Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.45 MB
2010-02-04 21:25:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1395
5667
Rövid leírás | Teljes leírás (233.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. június 5-én.
yolczadik éviol; f m.
m
SOPRON- és VASMEGYEIRE.
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
BsftBHKltsl-ezills::
IpnttrMlfll ifém eV hladő hivatal:
Előfizetési föltételeit:
| HtffWu káakoa hordául to^lMur^ywfo kflWy^» j
EffÍM ú*r« : - ö frt. - kr. Fíl ?rro - - 3 „ — . Évnegyedre - l . 60 .
HlrúetéaeK
* I
1-Mor 6 íi mln<t<
Ué\\yegú!i miuiit-n BgyvA b, A .Nyílt téri egy petit mr betltUtát
Hirdetéseket elfogad:
bta: IUA8EN8TEIK A VCMJLKR- UpM**, Mv, ?* 3tiH|ftrtbu: &ACHSE4TÍBBA. Bioitwi:OPPELM
4 MsŐhás reform-ja előrajiának kísérlete.
8i quid noTÍrti nctini Uü, Cudldiu impertí, — ti non, bii
Kxen fontos ügy a 1- m. tróubeszéd ér-telmében nemsokára országgyűlési tárgyalás alá kerfllréUt bátorkodom fölötte igénytelen nézeteimet itt minden szerénységgel előadni.
Az alkotmányos elvnek & monarchiákban! fentartására egy loyalis, szilárd alapokon gyökerező aristoeratia nélkfllözhetlen tényező, de mely korántsem mint czél, hanem csak mint eszköz tekintendő. Bizonyos, hogy majd derülcnd azon dicső nap, niidún Üdvözítőnk szent tanai szellemében minden hasonló, az emberiség közt fenálló osztóralak vsszeomlandnak és romjaikon az ész és erény kosszaka emelkedendik ; de minthogy „saltat in natnra non datur mig ez árnyékviiágon azon fldvteljes idő beálland, javulunk koronként minden halandó szülte izftéraényeket, s~ így az aristocratiáét is — ~\'-JM>m Jrertnkrt ittetóleg ennek első oaztá-lyáaaY — a mágrrt\'ri rendnek a felsőházban " h*pTÍzclöi(égc^ormá}át. Mert:
1. Ha a mágnási rendnek ntóbb is jelen állapotban kell maradnia, könnyen történhetik, hogy olykor egy család számos tagjai télnyomó erővel birandnak az országgyűlési határozatok eldöntésében, sőt történhetik, — hogy egy mágnási család elszegényedett tagjai ezen czél elérésére a különböző pártok
. által kortcsek gyanánt fel fognak használtatni.
2. Ha minden mágnási családbői csak egy személység képviselendi családját az országgyűlésen, — akkor az aligha független tesz, minthogy vagy a kormány által neveztetik ki, vagy saját családja tagjai által vá-buztatik meg. Az elsőre nézve szükségtelen Ht több védvet előhozni, a másodikat illetőleg Jfrdig a család tagjai körébőt vagy a hivatal köréből legkitűnőbbet, vagy a legidősebbet (senior-t) megválasztja. — A hivatalt viaelő független leend-e, nem tudjuk,
¦ ascnlor meyfcleleod-e a közmondásnak ,In
: aenfbos consilinm," igen kétes.
S. Ha a birtoknak bizonyos mennyiségével jár a felső táblánáli ülésnek joga a nél-
. kül, hogy ezen birtok jegész tömegében kép-viselói joggal az előszfllöttrc szálljon, majd a felsőház ugyanazon ingó elemekből fog
.illanj, mezekből az alsóház, holott az alaítak rendeltetése a józan értelemben vett stabilitás elvét képviselni és így ezen másodiknak dtensiUyaal szolgálni.
Mindezeket fontolóra vévén, meggyöző-iMtftei szerint a felsőháznak tekintélyét,
JhUéhonjságát év állandóságát csak azon ¦óda* lehat biztosítani, ha ennek szervezése a birtokon fekvő aristokratiara, a paine-rc áilantttatik, mertjninden más mod czéljanak meg nem felel, és már magában rejti a kora enyészet csiráit.
\' *V IV eilkk kfettiér* ¦ iMrsif nr Alul *s?Ull«t-HklC U. Bsork.
Különösnek fog látszani, hogy a szabad elvüség ezen korszakában, hol minden előjogok eltörlésére, a kőzni vei latióra minden politikai irányok összcpontosulnak, painek-nek áltapittatását ajánlom....