Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.56 MB
2010-02-04 21:29:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1559
4708
Rövid leírás | Teljes leírás (259.42 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 027-030. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

»gkfflfKiaásm WS9i jolltu 3-án.
..i«t« »¦• ¦
a sz
Elijedve
SOPRON- és VÁ S MEGY ÉKRE. kereskedelem, Ipar, gazteát, tudomány és mllvészet köréből.
-vfl
Mesdelenllc:
--- \' • •gin lm. -
- *Krte«l(öl Iroda és klmAú hlvnUj : WAJDIT8 JÓZ8EK kOiij»kMeik.j.U..SI.«m.
Elöüzetéai föltételek :
j Helybe* híi^lwrf^^^t^^^^öíáá-1 E|4n írre í i*« írt. - Kr. >^<22>.
Kál btt» - - S . ~ „ Émepedre • l « 50 .
Báljopiy minden mgyw beikUtAiJri A .Nyílt tana* eBT p«tlt lor betkUtA.1 dlj« 1Q ki
] Bit
kr. Jn-Saalitta:
w «\'• J ka: IUAS
Hirdetőieket elfogad!:
!:_LKirao,IIITATAL.tMIW: í
•SaaTtáSr*
Népneve, léi.
IV. neveléaxeti pályamü. ~ fFotrtsbU.]
\'r\'v\' Demlg e kellékek érintett nyilatkozókban -éVtényre nem emelkednek, túliig lehetetlen, t&ogy helyeslésemet adjam a tekintetben, — — hagy 1 ki irai, olvasni, Bzáinolny-g-a kátó " kérneedre inunel ámmal megfelelni wáyté-\'jSés.Iegycn egyszersmind a népnevelői terhek jelnek ügy, amint azt korunk követeli,
•Hajdanta azt tartottak, hogy a falusi \'lfjuiiguik cteg> ha irai, olvasni, a a kátéból v rideg emlékezetre támaszkodva, egy-két feleletet el tudott gagyogni, és hogyianitú-~ - ¦ nak leiétté alkalmas, lü az Öreg kátét, ragy Hallat kívülről endja. É rideg gondolkozás-\' módtól mi már messzire vagyunk. Hajdan-\'ttjte a Unititól követeltek annyit, ameny-jyjitzioit a tanítótól kívánunk. Azért most a néptanítóban a már mondottakon kívül t*Ls ¦H-l»lMiliill,i>|),-ésezUArd erkMesjellem \' tjllflMéttt; la^te«^-JWWBH,t "" ""logsigot, minek 5 az alapvetője, le-^e^zíözolhie, awíöTadatának meg-
lelni akarván, tanitványait haza kOldi. S így már a tanítói hivatal nincs betöltve. Hogy pedig a tanítványoknak e haza bocsátása mindaddig tart, míg a jegyzői hivatal sürgős teendő véget nem értek, mi sokszor hetekig terjed, ki kítelkedhetik fölötte? — KI kell tehát a jegyzői hivatalt a tanitóitól végképen
képtelen.
^\'¦¦^Söi^elt^és szoros érteményben-vett ^ ^|l^,erkölcsjéllein. birtokába csak az jut-•* ¦ jWK«*ife fár»4"*n\' szeret, fáradtság, szün--. 4tlet.wnnkágaág nélkül néptanítót, népne-\' mtit t/iiiiilni réRzemról nem tndok, vallván ; nézetet, hogr^valamlBtá jó pap-holtig «i|l,^ügy a jó népnevelő is holtig fexaoó-«. , pojdogitasánok minden lehető jó
. ínbiljhaDi eszközlésén. A népnevelői hivatal —\' " ¦ ágy minta papi \' szent. Jdert mind. "IratMnék azon kell lennie, hogy a népet tö-_ ké_^ tekintetében Istenhez minél hasonlóbbá - fejfe^Azért is, ,ha valaki hivatást nem érez -tMCil\'n-i —i szent hivatal betöltésére, — tegye le az igát, ha talán már vállaira vette ^¦víünt/mert különben a furdaló lelkiismeret 1 J^íszos\'szcmfedélt vonaud életére.
jttV^.tanltó, mindannak daczára, hogy tanitii tudatlan : az oktatásra való elóké-.^zittéabea,!* turyazutz, \'mert aki ifja korát > tzafejá°l»lWéfbe«,\'—zomianulátban Ülté - \'fl PiSPltSÁ"lorát is akként "akarja olhé-.\'Terai,;l» p«iiguiind»x»lUl elöli ar kéazlllni, ; tafltf^srerintlull is, természetesen folyton szorgalomra Tan szüksége. Ez pedig népta-nitóinknál TajnU nagyszerű- tünemény, csak -.at,ialytniispi tapasztalás bizonyítja. — Ha sypcaaitó\' anayi tadojaánynyal bir, hogy aVltrfiirnléiiie nincs szüksége, beavatván ma-. táfcímár régebben a nevelés módjába, de e Mellett még egy más — mint szokásos — á;^eg»fil hivatalban kell eljárnia, ugyan fjS>^tl^eU-k«Uókéncn mindakettónek? — ;\'A^snaadjaji azentirat, hogy : .k...