Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.06 MB
2010-02-04 21:36:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1287
5086
Rövid leírás | Teljes leírás (204.62 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 035-038. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NyoIcraüHk évfctl
Kitoipodvo
SOPRON- és VAS1HE GYEKRE.
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gáidászat, tudomány és művészei kOrébőL
BEeKlelenUc:
ntodm inntatoa, ageaa iran.
Sierti-MlSrlpodn in ki««M hivatal:
WAJDITH JÓZSEF a.aDjTl(araakedéaót>«D.
Nagy-Kanizsa város közügyeiről.
íi.
E napokban natároztatott a városház teremében :
1. Hogy a gabonatérről eltávolított Szt. Háromság képe a piarista iskolaház elótti téren állíttassák fel, annálfogva a hely ezentúl „Szentllároniság-tBr"-nek neveztessék.
2. Miután a város hiányával van egy sétatérnek, alakittassék egy az imént emiitett téren, mely egyébre u^y sem alkalmazható az iskolák s tanórák miatt; hogy az által a finomabb Ízlésű közönség kívánalmainak is elég legyen téve.
Az ide tervezett sétatér kényelmet fog szerezni mindenkinek, élvezhető leend c helyen a természet adia friss, egészséges levegő ; nynranta a tanuló ifjúság tanórákon kívül ott szórakozását fogja találni; alkalmas helyül fog szolgálni az növény-(bola-nicus) kertül; éjszaki oldala kényelmes nyári tornahelyct nynjt a már ott létező Irat hűsítő itallal szolgálhatni fog a szomjnhozók-nak, legkivált, ha czélszerü átalakításon fog az keresztül vitetni.
Tiszteletre méltó a figyelem és terv, helyes és Odvüs leend a kivitel, örvendünk ia előre azon élvezetnek, mely éleszteni fogja ezrek lankadó testét és lelkét, szóval a finomabb izlésü és müveit embereiét.
Adja isten, hogy ngy legyen, és ne maradjon ez is piám desiderium!
HJ, . .
A negyedik elemi leányosztály részére kijelölt tanterem rendezése folyamban van, és miképaterv után Ítélhetni; nagyon czélszerü leend a berendezés, — mely azáltal is érdekessé fog lenni, — hogy a varróleányok használatára egy varrógép vásároltatott Ter-sánczkL József iskolai- gondnok által azon 126 forintból, melyet a nagykanizsai takarékpénztár kegyes volt adományozni ugyan a r. k. leányosztály szellemi és anyagi segélyezésén. *)
Előfizetési föltételek :
| Helyben faaahoi hordiocBi it Tőikre pofiin kflldi*\' EsAu irro i - S ftt. — ki, 1 ¦¦ i
Gaídászati nézetek.
I-ső gazdászati pályamű.
Ezen közmondással Ki-korán kelr aranyat lel* mintegy figyelmeztetve van a gazda az időnek értékére s méltán még az aranynál is drágább kincs az idd; mert enaek korlátai közé van minden munka — tett a egy jnozztnal szorítva — ez igényli a legnagyobb\' takarékosságot, mert éz az, mely az édes semmit tevés által elmulasztva
Hlrűetóselj;
4 hal haiáhot petitaorart 1-asBr 7 Vr. l-*a*r t éi minden totabbl bntlttatiaart ti kr Bilj«s>0} mind*. ft^Ze* o.Uaalaaart 80 far. A „Nj-ilt tíren" *Z? petit «or beiktatí.1 dija 15 kr
Hirdetéseket elfogad :
B.-«í»in4«: •K\'tnÓHIVaTAL.PMtM: itatna 8*0»-, Hustars-, Berüo-, IS*JBa^.-f rufchrt- *a BbnI t«: [lAAStEKSTEty a VOOWES; Ufnt; Bent, U
StsttsarUmii: EACUBE&TÁBflA. BéMbM: OPPBUK
•JJfclidaulc\'-bK\'altftok,- 4rfc6iT\'M í-aor ha-ZjmBiaviI Bfl J«11«me*aik latunkat, tnrteuUak: «15v« nBisdcir-kBzaift Ofjmk italiaatlab»B. — Viraak tBbb Ujnlt mri% máj aafjon aok wir llyanre [ Saark.
\'-- .kírí\'l I f> ----¦ " - - \'
visszavebetlenül omlik a mnlandóság tengerébe. „Időt nyerve, mindent nyerve" jegyzi meg a közmondás.
Azonban a mily íolyton az idő malik, nem várva csak legkevesebb késedelmet sem — ép ezen tulajdonánál fogva csak is czélszerü beosztás s kellő rend által használható a gazdászarnál hasznosan feL Minden pereznek hasznát kell vennünk — tehát az időt felosztanunk kell, s hozzá arányla-gosan végzendő dolgainkat is — minden munka elvégzése meghatározott b előre kijelölt időben történjék.
Csakhogy erre sokan azt fogják mondani: „Homo proponit — Deus disponit\'1 sokszor föltett szándékunkat a son s körülmény vörös krétával áthúzza — no, de ilykor megvigasztalódhatunk ismét a : „Nnlla regula sine exceptione" közmondásban.
A rend az idd beosztásával kellően párosítva nem csak hogy sok erőt megkímél, hanem változatosságánál fogva még köny-nyebbé is teszi azt — megment az ide-oda kapkodástól, — melynek rendszerint az az eredménye szokott lenni, hogy idő-pazarlás mellett a munka sincs kellően végezve.
Időt nyerünk továbbá czélszerü gazdasági eszközök — okszerű alkalmazása által; — mert minél tökéletesebb valamely eszköz, annál biztosabban és gyorsabban éretik czél.
Időt nyerünk végre józan gondolkozás és előrelátás által. Minden ember ismeri szakmájához szükségelt eszközöket — s méltán könnyelműség s gondatlansággal jelezhetjük azokat, kik annak tudása mellett, azoknak előkészítésén nem iparkodnak.
Vegyük példában.
Tudja némely gazda, hogy takarmány-takarításkor kasza, gereblye, nyomó rúdra szükségé lesz b mégis télen, midőn ilyesmit javítani, megszerezni legatkalmasb idő volna — nem talál munkát; megjö az idő, ó szívesen menne kaszálni — hja de kaszája használatlan állapotban van, vagy. nyele törött — a gereblye-fogak roszak és t. e. ff., ml miatt a rendes időre sohasem készülhet él mániájával. .
Vagy tudja námely gazda, hogy ekevasa életlen állapotban van azonban ~ ~azt hiszi, majd midőn szántani megy, a kovács felé veszi útját s megéleztetí; sokszor azonban a kovácsnál még várakoznia is kell és mire a szántéföldére kiér, józan gondolkozó szomszédja már munkáját majdnem végzé. Ilykép késik a munka, késik a vetés és sülivj lesz aVártítás.
Aki tehát az időt megbecsalni , annak - értékéi, elismerni s vele takarékosan bánni nem tód,\'avagy nem, akar — annak minden pálya — de főkép a gazdászat — háládatlan tm.
íjIebbald béni
¦V ÍSt**a4al tulta.
I A zalamegyel történelmi I társulat.
I v.
Minden ursulat czélok szerint működik s minekflátte megállapított alapszabályok szerint intézné ügymenetét. szüksi-Lros, hngv ismerje a czélt. körvonalozza a józan ész okoskodása szerint az eredményt, a melv szorgalmas ténykedése folytán származik.
Nagy un c>:iUdi,élc az. ki azon bitemben lépne a történt!mi társulat zászlaja alá, hogy itt öszponto^nva leend a történelmi tudományosság minden segédeszköze, hogy itt a hosszú tapasztalásból származó oknyomozás, diploma tirai ismeretek, a kinipnt-hetlen régiségtan, a kó-, vas- és bronz-kor tanulmányozói topnak szerepelni. Nagvon csalódnék az, ki azt hinné, hogy eonek csak meg kell alakulnia és föltárnak előttünk a tanít hagyományai, bizarr eredmények fogják működésünket koszorúzni.
A vidéki társulatok czéAja — fölfogásom szerint — a tiszta tdfl«anrosság. hOsszu tanulmányozást igényioré telek megvitatása nem lehet. Nem lehet még pedig azért. — mert a vidéknek nincsenek oly emberei tömegesen, — _kik minden anyagi kuzködés nélkül a tudamányosságra/megkivánt, minden mellékfoglalkozást kitáró, hosszú tanulmányozásban tölthetnék idejüket.
Nincsenek meddő maeccnási viszonyaink között olyanok, kik megszerezhetve a müveit külföld számtalan történelmi és régészeti munkáit, magukat tiszta tudományos színvonalra emelhetnék, nincsenek — mondom, többen oly szerencsés helyzetben, hogy nyitva állanának előttük az országos és magán levéltárok ajtai, — és igy kénytelenek nélkülözni a diplomaticai gyakorlottságot, nem képesek Önerejükből a leleteket tüzetesen meghatározni, igy tehát ez inkább kontárkodás, mint tudománymuvelés lenne, -ezzel pedig csak többet ártanánk, mintsem használnánk. -
Maga~a~riteratorok királya, a nagy Ma-coulay mondja-a dilettánsról : ,Nincs veszélyesebb ellentége a tudomány igaz Ge-ninsának, mint az uctiv dilettáns.
. VI.
Ezckután tiki láthatja, —hogy én nem tartom korszerűnek, sem eredménydúsnak jelen műveltségi állapotaink között a vidéki társulatok, speciaiiter a történelmi és régészeti társulat, abstract tudományos működését. Véleményem azerínt legczélszeriibb lenne, ha a fölfedezett okiratok, a kő, vns, bronz, gypsz, agyag és a többféle ásatási leletek azonnal a központi történelmi és archeológiai celebritásoknak adatnának hti-vehb tudományoi megvitatás végett a(.- — Minden jelenebb mozzanat a központi tárj-FÜlat tudtára, adatnők, hogy az ¦ illeti rendelkezéseket azonnal megtehesse.
Hasznosnak tartanám a megye különbőz* történelmi fontosságú helyein a társas Összejöveteleket, melyeknek egyrészről czélja, a kutatás, másrészről történelmi és politikai
eszmecsere.
Czélszerünek tartanám, ha napi-, társas életi és állam tani kérdések körül értekezések tarutnámik^ kü&n^,_ajánlatfis lenne az ifjúság csoportosítása, hogy ezek ideje \'-korán a munkás életet megkedvelve, paríia-. mentarís elitünkhöz hozzászokva, alkotmányos (-létünk fontosabb kérdéseit elsajátítva, a műveltségi követelményeket szem előtt hordozva, nenueti g\'övőnk alapján munkálkodnának.
Különösen a leghasznosabbnak tartanám a vasárnapi összejöveteleket, a mely alkalmakkor a társulat körébe édesgetné az iparos és földművelő polgárokat és néfwzerfl nyelven nagyobb foutosságu történelmi kérdések, minők a népjog feji ód és, — a polgári osztály horderejű keletkezése, az alkotmány biztosítékai nak kérdése, a középkori lovagkor, Fanstrecht, bukásai a nagy reformatió politikai és-~társadalmi befolyása korunkra stb. stb. tárgyaltatnának.
Ily munkásság kifejtése lenne a/.után az igazi házaszeretet, daemagogok nem brillírozhatnának a vidéken és nem nyargalnának a szegény nép tndatlanságán. a mézes szavak, a különféle csabigéietek haszontalanul hangoznának a nagy hordókról, az ismeret visszautasítaná a hazaszeretet köpenyébe borkőit aljas néphizelgést.
Meglehet, hogy sokan találkoznak olvasóim közül, kik azt mondják, hogy szép ez elméletileg, de tessék megpróbálni gyakorlatilag.
Nem tagadom, hogy sok nehézséggel jár, hogy sok küzdésbe kerül, mig a nép mindezeket átérteni képes leend, de sokkal több erkölcsi képességet teszek fel népűnk szellemében épen agy, mint műveltebb embereinkben, hogysem a^ok ezeket \'megérteni idővel képesek ne lennének, — és ezekben annyi munkásság ne volna, hogy hazájok-—-iránti legszebb kötelességüknek, a nép-fe\'-vi tagosításnak ne állanának szolgálatába. -Ezek mellett megfelelhetnek a társulat tagjai még a történelem oknyomozó követelményeinek is, mert ók a nevezetesebb fel-födözések alkalmával csak jelentést tesznek, az oroszlánrész azután a centrumé.
Szükségcs/bopr literjesakedjpnek javábbá mindazon mondák és népmesékre, melyek különböző vidék kölönbözó befolyása alatt
adnak tanúbizonyságot a-nep- költői-:lehet---
?ége és történeti érzéke felől. Nagyon he- . lycselhető, ha akadnak tagjai, kik a népda-I lok feljegyzésével foglalkoznak , mert * -\' jelenkor népjtölténetét csak ngy irhatok.: í meg, ha ismerjük éa vizsgálhatunk ajéprit1^.¦ i képzelem o szüleményeit, és a törtéoésx euk ! igy ítélheti meg népünk caltar-illásat, -.....
I -.BgjriliáUn ^élemedjem Je tárgjpban7-1 fit Wf hpgy áz JÍakiUnfll^ \'
—; sAUnben ettől nem — hanem igfnlf legyen todo-, WkírdeUődést emeld egyelte WlöDÖien szerepe^eá olyatén, mint
*nkr - h* a hbui ta»HéW »
*mélylyJ,hoey » t«nit<} sikeresen niakMnessék, Iránta\' viseltetni tartozik? — Ez egyébiránt csak *z ügynek noVinalto-állanom vala i közönyösség mindkéfc részről j hozzájárult míg oléiruletlanséjí- AT tanlfö-meg Bem volteléged\'
eszmék vezérlete almtt Ígérek neki életet, de b» minden tóm, mint kgyfiiekeiel ak*r eiittálni, tkkor Veai Sancfe\'-ja riigloncin .Te Denm*-a h lox.
WLA88ICS GYULA.
--^- ,--oíégületlenség.----- „
ép - műveltség egyik királó tó-J hdywStí«*i a rtflo* megmfl^érivel, és «en " ) .el&alrtlani^ nem ritkán ellenségeskedésbe ía-
Igen, hUx és iskola, ások, kik egy és «gy*n-azon «?1 olérése á tudatlanság, erkölcstelenség klkuszöhölésa, ?1 4 tudomány, erkölcsösség terjesztéae végett egyesültek vala, ellenkedtek ogymáaaal; és ki volt a gjóztea V — Senki közfl-lük. Mind & kettő, amint ily esetekbun történni szokott, «gy harmadik, hatalmas ulluuség által győzetett 1b. A tanítói hivatal BUlyodt, az ifjú nemzedék tudatlan, erkölcstelen maradt, ós a tudfltlanaig, erkölcs tolcnflííg felt ihtocyöz tea záaa-
lóját
Egy mis, igen fontos ok a tani tők elégtolen miveltségi fokában rojlott. Ez kétazuros irányban volt irtaimaa : 1. hogy hivatalának ura nom levén, unnak nem felelhetett meg, 2. hogy az által a ház som adózott neki a kellő tisztelettel ; mórt mog most is igon kevóa a hiz, moly belátja, miszerint a tanító iránti titiztulut által hatály-erejét magát ia eingli. így hit ház éa iskola egyaránt távol álltak küzöa czél-jóktól-
^ Iskola és háa.
\' ^nntgti 3*4* fesféry Mta- fUapáa bt álul aavaUwití aaákkr* flUUO" 4 darab aru/ro.
V. pályamű.
n.
Nincs hatáe vissahatáa nélkül, nincs aotíó, mely reáctiót nem szülne, nem,halad semmi a
- világon a oélktü, hogy haladásának légkörében ellen tálláat nem tapasztalna. Alig van eset az életben, melyre oi igazság alkalmazó ató nem volna. NyŰsebesaéggel odaropill a madár, elsiet a hajé; ellenLáll a lég, ellentáll a viz, de csak hogy annál Inkább gyanítva az elöretörekvő haladásit Be hogy {eltartsa. Kis ideig még rezegnek a lég-, Ugyo^dzanaka ˇiskaUimok a törtónt mozgalom
~jehj(Í^a«üánpodig megint caöndaa a lég sírna, a ˇűrtükör mint azelőtt; — de van elleutálláa, van Tiaxhatá*. üzen ellentálláa, ezen viashatás tehát már a természetben fekszik, ez maga a haladásnak egyik emeltyűje lévén. Éa ez nemcsak a közvetlen természetben , hanem az eszméknél, a
Sok időn át a tanító a hasban illet, a község elöljáróságában EzabadBágának,&mberi jogainak elnyomóját, igazságtalan arát látta. A hiz megint, a község, a tanítót mínt valamelyik felfogadott szolgát tekintette, ki bizonyos nze-tíBÓrt bnónyos monkát teljeaitoni köteles. - OBcda-e akkor, ha a tanitóban azon magasztos hivatásánál fogra tőle jogosan követelhető, nemesebb gondolkodásmód helyütt csak a szolgának tulajdon kiaxámité hidegét tslál-
m*N SAMT
Tengerre magyar
i.
(Bfi.i Azun korban még, milíur y>bb ai\'Zfm hüvelyk- és mutató-ujja folyton az orrom ós uám közötti kis téren sziTtitL-tt volna fértias bilüzkescgem óntudaiában l\'u^\'iiilki\'/a.-*t Iíltubüí. lelkem «IJtt lebegett & aa^ Szevln.-nyi r.n-i,l, j de nagyjelentőségű hiöorlum : „\'lVűgerrc ma- t gyár!" Szintt; pezsgett bt.\'niifm u vi;r e gui)Ji>- j Ulra : beh azurütnék tmigurre motini! I
Vágyam tuljesült. Azonnal\'/ Ah dehogy\' , azaz pardon ! igen is azuunu! ! - Alii: h\'ptcni a j nagy világba, saját kicsinységniii luihanuirutio [ tunger kiizdoleramel viaskodott meg, a i-aaliidas \' tengtTPnek vihara dobált ide a tuvu, — persz- \' mint hftjuWrést szenvudett bár, nuni c.*ügg(?iJtKm \'
:*Um níáhéa megnvik a m becsi JUpajaJnk -egyik ajtala i a német Sadbahn-Oeaálkehaft kariéból a\'ma gyár tengerpart olaaz vároaában,
Truaztben látom ¦ é/zam lenni magamat, •
Tükör bolyett-a tengerbea látom magamat i hogy én ön vagyok, onnan tudom, mert a tan-g^.iáasimttta^a : .Magyarnak ¦solettÖ, al44 érte MrnJda^ mágjarnak: aiüJébii mi §aáp egy goodojaUt Jlrzom pedÍgT>iínan7 hogy én én vagyok,, mórt azoraembon a kOn\'y oly sok, mint a tenger viza, s oly sós annak, mint ennek Íze. .
Trieszt kereskedő város, ¦ azért nem sokáig időzhetem itt, mert én nem vagyok kereakedó\' a világban, banam megfordítva : a világ telizik nekem egy kereskedőnek, a benne sokan különféle áruezikkok vagyunk, melyben dobssoval árulnak benntlnket, a többet Ígérek vetélkednek, míg végro azt mondja egy ismeretlen szellem ; tartom ! senki többot nem igér a megscUnt az áruezikk dobáláaa, szép csendesen átadatik aa utolsó jövevénynek, hogy 0 aztán sötét helyre doghassa a bocsos és nem bucaeo czikket egyaránt
Hanem Trieszt ezórt meg nem ijeszt, mert ofy derék és vendégszerető\' egyén talált barátságával megajándékozni, ki a derékségBt nxü-liJitíl, a vaadégszHrutó szivességot podig hazá-játiil öröklótU*, n nagykanizsai születésű (1 u t-inunn Kde nr méltóan képviseli az adriai lengor partján a magyar gabnakereskedelem emelésére szolgáló iporkodás és szorgalom becs-drxetét, tovékeoyaégével ragyogó hírnevet alapított már oddig is meg. Vendégszerető" házánál igun jól érezve magunkat, — ra&k néhány nap múlva távozunk Fiumébe.
Nem akarom az ut regényes szépségének leírását megkísérteni, mert közel esvén Zalamo-gyésez, t. olvasójuk legnagyobb része előtt ismeretes az ut ép ugy, mínt Trieszt maga a a tenger első látásának nagyszerű hatása. Fiamé távolabb a látásból ismeretlenebb levén, jÖvú li\'HjWtioí innen írom
Levelezés
Sala-Egersaeg. míg. utolján.
\\\'árosunk képviseló-tcstülete aug. ho elején ¦jaazehivott közgyűlésén a többek kítzt az iako-lai ügy is szőnyegre került. — A mai kor be«1-leim-U-n mugpendittetett az iskoláknak közössé nyilvánitiaa; úgyszólván a legnagyobb többség
eikflííH la^m^tMtjpdlall foL — ISnwlita petfártariaink, -i- kik aaep axámban vannak a képriaeloteaulet közt, a legnagyobb rétzréttel OÉitostak »dA^jbk«IafelalUtá8Íban, azonban ajinat Járíbetiíai módja ÍSlött több mö- a meg. iootolatt telálj^ mindegyik feTekexet, miért h> \'fM^y,^?™***.:\'?*g4Mfy??^,i ^nC7 A terv éa a kftfelftbStat ^knUm^aV mikénti egybeolvaazt-, ^hatíai\'niddja fölötti elölégea értekezhetéa végett ^e^bí^mtoyitlafcittasaék, — mi csakugyan kövotkezfikdpen meg is választatott : Hapty Ferenci varoabiró mint elnök, Pirűvics, Ruzaita, Siígethy Antal, laóó Ferenc^ Sanits Mihály éa a tanítói testület kozul Szélig Fcrencz, Dódy JózaeF, Pankovich O/Örgy, Szuntgyörgyi Jrí zsef, Weisa N. és .Storn N. mint azakbici>tt-mányi tagok.
E bizottmány ülését augusztus 12-én meg is tartotta. — A mód éa terv kidolgozása hevén vitára nyújtott alkalmat — Legelaöbb Sziguthy Antal helybeli lelkes ügyvéd ur szólalt fal az l8<ítí-dik éri Sö-dik\' népoktatási törvéayczíkk 24. S. értelmében, melyszcrint a zalaegerszegi iakoía ugyU közös, mivel atürvény is azt annak mondja. A törvény igy szói : „Általában nem tekintetnek czentol felokezeti iakaláknák azon tanintézetek, a melyek községi vagyonból és jövedelmekből a község összes tagjai által, ío-kkeztiti kQiönbaág nélkül tartatnak fenn atb u A közöa iskolának a legközelebbi tanévvel megnyitása közhangulag elfogadtatván, hatá-rozlatott, hogy a tanköteles gyermekek számára aránylag a népoktatási törvény 27. §-ának te-kintutbe vételével 11 rendes éa \'2 segédtanító al-kalmaztaaaék. — A rendes Unitok — kiknek több volt meghagy altatván — 400 frt és 130 frt lakbért, a segédek 200 frtot és lakást nye-rendnek. — A honnan megállapítása a kormány által megajánlt segítség mellett eidoaUített
A terv egy felsőbb polgári iskola felállítását is magiban foglalja. — Az ügy végleges eldöntése megyei tanfelügyelőnk O nagysága eljövetelóig elhalaaztatott — Ö nagyságát lelke sedéa közt várjuk.
Városunk csendes magányát folelevenité azon hír, hogy Károlyi igazgatása alatti jól rendezett pécsi Bzíntársulat városunkba jö, s hUzem, hogv mire soraim napvilágot látandnak, már itt is leeadnek. — tíok Bzcroncsí-t kívánunk éa partfogásukat ajánljak.
TÁRCZA.
SO volt a széL
80* aU a nG, iágg a vblu,
Mraiftl a rad farfatof, HtNOa «a«k a B«C7 Tilácat
Ugj *htTW^ bboí msf.
Iii wnaánbaa éa ef/adol
tiés*m ut a aord id&t, Hítj, B«n tudom, mit karget; a
¦attat-«, vagy a j»v5t.
Ha a aialtal 6xi, ?«7 bit
A JSvI atStt aaaiad, B Ifj aUaaai, hojj mag b Bvosa
Sáfrárt baldogaágatnal.
Tag; aiaflaaat, hegv aüadkAl a OoDdolat eaak vitt dolog,
8 éa Bfv niÜ al aaadd, mint s fiat kar/ pipámból " \'
Igr asaratfra saint béaaa Aa tlhagvott ranaaa,
rálal kaaaak a rád gomdoloa HaWjah fk— h9tgj+, f.
Ok aa ág; aa tajta vabil — Baraa vtlftd fold áa ág:
Taadwlkitaa a aa idS, A adat aaM letataaélt.
Vagj as aféaa világot aa Bl la falná BrSav* —
/Haaa teradaaaa fa vala-
Nattor Antal.
Félj és testvér.
Koré 1 t «.\'
. (Fílyiníi.)
8 1», tUlappu
iivy, pompa ea tác —Arnom vtzímhmUlimu oolaiinL
iIBa á iiwtlim fcűWjcn it «(<tK.j»U>ta« eB«ti jótíkony \'Akt «1 *>,,IBÍ bkMtkUitnr • t,
If HHmiLlfx «Ii Aadonil. ,
alá; de bármi parányiak is szétzúzott részei, tartósak azok.
Andor izgatottan járt fel-alá szobájában.
— Enyém az elsŰ lövés. Pisztolyaim nem szoktak csalni j — mormogá szórakozottan.
Képzeletben maga elé festé, - mint illának egymással szemközt Egy durranás éa ellenfele vérében fetreng előtte.
— És én? — kérdé mogorván üamagától. — Igen, és én, nem ott fogok-0 ügyemben állani, a hol most A vén zsarnok kőszívét nincsen vihar, nincs ínség, nincs könyörgés, mely meglágyítsa. Mit tegyek? — Fejét leverten caüggeszté mellére.
Egy gondolat villant meg agyiban. Szemei lángoltak; szive hevesen dobogott a minden dobbanása azt látszott mondani : .NemoBoo CBelekvél."
így gondolkozott Andor,, s áIda—a jö vagy rosz végzetet, mely igy cselekednie augallá.
Az éra harangja ötöt kongott s minden kongás* növelé Andor lelkesültégét Leült és Írt Alig hogy elvégxé, ai órára tekintett és lepecsételé a levelet
— tigy óra múlva itt len a kapitány; de megelőzöm fit Szivem légy nyugodt 1 Ne zavard meg eszemet végérámban. Minek élnél te, szenvedve és sorvadva; könnyű lesz halálod éa édes. Oh Mathild 1 En meghalok, de te élni fogas. Tán egy boldogabb jövő fogja örömró-ssáit életedre hinteni. Adja az ég, hogy mielőbb feledhess. A feledéi mindent legyőz,
A golyó ropogva tépi szét kebelünket, utat törve magának szivünkbe; de a halál mámora elöli a kínokat. A halaiban ia, — a, várt halál-baa, — legyen as barmiry borzaaztó, tolja fel bármily alakban rémképet, — von valami édea mámor; ölelésében, melyíyel hideg, kemény kebelére azorit, legyen aa bármily rideg, van valami kimondatlan kéj, mely áthatva idegeinket, megvetett lehel vérünkbe a világ iránt A golyó. rvpogva_caiiazik arivünkbo, de ez nem fáj. Még a merpsiett gyilok, is csak addig fáj míg a hideg vasat oldalunkba cuussní érezzük ; a méreg elönti vérünket, szemeink homályosulnak, a világ elaötéUÜ, éa--éa meghalunk,
de a búbánat lassan emészt, tönkre teazí az észt és szivet; a búbánat rettenetesb a legborzasztóbb a halálnál. . . -7- Mathild, te élni fogat, de én meghafot I Hahl 2b éret élni és meghalni! Kern borzai, .mas-e mí». Ainmlt emlékei,-a jelen keeerUaége tMbolánakkebelében. As tarkA ét bajos, ez mogorva ét zordon.; „ i_ -,
— Oh ég I mit niflveUz ? — kiáltott fel ma-kivül • karjait kawnstbe toava, gonyotan
l^ozagva- UüdnUlt maga körQl.^— De mit
töprenkedem ? Andor légy erőa, légy méltó fia atyádnak, — éa két pisztolyt dugott oldal-Esebébe. _J*xS>
Pillanatig gond^poott. As éra egy negyedet kongott Andor nSntte az asztalon álló csöng*, tyüt s remegő kezekkel rázta meg azt
János lépett be; azon János, kivel már a tónál találkoztunk. Osz fürtéi fennen mrdették évei számát, mit meghazudtolt a fiatal lélek ia ép erő. János, mint komornyik a Szilvay család szolgalatában őazttltj/meg. Hiven osztozott as öreg Szflvay jó- és b«WsáW — Pedig ebbel úgy, mint abból volt résük. A fraoosia náboru átviharzott felettök, — sok tanulságost rejtvén magában. Jánost nem is tekintették, mint komornyikot — Megszokta mindenki & családhoz tartozónak tekinteni.
— Parancsol nagysád? —
— Nem édes Jánosom, nem parancsolok, hanem kérek ? —
— Oh nagyságos uram I —
— Remélhetem-e, hogy megteszi P —
— Nagyságos aram I öreg vagyok, de ha azt kivan ja, hogy még egyszer kezembe ragadjam kardomat úgy Ujai hévvel teásam azt
— Nem, jó öreg barátom, ezt nem kívánom, csak arra kérem, hogy a házbeliek előtt hallgasson arról, mi ma itt történ ni fog.
— Th uram I
— ö ha. en kérem, akkor sem teszi meg ?
— Hallgatok. — S magában gondola : — itt ügyelnem kell; as arca, a tekintet nem ját sejtet velem.
— János, legeloaaör is esküdjék meg, hogy mi e levélben áll, art elfogadja a követni fogja minden poncát
— Esküszöm 1 — monda pUlanjrtnyi tűnődés Után.
— L1 most Ígérje meg, hogy mátdl azámi-tandó három nap előtt nem fogja felbontani,
— A mint parancsolja.
.— Végül Ígérje meg, hogy nem fog követni.
— Ezt--est--nem ígérem.
— János!
— Nagyságos uram! Aa ég szerelmére, mit akar ? ón Dorsaaztót sejtek : as égre, uram!
, — Meg kell lenni I
— Oh isten, te Ütöd szivemet 1
— Nos, kedves Öregem ? —--¦ Ön tudja,
ha — —
— Ha követem ?
— Meg; kell ijesztenem — gondola. — Ugy nem állok jót magamért. — Monda, árosam hangsúlyozva minden sazSt
.— Oh tatén, menti meg a gonosztól —- mor-mogi as öreg érthaüfinttl a kimondhatlao «-aokkal küaködék.
— Tehát ? — kérdé a báró.
— Nem fogom követni — monda határozottan, de Bsemeiben a gondos figyelő mAa határozatot olvashatott Elhatározá titokban követni a bárót — Ugy véle a ragaszkodás, molylyel mint atya gyermekéhes, — viseltetett a báró iránt feljogosítja erra.
— Ha Horn báró megérkezik, as én kocsim vigye a fenyvesbe — mond a báró szünet után a elgondolkodva veté hozzá : — Ért) János ?
— Oh bár ne értenem.
•—¦ Isten önnel édes öregem I isten önnel. — Lelkesen rázta meg as öreg kesét a hirtelen távozott, mert nem bírta visszatartani záporként előWrö IcÖnyoit Alig volt azonban egyedül, pirulva gyengeségén, gyorsan eányotná azokat.
Borzasztó gondolatok cxikkáxf&k át János agyát Vérengrf gyilkosságok a öldöklések rémképei nyargaltak előtte. Ha aj egyiket előzve, mar azt hitte, gyengesége a izgatottsága szülte azt; im itt a másik, még rémesebb, még bor-»Wib torrtlskkal — Fájdalmasan kolcaolá össze kezeit, ősz alakja meggörbedt a kínban.
— Ah I ez borzaaztó lenne! — b irtózva riadt vissza uját gondolatatóL
A fenyves, Horn báró, as egyedül-lét, mindaz világossá tette a lefolyandó jelenetet Belitta, ha elkésni nem akar^únes vesztegetni való idője. Utasítást adott tehát az egyik inasnak, 1 igyekezett más uton, mint a melyiket Szilvay választatta, ét megelőzni
Erősen hitte, hogy szeretete és raffaazkodása, melyíyel a báró iránt viseltetett, elég erős Őt Ígérete megtörésére jogosítani.
A tó partján, sziklás halmok alatt terült el, messze felhúzódva a hegyekre, az emiitett fenyves. — Sötét belsejét a sziklák gyomrából zuhogva előrohanó patek hasitá ketté.
Ennek irányában fel felé, mínt a fenyves és bükkerdőt el válasz tó határ, tisztáz rónaság feküdt\', osak itt-ott lengedezett rajta néhány gyalogtenyn- ¦ tölgybokor, átmenetet képeivé akét«t4béff Usttt A patakosának « kia rónaságon ^keresztülvonuló partjait feneketlen mocsárok teszik mogközelithetlenné. Egészen a tölgyei széléről szénégetők konyhái tekintenek mojmvin adapárjra. _
Közvetlenül a teayvaa oldalán a bokrok átláihatlaa surüségst képének. Esz válasszá leshalyül János.
(Totyt kBv.) -
VKK1TÁ6 OYUtA.
Kiv-ODLAt a Zal»-Eg»riieg-yidóki néptftüitói egyletnek f. évi aug. SÍ-óji tartott kösgyülésének jegyzókönyvébŐL
A néptanítók Lapja" e* évi 33-ik aaámáhan kíto^tott meghiváj folytán * iaiaegerB«egi es-pereaségben lórit néptanító arak egy aZaU-Lger»xug-vidéki tanítói egylet* alakításának elAlcgos megállupitiM végett uóp arámban megjelenvén, u értokaslet nga Bója Uer^ely megyei tanlelUgyelű úrhoz, az összes tanítói testület nevében történt üdvözlő iratának óljonzések közti felolvasásával küldetett meg, mit \\t nagyságának viszont" válasza kozkedvesség ós nőttüa-nfltt lelkesülés közt kÖvetutL
L Rendszeres értekozhetéfl vágott a julon-voltak tisztviselők váluaztáoáru szóllitattak föl, moly széprendben ideigluntyiun a kövutkozű urud-mony nevezett, ugyanis : I. elnök Kdfy Lajoa. Il-od elnök Wqím Juci: Jegyzők Szóiig Ferenoz éa Viszmathy Antal. Pénztárnok Pauküviuh György. Kllüaűr if. Kófy Lajoa. Levéltárnok SWn Miksa. Mindegyik küzb»ngii bizalom utjia rálaaitatott meg.
Ex ártokezkten a nagykanizsai korülot Sáringer Károly magyar-szerdahelyi ón Öveges Antal német-szent-miklósi tanító urak mint vendégek képviseltek. A kerületbeli tanítók közül Kovács Sándor sojlöri, Márfi József bakilülési, Venetiáner Sándor ralaegurezegi, Babos Jánoa miiéi, Fránkovica Nándor zalaliivűi, Nagy István novaí, Langyel János tófoji, Varga János petri-kereszturi. Somogyi János vaspöri, Makrai József boaczodföldi. Kovács Jánoa egyháxaa-büki és Galambos Lajos burundi rendes tanító urak, végre Kovács Géza íSöjtörrfl mint gyakornok jelentek meg.
II. Elnök Bója Gergely í nagysága által kfil-dött az .Alföldi tanítói egylet" által megállapított és felsőbb helyen holy boahagyott alapszabályok elfogadását ajánlá, mely felolvastatván, küzkedveaaégre talált. A liülyiviazonyok tekintetbe vételével Viszmathy Antal U-od jegysÖ ur inditványára azonban 12 tagból álló bizottmány, jelusen : Kovács Sándor, Réfy Lajoa, ifj-Héfy, Lajos Viszmathy Antal, Vonicááner Sándor, Stern Miksa, Paukovich György, Ljluky MAtyás, BÚdy József, Fránkovica Nándor, Szélig Feréncz és Nagy István választatott, kik az alapszabályokat átdolgozva* legközelebbi gyűlés ele terjesszék.
A közgyűlés folyó évi szeptember 23-ra töretett ki, mtt előbb egyes körülmények és ez időközbe eső izraelita ünnepek végett megtartani teljes lehetlennek találtatott.
Hl, Egy a náptanitók szellemi művelésére megkívántató könyvtár alapítása inditviinyoz-
Efett, jDelynek aúrihírU^ ratekünny Uék Pau -Vich György, ki e tekintetben^ alairám ivén már aaamos rmutrevflket szonett és Weiu Jóel helybeli iaraelita aggastyán tanító, ki saját könyvtárából Önként 16 drb tudományos gyűjteményt ajánlt föl, mért is néki e QemtmxJvu-¦ógeert jegysökönyrileg köszönet szavaz tatai határostatott.
VL Elnök Réfy Lajos nr a jelenvolt tanító araknak a .Népnevelők Lapja" mintsaabadelvU és igazságot szerető ssakköslönyook pártfogásba! vcvoaét ajánlá, ml nemcsak tcüizéarc talált, bánom a ttdjusen uiugnlakuiandó wgvlut nz.uk-közlönyéül is elfogadtatott.
V. A lugkózeleub alakúk , Nagy-Kan izaa-vi dékí tani to egy latnak" a zalnügurszegi [iu/i uaal-lakozása — nagyobb kiterjedői vegeit - szóba hozatott megállapodásában türli\'iit, bogy az említett egylet L idnök- és alfiuüko iiébáuy tagjainak kíséretével teljes megállapodhatáa végett hivatalos uton rá leuadő értuktH.cton résztvenni felkéretnek. Minden cgyébb tárgyak megvitatása a jövő gyűlésre haiadztatváa, értekezlet berekesztetett.
Közli
SZÉLIG FERENCZ
Heti szemle.
Sti\'pteniber Ü-ón I«60. (Bfi.) Eger és Szombathely iskoláit falotke-zetnélkülinek nyílvánitá. — Károly rumAn fejedelem Becsbe készül, Pesten is fug időzni. — A katonaságnál — birszerint — a szolgálati időt kitüntető jelvényeket fognak alkalmazni. - Tempel VÜtnos franczk csillagvizsgálótorony igazgatója igen nagy fdnya HBlT.kösl vett éazro az égbolton. — Nftpoluou cd:iaxár beteges. — B. Wenckheim Béla minister ur állapota ro-szabbul lett, — Az aradi vértanuk szobrára eddig tübb mini 30 ezor toriul gyíllt ösase. — Sámsonban Weíss Itczig UH) óvao izraelita halt ¦ meg. — Jókai Mór .Szerelem bolondja" czímU j regényének már második kiadása van sajtóban. \' — Ubryk Borbála szerencsétlen apácza-nó egészségi állapota ma^roazabbult. — Ó-Buda izraelita községe volt az első, mely saját iskoláját fclekezotnélkUlinek nyílvánitá. — Cser-nátony Lajos a pesti Bxogény gyermekek kór-házádak ltXJ frtut adományozott. — Kibáry éa Tbaisz kapitányok Londonból, hol a rendőrséget tanulmányozták, szerencsésen hasa érkeztek. — A kecskeméti dalárda pap nélkül esen-teltette fel zászlaját. — Felső AuaInában aug. hóban havazás volt — Koelardon egy Rókány novü magyar paraszt toatvérjénefc 10 evea leányát és H éves fiát megölte. — Szerencsés város
Bécs, másfél millió tiszta jpvodelinfíl jbiF-kinia-tatnl — A bócai börzén a papírok értéke nagybán stllyed. — Macsvanszky rém rabló logujabb távsürgöny ut-r Í n t agyonlőtte magát. — A bécsi egyetemnél Tiltíijogiuiiiirává GrUnbnt Samu neveztetett ki, 6Z az első zaidó tanár az egyetemen. — A kra-kd> karmeliUnök főnökoőju és a helyettese attotnbaton szabadon bocsájtattak vissza aárdá-jqkba. — Richardson angol orvot egy fájdalommont os kést talált fel. — 83 eser honvéd ruházata 1 milli.\'iba kerül.
Hírek
9 -S f. i) m b a t U ti 1 y i> n augusztnií 31-én és ssep;. l-jén lurluit •imz.igoj vásár, tekintve bár hngv uz időtájban ríükoU leginkább a fui uhi j gazila i!iu,ji Tii\'.lí jiéii/o binai, az iparosukra és i keri-»ki*d<!ikv wzw n lelu-K* lugrusü^abb vull, I vásárt liLt>gn.li) anni^y ih kevfia lévén, azok Ül inkább n^\'.r^r.tiii, mim viisárluni jöttek bo. Az ily vásárik alkalmával túrién ni szokott érdo-kesli oBoinényuk egy nuki vadult bivaly szurü-póbe öszpoutüsuluaii.. l!gyau is az első nnp ugy délután \'i ura tájbitn a burpuicaon egy neki vadult bivaly juli-ni rnog s e;ypár roppant ugrás ; ulán a lue.jromuii nepsi-g közé rontott, ugy j meniikíilni uem tudó falusi frabért fellökött, | tnegtip-jrt, ni.irv.mal rábait IjtópW, azután a | a azurtáa ukudt riha t"SíuiTiyokkul tova iramodott. A f\'urr\'i uK-zuii v«^ijf ugráló szilaj állat ; a kereszt ui<:Miml i-*oj>\'»rt\'i8ult neptömiigut Limatiti ni.\'L, (!¦¦ itt. .i tart uu_-raajtok a mej;tá-madoilaknak üívti¦ ¦ 1*-t uyujtván, num ^aráz-dálkiidh:i:\'.tt. iiin-\'t a Rumi ntrzába vetette magái, azmoaii luid\'m iii-ígfunlulva n városba j vissza aluirt tiTiii, .if iicínna kuldott jtandurok ; egyike uiju a.Ita * i.-tt-gyvérével szerenuaesuii ! lelótte. ^ I
mult évuknei :i:i-<.ilitjtik, szomuruau vübz-
méu\\é . A ;:,.wk ¦. ,A< . c/ia^ ^Töin.i-.- piaeí.-n \\
alig látu-il. i-vr . -í.....v szólói, .v „.üvh,. ¦
kivill etfyeb-\'l ¦¦¦¦\'Z dragai k-i: turchi--\\-
mink. !
,.\\ Az i b a : o » ü .¦ r >¦ <i y i batalsag. a mar előbb tt*rvi-..r li /.ir.r. tu tiiiiczkoazorujftt f. bó 8-án, azaz sz-tíad f.irt\'nnija nn-g
11 u j !1 i t ¦ - _- > :t, kir Uinár^os és tan-: felügyeli ur \\ aros ím -TkL-zott. i ^ Vi\'ii\'". ; f li. Viiro.t\'inkat a napokban | ismét egy vusí^ti <-h rmmu-ltc, mely az egész I várost átfutván kutyát megmart, anélkül, l hogy sikerült vulu:i Llűai. ísmét_.egy sürgető i ok & kutyaadó b\'\'u(:zaLa]ára.jg^!3*Bek szükBÓ-I gea voltát mar tubo város 3§pSrvánt <4eft ea
ügyben Intézkodé^t,, ^árownkbaninztNiban ea mágimindig caakpinm daalderiuin¦mariid.
ASsinésaet. Hallomás szerint ingathatjuk, hogy Karolyi Lajoe Jelea nrinigaigatá ki tártuk tát több kitűnő -aj taggal njolar wer-. vette, ZaU-Egerszégről honank ¦taadákouk jönni. Felhívjuk tehát váreaunk közönaégát pártlopásukra, melyet méltán megérdemelnek, annyival is inkább,minthogy oly ritkán fordul meg ujabbmidőben "fl"i"V ralaini Jó asin-tánnlaL
A Tanuló. Egy gyermek nélküli rendes polgári canlddoál néhány tanuló ifjú egész ellá-uisra a juvö tanévre felvétetik. Minden közelebbit t- lapok kiadó hivatalában.
— A „Nép Zászlaja" egyik közelebbi Száméban hibásan irta — hogy a Nagy-Kanizsán felállítandó ap-teza-iardára vonatkozó. 40,000 frtnvi abipitvanyi ijMÍegat Haynald Lajos ajánlatta volna. - Kzt Banolder, a veszprémi pu>-pdk tütte, ki ni^gyéjében tuár több Üyua ala-pitványt lélunitelL — Ha jól értesülünk, varosunk közönségi) ezen ajánlatot nein fugadá el, miután lélnktí/.eti leánynöveldét nero kivin állilaiii
Tanügy.
A/.on szívélyes viszoa, melylyel a közne-veli^/et és tanílgy teréa e nemes város és vidi-ki-ni;k t. ez. közönségéhez, mint a hely-beli kath. uruutézetek igazgatója éveken át fuzödtciu, — cdtis kötelmemül teszi : hogy, miL\'lott rundkormányom határozatánál fogva ha^fonöki s gymnasinm igazgatói nj állomásom elfoglalása végett Mármaros-Szi-g^Lrc távoznám, nem lévőn időm részletesben . l.steu hozzád"-ot mondani, e közlöny utján a kegyeletes érzület egyetemes bucau-hz.i/.itat jfiezzem. Az Ég áldása lebegjen c nnnt\'« \\ áro- és vidéke t. cz. közön\'jégén !
ÍW\'sea emiékökbe ajánlottan, hazafias údvó/.lettel öröklők 1
SiL\'j\\ Kanizhán. sept. 4. löfiH.
KÖNNYE AHAJUS, igazgató,
Százalék felemelése és beadási tőke a „Nagy-kanizsai ipar- ét kereskedelmi bank szept ll-tól kazthto a beadási tó-kéért 5\'A százalékot tat és bozxá 100 frtlg felmondás nélkffl, 500 frt 3 napi, 1000 írt 8 napi, egész 10,000 frt 15 nap alatt felmondható.
_ Plaay-llaBjiS*, 1SG9. neptamber 5-án. Daczára aanak, hogj » hoia s b«l- is aBlfdldi karu-kedSV által nem koreatritlk, áu méris folyton ma|*sa } i kereikadelml TÍlágiixii átbüán a níiot h» ¦ mvfrji-iBdAa lui általán, hog-7 a ojiri Tetésakoek »ok kiriaDi valája van, as árak magatboltiak ás a mag ker*setl»bb kas, mindam«lIeU jvaiéinak fc«ll loonl * beTsaárlasoál, tocrt * magma lenDeiatmónri ár megjShat n^raa ia al la Diuxdtliat
Bort illataiét mlrnlan máa tanneaxtmcaTnél kere-Mttabb, mart a kereakouS biaton állítja hofj as aj bor tenníft ncia lobét a keraabedetmi eaíkkok kOaá aaáaitaal, ugj agrenlSn U akarja 12—fl forinttal falj eb b ment.
Plaezl setJ-vsaárl kslitárok.
Tsrmteytk : Bau S3-&5 foato* 4 frt, bO kr. — 85—SS fnt. 4 fr. 60 ki. »7—88- fU. -t írt flű — kr Ro a 1-79.fnt 3 fr. — fa. 79—Sű ÉaL 3 fL 20 fa — árpa urfSsSaak, 70— II fnL 9 fr. 30—«0 kr. Tl—72 fala S frt. 40 kr. árpa kOaSniéfBa, ftfi—«6 fta. 3 fr
ÜZLETI-
$) fa. «7-S8 fna. i. frt. 75 fa. Kak 0 rleaa I frt SO kr, I frt 10 kr. Knkoriasa olaia (ealB^naatia) S frt _ kr. Zab H—15 fna. 1 fri SO fa. 46—47 fna lfrt7Qfa. Pohaaka S4—88 fna. 3 frt. 60 fa. 60—65 fta 3 frt 86 fa. Paasalj /ehir 4 frt - fa. Paaanlj> tarka I frt. — kr. Saioa máas. — frt. fa ¦salma ¦ - frt —"fa.
I H. IV O fL :
Bécsi pöniarfolj&m, sept. S.
5% metoliques 62.65 ; 5\'/, nemz. kölcnOn 72.15 ; ldGn-ki illadilmi kölctón 10-2.30; bank.\' réuvéoyek 7^)7.; hiteliotíxeti rímvéojek 270. 60; London 123.B0; tsuat igio 120.50; «renj dsnbi» ű-BH kr.
Vasúti naponkint! menetrend :
Indul N.-Kaalaaárál Harca feli reggel 4 dra Sö peres. . m . , dilatán 2 dra 25 perca.
- 1 T r, [rppl fi/óm
d. u. 1 óra itt
. ritre li) óra 5Í
Tnr.1 , r,--;. 4 rtr«,4S
. iivli.cn L< éra li
Báu re-j. ö óra —
éjipl 11 óra 20
S..;.r,in C drliitin ^ oro \'JV
r.-íC\'-l 4 -ir» 1
rWi,.ii Ili óra 3ti
l.-.l „ggel 4 óra S.i
. ii-ih. 1 óra 4.\'.
. ..tii 8 óra M
Tn,.l . .1-1 beni.1 óra Í.2
. »U> 10 óra SS
[léca . rrupiil 4 óra 10
=-L- 10 óra IS
fluprun ol délbínli óra i\'2
Heti zi.a.iJt^|p
SqitiBobtr i-m IH| 1889.
Hó- éa hsti- kathutikiii nap-| Prnir"táui 7®
! aaP Ur | ».,.úr h
1 Üfluki ket uraik ae m «ioigillui.
1 Lnkin IVT1I. 3 -li.
* Vasárnap t 16 Victoria ÍJ 15 Erh.
h H.-Ui> I Zsriiir. @ Vi t» ««
! 7 K«dci Hriíhl* aagiaa
j - ^rni . Klsstaz. -
1 Adumir
1 1U Pónuk P. Mikién j Palebera
\' 11 ¦ Síomhat 1 Trótm, J. | Theo dora *
Fcli+\'is szerkcsitó : WajtllU JÓ2Mf. Segédszerkesztő : BÍtOTfl Ujot.
ÜGYVÉDI 0
---Ka^i^agaáok -. salad no asafbiaaaokat,
lyek-. Wirenykexerf
ráUatagjakben » Hnda^tttan. .saékalV JŰr. roinliterlujnok.
I tíj-oak tOrrinyiaekokf tázsalatok. i» egyletek míT l\'.dgrlewkat, m«f«icrgaíln»»**t, arteiif«feke( tth,
:!-liMk*jfimirr->- **»•«•\'¦•¦\' • ¦
¦ I* ¦i<fcáÜ» ttfrédi. irodámnak — » yiiiki (tgjc* bajcwokat * jO-Tiap—Wi. 1 «U^iziil, iflíJtoUaiI fetbea kttlUégeklSl megmenteni, ":-WX***T «fr»****, alapo« tudoiitaankJital Hvli-ilnl u a olsk ad ily "ava MdUBAl^KáptifelUtnl itb.
A dQak elßre kflldendSk ba. — Fgy fii nap! HCníl IBbbd Igearli aljaráiért 1— » ftt-
Irodám helye :
Pest, Lővésí-Htws 8. szán, Easet-asz.
(013—3,3)
RÉSŰ EiSEL SÄND0R,
kOa- íi -riitA-Bgjfid.
(!!89-12,7)
MÉTH s.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
Uéc*>b<*n. Rtiibeiithuriusirnest* Ltt. hz. bátorkodik a t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra tígyel-iiioztetiii, melynél
glf fél becéúron
éa bfitoHilék mellett hibátlan vászon éa meglepő azép nri ca níU fehérneműt szerezhetni. A pamutnak előnyös beszerzése és olcsó munkaerő kövatkuztében azon kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg, (nrig a kiiazlet tart) hogy e tekintetben jutányos árra nézve, rendkívülit nyújthat, mi a követ kezű árjegyzékből ja látható:
I dbSOrBflifohéritetlt
Vászon-árjegyzék.
íviílonbrcíir IS—Mftig, t
1 . 30 -, íthifitmV.Bii jú kóxi-
aitiret romon 19-211 . . (J- 10
1 r fa „ fnh rwi-TÍti"" - » 06—ia » . ti~ 9
1 . W , jllcilliLiia, -n-íM . 34— üb . . 1-\'- 14
1 . 30 , kit. rumli. . 15- IS
1 . 3» , irlü.di ei4rn3»i«»n , ¦J8 :í-\' . . 11
t . iti , rnnib. eaeruaíaaj.-ii . rto—¦)»; . , 1 1 >
1 , 46 , tijita feh. or ItMiviaiuu 34 -\'if , V\'
1 . 5U . finom Orlandi *»Hrés . 4\'>-4* . , í -M
1 . 00 „ hollandi aaOváa lcipUk.il mauhb uri ivekre . 51! -6-J . J.J
1 , M» , b rubanti .„\',ví. l^tin. legjíilili ér leciHrtótnbb, ami ciak liieiik . 60- a" . in
RcndklTflll nagy TÍlwxli*ku a leene irret,!, rum urei if k
30, 3Ü, 40. 40, iU—CO írtén dara l)ja, mtfyek ar.oi ¦Ali ketl ter
becaQlTO vannak.
1 4L"30 rSTBi agy-kamtTÁK mindenfJU ninokb^n <-mí,.i baoár 14—18 frt, mórt csak 7-9 ín a IpxfiuimíiSV-1 db 30 röfai igen finom én tartó. ]..uüui jiü.na ni:-..
tjTÍfx 33 rrt, moat cMk 9-12 fri. t 4b 30 rSfQf aaf>al clitrllof (icbiton) i^n tin- m éi
riaaon, h*r»ÍT írt, moit 9-1\'.\' fri.
1 wegítóelküll lap^dC, S rüf tiéles, 3 rOf homu, fiiak 1 «sajianilktll lepndO 3 egy negr. 3 rSf tiéltn, 3 rőf
frt 20 krr-1 UfrÁoomabb. 1 dato»tir xintalkánlet 6 nnm^Irre (1 aixtalreHtlí hotj
ni) moit csak 5, 6. 7. G—15 (ttíg a lecfinomabb. 1 *"»¦¦» aaztalkéssUt 12 uemLb*ra U aaiiaJtarilü h* »«ö3SYérf ióil ca»i 10, 12. 14. 16-:o frttif a l^C
tíS mait csak 2 fri kí kr. ctfcii 3 írUfr. 1 tnciAt uitalkendS r. tdHllkniIi. kOlOnflicii Urtn., ára c.; kr., 6, 6, 7, 8 frt a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tuciat rioaniMbkuidS 1 frt 2ü krtól 2, Ü^U, 1>, 3 bt), 4, , \'affiso nabb.
1 taeaat oarr remborpri TÍíroninbkendJ 8. 4, 5, 6, 7 frtf[ i 1 toaat loffinomibb fehír (rancala battili t-k od d5k, ajobr < 10, 12-19 frti?
-} A««ai-nin«a T»a«OB««ibliend5 bnrnitaaaMialik ¦ iám Ara, (fnn fim land», hacair 8—12, m*iBaíerozhft8 4—0 fniK a Ir-pfiunmah:.. 1 tscssi batiait TÍamonneíik«jiíiJ, febfr mgj isiuaa *TL%í-]j{y, I» 7, S, 9, 10 frtJg- a l(BfinoB.*bb.
Férfi- $ hÖ/gy-feírérTreműk árjegyzéke.
1 aSi Ing !6 riaionbál 1 frt 60 krtdl 2 ÍL a togünomAhb.
1 affi, ing aitOaS raojborgí vagT bollaotll riiionhól finom ni*-, rag]
keresstslakn nőit hlm«í«el ciak 3 50. :i. 4. n. fi a lFKrmomnl>)j 1 ¦& taj, UtflaS rnmbnrgi vagy iilandl TaasanbúL. lagtlegin^abdai
dSaattfcre^aa ngjBaVnzett Eruébat ciiiziroj ingek) moit csak ís. ti
1.-8. H á;k%flaomaí>b, 1 »*( ijl JWIW) inrtatta) kltOaö i*ÍPl mMi «,k .r>. 6. 7. 8. fi a Híl alaiaaoajrjlViro\'ktÜlIoféle parlai min tallir rí ut. ticr nUuétt a mm
Általánosan «adrelt negba rágoU i-okiiyik bimrive, tarroti aicgéuc \' mnat caalL5^0, X, B fitt a legtioamabb.
Heicr ttonzjoUk a lrBfinom»bb bauitbdl, TaJrfdi rnlvnciennl ciípkévcl L caoda-aaap hintett bfetetakkel a lepijabb ci irg^lrBán»abb a nőmben 1a, 18, 24. 80í 3a frt a lagflnomabh,
dráguk Unum ibirtinpböl, tbjtj Taaíonbdt apra" nettii^ttcl, rag; ^_ Mmaéaekkel kimnB Uállilái, moit ciak Z, 250, .1 Frt a legfinomabb. Ajri ingek Bailérr*l_Tap3\' auélkfl], fodraaoU mellel íiigT •iman kitünG fin «kifonbiil,.mal/ ípen air tarbSi, miat a tí»iod, fuheren nmeire «nit csak 2JtO,.3 frt a legfinomabb. TJtt^iagakj latjafati ¦nnnbnrgi Tagy trlandi váaionból, — gallérral, vágj a ^ ,aJBWl1f^^ÍÍrií«;Vagy t^droaott mellel a legiijabb dlrat mnnt erGien
¦ <i#7TTV.a»t« ^40, 8, 4, 5-G rrt a lDg6flomabb.
"jarraa^rft\'Ja^űoanbb tlallit maltbalJttal, tegeleginiaLb, a ml auk líUiik, r \'-tfaat eaali éV^i-tVlO^-rJ frt a lagfinomabb,
Cfjuntrák lg** j*-Ar\'urt.\'i vanonbál, fiiig magyar HabiMal, — moti \':. ék S 61 SO kr. agaii a rrt a legfinomabb.
;vOrfjaaiyaa^ kn Ja «¦ tartál Taiaonaél, majrrar iiabaMal, naj-r tilenpel V : ¦ ; *tat csak Siftt, 2 frt 60 kr. a lógni l-JpssaTarj lígxalür, » ki;elogiuaabbi \\w4 frt a legfinomabb.
á^aiatt a lfgalegajjiabban ia Tngdlfatoaabban klállltro, mait
MéDes árverezés.
Csokonyai nrodalombao &mogyviaegyélien a- babar^\'vBsnti \'ulkmAstioz egy ónd tárol-Bágra, Gróf Széchenyi Imre és Dénes urak ménesének létazam/leszallittntni fog. Árverezés alá jös : J
1 drb 3 éves eredeti peTseüerpn ra^n —, és 10 drb magyar és kevert vérű ánya kancza és csikó.
Árverezési Batáridő : OetAber hó 11-ko 1869 0Bokonyéban.
Az urodalmi tisztség
Legújabb találmány dohányzóknak.
Illatos-havanna dohányleveleket.
1 o^i
Alulirt tisztelettel jelenti a nagyérdemű közönségnek, hogy sok vegytani ki-\' ts
aérli*t ulán sikerült neki a valódi havanna-szivarok és havanna-dohány Illatát bel- r*fl! ^
külföldi növényekből előállítani s azt e ezélra kéazitett papirlevolekben kötve tartani.\' ^ blzim papirlevolek két napon át a legközönségesebb TninőaégÜ azivarok között tartva,1
knak oly kellomea havanna illatot ad, bogy még a szakértő is valódi hanannát véí| P
rt-zini. Kgv luvtil képes 20 darab szivart két nap alatt illatossá tenni; a ugyanazon egy ~ \'Il\'vi\'1 tizaior haaználhatd. E levelek papír között tartva használhat)annl hc™ vesztik1, el tulajdunaigukaL Ennél tohét nini-a jobb mód olcsó pénzen jól szivarozói.
Faraktár: Hésaotorozáo éo Aaotrial reaiére: HAUSER C-aél . Béoa, ^aríabHfer • Strasaei ^ 116, 01. Slpyrrndeiéaek a vidakra ai ár bokUldric, vagjf puslai utánvíi mellett t»»kftzOUeiuckj \'Ár- epT i\'*omae bat darabbal 1 fi. GO kr kereicbb mint egy ciomag nem r«i,(il.llii\'lil meg,: 1 !l»míi plaili\'A ji-leiitíkoiij i«iaatektiKD nJ<meUe(nek, Atiitria 4a Ki*metuntig minden rárooihan[ \' iraktárok állíttatnak. [ |
itetéa HintAo esen liv a nLÁo gjirmanyoktiil &
iltk mint minden
jó t
ntatnAk,j
Nincs jobb mód kevés pénzért jól és olcsón szivarozni.
K. K, pr v. Sildbahii-Sasallschaft
A kereskedelmi é$ Ipar-akadémia^
Gráczban
Stájerhon kereskedői éa iparúzői által alapított kereskedelmi és ipari magasabb képzfi-intézet
f. évi oki l-én kezdi 7-ik tanévét
ifibb.
éi kgjoblj dl*>«| lierlnt, moit
_ ima liri__________ ^
i^friílc kik.Sfi ftjig vásárolnak, egy finom tlínzütt bat-^.•yjref Ütstljentlét; 60 fijg, egy caodaazén kávékészla. - V 1 Wvé"abfOaihozzá ÍM 6 kávékendflvel ;j lüü Iii-vá-
^\'igta finom-ca^chmir-afztalteritői kapnak ráadásul. / J^*Jr"*3r BHi"-\'g*lUrok\' mogrendeléaéiíél a n^uJ^boség
I jr^éjmjkényelme kodvéért, az oly fohér niiniiíkért, k-aiezthez, vagy bármi oknál fogva oem teátir-bérmentve viazaküldeük. — Klvá-kbÓÍ mintái* kAIdbtnek, .
»lftiaV\'ir^?: ^
A tanoda czélja : ^4". Szervezete :A unodm *"kM *
flilítfírfiak kipifao írvakorlstílag. ino\'libál > k fcaraah*. OeUat i« kacBailBdelm; tiarlbál, miadegjik 3 f>rln)yanti»iO ; aa utóbbi vegytani gcpUllí i/u«jba orxlík. A rendel tnntArcTÁTtfii kirttl .1 njelr tolaat, francai a íi anpoll tanllU-tik. A gyakorlati kiképilire Tin egy ninta-lrsda, egy VBflV- é» tgj BÍptanJ mfifaely, ^-
Fölvételi föltételek : ^-.Su**
¦igytnnaalura Un tárgyalnak iimérite. Olyanok iiamára,\' kik aa ia^ m-retekkel nem bírnak, «l5ki»i1l8 oiitály líleiik.
Védkötelezettség 5 ^•^\'.¦"\'^Ltt\' 4
rédelmi ttln-rny alul mefrillapitott egy M ftnkénytea-iiolgalat elflnyoU ílreiik.
TSTAvftlrfíHr • ^fcn tanútok rlhclyasiaore kit, aa inteaat IIUTOIUUL . uoJnii iiul raaetoU í« canpin aa :ntíaet tanulói nAmiíri alapiti,tl nlltclde ÜtrílU, (í* pedig i KUHH ALAJOS Unár ura 1. UandellTrrliirolnr.gi.traaie G4-18 * WALLNÖfCR\' 6YÖR6Y Uuir orí SnliieaiKiattgaiie -2J 3.
1\'gyiilnUo aa Igaagnt^iig tl«iU-a eialadokat la ajánlhat, hol idegen. Un ultik gnndaa fnlUgyvlet. i* ipo Itat fia lian riiae«atuk.
Mind.u knrdarílikü\'áíire kiitaígg.l ad fttNilágoiItáU 4i kimerítő\' inruirirlriat
a. grádci/kereakcdcltni ipar-akademia igazgatósága w> Dt ALWEN8, íjujii*
Vom 1. September d. J. aii^efatigeu
treten ermässigte Ei 1 gu t-T ar i fe tür Jen Transport von Lebensmitteln nach Wien und Ofen, dann für gebrauchte. Packina-
terial (von Lebensmitteln herrührend auf der Südbahn aammt Nebenlinien ins Leben.
Diese Turiie werden über \\ erlangen in den Stationen der Südbahn flammt Nebenlinien, sowie in den Stadbureaux zu Wien, Pest und Graz grartls verabfolgt.
Wien, im August 18fi9.
Die fiencraldtrekHon.
Man biete dem Glücke die HMdT
250,000 Mark Court.
ai« hßchtUn devinn hlatet die UtztttB gnt« Gai*-VSf(«tOB«, — «rakh«-^nn dar Hohan Rafbaraaf tetelmlst and aaraBäft *»t-22,200 Oswüinen partlclpiran an dura Grundkapital »tin
inaten tur mchern Ent-fcboidunr. E» werden onr Oewinna gelogen uad darnaUr bilden naeli*lebende Bommen Hau trefTer-Chancen: 1UO,UOO, 60.U00, 10,000, 20,000,
1S.O00. 10,000, SOOO. 60UO, 5000, 4000, SO0O, 1500, 105mal lOUO etr.
\'Jedermann erhalt mir nui die OH^oal-Staats Lcoie selbst in nindan. iWeW talt den vßrfcetaaao Prtneasea za vergleichen.) Für | aoaeablnttg der Gewinne leiilet der Ptaat die beite ßarantlB and TUrlendon wir lolche fiBOktlkriMt nach »Uro Gcgendm.
Wir aabrnr iihtm Mtretteatn Ii toter fieeeaii wfexrer ea ter vieiea aaderea Beenteadez flvwlan« erst la Bfin d. J. das ereasa Loot v«z (27,00$ M, aaaeczaUt.
Seaee aai W-tu a. 21-tea d. 8. tSadet die alobste Be«iaazi«-Bzzg statt
Ein Viertel Original\'8 UaU-Loch koiUrt &. JB. ü.
Zwei ddt. . , fl. B^B. IT.
gegen Besadaa« de« Betrag««.
Wir (Ii>irrt>a||lle Aitftrlge «ofort toit der gröa.»ten Anfm^rk-¦amkeit aim, legra die erforderlichen Plane bei nnd ort heilen jegliche AitukunR grätla.
Nacb flUCtgeftindener Ziehung erhilt jeder Tbcilnebmer von nna ananfgefordert die ZStllek* LlttC QQd Gefriane werden prompt -fiberachlcki. Man beliebe sich daher baldig»! direet in weadi
S. STEIKDECKER A Comp. Bank- aad WePaaet^etealft in Hanbarg.
3,617,400 Mk.Crt.ai
Erste öffentliche höhere
HANOELS-LEHRANSTALT
in Wien, Pratorstrase Nr. 23.
[ Das nächste Schul-Jahr beginnt am 4. October d. J. L Einschreibungen finden vom 25. September an statt, \\ und werden Programme von der Direction gratis j i versendet.
fJarlil^rges, 0^1,^
1 gratis q
eeeea*
W.jdiU József biado-, lap- h nyomdatuladono« N^-Sanlisiii
Nagy-Kanizsa 18^^M5|^b>inber U-éo,, ,*,
1
86. Mám.
Nyolendikjévfelyun.
1 I.
Kiterjedve
SOPRON-és VAfMEGYÉKEE. \' -
Vegyes tsurtat>|xxxú Hetllekx>
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, ga\'idászat. tudomány és művészet köréből.
«g.M Íven. WAJD1TS JÓZSEF »ft»y»kw»«k«l«J«b-n.
ElOflietós} föltételek :
1 Es»
\\ itat b»*51-o« pmtlUorírt l-wör 7 lr.
Fii é>r0 -Kvingyodra
!Hirdetésekért eli iéat-, -Wioti-, B«rH«-, HBjM-«.-rnrak1Wr1- éj Butf-BSa: HAASEN8TKIN fc VOÜLEB, Us*Ms gtn-, *W II 8tnttntrtk4u; HACHSE* TAKSA. Bin*«fi; OPFKUK
G azdaa Ag^tanintése te k.
I. A keszthelyi oruigos gazdasági felsőbb tanintézet.
lÉrtwityAny.)
Az intézet czélja : A keszthelyi országos gazdasági felsőbb tanintézet czélja : a gazdasági pályára készülő ifjakat, mint leendő birtoktulajdo-nosokat, bérlőbet Tagy gazda tiszteket, jövő hivatásukra korszert tudományos szakképzéssel a gazdaság minden ágában alaposan előkészíteni, s e mellett az erdészet főbb elveivel megismertetni.
Főfelügyelet és igazgatás. A keszthelyi orsz. gazdasági felsőbb tanintézet a vele kapcsolatban levő földraives iskolával a m. kir. földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ügyek núniateriamáDak főfelügyelete alatt áll. Az intézetet közvetlenül igazgatja és vezeti az igazgató, kinek elnöklete alatt tanácskozik í határoz a tanári test Ölet a tanulók felvétele s a bizonyítványok kiállítása felett, továbbá a tanítást illeti minden ügyben, valamint a jelentékenyebb fegyelmi esetekben is.
Tantárgyak cs a tanítás segé^-észkozei. A keszthelyi orsz. gazd, felsőbb tanintézetnél a következő tantárgyak adatnak elő, u. m.
, A) Alaptudományok: Alennyiségtan és gazd. kiszámítások, Természettan és általános géptan,
Éghajlattan,
Általános és földmivelesi vegytan, Gazdasági állattan, Állatbonc?- és élettan, Növénytan, növényboncz* és élettan, Ásványtan és föidisme, Nemzetgazdászat alapvonalai,
B) Szaktudományok : Talajisme és általános növénytermelés, Különleges növényiermelST Sa^HtmT-velés,
Általános gazd. áluittenyéastés, . .
Szarvasmarha tenyésztés, - 11 — — .....
Juhtenyésztés ét gyapjoiarae, Ló-; és sertéstenyésztés, f Gazdasági gép- és eazközUn, Gazdasági berendezés- és kezeléstan, Gazdasági számviteL és becsléstan, Kertészet és szŐIőmrrelés.
G) Segédtudományok :
Állatgyógyászat alapvonalai,
Erdőszottan alapvonalul, , Gazdasági iparüzlettan,
Gazdasági épUészettan, \' Gyakorlati mértan,
Bajzgyakorlatok.
A tanítás Begédcszko^t képezik: a mérés természettani kévfilj^eV^ % "vegytani műhely, t)^**™*^ fljMfawffisJffflL in .styftr gjáttati,toT»bbi«#i^jrrL4*ará^-rt»zkCz-*• gépgyujtemények; u iaUMtfiitribgrvUr és a jól felszerelt OrrasoteYem.
Gyakorlati útmutatásra szolgálnak : az intézet saját gazdasága; fa vész, zöldség, szőlő és gyUmöicsfakertje; különösen pedig gróf Festetics Tasziló urnák engedelméből — a gyümölcs- és minden egyébb fanemekben gazdag grófi kert; az uradalmi jeles gazdaságok, kitűnően vezetett ló-, szarvasmarha- ésjnhtenyésztéssel; a a terjedelmes erdők. Azon ritka természeti előnyöknél \\ fogva, melyekkel az intézet vidéke a szólómi-vejée Üzletére bir, ennek előmozdítására ugy az elméleti mint a gyakorlati oktatás ntján hatni, az intézet kiváló feladatául tekinti.
A tanfolyam két évre terjed; a tanév october 1-én veszi kezdetét és tart július hó végéig.
Fölvételi föltételek. A ki az intézetbe felvétetni akar; tartozik kímutaínf :
1-ször, a) jó sikerrel nyolez gymnasiunii Tagy hat reáliskolai osztályt üde sorozható minden felsőbb tanodán végzett tanfolyam,
b) jó erkölcsi magaviseletét,
c) hegy életkorának 17. érét betöltötte,
d) hiteles bizonyítványt legalább egy a gazdasági gyakorlatban töltött évről.
2-szor. Mindazok, kik az előbbi pont a) betűje alatt megkívánt tudományos előképzettséget kimutatni nem képesek a mennyi-" ségtan, természettan, természetrajz s vegytan alapvonalaiból fölvételi vizsgára köte-lezvék; de ezen utóbbihoz Cfak olyanok bocsáttatnak, kik legalább hat gymna*iumi vagy négy real-iskolai osztályt végeztek.
3-sznr. A felvétetni kivánkozók tartoznak a szülök vagy gyámok azon Írásbeli nyilatkozatát is bemutatni, mely szerint nekik az intézet látogatását megengedik és a belépőt az intézetnél töltendő idő alatt a szükségesekkel ellátni képesek.
4-szer. Oly nagykorú és önálló férfiaknak, kik. a gazdasága téren több évi gyakorlati foglalkozást kimutatni képesek, az elővizsgálat a tanártestület által elengcd-tethetfL..
A\'beiratás és az elővizsgálatok határideje. A fölvételibeiratások october t-sönapjaiban történnek; félév közben fölvétel nom történik, Az elővizsgálat letételére kötelezettek tartoznak már september 25-éig írásban jelentkezni, és október l-jén okvetlenül, személyesen megjelenni.
Tan- éa ÖsxWndUafc Az orsz. gazdasági felsőbb tanintézet minden hallgatója 30 frt tandijat\'fleet. — Ezen Összegből 15 forint legott a beiratásnál, 15 forint legkésőbb nz első félévi vizsga előtt fizetendő le. A szc;
példás szorgalmat é* .magaviseletet tanúsítanak, as említett tandij két harmadától a tanári kar ajánlatára Mentethetnek. —
ávenklnt ^^udiir,v« Ut-^ Mt Jorktjával.megaiiapi^tev^ a^pirváar^ntjaa aziaatttb axáx fonni; özek kö^f|Tv»rti^lhMt^fariatByí aa*
¦\'¦ - *Ait%\' \'sSey.i %&L\\Un .n-.t/v.t .
v - t M «-J ««v(>
lóndij. tüzetesen egy szorgalmas helvét hitvallású tanuló számára.
Szállás ód élelmezés. Az intézeti növendé*-kek szállás és élelmezésről pugok gondoskodunk Keszthely városában.
Fegyelmi\'rendszabályok. Ezek az intézetbe felvett haligatóuak be Íratás alkalmával kézbesitt étnek, éa uuudeu hallgatót szigorú ahoztarlásra köteleznek.
Vizsgák és bizonyítványok. Minden félév végén vizsgálatok tartatnak, melyek sikeréről az intézet hallgatója félé venk int bizonyítványt nyer.
Az egész tanfiilfani sikeres bevégzése utáu végbizonyítvány adatik ki az Összes, e tanintézetnél hallgatott tanulmányokról.
Keszthely, lSOÍ\'-iki augusztus hóban. Az intézeti igaz-hatóság.
IT. A k e s z t h e I y i o rsz á g o s f ó 1 d-míves -ftfjjrjro 1 a. Folyó évi október wT 1-én a teszthelyi országos földuiives iskolában 12 tanoncz íog felvétetni. FelvetfH feltétriek e követ-kezók : ;
1)17, legfulebb 22 éves\' k<ir, 2i ép, egészséges testalkat, ;i) hiteles bizonyítvány erkölcsös éfetról, kiállítva az illető helyhatóság által;
4) olvasás-, írás- és számalásbaoi kielégi lü jártasság.
Oktatás és teljes ellátásáért a felvett tanoncz egy évre 5u frtot fizet; e felül gyógyítási s egyéb kisebb költség vagy a ne-táni kártételek fedezésére i> forintot. Ezen dij:ik a belépéskor fizetendők.
Ágyneműt, tankönyvet és Írószereket az intézet szolgáltat.
Kuliárúi és fehérnemű mosatásról a t&non-ezok uiagalvL_ondoskodnak.
x\\ tanonezoknak csak egyszerű, az évszakhoz, valamint az intézetben! foglalkozásukhoz illő ruha viselése engedtetik meg.
Az oktatásra nézve e következők szolgáljanak tájékozásai :
A tanfolyam két évig tart. A tanítás főleg gyakorlati irányú. A tanonezok az intézeti gazdaságnak rendes munkásai és a föld míves-oskola tanárának, illetőleg kertészének s gazdájának vezetése alatt minden az Intézeti gazdaságban előforduló mezei, kerti és izőlóbeli munkában tényleges részt Tesznek^ emellett alkalmaztatnak az udvarban, istállókban magtár-, pajta- ca faragóban.
A gyakorlati beavatás mellett téli félévben naponta 2—-3 órán, nyári féléven naponta 1—2 érán át a tanteremben nkta-
gényobb sorsú tanulók, ha jó előmenetelt^ 4ást nyernek : a fötdmivelis, állattenyésztés,
kertészet, azólőszet tanszakaiban, ugyszjnte iris, olvasás, fogalmazás, számolás és számvezetésben.
,j Szegénysorsn, — példás magaviseletű éa ázoríáto tanonezpk Biámáni 4 országos 4i^Í>4&TOi m«gállapitvat egy-egy 5 frt-játal, melyért * már felveti tanouczok ío-lyM&ódbatMkJ
A bejelentések a keszthelyi orsz. foJdmi-velés oskola tanáránál, személyesen vagy írásban folyó évi szeptember hó végéig történjenek.
A belépési határidő oct. l-tői 15-ig tart. Keszthely, 1869. évi aug. hóban.
An intézeti igazgatóság.
IIL A selmeczi m. kir. bánya és erdő- akadémia.
Azoknak, kik kiképeztetésftk végett az akadémiát látogatni szándékoznak^*következők adatnak tndtul :
A bánya-akadémián az oktatás négy éri időtartamot vesz igénybe, meg pedig első 2 évet az előkészitófolyam, 2 utolsóját a szakfolyam. Végzett jogászok, ha kincstári bánya-hatósági szolgálatba lépni szándékoznak, három év alatt végezhetik bánya-akadémiai tanulmányaikat, mintán a hrvati\' sukra/nézve kevesebb érdekkel birétodo-máfyok hallgatásától felmentvét.
Az cnlá-AkndémiáE való oktatás csak három érfölyámöt foglal"magában, melyeknek elsője az előkészítő folyamot, két utolsója a szak folyamot képezi.
Az előadások magyar nyelven tartatnak a bányászati szakfolyam kivételével, a melyben egyelőre még 18\'7,,-iktanéTbeniDÍnd-két évfolyamban német az előadás\', 18"/M-ben azonban csak a második érforyamban— lesz még német, mig végre 18 "/„-bon valamennyi évfolyamban magyar fog lenni az előadás.
Az 18°, ;e-ik évi folyam f. évi október elsején veszi kezdetét, 1870-ik évi július utolsóján végződik.
A bá;i\\ a- és erdő-akadémia hallgatók vagy rendesek, vagy rendkívüliek , vagy vendégek.
A rendes hallgitó* minden tantárg.\'it kötelesek hallgatni a mdgszab itt tan erv szerint (a végzett jogászokat fcivéTö)] holott a rendkívüliek a tantárgyakat és. azoknak rendjét némi megszorítások mellett szabadon választhatják.
Az előkészítő folyamba lépni szándékozó mindkét rendű hallgatóktól kívántatik,— bogy vagy érettségi bizonyitványnyal, vagy a felső reáltanoda mind 3 osztályának kielégítő bizonyítványával igazolják magákat.
Rendkívüli hallgatónak azonban felvétethetik az előkészítő folyamba bárki is, ha. elégséges eloképzettsógót, aiax olyant, a milyent fölső gymnásimnon vagy felső reáltanodán nyerhetni felvételi vizsga által,.mely-, ért 20 frtityi díj fizetendé, beiwamotU; sőt felvétethetikkOaíretlflaŰibtnwiabi akkor is, — ha magát az előkészítő folyaza Untárgyaiból való-fdVételi Világinak jó ai-kérrel alávetette, vagy pedig e^egeadó előképzettségét műegyetemi. b4zoiiTi^vABVokkjl kimutatta. u— -<•..¦¦:! -•>• ÁlUmtzotgirátbá rti&^-ü§ffifal* hallgatók szoktak MMietB^ - - ^
\' •L_^Lg^B2f^RJ^aj&W-v~?:-.--.<Tr\':VÍ
. r*f. vsWgWagatnk ¦MJyrfUségttk ki-— mm^Uáaára, *ea YaUsselj tanterv betartA-* iára, WTiagilciéiételére nem kötclettct-de sxab.iWimkb.ui f^twft miét\' —MB .másnak, a ki hu^Sí^é*^ ¦áiyt bármi uton és_ móó^^egat^ajtg; ¦ lUnneiy tantárgyból, 20 frtDyíwsffaHíJ rr-fixxtése mellett vizsgát adni.. .Yendég-hall-\',_ gltóul aa Akadémiai igazgatóságnál való -ízóleges jelentés a tán csak Onállásn egyének vagy oly fiatal emberek vétetnek fel, kik arra asOJdtk vagy gyamjuk hiteles meghatalmazását képesek előmutatni.
A tanítás aa airaJrfmt^n minden rendű hallgatók számára Ingyen .förténik, de exük-aégea, hogy az akadénuabsn rendes hangátokul belépni kívánók fölvételi folyamod-ványaihaz azulóik, vagy gyámjnk hiteles írjrjljf Itkontfi^ ,fy tft\\rfo ^wé&tppí,Kgy%-korlati kirándulások költségeinek fedezhe-lését is(évenlunt mintegy 50 frt) igazolják.
A fölvételi vizsga mellett belépó retid-kivuli hallgatóknak és vendégeknek legalább 18 éveseknek kell lenniük.
A fOlvétel a selmecri bánfa- és erdó-aka-démia igazgatósághoz benyújtandó a szükséges bizonyítványokkal, és mellékletekkel ellátott írásbeli folyamodvány következte ,__j folyamodványok legfeljebb október 6-ig nyújtandók be, későbben érkezők tekintetbe nem vétethetvén.
Minden hallgató tartozik felvételekor egyszer s mindenkorra, ha tanulmányait félbe nem szakasztja — 5 ö, é, forintnyi beiktatási illetéket befizetni.
Osztóndijak. A bánya-akadémia számára 30 bányászati és 6 bánya-Bzámvevóségi, és az erdészeti akadémia számára 12 erdészeti öfztöndij óvenkint 210 forinttal van rendszeresítve, melyek azon rendes növendékeknek adományoz tatnak, kik vagyostalansá-gok mellett kitűnő tanálmányi előmenetelt, kitartó szorgalmat éa helyes magaviseletet buliul tanuk.
Van azonkívül á végzett jogászok\'száL mára Unyahatósági évonkint 300 forintoa délyl Ifjak Bzáimira-43 erdészeti erdélyi; (ojín^^sttöndö. - . \'f
\\* 1 M f ^ w-
zfllzM Öríf Sazaary Báxa fSbpsa ur ütsi nafeU«aafi_
oalkkra kitüaOtt 4 darab aranyra. ^
V. pályamű.
(Foljtatii.J
A legújabb időben iakulaílgyünk tagadhatlim. lendületet nyert — „Századunk a haladásnak, százada," mi aa fakoJaÜgynél ín Debhronyah, ez caak az-áJuíáno* haladás kifolyása. A* ess- ¦ mék általános tisztulása által az iskolaügy torén ia tisztultak á nézetek.
A hol zi egész nemzet morális betegségben sienved, ott egyes személyek gyógyítása nem hasánál, csak általános gyógy azerek segíthetnek" az áhalános bajon; értem az isaoUttgy reode- | sósát Sokat tett e tekintetben a kormány, illetőleg a nemzet képviselete, az ocazággyülés. — Belátta, hogy a tanító nemes hivatása jobb sorsot érdemel, mint a n.tnőben eddig részesült és igyekezett, helyzetét, amennyire első lépésre tőle lelt, könnyebbitni. — Kz a haladás, ez az actió as egyik részen.
De amit a nemzet képviselete tesz, ezt ugyan a nemzet akarata nyilránuláaának kell tekinteni, de nagyon tévedne, ki azt hinné, hogy -vele minden egyes meghiaAja 4» ^ry^g.
azért még wk helyütt a tanitét inkább | ( előbbi függő, uyamsszíó helyzetében szeretnék I látni; de mert az moat netn igy van, mert ezentúl a. Unitó tetszésük játasólabdájaul ne szolgáljon ; ama bisopyos érz«lemm«l^iselkednek-iránta, — melyet a parvonu iránt érezni szoktak, éa ez a vinazhatáa, oz a reactió ezen I részen. — De nézzük meg most a másikat, a i Unitét.
Megszűnt as idő, melyben, ha valahol szűk- \' ség vult tanítóra, a legelső Jegfdkalmasbot, ha \' csak nétmképen irní olvasni tudott, p hivatalra J alkalmazták. Belátták, hogy a tanítónak híva- \' tásbeli képzettségén kívül legalább még annyit tudnia kell, a mennyit a mai kor minden elegendően művelt embertől követel, és azért, ha a kormány egyrészt hulyzeténak jtvitéaánJI gondoskodott, — másrészt arról a
gondoskodott, miazarint, hogy a Usj^m^^ j, 1 gos hivatalát méltóan Is betolhassa, eieétO^ " csak erre eléggé kiképzett egyéaak ssfjasiok • De Mattak- azt- a tanis*«ag*k is,
kott, hl^Vsc\\evoVát nyrooigzrttó, — b|" kényuranak koséiból egyezer kiszabadul, és a szabadság , természetes jogai élvezetében as eddig szenvedett nyomorgatáseket egész igaa-talanaágukban, kegyetlenségükben áttekinti, ha még oly., bocsátó, «ngf*H\'- természetű, zoég ím minőig bizonyos mdtgnatié tfllti kablét, rneiy néha Öt magát igaz tála óságokra tlragadja; ógy van ez a tániUnál is. ö, ki nemes hivatásénál fogva as emberiség elsőbbjei kosé tartozik, — tettleg hátérbe Bzorittafctt; neki, kinek feladata a nemzedéket az életre nevelni, elsatnyulnia kellett szükség és nyomor alatt. — Ea most, midöa a korszellem nyomasztó helyzetébél némileg kiemelte, az öntudat keserfl. érzü -lete ébredt föl bende és elkeseredett fcadélylyel kérdezi magát: Ugyan miért kellett annyit szenvednem? — Miért oly hálátlan a világ épen legnagyobb földi jóltevÖje iránt? Nem csoda tehát, ha az íly visszaemlékezések a közönséges ember buzgalmát ia többé-kevésbbé csökkentik, és ha nem egy Unité ajkairoLa nyilatkozatot hallani szoktuk : .Mit törődöm én a házzal 1* „Mit tess a has az iskoláért, a Unitéért? fizeti a pár krajezár iskoUpénzt; én ia megteszem a magamét éa — tanítok.\' Oda megy az iskolába, ott tölti a kiszabott érákati Unitra agyenne-
ö^és.öyá^tiisnkban meg&ledk«oftk áUásuk-ríEf; tét "nélküliek *aziagész vflág iránt, el-ió^sattik est azáltal maguktól és általnk aa tás, ez a reactió e má-
\'k, vuAyék miatt nézetem szerint dácsára az • téren is történt ha-á*m Vergődhetett azon fokra, WBtnök. A következőkben bátor nézeteimet előadni a felöl, hogy tan cxél alérbetö. {Fol/t. kOr.f
BÚN SAMU.
keket, amint ilyen körülmények közt tile teük éa azzal vége.
Ezelőtt megfosztották a Unitét polgári jogsitól, alárendelték, függővé utték helyzetét, éa moat, midőn a korszellem-beikUlU as öt illető helyzetbe, rtsszaadu neki jogait,* sokan a polgári, valamint társadalmi életben szélsőségekbe esnek, csakhogy jól éreztessék « világgal, miszerint immár ők is szabadok, függetlenek. — Nem gondolják meg, begy nincsen ember, annál kevésbbé rend, mely magáról mondhatná, bogy a másoktól egészen független, sőt, bogy ex as egymástól való függés socialU életünk legnagyobb üdvösségei közé tartozik. — Nem gondolják meg, hogy minden egyes rendnek a világgal izemben még bizonyos, hivatása követelte takintetbe-vételekkel élnie kell. De Ők erről mitsem akarnak tudüg^nbadok, függetlenek
Ters&nszky József orvos és hírneves srőlész ez évi janiug lió-ban hazai lapjaink által hirdettetett nagyszerű műve f. hó 1-én hagyta el a sajtót és
„A jebb SL6lénSveié& borkészitás és p&tm-flflntáJhftrtag kemerii könyve"
czim alatt adatott át a t. cz.. közönségnek Nevezett md előttem van, azt megjelenése után tanulmányozván, a benUrUlm&zotUkat bíráló vizsgálat alá venni szándékozom de őszintén megvallva, féltékenység ragadja tollamat, mert jnár élűre is látuni feladatomnak nehéz megoldását, ba ezen kiterjedt műhöz csak vázlatban bátorkodnám bíráló szavazatomat hangozUtnt.
Ezen, hátink jövő kuuaíarTáaát tárgyalu szakavatotUággal , páratlan és kíUrto ügy buzgalommal ossseáUitott könyv legtdsö pillanatra is a azersónek orvooi rendszerű tétét láttatja : ott talajuk a azÖlaazeü tudományt három főrészre felosztva ; elsejében a s z 31 ű n o-vényt ismdrteri, a második szól a szőlő-mUvetéaröl,aharmadik a borkészítés éa pincsegasdálko dásról. — A hgy el -mes olvasé már az clsü részben bámulni fogja a azerzöBok a szőlészeti téren szerzütt Upasz-talaUi mellett annak vasszorgalmát; mert óriáai mankát vitt véghez , midőn e nóvén\\ -nek természet-, elet-, boaci-, vegy- és kór-gyégytani tulajdonságait kimeritöen nxagya-rázza, Khez méíuiképon Boralhatjuk azon igye* kezeUt , mely szerint hazánkban előforduló ¦sŐlőfajoknak nagy cbaosát rendbe hozni iparkodott ; a azokat családonkin t beosztotta,
TÁRCZA.
S o b o t tvk.
rv.
Igába f Brayadeava kaad a aep. Falat kanyire hofr lafraa naki, BrSt aaaraaal, n^tm kfladaat Ui UDut Dl, aairvt darabra lep.
FesaOtt ardval ej dologra Wp
fl a homlokai as Uaadaa lepi
Ba, mint a daat a frrSegV, ba fOlveasL
aaaaa a tmf n&vg dleaín oIW !
Aa tf királTa falmoaoljr: a nap, 8 behinti bájaid aagiri- \' Ba aat, m kfiadva ál;
\'álra fal bajaU ¦ ¦ - \' u aat, aú bal .
aanrarfaeaarU Issadáara hal LafdgiaU- alakba bijtral, BaastrU, va|7 UtSrU eaéUrall
V.
BktSf vau sétM aa«val*«, ba«a« t Barnai aseUdasanfl aaenyaa^nyit Nvotaorrai lalMscbl.. Dtilt rlUf 1 -
" Dgaai; kijba ag ima, t***
Ka Bírj; lafTal D/nfoét, aemea aalvad Ma Ontaa, oh aa, kOnyja aápatát, ErÖUdd aa effi bahuaaaát, kUtSl a sztTHb ar/ hamar aeged.
AaatoÜpilItt^ áU-.atoaaa Effássea a&afvatva tosfsr razv, \'. aTaaass\'asivsk ¦rtraaslsaak \\ aaaraáj.
afaaaéj as ágyba ~cmaltmv aarram, Ta- Is dUaf Baagrar Isáajka vagv, B asak tarába* fa arSja aairt
: VL ;
^sálat aaai lahaft, a«f7 alatSak kkasacfv Uaija kflal Uariaa, wlnrn. kevesb- a bdka, aatal a\'adta,
\'"Maflái-raaatbíÍTw\'Wa- adaetak : ^. luW témma 4*j viaaHj + áf\'ssbés
raass eaa-pie tm^* TBW#:4aa*1,.f.! j..
Tilittogár aa volaa látkarcn, Baaasm lahatae látni állatot, Vlrifvr da tebabal Ulatat, Sub aat ba tdl malik, Mta aat ha Jod.
L Ts4aOUt nláffbao én valed ú(«lva aadUaadk, k(a u^i^-SuTid aasretnl tanná alkalom.
IrifTÍaaak aa aatbarak, látat,
D« irtai ijítk múait bUa«a aapasi
Biemcd a Uklntetedbeti üdr ragrun \'
niTltaFL
........rotabb aiabatal, marta taft Wrjaaa,
Jf Urógj, ki Urad Sfl\'slsl» \'aaOnlL
-„ti lüxisbt hm. mm
j*h*nz>ti,ü
Férj és testvér.
Novella.
(Fa l rtaYi-E> —
Midón megérkezett, senkit sem látott — Az állatvilág kihalva látszott leoni, csak a morgó patak daezoa zuhogása zavara a csendet — A patak partján délezeg szarvas jelent meg, és mohón ívok a has vízből • midőn hirtelen fel-I kapta fejét, körültekintett • magírsmudva eltűnt a bozótban. János kitekintett leshelyéból honnan mindent pontosan bithatott
Egy lovag jelent meg, trUazkőlÓ ménét egy fenyü karcsú derekához köté.
Horn volt,\'
— Itt senki sincs, -p morroagá és körfll tekintett — Hol maradhat a báré? Hah! ha gyáván visszavonná magát. — Gondola, s tombolt-, paripája nyakát uititélag veregetve tovább fűzé gondolatait: — E» az a leány 7 Nem halavanyult-e "el, midőn atyja hozzám vezetá ? Nem taklntett-e reám, mint hálálta ítélt rab, ki kegyelemvágáBr könyörög hóhérjátéi ? Nem rózzent-e Össze, mint nyárlevél, melyet a "sorvasztó Óni szél tép le, — midőn kezét megfog Um ? Miért e változás i miért e tekiuUt?
miért e nazketéa.^--Kh, ostobaság | jut
nekem ezó?"Mit ér a aziv pénz nélküla sziv? Egy darab\' ékkő, mondja valami ostoba bölcs; én pedig aat mondom :\' Üveggyöngy, — mely csak akkor ér valamit, ha dósán aranyba van foglalva.
IsniWvakörülUkbitett Oldalaaebébsnyuii,. nwlyből szivart vett^elfl, a egykedvűen gyuU tott rá, bodor faslöt eregetve as éles léghuzam-7 l^^^imA^\'\\v^^ iáVoen a\'ftiti\'
Ab HornI szegyeid magad, hogy teÜy pstoi baaigok rab k vagV, isit aa enb«f^^tnrilág. aak nevettek. — Bi bafomboU kábáját, észre sem véve, hogy egy mwa% n»sptrost kiejtett. ¦.-.
— Ah! Ott egy magános férfiul látok. Ugy van, & báró. Tehát ott és nem itt — S indulatosan távozott
János, mint a hraz, ugrott elő leabelyaből ¦ mohón kapta fel a caomagot, de nem volt ideje megnézhetni, mert Horn visszatért megtekiDteni, jel megerösité-e lovát /
Jánosnak alig maradt-rdeje, magát ajra el-rejtenL
Horn ismét távozott; János Tárt szemmel tartott mindent Zordon sejtelme nem csalt A két báró bidei*en üdvözölte egymást
— Mit tegyek? — töprenkedék János. — . Oda rohanjak ? Lelőnek; vagy pedig mint ebet
elűznek. Oda rohanok, de ezt netn nézhetem; lelőtt testem legyen a határpont köztetek. Oh istenem, istenem! — s már megindult, midőn a merevítő gondolat: nem fogja-e Szilvay szemére lobbantani szószegését, — mozdulatlanná tette. — Oh határtalan szeretet, mire vittél ? ? Ily gyalázat pirítsa árusomatV Irgalmas ági — Mereven s önmagáról tudatlanul tekintett előre.
— Hab) Uram felemeli pisztolyát, cselez; a kapitány mereven áll. Uram nem szokott hibázni. Áh 1 egy pillanat és---A pisztoly
darr«*waa ielmolU szarait — VéfWen ég! nem událtl
Jiiii\'.s nem tudta, bogy Sxílvay eltökélt szándéka volt, légbe lőni. Ez volt, mi annyira fel-lelkesité szobájában. A gondolat: meghalni, hogy. Mathild folodve öt, még boldogabb tehessen, megvettető vele a halált
Horn felemelte kezét, ujját a ravaszra Uleszté és hidegen — mint ércxaxobor — kíauté a pisztolyt
Szilvay szivéhez kapott a egy halk aú bajjal
összerogyott
.. — Hah! Gyilkos! Meghalt^- _Gj«kosí_
— kláltá fájdalmasan János n eazméletlenBl dőlt az átláthatlak sűrűségbe.
Az., erdők viazhangja aakazproaan bögé : „Gyilkos 1«
Horn elvété a pisztolyt, s borzadva tekintett körül as első pgyilkosH •kiáltásra. Nem látott senkit, aat gondola képzelődött Lovára Tetette \' magát ea ftsbeten < elvágtatott" J-\'.. MldÖft János magához tér^Mtíéaa vidéket áűáthatlao sötétség boritá. : . . .i;Kéaó,é}.volt — Ilyenkor a hegyi lég csípős szokott ténpí- János lelkileg Össíezaava fékttdt Moit haszfithwul indult Volnaködv« tséem fattttls fc ire. í ^határozta i. bevárni m Jtajnalt A itbiOoiá ateávedés adgyöagltéj tatki^ e iSMoa-, ajfaatavJól^wayr^ijsa^zMhszjeojat^m|)áata>
a ran miit nífgf ^ff "^fr^ljáJal7Tpl^^ feUbndi S*ladéL nélkül rohant a pZrbVj sxio-Myár*. Csak egy csomó aludt vér Jetii aa
ominózus helyet Fájdalmasan kapott ősz hajába s Önmagát átkozva tépte azt.
Majd kiderült arcza s keserű, gúnyos kaczaj-ban tört ki.
— Ah boazu ! te lészsz jelszavam ! — Byögé, remegő kezét ég felé emelve.
V1L Három éves házasok.
— Mit vétattenf^önnsk uram, hogy egyre gyötör Hallt.tfrf|«i. agyrémeivel ?
— Mathild, ön nem ugy beszél, mint egy nőnek kellene beszélnie férjéhoz, — midóo az kérdezi szomorúsága okát b gondosan keresi, mivel űzheti el komorságát
— önnek igaza van. zun önnek nóje vagyok a kötelességem önnek felelni. — Lehetetlen volt észre nem venni a gúnyt, mely e szavak mindegyikét takará.
— Hajthatatlan; — mormogá Hont. — Nem Mathild — foIytaU — nem parancsolok\', de kérem, mondja meg okát komoraágának. — Nyájas arczezal közeledett hozzá s megfogta kesét A kés nem remegett többé, hideg volt az, mint márvány. Átkaroiá karosa derekát; Mathild nem rezzent össze, nyugodt maradt, mint szobor. Szenvedélyesen tekintett szemébe; de a szemek nem viszonozták azt; mozdulatlanok maradtak. Mindez azonban csak ingerié a a kapitány aseavedélyét Hegosékolta a szép nő ajkait, az nem viszonozta a csókot j de nem is vonta Ttssxá fajét. Hon borzadva kapta el ajkait a merev Ajkakról, melyekről a csók hideg volt, mint a haiájjsókja,
— Nyomorait I -f Suaogá magában Mathild \' s fennen folytatá"r
— S mit nyerné Ön azzal uram, ha tudná is komoraágnm okát? Önnek az igen mindegy akár vig, akar szomoró nője, csak pénzbeli dol-gaí legyenek épelü-
— Ön kegyetlen, kedves Mathild, s nem iámon szivemet, — feleié a kapitány, ajkaiba harapva. — Az ön komorsága nyugalmamat rabolja ad.
— Kapitány ur kaczagáara késztet — Ah
az ön nyugalma-----Különben, mi,
kozfim aa.ön nyugalmához?
— Onsiaga. eka, ha nincs ny ugaluia. ..—"^Mem értem önt :pedig elég vlUgozan beszélek. Igen ön-magav ókay ha-niAes iryngalma, • - -i Ifcgym amgjea.aABgálJs&vebben ¦ Tilágo> aabbaa kiféjeani, i, .
(rstit, Jsay.) ,¦ •
"torhas oyüla."
.ágét borai é*_ korBlnUBTMen, ( _ hiszem, hogy eai elegendő lob goi núUgaidÜdk igyeimet foleVresxteni; UWrtitt., fugte ta!ábii,-hogy iwm minden ndU&d után kell kapkodni és a talajba ültetni, hanem mindenki risagelja előbb földjének fekvését és vegyületét, ás csak ezután teltpitaa. be. a neki megfelelő szőlővel. A második ea\\ harmadiaVrŐiZ a szőlőművelés, borkészítés és pí nczegaxdálkodámál előforduló és felmerülheti tüneményeket ter-nmtzetbéea viui szemeink ele, a axüveg mellé nyomott, jeléten sikerült 117 famotaxvény a mondottaknak magyarázatAul szolgál; melyek a szerzőnek teljéi diiioro válnak; mart * ssakavatlant U belevezeti eten fontos munkálatokba, irányt adva etilül s mint egy ujjal mutatván: „axun utón haladj ét magad, valamint hazánk általános vagyonoaodáaa /Sl fog virulni!" A mi pedig t«a mönek becsit még inkább futotta: a szerző azon Beoaserü iSdera, melylyel~« nohéz tudományt előadja. Nem keresi a kHejtendó esimé\'ket a magat-tághan; valamint közel azon tér, melyben bonunk ezen jövő kineabAnyája rejtve van, ép oly megközelíti, \' egyazerfl, köonyenToT-fogható csávákkal beszél & bányászhoz, mindamellett egy pillanatig sam vasúk el ez iránynak méltóságát. Ha ÍAtnoki szemmel akarnék jósolni, ngy már most megmondhatnám, miszerint ezen, a szölöszoti téren eddig páratlan mtt hivatva van namzatgozdazágunk eten leg-moiUhábbAn művelt Agának uj lendületet adni, ?1 flit naoB magailatra timelni, melyre ax
isteni tennétzet által kisiemléUetett. A műnek" ligái
^.•Jfapnasy Mihály inlkl« **yhá« részére _ egy 2000 forinton orgoBát na-- f1* \'TI ÖŰe*k»ényÍ í^»aW zinmlekere sag. 2$-*hr $34$ frt 24 kr., több urauy UÜér,. aa hdsáas gyQIt egybe. — Poroexmezágban a kolostorok eltörlés* eled tárgya Im a paría-mezUaekf — Beadkivüli tünemény mntatko-¦ott Bsept Q-Íká> az égen, hasonló ai ÜstököK-böa, csakhogy farka nem seprő, hanem hegrea alakban végződött. Két másodperemig volt láthatd, i aztán szikrákat szúrva, eltűnt.
Hírek.
A Válasz a „Vasraegyel Lapok"-nek. A „Zala-Somogyi Közlöny iJÜ-dik számában közölt .Ubryk BorbáU-.ftlo axiai birálat a „Vasmegyei Lapok" szerkesztőjének tyuksxe-meni hágott, a 55-ik arAtr**"-k nerkeu^i izenntében szokott goromhsaágával áll tákrm a kritikai ellen, mintegy elárulva azt, hagy * megkritizált csods-exöi-ny cafat szülöttje. — As , Ubryk Borbála11 felettiaiini bírálat nem egyéni — haséin általános néxet ¦ igy axt védelmeznem "feleslegei V asonban í ^JSbaráf-Soi cmmréll szerkesztői iteaetet, cxáfobttaak érthetetlen, gorombaságnak podig pakrócx^ válasz nékül nem hagyhatom. Ha valahol « Lappoook között tanul Un volna a társadalmi asabályokat, ait kérdeznóm Uiled tisztelt szerkesztő barátom : Váljon azon üres Wk alatt, melyet személyemre czeliólag agyadból kipréseltél, nem azon Orea tököt értrtted-e, mely lapod elad betűjétől
kiállítana, csiooa, ára a nagy kSltsághes képeit, inelybo került, jutányosnak mon<Öi»tó; megrendelhető a sxera^ndl Nagy-Kani asán 3 o. e, ftért éi minden hiteles honikönyvkerekedoael. Ajánljak » t, a t3zSns2gnek szivelyfti pártfogasába s kívánjuk, hogy számos megrairaV lesek némikópan jutalniaxiikasaeraöoekfárad-tiatlan tevékenységét éd ügy buzgalmát
LÖLUÜ A.
Heti szemle.
Szepteiubrr d^So lsüo.
__Tonik - sxeat - Miklósi községi pénztár
feltöretvén, és belőle 7000 forint lett elrabolva; most kiderült, hogy a gaztettet az ottani bírd, Kenyeres latrán körei La el. — Bizfoj hír szerint a magyar országgyűlés okt lÖ-áa YwákudeUL — Qnwua Gyula a „Luxiad* jeles íahetaegü frHitf\\ja-™gh.U — A p«ri l^yáeyftgylet 14 érj fennállásának megünneplésért rendesnL
ffl&itöa7 30?n nem haaaoálom e nemtelen fegyvert, ax emberi nem méltóságát ílyféle kitételekkel megsártuni vétóknak tar-tom; — egyébbízáot nem is hiaxem, hogy te ast as izonetet higgadt állapotodban írtad, no -e«*k vakW b*: ngy-« reggel vetődtél liaaa ? Stöneie! kápráztak 1 Fejwt súgott V • önkivül állapotodban magad sem tudod mit habart essze risaza lázas agyad phantaaiája V Azután meg búton/oun arrdl az üre» hordóról álmadoztáj, toelybSl a bort kiitta tok s álmádban kougadtad, — no természetes, nem is lehut máakilp. Azért jövőre azt tanácsolom : hogy mikor felkebz, igyál három pohár fríz vizet, az ttactitja az elmét, akkor Olj neki ¦ antognnUtádról pattogós alezekksl szedd le a kei esstviaet; — ha ezen tanácsomat elfogadod, hidd el nem fogsz oly kifejezésekbe bonyolódni, milyet elfelejtett már az utolsó béres\'is. A .JóbaráL"
—. Sopronban • kás-zaagyar nteaában egy (Jáil János nevíi) köoives h<it*«»i^TtZT alkalmival a tetőről leesett, éa nehéx sérelmeket
llitást fog
- A városligeti német arénában egy eldobott gyufa egy szegény u^y-rokáját a«f-gyújtá, iszonya »e bek ben rítták euméleUeáol a kórházba. — ó felsége a szentgyűrgyi leégettek számára 500 frt adományozott — A szüret a bndai begyeken szepL 24—S5-en fogznegtar-tatnL — Mocsár Fereucz Pestmegye tiszti ügyésze Téteayben piazlolylövéasel vetett végat eletének. — Mactvaneaky híres rémrabtó agyonlő vetése vaB. — Jókai Mór aj regényt fejezett be e czim alatt: .A kosaivü embet fiai.41 — Qyön«yOi város iskobüt koraáginek nyürjnitá. ffii KunholM- Tarosában egy rendórbiztos két boros verekedő közt oly kép tett igazsága hogy az egyiket agyonütötte. — BákAGyiüáB régészeti társnbu van alakulóban. — A nemez jo-gáazgyuleaen 14 magyar jogáaz ratt réMt. A budai országos tébolydában 300 elzasbetag van, a betegek felvételét azonban 500-ig kiterjesztik, — Az elaé erdélyi vaaatosi á-dik tálya s«nwyyszáüito-koorik * Edinbnrgban gozMOza}* könnyÜaeggeLóránknrt _.. Pnaztz^OadfWjon ?1 afj ..dveg, ki ayj
-----^\'^^fc^g.Biui\'li\'a
kapott —¦ (NavBZJBtt
T M*>at azt halljuk, bory a_bpapfetia szép ¦ért is elépiük cainaeogának; eddig megtudtak k* izraeliták lenni, és a Jehova aem követelte, mostshaladás és átalakulási korban jut eacÜkbe é téVt beépíteni?!
>p — A Honi ipar oltáránál ismét egy lánggal tóbb egv A németoraaiai kiállitásra soproni horkereskr^Ö ,Buk L táraaM bort küldöttek, nn-lyért a nnri-xott nraknak a Bagy aranyérem küldutetL — Éljenek a BopronUparosokl
— Szegedun a mostani ujonezozás alkal-saával egy 50 éven tol járó Öreg embert is behív lak a sorozó buottaág elé. EÍoa uri ember i i. 1849-hon kereszteltetett uejnn meg, de már ükkor körülbelül 30 éven volt, s más v»l-lá«U5i lert át, amit az illető anyakönyvi vizsgált, elnézett. Ax illetőt pursxo ily körülmények fcüit nem lehetett sorozás alá vennL
— A napokban a caépbSgép paliinban 9jgy lti tívtu kUkansaaai leánykát, ki vlgyáxat-JftniU lurgödott körülütto, ruhájánál megkapott .*,miekltt sogiteni lehetett volna, tökéletesen összezúzta.
A h t « « e r Ferenc 7. helybeli iparosnak 18 éves leány* sorvadás következtében f. hö 9-en elhunyt. Bóké hamvaira!
A torg Antiik/ Juzsof kitüpú szű-léaxünlt válugalutt fajú finom axölöjébfll kapható Sebmidi .bluruniUion" tzimzett vendég-löjíiben.
A*Jrünbauui Júzsel helybeli derék sa óé társulata a topliezai filrdórfil megérkexrén, a.lftgiijnlibconccrt m ^yáb darabokkal raulaí-tatja napunkint különféle vendéglotenn cink bon a közönaé^ut.
— Ttiz. Lapunk bozárukor ürtuBlllunk, hogy a szuntgyőrgyvári srÓhíhegyen egy sxohV lak ég; ax idÖ Re>es levén, csuk erélyes intézkedés védheti a többi oghetuaegeket
A A lakás-hiányt városunkban U kezdjük sajnosán tapasztalni. A lakosság nagymérvű szaporodása, — B az ezzel párhuzamban nem levő építkezések okai o bújnak. Kívánatos, hogy a Bosunborg-fdle ház megvétele, i anoek lerouiUilájia által nyitandó i»j utczának tervezete valahára megállapodásra jusson, miáltal városunk pár év alatt egy gvunvíirü utczát fog ayerni, mi ugy a közlekedés, -- mint s lakás-hlányra nézve üdvös leend.
At\'sengeryAntaLJÜf\'v-Uelu fogadtatásán kijelölt vAlaaztmáfilfisarKalommal mű ködött
= a horvát bán instállatiójár* Ntgy-KanixsárúI Babochay János és Blau Pál urak
kaos kfaogéW
gástól, dgy a taddhnrntl
, szokott
.tik*lsa«tafan^ ^
belül 2QflW frtot vettek «L — Krüpp-íele ki-rsa ágyúöntödében temérdek ágya van Románia-, Qroaa-i\'é» ,Prigiiisanszlgt axámára megren-delve.^ Aug. S^\'1 Veit 400 áve, kogy Józaef ctázzár Slawikowitzhan saját kezébe vette az
mester, itt fekszik nagy kínok között a házban, tat* irtózatosan öatxexazva, mely axonban ks> risbe veszélyes, — mint az onrosok állítják, mert oaak a fejbőr van megrepedezve, de na oldalbordája nagyon a tüdejébe zúzódott, és ez Teaxelyos lehet I)
— Ugyanott o hó 3-áa egy ökrös-polgár (ítt agy nevezik Őket) fövényért ment a városon Idvftl leró fövény domb üregébe, mely azonban hirtelen bedűlt, és az ember vigjáx-talanaága áldozatja lett, az ax beleiül t! Úgyis minden helyet a városba beepittenek, a hol a levegő agy kissé szabadabb s tisztább, (a bécsieket utánozzák I — — — bár másba utánoz-Bákfn zftolyztek atófájdalmait az osz matatja meg f inert a köazen-báaya köxeliséga ergo jnlázyuszági miatt minden kályhát sczal tOzel-nekjaködoa idd aaonban a fftsiöt föl nem ereszt\'\', tehát a (Üqtfltt otozákban csak ugy-exikákolnnk és fuladozunk, végre ha azon kk szabad helyre megy az ember, am^yel: ¦émzérnek aevesnek 33 vadgesxtenye fa zawlti akkor, agy jár mint tegnap egy bó, iát KiJa arra vitt éppen akkor, midón nagyon zéaryaskuasItat ét ilonálé snhanq smajaa\' mihldtfl- (aebéió gyárak raa mindig itezcl-^áaéaylent-\'•amk *ddur távoznak el onnét, \' íamy.arrnnsisiroljgréCkerabot, vámőrt, mos-katéroat Utbik, a iaT azonban ríÜtáa törteoik) a nevezett nö épé* akkor törülte homlokát,
grófi ház indultak Zágnibba.
midőn egy kó rapült tejéhez, ¦zersneséjére azonban csak keze (éjéhez, mert * törüles kö-Tetkeziébea a faja takarva volt a dobás elÖL
— 8«. Pé«a. Xszfcaptnk. k f«UWÍ bíitoa pottás »«r;t, c*ah tarai».
- SioiabaUifllyr» KSuSmt árta.
— Laadvárs D« tok mnoka Ubrt ott.
— Hflsi-gT*. hilfl-ík lazrOak T
-- kvUitbdjr». Jó, bsaam Bafjaa iiemílreii, Jó illn b«ljr« kásiratban bokOldmJ.
NyiXt, tör.*)
Nyilvános köszönet Tefsánszky József nagykanizaai járás-orvosnak azért, mert három évi világtalan helyzetem bál hátyogmutételÓTtf) oly szerenoaes áHapotba hozott, hogy újból láthatom az Isten-ejeL
Az Isten ultuase más nyomorultak vigasztalására !
DUDálAÜTAL, nemesvidi lakos.
fTa/ttiiiitelét a i*vflá§law I u örtjfl karbu éJfttozlsittOéUiszI
Legdrágább kincse as embernek as ageszség 1 Vuíct többe méhfájdalom, gyomorgörcs, rendetlen hóazám, fehér folyás és ezzel kapcsolatban lerö magulaoaág, hasonló betegségek rósz jkövetkezményei és bószám elfitü kínzó fájda-iotn 1 Nem lehet többé félteni az öregeknek a
gutaütéttol (ScbJeinmehUgJ aem lehet rtlteaí gyurmákelnket a oilak elö(ordulzd szokott jrötv: T^lykórtol, (seroptjüa\') és alpkartdl (BWek. suoht) mert idnlinttaak tébb ári otvom mpaszr.i talataim folytán\' sikerült oly orvost sZorekit fültalálnoul, meljekkel az emlttatt nói bajokat s az öregek és gyermekeknél előfordulni sn ikott. z hosszasan tartó betegségeket rövid tdö alatt ¦ sikerosan meggyogyithatomi Bap" Millió ás millió nők vannaJt. kik a havi tisztulást jnegelösöfeg iszonyú nnot fájdalmakat éreznekr-s meg sem gyógyitatják magukat I Miért ? Ártatlan ssomérmök miatt t SHutáu orvosi tapasztalatból tudom, hogy eion okból szilrmozik többnyire a nóknél folytonos szenvedésök mellett a teher folyást . a mngtola^aág s egyéb máhbajok: oly biztos szert kirántani aeluk nyújtani, melyek ezen, bajokat bizonyosan eltáv^itjáíz. , Aairt kik orvost tanácsommal élni savannak, díjazott névtelen loreldkre is, vagy\' vidékre postán utánvét mellett nokik biztos gyógyszeremet utasításommal együtt a legnagyobb titokban tartás mellett megküMetem. Ktvánatra azonban saját receptem szerint a helybeli gyógyszerészek által saját személyem felügyelete mellett készíttetve az orromé got, azok által szálltl tatom.
Ezen bit oly helyekre megyek, honnan legtöbb hozzám intézett levél érkezik. Hollétem a hazai lapokból megtudható.
Septemb. ^^_F1«jné^i^ _
Pérs, aug. 7. 1869. Józzef-utcza 2. ez. a.
ÓC3VARY EDE orvos és szülész, s a megy. kir. term. tud. tán, r. tagja.
40 éves köhögés klgyú-gyltása.
I! off J snos udvari zxáHhó központi raktárának Bécsben. Karntnerriag Nro 11.
Amt KiuníU, marcs, i lWí. Ulcgaási isanraiDi íLajiltijodAiji kitOnö msUugyirtiaánTáDak haixoá-Lxtx stiu tiodilnoi uonaa etmnli, arj. bofj mart luliidon lplocrhetok. Vajba alnden »»anT»a5 olj rropt *8fíWl találna.
Roll, laalhl.
Gr -aatifriex, 1669. ¦tárex. $¦ á Hoff-Wa taaláia kirooal c^uecaDr, aisliu •f*»i*%ebok(»Ují< éa ma Iataoalloakorkikkal *«ttf«lm UfuirTTibb ránin* s lejjobb gv^gThatsaoksi aroajDáayssara.
Ur. Klnbiasjer H. íjakori. or*o». Holaraaa, lHfiB. sána. SS^ KSUjaa 0« nskvss kitUnS BslátakánUaiABysibol, swvaxasaa padlf cinkorkiibál (kofaftfá* aUan).
VlkanoTa bárd. Modor, lBfiö. apr. & TtltflaS határa DuUta-M«n-fBakorkáibdL kank afy kflldamaavL
Xaxx; kára, axáxaáoa Zaaip«niarf. martsaweral ksrtlst 1869. aáju t. ái ba máláu kéaxitmearai aálais li sslaia «»diUlo« baiátt arsámearastak. 40 ér its axaaTedteai karotoa kukbgaaba*, tó. iramtSl íofra a*o startákkaai cl-Cjenfűléj járult. A maUta-kÍToau-ea^a»*f»Sr kasa-loanbb baaxaálaU folvtia aanasak erSm kalrraállt, do régi kObOgaMm la alás; cjodálatniia mofuBai.
Kannilaar P. örra^ya, •aaL OaiaUdL
A ralid> ndrari Ualáta-krmal aráauiií fBr UaUú-arnauéfri-etiakoIaás ás Maláta ktreaani bánban* ma pia Iloff Jáuataál UnUnarriaz Ilik laáai kapható Húeibao.
árak: llalátx-klrasat afeixjáf aSr ttra«*l éa caouafolásaxl: 60 Braff bt 3,73. 1 Srác T H, IS ttvar H frt, 58 ftvca; 97 frt 90, IzO Braf » ttt; — UaliU-afáaaaar eaokolid* Nr. 1. «17 font 3 frt; Nr. II. agy font 1 frt «0, St footaál fal font IntTss, *¦ lonlail «cr •* «S7 »*t7*^ faat. Haláu-«kpk»HlaBor uacaamBk ssáaiára; a nláaraá sayatoj páÜáaira RB ii 40 kr. KaU^aataU-boDboaa 60 áa SO kr. MlaáM B4c«b51.
Kásása Paatta TBrtk Jdaasf pJsgssaáiiwá\' Xlrilralcaa 7-lk saáax. Lsituir »» örSB-als. — ti.-Kani lián kaakalá BAsaeWg J. ét Wall!«ck J. — Scaarsrs AdoU; Beasabsra; Fanraci éa Bctckaalbal C arskaál.
*] E rorat alatt kSalattakért faUKaaéfat »•¦« f allai a Baark.
X- El "X" I-H I ft. INT O JBE* ;
nsprfTiBiim IMS.\'i..Pta«.b.r lL4a. I-, HaÂj
A ftmámy ára sxafsx plsuaaksa arfessl tartja, { **f - .. _ ¦is pLa^ars an la inaaalva, Saináaa naáelksalk, j 0*/, metelianef 69.70 ; 6\'/t Bezna. kölcaon tji\'irimt «se íialajlaA vsa; a«f/, ss saM a«si- ]. 67.90 ( IdÓO-tí áUs^zaJmá kö|<
peioArfolymm, sept 11. t
MkáraelWBaisáttfr
pa Jmvss ssáMltssilt. isaysnaa varira uliL lass. Asm UHitmtW, jéBa^Usaatsa 4 tséz UijiráavUa^t, \'eaisi. ¦ ¦ "
vlsflxa fsf}a ajoai
M kr. st-m ms. " "
iraa«<i
4 -fci f0w7» ar.
•» \'k\'kllmull s frt Ihsaikssal
-M. . _.
Vaantii
tomk U(. kMl\'áfllUMadi 100ö bú M il**» W Mb umpu MW frtU-
ttaul mimtMiii h«
T~% «é\',W aar««.
Dads B rvsjsal 6 óra
. . d. .. 1 éra 2*J par
. «stva 10 ót* f>7
Triaat , nwg. 4 Ara ÍS
„ déTb«B ¦a dra 1S
Baea , ran- & Jra —
. , fJUl U draTM)
Sopronlf 4élaUa or» xl) ,
Irk. H.-KanUiaTM Baraa
rasgel 4 ura 1 ,
. tffrWn ta ára Stí , Bada foiarrifí-l 4 dra 88 , . . déîb. I éra. 45 psrai.
, . aasva ft ara 68 „ Trtest ..-aUttUsiU ára AS ¦
» ,. tÔ 4raj*. ,
b4f> v rsffsl * *rt\'jJfc ¦
¦sys^fcri\'flSse «a l
"iléTli h«ü- "jiUlOuma^Bsîi^rTëtâssa^
a*P__ I la»
aaau ki* araak as» «iolfilh**,\' Uftáas tvtrr. z-ti.
tasarmap
néüS
K*dd
Osaiertok PénUfc k issilift
hSEc "tut
ÜGYVÉDI OGVNÖKÍIRODÄ.
. trfmk?m*rÍiUrwM4mtál, «ayUtok , tiranlatok-, Meager ¦2iu?k<M "?i.t lUiinJgk minden megbtaáTwkat, melyek tíírv
_1 OÍjekSen »\'Buda-Pittati task\'elfi-Űr. minutari um ok, d-\'fii Tira*! Wrrenyeaekekv tarmiate k. ?t afjUiaknél kolcsOn-agyialeket, m e gisorgal maxist, érte»! tat eket itb,
catßla. flajvedi irodámnak — > vidéki ÜLjt>* bajo»okai * JD.
utinJanUl, ÍJJtlIltJii- lwUea h.fl!tiégekf21 magmonlnui, — rntspo* Mddrilmwkkal sasnáloi -?e bol akadály na va
fcttsne^jéraai-< igiajtiai*.
cjers;" klineriW, * alspo irtin-f-itk, kepriseltatnl atb.
A dQak il&r* kairfcndCk be. gíayiS «UáimaArt 1-3 fri.
¦ 1 " helye :
Peal, LNaMlua S. «ria
Egy fél napi idonei tObbot
RfSÚERSaSáNDOR,
k0a- *» vaJlil-Ügjved.
M.ETH S.
le^Dagyobb vászon éft fefcérfiwtill gyári raktára
Bécsben., RutheoUiuriiufrassc 29, es. batofaíédSa tcs. kOzÖnseget átórilgén előnyös alkalomra figyol-\' meztetni, melynél
fél becsáron
és biztosíték mellett hibátlan vámon és meglepő szép uri éa núi fehérneműt szerezhetni. A pamutnak előnyös beszerzése cs olcsó munkaerő következtében azon kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg, (míg a készlet tart) hogy e tekintetben jutányos árra nézve, readkJvdlIc nyújthat, mi a kúvelkuzű árjegyzékből is látható: -
Vászon-árjegyzék.
- 14 fti^n
a teg-
. 30
, «9 ,.df.
, 60 \'¦
, 50
4.0-48
12-
-3" -
. 30—40 . rgi .«ovéeeknek s-
nonLaJi hétíl-r \\u
mnbb
ól oly uhói r«ak .1 írt.
1 db 30 jfifftp fahiiritflUn váíi«n becKÍt
, fehtritoUtu) jJ keil-•aSrel rdaivn ,
feh. creaj-\'ájsoti jeles leileiUi tiUsoi) . kit ramb. Tianou irloodi c*érBBiáa»uii , rnojb. csérsaváaauu , tlacu tea. or. leavisioo "; fiaom íHandt tiSvée . hoUandi teovéa legalkai-maaabb nri ingekre a Sl\'-fiU , brabanti lentin,
legjobb éjé l«guriú*sbbr ami eaak liteiik „ W-80 „ BaadkirDli nagy valaaitéku a lee;ii*he*ebb rumi., 30, 36, 40, 46, 60— 60 írtéri darabja, melyek beeefilve vsának, t db 30 rfiffli dgy-kanaviaa mindenféle asmekor becaar 14—1& írt, nuii caak 7 —ít frt a lt>irnit-I db 30 rJfÖt igen finom én lanöt pamut-ai/Haii
egén 33 trt, most caak 0- i\'i frt. 1 db 30 rSfU angol ¦blrting istiiifoii) igen fim
váaaoe, becaar 16—31 frt, moit 9-12 frt. 1 aseféanélJNUi ]«,>edS, X röf ítélt*, 3 ríf hoiix ¦ l ¦segéanelkflli lepedG 3 egy negj. 3 r5f iiííf*, írt 20 kz. 4 lefioomabb. 1 damaast uitalkeaslet 6 némelyre (1 uiultthttf bouiillŰ a*italkend3-
Tat) most eaak 6, 6, t, S—16 CrUg a leirHnomobH. 1: damaast aaatalkftcslet 12 laepéljre (1 antalterítü bataáill.1 12 uaUt-
keadBTel) unit caak 10, 13, 14, 16—10 írtig a tegí. 1 taeaat konj&aOJHd a»eet caak \'2 tt\\ ú!l kr. e^ioi :i frtic. 1 tbeext aastaikeDdS t. tomlkOaC, külOnfl.cn tartói, ára r>nh 4 frt Ml krn fi, 6, 7, B frt a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tanát TaaioauebkcndS 1 frt 20 krtdl 2, 2.&t>. lí. :\\ :>" 1, > - *> (rtv^ a legfinomabb.
1 tnexat nagy rnmborfi raasenxa«bkendő 3, 4, .\'>. G, 7 Umh \\ ¦¦¦•(<it. 1 tueaat legfinomabb fehér franciia battijst-aeaJob, ajxír .>^;v«ii4, á, 10, 12-19 früg.
1 tanát isiaei TsnotuaebkendB bamdtbajiinálrik níuiiin. ,L\'.-n fi mim tartda, becaar 8—12, megat«rnhft2 4—9 frti^ a It-öi,..,,,.!)\',
1 tneaal batttst vaaienaMbkenilII, fehér vagy mnat st<-f,])}\\.\\ r-nk fi 6, 7, S, 9, 10 frtig a legfinomabb.
férfl* • hőlgy-fehónieinlik árjegyzéke.
1 n3l fbf }d vaVaÖnbfil 1 frt 50 krtdl 2 ft. a le,;&uumabb.
1 aBl, Íny kliflnC rambnrgl ragy hollasét ráaaonbdl finom hit , Tagy
karÍ|tztalakla tnoat nbnaéttet cailc 9 60. .1. 4. f>. ft a Icgfinaiiiabb 1 öfi*. laf., Wtllnfl ntiabnrgl ragy Irlandt váimnbol, legelagansabban elkiaartreTr (aj ngvneTeutt Eraaebet c»i»xariji Ingek) most caak b. 6. \'7. a frt á legfinomabb. 1 nffí ÍB. felBUÍf) eoravtte) kitflnS taep, meat eaak 5. C 7. 8. fl a legf, MBt aJaíázöknyík 100 VfllOnfSle páriái minta mrarlnt,
áltslléozaji kedvelt aiegbe vigoU itaknják blmoire, varrott taegeasal _™ft)i* était 3, 4; 5, fi, 7, 8 frt ¦ Inaénomabli.
HálgT Domgyblak a legfinomabb bállatból, valódi valenelenni cilpkevel it x xsoaVrfepWnuett beidtekkil a legnjabb ea legelegánsabb a ncmb&c, \'15, 18,r\'3í, 50, B/J frt a leffinomabL, -991 na^ráfok finom ihl*tIngbB1, vafrjr\'vátienbdl aprí iaegeaekkel, vad \' UmaésekkéT kitflnll kJáJHtia, moit eaak 2, 2.fa), 3 Trt a legfinomabb. Uri iagak gallérra] vagy andUcBI, fodroagtl mvllel vagy «lmaiiki«n5 fia.
ekU«abd^ saaly apen *iy tartóé, mint a viaaan, faaérSM\' éa\'SaMteava,-» .ftft!«|fl4.W0,(ö:frt.» tagflaoBtabb.
Jttt** **a36l)U rnmbargl vagy Irlaadl váaaaabéli — gallérra], vagy a nilkSl,\'— staaia vagy fudroeotl mellel a legnjabd divat *»érint aroaen varrva, saeel caak 2, 2Ö0, fi, 4, n-G frt a Ugflqom»bb. ifri Ingek legfinomabb batlai mellbeteUel, legeUganaabh, a mi eaak léUslk,
¦•st eaak fi. 7, H, 10-12 írt a legfinomabb, Vfl aytrák Jgea jó it uriii vá.mnMl, Miig »irgy«r ..aUw.l, - ami
caaklTírt KTtr, *vzi* 3 frt a Wfluomabb. Uri gajyjfc, Ipa JJ it tartói viaauubdt, magyar aaabiaaal, nagy üleppel
1 (««-ri» nri kaaalS «i)aceJanaaabl
kik ftlg vásárolunk, egy finom hímzett b»t-h-f ^jazt-kantiút; L0 füg, ugy LzoóVazép kávékészle-tV ,Jabroaáhozzá JU0\'11 kávákzoiUnl:) 100 füg vá-fifr*Jiarí|tTaaf\'a-ow WpIimlMUeitalteritot kapnak ráanáant ¦ A.» Jagejh. ragv
Otbaa *¦ lagdl*atoiabban kiállítva, raeil
irí . gsUérok megrendelésénél a nyakbéeég
fAíVc. kéa>el>m kedvéért, az <
1 fahfe ^nntUtárt, i ßkiuü lofi com
\'"" tik. ~ Kirt.
.-a.......^íjaape»taa ss.
Trangott Feltei
áJtalános árjegyzéke,
Peplr-
nyomtatványokról
Asgol iBvefpSpJres, tetaiesan ri&t núv, buta vtffy koruodrnl tujTTea nyumva.
100 darab nyolnad, reliu, fe*
hír 40 kr. 100 , ttgyafaS* 100 drb bo-nü\'iikal (I.ri kr. „ ruUg kett3a ilml-tnual Vttjjy vunaton-
ilgyanaa 100 db bari tikkal 1.50 kr. netryedrát, veliu W> kr. , . luuif! tutl\'"»
íHniliLaaal vagy ruua-iniv. w) kr. nvolcaad. külOnbOtC coiiiux minnel t>0 kr. rigyanaB l\'.K) ninc« l...ritokkal 1.20 kr. b-,r!trk Lcll)l u»iei-|
anfful lovíl - papiror dlvaUearU monogrammal 90 kr
üjjvuujva twTÍt»kkal 1
frt\' 4M kr
lai->cai\'t>«,iry elkesslt-\\o egy purta alnll ,\'«> kr.
Wpttő*f#nrO. liiojjra-f.liia. ifif.lcríle,; ké-
1 ilti (Vnmacili neiUttitó útam-
piirlia fi :.n kr. Ecrn-i fi-io Oaaedvesito Iróuar,
iroda lEimára a nuiúra, tg7
dl. hoisáUrtoaúival, lOü darab
tollal 1.60 kr. íouo darab epyvezett IsvälBsrk
arauyoLva -, tiajf* *ig teuií»
»i-rint l.Hl) kr
;»00 darab uyvauni 1.20 kr
U»<0 (opii.ial.1., mi»i a Bíűsét-
vtaal i.-\'»-) kr. .V" db -J frt. Egy dobui botti 1 » kr.
, vlri(0,,\'l\'"\'\'ieiry 1\'\' kr.
l-J tuciflt paloni jimdtoll tlion-
kélfelo ^5 kr 1 tuciat tollnyél, liixnn *\'> kr. esst- Síimlik, »All,Ki lr-v«lek, miodínQcmfl nyom Látvány . pe> életnyomuk, tlií.\'tl májioM-könyvek ?vari írn.L ai.-l^álUlik
Pattal BÚHvéttel n kiüdhet-ak. liepakotái dí- qilklll
TRaUGQTT FEITEL
Osokonjai Tirodalonibín SomogjvmegréBcn7 a bátioeaai ranrti illomiahoi egy óm -Bágrs, Gróf Széchodyi Imtí\'fci Déaes ttrak ménesének léttiiriia leszilllttatnt fog. Árvereség alá jöd : ~
1 drb 3 éves eredeti, perscüeron mén — és
40 drb magyar és kevert vérű anya kanoza és csikó.
Ánprezési határidő : Octóber hó 11-ke 1888 Ciokonj-áljan.
(Jlii—ä.3l
Az urodalmi tisztség.
Legújabb találmány dohányzóknak.
Illatos-bavanna doiiásyleveleRel
Alulirt tisztelettel jelenti a nagyérdemű közönségnek, hogy sok vegvtani ki strict atátt.sikerült neki a veiodi havaaaa-<tsivarok és havanna-dohány illatat bul- ós , külföldi növényekből előállítani s azt a czélra készített papirlevelekbcn kütve UirUuil. Ezen papirlevelek két napon át a legközönségesebb minőségű Bzivarok között tartvu. lazyknak oly kellsmea havanna illatot ád, hogy még a szakértő is valódi hanunuái vl-1 \'szint. Egy lovóí képes 25 darab szivart két nap alatt illatossá tenni; a ugvauazon egv jluvól tizazur használhaui. E levelek papír között tartva haaználhatlunuf svtn \\-ü7.tfk. :ol tulujdouBiigukat- Ennél tehát nincs jóbb mód olcsó pénzen jól azivunjzni
: Féroktár: Htaotsrszág és Austria] részére: HAU&EH C-aél Ssoa, Sartahilfer• Straasa
Ill6. 61- Uein^ndol^eek a vijákre as it bckffldrar, vagy poataJ utánvét melh-tt eaitk >iMiéinek,
íÁr: e%V csomag hat darabbal 1 ft- ÖO kr. knveiebb mint ogy caomaf .
ü..... " . - - - . .
il&dók jelentékeny Iraktirak álliitatnak.
n^retn.ectat^a. Mlulin *k*.u\'lej»in\'|rfin,k ín után iryarman;
LollnUifk AnBtria éa N(-raotonri)r
Nincs jobb mód kevés pénzért jól és olcsón szivarozni.
.S T
™ o
Agenten
Eratu öffentliche bóhere
HaNDELS-LEHRANSTaLT
in Wlefl, Pmterstrase Ni. 23.
@ Das nächste Schul-Jahr beginnt am 4. tvti-ber u. J. ^
§ Einsthreibunireu finden vom 2j. Sepicmber an stau, © ® i i 11 . U . m
0 und werden rrogramme von der Direction gratia @
§ versendet. <B
Carl Porgfcs,
Direktor.
für den Verkauf iinseres nnübertxefflichen Cemcnt, um Thonwaaren, Porzellan etc^ auszubessern, werden gesucht für und Umgegend.
F. E. Dietrich & Cte., Dresden.
Ilaszoubérlfli hirdeeméiiy.
Gróf S zéchenyi Imre éa\'Déaes urak jószágigazgatósága részéről közhírré tétetik, miszerint a vasúti állomástól t óra távolságnyira yearprémmegyében, Sió-Maros belyBéf^ határában fekvü 1523 hold, és ennek tőszomszédságában s vele összeköttetésben Somogymegy ében Jutli helység hatarában fekvő 1449 hold tagositott birtokuk, Jókaiban iévÖ tisztilak és gazdasági épületekkel együtt, vagy egyenként, 1870-ik, vagy kBrülmények szerint 1871-ik évtől kezdve 12 évre haszonbérbe fog adatni.
A feltételek Sió-Maroson az urodalmi kasznarnal, vagy Sopronmegyében Horpicsoa — Tasuti állomás és ntolsó posta Német-Lövő •— a jószág igazgatósági irodában bete-kiuthetúk.
gaidoüági jjűpgyárosok
Lln^olribói Angli&Uán
ajányák a m, ti gaadáiaoknak
g;őzmozdonyaikat,
nagyuliliitott tüzs!f«kr<íny ú-í elömelegitével. oaéplőffépelket,
arató - gépei k et,j
Avil. I^M iyír«U«.
Haszonbérlet.
zalunegyc Csab-BeDdekeh k&ijelmea lakás és 1050 hold Ugositott birtok, — 500 bojd azintófSlil a lobbi legelő — jtyó Sieut-öjőrg)\' naptól bérbe kiadandó, értesítést ad a tulajdonon.
Oiermel Ignácz,
u. p.
[ Pesten, gyáF-
««u*ri, -
AftvIIIV A IIa
Mitoaité-«irMilat mgtttktétt
Nagy-iíanizsá város ós vidéke • résJüére
N*»^-?ajafcigi 1889. ázepteniber !&$JR.\'
31
i ho/loiiy
Kiterj^ave
SOPRON- és VálSHEGYÉKRE. a szépjroüaionl, kereskedelem, Ipar, ga|<lás2at, tudomány és ni fi vészét korébőL
1».d.
SserkrasUI iroda én kliM Mvalal: WAJDITB JÓZSEF tanyTk««rie*iWb«n.
--,«(r;i. -:.r -•
XIOAsetAri föltételek :
i H.lTbeo báxhee bordámat vidékre pn(tan Vaidi« \' j Egeee erre : - í írt. - kr
r
HiraetéseB:
Kél érro
1
i..tAMii l.íiktaljkJipr] fi ki e(r.T«* ti-ikwtiíírt 3U kr
i Hirdetéseket elfogad:
B.-ftaaízBáa: aKiAfXÍi.HIv-ATAL.f Béce-. rteattBnt-. Bertia.. n^—^ ^rsatfiri ff ] ¦ bee: ÍUASKNSTKIN k VOQLBft. Uz**»-, Bar*-, fa i StattgartafiB: haCHBKfe TAKSA.. P#wbw; QppTXff
fóeu^ei7ADialN;Iaay1zsáiL
(Bfi.) Élénken emlékezünk azon diadalmas napra, midőn a .tadomány csillaga* Osengery Antal f. éri június 14-én Nagy-Kanizsa kerület országgyűlési képviselőjéül megválasztaték, mily hazafiúi örömmel fidr vőzőltetett az ország minden részéről e kerület diadala, mely talajdonkép nem e kerületi választópolgárság diadala volt, hanem a hazáé, azon hazáé, melynek biztos jövőjét a korigényelte mérséklet, higgadtság, s a számitó, ugy a mult nyomorain s nagyrészben hiúsult küzdelmein okult politika szilárdítja, edzi s lehet mondani újra teremti, nem a nemzet létszámábani fogyatkozást, hanem az elmaradás-okozta hiányok betöltésére szolgáló oly intézmények nagy számát, melyek lételünk virágzásához szükségeltetik. Hazafiúi örömünnep -volt gxjlárt-különbség nélkül, mert a honpolgári bizalom koszorúja oly férfiúnak nyajtaték, kanéin a hangzatos nagy szárak, hanem a tettek embere, ki az ész megtörtatlea&gtterével hat előre a tudomány sötét bányájában,.hogy a nyert kincseket, nemzeti nagylétünk ragyogásának előmozdítása végett hazánk oltárára tehesse. Odvözöltetett a nemes férfin az ország minden részéről, hogy a törvényhozás \'szentélyében méltó helyét elfoglalta, mit Nagy-Kanizsa város és e kerület kővetvá-Usztóinak honpolgári joggyakorlata eszközölt
E nagyhorderejű diadal örflmérzetében epedve óhajtottuk azon napot déini, melyen a tisztelt képviselő nr választó polgártársai közé érkezesd. Nem szónoUataért, xtetu politikai hitvallásáért óhajtottuk őt körünkben üdvözölni, hiszen élete nyílt könyv, tettei ragyogó betűk s mindnyájnnk előtt ismeretesek ; laieBTT&ajtottuí igen jvaiért, hogy, tapasztalja tényleg a tiszteletet",, az: "elismer rést, mely személye irliU Urtkkbea él, —
meg. \' \'\' .
PchiiTadt a szép nap, szeptember 114«, midőn szeretett i tisztelt kévetőik Nagy. Kanizsára, mint e választókerület központjára érkezett.
A vasnti Indóháznál nagyszámú közönség foganta, a amint a nirfozítí jáailéhos ért. Séllyey Uazlé gelaei földbirtokos uir a vá-latztókarütet-, Hegedül JóW uradalmi ügyvéd nr\' pedig Herczeg Batthyányi t főméltóság* >w<lw.MTM^B»d*riam előloTagláaaiMikttiaagindiltadWagatek hoaazn sora; a \'ahUknii diszvirágok a netawü záazI6^^ék»iWt«t^l[U*B»»tn
liwltllinilllliii ifi||MfcselMiilf kiliii
erkélyén lépett, hol a széles utezán belát-hatlan népsokaság által harsány éljenzéssel fogadtatott Beszéde rövid, de tartalomdds volt, egyes eresebb pontjainál meg megújuló éljenzéssel helyeultétett áz.
Higgadt s mély gondolkodást tanúsított beszédében keresetlen meleg szavakkal köszönte meg a benne helyzett bizalmat, mely — úgymond — annyival becsesebb neki, mivel nem kereste s váratlanul jött. Áttért ezután a magyar nemzet politikájának nehézségeire, nehéz — ugymoud - leginkább azért, .mert Európa közepén egyedül, rokontalan állónk, s most nem a hajdani vitézség fegyverével biztosithatjuk állami létünket, hanem a gondolkodó ész higgadt s s nemes irányú politikájával. Nagy hazánkfia politikáját követi s teljesen meL van győződve, hogy a nemzet ez uton biz-toaitaatja állami lételét s virágzó jövőjét Orvéiul, hogy c kerület hasonló meffWJzd-d és ben van; iparkodni fog lelke egész erejével a benne helyezett bizalomnak megfelelni.
Ezt követte ősi szokás szerint a diazla-koma, mely a .Zöldfa" vendégfogadó nagy tennébeh tartalék. A díszebéd szokott ünnepélyességgel kezdetett, — magyaros kedélyességgel folytattatott, s a legvidámabb jó kedvvel végződött — A pohárköszöntések-hosszu sorát főt. Herzay Elek k. r. házfőnök ur kezdette meg a Felséges Apo-toü Király s Királynéra mondott jeles beszéddel, mit felállva, haraogtatott háromszoros éljenzés kisért. Utánna Glavina Lajos ur állt fel, s fájdalmas érzettel említette meg 8ü-megby Ferencz, a követ-előd halálát, mely csapást enyhíti azon szerencsés körülmény, hogy hazánk legjelesbjeinek egyikét üdvözölhetjük s bírhatjuk képviselőnkül,,kit megszokott találó szép szavaival éltetett és éltettük legsnrah- rokonszenv és őszinte tiaztalet rég.táplált érzetével. Erre Csen-gory felkelts nyomatékos hangsúlyozással jOtá^^iU^é váfoa és kerület keresltéé^ "rónto*i«^Í kijelenté, hogy ha nam volna is képviaftuje e város és kerület-nek, mégia honpolgárt legszebb kötelmét teljesítené, midőn alkalmilag a táj kereskedelmi érdekét előmozdítani, befolyásával virágzóbb h%«>the hozni törekednék. Nagy totuéaael fogadott Jeles beszéde után haza-flas-szellaaü felköszöntelek mondattak a magyar-lidaisieriimra,\'Öróf Szápáry Géza megyetuV\'tíer^ímpinJara és Séllyey László áltaj nagj hazánkfia , Deák\' Ferencire, mejjnil azünnl nem akaró lelkes eljutattál ttaiarilaitik, hogy e Begye szülöttje »üy ttaatelet «• beetüléa méltó tárgya lodvttaa^TBaprojí ékettzólásul beszélt TSpSvnáj. prji, ¦alatfirazogi »grt«, Wria Jlm*..ma4,m- ulafik.SíUity.
P*MÍ..iapas^BpipUai ojztábWöOi
T(k<ii» ll Ifi 1« ilMÉIijifHi lelkét álttutt ¦
zatos érdekeltségben tartá a vidám hallgatókat, s ragyogó mosolyra lelkesité a karzaton helyet foglalt szép bdlgykoszonit. A legszebb jutalom unibziunresze Szilágyi ur birtokába jutott, méltó enletueul az emlékezetes figyelemnek.
Ugyancsak a díszebéd alkalmával Csen-gery Aűtalné, a szellem- s kellemdús jó nő, a nemesszivü honleányra mondott rövid köszöntés következtében e sorok Írója indítványára egyhangúlag elfogadott következő távirat küldetett lio^zá. még az ebéd tartama alatt :
.Hazafias lítivüzU tiei tolmácsolja hódolatát Nagy-Knnifh \\aros és kcjület képviselősége szeretett kövctüiüg^zTeletére rendezett diszlakoma alkilinalNn: isten éltesse Nagysádat Ryermeíeikkel együtt1."
Walbacb Mór ur táviratilag üdvözölte
JCOxctlinhMjwaolrrtéiónli tptsíés kOtOll VSrOB-
biró ur olvasott fel. Egy kiskanizsai polgár pedig boldogult Sörueghy Ferencz családját élteté. melyet viharos éljen követett.
Főtisztelendő T/ánosi Gé/l Csáktornyái plébános ur Muraköz érdekében szinte nagy tetszéssel fogadott beszédet mundott s még többen, ki tudná azt mind elősorolni, s ba igen, e lap szúk terc oem engedné azt meg.
Kedvesen esett látnunk, hogy a választó-kerületüukoclieken kívül a vidék, különösen Zala-Egerszeg és Muraköz szép számmal volt képviselve, kik örömünkben résztvenni s az országosan becsült nagyérdemű köretünk tiszteletére megjelenni siettek 1 üdvözöljük •őket azért a legszivélyesebben! ~
A díszebéd jóvolta, ugy a helyiségek ízléses feldíszítése Neusziedler Fái vendéglős nr dicséretére válik.
Este felé hullámzott a néptömeg festői szinvegyületben a főutezán, várva a fáklyás-menet megindultát, mely 8 őrekor a Zöldfa kertből valóban mintegy tángtengert képezve s a helybeli dalárda működő tagjait körbe fogva megindult s a köret szállása előtt megállapodva a harsogó éljenzés csillapultával Dalárdánk álul a .Szózat* két első sza-kftzának elzengése után Koeh Adolf vá-raél főjegyző or élénk tetszés és lelkesült éljenzés közt üdvözölte követünket következő tapintatos beszéddel :
»A történőiéin lapjain/eljegyezve, emlékek állal nwgorökitvo találjuk azt, hogy a haj-dankoTnak vitézség és bölcsoségbon gazdag nagyjai számára diadalivek emeltettek, — fényes menetekbeu — diadalszolwreken vitetlek tájakon át, — az elárasztott fény lOtalkilmaMbb jelvénye lévén aaon dtasu-gátiknak,\' melyek «gy Nailus Bcaevola, egy f^fWlr injét megilletek.
iJáastak\'aieot földjén li a vlténég hfflolt, aaUt Itrtáaelmünk U feljtfyxé aaon aA\'naMéÉ oinaMl. kik kül
pártviszályok harczias legyőzése körül babérokat vivtak ki, de feljegyző egyúttal azon fájdalmas tapasztalatot is, hogy elődeink világszerte ismert vitézségének gyakorlat*, s hnrezi dicsőségének elnyerése alkalmakor leirhatlan sok honfivér folyt el, melynek tudata egyrészt ösztön arra, hogy a haza iránti lelkesedés egy magyar kebelben ae hűljön meg, másrészt pedig figyelmeztetésül szolgál, hogy a hajdankor dicsőség-szerző eszköze — a fegyver helyett — az ország, s államunk életében előforduló tusák az ész fegyverével intéztessenek-er, — irogy ne~áz öldöklő fegyver, hanem az ész, a tudomány hatalma legyen az államok szabadságának biztositéka.
,S mióta a oemzetek a történet ezeu intő szózatát megérthették, mióta a harezjátékok helyett — a tudomány eszközeinek forga-
tAea Osotott, aráta aagjobb, hwmttítfuttan
előhaladás szemlélhető a nemzetek életében
— s a legkecsegtetőbb reményekkel lehetnek eltelve azok, — kiknek földjén, mint
- hála az egek urának — nálunk az újkor találmányai, az érzés, tudományos mi-veltség eme fényoszlopai — a dicső ósöTc búlcseségén alapult, s a kor igényeihez tökéletesített alkotmány véd-pajzsa alatt terjeszthetik sugaraikat.
.Az alkotmányos jogok legkitűnőbb gyakorlása kétségtelenül az országgyűlési képviselők választásából áll, s mily lélekemelő tudat az, hogy e hazának minden polgára a képviselő-választás körül reá háramló jogok és kötelmek gyakorlása által befolyást gyakorol, közvetve magára a törvényhozásra, s ha a képviselő-választások alkalmakor a különböző nézetű pártok — mert ilyenek, történeti tapasztalatainkhoz haeonlag, ma is- léteznek — síkra szállva-harezra kelnek,.
- nemes küzdelem ez, mert azok mind-egyiko saját elveit legjelesebb férflai által óhajtja képviselve látni azon magasztos helyen, — hol üdvöt hozó törvények alkotás van szóban.
.Mi, tisztelt választókozönsíg,-tx érintett legszebb alkotmányos jog gyakorlata alkalmával felmerült küzdelemből oJU; diadallal kérkedhetünk, — mint o hazának Jccvés választókerülete, — mert a gondviselés Cscngery Antal urat adá képviselőnkül, a iisg) tudományú ,hazafierényekbon dúsgazdag férfiút, h a midőn ennek megtzfiztelé&e végett lobogó fáklyák língiairel maglelmitünk, — arra kórom ót, hogy e lángokat hazuMratar- \' tünk s iránta való őszinU JlOtykt).in*-, gaszkodásunk jelvényslként .aknánál\' fo- . gadja, az Ég urát pedig iut» lo^tk, hogy Osengery Antal urat » natykaiiliaai választókerület Mtaáfgyíléal Uvrbelojét » hon dicsőségére, a ¦Iztdnyájta); >iUo|ltt\' U
aára számos évekig álliawlg--. .*----- lC-<
t \' \' n~* í^\'m^iJ f-^\'s-
i Krrn, a n«- fártfrJltriifefl^ft\'^
¦unberé\'levén, tettben fogja mutatni a sze-asélyéhezi ragaszkodás, bizalom s kitüntetés feletti elismerését.
- ^ütánnarl)alénÍa^int^E sál,darabot dicséretes öazhangzattal énekelt s a faklyas-ménel legszebb rendben a kiindulási ponthoz vissza tért, s a közönség elvezetés nap
\'kedves, emlékezésével lassan lassan szétoszlott
* Másnap délelőtt a kflzintézeteket szemlélte meg s délután Szabadhegyre, külö^ nősen Koch Mihály ügyvéd nr szőlőjébe . kocsikázott. Harmadnapra délbén pedig nagyszámú diszfofatkíséretében a vaspályához 8zállittatott,hol lelkes éljenzés köze-pett tőlünk elbncsnzott b szívélyes „Isten hoz^\'-dalPesíre viMxtwtazott.
Hordozza az ég szerencsésen! A búcsú-üdvözlés kőzött yárosbiró nr a következő
találó kifejezéssel élt: „Nagy-Kanizsa város évkönyvében e három nap a legszebb napok közé tartozikl"
Nagy-Kanizsa város közügyeiről.
Folyó hó 14-én városi képviselő gyűlés tartatván a következő három fontos tárgy került szőnyegre: a fogyasztási adu, a városháznak újbóli fölépítése és a tervben lévő országos főtörvény székek egyik osztály* részének városunkba leendő áttétele.
1. Mi a fogyasztást adót illeti — unnak átvételére az adóhivatal által vártw hatóságnak megkináltatott oly formán, hogy az csak azon esetben fogná azt árvereztetni, ha a közönség el nem fogadná, melyhez még azon kedvezmény is köttetett, hogy a magy. kormány a közönség előnyére a megállapi-
„tindó Összegből 10yo-ot hajlandó elengedni..,. Ennek következtében a mai tanácskozásnak\' fel adata volt, igennel vagy nemmel határozni. A tárgy minden, oldalról megvitatva levén, a képviselőség egyhangúlag abban állapodott meg, hogy egyezkedés által vétessék föl, ha ilyenkép biztosítható az eddigi 12,000 frt összegnek alábbovhátása s igy enyhíthetni az egyes fogyasztóknak eddig viselt fogyasztási terheiken.
Az Ügy körüli egyezkedési eljárás egy bizottmányra raháztatoit.
Látható ebből a magy. kormánynak azon Jiajlama, melynél fogva kész a közterhek elviselését enyhíteni.
2. A városház épülete látszólag roskadó állapotban lévén, egy szakbizottmányra ruháztatott annak átvizsgálása és a vélemé-. nyezés. Ma olvastatott föl annak Írásbeli előterjesztése, melyben határozottan ki van mondva, hogy az épület életbiztonság elleni állapotban van s leendő átalakítása föltétlen szükséges.
Az átalakítási terv szerint a közönség igen jövedelmező épületet fog nyerni anélkül, hogy pénzébe kerüljön. Csengery A n t al országos ké.pvi-ló, mint a földhitelintézet igazgatója -igédkezet nyujtand abban, hogy a nevezett intézetből a közönség elegendő pénzt kapjon h \'/, 1 „ kamatra, melyet évenkinti törlesztéssel küielezte-tik csak visszafizetni. Mivel pedig az épület jövedelmező leend, az adósságot az évenkinti házbér fogja törleszteni, ljy menekszik meg városi közönségünk azon teher elviselésétől, mely neki a múltban ann; i, annyi aggodalmat és gondot gyűjtött halomra.
2. Az országos fötőrvénvszékek elhervpz-letéve tervben lévén, jónak lattá Gózony Ferenez városbíró ur az ügyet szőnyegre hozni. Lelkes szavak tolmácsolták városunk jobb jövője biztosítása iránti bnzcó törekvését, de nem is maradt eredmény nélkül;
;mert élénk éljenzés között fogadtatott el azon indítványa, hogy minden elkövettessék
a polgárság részéről egy osztályrésznek elnyerésére, elismeréssel fogadtatott fogalmazott kérvénye, a aaaa indítványa ia^tiogj az, fljryért^egy ?5- ItagV b^ottinánrmenjen Pestre^ a kérvény pedig rögtön kóldfi^ák illetékes helyére. . -
Szerencsés helyzetnek mondható, midőn városunk közügyei iránt annyi oldalról élesztetnek ; szeretet, jóakarat és törékenység.
Igy méltán lehet reményünk ahhoz, hogy JPpa*i5LJL5agi»s^. még csak ezentúl leend valóban 23, Gb KT 5r-
Iskola és haz.
MllH-oo Uráf Blápáry Séla főispán nr álíal QC7aUaaali ciiktr\'c kittlaöit -1 darab nranjriL
V. pályamű.
in.
Minden átalakulásnál a reformátornak kettőre tekintettel^ kell lennie, ugyanitt aa eddigi gáncsok megszüntetésére, és jó, csélaserŰ tényezők behozatalára. Mielőbb ez utóbbiak felsorolásához fognék, szükségesnek tartom, as előbbieket röviden összefoglalni.
A fentebb mondottak szerint iskola-ügyünk fejiődéaéűék útját állotta : & tanítók, elégtelen, miveltségi foka, a nap mi veletienségs, bálitól o-tei és a tanítók nyomom állapota, de mindenek fölött-: a.tanítók éa a nép közönyössége. Ezeket tehát meg kell szüntetni; de mi által ? — Rá-parancaojják-e a népre, hogy máskép gondolkodjék az iskoláról ? — hogy ne legyen oly közönyös iránta V —Abol a nép szivére fejére appellá-lunk. utt parancsolat által a kedélyek elkeseredvén nem ritkán a kibánt czél ellenkezőjét eredményezzük, éa c tekintetben méltán mondhat m, miszerint mind^^Hskolától, a tanítótól függ. Mert csak a jfiJjk^nép ml véletlen, tudatlan, - csak addigTeaz közönyös legszentebb érdeke iránt.
Oktassuk, miveljük tehát a népet.
¦ De arra saükaegeo, hogy a tanító maga kellő irf^fzéggefv bírjon,, éa azért Igeo jól cselekszik a kormány, midőn a képezdébe belépőtől- megfelelő elŐKépzettfléffet, a kilépő tanítótól pedig a kor igényei szerint hivataliból elkerülhotlc-Bftl pflkséges szakmányi valamint általános képE^ttsélsBt koveteLJDei a világ szünetlenül halas éazzeUemi nyagpoot nem létezvén .akinem halod, hátra marad" Azért történhetik, és történnie kell, hogy aki ma a tanítói hivatás díszét képezi, ha a kor igényeivel lépést nnm tart, ha nem tanul, pár év múlva annak gyalá-satául szolgálhat. No gondolja senki, hogy L hivatalának mestere, ós hogy már mident tnd, a mire szüksége vanj lehet még oly ügy©8,mivelt tanitö, mindig tanulhat és tanul, ha igyekszik,és még eddig semmi pályán sem érte ol valaki a tökéletesség fokát
A lelkiismeretes tanító tanul otthon, szobijában könyvekből, iratokból; de leginkább tanulhat figyelmes szeme az iskolában, tanulóitól. — Ez a legjobb paedagogiai könyv, mely éven kint uj kiadásban, uj bővítésekkel jelenik meg. Ott minden felelet, minden mozdulat, minden tekintet uj tanulmány neki. Azon tanító pedig, ki iskolájában csak tanít (a mony-nyibeu ez tanításnak neveztethetik) azaz előad éa kihallgat anélkül, hogy a mellett ö maga is tanulna, mint a gyermek látszik nekem, ki egy képes könyvben lapozgatva, csak a képeket n esegeti anélkül, hogy szövegé vei törődnék.
Fog-e az ilyen gyermek a könyvbűi valamit tanulni? — Nem.; sőt a száraz alakok inkább óraókére mint érzelmére hatván, valódi örömet sem lelhet benne, és nem sokára meg is unja. Azért az ilyen tanító is megunja hivatalát és elégületlenségében mindig más és más állomásokat keres, bogy azokat is megunja. De azon tanító, ki hivatásának testtel lélekkel odaadja magát, ki tanítványaiban nemcsak alakokat, hanem Istenhez hasonló, éazazel bíró lényeket lát; az előtt a tanítói hivatal sokkal több érdekkel bír, mint akár milyen más.
Régi phrasisok ezek! tudjuk, hallottuk! — igy kiáltanak, szinte ballom. — Dehopy phrasisok ! — Magam is tanitu vagyok! nem mint ábrándozó, hanem tapasztalásból, higgadt elmélkedés alapján beszélek. Minden hivatás bajokkal jár és a tanítóénak bizony szép réaze jutott ezeknek. Lehet,-hogy azok következtében buzgalmam kissé csökkenni fog; de közönyös saját érdekem iránt soha nem leszek. Még fiatal vagyok, hosszú út áll előttem , melyet, ha
TÁR C ZA.
Almaim.
Karmttll fenjük holdvilág. Erfitöí felbolt fátyolAa, Bég hallgat már a fDlnüle Ciflnde* lakomnak tájokáa
S a sírni eicnd ig-ial meg Básaa marén jő 1 alkom ót, S adu álomnál fo&js át Érfod aovárrd keblemet
B banaSm el&tt tanúsak, fel Tltkoa jBT»od5in kapat, Oh 1 leaxnak máf vaUk eaek > LaUum bsattlUa kerdeii.
motUm in«, sstts ajkaid Olj sdas ssára Brilanak,
g Iwffia mi kájjsl folrjs ?1 örtt i * " " ¦
KI^b Bvojtod asáp karjaid, Falvt k6«Ink ciak falad, Bslvsn elválva «ivssi, k» teflsaatBaz; ádasái.
• t* lailss, se esttt|«k ajkldon. Ok tartna bár ttrtkU •¦, Lslksm •> 4áaa káU. b*«* «aeaMet4>«a társén..
I Mlailf srtfBsstMli\'lsas a ká>
¦trait •IZak *lr »«14(«aa, •ad* aaáklatdaak \' Másll>«n KmTsratágasuak fid va vsa.
VliáB.apálvaj! alánk......
ZrurfOrUt fcy*m«|tMrar Aavjsk luUtré mtaaa 8k, -4*i»kaak UT»»*
« fe>h ádvat «rnjtkal fBlil Iái. áhá tttMM mJÍ<| nMtolluUl, aamrr, \\4<aAl m*m hiúi mas, Cash fctMatsif vuua karill.
" ¦ - ......i
aXTSStilLSÍi:
Férj és testvér.
Novella.
íFo ly tstáa.
— Saükoégtelen uram. - Volt .t krpzplhető leghidegebb válasz.
— De ha én akarom!
- Mathild vállat vont. Székét elforditá, hogy háttal legyen a kapitány felé a egy kedvűén, mintha mi aem történt volna, maga elé vonta az asztalon álld tükröt, kezdé kibontani fürtéit.
— Parancsolom, asszonyom t
— En pedig megtagadom az engedelmességet. — S tovább folytatá foglalkozását.
Horn ingerülten járt fel-alá.
— Asszonyom, ne ingereljen ! Mathild nem szólt
— Ez mégis borzasztó. Mormogá a Mathild háta mögé áll vz nem alegny ugedtabban kérd ezé:
— Nos asszonyom ?
— Mathild elmerülve látszott lenni b fel se tekintett
— Átkozott makacsság 1 — monda magában ¦ indulatosan ráotá meg a Bzéket, melyen Mathild Ült ¦ boazozan szólt: — Asszonyom ön a végletekre kényszerít
—8 ön inéarnagyobb végletekre is képes, mint n? - kerdélhthlld anélkül, hogy feltekintett volna. ?
— Hahl nyögd a kapitány, ajkába harapva; de rögtön eifojtf dühét s tettotutt nyugalommal fordul nőjéhez.
— Mathild I kérem.
— Mathild megvető tekintüttel Hornra kérdésé : — Mit akar-űn?
— Fönebblsamvainakmagyaiázatát.
— Igen, önmaga oka, ha nyugalma nincs ( ha csakugyan képes volna önt Bzomoruaágom nyugtalanítani. Nem mondom-e önnuk, mielőtt oltárhoz tmrecoltak. hogy subáim fugom szeretni, hogj gyÜlŐln[ megvetni fogom.
— De amzonyom ? I
~; g lamételem Önnek, hogy utálom t É* ha oly vígan látna jé* aUljr víg Uvaaa jöttén, a csalit ÜUtos bilftébeu párjával enyelgő eaalo-gány^ megvetnem s gyülfllaém önt; örömem mint gsrieolyrelől, Urva-tünnek áz fla Sáitárai mert m az> Inlullllleiber vaz g t, o« gyilke-
mely pillanatban csak a legparányibb szerelmet érezném keblemben ön iránt meggyikolnám magamat.
— Kógi phrasisok, melyek más belsőt rejlenek.
— Mást? Oh bírnám széttépni keblemet, hogy láthatná benne,ön iránti gyűlöletemet egész nagyságában.
— Asszonyom! kegyed kényazerit hogy —
— Hogy önt kiparancsoljam esobámból. — Vágott hévvol szavába Mathild.
— Asszonyom 1
— Uram 1 remélem nem fog, kiállhatatlan kérdéseivel továbbra is faggatni, s meg kiméi reám nézve végnélkül terhes és kellemetlen társaságától. — Szólt Mathild, engedelmességet követelő szigora hangon b egykedvűen fonogatá fürtéit
— Tehát mára nézve ez végyálaasa ?
— Mára, a örökre. \'
— Úgy ? Isten Önnel kedvég nőm! S lehajolt, hogy meg csókolja kezét
—Hagyja aram,nem illik hozzánk,— Monda M..-vtlül<l s büszkén hsjtá meg fejét
— A h te kigyó, meddig fogaz még gyötörni mérgoiUlel? Meddig fogsz még gyönyörködni
kinjuhuban. Oh fojts meg! ölj meg?--Tör-
ki fájdalmasan a üatal nő férje távozta után; de mint ki titkát árulta elhessent öszze; íájéel-maz sóhajjal emelte fel izeméit i elhafzUmtó\'ttaa\' m\'atfdá : — Nem! ne gyönyö^ködhesaék iúna>. iraban, ne lássa, hogy szonvedek\', nagyon izen-vedek. Ne lásaa, hogy a bű férge rágódik szivein <i ti. nídöglcszuk hozzá, mint éjszak aord mely halálra fagyasztja a természetet! -érezve,\' mit mueda öwzebönadt — Ah! t hogy hideg- Tagyok I De nem, én nem érsek
semmit.---Oh ti apák, kik a szerelmet
csak mellékes dolognak tartjátok a.háaasmágban tekintsétek, reám, és boraadjatok I Tekintsétek arezonmt, mélyről a viruld kor rózsáit lekopásatá a báhánat hernyója; nézzetek s*ámemb*,lnely-ben a natalaág iegderUltebb otomara sngansotl, mwt_*;MlTfájdakim UvegeaedeU féQrola árnye-kolja be. ^ Fájdalma f1(konki-ri növekedék, de míndann visaor vtsazaewtt előbbi bj^sétdbe. — Nem I N« lássa,\' hogy saaotedeav \' la d szánaimaezeruerm km VoloasórraddsmVázéf-ev Piélg^étewaov nemsoká fogokstir awvtéai Vlfa* Agafl ts^chaltd, Um uyéiaM ét <«> tbgzq* Tiazsmi.lái«i ^,Az^sa> snalyszieljrég,
szavakkal rontott be Horn ismét nője szobájába.
Mathild megvető tekintettel mérte végig.
— Ön ismét itt ? — kérdé shidegen járt tel-alá a szobában.
VT11. Aa őrült
Körül belől bárom év múlott & párbaj óta. Aa öreg János erője kezdte elhagyni; mindinkább gyöngült a fiatal lélek tevékenysége, mintha a törékeny külsőhöz alkalmazkodott volna. Sokatot, mondogatá, bár inkább őt találta volna ama végzetes golyó.
A harmadik év ts közeledett vége felé; nem soká be fog köszönteni a szomorú nap évfordulója; János pedig megeakUvék, mire az éj sötété bezárja e napot, meg lesz boázni va Szilvay.
— Gyilkot ragadok remegő kezeimbe s kiirtom e hyennaiajtl — Szokta mondani. Elborult lelke és sötéten, e meredt tekintettel bámult maga elé
— Degyilkos legyek-e? Oh végtelen irgalmu isten 1 miért engedted ezt megét nem. Miért nem borult inkább szemeimre örök sötétség, hogy mint nyomorait koldus esdenék valamely útfélen ; irgalomból vetett alamizsnáért; semmint ily életet lássak szemeim előtt lefolyni.
Azonban mindannyiszor megbánta átkozódá-aat ¦ saotnoruan, ha bar oaak pillanatra Íz megnyugodott végzetében.
János bőségben ét jómódban élt; de mit ér a gazdagság • jóiéi, ha a szívben nincs nyugalom. És e mardosó nyugtalanságot is csak addig érezzük, míg szárak) vetvo minden társaságbél, arra vagyunk Kárhoztatva, hogy magunkban szenvediSnk. János került minden társaságot 1 pem volt barátja, kinek alpanaaxolhatta volna fájdalmát Nem volt ellensége, ki aaemére vetette volna, hogy nünden^gaadegaáge mellett,, ml szegény, zvahi enyh lett volna zilált szen-
_r__ kínjai t boanja lelett tunfeiStí, m«ff-türv* m kwhily-iadulatok e tarka vegyüleke \' akut, midén inasa egy Idegent jelentett be. \' AzelfeguUiLánáskiránoai vizsgálói meglepi* volna asiWeffou magatartása, knlató lekiAteta, komoly, titkolódzó areaklfejetéte, 4Ulg; becötn-bűit nőséé* felöltő ¦ a forróé** daozára. SÜk baa«U Jtakp. JUneeva imbu aszzazl fcutitiil
btvi, . - -T_r---^ ,
fofadi. nayaav 4»\' **m kérdé kjU
Jjwd akarj* , a tanttol pályán átvándorolni „indékozom, ét ha életemben szavaimhoz hotelen leszek, Wudtoljaiifik meg i
Bocsássák meg tisztelt bírálóim és olvasóim, ka tárgyamtól talán némileg eltartom, éa fejtegetésem azon szerénytelen asint Piti,- mintha magamat a tanítói buzgalom példány-képeul oda akarnám állitni. Éa a tanítói hivatalról általában akarok szólani, ét magamról szólok^ megfeledkezvemiszerint semmi kövesbbé alkalmas, másokat moggyöini, mintba az ember magáról azóL Nem U képzelem, hogy elhiszik, miként én hivatalomat igenis érdekesnek találom, sót hogy minden viszontagságai mellett szeretem is.
Tudom az egyik bolondnak, vagy a mint most divatban van, impractikusitak, zzócsaplár-uak*) mond, mialatt a máBik gúnyosan mosolyogva megjegyzi, hogy: .igenia igaza van, mi is tanultuk, minékünk is mondták a képezdé-ben" és talán jobb lett volna, ha elhallgattam volna, de elragadtattam magamai. Éa ki nem ragadtatnék el, midén látja, hogy azok, kik hivatvák , a népet elfogultságától , előítéleteitől megszabadítani, maguk sem montek ezen elfogultságtól, előítéletektől ? — Vagy mi más sok tanító közönye mint elfogultság, előítélet?
Bocsánat, tisztelt coliegáim I ha nyíltan és minden tartóztatái nélkül szólok, de igazság mindenek előtt, mert csak az által juthatunk világosBágra, éa ha mi gyengeségeinket magunknak bu nem valljuk, sikerre számi tanunk nem szabad. Ha tanügyünket illó fokra emelni akarjuk, mindenek előtt maginak a tanítónak" tiszta fogalommal kell bírnia hivatásáról. Ha & ház, a nép elfogult, annál több ok, hogy mi minél foguladaoabbul fogjuk föl a helyzetet, és cselekedjünk, mert hiszen-amaz tőlünk felvi-lágusitást vár- De a mlg a tanítótól ilyen nyilatkozatokat hallani, mint a minők : „Mit törődöm ón a házzal !u — ,A tanítónak csak tani-tani kelLu „Tanulóimnak eleget tudokstb, — addig hiába adnak törvényeket, hiába minden törekvés.
cicát, Európa veszteglő intézetőtnek egyik legkitünőbbikét. Nem messze ettől fekszik
Portó- RÓ mellett látni Buocári öblét, a régi római Volóerál: Néhány éra alatt Zenggben can I a bírdedt Uskoka - fészekben. — Egy órára Fiúmétól a Lujza - ut mellett terül el a grobniki mező, melyen állítólag IV. Béla alatt a híres 1242 - dik évi csata- vívatott fl & tatárok megsemmisíttettek. Iotria felé fekszik CastUa, ó görög város, egy római vizvezotés-sel. A város még ma is fallal van körülvéve. A tengerparton van Abbázia , a Scarpa lovagok birtoka, Ausztria Nírója. Végre megérdemli a fáradságot a Monté Magiorí hegyet — 4444 láb magassággal a tenger azine fölött — megmászni, melyről a Quaroerót, Dalmitiát, Istriát, aót a velenczei Márktornyát U láthatni.
bún samu.
Heti szemle.
Szeptember 17-éo 1869,
(Bfi.) Humboldt Sándor születésnapjának atept 14-én volt 100-dik évfordulói*. — Ausztráliában a Darling egyik forrás folyójánál oly emberek laknak, kik haj és tzőr nélküliek. — A váczi plehánuz Zách Klára emlékére keresztet emeltetett. — Albecht fÖherczeg Budán van.
— ö Felsége tolnai gr. Festetics György mi-nistemek a Szoot István rend nagy keresztjét adományozta. — Báró Wenckheim Béla bel-ügyminister Peajje érkezett — A pest-múzeumi képtár helyiségei hosszabb ideig zárva leeznekr
— Székely-Udvarhelyen Gollé Ferenci .Kardvívás tan" czimfl munkára hirdet előfizeteat 1 írtjával. — A hágai statistikai coogressuz egy része jövő évre Pestet akarja választani grül-helyül — Bartalícs zeneszerzőnk Göttweigban, a Corvinából két könyvet talált, — Gyurmeu Adolf 1840-ld magyar ministeri tanácsos, most a .Budapesti Közlöny- beim unka társa szept 15. reggel meghalt — Weninger Gyula fiatal orvos hfiréfVfia a napokban indul Algírba, mint az orosz conznl házi orvosa. -— Némát lapok Dawizos meggyógynláaáról beszélnek, ki egy
-jfererfJea előtt\'megörült. — Napóleon császár, teljesen fölgyógyult — A megyei pandúrok uj szerkezetölöfegyvérekkel láttatnak el. — Eaaé~ ken b. Prandan Adél meghalt.— A pesti mV képző egylet tanterme okt 15-én nylttatik meg. 3 Király 6 Felsége t hó 17^n Gödöllőre érkezett — ICosaay mnlWtHznségon tűz támadt • hó 11> * 7MJC*> boldayi J*ém terjedtél. —Fmme környékének a kövétkezók * megi látogatásra ajáalatosb pontjai; Egy MJkába saallva Fiumátöl félórányiig találja Mascins-
, •) A miai Uván a IsgzáivslUMi »áé, astrtrsl a riti sWndrlán xlaááa Jrtk Unkvást slsromnl ISrsk-*l*t fc»t7 \' .Inpraenws, nlaai tapaartsUaa
H i r e k.
A m. kir. pénzügyminisztérium körrendeletben tudósítja az ország összes hatóságait , hogy a papiros tízes (tíz kr) és a régebbi ezüst hatosuk csakis ld70. márcz. 31-dikáíg maradnak folyamatban. 1870, ápril elsejétől a pénznemek csakis a budai központi állampénztárnál lesznek beválthatók.
— (Gr.)F. hó 12-én, eatóli 9 — 11 óra közt a német utczai korcsma előtt 2 egyén — melyeknek egyike katona volt — összeveszett, ugy, hogy as egyík, t i. a czivil, a katonát arczul csapta; az épea ott járö 2 éji őr est meghallva, óda rohant, s a helyett, hogy a veszekedés keletkezését kikutatták volna, a katonát — ki káplár volt — megfogták s azon szavukkal : , Ha nem megy rögtön haza, holott káplárnak 11 éráig van szabad idejűi urredáljuk !" már földhöz is dobták, s a puska tuaával addig verték mint fejét, ugy testét is, mig kedvök tartotta, ezalatt még 3 őr jőve, kik is az előbbieknek a katonát verni segítek; a körül álluk ez igazságtalanságot látva, segítségül akartak a nevezett katonának menőig de aa örök azuronyaikkal álltak eléjök s azt mondták, hogy az első, ki segítségül oda bátorkodik menni, leszúratik ; a katona — daczára két sebjének — háromszor szökött el kezei alól, kétszer visszahozták, harmadszor azonban már nem bírták megfogni. Ajánljak az éjt őröknek ezen illetlen eljárását a városi hatóság szíves ügyelmébe.
— Tüs és ismét tüz. Megdöbbentő nap jainkban a megye minden részéről jövő hiób-posta, mely tűzvészt jeles. Alig borzadt., ok a sármelléki nagy tüz hallatán, már isméi azt a leverő hirt vesszük, hogy Zalavirott 42 ház, Pusxta-Bjent-Lászlón 64 ház, Surd és Gelsén több ház égett el. Valóban komolyan figyelmeztetni kellene a közönséget a biztosítás jó-voltára, sőt a közönséget a községeknek együttesen kellene a biztosítást eszközölni.
— Somogymegyében Kálmáncsán egy asszony három egészséges gyérmeketjizült.
— Hirszerlnt Somogy megyéken egy uj rablóbanda kezd garázdálkodni ismét
— Szász Károly nagykanizsai rajzmester nr műtermében egy életnagyságú „Nimpha" gypszöntvény látható, melyen már két hónap éta folyvást dolgozik, nem kész ugyan még teljesen, de azért a szakavatottaág félreismerbetlen jelei tapasztalhatók ez igézete* alak művészi .előáUitásán. Teljes elkészültekor bővebben szólunk róla.
Kérelem. Bármellék községet Keszthely melleit szept. 10-én nagy szerencsétlenség érte. Tüz Ütött ki s rövid idő alatt f97 házat elhamvasztott. A szélvész oly szerteszét csapkodta a lángokat, hogy a lakosok épen semmitftsm menthettek meg s igy közülök sokan végin-ségre jutottak.^ A szerencsétlenek felsegitétére szánt könyöradömanyok a ¦egélyaÖ biaott-mánjhoz WsrmelléB^ u. p.- Keszthely küldendők.
OervárrEde orvos, ki több mint 10 év ÓU *>gUlkoÍik a tn<Wbetegségek gyógyításává], jelenleg ^azmvczélból időzik Fiúméban, hogy alaposan ésalílhesa* a tengerparton levő emberek szokásait és életmódiakat, melyből ki fog derülni as i hogy miért alneeen a tengerpart vidékén annyi sok mellbeteg (beotieu*,)
míg Magyarországon, kivált az aUSIdün, szembetűnő sokan szenvednek e bajban,
— Az .Erd és"io ti Lapok" "VHI éa IX-ik füzeteiben Neuszíudler János inkei főerdész- a lapunk t. munkatársi!lul „a -vadászati törvény -javaslat tárgyában" egy igenrkonrécrü b érdekei csikk jelenvén meg, figyelmeztetjük az érdekűi-teke; annuk elolvattására.
—- T ia 11 el t polgártársunk a barátunk Bulim József nkaaizaai gyógyszertől atyai szívéi rae-retett neje ép azon pillanatban ürvendeztotó meg egy egészséges ügy érmekkel, midőn Caen-gery Antal követünk üdvözletére rendezett fáklyás-zene alkalmával Koch Adolf városi fö\\ jegyző ur tartá remek szónoklatát Minr4uilljuk a kedves kis honpolgár kareaztatyja Csengery Antel lett; de nem u^y, mint a „Századunk nak írták, hnoum többen ugy vélekedtakj_hogy aa ünnepély nagyobb kiterjedést az Által is nyerhetnn, fia uz ujonsíül&Unek képviselőnk lennj keresztatyja, minek következtében, miután as újszülöttnek édes atyja azerényBégból a felhívást num eszközölte, annak baráti kos-bejárukul fellfpviMi, Csengén\' ur a komosá^\'t elt\'ogndtji
— K lapuk ;(f>-ik száminak „Tengem¦ magyar\'" czimti críkkecskéjében\'emlitve voli hogy a tiutnei ut óímvnvei közöltetni fognát, arijnábitUl jeliín\'.juk, hogy ez érdemben Fiúméban BzeptT-éu feladott útirajz.^ postán elveaieti s igy nhrk-\'u ki»űl>!> mrranazun túliból a .triesili sii\'ijcti; i-t ha/.H* » .Fwirac hL-lyzeU.\'" czimü Önallo cíikkűi tu^untc közölni.
— Uiiia jandffc a Hiinnak. A (\'. b<. K-án Zágrábban tartott imntipély alkalmával Politier\'S. és ti a bocs. (ír.ibcu \'.\\<> : arany-mü vesék által ritka remuk.m\'ggi-1 kwzitoll buzogány nyal Bán> Itanch Lcvin Háti ur 6 Kxelh-n riája Inkey Ferdioánd kir. kamarás ur áIül! lett megtisztelve — A buzogány pziislbűl ki-szült, arauyozutt. hohz.ii>ága o". brillant és drága kövekkel ékesitw, n gomb-nagyság át mérője rj", j;azd;ii;"u komaázva ar K>0\'i. sept. 7-kl vértanuk arczkcpevel; közöttük a híres nagyvezér lirnf 7.nhyÍ"Miklós. Horritország. Slavonin éa diilnintin l>:mja. JuraniL^i Lórincz !1 ft-herlobogm.il k\'WAjjMjfái<-^\\\'\\k Mén *züz Mária képe, a itiiinik tj(fiv3luc^ argrsziii; ezimerc Alapi Gáspár, ZrTsWmugliitt barátja, a Zrinyi Iluuii nycrin.\'k"iv.-l, 11 k 1 rtily . haza én vallásért \'*aküj\'iki-t leti\'vv, a;ou worn-irn helyzetben, a midüu >idiiiian vozényh-tc alatt a törökök Szi-
Í[etvart tneprutmndák, mely t\'iulényezi ozon em-éketotca Utkur^-lot, J10Í li.\'.a Zrínyink dira<5n mult ki. történetiIcg Pi??..\'tolve. Felülről Horvátország Slavonia és Dalmátia rzimorévu] művészilejr diszílvp.
— Nyilatkozat. A „Vasmegyei Lapok" f. évi szep. hó fi-én kelt számában a vidéki és különféle hírek rovatában nlvastám miszerint G- L. pandurliailna^y azért, mivel rabló bandái akart szervezni l^az az szervezett) és egy m. kir. postát kirabolni akart, a megye börtönében van letartóztatva. - Elúbbi időkben én lévén pan-durhadnagy nem tudom mi okból nevem több naptárból még most sem lett kitörülve, illetőleg az utánnitm kinevezett Gaiger Lászlóéval felcserélve, nevem két kezdő butüi nfyanazok lévén, nehogy ezen kezdő betűk kitétele által én essem azon igen terhus vád alá, mintha én szerveztem volna n rabló bandát, (mert a vidéki olvasók, kik még a változásról értesülve nincsenek, a naptárban az én nevemmol találkoznak mint pandurhadnagy) tiazGdet(eljeéon kérem a t. szerknsztú urat, sziveskedjekjelen soraim általi önigazolásomat közölni.
GYÖKHEGYI LAJOS.
Boldogult sOneghy febehcz arczkópére
megrendelést s illetőleg előfizetést tottok :
XVII. Giavina Lajos ur ivén :
qiavÍDa Lajos Palin .. 1 kép 5 frt
\'* Nodoczky ZsigmondnÖ 1 .2 »
Giavina Károly Golto ,1 , 2 .
XVnl. Séllyoy László Gohtón I . ÓO .
XIX- Donáar.y l^errmuz ur Ivén :
Barthodeiszky Gy. Z.-Enurszcg 1 , — .
Hérics János .......1 kép
Jiemete Sándor .....I „
Ujváry Péter........1 .
Valentini Márton . . , . I .
iíuraik Kálmán.....] .
K riz man ich\\Laj aa ... 1 .
Paulini Zsiginond .... 1 ,
fcántor Pál.......: 1 .
Laubhvímer József ... 1 .
Hubaj György ..... 1 »
Hideg József.......1 „
Kopácay György .... 1 ,
Szmodits János .....1 ,
Kováts KároW ...... 1 .
Handler Istvín.....1 .
Nagy Károly.......1 .
Kovács József......1 ,
Kaiser Zsigmond .... 1
Könígmayer Károly . . 1 .
í$óófl János ........1 a
Hertelendy Ferencz . . 1 .
Kerkápoly BaláiH Z.Eg. 1 ,
•Spur János........i „
Arvay Sándor......1 r
2 írt. I -1 -
1 .
1 „ 1 »
St. U. Kapufon. \\i .uioM pmlc-k- I . 1 mmUf iitm.
— Sí. Uf«. Ki-iiratanU laljes b\\rR«s aíl - |f»uti nem moi>ithAtaak
K-\'TÍDk in Bpí»,et beliüld-\'m
- H ?41* Kffomíeg. A raellrL.-li .«
M
kiíöotető elismerések.
Hfi fi\' J A noe udvari szállitó köztwnti rakls-r;in;ik H-Vflben. Korntnerring Nro 11.
Hírlm lehit. míjnw L\'l-\'n. 12 OTfg maláU-kiTO-nii-(C"«\'rf: Iftrl krr ti<ile)BUe]
Üolirac. í bírál; fi fcitegt palotijibsu.
Promontori tuu-lr IflflQ, mijni 23. Kéttm öot, Mivikedjík riílicm ujt.I»p 28 üregei kítünu raaUU knoaai \'cnu p lOtcbfit, 2 Inni toaliU-eiE*Bx»*a>-eli.T.. hiilri m l (uni tosJáta-eg^au^gi cbocolá4«[M>rt mint\'l Oiőbb kaldeui.
Hiru GraíTenriad Otbnclla uQL Bárd de Barca.
Scir-iűinp 18b*?. mAjtu 9-én. Eioaorl j.raét & fant mil.iüi-pjifiurp-clioo\'ilidél rendelek tn«g udii inef-jtB.vjéiíot, b»E7 4i nddig anni ci irt eredménjeaktl igen mrg vajrok elegedbe. Említett nsr a (Tjomort nem irrlicli meg i ax emeltéit légkeíéibbe híd bábon ij a erSiitl. — könnj-eo emesxlhetS \'\'• rírkíiiJtÜ tÁ(.íi.T nehrt éa -Üdült tiateffícg-okbbl felüdülökníl, muiJenurmü rlcT-angitő oodr retitctak ataa erűulji-Ifg l> ujjnornnliileír bal.
Hrtiolling II. tr. gjnkotlü orrot.
Pietre Erd% 1869.. ajr. 14. küldjOn nekem S e»r.ms[rot rgví ha taso •, maUta "mell c^nkorklibdl, óá 1 fonloi loUlT di cárt m*lAía.kÍTt>n»t<ieeKiígi-<-.hooo-UdAjÁlMit. mp(;et két iRe&llicg&\'a? mellbeUfni\'meg-kj»írtcní akarok.
Vau Bartha, p&tni* Jaliloniti, Magynronxig 1869 janim i. Lejr/eo mirra nrkr.ii l\'I e>om»f maUu-mell caakorkál
kílKIrni.
Apjxmji Onntáv, fró(, A rajódí njrari Ualáu-kivonat egJsiiíji anr Maláu-eRéjnaéfrl-ehokalade e* MaláU kiroaatn bonbon! emnán Hoff Jinoiail Kim in «rri aff 11-ik ttlm ka|>bat.t n.c.brn.
árak : MaUla-kÍTonat ecisuer iHr Qveers) ii eta mag.. listai : 01) Ore; frt 8,73. 1 Drag 7 frt, SS [lTflg H frt, Öd üveg 27 frt 30, lttO Orar ÖÖ frt ; — Maláta-agáiul tiokolidí Nr. 1. egT taat S frt ; Nr. II. t-gj font 1 frt 60, at fostnál fti font 1dzt*b, Ha iinii.il efj-i* agj nBgvsd fant Maiix*-ehokoláo«p#f diUímSk aainira ; a hiánjad snvataj pátUaárs sa <ta iü kr. Uall-maUU-bonbom 60 i* tO kr. lllnd«a. »ec>b6L
Kapható Pesten TflrSk Jiiíiaf cjáfjntrimtnti Elrilrntcaa 7-lk nám. Leltaar ti OrHowald. — Kanlsaán kaahaLf Baaaab«rf j. ** Walllieb j. — Qebwari Adolfi bnaaabarf Karanaa «« H*lek*ttrt»at-C. uraknál
11-ia.
; á. pwU faié* sáase imW oUaak U vlnkaafia laíálti aa a Mrt Mvsailstslniik mi( m M«t >«c faUfaü, káaSbü aáeakssi lüaat* UC s kal/l rUu-¦T«k át siska)** tartassa taf vaiai. í á> «uiw mubf a*>«« \\mÜk^mMj\\ -r«i*-u
TU ¦ sjlsssz^S^mjsisasá ,SMÜ w«
Cr as íl- bi t I - :
hu I ftt io kr: átbS knilaaifaa. ao~«« fu. 8 fr| SO k#. fi». X, tVt 70 kr. Eítorl.ii 1 fri
40 Sri, t fri tOkr..atek«rl*aa«laas(«slaa«ajiUR) ¦ fri — cr. lab U4~40 f>>. \\ frv 10 hi. «-41 1 frt 76 kr. P;« k « • k a át—SS ma. t írt. W kr. •0—66 fk * írL^on kr. Ps..a|7 f>Ur i M - kr. r*t»*!?t^erk* llrbr^ ar.ncáaa — P%. fcv
¦ ¦" \'írt\'-fcí. \'
ly»mt«ept, 17.
I íi N ö K
Buda , r*f(*l, fi Art
744, nomarti ii,triiifiM».
ifi
dr. W pu In A7 ,
lf%. V^KMlMir. Hm.
r,rj.. .4 i Útin s t . W • I
. mir n i
4r» 3» . ír. n .
ér. iS f*rM.
Heti xMtrtAr. etrtaxmr in» lui no.
i A késedelmi és tpr-akadmia\'
• 6 r á e i 6 a b
Bttjerhon kereskedői él lparüzöi Által alapított kereskedelmi és ipari magasabb képzö-intézet f. évi okt l-én kezdi 7-lk tanévét
4 , ____;i;„ . Valdd!. d.rik Q.latférfak kip....
A tanoda czeija. .i«íi.Ui.» <¦ ^.koruuui.
rt ~*~ 1 Un°da 11 k\'l •uklinSaibil : a kaTWkt-
Szervezete : M ., m im-mi. »1.1.17» •
Ublmanl I •> aldbbl rttytad ia SaptMl W»jb. c..Uk. A rao-Ut i aJíkVuu Ukípaiar. t» ««7 •*!»*•»«, \'87 »W" » «S>
s »»
, A 14-tk eMér L» a. alreil-
--------- ¦ uaodk, pulffári UkoU \\ip S
Aúwmwbna banbirg7«Jaak iamerate. Olyanok ..araira, kik \'[mínitakel un bírnak, alCkí.aiiS oi.tily lita.ik.
, Aa akadémia tanul
i wm^w -------c * egyCan.-, a ajmníurorr......- .
¦ ^jaalr.l iw>»fay .dltal mrrrilT\'if agy áaí flakinytaa-Ksolffila1 ^ élSazait atrailk. ^
«. •¦_ íj fi. . Idafeo taatitak elbelTasaflare kel, ti inasat
N öveidéit: „;;„, üui -..i.n i. ™-
í naldi ninlra alaplloti noreldu loioalk, é. pedig
KUHN ALAJOS taoAr <"í 1. UaudellTarbitidaartsitra*i« tU WALLNQFrJl 6YŰR6Y lanir ura BcbicauWiijraa:
Uejaairjan aa izai{ratdaáff Uaalaa caalidokal ii ajánlhat,
* ideaas UBnWk fondo. frlugyaM- í« ipullaláabao n-HcMnak,
* Minden karde.fi.kr.de»,. HB.ss.ríC\'-l ci fMriLÁgoeuítl jL marltE iata.rtetí.t
•ist u-
(Sl2 - 3,3
a graczi kereskedelmi ipur-akatlemia
Íg&Z°Ht^Ógll
ALWENS, iBazo>i»
Haii W»to d«* BBck« die HudT
250,000 /|hrk Court |
da hlWIUtai. (..«fan bleut dl. W»wt« p»<M !««¦>¦*»¦»* ~ »akba TO» dar Haha. RajUnai (USSaait ujä SS.SOO OewlDH«. parUalrdnm ¦» daa> Grn.da.pl«. rnn
_ , — nnd kommen In »rnnifJoB Q ßf9 Juli Hll tVt M.aata. aar alabani Etvt-tJtOlla\'lUv Ulli II« ackaldauf. Ea warda. au Gewinne rreaoiraa und damntar blldira nickatehaDda SataDlBO Hao treffer^en7l00,ÜÜO? 60r0O0f 40,00«. «0,090.
lS,O00( 10,000, 8000, OOOO, ?000, 4000, 3000. 1500, 105mitl lOOO elf.
JedemiAan erfaHlt tou um die teißiBal-ßtiiatB-Lcoe(9 aXSfaSi in
Händen. (KltM etil toi vertotM» Pronewea za vsrsieJeb&.) Für
AaitaJiloiig der Qew.nDe leietKt der ßtaat die -bell« tWuttfl renendeD wir lolohe plattilCfeat allen Oe^esden.
Wir Imb« onera totemsastt» In ttJeeor 8e$sstj oteäw ot?-te- vieta ändert» bnfesfeBdea Bewinoen erst Iis. Märe d. i. öaa ere»«c UM WS (27,000 H. tat*«oJ.lt.
Seht» an 20-tea a. 2t-tue d. ö. Sudet dls aBobste Swl@azie-i sUtt
Ein ViPrtel OrifflnaJ-Stastf-Loosi koitet fi. .1 Ü- N. Zt.0\'. ddt. . Ii. 6 B. N.
gegen Qoeodosg dea BeUagea.
Wir führen alle Auftrage sofort, mit der grQMlen Aofmerll-teit am, Icffen die arforderUchen PUiie boi und ertheUen Jea;-Hcbe AuKkupft gratij.
Nach «tangeinndeoer Ziehuufj erti&lt jeder Tbeünehtner tob unaofgofiirdert die aSti)«!» Lleto nnd Gewinn« wordoa prompt Dborsthiclit. Man bfliebs neb dabur baldipit dircet in •retidi
5. STEINOKCKER L Comp. Basti- tud WechaeJ^esDääfl in Harabarg. (330\'
(DONAÜ)
élei-, Ifa-^vte- s Jégkár elleni
birtualís-támSat fS^yitSktéga
Nagy-Kanizsa város és vidéke részére
LÖWENSTBIJX J..Déi
füatciai házában létezik. (^26 — 1)
papir-, irrl- és mjísaarkerejjkedésa Pub tau. I K-nk Foroncz-atcra
levélpapir-kéazlotót aleguj«!-
itjúiilja
JEGYEKKEL.
l© ... t
© Krstä OffenÜiclio höhere (
HANDELS-LEHRANSTALT j
in Wien, Prnterstrase Nr. 23. <
J Das nächste Schui-Jahr besinnt am 4. October d. J. < ® liiubchrpibungeQ fiadén vom 25. September as statt, ]
0 und Wei-Ben Prograniaie von der Direction gratis ( % vcrsrndet. (821—4,3) \\
1 Carl Porge.s, ui^f
OOdh leTelp*piraaineiBÍTÍeB7C7tll 1 frt 30, l fn mi I fr HO .¦jré.-i ü fo
rintif a la|4noBiabb. 100 db leWlpaplr *¦ 100 dL boríték mindoKy.lt >iinci ucvjDSJ?7el 1 frt 60
3 frt, 3 frt 60, í írtij a lo-flnomahb. Htadaa IQV—IW db hfrilpapir- i* borltéklior. r-v iliiiűi píphorítík in
ITjen adatik.
lOOdblavelpaflrda lOOdb boriak nárre] ti caim^rrcl ra^r ksidSbotOk-kal tUaaai pepbetitekbau 1 (rt, 1.60, 2 frti^ a lagfinemabb.
^* Látogatójegyek tüstént, elkészülve,
emiBcj nyoisalhar, tfimOr, fírjTtelon briitalpapirrn I()0 db 50 kr. minden o»* bbiaer lOkml t&bb ; aalne* brletolpaplrra H > hr, brülaatin papírral frt. tOi kaUSa Ukpapirr* azanyiijuiiinital 1 frt.
•m. Levél-pecséijegyck.
1000 db annyarometbaa 11 (rt M kr, a l*ffitiora»bl> pecétTia** «ioib«i lUMiiía Bjonatkan 8 frt, tBbbea aainü (coagreTo) i frt.
Férfi papir-gallérkák és hajtókák (mansettek)
I fttOMft BiUarkik »5—40 kr. — 8 pár manteitek 35—Í0 kr.
Raktir rovatezott Qzietí 6s kemkedeimi kBnyvekben.
La«k kfllBn métrendéi*.* ia alraJlalUÜk íi tnindon kivint minta atMriat UarDmbbaneilesJttUn^oeb arert elkenlttetnek.
Badntnn ahrillalla^aX.iBÍDdenf(Ue kQnjrv *( könTamdaX mankik ía.
AjinlokÉTaibikOaOnaegealrd-, irodai-*i levdlpaplrt, lrrelborí-eJUuit, iwe^WQakat, tolUarttHutt, raja- ím Iront, Irodai., poaU- él nlnei l**VtJ- P«eitvUnt, Mljaa rajaaaert, toafeeldket, maa«id-Táaaant <¦ miíotí eMstirtfraik^^rttekeroabaa, i>*aol>i-f>peL, bsÍmI^- ea iliiarln-tiulil, di--eewa tUta^rUt; toUkeii, feorktrp-albiiinot aeneTel é* teneaur nelknl.be. Mana^lr#t^kikal>porie«onnaikB^ Talaminl minden
Jkia Ixodaliaiakola] aHr«kel nacy TáUaaUkbu.
t>y ¦ aief^l aa francai> illaUaotek, An de Ovloa^ie ea a legfinemabb
**^ffit-ki.J.bb„.P«.d.ii. la leniontoaabb ¦¦or^alommai
plaljeatlUtik. \'
. ,r. laerrelkeBia«|7»xid*UMk ntinvetnitllvtt,cttomafolaacrt íi bélTaa--,|tj fejifcta, 10 -íri Jwaajeaáttaltrán, lefcjonabbjui i» lítrponloiabbaii [ieíikninllitaih.
¦j LtrraUkei If^ kÁreai eaineeni t (868—34,10)
egy kisebb nemesi birtok épületekkel, szántófölddel, szölölip^vgryel, réttel én erdővel 6600 forintokért oet. h<> l-ig eltidó.
Bővebb értesités szívességből e lap kiadóhivatalánál megszerezhető.
Wajdits József
könyvkereskedésében 1 «ryta.lSOx\'Sa.OÄ vétetik fíl
kedvező föltételek mellett.
Gróf 8 z é ck e n y I Imre éa Dénes urak jósziglgazgatésága részére! kMMi?f tétetik, zaztzcrlnt * tasoti álloméitól
un tii\'olslmrjrlm" V-wpn\'miiiígjébni, 816-Maros helység heJU||naHiBM\'16in\'ti>)ld, és esnek tuszomazédsagibaii a §1 #¦ Jjll 1 lltHéabea Boiuajmégyébenjjjgtli bolység hati-
ikkt* 144» boU tacaattott birtokok, Jékarbao lérd <• glillltfl élHIÜrtll! együtt, vagy ügyeiként,
tlsitl iBoiili *•
ÍF0S11RV..csTiUrM;|
gazdasági gépgyárasok - Lincolnból) Angliában >
ajdttijtk a m. t. Raa^lajabklikli
g:őzmozdonyaikat,
nagyobbított tűzsznkrény én
0lflmB(«glt6vel/ \' oaéplöffépellcet, \'
BUijrek IkatyarecejAf fiilumtgi itl Mtaérvi MtlriMfe,
tevttbbi
[aratá - ^«^ej k ei|]
AaajBa keajflf || \' 1 " I
iruBuntdtcEK te -\'--udii--\' rJu-vnJooeiTAio« 1
ft Ufaij7*bW kiaaedn^l M~f-f**<^ XíUetoeA V*-f [J
I Pesten, gyarntícia 33. szám,!
tut. Étim ü
arak és hölgyek számára*.
Kiét. aj eresből (a. n. aj aranyból) kéaiiilt ékaier nélkü-lÜahetóvé teszi a valódi ókjaert, mirel ez aj gjirtmány mind bsíq, mind alak tekíatetdben vetélkedik a valódival, éa ae a jó benne, bogy az egtkí tat^y negyedrésznyibe sem került a azért annil gyakrabban megBzttrezheti mmdenkí a legújabbat éa legdivatottabbat, mert a valódi czikkeknél a névlegeB érték csak 10-ed réase ss árnak. — EbbSl az a tanúsig, hogy valódi ékszer caak belylvel-kötzel, mig ez gyirtminj roppant tömegben készíttetik, azén Haját érdekében van mindenkinek, hogy más értékes dolgokba ne pedig aranyékazerokbe fektesse pénzét.
LetjoJaBB ékít arait B®- Egy pár fUggfi M) 6(1 Hö kr, I ft
_ TStoa alak nj arany- , « ftlptrG eíöalbe foglalva
bdl, mindif m«jrtArtják aa arany-, 1.50, 2 frt. tiiot a aaírt a Ugcaalékanyaobas | baaenlitaak a raiddlhot, emaili. raava. Tégy ntán*ott kSTakkal, aj ¦nlot aa alak klTinfa. Qgy Mell ikek &nem 1 db 40, «0, 80 kr. 1 frt. . légiin. L50, \\M, S, S frt 60 kr. Qgl. KBlba-fQfrajSk lton, párja 60, 80 kr. 1 frt legfinomabb 1 frt 50, 2, 3.50,
Effíaa kdaalrtek, meÜ-ekek éa r&littffgek 80 kr, l.fiO, 1,60, legúni mabban keasitre 9 frt, 8.60, 3 frt, 4 frt, 6 forint.
UaW Sarneracsek finom drb Ja BO, HO kr. 1 frt. , lerfiaomobb L30, 3. 5, ÜSO.
S^. Hyai-Jk.k, dbja 60,60, ÍM
B^UadalIloDok, ftnom «0 kr, 40, 60 kr.
. finomabbak 80 kz, 1 frt, 1.50.
AftpTAaa-Hettz nj aranynyaJ 90
kr, 1 lftfiO,9,8ft. ItÁ-Öyarilk kfilOo/éle kffnkkel dri>ja 30, 40, (O, 60, TO, 80 kr. 1 frt
Itt lnif-aitili fárti-dni-lincaek
(rüTia) W, 80, kr, 1 frt, l----
¦"^Léfeaebb nyaklantnak 80 kr, ¦bata Telének UrtM 1 ft, 1 ft ML Dri meUtflk 20, dg, 50, BO kr. IfaU-taubek 10,15,». 80 kr. ^¦18-famliok pAijaSO, »0,40,00 "90kx. )
ŰaHdtfombak fi, 10 kr. mt* Ua kéaalat m«U- ea kanlS bekkel
A, ui örök naptár
medailion - alakban: óro-BtrelékaUsolffi.\' iptár apr vaa ketsitve, kegy napét, kellet, hilnapot ponto-exajet«r«T OratridSrE tannal ható fi kr. finom 25 relódi ar*oyo*oö 4fikr.
LegSu. kétxftett
gyémánt ékszer,
Uéfa taakeniber {¦ tntyBxaalddik Utal*. — Ea ik valíVdi o*a*ibo tu ,íoalalva, arany-aljjal ellátra. Aa ntlaaBU jyémintak a lepLnomab-baakftuQraU hegykriatilybdl ran-itaJrfcénJtTe, a melyek élénk tfieét toka aem veaatik el; más drája kö-Ü iamerbeüenfll rannak atanoETa. ¦aVMalltfik e, 5.» fl MtV Egy pár fnliujrgl! i 5 6 ft. BftV . -. kéaelO-somb 2 50, S 00,4 nWkr.
Err melUS urai nsimira 1 BO,
s8o,aTft.
BA-DrAffaköra* jyflrök aranyból 1.S0, 1 60,1-3 frt Kereeetek 4a aalvek nyakkal, S, 8, 4 frt
BH^p1* Oyiuákazer. "^jai Fakata leg»»ebk Wi kiilUtáa, Igen tartda, Araff, Ura (a brnd-»*rabdl.
MaV Kgy melltfi 10 80 50 80 kr. 1 ft.
, párW«lkfngfiJS&, 85,60, 80 kr, 1 tt.
tm gltnaníluk ITT IfT Bfl frr \' ~
pn \'imbMWn DwiIUHt« SO, 10
JaT.lflrt, ¦
a^Valdíl arany-tTOrtk kDrakkel
1,60,8 frt. g^p.
IP*" 18 laloi flaflat Uivtiok tflabaa aruyesiT«, rffri« 8-AO, 4 frt-.^laiatMk^N^MaáliaM 4ée Wet-nt
18 laioi ubl ¦•dalIlonok Waban a/avajfpix, éa «4**« t.60 4a »IM. ,v ¦ • if..,
A lt^nt»Hkta««4Mfc
Mk b«BMa «elaa^l aaaW tHaBtt a«eile*flt**«aftR tlUfi\\ Utca.
18«* L«7 B.»U4k-M«<Xa3s7t16. •SM «"dttl Mta4k« »fÚlH I «•4*.
•áVIyak-Udbj.SO&OSOkr,! rt. 8«V<)raU»(ta rs<ríd 15 80 tW kr. atd*Wnc*fO»b drbja « kr. l»VKp p4> kéaeU^nb Ifi, W,
Sta^Wit-rt-S « 40 80 10 kr. it*te OrtkU lllft.oió ék-
M«reb Ia4 nOriaybffl, e>«lj Ur-Aeaaata« Ulatil mladlf negUrtJa it lefnjabb IWal eaerínt Tan farag, rá. Ka ékaier fgldtmnlhatlao dUaee U lUala «Uli ¦¦•rfeliiU kadtelt Ha tttftjr üf ib—a iar*»!.- U», a
tara* faéklay parea taalra betalllk
¦éTiL -.Hü BO, l, 1 Jaj. V». 8afyta/Mlbe*alé BO. 1. 14Ml LW ¦^itkwB-imtftWHOl. 1.1W.
ttSAÍf"
ÍSTki.
Oinet i
TBiíncoMErEaiat.
kiaale* atlat ér*-tty«Uk •ftjÍB-M-\'Ák/.
Nagy-Kanizsa 1869. szeptember 25-én.
Sgfszám.
íílíS-SoiliOjjVi
Nyolczadik évfolyam.
Kiteifpdve
sopeoh- és yilsiiegyélee. a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gapdászat, tudomány és művészei kor&ből.
plndea azmB&alaa, ¦
eff4*S lTOD.
§serket«stöi iroda és kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZSEF kOnp-koroabedAííboo,
loljbca hásfiou hordással és hidakra poatAn tflldt* \' {Mis érre : - <J frt. — hr. ríl • - 3 . - .
Éráé gyedre 1 , 50 .
A hnt ba.dbt>« petitoorert l-mDr 7 kr. mór fi «¦ toiodea további beiktatájárt fi br í.ílj\'B\'l\'J miodr.n rgjtt beikt&tájírt 30 ki A „Nyílt térflo" «{rj petit nor boíktatiui dija 16 kr
előlzetési feltiivás
kiterjedve
Sopron- és Vasmegyékre eztaü vegyes tártai™ hetilap 1869. évi IV-ilt éwesyadáro. saönzetóai Air:
Egy évre 18t>9. oct.,1870.aepL-ig .. 6 frt. í Évnegyedre 1869. octóberlól
Félévre . oct., , mart.-ig .3 . • 1869. decz. végéig . . . . ! Irt 50 kr.
QQT* Üi-detesek gyorsan éa jutányosán közöltetnek.
Az előfizetések szíves megújítását mielőbb kérjük eszközölni, hogy lapunk rendes expediálásában fennakadás ne történjék.
SserkeBilú- 8 kiaddhlvatal.
Fetiti vás
az alkotmányosan hozott és koronás Királyunk által szentesitett népoktatási törvények végrehajtása tárgyában.
Alulirott,mint Zalavármegyébe ö Felsége ap. Királyunk által, vallás és közoktatási ministerünk ellenjegyzéséről kinevezett tanfelügyelő, tisztelettel felhívom e megye Tarosainak s falvainak t. cz. elöljáróságait, hogy :
1. A népoktatási 38-ik töffényezikk 1. §-a szerint a szüléket éa gyámokat figyelmeztetni és buzdítani szíveskedjenek, mikép fi- és leánygyermekeiket 6 éves komitól 12 éves konikig iskolába járatai el ne mu-llfrnnák
3. Hogy az iskolai ív közeledtével a tanköteles gyermekek gondosan Osazeirássanak — éa a jövő ofct elején iskolába kfildes-aenak, annyival inkább, mert ugyanazon törvény 44k §*iurírfutKn kötelességet teJjezitenl nem akaró iztUö^fráia vagy s^z^ pénzbeli betétessel Ü\'bflntóttiitík.
^yszersriilntiWkerem a telffljároaigokai hogy az általam beküldött vagy beküldendő táblás kimutatásokat minél előbb kellően betöltve hozzám viaazaldüdeni izívwked-
jenek.
B, Hogy a Unitia ez nevelés sikeres le* gyen, az iskolai törvények .értelmébwi az illető\' hatóságokat hlrataloaaa klkénm, — Iparkodjanak u Ukotat helyitéget a kitörött cUüuk inrgfclelÓirg javitani, rendezni ea mlodiTmttmn tanwkft^kka. feliterelal. fí Tégbót, ka taszwtmty knazmghf, i tn.nlnk jmporodjM tűtyín táégftégaj helyisége nem volna, U>nk*i}AuÍMkriílh*ttek$ legalább ^•WgJáuekMa báfjtjtt I^«j4t«5f4pa) pofolai a UáBTla Mbm ««?^1 Jmtf <i«M W*« zalait a gyerakak «kt«t*ft WVkÉi m*nd}mk,
4. Az iskolai épület használható állapotba való helyezését, tisztán tartását nem csak a torvény, hanem a közmivelódés is követelvén erre nézve felhívom a községek figyelmét és kérem erélyes intézkedését.
5. Részint tapasztalásból, részint hiteles értesülésből tudomásomra jővén azon. azo-moritó iskolai állapot, miként némely helységben a segéd tani tónak lak-szobája s^ncs, és kénytelen a tanterem egyik zugában lakni; némely iskolában pedig a fala szolgálatában álló egyén lakik, másatt a tanító lakása szolgál egyszersmind iskolai teremni.
Ezek és hasonló tények a köznevelés hátramindádnak levén gyászos tanújele! hivatalos tisztelettel kérem az illető községek elöljáróit, hogy ezen botrányos állapot megszüntetéséről haladék nélkül gondoskodni lelkiismeretes és tőrréuTszabta kötél cségük-nek ismerjek,
6. Aa iskolai törvény 116. §-a szerint nxindennemQ községi tanintézet közvetlenül a kOzségi hatóság alatt állván és ezen hatóságot u iskolai szék képezvén, és gyakorolván, felhívom Zalamegye városainak cs falvainak közönségét, hogy az Iskolai szék tagjait megválasztani b a törvény értelmében szervezni mulaszthatlan teendői közt harafloi éa törvényes kötelmiknek tartsák.
\'\' Miként ezt már A.-I*ndv», Csáktornya, Zila^Bgemeg U cz. hatósága oly nemes, oly példás buzgalommal és hazafiúi magasztos érzületeket teljeaiteni buzgólkodtak — fa miként Nagy-Kaoiz*a t. cz. hatósága és lef^ozelebh ¦tanOgy Iránti tettleges részvéttől áthaiúttan létrehozni torekazlk.
7. 7fdkrrOtt u llkío iskolai hatóságokat, hogy a mtpBéveUtf áfiliknllz nagy koro*-káhaB a Ualtok flietsséjek azzjaájyozásáról, ze«(\' ne felayTkiriawkck. A« iakoLzi tárvénjr
kivtU ; 300 o. é. fnnál kevesebb nem lehet. Segéd tanító : 200 frt és lakás. — Ha a taaitók iránt igazságosak s az általuk teljesítendő* munka iránt méltányosak akarunk lenni : kell, hogy a törvény ezen rendeletét készséggel teljesitsok. Kölönben a népiskoláktól sikert ne várjunk, mert nyomorult fizetésért képességet és erélyt eddig sem koptunk, ezután sem kapunk.
8. De felhívom egrszersmint Zalamegj^e noptanitóit, hogy hivatásukat átérezve, kö-telességöket felfogva s a kor intő szózatát megértve, folytonos Önképzés, elóhaladásra való törekvés mellett teljesitsék jelenre és jö-víre kiható kötelmeiket.
Most csak jól képzett Imzgó erélyes és hivatásuknak élő tani jogképesek a korszellem és a törvény áltsj*kovetelt sikert felmutatni. Csak ilyenek működése képes a népoktatást gyümölcsözővé tenni.
9. Zalamegye tekintetes központi ható-a^fjaiMlr ^o\'tám inti^b^H n^gyberafl hivatalos levelében azon örvendetes Ígéretet nyervén, miként sokoldalú és terhes hivatalom működési körében segédkezet nyújtani hazafiúi kötelességének ismeri : bátor vagyok teljes bizalommal reményleni, hogy a korszerű elóhaladás mezején botszu évtizedek sA századok során át küzdő Zalamegye jelenlegi nagytekintetü közigazgatási hatóságai hatályos befolyásukkal a népnevelés dÓmozditását és igy e megye dicsőségét er-Ifilcsi, szellemi és anyagi jólétét eszközölni séltoztatnak.
10. A népoktatás szent ügyének síkere lözös áldással boldogító leendvéo : Zalame-gye egyházi t. cz. hatóságainak kegyes tá-nogatását tiszteletteljes bizalommal kérve Óa várva : legyen szabad hinnem, hogy a ItölcsönöB egyetértés , forró ügyszeretet, teszesitett erő és a kitűzött czól szentségetek tekintetbe vétele pédányszerü ered-nényt és áldasdub Bzellemi gyümölcsöt\' fogtak termelni.
Azon benső meggyőződéssel zárom be fclUvísoraá*, hogy bennem, mint e megye léhai lakosában, és az örökké emlékezetes 1848- és 49-ben volt országgyűlési képvl-ilójében a jó akaratot, a legtíaztábbsiái]-lékot és őszinte űgybuzgalmát a\' megye hón tisztelt t. cz. közönsége elismerni és méltányolni krgycskcdvón , töretlen rögös éa tömérdok akadálylyal elborított uj pályámon szíves részvéte-, nemes kűzremüko-déae- óa hathatós támogatása által a megye szellemi és erkölcsi felvjrulását, kózmöve-lodéséocic terjfldenét a jelen s ftz utókor köz boldogságát előmozdítani egyik legszebb diadalának lamereudl.
¦ -A babér, melynek leveleit ax utókor hilakönyei éitetoitdik, azoké leend, kik o imgTlzerfl munkát magasztos honfiai bt4-nyea gyitóaia által ilkeresté tevék. Ne-km csak azoa jtit*Uun réazoozkéje maradK mit M óöUidat qynjt á kötetotaég biliért z4m 4a Ul^Üósn utáa De Wvaisks »A-
!hirdetésedet ©IfpgíMl; It^acdliaaB:\'.K\'\\DO^BÍÍvÁTAU\'PMrtn: ZEWÍEBM Bses-, Hantorg-, SerOs-, 0fiÍBSHS.-FrssÉmrf\' i* BSKf bea: HAA8EN8TEIN & VOOLKR. U8QSC>, Bere-, és | Stattoartbas : SACU8E k. tárba. BaesbM : OPPELIK
az akadálylyal megküzdeni vágyó érzelmet ébreszt bennem, a tisztelet, a hálás emlékezet, a kegyelettel párosult szeretet, melyivet Zalamegye iránt életcsillagom elhunytáig viseltetni fogok.
Kelt N.-Kanizsán szept. 24. 1869.
BÓJA GEEGELY tanfelügyelő.
A tűzoltás érdekében.
A kanizsai „torna-egylet* tudtommal már onnekelötte 4 hónapja a városi kepTiseláaeg elé terjeszté azon ajánlatát, hogy-4, mint tornaegylet kéaa minden erejét egy tüxaltd egylet léfezulésÓDek szent ügyére feláldozni, — iLs okból kérte a Tánui képviselőséget, hogy ez érdemben valaszsxon a maga köréből három egyént — te hirom egyen a tornaegylet tea-tűlftté\'bo\'I rálaaztandd hirom tagjára! együttesen határozatot nyújtson a képvisel Átégnek, a „tűzoltó egylet* miképeni megalakitáaaróL
A tornaegylet alapszabályainak, e kérdés felhozatala által nemcsak eleget tett, hanem emberbaráti legszentebb totelzqaegéaek a legnagyobb mervbeo\' megfűiiir^ — smnnlfűl a városi képviselőség, dácsára az utolsó tűzoltó egyleteket érdeklő ministarí rendeletnek ? Semmit ; megvilaastotte a 3 kiküldanáo egyént a eszel tán hiszi, a Táros azükségeinek elégtétetett ?
— Vagy talán a város atyái axt hittiik,- hogy e kérdés megoldása asükségtelen ? Ha az utóobit hiszik, agy vagyok oty bátor a város elöljáróságát csak a két utolsó tűzvész által létesült azerenesetlenségre figyelmeztetni, — ha az ntolzó tűzvész alkalmával KÍ*-Kan rimán a nagykanizsai pályvadvar fecskendője meg nem jelenik, ngy egy fwskendO a tfixvéss helyén nem létezik — de még a pályaudvari focskeadí ottléte sem használt sokat, mert a lajtok, molyok a riiot a fecskendőhöz hordhatnák, nem hogy csak nem egészek, hanem oly állapotban rannak, hogy azokat lovak után fogni képtelenség. Vagy talán a lajtok szükségtelenek, — miután a zöldre festett, a remény színével ellátott városi fecskendő egy vizlojtÓ csőrei bir ? Lehet, Hanem az utolsó tuzrész alkalmával a városi fecskendőt egy knt mellett állni látva, kérdem a rajta leVÓ derék polgártársomat, Jaek urat, miért n«m eraszti a lejtó csót akutba ?
— A tűzvész által igénybe vett Jack ur durra felelete az volt, hogy nát a osÓ nem viztejtó. hanem riz ellejUJ, mert minden arasznyira agy lyuk ran rajta. Vagy talán bir a város máa eszközökkel ? Nem, magnk: a város elöljárói a magyar utcaai tozvéas alkalmával hazamén e-telekor láthatták, hofry I\'4í*r hajdú agy órával a tüz kikelte u lám kocsin btsfHl három kapaoaot. Most as a kérdés : kinek érdekébea felütik a városi lakosság vagyonának tűzvész elleni mentése.
Hogy mind est hogyan tudom án? — mert ott »oíta.m, K\'u Kanizain a pilyaodvari fecskendőn én viillam az, ki a leffttagyobb goroin-buágnkst zaelire dogta, a psdlg kMttAl ? a megyei panduroklúl ¦ a városi havjdukld*.
8telzkl fkiayifis:
\' (UB.) A nwtjar klrilri minltttrek ta*\' \' téjá oly nltatnoau, »\'1 r«U4a|ak kftté néitie aofrfjtid Tfwnfi I sfiifáia \\ a ana éatokutim, ki tTidiuf
v-t—k. \' " - *ilté
«oltíftT^ffTk kell\' Siiiíhftiii^ biztos j úr élén már ft szentivanyi_ indóháznál várták
¦T. . _—. ¦ . __+ \'___I . cj... ...JX«I Knl O-í/W TöthoCrnnírA nr
lüapot vethetne az újnak; á lebontás veszélyes műveletét óvatosan kell eszközölnie, ¦nehogy részint az időnek okszerű felhasználását elmnbuzsza, részint a még hamnálható anyag nagy rését megsemmisítse, ^-v
A vallás és közoktatási minfater helyiéig mégis valamennyi közt a legnehezebb; mert magának a néptörzsnek életaUpjAn dolgozik, nem a hatalom megszilárditásán, nem az anyagi jólét előmozdításán, hanem a hatalmat S az anyagi jólétet biztosító szellem-fenséglnagaaztosa?Hknmoly s komolyan szent kádam teU mőlt^inie.
Mit ér a hazának 15 millió lakosa, ha ez csak számban", 8 nem értékben nagy ? —-az értéket pedig a mCeinszalaaaaág bírása, a lélek isteni erejének okszerű felhasználása 5 és a Bzfrnek emberi méltóságához mért kiművelése teremti meg, ily érték mellett ember az ember, ily érték mellett lehet hatalmas és nagy a nemzet!
~Tfincs czélom hosszasan körülirni ez al-kajommal a közoktalájiuainister óriási mérvű feladatát, mert azt minden honpolgár mélyen érzi, de nem mulaszthatom el üdvös intézkedésének egyik pontjánál megállapodni s a nyert tapasztalat alapján hiven rajzolni Zalamegye központjából a hatást, az érzelmet, melyet ez intézkedés önként szült.
A kerületi tanfelügyelök legnagyobbrészt országszerte megkezdették működésílket. így Zalamegyének örömmel Üdvözölt tanfelügyelője, Bója Gergely ur a távol Tisza-parajáról megyénkbe is személyesen megér kei vén, működését ugyan f. évi aug. 11-én tényleg megkezdette, s szept. hó elején Keszthelyen és TT.-Kanizsán tett hivatalos látogatását folytatandó, mult szerdán szept. 22-én a délutáni vonattal Zala-Egerszeg, mint a megye székvárosába, rándulván, az e Táros tevékenybozgalma elöljárósága s az iött tanítói kar Hanthy Ferencz városbíró
a kedves vendéget, hol Bódy József tanító ur a kővetkező lelkes beszéddel üdvözölte : „Nagys. kir. tanácsos s tanfelügyelő uri Szivünk örömévet üdvözöljük Nagyságodat e napon, melyen városunkat a népnevelés" szent ügyében meglátogatni ttegyes-^etteíá. — Mert van-e valami dicsőbb éa magasztosabb, mint a népet nevelni és oktatni? A magyarnépet! melyet oly jeles tehetségek és tulajdonok-, józanész és felfogás-, helyes ítélő tehetség-, nagyra törő lélek és nemes szív ékesitnek ? — Nincs dicsőbb, nincs magasztosabb eszme : mint \'^a életre való népet elvezetni a tudományok kiapahatlan forrásához, hogy belőle életnedvet mejjJsen^ műveltséget, hogy a nemzetek nagy családjában méltó helyet foglalhasson el. — Azért ezer-hála és köszönet a törvényhozásnak, hogy korunk intúszii/atá: j megértvén, a népnevelét? szent ügy fi szár- [ nvai alá vette. — De ezer hála és kös/unet a magas ministeriumnak is ama tapmtatns \' választásért : miszerint Zalamegye tanfei- j ügyelőjéül nagyságodat szemelte ki. - ifi- ; dón a szarencsés vála^ztáshir gyors szár- I ayain hozzánk érkezt\'! 1 \'/:v,ink hango? ¦ ölömben Öobogott fül 1 Igen. -j"\\b.\'-s orui-tünk a kitűnő és fontos luvaialaun <wy (or-fiút láthatni, ki a nevelés rőg\'i> pálvájáa , türhetlen buzgalommal haladt rUr. . kinev ; homlokát a tanügy körül szerben elévülhet- . len érdemek hervadhatlan babérai ékesítik Isten hozta nagyságodat\' Megjöttél. -népneTelés hajnala kelt. s mi e liajnalot meg újult erővel lépünk a küzdi érre aznr \'. lobogó alatt, melyre a haladás, van írva \' Isten, a hatalmas, ki nagyságndat ki\'*- \' rünkbe vezérelte, a haza, az emlnvvéi; ; vára sokáig, igen sokáig éltesse *
Erre o nagysága szívhez ?/nt,.. <= ™el\\ érzelmet tanüsitólag válaszolt. *./i\\:ut nem a nyelvtudományi kincs ragyogtatá. hanem \\ a megható érzemény, mely neme- szivében 1
ét: Megköszönte a figyelmet a lelteflüiléi-jenzés közepette a fogatok megindultak. —
Zala-Egorszegen ismét az Ősz, de jfjtt lelktt "Weiss tanító ur fogadta valóban lelkesítő asínoklattal, mely nlkaJommal 6 nagysága körülményesen rajzolta a jelen helyzetet, s a tanügy állapotát -
Másnap azaz csÖtörtökön délelőtt a városház teremében az uj iskolai szék gyülekez-" vén egjie d nagyságát a népnevelés ügyc-ért oly lángoló szeretettel viseltető városbíró ur fogadtaáltalánosan méltó tetszéssel találkozott üdvözlő beszéddel, melyben kijelenté hogy Zala-Egerszeg városa édes Örömmel üdvözli ő nagyságát, mert meg van győződve hogy a népnevelés szent ügye e megyében oly buzgó férfiút nyert, ki nemcsak jóakarat s tevékenység, de tapasztalatokon épült szakképzettséggel bírván, ismeri a módokat, mely által fontos feladatát megoldva e megye tanügyét oly állapotba hozza, — minő méltó dísze lesz e hazának, biziou számíthat Zala-pjgrrszeg varosának mind anyagi, mind szellemi támogatására. Erre ó nagysága udvozóltu a \\arki-- elöljáróságát E az iskolai széket, ki írj tette a magas kormány czeijat. melynek \'¦i.otw/.iiitására köiremú-ködoi együttes akaiut- es ernyedetlen buzgalommal mindenkinek honpolgár! szent kötelessége. Lelkéből örvend — úgymond —- midim tapasztalja, hoiív r nemes város derek közönsége aurára í-\'íkesul a népne-velé> szent ügyért hnises pályáján buzgalmat ily ros/vt-t minden tekintetben nem megtartani, úp nevelni fogja, ó egész életét a tanügynek szentelvén, a nép boldogsága az ö\\c i"-.
Kzutao megkezdetett ¦ nga elnöklete mellett a tanácskozás. Az iskolai szék tisz-
üug&r* esküi iünek 6
jegyző
rzerve/letett Szélig F< reni\'7.
Az elemi iskolák szótöbbséggel előbb a képvisel" ülésben községinek nyilváníttat-
vin, pár nappal később pedig axizr. hitközség egyhangúlag elfogadta, s így felekezeti iskola nincs Zala-Egerszegen. Hat fíu a ő nagysága indítványéra a három leányosz tályhoz egy negyedik leányosztály felállítása van kilátásba helyezve.
Ö nga indítványára hajlandó az iskola szék j&vaslatba hozni egy ipar, vagy polgan iskola-, ismétlési iskolák-, tornáazat-, krr tészet és rajztanoda felállítását. A kántori hivatal pedig a tanítóitól a törvény világa értelme szerint okvetlen el fog különittetui Az érdekes ttiés után ő nagysága az istiot.u. helyiségeit szemlélte meg s 12 óra cb\'.tt részt vett a tanitóegylet gyűlésében., m. !t alkalommal több vidéki tanitu szomorúin festette a falusi népiskolák elhanyagolt állapotát.
Ugyan az nap délután a szentiván^ ;p rék S tősgyökeres venuégszemiü baru: -i ¦ ;-, t. Noszlopy Gyula plébános úrhoz ku<-,ika7 tunk. hol a néptanoda helyiségeit megszem-\\ lelve, czél- és okszerű változások oior. :• I lén tanácskozva, vidám kedwrl fogain;::,.; j helyet a nemes pap asztalánál, mely aíi-.;. I lommal a sok Bzép pobarfelköszöntése* i,.-: zól a szép sz Tiíaiuni K.;->i^ v.\\; ¦
ur áltai elniundotta! ;.jiiua.:\'-, tm be/ejezéGefll :
BKagjBágos kir tanácsos nr! Mélyen tisztelt »<k...:ai fófflögyf\'-\'.nr. \' | Lelkem telve orom tik i. n .^v na^vs.i.\' ¦ \'\' körünkben e szavak i. i. . ;; ./¦::: ¦
i üdvezőlbetem.
j Örömömet fokozza a? >\\>r.:\\ i\'"n-.:. í I nek azon végzete is. hogv iiacysagtiia: .-
mét .visszaadta megytúnek e- tanügy tu. i. ; nek. mely téren alkálim ny.;jtat^tt ;ur.~ j lelkének 2agyratL>r\'.\'- es/niftt méiioan
fejthetni
E nemes tanfeiuL-yf ióí hn atai visto» s, \' tudjuk. Iiogy nehéz terhek- é? akadály >.it;.>a. ! van kapcsolatban, de azon szép e> nagyarr. i született lélek, mely nagyságodban él, dif wr
TÁRCZA.
Mmlóksorok.
tia«r*s*üi tgrmitt a tiTolban in, Habár » Ur i idű el li_uakust; — BslTÜnkaak íratinifnje 8umforrt, Ken f9fJK nitjcltipsi ummi axt! t — ü wM Tirigot ápoljak, amelj BarátaifHnk kartjébaB uijadott, Uimj Ulkaink deriüt ejíbS] u Emlifenat boi ríj» hmattol . . .
Ha (afftaairKl a ialé Tfltar
Ifja sátradén agykor ítroDul,
8 álkoi nyomara fáradalmaid
EamLnj-f7ÖnBlc*fl la a porba ball;
Ha tíieúat la Ar a Mra-caapáa,
B a Urrtláf _ maiba dfft :
Caak a altod la^m tU, aalUri,
No ítíi U kSlcr > a* akkor •amorftól 111
BŐDT JÓZSEF.
Férj és testvér.
Soiílli. Aaoabu u idegu ojlruiasu kSsdedett, ¦
káhwploa, fa CMtmtlul (rófotlurMm.
Mtrw. Tilihnnmii Ét mnlikml mámia,
aik.jm ti \'¦< mgymüfilh ni
\\nUMi
rí......." .
Csak? — coodálkoi^k aa idegen b fogai közt mormogd : — Ürdüg da pókul I uvuniAbui vagyok.
— Mit moöd ön Qram — kértk-xf1 János felocsúdva elracrültaégóbfll a bámulva inerté végig az idegent
— Semmit. Cak azt gondoltam, hugy nagy ji;lcülosi% Itíbot e nóvhüt csatulva
— Öq cfiodátkozik ezaa? Hja urnui! ^odálatoi b a világ forgása — Melrt Ján<>s, viasza navv előbbi komoraagába a ismét tdguadolkudvu to-kiatort maga elé. — — Azonban osaztaizfMlvs magit, caodilkosva kérúá : — l)n uram, ?0 önt, nem is ismerem.
— Éd a nómot királvaigok cgyikébil jövfik, a nagy adósságot akarok leróni, mdylviil l >fff!D-thnlnnlr LflTtOzfttB.
— Mondtam már, e kürnyékun nem talil ilj oeveL Aiüuban van a vidéken egy titokba burkolt család, a mit róla tudok csak au ny i, hogy Németországból eredt
— Nevét uram I
— Stetnfeld.
— Hah Ördög és pokol örvundj ! Ex az kit éu I keresek. Hála neked, boaxuálló biten 1 Végro.
hatalmamba adtad a hazaárulót, a jiyilkuai!\' AtyámjyilkoaáL
— Hit mond ön ? — toormogá Ja.no«; — hazaáruld, a gyilkoe ?---Ah igon I hasa-áruló 1 — ¦ •gymrro mindoD világua lön elűtta., — Ah I jól emlékaMuiH) ? — a kozdt homlokára ayosuL 4 .
— Horo ! Oftmlfaal I «b borcaazb. V
— HU boaaál Ön?
— Oh ég 1 etkttm ma twtnlik.
— Nem ártmn önL
— AxonnaJ meg for^rtooL M^k "»IöU liiriíia imlt e háfbaa lur^rnyik »«IUin. Uram, StUvay b*rd; komoran Jölt hasa; k»rte m mul»a agy lerreloí adott
.Jlaoi mltMiek bőgj ml o luvólUn .»„,
lia amktréa, ifjnwin kollo, liuW lton\' "f l«dl««M,t nofll htom foltuaUni. Itt o lo.il
.Uuk MimAm u ti*l autk Úrinkul termi, kU ¦ kiaok 4m i«bv«UMk Onlo^ai pouiruk,
mi*p* i—l.k»rik, U • IMfiK IhiIU^U öl, •M«U." 0)«»* akkn. .S«r„ Vollw „i., "t*W • — rmiét* fMuUi dl uy «,
! TCglg
— Euzörintön gazdag lőaV De mit tarínsik cz &
dologra V
Jánoa elbesKÍlte a Horn éa Bzilvai közütt vé^be ment párbajt; df n naplót goodoaau elhallgatta.
— S most uram, leai-c oly axiv hallgatott ongem
— Beaiéljon uram, a mit gonoait o vipera fajra hallok, caak elv . boazut ozomjoiü lelkemnek.
As idegen a legnagyobb ingerültséggel beszélte el történutét Stainfeldról. Arccáról eltűnt a szigorú komolyság, aiemoibJl a kutató tokintet; kezeivel hevesen hadon ázott o indulatosan gombobi azét hosszü kabátját, mely alatt pisztolyok b tűrök villogtak.
Nem tartá BzUkaégesuenk az öreg olőtt titkolózni, Ilíazon egy gondolat lolkesité Ökot a „hoazu."
— Uram ! barátom ! mi pgyütt fogunk működni és villámainkkal eg\'utt sújtani! — tört ki, mintán bevégezte történetéi, s kezét nyujtá Jánoanak.
Együtt uram \\ — feleié János, elfogadva m id-í^n korét s fogai körött morraogA : — Ea uu ndül. Azután az idegenhez fordult a nyájasan fi At hozzá ; — Addig uram vendégem, ¦ ha ugy telaxik azobajába vaxottetam Önt, hol kinyugodva az ut fáradalmait, többről ii értekai-hetünk.
Az idegnn távozott. Alig maradt egyedül az öreg, átadta magát flrjöngfl örftnénak. Tárdr«-vetotte magát s kezeit ég felé omalrv, halalmit robotlott. Majd fulemolkodett o beiyaaUMl ¦
Vfld Örömmol nihant ogy rojtott axekréDyhes melyből papiroiotnagot vutl elo.
Keblo foaxUll. Szlru hnruon.. dobogott ¦ ra-[>oaett Ornmélmii. Vi^rn- nlárkutott a nagy nap, [potyán yortw Aldusatot mutaüiat be weyoh ura azollaioénok. V drua dliloiaüit, anélkül, hogy keaét befartuztetné a pj-idilli (aj kiontott vérével.
—" Ktry elárult unraiol nömoaloo leások\'. 11*1* J » oapliH Hiába ttlnMtélek el a dráfa latemcir hatalmirrthnfi ragyiok Ai éhalam wtdlg értéklelonDuk Lartutt ]>oiiin\'ÍftraU)kf a Uf-boraaa*tóbh lltk\'>l UrUliitaasaV Ki I a U bBa ta4é*«d kaaik, d« műi marad rh Mindi <*.<WÜ, H» «flj|0d Is ft buaöst, hukáaa annid ratl^a,
Já»aa iÚÍUmÚc aeta k<Wtt. Kiadás i^llaau--M *1 r«4#4ÍLaak \\iu, rn*); kitMttiá a hmwi
Ssemei fénytelenek, s két fekete gödörként ül-I tok & azenvedéa ránccolta homlok alatt. Ajkai keserű gúnyt, majd örült f&jdnlmatr isméi gyér tuekea örömet mutattaL Balkezét ezUotelen Bzivóre nyoma. Jobbját azemoi fölé tartva. mir.T
ha a nap ragyogó augaiaitól védené azokat, .......
megszaggatott léptekkel haladt előre. Majd le emelte kezét szeme felöl éa Dzivéről b fiíjdülmaj* oöbajjal meríté ujjait felborzolt hajába.
Maga körül tekintett Kezei ismét elfoglalták előbbi helysetöket.
iirddLg senkivel sem találkoztam. Mintha kihalt volna e kastélj. — Suaogá alig halbatóau
— A csend borzalmaa, — folytaid b kimereozté szemeit; —aonki. Itt benn senki, ott kün senki,
— S fogait csikorgatva niormoga : — Huh ! ilyen a halál tanyája. — Letilt. — Mit Usgyok moat, Valaminek nyomába kell jJnöm öt illet^ leg- Boldog-e ? Szenved-e? Vagy talán már rauy-dicsÖült szelleme. Oh szív! akkor téged is a sir hantjai fedjenek el örökre.
Mereven bámult-maga elé. A beállott hosszú szünetet eaak, szaggatott hörgő légzoto zavarta meg. Felkelt¦ hevewo járt fel-alá a terembe.
— Hát nem volna-e jobb, olporladnom a rideg sir tótét magányában, mint itt o nyomorult életben, mely reám nésve nélküled sivár puuta-aág, — — a kínok hevétdl száraz korévá űzném éa ágy tengődnöm. — Igvn- igy monda ö. De őrült vagyok-e? Tuoodék. — Fejőm nohés
agyam lángol! kifelé lör---Itt,--itt,
Ut fájl Marom fájt Nagyon iaorítl — PáJdaJ-w*m adhajjaT aaoriti Öacaa mellét. 8 bűnét dmo-rengetL ¦— Ügy te engem soha com saorettél, mert akkor nem bújtál volna atyám olál, honnm nyílt tériként lépté] rolna fel Hah! nnm
igaz\' Nom mondta ú vit, nem, unni 1 Tank hnlng agyam lázas szUJntnán) n. IrgaJmaa dg 1 mit mŰrelaal? Miért Dani saakad roám a vé^udon égboltoaait\'{ Miért nom n/ilík inog a föld, hogy Örflkrw, o] nyeljen.
ICfjysiOTTo nyugodt lön.
-— Oh mennyit azoarodta-n azóta, midiin uUdjár* láttám At Aa idá alrohaat, a madarak aJkflltöaéüek, uera hallöíUm én»kskatj a fik toki ölmnyél, a Dkaaök tókl nónyegét UUpta r aofdoA^alaaiU ; áa iám léuráaáatoU ium«a riráayM bajaikoa, és tuna ailhatou mog ukia tetem sudár koronájukra - A maÜáAik rW«a\\}&iÍsk ardd • borok mrg haramal v\\g d» Uk^ii; »aaö kUlrull, a t*m*» fjC*j4rk*di>*lmil Taráfaibaa \\ a fáknak, bmamutit itá* nyvjal*
H IB D E T É S E K
A győri székes káptalan részéről közhírré tétetik,
hogy Zalamegyébe kebelezett Felsó-Zsidi ős erdejéből, 12 holdra menő szálas tölgyfa erilei vágása, folyó évi PUT5 október 6-áu reggeli órákban
a helyszínén tartandó nyilvános árverés utján fog eladatni, hová a venni szándékozók SSgT 200 forint bánatpénzzel *^p( ellátva, tisztelettel meghivatnak.
A vevő az általa beígért ár egy 11 armadat natpénze betudásával legott letenni tartozaud.
A szerződés egyéb feltételei Győrött, a káptalani irodában ; — 1-Visó-Zsiden pedig a községi bírónál miiül "kor megtekinthetők.
szeptember 16-án 18<>!K
(330)
Ungarn !
deosan Land und I.cuto JoUreajdren beute Jedermann im höt-hnten aia jemals i — diu es Intersoae roga srj erhallen und Biflglichsl i gern hat sieh
;die oqmU\'
aar Anffftb« raataUt, „Dt« Danas" »O den In Ungarn-öaUrroieh lebenden Dentaakaa aowobi, «k in Aiulaaae *Aa treaar SpiekaI — hanpuBcblicb — aagwiaefcer Eiait-, Lltarainr-, HandaU- und In dm tri a-B e ¦ tro-bang-ea. ttagartachw Slttan, Qabr*aaaa und C n itu r an 11 a a d e Min, and ata aolchar eine anOaanta und\' inUresaanio Loctaro für all« CUtNi dar OaaalUckaft Malen. \'s-
JH» DtBtkP wird karte BabiM«, Kavallas, Oadlahta «nuten nnd bnatDiiattaehra Inaalte«, belekreada aad faaMinnataif« Artikel ani allen Faekan» dar Wlaaanaekaft, BariekU, Haxkiiditeii and Cornwpotidonien Uber atta Eralfrlaae Im In- nnd Auslüde, aber Kirche and Schot«, Handel, ladnacria, fiffeatUch* laatitnta, Litomlar und bildende Etiaste, Mnaik, Tkaaiar, Haaa- und Landwirtschaft, tnmi litlliUP-aatyrlwat Aafafitta a. w. und auch jagt maatraÖatata hiingan.
„Ml Daaaa" eraefcalnt Tarn L Odobar 1B69 ab alle 8 Tngr, dastaaa 16 fr. Oelav-SeUea atark oad koatat > fDr Peat-Oiao lowohl all Ungarn Bbarhaapt nnd Öatamncli mit ZaataUaag Ina Hana. reapectlve Paatranandima; vieitaljihrff I fl. M, balbjUtrlf 3 fl. Sit. Wahr., für daa Anstand a«lt PortTorMndnuj | Thal*», r«ap. | fl. 40 kr. ifidd.
¦an prtManrM bat aTJen PaattHtara, UtaaEa-EapaillUoDen nnd la Allan BnaakaadlaDgen, towie bat dar
Administration der „Donau,\'
(Xalatan Atmoneaa-Anfhabma-Bm-ean.) .~„^*->v-. . Fast,EaaiaafaaM 47,
flMflP^ laataalm rvn aalnit—taaa 10 Bs— ptai«, daran B**t*l)nnB hat fSJplBkW -al*u»al «iDfesaadl wird, f*«Iiir«o wir einen Üabait tod 10°/ (8»-8,l)
Haszonbérleti hirdetmény.
>\'/ Gróf Széchenyi Imre 6a Dénes arak jószágigazgatosaga rfwérol kozUrré tétetik, mizzerint a vaauti illomasU] \'/, ... ,ór» tÁYii]napirini V"znrémniegyében, Bio-Maron helység haUrahen fekvő 1523 hold, éa ennek téazamszédtigiban í — vala-onzetóttBtesboa Bomogyinegjében Joth helység IwtA. \'IfiMa tolat H49 hoH tagotttott birtokok, jókarban iévl ^¦*flak 4a (aztuuagi éptUaUikkel ugrott, vagy egyenként, —4*jW-tt, no kSfDtoteyak unint Z871-lk évtól kezdve ,•—3$ *np kmouWili. fag adatni,
" \' ;;%aailtUk au-ltataanuandaliiü kaauarnal, vagy Horoicíoo ...^ Ittaatí" íllomái éi ntolaé
Legújabb szerencse-ajánlat.
Az eredeti allamsor8Jeg}\'ek érnlasa mindenütt szabad.
„Isten áldása Cohnnál!é<
4 milliót mc^közelitO oagyaierű tókeOazIet kisorsoláso, Ísm<H jelentékenyül tíibhitett nyureményékkel.
A sorsoltat az L-llam bietoaitja b hajtja véjrro, A sorflolós kezdetet o hó 20-án veflEÍ.
(Jsak ^ frt os7tr. ért., vagy 3 frt osztr. ért., vagy 1 frt osztrák értékben os ára nálam egy : as államtól biatositott valódi eredeti ao raj egynek (nem pedig tilos ígérvénynek); éa a aorajegyek az ár bórmentai bekttldéaü mellett a legtávolabbi vidékekre is elküJdotuok. Caak nyaromónyek hozatnak ki.
A fonyoremónyok : 250,000 ; 300,000-, 11X1,000 175,000; 170,000; 1Ü5,000; 160,000; 155,000; 150,000 100,000; 50,000 ; 40,000; 25,000 ; 2; 20,000; 3: 15.UÁ) 3 : 12,000; 3 : 1 !1,000} 4 : 8000; 6 : 6000; 11 : 5000 4000; 206 : 500; 6 : 300; 272 . 200; 24,550 nyeromény. 110, 100, 50, 30. — Mindem nyeremény legalább 2 tallér éruSkQ.
A nyeroményptWizt C-x liivatalüs Uihusaai jegyaékot iUam biztositókolá* mellett raeffköldöm luntoaan a halhra-tái mellett.
Az ón külooóaen kedvező jó Bzoruncdútűl kegyelt sorsjegyeim által, aa én vásárlóimnak magában Ausztriában már 300,000 ; 225,000; 187,500; 162,500; 150,000} 1 ?10,000( tObb Umen 100,0001 éa caak nOvid idóvel exnlottr a 127,000 fönyoröt; éa most ezeptember &-«n fiiettem ki u(oiag a legnagyobbb nyereményt enn a vidéken.
Lázár Sámson Cohn
i,l) bank- Aa váltóualote Hamburgban.
Saerenöse fpl Hamburgba!
Mint egyikét a lolönyöaebb és legaoUdabb vóllahitoknak ajánlja aluljegysott bankfirma a Hamburg államtól engo-délyczutt éo biztosított oogy
pénz-Msorsolást
mely USbb mint egy millió 47,000 tallérból áll. b niclvnelr nv^r^ruónyliuzáaai már e hó 20-án kuzdídnrík
OBupán nyiinsmények huzatnak. ~- A fodijal: \'•sUfvC.U^
250,000 hl;
150,00*1-. 100,000; 50,000; 25,O«J0 ; 2 á ÜU.uuj-3 á 15,000; 3 á 12,000; 3 á lü,0U0 ; 4 á 80ou ¦
5 á 6000; 11 Ó.5000; 29 á 3000. 131 á
6 ó 1500; 5 a 1200; 156 a luoO , 206 á 500,"\' 6 á 300; 272 a 200; 11,800 á H" stb. stb (uujzeaun több mint 25,000 nyeremény
A járulék beküldése mellett azétliiilkttld.\'jk „in-dett álLimBorajegyftkBt0 a föntebbi huzáara a liüvutkesíj Ut^-aserüleg megállapított árakon : Egy egész 4 frt. — Ügy íé! 2 frt. — Egy negyed 1 frt. tmztr bankjegy ékben, a legpontosabb nzolgáinl biztositána meüetL itindtjn réaztvevfl as eredoti államsorBJegj-eket kézhoi kapja tólem, azért erek Ígérvényekhez nem hasonlíthatók. — Ai pxndeii reríravi minden megrendeléshez ingyen mellékeltetik e az érdekelteknek a nyerö-oaasegek és hivatalos jegyzéktik pontosan mcgküldetnek.
Azon bizalom folytan, meivre u wrín^gv..-!. m .in,:;,; tértek ezért Aimztriában. jelentökt-ov rntigüizásokra siarcs tok. Kzok legtávolsbba videtrv ia a !tígiaM\'k«lvrtbt) oicL\'-ri: deiéaekr*! néive is pontosan eaik\'.jzoiteinek
Ar illeték tehát mitíklbb bizalom i h. í.\\ ciini fÜJttt iígven«-\'!*"n h.fZZRtn luliiinn;
Adolf HaaB.
StaaüKitlfcten-IIaodiaüj: .\' ii^
^ A iegwbb fúnyerC rendeat-a &i rnH-\'iriin.rt :sik. es ez évi april 2H-án ea július \'.-i-t-u isméi i. ,\'-ir magasabb nyereményeket tizfmélvösi-rj tízeiüm k; az itteni vidéken. ..32"*—i. \\
. |3U5i a-3
\'Árverési hirdetmény
4375 1869.
Za!<m»8{jy0 polp. íörvényszéke mint ujiekkouyvi hanj-*^ nak 1069-üf június 12-én 41175,69 szám alatt kelt vey zése folytAn közhírré tétetik, miszerint Yeber Samuéi és Sifer Vilmos végrehajtatok részére 1300 frt toké követelés és járulékai kielégítése végett Polák Vilmos nagy-kanizsai lakos végrehajtást szenvedettől lefoglalt es a nagy-kanizsai 797 telekjegyzőkönyvben A f 1 sor 916 h. r. az, — elhalt neje Mayerboffer Regina hagyatékával közös tulajdonnal felvett 2544 frtrs o. é. becsült ingatlan vagy ónoknak végrehajtás ntjani elárverezése elrendeltetik , ennek foganatosítására határidőül 18fi9 evi szeptember hó 6-ik napja, Bzükség esetében 1869 evi október hó 6-ík Dapjanak mindenkori délelőtti 10 órája a helyazinére Nagy-Kanizsára kitüzetilí, oly hozzá adással, hogy ezen birtok as első árverésen csak becsáron felül, a második árverésnél azonban becs&ron alul is elfog adatni, és hogy a remii szándékozók bánatpénzül a becsar 10% készpénzben az árverés megkezdése előtt, a birói kiküldött kezére letenni tartoznak.
Az árverési feltételek a zaíamegyei telekkönyvi hatóság irodájában éa Kagy-Kanizsa város törvényszékénél megtekinthetők.
Kelt ZLÜfrL88ftte$gfl 1869 évi jrmins 12-ón.
Zalamegye telekkönyvi hatósága.
Era to UlT&nlliohe höhere
i HANDELS-LEHRANSTALT
[ ) in Wien, Pratcrstraae Nr. 23.
j Da« ilachatc Scbul-Jahr beginnt am 4. October d. J.
~ Jtschrëftuugnn Anden »om 2ft Rëptéinber* an statt,, i nnd werden l\'rograuino von dor Direction gratü 1 Terwndet. (flZl--4,8)*
Die. «bsnlvlrlcn HOrer genlesscn die Bognuitl- X I gang de» elnjllirlge\'n Kralwllligcn-Diciuloa In der • i k. k. Armee. ]
II
250,000 Mark Court
ala kBehata. Oawina MaM dla MMitt waleba toh Aar Hakan
-ajaTiäaa- ^¦¦¦¦aySal ve«
3,677,400 Mk. Ort. sSSäS
Oawlan« gaiofan und danmtor biU«n aacäaUAcntl« Stimmen 11 an
teaarar-cha^aa. 100.000, 60,000, 40,000, 30,000, u,ooo, 10,000; 8000. OOUO, SOÜÜ, &000, SO00, l&OO, lOAroal lOÜO »Ir.
Jaitarmano arbUt ton nua AU Itrlplaal Blaritl llJUU aalnat
Hindaa. iNtaM alt «m yaraatHWa Pratiaatta n varidatebea.) Für
AuaUlilanf dar Oswltttta lalaUt dar PUal die baala OaraatlB und vanaadan wir aoloha afasitUakat na«b allaa Oan-anJan.
Wir habw wnaraa artcreaaavtaa ia aaatw flafaad «Mar aa ttr vtat« aaaaraa tUaat—dw «««luaa «rat bn Mari d. 1 das ¦rvasa Lau traa 07^00 IL eaakuaMt
»«Itaa W 204aa a. St-taa 1 B. Badal dla alaaale Bawlaazt» aaas atatt.
Ein Viertal Ortfinal-SUala-Laoa koaUi fl. 9 II. H. • 1 Zwal \\ ddt. . fl Ii 11. N.
fafan Ünadaaa du Bairagtia.
WLr ft.hr»» alla Aort,if« ao/0rl mit d« frAaaU» A«fu>ark-
aailkBlt *m. lafaa dia arrurilarlieliati l\'ltu, bal um4 Mlbollsu llnka Aaakvan ftrnti:
Uaak ataUgWandaMar ZlabunB arhlil jadar TkalluabaiVr top niil linauffcafardart dl* aaitUaaa Litlf ooJ Oa-lua» wardan rru»pl BbaraaklekL klaa batlah* alak dahax batdlctt dlo«* a« aa»daB aa