉKRE.
zdászat, tudomány és művészet kfiréML
SiprlimUJI íroíá n kiadó hivatal
WAJD1TS JÓZSEF kanr»karwkad«ieben.
Oazdaaxatl nézetek.
I. pályamű.
HpH Gr. BxápaV, Béla aalawesyei FSispán nr Által f--li—cinkje Idtftiatt 6 irb. nag7U aranjrra.
I. A veti Bagnak fonttmága.
Kincs oly egyén, la birtokának —- legyen az még oly csekély is — felvirágzását s így a lehető legjövedelmezőbb fokát elérni ne kívánná s e végből iparkodván felhasz-nálni minden ajánlott s czélszerünek bizonyalt eszközt, czérjának minél tökéletesbcni elérésére. Kezdjük pedig nézeteinket annak alaptényezői egyikénél — a vető magnál.
Hogy nem mindegy — bármily magot vetflnk — ezt ngyhiazem az évenkinü eredmény — termény eléggé taoositja s nem ritkán hallhatónk sóhajtozni. „Bár mag hazámat (vagy egyéb vetendő eleséget) jobban megválasztottam volna.* Nézzük tehát mire fordítandó a figyelem a vetendő mag \'választanánál;
- Minden magnak megvan bizonyos ereje
— képessége, — mely által lég — meleg i nedvesség hozzájárul tavat éledésnek indul
— világosságra tor — á főidből kibúvik — a földben pedig különböző irányban gyöket ereszt; s minthogy mint a kibnjott rész, mint pedig a zsenge szaksa gyökek táplálkozásának első tényezői — (eszközei) minél érőteljesebbek ezek, annál vigabb a plánta életkorszakának első stádiuma — több tápszert vehetvén magába, gyorsabban fejlődik -s vígabban nő.
Ezek elérésére tehát okvetlen szükséges -hogy a vetendő mag csiraképes és tökéletesen láfejlöaott legyen. Csiraképes pedig azért, mert minden magnak e képessége bizonyos és a család és faj szerint különböző időkorlátok közé szorítva van, melyen tol emiitett képessége gyengül s végre tökéletesen elvesz — csiraképtelen lesz. Tökéletesen kifejlődött valamely mag midőn érett-gége ntán is bizonyos ideig a tniérésnek en-\' gedtetik át így például igen aczélos bnzo, mi rendszerint a korábbam aratás által éretik el — vetendő magul épen nem tanácsolható.
Kern kerésbbé lényeges a vetendő magnál a fajminőség tekintetbe vétele is. Kémes és tiszte faj ntán várhatunk csak nemes fajt
Azonban valamint a legnemesb fajú s legszebb minőségű m»" — művelés — gondozás s szakérteién. /íyában elkorcsul — elfajzik — ép ugy a kózép minőségű is, — azok kellő ápolásival tökéletesből a nemesedik.
A földet tehát kellően művelni mulhat-laiml szükséges nemcsak valamely fajminőség megtartására, de annak tokélctesbulésére s igy a termés emelésére nézve is; mert csakis szakértelmen alapuló művelés következtében bontatik s oldatnak fel a földben létező tápanyagok, melyek természeti állapotokban a növény életre alkalmatlanok » szervezetükre emászthetlenek. S igy jólehet
Előfizetős! föltételek : ¦
IUk7b«R hiaku p«*dn MlW*
egín írre : 6 írt. - kr.
Fal útj-í ¦ - í , — .
Kmogyedra - 1 . 60 .
valamely földtalajban a meglevő joldatlan állapotú tápanyagok daczára is — valamely bevetett termény növénye csak siulódik — teug s elkorcsul.
Ne feledkezzünk végre el a magnak megtisztításáról sem; ment legyen az minden fű és egyéb oda nem tartozó magvaktól — melyek szintén a földben kikelvén csak a tápanyagok fogyasztóiul tekinthetők s azonfelül is összetett egyvelegőkkel a minőséget lényegesen csökkentik, már pedig a mindennapi tapasztalat bizonyítja, miszerint a minőséget a mennyiség soha sem pótolhatja.
LIEBBALD Bfcs\'I.
A zsidó tanügy a congreasna előtt.
I. pályamű.
Mfoa Qr. SzSpiry Séu aalamegfei Ffflipan nr Alul nerelgnoti cikkre kitHaOtt 4 drb. magyar araojra.
I.
Be ¦¦tini aaOat, hallgatni — dióm,
Kétségkívüli, hogy az egybegyütt con-gressusnak Bzép és fontos feladata jutott osztályrészül, Oly feladut, melynek józan megoldása nélkül a polgári emancipatió nem is képzelhető. E feladatot nem tartjuk épen oly fontosnak, hogy azt gondolnók — mint sok mások, miszerint megoldozásától függ a magyar zsidók léte, vagy nem léte, — de mindenesetre oly fontognak, hogy sikeres megoldásától függővé tehetjük a magyar zsidók biztos és a korszellemmel haladó jövőjét. A magyar zsidók kultus életének közepette nincs időszak, mely ily~mozgalmak-ban nyilvánult volna, — nincs időszak mely a magyar-zBidók kultus életében oly beható események történetét rajzolná a kor tábláira, nincs időszak, mely annyira követelte volna minden egyes hivatottnak erejét és tehetségét — mint a jelenlegi. Ez időszakot arany betűkkel fogja bevésni a közvélemény a magyar zsidók kiutas-történetének lapjaira.
A lefolyt választások alatt minden józan magyar ember beláthatta a magyar zsidók politikai érettségét, — ha a congressusi teremben az utolsó szó fog elhangzani, akkor talán el fogjak mondhatni — hogy a magyar zsidók a polgárisultság tekintetében is tökéletesen érettek.
Nem esünk kétségbe, hogy itt-ott olyanok is választattak congrc&susi képviselőknek, kik a szó legteljesebb értelmében meg nem erdemlették volna, s kiknek képességük egyenlő a zérussal — s kinek képességük elpenészedett aranyok képében a ládafiában hever, ezért nem eshetünk kétségbe, mert ezeknek szava a congressusban is csak egyenlő lesz a zérussal, s mindenesetre lesznek ott olyanok is, kik képességükkel e képtelenséget ellensúlyozni fogják. Mi a szol-lemben bízunk, mely ott a jobbakat a józanabbakat átfogja hatui, a mely nem oly szükkeblfáséghen fog mutatkozni, mint némely országgyűlési képviselőké a modifícált
lábftc i.eülaarérl \\-n»r 1 kr.
8-íior 6 éa mlntlcu tu rabbi WlkUüUert 6 kr. Béljfffaij mimli-ii u-riM beikwü.irt 3ü kr
A „Mjill Mtm-"K7 [""tit ««r UikUiLáAi dija 15 kr.
Hirdetéseket elfogod:
lm; HAabknuteíH 4 VOOLBR. U-wt*-, Bar»> h StBttswtau: ÖACHHKfc TAltflA. S*C«fc«a: OPPKUK.
népiskolai törvényjavaslat fölötti viiázás alkalmával.
Zilált községi viszunyuk egyengetése nem csekély munka.
A kultus testet századokon át reá ragadt piszoktól megszabadítani — óriási feladat.
A zsidó iskolaügy rendezése — ez a legszebb, a legmagasztosabb, — mi a congres-sustól várja megoldását. Erről a\'iarunk szólani, ezt akarjuk fejtegi-tni, — s ha csak egy porszemnyivel járultunk e kérdés megoldásának könnyel biteséhez — meg leszünk jutalmazva.
„A gyermeke!, előtt emeljünk kalapot, -- mert ók a mi uraink* mondja egy szel-lemdus német irú. s valóban igaza is van, mert szabadübli institutiuk életbeléptetésével, a gyermeknevelés fontos kérdése lép előtérbe, — s ez valóban a kérdések legfontosbika is, mert a gyermekek okszerű nevelésében fekszik az állam biztos jövője, és ez képezi virágzásának tulajdonképeni forrását. Nem mondák már arégiek is : Totios rei pnblicae :uudamentunj^|>Fadolescentinm educatio ? (Az egész köztársaság alapja a gyermekek nevelése.) S azért, ha rendezett községi és kultnsviszonyokat el kerül hetién ül szükségeseknek és fölötte fontosoknak is tartunk, — a zsidó tanügy rendezése a congressusi teendők oroszlány részének tekinthető ; és pedig két okból: Erkölcsi és anyagi okból.
Ha tudni akarjak, mire van szükségünk legelőször tudnunk kel!, mivel nem birunk, azért e sorok ezé íja, a magyar zsidó iskola-Ügy jelenlegi állását híven, igazságszerücn és egész mesztelenségében ecsetelni, és az egybegyűlt congressusi képviselők figyelmét reá felhívni, kik kőzött lesznek olyanok, nik azelőtt kevés figyelmet fordítva a tanügyre e tekintetben nincsenek annyira beavatva, vagy olyanok is, kik ezt azt kicsinyítő Üvegen át szeretik nézni, és sokkal kevesebbet látnak, mint a mennyit tulajdonképen látniuk kellene, — és ismét lesznek olyanok, kik a Talmud-Thora oktatáson ki vili az egész tanügyet a seminaríummal együtt Calíforniába szeretnek utaztatni. — Ezek közül csak azokhoz fogunk szólani, kiket a tanügy egyátalán érdekel, mert a többiek ugy sem hallgatnának meg.
Nagyhírű tudósunk s a taaitók lelkes védője Schwarz Gyula ur azt mondja, hogy az iskolaügy nem csupán paedagogia, hanem egyszersmind politika, s ha mint fájdalommal tapasztaltuk, a hátultöltő puskák politikája nyakon üti a paedagogiát, akkora tények tiszta logikája szerint, az Összes tanítót karnak kell feljajdulni. A fennebbi mondatot joggal alkalmazhatjuk a zsidó iskola Ügyre is, sőt mondhatnók, hogy a zsidó iskolaügy szervezésében több a politikai, mint a pacdngogiui anyag; mert a zsidó iskolaügy majdani szervezése határozza meg a növekedő generatió szellemi- éa anyagilag polgárosodó irányát.
Tehát épen ez alkalommal őrről szólani nemcsak nem korszerűtlen, hanem égető
szükség, s hogy erről ez idősxerint oly keveset szóltak, azt csodáljuk és nem is cso» d Aljuk.
Az emiitett körülménynek oka nem épen oly könnyen fellelhető, de nem is oly nehéz, jóllehet az ügy állásit egészen ti ztáu kifürkészni nem lehet, de erre nincs is szükségünk. Egyetlen felekezeti aataJtfcö^öayÜnk a gyorsiráazat rillámseb&ségéfél tűnik fel a láthatáron, és két nyelven dicsőíti a haladást vizenyős cotrespondentiikban, és kézzel lábbal tevén meg szépen a tempót, a hattyú méla komolyságával úszik a felszínen, mutogatván fehér tollazatát és sárga csorrát, s alkalmasint halála óráján fog egy gyönyörű dalt zengedezni — hattyúdalát, — mi ezt szeretnők már halhini, — mert se nem árt, se nem használ. — A „Magyar Izraelita" a férfi erejével tüzdöu, de a* .Izraelita Közlöny* az agg gyengeségét fitogtatja.
Az örökösen tartó párttusák folyama alatt még annyira sem jutottunk Magyarországban, hogy az ortbodoi és reolog elnevezések alatt értett fogalmakat kellőleg definiálni tudnók.
A fejlődés haladása 48-ig az egész civilizált világban volt észlelhető, csak 48-ban állott meg. A 48-han történt kitörések le~ győzetése után szükségképen reactiónak kellett történni.
Azóta számtalan phásisokon mentünk keresztül. Szükségtelen a 48-os események hatását a mennyiben azok a magyar zsidókra befolyással voltak ecsetelni, Upozzunk az elmúlt évek művelődési történetében, és vegyük szemügyre specialiter a idookat, ugy hiszem azon következtetésre kell jutnoiifc, hogy a 48-as évek eseményei a magyar zsidókra nézve különösen áUlakulási befolyás-\' sal bírtak, mely befolyások hatalma alatt 20 esztendeig nyögtünk, míg végre — az egymással mindig nagyobb keserűséggel bot* lódó pártok daczára oda kellé jutunnk, ét el kellett érnünk azon időt, melyben polgári és hitfclekczeti fejlődésünk fonalát tulajdon-képen csak megkezdhetjük. Megkezdhetjük
— mondom — mert ha azelőtt fejlődtünk is, az okozat nem mi magunkból folytai
— hanem fejlesztettek bennünket a kÖrfll-mények, és tette lehetővé fejlődésünket tt a negatív erő — mely a kftlső benyomásoknak ugyan pillanatnyira enged — de nyomot nem mutathat lel: Szükséges, hogy mindezekről bevezetésileg megemlékezzünk
— bár tárgyam — a tanügy.
!>ü a tanügy szoros összefüggésben áll mind polgári, mind hitfelrkezeti életeikkel* -Mondám elóbb, hogy a*- elnevetóscket orthe-dox és neológ még kellőleg definiálni Mtv tudjuk, s oz tény.
8 ha az első elnevezémrak van is wJnl-kép positiv értelme, mely ép oly messze ,. csík a fanatismustól mint a-tuilatUn>igtöl és ptszkoáságtól. — a második elnertuá*. \'. melyet a magukat orthodosnnk nejeiő Wtr^ sörsosok a haladást kcdvnM t«SltfilTÍaTe;; (szerktutfoégi pékliny.) -
^^jjBjpoJpS-— cgyítolalí., semmi .Ttelemmel VfcmniK*—A«a férfiú, kineklütczikkelyeil még a legorthodoMbb zsidó is magáévá tette, 8 melyek imakönyv (luk bon, és vallási \' dogmánkban fol vannak y^Te-M korának egyik legnagvobb tudósa p|t. De a mi régi ianiticusaink és moderaf(a legocsmányabb cselekedeteket vé»reliajtó)ibrthodoxaink, kik ; pillanatnyira kezet szoritottafc egymással — szeretik a sötétséget, s mig az cfcók valóban csak a sötétben tudnak élni, mig a világosságtól, mint természetes ellenségüktől irt ózdnak, addig ezek az úgynevezett modern ortho-doxok guuyos - szemhuuyorgatásokkal mutatják álezájokat — melyben el akarják hitetni a világgal, hogy ők — mig egyrészt a martvr?4g aggodalmával tesznek eleget a szertartás minden egye*, pontocskáját ruás-részt libeiMlisok és tudósok is tudnak ienui. — de mi ismerjük ezeket a — baglvohat, s azt sem kérdezzük : , Vajh ki o. es merre van hazája.* A lélclcvásarlás a legorsma-nyabb szolga tettek egyike, - s kik lelküket képesek voltak úrul tiszta lelkiismerettel o! aranyaikat ?
Ha mindazt el lehet 1
conlissák mögött történt, r; ejtene mindenkit. De ne gyünk győződve róla. lio kell; az érett szellem békókba szoritini, mig-Bégben tespedő a nérkt}! i* ritva.
Minden téren nj vildy sokat tenni, a politikáin u Bin, a bölcseletin ugy mini ; csakhogy a világnézetnek kipusztítani, mig a tér, ni-foglalnia kell, tökelete en i lág nézet — lia nem phra: BZÓhmi — az egyéni j\' tökéletes kifejc/e-ur. az tmberjség fogalmával.
inelto amula
t- k zvozni a ini ¦yja ma
liar
f In I n I 1
; latlanul legnagyobb hőseinek és ezek korá-j uak történetét azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy akkor, mikor az mint czél egé-\' szen távol feküdt, hogy még akkor is az |.emberiség, az egyéni jog eszméiért küz-I Uöttck.
De a mi ügynevezett, vagy ugy esti falt orthödoxüink nem akarják e világnézet lételét elismerni, mert ennek tudatába ni;m jöttek ínég, s ha cgvík vagv iná-il; s/.úlni ia merészelne felőle — akkor tajd-il-mi - a >zavak alatt — a msz akarat kigyója lappang.
Elmondtuk e/eket, már ivik azért is, bogv iuegniuta>suk( iniszetinr. -/.etil íigvünk tárgvalásánál a pártok fölútt állunk, s nem épen az Tt kívánjuk a seuiiU tninuol . uiert a magukat orthódovnak neve/ok véleménye «-7iTiiit szintén a hitromboló .neológok" k"/.e tartozunk, hanem azért im*g mkubb.
a! - bee-ulel t-tn i.-lt ellen
¦ ki-bl
olia
rl.L.l az
¦Li.ik r;
¦> lapu//un at a történelem köuyveit, s vizsgáljuk elfogu-
k 1 1 I < jiíink .1
n.-k net I a z^ni" i szálai
kell : part. 1
.........
,-kol.M
Uh.
kell .«/ ;,
.k.-ir a.\' kk I I ikolailgy gvnk n".l. Süt mond i eiei lenvegi
>kod,
l.diet. Ii.igj enut\'iv eg\\es
az iskolában gyökereznek. > azért a
zsidó szervezkedés első kérdése — a zsidó iskolaügy.
¦ Do vájjon miképen lehetne biztoj ismeretet szerezni, a községi tagok egymáshoz! viszfinyaról ? Miképen a község viszonyáról az iskolához ? Miképen a lelkész viszonyáról a községhez és viszont az előbbinek az iskoláhozi viszonyáról ? Miképen lehetne biztos adatok alapján constatálüí az ezekben és ezek között előforduló visszaélésekét ?3 pártoskodásokat \'í
Hoszra fogják talán néhányan magyarázni őszinteségemet, de már kifejezem, hogy minden álszégyeu uélkül leplezetlenül fogok szólani, mert ha mi ez alkulommal akarjuk hibáiukat takargatni, akkor orvoslást nem várhatunk.
Pe mi okunk volna nekünk titkolni azt mit szemüvei? nélklil is künn ven láthat min-
d 1
I k f I k
mik k
oli. le
fi d
zetünk
i sajtóban 10 —12 érdeklő czikkeket. a titkolózás balgn-rvii uiinden. mert a ihi.\' csuk a/.un volt játszass., le bérelt
1 t rem I unir ez által rsak •nek e«v része, -
HoKFMANX M<)R.
Levelezések
I »el.i Orda. >.„„.m: k tl-u-d J m,1.-A i.-mvrn.tultH.;-\' .-iij- i--l-ni.-ken v korszaka-
Liftll elleklii t v ,l l..\'ilLlliLi; liariokai lü?>
hiszwn. nem ix.ijY inuat kov.-tek el. ha ff kr.
k..faeg riei-t. hilMf IMIll.l-i.\'V.Ü ŐQ- t* kUlön-
ii II I 1 p d
eit azert. mert lakúik u ..->•!. sok vagv mondhatni muni^t, tekininbr-n ur,.,, kozeí állnak
ásl d 1 I
őfcet bátran iker-faluknak nevciheijuk
KirvutériMiuk p. kitűnik nbbou ifl . h.ipv mind WmplutDuk. raelv v. SL-hibt\'D. mind íaki.-lijuk. mt\'lv í)rdac viu kuzu*. >-^vok ük nvdlv-. szokás- ?3 jellemben, meri luindAaayian tüsgyó-kerca — mint jt?li-zni Hzckjnk — BiulfUrtt mn-
pyarok. FoglalkozáBqk általib^O a tuldmQve-íéa, öanxekötre a fonyódi bortwmelÍÉ**^ mely égy őrsi láTolaágra foluxik. Határuk berkes, etaknem kiatleOf de anayirml meglepőbb a ki-látii a íélórmiyira~nulIAmzó Balatonon át Zak-megye regéDyea;hegy(Hrc.
Kjtaaégeiak n»v#xet*»óggel sem rejgiság, Km egyéb takiatetben\'nera dicwkcdhetnek; Caehi-rfll asonban kegyelettel meHegysem, Wgy ko-rin elhunyt, szép lelkű költÖQÖnk: Spergely Bosnyák Kiza Bzületéihelye.
Ennyit rúvid is mer letétül Ami tárBfia életünket Uli-ti, fiildny, ugyszólv&n semmi, a i^; napjaink unalmasak. Ritkán merül fel esemény, iiiüIy liennünket a nyomaDztó egyhangúságból kiomuluc. Utóbbi butukben a biní-én jegyxi-valaüztifl huiÁ némi hullámzásba a szavazók küdéWtfiL, dv aajnoa ! ez is inkább a caapazékek ben nyilvánult, éa pedig nem a legdicsórcteisobb modürban.
A farsang bekóazOntével, mit többaiőröa, é\\öak utczai kurjuatás hirdot főleg ahásotiabin -dok » eladó leányoknak, gyakoriabbak tuégia a barataagus üsazujOrotelek, melyeken hiányuk upvou a városias fán^-, do meg nn a. Eamalos uuliuniHBfíAfí. kedv éa megnyerő eazinteséfr.
\\ ulikimkoit a kovetvalasrtásról még hallgat a kp.mika. annvi azonban bisonvos, hogyanon balparut oliaji. s kulonösfiii a somogyváriak, kik máji biánvában K. azabadelvÜ kézmú-vi.-s, kisso emelkedettebb polgártársukat is hAJ-landuk vuliiáuAk me^válufiztaai, Így b^azéltR kei kuldunjuk. kik a napúkban Csehi és Orda felül laroii i:i ugvbeQ f. hó ií\')-ára tanácskozás veírt.-t( .^oinogwarra tnegliirá. A mieink Gás-par I^jusc cmlRjrfiuk. A lerndo mozgalmakról kewlbb tübbot.
MitíliSit soraimat befejezném, egy hallatlan esetet kell mfg felemlitcnem, biionyoa eaehi iisitl\'Mti«). egréniat^gríJl, ki Palatinna
1 ¦¦(.[ iicv alatt m-bany réaxverő kegyéből blde-L\'tli a v!tlf»k**n. Knnek, állítólag a ioayódi k.iri\'sTiiabítn üvegei erőszakoltak azon
u*»ir\'riz\'l>í>. m"lvi az Ptitjuetls e helyen meg-n..vfini nem eneed. A szerencaétlen, pár hete i^írzasztij kínok közt fekszik bajiban. Mint halliuk. prof Zicbv » méltósága (lengyeltóti) írvogviia* ví-treu nnnt orvosi curiosumot legkö-i I II 1 k Id d ü üt.
M\'.l\'t kik követtek el e barbár kegyetlenaé-pvi a kulonuen is szánandó emberen, mindeddig bizonvtulan. miután a beteg rállomása határozatlan, leien velünk a yiasontlátáaig 1
IIAJGATO SÁNDOB.
Kin
T A R C Z A.
Hozzá.
il.
: Lopj milj ti\'ii Jí*n
Bafli lelked égi bájlionába
Imidkoíni jár a l,!kcm.| Tmidkotni- 1...-.T onvím Mter*. Uilj hűn ón, (c is oly hyu S3cre«» JCI. \'ÍJ — *SX >ij wlág Úrul fel, Mrlj tetj Vau k/j^l /¦ fiíUrel.
Uibor AJkail r&nua tüit-l m r Qrdik láiaj tekinieti-m ; L« •irmcíml\'ra a kfnjr ragyorr,
Ha Btai Uüak kia i»tériem, H a íöajek a poiha hullnunk, Mfljm te Jirsa, kedroa alak. Ho(rj elCttcd Tirágok terc i Viililaon OrOkr.j já kedrrc.
FarUem fRnsr-. kfillűl Icikcl \\ BTtcayre _kölli ilnlnukót,
Hogj a magasban rniid.illmiitn Uagai lelked maganlntát. . . .
Honnan aatdtlgTs bírálhatja,
Uogj ai voiber mily paránj, árra !
Ijren, d* én DegtiteatUlk:
11a lasj, k*f7«lbaa r^aaualflk.
Emma.
— Történelmi b quél j . . (Foljtataa.)
Bagolyvárt felkeresvén Várady Emmát azo-háMban, ama szolga társaaágában találjuk, ki raajjérkeztekor aborleveÉ»el megkináita a vole buaimaaan baasélL:.
í?rr Mit mondtál ? — kérdé kiváncaian Kmma .Bodrogi elhagy fa a Tárat.
tójST^JgM,— felelt a caatloa — a ugy lu::luni, *asy^:tO(iV ideig nam u fog hazatérni, ni :rt a TrwÍÜtÖtf«- OHzágba, •urunknak, :. hát "-éVembomí van ázUkaégu, bogy nn-iuri-
\\JÍT&% -r - - • — - - \'
^ *- ti«fre9Dsd(mn cmburl fizolt Kmma, mig ^ Éatiaii ¦ránalmni: kif-r>tr*t .vonul* át, ly«t
n\'iglnn a gyűlölet halvány azinr foglalt el. — Milu- uziili. hirtelen nn;gragodva a szulga kr/.\'-l. - hivek o Ilodni^ihoz einber.-i .-
Hívek, iniTt félnek tólf. mim u uutól.
1 Mit L\'ondo],/., nem l-h-tni-- la/uubwt .dó-
i iil.v.ni .i várban?
I Ml 1 II ! I
t- M 1 1 k I k
I 1U1 l lik
a rm idtíbbet. Itodrogl futiák^i-ni ki n.-m ta-
I n.in...«i.-i nkl.
\\ I I
,.k azt.iii siki.-n Iliz7.uk azt on.l k.-ib\'k mi - ¦ (> él. itt vai
i varban rlzarva --v illában
lék.tzni róla.
Mi 1 11k II II | i
— Lk én mcgj-iik aiwzonvgiii , iinxt tmlud ni\'ru azaha/1 soká időznöm nálail, e már jó f»-l-i\'irdja itt vagyok.
— Meg Állj í szólt egy rocaegö bang, ni\':lvb«n mindketten Bodrogiét ismixték ni«g. — Tár pillanat múlva a falban álló Mária nzitb-.r kifordult, egy Botét nyilán látazull. nndyr-n út Bodrogi ldpwt a szobába. — Arcza retUílietCb volt, a féktelen dQh, a guny ugy elturziüik azt. hogy alig lehetett benne emberi arrzra ismerni.
— Oyáva szolga — BZÓli — bügy morwl megszegni jiarancaomat, nem nioniiám-o bogv nem szabad itt időznöd, a min-, imént momhiil már fél órája itt vagy. Kár, hogy nem hal lottam tflbbi tizavaiiint ím De n.; tjtvőzxál tílbhi\' — mond, h hidegen vové ki tÜHzóyból pisztolyát.
A szolga remegni óra- inait, keble felült, közel látta vó^\'.inljilt.
— Mit akarsz.— kiállóit l\'jiiiim móliunn--Ulljea hangon, mig Büuiiici iJíihuM megveli-ül «7ÍUr:\'.,tal: - tiVítlcm, ,,/. én „zolnVnibiin bul ak.-.ro.l, hogy Veled ngviitl lakjam. ,kar,/. e víi t ontani V do ha valaha Híer-jtdtJ H gvlllolele-m. t kiengcMztdni kívánod, ugy v.i einbernuk in- ; fogaz kegyelinozuí.
Pellet alali -
Teak
« )j!Bziulvát Máté mellért tarU\'tia. N \'ai V
—• Ha önkényt ide jösz, megcsókolsz, o raii-ktídat viszonozni emredwl.
unirne határozott léptekkel ment a kiicrjesz-
k k 11 I
é hálás : élete i
edui k I
ula.
gi ajkat niegesúkolta, ki Tita, 6 a esíikut üzjizaziin>-
\'Itel a hölgyre, hagyá el a mentve.
már rég nem voltam !
Emma kilVjtekezett kar-11. L\'aak tvlényire azereaa
íztTcllvk. o kéez vagyok il kiiiokat , melv.;kvt a
^llek.
— .-izerrtini n\'ired - oh soha ! szolt megve-lult\'p a hok\'v. - Ll\'vau mit azerotheinék rajiad Lelked feketébb mint a zivataros éj, mu-)vi.\'t csak nelia hasítanak át a villámok, de me-Kek megvakjijiik azi. ki merész szemmel nézi őket: kedvetlenebb mint az alföldi farkas. Avui:y lesiedei szeresnem, hisz mikor azt Isten leivniieLLv, meglel ed kezett, hogy embert teremt; rútabb. iji*ziobb vagv a kísértetnél.
— l.iniiiHiii iu uilszigoruan bírálsz engem, ne tekints a hibákra. hib:i Ikül ninr* halandó. lá«d furró szerelmetnet, • viszonozd.
— Nem — lunnél bár a legszebb, legnomesb férűu a világon, becsülni igen, do szerolommol felruházni nem fognálak, mert azl már elajáo-dékozám, kezeirn;! BBzivemet nemes lovag bírja.
— Hah! ezt akartam hallani, — kiáltott dilhösen Hodn.gi - előtted tiprom össeo lovagodat, hogy láad, mint bánok azokkal, kik megrabolják szivemet. Sirj csalfa némber, kosortl leaz a te soreud.
Hodrogi-tilVOKOtt, Emma pmlig azendu rao-unlylyal ajkain ölt karon ny.ék.-be, nem törődött liodmgi fenyegető imivaival.
— Hála neked Intenem, egy ember életét mentei tem meg - szólt Mátéra gondolva s egy helyre merrjtztett szemekkel, gondolataiba mélyedt ; s mig a/üz tiazta kehiét a nemes tudat — hogy egy ember életét menté meg — dn-
g.iM/tit ; mi\'; ilrtatlan ;-é|./e|ui.\'. niim i> m.r ^asztoa lelkek »ajátja - lr-t(/-it.-k jutalmát óu-niagábaii kerete; tid-lig a Mid H.idrogi boszut l\'uirah »iv.li »zivé»K-n, de Kumni gmiiuia képea liIi a boszut, iuUirvi.zr fejéTi* h.iriLuni.
Idüjo lesz, hogy a máaík Emmát i» felkereu Bilit, mert állnia íö.rtéiiotihikn. kiaeé több lénv f\'jg durittutiii.
Egy félreeső oldal épületben, nedves szoba volt lakása: ablakai erősen voltak rácsosra; ajüija folytonosan zárva volt; I a padlatra vetett penéázes szalma volt az, mit ily körülmények közt tán bútornak nevezhetünk. — Szen hevert n hölgy, rendetlen baja, kuszált csigákban omlott még mindig csábító, gömbölyű tagjaira : tejét könyökén nyugaszti.
Ah! do az arci; -- ha láttátok a hajnalt, midőn a csillaguk királya trónjára lép, a az ég azúrja bíbor köpenyt ólt, ¦ ha láttátok mint tolják fel terhes barna fellegek vészt hozó fejőket, s rútítják el a hajnal kellemes arclát, akkor lehet fogalmatok Emma arcikifejezésének jelen állapotáról.
N.nide iiiiiU\'n elóször találkoztunk vele, jn-noi azépnégnek mondtuk, mely az ifjn heves vérét hamar forrásba hozza; s most a kerekded vonásokat eltompitá a báDat, a fajdalom ajkán, s szemein a kéjes érzőt helyett két rettenetes indulat, a boszu, és gyűlölet ülL
Alig, hogy mi felkerestük őt, ajtaján a zárt csikorogni hallotta; megtört fényű esemeit a nyíló ajtóra forditá, melyen Máté lepett be.
— Nos mit végeztél ? kérdé bágyadt hangon az érkezeitől.
— Minden a maga rendén van kedvesem — felelt bizalmasan Mii lé. — Az őrség részünkre áll s lerázzuk a basa igáját magunkróL csak alkalmas pillanatot kell várnunk.
— Ugy hiszem az nem fog soká késni. — A török közeledik Mohácshoz, nem fng nagy erejébe kerülni, hogy Lajos királyt legyőzze, ¦ aztán ránk kerül a sor ; s mi megfogjuk védelmezni a várat, Bodrogi szivébe pedig saját kezemmel akarom mártani tőrömet. — Aaután mi leszünk az urak Máté.
— To és én — visxonzá édes odaadással a gyenge férfi, b a hölgy mellé ült.
Mily társalgás fejlett ki a két egyén közt, 02 nem vág beszélyünk körébe, annyi bixonvoa, hogy a gonosz jeliemu hölgy faltudta basesálni szépségét arra, hogy magának az íráég köst pártot uxeruxzun, tudott hatni Máté érzéki Olivéré, mert ezáltal vélte kivihetőnek tervét, mely nem volt -gyéb, mint Bodrogit megölni.
Két lui
ioli.
i ha ta Ml ko ?i k az életben,
k-agy a legrt/.i,ronabb barátság fejlik ki közöttük, vajíy eg_\\ má.-t w uunUiitik meg.
MILTÉNYI BÉLA.
t Kolttaláau kOv.)
Alttcf\'Lrndva, január 2&-dn I8G9.
Mi ez idén szoraorunn titltjük a farsangot, — Alfó-LendYjln .egyetlen" egy_ bal sincs, pedig a > mait évtizedben és a viztizfui ("forradalom) előtti , korszakban milyhiresck voltak nr Alfló-londvai bálok t mennyi sok azép szőke éa barna angyal yettbennük-részt a- mily finomul muiaUunk e valóságos baráti körré változott fesztelen otho-
- nias bálákban. - , i ,
Sajnos, hogy most már csak raz emlékezőt tárja fel előttünk az Alaó-londvui báltermei, mert a vállalkozási szellem nélküli vendéglős rideg szava ugy is-Bvuto"-t mond.
Azonban néha mégis, csnk lopojjk ,pgy kuv alkalmat, az ÖasxcjÖvololro, így tíirtont éi folyó hé 21ión este ia, melyen mint névnapja cJmjisld-lyéu szeretett barátom Zárjeczky -,yinczo_ ur herczeg Eszterházy pénztári tÍB*tartti)ánál mintegy tizeunyolczan (még a két arányira eső Pátiról, ngy Lentiből ia) mogjelcntünk elmondani őszinte\' kivánatnnkat a óhajtásunkat, hogy az ég hosszú.élettel, sok szerencsével áldja meg őty — a szíves baráti fugadtatáa. a nagyszerű a : islettaljes yacáora ea a szír vigasztald finom bor mindnyájunk kedvét felébreazté s zene hiányában igen kedves és bus magyar dalokat onukel-tunk, melyek > majdan rkOnyeket cs&luik ese-meinkbe/ami nem is esett volna szégyenünkre mert hiszen ugy ia régi szokás az, hogy : sirva rigad a magyar 1
Tegnap január 24-én délelőtt Alsó-Lendván igen szép látványban részesültünk, az égen ugyanis, reggeli 9 drótul 11 óráig két igen szép • teljes szivárvány és egymás mellett három--nap volt láthatd, --r-\' o hitványt tra-méazotcsen1 egy a naphoz közgj Alid fekete felhőn megtört napangarak idézték elfl, azonban még ú támadtak próféták, különösen az Özvegy nők közt, a kik a két áln&pban a burkus és muszkát láttak
- kik az ígazi napot fényétül akarják megfosztani.
Ma 25-én vásárunk volt, de nagyon silány \\ eladó sok, vevő kevés volt, — a marhának igen magas ára volt, egy pár félig hízott ökröt 400 frtra, jármas flfcrüt 320—340 írüu o. ért. tartottak.
E. D. KÁLMÁN.
rHeti szemle.
Jnnuár 28-áu 1ÖG0.. (B-fi) Amerikában legújabban vcgyészileg készített papírból vizvedreket, moadótálakat, serpenyőket stb. készitonekí — A magyar-írói «^egjIet.lBG8^ik- bevétele 10,284":Trfc — O-Knaizsán. Haynald Lajos érseket léptették id kflvetjelBltul. — Erkel operája .Hunyady László* 17^ezcr adatott elő a nemzeti színpadon; janT27-én volt 25 éve, hogy először adatott old. — A „Morning Post? szerint Ilisimirk fentz lUtotta Ausztriát, hogy gr. Beustot bocsássa eL.további megmaradását casus bellinek tekinti. — Holdfogyatkozás volt 28-án éjíel után. — Bratüno oUh miniszter 30 niillhV alUnrragyra-rél nem1 tód számolni. — A prágai pánszláv - ootniténak az orosz közoktatási nünisztor 1000 ritbelt ajándékozott. — Scitovazky Márton bárány atnegye 18ül-ki főispánja jan. 17-én\'meg: halt — Radeneleben &00 lakossal bird faluban tarai egész évben senki sem halt meg. — Milánban egj~ gazdag Greg ur minden vagyonát jéí&ony czé^kra hogyományozá, a kamatokat eaak akkor kell kiadni; ha Üstökös láthatd. —, Dr7 Balassa hagyatéka 480 ezer forinton felül van. — Damjanich ós Laliner holttetemci & máesái Caernovits kastély kertjében vannak eltatnetre. melyek felett a kertész folyton virágokat tenyészt — Kiss József Bem utolsó hadsegéde hazánkba visszatér. — Böszíirmónyi ve-tsÜjtt hetes. — Az országgyűlés egy behívása ¦pru.3-n vArható. — A Kjtwlyfebérvárf pénz-Yerddben a lefolyt évben 2,885,588 db. arany ¦ eaOst pena;Veretett — Ohassepot Pesten van^
Tert mutasson be. — Karagyorgyevics pere STÜránosan tárgyal tátik. — Pozsonyban városi -nOBHinot létesítenek; helyes és utánzásra ~ méltója A:;!fl\'Floh-\'\'erimu\'német clczlap szerkesztője Ranarfver bibornok torzképe miatt 3
havi fogságra itéltutott. A mtilt évben resten 12;ít!í> rgyén fogalutt ho_.— Táncsics azoiuovi-lágát visszanyerte. — Anglia vasúti mozdonyok javítására 14—15 millió forintot ad ki évohkint. — O Felségének a napokban mutattak be 4 honvédot a tervezett egyenruháiéin; a király inngynrul beazélt vclÖk., A-burgban nem kis érdekeltséget idézett elő aVúj; egyenruhás honvedek raegjeloaéso. — Á bonv. miniszter ~ren-~ dclutó szerint n katonaságnak gyakorlat alkalma vul nem hznbad BzántófÖldükro lépni. — A umgynrserdélyliiini kegyes tnnitúruud Ezeiuély-zute ü\'áb.
Hirek.
— M i h á 1 d i t. levelezőnk irja jnn. áo-ről: A csurgói vdlnsztiiktirüiet h^irminezktít községének kuldüttsógo nagy ezáiunuil liaztclgctt Inkoy Júzsüf volt kdvut\'umiU s felkérte a kü-yeljelöltség ujhúli olvAllahleára, nzonbnn erre uuin. válaszolt, do déAkjiirti miVködéséröl 8ZiU mot ndott a azép bcszóJet tartott. Végeztével egy Bzuut-mikldsí tgyéu eiuult szót a kértu: bojrynjovó ortx\'ggyölés\'megnyitásával Gürgéit kargesaék ki az országból, egy csurgói polgár pedig a czinkotaí nagy iteze visszaállita&át
j sürgeté, 120 teritókü lakomával fejeztetett be a tisztelgéa. Hallomás szerint, ha lnkey ur a követséget Lem vállaliá el, Hegedűs József ügyvéd ur Iéptottetik fel, de csak ugy, mint nekünk irják, ha deákpárti elvet vall.
— Dervnrica János zalamegy el birtokos jan. l\'j-án tercül oltárhoz Deák Hon kisasszony t, Deák József ügyvéd s jogtudor leányát. A koszoru-lennyok Deák Erzsike b Lics Mari kisasszonyok volánbk, a vőfélyek Lics Gjula és Deák József. A nagy számom] jelenvoltak előtt Svcndtner plébános sióp beszedet tartott. A menyasszony nagybátyja Deák Ferencz sógorának hirtelen halála által akadályozva volt rósztvenni rokonai Örömében.
— A mintegy 1G00 lelket számláló Galambok községnek két bábája van ugyan, nzon-ban az egyik, ki a téren némi ismeretekkel bir, teljesen elöregedett elgyengült; a indáik pedig hivatásához nem ért, a nrra lábbaja miatt nem is alkalmas, /illitólag épea ezen okok miatt legközelebb egy szülő asszony életét veszté, — Felkérjük tehát az illetőket, hogy hn mdr a község o tekintétben annyira megfeledkevik kötelességéről, figyelmüket a tárgyra ia terjesz-ezék ki.
— KomárvároBon mintegy 17 tagg.d megalakult az , pl_F;asd-égjlűt^_JuehMegeacn- ia megrendeltek öt-félo lapot égy-^gy példányban.
— z a 1 a-E gerszegen jan. 2G-án tartott a megyei központi válflaztmány ülést, melybon elhatároztatott: hogy n követválasztók összeírása kerülotenkint febr. 17-én voendi kezdetét s az Bsazciráa 14 napig szakadatlanul folytatiatní fog. Meghatározta tolt egy szérum int, hogy az összeíró küldöttségek mindegyikéhez 3 rendes és ti póttag mtnt ambulánsok választassanak. ¦¦,-!— Szent-Balázs községnek Zalamegyó-ben, évenként 3 országos vásár tartása engedélyeztetett a. m. febr. U-áu azaz Szent-Balázs naj>ján, űrnapján és aug. hónapba csü nagyboldogasszony után való hétfőn.
— Állatkínzás. Budán az állatkínzás mcggátlása czéljából Qgylot alakul; soBbleem volna az talán annyira kívánatos mint épen nálunk Nagy-Kanizsán, a folytoni teherszállítás a vasúti indóházhoz b onnan be n városba oly annyira megterhelik a szegény állatokat, hogy minden húsz lépésnél meg kell államok s ükkor irgalmatlan verés és éktelen káromkodás közt indíttatnak tovább. Ha van a szebb érzést feszegető emberek közt még az irgalmasság gyengéd cselekedetének gyakorlására vonzalom, ugy bizonyára az állatkínzás elleni jószándék tett-legcsítéso volna.
— ö Felsége .Jánosháza tüakárosult lakósát rdézéro\' 300 forintot adományozott. :
\'-NyÜ ván 6b t Iszö n o t Zalámugyo Letenye járási urMiggyüVésí követe éa az alsó-dombónü olvasó kör tiszteletbeli elnöke tekintés Királyi Fái ur az alsó-domborui olvasókor könyvtárát újólag 5t> darab hasznos könyv- és 4 érdekes lapr&i olufizetáascl mogajáhdékozva
gazdagítani szíveskedett,Imgy éden Imzánk e határán a különböző nemzetiségek közt kedves magyar nyelvünk miveléaére, az irodalom áldásos terjedésű ez által U előiuozdittissék, vnn saerencsém a kür ikszes tagjainak bálás köaeo-netét nyilvánosan tudtiira uilni a haznliaa-adományozó urnnk kijelentve, hogy hvcxta Ügyeiméért njhez^álvájárszpm.elű^ tisztelői lenni níeg nem uziinUnk. ívelt Alsó,-Doinboruban, január (i-An l8lií). Az alaó-dum-borui olvasókör novóbeu IlirHuhler Jakab ni. k. titkár. b
— O FolHÓgo. n, .sopronmegyui nemeskéri és a vasmegyei schmidrathi, jmezinezi és keme-ncsaáp ág. hitv. egyház községüknek két-két hz:iz furintnyi segélyt méltózUitutt lugkegyel-mesebben engf^lélyezni.
Ugyszinte üuniogymegyei nlsd-vinyai és nemes kiafaludi egy házkÓiÉi-éguknok is két két száz forintnyi üaazegut engedményezni mél-ülztatoit.
— Nagy-Czenken jnn. 24-én tartatott a ezukorgyár helyiségében n lövői kövotválasz-táai t.!rtekczlút. A nagy számmal jetenvoltak Urinényi Miken mellé siirnkoztak.
— V er há a Gy ula lapunk t. munkatársa, kitől legközelebb egy azép beszélyt, kűalendünk a m. kir, pénzügy miniszter altul adóhivatali segédtisztté neveztetett ki,
— A lótenyésztés nemesítése végatt a m. kir. keresk. minisztérium tudatja a hatóságokkal, hogy 40—50 db. 4—8 év közti csődört fog venni, az e czélru hnsznns lovak tulajdonosai, ha lovaikat eladni óhajtják vidékünkön, Kaposvárott, Marczalin, Nagy-Kanizsán, és Sopronban jelentkezhetnek.
— Lapunkban oiulik\'tt főúri esküvés, kéthelyi gróf Hunyndy Irnro és a kellemdús Gyóry Felícitás griif hölgy köziitt Budán a prímás által jan. 211-án tartatott meg. A boldog pár Somogyba jő. iBten áldását kérjük a szent frigyre, q,
— Lukácsi ur Marczuliban egy Keszthelyről -Marczalina vezető vasútvonal kiépítésére nyert engedélyt néhány nap előtt. Hunkár István mérnök már tanáeskozik is az illeti! kereskedőkkel a terv miként leendő kivitele felől.
— Gyors előléptetés. Az egykor oly kedvben ztngő költő, L barátunk Kormos Béla ügyvéd s Pestmegye tiszti alügyészét a jan. liií-fci hivatalos lapban olvassuk : hogy a bolügyinÍnÍBzter,mÍniszteri fogalmazóvá nevezte ki s már \'itt-ki számban olvassuk ismét, hogy C FuUúge tiszteletbeli miniszteri titkárrá ne-vczt&4ri.-~—
•— Z n 1 a ni e g y i» i tJpolczaí vál kcrületlná a balpártiak jelöltjei: (Jaígó Istvár ls Hl, Cd-gány Károly, Kovács ltezafl, Nogy 1\'álc* Öááry\' tíergply lemond ük jcÍGltsogökről Kerkopolv\' Mér árira. ^
— H ti\'in »gy mogy oi atádi kcralctlmn , iso;mi9Íuh Imrü ollonébon a balközép XantW ^nfw^lépteti-képriselöjelöltöhfül. «
— Sopron m e g y «i i Kis-martoa kerQlotíl " deákpárti jelölt llirötUy Akoa "ur programmja^ ¦ megjelent, melynek mint as Oed. N. írja min^i den sorát ragyogó Bzahodaág-szellern lengi át*(
— A napokban Nagy-Kanizsára akár-\'\' " házba egy hateg ügyén axállittátátt tolöneiittca^ utján, a kocsís rémületére azonban még az ntban
a kocsin meghalt. • \'
Irodalom.
— A„SzcgediNéplftp\' első fobrnárislúl: kezdve ismét megjelenik,mintatiszaridékihal-i oldal közlönye. Felelős szerkesztő ftzőnyi János.-
— Megjelent Wagner László szerkeas-\' tette „Gazdiíazatí Kiir\\i\\pya tgrtnl^tt"1^"\' tij lap ¦ a uaegbzünt „FhIubÍ Gazda" helyett; \'
— A „Ju lirtrát" czimü lapot Heckenast\' Üusztáv beazüntette.
— Aképzőmüvészcti társulatközlőnya a .Müeoarnok" megszűnt; szerkesztőjének visx-azavouulása következtében.
Lakatos $(§0$-o r tánczvigalma jan. 27-én fényes\' erodmehynyel tartatott meg, a „Zöldfa" vendéglő helyiségei oly tele voltak, hogy mozdulni nlig lehetett. A kút növendékek ügyességét zajosan tapsolták s a tdneztanitót éltették. Boros János tüzesen húzta az ifjúság tüzesen járta, igy a vigalom kivilágos kivirad-tig tartolt.
— Z a 1 a-E gerazegon a városi tanács az ottani „uj kórház" vagyis beteg ápolda jnvára febr. 7-én az „Arany bárány" vendéglő teremében polgári tánczvigalmat rendezend. Csicseri Ferencz zenekara működik közre, Belépti-dij 80 kr. Jegyek előre válthatók Isoó Ferencz, Hubinczky Adolf, Horváth Miklós és Fischer Miksa uraknak Szünóra alatt a znla-egcrszegi dalárda lelkes tagjai néhány dalt fognak szívességből előadni. A nemes varos szép buzgalma tanácsának ezen emberbaráti intézkedése erősen hisszük, méltó ^yjszhangra lelvén, n kedélyes mulatság jótékony czéllal van Összekötve s igy minél számosb látogatásnak fog örvendeni, szivünkből kívánjuk,
; — NyilvánosköBzön o t. Miután családi körülményeim N^Knuizsa" városából távozásra intőnek, el.nem mulaszthatom a városi t. tanács és képviselő-testület, a nugygymuasíumi igazgató és tanári kar b az összes lakosság részére hálás köszönetemet no nyilvánítsam ; alkalmilag bátor vagyok Adolf fiamat, ki helyembe jő, kegyeikbe s ismert pártfogásukba szívélyes bizalommal ajánlani. Mély tisstelottel Nagy-Kanizsán jan. 30.18Ö0."
FONGRÁTZ ANTAL, torno-tanitd.
w^aitL posta.
— P. Ö. QoLift, Tíajek nelkatlefSa eiáfalá bbs> ttk tinunsxft léten, M^llíteíitű. Áigoodglubli dab-KOxatat Tarunk Ennek aaé{> jnvGre jt.goiili loUibiL
— H. Alsó-Dombam. Uleta helyen iiivr»kD(]j^k -kijelentéül, hogy *r*Uo aemmi dljt acia fog4-innk «L
— E-D-K-A? Ígért benúljt islre.eu vaatsDk. :
— .Oj-Grl KíIiIDdt* t uurkentSs^-únek rendean kuldjQk Upaub caerepélibuijaC, mini o\\j Utnaak,\' me\\y keletkesdsílok óta LQ Itiaír&ub,
— B. Galambokon il ctifolatira irt «UcueaafoIa-_ tot meghocsál, ha nem lioxsak. Kik e dulogbaa tcnjallÁJt ismerik, minilkét kOslemcnr ulraaaia époa clííBégea rolt. A vitát befejaíettnek "lekintjak.
— HU UlbáJd. Síireieu vunztlk.
— A .POtaí Levelek\' Vl-l;Át bíivabb me^funtolir. utia aiemélveikedu polemis kcrüláíe miatt — aen hoihatják. ?01 Önben U a lei-íl mgy rünt rági do--logrúl iiólt- - Buctinat!
— A „Kandi Kiirt" ? havi fiisete a papokb&t cz-pedíaltatlk. Ai elkíjé4t Wajitita Jó*«o( <xt n^mdiji— uak rounkikkalí taltarhcItaeV okosa.
— Ba. F. Z-Lg*mcg. Vcu™, vaL\'íiinQlrjr oU leaaek,.
— E lapot érdoldö aaon miutkAUlok vagy levalek melyek bérmeutetleu adatnak fel, vagy egyáltaliban -a ijüa-SomoKji Kfiiiítnjt illatú kftldo mén veket a lap felelűt azerkeastSJD uoviro U rjQk ciimostebit. Csak a macánQgjben, tajrt „Kasai KJÁri\'-bo* aauld lavelek^ » KIldczncnTDklntiistcflSíinek o lap srjúdixö&aitfljóba*. \'
A n.-kanizaai takarékpénztári választmány botránynyal értesült arról, hogy a Kanizsán ; működő politikai bal-pártnak néhány hive pár nap előtt az itteni városháznál nyilvánosan a -takarékpénztárra vonatkozólag kifakadván, aat jelentették ki; — hogy : a takarékpénztár vá-laaztmányn részéről ezen részvény cgj\'lot helyi* ségeiben politikai öazvejCi ve telek tartatnak, nem\' csak, sőt a penz kGtcsdnzést illetőleg a bauV-pLrt -hívet tránt idegonkedés jelei adattak.
Miután a takarékpénztár ezen u lap talán ha* zug kijelentésekkel, az ezen intézullul érintke-zésbo levő nagy közönséget illetőleg, na ü hitelét és tekintélyét nem csak, sőt szullunii és: anyagi állását is megfertőztetve látja, hogy pedig ily rágalmazó, s csak indulat által elkábj-tott agyvelőkből keletkező, a valósággal homlok egyenest ellentétben álló kifakndásokat, a taka-: rékpénztilr hallgatással helyeselni ne látszassuk, azokat, bár kitől keletkeztek is, ezonnel vgúsa, megvetéssel visszautasítja, s a koholmány nyüV-vánitóját mindaddig hazugnak és nigalniazónak-jóllemzi, még állitásának valóságát igazolni kó-^ pes nom leend, — kijelenti ezek Mytáa a ta*. karékpénztár, hogy ő hivatalos loendüiben semmi féle politikai párt színezetet nom tsnrer, politíkni Összejöveteleket pedig épen soha norni tartott. — A választmány megbízásából. \' ;* TÁBNOK ALAJOS ; igazgató. -
*) Ai a rovat alatt ktlilnttekérl falelSaJ-et cuk S aajlobaláeás c45tt Tállal a Saetk..:
\' "lanyKtlIlM; I860.f Január SVlaüiíC ^ Epaai ;a: héttő flxletl ]*UnU«nnkro Tonatkoaílag aeaaral válioaiat aeu írhatunk, a niilt liétrSl Irlakhoa , kifUt, nlBi a>t, hogy a heUTáaár ksfeibbÓ volt Tta-¦Hrtrt i taj kOTtatbb ára a-ilUttatott la ba. As kUonboD aa\'alffblír tétben jelastUkhsa. ba-Walok,
Ptaezl JtsHotitarl ketotarok. íí ÜAOr-K AHJTZJi AM, jwaO-89*én.
AI«á-aaaatriai^inerffnkÍBtr~ ~ "~ " " Ttrcufarjski BnaaflS-8B fontSí 4 ftt, tOkr.- \'írt at—at fot, itv. íQ.Jw. 87—sa-fta. 4 rrtÜO-ríJÜ kr.
Íaat la— 7t tót. 3 ft. CO kr. 70-80 fal. 2 ft 05 kr. UaiajrfBa8ssk,70—7t fnt. 1 fr.G\'J-70kr. 71—72
fata 3 íil. Bfi kr. Árpa knilna^cea, 8ö—«6 fta. t fr. — kr. 67-68 fna,.2. frt. 20 ar. Knkorlum 2 frt 40 kr., 3 frt I>0 kr. Kuk urlo »a alaaa (calnqnantliij 1 frt,ö5 ar. Zab 44-40. fn*. 1 frt.\'flf> kr. 1G-47 fits 1 frt 70 kr. I\'o lnnki Gfl-C3 fna. S frt. 4& kr. 60— 05 fű 3 frt. ŰO kr. Paszuly fehír 8 frt B<) kr Püaaulv, tarka 2 frt. ŰU kr. Hsáaa miie. \'J frt. hr. Sialmal frt 2b kr. , - .......i____-
Bécsi pónzárfolyam, jan. 29.
5% motaliquca 01.10; \'ö*/. nomz. külcaön 00:86 ;-T860-ki-áJJodalmi kölcsön 03.66 j baiik-
részvények ö^l j- Ititelintéfeti tfkwiav&wq* -—j-iondon 121.—} ozüst ágio 118.75; arany darabja 5.71 kr.
Vasúti naponkiuti menetrend:
É-k.
N.-Kmiiiairíl Uada felé d- u. 1 ór r ¦ ¦ eatvo D <ír
_ Oooa b röggel 7 úr
m\' Mlro 7 Jr Trlcit . d. u. fűi r h * catvo D ?1
„ liarua „ mpgpl fl it
„ \' „ „ délután 3 ?1 K.-KauiaairA Uuila felől reggo] 5 <li
. 22 pci
I .ir« -20
<1.
rof[(tnl 8 .
aatvo 7 ilra,
xéggel Ö -intSa—. ¦lílbeoltí ára 53
.1. u. 1 \'Vira 41
oata 7 óra 2U
daasir 3l4flFskr«ár 64a 1869. _
~II<5- &ú heti- "jlÍAthollkni aa^ troteataAa\' nap \'.- I Ur j naptár ¦
"Kata. tv. 41 A aaűlomntikáMkrwLk _
Mollis sw-kesztó : WaJdilJ JÍMaf. ScgCiilsícrkosztó: Bátorlf UJáa.
HI R D E
ESEK
Einladung zu einem Glücksversuohe!
----------__________________Am 3. Frbrnnr i86#:
<?*tftflfutaAw«L der groiten von der Freien Btndt Hamburg garantiritn
Geld-Verloosung.
Ein Tauaend Gowinno, worunter Hauptrener von Ct. - 20000. 5000, 3000, tUOO, tOOO IC — Am *4. Februar 1S69 beginouu die llauptZWehnnnen der gramen von de* Jfreian Stadt ilambara; garantirten
Oa.x>ltiEtlie]i-"V"e3rloosxu3.v
endigen am 10. Mär. 1869. — Kenn Tausend vier Hundert Gewinne I Prämie un4 17,Z00 rrrllooBO im Beträfe Ton
~ Einer Billion 795,265 Hark Courant
rottuen liierbci gewonnen werden. — Den gr8a»ten Haupttreffer bildet eine der naohitohcruied Suninicn : M.
225,000, 175,000, 155,000, 145,000, 140.600, 135,000, 133,000, 13L0G0, 130,000, 129,000, 128,000, 127,000.
Die nähere Eintheilung der Gewinne ist wie folgt; 1
1 Prämie a M. 125,000 HL 125,000 & Clew. a @. 4000 . . H. 20,000
1 Gewinn a . 100,000 a 100,000 io . i. , 3000.. . , 30,000
1 4 . 50.000 a 50,000 M . ft . 2000.. , 160,000
1 a . 30,000 30,000 100 . it , 1000.. . . 100,000
1 a , 20,000 20000 loo „ it . 500-. . . 50,000
1 a B 15,000 ¦ 15,000 100 , it . 200.. . . 20,000
1 10,000 10,000 8993 „ a . 100.. . . 944,265
1 8,000 8,000 - n. Fri. -----
8 a , 6.000 12,000 9-100 Gew. u. 1 Prämie. . M. 1,709,265
3 a * 5,000 15,000 17200 Freiiüoäe a 5 M . . . , 86,000
Zusammen U. 1,795,265
Nur Gewinne werden geiogcu.
Für sümmtliche obigo Ziehungen und zur Bi-tli.:ilun(» an allen zur Vtirluosung kuuimen-den Gewinnen kostut
Ein Original-Staats-Antheil-Loos fl 8 Oest B
• AnOrnpT-. \'tiMifQ der In-treffet] da Iletrag in Oost. Rank-Nnton lisigefufTt ist, werdt prompt an»(rrimliri Jeder TlipiWlinipr ortiiilt ?r.f,.rl nach »ifni,jp(undiiier Zicbunp die juntlic
-N.
und Qewlu Man
irti dir
. Btei ídeoRer & Comp
Bank- nuil Wsetiietf-r»chHt In Hamburg.
Kauflcutcü
Herren oder Bamcn, welche am Kanizsacr Platze und dessen Umgebung aus-gebreitetele Bekanntschaft haben, werden gegen sehr gttte Provision als Vertreter für eines der grössten Etablissement flu Wien fertiger Wascht) und Leinwaaren gesucht, fflr Anvertraute Waareu und Mustcr-Coüectionen sind 3 W5D0 H. erforderlich. — Hierauf Refteetirenoe wollen sich direct wenden an das
kais. kon. ansschl. priv. ETABLISSEMENT
für fertige Wische und Leinen-Waaren.
LOUIS HOOERN
Tuchlaubeu Nro. 11. (214-3,2)
WEISS és LEDOFS
disz- és rövidáru kereskedése Nogy-Kanizsan,
föutcza, a Korona vendéglő átellenében
ajtoljak gaxeaeon f.liB.rolt raktárakat, a. si.
valódi poltemterfl kStöpamut,
legfinomabb berlini gyapot, bzüvő pamut ?8 fonál, üeimeczi, törölt- ?8 tajt-pipák,
pamat, cxérna es aelyem-avaUgok, ráutal irrW"\'- Yarro-ooérna,
Baom rambarnj nesynerca kA4&-ea«r&a, legújabb férfi-ingek, gallérok és nyakkendők,
női sxines alaó-ruhak,
leány- es női kriiiolinok, mindennemű zsinorzatolc, ruhadísz, beleitek, ilyennek játékok, pénztártnak,
ráatoDak, ironok, JHikfou-kavalak ti gyertyatartók,
takrok, antall- ?1 sMk-kemk, ollók, c*lpkek, Tirigok, fraoai gtloerta ég
raái&.mn toil.ttMMpp.aok ii aalBOon « nakba rágó eslkkak [215—..2) a toaiotaBjoih iroa.
[ÉLETB ZTSITASl ŰGYNÖXfiK
kik megteleld biztosíték kai biniak, nagyon elö nyös feltételek melleit uzonnnl alkalmazást nyer hétnek. Bővebben tudakozódhatni
Lenek Samunál
1(183- 7) SopronJ
Uj szelvények.
Tan sicrencsém a mélyen tisztelt közönségnek Jelentefii, hogy az 57,-es Metaliquea éa nemzeti kölcsönök aj szelvényekkel cserélhetők be nálam, és hogy én a becserélés, min-.den tózsdij nélkül, csupán az árköltség visszatérítése mellett eszkdztöm igen tisztelt megbízóimnak
(218 — 3,1) méZy Itjzlefctlei
Mandl C.
Fénrvilto-Bllete, Sopronban Várkerület 201 Sí.
Lohnendes Einkommen
für Geschäftsleute, namentlich für Inhaber von Droguen-, Materialwaaren-, Parfumerie-Geschüften und von Bade-Anstalten.
(201 — 3) _
Bedürfniss halber.werden Niederlagen meiner Hoffgehen Malzfabrikate vergeben. Bewerber wollen_gnte Beferenzen angeben, and sich auf das Blatt beziehen, wó ale diese Annonce gelesen haben.
Johann Hoff,
königl. Commissions-Rath und Hof-Lieferant In Berlin,
Central-Depot in Wien, Kärtrtnerring Hro II. Oer tUlz-Extract Ist in Gr.-Kanizsa vorrgthig bei Herrn Jon. Rosenberg & Jos. Welilich, Ad. 8chwarz a J. Sommer.
;*.aln4ennenitt arnay, rzt-l 5» drása-ltevrltltel kirakott réxl.rarkrt ! további ayOnn, «kr), al|. ¦ea kévéket, arányi, «8»lot ét óaviiiijokal
XSZ?* cserél a Uigmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
" hatan, Bmttyaalm a Lttya épühlbw, !4. m. .. BHéktm Harraa-auw Na. fl.
-J- luzrvilmtoka ritktir mlnd.nnoniO rjglj?RFk, t?gl piauk, gombok, ovek él mento>kau\'kh!11 a legolcdbb *r„n I ^zyiitetin asz na«7 raklir io«áo,ok, 1.|>kek, bogy.k.
6rnb, táj^ok iá avagiiOBiek\' ut¦ -ul*lk*tqJt^L«*oÍckr" lau» Tatalmai 6a «rtoiltaaHl »aoljrilUttk^„.mflB—W—
Bei der am l.|gi»d j. itati-finden<lea ran (DiPk. k. tüten. St^brnnf g«|Tnndet«n und ga-rantirten poneii CapitaJJen-Var-looitmp; de« Prämien-Anlcheru rotn Jahre 1064 in Betrage tob
129 Millionen
983 Golden
befinden t\\ch unter 400,000 Oewlonen des An-lehena dl« hohen Treffer. 30 k 29,000, 15 1 230,000. - W i 200,000, - 81 h 150,000, ;0 k. 00,000, — «0 A 25,000, )2l i 20,000, — 90 k 13,000, — 171 a »,000. » 8000 m\\ 1 2000, 783 a IQQQ, 1250 k 500 und 150 fl. ali nidrigftcr Oewlnn elnw Je-m pciogenea Looses. Ein Looi kodat 2 8. 3 Loose 5 fl. 7 Loose 10 Ü. 10 Loose 80 fl. flatair. WUtr In Banknoten.
Gefällige AnftrBg« werden g*-fcn Eiaaendan; dal Betrages acluiell, fewiaaenhaft and frankirt sue^niut, j«4cr Dttslellonj der Bplelplan heig«rtlpt, nnd nach cr-rolKtar Ziehrinp die Oeorlnoliat« jedem Tbelluebmer p-aÜs tagt-aandt Man beliebte sich daher, haldigrt an wenden an. I
II. Dach in \'Bremen. I
^ Iis«—4,1) \'
Ich beehre mich dem hochgeehrteo Publikum die ergebene Anzeige zu machen, dass vorläufig 5% Met&liques und National-Anlehen, in BOUS Rente tun getauscht wertLen, und dass ich die Umwechslang ohne jede Provision, bloss gegtm Vergütung der Spesen, für meine geehrten Oot-unitteatea besorge. Ich empfehle mich
hochachiungxxfoU
C. Mandl
Bank- und W«clts)atge*e!üUt, Oadanbsrrg\' OraboomBda Nr. 901.
Halásza, és vendéglő bérlete.
A szemesi uradalomban folyó évi April hó 24-tól kezdve 3 cgyroáinláni erőkre a kovotkezo királyi baazoovótolok %nak bérbe adatni, u. ni.
l-ör. Szemesi határban a Balatoni halászat 2-or. Szemesi vendéglő, hus- és berméréssel. 3-or. SzarazDi határban a Balatoni halászat. 4-er. 8zárazói vmdegfooadí hus és borméréssel.
A bárled feltátolekral, áa a föntebbi Urlotokboz csatolt javadalmakról fulvilágo&itniual Bzolgál na uradalmi tiaztaég.
A berloni Hzándokoiők czunnel relazóllittatimk, bdrioli ajitn-Intaikatnz uradalmi tiaitaegliüa folyó ivi ranrtiun bil 12-óig ,7.irt levélbon- bony\'njtani, moly nnpon roggoli 8 órakor n birleni aaln-dékozók jelenlétebon, — bánatpénz letovéeo után az njánlntol: fol nyittnlván a legtöbből Ígérőkkel a aiorzfldikok raegkIHtutnek.
A szám tartói hivatal által.
Neue Rent
Haszonbérlet Pitomack
A Varasd-ScentgyÖrgyi 6-lt azima batArörridAi und P i-tornácán állomisoxÓ názaálánAk kiszolgilt erdö-felagT*l5je rsihoLovk Mihály — & 228 tx&mu. Baját hiiábos Urtotó ingatlan vagyont; mely Háatóföldek, — rétek ős ndlőhegjekben 10 holdat tesz; továbbá ajonan felépült bizát, méy 3 lakóasobA^ boltozott konyhát, kamarái b háza alatti pináét tartalmaz, — \'a gab-natar és iatáló háromnegyed hold belatoteg syTiHaíláTel — több évro haszoabérbe kiadja.
A bérleni kivánok Pitomacáa helyben, a birtoktalajdonos-oál f. é. martiuji hó 1-tÖl 14-ig beiártilag magokat jelenthetik.
Im Compagnio Orte Fi tomac a des Warasalixier St-Öeor-ger 6. Gren» Rfigiroeuta, wünaebt der ausrtnüirte Waldaa&wher und Hausvater Mlbnil Mlhokovlc Haas Numero 328 aotne Kea-litÄt bestehend am 10 Joch Grandstücke, worin Aeekrr, WiJeaea d Weingarten besteht, dann das tudid neu aufgestellte Hans. Dämmt 3 geräamige Wohnzimiiier, gewölbten Kfleh«, Speiafikam-iner nnd Kol\'er unter dem Haas«, ausser dem etoe Scheoar aad Stallung atunmt dreiviertel Joch Hauagarten auf mehrere Jahre in Pacht zu geben.
Jeder Pachtluatige kann sich btum Eigenthuraer in der Zeit von 1-ton bis 14-tan Mira IÖG9 in loco Htomaca anmeldea, (219-2,1)
kjk.
Pályázat
jazmar «V4a larivl1
atmet ay«Mi«a)|
Nagy-KanUaa riroa kepri»«Ur-ta«talete ISafr-tk GlAníben eft tÍtosí «aámnvBaek .Exactor* reiaiUtáaii\'alhatarOKta, mal? itlÄariak betotteaare cmmttl páUjiaal nrlUatik.
A páljáaákbSl klviotátik a Magrar, a ha lab
!tn a kíliijTr- ca aalrarltalbeai\' tok?letet jártawaj.
A ¦¦AmverSnek evi flaeitUa fJOO frt. Pilji.nl hivá&ék felltd>ataak, niiUtui f..lT-mod*íB7.ikat, a k?peM?>ret ifraaold okmanrokkal tJaWoB**»,
iHll\'J-lk ivi fal, mir lMk napjáig a vi róni tnnicehos benrnjtaab. Keli NügT-KauűaaAii lööP. Jannflr M 4-tn.
HAL VAX JÓZSEF
— ^r1*) pol|ran>ieaUr.
WajdiU József kiadó-, lap. és nyomda tulajdon na Nagy-Kanlraáii.