Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.56 MB
2010-02-04 21:29:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1620
4822
Rövid leírás | Teljes leírás (259.42 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 027-030. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

»gkfflfKiaásm WS9i jolltu 3-án.
..i«t« »¦• ¦
a sz
Elijedve
SOPRON- és VÁ S MEGY ÉKRE. kereskedelem, Ipar, gazteát, tudomány és mllvészet köréből.
-vfl
Mesdelenllc:
--- \' • •gin lm. -
- *Krte«l(öl Iroda és klmAú hlvnUj : WAJDIT8 JÓZ8EK kOiij»kMeik.j.U..SI.«m.
Elöüzetéai föltételek :
j Helybe* híi^lwrf^^^t^^^^öíáá-1 E|4n írre í i*« írt. - Kr. >^<22>.
Kál btt» - - S . ~ „ Émepedre • l « 50 .
Báljopiy minden mgyw beikUtAiJri A .Nyílt tana* eBT p«tlt lor betkUtA.1 dlj« 1Q ki
] Bit
kr. Jn-Saalitta:
w «\'• J ka: IUAS
Hirdetőieket elfogad!:
!:_LKirao,IIITATAL.tMIW: í
•SaaTtáSr*
Népneve, léi.
IV. neveléaxeti pályamü. ~ fFotrtsbU.]
\'r\'v\' Demlg e kellékek érintett nyilatkozókban -éVtényre nem emelkednek, túliig lehetetlen, t&ogy helyeslésemet adjam a tekintetben, — — hagy 1 ki irai, olvasni, Bzáinolny-g-a kátó " kérneedre inunel ámmal megfelelni wáyté-\'jSés.Iegycn egyszersmind a népnevelői terhek jelnek ügy, amint azt korunk követeli,
•Hajdanta azt tartottak, hogy a falusi \'lfjuiiguik cteg> ha irai, olvasni, a a kátéból v rideg emlékezetre támaszkodva, egy-két feleletet el tudott gagyogni, és hogyianitú-~ - ¦ nak leiétté alkalmas, lü az Öreg kátét, ragy Hallat kívülről endja. É rideg gondolkozás-\' módtól mi már messzire vagyunk. Hajdan-\'ttjte a Unititól követeltek annyit, ameny-jyjitzioit a tanítótól kívánunk. Azért most a néptanítóban a már mondottakon kívül t*Ls ¦H-l»lMiliill,i>|),-ésezUArd erkMesjellem \' tjllflMéttt; la^te«^-JWWBH,t "" ""logsigot, minek 5 az alapvetője, le-^e^zíözolhie, awíöTadatának meg-
lelni akarván, tanitványait haza kOldi. S így már a tanítói hivatal nincs betöltve. Hogy pedig a tanítványoknak e haza bocsátása mindaddig tart, míg a jegyzői hivatal sürgős teendő véget nem értek, mi sokszor hetekig terjed, ki kítelkedhetik fölötte? — KI kell tehát a jegyzői hivatalt a tanitóitól végképen
képtelen.
^\'¦¦^Söi^elt^és szoros érteményben-vett ^ ^|l^,erkölcsjéllein. birtokába csak az jut-•* ¦ jWK«*ife fár»4"*n\' szeret, fáradtság, szün--. 4tlet.wnnkágaág nélkül néptanítót, népne-\' mtit t/iiiiilni réRzemról nem tndok, vallván ; nézetet, hogr^valamlBtá jó pap-holtig «i|l,^ügy a jó népnevelő is holtig fexaoó-«. , pojdogitasánok minden lehető jó
. ínbiljhaDi eszközlésén. A népnevelői hivatal —\' " ¦ ágy minta papi \' szent. Jdert mind. "IratMnék azon kell lennie, hogy a népet tö-_ ké_^ tekintetében Istenhez minél hasonlóbbá - fejfe^Azért is, ,ha valaki hivatást nem érez -tMCil\'n-i —i szent hivatal betöltésére, — tegye le az igát, ha talán már vállaira vette ^¦víünt/mert különben a furdaló lelkiismeret 1 J^íszos\'szcmfedélt vonaud életére.
jttV^.tanltó, mindannak daczára, hogy tanitii tudatlan : az oktatásra való elóké-.^zittéabea,!* turyazutz, \'mert aki ifja korát > tzafejá°l»lWéfbe«,\'—zomianulátban Ülté - \'fl PiSPltSÁ"lorát is akként "akarja olhé-.\'Terai,;l» p«iiguiind»x»lUl elöli ar kéazlllni, ; tafltf^srerintlull is, természetesen folyton szorgalomra Tan szüksége. Ez pedig népta-nitóinknál TajnU nagyszerű- tünemény, csak -.at,ialytniispi tapasztalás bizonyítja. — Ha sypcaaitó\' anayi tadojaánynyal bir, hogy aVltrfiirnléiiie nincs szüksége, beavatván ma-. táfcímár régebben a nevelés módjába, de e Mellett még egy más — mint szokásos — á;^eg»fil hivatalban kell eljárnia, ugyan fjS>^tl^eU-k«Uókéncn mindakettónek? — ;\'A^snaadjaji azentirat, hogy : .két urnák ,0 qejai ni i u nem lehet szolgálni.* — Hogy a; . , ,l»a)tófataa\'k igaza van, Itt látjuk leginkább _r JejejjalóeítTa. Mert^hogy a néptanítónak mKm^ ragy\'máaikjhiTataUt keU ekép it>sm|naliili, az matatja,.tmiazerlnt több ~ .\'JaBsv noeldvtli snrgós Intők teljesitete ,-viflsnaUiia k jegyzdtot,\' sí ennek nugff-
metszenil mert míg ezt nem tesszük, addig egy a népnevelés hátrányára szolgáló métely fog rágódni testünkön, melynek következményei igen-igen károsak. — Ugyanezt mondhatjuk ott is, hol a tanító gazdászattal foglalkozik. Néptanítói, s gazdászati hivatal egymással homlokegyenest ellenkeznek; — Tniért ÍB egy személy vállain a kettő nem nehezedhetik. Mig ezeken itoetryn jnrifvn nem leend, addig népifjuaágnnk kellő tanítás hiányát szenvedne, tudatlanság s erkölcstelenség rabigája alatt fog görnyedni.
Az alkalmatlan népnevelőket mellőzni s helyöket uj és alkalmas egyénekkel tölteni csak ngy lehet, — ha bírunk elég szánra oly Intézetekkel, inelyok nemzetünk bot-dogitására népneveidéket képeznek. — Egy-két tizeddel ezelőtt belátták -már elóbbkelóink ezek—fentosságát,-
követve a külföld e tekintetbeni példáját, számos képezdét létesítenek. & mindez ész-szerüleg történt; mert ha bírunk siketnémák, vakok és árvák intézeteivel, melyekből csak egyesekre háramlik a boldogitás kenyeréből valami, miért no hirnánk képezdékkel, melyéknek az egész nemzet élvezi gyümölcseit Mindezek után két dologról akarunk még szólani, hogy feladatunkat kellőleg .megoldhassuk. S e kettő egyike a néptanító nélkü. lözhetlen kellékeit, másika pedig a módot akarja gyenge tehetségünk szerint értelmezni, azon módot, melylycl népiskoláinkban szokásos, — vagy nyitás következtében felveendő tudományokat tárgyalni kell.--
(Folyt kov.)
SZERÉNYT ENDRE LAJ08,
Kérdéielr,,
melyeket a aenadö megvitaláta vA/ctl á m. Mr. píntOgymimttér által SssahícM tzakhizotlmimj (enqitüte) egyu uaífSrfiai-hbi, tettüktekhm ét egyletetítta inlézend&k-nék határötoH.
nrl (élesztő edény és mellékedények nélkül) hagy a szeszfőzőnek kisebbszerü fenakadások közbejöttével is, elegendő ideje jusson megadóztatott czefrejének a fennálló szeszadó törvény által megszabott erjtartam alatt könnyen lehető kifözéséte í
Azon H7w»rffl7ilélTfl nézve, melyekben a
- b. kérdenek
azon naqyobbnerü atafóíáÜc izempontjd-bói, Hülyékben a cuftt-BtjeBiím aánt edények üuzee űrtartalma legalább is 30 akó\', St felgyirtőUra "tiitttartalnm anyago-katj ». m. .* ktíkoriddt, gabonanemüekot, burgonyát és hüvelye* veteményeket, topábbá répát vagy cztikor - üledéket használnak.
\'(r«lf talic)
.37. A főzőkészülék űrtartalmának (ideértve mind a főzőüstít a) a czefre-mclegitó-vel együtt; b) á czefremelegítő nélkül) mi-\' csoda arányban kell állani, ai erjesztő kidaki teljes. Ártartalmához, ha m p. o. 100 akó.
főzőkészülékek túllépik ezen arányt, nem kellene^ a felesleget is megadóztatni, még pedig akképen, hogy ezen felesleg az adó alá veendő crjürtartalomba beazámitassék?
Vagy az adóátalányozás alapjául az erjesztő és élesztiLodények összes ürtartal^ mán kivúl jövó/e a főzőkészülékek (mind a két főzőüst és czefremelegítő) összes ür-"^•táTmá is lélveendolenne-e s mik épen?
38. Mind azon mellékedények összes űrtartalmából, melyek a még nem savanyu czefre s különféle nyers anyagok befogadására a ezerre beélesztése t. i. az erjesztő .szerreli bekeverése előtt rendeltetvék a nd-lyenek a keverd kádak, élesztő keverő edények, kőtő l>árkJWTugzókádai (knkoricza és répáiénál), flBő edények (knkorícza, árpa. malálannWtayvégettVlQO akós, ado-köteles ürtartalnrd erjesztő kádhoz százalékban arányítva, mennyi lenne adómentessé teendő:
a) az adóátalányozás mostani alapjának megtartása mellett (mely csak az élesztő czefre és erjesztő edények űrtartalmára szorítkozik) ;
b) az adóátaláQyozás alapjának kiterjesztése mellett t. i. a mostani alaphoz a főzőkészülékek, n. m. a két üst és czefremelegitó üi-tartahnának hozzá-számltása következtében, és pedig:
Tekintettel mind a különféle nyers anya-
flnlrra, mim! a hphnflTBlpt módján^ ligy hngy
csak a mutatkozandó felesleg vétetnék fel az adóköteles űrtartalomba?
39. A mostani 6 krnyi adó, szeszlángfo-konkint, a szeszgyártás fejlődéséhez s a bei-fogyasztási viszonyokhoz van-e mérve? s az összes add (6 krral) visszatérítésének elvéhez minden körülmény közt kell-e ragasz-
[kodni?
40. Megengedhető-e, hogy jövedéki bün-; telisek esetében a szeszfőzde-tulajdonos bérlője Irányában kezességet legyen köteles vállalni?
41. Hány bécsi máfcsa gabnadaráből lesz annyi czefrekeverék, a mennyi teljes 100 akónyi erjür megtöltésére kívántatik? s mennyi esik abból a tulajdonképeni czefrére, és mennyi az élesztőre?
(Vegyes anyagok használatánál ezen mennyiség bécsi mázsákban és fontokban, ngy szintén csiramalátánál (Orünmalz) -az erre fordított árpamennyiség sólya mindenik anyagra nézve külön kifejezendő,) . ¦ 42. Hány bécsi mázsa száraz árpából lesz egybe^inazsacsirttialátascgy bécsi mázsa izárasaaláU?
lUASÉJJSTEIN k V\'OOLEX. |Stattairtkaa: SACHSE&TáRSA
. 43. Teljes 100 akónyi erjür ine«í«»éa*r«\' ^ megkívántató czefrekevérékhez, háayWczt mázsa mosott burgonya szükséges, agyaszn-tén beélesztés végett hány bécsi atázm tigy font gabnadora és maláta? (a eairazaaláta _^ árpasülyban kifejezve.)
-44. Önök viaékon minó^ajta-bugBaTyit-^—-használnak szeszíazésre s át\'ftgbfn nu ásnák keményítő tartalma?
45. Teljes 100 akónyi erjür megtoltéséfe elegendő mefnakeieiékhez hány hec>t^i«aalz> ezukorüledák kívántatik, sűrűséget a Beao-mé-féle fokmérő szerint fejezveJo^ dgyjziat- _ tén beélesztés végett, hány bécsi mázas vagy font gabnadara és maláta ?
46. Ügy szintén hány bécsi mázsa nyara répa kívántatik azon lémennyiség nlniljtla-aára, mely teljes 100 akónyi erjür megtöltésén; elegendő ? - ¦_.__
47. A czefrekeverés és helmdvelM tekÍBr tetében mini mód használtatik a mefateTcaatt kttlünbozó nyers anyagok ntrtiit? % a»t»Bi— temek el egynuSstai ?\' \' \' _j__L
48. A, különböző nyers anyagok aa te-----
kisebb idő alatt erjednek valósággal eB? *I ezen különböző nyers anyagok erjtartaau mind arányban áU-egyniz^hoz ?
49. Egy bécsi mázsa knkoricza, gaboaav, árpadarából, burgonyából, etatmrűfedtthea . és répából hány foknyi m Wsz (akár a lOOfoknnivatalos, akár a 40 folrn Wagner- \' féle szeszlángméró szerint)? él mennyi az átlagos szesznyeremény aJtetántzokáaaa, de pontosan megjelelendő vegyületekből ? (a feleletben ki legyen téve, hogy acsiraauláta— (árpasülyban) bele vaore számítva a nyers anyagba ?)
60. Az erjesztőkád teljes IrrtarUhaulbol
(»z éteatő- ér -meUékedények nTtartalsaát— bele nem értve) akőnkint hány foknyi szeat ^ (a 49. kérdés szerint meghatározva) kerll >;: tehát ki 48 óra alatt kakoriexa, gaboa, bft^s burgonya és répa oefrekevereknél, és ttl~ óra leforgása alatt cznkornledék l ufirkeia- ¦¦ réknél?
51. Hivatalos cznkorraéró szerint háav/ fok cznkortartalniat mutat a czejreakkar, t\\ mint beélesztetott? és la^nyH-nidon lefó- ; résre már elkészült, a ezeteaziyag különbö-zőségéhez képest? a ottíorUrtaltaa kémlelésekor a czefrehőfokát Is feljegyezvén.
62.rA legközelebblnnlt ÍOÍTI alatt átlag s évenHnt mennyibe1** ejjr fokszesz előallitása (a 40 foka \'Vv\'agwr-flU -fokmérő szerint) tekintettel a feHoiatgott \' nyers anyagok kül&nféleségéra iwmmí&íi fózde minőségére? hogy t. L liliiliawl jgrf vagy pedig mezőgmidasági? \' ^^"^ Nevezetesen : r •, - ; * ,.
»)Moy kTajezirlk, y^iMÚJMJLÁ
be,u#ffü? \' ^WÉ
bjamonkabér? TlJS\'ag
^»SilM.bí^<r»yiI kiüt h» B OMtfffflljjal í
\'> .\'!MiME«n fiiLpbat
idoiglonMon tanítói alkolmagteui kiraTg p»jjif birlukjla, vagy a tanítói itllQfnaraal dlvüraseby jutóit torülotün gy ü m 51 c»fo-i»k o Ut 4Hft ?3 kczoL -_ _ _ ri versenyzés !dDJo"dvonkint~wepteni»,or\' hű,-
. «. Vdtoi» muij, «... ! ^r^s^^3;s
ktiuuk iraflball6bbJeIéDtáaí üirtuíik. lima iráabeli jólmltkcsulioz ¦Hatolandó : "
..... -• ,n,i.c nlatti ki \'
- . „„ _Jb6* helyzetben Ttfnak i
Kidék.melyck B Bzcszadót a fennálló tflrvóny .alapján, szabad kiogyezkodés-titján vngj ár-szérint fizetik? és kiYánatos vtitaw!
--Jelenleg érvényes határozatokat megváltoztatni? és minó,kulön0s vjszpnyoMönnének itt
téunto«)fíi*(t»H^;•] i\'F.\\ r> i >¦¦¦¦--
54. A szcszadófizetés ezen módja átalá-«1«aVWWn5sen pedig "azáltal, hogy az adóív kMUtaLVM\' adóját vagy kiegyezés ntján, • rxigj-*z árszabás szerint fizetheti, — nem i.rtktaiwl-e-citfo ¦ adófirttótro egyenetlen
\' T^BT jSgycnlö adóátalányozási alapokon "ívugyé kényraeritett adómeirváltás, nem ^aJi^ellie-e meg inkább á kincstár szintúgy, ^-j^ptía^iJelek erdőkéinek? s ezen alapegyen-íiüaégnem volna-e azáltal elérhető hogy a 7"ííjbújtstík töltési és termelési képességük ¦ ^jttejjnt iosztályoztatninak, b á szesznyerc-aéuy a, feldolgosando nyers anyagek-nemo jxennt mrgállaplt"*. számokban fejeztet-
--¦iáki? \' " -
i^lamegyel gazdasági egyélű- r sülét
\'MMiiM«n4beIi éri ooztiiudijt alapit azon mitókTéaérti, kik a községi faiskolák kezeíesé-bun, s ezzel üazvekapcsolva a tanuló ifjúságnak
_e túrom ct"lB,or^ -oktatásában magokat ki-
—v1 \' " tüntetik.
"\'!Ai első rendű ösztöndíj 0 darab arány, a II-sorfreád\'fl 3 darab arany, * IlI-mad rendű egy gyümölcsfa ncnicsítcsi készület, mely áll egy
I »r\'.. A versenyző ki terül elének pontos kimutató**, határozottan leírva egyszersmind u tttlaj minőségét három l,áb mélységig,, ugy a fekvést, s azt is, mióta van kuzŰLku alatt, b mikép kezeltetik?
•>-or. Hogkivántatik aa iskolában lévÖ c*e-metóknak Bsámszeríntí berantatasa, a gyümfíln-Boiuokűek külön rovatokban, a válfajonkinti elÖBurulisivnl. Pontosan kitee&dS a csomuták-nok kora, a oDmesités ideje és módja,
A veraonyltfl (Uönyére Biolgál, — ha a kaiot alaprajzban bomatatja, a gyümölcsfa tonytiiz-tfcrt* azolgiilij terOlotDok boosztiaát, ax ügyes táblákat, ezokbon a csemeték ültetési sirat szabatosan kijelelve.
íl-or. Mind exen össndrisok, és kimutatisok a bulybeli lulkéai, és a gazdasági egyesülésiek legközelebb Iáid két tagja által igaiolandók,
hitelaiiendflk-—.___——
A nemesitéabax megkívántató oltó- ágak — a a mennyire- kerül — anya Ük ia minden egyes községi faiskola számára az egyesület kertjéből ingyen fognak kiszolgaltain!, de megkivántitík, hogy ezeknek kinyerése végett as illeti néptanító évenkint, deasember hó végéig az egyesület kertészeti szakosztályának elnökénél Árvay írtnia iirnál Z.-Eg^rtzógen kérését bejelcotse, éí\'határozottan kijelölje, hány, s mind alany jön nemesítés a\\A.1
A zalaegerszegi központi kertben a nemesi-tési, és egyóbb ^unkJjatokat bár mikor mindönki megtekintheti, s kívánatra az egyesület kertésze gyakorlati oktatást nyajtani köteleztetik.
„ Aa eÓMOlet alelnökénél SeÜyaj Laidá.w-J ! Ims OftWn-\'— ]»o»ta állomás — awptem^Ji\'o^ nap 10-ig beérkezett vononysen jelontkezésDk a molldjflk csatolt kimutatásokkal együtt azon hónap végévol a kortúazoti adkoakaiybtn átté-
i^SrÜMÍk: ^Utja.\'^tfebí^:kjkl tag13lttl il w akolífe iaDakkeseHí t^^yntvéiira^Dsi^ngiJakit, ói dj< ,
levMekTet kíoaitj* eljánUáról >lentéeét a Kókfo
IciadoU pályázati irományokkal egyetemben táblás jegyzék ntcHotraz egyesülőt elníikéhez bemutatja, mely jelentés a lagközelobbi ogye* gttleti knegyUle>ben felülvasant^ó, s a levéltárban mellekleteivel egyfitt\'^ íenntartantl^-f\' — a pályázatot, és jntalmazott néptanítók nSvsora
.pudig^a inegyi**} ¦ bemutatandó, hogy nkép a Bzorgalmas, ugy a hanyag néptanitúk ís t\\ fölügyelő\' hatáság tudomására Jussanak. 1
Hasonlítói Osztftadijak alapíttatnak a\'gyümölcsfa tonyosziési tan ulmány ukban kitűnt tanuló ifjúság részérő is, és pedig uz ogtUz nit> gyére tizenkét rendbeli.
A három leguWí : _egy-egy darab ezüat két forintos, az ezek után következő három : egy-egy darab ezüst egy forintos, a többi hat: egy-egy darab ezüst haszos.
Az e részbeni vizsga iWonkint július közepétől augustus végéig terjedő idóazukbun, a kus-aégi faiskolában, ¦ mindenkor az illető lelkész és a gazdasági egvesülatnok logköJolebb lakó kót tagja jelenlétében éó hozzájárulásával tartandó, kik is a magokat kitiintutott tanulókat a kertészeti szakosztályhoz intfeendö jelentősükben megnevezni, e átnljábun a vizsgának egész folyamát, oredtnén-yét leirni fugjdk.
A vizagának napja előre mughatározundú, az illető lelkésznek, az cgyezoiot io^krFeetuttb~lúkór
"kélta^ánok, de a kertészeti szakosztály ulno-
Ttáoek is jókor bejelentendő, hogy szükség és lehetőség esetében a szakosztály ifl küldötte által, hogy a vizsgában rés/t vehessen.
A lannlók éa a néptanítók díjazása egyszerre történik, s
A dijak mindenktír ax egyesület egyik elnöke, — vagy ha távolság miatt oz nehézséggel járna, — az egyesületnek a jutalmazutlak-üoz Jegközelebb lakó -tág tagja és az illető ít kész által, — a községi eiSljáiwág s a tanuló ifjúság jelenlétében —kiV.lxjsitcnuők.
Ezen szabályok nyomuitósbaii a megyebeli minden egyes- községnek közhírré tétel, a ncp-tnnUriknak pedig tudomás éa a tanodában uyü-
ntJán|mogküídijiqék, szaklapok utján is terjesztetaekl
Ax laGS^Eérlain már közhírré tett éa ital-Si^njmndaK^&yn. szélé hirdetmény a\'t érre atog^b^sriaMj>aF nyittatik meg, miszerint a pil W.^fóldiiinrelésí, ipar és kexuskodelmi mi-|Á*tlriumnak azám alatt, — «¦ egye-\'
MŰet:#ondeIlbii^alá bocsátott — kegyes ado, ;íűáiiya tűvőtkratébon; a községi faiskoUk nü-veléaéuon,.:— do különösen a tanulóiljakajlka gyumölcs-teayéaztes éa nemesiteabeni oktatásá-bau ihagukat kitüntetett néptanítók, községi bírák vagy lelkészük részérő e f. 18QÚ-ik évre, három vorsonydij tüzetett ki, jolesen : 100 forintban, 2-ik és 3-ik 5(1—50 frlban. \'
Ezekon felül nagyságos és főtisztelendő Tol-lidn Ede umak ajiópiskolai iiövandékok jotel* .aaáiáBárn adamAivyozott 10 dafib ezüst 2 frtoa, uzea évbeu is, gj-umiílcs-nemesítosben ügyessé-get tanúsított iskolai növendékük között fug kioaztatni.
Kelt Z.-EgcrszGgon, 1860. jun, havában. \\ zalamegyoi gazdasági egyesület megbizásAból 8ALKOVICS KÁWSÍLy, egyleti titkári\'
Heti szemle.
Julius 3-án 1S69.
(Bfi.) A puatvdros! lánydrvahá.i építése 12-J,19ó frtba kerül. — Türr István oirszoripí konstantinápolyi nagykövetnek van kaazémeVre.
— A magyar-fiumei hajógyárban napoDkÜit Ö50Jnunká8_dolgozik. Saes.cajitojTyijaaWr pelyas megnyitását nov. livre haln«ztoitáJt;.,s--Sbámyl, a híres cserkeszvezér ÍÍoBs^iitÍJlá-polyban van. — Qhyczy Kálmán \' Ük aotonp-mikut egyházi képviselőségre] lemoníott. -1-Mondják, hogy 2 krajexáros postajagyek1 bocsa ttatnik ki, melyen nyílt rövid Üzeaeteket lehető* az egész birodalomban azétkUldesu. ~r-Ikiaton-Füreden Erdélyi Náczi zenekar*, működik Bzegedről. — l\'ctőfi költmnenyéihez Székely és Lotz fe&teszeink illustratiók tószi-
04ztrák-magyar állam hadseregének sxUksézkjte
1870-re 78 millió és egy százaz&r torintb^ ili.
— Magyarországon jelenleg 902,739 követri-laszté polgárnőit összeírva. — Kovács Zrigtb, pécsi püspök aug. 15-én sxantoltettk fid EktbnS
TÁSCZA.
Volnék,
Ifid- -
iz r
\' Tblitlk\'«Ostai tmvaritoi
A>. ut kellsm» Illatát iwA leófwtái [elírni
D« csak ájr/, k> M k rAssim. -Kátu hattVá\'Tolna ; .:Li.«ssU)i laatdaimbsB,-y«l » m\\Í osskilaa.
. YalntUc bár mohMi slrlisratst, . SDJjftdS ¦irhalom, lfdrni artéukliir aliiieráns; Kwerv. *• fiJdaW
1 >De cnSt\'igf, hu as éa rissám ,7-,ttás|á Rjmai nlna,
--Éa reám h jolaa.
HMUliii\'.ir IthrdlM ^rfCT, . . . .
«íeV> 1 *"rf^Os*«akárir.has* in riattai
lC-,r* v féTeii iS k. iftnBs,
— \'KH*fjB«lrtl ksbelraien -, \'iQjfakran BívgplhsnBo.
KOVÁCS KAltOLY.
ttflrtónot, Andor, és> . * Ej it^ri^gosoknlbii Andornak azA-itvo, kü-
mut&tni, meghazudtolok szemei, melyek hivea tükrözték vissza lelke viharos állapotát
Midőn észrevette, mily érzékenyen hatottak, szavai, csak ham ai megbánta kíméletlenségét OvÖngéden simult Mathildhtwt, ki«mt mergíagva^
-mereven tokintett szemei kosé.
— Engedj vakon hódoló rabszolgaként lábaidhoz csúsznom, onnan egy sóvár tekintetet vethetni augyuli urezodra, hogy megrabolhassam Isteni szemeidnek csillagtüxát, — melylyel ápolhassam szivemnek egyedül s örökre érted égő szerelmi lángját.
Lázas remegés borítá el ajkait. Szótlan maradt, de szemei elárulták, mit ajkai nem birtok szinrehozni.
Mathild elpirult Kis kezét, mely a harmatot megszégyenité, homlokára emelte s kimöndhitt-lan bájjal sinaítá hátra szőke fürtjeit. Hírtelen, mint ki veszélyes mámorból józannlva ki, menekülni óhajt, ugrott fel a színdarabról, a magát Andor marasztaló kezeiből kitépve, mielőtt ez magához térhetett volna, veié magit lovára és egy .Iöten vdedM-dal elvágtatott
Andor maga maradt — Fájdalmasan kapott hajába.
— Oh ón gyávoj én együgyű, nem bírom lo-gyüxni e merevítő rottogéet? — nyögé, önmagát gúnyolva, n mint Őrült bámult maga ele; azután lnrtelen távozott
A fölhevült képsolom ingerült szülemenyei, nem ogyszor tónkra teszik a aaay- Bomesebb^ar-. zolmoit -
Andor.elején játéknak vette szóróimét, ¦ leg-feljobb-cgy-egy cnlokoa kaland kodvoért tartn Oaszejiivutelukut Mathilddal, legalább ezt akarta magával-elhitotní; — de mennyiro volt ez igaz, . azonnal láthatjuk, ha ogy pUUnntot vetünk a szivébe.
Andor az élet- színpadán nagyon konui bu-• ero\'jero volt uUlva. Környezőiben elég nlkulina : volt okulni, tapaastalhatván, mire jut egy ht\\U\\\\
szív, ha Indulata fékoí nagyon korán tépotnek
azét - ¦¦¦ int-:-
¦í A z élőt tengere nagyon vászna. Számos órvény : meKüt^ még tfibb szirt lappang kdtns fenekén.
K^toa fonókén? mi ez? Kétesnek mondom, í mert nem sokan morültok-o el, kikl hübilr iiá-; gyoa disxteloo ^s homályos tolt tíetöfc ólja, —" | mégis fönysó^t tollak\'olmsrüloaök bolyéit, tMiertr-MW^drzököUtín bámalíük nom.birüllc •;jöW)*n fölfogni.1-^ öb omGöriségl ilitlcür J"ogMi jisasiÍB todni, jnUt btmnlní és1tirhojlaini7 ]fig3u».LIgnn^aohaXoi Xatumod.^. iVftr\'- • — ~ az élnt tongoWnekiXonekó, mért nom
sokan buktak-e abbsi ¦yomUlanai, — dacaira,
¦ogy IwUjejOkben á felvj^gwwdott létŰÜyája lobogott.
Vak" végzetT-Ju ttCngyan te vezeted a világ forgását, ugy opexájtasd magad ; mert Phoiton-ként-negtcaak leperzseled szivünket r^ajunT^ de gyökerestől kiforgatsz bennünket
Andor szivét azonban, ugy a szjnvedélyok viliarától, mint os elfajult romlottság tökélyei-tői megőriző. Nem tartozott ő azok. közé, kik nyegle pnhálkodásban és örökös aemmitavesben lelik födi vöket í sőt férfias bátorság, — urély s egész az Önfeláldozásig nemes részvét omber-társaí balsorsában tevék főbb vonásait jellemének. — Mindezeket azonban messze tűi haladta lovagíosságs.
Mindezen vonásokat majd elsötétítő rajongó kapkodása az eszményi után. - E tekintetben nem bírt önállóságra vergődni; pedig ez lényeges befolyással bírt, ugy kül-, mint b*lvilágára. Életútja e részben el vala távnsztve, de szíve romlatlan volt
Ésa\'anv sserélemre van teremtve. Amely szív nem képei faárétól, fbkonkint meghidegüli a világ iránt togékonytalan lesz. Bizonyos neme az érzéketlen elkibultaignak fogja el, — hogy lassankint egészen a ridegség és hideg fásultság kergével vonja be. A szív meghal.
A szerelem az, mi a szível villanyos mozgásban, jótékony mükOdéaben tartja, életmenetét rendezi, tulcaapongiaait a józanság határain, — lekötő batalmáral korlátolja. — Hol a szív szo-relmaví»tsw aa.egyen életét, ott aa élet áldásos g iiiagaa rendoltetéténok megfelel.
J)o a szerelem kúszónövény, moly csakhamar .felfut a míg indája támpontot ér, rendesen nő; de ha magasabbra nyúlott mint karója^ a mindinkább hosszabbodó szár ösazu-visezflkuszálódik, -a kaszált növény csomó öl fogja alsó részétől & nap éltető* fényét s az csalshamar elfonnyad. ;, Ki azonban annyira szerel, mint Andor, ós oly igazin, — szerelmét könnyen a márséklot korlátai között tarthatja.
A táj b a lenyugvó nap egyikét nyujtá azon képeknek, molyok miuicaak ogy ábrándos ifjúra, db ogy higgadtan gondolkozó férfiura is megragadó hatást gyakorolnak. - - > Egy nom épen magos, de tőlünk szemközt\' fekvő oldalán meredek sziklán állunk. Egészen ormán UrogszorU mélyed éa van, moly fulott ro-:mbk faragiau fbhár márványkoresat áll, örelr ]ÍpfassJ l .Bd.*aa." . ---t ir-í.r r;¦¦ J2 korowtorpdfl^í, yagyii a vole-egybaktítOtt mondát driaWJuflühliJlathüd, - -, . - ¦-J Ö a koroWttó^ JoJjbjfcTjlfllA iörMnoüit- csak rmifit egyawrtíai^inÓH tnondátlaniftrte/mólybea « sseroitoaéüon Udzsa magát a szirt fokról, hol jelenleg * kereaxt áll, a hullámokba ölo. Do ki-
volt a\'szerenesótlen leányka a miért Ite^ajvfl-kossá, azt Mathild oiak sejté. Andort, vJE^**-szik, közelebbről érdekelte ez emlék; e* okba-hatta e keserű gúnyt, melylyel Mathild azavA
A szikla alatt tó hullámzik, egyhangú,;íoc»- . cunásaival zavarva a csendet A tóból, mistegy\' szirt folytatiaii merednék elő a ícgnrult\' aztk& darabok*. A túlsó parton magas, erdős orzsok-omelkednok, — melyek a leflyagvó aap ksbeV fényében úsznak, viaszatüjki^iödvéa a miattgy végtolenaégbe nytijtóxkodvin a tó be>ej^batt. • mint a redősödő huHámokjoeg-megínditjak M képökot Balra elláthatlan nádas nyoKk el, — melyből elocsendül a bivalycaorda koiaxopia\\ majd a dobosgem bombölése s a haláaao golyé kol^peiése tóttik be a léget, végig futvairaító hosszán s sokazoroaan viazbangozva as eadfik mélyéből.
A tó felületén szorosan ahulUmoktazUpalvsy egy hjűiszcsolnak sikamlótt tova, ide-oda «&* kálva, s nem halászni, — de valamit szosbbmI tartani, vagy kerosni táiszoti. \'
Egy vadászkürt caengő hangja, fehszve. aa erdők vnuliangját, megváltoztatá útját Á jéal leirt meredek sziklától jobbra csekély öblötké^ pezett a tó, — melybe a ku jármű ügyeién repült be. !
Ak öböl partján ferfiu joleet mnjr Irintlr azonban az est homályában csak k^t^Hulai) bírjuk kivonni. Fugyvorut vadiazkürtjjét a> eaólnakba rakta. * \\ "*,*".; 1 J ¦
— Még ma otthon kell kmounk, íJánotr1-^ hangoatak felénk szavai, melyekot tlastán\'40* bottünk a beállott csöndben, y ¦. :,. -i,.-;:
— Az bajosan losx meg, língyaigoa.itp,,\'..,
— Dobóin akarom -r- vágott Kovesenkfix^cv A Jánosnak szólított csolnaVos netri tilaszoU,
vagy neiB látá tanácsosnak, allén ve lést tennh vagy épen haszontalannak. >. ¦ i - >!>.": »
— Itt van másik öltönyöm V — kérdé;.i» férfiú. . . ....... y...:¦!.:..,
— Igon, Itt, —> volt a rbvid válan..\'tf^a.u<\'
— Ugy nora negyünk haza —.raonn pilla-\' natnyi goitdolkottáa után, és öltönyt¦tÉtmCV\'^1.
A kövotkexő pillanatban ilaa sikolyláa, irtlijal podig hangos sogély-kiáltás hMígoottiAi,— folál. Ezt -lódobogás éa a legvadabb köreté... , 4:i
i A\'férfiú nem gondolkozott, — banBfa iazön hetyro/nonfisn a\'fegi]y-klá1táat \' Midén a-inoredok aalfláro ;ért,i egyeneaoo; a "bktoa haJáivtackAI -rfi^vftl.ntgadva-a-felájultW
\\ (Folyt. k$i.y" ,
VKRllAS GYULA.
a*iUd
«4T 3»
i laOBllfcsJH^"^trlYC\'**-J-1" H^n tt] festő. ~ VókoTÍch:Sól}A \'Fiamébon van. — A kelet-rtr«U. cooiKliÜo május elején Cochin-ChinAban volt -—ÖT. Károlyi -Alajos\' ponti palotájában egy oly tisauelyl\'TWf ntoljr U uzht frtbakorült
— \'A Irodai ortzághái bárom emeletessé épül.
— Bécsbe várják & portugál király nejét, Viktor Em*b.ul kirily leányát — Franczinország eV Algírba kfiJdŐftdő nyomtatvány b árumustrákért 2y, Uttaí 6 kr. fizettetik július l-ia 4totb**} szerződés alapján.
f Hirek.
3 — Nagy-Kanizsáról több polgár Bö-l axörraénvi László síremlékére 20 forintot kül-- dtítt, tn*íy toazeg gyüjtóa utján fizettetett, í — Mefchivis. A „Vasmegyei DeákkQr-
tagjai tinzttdeltül felkeretnek ai iránt hogy a \' folyó é. július ^-ón reggeli 9 órakor, a megyei
bitottmányi gyűlést megelőzőleg, a „Szarvaa"-] hoz dimiett vendéglő nagytorcnuíbun tartandó 9 kftsgyftlétfa - >- ptirt- aürgoa érdekében minél
¦ hathelyen, 1869.janiufl \\U. Aa elnökség.
— A megyei gazdasági egyesület július h& 4-en reggeli^lO órakor Szombathelyen a megyeház nagy teremében közgyűlést fog tartanig Hághy Mihály ,« egylet alelnöke.
— A nagykanizsai főtéri Kiss iéle biz előfí tátongott árok befedése teljesíttetett
— Zalamegy el oknyomozó történelmi távolát szervezése van- kilátásba helyezve, üdvözöljük! a történeti nevezetességben oly gazdag megyét, mint Zala, régen megillette volna íly életre való egyesület szervezése és mukjklésc.
•t-*3iztos forrásból bálijuk hogy a csurgói jele*, dalárda az drsaágoi pártoskodáa áldozata letti.a feloszlott, és most két dalárda akar lüte-sulctt aa egy meghalt után; bej- de tsmeretes-ánTtt. a körülmény, hogy két csecsemő oem ér fel egy UpasxUUtban gazdag éltesebbel.
0 ám aratást Szombathelyen ra vidékén megkezdették s már minden irányban látni lehat s kepéket, termésünk a középszerűnél jobb, .á szülő is ígen szépen mutatkozik, t. ha jégverés ncurteazl tüukra, -ngy a taván\' termésűéi szinte-tÖbKhordé töltetik meg. A burgonya és kuko-ricxsv pedig oly gyönyörűen mutatkozik, — miszerint alapos okunk van hinni, bogy várakozásunk felett jutaJmazandja a gazda fáradtságát
*>.Hágyar-pzinésaet Tegnap, azaz jiiiiftti,2ff5n vegzűdGtt be az első bérlet, s újra ti eE^dáara kimét bériek nyittatik. Óhajtandó\' Tolzz^afrogy a^waffasftrta értelmébenJrieY^rzn-\'
lattBáegcs pártfogásban részesüljön. Színész-; nőink között művésznők ia vannak,- kik a fcO- ¦ Bönség kedvonezoivé lettek, úgyannyira, hogy előkelőbb\'házainkhoz vundégekül ia meghívat?* nak, a drámai száropukbon oltó helyűt foglal eí a szí&készUltségtt Philippovicané,— mit mond- : junkTNóméthybéről, o színpadi jícrpetum mo-bilérÖl, kinek tninduu tagja mozog, — mindenU izmával kifejezést ad szavainak a lelket Önt\'; | belé; — Váradi Antóniát, a kedves kis alakótr" Örömmel szemléljük a színpadon mind drámai," mind népszínmű és vígjátékokban, — azonban habár hamis szemei igézők ia, a liamU hangot nem szeretjük, mit alkalmunk vult egyik énekében hallani. Szontgyiirgyiné, kedvonez csalogányunk bntnguakedik, 8 mégisnom tudjllk,ki kónyszeritésóbJ! lopott fe! kedden BFortunkc! dalá-°bán boküfitt nvnkknl, — szintű sajnáltuk szegényt Kecskéuné híres vén asszony egyiránt,
— A koHztliolyi orsz. gazdasági fölsőbb tanintézet hnllgatói közül többen, — kik folyó tanév végén (Julin* hó 31-én) gazd. tanolmá-nyaikat befejezik, alkalmazást kereanck. AIóI-irt igazgatóság minden ez ügy ben i közvetítésre készségesen ajánlkozik. — Keszthely, 1869. évi június hó 20-án. — A keszthelyi orsz. gazd. felsőbb tanintézet igazgatósága.
— Nyilvános köszönet Alólirt igazgatóság kötelezve érzi magát ez utón is hálás köszönetet kifejezni: Székesfehérvár és Veszprém t polgárainak, a kisbéri éa bábolnai államjavak igazgatóságainak, a veszprémi püspöki uradalmak jószágkormányának, a veszprémi káptalani és nagyvázsonyi uradalmak intézö-Bégeinek, a zirczi főtiszt apátságnak, a bala-tonitiredi furdö-ignzgatúaágnak, a balatoni göi-hajótársulnt elnöksteének, és a déli cs. kir, sznbadalm&xott vaspáiyatársu latnak, azon bzí-vélyei fogadtatás-, illetőleg hathatós támogatásért, melyben a keszthelyi orez. gazd. felsőbb tanintézet tanári kara és hallgatói a f. hó Ö tél 13-ig rendezett gazdasági kirándulás alkalmával a fent tisztelt varosok, társulatok és igazgatóságok által oly előzékeny és hazafiúi módon támogattattak. — Keszthely, Í8ti0-tk évi jun. hó 16-án, — A keszthelyi orsz. gazd. felsőbb tanintézet igazgatósága.
— Hirszerlnt » N,-Kanizsáról a pályaudvarba vezető utaknak az önmegadóztatás elvén leendő kiépittetése a minis tórium által engedélyezve van. Eszerint tehát ajánljuk az illetők figyelmébe az utkiépitós tervét szakavatott emberekre bizní, a szükséglendő pénzösszegnek megszerzése iránt jókor lépéseket tenni s az árlejtést mielőbb kihirdetni, hogy valahára jár-hatlan állapotban levő közlekedési ut a keres-
kedelomnek éa általában a közlekedésnek át-., adathassák. \'
— Lapunk előbbi számában közlött t. .ni unka társnőnk Majthényi Flóra költeményé- : hon következő sajtóhibák fordultak elő : 6-dÍk szakasz, 1-sö sor : E földre helyett: A földre. 8-ik szakasz, 2-ik sor : szöm helyett t szür. — Ugyanott Ü-ik sor : boaca^gj^jajiblyett: bor-zulgatja. 23-ik szakasz, 3-ik sor : Mint űgyen-kiní helyett: Mind egyenként
Boldogult SŰMEGHY FERENCZ exezképére megrondelést b illetőleg olüfizotóst tettek: Megr- FlMMtl
X. Kovács János ur ivón :
Füzvölgyi iskola.......1 képre 1 frt
NümetszentmiklÓBi iskola . 1 , 1 Homok komaromi iskola . . 1 „ 1 n Nínk János Korpavár. ... 1 „ 1 „ Kovács JánoB Langviz ... 1 „ 1 .
Uodina János Palin.....1 . 1 ,
Zathuroczky Fent Palin . 1 „ 1 , . Aláir^JuipriiiQnnyiaég 164. Befizettetett 25\'2 forint, mely összeg a nagykanizsai takarékpénztárnál befizetve van. — A tiszta jövedelem ft nkanizsai főgymnnsiiunnál léteatendő „Sümoghy Foroncz alapítvány"-ra fordittatik.
Kelt Nagy-Kanixaán juL 3-án 1869.
bAtorfi.
- Egy fklml UkMs l«g*U)>b SasoU^i ^
és néhány földdel Örök áron7 vágyj nagyobb birtok ia liBsOTiháilie krratetík,-— bérmontesj IcVelakl^/ kg stfj|iíiyM MHtM értekezhetni Sa«lmay<A>rt*l «ftM^&ratftt--, „ helyei].. . .u:.. : ¦¦; .\' . \' ~i\\ X ».
— W>xÍ«IHi« JJatt\\\\&j\'rh**»MtoK& könyrnyomdájinsuii^^i^katl^y^^j előnyös fel^éttalek.mellatyVlraAaktJM i ií morét- és képs^tségg^k^ UrnW akár személyesen, akár ievéÜleg i!
Legújabb etomyj^i lifyigytW. fifljW
Kik ezen bajokban sienTodMék) aajv»tkrf>n|a
ezen forrást mogtóaérteni, n^r u atr5^biévBn több rwezOT,-és-o-gyó^szer fcltaláiW 4U
millió egyént gyógyított ki e botegsegbőU Udvari szállító Hoff JAnós ur központi rajttára Karntnerring 11/Bécsben. 5 Bici mirexim T. 18GSI, AWw
mól li! «fet magát nlSadja, mintán a U _
betagiignt jgbb ií Au «xeaTwJU», ¦ »tehs-C e>nlelemin«l merem ul ?1 litui. 15 éti* n«BT*dtwi Mg-
tonoíaii •« «ranjírben ¦ L-]---i-.u__1j_t ^---TfTiM
bau, #»áf/talaasig ét mig k<*Sbb hoixijotl mmiUifH. lumb«n. xácntaLtn eaat«t kiuxnáltan (ti, ml huzaoi |M rolt, miR vigi« sHtlagMup Uttmm «rtuitv« Mtí*m hm-tartiuLhoa \'tgj űgjtt orrxn thai, ki a HatM^s MsSBSB qr^M lflrt Mint bsiuoMierQt sjáaU, u*jwiLwt+.*. Haff-CSCÚaUta qssnéfi ebokolidát sm M«Uu-UbImi ilntán «JoUbetaí»ífbon !» nenrMltam. fíl^^rtlf <f«l|
neboa ocra Intqskixihatfink.
— A .Fnldmive* tirauUt* aUpM«baljait jürGra hoiandjnk.
- Fttllavjnk lapnnk U m o n ka tórán it, hogy becaea dolgGutaikkal beanflakol minél többesflr folkermni Ilivoíkedjcnek.
lojyilt; tér.*)
Egy^ ügyes s jó bizonyítványokkal ellátott férü szakára szolgálatot keres.
— Gombos Bertalan „Erösitö Itala" folyton kapható Wajdita József kereskedésében, használati utasítássá] együtt egy üveg ára 1 frt
— Dr. Pattíson híres .CaÚlWiittája" szinte ehelyütt kapható. Ára nagyobb 70 kr., kisebb 40 kr.
*] L roTSl alaU kOaiöttokM felel8s»4g«t nam «aliai a - 8«ark.
bflegíi^emnek kOretkasG fjogyuli**; minim Ualáu-kironat, minden dobó* malita-aaoeaUU imUÍ mtg ró remet, amely ntia na{K)nta afCihBa jCrt atráfftt\' nyertem, a klaMOTodt totani ím ixirem Bf^npáfat BfCfl, minden amit oreatem itriltoxtatott Iw három kát asJHss \' eféaaaéeea lettem. KOaaS&nm UtcnctDBek « mtgmmUf^ éa ajánlom lalkttameretesen miodeokiaak elSajÖMM:*
Kérem a torabbi ktÜátminyil 18 ftrap; MaUl«-)BW-nstat i tont cbokouUi ¦ 10 dobó a WbImbC, a Ii tíiitelettel Coaa Henrik ts.k.Qr.BattliráarI JUaiéfjo IgaiBaUja. ^
Arak: "Malita-kivonat at-ea****: asr flTaspl^S* cMmagoUaaa] t 6 flrag 3 frt 70, 18 arsa- I írV 98 ÜTog U frt, 68 utíj ?7 frt 80, 1«0 fi\'Sff » Ut \\ -í-Maliu-opésué(f-cjokobldi Kr. 1. afr fant S bt; jtt. IL ogj font 1 írt 60, St fontaát faIXnnt [agraápfa tontnil efj ét ejj negjed (ont. MaiitSr^okoládafSKr cweiemuk laámira ; a blánjx<5 ujataj pOÜaaára tS é> 40 kr. Mell-malita-bonbonj 60 ea 90 kr. "--
A rallini ndrari UalÜa-kivonat atáaaaáft affi» UaUu-eg^aneci-ehakalaáe éa laallta kivonata beaj* booi empia Hoff Janóinál KIrntaerriaf 11-lk asáfa kapbató Beeaben. \'\'^V
Kapható Pcaten Tfirfik Jjsssf fjágfntrtajffí Klrálratcaa 7-ik nám. Lsitnar éa OranwmlnT^-fc-KaaUaán kapbatJ Bownberg J. é* WaHianh J,.^ Bcfavara Adolf-; Roaenberg Faraaca *s Rviekamlfcií C, uraknál \'^S
lteb- juHua W
ZJ Z 3L^E T I - 33!
frt bOkt. ümb 4o fna. 1 tri. BU kr. 40—47 fn».
<0-Lfi5 firi fri « ki. Pa.iuly f«bír S írt 60 Ír! Paisnly, tarka 3 frt 80 kr.Stía* mása. ~ frt kr
TOT
. aaiun i dw-is
Ble* . ngg.- 6 ír. —.
ÍÜ.I U in SO - \'ini t
^famjy Zaairaa t^:tad«SÍtL
It naUtaak-ntiett #15, ía^ér árért, réteük. BtaMtnardner kerMBbbaxar\'merr.U tebúír-voaÁTrUaxt áa Ouuaoraaág fel*, mint nynfSt, MáasitaWac la Halratia falé, fiol cgjTcaaről momentán aaOkaetbf vin, ailsVesarSl. aa anüái nem f«lsl ¦»•L a klránaiaOknaat áa igj a tuasiraak emelkedSaa indokolt - ^ - - - ¦ • ¦\'
Ai árají kStstkssSlaf iaalaltetlek : ;-fna*tf k«4-véz«rl kriatárfk. XAGV^\'aKÍZ^aH, jnUoa 8-án. AliifaaiztriaJ mLrSnkéat. Tsrsásjrsk. U p i « Hi—üTt fonta* 4 frt, 1K> kr. — flV^lHLjfpt 4 \'* a?—fia. 4 frt 70 — kr
fo aa—79 fnl 2 fr. «0 kr. Ti—St) ínL d CL 7» kr — Irpa.««rfr>.7nak, 70—71 fcL 4 fr. — 00 kr. 71—7á kt* 4 frt. 70 kr. ArVa/kBaflwÓE^V «3—*ü fta. 2 ír kr. «-ftÖ roa- X frt. Sfl lír." K n k ö rí e íi ! frt kr, 1 frt 3ö kr. KukoriesaoUaa(ctinqnanUu) %
salm* — frt
Bécsi pónzárfolyam, jnL %
t>?U? metalinuea 62.10; 5*/B nemz. kölcsön 70.15; lööO-tí álladalmi kölcsön 102.15;bank-részVényok 7.51; hitelintézeti részvények 295. 90; London 124.30; ezüst ágio ldl-57; arany darabja 6.87 kr. _
Vasúti naponkinti menetrend;
Indul N.-KaiiiifiriJl Uarca felú rej-ül 4 óra &á parsa.
¦ a ¦ » dúlulán \'2 dra 2S*pcrca,
¦ ¦ Duda a rcggul li óra — ¦
„ B . » ű. u. 1 ilra 22 porca.
_ ¦ a a cstro 10 áru ?7 ,
8opronlC dilntán 3 ára 30
Í-k. N.Kaniiíira Barca
Trióit
, renai 4 ora 1 ,
, délben 12 ára 96 .
fal 51 reggel 4 óra 23 , „ delb. I ára 44 perca.
„ oitre 8 ira 63 ,
, delbstil\'2 dra 52 .
, etts 1U óra 35 ,
¦ reggel 4 óra 10 ,
, nate 10 óra 18 ,
ibdl dilbenll\' óra i2 ,
Felelós szerkesztő : WaJlftS Jtatff Segédszerkesztő : Batoli LaJOI.
Itak
Kovácsolt vasból készült, a cs. kir. mérték-hivatal által Uecsbcu mi
r7"Segyizögü alakban, utolérhotlonok biztosság-, pontosság. -.,;<!-...... 8 évi jótállás mellett
fri-I 8 5. |ü •• 15 10 85
té}*i\\*Í\\\'mÚítÍkíb 6* JítáUia), oaakhea tilcaák.L ISME \'íJrlui ¦ minden cxelrx fa haaitiálalra alkalma-
f nlaütia ¦ tárlat Ist4srfi i,!,»,, 4, 10, gU, 80, 4(), üQ, OQ 70, 80 foat iíí-\'lj -Jhy*AM, II, Ifi, U,Wt~22t 2ii,a7JiO^O to\' ; aM (10 éri Jíiállái) vert rwbrtl, ftkrök.^te-á^ásmk, borjak, jaliok, továbbá kisebb káa iéstt\', \'tallKsk elb, megmíréaím. \' ¦?-tiTW,1\'iT T JŐ... áO máxaá.
,;\'»riák;;ii(.t! JtlO, lstVlHt. tititi frt. irtát aáUuU, sasában * saUkaLKn> auiyukkal. Fakor-iJtat.iatt^lttal nüaden \' mérUf- 16 írttal tflbb. Vaj.
-----JO? frt Aa fel|«bb.
faiból, m Wi- U fnrditá-md-
Hmtt, bát*»aÍ4Ur WUlBritítt, 10 évi JAUllia. \\tafr Érk4Alka4ltk;Tai7,t«B« naiáb alUt mesméréaáre. at4ác8-t60 SO 7&.-ZO L1Q8"iao 160 170 dfW wáais. raki miiriifflltrbf^\'art M lM Inh M_ TúvtíU stiaéaa kbjwmplkítd , .bármÜj aaerkeaiiia
:2^=fsaMCflBS«SüafKaaS^^
Birka eladás.
Fackh Oedfl or
botfai bérjószigin 40 db IMjrlIxti nn ebdisia U-
túzTo, ezekből 200 db ten76azt6axe
alkalmatos anya & aO db kOS, további ISO ti-r-Ct.
Az eladási feltételek megtndbatúk :
alulírottnál Botfán, u. p. Zala-Egerszeg,
r (.. -.1,. 1 :
a szouiivonyi ós azentmihAlyi-Tagqjj állomásköz
Bórcsök Antal,
1.
(296—a,i)
ispán.
HAASENSTEIN t V0GUR| XNtamRA.T-m
Annoacon-Expcdítion,
"«»u.r H«kt Nr. 11,
SSsmaafeMMit
in vollständiger Sorti rung
»in Lager aintl nod können nofprt gftUtt-
\'?.-1\' Gefirtlfftcr Ut In dar »nfB»elm«ii Xf, «Um P- T. PnbUfaun mltrtwOeo nt kflunen, djui
R GARRETT ÓC Hßhn s
TtawrrtVi m tie
mtt vergrOaaertcr Feuerh üch»a und Vorr»flrmor ohne beaonder« AnfraaLna>i(T(ir»*i>eD and wit blaher con-¦tntlrt worden, daaa Brenn-Jkfaterlalrerb ranch anf rUa ceriti^mltnOgllcbo Maaartchidrt und die- enVt.te Lei-atiingaillilgkeit Tiel grCtaer, — «1« tiouilntrH ttngri-gebeu lit.
DrwchmascWnen
lm yprj*lirt acltpn ducii. Qnxninrmd maci bei toq. kommener Soi^ning-de* Kornea Tom Stroh. bd4 Btraaj nnddnnatrBbarhuftljrlEeit extdllireni, wvr4«nii«b TrrlieMert and i*t \'ino Muaterrriaiehinr, w«l«b* bei der i\'robe 76 PreMbanrer Metaen in einer B tu nie g%-d roach on, barella aoj^koonmon.
Ferner das durch ihn iin Torjähre in Ungarn eingeführte
Saiimclsoii A Comp. Getreide- und tiras-NahmasehiDeo
MwleratDok« Toriir-t^o. — GlelehieWg bittet Geforflgtar daa-P. T. Publikum, ihn Auftrage jwfB. Oarratt k 8ohn\'a L-eomob.lM. und DrcaohmaaebJtieo, auf flamnelaona aUhmaaehineu, und auf einigt tu dem frühe welle fetten Maesni.<,m wford«rUtaio ErtutaaUteke Uta Je olior aukQdDstm au laufen, damit allen Anforde mafon In gewohnter IMlukllicliludt entsprochen werden.\' (291t—8,1}
DHU U(\\Tjf\\ Zivi\'ingM»lM»\' »¦ Oencrfüagont fQr Ungarn und Oeilurrelch dar Herren JVIaachinaiifabriaia]tt«n B. Oarrctt tt Sohn\'a FAUL IUI UM in Letatop, England._Pe.t, WaiUn^falra*»« Nro 89.
GLYCERIN-EISEN-LIQUEUR
melyet na ndr. tanicaoa ia örsoatwlur urak
0 ppolzer, Balassa, Viszanik,
ugyuiate a fa-onroaok
Kovács, LSwy és Dr. Lenk
(Hlxi btyoboJ bcrtaegfelmaraenbergiipk,) _
¦árgasig, viSrvesxtés, erőtlenség és aüi bajuk ul-\'I«n,rnfiggyö»WéBÜk utdn jóvAhagyják. — Kop-hntd KoBcűtlml H., PraterBtnuwe 24-tíik azAm, Ugjaxinle az üaztrák-bLnxLalom majd minduii gyógytárában. Egy nagy üveg Ara 2 frt. — kis 1.30. PiitMk-raktAr BíÍcsocd :
JftUfWvU, PUdt, Tucblaubcn inm Hütirru : WWtfllal 5" Raah, Ptadt, Lngek iuiu ¦chwanci. liSrmi; TV. )o*. 8lrt-y llBTWLvdt, freinng Kr. 1; Aat J. WtlfJheiw, Budt, Ili
meri.7örtKaj.i\' 11 ; HHnr. Jmovloh, woi.5HrTT»>". lottava L*B*t*oS,Wiednfr HnujjUu-anae,xnrheil. Drelfaltiirl OftBroít, JuaefaUdl, aunt guidenrn Löwen; V. HBftT, I^audatTBaa«, UngargM« Nr. l\'i; A. Vaik, Rudolf-lirim ScbDnbranneratraaaa I\'.Hi; J. Pohlraann K uhi markt ; F. riarüf »ar .Mariani il. ¦
Raktár a birodalom gyógy táraiban : \' Drpot In Pett: Jo*ef r. TUrftk; ram heiL Oeial; Mi eh. J.-anVlu, pharnuic und tMhuíacli-ulitirniacbei lualiUlt Ilr- 0, tfiaw, auin fírrchapalatiti; F. Fomigyt, aar U« rin Mntter.OimpK; OtüMtHlt Vr. Orflaauer, ma Bt B»l-*alur; flf -HlnlrH Juoní Uelu*. Carl Lövik luni inljwar-MJUlWillfaft.K\'anaX.FtreMc.aum mi$. K«nly i llTMIlfif\'/ 1 ¦*"kTfrí\'ft*^MiaarBr Andr. Meiej, J J|^a.l7H)U^,UakaJBmBger, i-\'r. l^illich aiiin Auga llUlj llBÍIh\'r »"\'"\'•¦ jr acliwan\'-u Adlai [TjÜllll. lari.i\' " • • \' i.SM^Í*.in
SI int haszon-odiV ajánl tátik
PESTEN
I ÉS TÁRSA
vácú-ut 403. ez.
te -kézi szállító eszközök
^ ^ \'- *\' ¦\' : ""¦ "" \' \'
•ilulomra hannoUiatii loueUinlg el acm ért előny nyel,
kjllüutfuiijEÜldiuuakdlatokra
* k\'fi di fti forint o; njaelyböl n gyár naponta kótaxá*
(2W—10,ö)
Trangott Feltei
Béc, KKratnerria^ Nr. 1
általános árjegyzéke
Paplr-
nyomtatványokról-
^arrilráiÜf\'II
Annsl lB»élB*pIrot,T«U*í» nertnt
uiiv, betfi ragy koronával ingjén nyomra,
100 darab UTolcaad, rétin, fehér 40 kr.
100 „ ngjanaa 100 drb bori tekkid «5 kr.
100 . vaaUg kottűi <lmi-Uaiat Toualot-
tk &0 kr.
100 „ ugranaa 100 Jb bu-
----- Tlrtktal-tiO-krT
100 „ negyedrét, relin 80 kr.
100 „ » TWUg kettCa
BiroitAaaaJ tagy rona-loiía 90 kr.
100 „ nyolcaid, kdlonboiŰ oeinoa aainoel 6U kr.
100 „ ugyanaa 100 aalnei boritokkal 1.20 kr.
100 , boritík balul aaine*-t« 65 kr.
100 a anjrttl leríl - riapínrt dÍTataierfl monogram-mii 90 kr.
100 » ugyarua borítékkal 1 írt ffi kr.
100 „ lito gatoj b(tj elk^-iiit-t6 egy perca alatt &0 kr.
100 , kettoafénya, Utoffn-pbJa, inefterileg kí» aaitre 90 kr. 1 db dombornyamd fíp név- ét
caimmel S.50 kr. 1 db önraacat nadTtaitd atanv-
pifrlU 5.60 kr. Eeltel-ííle oaMalvitiU Iróuar,
Iroda fáim ara ¦ utaaiara, egy
db hoasAtartoaóiTaL 100 darab
toDal hSO kr. 1000 darab enyvezett ftrtlnnrk
aranyoava ; nagyaig teUié*
iierint T.ÖO kr. SOO darab ugyanaa 1,20 kr 1000 legújabb, mint n fleOtet-
vtaaz iM kr. 500 db *J (,u Egy dobói batO 10 kr.
. YirigpecaitiejT 10 kr 12 tnciat patent aeiéltnll tinn-
kétfele 25 kr. 1 tnciat tutlnyél, flnom G kr. \'9k\\T- Btimlik, aiájlihl level.k, niindennemO nyomtatvány, |ie-oiétnyomrfk-.íaloö miauid ktliiy-rek pvári_ irón aaoliratUlik.
Postai Otáavéttal í* küidhot. i\\k. Hr>p>ücntif dij nílkal^ -•-¦¦
Uéra,
Knmtnemng 3. gega&Obcr. dnta Draicha-IUn*.
Nr. Oí (287-12,4
cüüuooiHnrtrooOOüwrxwoooooööooooooooooooooüüooo o
ÉGGER TESTVÉREK
PESTEN, a-^a(t á. .8Z. a., a «Magyar ldnily" fogadó \' " ;melletL.
ÍF0STERV. és TÁRSA i
gazdasági gépgyárosok Lincolnból Angliában
ajánlják a m. t, gaadlaaoknak
gőzmozdonyaikat,
uagyölíhilott tuzsztkTeny és
elömelegltÖvel,
Btetyek Usgyareruág BabaaBSBieihaz saerr« épJttetBck,
további
farató-gépeikeü
¦a afl 11 ä
.ai,
41
A »Oll! IqtOS gyinAU.
X^tiáliam rEhVil.ÁflO8ITÁB0K . Iogn^fgbb kéniió^l-l l>énncuu*i-n küldetnek bt.
llnLlnr:
Pesten, gyár-uteza 33. szám.
pas-ai,e|
mi
ötöm egy aitasi
NAGY TABELLÁK
könyvkereskedésében kaphatók.
Darabonként 3 krajezárjávai.
¦¦S
31«.
fe a § &
L » N g s
!! Fele árért kapható!!
fpy! I Vissza nem taizhatd kJándail I "fjg ism-ií,\'}
ífagy irleszállitása az osztrák illamoklian letezj legnagyobb es. kir. szabadalmazott
tiszta lentráAzon- és kréz ioiiömjivSK;yiirűak
IlirHbcD, Turblnubcn 11-dik színi nbiH. GnBbl-haibBu.
}íir rígrit. nem okoiotl alj uigj feltflndit egy- kiAniU. ii, mini * TieUuhM^lL u. ¦ I.tS
¦t.b. CTirí. — Tóqj . huj;. l(^b mint 30,000 db. elajMi. k«u fW it-.-Ml ftUrual mjai.__
>»!0\'»*ggd. »" írtnk ío\'wír* wUtntt .1. A i. keiOfaié; nagyobb kínyita. rngnu levél AltaU U^ntfé^B Uik minden rároUb., kltldetnek mubik a klTiUntni mq^eklntjaB Tegett mlnneoAl. fehsneBnMK T*r Hinb-llí nebbflllbUl, ju.UlI rnk.kbftl utánvétel mellett; n melr kUdemeareli inee Aliiul luiliüllk; ¦¦Iliin » píiu .partin rBpno rlieu kal.leUk. — Al eUdi. ftbr. 7-i. thu! kwUUl <• Jdl. tart, mlc » Hí "Tf éT D.m fqar. \' - ^
ftr>,TÍtmk«|tt kKllnrieu 1.70, 1.40, 9.8(1, fl Crt \' «noe, bol(0Ull tjl(j rubnrgi rinmbíl I WM k* «.W, 6 Tft.fiOTtri legfibanubb rieianbol ee battutici 6^0, TAI, 9 fctLri blmMtt vinon m.[M»-tnlduul S.flO, 7^0, S 10 frtlr. FtMr iMrlhtJnfek ...p mdl-nnüullal 1.80, 2, 210, 180, ugni .blrUj,, > fri, 8 ftt bt kr | f.két , ¦ báli ingok Tanon mellel, elegaai klállltii ugrenee vagjr koréul KeU^dSsettel 4jl0, 6JO k). StkMI It^k !6 moed mutrákbil 1ÍO, ÍM, >M; legújabb ang. -alnu .hlrUni-lngek t.70. 0 fr». IM. Egrn^ liUM ilUqék 1.70, S.M, ÍSOi Igen elegelii hlmitU tíl lejek L SM, IM, libi\'1\'
pulira. UaaiSvel WO, 1501 legnjahb gaadag blmia.0 5.50, 7, 9 frlli.\' ¦ \' .*:•,
HM kliMHkyUk LSOAUW i. a.50, i.omilmeín,! (.80, 1}0, i.50 krig" Ima bum bUtitóit" ofk-: ganaal 6.Ö0, BJiO 0 frtigt fodrán kBpflnj->6 »agy aaoroa nllal Ojip^ä^OVTa»T aol jmáfáMk MMk porkalhdl 1ÄI, UD,:I MV ili uárifok hlm.íu.l íeO, Ä,^^Sr>ff Í^^^SÍ Siíi iblrSogbSl ZM, jJSOl l^nomább woknjrak 6.5O, 8^0, IfiO, n3l nálc^3k«Sk UainomabbViiná-bol blmean ÍJiO, 1.80, 1 9.50 kr. ?,
Vaaloe Itekkeaalk Krnak í. n8k laamára, 1 «1 tneut 80 kr, 1, IM, 1.B0, Igon nnoouk 9JIO, ÍM, t,
-"— "-—\'¦* ikk«d»» kmeitel
4.5a krlgi batUrl váuoB-aaebkcIidffk f, \\JbO, íjű, ,.50, a frbWt ablbai banial 1 fii tnceat \'J.&O kr. 8 hUi. 1 db 48-rBfne .áaeon fiuegjed oalloa |7 frt 60 kr, 19, 91 frtlgt 1 db SO rSfDe Igen flnom 9S, 96, 97, SI migri db AO rSfBe l.gnnomalib baltlat ».Tot 86, 97, 48 H \' "
tonáeu hiai^áasna 0, lO\'M 80 kr, 11 frügi finom fakír perkálrilfo SS, 80, 86 kriff Igm í_
lomelrre aaetaloamO DhbbIIIS abroM 4* MeUlkendffrol 6. 7,80 krlg, flnom damattfaol S-?ll frmvt-la ..»miljre 1 abr.il 19 aieblk«ldl»1 10-1S frllg I «ilae-damuIbdltO— IS frllíl 8 aaamabnTlálUl 1.80, UO krlgl ...rretik Vagy tbelMpIk, 1 fii tua.) 9J» o(4n 8 M 80 big. 1 . \' *" v, 50 frtnyi vi»irU«ti4Jn*».4miUyre viliigtalnemü axUtik rmadiiul. .;^-a«iri:!ll|«!i:;HBäitWÄj.«;i^ b8iá|áiiak tao>tb klraUk. ^g. : .;>\'.
,, <?entral^J)6pot derJiála. kt-ni IriaaiJhL priT.^tdtilÉr> ki: mi.) ,nh^*a>ilifttfV«tftr^ Ut„ ,....>.;
uWdatul*JdorrOi Nagy Ktiihsin
nftgy-ktuiixss 18697 julffis
nyoicsa49tL
SOPRON-és V
"VGJnVyos
,edvc
S ME GYEKRE.
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gazdászat, tudomány és művészet körelfll.
^ ""^"""^ cgí™ Irmi.
•iirrkmtal Iroda éa kiadd tilva.al :
WAJDITS JÓZöBF kflnrTk*jr»ikeí.é«éboti,
Előfizetési föltételek ;
| Hcljlmr? ttAfttiOS htfrdwred Tialkro poi Un kBIdvai J Egén irrv : ¦ fl frt. — kr.
i Fél otto - • 3 . ~ ,
P Évnegyodra - 1 „ BO ,
* iar»iafegydíiiiflii«iiB>t i ¦.
l-i*nr 6 la mmilui torább! balltulAiArt A kr
Ilálres-HJ mliidon egye. belkuUaírt M kr. A „fíj-llt tir«p\' eíy pctli wr b.ikuiáii dija IS kr.
A salamegyei gazdasági egyesület
f. éri június 21-én több fontos tárgy elintézése tekintetébal, rendMTflli ülést tartott i nely alkalommal Séllyey László ur elnöklete (Jatt — meglepi örömére — igen szép ttámn egyleti tag jalénlétebarakövetkézé" tárgyik -tétettek dó:
1-őr. Ai.a magyar kir. föidniivelési, ipar és kereskedelmi rmniafar urnák egyesülethez intézett levele; melyben az egyesületnek, a községi faiskolák éa a gyö-aiousfatenyésztés érdekében elkövetett bnzgó eljárásiért, elismerést fejezvén ki, az e téren kifejtett szorgalom jutalmazására 200 ftot utalványoz, — a mely 200 frtnyi jutalom egy 100, és két 60 frtos részletben, Zala-megye területén a községi faiskolák körül magokat leginkább kitüntetett, s az egylet által kijelölendő három néptanító, illetőleg tfaégijiiró vagy.Jeltpisz, közt, —- nagyobb
Bmrmt, a miit évben, felállított öaz-tftadTjiűrkat fflyiUt:, van a zalanieijyei gazdagé\'ejjyjeaUet réndelltezése alatt — a gyfl-makafatenyésztéa dónwzditására és jutol-in*zá»ára, hat rendbeli versenydij, és pedig: tfcf 41» frtOáVWt 50 fiioa; egy 6 darab aniryM; egy 9\'llarab aranyas; egyancme-iitrateíí sjmkaé^.karti készlet;.és egy a tanuló ifjúság xtatti feUUitott ezüst húszas, forintos és két forintosokból álló jutalomdíj.
( De\'Tah ezeken felni még Ngos és fótiaz-leleháó Tallián Ede tó\'.álul, szinte a tanuló ifjúsági e térem nagyobbá ösztönzésére és buzdítására felajánlott 10 darab ezüst két frtosból álló jntatandjj is; mely az egye-ihtét belátása szerint valamint a mnlt évben, ogy a következő éveken Is egyedül a gyer-aaekek közt hgrjztanuoleszen.
Oh vajha o nemes ée-nagylelkű példa többek által íi követtethék, mily paradi-éaommá válnék zaa*hQlnap/a nemesitett fak-.liffféá^g^mölqolbenVmég oly szegény
•r \'iTgjmaezen\' alkalommal érkezett a magy. Ur! .löMmivelén ipar és kereskedelmi mi-z^ster^iÉiuk- eg^\'jlOO frtos utalványozása is, a magyar fajú bikák és teheneknek gaz-.dasagi kiállításon leendő dijaztatására. / ~.T4éi keitek egyazeraatínd a. pénzügy-mi-> alaldtott szakbizottságok által ¦^j|a^6JWMB,» iia^a^Siesz-"^iíi^e;|i|ifteIieszt?!tiJ)ontok; vélo-W#fc«tWfti,#.%.!»*«. ¦¦«¦». »éP \'gonyolhez . -kamu jeiaé) okazeriibb alkalmazása végett. .:\'-i^.rtri»«<uo8orolt tárgyakból is lit-Sátj>k;twsram. k. nilniiterium intézkedései u. mind olyanok,\'meIyek az emberiség jobblété-. ntít elomoi/dításíra\'j a nemzet felvirágozására /aOSiík\'i \'uiely^\'JISalfa^t1 folutti kételyük — egy tiszta kebelben] — meghóno-jjíását; egy pereiig sem engedik. — Nem :^«Jt«o«\'e&la\'ttmondanl, hogy semmi kl-- vami valónk\'sincs," sót nagyon (s sok van
még, — és a legnagyobb kivánni valónk az volna, hogy a tetterőhöz csatlakozzunk, — mert az erő gyarapítása egyedül tőlünk függ és rajtunk áll.
Legyen szabad itten felhoznom azon egyesek szavait, kik a gazdasági\' egyesület tevé-ketlenségét emlegetek, és egyszersmind azon kérdést is kockáztatnom, hogy kik lehetnek e tevéketlenség legfőbb okai?— nem-e ők magok, a kik zajt ütnek, de tenni mit sem akarnak s a közjó iránt csak annyi áldozatot sem bírnak, hogy egy párszor terveikkel és jó tanácsaikkal a gazdasági gyűlésen megjelennének.
Ami kicsinyben áll, ugy áll az a nagyban is. —
„Béke, kitartás és jóakarat, leront minden útban lévő falat!"
SALKOVICH KÁROLY,
zalamegyei gazd. egyoaület titkára.
W. nevelészeti pályatnfl. (FolrUtáj.)
--------11.--- -
filvitázhatlan tény az, hogy általános és különös, vagyis emberi és polgári kettős rendeltetésnek vagyunk viselői. Mindkettőnek meg vannak a maga igényei. Jelesül: emberi rendeltetésünk követeli, hogy ből-cseségben és igazságosságban e rövid életen át Istenhez mindinkább közeledjünk s ezáltal magunkat a vele szorosb öszkőUetésre mindinkább érdemesekké tegyük. .Különös azaz polgári rendeltetésünk Ismét igényit; hogy az emberi társadalomnak ne kúrára, hanem hasznára legyünk, vagyis hogy a tért, melyet elfoglalunk, a megvesztegcthetlon tiszta lelkiismeret kapcsolatában töltsük be. Szó levén pedig itt a nevelőről, őt illetőleg kívántatik, hogy kötelmét nkkép teljesítve, hivatalában égy járjon cl, miszerint azok, kiket az emberi-társadalom, mint reményeit gondozása alá bocsátott, ne hasznavehetlen, hanem derék és munkás, kötelesség ismerő, és érdemes tagjaivá legyenek -n^ynnaanat Miből észszerttleg következik, hogy nem bármely, de csak azon tanító felelhet meg tiszte kötelmének kellőleg, ,-• ki hivatalát széninek tartván, az iránt vidám munkásság- s ösztönszerű hajlammal, és igy előszeretettel is viseltetik; továbbá ki a tanítói hivatalhoz- megkívántató képességek hiányát nom szenvedvéjijv magát e tisttviselésre helyesen kiművelte.
A tanítónak tehát kell, hogy testi, társadalmi, értelmi s végül min a súlypont nyugszik, — erkölcsi nemes tulajdonai legyenek.
Különösen az elsőre vonatkozván, inint-hogy a különféle indulatú, véroiérsékü, paj-kos pór gyerkőczczcl nem egykönnyen lehet egészség veszélyeztetés..nélkül bánni,: elko-rűlhetlenül szük»égéai<.hogy a.népnevniö és j tanító kellőleg kifejlttV erői tatteUmjon,! frányával lévén mlpdeh sxemr*tuíóob\'t«crtl
¦csuhának, melyek következtében a különben is pajzán fiuk gunytárgyává lehetne. Főleg pedig melle legyen olyan, hogy szavainak több izbeni ismétlése terhére ne essék; mert gondozottjainak egy-kétszeri elmondás által nem igen lehet a szükségesek sikerét megadni. De nélkülözhetlen a tanító tulajdonai közt az is, hogy hallása ép, látása éles, szóejtése hibátlan legyen, mely utóbbinak ha a tanító ellentétét bírná, azt a növendékek ia igen könnyen tulajdon kárukra magukévá tehetnék. Tekintve pedig, hogy a tanító távolabbról nem látva tanítványa tettét, nem hallva beszédét : talán tekintélyét veszthetné ; ennélfogva a látás és hallásra vonatkozó szabályok olyanok-, melyekre -kivételt I nitfrr
¦» fce}fcaW4rrafei_
HAA8LN8TE1N a VOOLfüL | [,,|| t Il StaltBftrttaa: SACHSfia TáftSA. |H,aM
orma
táluk méltósága fölötti dmélkedésre, Tu«-~ den erejüket annak minél tökéletesebb .kitöltésére forditandják. Bár ugy lenne t ,
A néptanítói mntosabb kellékek MlTtlilifc helyét elfoglalhatja a szlrridámság, és a kellő magatartás. Nem megvetendő tBUVjjao-uok,. de még is mindkrttilnck »01 Taa %
ismernünk egyáltalában nem szabad.
Mindezen úgynevezett testi tulajdonok annyira megvannak néptanitóinkban, hogy ha a szellemi tulajdonokat is ép oly mértékben bírnák, panaszunk ellenök egykönnyen fül nem merülne; de lássuk csak, mily elő-
rinll\'Uláiillllililinjjtfli iiiíjiliníliTlit..... A
már rűondottah«@ÍWl következők között első helyen említendő:
A Uvatal-szerétet. Ez oly fontos kellék a néptanítóban, hogy vele gyakran többi hibáit eltakarhatná, habár adná az ég, hogy erre egyetlen népnevelőnknél se lenne szükség. Sokan ugyan kőzülök felette szeretik hivatalukat, de ha kérdjük, miért? aligha felelhetnek ugy, mint azt tiszta öntudatuk hozná magával, ilert hányan "szeretik hivatalukat csak azért, mivel jövedelmező, nem pedig azért, mert czélja szent, törekvése nemes.
A hivatal-szeretettel szoros eszmekapcsolatban áll, hogy hivatalviselő meggyózőtlve-ievén tiszte méltósága s fennségéről, egész odaengedéssel teljesítse azt, mi határain belül esik. L kettő, hivatal-szeretet t. i. és szorgos tevékenység oly két kapocs, melyek egymástól elszakasztva, megsemmisülnek; mert egyik a másik nélkül szigora logieai következtetés ntján meg nem állhat.
Két jó van, mi fölött sorsnak nincs
semmi hatalma, Szorgalom, és az erény, földön az,
égben ez áld.
E kettőt kell néptanítóinknak szem előtt tartaniuk; — különben sokszor oly czélból ténykednének hivatalukban, mely annak fennségét tetemesen aljositaná.
Hogy azonban e két nemes tulajdon nép-tanitóinkbau érvényre emelkedjék, főleg azt kellene kivinuünk, hogy ne földekkel egészítessék ki fizetésük, nagyobb része, hanem pénzbeli fizetésük emeltetnék. Mert ha ai előbbi mellett maradunk, -nem fogjuk azon, a népnevelői tisztnek tökéletes ellentétét képeHAgszdászaitól őket megmenteni, hanem inkább sokkal szentebb föladatuk megoldásában gáto!ni,imig ellenben, ha az utóbbi elvhez ragaazkoduTlli,. oly néptanítókkal fogunk bírni, kik több időt nyervén i hiva-
maga határa, mert\' tnJfeszitér által ai éjef " megvetést vonhat maga után a taaitványalr részéről, a második pedig pöffeszkedéssé aljasul.
Míg ha e tulajdonok határait a néptanító jól knsmerte,lebetetlen, hogy taaitváiyaikel hiralmai, nyíltszívű s barátságos hoapehjá-rokat ne neveljen. Maga részére pedig a ta-
esülést, szóval kellő tekintélyt arat, — Hy tulajdonnal azonban nem akárki dicsekedhetik ; mert hogy bírja azokat, csakis a lelkiismeret tisztasága, — erkölcstelen tettótt mentsége teszi lehetségessé. E tekitttetbed haaznos lenne a tanítónak Franklin jelkjü-meret-vizsgáló rovatlapját bírni, mely 13 erényt foglalt magában.
(F(4jt kB«.)
8ZERENYI KNDEK LAJOS.
j
Kérdéaok,
a küebbszerÜ tntzffcdfk UBwponijébSl — melyek aíatt értmdők mbtdcaok, mtiytkbt az erjustö adények űrtartalma "30 akónél keveübb, valamint azok, ka amién na-gyobbizeriiek volnának is, — melyek a B. iitirri kérdésekben foglalt anyagoktól kütSn-bözö nyers anyagok dolgoztatnak Jel.
66. a) A magyar korona alá tartozó országokban (ide nem értve a gőzkészülékeket) miféle főzőkészülékek vannak leginkább használatban ?
b) A főzőüstök űrtartalmára nézve hány osztályba sorozhatok?
c) Mindegyik osztályban mi lenne az ártérre nézve megtartandó határ? • SI Uleti osztályok szerint mikép mnutkozft^á\'iíltéll-képesség ?
d) Osztályok szerint 24 óra elforgáaa • alatt hány töltés czefrét és hány töltés al-szeszt lehet lefőzni? az üstök neaae aaariat mind a czéfre-, mind az alszesztóltétek számát külön kifejezvén. 11
e) A belmüveletn nézve aUKla. eljárási mód van szokásban? tlőaaáf L L aaak eaafrt; s utána alszesz vigrpeóig károm e*nW*«V: után alazesztöltés főzetik-e le sib. ^,-
f) Akónltínt a czefrébil a 100 Mra aaáaf^ lángmérő szerint, a főzőkéazakkek nemeké^ képest (egyszerű üst vagy kígyózó eaeral , ellátva) hány fokban mntatkotik aMXjatal í és minimál szesznyeremény, ha a czefre ,
1. szilvából;
2. cseresznyéből, bsnexkWi, ftUH^m\\ gyümölcsökből; -*v
3. almiból, körtéW « qgi* Wf§**
gyümölcsökből; , "
ringjéből; ;i. hulladékból; ".burgonyából; T Jrakolteabó]; , Sí főnből-s egyéb :gabl
Urrillotdn liual füUnúrwokaék UnoUtl »l»b- sraHraA WctíeniM Scbóiber (i«r.) TÍro«t»e4-WuUjnit. —. E tinraUt Mwkó Feranc* helj--pJKí^ii Berek Mrainytóprf uraknak kftsrtn-
.\' ettkortledékból;
. 18. borból; ! 18. seprőből; lé. WrkWybő], és \'
-15. szőlő- vag; gyflmőlcsmnstból késztUt ^57. A kísebbszcrfl szeszfőzdék, vagy a ?^aigynbbszerflek, de nem lisztt&rt&lmu anya-"" fokból 1ol^^í^f|v4T|lrjB^iuiti|!tébfl?i, Hhuni Must az üzletszerű ifőzdékre ? a ha igen,
*<b»*as? ., "v
ffenüetgazdaszati szempontból ezen \' #,JtanoTe«!tt-kiÜauKtök része-\'.^jttjahMIr-e. kedi ezményckben ? 7- JUSSI A Hsebbszora szeszfőzdék irányában jdauleg fennálló ellenérzés elegendő e és ^-^keUeBC-o ezen változtatni? ajövedékcsonki-\'. tíjjjlkInega^daJyoztatásáűflk érdekében - tiHlaVérir\'lCnnc-e az egyes kazanbirtokosokat an» kötelezni, — hogy a bzeszfőzési szQnet Alatta kazánsisokot a községi elöljárósághoz feoÖílKlilsinak be őrizet végett,.kik azt is--doi^sszaadn) csak ;uon esetbén lesznek
sítva, ha az illető fél a szeszadó fizetés Aző\'lnfiveíct bejelentését s ezen adú iizeíeset Jaüobarczaval igazolanilja ? íéát testen, 18C9-ik miijas 20-in. o.njAfSzcszadoszakbizottminy üléséből: SBHSDI, KAROJiY, JOOTH JÓZSEF,
-tíl\'txiŰtbU\'.ttnuuiyi a én emkormló *s*k-
vltiad ¦ woeunáiij-i eluski:.
\'íil -Levelezés.
trJ.--. . JrJaU-Ezjerweg, június 23. 1869. -i\'Ai;Z;-H. Közlöny* ezelőtti 25-ík számában téi* Ígéretemet beváltandri, közlöm a lehető leg-fiíjifülhh kivonatban a salaegermsegi plébánia
fiLradalma éa ig^witoláa és kétiii tanápsukjj n dicaosé^finek\' A#li
JÖn Maga
riak hl mjm íVfr oa^kdnntett és Árok pontos! megtartását kőtelezőié^ magára vállalta, alapszabályok egy08 pontjai ezek:
1. laton áldásának megérdemelbetése végett fogadja minden tag, hogy Isten, szent Bxíno olött jáinbonil^xaV; és jgMságban élj lsfco e« \'ÓM I ajjyWzan^ymljmak. paranoiáit m bot-
rányoB és minden ju eseket »*irthet<3 kihági-soktól őrizkedni fög. — ;Áz ereket elkövetőket -rae-?javilm1gjefcwűfld. \'*
\' 1 A csapások és egyébb vészek elkorülhotéae (yjígett az eddig legszokoaabbá vált bűnt - - it >ut káromkodást ígéri minden- tag teljes enijé-búl kt.Tu.loi, önmagukat és cselédjeikcE utU\'A elszoktatni.
3. A ülnsultit védttzontjéül azent Vendelt tiszteli.
4, A társulat védazonljéDek ünnepén sz. misét hallat, melyre minden tag megjelenik
:>. A táraidul záazlót visz i-a árra v^dswnt képű festi-tik. A záazló máa czéhek módjára a u társulat elnök állal kitűzendő egyén altul vitetik.
6. Az isteni szolgálat fényének emelésére gyertya tartaük azon egyének által, kikaz elnök e ezélra kijelölt.
7. A társulati tagúk ha közülök v. családjaik közül valaki elhal, a temetdare megjelennek éa a tetemet 6 Hzár tígü gyertyávallúserlk.
H. Tagja. Juhot uúndi\'nki.ki ezen alnp-izaliályok megt^riásám !iitvjíiíl-kötul«zL — Az ezoket mtig nem lartti tii^uk kizáritttatnuk.
U. A itirtialut ü jóniud föutartására kub\':l<?böl elnök - j.-üyzíí — pénztárijuk — ^ ta^k lá-mugiLtádiira M viüaszttuányí tafrut váliiszi.
10. A belépő tn^r a tiirsulat i-zétjártv 1 frt- ». r-"tiirtnrtk^ U\'ti;i;i»i és egyébb költségükben n-n/t veuui.
—Füldrnivi^tuinL ily tömarttlése-a-Uy-»lkaln.ak— kor ií kúítOk kduiküzű ga^diisjuti ns/,i[K\'fsi;ru öukénytvl.\'iiilt ia reinényeltutí velünk hogy tölil-miveseink halitdás zászlóját tűzték ki ma^okn»U szemeik elé. „Usak rajta !T! *
Nem csekély kíemeléséru szolgál városunknak a legújabban alakult „Tűzoltó ügylet\'
hB& egjlet 12 pontból álló alapszabályok^ mellet alakult. Elnöke Borsuk \'kéményseprö"-,As akkitspbáíyok^ a^yárosi elüljániaág által b^r [v^nSU —¦ Azi a^pttnbályok rövütf kivonatlx|b \'
; ri.\'Á\'hiztofdbf\'Ju^oto^e^ .
¦rnfik deszka luSmányok meg *nu \'engedtossenek^ ^ ;B v* konyhák fával ki He pallóztatwanak.
2. A pajták a váruson kívül épittessennk\', BZéüti, szalrna Hz dpUlutuktöl fitcHMZcLtrLiaaaiiak ; moly tekíutetbon éptttSti váloB/tinánynlakitandó, fcikauk tíij nem jÁrfiházak kilzt lövöldözni IÜ-riatik. \' - » *
3. Hordók kiégotésu szél alkalmávjii nxnrx>-\'ian tíltatik, ugy n\'dohányzáa ztiupurt épületek :MlL ¦ J .
4. ^BÍnilvaaztásnál ügyelni-kell, hogy az meg hu gyuladjon, v. hideg víz kíizi1 nu öntua»ék w istállók s egyéb melléképületekben szabadon ¦gyüjiya ne égettusaun, - a itaiiilűk gyermuk-jik filúl a gyújtót rejtve Uu-tailk; tüz ért világ lefekvés előtt eloltassuk ; tUzut Immu ki ne öntessék.
A kémények remi ráun üsztíttasBanak, éj-
iéi:
zcl telt edénvuk éa >
<ú\\ ultÚBZuruk l
1 hást ulajdonusvk által készen turLu&auuk.
6, A tUzvész-biztosuk éa furtályosuk évcuktt: legalább kétszír a kéményaeprükkel a vánmt vizsgálják, — hogy a maghatározott oltúazerek megvannak-e, miről a városi tanácHiiok jelentést tenní tartuznak.
7. Az éjjuü ürtík a tüz keletkezését egyes jo-lekilltal tartoznak tudomáúrujiitUitiii,a augyobb vájárokkor kétazeresen ftlügyvlni.
^. A tűzoltó-eszközök jó karl>a<i íartfttiiak, az i\'gyes háztulajd onosok vizxul telt kiidat és esáklyát tartani\'lcöttilaztetuek, a kozaéguk jhs-dig ix szükségbüb ultús/.crukrOI ^undoakuduak.
ÍI. Az ulló-eszküzók a bizlurtok küzén; áuitlau-dók. Az edényükben mindenkor víz tartandó, elhanyagoláskor a biztsak felelúauk. A tűzoltásnál minden biztosnak teendője kijelelve legyen : a czéhtik kütt-ltMok a liUuluísDál részt veüui, — ugy a kim ívesek, cserepesek, éa ké-imiíivBupn\'ik a LLzuilUiuíi inegjulciini és küzrt1-mükudni tartuznuU.
1U. A tanács tiiLJ;iii a város szolgái stb. atb. - u tti/nél t\'ulii^y,-li\'s végi\'tl megjelenni tartoznak a a lupiírt iilütlt a gyauus emberekre felügyelni, az ajtókat bezárni s(b. A tüz által sérültek urvuaoLhatdsa végett köteles sebéaz is
^egjokniöi,^ ^Aljárosigafck^é. Tjfrfv soknak mindenkinek ungedelmoskodnM Vell* ;ná épületeket MUkség aélkUi lerombobii tilta-tflg¦ Mttkaeg <$||tfcM pedig a károsultak kár-^PPÖf" J^iio^^^wzónsé^ttll.
i ií" W^tmftpWik eaak a lüxrész vóg-^Jeraftenltdaa i^a^ttozhutnak, azonban néhány ifygyéUi i !t|*ÍHw!ÉyÍnén hagyandó. 12. ^tt^-el|[^^[vovöjénck, az oltó-eazkü-zök üíbu hozójának, második meghoadjaokk foki.zjitonkint iiiegállapított jutalom adatik. — A tÜitiltvV-biztohuk úmnrtL\'to^jüIülkzJairjufcTaffy sipkáikoo fehér Bzalagot vörtta cocárdáral hordanak. — A tüzoltánuál haaznált tárgyak leltárba veendők b a városi levéltárba t*&ndSk. A bofulyt péazok óvenkint Bzámadásba veen-dök, éa a városi tanácsnak az eredmény feljo-
ienuvidó---A.jwnaös-íeg a |ak«j^pékárba
helyoztíridő. \' \' •
A városi tanács az alapazaUlyokat helybea-hagyván, a megye közonségD elé tarWrj éa helyonbn^yáoit kéri. - Ad> u ág, hogy ez üdvös eszme iiimlöbb élotbo föphoasun.
SZ. F.
I Sopron, juliuB 7. iStfí).
j kútttink tehát végre Kgyptom\'ból is : el mait az esőzésük korszaka. l)e még »em hagytuk el — ngy látszik - azon afrikai országot, hiszeo elútilmk állanak a pyramisok, nem ugyan co-lossalis sziklákból, luiüom — szemétból, no ea még érdokesobbkár, hogy nem jönnek taaal-uányozni\'fl külíííldiek! No van benoe módjak ugyanezt tenni Pesten, hát kár lenne ide fáradniuk, ha cditk azért nőm, bugj a Kammsrluiier hanyatlását bámulják, s a róná s-»]g51af lelett mérge lód jenek. Luxus ez, aem.hozza bej
Aratunk, de nem a legnagyobb ÖrömmcT; — most jönnek az csók, mikor már búzánk kévékben fekszik. A azűlüt pedig a zá[>or levest ás földjei olhordja.
Kimúltak az ovangulicus főtanodat érviuégi vizsgák is, a siker igen szép! V . . .
Színházunkban Herrmann rá Méha\\ párizsi prufessorok mutogatták bflvészi Ügreisiígiikot, b nagy közünségtól nagy eriefm*r«t-fiy«rtek,-& mi itt ugyancsak ritkaság. — nu de majd ha tompora iuutantur,otiam nos mutamur in illia.
K.J.
TÁRCZA.
m,íBzabácei ht5ÍBök.
_ Ballada. —
MUina Gróf Száláry^lEl rn«piir «r altul külln —,. . kltiliíltt d darab aranrra.
V. pályaiuuv
vór»cttek Át otlmlltak f.k.
Da gvöieuelmeacn, Tottak aogiia áimgyoj láSa, enjenrten.
fi aj a a J.
Mt tomp* aaj aaakitja mej
....... Saabáctoak álmait?
t; illtCniÜ ü..mi fínjlő rtaa-pjljokJnjjLk
(fdiU\'^f^ysara föld kát kJ sarklbot?
- Aa kuk olj raaiiMbn 7
r";-j . 8 kitárni ragyé beltuav, \\!tfihii ^V.rL.I*UiÍtt-oU pMgjsInift -
ü\'Tf^i *B«agT wtffy** t Wm^OTrlIi^axr— — -1B i.r • ~ k\'Piránjhad aaJUk itt,
... rjc rvnv alí a ránerep,
lUtofa .1«. r "
harebkttl ii fetfrr. - ^
iUl k Vfítír----
<WW> Jlmo^ri JtajUsIhuibikiiiiU!\' .<> . ; \'
¦édfítAiümeí *B**.i«ta««i
K.gdfflt »JliWra..4.
üli il ,
-naiMiktttaiir^MíMva.- ,• nm-yi^
•¦B Wbuif, i U,\',A.n i.-
Hagy mig k«blonkban xír bnaop, Ö karunk feterrert emel,
Xorn-icng Hnahacs magaa falán A fílholdaa lepol I"
5 me^ciördQl a nehíi aciúl
A lifiink oldalán, . Véhiid a fBltl cnatíja «i,
Vagy íp*rrf\'« Ulán.
lic im piral a boltuzat,
A na|i magsára *iAM ; H onnan köTot jelentkezik
A vár kajjoini].
.Vmít !" — szólott — „Achrsed liasa Kvtryulracc nrujt ackutl;
S hu lirad tüstt\'nt clhatr/arl, mvi;rj.oiitYft életei.
1>.- i-ij ! cjlsbell^n tóimra
Ha bGiaku \'laotra M . harajrja n mnkncaku<l<W
lliiton találja ft-1.-
Igy t k.lvot. Ut Logudi
K.IthiI kéf»n áll : .Vidd nicjt bniadnak ott aUtil ~ ~
E viír Uistjiíjiál :
Silány kcgyulmut a gyávák
__C«gtiurtja ítmer cl,
Dp nom SaaíiírV parajicsnuka Tltcs Űra^givaL
Kiralr-aaauk tan/ája es,
il(ifí«» Kiírtok fcleu, B veuólybe jut, ki f4uak(ikk:t
Diilnl merénkedstL
Ilnr h«aaan Aobmod earokri, Viruípom alkra aaill •¦
I.Mpyen jutalmunk cjríniítom, Vngv n di«C balil\'."
— P/.ÍIotl a htís; nagy\'liarrxi zaj
K\'iv.tiie yi\'jrtsnrál; B fnjtvverxnrDJ vlnhnnsozuti
A nlUa-bsrcami it
B JtnsdOU«k Sk, mint bajniikük,
n<itrfrt, b#*atllet*rt; Halomra gyúlt a tar, knva
Haiti* araáluk árL
8 babár nehda bonánatnk Uflirtiirt a aaám í*Uitt:
Dlctíl halaink tiobb JIVrB Uwniny.blinima Jatt,,
Birjok r«l«tt bá> nsm nrluk ¦
Virág- ¦ nfthár-litáL „Hsabánai híliBk3nÍT állÜ
Kmlíl^k SKyr* át
Férj testvér.
?í_u v cl 1 a.
(Fulvlatái.)
A férfiú mint egy Herkules ragadta meg a vftdti! tomboló állatot ¦ egy urűteljcs rántással megállj tá azt, midőn már majd a mélységbe zutianL
— Ahl hogy megijesztett a csnnyn állat; -- hebegé MathUd, még mindig remegve; —
de ön uram oly jó vult — és — —
— Helyemben bárki más ia megtette vulna.
— l)e szabad tudnom ki ön urawV hogy megküszünhesBum numua tettét. —
— Tettem eléggé jutalmazva van, hogy ily szép angyalnak, mint nagysád, voltam szarén-cbt\'a szolgálhatni. —
— Uram! ön nom akarja novét tudatni^ Veilig igen ürulnu atyáin Ur ha megmontüiumol kezet szoríthatna. —
¦— Legyen; — mnrmogA fogai közt.n férfiú h nzután, a habozás végküzdolniuin íb erűt véve határozottan monda : ¦— nevein Szilvny báró, s élni fogok kegyes engedelmével.
— Szilvay ! ? — hubogo Mathild, el nem titkolhatva összerázkódását. — Kn, nzaz aiyám Steinfeld — öusogá álig hallhatóan.
II. Zsarnok apa.
— Oh atyám t ha a könyörületnek csak egy Bzikriia ég kebeledben gyermeked iránt, ugy ne említsd oz utált, t« áltnlnm megvetuit nevet
(aduit a szép llntliild. \' — Mit? rósz leány! Mggint,búsitod ngg atyádat?— szóla kérlélheüun keménységgel Stein-fold, azután olkeseredottun iulytatá : — Oh ügyiB átok fokszik élutemen, eöUH átok! Kincs áldozat, mely lemoshatná nzt Ki még te is ko-brrlted aggságom napjait engedotlousegoddel. Nézd vónségomet, nézd ösz hajamat, molyjutk szálai a bánat tengerében mosódtak fehérre; nézd megtart alakúmat, — mint görbítő" meg a szívfájdalom. Tedd kuzedet szivemre, hogy leg-olábh gyönyörköd bonéi\' megszakadásában, te hálátlan vipera.
\'m^thjldosszerázkó^tt Egééi valóját kínos fájdalom Cogá el., A kiméloüwj szavak sávéig biiottik * mtttTlnéreff az élaturOkot, — majd, iMTP^ ttMCzangoUk azt. Majd esiíö,/niajd fájdalmas teklatettel fordult atyja fold,, — bájos ajkait l>esxódre nyltá; do olölo szavát egy-egy. ij átkíjsodás, "
Kezeit tördelve rohant atyjáhox, a kéttágbő-esettan ragadá meg annak átokra eznaJtfau^fti.
— Atyám, megállj 1 Nu átkozd gyanaekedet, l\'cgy^ered szíven^talált i halálra »<Am azt I j— esdekelt, s nom bírva fájdalma árjával, mely majd szétrepcssté kebelét, hangos \'sokognában tör^ ki.
És oly szép volt 6 igy- Kis kuzcut öanadeul. csoLá, i a fájdalom,tól ellankadva, bágyadtan bocsátá ölébe. Szemeinek fényét clfödé az cli> tóró könyzápor, melynek cseppjei patakként omlanak arczán, angyalt arezán alá. Kebelére Imruló szökő furtei inahón szívtak \'magókba azokat, nehogy egyikéi e drága gyüngyükack, elrabolja a méltatlan fold.
Mik a nö köoyui ? Vannak, kik drága gyöngyöknek, vaunak, kik zagyva vízcseppek\'uek nevezik. — Sokszor ai esik a szereiéit) vakító mámorába, az utóbbiak a csulódás kosorÜségi-ibe tnártván tollúkat. Különben a nó köeyai ugy maga a nö is, egyi\'n* nézeteknek van olávutvu.
SUÜtild könyjei drác.tgyön/yök, a móltatlaa szenvedés künyui voltak.
Alig tizt-\'iíliét ttvaaz bíielé bájait arczára,\'» c rövid tizenhét év annyi keserűséget s oly kévé* örömét termett azániára, - >
Stiailleld miinieut^lkövetctt, hogj leánjr^f-a világ iránt fogékonylalauiiá tmyc. Xo csodálkozzunk tuliát h.t Slathildo- épen man ngy- nif-viltoté, - - iníjit nzt lxlyébo.i egy gondos\'ap* totfe volna. - * "¦
.llDéj volt-o reá eaetvi hogy k\'tpasxitzár^ sivár -kaponyáján deli pálma vert volua laojátf Ugy Uathíld szívóból som irthatták ki-a.nol,g}*Yif-gédség virágát, mely, bar eHenlitvo ión\' uöLik_ sóbpn, rlif nem nkudályozvo, ¦" ;:i
hibás iránynak azonlntn, merybenaiátty4ík gyonnokw\'\'gr. iüji vozetvo lön, ""m mamdlá^ <S károsOíövotbozmónyui.. -JUthild |aad^|^>^D|^-masaágig kooibr-lJn. A fa|abulink a. azAs| jjfa-tluld néven isimr.ék; do egyik sem euibwcsWtt, hogy valaha vígan látta volna. - 1 - *
Kéhány hónapba lovotkasá komorsikits vígabb Ifin, mely\' hirtclna változást tbaszt lteM^ra-. sói, sem az itreg Steinfekl nent-UrUk magoknuk m égőiig varain tv—: Jn^.azuBban.niegf^ajsatjul,, hogy «x orvos, a^zurelam" vult. j ^
Alathddjszuretott Szerelme elűzte komorságát ; do a tévesztett irány izmát megtenne hl-. blját. Matlüld ábrándos Jón! 17 "; nt**} (Folyt. kftY.)
,7 ~ vKiuiAb.uy
r folytat** «
¦teliekípt a „Zala-Somogyi Közlöny" 28-ik mamához. J869.
Dráiamenli Levelük. " " II.
Julíu- U-én l*tií». Hég tm. is aokan kárhoztatják tanitómkat, hogy nem akarnak a korral haladni. Pedig hát-raxnaradásanknak okit alighanem másutt, t. i. aa anyagi tehetetlenségben találjuk. Lőhetnek s vaknak is opyaaek, kik iskolájok*t jól-roaiul elvégezvén, elég képzetteknek liiHZik magukat a tanításra a nevelésre, s e hitüknél fogva felea-b-gtMek Unják a tuvábbi önképzést.
Tshál mulyik pályán nincsenek ily szánandó kivételek \'!
Hogy tanítóink — kevés kivétellel — a tö-kélvesulés után törekednek h minden erre ve-z*lő alkalmat inegriLH-vlnak : mutatják ezt a inar több év óta fennálló Unitu. értekezletek, * ujabban iu orszát.\' különböző vidékein alakított tanítói ttgylulek. melyeknek legfőbb ezólja &i önképzés.
\'f adtomra niegyéuklttín még nincn tanítói ftgjlel megalakulva, de ennek létrehozásán fáradozunk e ridék tjnitói, 8 ez nz, mit e lapok t. olvasóival közölni akarok.
Németujfaluai r. katb. tanító Elemi Sándor ut agy -fetU+váéi IwwsiioU ki in. bú ^-éu a környékbeli unitokhoz, vallás-különbség nél-kttl, melyböii felszólitutta őket, — hogy 24-én jelenjenek m%\' nála tanítói egylet alakitárta tárgyában tartandó előleges tanácakozinányra-\\í megbiY.ottak_ui.gy rt«llJ nu\'S ia jelentek és egy alapszabály-tervezetet dolgoztak ki, mely a f. hó &-«^_hagetv_rott tartandó alakuló gyttléa elé terjeszielui határoztatotL Kóazitottuk ezenkívül egy a uraitokhoz s tanügybarArokhoz küldendő felhívást, melybun a tanítói egylet szüksége* «égét rövidüli kiíejtvén, pályatársaikat az alakuló gyűlésre meghívják. K f.lhivás ÜÜU példányban kinyomatni határo-Utoti.
Ai. eb\'ilugvtt intézkedéseket ekképeit elvégoz-. én, egv ngin. nmgyei tanfelügyelő urlioz küldendő udvi t\'.ö iratot készítettet a jelenvoltak «la.Írut.ával, melyben kilejezlék azon óhajukat, vajha a megy ti tanfelügyelő ő nsága a vidéket inielöhh uenaicaéltiiüié Dficsea lAlogaLáaávaL
Ujabb bizonyság ismét a mellett, hogy tanítóink nem tespednek, s ha egyedül tőlük lüggne, a népneveiéi mar régen virágzó állapotban vulna!
Tudósítani fogom anDak idején 0 lapok t olvasóit az alakuló gyűlés eredményéréi ia, s bc-küldendem a majdan elfogadandó alapszabályokat kóaléa végett, ha a t szerkesztő ur meg-__g_di. (KárjUk 1 Sserk.)
rüen kienrolé a nagy halott érdemeit, kit-lbi aem volt kúptt* vitwAiritisxtai.i a haladás fájától küzdött szóval, lőttel ca r-mek tollával a népnevelés inikűiili laalakitii.siriil, kunyvel orazag-azerte terjedve, elLHiiieri-si iij-ertelt. - Hej auk köny pergutt Ír u ballg^t.ik siumuibül, biaí két-hz.tws ok nyitá m-^\' a könyesalurnákat, t- i. ft nagyon tiaztolt bitetnizó, ta a ruuiuk bucouazó! künyuzott itt cfialá.l mkorum kivill, vnlláafe-
leke/j-l nélkül «..k bal
k«;pVÍHi\'lvi: vuJt. A.i j\'ii beeaülelea inunk ritballan lui polC;iri a tolondu l\'nltv .li!/,, f 11
ér/.e.sl.öl .....I.; r-
tel.jui.M l\'urnani/J. v vi
Heti
kik ku
t.ibb .1
minden talpig f. lauto* ,KyÚBt-xi\\ vhez Int tiaz-
tlln-i A kir i^ kanl\'irijiii jejeuiivk 1 l\'enten Imii vi\'d-ter parane — Tirol eJHzaki n-sz.-i
szemle.
Juli UH \'.
:u oli
Ijni e
t-kbe
Dilli
ajai
folytun
b*> fini
Az arad ottani ép fván
t\'tt
lekozutt a vi yeemu .\'¦pil. 11 eri tereknek, akarékpi\'\'
1 Uj
iiuk.ág nlli-lahk f.
.}»»• ¦
Királvui\' ti nwdi mV^yi.-ln.U \'ét már kia luik
— A pestfereinv
ielyatt l
máüodik alagutat terveznek li pealt baokjizltjtekbon lefoglalt ¦ kütf-\'.l-lt aor jegyüket a pt-iiaii^yniiiiisreri mi vU-t/ji-n.l^itt:
— . I\'fitünn aud-p-ny - vantit alk:ilinnzt:itik nruacliefi-le az«;nraktárnál. -máojai Tü.,0 aláir.i/wal folva mi 11 interinili"/, ruman t*."i-!!.
— Beléuy.^er) juniális alkalm tv : tentűkon visík-\'te^ v, r-viil--». k .
¦Vi.-zuk láma-ltak . mit ••I b.-rnvM el.-/,i
A radine^ ve r-..Itiik a b\'-litirv kmi.v.v.e^én
i.;iya-ok
Sopron, juliufi 7. 1808. Örömmel közlom a soproni casino - egylet abbéli axándékát, miaaerint azon, a aétatér ko-i«leben fekvő romnak helyébe egy nagyszerű caaiao-épOletet akar emelni, a terv óriás-léptekkel aiet a valoauláa felé. mert már 9 L.Ü00 forint van aláírva. *) igy tehát két harmada az egész építés- éa egyóbnemü beruházáai költségnek; a babutoroztalaat !3 az egylet aaját költségén axerzi meg. Ha es létre jön — a mi több. mint puszta remény — akkor Sopron cainoaaágra oly
előmenetelt taaz, bogy\'még a Kipfelhanscr ia — ____......
ürül itt lakni. —- Adj aram egy jó meleg eaőt | szabályi
. li* nule királv <
L\'/jíüll-
[etökri;.
filjtlrtlliiaa kel -V ^vekefir\'ll pUS/.lil
tánczktizben f, h ,-( ttut^^ p Az éjrtzJikiuiHTikai ,-illanihkli.i ajkú lakik. i\'i l\'Vl^,. : foTylán OaDie/iÁt utizjunlja 1 Ünnepeltetek tue-: Angliai. m ;l kiralvai" názásanak IH-ik év liipluloja. — A a pápai zMinatoi] II n/ ,1,\'ni"\'- pert-m-k gáin&Ht kívánj.ik - \\pi -nkába 11 iiv, delyt ha-tználuiik i.ibb
— A honvé.lsi-g 1 í-4-^-ik.i iniiua tizeriuti ruhit kap. ¦ Az .jw/igifyüb\'a okt. l-ig olnapol-taük. — \\\'ictor Kmanuel brucki L-ib-irha váratik. — llg (Wtoriezky László UM) ft.it küldött az akadütiiiának eirv pályadíjra: Kcj-t<a»ek ki azon erintkezéai puiituk; moly«k re^-fégiíjlj iilök óta Magyar* ós f .engv\'t\'torazilg kózt léteztek. — Fiúm,. knniváiivz..)a — hir aztrini — (\'elebriui tiirvé.nysv.éki elnök laaz.
— Az orazágtta lelenezbáz javára emlékpénz adatik ki, melynek ára 1 fn. — Veszprémben egy hon vád tankerületi onztálv fog felállíttatni. —
— de ns lanyhát I — e terv virágzására addig is éljenek aa eddig aláirt asen építést óhajtó caaino-tagok, annyival ú inkább — no, mert liát én iCfcüítük vagyok 1
Jofioa 5*étol fogva tart a m\'egyoi gyűlés, a napokban azon hir szárnyalt, nogy Horváth ijazaágügyér urnák..biíalmatlanságot1- akar a _ baloldal néhány tagja szavaztatni; — szeretem hjttni^; miazerint ez.olyail .Blinde Alarm" volt, mert eaalcb néhány ily baloldali létezhet a me-
Sóbon, mert jaj volna reánk názve aa ilynonjU v^bal-azandék kinyilatkoxtaiaoa is?! nem TÍl«a-« kénytelen bárki a Lftllhonban vagy Bécsben\' azt vélni rólunk, hogy mivel jó dolgunk, van, a jégre, megyünk tánczolnl, az aa: egyetlen egy valódi demócrata ügyérünk van, é» ezt üldözzük legjobban, no de mi aem lett ca^ lüfbű), csak— .vakhir maradt : Mott adtok át aa enyészetnek köatiasteletbei
jelen volt a temetésen, éa éreste mindenki ve mélyébűi a jelenvoltak közül : hogy mily yüní rabolt el Wlük a kérlelhetlen halál; — Ity Jdwf miwkiaiiga » küzérdekDon fol-lhatlan érdamaket szerzett, — az evang. lÜi\'mjy azóIrijl\'maga építette, de 1 ..¦.nt^$F&t?*Sni- dnagazdagok te-\' mí, a áoyefiSiwWegény, tehát auk fáradsá-1 kelült minden) kő megtzerzéeej du uruyo--1 kitartása nemUmorrgförtreazonomileg
,_i----^u-M^MJStnÍM^j. lelkéss
M.jéa izlvhea azdlo
llfr^dUÍ Hajy.KiiuMÍ? M^uot
—*¦ 10\' fra Jrnitu ¦ HW:~*aW \'¦
í-rf»prrort-|t ritpik. tartjilí «
t-i.*;:, í.í:.fl..-\'\'\'\'-aáí,fc,\' \'
H i r e k.
— O FflUé^i; állal Bzi-ntiísitett l.-60-ik ujonczoziiai U\'irvényezikk igy azól : 1. §T*Az állandii badaercp i\'-s luultengeréazet törvénviíeg uzutt aziimerejóm:k biztonitáaára meg-
kívántató, a az IfíiW-ikévi XL-ik törvényezikk 13-ík §-a érttímében a magyar korona országaira e*ó évi njonez-jutalék ;(i),J39, az ennek póUartalékkal ellátására szílkaégua mennyiség pedig 3,9:U fóben állapittatik,.meg. 2. §. Az 1-afl §-ban tnei^állapitolt évi az Tátii). ívtm tettleg ktállitftBft megszuvaztatik. 3. §. A megszavazott ujone2ok, tekintettel egyfelől az lbOÖ-ik évi XXVH-ik törvényezikk 3-ik, másfelől az ugyanazon évi XL-dik törvényezikk szintén ;V-ik gara, ezúttal kivételesen nz 1H49., 1848,, 1847., 184(5., és 184u-ik évi korosztályokból állíttatnak ki. 4. §. Az ujonczáilítás a jelen évben kivételesen augustus hó 15-tűi september hó végéig lesz foganatoHÍtaudó. 5. §. K törvény végrehajtása a honvédelmi min is tőrre bizatik.
— Nagy-Kanizsa város tübb azaz,polgárja réazérél Horváth fioldizsilr igazságügyi miaister ar^következí bizalmi felirat&tftisztol-
Kaaiztán. Nagy kiinzötiüt és élénk hálaérzet tel vettem Nagy hlanizaa város rokonérzuliníl pi.l gáriaak mult hó L\'ti-án kell biiaJmi uyílatknza-tát. — Inteu áldása kiaérjn ömíkttt azon b<-ent!a n-yr.vét ét erkole.si tátnof;utasért, melybe-i níe-
ált-alam védett űgyut ré-</.iwitik. Kén-111, I ¦\'[\'•/.7.\'j ki e/.t é» «iviw üdv.i/.Ietüruut ilb-l.. ..rtántaiiiaU. l\'-M , julm* l. \\*6*.\\.
II\'HIVATII li\'UJH/.sAlí.\' 1 \' "Tfi n j* e r v Antul nr»záfrgyü.lAfi ki\'-pvi-¦,e|.-| ur a t\'. Julius ^-iiii Urioll "rttíá\'-l;yUb\'--!\':ri im ujt\'itta be a na^vkanizHai i\'mtwsn ipdrtuntuletek ki;r\\¦ -ii \'. -t\'-t a-\', ipfirturvenyek alku iáit u iráni.
l;Hiir;\'»\'i orwHLgiM Unitókópenli- f.iíálli-tiiHát !¦ rvi /.i n ku/.el lét(*jíiti\'«be helyezi n kor-timiiy. A napokban járt a miatt Molnár Aladár MS/,t;ÍM-uiá\'-*.-j tir \'¦ vidéUn;
"ilviU^ir. l-\'ájilal\'.imnal veKlili a k«. vetk\'.-.-.f. \' !--l"iil-: a ilunántiiü á^ bnv. cgylia/.k-Tiil\'-ii !» \'proni Lyevaun i^iii^al..- 1 a Ukimri kar in\'véW\'in múly fijdaiomiual jelenti Niv->U^.:.-b»:a l\'alfy .b\'mel\' árnak, a *.pr..ai 1 . \\ i-.-\'iui!- ui lm ¦ "I \'inán vi tanárnak s k.-p viei is.-a/^.i: ¦-* ¦ ¦ : -tniii\'l r„\'_vliázkeruluti -/..Lm-
i ,.v , . ! .11 éjjil II lirak-tr iiMiikái
, 1, ¦, n , ,.i lik .-.\'\'\'ivii biíPdjuifl -t/.uiived\'ri man ^il\\l>..|i- \'¦ \'k \'\'i\'^i\' .1 t >rVéiH^yiUíO\'eibuiivt,-ii A |i--l I" ¦ .hal k.-s. r-\'il\'ll h/.ivv-I t:vá»/"hák
Nei
j,l:\'
l\'alfy-Si. 1...
..1^ »
II":
Kli/.a. gvennekfi: alfy Vilma » l\'alfy Dóues Viluio.s. A hiilt tetemek i-.\'ii .1. luían \'.i lirakor tettetek a/ i-i 1 pule tb-11 ii2 örök nyugalom értetni. Sopron, jul. .\'1. V<>-
.wh e-tabul \'iniHiUi rtWv*StUak4»4.
l\'aleani Uu/.-.a férjezeti Zalabér \'i-rine/in\'\' lerievul , báréi l\'utuáai
•el
KAlrn-.Ii - k.r m/.er ./.a/.ad\'.S«ul, S/a> ve| jelenti\',,. -/-P t- tt e, felejtheti
uívj.ik. iHe;é.l, - ipjeWnak, iiv-ltoMip-.i bar-\'. I\'iteáiíi .I.i-.eV urnák lSiÍ(t-ik -(,,, -ui re li 4 «.rak-r. életén
-\'«lui
déli.
ken
áld"\'
tí.v\'
I"
/.. I!. el-...l.l-.-.lll ..rak .1
1 .. L
adi
által torlent il bull tett: 1 nei a -t?iirli?..\'ii 1 a/. en-;\'?3/.Ieli" vnii tn..- -u^i-aui .\')-rn to-: ai tirtiak /bá/lian bemuttaltii. >á?--sii». liéke bamviiira\' easni\'t július 1 1 «\'11 evii"* t-trt, mely alkalommal ki alapját w li-tenni. Sok
vaujuk a koii\\ sikert óhajtunk .
11 orma un SMÉjFor, mint Sopronból .-rttaiitetünk : a jelenkor leguagyubb bü f. jtiliiM bét 11-én Nagy-Kauuaán a .ZiiKlfa-teretuébeti előadást fog tar-aui. Kzen. a maga neiueben miir\'-birű múvéií. ki ft viláe nagyobb r.itzel bámulara ragAdta . uralkodók által kiiüutetésbt-n nWfwüll, Sopronban a zsúfolásig telt^zinházban ;i előadást tartott ea saját ajánlatára pénteken a szegényük javára, a oaíinéiban mfiki.di.it. boj;; tetó ki>/.Ön-emel
Nng\\-h tátik -Őgy-ltn
lia.-o,
v szívélyesen kittin-;vi!ii. Hisszük, boíry kilúntetessél I jad juk a t. k"/...U.ee
*fc?t\\W\\f6mtS ur, az évang. i\'raenarandia-ftötatt meg; Nagyméltóságú ni. k. iffazsáirüffyi 1|H«átóí^>iUUját. Sopronnak majd tized \' \' \' * " \' "
Miniaztur iir"l Átt oraxággyüléai tudóaitáaokbél a legfájdalmasabb inegÜtközüasnl olvastuk azon
— a parlamentáris illődül mot a legnagyobb mértékben sértő — rágalmazó magtámadáat, mely^yiil h folyó évi június 24-i alaóháxl Ulépbon Irányt Dániel ;orezággyŰlósi képviaeW JSagy-
-méltóaagQd tóeplfltlen jellemét illette. Éfajaul-munknak ^kifejezését adandók — siettünk Nagynuíltoaa^od mint a hon ti erény , boloseség éa igazságsaoretet kiiunó póldánykápo iránt
— legmélyebb tiszteletünk és bonső ragaaiko. aáetuikAt egyrészt — másrészt pedig neretatt kép ristlfl-méltatlan, a^rtő eljárása fétett mély a»Jp^aa^uakat. és kárhoztatáaunkat nyilvánt-*MiilL-. Holyak után hódoló tustelettéVtUkTV dunkatb.-rtb.következiaftflbb ixáz sJaírás. — Melyre 6 nagyméltósága küvotk-^, táviratot kaidé: .Oózooy Poronoz városbíró uriwk^áfj?:;
\',„la;rVi j.\'i\'títéa. 1 A na^y-kanit-.\'i ke-inli nae-v-_-vmnasi imban az évi nyilvános vizsgálatok t\'. é. július bé. 4-én a szent Lélek hivasa mellett, ugyancsak juKu» hé. 6-ktin a hittuduiu.inyokkal veendik kead. tokét ¦ i.-gyébb uiniilrnányra v.>nalkozola- .--zaka-\'datla\'ttul folynak -.\'--ig, o"*án szent gyéuuis és áldozás. 31 én hálaadó istuui tiiiztolet után Farorat nyilvánítás h az ifjuaág Bzétbocsíljüisa. BsW* A gvmn«»tumi inagáutanulükra nézve vizsgálati határnap jul. 14-ike délelíitti 10 llí órái-. Kelt NaL\'y Kanizsán június 2lViln IStí\'.l. \' KONN\'Yl-: ALAJOS s. k.
— A dtnubiM ár-zákányi vasiitvonal kiépi-tésére, a toltin-soinogyinegyei conaortium egyesülve Springer béesi bankátral, megnyerték az engedélyt.
-— Apró pénz hiányán szenved a k.\'res-kedéa és furgahni Nagy-Kanizsáu; kivánatos volna, ha a p. n/iigytuÍnÍ9teriura részérő! több apró pén/
Vldókeu.
— A magyar urv.wok éa természetviszgálék ez éví szept. (i án következő napjain Fiúméban tattjík 10. nagyj/yültjükéi. K nagygyűlésre a beuaLis 1 HiVJ. uzept. 3-áli kezdődik , s ttirl o-éie;. A Wiratáat Fiuniúlm a városházán eev kulüii bizottmány délelőtt 0~lJi-Íg, délelőtt j—(i óráig eazköili. A/, elkésett tagok egyébiránt a üagygyüléa egéaz tartalma alatt fölvétetnek. A fölvételi díj nomúlyonkint ii Irt. 0, é. A .rtSsztruuni kívánók Igazolási jegy okért a fölvételi díj beküldés" molletl I*" ó. augusztus . 16-ig dr. TUxnai Joznuf főorvoshoz, a uaggyülAi pdm-éa lovaltárnokáboa (lakása • Pest, Uüáktér B4-Ík aa.) fordulhatnak. A megnyitó- küiUliW Wept. 6-án, a iHiziin\'i közüléa pedjg azopt. l.J-én leend.
Itetnék forgalomba ezen élénk
Irodalom.
— Táncaiéi Mihály n Arany trombita" munkásuk érdekeit képviselő lap ulőSzetezl i félévre 3 frt, évnegyedre 1 fl 50 kr. Ajánljak a küionsóg figyelmébe, előfizetések Wajdíta József könyvkereskedéséban, is elfogadtatoak-.\'
— Ijöw Ltpót szegődi főrabbi „Magyar saí-nagtigai bcizédoí,<-ra. Előfizetési felhíVüs. A magyarorazági zsidóság cgynok érzi magát a magyar nomze\'tel. Együtt vérzett vele & eaata-téren, egy üt tfirte v.jle az elnyomatás fájdalmát, "íyüU ujongott vele a feltámttdáanak, és együtt dolgozik velu a haza fulvirágoztatásin.
Túlnyomó része nyelvileg in mogmagy aroso-• Intt; a hátralévő réss óriási léptekkol Itaíad a eíél felé, A zsidók inngmagyaroitodáiának leg-liaibatórtb elömozdiUii éa sióiZiilói kózött Lö w LrptVi f fialja ul az első hely üt Ó volt az eliő,, ki fi magyar aaóiioklatot a zsinagógában behozta, b ott mqghonositottA,
Az ulaO magyar zsinagógai buszMct 3 tarlót 1 ~ t l-ben Na_\'y-KiiMÍzt»án. Mint na^vkaniT-wi majd mint pápai ta azegedi íurulti>i áialán iiííyeluiet ébrtwztett magyar bttatedei vei, — az l34(J-ki forradalomban mini tábori lulkéaz bu.*-ditá fel a zsidó honvédeket; 10 év Óta pedig a hazai cullus-közsógek csaknem kivétel nélkül Öt kérlek fel ünnepélyeik vezelézere.
Siuiniklatiiiról a hazai aujtú e^ lrmguiag rl-tam\'.Tte, bogy azok az igazi valhbxjSaágj\'a físztu t-rk\'dcsisétr ^ a buz^ó magyar hazafiság bélyeget viselik.
Az alulirt kiadó meg van győződve, hogv » honi irodalomnak szolgál, midőn a hírneves-főrabbinak, ugy zsinagógai,\'-^—- mint uunepélyya alkalmakkor tartott magyar buszodéit, molyok r-ak kivétele-len mindig csak ke vén p.-ldánv-ban nyuinallak kí, - riíisze^yüjlvp sajtó alá reudezí. A tiszt, szónok Hzeraélyesen tizerkeszii a iii\'iv.\'t. >-*) általa irt elOszóval fj^ja azt bevezetni.
N\'"m kétlem, hogy vállalatonj az osazua ma-Lv.ir zsid isáK. de az érteini«s kerpsztónv-,.-•; ripyebuéi is fel íogja költeni, aoual i.t inkább, mivel a ná^ybeean mű magyar irodalmunkban <7t-mr>r*víÖtö hízagtt fM/tul.
A kurulLteliil ?0 nagy S-&d ret ívre terjedő munka kiváló diszszel fog kiállíttatni, ^hasonlóan b. Eötvös Józsefnek. Hálh Mór kiadásában nem rég rnegj-deilt eralékbeszedeiv-l).
Vil\'itizftési ár 1 frt á\'.i kr., a kéaöbhi bolti ár \'J torint Ihhz.
A mú minden bizouynyal szeptembur elején jelenend meg, és a t. elónzetükauk pontosan tog szélkiihletni.
Szives gyűjtőimnek minden 10 példány után ei;y liszttiletpóldánynyal fogok kedveskedni.
Az előfizetési pénztskst legkésőbb ang. 15-én •\'¦s egyenesen hozzám kér«m küldeni.
Szeged, l*tüi»-ki június 1-én. TKAUB B.
könyv- és mü-ktiniskedij Szegeden.
jNT^llt posta.
St. N Kapui
, N-m kaj.tak 1
Legújabb elismerás a legnagyobb figyelemmel.
Kik ezen bajokban szenvednek, szíveskedjenek e/toi furra-st megkiaérteni, mely az utédibi éven tobb százezer, e» e gyógyszer feltalálása óta
millió egjént gyóiryitott ki e betepségbül. \\ \'dvari szallitú H o 1 ! .1 í n a* ur kt-zpouti raktára Karntnerriug 11. Iiecsben. iiinM-ziiK 7. AkiiuM fim i-soiál.itra
nit\'-ltit eaet rn.iffát Flé.auja, miutia abitiBtt>t].\'mé--i(- elCjötí li.-it\'ir«i\'\'!rct ialiti ft óta ¦aenTadtem. • mii in Ifírnk. Iic-cMilelr:ii:iiel merem a*t AIIíUibL la evia líuur.\'dtBui fuly-tenutali .ix sranyérbon 1 kapc*i>Utb-ni li\'ví (r.vi>ini)rgr.rct-bei, i-tv ágit.liana ág él még hiSaöbb huiiájíltt niallfijila-
1.....lotti, «in.ulalau Piotet huaualum fel, mi hí-moí nem
v..It, mii- rújp-e cJCÜupoien Icltt\'m i-rtttailvr ^Ii-tcm feun-i.-iri.^.-úi.i ,-Kj (Igyea orvoi Utal, ki a H.iif-file Malit* \'fí\'i\'.V\'\' a\'lrt mint baaauooteHlt íjáulii. uej-iiiol* 4 Hon" fék- Malata egiSauAfri chuk.elá.lét ?3 Maláu-t>ouboel mimáti mf-llhntri^ra^gijea 11 nenredtem. IIíhíti*tlcp rolt beti\'if4t\'jTcutnck k5vetkoiű gyégjuláaa ; minden üreg Maláta-kivonat, minden dobul 111 alátn-cliieolidé tuilitf nn-\' Ti-rcmi-t, amely titin najianu oriímlnii jflre i-tfigyai uyiTtrut, a kiiienvadt testein tt aiivrm v-j-a- nrprl.
miuilfii amit ÖDilPin átráltoatalott tnirnnt d.\'t .tlatt (-p-sfcBi\'Kfií lettem. Kn»anllm Iíl->nenitipk 1- me^-Tin-nti-it i\'» njántotu liilkii*iuereu-«uu iiiin.k\'iitiintfh •¦I-hiviísph a lloff-ffle kesiitno-MVeket.
Kírctn * további külaeinunj 111 ltS llrup M.ilriukiru ualol 1 foni i-hok .dádú ili) áohui t\'onboni, * lr-*n.-tj; vubb li»itoleUel Kun TTenrik ItvkJjr li itthyánjí J»i*e(jattig iiraip-at-tja.
Aruk - MaláU-ki^Duat »(-i-»tiiiS(r «ür (Ivc^k,! Aa cauma-tuliw-ul fi üvtig .i frt Ttl, i;| iiv.-„- 7 frt, L\'tí Ih-Kg U írt, áH tlr.-u ^7 frt Ho, Üti fU«ff .V» frt; --\\í-I jta o^únnfif c»i>kuUílű Nr. 1. ejiv fi>ul L frt; Kr. JI. nrr f-mt 1 frt ml, tlt U.„u>il fíl í..ut iii|[y*u, üi fontnál ugy fit r^y iifjrvinl fuul. MnláU r.hiikoléilapor F»"ciiuiii.*;k K^ámtira ; h IúiIiivlI auvatej [»(tÍMjira 80 ?1 10 kr. Mull .nnInU-L.mL-,11* t\'.D 3U kr. Mlntlaa Iteriti
A vnl.\'iili u-K-ari Mnlál i-kivnmii e.\'.\'-.t«AíT aOr-Malata-bk"\'"""!." eUoU,»l«.|u. .-a Mil.ii* Líi--imiu l.uu-" bini* L-.uiii.il ti,.ff JiiiutnAI KSrutiiurrin*; 11 -ik aaim
kai\'tlftl-1 lf.lr-nti.<u.
Ka|\'haiii 1%-ílon TflrOk J.-mef cy.\'igymtrritiu.H Klt-Aljiinsaa. 7-lk aaam. Lollu^r fa.a^raoiM^t — N.-Kauiiiiu kauhazd Koaaabarc J. *• Welllnb J. — Schwara Adolf : itoiecharf Paranea é$ Belekaatka C. nraknaX
*| K r..ra( alatt kttalOttokárt rslslu«fl4ff4l a»B% TÜtnl a B«*rki í \'
Ü" JZ I-,
aa t i-n
"l «. j<r ű K
.... _ L, Ittöt jnüna B-An. - ,
^EUu^.^ot^e481jUMAk kOvetkciG jelentet MuJtL*«Jt.a«paU ItraJkfXiC/ n»drá iá hJd?,r idöjmnij
í«tel«t»t-k0s4pM«ra araiért várai. 2 boa* mlaúajge
,U)B#BaVB -aokel mvaarn. HÍJ a kukorica* Is, ha «Tári -BÓ»p»kbaa--«a eaftáa Jorabb tart e» a nap b«HMk> idrff dm •WolhaÜk, eUelnynlnak, •tTébMnt kOaep •¦Araltáallag minden gabona nemtt U elíbbi 4vl |«m(UH képwt tokkal cíakílyobbnek latmaik. Mi efaaea aatnyÜTanUJok, bogT Zala- Homogy-
.MMfbvn araiad pasáéira ilnc« okunk íi fiak aat kitinek, fcogr a* tgio- kaaábaa hnaonlo Alti imák
^rrandtcMTOriraftllíIaiiriíISk /sldbirtokijaok.
Puuc. Mf-rátar. kefetársk.
Tfményakt-Diu»3—tó fonto* 4 Irt, !10 kr. — M—Hfl fnt, 4 fr. 65 kr, 87-Sö fia. 4 írt 7» — kr Ho i«-T9 f„t 8 ft. CO kr. 7tf=-90 nS, 2 ít 70 kr — rAp a »erf3«Sn«k, 70—ÍI fnL 4 fr. — CO kr. 71—72
lmU 4 frt. 70 kr. irpa koaín lígtM, »ű—06 íla. 2 fr , 20 kr. «T~fl8 fn«. S, frl.^SO-kr. KuksrUti 9 frt I W kt, J frt SŰ kr. Kukoricán olan (catnquanün} S frt 60 kr. Zab *4~4i fnt. 1 frt 80 kr. 4C-*7Jjm, Ifrt90kr. ífohank* BO—68 fna. ü frt. — kr. 60—65 na $ frt. US kr. Pa..alj fehér S frt M> kr. F.M.ttlT, tarka !1 frt. BO kr. daóna mia«. — frt. kr ¦el»a--frt — kr
Bécsi pénzarfolyam, jul- 8.
5B/e; iDotaliquoa ötí.10; &°/0 nemz. kölcsön 70.101 l*60-ki Alladalrai kölcsön Ktö.lfti bank-rémsvónyok 7.&I ; hitelintézeti részvények 295. ÍK1-London VJ4M; czílst dglo 121.57; arany \' darabja ö.^7_kr,
Vasúti napónkinti menetrend:
Ind«I N.-KanU.ár.U " ; *-¦¦\'------\' -> r.r, ,,,,„.,.
i ro(fH\'\'\' -1 ári ilittlilán
8opri Harc*
Iléei
B.,Pr»i
reggel b d. n. 1 «tve II»
! \'dalban ^ "Ifi- ű ejjal. 11 délután »
. délben 12 fnlöl rocíjcl 4 . délh. 1 . „¦tv* H t . déllienl2 . estu 1U rcitii"! t
rtra — , dra 33 per»,
?ra 67 ,
?ra 46 .
ára 15 „_
ára - ,
?ra 20 .
Ara 30 .
Ara 1 ,
óra 8S ,
dra 2.1 , ?ra 43 porcr.
/ira &í] .
óra 62 -Ata a& ?ra 10 .
s& pe
t 114a. 17-te ««>•
: ?i tietl-" iKatboktrtit\' nap™^ 1 tír
«71 Óvakodjatok S ttsmif iirdftUkttU Mtf Vil, 15-2].
tlítfü flaor. uiik
P»orit. (Bon.»onL
Biomli.J í Zoipiii A.
Felelő* szerkesztu: Wajditl József. ík\'h\'éiUzorkuaztó: BátOrfl ÜljOS.
H
11
]) e T ü S 1^
?g^ LearéaibbTfaaJönB hlraBrtca aiió dombar- é» «zlnesayjimat^iyár^
papir-, iré- és rajzuzcrkereskedése Ves tan, Deák Fer^iu-z-U. sznm a., a .febér bajó"-baa, ajánlja levélpapír-készletét a legnjabbszerii
11)0 dh lpvélp*p!r»"
rinli^a it^nuomabli. lOiTuli IcV?rrj(iir «•» mii db b 3 rn, J fn CU. 6 írtií n lnrtünitW-KW-lb Utélpa Cyen ndatik. Irtl illi lérrlpapiré* 100 «Ib b knl dÍH><!« pcpborilíkli
JMJái V-
L-&^r K E i.
!ne« urrjepvirri-I 1
1 frt 30, t frt 50, 1 fr W"
í liuriiíklm» rgy di«re« jiiplm iií\'tvcI ir" cíiirifrryl vn!íjr Ui\'iti
5K LátogatójcgA\'ek tüstént elkéstóUc,
tcvél-pecséUegyek.
lOUOdb amnyiij-omatbau 2 frt 5
lumonl\'i uyom.itliaii 3 frt, t
, Férfi papSr-gallérkák és hajtókák (maiisettck)
1 tncrat pallérkik 30—10 kr. — 6 piíi
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi.könyvekben.
1--Cl. i.nlft» n,prTPn,|r|j.„ nlrillaH.ilik in mind n ktranl ininl.i
nerint-leKirjornahbao lerdntlnyoiili Arúrt rlHinUTliTi-k. "
SnntuRT e\'Tállaltatnak mindimf.\'tie kUnr^ USnyotnilaí mdulíák h. Ajánlvk topánba krn,1inógc^ ir»-, íródni- let i-lpnpírt, Icv^lbori tikot, ncEÚhullftkat, tolllnrtnkat, rajz i\'s imnl, írndn -, ponta- én ArÁur* bnljy-pccf.tviswt, ittjes rajitucrt, tu«fe*t/-k«t. mAü«l,\'.-váízont án papírt, rajspapirt tíkerculxín. má«nli\'>-KÚpi>t, mA.ic.l.\'.- »\'¦- nlimrín-lhitni, di-MM tintatartit, tnllk^t. f.-nrkj\'p-.ilhunxtt nnrvrl ,*a jrjirjucr nílhfll, It-SE|rveictt trótiiikákM, portPmDnn.iik.it c= IpvíluUkáUnt, vnlainínt milícia niiM iroilm é* isknUi «icreket\'nnry vála«xtcktmit.
BV* Angol én frnnciin illntscrrrk, Ah de Coloci\'^* * Jepfmoinftlii] pip o rc-nzap p i n n k.
UmJon lfgesekíljelili maoridt>Iú.i i.« lögpotifiMiibb nxorjralnmninl tBljcaittEtik. ^.
Lftwlbeh mo)rrcndei;»ek-nt.ínv«W mp)]rtt, r«nmiiEDl.víri bíh r-p. díj fejéhen ]l) krt liüiiiaiimíU\'áii, legirjNirnnbbau it legu ¦iilunnlitiiiu ientkíííítltetnet.
Leveleket igr kírem ríimezui : (2fi:i—24,7
Iiapir-koreakudésu Pesten.
ÍJ
II FOSTERV. és TÁHSA |
J gazilasilgi gépsyárosnk |
\\ Lincolnból Angliában
PiiidÁJitDWnnW
j gőzmozdonyaikat,
jj Ha^übbjditt tnzszekrény és
> elömelcgitővel,
] csójplő&ópeil^et,
í melyek MagyarorszsQ gabnanemclhez mérve építtetnek,
larató-gépeik et,
Általános
aiándékok
...Anglia IcqcISÍ
Álí.li:(iV/.r:iiKK .
gyáraiból-
mii KhLVlI.\'
l-Pesten, gyár-uteza 33. szám. ll
Kanitz C.
Id. Madarász ind. Pécseit
¦ ajánlja
*\' " GÉPMlRI ÉS Ö1ÍTÉSZETE
T k ú s 7. i t m é n y c i\'t
Jgi\'zíjépelf^IitiIünÖBeii pedig malom szerkezeteket, olaj henger- és liajhikat,. burprésekot, frúz- és-vízvezetési csöveket takarék-tüz* |helyt.kot «s a/ok egyes részeit, kutakat, oszlopokat, racsozntokat, Iliden néven nevezendő\' öntvényeket, továbbá
gazdasági gépéit
a mtuSi^f, irtó-, knpilil- i!i UtitUgM ukdkot, vetígótekot, |Biagtt3l4nftAV útikat, orőmUveket (göppe^Iflamrkezo^ciriplő\' mpúutfkukoriciM- morzHlókat, rA[m üá azeuka-vágókat, ziuó \' \' <!« daráló pSiwkot.- • \'
Mlnd«D a cépÓMet iBakmájAL. vágó\' wcjrfendeléwket\' L.
HWatrtpavin JTHk azim alatt, valamint raktari| " enOgal 5-lk izam, lio| a fmUibb eUaoralt kéultin>t |Cll)r«o«iaUwlet« un. . . (176—16)
urak és hölgyek számára.
Ezen uj érezböl (u. n. nj aranybél) készQlt ékszer nélkü lözbetóvó. teazí a valéd) ékazerl, mivel ez uj gyártmány mind szín, mind alak tekintotébjen[ vetélkedik a viiliidivulj és az a jó benne, ho^y az egiíaz tárgy negyedrésznyibe som került b azért annál rryakrnbban megszerezheti mindtmki a legújabbat lejídivutosabbat, mert a vakídí ezíkkeknél a iH-.vliy;uii érték usak ltl-ed része az árnak. — Kbb.M az a tftimsáfí, hoffy YjihJdUU^sz^_CTak_ belylvcl-köm-I, mi*; ez uj (jvártmiíny roppant tömegben készíttetik, ntért sajaT erdekében van mindenkinek, hogv más értékea dulgukba
ne pedig arany ékszerekbe Fektesse pénzét. Leflujahb ékszerek \'«WEgj-p
JivatoB alak «j arany- »•* .
i kr, l ft.
___ . .. filgEü riintbe ltnjlal\\ii
búi, itiinJip meptartják »i nrany- 1.51, 2 frt. »iiul s ai?rt a lepcsalrkanribbau 1 «kfZflMa* \\z n] örOk tmptár tiMuiilitnak a valúdihoa, emaili- H^HP medaillou - alakban t ruíva, vapr utÁmott kCvekkel, a ¦. ilra-fityrlcknl móljiWi
mint aa alak ki vauja. . hat. Eten naptár no* van kiliaitra,
Ucll-vkek nntim 1 db~ 40,. GO, iioJrj napot keltet, hónapot pontn-. 80 kr. 1 frt Banjcleí é*-r<mk iil\'rr )ia«*n.tlhn!<\'i
„ íepfin. í.:\'if), l.^\'l 2, Ti "kV. fiaom 2T» vaTűiü amiiyozürt\'
- Öfrt/if^p.--- 45 kr.--__.__
1^^. Külbo-függük tíiiotn, párja 80 kr. 1 frt.
íj
•g na
Sis . 3\'á"
\' =3 \'P,
§ a
Legüi. kéultitt
wn,,,,,^ i m só,, nr-w gyémánt ékszer.
2, 2.r>íi. )> Mér » aiakamber fs mcpr^alfiűik
B&r- Egóu kúaalctck.niDll úkrk 0* áltaTa. — Es ík valúdi esOathe Tan fnlrilEgük W»ltr, 1.2(1. l.tíll, Icgfiiio- fo|;UlT». arany-slijal eUAtra. A« roabban készítve 2 frt, 8-úO, Ü frt, -1 utániott gyémántok s lapfinomab-frt, 6 forint. ban kr-niörfllt heKykrii>talTbdl vmn-
¦ÜU Karperecünk nnom drbjs &0, nsk kcSnitvS, a maljek altnk tHiat HO kr. 1 frt. |»uba i«n vetattk el; mii dráen kO-
lerfiminabb 1J1U, 2, i» Uroerbétlen81 vannak ntánozva. S, 3.\'iU. 1 OSV iíelllok 4, 5, 6 (V
Nrak-ikak, Ubja 6ü, W, 1.90 ¦» Egvpir fillíaírsS i 6 6 ft. L&Ukr.\' tSBV . , kíiel5--omb 2 50,3
Lfit Hedaillonok. flnom 90 kr, 40,\'ön, 4 ft M kr.
(JH kr. | K(TJ" melltfi nrsk dimárs 1 BO,
, finomabbak HU kr., 1 2 80,1411.
frt, 1.60. 1 ¦sV DripakOvoii cyürnk aranjbill
Et%-Tfí*C-fésQk uj aranjuyal 80 1.20, lüo.2-3frt. kr, 1 1 rt fiu, 2, 3 ft. Kermituk ú xiivek nyakkal, 5, 3,
OyfirOk kalOnfAIa ntánmtt 4. frt. kOvokkel drbja SO, 40, fiU, UO, "0,| bmMí Qyitzakaiaf. ¦^¦M »0 kr. 1 frt. PW Fekete legaaebb
Léiraaebb férfi-óra-lánciokj k[nuitis l.«n Urtó*, fl»sf, Ura L¦ (rOvid)MÍIR0,kr1lfrt,lfrtöO. ! biv»l-*a*rnb6L V^Ltfwxabb nyakláncsok 60 kr/ Qay_Efj nalltn SO 30 fiO 80 kr.l ft. finom velencaeí fnrma 1 ft, 1 ft 60. ; ©sV . pár falűnfüpírű 25, S&.&0, Uri melltok 20,40, 50, 80 kr. SQ kr, lfL
UeU-g-onbak 10,15, 20, 30 kr. \' ¦^Karpereeaek SO SORÖkr. 1 fL Kíiel(t-p)mbokpirja20,a0,40,fa faa, Krak-ck dbja 30 60 sOkr.t rt
80 kr- ----ESV-ónlinoi rftrirl Jf> 30 60 kr,
Oallergoinbok 6,10 kr. OsV lnf-ffomb drbja 4 kr.
Eg-éaa kíailet moll- *i# kíielff Egy pir kíielü-fumb 1&, 30,
gombokhót, lejiaebb kivitel ÖO, 80 kr.l frt, 1.50.
C^Egr kQU|- dna.fityelek, na-|7<>n ealnoaan BaaaeiUitTa titt, BOl kr. 1 frt.
B» Valódi arsny-Ej-Hrük kUvekkell 1.60, 2 frt. 2.S0.
30, *0 kr. BO- EftT tfisC-fáan\' 90 40 SO IC kt.
ÖrfiLLÓ illatozd ?k-
mertk Ind nOvénybCl, níiy Üt*\' méiaeUi UUtit mlndif nsirUrtJs Aa lefujabb divat ssarint van íarafr-
»»¦ 13 lalni etOat láncsok taaban!Ta. Es ekaáer fülaimnlhstíán.dUsi
srsnyoira, rtlvid 3.50,4 frt.
19 latna hoauu nyaklífic* (i é> 7 forint.
18 latot oallit Diadsllionnk tűiben aranjoiva ca edaTo %Lá\\ éa • frt.
A iiflalvatoianh aatál-ék ¦ok finoman ealaaolfc itfli.
UiflU asaibuttlraK«kbQI oatasáJ*-!
Utva.
«W>Ecr ttsll-<k 40 &01W kr, 1 ft. ~ Eiry mfiUtA cidatbe foglalva 1
P^EjTvni [100,8,8
irt
c„ !1UU nílalt aserfeleu kedvslt Ua, hnljj Uj ekiaarrel a tsrambn Ián," a ¦erem nAhiny paroa mnlva tMtrUtk
1 ?!?, Barr melltn 80,1.1.20.1^0. BtV lparialb«vsl? BO. 1.13n. 1-OU. GO, 1 karp-rtes 40 60 801.1JiO. ttSv HT«i-*k 60 80 1. L&O. SJW. ¦ZVÖrJanní.W, -
M nj
¦V TRINKOMETEBEK. tlisvld kiaalet mint ors-tttyaUk lorbJatO-SOkr.
TRAU&OTT FEITEL
(Un 4)\' BcttrTCtatnerring JTm^Í- ,(W-im)
a DraachiHiaiaal átellenben.
É85
váltó-üzlete Pesten. JT6zséfltcr 5, sz. a.
Ajánljuk a t w. kninnaéguck ax áltálnak leg-líf nyila eb ben re oilnartt
"f társas-játékot
valamennyi Ausztriában létező sorsjegyekre
ft kOTotkeiB főnyereményekkel;
300,000, 250,000, 200,000. 140,000, 110,000, 60,000,
P\'ii
50,000, 40,000. 30,000, 25,000, 20,000, W,000 frt stb.
i 20 havi részlutthstéare B írtjával.
Hindun rr-ró ngr tOrréntaaeD kiállitnti rúaavényjegyot kai], melynek értelmiben n tulajdonéi <%a»tmal A4 ei-3 \'> ín reiilct-lenaateeB\'Dl a bouscté* idoju atsrt tflrtétn>nd3
Jtm^ea-L-U...n-r r___________7^ BOrUUZtJlvS
-ˇ•lamcanji nyerem íny óban réaat Teia.
LiJknaO l^rymttai ajaatjak «a oly (varana •naffktnlvell láraaa-játúkot 100 darab
1864-W100 Mos sorsjegyet, 6 frtos részletfizetésre, Hltélsursjeg^et 10
s valamennyi Magyarország és Ausztriában létező sorsjegyek 12, 18 éa 24 havi rÓSZtetfizetéscfl általunk megszerezhetők, úgyszintén l|5"«Öir^,é3a.y*Slt is
•orejejryi\'k meciieresactúaüt megkönnyíti tik, ugy in-leket klaclib r<!iiTüXeEnen~ idjnk Kt, mini a mennyire
ogy t. ci. ű»letbarátainknak _aa ered leikedtauk, lmpj a l<-gku<íííTtelib~ iorü]e^y-n eredetileg nullánk, ugyania r
Egy huszadr. UltelSOretJes\'ye\'t 10 frtért, bázisa jnl. 1.
1864-lli ÍOO has BOre]. 8 , „ apr. 15.
X83s-ki motbacjtiiicl sj. 7 ,
™ r,ny, ilulunk tarvtayeua kiállított ketelexvlnyt ka|i, BMtM mugirlnl«.óvel a *zániÍii*k. mitlf oúkt lia.i>tlrü>.tiuii l.irtukiba jut, . u^nnal j..ira jáUaik, uálkil,
toty IMIM totlntiMk* UUu. lakán.
A íitelaorsj főnyereménye 200,000 frt, a legk 170—200
" -----"leké----------- \'.\' .\'ÖfiO.OQO \' J ..." 186_-200-
ÍAS183Ö ki Kothschild-soisj. 140,000 „ „¦ 100 frt.
uSramif I-I^yenanény J. Nyeremény!
vételárával, * kiilíJnben i
Veszteség alig lehetséges,
nbatbogy m»r a legkiiebb nyeremény. 1* klTttlbvlul egyonlíí a ¦nrnje^v vételi dánkor kéu*k ragyánk kö teleire nyeinket riaaza ii rríluiii, m.:p |" díjj mii •aoriut,
líYiamAIésTársa
bank- ua TÍll-!-uiietc TrhIi-i
Wt* Vidéki megbizájok paatai\'tUi&vélol mellett in i Vti a név ée lakhelynek, kaaáai jogyaékekart minden busás után
witunan <w»kn< ültetnek. Poltót BeoJelBlélé* dij nélkül kfildjukmeg.
r/aky-K»ní»i»n*WAJDITB JÓZSEF la díolgal valamint f el vi 1A g ?áltálául, ugy eredeti réanjegyek-íf?*í.. Mi (AjUbiUacWne) a hirdetni én vb ttn. kitett árért, melyek nála aionnal átvehetek. (ÍM-7
Oyómsmtok, gyöngyök és drágakövek a külföld számara a ..., legmagasabb arakon vétetnek.
kapható : . ¦,
¦S^ \' mindennemű régibb é» ujabb , _
törvénykezési kézikönyvek, rainiszteri í^delcték^.sxölÖ váltsági körrendeletek, és hozzávaló tabellák. •
linóm kíllföliiiré-ÚBÍa
feketo, kék, piros és viola színre, — további
bélyeg-festék, ruha-iró-tinta, hideg¦¦engjjr\'.
atli. végre kaptuOé .
angol hártya-papír
(Pergament-Papir) ^
bcGtl jryDjnOlcaSa Uvogok bokauWro, ireuUnt ja rfíiínbSnt, ipm julliira ifoa.
W Postai rendelések leggyoraabban ixpeMáitatMk "M
EGGER TESTVÉREK
P E 8 T E WT7 7^; ~s .
Dorottya-uteza 4. sz. a., a „Magyar király* fogadó mellett.
BECSBEN,
Kifrotoerríng 2.
üainiok r • r 1 ------J ríráé.
Lregi penzeket#
pyakat, mintfennemü arany, esQst ém drigaköVekben.
\' •*><>0"t>OOOúuOOOOOOOOOO<>OOP<)C^^
1
GICHT WATTÉ
tCZÚZ-VAS20N)
Ilnilert aufort und heilt nchnelt Olrbl nnú lib >a ni a t i ¦ m en alli-r Art, ala: (i^-iclits-. Bnia-, Hali- n. Zahi>*<!hmera?n, Kopf-, Bánd- n. Kni^\'icbt, Uli \'
aen, RUcken- n Lend in J.\'aketen au 70 kr. au halbeusu 40 kr. xo baben hui Jotef Wajdll Ui Gr. Kanii
r>eil cinem 9akr (itt jeb Hflckenacbmeraen, weUhe terer Zeit aieb ao TeracElimi daa mir daa Ö*bín n. B(leken anr hOebaten Beteli werde ward. Naeh dem eratnn Gebraoch der Dr, Pnt-Uaon\'cbenGioktwatte beaaerte fich bein leidenderZuatajid aebr mork-liok NackAnwendnngdarawBitrtt Antlnire bln Irh uirbt alléin vuo
•ámmtlirheii KDdáL\'ii.ielimi-ncii jííhkjíi\'Ii bufreit, nuiiiii-ru ieti kauu
iu Trk,la.liru«K-iU>r ..bneScúmer-icii (jut güliun tnirli pil bürkfii U. lugar nliue llearhwerde ptwS., v„n Ipr klrdtr aiifiicliuiou.
Urirka<la<l;.s.
Fackh Qedő nr
botfai bérjószágán 400 db XXiXTÉBh Tas HrűzTe, czekból 200 db tenyél olUlmatoa EbH\'yeb és SO db tton, toj
lso tXrCi,
Az eladási feltételek megtudhatók; ._ _
alulírottnál Botfán, u. p. Zala-Egemég,
a szentivinji és szentmihálvi vasnti állomáshoz egt 1 őránj\'ira.
¦hab.LfcW ,?P,||J.THAL.H-__j(^yoerinij^oirior-ital-kószitó)
^.^LOTtílilSEN-LlOUEUR
fK I melyet íu ndr^KJyy^t^orvoatuder urak
\' \' r_ Qivolzer,Balatsa, Viszanik,
i. U_ \\. iiaaryaiintualB-Drvuiukí\': Jj 5: ".
t4lfi>M^á|l «rSUíH{rfg ds na^bajöfc,fll-
tftlu I^tó^aT^^\'írWoratraMe^to\'ik a^mj\' irg^<znitti"U ottfrak\'birodnlom ínajil minilon • ¦ pyógytahiban. \'
- "EpJ-Ba^fy-iiyíf^ <rA-2 frt: — kin 1.30. ¦ ¦-, .•¦rítWklrákülrBíaibon.: iflterWdl, ludt, TnchUl1li«rt ntm-Höttmi: WfIMtar Baak;Htkdt.t41iafl(,uia tDbwannn nkren; ür.Jia.Blrt. tltr&ilMiluigltr.li Alt v. WaMMa, Slirft,\' Hlii-ArUH.rti".. 1T i mta-.»M»Vlek,w<ill,crl.! Dr. Mu<
I
Ln^eni V.W1 Hr. 13: A. Vólk, [liiiIoK.ln-fm BcPnhrnoneratrMae IÍi«l: J. PnWMUn KoblmnrktF. Üímr^MUlaíilK/\'
loUlraue, Unirjargnlie íeratraaan -, MarUI !1
Uaktár* binxlalúm (ryópytárníriaoj ^ ,^{LnÉ^tUflMetl3é«Wfv. TlrOk, xum beiL UrJ.[, Mlcb\' VJ anrlti. ptnumae. nnd teclmlaub-fllietnUobw luatitnt! l>r.D. WáfHr.aum lteicbaualatlo\'V F. Ttrmk^h anr Ma; Ha Mutter Uottea; ChtMt^t. Pr. OVOffner, aum St.-tfait tatori Ar.-KaailU-Joaef I^elna; C«rl^ovákiani»*«nwar-
$•»¦•«•»1 " WWjffcltí.pni, IU«ia»ia{iri*r.WUI«V-iai\'.*of.\'
- — -«.«! \'aWilufiilsasülai. a-tir—>,iwMui«Mat- «\'>«r
(2\'.l5-3,2)
Börcsök Antal, -
ispán.
Kovácsolt vasból készült, a cs. kir. uitírlék-Uivatal úllai Bócsbco ucgwzsgált és béljegetett
Hzedmérlegeki
!i >,-iiftgy»zn\'rfi\'a.Iftkban, nto]érboütutuk biEtoaság-, pontosság- éa BaUrd*
> L évi jOtálIila i 40
notfltaítt 1 -» fi io ia jSO St> _i»_
Arak: 18, íl. «5.8D. 46, öaÍT^ft^Sü, !HÍ, 100, llo In.
Efymniy -terierk (5 évi jitálla.Mf.ekh.1 tálesákA minden fliletre a minden cxűlrai ét Mbauálalra alkalma-MJftk, totaat-saaennU ntaaitaa aterinL : Hórdartr: 1V g. 4, 10, 20. 30, 4». 00 TO. »0 font. Arák t 0, Um. la, ». 18,^. «i. 22^7 .&(),«. fn. Altat aairl*t>tk (,1U ívi jdiáliáa) Tertl\'vaal.tSl, nkaflk.ie-ttoh\'ék; leHíaek. torjnk. juhok, ta^ábbi klaelib k« koeiik, Ullinik atb. mígm.iníiére. ff
Horilérő t I6t ^n. ufl, ^,?40 waW
^ Arak t 100. lati. ÍM, lbO^SOll frt.
jrtírhjilkÖl, *Monfaan a aaükalge* i •¦lyukkal. .Kakor*, látta! % anlyukkal minden mérleg Ifi frttal tQbb. Vaa-arorUUal ím anlyokkal 60 frt éa .foltokba
Szálai-kMliérlefak vert vaaháV\'J.id- éa funliu\'. md-ilal egyntt, iiatdaágiU)- MteleaUelt, Q 4rl JJUIU*. Ue^ Terholl kooaík vagy több darafe ilUtijnegmereaere. .Bördaroi. fiO W 70 »0 HXl^lfiO IfiO 170 ÍOO nit.i..
Arák i fflÖTiíw&oriou riftll 6U0 oW TtVl ÍM Irt
TovábliA minden kigiindollwto, lárrallv aaorkeietO merlegek éa auljrak. - ,*í
(»7)tr-Í2,7)
Rnyenünlr-Siérltg..
wkm- aa aMrlaeaúlynára és hlditifrlar^tfrMézata I
4- -f, füralilir.i B<a4l, HliwjaraoMw,\' Bfr- %o, cytSjfrQti»S)iiia?r<tK«la«Yati>Aill>Ma;i»<ri«lji»ltollk.- -\'\'¦
R GARREl^T & «ohîi s
yaex-tu-xx-te»
Slamttkim
ia voUstindiger Sortlrung
Mm Linr rfod raí btanfalo\'oH gelle* fart yardén.
LocomobHen .
mit TerjrrüiaPrtoT Fenerbflckse aad Vpw^ai^öbaa -beaoodere Anfnclmuns rowaen-aiid *«He bWífto*: atrulrt werden, dw Dre tin-HeUrialrerb ranch aafaas-tjerit^tmöfrHaW Mas* redadrt usd Aie **¦¦****•
atangafllhlg\'kcit vi el griltaei (rebee iiL
i nomloeil ange-
la. Torjafcr. i«W:d.ut--h <Jaa«tw.anueh bel ,.0.1 Votnmoner BBitiraag dea Kernel vo* Strel. «ad Sin* ¦ iind durcb DaperbanftlgkeU MelUlread, wtudeai \' varh*aurt voi \'4 fi»\'Hmti»t»ia«BjM, waloba
dar Probe 76 Preaabor^r Tinta*», (n alner Btnd* droachen, berstta anjrekoramen.
Ferner dftfi durcb ilra im Yorjahre in litigarti eingefuhrtc
Samoelson & Comp. GetreMe- and Gr^-MahmasclilDeB
M,„l»r.IOck« »»<IIM.« - CIUtobMlUi blll.l llct.rtip.r te P. T. F.UUuud, Ibr. ABfirtp »«?11. <hmtt * Boi»\', Lm.«uMU^y\'
j«""c" .ak»m»«. »» !«¦¦», a»»» •"•» *nIord.ran,™ I» f.»obi.t.r IMIokUI<4k.lt „UprocW, ItM-
WATTlt Zl-UInmolearu. G.ner.I.R.iit filr Un*"* nod Oartwrelch der H«rt«n lt»JeblnfiiftbrikMrt« E-ti«mtt 4ft^(3 PAUL KBIZU i. L.hto.1. En,Upd.
Eira 88.
jcliriikai
Se-Si
çs^itolati találmányok.
,,5^ \' juLjiii. LMnjlflb rozidapor j.Itili Annal, keréa idü- _ iW|"___j_f_lt..l. el távoli táaira vainonb.\'.l
MiesalSU a njntB» ik nap uaiirt k a mOT«lt rilág-•pan «y m\'Tilâf*^ ¦on najy kero- ^
e*nr«k Orwnd tas ^kWWW „
ira ffrt 50 tr,
¦BffJka önneáWtS ttUtarUlL KOldn tintatartó WWW folyton label velAfc.Imi t 1««- "!»»1-
«trar*rk«ak-, -ktk-hémr kirfll haaaaalják, mint: ^rVb^ blíbiaoiok, Miatalnokok aih. JÜlrak Mfc b^laa^kajok tu! LCT darab, 12 tncaat tnllal egyfltt 1 frt 60 kr. _,,
a|*> tamW"»* kik ^7 fekeW onailUroais-1 âfl,i^4a%.«Hfall»lfe|M»UBeaek ssAmara, -
~ ^ \' \' nt Taanti locomobile
iUtU.\'.l.
iikliül, upriaiutún
TyEEU»»HiyurBll lnif..ra |iami ¦3U kr
HJ&8M UtbatO tQU aa uj aaeb-mlkrc \'iltal. ParftUja M, «0 A» WJ kr.
\' 1 Lrt i» kti uiti báíinyka mia ODA «flri potit-tirt. 15 kr.
filtri
^g^Kpjavtl 1 frt ; aia----- -
— ffflfÉl, bimlnemfl, aaoanal Allinda an
tBiafaaűnik a Sarilol fopaappek haainilatinil. ka ata*7irfJ)&Îa7;3i>f^aDlia*âiiAUa «Mtében ¦ a pdu Tlaaa^adattk. miârt ta a aieroek ogyetlon biabaa
, Icám lai*» BÜadeo UsUrtáabaa a legnai;
a iBgkBnnrabban a a lapaabban kifen rea ith «ti
Ini fi Ira tormit itb. 1 katalya ira, mely »líff «R7 rK*n (araitarára, 00 kr. Mtfpj^a^^ b^, hog a kenS"
BfT drb ára 10 kr.
\' «rft BO»p*iaax aaindenklnek\'a ej^óbtuui _ Jtrt a blianyir» pontok-dirirsl minden medui-itlril liti* mefifaaithataak, 1 darab ára flaomaa ÍA-¦Tttaera Sü-^r.
— E por jlkalmaiiainál mcgtaka
¦irob.Wttyjl*a*iaTb«a JSL\'»flkk*T johi.™ kmiillillk mint kOaOoaAjei kAaidlatnét. 1 fontai cai » kr. .... .
Amerika] patentiroaott hiztotltá zár, k . tflafi fMrk«aetQ # mloden betArca ellen Mi
IiBiX*Ttii«b*- rendo ir» J30, 40, 50 kr. 1 db^a-70, 90 kr. 1 trCç. 1 âar^nbh kit k9Aa
Oyakoi^KaiHÉ^féife. meljrek -tdiirol ^aa^afita^nan aiRtptakoUBtul An fiO kr. il aflek a legjobb aaélbAlt I Tt&llcjBuimaU. 30, B5, 4Sr>r. 1 .lm(-
é^Snyt a^a^a l^iabb.fAa-lra-\' " HMJuakiaB BaalaO«La«gyoKáatin r\':aoÉ^B hegja «1 aem Mrík Wlbajfoflal** ira 15 — l|a«aft»lttttt tnk.
Bársonya- ós alma-
lumozó-gép,
mery atlndvn kiállitáinin Pariiban, Lon-t!ofib*a é* Kew-YBrkt.an aa i-laff jatal-tnat uvpi-tA, minden totálra iicrínt. papír vékony fiirmAhati 60 darabot] námM-«irT p«re»—alatt; ca«k*lr a vau aaáinitra. tínljn máa-föl íuu
nafy_»dturjeJ
Ardili ^r.
^•^Úialitíű!^ "niiáuaT a "kftll
a hitt
wlka-
knlnn-fűle a báataruUli ilSjSrG n[ir>tbb hibákat maR-unk i-raaíUiatjuk. — opyr étekig ultebelí á» bideiren alkAlmaabntó. 1 ll*. ára 26 kr.
Asool birféarmál. Minden biímek hnjUkony-aágot adni Aa egTaaeraniind fényoaiteni. Eb? kii üveg 86 kr., 1 cairy 46-
Ca. Ur. axak. peoavtazappaa, mely bármi ní-. jb naranadS pecaAtat minden kelméből kivétel ncikul neliAajpiUanat alatt eltárolit. Eaen nj kéwit-menj bátására mUre* felulmnl minden eddi-fi haaonlú frrártmanrt, mintbo^T á lefkínyeaebb aaint la lértet-laBfll-hafsrja, 4a axmitKl negnáradra, ix»(r nálkfil marad. — A knjatyllk Üaititáaira 1» knlDnnaen ajánl-
Ireqn:» ira ntaaitaaaal ejryflU 40 kr! \'Ilfill- tlutlUlwr, melylyel mln.lrn Arcaet, any, e»Ort, pakfnnf actiÇl ca rtact ttaatitantl MnjeaiUri Inbat Kfrj katnlva ira 30 kr. afe; 6alll]f8tji Waorik eal»oaan keatltve, ralat «RT lalonira, a aaobit dlialtlk, ai îdSjiraiat1 I4 driral elSbb muUtjAk. Esea axis mer nia kfl-aaong-iratlal dlcaAtt mO ira doboual l>â kr. ¦¦X* Parlai efjratBtm rafatZ, nemomk ai OTegot, pnrcaeltint, kRret, tajtelot, fit atb. leff^Tornabban megratraaaUnl, hogy aa «irilhatlan 1axTe>> ¦ bauem kClOnfAlak efrreitt^ra la, pAldiul fit érci««l, flre-get akkeiit ponaallinnal ttb., ngy bojy teiit^ viljAk. Pakétja eien mlndoo biavil natkfllSthetlen aaarnak caak 10 kr. Uayatftzea raaaaz, folyékuny Allapotban< l|ren «tous. Ht. »0 kr. . "™-
tjay- Hwaaajia tafkatu m(a<len fe^p «a maV ha*
¦onlé anyagok nélkEll caapin tiaata vlaarl a fujrakat febértm, ¦aagtaUn Aa eg*««acne«en tartjik. A nagy fonralom mlatt dbja caak BU krra tuteu-ti. "ZTT~ tZaUlyza, a tollal mlndeu kiabei ua [laplfhaa igaaUani, — uyy, hojry airyanaion tollal a lopliiiotnabb -awAgraitatrabb voniaokat lahet reffbea viuni. — H
i mlnd
—fecg*l tudatni, liogji |omltatt .U.U.lajb^1 bko ira \'25 kr., na-
_ -^tfi^MÍM pémti 1-db kát ktaael 20, 30,
Ip^HO^lM, 4 kéwel\'W ar. 1 frt,tAl kr. g^\'liegmjabb anvol dafairaaié |ép minden erfllre-táa ea reaaAly 4*lkHl lobot aa Orefrak dn^aiait kJ-hnmt. C(r db ily eaélaserfl eaakBa ára 1 frt
pay- LaateUtta laa^rli aMbaaékaiatt mürege^rek,
patkányok, hDrcinfrflk, ia rakaudnk kiÍrtA*Ám. Aa él-adáa jjtatlia njollati történik. 1 nagy plúli-aaelcntmel 1 frt. I
aja> A aT4-«lal ale(rjobb,bogj a baj rnf«vy(ii»igihau| S&Urta*»tt;*^".rtU^ÖiJt»»\'M ka] intetre /mgl, -"-""\'-\'-"-Ij"* *\' ¦¦-*-¦> ártalmnaak. Van|
___f/tólT.-,^,__
raktárai-raa. .^tó\'klavl U»fcb"-46 kr. ^ -^ fiyftkerM_j2^ a rjrákaiaiKt lngf.\'ijahb
alatt nyoitilálnniil kiirtanL Kian ujuniian Teltaláll aaarj felülmúl mtndnn ediUjrlt, Aa eaArt jutáltú innllett mlfc Ük oL\'l katalyJkaaNnilaU ntaaltiaiuil oRjntl Üí) kr. —v fcttH fi&ftSayv. LapajiJiftl - Kam pcr^a.
------^^--\'\'iWwWfííV boll» 1"^\' \'
" ™ bakntvu 05
boaaiu ralodl tajt-lioróitjiukfiTal A«|
kr. *¦•¦!
tinta, malj a fehAr-ntá — ia a rolia Trica ilfmaemarad. Ulq1H»iMktartaaliDi aJáiiljuX., 1 Üreg ára daakfiOkr. ¦^
j^BlWk^ tirtja.a::db é$ kr. ljL^Ml-an»Alköij
itanlOmclw-mwi J • . ^
í ! Egy ezüst egy forintért ! ! , . ,!7
A «- kir. vámlnvataltú] í0,000 p/»roBl (altrr^rl átvett blfleWa!) Imor^k afo» biztos rendeletére %O,00U uaitf. forintért egyenkint va^y ok^es («Sa«yálanti>aal A»lr^. teseti klárultatnak
a cs. kir. kizár, uabadalmazott
LENARUK RAKTARABANl
GoldBchmiadgasse Nro 8, lm neáeti Baettr. - \'
Ejry rég blsloftldl Vltzaa, M berlini, FpU bA«ai röf, SO tallir belyeU eaak SO frt a. A, Egy . tgBH Dhob ^vlalWM Va^I#a^7íl^^^*» \'ÍIISlW^T\'6!/\'^ öa«K~H\'IfL Egy T IfW ***** M8vd, Sé boriinl.-») bissi röf, ST laUAr helyeit csak J7 frt. Egy . tafflasatabb hlttUt-uSrtt. &0 bécai iCÍ. M tallir beljad c.*k lk) írt. Égy . tZflvet, 36 horlínl Tagry 30 becal r6C 15 tallér belyett eaak 16 trt Lcy - Uaeaikaazltatt sabei kairvaaxaa, 80 bacai r«r, 10 tallér belyaU eaak 10 frt 12 darab aielaftldl lea-zaebkaatH, 8 tallér belyeU caak S frt.
12 . tgn flaom les-ZiebaMdt, dUxes neffélyiettel 5 Aa fúl tallir helyett eaak 5 ia fi) írt. 12 Irffiaomabb leaUtttstksada, aüaaa «u^lraett*! t, í ía 8 tallir balyaU eaak S, ? Aa 9 frt. IMI liTtírtrtirmaTf[ ti axtmölyre, ft Aa UH, 6, 7 A« 8 tallér hkljatt oaak aáafit,6, íéaHfrt. Tílbí. 1UUU darab Battírt-cUlr 4i ÜMS^fjaMt tnom dúa kéai blmseaeet, danbja 4u, fO éa W kr. Chlaal asjyemkaadoa a Icgtijabb aacgAlyaettel, aft azáaaarB. darabja 90 kr._
» taUAr
B|0\' db l|ren \\A VÉtSIObId,. mindejryik férŰ natTaagnoi alkalmaava | caak » ~yi~ jpttttJ| rriiiwl
1 éa fél. W ó> f-i if 3 Ullcr bolyt>tt csak 1 Aa fii, i> ét fúl 3 frt. Igán finom hieleTaMl vAuaa-lBflek, legnbb aattnka, Igen aaúj> mell-redaaetatl, S, 3 íi ÜL 4 Ai Ml tatlar
bolyéit i-aak 3 fn Wl kr, :i Aj fíl 4 A* fél frt. Igán Boom MeJafBldl raazim-tagea, aa nj divata koreait- ragy ArBredSielUl 4 ia Ml, & Aa 8 taÜtr balra*
caak 4, 4 Aa fii, 5 Aa ö frt \'
Váuoa férfl-tibravalúk báai ránonbdl 1 50, I.B0, 2, s frt üfl kríf. .BhlrtlBB feHMafek finora mellerantikkel, UtoaAa aaerinti aaAp aaabian
helyett caak 2,. * Jajét Aa S frt. Im eâep. athaa eajfaajpfalT l^iabk macáit. 1 A, ÍAÍ, S « 8 a Kí Ür b. eaak 1 Ai JA » aVtt fra.
1 i» fél, S, 9*H HI, 3 frt ¦ 1 Fiat» mH vaaz» lafek bliuio>*el a cafpkAaettel * ia fil, 4 Aa fel éa 7 tUlAr halyett eaak 3 ia fil, 4 ---f.4 U ÍM.í. ----
HA kal»-lat«a finom ránonbdl 3 Aa fél, 4 A> fil UllAr helyett naak 3 ia fu, 4 A* Mt frt Flnum hlmaAaü d5I tiilaa late fino m rimo ti bit 6-9 tallir helyett eaak &—S tiHf.
Sn«m himxAifl bfrtoldiaaal Aa calpkcrel
aa«7a*«tt ^ *^fc-i«.
Flnum himaAafl noi hálA-tafak finom rAsaanbót MM laalraffk boom baalalbAI rafy rinenból 1.50, 2,
- elecaaa 9 frt 80 kruSl 8 frtif. Mi lAJA-MUiyBk nlegana laabaasal, frnill,\'. ragy lehall
1 fel, 9 éa fAl, 3 frt Oltiaykak hlmaisa&l ia eaipkArid, Uj^labH. minta, 4
Sfiaa 7 Aa fúl frt. " - - "
Wf «aaayik karta Tajrr mailyoa nkákboa, fianm kii Uanéasel 7 éa fél egAn 7 frtíg.
Bertial ayanja-Baflasy {¦» aadria férfiak é* núknek 2 i* fi, r^i
efAaa 4 frtig.
10,000 n"f hiromr.nr"d aaéUa UeMeMi ftMr ffraai-vAaifa, béc
20,00» röf BDIIIII ibJrtlan, rife eaak 35 kr.
Aa nJkQldúl uniurúli-l mc-lUU eaakoaBttcÜk a* onlrák liirr><laji>m aiiadan \' láaaál 6 darU kadl latyas boxxa «Batik.
a 71 y. An die k. k. Ôsterrelchiscbe and kon. tmg. Lrioen- imd WtabMtl«a1arittÉl
pallérral. 1 Ai fil, S As ffl, B talith- betyetf eta^i
¦ fa, il 10 unir k«ájwn.«aak 3* ta,.4"aVr-fl
ilmény 8 A> fel,. 4 át ftU 6 ia fil ífrt,.ir»a *lefsa>|
i 4 unér helyett caak i íV^Ü, 8 ?1
.a» 30 kr.
Wdéki
-eaiba 30 M *iiáw»|
aS
-........ JSlao magyar Kölcsönös
ItLATBinOMli
Miután az alalmlís megtürtént, s a táisasúg QrJe\'ét már legtörolohb\'nics^\' inditandjo, eniirlfogra mindazon t. cz. urak, kik Magjar-, Kidély-, HöViÜ- ét| TMorsiigb»D, üalmiliibtn & » Ulonii tnárirviilflien (eUIlltudíú fi- V»gy «le ügynlikaég anétélére vállalkoáii olujianak,- eteonl fulhivntnak, hogy ftbaiNaf\' ványaikat a mellékletekkel együU minél íKiblh ailj.il, he az igug"t4sigiulr~ v » f
AllatorvoMk, gazuk, gaalnaági uivalaluokok, (oógjTacréstek és egyébb szakértők cisü sorban vétetnek tekintetbe. r
Gróf Eiehy Rudolf, r Türr íntván,\' I
Milmlik János, Dr. Tllunál Vilmos, 4
I. lielnOk. ItaMaMt.
Igaagatók: ..... *-
Szaluszky Slilárd, voiínyló Igazgató, TutzingenlTTchtl Ferínci, baclaurer gyirgy, -i ^
KWdtz Mir.
tllkliS.r Ká|uu«l. m»órtilkir, (HW— 3,1*1
Igazgató tanácsosok : Onif Forgiod KAlmin. Pokír/JJW. - OratUzülnijr Viotor. OlU^JUltaaa^ AdiiVélaT. gidyfnunnHím-, lVtoby Tamai,. HiobMaaaa Igaioi.
Klein Linót. I ^Lnh^f Jhf.h tl.i..Pj1tln Milr ii.|..yi)tafcifiiMl|ji»m -
OtM. BrttS\'LlíA. \' lVut^L(u»ui.rbl.<l.r>^ip-i«,
Nagy-Kanta* 1869. július 17-éh.
39. szám.
/Jilii-Soniogvi hö/lönv
SOPRON- és VASMEGYEIBE.
Veeryea ttair^SJoáxx Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. ipzdászat, tudomány és mi.vészel kftrébőL
MeKlolctixUK:
Elonxeteal föltételek:
¦ifaa. Irm.
I B.lrb.o U.ko. knttal *• TkUkr. po«lí" MB9| Ee^ra im: . • ft*. — kr. \')[
¦ t.».Vr<w. -t ».*•-.......•>
\\ hat liMilbo. p.Uteorert l-.iflr 7 kr. 3-»«<>r 6 A. rainilen to.itibt belkuttiért 6 kr HdljreipliJ mluiUn e|TM b«lkUt4.,rt So kr. A .Njilt tirra-egy petit Kr befktauiii Aty. IS kr.
Hirdetéseket elfogad :
|lMta*U>a.: .k ADÓ iiivata!.. Pjitw 7.EKLEIH1 Béo.., Hutarf, BsHh-, KaJn^Fraiklmrl- lase,-bw: ILaaskjstkif * VOOLKU. Ufut., Urfr, (§ ahrttsirtta.: oACUHRijrAiai, »w<MrWOWfmMat>
.3M
W 6 ir nevel**. |
IV. navislikueti pályamű.
(Folyt- *¦
Sokat szólhatnánk mén a nyájasság, kitartás, vagyis béketűrés, — nemkülönben a szelídség éa szerénységről, melyek mindmegannyi tiéJkülózhetlen kellékeit tfctzik néptanítóinknak ; ezekeo azonban — melyek nosz-szas elmélkedést igényelnének — átlépve szóljunk az okosságról. Ez a néptanító részéről feltétlenül követeti, bog}\' a számtalan tanmód közül különösen azt váiaszsza, melyet a kor kívánalmaihoz képest legczél-szerabbnek fog. elismerni, levén e tekintetben oly szilárd meggyőződéssel, hogy vá^ lasztott módszertől mindaddig nem tágir,nUg czélirinyosabbról tekintélyt nem szarzend.
Mi pedig a kOltckintélyt illeti, ennek megszerzését a tanítók igen értik. Módjuk durvaság; durva embertől pedig van-e jogunk reméuyleni, bogy nemesszivü egyéniségeket kapunk keze alul ? módjuk a verés; TOrekulH i—hasiéi pedig taihatjuk-e, -hegy nevettjében i beesoletárze* kifejlődjék ? mód-jnk a szüntelen szitkolva feddés, moly által nem annyira azt szerzik magoknak, hogy te-
kintélyes, ba nem inkább : hogy hatalmaskodó embert ismerjenek fel bennök tanítványaik. Ily bánásmód mellett a tanítványok nem tisztelik tanitójol.it, mint 6 maga véli, sót inkább félik, rettegik. — IV egyedül ezen rettegésnek kifolyása az, mlt< kérdés alatti hatalmas, nemtelen bánásmódja által tanítványaira csakis űtlegekkel volt képes mázolni.
Aki ezeknél sokkal nemesebb eszközökkel nem bírja alattvalóit vezetni, mondjon le tanítói tisztéről, melyen ha marad, csakis büldogtalanságot készít az embereknek, .kik valaha keze alatt\' kbrbicsoltatialf. ilért kiölte beieiblc/\'tuitój^\' me^lasdeá^ korukban a becsQletérzért, mely.nélkul napjainkban semmiféle pályán sikeresen működni egyáltalában nem lehet.
Sokkal nemesebb eszközöket talál okos ember, gyermekek kOzti tekintélyo éi> ^yeijitéaéWíá pedlgolyakat, — melyek íieaxsalrisiakelásgyensehak előtt szentelt, hanem nielyeW-Uraely pályán tisztelettel szoktak esalltenL 8 e nemes eszközök mi egyébben találhatók fel, mint. a szilárd er-kőtcsjellemben, mely szegényt es gazdagot, pórt vagy egyszerit polgárt egyaránt tiszteletre gerjeszt? mi egyébben, mint az erkölcsös életben, mely mindenUt példányképDl tinik fel? ml egyébben, mint a.szükséges tuapmányolc észrevehető birtokában, melyekből tanító fokozatosan tartja előadásait? vagy a folytonos tanulásban, — mely által hltstzU szeretetét bizonyltja be? ~ És mhtdesek oly eszközök, melyek az előbb \'említett nerateleukre sürü sötétséget Vetnek, ^íketti 10zoUc^nágy a különbség, mint a fogyatkozott s téijes ;toyu"\'n»p:kBzott.
Ami a DéptaxdWUdományát illeti, azt a koi\'.fcrWóari aatf Wgokban rejtjk, melyekre
néptanítóknak nem szó, hanem tettel kellene felelniük.
Mit taníttassunk népiskoláinkban? Ez sem esik beszédünk körébe, ba azt mondjuk, hogy e kérdés megoldása népnevelésügyérünk tapintatosságát illeti.
HL
Végül pedig a taumódnak igen- sok neme van, melyek közül egyik ezt másik azt ajánlja, aszerint természetesen, amint valamelyik tanmód neki előnyosebbnek, sikeresebbnek bizonyai be. Azonban bármennyi legyen is nőmre nézve a tanmód, elég az hozzá, hogy napjainkban sikert igérőbb alig ha létezik, mint a beU-lancasteri; Bell András és Lan-caster József után neveztetvén igy, - kik ennek első érvényesítői, és nyilvánosságra hozói vatáuak.
Sikeressége bebizonyítva látható Angol-, VranezUv-, Helvét-, Spanyol-, Olasz és Németországban, de még néhntt haránkhan is, főleg pedig az első helyen, hol még nőst is dirit- aaajd minrlim tsWntrr, jia^-zssBda» iskolában.
Az egésznek mivolta nem egyéb, mint hogy a tanitó legjelmh tanítványait másod.
tanítóknak választja, oly tanítványokat t L kik a többiek felett, mind taaulásUag, mind erkölrsaégldtuntek, s kik azon félórában, mely előtt maga a tanitó kezdené előadását, tartoznak a reájok bízottakat kihallgatni, a felelőtökről arra készített s a tanitónaklát-adott jegyzőkönyvben jelentést tenni. módon mellőzve van \'a tanítványnak azon\' káros következményű feltevése, hogy otthon egy vagy más alkalommá) nem tanulj mert véli, hogyjja nem régen felelt, kővetkező pár órában ki nem bivatik; sót inkább kötelességének fogja tekinteni, bogy: ¦—- ha a beU-lancasteri tanmód hssmáltatik, mindenkor készülten jelenjen meg a tanodában. — E mód szerint is imádsággal kezdődnek, és végződnek a leczteórák. — Az igaz, hogy a kérdésbon forgó tanmód még sok oly, eszközt is igénybe vesz, melyek részint erkölcsvesztegetők, részint pedig a szellemi művelődés határait nem Igen ismerik, de mindazonáltal sok oly Jo( foglaltatik abbfih, hogy alkalmazását minden tiaztakebltt honn méltán ajánlhatja néptanítóinknak. \' ¦ Különösen ajánlja ejnódszwt, a tanítási pontosság, kellő rend bs józan fenyíték, miL lyékben néptanítóink közül többen igen bi7 hás nton bolyonganak,— a verést tartván egyedUi eszközöl a fenyítékre, jóllebat józan észszeligen könnyca beláthatunk, hogy emberi bánásmód sokkal szebb sikert arat, — bőgősem a szívtelen ki^tl^nség, s véreken dés, melyek többnyire embertelenséggel, durvasággal szoktak, karöltve járni. Erek * máskülönben is faragatlan pór gyerkoczből még azon egyetlen éneimet, a becsttetérzett Is kiölik, mely még. benne félulilhatő.
Sok.egyeTiroi lehétnomég népnevelésüu-Itet llietve bessélni^. de melyeket aionban -már csak maguk a néptanítók egészíthetnek
ki, szorgalmas tanulmányozása által a neveléstanoknak.
íls ekkép befejezettnek tartom nézeteim sorát, levén azon reményben, hogy a magvak, melyeket e lap hasábjain ellhintegetek, nem fognak terméketlen szivekre esni.
Kecskemét, 186a. márczlus 23.
SZERÉN YI_ENDEB LAJOS.
Egy p&r kalász as aratásból, i.
(^FrUd é« régi sEitlma — elyséptílvo. Bizottmiiuyi kirzgyíijús. Ncvtulaa ruforoQB Zaltt-Egtírszügríjl. Araúfli rjoiísia. Szerke«2u;i realitáa. Heflexiúk a BDimiu-kunizáui vuAut Usrvuiotáru. Vasút liiuröre.-^lújj eg^\' lúvrvjil yusut c. ix budaisi íítaxcu-bánya — egy füat alatt)
Mivel kezdjem? azzal, hogy üres kalászt egyet sem akarok újdonságaim csomójába kötni, tehát az akarat meg van. — A ki aztán benne mégis egy-egy elcsépelt szalma-szálra akadna, ne kapkodjon hozza, hanem vigasztalja magát azzaLJngy azt a szalmát ma nagyon s^ku jra^akár — csépszakadtáig, — És hogy OTben az a haszon még is meg van, hogy friss. A -friss szalma pedig jó tápanyag, míg az avas régiség a szalmában is csak — szemét, trágyadomb. De majd feledem első helyen megemlíteni, — hogy a megyei közgyűlés ismét közéig I Azonban ez majd csak jövő aug. hó 3-án leszen újsággá, de akkor is csak ugy, ha valami nem reménylett nj dolog adja ott elő magát, -addig tehát hagyjuk ezt a kalászt megérni, a minap úgyis éretlenül küldte be valaki azokat a jól megtermett dolgokat, melyek az utóbbi közgyűlésen történtek; van ugyanis egy névtelen referense e lapoknak Zala-Egerszcgről, aki életlen bonczkését a zalamegyeí bizottmányi közgyűlések zöld asztalának paprikás ételeibe is belevágja. — Ezen ételek pedig nem afélék, mint a minőket vidéki levelezők tálalnak a társadalmi tér-Feuilleton-jaiba — ezt azért mondom, mert én is voltam, vagyok is vidéki levelező például Isten kedvező kegyelméből az ellenzéki lapok egyikének, névazerint a ,Hon\' nak már, 1865 óta példás türelmű levelezője vagyok — ezen ételekét az existentidk tudományának mérlegével mérik, s abban nem mindegy: hideg vagy meleg, akár á la glac, akár heissabgesotten, —* mert éteknél ha a nagy közönség elé bocsátjuk őket, vigyázni kell, hogy egyrészről ízetlenséget ne okozzunk azokkal másoknak, másrészről meg ne égessük velők a magunk — száját. — névtelen referens a .Zala-Somogyi Közlöny május 22-ki szántában a május 19^ dikán tartott megyei közgyűlésről\' referál, eltekintve attól, bogy egyedül saját pártjának szolgált, méltán roszszalni lehet azt, hogy pártérdekből, s Hozzá illetéktelenül hozva a gyűlés-egyes momentuma! fölött Ítéletét, és egy jó kortes örömmámorával kurjantott fel ott, hol pártja-részére vívmányt erezett, míg azt a valót, ami nem
tetszett neki, örömest elhallgatta. Jövöro - v tehát több történeti húséget ajánlunk refe- ¦ rens ur nagyntbecsüit ügyeimébe! — E Iris ~ intermezzoval ne feledjük, bogy aratás van, _í s ennél közérdekűbb tárgyról most alig ír- ~ hatnék, kezdem pedig ősi szokás azennt az időn, melyről most sok here meh szereti Petőfivel elmondani, hogy
Ihasnó forró iílű 1 .a-:1:
No, igy jó, legalább . ff Ki ottkann dolgoaik, Nem hűti meg magát 1!
A hold megújulása óta megszűntek minden Isten áldott napi esőzéseink, aduig vajmi sokat küzdőnk a mezei takarás ezen kériel-hetlen ellenségével, s bar a jég minket nem vert el, (szegény Dobri vidékét igen) aratóinkat minden nap kiverte az eső . — Egyébiránt kitűnő aratásunk van. Én már 12 éve, bogy magam vezetem gazdaságomat, de azóta Zalamegye e vidéken ily nagy mennyiségű rois-tenn^imntaiió«,ajajj-f-tudok. Egy közönségesen szokott \\KwÜkfí% ben 100—120 keresztet termő nffti]prf az idén 140—180 keresztet termett. -. Bár mindenkor is, de az aratással laison rnorte\'-ban repell Ilyenkor as árnyas ligetekben nagy szellemek csodaszülöttel helyett szerény mezei munkások esti dalától rezzen meg a . véres verítékkel IritVrlezaeit gaaaa-keresztek váltják fel könnyen zzttZttt érdemkeresztek hra ragyogását, köMi ajtaik virágai helyett érett gyOntölca a tUM ^káváit ha a hernyók meg nem ették vataa) szóval: menny helyett föld, sasok hazája helyett Yakaudturás! magasztos eszmék helyet! nyomorult hitvány anyagi De ha ez aratás 1 aratás és nem csupán az én kis gazdaságom mezején, hanem uraimék ott a .Zala-Somogyi gozlflay\'-nfl a most ti is arattok) Erős költői aaialiakrMl\'. >3* lehet CBak elképzelni, mennyi péan--,^ özön foly be most irodátok csűrébe-» féléves : i| előfizetők sokaságától I — Szinte na néven vehetitek, hagy az én levelem .csak aaafe^ egyetlen, mely üresen röppen tja^ajr-^g De megígértem, hogy iroír, tehát legyen. Sja
Otmjtaaiáxa,liaa,ZaU-8oUM>gyiKozlöe^ eredetéhez, melybe csekély tehetségem --5| hez képest én is befolytam — nevelni:ipar--.iá kodván őt ifjú korában anyagi és szellemi téren egyfonnán — tehát eredetéhez, mely_Vj tisztán társadalmi volt, — híven t aMajinr;^ egyes vidékemek UrBadalml érdekeit képvi--;;-4| selné mindenekfölött, — pár vidékét • W+ám gyének kivéve^alig olvasunk valamit, -V»iJ-^8 csak igen ritkán az egyes megyei ridéjtekv^ | lpaj-és társadalmi mózzáhátairór,~do e jftr^m lyfitt a jó levelezők mikénti, megszerai^ helyes felosztás stb. részleteibe nom bocsit^ kozhatván, állításomat ezúttal azzal igajwg solom, hogy Íme én is most a**jrfatig|$ vidékéilek érdekeit érintőm — :néJ»tayjSir| nyi kizoosztlrással — mily .vidékről mivrd Mm olvasót többet a .Eala-Sei Közlöny ben, nimt akfc Tc«»b«Wjii
1
luto.
: Mi <
¦ ¦Ut
réve, halad ni*lliUc «1. \' l\'.ídlj mily ixíjien ixúl. - pedig mily t.i :
.-*r Uh adjatok pgy vir alamiE«na-li1l<\'ri \'
Vi-rrf UrhCrtoa-^ hát ? mar Mfelrdu-t#L \' yKOoayi\'n fdltdimk baj 1 a boMn- tmlurrk < -NTiimivrlutn niiirs barát, nincs r»v aaAn<> Ií^\'iH, -Hsa- fltflnlt leKja1-"\' kriitnfe oazt„iotk el ;
(JÍBSI ..Kitértek, lljTf-i- ? . Iie! \' inrrt k^lrlun vn-v. \' Jifilduliioiti kr-Ü, amit tM^ni rábólintok: tV- tieiii emlltpii i-n... a Uldui en.l\'-t fc.\'r Uü adjatok ugy piir alamlaitita-nllrrt\'
p KVreni ilimért thI.-i, íimerte fíríl,
liviaani litaton "jftre «¦ fildAH ¦tcuvcdf>, ¦ \\ l(a*xt.ilii.ii uUüi a Itáuai Lyvrra>tko, 1 ttoknur fltiniUtli.. ,t líinicU-ut fndu- be . I Jtartnnrs. taitatu az nnyáúrm kink-Jet, . . Aaenstlcm aat li, ki türrtl niegiúruuu;
Csalt egret eidek mo.t c lok áldxutt\'it ; -..Oa.adjaUik egy pár aUmiunn-BHúrt!
Ilit raidfin * kntj,\', t.rv.\'-beti kúrui^-k, fcJxAilaio-e pintem, hiijry ronda cfrye meg T —íj-tufaai nem nevOru n te piizadult-e térem? JfatK oiitáni-e biÍTen ott a caaLitt\'rctt ? ltiaa unlopot akart cmuliti nmemnek — \' Oh hagyjatok el ait, jJ [úai lirken-aitaek ! JJinok keld túrnak a dlc-aliiig, ]>ir, babéi ? . L\'kuk sdjaluk egy pa> aiáuiiaaua-nllért:
. Otti has élStt ttl Ouie»[t|rorodTa, :- \\.llsjjiiiií-oltftnyymotV kúldsaiuiip rajta ; A irtán a fajdalom barixJÁkat aaáutwtt,
jitf**l»óWJl ¦ nyomor kialté a lluir/oi.
_Mny.irÖií, e*dve kúr, de aeuki asm hallja, ¦Jiijtfj. pár álulmenő najryot nevet ajta; • -És Ueiordol kSuyje... intabb" la ícíto kér: -¦•\'V=* Oli adjatok *%j pnr alawlnná-ilIWrtt ; . B\'JKONUOH.
(fely^éJitíoin Titiéker-\'^omngyi Közlöny" \'Fodor Pil szerkesztése .\'alatt lB62-ben ¦ megindult, én voltam, ki W sopron-kaniza**; Tónál iránvit tervezők\'^figyditót.kulik nősen Holldn Ernő molíilii"t>tkAra^ *V " ki ez érdemben. P.-szt.-LA3xJóu fe. megfor-
- ~-ún\\%—ZaUmegye Göcsej YÍiétém&zUgh
fabányáir* ,A DuiiáíítáJ^-vosutakróI\' rerina cEÜtkem sorozatában felhinii igjek-vém. IpyekvéMtnook mi sikere sem lett, de hogy pusztában kiiUtó még sem voltam, azt abból tapasrtalom, bogy ma már sokan belátni ke?dik, s igazat adnak, miazurint a Wihvi vül^ycL átszelő turfás és költséges irányú vnual Uolyett nemcsak idyllibb, ilc főleg practícosabb képe leende a i-zivili/n-liiiuak egy 2ö-r-SO0Oi) holdnyi óseniö tü-veben ollinlndó, s n hazai faipart ecy linási lé|K3ü\\t-\'l feljebb emelő vasút! de eltekint.e a gúzwuzilüiiy raityjc helyett legfeljeitlt bulvárok a kondások rikkantásaitól vis/li:in»zn ősvadon fentéríntett megfoglmilanul kötö-nvits ttiellrátetéaétúl — mit; egy újkori Messiás majd e reogetegeket is civilizálja — ha egyébbel nem .is - legalább egy | ár ezer kriinirz-reforni-fejszéjéYel, - melvbul a hazai (-1 í|tar annyit bi/.uinára uyer, ho^y e büszke lilével; idegün tir.izáguk knn-Muiulv emelői nkár atlanti oecanon is.
Szóljmik addig egy, bár lassúbb, de annál bjaiartbb eirrhrU^^eit^é^e^ktrj;rf»l, — welyrt ló erejű vasútnak szoktunk nevezni. Uly lóprejft vasntról ftknrok iti -i/ólni. mely üűcsejt ^ vele a va>uUkl\'\'J t;i\\"l es<, termékeny s kies Alsú-Leudva <í>-wíl\'= Miiekét a megj\'e székvárosaival é-* illetőleg .1 zalaegersze^-^zentiiinyi vasúti itlloiini^iil összekötné. Hogy e \\idé!»L\'kiu\')í ^ij.it \\ag^ közeli vasutjok nincs, ez méjí nem olyan istencsapás, níinf \'az,\'Hogy a Jó szekérutat
- csak ujry ismerik itt, mint Grőnlandbiin. vtipv akár Afrika úttalan sivatagjain.
TÁRCZA.
A koldus.
_Un a h»/ flíti lll öaaíd ult.iru.h_a1_ .
Hajdan f>-<iyoi altflny. ini.i. ktildunMUtry r-vl. . > .tuctVii j l.íjdaluui l\'ariiaiiákat n.iTvtoti,
- • S.-.-.nJI. ü a uv..in..r kudle .1 laii?..t.
?ek tnUjdonlt^eii nincsenek iS, — IdréVc azon úgynevezett vak nUkít, melyekre u e^zeri gotüwczi bVrtffínt .&«nt eüam ponto,: »1 g"a Q e s j^rgunt ! " <r , jígy^lóer^ttfvasut NempthibőlkiiodiUva, mán^Bilrtkl^ni^rgyön, SöJtorön.^Bn-^ Z^Eé^JBta ^ szentií*nyi V«r-nti állomásig — életszflksége c fában "^s borban oly Mven megáldott — s í-\'l merem mondani a csupán jó kfi/leketlési ulnkUn szűkölködő vidéknek.
S ha mar gőzerővel nem rendelkezhetünk, legolább lóerővel hajtassuk azt a lengeKt. mely kórul most n világ fomg!
Á vállnlliozú szelli!iii.\'\'rl\'d ismert nlso-Icmlvai (U\'mpthi unidulmi f.ibérunkMég mely e-v idő »">ta kíilönö-eu a ltánok-/enl-gvót^\\: ispáli^ágtmil pi\'ld iiiv^/i-! il T.\'i/.ihiMt-pit \\e/fl - I.^IŐbliet lehetne e/ni n:in\\-Imn. Ihí megérdemli e/m i\'i.-\'\\ f..»tu-it-.. hi.-y elmélkedjék e fölült »/ erdekli-it l>ir-tokus iwjtfály is egy kissé, n.i-ci i;irli.ilii!ik ?111 tni akár iteli tri pig :t v.:nin\'L\'\\11 - -i IhÜtaLisitra. Soká>g kts/.al el u/. mint 11 Liic/a-z.vje. A/r:in erre\'r.iülni. azon uie-^ járni nem lehet. — Menne e/ ninnar. e;i\'» ke/di un wu ?111 kellene! Adj uram teli.jt.ile i;j;eU.l. — ie-/vémeket \\ .tgy Vttllalki»/..»-k,it i- proilnrens vidék v-.(enli;itanni^-»ni. s ép a/en m-g mindig primitív állsiput-lian l\'-t\'.» kin.-e. b.iiij.ain.L^
K\'t*ry Znlii megy e alsolendvai t nifkmek s t\'.iie- ICerka. •« VáÜivka vrdgyeuelv. - lg;. pgé>/. (niesejnek a s/.eiitÍMÍny 1 vjaiií-i .ilio-ui.i.>..li l.L/M-tien ö^/fkóltvl-M\' a ii ,7e kei.\'-M-M-lmi jo\\ojéiv. .1 v-k>.iu\'< /-ila-K-i-i >/i\'n- (MiiiIl\'^\'I e, s ü hiz.ii ip:irrn .illa !.ib,ui )-i;l> lio.ilerovel bír. n/.l mioden.i. ki a fitu/it\'L J\'ivu,e(. e ha/.álini í-i;i<\'m • i.l e vidék prodnreif; i\'n heh hi /.i,ny ,ih ..I .-,iie-rős - egy\'i^niíeire be fligja látni: íni.id a/.altul jótó irveleiubvn - cs/:mocsei\'e« elo-idézhetése s.t\'inp mtj.iliol íueyki-ért.\'iii 1
.figrdiDeVéniemiö tárgyról résxiétoket írni. _ tfost még caak annyit mint njdoniigot, bogy a badiGiu (srfnte Göcsej) nagYMCrü rétegekből álló kőszéntelep béfí vállalkozói taskősz|nnektik taAkrread vasuli éljcmUahor lamdJ;elpanfTé^aralo€ireJa vdáitát fognik\'; ^oíézőjból -— onnét, t V$áfoUtfMb& Mrwzíg^elálütani. llinl hal lámáit mnnkís latok már megkezdettek.
Szent-Liizlón, jul. IS. 18€9.
TUBOLY V1KTUR.
Levelezés
fttiirgú, juliits H. lrjffl^. S. Küzlöiiv f. riavi hirmmtdhan olvnntntii, hogy n cntirgOi l*alegylot „biztos ínmlsbiil" vett rruuittb nxuriut „u tirnxngiie |u\\rUM>ki»Ue" mintt folrMzIott.
A enur^tii Unkijjvletro n<^x%\'<i ntuii tudvefttt-U-H, <l\' t-\'-iiyt-ki-n aluoult Uir ulh\'.uilUoti vun KLt\'ri:ii>:ftL\'in l. ri/.iTkuHziü unit értusíloiii \'">gy a hi-vexi-ti ilal.-^ylut, fükiíij n hulyi vUiuiij-utlKil SLiiriHa/.i»u t-ni^kelc kio^_veiilitlit!tl«o»tWo nimtt leloszlutt ii^yiui; tli: 11/. illtílü ügy- buriltok által
kik « tinlnr ögyt-t közmivtdíkláaünk cgvik i\'Ii\'tru viilu knze^iMick istniervf, ügyazerutettül egybeforrt nemeo fKuuvuilélylycl, tium pedig lUi\'gl.tUi UlilllEani n/.Utl rtlygéibúi, fuglultiík lil az tir.-ovii Imgyott tért, ui ülübbiiiél sokkal i-zéUziTuub ón LiiztiiaiiMi alitpra f"ktetv« a múlt h" _\'»\') ún Uirlotl iiliikuUi (\'viilémjii ujolng sut-vixt\'-tctl; jelciilirR |»edíg u már megküzdött iieiii/.i-li.-» ininilmii [iiílvájiit iini^)i-||..|.".a aiker-r.-l ...],-,» j„.
t\'iirtuKi Uigukbiin vasztctl ugyan at egvlut, \'k- a.KH^ iá, niig ktjíjvuíúbb körülmúnyek l"ly tiin iiz i-lúbbi nzjtin.\'irúiiy mik lirvendlietnénk, nzim meggyi\'i/i\'tjt\'wbt\'ii liilálunk me^ny ugv;iat, b.pgy n <|jií,*gyU-tn.\'k, n teatiilct iiiunkiiaaágiiból M/úriiiAZ>\' niorftÜB fnV btdrond *v tégyulern. int ^yidili biztusiték\'it lo^; azerezni, mint talán u i-igfli sz iiimrHiiyii. K ri-BüiJiiii \\vi meggyűzil [xild.u ,tl ..k.iru 111L sínl-aliii, löuiurvu itz ntümi ¦Utliinbtk vii/imyjiit, Zaluiimgye hirw* kerea-kedő vápiritijl líeiii kétltine hlé_\'V utat tenntlnk.
Kgy tag.
JallM 16-aa 1869. {B&-) A neDUtgtkdu kereskedelmi • kö«T*k-táx^afnalat nliMJJLiitiyni jóváhagjatuk. — A
iPopMI h)«ylO» árao^nyit közepén 1x0katlan._
¦Ki* Kaa»4gt*0 Fíjlegyháift b» Halaa \\öxün lú. Toáata Mapáljátlíarrernek. - Hadhai vidé-jUit fiakák mitUth-rrrnn L- — A gjOr-grftui r«a. ¦Ht jtd. 9-én kz Onxaggyaíikon törvény funnában mcgBuraitatoU. — Oydr mellalt egy Hó óvua lad «11. — SxarbíAb*!* a napokban alakult egy nagy bank legiokább magyar ¦ «orb\' villalko-ziSkból- Aí .Autonómia- lap jul. lá-íkétöl kcxdvo ,Smbiul Kgyhiz" czimmol jelooib mag.
— liuidogitit Üikaa caiazár nojo vég n-ipjáboi ktizelg. - 1-Wkun ugy ícvigutt luarbiban kin b<irjut tuláltak L-iubarluval, Üuimüu kaldötták.
— A aezüüturi ferrtnciyölgyi ?1 [tétorfalvi ugyo-aUlt papírgyárak kdzgyülése egywUliht hozott létro, a, réazvúoytoktt 4 milÜo iuriut, melyből a nozaidtíri papírgyár egy millió frt kíiz LJkóvol veaz részt. — Kndigier linczi ptlapuk renilía-vuráa iiiogkiiKirLóou miatt 14 napi fugaágra iiél-tui«lt. — JúzjMif filhorczeg eláradna a budai llunmiötr legaaubb pontján fokyü Tolokykáx alakitaltik rtíodes lakásául áL — A .8íixa-dunk" oíeriuL ux orazigban mintugy tiUU aikot-nóiuu élj tírdukükbon ugy társulat alakul : Kt*-K.«iiusBoy Kálináit éa l^ítxinyi Uc-za Lirekvesük folytán. — A franezia ciánzárut! avultául Kon Btantinápolybun mog lúgja látogatni. — Ilee-kenast truaztáv negytsdaiur uőhüI. — Ujj l.irh-tt-usteiii r\'rigyua luvaa&iigi uibornok a ma^var országi hadpwraneanukaágiúl tolmeutctutt;\' (* helyébe Gabluut t&buruuk uuvcttulutt ki. ~ A pesti egyetemot 0 lauév ulaő felében 2230 hall-gatd látogatta. — %ri képvinolű t :«kv Sándor Liazteletóra >^erbün aí:»\'ky.:pipák* kéazilliiU .
I Itek. — A kolozavári pruba-güzniozduiiy Al-I viucxnél a 31 árusba szaladt. — IJurválh iioldi-z»ár törvényjavaslata 47 Hzótübbaéggel fugaíl-tatott id. - Szegeden a himlő uralkodik. -Temoovárutt egy azinlidzat építenek, imdv .l«U ezer írtba kurdi — A Bzélaőbrtlisk Mohácson aug. a luohaoei vész emléknapján nagy
ünnepélyt rumleamök. — Az aUutbizíusiLŐ-tar aaság Pesten megalakult. — lliajtlorezBbáuyiii püapüt Moyiies István e Ó-én 7^ évca korában meghalt. — Kazinczy Ferencz egykori széphalmi lakhelyét a magyar akadémia folyton épitteii s neniRokára kéaz leaz. — A budapesti nagy hadgyakurlatok szepL b — \'M küzt tartat-
idat-
r..
Férj és testvér.
/i Novella.
•!:tr.l,t
;., ;Ki»wUlton tAmuitkuUilk u aijLak|>ilrlráhjrit. tjuüuelt, moljelbSl u olfojtoll k)u ful«i»nlú 1 klmftif0ilHgftitMB vo(ii u dgro . iUiollo-
-jíuPkAf 1 fiM nwi!«»g«<M\' <wf ni\\< ria-
Ijidiij; arezuiiiDii nugturni uzuk.it, inu.iju ultiul\'\' .trotil. *
- Hullgu^K leány l inugúuum m.ir ziádnt, m»lvi;t valami luplup > irk.i-ii s/o-ilél ii-u?.\'; h-.gy azzal hilúdba keril. lek nsszooyuk \' - rivallt durván Siein
— Adja arrj jó-atyáin, hogy t.deii az i-lleilktüű:.!1 mcgg\\ő/.Ő.Ju tárta, azutiin oly kedvi.-H.tt\'gg\'d. angyalok bírnák, fordult atyjáli ¦ g\\uniiiikeil vagyok, itzurvtlrk iththi ki s/ivctii nxunt hevével, aztireilek - |
— Ha özerew/., ú^y m-m U>-r*/. ollf»-_-m sze- 1 gülní, s vigai), nem [edig ki.-ni nmeinekk.l jn-lensz meg uHkUrúdöu — vágott szavába. ,
— Atyám, ntí ő]j in-- : j
— Szítt sem, apád vagvuk. * azt inH, j liu^y hasznaveliellen ebként ki ne tiiazitsttlak. | szut fogadj! Szobádba menj, a knpiliitM\' máj ¦ ttiu eljiivend, kedvesen fogadd. V-jv ln-/.i-ni.\' szükségtelen ligytílmoztetéaeiu, hogy" n.eny :.sz-szonya vagy.
— A halál menyneazonya! - Htisngá alig ballhatúan Mathildés távozott.
Meinfeld gondolkodva járt l\'.d-alii; m..n«Hiiit-nók, vadaága küzdött az apai gyúiigéiWg ellon, ha bizonyciak nem volnánk abban, hogy kebele nem Umar gyöngédséget.
— Oh, mivé leaz a világ?! . . . Ihivá tűnt a gyermeki Meretet? — mormotrá t*¦ jni kőzött, — És oiégia,---ha catikugyan boldog-tahin lesz, ha boldogtalansága okuzóját, .-iigura fog megátkozni 1 Ha megszakad szive s on Uazhí
gyilkosa!---S rémtilvu, mint kit rég
rettegett emlékezett kínja gyötör, ujkiututt maga körül Azulii sötét tekintettel, mely borzasztó múltra utalt, folytaid nnmngával be-szélvo: — Nem vagyok-e nyomorú)tnb,b, szá-nandóbb, lognUUstl napttzamosnál V Az legalább ultnundlmtja ouibertársának, semmim rtiuej*! -Sregény vagyok. De én\'?... Eu nem panasz-kodhatom senkinok, hogy szenvedek. - K.-* > rUau^mládtnkábbnövekédék, ujjait far. bajábi muroisté. — Még kertem fiinak romo-irdban ii átkot válok kallaDi, midfin lelkem keserült
alattuk magamnak olpanaszolom..... Én nem
mondhatom, ki őseim novét, mert u névun g}a-Wza^ fuksxik, mert vagyonomat átuk terheli,
mfllirik Atkát.....-Oh boszuló ŐBoim ! kiknefc
dionfénynyel környezett nevét ínegbeuataleiil. tám, salyosaa neheaetlik reám bUntotó joblio-tjk-! — fi t kínos gondolatok gyJJtrujineivol kUaktMve, bámult ki az űbhikou.\'
A tivoli oneagutoan porfidleg vutag róte-gakbsa ffűioo|yo<lou az éfínek, bdepvo a rftoV virányait Btelnfnld,szemei f.\'llú lartá kezét és
• rölködtilt átlátni a por falon, de a mindinkább "gubuan >üui nap, s a felvert újabb purfel-le^i k ulJeiiaze^uióiiek már különben is gyenge azeniunet jfg^
K/. •\'• —¦ mormallgr mégugyazer kitokintutt
— Ilarii bírni ó nagysága m\'igérkezeit - je-4ttm, egy buInpTr Trraa. - —
— Aluitdü neki , szobájában varakozzzék n^im — tw távuzást intett.
- (?sak az a leány, az a leány ! — monda, midőn magám maradt. — Eh! u manóba, csak nem tzeralinefl a leány ?! No uz kellene még, ördög és villám ! — Szemei vad liaragt^l azlk-ráztak. — Kh 1 — nyűgé csakhamar előbbi vad komuraágába visszaesve; —• nem bírok u zunl.iu i-szméklűl szabadulni, pedig éles tűr-ként halnak roncsolt belsőmre.
IIh Ki volt Kézaa?
Steiuftdd elment a báró elfogadására. — A a ajtó, melyen Mathild távozott, egészen észrevétlenül nyílott inog.
Maüiild lépett be.
Arcaaa bánat Olt, ssemeiben a bágyatit Láoj,
nem rt\'g olvonult fajdalom viharára mnLatott, mintegy utónyomait hagyva ssobráazi homlokának mulandó rudüibcn.
Mint midőn hosszú, elraefáraezté töprenkedés után megtaláljak a rég keresett essmét, derült kOlatinld arcza, a néhány redú uUimult homlokán, s az fulóltu szokott, majdnem szaborazeril nyugodtaágáL Szumuinek bzoii védésre mutató halvány fénye mindinkább élénkült, mig végre lobogó lángban égtek azok. Azon szemek, melyeknek adva volt, boldoggá és őrülttá tshetni. Kebele halmai huveaebben hulbinizáaak; rózsás ujjait dobogó szívére uyomá, mintha dobbanásai sebességét akarná mérwíkilni. Ajkait, melyeknek üde pirosság* oly jól alkalmazkodott az arca mérsékelt halaványBagához, belső felin-dnláaáoAk ingere lázas remegéssel bori ti.
Öokéoy telén ál kapott a kozebsbben állé saék tanilijiliux, — Nutu birta el képsolmo alította gyfinyörét. Alig halliiatóan, mint, midén hajnalt nellő >»>og » síig kinyílott liliommal rebegé: — Azt ígérte aljon. A kert hátulján- fog bejöiioi. Oh ég I márt kell e nemes ifjú Szerelmét rejtegetnem ? — feleié üataagának ¦ bor-sadra egéaxíté ki: Mert atyám, igen, inert atyám eltaazitana magáiéi. Mert ö," kiéri szivem dobog, szegény vadász: míg én gazdag vagyok; — a.gunyooajtisnuítlá; — nagyon gaadag; #t.4-.ÍU öt aseretűm, atyám"\'eltaasit; — ís-mél)á többször önmagában. — Ka —i — és .f« Bújn Iflflnék-eiiöldogabb, künn u erdők magányában egy alacsony, silány kunyhéban Ando-
rommal, mint Hornnal e palota kduyelmeí között V — tűrt ki leirhatlan íijdalommal. — Ha Ajidort felodnem kell\'— áucándoaök el-cJmi-riilve kúpzeit tündérvtlágába, melyből axonban kíméletlenül rántá ki a. való keaerüsége —- ugv a szivem mogsznkad. Oh repedj meg szivnin*! taeft nem szabad cívézued a miért tenirotették ! — a sokogvu borult a karoaszék tándájára.
fclgy axobaleiny lépett be; eseudes léptekkel közeledett Mathildhos, s Szilvay bárót jelenté be.
Mathild összerezzent, azután tűnődve fordult a leányhoz:
— Julcsa, ba Andor jfi, vezesse a kertbe, — atyáiu,meg ne lássa.
— Lrtem, csak btsaa reám, nagysád. — Ks magában monda :
— Szegény angyal! — s indulni Akart. Mathild visszatartóztatá.
— Hol van atyám?
— A kapitánynál.
— Ugy bocsássa be a bárót.
Az ajtó megnyílott, s oson Seilvay báró lépett be. Szép daliás termetét, aa elharapózott idegen dívatok daczára, magyar Öltöny fedé. Arczát szép kerek szakái önmté. — Vonásain minden erőlködés mellett is meglátszik a tettetett vidámság. ^
— Voltam oly bámr kegyes engedőiménél íogva — —
— Igen Örülök uram, hogy megmentőmnek kezemet nyújthatom — zaaklta felbe Mathild, elejét veendő a sok külsőségnek, s barátságosan nyujtá kezét a bárúoak.
Az kihajolt, hogy kis kezet megíwikolya; de el nem mulasztaatá, egy tekintetet vetni a leányka bájaira.
Mathild tekintete a bárdéval találkozott Oly jól ismerte ő u tekintetet.
— Mennyire hasonlít Andorhoz I — gondola magában. De, mintha valami rémes saelJeU jelenést! zavarni, félve tekintett a báréra, rresa-k?tve mutatott helyet s maga is leült
— Báró urT — atyám is igen mg örülni, ha bátor mogmentömet ttdTÖaÖlheti. — Kuzué meg újra a beszédet Mathlld-
— Hiasan a veszély nem volt oly nagy, éa említem, helyemben bárki más, hasonlóan cselekedett volna.
— A veszély nagy Volt urán); — eröaíté Mathild s mind aaoroaabban Vizsgáié a báré vonásait Lehetetlen volt kétkedni. Audur és a báré egy saemály.. , (J
(Folyt kSvi) . •
VKUHA8 GYULA.
lói. fíludnmfj .Haénlfutl\' ftnaVa faar&rn „jnaknt adott ki — Aa aradi Tértanuk kn»Al ~ Pftayiuiicb, Lajmor, Pöltuoborg, Schweigw,\'\' Vica»y Lá^L«pjrT«B«k » kofminy H-WU, HMM Dyr^!>tiriai40tr\'\' j
Hírét !
— A szabadság fogalmai minden divat-politikus a legazubben tadja definiálni, hanem mért aliáuy ember van, annyifélaképe*] naztgyav-raxaa; igy pL, mUunk igen »ul^lW ű**"* ugv iiiagyaréaHfcfc, hogy, éjfél után r^édtfcanga. dalolás éa fékudan kiabáláa köaütt regig trappolják aa utcaikat, a rt,ndtWaég pedig tj nuv ¦rvaraxat állon uotn tuai elleorttért. Talán Igaa-aaga lehet, nrrArt tnrnin toagaBak néhány alvó nüaat^-itúfttf JM^emqtifWyte0-*-,
— Egy okleTolei nevelő valamely un háxhua nevelőül *j<n1koaik. Alapos ofctatáat képes adni a gymavawoini-, reál-- « elemi tantárgyakban, valaiumt a zongoráobbau ifl. — A Itivóibali mt^kerweaek S. S. oaim -alatt poate-rustaute Peetro utamtandók, ^
— A n a p o k B a n m & hír azárnvalta be Íiagy-Kanizaa városát, hogy a caerfui ta-döheu egy óriás nagyftgti kígyót találtak volna, inulyru több lörésr-idkaliuaatak, míg Végre ártalmatlanná t-Hctctl. Voltak, akÜta csoda illa- 1
óhájtotiák s ekkor kiderült, bog/ köiönewigun ií — A,lábnyi hosszú kígyó volt.
— Aa uj pOaía. helyiség íztifcvulta miatt iMpouU. élénkebb panasx hallható, melyet íga-a>| Brti»t [r/lp.lltiytnj,-, niiaTHrint Ni.fV-KaT.iraa
város és vidékének kenskeüehiii forgalma folyton nagyobb; cawlálatoa ia, hogy a kormánynak\'tiaagánivk vaunak szép, terj«íu.iu*!a. ós Üresen álló ápUluiui s még is azűk, a, központúi! távol esó s drágán búréit bélyegébe *»>^ ritja a nagy forgulíüu\'|M)BtáL
~ Sirmogy megye Grogéi válaarttJkeill-Uéaak daákpárti tarfai _ Bitbor Géxa ur Isaaafiaa Í^tjá»ya<C^táa — Nmltgu Horvát -ft$Uáj< Iga^afcaírgm&iéter árhoz bbalral w-maias t^-fittfidit, efv ttiraCs albumot ké-&&PÍ&LMVtk&Ít* J"***1 könyvkötészetében, üíü szöveg foglaltatott ¦ több akái aUiráa-atl láttatott el : .Nagy mól tósága Sgaaangt^íyi llmb^ arl 111 alulírott 3o-taoay megye oturgdí vál ásató kerülőt deák párti tfxriíl, aa <w»«inyuleai tudósításokból olvastuk, a képTiawMcpáa jviUu ho \\t4-én tartott Uléséheu Irányi Dániai képruelónek egyedül csak a képvtaoldi Immunitís sáncraiva] fedett — niin-don loragia^aagbál kivetkóiütt — i-razaágot nélkOlAatl— » ()d eHen imézott — rágnlumtel-itm .aaarait Hogy mily felindulást költött ai bennUnk? neui uándéltunk itt ocsotclni, .r^~ nem aváadékunk Irányi Dániai képvisulü ur aaarait felhosni : rntj]té niegillatOdásaal fordul el attnl mindett hantját taureiA polgár. I>o nutn ha Ugathatjuk el, hogy o axándékos rájfnltuaxás-tal elérni oaálaott politikai túko caínálás felett méltó aggodolmunkát ki no fejenUk. s hogy a legawbadabb intétanunyek egyike aa eskDdt-saéki Ítélet kflvutksXTDérjytít balálra kinaáanak nevc*ö kiffljöxótt rostálva — másnak, mint a hatalomra vágyás merényletének ne nuvezxuk. Nem hallgathatjuk el aggodalmunkat — a ktfp-vtselA teremben — a nemiét ö szentély eben elkövetett, a pártsaeiiTedély által sugallt, és az eskttdtazéki itélut mégbélyogzéséro Irányzott kifejezések fuL-tt. De eiitélte Üt a mai kur ha-tailuas fegyvere : a köavt-lemétiy ; ás mi tisztelettel ftlólirottak aUirásainkknl "ctutk kifojewvt adunk, a niidön a képviiwlüháinak ez érdembon kimondott rosaszalását — csukúlysúgfink Táaaúrúl is magunkévá\' tcsruztlk, egyszersmind JMídig .Sailágyi Virgil k^pvisulű urnák ux dr-denibun tett igazaághtl o> l-ivagiiu uyilatkosatát méltiuylattal Mumlitjuk. ls Huiu-k, ij^un tiaz-tult íiagyuiöluiaágu Hinistcr ur, a képvii-flúház jttntus hó ^i>^n t«r.bíix iücatiben tett uyilatka-zatácrt, buDsü rngiiszkodÁ.«iiiik kifüjez\'-aL\' mellett
— kikofineiéi izava*Ta7 LaxaLaíTl)<Sdob4 tíasÍ*-~
lette] ouradubk — Ontrgon 16Ü9-ík éri juUtli bu -1-én. — öaxinto liaxtalói : a Deákkor tagjai." K djaa-emlényt koldfittség Ttasi [\'estre, i « M I9-4o nyújtasd jav ab ú Ejteüenlmjiinak.
— A snproni m. kir péDxi,)ryte;na--iité»t^
Jáii\'^sToft s/olimbirut, \\Viiidiar-li Jántat aagvcxenki lakost éa Kittra Aíiibrust 111 oaat, addT{aailé;végreHelh«ny LáixJucllI-«d úsztál.ni asgéiltisxtié nerexte kx
— L a p a n k f. évi 2<-.k saima taljesen el-futrvván, üaateluttsjJ kérjttk asoa tíaitelt nUflze-ujinuct, kik tápunkat aem kOitetik be, exen szám nxvvM Havuku^déaéra.
— K a posvá r, Jul. 16, Körtnendy Sándor btlpárti 4tíS atétöbbaeggel megválasztatutt or-¦xággyuliui képviaeldnok 2aehy Antal ellenében.
. . 1
. 1 „
J irL 1 . 1 »
lUú^h SŰHEGHY FEREMCZ arczképm luegrendelést s illotúlűg eltJfizetést tuttuk : Ubgr. Fi.atoR
XI. FÖL Berxay Klok k. r. házRlutik ur 2 pél dáuyt !1 frt utánüztitéaai-l. Id. l>crrorici Ákos ur ivén : Dervarica Akoa Kiliman . . 1 kéjj Durvarica Imre Kciváca Lajoa l\'ao iifrdu Lajos . Tottüsy Károly . Kákosy László . | Horváth Jáuoa „ I l\'óntek György „
Merkly Antal ......1 . 1
MésxárM Józaof, .....1 .
lfj. l)ervarics Jáliun
Tárnok........... 1 . 1
Peri\'arica Zsu/jtánna .... 1 . 1 XIII. Mingly Károly k«r. jogyzü ur ivtLn Tombász Mátyás
tJtilfOBtigt\'t....... 1
Hegy. Ilálint Ui\'lse ... 1 .
\\\\><\\n Járnw .......... 1
Simon Józset\'......... 1 .
. 1
Paik^rWíaisií;... ;.\\
Halea^Ul\'t\'!.T!\'!!! boamar BáiaV. liatkoricavJ^awa ... .>
Slfiialy KánJy......
Aláirt kop-mwtnyaaég 188.. Bufúaatteleit 2*114 foríntt i .
kniüaaai Ukawlf-V péaMaatf\\tiajrl aetve vaju — ^^tiiata jll|iilJiaa^a> _ fogTiiraaaitmiJtál l*frlta»ajr JMtMafa^ alapítvány\'-ra fonlittatik.
Kelt Nagy-Kanixaán jnl. Ifi-én 1860.
BÁTORFL
INTyllt posta.
— 8. A HMé>tantt>\'<l Un>j*\'"t* nmm vafTlak r.«rt\'ii>aati>ai a líimot ko|7ednak «e^tUAfittU.
— D. K. A inrtánfllml tira «lai alakaláaa naaá m*ET ni; hamar,. — knUhibe» la a* —aaifaak még
— Pn. f.. l*j-!\'p»t. I >.irát\'\'\'k n«T«i| mWrw u«al Vninlhetiflk, \'Ir n»naV í-WJ^ben
— T. .1 iíi>].r.ni. roÍi*trniik. " («l^iirn urava la iulítkíHlliiV
— II. * H-nil f..fftuk
NyUt t>3i*.
— Igen tinóm bnreraH kapbaUí kev«4 éa nagy luennyiaégbcn, iutány<* Amrt. Hövnbbett.
| megtudható a nagykanbuui tudakozó in tóié tben.
— Egy falsai lakhái legalább :i szobával és néhány hold folddol őrük árou, vagyVpedtg
, nagyobb birtok is baazonbérbe kcrestvtik\'t — , bérmentea lovelekben n körül mony es leíráaWl , ,rrLek.o*b.g1nÍ .Sl»lm»y Antul urnái helyen.
I — rVttJdltn Jiíinrf könyvkereskedése- éa
könyvnyomdájában t\'"»bb gyakornok vétetik íel rl.Miy.m\'ft-ltétdek mellett, kikuuk a kellő Uko-: ijint rot- üa ki*pzt;tWegg«I kuli birniok. Bővebben akár szernél vost\'ii, akár levólilog értekezhetni.
025 I_. JE TL? I - Í3C I FL ISS O K :
Nifly-Itaallta,iw;!\' Julias l*-^a?
A fabaaaalat «lenk», gítiak Hjári iilinjf« «Lek-umu beállt. — A* u-RSiniiia raktárak nre^tchet^aen-me;HrflUak, aa ajbál itiétr Veri* jS to1t«1 * &c-
takaritáa,.k véffeáteuek. i a raéplea méK kr*\'ictLi nem igen rette. Ai btÍ lermi» oly kielífUJ, min«" ríj iriÖ óla nem voll,
Aa i-Ibanyagolt borilalet sgv kiaaó élenkaijrnak ilrrand ** minden oldalról kér.leaűaklhlnak árárűl, bau«in igcn-igin máraAkclt árt kivánuak.
Pias«! hatt-vaairí keletirak.
cratáayak:H«u^ -R5 rönlua 4 írt, — kr. — -,;3 fnt, 4 fr. 60 kr 87^» fta. A írt «0 ~* kr i < -7» fnt 2 ír. BO kr. 70-SO fa*. 2 0-8.) kr — „ ..rfüalosa, 70—T1 fnt. ». fr. M 00 kr 71 —7Í
I«M í tri. _
7-1 kr. «7 \' ün fu. i. frt. Un kr. Kuk 4M kr- 1 írt ».\'» Ur. K ak uni\' ulaax in ji") k,. 7,*U 41 4>i fm. 1 Irt 1 fn »> kr. PeUiiki ÍS—S4 Ui, 6"l—*i.\'> fta 3 fn. — kr. PaaxnW fi>hé l\'aaanly, larka i Ol mii kr. Mrna m
ll kr.
xalm
- frt
kr
! írt 90 kr. -frt fitt kr . — fn. kr
Bécsi pónsarfolyam, jul. 16.
5"/. iuutalU|aes tj3.— -, Ö"/a nemz. L«Ucaiin 71 &U; IdtiO-ki áJlndalmi killc-Uin 104.10; bank-réaavények ?.5í! ; hitelintézoti réazvényuk^94. !*); London IS-1.70; eaüat agio 1-M.fi7; arany darabja 5.91 kr. _"
Vestati naponkintl menetrend :,
Ináal N.-KanlavArAl Itarea MA rr^-vl 4 óra 65 perci. \' . „ , - dél il ián i ora ?5 purus, <
1 , raff. . .lólhct
rt,.pr.,
délután i <Wa
\\lilhen 1^ úra íl rézzel « óra dílb. I óra
delbanl^ óra e*U 10 líra ragfel 4 ora
Sopronbál délben 12 óra K\'l
üetl naptáx.
lallaa 18-tel 24-1« 1869.
kaüitikikut uap-
íT) övakodjat.,k a hamU vnifetáktól.
HÁii VII, 15—___
] Vaaaraap"c" 9 .LTmRtr-. |C 6"ArauíJ
HetfS PanL V. Hu. ¦ -
I Kedd Il\'.áa, p. Jar,
PaanL Dán. pr. Jal CiQtörtük MagtL M, | Pintek Lfbir, A. i saombat Kricatia. aa.
Felelős azerkeaitó : Wajtita Mtatf. Segédszerkesztő : Batárt LljM.
Hl R i)
E
E S E
!! Felt^ í#éa^&apható!!
— BÉr I aaaJaHhatt küroUa 11 "M\'
Nag} árlcszállitisa úwztíik áMnioktlcn létező legnagyobb cs. kir. szabadalmazott Bér«fc», TarSinatH^n^ny aiiaiUlrfH. Gaakl-báilian.
Ittr rignta n.R okotott .Ír wr f>«Hb»faá..n kUraU. U, niu. .TaaUnÉaa M. u. L 99. k.
luk. ohi. - -ttitt ¦ kotrvt* MMa\'a. J^— - waa *«•*»•» ,ftkérn»i M.ntiu
ntjUami, u\'Mtk bÜWitáUltiu ti ^HmUmUg Mtr.kb ;Hp.l« ri««H l^rilillull klnbun 1 s p^n. • r.«ia r*|U> Hra HLk«ifc^- laL4Ual> H**;* Ftrt
kHd«BA^ek~ Äof"im urtsiii.ii, iizok^il mai keidéit ?1 wldig Urt, mit . kin.
ri» V-
..Ml, ittWbiMiinlih TinoakZI i. bujuibél
«MUII41 ne mirar*! Tino.bdl B fri 60 kr* . ____ bartUiból GJbn, 1A0, 9 útig \\ hlm.ru váaion mell\'b.^
MO, ÍM, 6 -10 frti,.
. ntli itillnapi ni» iiili ir 111 1 no 1 1 in. inn. ,i n n , ¦ 11 n r i ni i hMr ugni
bill U^raC.katjriM r.eH.1, .laguu fcUDlfci* «tim rmgj k>ru>t «U-rBdfi.ett.1 4M, 1UM) ki. lltaH kajak Jé^iiri nAátWI IM, IM, Ufi, U^JiVb u(. "rin.1 iklrtlnflijok !.7l), » üt, 3J0 kr.
; Zt7m<* «>iaaaa aatkaak WD, uc aaOi kn> *uimu un, *n bf/t s, oj*>, ím-, i.jüoom.bb
\'^.J \\.imi(Z||-\'^t^.\'kIMIÍMd ü cM.U.BttaLlkS0t.7— lu fltiai-.ÍM.a .SÍ UltUupk baum iijjij jrJUr U kí.JSr.l SJiO. 1» 1 I.piJ.bb íruJ^ kl..«.« »J10, 7, S frUj. \'
aa Mii IMijUk í.ao. ij« 4,5.50; h.ow u.iIm1 mo, aria. knr. ir» «1»«» iniu.ti..\'.i, «i»
«uvdlUfr/aJO 9 fr«ir/ fodrin kUrMBf bS mgj .Mfo, njjml SJÜO, 5^50, TJi&iú&l nutrá|rok 8uam |i.rlialU| tiű, tJIO, S frti aül udrirok Uku^mI IM, Sfint nül maknrák ltu.lj.nil ygy Rn.s) rklrtl»cb41 «nfl, U««.o«.H. M.k^ik fvfiO, C^O, 7/kl, .01 kili-IXkhUik Utannanr/I. nliinsi
Ml Urani UH>\\ ¦l.W. k, i.fkl kr. Viana Watkaaia ftrlak .Ck iiiaiin,. 1 »1 tatul Hl kr, I, I.M, lM>t Inán «nom.li -JM. IMI.
4M krlgt baatiak *ru»nn\'».lik.ad8k *, *M, tM, l&i, fi Irtlg i r.hln.1 bnttl.t M.bkandllk kflrMttd ^1 Hl tanai MO kr. t Inig. 1 db forMaa rka fia.|tT.d w.lM 17 frt M kr. 10, .31 fitia ; 1 dk 60 rtfa. ignu lara Dii.^.d
it. IS, ri, II Ailti 1 db 00 rSfB. ln<a9«iabl>JballM nOv.t 55, H7„ 411 Irti 1 4» !W rcrn. kíJ laaiat Ual yiali Jafrt l)» kr, 11 Miti lana rtkir aukil M t», H», arj\'kri, Ig.n »n,„n # uáa.lrr> ¦¦Ifll.ilil IkiUiDZ abrnia í. ¦¦r.tllk.ndJ.4 4, T.UI krlf, la.m daiaaillldMI-11 liil| It .MRdlrra 1 akraaa IS aarialkaadSTtd 10~I> frlu/1 atla.^ar,artbdl 10—-M frUff t » Muttitirrn lunhAl LUI, UO krlf | ncTrautr .aa^UIrStkaiok, \' t <fü ta«ul \'\'±8U mgin S frt Ml kri(.
tití friajl Ta^arbiaaal líí aaiaaaS\'jiW\'vakr aaablIMrna, adatik raadáiul. . «afriaf^ r—d.Urikal a- ajiV MUfiadk «>á^|l^kl>BrlK.\'^^
OentTaU-Dapotdwaati kan^ aaaschL priv: ijeinen-Wast^Mlálk Tticlü*ni«m »ro U.
BHBliSlaHaiÉM
C UOOOOOOOOOOOOOQOOUOOQ^ «
EGGER TESTVÉREK
PESTEN,
Dorottja-utoza 4. sz. a., a „Magyar király* fogadó mellett.
EtaCBBBN,
^;....KirntneiTÍng 2.
v ősznek p v - f 1 J r*gi*o-
g*ta*r
"5b.rG^i.
müvóazi
tár-
gyajji^ mindennemű arany, ezQit és drágakövekben..
oooooooooooooooooooooo^^ \'
STEMMER KÁLMÁN ^
acerazam ós norinbergi arn kereaked<5
Nagy-Kaiilzsán,
föpincz, Wluiaics Antal or házában 461. sz. ajánlja
újonnan megnyílt üzletét, á
bármiiemA -
szerszámokban,
bútor- fis épületvai»lásokban, kotayha^iíoy- easkőSök
in ToUst&udurer Sortirnng
am Lager sind und kOnaen tmfort gelie-ínrt werden.
mit yergTniBcrUr Fsaar-kf iiemywf VorwZrsw aliai; bei andere rt iifJTiiliiká^jmhill and w.« bi,h«rrWi*.i ¦tniirt werten,\' daaal Br«M-aVMIi1«IVerWM«li «aMu l^rlBjr»«»CKÜcka ltaMI witantri «md aia eae-rtive ÍM-
kbn>gaflhifkeit viel grOuaz, — all notsincU ang-f-
geben lat.
lai VbiJaVra eckoa tan* QaasstatBsnecli bel *»n.\' kenataar 8«rtlnaa; se* CmMtok aViok und Btrea »M4ar^Dtw^fB^^ aieuiirand, garden nan i .il a—il nna Ut «k». IUé^MU»., ,«elvb* bd dar Proba 74 PrewbnTgw Urtata In «riner Standé <?»-droaobm, b-et-eita «-i-1---- 11
Ferner daa durch ihn im Vorjahre in Ungarn rnngefllhrte
Samuelson & Comp. Getreide- uud tenMaiimascJilnen
GWeb«e,Hg blti^ Gefertigt* r das V, T. rVBlnW, larfianiapi ani B.fl*mtt ft 8ehn\'»Immobilen nBl] melsons Mfthmaaoblnan, tud auf einig» a« dna tahoiTMue/erteit M Bacalo»» erforderlich« EnataaUeke ihat mmen an laasen, damit all na Anfgrdernngen in gewohnler Pflnktliehk»} t\\mn tsprftch pa Rrwftfta, {293—j),8)
Dilti l/lYTíA ZiTJllnpawtmir n. Ocoeralagagl für Ungarn and Oesterreich dar. Bmmn U»»J-f,|TVnlfBtrrt|t>, - -rAUL HUHU in I^iaton, Enziane. Pol, Waitaneratraaaa
Unalerelacke vorliegen, lii-nieh maschi nee, auf 8i
¦ R.(tsri-ettfc gonna!
,<«tf-itt) METH S.
Jepuwobb vászon és fehómemü gyári raktára
Beesfcea, RolbeoÜrarnutTaaBi\' t9. hi. bátorkodik n t cx. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyel ¦ .. meztetui, melynél
JBBP\' fél becsáron "^Üjjjj
és blsioahék mellett hibátlan vászon éa meglepő Bzép uri és nöi fehérneműt azareahetni. A pamutnak előnyös beszerzése oh munkaerő\' következtében azon kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg, (mig a készlet tart) bogy e tekintetben jtiuinvoj Arra nézve, rendkívülit nyújthat, mi a következő árjegyzékből —uTlotkaldT—------
Vászon-árjegyzék.
1 db 3» rÖfDe faliíritíüen váason Itecaar li -14 ftl(r. mcat 1 . UU , febAriUtlcoj,\', kíii-
1 , Ml
MOrctváaBoi. íek, treni-t«>idb „ jelet nllr-aiai vásárin . 1 Uk mmb- vászon „ trias dl caérnarástuo , mmb, czúmaváaton „ ÜaiU ftb. or. ICDviitoQ finora irUndi **Ovúi .
1G- la Z4-S8
40-48
msaabb nri Ingezre 1 „ fiO , brabantínSreilerfin."
legjobb ?8 legtartarabb, ami esta-tátMtJt . «0—80 , ,
Eendkirfili nagy rálaaatékn a legnehexebb romlmrgí taSi_____
,30, J5, 40, 45, 60—(!0 frtírt darabja, mcljck • axonban kim ,r k« ráülve rannak.
;1\'.éh BO rofBa ágy-kanaváai mindenfele dinekben caikoiv.i éa kocikáiva ,. /baciar U—18 frt, moit caak 7—9 frt a legfinomabb. Ijdb. 3o rűfOa igen finom éa tartúa pamnt-ainvetfl atlaa-p-ndli
:cffLai 2!J irt, ment caak 9-13 frt. I;iíli 30 rűfítj *njrol »hirtfn(f («diiiwij Igen ütioHTit <ily uirtú*, mint nn^hetair 19—34 frt, moat 9—V2 frt. \' .t ¦ae|4anilk«H lepadií, 2 r3f aaálea, 8 rGí hoaaiu, caitk 3 frt.
.»asi(fm41t,flll lepedg egy nagy. I T»f laylai, iwtiuimi, nu cs J _írtJíU_kr. 4 Ugfinoniafeb,. "__
1 danaaszt aaatalkeixlel, 6 nemélyT* (í uatalterltH hoixAilli aaiulWuod-1-
vet)\'BBBt eaak 5, 6, T, G—15 frtíg a Usfinoaoabb. 1 damaszt aastallceaalat IZ ueméljra [1 naataltuitli 1i«zanillft 12 asltnl-
koadürel} «fiat caaS 10, 12, 14, 10—20 frtig a ¦ 1 tneaat konjhatflriíJ mari caak 2 frt tiS kr. cg«as 3 hüg. 1 ttteaat aaatalkendS v. UrflIkn»Ű, kulOno.en tnrtóa, ira r
BTn *i «, 7, 8 fu a legflnonabb.
_ Zsobkemlők árjegyzéke.
^:.teui rámrazsebkcndS 1 frt tii itrtúl 3,\'SLoO, 2, 5jio, -I, legnnoraabb.
1 tunat nsp ratnbnrri viaionxsebkendS 0, 4, 7>, G, 7 frtie 1 tuemat Ie«nnoBiabb f*hír francala batüait-kead-\'k, aiunr
t 1*1,-1»—» írtír- 1
ljttiewt. axlaea xácspaHcbkendS bnmith Sasnál ok Iximiri
¦ Ict-tin.
taegi-mrl,
-.--v —u^yuHcuicuHu uunuMiBasnsiOK íjtamara, Ipfn fiudm ,ÍL^WÍ* ^ 8_l2\' meci.ier.ijh.CO 4—fi früg a logfiunmabb. ljtt«a»At batiiat Tna»onx«obk«odú,,teher vaary aaines uesélylvel caak ft, j", 8, 0, II) inig a If^lDoezaaW \' ~" " "
~3jb« (nff jo Tauoab^l 1 frt ÖO krtúl 2 A. « Isganenabb i-1i^Tí^,klUln11 nunbnrri raffj hollandi Taaanábál ftnom aslv, vacr
Jlmti^M bbaaeVsel caak 3 ÖQ. a. ft » legbomabb. ^fiLSK*1**^ """^W" **ar Maadi \' vássoabél, lepdeiáiuabtlan tM iiKrn«*««n Knaelwt eaWmé Utfek) most csak 6. 6. J?i 8, frt a >fflsomahb. í^afl 4jl íelOllil) eoraettn) kltttnC aaíp, most caak ü. 6. 7 S. ft * W -SfeáW^knVak\'lOO külSnHle párái " ™ ^ \' \' " ^
iff^l11 kedveli aacyfafl vágott
á-asak 8, 4, 6, 6, 7, » frt a legfinomabb,
mriái, agy txintín a moat nknyák blnaars, varrott Saegéaael
^P«*V 8, 4, 6, (Ft*______„________
¦Wm f»njy«\'ák a legfinomabb batutbol, validi valeneienni eslpkável és
^W^STafaW!ali^\'\', ,,P"ÍÍM"" • "°ü*°*
^tSB^Pí?^»*wfllt fotbmou mellel yiy, slmin kitflnS 6a. \' r*T_* IlItLÍ1"" \'Ir nISl • -Víhis, fiktosl. uhnnv
n™!ef»*flwra¦ lígflAlftnKib.--------- " .........~-
VIMLfcel*.l*SlPI>>> rwnlmrgl.muy IrUadl rámuilidl^ — giüfrn], tam a
•yn^jrlkl™ jj é. tarti. váj.onhol, fiU„ m.m\' ¦ubá_>L _ mo.t J..<h-lW._kf. fri-Jljftl »l«rf»i)«.>b. ... ... .
nőtt cui a r^, 2 fn 50 kr. « l^Unöm^í. ^ pw
.r «wk^MO, a, 4 frt A IflBfiiMmabb. t: 4 . ". -
íMlSlní\'í&f a*f*(|flJUM,ab^*11 ,0íJÍT»h,,*l,,ltn kJállÜM, «flit
lilmiott li«t-
> .. i .tt.it-.-.rr\'-T—-"\'•< 10°.<l«yi-IgU finom^Mhnjir.MitWtipBt kapnak HUdiral. -»MT wl gdUtok mURrondolcwScuSI. »myakbMg
ü ; , , . * k "«I M Ma egy ?»<Kla.«ip kiviké, ^lí i l1 W*a»bi^hoKÍfl|0:6l^Tóítfcidi!vuli) IflO.flig
TkoákaidillL.-rKivi,
az iij-
zongora-
biiományát bírni, miilys/crint » legjntányonalib miri-ándion lehet vasáruiul ; ugysrinte,
használttaicat
beViMb-loli.
liiffJ- s,i) á.
...f%a»>»i«*ln, .Jy biiomidjou u Elirlmr, IUimo-aof^^hddor ilb. longom. (girak.Uk.
WtidlttJAwfklUA. lan. i. n.mJ.tnUÍÍMUH 1
_ -TÁRSASÁG
BröfZi^Budolf, r TülTlrtvi», "
° r \'¦ II. «Jolnak.
„_ , Is-ssgatók:
. . ¦.....Kasitzair. \' ^^^iW1
•""¦\'^ **»W»I. w«*rtilkip.
Pini Sa\'
r „ , ¦-r^™»,..«w*ij a «bin
Bór.
ig**««.
Ífagy-Kaidpw 1869. jiüíos 24^á.:
, szám.
Sedvc
1
SOPRON- és 7mmEGYÉKRE.
a szépirodalom, kereskedelem,.Ipar7|«á»zat. tudomány és mAvészet kOréMI.
efiaa kun.
!S»rrkrw«l6i iroda kiadd hivatal:
WAJDIT8 JÓZSEF ttnnj-Tker««kf"l黫lJei,,
ElöA.etési föltételek;
Batraeu IríMini herdjUaai •VT.tWar* p««t*a Mttot^
Efrín órrn : - í frt, — kr. ] Kel étr- • S . — .
I ÉThagveilra 1 „ 60 .
liílr.pJij
csatoméit
.ln7,ríti.ii^arSi^r kr
B(r?« bíikUtjUírt 30 kr Nrllt türen-Wktalá.i dija IS kr
Hirdetéseket elfogad;.
|ii^brku*>;.ir-.rfi mfuTiiTi íntm inmiiiii w
I rMáis\'ltnrlr>ir»/\'i^^ akaMpé
fi bra: HAASGN8TEUI & VOGLEB. UpBff., risn-, it (Stlltlirttla: 8ACH8E4 T^ESA. BrClkn: OPPELH
Qaxd&azatlnéaetek. I-só g&zdáazati pályamű. Ti. A kiUiriL
Minden jószág-állomány egészségi mivolta a legszorosabban érdekli az illető tulajdo-nost, — mert mig az egészség felvirágzóvá teszi — a""betegségjragy járváuy tönkre teheti azt.
Az egészségről szóira mindenesetre (i leglényegesb megemlítek közé tartozik azon szer, melynek szükségességet a tapasztalás eléggé fennhangon hirdeti — ezen szer a közönséges kő vagy konyhasó. — Sózás alatt tehát az állatoknak \'részint meghatározott, részint akaratára hagyott mennyiségű só adatik — az egészség biztosb fönntartására.
A sózás történhetik kétfélekép; ugyan is először: midőn bizonyos meghatározott mennyiséget megtörve és u eledelre hintve vagy vizben olvasztva nyújtjuk nekik — vagy másod esetben, midőn valamely darab kősót elébe teszünk s a jószágot saját aka-
Sózzuk pedig barmainkat — a só hatásának eléréséért — mert u lényeges befolyással van részint a véredényekre, részint pedig magára a vérre. Tisztítja a vért, és ullepeszti annak salakját — elősegíti az étvágyat -. hajtja a viseletet a ébreszti a nemi érzékenységét. A csont tömörségét s keménységét Öregbíti s mist óvszer szerepel a ragályos betegségeknél.
Mivel azonban a véredényekre legfőbb befolyással Van, ép azértijeginlrább tekintettel kell lennünk jószágunk Térmérsékletére is — ez határorza meg leggyakrabban az adandó só mennyiségét — ez jelölj, az időközet, mely egyik sózástól, a másikig megtartaasék. Az állatok vérmérséklete pedig Igen Imlönbözi; awrt mlg például ló és birka heves — addig \'a szarvasmarha és sertéa nagyon is mellékelt természetű. De ; ép ez oknál fogva a utóbbiaknak ká 2—8 ! .Útban arináilk efrazer ia aót, az meg-nem I art, — mfe\'-te az időközét sokalván, mohón esnének a sósak, mi pedig legtöbbször gytüadásna beteg-ségekT Idézője szokott lenni. -
Ilykép tehát, mig; ló a jak hetenkint kétszer kap — jól esik a sertvés éa szarvasmarhának — sót elegendő is, ha .hetenkint egyezer kap aót, azaz sózatlk meg.
Azonban a sóuk természeti tulajdona, mihelyta. gyomorba ér azonnal aa ott talált nyálkiban oldasd kezdi magát föl, mivel pedig ezen nyálka mennyiség igen kevés Igényéhez képest — több zoennylaégfl folyadék\'bévé:.\': telét rttLrgBti.aaazizoaijua^fot idéz etí —; gondoztalak Ml^aMt laani arra, hogy a jószág sózás után szomjúságot ne szenvedjen, mert nykep m*(r ,tökV kírt, mint hasznot iueznezaóilsaU.0 "
A aozámakhnariimjiitál rtikii kipróbálás i áfial.i stna^zatrtft . ej;,_ a miatti t.U . aarah ixarvaaruarW krM»kimVe
a~-. PíJsAOmi * \'U. . -Tan .
satott — másik-aUpedlg, melyek az elsób-biekkel tökéletesen megegyeztek — nem kaptak sót. Hal bét multával az egyenlő takarmanyzás daczára — az első sózott 4 darab sokkal vidámabb — simább szérű és jobb búsban volt, mint a aót nélkülöző
utóbbiak. ------- -------
Két egy-egy mázsás hizlalandó sertés két részre reteszelve választattak el szégyenlő etetés mellett egyike sózatott, a másik .naovv Az eredmény szerint \'/, év multával a sózott 38Ü, mig a másik alig volt 320 fntos.
xn. A knlaaiaiiki
Young nevű elismert angol gazdász tekintély egykor azt monda : .Mióta Belgium gazdászatát láttam, azt képzelem magam rőt, miszerint nem is értek a gazdászalboz.\'
Amelygazdászatról egy higgadt vérű angol igy nyilatkozik — bizonyára méltó arra, miszerint mintául szolgáljon, .esnek következtében nézzük bővebben:
Belgiumban a szó szoros értemenyében kertgaxdaaágot űznek-— vagyis kert és gaz-
daság egyes fogalmait összepontosítjik átvivéh magát a kerti műveletet a tág terfl földmivelés gazdaságra. Jó lehet ezen átvitel a gyakorlati avatottság, — szorgalom
— s kézi munkát nagyobb mérvben igényli mint a szokásos külgazdaság — de az eszel belga nem rettenettől vissza — sokszorosan látván fáradtsága s szorgalmának jutalmát
— a dns eredményben pótolva. Földjét becsülni — annak jövedelmét fokozni, önmaga s hazája iránti kötelességnek tartja, mert úgyszólván kizárólagosan ezen gazdasági rendszernek köszönheti — hogy trilnépessége daczára a szükségeseket termeszteni — előállítani képes.
Bogy mily jövedelmező valamely gazdaság — kert^grizüasági rendszer mellett
— erre elég felhoznom : miszerint mig a mi szokásos gazdaságunk mellett alig adja a bevetett.mág ötszörösét — addig kert-gazdaság mellett 12—IC magot ad.
De kísérjük csak kissé figyelemmel a belga gardát:
O mindenek előtt fősúlyt fektet a kellő művelési munkálatra — jószág állománya mindenkor kellő erőben lévén — földjét bámiflt igényelje is az, megművelheti. — Iparkodik a kellő időt el nemftnulasztani, szem.előtt tartva: .Mindent a maga idején."
Ha óizf, vetés alá, szánt földje még harmadszori szántás után ls rögös volna — nem kimét fáradtságot, sem költséget, mert ó jól elkészített földbe akarja ehetni megválasz-tott^ag^gabonáját.
Figyelemmel van, bogy Vetései télen át ia sokáig.ne.nélkülözzék az éltető leget ¦ ez okból ha magas hó esett s az több Ideig tar-tót u ti{rf megszántja a havat s utat nyit
levegő^iehatáaáztak — tudva azt, hogy aUu ritetber^a gabona zsenge növényzete, a lég többvidaigi néllrulöiéae következtében Wkfftll. KiVrnviltlhiltW^
ezelőtt egy szakértő gazda vetésein a havat felszántotta — s czivilizált gazdatársai kinevették.
Mihelyt az idő tavaszra nyíl — a belga gazda Bzemvizsga alá veszi vetéseit. — A gyenge és el nem bokrosodottakat portrá-Xyávaí behinti — a fagy által fiHszírutta-katjsoronálással iparkodik helyrehozni — és pedig helyesen, mert dúsan pótolva találja aratáskor, a reá fordított munkát és azon egyes szálakat is, melyeket a boroua fogai elroncsojtak volt.
Szem előtt tartja továbbá az elérendő czélt — ha t. i. piaezra termeli gabonáját, iparkodik minél jobb minőségűt előállítani; azért a konkolyt, vad borsut s. e. f. szorgosan kigyomláltatja — a rozsot tiszta búzájából kivágatja s iparkodik aczélosság tekintetéből — aratását jókor megkezdeni.
Igy van ő kapás-növényekkel ia — tudja jól, hogy a növény életszervezete a tápszereket csak oldott állapottan veheti magához — figyelemmeljegj^íe,. nagy a tápanyagokat a győl&relSaffi^edésuk következtében keresik — iparkodik tehát a gyökér-zetnek tággá tenni földjét, Tiógy az vígabban terjedhessen s egyúttal a lég behatása -hogv minél több tápanyagot oldjon fel.
O eszerint nem elégszik meg azzal, hogy ez vagy amaz növényt egyszer vagy kétszer szokták kapálni; ő & hányazori porbanyitást — kapálást — töltögetést .— a növény fejlődése közti igényhez aránylagosan méri.
Ha tehát földeink becsét emelni — a gazdászatnt s jólétet virágzó fokára hozni akarjuk -- ugy nem\' eléggé ajánlható a kertgazdasági rendszer behozatala.
LIEBBA.LD BÉNI
ol. fütanodal tanitJ.
Felhívás
a Pesten tervezett országos kiállítás ügyében.
A hazai termelés minden ágában megindult haladási törekvések egyátalános kiállítás eszméjét ébresztették , — melyet a magyar kormány erélyesen felfogván, annak kivitelét áldozatkészséggel kívánja előmozdítani, s az alolirt ideiglenes bizottságot felhívta, miként a szükséges előmunkálatokat elkészítse.
Hogy a kiállitás.terjedelraóre nézve tájékozást nyerjünk, ezennel felhívjuk mindazokat, kik a tervezett hazafiúi vállalatban, terményjikt iparczikkoik és műtárgyaik kiállítása által részt venni kívánnak, hogy f. évi augusztus 1-éig novflk és lakásuk (utolsó posta) megjelölésével ellátott iratban közöljék :
L aifáta UnyUii ufaaiknaak, kUWtariT . 2. Uráliiul ¦¦aul tárt aajaak mm tárrcfik kliaitiiird bjiqraa nuL
E nyilatkozatok, melyek a jelentkezőkre nézve kötelező erővel nem bírnak\' éa csak előleges tájékozásul szolgálnak, igTczímo-««dJkAz lde|glones kiállítási blzottaág-
hoz az iparegyesfllet helyiségében Pesten (régi szinépulet 1. emelet.)
Át vagyunk hatva azon m^gyöz&déstól. hogy a kiállítás eaxméje áltAlános YÍszhangTá fog ulálni és mintip.n gazdát, iparost és mű-Tészt, Bzóral a Demz»5ti jólét minden munkását terékeny közremáködésre fogjt boi>— dftani; s azért reméljük, — hogy mindenki sietni fog e felhiráfftmknak megfelelni, a ex által lehetővé tenni, hogy az előmunkálatokat minél tökéletesebben és gyoraabbán befejezvén , a tényleges kivitelhez lehessen fogni.
Pesten, 1869. jul. 3-án.
Az orsz. m. ipar-egyesület, orag. gazd. egyes, és orsz. Irépzömírré-sLcü társ. küldötteiből alakult ideiglenes KIÁLLÍTÁSI bizottság.
Kérdéseit*")
a fdldadoreform tárgyában ---- -
A magyar kir. pe^uügjmihifltcr or által aa adóreform ügyében fal hívott ¦a^akbisottmáaj. kívánatosnak tartráa a- hálánkban oly kiraiö foatoaaaggal bird CQJdadá ügy iránt aa érdeklAtU kiiiomwígben, ei axakcrtókaeU figyelmet éa rán-vétet óbruaztoai, ós osxmecsere áhal a oáxelek tiaztulását eldmozditaaij aúrev T^ai*t>$tiyexaa végett az alább kötrgtkezj kardosakét ré\\to köztudomáai-a hotiii, ¦ ai alkalommai a nálköl, hogy a néxatok sxabad nyilrátmláait korlátol ni akarná, Démely momentum kiamaltiaát látja axükaégeBnek, — melyek tekintettel a földadórendszereknek má* adóoemek MiidacareitAl kü-lönböíó JeUegeire, a létetdtendő refonnoál kü-Iönö«Q iigyeiombe Teendők.
Köatadomáa azarint a földadó megálUpitha-taaa, kÍTothflUáao, éa beasedéae cxéljából a földadó tárgyai kiterjadóaök ós jÖvodtümSk, Tagy tirtékSk után. egy ntidasjerca kataaterbea vétetnek fel, es taaa kataster miképi kidolgoaá-¦ában aarkakllia- a. *t\\idaalá-na\\iláaBr nuntWga éa iránya.
Ily kataater kéamtóte hoaazn ideig tartá, éá igen költságea elgamnkáUtotat igényel, éa már axea okokból sem ajittitnitik megoíy^gyakran mint a kivetáti knloa máa addnv^ftkii>fl7
Ezen kivül azonban aa egyaaer megállapított kiretéú alap hoamaabh idölü tartamiaak, ragy épen állandöaágánaa- naegMtázöaáaa aaos MT-kalatos kUagaxdaaagi ol veken alajpol, — hogy gyakori add-emelea által a gáatUaági ipar él szorgalom ne 8ujta**ék, át föjwdéao un Behaxi-toasók, — a mintán a földadó aa általa itatott fbldbiitok értékének oly.réanét vatai el, malyA az adóteher tekéjének riwgfelel, a foldaéjá gyakori valtoztatiaa által a földérték vitjeonyai gyakran mag ne aarartaaaanak. \' . j
Mig tahát legmlánn nálaak a töhhi i meknél a kiraléa többnyire éTenkéaA B ható, a létezd ténylegn TTnmayok )t^Al>j földadórenda^báaoaroa;WI íJ"í*i-\'
Ha tehát rmndaraeílatiy ntigj aiaal\'feoáué kiretéai knloa nem a régibb kUbdl tférmaiik, hanem aránylag rflrld ^ éta Tan gyakarlat-
\') Ek a BatTfWiiaaap *C7kaa taralai klráa-¦ak, pootonklart- tarvran viuámianak*! Faatr* K*fta>-ailaa Llaal* alakUia, 4\'á-lKfét .HllMllt lallaataa, _ a boritfkoB UWmM WtrtS jWWa«rt*M .mpkU;
aauaaáart 10%*^ Hiaiiaii i M a****1
aapiaig Ulájal^ ka. .
fiaat k.—ilé*éjl |éMijf,..... ........
.vxry annak Valód* fkát * muUM%t&to*»írr*^*j1»baMé-:
Wrút*thg az edd terhe, habar nagy is, ke-tMU bjobmmíA t» aai~»ri*adz^ vállai egy.
x - ***** ^tiazlik^tehát m adoMWtés * b*»zadé* Wyaas^ya^izd. rak^ által könyittetik,
^ m liitf pUejt«li»rfr ©kafl/kell hogy ftlis-
Eztt s^y^alanaég ok* azon kivul, bogy aa adé kataiter Igen kedvezőtlen viszonyok közt . jött létre, hogy továbbá aantohé 10—15 évben
- ujabb kÖeiakedésl eszközök létotuléae folytán iok vidéken ft termelési éa értékeBÍthetési visxo-
- \' nyolc kndTanff IwifUTlolot nyerlek, épen ez által j,- Mát vidékektől ezen eddig élvezett előnyök
elvonattak -^\'flkgahhan keresendő, hogy az adé alá veöiéalaJűvMolem: becaléaénél oly té-nyetők vétettek számba, melyek már akkor sem Ízleltek meg a létezett tényleges viszonyok-nak, mátok pedig aa jikkori gazdaaági rendszerből éa azéta megválasztott gazdasági viszonyokból merítettek, és igy ezen tényezők is beténg^e7exnak1>o1
_^J3z«o tényezők egyike például az 1824-ik évben létesett terményárak átUgábél vétetett, mig a nyeri termést mint második- tényétét ai 1860-ben létezett termeléai állapot szerint kellett volna felvenni. A mivelési költség lejében pedig a bruttó jövedelemből levonandó százalék ismét " sz örökös tartományokban szerzett adatok és az 182-t-ik évben létezett munka bérek alapján állapíttatott meg.
\' Midén ezen egymástól oly különböző" időszakok éyviszfrnyok adatai nyomán nem jöhetett
léire oly eredmény, mely a tényleges állapotnak aaecfelelt volna, már a munka kidolgozásánál hintetett elaa aránytalanság csirája.
Ennek felemlitését főleg azért tartotta szükségesnek a izakbizottmány, hogy ezen körülményekből kimutathassa , miszerint a létező iranytalfintágnak alapos kiigazitáaát az emiitett tényezők megtartás* mellett elérni nem lebet, és hogy ezen okból az adó kiigazításra vonatkozó javaslatok ez irányban a következő kér-" déleknél figyelembe sem vétettek; fökladóre-form végczélja és feladata oly kivetési alap létesítése, melyen az országgyulésileg megállapítandó" loldadó a mostani viszonyoknak meg-felelőleg helyes arány szerint felosztathassak, és mely ennélfogva hosszabb időre is használatban maradhasson.
Ennek olőrobocsájtása után az "^tttta* TflHté legkívánatosabb útnak mindeö\' bjasJrol kendé megvitatása ¦ kijelölhotéae végett, a kbV ya^kezö kérdések terjesztetnek elő
r\\1. Mi mée^> lehethe a földadó arányos felr oszlása, k^ahitö Jügrií^ílebb idő alatt, és kelő legkisabí\' kOltaéggél elérhető V* i. vagy mostani ado-muhkálatok alapján tdjasitexidflj általános ravbft állal, — ragy p*olg egészen; oj katastftri rendszer alkalmazása mellett^ _ L
2- Ha a. mostani kataster -általános revlsfoju mutatkoznék kívánatosnak, tehát a katasteri tiszta jövedelem tartatnék meg az adókivetés alapján], akkor ennek eszközlésére két mád kinnlkoxaék, t i. a föld tissta jövédelmének oivszerii -megállapítása, mely a mOHlam k&rül-niéuyuk között szokásos és közönséges gazdái* kodns inejlutt, \'például*z utóbbi_ 10 ávfínk Uir-meléai adatai szuriot átlagban eláretett; vagy1 pedi:r a knfcisteri alapnak a fold 1Ü évi adás-vuvési és bérlési adatainak átlaga szerint való ki-gnzitása.
A kiigazítás -eziín két rendszerét k ízga/.di
1
\'hajtásában ne akadályoz taesék. Eswn máUáftyos -térést a városi hatóság kideg&leatfj vlssaá; utasította, kereken megtagadta) — Indokot
nem keresek,--*--— JjJi-J-1— u *x—
volna, a tooi
rtáti
\'szivei _. _____ ...._________, ____rf
kérelem ily határozattal tagadtatott meg Árpád ivadékaitól: — .Naelidum wir unserem Ualgea selbst fUr uns brnuchen, so kőimen wtr ihu nicbthnrloihen!\' -r-jtz ax : —, ,MiveLa bitófa magunknak kéjkto^áiné^kolfcifoföbs^k udal" — Cbinui.nyelven\'is\'azorufiiéw\'ál/énni, do sem tudóin $ rtán jó; vqhia e résziken a vá--ttatauáca tttgjnj!gyikóJiez^ro|UlnLki ebbéli ké-. résem rnéltányossá^t\'ehaniDTre t annak tejjrwi-2 lését bizonyosan nőm tagadná meg !
Ha\'aivilizált emberek cgyináaWz uánuitél<r ktín^Bul forduljak, annak megtagadását csak a végkényszer idézheti elő; — ha egy világtalan
sági szempontbdl tekintve, melyik ajánlatosabb |~ kofdus alamizsnát kéreget, ettől csak egy ha-
ineffállnpitásdra; — a köziinséges gazdálkodás mellett ulérlictt\'i szokásos tiszta jövedelmi alap-\';? vagy pedig a mpatani kataster tisztit jövedelmének az adásvevéai i;s bérlési adatokból kifejtett tényleges szorgalmi érték átlaga szerinti kiigazitáb V
Levelezés.
Soprou. július 18. 1860. A mily Örömmel ragaduin meg az alkalmat, ba megyénk vagy városunk terülitén valami felemlítendő1 e kiemelendő jön létre, épen oly mértékben fájlalom, ha — mint e jelen esetnél — valami ellenkezőt, a oem utánozandó történetet vagyok kénytelen közhirre tenni; — ugyanis: a sok kihágás fékezéseért a megyóbee, fennálló riígtönítélő- bíróság kényszerítve lett,
egy, a megyében tetten kapott és elfogott gyuj- ; e
sonló szegénysógü vagy igen fásult azjvü képes l az irgalmat éa síigtiiyi hidegen megtugudni, — | ez megbocsát ha ló, — mtirt nem sorolom az elsO ; hasonHtáshor. - ha azonban t\'gy megyei ba-I tóság a saját megyei fuvárona hu tósága testil-! létéhez fordul, cs BÍotve óhajtván a tőrvény szigorának eleget tenni, b onnét el utasít tátik, est netn tudom, miboz haaonUtsam, a ruazti válaszhoz csak nem hasonlíthatom ?
Azt ballom, a lélekharang huzatása a haldoklók részére meg fog Bíflntetni.
Azon hír szárnyal itt, hogy ebolera-esetek fordultak volna elü, és már íí bnteg belehalt. A magyar ember nagyon vendégszerető ugyan, de nem ilyen a szívesen látott, — nn-rt nkkor felét ai itteni lakosságnak ait ily soha síin várt vendég miatt k i — fiílnt pedig a g v o n harangozná e tengersokaságu harunguBÓ és ~- — harangszó.
Tegnap, azaz vasárnai\' IS án a két íek-kt-zet kisdedóvó intézeti\' ré>^t;n.\' egy hangverseny
togatót halálra itélni. — Ezen — már magában is nagyon szomorú eset — sürgetést igényelvén, tehát ennek elérhetése végett a megyei hatóság egy kérdés és egy kérést intézett a Sopron városi hatósághoz, hogy engedné meg a város területén ezen executio akárhol történ hetesét, bogy a törvénynek gyors és mielőbbi végrr-
ezéln e
>udás czé|i
Örvundett, de a közremúkódűk. U ini-ei-rJtUilék ¦ a pártfogjlst, muri nagvun sikerűU vull az ejréaz hangvereeny. , ¦.
Csalán vári CSALÁN DEM ETEK. \'
Onnay igazgatása alatt előadása, melynek mind-
- -aü"Er^r""^rl°8é\'ítetaiéBdvel tokozott ^¦)Wy "fp^i* kidmbt csinált, hogy többen, aűt
SpWjNte60 KT»kra«> bely nélkül í .kbí J\'|,Mff eaemónyt az izraeliták uj zslni^ogAjánakTölávatása képezte, — rnwly tegnap törtónt meg. Az ünnepély-\' 6 líor délután vette kezdetét a zárkű letételével, foly-tattatott a bíbor, azár zöld és sárga selyomhár-aonyba burkolt gazdag arany-ezüst ékitmónyu szt, thórák.behozataUval ee végződött Ebrlich helybeli rabbi rövid felavató magvar szónoklatával. Szénokolt még ugyan caak magván)] I^wEipútaVilaghirU szegődi rabbi és némotüf— dr. .Hirsctifeld íaugsburgi rabbi szónoklataikat mint vnlódi roniL-kjeit philosophíai logikis. tiszta -fejtegetésének valóban élvaziiUa volt hallgatni, hanem uiy tömve is volt a 2(J<M) nra-ber sziimára. készült imola, hogy mozngni suin lehetett. Terjesztették a Bzónoknk ihletett sz»- -vakban az Úr világosságát, mely sok ember keblébj mélyen hatott. — A város is világosságul aicar terj\'»zteni —¦ remélj tik végre meg-szitlemlik — megkelötte éa a ministeriumbuz fel is küldötte uzun szerződést, mely.t a 1 é g-BzeszVilágitii-tárBulattal kötött. — Biz\' itt is volna már ideje, ha N agy-Kanizsa vánwa is észrevünné magát. Hol áll l\'écs még Üagy-Kanizsa ki-reskedelraí lorgalmáhuz V — ós van vizvezetékn, állandó szinbáxa, lovardája, éa karácsonyra légazoszvi-lágttáaa is! Egyébiránt t«ljes méltánylutüLl viv-gyunk az Iráni ía, a mii étidig Kagy Kanizsa\' u-tt, de ba helységeknek van már léifszüszvilágításuk, mórt ne lenni N\'.i^v-Knni-Zíüi várunántik \'¦ Caak tűbb akarat — erő, egv kis iwzn\'inze.s itt-ott egy csípés e lapok róhzéröl
— b eróöen liioszüií, hogy meglesz.
Heti szemle.
JtiliuH 23-án 1869. (BA.1) DrF^JroazbcgyT Júzsa egészsége járul. — A pesti városligeti magyar színkör e hó U4-dikén megnyílik. — Pest toldalatú csatornainak liosazu 31,5UT ül. — Konyárun n jégeső ti eg}"ént veszélyesen megsebesített. — Az orodz czjlr életének megmentője KoinissarLiw felakasz-
TAECZA.
Sonettek.
i.
Koia a rsff bioor laiirinan Otatksssm veled kis aa 17alom, bY ¦ lalkl kát kflantt IsOdkoaem ; Hikésl a Hák a róasa Hp>sn
IsOss rtvU, 4« ko, laáJbaa A ltUk ftavssfll ¦ a Uj dalon — A Aid poria analta straalorn -Kajaasai lndnl aa viiágtalaa.
Alant kSMir, esalatkoaáa. aa én UssejttaBi, Mttlrtl srksalk, Hin satTsai uakarta ttssik.
Es okkal UYfisotbstsm, UUm ¦a j5 a rag; bibor aoffca, mll tiirilaisss áfasta HafiilA|«BU.
U^ssfffit t kar|l Dlstári
I ¦ ap.ir* rit.
, BMÍUUki: itt tiut nmb] kir!
- Mi**f, ai nfp ¦ «MMI Adóira, .1 SúMrtM lilífl.Ut Mrfí....
¦ 71 KA *\'.i*t,
th vii A;Mi.-^a if, m Mpr, ph Un «t
-tli ll\'l I 1 " * " < M U1*\'<\'\'\' 1»
m.
A Unluvli u IQs .6fUl.ii,
,»t>«Khfi lttm-:*iMn ».........v í-
¦^iKftfl {8^"**-"**—*--------^-------
A* "»f»lf «•........,
*6< hw"",>w<i,ur--\'
Férj és testvér.
Novella.
~ (.Folj tatás.)
De iámét lcrootá hitét az, hogy kerülhetett aa egyszerű vadasa — mert caak így ismeré Andort — érintkezésbe a gazdag Szilvay báréval. Bizonyos volt hiedelmében, midőn egy ujabb tekintettel meggyőződött, hogy a tekintet, a szemek, az arcz Andoré.
— Lovam már a meredek szélére ragadott
— folytatá előbbi szavait — egy ugrás - és én veszve vagyok; — elmerengett, mialatt ujjai gépiesen játszadoztak az asztal-texiiő rojl-jaival, b remegő hangon susogá : —~A*ini tán jobb lett volna!
Szilvay felugrott, megragadta a leányka kezét s lelkesülten ölelte áL
— Ami tán jobb lett volna ? Oh Hathild értelek, miért titkolódzóm ?
— Ah Andor! te vagy? — kiáltá és elragadtatva örömétől, a báró kebelére rejté bájos arczát.
— De — de — mit jelent ez öltöny, e név?
— kérdé aggodalmasan, előre rettegve a választ.
— Oh Mathild I nem bírtam tőled örökre elválni anéliftl, bogy meg egyszer ne látnálak. Nem bírtam elviselni a gondolatot, hogy egykor jobb napjaidban, midőn boldog leszsi s engem feledni fogas, pirúbti légy kénytelen, ha eszedbe jut, bogy szegény vadasai szerettél.
. — Andor, to kegyetlen vagy I
— A mai világ fogalmai szerint szégyelni kell azt Hogy ettől menekülhess, felakartalak keresni még egvízer, nem mint vadász. A sors részben kedvezett, te meghivál.
— Te. nem, szeretsz engem 1 vágott önkény tolenU.1 szavába. ,, ,
— Legszebb angyal, tudod, njennyire szeretlek, — ha num szeretnélek oly igazán, oly tisztán, azt mondanám, szökjél el vvleni; de iainerem.angyali.erényed\', ismerem tiszta lel. kedet éaépen ősért nem akarom, hogy eliony-nyadj bánatod mardosó tüzében, mint nap forró hu vére kivetett virág I
— • Andort a szikem megszakad 1 — ¦¦¦¦---
Ohl miért nem bfrnra kitépni azt!:
— Keked élned kell Mathild, atyád Kfeir, és leendő firjed---„ , t ,
\' — Férjéoi—r ördög IJti halálra, gyötöri vá4ptt.«azel azavába 4 leányka. — Oh édeaum
— .íoJitatá — iidorn, szavaid \'nem sztvbAl eredték; Vígasztslhl akarna, holott-mngsd\'lí MmítmIii, le nomes vagy, a nű> ki egykor bírni fqrjft szivedet, túlboldog leend. *
— A nő, ki asiKeari^iria, te vagy. ii laté-nemre I a midőn sramet tőW elasakiyák, azt
keblemből Ía kitépttT — —--~ Efl a mely
kékeiben nincsen sziv, az nem szerelhet.
— Andor! te ha maradsz s szeretni fogaz engemet ?
— Örökre ! - sk kimondott szó súlya alatt meggörbülve, el nem fojthatott bánattal hajolt a leányka homloka fölé. Ajkai érintek, a még szenvedésében is szilárd homlokot. De előbb azt kérdezed, honnan ez öltöny, e név ? — folytatta a báré beszédét, félve, hogy a szívből eredt csók szívig hat Es ami gyógyithatlan bánatunkban szivünkbe jut, legyen Örvendctea, legyen szomorú, eaak felzavarja a bánat és fájdalom tenger-özönét.
— Kedvesem — folytatá a báré — Andor vadász, kit te mint szegény, egyszerű ifjút szerettél, a gaadag Szilvay Endre báré.
— Te a,gazdág báré vagy ? Ugy engem soha sem szerettél igazán, mertTtülönben nem bújtál volna atyám elől, mert különben mi tartéatatott volna, bogy- nyilt kertiként lépj feL — Oh ég! hogy még ezt is meg kell érnem?
— Te méltatlanul bánó 1 velem UatliiUl! Azt hiszed, ha atyád, itt ér, tiszteletre, elnézésre fogja indítani akár á vendégjog, akár a hála, hogy egyetlen gyermekéi mentém meg? Oh nbm 1 Vad haragra gyul, s inasaival fog kidobatni.
. -r- Hallgass 1 Hallgass! — türé meg anvait, kéröleg a leányka,. — te méltatlan vagy atyám
iránt, .....
•—Lehet Be ha van türelmén1 végig hall; gatni egy történetet, ügy ^helyben hag^asdod
—: Beszélj foh heazélj ke^ves\'Xnttórnní; W tudja, lárjuk-u\'égymázt t« életben\'/ :
—1 Ismered\', a. kereaz.\'történeté^\'\'ott. ~ a tó felelt? Sokíiaof WérengtQnk 6« együtt Tekintetünk a messze távol bájain téveoezett, sziveinket égy kosos érzemény foiaTtwtA iöaiiya. Egy ily. alkalommal kárdeatam t4md a kereazt történetét Most én mondom el neked. Tfamnybloá évei voltam. — Naponkint kirándulást tettem; atyám egyik Srog szolgájának \'Tdséretében, a tóra, hogy J gyönyörködjem a \'leriiiéantiiek^-előttem feltárult végtelen<bájaia, JI14Aa egykor Így; i febabi^ csprkAltunk^. tejőntafam m. tar aaik* LáM eaatv Akkox mógjMpiazöh tííott, eaak ne-hinr» hiiaádéVaíban silinykóo^^ko^\'léngod^ ntildé s lóvá* kipkodva a tóbérfasaáH^piÜ^ak n\'cavésaége\' titán. ^Mély lélegzittt v«ti)ki(,l)la » küelólfirÖ érzeméa^Kan^anal** klf**ulí-Majd lecsillapítva nyugtalanko^J«ttdolat-bao-nét^ nyugodtan folytatá t — Miről gondolkozz |
tam okkor, .megmondani képtelen vagyok. Egyik gundolattBmega-máaikat űzte agjazuban, hogy még inkább terhelje azt A felkelő nap, melynek bájai gyönyörű köntöst öltének a vi-dekre, meg több anyagot szolgáltatöXí"az ábrán-doaáahoa. Keblem s agyam majd szétfeszült
Es gondolatait igyekvék rendezni Mathild figyelemmel, a leirhatlan fájdalmas gyönyörrel csüngött minden szaván. — A gyönyör isteni mosolyt csalt ajkaira, mely a fájdalom ihletével vegyülve, egyikét alkotá ason mosolyok-
j nak, mikre egy tekintsz elég, — hogy örökre
; rabbá legyen szivünk.
— A tar szikla bíbor fényben úszott — folytatá Szilvay; — ekkor egy alak jelent meg
i snnak ormán. Tagjait fehér ruha fedé, mely
j ihis redőkben hullámzott alá, ¦ kék öv által veit derekához csatolva. Szép és düs szőke fürtéivel a hajnali atallA pajzánkodott Kezeit osa-azekulceolva bocsatá alá ¦ merengve tekintett a mélységbe. A görög müthoss PazÜchéje jutott eszembe, midőn Zephir szárnyain Erósz kebelére szált Majd elfordnlt a mélységtől s elfödé szemeit De egy rögtön ieÜelt.gondolattól lelkesítve, kiterjeszté karjait l a. meredek felé rohant ; mielőtt azt elérte volna, fejét mellére csüggesztve, térdrerrtg^ott.... . Egyszerre kirepültek fejemből1 a gondolatósoportok, ¦ én és János, atyám. öreg1 szolgája^ megkétszereztük erőnket, hogy mielőbb a> szirthez juthassunk. Semmi kétség többé, a nA üngyilkoa akar lenni. Alig voltnnk.annyuzu.hogy .vonásait kivehetők^, ő Urnát felegye^óseiaet^ térjsit ismét kiterjeszti és a mél3^s% felé rohant Megismertem. .Rózsai- kiélték egész erőmből, reazméletlenttl hullottam a> caolnak fenekére. - Szünetet tartott Arczan látszott, hogy a mull taj^»4ina#doiléke dní kebelében. Erőt vőn ma- ^ gán s L lehető nyaltán1 folytatá : —
_ Féluaí^RmT\'ÁgT^ia4Lgbi^ néha* betegségben "r^ípWhllblnalrhBifnün- -ket Alig birtaín gmidnlkmmi, azonban az elém táraié1 jeleaie^osjkhjtmaj^ volem hely-
aetiWegeaa bprzaaxtóaágát Előttem János tér-dall» Rozia fBlé^tajoJvá.\'A azaroncsétlon leányka -öBszézoiva^haTdotórt\'¦\' l\' \' — ^^kí1 voTt\'Roaaa, hogy annyira mégha- -tott ha^? ^.k^rdényiigtBlanQl Mathild- ..
.—ö;nOTérein«lv«.t\'> , • --NŐváred?! Óh jaj J mpit értelek I - á» mégtörteb rogyott\'Andor lábaihoz,
vt<^-*»rí,
ii ¦¦ N .. . r, YEaUt^ClYULA- .,
1 ran
-1—
•antUU. kW aa mink kOafl.lt Irigr^taa kait, «l»d-
itcfaatwdm. ».lr —k • <•»« k^talK. *
rfoírii, ld=íét™ haMMfc — Hebwaiit fwUljr, » -MMÍHrtMÍ" lllbb, • UajlBS*. altatót*. <• J«" l.ntitktaleii. .
PfaMl hatí-réaáH kftlerAnk. T.r«é«yrtfí Boa ¦ *«--&5 foot..*? ^ 90 kr. \'
—85—110 -ím 4 ír. MII !tr B7—gg ft. 4 frtTöO — 1 Ito*.-7a fnl 3 ír. 00 kr. 79-HO fnL 3 ÍL Sö kr ir.» «rí=.:.i«k. 70-71 hl. S fr. 10-60 kr. 71_:
¦Cr \' » L Bl 1- X-H I
»b. iMi fc.v*t. U kr, Z.k»l..a ¦ M
tttvttottkr. «»*\'»\'\'! ii*srfi,lír\'s!ífci
m H) B. ».k 44-OlkW. > «¦•>¦¦-«r«*»
íMMk,. r oi... k •«*-«?;•• >"-«okf. Bécsi í»éDzArfolyftm, jnL 28
&•/„ motajiques 03.— ; 6»/* nomz. küIcaöD 71.55; IBöft-ki üladalmi kölcsün 104.10; bank: részvények 7.1»ti ; hitaUntézeti részvények 394. ttiUadoa I2A.10-, wüst Agio 121.57; arany darabja 6.91 kr. _
Va»uti naponkint! menetrend ;|
Indnl K.-K»nÍ«-JÍr.lI Barca tVli remrc! 4 ára 55 pere*.
; - , dálntán I dra 85 pám. 1
Bada , r*ge«i 6 —
. , i a. ¦ 1 in W f
¦ . . B wtte 10 óra M.
r. Trlw* , raft. * **
. w dóiban 2 írt "tó
B«c> „ regf. & ár* —
„ . Íjjal 11 ira 20
Sopronig dílotin 3 ora 30
.«fat Baro „ romról 4 ára 1 , . délbon 12 dra Sü Buda ffilŰI röggel * dra ?3 „ délb. 1 óra 45 p . o.tTB 8 ára b3 trimt , dnllienlÜ dra 62 , sít* 10 Ara ílíi Uáca , raggei 4 dra 10 . e*te 10 ura 1» Hoj.n.nl.,,1 JAlboaia dra 42
ECotii^ naptar.
^H6- íPhötl"--TKatboilWni •ntrTfjFrouSffi\'^fW
• \' : \'Aifai^tturól 6* pabUvaaaaratT .- - : LuUci XV1U. ll-l*. 5 a VtairaaiTfulo ÎakaTTr^
CallUJrtok , l\'tintak i Ssombal |
TTS KrUtáT j~*JH Anna i ass
Pentola 1 -
8ai
Vilnry»
Ju3a Jallat Ignic» _
Felelős ^szerkesztő : Wajditô JÓZSeT" Segédszerkesztő : Bátorfl La|0&
it D E T E S E K
Kovácsolt vasból kcsiOlt, a ra. kir. mértéfe-hivotai Ötal Bécsbea megrüagáit és bélyegezett
tízed mérlegek,
aégyszOgO alakban, utolnrlictküok bfztmisng-, pontosáig- és stilar aUágra néxTe, 8 óvj jótillMe mullelt
Hunlor." _
Arak! Itt, xl.StVSS, 4ö, 5\' Efljsnsaty sterlefsk évi
tIMrii nulctri- » inimici) c«í «ai, ml-líiiirt
Il t> IU lo U*) áJ 3>) 41) H) min*.
HU. 100, 110 frt; iniilnlra ^Ikalm»-
Xrak ; i. M.ftó, lu, 1», 2U, Xi, ii.UI .«.,..<.
Alist Berlegek U" M j^úlUa. vtrt i««.i»il, i.krr.
itnrk. srníieV, borjnk, julmk, TniáUl.Á kiurbti ke» karaik, taligák jttli. mr^méréjurr.
Itorderűi l\'i. L\'n, Só. Un, 41) mána.
--^Árafc- -r- 1»U, \'l-Hrflsip. lutt, aarir^" " "
korlát iiilknl, asonban a íiia-í.-r ¦. unlyokkal. F«kt,r-UtUl in ouljcikk.i mimUn mirle^ 15 írttal tnliU. Vw-korlattal éa inljokkal Hl frt és mjt-Ub 1
S2Íiad-flldKlérleflSk vert ralbdl, ,t Ind- éi furdlld-rud-11,1-Cj-nit, l.it.\'.si^iUg lil!^le»itítl, 10 t-vi jiltallá* M«g-urai-u kocnik vájj\' tnbli darab illat mejrnuJnSujre. (IwderS: TiO 60 JU HU 10Q 1IU IfiO 170 ioo mi*.a. Árak : _ 3JO 41)0^60 5OU 5uu~l»Ö" 660 ifi»> 750 frt.1
Tdküiuá. uiindeii kigomlolhahi , bármily aaerknetfl núrl<>gck t.*» ntljqk.
(274-12,0
jnérl»8- i* Biérlegialy-flYclra é»Wi
röraktiir : gUíl, Slunrrfto»»» Nr. IO.
. Vtdítí in^rrnilel^Kk .1 bdr&lil^e rag, uUaril ndktt wnnal utjmittclik.
A legnagyobb vészonniha-raktárban
váczi utamYPSILANTI-hoz
¦ !¦ Kaphatók a legoicsilib árakor a legnagyobb vihMztékban mindennemll kési - ferrémemOak. tertak, vak is gyermtkak azamára. úgymint:
-\'.!\'%! sut dkrkbnU t5\\ib fkrl Ipftk nunlimgl. kolUndl nfj lrludi .ijkoiibJl. darabja I ft (O kr.,
• Sft.SntiOk, 4\'ft. 4 ft\'&O\'k, 5 n; H fi 60 k, 6 ft, B ft 611 k, 7 fl. 8 fl, 10, li ft. ,7?- 10aar!dar.btial-l.bb vlm\'llrfl-MmK,-.car kalnnbsiű mlnUban 1 ft 50, 1 ft W) kr., I frt, S
r "• » w V\'- 6\'in
Fthtr Mál^li».rbrf-lBBak, 1 ft A0 kr. 1 ft 75 kr, a ft, 3 ft fio, 3 fi, 3 fl fio, 4 ft. Férl-fStyik VitntMl, magrar. fiiluaejar ranr fraacai. mintára t ff Tö kr, 71 ft, S ft \'iTi kr,
2 ft 50 kr, 9 ft.
/. US Ikfvk vaMonbiM, almák Sft^kr, Sft&Okr, Sft,3ft60kr, 4ft,5ft. lilmrim i ft, .1 ~ \' S0 kr, 4 ft, S^ft, C fU-B^ft, 9 ft. Mk«.lal é. franeata meltmutrával 4\' ft, 4 ft W kr, &
; «ta*3) KASCS ip* ».
Kii flli-yilUk fUara.ii.UI.dir) 1 ft ft) kr. 2 ft SO kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr. \',: FJtlBgtal »Uia*i), *,,<>,. 1 ft SO kr, \'2 ft 411 kr, 6 ;.«. 1 fl « kr, 2 ft 40 kr, B i,„ : n, t ft 45 kr, 10 éret 3 J\\ lOkr, Sft tó kr. 12 ere, S ft 40 kr, 2 ft ft) kr, il ft 50 kr, ll !*.;>\'4T:-t ,i4.e, ifriiss-kr, 9 It-15 kr.\'^\'fl\' XO kr, 1« árej 3 ft 50 kr, 4 D, 4 ft 50 kr. Lt il.ll.H^h-ltMtVt,jr»a 1 » 10 kn.t>¦»» kr, I i.ai 1 ft 35 kr, 1 fl 40 kr, 8 áru 1 11 15kr, Bt-\'S* \' H fi SS ki, 10 í«e, 1 ft » kr, 1 ft 75 kV, IM.ti 10 85 kr. 1 Ml írr. 1 ft 75 kr, *. . ¦ 8 ft 10 kr, Id ivea lfllB kr, *!ft-W kí.
-MrdaaumO UnJlbé MiMintk .HSMHk, tarfuyU í, egjib ím cikkek firíak iVbOlnek 1 aaíiMiri, ÜÍV\'TiKlJ5W~
T"TTi iliTii.....1 njnliki MTlfclII IrrUMa—É pilnti urnii iilnli li T ft, 2 ft 35 kr, 1 ft M kr, B-6 filc.
; irjlíl diiUSUiik. 4 frt,75 kr,,6 ft, 6\' ft 60\'kr, 0 ^ 7 ft — 10 ftlj.
i\'11-\'^ ^n, :»bkLégyeb kíit \'fifMriiraru exlkk.I, meljekrvl aa arjagraek kivánatra Ji^rmeiiUten . .TkQl^Uk. _ Lto»ihU..^J,k.(.W TaktdwkU rtaMra), WlaXl, 1. IrtaMfl viullkaU, rip, ..»f«,fl, »8 ft. pö fl, 32 ít S» ff, 10-120 flig. • - - \' ¦
P*biá»»ittW «(« 13\'« » flBOkr,\' lWft,"U;n, 15(1, 16J1, Ír) fl, 20-25 ftlj. iykamnttkmUk, tor.uja I tt> kr,i4 n, i rt u> kr, 5 n, 5 ft, gn, 7 ft, n ft, . h
-.....-10 ft; «gé*a-S0 ftlav \' -¦¦ \'
i-/nrSi|ll>.,tl»ét»»^«ft 7 ft, S.ft, 10 fl, M-M ftl«. ,„ ,,, ...
SlVJH ItJTl HMvilI, ,<(. S ft, 10 ft, 11, 19 t\\ U^H frll,. J VtwM ml.»»«m>> ,Hti«41».\'5,flJ,t,n Jl() k\'. « » 20-kr, fl A 60 kr, 7 frt 50 kr, ftlr. —
tyfet^JlilllHl--|i<.<W »l|mtilll, •\'•pwrdbtll M4f, .- »altl« kéutotlk fl, 12, lg él 14
m?!^^Mm*mtlfi*r-\' y^-VW- ..T\'1.-!i-l-!Ji- u-¦. fl ¦:i\'l"-v
mtt &»&l*>aii*^im<i\'*i\'*iA i«m««\'>*i. u>b. u mi«<|i>wdikui.
\'lUrnivaaavnn\'Va IraiftvJofjatr ^.^krUaairil fah4ra,«Blnk TStriiant balmaia kn-^SWbVaflB*OI»j!r| *tÍW^Wa ,,tkiMUh,„ 0lr,tjn^,^f^„hi hiw LbrUh
,J l>*kit(P\')Vl>lr(?> ¦l"4r»«*«fJ«f»lf" ««l«alUlkalj0k I - n
sí . ---r .-. r. 1—-1- i i, \' a->.--* -
atfTtXtlifmiUflti aladMlriivIiaii MlnlWil mit • Itrfl ISIW»r*flal»» ¦¦Ull.l ;*W»W)l«.rWl« 4J*»ltr»k, waal.1.\'»w«i«4,.ll l^rki^bb ilk4>«h»bi.k. .
0NG0RAK
eladása.
Ezennel drtrsitom a n. é. közönséget,"
hogy szerencsés vagyok
eltJtitircnrJU
«angora-
bizománytU bírni, melyszerínt nilam a lcujntányosabb gyári árakon lcliet vásárolni ; ngyszíntí —1
haaználttakat ¦ \'MraataW.
Rosenberg A,
nn.\'i. ^M^KlUlillállr
blirurfirljroí* u Elirbar/ BOmo-dorfj Tliordor lib, iDDgom-, sóinknak. \'
J
1(8801; íjj)
Általános r i
-urak és hölgyek Moiűtíir
Esen hj" érczb*ll (o. n. uj aranyból) késufilt éksxer nálkö-liizlurtűvé tcsii a valódi ékszert, mivol ei nj gyártminv mind szín, inínd alnk tukintotébon vetélkedik a vnlódival, éa nz a ji\'i bunnn, bogy ai egé«z tárgy negyedrésznyibe sem került a azért nnnál gyakrabban megsiujrezheti mindenki a legújabbat és lngdivatowibbat, mert a valódi czikkeknél 0 névleges értök caak ]l--ed részo az. árnak. — Ebből az a tanunág, bogy valódi ékszer caak hclylycl-közzel, mig ez uj gvártniÁDy roi>pant Juniegbcn kéaáttaHkf azért sajáL t>rdokébeii viin_imndonki>njk, hogy más értékes dolgokba no podig aranyéksterokbe fektesse pénzét.
Isfof sbb ékíierek a*- Kgy PAr fn^ M oO RO kr. 1 ft-dimffi* alak nj armnj- - , Cc?" uOtTtb* foglalva
iiidíj- megtartják m aranjr- l.LrJ>, 2 Lri
arórt a iBtjcaalékonjal.l.au ksss^^Za* Aa uj Or&knaplÓr
aaaonlittjak" a ralid!hm, pmnOi- g|HHr mcdáillon - alakban: roira, tajry nlidaott kOvekktil, a "*~ nra-fityelíkBl uatgát-
miiit ni alak kivánja. hat Bi«n naptár agy **a kéaatttB,
Moll-ikak finom 1 db 10, 60,\' hágj naf>ot> kettőt, h&napot ponto-" \'tan Jolei i§ Orflk idGro haaznilbatá
kr. finom Üö valddl aranjuatl
80 kr.
1 frt.
legfin. 1.50, t.80, SfrtíJOkr. 45 kr.
9&* Ffllbe-fjj^űk finonuji(lrja 60j„ 80 kr. 1 frt. „ legnnnmabb 1 frt&O,
WL%* E Kén ke«aletak,maU-«kak éj fDUnggnk 80 kr, 1.20,1.66, leginD-mabban kéaxirre 3 frt, LfiO, 8 frt, 4 frt, h forint.
Bs%V K>rpMocaBkr finom drbja 80 kr. 1 írt, , jefffindwablj L30, 3, 3, 8.W).
Ba&- Nrak-^k«k, dbja 60, 90, 1JSÓ
1-Nf.kr.
Medaillüuok, finom 80 kr, 40, GO ke.
^mant ékszer.
liég a aaakembor ia mftfcaaliMik általa. — EaéavaUdl «fl«be ran -brialra, arany-alijal oEirra. As Qtlnsott crímantok s regina arabban koréai^t ks^ktíatilybél Tannak káarlrre, a mtijrek fliak tflattt ¦ahaanm raastik «l*rmai driagak»V ia UmrrbulirmlÜ ranjrak atánvai
atsV MaUt&k 4tS,a ft. . ¦aV EfTj pir iílfairES 4 S 6 ft. ¦t> . , kóaelS-Yonsb 2 80, 3 W.4ft60kr. <
flaVSer ráállta urak aiAmár* 1BO, . finomabbak 80 kr., 1 !3 80,S 4 ft.
frt, 1.60. Sksv Drágakövei crDriEk aranjból
Tfii.t-ftUak nj aranj-DTR! 8o| 1 JW.l ÖQ.S—1 frt 1 1 n .rrtJ, 3, 8 ft. Kereaztak ém asivok nyakkal. X. S,
UOyfirílk külOnfíle atánaoM> 4 frt. kkel drl.ja 80, 40, 60, GO, TO,) ss^sw» fivsAlikszST. \' _-r«lfrL líW Fekete lepiiebb
¦sa* LíjTBiBbb férfi - ára -Unciok Kjatiitia, tjr«a. tartéa, arss.lara t* (^ld)tM).eO,kr(lfrt,lLrtDO. lurd^aarab*!. tw*l«!B«»obo nyaltlinciok 80 kr, ¦*>• Egy melitfi 20 flOM*Oki.llL finam vnlenosel fonna 1 ft, 1 ft 60. 1 «#> . MSirfuiKS\'SB, 45, OO, i UrimslUIk 20,40,50, BOkr. \'BOkr/lft " ¦\' : "v
i Mcn-fjombok 10,16,20,80 faH ls*v»^«»oaakaO«0» kr. ÍA | K^Bl^pimbokpilrJa2(í,30,40,60 ps> Njak-ík dbja tófiOHOk^l rt-
81» 1er.
BOkr.
j Qallprirgmbok.ö.XOkr. m$Ulne-ponb drbji. _
kiaalat mail- éa kLae)S SksV Egy pir kiWlR-romb nlmkbál, lflsaaebb ki vital 50, 80 kr.
ív óralánca rttvíd 15 30 60 kr, ija\'4kr. \'
1 frt, 1.50. »**Egy kStvr dra-fltyelék; ! SJaa 4flnoaan öaiiolllitra 60, 80 I kr. 1 frt.
" Valódi arany-jjQrak klírekkol
I 1.60,2frt.2JiO.- --------
Mi) latot oaQit Uocsok tOaben I .aranyosra, rjMd 8^0,4 frt.
af*- 18 latna bówitt nyaklánca fi íi I *í;t*oriiU,
~^18 Utói Bsflat: njadaillonok ¦t«ab.»aTaayo<»a~ea*d«T<>>SJiQ ?1 VI írt
A tMaUvatssabb aoiíi-sk
aok finoman oalaaolt «sflj\' ! lO.ott kettltsoTegskbfil, a»a»eil-
EftT bibU 4k 40 «0 BO bt, 1 ft. SO andito sinitbs lkaira 1
; 1 frtUQ,5,8rrL
. KCTtA.5-ftWari040flUi3€ka.:
örökké illatoiiék-
SM«k IndnörAnybíJ^a^ty-tsf* u«5jr«tefl iUatit minőig meiiai^ji é« legnjabbdlvat anerint van faraj* va. Ei .íkaarsr felQlmnlhatían d>s» éaJllata miatt nerfolflUkndrelt Ra hnlgy Ily ëkiaorrel « tartóibé lípiL terem uöbAny peres wnlTa betoUtt Illattal; • ! J\'" J\'"1\'"\'
¦sV 1 plr-ffllbeTalEi bU. J. ¦tV 1 kan»-"e» 40 W W L LöO. »aavNynk*küOrW l.tfiO. t\\W «sVOrsIinu 1.40. i /•. - • .
TRhnOsi^i^^
drbrja a0-80kr.
llraad kdulol mint ifMlr/iIM
¦ •.......I !I1\\^\' *VI -
¦iuJií
(Un. 4.) " Bécaj EÍrritii<rririi!lNi«i.«e íj (l»t>iitf*>
\'n , a Dra*rie-lia»^r^
j. tfi\'.y^a,^ »|ii^n j\' .1 rji!j»!\'" ("¦•f H"\'\'.1\'.» "W\'1.,
ÍM
JtUpurtsIttCjfat
!H9
1 Wf-^n^
mint laakinájában idtl ajánljak lidi, kOaOt—Q-^— .,
talán dicsérd lera1 bizonyítja i l^jjg^
tetésben ?11, azért azea&fya^tben van, hogy legjobb ér tejgdcadbb oráknl
adhntja el, \' \'
Slinden töle rafo v*gy, általa javított s/wei-czi mohóra J üvi liihóli jótiilii matlett adatik, el>,és\'akár, függő, fekyt5\' vagy a\\ÚrmÍféÍe helysetben a lugjwiiü\'aahhaii fl gondosabban van igazítva.
Tisztelt Vflvfli egy általa írt munkát magyar • német nyelven, — a« óráknak hosszú ideig tartó pontosságáról szóló módszor, a kiegyenlítő táblácskákkal5 az óráknak napóra utáni igazitáaárél, — ingyen kapnak,
Genfi zsebórák:
jRaaaleailinder-órák 4
I
l\'gruu ufrólappnl . ¦ 1- —lí* | , ajiuiTii\'.\'ifíjljlj\'ijl - IS—14*,
- ¦¦—,----- . » k«tt5» farppnf ttJ=-^-ltf i
. 4 áa 8 rubinnal ugró- (
táppal én kri«t*l«-ureggel .... lö — lü Lattat kargnay-drák 16 ru- I
blnnai 1\' . 15rttbta.ugrálap,aranT-
meth S.
i r. Itgmyot* Tárna é^ftUrm^ gyári raktára
* ^kéctActa. BvtaMltwnmalraase 1». es.
Utorkodikates.kBiilialpgpfáaoaigen-elönyöTalkalomra figyel-meatetei, melynél
fél becsáron ^|
és bütt«4|(ék mellett hibátlan vászna és meglepd szép uri és noi fehérneműt szerezhetni. A pamutnak előnyös beszerzése es olcsrí munkaerő1 következtében ázott,kellcines helyzetben vau nevezett gyár jelenleg, (mig a késajefctart) hogy e tekintetben jutányos árra nézve, rendklvtlllt nyugim, mi a kovutktixtV arjegyaékbdl
Vásun&jegyzék.
.i-i4rtiK,
15
ciilindrr-órák 8 rubin hslgyoknek . Mi exfUndar • órák rnfala beiig arányfedállo] 84. 44-4» cailiiidcr-drák 8 rubin bnlgycknek, keUüa fe-
drl.....8flt41-\'
r czílutdaT^orltrí FübTu bslgjeknak, kriat. ur. éa kcttSafedél . 4B, M —J horgoi járalt lö rab. kattfia-fodál éi balaS aranrlsppaJ . 4», 63 58~i cailludar* áa korgoay-\'laegély 16-17 órák eyimsnWkkal
fedéllal "edzve 56; 78 68 7»-\'
18, SO «-25 . UcmunNU kOtsrakaak ang kriai, ! kettőn táppal éa aaél-
Jró, ia, 3» 33-j:, j kiu--a 7iv8e,
h-ríit. keltűi , Vil»gií órák nlndenB-ad nap
lap 32 10—21 I falhuiandd . 16, ÜU, Ífé-24
hadidrák, ket- | Yággi órák úra- > ffldrnOtéa-
tCa lappal 31, irt...... »0-43
. Óra- « aegjcílüra Bt
48, 5*1, ÜR— Bű Itavl regulator" ¦ . . . . 30—U3 ÉbreiatB órával . . , . — C Yatáiia-drák, melyiket nem
axttkség fettnanl . .63-66 Vadnaa-remonloir ... —10 Uinden fartája torony-órák_Te-
oleeóbb árun fog adta tik el.
Legszebb b divatosb minta.
AranriédaÍHon 14 kii. 7, 10, IS.
18, 33, 30, 35 fUg. Araní medalUon la kx. 1«, 18, U,
- 30, 3«, 48 fUff. Arany rHrid 18 krt. lánoaok 16, 34,
82,* 40, 60, 60, 70, 80 ftir-Araoj boaasa 18 krt. táwatffc 95,
46, Töf-BQ, »; 100 ttig.
Aranjgjftrflk ÍH lírt, UD, &L0, 7^0, 18.60. 15.60. Aranrrraraklt krt. 8.&0, 4.60, 6 50,
m, m "W,
LaiLatu iü-» ktttŐa fedéllel iM-, krUtályUp.3lt-.irUUlyiau.
-3*1
30
IS „ rum. hadi<
__kettSa la[
indrr úrák hOlKjekurk W , ugrólappal Ifl— 20
sr. aranyórák 18 krjos.
ft<il-Ai)i.
11 v riiiüniler-órákftrulun. 30-lö í egy aranrlappal 34 -3fi hurgTjaí 15 rubinual . 8J—39 » 13 rab, egy nraor-
lapinl ,.4(), 50,-56—58 borgunyórák 15 rubin keU3. fedj) , öfi^fJÜ-Ol horgonyórák 16 rub. kettoa Mii \'a- he\\sS aranjlnpnnl . 64, 70. 73 — 100
.horgany-arák 16~~
44, 48—68
-100
kriattUjÜVerfjrtí,
hurgonyirák la lub. f-s ietiSt tapsai 74. 78 korgonj\'órik 15 rabln rrOia n tv Ír kr Ittály üvttg, egy arany lodÉlltl 94,108—13" horgonyirák 18 rab in remorrtolr kettSi fe-«*l • —106, 116—125
horgony A rák 15 rub,, kTiBt.lyaveg.kettfiiUp <s.-éa bebS" arany-fedéllel .
1 db SO rCfüi feliíritaUea 1 . :H) . febúrítatlen Jó kéal-
H(.T«tva»on », Irt SU .
1 , 3» » feh. creaa-viaaon mIli 1H „ 1 , SU . jeleaiaitnalal vánon . \'iB .
1 » 30 , kit. nirnb. Táaaon . Mi-M . 1 . UH . lrlaadl caáraaráasan , Ütt 39 „ 1 , 40 „ mmb. caemaTaiioD „ ;K) HC H 1 , 4tí . tiaaU fnL or. lenváaaun 3k ,
1 „ 60 , fiaom .rlaodí ¦¦arúa . t 40 49 . t . 00 „ hollandi aalWáíiBjralkal-
* maaabb uri tárasra , AJ lil) .
1 , 50 , brabaatLaauvealeann.
]e{Ljubb áa lejftartrfaabb, ami caak latsaik , GO-M . BondkivOli aagr rálatstákn a htpmbcíoblj minborgi IHi, 35, 40, 45, 50—60 frtárt darabja, mrlyek Ireratllrn vannak. 1 db UO rflfOa ágj-kaasTáai mindenfúle vxin^kl.
brttár 14—1B írt, neat eaak 7—9 frt n l«trtli 1 db 80 HtfOa ifen finom ás tartói pa^mi"! -vt\'
U-t trt, aioat eaak 9-lit frt.____
ánftoFtlürtins (acbifun) fjrcn fin hecaár 16—24 frt, mórt 9—18 frt 1 *»|rén>«iknll lepedő, * röf aaálea, 8 líf li-" 1 i.»gííBáIk011 lepedtí 9 egy ne^y. 3 r5f
frt kr. 4 legnaaniabb, 1 damaast aaitalkáailet 6 axemúlyra (1 aaiUlio vei) ainat caak 5, 6, 7. 6—15 írtig a leütni.x 1 lamsast mattalkániot 12 saemílyre (I aiatnll kendSvct) Bioat eaak 10, 19, 14, 16—2» frti^ 1 Mcaai keuybatfiriíl moat caak Ü frt 69 kr. eu 1 tueaxl aaitalkendÜ v. tOrülkOiJ), kflianOícn kr., 6, 6, 1, 8 frt a leg^Bomabb.
Svéaekneb 24, \'JS, uban ketaaer annyira
ld. Madarisi m
.#J*nrj4V.«ti, &ÉP&TAR4 JES ÖWTÉSZET
\'.- ¦ - - t Tk é ¦> v J\'t m é it y e i t gőzgépeit, kulODOáen pedig malom az érkeze tekét, olaj ¦< ¦ajtókat, borpréseket, goV és vizvezetéat ca^raket oélyoket a* azok egyes részeit, kutákhf, oszlopokat,
[minden néven nevezoutlo\' üntvényoket, továbbá
gazdasági gépeit
ni. azatitó-. irtó-, kapálü- ub töltögeti -ekéket, rotflgépeke^ magtakarókat, rostákat, br^ívekotr^p^llÖBörkeietre,cséplőgépeket, kukonerji raoresolékat, répa éff szecska-vágókat, zunV ós daráló gépeket}, w
Mindftn u gó|>észet szakmájába vágő inegrendeléseket-» leggyoruabb .clűállitiia s logjutányoaabb árak mellett- elvállal ugy a pyárlm YUéz-titeza T4-Ík mám alatt, valamint raktári irodájában orssAgttt-tVih azáiPi-holrs^iBtobb olúsoroit-kéi
nyekWil ftilvtonntt készlotet\'tart. ¦
(»01-50,1)
1S4 1:12
A párisi Tilágkiállitison nagy éremmel lett \'kitön-tettre.
Kimtre Prolutadrs (raunkadrák) krialálv-nveggál, a ayakuál jobtw falé falbtuaüdá, Urtdasa keialtre
14 trt
ía^o, i43o.
Jbaöy peeaátlfl klWea 14 krt 4.60
aL<>; 6JtO, 9, 10, 13 ftlg. A rany tQaBtOk 14 k rt 4,6. B, 10,14 flf, Arany iagoNí-gnsibek 1* kft. párja
- 2, 3, 4rí,í*, 8, lofHc. Arany keaelS-foáabok 14 krt. nagy párja 4, 6,1, 8, 10, 12, 15 hLj. Eana\'t rÜTÍd lániBaok 1ET prfbái i, 8, 8, h fti»-, , legfinomabb franca ia 7, 8, 9, 10, 13, 14. fUg. EaBst kotaaa nyakláacaok 7, 8, 9, 10, 13, 15 iTöriDttg/
l lcg6n.
Zsebkendők "árjegyzéke
1 tucsat váaaonsaebkcndS 1 frt 20 kiiól 2, \'J^O. 1?, l^gflnnmahb
1 tucxat nagy rnmbnrgi TáaioniieliCeiidŰ ti, 4, .\'>. fi .1 tucxat legfinüniabb fehír francaia balti«it-Kend."rk
10, 12-19 frttr. 1 toeaat aainea vaasanaaebltBaáS bors A th Hasnál ók laám.-ira. igv tartda, beeaár 8—13, megtsareihytít 4—6 frtiK\' ¦ l^fiunmíiili 1 tneiat bátint váaaoaiaebkBBdS, fehér vagy tiincs ¦logtlyly *, \'7, 8, 9, 10 frtlg a legflafliaablr.
Férfl-1 hölgy-feh^eműk árjegyzi
1 aGl Ing jó Tásaonbíl 1 frt .50 :krÍ61 \'» íl a l»gtii
1 nfil lag ititOnS ramborgi vagy hollandi tÍíiónból finom aaiv-, vagy -kerraataUkn moat bbuaáaaal caak 3 5ü. 3. 4. 5. a legfinomabb. 1 nSi tag, kltSnfl rnmbnrgi vagy iriandl váaaonból, legelegánaabban elkeiairrn) (aa ngjnereaítt Enaábet caásaární ingük) muat caak 5. G. 7. B, frt a legfiaamabb. 1 ~ttSI. íjl felSltS] éoraette) kliaaS aiép, muat caak 5. fj. 7. 8: ft a legf. Köl alaóaaoluiyák 100 kOIBofilt páriái minta »1 érint, ngy aaiuten a moit altalánoaaa. kedvelt taegbe vágott\' 1 oknják himexve, Tarrott aiegáaael moit caak S, 4, fi, 6, T, 8 frt a frgfinomabb Hölgy pongyolák a legflaanabb baöathól, valódi i-nlrnt-ionni r*lpk>Wel ím eaoda-i8Í{i hlmastl betétekkel a legújabb éa li-\'tlt-^íimnltb e néniben, 16, la, H, 80,06 frt a legtnoaúílib. H6i aadráguk finom ibirüngbSl, vagy rá«nnii..\'.]
hímseaekkel VJtflLS klálUtaa, most r.ak i, üli Ingek galleiral ra^y anílkfll, fodmauii mdlH
oblfonbdl, mely ép*n oly tartóa, mint n vnn.on, Mi.ren <•• nim-iri\', moit caak 2.50, S- frt a legtinnmahb. Uri tngek, legjobb rnrabnrgi vagy Irlandi raai.iufi.il, _ ^.ill.\'rral, rafry a nelkál, — aimáo ragy fffdrosolt mellel a liiriiibl, ,liv.it szerint erönen varrva, moat caak 8, 2.50, 8, 4, 0-6 frt a Ic^Hnnmnlih. UH Ingek legfinomabb batiit uelllietrUel, lep;k-^in*abl>, r. j.ií cí.iW K-teaik,
tauat eaak fí, 7,^10—14 At Silegfinomabb, Un gatrák Igen jd éa tartda váasonbiíi, felig msprar axitbá-iaal, — moat
eaak 3 frt 50 kr, egeit 3 frt a lsgfinnmahb. Uri gatyák, tgen jú éa tartól váaaanbdL aiajrrnr ar.abnmal, najy (ilrppc^
most caak 3 frt. 3. frt 50 kr. a tegfinomabb. " í^tacaat Bri iwgsallér, a legelegánsabban, í* legjobb divat -azcríut, mórt
;F<)STWt\\,^TÁltSVÍ
.....-Lincolnból Langli&ban ,„5«„,
,-JJ\'v-íjá.ljit\'ln).\' I; ludámk.dr 7-1
gözmozdonyaikatr
elímelejTtiviT,. j-í-\'-^ oBéplög-6p\'ellLéf,|
torábbi ¦ t
jarató-gépé]" 1
ABJEOYZÍKF.K é> mii
aiUi tyinlkM.
pesten, mr-iüm ^száip^
jaekkrl, vj i lexlinomabb urnán kitnnő
;aak 2Jj0j 3. 4 frt a legfinomabb, 1 Uieaat őrt V»el3 a legelefaBaahbau eaak 4VfiOt 6, 0 frt a legfinomabb
áa legdlvatűaitbbsit kUUiivai; moat
*\\7"űtr/it k\'*1 "° ft*S vásárolnak, egy finom hímzett bat-T 13 V U H* lisat-kendfit; pO (tig, egy csodassép kAvékéazlo-\'t^\'í/| ^káv^ros^bQt^niúökivékendavd:) 100 f% vásárlók egy igen finom caechniir-aactnlteriUlt kapnak ráadásul. .
"==¦ Ittgek vagy ufi galléfck megrendelésénél a nyakboaég kiteondú. =; ^ ^
.Tisztolt Tevéim kényulmof kedvéért, as oly fohér nemükért, malyek-nem-.jól állanak a testhes^yagy. bármi oknál fogva nem jetaxehek.jií órtnk fixotett ár bérmentve vUzuküldetik. — Kivi astra a kéazlotbenlevé viaznakUtl^níinták küldetnek.
^jéfsetet kórjuk czimexni: Ikfetll S. BéO%
r<* Eóthenthnrm8trtlsseNr.29.
A szőlőtn^váltási
Y Tj
Ikaral
^ Legréoftb s legjobb MmievanáHo sombor\' és síbmasyasi ¦t-fyár.\'O
- cu rajxszorkoreskedóse Pestan, Deák Forencx-uti 0. Bziím a., a „fehér hajó"-bán, ajánlj; levólpapir-készletét a legDJabbaxerÜ ;
jegyik kel
,ir t^iiiea nivjegygyel 1 fit SO,-1 frt 60, 1 fr 8ö egcix3lo
t n litflilimaabb. - ------¦ —-— ----- -
UK) ,1>> ,-y,,[ .q.íf • i K-I) db hoTiték mindegyik axlnea aefjegygyel 3 frt «0
:l írt :1 frt >i I. fi frtig a lejfinomAbb. Mib\'lt-ii íii\'i - )|RI iiu ior cl papír- áa boritúkhoa egy áiaaee pepboríták laj-
l\'H> l«-v, Ijnpir . > l-m br.rit It ttrvvnl ét eiiinoiriil rnjrr k^«\'i\'"U«tIIk.
I,. I .h-y. • |..-;,l>«ir<tt!kl<-ni 1 frt, 1.60, H frtiga legfinomabb._ _
^ íjútognt()jü^yük tüstént elkészülve,
-iln.n ..¦unt\'iai.. t."..Míir. fí-nytt-lcn Uriatxüpapirra 100 db CO kr, minden tor.t\'jiM -iri lü krral w,\'\\j: iiiii\'\'i briatolpapirra HO kr, brillantin papinál frt. krtt-« InUpapirnt aranynyimattal 1 frt.
runintlirm - frt .ViVr.n Ii-*;fiuainabb pecaétri:wi ,j»incbe» ÍQioy(>ti:atb.iii J frt, tübbix iiinD (p-onp-rvcl 4 frl.
1
Férfi papir-gallérkák és hajtókák (niíinsettek)
ratU-rkák 3j-ÍÖkr.
- 6 pár n
tettek 33-^0 kr.
1 tan
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi
Kiek kOlün ntefrrendeleae la elrállalUUk ál minden kívánt minta •icriut li!gt;roni»l>b«ri t\'» lejriutányoib árért elkéaajUetnek.
tUhitaKT elvá!(altatnak mimlnnféli.- knnrr éa künyomdalmoskák U.
Ajánlok UtTáúbk knxönaigea író-, irodai- éa levélpapírt, levelborf-lékai, aci^itotlakat, talltai IdLatrrajy- ál Iraat, tradai^ pbata- áa áBaiT hOlffi -pcciútTiaait, teljéi rajxasert, tojfeatáket, máaolá-vánoat áa aaáaoM papírt, rajipap Írt tek orcaben, máaold-gépet, mái óid- áa atiaaria- tintát, dl-aaea tintatartót, tollkítt, fcnykfp-albumot aenéTal áa aananer aáQrlt; \\VH aaervBsett irótáakákat, portnmonnalkat áa ler él tálkákat, valamint mladea máa irodai íi iakolai aaareket nagy TáUaxtákbaa.
QLW* Angol di francaia illatartrek, An de Cologne áa alegfiseaiább plperc-RKapfianak. ^
Minden li>^u*ekályebl> mefrrendrlé* la logpODtoaabb asorgaloaamal t«yeailtetík. •__-
Lerólbrll mt<;rrpndeliWk utáarát mellett, uoatsffoUaávt áakályar-dij fejében ll> krt hoiaiflaámitrán, lft>gyoraabban áa legpontosabban vílLfllílltctncV.
l,!.vclekfl igy kárvm csimeani : (363— 34^1
Kanitz C. r^sífr
f
m
Pora* királyi ndvaH Wldfi.
RO SEHTHAL H. bécsi (Glycerin gyomor-ital-kéarito^
glycerin-elseh-lloueunl
melyet aa ndv.tsaáttos éVervettador.arak- -ip-V-
Oppolzer, Balassa, VlSaÚc.
ngyaslnto a fő-drroaok ~ *
Kovács, Uwy és Dr. Lwk- -s,
(Háai orviiaai hareaagRehwaraBnbelgnok,), ^ . sárgaság, vérvesztésj erötlfinflág és nfii bajok;teli len, meggyőződésük után jóváhagyják. — ^atN fe^ hité Kosenthal IT., l^ntorstrasso 24-dik szám1™ — ugyszinto az osztrák-birodalom majd mindéi gyógytárában. 1
Egy Dagy Uvog ám 9 frt. — kis \'{.30. Pótlék-raktár Bécsbon: JassfWsia, Pudt, TsobUabes tsm Mohreni WM Raaa, PUdtjLngck aom aeliwarsaii Bsraa; Dr. Jet.1 ler. Ötadt, Freiang Nr. 7 ] Alt, V. WatMtkm, Btadt, malpf^rtgaatt. 17; Határ. JatOVica, WoUseUe 1 Dr. t LsatataekWladnerJIanp\'Utntaea.snraeU. DreirslUffkH*] Carí Iraafa, Joa«f»tadt,vum goldeoan Lnarea; V. WAn I^datraaMrVagargMM.ír. 18*A, V*at. Rndolnihei^ Scbnnbrnnnentraaan-lOOf J, PsÍBZWM atoblmarkt t irmtliliri UariaHII anr .MaiiahHI.\'.
llaktár a birodalom gyógy táraiban: Depot la Pest I Joeef v. Tortk, Bumaelt. Oelal} ltfa J aovlte, phannsa. and tMaJÜMh-ebeoÜaeliai lutUttlt fl
Dr-b. Wajaer.maiReleVapaUtta; ftrtm^\'*****
rla Unttor GoUaa t tlueilÉati Fr. Oraaaewr, «oaa>, H
ii i ifli HaliBatniflriliiirrrT\'-iT^--aeo Adleri itat^FraasX.¦¦shls,rt\'Wi
Kánig » 1 " "
•V- ;b
foplacz, Wlassira Anttí*r házában 461. - .janija
na n m
e g n y i
bárminemű
lt üzletét,
utor- és épületvasalásükban konyíia-édény- és eszközölt:" gazdag választékban és Jutányos ár mellett (300—3,2)
(331- 1S.7)
S,-A^Kr~fimliÍr»UItól aö.ÖOO p«ro»l Ulk\'nírl átvett blrlrfeldl Irnáruk a beaÉ Üiloa rendeletire 10,000 oaitr. rorlDtért egyenkint vagy egvra r««ieviliurüU«al Alikén-\' \'ttúCB kláraltalDHk
a cs. kir. kizár, szabadalmazott
NARUK RAKTÁRÁBAN
¦j Qotdflchmledgasae Nro 3, lm neuen Bazár.
eg\\jW\'M*WVn1ÍI," 56 berlini^ 50 bécat rCÍ, 80 tallér batyatt caak 20 frt ?. é. XC7 ¦ fcjM bWtfnW VitZH, 50 becal rflf, 8* tallér belyett eaak S4 frt.
¦üf?-,- IJW ¦ «l>tt, 56-brritmV&a becal rW,47 mlb helyeit caak 27 frt.
%T > Ilii......¦¦¦ aWttM-azftrtt, 50 becsi rSf, S5 tallér helyett eaak 35 frt.
Egy , Sttvtt, 36 berlini Tagy SO béesi rflf, 15 tallér helyett csak 15 frt. Mgft.„ aal—itlirbrtl Mikii kálrriatM, 00 becal rfif, 10 tallér helyett caak 10 frt. 13 darab tltftfeM lH-»rtkH((Í, 3 tallér helyett caak 3 frt
18 . IffM latol lea^seSlUftdA, dleeea aaegélysetlel 5 ás 01\'tallér helyett caak 5 és fól frt. Rí legfinomabb iM-talUlifceaali, atUss-esegélyaettel fi, 7 áa 9 tallér hMyett caak 6, 7 éa 9 frt. I ¦ ¦ ITliaaMi.il 6 aaeéelyre, 5 áa tál, 6, 7 és 8 tallér helyett csak fi ás fél, 6, 7 áa 8 írt. Ttta iVXQ darab aKtflltaialr é» ItlH ¦andolt finom dáa kíat blmaéaael, darabja 40, 60 4a 80 fcr. CWaal rij%Wk*n4fk a legújabb ssogá.y.elte., aflt aláMafm, darabja 90 kr. ___
TVT1 ti elegyig váiSzon J,
van Ina a Hifiik aaáma áa aj ára.
legjobb éa legszilárdabb munkával Tan n ind egyik darabra pontosari rá
ügy db Igtni jó ramatafl, mindegyik férfi uagysághöi alaalmaai 1 ea Hl, 8 áa fái la 3 tallér helyett eaak 1 áa fái, " " ~
ra.lV s
fél :i írl. ill-redűtettel,
¦iivalcniértékirt kall- tndalaí.
, 3 éa fel, 4 «a fel tallár
Igen finom MriefUti ViaZeaJafek, legjobb munka, igen nép
belyett raak i frt »0 kr, 3 éi fél 4 ea fel frt. Igen finom MaácfWe. vat2t»4a|efc, as.uj dirabi kenni- Tagy mellredűaclttl 4 áa fél, 5 éa S tallér helyet " eáík 4. 4 éVTáL 5áá?frt. *
VatZSS ttrl-láiaflTlHIl Mú Táaaonbdl 1 60, 1.80, 3, S frt W kríg.
SUrttaf féri Inalt finom mellereaatékkel, tetasée 13érinti nép •tabájtj éa nagyaágn 2, 9 éa fél, 8 tallér
.helyett caak 8, « ía fél ás * frt. Igenaaáp «2ÍMt eartaaÍHak, legújabb mnitrájii 1 áa-fél, 2 éa 2 a fél tlr b. caak 1 éa fél. 3 é* fél frt. Mi TlaTM katk kfllönttlo formával tetaréa szerinti nagyságban 1 ét fúl, * éa fél, 3 tallér helyett <aak
\' 1 éa fal, S, 3 éa fél, 3 frt. FtaM Ml v&UU Ingek hinné.«1 a ciipkéaettel 3 áa fél, 4 éa (?1 éa 7 tallár helyett caak 3 áa fái, 4 éa
Mi Mii koiek B»om Yáaronbél a éa ffl, 4 éa fá) tallér helTelt caak 3 ét W, 4 áa fél frt. »iau>m Mmaí.a nSl ttnV4Bfek fiuom *á.»onbál C - » tallír helvett csak 7Í- B írtig.
fcWaaMMfc finum baiilatbál Tagy váasonhdl 1.6*), 2, 3.50, fí„um bimtíiU betoldanál éa eaipkÍTal igen
, vclaxuu 9 frt 8(| krtdl 3 frtíg. «,fcán llWwWt ntegana asabáaaal,\' fcnálli; Tagy lehajtú gallérral, 1 éa M, 2 áa fél, 3 tallér helyeit csak ,^,L*4 —* ÍBr* •¦ fél, 8 frt.
Ottfajaaa himaéawl áa ealpkável, legnjabb minta, 4 éi fél; 6-10 ullér halyeU caak 6 áa fái, 4 ti. fél \'K" í"«fMi 7-*» fü írt.
M atafcayiit kaita ragy tuaályoa rnhákhoa, finom kéatltménj 3 éa fél, 4 éa fél, 6 éa fái frt. Igen alegana : JV1, ataaaáaawI-^\'-áa\'íiíl egáaa 1 frtig.
a»*l.gip|l aillij ím MMtrMM fériUk ím sSkiiik « >• Hl, KI i. i UUir b.lr.tt oiU Í.Í. ttl, 3 íi fíl,
S^H"*1 **>«»"««T^ bieteftUl Mér hul-«iun, Mcil rC(. e..k Dó k»,
5W.UOÜ rűf anoin riririia|, tőÍb cMMk .Vi kr.
A. -Ikllrt. sUnWtd mellett u.kOiOlt^rtlk mm ontrák hkad^om mlBil.. riiUU rlroaik. 80 frt .áiáiH - UmU ,B Urak kn« tana btroi .d.tlk. 1
p7IU~Aaal< k. k. Bsterralehtitlie und kön. ung. Leinen- und Wawne-Nledeclage ¦biMi--- ~-y~--mmm\'mWm»m\\ÍLWm^& ka Kmaa Bazár.
»av!aaf-"Oí\'t"iv
ílaö rüagyár Kölcsönös
-TÁRSASÁG «
Teitia; WgyÍMrtczi\'l. száas
IJS fel:.,\'.30S*Ms aaundfa angUMént, i.s társaság üilctót már legközelebb megt* [-jbmtsa4)a| enséTíogTO\'inúiiUzon\'t. cz. urak, Wk Magyar., Erdúlv-, Horváth- és" ¦ JiaorBigbu; Dilmátiában és a katonai batárónidé co fulíllitanilö fö- vagy al-\'T ™"\'irirBÜalíiii TiUlilkoziliobajtanak,, ezennel fajhivnUiak, fcogy .tplyamod-g t. :|*;»ell<kletckl[Bl együtt minél elíbbailjáttóaz igazgatóságnak. \' j H»dnJ- ¦\'/J1«ttr»0s<|k, gazdák, gazdasági hiiratalnoknks gyógyszerészek és egyébb VKértCk elsősorban vétetnek tekintetbe. -\' \' ¦
|á>óf Zichy Rudolf, Türr István,
MJ^* — - \' tiBilclotbeli elüOk.
•SvMihalik János, Dr. ZlftnráA Vilmos, /
^".•;r...\'i.-jj„0k. ii?,w„r,k
I.g it gato k : \\
~ SzaWszkyJU&a>d, yczéüyld Igajgató, ITkMl Faranczv =BÜhmayer GyBpgy,.
¦i - ,r .tMBMrr \\f ¦ . . ¦ !\'\'•.«»\'" «w)í.-T.if . t . MlJJáxj-.ainiuel, y^irütkíej • j ^(W ^p;
" gató .tanácsosok
.... lOror\'BMánjSaiarf \'H^FUnHn J ifMioí.M\'Piíohy Tamist-íJ ~ BicnerjnaiuÍJEPag Skab. Haitxm.nn ttM ,,l^i™aj|rtH/) jDcnUch Jr(BAcll..fUai|W.p.rí6S^>
[Ȓ Jfl
13 IIOS;
btti, Ipon.agr piacaoa nagy - fc6i flattaáffuek örrend a aa _t
¦USt jávai feldltnulja a Ta. kir. aaabadalmaaoU Caatr ieptt-fá]e Mebplaitaly. (gydaatr) mely 1\'/» hOv. huaaan, nj eaílitbCI Torra, egy Iríi nyomáa által errmáantan tíl-alÁmVirí Mikt.i ¦\'.
at, Önnr.HosltJI blIUrUk. KOlön Ttntatartá nélkDl folyton lehet vetSk trnl; ffron ajánl-moknaii, kik háann MtHI luManálják, mint: plébán.\'iok, kiratalnokok\' atb. kiknek !>*¦-bell mnnkájok van Egy darab, 13 tncxnt tnlhl etrynit 1 frt 60 kr.
naf_ta*> Ekait gyBtOl kék ragy fekete eanallllrotáa-Br** aal, kOlt.ü bilirettal raerelmeiek aallnára, — totaiéa aaerint. t^en alkalmai ajándéknak toIó. Epr ftarab aaáp tokkal 1 frt-úO kr.
flBAV^ Oratargyak, nlnt Taanti loeomoblle »agf" W"* nokkal, fntTm 1 frt 20 kr.; fnto bárányka igyaplaval 1 frt: más állat KO kr. ; faló ogvrkn t.\'i kr.
FogfllfáS , bárminemű , aa unnál állanilónii egaaOttlk n bnrlini fogrseppek haaanélatáuál. A jótáll ál annyira liiatua, hugv nemhasanálái eantcbrn a pé&a Timaadatlk, miért ia e aaemek egyetlen hasban ¦aabad hiáuToanla. 1 üreg ára Wl kr. b, Iptit fontm minden hnatartáaban a legnjab-ft» ban feltalált feflytaitfi aanoea,mel.v1y<-l min-denki a logkonnyebben • a legssebbeu klfényealtlicti rigi botorait itb. 1 katolya ára, meiy rlég ppy egéai garnitúrára, 60 kr. al«cfvgy<cmtO még, hogy e k«Boea romlásnak aoha ainca kitéve.
> bibit fijryeaJli-floiyá, kltQur, i.er mindi nteghomályoBnlt irea-tárgy njjá él fényei tételére) arany- áa ea Hl t-m üreseknek nétkQlüilietle Egy drb- ¦** 10 kr-
Valamennyi ára regulatora a reguláit napéra compaaul, mindenkinek a legjobban .íjánl hatá rnert • biaonyára po&toa áriral minden meclia nlcna érá\' m égig aal thatank, 1 darab ára finoman fé-\'& kr
Moadi-pof. E por alkalmaaáaánál megtaka. ttpnk W6t, DDBfcát éa péait, etneUett a 1,-p nagynlib ol6ny még aa, h.y>- a rwua aokkal jobban laméltetiki mint köanna^gpa kíialilétnél. 1 fontos c». magra 23 kr.
*-erikai patt ntímortt bíztasitá rtr, ki aierk^ai-TO í" aiTiIthTíTtantTÍrTllPii toa. 1 db kíaebb reitdQ ára 3*1, 40, &(l kr. 1 -lh gyobb rendű 70, 90 kr. 1 frtig. 1 nagyobb k.it knica-«aal egáaa 10 frtig. - 1 db utaaú-táakára való 25, 40-50 kr.
— . Gyakorlatiak a MarafrredA, nirlyck nadrágot roaa idSjáráaban aa elniaakolnalál Egy pár ára 30 kr.
Augol oilák a legjobb acxelhdt, ] axabá-Pljr , 9Uó, x lagfinomabb ?5, 35, 45 kr. 1 alinc-Já, a legfinomabb 20—M.kr. 1 olld-lánca 10 kr. JJMMl -\'- ;Naey^I&Q$fcLjHtauiak a lagttja^i léHráf PBr aok, raegajjlffiMfujik aa unalmai hegyracat 11 biitn*»k lehetnnaVTIöjy \'ai dn ¦hegye el nem tnrik py db fába forlalra 10 kr. Ctontha fogHalra ára lő Tollartáral éa xáatel ^90 TtrT — 1 mefrtflltntt toa.
Öreg s
mely 3 hánapra olegendS, 10 kr. — 1 db anio-radir-gnraml én éa calnk náinára 5 krajeaár. ^ k UkslDat Mdmaéliii M|M niudea-¦H*kioek ajánlatos, inert ea at egá» aégsek ssulpiL A MeUger-fále kit&nfi barkfaxltéimádnál, mely a bórt áthatatlaani taazi,\' agy hogy a hoaaaabb iárkálái után tredresiégben a nedv oebatátá, nom cnahotS, áa m élnafc legjobb mfirtákbea elégtetetlk. Egy tlveg ára
, Slblriai fafy-bafiZBaci; etea BEbiriaban llr. DoDlu által rág IdS által feltalált belsőm, mely nár Anatriábaa la több ár óta, kflsfinaát;«»en haamáltatik a mint a legjobb estkr.i íamerteiik. A fagyáaok a daganatokra felette jd a haaauos. tjgy t>-getv haainálatí ntaalbiaaal 50 kr. .-\' , ~
KilönB fatyaál kairtaciakkaí-TVgri\'tT^X így a b5rt tartwuá tegye. í, katolya ára 00 kr^ mely 1 Tontnyl i J; . .
. Legijaah LkjrtUt zwt1fa-i|m»aziav*;lairgjn-•"korlaiibb a maga nemében. a«n. dokánTaák-aik ia ajinlatoa, koalluegei tflaaaerasaai fcalleaua kis formájában egy lámpival egjeattva, mely n«aá*r urai ígSanyagot felTeaa, ugy hogy gyakran - eiSjUTÜ alkal-lakhan bamnr. Tilágot gTTtJtharnl. — ^ A \' eankélr ar {yora togeSeare Tán aainiifra* 1 db. ára 50 kr.
I PVZftafJ aaialyitZtt-axtr, miáltal azllrke ha-íjak rfigtOn tJttaea azerínt barairt T»qry -feketén Inatoetfik. és egyaMnmiatl a —f— t*— **—wf T«t vUatanyerík. Nq7{Bjakb&l káialUátikatnkáletaaen taaalmfttUs. 1. e»aiB^i«tMmaa4l egyfi^S fc%
•MfmfÜ ^\'UfMM*Jt riMÉMlI. >áaáná«al. - Mindem MMihífmWitok a^l^taájUn rásaoDbál, aelyom-
\' ^Tyjaillli |]Sa A»ror»lJ.»utliAl. lü ,ir(,
11 BMm lltklté IMZ a. nj iMb-n&isUM ÜUL Dirabja 40, 00 i, 80 V,. p
Burgonya- ét ahaa-
biinozó-gép,
ratly minden klállttáaon Parisban, Londonban áa New-Yorkban aa elaS jutalmat nyerte, minden tetnéa aiorlat, papír Takony formában 60 darabot bámoa agy perea alatt; ceekély ára ll*§7 aiUrjodéaTe Tan axámltra. dulya rná»-fél font Ara 8.5Ö kr.
gáWfc 4^aly44taa» ^ayr,-«iitden háitartáabsa nélktU ^^"\'InabetleTi, miáltal a kfilsn-féle a baj tartisit an
oIíÍJÖtS apróbb hibákat magunk Igaaitaatjnk. — Ea enyv érékig ellehet." él hidegen a\'kalmaahatü. 1 Bt. ára 36 kr.
Angol i^rfraynaz. Minden i>Rra..k hajlékony, aágot adni él egyset\'ram ind fényesíteni. Egy kíe íú kr , 1 nagy 45. ttaaa Ca. kir. tzaa. peoaéttzannao, mely bánni ¦^"tou iieTeaendÖ pecst\'tet minden kelméből kivétel nélkül Dehánypillanat alatt eltávolít. Eaen uj kéuüt-mény Itatására néare fellllranl minden eddigi hasonló jTTÍmn ínyt, minthogy a legkínyeaebb axint U aártet-lenQl hagyja, áa aaonnal megnáradTa, nag nélkül marad. — á keaatyOk rbntitáeárn la ktUBnQarn ajánlható. 1 ftVegrac ára ntaaítáaaat egytiuáO kr. Ife^ Altaiáaaa tbjzUU por, roelytyel mitidi
arany, tnfiat, pakfong aeiél\' éa reaet tiaititani fényealM-ni lehet. Egy katorya ára 30 kr.
OMnfSgBa rfiéértlk cinn.nn készítve, mint mm egy ealonóia, B ixnbát Hinftik, ni kI\'ijárasát r4 dráTBl elóbb mulatják. Earn saás mpg s»áí kft-¦¦aripü-iratUl (Uraért mtl ára dnbotz.*! (L\'i kr. "ZZZ "-Hiiti egyttesiei ragasz, nemmak ai ŰTfipat, pureafllánt, köTet, ujtíkot, fát stb. leggyoraabban inegragaaiUnl, tiogy sa nlTálbatlan legyen, híneni~ klWlnMlék egyeaitwéro iP( példán! ttt árcwacl, ílre-get akként poreaellánnal alb^ u-.y hogy teittí váljék, l\'akétja oaeu miudnn l.áti.ál D-lkDlOibetlt-n .ütmek in \\rm [fyylJItitt rBflltl| lolvt-koBv állaputiian-igen kitdnll. tPrr 3U kr.
Raaaayea fagkefék -miu.lon fog^^p m.i» jia-
•onlii anyaguk núlklll canpán tiszta rtaael a fugákat febéroti, laagtalan és egésuCiríisca tartiftk. A nagy forgalom intatt dbja caak Üti krra tétetett. HT* Sgakalyii, * tellat minden kéthex és papirhos Igaxitani, — ngy, l">gy ngyaiiaxou tollal a k-gnnomabb és logvaatagabb vonásokat lehet véghex tíooí. db 24 kr.
fj&- Valad utatá taflkásek, 1 db két késsel t>0, 80, 40 kr. A káaatd. frt, au kr. legfinomabb 3 késsel 60, 70, 90 kr 1 frt, 4 k-Wl 8» kr. 1 frt, 1-20 kr. t0tt*, Legnjabb at<gol rtan3ttTlttfrn-0ájl minden erői teles és vrexely nélkfll lehet aa Üregek tlugsaaát ki-fioatiL Egy rttrlly cadlsawa eaxkfla ár* 1 frt
_ Legfeilifll IhtlyrAl aabanákiZDn méreg egerek,
patkányok, bSreaRgSk, áa vákandok kiirtására. Ai el-adáa jótáltáa melleit tSrtáoik. 1 nagy pléh-aselcncie 1 frt.
MV> A <lé ifi] a legjobb, hogy a baj rnganyaaaágában megtartaaaék a a Tilágoajagy axttrke haj iQtátre fea-teaaék, a vegyáazl kesaQlákek mind ártalmasak. Tan ¦xereneaűin a nagyérdemu kttaOnaéggel tudatai, hogy hamiaitlan, írtáé, kétsaereaeu finomított diá-blajbdl rakláram *»n. — Egy ki« Ovegeeake ára 26 kr. gy»bb 45 kr.
fgats Gydaarn n»r l tyikuesei legfeljebb 8 nap nliU uy;in>talánuli kiirtani. Eaett újonnan feltalált mer f.dülmiil minden edligit, éa eaért jótáll is mellett adatik! ol .1 kaotioVahasztiáUli utaaltáaRal rgjfiU 60 kr. ttap. Örfik-aa jefyxiUayv. Lagajahi! — Eicb perga-utaiit-leTelekböl kénfiit knnrroeakc beirt lapját viiea njjal le lrbet tíntítal. 1 db népen bekOtvo 80 diiaeab 90 kr. pm. Igen finom h4V-«ta. 3\'/i hllv. hoaaau valádl tajt-saerekkel. t 1. pipa, aaivarsáivá-horoatyánkŐTel dohányKarikóraJ ith. ára 3 frt 80 kr. ¦a*- TlJva|laMa ffMd *éd5 angol Üuta, mely a fehér-nem fi-jel elás után aoha ki nem mosható — éi a ruha friss szine mlndigmegmarad. Ulnden háxtartáshoi ajánljuk. 4 Öreg ára caak 20 kr. ~~
g«ga brlkla a^VaTtariá, angol tndranybáL aaápaége tartdnága, \' aalSafiien nlcaáaág* miatt a dobanyaA néjkfilaabetlen tárgya. : db %l kr. bSrbCl acaálkfit-aottd.60 kr.
TRAU60TT FEITEL első bteottmny-fizlete BÉ€8,
Karatiarriai »>.\'2, gigetaatar da*Dmeler4taus.
^jraskad^áa^risaoatel*^^
(S37-MV
9 oooooüooooooooojoooooáoqooi
lOQt>OOOQOOOOOoy^^
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO \'
EGGER TESTVÉREK
P E 8 T fi\'ríV -Dorottya-utoza; 4i ez. a., a „Magyar király* fogadó , jnellett. •.
irMiéiizokct
gokot, , mftvoizi tar-