Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.04 MB
2010-02-04 21:44:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1296
4315
Rövid leírás | Teljes leírás (306.52 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 048-051. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

48. szám.
Nvolcznílil; óvfalvnm.
a-Soinogyi Közlőn
) Kitcriedve - . >
) Kiterjedve
SOPRON- és VASME\'GTÉKB\'E.
Vegyes tartalmú HetllEiip
i. kereskedelem, ipar, gaz-daszat, tudouiány és miKcszd
nloden szombaton,
egeit iveu.
Sierkecfilöi ír«il» és ti«dó IiRaiaf:
WAJDITS JÓZSEF kÖuyvkefeaLbilSa5bent
A snezl csatorna,
Ax összes müveit világ politikai érdekeinek középpontját jelenleg a pharaok csoda-teljesHirszágaTiépczi. 5fi még~kéves éwut ezelőtt^ merész álomnak látszott — Lesseps Nándor.nagyszeiű ten e-valósággá lett^-Az utolsó perczig a terv sikerülése kétségbe vonatott, asuezi csatorna tévesztett vállalatnak ós a megnyitási ünnepély ncuizctközti humbugnak nyilváníttatott, és-most a táv-sürgöny híreszteli, -hngy az átmenet a csa-tornán_nem csakhogy sikerült, hanem minden várakozást fölülmúlt. Jóllehet sok eró-feszitésbe, sok milliúba fog még kerülni míg a csatorna teljesen elkészülve és a világ kereskedelemnek megnyitható lesz, a um -legnagyobb, legnehezebb része — annyi már bizonyos, be van fejezve, és nincs ok kételkedni^azon, hogy-a nagy vállalat még hátra lévő kisebb része is_ teljesen síkcflftni foír. Az ellenszenv, mit eddig különösen r Angolország, jobbára Snzó indokokból, c vállalat iránt mutatott, most már ellenkeza érzésnek kezd helyet adni. Az angol nemzet
.........-Jtomoly, méltányos hangon nyilatkozik azon
vállalatról,_ melyről eddig csak lenézéssel szólt. És valóban, kitagadhatná meg ma, midőn siker koronázza a-nagy müvet, az elismerést :ama férfiú geniusától, kiben ez
- - óriási mű terve példátlan merészséggel meg-
fogamzott, azon férfiúnál, kHíaczára a dip-
-lomatia-ellentállásának, tliitetleuségne.k.és
~ lenézésnek ~ meiylycl eleinte találkozott, daczára a roppant nehézségeknek, (nelyeket ez országok éghajlata, talajviszonyai, gaz-dasági és műveltségi állapotai a mű kivitele — elé;támasztottak, anagyszerű tervet végre is megvalósította. Lesscps Nándor, a világ-\' "líreskedelem történetében, sót részben a
- _cziyilizatio történetében halhatatlanná tette ; ney^tirMióU JJonapaftcTíapolcon hadaival7
az egyptomi gúláknak vivta harczait, nem történt nyugotról.ily nagyszerű hatás keletre, mint épen a. suezLcsatorna által. A -._ :flrMeiÉriíztirMsáLjaL^
--Tnltjltj"fnllnhrrnnlnttn»aonnvyutirni tihmáljI,
moly.az idHffra.pyramisck és sphinxek országa felett lebegett, ó mintegy feltárta az
......európai, emberiség előtt, azon titokteljes
. ország négyezredéves múltját. Lesscps Nándor a közművelődés^békés eszközeivel, -a-¦ itSIWTiéj-ittunka segélyévél amannál meg
- _ szebb^eriedményt ért el : a\'cralorna által,
melyet-fáradozásaival és merész szellemi -^innnlpij^-létre^HBott, a nyugoti műveltség :r hatalinaba kerítette azon\'országok jövőjét, ¦melyek ,e nagy fontosságú kereskedelmi ut kfirébo esnek. Midón ajsatorna-utján .két : •tenger hullámai: találkoztak és összevegyültek?* altkor vajóban két világ-történelmi lrány,va nyugaíes. Kelefc.&zelleme\' jött cgy-
Előfizetési föltételek :
Kei\' fit ,
¦ C frt - I
Siraetésels:
A hat liíi.ál>,>. (>\'\'>\' 2 srnr 6 fii m,,,.^,, t„ Béljegdij minarli ri-
abbi b.-ikia .M brillati
7 Ur. iOrt ü ír 1 30 kr.
I JiJA
|| Hirdetéseket elfogad :
ilN.-Kanlzian:jiKADÓ-HIVATAL.PwtM: XMSkRtt.lt ! Bécb-, Hamburg-, Berlin-, Ma]na*m.-FraRlifart- L¦ Baaai-i| Deit: ILU6K.VST|:1»J & VOlíLEH.. Lfpes»-, Beri-, it ji Stuttgartban; SACHSES; ...