Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.93 MB
2010-02-04 21:14:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1771
5041
Rövid leírás | Teljes leírás (264.67 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 010-013. szám március
Hiány: 13. szám 1. oldal

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-JianízBa 1869. márczius 6-án.
'i amm.
Nyolc/ndik évfiflyitttf;*
Zalii-Swnojj > i Közlöny
Kiterjedve
S0Pl§ Jf - és VáSME$YÉKBE. a .v/éplNMUIouf kereskedelem, Ipnr. gizdászat, tudomány és művészet kOréML
Sarrbtuiröl Irndo é» feladó hivatal;
WAJDIT8 JÓZSEF hnnyTkBnukedí.il.ou,
Klőfisetósi föltételek :
iu hisho» hanliual li Hdékró pvolin írfliiTo?-
A.-feU hft*ib»s pnUtoorért 1-psOr T kr. &su» 9 ts mhtdsa tATlbU- bMtáthért »• kr.' ílí]j«ffáij minden egje« beíktatiiért 30 kr A .tíj-ilt téren' P">t «»r brikUVAsí dija l&.kt.
Hirdetéseket elfogad
<: bK aih'miivatau.
! km: HAABKNt l'KIN & Y04LER. Ut—*• ,
| Stst^artbaa: &.u:iisk& TÁttflA, MmXm - QPPtujK-
Gazd&sz&ti nősetek.
I. gazdászati pályamű.
V. A fSltek RopKOkálásáról.
A földnek megmunkálása-, művelése- és gondozásától nyerte a földműves nevét, melyet minél tökélyotesebben teljesíteni önmagunk s hazánk iránti kötelességünk egyaránt késztet
< A vetendő mag befogadására a főidnek elkészítését s a kikelt zsenge növény fejlődésének elősegitcsét tágas értelemben földművelésnek nevezzük. Ehhez tartozik tehát a szántás — forgatás — mélyités — kapálás — boronálás-stb. Ez azon tér, melyet a végzet egyesek számára kijelölt — ez ama szakma, melyhez éghajlatunk leginkább kedvez s ez az raégis, mely virágzásához oly lassú léptekkel közeleg az összetartani s egyesülői nem tudó s igy Önmagában gyenge akarat.
Kétséget nem szenved, hogy a földnek megmunkálása lényeges befolyással bir a termésnek mint mennyiségére, mint minőségére is, és mégis találkoznak olyanok, kik az imigy-amúgy művelt fűidbe vérmes reményéket helyeznek s teljes termést várnak. Hogy az ilyenek reményei dugába dőlnek, b a .termésben legkeserübben csalódnak — nagyon természetes.
¦ ^L földnek kellő művelése kettős főkel-léken alapul, ezek pedig : \ 1.- Szaktudomány s kellő rendszer.
2." Igényelt jószág-erő. i Hogy a gazdászat a szaktudományok so-. rábanméltó helyet foglal — ezt agyhiszem hosszasan bizonyítgatnom fölösleges volna; mert a XIX. század szakavatott gazdája nem ^ apára uram* módjára utánoz, de igen ia^azereti tudni minden tette okát, s minden ok> okozatát.
Osztályrésze pedig az embernek, hogy bármily1 irányú szakavatottságra is szorgalom s-kitartá* nélkül jőni. teljes lehetetlen. így a B&zdászatnál is esak az elméletnek a gya-kérurttaK fe&aekapcsolása veacüwt óhajtott oélbot'lfigyike m másik rnéMriÜ trijéa egé-sz'et nem képez; szépen hasonlítja egy német girdnsgi iró az elméletet ¦ férjnek — a gyakorlatot Hőnek s mindkettőjük kifolyását ^'¦zillöttjét — tapasztalatnak. A józan gondolkodó gazda ez oknál fogva iparkodand megharátkozni e szakba vágó könyvekkel s lapokkal, melyet a gazdászat bármely részét is helyesen tárgyalják. Iparkodnak a nyert ^elméleti tudományt a gyakorlati téren foga-(natasftjffid, miáltal gyakorlata tárházát öreg-tíüaidi és czéljához közeleg. -. i Mindéit íoldnek megvan külön sajátsága, fcsfaiden termesztendő növénynek természeti tulajdona, melyeket összeegyeztetni legelső kötelesség — e nélkül a' termés-eredmény ' mindig bizonytalan s kétes lesz.
így például a buza B7«Teti a tápdus — mély termő rétegű — elaprózott földét. Ha ffldflnk eme kellékeknek nem felelne meg,-jíftT- iparkodnunk kell íelelhetŐvá tenni, mert
nem a magot a földnek, de megfordítva, a földet a mag befogadására kell előkészíteni. Hogy földünk tápdns legyen, trágyázzuk — hogy mély termő rétegű legyen, ószszel iué-lyen szántsuk fel, minte...