Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.43 MB
2010-02-04 21:33:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2061
6508
Rövid leírás | Teljes leírás (306.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 031-034. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

AuHieaatal IriiUÁUlUMnM!
Zalamegye kOigytUóM.
- Ht- M* "M. -
(Bfi.) Megyénk köztisztelettt főispánja gr. Szápáry Géza ír ő méltósága kedden délelőtt 10 órakor jelenvén meg zajos éljenzések kíséretében a tnHótaÜg megtelt teremte,
SOPRON esV
isfcéj>.rodaloiMf kereskedelemi Ipii^afláizit. iud4>iiiáDj es uiűvészet koréba
FÜ «M • - • . - . Evmfx«4ra . 1 . AO s
BUypfiti minden b«lkx»bU«rl So kr.
A .Hjilt tiraa\' •tr ncüt «or b«iJiUti»i dljn 1b kr.
Miéin
kM5 HAABEJftfTXlN *- — íj$tm ,\'i
•Mtnrttia: SACHsr, t rí ni a. ¦
seln5tH2éteteltoglalT»n,ü(lT6a)lte»niegye .tnzottminyát g örömét fejeit* Iá a felett, hogy * közügy iránt ily élénk lelkesültség uralkodik a megyében, daciira a legsurgósb munkaidőnek ily nagy m*««mI jelentek meg alkotmányos jogokat gyakortandó, mire a bonszeretet s a korigényelte módositáinak eléoP néző megyei mnnidpiúm iránti kegyelet s ragaszkodás érzete serkenti. Djo-Jag üdvözölvén a jdeirvoltakat, a bizottmány évi rendes gyűlését megnyitotta.
Olvastatott az I-só alispáni évnegyedes jelentés, mely — mint t-k. Barcza Bándor el só alispán nr maga is^fjmV interpettatféra k^eknté — száraz össi^Uitása_a aja«^.k«n_| e lefolyt évnegyed s illetőleg 2 tó alatti történteknek; — melyekből néhány pontot emelünk ki, t. i.: f. évi jun. és jel..hó folytán a megyében 6 Öngyilkosság, 4 gyilkolás s egy, anya általi gyiermeluütkisztái tértént a 22 véletlen balt meg, tut és a jég több helyütt tetemes kárt okozott.
-A megyeszékhelyén! bortöabeej 243 egyén vin fogva, s szabadlábon 92 vadlett. — A közbiztonság örvendetes állapotban van, — rablás nem fordult élé, kisebb tdvájáa volt néhány. A termés általibanjő, ¦.
InterpellíItatott elsó alispáq nr a megyei koldus-ügy mibenlétérdi; melyre válaszom, hogy az előbbi közgyűlés utoljáé jelentést\' tett, miszerint a"kroévTOtl\'\'vilssrtmány oh/annyira megfogjon, J\'ogjl.iQésitket tartani nem lehetvén, nj, fiUntainy kiaerezesét kérte, mi meg.is történt, s még • gyűlés tartama alatt működését met; is kez-dendi. \' "„\'
Ezután a megürült megyei, tiszti állások belfiltees következett* ,-,-.„. .,!„-.,..„
Gyömflrey. Vjncze:f5jegyzÖT lekőizseé sével hclyébe-Svaráes Boné Bkérsy ennek , nelyébeJoln>W\'P^Fa^Ifaíilk^yj<5 választatott.meg.1.. .\',
Varga Imre iuoweztetése • folytán.etog-ürült íoezimvevői illái, be töltésére.Craktl-ter József alatánVréM! (ennek" helyébe al-tzámvevJOl faakÜJ- József választatott még.
Az\'uj törvénykezési .oszti)yhoz jegyzőül Caetznyák Sándor. . ^. .... ..
. Ai l87(Kre szólóLnW<»,k^Uégvetés beterjesztését rendelvén:4)1 a zeinjaterbun, annak elkéariUsére egy kiküldött Msottusány tttasiltatott\'
A hazai: vaiut^ ^\'.gőzhajózási társulatok átiratai olvutáriak^m^azerint ajz igazság-rM««Tmiiibterniz«zM^rit«iiér4i« fegyenczek ¦ ereik saallitasa, reazlat foto vitelbérre, részintWrtfoTdenMMilír-i kTra-ualléttatott le, az államnak ezen kiadása.kt teresblttet-
vén, örvexKjeteS\'tudóTiaaiií vétetett...........
^ÖltaitátoU1\'* hallás ^-k»aoktatáa«gyi ; mUisterlam knraU, ewlyeiertet: Bateton-
ív.
Füreden egy gSTtKmrl s egyazeremíad felsőbb népiskola állíttatik fel államköltségen, mire már a pályázat ki is hirdettetett, a jövó tanév kezdetén meg is fog nyittatni. — A megyei népnevelés\' előmozdításán szolgáló eme intézkedést méltó örömmel üdvözli minden honpolgár. -
— ApénzügyminbiteTinm leirata olvastatott ezntán, hogy íz adó a jövedéki hivataloknál jelentékeny spro pénz fog kiadatni; e...