Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.43 MB
2010-02-04 21:33:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2124
6634
Rövid leírás | Teljes leírás (306.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 031-034. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

AuHieaatal IriiUÁUlUMnM!
Zalamegye kOigytUóM.
- Ht- M* "M. -
(Bfi.) Megyénk köztisztelettt főispánja gr. Szápáry Géza ír ő méltósága kedden délelőtt 10 órakor jelenvén meg zajos éljenzések kíséretében a tnHótaÜg megtelt teremte,
SOPRON esV
isfcéj>.rodaloiMf kereskedelemi Ipii^afláizit. iud4>iiiáDj es uiűvészet koréba
FÜ «M • - • . - . Evmfx«4ra . 1 . AO s
BUypfiti minden b«lkx»bU«rl So kr.
A .Hjilt tiraa\' •tr ncüt «or b«iJiUti»i dljn 1b kr.
Miéin
kM5 HAABEJftfTXlN *- — íj$tm ,\'i
•Mtnrttia: SACHsr, t rí ni a. ¦
seln5tH2éteteltoglalT»n,ü(lT6a)lte»niegye .tnzottminyát g örömét fejeit* Iá a felett, hogy * közügy iránt ily élénk lelkesültség uralkodik a megyében, daciira a legsurgósb munkaidőnek ily nagy m*««mI jelentek meg alkotmányos jogokat gyakortandó, mire a bonszeretet s a korigényelte módositáinak eléoP néző megyei mnnidpiúm iránti kegyelet s ragaszkodás érzete serkenti. Djo-Jag üdvözölvén a jdeirvoltakat, a bizottmány évi rendes gyűlését megnyitotta.
Olvastatott az I-só alispáni évnegyedes jelentés, mely — mint t-k. Barcza Bándor el só alispán nr maga is^fjmV interpettatféra k^eknté — száraz össi^Uitása_a aja«^.k«n_| e lefolyt évnegyed s illetőleg 2 tó alatti történteknek; — melyekből néhány pontot emelünk ki, t. i.: f. évi jun. és jel..hó folytán a megyében 6 Öngyilkosság, 4 gyilkolás s egy, anya általi gyiermeluütkisztái tértént a 22 véletlen balt meg, tut és a jég több helyütt tetemes kárt okozott.
-A megyeszékhelyén! bortöabeej 243 egyén vin fogva, s szabadlábon 92 vadlett. — A közbiztonság örvendetes állapotban van, — rablás nem fordult élé, kisebb tdvájáa volt néhány. A termés általibanjő, ¦.
InterpellíItatott elsó alispáq nr a megyei koldus-ügy mibenlétérdi; melyre válaszom, hogy az előbbi közgyűlés utoljáé jelentést\' tett, miszerint a"kroévTOtl\'\'vilssrtmány oh/annyira megfogjon, J\'ogjl.iQésitket tartani nem lehetvén, nj, fiUntainy kiaerezesét kérte, mi meg.is történt, s még • gyűlés tartama alatt működését met; is kez-dendi. \' "„\'
Ezután a megürült megyei, tiszti állások belfiltees következett* ,-,-.„. .,!„-.,..„
Gyömflrey. Vjncze:f5jegyzÖT lekőizseé sével hclyébe-Svaráes Boné Bkérsy ennek , nelyébeJoln>W\'P^Fa^Ifaíilk^yj<5 választatott.meg.1.. .\',
Varga Imre iuoweztetése • folytán.etog-ürült íoezimvevői illái, be töltésére.Craktl-ter József alatánVréM! (ennek" helyébe al-tzámvevJOl faakÜJ- József választatott még.
Az\'uj törvénykezési .oszti)yhoz jegyzőül Caetznyák Sándor. . ^. .... ..
. Ai l87(Kre szólóLnW<»,k^Uégvetés beterjesztését rendelvén:4)1 a zeinjaterbun, annak elkéariUsére egy kiküldött Msottusány tttasiltatott\'
A hazai: vaiut^ ^\'.gőzhajózási társulatok átiratai olvutáriak^m^azerint ajz igazság-rM««Tmiiibterniz«zM^rit«iiér4i« fegyenczek ¦ ereik saallitasa, reazlat foto vitelbérre, részintWrtfoTdenMMilír-i kTra-ualléttatott le, az államnak ezen kiadása.kt teresblttet-
vén, örvexKjeteS\'tudóTiaaiií vétetett...........
^ÖltaitátoU1\'* hallás ^-k»aoktatáa«gyi ; mUisterlam knraU, ewlyeiertet: Bateton-
ív.
Füreden egy gSTtKmrl s egyazeremíad felsőbb népiskola állíttatik fel államköltségen, mire már a pályázat ki is hirdettetett, a jövó tanév kezdetén meg is fog nyittatni. — A megyei népnevelés\' előmozdításán szolgáló eme intézkedést méltó örömmel üdvözli minden honpolgár. -
— ApénzügyminbiteTinm leirata olvastatott ezntán, hogy íz adó a jövedéki hivataloknál jelentékeny spro pénz fog kiadatni; ezért mar mi is lapunk utján több ízben felszól-laltiukz örvendünk, hogy intézkedés történt.
Azon kérelmek eldöntésére nézve, hogy Sümegben, Nagy-Kanizsán és Csáktornyán első bírósági l&rrényizékek Aliiit.mntk. fel, atasitotta as igajaáfflgri zúaisteriua a megye köiönaégét, hogy a tsnkwgrs stn-fel.
Olvastatott a b«U(y- és a kzresks^ ipar a fóldzaiveléai aaiaisteret; karate a népaaámlálás eszközlésére nézve, e nagy
s 1870 jaa. t.\'t. ép 3-án egyazerre történvén enzagazerte, Bizottságok neveztessenek ki s netán U öeszeirasra sün véleménye volna a megye közönségének, szt mielőbb terjeézsze feL
Ai Idei njonezozásra nézve határidótl f. éri aag. lft |őt aiepL 15-ig rendeltei-vén, 1846-tól kendő 6 korosztály jó sárosáé alá, * ¦egyében három vegyes bizottság saákoé^réaebeUknl: Osttor Imre II alispán, "Babochay János és Gerzső János választattak meg
Ezntán olvastatott- Töreky Károly siol-gabiró ellen tett\' vizsgalat eredménye, melyben snlyos vádak foglaltattak, bevés vitára nyirjtoU alkalmat, többen azt ki-vántak,bogy ki,sem bjdlgattaasék, de hivatalától elmozdittatva, hiroi vizsgálat alá helyeztessék -s mivel a kiküldött bizottmányt\' Vizsgálat tikalmával sem nyilatkozatra, sem önvédelemre nem szólliftatha-tott fel, mivel erre ntasitva nem voltak, a), vélemények elágazok lettek, különösen kiemelendő első alispán nrnak higgadtság éa a a«i4asaentaris tsólás szabadságot magában foglaló, vélemény nyilvántáara figyelmeztető; beszéde, melylyel azt kívánta elérni, \'lüszerinta .nézetek férfias komolysággal nyilvánuljanak, jelezvén egysaers-mint, hogy a vidlotlat, \'hábir tisztviselő is, IdballgatlV nélHU hivatalátől elmoz-,düani nwilehet. Hasonló szellőmben beszélt H.< BtarMles^aizló bizottmányi tag nrrtöbbeir,>ls9ig Árvnylstrátfor a kényes tárgy utDeínéhea mélyjnrldiens érvelésekkel Iparkodott betnzmyitani azt, hogy a tisztviselő minden kihallgatás nélkül el-mozdithatii, bafactanwk tüntethetők fel ellene, rnlntln lényegei Ulönbség van magán személy a egr nyilvános közhivatalnok vádolás* között; • jtlen esetben s uegvalhlirtuiáw,^ Igyben
nem a azemély esjrénltége, «1« a hivatal szepBOen-«sislssa> áll MlglUHi slllt, mert a, llwtTMÍ\'-NUjtt Jj\'¦mm^^ittí^t
competens, a tiaztviselőságet viselő egyén felett pedig a bírósági közeg. Háry Jó-sef megyei főügyész nr hasonló szellemben beszélt lényegileg hozzá téve még, hogy a bizottmány jelen esetben 24 óráig sem hagyhatja a hivatalt a vádolt s panaszokkal terhelt tisztviselő kezében.
Végre-Hispin ur látva a. vélemény-nyilvasalások után.a többség nézetét, ki-mondá, bogy a közgyűlés elvben elfogadja a tisztviselő önvédelmét, tért engedvén a tuga igazolása végetti nyilatkozatra, határozatba ment, hogy a holnapi, illetőleg szerdai gyűlésen adja be nyilatkozatát Töreky Károly szolgabíró ur, a vádiratok ma, azonnal közöltetvén véle.
Ezntán Uartinkovita Kárlóy főbíró ur eflen tett vizsgálat terjesztetett elő, ahelyett hegy FUhál Ferenez nr felolvasta volna, kQeleaté.hogy ez ügy fa hasonlít az előbbe-nibez s időkímélés szempontjából az előbbi 4gjm as*t Tegzes erre is auzalmaztassék; mire Uartintovits Ktaár főbiró ur szét eszeit a kiiiJilslli\'"l|yM\'ii:i|i liní az ellene tett vizsgalat alttahuvai azonnal akart nyilatkozni minden egyes tételre, de a küldöttség nem fogadta el, most pedig tiltakozik ¦I ellen, hogy kihallgatás nélkül hozatnék végzés annyival is inkább, mert a vádlók jellesH nem nyújthat arra nézve garantiát, hagy egy tisztviselőre Ítélet mondatbassék, Irdőabza is nem fogadja el a 24 óra rövid kataridét nyilatkozattételére. Erre. első alispán nr azt jegyzé meg, hogy lehet el nem fogadni a 24 órai időt akkor, midőn a vadpontokat nem isismeri, ha abban oly nehezítő s illetőleg hosszabb időt igénylő s tán tanúkihallgatások szükségeseknek latsának, jelezze nySatkozatában s a további intézkedés a holnapi gyűlés teendője. Ez értelemben Martinkovits Károly főbiró nrnak is kiadattak a vádirományok.
Nagy, Farkas szólgabiró-hivatali iroma-nyaiaak átvétel* olvastatott s némely flgy még tárgyaharvan, a gytllés feloszlott s főispán nr ó roéltóeágánáH disz-ebédre a jneghivettak összegyülekezvén, érdekes ós Jeles pohárköszöntésekkel fűszerezetten tartalék meg. Ugyan az nap 6 órakor több helyütt bizottmányi ülés volt. ;M1 \'másnapi vagyis szerdai gyűlésről az napdélntán 3 órakor következő táviratot vattánk\':
\' .UartiakoTics Károly főbiró vád alól .telmentetvén, — állasában meghagyatott. JSéllycy ivást tett; Töreky hivatalától .UroggeazteteU. — Uirbatlan viu volt. .líareza elnökolt.*
8>«tv«ktat«i a kisebb v&roaok ~ ..\' egyletei kteOtt. _
\'m Olvastam valahol egy sorB-nldözto keras-Imldről, kinek egyszer móg is felvitte a, ásj#aát az áldó gondviaelés: ez az, ecober ehstr.:«fhelyett hogy meg maradt vebu
nek megerőltetésével több ágazata üzletekbe bocsájtkozott, — a szerencse kerék, mely egy oldalú kereskedelme mellett lei-\' emelé, lassan lassú kazdo aláazállani, végre megbukott, Y lett olyan szegény ember, kinek hitele e földön megszűnt_
Mennyi lehet igaz az egéaiMl, ai nem tartozik a dologhoz, dé az anyagi erejéTel\' tulkapatott ember szörnyen keaosüit azon városok közönségeihez, kik a korígényelte elóhaladásnak afig léptek még ela$ fokára, már is viszonyaiknak figyelembe vétek nélkül alakítanak egymás nyakára különbféle egyleteket.
. Ml leaz amIAn ezekből a* agyletekból?
A hazai lapok gyakorta hoznak ilyfék tndósitásokat : K-han vagy K-ben ez és ef az egylet anyagi gyámoütáa hiánya s egyáp felmerült akadály miatt fenn. nem állhatva— létezni megszűnt, -
A zakh! i--.-.. —- Máufc-«gj>«Íh sebbszeze várost, hol üéhány évvel aaelttt daJegyletetalaUtottik, ké««*i«eegylettd tágMbitetták, entáa torna-egyiet, majd meg vivő-egylet látott napvilágot, legközelebb pedig tervben van. *,t0jaitó egylet létesítése is. Az igaz, hogy e" helyen még csak a kinövő Tsneegylet b«k»tt el, zaint-hogy a tanító és taaitványok eenet\'.vettek a kapu telttjától, azoobaa a d*l-*gyie4aek-szinte közel kiutasban vau gyáaeietentáta;
• torna- ésvivó-egyletek - tálat, legejeh-bek — eserepelnek csapta, a IBierheh egyes forgácsai jártját még bennük a lelket, de csak egy ujabb eszme szövétneke gyúljon lángra, ezek is szétfoszlanak a töb~ birel együtt, és nem mondok valótlant, ha azt állítom : hogy az ilykép elhunyt egyletek , a netani újjászületés esetében, a legnagyobb hiiilraeHansásjgal, jognak ta-lálkozni.\' \' • \' ~ \' S
Egyébiránt a közerő szétszaggatátt^ni: következményeihez nem kell coomeatár, kimutatja az, fngafoherét a logegyaieruhh vállalattól kenh\'é — a legtekintélyesebb, üzérkedésig. Az életben, nmdae nak már kezdeténél magiban rejtve kvil hordooJa a biztos baüs tsirijat, eniUtW •gyideíg teng ugyan, banem, utóvégni. o«-. *Tlvv. mint a gyermekrakU .kártyavár.
A ml hazánkban az egyletek alakitátát tueti, ngy hiszem, velem egyelt az egíiz oemzet — kivéve talán néhány knaonyas egyéniséget tetszésevei találkeaik, mert hJa U a-dalt és zenét nem ksdvélA,.*m»ak kdkében a nemesség, szivébea taéf- »«!ea honolhat; a tnrniuat is égető MÜkséglak, ez edzi a gyenge gyennoket izasot tUfnXy
• az képezi ± megaczélzott idegftÜrletjety -hoirpolgárrá, ld a viliarok érkeslii nstihei kellő kitartással és telj illéegel eHál-
\'\'leW\'lmiW^venelB^^;^;!^"" a közpoigarok. vjurj^I\'tWveí.j ¦^l^krf/rfi.hujr egyik ejakj ves«>e|rylet, me» egy»es-3Mií T
aarezon eryeé
-l\'l\'e-
¦ nj l»tm5 alván \'nfj\'"--\'\' meg ,ítm » «asjrté Urasától oMtla, (Ak^taen tank Uraaáabaü élét " —
ját vsana — .\'Misi iwrtii as alakított agyi ¦ÉitkB állhat te, ha Itműmú trovol náad! kuhetó érinek azétsiaggai Módom — sem vezet czélhoi.
Anitán ha Stteffipit «bb kisébbsxeru város egyleteit, még egy más hibára is _Mbauk, t. i. a gyakorló Ugot kitartásának hiányára.
ktadfk meg; aVá mflyéo hévvelfelkarolják, ut »_kezáeteiir oly hiroir «1 is pártolnak töle,* átengedjen ,a Jírt, alantíbb, egyénisí-
« »oC»él, «wly feié%anyi biugilommal t5-rMsÚtek, ti egjrtet óimén tartaniszokott mulatságok ürügyéül torptH le
Hanem ily tartott mulatságok éléa már ott szerepelnek á madadorok, t nap dicsó-stoét, a buzdító szónoklatokatLát nem engednék senkinek; a lök miskor nem dicsőségből, ncm\'iffettilísbói; csupán u egylet fentarthstisa (tataiéból küzdenek, azok
bittérbe szorittítnTÍ7~ÍJ nekik knll tifat |iarnrkmjzok számára a tűzbe rakott gesztenyét. Vagy" talán ez nem igaz? Ugyan legye kebelére kezét az, ki tagadná akarja,
V kérdezze inig a Tálét lelkiismeretétől.
1 Mindezeket — amint mutatKBaifc^- nagyon, is fontolóra veszi a kezdetlegespar^ toló közönség, midén kesébb — k tapasztalat szerint — anyagi segélyezés helyett
V nemfizetés bástyái mögé Tomii; TÜToka rá, mert látja : nogy ¦ közügy szent czél-jának oltárara rakott segélye egynéhány <onzó ember-dicsőségére áldoztatik fel.
—Aki a ezél szentségét lelkében hordja, annak az egyletek terén nem szabad önzé-
lenni oUleciilkább uaksegra sx)l««t-.I«>9 Hat csek\'élyebb femdat rir,jK& tűi ttm*\\ ga%» > liWf"*!. Mattja, ^dimeretekkel • ——¦—¦- - •------—iteri czélok —«iii.-~.i-ti . i—
nek
lésén és.testvértoég rive, — igaz, hogy az \'szokott szónok
hon .\'erélyes"! gyakuiló tagok buzgalma és kiu
az ezek közti democraticos szellem zetji
kek: t m ^r
sanklutkfetfo^eá1ú^ecuii azoií\'pórczra, melyre hivatása MÜS — idóral oly- Hkí-i vei ijend^gzte^k^elymiellé^s^gól^qf"
y Igen uraim,- éa is azt mondom: állit-.--, sank egyMekfjt,, —. df(csak jarhu és cmk akko^haa.koribbimárjne|erQs54ótt; — j minden számítás nélkül ne szaporítsuk azok | számát, a salakokát pedig hagyjuk oda haza, ily sorba menéssel azután bátrau evezhet-* nek egyleteink csolnokai az étet tengerén: s nein kell tartaniok az enyészet szörnyetegének felforgatasától, — különben oíjinok lesznck biz azok, mint az a gyermek, ki már születésekor magával hozza koporsóját.
EOSA KÁLMÁN.
Magyarország mezögagdái, Iparosai ös müvésielhoi. \'
Néhány napelótt figyelmest! tettük a haiai közönséget, ^hogy Pesten egy orazágps letiltás szándúkoltatik tartatni. \' .* - Midőn Magyarország ismét az önálló európai államok sorába lép, fel kell. mutatnia; miro~képes izon a téren, a-\'m\'tlruek,- 4«t tájékaihatják magukat szorgalmas művelése nélkül napjaikban egy nemzet sem lehet nagyLyá:,\'A mnuka terén. Ha őseink vitézsége nékünk e.házat megszerezte és megőrizte, és szabadságát egy évazrodon it dicsőén fenntartatta\': reáflk
1 jusson, melyet elóbb mint ai európai
bír a magyar ipar állapotáról, a hazai ter-nemérfli ,miiióségéröl és mennyíségé-feladat vár reánk, — lafzésítésévei egy hazai " . lély Magyarország-\'<riljék. — A mezei gazda, bauTaaif\'Tdk ÍSldttnk gazdag kincseit kiaknázzák, n kézjnQVes és gyáros, leik
|tség rendithetlen védbastyaja az ázsiai | azokat ezernyi módon átalakitják és érté-
lárság ellen elfoglalt A snihadság és fcuUftséfcA f<JyfeoThab>dáÉak(e)lc^ii-(3salb tCmaszai, azonban csaK a\' nemzeti : jólét alapján ált halnak fenn; és jólétről csak olt lehet szóVshol aföldmiteléi, ipirM keres-> kedés"virágaik. •<«\'.•! •»>«*•« \'-.< A nagyszeFü.. világidaUitásakat és a számos kisebb .kiállításokat, melyeknek a tet utolsó\'étUzéd" szemtanúja volt, nem le-\' bot csupán rigy tekintehQnk mint a nyugat-európai államok iparosságának eredményeit: e kiállítások egyúttal kiindulási pontjai és indokai voltak azon nagyszerű előmeneteleknek, melyeket ujabban maj Inem valameny-nyi résztvevő nemzetnél az ipar emelkedésében a termelés és gazdagodás növekedésében észlelhetünk. Minden nemzet itt megismerte erejét és gyengéit a különböző termelési ágakban; diadalokat aratott, — nj "iaezokat \'hőditátt,\'!!ge egyszersmind bknlást merített, és ösztönzést talált a kitartó, eré-íyés mnnkilkodásra. kisebb mérvben áll ez minden kisebb kiatlitasról is.
Magyaréi szagnak is Voltak ugyan egyes fészlcteT Uállitásai : de onszm termelését ínég írem Tóit alkalma egy képbe foglalva ffiemlélbétni. Ily általános áttekintés nélkül "Wmbao az egyes kezdeményező iparosok követendó
"utakról; hiányzik a tiszta és kétségbevon-hátlan megismerés a felett, hogy miben TBgjTihk leginkább Iratra, hol <és mi módon kell a- létezi hiányok betöltéséhez "fognunk. De a külföld Is sok részben-még
küket megsobszorozaák, a művész, a ki az anyagnak eszményi alakot ad, s azáltal a nemzet szellemi virágzásának kelL majd kifejlődni. Minden egyes tétovázás nélkül határozza el, hogy nem fog hiányozni ott, »1 hbi arról +án szó, fcogy az egész ország méltóan lépjen fel. Ha a remélhető résziét nagyjából ki lesz jelölve, — gyorsan lehet mijd a részletek megállapitasához fogni. Még numbjzonyQs ugyan, vájjon a kiállítást meg.lehct-e tartani 1870. év őszén, vagy csak 1H71 tavaszán, de ez ne tartóztasson senkit, hogy előlegesen is küelentse szándékát, mely csak tájékozásul .és a tervezés és osztályozás lehetőleg czélszerft foganatosítására szolgátsnd. — Az előleges kötelezettség-nélküli nyilatkozat, melyet minden kiállítótól nemcsak az ügy, hanem saját érdekében is már most megnyerni óhajtunk, csupán azon rövid értesítésből áll :
1. Milyncma tárgyakat óhajt. IdállitaúT;
2. Mennyi helyet (föld, asztal vágy földterületet) vél ezek számára körülbelül igénybe tehetni; — mely nyilatkozatok az ideiglenes kiállítási bizottsághoz (Fest, régi \'színházépület 1. emelet) intézendők.
Yulóban nem lesz könnyű a kiállítást oly --kitűnően rendezni, a mint azt az e tárgyban tapasztaltabb külföld nem egy példában megmutatta; de annál inkább érdekében áll és hazafias kötelesség; minden egyes részt vevőnek, hogy az egész mú síkerét buzgalmát előmozdítsa.
TÁRCZA.
v-\'Hprtieíűjl öt «a ...
4>A# *lot.i«||«n «DDdjii}: ¦
jJ\'jC i" fl oUot.MUafMl ¦ OUtiA^baMgtiL
_(«¦! , - . .... . . . •.....
1- h D* «rtetiC-«"«tifi\'-É\' JSllehrt\'iímrt\' \' \'
. Y*}h dfík übjpi ilüik T%it l«Jt
9 Mm liir ialu« ttaragHc a Ttff^T .
** \'"\' ¦"\' Mtttr-AkláL\'
~ ~ Félj testvér.
¦.."JfttíahtaufivV-.^ *«•• l«»-.i .
;, . .,i«ta--i»«a u-rVaimaUí)¦/. dífüii A.i\\r-. i . » .
-¦y .....,..,-,:,/,. Vi? HaplétOMdák., ¦
". n*WSaeTa.«lftÉ^^T|lnizatto
- HmmU^Om toJkUii-tn* Ib.B.lAttfetti "-\' - \' aqaa^r,T«ra^«*iJtMp.s mint a "-- »«!at><( iagKiR*mitvák.,
,rilt^l|liai,ij^^^tM^t^<éa ütni
lyomahW, bÉnfBkvSIc • néha rt.-•o^ !\' • • ...... - •¦\'¦ — ¦ •
¦y^^^tLjT)^!.
yáwol.gjyafcnui, sot nagyon aoltuúr aáUB^by, ki BMlisWv^mMit! Wb»*\'\'^k«W!érts^tíi|.\'n)to-
jtóv^\'-ad véMOTÓnyt ^ 1 \' " " ikssúr
#1
^ahányat, midöa\' ing^^Ue^^^BP^tolnH^T | kényolmeKn nynjlóskodott végig avpamkgDiv — Fól^müuo éá egyasóp nő, im)yeqj&luUiiLpV hahahal Épen nem tobs fogás. A Holn; mSv k|^~
Veasünk egjr tekintetet a papirosra? TCÍT!t-j vaahatjnk »Tü>rotke«ket, a\' mint "if feloai Updo áll:. t
.Atyád bandn«k terhéül lisetve, Htgfplr-i orazágba monekulL Távot a foldtóL nwlxiit eliunejnek eladottj enyhet vélt talalm^Figyijj-t m«n óda is kiaárte. Atyád megváltosmwiSvét.; A te niivod aam Horn, hanem gróf OffátíME* 1
nK uevvt asonhan tel nem vehatedr, Btortia! hasaarulás undok bélyege van irá Utvé, íJreTP-* kaszál nj neved alatt beeaosete^krarjnvt; tenni. Ha valaha ^agTaroraaagbaJuralu,\'hai fim szent érzetett maltahdnakTkeresd\' fél aryaV; datt nSvéradet » íf-\':":\'-fl .;
.Nüvórtd tia evvol ifjabb, mint- ta<fiigp| Ida saQkeaagyalvolt, midén atdaforJáitan^-Ct megleled, ötöld mpg heh/attem ia. w \'. j .
.Atyád nyers katona volt, anyád\'konta elhalt Atyád ajaaeáégo\'ai oka,\' l<^íégé4\\mlr ¦égy\'énakMOdbaa itlt^otbo adott ^ttíddnr \'láttad .atyádat aldkoor. Érthetni egyaavimbd •at Ja,,aukipan maradtál el atyád aoSrétadíj;!, kiket nem, urnáról. "
.Vcgül; as Ofienthal novai no említsd1 sChol,~ mert-ruagawrteátáltas." — Elek TottiE nSVo-Uaöm Végsaval^ knemet moguorftá r .Légy InldngAjiiaungáaUg hallhatóan a behunyáne,; meit as örök álomrm.i ¦. , , . {{
i.Atyám.ifimül" — kiáltók; 4a t má falait. - j -
^.SriVora\'TOrtlt \'Eaxmílstem kezdett\'rárírt lanni. Szamaim etótt ztild karikák :rarogaak.\' lAbmm ranaatak, agdnteatemen. lásas remegda ,tarj«dt4,4$ídt««go»t alattim. .íjnlíkeükpjj bomalrariK")- atyám-Karolt. Biaoajoa taáfpa mgarmu^-melyBt hirtelon báltavotkezett gyadtaág vállatt falj fogta «"ogoia íaayettat;
......Saivem oaaaflaaoruUii:...-. t -As atosi
világ reám nehezedett ™
?VÍV^!
" r tetrn. alig bt
¦ *n j.^b borzalommal WltafrtlJ Mennyit aarir^tein I-\'oW áTJva\' annak UdeW ÍPfWvnélí.kit egye4ul bírtam •.fl)ldo», kit Waaaat iaMatttW. \'5 J" \'_^x
aBaaMoi WvVBllaarylaai.el* Mdat, mdtan ¦Mm^mAjmw^mtoWi», aiOatémy»! A.tíifjn„Bttj.J.k] a.gUtaai
H» **m Mtal flet irUÚá* reni4»ji5Í«ol i^- 1-----\' -
--E« mo.1? — DorxiuLU fog ol. —
— Mint emÜté^^^^^t Tolta>^ • Mint Ílujíí-íiáj\'i m^^l^dKdT^lWl^RMtí átUiLgiaiuit. E sórokit sickár irom j imdte -* auaruacm-Agú-¦ uci) ^8^7 cimá^i\'tett. -
lu fáUban tzakadvik^ ^k.
lü)pi^n^f öni&tleirSiáiuJ^ \'^ff:k»pitÍny\' élete TIh*nj« «oh - Klétünk-imn\' gjakrui égy [ífllinit ¦¦mi\'iiijTii" iny. ril-t<iziit\'kép«ek ir^beviaKi, -,Lgy üj. ^lUtoiái ^ i&.QkmtíSl kUcrgMáyw fiút*W,m>-
k^iat^k é* m odora ok böl. JSgyaieruiiod jó, vtgy rosi MbatisssI bír jBrönk úpjaim.
Á lupUáQy Mkflt adott ar flrei kOlifisi^rc, gíg&T+oll. A* péooótrár. . . i
: bigatiten «groU íbI » paWTiUgnil. kit •réniM modi^tDk kinqui^k. ¦ luafd rtut tuni-bilfe J^WÍt {el ali a wótibiw ; majd Jiffliilfkezdlle vevé^a toHat í ftdytáta * fctfokat.
,: ,18 éh Aaguflítas bőbu feu«HW«»kavGnoI kl^.etBÍiat^-MaibUiid^.1\' , . -
n.\'^t^"1^"*^ ,gf™i"^"i"t*j.,**"*^\'\' tw*fTi.iffw >ö-iíÜtQ:k( ax irt. nwudatiíl. — é* oMahaohéti* gjÖílaMa íratoL^
11 r c-- A- blrú te kapitinj. : >\' Hnlngr lehajolt a leáB/káhoi ¦ "*^Hwí öleli ^fcabeUnv.
......—; ^k. törtdnet most r^llgM etüttod qemde? —
Mwthild sannoruau udtbcgeaxtú ki Mit.
-faanf^ni, ViJHuagobdoIvm a tegup tSrtéetékrK i ABdoE Caiatet Jialyalfe, ifacró aúkat «joSwa
* Andor álul olkcideu, Wg-tlegflaen\'be sem fejtnett töriánoteL \'StÜBfoldnek -volt agy ocscats, kít"»aitéB oly f&rltiWkf«^tDiintiii.«^SieÍBfeU^ BaMáa &UMkf<,kik mltak? MMri vásdorUaHkuU? Jíiflfc nyuUy volt k .... kirimai ndpu eJőtt ..Annjil jaaonban bwuajott&n taritftk, hogy HA-malomigbál tOt^ek. — Ai lijti SLolnfrJd ax«-
\' a-JídUnl\'\' viamnnlM iltt* - i — --
jött a exotnazód Bt .\':. i bir* ItokWbak, aa\'6nsg Srüvavbárónak leányival. >Mogk4rt!i>llaaaa kesét, miután a leány véiraail-kflÜTjrniimalma, majdnem hiztoaitutta apai |aplwgyus^9t. i-.^
\' KOnulióttnn. cátlatkoilnk. A blinke Sdlviij Mr4t?oVul hóivá, • hogy\' homály- foüi Mblat-a«d»lt jááUdjal, -rOvldon\' «wgtagadi. laaaya
ili í
tott RowiibuB. Ilit tett a wiBi4iiyVe.floQl epodo HliIKaa, ulbeas^lte Andor, K womnrú oast ea k
tHatrér eltttnoM, kioltbatlas gyűlölet üukét vöté a kitt család köíi.-:-~ld«-jért Andor oaponkint, bogy fria kossu-rúitalá «xivo legittantabb éraelmnivel aÜdoymt » fvüt^tbeüen dúvót sselluinónek.
Itt uuiijrkedett meg Mathilddal. A két Abnlii-dofl sotlv ikámar megértÜ cgjmatt.
— Sokaxor megkioáltam atjddat a kibékil-bkfd* ;dei0 jniodaonyisiur a legnjeraebb vá-\'lausxal; .ataaUotU nuia azt. — Foiytatá Andor, iiiiutio a szomorú türtéaétkét boVegezte.
¦—-..De most. müHn m bizonyos nalal körmei küzt5I ragadi-jd, ha atjilm bibávihoz borul ank a kérni fogjak^ s megTalijnk, hogy egymá«t már ro&crü RX^retjak, — hogy egymia nélkül nem -elhet&Bk: — hallgatni fog reánk-
— Szegény gyermeki nem ismered atyádat. Ű engem Önzőnek fog nerexni \\ Cnzonek, ki egy cat&élyaeget, mivel égy megbokroaodott tuvaV me-jiUitéla. un nwzuUok, nogy az apát kéoyKzuritaem, megmentett leányát hála fejében nekem adnL Li iovagiatlanaág rolna, i e vád mxct^él ei-nem tűniem arcsomon. -—
— De hát mit tegyünk? — Robegé kétség* bocauttuu Matbild.
— Áz atyák gjOlOlsege itlepbetlon falat ront kuzénk, melyet daczára, hogy fbrrdn, - ki-mondhatatlaonl azeretjQk egymáat, nem lehet lerontAAunk. Nyogodjank meg a végzetben, mely ónaoljával ifohesodett mánk. Te még boldog IeUtai férjed körében; feledni fogas engem, kit távol tőled, a be kínjai emésztenek baUlra. Te boldog lehcttt! S igaztalan volna as ég, ka buldoggá Bem tenne. De en?l —
— 2^ tekmWteílVdiilt eJ; kezét homlokára tnpwtva. rebegé: — Nekem atttot a nappal, ¦litét az éj! ¦ IcgaBtétebb axirem bánata. Nekem zordon ax élet, mogorva az orom > elv a kiu! —
_ — Én toltiogtalaal — -^-^tocBAaa meg aneyal. ha megkeiarituni auvedet. VigJasztalnt akartalak f de tehetek-a roia,- hagy fájdalmam túkupott aromon ? —
— Fájdalmad asent előttem; a az fogja meg-menteni ¦ neked Őrükre megtartani asívumet, ha Utün\'oom engedi, hogy mégszakadjoa az fáj-da)mm«k ierhe alatL —
¦ — VeiimlfigeH halált, Hathild 1 Neked élned keli, éJettodmegozakMonSsaal^b^ mélynek klayilöl^adjáiogy iUaUval .Uáraaciza az egé»
ryíiágot.,. . T - . " ----
k. (fairt. k«v.K
--a.- j \\ ^ VEJBÖAfl GVUU.
¦FilytttttawiiMéklatiii,
¦ Beméijak, hogy. ez,eaznw teM*JS»zlpditéte éienk-törekvést fog keltői •\'hú minden vidékén azon nagy czél iránt, nielyet zta-gezüt elé Hztttnk : hogy nonh^áraaink ,ée notnfifédainlc előtt t magyar nnmiiiN ewn ¦Irának teljes és, jól rendezett kéjét Jta? \' tettük fel.
Az ortiigoa inzgy^iparetjyerUuet, g&zda-sigi egyesület, és képzőművészeti tirsulst által kiküldött ideiglenes^éffitásl bizottság Derében
IíJ.gr. ZICHY JÓZSEF,
Áttekintés az öiiképaökör elaő évi mankalataliL
Azon figyelem, mely.yel a tíatelt k&tfBtég kOrünk ejsa évi mniikálatait, a jiimde^/Qbb monaiiatáí kísérni szíveskedett, kötelmünké téaxl \'néhány vtraásaal etsttfelni; as ér^adzw&nvt *js sMuoge kortrok életében eiőnrdnló .jeleneteket raltnnternL Klbsgyr* a\'szülői szeretett karokat ¦ elvégezve a baráti üdvözleteket, e jelén tanév elején ft igaxgttóhk büket indit-vinyera, egy magante» csel elérése miatt meg-abkitók önképző körünket; ¦Hogy t íelkn-¦ulért tettek követték, ft igazgató ér elnökjele mellett, » tisxtikar is rövid idő alatt következőkép megalakult. Alelnök! Bódít Lnjoa, titkár: NémethElek,pénztárnok! BihaFerenca. liriló választmány: Elnök: Bódit Lejoi,
.....rfti yjA, Tigni, un,. Fi»»^.,
Oaányi Ferenci, Keittttuiy Jóaaef, Fiatét litván, flsakioi V>«lel, Tatola Lnjoa, Uagár Sándor, \'Zalai Lajos. Később s aok nrazűoUat miatt még a következők választattak meg: Ár-vzy Lajos, Belus Győző, Benézik Ferenc* ás Tandor Otto.^
Ezután megkezdődtek a rendes munkalatok. Az egész éven át bejött müvek száma 95. K rouvnk kötül a, bírálatok éa > bíráló gyűléi határozata folytán 32 elfbgtdtatoU, a többi részint ujabb" kidolgozásra mdmak^,~réaiuit alvetendőnek Ítéltetett. A bírálatok stázaa25a Gyűlés — ide értve — a biráldi magiaertekebieteket — 20 (tartatott), melyek kötül 3 szép asáaa vendégsereg jelenlétében nTUváaoaaa tartatott meg.
Aa év elején, a tagok adakozása folytán bejatt kis Összeg jegyzökönyvek vételáré,. s a kör egyéb izt$iSgletének fedetóitWhttnál tttótt rek-E-haryen uenr mnTaizthtti^rtl; Jtagj, körünk nevében mély köisOoeteókat. sV\'jejlM vinitaam t Wajdili József, Walbach llor ét rtertot urak, valamit több más.awykdka adakozónak, kik részint pályadíj, ráunt adakozás álul, igyekeztek pártolni szent s nemes.váUa-latunkatr Fogadják egyazerzrjrini köaaöBeUiu-ket a .Zala Somogyi-Kóslíny" és Somogy, t, szerkesztői\', kik becses lapjukat piaden dy nélkül küldik körünknek.
Végre nem volna mii h^tla,\'mmtleéBé[yebb, kötzönetet nyilvánítanunk fL elaApnkBek buzgó tenykedételért, s egyszónhiad azon ohV innkat kifejezni, \'hogy azon mnnka, mely a lefolyt tanév elején megkezdetett, hasonló lelkesedénél forjtattaaaik jövőben is, mert habár ram bámalandó a kivitt esodasiny, de egy t-tepp olaj es ason lángra, mely szivünkben él a mélynek neve: hMszeroicm.
Izten velünk és szerény körünkkel 1 .
• ksr .Maik.. -
A toraSMatrttf.
Roteatoti tJngár Sándor\'által a
....., alkalmával . .
^begrtlik.t«Wln\'k\':ske disgela tot Ittni ateo UatargybaV, laabzél ji»s»itiwát*lrk«a»zi: •aáodekoín. A ----»¦—j-\'-^iVhir knloabetleeségéról akarok inoleaL: Azonban eleve .bátorkodom a naajérdemürhilleetéelgns feiltcVnIJm érteknrietspi \'
hiaayrMiga. imlatt nom felelae awa Wrasw-aáaaak, ssivzakadjék. tllJt-tjiTtllsl Hmi1iils| inegitélBl : ..- . 1.. , ., „ ¦ ,;i^ir.\'«< llfnanamiika tortéaalinak Iafsail^ vssjyitt/ ¦araaigyre aa \'ott foglalt aaeinénjwkal é», ang, rbasaaTplaldai, hotymajdira IjifarawijM^ hoMkasWilirahaa lengi át aaokat) bosry\'asaM ee^,z1^I»n>iilk, nemzet dladalmaskeélk,. %«,W#H,ÍT vagy bedig SnragailWa-ejI aaáaaa,zaki^agaa,.znBa taaWkaljakj. hegy » lutsuság ^ázM^aagy ..inastai laV/ngy-at,: ^tfrgT\'* fc»-t7*-»- virnlal
-akknf ,-a<>^!{rtyatMt^
Wikil Kár, ^^.áMM-t^-^tik * sdjh^a.,tittedr»a;tihh<>,z«k^ ízahkt;ierz^ssáa-jilM\'
¦klrur Étdtfc«áná^ik«M-i
^^^^^^ ^^¦^\'¦\'¦^Jgfr -f -
téaáak egyeia^t.liegiWsa végett aikra k«V. Mauanaak, tst»tkUraaga aatra p»d«lá», \'itagy-tt Irssi\'-r Wakért ktadaettak. lettra j éttesiuihilin baaiimm, aaoa tettre, tMlk.k^\'zrialMy alblrnW tegrak
hetei ezen <zMhlinaJtt,-mely*lrTanL. _
leendő védkötelezettek- ¦ badférnakn azOJoégt képen varnak. .
Bnttltiégei nrjnt mondám nélkfllozaeüeo tshái » testgyakoriat aa oly egyénnek, ki ezerath l»saját,ki szereti Iriraiji és nemzete Ucsllletétj ki szereti eakladjának életét.
De vannak oly egyének, kik n«m fegyverrel, hanem izftllcmiW fkzjzel támogatták a hasának Ogyeh; aemezak ezen oly aenua egyéneknek is isaluégei a tornzetat, buui aa oly gyáváknak ia nélkulDahetlen, kik sem törődve ¦ közérdekkel,\' nem tSrOdve \'á hasá.vaL annak jólétével, csak saját bsUan?af«kért akarják aktaaoadítani, km (kelre as Oy tar/éneknek ia oélkajózhetlen a trjraaasat
Aa ember lényegfleg 2 réssMI áll : tatbOlz lélekbOl.
Hogy as tehát kellőleg megfelelhezzeo hiv. tisanak, annak mmdkét réasét kell mlvélnie, mert ha a lélek nem mflveltatik, as ember as állatom alscacarrittatik le, a ha viansl a teatre nem mrdittatik kellO gond és ápolás, lehetetlen, •ég lenne nekünk a fíldj élet ksllameit továbbra is élvezni; ezen áüitáiahnst poriig a minden-aapi Upaastaiat már igen eokzáor niznnyitl
Ugrania:
Számtalan epet fordült mir ftlí, hogy emberi léayek, sót egész aépozormtosauk, uellemOk, lelkűk ápolásával nem torodnak ál as emberiség hivatásáról mit zetn tndva, mint egy állat, nomád eletet élnek, — valamint voltak már oly egyének «, — kik egyedül a tndomanyoknek élve, azoknak legelrejtettebb titkait kikutatni tartatták egyedüli rorelzdztuknak, és minthogy tezt&k ápoUsára gond nem fbrdatatatt, a bnlál martatéhala á lóuek. — Tehát slükaéget, hogy
nemezek a lélek, de hasonló mérvben a teát művelésére is kellő gond mrdittaasék, 1 pedig minél nemesebben és jobban fejtetik ki a test mindkét lényege, annál slkahnawhb lesz hi-lásáftak- megfelelezére. Túlzjdoaképen miben áH a tett mUrelődeae P — Hena egyébből, raint
felhassaálni azon eezközoket, melyek a test épséget, agnwiésel nemrenk aogv (OutartjáV a»t elő ia mozdítják. Ki rneraé periig oaak két-
•égbe Jt Vonni, hogva tomlaxzt a 1 rabb, k^kalmaaailb eazkoagk egyike. Jenki széteU tettét aliuró" épségben fohtirtani, löt etőmoiditani mitdenkisek teltlrttége, tehát a tornátsatot, mint t tett egétstégének fOnttr-tóját kedvelni, és lehetőleg gyakorolni. 8 igy iimét bebisonyirra tételem igas volta. Nélkü-lothttlea a tormáatat, ha teatflog ép egéiiiégben lemai zkarnak, Itt kedvei kaszákat vUelmenai ét ke>«httégeeke«lt ¦sgfilnlni ohajtank.
,Laa> dvnkből WWiüvai a tanadzliai fejlődés egyik feltétekakép említtetik ét nem nevezhetik máskép, saast nz haza netttta érdekeinek fenttartizini éa nite^édétéra •élkul&zk«tlen kaUák.- Asérteaaek müveién ét fejlesztése 1 IbldkorelUék mtnoea müveit álktnában gynko-roltatik, bármely államot, kavztely tartományt, bármely aagyobb varost vraanauk Kémügyre, mindenhol fel fogjak lelni ason intézeteket, melybea a tett artkorfása, aa erá kifejtéae, a kar edtéu núaU toraáazati a^akraiatnk lArtianak.
Váronuikban ia-aa sexxaétOl áthatott nemet hoBpolgárok torntttaodáténiltttttk Hámnakra, te ima,, most ^jteek .áll .wbtsoayitaai, hogy nem haestalaaul, ptaaznltatatl .reánk annyi kőlUég. Kajta tehát, nyitva vae a tér, nyitva
•ét^Bktly.iránraU viaria
alkü-
ttólitaai fog.
, L«w UpotvfSnbbl Nagy-. " j\' nCmnlmtii
: zT«jy általéáetaa híavelt ét N.-Kanizzt lakó-aága. tlJtt ktlIOeOtea tizztelt áa aetratatt egyén
iJl\'».lil:U^.ii:, 1! 1 -«..^-I_jjYőw
hétfőá jftSe-aa dilnee^\'miiee ft Uw rabbi
u/mrxérkeaetL \' •\'*>;.-.,,:¦.
; Kedvaa ftgadát ét ttép tkóvealet veit, mtly
lyatMsgliáiiiM ¦eltaltkVfarttég éUljarétaga t
megérklaott vendéget.. Ltvy arhae taaUlott, hol
t tinteletére tartott féayta ebéden ttámíntn
voltak jelen. ¦ —
1 pja alatt e eturr-ezminaai ánenatig It kézaft.
fetektrt titfa ii*áXÍá& jagBÖitM<rihm r4w»H
Mtdti* tÜdyém <m*énH fal,.eW,ÜfT tr
» mi a t voncUg UtUni haiigietlk mlndtín -jakról. Extin rörid, de nOt u«vtikkiU Udvüiftto a nagr fifirfitit Gol4aehmjáit helybeli\' tiuütit ur, niiroTt. IVrWTjj nokott llgVL.»>é^Ft^ aUnipid* íelelt: konfioattzt nusdria • fi-*nWgnaV u « nwlWDtt rinrétíri. BeoMJben el}uue5 a nagj-ktniiMiVrat, kik költ mngy mood\' fJT-JT* lőo, a be*»«4d viSgÍTíil 3 h^Ul illó iimát ftlinondaiii feJkárta ax pttvoltalut paea ima ySBgTarttiűü; Tóit :^Éfe"a haj^ Sokáijcn-néá utío a .Dalárda\'1 indoJot tiaekle, mire tok áldaat mondva ai igen tfr-tolt Tűidéire, a iUbalaag liíítxwxJott.
Mely alkalommal Guldárehmidt nr a köret* kon) beacédot tartotta;
Mélyun tinztult Főrabbii NagytirTliíiiia fériin I
MídAn e kozsóg fiatahaga ouzegyUl, Önt, nagyérdemű férfia, B Táró* falai k/lpt a leg-fnvélyeaebbea 4a a tisztelet legtoélyebb érse-tóvcl Qdvötólűl, kebellhiket asm tudat lengi át, iniflzerint a pfflreilCTiret^tílBkiiek egyik ?agy, a frJviUgoaodáa lagmagtiabb fokán áOo ferfia iddx kotóttünk.
Éi Öüj oagyerdemfl férfin, kit jelenleg <sak miat asiresea látott vendéget — de fájdalom caak rövid iddre üdvötölbetünk, egykor — btiaxkoséggYi, mondjak — e kOaiégben mint har-matgyöiigy a felnyitó bimbön dinlett, mert ön valfl az, ki mint e kőzségiiek lelki páutora as új irány eszmélt azonoklá, éa ások i\'oganatoal-táajk* bimiitá hjvflii-l_____......._____
Ob, ezen fatáláig igen jól ismeri Ónnak, nemcsak e küxnágf b&nem az 5sszn magyar
EUmJtezo\'^-U0tK^!
aaiddaág irtat szerzett kimuadliaLlan érdeműi( türezzllk, miazuriul az Ön tevékenyaegébij] erodú | Lldvöe gyüiiiolaáuk liiginkább a fiaüilaág számára érlelődtök; ön ezen gyümölcsök immár » teljes élvt^ze$ól>cn tebutOnk-e máit, mint Önnek, nagy érd cm á férfiú, az elismerei és a tisztelet e ftÜramagyarizbatlan bizonyiiékival «dázni V
Fogadja tebát köiaégűnk tutiibtágiaak, mint tisztolőinek síJvélyea tldvözleaét, azun rorró óhajjal, miueríut engedje meg a Mindenható önnek, nemes férfiú, hogy soká mUküdbeasék még nemzetünknek felvUágositására és szakadatlan haladására ez új háeáánkban ! Du adjoo az Ég páratlan tHvékenyaegónek kedvező sikert is, nehogy életének hosszas fáradalmai hiában elenyéazszenek az eredménytelenség sötét kö--del>o, luwQciii verjenek mély gyökerűt a legkésőbb nemi^ékekig lldyájiyfaoldogitáBá^ azon nemzetnek, ki Ó^\'o^^paeggel fiának nevezi Éljen boldognir^
Lfiw Lipót vágassanak lényegesebb pontjai. Mtigköaxöná a kanizsai fiatalságnak e szirelyes udvíazléaét, mely annál inkább örvendezteti őt, mert Kanizsa Táros felejtbeÜen előtte, ext tekintvén masodit szülő városának, minthogy itt lett magyarrá.
A VDatalság őt egyixersmint mint lelkipásztort is üdvözlú, ez álul megosáfoltalik azon vád, miszerint a iiatalság nenr tudna a vallásért fellelkesülni.
Azt véli kivehetni a szónoklásból, midOn erdemei érintetvék, miszurínt ezek politikai pályafutására vtinatkoznak. Igaz, úgy mond, midiin a hazái vtaizélybun forogni láttam, nem tartoztam azok közé, kik gyAván hátráltak, de immár ezen veszélyek hazitnU horizonjáról eltűntek, és politikai pályafatásom is befejez le tett-További megiUcsen a kanizsai natalságnak nemes es szabadelTfl törekvéeit, inti a magyar irodalom iránti részvétre és ajiiiak ápolására , és végre befejezi szarait Deák Ferencs bárom szóból álló imájával: .Éljen a hazalu
Kérdések,
a földátdórefoiro tárgyában.
8. Ha. a köxönaéges gazdálkodás mellett eléretni szokott átlagos tiaata }»vedelrae a földnek látaaanék add alapul alkalmatosabbnak, helyesek éa el fogad hatók-e a fentebbi cxélnak eleré-eáre nézve a következő elvek :
a) b«>gy es országban előforduld gazdálkodásnak vetéa forgásai hiven vátesaenek fel;
, b) kegy » g<*Ulkodási FeleJő tettleges és átlagos tirnnéssmennyiségei sJkainiaatasaanak,
e) hogy aa alkalmazandó gabna és egréb tentttayárak 1&68->1867 terjedő éTtiied-Tldé-kénként kipoJtatolandó .atlagán alapuljanak ; • d) hogy a mlvelésl költségek fedeaéeóre alkalmazandó levonást százalék aatntén a nevezett időszaknak s^zdalkpdáai ^etebfU mérltessék, ás hogy kivételes etetekbon,\' nogy *v talajnak swnckiltlialáak rsnlr nagyH i | letewiliaaiaok által ráltieheüigessá, iiilíflk^pild^l-folt költ-•égbe kartlfi izMttoriiáMtek, t^Ms«*dse1c; erdők: ¦álrtaknlt**Üt, Awzlató és pei^Hásak effti-^ÉMk t**h*Um* ty«b«B> H«M ÍBr«laaMrttkm^zav«,^^
vefastBkdgk^a ^tfflSigZilP-^f^ 1
nlyssda, -hogj e csálra aázr* tfi, ftrasowiíiDHűdc „
A-niBig , UtmigA ftWjep . kedelmt és égbajlaU viazunywbw/kifajss^ homogeqwtiiaifgngtcapptirtott tovuJjl^aoaoportuWinmdt^vikebeo atiás^jRm-delom tejiyozűi az elt>ulKk^jtOtt-elTeak-eejssis^ a szokásos éa .Wuylrjgus Uimxéu-un^m^ftk^\'* gaboA árak, s kuuliíaok alapján csak ngj; ffjmfc vh beu igazi taUjiának ki, ca hogy igaailáa Kwa-ményoi ai ilinMi csoportúk tnbbl kte«e%eirais arányosítás urbCn alltulataztaltnaQak V ,
b. Hu az áuágtM forgulmi értik TslssTtatierflr azon arányazámnuk, mely szerint j. g^ailúadaa azabélyözandd lonne, — moly k>»rBtaa lenne az arányszám kidolgotts»4d^t. i. HltÉSl > miveleat és9^:zea0i^v^,\' \'\'n^jtli^SSS^-bwatai ójnrmiat azántófold. rét és Jege^,,«Msi külan, saCTlŐ és eedfi ntán is kftlOn klll&B-a, TSefJ1 minden mivelesi ágra kulBn^\'vagy tesiMsi valamennyire áLalában Ht^jtáaljTeT •— vafir \' tekintve máa részt a terttletet, az sránysaáin egész megyékre, adúkerQletekre, vagy az egyei koxetágekre leone-e meghaUrozandó V
4. Hely eljárás alkaltaazsuiaió, ha a^förgalmi értókríl iiiknaly vidéken elegundú adatok m tslalrsttnik ? es miképpen eark^endo esaa rendazer mellett a földadó alap igazítása-aaoa mlvHléiil "igttkTiíti, niölyük Töídoiün nemHívdas~~ verés tárgyai, púldául az erdőknél, legeiiSkael es nádoukiiál V
7. Mely kfiaug^ül lunne a földadó-alap igazítása regrehajtando \'i » pénzügyi kormánv. közegei, vagy podig vegyus biaottaágok általr melyekbe az érdukelt füleknek megfeltüA befolyásuk lenneT . * .
8. Ez utóbbi eaetbu miképpen lehetne -a be-lyi érdekek túlnyomó befolyását, a helyes arányoaaág szempontjából súlyozni. ¦* ,
9. Elegendő biztMitékot nyáj tana-e a helyi éa országos érdekek egyesítésére nézve, ha a fbldadóalap helyi ldigasitása as érdeklettek hozzájánalásáral a pénz Ügyi kormány által kinevezett közeg, éa az illető vidék értelmiaáajn által választott képviselő által közösen hajtat-
n.* írJ^nr I-k,^ Ifi—l-*W —*
menyeit az illető vidékek választott klWtt-jeiból alakillt megyei bizottság felülviTagálaál, — ós ha a pónzügyi luvmány közege és a
megysi bizottság között felmerült eltérő jav— latok felett egy részrehajlatlaa országos biWtt-ság határozna véglegesen ?
10. As adóalapok ígazitásának eredméaj* hány évig\' awlgilnatna as adókivetés alapjánl, és kivoloa-e mondandó e t akin let ben egy bizonyos iddszak tartania V
11. Nem tartsuk e cxölszerunek, hogy aa ij kivetés ntáa mutatkozó adó hányad kanak váltoddutláiiaaga legalább egy bhonyoa, és mily bosszú jdóazakra bUtoeitwwwk törvény által?
12.-A földadóalap kiigazítása ntán a min-lési ágakban előforduló változások az adó ériekében tekintetbe véttesaenek-u, vagy psdJe^ figyelmen Idrfil ba^sasának ? u
13. Ha a mivelesi ágakban előforduJó viltV Kasok aa add érdekében fen veendők, akkor mary kedvezményben i^axesltendök azon váltoeá*t»aC melyek a jövedelem fokozásának r^ljábdíkölt-seggel Bssk&zöltettek ? ha pedig az érints** változások az, adó tekintetében figyelembe v«ft veendők, — völna-e kivételnek helye? la^ dánl a birtdko* a azőUŐniivédéssel végleg hagy, vagy pedig az e^ áikmáayhoi tarli«iLton^t«vn erdfifl_t?_ >-^—±,ií—^
tozaasinakfigyekmbe vétele tofcs ¦¦leiiRitMg^ pontból helyesnek nem látszanék, »*M**p*t volna-e. oly k^Uóga javiíáJok réBéra. íjtat, péld.ánl a rtttottzéaek s a t — na azok *tM* adó aUp^ibMtaas ntán, tehát liaitataak ve^re, melyben aaokaak. UtaftásI koltvágei .Taaijí/edelem -é]tlW többé tekintetbe nem Teletik, bizonyos a4u kedvezményeket biztosítani? |
1&. Ha a nntani földadó alap nrpmjUp
menyek biatos olerise várható nem rtmip.t
UtzesttneV ssiibágesnok — mely Jvakra j pított f
eddig ttléméBlet edvar.ét náatekka«4 a irittiOTdtk valamelyik ¦.< hatonntva-adé alávnrlimttl
Aa. V»f^iófc iráattaa-an-a lSőg-iUjaaiet hé S^.ttrtttt Ih
¦••-V.
ÉU|S57.\'\'**4iu 17-ik InpTán ......
\'t^miim ¦\'rTf- amerikai Hudson. vaspálya ^gr^nmiijAm mkwehok tíkBÍmMX*&> me-sföliiLv\' áhkTa1 moraj, «*j és tiöcxogös nom léta rííst-ár «t*ri» oly kellemessé ralik, hogy ¦ftjiihliV" . kaHemesan társalogni, ha*
^Htrstt ^rrtsvi *¦ írni is tehet tfavolmeaho, vn-íiill^rliijU ás orosz vupályákon már IcG-rfllbalol 3000 pár ily kerék fot, és a iJMMnim -tt\'roár két ily iruggon van alkalmasra. Ás itfy \'tarekek teetoná grandis L. fibol késsül-i-Ték,! a rendes vnsöntetü kerokeknél pirOD-í*mt »-50 i^Wí^a^^i^S^1; ^feak. » ilyraek BirlmWXuj aéuiér iVik BssBemlére kitétetvék. — \'Ezt
azon kérdtem tenafcnithi. n«m" ¦¦>-" Wnfi-a ezen előnyöket olcsóbb kerekekkel ¦olerai; ¦ nemsokára Ilyet kigondolván, eatter-• g<W által tüstént mintát kétdttsttam. — ugyanest elmémben néhány dra mulv* egy ¦javítottál felváltottam, e tárgy felett folyto-\'tfossm\' gondolkodván mán nap meggyflrödtem, nép Bikór azáltal eeztt&xSUetik, t ¦^gyp««,ii| igy*"*-
eiorul
wBto-4iom jnegjfőtend^-Ukintqt. ¦ ——
Hol lehet alkalmazni? Mindenütt, de — ha kivételek lehetnének is — városi és falusi közlekedetteknél mindenesetre, s úgy hiszem, hogy az ország nem igen sok év múlva, mintegy behálózva leend ilyen főpályákkal, ml épen uly változást axülend az országok belóletoben, mint a vas sinek as országokra, sít országos befolyással Íb leendnek, mert a meglevfl nagy vaspályák — ha ilyek marail-nak - képezendik az országok foereit, melyek-hez eme falusi fautak mint mellékerok járulandnak; ezek lehetnek lefogatnak. — Kísérletet lehet tenni rúnavidéken, hol töltés nem sok kell, 10 kroa sínekkel, p. o. mért-földön, hol a köleséé Ily sínekre csak 1SÍ0O frt; — ennyinél többet aokiin ktsebbnzcrü kísérletekre is áldoztak.
f<*7j>n találmányom épen nálnnk koreierü, midőn oly sok pálya van épülőfélben! —-de azért is, mert igen sok vaspálya riláicszerte építvén, a bányák a síneket nem mindig ké-^itackj. kialkudott iddban t-ldáilatani, mi vi«-teaéget okoz, már pedig az Idd- pénz.
Vegyünk példa ukáért egy pályavonalt, melyen egy mértfold kerül 4211,137 frtba, ha a vas dni luvonatoit költség helyetVM én esz-
,b6>7"frtot."rWn «mU A üaz- \'°ém, f^^.?,4-4"" <*°,rv,élffi \'"t* ,» - 1*1— lévé., folyó hó l\'4-!n a hatóeigomoál $ ll^jsij!*" Wra"»lslJ«f ?e»?da\'!1 Csáró lasb^oiaérl folyamodván,\' a fa ami fa"bb\' ""í^f»\'.," ™»*e°*»° Wmühóval, -á&TtUÍWé, részemre «00 J»p délelőtti l í"* "7"«« » rauM-II éfától fogra biztnattva lén, ¦ teljes joggal [ D» "» d\'lnorrni«-p<lj\'«, te pedig az amo-varam á*nm fűldmivoleei aitertnkedelmi mí- I "kai találmány ellenére, mert míg Amerikában sjsterinmLol a axabadolom minélelúbbi kiada- l a kerekek drágasága miatt azok osak salon-ititíj ~~ mart\' waggonra alkalmaarak, addig a izflgányek dO-
\'hifii :aaon kani6a fordult meg-,\' vallon BÜadecy-e akar a fa jár a vaaon, akar a vaa e fan, • bárnukep elmélkedtem klUSnbséget falfedázni képű nem valék, ¦ igy caak a költ-at% kírdíee jöhetett tekintetbe. A fejérrari ladíháanál nyert érteaiiéa ntán a aaokiaos Váapálya zinmdak 31 lábnak, ¦ egyenkint 438 fontot nyomnak. Egf raértfOldben van -aOOO\'ol,- aiai 24,000 láb, a igy két rinen \'48,000\'; a vaa mázaajit 1! frtjával aaánritva —karai a~ket»iB T2Q, 137 frtba; mibe kerül a faahi ? A námitáat keedjflk agy, hogy egy láb Ha aínt L6, ¦ ixy párját éO krba vegyük, a \' Tj fblytaavnk^e-egész 10-ig, ¦ láasnk mi a "yereaág méVttoldenkint? \' Ha egy lábnyi fa am párjának mértiol denkent
bOkr. SO
19,200 14,400 , »,600 , 4^00-
aoTai
atifaj «. 100,937 . 105,737 . 1Í0437 .
fr.----4,mJU\'.— \' nö,iö7 „—;
Qondoloin, elég mafras árt veszek, ha azá-saoblauu^ alapjául a Ca áin Ubja\' óérJAt 30 LrraJT vetnem, a ekkor, ki as én *ulálinányom \' " V íplt, fly pályánál nyer mértfSldonkir-
¦aakjiibb.k^yelei»-CefiTa-erinw\'aa eri., -ámdé\'os a befektetatt^,,, , -Amda a amai kafaak, .—.,
éiyW alatt egaaaeVá&Wtaki fit litui, tii által ;ájÓv^
ajriaf loVotlandó, a ifi marad ^uai.jni)
Fámde: fai "á- \'bófáhatérOtkAieki, SBVsVsiijvtjj komonak el még" egyszer, marad j5>odoloni niUlfrL, es pbdlgá bofokfetett tókiinek 13Va7e| • \'HiiM\'mál\'llimttiMli; mizaenn^.nem tndoni niagnramar-elbitotni, hogy oz njzazia.nia^an; kiirona alatt be loono oly fonom0-, moly egri Ml eVur »om állná ki-a foloilu való kerékját) ráat, ba pedig mégis nty lenne, találna ki a[ vegyészet azoreket, moly aat megszdárditaná, ái .iuiltná, — zít hiszem, hogy ily találmány-nyal fel fog valami vófryéaa nem sokára lépni,; kinek tudománya kellő jutalom nélkül nem maradand.
E felett a találmányomnak Tannak* nem"* sotgaimaiviti\'olttalat la: ¦*¦ a vaaírt a pásal
a külAildro vándorol; mijiálnnk ez nem nagy tekintet ogjan, mertktüáldl tekékkel épV
tünk, ámde a kamhtokat.mLgu a~mi Uuiuoaztr menyeink ríják meg,\'\'holott aa én találmányom mellett e pénz itt marad, hol jó helye van ; — a ainek anyagát honi erdeink azolgáltat-ják, mentái aok ezer mnnkáa család bixto. élelmi forrást nyer.
Ily fapálya annyit bizonyosan jövedelmez, hogy aa állam garantiájára ~~~ 1 "\'
iB^EH?- \' \' | ,jaS#..,iTfcí»bb Mjeao. salii egy
Su^ ÍW>W»\'4 J»»s^Wumeg-
.íá«aak.ast irom.Je,. miként fogsd-k^roífl^ DomWóL ír-.-TT*
ü^V"15f"*fl ^^""önrondhpt * jaiami vgyoí tankerület minden tanodáju - * népQjsrelűJ
bölcs ferfiol gőtébe tw-kitéve,..iainoi iWja qergoly ár^szem^yíben, tiaatto^Onk^iámtAlanok es nagyok azon tíi^emeks ^yek ö, nagyaágára balmt)zödjizk.^gY, hogy araiján tnllsirnmal azok leirAraába nem JjT^ocaájtknthalnm, Jdázqm tohát * .^épnp^okrvUpj.\': ^ó.éTifrbrnár 28-án m egjQlent( 9^1k Wirjáh^l^ a: köye tkató aoroksi: Bátran omolVttink núl oU^bol a nteméhr azuivos az, elvvel. — ^ohi ár , valdban azakavatott
(t^éöraŐkíiai-ki^iwmmim^l wíitídov, mint magá^flU^^t^teí.mi^ azinaraay,
\'hicafini érdemek éi mJ^advOJtrég dolgában Cv)pjhadinDgyQ Jeles israjdoak elad tocában áHt Onnét aaon ritvk^tiartelet é* Digyraboejüléa, raelyWel nemcsak a.JLnegy; üaszea tanitótestü-lete. banem aa^egéaj| kOsOnaég is iránta viseltetik m«Jy k>r*fllm*faiyt Lipakább u biaonjUja. hogy ft^jj lua^ta,táít^uU<Uh^Bm minden — közneveiéit ozélzó t^Jet vsaetóse. Elnöke d az
\' ,AÍÍ5ldÍ WjiVegylrti^ s .Bzabadelrü kör" tnnügyi ost^yinak. a líZane-cgyletnoktu olsá t^a^ as Jpa^tme^Mk^stVA jeles
sem njonczj pixna^ijtjft asoa tény, hogy mint tanár megÍAn vilasxtya Zalamegyo Nagy-Ka-hizsa koriUeteWl as ÍlM8-ki emUkeKtes országgyűlésbe képvisemül. — Tevékssy részt vett abban és fórfhii eiWántaággal követte a kormánji J)Ms>reczeaba. Igasaágiis ügyünk bukása ntán bmdoaott & haiáhai\\, elviiastotte hivatalát, és csak több évi faradozáa ntán sikerült nj állomást ^nrerníe. — Kemcsak hazai tan-- ügyünk alapos hmsroja. hanem beutaarván Hó-
metország tfihh dnamaityholy szjnén volt alkalma al "ottani laaTlgyí vissonvokat alaposan tanulr mányoznia stoT — fuekliéi fogva teljes sxi-vO,nkbA] flrülIíetOnk, hogy JJoja (rlergol/ nrat,
kit dicső hasiak,. melynek sorsát miodenkor szíven hordozta, áldö kairúúvai Öleli it, mint kimlyi tanácaiiw és buüeTügr?lut ismét rama* gimkénak mondhatjiilL — ^Külonö* üröméraet
ieassthtíJáTBl. " " --—¦
"\'fa 1840. 18. t. c. 6G. §. által közvetve ~ szisiissdhilt ii sí nj suli" [lal.iim. melyre a mo»-
tvti> JM. injurtcriom is-as 1861-ik in jn-\'s&fiísi ís^isletében hivatkozik, 1-ao g.
ss^í\'jkW\'-\'ssabadai^ adandó oly talál-
« ^a»ÓQwban kedTezöbb siker.y vagy b gasdflhoHás e«kosfe«idfl\' A^hisaem.. Jóként : Í06,737 Tri nyéi^ég-i nevét megérdemli^ fsaéay"jósága sem vonható Wtaégbe ; 1 Jsriaí fapályán? \' \'\'K
t saabsvdaIhiáiBata5, azt az. éjsza-1»ok "konnáttya, pÚcUyat meg-rVii.sfi.1nek « fak^eiro-ki-
__a\' is\' \'iJltílmasii^^;,^
in/oin aa anwnka[}J^lt^\' jtv 1 ^-TaTbír^ hc»^aiÁ^,a. ptjik, az^n^énj^flwb^
i, mvndiat, l^^wUiatla^ , nierií\'.^\'a.\'m sui\'\'osale\' líiagá^^My\'eá^lklfi^j^l
Nekem elsőbbségi jogom van, tehát klje-, | bazafuf UdVSiletroí maradók a aaJangsTazegi Ijentem, hogy \'klsSftetet tohotht1— megken*- \' tanitói\'knriuA,\'-BtÍ;*aU>.\' "" "\'\' \' , "
|tatéa tóvetkestóWn - nn»dM_kinek dij nélkül |. L becse, sorok olvaafaára arömBik! Unrhií
aJkat^lOOfrt^
ezogtethetik magukat. — Áz én ttJálnidnyonr sierént a kellemest minden oastály egyenlően élvezheti, s igy minden utas mondhatja: Éljen az egyenlőség.
líxndenekfeleit azonban ajánlja azt olcatSságaí hiszen ez felülmnJjaanémelyekáJlalannyir& banküt Kömthtervét, mely egyébiránt ctmk Ift év alatt lett -volná képes a tervezett utakat kiépíteni, mjalait hüszárnysiva lehettünk .volna, holott ai én találmányom, sxerent, oly helyeken, hol Intésekkel nem~\'sréll sokat baj-molodm
SZélváB
niuSi kart, s sic távirat u^ján -— már is magkapt
?aaha^enntegi ta-r^űnOsve ű nagyságát ai. AKg került bele egy O.nsgyságának, :-ke-
az ily kozlekedéaj^ze^eket — úgy. ¦ életbe leliet,ng;raszt»ni
belünk rtpesö örömei küst — váíaszát, nmly imigy szol:
Igen tisztelt tanítói kari
Táviratüsg hozzám intézett szivőlros üdvtVt-letdket l^oi»»r^nTina^és kössöocttel vettem* ZalamugyB szelfwni és aayskgi felvirabttta srf-vomnek mísdis; Jbrr^oswjtasst volt7 Vtssnn-tagságteljea 17 év múlt el ázom, hogy a\'aors e raegyébül távosnom \'Unyvzeritett, de hálám és részvétem e megye iránt felejthetlen emlékezettel élt lelkemben. A népoktatás és s néptanítók érdekeit «lűmocdilan) ^mindig legbitsgobb törekvéseim közé tartozott
Rásméoylém és l^hnuun, hogy nj és rögtelje* pályámon önöknek ős a megye aeszes tsnitól-nak hazafias b&sgtJ tnnAvésérel fogok lalál-knsni, mert mnsj Vogyok gyfls&ive, liogy önök és pályatársaik azon taagszztos hitbén élnék, miképa tanités-áikftrévél a tanitui oszwly jóhV\' léte szoros1\' os^fafegtá\'ben^áD. Es ű kettübek egvesüléwíbol ioirnatók h éépneTe TirágxAía es gyümfllcsörése. r " \' \'
Addig Is, inigflnBkét m*»U lom n^ogamat; ssru h&jiaínaikba « .AssinM
. h Js^ri^i saa^ntfizsár fél 4 ériköí VsitíorUk jB^-rész^.ferüak mhit nok, e- határon vArn-ko^okfi-ei s végro majd két.drej srárak«»ás után megérkexetL
Űlf^r*! a/huvéron — a holybeh roT.AaDité UdvozlS h körótet, ki az Odvoiifl beszédre meg hatóan válaszolt, Ezatán megiwíolt a menet a falu fiüeVa kövot kocsyát hat lorás^egény ki Wr^aATard sjatánál — hováa követ reáJh — nehánvT fehérbe aUíktótt • koszoriis iskolás leányka fogadta s egy a .többiek nevében la fdkoszöntvén, egy örökzöld koszorút nyújtott át néki
" Lzttf^\'a1ielység összes IsJwssága olfltt el&-ádá aa orsslggyüJúa eddigi moJcö^é-ét, kiemel-\' vén minden egyes most hozott tfirvényneL hogy niiért működött annak eképen történt létrebo-
zása «Úen-a -tö-as párt, s megeinlité,-hogy
ngyánozen párt a mait ülésszak végén a nép erdekében két törvényjavaalatűt nyújtott be. Felhiyfca a lakosságot, hogy nltimrf*"\'»ik mitrlffbb olvasókört Figyelmökbe ajánlá a özigetvárott alákplóban lovú kereskedelmi és takarékpénztári r-eWénytársulfttot, — molynek 3000 hnsa frtos kibocsátolt részvényéből igen kevés idd alatt 1000 darsb aláíratott
.Beszédet végusvén, rövid. d« kedélyes qssod-oá»á>,máa áldáskivánás s lelkes éljeazés kost eltávozott g l
Brivamenti levelek.
*nx
Julia» 26-án 1869. —F". hó %$i4n Srigutvárott naakngyaa-megala-kult a néptanitúi egylt-t 45 rendez tug belépé-aável. Nagy vftáni adott ulkahnat az elnQk vá-tassua. N»azete«en ajánlva leti elnöknek Bittó István, jle erre Ifibben kijelentették, hogy oly élnökStazeretnének, ki valnmiat e^yrészról a népnevelés terén gyakorlati jártassággal bir, ngy máaréearól nem lebet aat, ki elnökölni rendesen t&agnexojelenik. A boeaaaa a aaeovedéiyeiaé rált v^talíniKlmfinye.az lelt, hogy mtdonjobboldaHak látták \'biztosan bekövetkező bukásukat: ki-mondatott, .hogy már caak azért is, mért az ógylat\'tanitéi, lenito legyen mind uluOke, mind
adok .engedelmet f.I,ha a ily fapálya épittetéie k!letbe(ép03tik, aa aa aíkttiazeg-T^azét kövotaieodem oaak káaspéni
u^tbe,lép|etéaére kosromd___,
g^0aétM-Foj*rvárott, juhus hó. 16. lBliil. \' i -i«OStY ZSIGMOND .
:> toÍa^Bcaraaesj, amsjl. IU69.
«fyftk» »*b^íf»,»f \'tMHIgy A*mnág»
l,,íoaaajom- fr/MMpi .jtyw4 \'Hí
^y^s^mi^S^mi^ ki5«*
? nj rdgos -páTyájáa jadjoo réaaére koush anég-, éíbekitólU\' életeL — rMJ minden-
¦W"1\' i c^iodehhatii, h^tUklr>1etasuvia;iIlg^j.
Incgysdriaa pedig réafyényskWo iSÜSk, . »J«-***Sl\'J(lÍ*»k
i—ha egyes ember építi, ai^szletes^fizatoBro — filÜtátiyosfeltetelok alatt — megalkvandok. \\ Ls a twunj^^ kérem a bsstejt sscrkescto írsJta^l ;ai:aa.SBjáaz olrss^^k^oaséget, sxives-ceaJeJiwk. sít isvsgbirálai, itélotoiket kimon-lanf^ s ha eszmémnek van ^etawlo inogva,
alelnöké. Dy1 mérbikbun uralkodik a pártsxsn-vedély nálnnk még ma is.
KüJ&^ösen megnyerte a jeleuvultak sxerote-tél s tiazteletét t Stászy János, dr.-foki segéd-lulkész niymínt ideiglenes elnök tapintatos ol-jánutávai, ineg is választatott tisatalfitbcli elnöknek, ¦ fáriidoxflauiórt jegyzőkönyvileg koszo-
Bivatalos lapnl a Péceott megjelend .Néptan a d a" fogadtatott el
Heti szemle.
Jqiids 30-án 1869. (rflj ai iodigd honositáaárol szélé könyv 4-ik kisdást eV. — A honalapítás ezredéves évfurdaléjáttk megünn«plését torvényszerüleg véloményexi Pestváros képviselősége oszközöl-ilatui. — Pesten egy elegáns nr A. Q. litograt-nál névje^eko^nvendelUMrc^ ftal ott feledtu, a nériegyekért eíjöTe azok nem tatszet-tek;-pénzét vissTskspts s még Tü sem fisetta. — Az erdélyi ~e16pataki fürdSben .egy hercieff^ és egy gróf :rabláBaal határos hazárd ronietttf jitókot tUnek — szabadon. — A lipdtmozel ^bolyáiábiil egy drült megszdkött — Egy sxt>. ]besU savstbronynö a vasnti szeren esetlenségek met^átólását találta feL —Debrecienben a to-Cietóboo ez^amkradványnTtrnát találtak és sok araay^f^ttrüts más ékszert — Pesten egy
«gol o ( __
kór ét-míhden tettünkkel oda fogónk tikékedhi. jiogy ns^sáíodnak\' szereié tét, momlegédését , fag^\'AYnrhessiVk mefe, Tlogy sat in^rndándólab birni érdomesek lehessünk. — Ed púdig végül kéneinyHsrtioniiíjg bonnankol ••öles felügyeh> ténekf^éfttj ns-UvtV szárnyai alatt : fTozxa Isten, ssurencseson krörünkbe !
i .•.¦ffVilJ . \'¦\'.¦¦1\'-"- v\' -" - :¦-¦-\'! ji^
, M, SZÉLlfi PEBriNGZ,
I» ni, fittilo.)*,\'Ual|i. " " 1
: A ar%tv*ri italai: to.kArie.lo-i« áboV: nyájaJhitiáMlor.a. nfatá^lla.1 ¦it.aWtaia.J , n^-aktivásitjráJéatátR^áb^ láapak-iWlaíruua»tttt,\'i áaVá^s^lab^ásarafsásáMi:
laJ3aBde%,,,.v^\'í*^ téglád-& (antl»14;i r*jr\'-
iogása aasnnoaétlen szerelmében m« Dainjaoieh özvegye 1849-ki vértannk Szacsvay, Abaaooart, 4iB«n, Streal, Cseraiea, SolosaV, Noaalopy, Sárköay, éa Jabal\' hamvai fólé slr-emliikat-uandókoavan emelni; adákosást^yuit, eddig iltft) írL |6tt össze.— A tiszai Tasnttir-aaaág Pestre tette át Igazgatósági \'"hlvatalár-Mari. Vaiarla atesa 1 «z. a. - Egy krakdt n<-sárdábza 21 év ÓU sisari apáosá aaabaditutott -kL\'J^-. A tela^ytainirtor. ksablgeifi Wrdébe ( utazott i As arazágo. magyar; -gbliajozáel t táramat magalaktüt a jávó mvaazazal egyaterro . Síh^valaWiia^mnk&Maít1—AneraseO,\' bbadsáitáaaáar\'ágy bánáí-b6rl5m>k 19 oaer ft atárfddási iawett tégUrokért. — Henrit IJolo^^ia-r^lrtdrolar&rlabsUifn^aben sbw —"öarviaíi a aagr katidlterri^fbadi^ halálán Taá. — «Wa^eaatWr1 takartad- •
kt^L&m n^>jg Btfa^^yi^ ^^^¦«ttry-tgnem árta»fc ***táf-
- délet » ^óny\'hafóeáirBak megkUldeteti. — A .MSO kieWÉg-^Ánies patí^naltru terinmnála zárdák toaba^yonLaa végett. — M*. deta József Pestati dinny^hejan eldsuftinrAD, lit
- tá#r ÖKiin szer Vm sir" 11 "alatt-agy kBsok^j^clyet,* igmtXtMmm "M fa imfujá***)^
. VtípMU&Tmeg. - A. alfliklftunei va«ta*S jfS%jlp^U U^éiipTíí^^^lffr Í^s»^-sümbori része sa*. IB-áaByttUtik n^TsJwégsgl ÍjsJtTI-i jtrttlwsi-M s»lBt M mtsss; m&iiük.Jt & kösfo^oeinsk\'. ~lX &u4j&t\\ lÉliiiiiiié^sf 4luUmitt&m^kJjK ^^tbé*^fe1fUgg*^^ M jkji.iiisiitiM -s^Cfote MMTitfkf litgj^ji&esílu Fiaméb^^iiincsTiijiiIőTjirviny-, mint fafrUSu\' lírlaHel hagyta el a tájVestoraV Tajh» n ^ JókaíSíibadeJvü nápköre Peutea megálakulk ^sajnáak Üt egymáaruk ^r^r^an^-t? ~ Zágrábban a tartoinnjiy gyűlés.siepi. éreiakagyan\'íiüimí 31^
ujolág baasojön,. — A néjjszáriilálásm^^ aUcalaankr a helybeli nagj^mnufíri"
. ^ftpaág által rendezett táncjhow - r aa előbbinél sokkal f&y^bbeu utat* ki
meghalt. _ y-"?
¦ í% Hl ive k-
—VWrás*és köxofc^tiri\'Wya,: kir. mi-aJBLeiaxn\'fúőt^jezilóaóre Szabó lmr\'e apát, yffipn^mi kanfjBOk , -á. aágftt. faidunijiyoa
^akadémia tisztbe tbali tagját, a vallás és köz-
< oktatjai nuigyar wi^
Ihéíyi pÜip^kké^éxeiiM
\'Kelt Schönbniun hangi869. éri jun. 30. ;— Somogymégy~ei rUposméVo^lsböég-
)n~yn évmilrint npril \\\\n ]-*fa.f ttirljtil_l-*^~á/sji\'jlin
ki-in és szeptember 30-án országos vásárok joinitk tortat^i^tlJ.eaMnelköa^irré tótetika, RldmiaeJg^ na,- w/Éoj-
bilteriunitiíl.
Halálozás. Zalai Pollák Fteflnca, barátunkat nagy esapás érte, mert fia Zalai Pollák Ferenc* ^taiiedÖ, 1H éves, déloseg, csinos fiu éa Mtottt^Oüdsa^gn fiatal ember hagymás-kúrbnn angratus hi 3-án jobb életre szenderült, nfii.fi ..inKoft ilinUn<i« r^sarátaűairi_sv airhsv — Ugyancsak,hagymáaittirban hait el s s*inte 4-én temettás>i4^pronhaQ 6iogt|JtyÍ 3*t$gJ^onr| 7-ik gymn. tanulót, kiben szép ttenetaég enyészett el. Béke hamvaikra! \'
— Meg voltak a nagy-kanizsai nagy-¦jronaajqmiy főeleim s eleim taiiedájr^r/iiTmii vizsgál, melyeknéhaion tzomorti "UpaaáiíJal lezhetjük, hogy itt a szülök nem törődnek nnyű-vános ringákka!,fhert azon megsezn is jaRnnak. Honnan e feltűnő közönyösség? nem twljak UUl4iVpé^taííiu:b^
seergalümra serken OBai, • meggy űsódást szerezni a taamódrol s általában a ..tartás\' jn^^tároL, L niélMjnegrovást erdémlo í^aoraótú* laj á tanári i tanítói testületnek s fáj magokaat a ta-nrdóknak is, nem adatván meg a^ UiltfzaányOs-aág alaptételénél a méltán\' Néhány vizsgán 1*^1}$4 teljes megnyugvskttnf eími tanítás mindeatttt ssép sikert imbUM disztoniáazati mt^tv^n^oknál ji^ vplufk j*" leniek meg, mind a polgáriig, mind\'Vkatonar Üastok rfWrílj a jjeles^ ^tt^r^iazia^ir «¦ vU el ismeróaben í^ieaiüt. - Aa ^CnkáptA, kflr ÍT>ttoaa-d6>dáaa élénk réssvétet költött, erről egy fon. tábbi csikk bővebben szól, — Á Ytflt o«s "
új ,uteB\'Boma*H>t íntult, i 01
maVÓlía«^ •
AÜtOfabi V OBztilyboHekjiek pedig u aiiten^ hottid"-d»l ohijtjiikvairiéUA\'.ttkto
"\'"inrWBth l\' 0083 « * .»•¦:• : 3 - :r?u\'6iitt" bd 3MC koddae igen antp iauaáf «,|u><« egTkeMB} keikunatMlTie^
imi*®
A liatnl tkl»1ellie*ili
inorát,\'\'
, A pronoenade ee iWjnMg nem nraciatkatja,
\'\'II nog7T7fbndn]xi:telig1inar,>il.
_¦ Irl ¦¦_^
^ ~—Avallile» kOz^t. in. kk. rajniitcriiun « Somogy megjébon Cwio m^varu«lbanf,evi Slakt t-M megnyilandíai«m\\;uaiUI kepoia» •knagatd tanaou tngjaÍTÍ:JCáoake^:Uiica, ÜJScASJimel, Andorka Jöoi;S«kÍoHiroly ft ;barkihr/:l>eneinoveamiiP:ki. r. • Avvallai oi köMlr^tiii m. kjr^mioj»-\' me-
... ._____=--____Uvfcoaaben .f. *M-^kt^-ea megnyltaadd »1-
> el a linmrterav tijha miolabV : lami taniloképeaadhiii Bara^y-lgdwzovapeití
-a------- . - J Imik larí-t^.képeado igúgato tanitíjit,
igasgatd-tanarnl, i: Cibar: Mór ovurgol kóztpta-nodai tanárt ugyanazon ta^ibildapazaekez renden zauárul nevesteikL
¦akagyan~jiilin»31-«n újra
- a imij\'-"----
Vi
— mert rJokóizUoitol uVtenC Igoniaíp tálu-3ft gyult egyboTugT, hogy a Word magiban * ;lálta Kinina Tároainak minden^aáp-virágát 1 királynőt nehós^anne megaevezl, mort.oly lyaelbe jönnénk, mint aa egy ami kertén, *Bt midSa arra Hólitottik fel, hogy arózaák \'kitaol a kgkiebbef *¦ leedllatoubbat mutálta rlraj nem tudta : a felrrkTeT lópjeaHrtVJ, Tagy 4, . Bruttai, ti igy ^-hogy iueg ne tártáé e nata,1 ^rzirW.tiragokaV -^"egyiket te^nnBltit;. maiik fele, hanem — melle. Miii a klllilitmit r^uaaaat^a.t.p -a) novéraket,"7R^-y (G-ny M-akh1--* mjnj kUr legaU ekeit jwaíeiolyt táaNtóxoazo.
-fO=arO=a,-: >M—a) k
Úrta^.iaBirSjl^^r^ f7e^ Ü6-án kelt legroagaib kéziratával ZaljivAririo.. gyéht^l^lugyelófll Rója Gergely aragodi reál-tanodái tanárt nevezte ki, i egyazertmint a királyi ttaáeioai t-fTirt dnmantiaréX iidomá-eyjai. floja Pir^\'aitaifm" | ít*gyenkhen {¦meretet lereu, arummel fldvozli minden nere-Utbtrat e ttereoetei válttzrárt t illetőleg kino-JVtíoiŰ\'5.\'\' r
— 4 mtjgvar .királyi hnzrredtéghei leg. toWAb-iolA-rtatf kinevezi történvén, í többi ko«t joltmi nttunk, \'hogy Inkey Kázmér őrnagy ét a SB^ik záizlóalj partaetaokaal, "arga Imre őrnagy íi a 77-ik sáialóalj pa-
"* " ~ g^t^T4o*taa^ynhaid-
—Tót. Aog. 3-áu délelőtt duhongó nagy 1 alkalmával Eit-zTjaniztáa tdt Qtvén ki, egy alaJBVlQ.háa melUHpaletai.al egy011 arba,aJt^»ijyrj.e»«é gyttnekfialdaa a tehenet kiatabtdlttni akarta, volna, beat égett.
— Sopronból tadótlrtttaak^ hogy a cho-feeykg^tjie^^
legny a napokuia magiebolyoavi|n, Budára !W Sckwaratr-iért tébolvdiba ataUlittetott — Alar mUfB Hi, ha^ií&ie.ípgép8Tár affitto tott ttl).,r^. tlüaidonr^-n.gyárnak .Závár etf Stoya,\' E kát, fiatai iparoa oly* jó hírben all\' \' \' kileWriAdjoM
— Nagy taa_voll Orj^kearin, Zalaine-gyében, jol. lb-éiu Megégűtt a templomon rs -temérdek betakariiolt óleÁerj kívül 80 épülni. Gyermekek Játrfkribol -redt a tHz.
— A pM. U.- ozlkkezvén a magyaror-szigi távirdá&zat jelen helyzetéről, a tflblu közt 4Ut inondja, bogy a kanissai aürgönyhivatal fő-
|nÖke is nemet stb. erre néaVe tan niegjegvaé-fatnk. Igaz, bogy 8chars W*^-iri sürgonybiva-tali főnök nt> német huáiinazásu. de a nuwTar Brkűzat Iránt nraraak hogy róKÍTiaainvToT viseltetik, de nemzeti létünk fdvirágzaaára tőle telhetőleg hat, ¦ mini polgára eluuájiak. a magyar nyelvet önszargjslmft folytán tisztán be-saoli s a hivatalban alkalmazza, .; ^- BePB*neíérőI radérittatonk, hogy ott a napokban több veszett eb kóborolván, 10 embert megmart, köztök as orvost is. . — Személyesen láttnnk, egy1\'tanügyben ifi hivatalon levelet a nagykanizsai izr. minta f&elemi tanodái igazgatóságtól kiáHitVá, szép magyarsággal, azonban rae^atköitünk azon, fiogy as iskolai pecsét körirata német Nem telssegeskcézéVtttl, 4e «: fig,velmetlet»ég feletti ¦ajnálkosásbi\'il emlitjUk móg. Leg}-un a pecsét körirata babér nyelven irt, num ssólank, nem ssólbatank stimmt, meri az usvallás kcgyelo-tBt megŐrixnfsient kötelesség; de megvárjuk, ha ez nem történik, legyen a pecsét körirata Hagyararszágon, magyar ^igároknái, magyar iakolábaa : magyar nyelvű. Tisztelettel felbiv-jtik a helybeli izr. hitközség srives intézkedtfeót 3 —Régóta biány»)ttnakmutatkozékNagy-
zetve vauw A-- tíazta alapitrál.y,-ra
areaképptil k^sWéaVéí
Rolin L^Grud btossmáiiai^tM fogya a tJsatava^osaaW^ isV^ft*ára
Bzftliw^ ¦ a megr<7i^^TeV^ »p>d^taTt^ \' fog. Szabadjon jL^rnem s utlsg -lw^fca. émqlesr-ivek aconoah heküldtjsái, Itóff d jiTFukoaTcaélB váJlalatnál Uje^rirtTidjul^magiuikat \'l
Kelt Kngv-Kanizaitn aag-e^-du töOD. L
- . -TbAtokfi.
Iin|,unk jplen «larini RXért jel tutik rrjtttj kzH írem. mert a mttlt Lioii tzvalpul -fiStV nnra lilOR áka-dilj tnintt laaedsttui tűn kleuiati, » Szlvu tlaásr* kártfak I ^ , -;. .
— La, Zalav-ltgvniaff. A -ftotabU sh ferita» wsgUssoé %^!>DcsáBai Itofro™
Kaniuán egy szerazám kereskedés, minőt a na-dbkban nyitott meg a főtéren levő Wlasaiesház-?ao Stemmer Kálmán ur, ki nagy választéka aMnzámait, bútor- éa ópalat-Vewaláa-, konyha-^ány s más e szakba vágd eszközöket a w\\et&, lolányoiaabb ár mellett szolgálja ki. Ajánljiilc e^zexorgaXmaa s ifjú kereaknd& üzletet az illatuk Itgyelinébe. jégKÍS-^
¦ — Nyíl átkoz a Ssf&ded félreértés éfke-; riUése niiatt tisztelettel jelentjük a Kandi KUri r t előfizetőinek, hogy a lap nem ssUot meg,\' csak í aegjelenése elnapoltatott, é« pedig^AaérL.liogy \' Urtteves hölgyek arczképével jelenlősaélc\' meg. É lap átalakulása mindig tökólyesb, s kitűzött le czáljainak mindinkább raeirfeleleü-fog. tvülfin-
IS Sl-ik ztánra, nemannyra élet — mint ioli, \' njenil \\ koJllli;; \' \'
— Stombttteiyen agútfurdóate^lkvT már átíeu advakkaza-gaég uzzznifitánzk.\'Hlta \'ezfcyleÉatnlt ..-1 V
ben is a Bzerkeaztóiégbött o^rnJ v^ia^U altand be a megjelenoat! bistunitra löa." Az elfizetéaek l líieje aránylag h()UiuibWmü)I^>jai^Jör^ " tasiőfizetéseknótrkik pedig hábáTéVban annak, kérjük as összeg szíves beküldését .
A SZERKESZtAsÉG.
aW ^taiiodánál üresedésbe jött egyik tanítli, á1ÍWÍ7taÍJikatársuJik Hoffmann iídrt rilaall jogacgyyj- ^\'^"^^LiJ..--
afjibgji^^sisMsMpftT nyneuk. azivvel, dé iE^M^tnt^^m^tkJbsnMfg da kuW lag iajii^s^i:js»ö^ tm«jr"»*» ^ «enyeVel tiaindeo rt|^ 1 íiTwflfla becsüli \'a njagy^ ¦úszei^V^wveben, — mind nuiaV\'
- ... *•
nftftfig
Boldoguít SOMEGHY FÉRENC2 arexképére megrendelést s illetőleg előnzetéát tettek : afegT.. FiMtctt i XV. Wajdits lózsefui1 ivén ; \' Weazter GynJa Z,-Eg«r*segen 1 kép 1 frt
Práger Béla Becsben......1 „ 1 „
Szaiacay Farkas Vontán . ... 1 , 1 .
TalaWf Z^twmd........ 1.1-
| mt± Jfitsef Nogy-Cienk . ... 1 ,. 1 PoasoTBcs Fersncs K.-Kanizas 1 , 1 á
Qntnnar Ernő Palin.......1 , 1 ,
\' Inkey Lássld K.-Bócaén .. 1 , 10 „ IXVL Ploaszar Ignáxa N, Kanizsa , 1 , 1 , • Aláirt kép-mennyiség 216. tBeSzettetutt 300 forint, mely (
takarók - pónitiraáh tóby
taivfltáa m
T. BQtBSfra\' Vntatvasyt ¦altsizfs\'^ozvA, \'to%*< bir* nésn « ágiit lervalllnket vstts? ^ L
— W. ft ttobonci. A bunjodalmat n«B ArtjüJi Upoleauláeráa Kiásna k>rs0nkt ¦ ,s
— U. 8. Sav s^sMtlek-
— SsoiBbaŰifilTre. Ayslnt Irrm toIi, ora uljattl-.\' dtasttak kOiltWáL
— Igen finom bomset lUpható- kayés ásí nagy mennyiségben, tutanyos árai. Böv»bbeo^ roegtutlható a nagykanisaai hiillitwjV*. iati^i ^ zetben. ,jf --\' ^ ^. i
— rVojdltv, Jéz-pf k8nyTsiiiisrwdásh -U> könyvnyomdájában több gyakornok v>|ltótflt\'ícl^ előnyös feltételek mellett, kiknek a kell^isk©- y umeret- és képzettséggel kell bimiűlL Bővehbea ; akár Bzemélyeaen-, akár lejrélUeg éjieJtMh»tzn-.i
— Gombos Bertalan .ErAttlró liafe* ifbry ton kapható Wajdits József keieskédesében, haaználati uUsílással együtt egy üveg ára 1 frt,
— Dr. Pattison hirea .CMÚaWattáje,\' szjnta! ebelyUU kapható. Ára nagyobb 7Q kr^ kisebb \' 40 kr. _ 5
Biztos gyógybiaivís.
Hoff János udvari szállitó kBtptmtí ralLttV| rának Bécsben. Klrntoerringlíro 11. ; ^ atsttoi^mrt, huáju 25-án 186*. Feűkálr™. M a| .aCaláta e^eiáTuáfi kltonat,\' adTBetk kltaeiS páfg»eV i táaánU m»kg*mnak migrfaMée* w irirtlé, IrtltlJsáfs. S
MDfiftortoí! )mt^ám hulrt^mm*^!^^*^* \\ er^m^i iAkéi*t»*t>a b^rToáUltotU Htftiislfcsa a Wa*-e ¦•labbi Járvánr alatt tflbh vlst ,«0 tMtetmk rashiVls-a t c ^f-ygxerOl sí tnlnrlematt tí erUíUmtmm)ti!Lrmgka&-X Dr. LVWgiaba Eenabsr^rtrasm «. \' | Ballgraa, oAja. 1.1869. Xir sokat k»nott«« a-rl- | \' leni a« eg^tjuigTt oly i^iíkenyta Itatá Mriáis ktr—«v- c tiril, áa hoo kitflnS unlfiUtat tass bstaf*kail sa sí- f Ttjitéti «rf>dTwámtáa4.m, keJtWéPi-fa jar^lOTIpia | Iev8kr« b*m likalmM h.MSÍlaia. <\' \\
De. Rcbrlbejr, frakevrió orron. * . Protnonlorrir, raijm 83. lBftft. Kétrtik niiel5>>V V * ötsgnyi kflldamánjt u Bn kitttaS buUta-klroitatibát, % S font mallU tű«DU4Jíl><Sl U «ZT font mallta aaoeo- « Iád porból kOldeni: |
¦ Oraffonried OahriftUa, isDt rralin tt
A tsIUí adrari MkU^VuVe>etal e^atáfft, >S>> ^ MAtatevezftUMt^-ebokoUtlej e> Malaa klvs^ata ,lrasr- » bDM enpaa Hoff Jásouul) s^WBMa» ll-lk asiai \\ taphatá BékDrvjott. - ü
Árak! Hatáta-kivonat «sr»5«»*f ¦"«¦ ávaff*. M J rvjozufoláacal i fl (Lvsg k írt 70, IS aveg_.X-4.tia. » 5 flv«M*-*t, &B flvag 37 frt 80, 1« QrtrfM «V>- \\ MaUta-*gá4aaCir ooknUdi. Nr. 1. «t7 fo»t S.ftil l 1L *fí Tani 1 Irt 60. « fostaál fi, ftrat. Issjraa, ¦» í totíta*] egy *j ogv a«gvet1 font. aUUieV-abakoUáe*aar ff a. (wacieiragk nÁnini a kliarmt. aajatsl pótlására M > Na 40 kr. MaD-anlata-tiaal.bhu 60 áa zO kr. Maisa t BécabBl. . > * 1 . !(
/• Ka^aati Pestem TBrtk JátassT gyjajtsársstaij g i KfrAlrnteM T-ik asáoi. Laitaar ás. OrflwwalcL -«f> g ^ aUntaasa kaptratá absanbatf;\':X*tés WtOJtcli J, — \\
— t
MalSge>ág«t ásat í
-Bchvrara Adolf, C. nraknál.
luuuS_liüuiü_-• - - ¦n;c —
: 7 ,.t"".
00
. i 0Ot*tfii >\'. (Herae-wv
KawJtattnt, 1B89 zzckdujkáa., > jáz trUál Mtjál íznier^im lejária, ><e»|kaK Jatt t^ttlttn.ei MMt Bitr. zS» <¦ mrSi k«vk,W-, Zllták az1 áuUet, keir ulUlebb ízt ,áur* vzriHolr,
........rtiktá\'tfk. .luti,
M.fz^.W*™-
nrtfeáttbbzn klll . l4z^ttvM»lkoilt(k.U kék váuriznaá intit\'ltiili i
vakít zzbbáját\'-áalá! •át; UvktU ferri. •TtymJ\' zz\'árikzt\',.,. lo^üluzal ÍUUil
»...ae„tteWe;, latravtuííiCCÍ
\'"\' \'\'káejlltot lm .Jttittiilln -"W
!virit;flr->7w
.^>,/rl,«kz.Atpa\'V«.«ui».z, u
!» kr. tt-tt ffJUt- fcf. 15 kr.. Kek ZD kr, t.ftt.ejkl.. lUk<.r,...ul»u
«Ikli e r le il I trt t
ól W kV. Ilii U-\'iü far. 1 Irl 66 kr. íS l.ftt 85Jir.,,p,okz»k».U-U (•«. S M. to kr. «d_M«. I írt. «0 kr. P....1, aMilU-M kr. Fillér ...tar*! > faklU kr.aaáuraáze,.— ftl. kr\' •altiig,.írl.i-.l»... . 9
Ta.lA^moiW.álladilml tetkiln lOa^Oibaakí, tettnreyJgWrhltellelléitl «tzvenyáki7<l; hPlLoadon ÍMMi taett águ 120M</araa|
V.Kuűziiri
t 1
:i
Tritili . regg, 4 ir* 4* .
. itálbsa a ára is^ .; :
Barca . nggal 4 ira 1
, , dalban iai»JK , «oda MSI raggal, ^SkMJj . dálfa.\' 1 ttiaUp*)) „ aatva B éra BB Trlsat . AálbsHli óra-63
neprUBtll é
TJTirSfti" IKaneUku 113?
°A.t.kimi\'!etia#^
Üdvözlet! KÖfcoátve
a néigazdászati korszellemtől!
TRAU60TT FElTEL, elti lOWtrUU Bevártéinak ált bUoraiiiy-szalJitiHlilete
Béét, KHmtnéntr. fí7. éá Kürntntrring 2. gegtnűbtr dam Drtuch*-HaUÉ. Tartják í. ind. •!><!« keledé. aflkOl, -alfák » hlrUpakbu, •lSjoa.rt, .Mir.1. "^.^\'Xi\'ols,"
—¦-----tiartáriiia***, elli aJaUWikiJU etyirtit aufvia paiírtitt érttnk, zok-
^.^..t.vL.--- LAKATOK.
Lagnjahb batOréi • taabiatoa mb.
lakatok
¦fyMvnsH Mkt* HM-
pontos 4* ralnomxn kiát-
\'¦faee_________.
"ttrÜA kÜllVBéab pontos 4* ralnomxn ^4ltf*, * íW *• »51 órákon mint innak TiaaUatnak, aa «fjtk oldalon raccbaaiimai állal, a naa. if ájfél koMiát, a, nap íel-keltát át IentTtiUtv a maaík oldalon a tolj* h«Ut ét nioapot matatják. — Egy darakvalodila*; arán jo« ott ifi kr. agynartleti aranyo-¦ott.S*/kr. otj -ftb. kosSa-igei lű kr.
.A varráihos imya raukvéiraa as ajon
___IjLUtaUtt VSjriti-Mfuii aa* a.«lylj«"
a:,Tak.ic agr páré* alatt a .eganomabb van-átfibi a azilat LáflUheU. — Egy tflnsgyaágn aaelencae ára • aak\' 30 kr. 100 ang. axab. varrdtfi, raindtgylV darab ahh aniltv^ gVki
1 db. kieaí ... . . 60 kr.
1 db. nagy.....1 frt.
tsmyik. alpaeea 2.40, félaelyem 3,«3, eelyein 6 G0, \'mlndkett" fanyjj ia ac*él alappal JV ft 80 kr. Karparwaek UJtnor 1 drb. I frt 1 frt W) kríg. írtnak, »éave, ioD)ir>«in»r. 10, <2», 40, 6ü kr. Óraláneok, nj páriái 00, 50, 90 kr. Nyak liralinciok, lománcz gyttrflv*l diisaen «í-állitva 1 frt 60 kr.
Aciíl rSfaláucsok rÖWdek 10, l5,30kr. Nyakláncaok 80, 70, W kr.
1 pAr kaalSgovb 35, 35, 40 kr. 1 db. mellgomb 3, ti, 16 kr.
1 dh. gaiíírgomh, caaat 3 kr, aranyoava 6 kr. — grBngyanya 9 kr.
VairéstiMz estet fcMacikaaa, mely áll 1 olló, gyoaatl, tülartó, koroairáapoly, fttaí. ki*, IroktáRitá atb. 60 kr. — kélairr irjm »{0 1 frt 20 Vt. m*g e«io,>-«bl. 3 f.t. Eien tárgyak aaarvakkal ¦ vad kan-agrárakkal diaallra tonnéaieteMáfrQknél fojpa minden noba áa terem dlasitáaúru * viidA-¦satkadvalSknak kellemet niagiopeta-aut w>l\' gálnak t mint egy darab ivá* aaikSa asaprajfrüjel 60 kr} 1 db a rajaolat asorint 1 frt EO kr; 1 db ératartá aaar-«nafojj«l 6t) kr 1 1 db aeriaf vad kan-fogakkal éa ffjioj 40 kr; 1 darab grnjtó\'-aakBi \'fika- tiarrajfr.ijtl 10
kr, 1 darnb rnbatarti 4 vad | kas-agyarral 40 kr; 1 dara> aaarraa, Ss, rukafej utat. ¦ nagjiágbati 1 ín M kr , 1 pár diaiéi nagT, titá jálákaaar, aelj\'ii kölÖaKU gyinyatsná iaarvval S frt 50 kr ; 1 pir dáma.I-t»a-ta«nf^iai(ek<r( niadoD ttta.. .>«rU.ti U«l;r« \'DTkl ««tkani glrandol 8 frt. -\' ^ -- - •....... \' 6rik mJű ké«it»énr
t
Egy llkaetoi aittritesetd aogal fswi atindan a mai napig kiaailatl ~~ álatáayt s báUárbe aaoriL — A kaa áléit 8— lanáa ntáoáltaaé leasl, a nálkülr hogj karcaolna. Egy áarajl ste^ki. \'.^J
\'¦\'—E|yrtM kiraierít és lefsiérit
aaraaifiaott ta^rfuü, oalnoa tokban.1 aiai wttkaáglotrt, feiúlggftaxtaai,1 _ . WoDBiyAra. 3 ¦.Inittokl fog rn«f«n»U
aatarvaBl. Egy iaiAb ára. SS kr. BaaroÖTígek áa agyáb Urgjmk. ..
AsMJV^HbfSSSBieri aeaálbdt 5, S rap 4 káml. Cioattal U, 40 kr - GrAngy-ajryi>ai-40-«s 60-kr, p*ct>rtnj-ttoi<W»l ta kit ketflval «0 kr, 1 darab gynngyaaya 4 kssssl 1 frtiOkr. \' XtT
^llJSfter.. A MlftW«r sranyvsoU árobol
r^«3na ujntágnak ntoat a Ikj-mibIiIi \' ataUtOga. X tavául áuekeack dalait 1 \'CMliiaftrKjatiatiaxa. Kgy darab ara *rh-^aTÍ\'jfsia hanggal OT\'jti
. Lgy Is^STBA StajjlOS bltlokábaa ( atladnkt hRván. Egy , agratzai ifja ia Oreguek feKitago-
gyBngyanyi
at»r
i
kbt.n kciriwan /ofadULik, a) BO kr, nagyebo 1 ft. ÜO k(. még ¦agyobb Jlr.-H, \\ frt 60 kr.
fm kasárka — llUt-comkkel saasfsaasl aMgUltva — gyanSl-•tfttttr kilt^aaak. — Hántnfála lagyaágban agy-agy darabja 50, 70,
90-Jaj. .
Tg^ (yart njtar»avb?l W Krí Legújabb ¦•áigyak*. Xaam brotu) dapla aj
jÉstol.ia. eainna tokka», &D. 40, ^-lé^aT^t frt-
K aoiánetwil acsál.ragy tat»«««
- 1 IV, ki hiirJ «Ar. • B 60 kr.----
!¦ ¦ Milflii «^»iriiliiit «tt kiiiiiifciyitti^^ 57, M
iilen fomábau áa lagjaágban Vil ítí jdtálláai jegTtr/etr 1 db. fOggß ?ra ar. oiimmel 1.40. 1 db. agyánas ábmitSrtü Lf30-t dh a porca, aaamlappal 1.6Ű. Iá, . ibreaatdral 1.80. 1 áfa. . . fltáaael iSO. 1 db. Ingaára. asekránya fényaaett, i napig; Ijiri aserkastttal 10 frt. I \' 1 íb. ntaso-ira, bAtaal it lua^náikstá, aknsaiSvfll 6 frt 50 kr. Cilit BSaal mkérák ia lato« ntlitbol, mlndan -trb •gnláiva 1 drb. A~ rtrbinnal egy diasas aj araa láaea-iák faligyorflja BoraaneasavS vaut IS frt.\' y Attyaiat, kefik, fogkafik , vlrá^arrpák, «Tttnanüabriak, branKnetnOek, levtQjjyormík! i ká«alet«kt kanál, villa, kis. greriyatar-pakfoof-filák , faffjvarak . katatyttk , uo**Lk nadilf-tárUk t gaDirok Haaiaraaiaolt. Kárt*-, fit» ia asaladl terfUkek, rajaenkriallk^ lakatok, tivábai braa nagy válaastákn gyamek-játák- éa tAtaaságl
esalfOielyaB
MT,
ekitta-aittat
gaooogooo^
uTJ i *] kM l
4.*z.a.,^!jíaiíyat kiralv» fogadó
1 tttaS\'JU r M:
^.\'jCXáttBB if rvj «ja«
Kobn Ignácz
..______—Nagy-KunizsriTi, ----------------
Porczelláö-, üveg- és tükör-
kereskedését .
» volt főtéri, bolt belykégében megnyitotU, hol í
U minden e nakba ia^ó erikkek a. m. ét-, thea- és kávé senricek korcs-m&i edény éa ftTegfélék, egy, ezintén
wr petróleum lámpák in
gazdag MUosztákban jutányosán kaphatok.
ehladudg zu, einem glückversuche!
Am 25. Aegost 1869 beginnen die Uaaptzuhongeii der grossen ron der Freien Stadt Bam.bttrg garaotirten -
•trad eodlgee ini"lS. ^ptemuer 1869. EU TitüWTld\'-drei Hnndert örwinne, 1 Prämie Rnd llllOb Freiloose im,betrage von
zwei millionen 284,300 mark courant
brjtssen hierbei gewonnen werden. — Den grostte» HeapttreSer bildet eine der nachstellenden Summen: &
250000, 200000, 180000, 170000. 165000 102000, 160000, 158000, 156000, 155000,
« - \'Oi« «efcert ___
itramie ITA. 150000 lt. ÍSQO\'OD
.X.Gewuina:
50000 ; 50000
\'2DJQQD1.,!. i 12000 .
153000 152000.-V-
LtheBitAg der,ßeTnnBB,ui ele folgt: 4 Gow. k II. 6000 M. 10 .
100 - V Í50 \' ; . 200 .«,. \\? S3*, - ., 4060» ¦ ..
Q0OO
. 300
\' 110
20000 30000 200000 150000 100000 44800 1219000
11300 Gew. ü. 1 Prämie M. 218S800
19100 Frcilodse k 5 iL
95500
\' Vi vkr\'fflálaar tlawlaae ca.af «al. . •biz* SUkaazta knB kor B.lb.iTtnjif ultluW TcflaBinnf karamonS» rik Ori|ikal^UkU1PrlBilw.Aiitkr1t.i%«a mir a. Öak-ILi 4 StZak kaitan
ZnsaSméíi M. 2284300
üBaaVTramkinkcn. wir \'aalnka «aak* alaiala a.lbkt aikk: ém\' eatfaráblalie Gataadaa HtarrakMatM (.fr* ChaMitakf\'áal *U?\' \'Brf~J.."3aÍ4riüV \'—
>«Wa^aaaa >áallM|.til «I»«—-"«!* áakzíktau aaiUi WW ••laVaráait antUaka U»U nal\'OawÜoi. WMU íaUWÖUtUtrf
!Uá> äÄZHrÄÄ^rWlE-nil lAllOd\'ir.\' Onadraklatoáini |o^r^\'^\'i*a*aí.i«to«.Wü;4..\'irrj«\'^paWirla,V
=-_4?;0i) 3-L...
\' rfatn tditi
•eislanak Bawal.
......«a>K Wir..
tlaia\'bai
...... —„^^—p—^^iaPeij*:
. ,, \'s.i sfeind^eckéfiia cromp., \'
eekeejj
m4 —
?T JÍét-héJömg|éT
Jfas-, Zala-, Ve8í^^élll•TBgy8omofJ¦-¦ j .. ¦ lapgyiíbeti^J<... *(•
_r»I»mely Idaebb forrtirii hetfett trlk árua\' tJtjW"\' tetni Ttgy H8ib érre ÜraMra* vétataMtWfeL*
tátik- Szives ajanlatokat t^to UbdMgjájW/labUH: sarai elfogad: j ~
Pottyondy Ágpst it. agjréd Soproaban.
MEHH S.
(389-12,4)
legnagyobb vászoiCés f^hémroÜ jryäri raktára
_ l.éctttpea- llji^^nthgniistravHr t9. ni.
bátorkodik; nta. kunságét azán igen előnyös alkalomra figyel-manetnii melynél
fél beesáron ""SB
A* bliionllélí meilrjtt hibádan^nUion és megtépd szép ori és ndi fehérneműt szerezhetni, A pamutunk előnyös beszerzése és olcsó munkaerő küvetkcztébenjuon kellemes helyzetben\' van nevezett gyár jelenleg, (inig a készlet tart) hogy e tekintetben jutányos árra nézve, rcudklvűliroyujthát, mi a kbvetkezd árjegyzékből is láthatd:
1 tlbíOrSfoa RíiiHlBÜcn tl*Sft^l>*e**> ll— U ftlf, Bacal eiwk «—7-ft 1 , itU . fehéritptloujóktsV 5
J ^ laJWet riaa-nn , $ IN-80 .
^V^r 3a . fait. ct-cB»-Yájiori , ? 16—18 . 1 „j\'Stt; . jtjltn Tfímva . \' f-l—is ,
Ut. rumb. *ÍM«i
Irlantli ciéruavúian rartib. ctiriiATÚxun Unta feh.
hollandi aiivúa legalkal-ajkMiibb ii ri in (Tokra- . twabanti wflTif M«ÍW : látjohb 4. aVgixräsabb, ii c*j.k liUiik
ao, aö, 4U, 45, 00-»* baeaQlve ¦
.aS—60
S0—8Ö , . 80-^bbjr^bo|^«Bifírtk^ek ?4, ÄS,;
I írtArt daipbja, nsljrvk aaophaia kiUsar" annyira
1 db 80 r3R. dgr-kanariu arlaáéafljla saJBakhiM oaJkoara A konkiira^ tracaár l-l—lä frt, tnoit csak 7—Süt a l«xfi«aaiabb- \\
1 db ík) rüf&a igán Bnoro éj tartó* paajat-aao.Tetá >tlu-fradi., bactulr 1& ¦geia 23 rrt, mait caak 9—13- frt. " " I
1 ilb 30 rSnii »njrt)] nhirt.ng (BAblfoe) Jif»* fiaou ?0 «1* tartAa,
váaaoo, b«uá> 18—2* frt. wo». ¦*-l94rt...^ - . 1 ur^ráanelkOJi I«p«d5, I rff niln, .3 .rff>paitn,. «iak .1 frt. ~1 faf^aalkBJI lepndÜ 3 «27 nagy, S rAí aúUrttt, 8 "ráf bvana, »
tri 80 kr- * lazttnpHiahb. ¦ \'•¦ .
1 damaaaf aaittlkénbt 6 wx»nie.yLe\'(I -aastaharitß fcosoalllS MtallcvnalS.?
ˇni) nőtt eaak 6, 6, 7, ff-tft fRlf a la^navataWii;. , , , f
1 daittwt atrtalktWaltA 13 Msakilzm.a,sssSSbsrlt<". a»s*áUld .13 aiaUli a.^n-l> „„^ MW in, 19, 11, lü-atM,\', lfTf| \' 1
1 tneiat konybaUJrl6 most caak 9 \'fifí"89 k\'r. (ji** a fröj. \'*\' 1 1 tnesat auvtalkcndS v. MrDlkBsII, küIttuS»«« iartít, ára fatak kr., 6, S, 7, S M a l«| \'
vánpasubkendS 1 frt 80 kttÓt 8, fxb; Í, aÍ0, 4, 5-
¦6 frUf
. . ___ :------_, ......rflf SÍ
J.aaMQwsbb^ ¦ _ . \' * "- 6
1 tacsarnairjr \'rQinbtirrt ^«BtlAkrait,-«,\'*, 5;-«;-? Hűi a l«ffn.« | 1 teetat ItvAaTDnabb febér fraasaLa bUllis» hSaiiTb. aiiiir siatílaiil & 10, 18-19 frtic. - - - -^r^r~^^^^-~^rr^TTZ^t 1 tanaat aalau Taagnnu^bkandtl banuítaanailók. •aioiiVa. igen űndm if tartat*, beciir 8-tí, msfnsniabVicT 42h hffci Mfilti\'iB.Sbb. Y
1 iauau bátlsat váuonaubbjraaS,- filiir VágT SShteS tsarMMril eaaat 5. 6, 7, 8, 9, lOfrtlf a 1tXtV«s»aftt>.- t-V: 1
1 .61 i«f jd.krásssabál 1 öt 60 kitíl8 It a |et«a<MB«bb, " í"
1 nCring aitOaS ,ramT«iÄVaky""s^wn \'W&^Vi&iom-^
karantlUk« >MÍlkt#l MtMi 4. 5. ft a lefáztom.hb,\' í 1 >8í Inf, kitünß nunbarfi ragy irtaadi TSamanbél, lat^lafinaabbaa
elaAkaiíra) (a* ua>jn«T«sstt-\'lIras*btit t^atáras Inf«k) moat eaak 6. 0, ,7. 8. frt avTegflaontabb. , . ;s
1 »81\' éji\' folOlíS) conotta) kltfiiiR aaíp, most eaak 5. 6. 7. 8. ft a lerf N5l alaóuokoyák 100 kDlOn/ÍIe stárist stláta cxerlut, a» atiitáB tf m«j|
általáoosan kedvelt negtM TifOtV f\'OCayik hlnaave, varrott lattzibaai
holgy
CToŰk a lerfniM
- „ _ _____línW CTlpkÍTtd a
Hol nsű^k íno« ßjlrtftwtm,-^ •ssastssSa^aL^vsvtv
¦ xoti cua 1U0, 8 frt .\'M^maabK..; r :,¦.]. . . ,-.
Otl l»L.k, Ujjobb mmb.rp T«al Irkadi Tiua«tíl,\'_ „IlínJ, « •«Mp — >inaa nnt fe«r«aS.MllaZa\'.lnJaHi «tumriatarlui J TO ml «a a, ÍM, «, 4i 6^.» tn;-»r>lt,o«kb. W,|?a»k Jer«»j»«H»>»di« mallViKaal, ImUtiMitto,a slatil líuüto
¦-jaathaaK-li\'t; 1.iMpiTilniiirI
. aak S_fn 60 b, •(*.. S Ih a,«(B.»l. ....... : iu «
iWMlhfMWta.M^! ¦„"7 71
\\-wa»\'iW/lPVlH\'. uHri~aafc\'i|i(3ll ^55 VJ.IiiHt.pa^ í »taeiMI vilkMi ln-\'rf ¦¦¦»¦« <a latalT»ic«abb«a,>talHt»ä, *•« ;-»ak »J0, », • fit « r^taaauak. ^ \' ; ,""t
VaVÖIti kik 25 f% Tiairibiak.\'orT fiaom \'ElmaéM W CV"\'H tkat-kaaddt) oO Májagj^cMdaa^n Uvékéaalai tatj-t L rurdabnáa Iwatai M 6 UrAeiidíToIr)\' 100 (tígirt
I .1. , , ,.S tó Jitafiaa BMllatt. T
Rorantl: [anAi
10 IS tO 9A
ao u «o miua.
100. 110 Itv
*»\'" la.ii.M.M.iJ.jt it ío.1 nr taraaaahí •Matak (» Irt liKUa.), n.lcli.. Ulc.A,t lintlaa Qilem a miaitn ntíra V bumilajra alkalms-
Horf^í , 1, tf 4, 10, 80, »Q, 10,\'-«. 1» m,\' in faMl] í?*\' , &. >M, II, lí, 1«, JU,. la, mujiv ,14. ABat •érlaaat (10 írt jauUUa) t»i ..Ibii, nk,»k, ... h«n»k, áarUavk, b»rjak, jnhafc. .Uxáblii kt>*l>b kas kocáik, Uljptk alb. nafwAréaflra.
HordarJt i Ifi, gn. Ifi. 80j 40 niaáa.
irak tv lua, hű, iDŐ,\'lao,Kió frtT "
koHit aalkal, aaoabu a aaflkaacM anlyokkal.\' rakor* lillal áa aaljukkal aatodan varira U ttttal Utbb..Va*> kfrUttal ta-ntrakkal 60 ÍYt <» láttába . .....__;
rlrtrat WalrluH »art Taabil,\'a Ud- <a <oraiU.rad-aal bataa<(tUf kltalasllatt,\'Il> 4.1 jMIUi. Hal
tarhaH kacalk Tagr Iffbb darab ilUi megraSreaera. Rordard í tW tO 70 80 1<M lrO lap I7p gop miaaa. ^ra^\'.-S&O40u JoOfiplrpftd 600 6Í0 TJO-íuO trr.-—
Torabkl miadaa klaaaddaalo, biroailr aaarkaaaui MarUgak aa anlrok. =„ ...
t x^r/aaaalr.inétler.
(274-12,9) ^ BTT&J^NTtt X-m. _
mértet- ét m^leflwlyiiyára é« hidmérl»g^pit4-ktiz8te Béciben.
P&raktár t **ía<|t, Klnafran^He Nr. lO.
Vidéki m<-rrrcDdcle>i\'k as naaaSf; UekUldaUi vagy uiáaret\'mallM aaonnal (olirmlltrllk.
Ido Madarász Aui I\'ccsdt
ajánlja tlírmilHrlilffföi^
készítmény eir*
gőzgépeit, különösen pedig malom szerkezeteket, olaj hungur- ét i^^kaV.b^pi&eJttVi-e^x- ca vixr^utési ,csövekut taknrdk-tuz-belyeket és s^ok egyes részeit, kntakat, oszlopokat, racsozátokat, minden néven nevezcn40 öntvényeket, lövaiJDá "" ~ "\'
gazdasági gépeit
o| Bi fc?bft$,. yO^/tí^^ SmH^eUt \'ekéket, vetdgs^ket,
aawnardamt-itssimz^
ikát, roa^íkai, éromuTsakét^dppol\'f liWrkeaetrt^oépld-gépeket, kakoricza morsaoróksi, répa és «T^ka-yá^ókat, z««é-
Alloden a gépeszei ssakmajana rágé megiesdeli leggyorsabb eidallitás s légíttányosabb árak nstllcj * agy a|!ym^hs2%te3^1ít^ rtjájábay ofiaágnt ő4k ssásn, hr a fentebb elősorolt léLpnié>
^^^^^^^^^^__-
a»rlok.e«7lg«.
Bigék \'Tag? ari ^ilMmlT taaigns^aairii]
Idloajdd. t* ..:,!(,;,-.!¦,.:, i,., ..!.-1 . ... . j ,, j,,
s« iTlaatót traríta-ki,«!«-\' Hbar/ak aaro ^1 állaa^.b.
tataa<Mkr«*rUlkaa»t»tt\'i _, . at^j.lr^itdeibjjljtd
aalraaiuhariut kapnak: riadiank
a! nyakkdaaf
*amttkér| ../oroaaé itllcL -^KÍTf
papír-, ird- áa rajaaa^kenakedriaa Paatao, Dtílk^Ferew ^.ajj, 6. atam a., a áMíer hajda-ba3, ajaatja iST loräpapir-krkljettt a k^jabbaiéra
|gs JEHEICKIL
100dbiMtí>««Irsa«i
rialis S IcfflBaBiabb.
aW*gy*jd i frt .so.jfnw1, ifr w egi^S^.
hh. C i^f
100 tfb ItrräfSftr 4« UlO éb botlUk talndagyiV nim* ftafjtpgyol fjH, S(
8 frt, 8 öt SŰ,« frtif a ttafaamatTb. Mlbdaa 100—100 db lerílpaplr- íi boritéUtSS «gy dfanSS. ^ípboiA la-
-¦ ¦ -;.nw*4atík......\'¦,-„¦¦ \'y k^í»
100 db Ur41paplr i* i»W íb borflV 6 r^lmftm>l t*|C7 kaadUjMk.
. kai disaas ripkssWa^a (^t,l^|t^ »^|*>>««|mI>I>\' i
\'¦^ Látógatójegyék tüstént elkészti
¦sitna ayaasaUSD, Ua-Sr, J4a7*iiea briatdtpapirralOO db M krJ totásbla«r lOkrral tfbbi aa^kij^lpapirra 80 kr, brUlaBtia piS f^M|ka^|aks^]^arav7jg^
1000 db araarsreaulbaa S
- baMsUayaaislbsat
aJférfl,nsp| ¦kik.(ni&DW
taai;.a^ilwa,V*i»*Ti\'
i taflaomabh pacadtaiaaa aalnAaa tUkaaaaiaa (aiaaiaw)* <H- g
allérkák és hajtó-
SET--"
f. aiaätK »j -4M -3^»-. ¦tja.T\'tg IBt-V Bi j»lt. ilktr-j&l . .,. |t| , j! -
^SWlmmSiyiS
aaariiitkaararaabbaaaalifj II ai* árartaUaaalHaraak ."
Uli II jl* drarlaUmianaa. HaUtanalratnila.il> ¦liftilHtkaajr k«ar—Jal «aaliOlM
kSl0.rr««^Mai^.«Siiss tajswl fasjrfrt, i^iayaabi Is^pHsl is, * Saas ÜaSaalsridt, ih "
¦¦iákat. amiaolő-TÍa><aut Aa Ipst, MiaolJ\' 4a aliaaiin-UaUt, dl« iW sasával •« Miaiiti adlkaft, bwi 4ÍJSmltidt4kat, rslAialat fJUdaat
L«at«i7al«tMSSl
\'1 i.Milla.aai.ilallilk ai|^ i II aaallaHtt, aaoaaaaaliadrt JakÄjaf\' «I aaHkaalt tatlaaaaiaiaittrfi, laaTaraaabaa aa la^paatMaiibaÉ
Hl tajjua,:ia tat ¦aiblalllalilk. im .hgfeahi taralakulpuraa.
\' »ftSWaÍÍBjjj.tLL.
-Allerneueste lili\\ckspXhLfeiAer
Diu Sphil der Oestuireiiibwclmn Looso ist von der KaisorL Oestorr, rlegiernng geatnttet.
„Gottes Segen bei Cohn !*
tiruasartige wiederum mit OeWinnen tredentend vermehrt«
(.WuUon-Verloüsnng von. Uber 3V, ^Ullftmrn. Diu Vtriyoaung garantirt und vullzieht tOu btaat^-Kogierung. Buginn der Ziehung nm SO. d. Mtn. 1 Nor X <>aldrn Ooterr. W. oder t Onldru Qeaterr. H. oder 1 KialdfB Orftt-rr. W. ;—
kostet ein vom Staate gaantirtes wirk licht» Originnl Staats-Luos, »luicht von den verbotenen Pruniestwn) aus meinem Debit und werden ihese wirklichen Onginul-Staats-LcMae gegon ttankirte 12insendung des Betrages selbst nach des, entferntesten Oegenden von mir versandt
Es werden nur Gewinne gezogen.
Dia HaapUtarinae betragen 2o0,UU0,150,000,100,001% 60,000, AÜflOti, 20^000, 2 a 20,000, 3 i 15^00, 3 ?12,0006 3 4 10,000, 4 4 8000/6 4 Ü0O0, 11 4 5000, 4000, 39* 3000, 131 4 2000, 64 1500, ö 4J200, 15*34 1ÖÖ0> 208i WO, 6 4 300, 27» 4 200, 24550 Gewinne 4 110, lÖOi 50, 307
Getrinngulder und amtlieho Ziehungsiiston Inarorressonten\'naob Kntseholdnng prompt und i
Durch meine von besunderem üluok begönstlgten Loosa habe meinen latsrssaatoa bercita allein in Ostcirreietb dis allerböchst«! Haupttreffer vun 300,000, ^25,000,^187^00, 15*^00, 15000; JT»0;0bV), mefanttüs 125,000, MehrmilSi 100,000, kürzlich schon wieder das groase Loos.^voa \'li*7,000 und erst vor 6 Tagen scKon wiedor den allergräMta« HsvaA-Gewinn in ¦ Ungarn atub^zabL
Las. San». Cohn in nhinbitrg,
(310-8,1) SUo^vCrOmgt^Bu^ind^
tik il, é» akar, ; nyal ven, — as éráknál
•et, «• amiate* tfrtoárakka) fltnekot-¦ béJyseti>en van, hógr
H44Iisjí>IM11*- iiii.lrti
m német intosságárél szüld
egr általa ^.fö^uüí&it magyar luk hosssu ideig tárté, pontossági nsédasar, » küegyenliU táblácskákkal u éráknak napéra alám
hoaun ideig tartd .blácaki -ingyen kspnak.
Piatiro., ji»i . .... --,
%J?rirti?ir tria 4 rana- . ..
~l»SltÍ i •.Jadiar
\'4
a
•4:-\'%:. . 4ai8rablualaaT»-\' ^ lappal Aa arlabltr.
¦aanal .... 16—16 Ealrt kvrf.aj.drik 1A m-¦ ~. tuuuü 16—16
F ¦ 11 rabia BfTdfáp^raay. i . aaarilT U-1I
" ¦< lalU. fadillal
*" -su IO. 98—»5 afir kriat.
¦tttjtvjum-jio
kri.t. kattSa
tv » to-n
badldnlk, kai.
I&a lappsl 11-88 rwa. araknál r-^tallaajfcM-. kattlhn*.
dillalS4_a-7 . krirtfljlan.il—86 ,. krUttrjUp. katila fedii raai. aadldra b.Bga lappal 40-4fr
}
í
15
II 15
1» . II
la
. S»-S8
aawataMriaa—a
bla holtrakaak czUlsdar • diák rnUa baiai araajManalSl, «-48 *aWaaUr-?cik a rabia : kflfrakaafc. kató. fa. _,
ja . . », ii-w
Arany eatttad«f^TÍk 8 rnbla . BObxreknak, krlal Qr.
aa kauOaladdl , 4a, 69—61 ~_«rJa*rfaaydraí~Í5 rab, katt5a M<1 aa balad
. í- inijiirpai . 4a, as ás—«
a allindar- aa borraaj-dria fjéaiaatokkal adire 66, 78 fia 78—90 -\' - a ftamatolHrinmlraalr \' kattSa lappal aa anal- ?
;M1 ,. . 6i;.8,»s, ai-iu
Fina drdk vindén 8-ad nap
ralbaiaadd . 1«, io, H—94 FQ,(S drai dra-. «Idratilo.- \' —
Cailiadn-drik bslajateak 18—la bfrdlappal 18—86
3. az. aranyórák 18 krtoa.
" \' rU].fUg. atraar Ballladar^aik 8rubin. (80—38 . áaj aranj lappal 84 -88 ¦ aaafoarl&rablnnal, 85—89 .« l?rjtb.«graraaT.
a : *°<
a laargua.eitAk la rabia
il- battii-ítdíl . M,-tO U
v. a> karcaardnk la rab.
::—/líifla-\'riJii a " bai.»
- araájlaapal , 61, 70, 78—100 >i~ia<\'.kawraa*4rab IA rab.
. kTkail|«t«ial . 41, 4Í-M . - a kanfoardrik U rab,
- r*t kaHia-lápaal 74. 78-100 r I. karraJ/drdk IS rabi.
Jjkv.in raalaatilrkrlablrraraf,
,iL^VraTa^7.»**ti-iai.loe-iaa.
. aarraararAk 16 rabln
r
I
i
i
raaiiM.tr krtiía\' fa-
*• • 40a, ila-ljí
bargeaj^\'ak Ifi rab-, kraiDrOraj, baOSalap
<a tajlat araaj^rtíl........
194.18í—14B
eraddra Dt.
48. &0, .... 30-32 iríTal .... *SiS«S-éiák, Bifjr/akct nan ¦ aankslg ftlbaanl . . Taááas-renvatQir ... —10 fajtája .prony-6rik_Tar
laadstjsriüaoií m*^rwAtki?t* a hf Dbadbb ama fopidUtik «L
Legszebb s diva toa b mia ta,
Araaj medaillon H krt. 7. 10.
18, Si, 80, SA ftig. Araaj nedaiUon Is kr. 13, H, 84,
30, 86, ifi füv. Arany rtWd 18 krt.Ui.eaak
88, iO, SO. 60. 70, 80 Af*»7 boma 18 krt. UacaÜ
40, 50, 1% SO, 90, lOO ftto.
AraajErorak 14 krt. 8.40, 4 Ml 6 60,
.60; íja, 8jb, ajo.^ io.au
UJB, HM. * 1
b%60, 6, 10, 13 fttr. Araar UlaBU k 14 krt. 4,6,8.10?14Aa, Araar >l*a«ls.piatbak 14 brr. pdrpa », li.Wl, «. W*» i -Aijar, kdaalaVfoaibdi U br* 4af) - 1*1»*,«. \'.»,.10,1!, 16 aj,. Ri«H rSrld-liaraok 18 \'prdaaki*:
• \' *•»,••,,-«%.•.. 5 1
.. ¦ lagfiaomabk frajaaala\' 7, 8,
i a, 10, IS, 14. ftljr- \' btaflal boaaia nrakliaeMk 7,\' 8, 9, ., J°i 5* lfi iaHati|.
íá«#\'páriái Tilágkiiilitáaon . ^ila|y rhpoaeljelt kiLnn-tetn. L ¦oabra rnttUra (aiaakadrib) . krialllrJra™!,-. ^plriiyabb-:, Ml fafeaaanj.aaadaaa..kaWta.
af "^^^
I Ili l,Ut.tsy ipitailaml ^W"
rUaa^c. ii^ifc MáM
rjcir rSfléustM okaioU «Ir laagy-AltfaiM aajT rklaWáflJ nab. erari. — Tíor "*
iiatTaaQxal, aa áriík l. .-----_, ^
ridtk atladao rároaiba kaidttadí adbél, aaebbelibSl, kíatall nbi|b^l iráSkS^paatán rS|rtOa rima blUatlk..
«tas* foxr.
i «iW «l^tt>;i,ka.tóafc^íarrobb >í. .|«í »í|r.lí tba.fcaldat.t1t «aaj^^a^^Uaá^Ua ma?MAal4ia nptLjnl.
Ii/uiúoü
fuogfJWirP^ kir. iiihiiiijnBr»
" •¦irf#1,-.t|.,,
álUU kWaaatra faiéniemflbüL, tA-
_ __T4f«tLl7.lD4ÍBftfl*l»
a aijlf kfÜdiWnrRÍí.\'fbit ftcw-,l|H^tiiik, i *K 74i T«saJ hetdníi ?, a.).,I? tari, mie
«2
f/Ifi fáaill il|rt "----tT|T" UO. «?0+8.80, tt.frt ^fiom^tilaldl Tagy mibarxi T^moabót a frt 50 kr,
\' \' 4.(10, 6 frt fiO kr; Ihffflidwabb^ váudabal a« aatlittbdl 6\\fiU, ÍJiO, » rVtíir ; blmactl vánoa mtll-be-
^tHdiíAMÜ &&0, 7J», 8 la írtig. - „ -
Fskér ISSrtlSf l«Bth ¦«*!¦ me,l-rtdfi«»UeI 1.80. 2, 2 «SO, 2.80 ! angol S>Irti»c S frt, Il frt &S kr ; íel.rr abgbl
bili iDjrek Táasoa mellni, »1 «frana kltillltái egyrnoa vagy kSriáil raell-radSáialial 4JSO, frífjO kt. •ifaWS ISflSk jó Buai nnatrákbíl 1.00, i.80, f^O; legújabb «\\aff.-lun.« .hirilprh»*k-iJO. Jf/rt, ÜM1 kr. axü vásZBS SSIIsisk 1.70, ÍM, 8 80 j lg«n .lugana blmaatt .»tSI itti^k ^\'1830, 4^0 | LgUoomabi. TSsaoBbt.1, alftgaaa hlau««aal t» caipk*lattai B5D, 7—lu rrtigi ráaaon aSI/Uat^laiak b«uan\' ujjal gallér áa kéaalSTal 3-60, 4 60 ; lagsjabb (Sadag blnikv^ü o.rA 7. » frtig. ¦1 MI4-4Í1ia|Uk l.W. 1.80 h 8.6Q ; Ónom hlmaasaet 1.B0, "ÍM), \'Í.W kríg. lem áooia battlrtbAI, ala-araaaal BJKr 9 frtajrv tbdriaa kSMSy- b8 Vagy aaqroi ojjai »JVO, 7JMIi aSI nattrágitk 800»
párkaiból IM, 1.80, I írtv\'aOl nadrágok faranane! 880, íjo, ««) nokayak .^.kfri^ll* aliirtIDfb^a 1U0, 4JVQ; lafjflaaatabb aaakpyák fi^tO, 7^ - - - ¦ —
boi btateira .?0, 1.80, t, 8 ÖO kr. ¦¦ Vánsa OsafcraSIk ffrfak *• nAk «thrnara, 1 f*l turaat 80 kr, l l/". l.W; Ipa 6a«mak X.SO, S.
4-50 kiig ; bátttat *iaioa-aaabItcfedSk t, t-fiO, tJbü, 4M, 6 (fair : <b<rgN batHat aacbkaadiak kSmttri 1 fii tacaat 8-öO kr. 8 frt .ff. db i& líiV váaxtM ÍJuriyi"! -aélfi l7 frt ?0 kr, 19, 81 írtig j 1 db M) rT.ffta iíwn Baota fiorgLyed «*4)» 89, 25. 87, 81 frtift: 1 Hb ;V) rífiU lecnaomabb batti it öötbi df>. 37, 4t) frt; 1 db 80 rftti ki*i loaia» lubI-TÍuo« t\\ 10\'lVl\'fi4l kr. 11 frtif ; nnom febír pajui rvfa tó, 30, X*> kH|c .fta btorn. «r-mélyre aactalsamO rVaairillS abroaa 4« «in talk and 5 tel 5. T.Wkri/, tlaat» rlauMibdl 9—11 írtig; 18 BB«m41yn 1 abrou 18 aazulk.mrlórf>l 10—18 írtig 1 atí**^U»anl..\'.l ítl— -i* frti|c ; 6 aspm4rjnrt \'InMQ 1J0, 840 krig; w erri tik vagy tarSlfcBaSb, I f«l taaaat^Ú •tr-\'u a fin Ml krir
_ 50 frtnyi vásiírÍaanál flTisemélyre vate aat tal nani n Htlatík ráadoauL
BST* luífk, randcliijiiuiilnyak bTia^glneV ^ialá\'
t kírrtik. \'
Oentral^Depót\'dfer kftis< kda/ auaachl. prlv. Leine&-Wftaehe Pabrík Tucltíauben Nro 11
Toron klrily. adrari kflldS.
H08ENTHAL H. bécsl (QJyceriitgyomi^.tel-kéezlt*))
GLYCERIN-EISEN-LIOUEUfi
nelyat aa ndv. taaicaoi da arvoatador arak J
0 walzer, Balana, V^Mt. Karict; Uwy » Or. laak
(Hdai .ran.al klIaia,rJcaarafaaalraTaaaaJ iakqraaag, TrWq^BWjtJ^^A? Wjok ] Ica, nieggvdi&Maak ntin jjTahagyjat. - K \'hauS Koacalbiil PratOTtrajM 24-dIk aaaia, agyexiDta, aa. «lrifeUr«i»ra"rl. majJ Aajapaa
. fc7^aTir*a*mBs-------- " t
Epj na^y tvef tri 2 frt. — kia 1.30. tittók.rak\'lar\' BScboi, i l«aaf Vaia, Pladt, Taebt,Db«a aam Ma^rbu,.WI&Wto llaab,Rladt- l.afrk afa aabararaeh Hkrrn tdkr.\'Jaa. lai-bar- BUdtrFrplaaa Nr, 7 ; AaL V. WalabajbaTrlradi. ti\\m-aulaf.,rt>aaak» : «alar. laaaTM, Wolla.tol.lar. lalaaa la>jaabab,lVladnarllaaBtjr4^a^arh*ittVreatUtlrllall;; bri Inala, Ja^hadt, >im r>Utr.aa Ijm; IfeHJIW, Laadalradaa. UarairauaiNU19(A. Va«i*(a41.1f.|»i* 8ehonbraan.ratrMae IBOj 1 Pattatala rhk»&rkt|; t.
itaHafMfaar..lfarlahllhs ! .
Raktár » btrodalom gjogyláraiban t
DrpollaPnt: Jcjarfv. TBYflk;t«ai htlUGelati lli«b> J «OT.Ü, pUanoac ni U4^inl»e*-ab era lachea laathut i Dr D WaWCT aum RaklupaLati», F.fsr—|TI auxilia-ria UutiVOottEi ; PlIMlMt fr. UrUa-ner, a. HŰSal-valor;Qr.4aaaUw.Ja««4WaSt Cari t-a»ák aaat ackpiar-
(•alt ». Uaiaatl ^HaMkafaT. ir. rullali, faa. «a|a ... riamili ...l achvarM^. Adiri ;
- -u.it •*..„. (»4<-ii.y)
Kriszhaber J.
urazigoian- eagolüjrezott Ogjaöktige,
Ptsten, aj Tiligntcza 17-rlik sz. a.
Kara. iaUaM Uaak, gaarlaaagok, gyárak, tereakedelmi üzletek, egyálrararaMi keraakedelmi éa ijiarí.^aMlalBtok aiUarve-VéaaSt éa Wrlaaadliit raaktírll, egynttal r&iTÍnyUririlatot ékst-belaptetcaét progranniok, alapaxaháWok aaarkentaiB aa a mi-tiiazturi ragaaáljBk Virarrkfttldan által kOavetiti.
Aa intézet asoa avartttuéa helyzetben ragyoo, höjry a t. ex. peoakerraG felekB\'ek tájit x^nzét olcsó kamatok inel-ka krlk^l^prj wnJolk«T^^.,aUl\'fat|ai ki»ikailoiicr*to-Tabbá exun inteavt koksaPaökart oiaonyoa nxaliLbi laaLarirlokre va^fyL Ijarteaztralr. IralrMI\'batakoknál, hiteliilt^wili.iklira|.\'\'T«lo öunkdtaldabea alti jólurtl matjaatükéaeknel jebakgi bbteaitek, keai aalog éa.jo. tiliokra.
Ai Oaleai inala bjTábbá«irAUa}j:i iráltxili munkalatok, «5r f^niazvdur^k, kakWCT ^TOmri!^^, alapára baj yok, iilaAd. kirJatraek^ u^aapbíía loaTetiaS rfaaaaaok, a oyilrataoaágra kartiU ia a bal-, ugy it kOirolrl lapjaiba iktatandó, tartadkluú
^^y^f^\'j. ^^»r.*^^ala?l!ja4l "l^a^^ai lo\'t nyalvakra, éa aaek belrtaaaágeárt küseakedik.
-Iryrlaok. yagM \'Mmbati inUaat (amp Uitill) falaobb aaAr^Álák\'VAok éa laolgilat-kereidk mára, ra kOrdnfiaen karca aa elbelyea konyrreaeiokat, gazda-aaKÍ aa erxlawra^:hiraaib>okok«U DckiatarnokokaX, kereaked•., ^r.krirVJrtfckJi\', 1roE,5oÖkokí», ktHonfela aulaiatoknál ntlkaAgaa. karraikrvIrliTil ra mtUanl Igaxgatdkat, aat.
(sús)3-i Tta^i^ \'g^nater j.
_ aa a^ynOki Iroda titlajdonoaa.
43T3
|805j 8-1
tt)69.
Wk^Stl JaaMf Ualír-, Up- érartmdiidiMonoi Naty-Kuizaiii
Árverési hirdetmény. —_
_ patf. Uiriayuétt nrlnt tekkkfayn hatóaig-aak 1869-ik jimina 12-én J37S/BS) szam alatt kelt *ég-zése fotytSnkszhirn: tetetik, miSHnct Veber Sámuel éa Sifer Vilmoa Tígrelujtatdk.ríszéra 1300 frt toka ttfeattjb e* jaml«kari ahiej^iiiaiittY*ialr^tt<i<M. nag^rkaniaiai hkóa rígrckajfeul. sjcnvcdettíl lefoglalt éa a nagy-kantoaf 7!I7 tclokjesraukSnyvben A t 1\' sor 916 h. r. az.\'— elhalt nrjo Majorhotfer ll«^frnaTiagyaté-kávalküiüj tnlHjdmlátlI felvett 3544 frtra o. é. becsült Mgyuiuikoak Vvégrehajtia utjani eJarTorezéfe elrendeltetik . ennek fomnatoshaSára hataridAAl-1869 éri szeptomber ho 6-ik\'napja, szükkeg esetében 1869 évi október hé b\'-ik napjának\'mtodoiikori délelőtti 10 órája a helrazlnérti NatnrOCajtuzsírá kitüzetik, oly hozzi adaa-ail, hogy eMn\'-firtbV l^\'"^ íirerésoii caak\'bocairon falai, a; iwatQrlik ári^nélrlazíiiban becairon. alul is el-(óg adatni,.véa ho^..»i1Tezviu^«aiinrSkojAk Unatpánzül a becaar 107. kéaipéaiben uamrái taegkeriéta elétt, a bin\'n kikoUfttt kezéro letenni tartoznak.
Ar\'iniiikriMleMtethkf á tósíg >ránr^W#^Migy-K*niza« varoa t8rrény»J»kénél
-ánt^eltlnáiH^v^L\',.... \'1-V-- ^—tt*-.— tJaiaVn*r«na«l\'l869 éri juüua 12-én.
Nagy-Kaniisa 1869. angnsztos 14-én.
, szám.
5lM|edTc
SOPRON- é| fpIHIÍtjíYÉlRE
Vegyea l«uwinu Hetilap
a .szépirodalom, kereskedelem. Ipar;Tapaszát, (iidoiiiácy és művészet4kOrétoől.
BkXead elenlK:
edaera aunaltM,
Santoraalöl Mnn kiadd li(ml«l: WAJDITS JÓZSEF k5nr»k*r.«k.<K*ab,>ii.
3
Előfizetési föltételek
Helyban biahoa .hordáaaal é-r*idilu-e noatau kaU«*1!
Reeea «>t»i - 6 írt- — kr. ., ..a-i ^ \' ^Jfíl -Svw ¦\' \' \' *
TÍTi,BKje,\'ro ¦ 1 . 60 .
V hat liftttaiioa -,-etiUuttJrt l-tatjr 7 fer. ; «ür e mlu-lou tavjltbl beiktatásén ft kr Há.7*fTiij minden* e^^fe«fW»í^íri Itó kr. A .Nrllt terei. • Hn\'í r1\'1\'1 \'¦"\'ktAtzUi dija ifi kr.
Hirdetéseket elfogad:
M..Rkk|zkka: aKIAUCHIfVaTAi^ftotM: ZJUBLEH-M
I M: IUA3EKSTEIS iVOOXEIL Uaeu-, lara-, ét 8tBttBarttHm: SACU&KZ; TÁUSA. Bénku: OfPEUK
Nagy-Kanizsa varos közügyeiről.
Folyó hó 8-án tartatott az évnegyedes nagygyűlés, mely alkalommal a következő" érdekes tárgyak kerültek szőnyegre, u. m.: .i-AJstazetLyin______
II. A telekkönyvi osztály-résznek át-helyheztetése.
III. Egy uj utczánnk megnyitása a pályaudvarhoz.
IV. Az elemi tanoda láuy-usztályának szaporítása.
V. A szürkenénikék behozatala.
VI. A katona-elszállásolás megkőny-iiyitése.-
VII. Az elófogatozás; és végre VIII. Egy rendszeres tűzoltó - egylet alakítása.
Ezek azon érdekes tárgyak, melyeknek szőnyegre történt kerülése elvitázliatlan jelensége a korszerű haladásnark.
Kell-e N.-Kaaizsán honvéd?
A honvédtirzB és zászlóaljnak zsán leendő tárgyában Nagy-Kanizsa Táros
számos polgára következő folyamodványt ^nyújtottak be*trvaroailanác&böz.
Tekintetes városi tanács\'. Alkotmányos védforrényunk nevezetesen -aa- 186&Vévi XLL t ez. nerint azon fel-hivott Imdkötelezettek, kik a közős hadju-talék betöltése ntán még mint feleslegesek fennmaradnak, — közvetlen a, honvédségbe Boroztatnak, — s minthogy eddigi tapasztalatok szerint ezen Járás hadjutaiékát többnyire az I. és IL korosztályokből kiadni szokta, a küszöbön álló corozás alkalmával alapos gyanitás szerint az 184?. 1846. és 1846. évben szülött s jelenleg HX IV. és V. korosztályt képező ifjak közvetlenül a honvédségbe fognak/sflföztatni; a miből ismét bátran következtetnUeiet, bogy népes városunk ifjn sarjadéka sőt részben olyanok is, kik már megnősültek,-: s önálló (Ízlettel birea\'^Jgea nagy nembeli lesznek szeren> esések e honfikebel által oly óhajtva kívánt bonvédzászlőlc alá felesküdni.
A fennebbihivstkozott torvényezikk szabályaihoz képest a közvetlen besorozott honvédek 12 .évig tartoznak a bonvédség kötelékéhez, s mint ujonezok 8 heti, később pedigjévenkint 2 heti századonkmti, s minden 2Tik évben 8 heti zászlóéiji hadgyakor-: latrai Jtlvatnak össze, nagyon természetesen azon Jtözségbo, hol századuk és zászlóaljuk álIomásozrV;\'honvéd-század pedig -minden
teség egy üy népes városra mint a mienk, megmérhetetlen; különösen ha elgondoljak hogy ily veszteségben nem csak mi élők, de utódaink is részt venni tartoznának; azonban ezen állapottal szemben szintoly nagy & nyereség azon város lakóira, hol az-ily gyakorlatok történnek, vagyis a törzs és - -j^bszlőaijr-e^lemas Jielyere-iiesTer-inert Itt\' a-szülő, az iparos és kereskedő, fiát vagy
példánl városunkban, a tőkepénzesnek, birtokosnak fia, a szegényebb sorsának kenyér keresője, a kereskedő és iparosnak gyermeke vagy segéde, sót több ifjú önálló csa-ládátya maga is a honvédséghez fog soroztától, s hu már most ők is mint ujonezok 8 heti, jövő évben pedig ismét 2 heti — min-
den második évben pedig ÍJ hcü fegyver-gyakorlatra behívatnak, s szülővárosuktól illetőleg lakhelyüktől 7 — 8 mértföldnyi távolságra kénytelenek utazni s ott idegen helyen a gyakorlatokat több héten át tanulni, — ily esetben hulló könyeket, költségre fordítandó forintokat, s azon veszteséget, mit otthon a szülők vagy munkaadók szenvednek, ki-volna képes felszámítani ? E
—.--segédét a gyakorlati hottkben naponkint a
agy-itam- ngnaBV ?,^1 fegyvergyakorlatra nélkülözi csak — de vele együtt étkezik, egy fedél alatt nyngszik, sőt még szokott foglalkozásai közben is segítségül használhatja, s így az uti és egyéb költségeket is meggazdálkodván — kettős nyereség és előnyben részesül. ~
Mindezen érvek — ugybisszük — elégségesek arra, hogy a honvédterzs és zászlóalj állomási helyéhez kötött előnyök-kimu-tatva legyenek, s azon nyereségnek — mely egy ily törzs- és zászlóalj állomási helyére a forgalom, élénkség és társadalomra származik — felemütését is feleslegessé teszik. — Ezen érvek felsorolását pedig azért láttuk elmulaszthatlan kötelességünknek, mert tndomásnnkra jutott, hogy a tekintetes városi tanács felsőbb helyről az iránt tett kérdésre, váljon az ide kijöélr két honvéd-törzs és zászlóalj mi módon leend elhelyezendő? ^-ri oly felterjesztést intézett — miként a folytonosan itt állomásozó s átvonuló katonaság minden beszállásolást lehetlenné tőn, s.ennek-következménye lett, — hogy Kagy-Kanizsára egy honvédtörzs és zászlóalj sem fog küldetni.
Tekintetes városi tanácsi Igaz ugyan, hogy évüzdd.k óta városunk katonai bc-szállásolásokkal \'hlr; — de tekintve a fenn-tebb "kimutatott előnyöket, melyek nélkül ha t. i. Ifjsink akar.Lendvtt, akár. Egerszeg vigy Csáktornyára lennének kénytcle-
zászlóaljből békeidőjén csak egy s ez is a : nok több biti, gyakorlatra távozni a keres-, honvédségről!/,törvény 11. §-ához képest kedelenvéVipar városunkban klszámlthiitlanj ott fog feláUitiatnl, a hol a zászlőaUi törzs > rcszteségnak tétetnék ki; tekintve, hogy \'állomásozik. Világosan kitűnik tehát, hogya ogy-cgy koDVédtörzs és zászlóalj összesen honvédeknek azon részére, Idk ázászlóalji einborböl állani, — tekuitvovégroazoa törzs székhelyélksa-kozel — vagy tán épen\' honiul IdkesedAt, Wlyryel számos városi . azon helyen laknak — kiszámituatlan az .a honvédség, befogadására önként B.kínál-1 - előny, de kiszámitbatlen az ellen esetben kózva jelentkezeti P\'-*- semmi áldozattól ¦ j^mindifnkire nehezülő hátrány is, mert hisz nom nádunk .vissza^ csakliogy dérhesiQk,
miszerint Nagy-Kanizsán egy honvédtörzs és zászlóalj székhelye legyen, s e végre ké széknek nyilatkozunk egy oly laktanya bérlésére, mely a 90 közvitézbol álló zászlóaljat magába fogadni elégséges lesz addig is, mig részvényeken egy ilyent felépi-tendünk.
Midőn tehát a tekintetes városi tanácsot tisztelettel kérjük, hogy haladéktalanul ez ügyben folyamodványunk előterjesztésével képviselő ülést tartani szíveskedjék, meggyőződésünket bátorkodunk kifejezni, hogy a tekintetes képviselőtestület, teljesen méltányolva indokainkat s ajanlatunkat, azonnal intézkeiKist teend, bogy az ide állandó--sftatri szándékul! kétiuiuvédLfli\'Zs eT zászlóaljnak legnlsbb egyike itt állomásozzék.
Kik is teljes tisztelettel maradunk
A tekintetes városi tanácsnak
alázatos szolgái.
Következnek az aláírások.
A zaltunegSPIi történelmi
tftrffnlftt.______
L
Napjainkban gyakran halljuk hangoztatni e horderejű fogslinat: .korszellem.* Sokan már azt hiszik, hogy ez nem egyéb pofjta-publicista hatásra számitó érvelésénél; sokan azt hiszik, bogy ez csak bizonyos iníi cselfogás, mely mesterkélve keresi az útszéli phrasisokat, hogy ezeken nysrgslództa, művének fontosságot tulajdonítson; sokan az absolutismus szövevényes fegyverének tartják, mert hisz talán ez is csak olyan nagy szó, mint a többi, melyekkel a szabadságot szokták acivilisatio álprofétái
De váljon ki tudná elősorolni az előítéletek, balmagyarázatok ennyi és annyi vs-rjatióit? Annyit azonban bízvást mondhatok, hogy a korszellem termo csiráját épen agy nem leli a poétikus JogaJmikábrándozó, amint nem az absolatismtts fojtó — légkörében.
\' A korszellem nem phxasis, hanem reális Igazság.
~\'A korszellem nem az> absolut hatalom fegyvere, sőt inkább fényes argumentuma á szabadságnak, annál is inkább, mert hisz a kor szellemét nem caesárok dictálják, hanem dictálja igenis a népek politikai, ér-telml és társadalmi fejlődésének compact összessége.
A korszellem a meg nem. vesztegetett közvélemény kifolyása es epén azért, mivel a legnépszerűbb, egyszersmind a leghatalmasabb, mely az. önzetlen igazság legtisztább öntudatával söpri porba az ellenszegülőt, Tóig balzsam-ihletét küldi ameghó-dolónák, "
De lohetuek-e Dy magasztos eszmének, ily iizojosan t önfogalomnak ellonségoi ? -Igenis vannak, mert Jusz műt egy ame-j rilul iró; Ijcthrop-Motléy mondja Amit;
a fold terem, az ellenséget is szül, de barátot is nevel."
Nem látjuk-e a korszellem előtt haladó útjában az akadályok egész zömét?
Nem látjuk-e az alattomosság, vastag előítéletek, alakoskodás és rút szenvedélyek, szívós balmagyarázatok és mohos hagyományosság azon orvvadászait, kik az előttük hivólag megjelenő korszellem után leselkedve röpítik rontandó, de nem rontható golyóikat modern szinezet&Vde mameluk-tartalmu rejtekeikből?*
Ugy hiszem, ezek- után fölösleges mondanom, hogy* egyrészről a cosmopolismus és honpolgáriság innrtim kfivrAlrMér.y\'1 « —-korszellem irányában intézni mindig és mindenütt lépteinket, másrészről kötelességünk folytonos harezot viselni az ósdiság mámorától ittasult vaskalaposok ellen.
II.
Hogy ennyi ideig fárasztottam a .kormagyarázatával becses olvasóim____
figyelmét, azt csak azért tettem, bogy annál lelkesebben üdvözölhessem és tüntethessem ki Zalamegye lelkes, művelt közönségét, --mely felkarolva a nép boldogító és alkotmányőrző eszméket, — a korszellem riadó szózatára hallgatva, egy oknyomozó történelmi társulat megalakításán fáradozik.
Hogy mit és iiaainyit ~ köszönhetünk a történelem tanulmányozásának, feleljen meg helyettem a gyakorlati élet. Jól tudja azt minden honpolgár, bogy csak a történelem pragmatícus ismerete uyujt kulcsot a vüágeulturfejlődés megítélésében, csak a történelem magyarázza meg nekünk, hogy azon eszmék, melyeket a XJX-dik század szabadon fejlett korszaka lengett zászlaján nem a felforgató rajongónak agyrém-szüleményei, hanem igenis a világfejlődés hangos postulatnmai, csak a történelem ismerete tar fel előttünk igazi jellemeket, mert hisz a történelemben előttünk állanak egész nemzetek véres tragoediai, egész nemzetek uriMfjrjIflliW .^\'a^ns..<a,\' \'kd\'-Wal a \' szív több nemesítő,— több characterizálő anyagot, mint épen a históriai hősök mintaszerű jellem-életében.
Vagy ki nem tudja, azt, bogy a bons^e-relem imádott érxeménye, melyet annyian hordanak ajkaikon, csak a nemzeti múlt
Vagy szdlhat-aaz jogosan % nemzeTjetetr
politikai és társadalmi életéhez, fölfogbatja-e___
az a világ szabadság vivniáirj*z4iiak djcsŐité-sét, ha nem ismén a múlt idők sodahs és ^ politikai életét? :>i
Bizonnyára nem, mert egyedül az ezabe riség conerct fejlődésének tndalina nynjtkat s\' garantiat a jolon -viszoBynk m*jl&HfaS7dfc:<-< -egredol a história alapoa tszeereta yogotit fél bennünk politikai-éltHulr aetiv terére. /
ra^\'ahrJveu! n^\'J^jfl^*?^^\' <^
•vr
ezejivedéjjeivol, bofj\'tnttitliinsAgilk szerepet játszna*-
%-iaj«ail;:*» ttfajfágffii _iTÍTM;»*g d^rtl do>
DA*A cHdfaéB^fcet -muLkthfttVM vA •—lllB—
_tona tanulmányozásából, nagy befolyást -rg^karol~er~iDég aTiemzetisegru, magára a ^mindennapi életre, hisz ki nem ismeri a ;:classiciiB kor szón mondatát?:
„História est msgistrs vitae.* <. De már. jj^lsraelirnek: az angol, parlia-^-mentben hangjntotott mondatával: ,A mnlt hatalmunknak egyike eleme* elhagyom a história\'általános megvitatását, jövőre majd kifejtende\'nt czimem tárgyát.
WI<A§31QS GÍUIA.
A.,8zlgetvar-yjdétdtanit<j-egy-let" alapszabályai.
I. Az egylet czélja. 1.) Az egyletnek czélja: a.) az Önképzés; b.Jia néptanoda és néptanítók érdekcinek elómozditásaés védelme.
II. Eszközei ezen czélok elérésére. 2.) Ezen czélok elérésére az egylet gyü-léseiben nevelés és módszertani felolvasások, előadások tartatnak; a nevelésügy terén fölmerülő kérdések megvitatni.
3.) Az egylet igyekezni fog tájainak szabad használatára könyvtárt alapítani.
, 4,1 Az egylet tagjai által fölolvasott ér-tekezéscV tisztán leírva a könyvtárba tétetnek.
. 6.) Az egylet érdekeinek Irfóvise^sárajV nyilvánosság terén egy tanügyi közlönyt hivatalos lapjának .választ, melyet minden reiad« tagaaáíegyedflltakar többeLkel egyeseire izugáaák znogattzatai tartoalt
eaugáaákniogkozathi tartoalt g? S ^d^lf^^Tm^int-\'ihin \'» .)-:l}lndeu egyleti tag a lrUu*íMk^Or| 84|»W»^
zeWévijareTékotflzet. .
, 1^ ^* •Sy*8t^t*fila|\' . , s ^|(,,ndua- r>nuro, gymnauuim urazaaio, a nall-,).-A*-egyl*t a.) rendes-, b.) pártolj ^^hoxUnMm mrimt, ^bm-ajuiilaV
í
c.) tiszteletbeli tagokból áll.
8.) Keudcs tag lehet minden néptanítói és tánügf baíát, bi kötelén magát éverikint legaláb> 1 forintot az egylet pénztii-áfea fi-* zetuí i ^ sTÍ
i).) Az egyletbe lépés három évre köte-, lezó. - ; \'¦:
~^-ÍQ.) Pártolótag lebet a népnevel&Ügy minden barátja, ki az egylcE pénztárábkr egvszcrmindpnkorra vagy cvenfcint tetszése szerinti Összeget! fizet, vagy a kflnyvtáp^ kjfayvfldoininyaival növeli. " 1 í.) Tiszteletbeli tagoknak mi\'gváliiszha-tók mindazou bel és külföldi jolcs fúrfiak, kika népnevel és ügy terén kitűntek.
IV. A tatrok jogai.
12. Minden rendes tagnak joga van a.) a gyűléseken felolvasást, előadást tartani, mditváoyt tenni, — "a vitatkozásban részt Venni; b.) az egylet könyvtárit használni.
13.) Azon értekezést, inetyet voiamely tag a közgyűlésen felolvasni vagy felolvastatni kivan, tartozik egy hónap előtt a választmánynak előleges megbiráJas végett azt átadni.
14.) A pártoló és tiszteletbeli tagok az egylet mhideu tauiieskozmányán részt vehetnek, de szavazattal nem bírnak.
(V.> kar.)
\' I Kemrfl-Ieíy, aug.-ll 1869. Múlt Lövegén tartatott a H»éV# Wsjezö hála-isteni tlístelot j*-Tiiina|ia&iiífc jfcWmi ftV
^.jAin.-JlrilA"!\' -\'J?a, }4*&mníamXÍ
gyámok, báugazdák stb. kötelmeit as Ujuság -fölötti tVkikléaben külünfélu irányba terjes :i-kodve, fejtegette. Több taimló bátron ós miöd-oyájiuikat kielégítő küimyüai^iD^oiiíjiaaág-gal szavalt — Az ifjúság a blics&éneket kellő Hazhangntta] julta elő. Aa Ünnepélyen szép. számmal vetteÍTéat, azonban sajnálattal valljuk meg, — \\iugy uluirji fírtiuiuiiátlkban, — I mint u vizsga tót kor, ugy ma is kuniam kellett I a gyurmekök elflinonotolébun gyönyörködő szülők ogy-kottujót. Itluju volna már egyszer némi t érdukeltséget miitutni a népneveié.* iráni, híiz\'1 oly sokazor hnn^ztíitttik : „ XtipuuTdithi, jÖjjÖ» el a to orazAgoii! •\' bu^y no in hiiclluk azlilüL lalilliatüi, bugy o ItangcM sóhaj fültílM) nem hatolt volnn.
A zirliiincpiMyt mint ogyiMjkor, illa is társaa tíbwl kovi-tll*, mulyb\'.\'u !1 ^rufiiuiitruiük veatltijj. [ uzorfjiüt volt alkalmunk tapasztalni. Kbád kfizt felkftsziinttVut felkíiíeíintém vrillulLi fül, küvotvu üiijw* liljtínztíaiüL Küliinlteen hnntogú éljen követte a ttuzn bíiltmh*, Doák [\'\'tutiuuru mondottat, l\'uhurak uruuIiuLLc-t n (,\'yiun. t\'c-U. ^tizd. tanári tostúlüt cloiiii fOlaiiuiUi i^ax^ut-\'Ju, katechoták, tuuiti^kru ntb.
Vánmkánk tiuiiiitr/wciben n tanulók fiximn:
fels. guzd.....17Ó
kntb. olemi 1\'űLiiti. fimzL ^47
, \'iiinwiizt. 2;it;
Izruulilákoál . - . . IW Algviniiiiöiunilnin . . . 1*^,1 ^ i >h*sz -i-il . 1l;ií
A napoklidn s/.iti:i.i-.-i;tli!ii ftüyának jíí-
tdk közbtü kf-t kis tiiifk • hijf oltott nít«zbf)
ménbfin világtalanná lett megtfay gyormeko-Jttj^— luk ni^&lvtöb gyortyágyujtáa után esfMigtinok, húfdmím ruívjokat Utba&aák.
áüi^ottak toln^iáo o ktit kiadodre nézve som «Itt}ttiJinJt volna,\' z»g ax\'Istea tilágoatága. — Ki ibdja megmoodaJlij v*rjJ0D, ez-o az utoUö a -üy«n isoreiimétlen oht,~moíytul minden irzé-_keny axüJd Spazorátkódva borzad ol ? I \' Iatun voTtlnli T ~ 1
QyULA:
JPécaj aitg. 6. ISttO. /
A\'pácai tanitóírgjleí téfjanp tartotta meg ^yi reode* kOsgyOléaét, melyen dem\'csak a záazló-^ vivő pócsi Unitdk, de Baranya, Tolna, Somog/\' Bűt áíttlninogyo tanitói is képviselve voltat. Nomcaítk mi, do iigyhi&azüL„ velünk együtt n baladáa barátai ía Örvendetsa tudomásul fogják vuiini rogintráláanDki.1, mtdyot ma tki wirok-ban luhutn bzük térben szoritva caak jeltizni kiváatuuk. — Valóban iírvtítidotaí jelonaó<rtiuk tartjuk, ha a reform terda olyanokat látunk mozogni, oly ogyóni-k kezében tudjuk a kezdő-ruónyeziia gviipliaziniit, kiknek o térrt! ismert axtikképzuiiaó^ti ca tudomáoyoa iDÖv-clts^gok csak u.zt (jrüdményczlictik, amit a szabadelvű rufürnituk iTedmónye-cni okvetlen kell. A ¦ i\'écst tlalárUo," litílylaíjge, bol o gyülén Lartta-tott zsúfolásig tuo^tült. A leg érdek feazitúbb vitók viszliungzottak a fulekföl a röpítek a gyoratrónja nliL Xutn tartjuk e vitákat itt oló-aoiolni, lovon arra illőtökhely a .azaklap-tígy&zerilíin űaak uzt mondjuk, bogy ceakia az i\'7 egyesületek által értbetjük el tanítóinknál mind §»illumi mind anyagi tukintotben azon pulczDt ahová jutni koLcl<jsaógó^, im amely hely jogosan múgillcti őket.
lícpea szivünk úrómébeu, annak tudatában, boLv it ne*pt:tnítpkra nyomasatóan ható Ídó ?3 v íl\' i-mbertíi -tökéletesei] itijArtak magukat. Kgy azebb jüvü alűeatójón áliunk, melynek
TÁRCZA.
dal.
HtigoVictor .Chants du Crepuaculo11 -jeibúl.
A íijöal-lTBl-i-ajttirl bewtii Ütnek alaaol naralmoaeat F Ment a midiJn rtTÜlk a rüua, Tr nom akaraa cbredol aetn !
Ufa bájoló, Hatlgaad to meg, Ki alr a dalol i*aaat*almaaa«l.
.\\J ." 7 - ¦
\'Ha-mtelt ájtídon nttntl ko[inr^tat; A. hajaal aajll . i A nap vagyok! Madárka ínoaá : Ku aí Quliaup^at ! •iaatmlainr taii : — nivem ¦tjboíií
Oh bijulfi. Hallgaad ta mtg, KI alr a dalai ~"^t* i ercln:eied.
iBeiflUk angyal, worellek níl, Ista% ki teremtett kadr«dírt, Sr»r*dauaa Ulkaelirt allotti 8, : - 8 >inajtáanai.ae^paág«dart l
- - L-C Qfc aAjold.
. ^;UaUfaad ta-meg,
a(l:«!r\'a dalol \'V\'v<lie%fra1aiaiatL- \'
HOFF1IAHH MÓR.
. Kanizsai viszlitiDg
- . t . ,^,ifiaztjielyi,euuigok-ra.
(o.) kílőtw»kfekmkai.!é»^lyihmgok» \'SU aáápha^\'a^áttaaS, tüái eteti 6, ttathailiilllijiiitö i lapaak mutatvany-uima, ^iaeiyMitJalTaataj ejoae^lkedooe eiüak, váljon """¦* " ""\' \'riiadtaaalí^uniatl^toltaáaa
,~-i\'\'hyí kr.mtvairo-
Í1\'anőTéroimuakával \'lép\'« >\',ll««sa^«u aaM ntaenybeii, hogy aa kapai ¦ ,I<wrajla.-" j j <^yí> , \\3. \'?taal« atrh w*a berezotai B, ILdrnakam-álmái voltak (álmodott. Ldoy-^ \' caslfatlliidérmoiéltnekfr im,> zokda ve^ hogy ikt^^rínárikim*-
JOTimlvel viafirkaeiitó
De ezeUózteásuk mindjárt a vercrezikbet. Czimo ^A vándor dnja* tia maga a czikk akárminek megfelel inkább, csak czitnenek nem. Mert a t. azerkeaztó bizonyosan minden elólegea átgondolás nélkül irta ezt a z.-tgyvalt>-kot, s a végén aztán maga sem tudott neki megfelelő czlmet adni.
tUól gyormekea dagályban ábrándozik a hontalan bujdosóról, az i0uról ós gdlya madárról, mely még iskolai gyakorlatnak wm válnék, be. Axután^mivijl^hallotta valahol, hogy minden uj lap progrummot szokott IiuiuToknra tömi, ó is bemulatja magút ennyivel : miután többi provincciális. lapjaink egyBzerHQiind megyei orgánumok és csók többnyim gy ülésezésük leírásával veszúdnek, szükséges egy oly lap; mely a politikától menten, inkább a UlrsadA-]om erényeinek terjesztését és hibáinak ostromlását tuti ki fÖczélul. A lap szellemi életurejaért pedig kezességül lekCti a kesztKelyl gazdasági intézetet, továbbá a hideg es meleg fUrdót.
Mindenekelőtt abeurd fogalom az, hogy a pruviacxiáUs lapok num teljesíthetik J^íluleg a társadalom reformjában hivatásukat uzon okból, mert a megyei gyűlések mozzanatait is közhk. Itt nem zárja ki egyik a másikat. Ilyen formán a tóvárosi politikai lapok is exen biány-imnawovednének, mert azok hasábjainak nagy résséj meg ax onóá«gyülési tadositások töltik be. Ei miut egy társadalmi lap szerkesztője, mtért nein vet Bajcsai Mihály nr habár egy\' rövidke pillantást is társaditlmankra, hogy sejtenünk engedne, miszerint van fogalma a mu-dern, társadalom bűnei és erényeiről; a kor-ssellemrfil. mely ma erénynyó emelt azt, a rtit a középkor hflnnck bélyegzett, és viszont? Ha ezeu kérdések irányában helyesen választott álláspuntial. tatálkoTipánk neon programmjAban higyjo ol, minden fürdőnél nagyobb kezesség Jkwitv. lapjának életruvalóságáróí. De idétlen magzatot füriíkföiet Ipn akár hidegben, akár melegben, soha setn válik abból életrevaló.
- Vagy talán m vezétenkk második felében oki^ megkezdeni rníonner működését, ¦ nv g}ogtatni tohotaó^űit és taüulmányál? Sajnáljuk, mert ezzel is nagy fiaskót vallott.
Amínt inagm mondja, egy kis praelectíót ntán a kOtfnaegnek.
Lelkeatti. éa siráakorik egyasnrro a niddk mtUrla felelt, könnyeket hullat jelenükön -iiilatvsw TaUmi páriák volnának, mii a kösttp-aAjet hírgyaa, viselje magát irányukban, majd mJiflgAogy n« inaaltiljutÉ többé o népet, m&t l*WZDd0I a taVraadalom. ^ >
-DeaaisteaeHUoekDa^najcaayM.^ 111 nem ioraerünk már isidé éa kereostény költi faüoftbiégfltj^unk nincaenek Aorlódásot a \'lurtTalMn:polgárok közt tisztedettel vagynnk na^Wrés liagyományaik íi^L t^eMŰjakWi pa^ijlji^6a^iaiat munkái M%árUrYasinkst{ íiífí *U» a FtAlk iri«y kitüaő képvísolőiti a inert | JMgragyank gyöxfldve hogy. nom csak ,a«
intelligcDtiti kiv-iitel nt\'lkul.lianum n küzuép tel-nyum.i része is igy gtmdolkozik hazjuikbun, njilnljuk, inoDJca d inkább Bukurwitbu ezeket vifiioiidani; U7. a nmiiiimknak való. Azt hiszi, bogy a zuidók nt-m fogunk rongnk is? rauaolyogni elegicu-i só hajúin, és juretniádjain a felett, hogy a Jordánban többé nem fürödhetnek, ód I\'iiiuejtitiii nemaiükik terem fügét? éa num fogják a.jajua«g^c philantrop köpenye alatt felismerni az \'qjpefuen ptapnumflranb-va-dászt? _
- Találkoatank n rtikkhfin tfirténftttid ia, de ligylátszik bogy primitív ismereteit csak a bibliából szerezte. A zsidó népet p. e- aa oiubts ríség magvának mondja, Salamon királyt folüU-j inüinatlan vlUgbölrae^é emeli. Ázpóráza nincs \\ a bíbliábnu, tehát nem is tndja, hogy a hinduk ; is régibb nép a znidókndr, és Aegyptnsbaa es- j előtt legalább ?4,000 évvel már létezett bico- I nyee fokú -tniveltsóg, mely idűbun még a zsi. dókunk hiru sem volt. Salamon király utolér- i hcüon bölcscségót pedig kérjük megmondani, melyik kritikai történetben találta feljegyezve. \'
Azt is mondja, hogy miután Jeroisaltim el- I pu&zti itatott, a zsidók Tiberíásban ocademiát l alapítottak-, do a végzet nyomukban vt>H és > Titüfl által végkép kiüsetének bozájokból.
Hát nem tudja B. M. ur axt, Titus pnsztitotta el Joruztálemet 70-ben, és ozotán már nem jelenkezik a zsidóteriénetben-, és habár a zsidók államisága végkép felbomlott u.hazájokbólnem Űzettek ki. rliaz ITadrián aUtt történt llU-ben liar Cocbeba lázadása, mi ismét több mint fél millió zsidónak kerük t-letébe. Sokkal később ijijá-ben aa egyaránt nagy és nemes kö*Ön»ego-sen Apostatanak novozutt Julián engedéTyt adott jeruzsálemi templomuk félépitisere-, és csak lassankint széledtek el a világban. ¦y Ez azután egy vezeVcnkkt A jóuroalistai ismeretnek még elemeit is néikÜÍozi,a ixerkeutő tjjáíhatna oda,\' hol czekrfil pcs«legáhiak,s meg ö akar a közunadirnek; praelectíót adni l.
Van c lapban egy történeti Unulmány elmélkedések ámulta jelen felett\' Efelett leheletlen volna kritikát inu. — A*t kivehettük Jwlőlo -hogy aforrodadmakkal, meg valami.erosxakos-kodáaial vesződik. Legszebb avega: .Forradalmak körülbelül ágy Allinik"ai álUmökhoi, mint Marionbad a meggyeogült gyomOrhoa." ¦ A tárcza Hirschlnr Izidor úr kSlteményétfil ékeskedik ; oaime , Ai ébredd szerelem. • Inkább ¦oha so ébeedt volna fel lÜrsohler laidor ur .amerelme, hog^r sem ilyen unalmat ásitoxással profanizálja az elaö-szerolem kölMlségdtr Csak tu eUő szakot közöljükr< : ^
„Szivem önkénytelen; dobog,
< Vajha mitMjiitheí oaP \' i"!*>i:i\'- -w.Bs»memMfl»*í könnyek^ ; / . . rFörráiji ílmlode*.hf . —-A*-«Uő iiágy láliiu, ft i.?iá»odik\'noff^*edfál^az ui4Jaó|kottőJliárorn íábaa, vorssor. Látott már IT\'J.fir Ilyen fúrmát V 8«okoh A ariv- roáské|»
ís, niint ünkényU,\'I\'\'n dobogni? A „vajha"1 bztí n mi ayelvtanunkbnn óhajtást fejez ki, ós nem kérdést; s nem csereilintö el il „vájjon**-nal. Ez itz első éo körülbelül & legjobb szak, mely világot vet H. ur forma iránti érzékérc, költói-ségérű éa nyelvtudományára.
^futassuk még be a füredi levelezőt is, a ki egész Karthausi-féle költői philosopbtával fej--tegeti, miért maradt ő Füreden ée miért nem ment el Keszthelyre. — Szerotnónk pályadijat tflirti aqnak. ki ezen magas gondolatát meg-feitij^Az akarat oiyanj mint a tüld, melyei fultörliotunk, ós szántha,tank, de a szív olyan, mint a tenger, maga szab magának -törvényt, maga választja, a légkört, kedvessé varázsolja birtokosa előtt, a az illatot fog lehelni feléje.
Üü legyen elég már\', sajnáljak, hogy eddig íb vca tőd tünk ezen nem tudom mivel; vétenénk a közönség ízlése ellen, ha nem következtetnők, bogy, előbb-utóbb megérdemelt sorsára fogja kárhoztatni.
óriási salto-mortals-t kell önnek tenni B. M. úr, ha n jövő számot csak kissé tartalmasán akarja kiállítani. Ha ezen ugrást megteszi, örömmel Üdvözöljük, ha nem, ügy csak annyit mondunk, hogy; dallal kezdte eltwzör, kezdje másodszor is dallal, ús-pedig ezen dallal: .Már nekem letűnt az élet", sékuodAlunk huzzá.
Egyébiránt ez aj lapról -a M. U. következő jellemzetea ismertetést közöl:
—s. „Keszthelyi Hangok" czimmel egy aj szépirodalmi, gaxdászati, fürdő éloti és közis-meretterjesztó lap mutatványszámát vettük. Megjelenik havqnkmt háromszor. Alap felelős sierkosztője Bajcsai tóibály. ígéri, hogy a politikát csnpátt mint kózssükségletet fogja itt ott megérinteni, különben pedig inkább társadalmi nton fug haladni, a szerkesztőnek hozzánk küldött magánleveléből azonban azt látjuk, hogy-a keszthelyi hangok szerkesztőjében elvtársat üdvörölhettlntc. Ha tgy-váiT, miért tóel-lözni a\' lap köretéből-a*poUtikát, mikor n jobboldal megyeszert" támasztja életre a Doákpairt trombitáját haraugtató közlönyöket nemesek, de meatersagas nton metamorphizáljn még a létezett baloldali közlönyöket íb, mint ez legutóbb az Alfolddol történt? Ax Ungvári Közlönyt, MngyarPolgárt, Bihart éaDebTB^ant kivéve, vnlamonnyi vtdéki közlöny deákpárti a némelyikük pláno, mint a l\'écsí lapok s a Szegedi Híradó tény feni itésuk stb. dolgában túltesz meg az Esti lapon u. Ha ez így van, miért ^összetett kézzel várni a sült Verebet. Egyébb-iránt a Keutbelyi Hangok, mint lap elég ügyesen és elevenen van szorkosztve — úgy, -bogy tartós jövőt jósolhatni száinára.
^MTf «ttofc,» BTOnaAfM VÍÉsSSS^ok; «OlMO^SIU
! kidének: — De felette a^\'c*^ ^V>*^*Jr^tiBÍdön • péaá taiuidk;*st*dft> után faSm nem caak aa eres* kbrnjäk. hanam tu l^^inind** rktáke — piÄ\'Zaja tánikS i{5wlÜ áihiivk a tettek mmßeekhrtifwi.
. V lüttmik, owg>»lenéae ugy hisMük «asn is váltó*-\'
"tat« ft
d«koso.t anMlmŰJat hratitiUhi\'luv" sinkbui 6\\Wnökaáe áUtttaték. — Ubryk Borbálának iZsárnbokréty Jossef képviselő Ü drb arany »(¦¦ 6 esOst Irtot, ft krakéi eset feljelentőjének pedig 60 forintot adományozott _
Fttton állatvadogylet alakul, Nagy-Kanizsán u nagyon ajkéin*.
log.
Hírek.
Heti szemle.
AápiMttu 11-én 1869.
(Bfi.) A szászországi Boxgkfóll szénbányákban 826 omber veszett oda aug. 2-án. — A knl-tuamioister 15 néptanítót küld ki külföldre ta-\' nnlmányozás végett-— Mjsltalcxon aug. 2-án lepleztetett le a PalÓcxy síremlék. — Ak országgyűlést — bir szarínt — september elején öaszehivják. —" A herczegprimás súlyosan bo-
. tag._ A- postai utalványok killon felvételűk
ém kitmtésekkel fognak eztán kezeltetni, — Farkas Hnka gyűri nópzenetársasága Amerikába utazik. — A varsói* lengyel főiskola eltörültetett és Hülyébe orosz egyötem rendeltetett. — Pesten olatsz consulutua állíttatik- — Egykori Babylon helyén Midnát basa ásatáso-aokat tett, nielyuk nagyszerű erodinényru .vezettek. — Öonissich Pál Subweizbaa van. — A delegatió aug. "AWikán tartja u tolóé illését. — Ketten Henrik a konstantinápolyi operához mint karnagy szerződtetett. — Amerikában egy l-t éves nőnek az ttgyv\'édkedés megengedtetett- — Csehországban a ehrudinii temetőben Séllyey Mihály huMárúrv esélynek IStírJ-ki hűs tettéért emlékazobrut emeltek. — Amerikai S. Franciscóban szivaralaka, kékszárnyú léghajóval tottek próbát és síkurillL — Pécsi püspök i) mgii instellatiója aug. J\'j-óa leaz Pécsett. — A mázsás .olaé magyar óriáanó-
tizegedcu a napúkban vezettetett okárhoB.----
As aradi vértanuk szobrára 30 ezer ftnál több gyiilt be. — Hallcr Károlyné sz. Mikó Róza Ischulbon méreggel vetett véget élotóna-k. — Kűmivea társulata a pásti városligetben .Übryk Borbála^ sáiHöttvet ad elő, mely M óra alatt ti iteze bor mellett készült, — Kis-Komáromban aug. 6-án földrengés észleltetett — A pesti állatkert igazgatója Czimcg János. — Tepliczen a gyógyterem összeomlott, niitöl többen meghaltak. — A Waldstein Bors-jegy fényereményét egy maköi földmives nyerte eL — Erkövy Adolf nagyreményű 24 éves Ede fia Zürichben meghalt. — Lóoyay Menyhért „Hátszegi- jószágára 30 székely családot telepit le. — A belügyminiatcr súlyosan beteg,- a
i Büssing
i fürdőben van. — A buliul uripazii házat Molnár szöpt 1Ü=«TI nyitja mt
— Az\'ltJO-dih évi ossrn vágy 1871. évi teraszra tervezett magyoí "kiállitaarn beérkezett nagyazánin *fwantkezéaek világosan\' tanúskodna*? azon.ríszvdtrdl, melyre a kiátlitás eszméje talál Több oldalról nyilvánított éhajtás folytán • jarítia Végén lejáré jelentkezési határidő uS-\'gustns iilH&e hosazabtiitatik raeg/Az alolirt tuttttsága hasai iparosok mozilgazdák ex mlvü-szék hassfias bnzgalmáldl elvárja, hogy emez anyagi-*t*rdekBÍnk fejlesctésére oáivo- foletta fontos Ügyet lebotóleg óléitk réazvdtuk által olö fi>gják mozditaoi. Pest löüp. évi Juliim 1-i-n. Az ió^gleneskiáJÜtáaí btzottság: ^
— T6b b-hel y ll tt az a Hir terjedt el, hogy a Bzóllüváltsági iigyezkodéxek bajé tűrtet az.-i,-vodnuk és & kivaot ereit nem érik ul, süt upvv-netlenkudés és iiirlódáBra nyajt alkaliiiut euiiult czáfoliisáru örömmel jelentjtik,hogy Zalomugvr- > ben a kapornaki járásban fekvú Sárszeg szölG-birtukosai Fülöp Mór ssúlóváltsági joguai tóttal szerződésileg kicgyeíluk olyképun, bo^y n jú-randö készEiénzbéli uaazeget három év alittt egy forran részletek ben. 18(W-ik évre járnudi. kamatút pedig BO nap alatt az illutú jogjsitultiiuk lotiiotendik.
— Az aratás és gabnahonlás befejeztével a zalamcgyei 11 s-tóIlöviiltaAgi bizton egy iütv* erövol mcgkozdc\'tto működését és szukadatliuml fulv tattá tik az egész megyében.
— A nagykanizsai szépészeti s k-iireii-déazoti tanAca vagy képviselő osztAIyUil tíibb tevékenységet s figyelmet kér jelenünk; egy. nagyobb háznál ujolag s most már harmiidnzor *L udvari tiaztitégödQrbe hárman ís beleszakadtak, a gííJür nagysága s raélrségo könnysn halált okozhatott volna, ha gyors segély nem érkezik. Az Uy_ hanyagsá^otiJylegj midőn a háztulajdonOí) tigyelracztetve volt a fák rohailt-ságám, szigorúan szokják büntetni, nálunk niég nevetik, nem mondjuk a küzrendéazeri körben, de általában a tény comicuma miatt, főleg, midőn a pénzes levelek ki bordója vaJa ily kénytelen, kelletlen fürdésben részesülni.
iá g^pjbrKüHétéU iTTitkVw.OOttHörfnt-)t A-3 oastályu niosodába
árba eddigWfltitf i mosásra, meT
jCvodelmst képi
naponként 30(> másSa gTapjnt lehat mosni, így njankával már eddig is Septombor hé kfltepoig eK\'cHztBtve. A naponkénti leendület a részvények árfolyamát íainét emelte. A gyár nőket ís foglalkoztat, kik ¦ gyapjat a kazánokba s onnót kitatarossák. Ezen gyárul messze vidókT W jönnek uraságok, urasági tisztek látogatni: Tr? gyár az egyforma rn oaás t b iztoai tj a.
- Som .a* a a .Venxprérai KOitflnj*t
•rt idő óta DMStUgtp&k;í-kírjnk kaidétst, rllaako«ő VtiUon mLi* bosstlntctjtlk.
-- A DrttraatanU levetek IV-kíbeo nnnl kötlenl val\'í nintN t ai faonr * ¦ilpetriri tir. tanítók mejrhi-vat ilacsArn joMt|t«k m*í a lanttal irtekeiletre, lidokli* uúlknl érrníUüli.ég;
._. — fli Picjp. Kaly.ivá tÓtetstt. lUgin levalel
Ininli
V. \'t». F.UÖ F.V. Uimnkat knldjnk.
| Figyelmeztetés a nő-világhoz! az Öreg i korban óldkhez és a. szülékhez!
I ijegdiágább kiacke az embernek az egészség ! 1 Nincs többé méh fújd a lom, gyomorgöres, rendetlen Ihínzííiii, teher folyás és ezzel kapcsolat-ban levő magtalaoBág, hasonló botegségek niax kövvtkczményui és bószám előtti kinzú tájdalom ! S"m lehL-t többé félteni az öregeknek a náluk Uuaozaiiun tartani Bzokotl tüdöburut, ma-kara ktihögés, fulladás, mellégés <bt szivdobo-gánUil, ugj- a tüdőhurutból sVjirmazni szokott guUiltéstűl (Schleimschlag,) nem lehet félteni gyermekeinket a náluk előfordulni axoküttgüc-| vélykürtöl, (a\'eruphulal éri sápkúrtél (Bleích* I socbt) mert aloliruttnak több évi orvosi Lapnsz-I tukíTium folytiin sikurült oly nrviwi n-/eri\'ket l feltfiliílnom, unjlyekkel az nmlitett női lmjukat t flji?^regok és jy-eruiekekiiél idöfunlulni t*zi»kott ] hosszasan tartó, betegscgekol rr.vid id<~> idutt \' sikeresen mogjryógyithatom. i lí)U@ * Millió i\'« millió uók vi i havi tísztulitsi mejelüzöli\'g isz>\'[ ^ dulmakat érozuek. fl meg som ¦ magukat 1 5rierl^? Arüitlan secii Mintán orvosi tapasztalatbiil ! ezen okból származik töhbnvírr
it [ ssuéasulL slfl —ját
Hassnos tudnivaló.
*) Piti gypjn.Tnnad (Tj*r Kan m. fumti lci^ ranlt ¦ punnn.ft g.t«m>lnm mellett fakljj.
uiak , kik a
ki.,« fáj-
íyógyitatják rmok titüift! tudom, hogv a nőknél
folytonos azenvedésök mellett u fehér folyóst és magtalan&óg a egyéb uiébbnjok : oly biztos szert kívántam nekik nyújtani, melyek ezen | bajokat bizonyosan eltávolítják. Azért kik orvosi tanácsommal élni kivannak, díjazott névtelen levelekre is, jyB^ vidékre postán utánvét mellett nekií
ntftsjtá»nnimal együtt a^eghagyobb titokban
jártás mellett mcgkuldetem. Kívánatra azon-
mellett kMttotre. saállittfttom. -
f^zentnl oly helyekre megyek} 1 ti>bb hozzam intézett levél árkezík. Hol hazai lapokból inegtudhaté. - Septembl 1-töl Roméban.
Pécs, ang. 7. 1869. Jézaef-atcaa 9. ss. a." \'
, ¦ ÓC8VÁBY EDE orvos és aiOléss, s a magy; Ur.
\' " tnnn. tnd- társ. f. 4agja.— ._
40 éves köhögés kigyó-. gyitása.
II o ff J ános udvari ssállité központit raktárának Bécsben: K&rntnerríng Nro 11. Amt Kienitz, raárcz. a 1869. LélegsesI itemlB nlnj-álkáaodára kitairö maláUsrártaHÍajának kaaaná-lala yláii i aodálaUi fyonian el mull, OfJ, hojty most ¦¦nlindnn líleftihftok. Vajlia mlniteu MtaveftS oly gyón wifféijl uUlna.
B<tU, taniui.
\' Qr -Oflttftica,. ltitiS. márcz. 9. A Uuff-f.\'J* maláta ktrqnnl r^é>i»tmOr, malilla •pcinépcUokolidt! éj ma laUmollcsakorkakkal brt*(.*eiin Irgnag^obb níniéníl a legjobb (rjiSjyLalAjokat (¦rpdi.iénypn-m.
Dr. Kircbmajcr M. gyakurL orro*.. IIoloTant, 1WJ9. mArcc *b. Küldjfln on Uek«rn kitűnő malillakJHittiiéaycili^l nereieien jicdijí mell-rmkorkáiból Iköhflpfl illeni.
VlkaniM* A., Modor, 1868. apr. KitÜnS Itatása maLaLi-mall-r«tikorkübél katsk wgy küMomAqrt
Karc báW, sxiaado*. Z«mpalblirgt jaarieawenll kerOlat 1W59. májas 9. Ai öli maláta késaitm^njei aalam 1» saiats csodálatai Tiiiími eredjSln^irmt.- 4tf S> úia uuuTi-ateoj hantit^— köböfféibeiv-Wi. úvemtűl fogra aasj mérték beid el-^/cnfűlóa jirnll- A pialita-kivonal-egiuaigiSr hnn-moritbh hiunniilat-t foljlán nemciaJt erSm helyreállt, il" rí\'^i knhögiiaem 1« elég rindálatosan megiiflnt.
Kamiiitior P. Oirogje,
««ttL Gotetadt. --.
A valútl i ndrari Mal^ia-kiTonat agéiuégi Sdr M^tata-efféauéip-chukoladB éa ICaláU kitonata ban-
I. pi 111 cím pia HoíT Jánuimi! Karntnerring Ilik n^m kuptrttó B«.Ue[1.
Árak : Maláta kivonat egíaméi; ifir ütegL*I éí caomagoLAjiiAl : 6 Ovtg ü fn ?(.>, 1Ü üreg 7 (rt, 28
flvcK H frt. 5R"ÜTe|\'27 Frt "30. Ír\' DTBjt frt"j---
Midita-egéikcp cwjkoládé Nr. 1. ogj font 3 frt; Kr.
II. egy fuut 1 frt 60, öt fuutnál f?l font ingvea, tii i.mtojLl egy epy negyei! funt. UalAut-chakulídepor occhidÜ iLÁmÁra; a üiínjn) uiyaUj poüáaira 80 t» 40 kr. Mell-m-üiU-bonbom öO éa »0 kr. UindflD BécsbőL
Kapható Peaien Török Jóuef gjúgyiMressoal Királrntcta T-ik aum. Leitncr i* Orünwald. — H.* Kanliaán kapl>ató Eoieuberg J. ?1 Wdllaeh J. — Schwan Adolf; Rosaaberg Ferenci éa ReicbBcthlA a arsknal.
¦1 E roTat alatt kStiattekért felalItssSMt n vállal* a -«i.rk
ÜZLET I - H I R N ö K :
Maty-Kasázsa, 1869. asfasstu lo-in. Uéxj mindig k^taéf nralg a gabona Írnak ttiLknl-tága ím lebegéaa kOcDtt. Sem Nfmrtoraxigbal, tem Triest, sem búm felni nem jelembe tünk kl»aa*lmat, ¦eui kiviteli »«ak»oglet*t, míg krvéab^-keroatelet, ee exen illanót nem tarthat soka, mert vagy belep aion Idt, hogy kereatattk a gabona a nkkor a* árak \' sailardnlnak, vagy telje* pangaa illván be, ¦ as Ír ¦p^^j fog, x mai hetivásár zabra néivo tflnt ki, melynél aa ár emelkedstt.
Plaazf hstt-Tisárl ksletársk. Tsrsssayak: Baés W—86 fontos 4 írt, 10 kr. — 86—«* mt 4 ff. SU kr. »7—88 fU. 4 frt 50 — kr Ra ¦ s—79 fot 3 fr. 60 kr. 79— 80 fuL Ü fi. 75 kr — Árpa aerfÖíSnek, 70—71 fot 8 fr.10—sOkr. 71—72 fnta í frt. 75 kr. irpa kBaSnaágaa, AS—SS ft*. 2 fr 70 kr. €7—68 tan. S. frt. 86 kr. Kakortosa I írt SO lur, I fii 80 kr. jtnkbrUsaolaa«(aaiaqaanÜa} 1
frt &0 kr. Zsb ftu. 1 frt 65 kr. fna
1 frt 85 kr. P o b á dTi SS—SB faa. 2 frt. fii) kr. SO-ttT» fia 9 frt aű-kr, P-aaavLf-íaaát Süt 50kt. Pannly, tarka 9 frt. 80 kr. Hittan mán. frt. kr ¦alma.frt — kr.
Bécsi penzárfolyam, aug. 18.
6\'/, metaliqoos 62.65 ; 6"/, n«m*. kölctón 72.15; lífCfl-ki 4Jlad»lmi kölctóo 1(«.:!0; b»nk-ré,tvénjok 7.57; hiteliatéieü naxviovuk 270. 50 j London 123.60; uOuigio 120.51.1; urán, darabja 5.88 kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
5ó perez. Ü5 peres.
Indul N.-Kaniaairöl Barcs feli reggel 4 óra , . . . dálalán 2 óra
Snprr
eítre 10 ora hl
i \'Ml
i-k. N.-Kaniasám
Bnda
¦ rogg«l i óra 1 (
. délben 12 óra 3tí , felSl reggel 4 óra 23
, „ dálb. 1 dra 4i pert eitTB 8 óra 53
Tríctt . rl«Ibeal2 óra 52 .
, , oste 10 óra 36 ,
Bóo» , reggvl i úra 10 ,
, , eate 10 óra 18 ,
Sopronból délben 12 óra 42 .
Séta. iiGfttX>täsar.
i 15-tÜ 2l-i| ttM.
Hó- 4a heü- Kaiholikoa na] Protastána W
nap tár naptár
A f-m aemról éa pnblicanaaról.
Lakács XVIII. 9- li.
lä Vasiraap C 13 N. b, a. tli)l,b.i|s
16 HétfS Bokna pftak. Jácsintka
17 Kedd Líberat Bartrám S
18 Sserd. Uooa, Ag. Ilona X
19 Cifl tflrtOk Tekla ix Tekla klar. IS
20 Pantek latrán kdr. tatvan tir. 3
31 Baombai Bernit, F. Bornit
Felelős sierkésiti: Wljdlt» KttW. Segédszerkesztő: Bátort! la]**.
Na^y-Kanizsán,
Porczellán-, üveg* és tflkőr-
kereskedésót -.
» Tolt MAITINSKI-fÓlei,f\'Stóri,,b()It helyitógólwn mcpyitotta, hol g ú minden e szikba vigó\'czikkek n. m. ót-, thet- és káré servicék korcs- -- mmi edény és üvogfólék, ugy szinten
wm- petróleum lárapák *m
IS
Legújabb falálmány dohányzóknak.
Illatos-havanna dohánylevelekéi.
Alulirt tisztelettel jolenti a nagyérdemű közOnségnek, hogy sok vegytani kísérlet után sikerült neki a valódi havanna-szivarok es havanna-dohány illatát bel- és külföldi növényekből előállítani a azt e czélra készített papirlevelekben kötre tartani. Ezen papirlevelek két napon át a legközönségesebb minőségű szivarok kőzött tartva, azoknak oly koilemes havanna üiktótád, hogy még a szakértő is valódi hanannát rm :¦, Bzini. Egy levél képes 25 darab szivart két nap alatt illatossá tenni; s ugyanazon egy levél tízszer liasználhatd. E levelek papír között tartva baazualbatlanul sem vesztik el tuUjdonaágukat Ennél tehát nincs jóbb mód olcsó pénzen jól szivarozni.
Fkaktár: NésseUrszáa és Aastrial résrérs: HAUSCB C-sÜ Bécs, ItartsaefW-Bn-assi
Íl«. ag. UegrendeUack a ridúkre as ar bekflldiie, wy postai Qtanról melUu eaikOaOUstnak, it egy csomag liat darabbal 1 ft, 60 kr. ksvaáabb adat e*y csomag nem nadatkatf an Iimet eladók jelentékeny Bsáaalakfaan ritTMlttrtaSk. Aastris ál Nfaetoraaáfr\' talndM váfbaftat rakUrak álUttalnak. " _
FlfvalBiastat% Ulntin sasa Isvalak mint ssladaa jd 4t oaslaaerU -arCaen utanoatStaSX, kSUlwJgtüik ás ntán gyirminyoktól 4 t. kosS**4ft4 énl.
Sincs jobb mód kevés pénzért jól és úlesái
OD
¦ss*L.""\'
ÉR TESTVEI
•PI sten, Dorottyá-uíbsar*,-**.a., a „Magyar király* fogadó mellett. acsBEN,
Klirnífiernng 2.
frynkát, mindenneniö, arati/, ezüst én drdgakövekboD fifesgowooowoooooo^^
^^^^uiläsung\'^u eineni glückv,ersuche!
Am 25. August 1869 beginnen, die HaunUieliuugcu der grossen vmi der Freien 8tadt Hamburg garantirten ^
caipl\'taxlen.-\'verloosvirts\'
nnd endTgen am 13.jleptember 1869. Elf Tausend drei Hundert Gewinne, 1 Früraie und 19100 Freiloosc\'im Betrage von
Zwei Millionen 284,300 mark courant
niOssen hierbei gewonnen «erden. — Den grössten Haupttreffer bildet eine der nachstehenden Summen: M.
250000, 200000, 180000, 170000, 165000 lmOO^JfiOJHIO, J58000, 156000, 155000,
153000 152000.
Die nähere Eintheilung der Gewinne ist wie folgt :
lPrtmietM. 150000 M. I5O000
4 Gew. a il. 5000 M.
1 Gewinn, , 100000 100000 Kl . . . 3000 .
1 50000 50000 100 . . . 2000 .
1 . 30000 30000 150 .. . . looo .
1 - . . 20000 20000 200 . . , 500 .
1 , , . 15000 15000 224 . . . 200 ,
1 . . . ^2000 * 12000 10600 ... HO .
2 . . . 10000 20000 u. Frl.
2 . , . 8000 r6000 11.100 Gew. u. 1 Prämie M
2 6000 „ I2O00 ¦1910U Freiloose ii n M. ,
20000 30000 200000 150000 100000 4480; 1219000
2188800 85500
für
¦ o#
ri n f
Zusammen M. 2284300
iHmmÜlcfl* abirre Ziebunpen nnd sur Betiieiliciinff an allen inr Verloaanng kämmenden m kostet ein Oiiginal-ÖUaU PrHmien-Antheil-Loo» nurtl. !1. Öit.-N.j4 St kontanfl. Xi. Öjt. HS. und rerscliicken vir aulclie anch p in * e I n lalUm enrh den ctitfcrateafcn Gefenden prompt nnd verschwiegen (T*e*n Eineendunp dea betr. Betrafp>§. Jedermann rrHClt v»n unadie Orijrinst-Muli-Uo« -aalbat In Hü »den. Nach der Relmnjr «enden wir jeden nonerrr InloroaXBPTen rin-auljjefurdan amtliche Liata nnd Gewinn« werden [tfluktliehat anier Btaategaranae an»lxi»alt)t L\'n-"Wr Manjn-L»ebil ist ¦teU rom (iUlcke bcfünati^t, wir liittis» wiodtnun nntar vielen anderen ¦.-Jg»t»ndan Ocwlnmu bei den letalen Hanplaiclinngrii mit jrleichen Loosen laut ufficiellru Ilewci-¦en den grOistrn Prel» ton 137,0UU M. «nsereo Iiitfrcgien in hlealrrer Gegend auibeublt. Wir fQbren alle Aufträge aofurt mit der frAWtun Sorgfaltt naa , legen dir iTforaarllehen PIKiu- V] nnd crtbgilen j«LÜche Aoakauft rrrati«. Man 1 .dieIi« nich datier Tertrauenavull baltllfrst dir«et tu
w™4rt™1 8. steindecker & comp.,
V" {50%) 5-"2 Bank- und Wecusel-Geschafs in Hamburg,
»mr^ Uta Verwechslungen Vorzubeugen, bemerken wir ausdrücklich, dsss Originul-ätaafefrftnien-AntheilXoose, welche eu den sumintlichen Haupt-Ziehungen vom 25,
-Angl bar 13. Sept. a.~jp;gttltig sind, nicht unter dem obigen und zwar amtUctepIan-mJUlig festgesetzten Preise von fl. *J. verkauft werden können. — Original-Loose eu der erst jun-30. nnd 21. kommenden Mla, stattfindenden neuen Vorloosung (also für eine Ziehnag gültig) können & fl. 3\'/, und k fl. I3/, auch jetzt schon von uns dlrcci
¦.bezogen werden. . D.O..
Traagott Feltei
«lnaa»g(ár]egyzéka::
P.plfc
- / í. ayomtatvanyokrtö.
100
ino
ASf ol Isválssnires, tatasáMii rint nev, betfl vngy konijiA»»! Ingyen nyoTiira.
100 driraU ny«lc»»d, volln, í«.. bór 41) kr.
u^\'uim 100 tlrb ba-ritukk.il 6*> kr. vn.Up; kettűí lUni-tiíital vaiíy tlhuiiiuta tiO kr.
njryann» tO.Í db boriakkal l.f>0 kr. negyedrót, *otln 80 kr.
, vartitf kenűF almltiasal vagy vouit-lo.v- ÍK) kr. nyulcaad, knittobSit\' caino* asln n cl Ilo kr. 100 , ugy aiuti 100 aainea
UorUrkkal i.^l kr. 11Ml _ huritók bellii íiiiu\'i-
vc 5f> kr. l\'KI . anirnl Ipvel - |>a|iiruA divfitarerO mouagrain-
__ . iw-kt,---------
iiro-Mias boritvkknl 1 írt *0 kr.
Iritopatríjc^y etkp«-it-*» \'¦ET l\'crci nl*lt &0 kr.
kctlvfifélívll, ütnirrs-plna. nie.rerilrg k.\'-ffiitvi- !N) kr. ,l«mtu,mT«.B» pip név- í-a m.nnl Sl-\'HJ ki.
ftutia *át iitilvnitö »tnm-rlii .V.V» kr.
¦UféU onssdvesitd írószer, i.ta mitra » nUwí«r«. i-c»-lioaÚLartuióival, 10*t dírtíh _ .lai U«» kr.
l\'jim «lAraii enyvezett levelmsrlc raüyosrn ; n.ifjynag tetKit* xerint i.Öl kr. dnrnt\' u^yanaa 120 kr imi Icpitl-iUl., iniul a pccíét-
VISBI S.ÍW kr, ruS) db \'J frt. Egy .loboa betű ltJkf^
13 taraat ^awiitlfiHÍ*«i1f tizni-
Utiale aSrkr.\'.\'t_;
1 tncsal laöaviil, tttvom ri kr. M_ Siítnlik, síiimó lpvelek. juindonneniti \' nya mLatrany , pe-eaétnyotörik. falvti tnáaoli-kttoy-vek o-ári Aron atoljfaliadk\'.
< Poital atárrvirte) u_. kflidhet-
uk. BepakfilrU dir) nélkül. Bér*,
krmtnrírtitjj s. r^ffomMr dám ura.clie*u.TJB-
Sr. 3. (237-12,5)
<ölLeerui gyomor-ltal-késxito)
GLÍCERHÍ-EISEH-LrOUEUR
::¦ aulyat tmtAT. taascsoi i> arvnmtobr arak
6 nkrtrar, balam, yitzáatv, _
_ Kovács, CBwy és Dr. Lénk
(Há*l oirrjhiriwöbof i^bl**rimnb«r5iiek0 sárgaság, vérvesztes, erOtlenscg és nöí bajok ellen, meggyozÓdésUk ntiin júvihagvjik. — Kapható Roaanthal H., Prst«rBtrasse 24-dik azáro, ogytzinte az osztrák-birodalom majd minden gyógy tárában. Egy nagy^pveg ar* 2 frt — kis 1.30. PútMk-raktAr Bícsbcn:
iDNfWets, PLnilt, TuehUnbeo tata lfokranf Wttt&lá Ras,b. fUdt, LnKíkmm acbwanan Bsmnj Dr. IpS. Bírt. lsr.BUd^FmlimeNr.7; Art. V. WabJbeha, Btadt, Hin
elpf,.rt|ra..0n, HrinT. Jessvlom, Wollatllel Dr. ksaatsoh, Wiednnr IW|itatr*mn,aiirbciL DrolfalÚEkatM. CsrlBraois, Jnaefatadt, mm güldenen Lowe«; V. HSfSr. LanJatraaae, Ungarpw» Hr. I3í A. VáOr., BadnlfWbelra HchBnbrnniieritraMe 190; J. PeMSMuMi Kehlroarkt t f. «4BnbtBSir, ManaV IIf snr .MariahUi."
Raktár a birodalom gydgytaraiban : Di-t.olinPBlt; jn.ífr. Tí-rflk, mmheiLOeiat; Mich-J ««vi(j, pbarmne. nnd teelinlncb-chemiacha* Inatitnt i lír. 0. Wsper. anmltoicbapalatin; F, FsrBtáfjl, anr Maria Mutter Oútlea; ElssflSUtlt Fr. Orüianer, tum 81. Salvator ; Br,.ljuilila. J»»cf Uelna , Cari Lovak sara x-bwar-«rn Adler ; ÖÜSS, r\'rana X.Plreble.snm ang. KSnlg-, — iKsaSSvir, Uarkun; QeOBfltwrB. Andr. Ueaey, ím u Kttaig v. Ünjfarn; SteJaMBngeT, fi. PiUieh rom Aup, F dotte»i Veajprtat, K. Ki-reuc«y aum acLwararn Adi»,
fa^*Eagrszr^Airt^W.- - -iute—.i,tt)
UHHUHHaK
Kriszhaber J.
\\ tvisiágosan engedélyezett ÖRTnökségc, | l\'ustcn, uj világutcza 17-dik sz. a.
\' Kten íbtóeet házak, pttHlaeftgok, gyárak, kereskedelmi
\' uelcietíf egvaltaláhan kereskedelmi és ipari vállalatok adiisve-ivé>**t éu bérbeadásAt eszkoali, egyúttal részvény társulatuk elel-1 beléptetésit prugrammuk , alapszabályok Bzerkesztésc és mi-\\ niaitt>ri engedélyek kicszküzlóse altul kuzvoliei.
] Az intézet azon szerencsés helyzetben vágyon, hogy
la t. ez: pénzkereső feleknek saját pénzét oIcbo kamatok muí-1 lett kólcsOnképen rendelkezésükre alÜLhatja; kiesxközlend további esen- intését kölciőnöket bizonyos tizetéaa batáridőkre vágy törlesztésre helybeli bankoknái, hitoUnt^zeteknél, vele ^¦ifcOtötdaW^ail^jáhirü tnagsntalrésflkndl jaiiálogi hatositok,
kézi zálog és jé váltókra.
Az üzleti iroda továbbá elvállalja Írásbeli iWikalatok m fogalmazványok, kttlOböaeu progran&nok, alap^szahályok, újság hirdetések, újságban köelendű panaaxok, a nyilvdTiosuigra kerüli é> a bel-, ngya külföld lapjaiba ikutandó, tÁrsadaiuii és nemzetgazdászatr Csikkek elkészJUetését, ezenkivíll végez fordításokat a német, magyar, franczis, angol, olasz, szerb és tót nyülvekrt^ és esek helyességéért kezeskedik-"
Irodánk végül állomásozó intézet (emplacements in-ntitut) felsőbb azolgálnt-adék és Biolgálat-keresők szá-\'tnára, és különösen kerea ós elhelyez könyvvezetőket, gazdalangi és erdészeti hivatalnokokat, pénztárnokokat, kereskedő segédeket, nevelőket, iroda főnököket, különféle vállalatoknál szükséges koreskudelini és múlani igazgatókat, sat.
A Badaesonyl hegyen
, egy hnsz holdra, és
egj njolez holdra, terjedd legjobb mjnóségfl szóló, aUndegyBc ukhtesl^slsszitel, edénynyel és az idei i terméssel ^gjíi\'űbiúl^eiba\'juunyób áron . eladatik. . j<\'. : .__ Bftrebb értesítést ad:
^Pott^ondy Ágost h. ogjYéd Sopronban.
Két-hárómezer holdnyi
BIRTOK r ZÜa-, Yeazpréni- vagy Somogy-_megyében,
kisebb íoíjotíz mellett orflk áron megfér.\' kkb ém haszonbérbe vétetni kivan-a^tautokit mindea-iösbonjérú kizíra-
1 r,i.-.\',?1
a. ^voa:ssprtnbaar
Allerneueste (ilücks-Oíferte
\'Das Spiel der O. ßterreiehischen. Loose ist von der Kaiser]. Oesterr. Regierung gestattet. •-- "
„gottes segen bei cohn !*
Qrossartige wiederum mit-Gewinneu bedeutend vermehrte
eaphHtten-Verloosung -von Uber 3\'/i JH»H*in«i. Die Verloosung garanürt und vollzieht die SUtnte-ßegieruiig. Bopnn der Ziehung am:!L0. itJLJtB, Nur 4 (äaldeu Oc**«rr. W- oder S fiuldiu.Ortlerr. W. oder 1 Galdetv 0,e>tcrr.-W- ,
kostet ein vom Staate garantirtes wirUlck^ Or^nsi Staats-tooSj (nicht von den verbotenen P^mosaan) meähua|l Dübit und werden diese wirkliolic-n Original-ätaAts-Loose gögän frankirte lünsendung des Betrages selbst nach den entferntesten Gegenden von mir\' versandt.
¦Es werd:n nur rtowinue igezogen.
IJio HanptODivräno bctrttaiil 260,000,150,000^ 100,000. 60,000, 40,000, 26,0(HI, 2 A 20,000, 3\'A Sil i2,000.
3. d 10,000. 4 a Ö0UU, n 4 «000, U a &O00, 4000, 29 a 3000, lai 4.2000, 0 ii läOOk-kd 1200, 156 d 1000, 20d s &OÜ, 0 i\'.800,.a?2 iL 200, 245NW3<owinno a 110, 100, ÖO, 30.
Gowinngelder und arnÜichn^ehungBlisten sendo meinen Intorressenton nach Entschoidniig prompt nnd! versclmiegen.
\' Duruh fileino von besonderam Ülöck begünstigten/Loose habe meinen Inturossnton bereits allein in Osterrbich ditf ttllerliüelialön, .Haupttreffer vorf !»00,0Ü0, 225.000, 181,500. 162^00, J5000, 1U0,(H)0,:mehrmals IS^PQOy molMiU 100,000, kürzlich schon wlodoti das grosso Laak von 12^,00(5 und erst vor 8 Tagen aohon wjqdor den nllürgriisston Ilaup^ Goiyiaoj in- TTr|jf|irnJfl\'l\'lM\'ahtrt|—¦—-———^
•n \\ : - — Laz. Sm.-Cohn^a^harg^.
taiQ.2,1) Haupt^mptoh^^to^1rg:yf\',--
303) 3—2
Tisztelettel kiiszliaber j.
az ügynöki iroda tulajdonom.
SlOSmV. és TAUSAS
{•est gjttdasigi gepgf^rosok ,,. , - »
\' idnco&böl ariglkosn
-^^ ajiiujak^rSi. t. gazdaasoknak
gőzmozdonyaikat,
nagyobbított tuzsz^krciiy es - elöijielegitßvel, O bepioffópelltet,
, \\SHlysk Magyarorszáo aibaaiBaiaUiBi Mervs aptttetnek,
¦ 1 ¦ \' \' • -\\ továbbá
íaratóug&peiket,
j As-jUa leJeM syaralbsl.
ffí ApJEaVlílKKlC Aarrmlndnn^emU F ELY1LA0O81TA80K " lBATfp»nbja^*fs<|flMl Irarmaatuen knloVtaSk bo.
f j„. . .*íi\'. Biik^- -¦;¦ ^L---
"esten, g}iír-ntcffli 33. száni.
wajdit» jóisefkiadú,, up. # nyototetabidonot Kan^x^lnin.,
, aktsa partit".
Szerkeastol Iroda én Klait hlva(ál:
WAJDITS JÓZ8EK kauTTtweAsdljaSmi.
Fii ít» - - í . — . Ernea-ye-lra - 1 » 50 .
SOPRON^^IIIIGIÉKRE,
a szépirodalom, kereskedelem. lp^liiMsMf, tudomány és művészet koréb$L
Hirdetéseket elfogad:
I ta *tuim to«il^SMkláti>4rt\'a k, B.lrafáO, "laden b.ikUtúvrt 80 kr
A _Vrilt téri-u" o(C7 poüt tar b«IkUI».i díj* 15 kr.
Béea, Miatart-, Btrlb-, «.j.t-«i..f™ikriWl.ie»al
I tea: IUASE.VSTBIN a VOOLER. UpeM-, tan., Ii !1 stuttiaruái: saohsea taesa. BiukH: orma
Nagy-Kaaizsa város közügyeiről.
A inult számunkban e tárgyról előleges megemÜtést tettunk, folytatjuk elóterjeszté-
HffpW ngyuninnri HfaJtalekrn......_________.
L A kövezeti rám. A nagy kanizsai kereskedelmi, testület szükségesnek látta: egy utczának liíköveztetésé\'t a pályaudvarhoz a teherhordás megkönnyítésére, azért is egy vámnak föláUitásaért engedélyt kért. Megadatván az engedély, elhatároztatott a kapronczai utczának olyképeni kiköveztetése, hogy a városháznak újjáépítésekor meg--széfesbittessék, es négyszögű tai\'agutt kével kirakassák. Ezáltal nyer az uteza szélességében, egyenes vonaliban, a váwsbáí épületének ezen utczára nés$\' Olgája fedig emeletre őtuneztyén, alant boltokkal, fiat pedig lakszobákkal birna>
Vámot egyedül a kereskedelmi osztály leltöi&Grdjl .szekerei fiZBté&jlfteki\'^jfflalp^p, hogy a kiszabott vámdij a vasúton tM&S .hivatal által » Uher átvételivel iTornai »
azon okWF, mert nem hajlandó felekezeti isfyKk^t^teni.
;" "VE. \'A\'istonS-elszillásolás js^eji^i^gn/itése. Szóba hozattak a laktanyáit, kaszárnyák építése. Bizottmány --jeleltetett Nti egy tervnek kimunkálására. -
VTI. As elöfogatozis. Évek során át Nsgy-Kanina terheltetett minden alkalommal az előfogatok kiállításával, — egyenlőjognság tekintetéből a tanács a me-gyehatásághoz oly értelembeu terjeszté kérvényét, miszerint intézkedni méltóztatnék a megye közönségének az iránt, 1íogy ezentúl e teherben az összes járás is részesít-tessék. Végzés még nem érkezett. *ő\'
.Vili, E,g^y tűzöl tó-egy létnek, alakítása. A városi közrendészetibizottmány- annak idejében szükségesnek látta jávEflaíba hozni egy tűzoltó-egyletnek lét npí^aXiHi,. késvén á végrehajtás, égy tüzesei az indítványt megújította, egy térvH-mnnkáló bizottmányt hozott létre.
Jüzek azon tárgyak, melyet a folyó hó 8-án .tartott évnegyedes képviselőgyülésbeu élénk vitatkozásra szolgáltak.
sajnálja? Hogy példával éljek, nézzük csak hazánk első tudományos folyóiratát, Csengén Antal Budapesti Szemléjét, hányan pártolják, — hányan segítik eló pályafutását.
Ha ezt vizsgáljuk, nagyon szomorú eredményre jutunk, úgy, hogy kénytelenek vagyunk azt tapasztalni, hogy ama néhány jobb gondolkozású tudós és írónak előfizetési pénze, ha az akadémia Subventionen nem részesítené, nem lenne képes fóatartani a Budapesti Szemlének existeutiáját.
Fájdalom, kedves olvasó! de igaz, hogy mi belénk a szép és n^tues iránti méltánylat annál mostohábban jutott, minél bővebben adatott meg .v szalniarüzű rajongás.
A helyett, boe;y hazai tudományosságunk e praegtians kifejezőjét pártomók, a helyett, hogy ez egyetlen, nemzeti nyelvünkön meg-jelené universalis folyóiratot, mely a művelt-külföld bármely revue jével diadalmasan kiállja a versenate»— minden iramban népszerusftenók jfiperjesztenők, a, bjtyett, hogy a nemzeti bttsz~keség azon érzete, do-
akkor vergődhetünk, ha a nép tisztelni tudja a törvényt, és így a legszélesebb népképviseleti alapra fektethetjük kormánJ-formánk minden közegét-. -i-^, ¦
Áilamegyl^i.vetélyeinicsakaiicoraiue-nek meg, ha majd a nép.erctt.esznriltfil*er . zéreltetre, ínggütleniti az allaínetiaZ «0-báztól, sót irtózik iz^ attóH^hdgyjí állam szolgálatában legyenek/ mint Fren-cziaországban a papok, hanem majd kivan szabad vallás-gyakorlatot a község, állam nélkül. \'
A democratiai irányú szabadság csak akkor toremhet meg, ha a democrat eszméket nemcsak a pariiamentben, -— hanem minden kupáktanácsban tisztelni és érvényesíteni tudják, aristokratikus marad az mindaddig, míg a nép ott nem lesz, a hová a korszellem kívánja, hogy emelkedjék.
Hogy mindezen, — ma még\' csak vén európai- légkörünk nyomása alatt phantastikusoknai tartott eszmék minél elóbb gyakorlati érvényt nyerjenek, IiazaflpJ bizalommal hívom feL-megvénk inteiüztea-
-------Esalütó terhére rovatik fel:-A kereskedésen
tol esd fuvaros osztály eteherhez semmivel sem fog járulni. Tehát közmegterhelté-tési nem vonaad. magajután,
IL A telekkönyvi osztály-áttétele. Nagy-Kanizsa város tanácsa, a . teleíkönyrí osztálynak Zalz-Egerszegrdl zTjmizsora leendő áttételét f^ényézie s a magas ministcriumtól. A kérvény eredmény nélkül maradt.
IÍL Egy nj ntezának meg-.H-í-lí á.s.a. a v áá " t ís.Léí_Az_ig»zsig ciimü gyógyszertár s a takarék-pénztár háza közt álló Bosenberg-féle házat szándékozik atak. pénztár megvenni, hogyfljenképe id-utczáról egyenes vonalban lehessen menni á pályaudvarhoz s ha ez aiierfllnej\'az utcza Ú oldalán laUiázsk s bdtok építtetnének, ez esetben az niczánik kiköveztetése nem á kapronczai, haDevá\'ezeii^eíJioíhatnók uri
ntotárakerülni., ;,;,\'V;;.„rlv\'\'\', i \' I E náznak -negvaaárstsa\'ttgy yétetetj terrbe, hmZ*MÍ&:knMf*\'>#m a városi lakosság terhére.
Itt említem meg egyúttal akt b^miszerint nézetben van á városházat is részvény által faíépitíctní olyinldp, hogy a részvényesek 15 évi haszon tét után minden pót-megtérítés nélkül örOk\' és teljes birtokába adják a városi közönségnek. Ez ügyben egy bizottmány dolgozik. .
IV. Az elemi tanoda leányosztályának szaporítása. A Unulóleányokinagy száma szükségessé tette, bogy az eddfgi 8 léáuyoseráíy egy 4-dik osztálylyol szaporittaaséki HatározUtott,
- hogy az egyik\' Unitó lakhely alakittassék ..eVikleányosztályra,\':
- -V. A szürke-*ninikék boho-- tátals. A vészple^\',n>Cg>és\' püspök ui
/ ió ezeellónüájá kegyes^olíáO ezer osztrák . -forintot megajánlania kelló"tókéhoz. — Ez •igy^i\' képriseléeég^ véglegesen elejtettji
h% /. ^\'l

A xalamegyei történelmi taranlat.
in.
Mhllkori czikksorozatómban igyekeztem ¦jSl^ntetiii azon hasznos eredményeket, melyek a történelem tudományos műveléséből áltahtuosaii szál ms inuk.
Hátra Van, hogy szóljak azon körülményről, váljon czélazeru, hatásos, üdvös-e nemcsak a fővárosban, hanem -a provinczián is tudományos társulatokat alakítani ?
Midőn azt mondom, bogy á tudomány egyedimsága soha sem képes megteremni azon eredményeket, melyeket a tudományok czélszerü műveléséből jogosan -várhatunk : akkor aláirtam azon themát, hogy minél tebb mennyiségű és Jntmósegfl tudonuV; nyos társnbttat slakitsnnk szerteszét hazánkban.
Alakítsunk még pedig azért, hogy emeljük a tudomány iránti közérdcklódést, emeljük ki a tudomány fölényét, mezt lehetnek a\' nemzetnek a a nemzettel együtt a művelt, küJfSIdaek többnél több tudósai, feláldozhatják éjjeleiket i^jrgt^i^t.\'BeatetaeilH a TilágszabBdíág. legnagyobb eszmélt, eredmény dilknl hangzik el izavnk, ha nincs fogékony kebel-,-ha nincs termo föld, mely azokat befogadja; ápolja- és nágygyá nevelje.
Mit használ, bogy vannak - jelesek hazánkban, ldk fölülemelkcdye a^miudennapl-¦ág szinvonalin, a hazafiul becsület és hont aterelem szikrái UtaTWttísltvK\'fel akarják, emclniiicmtetilétflaketaz\'eóréjiái műveld ség magaslatára, Tha \'a résztv\'tvd közönséi ai emelt*! ber^erzWre-^.nllérelt is
bogtatná keblünket, bogy az olvasóközönsóg saját erejéből tartsa fel hazai remekeluk c gyűjteményét, mi imádott politikai életünk mámorában elszundikálva, mint akikben már kihalt minden szép-érzék, minden mű-fogalom, egyszerűen megelégszünk azzal, hogy snbventióból tengesse életét még ily életrevaló, magasztos vállalat is.
Ilyenkor fújjunk a trombitába — ósdi bátyáim :
Hol van Árpád vére 1 Ilyenekben lehet kimutatni a hazafiságot, nem pedig holmi rikító külsőségekben.
Ha tehát még — mint mondám — a tudomány iránti közérdeklődés nálunk hiányzik, hogy pedig ez igy van ab uno disce omnes : tekintsünk körül városunkban, a mely pedig kétség kívül mind szellemileg, mind anyagilag hazánk elsőrangú vidéki városa, a legfájdalmasabban győződhetünk meg állitásom szomorú igazsága felől.
Hogy egyesek nem pártfogolják, baj ugyan, de hogy a casinők is inkább minden rangú és rendű ,Neue Freie 8tyx-"et, .FliegeedeBlátter-\'t stb. járatnak, hogysem hazauui kötelességüknek tennének eleget, az mar megrovásra és intelemre méltó. — Szeretném reményleni, hogy igénytelen szavaimat a casiuói választmányok tudomásul veszik. .,
rv.
Ily meddő műveltségi állapotok között hatványozott erővel kell oda raúködiiíiik,-
tiáját arra, hogy minél többen Tsoportosm-janak az alakítandó ,t ö rt é neimi társulat" zászlója alá, mert kétségkívül a történelmi ismeretek népszerűsítése as első lépés szabad eszméink gyakorlati kiviteléhez.
Jövőre azzn irányról fogok szólani, — a melynek követését szerény véleményem szerint a legczélszerábbnekHartom.
WIASSICS GYULA. L
A „Szigetvar-vidéki tanito- egylet" alapszabályai.
(Folyt. ó. rfg*.) ,
V. Az egylet ügyeinek vezetése.
15.) Az egylet minden ügye felett köz-és választffláByi;ü)éseiu-rende|kezik.
16.) Á közgyűlésnek \'rontartott\'tárgyak a következők :-a.) az egyleti tisztviselőknek, -valasztniinyi tagoknak, valamint a tiszteletbeli tagok megválasztása; — b.) az évi számadások átvizsgálása; c) az alapazabá- ¦ lyok megváltoztatásai
17.) Minden egyéb ügy elintézése a választmány teendője.
18.) A tisztviselők és a választmány egy évre választatnak. Abelépőknjra znegvá-laszthatok.
19.) A közgyűlés csak akkor batimbah-r ha a tagok legalább egy haraada jelen vanf A határozahik általánoa -szótSbbséggiTSo-v" zatnak.
VI. Az ejyltt tisitviselői, ji hogy minél bäbb oly társuLit keletkezzék, 20.) Az egylet ttattiseMi\': a.) etoBÍ.;, moly zászlójára a tudomány terjesztését eí- -tr) alelnök, c.) j"Wí*> 4.) íéaztámok,
népszerűsítését irja. Mert hazáukuak csak ugy van jővójo, ha a«ép Is isnicn azon eszközöket, melyek ^BoTnzoii^etre- vezet nck, ha a nép is át tudja najd értem azon, dicső fogalmakat, — melyota yilág fölött uralkodnak-, j^- -Amerikái álláspontra csak
klinyttárnok; t) 19 válaartzaányi tag. 21.) Az daab\'%.) Icáptiaeá^azee
nck, azért\'»•«JUfW-fcjTJali\'M ^ ¦»T*fc*1.^ tétnek; bO\'HfcVIí ztiufattji 0ttt*i *Saszohivja és-azol egyenlő\' megwiUtl.«
ÁfStMOt MeUba azaWBk keljét-\' fi>tó*^WeM«*geB0llett«eWk6^& \' -. JS.ji A jétjifl Utelei> afe&jatiaafev
_Ba«lB*kenWr«7^>eliitt,T«i^nl.l 14.1 A pénztárnok : a.) a* egfot Milldea S"; Wrételeit uUtkezflleg aláirt nyogtak elle" ! \' aében Mrtari; — b.) a Tálasztmany által meghatározott kiadósokat,\' ngyuintén sí v •Máxbatlan fizetéseket ö írt erejéig esz-i^JSŰX fel* pénzUrért jóUIl; d.) a pénztár alllairiltáiiaeü féltben kimutatást ad a ^ \'Tílantnan/aak,
•~•\' SS.) AjkpVj^ltliwi; tátelessége\'a koojri íí«ttrt Tendbentartani, a könyveket olvasás , t^^-kiídni és felelősség mellett jissza-\'" fogadni.
=¦ . ->26.) A Tálasztmany-köteles a közgvfllé-
- seHfcz sMaségei eMkészüíetek és kellő in-tézfedéseket megtenni. A rendkJYuli kóz-tyfllés szükségét megallapitani.
- 27.) A Tálasztmany minden negyed ít-... ben-egjszer.fllest tart. \\^
88.) A Tálajztmányi gyűlések \\aak akkor haihlfnik határozatot, ha a Yálasztmányi tagok Vi-da jelen vau, ha annyi nem léte i rolna hozható, ugy az ~tál^TZ^Ir6«le»«| melliitt leglri-
.ayants» e*«jMa^^
Í—r> B«sdwen aszal vádolták eddig « ko*U; lm* lati koriban hadé sajátjává tanni, kövst-i izraelitákat, hi^Lftri. réssgittol rlnal-;- ÍJ^válaazolt, A a t^H^^|Nom rfi^ "C^Wp! Akit*** malyb**
,,SL^^rBkeaB2k, bogjgoia» takg^bM »magyar nyaltét lehetőleg arflj arkcTgrktoJ tanúsítja, tum ~ 7
Ugyani" Somogyi H mink tanító a jt.i** " részéről jegyzőnek neveztetvén ki, e hó IQ-án tanítói pályájáról lelépvén, uj hivatalát iiIF*-^ lait»»,-moly alkalonjinal taní^ápyat a kd< iránti ragaszkodásukat Unrtsitondok, volí tó" tdjíil^Hklydazenilvvl tiiztefók még.timiu.
a nepnymoust elénekelte, — Bosenberg EozzÖ. egy Itteni derék kerctkodunek fia, »Uv-«lfttl( a legtisztább magyarsággal kiejtett beszédet tartotta az Ünnepélthez;
Igen tisztelt tanító ur 1 Ha ma, vizsgálatunk napján, ipsxkodék voltunk, bobizonyiiani, miszerint az ön által f
virul* bálii4stosság kedves virága gyermeki kaDletekben ; ez utolsó tekintetben reátok al-\'talpteom nemzetünk kiroiiáa\']rötfjrisw)t> «me osaVíit : kisdodaV y>#,l toMpék _.iV . szózata dicsőíti és niagaaztalja az arat; néma
a taaulúkegyré^ Jeitales Ü^^Vt^léMZiSít- ^a^fm^fíai^\'áiök^odias, nera* számító
attebb uj TJliiTtminyi gyűlés hivaük egybe, <¦ u «Mw as>jjsaMtt érvényes határozatot -itftfhatnt>rt a melynek* kötelezd ereje ától a gyűlésen meg nem jelent válaszimányi tv gok magokat In nem vonhatjuk. A választ-ininyi gyűlések nyilvánosak.
VI. Évi gyűlések.
SfSl) Az évi rendes közgyűlések mindenkor augnstus vagy szeptemberben tartatnak.
30.) A választások felkiáltás- vagy sza-• vazójegyek által történnek.
31.) A választások érvényessége fölött általános szótöbbség határoz.
32.) A titkos szavazatok eredményét a jegyző és fcfrfTvttr&ok vizsgálja meg és az ^VtIt kflfrnjfti__
VHL A* egylet felosztása.
33.) Az egylet feloszlottnak nyiWánitta-Ük akkor; ha 20-nál kevesebb leend a Ugok azaSaaa, aáiddn * negmaradt tagok rendel--?kanek az egylet Tagyonával, mely valamely lkmUatt|urA0;czé^ adotruLnyoztaük.
SzigTtráí, joUtta\'22-én tartott alakuló kézgyálejben,
elhintett magvak, nem terméketlen alapot találtak, és az által megelégedést nyerni talán azerencsések voltunk; ezt ugyan törekvésünk legnagyobb jutalmának tekintonok, de vizsgálatunkat befejezettnek nem mondhatjuk mert hátra maradt még : a mire i, t. t. ur mindig oly nagy mlyt fektetni Bzokott, azon az arabért leginkább díszitú, legnemesebb éraelem, a náladatosság, — melyről szintén le kell tennünk, emlékezvén az által annyiszor cmh-tett szavaira, miszerint tudomány nemesJelkQ-sag nélkül megvetendő.
Hegbocsáihatatlan véteknek tartanok, —ha önnek, ki annyi Önfeláldozással nevelésünkre és tanitstnnkm szentelte óráit, ki annyi szeretet és jóság mellett kiképezte, megoem esi tette szellemünket, taga&xkodásuskat, szeretetünket, — szóval szivünket nem hoznék a háladatossag oltárára, —- Távol legyen teltlnk a gondolat, — hogy e kötelességünket fáklyászene és e pár háhusd álul lerétlnk ; nem! - A tanito iránti
tsnoxast sóba sem róhatnHe egéazeBr, -csak-
örök szeretet képes "annak fáradozásait illöleg jutalmazni.
Fogadja tehát L t. t. ur szivünk mélyébél fakadt köszönetünket mindazon jó-, szép- és hasznosért, mit fáradhatIah>t>azgalmának~kÖ-—a"n"t-J azon biztositásssl, hogy habár akarta is a sors, hogy megszűnjék tanitonk lenni, — mégis bárból és bármikor a sors bármily esélyei vilassszanak ís el bennünket egymástól, őszinte háladaiosságunk és legbensőbb szere-UH^k\'ltliuaiL; lukjai kiséiui.— De maaréss-. rfll ha esentnfnem réazeaülünkT már szellemdas-tanitásBnsh üdvösségében, — legalább legyen, szabad reménylenünk,\' hogy atyai szeretetét meg nem fogja vonni tőlünk, hogy önben valamint eddig, ugy továbbra is nagyra becsült barátunkat látandjuk.
És most csak azon könyörgésünket feje-\' sem kí, vajha a jó Isten uj pályáján is ál-! dassal kisérné lépteit, és ép erővel az emberiség1 üdvére milködvén, zavaratlanságnak örvendne t Isten tartsa meg és éltesse sokáig Somogyi Henrik i. t t urunkat Éljen!
ész bőloseségej ífr^aty si ifiokof ártstlan ke-bklébfil ömlédező émdnrok dicsflíükaz Urai En is, midőn tanítói pályám véghatárán ily kellemes meglepetéssel találkozom, ~ Dávid királyival hangoztfttom : A gyermekek szózatm, arutían sziveitékből eredöTálaflmlengés legszebb, leg-édesb jotalmam. Felejtvék előttem a múlt sa-
l nyaru nappal, felejtve előttem a Mtes.homiJy-
ba borult jövő, mert hisz ily szép Jelen fényaa kárpótlást nyújt a múltért és a jövőért.
Azonban nagy méltetUosagw köretnek el mind isten mind emberek ha ez ér-
demeket, mit ti rám ruházni UtTttak vagytok, kizárólag magamnak tulajdonlUUtn. At ember minden működése e földön hiányos, tökéletlen és a természet nagyszerű mQJEkuisutez képest kontár kísérlet marad ; mindsn Ba<gnágiuik, mAvOnk remek volu eatipan a MltJUtsatégSt fölfogni nem képes iiiuiiii líliiiUaibsii áll Másfelől ész és tehetség\'Isten adománya, aa értelem magvát S hintó szivwtskbe, hal a hol pedig égi kéz a magvat hinti, ott emberi kés csak öntozgethet — ha tehát munkálkodásomnak mutatkozott némi sikere, ha ti k. n, oktatásomból valamit nyertetek", akkor mindenek " előtt térdre borulva adjatok hálát & minden haténak, — ki benneteket ily szép tehetségekkel felruházott. — Isten után hálás elismerést érde-xnftlnek amn l«lkwa férfiak, kiknek „legyen\' szavára ez intézet létre jött, hálás elismerést érdemelnek továbbá a/on lelkes férfiak, kik az intézet fölön mennyei gondviselés gyanánt őrködve, neveltetés tokot éber figyelemmel kísérik, de hálát, mély hálát Pihegjenek ajkaitok asoknsk is, kik a nevelés terén, mint szerény (ényezdk ugyan, annálnagyobb buzgalommal, annál nagyobb kUartáasaTmunkálkodnak, értem a tanHékaW tf^rogA mindezen férfiak iránti h&iolotnija^pj^jist^átük, hsngoztasaá-tok én yelem : xdjen mind az, — kJ a nevelés
ps«raíiifsnmHsk msgTsp~iik ¦ ma-
ifjoság életfája\'körül ¦mŰHák azt; megjs^ittak ör-lysJpll Meggondolatlan ifjat » *&-áwnEhen sodorják ; "meg vannak 5y»:f»i s ezek emésztő féreg gya-ésetfánk gyökerem.— Hogy ihaden veszélyeit szórón esésen elkerilijétflk>__hogyj tgatet L» lelket egyaránt ölő szenvedélyek kár nélkül viharozzanak el fejeitek fölött, szeressétek az erényt, szeressétek mindazt, ml szép, nemes, nagy és dicső, de mindenek fölött szeressétek kedves hazánkat, melyek — hála az ég urának -— már nem mostohánk, haaem általánosan forrón szeretett kedves édes anyánk.
Szeresaéléh hazánkat, és a honszeretet szent tüze elfogja emészteni mindazon nemtelen vágyakat, mely az ember szivét földúlni szokták. ¦ így rentóíeni, hogy idő folytában titeket lát-ímes bö^keséggel mondhatom -, ültetvé-
nyem csemetéi vaíátok, és szégyenemre váltatok.^ t
Isten veletek k. n. 1 Valamint ez ünnepélyéé perez Örökké fog élni emléKsmben, valamint én mindenkor teljes megelégedéssel emlékszem azokra, kik irántami ragaszkodásukat ily fényes módon tamnntottik, így viszont kivánom én ía, hogy az én emlékeai tohs ki ne töröltessék sri-veitekbŐi, hogy annál élénkebben emlékezzetek reám, kapcsolatba hozom szerény nevemet kodra haránkksl azt kiáltván :
Éljen a hasa T
szent ügyében firsdorlV 1 .
Még csak néhány szbt, illetőleg néhány, szivem mélyéből eredő óhajtást 8okso közülotek az iskolát elhagyva, a gyakorlati életbe lépnek át — Kern k^xuoztaÜzk benneteket, — hogy könnyű szívvel-Váltok oly ia#settái,- melyben több évig oktatást, nyertetek, hin megbocsát-\' ható, ha az ukobi\'srük\' légköréből * nagy világ szabad ege alá kívánkozunk, aztán éltetek tavaszán vagytok, és a tavaszkor t&ndérjátéka a messze világba való ^rándnzás, megbocsátható — mondom .— tehát,\' hs7 az iskolaport lerázva, sóvárgó tekintetet vetünk ama paradi-
Heti szemle.
AttgüBBtUB 20-án 1ÖÖ9.
A fölHmiveléai ministenum a jöví évi apr. 10-én dohány kiállítást reoder a pesti közteleken. — Kalocsán Haynald érsek rendelete folytán Henszelmann Imre felügyeletével régésseti átmBpontból ásatások történnek. — A magyar történelmi társulat idei kirándulása Hantmegyébe lesz, a jövő évi Pannon hal mára. — Az ujabb távíráazati tanfolyam szept 2-án kezdődik Pesten. — A nagyszebeni barátquax-diaot trzakácaa megmérgezni akarta. — Pesten 20 millió írt tőkével uj hitelbankot akarnak alapítani. — Az 1849-ki tüzér főparancsnokság pecsétje a győri gytnns. múzeumába került — Felad Ausztriában aug. közepén hd esett — Ang. 22-én less a pesti nemzeti srinházban Szigligeti „flAflkött Katona* czimú szinHrBVé-nek 100-dik előadáaa. — Tóth József jeles szanmő.vészünk már jobban von s Uaranból hasa érkezett — Zágrábban földrengést észleltek a napokban. — Hatvanon a koldusok letartóztattak, mert gyermeklopáson érték őket vásár alkalmával. — Bulyovszkyné Amerikába készül müntaxásra. — Niel tábornagy meghalt Berlinben • ssékeaegyházban egy 19 éves n a papra Mtt, mikor a .Hiszek egyet* Lknzto,
TÁR C ZA.
Kenderesi Pista*)
¦\'^\'ívnsíotá .iThíuj- Mi, --jjiOjH^f itJwüabUfciba\'i ¦ —
A koruajná tau»
J.) mirais M* tau]:. M k» lulnd PiM.
FUitsku oUUdm
- - A koreffairo. Ui dofaébin,
!^aj|
a^s«nlLba.riv....
Bana a aiiban a rirmcgTt, KDaB a batrár a nftrvffb* ; Tfalaasnaji paskacsS t Sifirrs van ss^arre, D« mit ir a safir, hojjaa « Korcatzart» van benna.
a pandánk nsjat titsaa};
FUta iadal UortobicTnak,
8 horj magUaia a «fltitb«n ~ Harra nu u dljir;----~
Egj lBTkaaat abiatalSt \'Orartjának ai«fK7aJija Í
IllHEFI JÁNOS.
II. István magyar kir&ly.
— lWliida^.--
"hjw aréfl^^éryttizarSlapánUráttal k01t«méxTr< kitUaoii S darab amarra.
VL pályamű.
Budának Uayaa lermibrn Hetstas nr«Kliorrffa:
affgtsrt kqbalUl, íln
látván klralj Elba a.
.VaT.BrOll#l t>tWr, ««am aa
as.5sa Pál pttipflk áll, ^•*«Bsdkbs«\' m retsvstkazrfl ± ~üro> fájdslintaal.
„ Istria Áiij cssk, S kSblsa Mhslt s tflif JUlatti arcaira mi*
:,NA*-flít\'ri(vs ita.í-
Kcb rég snlat bámai sas roaanl
A banal iaj kosi, B - aapansjk suante S ban-..BatiELx old Osi.
B ira m««t ssanAan nlna arilr,
Bidjsdt Ukiatata, Hely «ijkoran pirancaokat
Otatott da bOnte**.
. Arcsáa a r»aIMtIt iaday \'fiatvdbva siaat tűi Hka aiocat Otód, ka*iaak kil Itt baryjon BrBkflX
.Unbalol obi kinDi atkvta," — Bobajt raminjtolen —
»Hojj trdnvUaaly dnbOnzjSn iti Ea arra nunsatanTt
rolna Jarpid-urjaieh
Erfii vea«tnl bont, Keblemrin tnaaaia axillans A rémaa arava rond.
«De ninea xaasnrt-ninuat rizan fl m «[bain a m igj naheal" -
— BióloÓ l bordi piu lutala Ksnya-SsSnbs véts.
«Ursatt1\' — kBajflr* ss Bp* stra, S frjhiii kíl ajk irai,
Edaa Cemiby keeaefUtl, .8 OtABirral tardra! halt.
.Uram klrilyl Kagyalnial ud . , IU SérdalS ¦Ur*4.\'
De titkot,mit rajUk, taWbb WV Kabtom\'iD.r B«nt rihai i
, Jofpi Wralyt nsa nalkOttis\' \' árpAdask n*jsissts,1 p- \' Mwt »4U il) kJtkOab.wd
r^a^artaak adr<|aU. , f "
.lgiiWtottV-^kiaUWT^,
1 OrOra d«W feli . F !¦¦¦\'¦.¦¦¦¦ ,0b Doadj raJégalai san blrak: - rabira ar»-IadT«lf
,I|*n kirilr!\' — Mal n &n B amaan atmt iblart Bl —~
.Yak Béla ii, kinrilt neki Pdcsrarsd rSJtokBL
MidSa itkoa bosso mlatt
Orr fliasaStt vaia, Ulat hflataW tz»f-rarha Et
Bfr sarda asest Cala.
Érában irpád rfcra fa\\j, 4 á btSÍBra árdemaa.*
.Hab! Báli 411« tnkitja oog István a pap asarit \\
9 S)«fUtrt, s*Mt, lankadt trü tTj álat foga át.
¦Yan kát reajiujr, bőgj aam bítor
¦ arStJaa fdea^n. Db M Tér, Arpád-irar
Uralg e tusisaUn.
Kráa, ka ^aU.-^fT**\'-\'
Ndpat rászab- kOsBit, Kibaa blrdt talál a korct.
Vadfi» aa aldosBtt-K«V:M ^tyasn, a Ut fin aaara*.
Felfdvs véikatak, HofT jogtalan Deara *l]qa
lijWisaft.Tddtctak. ilmoa flát ktrárri din
Ba bánon várja Itt, B rokvuksbsl snrbltl majd
A tak Cájdalaaalt. -•
If7 s.királ/t ¦ arc ián aa.fldr —Bogárs\'ahratlei, B IhlsA aatvnL mái i/.Isteasssl
.......KsoBlsuLtplTzurtlí_____________—
BOLYOM.
rttl>Ara 25 kr. Bovebb issnel
—iÖFoUfgeá. , . B^Lnixaan-méltd; il jUr^t. t\' ,j(f»t-F^»rencxrendÜ6k tém{ ^
^ faiai isortartásnál jebrolevL polfiri • .katonai hktoaágok jelenléteben;1
— Megjelent és honiak is bektlldstott \' * ^•dohány\'*
_
Itt. DöTBDD IHMMMn ------
"táreddüivk.
— Tornászat Mait szombaton délután tartatott meg a nagy-kanizsai ixr. tanoda növendékeinek magán túrnatanitáa mutatványa
\' a tornaegylet kerti f^lyiBégBibon. Hoffmann I. fornatanito szakértői ttaép ktjjjsettivájrgel bif, — sajnos, hogy tanítványainak száma\' mégis a próbatétre megapadt. Jelea Tuft Lp ;fij»; és/lii íeáoy gyermek, ajzttJök éa erdekeltek, általános xnogolégedéaoei távoztak. — A próbatét végén Kirechner Gusxt jajes tanaid magasan a létrára ni""* fe] éa szén szavakkal kOsxoate mag magyarul a ieiöttTijJtak részletét a á> tontaegylet ssivesaáget, hogy tornaszerei- a. tárgyaival díj nélkül kedveskedett nekik • igy iparkodiaukat elómocditottik.
— Lapunk előbbi sxámábaa ködött .kanizsai viazhang a kezztn. hangokra.*\' cximtl csikk miatt a „Szabad Egy has" iia&takimtf; egy szőrűén viairantiBitjiik aMak^gjetow nyilatkozatit, mintha kenyér in&éíg^fó\'mgiui ki ama cxikk sorai bál s ztíjelentjük, miszerint O. árnak nincs éa nem lehet oka kenyér irigységből írnia, mert független, tőt réexQnkrol még tisste-letpéldanyban sem réateatü, mit miért jelen-tfink kToiainTitii, rm ruundasaék mintha mondva iratutott volna, hanem tette «atG.nr saját meggyőződéséből. Egyébkéat inéltéstaaaék a Sz. K-nak meggyőződni lapunk & éves pálya-futásában egy cseppot sem ingat meg e lap megjelenést!, sJt ha nagyobb Egyedemmel ater-_ késztetik, versenyre buzdít, a versenynek barátai levén, győzzön mi jobb.
— ó osv áry Ede orrom, ki a tuddbajokat és a ntJknél előforduló sokféle bajait sikeresen gyógyítja, aeptember 1-ttM Fiaméban fog idfiroi.
tik mag, > kép «aáarint küldőik. Megrendelő- "~ -•ek folyton eakoaoUetfk, ¦ tekintve a Itítutótt um« ezélt, bizalommal kariak • boldogult barátait • Üepteloit aa Ofj MkuoUatre,
eddigi eredméMallakátazái.Ioriat tisita jövedelmet mutat! faVMlott obajtaadd volaa legalább &00 jarintig emelni aaoa OaiUJadiJalaplt-\'*°íti ""W a .naarkaaiiaai Bgyniniriwnnál
A^Ffttvéftaa tartandó
magyar orvotok
jk; ".övezett-tttkár-juaak ott talált útitáskájába annak arany tirájit \'etObb órtékfle-tirgyAt bepakoltak, azután a *«W «jtot bezárván ennek Jenied™! egyetemben eltávoztak. A\' tetteseknek mégTez időig |a}JOiaára;akaani nem lenéiért. i
— UgyanSzombathelyén az nap adatott a /Károlyi ígvaaataita alatti izintjtnoUtnil olnia-indott tagok által: .Ubryk IWUla." A tndo-eito megjegytáap izerint egy szakavatatlan egvé-a aeer«a ajhiviaát olntítd. mire aeon ifta-
— Ennélfogva orvosi tanácsát igénylő betegek megkereséseiket aepL 1-tól octéberíg Fiaméba intézaék.
— R a j n e r Pál Barsmegye fottpánját mint Somogy mogye királyi biztosát 2 Felsége ex állás tói felmentette. -
— Sfimeghy Ferenos arcsképe megjeieii-vén, ax dőfizetuk s megrendelők Teaserei expe-
érdekeltaáget kelt aa agésa birotialomban a minden oldalról swregelnek öswm ast minél emléke-setesbbé tenni. Nagy-aVanitairúl eddig a tudtunkkal Wlawics Gyala és Uátnrfí Lajos utaa-nak oda.
— Cseugery Antal oraságg^Uléai kép-viael<3 aaeptumber 12~éu érkezik Nagr<-lunizBára Tálasztói körébe.
— Lakatos Sándor punért tánextanité jelenleg ZaU-Eg«rsaegen mdkOdik, szeptember bo folytán Fiumébe utazik, hogy ott ia tanítsa a szép nemzeti magyar táuczot. Fiumében lelkesen fogják fogadni, mivel legújabban ismét a kQzsrxOIet a)lenes intézkedés tétetett, hogy t í. a magyar hivatalos jelvények helyett horvát alkaliuftxtátott. Ex agyán magyar táncz-tanlté nem Úúcaeíutbatjaie és el, hanem lelkesedést az úgyis Bzunnyadozáanak indult magyar nemzeti érzületre nézve idézhet elő.
— Pólóikén e hó 12-éo éjjel KeUner György korcsmárost három foglyár annyira mt^uskatuzázott, hogy sebekben eszméletlenül földre rogyott A sajátságos executio egy kis lány dntelekor történt. A hivatalos vizsgalat elrendeltetett
-T—lra^> u n k előbbi számában k&xlött hoD-ytídügyi folyamodvány alá 186 kanizsai választó polgár iria magát sajátkesúleg. Ez érdemben jövőre bővebbén sjtiibuid\'unk.
—¦ ZaLa-E^erszegen ang. 18-án mint ö Felsége születése napján a székesegy házban nagy mise tartatván a megyu b városi tisztikar l máaok_nagy számmal jelentek meg. A templomi zene elragadó szép és kellemes volt; Arvay La^^rad^ek^r^^ly^ solót, Ani-sits Izabella kiaasszony pedig offertoríum alatt orgonán igen kedvesen játszott, valamint nekik, ugy derék Uniiájuk SzeatgyOrgyi Josefnek sxép érdem.
— Szombathelyen a mólt vasárnap vagy is f. é, amrasztui "15-én a püspöln épületben lakó püspöki titkár szobáját deli 12 órakor, még az a szomaxed papnöveldében étkezett,
les* hallgatni, nehogy az idegen név álcxajával oarkolt irunak kedve kerekedjék még egy üy aztUetlen darab Írásával u színi irodalmat meg-B.vomoritani.
— A Satoínbatholyi városi tanács f. hó 17-én !egyik kovácemeatwt kikUldé, hogy caatofnák rostélyaatait vizagálja mog. A kikUldStt midőn a 8zéchényi-tér éa piaci; körti sikátor csatornájának tört rostélyxatát fclemelé, alatta a csatorna fenekén egy kontót, a abban egy körülbelül három nappal az olőtt axtllt gyermeket •talált; a gyermuk halva volt Az anya még eddig ismeretlen.
Hasznos tudnivaló.
Nyers huat nyáron típuneltartani. Több napon át lehet a küvutkexü módon: Végy igen erüs ecsetet, és önts agy nagy fazékba két keronztbe tett detxkácskát, b erre tutid az eltartaudó húst, aztán född be jól n fazekat, s ragaxd lo füdőjét téaztával vagy agyagaárraj iégnieDtesen, s tedd hdvos helyre. L módon a hust 10 — llí napig hí épen lehet eltartani, lehet bolélo naponkint kivenni, s a tobbít njra viasza tenni A használat előtt a. hust egy negyed érára hideg vízbe kell tenni, aztán kimosni éa a mint tetszik el lehet készíteni. A hua az. által sokkal gyöngébb lesz és Ízletesebb s 10— \\J napig is romlatlanul eláll.
ISTy-iXt tér.
Kitün^lo Hisiiiirrseko
Hof-f János udvari Bzállitó központi raktárának üétaben. Ktirutnerring üro 11.
Berlin 1BG3. mAjua ^l-vn. 12 Üreg tnáOaU-kivo-nai-efftWuL\'i,! iirt kér tiíitelqttel
Ilohrae, a Irírilj B feli^ff* palotájában. Pramootori ktut^ly 1899. májtu 2ü; K^mm Ont, acimkadjek nök«rn ujulag \'JB Qieg*t kitün3
-i, i |f fi»-f1 —i\'ÍTsifüsltiTi\'
cWoUtWt ét I foat —"\'n -ifÜMilgf r1!-! iU»iúuir ralnit «.8bb kaidén.. \'t .
¦ Bárd OraffcsrUd (UbriaU»aaaii Bare araWaac S^fdBlDC IB6U. aOjtu ML Hí—.1 láaálil maűx^fjéiita^-cboeilalét rsncW«k sm a*«m, SMfe- • íliajsiiisl,\'- fa«tr mm :M»\\igiawtí-*U* j«fa.ajakkal lg«a tttrf vaxrok elé^nKn. EmllMl »aar a tTSWH \'¦\' aa amsntMt l«ffcav«sliM **mhá-\'¦¦ Icflaajtin «stssrthaa fs TÉtUssttl SdSIt bsfsiSájsfcJiM ÜHUAÍÍmí* .. uiaávntiemU tS^tingiiS im<1v Vsastápsk - atáa áM^tSStf. / •¦ff *» »Bitmattin**: baL . . y¦, \'
---BoXtUiuf. Hjtr. g^knrtn_oij^j. *
Sua«_j:r4LlT IHrtU. «j>r. J+, kuldJDa aakast 9 up&acot ijten lialiioi, uialnia mali tnakorkáibél,~U l foatot sokat dicKÍrt •~i\'-tT*T *rr-"i-» -rlarrfffttwin Udíjihöl, mcljf-i ket ltt»iti *Mt,Liuj m«fjb*ytaff^Aa«sf-kWit«nl aknruk. \'"\'!\'¦
TaM Btrtea, ftótjU* JabUalu, aUcTaronaaa; i8d& Joáüaa.A ItSfyaa wám Doknm ?1 c omti naláWtMtl esakszkit kUldcuzí., !
Apponyl OajtdaV, ttit , K valtldt HÜ vari MxUta-klvoatt s^asési SSr-UaUta-eBíi.xiá|rl-ch.,k„L«,la í. MaltlU klvoaab. baa-boai canpAa (tuff Jauuittai KanOnmrrinr 11-Ik atáas k.l.U.tí Bieít.r-,,.
árak: MslAta-kWonat tqráauif Mir)ttvacfal *• csomaffDlao-iiI o tUrjc « »0. W avtf; 7 b%- t8 ttv*f 14 frt, M övr.S ST fn BO, UÜ trti _
MalAta-stTzMu^,.\' rí.-kulirlá Nr. 1. effv font 9 frt) Kr. IL »er fnnt 1 frt 60, nt funtoál Hl (bat tppirii tis tontnil tjRr t.. rjy ncn-jod hnU Maláu-diöltoladtpar ccMCHririf\'ik áiilmn™ ; * klánruV anyattrj pAÜlUán\' SO út) 4(1 kr. MíU-innUu-bonban* flu aa M kr. Kiadón lltcjl.ül.
Kapital l\'.aion TilrBk J,\\mf gjiVWT*aatí KlffljuícjM. I-il txlui. I^eltuur et Ur insjüdw ^ M.-KanUáán kflj.tmt.V Hoannbcru; J. ii WeLUinh Jk — 3cbw»n A.lolf; KnanubcrR h\'erenci i* Beiebantbal V. itrakniíl.
*1 K
Xetl xxa.pyti^.r\',
fttrfMitBi 22-tal MMq tara.
> hati- Kaitiuliku*
ip " r iát
V*n)d két urnák
PtllUálM.
naptár
^TsairÄp
¦?3! Ilárfíí 24 Kedd 2X Piard.
C*atnrink 27 | Péntek
^Utálhai. Lokáct IKTTiT. í—14.
C i4 ti^.
Ueuir«! F. Herta Inn ILi/ SätnncI 7.. , Kai. Jótiof Afvisfatn
ÍTlS "tSaiít
Zacbarias
Brrtalaa
n«bbaH
Felelős szcrkeäztu : WajdiU JAztef. Segédszerkesztő : BáttRÜ LlJftS.
T!inlä3ung su einem Gluckversuclie!
Am 25. August T8G9 Itej^Buea die Haj^Ä^eliDJigti. dta- gronea tou der Frei« tBUdt Hambmre sumntírtn
und endigen am 13
iber 1869. KU Ttnaend\' drei Hundert Gewinne, 1 iHaM^viaiOO Ffrfooso im Betrue von
tktttA0M és lpar-akadc«la
> 8_#-é e i b * »
Stájerbe-. \'Lana»iií_ -.ét, ijarforti A1U1 alapítót- kwet-iiitBS és^pir-*»agaa»bb kípíJ-uitííet
f. évi «HH-én kezdi 7-ík tanévit
A tanoaaczeija : ,i_,a_,h_, jM p^„,i.uut. Jazervezete, ^ «, kw«iudBi>Mp>riui. »iad
V *-*6l™_---t\'í\'« nlibbí «MVtUl^ géptUl itlajb*. oullk. ^\'v\'b fö-&---IYnfan\'kl.-. B wrttr-ivin—f fruHk 4. Ufvipos-tta- ^ ? :" Ült* A ^T-k.\'rU-i kik-pi-ira r-n *B7 K-U-írtKta, egj VBfly- e>7 "
dtfölvételi föltételek : LX ^.i-u"1^
CC a"gyTDoa*iuto tMtirgyainak UmnrtHe. Olyanok Mamiim, ;V «iretekkal habi b Írnak, eI3kc»iitff oartily lítealk.
> Védkötelezettség : t^.\'X\'^^"
J| védelmi MrvfSnj által megállapított «BT tM énkónytee-welí*1*-1
^ Noveldék * **•
\' * tatj4rai d\'tM Tesateti *» esnpiu »« latin
inieaet
i aulái ssámára alapított nevelde latnaik, ea pedig v S KUm ALAJOS tanár are 1. Mandell»erbi-_dur_gaitrai_e 64 *f" WALLHÖFEfl BVORQV Uuir ari 8cbl«*«altgaaae IM-f, ^ Ugyuintén aa Igaigati\'uflg tiaaiea családokat ia ajánlhat, hal
jt Idegen Unaldk gondos felügyelői- ?1 ipolUfabban rtaeatUnek. j> . Hindun kérdeaSsködiire kéessággel ad ftUiUgeritátt i» U-jj" merltfi iamérteláat
j« a gráczi kereskedelmi ipar-akademia
NI \' igazgatósága
(312 - 3.1)
D^ALWENS. liatgahV
- Áfa *rtí \'MH^Í ^
KOHN IGNACZOT
. PWÉ^kíryí-ítettrHli ét> ar
mintazafaoájában kitttnő éa tapaastalt egrécrt aiánljuk a L tmi kttzöiuégDok, miután szása-talán dicsérő Isvél buonyitjfir set, éa miután ű a leghlresb svajcu éragyárakkal öaaxekiit-1 telesben.\'(Üli azért oson helyzetben vah, hogy a legjobb ér Icgotcatibb órákat adhatja «1,^
Minden toló vett vagy általa javított swei-w mbén^évi-Inísb^i jótáll6^ mellett adatik el, és akár függő, fekvír Tagy. akármiféle hnlyEotben a-logpontoaabban a gondosabban van igazítva.
Tizztelt tovöí egy általa irt munkát magyar • német nyelven, — az óráknak hostxu ideig tárté pontosságáról sxélú módszer, a kiegyenlítő táblácskákkal az éráknak napéra utáni igazításáról, — ingyen kapnak.
- ÜGYVÉDI ÜGYNÖKI IRODA.
< Vidéki IjgTTídtlraajnitál, egj-Jctek-. t>r«qlati>k-, kOiegck ?1 ma-
, g^ÍMÓktúl aaL; slfuBadok utlnden rofgbUiioltit, melrek törfénvkriéen -Ügy kniigai^atásl üffrokden a Ihida-Pesten «nt-kelC kir. miuíttariumok, kir. Cni4, TJltiS- é» TAroil t^rvinjuékelt, tannlatuk- éa etprlatekutU —hg»Wat*ja»t,- holfűa Ügyleteket, ree pan rgsltn máit, «rtesttéaetni «b. f i(«Snjíloek.
¦ Cielja np-ridl liodirattak — a Tidéki fl(,\'.T
TÓtuantiiUi, — ulitijixial, idútöltAjl terbo kftlu. ETOrt, kuoerltP, tlapoi tuddiltátokkal noi pitim lenninejk, knpTÍMlutai itb.
A dija1! elíire kUHeadCk be, — er^ (?1 n.i|*i ÎBvojIrT eljiraVrt 1—3\'frt.
IrtKtám helye :
Pest, Lovéaz-zteza B. tzaai, Eatsi-bai.
réso ENSEL Simon,
,-\'tia—a,í) _kn»-é»Táll»-ilf3-veS.
hajoiokat a jóktól rocpm otite di, a Uolakadályo:
d.mél tObbel n
»»>-l»r»«lk> • UtliU klntitta UttéMkor- >• ului.f MltlTil\'.\'**
papír-
Kanlta C
ini- es rajnacrkorDikedéM Pattan, Doúk Ferenta-ateza
. Biám a., a -^fiiliar bajó"-baa^ ajnnlja luvd)pa]%:Ui<lttat a IcgujabbazurU
7MJBIV-
J tv4r4-K K E L
lOOáalerilpapu\'ialiMBevJemv^ frt aU, 1 frt 50, lfr 80 BganSitt\'-riatic^isf^aaubk, . T-
100 db laválalBir •¦ > M dk> b«rU«Sk nindagrik iiÍdm nMsajDaiajxt «6 3tt^W.flfrtír>3e^rioraabb.
Utbdefl 10B-t«)04b lavéTpapt>-f4ti bonUkboi egjdtaaei pjpbarttft ta. . . «7«»aa»ulk.
10* 4b laHlaa)!Ír ia lOO db boriak nirral ás cilmerr^Tvao lutrUba«ak-^•jLaltaM páplwrUáUsa 1 frt, 1.&0, 2 frtig a l.^ftaosiUb». |
;i^tógatójegyefeüstént ólkéwűlve,
•afae^ Brawalba^tl^r, feirteUzvitMittolpapIrr* lUO dH M ar,\' minden tafábblsw IQkrral ^iWbrapipl tra 80 kr, t"fl*-BHn a--p\'— 1
^M\'tjljJJJUr------- —t-t-..
IQOOiIb
«raayPTom aitai 1 fri. _
kr. a .láfünomabb pariMrlaaa sslaibes \'""-Siiza (coaf«ríi)4frt
érkák éS hajtó-
éakirnkiaiiaal Wiryvt^diM.
\'tnfitíUt lîitrill.lUUk\'ié-^W. klrf.1 aku . .IMI ». ItalataKro.il ipM «lkénttt-biek. IrüUllauuk ¦uíaakr.U kűnj. .1 kAnvoBdkl «ukik U-rf»kliifci..l«». lia-,JroâkJ-1» lirâpMlrt,:l«Télbeiu. atTilillt.rlWBJt«li-> ln.nL lr.il.l-, p..U- 4. mími a. HVh mJmmtí turiülkeli ^A»lé-nUinn> ta raüili ltk^ra»|t«niiaáafllo-f«pat,ni«.<>ld\' «¦ ^uarin-ünüU, il->llkji6T>>p>V\'í>Ikaa4tiia>r«l b »nm.r nálkol, be.
H^igi>iT**"lfeMim<1U\'kik*\'\',*1"°li\'\' Bll">u
aat^áeay iiilg pjataiiiiikjAa de Colori, b « legfintnábk
1*BI» QpWabfe «aorgalomaud
Iball aiagfah^Pa^tf âUaVét paCett, fMBtag^láinVt ««bolvar-fo,kft l»WqfM\\wía.: jk^piiaalibaa ia lagpautoasCbaa
•¦¦5.-1.1 t-^^ i?ia-IiM>)\'
Genfi zsebórák:
ftái-mg.
EitUtciiln.\'ltT-órák 4 rnbin-. . nal 10—11:
Ugrranai n;rr<ilftppal . . . V2—13 arauyíieíílylyel . la—14 . i kettő. laiipal 15— 1« . 4 t* 8 rubinnal ti|frJ-lappai (m kttfUUy-OvtTíjrel .... 1&-16 Exüit borjrunj-órák 1& rn-
b innal 15—1G . lArubn u cri\'. lap, arany-
ittgiíj 16—17
_^.líi . kettiJa ÍDilMal___„__,
Itt, 50 2*2—25 „ 15 . aiK kri.t.
¦Bxri 1*, Ü0 22-86 . 15 . kriit. küttiii
lap 22 JO-27 „ 11 . Im.ltüráV, kot-
t.1> Uppal 51-23 ¦ . 16 , rr-m. „vatnril
Im/ltatú 30 , 15 . . kftllíi fe .líilel
, Ifi . . kri.úÍTlap.3L-35 a. lí ¦ ttbriítáülsii^
kett.ln fedíl Ki—ti , 16 „ rém, badiára
kritn. lappal 40_4ff CciltDiIrr-úrák liillprt-knek KI-15 . ugrúUppal 13--2Ó
3. sz. arajiyórák 18 krtos.
ftói-rtiK.
irány cailindor-drak H nrbla. 30—32 . eny nmnylappal U4 ^6 , borjony 16 rubinnal . 35—89 „ . lÖnili.egyarany-
lappal . 40, ?0, &S—L8 hOrgonrrinik 15 rubin
„ eilllnder-órak 4 —8 rubin bülcyekack . . 24-, eelUnder - árak rnbln
I.M.Íl aranyfe<leUel34, U-4fl , uiliader-âiik S rnbln balgyeknek, kett&e fr-
díl.....311, 41-44
Arany eslluiderrórák & rubin , biliseknek, krliL üt.
ta kattLffedii . 46, W— s borgonyórik |& rab. kíttűi ftiü ia beli6 ars&ylappsl . «a, i3 58— 66 , cailinder- él horgony-arák gyem Antiikkal
_______adura sft i I
„ Rorcorjtojr b&l|cyeknrk kettCs lappal rá aníl-kfll . . M. 78,\'8S, HS-14& Függfl órák mlnrlru B-ad nap
fdhu»mnd.i , ifl, 2U, 2*2—24 l\'qjfpjs urak tira- ¦ frlúraUtús-
Kettu» fedaT—~ BS, éO—7jT a lergouyrirAk lo rnb. kfttfia fede! ¦ bftltfi aranylappal . G4, 70, fe—100 , boi-q-onyónlk 15 rtib. \'
kriitilyUrBirKel . 44, 4S—68 , botgonyirak 1S rnb. *,
H katt&a lappai 74, 7^—100 B borganjrJnlk 15 rubla t r» m oatnir aria t a ly 0 » aj, okjarany (edéllel 94,108—18, , berfonyrlnik Ifi rnbln Ttrnqutoir kettóa fe-..-.dlt ... 10fi. 11»—mv a aprjonvr.rik 15 rnb., Ikriatalyursg. kcltfii^tp •5* bali3 arany - fui il- r-lei ... . 134, ia?-148
3Q 43
Vadúi-remontoir . , — IO
Minden fajtljn torony-órik t«-]*pint jaTiiiirtk rBegrcntIcl.-ir n lejt.-olnóbb irun fogadtatik ci.
Legszebb s divatosb mintA.
Arany m e dalli oo 14 km.
18, 25, 30, 35 ftig. Arany medaUlon la kr. .2, 18, 21,
30, 36, 46 ftip. Araor rorid i* bTt,JáM^ K, »*,
82, 40, M, ^fStSF^O fUk*. W Arasy bof.m IS \'PafTlinciok BS^i
ih. 55. 70.-60.\'90. lOO Iti
Drak 19 krt, &.&0, .50, 15.60. »1« tot «J», 4.60, fr N3t
liraay pecaetlS h övek\' I4 kríMMi t! AM, G.50, 9, 10, 12 fÜR. * rany tflsS tfik i 4 krt. 4, ti, 8,10, U ftp. \' tmrelS-jotnbok 14 krt. párja
s, a, 4, a, a, avaq m».,
r kimelB-jpmbok\'li krt: nagy (^4,6,7,8, ltU2, IfifUff. feiOft rorid Uncsok 13 , prribAi 4, ! b, «, 7. nir. -, , legftnorjaW ,frÇ«pfW7, 8, Í 9, 10, Îî, 14, iUr.
jkinaC bnsa-an nyakUanank 7, 8, fc.
Wajdite^Józtsef
kSnyVb^bnidJiiIban
két tanonez
Tétetnek fül kedvezA íöllétalek mellett.
(«•-»« METH S.
legnagyoltb váuon ?8 fehentema gyári raktára
Béobea. Ratb*rt,(hufttt0(!ra8Be t9/ai.
bátorkodik attx kOztlnaéget axon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél
féL becsáron
éf ^IniatUtA mellsH Ubátlan váazon éz meglepd aaép uri és nOt febárnemDt ¦zerezhetni. A pamutnak előnyös" beeaerzéae éa ölesé munkaerő következtében azon kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg, (míg » kdaalettart^ bogy ~e te^nipíben\' Jutányos árra nézve. rendklvAlU nyújthat, mi a következő árjegyzékből ia látható:
Va4Ziw4rjegyzék.
1 db 80 rSrO* febiriteÜen Táaaoabaesar ll—14 tttg, aaaal csak s—7 ft a )eBf. .értteti
. 90
, 30
, 50
fabéritellenjó kííl-tsOvet tAudo ,
reh. craaa-váesoa. B JeJei aaiUslai vásson „ kit, ruaib. vAsaon . \' trtaadl e«eVru.»âaioo , ntmh.etaániavAaioaf ¦ Uaitk feh. or. leaváa aaa firioei Mandi axüréa . bollandi wÖ*ó« legmlkal-maaahl, ttri Ingekre . hraaantl uri via legtlrt.
18^80
16—18 ,
»4-38 ,
80—36 ,
40—36 . , 34^-38 40-48 ,
63—GO
60-80
. Ott- ¦ npgyedÓ!
4**, fK), &&¦ H*tí Tegnlator . . . . 3«-ÉbretitŰ onival .... — fi
Variii-órik »*>y«ket nem l db 30 rEfSt ágyka&avaaa tuiodenfile sainekbeu
16—18 , 17-19 . 20— 24 ,
. 30-40 .
enilkivflU nagy tálssitiku a legntheiebb ramburgi beOt* 30, 35, 40, 46, 50—60 frtért darabja, melyek aaonban kéuaer i becaaire vannak.
ciikuiva ía luícikátvív, DabT "
atlaj-gradli, becear IH ¦ j IT tartói, m ml a
e*. 3
(»01^60^
A páfisi vili nagy erenniK ; tetj
Montre\'/ProUl arbrUlT-Breml, | fele feUtnaandd,
aiCBÍTWATTÍG tezOz-vAszom \\
laala»:aa*i|t and kéUt sabnell QloU4taji4 UbaamatlalneB aliarUitf-aU: Oeilclrts-, BHiat-, Hal^^ < Kakaseb m rrven, Tuipf-,1 Haai-\'B^ttitagielit, G.iedeiWia-
¦en, Bnőkén- n Lendenwth-in Paksi ea aa 70 kr. -aa balban sa 44 lat tra hafcen bei Josef WAJdita
- taOr.KauUaa |
- . ...\'.A,\'--* - -f w~ Batt elaa* Jilir lltt |eh an betJBgei, " ¦
Tilli fiali lus........ welrha inceli.
tere HKeft "dea so ronrebHmnie^ten, da-«tr4arOi\'bjJJI u*-Dnoke| anr kSeUiea Hr*iîiwordo ward. Snob áandtiteM&brandi dar Urfrat-HwrrcnBnQtebtwnttP beaiartfelnl) -ielrI141dettdor!Iti»trijjdjpbr *¦
-Afliiîjpdiltigderai. ^^tt nlubt\'KlIelzIvotf îfllekeaKih m ara e i rait, unndtirjn lehlai leder qhaf8ca|«a
leseli werda Stwai vea
fófmtEafM\'j\'\'?: T ¦
¦ 31
Wajîl
taOruLU-, i,
1 db 30 rOlili tgpn finooi ea tartái pamnt-íiflTe\'Ü i
egéas 23 rrt, ntost csak »—19 frt. 1 db 80 rűfOa angui ibartiag (icbifon) igen L
TáaaoB, beeaár Ifi—34 frt, mait 9—12 frt. 1 Megtojítkuli I ipedG, 2 rSf rselea, 3 rSf boaaxu, eaak 3 frt. 1 aaegeenelkfiU 1 tpedő 2 egy negy. 3 rSf alile», 3 röf bonra,
fii 20 kr. 4 I» •Saömabb. 1 daSaant aaslal Ldsslet 6 némelyre (1 asxtsUeritS bauiillú uiUlk«udű-
val) must caakTo, 6, 7, G—15 írtig a logfinomahb. 1 üsmnTsl ¦niBlb-c-^T-1 U aaemcljre (1 aastaltentS híitiillH 12 aaital-
keadoTel) meet esak 10, 12, 14, 16—20 frtig a legf. m tncaat kanybatAriS most csak 2 fn A3 kr. egeaa 8 frtig. 1 tni-áat atattükejtidg t. tartÜkBsg, kfllCnflun Urtdi. ira i-nalt 4 fn afl kx.,\'6, a, 7, 8 frt a legfinomabb. ^
^tejrilaUOiíaDb\'r " e\'"\'* \' "r ¦ f-j:—í~- •¦ .
lturjHÜ aagy:TOttbtú*Bl vttMnalSbltalS 3, 4, &, 6, 7 fftig a legfin.
1 tnesat legflaemabb febár francala. battbnt-aaadllk, ajonr negéatel, 6,
^O, »-JI9 rVtif. r . ¦
1 tanát wrlaei TnaaBB^ebaead:( bure>6tbaaana]ák asámára, igen findm é< ,. Urtatabeoaix.fl—:|2, inafea*re«hft$ 4—S früg a Ugfiaoreabb. r-tieaaf tnÜrnrf tIA^.¦¦Vinai\', fea^.^ágy ninea ...geryiyel csak &, fi, 1,\'8,\'V\'lO frUg a Hranomaib.
^ Férft-t llflfy-ttienpsrt árjegyzéke.
ián lnjgfld- ,^aieetb4l 1 ntjft*. krtél 5\' A. a legfinomabb. »51 lag. kitflaS rumbargi vagy botlandi váasoeibdl daom ktwe^ilakTt mórt Touaikaa«el eaak S D0.J. 4. &. ft a legfin
__ ___.____________ legfinomabb.,
nffl ing, kataaJ ntabnrgi vagy irlaitál véssoabdl, legelegánsabban elk^udtre) ías nfcyBavesett KrtiíbAt eOáaJMt Ingek) most esak &. 6-
HeWjíMy.ckUk\'rtiéfaB^siabb batútból, valódi valeadenni aipkíeeí A* uada-úlp binuetl beWeliEel a legqjabb 4» legelegánsabb e aeébeo, la, 1*, íí, 80, 3a írt a léfíaowabb,
Uri ingek, legjobb maftiftO&gr rWÖgCl nelkai, — járnia nBrlfjjfí**0*1 Bl \' varrva, atost esak _^f3M(r*\\ á,--&.
Uri \'KptrSljm Tj- io^M--& ti-unbl \' 9 frt 60 kr, ¦«
aii «_»íMkk_l, S\'-rl-b Tégfléoi-jiU*.
¦1 rur .lioUii ^itO-l «a.
ion, hkinn -¦ nt-Mre.
ubo, — pMntij \'ihb dirkt -Mti-t inabk, > $ \' ,t, ._d-__kl<Wki
, 9 ifTwi.
i^ftfte=_.b.
Uri it^ri-k Jsen\'lo 4-MIiélir----akytL.HHT-r -ukin-l, n-cr al-ppej,
>*U eukll IH, 9 (fTwl.. . l.jIJ.B-Sb. -
1 taakt eri InnMKr, « Ju^ps-OMbfiaai b l.ijobb dlvet ..érint, [wit
cm- S^iO, S, _ rrt m l.f-noMb-. 1 tucul tol fciu!- a Uf-UffaaMbbM ?1 Ufdi-atoubbu kUUirr-, ISao-l
^.<«__-i.4jwra,ia frt a-UfffaeflMhb. ....... .
\\rrLV_tl_. \' lük\'SS IBg W-ir-t-B-kregyfinoiB Mnnettb^-V tJ VUIIé tMt-knndSti W-HK WT taodaa-íp káv-k___o-
ralij 100 ftiavi-kirMt egy igen finum c»etih---r--_«t«lrtritít Uptu-k ri-uliíuL . = Ingnt ingj, terilíaJlWk i?çgtf^nl--inél a njakbiseg
!kÍtoe---S. .n-t ------ , ;,¦ . Eí;, . . x,^
\' T-ötelt i^H_t"k-aTi3ltn« Udi-ert, «• oly fehér nomllkSrt, őljrel_;_-jinlj3i ilfiaakVtABib, Vagy birrai oknil fogra »em ,toívo v»-ak\'tlUetik. — -Era-
ai t AMA \' \'inolyea. nam >iol aUaaaa a tonnez*, . ¦lüXiíSS^ 1 «é-M^wbtlIk fiiotett irb-nnel
Rft^á/a k-BFlotbesl-v- T-jmakb-l minták kllUotaok. A;iíreleket\'k_rjük raimeznl : AÇaStlll. \'S.
1^|1ict thttrm-tn-wKf. 89. _
!1
i i _i(ltilí-l«to<_-,Nag5\'-Kao---í_i..in,l.i.,i.íri.
i ^__—>?-v ll Ë___-!-Li___^_^-_^--i
\\
edve
. ..J
SOPRON- és VASMEGYÉKRE
a szépirodalom., kereskedelem, Ipar. |pdászat. tudomány és művészet körélníL
WAJD1TS JÓUKT tu?nk««irf<rfh«.
Előflietetri föltételek :
H «liban háakoa bDrdaaaaJ é« vltUkr* pa*»ÍJ» bOíd*»1 Ee>m *rr»i - • fri. —, kr..
tTTt agy atti-» - 1 . M .
HlrdetégelE
t hal liaaiboa paUtaorirt UaaSr ? kr-1-iaor A aa mindéit további lialkUtlaért 6 kr
\'UT petit lor batkUtá.1 dija 13 kr
Oasdaixatl nesetek.
I-ső gatdászt\'i pálTuso.
ÜL A Jéaztf lezttliatfM*)
Az emberi élet fönntartására igényelt kellékek különbözők ¦ nagy részben a gazdáknak jutott feladatok azok elöállitáaa
— Így- közvetlen a búzát vkőzYetve a kft-nyeret a gazda teendii kézé tartozik elé állítani; — a gazda hizlalja jószágát is
— hogy mig egyrészről a közfogyasztásra húst és zsirt — másrészt a siappanyosnak faggyút — timftnyk bórt a. t. b. szolgáltasson.
Volt nekem egy tapasztalat dús rokonom ki 60 évet töltött el mint gazdatiszt a gye-korlat terén s ez sokszor mondogatta nekem, hogy ,i gazdaságban elóállitott szemes terményből egyedül a bnza való a piaezra — a többi, mint fcukoricza, árpa, burgonya, stb. jószághizlalásra fordítva- sokkal drágábban -adatik el mintsem azt a pitezon zeeg vatték Tolna — s mellette a BOrialom
a csekély értékű Tigy épen. anyii-ik hmonnf\' ánuittatnak.\' — Akkor nem Jgcn értettem\', de a tapasztalat meg-
Jószághízlalás alatt tehát áltaUkú írtjuk valamely darabnak a szokottnál jobb táplálását — hogy az a tápanyagok *ivé-tekWel annak fölöslegét t*i-z<«ká\'\'ttltoa-
tatre ttat njMtfiiffifltmW*
— a jószág s takarmány árát, mind pedig reá fordított szoigalota oijAi nzzaatata.
Hogy azonban a, RHrett etélt aflcer koronázza, figyelnünkktU nzindeaeket^/bogj \'» hizlalandó josíág ei^néa^ leajiia,,,— a kellő étrágygral Hrjoa—, mo-fretlem^eet-ken megeshetik, hogy a Mxialáaw íaárt\'Jo-
aa% i^Ummm^^ff^!^ . aak kétszeres a kara. AzétyÍgyb%jezo»-ban nem matat mindenkor a teet egemig takaaéfére— mert toktat* akiaWáako-TííjílU ur beáir;^ k\'Ujttá^Hadeaía j^.^j,^ ariaaiára\' Ji.J\'ü^f"rüUi-¦áiTBak antátalaa kezeléie okel,-^ jgy-¦adatiaa arfoamcTtan Ilmáig) Itt móeaöh — por ttb. nagyTeazbav. manója az etTágr-hienynak.De bármi legyea is oka ^ jiUe-! hat megijedni, evazrf,os««gtdxd rá-k*^^ adatekor kéméi kell tártan. dftHatekat (tét, kesernyés füveket, tWjat) Zuttyek áz étvágyra az emésztő masaeréket maarlu^ A Ibe^dviaáiánila\'-^ M <aaáali%6aik ajakrabliaai,, -m^hf}»ooair. - \'.-\'M : f
\' AlSlaUire szánt jéezá-ptfl\'aeá.tadM Üm&n kiTttl feledni ez.éu-ÜBrtiím\'\'^-aartljóaságot toha te, bltla^^ mart ezttéU tt,-zerok n-t- a zsiradék megtlle-/ niHilit( kaant atett MflMéwii^veeere
•) ás- xi <• st c.i.trtn kataart
aat>.Mttt *U)Ui**tkJktl ¦*¦ Mb
A hizlalásnál két lépcsdzetet — időszakot — kQlönboztétünk meg s ehet mérten adjuk mind a takarmány minőségét, mind pedig aurák mennyiségét.
Az első Időszakban, a midén ezélunk — hogy a has s tüzetesen a belek táguljanak — annyi takarmány s eleséget nynjtnnk, a mennyit csak a^oszág-oregehetik — jobban tehát a Kas töltelékére, mint a tápanyagok értékére nézünk. SertTéscknél példán) ilyen a tök, répa, burgonya a hizlalás első szakában. Ellenben a második időszakban, a midőn már a zsiradék üllepszik a test egyes részeiben — itt már mérsékeltebben bánunk az eleséggel — a rendet s mértéket pontosán megtartjuk — szigorúan ügyelünk a a takarmány minősegére — tápanyagaiul; tartalmára. —•\'
Hogy mirel hizlaljunk — erre a vélemények elágazása daczára is -— a tapasztalat nagyon, egyszerűen felel meg; mert azt tanltja — legyen az eleség barmi is, csak elértssek vele a csel, t. i. minél kevesebbe
Ha szemes eleséggel hidalunk, mi pedig leggyakrabban történflt) ugy azt mindig ir-
Mtt állapotban adjuk jószágainknak, most igy a legparányibb részecskéje is megemésztetvén, haszonul szolgál — nem pedig ótö-letlen állapotban, a hol is annak nagy része nem emésztetketvén meg; ¦ bélsárral ki-tritve kárba vész.
Burgonya - tök — répa s ISbb llyé-sekkeli hizlalásnál pedig a főtt állapot okidig hasznosabbnak bizonyult be a nyersntl, mert a aaefEMa által, sok oly légnemirtax távolittaük \'el — melyek\' semmi táplálé-kiaysággal nem bírnak • csak az emészti műszereket rongáljak.
8 végül néltOlözhetkaOl szükaéges hiz-lahudí jőazáfaiukaak a rendes etetés — tisztántartás és a nyugalom; mit nlánnézés — M almozáa • a jősrágnak nem háborgatása által értik el.
LIEBBALD BENT - *L fSiaa.iil tuuS.
Mélt Kováca Zalsmond ptÜ-pök ur inatellatlója Pécaett. -
A aaék-varoe folytop tett előkészületeket, hogy~a nem rég kinevezett s cdár i szent-téfe.a pápa áltállá megeroutettuj püspökét IteUd tisztelettel rogadhasaall4« kiváló, erélyt >az előkeazuietekbM./csak.az utóbbi időben teJtett.Ui\'ai8c^«Í6|»>p« Ideje
mirUrfll-tielől tudva voU2 A t<asptU paloU _<e a székesegyház ujtyl-dAkWáltatffltt de kolóniáén az előbbi oly.nagviaerten vsU iaUtattve, hogy a nép mazplbol a Tárosból éa> ^vidíkről «ren^ezo^toiiut- r iMtyizbicre aiaVilÍU az Uléeeaaé\'ankltett ptttpekl paloU itelsejk Aíelmenrt\'twaenle^ virágokká) ékeskedő kerthez, Wy a legrit-
kább illatos virágokból művészileg volt össze állítva.
Hétfőn aug. 23-án este, mintán a püspöki fogat a vaspálya felé robogott, a kíváncsi sokaság tömegesen követte s feszült figyelemmel várta a mohácsi vouat megérkeztét, nem is gvauitva azt, hogy a püspök nem a
mohácsij hanemha, bariéi vwiatH. fnj. mftjf-
érkezni. A vonat Mohácsról végre megérkezett, de a fogat nem a püspököt, hanem egy idegen vendéget szállított be a városba. A püspök noha már nem volt távol, de ki merte, volna még gyanítani, hogy Pestről Kanizsa fele kerül, a kíváncsiak elszélled-tek. Estéli lu órakor azokban csakugyan megérkezett a Uarcsi vonaton, — de ekkor mar nem vurta senki.
Másnap, 24-én fogadta a deputatiúkat, melyek részint egyházi, polgári és katonai testületektől küldettél;. — Délutáni 5 óra-Jior ismét nyitva állott a palota ajtaja a kíváncsi nép előtt, mely a residentiát körül builámzá és tömegeseit tódult bámulatára a aigymrfl teritékrimekjaaelyek 400 tv-,
a .pécsi dalárda* válTClt a palota elé nagy\' pompával s pár kedves jó msgyar dallal a főpapnak, 9 órakor azonban mozsár-lövés mellett indult kJ a városház életéből nagyszerű fáklyásmenet a polgárok részéről .éljen\'-kiáltásokkal a residentia felé. Itt Badnits ügyvéd ur tartott alkalmi beszédet a polgárok részéről, melyre a püspök csengő hangon felelt, s megkoaxonte a megtiszteltetést. Erre a menet végtelen éfjenzések közt szabályos rendben vonult vissza a kiindulás helyére.
A félavatási ünnepély 26-én reggeli 8 órakor vette kezdetét — A papság, mely helyről\'* vidékről meglehetős számmal volt képviselve, harangszó és mozsárlövöldözé-sek-között egyházi diszmenettel indult a püspöki palotába éa onnét a püspök kíséretében nagy pompával viaszatért. — Most kezd6duk_akfl]őnféle_ bullák és okmányok t Tdolvasisaí; A mise csak 11 órakor vevé kezdetét. í
A ayar/aierfl Hi»w.h«tii délutáni 2 .órakor kezdAioít, melyen középszámitással 400-an vettek részt. Most következtek csak a szebbnél szebb felköszöntések i ezekre az érdeklettek által, a valós feleletek. A vendégek 6 óra tájban oszlottak axét * legjobb kedvvel. — Este az ogész ünnepély záradekát nazrvazerfl kivilágítás képező.
„Az édai reményeknek,, melyeket a nép uj püspökéhez köt, kívánjuk, hogy a főpap .\'tartós egéezségnek éa hosazu életnek örvendve feleljen meg.
ZALAI LAJOS.
Pt.peY » méltfaína btaséde ^_ a ráhljáaneKetkor. -,..{
ratat I Fogaalják^öiiök-szivességökért, i"i Wható üdvözlésekért legforróbb koazonetemet,\': A-, azoretét, és Ta^uzkodás •raattéatk W.tjtamzágai — mdy inkább
Oi lelkei
az egyházat, melynek szolgája vsij»k\'*t;»^:i püspöki széket, melyet elfoglalni kéa-ztWfgfl
sem mint ismeretlen személyemet SUIÍ}-csS a legbensőbb örömmel és hilávaLlölttk. é Y lelkemet. . ........\' .... :h;
Én önök szivessóget a bizalom nyihiaaK J lásánok tekintem, mely bizalmata lúérdemelni mindenkor főtörekvégo,— legszebb jutalma. Önök e jutalmat adják már; a babérnak az érnem eJMti \' kiosztása által önök köteleségemre, hivatásomra a legbehatóbbau figyelmeztetnek. Eme kötelességek teljesítésében, Uralmi énnekem önökrea^támaszkodnom, önökre kik ép e perezbéu e megjelenésük által leghangosabban s legfényesebben hirdetik, bugv anásztoB és nyáj, összeralók. — Egyesüljünk tehát minél jobban, haladjunk karöltve minden ellen, a mi-az igazságot, az erkölcsi életet, a békét megronthatná; a nyílt és bátor .összetartás a szilárd frigy, ragaszkodás szent hitünk iránt, szeretet é» hüíég a mi hazánk és koionáLkjrályunk iránt I Az ily Asszezartia. Itóösitja a békét a biztosltja a szeretetet, ~, azért egyetértve és öaszeforrTa lebogtaasnk mindnyájan s mindenkora valódi műveltség ai igaz .haladás és virágzái fáklyáját, melynek fényével felismeri kiki éa lerója kiki saját körében tartozását a kötelességét.
Fogadják Pécs várofTelkes polgárai még egyszer legforróbb, knaajat^éme^j a haza-.; fiúi üdvözletemet. Itten áldja meg öaükaf.\' (Háromszoroa karaány éljanaée.) Ezri a zeam-, játszott egy-két darabot, ¦ azután az egéaa\'-menet szétoszlott. ,
Iakola tenaa. a
U!tCMttr?r axátárjaia fSltpin ar ilul ¦mltail otkkn kUOVatt á dm* uiajn.
Y. pályamű. I.
H.vtd-^>^>aw^»iÍuk,.l4W.^
aiutaseli ofattaTatai kalljimarkadalak,^ ét, hogy e--^valaijátP.t«-rkfk-llk.UI-«iik,i
taslvea a baj létamki *aaa a k«.
Logrea tekát.aiakkl n
atankkstv
mtgnHitl>i, kiiié-fciitatlm,3atr--«a.^ raaiaai • ¦épeiaaa. catllátm llltTáttÉ ->^! ^- JlégL kiotét «»:m«j-> itimi» ia, méernsg\' vltattaaMa,. A itáaaB7«;aMa>) ariajtakt^vaaaa^ ajotagi vimtíUát, k»; «ppaai »am.o»ak vitattatatt vola»» mamskzaml^aasTat* hjliy Imim tárgy, «tv Ititi tlatfaaatjlélt llHklt«l< ásat tmmá. , Uisx i„.
— - •\' ••»«• \'
¦ktU-\'W"
aaiadi IH«i> sai* ,aÍ!»t«»itaaT ii aMaaatkaoa ettVMelctf^iaipTii aattyelt_i aejaaaak, t»it«atiii,-»-.al,liai<aiai^t»g s
k^^&dva^L!aV
tagaMjWlamtta^jtaátje : ,aam,,i teatke *• «»a#v«Mtt,ia. ÍM l mukbaa\'a tawOiH^-tototWtJkatj ,—¦;> zaajJtuAiinVItiiiiéiij i.M»<l*«»l»a\'. I t^4r---áTftfeAs*aiM^> áaraipla^aei
r *
\\ ker*lrá*. Főleg h. meggeaiilojjnk, hogy sakkal Ifavésbá ártalmas egy,erkölcsös tudatlan, mint tndós gonaaxtevő. s..\'*®
-... ,^Ha tehát így a néptano§» *flÍl»3***fo 1 kiválóan nevelésit [dfoávüt^é^mMli, «JfrÍMtÍ4 est Luagtv ax iakol&a BJLB jmilM nélkül? — Korántsem. — Ha fam^ogy e* •gén élet egy iskola, ni el/ben,, arf^mber sóba \' kltf«m tanul, agy ox a gyeiwknél annál bi-- anayosabb i a gyermekkor1 01 iskolának ehul tanfolyama. Bárhol legyen, mindooütt as iskolában képzelje magát Ha otthon Tan, szülőiben lelkiismeretes, oktató tanítóit, az-Ukolában, a tani tóban szerető, szellunii táplálékkal tápláló éa hasznos ttgyeoségekkol felruházó atyját, ta-nuMtárssiban édes tettrérinl Mása, nam pedig ——amint rtke^ tfirtanjk^~ foj ellett kerót; ila \'• hátakéi láKoUba jön, itt esak az otthon tspou-\' -.talCaxaroM folytatását találja*) és tgy •fc*«*a véTste csakugyan, egy iskola less, melyben hogy
jól erezze\' magát, mondanom sem kell \'iV\'HsU és iskola, a mvsIés-taiütáB o két fÖté-\'nyexóje, többé no legyen két egymástól elkü-lönitatt fnga,nrnt knlSn mankAkörrel, hanem -«í]r.vA mi *adv éa- fe/s gyenöpk testi életé-Btik, az hái és iskola szellemi életének, a neve-lésnek.— Mimi-a knttü aa egész- featartiaára. elkerülhotlenül szükséges, aa egyik a másik nélkül nam. tabut, egymást föltételezvén, egy-mást involválván.
Hogy a Eas ax \'iskolát nem nélkülözheti, az \' most már általánosan elismertetik, do az iskola sem- nélkülözheti a házat, ha czélja csak tanítási volna is, aoiiál kavéabbé ez magasztosb, nevelési u lévén.
az iskola kizárólag a tanitással, azaz vennék formalh oldalával, a ház megint a neveléssel szarosabb értelemben ioglalkozík (a hol épen foglalkozik), egyébiránt egymást mellőzve, ott aa iskola a gyermeknek legfblebb némi tcchtucai jártasságút, száraz tudást, a liáx meg 1
+} Itt mindcucsalni csak a ji háii na*ti]cUrül löket nd, tnert Tannak pjerineki*)\', kikkr-1 íiDIÜik igen darria, uélia tűrteIt-nlll bánnak Aa Ily mi tsegt-nytk-nek a jd takola valudi maiifaelydl ásóinál. Talán ob-l»»W karjaondfi .ika annak, hofrj lukun, kik jrrermckkü- ¦ rákban bár oktalan, durra nevel telesben rcaicaOllek. — i ruégia a tánadslom iguo aaaaaua tagjaivá lettek. -Ejtrébkínt a tanitó itt i« hivatra Tan, ax iljea uQ- I lük*t fjermahökbei való biuáímódjnk riíianeriltJen- I atfárill mtggj&iai. |
m aokazor UláH gépiea odván hatja, de valéhan neveléiiJeg) — nemnralrigr egyik agm hathat : navelél ét tanítás egyaránt Kflgyoldalnak, a valódi, jó nerelóz-tamtáa caak P^épe letiknek. .. *
Hogy\' a tanítás, és ÍSlog az etenu uáliás« \'neveléstfll elválnutra no legyen, ^azt teátok., "már a ipártaíak, olkUlObltvén a gjorolffiokiV ¦ztUdiktíll, éa okot ko^hté^tekl>eO:naveUotvé^ és tanittataván; éWlfe még most « aok házbaily; hol számukra külön novulüníl gondoakodÍAk. — De mind o köt nevelési módnak vannak hiányai. \'U
Ha t. i, a gyermekot Bzlilűitai eg«\'«ell oJkü-lünitjtlk, asáltal minden nomosebb érztiletptJ elfojtunk benno. Nem jd, a gyermeket zeengo korában szülőitől fllválastTtani, mert az tlyeé" gyermek aoha aem iamurheti úg^ a gyermeki, ezarátot és háladataBBíig aly édes érzűlmoit, mint\' ax, ki naponta azoknak jrittágát, linfuliildozását BBemmol látja. Ezért történik, hogy ha a nzülök gyermeküket idegenbe adják, visszatéréskor aokazor alig ismerik meg; ae aztilútt uly azerotő, | ragaszkodé gyurmek must egészun hidegen, el-idegenitvo áll előttük.
Továbbá azukaéges-e felsorolnom mindazon i veszélyeket, melyeknek a tapasztalatim], kuny-nven clesábitbaté gyermek erköl(wít»tge az idf- 1 gunbt\'H sokkal inkább van kitéve, unni szülőinél \'t
Ha otthon tartják <*u a házb;in Uuiitíatjiik, ez megint vesztés reá nézve, — minthogy neki , mindig bizonyos bálnraág fog hiányozni, melyet az olutbon nem nélkülözhet, és mivel már a gyermekkorban alapját kell votni az einbei isrueretnek. mire az iskola, ezen kisebb viliii; a legjobb iüknlmat nyújtja, mit otthon nélkü-lüznie kelL Ea nem tapasztaljuk-*, hogy az így j e^vóbirauil igen jól nevűit, tani tüll umberek a világba lépve, minduntalan akadnak ur*ií, ejíVÜpyÜL\'knuk láp>zanak, és a jó emberük szá-níik\'ízáant gerjpijztik, n nmzaknak jó pn-ilátil az>»l<f:ilvn V — Ea mi cnuek "ka V — NVm is iinirik a világot, mit caak az emberekkel vak-erintktizéa által k-bet.
Mind l\' kút inúd tehát nem vmoI ciúllioz. li;i nufii ház tij iskola, megm.\'veii«Ln.-n ugyan kcttO törekvésükben pedig epy ,csak tfZiikkppiwlt a n. v.\'lus-tanítíis \'\'¦rvfödetes izülciiufnyél létrehozni t-n azért a g y e r in f k e t i s k o 1 á b , kell küldeni, de ez nia^u moj
in-in elég, hanem az is kuli, hwgy tu
és a háa kOxi bizonyos egyatéx1éa.ura4ki^|4k.j mely Mokat^egyeaiü, és így cauütngyan\' egf-gyé tent-
De lásvok most a nevelée-tacHtáa, a ház aa UkoU kíizb viizony állapotát, Amint eddig leg-XfihpKjIn tals^^Jlo^lflg uláljnk.
BÜNSAniU.
A fogadott ünnepekről.
Öozony Fereocz nkanizsai varos Diro ur, mint ószteregnyei kíízbirtokoa a következő folyamod v3oyt torjeaztett fbé a kaporuaki járán foazulga-.> ~ " *•\' hü-sjáhoat: Tekintetes f^azolgabiré ur 1
Foíyé hó 4-én vagy iá Flórián napján aw-léd jeim Kusterognyén trágyát hordván ki a föl-•diikro,\' — aa essteragnyei elöljáróság kemény parunosolatot küldfjtt utanok, hogy tovább flzektirf.zní ne muréazéljenek, mort Flórián napja az eozteregnyeieknek fogadott ÜQDepo,B valóban rsiilÓiltúm az oly aÜrgőn munkát abtra hagyni kény telén ittettuk.
Do eenn alkalommal kénytelen vagyuk még azt in lel fedezni, hogy as caatert-gnyuiek minden évben Hzt. (Jyörgy naptól kezdve - nrn-lártifr —a szombat iuipokat|henyeniipókká változtatták nt, inclyekoii büntetés terhi* alatt dob/uzoi nuin HZJibml.
Mit mások a töz a jég ellen, nz << rónzben fr-nálló biitoaitó intézeteknél kerrsii-;k i>lt;iltnat, ad-Iiíí az taztorugnyeiek fugiwiott dologüilanság-gu! képzelik bz Isten haragját li-i-ailupitbitlni, luii\'Ul e/«n mipok practiee vévt- m-kik UyinlíAbb a nzállüh óévekben caak a szomjas toruknak allcal-inaflbb enyliitráéro szolgiilnuk.
Ar.t Uvrtwin, itt az idő hogy ezen tiulailan nópiisetály n;ik lolki fojlődéiiét ^níln n>-iiize(i ga/dászatunkni nézve felettébb iirtalinm. bal ilélftük loromlxtltaasanak, n »\' | > i;gf>./.»é\'íi*a físzniókkcl ftíloíiTélteaiíenel; Nuüi !.-!i-t riini.. hn-y ih- dudvák haladási tön k v,-3.-u,kn*-k ni vására tovább is tenyésszenek. :i-t_ry a vak buzgó b\'uUiháf\', a jozau értelemnt-i, ;¦ .ranc-i-ljim, hanem szükségessé volt oda rn "ik *> «,. mis/\' nui n köznép higyí; el azt, bogi\' a niiinkii .i \' nv , ¦: -hl leginkább dicsőíti.
Én ujrvnn az eazterecnyf i <i<"liái rt.-:n erőszakos eljárása f"l_> tan (uiiad mik rni*sieritt\'aót nem kiván\'-oi, isn> azt Ii.ltiíi!i, méltóztosaék az oaazLr ^xi
:\'.-imk
íiiroi fttéke elébe r«uielnl,% flket ittaniarrdl, hogy Taaárnapok ¦ agjébb nrmxágoai annapek, ugyan mindenki által kivétel ¦{fika! meg üntrtpbsndűky do ily egye* falak afHaU fogadott: ünnepeknek megtartására senki ¦bb fötefoxhetAp kérem egyszersmmd őket a továbhí erósz«kw.ol|árástöl szigorúan ¦ feleié-aáS tarba alatt lotíltani. "•Ttwtolettel maradok \'Tekintetet foazolgabiro urnák
alázatos szolgája GÓZONY FERENOZ
na^rkmuluii Ukoa.
2649 Zalamagyónek 18*59. évi aognst.
3-án s folytatva tartott közgyü-lésben o jolon folyamodvány felvétetvén, végestetett :
A, batóaág caak oly ünnep megtartására tartozván felügyelni, melyek m egyházi Ulrvények által azenteaitvék, az egyesek által fogadott ünnepek megtartására aenkit sem kötelezhet, a az Unnopok alkalmával dologgal elfoglalva lévtSket háborgatok a rend- éa csend-zavarók közé sná-mittatván ezua végzés kiadásával Martinkovics iCnroly fő bíró ur fiilbivatik, miaserint az eazte-rognyei lakosságot különösen as elöljáróságot utasítsa, hogy jövőben a fogadott ünnepeik alkalmával dolgozókat háborgatni ne merészeljék mert k&lóabea-s. tórvéoy «géoz-azigora fog reájok alkalmaztatni.
Továbbá, mint köztudomású dolog, hogy a fogadott ünnupuk mugyénkbcn oly annyira elterjednek, hogy majdnem az egész nyári évszak szombati napjai fogodutt ünnepekké változtattak át, ennélfogva a vallás éa közoktatási minin tóriumhoz tel terjeszted tétetni határoztatlk as iránt, hogy miután-az ily fogadott Ünnepek ákal a aép a munkától olszok tattá tik, & élkor csusodik, a mivel hazánkban a munkás kézre amúgy U nagy azükaég lévén, az Uy ünnepeket egyátalában BZŰntcssc be.
Miről folyamodó tasen végaéssel hátiratot! fn lyamodványának a nagykanizsai vdroai tanára-utján leendő kézbeaité-sével értesíttetni rendé* telik. K. m. F. Kiadta
^VASTICS BENŐ f ójegy bő
Ezfa iatésked« kövátkeltében milliók é» mílliúk nyeretnek meg a mnnkaerfl felbaasná Uüd által.
TÁRCZA.
Madrigál.
Kiad ad lapba ka lebatao
Lantra, Unvka houád náu&a} Am vinaé kSaaladb-a
Étfi talvMa forrd rágTS. Rdasa vau **i rád aaillnók, de
Hasa mist lapka « virágra; Ok atto Illatod rniirt •
Bajv apad, apad aavárfva. Láatia Ossu, ulat a aséade
Maxtsak ragyoa^i sugara, l(U ársalasi eaarslmo,
11 if a tstá mlnSl asm láta. P&ím vágj a aaljet boono
Tflnmaital, agek virágai Astda \'fecré|\' va^ftt zaeljfe :
Égj hasaad csupáo —,: baiAla.
— JEHŐ.
Férj és testvér.
¦?p.i,,:i,j,.,r:. Hat «.1 1 S.
¦ . (p.ijt.uí.)
\' IblUá\'áM^inm bljtui ^-D»J»ifT,rtV"Kr fttákida Mnr itmg-
lpmmjwA-;<á» i&wk^fiT^r&l rsiu » UcThm u> ¦mi m*i:mAjt&i&. hraltl»T«hlt« «1—
.t^MlM-lMilutliildam, — M ntrdd AMil-mHniwhM-jiitbi alporládHiti
-------,_t iticaj
4 mij\'mm\'aémi i4k9tad mir púé
-IbtíWI tüm kiKdrá t_____
Ttrai, mint nrlUIMkát Hun.
— Igazad van. Hiszen mi számtalanszor csúsztam előtte térdeimon, koldulva tőle, mit jogosan még apa sem vobet el gyermekétől — boldogságomat- J
— Ea meghaUgfitott 7 ,
— Eltaszított magátél. Én újra könyörögtem a 5 ojra eltaszított a azzal fenyegetett, hogy megátkoz. És az apai átok rettenetest
— Szegény, szegény gyermek 1 Eb éa nem ragadhatok fegyvert, hogy azéttiporjam azt, ki elém áO. Átkozott gyűlölség!
— Nincs védelmem, melyre szilárdan táitutsx-kodhatnám. — KétségHeesetton kulcsolá ösaze kezeit: — Oh emberek 1 nincs köztelek egy asm, ki bátor volna egy szegény leány szivéből a Bsenvedés és gyötrelem nyilait kitépni 1
— Értelek Matbild, fájdalom, hogy értelek. De ne legyen okod mondhatni, hogy nem léptem védelmedre. Jól tndom, mit senr-használ. Elmegyek atyádhoz, felíedsk neki mindent, Ő gúnyolva íog kikaczagni és--hah 1 e gondolat borzasztó, ezt el nem, törném.
Elhallgatott — Uralkodjál magadon, Matbild — folytatá — az élet terhe még csak ez után nehezedik rád ... . neked szükséged leaz oródra.
— Oh égi Nincsenek már villámaid?!--
De mit átkozódom ? — ¦ kezeit imára kulcsolva, félficn tekintett k&rüL — Bocsásd meg mennyel atyám, ha Tétettem. Bocsásd meg Tét-két az áldozatnak, melyet hóhérai Térpadra borczolnak | — ez utóbbi szavaknál umuuk térdre ereezkedék — és e hóhérok egyike atyám! — hirtelen, felugrott o átható sikojja], árosát elfödve, nyögé : — Hah I e gondolat őrültté tcaz.
Boákadva hanyatlott Andor karjaiba.
— Tovább nem hirja szivem. — Egyik kariárai átöleló a leányka karcsú derekát, másikkid megfogá annak remegj kesét. - A mi ¦lámánkra már elhalványult a boldog együttlét napja.Matbild, nekünk válnunk kell 0 rB k r a !
-v Es kebelére szőritá a karjai kdaÜtt nyugvó angyalt.
\'— örökre ? —--ntf mondd ki e szót,
mert ez Igen fáj 1
— Oh ég, miért vagy oly kegyetlen saját angyalaid iránt? — B&thtldho* fórdark; _ Isten veled 1 Feledj el, feledj él 1
Indult; de még mindig UalbUd kméfr-tartá. Mép egyszer vissxaibrdaU, ¦ Dnmagában töp-reakadék.,— Itten veled 1 — A leányka kezét eJboosáltv*, birteleö elfordulf éalfldojt.
¦i— ao még | az bgrel Andur ne menj uég~ ¦ a bárd-kebelere borulva, sttsogi : — Mert a-niyetn meghasad f
Andor az ajtó felé lépett.
— Isten veled Örökre! — nyögé fájdalmasan
hogy Mató^^Svosott, az átelleni ajtón belépett SuiinltilíWa kapitány. J- p
Bteinfeld közép termetű, zord kinézésű egyen, i szakáll- és bajusztalan arca raóg inkább növeli a rideg külsőt. Szemöidcí üstszcráoczolvák, s kiegészíteni lilazának a homlok aó\\ét redőit. Horgas orra s a gúnyosan bigyedt ajk, oly kihívó modort adnak neki, minct azon egyéneknél találhatunk* — kiket életűntságük minden csekélység iránt in^erlókeny\'nyé tesz. A szánok fénytelensége, az el-elkomuruló s tőidre neredű tekintet, lélek-mardosás kínjait t Un te ti elő. Ilyenkor kexét mellére szorítva, fájdalmas nyögéssel harap ajkaiba.
A kapitány bámulandóan hason Üt Steinfeld-bez. Van e két arcában valami, mi egymás kö-cótt hamar,megtermi a rokonszonvet. Az egyedüli, mi elütové teazi a kapitányt, a vörös haj, rnlg Steinfcldnek még meg nem őszült fürtjei hollófeketék.
— Irgalmas ég! mily vad tekintet 1 Ali hideg vér, ne, hagyj el 1 Még egyszer szólok vele
— dörmögó ön magában Szilvay o udvariasan hajtá meg magát a belépők előtL
— Ördög és pokol! nem jót kezdek sejteni
— gondola magában Stoinfeld, a a báróhos for-drxlva,. közöoyöa bangno bzóIh : — Báró.jir, leányom monda már, hogy Ön megállitá lovát, kössönöm — s nyttgtahui mozdulatot tetL
Szilvay ajkába harapott: do lekUzdé felindulását s ndvariasan fordult u nyers Htein-
•UdbjM | f..
Bociinat aTflm,\'bogy bálor voltam engedelme nélkül kuazűbet átlépni do — ,
— De a nemes tett feljngositá erre, akarja mondani\'báró úr? — vágott szavába vérlázító gúny nyal a kapitány éa egykedvűen, nézegeté a szoba képeit
.— Igen : do mintán megköszöntük, nem tar-tóxtatíuk, báró nr.
Ssdlvayn&k mjndw vére fejébe tódult, ast hitte, azétbaaad aa. Nagy ssüksége volt a negit-e%rehitt Mdeg^érüaégre
— "Nem, Steinfelcl ur, tettem nem bátorított fel e \'megjejénéare, de engem más vezérelt ide
— •xólt Szilvay péhiátlaa bidogvéruséggel — megkinálni jAttem.&ni a már annyiszor ajánlott kib^iüésael. Hisaen a gyennek nem -oka atyja JkllrtáBak/mj^ aa? — PillanaUg t^n<^K(t, nem tudva, mint kezdjen u dólöghoit Dó rfgtőn legyŐzé habozását s zavartalanul folytatá : —- ŰraiB,\' nem várva feleletét, még néhány szóm van : én az éretem Mathildot s n-kibékülés mngeruaitéseül knzéért könyörgöm.
Steinfeld és a kapitány hangosan kacsagtak A kapitány szokott hetykeségévei esól. SsOvarhoz :
Uram ön — — ön —
— Oalgaason uram 1 Ea az atyánoz ssóltam.
— Az atya pedig inasaival fogja önt kidobatni. "~
— Nyomorult! megmentónek hazudja magát, hogy bábi fejében elrabolhassa es atya gyermekét
— ön hazudik.
— Ön egy szemtelen tolakodó, ki —
— Ki Bot csak asért nem morzsolja porrá, mert tisztelni todja egr idegen ház jogait
— Ahonnan ön ki fog vettetni! hahaha !
— Egy szót se többet kapitány, különben InvagOBtoromml fogom azemtolansége bélyeget kérgesedett arczára ütni — s indulatosan nyúlt az asztalra vetett lovagoatoráért, mialatt önmagában mormogd : — Legyen, ha meg kell lennie, de egyikünknek rosti kelL
— Értem báró, — felelt Horn Ssüvay korholó szavaira — ön párbajt akar. Vannak-e jó pisztolyai ? A hely ?
— Kastélyom kertje, vagy as trdfl-
— Tanuk nélkül.
— Annál jobb.
— Holnap önnél leszek.
— A vififiúntlátásig kapitány 1 — Egy M&-thild asobaja felé vetett bucsu-pillanattal távozott
— Adien báró I
VI. A párbaj. \' A virág elete nem lehet tartós; halála a bot-rasstó ««zi azél. A rózsa mi bájos hervadva hall le. A boldogság virág as ember életében. Rövid volt Andor boldogsága/ de teljes as éden örömeivel. — As ö boldogságának napja az utolsó találkozással lealkonyodott
Midőn a kes»rü valJeág önsúlya neheandik reánk, hamar fontolunk. — Andor késsen volt élete hátralévő program mjávai. Elgondoljak ilyenkor, mi köt még e földhöz, mi buzdít a lét viharai f^ló^rergÓdni? Különféle eszmény- esnem eazménykepek vonulnak el képselmttnk előtt LegeUljoa barátság rdzsalánczával; már készek vagyunk hinni, es lánezol a mnlan-. dósághoz Est követi ahirnév éa díoaőtég csábító es ttuye* dicskörével, heryadhatlan b*-béraival: alüuUk ast, s elfogadjuk ezt.
(Folyt, kor.) _ -
VÉRHAS GYULA
Folytatás a rocItókJeteii.
Tanügy.
Zslamegyei tatftfMupyelo\' s kir. taoáceos Bója ^ ítergrjy or 6 nga következő átírató) intését a nagykanizsai elemi iskolák t cz^ igazgatójának ét tanítójának a Zala-8st-Mihilvon alakult tfJÚtd-egyletoek i » kiakoniáromkerülotá tenitó-tcstülotoek.
Főtisztelendő igazgató ar I Igen tisztelt tanítótestületek t Azon őszinte nemna érzületből származott üdvözlet, molylyel engom mint a tanügy régi munkását, mint polgárt ás hazafit tanfelügyelővé kineveztetésoni alkalmából megtiateini szíveskedtek, megvallom régen nem érzett Ürömmel tölte el egész valómat.
A múlt idők viszontagságai éa fájdalmán érzelmeket keltő emlékei ily részvét, ily nagybecsű bizalom mellett kell, hogy lelkem omlék-táblájárél végképpen letörül lessenek, éa helyükbe a kölo-önöa szeretet, férfiaa bixalom, és a népoktatás aaobb jövőjénok boldogságot sugárzó képei raji^WsaflDak.
JSgénrwetem küzdelme azoi forré óhajtásban öszpontosult, hogy szeretett hazánk népei vallás- és nemzetiségi különbség nélkül a test-vériea egyetértés, a korszerű előhnladfb, ai általános művelődés és kOtonléle azakképxetlség által erkölcsileg oagy és nemes, — szellemileg emelkedett és tevékeny, anyagilag biztosított jólétlel biré boldog emberek legyenek.
Mindezen ezólok elérésére egyik főtényező-nek tartottam éa mórt is tartom a kor- és czó|. szerű népnerelésL
Alkotmányos kormányunk és országgyűlésünk korooáa ap. királyán k által szentesített iskolai "Törvényekkel oly szép hajnali hozott Magyarország népoktatásának századokon át bomály-boritolta egem ; melynek fugaraxai be-huTTif-lr a néptanító szerény lakába; uloszlatják lelkének borulatát, — felébresztik a lankadozé erőt éa uzon szót ragyogtatják felénk : o 1 ü r o!
Igen, o szó legyen jelszavunk I — Bár mily akadály álljon utunkba : folyvást e sió hangozzék körülöttünk : sióra I Es ha Isten Önök körébe veséről, EUS ő Bugélyül hiváaa mellett aa elóreimladás, a kötelesség bű érzete, az öntudat nemes sugallna, és azon gondolat, hogy á népnevelés Isten és minden józan gondolkozású ember előtt legáldásosabb hivatás : leendőnek és legyenek biztos kalauzaink a nagy czél felé, mely nem egyéb, mint a népnevelés riniláaa által a haza boldogítása és a sokat nélkülözött néptanítók sorsának dicső hivatásokat megilleti jobblétre emelkedése.
latén Önökkel 1 A kies Zalában, az én második szülőföldemen — mert itt kezdtem meg nyilvános tanári a polgári életemet.— nemsokára személyesen ta rat^dazfinhetam Qoök szíves nyilatkozatait-
Egytzersmiud érőmmel jelentem, hogy hivatalos működésemet f. hé 11-én megkezdettem, miről d t ci megyei hatóságot Íz már tisztelettel érteaitettem. — A jövő hó elején Zalába teszem át lakásomat, éa ha addig aa alemi taa-ügy bármely ágiban körömbe eaő intézkedések kívántatnának, — a hivatalon megkeruaés«ket Szegedre kérem küldeni.
Esek után riagyrabeosult hajlamaikba ajánlottam őszinte hazafiai üdvözlettel maradok Szegeden, 1869. évi ang. 13-an. Önöknek kész szolgája
BÓJA GEBGELY
kir. taaáesss ás raaBiji fsHcvtU.
Levelezés-
\\.-IUul»iia. ang. 25. 1869.
Áz itt Nagy-Kjuiízzán megjelent. .Somogy" ciimu lap folyó no 24-érűl kelt iU-ik aaámában a hegyvám megváltási ügy álllapo tárói egy czikk jelenik meL--^-znely egéza jongbato ttan tárgyalja, és igyekezik rjonata tálai, miként e e kérdés megoldásánál a küldött jogbhdosok, a váltságkötelezettek térde nézetei, makacaaágu hamis reményeken nyugvó rajongás, a faná-tiamna fokozatos, de . bizonyoavjunovései miatt eljárásokban nehezítve vágynak. Én osztom ezikkirónak ez állitmány Indoka iránti néze - tét, de fulszóUaláaának e^passusars kell szót -erriebvrtn, éa czíkkiró urat azért kárném meg, aaJasvínt e sorsúm olvasása titán ne mondja el azt, hogy Somogy ügyébe Zalai miért koty-tyanik?
Egy kistelében, melyben a nehezmények okait fejtegeti, határozottan; azonban mégis kötött értelemmel a törvény ferdített magyarázata, illetőleg értdnwéit oltottak be és a törvény foganatosítását mftgnebexiük.
Minden osztályból vállnak ki egyesek, kik reaiint elfogrütaág, ráesáat pártsxenvedély, részint vitadüh, többször értelmetlenség okából . nem^lök meg a mértek*, •a.uem ultik be hl-. vatázlikat avagy rendeltetésüket ugy, amint ^éÜ^ae j etekre kallj bigy a |trjH|2alom a meg-
rovás bélyegét susve, az*mbazt, hogy a ha»nIok téves i^^galmaí, miért kellene, és mi mdithaioa egy jegyzőt a nemzet kormánya ellen t^talni, a nép kebelében sebeket ejteni, a tndaüanokat ferde irányba vazotni, nem értem. ga_akz>rlna\' ilyen, aa a legnagyobb bont követi el, haiáj* és koraánya ellen. Arra kimondhatják a bűnöst, a kiliíi^otóare vonatkozólag podíg semmiként asm értbotem íamét, hogyan lehetne oly fontossagtörést, oly csekély és fantastioaa alakú mondattal megmagyarázni, — ha »t*adna valaki, oly szerencséiden ombár, ki a táraadalotn Bzéeyuntíre ezt dlkővutni bírná; az nam méltó többé, hogy jegyzőnek hivattaason, mert a bsö-lővaltság iránt íiosott törvények sokkal is ns-^ztoaabbak a to^iomban, eokkal terjedafrne-aebbtik a jogi tvéren, eazerinl sokkal terjedel-mesobb mogyarázutot ta igóuyelnek, — mint azikkirú nr gondolja.
Zalának Somogygyoli rokonságát ki tagadhatná ? — hiazcn hu-tnazód éa cx anuyit hányatott nemzet Uirtéaelrnében páratlan Bzurepü szoiiiszódok (.gyúnui a Ualadás e kunira kában n«m lehetnek-e érduk>:lve ily triviális fogalom miatt, és épun azért, mórt e lap a két megye közlönye i-zímét viseli, Bzóllolok fel abban, visszautasítom n kel mej-ve jegyzúi korának értelmisége nevében azon vádat, — mintha mi ruazakaratbül, n.-p\'egy liajkáazásból kÜDdulra, a szabadság ez (.-gyík factumát megtörni óhajtanok, és viasza kell utasiLauom, mert o triviális képzel meny bennünket jövonknek a hafiZ-nosaág terén leendő fejlesztése caarnokáaan, egy mérhet len fokkal taszítana viasza, ezt nem engedheti meg n társai mi törvény, nem az élet-bölcaelet, — mely előtt pártérdek nélkül kell meghajolnunk.
LU midőn a láraatmi élet csarnDkából a civi-liXíiiiií követelményei terérül mint magaaabb sugalmakról az anyagiaágra térOnk át, és óvást teszek c két megye jegyzői kara mellett, hivatkozom arra is, miaserínt ¦aiár urszágosan egye-saltünk, tömörültünk, hogy az eddig irányunkban igen sokaxor mutatkozott sötét néxletek hydraját, hivatásunk pontos betöltése éa igazs-Ságon ugy « fuggeUcii üinaJmi élet sziovoaa-lára tiiualkudetteti, lupU-zctlcn úszinteaéggel elen-Bulvozzuk.
tí-otebb mondattatmhos mérten, a politicas életre és a nép iránt vállalt kötelmei betöltésére haszontalan, huldkcpt*k után kapkodó alakok nak kívánom tekintetni mindazottat, kik a fent-álló törvényeket bármi érdekből ferdén magyarázva a kezeikre bosott és a miveltaég ssinvonalára nem emelkedett népet tévúton vezetik. F-y-ftk saját lelkiismeretük, az örök kisbíró által legyenek bűnhődve.
HKSZ JÓZSEF liala-szünt-iuihftly ker. jegyző.
KfflSthplT, aug. 19. 1869.
Az idei fürdőidény alkonyatán van; pár nap múlva egészen megszűnik; mielőtt tehát búcsút vennénk tőle, emlékezünk meg robu
Balatoni fürdőnk bátran elmondhatjuk, csak ezen évben indolt virágzáanak. FőItuaŐ sót kik ezelőtti pongyolaaágában ismerték, meglepő változásának lehettek szemtaDiii, szőval moat elmondhatjuk, hogy van igen sok hiánnyal bővelkedő fürdőnk, melynek mindemellett jövőt nemcsak jósolhatunk, de bizton várhatunk is.
Pár év múlva az itt partra ültetett fák árnyékában kedvteli sétákat tehetünk nehezen íz várjuk, mert a korlátok, mélyek e fákat némileg védik, nem fogják tőlünk a Balaton tükörét elzárni. Ssemlé,hető ugyan als tengerünk a fürdőbe vevető töltéaről, de itt csak a fürdő vendégek gyönyörködhetnek látásán, mert hogy a Balaton tekintetét a förd&Ml esetleg nem foglalKOtók meg ne lophassák, a még nyüt kilátás elé egy bábeli fatorony építtetett.
Sinában l>vontjak a régi határíalakat, nálunk ma kasdik épitezii. Jövőre a jelen évet megörökítő pirmtiTJsokat fognák hihetőleg emelni — nunniát fognak bele akár hányat — tgy aztán három — később több — világrész neveaetségei kicsinyben képviselve lesznek.
A vendéglőben a szolgálat alighanem kiaá-^ijffJalT*.*,^^ mert más fiirf^ő intézetnél, a mövelt világban aligha lehetne találni párját-EgV alkalommal néhány vendéggyei még az is maftflrteflt hogy aa egyhangú ,azára*u időtöl-tsW aseeseküljeaek — a városból IraaUak italt A vwiigUs ur nem volt hon, a mncaár pedig, nagyon természetes —- aa ebiért iwrt atb. nem hozhatU ki* knlcslynkpo".
Ezen feltíl gond aksrám mondani v-siidáarüző ¦enebsr ia működik néha. Még idővel leend ál-Iandó/Zenekar íz. Mindent aa időtől várunk- Csak türelem, iiraími
14-én kötött ki másodízben aa uj ,Kisfaludy11 gdcAs pompás veadágeket aaálirván Füredről. Már délelőtt Kire futott a városban, bogy dél-Ütán^ínegjö a gőzhajó; a lakóaalf örege apraja Balaton portjára sietett, szemlélendő aa nj hajít, ejh pedig sokan oaalátkoztakI Aa nj bábeli\'
fa toronynál a bejárás mhidaaoknak, kik 6 ¦Kmd hat krt leőaetái nem akartak vagy nem tudtak — megtagadtatott. Persze, bogy « is ecoBomre.
A Héwiz - fürdőről más alkalommal emlékezzünk meg bővebb uh, moat csak curiosam\' képen egy fekete tábláját bátorkodom bemutatni" a t. alraa^kösönségaek :
EDDICTER
JEDAH-zos FÜBDÖ A 2 0 N TÚL
til08
Eb ugyancsak nem illik a cainoa tlévviz-filrdőb&z.
ViozonlliláBig !
KESZLEB QYULA.
Kémpt-hsriH-^lblóe, íZHUm.) aug. 22. 1869.
E közlöny -12-ik számának „I-ovnlezés" ro-vatátian aug. 6-án kelt p^esi tudósítás végén azt olvastuk, hogy : „Még Zala tani tói léüenül állnak a tottuk muzcjéaek határszélein."
Nem mulaszthatjuk el ezen általános kifeje-EÓBbun egéaz Zalára kiterjesztett vágást felfugva névtelen tudósítót és a kellő körültekintés mellőzésével egy megye tanítóit njilvánu*an tétlenség! bűnnel bélyegző nyilatkozványt meg-czáfolando : a kiskomáromi tan kerületnek ez évben megtartott — a zalaegerszeginek pedi^ f. aug. 30-án megtartandó alakuló gyűlésekről — valamint éa főleg a knnizBA-vidéki t&nkerü-Istében f. évi aug. 5-én Zalaazent-Mihályon — méltóságuB Horviitb Mór kir. tanácsos fennkelt hazaíias buzgalma- « nemia crzelmeiben hely-sott bizalmunk megtiszteltbe ve! elnökül lett szíves vállalkqzósa folytán ¦ Simon József galsei néptanító alelo-iklete rnelletl megalakultnak nyilvánított h aiapazabáivait mogeroúi-tés végett felterjoszu-tt egyletünkre hivatkozni.
Ám vegye macára akit illet! hanem mi, kik a kor intő azózauu rumi csak megértők, de a haladás záaziajjk n)a.u ^•mkozó buzgók neraas törekvéseit egész li-lkfi»ü!taéggel osztva ; a kezdet nehézségein már keresztül ia hatolunk, örömmel és büszkén lekJatunk arra, honnét a czálzatos vágás üren helyünket érte. Állván mi is a tettek mezejének határain belől, ¦ emelkedő kebellel követeljük a tankerületünkben is kibontott és magasztusulL^akkal feliobog-tatott sáazlót azon középjti^ felé, hol » drága hon fel virágot tatása iránff^zérsUletben\' talál-kóznunk • a kivitelben egyesülnünk kell.
Többek nevében : ÖVEGES ANTAL, néptanító.
román fejedelem Pestre viratde. ~TFlan»e ku celében a napokbon ügy 20 láb hosazú \'M mi-xaányi ezápa fogatott| fogai háromazögü be-\'.\' gyesek. — Pozaony\'ban -a -aonVeVbrohakW-¦(* -: hivatalnok s 1Ó2 szabáat dolgozik iLiidaosu.\' SzepL 1-én nyittotikmega\'azegedixmib^vsa^ ut; Szabadka a diszlahrnniára 2000 fortaaara- \' aott nng. — Erdélyben jelenleg 223 zárda vsa, . 183 férfi s 89 női. — A Pesten leVÖ váauÜ igazgatóságok helységei i álUmvaspilya ErsneV buttér 1. az. 1. cmolet; ^ déli: Eudolf rakpeut * I. sz. iTüit-fílopfingerháa); — erdélyi: Steia- " ház a lánozhid mellett; —1 arad-temeevari •-Buda, Moasjon-ház, a hídon felni} ¦— k"leji • Erztióbettér, a biztosító táraaaág hasában; — nyugati : (sz.-fehérvar-gráozi) Buda, Klnae-mann-ház, a híd mellett; — éjazaki : (hatvan-miakolcsi) kerepesi ut 88. szám; — kasaa-oder-borgi: Kristóftér. 5. ix, — éjszakkeleti: Rn-dolf-rnkpart 10. az. Heinrich-há*. — Tegyük hozzá, hogy » tiszai társulat helyisége is a Rudolf rakpurtou van.--A horvát bán bfrig-
Utási ünnepélyének-tevvezafiWa^hOKy aftfe-. ünnep szopt 8-dikán délelőtt 11 órakor veendT*" kezdetét. Obi szokás szerint fehér öltözetű mé- \' azároa legények fogják a virágokkal, szalagokkal tikitett ökröt zenekíséret mellett végigre-\' zetni az utczákon, aztán a Zrinyi-tcren \'24 óra_ hosszáig folyni fog a sütéa. fizopL 9-én. déli l órakur kezdődik a néplakoma, az ökör husa rendőri fulügyelut alatt daraboakiut tag kiuaz-tatni, s hozzá bor fog méretni, miküzbeo a zenekar játszik. Ax érkesondő vendegek érdekeiben ii viiauti és hajózási társulatokhoz káráét intézett n renduzú^bizottaág a nwietdij kaaLLU* tásu, a naponkint két vonat, iQei&W két bedd közlokedése iránt. _i....._____
Heti szemle-
AngiiMtiia 27-én 1869.
ÍÜn.) A luduvirruin Vetter Antal igazgatása mellett még nz idén megnyílik. — Üuliffay Ede Beniczky Lajos életrajza és kufsteini naplótöredékre nyit előfizetést 2 írtjával, a jövedelem a boldogult síremlékére lesz fordítva. --Göcseji Horváth Gynla „Kóteri csalán bokréta" czimÜ satiriro humoristicuB verseit adja ki, ára 1 frt., mely Váczra küldendő. — Németországban a velocipodeket postai szolgálatra alkalmazzák. — A budai Bzent István ünnepélyen egy nőt agyonszorítottak, rögtön meghalt; egy mánknak ruhája gyuladt meg. — Hirzzerint belügyminister gr. Pécsy Manó lesz. — Gr. Cziráky János megnyerte a pápától a Set-Ger-gely-rend nagykeresztjét — Németország legnagyobb színésze Davison megőrölt — Egy nyomdászat! .Bevisio" czimü élerlap indul meg szopt 1-én Pesten. — Madarász Vilmos Roroá-ttiábao van. — A haagi statistíkai coagrossuera Keleti Károly cs Hunfalvi János utaztak el a kormányt képviselendő. — Ó Felsége a Király aug. 21-én Budán volt — A jövő évi orw.-tia-lárünnepély Pesten Icaz. — A fiumei természettudósok uagygyűlésére aug. 2&-Íg 1300 tag jelentkezett — Kar agy orgye vita Lándor hg porét aug, 25-én kezdték meg tárgyalni nyilvánosan a pesti legfelnóbb törvényszék előtt — Verőcwrmegye fítspAujfl gr. Pejacsavie* Péter becvdta lemondásiit. ¦ Éjsxakamerika Ilick-mann városában egy \'Jü éves nő halt meg, ki 14 éven át folyton aludt, 24 órában kétszer ébredt fel, de néhány perez múlva ismét elaludt
— A határőrség vÍHazakubelczéae megkezdo-tML — Eugeuta császárnét Veleocsébe várják.
— Debrecsenben nagy a fahíány, noha a városnak 4b sser hold ereje van; Nagy-Kanizsán is Így van. — Dabreczenbon az egyptomi axembetegség nagyban uralg. — Királyné-Ő felsége egy hanvédzásaló\'kéasitésévul foglalkozik.
— Pipán Falk Mikaa* küvotjolűlt — Karoly
Hiret
Meghívás. Csengery Antal njgy-kanizsa-kerületi onszággyOlési képviselő ur f. évi szeptember k2-én Pestről a déli vonatul választói körébe, Nagy-Kanizsára érkezvén, ünnepélyes fogadtatására e terű-let t. választóp(4g4raAga 3 követünk mindenik tisztelője ezennel meghivatik.
Ez alkalommal ugyanaz nap délután 4 órakor a .Zöldfa" vendéglőben Uirtatik a didzebéd, — melynél a resztre vési jegy egyénenkint 2 frt, és válthatók a vendéglő* tájékozása végett szeptember H-aig Belas József, Rosenberg Ferenci, Fesselhofer József és Wajdits József uraknál, a jegygyel egyszersmind a diszttnuepély programmja ia kézbesittetni fog.
BÁTOSFI LAJOS, rendező bizottsági jegyző.
— Nagy-Nanizsán az ujanezozás egéaz héten folyván éj b napon át a dalolgató besorozottak verik fel csendes b egyhangú társadalmi eletünk nyugalmát
— ZágrábbaB. Rauch Levin horvát* bán Ünnepélyes boigUtására megyénkből is küldöttség megy.
— Nagy-Attádról értesíttetünk, hogy L Felaége születése napját az ottani izr. imaházban ünnepélyesen s jeles ssótartás mellett, a .Szózat" és .Hymntts" zengedeaése mellett tartatott meg.
— A nagykanizsai .torna egylet" jelen félévi nyilvános diaztornázását f. aug. 2ft-án délután Vi & órakor tartandja a kert-Dolyiaég-ben. Kedveaútlen időjárás esetére a koVetkező szombaton fogja megtartanL
C\'l A hosszufalnsí hegyi ssílőtuUjdonös begyvámosokat t Kiss János zzólővá)taági jogé biztos ur a begyvám-váltzág iránti egyoaaég megkisértásre mai napra Hoaszafnhiba megidézvén, az egyeaség nem sikerült azon okból, mert hg Eszter házi megbízottja egy akó begyvámborért 6 frt o. ó. váltságdíjt kért és követelt a törvényértelme szerint tehát egyeztető ¦ ítélő birák válaaztatván, hg Esxterbázy tek. Babos Péter urat, a hegy vámos náp pedig ked-venczét, tekintető Dervarics Kálmán urat alsó lendvai vároebírót és lapunk kedves munkatá\' sát válBSZtá birájáuL
— Károlyi Lajos jól azerrezett szín társulata Kőazegről Zafá-Egerszegre érkezett éa előadáBait aug. 26-án kezdett* meg a eaainó teremében ; IÍ előadás után téli saisonrs Péczrs távoznnd. Károlyi szintársulata egyike a legso-lidabb s iparkodó vidéki, társulatoknak, s így reméljük, méltó pártolásban réaaraúttatik.
— Ma t i oko L.nagyhii4 kereskedő Triesztből, kinek Stoinbrüxkben élénk forgalma^ előidéző olajgyára van, értaát bennünket, hogy as idei magynrorBzági rapozának mereje nemhogy a 27—38 fontnyi olajat megadná; nxbrt előbb, hanem 2i—26 fontnyit ad csak^ • o»s-kély Winény. rniattJ3elgiumb«ta^s™^ szerű •vasariáiokjtAu.ataJm^
val a bolgiuml «p^htók|mWJBi^
¦ Ir. fc«.«W
ip^iajy.tumL.b kr. Ara adir» fonti 11 kr. Hall kr\'\' tirtt;\' etr^lCKt>t; 1- rV.\'6-Sfl kr \' Laut. tiaitt "3 ifH.>lt. 00 lt. ! Itw pfaja l .iW ^>kr. pmjk. paria i <rt ,~, kr, TrUn>iI« 4 d*r»b JQ kr
SBlUi 1 meni* tfl frt. Sartia 1 mastaa — 60 frt. ]6or Ite>éjal2 kr. Ó4.oV ilo. — itt kr. Ballrapa-Uni* ftcij. T0 kr. Kaplatuf aflrHcnj I© kr. Po.ti .Or Itozj. U krjK»mi*r6iAlo*UwlO\\M. — kr. Nraraf» a^a-Jit^JfawtT^n , inAffiJ«-,40 k*,-pax Tcirka „f 80 kr. EjJ kl» malica aOltnejt 1 fr 10 kr.
186». MfWtw I7-J_V-, nafc «U a bua* a>* kttrtniitai j -^tllteitact, u nlooll Upok aia» Uaíít BIlVVaaintVala»IiitS.yHrfapt ara altodé*, IttttiMk Uiaáttbir wekalr aUbbuiili.
tnAJak, Da aat l(ta U «altro*
Jrt\'nam "TtniavxöiTtT" 11 \'rilava» li Ulti* SJwfcn Arsitasi ir nailatt «arami kérHMiUko-*>*Vr*d** -aíjrflstl Jwpakban J«Je«h»i3 ltaa. í\'^aVak «0r»Ür»»ÖJa«- aulauWak :
Pausi tati-vásárt ksJetarsa.
_ na»«3 —S5 fontos ft fri, — kr. —
rfiSfclííirSi- ft fr. SU kr. 87-88 Hit. 6 fri 40 — kr iBe • ?» ft>l 8 fr. — kr 7»-80 fat. 3 fL XO kr — ^AirpH.aarfSafiítak. 70V-71 faL 3 fr. 20-60 kr. 71— fWVfrt, 40 kf. irpa kB.im.eio«, 05-10 fu. 8 Jr M Ir/tyi~-ta tua. t. frt. 7& kr. Knkoiltn « IH aff-fay1- ftf SO kr. alakof la»a ola.»(cainquantinj 5
ftt/ig- **—14 Su. I fri SO kr. 46 -47 ina
r^^Wrlift-aa-, P a b a a k a ««—88 ha, 3 frt. 60 kW
«Mff fu S frt. 85 kr. Paaaulr fehir 4 frt - kr ; ,-PtóraalT, taA* 5 fri. — kr. Ssína mina. - frt. kr
Wklau — rrt —*r |
Utak; mi». KIrlitIta»t 0. a*. 13 frt 60 kr. ,
trilla t mna. L aa. 18 frt — kr. L á n B 11 » ¦ t ]
«sin. 15 frt 50 kr. Z ¦ e n 1 e 11 a > t 3. \'«im I
-¦Sia\'&t.BQ kr.Zaaralal Ini 4. anim 10 M 76 kr. I
ITMvJrliaat S «a. 10 frt. - kr. K a ny ér 11 « .t \\
• tra, — kr. Kaaj.-L n. 7 m. B frt - kr. |
laaj.-..-ta.l**. J 4*. - kr. lf*.ai»»f a»aj»y |. «i» * frt. - kr. BoeaU-avf aaiaaáj* «, «va» 7-frt, — kr- Kakor lassila»* man Oje*.
KBlBlWtt Mia niaaija 19 frt — kr. ria» m
100 frt - kr Fsffjnj" oj""" m- 2°-"_** ~ fcr-PatTrt-d aaátaa >n. k2—ito frt — kr. Ojarfo Bnoa. BO-lOft frt. - kr. Ojapjd VtArGrTI,!ikl ¦> 70 ft1.
— Vr. TBhiiTooKr "i »1 frt. *V TarkaxDiiffy m.,5 frt. «kr. Saalma m. 1 fri: 20 k. \'Siena-», \'trt
- kr. E(ty ki^a a.up 12 kr. Ünrfronya\'««rtTj» 1 frt HU kx. Marl.abÜr náraa. uphíi maaiiaja 60—66 frt. UnriiabGr tiiraa, kOnu/6 nuuiaj* 7.1-80 frt llgrjn-Uur fejjal 100 100 100 frt. ItorjubSr fajnalkttl maa. 100—lDO fr. UirkabÖr 100-a — frt. — kr.
Borok : Vidíkttoaheli líjbor I filarli li i. Mi«r »a|ry „lullor ak.\'.j« fi.ufl fr Vi.Ubnnkboli .11,.., lrtfiO-(Mi boli fetaAr vajry arhillor »k. B frt - kr Balaton-nifillékí mOB-bolI fakír ak 6--H f-t, - kr. IWU-fiG-b.li fch ».pollü.ak.a.-Í2frt -kr. Sn.nlai I4Ö3-8.V boti akija frt. - kr. I8fl7-rwll H-l» frt. kr.
Badacsonyi 1B6.1-o\'6-bcli al"! 1*J l"n. ltW7-1>«li ak.ija 7—Sfr— kr. Villáavi ói StcgasArdl fokata, 1807-diLi akúja 18 frt — kr\'lWk» Il frt 1"
KiepJaoil arafe \' M»i foutJB SO kr.
funtja S3 kr
IahuD
. Hnrjnbii" fnt. \'i8 kr.
JihliUB fot. U kr.Zairnak fnt. 40 kr. Aiutali olaj^fontja W Jsr LetunaBolaj fnt i:> kr. Kr,.L-ir»lai fnt. 31) kr. l\'-troloum fnt) ?2 kr. Cauknr fii.am ititi. -I* kt Kurt fntj. 80 kr. Konjba... fntj. 7 kr. Mnrl.svlnak fontja 3 kr Faí^yuarnrtto fut ^« kr. Saa^pau fui S* kr. Rliiti-n ttnnJB Hi Knlp«ka»a itcsj. Ü kr. Ilaj-
d ua itcaj. Il kr. Fehérbnli t|.a«uji itctwokém H fcr
Bécsi pónzArfolyatn, aag. 27.
.6% rootaliqnes 62.65 ; 6"/t öemx. küícaün 72.15; I86f>-ki alladalmi külcaöo UfJ.3i)\\ bank réazvonyok 7.Ú7 ; hitoüntózoli réazvónvek 270. 50; London lUH.tiO; OEÜat dffio mi.frí); arany darnbja ü.Hti kr.
Vasúti naponkint! menetrend :
Indul H.-lUiiiEiáriM Borc« Mi roforol I Arn 5fi p"re. . . < ¦ düütÁti lí Ara 25 porrj.
Hada , r-otri \'i óra - . , . . il. ii 1 Ata, TJ [.-rcs.
. ¦ bbitt ]U óra &7
Í-t. H.-KaBiaaárn~
~BBtr "V rag-fal 4 4ra 1
. üélHet. 13&t* 3G
, Boda felöl ro^gt-l l Ara. 33
. . . dilb Un 42 F
, e*t*e H 8^1 Tríut , HAlbanlJ Ara r,*2 ¦ \' » e.to 10 Ara 3ű
ÍUm . rDíi;ft| 4 ora 10
... T------. »_ imi. Ut ira IH
flüi-toubúl Jílboii 12 ára 42 __ / ¦
Heti *i.ele>tÁjr.
ABBBsrtai 2-9WI Septmber 4-d I8M.
tir
Senki k.\'tl un^k iien — Uikaca XVITI.
va aárnap 1 É istraa.
iu»r;; Lima n.
] Kaild , lUjm\'i.td 1> ¦ fiaenl. K^yrd
\'CflürTrrt.\'ik | latrán
Hzonihnt ( BouUU
¦a ^
roöna | ^
fi\'BR. -1 ¦
\'.ro 15
Felolös szerkesztő : wajdíts JÓZSOf. Si\'gtMlsztírküAztő : batorfi lajos.
I 11 l)
ob\'D i^IlSal1
Nagy-Kanizsán,
Porezellán-, üveg- és íükőr-
kcrt\'íski\'íiéscí
a volt MAITINSKI-féle fitéri. bolt hi\'lyi^fl.en .....OT»il»tU, lw
is minden f S7iikba vágó czikkuk u. ui. \'t-. tlita- fs ka\\\' ^ : ; (k k.^i>-mai edény és ihejrMrk, uir\\ szinten
wr petróleum lámpák ^
gazdag választékban jutányosán kaphatók.
ad ;—énnélíogra ájinija a gazda kOzOuaéguek figyelmébe a beJgituni repTterna^ot TJtomeny-01 mert magva]toaái nóíklU elsatnyul annak értake.
Hasznos tudnivaló.
— Hogy lehet előidézni Állandó jd szüntet ? Kgy lombardiai azAlflagaada a köretkezd merén ¦sarakat Írja\'egy ottani gasdaaigi lapban : ,Én nem ismerek rou oaateadóket; éu mindig rend-kirttl das axüretnek arreadek s a legkedvesűt-\' feaebb OYekbon » 50—60 bectoliter bort ka-. pok haotáronkiat (mintegy 55—66 akót ko|-\' daftkint.) Aa egou titok a venyigék tökelete-nMgdrleleadben fokazik, melyeknek a jövő év-b«p gyümoleaöt kell haar^k. A szüretelés alkal-wiwö awdokjntin mindjárt néhány férfi jar, "* \' "a. ffilöaVagaa^aayigít éa tajtiatleltaV » a eaak annyi fia reast bagynak, a iVyi a jövfl évi gyllniolofoaáare okretlanOi
wt%\\jifum. A meghagyott venyigék leveleit a i-t ¦ i*t*WiiLu,-aam mrigwfrteni nem Bxabad, jni 1 Utal * Dflranynodyok egén október bdbao \\* ^mekanyitik a tokát, a igy a tokóloteaen ma*;, pt! jfagyü le^kercaobbet aem uonvödnek a ^¦-rrAg/akortakDraD bekorelkozd iagyok által.\'
,OiiakrTiri.:Hogyilob««n oaaxel U aflld bonót a M tVftaika^adDl igen CadDerü a boraót ang., 0ú * d#aöt«aoptembfrrbon íb votoL Exon vetemínyo-L#1 ^aniegöelMerabb a voröa yirignrmely egén r +MgJ beálltáigíblyton virágzik • tarmi a hüvo-
\'í\'-tjXi-i— r. L.ZalaEf«Ri<-c. JW«o laámdakbaa rnir w:>nabalnt!t^j()rOra ifan.
pnwíjbra. X kéütatoX rirjuk.
^-íKor 9/7\'A okMyía uj annuo-» _ ^a^ykaraatetík^ eUdnt^aándékoidk toddiit-Mk ^«JdM^óxaef td4a^-inté«Wt. .....
^áMtighnl u ttr«g
"------ B\'i\'iBrtíliifil
fauSernek\' ai\'eJ^őaégT i^Udalom, gyomorgürua, rva-:ÍtUr %*# éa «nel kapoaolat-haaonkó Wtogaégek nati
követkeeraéoyei és hóezám előtti kinut fájdalom I Nem leíiet töbW fiiltiíni tíz ürecrpkn<:k a náluk hosszaBaa tartani szuki\'tt tíid^liurui, uiu-kaea köbögéa, fulladáa, mell.-^óa éa Hzirdobiv gáBtdl, Ugy ft ttldo1iuriub.il bzármazni Batikolt gulaatéstől (ScKleimBchlau\'J nem k-h.-i tVlteni pyvrmekeinktt a náluk uliífi.rdiiliii nzuk.itt gür-vélykóruM, ¦ (íuropbula; és silpkórtúl i Hlcicli-Bnciit) mert aluHrutlnuk több vvi ori-oai Uiposz-ulataim fulytiin oikfrult <>lr i.rvi«i «r\'TL*kd Mtuláln.jm, iiiLly.-kkul :n. ciulnrtt ik.i baj.jkat b az öregek és ,-y(.-rm.-ki kncl olöfordulni szokott ho«8ZíUUin tnrtt\'i ln-tc^é^ukut ríivid U1C nlntt 8Íken.-Bf!n mi^g\'yiif.\'vitliatom. *—"
at#* Millió és millió nők vunnak, kik n havi üaztuliist megelőzőleg iszonyú kinoa fájdalmakat ón\'znt\'k, s mr>L Bem gyópvitatják magukat! Miért? Ártatlan Bzemármök miatt!
Mintán orvosi tapasztalatból tudom, hogy ezen okból Bzárramák többnyíro a náknél folytonos Bzcnvedésflk mellett a fehér folyást éa magtalanaág b egyéb méh bajok : oly biztos izort kívántam nokík nyújtani, melyek ezen bajokat bizonyosan eltávolítják. Árért "kik orvosi tanácsommal élni kivannak, díjazott névtelen levelükre út, vagy vidékre póatán utánvét mellott nekik biztos gyogyazeremot utaaitásommal együtt a legnagyobb titokban tartás mellott mcgkuldetem. Kívánatra azonban Bajai receptem azorínt a halyboU gyógyszerészük által saját azomélyem felügyeStt mellntt kéatitioivo az orvosságot, azok áltál szillit tatom.
KzoDtuloly hulyokra megyek, honnan legtöbb hozzám intézett levél érkuztk Hollétem a bszai lapokból megtudható.
Seplemb. T-Ul Fiúméban.
PécB, aug. 7. 18fl9. Jdzaof-nloza 2. az. a.
OCSVÁIIY EDE orvos éa sttlléaz, a a magy. kir. term. tud. tára. r. tagja.
áz arezhőr gondozásorit és
a miláta-fOrdtík pót-— " lására.
"Boff JánoC itdvnrí BzáDítd kSipónti \'raktárának Jí.jc^bün. KUrntnerring Nro 11. Bird Gabiin x ff E.cdleotUja r*. kir. Uboraaur ?1 balytarté aaamjljaa mtfajStifdéaél ajljfanitja a No ff
Legújabb találmány dohányzóknak.
Illatos - iiavnuiia (IoIiányle\\eIeKe(s
Ahtlirt tiaztt.1 lottói jel. titi a imirvénltmiü küzüDnegituk, bogy eok vepytani ki- frs 1 sérlet után HÍkerült neki n valódi liuvanna-azivarok ós havanna doliány illatat bel- éal | k JiVUdi !)¦¦\'vény okból r-límliitü rn ^ *n •¦ ,-zélni kéttzilott papirle v^lekb<:"r. k-;v. urmi:.\' ^ | l.iri) papír levelek k>Li unp>:i at :< l-^-koiMtiaegeBobb miuú»egU azivar-k k.- ¦¦\'.i um.. I az..knak <»ly kfllüiii"i> hav.-i-.-,;, r1t;lr.-t ail, liü(iy uiég a Bzakértti ia vuitni, iiunan \'
1 «mi. Kgy l\'uvei k.\'p.-^ -I .r..\': ;irt két nup ulutt ilkttnaiut t.\'iini . u_-\\ nini/ li vé] tízszer hiu*7.naltutti\'. (\' !¦ ¦ \'k ptipir koz\'Ht tartviibaazunlbatíniud t-\'iu
líiiilonaá\'iikat. Ki
i\'bb mód oli-si » pfiizt\'n ji\'l *z]\\
Nei
iilfer • Strasse ^
Nincs jobb mód kevi\'s pénzért jól és olcsón szivarozni.
. . _________
fél,\' malúw kr-.»ílmínyek, kQlünft.Pi. a maian ii-tiit-ata()pau fLt,giiiaulaáról. .Aa \'.m eliinn-rt inruhTEft an „,u\\^r<\\ jarára möködni, aiinil n uikabb kj«in<>-l.-iid5. m v«l honi a. Bsorencaía alkar <¦ caatUkosik-" IlnautilÁan rnilaLkoxík S EifűlttaUiift Biswnrk pr.if, mlnistorelmik. - Esek oly Uisto.ilrkuk minrt^ut senki mii. nem nyújthat; tainíifogra.a maláta moidA-ma]>[>ni] .t Jj\'V fin o mi tájára, a laal^tA-fllrd ¦"> \'tii-i-an aj.\'^xru.)k íj idegek orSaiUíír* a liitfi.ielee^l.l,,,, ajinlbat.^.
A val.idi udvari Maláu kÍTÜDat ojéíi.i^i iBr-Hatat.i .\'C.,..i..^-i-rr)ok"l«i1f ^ Halita kirunatii hnn-
bo :( v.-inM.itT JiinuauAl ttarntoerr us ) 1 -ik i;n»
Arak : i\\alaU-k[vonat tg.-mn\'-B; fcir in eg;"l éi c*ümng»!ii»aal : G 0 Qrtg frt 3 , 73 l ilvf(r 7 frt, 2^ orrg 14 írt. r»8 QTűff ?7 frt W. 1*0 ü\'»k- Wt frt; -M.láu-r.irrst.wt.r eaukutádó Nr. 1. r.gj fmit \'i frt i Nr. U. ogy font 1 frt tó), Dt fontnál fíl font iuRjen, tii iuntnál «U7 éi egj negyei fooL AlalÁta-cliukulv\'leiiof csi\'caom.\'k tiáuiiira , a liianyi.- anyatej ji.Uláaira 8u ói 10 kr- MiiU-ualita-botibuii\' W> ta S\'» kr. Mitidpn li.c.bGL
Kaphatii Pesten Timit .lósaef pjóffyíiori-atruf! Lirálrntc» 7-ik >U>d. l^it.«-r Ur .nwald. - N. Caaissirj küi\'batil Kuamibi-rs -I. él Wollisch J. -Scbwar* Adolf; Ka«»»1iere F<t,..ic» i» Iteichentbiil C. arabnál.
Nyilatkozat
Mult évi stptember hó ;lO-an éjjel egy ssolgaló tőlüin megszökött, és többféle ruhadarabokat magival elvitt,\' október hd b^An küaaégQnkbea a járáabeli Bzolgabiró ur megérkezvén, és ugyan azon clazökütt szolgáló is, a mint nöm azon ebnd-kött szolgálót észrevette, azonnal kGzaégházba menvén éa emiitett Ézolgabíró urnái azon elssO-k5it szolgáló ollen panaszt tett, es vizsgálat alá-vtmni kívánta, melyre aa említett ewJgaWrd azt Tfllaiznlá: hogy .panaszokat kihatgatní oioca ideje, hanem várjon, míg ai esküdt iir meg fog érkezni és annál, annál tegyen panaszt; de az idS eljárt eakfldt vagy aaolgabiró urak megérko-záse nélkül.
Október bó 21-én omlitett szolgabíró ür hu-azárjával ogyQtt aaját lakásomba jővén ós tőlem ttlbb taon mlenlétóbon 4 frt kövotelt azon elazM-kúti • gigáié réazérOj avagy ha ttlatdnt meg nem f)zetctnr ^azonnal elviteti a faloo luggó érámat, ttluTyre un azí VálaszóTa\'in : liogy hát éz volná-u |iz clégtútül nórp pajinazáUnk és hugy uzod szol-(^|ö meglopott éa óliiiiíkftti éVcis lenne eredmény y.jXmljtelt azblgabird leMagyobb felboszll1-lésébfln lmazArjándk\' barangold : hogy n 2T> íontos l\'ondnl-órát vegye lu éa liikiLnumbiil vigye el, mely óra jelenleg a szolgabíró birtokában van, azonnal pzigonian meg U ttirtént, éa
podiglou azon elszökött szolgálónak 4 Lrt UülenT a«m íe járt vala, hanem emliteft Bzolgabtrxí urnake nagy pártoak<xlásátaBnak tulajdonítom, hogy azon elaaökött azolgálé saját rokonja (násza) által vétetett fel. Oktobor bó 23-án as aliBpáni hivatalnál Zala-Egcrs regen panaszt tettem és emlitott sxolgabini szabályszerűtlen eljárást vizsgálat alá vanni kártom és ezen kér-TJnyem nemhogy vizsgálat alá nem vétátott, sót folyó óv febbruár hó 4-én- azon válaasi kaptam, boy a mull évi november bo ^-an tartott tiszti gyűlés a szolgabíró nr szabályszerűt len eljárását alapul nem találja, folyamodó elutasít tátik. Folyó bó február 11-én az igazság ügyininial&riiimboz folyamodtam igazságszolgáltatásért. Folyó május bó 3-án reclámáluim du minden siker nélkül, mert az rmu napig sóul óra, sem igazságom sincson.
(Nóta boné1! folyó bó aug I^-én említeti azulgabirútól idéxeat kaptunk, bogy tárgynlaara folyó bó ii)-ón 111. ^. szerint ndmmel megjtf-lunni rendel loiUttn, és a kitűzött batárnupon nőmmel együtt — ámbár üzletünket és gyer-uiekeiaket Isién oltalaia alatt hagyva — minthogy 4 órai távol más járásban a kitűzött hely van — megjelentünk beszór az napon, minthogy azon elszökött szolgáló (pro forma) ful-perw meg nem jelent, igy hát én harmadszori megjelonésemkor aaolgabiró urat megkértem, hsígy ezt jegyzókönyvüeg vegye föl, dó aaolgabiró ur azt válaisolá ; hogy jegyzőkönyvileg fül nem Veheti, minekutánnu nem tudja, hogy asoD szolgáló (pro forma) fblperes érteaitteUe-tett-«, óa orra élbocsátotL Kznkntán kitetszik, bogy szolgabirónak ugy kitett szándéka engem üldözni és békában nem hagyni. Igy hát nyilat-kóstálom, hogy eacn Ügyben emiitett szolga bíró urnái tárgyalásra többé megjelenni.nem fogok, mert ogy ügyben valakit kétszer elítélni nem lobét, minthogy "egy ró kani 1 két bóYt lehozni sum lobot; — egy a ki másodszor vérzik 1848-ée átr-ben alkotmányért, ötí- és 6U-ben alkotmányban.
REJS1NGKJI JÓZSEF egy 48-díki honvod-tiaodes, domborui lakos.
•[ E rovai alati kamatukért faUlSaia««t aaat válUI * 8s«rkv
kTnissik éSiSt*-\' molyek •Uivéirrkfaáel
_____ . -, . .»¦.fc*«4SlT^ ¦¦¦ÄI8 kh, «InUurinBok,
?J" rJÉxUr váltó- varnH IKMdjtmA«trlinálilok•
kSibtnÜ»^*11 kalcaBa-liSJjlBlekirt > m^aor^aluiasáat
erteajtéaekat «Ib,
¦ Cielj* BstVíai ImdáaaaL^ —- ÍflaíB tgy** babokat a\')B-- re*»»**11 — "tínJ«W*i. IdíttUeai toro** kBUfégektGl megmaroiróf, \' «orí, kWeritI. — alnpu tudottatokkal saolgalnl ?a belakadilyoara •-\'-ÍMB4B*k. Wp\'laelUtni etb. ; A dijak bJ3cg kOldena^k ka. -± Kfj fíl napi idSual többel pam
» IfiaylS «yiriiírt 1-8 frt. " \'
i Irodám hetye :
Pea!, Ltrvéu-stoia 8. szán, Eaul-haz.
i
(313-3,2)
RÉSO ENSEL SáNOOfl,
kOa- él táluí-tl|rjv4<L
Kriszhaber J.
országosan engedélyezett ügynöksége, Pesten, nj tí 1 tfgutcza 17-dik sz. a.
Ezen intézet hazak, gazdaságok, gyárak, kereskedelmi Ocle tokhegyi] talAhan kereskedelmi éa ipari vállalatok adnn*c-vését és bérbeadiflát eszközli, egynttal réazvénytarHiüatok életbeléptetését programmok, alapszabályok szerkesztése és n miniszteri engedélyek kieszközlése alta] közvetíti.
Az intézet azon szerencsés helyzetben vagyon, hogy a t. cz. pénzkereső fölöknek saját pónzót olcsó kamatok mellett kölcsön képen rendelkezésükre állíthatja-, kk-szkózlenó továbbá ezen intézet kolcnünöket bizonyos fizetési határidőkre vagy tőrleaztésre helybeli bankoknál, hitelintézeteknél, vele össrekötotéttben állójohirU magántŐkéaeknél jelzálogi biztosíték, kézi tnlug jó váltókra.
Az üzleti iroda továbbá elvállalja Írásbeli munkálatok, és fogalmazványok , különösen programmok, alapszabályok, újság hirdetések, újságban közlendő panaszuk, a nyilvánoságra kerülő és a bul-, ugy a külföld lapjaiba iktatandó, társadalmi "és Damzutgazdiíszati czikkuk elkészíttetését, ezenkívül végez fordításokat a nemet, magyar, franczia, angol, ola*/., szerb cn tót nyulvokre, és ezek helyességéért kezeskedik.
Irodánk végül áUomá-kOZÓ intézet («jmplacuinents fn-atitiiti f«ls.".lib BZolgáUt-adók é» szo Igalat - ke rtsők számára, és különösen keres és elhelyez köoyvvezuiőket, gazdasági ív erdészeti hivatalnokokat, penztárnokokat , kereskedő scgéilekct, nevelőket, iroda főnököket, különféle vállalatoknál -\'szüksi\'gus kyn-skedulmi és mUtani igazgatókat, sat.
(M) -j-n Tisztelettel Kjiszhaber j.
&l ügynöki iroda tulnjd.íiwsa. 4375 pií>l 32
Árverési hirdetmény.
Zaiamegye polg. törvényszéke mint telekkönyvi hatóságnak lauu-ik június 12-én 4375/69 szám alatt kelt Tegzese folTlán közhírré tétetik, miszerint Veber Samuel é> Bifer Vilmos -végrehajtatok részire 1300 frt tőke "követelés és járulékai kielégítése végett Polák Vilmos nagy-kanizsai lakos végrehajtást szenvedettől lefoglalt és a nagy-kanizsai 797 telekje^yztkönjvben A f 1 sor 916 h. r. sz. — elhalt neje Jáayerhőffer Begina hagyálé-kával közös tulajdoniul felvett 2544 frtra o. é. becsült ^ingatlan vagyonoknak végrehajtás atjáni elárverezése el-;rendeltetik , ennek foganatosításán határidőül 1869 évi szeptember hó G-ik napja, szükség esetében 1869 évi -október bo 6-ik napjának mindenkori délelőtti 10 órája á helyszínére Nagy-Kanizsára látnietík, oly hozzá adással, hogy ezen birtok u első árverésen csak becsáron feifll, a második árverésnél azonban becsáron alul is elfog adatni, és hogy á venni szándékolok bánatpénzül a béesár 10\'/, készpénzben az árverés megkezdése előtt, a
bfrói iggggRt. hiffliéiiffömimikz-- •
Az árverési feltételek • zalamegyei telekkönyvi hatóság irodájában és Nagy-Kinizsi viras törvényszékénél megtekintlietok: " . „ \'>
SeiLj^EsettlMrM 186S,évj,j*úus 12=én.
A mlr értk^íta legjobb hírben álló " éragy árost >
KOHN IGNACZOT.
Peaten, fclgyá-utczt. 6-flt sz. a.
mint szakmájában kitűnő és tapasztalt egyént ajánljuk a t, ez. közönségnek, miután számtalan dicsérő levél bizonyítja ast, és mintán 6 a lftghlresbjiTajcai óragyárak kai összeköttetésben áll, azért azon helyzetben van, bogy i len±ai>h. és Icgolcaojib oróknt adhatja el.
Minden tőle vett vagy általa javított swei-cisi zsebóra 3 évi Írásbeli jótállás mellett adatik el, éa akár függő, fekvő, vagy akármiféle hulyzotben a legpontosabban s gondosabban van i|razitva.
Tisztelt vevői egy általa irt munkát magyar a német nyelven, - az óráknak hosszú ideig tartó pontuitságárúl azóló módszer, a kiegyenlítő táblácskákkal ax óráknak napóra utáni igaiútáaartil, — ingyen kapnak.
Genfi zsebórák :
Eillit ciíl ntlpr-órnk 4 rubin-
nal 10—11
Ugrana* ugrtíla|ii)al . . l\'J— 13
•i.nir..eerlri.rl 13-11
„í keuüa\'Ui.pal 1:\') - lti
4 éa 9 rubinnal ugró
ta |ipal éa kríatály-
a bpfel . . . . lü- )ü
Eiíl.i bu r^gnj-úrak 15 ni

il>!n iigrúlapji.raiiT-
«»tKiÍj 16—1T
. , kttu"* frJ.\'-lIol
lfl. 10 T2- X
. 15 acfr knit.
ugró 1«. \'20 2Í -25
. 15 , kriit, kettűa
Up 80—21
. . lia.lwrák, ket-
tS. lappal ll-a:i
, óm. njakr.il
huíhatá 2b — 30
. . kfttSa fe-
déllel M - .17
. ! 5 . Ilrialályiap. - J.)
. \'5 . krintjilrlap.
kettő* fedíl 3S—-14
, : s . rcj,,. hadiára
kett."ii lappal
Cailiu.l. r orák ljMkti-knck 13 - IS
ucróli(ipal 13 2:>
3. aranyórák 1 8 krtos.
. «!Uneler óráb-t— 8ru
biti bnlfCjnkiirli . . l\'I . nillndar rtrik ntl.in beUÜ irraiirffldillolM. 44 - , ctlLndcr Arik B nibin hOlpjeknck, kottni í, d« :ty. 4i -
Arany ctillndfr/irik "* rutiiu , höljrjrknck, kriaL üt.
í« kattütfcdíl . 4G. .\'i:\' ¦ horno,,».\',
legnaorrtb vitztn ?i faMn^iyM rttt!n-?$:r
Urcaben. Ralbt^tktU\'atTstraMe 19.
bátorkodik itta. kfizöntvéget azon igeVelonySg dka^orsr» figjet- ¦
tneztetni, malynélr \' ^
fél beesáron ^ :^
és bfzio*lték mollett hibátlan ráazoo és meglepő szép nzj esnfi-; fuhérnemüt szerezhetni. A pmmntnak előnyös Iwanerxése és oteaS munkaerő következtében azon. kellemes belTxetben Tan iievescptl gyár jelenleg, (míg a készlet tart) hogy e tekintetben jutányos árra nézve, rendkívülit nynjthat, mi a köveílcazö áijegysékWl is látható:
1 db 3U r 5Hl. fobérítetlaa vajiua Lrcu r Vi— ii dig, moat caak 6—7 ft a Uff I
1 , mi . fehír!t*tlo,i\\>\\ kíít-
¦iSvat rálion . 18-20 . , il—10 . .
1 , 30 . T.,h. crcai-támon 1G—18 . . 8- » r. a
I . 3D . jelei i.iUtiai ví.ion , 54—28 . m 1Ü-I4 . .
1 . !K1 , kit. rarcb. láixn.t . 10-18 » .
1 „ 3H , Irtandi c.ímavAiit.r, , 2Ö--TJ . . M-1« , .
1 . . rumli. c.ónutá.zon . .10—.Ifi . r 15—18 _ .
1 . 4G if tiaata M\\. ur. lenváaiun 9i-;h . - 17 -W - .
1 . (ill , úaum ;Han.tl . <n ¦ *9 . . ?0—24 . .
1 . í»i> . bulLtndi n<w<» lüffnlkAl
maiabb uti ÍRKukia . [iL\'-GO . . 26- 30 , .
1 , , brabantl ísOvík l^^tin.
legjobb La IngtnrtAaabU,
ami caak IMr-iik 60 - 80 . . 90-40 . .
Uti nagy »á!n»j;tiíkn a leírni\' il\'iebb riimbnrgi (lot.\'.iekaek H, SU,
>e[.n
-aiiylai
Sii, 3ó, 40, 4.\'i, 50— lío frtért darabja,
benHlvr rannak. i 1 db M\\ r.tfiv» i(rj-k»nará.i ,n^„l-«(ÍU
becaar 14-18 frt. mo>t í \'J fr
! I db 3" rCDía !gen finum turi-\'» i-.trr
<!b
-\'"frti Búiról ¦
UrrUr Ki-
ír bftle-jckni-k .!.pai éa mél
fiat-ftip.
uy callindor-órak.Snibin. 3tJ—3l> , egr aranylappal ;M .tfi borrronyl^rulmniial . 3t)
„ lorab.rirtarajiy.
lappal . 40, 50, 54—&fl korjjuU} úrák 16 rubin beuűi fedél bb, 8Ü-64
hurjroojdrák lí rab. keltei \'feiií ¦ belaS aranylappal . 64, 70, 75-100 KorrjoiiTirlk 15 rnb. kríatályOreirffol . 4-t, 18—68 horgony órák 10 rab. ím keltői lappal 74, 78-100 horgony<írik 15 rubin ram ontu Ir kristály üt eg, cgj arany tedfllal 94,108— 13S horgonyórak ifi rubin rrmonloir kettői fe-díl ... lOfi, llfl 116 horgonyirak 15 rnb., kriatilyüreg, keUua lap aa beliS arán)\' ¦ fedéllel ... . 124. 133-148
, siofftianólkUM UpadE . -rríf,\'..né!kQll Ifpedfí :
fri \'JU kr 4 lerrAnomn 1 damaaet uitslkriilct
vsl, moit caak f,, G, \' I Jnrnaait aactalkéailel
k.-n.l\'vd moit cnah 1 turtttt konybatarlő m. 1 tncxat aaitalkeodíl v.
Lr i, ti. T, H fn i
írulka*
lelyrk azonban kelaaoT anttyln
\'J frt -i lrr;riiic,ruttbb. ¦ paritiit-iilvetO atlna-rjmdLi, bcesar 18
tí..,! ií-ii fiuorn í\\ "ly urtiit, mint a
\'J 1.\' fit. (-». ;t ríif boamu, »aak 3 frt. j. 3 rCf «élt\'t, ÍJ rof buaasu, ». ea, 3
r<- 1 1 aulai le.ríl," boEiáülB aaztarkradű-
rt!? a iPüÜnumabb.
vr- 1 airtálteritS heitillii" 12 aaiUl-
. lti---\'n frtig a Ipjrf.
! fn 5!» kr. ejAa«. 3 frtig.
. knlflnílsrn tart.la. ira <^ak 4 frt Ml
Zsebkendők árjegyzéke.
..\'i0, 4, 5-G frtiS
frUfT a leefin ajour Mtfésirl, 8,
olraóbb árun i\'uga.liadk ei
Legszebb s divatosb minta.
AraJty medailliMi 14 tri \' 1"\\ 13
- Vi, mejraipi
. lefTbV
18, \'i-i. 31\'.
Xrany medailloa 13 kr
3U. 3ti. 4? fili;. Arany rfirid lf» krt larir.oV 16.24,
aa, 40, 50, Bit, 7n, Mn ftij; Arany iioihd 1H krt lincaok 35,
46. Ä5, 7U, flü, W), 100 fl!e. Aranygybrük \\% krt. t>.bv, 6.50, 7^0, 1Ä.60, 15.50. AranTfrjIü-ük 14 krt. 3.50, 4.5QjBJ8Ö,
fi.nO, 7.5(1, n.hO, 9ä3D.60
Arany peca^ilß kötei 14 krt. 4.50
6..Vi, C.60, 9, K», IÍ ftig. Arany tüaotak l4 krt. 4, ti, 8,10,14 ftg. Aran» inn-tr.-gumbok H krt. parja
\' a, 3, 4. 6, G, », 10 füg. Arany ki*el5-gotnbok 14 krt. nagy pirjaA, 6, 7, 8, lU, 12, 15 ftiff. Élűit rflrid láncaok 13 próbia 4, 5, 8, 7. ftig. , . It-srfincmabb francala 7, ». 0. 10, 12, 14, ftif.
lyaklitteauk 7, 8, 9, i forintiR.
icf-élyly. 7, 0, y, 1U frtíjf * lfCliui.,inabl>
Fórfl- s frölgy-fe ham emuli árjegyzéke.
lue jó TájiQnbiil l frt M krt .1 1\' ft. a leptinumabb. ing kitűnő rumbiirpi vajry liull.i
abúl, leg-ctegánaabbai) ínftk) moit cask 5. G.
Jiaflat hoaaiu
A párisi vil ág ki ól li taso ti nagy éremmel lett kitün-tetre.
•lontra Pro le taira (luankaónLk) krUtUT-arecsalt a nyakaál jobb-feli fölhozandó, Urtóian keaaity»
14 rrt
Wajdits József
könjrkerestedésében 1 gya.l8-orll.QaE
í- vétetik 181 — —
kedvezi Bitételek melletL
- esotonysi nrodalpmban Someaj miegyében m babocsai van ti allointlhmregy órai távolságra, üróf Szécheaji^re él Dénesínrat ménesének létszáma tesiillitUtni fog. Árverezés aU jon :
1 drb 3 eves eredeti persoöeron mén — és
40 drb magyar és, kevert vérű anya kancza és csikó.
Az droditlmi tisztség,
Ikra aurtnulebasu \' BrtUtoaAaVj bat aalek — —— jÍlnJI" Tf—TlliHfa T"1,Ü>alfg fakellL Sa;\'aula Brudar aask/asi ?gl«áok«a Utkal lddrt, an blttr fok-ajut fi TOfft attlt vsa djr mBkaJl^n líBoflba, balh.vnu 4*r itsikcrav Olrseboa wir roa dn antan Imtas^mlipbaa\'alád. M\'lia^aá wir sumL Kelaam" v ^nAiad«B, dar ai a en Bruch so radikal sa bailan in Stauda 1st, «la Sia. Baapfaafk« nía daftf ?U kara-- P>a»VDaak«aargaf ¦ ....... -
Taris» aaa If ^tWbsi,^f|
a»-- Asi* ir*, ?-íny
IW\'h\' DlaaJáWohasa\'-eaactitdl
"í ír -
. t^aftVloJQ)
MaiTtsr, astfasisr,- «D> Welaf-Ua*.
k«tfk«nd«L.-
MJMste falttti^iatta Harra P^J^na««ri, ápotkak.
.^ a aftTTUO8tUllia«Ma la Hsttau(Behw.la) •AamairaUMff aal Kaaniaaaa asbt aa baaUban «r kell. -Maria la »W.
kereaztsiaka most biinaéanel ctak ó 3. 4. h. Tt i 1 nCi ing, kitanS moibnrgi rngy ir laudi ráaiunbú ílkíaain-vjl (aa ugjnaTeiott Krzaébfi esistami 7. ri. In a legfiopmabb. 1 noi éji felÖltB) conette) kitUnü nép, man -«Jik 5. 6. 7. 8. ft ft IrgC, KSX alaA*wkDT*k 100 kOIfl&Cdle páriaj trrintat aaerüu, atpr aaintéa a aaoat aJtalianaan Ibadvelt aacfrbe ti^ott noknyik bimcire, varrott aiffjéiarl moit caak 3, 4, 5, S, 7, S frt a legfinomabb. Hölgy pongyolák a legfinomabb batiatbúL ralűdi vaicacicBiil rripktWI Ja csod»-ii"p biaiett betétekkSl a legújabb éa legelegántabb e Dcmbna, 16, Iti, U, 30, 36 frt a legfinomabb, N6i nadrágok finora thirtingliől, tmjry ráaaonbiíl apró iir^pickkel, \'agy ilmiéaekkel kittinfi küJiiuU, moit c-aak 2, 230, ¦ frt a legnnotnabb.
ingek gallérral ragy anílkül, fudmnutt mcllal vagy aimáu kitűnő 6n. lüfonbül, mely ep«n oly tartói, mi ut a vaaion, fabéren ét aalnriTe, aott csak 4.60, 3 frt a Ugfinomabb. L\'ri Ingek, legjobb rnmbnrgí ragy trlaodi ria*oű 1)61, — gallérral, ragy a aélkuL, — «imín vagy fodroaott mellel a legnjabb divat nérint arSaea varrra. moit caak 2, 2-50, 3, 4, fi—6 frt a lagnnoinabb. Uri lagck legfinomabb batiat mei [betéttel. ItgrJafinaabb, a tal «aak létoaik,
meat caak G, 7. 8. 10-12 fn a legfinomabb, l\'ri patyak igen jó é* tartJi ránonbol. falig magyar iiabáaaai, - moat
caak 2 frt 50 kr, egén 3 fri a legfinomabb. Uri gatyák, Igen jó éa tartót ráaaonból, magyar ««abitasi, nagy üleppé1]
moit caak 2 frt, 2 frt 50 kr. a legfinomabb. 1 tuczat qri> inggallér, a legeleginubban, éa legjobb divat aserlnt, moti
caak 2,50, 3, 4 frt a legfinomabb. i tueut uri kaVaelS a legelegaaaabban «• legdiratatabkati HilUtra. icmat oaak 4.50, B, B frt a Legfinomabb.
\\^Ct\\j-s\\\\r- hik 25 ftig vásárolnak, egy finom himzett batti V UK, tiszt-kendótí 50 ftig, egy csodaszép kávékészlí ; tet, t. L 1 kávé abrosz hozzá illó 6 kávékendóvel :) 100- ftig "vásárlók egy igen finom eaeeninir^sztsitentot kapri air, r s Ingek vagy ori gallérok megrendelésénél.
kiteendd. = ; _"_\' __._____
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, as oly fehér nemükért, melyek nem jól állanak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem_ tetszenek, azt értök fizetett ár bérmentve viazakuldetik. — Kívá-{ ?atra a kéasletbenlevő vásznakból minták küldetnek. ^ , A leveleket kérjük ramezni : BCetJO. fia. BéC38^ EothentharrristraraeNr.29, ;
STEDfflER KÁLMÁN
aserazam ás norlnbergi ám kereskedő
^ Naö-Kanlzsán,
fépiaci, Wlassics Antal nr hazában 4C1 •jinlja
i 1 t
onnan m
e g n y
bárminemű
üzlet
?Al
bútól1- és épüler^asalasókban," kóbyha-edény- és esski
gazaaji
.öasSkl\'
ir aWiOtt
ir(WÖ^t8aía|
Klrilr-area* 4T- \'••VaJánHa .«Sabati, .Urdaratanjak felvételi Irodili* • . -ni- —i-Ji— kirUpla aaáa*ára m maibiaáaokat -ri te Ibér, éa
jmuau&aW ™<c
-miad iJiariilftia-rT arait » <U| felasisilIXainil, ujj ai «ET nj^lrrffl "\'¦\'í aT*5ltTaVÍáf*aa^ fal kOlOn a a ülraetoicnvt mmgi-
ÜhB fafUM tafejt íVlMMfcliU. A leffkiaabb klierlrt elenf-rilT. Ka-- MaUs^aJaalsana fcilaaiairtl irodával oesaakotnit lermJny-, aaál-^UtaaiarK^iaVMurBiajl _ 0«l*twiart ia ¦ min Un űalniro vuualkoa.1 , strigala*»* psatwaa blatqua Uljeatok.
FI él UáDjtatl rak tAra
Dr. Netsch (Szászország) bedörzsolési szerének,
melr nar 4 i% óla\'tapnextah- legjobb pyiigyaaer a joyi.ekeknél - •ISfordalő auBulrbaratt • kulíffleif haiinálva a legjobb ór.ianr tó-rókáik allén Hogyha a parinak rckeiflen vagy aaáraxuu kesd fcöbflffn., ml a torok gyík oHSJe.ö — * a WgoiS tatai néháuywor bekenetik, a párnak macfrdgrul, magma ate Ük Eaen nemek ep hástartásaáJ aen kaUeoe hiányoinl, • minden jd ujának k«-\' ttaÜ keflapa laanl. aféaBJUakUál nintán baaanoa : fofoBroa**, kant, tarát-> atiinjas, ptJ»P|liu»»*, kakassá, titka, aér»»ly, tffiyfljil. ITafaiHl 4a llíll^ajjrinyiling ellen. B iám talán arra vonat-koŰ MiDujJtf\'uy BBafUkiatiiarS. - Egy űrag ára 80 kr. - Cao-rear»lia lQ-kr. ___________
Valódi szakállhagyma = 2;-^
"3 bisloa i»*kállna»ea»t!í i»er. o \'
Ka niauei nk, nViiráMaan kínált áoj.ld*aorek a,jyik.
Tiaititó «<él%^;|f^l>fKtu-ueK eaOitot, aranyat, rezet, tombakot, (avegét, éteaikBrfkot, fegyvereket, kardokat, kordia pokat éa mmd«Dfnwott!i aczélnemuket roza-dálól tiazti tatti ah\'elk&I, hogy a Ürgy fényteto megsértetnék. ij» 00 kr. •-_ _
Aflia arnzaOea ffllatcía ,\'ja«*4ttfssÖ*á\'\' vta.) ralalmolhatlsa a faltak r3iHönr^eltá»oUrl«lra <• rtattMriákMI ualam. uisvog kiayvat ét IratskML L lafajat* a kliUitáaaa. ia AluTino. oli.- -uanáat ujert találmány ásna kiről, hogy kltOnö neciítöaititr}, mif aaoa kollemr. tulajdonnal. Ia blr.\'kaaVoe flttotn J^t^t • annálfogva illatuernuk ia használható. 1 Ttrig tttadtaaáal GO kr, Oaomaf i>-láaárt 70 kr.
ásámlrrák, hanetp aaon haüU, moly faUl-BQreara gyakeroL, a Tfaado 0 tan ir álul felt Onia.af j- kiró tutu a alapnik. tjon kínitmíny h fopa_ mindTnkkiak mrlefou ajáulUtik. mivel a hineWIon cyorjaaiggflJ nosditja M ¦ ejóiti-n &a aOrfi oá erfi* laakált nHT«nt, littetett ii. Ju alki ka«uáJa.ti-aU>itáaMl e^üu magSiliért.
ir * iaa.
e.rtt nílránji
¦akAti natúiét I ..in berak ii űl
rlohfa I1it,„yiB4,v. L\' fn IC kr. ilViikll
álul 1
;ele-
maff
Igen figyelemreméltó.
Aj U ,V|iiifa 1S6IÍ aor. D-ín tíítfcfji lltOfl »«Jt u-« li.irü«ff(i acabailaíamtnal kitüntetett f.\'nvift (BClitar vr-ymék r._-i ¦>* dal liitt bnturuk kifáojailtní-rB.
—-fiatn Kirjáltk á tal a batttjtrk soii j>™ c« >¦! Iio kertlió
(íMHiall (iiiyclitó** etfűaian f»)D*lF/ra, mtrl r«al . ,n».ir e>epp alkalwaaáaa után aa aaata] vhk/ aln>árium uéhAuy ; >\' . .ilatt ki-
. finyaaiej-ök, ia aa cuvl fíiiTu.it tt tár^rnUnúI a, ¦ \' i. i.>ha......
¦.ikárog ki.
A baixtiálat igen pgitarrll, di\' liiitu".
Kijti huidrak a vepj\'tllókbu m-irtott Tii.ti-n.!a \' jt i.k .r-LaJJk i oly fínyl kapnak, a milyent boi«.«i ÍU.-.I iruxi.au. 1 1
elérő) nem lehet. Egy Qvo)r);el gy úra alail rLj t-^ •> noba bn torát bí lehet fényi«ireni. Egy Öreg ara rafiinapoU*- u „M\'lltt 1 fr" 1
Ur. BROWH JOHN ct. hir.~-^ib.il olódl hajfc.ilarló kenöcac i
a magö.iait f.-j ú* »1.1 kiiIhajnak rflv,.l atitt n-. . -jn rn-
¦linct-, aa erodménj uiár a haieavlat uatiiain-.i n látli.it<\'> , I
meggátolja tor Abba a hajtM korai rtieff.\'ííiíll.1". I .-¦ \' ibollAsMi dúa, caak ai ifjU«ijfnil látni sioicin h.tjx.itut li<j, :¦• . A Jjjpt fínyeíiti ?1 Önöm ltja ai ónban siiílkül, hugy a f<T,.t if i<ir-),o,-i,
a mi nyáron mintán tekintetbe roendS R» danípi ti .....[b..l. J-.^-r
nagy léfrely ára 2 frt. Eírj kiaebb ára 1 frt. és Hl k- .iuu>i^«bU. r\'uotos azülök azáuiaral Mifel a gyermekeknél a fognöréakor roejnknérve legyeazedelmfiabb állapot, ez okból alolírott ajúnluni bátorkodik egy ártalmatlan szert, mely több évi tapasztalás folytán azon hatással bír, hogy a gyermekek miiidon szeu-rodés nálkfll -fogat kap. Ezen szer sok aaazotiy áítal, kik azt gyermekeknél bazználták felülmulhatlannak találtatott
Ára o frt-___
Alneatn ttibbé axoba-liaitHó. Aa nuü»t kant-achub réujmáa-pRHta a legolcsóbb szer Bzobapadlók tartós és szép beeresztésére,
Eaen r»adklvflll flónyö<* ialálmány azáltal különbözik a hasonló beeresztésre használt mázaktól, hogy a paata a kaattchukkali igen sikerült vegyülete által sxivóasá éa igen tartósai leax, s azért egy ezzel baoresztutl padló caak kevés gond mülett érékig eltart anélkül, hogy azt ujonan be kellene enasteoi.
Egy dobos utasítással együtt 1 frt 30 kr. éa 1Ú kr., uomagúláaert.
Kát doboa tökéletesen degendö egy ter^m saámára.
Orasi Mr patti ta, kitUafl saor a lábakat a anAmtaig ellen magóni. A\' lábbeU e paata áltat oly j<J állapotban Urtatik meg, hopy koronkénti bananálftta roollett re pedált nem kap, a bőr vie-batlaa ¦ jioba Iraa, éa oa aroaa baffari* noladsn talajdvnságalt el-aajátja. — Egy doboa ára utódtáiial 1 frt 20 kr. es 10 kr. coo-raago iáiirí.
N^lrfahój-batliara Uld3 ás lejrj«5-bajok, rakedués;, hunit, *árbányáa rOvid It\'Uffién, a lAgt^niek dnfnlá*a ás a nAliin allén.
cgyrtioű nutánynedr iám nnUtkuiutt >ly ogytiatáaunali, ¦nini a NoaSSfllQ-BŐveiiyBStl*, malj aa or.o*í tBíiomáajr által raell-betefreknol al kai inaio u TaJameODji nDveuyek kivonatát tortalmttai* ¦ amellett kellemea íitel bir.
A PanailBÍa-Bfi*áaya>d> gyágykatáBát eier *»er öletek-
ben Upasstal\'ák már ¦ iiiilailn jljliniiil katona urroeok által privát gjógfkoaeliabto, ngyulatóu káredákbau la elQeieretotlot baas-náltatik.
Koiellctt « kellemes éa ai *tvíeTit etfiaegllÜ arar kutflnOacn siónokoknak, tanítóknak, énekeiaknek ¦ mindazoknak ajánlható, kik risrta. csángó hangjukat megUrUui akarják. Ki általára fol UlAlt kéuitett I\'aunonia-nnvínynodr Or. B«dt*tek ur. a vegyian Uuára i!< Balaaa.i tanár or által elemeitetaU i* ji\'mak találtatott : további Dr. S.-bulht>f és Dr. KilenberK orak Budán, valamint e> i «dorrei J l)r Kereouite éa Dr. Ho tritii urak ia rlUmeráMel «vi-latkoaLtk follie. Moiyejryíondg még, k»iry a oílvíiivek kovetk"»U--ben. molybSl kra/lli, n-ndkivflli pj^Bjer\'vol bir a lÉccaSbon ¦ tlliU!Wii netalán l^tetS lebeket a lejj[:TuMuiliF>.in írvógvitjw ; rgy-
) aaev u arauj\'ai
neb. — A Pannotsia-QÖvéByBfldv jutákuny hatáaáról mindenki meg f»ff eyGt^dni, ki MiielBtt ÍIj\'Ido, próbát tin c itarrcl. kra. 1 frt., eawnag^\'á\'ért 1*1 kr.
ÜTfimorer^ait\'l ?4 átvifycrrjeeaL.\': feliúr PSBOBla-nSviBynetlV
erőaiü .•¦ e^rnaitjrui állíip.ilhan tnagtartja, legjobb livmer kolern, CTomorCircs m azi-Jrb .-Ilon iri egr QiaeouU 70 kr., ciom.ijjo láttrt 10 kr
Szem bet fgeknok kOjonüaoo ajánlható a Dr. W hite-féle szaditiz Traiijruu • Ehrhartól. Üvegje aí\'Jiiiagláösiil I f 1; K azeinvíz több ft-jeilelem által azabadi-loniiual tilntet^tt ki és úm fólülmalhatlaa gyógy hatása
folytán viliig birr.\' tet azért. mírOl ezekre menü bizonyítványok taouskwinnk.
^ Az Htl-S-iki iraztlusáj:i kiáliitison kitüntütott, nagy-kiterjedésű haaználat étt kptségtolpn írvógvhatásn következtében evük utji mint kitúnó, egváltolában nem káros és könnyen alkalmazható sti>r iamurrtea kutya-kenőcs a leggyökeresebb orvoaaág kutyák búr-hámliaa, Bzflrhiánya, rüh, kiütésele s minden neve2t»tceobb búr betegségeik ellen. Bolha-v iz rü^tün kipnaztitáaára mindennemű bogaraknak s nélkülöz hetién azor a bdr ttaz tán tartására valajjggpt a hajgyökér erósitésere. kutyaporok kutyák rififíaége étvágyhiánya és kóhügéso ellen, biztos azer mid^m belsó betegség ellen.
Ca. kir. szab. patkány és egérirt.i-sznr egy ada^ ára 1 frt.
Valódi, híres es eliamert csótány- éa poloska irtó poraA 1 csomag ám 00 kr. nagyban olcsóbb. /
Fény kép-papírok gyári raktára eredeti gyári árakon.y
Alolirt vásárlók és eladók mindennemű tarmesztníé-nyeket s eKálalok ügynöki megbízásokat éa lelkiismeretes és pontos eljárás biztositála mellett.
(302— n
Zeisler Al. P&steu.
KoTioolt Tmsból kéuült, a a. kir. mírték-liivatal által Bécsben megvimgílt ét bélyegezett
8 ili jólállij mollelC
i 10 14
10 Ü5
40 50
80, 90, 100, 119 írt. jt néb> láUl,! {•\'teMniláirk űktim^
M^lrrt, t,%~i,~Íai^t^S!^itB,-*(l 10,¦ » kwt; ini\'\' 6, Mio. IJ.lt IÍlJO, W, B^7J«,1I0 ta.\'i \' ANat ¦Ifllllfc (10 M J^cilUüT >«t Viaból, BlírBk, lé^ IWHk, Hrt4>.k, borink.,j*h«k, toTábbi klubb kit
koalk, uli(ik ..b/kSfilUilfc\'
:. v Hontarf! i, 15, i^BO, 40 iaÍM..
~.-- in/t-i T5Ö7ÍJO, 1», lBOi"ÍKX).írt k.rU» iiiURl, Moiku A ..nktoc.. aUfdkkkl. 2iW: liMtl U nl7(,tűul\'«lnd«ii miritf Ifi írtul lAbb. V. ilwrUtfal é. nJjúkil «0 írt 4. f«l}«bb. ^aieJaMIkkfirlipk Tort .sabol, > bla- U forilIL^-r cn HUMilUf UUUllltlI, 10 M joUIU.. Jl
« W ti lOo.liO ÍM I7u 1110\'ni.u
, .. --------00 6JS K» 6W) 7.V1 ÍM In.
&#M*M : oilxJra klgoiIjilUkf , hirmiiy ...rke.rtll
¦Vnl/nk.
\'ökoAsi") iOt
„.ajaittef^^^itU^inWtl^tiiti* B^ben.
„ \', WinMiit > HUil,<f»mtrrt*"<: Kr. IO.
t0M%é^bWtf8j&i&iiNmttiíum mi.
A Badacsonyi begyen
, egy hujz holdra, és
L SZŐLLéSÖN
egy nyolcz holdra terjedő legjobb nűnóségfl szóld mindegyik Ukházzal, pinczéttcl, edényayel és az idei terméssel egyttt szabad kézból jutányos iron cladatik. Bővebb értesítést ad:
Pottyondy ^gost h. ügyvéd Sopresban.
Két-háromezer holdnyi g ^IRTOK
Vas-. Zala-, Veszprém-vagy Somog^--megyében,
vulaiiM\'iy kisebb folyóvíz mellett örök; áron megvé-letui vagy több évre haszonbérbe vétetni kívántatik. Szíves ajanlatokat minden k\'"ízbenjáró kizárá-sávnl elfogail:
Pottyondy Ágost i,. ügyvéd Soprsnban.
j Poro.a királyi udvari kűldfi.
| ROSENTHAL H. bécsi (Glycerin gyomor-ital-keszito)
GLYCEMN-EISEN-UQUEUR
metytt as ndr. utnácaoB á> orrottndor nrah
0 ppolzer, Balassa, Vlszánik,
ugyexinle a fC-orvoaok
Kovács, Löwy és Dr. Lenk
:Há*i orvoani límciogScbwanenberfnek.l sárgaság, vérveaztés, erőtlenség és núi bajok ellen, meggyőződésük után jóváhagyják. — Kapható Rosenthal H., rVaterstraaW 24-dik szám, ugy triót" ax osztrák-birodalom majd minden gyógytárában. Egy nagy üreg ára.2 frt — kis 1.30. Pótlék-raktár rJécabon i JctSf Wtiii Pladt, TT"-kl¦"\'\'-** *"*" M"*1""1! WilBOta Raafei Ptadl. Lnfek mm aebwanen Bins | Dr. JoX Gh*t-tar Btadt, Freinng Sr. 1, AsL v. Wslftllaa, Staál, Him-BalpfortirasM 11; Hstar. Jas^rrok, VoIUalla I Dr. leátOBS UusaitoBa.WladW Itanptatraast, ittrhelL Dreifaltízkait; Carl Brwrti. Jo»trf»t*dt, fol4.»«0 Ulwea; V. HlfaT, J^á.tralní.Ungarcaa.. Rt. H( k. Váft, Rndolf.heim P^hSnbmnáaTtíraaaa 190, í. PsMsiSSS kohlmarkt ; F. lUBSklsatr, Mariái ilf >nr .Mariakili.\'
Raktára birodalom gyógytáraiban : Depot ia fiat I Josafr. TSrtk, snaTbeU. Oaiat; kticb. J apvita, pkannac. nnd t«cbnl»cb-cbenjt»cbev Institnt t Dr 0 WsMtT. >nm RelclMpalatla; F. Flfagft, *vr Báa-ri. MnltrtCJMtr.; DsaastaáL Kt. QrtUamer, aan St. 8al vaior - Br.-1Uaáx>a> Joaat Bainj; Carl Lövik inm Kbwsr-i*>n Aáler; ftaW, FVans X. Ptrahla, »moj aag. KBalf ; — laassvár. J- Unrkooi OaiiahaTt, ásd>. Haaay, *o-Kaaif v.Uaaant Staknaakaftr, Fr. PíUiek Aot„ ^Ooöej; Vttzafla, K. Fanaes* nai Kktinn AdU, lMa*aamtj,AnlI»á. (Ml-lS.il) *
Wajdits József Liadó-, lap. és nyomdatuladonoa Nagy-Kanizsán