Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.96 MB
2010-02-04 21:40:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1315
4722
Rövid leírás | Teljes leírás (285.23 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 044-047. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy"Kanizsa~186í>; november (Mii.
44. szam.
Nyolezadik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlőn
Kiterjedve \' • -
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, ^azílászaio tudomány és iiiövész«t köréből.
minden szombaton-p"
e|p!>i ivoii,\'
SserbcBziöí iroitrt i:m Uindú hívnia!:
WAJDITS JÓZSEK k5i.yvkereslu-iJus.Jben.
A vallás-ügy.
(Bfi.) Szinte ballom jobb és baloldalról egyiránt: kár ez ügyhöz,hozzá szólanU sjiz egyik előre Is ultramonTáTrnaiTTíegyes czi-mezni, a másik pedig vallásgyülölőnek gondol, — s naiv mosolyán át oly kaczér-szomjas együgyűséggel lehetne olvasni sötét lelke söté^ gondolatát. Ha van a fontolva haladó világ-polgárának létgyönyöre és hogy van az\\ tagadkatlan, ugy a szabadságérzet legszebb koronájának legragyogóbb a legbecsesbb ékcH-a-léiéknyugaloin, melyet, ha á~gózmüyeltség tarka homálya elfedett is, átragyog azon a hitérzet égi-fénye, nz emberiség fogalmának fensége. — Igen is, jtLozzá szólunk, mert minden eszes lény, tekintve a műveltség legalsó fokán álló vad embert is, benső érzékkel bir, s ez azt jelezi : tiszteld a hitet, mely a lélek nyugalma I
Napjainkban a hatásvadászat igen nagy szerepet játszik; legszomoritóbb azon mestersége a hatásvadászatnak, mely nem irtózik a vallást wani-aló gunytárgyul. — Az agynak e penészes szüleményét szánaloméi megvetéssel dobja el ugyan magától á" higgadt kedélyű s csendes vérmérsékletű jobbak serege, ámde a nyughatatlan néptömeg kapva kap rajta s őnkénytelen, akaratlan megveti alapját a polgán s\' családi életben burjánozó egyenetlenség , békételenség s elégületlenség bírásának.
Jó lenne fontolóbbra venni a vallásügyé\' elíráató hatásvadászóknak,- hojy hálásabb s nemesebb módon is. vadászhatnak hatást.
Előfizetési föltételek :
Helyben liánhoz honlnasal Krjéas évre : -&> im - -
1 vidé|trt G frt. —
HIlrGatéselr
A tiat 1i.t=.-ü>u, i«tii, irrrt l-.iii, 7 \\ti. S-asor G é» luinden további l\'cikutási-rt ó ]a BélTp;;.!;] iniii.Icri "p_-vp« l.p.ht-itn\'.ín 30 kr.
Hirdetéseket elfogad :
H.-KanlíBan: n Ki A uó 111 V ATAL. Pesten: ZKISLEU M Béoa-, Hamburg-, Berlin-, ^ülBa-a-frasfeísrt- ^rBssM_:. bírt: IMASK.V<ref>t_* VIK.\'LKK. Llpcsí-, Ben-, U
Stuttflartöan; SAL\'JlSK^AIíSÁ. Becsben": opnn.rL:-
ha már épen vadászni van \'kedvük, mert e térés, a helyett, hogy bakokat lőnének, a közerkölcsiség s nemzetiségi viszony e köz-kapcsát — a hitórzelmct- — gyengítik, sem-¦ misitik meg nyegle gonyjaikkal.
Állapotunk s nemzetiségi viszonyaink kórul- észlelhető alattomos hujtogatisok folytonos lappangása azt javasolják s mint-egyJángoszlopként jnutatjálrT a vallás körfii igén óvatosan s nagyon körttlnézőleg -kell eljárni még törvényhozásunknak is; — .mert-az ember lénye~bensóleg tamadtatik "meg; ez pedig maradandóbban fáj, mint a kulíi,.8ebzés; -erré—Van"örvös, de_ama"rra \' tt- nincs; a kolsó bajjryógyitása könnyen .. ^íszközölhető, dc a belső.=- "kétséges! -,
A vallás-ügyét sokan a bölcselet tanai szerint igyekeznek sz\'étzilálnt — az ily még bölcsőbe való bölcs skelct nem gondol arra, hogy nópnnk-legnagyobb. része még egyáltalában nem érelt a tttagasb s mélyebb
——grmdolkózásTa^hogy— épen-a-vallasrUgy az, ami mostaniban, a nép kőzött minél kevesebb izgalmat szült, hahogy nz mestcrs\'égc-\' een nem idéztetik eló s alattomban nem-
;\' szitogíttatik. -vr - -...........
"Aíör^ípTínTtnígyef^eni\'zetiségek szerinti rétegei még oly szűK>épzett^lUzcl-^\'-r3énllátkirr«l...