Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.67 MB
2010-02-04 21:18:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1376
5060
Rövid leírás | Teljes leírás (269.3 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 014-017. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

lft^Kia]í^lLQ& április 3-án.
14: (Mám.
Nyolczadik
1 Kitíúfledvc
SOPRON és VASMEGYEIRE ^
Vegyes teurtaUxnu. HetllELü
Ti szépirodalom, kereskedelem, Ipar, g||dászat, tudomány és művészet körcb4l.
egeu Íren.
BserfcesitAJ Iroda éa kiadó hivatal;
WUDITS JÓZSEF kOnyrkwMkídéjíhea.
ElöflMtóli fö;té telek. ¦.
B«lyb«n básho* honUftttl *• Tidíkre pgüio kaR-n Egem* érre : - 8 frt. _ kr. Fól ént - & , — . Évnegyedre • 1 , 50 ,
Hlraetósek
X h»t LaiiAliof p«Ut»or#rt \\~mIIt 7 kr. ! «or 6 niiu.lcii Ltribln b*ikUti»írt fi kr. IWly.gilij nílüiicn B|{_vc« b.\'ikUtijiírt 30 kr. A .Nyíl! tín..,-»(Cr pelit sur beikUtúi .lija 15 kr.
Helyes modor és jó szellem a néptanodakban.
II. páljuno. U.
A mánk fö-kellék a tanodában : (jó B tel lem. Egy magyar tanfarfin ez alatt nem érthet mást, mint a tiszta honBzeretet forrásaiból származott hazafias szellemet.
A honszeretet az erénynek legszebbike. Ezen alapszik a becsuletárzfa, az erkölcsre és a nemes tettekre való törekvés.
Azt mondja-valamelyik aggodalmas kritikus: , Hát a vallási erény nem-e a fóalap ?" Oh igen! a tanoda jó szelleme ezt is magá-hltl foglnljn_* ""**>" gyermek nélkfllózi a
vallás-erkölcsiséget, abból jó hAzafl sem lehet. Mert hiányzik benne oly lilki támasz, mely nélkül a tudomány legszebb épülete is, mint kártyavár összeomlik, mihelyt a sora vihara .ostrom alá veszi azt. A jó szellem a tanitó lelkéből száll a ta-* nitókra oly örökségül, mely örök áldást terem.
----Ha & tanító egyszersmint nem -hazafi,
tanitása és nevelése a magyar haza nemtóje elótt tetszést soha sem találhat — Mert e hazát eddig is nem annyira népének léttzáma, mint a földben gyökerezd és óseink szent Térével ápolt honszeretet tartá fenn.
Hitem szerint, legyen inkább egyben-másban tudatlan a magyar nép, túrja a fól-det és éljen a hogy tud, de legalább éljen benne a forró, hú szeretet hazája iránt, és szive miijében örökké hangozzék e szózat: Hazádnak rendületlenül
Légy híve óh magyar I Bölcsöd ez, majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely, Áldjon vagy- Térjen\' sors keze: Itt élned halnod kell 1 A hazafias szellemen klTül, melynek az egfej; oktatást és nevelést át kell lengnie, a tanodái jó szellemnek Tannak aaég mi* ágai-is. -
Ilyen a rend és figyelem. Bend a dolognak lelke. — Ordo est apum TernnL — Á3átly~~tanodában rend nincs, ottsok gu-gaiterem. -Életre kap. a figyelmetlenség, vigyis: •aéfmkozás, zajongás, ki-, bészaladgálás, czivódia, egymás iránti türelmetlenség, irigy-kedés, vádaskodás és egyéb erkfllcsljticaa.-pongáa. Axily tanodában a tanitó tekintélye - elenyészett; _Á mi által csendet eszközölhet, az nem, tzellemlerd, hanem nyers anyagi eszköz. — A tanóra nagy részét perlekedés emészti\'hh ~A szidalom, dorgálás, fenycge-- -tét és\'Dtlegelés\' i tanító egész erejét Igénybe ves^k. A folytonos; lngerültaég, bosznság ¦ IrffleVítiSihreunéi^.éVjaz okiatas eredménye lUg-íatsrevakití,.,. ; ,
Innen ered azon.szomora tény,- mikép -^TrfaUlyíO aT^SÍTlr^Jar^égy osztályba, tt még sem tud jól olvasni, irni.\'Bele vénöl
az alsó-osztályn iskolába, atóbb kilép onnan, és szive, lelke a múvelódés legelső fokára sem emelkedhetett fel. Tudatlan, együgyű maradt, mint volt, és felnőtt korában csak annyit mondhat az iskoláról, hogy ó is járt oda 2 — 3 évig, de amit tanult, az régen elpárolgott, mert csak néhány csepp volt az egész tudománya.
Mi teszi mind ezt...