Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.37 MB
2023-08-22 13:36:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
94
164
Rövid leírás | Teljes leírás (342.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 001-005. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


I jNtögy*Kmiwsii 1869. január 2-án.
1. szám.
ítíÖt
Nyolo/adik évfolyam«
Zala-kSomo

Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
N Ve»yea tartalmú hetUap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és niQvészei kOfibdL
iéfc*
Mégj ölerLlls::
Minden íiowbaton,
ngí«» IVCII.
éU*<rk«bxt<M Iroda k|ari«í hivatal
WAJOrrtl JÓZHKK kOiiyvkeríikedkében,
Előfizetési föltótelek
lleljrbeii hiiho» honUuid él vidJkro po«Un kUlilva > Kxi''X óvro i • fl frt. — kr. Ifit ¿vro - - S . - . Kvncgycilro • l „ 60 .
''Előfizetési felhívás
\
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"
kitorjodvo
Sopron és Vasmegyékre
cximtt
vegyen tartalmú hrtilap nyotozadlk évfolyamra.
lHÜÖ-kl jauuár-doczombcri ogA« ¿vro (> frt — „ január-juníusi fél „ H „ —
j*nuár-\uártiusl évnegyodro 1
ÖO.
Hirdetések jutányosán « gyorson küüültetuok.
Kárj ük az előfizetési összeg mielőbbi szíves boküldésdt, hogy o lnp expeditiójábon fennokodás no tür-Wnj«Jk.
Kiadó hivatal.
•irt.
Pályázat-hirdetés.
Többször nyilvánítottuk nézetünket o lapban, hogy mely uton hathatunk sikeresben e vidék mind szellemi, mind anyagi javára s mi módon teljesíthetjük honpolgár! kötelességünket, akkor, miilön egy vidéki lap vezetésére vállalkozva, sajátlagos rendeltetését hiven teljesítjük.
Nézetünkben nemcsak hogy nem csalódunk, de édes örömünkre szolgál tapasztaljunk, miszerint az elfogulatlanok részérói ¿kiváló figyelemben részesülni szerencsések is vagyunk.
,Lassú viz partot mos" s »lassan járj, tovább érsz," mondja a közmondások könyvo s mi eszerint cselekszünk; lassan s keveset .teszünk ugyan, de lehető biztosan, s nem Áradozó nagy szaVakban, hanem férfias komolyság- s átérzett meggyőződéssel; lassan járunk ugyan, de reméljük, tovább érünk azoknál, kik rohanva haladnak a kitűzött cgélhox, melyet gyors futás,közt át is ugornak, a a helyett, hogy czélt érnének, roppant csalódásb*u részesülnek.
^Nyolczadlk évi pályafutásunkat nem kezdhetjük magasztosabb gyönyörrel, mint midőn kedves megyénk köztiszteletü főispánja,
Gróf Szápáry Géza ur ó Méltósága
által kitűzött, megyei s társadalmi érdekeink irodalmi utoni előmozdítására adott
12 arany
díjra nyitunk pályázatot, és pedig :
6 darab aranyat oly czikkro, mely a kisebb gazdák fóldmivelósl előnyükre szolgál, tetyt gazdászati-,
4 drb aranyat oly csikkre, mely a népnevelési ügyet rövidedeu és érthetóleg karolja föl, tehát népnevelésien -, és végre
drb aranyat egy népkölteményre; mind a három pályamű ha nem is tüzetesen, dé minden esetre Zalamegyo viszonyaira alkalmazható legyen.
A pályamunkák, ha a kérdésekre megfelelők, beküldési sorrend szerint közöltetnok a .Zala-Somogyi Közlöny" hasábjain s 1869. óv végével szakértő bírálók kéretnek fel, nyilvánosan okadatolandó jelentésre, — mely művek lesznek nyertesek s azoknak a díj azonnal megküldetik.
A szokásos jeligés levelek itt nem szükségeltetnek, mert a pályamunkák szerzójök nevével jönnek, vagyis aszerint, miként a szerzőnek tetszik, ez nyilt pályázat, ennélfogva az absolut becsű munkák közt a legjobbak nyerhetik el a kitűzött pályadijakat.
Főispán ur Ö Móltóságának e nemes ösztönből s megyénk iránti atyai jóindulatából származó kegyes intézkedése és áldozatkészségeért midőn ószintoiiöszönctttnket jelentenék ki, óhajtjuk, hogy megyénk s hazánk disze s javára a magyarok istene még soká éltesse!
Tis...