Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.93 MB
2010-02-04 21:14:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1840
5161
Rövid leírás | Teljes leírás (264.67 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 010-013. szám március
Hiány: 13. szám 1. oldal

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-JianízBa 1869. márczius 6-án.
'i amm.
Nyolc/ndik évfiflyitttf;*
Zalii-Swnojj > i Közlöny
Kiterjedve
S0Pl§ Jf - és VáSME$YÉKBE. a .v/éplNMUIouf kereskedelem, Ipnr. gizdászat, tudomány és művészet kOréML
Sarrbtuiröl Irndo é» feladó hivatal;
WAJDIT8 JÓZSEF hnnyTkBnukedí.il.ou,
Klőfisetósi föltételek :
iu hisho» hanliual li Hdékró pvolin írfliiTo?-
A.-feU hft*ib»s pnUtoorért 1-psOr T kr. &su» 9 ts mhtdsa tATlbU- bMtáthért »• kr.' ílí]j«ffáij minden egje« beíktatiiért 30 kr A .tíj-ilt téren' P">t «»r brikUVAsí dija l&.kt.
Hirdetéseket elfogad
<: bK aih'miivatau.
! km: HAABKNt l'KIN & Y04LER. Ut—*• ,
| Stst^artbaa: &.u:iisk& TÁttflA, MmXm - QPPtujK-
Gazd&sz&ti nősetek.
I. gazdászati pályamű.
V. A fSltek RopKOkálásáról.
A földnek megmunkálása-, művelése- és gondozásától nyerte a földműves nevét, melyet minél tökélyotesebben teljesíteni önmagunk s hazánk iránti kötelességünk egyaránt késztet
< A vetendő mag befogadására a főidnek elkészítését s a kikelt zsenge növény fejlődésének elősegitcsét tágas értelemben földművelésnek nevezzük. Ehhez tartozik tehát a szántás — forgatás — mélyités — kapálás — boronálás-stb. Ez azon tér, melyet a végzet egyesek számára kijelölt — ez ama szakma, melyhez éghajlatunk leginkább kedvez s ez az raégis, mely virágzásához oly lassú léptekkel közeleg az összetartani s egyesülői nem tudó s igy Önmagában gyenge akarat.
Kétséget nem szenved, hogy a földnek megmunkálása lényeges befolyással bir a termésnek mint mennyiségére, mint minőségére is, és mégis találkoznak olyanok, kik az imigy-amúgy művelt fűidbe vérmes reményéket helyeznek s teljes termést várnak. Hogy az ilyenek reményei dugába dőlnek, b a .termésben legkeserübben csalódnak — nagyon természetes.
¦ ^L földnek kellő művelése kettős főkel-léken alapul, ezek pedig : \ 1.- Szaktudomány s kellő rendszer.
2." Igényelt jószág-erő. i Hogy a gazdászat a szaktudományok so-. rábanméltó helyet foglal — ezt agyhiszem hosszasan bizonyítgatnom fölösleges volna; mert a XIX. század szakavatott gazdája nem ^ apára uram* módjára utánoz, de igen ia^azereti tudni minden tette okát, s minden ok> okozatát.
Osztályrésze pedig az embernek, hogy bármily1 irányú szakavatottságra is szorgalom s-kitartá* nélkül jőni. teljes lehetetlen. így a B&zdászatnál is esak az elméletnek a gya-kérurttaK fe&aekapcsolása veacüwt óhajtott oélbot'lfigyike m másik rnéMriÜ trijéa egé-sz'et nem képez; szépen hasonlítja egy német girdnsgi iró az elméletet ¦ férjnek — a gyakorlatot Hőnek s mindkettőjük kifolyását ^'¦zillöttjét — tapasztalatnak. A józan gondolkodó gazda ez oknál fogva iparkodand megharátkozni e szakba vágó könyvekkel s lapokkal, melyet a gazdászat bármely részét is helyesen tárgyalják. Iparkodnak a nyert ^elméleti tudományt a gyakorlati téren foga-(natasftjffid, miáltal gyakorlata tárházát öreg-tíüaidi és czéljához közeleg. -. i Mindéit íoldnek megvan külön sajátsága, fcsfaiden termesztendő növénynek természeti tulajdona, melyeket összeegyeztetni legelső kötelesség — e nélkül a' termés-eredmény ' mindig bizonytalan s kétes lesz.
így például a buza B7«Teti a tápdus — mély termő rétegű — elaprózott földét. Ha ffldflnk eme kellékeknek nem felelne meg,-jíftT- iparkodnunk kell íelelhetŐvá tenni, mert
nem a magot a földnek, de megfordítva, a földet a mag befogadására kell előkészíteni. Hogy földünk tápdns legyen, trágyázzuk — hogy mély termő rétegű legyen, ószszel iué-lyen szántsuk fel, mintegy nyissuk meg & fold kebelét á lég, fagy stb. behatásainak — ha földünk két-három szántás után is hantos
— szántsuk — boronáljuk mindaddig, mig kellő aprósággal nem bir.
így a zabnak természeti tulajdona, hogy a földbe befogadott téli nedvességet sokkal jobban szereti, mint a késóbbeni esőzést — ezért zab alá mindig őszszel kell a földet megszántani s tavaszszal csak reá vetni — elboronálni s meghengerezni.
Ily s ezekhez hasonlók a növények természeti tulajdonságai — lássuk a földnek sajátságait is.
Az agyag föld például tömörségénél fogva levegő-, meleg s nedvességet nehezen fogadja magába — de azt mint rosz vezető test sokáig meg is tartja — ennek ellenkezője pedig a homok föld — jó vezető test lévén
— gyorsan magába veszi — de ép oly gyorsan bocsátja is el.
A növény természeti tulajdanainak tana
— növény-isme; — a földnek sajátságait tárgyaló tan pedig „talaj-ismédnek neveztetik.
Azonban a legjobb akarat is kellő erő hiányában mitsem, vagy épen keveset ér — azért nevezem a földművelés fókellékének az igényelt jószág-erőt.
De ha parrag reléinket fclszántogntjuk s benne takarmány helyett búzát s kukoxirzát termelünk, ugy ismét nem leend csoda, ha jószágaink szalmán tengődve, nem leendenek képesek az igényelt erő kifejtésére. '°
Hogy mint kelljen végre szántani — azt legtöbbször a czél hordozza magával. Par-rngolni — mélyen s öreg (nagy) darabokban mag alá sekélyen s apró fogásokban kell szántani. Agyag tutajt mindig mélyebben mint kötetlen homokot.
LEEBBAÍJ) BÉNI.
Őszinte szavak
nemzett Öltözetünk érdekében.
Alig hogy nemzettestünk lüktető ereiben csillapodni kezd az a vér, — a melyet oly hosszú ideig tartó elfojtás ntán forrásba hozott az 1861-dik évnek ébresztő angyala; mikor1 még nem mondhatjuk el, hogy őseink által vérrel szerzett édes anyuföldünk határain belül nincs mit tartanunk a végenyé-szettől, — máris előjön rejtekéből az n jól ismert a csak hét évvel ezelőtt is száműzetésre kárhoztatott veszedelmes vendég, hogy miként a múltban annyiszor, ugy-jelenleg is lerombolhassa a lételeért és nemzetiségeért küzdő magyarnak lelkesítő jelvényeit.
A díszes nemzeti mezt, melyben a magyart mindenkor emelkedni s mely nélkül mindig alább sülyedni láttuk, melyet a velünk rokonszenvező nemzetek sem késtok felhasz-
nálni, ha szabadság érzetükben demonstrálni akartak, azt a szent ereklyeképen hagyott ősi öltözetet most veszély fenyegeti: a frakk és a czilinder le akarja szorítani a föld színéről.
A frakkba bujtatott 1869-ik év alighogy beköszöntött köcsögöd kalapjával, a dandyk — az élet kényelmeit affectált s más em-bertársaiUől megkülönböztetni vágyódó uracsok törtetve siettek elfogadására.
Mit azoknak a haz i, a nemzetiség, a nemzeti méltóság:- — C-ak ók lehessenek a kölönczség szereplői, csak ék adhassanak tónt a változékony társadalmi életnek.
A seb fenéje harapodzni szokott.
Az egyik szomszéd megye már kiküszöbölte a magyar öltönyt januárban tartott tánczvigalmábiil. — Azoknak, kik leborulni szoktak a/ nfivctalas ü.ilvuuyai előtt -gyönyörűség vult nézni: de a hazáját mindenek elé hvlye/n magyar ember kebeléből nehéz sóhaj tört kioniprk láttára, s ha az örök takaru aiatt|^pLő őseink meghallották volna a/t a sóhajt, megfordulnak sírjaikban.
Mi nem vagyunk az idegen nemzetek öltözeteinek gyűlölői, oh nem. — mi szívesen látjuk az idegent saját nemzeti mezében ; de benn hazájában a magyart c*ak öseredetfi gúnyájában tisztelhetjük, s hiába akarnak capnritálni bennünket u viszketeges utánzók, hogy: hisz a frakk az egész világnak divatos öltönye, mi idegenkedünk tőle, — mert tudjuk, hogy azt a Uurbon franczia udvarnak erkölcsi sülyedésc alukitá, másrészről pedig eléggé megtanított Mária Terézi.i kora arra, hogy az idegen öltönyök majuio-lása jobban kiforgathat nemzetiségünkből, mint a Bjrh-félc ceníralisatió százszoros kísérlete.
11 USA KÁLMÁN.
Nyilatkozat
A morcaiul liarülcl baJkfliíppártí TÓluEtdlkoi. Tiiiztolt YdlaaxUík!
A azabadaág és függetlenség oly drága kin-cnok, melyek tűi sajdt akaratAböl noha sem szabad megválni a nemzetnek. Mert ha Ármány vagy bulaora egy időre raeg ia fosztják öai jogaitól, — jöhetnek <ia jftoek is idők, midőn a mit előbb elvesztett, njm kivívhatja & nomset Do nmirül önkiim mond le a haza törvény hoztMest ü-lote, azt újra viwizuszerezni rendkivül nehéz, sokszor egyáltalán lehetetlen!
Tudta, érezte ezt a magynr egy évezreden keresztül. E meggyözadea volt vezércsillaga az utolsó háromszáz év küzdelmei kiizütt, melyeknek nehéz Dzenvüdcaei sem gyöngíthették mog annyira, hogy a maga akaratából lemondott volna legdrágább nemzeti vagyonáról, állami jogairill!
Még a múlt lK-ilik azázad hossiu, lusaun úméaxtíi tcfl|>odéao eora tudta s magyart oly gyávává tenni, Imgy liutulon legyen azösöktül ürü-killt nemzeti íUggotlonBdghoz. — Söt amint oz«-lött liotvonhrft évvel a tétlenség álmaiböl újra ébrodoz'iií koídott a nemzőt, azonnallgy kiáltott -fotaa-ITtU-dik 10. tiírványczíkben: Magyarország szabad és függetlon'orBzág
:KoJl-o omlitonem az 1849-diki törványokot éa kOzdulrauket, melyekért a fold kerakségénuk
minden nzaliad népe tiszteletűd és csodálattal: emJlti a magynr nevet VI
De a mit eddig suba Boniini áron oda nem adott a nemzet, anuak legnagyobb résséröl öa-ként lemondutt az lHüYg-diki magyar orazág- . gyűlés jobboldali pártja.
Magyarország aa lí!6T/i-iki kösűsögy* tórrá-nyek, követbuetóbáa nem független állam többé, hanem üsak egyik (ala az o&xtrák-niftgyar bíro-dalomoak. Magy.irorazág nem Bsabanl ország már, hfl.num u&tk tiirtomóny 1 Ntncn-magyar nemzeti badfture^iiik, nineji függetlca pénz- « külügyünk! . -
A tnagyur iiiiiiUzturium se nem fUggetlea, oj -nem felelúa 'ily úrtidetnbea, mint az lÜii-diki törvények szerint lunniu kullunel — Nemfiiggnt-len, mirl a. Iti^túuyugusubb ügyekbuQ alája van rendelve u kü&& kurmánynak és delegátlJaak, liulott i mngviir ministuhumnak c&ak a magyar törviiayhoznittúl <¦¦-¦* u magyar királytól kuUeno fdggniu. . . . N<:m teljesen felelős, mert arról, o mit rv br^i "s/irák-inagyar minísteríum \*»* ; gez, Büiiki ritnu vj.iliatjn kérdőre a jogaiban é» küleliasé^üib .1 in ;goyirbált magyar kormányt.
Tisztult váliuztuk: MidJtt önöK. engom kápvi-Belüjelöliúl m^^viiluztuttak, azon vóleinóaybött vultak, Iicigy eu azon párthoi tartozoa, mejjr Mag^-urország állami jogainak a> t&rváoyIiuaá«-biík-js iujin lecniÓ csonkitatlaa rigzaallitá-iaárt küzd. ;
Igazuk volt; mert mig szivem dobogni fog, mig lelkem józanon gondolkodni meg nem «Q> nik, — soha le m>m tudok mondani azun meggyö-züdéfl«inri"l, hogr a mügyar nemzetnok csak 'addig van jovúje, — míg ki nem hal keblóuűl a-haza t'ü.'getlenségének.önállásánaktndataJillcB-bt'ii a hiinyszor nemzeti jogát feladja a magyar,., annyi s/i-gt;t ver Bnjáf koporsójába. S ha júuek valahíi "1\ siumoru idúk, hogy nem lesz többá mit féhtriiii-1! lU'mzotnek, akkor fog ütni gyáuzua L'uy>'!tLt-'>iik vi;gonija ?
A'.iri ha engem tiaziulne meg vdlasztó kerQ> I. tinik i.irvonvhozói nmgasztos jogával, legfőbb I kúi.-k-^g.-iiiH,:k az 17-'3, 1791 és az líí-tó-diki I i-'irvi-iiv^k (iltal bizlDiurott állami jogainkért v.lI.i kii/.l|<.'liiiet tartanám!
liiunm.lt,mi hugy én nora azerctoai sem u deleguüut, »em a kozöa miniHtennmut, — Az ezeket létesítő türvóuyeket mint uonpoLiár ' tisztelem ugyan, de mint Wrvéovhozó minden tehetségem szerint oda iníikudüjm, hogyr ások mielőbb mns, ullumi jo^msikat biztusitaodó törvényekkel váltaim mik fol.
Legyen MagyiirursxiLgaak ogy tönrényíiMÓ-tcstiileití, egy iuini»tenumn, valamint., egy királya van I
Kx az ón vagyam, az az én tHr^kvénm.
Ha azt kikUulhctjdk, akkor virrad" Mm boldog uló, a mikor a magyarnak had-, páoi- át külügye, jelene, jflvüjo, jo- és baUorsa egyedül a magyar türvéoyh jzásuil, magyar királytól é% magyar mimstenumtól függ.
Mindamellett nem akarom azt, hagy Anu-triAval szakítsunk, sőt legfőbb baufiul óhajom, hogy szUvetkiizzliuk volo, mint ttabad Dflmzat szabad nemzuttuL Erre utal bennünket a.lörtá* neti jog ég ttemiotünk jövője! ..... ..i
Ha ón ]<>nnék szerencsés önöket képrüJkaUií, oda roüküdnóm, hogy a honvédelmi rondivr alapján -ezöTvezEindö magyar hadoerog egTadii • a mugyar királytól b magyar,fairigmioirtw^ riumtál függjön. — Akkor magyar Waa* a »»• ¦ zdnyazo is, magyar lenno a lobog* la,-;* .
kellune nttöl AMulink, hogy holmi öttfrák nagY-hatuhni ónlalukért folyjon a m»tyar Mjtttáf ílfilgu vero II...... 1
Az adókérdésre nézvo nom_ ifférheWtt a«V hogv mintegy vanlza-Utwre fti*WMl.\l*nqU «^ Dumzet yállairól minden tóhar, milwlyiif.H?^ oldalt olvek jutnak drványr* —• ¦H»!:ií)(iglÍTWC'y, keiMugtotnám önöket, MW ttfjtw #Qr*M&"*> 1
linijhíj aSt * mí~ tul>l>, vffnttiJöMt nélkül ¦lIlMliíi T*l* dicső és nataiúYis ! Awnban ogyik IsfcfBbb tOnjkTAwm, hogy a magyar nép Alul É7UOH vl^oemuk, roulyaket a Hnoh-kormány Mgyott rasgn után Alkod nrftkscgnl, vagy meg-Kttatussnnok, vagy legalább akként ItjóttosiUa*. pink, hogy a már-már ulvfeuttiatleiind' jJtÍM f*W alattié no roskadjon a aonuotJ
A dohány egyedáruaági türréay raegaflUnta--téaére * u igy vesztendő1 Allalujfi vádolom más BtOdi pótlásira közreműködni annál íukább ku-telesságemnak tartutn, idm'oI ez azon törvény, melynek megszegésén a türvényok iránti uniíe-deÜanséget és lisztelutlenségut tanulja nutu-
Elvem továbbá, hogy monyéi elütünk az önkormányzat alapján szabadtflvUleg azervoz-tetsdk, hogy ez osi intésauény, a mai kor kivá-nalmaifaos alkalmaztatván, fegyoa ezután még ' erósobb védbásty ája a magyar szabadságnak. Elvem és meggyőződésem, hogy a magyar nemzet csak ngy lehet ismét nagygyí és dicsövé, ha minden erejét megfeszíti a közművelődés •lOmotiltAsám. — Xom kétszázezer forint kell érenkínt a népiskolákra, a mennyit a mult onxággyulá* dobott oda gy alázatunkra; bánom nülliűk kéllenuk a nevelés ügyére, hogy az a iwk szép lelki tehetség, melylyol Iatuu megáldotta magyar népünket, no vesszen el hiába, mint a tárba dobott arany; hanem hogy fejleszt ossék ki szabadon a nemzőt és egyesek jólétére de dicsőségére I . . . . Meg ran írva, hogy , elvén a nép, mely tudomány nélkül viilo ! — Igenis elvész ; — mórt emberi és polgári jogait csak u értelmes nép tudja megbecsülni. A tudatlan embert, mint vakot odavezeti az ámító » hovi akarja; az értelmetlen embert meglehet TeUtagetni hitvány péaza ;1 és itullul: inig a felvilágosult honpolgár szívd meggyőződhet kuvetir ha az egész világ ellőne zúdul is. Azért en valamint eddig, ugy jövöbrn is cgvik legkedvesebb kötelességemuek tartom a nevelés szent ügyének előmozdítását. Igaz, hogy erre pún* kell; de jut itt reá, csuk ne adjon a tor-törvéayhozás annyit idegen czélokra miut eddig. , ne ayujtaoa például nyugdijat a oiuszka fezeteknek és Bach-Uivi*üiínukukn;ik ! '
Elvem, hogy a mngyar kereskedelem ne 1 legyen alárendp|re Ausztria érdekeim-k. h.inem I oly irányt vegyen, hogy bnzáuk anvagilag 111 - i nél jobban fel vir.igozzék, Elvem, hogv nz ipar j nagyobb lendületet nyerjen, bugv hazai nvi-rs ínyeink itthon gyártassanak ói dolguzta*-l fe)!
A valláakérdésro neavo awm elvet vallom, hogy l'igv,»n i»ind.iir'vaJlAs szabad vslbU a s«a-bad magyar liawlban. ha valamint eddig nem avatkoztam más vallás ügyeibo, ugy exatAn sem nvalkowmi. lírddogjtsou mindoa embert a mnga.hito! . . .;T Dy vaá ogy y'^1"/ * D»** Mt-oltára,« hwIvttlláskOlbDbaég nAlkiÜ koll minden embprnek aldoenbv "Jl naaAArt, moly wUlt, növelt, mely egykor porával takar, akár katho-likus, akár protestáns;* akár izraulila vagy — élned é* hnlnwd koll í . . . Ua ezt nem tensad, nem vngv enlenios ami, hagy ez »z Adeitonyai magyar '(tiUí takarj* ngykur huruvadó p"R)dat!
Sierotett huzátutiai 1 Nmu tudom An azt egyszerre elmondani, a mi azivemun fokazik, a mi lelkem szent inrgjryÖEodAso. Hnid azavakba foglalom tohiit politikai hitvullilso inat.
LnTíssat3B (ihiciy nagy hjutánkliaiiiak elveit vallom a igy a baJküztíppart bivu vagypk — és kmzűk.
Én fl FolsAgv, a magyar király dicsÖBegót, a haza fügt$t;Ü<in imálláíiál, a Uijniiot jólétet, a nép mivelAdAftét, a tuatvórnApek egyetertóaét, sa egyenlőségei, a szabaile!vÜ9i;gut, szóval mind-azon eszmékéi A» olrokot irMm lobogómra, melyek ügywlíll [elintik nagygyA, ditsövé, boldoggá iinadon haránknt.
VálasAznnnk i>niik a jubboldal és a baloldal elvűi közölt ! Csak arra kiróni ónokét, hogj itiegvvőzódtVsQk Hzorint válaazszanak; mert Isieu és a világ elöli hitvány magyar az, ki nem oda viszi szavazatát, hová szive éa lelkiia-[nerotíj voR2A.
En nem biztatinn önöket hiii Ígéretekkel, mert nem wereluk nivnt igénii. a mit irchéz vngv ép»n kbiítytlun meiftíirtani. Azonban az lenne hazatiszivemnek l<-^naf;_vubb öröme, ha íiuökft képviselvén, valaha iizt moudliatiiáiii : Iint' a baloldali neut/eci pjlrl többől aduit A rrittiíyar ui-pii^k, t.>bh szjilwnl*áí«>t én jólétet vivőit ki á magyar ImzAn.'ik. miut a mennyit egykor ígért- Adja az éc, hogy usy legyen !
Szeretőn hatiímii/u 1 llwzein , Iwgy megértették nyilatkuiatotnat. ^zivbói -zofuioi , és í/.ívlieí akartam itzolain . .
l'gy áhijou meg az i-n hwnnn. amint meg gi ."^("tdésemhez hrt fogok maradni '
Eljön a rnajjvar hnza' Elj^-n a király ' Éljen a biLlko»'i>|wrl':*i
Véne. tebmar IJén Im'.I'.
HUKVATM >AS'[H'|{ m. k.
A napszám-drágaság és a cae-lód-ügy.
E tárgyról a ktlxalebbi időben, a lapok s főleg az országos gazdasági egylet közlönye, a .Gazdasági Lapok'1 elég sokat Írogattak éa oko*-• kodtak; azonban, mi axt hiasztlk, bogy azon ; kérdés és Ogy" mindaddig ninos kellőleg tisztázva dt annak viazonyai orazágixerte kellő adatokkal BssxeAllitva, • gyakorlatilag fel világosit va.
Azt mondhatni, hogy az ország minden vidé kén ngvmásuil ttgúszun különböző munkás, napszám!i'-u cselédtartáai rend uralkodik ; *n törvéuyho/jw ez ideig nagyon kevésbé g>mdu.t-kodott arról, hogy a (Melédaégge), nz állandó munkatokkal én niipszúinoitokkal, midy módosatok Bzuriul kotti=íSoiijk Hzerzüdéaek ; é» inelv OAtályon esíkö/Jikkol leheasen min de tikit a naimkanziTzfldóa keliű megtartására minél gyor-aobban és illó sikerrel, hatóságilag kényaze-rjteni.
Hármík''tit okonko Ijinik, a munkáskéz hiánya nem annyira a gyér népességben, mint inkább fíleg a luunkiis néposztály tunyaságában, folytonos szorgalomul teljesítendő munkálkodás, munka-teveo nem kod ve-lésében rejlik.
A uii munkáa üejMiaztátTuuk alsóbb fl legna-. gyobbdxaimi rétegeiben egjáltítlábna nincs meg, nem található fel a takarékosságra, u vagyon-| gyüjtésni, a folytouvs muukatátölre éa a kellő bőséggel való munkálkodásra való bajiam, bel-j ösztön, fl lelkÜMneretessef.
A fclválalt munkát többnyire immel áramai, ! köayolmülog végzik: és főkép faluhelyeken, j ha a munkás oéposztáiyuak meg van az ü mia-i denaapi kenyere, senki sem akar dologra menni; | hanem a inig van utlbou mit enni, a legmunka-| képesebb férdak is átheuyélik tétlenül az egész ] napokat
! Ezen állitáfik valóságát elég szomorúan ílust-rálja, a napi munka után éló néposztály va | gyoni állapotja.
j íme ket óv óta mesés magasságú a napozá-¦ mosok' bére és mégis ügvmi hol és merre gyüj-' lőttek, és teltek félrf ök valami kis vagyont.
kellőleg tnegtakaritott tokenuzli-ti-t. abból a ma-, gas munkabérből ; ugyan vagyouusabba. szur-, galmasabtjft, es megukürilnbíia lett-e azóta ha-zánkbiiti a munkáim^pos/tsly, a mióta tagjait pár év el.'tt a tia^v tn-cg ugyini ^i»n>«zu) mep-san vargnita; arra k>>vrik"z.''lcff p.-di*; iu >bí mar ' «-gv pár év úta olyan iiit'glupólrg mugti.- iiiuuka-
berbeu r< Szeltél te óket a bósi^. I Ugyan hol éa merre állimtt eló a k"7.ei mull - inség és az azt kovi'lö imijiw munkabér, a ínun-
kás néjwszUlybap tübb szorgalmat és. nagyubk takarékoaaagot.
Mi ugy tapasztaljuk, bogy Aban sehol sem. A napszáinosok.a magas munkabért U épen ugv a megszokott kényeimuséggid olkölttk, abból som tuamek megtakarítást ; itt épon csak addig látnak a kereset után, amíg arra úkut a nap szükség kényazerlti és bujtja.
A kovetkéxfi hivon jollemzó képletet hal ott uk a napokban, * mi gazdáitzati viszouyaiuknM : pEgy szomszédmegyében semmi áron sum vak kÓ2t'h;bb férfi munkáaé s a jövtj nyárra K*nlM~ aég kaphat)); iu«rt a mult évi bjteriné< folvuia voli tiiiiidtíkinek lél'_-n ál elég ennivalujji ; ni'wt aí.'iiiban ár. "tazvötéo Bokfelé a bavatlmi téli hi-dr-^' miatt kiveszvén, ezen a gazdák iirillnuk ; mert igy a BZlikségtöl való félelem minit köny-nyeben fognak munkást 6a nyári esdödeknt kapni."
Ilyen azomórunk éa fényes jöröfu való kilá tás-ial épen futru kecsegtetők, a mi jeluoleg fuo-álló gazdimzAÜ viszonyaink'.!
Heti szemle
Ülnrrzlan 4-én IH09. (lí-B. i I >nkéntnsek na^y oziVintimi jelnntkea-nek az egy évi i iótarLvmr^. — Ittdás Lajos, ki Buda bevclt-lénel eUO <-rd*;itije}el nyert, febr. -U-én meghalt A vánwdi 'választó-kerület U. Itedekovits ftiifiuilert valiUZtá tartomány gvuloat koveitr Az i/r. luiigresBUB berekeazté lu'tk'xlését — A líad'H'zky hajó uxploaiájánál 5tH ember kö/.ÜI eaak ->aK. •i-l luentetaU meg.
József foherezeg az akud'-niia_ tUzkara pót-láaához lm.KJ írttal járulL — Ö Fölségeiket már 12 mugvur tesiúr fogja kísérni zágrábi útjukban. - 'ÍJ FeWiru Caik- Haromasékné] a székelyek földjét mirtfüldnyt területtel
uagyobbiUi . I.""1 évi panasznak vetett vígat, a mintegv u—'i mllh'j .'-riéku rvalit vagyont adott a nemzet kezébe. — A lánozliid megvallása ügyébeu a kormány erélyesen működik. -l'akt-on l.V1 haz égett el. - E>zte.g:m is kapott királyi biziosv - bzani-zio Ferenc* nagy varadi puepnk egy liécs mellet ti zárdában fo^ lakai -— I 'sí'ronii>J!Í , Ellenőr" czimü lapja dcrgjelent — 1'atiH'barb.tui 1'estre jó. - Ku-binvi Ágoston, a nemz. muztítim Igazgatója nlú-oaiil — hír Kzennt - Romur Klóris fog kineveztetni. — lluly ovszkvné f-lhivatott a nemz. */.iuli:w.hozi szí rzódésre. - - Ijimartine márexioo lén meghall. Nagy katonai csapatműsgal-mak % annak hazáukazerte, - l'est vároa kol-
.Helyesen fjjfif - kiálüik a többiek egyhangúlag.
.Mártha ! - azóla Bánffynő komomájához — hezza elő a kotizka játékot.
E megszólításra egy éltes nö a mellékterembőt kezében egy kis ezilst uílezát hozott, melyen fehér- és vörösszíuü apró csontgolyók valjinak. ííánffynó a tálezát átvévén, az asztalra hely ezé b azt egy szőnyeggel betakarta.
.Kedvesim — kezdé most Bánffynő — a fehér golyó balnazntot, a vnnw vadászatot ielent; búzzon mindegyikünk egy golyót, öten vagyunk, ha közüliül k három feber golyót huz . iialaszui — ha vöröset , vadászni megyünk.
.Mura a jelszavain monda í'aáky Mária « '"la )é|>elt az apvtilhoz s a szónveg alól pgv gi'lyiit vett ki: .Kehér!" kiáltá fel örömmel.
Ezután nánffynö huzott egy pdyot: .Enyém vuruii!" kiáltá nevetve.
„Enyim isméi fehér !" nwote IWgfy Katalin. , Már én azt Bejlein, hogy a Mura felé megyünk — moodá Csáky Mária.
r Még nem moodhnljuk váloazolá BánffyaŐ. „Yüriia as enyém!" monda Krangcpán C'elia. .Enyém ia vörös! ! — ujongn. az Ürömtol lángoló arczczal Báthory Eszter s az ablakhoz futott h nézte a vár fíilött emelkedő hegyeket, melyiknek oldalait ni:! = ai e száz éves bukk és cserfrik árnyékolák.
.MárthaI — szóla ismét tíánffyoö az épen bejih-ő komornáhoa — tegyen rendelést, hogy az apródok fel óra múlva a vadászatra készen legyenek, a csatlósok paripáinkat felnyergeljék, a Hzakács pedig az étkeket utánunk hozassa a fekete oszlophoz, érti ?
.Igen, kegyelmes asszonyom — váloazolá a komoron 11 íávotoil,
.Ah ' mi szép ft vadáaz él-t, nzivcm, lelkem csakúgy éled .... dalolg„i.l Hnthorv Eszter, aki must (domében voh
A fél tini még el sem imiit, az njmidnk máris-készen v a Iának az imliibmm, u szép begyek is felíegyverkezve siettek a várudvarra, ott várva a kodv t-a házínö ajkin-l a vrzénvnzóL
.Mártha! — kiáltá ujolag BáutTvnó — a 8Ól) mot ia hozza le n adja át egvik apródnak ; nd viulászoknak, akik nz.-fírrn-i uilcubb tudnak lőni, mint fitgyverr.d,izill:«.ígilk vnn a sólyomra, mely az el nem ejthmett madiirot eit'ogjji.
A sólyoimiak luhoz:it ila után végri* mogin. dult e kin vadáazcaajiat, mely ugv nézott ki mintha a hujdnnkari imweszcrü ninazunok tá-
TáRCZA.
Igyunk!
X pályamű.
Mtgvs Ör5f Sztpary fléza CUpin nr álul nL|>kMt<-. axéarre tJtaifltt .1 úrb ar.orr*
Clőr* kát si C, hegy luv.Wrt. KriJjOiik dalát tu atku* tiú falL-tt! A* c«i te>ir>)lll m/^ ina in'.i>n..íf„|. B f»ÍTÜnk fi>t( Qlni ritka fliitii>]»eL
K*in bnlrí, ki {i»i><luak trl,
t lét dctí" cHk^l.r. SUaií ]>uhsrak íj-nujílr éWc kmntt PftlTlon le t«bát vírbh íi (labjtil.iu. H*»*aAlJuk, noiit jnlrofliik k«iű« ajajt, V««nBnk * JUtSIh) bia blulom.
Mit ht • Alá, nil anori niy csodája. Ha WUosjsaffot sánl ki>t«IDa T ! ItttaM nl|aa kaUá wlnden felett*: -At «tnb«« sona ÍU esik kQsdtUm,
XiM Miw as 4f slslt,
1(7 tolt «s ím nar*4, — Bort, bort a ksheljt*! ka orCnk
aUstol a »*r»rt BrOk foljamin ; IMiaarbaa a UM Sranra bsrU Ojrujtsuk f*t a báasl-öiOmt napórán.
BArotm iáin a vagy • rw<nT«k álma, Kíáotf Talira kaltl a vilaf. : ^ 1 tfjdatoav- ¦ paaasan fiay kaoaaf f«l t
<Nr ««k kabalbM Onsái fitf rág. ' «A í:,>Ki.tásru ji hmnU, ' Holnap klgyii kiált. lUgéf. úer«Ut f Isalái** kfaalt, rasijan a gsa Ardak «löny» tipor, -.*»; ;m«4iu e*ak a kipc««>b»j «niftj« ajR%, , j^./xSkU rtays awm A1A T as Igyak, lm a bor!
^Vlgatst • Ueg derít ¦ i«aav«dSnak, BAsarst* ¦ kafrsVt ap-dui balfffl Unj. .-—<t- iflulnf }«bbat és njQwnrra on/bet
¦ A táw ajAainl bflaska Tagj íMgioy. — EfjmAí n«b«c baján . ¦¦¦ OnaáA í »ok kaján. >.'ttaatlsTs «r<nri b««saUt ¦ ni nmei; f -!Bál>á>lrfaul('Aldoa • Aorra Mn«g. ,U 9M«a asiftpsfnsk a bftn ftai,
aiaat ífj« vMStín a JA ktteffig.
^Jfci'taafftl/áJ. Hatala>ai Arja "r.rJEaial, laMjl as*r Tlmiljon »L Jfji Dfjjási:«aírt * oadv, il\at iiai*ér*i, <jMt*mk fnAVlg a piroi kapát I
MMs^Jűi a sioataas /üsenos fliou, A> tüft^lfrg'K1* bárpatt ksbsUa f ¦Jbát a sisTsaeM'ktkárti UA; a-ut tJkacr-1' rwt-nj.
Hs.i.f !..rj"«n » kc.lv r«.--I.;i-Mik .l.Aa.-ilInl n il» .01 Mi|í kárhomtii])k»n n \-
liáiiffy kútja.
.En tudom váhiszoM Era:._-< p.u, l VIía -tin-tijiiiik a várk'Ttbes vira^kns/i.ruk)H kössünk szám ukra.
.Jaj kedvesem - immilá BántTynő, ezt már nem tehetjük, mert a forró nyár heve mind el-hervasztá szép virágimat, a mi pedig most virít, nagyon idétleu és Batnya a koazoruba ép«n nem való.
.Lovagoljunk ki hát a Mura felé — szólalt fel Drágfy Katalin b halászLassunk, talán leas Bzeroncse a frisa hallal vendégeljük meg okot.
Én ennél még jobbat mondok — vágu közbe az eddig szótalan Báthory Eszter - menjünk a hegyekre vadászni, ODQet messze <ueAszo kilátunk ...... ngy-e kedves JUrgit néni —
végzé Báziffynóbda aimulva .
, Ej hamis I — lényegété ujjával Bánffynő — a te eszed már ismét másból jár. — Én azt indítványozom, válasszunk e kettó közt, tudniillik ; vagy lovagoljunk ki a Mara partjához b habit — vagy menjünk vadászni a hegyek közé s vadat hozzunk kedvos vendégeink számára.
l)o hasztalan volt ezen indítvány, mert nem tudtak AgyniáaknzUnogugyezni. Drágfy Katalin és Osáky Mária uínduu ár<jn oda tíirekwltek, hogy a Mura fúló luvnguljanak; Frangcpán < Julin és Báthory Eazthcr ellenben hathatós okokkal tániogitták óhajtásukat, hogy vadászni menjenek.
Uáuffyuó oz utóbbiakkal tartott ugyan, de iipiii nyilatkozott, nehogy az ellunpártnak kedvét szugju; — nyiltttkoziii azért sem akart, mert ha valninulyik párthoz áll — miután mindenik párton ketten voltak, u lett volna a harmadik s igy ezen {tárt mindenesetre többségben lett — a legyoüto volna a gyengébbet, azért tehát azt tanácsolta, hogy kocxkáxzanak s ez dontao el, váljon halászni vagy vadászni men-
h-'gveken gyalog, funsikon a egyenes helyeken 1 ]>udig lóháton üzlék a vadászatot.
De hajh! már fáradtig jártak hegyen tüI-{ gyön, erdőn u bokron keresztül, vad még aem ' mutatkozott, már a fekete oazlopboa is elértek, honnét valóban festői kilátás nyílt Alsó-Lmd-vára s a Muravölgyro.
A hölgyek egy terebélyes tölgyfa alá telepedtek le pihenésre, az apródok* a közeli erdő" fái közé vonultak, a csatlósok végre még hát-( rább rtHts.k a paripákkal, melyek mohó ét ragyával h.i.raptl;ilüik a kövér fiiból, melynek pirost i viragn f.'jei, a iiap h--véu"l a fb-Jd felé konyulva, | bóalakodijik.
A hölgv'k némán engedek szép eeemeiket a gyönyörű tájon kalandozni. — E boly, bol letelepedtek, sokkal magasb hegyen volt, miat Alsó-Lindvn vára, melynek unoét keleti része csúcsos tornyócskáival s a várkert ágaa-boga« diófáival vftla látható; — a várdombtól mintegy nyolczszáx lépésnyire pedig mély mocsár terült, mely a várat b a várdomb alatt ápolt kis városocskát körülövezte.*)
E mocsár a Lindva pataktól kapta visá^ mely rajta keresztül folyván, a várat ea oünlrél bovehetlonné tette. — A mocsáron tál effáss a Mura folyóig, mely mint egy ezüst orias-kigyó hevert a muraközi hegyek lábánál, mesék, rs~ tek erdő- és bokm váltották fel egymást.
Bánffyné szemei Regede várát ia megtalálták, mely Alsó-Ltndvft vára ablakaiból ii Uthfitó — s a mellette ülö Báthory Esztert kézen fogva, súgta neki mosolyogva, de agy, bogy » többi hölgy is hallhatta: .Kéxd kedvesem, Bégedé vára ablakából ép' most néz erre TÖlegányed, Druguth Miklós, — fogadni mernék, hogy téged észrevett j aézd .... nézd, kezével is integet... ez neked szól Esztcrkóm ....
.Ej! ma de csintalan Margit néni — váf*> szavába Eszter elpirulva a BánfiynÖ keblárs simulva. „Ugy-o nem igaz, amit mondott? — Iiímz n nagy távolság miatt lehetetlen volna *«t kivenni. \ várat mint egy k» pontot látom" ugyan ngy hegytetőn fehérlení, do ha aat nem tudnám, hogy azon irányban esik Regede fán^ még azt en merném állítani, hogy a mit bitók, csakugyan ltcgedo vára ....
iFolyUtáia kör-)
Egy hizashükki DEUVAIUCS KÁLMÁN.
madtak volna fui a élnénok
meredek
nrln,B»ti,i proTiDciarom Panaont«. Aas^faBTBT
: in?(1 taoly a íároit i* <rirt kBrtt*.
v'dntftluiegja foupáfli boly tartója febr. végén tartott BSöUbglóIisftt nagy Ünnepélyesség'lttt-(ötj. — A gaiacxi báotalmmutt zsidóknak ezer groayat adott a Mmnn kormány.
Hírek.
- ti Császári s apostoli Királyi Fel-gépik Bária Valéria Főherczegnővel már-
8-án hétfőn délelőtt 10 óra tájban $Éa vonattal zágrábi utjok alkalmával E3agy4fanizsára Müvén, az itteni fényes matatásra pazarul felszerelt indóház* hm reggeliznek. A gyönyörU udvari wag-paak már pénteken-este Kanizsára ér-keitek. A déli vasúttársaság ez alkalom-mai a Metdijt felényire szállította le.
— lapjaink órdekessége oly gazdag mind politikai-, mind társaduimi tekintetben, hogy a helyi közlönyök élénksége foko-zntnftfln pínplkpdik ^embgazőkúlftg mutatja, miszerint nemcsak a jelen, de a. jövőre is biztos kalauzul szolgál a felmerült eseményekből veendő tanulság s tájékozottság miatt.
Felhívjuk azért megyénk s vidékünk t. értelmiségét, hogy előretörő s független üzabadszeilctnü lapunkat mind szellemileg, mind anyagilag minél nagyobb mérvben pártolni s terjeszteni szíveskedjék.
Különösen ajánlatossá teszi lapunk ez évi folyamát azon körülmény, hogy a hazafias neme* biizgalmu zalamegyci főispán, Gróf ázápáry Géza ur ó Méltósága 12 db magyar aranyat tűzött, pályadíjukul ki, melyekre érdekesbnél érdekesb munkálatok érkeztek már eddig is be s folyton közöljük azokat.
Megyei életünk e napokban rendkívül élénkek lesznek s azou szerencsés eset, hogy
a Felséges királyi: pár a vidéken: utuuuT keresztttl, horvát testvéreink legmagasb látogatására s Nagy-Kanizsán több perczig idözendvén, — elhatároztuk, — hogy e számot folytatólag rendkívüli mellékletben marcona 9-dri ki fogjuk adni. — Hasonlót teendőnk többször is, csak a t. olvasó-közönség becses figyelmét legyünk szerencsések élvezhetni.
Előfizetést nyitnnk e hó elsejétől kezdve íb akár évnegyedre 1 frt 50 kr., — akár félévre 3 frt- s egész évre 6 írtjával.
Az előfizetési összegeket kérjük mielőbb hozzánk intéztetni.
— Márcziua 5-dikén tartott zalamegyci rendkívüli közgyűlést 1U órakor főispán nr u Méltósága személyesen megnyitván, az old ontandó" főtárgy a tapolczaí választó-kerület székhelyének Köves-Káliéig történt áthelyezése miatt ismét Tapolczára leendO visszahelyezése volt, mely visszahelyezés valóban meg is történt. Főispán ur ö uiltga oltávoziával a követe választási központi bizottmány tartotta fontos Ölesét, melyben u zalamegyeí követ választási nap márcziua 22-ére tűzetett ki. Ezután mug-váiosztatíak a sza váza (szedő elnökök a'jegyzők s végre olvastatott a kiskanizsai biró b jegyzi folyamodása, mely t\ belügyministerimnhuz terjesztetett fel sérelmeik orvoslása végett, n«vezetésen felpanaszoltatutt általuk, hogy Kis-Kanizsa városának polgárai nera ugy írattak üiwr.e, mint rendezett tárnicsé, községekben a kó'vul-választo képessége meg van alapítva, hanem a falusi községükkel tétettek egyenlővé, hogy Kis-Kanizsának, mint rendezett tanácsú városnak polgárai képesitrék a követ választani s;n-vazathoz, — G lavina I-ajna c kerületi üsszrini bizottmdnyi elníik «r iu eljárás törvényességét, minthogy Kis-Kanizsa Nagy-KaDÍzaától pulili-koilag tettleg el választatott és tanácsát nem rendezett minőségben alakította , l>cgyözüVg előadván, a küzapj; egyetemesnek tűnő folyamodása illetéktelennek iHiiiurletvéo, kijolt-nl*?-tett, hogy a községnek sérelme nem lehet s ha van, az egyes polgárukat illethet, ezek pedig sérelmeiket a fulszMlumlási közpuuti bizottiuúny-nál adják elő, mely márczius 'J-én kezdi meg működését.
--^"pj^-A- VÖvetYáínBíhtsn-nk Zsla-megyében márcziua 22-ére lett kitűzése miatt az e napra esendfl nkanizsai orsz. vásár főispáni nton, f. évi ápr. 5-éro-halasitátott bl, mi is a vásár-litogatiiE érdekéből köztudomásra hozatík.
— A kdazogi esküdtszéki vizsgáié bírd ur máreziuB fi-án a reggeli vonattal Nagy-Kanizsára érkezvén, a „Korona" vendégfogadóba Beállott, Ide utazásának ezt^a liilrcifl a kanizsai független balpárt által kiudutt kiáltvány órdo-mébün megidézett Fbchel FUlöp nyomdásznak kihallgatás, ki febmár 22-ére történt idézésre betegsége következtében dem jelent meg.
— HoroB János nagykanizsai jól szervezett núpzönésztársaaága márcziua 4-dikén Zágrábba utazott, hol pár hetet tölteni is fognak huzván-huzván azt a magyart, mely bennuokot még összébb tart.....
— Kgy só i töri gazdát a mult héten kdborló | czigányuk félig agyon vertek a lovait el hajtó t-1 ták, dc Keszthely vidékén elfogattak.
— Z.-Egcrazegen 'Z falusi mester felségsértés miatt néhány nap éta elfogva tartutik,
— Valiin- és közoktatási magyar minis-tureni^előterjtísztéfiére Kovács Zsigmond apát, veszprémi kanonok, és magyar itéJA-táblám fű-papját, pécsi püspökké ezennel kinevezem. — Kelt Bécabeu, 18(JV>-dík évi jan. hó 26-kán. Fcrcncz .József m. k. Báró Eölvöa József m. k. Szivünkből ürülünk a legkegy elmen b királyi kinevezésnek, mert a kath. püspökök szÁma egy méltó és érdemes taggal szaporodott.
— H a z a li a s örömmel üdvözöljük a „Budapesti közlöny" azurkesz tőjét, hogy a szini kritikák közlésén) oly kiváló figyelmet fordít a terjedelmes ezikkekkcl gazdngitja e nembeni törekedését minden elv ini a hazafinak, ki a politikai ephemer ámíinlban édes Imznnk dniga nyelveírt él-Imi s benne gyönyörködnie legszebb örömei közé tartozik.
v a társaság összes vonalán az
4ipirpf
illetékre aézv« lV/„-ka]
-A'l-Ui va<, agiu-ptilU'k m:\r.-j szedeuilú vaapsil; azedotik be.
— Szent it a 1 a s z o n Kíb Jáimítöl nem régiben Hr-y lovat tflvajoíuik el. ;i i.-ttusek Benézik József és Tanies István a lovakkal egvütt elfugnttak n knpurnakí jnnUt fogiyáruk erélrciíége a liuzgnlmo kitvttkc/tében.
— Ö Felségeik zágrábi fogadtatásukra már mniíállnpitutolt a pntgraituu, [uuly k.'Vt-t-
-kogérmÁrorim 8-án 89 dra kOaHtt-^wg^i'g • kwéa Zágrábba, h >1 kivilágitál fog ron leátatní.#-MárcziuB (Mdi hatdaágok, a képviselőház Jv jai foguok fl Felségónuk bymututtotni, ezokutin f: a laktanyák ét középületek uegixemléléaef lí este dtczalöodás- Sfáfeziiu 10-én awjtnlo a hely- í\_, őrség felett, kihallgatások, a park ineglátogitiaa ^ ; és hangverseny. 11-én kirándulás Itetorám, : 12-en kirándoUs Öziszíkun keresztül FetriDiára. ,= 13-áa Károly váro« meglátogatása, mindennapi ~ visszajövetél hl Zágrábba. ~ U-én Sz.-Féteren keresztül utAzás Fiaméba, a onnan kiriad alánok Portore, Buccarí eV Zonggbe. 16-án utazád /: Polába, márcziua 18-én megérkotea Trieetbe.
— Lapunk előbbi számában említettük volt, hogy a Ietenyeí váhwzto-kcrület képviselőjelöltje Királyi Pál ur a kerületben- körutat > tevén, február 27-én Mura-Kereazturban Trolt • ngoa és főtdő Etl István apát ur vendégszerető házában, hol a szívélyes házi ur vlüzdkeny fogadtatásában részesülvu Királyi ur tisdteletérj adott b valóban ízletes diozul>éd kedélyesen t irtatott meg, melyen nem hiányoztak a lelkesült- :: aég okozta ful köszöntések. Ebéd után többen
a murakereazturi község-oskolát látogattuk mejf ; hol szép példáját adá apái ur ö nagysága, hogy -a népnevelés mily tért foglalt «1 nemed szivében a mily szeretettel csügg annak tényleges ehV
mozditáflán.----Ass ezolútt pár évvel-magyárut —
semmit Bem tudó tanonexok niunt szépuu aíiisa-tán kezelik a mugyar nyelvet. — Az apáti lakban összejött ottaui polgárok előtt alkalmi szép beszédet tartott a koztusztuluiü követjelölt, de mivel inkább a horvát nyelvűt birják tisztábban Nóvák Fi'.retnv/. jileliáuus ur fejtegetta horvát nyelven a küvetjdölt progrummját, melyet be-iariierO hulye.-lén^l fogndtuk. Este felé kf>]csú>-nöa Udvöz|iMi.-k közt vettünk búcsút az ösmft-gyaroa veiidé^zerütTi koilves házigazdáU'l. — ^íáatiap délben Királyi Pál ur Kagy-Kaoizoára érkezvén, n déli vonattal Pestre visszautazott.
— 1U r c i i u b jí-án virradóra nagykanizsai városbíró (iiiioiiv Feren?z ur lakásának ablakait vénák be. i'jz éretlen demonstratio csak flzánalinat. t^t m.-gv«té»t idéielt elő. Gyönyörű fogalmat nmüit az nlkoimányos érzületet títog-tatók részéről. A lettesek erélyesen nyotnos-tutiiak. Hírlik, lio^y még több deák párti laká-Hának ab lakni l>cve réseli ez is készülnek; kik? vaj mik ók V a merre van hazájok 'é!
ty Z Xj SS T I-BC X H. Ö K
A tavuii maakik megkesdéio, de IcgfŐ^íp a megyei moíjfalmao élet rainlt a buisáültások egjkod-vSl^s törtínnsb- Jeirotílieny Táaárlás nincs, kaifBldi T«r3a rü»»«tartják magokat, de ngj himillk, hogy a hó vigefolé élénkebb adiíríteli kedv le«n, mert pénsn a
tifltiéf nagyobb fog looai._
« Plaezl beU-vásorl ketttarak.
NAOY-KAKtZaáJi, mircala. ö-ón. ' . Alsi-an»»tri«! móronként.
TMBÉqpk: Bsit H9~dü fantoi 3 frt, C5 kr. trf M ^fk|;"yáü^» kr-IST-HS fts 4 frt40-B0 kr. ÜMflS-mlfaL Ifr, 70 kr. 7P-80f.il. 9 fL 80 kr. A>pa-ssrffiiJ;nek,",'Í0^7l fnt. J fr.50-75fcr. 71^-78 fnt» 3 írt. BO kr. Árpa k.lBtnídEOB, 05—«6 ft«. * (r. 30 kr. 67-66 fu*. S. frt. 85 kr. Kukoricás 3 trt 35 kr-, 3 frt 30 Ur. Kukorlcit oIajii (caitujuantin) S ÍVt 70 kr. Zab *4-45 ftu. 1 frt 70 kr. 4tí-47 fns. 1' frt 75 kr. Pohánka 06—48 fna. 2 friffl kr. tt)-65 fta 2 frt. 7íi kr. Panauly faher 4 frt — kr.
Pmtuly, tarka 3 frt. öO kr. Sníoa roi=». — frt. kr. gsalma - - frt — kr.
— A .HAZA" életbirtoiitíi aiB(-yarbaak folj» ért fobr. bari tUlctforgnlipi kimuUtiía ¦¦ Banynjtalott Hi»5 db bflrallát 9ÜÖ,3(W frt tükéro, fafg/Jben maradt a mult hánnpbAI KS3,tí6-l „. L frt, — 1,043,1'JC. Ehbűl WiUittatgU GI2 darab íir,"90 frt (<ík»,' — mtf(ír>tíen maradt 1.013,704 oluinulttatott &1.820 1.7tt^,lfli ... A bank mKkOdésúurk ketdute Jta. t. i- lHfiT- »;<-[•-te mbar 1-tCl egésa letiU. február hit réfraig as Q»iob beoroJtott bevalláaak Qm_eg*j 18.234.3W frt o. é.
Bécsi pénz^rfolyam, m&rcz. 5
6*/« metalíques 63.2">; ö'/d néniz. kölcsöu 76.80; laeo-ki álladalmi kölcsön 89.2tt; bank-réazvények 7.33; hitelintézeti részvények 30; London 123.— ; ezÜBt ágio 12u.'.»0; nnuiv darabja 5.81 */io kr
Vasúti naponkmti menetrend:
In.lul N.-Kamiairób^K^lé d. a. 1 6ra perci.
Bee.
Trí-í
-essél : .
Jéluinn i ilrn -
l. u. 1
mtailet 7-tS (3-Lj 1383.
Itii- éi heti- |K*Üioíiko» asp | n«P 1 Ur Prvtaalass aaptár ®
1 Jéxua &U0U embert acir*e&dégef. j JAn. VI. fi 1
[ 71 Vatáraafl ;C 4 Aq. Tam. H iK-if? i Ut«D Ján. , 'J K^dd . Ciirill éi M. Hl' í.rfd. 40 íértaun © 11 CMUftrtftk HanicHu* ÍJ, réimrk j Qoryoly v. ; l.i : 8i«.ml.nt ; Hoiína C 4 Laatara Zoltio Fraacalika EUlfca SíUárdka N. Gort*lj Krintiaa
Felelős szerkesztő : W&jdltB Jéztéf.
Segédszerkesztő : BátSfi Laj®3.
H I lt I) E T K S K K
Nem ígérvények, sorsjegye Se eladása részvényekben.
Hogy L cz. ügybarátainknak az eredeti aorBJegyek vásárlását megkönnyítsük, nznn iutézkedéat tettük, hogy a legkedveltebb sorsjegyeket az eredetinél kisebb résslctokben adjuk el, éá pedig adunk
oíat- és folyé Bftima pantoaan fal van JagjeKxo, e a aonjegj hiuixsJnUíbea ftaonaal a VOWS telajdO-
felet knji, melyen ft i
A* Delet mcgkötéíéuÉt a tdtD egy általunk kiállított eládául la< Oárá vilft, ¦ eonélfoera aaoak jaTára jítnlk.
- A aorajcjy mlndadiUff nálunk marad lolévo, mig aa hngalík, moly után ml n nyert!mínyt\m*gtt ntrenjauk, a « rerSru es5 járandóBáffní ráBaaukffili mlnil«n l«roaáa neJkfl) ajonual kifis«yak.
A finyerő az (864-fkI sortjegyekitót 250,000 frt, a legkisebb iuo, 165, 170—200, — hitelsorsjegyeknél a tónyerÖ 200,000 frt, a legkisebb lCö, 180, 185—200 frtig.
Eszerint tehát a befizetett összeg elvesztése lehetetlen,
- alTOl a l«ffkíiBbb nyorfí ia, mlkínl a fflnaabbiekbfft láthatd, a aorajagynek - selyodc űkvetlenai híílltüla heti, — bauaníal áráral Vörölbeim ogyonlli, io ml résxlOffViJBkot tak?4ea HShca vioaiavalUak. -fílutllk, hogy es btéakodéaael a krtsSn»é(r egy raládl oxakaéglatének felelttlnk meg, mirel a kevéíbbí toliDtöaeknek, kik nÍn.«niiok nnon holysetbon, hogy ogína aaraje^yot e«* róna ónok maguknak, osálui olk*l-mnt nyújtunk, ily aoríjegyhaplrok ellláyeibon magukat, Labir tdaobb mér»ti«n la, ríaíeltntui, mfff tclietílaobb egyének a h/)I«»félr s,,roMtok éa iaAniük BsaBeviairlása állal a nyaréíl eaély«kat gyarapítják.
A kevéabbé ragyonoi, ki reményt akar aionrtnl a nyorbotínrP, nrtdi(t igérvényekot vásárolt, anélkül, h«>iry p^hanérl vntaba kárpétliat kapott volua, a a reá kntitm péna arökro airBasoU 1 réDJogyalnk t megréUle által ea tnbbé nem aiUkaégea, mivel a vevG egy csekély lelútofo áiul egyozer EJadflBhorTa bfntoaírjn innfrnnali n tnn^reti <nT»}*gy V&fosaBOayl bUEásnlra
' fc*n von,1 iogj pináét, miként fKiaabb kifejtetett, el nem TeaaitheU. —-Ajándékokra, jataln.nkra atb., dleso* kUUitáaiik folytán, réaajegyviuk fUKUte alkol-ona.ik.
a játékban! réaarátelt s bsob kellesos tadat
PIENITZEE TESTVÉREK bank- és váltó-üzloto Pesten, Dorottya-utcza 10. sz,
VldékrBÜ meghlaáaak legpaaUaabfaan l«Iju»Uiatuok a » jírtlolTiítáiíti'tele -turl!
lakita Ültetnek -*c5í§
mm
Poüteclmikai
és gyakorlati találmányok.
VillKfal karíi W*-
pwkák .acr BHtiit tattaka ptKaU »U«t-Imm-, 4peo agy ¦ Tl»ff-plAcabn flagy *e'r
teiiWfnrk <tr"n-l * ax _
aliít JtWal fel film nlla , . __ afr. a»aü«dal_uaa..n CfatB-Mt«--íé.»l»eBplMtaly1t,rrd«-*r) uirly üü'- uoa-iu, nl r»0» bfil irrta, 187 ki* oyomia alul a^tnáauláii tO-xaL Ara 1 frt «) kr.
¦Mk» ÍWJrwltB tSUlarlsIi. KDlan tinlala-Sá
_ volkdl folyton lehal relök imi; itfon -Já«l-
anhi olyanoknak, kik háaon kirfll Uaaiuiljik, mint : orvotok, plibiao.ok, kiratalnokok _tb. kiknek Uáj-bf-ll mcnkájok Tan V.gy darab, 12 tucaat lolUl egrütt 1 frt oO kj.
V* Exfct iJÖra* kők ngy fckrío ea>*JUiri»»i--r Hl, költői Ullrattal aa-i .lui_aek «*iuiára, --t*t»*éa tasrint. Igwn alkalmai ajándéknak való. Egy dftab nDd tokkal 1 frt 50 kr.
dratárffjrak, mim vatnti locomubiio wajmo-
F nokiaJ, fnw» 1 frt áu kr.; fniá Uáráajka tt,vapj0Tal l Wi mit áJlat W kr! ; futó cgérk« 45 kr. BBlfg>*» FagfaJaJ , bárminemű . aiumial Állandóan W*Y üiep-ünik a berlini foff<.-»rppek b-f-tialoláuál. íiíiátlja annyira hiitoi, hogy upniha-iauálái cantébeD pi»» -r a**aad*tik, miért » e iii-muk eK.vetlm. haabaa iU FaaUiI leányiuia. I ára kr
pjaapr Igin f«ui«- niiuó.n háalartiahau a lepiy'ab-^a_F ban Mtalalt fíOyBSltS keOÖCa,rr.clylyrl uiin-utukj * legkönnyebben • a lennel.Wti kifV'iiyritithpn r+fi bútorait atb. 1 kalitka ára. mely rI.-k rgx revn gvuiiurira, W> kr. W"iyeC' ttuliaaak i_ba líiira kiti*»
pUBr u.ochoniályui'uU í.n urp ujja tételére, arauy- éa r_l__l-iiiiW."'k>.rk u< illb á.a 10 kr.
LagvlaW razwUjrvr idtilliaMl.
_ ,___. Minden
fuáadVrbŰűk fll4i"«llű»ara raWnnbdl, boItbtji-
böl ¦ mii k-lroíkblH, B(rra»iiiU'o meti\- éa tantárgyakból. 1 caowag 35 kr.
TyÚkKWB^yflrik Aoyora pamntbiL 12 drb 26 kr
. ttlaeefi lattal* 1«« nJ "J "ol'-wikjrwup állni. 1'arabja U>. tíU mi kr.
Burgonya- és alsaa-
li.í mozó-^ép,
uoly miuilod kinUiln"»u Pári»bao, Loo lou'i.an >Vn V.>rk'<N[i aa elad juUl rni inr-rtr. miml'-n lotiaéa asBrinl, inixr T.-k.-nv fi<rn>ábaii 60 darabot isi,m íjíi J"*rcx alatt; caokílj ara -/.ftmiiw S«1,a u.ii-íí-1 f.'ul. -
aajaw FolytVoity enyv. MmH-it báitartiaban ni'lkil l<>a)iPtl>-[>, tiiiüluil < kftl"u frU a bártana«1.». lüjflT." a|ir..lili liil.ííkiii magunk ipaiitbatjuk. Ki
jvv ,-yVk,^ • Iirhrt; .« In.l-K-tQ atkáimaihattl I rn kr.
Anno! bórffnymai Minden bímek ha.ili'k..ny niipHi m.'iii etrr«ii'nmtnd fénvi-aitenl Kp1 kis r^c Sí') kf . 1 i.aL'> 4.'i".
¦m. C>. ki. líab. pcOSétBZOpaaa, i'irlv Imnni rr ^ «cu n-íriciMiii |.«*t.li>t miil.iel. k.-li.M'l.,",! k,..i, ¦ikill lu'h.uini,Ilan.it alatt i-HA»»lit. r.í^ii uj k, .ni ,nv n ¦ ¦ / ^ pL (.Úrimul mm.lm --.t.l pt h.l'-ul
I rtflutstt oip-
BjeaitTi' "Jj kr
¦a, Moadá-por. >: r"1 f rítuuk Idol. nonkat uagjobb ílőiiy u»-ff »«. " ^' kteíltcttk, aiint kt>iflti.lfr- > mag ira kr.
biitoslto zar,
>' kr. 1 .lb .
nadrág-vedÖk.
JgMf tQuö wrrkM^' Uia 1 tíb ki»fbb reiiJn t fjubb rnudfl 7U. W kr. I casl eféaa Ki frlig 1
40—50 kr.
CrakuHadnk nadj-ifut n<ti I rédik. — Efy pár «r« L"' ki
"•¦Baasmaa.- Ainjol ették a letr.i<<l>b aeaolból, ; saabú-BBV olló, a letnjioroalib -'->, II."', 4J kr. 1 »linC oüT, a legíaeWább -JO-SI' kr 1 olU-lánct 10 kr. aagaa^aaM >aíy alűuj-t nynjlanak a lofc-ujnbL gép-Író
i bblitaai lehetUuk bogr ai ín he^vp pl uem Ulrik. iff db fába foflaha lu kr. L'joinbft fupiaiva ára 15 fcr. ToQtartdval ét kéairl ÍM) kr. — 1 megioltott tok, «ly 3 hánapra Blaíeuda, 10 kr. — I dl. unió radir-ibü 4a 4a eatok aaájiára ¦'> krajuix.
' A lakakat w4va«a4gnkl wu\b<ni taiadaa-kiaak ajánlató». mert ex ai rnéa^túfrnek aaulgál. rJiot»I*ítr-fél« kittln& bórkrtaili'-aiKÚdnál. we\j a bort Iji.tl.fy4 taul, Bp bO(0' ¦ buaaaabb járkáláa atán ^ladveaaifben a nadr bcbatáaa nem rr*«h«t3, Ai " laa^obb atertekban eU^-trtrtia. Kjy Oray ira
mmam < - Mk4rlal f^y-baliaaai; nan Hibirtiban Dr. W .a*Jlín Utal rég t<lo alul fcluliit balaum.
Biely nir Anitnnbau t* !"'>'.....ia ki.i.imé^rírtl
basaniltáttk • búm a U-yobb "tk'i iíincrteiik. A
fagjiiok < daganatukra f.|tu<* r', • liitumív Kpv t--
faty baaanilati uta^itámm] .'n> kr.
laMn*. aUtUnÚ fűnymij L,vK.l:„u,i,nl ^--i
W*V ttogj a liürt tart"'<ri !. uT" ) katuly.i árn .1"
kx^ mely 1 fontnyi
¦jgan^ LvsaJaŰ Uaroins isebtüz-azeriirirfl, n Icinrya-¦a^V^ korlatibb a marra iif int'l>«ii, urm dobányuSk-BŰaaTiB ajulatoa, kOinnai^e. Ulm^r-iám kelUmp. kia fo»ijabM «jtT lámpával egyisaUvc, mely UBiiinr órai étfa&racai iCUeaa, üfry bugy pynUrait elűjiwa'alkal-vÜigot grujthattii. - A caekílj ar gjtaa terjedé«re van iiáraitva. 1 >lb. ára 5U kr. ¦¦a. PtrzataJ aajsoveaito-uftr, .niáltai ttSrke ba>
W ja* rOgtilp l:Uiéi aierint Láruira Ta|Y frke-laatkvtdk, éa ejraiemninil a tirméaietei Lrla*«ié> MÍ Tiasaanjarík. NflTÍayakbGl kíttittetik ¦ tokÜBteteB Irlalmatlaa. 1 ctonuuz utajitáasal e^yült 'J frt.
nIH [
llllln.!.-!
AltaUnos ti siti tó par, rr
,r,,n. „mm r1Cf..hC
8*iijrjgg3 ídSórak r-.ii
Pá isi egyetemes 'aaaai,
a.ir:
i. IUI)
" Kllfnumti nspi^hHi
Daa BpW-dar OHtifftMHMlM Loa» ist von d»r Raltarl. 9»»t-
,6ott38 Segen bei Cohn f
(.ro»H»i ilm> tu MUew innen nfdfiiirnde yeriiitihrtBCR-jWlitl'eit'Verl"<v>auH
von ober D^ei Mi))ionen.
Dia Vorlooaunf (reacbielil unter Btaabt-Aufilcbu Beginn der XlabnatB; um IvVtaa d. Uta.
Nur 4 Gutfan ösferr. W, oder 2 Gulden ästen*. W. oder I Gulden 6. W.
kuitn rin '"m Staate garao-tirtes wfrMlohflS Ornjinal-StaaU-LHI, inirlii Km il.-ii vprbolcoeo l'roirirftsfn. mm.....n hcbiliinri
Hrritrti nol. pr.'i-ii fvaaklrl« Eioafiidniii: .K- Brctages «Hbat, nat-b d'vi m-ir -n-.-i <l'geuiir»
K.n »mini nur Gewinne L-'-i-igf".
Di- Ha.ii.-_-«i.ii.p l-lrnp;*>i ¦
250,000 150,000 100,000 30,Out) 30 000, 25,000 A 20,000 S « 15.000 : v> a 12,000 ; ll,0t,0 ; Z n 10-000 -' '> 8000 ^ ¦> 6000 f. 5ooo. 4ooo, M i 3ooo A Zooo,
t) a 1500. '' n 12.0, l'><' a lOOO,
» 5m, t. h 300, aü4 ä 200,
Ülrt.'m I.L-nniu.- -i »0, lOO. So 30.
i Im
¦M-llWII
Um
Loffdráfább klnea aa efféttaéf > Mtvcn tühbi BaMOJátfui gya.
¦arglroi, raaaiUn bi-utua, friiérfolyáa, buonló btt-ftéfek rou k.yatkeznéine) é>-4>4-MÍai eilttl Uat& njaalom.
Millió áa mUlld nUk tcaar«iuek haaonlA bujokban. Mlert T Ártatlan •aemárniíik folytán. Mintán iaa)riuknllaiB ¦ *-áiuo« aBk aienvodáielt, esálaaerttBak tartom mind-ion nKkei, kik rrndolUU. adkut aaant olGtt Urtva, g-fnkereirn roag akar..ak nyAgynlnl, arra flgrelm-atetan., boa;/ ín uk«t biatoaaa Wfydlíyittiatnra. Vldákri a axert hai.nálntl aualtáaommal ejrjütt, ntánvátot mrllvtt, afft áine-u tnrliell levrlrkra Ii a to^aa^yöbb titoktartás Tiiitoattn-a mellfttt; mo-^ktlldnlern. A i^rd^vainrriaiek által keaaitett JLy"^y»a rt kirá-nnlra vajjy e. e.l-'lib'in IH.nitiU.al efryütt, vagy cnupin n. rrenptat
Ócsváry Ede, orvos,
n m. kir. t«rm. tod. oiff. ronda« U((ja.
a n. 4 kn_riii-arrr.nl, borrj mircntVS fonok Idííani, a ttuic*Än, Piaristák füle báaban, ab-.] MÍkntáacb tear-_)
ld. Madarász And. Pécsett
aj án ÍJ a GÉPGVáRA ÉS ÖNTESZETE
(ildi-k b,-etlli-.t,L.l.-[] 1,.,,)--, Ii mC„,ou I, trr..«..,,».« brrt.l» allein
In Oesterreich die allertröehstetl Haaptr-ffw von 300,000. 225,, _ _. I87.5oo, I52,5ae. I5Qj>«. I30.ce». >
meiirmabU (25.000. m e b r m n I ¦
loa.ooo, kürzlich schon nieder da»
grosse Loob ".n 127,oon .....i ara
jüag-ten Weihnacht _ch.n wieder den allergrSfi-ten Haupt- Gevilon in Wim ausbuahlt. -!-¦'¦•-
UZ. SIMS. KOHN
In Homburg.
Wein ¦ efe
i-» li'gvaatnpabb i<>uai.ukai lobot itjtn'i db _>4 kr.
BEy Valódi aogol tollkeaek. 1 .lb l.-i
VI kr. S k.'—l. ."«', f.ii kr [^'fKMii.itil Til, INI Lr I 1,1.4 k. —-I 3 1 ki. I in.
tps}- Leptiiabi. nt,-..| dugasihoiú gép ií« r» vemély n.-Uul b-in-t m (iw-irrk hmm. EKt iib .l> ,.,A.._ ára
BaV Legfelaabb helyA uabadékazolt patkányuk, li..r.-...j'.k. »ak-.ii.iok kiirtáíi adii jó tál Ián mrlli-n tort,' uk 1 na^i i.l.)
1 fn
IM^i A dió-Olaj n It-ujiibb. bitjrr a baj rncany.i-fiácnban iHP)TUiFta-uirk n a filáifna tsuj utlrkr baj «r.ti'-trr Fei-teu-k, a t^i-.ií ki-'-nl-krk mind árUlma-Jik. Van rrlfii.d k.'antia^fnct11 "idatni, lioprj-bamintUű , fiiií , kr-uT-trn flngmitott dió-..|njból raktáram rnu. — Epy kia nvi-trccakc ára 'lb ki , 4.'i L,
GyÖktei sie a lyulairEjol . m
f.'Hllmul ......b'i .-l.l.ft. - pt.n j.t-U .,..hrt
nk .'1. 1 kjit 1',!,.,«„..!¦.(, „t.ij.itá»»a) . L7i,ti t;n 09- Örököi jegyzőkönyv Legújabb' ' t-.
«..->!.! l.^rl, kl,..l H..,(llt k.tl..,,,k- l..,.t Iflf.j.il
ujjal l.. l,-l,-t ti.Mitn . 1 .ii, i.*i,.ine :
Iccn lin.'in bir-etul 1: | bfiv. lio-aia val.'nl doaáu,V>«.-/ik..M,i .[!.. nra ,\ frt Sll kr
p»> Toívsjlksak elleni *
Wotlt'lliniiu, V'i bfl
in Wien.
. z 1 t m v 11 \
. 1
p')7.}li'.|)f.it. kitinnel**'II |"-"1Í!
sajtukat, bor|jrt'-*i'k"l, bel vöket ess nzok ei;vw) r.'-j-min'k-n m-vcu rn-vrz.-mlii iintvt'-n
lom Bíerk''/-.!. k-t. nlaj bunter- éa vizi-rjzeti^i fx.vi-kfjt takarék-tUs-knUtkiii. nitzlej-ikat. rácsosatokat,
.•ki-t.
ribl«i
oazdasü^s gépen
IuUL'ü\kiin<bu ¦pi'k-l. kuk'
i8i.--ii.4l__
t. vetopppeket. TkcEetre.csfplu" i ^ iiirokat. zuzo-
"llcll elválUl aiiiini nvktan »nm kej»ntrné-
tinj'
így ezüst tailor ogy íorintórt! 1
i m.xhalo c« It'll báitartáalu:
¦xilír laiudilt mi-_-ni.ir.-iiL 11
1 U*egára caak LH kr.
0r4fe6l uirartarU, an pol sndr< tandaaáffa, kBlttnAacti iilca.'iaiga mi nálktlnanetlea ti^yi " " iett.r6() kr.
t a febír-l ajánljuk.
i doliányaó db 31) kr. b.IrbGl acaólkür-
TRAUGOTT FEITEL első blzománj -üzlete BECS,
Kfinttnening Kr. 2, gegenOber dem Draeche-Haus.
KereakadSk é* viai«nt«laddk na<y art9ednnínyt oyernek. (S37-1,,
¦Fatáltól '?(5.00» p td*z lallrrrrí átv i bizton ri'iideltti-re L0,OOU ohíít. foriuttTl i-pvenkiiit va^y -v; I ttweii khiruhjtdtak
a r<. Wir. kizár, szabiidulmnzntt
i( liiilofildi |enárt_k a beca--H etwzevábiHziáHaal Önben-
LENARUK RAKTÁRÁBAN
Goldschmied^asse Nro 3, lm neuen Bazar.
l'Vi ^.'_ bielefeldi vászon, ¦>>'< b*rlim, ."ím twem r-.i. _M ta)l.-r li-1..11 .• -
. igen Anom bielefeldi vamoo, ,'>o brrai rof. it tallér ht-lyii -¦•»!. :-i > y.n . igen nnoiu si5vet, .Ml IhtIíhí, '>*' ti,'-,--i r"r. _í lall^r ii ti .-n. 1 •« . legnnomabb batllal-uövet >' i>.-r.i r.".f i:. wiior hi-u.i'
. SÍÖvet, .'lu >..-rl.rr. rnp .'ff 1.,.^«, r..f. ( titll^r bei > rt) r-ah i-t
r" -'» . klne-akéiilteit oehéi hazlvssioo, 31» i.rrn r.,f. io un,. hdrcti l.' 'l.inl. btelefeldl len-iaebkendA, -'i uii.T k.l^u r.nk -i frt.
1- . igen finom leD-ÍBíb_._nrJ6, .li-r,-. ucylnr't!'! Ti (¦« f>'-l wllrr h(l..n r 1-' l-irtimnnaiili lűn-btttüatkendá, at »•> ..i-cli iuIU] 6, 7 ?1 It lallór li U.n r Len-ailtalneoart. ii «»(.in«l..rr, .¦« f.-l, ti. 7 s _j.]iér lelvén eaak ü t» iri. T-.bi, tfHHi darab battlst-olalr Ilnon-kendők Hn.ra dd. ké'ii himitAiacl, dnrati Chinai Belyeeakeadők a leunmbb Kif^élyi^iirl. aók uaraára. darabja 9<i kr
gjSif* &&l33.Ci&&ylM. -V5éi.3__aojr___ ;JXbb
»an Írva a rfífBk iiioia í» »i ára.
nlabli iiiunkáral ran I ¦ Inrabrn pontosan rá-|
FQr Unterleíbsbrucliieidende.
bn aoar«_4Jebn«t<i Brnc láéai »o_UaadlB ^ballL
i« bitte leb um fl Topfe _ Btarkem, Obacbon wir
::fta^_B-> wir t-»cb Kelnan jefund. ^WMlldl UH, wU Bi.. ümpfae 37. Paria, Ian 1. Oatobar
V/..-.yíí Ibra at
v M-^jtliláU valUOadlg job,lit. Da tada Broda, auofa an ,l«c|,r', Xl>f^ M biUo leb am fl Topfe halb .on d«r jrurtiinlirl.-,, S, ^«^W«W atarkern, Obacbon wir tod den en ten irtite,. uu>a*-i,.n, 1 je fund en, der einen I'm. ri radikil
Kmpfaofap Mto da/fir .lir b^rxlxWiali i lan
. Oatobar 1867.
Hatter, psUiaJer, von Weinf.d.i
t-WCbM* Bsichldllcli wirkende Braebaalba > »11 GOrTLIEB In HaTlStl (Bchwaiij l.t In Topfen 711 !1 «. 'J'i kr
aabrt Uabraaebaaawalanng UDd Zengnliaeti H c Ii 1 »u b_____.....
—' 1 Erfinder aelbat, al» durch, Bfrra F. fqnsifyi, Apotioke
"Vei_Lca.«&ei4!_»
haszonbérlet.
'¦'I 9iaba«l kir. várna a ünpron x.tii a .Szarvaa" vendégfojnrjrj1 jiiind'.-n bozzávalt) épUletekkul, jn^vH-sinh: mintegy # kaid kaay-linki-rt, jryüintileftüa, Bülntófoid én ka«zultival cgytltt
több évre
bitözonbilrbe kiadandó. A bét leni kívánók Jabupflt MÍlin\ly lajdonoa urnái Kaprep^i4a Jb-, lentsék magukaL
(23B—J(2)
ib iffeo Jó Yáaiooieg. .nindeityik ferri na^yniRbo. alkalroa.ra . Ci 1 óa fái, a éa fél éa .1 tnllér boljrtt csak 1 éa Hl. 2 éa frl II f.
Iprn linum bhílffeldl yatlOB-lngtk. Wi-M. m,mk,, iSvn ííép mell rc.l.'
ln-lyrt! .lak i frt Hll kr, .1 . '. I ) fii frt I|;<<) llnum MfiJefeidl VáSIDn-ítigek >. ij JithIh „
caak 4. 4 éa f<<l, !\ fF[
Vászon fcrD-lábravolák háií vA*_.mW.l I :>ii. 1 rUl.
ISbirtlag ferfl-ioeek linóin mellere«»tékk«l, tftí.c* JJcriuti osép gcabáau éí nairr.B"ti 'J bclyptt r»ak 'J, 2 é. r.-l H frt. "
ir-n »óp azlaea Bartoa-lagek, i.-pujabb i,,,,.!,.,,, i t, m, 2 í« 2 « f^i Hr b e_ak i HÓi váma tagé* kütonfii* c.rmival l.'Ls.l I 1 f.'l, ., 2 í« f,-l. H frt
FÍmih b5Í váuos iagsk !tim_,-.-oi . c11.k.¦« fíl ó' frti,r
Höl háló-lagek noom ^a_..,.t..;i :; ~„ r,-i. 4 ,., r,.i uu,;r bc|vr„ „.i, 3 üf fv., i fl.i fi
l"bin«éa« n..i hálé-Ingek in.,.,,, »n,..,„i,.'.l li v ulUr helyni caak .rí - 8 frtis. kifli oidrágok fibon. batl.aii.ui v»W vAa.onb.,1 l.Au. 2. 2.5t), finoin Uiroté.U b«loldia.,aI plcfram 'i frt Hll krt..| 11 f.litf.
H8I hAIÓ-Slt8ny0k »l*K»«» -»tl*n.-n.. f^.lií -»_¦' lahajló (raHírral. 1 és fél. 2 és fél. I) tallér belyntt caak
Mt .1 ... fél, « éa fii f.'l fn, igon elegadi Lk 2 éa fél, It éa fi),
ifllredoi
! frt 5l) krip. uti osép Baabáau
éi fél, 2 ít 2 • f^l Hr i uagyaágbao I és f.M, 2. i' e» f,
fél. 4 én fél é. 7 tallér bel) H
¦ r k!-il tudatai. —-. 4 én ftl tallér fi taller belyeU
2 éa fél, .1 tallár
fál. S é. fél frt. .1 t.illér belyrtt caak
r^i&k :i éa fél, 4 éa
caipkéral igaa
Öltöoykek biu.aéaarl éa ,.k,.-!, It-gujabl, ,,,,„l,i I ... f,1, r, 10 |.||rr
»K"»* 7 A» főj
flfll Bieknyák knrta vniry imAlroi nihákbna. fi.....n V,,., „„¦.¦.,. ;t é, fél 1 . « f,
bimxéaael 7 éa fél e(réai 7 frtur.
Berlini flyapjn-BeHiay é. aadrág fértUL .•« »,-;í.«.k 2 ;« f.l, f.'-i éa I tallér bah,
eitéaa 4 frtiif.
JD.ihjii r;\( UhamiinttytA nt.'-lr- bíelefeltil ftíxor fűnal-váaion liéuai rűf.. nnk Jlíi ki í'^kfi rűf fin..iu ahlrUng, r ,1. . «k X, kr.
-Ikllldéa utáofétul n...ll,.t[ oaikft*í,li«i.k na ..-trák birodalom minden vidéki váro.ába 30 IH váaár-lá-tnnl 0 darab kenun Ingyen hoizá adatik.
tod® k te. ÖattsrelahhjD_ift und kön. ung. L^ien- und Wásche-^iaderlage
_" hí Wien, Goldschmiedgaese Nro 3. lm Neuen Bazár.
CZIR
WíjdiU Jőacf jtiötph«i>--^njpi_ii_tiil^jdonoa Nagy-K«i«4ii.
Nagy-KAnixsu 1869. iiiárczras 0-én
SOntfBT- én FASMEGYÉKRE
Isít|löWoar, kmsketéíef» ipar, j^zd-ászat, tiidoiuány és művészet koré
Sserkmitól Iroáa éh kindő hivatnii
WAJDIT8 JÓZSEF kBnyYkerwke<tí««>«tí,
Helybeli haaboa UunHural «• vidékre ]io*tan ktlMvi Egían oTro : - 0 frt. — kr. FÍI érro - ¦ 3 . — .
I Itat linaáboa ])6íitsortJrt Uníí1r 7 kr. ¦>r 0 ín min.leii tnválit.i UelkLitisírt & kr. ¦:."6'l>j minden ekTe* boÍktatn»írt 30 kr. A .Nyílt lórcu" *rr *"t beikLtbUi Jíj'n 15 kr.
ÍL-Kasizsán: a K'ADÖ-HIvATAL.Pcatea: ZKfcíLEBH Bécs-, Haaburg-, Beriia-, l3ajsa-a.-FrufiktBrt- Ls Bűdben: IIAA8KS8TEIN k VOOLER. UpOOO., BBFO-, ««
StsttBurtbaB: BACHSEft. TXfiSA, Bíeabsa; UlTKLUC
dleaftaegvaan aralkodd
ELSŐ FERENCZ JÓZSEF
ausztriai császár, Magyarország apostoli királya stb. és
ERZSÉBET
ausztriai császárné, Magyarország királynéjn stb.
Ő Felségeikhez
1869-ik évi marczius 8-án FtiaRy-Kauláján5 létek nlkaliuávnl.
Égi öröm minekünk, magyaroknak,
Hogy a Felséges Királyi Párt
JLátjuk körünkben és hódolntunknak
Csak a sír, vagy az ég vet határt.
afóságot áraszt Szent István Utóda
_ S törvénytisztelést Szent Lászlóként.
JUgy uj hazát Árpád s Negyedik Béla
_. Után most alkota a Fölség.
11 agy Lajos hatalmat. Mátyás hírfényét
_ B Mária Terézia szivét
ül Király kitárta élőnkbe, hogy így
_. Boldogítsa hű magyar népét.
Hai ftx? ki nem lelkesednék s vérével, —
_ A magyar ősi erényével, —
Ily nagy Királyt ne védjen s ne szeressen! ? Midőn Felséges Asszonyunkkal
Beánk áldást, kegy- s szeretetet hintve
AFoglalkoznak boldogságunkkal, rpád óta máig hazafi öröm ~ Vajmi kevés éltete minket!
liátni most, és mint örül Isten ezen! „ Ölelve tartjuk testvérinket,
kjomogy- és Zalamegye a horváttal örökösen békejobbot tart, s&irályunk és Királynénk e szent Frigyet
Erósbiteni közénk fáradt lám! — Örvendj Zala! örvendj Somogymegye! • . Mert szép virányaidon most van Hmjt a Királyné előszűrj zengj imát, / Zengj égig lelkeaülőt mostan. ;
üldva borulj a Fölség trónja elé: " w '¦ : Hy hölgy nincs több a fold kerekén! !ie borulhatsz s csodálva látod: mily szép!
Mily hagy benne a .hölgyi erény! xslézd s" vésd szivedbe Örökre^: hogy éjjen Bennünk, velünk, ki dgy szereti i magyarjait, hogy Önérdekét A mienkért-háttérbe.teszi.
Kísérje az ég áldása amerre járt Éljen a Felséges magyar Királyi Pár!
^ . BATDffFi LAiOS.
.\nn)-KaiiUHa, riáruzíufl 8. 1869.
(B-fi.) Szokatlan jaras-kelés, diszfogatok robogása élénkité Nagy-Kanizsa város ut-czait kora reggeltől kezdve délig, de már ekkor hullámzott a néptömeg a város és indóház közti téren ; vidorság s lelkesültség tükröződött a diszöltözetüek s tisztviselők arczán ép ugy, mint a polgárság és nép minden egyes személyén, andalgú édes mosoly ült hölgyeink lángszemeiben, de hogy is ne, hisz a koronázott Király és a koronázott Királyné jó körünkbe, kiket vágyva vágytunk szinrúl színre láthatni, noha a magyarnak vele született legmagasztosabb erényei közé tartozik, hogy az alkotmányosan uralkodó Király iránti törhetlen lángszcre-tetét kebelében legféltékenycbb kincs gyanánt órzi, érezve a költővel: a legelső magyar ember a király, értté minden honfi karja készen áll; de most az öröm, a lelkesültség többszörösitett lön , mert tudtuk, hogy a nöi erények legméltóbb képviselője, a magyar nemzet hón kegyelt védangyala, Erzsébet Király néjtf^elséges férjével szinte körünkbe érkeqfip* rajongó lelkesültség s leírhatlan gyönyörrel epedtünk a kedves pillanatért, melyben a szépség s jóság eszményitett angyalát színről színre láthassuk.
Déli 12 órakor már alig lehetett mozdulni a pályaudvarban, annyira Összegyülekeztek, ily nagyszámú s lelkesült tömeget együtt még eddig e pályaudvarban látni nem volt alkalom. Fél egy órakor lovagias főispánunk, Gróf Szápáry Géza ur ö Mltga a megyei s váro»i küldöttség élén helyet foglalt azon váróterem ajtajánál, melyben Ö Felségeik reggelizni fognak, nem kell mondanom, hogy ősi magyar jelmezben izléstcl-jesen öltözködött főispán ur mellett e vidék földesurai hasonló diszjeluiezbeu kardosán jelentek meg, megyénk s városunk tisztviselői tebetósb s előkelő polgárai hasonlag.
Az itt székelő 48. diszörségú gyalogezred volt a másik oldalon felállítva teljes díszben.
Perczenként feszültebbé vált a várakozás, erősebben dobogott a sziv látni a- felséges császári s királyi Párt, hogy szerencsésen érkezzenek körünkbe.
A vidorság s lelkesültség szülte beszélgetés örökösnek tetsző csendes moraja egy pillanatra megszűnt, de csak pillanatra, százan s százán kiálták Jön," »márittvan* s valóban a vonata mily lassan haladott a pályaudvar felé, ép oly zajosan tört ki a harsogó éljenzés.
ilonfiui magasztos érzelemmel emeltük lo kalpagjainkat s mig szemünkben az öröm-köny gördült alá, tudva azt, hogy a szeretett Királyi Pár megérkezett, addig szűnni nem akaró lelkes éljcnzéssel üdvözöltük ó Felségeikei, kik mélyen meghatva érezhették magokat a lcirltatlan lelkesültség, a hódolat e tiszta nyíl vonulatán, mert vidám raosolylyal haladt a Királyi Pár karon fogva a, váróterem ajtajáig,.Köl elváltak egymástól, amennyiben a Királnyé ó Felsége azonnal bement nz étterembe, mig: a
Király ő Felsége pár lépest vissza tett. Néhány perez telt bele, míg a bxüdhí nem akaró éljenzés után szóhoz juthatott szeretett főispánunk, ki meleg szavakban következőleg fogadta ő Felségeiket:
, Legmélyebb hódolattal fogadjua apostoli Felségteket körünkben, őseinktől örökölt tántorít hat lan hűség, szeretet az, melyet szivünkben oly édes őrömmel táplálónk, jől esik, boldogitólag hat reánk e kedves alkalom, hogy a Gondviselés őrködésével szerencsésen körünkbe érkeztek, horvát testvéreink legmagasb szerencséltetéáe mellett mi is szivünkből mondhatjuk: Liteu hozta Fcl-ségteket! s lelkünkből mázhatjuk: Éljen a Felséges magyar Királyi Pár!" '* . ,
Melyre-ű Felsége legkegyelmesebben körülbelül következőleg méltóztatott válásul ni magyar nyelven :
„Körönöm a szívélyes fogadtatást, megvagyok győződve, hogy a magyar mindenkor s mindenütt szívesen látja fejedelmét, viszont én is mindenkor s minden alkalommal azon vagyok, hogy boldognak és elégedettuek lássam. Kz legszebb örömem! Vigyék küldőiknek változhatlan vonzalmamat!''
Ezután többekkel pár szót váltott a leg-szivélyesbb nyájassággal ö Felsége, mely ido alatt sem lehetett a messze elnyúló néptömeget lecsillapítani a folytonos „Éljen a Király!" „Éljen a Királyné" kiáltások miatt.
Pár perez múlva ő Felsége is bevoualt az étterembe Gróf Andrássy raintsterelnöfc. Gróf Festetics György és B. Bedekovics lűílmán minister, Gróf Szápáry Géza főapán urakkal s katonai kitűnőbb főtisztekkel együtt. 0 Felsége a Királyné mellett már ekkor helyet foglaltak Tinim Taxis herczegnó és Gr. Andrássy GyulánéŐ excellentiájaik.
0 Felsége a Király huszár egyenruhában volt, a Királyné ó Felsége pedig egyszínű fekete selyem ruhában bársony felöltővel, kis magyar kalappal, lehető egyszerűen vóít öltözve.
A reggelizés alig tartott fél óráig, midőn ujolag leirhatlan lelkesültség mellett az udvari diszvaggonba szállottak ó Felségeik s szűnni nem akaró éljenzés között a vonat lassan megindulva, tovább szállttá a Felséges Királyi Párt.
Hordozza Isten őket szerencsésen 1 t
Kz alkalommal lapunk homlokán olraa-ható költemény 6 Felségeik elé terjesztetett. Főispán ur ő Méltósága és Gróf Andrássy Gynláné ő Excellentiija- szíves kta-benjárása mellett. ;i:
Márczius 12-én ő Felsége a KiráJyárf Budárai visszautaztAban Nagy- Kanjgdfl-ismét ki fog szállani, és ez időig &tf «drf<^ konyhai személyzet is itt marad. .... wy,:-
Igen sajnálatos, hogy Sagy-KaniBUft WaBff elöljárósága, illetőleg képviselősége olyanj* uyira megfeledkezett a fogadtatás ftnncpjfcf lycsitéséről, hogy a mindenD.lt szokásba veit fehérbe öltözött kis lányokat bocsátott Tobn a Királyné elé... — Tán 12-ra hagyatoU ienn! Bá> u^y4e4iüöl z. S2 •
hsrrkeM&tftaéal példány*
Pesti tarcza.
.Harciam 7-in 1869.
.Üli?-
' "> Tíögy nagy böjtben vagyunk, ml ugy h
Mindenki tudja, dn jobban Banki sam, mint a wjASia ˇ»67 > pop0 01 *-jourD*fi*to-' -
hA bapakinyítj* a lai^ji^Üe^.roeren-C'É*bejR.UIr ki ¦ faraang mlÖtt, bajrf mennyi ''«aW adott ki, ós mágia mÍDcBg all* a kosara •^'JÜfot bálija, ha leányával bössátnck, hogy :"'-^kístaa«>nyli; de még n journnlbta is vakarja
ám » fejét, mert ann.ik a tárrzája ia íiro*.
éa kénytelen a juurnalaiimiu pocajaához tur-
dalni
.Lám a marnak, papák éa a Journal is tilt. Hoat csapa adagio, mclancbolie, piano furtianimn a lé* azon aerája, mely nom áll politikai ele-stékbdl, egyik ooncort a másikat éri, poraze, hogy ininoy mind jótékony, egyik » szegény ermniaifaskat, a raáaík a Haegány orvuaokat, a hpnudik--meg mavéaxi E&ebjét segélyezi, éa ;
..: diák mtfadJ*faUkÍ,,bogy a* einbariacg ralidig rídegtbb l«i ..... !
v'Dehogy lesz, hús annyira nagy a magyar 1 Tendegtzeratet, hogy Molnár aram hordárokkal ibj-atja • Khtbisí Soaűnaéget (értem a plakát- ! hordósokat) csakhogy baráti körébe gyűjtse & ,'
¦ pabtieamot ujabb genrekrJl gondolkodik, bohó- j xatot kér minden embertől, tudja, hogy u em ( berek nagyon aaeretoek öntudatlanul ia bohóa- ; kódol.
¦Műit *ary vaudeville .Hazasoág gőz-eruvel' ; mulatUija a publicntnot. Clerikalis lapjaink fcátaogbeeaett hangon txólnak Szerdahelyi Kálmán e fordításúiról, mint a mely erkölesroetó dstBoraUcalú, mi nem szeretünk jezsuita-kalap alól beatélgetaí, hanem oazíntén kimondjak minden clauaula nélkül, hogy sikerült bohózat, év mi nem tartozunk azon emberek közé, kik népaxinnixba tragoeJiai követelésekkel lépnek, hanem ha bohózatba megyünk, bohózatot keresünk, nem a raukrítika finomabb Ízlését al-
kalmazzuk, hanem nevet* iayelnkoek akarunk szolgálatára állani.
' Igaz ugyan, hogy egy pár sikamlós kélértel-
1 müség nem a legfinomabban illeti füleinket, de inkább érdekes kétértelműséget, mint órdek-
i telén egyértelműséget hallgatunk.
j A aaeméiyek elég ttgyeaeBTannak kápvlselre.
i A jiropoal Legújabb Hr.; szerint Benza kis-asszonyt. MQtaödtotik a nemzeti aaiahaiboz, Radnótfay intondani ar személyesen fog Janóba utazni, hogy o BaéptehetségŰ drámai óoft-kuanút liazjii művészetünknek, unnál ia inkább mivel magyar, megnyerje, mintí hangját, mind játékát, mind iskoláját nagyon dicsérik, Bu-ívovazky Lilla asszony is birazerint viasza jön hátijába, ós sxép drámai tehetsegével nomieti művészetünknek óhajt ujolag papnője fonni. Adja lston, hogy o hírek valóoaljanak, mert az ilyon valóauláaokra azurfulfttt nagy szttksé-gUnk van.
Megemlékeztünk a szóprúl, emlékezzünk meg ai igazról ia, axas a tudományról.
A mult hátCJn O-acokó Imre 1. t. értekezett fts akadémiában . A bil,itetó-jog ás a halál-btlotu-tósról l'uruszorazá^ljjio,* m-'ly nagyon erdekea éa figyelem™ niólu> lirtokerjin, gyönyörűen fuj-tf*güli a bUntetö-jo,; theoriáját. - Poroaiornzttg bunietó-rcndssere i>l van terjedve raajdnern egész Németországban.
A tniaik értekaiós Thaly Kálmáné volt, ki a kurues-Tilágbau hurdorejá foiitosaágu .Nagy-ítomíjati harcz' uimil munkájával vunta magáru a köiöoaég ügyelőjét, — legoevezetusebb mumenlam benau mc, h"gy a had történ Aom • ben a kurnezok valtak as elsők, kik gyalog katonasággal fughtlták el az ágyakat Kddig azon balvélemény uralgott, hogy ezen stratégiai fortély a magyar oxabadaágharcz vívmánya.
Mén egy nevezoteB dolo^ tortónt e héten, Caernátoai lapja, ai „Ellenő"* e héli-n Látott napvilágot, de meddig fogja azt látni, azt nem tmiom. — Azt szeretném tudni, mi>'rt nevezi
Tnagét-^Elletaflr'Bek, iihetólog annyira tiazteli u. embertaéget, hogy- maga lapja homlokán figyelmezteti a nagy világot, hogy ez „Ellen Or" izattk magunkat. Hindenesetru ez tiazta erkölcsi nagyság^ és a moralisták aommi esetro nn fognák háládatlanok maradni. Különben
. aa lilán álteaw ....
, HaUUal TÓgxoin soraimat, mert a halál caak akkor jó, ha kásAu jfl.
Lamartine, a nagy fraoozia kíiltí és államférfiú fllowjoderlllt. Mint kíiiWI, miét türténési ' kátünff helyet foglal el a világirodalomban, ő j irta mog a „Girondiák tíirténotét, * mit mn-gy arra Jánosi öuaz táv forditott.L(ígnevcLetOB8bb j müvei kíiztll csak ott a kottát otnütorn : .Lo s deruier sohant du Polerinago de (.'bibi Marold* • és „Loa harmonies poetiqnea ot religiuuso" ; mint államfórfínról, mint ministertilnökról hallgatok, mert ha most hallgatok, ugy kiválást-tottani legjobb toendőmoL
WLASSICS GYULA.
Hírek.
— '*> Felsége a Királyné réazérc Létenyé-rOi a ministcrelnuk urnák édes nnyjii ^yiinyörfl virágcsokort küldött bt!, melyol <*r.jf Andrássy Oyuláüé ö excoll'jntiájn fl Kolségéuek kózbeai-tett is, ki elrat^ietkor azt kew'btín tartotta.
— Blau Pál mugyei éaztulotboli fukttdl ur ő Fulsógeik tisztolotére a vaum m-dletti szulűa nyaralóját 14 nemzeti zÓHzbival diszité ful e ö Felségeiket mozsarakkali üdvlövéiekkul íugadá.
— A kedven tollú Cuncha Károly ifjú küllőnk pár nap óta N'agy-KanixBán mula t ipája Berényi József ur körében.
— Lapunk mult szombati számában említettük, hogy o zalamegyei követ választásnak marczius 2jJ-én; történt határosása miatt a nagykanizsai orazágos-vásár e napról april 5-ére té-tutL-tt volna át, — o<la vagyunk liéoyudenek
modoBÍtaoi, hogy ujabb intéxkedóa folytán a nagykaniuaí oracágoa vásár miroitai 24-én szerdán fog megtartatni.
— Mult szombaton irtuk, hogy Boroa Jánoa n. kaoizatti. nópíonÓMtársaBága Zágrábba ntaxott, azonban vjaeta kellő mert nem engadtetett meg ottaui tartózkodások. Mint mondjáki, engedélyt a ministeriamtdl kellett volna kérnie.
— Woíbi BornátF.: .Az ingatlan vagyonok ttlzkartérítéaének állami szervezéséről* cziramel igen érdekes röpiratot adott ki, mely. bon 6 azt javnnolja, hogy az ingatlan javak «z államtól szervuzHtt tüz-kár biztosító intézet által karmon tusi tettaen^k. Kz úlutroraló terv vázlatát, mint a muly terv már hazánk némely egyea megyéiben IBjO előtt nagy sikerrel volt tettleg élu tbeléptetve, s az adósé nép jelentékeny ter-holtotése nélkül működött; a mirÖl a zemplénmegyei helységek lakosai tehetnek eléggé raa-gaartaló tanúbizonyságot; — közebjbbTápunk íb közöbai fogja. — 1850 után as olyan megyei biztoöitó-intézotekct a béea) hatal«iiivivak okt» ~ lan önkénye Bemmiaitutte meg, aaok fekaslatáaát megparancsolván.
— K I. Pá|>A már elkésett, miikor rílnd<sbb tadóíitist kfrtink.
II U Rifrici Ámbár a nj-ilttírbon hosandú csikkek tartalmáért nem Tapjnuk felelősek, DQgis Od úr.lrtílien ohnjlnn.ik nemi T»lioti*1 tfluoi, ntabudjoa siitoi litogntlUil kérnünk
— Ss Pici. Lobunk jOtG mamára rtúiük k&uj-
— Uelnr Nem hoBbaijuk.
B. U,»«r 0»iintf kllBtönntlel Vettük.
- Bt Zaln-E(-rr«ao|;. Pajnálom, hogy bueouEio ti Alt (11 kellé mriro jOnuOra mégnn Ifolembeo hü Tcbbea.
Felelős szerkesztő : WajditfJ J9Z@@f. s«-gi;«^/«TK^s/t.'. Bátorf) Lajos.
II I 11 D
8 E
>'<'iu igrrvenyek . sorsjegyek eladása részvényekbei
adjuk ¦
' lf 'ig.1-b.-irátniiikuak az or.'d.'ii «nrnj.-gy.'L \ .i^arli^ai tiu*gknii m \ i twnk. azuii iiiu-zk'-<i.'flt Lcttiiä^n>gy « Idgkedreltcbb sorsjegy ,-kct n/ -T--driiní-i kisebb rcjislpiokbi ¦ ptdiü adunk
©ffy SaiüLíe*sabc3.3r. ©r©ca.©ta 1864«K1 loo írtos sorsdegyet o TTX^^rtg
a«vá Villa, • euuélfosTa antiak javára jáUnk tI
A ¦nmiíT-r mindaddig nálnnk marad \rtéx*. n. lui.n^lt ,.,^1* uún uu « nvfn.inrurAuirirci átvíjm.tOk, b n v^tT,,-,. járandóaáffot ri-iüukrőli iiiiudtrn I-runií n«lknl atunnftl kifiíetjük
A fünyerfi az 1864-iki scrsjegyeknél 25Ü.000 frt, & legkisebb iiío, h;ó, 17u 200. - hitelsorsjegyeknél a fonyerő 200.000 frt, a legkisebb 166, 180, 185 — 200 írtig.
Eszerint tehát b befizetett ősszeg elvesztése lehetetlen,
a legkisebb njar3 is, miki'-ul a miiBtbb.etiU.ll liüialú, a »..r-,-.'. ,irk — ostysek okvetleilÖl hűlatülű kelt, — beűEorxósí árávnl k.'T'ilbplllI ejvpniü HisaxQk, bújj ea inUakod^iuel a ktltömén rjy- val.i.li (i(lkí-(rl. i.'nrk öleltünk m-R, m,vA .1 k. ...*!>l><< trtií-i"*i-knch, hik ninrufii^fc .imii h-ívsrtl.en. inißv mai nyujtniik. ily «ur» ejTpa pirók elÜnreib^n mamikat. b«bnr k.srl.l- ..„-rvben rv»..lirii,,.~7íTll; fli-l»«ei>l< .-évinek a kllliniféle lorutatok 1:1 ium4 (í> A koTÍ.{,I>ú vigjooot, ki rotaéDyt akar .1. renn * n» .-rbef. . cd-lijr •^rT,-,l,^k.í < .-itÁM.Ii, an.'Iídl). (,i;if'-rt mlaba kírf."!jii«i knr>..ii voli
. rae[r»élele iluű ei utbbé nem aaqkséffea, mivel b .". 1((rT c*^k.-ly l-tvii-lr iltal egyaier ralndonkorra bíitomtja mnirnnftk n metfrett «,ir»jfRv valacienDyl bao van, hagy j>iatél, siíkcpt fHört.b kiíejtclpll. rl u.-m rríi.tbcli AjÁndékokrn. jnWln nkra otb., dl sitt kinllitá?ult folvtAn, rúsajcRveinL 'iTUmtc alkalma
mi reszjeirvcinket amdea IdSbao vt&azavsttjsk. -
* »*>r*j>¦(!:>¦«¦( íí-rr-rírort inapiknak, eeitut aJkal-sArlaJB ali.il n i^crr«: r».-lvekrt g-varapitják. a ¦ *n köliMi j,i-m 1 «1 un. iMTaifti ríaíjagreint ,ira a játri,baii, ¦¦.¦¦rvrLr!! s aioti kellemíii tudat-
PIRNITZEK TESTVÉREK bank- és váltó-Üzlete Pesten, Domttya-uteza 10. sz.
i>k lapponlasAbliaii ti-lji-siltotnok 0 a jirolík utáurílclc mellett !
pénzeket,
kirabolt r^glargekrl; lovibbá Kjön«!Hkil, »il-• »M kOvrkcl, arnaynl, nOslsl áaváuyukal : VCH iia ca^rél a legniaga4abb ^ruti a
régiségek és természetiek irodája
1 a Lbrl lp>illii, 14. ti. a. Satataa Hama^aua Ha. S.
atl t>tr aaervalanttka rakUr »ln<1 *nnflmfl riígUígpk, ríni HcDtatt, t*mA>ak, fink í* mentt-keißWb/11 a }rE»)r.Ahh &T,„, ?PVBfcMn-tT »»«7 raktár áavánrok, lepkík, l»oCarak, ma-líflW**» tojáaök.W Or*«*»«>»k ia UlálUlák. Leralekra
, rtiuvui *«, 4rt"iiá«s«l uoigáitatik. (íau-ö)
KOSTEN-ERSPARNISS BEI ANNONCEN
und viele bedeutende Vorth..,, blittl den P. . In*, rrnlen
da» !tn Jakre IBAS gegrön.loto nad vom hehon k. k. H|Ba(»tr.inI«tt)rittm ennoeaa. «rite östorr.
AmionccD-Boreafl des A Oppelik in Wien,
Wollieilc St.
In «ech¦#l»^iti]ter VorbindnnK mi| den grUaatrn (irscUKften .lieaer Art lo
Paria, Florenz, Berlin, Leipzig, Frankfürt a. W Hamburg u. Bremen.
T gani Europa arugobi
n«r » n 1 i e d e an
don P. T. Ii.,.rr..|ilen die...... „„^„i.. <iar r « : , . . D
fUbruBR aller dluaflLlllgea Auiü-Bro.
Ohlifp Firma «rffeut »icli oliior prou«[i Amah) von A n í ftbar pQnktlichn und billige Aiiafllbrung der ihr Ubcn>»|«nDn 0 bobon Landotiicllon der 0 sierre lob 1b oben Uouarol.ie, kowio Instituían, InduatrleUou und Prlvatoir au» allon LBiidoi
a t áfa s
'Í * mili
LL-ta-r-
" \ ~K6jU(t. pretaaataaaar Hoflieferant.
¦ •JÍ;fqSENTHAL's Wiener
glycérin-eisen-liqueur
welehe lant Gutachten der Hr. llofrlthe u. rrofeaeorTn
Oppolzer and Balassa,
d. k.k,~lfo&.-r*flteB u. om«f J)ec*Bt d. med. t'«c Dr. von Visiánlk,
•»wie der Prinulrtstv
Kovács, LSwy und Dr. Lenk
(Hinuni ilca Kurilen Bahwaraenherx,) f«§-en BUiehfOcht, Blutarmut a, Entkräftigung, Frauenkrankheiten, nnd far Rekonvaleacena angewendet und - erprobt wurde let bel H, Boaeotbal, Wien, Pralcntraaa* áH, and fut in allen gröaaorn Apotheken der Oatrrrelehl-»eben Monarchie in boalebon. Dia (f«aae FUacbe i 2 fl-, dir- kleina k 1.36 kr. tgtf CbemUeb antantnrbl wurde da* Präparat Ton den FTr±rr«n Profeaaorrn Heller, Kl'iUinaky o. rn. A.
rßlaHrtpat fa WIm bei den Herr. Apáitokéra: - JOMf WeU, TDebUut>4o *up> MoUrou; Wilhela
Rakb, Stadt, Lngokmm icfcwanen Baren; Dr. Joi. Qlrt-lar.atadt, Fwione Kr. 7; aul v, WalrAthn, Stadt. Hlm-¦aip^rt)raa«« 111 Käfer. JeMvteh, Wollamle 1 Dr. lohana l_8mat»0B,WUdner Hanptatruae. aar heil. I>rcifalü|rkeit; tWIBrurt«, Joaefalailt, «am goldenen LH vi es; V. HSfcT. Lantbb-ae»«, UnpUTjai.o Nr. 12; A. Volk, Hudolfaheim {kaOnbrnuneTatraaae 190-, 1 PokuaaM Kohl markt ; F. KlllllMlIMir, IfarUHlf aar „HeriahiU.*
Depot in allen Apotheken der Monarchie. Depot in Pitt: Joaefr. T.rak, aorn beil. Oeiat, Mirh. J aanrlta, pharm a c. nnd tvchuiacb-che mite hei Institut ; Dr. D. Wflaj&tr, «um Beichiualatin ; F. Fonaagyl, iur Ha riaMntUr Oorte«; FJaeMtadt, Fr. Grtliiuer, iura 8t. t*a] TatoriGr.-lUaiiU. Joa.f tialui; (.'arl LoT»k »um .cin.ar 100 Adler; OSot, Frana X. r^t reble, tu in ung, König, -UlBaiavar, J. Markus; aedtabBTO, Andr. Meie*, tum KOrdfT. Ungarns Steiaaaiaagar, Fr. l'illieh tnm Auge GoBm; Veaiproa, K. Fereticaj tarn icinranea Adler: lala-L|trtz*f, Ant W. (.24.-13.1)
A 19-ik századnak egyik csodája!
JESTHETIN.
Tiszta növényi szer az Ősz haj predi'ti, a roepnsziilt's el.nti; színének visszanyerésére, aimak a inpp">szült'stül kiiv^tu] mindenkorra való meguviUára s a hajuüvésm'k fuHüSö uuíVduu előmozdítására.
Eb állcmáaT n*-o érr.e.. *i«>n ekéiéi,-. irt-.lrtirttl.-in. ¦ iC-n -jt-«arff alkalmaziia, a hajat nem rontja mei; ¦ «tino notti rállu/ik. - Epx nTrp^ra 1 frt 50 kr.. pnitai elkdhlí".-! 1 frt fin kr. haainál-tti m*<itáaial rgyQtt. — Iáméi eladók tetemr» ixaa&k'kbau réa.nalUnak. Tpga
STARK J. fodrász
JoaefalAdU J...r..ia.ltrr*tr. IC. ai. a. Ilérabe,, Pc-iten TÖRÖK JÓZSEF fydgya>*ró«nrl. k.r.i). ¦«.<¦« 7 .a. a
A „Mrd. Worlií-narhrirt" blrtilnln:
f^AtOmUMf'-*mk M*eaUtik aaon — STAHK ur álul frlinláli linjfrF!. kaat-.tteiyiiaaaiitil felett a*oa elSnynyel blr, hogy ómkei-ep.Vkt,.| mentei " mcaBk Mftákony bsfolyiat wm gyakorol a hajtalajra, bonem erfiití!
Ijééu^m fogtra) a Itwetmat a baamoMal efrrbekfltTn, a hajat népen __ iSSand A^e&fcl 1vL. Minden essél tett kiaáríef kláJlotta a próbát, a 4 haw-ilat la Lfaa kinyalnieí.
Aiierkennnngsscbreifícn eines hc-Jaferten Wiener Bürgers.
Lfrin ^rfliff.ruiilrii Jiibnnn IloiT« (>n(rnl-l>'|iiii itt Wien, KAritfnvriiiig ,\ro 11.
íöicn, 1. Jfbtiiűr 18CI». ^Iitc jjrfdtűljlni ^abrifatr, bit fid) iitcgcii Ifírcr &afen ^Ktífraft uni in ^clfle ibrrs natij LHM.iiliiltcíini WrfémacfS mit (rîrifjl cincii SÜviiruf riiv«btii I)ubrn, íinb ait* bti mit doh íjcdm rrfirulidifr i_*iriim^ k;r iwffti. a}.ítet «Bittit, trr ItfO>t $>*n\ m Crfrtrtin tt-ar," 111^ häufig nnm^ifliT Ld)laf — &ribc iint, iwthtíiii i ^dr |d)fS iB.al.'.lirlrart trflrlmáfeia tttufc ^"í *íim(oi, $bxt íDíjlj-örímibbritíí Gbccolabí, He idi ft.itt Miííct'í jrnirpr, ba* rjorjöglidiftí 5urroiiat bafiii nur iurit midi migrine In. 3Ö« 5?rnftina[A bonbonéi t)a&tn irir bri nttrinctn Jiibattnibrit Ruften bit abruft Pen ctuälenbcitt iditcun brirrit. 3U:itn iá) nun bieffn mir ío gut tburnbcii "Uial \cr iiiuiuiifcn liSan ubr, (o getdjirljt cő, tüctl ié »o« »bv«^ u.'ov.\imuiiitú hurrh. bTungtn b.n, unb iti) re für mei ut •.14>'iiHt>nu>flidil baltr. aitbcrt líeitcnbr, bnirn baiitit grbiiiift in, vi' tir rrrüni ^ittiipnttttf auf nie rl|»im ?11 uuidin.
^ c í c í V c i b c h • t í ii, vaii.>a;(ni:biii!icT, i'firi'lMiaM Vi *>
Baf* Das al ein eohte H<tfT>rh.' Sali Extrnet-Ge.ondheUibler, wie die Hali-Geanniiuelti-Ctwcoiaden und Halz-Extracl-Bonboi» tiad atar KaratnerHeg Hr. II. Auf den Ettiquela »tent der fia-mauag I q hau o Ho ff.
Urriir- ÍDÍal.v*ínTart-Öriunbpcit*birT mu 1*1.1.;- unt ^rr • ^iffuii^: 0 ^ld;6vn 3 fl. 70 ti. KI ."vl.iubcn T il. ja ?tl>i'iini 14 ii. TvKiidicn '?1 fl :ti» It \-j\> .VUiidirn ft'i fi. libili U>:iimbbrtt* lLt)«iHabf 'lit. 1. 1 t'fuüb rt. 2.4'.i. -.lir. II; 1 itfuttb fl. l.ttn. iPci íúint 1 , iM'imt gra. H3. bft 1" *Jîfitnb T, %tfunb. l»íamíbpci'Ljbtii Uulpft für 5atiglmgí al« uriaurnintl bír fcblriifni l'i mir rimiri) M> unb 40 fr. ÖTiift-*J7íaljbi)nbtíit? Ho uni 1 [reiner. Allea ab Wien
(PIS»- Ter l'i.iS.i dittaci iil m t*rpp .flau¦ ¦ i-ri .lohüim Iloaenuern a Juítet Ui-Uiöl-Íi, .\ j.-i: ,,>y.h-z. Kruuz Itisenlier^' iittb *'. lloiclu-nlliiL! - '-'
Krste öffuntliche höhere
Handels-Leliraiistalt
in V ii-ii, l.pnjHjldstadt, Praterrtrasse 32. Unterric! Is-Comptoir für Hanoehwi«a«n»cliaftan. Carl Porgee, Direktor.
In ilf. im ili'ni Ins!ilnie verbundenen Separat-AMM-lung für .).,,, ,1„. durch Alter, Stellung, VorbUdung uad Ue»i-lisfiii!ii]i(! tWv Schule entrückt sind, finden fortwährende Aufnahmen Malt und wird daaclbst zu den Prüfungen In allen Ueld-Instituten vorbereitet. (241_12,1)
„llaSIJüfe a szép szol!" „Rajta fiuk, vigadjunk!"
ííiipjflfiit rá minden hazni könyv kertek eddaben k » |» h a t
„KCiaiij iziE a szép BKÖt!"
fzinni mimyiir íki#nz*>utő ftonst) kőnvv, maly kötött é» k"tctl"i> [(tinfl-íin.vrni felkötií: Wiiést tartn]marván, dfaxe* kiiíllitánii 6n löin.ltt tannltna, u<»y bnsznoa ea mulattató vol-tntiÁl l'^vit iiz i fj tifíyulmébe külőníjaen ajánlható, — A ln]irri \<Ty;.i>'> éa 145 Üíbboyire ttnjiloti fulkoatóntéit turtnlhi.i&i ní.iiit^k«'íni'iivk'itAitt knnvvtiuk ára 1 ft Továbbá megjelent
a dalkedvelő ifjúságnak különösen ajánlható
„RAJTAFIUK,VIGADJUNK!"
kn/k-i ivwf'.-ii ilitlk. >n w rniUiiJik javitotl ':« u-tciin-aci i.-vi:..t: ki.i.i:i*ii
!. ü't."- ^z-tj.ií .lurual ¦'¦tóz.-nllit-ttt mii közi-l
MISEnONDO RUHÁK,
pluviálék, dalmatikák, albák, rochettok, i velumok, oltárpániák és terítők stb. j
Ohlna-esOst és tttzaranyzott
monstraiuok, kelyhek, cziboriumok, pacificai gyertyatartók ffistdluk tömén}^artóva], Bzentelő-vÍ2tartó aspa-Boríaminal, lámpák stb.
j Egjházl-, czéh- és iskolai lobogok,
EDBiohúiumok éa pnntirical eszköz, kesztyű infub paatoral, gremlal, harisnya, czipő Btb.
7 ¦ & lenxtd^abbui küllitott
<}RXATOK, <t aladai eivkiil Ritrik
\ U&Ofayoib Áron kaphatók:
Q'DCMrrbevu.ex' Alajos,
í
gyimkUribtn, vicii-utcu lo. itAm ». i'ESTKN.
•S, kttopHu* <> atMlUuk Mviuln btkűw.l.ík. -aS
orony oral
a legújabb szerkezettel
teiri|tl"tfiuk . vflr:»k. '»rszrtL'!í>t/-t!i. :Kiri» u-.- '.üíik .«t)> aiftMiant iiiiuiicii uiiuvKJLplniii i.l.i'ii'tif ii.ti\.iii«A.ii u_-' .
HUH t III í Uíiuí) JJ ¦ I M 11
függő órákat jgá--"
a I.VJ'iUloyoáabb árak nx-il-it oí.iipuf^ I
Sí.©sola. testvóreK
iiiiií}' úrn-rtiklfirn Hr rubi-n, Mariahilt'. r-HiniH..- Sr. iM . , iVrazubályok s rajzok kiv:inntra ingyen s bérmentve küldetnek. A li^ujubb úlübuu Bécsból a vidékru esnn gyár x^ul^ritlutta ki a laglubb ™_ _ toron várát. \ 'J'Jit—0.41 - ^=
' &j
Dr. Patiison's
Gichtwatte j
(CSÚZ-VilSZOll) !
lindert ¦of«n uotl beik arlineil |
tiic-tit und lllic iilliilitiut'iB [
aller Art, al-: OoMchta-, Hmat-, Mnla-und Zsiuuchmencn, K..pf., Man.l. nud Knn'iricht , Uli.Ml.-rn'i«i.n, Kilókén- un.I Len.leii.vu!.. In Taketeu tu 70 kr. nnd hallón «n 40 kr. ti. habet. Lei JO««KF W.aJIHTP* in flir.-KnnU^n.
Senden Siu mir zw<i PakoW'l von derDr.l'ottiaon'aGichtwatti;, da dieaolbo an meiner Mutter, irelcbc thrnlvreÍBo schon 2'! Johru 'groue Sclnnorzon litt, olino t-ino Hülfe gefunden iu haben, tiiat eine wunderbare Hülfe íitsrvur-gobracht hnt.
St. Lorctto bei Obexstorf im Allgäu, den 7. Oktobor 18G7. Ilir tTjio bonattr
Josef Gnl",er, llBtiolitlat.
¦ ¦¦ i.'trLtliiKiz. Min«* bont-k i- knun.'-. xnitadhaini : e^yeti
•ob kinlli-
iiu.^a u.-idü alatt ••rd-ni'-l.
iin/L-'ii k i ?1 ; L 11. ¦ î t i$ - luywK-k
bllNORMAND.
A HIBES GZICÍNÍNÓ IGAZMOSDU VETUKABTYAJI
."t^ p/.iii.v'i'U kúrtviival. rna^viir ulátráasjil i'-s ozúvt^.-l. — ,vm ."«« kr '
.iliitti n Inrtitii NnKV-kAiiIzMiin, Wjijdit« JóxsrT Ufl ij \ kt-renkedéfébfii ftrysiorrp véve. valununt után-vi'tf'l 'invitti rciulflvf 2 frt r>0 kr., és lo jhíidánv uüin e^y Ü8Ztfl.-t,K-ld«i»ynyRl i» Mwlplluk.
Mimién po«uii nlÁnvét mellett n nif^Tiíndclú azí-vi'skodjék 1.« Tin e n t/1» k» vél ben az említett íwbZ'^ egy h. r-mudát nitillékcliii.
WiJDITS JÓZHEiV.
könrTkernakeilÖ Nairr-Kauiaaán
!! Fele árért kapható !!
*! V'ssza nem ^U2ható kiárulas 11 ""ipfl J;" l-x>
N;i"v iiilosziilluásii az usztrák allaniokbaii téiczú lepnag>"obb cs. kir, szabadalmazott ti-zta l*92a."V«^S2íOn-- i> ki>/ í eSjutfearan^ In Fa .-gyárnak |íér-.bt nf Tuchlniiben íl dib -sziim nlntt, ííunkl-házbnti.
rp. kiartilii n. mint a TaOfiOIBbefl II, tz, a. ca. k.
> rU-tran' keaz féri ée b6\ feherama miu4cnfélr
(. nnr-v,,!.!, k.invelme véR-elt K-t rí nltalt kívánatra a a.rtA. n.rkM..kintéHe ráprlt min.lfnf.-l, Teh^rnenifll.ril. ri-llcu , n tnrlr kOldom<-n"k tatg tmm tartaloak, axokerl febr. 74a voasj keadetát éi a-l<lix lart, mJj a kéén
Mai
30 OQQ
íiab. práió. — T. oj l.íif> l:i'
i.acraájurM. ai k felr.-rt a-lat.-tt cl A ' k-»,".. .laák líiu.Jrn viroaál.a kíll.Irlin'U mtialr.iU i k ¦ > a s .,nbol. ,«..l.b..lil>'>l. a.iMli ruliakl.öt nU.irél-1 n. .» poni n postán rflgtou Ttí..a kilbittik. - A* .1 l'-l_et_«ei» tojj-_____ . _
Feri yáizon-lnoek ki.ahna* ír— i-.". í-;'n- - "1"-
4 Mi. f) frt :h) kr : 1.-(-flór.mal.li -omnnbót (' t..l l^Laaal i">.,'Ml, 7..'.n, W l'I fiiip.
fphof ihirting-ltttjek »aíp n.<.!i-rM."ii-»t.'i l.M;'. -
báli incuk ^áaaon mellel, .Wn.,* kialliU^
SzilN latjek jd mo.,. mn.trákbái l .'m, '¦':<>
ligjaaorll váSZOR HÄf-lnflek 1 <<>. « " ¦' -
ti.m.u beifPldi TagT mmhurpi < ttl.tlml Ô.ÔÎ.I, TAO,"3 frtiffi bu
fl..|
3 Hl); anffol ahirtinfr 3 frt, 3 frt M kr ; fehér aagqJ toea vafTj kereait moll-redStetlel 4.S0, 5^0 ki. (rtijal'íi aoS. ailnet »blrtlrtfr-loffek ?.70, 3 frt, 3.60 kr. olrj-ín- bimiett dGí loa^k 3, 3.5<>. 4.80 ; lefflooraabb > lii'tiit'ax! cRipkúit'ttr-l bMK 7 — K" írtig ; ráaaon n5I báld-ingek hoMin ujjal, Irnujnbb ^ai'lai; hinnt^Q b.bO, 7, 9 frtíg.
¦ unom liimi^ffl J mi). .1.60. 4.A0 kria;. Íg*t> finom batti «bill, ele> ai k.>.'iiv bÜ %»pr sií.r.x ujjal 3.&0, 5,5(1, 7.50 i nSi nadráfrok flnom tind.'C.'k liimié^mfl iW), 3 50 : nSl aaokaják barchend »agT ffnom nM. »nLi.vak .'¦.:>'), r>,Ml, 7,50; nCi hálo-iTSkBtGk loffflnoraalb váaaon>
I :¦¦
"SÄ" fogfájást ,z»ul
"g/ '',*ití. roflfia, ha már lomml máa lier nain liaaanál, a l'Ari ali
*™ LITON.
Bak boly i StlH lálatf grág7*ao ria* urnái Ha^-KaaUaa« á- Tírok lál.lf-nil P«*Ua. (942-1)
mi,-tra hu kr, 1, l.Ml, 1.8Ü; ifptn finomak tLfiO, 1.90, I, <), ;i.,Vi. 4.ini, ,r) frtifr; chinai batilat Mebkendek kOrgejtal
ptll.-.r e« kéaaJü^l :!.:¦» N« aáló-Öltönykék 1 .W. 1 »i
iraiiaul I. R..r'<' !' Mi|r , ......... -¦¦(¦¦
n<-rkall»ll 1 .">". 1 - '¦ "r,i «»a..v .i,irtinKt.öl ;i.:.n. i.M-, i<¦i-'-.-..ii.abl. «¦
Váflion ztebkeodök fértiiik • «..k
4.fut krift , l.ntti.t váa»oii-T».-l.k. néi.k '
I .11. 4H !w(«7á«Í.^LViaídíK/W 17 f,t N. k.. lit. 21 frue. 1 dl. M> rítffla l,on finom IWiyaá nilo. 1 Jb "i !r -»7 ¦ I f[,i'/ 1 dl, f.ti röf-'. l.-,-ii....«al.l. I.atii.t -atlvel a.'i. 37, W írt : 1 db 80 rGfB. ká
r.inááu' bái'i^áaaon 9 10 frt &I1 hr, 11 f,tiB ; fln..m fnWr ,.crkál rÓío Sti, 30, 30 krif Igen finom.- g C „ülBVl,„ aaalal^mü o..a«lin al.r.... »..«alk.-,i:;„l ft. 7 M» kri,r . finom d.maathál §_ll frtlr, f l> "tmtljrB ,''4|iriiitl ,„ J,„tn|k,1).l..rl I" - Ki f't-c atla.-.laroaitbo. 20—-ifl frllft-; 6 íiamáljr* lenn
"fllT'-i.ftn krif, «««-. rílak »a^' tllri.Ik.iik I I»«»at a^.. fl frt 60 krip;.
!>ü frtnyi váaiVrlánnál fn-niélyre vidd asztalnemű adatik riaddflui. IllR.-k ...ndfl.'..r,'l a ..} ak b.".íKOank tudnUla* kéretik.
0
Centrai-Depot der kais kön ausschl prlv. Lelnen-Z1HI ! Wasche Fabrik. Tuchlaabea Nro 11.
Politechnikai
és gyakorlati találmányok.
. air. imliaili
Tala-rlat «<**-
val tMlfftt a gyuiáa-M-fcák BACT •**'*í*
Uo, ápen ufj » Tillc-placaon nagy k**-"-Batteigaek Örvend * »»
ab&Mval WlÜB."lj» _ -----
•4a«MrU«zsasa4ut«ly, igjüii«r) mely i'/i 1»«*-1"—*".
ál MSl-Wn *Mva, rfT kii nyom*, ej? má*uUi. Ili-
Zl Ár* I ÍM kr.
¦0* 6ot.edTC.:if~ teTUrtik. Killn.. tintatartó ¦V tfUkai folytén lehet .r!5k imi ; igen ajiul olyanoknak, kik h« .•¦ kiVül k«««»l>k, mini orvoaot, pllhanoeok, kÍT«ulu<.kok kiknek 1»*»¦
balt mvnkijük van Kgj darab, 12 tucaat u.il.l "gyütt 1 írt M kr.
Exgtt BYBr&fc lik ™>Lr fekete c-iaillirot ¦ kftltú. —.-1-«^"' Mamira.
IL. Ig«n alka-tna* ajándéknak rald. Egy darab nU' tokkal 1 frt Gt> kr.
• OnttfjTak, mim vnuü luoBiubile wagao-nokkair lbr*s J frt »1 kr.; fold bari ajk a papja**! I frt! máa ifim !«1 kr. ; futó egérke 4:t kr.
¦ Fsfnjia, haVmtiiomO , aaomia) Állandóan megssttnik a berlini íoycaeppek b«»inálat»uál.
A jótiília annylr* blaloi, l.ufcr nenikaaxnila* enetV-ben a páfcj viaaaaadarik, miért a aieraek egjetlwn haibaa aetn saabad hiányolnia. 1 uveR ara rK> kr
¦ Igw foutna minden háxtarláihan a legujab-ean feltalált fe*ye*fM luB*oa,malylyel n>io-
denkj a legkönnyebben * a legnebbeu kiféiiyrütheti rifi botorait itb. I karolyi ára, mely rlép agv f|ré«» EaraJtBrira, 60 kr. MeKJagyBendü még, bi>iry a kciiüri romlásnak *uba il&ci kiicre.
Ellst flfar/taHd-gOljO, kiUIuJ ..rr miiulan m*fbomílTo«nlt érca-targy ojjá in féuyew IttaKra, annr- i* «ll»i mfi.e.eknek ni'¦ikflloihdlen. Kgj drt> ára 10 kr.
Yalamennri i'.ra regulatora a rtfatalt Bap-
I compatii
nidenkinek a Ipfjni
udet
...kka! )¦>!
biauuyárn poutui nletu irat meffigaí'ithainiik, 1 darab j ajeaitrv Só kr
Maaflft-wr. E por alkalma*, ritnnk twt, arankát í» péeit, Oajyobh előny míg ai. hugy a ruha klméltetik, mint k.l*n»»i-K*» kfiiüli-inrl [ f...it.n c«o >¦! int -'J kr.
_tnnti .terkíi.ia > minden l..-t(.r.-. cll.-u bn
tM. 1 db ki»pbb rrndíl hti *i. UK :*< Lr 1 db ha grobb r*ndD 70. ',«) ki 1 (ittfr. 1 iiapy-bb k.( kuK'» caal ez^aa 1^ 'r<<K - > <lh w*k*m ral^ J.'i
40-60 kr.
jH|aHBak» OrakorUu^k « BadrÍB-vedOk, m,-lv^k a
fff^^F aaiiniffol r«*i ni<"í_(uraíb»íi »« rl|>ij2kül/nlul
Teilik. — Ejy pár áru Jv kr. BCC^ffp* Angul Ollók a Ir^nM, acitlb..!. 1 ,IBI>„ §StmW olli, a lr|ftii.,.mnl.t. -T>, V>. -(.'< lr. I .bnt;-
ullú, a lo(rfiaünial>b :i'> kr. 1 oLU lÁnra lü kr.
Bf^f^"" ^SS7 rl'"»J' uvikjlaiiak a legújabb QBp-Jrű
i bistaaak febt-tilr.k. tioL-v n> -i. i». ^- .'1 urm tí.rik EffT db íáb* rU(TU l""kr ftoi.lt.a f-t-Ulva irn ]f> kr. TollUrtóTal *¦ kru.rl '.NI kr. - 1 tiir>Bi..lMtt luk. m*lf 8 faánapTa flun-ndú, 10 kr. — 1 db unio-radir-fonsil Aa eatuk uáuiára -ri krajciir. mB* A likakat ¦edvaaaaatal aietövtii mindPD-
WB*W klaak ajátilntui. muri ea aa tg>'-t ¦ írgiirk mtíl^il. A HMager-rcle ki<[i»r. I.OrkémH-.nn'.dnil. mely a bon athapUntm. teaai, ugj bugy a horniabb iárkáiáa után a n«dv««aéfb«a a oeiW bsbataaa nem tfribolJ, ít a " ' le^obb mértékben eUjtétetik, Egy QTBg ara
BtUríal
B«Uia Aliai tag idő Által feltalált Mly aair Auatriában ¦• Ulbb «W úta k Pi«nn'-pv»Br Ttirítj*!11***1*' ¦ mint * legjobb eaakCi iám erta tik. A tasjáaak a éaganabikra rdatte jó ¦ haainoa. Egy u-grtrJKi""*1-" Btuitáaaal 5ü kr.
KltllaS fénycaai kauUchukkal Teffjitrr, — . W&tr kogy a b2rt Urtiíaai tegye. 1 kalalya ira .'KT kr^ mly 1 fontnyi
|p— LasalaÚ Uaratsa zaeot&i-azcreiára. a i#tnrya-
V' kortatlob a maga turnéban, n>m duliinyiok-nak'lá «jiatatoa, küiOna^je. utaiaemam kellemea kit foraaijAban agy lajnpaial egyamirra, mely nebiny árai t^taiyafat felreas, ügy hayfj gyakran elfljflrő alkalmakban hamar dligat gynjthaiai. — A caekély ar gyora tarjedAare van aiAmitva. 1 db. ira M) kr.
¦ rVztili ta^sBvtatK-tZtf, aiiáltal nürko kajak rBfUa t;t^.úi tetrint haruira Tagy feke-tiplin, _ íjjr^xoninind a tu-seaaelea frir—-
tira
pt Tiaaxaayerík. NnröuyitkbSl keailtlotík • tokéleteaen általai alita. 1 e«*»a^ ntaaitAaaal egyUU 1 frt.
g—. LfajaJah* M»4iwr JdUIU-al. BrV ^oda/oUuk elUvoliUaAra »iaagnbal, aalyam-
b&l a máa kelmikbBl, agynintéi
grahbaL ^^^^yg^ Angora-parantb4L 12 dl*
Ulndanj a olyan, éa t a»-l ir-
Blinden látható faai « nj
álul. Darabja i0. ti« é* W) k
tííb-raíkroecop
Burgonya- és alma-
háoiozó-gé
en kiillitiaon PirUban.Loa-S e ír-Yorkban aa alai jutat-r. minden tetaaéa aaarint, uny furmiban 60 darabot t porra alatt; caekély ír*
H..I,-
Bii«-f4l foni. —
Mi». Folyéksay cny
löallrlltfU, Ilin I
¦tíljovG apróbb hibák mrr érekt,r cl le bn <<
f. Uindrn bixUrUahan nélkfl-a kfildii i^le a h Ai tartásban >na|yiiiik i„*.-iiltliaijtik. — Ki UidpRirn alkolmaabatú. 1 üt.
Aoaol b4rfrayjiaz. Mmdcii bérnek hajlékon; w&tr ,ap11( a.if,, ,i. I-K, •leraminJ fényeattoaL Egy kia
»sgh. Cb. ki', arab. peOBBtazapBaa, mely birroi ne-WT,eu . , trl„, „„„.Im kalmíbi-0 kiríWl
n.'-lkrtl nKhánypillana* • tn eliá...l,t. Eaen wj krsiil-lulmul íiLindfn eddîfî baaonld irtft*n_rr«ílit- aaínt U trrter-il m^K-tiraiiTa^ auifr nélkdl .•!tLtA>ára >* külBuÖMD ajánl-1 ÜT#.ec.p ira »1 l'i tft«»al rpjUtt 40 kr.
. áttataaas tisrUti par, mrlylre! minden íreset, aranr, níl.L, p iltínng anr] éa ruirt ti»ititani ¦ iteni ÍrheL Kp* katulja ára ?0 kr. . fllíieföagá idáiirak ciin.xan kriiitre. mint ,-lí> „aK.ti.T9 n «.-.hi< .li.ii'tik, ai idfliirá.at
i'iidl U A gr ja, e:
kn-
iial t>vr. kr
Pá-isl egyetemei ¦agaOÍ, iH'mcank Bt ílTepet,
I.i.n-T rtb.it, krtvrt. n.l. k.>t . fai ttb. le-irgr óraibb an
.-MulhitiJa« li-ßT*n . liaaem
kül-'l (. '., k fiTl .•ML[,->. , ).,],lniil fil (ifcicrd, ÜTf.
ki ¦ i.' |.on-i-]IH' i ¦ -it. , «ey hop tpttlr riljtk.
l'ak. ,.1 ,-. ru n... .!¦ 5i.nl iirlkülnaheClen iii-mrk
1 -i ¦ ki- Ugy ancien .-¦BaBZ, folyékony AlUpulban,
^ Ruganyos fogk ft-k • m.n i'ujnjt'-p r» Li-
sni aiíi-k i' H. . . i in (¦¦¦yia vitael a fopakat
f.-l..-r 1!. ?íiil-i -li ¦ ¦ ¦ ¦ ^-.-..-m tartrák. A nagy
,.,ii mint; i i i.U kna l.'.U'L-lt.
p®" Siabalyio. ^ mmdrii krtht-i t-> pnpirhoi
^ .iii.iiv.il |,.llal n Irptiiioinahl.
ia.,Upnbt>'voiin-Jk t lehet réghei rinni. — li
di. kr.
Valödl angol tollk sek. 1 dl, kél kr»«-! 2(1. m.
Ili k , 3 Li-k-pI, ;«v i ¦ r l,,irfiiiöm*i.l, :t kí^i,
711, í* kr 1 frt, « t kr 1 M. l.AI kr
l.i-tm.il.li 1 dugaazhuió-gép rninden enTlie
vr-i.'ly u.-'Lni i-'i I ni II. epek dttiraaaát ki-
|„Uiii K.i*v iil. .1» . , l-i rU mt.kHi ára l frt
Legfeltabb hely öl íiubadekoioH méreg ngrrak,
paihn . ,.k. I^irrírtp-L ™ »akind«* kiirtA.árn, Aa el
.d-i. 1 f.i /.tállá., rtflt.u ; .r ¦ ¦i.k 1 nagy pl.-h-a«eleneaa
~ "Dm ftplnl dar 0« tMW m -rot) der MmW| gaaUttai.
Rottes Segen bei Cohn 1*
tiro»"«rtlgc tüillGewInuen bedeutende verniebrieCa-piUlIeD-VerlnnhuaK
von über Drei Millionen.
Pia Torlooanng goachioht tinler Staati-Anfalcht. Beginn der Ziehung am 14-tCf
d. Btt.
Nur 4 Gulden österr. W. oder 2 Gulden fietetr. W. oder I Gulden Ö. W.
ko«t«t ein Tum BUat« nnu> UrlBB wlrkllobo» OHalaal^taata-L.90S, (ulcbt von den Terboteoen Piomoiirn, atia meinem Dablt nnd werden iolcho g«gea fnidÜrtB Ivinaendnnff de* BretafM eelbat, nach drin entferotettan Oegendan
Ga irerdeu nur QewlMB geaegaa.
Die Hauptgewinne betragen ; 250,000 150,000 100,000 50,0v0 30.000, 25,000 '2 h 20,000 i i 15,000 ; -i a 12,000 ; H,Qi>0 ; -t 1 10,000 i ii 8000 .1 i 6000 i Seen. 4-000. 14 A 3om 106 k 2000, 6 i 15««, Ü k 12m, lf-C a looo, 1 Jw, B 1 300, 2-H i 900, 21650 (iewinne a ||0, lofl, 50. 3o.
Uewimigoldcr m.d amüiebr, Zie-hatigihnten trude meinoo lnterea-¦ertten nach Kntacbeidang prompt
nd I
Onreb meine Tum beaonderem OlQck begflnitipten Looie, habe meinen lnU-r<?i>.enlrti bereiu alleili
m Qetterrefoh die allerbBcaiteB Haaplreffw .nn 300,000,225,9», IB7,5»Q, 152,500 I5Q.000. 130 eoo Djnlirmahli |25,DOD. u f h r ni a 1 i
Imbso. kSrztlch ee'ion wieder das groasB Loos .„u 127,000. un'1 JBonaten WHhsaoht schon wieder dea allerjrSsiten Haupt- Qewlna in Wlee aoBbeznhlL rSM;>
LIZ. SIMS. KUHN
in H ara borg,
Figyel _ _
Legdrágább klaaar aa ^m^^f^^^^^f^^i^nk, |ya.
moraBroa, rendstlea kA^zi«, hMrfWyajL tauMfa kS.otkczinéiryBl éa baltám «Miti kiai^fiJaalBB.
Millió ía mflUd nftk
Iának haaonló bajokban. Mlírtl lt» mag»nkaltain e taAmo* nSk
ÁrUtian aaemírmok folytán, Mlat..... ________
axenTed^aelt, eaílaaerflnek tartón ajindaaun oSkat, kik raadaltvtc^ aOket *cam elCtt tártra, gyttktrwn-mog akarnak gyógyulni, arra Atfyelineatetem, bojry itt gltet bLatataa kigyógyít bátora. Vldákn a eaert haatnálatl QtaaitAaommal egjütt, ntAnvdtel mvUeU, aSVálueTU tárbeli lévaiakra la a lainanyobb títóktartáa blstoBltáaa ntellatt mPt-klJldntem. A (ryAgyBierísrok által kéaaitatt gydgyaaart kWA. nntm ragy erodetlben ataaitAaial együtt, **fj eaupán a receptet küldöm ¦ ott kéaaithetO meg.
Debrecsen, 1ÖÖ9 f«br. tO-éa.
Ócsváry Ede, orvoa,
a m. kir. Urnt- tud. tán. rendo* tagja,
EfTrairrainlnd tudatom a n. é. kttaBoaAgg*!, hegy marnia*
1 tűi U"> ik Nagy-KanInain fogok idfianl, a fSntcBáa4 Piaristák temploma m llott leiö Vérteay-féle báaban, abol Mikoláaob fetry. ké,.Lu lakik. (SÍO-i)
I ' » I » « » » » ' ' «zr:
Id. Madarász And. Pécsett
ajánlja GÉPGYÁRA ÉS ÖNTESZTTÉ
készitménveit
(TJZRiipcit, külú'nö&en pedig malom azorkezeteket, olaj henger- é sajuikat, burprén<ík*;t, gúi- éa vizvezetóai caflveket takarék-t|f iuilvüket i*s azok c^vefl részeit, kutakat, oszlopokat, rácaozatokfiij inindiin ii<*vt:n uuvczuiitli1) üütvénreket, topábbá
gazdasági gépeit
Ber- A dlé-olaj
le/tai-taii-i-k - I itaark. a Trg.f»
ami «iti an , fri»
nagy .
• Ü.ffi-ei
j rtiganyonaigáhan ir baj a0titra fos-iruliniuak. Tan (T<-l tudatni, hogy mitott «Hé-olajbiSl c »r„ 2u kr., na-
Syikerea aze- a tyúkszemet Srufaljebi. s nap alatt njoinulaiiul kurmni. Eaen ujunnan feltalált «acr felnlmnl minden edd.p.t. e, „írt jdtállái mnllHt adatik el. 1 kattilyabaNi.iHlati otAiitaiaai említi ''J' Ur. örfiköa JeayiőbBnyv. Leaajafab ! K<Mu_perga-' elrkbal kr.íiHi ktln.Teeakn beirt Inpját riíea Ujjal le leltei ÍHídln 1 ,!!, (i^,,rri brlVH* ,ij kr
diaacab W kr
cn fin-n) hŐr-fhll 'M j bfH honmii ralúdi tajf eserakkol, t. i. pipa. un i-araiivó-boroitjánkúrol íi dohin/aamk.Wal -i'.. >ira 3 frt rtfl kr apBH T«lyiflá»ok elleni .<-d." anfful tima.melr a fehér-
n'jelek-a után •..... k. in.--., mualmt,^ r.fl a rnha friaa
p mindig mi'irn'4 »' Minden h.-ixMrtáaho* njáuljnk.
öfSftOB «ZÍ vor Urlo, «nk-al a
larUi.táca, kQlbii •......lr.,í-áCa
lélkUlmbetlen lár^M.t ; dh 3i\ 1 cettel CO kr.
idrnnybAl, nípaéga, miatt a d-bányad r búrbGl aciílhör-
TRAUGOTT FEITEL első blzomáiij-íizleíe BÉCS.
Känrtneninfj Nr. 2, gegenüber dem Drasche-Haus.
KarcakadCk ia viaaauUladák nagy sngadntL-nyt nyernek. (237 J,
abirr|.r(.»t. m Tei^urm ..der ffe-irwcknei in mii, ktn. kaufen eu den hf.iH, Preiten ^'jigeiuntiri, **ci liei t& Co.
in Wien. 229-6,4
maf'titkHr.'ki
-k-i. kút
Min.
irodiijftbiui ' nvektiói i-lv
irto-, kapáló- rá töltögető «kóket, vetógépekat . rofilakßt, frömüveket (goppeii iósscrkezetre,(3épl6. Ticza iii'irzwiliikat, rppa és szeraka-vágókat, CUlfr és tlarájó göpekt-L
:i ^i'jii-tzi-i &7-akmájába vájrii ni^prendeléseket t i j.'.iiiliuis s b'pjutáni, ihsiibl. árnk mellett elvállal
Viti;z-utCLji 14-ik Kzám alatt, vnlamint raktár >üi>:u' j-ik W7-UH, iv frtiit'bt' «.'luîtrirolt készitmi-in..w kt'izlitct un. \ 175—7)
Fur Uiiterleibsbrucliieideiide.
aaacaaaieaaau Brachulb« bal mich von meinem U3-jliirl(rrn I Tolktâadig. gabella. Da main Bruder auch am gleichen (Job '
Zara Matta*
f laldBi, BO falU« ick am'tf Topf. snm 4#Jka«akara, ObKhoi« wir tqb de« ^ Mipaa.lfieJwoh Kala« gefunden, dar . :--.Im Mas4*<bt, «ria Bla. Smpfaagan Hi. .• fa-ri », d*a f. Osaobar lotii.
halb vun der Eo.w tinniteli en Sorte, Laib den eraten Artate« umgoiieu almi, in Inen Bruck in radikal m bellen dafür dia h ««Ilobate Uankaa^nng.
Olaaa darvbas* Baaebldllek wirkende Bruoko&ib« von BOTTUEB mi*m (Babwaia) irt In Tupfen au U fi. SO kr. ttaUrr. Htnwtlaong und Zeognlaaea lebt in bea leben f, atwsbt «arek d«n läVnrlar aelbit, ala dortb 11 erro F. Foraanyl, Apotheke
tnr.kpkV Maria in pttt,
l ' l i,>U—loji)
liaszoiibéricí.
Hzabad kir. vároa a Kapron rxnn a „Szarvaa" vcndégfogaijá minden hozzávaló ánUlotokkol, ufrj-'asiate mintegy ö hold kooy-liakert, gyUmölcaöa, xzántálbld ria kaszálóvá] együtt
több ívre
haazon barbe kiadandó. A bárlani kívánók Jnbopefc Mihály tulajdonú* urnái Kapronezán .jo-letttaák magukat.
(238-3,2)
l$gy ezüst tallér rgy forintért ! !
kir. ^pRvataltól tU.4)l)0 pnroM tnlli:rórt átvett bielerelttl lenáruk a becs-.ieietére 2(f,ÖO(| o»2tr. forintén pgyeukiut vujtt egvea tisezeválasztáaaal Otikëo>
tescii Uhu'ultafiiak
r. sza budai ma zott
LENARUK RAKTÁRÁBAN
Goldschmiedgasse Nro 3, im neuen Bazar.
r'.?y rvg blelefeldí VáSIOB, M berlini, b/c*
K„'v . igea flaoia biHefHdl vuszoa, bé>>i
Ktf-y . Igea fi bob szövet, r>6 berlini, MJ i.,,.,
EtíT ¦ legflaoBjabb battist-aiövet. ,r"» ber», i
EíJ" - arfvet, Jlfi berlini rapv fttl l.í.ni i-'.f
E íj „ klaemkéazílett aehiz nazivóazon, 1" lü danti, blelefeldí lea-zsebkeade, :i iail^r b.lv
12 , Igen finora IthvzHbkenda, di-re»
12 leffflnoniahl. leO-battÍBtkefldŐ, atlnaa'
Len-atitalriemaek fi mem^lvre, i> !¦* f<4. ii. 7 , Tabi, il Kin dnrnb balti* t-oiair ér llnon-kcndoh Chlaai selyemkeadfik a lefnnnbb -n-celvs^iiri
T b-(velt c»ak fri n
¦ helyrtl caak U frt ir h. Ivett cs.it 27 frt, bel.Trlt cink SO frt.
- f-t
iák ]m
Dók az araara, dai
MlELcaesry-liE vászon l'„'x
Sfílk iiáma éa na áru.
i f. I l ,
n.unkn.
Egy db ípfti jó válZealsg. miníÍ.-| 1 4« fil. B ii fel í* 3 tali,
Izvn finom bteJefeldl vAazea-ugek.
helyett ¦ fiak - frt ÖU kr. 'I Igen finom blelefeldí vbataa-bgBk. ciak i. i ói fél, 5 ia ti fn
Váazoo ferfl-lábraval&k biai tiaaonból 1 :»> in) BbJrtlBa forfl-laoek fioom mellereaatikkel, u-Unt a:
helyeü e.ak >, S ia «1 ia • frt. Igen aaép Bllnei earton-lsgek, legnjabb m tu trai u 1 Nel váíIOB InfBk kdlOnfélo formiral tet.n'.i „ormi
1 éa fél. S, 2 éa fii. 3 frt. Fhwn nfil váazon iaaek himio^ol . eaii.u.icett.i 3 ,
fél 0 friirf.
H6i háló-Ingek- Iii«*» Táiaonb^i a r.'i 4 f,.| t Fi»om bimiiaü ti.'li háló-Ingek finom v».,,,,,!,,,) 1; Ml aarfrágok nimm tintiimiMil va(-T TAii.ml.nl l.'.d
olejrana 2 frt HU krtdl !1 früu' MSI háJÓ-flltönyÖk »leCan<i >,tbá,„i , Taci ,
i frt &0 kri
lecmilárdnbb rati n kárai tbs iiinU'p-ib darabra pontoaan rá
ni-ak'n*nëkri koîrTudatnL —
:i. :S is fél, 4 éa fél tallér
4 fri, I) is 6 tallér helyett
•baau éa nagysága 3, S éa fil» 3 tattá?
uagyaághan 1 t . fél. 4 éa fél éi
fél 111 i fél,
> 7 Ultër belyett csak 8 éa ifíf 4 'ti
li. caak 1 ia fél, 2 *• fíbftV . 2 éa fél, 3 tallir belyett rsak
aller holyelt caak U éi fil, i éa fol frt 0 tntlér belrott caak ft- B frt ig. •J, 2;>0, finnm blinaéan batoldáatat ia ealpkérat IfM
IVOk nlr-can« "i
....., S ii M, ."I frt.
öttSayk6k tilmzeaiel ?1 caipkével Inciijnlib
agéar-7 éa fúl frt. UBI axakayák kurta .nRy u..áiTOII ruhákii.n
liimaéaael 7 ii fél egiaa' 7 fttiy
Barilai gyapJH-melleaY ia nadrág férfiak in „ egéia 4 frtig.
&™ ÍJ ^^'""rp"'1 Wd«faldi fehór fonnl-váBJoa, bée.l rofe ra.k 36 kr.
M.ÍKK) rílf finom ShlrtlB«. rRfr ciak ;i.'. !..
A, .Iktlldé* utánTétel mellett o-.kfla.vlieLk a, oiTtrik birodalom mlndon vldókj ¦ láanál 6 darab kendő ingyen baili adatik.
acy li.bajtu ffallirral, 1 ói fél, 3 *¦ fél, 3 tallir heiyett oaak ¦ntnta. 4 i, fél, fi -10" "tallir belyett caak 8 éa fél, • ** W filmo» kiaajtminj 8 in fél, 4 ia HI, u éa fél frt, ig«n elef*"* knok -.' éa fél, fil ia 4 tallir .helyetl caak t ii fél, S i» iti.
árosába 30 M váair-
P7JU. An 11)6 k< k- österreichische und kön. ung. Leinen- und Wäscl^4^eiieria0e ULIW, - fai Wien, Goldschmiedgasse Uro 3. Im Heuen Bazar.
Wajdita József kiadó-, Up- és nyomdatolajdonos Nagy-Kanizsán.
Pfagj-Kftuizsa 1869. mározius 13-án
SOPRON- és V«$SHE~GYÉKRE
Vegyes tturtmaxuTi ki.etsisa.i3
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gizd ászát, tudomány és mftvészel koréból.
Bwifctnlnl IrtMta é» Kiadó bivotol t WAJDÍTS JÓZSEF kOny»k»ur».kada«ob«ti.
Előfizeteai föltételek :
HelrWu"hiiűóY bor JjLaaal' 1* vttUarrB'"portan lcnlí»e'' Erin •»« : • ¦ frt. - kr. Fii orr* - • S , - ,
öflflzetésl felhívás .ZAU-SOMOGYI KÖZLÖfir
ki terjed Te
Sápra i, Vataagytkra
czimü vegyes tartalmú hetilapra.
Mozgalmas napokat élünk, — az apr. 20-án összeülendő országgyü-léa működése, társadalmi s politikai életünk óriási fejleményei a sajtó minden rétegét oly igénybe veszi, mint eddig soha. — Intézkedtünk, hogy lapunk nem fog hátra maradni.
A Bocialia tért lapunkban a folyó pályamunkák által minden igénynek megfelelöleg be van töltve, — igy tényleg bizonyítunk akkor, midőn lapunk pártolását és terjesztését hazafias bizalommal kérjük. FJéfiutési ér:
Egész évre--G frt.
Fél évre--8 frt
Negyed évre — 1.50 kr. Az összegek mielőbbi beküldését kérjük, hogy lapunk expediálásában hátrány ne mutatkozhassak.
Szerkesztőség,
Graarlaasati néaetek.
I. gazdászati pályamfi.
VI A letéa-fargáaréL
. Minden n&rény alkatréaze a természeti hjm\oMgfini\ fogva mis éa más tápanyagokat igényel a mindezen tápanyagok kisebb nagyobb mértékben a fold talajban feltalál-
... ^Azonban a talaj termékenységének tartó b-•tit* a földben Jétezó tápanyagok összes ¦ernyiségétól függ — amily mérvben fogatait; ezek, épen oly mérvben alább Bzáll a tfóíftsls.
yegyflt péld&ban : ...Bironyofl darab fold buzival elvetve jó tmést'ad; azonban a terméssel elvitt a tatttnyagokbol is bizonyos mennyiséget a igy Itt bniét boával vettetik el — a föleiben elterülő gyökérzet a tápanyagokat minden irányban kevesbülve t&lálandja b ennek kö-irTBi^kfi^ben az elsdhez hasonló termést már
Azt mondja Liebig: .Jó földben jó és rósz termések sokáig válthatják egymást fiaiaOI&khagy a M használt tápszerek meg
térítése sélkfll, a rosz termések a jó mellett mindig szaporodni fognak.*
Emiitettem, miszerint egyik egyféle, másik másféle tápanyagot kivan — ionét magyarázható tehát, hogy míg valamely föld a búzát már sflányan teremné — ott a rozs közép — a zab pedig jó termést ad, tehát a termesxtmények évenkinti változtatására maga a természet utal. — S ezen termények évenkinti változtatását - váltó gazdaságnak nevezzük.
Már most hogy mily rendben következzenek az évenkinti változmánvok — erre határozott szabályt mondani szerfelett nehéz vagy teljes tehetetlen volna — mert az éghajlat — földtalaj — mind meg annyi tényezők, melyek a határozott rendet egj hamar felbontanák.
Azonban a tapasztalat alapján buza után kapás-növény — ezután egy korán szabaduló kalászos, mint például árpa — erre ismét bükköuyös zab legjobban díszlik.
Amint ezen változmányok történnek — ugy azok után kettős-hármas stb. vetésfor-gásnak neveztetnek.
Kettős a vetésforgás, ha őszi kalászos és tavaszi kapás egymást folytonosan váltják fel. Ez egyedül ott folytatható sikerrel, hol a birtok csak néhány holdból áll b a gyakori trágyázást a jószág-állomány lehetővé teszi.
Azonban itt is szem előtt tartandó, miszerint az őszi majd buza, majd rozs legyen s a trágyázás mindenkor a kapás-növény elé történjék.
Hármas vetés-forgásnak nevezzük, ha knkorícza után árpa jön s ennek tarlóját leszántva s megérlelve, búzát vetünk bele, tehát kukoricza, árpa s buza váltják egymást szüntelen fel. Czélszerüsége kevésbé bizonyult be, a gyakorlati téren csekély elterjedésnek örvend.
A négyes vetés-forgás a legczélszerübbek. egyike, ott, hol a jószág-állomány kellői egyeztetésben áll a birtok nagyságával; — mert évenkint a birtok Ötödét trágyázni nemcsak helyes, de szükséges is. Ezen vetés-forgás a kapás-növény elé trágyázással kezdődik. A kukoricza. például kétszer meg-kapáltatván — a trágya a földdel kellően elclegyedik s ugy szólván biztosítja az őt követő árpa termését.
Tudjuk, hogy az árpa már június második Jelében aratható s ekként a tarló korán szabadulva, sekélyen azonnal lesxántandó ; miáltal az árpa-szalma ott maradt részei mint ezer éa ezer csövecskék: vezetik a levegőt a földbe, miáltal a trágya által nyert de még föl nem oldott állapotú tápanyagok, lég, meleg s nedvesség behatása álul föloldatnak. Őszre kelvén az idő, a netán kihullott árpaszemek kikelve, úgyszintén a fölvert füvek — az alászántás által némi zöld trágyázást nyújtanak; azonkívül is a téli nedvesség a fiUporhanyult földbe jobban — s mélyebben behatolhatván — ravaszszal a
V hal. hna&ea raaUstnart Uasflr J kr.
laíor 4 4« toirfden további beiktatiaírt & kr. niljcjdlj mlndun egjea beikmtíiírt M kr a „Sj-üt taron-¦ft? petit ior ueikUtáaj dij, ffl fcr
1 Hirdetéseket elfogtad:
IlL-S^atetAai «K AUÓ-RlVATAI^Ptata.- ^vMf^ft^^
\\ hm: HaaSk.vuteiS k vooLGfi. Lipesfr, B*w-, ia ÜStaMfartkM: 8ACU8E* Timi a. BtoaMai OPPKUat
reá vetett s elboronált bflkkönyös zabot 6 kívánalmaknak megfelelő fokára emeli.
Tapasztalt dolog pedig, hogy a takarmánynak kaszák termény sokkal kisebb mérvben meríti a fold termő erejét, mint ha megérni engedjük — s igy minden habozás nélkül két szántásba vethetünk bnzát s reményeinkben — elemi csapás kivételével — nem csalódunk.
Ezekből látható, miszerint szaktudomány - kellő trágyázás — megkívántató erő — s czélirányos vetés-forgás mellett mily sokkal jövedelmezőbb valamely birtok, mint az olyannyira elterjedt ugar-rendszer mellett ahol is annak harmada úgyszólván haszontalanul hever.
C/ikk«jrozalom véget érve. engedd nyájas gazda olvasóm, hogy azt gazdasági naplom kedves jeligéjével zárjam he : „Hol a szorgalom gyümölcse a takarékossággal párosul, ott a kívánt czél el nem marad,"
Kelt Buksa, 18G9. év első negyedében.
LIEBBALD BÉNT
A m. k minis terium rendelete
ai óraiig Aa>ara tnnrénybatáulpaJnoí.
Azon jogok közt, a melyeket az alkotmány a haza polgárainak nyújt, nincs szebb és fontosabb, mint az országgyűlési képvi-lők választásának joga.
E jog, a melynél fogva a törvényhozás oly egyénekből alakul, a kiket a nemzet bizalma küld oda, emeli gyakorlati érvénvre az alkotmányosság azon alapelvét, mely szerint a nemzet maga szab önmagának törvényt.
De épen azért, hogy a törvényhozás a nemzeti akaratnak hú és meghamisitatlan kifolyása legyen, — kell, hogy a haza polgárainak akarata azon egyének választásánál, a kik által a magok elveit és vágyait képviseltetni óhajtják, szabadon, akadály-tanul és félelem nélkül nyilatkozhassak.
Az alkotmányos életnek egyik fó- és alnpbiztositéka tehát a választások szabadságában fekszik, — abban, hogy a választók, választási joguk gyakorlatában, minden nyomás ellen biztosítva legyenek.
Azonban a kormány fájdalommai értesült, hogy az ország több vidékén a választási pártmozgalmak véres összeütközések terére léptek át.
Meglehet, hogy e sajnos kicsapongósok a szabadság álfelfogásából, a hazafiúság tul-buzgalmából származnak, a mely ellenségnek tekintvén mindazokat, a kik ellenkező nézetek táborában foglalnak helyet, — minden eszközt szabadnak és bűntelennek tart, a mclylyel őket a térről leszoríthatni véli.
De hárui) legyen is e visszaélések oka és forrása-, — a kormány elutasithatlan kötelességének tartja figyelmeztetni mindenkit :
Hogy a hazára a a szabadságra nézve nincs nagyoíb veszély, mint a midőn ugyan-
azon haza polgárai, közös szabadságok élvezésében egymást korlátozzák és háborúja k, s hogy bármely visszaélés, bármely bfla azért, hogy az a választási jog gyakorlata közben s ellenpárt tagjai ellen kuvettetett el, nem eshetik enyhébb beszámítás alá, — annál kevésbbé, mert ezáltal nem csak egyesek személybiztonsága, hanem közvetve a haza szabadsága is meg van támadva,
A felmerült Bzomoru jelenségek kényszerítik a kormányt, hogy a választást szabadság megóvására most már szdkségei rendszabályokról gondoskodjék, — ennélfogva következőleg rendeli:
1. Mindazok, a kik polgártársaikat elveik szabad követésében, akaratuk akadálytalan nyű valutásában az országgyüi. si képviselők választásánál, akár tettleges bántalmazás, akár pedig enj&zakkali fenyegetés által gátolni vagy korlálozui törekszenek, azonnal
| és pártkfllönbség nélkül a fenvitd birósá^ elé állíttatnak.
2. Köteleztetnek a községek elöljárói minden bántalmazás vagy feuyegetés-esetét a vétkesek felfedezésével 24 óra alatt a járásbeli tisztviselőnek, ez pedig ujabb 2-4 óra alatt a megye alispánjának (alkapitánynak) följelenteni, — különben mint bűnrészesek fognak tekintetni és büntettetni.
3. Az alUpán (alkapitány) rögtön intézkedni tartozik, hogy a vétkesek a fenyitÓ biróság elé állítassanak.
4. A tiszti ügyészek kötelesek az ilynemű fenyítő perekben keletkezett ítéletet, akár felmentő, akar elmarasztaló legyen az, hivatalból fi'llebezui.
5. A fói>p.inok őrködni fo^natt, hogy e rende'et a legnagyobb szigorral végrehaj-tassék. s mindazon tisztviselőket, — a kik ennek végrehajtása körül részrehajlást vagy hanyagságot tanúsítanak, hivatalaiktól azonnal felfögsesztetik; azon esetben pedig, a midőn az igazság részrehajlatlan és szigorú ki-szolgáitatása tekintetéből, akár előzőleg, akár pedig n fenyítő per folyama alatt külön bíróság kiküldésének idelegatio) szükségét látják fennforogni, — eziránt az igazságügyi ministerhez fordulnak.
A 2-ik pont alatt a községi elöljárókat és járási tisztviselőket illető kötelezettség sz. kir. városokban a városi kapitányt, a 3. pont alatti alispáni teendők pedig a polgármestert illetik.
K rendelet a szokott uton fcivfll falragaszok által is azonnal minden községben uyiivánosságru hozandó.
Kelt Buda-Pesten, márt. 2. 186».
Gróf Andrissy Gyala a.fc Báró Eötvös Jóxstft* k. Horvát Boldizsáe.V t Gróf Mikó lmTtt, ky I/tnyay Menyhért tv fa-Gróf Festetics György a. k. tiorove István s. k, B. Wenckheím Béla ky
, 8terh«iíöi^tai pW^* r
Uram!
vf-lÖo e lapok KiwábjAtn egy*f<" ' axwkeaxtöhez, kinek .bunert 1 Várta,* mikóp sorai közöltess! le veidben nardny egyéaiaÓgörai totl ásegemJékesni. — E nagy Undetatt arra, hogy az la modc nramnnk beazélek, menyem ata belŰla," én u egy .nyílt levelűt" intézők önhöz, hangyán megengediniiután éd-js apáui elfelejtett „kntyabört- ak mutatni .nemesi diploma" OXÜncn nyakamba és miután elismerem, hogy &em vagyok önhöz m .111 ó ellenfél. (Az eUflt, t L nemes nemed elUm u/yaUó-lundvui. káplánnal vitt toilbapínídt 'J n;dJ m'j h- 1*» fO«oJ onitókfwm l&V7-tx)n — az utóbbit e la-pqkbjfi-kötólt lavclcuek JűlejorftaiWl éa, a „sunlKa aimilium jpiudel* elvWl következtetem.) Mratán pedV fcii töníden árén akarok Önhitt Szólni, azt véltem, mikén a köztünk levő diateitla igen könnyen kiegyenlíthető; ha azt mondat]]^ mlkép szerény ogyánisécunk ia oda asatnitja magát— minten —^unkatirtoak e 14p> e lelke zéseóta-Igy — hiszem, uiikép ¦mit a sora, születés tőlem megtagadott: meg-szarastean magam ¦ mélló ellenfél (?í) levek.
«Oa, a perdu bicn pun, quand on sauve l'bon-nenrt'1 {Keveset vesztett az ki megmenté bo-e»*8lélét) Neim emlékszem tisztán, de tudora. niBiép n francnak ojyifc legnagyobb orubare f<<jestB ki magét igy. iXtóta a sorukat olvastam, « mondat ssQahdea awnuini olótt lebeg. Nrui á^ti-ÖO, mit akarok ez/ul rautidaiú ? legyen egy kis ítíreWmol. Vnunfd lovuluUC! olvastam, miíáp parinyiánguin- « luaködésruire figyel, vagy figyelmest el tirtik. Bármelyik ak álljon ia, On niindeBeautro fogja indni — ha azt tudja, míkáp neveai íazuuiur — hogy uiosl egy áve ilyenkor a i'ecwtt megjelenő . Kahiuz*b«n egy a szenvedélytől elvakított pap mily eljárást követeit cl irányomban ép ugy, raínt ama zsenge egylet irányában, melynek zászlóvivője vnlók, ih a mely azóta Jy fényes elégtételt kujiott nemcsak a ru. kir. niüvelwég-ügyért'l c szavak által: „óhajtom, mikép példás kezdeményezésük minél számosabb követőre találjon,* hanem az orttágjryülé* fia a h. ]>écai pQBptiktOl-«, minűt «^y let éa ennuk mt^UvmadoU kenieaiéayiz<3i sem ezelőtt a valúszinüleg ezután Bem mg k»pní. Akkorái enilKjriw^ kúunyeo bivü itápui flott vuaxtuttem ablMÍl, amit azDrpilommal igj-ekvém k.iejnleinelnl, a bwjaUklbŐl, do nt;m veMtt-ttotn
. aláoha — beoattletem, mít ember né^m [ |t fABat Beokinok! — Most mar Art öa engem ?
lommor.Siomor, ép o\y&, mino-ily kica(njir ¦mrol ort ta| ket
_________ w _._ . ikép
aem oly fekete, mint a minőnek festik.
Hagyjuk astl — Mit olhugyjam ? — Al legyen ! ugyia elő kellett volna azední a »'Níp-
unoda^?^«Uafli4. is aaskböl. ai .egylot arjaim, vunatkúsd Mbulűki kiií|ü; mogVidlont'xte^aten,: 01 s«<n?rinyBe'geulét brftttana, de niáoreazröl tneg nem akarom e lapukat olyanokkal moglöltönL melyre a feledea (ityiilil bontutiuk, ^ smikel nem-iriindeó wriW ixortt oly*"iL : ~f'
Jtagyjuk tehall enólyett térjünk egyenesen ai úq loveléxe éa abbaa-a reám vonatkozó paaau-n>kra.
EmléliaiÍa-<Sn-1B65.4TÍdece. 17-.kercV Megengedjen, de én kétsá^be vonom! nemcsak azért, mert na igen : akkor netn ir agy, amint irt — hanem azért is, mert ön nem tudja, mit irt levele közupéu b mit mtmdxU a ve^eo. <A küzep^n axt mondja: „Adatukul az — uu — Alaó-Ltandva czimü czíkkébül csontom (»Íc!i a végen mejrijiy ir: „Saomor K. nem tndja Alsti-Lendva iór:éne-tét!" N'ua tessék csuk goodülkgzni fólolte !! On-tOl .caenem* az adatukat és ó n má% ec tudok summít! fhrcaa logika!!)
Tegyük fel, hogy Ü3 cml.'kazik ai általam időzött napra: akkor tudói fo^ja, mikup a no-vüset t_aapOQ „tí<itUpt*uvl ^nummor Káruly a .Hazánk a a Külföld' munbitársa" aláirásaal i!gy lovolet kapott, melyben ftilkétvtik, lugycn szíves AUó-Lendva litkípét beküldeni! On erre IxtiÜ. jnn. lü. viliazolt ia ef-y Vicnw/n levélben, mulytien majdnem ezau — az a lapokban fúl-surult luunluLkrul etnlukuzik a i<>bU u<Utj[ muad AUí-Lcndvára, a vpjjrv me^'i^iiri, hogy miután rnjzolii és fűtűgrariw Al«)-Lendván niucá, — tiitltiJyt szerét lelit-fi, n bért ki^pet bo fo^ja küldeni; azóta ranjdni'tii 4 év mult rl. Imliár — nmíut óa tudja — a .Hazánk" olvasói látják, mikt'-p — Al»ó-Li*ndvii kt;pf un'y l«tl „T«»miry" nllal féiiyki'pezvr — :i -ziTkimlŰM^ uni.M Alaó-l.uiidviira vonalLuzuliij: iniUti'in vön. jullulu-t, ínl kén tett.
Mimin pedif: a azi;rk*»ztö nu^ni ismeri azt a vidi-ket és BZi'pHégéL — ueiu silány*) az
¦ Viet ián a ké;> »:i.iny T eli m-lu'-i voln.i mBg-
I — mindenütt dicsérték, ugy tortént; éa mint a .Hazánk • a Külföld" retídoa munkatársa, a lap kelotkezte éta — a kóMt.megaxe-rkém éa önnek a ,V. U." megjetJBt jA. ^
jJ.'. r
TÁltCZA.
Toltükoz&skor.
A Saiii Tiíii.ali parijin
nrfln.f* nrfll ajakkal Uefi Ujn áll éa belerei Varja kanruu Lijalakkal.
Ám.le kbák már a kodru Virja utol óralioaaiat
AniialngT-ü í1* fi^etri" Onk hamar Ulreltna lapktt.l.
Mát agj'án ai aggodalmak Brjlelomipcl álr.xikáaoak Éa itiiflim rifjidétte flarnvadrty » k{t>«f raatáinak.
Agg a Uűtlcn tinjka r<-gut< Mert ekéi«n me^caaJa Bt, Ki aslTÍn t4kt eUlnl tttdtutt, a draga, jó nCt.
Amile tft a resa felalt U
l.iban a meljr 5% alerte, Ka aacini'vrt a kOímljIt VíaaírlUgnak jóiáa marta.
Areta jú mmtny toníait Taxrtai, ttirim iröui raa, Uaii a k«t**a lAuvka latraik A bummo uajiaujirbaa.
- HamaukAm mnatk partra Er a -Idti» hhlpj alakja, < A,k»j-T*», «lauti «aalH U, .És lai-il;.* azl liaallja.
TÍtoI mindan . Távol min Jon KMraait a kis 1« day ka Csak *aaa)|>(ami*a Tárja.
U/artaa awll á fanllimoi, •US *a«rfiva érasMrHi 8 tálat cailkaa Jut * bd, biaat ' Itawaaa; ,'a4taa as4kka yin el...
.^U , 'í B. 8AJÓ JENŐ,
aggodalmak, binai árja.
. . (TorUaati ^taailj.) ^^Kfa^yh^^^^^yst^Ma^m veled, mcindá
plptaattaM — kiáltákv-moat egyszerre Fran-f*pt>i Celia, é« Ctaky Háría^lonofcm f^lagorva
leaziitni, menjünk tehát az crdúU' a kL-rüljílnk az<<n helyhez, hol luazálltuk.
„Ilnjhrál — kinltn Hánlfrnú, n c vezényszóra egy peruz alatt talpua vullak táranúi a sziU válva mentt-k az erdűbe a ion irányban, luivu az emiitett inndaruk Irsullltnk.
Mindez oly rendben történt 6 elv caondeeen, mintha caak bt-^rukorlott vodiUznik lettek volna; azonban a mtidaruk — ougy űrvös galambok — mégis észrevettük úkut s felrepültek. Krangepán Celia lygközolebb levéQ bozzájok, titánok !<"tt — t-gy gtlaiud Ír is csi-tt - nifttek ia hozzá roiodnvájan, de mikor már kíízol voltak hozza, a sebzett galamb feUzállt a luvegúbe b a merre repült, mindenütt vér és tull hullt b :)úli--t szegény, oldalban volt megBérfTT'.
„Kreazszétek al a sólymot! — kiáltá l'ránffyiií az aprddokboz — e galamb mégis a mitmk legyen,
Néhány percx múlva szabad lett Nero, igy hirta Üánffyná kedvei madariL Uyoayöríl is volt e súlyom, fúlul hamvasszürke fekete ke-rcazt-axalagokkal hnllámoaan tarkáivá, alul fehérbe átmenő sárgás egyes fekete karokkal, farka aziirko 10 kereizt-aávolylyal; szeme barna, ragyogó) estidéi cütrotnaárgik.
Amint érezte, bogy eaabad, mint kijött iivil gyorsan emelksdék a légbe, -a csöndesen lebegett a azéditu magasságban, aztán szárnyaival •ebesen ereaye szállt tora s a másik purezben már iimét egyéilen' sáárnyesapas nélkül villám gyoraao, míirt ftní gondolat, suhant el a szép hOlgyok mellett.'
A sólyomnak ennyi rdpkAdeaébol azt gysni-ták .és hitték a hölgyek, hogy a galamb már nem is leai az Övék, mely a sólyomnak kOzc-ledését érezvén, egy íevéldoi fának oldabiban húzta meg. magát, de ez mind haartalan volt, mert aaoryoiti-ielea szemeivel eamkharmar meg. találta —1 agsdaxnb repUléasal akart menekiünj, d» ea veaxté>0 Tolt, mert a sólyom mint villám oly gyorsan vágta magát annak hátára a megfojtva ^fcre*zWeti vele a fdldre.
Frangepán Geüa (írtoie határtalan volt; a galambot álVdíte • ategenyké't két tenyerébe fogva, sajnálkoikjtt ihlette, d> jutalmai mégis megesjokoha Nérónak scép sima fejét.
JC« ínég caak egy I — monda Csáky Mária gányoe mnaolylyal - a Murából eddig már sok halnnk vflna, .... r
JB pMzozboa jOtt.alatn as apród, jelentvén: hogy néhány száz lépésnyire a völgy ölében A"ket látott legelészni
ye1aa-«tétetik^ , m ritkán "történik. "(A ^H* 5. évi folya-
____^tán 2-szer fordult olö.) Hogy pedig a
képrQÍá4m zalai viseletű alakúk jöttek, annak i rajxqlá oka, mert fin fogja t^dn^.hogv To-mm^leCykéí^B egy elmoa5tlolT|o*4 áj&mís-dén'- más alaV-nélknl.' Nevein-' <ssflk-!»ze>t nem jal«Bt-m«g czifekam alatt, mert-1 -t'lr ,b. r. raun-íálirB'-Dál a journalUtita teröu fiilüalegos, 2-or mert .caflht* adatok lovón^ oi BaBzoálli-taVért még ;b. r. munkfttára" aom érdemli meg, neve kinyomattasaék. — Az anony-mitáa daczára, hogy »11 mégia kitaUlta — valóban csodálkoznom kell; du nem találta e] egéuz Katározottao. Azt mondja f>u .Szomor Károly valahol Báronyaincgyéfwn vegédtanitó, rvki ily minúflógben évek elölt AWi-Lcndvin volt alkalmazva." <)? tilvcd. ba nxl cuuduljit, hogy Bt!gódtn.nitó vagyuk ea Alau-i-indvdii alkalmazva voltam'.
Az elsót nem azért Uriom sziiksógtisnok hely re igazi tani, — m'-Tt láa e pjljfiri állást kicsinynek tartaniLin, s.'t ullHukcz-óI^ : a paeda-gogíát a világ lt'jjids") b l<;;rn.'hiizebb tudomá nyának , ac ezzel fo^mlkunkat a.siatuaban különb embereknek — n luidvuzérx-kuél; okait a ki gondolkodik, kitalálhatja! — Hanuiu azért, mert jelenleg ft .Pécsi UijKik* újdondásza, a FPécai Naptár" BzerkesztÖji;, n „Néptanoda," „(JagariachcrSchulbute.' , Volkaschnh'," .Nép-Woitók"- s „Népnevelők l^ipia," .Hazánk s a Külföld," „^gyarorezág* kt'pwkben, n8záza-
¦ feli
mtkíp iipm raffilili a 1 i«l lálkr|.ri tiekal.lj.-m. Kt."-"iT-a B»«»n*ETe»tirtiii ait hu.-. .m» unitttnak toU nlkalmai.a, i-t mel.T egy krp e» leira-'ahan 1 bríliiroaia, nram — mint lap un j*l^t»l mog — ramarli pl
knaxtkalársa, siMdqÉdtBlln^plMmSa leyia,-^¦níti'rrpí nem fbgialkoahatom, noha 1863-baa ki tun 0 , a magyjor és német tannyelvD. elemi íötonj^bkban t a^^t g r ó 1 szóló síigorUti 'Mr másodikat pedig azért, IdvaBfUiaiiem Lentiben voltam tpBH'Jóvi Ü3 frt éa egy pár te-
tam aaAkségeanek reám vonatkozólag önnel — Igy a* olvasó-küzooséggel ia
tudatni. ____,
Ami p«lig azon állitáaát illeti, miszerint plágiumul követtem el, midőn avatlan (V?) knzek kel A.-Lendva üeszeférezelt tortéoctét (VV) kö-zí'íltom, -- erre vonatkozólag caak a mondó va gyok, mil(ép a bellutrintikua lapoknak, milyen többek kíizt a „link," nem az a cwSlja — miután ezt tértik ao engedi, bogy terjodelmeaen jelenjék meg egyik-másik törtóneti baly leirásB éa ha ott a fűbb uauniéayek vázoltataak is, axon lapok „intulligens" olvaaóinak elég ax arra, — bogy legalább tíalta' {bgattnajtkal birjanak-e vagy ama hely történetéről} bulónben ia csak a táj meg«HierU!t»-so levén a füczol! Ha én avuünn Cí1) btbzui nyúltam ehhez a öa tudta, ifjjk(l(j én hibiiziiuu akkor, midőn az ün adatait, iuuiyuU bzeriut Leadva Lindavía-tól vetw nt'vét atb. ntb. - föl használtam — akkor megint aiuk ónueklotf VolnafkÖtelos»égo as»n helyen uiögtenni-a heryroígaxitást, ahol & hiba (Vi turtt'-Qt. - Han«m porazc, ott caak azt lehetett vo|au aztáu bebizonyítani, mikep önnek vagy az ttöi.ild.-rftgy az láQfiiaÉUbtxn hdyteJÍ D4, " ' 'V"-J - ': -
On tt-hát ezt c-1 kerítendő, — vélem akarta megetetni a levet éa e lapok olsasói előtt szerény énemet nem eredeti azínbeű festeni. ¦ l'lz, uram, juliemeal ennyit egy lap munkatársáról nt?m akarunk föltenni a reciprocitás l-IvimuM fopva.
Kgjcbirant nem levén jelen Boraimnak czélju az. ii-iiry szon-tetf sztiidffildem lapja egyik iiiunkutárBát tmlakossága miatt rendre uuasit btik \ ' csak ogyediil azt nkortam megértt-tni fi» mt. olvasó-kó/tinaégwtíl, míkép : „gonosz tudo máay a? a logica!" é» hog^- tisztelni tartósunk egy mai* ví-l.-m.-iivét, melyGk habár a niieínktfl metriiPiii oiryezük b liabár orrc vonatkozó eda-uink hibásak í* - n 'm az egyéni, hanem a ezélt k'-ll lekintfiiunk. N'-in 5nn)znrn magamai a magyar írók surnba — habar lü évi folytonos irodalmi inükiidnicm erre némi j"got adnak, d»* azt hiszem, mikép a uposzLalt-ibb irok a valóban hivatott eliiiékct máe buzditanban részel-
L kedves bír fetóBwíyüiU az egész vadásztársaságot, mindea>^^r-yn<:k szemében örömtűz gvúlt s ez, ugy az édes ohujlás kétszerezte ere-jöket a hegyen-völgyön keresztül tarion gya-logolásban.
,Még mosaze van azon vuigy V -- kérdé <*gy helyen a pihenésre megállt Báufiyno.
.Amott azon szeles bokur mellett tessék haladni — válasrolá az apród — azontúl egy nyílás van s ezi>n át belátni a völgybe, hol az őzek tartózkodnak.
A hölgyek követék ezen utasítást, mindenik első akart lenni, sziveik hangosan dobogtuk, még lélekzetüket is viwzafnjták, — knrjaik is szinte reszkettek, s miodvgyíkéuek keblét a legszebb siker reménye emelú.
BánffyuŐ Csáky .Maiiát eruszló az apnúl nlial leirt nyilashoz.
BJaj boh gyüayöril állatok .' - a»h«jtá Paáky Mária B bámulatában édes mosolyra nyíltak ajkai.
BánffynÖ is oda lépett s egymásután a tóbbi is és kedves benyomást telt rájuk e semmi veszélyt nem sejtó s gond éa felelem nélkül legelésző Őzikéknek azeinlélete.
.Csak az kár — monda Drágfy Katalin — hogy messze vannak tőlünk, fegyvereink nem hordaak biztosan odáig.
.Már noml — nuliajtá L'athury E«ter bánn-tosao — pedig egy is de fcfdvua meglcpctésü] szolgálna a B«gederol visszatérendőknek, s tinóm estebédre várhatnánk ökeC
.Igaz! — bzóIw Bánffynő — az ealobodról jat eszembö, hogy a szakácsot az étkekkel a fekete oszlophoz rendiltem; szépen jártunk, már lehajtóban van a mij>, a mi hajnal óta nem is ottönk.
v,Kj kedves Margit néni! — válaszotá Bá-tbory Eszter — feledjük azt; Ulbb fontossággal bír most ezen gyönyörű őzikék elejtése, a mi már a tálban, aat ügyit megtaláljuk.
.Jól van kodreaiia — monda ismét Bánffynő — hanem fáradtságunkat csak ugy koronázza siker, ha e kerek völgyül 50 —60 lépésnyire egymástól bekerítjük, <io oly nesztelenül Arii, hogy lábaink alatt még a fűszál so hajoljon meg,' mart hátha oa is zürgfut okoz? Ha mindenki helyére ér, kezévul ugyut csattantson, a o jeladásra lefelé haladunk a völgybe, s az ekep bokotitett őzikékre haaználandjuk fegy-
varunkét.
.Hagyna helyesen van — sngá, Caáky Mária ~ BZéledjUnk tehát ¦ ennek folytán BánffynÖ
egy apróddal oii helvl állva, a lobbi hölgy pc dig, mindegyik egy-egy apród kíséretében, tovább holudott a vójgy kbríil terjedő bokrok közt
Mintegy tíz perez múlva hallatszott az ebn"í csntiantás, épen Uánffynönek szemközt, a vgjgy tul*j oldaláról, ezt követé azon ponttól két oldalt iom>'t kéi-kdt csattantisr, ^ladásul, hogy mindenik liólgy odaért helyére.
E zajban, melynek viszhangja erúa zúgást okozott a vt'lgyben. felriasziá a luguléaaö ózi-
a h..l Bnnrf BánffyiK özek épen ; melvnek vi
tI>h
üirtattnk azon nvilás felé.
állt
iktlelt. . . még egy perez, ai iMtkur mellett haladtak el,
Bántfynö állt eirvjtözve.....
i-ty li'ívi-* - h :i hat Óz kózül egy azep ózbak .m fekudt vérében Bdnffynö lábainál.
. Éljen a mai nap hóse ! .' kiáltá a legközelebb álló Hilliory l'Lszter pa-JEAnkodva s Bán-ffynfl Jelé nznlndvn.
A szép hul^ek mind oda jöttek, volt Öröm, név, i.'^ iwine^egyaések ; Csáky'Máriás l>rágfy Kiiiahn in kibékültek a sorsául s többé nem emlegetlek a Murát s a halászatot.
Az a|ir>>dok e» cAathiaok a aolyosamál és paripákkal iniü-l ott jöttek össze a Bánffynő mint egy h,Vu''i inuutott a legyőzött vadállatra, mely' nz utóbbiak két fu-dorongra emelve, csi-polték iiuigiikkol-
A szép liölgyek nagyon elfáradva voltak ugyan, ih- iné^ H-m pihentek, mert a nap snár luhajlóban volt s igy Biotni kellett haiafeíí, nehogy Regedéről előiib megérkeíznnek a ItadTea vendégek. Paripáikra ültek tehát a ogy Ogattefc némán, sznialanul, mindenik gundolativaL eA-fogtaiva, tjsupau BáaffynJ gyönyörű ajka BMH solygott koronként ínintHgy tolmácsolója kadrfA) gondolatinak.
A mint igy hnlailának, — Istnát egy^aaga* hegyhátra érttik, a kilátás gyönyŐrH B mozidba tüi nagy szer il volt azon irányban, niui'CO Thoroistya esik a aüril erdd köaol M kiUtsS^ egyházával, melynek sir boltja a Bánfly eaalsjd* nuk temutkezoai boly ül Bzolgalt.*) it'oijUtáaa köT.)
KgyháxajbUkki DKKVARlOiS KÁLMAS.
*) afa|rrarorw«(r fiSaláíal T, kBW 180. Idi- ^ & mlékekH raajatn ia lAttam.
P^IfleeH^tónl uram ait, \ a tiit^U'JgnÜm.iptriía sfatati-hazája ^tUrVta toiôisffleTtetni a& jvaiét ; Végül engpaJe'r^onylcnem,I mikep ön ti, ni io, e» ttgvéIJ>e&jezetlaek .tekintendi. -~ ntelattel levén A
¦yecaeit, marcii ua 1-én 1869. ! r 8ZOMOK KAKOLTF ¦
b családi ueVen fiiomnirr
' tiibb Inp münkatlraa-
Heti szemle.
5 Hárciluu ll-t'D ,»09.
í(B-fi-) TbsJy Kálmán kitűnő szorgalmú irónk ntjLgvar honvédelmi ministeri titkárra nevez-táett ki — G*dÖÍIdn takarékpénz tar alakult, iopyaél ö Felsége 2i> részvényt Írt alá. — Esz-tdjrbaay berezeg még e hé folytán Budára köl-tátik. — A .Magyar kölcsönös biztosító bank" a^ereskedeimi miniatűr által működésében fel-fjfcgedftétott: — Szegeden történelmi tarsalat vin alakult)baa. — Benza k. a. lí ezer forint éti fisetéaael szerződtetett a nemzeti színházhoz,
lMéauhkre, mig végre várOfekapitány nr tűzben jöttére nehánynnkat csakugyan beereaoriet-tek,JIÍndext azért említjük meg, hogy Utazásiéit, jnineriat a naplrfiraé sokszor kuzdelemmol van űaacakfitTo.
— A közoktatásügyi miníster ur Mol-aorAla^ar^miniat^rititkárt Zalamegyébo küldó azon megbízással, hogy az ottani nép- éa elemi iskolákat vizagálja inog, s a törvény életbelépő tételére a szükséges Intézkedéseket tegye meg. JL buzgó éa a nevelés-Ügyhöz lelkestxléásel ra-gaazkodó szakférfiú híven vágrehajtá feladatát Nyolca nap alatt 26 községben fordult meg, s 29 iskolát látogatott, melyek körül mindeniknek adott egy-egy magyarországi Uönczi-féle földképet a miniatűr ur mint ajándékozó | nevében — s eljárásának és buzgalmának ered-ménydua következményei uem fognak elmaradni. K buzgalomnak köszönhető, hogy Zankáu , létrejött az e)ső,állami segély lyel ellátott községi ' iskola, b hogy egy másodiknak rövid idő alatti j felállására biz tus kilátás van. Ezenkívül j iak()l% 1 éptilbt. Továbbá meg vannak téve a aaQJuégcs I lépéaek, hogy Füreden egy felső népiskola éa in czellér képezd e, i melyben 24 szegény g\ur-
4 Augusztusban les* 100 éve, hogy Coraica , LLk nflkul. ti^VmeOpm^gú egyeaittetett. — Budin ' ű°"
" if/WbM'&Sezap frtfolyt be uúnt adrSbaira-J — As északamerikái köztársaság consula-t állit Pesten. — Berlioz márcz. 0 éa Páris-I megbalt — Klapka Parisban volt, a c&ásxár-"i Vöh kihallgatáaon — Gbyczy Kálmán Komban Wyhangiilag megvalaaztatotl kép- - _ . lőttek. - A iaasaoderbergi vasút iámét I taníttatását eazküzlendi. Nagy bordereit altatott — Peslvaroaa nagy köleaönénok ! »«ljóknak ^»JlJ«k, & várjuk .létesül.
? része 300,000 frt a közbnség számára halott, *i aláírás raárez. 18, l'J éa 20-áa — A bécst arzenál bérleti pályázatánál !oldiefc kizáratnak. — Riedl Szende a pesti 'etemnél a német nyelvészet éa irodalom öea tanárává neveztetett ki. — Ifjabb Gróf levícb GyOrgy meghalt — Az ormi. gauL »itlet közgyűlése márcziua 20-áa Jeaa a i vároei redonie nagy étteremében. — Cho-ky grófné hagyatéka 277 frtra van becsülve. Temesváron kőmaveapáholy vau alakuló |; hazánkban ez lenne a második. — Peaten yar operetté-részvény társulat van alaku-
__, a. — Aprii 1-jétfil Ilméry szerkesztése
áLjjÍlett „Magyar jegyzi" hetilap indul meg. — $tr*iuu Jánoa, a bécsi híres táiicz-unesaerzO
tx zenekarával Pestre megy. — Gr. Caeko-n« termeiben mágnás - mökedvel4-el6adás
v . ' • í.
Királyné Ó Felsége tegnap attx háka kösiöaetünk.
föl3-»gTÜmölcií- éa szőlómi vetési iakola álliltaasa-nak fel. Ehhez a község öl holddal s telekkel és ápütetckkel járul , n a knrniányndl krVni fogji'k, s ki ie remizik e»zkr»zölhetníl h»gy nr beruházásokat a k<-t uimui fizetését vállalj a A vidék részvények utján járulnod mi intézethez, melyek jovtidi-lmévt-l szegóny gyeriuok^k y horderBjú t-rvuk, ^éscf! —
De Molnár Aladár kürutjiuak *gyik legfontu-aabb eredménye egy népaevelési^ egylet feUlli-táaa volt Erre nézve az nlakité JtOzgyOléa fulyú hé 7-én, tartatott meg Ualaton-Fhreden, hova a rósz idé daczára is mintegy 1^0 tag jelent meg, kik rundkiviili lulkeaedt-ssel fogadták az eszmét, siettek azt valóditdí megalakulásukkal, b hozzáfugtak a megkezdéshez, tülátáa van reá, hogy ez intézet mintegy .1" Dt-prekitbU teljesen fel fog Bzerelui. — A buz^ilom ca ftgyazor<;t<'t eredményei ezek.
— A déli vuapálvu társaságban aziga7.git-téftágból kilépett Moo-.-nijü hclvébe, hír Ozerint; Öomsicb Pál válaazüiiuU meg.
— Som ogy meg y ében .Szigetvár meziV-városában éven kint ápril 24 kórt' oaé országos vásár jtíuu évben ug^'aQuzuu hé 'Ai-án fug megtarUtoL
t— Nyilvános küazönot mgos grúf nyaájf3 Imt* a Kétholyennjoanan épiteadű iakülára telket, s három évtsn át a vásári hely-lieazt, ojeJy >ürülbtílül 1200 frtot tesz ki. uján dákoani "kegyeskedetL — Fogadja azért a k tt-- iAv- * * h*f if nlivuntléktd nüvében a nemce gróf
íken/niéra^trs'íg^i délután kéVé^ei ^L(!Íj an|ijÍ|||jiSB)i^4^^ ésen megérkezett, daczára.a^ .wonek, ) roppant sokan jelentek ^tbegt bahogó '" sel fogadtatott. Ó Felsége pár per^ diszwaggon 'repesvén megáll fis, mosolyljal fogadta GrtT Szipáry t nr 6 Méltósága a a küldöttség ^,]$mLán az étterembe TDnnltak a f 'egy' órai étkezés után nflnnl nem i éljenzés között tovább folytatta atjit " ''j^jp^éipes binonj íelMtjt a kucs-ílL Kísérője Gróf Aűdxiaay Gyaliaó Taiifl herczegnő Ú excel lentiéjaik ugyssintc Ban> Nopesa fiJodvar-. Az ebéd alatt fi Felsége mindig ma-l^kraalgott.
4 Felséges- Aj^xonyunkat
lA'tegaatp i jitka üanepéiyeaaéz; aBcat-V aa^ittmi uUdéháauefryik hejáratáDála boksbb- ellazrtalló banáamodban réazaai-[ beuBUnkst, ugy látszik az állotnáaiUnök-w ig«u eagedelmeskedik némely vaaatí iffllÜgrelfi, ha teUzík neki, 50*et is ba-ttt^i^i ha tetszése megszQnt, becsukta az í kedÜjaa (?) mnaolylyal figyelt zaémbe-
— Boproűi inagynr kir. posta igazgatóvá Biringerílyula neveztetett ki.
Sb m o gy megy ében márcziua 18-kán van a kövotváhiszuls.
— Horváth Üyula lalaegerszegí lakos ellen as „ótziata hangok az egerazogi járáa vá-hwxtúisKix4 ez^ia röpiratban ftgialt felaégaértétv nyÜTánaa csemlháboritás éa lázítás jugeziméa a kir. Ogyigazgató, mint kúzrádlé által támauztutt sajtóper a pest-kerületi eskQdtazék elűtt nuircz. B-án letárgyaltatván, b vádlottat az eikiliitek 9 szóval 3 elietttibun a lázítás bŐn4b»r~bunörtnak kimondván, a sajtóbiróság őt ínavi fogságra ítélte.
— Zágráb-zákányi vaantronal egy ré-aiének hivatalos bejárása á 2-tti-ilÉ számú moz-donynyal és: egy másodoaztiryn' Traggoanal Zágráb és Laácina kózt folyó hó 5-kán délelőtt ment véghez. .
A Uint értesaltUnk, a helybefi lft*&u egylet húsvét máa napján egy lánezk«ngru rendo-záaét terreai/'miröl bóvebben^zótándunk jövi lapunkban. ,a .:
A Öa.zdiinkfta nézvo njáé^ins nem a lsgkedvezdbb Idfljáráaaml kik»Bffln*ott be, — a mennyiben a folytonos esőzés következtében a be vetéssel és máa nemO. munkával, hitrani áradást szenvednék. , ~:"' "
A Városunkban pár nap^oüi egy grŐ-eá ^Sanguígeielbjchaft* idBziW- óV-naponkint a .KorODa'1 ebédlöteremében mulattatja a ven-
dégek neon részét, kik az efféle Sangw-elóadá-sok hallgatásában mulatságot találnak.
"— Mult liétron íoggol a soproihi váT»kapi-tanyt egy IlöcaWl wlautazott ren-Vlirbizíos arr.il értwitetti-, hogy az éji «ouaiial az Js>n trt K v gróf, továbbá Choríiwky gróf. tíi'bh a mapí«i ttrÍB:iíi.TalÍfÍhoz tartur.lLrral érk.^olt ronbi. s ii< >gy a két íu •¦ ;mv t tt ur kr.t -it (lárl.iij forug szóban, m *ly 7 óniknr Si>prc i t i-jekún menne végbe. Az azonnal megkezdett nyomozások tdjeaen igazolták őzen érleaiu'-a nlnpoaaiígát. Az említett ar tk nemcsak szándékuk véghezvitelében akadályoztattak meg, hanem még becsületszavukat adták, ho^y nvu-gwltftn vÍHazutérnek Bécsbo s a vonatot egy kÖibut^ú álloiiiáHun aiíin fugjak elhagyni a pár l>*j nwifrturtása végett.
— Hivatalul. Részes kiírás líiti'.i-dik évi mitrrziua hü ,'i-én Zala Egnnizeguii tok. (.'autur Imre II-<»1 uli-tpáu urnák elnöklete alatt tartott központi válnaztinányi ülés jugyzűköny véljtjl.
17. kil^ju. A képvtaulA viilnaitÁsoknak vezérlu-tér.- k'Túl-'ti-nként kiktll.iendó elnökök és jepy-zAkki- .i vilanztiiiany kovutkt-zí tigjuit vuliwíti'i ittfí . I. A tapt.>lczai választó kertilotbt'ii <'liink Vadm.. HiidoH, hely.-u.a báró, I'uleány < Mön. jegyző Af.i Ferenez, helvtittita í^aty 1Áj*zIó. — 2. K.ijflLilit-lv i váhts/.u>-ki-rült^htMi clnók Tulnay Kárulv, hi'lvutijn SzjiIw tívörpv, j^vzö B<»-gj-nv "M;n.-. li-lyeih-s Kuth-r" NivilIt -" .1 S/ gróthi vál.isLt.).k.:rüli'tt)c(i elnök it. ksí-hv.v Emú. liulvuitt-s Takács Alajos, jegyzi* S/ili Oezst">, li<'lyetti« Szeutkirulyi Rezaü. — -i 7,:\-lacgprszi-pi vákaztó-keriUetben elnök Ilurlii-ileiszkv (tyuhi, helyettes Isoti Kerencz. j«irvzü Svastik-s Henü, helyettes Oanászy Feraiiei. --öi. Hiikdiu \ íilas/.tu-került-1ben elniik Ntt|ry l'al zalapatakt, helvuttes á;i«ka Imru, je^vit". iíali->3 Pi'-ltT. h-Iv-itei Máriin-k István - ' <' 1.^1 vai viil^riL-kiriil-tlmn elnök ; CzigniiV llnriík-lan, helyettem Knansz László, jegyié Lítirvnneu Káimiía, hclyetLa Kelumuu Imre. — T. LuUi-nyei váfanzló ki-rülftí-it chilik Liaziák K.ti'ihv., helyit^ i K»r.U. j.-g»zó T.-rl-*« Kmil. helyetti^ \'inrKMK-» (láb-Jr. - H. Naj.-ykam/.T.ai váhuzio-k' nili il.eu elnök O la vin a I^aj'». he-lyettet* Tóth Új-*, jegyző Koch Ad»lf. h.-ly.'t^s Ebönspiin^er Lipót, — U. Caáktorovui választo-kcrüleii...,. eln..k Nóvák Károly, h.:lyettt» !'--csórtuk Jiiti'H*, j-'tiyí") Duguviea Fal, ln-lyeiit«. Iíns/.ár Kerdiiininl . kik is inindnyájiin ózon vég"-* kía^aiuivul oda utasíttatnak, miszerint n fttly.i .vi márcziua hó 22-ére kitűzött rálaoz-tdrti iiu|h>ii aa illető választadi fúhelyekea szo-melvi'ügd lui'gjelunjoDe^. b a válafiztási«yüle-ktfíftct reggeli lOgmeer megnyitván, aiTövet-vnUaiuist szigort^il& tíirrénv rendoletaiaterint ea/L.>z.»ljék. k. m. T.
Kiadta tiVAH (Tűri DEíiO kö/,ponti választmányi jegyzú.
e^ésa t*)Métt-ei tart--üUi p<9r^4Í
imultával a marha tovább eszik, esalaénaf e-ryéb jelenség owVa^Á^&öi, Afasodik oapoai ' i. marha szemet kezdenek ^4nyezní, szőre bor-' 1 lt7 gyakran gfipé|7 keveset és keményjt, et-v i ;;-a u1v,m>. ITurmadlarJlapon a bateg marhái-..i! haiüio tét álí.flO; az orrlyukakon Dutzhödt ,"iy f>lvik ; az iialrará aem néz: negyednapon ; v*imr.i in)y vást f olyik,« marha íaketltéa nyög. •>-dik ua|wn rarir a marha Öntudatlanul kever a lóidon azétviíttíti UbakUal, áj ez nap rendetea el ím vész, vagy ha erúsebb, átviszi a hatodik napra. A marhavész a dögvéazaz-,li érintkezel folytán rt napra tör elő. Orvtra ur, kiről fentebb mugeinlékeztilnk, az ily mirhán először eret váj;, két kupától a marha éluüduje a alkatához mérva lefelé '/,-ig vért ereszt a nyakán. Erre a marha azUgyébu kigyóHlvet huz, s a gyégyu-bU bizonyon. E műtéten kivlil a tnarbának vi-triolus vtiet ud italul, — még podig egy veder vizbu annyi vitriolt ueppunt, a uunnyítj] az iryenge aa^-unyará válik. A vilrioVmen'Uyiaéget a veder vízhez azért nem lehet m^határozni, mert eg_vik ver kuvéabbé, z másik tiibbé Sava*. Ha [judig a marha tz elótte levű ital', ntui ínná, 1 'i óránként kell vele egy-t--<rv fertály nyit Büájába tiiltve, lenynlatni; mindpnok felett padi^ a limit valahol a vész jeL-ntkez-ik, azon hely rugtúii elzárandó. Oda nemetak a marb'l-nak, J>- a nr.n'iifizédoktmk sem atabal nidiinL
ÍM y Üt Pósta.
- 7... J l.uuiun. KU»iiic1 oiCBkriM'.itab. í
- Sí. Znl.F.íWC A. -gé»»ct Lrll binim.t, ' ii U-a.-...l urni kPírtl-rtjük me;
- J .). KtflTVllf. KtH.mlL.tIJl TBtlÜk.
Hasznos házi tan Ácsok.
Huri tisztává lenni.
Etv jó darab fehér ezukrot égeas meg tiszta : T/waerpen vöb-n. a liusazaa, vékony zacskóba { bukötvx- urrazd a hordóba ; legkésőbb oegred-f napra mikor a ezukur ebivad — megtisztul
I a bor.
i Bli.Ml'-nréle tNztatnlnn nxagna f.i-
i edéittl. hordót, di'inót m.-gti>ititmii.
Toltad tele az edényt vízzel, melyben elább | Ijaztel vagy korpát kevertél fel, — ca hagyd | mindaddig benne állani, inig forrásba nem j3. j fcz által nem csak teljeaen moitÍBZtuland az egvénv, hanem ha penészes lett volna, rt»z aza-' gát is elveszti.
i . A hordót, melyből a bor kifogyott, a tán ! borköves is, legjobb ugy mosnod kj, hogy egy 1 szakasztó-kosárnyi homokot önts belé, — erre tiszLa vizet, s jól megforgatván- a hordót, öntsd ki a vízét s még egyszer ismételd friss homok-JirI az eljárást • : ^.
A marbavéssT i A marhavész, hazánk ezen egyptomí csapása ell^n egyik tekintélyes orvos következő gyógy-> módot ajánl.
A kórt abból ismerj tik fel, úgymond az orvos Ur, hogy amint a marha eszik, egyszerre felemeli fejét, egyet köhint, és borzadás futja át
uivc* (Dk-(l>ciiú*út, Lipntifcii mi rendcocu Lffldffut-^ A ^*igcl.*r Ma, «ap«n [t.wlafR t«ntt
(i<ivft,Ul.lnU |tlH!T»t»b<-U
- fuob uidAUuljoU littMAuk (étű..!, fú* Ji+rt-
rl'flxrl't. kik etnk a mi Jlit l.ir n-f-ÜtT W*nt-
uir^rUurK-kwr kapunk rl viy rt > r, r r >ru
f. It.Jit ILt nlAUÍlr,-, . i,, u,inl- H >r,. . i >i
tiii-^-'U'üi'irH nem kHfitűk meg. ki-uyi'l i:a i-¦.i:-ik a jfrvii íJAiarn lioliíiUini.
. KuLUScUAtlul.lttl- lom k.lJJjUd ,ra l<- • , Ht.|4lk A
3Vyiat tör.')
Nincs Uibrw* méli- éa gyoraorgore.-., ugysíiute^ havi tisztulást megelőzni azokoti tiutó fa.-5
| Béametaiet bavltlsztaláask karazakabaa a aftaálP i 39* Millió és millió nők vannak, kik a.' I havi tisztulást megelőzőleg isiunyu ktnM,mj-; i dalinakut érvznek, & meg sem gyógyiíatjákj { magnkot' MWrtr ÁnatlaU azoiuénnök rolattTT - Miután urvusi tapasztalatbul ludutn, bogyj ezen okból származik többnyire a núkuél -. | folytonoa szenvedések mull -tt — a fehér t'ojs*| é* magtalanság s egyéb méh wijok: oly biztos.; szert kiváuLiiu nekik nyujUtut, melyek ezon-bujukni bizonyosan eltávolítják. Axórt kik urvoeí taitáooinmai élni kivannak, dijazott névu-len levelekre is. vagy vidékre p-Wtáu^ n Lan vet mellett nekik bizttw gyiigyazurern -C ulasitás*inimal együtt a legnagyobb ütobbni" tartás mellett megküldendőm.
Folyó évi martina 1-tűl 15-ig N.-Kanizaáa foguk LarUnkodni
19" " főutezáti, Piaristák teoiptiitna.: Bit'lieU Icuj Vértesy-féle hazbitu, — alioU MikoláHli fénykép-irudája vau. j
A bpjárut külön van.
Dehnt-ztu febr. 17. lHG'.t.
ÚCáVÁKV ,EDB ¦
tu<l. * iblih tu.i. %Bejat.J^ajs4
--
Egy jó házbél származott M »jAnikoxi^
llásuirtúnóai, ki . háai gwlaU|fH«t jirtu 4m hü tnpflaxtnlatokltal bir, kitUnüJlbúoyimbjoK^ kai vim ellátva, magyar ~if németítí jól töd. Hüi .liUeu erukcihetai Wajdiu Jd»űrtndal<tt{
intézettben. 3
*! ti r^Vat ilitt kOdattekart MtV-*ic*l n*4 ,411.1 . .. _""*••«• t
O- z X.
•JC I-Í3: I R N O K
í2f
IIUhí'-186b>. nánniiaa 19-4a, wikialaáéa íráorbaa nes>aadetMltv^a j aaa^kaTatta^b*- u.kilJ0bb 10 á,M»f
,a.etbai^aslot aálifaiant, mart agy latsaik ur alaca' aaÉijiriBta, asonban talán karaáeU ^VëilI^M^ ha Ui,bb spianar " "'''iMaailkauail stmadt, ka saUssflat t iUakaab tlalatmeaaUt dl^|tanki(il' ¦•«*).««-/ a utajttoanaakaak irjesnyadáft kell e^ako-rtWí,-:aalatoU a ssép vstiBaK aafrnbb njoniáai nem
«*5l>i«wri' i _Z
¦ 'rlaeil mftt-váaérl ktrittaria.
E^irmiaVirtorts ia-áa.
"ttM fat 4 fa ifl Ur 17 Hfl Af. 4 fit 40—60 kr. f Sas l»—7» fit. *-frr 10 In. 79-»0 lat & n. 80 kr. . , *B.urf*.zui.liA_fl *>t a.fr.nA—7Skr TI__TB
Aria 1 frt'90 kr. Arpa knilniiraa, 84—«* Ri. 1 fr. SO kr. «7~Jfll4 Q,!. z. frt kr. Kókorlma 8 fri aftkr, 1 ff* S0\kr. KakorIoa*t4saMUwlp<)n'(nM_2 tri 70 ar„ Zab " 44 fni, 1 frt 70 kr. *« -47 fra 1 tri 76 aV; Pohinkl H—U'nub^fl frt. 60 kr. •0-0 nwji frt, 76 kr. Paaanly fab*» 4 frt — tr Pastinili, Urk> S frt. 6<i kr. Basa» tal*»: — frt k>-flaaina.-m —'kr.
Becil péaxArfplyain, marca. 19.
b1*/, motalidüee 62.75 ; &•/, nom». köTcaÖo 70.10: lU60-ki álladalmi kölcaCa JÖjSO • baok-
^réoyek 7.2a; nitoliotáaeü/éurvaWy^k Uá. v-|t-IJ^ 121.76; ezüstágio-UW^O; arany darabla&.83 V.a kr.
Vasúti naponkint! menetrend:
Indul H..K*nii»Arol Buda fali d. n. I <5r« 23 parca.
. aatva 9 Arakor.
\ \ B*« . re(Ko{ 7 «Ira 1»« penja.
I , . ' *•"> a
f " TrlMt . d. o. 1 or» &0
\ \ n f^tre » ára 511
¦ ' Harc* , reffs;ol 8 ár* üí"
. dálntánS 6ra -É-k. H..Kanta>ára Und* felBl raftvl 6 dn « 1 ara 20
UJea
"Tíiert . r«tsf!
r^ajgfd. -8 dra ÜU hatra 1 éra ttO-
ditbanli dra H . 4.«. "l-dim 44 Hta 7 dr* 30
!!Fele árért kapható!!
¦Ih_____ ^an*jnvi*mnem lankátok ow-wa
ártettállMsa hí osztrák államokban lote« legnagyobb <s. kir. nabadalmarott
tinit* lenvászon- & kéw leOaórruJtiEi-e'íniak
Be>«»m. Turblnaben ll-iHb »«im alatt. GupU-baibaD.
lev6 o. k. mindenféle
TofttdoQboa IL az.
MÜt. rriti. — Téuj . bogy tabb " mint 30,000 db. «legana kesl ferfl «a Ufi fe"**?*?, . . , , SLlm érték feleért adatott «1 A "koalJn-ég nagyobb kényelme v*>lt lavai altall MTináira SSTSEdaii Taroaáha fcQldrUek mustrák a ktvalaaatia megtekintse regelt mindenfele feh érnem «boi, -a»on*ot,MabbdibSl, «wUH rahskb.il otánvétet oinllctt »"pflna'-a Jinatali rBgtün TIaaxn kilUetik. — Aa abulia bt. ri nata fagy.
kolilemények meg nem tartatnak, aaokért tessi keadolét és od.lig tart, míg a késa>
rifar
ferfl ViiZOa-hmk kOinniviffa t.70. e.ílO, 3.80, 3 frt ' flnom bnlfnldi ragy rumhurjri
- I.ÄÖ, 6 tn 50 kr; Icränonuhli ráaionbíl ia battiatbdl fi-60, 7.50, Ü Míg; blmiett roaion n , toldAaaai fiJW. 7.W». « 10 frtíg. FaMr aj»rtlia-laaek aaíp moll-rodSaettol 180. 8 60, íí.tW; angol ahlrting 3 frt, 3 frt ftfl kr ; fob.ii ball lugek rinnn mellel, elejan* kiállítat egyenes ragy korcsat moll-rfldöaeltel 4.00, 5.50 kr _ wlajAjd mosó rí-wíkbil l ü«), l.HO, EJO; "legújabb ariR. .«Ihm .irtrtinr,-iriKrk Í.7Ü. 3 frt, 3.60 kr. EgjWrt riata« »ll-itlflek 1.70, l.M, S HU ; igen elegan» him.eit nőt in*«-«. .1 S-f"1- 4 1 tegtii rájienWl, elaicni.* l.iroaéuel éa caiptíacUel 5 50, 7—10 frtig ; ,. Mllár éa k^icl-'ví-t :UjO, i .10 ; legttjabb gaadag himseatt 5.Mi, MB aáloMftfaytsfc 1 .V>, I Hl) én i,' /M> ; flnom liimaiwel Í.80, S.it'
ganlnl 8.50, B.fx1 1" frtig ; fodrása kflpeny bG rogy aíoroa ujjal Síid, 5,50. 7-'>< párkaiból 1.50, ISI. •_' frt: n5t nadrágt-k UliWaael SSO, !15«; n-i ainknyák akirtiaxbül 4U0. l.."4); lrgtiiinmab.. asoknyák 5.50, ti.50. 7,.'m» . nűi Imló-fSki.iul irti blBMTB l.5tt, l HO, 9, a 60 kr. ViazOB ISasfceaflA f.'rfí^k ín nők .iámira, 1 fél tneaal 80 kr, 1. 1
4.ÄH
lgol
,bt.
li attinti) ri), vie . nailráprk finom lifnd »a[3 ffuom
4.S0 kríR ; 1. 1 fii tucat k
1 db 48 rÓftta H»iou
aa, ari. a". :u tvt.í
t,)ná*U Ual-'d'J'.J.
.^mílyra 1 »i.r..« l.»0, 2.S0 kritf . «/.
l'KJ frtlivi
i-t»rbkrd^ek t.wi. a.5o, 4.50. 5 fi-tic
;ved *ael«< 17 frt b<) kr, " 1 dli "rO rSfTVf Icirfinorr
;i. 10 fn 50 kr, II frtiB
li talk I
' ; iprn finomak '.».50. 2.W), a, í battiti «a. hkciidűb könettel
19. 'Jl frtig ; 1 dl. W) r.'.fft» igen liunm .'»aegred •» ibh battili »aörot S.r), :iT. 4;i frt, 1 db 30 r»f*» 1 flnom fehír pnrkil r'fs Sft, !«1. 5.ri krig Íhdd finom 7 60 hne . flu uro .Ismaa0i.il Sí— 11 írtig ;
]-.' a-íUlketid."ífl 10-13 frtig ; anaa-darosati..11 SO—frtL|f ; U ai ni-lak vapr tllrölknaök, 1 fit locaat '?.50 c^.t S fr; Í.O kr.g, ,-áiuirliittntil 1'2 gzeruölvrtj való asztalnemű adatik ráadásul, n^i'k rvndelt'ariirl a nyak bua éginek tud alá sa kt'rrtik.
, OWOOOOOQOOOO^Q^^
pénzeket,
éa niindcnnemtl arnny, eeflat éa dü*Aga-&avrS[lit9l kirakod régiöígejtet i továbbá gyöngyöket, oeJ-neri bOvetet, uraDral, eafifttöt én áavnnyoBiat
vesz éa cserél a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
Pesten, Dorottyaulnza a Ltoya éaSlstböa, 14. a*- a. Becsben HetTSB-€aaae (4o. 5.
hol bej nagTrálnsstiko raktár mindenneruü rígií'';gi-b, ríffi penaei. gombok, O»ok ín mHnle-kOti)kbiíl a legolraúbb áron ? gVBEinlvti ttgy rinpT raktár noiitiynk, l«|»kók, bugarak, ma. dirl.r.rOk. UóAaoh és Ilífgsimirk ia talAlUatik. Levelekre ráiaaiaiol i-rtcaitéaíi-í «aulgáltatit ' 1SWJ— »1
, fCZÖZ-VaalOlf) ; Und ort aofort nnd rjaHt MVtt«Q Ötant nnfl XthanaatlnB'aa ¦11 ar Art, als r Ovaiebta-, Bra»t-, tjais- tu fahnaefanuntaa, Kopf-, Haad- a. Knlafticbt, aiiedBrrela-> am, Baaken- « l^odenwak. In Pakstan in 70 kr. ra halb«, bo 40 kV. an bab«a bei Jo»ofW»jüta
in Qr.Kaala— Salt elaom Jahr litt tefa anbcftlgcn Backenachmenten, welche In leta-terar aMtsicb au rDrschlimmertea, das mir daa Gaben a, Bockes cur bbvcbiten B«-"fbwardo nnrd. K&ch dam crateo Hebxsucb, der Dr^Pot-ttaor'eüenfJIchfwfttt« bewerte tiei mein lirfdendarZauUJidBobr aiark-lick Nach Anwendung dnraorjitca AuBage bin leb nicht allein t0q
sämmtllcben Backenachmerten gSniliehbefreit, aoodera ich knsa In 7B. Jahre «ledar obn* Schmer-aen fat gebeii mich, g-«t backen a-aagsr ohne FVeacbwerde elwaj roa der Krde aufnobmea.
Münder aw Hellter, den 31.Polier 1869. t>. KrOcltelaerg, (üSfl—4i Ob*rföret*r a. Ü
€iyimn • Centrai-Depot der kais. kön. ausschl. priv Lelnen-2*Un . Wäsche-Fabrik Tachlftubeu Nro 11
Üdvözlet! Köszöntve
a népo'azdászaií korszfllonitő
Urak tulftuüsen [n>m Jiíra, a /Érfi éa n.'
Tilertetiirk. ai eg^ik Mldalun meclinntamtta által a na|> út é fúl liu*itut, a nap felkeltet é> laaieutút, ¦ maiik oldalon a _ folvi bitet é* hilnnpgl moUtjik. — Egy
óWabralóa'lUg -ranyuiott 4b kr. rgyizerflea arajiyo-•-••L*»_lít'..YtT.a'b' k»aőii»4je* 10 kr. é^^^t^L\WBBt a Tirráahaa tg#n iittkfírcf aa njon 1*j^nkm\\aam\a\w 'tltalAU varrota-befuzó fia, melyl7«tl a *ak It agj perui BUtt K leganumabb varr4tfiJ>e| a aaátal L«f8«beti. — F.%j rdoajjni^u aidancte Ara eaák 30 kr. 100 ang. Tarrata, inlndarrik darab
J»bb aestlbál zX) kr.
TRAUGOTT FEITEL, elsó ausztriai Magyarországnak ált bizomány-ezáJlito-üzldts
J-'t'ct, K'irntner$(r. .ri~. i» KUrittnerrimj 2. gnjoniiber tinm lira*chi-U'int Tirgjak r« iruL mi.,d-u kiUAubic^ nólkill, melrvk M fUait'i hírlapokban elBjnnnok. alulírott nltat nSaegben it atim in'rt ini*c»«prfilii.tSk. ion kellemei klllftnlia-ciírt. Hoj-t » (¦^.¦¦ita^ft.iáaúri mi
Eita táreyakaaá, aíot ajándékakaak sgyuttal otea<ran ftyakcrlali értákük, talnt Ezaa necbanikal ogyneveze'.t Örokáa aap-
rí iiáfi- :s alíílIf*r" 1 filisiII
3"-"Í!Í S| g = l-jH 52 ä í fiit S ; -J*-j
LAKATOK.
I.r-c'jalib tietriría • tUibiitu
lakatok
. . 1 frt. ¦1 40. fúlaely™ :l>0 »e.ÄI .Ia|inal ;t TI • I 1 (Irti. 1 fri l U\ i...-inc».»KV» 10. -JO, 1,1,
)0. 1" kr
UlKaayt a háttérbe fa aal« utaU éleuú Ua E*7 darab ira ao ki
1 db. klcai 1 db. nagy . . Eaarvyft. alpaca-i iodkettíJ fanyel ó« Karperecaek tnim Érmek, réna, t-> OrnláncaDk, uj p Nrak íraJincanV lit'va 1 frt GO kr . Aciíl rSralánoaok nlridek 10, 15. Egy likanaűi iscrkeitrtO angol fwoi jy 7o_ aO kr,
minden a mai napig kéasltett W-l \ ^ ké.elBgomb 25, 35, 10 ki — A ki* iUt 8-4-«a«ri ! áb. mellgonib ü, 8. ift kr lílkOl. begy karcolna. _| ( gilleVgoml.. cr.nl 3 kr. a gyöngyanya 9 ki
"-Sk.vfS'S si
Hl liléi?
Ulli-, -I*
issaci.
í;=J ifi j L ; : -as-j3
St ROSENTHAL't
r. Glyterin-Eisen-Magen-Liqueur
¦ehr acempfpbleniwertb. gvgea
fäaqenbeschwenten nnd Hämorrhoidaa.__
ÍÍOkr. NyakláncBok ^
-5S S
. ? Egyetasaes hévaérát ej léffMirM
"^"(liinaritt lappal, cainoa tokban, dháai naksígletr* fitfüggeirteni, agy aUaiara, bj»onnyára mindenki fog magának antasal. Lgy d*f*l» ira 36 kr. Bsamuvegak es «grab -opttkati UrgjaL
Aagal tamia beaaemeri an'-lbdl 1, S rsgy 4 Uaaal. Uaoattal lfi, SO kr. — OyOngy anyiral Vt ii 50 kr, pecaeltiyamdval rt két bet/Ível 00 kr, 1 darab gr 6 ogy an ja i kisMl 1 frt » kr. '
A eaaaasasaUr aranyo>utt ii kedrea Ifjuaignak moat a legai ebb roblnUága. A taT«ul ánebeaek dalait eaaliídáaig ntinoaaa. Egy darab ára tp kr., egéai hanggal GO kr.
' Kgy" WeTaa' Bajtea - birtokiban ¦űlntlniki bflvéas. Kgy dlaaea *BJt>ttab ifja «• aregnek taltUájco->tw Ját^ksaar, maly 7S kfllOnfüe uket minSen t«taaes taeríntl bélyr* an kojtaaan fogadtatfk, 1 db, awailartosaadokkil mi ír. itagyobb 1 A. SU kr, mie
Cfy kaaárka — illat...erekkel ia nappanual megUlltva — gyili Akkft kiiíöPlki... — Hiromféla •gyaifbau agy-egy áarabja'SfJ, "TÖ,
ij aranyból 60 kn Legnjabb A (ua brvbiT dapu aj lb41 keasttr«,
lUa>.l db. caiaoí toJlbuB* 00, 40, 40, 80 kr— l frt '
Íjíllí?*" aomaneaesal aes<l vagy Utaau Ük*. 1 frtlg. ^ " j
* *t7 fyflrfl agyú Mnajbói mlndfD
Varróeszköz cnlnoo bórládákbaa, melv áll 1 olld, gyttasfl, tfiUrtil. kftrötnráapoly, fTloil kéo, lynkligltd ttb. Ali kr. J^Juaur ilyec nagy 1 frt ?0 kr. még cauioaabb 3 fit.
Eaen Lirp^vak agarrakkal t vad k.in agyarakkal dlarlrra term^areteaiégükn^t fogra mhidra aioba it terem dinitéaére a radá-•satkedTeUíknek kel Lem m neglepetradl bjoí gálaak t mint egy darab i.-ó-eaakfla iiarrajfejjel fíO kr: 1 db a rajiolat nérint 1 frt tO krt 1 db óratarti) TsafeJJel 60 kr , 1 dh aerleg vad kan-fogakkal éa fejjel 40 kr; 1 darab gjujtjleaakBi ráka- Tagy aawrrscfej]«> JÓ ln-| 1 darab rabatarte 4 vad kan-agynrral 40 kr j 1 darab faarraa, Gi, rókafej tenne-**«tes nagjaágbaa 1 frt 1(0 kr; 1 pár dlaua nagy gyartyatani aaarwnl 8 frt 50 kr; 1 pix damad-raval káakara girandnl 9 frt,
fi fik aajit kéjaitmény mladao farnában éa Inagyaigbau két évi júUlliai jegygya L I db, ftggü ón ar. esi mm el ],40,
1 db. ngyaaaa <br«aifJv«l 1.00. w 1 db , porea. aiátalappaj 1.60. I 1 db. t , íbrejatÖTel 1.80.
" i db. . , otáaMi ajM.
\ l ab. Ingaórái aaekréaj* fényasttt, 2 Jiai- swlwacual 10 frt.
1 db. ntaaj-ora, hianál U aaaanillialá Wr»ajt8T*l ^ frt ?0 kt, Ella' UHl laabárák 13 Utói e«n«tb61, mindea drb tagaUarra 1 drb. 4 rubinnal agy " ea«l,31«lyít«k tolojryBrflJa Bomána
itáséa asertnil nloO ktval 1,50 ki.1 I " k6r,l 1 Ö 80 kr, \
i.,.lg
r dlaaaanj arac Linea-, l« frt
Alomén,' kefék, fofkaMk, TirágeMrapek ^POV^gB^mlUbdák, bronanamnek, lorilny.
. _________lók,
kiaaletek, kani], tíIU , kia , gyartyaUr-tdk, pakfong-fél.k , fagyi-erek , kaastytlk, legyetBk PadrigUrUk, gallérak, taaaaaraaimok, káré-, thea-aastall hiriUk«k, rajaeMkOaflk, lakatok, lo.ibbi ifan nagy valsaOekn aryamak-iaták- ia társnaas-l láaéknk atb. *
^aiáűli Iriet, kUea, Rlntaaratruu M. .kw »JrmaeWHaiH.
min
a—»a-.Bv3 h a»w*Kjo n
LoMreo - EntzOndaog, Hos-ien,Mlasenscliwäclie anoKr&fte-vcrfall iirideit (tuitti Anwi'ndi eebter HellnabruagsiHittel
firn (x>ftirfc»iilai Jabaau llaft" i 8™<ral-3>cM lai Sien, Hdnitucninj 91r» 11. Sfiorar. IN. 3innrr 1869. t>un$ ttttjiS 5 an *ruft unb 'JHj3tuf^lr.a(6t Iribcno, trai dot &urjew 1 noi beftiacr ^inflcn, ^ufrrfbrfrt.lIBQlliibinig, Spptrit. inroVj Sdjlaflcfififril oiuju. Tx Sire OTaljfaWlati, une it natii, { fo uncubLid) Rutta bw ycbcit rrbalun nnb ia ^nltt^at.
i* ju bfufelbcn inciti btfjfcé 2krtTancn. unb biat um thu \ ISarrit ron Jbnm briljomtn iHolstrratt &tfnnoStiaStt ' imb ber -Mali 9tfminbWIJ.CtbKr.bbe. «nb. 5l0Mf, t'1-"J SurrftelbBcbtl. — Xus Yari», nn ben Stbatttot brtfl 5ransofild)en ^ourrmlt Bllnivers. Uraolitu" : ^rb .nardttT es far lutine ^flirti, ?b.ini ratini IcNwfte Sefriibisuuj,! auejufbrrfb.n, rorlAc bie rtiiuviibunfl ^brea TOalie|ttaIt»jJ mia> leit -JBoaJteii finpfi.ibfn ligi. 'i ^a^rrn an |
tiacr erondiitt, mrfflflrtll» Im Oirrln, btftig Itrbtnb, tip| berUMmuib 36rt8<»efiiubWt bittM, mlr meine (SdefléaWt.l ntUber jtjthiL IKrUieSraftr rmbjuratjgelrtn. St pftid> Sbab*.T dot orat ed^lafniitrbrn ciu &iai boa bUftnt auajtejdd)aete]i $te* f bud mirmnobin, bobe io)brt'))a*tSut>e, rodbreub ria tfKt.-l bAfiotr ^raflm aur fraber bea «^lof .ttgetoilHa raaKe/J 6* laa ^butn fui biffe ijJoblUMt gai niót geuag banfetti. I txi HtmtOT br» „Uoi». isr.", S. SMeib in ?«tI. 4-J «ttc om 3u(enbuu(| t»n 3breu bufttnlofenbeu SdubotbvJ rjraa USalb. t, SSaltiMIr,, atb. JSanmiu OSnarao ttl bietole. 1
Mi-^^^afjiSrtel'r'ui'r. "'."uijf'riia'ji^Mn i'' '
? 111 f e : !Bla(j.ttrrraci.(Slejmib6Clt«llCT atKMM«,E, haa: 6 rJUfebcn äfLTOfr. 13 glafaica TfLasaffalVÍ* Stofa). 37 ft 30 MIO Jlaf^ 66 |L ffial^ftrfiBtM. cdobe 5ir. I. 1 ajfujt f. Z-40. jh. n. ,-fcjj , »d5Yf.b 7, W-bitotii/W 10?(.bn^fb.a5aIi.«A.'l ben. Valore fűi Sjugliageola ffrfmnnirfeLbir fetlrabtn SPIurin. I Bdla) 80 unb 40 re. »rufl-aHaljbotlbbnä 80 unb SOft
_ \llri. nb Wien.
BJBy>Jl>fim,(j.eitraa ift In (ShofríanljM »(matbifl,:lri'i Johann Roapoborg 4 Josef Wolliwli, Tldolf Sohwarlj | TVaiia.Biiwnborft unb C. Baj«J»aot|ial.. ^.f^SJh^)-
Wajdita Jó2»ef kiadó-, lap. és nyomdatuJajdonoí Nagj-Eaniisiii.
JJsgy-KanizRa 18üQanárczius 20-án.
12. szám.
Nyolczadík évfolyam-
Zala-Somogyi Közlöny
EíterjedAro
- :' SOPRON és VASMEGYÉKRE.
v ©sávosa teLxtinlxxi.'u. IietUa,p
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
bUm amAan*,
•fira iTnu.
t Jrotfa eV kladö Jaiiaíal:
WAJDITS JÓZSEF konT*ka«*l"dd«dl>«».
Előfizetési felhívás .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'
kiterjodvo
Sopron ei Vasmegyékre
czimii vegyes tartalmú hetilapra.
Mozgalmas napokat elünk. — az apr. 20-án összeülendő országgyűlés működése, társadalmi s politikai életülik óriási fejleményei a sajtó minden réteget oly igénybe veszi, mint eddig soha. — Intézkedtünk, hogy lapunk nem fog hátra maradni.
A eocialis tért lapunkban a folyó pályamunkák által minden igénynek rnegfelelölug be van töltve, — igy tényleg bizonyítunk akkor, midőn lapunk pártolását és terjesztését hazafiam bUaluiiimai kérjük.
Előfizetési ár:
Egész évre--6 frt.
Fél évié--3 frt.
Negyed évre — 1.50 kr, Az Összegek mielőbbi beküldését térjük, hogy lapunk expediálásában Hátrány ne mutatkozhatok.
Szerkesztőség,
'' Naar-Kauiasa, marox lő. IHG'J.
(B-fL) Mi teázd boldoggá az embert ? — Erre oly kevés szóval lehet válaszolni: szertlem b barátság 1 Amaz égi eredeta b ki Mentségét nem ismeri, nem érdemli meg... emez földi ugyan, de méltó testvére amaa-¦aJr^ b la becsét nem ismeri, ezt sem ér-Ittjsfi meg. — E ketté bírásával lehetünk ^SSSán boldogok, mert e ketté együtt véve liftéi bennünket elégedetté I ^JP* tehát az ember egyénileg igy lehel a Jjjpfa a szó szoros értelmében boldog, mint -'MSpajgár ismét mily utón lehet boldog és pfeatttt?
• 'unt mir nehezebb a felelet 1 ' A'társadalom legdrágább kincse a mö-yeUyég, — e kincset sokan felette becsülik, pyeasjaig szeretik s képesek-lemondani az éfiUeredetÜ szerelem bírásáról, hogy mago-kftf aaail nagyobb sulylyal a barátság I gyakorlatára szánják^ hangsúlyozva i e azét kimondani: szánják, mert az ' f Jegrútabb babája a be nem isme-faáUtitnség, melylyel lelkileg mar-[» szeplőtelen barátság terjeszti— a váljon miért mondának
Előfizetési föltótelek :
ElTÍW ávrr : - 0 frt. — kr. Kdl ém - 8 . —.,
sokan le a boldogság élvezéséről 't bizonyára azért, hogy a társadalomban ft nagy néptömeg annál szabadabban legyen boldog; ezek által teremtetett a jogérzet, s ezek által őriztetik meg annak becsülése.
A honpolgárt a jogérzet s ennek becsülése tevén boldoggá, az ezekből fejlődő társadalmi rend s elégedettséget ugy alkothatja meg szilárdan s biztosan, ha békén s békében működhetik.
A magyar nemzetnek tartós élete csak a béke szelíd élvezése mellett lrb.pt>.az erőfeszítés, a súrlódás, a nyűg hatatlansúg zsibbasztja és nem erósbiti. — Ha valaha, ugy most van szükségűnk békére, inert mind számban, miad vagyonban szegények vagyunk, a szegénység szolgává tesz, s ezt hogy elkerüljük s velünk született nemesi büszkeségünket megőrizzük. munkásságra kell a fősúlyt fektetnünk, szorgalom tehet bennünket gazdaggá!
Ezt pedig csak békében s békével tehetjük.
Minden független gondolkozása honpolgár, ki honpolgári méltóságát minden körülmény közt megóvja, örömmel üdvözli mind azon törekvést; mely a békét biztosítja.
E szettemben közeledik napjainkban mindenik honpolgár az urnához , ki hazáját nem szájával, de szivvel szereti, szavazatát mélyen ható sóhajjal adja át, hogy legyen boldog a béke utján e sokat szcnvedi-tt hon, legyen boldog békés egyetértésben e megfogyott, de meg nem tört nemzet!
Üdvözlet a választóknak, midőn honpolgári jogaikat ész és szir szerint gyakorolják.
üdvözlet a választottnak, midőn a bizalom s jogérzet arany hullámain a honszerelcm hajóján bizton halad magasra s messzire, honnan a béke olajágával integeti felénk:
Élsz s élni fogsz imádott hazám!
ftld* s élni fogsz kedves nemzetem!
Nagy-Kanlua, marca. 20. 1869.
(B-fi.) Hétfőn, márczius 22-én a követválasztás napjára virradunk. Nincs jogunkban a választó-polgárokat kapacitálni, de igen is szerény, jóakaró figyelmeztetést tenni, mert e sorok irója is magyar, s hazáját imá-dásig szereti, noha parányiságát kicsinylik, lenézik, s tevékenységében lohetón gátolják
Választó-polgárai Zala-megyének! Maradjatok híve meggyőződésteknek.nc engedje senki magát csábitások, megfélemlítések, annál leevésbbé izgatások által félrevezettetni, eltántorittatni.
Nem az a kérdés ma: ki legyen egyik vagy másik kerületben megválasztva, hanem ha váljon tudják-e a választó-polgárok alkotmányos legszebb jogukat gyakorolni a nélkül: hogy ezen joggyakorlatnál felmerült ellenvélemények' magok a választók által megtoroltasBanak, —> a a nélkül, hogy'azon viszály s súrlódás, mely a korteskedések alkalmával kisebb-nagyobb mérvben- min-
Hirdetéseket elfogad :
I,M--tUulisaB: íKIADÓ-HIVATAL.Paatea; ZElSLEKH I, Beoa., Hatsten)-, B írttá-, Ba)aa^.-FraakfUi- U Buaf
• bea: Ha ASEMSTRifí & voolEE. Upete-, Bera-, 4«
íjStnttnartbaD: s M'HRKft TÁRSA, Béftabaa : OPPEUK
dcnhűl rl»nl.-yt eteti, a valasziás színhelyére
is atviu-W-k /
Az a kénl-'s ¦ vaij.ki a/ a nép, mely 21 éve ruháztatott fel a \álaaztaai joggal* elegendő érettséggel bir-e ezen jog gyakorlatára .- mint a/ .1"- hHyoen mondja.
Erről kell marrzin^ l'l'-óii meggyőznötök, választó polgárok. — azokat, kik ma is azt állítják még. hogy a inagvar nem érdemli az alkotmányt, mert nem tudja megbecsülni, nem érdi-mii a s/alnnUuiioi. melw-rt <\vik akkor lángol, lui-l-'-u rabigabari iijuíi.
Huszoueg} eve .üinak, hogy a szabadság, egyenlőség é* UM^-nség jelszavát lungoz-tatá a magyar Kárpátoktól Adriáig s ime, midőn két r-arnrini, gyászos évtized után csakugyan .v.alud ikká egyenlőkké lettünk. testvéri>ég heU.it: az ellenségeskedés és feleke/etesM'g u ,,.!\a duj közöttünk, oh viszály : meh ih ;ncsak a személy- és vagyonbiztonságot, ik- az alkotmányt, a hazát, a szabadságot is a leguagyobb veszély lyel fenyegeti.
Távol legyen tejünk: bogy mi ezen szórnom, viszás hebgySrt. melybe hazánk, 6 e szép megye a jffimegi izgalmas napokban sodortatott, a józan választó polgárokat, vagy épen a könnyrn etraámorOKitható népet tegyük felelőssé; -- hanem igen is felelőssé tesszük azokat: kik a választó polgárok könnyenhivőségét felhasználva, ámításokkal igyekeznek óket tévútra vezetni s a törvényes állapotot és rendet áltatok felforgatta Lili,
L\ak néhány ura választ el benneteket azon naptól, melyen leróvhatjátok lelkiismeretes kötelességteket a szavazás beadása által; igyekezzetek szilárdul megállani a törvényesség talapzatán, ez illik, ez dukál egy honfihoz; ne használtassátok fel magatokat törvénytelen cselekedetekre nzon ál-barátok által : kik a parázs-tüzből sült gesztenyét akarják veletek kikapartatni — önmaguknak! Ne engedjétek a pártviszályt a társadalmi életbe is átplántál tatai.
Őrizkedjetek egymás bántalmazásától s ha a törvénytelen cselekedetektől nem tartana vissza a legújabban közhirré tett szigorú kori';ínyrendeIet következménye, tartóztasson vissza benneteket a nemzeti beCBÜtet, mely nélkül a magyar nemzet a gyávaság posványába sfllyed! Ettől pedig irtózzunk!
Az emberismeretről.
Az emberre nézve mi sem hasznosabb és elönyösebb az emberismeretnél és mindaz--által- mégis csak kevesen vannak, kik biztosan: és alaposan tudnák, mi az ember, mit érez, akar és kivan és mit kell tőle várni ? Olyik ember városokat, sót országokat is be utazik, sok emberrel közlekedik, megismerkedik azok közszokásaikkal és ekkor azon hi-szembeu van, hogy az emberi természet titkaiban tökéletesen be van avatva és mit tud ó-u emberekről? Ezek a jóság ilarczát fcl-öltvén, ünnepi robajokban mutatkoznak és
az önszeretet önérdeknek hódolnak és ezen ismeretet emberismeretnek nevezi 6; de miért cselekesznek az emberek igy és nem máskép, gondolkozás és cselekvés-módjuk miért ilyen és nem más. ezen feladatokkal ó keveset vagy épen semmit sem törődik. O Ösztönszerűleg tud velők bánni és ők ép ily módon te xik ezt és min Ikwten czéljok elérésére töre-kesznek. Az emberismeret ezen árnyéka korántsem elegendő; a dolog velejét kell kikutatni es a tiiricni'-nyek okait feífedeztri. Nem szabarj a Hületen maradni, hanem be kell hatni a ü\k'« műhelybe, hul gondoltok szülemlenck. h;ijl.nn,ik és óhajok nemzetnek, kívánságok ^ haturo/.atok foganatosít tatnak és hul az rlei e> tnnek tevékenységének kútfője van.
Ki az pmberc;;<*r .-.laposan akarja megis-mtrui, annak minilrm-k elutt önmagát kell jul ismerni. Tudnia kell. mily szellemi tehetségekkel bír :> maga s ezek hová működnek, hova töreki-szilek, — részint hogyan küzdenek egymás ellen, részint pedig hogyan törekszenek egyesült cxélra. Ki saját keblében otthonos, az másnkat is megért, tudja azokat vezérelni és saját előnyére felhasználni. —- A üu'ly>égU-n, hol a rugók működnek, kitalálja ó uzt, mit m.W>U gondolnak és akarnak : ók ho/záhasonlítnak, a mint o az ö»eikhe/. hi-onlo hajlamok és kívánságok által indnt.iha. életének cselekedeteit alkotja. Hasonló ok' k hasonló hatást szülnek és hasonló hatások hasonló okokra kövei ke/t étnek. Az egyik valamivel több meggondolás felfogas vagy ravaszsággal bjr a másiknál; jobban tudj-t magát teletni és hizi^lgi-s által más^k kegyét megnyerni, — melyet egv harmrnlik nviltszivüség által s/.erez me^ miig-Ánali. A világban nagyobb ré>zt ugy iipit itko/.ik az malter, a.nint részére elón\o-.;.|,hnik gond*dja. Ezért kiki gondosan tan^hmuiyiizza önuiagilt és azut n mások arczárol leolvashatja, cselekedeteikből könnyen megtudja, milyenek ők és mit szándékoznak; mert ha valaki emberekkel gyakran közlekedik és azok cselekedeteire gondosan ügyel és azokat jól felfogja, akkor, magamagát jól ismervén, felfedezendi az utat, módot, óket saját előnyére felhasználhatni. Ö imponálni fog nekik és mégis legjobban megfér velők.
Ezen elónyre az ember azonban csak ngy tehet szert, ha az emberi természettel önmagában alaposan és jól megismerkedett.
SINÖERSAMÜ.
Levelezés.
( soríó, marca. 14. 1SC9.
Daczára azon élénk púrtmizgalmaknak, melyek kis varosunkat a küTutvalaaztaa miatt h^fr toooa iagatáabao tartják, még acm lm ftgéazfiB érdek nélküli egyazor-mawzor oly jaleetégckrül ia mogomlékoxül, molyok a kudófyokot ép qly koliemeaen hatják it, mint maradandó twcfüakí ily jolenetaok voltunk iui ia tanai a.inalt bo 26-in, midőn köxüsttolotbcn" álló^ coafj,winij kövfitunk, tok. Mayorlurfer Siianwa,;™^*^ V (*srrk«*ia«riii fé&'ltyv*
. Wi?tt\Fli:i ..Ili.,..*.
r^B^*l«gTbegTtÜthltkÖMcg[ tari.k előtt part-álláséról, törekvésére), szóval tfgesa raük/itlésé-rfll' benámolvin, küitetBxewel fogadott értesi-
r:tWt azon neineslelkü ténynyel zérá bjB,"lw;:y:a ^•lybeli írr. községi iskola javára száz fi-tnyi
' bsswiget adományozott
- Fogadja ezért a nemes, adakoto hálás szívből eredő eliim«ré»ÖDket éa köaiflnefünkol éa legyen meggyőződve, hogy munkás életének ezen mozzanata kegyeiele* emlékként illand fon nem cuk u illető kartársak, hanem éa kiválúlag azon nemzedék ejőti ia, melynek neveltette és oktatésa állami jelétünk fonton tényezőként mindinkább égető szükséggé vált.
Az ílkoJa javára ugyan az említett napon rendezett tánczmulatság szinte kedvező sikert matatott; — ezen siker egyrészt a rendezőség erélyességének, részliit az egyes adakozók éa hoazájánilék áldozal készségének róható fel. — Vurrék mttfal szivfs ktfazfloctönk kifejrxéaét.
IV. STKIKKH LÁZÁR
. b. i. iíkula-iiraícatik
«.-B«joni-vjdéko, mrim. hó ltktf.
T. hó 3 — tí napjain tartá a beim", numogyi egyházmegye tavaszi , ügynevezett In-lyojtztu-gyűlését N.-Bajémban.
Aj egész gyűlés folyamát fele* legesnek unom e helyen tárgyalni, de nem hagyhatom erwitet-lenQl a hely osztás kBrül történt egyes eseményeket, s art, hogy néhány tnniin és segéd-lel-kés* a korteskedós miatt mepidéztetetl * me-:-doJgáitatott. Igy idéztetett a dorgáilsmtt meg
La. egy tanító * egy segéd-lelkész azért, mert poavárról visszajövet az utun a baloldalt elteié!!! —
Ez ugyan minden esetre illetlen rselekc-det volt tőlük, — b mszul választották n^ir a helyet, du azért nem látom elegendő okunk aira. hogy az e. m. cuna. dó idézn;atie»ek.
Ál térek már a hely osztásra. Egyházmegyénkben egy lelkészre azért, mert a papi jellemről lealAxólag társalkodott, (vagy talán torsai ko-dott?) még a mult évben kimondatott, hogy akkori állomásáról elrauzditmtik s a ooujíjítórium által sehova sem njnnltulik, a csak azon asetr* alkalmaztatik, ha valamely egybát óu-t téri lelkészének. Ilyen egyház azonban nem találkozott. Jénák látta tehát a nt. conni»teritim i lelkész arat oly egyházba alkalmazni, mely
egyház ez ollin tiltakozód.--- Kgy tanité
ellen hasonló panaszok emeltettek egyhaza által, mi Tel 6 a kitűzött időn- eme vádak ellc-
néhun védlevolot nem nyújtott be, — hivatalától megfosztatott.
'Egy lolkész^váltosifl^akariíátannákidejében UjoLnté, ez aionban azon okból tagadtatott mögtalfi, mórt egyházában még c»ak egy évet töltött élj holott m*r ow1 rfl- ,W8J' vagy miaik lelkes* áflomásáról ogy év előtt ia változott. , '
Pár laníté — kik változásukat az ugyná*. megyeí törvények álul meghatározott időben be nem jelunték, sőt egy még a gyűlésen aecq. jelent roog - jobb helyre alkalmaztatott.
Erek azon gvöléai események, melyeket jónak láttam a nagy k>1"'*'i*h; tudomására hozni minden eommentár nélkül
Kgy j..U.BvolL
n'é.-s min-E. i.v lötín.
Igvn, nui márce. lö-ik»- van, éin-n Jl-dik év-furdulója ama nagy napnak, mefvn 1 .-^1-1 TmzOr d'Tlilt fel a Bzubndfui^ nu|ija i-liirvoit nriN/e-tünkn* 1
K nap ma fimu-p náb,
vf„nliilati uni
ia«. d.-
i.-ll,
Ki-t wltou a 4*-n , liif'rt Irányi 1 >ánivl j.-loltjuk nu r-'—'-Ü M '» ornkor 4 azavjuui-LüLbw''^ji-1 l'Liiii it Antal deák[«irli jeliiJt el|.-mO«-n mim l'.-.-a s..ro>.i ordui^gyult'tti ki'pi isi-iójc, ni'^-'. iílji«t.ilolt. — A 4Hzi)több»égdiosi'!*i'f;i)i'k noiu iia^ \ . \"an nx-^is niiniii-'iiféle üröm, lieííycn-M'il^vön liiki«ial"ii! ; ait nmtidják, hogy ni \<\'< Ík nzért ol\ \i>- tn-vii'./i nap, nzért bürkolódmct í,r ruítn.-i'i**l«<*te nU usHzeraueZolt ködnir-a^lnil. Zi)nl leli kepébnl. Tui-rt -- lrnuvi lett a kovet. Hi^vit.-, u ki lii»/.i: legalább igy okoskodik a/. Irányi párti „ép, -inclv csak ugy n ti nép: állván kii punok, baclihu-^nn.k. iWnUkoknt híijháíizó eirvén.-kf»'.l. I
Amily ünnepica szint olt-.u viin s.i:.\ ir.i. '-[¦ oi\ levert, olv esii^gctlt v«-h ni'.mt>nki t* lio ]
-¦:o.. midőn l-^i vánitUi.i.l ¦ ¦ !Yn-/. I Mikh-a.
i - ve íT.iapiirj;!. királyt butossá h't kin.'vr-/.< m' köztudoinánra jutott. \".il<ibiiii H/óp mejrlt-j.i ii'-s oly váron risrérc. mely mindif: t'Uü volt j a kormány tátiio^utoi kózt ! l)e meg is mutatták
a választiík n wilaaztás nupján. h8yy kegyel- .
ii i) vii'iczel ni'iii í'rJemrhi'k meg; ez azunban ,-gs..8 egywltil Uiinffaynak. a váhiazta-i .•loi-k-nt'k i-tuTgicus ii» "Ív i'zéls/.oril inté^k.'.l.^einrk érdniTiP, mifiíi-nnl a nit!Íiit«7jliidékus /.avar<ríi» sniii volt lí:hoü>é;,'iti. - A megyében mindenütt ¦ e hó lH-dn lesznok a váhtazuu»«k ; í-zckníl jo-vótv. Kgyéb újságunk nincs. !
' A tavaaci otezei munkalatok még nem kes-dtMtítk, mert a korteskedések még tártainak. Kereskedésünk pang, mert a vaíUt nem győzi » szállításokat, igy kinek sincs kedre oly Bzor-iMéaekre lépni, melyeket nom tarthat meg.
Heti szemle.
Mnrczius lb-án \HC'X (B-ü.) l'aksoi) 120 ház égett a napokban b1-a kár 5100 nzur forintra rug. — Az oroz. zaidii-gyliléaen ^^U tag volt jelen. — (JualÓNok kikerülése végett pénzhez huaonió játékjegy«k verését eltiltották. — Gr. Almásy Kríslófot Afn kában a beduinok megölték. — V«c/o(t nikct-uámák. szúLára jclcngnd meg. — UyÜngvósóu oliautt honvédeknek emléket állitauak. — Kgy rzethal értéke 1íi,(K>> frt. - Polszky már átvette n múzeum igazgatását. — Palota-hölgyekké ncvi'ituttuk ki ujabLan : Itaucli bániué. n búiitu-. Krdöjly Júlia és Pejacnuvics I^éri grófnők. -A zágrábi szegényeknek ő Kelsége a Király Ö .•zrot, a Királyné í»üi) frtoi adományozóit. A sókezL'li»t az <isztr. lii lel bank tol n magyar kir. péiizunyniiiiÍBl. útv-ffzi. --- Afarlinliiztotfitó-niti'vet mu\ nl ikitló'mn l'i-.-l n. A m. kir
>.mda er.it.-ii Hz-rveztetik. - A Király (LrkoziW'kor egy otü lakola-iffazgatu-'H'kr' pzületven, <* F"bef^.' 4" aranvai ..¦ki. A .-aJiai^l'unlönél teH-m.-i
cs/ko/. .Síi'tm-k. A r«-«7.véiÉ v i4 re
állami ii Zíitrt ábl: mik g.v, kuldutt njjliU"k épitend-" kuli. öveink ;
I "Mi m-p-V^'jda
¦HiiTiyml vára liazai épitmé-nJakitrtJía -'"n1 vz>ir frtba kerül. -- llirsztírillt Itonaparle biboruuk ni'ig-mérge/"'"* ko»eik'íztcl>ei] vwzélyeson beteg. -A franko-ma^yar bank „épitki zési tármilat* engedmény őzikéért folyamodott. - 'Ml'Tlamni pwti k^iiiy vken.-üke iu p.kpir-képlet s nyomuit-ványrakiara i-(lg,-n llu.láu li-<r»..kbol \-
gvéazL-ti .".li.ij^'al l--j-rl.it gyanariak. — .Ma.l-
ridl»! gezni.
Ielkészs7/ i NizzAb.il P.'
.¦Tiki
ul akarlak me^rr
A
omelie!, tűben e-y. laláltat"ti. k--7.é pedig e^v i'rőft Miluilv Pl
. eli.'. ¦ - Klapka
érkéz. ti. Ur. Zr'hv Jánoa rn utezalntn nagviizcni pulutat lezi ul iiu-Il.-lli p'-üli -irvi; tftm-ve- -gyén ^irkűr.' iMaka-nv.i n-n igi palar/.k Nor. zsebéh<-n töltött pisztoly volt. - Tan-» frt pénzbinwiira tiirlesztt'-iíeli-z
Jókai Mor i'1.* frltal járult. — Wodjáuer Téla Pouiprjibol beesés r^gi.-OL'-'k-^I Jiozolt. — Veit* Kelemen najry jfivújü ifjú hegedűművész 1'4
érea korában Kolo»várt meghalt — A, apanW öxkirálynö rpkait^ujánkftMtékr-iwdy 4 miüj^ renl értékű. — Száméra MárTi altrOnni Mnna-Sehul bblgy-alapitviVny tagja Ifin. — A franezta kormány Temcsvárott is akar Cönsulságot Alii-tanL ¦— Berlioz kopBradjan egy oly koszorú is volt, melyet a gyón ifjúság adta volt neki. — A Károly fehérvári pénzverde 97 ezer frt tiszta jövedelmet mntatott fel az utóbbi évben. .— A nemzeti biztosító-társaság végleges engedélvét megkapta. — A „Koruna" tót képes hűti lap Itudutr korona-főherczeg nrczké|»ével mcejMr-nt.
A pixki vnnuton egy alagút fúrásánál hurum olasz muiikáö veszett oda. — Viktor Kmánur-1 |.-[LÍfjal>ll ria (ir Miratiore név alatt Pesten van. Szilíeriáliól egy elitélt magyar útban vau haza felé.
Eiret
>i r li m i d Leitner J á n oa nagvk&Li-zaai lakoe wrtés folkája küxül f. hó l.Vdikén il dti iitnoirctlen somogyi tolvajok által r-lh.-iita-tot u — n crtendbiz.tuB IIoIor Jócsef éa Varga János iikunizsui foglyárokal keresésére azonnal kikuliioiie ,i már Pl kán délután a t*-it<*ek i)i(V:ii;rn!íá\al az eltolvajolt sertések tuUjdoro-sáliak \ isazandattak.
— i ) c b v á r y K d e orvua ur ílagy-Kani^áű léte alkalmából az itteni városi korhál javára tíz t'jnniol ajándékozván, a polgármester iiivaui hoz be ts kíildöf.s. Szép letteért emberbaráti koszixiotct pnipmel.
\' a » in e g y ruglónítélű biróságii K'iváci Júzai-fei lialalra itélto. Az oliteli ügyvédje 6 V rtfjjéhez. a Királyhoz kegyelemért folyamodott tawratilag t tnidűü a váiaaz visüz-iérkeze.t, i , K'^lsé^e k"Ly-lméi nz filnök megindult árvákkal in,Intu az elítélttel s"azután .é'jfn r kTTÍrr1* kiait"«-'k közt felolvastatott a ktigyelmet-adö távirat, mely icy hangzik: .Zágráb, márcz. 7 eira ;n) perez. Méltóságos riseli Jnzaef föi&páni h-lytari, urnák Szombathelyen, ö Felsége a rogt-.n-hin'mágilafr halálra itélt Kováca Jóxsef-uek t-l.bch büntetését kegyelemből elengedvén, a/ itgyre vonatkozó iratok további eljárás veire tt a r-ndtiB birOsáchoz át teendők.
Gr Andrássy ¦ - V s m e e t r szombathelyi kerületében Horváth llüldizsar igazságügy min is ter egyhan-iriilas: iih'^válaHzUtutt. — E választás miatt ? Kteellr-niiája Szombathely rei utazta bau mult hétr'ón deluma Nagy-lwaniz&áa idűzött kezeli rokonai. Herényi József herczegi aradalmi tiszt-
TÁKCZA.
Beszerelem.
Mindnn •»iot«, mindaa aaúolia L*r"rdnlt mir mjkalmfál, Zanfva nmjd a iterelemrGl, Majd aa 4dci botdopmigról.
Ulndf^jlkisl kii ingViott, Üérfitij reaK^tt ixlT-ejrcintn — Legalább atl hitt*, rélu Ffttkarbáamlt ktpttieUm.
H annji cumi, ann^i tii^baa Nem roll u adv, »e botdofság! Tava tflolek, herradtak, mint Nap híTétüt a aalrtviiáa;.
Vtfn mtfnjUt k«bl*a ara
Egy odnall asiSeaka alatt____
II ott baldopáa; ¦ ueratem már E ra< miau dmaradhaL
Ef7 naá lett — mgj né tüadokOl Wp*4t ajkain minden dalán —
re*7> * *a oly Uts»n wog, bfildaait, - ui, kaaá».<
H OTT EB ANTAL.
Eánfry kntja.
(TOrUnoÜ Itntiy.) {Foljt. ím ríje.)
^ ¦••tedTetim — széla IUnffyno — igaz, hogy T»a nár galambunk Is, özünk is, hanem én '„mtgh ut tanácalom, hogy tnnlataAg tekinfe-
2bti tsájedjUot el az elűttQnk tároló völgynek it oldalát beárnyékoló erdőben, talán Rka-Ittég valami vadra, asonbaD a völgy nvi-Oki'í' ¦ ¦
„-.'^mtlanbevariak egy maiL ;, ., «SiJYosen — valaattlírO<dky Mária, a ld /:iÍ;í;.;i(B»ts> suntatt volna Talami vadat ejteni, se ^jjjreabpn szétváltak egymáatól.
XW&i&kE&'i Járt, Kodvea paripájának is i " if"<J*J»d,ttT^t ma,' mintha caat ladta volna, < f»C «mal vadi.it hAaét hordozza hátán, — : l^öbaniakftdreaéllat, BábSyzía alig birta yfal»Ul1aaÍ, társnői ¦ aa ajrédok messzire
¦|7>WWiunulu mgoiaVa~B|iiffyBÖ ^ll&'kmkm+jí-aay árok nlején
Kzen árok keleti oldalát magas gyertyán és tölg^-fa ieptf> el, cszaknyiigoti riidaiát pedig tisztán csak tölgyfa árnyékolá, közepét ezen ároknak, pjfftjftLkbzé Bzoritvn egy nád káka által környezett iszapos én ínocaárus It'icsku fog-lalá cl, mely vizét a fenekén- fakadó furrásbri] nyerte.
Bánffynö jól ismerte e helyeket, tudta, hogy e mocsártól a Hegedére veretű ut csak mintegy kétaxaz lépésnyire van *) s jól tudta azt ia, hogy e mocsárban vad disznók is szoktak tartózkodni, ennél fogva tanácsosbnak vélto társnőit ott bevárni, semhogy tovább menve azon fenevadak által veszélynek tegye ki magát.
Azonban társnői s az apródok eltévesztek nyomat. — Báoflynó indiiványozi azt, hogy a volgynyiláanál bevárják egymást, a épun G volt a ki ezt meg nem tartá; társnői s az apródok soka U vártak ott reá, de nem jővén, visszafor-duluk felkercaendók öt azon erdőbon, a hol egymástól elvaltak.
A nádas mozogni kezdett. . . Bánffynöt rémület fogta el, a nap is már lement egy felhőbe, az árkot környező magas fák pedig kísérteties félhomályt borítottak a mocsárra. - Bánffynfi reszketett, elgondolá, hogy ő most egészen elhagyatva van ff ha valami megtámadja, nincs, a ki ötet védelmezze; fegyvere az Éz elejtése óta tülutlen a igy még annak segélyére számíthatott; nem volt tehát máa hátra, mint visszafordulni ¦ :Unn6it felkeresni — hajh! de már késő volt, mert tígy rettenetes agyam vadkan ¦ lédobogaara iszapos fejét kidugta a mo caárból.
A paripa megijedt s mintegy loczfivekelvo nézett a nádas felé, melyből a vadkan épen kimászott; •— horkolt a szegény paripa, félt s ágaskodott.... Bánffynö lemondott minden reményről s tndta, hogy ha csak vélutíoa segély nem érkezett, veszve van . . , arcza, e máskor oly igézím szép rózsás arm nioat éktelen, halovány volt; szép szemeit az égre emelé, hojrf ~tVfB Uniikl. n_,.:*.M__i.: „•____. °r . A v
legalább aa nyújtson neki némi vigaaaUb&st % reményt.
A paripa rémitán nyugtalankodott alatta & nánflynÖ, egyensúlyt vesztve, bukott le annak hátarél .... szemeit behunyta, aztán iszonyú félelmében eszméletét vesztve, mint letöri Hliom feküdt a fűben. >
A vadkan, * fentebbi jelenetet látva, ba-méaskzidvá MtrAH a nádas közé, hogy annál
*) IUf«dtrt si al Hoiunfihi iiBtoU akkor.
Tarmisoaia át
nagyobb erűvel fyjSígtfw rohanja meg áldozatát, aztán agy aráfSnt fogta tv a, dühödten tiltott TUniTynii felé, hogv szétlépje azt . . . már csak egy "pár lépésnyire volt tőle . . .
De az isteni gondvisulés őrködött fijlhtte!... Uunyady Mátyás király épen azon mintegy ^ÜÜJépésnyire eső utou jött kitérőt évül Alsó-Lindvu felé, midőn Bsnffynű rémítő sikultAadal lováról lebukott; — a kiséretélMin volt Bánffy megértve azeretett nejének sikoltását, egy apróddal kivált a sorbÓl b mint villám nyargalt azon irányban, honnét a sikoltás hangzott — s épeo azon perez ben érkezett neje mellé, midőn a vadkan is már közel volt hozzá — Bánffy maga ia megrémült, de az apród kezéből a dárdát kiragadva, iszonyú erővel döfte a vadkan szivébo,
E rettenetes állat mély, tompa hörgéssel adta ki páráját. — Igy lűn megmentve a gyönyörű Margit, ki szerető férjének karjai közt csakhamar viaszakapta eszméletét — s az egész eset mintegy borzasztó álom élt emlékezetében.
Nemsokára társnői is megétkeztek, a kik a paripa nyomán indulva feltalálták őt; a hol gyek Birtak, Ürültek s ápolták Bánffynöt; száz meg azaz kérdést intéztek hozzá ¦ elpanoszolák, hogy ők mennyit fáradtak fel keresésé bon a hogy mennyit sirtak s bánkódtak miatta.
Bánffynfl végre is szerető kezek ápolása éa férjének forró csókjai alatt a ölelő karjai közt ismét visszanyerte teljes eszméletet, de nem erejét, azonban mégis, paripájára felsegittetvc, haladtak a mai győzelem jelvény eiként maguk előtt vitetve a galambot, őzet és vadkant
A király kíséretével a még mindig ott várt Bánffyra, ¦ nem kevéssé csodálkozott, midőn a galambot, Özet és vadkant megpillantá — de csakhamar komorrá változott nyájas arcza, midőn Bánffy a szerencsésen végződött szerencsétlen esetet elbeszélte.
Nemsokára megérkeztek Alsó-Ldndra vá-
A varban többek közt Pozsony városa küldöttet is várakoztak a királyra, előadván, mikén Fridrík osztrák császár erősen készül azon tájon Magyarországra törni, felhasználva ő" Felségének a Urokokkeli elfoglaltságát a kérték ő Felségét, mikén annak viasza tartására segitsé-get küldjön nokik.
„Hívjátok • vár urát, Bánffy tl — szőla a Wrily egy testőrhöz. líéhány perci múlva BánSy niegjelent „Hogyan érzi magát kedves nője? — kérdé a király Bánffy tél — Pozsony éa vidéke re-
j szélvben forog, a mint itt Pozsony városa érdemei küldöttje előadják ; — kedves Bánfly leven Pozsony várónak parancsnoka, ha szeretett nejének állapota engedi, nagyon szeretném, ha személy-saoo megjelenhetne ott í a lé-dt-iem felől intézkedhetnek.
, r'elséges uram — váia&zulá Bánffy — szeretett nőmet láz fogta, s egy perczig sem hagyhatom magára; s igy bár hazámat határtalanul szeretem - kérlek, ez egyszer méltóztassál engem kötelmem alól fölmenteni, fán megadja Isten, hogy szeretett nőm egészsége néhány nap múlva jobbra fordul, akkor útra indulok, addig is légy kegyes annyi kímélettel lenni irántam s intézkedai, — hogy a veszély az-ea hozzájárulásom nélkül is elháríttaaaék.
„Tisztelem a méltánylom kifogásodat, kedves Bánffy — monda a király — s megengedem, hogy szeretett nőd körében maradj, mig egészsége viaaza nem tér. -
„Köszönöm — válaszolá Bánffy b a király intésére mindketten a nagy terembe vonultak.
Irt a király az asztalhoz ülve két leSahÜ irt ' Pozsony városának, melyekben annak megparancsolja, mikén szigorúan órkrtdjék, nehogy a császár seregei betörjenek s a várost felgyújtsák; — aztán hogy a népvezért, Raciktt a városba beliocsáBsa s parancsnokának elismerje, kinek feladata leend felügyelni arra, hogy a nép a szüretet békében végezhesse a Uuméaét hordókba tehesse.*)
Bánffynö öt nap múlva már tökélystawa visszanyerte egészségét ¦ erejét. — A belyjpe-dig, — a bel as elmondott szeren esetlen eset történt, egészen máa alakot nyert, Bánffy a mo- -csárt betöltette b az annak közepén fakidé forrást kúttá alakíttatta át, mely gránitból egy omléksserü tetőt is kapott, melynek homlokzatára azon jelenetet véseti midőn a vadkant leszúrja, s igy kapta ezen kat a fentolíbí'jBse-mény emlékének megörQkitéte tekintetétől "a .Bánffy kútja" nevet, mely neve — nabár'* gránitból kéazü't emUksseru tetözrt már.nem létezik is — Alsó-Lendva vidékén, maigU" -ú él, s élni fog, mig az utóttemzedék tisztjeiben tartandjs emlékét azon dicső ősöknek, — kik annyi balszerencse közt s oly sok viazáPJr.'Vtán la fen tártak e hazát, melynek nevei Magyal0 orezág 11 Egyliázaabükki . ' ___ - DEitVAKira.JbUl^AN.
.') L8 ÍTrJ«t. malynak egyilre Utía,U*lks tjW) nrel*Bn Íratott, ¦ tnindapik A.-Ondv. liw. t smr.'StWa kaW, kö.li TeL Ht>a*ad>ak kúra DMT^UhiatUm^* III. ksut 137, m ié\n. lapoa.
tui^ V*V megbltógatandi
.'_____y iHtiri filftk-nlfl * 1
És alkalommal vá-polgáro iletQtt^ Lseajtea-
" — Csurgón Sri tor Lajos, Kaposvárt Koa-istb. Lajos , Marcxolibán Horváth Sándor, tánVkerftletben i Elementiaz, szili kerületben : Sárköar Ödön, Szigetvárt Mednyánazky, l*n-
Seltöüban Matjus Arísxtides, lí-Atádon Somfa.'1 Itnre választattak meg, — ezeket lapunk bezártakor érkezett tudósítás szerint közöljük. Jflvönj bővebben.
¦— Öiroknti P. Fcrencz szinte mait htttfón délelőtt Nagy-Kanizsán időzött; sajnáljak, hogy vidékünk gazdáazati, de főleg kurtá-aieti azak-ugyeivel oz alkalommal keveset foglalkozhatott,
~~ XgTíziürdórc Kaposvárott oly számosan tortentok n aláírások, hogy közelebb a részvényesek már alakuló gyűlést tartanak a aa ápiteahez ia azonnal hozzá fognak. — Nagy nyeremény lesz oz Kapoavirra a bizonyára jd nyereményt ia hoz a részvényeseknek.
— Kövptvá ls>as-táao k: Vasmegye ki»-cbchí fcerÜaUebea Horváth Elok egyhangúlag, ltQrmendi Marttletben: Szalay Sándor baloldaliak} ellenben jobboldaliak : a felsőőri kerületben : Hoílán KrtxJ államtitkár, romi kerületben Bexerédj László, kóazegi kerülutbea Szabó Irfiklós áBaitetítfeáTi ---szeatgotnánli- kerületben Széli Kálmán, aárvárí kerületben Radó Kálmáa áa a oémet-ujvári kerületban Ernuszt Knlemon választattak meg.
— L lapok a_e g c daz e rk esz t ő j ó n e k névrokona támadt, áTnenylben Bachraty Péter czjfferi postamester bel ügy ministeri engedély mellett szinte „Bátorfi'ra változtatta nevóL
— Ó Felsége Inkey Nándor aranykulcsos « Mohóságának a szent látván rend lovagke-roaztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott
— Zalamegve Kerka-szt.-Miklús község engedélyt nyert, hogy éveqkinl február 2b'-án, apríl UiVán, június HWb és végre aug. O-dika Után való kedden országos vásárukat tarthasson.
— Lapunk mult számában Hozott .Nyilt levél'-ben következő sajtóhibák fordultak elő: 1. Hasáb utolsó sor alulról .becsületből" helyett becaüldaből olvasandó. — 4. hasáb 3. ki kezdés: elkerítendő, — vélem helyett „elkerülendő, —
velem'1 olvasaudá. — megetetni helyett laeg-itatnL — 4. hasáb 4. ktkezdéa utasítsak heryatt utasítsam.
Hasznos tudnivalók.
— Lapunk e^yik L olvasójától, 1'. 1\ úrtól a következő érdekes, fugyáa elleni gyógy-aján-
. lat küldetett be: „Ha minden estve lefekvés előtt kezünket úgynevezett . AlcoholaulphuriB"-aal jót erősen bedörzsöljük, egy hót alatt bizto-
, aan begyógyul. — Biztosan mondom, mert ón, ki 8 éves koromtól egész mostanig minden évben kiújuló fn^y-daganat túl kínzattnm. <v. évben véletluniil jöttem e gyógyszerre, melynek negé-
! Ivével kigyógyulok."
— Annak kieszközlése, bogy a teliének csak nappal borjúzzanak. — Minden mezei garda, és marbatartó tudja, mennyi alkalmatlanság, és nyugtalanság van azzal issszokotva, ha a tehenek éjjel borjúznak. Kivált télben felette kellemetlen az, éa nemcsak előleges gondosságot kivan, hanem az is megesik véletlenül, hogy a borjú éa a tebén is alvesz. Nem rég IHrecht közelében egy mezei gazda azt a felfedezést tette, hogy ha a borjua tehenet az utolsó napokban a reggeli fejés helyett éjszaka fejik uieg. nem éjszaka borjúzik. Rutnon ür, gazdáazati tanár Űtrcchtbon 30 tehénnel tétette mag ezt a próbát, és hármat kivéve, mindeniknél sikerült. Az ily bánásmód aztán szintén azon kedvező következményt hagyta maga után sok mezei jószágon.
— Hogy a penész vagy hordószngu bornak kellemetes izt és szagot adjon az ember, e következő bánásmód ajánltatik. Által kell tölteni a megromlott bort egy tiszta hordóba; ha ez 150 itezés, tölt az ember belé egy meszely faolajt, * a vegyiteket erősen összekevert. Az a tulajdon képi olaj, mely a jellemes szagú t ós izt a bo r betegség be n okozza, összevegyül a kövér faolajjal, b aszaLegyütl felül a bor felszínére, s igy a rosz szag tokélyetesen eloszlik.
— Furcsa tanács. Kgy lap legbiztosabb szerként ajánlja az ellen, hogy a disznó malöcznit meg ne egye: „a világra jött malaqzkákat inti leg aörb-jn incgiuröszteui, s a sört a kannibál mamával megitatni." — Kz nagyon egyoldalii orvosság, mert van sokholy, hol raalsczok bö-ven jönnek a világra, a sört pedig csak biréból
[ ismerik, s az is megtörténhetik, hogy a gyanúba
vett nuyasűrléa nem szereti a sört a konokul
vonttbödnaic tranak .börötölótől: — Mi aolcfeal áttalánosabfa óvó eljárásnak tartjuk: két-három hétig szorgalmasan Őrizni a kis malaczkákat anyjuk fogaitól, azután pedig minden mánod-liunnadnnp egyet nyárira limai, s hu «z4p piros szint öltött, gyenge bőrUkut falatonkint bevenni s jóféle óborral lenyomni. — Proban-dutn esi.
— Torokfájás ellen igen hathatós Bzer, ha a czéklát msgreazeled, a levét kezeddel kifacsarod, rw kuvés timsót teaiCTi: belr. a ezznl gargn-rizáluz.
K'lni<iny kigyitlá-^át nz.nnaal m ;g^rruit>-t-h''i!M, ha biid'irt k ivrtt hátivá/, a ttubmé^ }'-hU, h ti gyakori a kóinöny^yitladá*, ha a liii-d-'w kő [ae^törvo btnmyoa h-lyun áll, s egv-szerre nagyban a tűzbe hányod.
— Moly ellen bundádat vu»y bármi bőrfl bélult mfiádat akként biztosítod, ha megtört npró kánfort, tört borsrtt, piprík'ít vagy port libákat hintesz béléséb;, s igy tmzed el a nem viselés idejére.
Irodalom.
— Lapunk mai szám-tlioz vau mdlrkelvo nz .j „l'j világ" elüriititéjí fölhívása; szépirodalmi, tur&adalmi. isin érette rjesz lő i'-a kriti-
I kai lapot, mely a liúlgj-ük szárRÓra. dl^bIsIö külön (iivairészíjzel vjui ellátva, m-lláu ajánlhatjuk olva-üink pxrtt'ogásábj- Sí^rkiüíztó és kiadója 11 -in' I-k Aliidár ur, kinek szé[iLfiietségt; a Bzurgahna t lapot mar&daívlu becs in é emeli. A mellékelt programm bővebben szt'ill.
— Táborszky éa Parseh nMrií'ti rnű-éfl íenűmri-koreskediMi'-ben Pesten Kon>na-uteza 1. az. a. kóvütküzű uj s érdekes zenr.-ui'iv.-k jelentek me^ a küldettek hozzánk be: K;ri Jánostól .Alojzia négyesJ zongorára, ár.i »5 I kr.
. — llerdy Kerencz'tól 1) „Alföldi g.-öngyök' csárdás zongorára, ára 0l' kr. ¦— 'J .''íi^iinv vagvuk, rtíat a nevem" caániás zongorára, ira 6'.) t.r. — :t, A leik-Íveltebb 8 lejií.'bh népdalokból &saziMZfil"it esárilas zttngorár.i. ára ij'í kr. — 4^ 2ft leskedveltebb és legszel.'. eroleli , népdal é.nekre zougora-kÍBérettel, 4 laiet ara . 2 frt "m kr.. cgve^ füzet ára *U kr. — Ti»i» ' Aladártól . K<«wuth csitrdás" zong.tníra. ára \ ti(J kr. — Uihályt Igaiu-zt.il Jlonvi-d byb»j-i eredeti magyar ábránd friast-l zongorára, ára I 60 kr. -- Anion Korner .M*nnsfi>|.l Polk:f
onch Mulodinn dor bebobl ^ltr.^^"Ajájiliuk n zene-] meíe, melyek Pesten a sely F. Ss I^ipcsébin PlofaiOH | betők meg.
JNFyílt Hóm)***;
— f\. V«*(prém. Mula*k árak, sor »rriDt |nnnl fog. focthjs kS«Dad
' — ti. k. Pia, Brn-ll.cn tu mimUá. * (Uk' Jó kedrében... 1U brill aa aj.,: Umni fuj;ul(. ...
— Mini!*nnemű [.filvBtnnnks egíssöea kfliatatf be . citáu >or íifnci kner.)telik. — Csuk eredatt * piMifr soliol roef a«m jelent írnnkák fn(aátataak
ii5íil*» ¦ gyaksrlott-
negJÍ. :
- 2 Nem noibstjuk, tabb i .ág IgénTfiltetik : siorrslommml e
- Síttril^W . . . ifSnni f.ig.
- E. Ü. K. KlWc-rltnk, bucsáantl Á Bneltaa*-le\lt a Un »ionn*l trljruítrttok.
W. Qj. P.st D. K. A-LcbAib.
a 8 J.
iiKpprotíkciíiért.
Egy Url n5 ajánlkozik nevelőnek (gouver-nnnte} ki németül, francziául erajtiinatikaUag b 'szél s tanit, ért minden női munkát, zong Ofa, éd rajztdást. KitJnő bizonyilványokkal van átlátva. Ertekczh.ini f. évi mirvz. végéig.
Egy házból azármatott ná ajáolkoxia;
báltarWnőül, fcT alilzi gazdaaághan jártas éa
bú tapasztalatokkal bú-, kitűnő biiODyitváayokkal van ellátva, nujyar éa németül jól töd.
Egy középkorú özvegy na, R ki boaszabb
ideig már mint ^antaan «sony papnál alkálin izvu vult, aj InMtozik ujolag akár paphoz, akár ura^-ighoi sitiit- g.izlaas^zonynak ; beszél magyarul éj tótul, keveset németül.
Mindezekről bővebben értekezbetot Wajdits JJz^ef ladakoiú intézetóben.
Ktílkérettünk aláulii nyilatkozat közzétételére.
Nyilatkozat. Alulírottak bizonyitjuk, mi-nzerint ifjabb Sknbüt** László és l>r. SciierU Simon uruk kózt ftrtuf.irgutt becsületbeli Ügy lavugiss tlton bef't jertelctt.
Kelt N.-Kanizsai?, Imí'J. márcz. 8.
SKIÍ1I.ICH PÁL a. k. MAlíTtiNFALVY LAJt >S a. k.
ÜZLET X-XX X "Ft 3XT O
•-*h|J ff1869- márcsins 19-én.
A ssi plaoank k^AaS'unMflnk kalklnjotniU ka-atmlU most ray Bng emberben, ki (tasaaf »lSlivJm taklatvo, anitjsaas twklnt a jHvübe. A karfllflttönk hkrl yaspálval állomások legvsekélrebbika is rtaaábaa kleahi;(tt forfjalmánkat, aa esekenl «rak tu-
ftrágalt Meáik el, babir oly c«lu«salia volna is as |al*tt«beUS«s«|(. ^
i. E beton itami aj i» semmi firrf-ntlete* ludosi-JáM.asm írhatta*, aa üifat menetei bsdagaUak a je^rsasmlak: nQah&nn aluliak ¦ érdeklőidnek.
' ~~ ~ Inéul MfJÖ-tatari kaMArak.
~~:'¦ trlÖT-rANIZBÁN, márésiui 19-in. - A tsd- amstriat-w érőn kant
i TflTMéayak : B n ¦ ¦ 83—85 fontos 8 (H, 85 kr. 'Irt |B-8* fnt 4 fr. 85 kr. 87-PH fts 4 frt 60-«) kr.
Íaai 78—79 fnt. 2 fr. 40 kr T9-80rnL S ft 50 kr. vpa aariSiŰDek, 70—71 fnt. t fr. 60-70kr. 71-72
fit. 1 frt. 80 kr. ár 10 kr. B7—68 fDg. í. frt. 40 kr. Kukorfoss S frt 25 kr., 1 frt flö kr. Knkorics* olaaa (cslnqnantin) ? frt 70 kr. Zab 44—46 fos. 1 frt. 75 kr. 46 -47 fns 1 frt 80 kr. Pohánka 66-08 fnt. I frt. 60 kr. HO-fifi fU *J frt. fiTi kr P««»iil j feber 3 frt CO kr Jlaif.uU^. *nrks frt, ú'l. kr. *téna máz*. — frt kr. Saslrna - frt — kr
Bécsi pénzarfolyain, márcz. 19.
5*/a metaliquea 02.00 ; &°/b ncutr.. kölcsön 70.56; ItíGO-ki álladalmi kölcsön 8Í».2Í>; bnnk-réazrények 7.28; hitelintézeti részvények iitk"). 20; London 124.55; ezüst ágio l^.'v.V); nrany darabja kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
Indul N.-Kaniȇn
. aúluUn 2 ,'in HuJa ft-tSl rcSS,-\ f> ón
¦rpjtrl 8 nr.i L'l civ, 7 óm :to wpri-l fi dra 2h
Boti rLa«E3tá.r.
Üároiiat 2Möl 27-H la&B.
Hó- heti- Kntli..i.k
.ak ünn-,,
..¦be.
xxr. i _
JrrVtiVraVa"C"6 vir. va>. ) C 6 Palaiir.
lUi.T. (tna. i«n ,
ni. lüb.ir t"
CStörtak Gy. a. r. a
i l'cutck N. Vé -u.a
! K^mlint Y -. a-
fik'
Ki líl, H« I —;! (íábor ffs,
S. nniflrtnk | Kagj feitek | -
X. aaowtwt i fe.
Felelős szerkesztő : Wajdits JÓZSef. SegétUzA'rkesziti : Bátorfi Lajo*.
H
U 1) K T
i: S E K
Csak nyerni lehet!!
Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részvényekben.
Hogy L cz. Ügybarátainknak az eredeti sorajegyek vásárbiaát megkönnviUUk, iwim iiilózkedést tettük, hogy & legkedveltebb sursjegveket at emlutinél kisebb részletekben adjuk eL éa pedig adunk
oary toiwwjavcli*- ereaetl 18e^b-ua loo firtoa sorsje»yet 8 fr«*öx-t, ©¦ry »• ixitoiaora j &ary**t, 10 frt ért,
. Aa tUtat m«(k0tea4nel a v«*S •aj általauk kiállított sladáal UtbUi kai>, maWeii a ¦orsjegj >.>r9«*t- {•* fölró tainu pontosan ftl Tan Iftgreir^ s a lomjegT limiadrísaben aannaal ¦ VtV# tsUMt* ¦: rtlÉ BMl, s aaaalfogva annak Javára jAtaaík. . J *• " - 1 ** ^
A anrajefj mInditUif allénk narad latira, nig *m hnaatlk, m*1v Után ml a nyaram tar n"x°B*nt átresssiUk, i a rawSrt, cs& jirand Jsip-nt ríflrflnkrfÜÍ minden Ivnnaa n.'Iknl amntial kiBaetjqk.
A fífryerí az 1864-fld torsj^akiiel 250,000 frt, * legkisebb íou, 165, 170—200, —. hltelsors]eoyeknél a fönyerfi 200,000 frt, a legki»«H 4l«5, 1B0, 185—200 frtig. L
Esxeiint tehAt a beflaetett onzeg elvesstóse lehetetlen,
1 tattal- * UftUabb njerS Is, mi kint a föneabhlakbCl Uthátá, a sors)0Kjnsk - m*y%tk akvtUtaSI kwabsta katt, — hwarzéit árával kfiriili.,[QI rgr«nl3, «* ad réaxjanr«i<*k*t aalaaefl MMea vUazaváttítlL . HtasaSk, kotr «* iatáakaááMeá a kdaanaág •%} vaiűdi t*H*Mfl< tának foUtWnk mag, atlval a keTnauht lehntBavknak, Uk alaetenak aann balraatben, bogy aa^'a sonjegjet saereiapnak írujpith^k, aaiUuíaaka aMt armjtsutk, Dr aoraiag7paplr«k slSnvnibm oukákat^ hk&ár kisebb merrbea la, raaseUntnl, mfa; tehetosnbb esnének a klllnnttla sornsntnk éa saámok nssaavásarlása alul a nyerési nadljek^t |rj-ampi*jak.
A kariabbi Tajjonoa, kl remenvt akar aaeraanl a nvarhetáare, eddlj tgerraavakat *«aar»lt, análktll, hogy pináéért valaha kárpótlást kapott volna, s a reá ktiltntl píns SrUkro slvosaett i ríaaJéfjeUV, Mafvátals állal n Ubbi asm aaflkaáf«t( nival a varS egj <*«kely lelátela ilUl Igyuar saswlwkarra biatositjajn*Kí(iak-a me^ctt sonjaaj VlaUHUyi bu.í.aira a Játékban 1 rí. VamvaW, a*ty P*»«4t, aaikáat fonabb kifajUUU, «1 aan vesaltSía.-— AJándikokra, jaUln-akra stb.. díaiM kiálllUiuk folytan, ráaajegvelnk folfttta aU&Uaaak. .
isrilcll a aaon kallósae* lattal-
2»-i
PIENITZEE TESTVÉREK bank. és váltó-üzleto Pesten, Dorottya-utcza 10. rá. -
" elój — ncra kutatom, UrW'án a közmnndásaal: ..u«4llnttdJ igaza*, betörik a fcjed" ; de h ilyzatünk - felatt birálatot bozoí jtfgositottnak érzem ma gamát, a a nutaiáni megtámadások villámaitél nem rottcuek viasza.
Legyünk igazságosak! No ringassuk ma-— günkat ozillusíók nsábos tengerén; ne szálljank fol n'rogiok légváraiba; ne takargassuk a nem-settestüakfla rilágosaxt észlelheti sebüket, melyeknek behegeaithctéséhes annyira szükséges sz ösztönző sugár; ne tegyen, bennünket elbi-zakodottakká multunk dicsÖBeger mert bizony mondom: jelenünk nem a kedvező helyzetek állapota. — A nemzeti büszk«ég ellen vétünk ugyan, ha egész mezoüeaségébeo tüntetjük fel állapotunkat; de még inkább vétünk akkur, ha közérdekeinket alá vetjük a nemzeti büszkeségnek.
Hogy hazánkban kora lenno még a halálbüntetés eltörlése, elég legyen arra nézve csupán az alii; múltra viséM tekintenünk.
A lábra kapott féktelenség több megye lakosságai annyira rettegésben tartá, hogy midőn az est Ikexdu beköszönteni, mindenki sietett - hajlékába vonulni s magára zárni aa ajtót; de még az íly elővigyázat s^m volt képes meg-_nyugtituii a napi tárat!almák után pihenni , vágyó lelkűiket; mert uemtudták, mely perci- j ben foszszák meg ükét a rablók izzadva gyújtott ' ti] lére ik túl, laJán élet tik tói ia. — A számtalan gonosz tett megtékezrére rendkívüli esakö- í iüket kellé használnunk, b még azzal is csak , nagy nehezeit tudtuk biztosabb helyzetbe hozni közbátorHáguukat. Kz mgndhatatlan tény. s bizonyítéka n antik : hogy eddig használt nuvelwi \ rendszerűnk meileti a vadság táp-anyagjai o» i maradtak az emberi keblekben, — köveikéivé | mindaddig, mig a népnevelés érdekében oly hathntós reformoknt nem hozunk be, melyk ¦> 1 lélek-nem«ul'*» ezéljálnn vezetnek, vagyis m- z a gonoszság™ vetemed-tt ember csupán e.*ak » lestt főnyitektől avagy szabadságának korlui.-zásától fél s nem lelkében érzi emberi léuyénrk meggy a láttatását, - a törvény )egpéldásal-l> ¦vzigorátiil ehennmk nem lehet.
RITSA KÁLMÁN
Heti szemle
ífárcaíuM 'J'.'i án 18t»i'.
vB-fi.) PiHselt az elemi tani tok rizetését 4" írtról 70Tl-ra emelték. — Jászberényben az i-kólákat bezárták, inert a tanulok közt hituK
T ARCZA.
Szeretlek.
Amint enib-r Méretni bír. LojTMontobb crnmúnyÍTcl, Hosxid e)>«itvp, lioguUln Imid c ttiat*. bn kebel.
8t«rütlek, mint riráfr a oai> Ha'ju öt huni laeárait ; Sariom Wt-U ki tlludökOUi — Hs il.l T»g7 éj. elborít. —
öröm * a bánat rgj^rint FéUi rOpíti lelkemet: L¦ efUmttae, ét u oh! Jiam boldogjtua nélküled.
B«ar*Ü»k, mini ai épi hit
S Mm íny m*ratiUii ihletéi,
Miket itiTemb* allétól,
8 amelj vig-asit labolve rád. —
BMKtlsk, — ia fDlnHed egy ¦ Aa Alkotó, ki több atk-m, KI bannad aagralit ada, Hoa? légj a falára mlndeasnt.
fisartttak, tntnt n ér* « menyi as ajk, ki asm rebezbctl .... kfál/aa^mlkJnt u ilm*k*l lagaUC .ágyaL _
• Raantlek élatoltaben, is —
Tovább a nana afr vtáa,
Smreliak vátbttttJsaal,
Bsartttta. :,édu jé mnjkm t . . . . ; ... _ HAJQAJÓ BÁNDOR.
~— * Kullogö.
— IraalBrténat —
BorongeNf dl. ¦ s I.
;^j[^1T^ttenjwtefc vieaxa, nyájai olvasóim, az f-ffT***^ CKn,,*l> melyet olbesxeleaem homlo-rk^,függesztettem, megtehettem volna én is, ijtrtrg^mozdony tolla írdínfe ~etnknak, hogy '"TfcW kigondolt, tetszetős mrirabe*rejtsem a f meddőségét, de ^- nem akarok zsákhan _Aárár«lni. *^*5™JIÍR#V <re beffljk fővárasba ia, azon ^^Iba^JkWWlis^d, Ko# Jiavtfeaten jáu fmA — —"^r- bizoaynya! .vü^tákazerü be-j^a. i l es^italábw á &W
járvány uralg; 164 beteg lett, Z2 oddig raag-bait — Temesvári kórhátban egy tetszhalott boncaoláskor ébredt fel. — Dr. Pallai Debre-czenben ogy lólábbal született gyermeket emberi lábúvá alakított át- — Tisza Kálmán szerint az országgyűlésen elmondott egy árat beszéd as orsz. pénztárnak 750 írtjába kerül. — London népessége 3 millió 125 ezer lélekből áll; 400778 ház van 13Í ? mérföldnyi területen. — Az oroezországi tínesonkiték felekezetét In millió ezüst rubellal felfedezték. — Pozsonyban áz irgalmas perjel mise borát kénsavval cserélték fel, s mise közben összerogyott B iszonyú kínok közt meghalt. — Bécsben a kutyaadé behoas-tala folytán eddigelé *Í2 ezer kotya íratott ösazo; a szegény-alap részére 80 ezer forintot jövedelmez évenkinL — Angliában zongora-adó behozatalán működnek. — Svajczban tej-eaaen-tiái készítenek, me\y másfél évig is eltartható.
- Monaco fejed elem-minden adóját elengedte alattvalóinak. — A külföldi leveleken is magyar ezimer van, oddi^ 2 fejű bah vull. — Sziszeken tiorvál-alavon gözhajóuírsulftt alakul.— Pesten angol consulság is alakul. Cséhgefy Antal nagy politikai lapot akar kiadni. — Székelv Lajos sibirai fogságából Pestre érkezett.
Egy nápolyi küldöttség: arany koronát nvujtutt át Florenczben Viktor Emanuelnak. l'rtliM-bnn a pesti lánczhidou 11 millió személynél tobb ment keresztül. — ItÖBzÖrniényi Lástiö pesti börtönében marcz. 24 en délben meirhiill.
A Teleky-jutalmat at idén Szász Kár -ly nyert-- el. — Keleti Gusztáv festesz Kómába utazik tanulmányozóji végeit. — Mnroívásnr-helyl felállítandó ílein szoborra cdd'i^ 111 K IVl tölvi — l'uubody gazdag angol, ki a londoni szegényeknek eddig löt) millió frtot ajándékozott, hazánkban birtokot akar vásárolni e gyárukul építeni. — Kbergénvi Julin iiiesszökt^e nem h'kerúlt. Liszt Fcrenezet l'w^wbe v.-ír-
jak Alrná.-uy Kristóf gr. ineiíjrvilkolaaáról
E:_i Ipioiiiból írják a ^Times'-nak, ho«y Edfii-l-:ui lell.'-k halva c-rfoliiakában, mellén litt'urőJjtt L""lvi.\al. A dragiitiuLut én hajósait befogták é» K-un.U vitték.
N a ff
Hírek.
-Kanizsa város utczáin mar öl , vuaámap déluLán sz*_ikallan
; mutatkozott, - n balpárti választok vidékről estefelé vonultak keresztül. Másnap iiz (ira előtt a jobbpárt helyet foglalt a Zöldfa ' kert mellett, a balpárt pedig roppant éljenzéaael
ronttlt Kls-Ranizsárél a Zöldfa előtti térre.--
Ai eredmény kétesnek mutatkozott mindkét részről, a balpárt tömegben sokkal nagyobb volt. 10 órakor kezdetét vette a szavazás s 12 éra felé hatalmas többségben volt a balpárt, de azután csillagzatuk homályosodni kezdett a éti 10 éra ntán' as eredmény kihirdettetett, mtuyztorint 2349 szavazó közül 1991 szavazó jelenMnag, ebből Sttmeghy Ferencz volt képviselő b jobbpárti jelöltre adatott 1057, Martin-kovita Károly főszolgabíró s balpárti jelöltre pedig í*íW, eszerint Sümeghy Ferencz 12.-1 szótöbbséggel nagykanizsai választó-kerület kép-vtaclójeül kijolen telvén, pártja lolktmlllt ól jen-zéssel üdvözölte. — A választás legnagyobb renddel tartatott meg. Az eredmény roppant horderejű, amennyiben a lapokban is hírhedté vált kanizsai független balpárti programra nem bírta czélját keresztül vinni a csak n kónzegi sajtóbiniságnak adott dolgot.
— LetonyérÖI tudósíttatunk, hogy Királyi Pál volt országgy Illési képviselő s jobbpárti jelölt 'ólü szavazattöbbséggt;! választatott ujolag meg Tuboly Viktor balpárti jelölt elleneben. _ A balsai kerületben Thaasy Miklós baloldali, n lendvai kerületben Molnár Pál jrrbbwrdali és a ssonlgrútki kurúlclbcíi llerte-lendy Kálmán szinle jobboldali . tapolczai kerületben KeAápoly i Károly baloldali és Ráktornyai kerületben Szabó Imre jobboldali választatott meg. Ezek szerint /-alámegye ki-lencz válaaztó-kerületé ben ui jobboldali s négy baloldali követ van.
— K e b z t h e ly, márcz. 2:1. l^'jl'. Tegnap volt a képviselő-választás, "riilunk, hotjy simult, mfirt a demorizalaihoz igni közel álló nép rosz vért szülő megjegyzés it n«m kell oly BÜrüen hallani. ífvózelme mámorában feledni kezdi, hogv ellenfele is vull, kikről - *ajnos -a legmerészebb sértccctésck hunikjália gyún-gyölitott .haza ellenségei" hittel szótlott. Miért? Fátyolt, flürű fátyolt reá! Mind e mellett nem volt egyetlen összeütközés sem, melyre a f«gy verkészen álló katonaság vagy pandúrok tettleges föllépése szükséges lett volna. A beíratott 21H4 szavazó közül megjelent a választáson 20!*i*. — Kurizmicsra azavazott 7I<>, — íraál Endrére i baloldali i i:i7'.'. — Kimondntou tehát elnökileg, hogy viaál Étidre a kcsztliejyi választó-kerülel orazággyülcsi kepviaejújének 669 szótöbbséggel meg válasz tátott. — Es most megengedi a L olvawí, hogy egy suIvom beU;g-rói is megemlékezzünk. Szegényke csecsemő, alig egy éve, hogy napvilágot lótott d már is
s mégis egyiknek az orvosaágát sem i
bevennL Nem csoda ilyen kis gyermek tői, -1. kivált mikor az édes papa sem tud neki parancsolni. Mindent megteszünk, hogy éleiben maradjon ; bálba ia vittük, egész pnblictun kereste kedvét a daczára «. molongezett réazvétlenség. nek — nyavalyog' szegény ke. E beteg, melyről szólokr a .Eeazíhelyi Dalárda." Hs tán gyászos kimúlta bekövetkeznék, engedelemmel arról U megemlékezünk. Isten velünk I K. Qy.
— Zala-Egerszeg, márcziua 23. 1869 A zalamegyei zalaegerszegi választó-kerületben a követ választás Sümeghy Ferencz ur elnöklete alatt, — kit ugyan ezen alkalommal N.-Kanj-zsán követnek történt megválasztását hirülhozot telegrammra esetleg környezetében levók ugy a szavazatazedő bizottság által lelkesen megéljenez te tett, - f, brt 22-éu délelőtti 10-kor kezdődött és 2S-án folyton tartott esőzés mellett délutáni fél 2-kor bevégeztetett. A roaz időnek vagy tudja isten minsk tulajdonítsuk' e számításainkban, mely jobboldali követjelöltünk — Skublícs Istvánnak megválasztását minden kétkedés nélkül biztos kilátásba helyezte meg. esalattatásunkat, de annyi bizonyos, — hogy pártunk vesztett éa baloldali követ lett megyj). Insztva Hi3 szótöbbséggel. A győztes párt. éj. telve Nagy Károly követet, végre szétoszlott. Zfiv-ar nem fordult elő a helyszínén a vábmztók közt, m**rt ezt lehetetlenné is totte a katonásai;, mely mindegyik pártnak érintkezbetéaét pré-lyesen ellenőrizte és lehetőleg akadályozta.
— Pécsei L, márcz. 22-én. Megyénkben a választások t- h'i Li-án tartattak meg, eredményük következő : a szalontai választó-kerület ben miután a deák párt jelöltje Antal Pál visszalépett — Simonyi Eruő választatott meg közfelkiáltással. A siklósiban Kossnth Lajos 3*>i szavazata ellenében Vajda János 1150 biti vázat tal lett. A Hzentlórincziben Dellimanics ellenében — ki li¦ HJ votumot kapott — Kossuth Ferencz választatott. A hegyhátiban Áldur Imre í'y'1 szavazata ellenében Siskovics Tamást választónak. A pécsváatdiban 159 többséggel Dietrich Ignácz lett Kardoss Kálmán ellenében A mohácsiéban Henselman Imre 89-el többet kapott, mint Mihajlovics Athanáz. A dárdaiban Térey Pál a képviselő. Tereyt kivéve — ki jobboldali — a megválasztott képviselők mind baloldaliak. — A választásoknál általában oly rt-nd uralkodott, minőt eddig sehol sem tapaö-talluok. stzonbna valamint a választások elótt, ugy után is kihágás kihágást ért, napi renden
Csinos , mondhatnók szép 6a doctor Hári,
mint magát WiuuUitta D...... város lakosainak,
kik közt egyszerre csak megjelent, anélkül, hogy valaki tudta volna honnan, hogvan. — Magassága megütötte az egy ölet, anélkül, hogy | valakinek feltűnt volna, mi onnan nmgyaráz-1 ható, hogy tagjai a legszebb öszhangzásban ! voltak termetévid, csak midőn alacsony ajtóikon , belépvén, majdnem földig bajtá göndör-barna fürtös fejét, tünt ki nagyaága.
Divatos öltöny födte tagjait, kezében kis vékony páczika czikázott, melylyel folytonosan lábszárait veregeté, mintha portól akarná raeg-védüBÍ lényearo mázolt csizmáit, — nyakáról ocularium csüggött selyem zaiaóron^. melyet gyakurta szemeihez emelt
D.„„ város lakosai megsüvegelték, mint nagytudományu orvost, ki — ha nálok megtelepszik — azon szerencsében részcsitendí őket, hogy a csúz, nátha, hurut ezer raértföldre szaladnak, miket eddig egy, a katonaságtól hátramaradt lódoktor űzött hajtott, de sikertelenül, ha azonban olyan egyed, ki Pest különféle nép-osztályainak életmódját, — szokásait tanulmár nyözta, látná, megesküdnék, hogy doctor Hári
hitelezői elől menekült járdá-koptató, _ vagy
borbély legény.
Ea aligha csalódnék, mert nyelvének gyeplőit ha megereszti, gyorsabban forog, mint kereplő, melynek szárnyaiba északi szél csim-peszkedett
De talán sokat is foglalkozom Doctor Hári barátunkaal ? Ja, ki tehát róla, hogy az ember osak vele szeret foglalkozni, — hát miért oly
.csókolni való fiatal ember' — mint D_____
vároa lakúi, különösen hölgyei mondják — ds hogy is ne volna aa, midőn oly sokszor és oly gyönyörűen hangzik kis barna ajkairól a .nagysád- és .uraságod,' hogy egész kéj, — egész öröm hallgatni.
Ne higyjék, nyájas olvasóim, hogy beszély iréi tisztemnél fogva csak én ruházom fel íly kedves tulajdonságokkal 1 — Oh nem I én csak egyszerűen, minden költői czafrang nélkül másolom le azt, mit Nyelves Klementin nagy-sámtól, ki boldog, neje a még boldog Andor-jegyzőnek, hallottam.
Helyén volna tatán és mint udvarias ombeN nek kötelmem b, hogy dicsbeszédet Írjak Kismenőn nagysimról s kedvüs családjáról, dir bocaánatot kérek, ha most az egyszer túl teszem magamat lovagi kötelmem szabta korlatokon és csak annyit mondok, hogy volt — azaz most
is van — a kedv^Safegyzőnánck egy igen kedves na, ki & koresztség szentségében a mamáuak határozott kívánatára Árpád nevet nyert, nem tudni határozottan miért, azért-e, mert uri liangzásu, vagy mert a honalapitónak is Árpád volt neve — na de talán gyengéd tele nség is ezt kutatnunk.
Doctor Hárinak az első pillanatban, midőn Árpáddal találkozott, igen megtetszett a fiu, mondhatnék: talán azért, mort vajúdó tervcinek eszközét fedezte fel benne, de mi nem akarunk gyanúsítani senkit; elég az hozzá, hogy a tíu megtetszett, vele benső barátságot kötött 8 természetesen, mint Árpád barátja, jegyzőéknél is szívesen látott vendég voIl
Fel mernék fogadni, hogy most is ott van, azért, ha nem restellik olvasóira, lépjenek velem át a küszöbön, biztosítom önöket, nem fognak kellemetlen vendégek lenni, mert nem fogunk útjában állani senkinek, nem lát bennünket senkí s mi mégis mindent látunk és hallunk.
Épen legjobbkor éi közénk, mert Hárj barátunk beszél.
— Ah! Pest valóban szép város, higyje meg kedves nagysád, szebb Bécsnél is !
— Volt ön már Bécsben ? — E kérdést Klementin tevé azon édes reményben, hogy a bőbeszédű doktortél Bécsről is sok bámolandót fog hallani.
— Az igazat megvallva, Bécsben még nem valék, de hiszen nem épen szükséges az embernek ott lenni, miről ismeretei vannak; Iáin kedves nagysád, nagy, izmos könyveket írtak már Össze a csillagokról éa váljon ki tette valaha lábait oda csak egyre is?
— Igazsága van doktor árnak; éu is mind-
Ört azt kérdeztem Árpádomtól, midőn az tsko-bdl basa jővén, oly hihetetlen dolgokat beuélt a eaillagokról. Nemde Árpád, te beszélted, hogy ea a föld ia. a melyen lakunk, egy csillag, mely a nap körül forog, nem pedig a nap foldunk körűi; ugyan ne beszélj ilyen ostobákat — mondám neki — htaz a nap kai éa nyugszik.
— Éa es mégis ugy van. De hogy előbbi tár> gyünkhöz visszatérjek — fogta fel ismét a beszéd fonalát doktorunk, hihetőleg azon bölcs előrelátásból, nehogy az iskola-látott Árpáddal vitatkozásba bocsátkozván, kisüljön, miszerint annyi fogalma sincs a csillagokról, mint a vak-nak a azmckrül'"— Bécsben ugyan nem voltam, de barátaim, kik voltak ott, tanúskodnak állításom mollett. Azonban még nem mondtam le a reményről, hogy mihelyt ügyeimet readro
hoztam ea erszényem megengedi — mert meg kell vallanom, a jelen pillanatban utárásra nem alkalmas — azonnal {elrándulok.
— Azon épen nem csodálkozom — vette át ismét a szót Klementin nagysám, míg okos Árpádja és bölcs férje bámulva hallgaták — ki apai Iiázától ogy krajezár nélkül távozik, mint kedves doctor ur, és mégis öt évet minden szülei Begély nélkül a pesti egyetem tölt: attól józanon nem lehet kívánni, hogy meg azerezseB is, főleg napjainkban, midőn fíacalsink azt is elköltik, mijök nincs. Ugyan édes Árpádom — fordult fiához az anya — példát vehetnél doktor úrtól; de uramfia még tollat sem tud venni, ha csak szüleihez nem fordul; pedig a mai világban nagyon nehéz péait szerezni, ugy-e édes férjem V
Andor nagyot bólintott, mig Árpád keaernea mosolygott
— Nagysádnak nagyon igaza van — badara tovább doktorunk — magamon tapasztalom, mennyit kell fáradnia az embernek, mig agy pár krajezárhoz juthat. Öt költsége* évet Pesten tölték s moat nem kamatozik annyit, hogy ai-torfámot felüthetném. Barátim azt mondjak ugyan, hogy házasság által segíthetnék az Ügyön ....
— Bölcsen tanácsolják; és mi akadályozz* önt ?____
— Semmi más, mint azon. körülmény, bögy nincs semmi, mit enyémnek mondhatnék, P*dig pénz nélkül nem hhet házasodni, sokkal inkább megkívántatik a birtok, mint a becsületesség.
— Igaza van Doctor ur, de hát nincs-e Önnek olyan állása, mely mindenkor biatosan j$Mdsi-mesd éa hozzá még oly tisztességes, hogy nej* a legelegánsabb uri köröknek tagja lehet, hlsX ea már magában véve oly körfilBaéay, bogy vidékünkön nem lehetne találni lányi, ki örömmel nem látni önt
— Táléban, en is gondoltam erre éa mar-mi/ határozattá lön. hogy magháatiaodom, azonban midőn kivételéhez kellett volna ionom, akkor Tattea észre, hogy egyedül állok a vidéken minden barát és ismerős nélkül, kik ecryes ósa-ládoknál bemutatva és ajánlva, a házasság nagy kérdésének megoldásiban segédksari nyújtottak volna. ,l
— Éa minket elfelejtett? < ¦'1 '
— Vakraaroseg lett volna tőlem. :--t-^—
V rFatrtatáas aBv-T' 'r J . ^>,,p-' -
játszok, maijuk többnyire * fék-telessegvk köraliezményei. Több helyen u elfogottakat a nép kivette. a katonaság kezéből es ewket elverte. Lehet képzelni alkotmányos állapotunkat. — A téli azmi-saiaont befejezte nálunk Karolyi társulata, bnavét bétfön kezdi meg.Kaposvárt, helyüket itt Eszékről jövő" németek foglalják. Károlyi társulata megórde-' tneltű ast a meleg pártolást, melybon nálunk részeltetett; ennélfogva igen kívánatos, hogy Kaposvárott is szívesen látott vendégek le gyének.
— Somogymegy kö vetjelül tjei; kaposvári Tálasxtd-kertlletben Id. Kossuth Lajos nyert 135Ö szavazatot. Somssieb l*ál 949-et. Lengyeltóti válaaxtO-koniletboD : "Clementisz Gábor 1613-at; Szabó Kálmán 404-ot. SzJRatvári választó kerületben : Modnyászky Sándor lo'64-ot, Bittó István 549-et. N.-Atádi válasz tó-kcrület-ben: P. Szathmáry Károly 13« 1-ot, gr. Somssicb Imro 574-ot. Tabi választó-kerületben : Matyns Aristides 114ti-ot, Zichy Antal 751. Marczali választó-kerül étben: Horváth Sándor 1113-at; Fiias Andor 656 szavasa Inal visszalépett. Csurgói választó-kerületben Sréter Lajos 1727-et; Inkoy Jdzaef 433-at; Hegedűs József 95-öt. Szili választó-kerületben; Sárkiizy.Béla l_tiúl-et, Inkey Zsigmond 954-et. — A megválasztottak mind balpártiak.
S o uío n m e gy e nagy marton i ker. Iloff-mami— Soprou vároeuban Iliász Rudolf mindkettő jobboldali választatott meg.
-- LakatosSá odor tánexmű vész * húsvéti Ünnepek atán régi kedves ¦ a magyar tánczért lelkesülő Zala-Egerszogre távozik körünkből. Bizonyára szokott lelkesültsóggal fogadtatik.
— ócs váry Kde örves ux Nagy-Kanizsáról Pécsre költözött, tudatjuk az illetőkkel.
— Dühös eb kóboróllInult kedden Nagy-Kanizsa város utczáín, mint halljuk több kutyát megmart, míg. végre hat lövésre ártalmatlanná vált.
—- Ahusvéti szent ünnepek alkalmával boldog ünneplést kívánunk t. olvasóinknak egyenkint és összevéve a óhajtjuk, hogy, az ünnepek utanni nj évnegyedben újra mindnyájukhoz szerencsénk legyen.
Kivonat a nagy-kanízaai polgári kórház fő-könyvéből lö6tt-ik évről: 1867-ik évről átmaradt beteg 12. — 1868-ik január hó 1-től deczemb. 31-ig felvétetett 35«. — Ezek közül felgyógyult 322. — Meghalt 36. — Javulva elbocaáj tátott 12. — Ápolás alatt volt összesen
370. — Ápolás alatt maradt at 1869. évre 12. Javra.: Esek közül 7 haldokolva hozatott. — Kelt Nagy-Kanizsán, deczamber 31. 1868.
KÁCZ ANTAL
korhisl orrot.
— Kenessy Kálmán figyelmezteti a közoktatási miniatert n svajezi és b.jor nép közt nagyon elterjedt fa-faragásra, mely sok apróságot, játékot szolgáiul, a az uttani népnek nem megvetendő jövedelmi forrása. Óhajtja, hogy ez nálunk is — kivált a fi>val bővelkedő Bakony vidékén — meghonoaittassék, b a népnek üres óráiban oly foglalkozása legyen, mely mig elzárja a korramázástú1, addig jövedelemhez jattatjn. Alkalmon, ügye3 tanítót könnyen lehetne szorozni, és csekély költségbe kerülne egy-két rajviskola felállítása, melyben a falusi
( gyorraekek némi rajzolást ügyességet szerezné-I nek. — Valóban fel kell használnunk minden j alkalmat, melylyel népünk kozt a munkaked-{ vet, a jutalmazó foglalkozást terjeszthetjük, S akkor munkássá és iparossá fairjük tenni.
— AZala-EgurazugtOl .Szent Iványig tervezett közúti vasút ideigl. választmánya által aláírás végett kibne-tájtutt részvény gyűjtő
j iveknek folyó évi apríl hó i-ső napjáig leendő i visszaküldése szükségeltetvén, tisztelettel fel-j kéretik uraságod, miszerint u hozzá tett aláiráai 1 ívet föntebb idézett határidőig muihallnnul jlz \ ideigl. választmányhoz ismét eljuttatni bzívps-keiljék. — Tjila-Egcrszegeii, márcz. hó l?4-'ii | 1r6u. — Az ideigl. választmán v.
I
' Hasznos tudnivalók.
| — Levegő-tisztitáa a szobában. — Legjobb és legkellemetesebb szer a szoba-levegő tiszti ti-j aára a kávé. E végből megtöri az ember a jól | kiszáradt zöld kávészemeket egy mozsárban, éa I azoknak porát hinti a nem nagyon meleg vas-kemenczére. A fris pörkölt kávé is bádogba | zárva és a szobában azéthurdva, elfojt minden | ártalmai szagot.
1 Csirs-élesaiö aaerck.
Régi elavult magvak, vagy épen nem, vagv pedig igen sokára csíráznak; igen czélszerü tehát mindazon magvakat, melyeknek csiraké-peeséguk kétséges, fölhigitott halvány-oldatba (Chior) 10—20 óra hosszáig beáztatni, ezután pedig 3—4 óráig a világosság behatásának kitenni; —¦ ezen egyszerű mfilét által nemcsak a korábbi csírázást előmozdítjuk, hanem részben a már elavult magvak csir&képesaégét is föl-
-Ü Z L---
élesítjük; Sőt tni LÖbb; a halvány-oldatba ázta- T tolt magvak, még sokkal gyorsabban és erő- ' teljesebben ia fejlődnek, s Így még különbben | Ott, hol a zsenge vetemény földi balhák éa ioá* i egyéb férgek pusztításának is ki vnn téve, ép ezen gyors fejlődés előmozdítása tuatiniuLcbúl kétszeresen előnyös. — A szer különben nem sokba körül, haszna pedig nagy. N . . . . > Ml Art n juúobi.itk Ir^lnkábh? Czúlszertl takarmányozás mellett a ^juhok ! legnagyobb bőséget mint hideget is kiállani ki-proek, i>ii e'lenben átható esőzések irányában azok főlöi.e é-zékenyek; — a légziwi működén, ; és a tiwt n: •'egsógétiek kifejlődése a juboknál O^y harmi'dával nagyobb miut péld. az embereknél, h ezen höiugot a gyí ^jn bunda egyen-h-ntneu toi'ij.r.JH, sűrűsége mind a meleg mind pedig n h-t.. : nagyobb behatásának gátul szolgál; egy kis ho, mim különben az ólmon-csú ia, mely c-Mipáa a bunda fölüle tét ért. m'utáu az a tusi liöfokára nem lehet b<.*to-lyiÍBsal; ellenben, ha a bunda egrazm át:i..ik, aídfor a gyapjú elpárolgás által igen sok m--lepit köt miy, o ennélfogva a test me! gr> js hooritabb időn' s nagyobb mérvben igénvbe vételik, onnan aztán a ViS.edelmea átfáuisok, meghűlések.
A gyura légzen tiszta levegőt Ígérve!, b ezért a gözuM íauillók e« posványos tájék, e mellett oz áUizás leg veszed elmésebb ellenei u juhoknak.
N"yllt pöstBi.
8 KrciLt.vrL A p Llvamunkat tr»f|k, n rrl. o
Es-ermi'|ir.)l, f krt [.alta.r . utiu Loiatidj.tk. Mund Untjuk íjji'n jrte*
- A Tiudur ti. mi áululgosinun) rl*., n, Ív r..1 Int río, nem f">T a k(Marba ranJurolni.
— -Kaiinett nrjánál . . vártuk áilitimink ir..-B ctóf(tlá.>át, ile hiába, * kUltemóurt me(r»r„,|,.iptt(lk.
1
M.
l-Kr;
if[tl[ fN..Ü.rli .an int,. « ».-.!...> i. ¦¦¦¦ivük P Ki fon tflj^ilrltc ina-tx'^*'1 i - T. J. Ütime,;li. SuTÜakttül ..r» cn.lilub •,r<ru
r<rj felgvógjnln-Aii ' I — lioák Ki'rm.-ili n • ni aor.mti.-|i«t. . • k'
iSlni tügjuk.
| _ Thrr.!-k ai rlct k->ib."l. .i.. ,'¦; 7.-n,
, iicujilk Hot-itBuat liogj c»a» n ,Ktill"i;u- huh a >t-Itatjuk.
Nyílt tór./i Egy jó bázbÜ származott nő ajdnikf>Tik
háztartónóűl. ki a házi gazdaságban jártas é,
*, t rov.-it alatt köolriuekérl ftMÖaié grt ucm váltai a 8*rrk
M Upasztalatokkaíbtr, Vutunő blsoüvitvanyoaí ' kai van ellátva, magyar ez németül Jól tud, " .
Egy középkOTU magyar BzÜletéaö thW|f nő, ki hosszabb idejg már miut ref. papné gw ditaág !f v.zütetl, ajánlkozik urasághoz, akár mint ¦ nz liinsszony, akár mintkulcaárnó. Boazel in.i^yitrul é„i tótul, keveset németül.
RJp" MindowkrŐl bővebbán értekezhetni Wajdits Jvzaef tudakozó-iűlézetau>cn.
Figyelmeztetés a n&-világhoz! az örog korban élőkhez és a szötókbezl
legdrágább kincse az embernek az egetzségl Nincs többé méhfájdalom, gyomorgörcs, rendetlen bószám, fehér folyás és ezzul kapcsolaton n levő magtalanaág, hasonló betegségek rn«z következményei és bószám előtti kínzó fájdalom ! NYut lehet többé félteni az öregeknek a náluk hosszasan tartani szokott tüdőhurut, makaót k<>ln>réa, fulladás, mellégéa és azivdobo-gtistfil. ugy n tüdóhurutból Bzánnazni szokott ^ littiléstöl (Schleimsehlag,) nem lehet félleaí ^* "im-ki-inket a a.Üuk előfordulni szokott L&>-'. '•'.¦>rio'. fHorophuía"! és s/.pkórtól (Bletch-« v\a \ mrt ahtlirottnaJc több évi orvosi tspass-tithitaini fitlrtán sikerült oly orvosi szereket f'-ltüluluotn, melyekkel az említőit női bajokat k nz ;.n-gekt^ gyermekeknél elŐfordulíVÍ lzOko«— hosszasan tartó betegség -ket rövid idő alatt i sikerusen ni>'ggyi'tgyilhatom. | Milln. <h millió nők vannafe , kik a
havi tiníiiiljUt iiii'gtló'íö ; iszonyú k»nos fáj-diilnotkal '-rvzüL-k. s i sem gyógyitatják i magukat! M .ir. .' Ártatlan azemérmök miatt!
-- Miután orvo. • tapasztalatból tudom, bogy , ezen oklu'il származik többrylre a nőknél — 1 folyii.no» , -i>védésük melleU — a fehér fojás ós in.-tgtnlaiiiutg s egyéb méh baj ok: oly biztos *7..Tt fciniht.itn nekik nyújtani, melyek ezen i.iijok.-tl bv-nyosiiii ellávülitják. Azért kik .¦rv.iKi uniifwommal élni kivannak, díjazott iiéviflcn l.vulekre is , vagy vidékre postán uunv.'i luídlett nekik "biztoa gyógTBaeremet utasiLisoinnial együtt a leguagyobb titokban tar út* iiiL-ll.'U megküldendem. l'i'i-seti t.'irtózkodom U-br-t-zi-u febr 17. I>*ti0.
«'K'.*!VÁRV EDE orvos tís szUlész, s a niogy. kir. term. tád. társ. r. tagja.
T I-KC X 3FI INT O IC
ftap-Kaff,nw. 13fiS. márcaiu 27-in. A kOxiTálaaitáa koTstkeal^bdn elbalaaataU vA-air — &gj a minden réaat igaxltandí ntak kataaa uonkiU m«f a Babona-Oalet slaLÍt — ím ea álUlá tini nrngalom ia IdTertaif folytonoaan tart. Eliimart nact, hogy aajit tennénjeinket napink haainalatára nem fordíthatjuk ; a miért a kalfnld randélé*oirt T»r Rrnnk kinytolonítra. Ea aaat a»ónban e*«k akk«r jS~ clS — ba ott hiiny as«nv»dt«tik — avajrT aa arak lenyomva vaanak. Aionbao oi eset jelsalsf nem ü ; Így SI Qaletl forgalan nyapaJomban aü. Nyárján aa Halat timat lendöUUt; köt«leM*gflnknek tartjuk annak krránat nvrint a lahfttSaégig etégtilell tenni
Ptaezi batt-vásári ketstarsk.
KAOY-KANIZ8An, máruini 57-tín. AJió-auiitriaj marSnként. Tensssyaa : Bnn US—tó fontos 3 frt, 65 kr. trt »a-8S rnt 4 fr. 36 kr 87—98 Aa 4 frt 60-00 kr. San 78—79 fnt. S ír. 40 kr. 78-80 faL 3 A. 60 kr.
árpa aerfŰiínek, 70—71 ft,L I fr. 60—70 kr. 71-T'J fata S frt. 80 kr. árpa kSsOnsaixa, 64—60 fta. t fr. 10 kr. «7-68 foM. i. trt. 40 kr. Kaknrtnaa -J frt 25 kr, S frt 35 kr. Enkorian olaaa (calnqnantin) 3 frt 70 kr. Zab 44 - 40 fna. 1 frt 7fi kr. 4t!-47 fna 1 frt 8« kr. Pohánka W—68 fn». 2 frt. 60 kr. 60— 65 fu 2 frt. 05 kr. Paaauly Mitr 3 frt 60 kr Paisuly, tarka 2 Irt. 60 kr. Hittua mán,. -- frt, ki. Saalma - - frt — kr.
Bócai pónzaxfolyam, márcz. 27.
&•/, metaüqusw 62.90 ; 5% nemz. kölcsön 71.C0; lHöO-ki álladalmi kslcsün 89.20; bankrészvények 7.26; hite,'ntézeti részvények 304. 20; London 125.50; ezüst agio v2'o.'áö; arany : darabja 5.U2 kr.
Valuti na;
uti menetrend;
ida >cU d. n. 1 .ira 23 per«. etUt fl arakor, mígol 1 .ira 15 perci.
, , „ e«t»e » óra "ii
, Barca , regffl B úra 56
. dslutin 2 óra —
N.-KaninaárA Hada fel Cl regfrel S <Srí 6
, d. n. 1 óra 20
Dica , reggel 8 ára 20
, «atra T ént 30
u Tri esi „ ipgarl S 4r« 9*
. drlbenia Ara Z.2
13ar&ii „ d. u. 1 ór» 44
. eate 7 ira 20
Ü^ttl Z3.43.X>t^abT'. Barellai aS-kst Aprfl 3-kj 186«.
™!«rtIna™TcP
taptir lm], ruasilanb«. ~
Viaaraas Hit fi
Xecld , S»«rd. CilltArtAk
| Piamk ! Ssombat
C 6 nsavttvat. Hiivetfcerf.
Anemia «»_ Kornél,* HntS |.. Palaai K<r. | Et>«hara
Hatvétk.
Ki>m41ia
Pasi. Fei Diri tu
Felelés szerkesztő : Wtjdftt JÓZMf.
Segédszerkesztő : Bátorfl LaJOa.
H
Jlandll
I
25 franc, |
ˇagyla 21 o. e. forintos ¦ m
SORSJEGYEKET
melynek hozást f. é. APRIL 1-én lesi,
főnyereménye 1Q0.000, 8Q00, 60000 20000 franc aranyban
jutányosán eladunk. -Minden nilnnk megvett sorsjegyet aSsaW apri) 20-kiilg csak egy o. é. fortat
Testteséggel Tissaváltunlt.
u ,i3 Nyitrai és Társa
b»nk-^titoltB ' ; .Pea(t««l Józsefler 6 síim. .'
li n k r esek lllISl^ONIM) RUHÁK,
pluviálék, dalmatikák, albák, rochettek, velumok, oltárpárnák és terítők stb.
Ohlna-ezost 6b tüzaranyiott
monstraniok, kelyhek, eziboriuniok, pacificai gyertyatartók fQstolók tőménytartúTul, szentelö-viztartó aspa-soriammal, lámpák sth.
(69-8SJJ) _ _ .
Egybázl-, czéh- és Iskolai lobogók,
baldichinumok es pan ti ficai eszküz, kesztyű infuln paatoral, gremial, .harisnya, czipő stb.
a « laffufrgibbu kiállltau
OHNATOK,
«1« mladen "flyn á.i 1 • s « r e k
ugfutdngoib ann kaphatók:
OTíertiauer ^JLájois,
gjimkttóUa, TiraB-utaim 15. uim a. PE8TKN. ' aat. ArkniMiat W' lUlWi'a» kbiaatn bulatM. ~Wm
3 r^XHK>OOOOOOOOOOOOiD00000000000000004XKWO
pénzeket,
es minden nom.. arxny, fiflsl és drAa^l-UvrltkH kirakati r^Kl)ii:Kvlie(; továbbá irjangyMH, tü-nea köveket, arauynl, eiflstflt éa savanyúkat
vesz és cserél a legmagasabb áron s
régiségek és természetiek irodája
Pettss, Dmttrsaieza a Usya BfOstasB, 14. st. a fiaettsst Harrs»4ssM JU. 9.
hol 0^ nagy»il«*»ü5ku raktár mindannatnQ rá|4aáf*>k, ráfi pinaek, fnmbok, Qrrk i« ni«nt«-ktltJtkbSl a lafolnsább ároa ntyaalnlin agy nagy raktár ásványok, lopM"t bofajrak, ma-dárb&rOk, tojásuk ia avegasetnak U találfcaták, L*v^»k»« ¦ aalvwea válaMMsl áa áyteaitáatcl lolsáltatlk,___(1W—10} -
Nf Salai dar naártrrtlchlaeh irt run< der Kaltfri. Ont. aitatisi-
* _ bei Cohn!' Cr«i>i.»rtlf;t"iiiHGfivin neu Bfettt-üreuri vcroiebrfe Cn-piUlicn- Veri-i-un «
Tim aber Drei Milltunun.
Beginn 4or Zielum* 14-taa April d. J-
Nur 4 fluiden Osten*. W, oder 2 Gulden Osten*. W. oder I Gulden 8. W.
kältet ei* vom Staat« Qaraft-trfe« wlrklicntt OrJflJaai-SUaU-
LHt, (nicl'l von den verbotenen Fromeaaen, diu meinem Pol'U und worden wich* gc^on frftflUrtl Kttuotiduu^ Je» BrHaaes iclbat, nach den entfenitentc.1 liegenden *on mir veraandt.
Ej werden nwr fiewline ^cmgen
Die Haoplffewinnc .irlmprn : 250,000 150,000 »00,000 30,OoO 30,000, 2S.000. 2 * 20,000 2 i 13,000; 2 1 12,000; 11,0.1,0; 3 *
iQ,ooo t k aooo a u 6000 r.»
Siib. 40m, Ii- a 3e»d !'>'¦ 15boö, 6 & ISee, 6 * 12«, tm; ä |ooo, 306 i 5m, r. ä 300, iül » 200, 21550 Gewinne i IIa, loa, 5o. 3a.
flewinngeldcrnnd mntk Zu' hnngaliatea aende roeiurti ItiWr»-•traten nach Lntaclir*iiliir)L promj.t and tbHeinrichen.
Durch meine Tom Ii'ioöderem atflek be^flnalipteT. Li>o»e, l.abe meinen Interetaenten tn-n-itm allel« bl Oeatsreiofi die allerMeaata« . itrafer tOB 300,000,225,»mi, 137,5m, ISUoa, 15Q,oaa. l30,Baa
mstärmatgli l23,(H)g, m e Ii r in a 1 *
tocssoa, kirrilch Krina wieder da» firtateLaea tob 127,boo. u. juasat am 5-tee HÄRZ aoaoa nieder dea ailerarfititea Haapt- Bawloa - Wien aaaMzaHL t»i 2,1
Iii SANS. KOHN
Iis Kanbarg,
Bank mi.I Wrcharlv^iK-hüft
Vendégfogadó.
S ibad kir. Kapnmcza Tarosában a „Szarvas" ven-dOífugailú, minden hozzávaló épülettel, mintegy nyolez holdra való konyhakert, mindenféle nemesfaju gydmöl-cí-iisscl, mintegy 25 szekérre való knkoricza a krumpli alávaló szántófölddel
több évre amidába adatik,
a bérbe venni szándékozók szíveskedjenek magukat a tulajdonos Jakopak Mih urnái Kaproncian jelenteni f. évi április 2»-ik napjáig.
üFele árért kapható ! !
¦aaft ! I Vissza nem húzható klánrtaa 1 r"VB
(330-18,4)
Nagy árleszülitáaa az osztrák államokban létező legnagyobb cs. bár. szabadalmazott tiszta leilVáBZOn fa késr rte^éirr^tliai-gyárnak
Bécsben, Turbtouben 11 dlk saám nlnít, C»*ikl-hóxban.
okotott oij nagy reltflnért eg? klaralai la, mint a TftoUaubM iL tl.
hocr tobb mint 30.000 db elefrans kéat féfS éa né! fbbuntl
Már regata---------- . _
!Bb. ojiri. - Tony, hoffr tohb mlnt 30.000 db elefrans naETn*lí(í»1. »« Ärtfilt feltri adatott cl A t. kc*tlti»ÍL nagyobb kény rldék mindet, rárónál.* kflMetnek ma.lrak „ kirá)a>..tA> mo|rlekÍDtA.ii fedett m.u.ie ilutl, »cbbuhbft, Mit*» rubikb.51 utaiiv^t«! melleU ; welj ktllriíiméiiyek meB
ví,rnn
. UtB e^ k.
miuilenffl, iluili kiTinfttrn , lehárncmftbÜl, »i m tarUtoak, niokírt
i J1U
t fogy.
rögtől
tíbbia küldatik. — A« oUdi« feBf. 7-éfl vessi kezdőiét éa addig Urt, mig a kc«B.
nom belföldi »agj raraliorgi >-i«»onból 3 fn 60 kj, iatbál ü.M, 7i>0, 3 frtif ; lilmieit tmioo mell-be-
ffffIII
IP M B H t*l> B n
WEISSMAYER M.
Ujon nyitott férfiruha raktára
Főtér, Babochay János ar házában az ..Arany Korona" Tpndépiún felül.
Férd váaiOB-laflek koaonaaaw 1-70, S.GO. 2 öo. !i (rí 4.SO, b fri W) kr; lorfnnmibb vaixiiituM e« b MMAsial ti.50, 7.M), 8-10 frtig. Feker shlrtinn-inaek nip nmll-rodB»ltal J.híi. 2. '?1,0. ±W; anEul «hlrting 3 frt, 8 frt 5« kr ; fehór Bne«l
báli iilcek rừi>» mellel, elvan* k.AllilA- r^ruea rRff7 bureait rm-ll-redÖ^Uol 4.60, 5.60 kt. SltH*» lagek jó mosó mmtrikbdl l.fitt, I3fl, lecujabl. nntf aílliea •hirtine-Mifrek 2.70, :i fri, fl.&O kr.
Kpvttisrtl váaion DÖI4Bgek 1.7U, S.6I), 2BU; IR-.1. rl^^n* bim»rtt iiEi ingok :l, 3M. 4.HQ ; leefinomabb vánioiiloll, ck'iratia liirascuael cnipkt'n-tt«'l ,r» T—lu frtiR ; rásictD nííi báló-ingnk ha Min njjal cnilí-r í-» kÉídÖYcl :i.&0, 4 50; leptjabb (rnrilnp himiénü S.fiO, 7, fl frti[r. N3i halo-OltSnykek l.IiO. IH" 'J M ; (inam himaéwiul 2.H0, 3.BÜ, 4.60 kriff igen önora bnttiílbíl, eW-(•anaul fi.:<Ü, 8.5(J íl frtiR; fodráíi kr.tfenj b5 r.gj ii«r<n ujjal 350, fl/iO, 7..VI ; nCl n»JrAKok snom »erkalb.il 15" 1.«". frt; nCi nn-lrB^i.S liim>é.»ul J HO, .1 .10 : nCl aioknyik b«Licbend rágj ffnom illírtiiitl'SI a 60, 4..VJ; legfiniiiuabl, a.okiiyák 5.W), 6,50, 7,00; noi hÁliS-íokOtuk legfinota*bb *AiaoB. lu'.l 1,tii..-*vp 1..V). 1.80, 2, 2-Vi kr. VÓeion isebkMdők férfiak íi nCk «iimirn, l fíl tuo tat 80 kr, 1, 1.50, 1 Wl ; ¦4.:i*> kric-. batüat »M*on-i»i)bktnt»Ök S, l-rj", 3.">". 4.fuj. Ti frtij; , ebinai 1 f,'.| mr*at 2..r)>.l kr. 3 frtiE. t db 4« r."r-„ váK.»n r-ncR-ed «s^loa 17 fri 50 kr, 19, 21 frtig ¦J-A, ¦>:> -il. 'S\ frtie , 1 dl. ft<> r",f..s l.-itfiiioinalili battili tonami imii.vii.ioii il, l'I frt 5" I kr. Il IVtip li ¦a.-iui-lvre n'itnlnpmll l!*i*t«illB Biiro-? fi nmUillí
;en finomak 2.50, 2.&0, a, MtBt iiclikendEk kOnettai
aaitalkeiidüvrl ]'>- 1.1 frtit 1.80, 2.W kric; Bí^rvíták tb(tt ttlr«lk'*i5k, 1 fri T>tJ frtoj-i váaárláeaál VI szcmélyn.' v
gj^" Inpck rrndoli'-ceuil a nrnk l'wf
; 1 db 60 rSffl* igen finom Snegyed niUTpt 35, 37. 43 frt ¦. 1 db 30 ríífn r [icrka! röfa ÍÓ, 30, 3á krig iftu une 7 ti) krig, finnm damaitbol 9-11 írtig
kéti
jtbol ¦!0 — 2» frtiE ; 6 »¦ lacMt ^..ri0 egénx 3 frt 60 kriR.
l)ú uaztalnemü adatik ráadásul, -juník indatáaa kérflik.
mélyre lenből
Czim :
Central-Depot der kais kőn. aasachl. priv Leinen Wische-Fabrik Tuchlauben Nro 11.
tól)l.f.'l.U i
l'.-iiail.. l'i il'.Ii kiv:in;i
;it-k.-Ikj..-uäI.-tem iránti Ijizal.'m | ...i».ik M1.--I. l.-].-.l<.-..[li:uAr..ztütii
Weinhere íj
in Teigform oder getrocknet in Stukkón, za kaufen zu den billigsten Preisen. WaRemtM», Seybel A Cutup. A in Wien. t
I
A
T
i
kész férfiruha raktárt rendezni be,
ii--]v1k-ii ni in.: ¦¦iint.-Tuii uri ttytT^m^ftfrrrófe-ft-irpjofab "F7^--i'lli.'l, li„'iij,i.'. i/K'-.t s/urlnt k'-zitvt'. miii.l.'L iiii'-uj-n-, ^uzil:^' ¦ül.iszti'kbüa i iri;itn ik (>. .i J.-^juian\ --üJtbb iirak.>ti inlui-i.tk. Miinl' n'i. mii mcffri-mli'lt'f. is jtitany..s Anni tis fizniinal Mintosaii ti'lj.^jtt.'tik. Miiiilcii vadártas zajt kerülve, dllumló k-lyi úzli'teui.-t í.'üd uhipm t'üktvtv.-, turtósai^ot biztosit.
Kesz férflruhák árjegyzéke:
íd. Madarász And. í
ajánlj a GÉPGYÁRA ÉS ÖNTÉSZETE
'écselí
készítményeit
iDtpk^t, nliij lipnprr- éí csövekéi taknn'k-tiiE-
I Traegott Feltei
Bí-ca, Kamtnerring Nr. 2.
általános árjegyzéke
Papíréi
nyomtatványokról.
tSaüvutíiJtiJtü *'!vi-ni vagy clolb bi"-)I.^Ki-l JaqucU-m-ly l'ili vtv^y
ploth b.'-llivse! Házi ra^rv Üzleti kabi
t»k . *.....7-J4
l'urvion-Kíiliin kubiilok l."»--i24 HáJó-könti'iíwk . . .
frt frt

t —14
Eff'az BZi'iVCt öltöiiyzí-t 10 — 25
nyári .' ö—H» Turna iiituiiyzct . . .'i.ftO—ti SzilvetniMlrrip rá iiiulltíiiy "t—12 Si'iyt'm vagy szövet
uiL-lleny . . . 2.50—li Szövet öltöny liúk vu^y
(lycnniikuk ezúmárn 5.;")ü —15
fíílzgepeit, külíinosen pedig malom szerk*
aajtúkat. borpréaeket, (j^lí- éa vízvBZütrái twncitei iuwiitk-iui luilyt'kL't rá ttíok egyes róizoit, kutakat, kiaíl"pukat. nicsozatokat raiüduii nevűn nuvozeailö Üntványoket, tt>vabba
gazdasági gépeit
il m. szántó-, irtó-, kapáld- és tOltöpetö ykékt-t, vetőpépeket, OKtnkardkat, rostákat, erőmüveket (gfippcl') lőiazcrkezetre, ca^.plö-t'pukiit, kukuricza morzaolókat, r^pa rá Bzocaka-vagókal, zuxó-rá daráld gépeket. Minden & gépészet szakmája bű vágd megrf ndelrácket a Lcggvoraabb olűállitaa a legjutinyoeabb árak mellett elvállal ugy a gyárba Vitéz-utcsa 14-ik azam alatt, valamint raktári irodájában urözagut ü-ik szám, hol a fentebb tilúnomlt krázitmé-nyukból folytonos készletet tarL 1^175—í*)
NYITRAI és TÁRSA
váltó-üzlete Pesten, Józseftér 5. sz. a.
Ajinljak ila. kíiiünaépiek *i álulwnk leu I »yti.rbben nmdnctl
társas-játékot
valamennyi Ausztriában létező sorsjegyekre
a k&retkas2 fűajaiemlnyakkel
300,000, 250,000, 200,000. 140,000, 110,000, 60,000, |. -?^0,000, 40,000* 30^000, 25,000, 20,000, «5 r-"''~ 10,000 frt stb.
i * -. 21 havi rétóetSietisre B frtjáyal.
Honail t ti%.r.*t]<>t,]«S»aijb4ve[ a b.fl.eU, ld.Ja:.Utt Wrtjnanac
,t 76 Borhnzaa
valaama^l njeTcroényíben réaal tbsi.
V,*:''T.%J>*m ajánlják aa »lr gjorsaa n*a;k*dvnU Unas-játekot 100 darab
MMi 1,1 frankos (21 frl) sorsieg-yekre.
Kukból *TBBkínt 4 hniÁi e»íkö«ölutik,
Mm, 80,000, 25,000^ 20,000 frank fgnyere-ménynyel aranyban.
LK>w-Kuiza*ii WnJilllH JÓMPf ii Bióijjil Tnlamint r«lviMgnitiual, nny ercdoti j_L*a9l|]FaUul (AatBolUclioino) a hWolménybcn kilőtt árért, uioli/iilc nála iiíunnul
. _i ¦• (252—1) ¦-
átok, gyöngryök éa drágakövek a kttlTOlii Bgauiara | a.j^g^aagaaabb arakon vétetnek........ ^~
kinderleben ist Elternleben; die Erhaltung des erste» Ist die höchste Wonne der Eltern.
-Betlm, Koftitt^ifttfiffe 8/ 30, ^dHitcr 1859. Tsxa^ ben TnctjTn:D*ni((tdjcn @cnug l^tJKS ^UU«e^trato- nnb SSalS* ^kfuuthat?-ebLYClatcn-'iJn[ms lebte ba§ M-3 jum Sfriett a&> getnaflcrte ßinb fönnllrf» roiebtr auf. 2ic föitttrtt 6io5 ben Tanl trab Vit. Sonne einer Flitter beittett, bic i6r ftinb ((Jon wrltTren gab, unb es in \o inimMrtetrr ©etfe toieber geittttt ,rWt. grau 9. gnubcnljeim. —^ Stud) nuum ^rau leistet 3&rc au&gejeidmtte 9Ralg-®tf»Bb,l)cit3'(IliKokibt bic öortreff-lid)ften X)ieafte. i3Je&«, ^farm -ta ftltitrwta. — 3$t »ot« 5ÜaIia>S OTalj.(Srha(t.6kfunb&e{t«$icT bat auf meinen $atitn* ten flbrrrafäcnb t?(il(am getpfrft. ffitäftn 9ünet>ara i« Solms, geb. IJriitjefi 311 ^feuburg unb Ebingen in ^ntntb.als. — 3bn a}talj.^TiipaTQtc finto ouBflejeiajitrt, man tarnt fit ^a-110UMU nennen; td) bitte um 3u[enbung pon aÄalyi^traft« fintbb<tt*bitT nnb hat ft^IHmtöfcni^it ©rufbüHalaboubons.
tu. 91 e i dj t irraft. Är^t.
BV Das allela eohte HoíTii-lio ¦al^Extrut-QaantUtaltaa^ar, taft tDs Mati-QBiandhelU-Cbocoladei a, Wi^traat'BonbiMa, ataa á«r Karatnarrtaa Ura Aurden EttiqvataaUtt der Naauaang lohaaa HaC
Y_r e 111: JJial.vCífiTacl.^junb^itöbíír mit tolás u. Strpat1'
fung: 0&lafd>..3fl.70. 13 SlaWrW-^Slaf^.un-ÖÖ.aíaí*. .-27fí..30rr. 120 ^laftb. 55fiiiíatj^funbbeits-eBocotabe
91r. I. l?fb. fi. 2.40. íir. II: 1% H, 1.00. íBd S ípfb.'/,^fb.
flratií, bel 10?f.b t y^fb. imafa.(fti^oLabcn.?ulKr ftrf©aug. : Unflt a\& ffrfabmittel .bei feljfenb&fButtir.wm HÓ u. 4ü tx.
Sfrufi'IBtaljbonbDnS GO uitb 30|^ Alira mb Wien. .My* 'PctJPíat^grrtact itt lpAp§-lían&fl boná^ifl bei
^: dohaim KOBouburg & Joflof^yúllUcb, Adolf Sohwarz, - 1 Frana fiosonborg-tinb C. Rj^liontbai. < (232—H)
" " " — M_
Wajdits Jerflof kiadór. l»p- éa nyoiidatuJnjűonos Wögy-ÄanizsAw.
AjbLoI levélpaatros, teusti iserint ó*r, betű t>L7 koronB*al intjaa
100 darab ejolctad, ralin, fa-
ber 40 kr. 100 , uejanu 100 árh bo-
ntékkal tó kr. 100 B T«.»i»g keuöi ilmJ-tiaa&l '»L* Tcoalea-t» GO kr. 100 , opjanai 100 db Vo-
ritékkal ÍM kr. lOO , nejri'edrát, Telin 80 kr. 100 , , rsjtag kettSl
(imitiasal ragr rooa-Ioitb 90 kr. 100 , avulnád, kalflcbOiiS I őt) kr.
100 . ug^anai 100 niBM
bu'ntékkal 1.20 kr. 100 . boríték belül aBiBBi-
55 ki
100 . anpol levél - papiról 100 ,
fcT40kr. 100 . tatogati>a7 dktodt-tm may P*na 4att, 30 kr.
100 » kftUfiaft&rfl, lUBara-pbla, Baatarflay aA-«ltva 90 kr.
1 db doraboraramS mkg nkts 4* fii mm el %&Q Jer*
1 -db önmagát jadfaattíV
plflla 5ÍtMDY t—^f ; Eeiiel-fíl. tojjlrianf || , Iraáa iKiAáW b 'wtaaim, -*I7
db honálartoidWal, 100 darai tflUal LÖO kr. 1000 darab aayvaxatt lavihaartt
aranyéira ; nftgjaií t«Us4i aaerint 1.60 kr. ÖOO darab ngva&ai 1.20 kr. 1000 lagnjabb, mint, a pacait-
Vlaai ItöO kr. B00 db. á frt Egj dobos bata 10 kr.
"irágpec»étje|rj 10 kr. 12 tnesai p»t*nl acaeJtgll Üien-
Utfafa SS k?. 1 tnoaat totlnral, unan 6 kr.
fiaimUk, nii.moli.TcWk. mindennemű nj-rnntaf inj > p** léanyoímik, ttsletí jniUnli'könyvek griri iron aaolgallaOk.
P«iÜal Ktáavéttal 1* kQldbol-JQk. ü.pakolia dlj oilkBl.
TRAUGŰTT FETTEL
uilIIU-fal.t.
Bén,
Ominerrin{ 3. geg«nflb.r d.n
Nr. 8.
(»37—U,l)