Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.81 MB
2010-02-04 21:08:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1684
6829
Rövid leírás | Teljes leírás (280.62 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869 006-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nágy-KSuzsa 1869. február 6-án.
6\'. széni.
Nyolczadik évfolyamú
Ziila-Somoyyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON- és VÂSMEGYEKRE
Vegyes t»<2rtsi8»!toa.Ti3. KiotáLLSíSa
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászal, tudomány és művészei korenoi.
Saejrtieaaíöl Iroda én kiadó tiívaiei :
VFAJDTTfl-JÓZSEF banyvlieieabediiEibaii.
Előfizetési föltételek :
in JiixboB bonliUutl r« *idíkro patika kL))J>« 1
V Unt lianiiboi pctiUorcrl l-»illr 7 hr. ! wnr Q í» minden tariíbbi bnlktatAsArt 6 kr. Flily*gdlj minden ugyaa beiklatásért 30 kr. A „Ííj-ilt láron" pcül sor boiVtaUíi diJA Jö kr
;| Hirdetéseket elfogad :
ijM-KanliBáu: & KIADÓHIVATAL. Fraies: ZF.MLCUM
Il bon: 1UA8IÎS8TEIS & VML^\'l^sS^, ^SpíK-&-ij Btuttaartban : 8ACHBË& TÁRBA. Ééglhei : QPPKLIK^
Wagy-KMls80r 18Ö9. jnn. 26.
(B-fi.) A magyar miniszterek magán con-ferentÜi a napokban veszik kezdetűket, hogy a közelebbi országgyűlés elé terjesz-tandö föfontossága Ügyek felett tanácskozz zanak, míg ez történik a felelős kormány kebelében, addig megdöbbenve tapasztaljak 8 honfi búval látják a nemzet kebelében i pártszakadások személyeskedő kinövéseit, törvényt nem tisztelő kifakadásait.
a Átok verte meg a magyart, mert az soha együtt nem tart!" Ezt, ezt csináltassatok zászlóitokra s az elégedetlen, a nyughatatlan tömeg pirulva lát munkájához, becsületes kenyérkeresetéhez.
Ea tőrténetkönyvünk lapjain olvasgatunk, többször csillog szemünkben a honfi bú keserű könyje, melyet a pártoskodás rémképe idéz elő, nc törüljétek ezt le, bocsássátok a könyvre, s látni fogjátok: mily égetőn keserű bár, a nemzeti jólét e megölő betűjét ueui Bemmisithetik meg.
Hagyjátok a népet meg munkájánál, nagy
- ssavakkaj, üres ígéretekkel ne szédítsétek el, korán vau még, nagyon korán komolyságra hívni fel, GeÖtheként: Mehr Lieht! Játszani pedig véle, a nemzet zömével meg-bocsáthatlan, égbekiáltó vétek.
Szabadjon a jövő hongyülés teendőit kör-vonaloznnnk egy kissé, a helyett, hogy hang-
\' zatos phrazisokkal élnénk s egyik, vagy másik párt mellett kardoskodva hivatásunkat ezúttal Be helyen félreértenők.
Beismeri mindenki, hogy szabadabban lélekzünk, mint a közelmúltban, beismeri
1 Deák Ferencz is: hogy a nemzet jogos igényei nincsenek kielégítve s a miniszterelnök
¦ is folytatólag kijelenté: miszerint sem jobbra,
- sem balra ne menjünk, hanem előre! S ha ezt tesszük: be lesz teljesedve Széchenyi lélekemelő szózata: Magyarország nem volt, hanem lesz. Előre tehát, előre 1
\' A legutóbbi országos vívmányok nagyszerű épülete,- kétségkívül betetőzésre vár, * mégis tesszük, de felette villámhárítóul az ^egyetértés megtörbetlen lángoszlopát emeljük, mert különben a viharos elemek, nem-: <*k*tt: WvtHróI, de bd ölről is, s ez fájóbb s rombolóbb,megsemmisítéssel fenyegetik. Ke fekdjük ugyan egy perezre sem, hogy a > népek Istene virraszt a szabadság s alkot-•mányos rend munkásai felett, s hogy vala-iaint a nagy világtermészet működésében T.ntacs megállapodás ; ugy a mnnkára s elő-haladásTB ébredett nemzetek sem vesztegel-netnek a megkezdett ösvényen. Ajünll országgyűlés tevékenysége egész \' "^orópaolótt nagyszerű hatást idézett olŐ mraden irányban b ez munkára buzdít bensőnket,, ha-világpolgároknak akarunk lát ; ázatni. Ezt, ezt fogják becsülni a müveit ¦-¦nemzetek millióibennünk, a nem a köcsög-7 kalapos, frakkos félszegeskcdést; lm férfi .ˇ*gy. Wgy férfl ! monda Petőfi. Hadúr és JJsapáink dicsőült azcllémök pedig azt ...