Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.06 MB
2010-02-04 21:36:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1229
4993
Rövid leírás | Teljes leírás (204.62 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 035-038. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NyoIcraüHk évfctl
Kitoipodvo
SOPRON- és VAS1HE GYEKRE.
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gáidászat, tudomány és művészei kOrébőL
BEeKlelenUc:
ntodm inntatoa, ageaa iran.
Sierti-MlSrlpodn in ki««M hivatal:
WAJDITH JÓZSEF a.aDjTl(araakedéaót>«D.
Nagy-Kanizsa város közügyeiről.
íi.
E napokban natároztatott a városház teremében :
1. Hogy a gabonatérről eltávolított Szt. Háromság képe a piarista iskolaház elótti téren állíttassák fel, annálfogva a hely ezentúl „Szentllároniság-tBr"-nek neveztessék.
2. Miután a város hiányával van egy sétatérnek, alakittassék egy az imént emiitett téren, mely egyébre u^y sem alkalmazható az iskolák s tanórák miatt; hogy az által a finomabb Ízlésű közönség kívánalmainak is elég legyen téve.
Az ide tervezett sétatér kényelmet fog szerezni mindenkinek, élvezhető leend c helyen a természet adia friss, egészséges levegő ; nynranta a tanuló ifjúság tanórákon kívül ott szórakozását fogja találni; alkalmas helyül fog szolgálni az növény-(bola-nicus) kertül; éjszaki oldala kényelmes nyári tornahelyct nynjt a már ott létező Irat hűsítő itallal szolgálhatni fog a szomjnhozók-nak, legkivált, ha czélszerü átalakításon fog az keresztül vitetni.
Tiszteletre méltó a figyelem és terv, helyes és Odvüs leend a kivitel, örvendünk ia előre azon élvezetnek, mely éleszteni fogja ezrek lankadó testét és lelkét, szóval a finomabb izlésü és müveit embereiét.
Adja isten, hogy ngy legyen, és ne maradjon ez is piám desiderium!
HJ, . .
A negyedik elemi leányosztály részére kijelölt tanterem rendezése folyamban van, és miképaterv után Ítélhetni; nagyon czélszerü leend a berendezés, — mely azáltal is érdekessé fog lenni, — hogy a varróleányok használatára egy varrógép vásároltatott Ter-sánczkL József iskolai- gondnok által azon 126 forintból, melyet a nagykanizsai takarékpénztár kegyes volt adományozni ugyan a r. k. leányosztály szellemi és anyagi segélyezésén. *)
Előfizetési föltételek :
| Helyben faaahoi hordiocBi it Tőikre pofiin kflldi*\' EsAu irro i - S ftt. — ki, 1 ¦¦ i
Gaídászati nézetek.
I-ső gazdászati pályamű.
Ezen közmondással Ki-korán kelr aranyat lel* mintegy figyelmeztetve van a gazda az időnek értékére s méltán még az aranynál is drágább kincs az idd; mert enaek korlátai közé van minden munka — tett a egy jnozztnal szorítva — ez igényli a legnagyobb\' takarékosságot, mert éz az, mely az édes semmit tevés által elmulasztva
Hlrűetóselj;
4 hal haiáhot petitaorart 1-asBr 7 Vr. l-*a*r t éi minden totabbl bntlttatiaart ti kr Bilj«s>0} mind*. ft^Ze* o.Uaalaaart 80 far. A „Nj-ilt tíren" *Z? petit «or beiktatí.1 dija 15 kr
Hirdetéseket elfogad :
B.-«í»in4«: •K\'tnÓHIVaTAL.PMtM: itatna 8*0»-, Hustars-, Berüo-, IS*JBa^.-f rufchrt- *a BbnI t«: [lAAStEKSTEty a VOOWES; Ufnt; Bent, U
StsttsarUmii: EACUBE&TÁBflA. BéMbM: OPPBUK
•JJfclidaulc\'-bK\'altftok,- 4rfc6iT\'M í-aor ha-ZjmBiaviI Bfl J«11«me*aik latunkat, tnrteuUak: «15v« nBisdcir-kBzaift Ofjmk italiaatlab»B. — Viraak tBbb Ujnlt mri% máj aafjon aok wir llyanre [ Saark.
\'-- .kírí\'l I f> ----¦ " - - \'
visszavebetlenül omlik a mnlandóság tengerébe. „Időt nyerve, mindent nyerve" jegyzi meg a közmondás.
Azonban a mily íolyton az idő malik, nem várva csak legkevesebb késedelmet sem — ép ezen tulajdonánál fogva csak is czélszerü beosztás s kellő rend által használható a gazdászarnál hasznosan feL Minden pereznek hasznát kell vennünk — tehát ...