Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.27 MB
2010-02-04 21:22:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2274
5804
Rövid leírás | Teljes leírás (372.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 018-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. nuyus 1-én.
18. szám.
Nyolczadik
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
.._ Vegyes tejrertfl Tinin hetilap
a-szépirodalom, k^peskertcleiii, Ipar, gafcdászat. Unioni
és művészei köréből.
MeEjelenllc :
Mierbuilfti Iroda é» kindó lii\\a(nl :
Sümeghy Ferencz
megli, apr. 20.
lSlií).
Csodálatosak a végzet utai !
A lefolyt követválasztás alkalmával hazánkban egyik oly kerfilet volt a nagykanizsai, melyre mindkét párt feszült figyelemmel tekintett ; az eredmény tudása lázas feszültségben tartá az összes sajtót és vele a diplomádat ép ugy, mint a választó polgárságot.
A pillanat megérkezett, és Sümeghy Ferencz fejére tétetek a. többség bizalom-koszorúja. A Deákpárt egyéni úröniét fokozta az eltenpárt egyes nyilatkozata is : „ mi nem Sümeghy, de az elv ellen küzdöttünk ;c a jobbpárt elve Sümeghybcn kettős diadalt ért. A 4iadal örömhíre váljon boi találta öt, a harmadízben méltólag megtisztelt férfiút? A nemzeti joggyakorlat zöld asztalánál, a tettek mezején! Mint bizottmányi elnök működött a zalaegerszegi kerületben s az éjira-pori át tartott Bzigoru következetesség homlokára a munkásság gyöngyeit idézte elö, ondón a tudositás-szülte öröui-üdvnzlés édes gyönyöre szántotta fel, konfi-köny csillogott szemében; ki sejtette volna ekkor, hogy a "közélet teréni e munkássága utolsó, melyet a bizalom hattyúdala ölelt át. ¦¦>¦ Csodálatosak a végzet ntai! ^alajóV^viteték nékie, boldog családi körébe az(okmány, mely figyelmeztető országos esclekvénjeinek újbóli küzdelmes megkezdésére , honatyái buzgalmának megszokott csüggcdetlen folytatására ; mosolygott a nemes fériiu s nem anynyira az okmánynak öruJt, mert tenni s cselekedni a hazáért, nemzetiségünkért szoros honfi-kötelességének, ismerte, hanem lelkéből örvendett kedve* családja minden egyes tagjának szemében tündöklő Örömkönyeken, melyet a tevékeny férj szerzett gyöngéden szerető neje, a lelkes honleánynak, melyet a honpolgári becsületességben őszülő apa. nyújtott talizmánul SBVvérei,édSS~gycrmckci részére, családi magasztos ünnepet szerzett ez okmány. Ki hitte válna, hogyT nemes raahídnak^utolsó öröme lesz. A visszaemlékezés bizonyára édesen melengető, mert nem mindennapins öröm-buborék .volt az élet tengerén, hanem tiszta gyöngy AÜépbizalom drága koszorújából.
Csodálatosak a végzet ntai !
Ki a közügynek szenteli életét, s családját mégis imádáaig-becsüli, szereti, kettős érdemet, kettős tiszteletet nyer övéitől ; mielőtt* megérkezett volna az utolsó pércz, — hogy sterülteinek gyengéden Ölelő- karjai közül kíuontakozva.választú-kerületénflksiíék-városábu érkezett volna, honnan egyenesen JW-ország fővárosába- távozandván, birtokát *twH» hozandó a határba ment, ki hitte volna, *«ty esalád-vagyoni viszonya i nak-^rendsze-NllImuakátóigábanuUdsó lépését tette meg.
Előfizetési föltételek :
Helyboo Uáih^n hordáaul ?1 ridi lue postati kultlt»» "%gé»* ÍTrp : - G frt. — kr. Fél árre ¦ • 3 . — ,
A bal kAnátio* potiUorért l-»»ör T kr. ¦*nr 6 ii\'-mliHlen (ariU\\,\\ beiktatásért fi kr.
Itt-lveir.lij min.ion egye* heikUtáa^rt SO kr A .Syilt tire ti"
I Hirdetéseket elfogad :
J|H.-Kuluáji: »KADU-UlVATAL.Pwt»; ZJUS&BJUI 1 Bios-, n*akiirfr$irtl»*1Uja^*rwM»r%.IM*Ba-
ben; Jl v IS::\\STKIW St VOtJLMl. UpM*, HOT*-, Ü StBitgariban: s \\íiisk & TÁltSA, Beetb» : OPPEUE
Hegyeken járt s a völgyben hűlt meg, lelke magasbra vágyott szállani, mert lent fájt neki némelyek gyötrő nyilazása, mely áldott *zi-vénelí a rokon...