Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.37 MB
2023-08-22 13:36:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
157
260
Rövid leírás | Teljes leírás (342.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 001-005. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


I jNtögy*Kmiwsii 1869. január 2-án.
1. szám.
ítíÖt
Nyolo/adik évfolyam«
Zala-kSomo

Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
N Ve»yea tartalmú hetUap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és niQvészei kOfibdL
iéfc*
Mégj ölerLlls::
Minden íiowbaton,
ngí«» IVCII.
éU*<rk«bxt<M Iroda k|ari«í hivatal
WAJOrrtl JÓZHKK kOiiyvkeríikedkében,
Előfizetési föltótelek
lleljrbeii hiiho» honUuid él vidJkro po«Un kUlilva > Kxi''X óvro i • fl frt. — kr. Ifit ¿vro - - S . - . Kvncgycilro • l „ 60 .
''Előfizetési felhívás
\
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"
kitorjodvo
Sopron és Vasmegyékre
cximtt
vegyen tartalmú hrtilap nyotozadlk évfolyamra.
lHÜÖ-kl jauuár-doczombcri ogA« ¿vro (> frt — „ január-juníusi fél „ H „ —
j*nuár-\uártiusl évnegyodro 1
ÖO.
Hirdetések jutányosán « gyorson küüültetuok.
Kárj ük az előfizetési összeg mielőbbi szíves boküldésdt, hogy o lnp expeditiójábon fennokodás no tür-Wnj«Jk.
Kiadó hivatal.
•irt.
Pályázat-hirdetés.
Többször nyilvánítottuk nézetünket o lapban, hogy mely uton hathatunk sikeresben e vidék mind szellemi, mind anyagi javára s mi módon teljesíthetjük honpolgár! kötelességünket, akkor, miilön egy vidéki lap vezetésére vállalkozva, sajátlagos rendeltetését hiven teljesítjük.
Nézetünkben nemcsak hogy nem csalódunk, de édes örömünkre szolgál tapasztaljunk, miszerint az elfogulatlanok részérói ¿kiváló figyelemben részesülni szerencsések is vagyunk.
,Lassú viz partot mos" s »lassan járj, tovább érsz," mondja a közmondások könyvo s mi eszerint cselekszünk; lassan s keveset .teszünk ugyan, de lehető biztosan, s nem Áradozó nagy szaVakban, hanem férfias komolyság- s átérzett meggyőződéssel; lassan járunk ugyan, de reméljük, tovább érünk azoknál, kik rohanva haladnak a kitűzött cgélhox, melyet gyors futás,közt át is ugornak, a a helyett, hogy czélt érnének, roppant csalódásb*u részesülnek.
^Nyolczadlk évi pályafutásunkat nem kezdhetjük magasztosabb gyönyörrel, mint midőn kedves megyénk köztiszteletü főispánja,
Gróf Szápáry Géza ur ó Méltósága
által kitűzött, megyei s társadalmi érdekeink irodalmi utoni előmozdítására adott
12 arany
díjra nyitunk pályázatot, és pedig :
6 darab aranyat oly czikkro, mely a kisebb gazdák fóldmivelósl előnyükre szolgál, tetyt gazdászati-,
4 drb aranyat oly csikkre, mely a népnevelési ügyet rövidedeu és érthetóleg karolja föl, tehát népnevelésien -, és végre
drb aranyat egy népkölteményre; mind a három pályamű ha nem is tüzetesen, dé minden esetre Zalamegyo viszonyaira alkalmazható legyen.
A pályamunkák, ha a kérdésekre megfelelők, beküldési sorrend szerint közöltetnok a .Zala-Somogyi Közlöny" hasábjain s 1869. óv végével szakértő bírálók kéretnek fel, nyilvánosan okadatolandó jelentésre, — mely művek lesznek nyertesek s azoknak a díj azonnal megküldetik.
A szokásos jeligés levelek itt nem szükségeltetnek, mert a pályamunkák szerzójök nevével jönnek, vagyis aszerint, miként a szerzőnek tetszik, ez nyilt pályázat, ennélfogva az absolut becsű munkák közt a legjobbak nyerhetik el a kitűzött pályadijakat.
Főispán ur Ö Móltóságának e nemes ösztönből s megyénk iránti atyai jóindulatából származó kegyes intézkedése és áldozatkészségeért midőn ószintoiiöszönctttnket jelentenék ki, óhajtjuk, hogy megyénk s hazánk disze s javára a magyarok istene még soká éltesse!
Tisztelt munkatársainkat s általában mindazokat, kik « foqÜrtpályakÚJ.JAíro irflf hajlamot éreznek magukban, becses munkáikkal pályázni szíveskedjenek, hogy ügyünk virágzóbb stádiumba lépjen u a buzgó törekvést minél fényesb siker koronázhassa..
Nagy-Kanizsán jan. 1-én 1869.
A SZERKESZTŐSÉG.
. Nany-Kaniisn, jnn. 1. 18G9.
(B-fi.) Boldog uj évet! *
A társadalom minden rétegében e jó kivánat nyilvánul ma, mely nem más, mint a jóérzot látszatos koronája; csodálatos, hogy még ozt is meg kell fizetni, miután a .boldog uj év"-kiváuatot szinto megváltani szükséges! Látszik, mily prózai a világi de mi komolyabban óhajtjuk o szokást leírni s némileg behatni a szivek s vesék titkaiba, de csak ugy, ha erro képesek volnánk.
A gyermekek midőn szüleikhez közelegnek, b szűztiszta érzéssel rebegik cl a .boldog uj óv"-kivánatot, repeső örömmel karolja át az édes atya s érzi, hogy ereiben szilárdult a vér, családi jólétének anyagi előmozdítására kitartóbb szorgalommal működni, — 8 az anya, — az édes anya nem lát senkit, mint szive magzatát, nem hall semmit, mint a kedves gyermek imaszerű jókivánatát; szemeiből gyöngy cseppek erednek, melyek a lélók és sziv égi érzetéből származtak s helyébe a szeretet magasztos virágai teremnek s szinte érzi, hogy a kedves családot édes odaengedéssol fogja tovább is boldogítani,
szeretni---- Az élet-boldogság ekkor üli
legszebb s legöuzetíenebb diadalát a családban! — Boldog, ki ily családi rózsalánczbaa egy szemet képezhet! —
A jó barát tiszteletet tanúsító magatartással közeleg, kezet nyújt, megrázza az önzetlen s szeplőtlen szeretettel átengodott baráti jobbot, mint menydörgés a léget, hogy azt

mraetéaelt

A hat li»»*bo» petitionért l-»»Or 7 kr. •1 »¡or rt ói minden lovÁblii íielklalitírt 6 kr. Klyfg.liJ nílndon ogyc« boikUUnúrt 30 kr. A .Nyílt Urau* e*r !>«"« lor bolkUtiüi ülj» IS kr.
Hirdetéseket elfogi
N.-Kanlisán: <i kf auó-hi vatai>. potua: zrisler M Béo«-, Hamburg-, Berlin-, MaJoa-m.-Frankfurt- i> Bauf-ben: 1iaaskn8tein & voolkk. llpc»e-, B«,-a-, \a Stattgarlban 1 HACUSKic ráuaA. BJo»b«a: olTrxJK,
tisztultabbá tegye, ha a lét keserűségei be-mételyezék s komoly mosolylyal nyilvánítja a „boldog uj év" kívánatot, mintegy mondván i tisztelj míg én tisztellek; szeress míg én szeretlek ! Az üdvözölt jóbarát kebelére szorítja őt s e pár perez a társadalom, a polgárisuk világ legbecsesebb adománya, mely az életet oly melengető édessé, oly kedvessé teszi! Boldog, kit boldogít jó, hü barát!
Mi ez ? reszket a toll kezemben____ no
csodáljátok, — egy tengerhez ért képzeletem s egész lényemet sajátszerű reszketés fogta cl, nem az elmerülés tompa fájdalma, — nem a viz hulláminak ringató gyönyöre miatt, hanem mint Petőfi egy .őrült" által mondatja : , belőled egy csepp oly édes, mint egy mézzé vált tenger," és ismét .belőled egy csepp oly keserű, mint egy méreggé vált tenger"..., Milyen a szorelme-seic .boldog uj óv" kivánata? — Adjatok hattyutollat, nem, nem... ha az angyaloknak szárnyuk van s c szárnyakon ragyogó toll, ezt adjátok kezembo , s öleljetek át mennyei kegyistenkék, aztán, aztán, hallgassatok .... a hallgatás arany ... és sokszor tdMxjt beszél az, ki hallgat... a szerelmesek akkor beszélnek leginkább , ha hallgatnak, igy ezúttal — bocsánat! — éu is hallgatok. — Boldog, ki az c nemű hallgatás üdvét élvezni szerencsés!
Az uj óy reggelén Üde lovegöt élvofcendő néma (s épen ezért leghűbb barátaim) fali arczképeim bűvköréből kiillanva vizsga szemmel nézém az utczán járók tarka seregét... egy kis lány lassú léptekkel halad cl mellettem, szerény, megnyerő arcz; egy-sierü, de tiszta s választékos öltözet; mo-nése oly kimért.... érdekes reggeli kaland 1 utáuna megyek... Ki ez ifjú leány? ki kora reggel, édes álmait megvetvo, már az utczán látható, bizouyára .boldog uj évet" négy kívánni... igen, egyenesen a templomba ment, ártatlan kis kezét a szentelt-riztartóba mártja, keresztet vet magára, o pár csepp helyett szép szóméiból könnyek peregtek alá, az áhítat szenteltegyöngycsep-pckkel szaporitaudó a szentelt vizet. — Alig térdelt lo a kedves teremtés, metsző zokogásban tört ki fájdalma. Kérdem, melyik kedvesobb ima a Mindenhatónál, ennek
imája-e ily átérzett akarattal ? vagy--
de hagyjuk ezt. Szegény kis leányt c gyötrő helyzetben látni, szinto jól esett szivemnek, érezém, hogy szemembe a részvét kö-nyci tólulnak ; nem bokáig tartott, mert e 10—12 éves leányka észrevette, hogy észrevettem, felkelt, elpirult s távozott a templomból, természetesen utáuna jövék s mog-szóllitám: miért sírt? —Bám nézett bánatos szemeivel: mély fohászszal rnondá: árva vagyok! — Elment ós éif állva maradtam ... Istenom! mily kiuos lehet az árva helyzete, neki neiu mond senki .boldog uj évet* — s a mai önző világ által gyérült jó tettekért ó sem mondhat senkinek »boldog uj évet I" hisz néki az uj évben csak boldogtalansága női, csak fájdalma újul,
csak éléte zorÜonul! — Nem, az nem lehet, hogy senki se mondjon neki boldog újévet; igen, mondott őrangyala, mondott nyugodt önérzete, mondott tiszta lelke, mondott ártatlan szive, melyet az ur áldott meg, ml» dón felszentelt házában az uj év reggelén megjelent... és ezt nem kell megfizetnil mi szánjuk az árvát, pedig ő szánhat bennünket, mert uii, mig egymásnak talán kötelességszerű hajlongásokat teszünk, megfeledkezünk az Alkotóról, — ö pedig hitbuzgalma édes öntudatában a minden jók kut-forrásához siet, enyhíti lelki szomját. Boldog, ki hitének szeplőtelen szűz szerelmével szeretheti, imádhatja Istenét!
Ha a csilládban, jó bnrátok körében, szerelmesek sokat mondó hallgatásiban- és az árva hitérzetében ily meglepően nyilvánul a .boldog uj év" óhaja, mit mondjak egyesekről? Mindenki maga érzi, mily benyomást tesz a számítás e szép találmánya, mely a szorgalom s tudomány egyik elvitázhat lan vívmánya.
Do hagyjuk el o rajxut, hisz egész nap hangoztatja szánk a .boldog uj évot," mint a papagáj mondókáját, mit ér az óhaj — tett nélkül, mit ér a nap — fény nélkül, mit ér a virág — illat nélkül s mit ér a jó kívánság — Isten áldása nélkül.
Jertek az árvával a templomba — imádkozni.
A honpolgár első imája ma: boldog uj évet a hazánaki mert a haza boldogsága édes mindnyájunké; második imája; boldog uj évet a koronás magyar királynak, mert csak «boldog királynak van boldog nomzete", és a harmadik ima: boldog uj évet a szor-galinat becsülőnek, a munkrtsságot jűtalma-zónák, mert szorgalom és munkásság ar, moly a hazát,a királyt, a nemzetet nagygyá, dicsővé és boldoggá teszi!
Boldog uj évet!
A magyarországi termények statisticai kimutatása érdemében.
Hogy mennyire szükséges egy productiv állam- vagy ország anyagi gyarapodásáhoé a termények statistikai kimutatásának pon tossága, azt ugy hiszem mindenki, kl az ál lami vagy országos belviszonyok körébe csaí csekély ismerettel bir is. be tudja látui, d egyúttal beláthatja azt is, hogy a mennyiben nevetséges, ha az a valónak árnyéklati-val sem bír, annyiban káros is, miuthogy a termény öszlet felemelésével productiv hitelét, leszállításával pedig terményé eláru-sithatásának előnyeit veszti.
Ennyit bevezetésül az alábbi sorokhoz.
Valahányszor Magyarország terményei-nok statisticai kimutatása kezembe akad, mindannyiszor clk<Al mosolyoduom »''felett: hogy az >k a nagy gonddal és szorgalommal összeillesztett számok, mily égbo kiáltó ellentétei a valónak, s mily tévútra vezethetik azt, ki nagyobbszerü vállalatokba boaájt-(Svrkutiötfgi példát*.)
kofcva, v*kon hisz statisticai kimutatásunk c-salhatatlauságában.
Nem szAndékom hibákat keresni belszer-kozetünkben, sem a termény Öszlet adatai gyűjtésére hivatott közegek eljárásában, de art, hogy o tekintetben még nem tökéletes az eU3, a hasztalanul pazarolja idejét a niá-Bodilc, elhallgatnom nem lehet, és pedig azért, mert ismerem a czéít megsemmisítő okokat, az adatok ösvegyíljtéso körüli'' eljárást s azzal karöltve járó hiányos eredményt; további mert mint honpolgárnak szaWíiá-gomban áll, do kötelességem is egyéni nézetem nyomatékát a mérlegbe vetni ott, hol hiányokat látok s hol reményem van hazám anyagi jólétét bár legcsekélyebb részben is elősegíthetni.
Minden áilitás csak az esetben kiegészített, ha az indokolva is van. Ez volt vezér elvem, midőn 1)« kezdtem e kényes tárgyba.
Kitekintve» felsőbb rendeletektől, lássuk a kérdéses kimutatás adatai összegyűjtésére hivatott közegek eljárásait.
Azt tudja minden ga«da.<fágot vezető ember, hogy az ősz első felében a községek elöljárói utasíttatnak illetékes tisztviselőjük által, ae ottani termények külön öszleteinek bojeleutésére. Az elrendelt bejelentés igen természetesen cl,nem maradhat, minthogy a rendeletet ad acta félre tenni nem lehet; juonban elmarad az egyedül czélra vezethető alap: a valóság; mert a magyar ember termény öszletének bevallásától nemcsak óvakodik, sőt nagyobb részben oly ercdményt matat ki, mely családjának s környezetének eltartására egy negyed évre •em elegendő.
Ennek valódiságát vitutkozási viszketeg-iiégból tagadni lehet ugyan, do a tagadást alaposan indokolni lehetetlen.
Most pedig nézzünk a baj fészkének fenekére.
Midóu az 1848 —4(J-ik gyászos emlékezetű évek után hazánkra erőszakolt nyomorító rendszer idegen közegei vették kezükbe
T & R Q Z A.
Zabgyarek.
a hatalmat, logclJ gondjuk volt, állami czél, ugy saját érdekük tekintetéből is minden jövedelmező forrást felfedezni, és kizsákmányolni ; hogy czél hoz juthassanak fortélyos utakon, ravasz módokkal kellc megkezdeni működésüket. A nép nem látván bele az ezermesterek kártyáiba, de egyébb-ként is akkor még nem tagadá meg közmondásos bizalmasságát, minden gyanú nélkül nyitott tág kaput a kísértőknek; lelkiismeretesen vallotta bo jövedelmező alapjait, nkglsmertcté földje minőségét és annak termelő erejét, felfódözé terménye öszlctét, stb. egy szóval kitárta lelkét ellenségei elótt; — egyszer aztán csak azt vette észrtfe hogy a minduntalan felébb emelt adók, pótlékok, illetékek és Isten tudja mi mindenféle járulékok terhei alatt majd leroskad, majd meg ugy tetszett neki, mintha az a birtok, melyet őseitől vagy más uton örökölt, avagy fáradtsággal szerzett, nem is az övé volna, hanem azé a rettenetes hatalomé; mely nagy kegyelmesen megengedi neki, hogy tulajdonában zsellér lehessen. Lassan, lassan kezdettek szemei kinyílni, kezdett kötve hinni a komának, megtanult tetetni, tagadni, rejtegetni, de késő volt, demoralizált lelke már nem volt képes terhein könnyíteni.
Az óta romok szerepet játszik a magyar ember anyagi helyzetének eltitkolásában ; a bekövetkezett alkotmányos élet- a-ktll-bcfo-lyástól ment bclkormányzat kecscgtetései, még nem voltak elégséges tényezők bizalmatlanságának elhárítására, annyival inkább nem; mert az önkényes uralom által vállaira rakott súlyos terhek alatt még most is gör-nyedez. A magyar ember bizalmának helyre állítására már nem elegendók a kecscgteté • sek, annak kézzelfogható adományok kellenek , s mindaddig még rajta észrevehető anyagi könnyítésekkel nem lesz segítve, mindaddig még meg nem nyugtatják arról, hogy vagyoni helyzetének s évi termény productiójának bemondása nem fog megadóztatásának bázisául szolgálni, •— a ter-
Em m a.*)
T n r I é n ol m I basséljr. —
Jrtlga i A ntf nc»o nioiCt ad, do * gy ¿acimut rajta c»ak erény vívhatja kl.
>1. KOIrfil.
menyek statisticai kimutatása nem lesz pontos, következve belszerkezctünk sem lesz e tárgyban tökéletes , s miként eddig, ugy ezután is hiába pazarolják el idejüket az adatokat gyűjtő közegek.
RUSA KÁLMÁN.
Belügyminiszteri rendelet.
nr. ország öss-"» törvényhatóságaihoz a képviselőválasztások előmunkálatainak mogtételo végett.
Az ő cs. és apóst királyi folség* által 1805-ik évi deczémbcr hó 10-kére Pestre egybehívott országgyűlés működéeénok törvényszabta határidője Yojárván, az ő Felsége által o hó 10-én ünnepélyesei) Insrckcsztotett''
Miután az 1848-ik évi lV-ik t. cz. 1-ső §.-a .szerint az országgyűlés minden évben egybo-hivandé, a megoldását várd számos nagyfontosságú kérdés sürgős volta pedig annak hosszabb szllnotolésél .»m ongodi, hogy az 1848-ik évi V. t. cz. rendelkezéséhez képest hosszabb időt igénylő választási clőkcszüfotek által, az országgyűlést egybehívó kegyes királyi lovél kibocsátása után, a törvényben előirt" határidő alatt létcsitondő választások késodolmot no szenvedjenek : folhivom a vármegye közönségét hogy őzen rendelőt keltétől számítva legfeljebb 20 nap alatt közgyűlést tartván, abban az 1848-ik évi V-ik törvényezikk 7-ik S-ának b) pontja értolmébon a választási ügynök minden ágazataibani kozeléséro s vezérlotéro, az alispán elnöklete alatt állé, s velem közvotlen érintko-zésbo lépendő középponti választmányt válasz-sza meg s oda utasítsa, miszerint az 1848-ik évi V. törvényezikk 12 ik §.-a szerint legfolebb egy hét ulntt Összeülvén, működését inogkezdjo s minden, a törvény által a választmányra ru-j''| házott teendőket, a törvényben meghatározott határidők pontos megtartása mollett, teljesítse.
Felhívom továbbá a mogyo közönségét, hogy ez érdemben hozandó határozatait, ugyancsak az 1848-ik évi V. törvényezikk 10-ik §-ában foglaltakhoz képest, nekoin késedolom nélkül küldjo mog.
Végül értesítőm a vármegyo közönségot, miszerint a választék összeírásához kívántató táb lás jegyzékek annak időjében a központi választmányokhoz fognak érkezni.
Budán, 18G8. docz. hó 2d-án.
Br. Wonk beim 1 41 n, s. k.
kötött a sajka, molyből az előbbihez hasonló öltözetű egyén szállt ki.
— Nos ? — kérdé a jöttól.
— Hm ! — felelt ez, kinek tartásából azonnal az alárendeltre ismerhetünk, — mintha minden ollonom esküdött volna, igen szoron-csétlenül jártam. —
— Ügyotlon I — mond az első — tudtam, hogy rád sommit bizni nem leliotl —
— Nem úgy, uram I — jó, hogy nein iöttél, csakis oly gyakorlott s fonák fó menekülhetett mog, mint enyém. —
— Mi a patvar ! tán észre is vottok ? —
— Üldöztek is, do rosz kopók, s biz jó róka lőttem volna, hamar nyomott vosztettek. —
— Ostoba! —- mond növekvő iudulattal a főszemély — szólj, mibou áll a dolog, tán örökro mindent elrontál. —
— Csak türelem, semmit sem ronték el, a miért küldél, mogtottom, csak az volt a baj, hogy midőn elakartam hagyni az udvart, megugattak a kutyák, folkölték as alvók figyelmét, kik aztán tolvajt sejtvén, mint előbb mondám, üldözui kezdtok, do ördög ott vigyél so baj, inoat uiár itt vagyok. —
— Es hát molyik Emma szobája? —
— Biz isten nem lehotno jobb helyon, földszint van s a Dunára nyílik. — ''
— Ez még nem elég, hányadik ablak a kaputól ? —
• . — Harmadik. —
— Derék ficzkó vagy ; itt az ígért jutalom, — Erre kis zacskót nyomott a jöttnok kezébe, ki mint a iofolyt társalgásból észrevehettük, kémül volt küldve. Hová? azt bcazélyünk fo lyamán látni fogiuk.
. — Köszönöm uram — válaszolt ax, a mind-kotton a füzok sűrűbb ezoportozataí folé siettek, hol két ló volt számukra egy törzshöz kötözvo.
N^oregbe voték magukat, s gyorsan száguld-* *

Mielőtt a felvett fonalat tova vianők, szóljunk valamit személyeinkről, s a korról, hogy a kifej londő esemény okot jobban mogértsük.
Öoha nem volt hazánkban semmi oly otthonos, mint II. Lajos korában a hűtlenség, midóu mindon tehető« nemes megtagadta a király iránti hűséget, s tette azt, mi noki tetszőit, nem ismervo törvényt, korlátozó hatalmat.
Régi közmondása a magyarnak, s táp épe» e korból vette oredotét : „Sok szakács elsózza a lovast"; mert hiss mindon nemes ssakáci
h
\ KövetvíUasztáai mozgalom.'',
K»''Hithe|y, decz. 28. 1868.
(9z-i.) lV.r év óta divatba kezdő jőni az álll-tAx: hogy az izgatás korszaka megszűnt, s s díscussio s csolokvés stadiumába tértünk át, Es a hazában széttekintünk, » Keszthely e»e-ményoiro függosztvén szemeinket, fáj szemlélnünk a bunkós drámát, moly a megfontolt baladás emberei által játszaték, paródiájára • párt választott jelszavának.
Kosztholyon is akadt egy kisded fractió, mely
f;yakran szoreté mondani, hogy a megfontolt laladás zászlója alatt megfontolva halad, » már hotokkol ozolőtt hir szárnyalt, hogy a megfontolt haladás emberei míndonütt hirdetgetik a gyanúsítgatás ovangoliumát; a szinto megfontolva haladó ellenzék jó índulatu törekvéseit ócsárolják; sőt áttérnek a személyeskedésbe, mintha bizony egyik vagy másik kövoljelölt-nok személyes megjelenése botránykő volna, melyot eszközül használnak.
Midőn o sorokat írjuk a haza b nemzetiség szent ügyo lobog szemeink előtt. Tudjuk, hogy a szabadság maga nem nemzetiség, do tudjuk azt is, hogy szabadság nélkül nemzetiség nincs ; s azért magyar szabadságos készséggel felojtve azon napok emlékezetét molyokben ÖoriiB-n y i n k velőket rázó szavai szerint a „hajdan orős magyar romlásnak indult" — mi is, mint mindnyájan magyarok nyilt koblot táránk az öröm- s reménynek, molyot hnlndá-sunk cmolkedése egy jobb jövő felől ébre«st«tt; oz örömöt azonban ismét ama magyar sajátságos búsongás hálózza körül: mert jolonetek tünedeznek föl szemeink előtt az élotben, sajnálatosan bizonyitgatók, hogy hazánkban a függőt Ion szabadság még korán sincs oly szilárd polezon, miszerint ügyét kivivottnak o jövőjét aggodalmon kivülinok gondolhatnék.
Erre a törvényboui reform nem elég, Itt sorialis rofor n szükséges: mire a törvény lehot hatással, do »•. í ogyodül nem teremtheti.
És miuti-i törvény van alkotva, nincs egyéb hátra, mint a nemzet közakaratának — mely a törvény betűiben nyilatkozik — engedelmeskedni egy részről, s annak értelmében intézkedni azok részéről, kik a törvények megtartása felett őrködni hivatának fel az időben. — Ezt követőié mint polgári szent kötelességet, a szabadság tiszta értelme, mely a törvények hű megőrzésében s megtartásában áll, s nem a haza maiasztivali hálátlanul élés fordo fogalmában.
l)o nem így történt, as eszmék zavarából ki
akart lenni ama tűzhelynél, melyon a nemzőt eledele főtt, s bizony elsózták az étket, melyot a nemzőinek koilott aztán mcgomé-ssloni.
Képzeljük magunkat o korba, s éljük lu képzeletünkbon, hisz jó idő volt az, mert m á r
régen volt---- V
lö2ü-ban közöl Mohácshoz, a Duna posvá-nyui közt, több majorsági épület állott, biztos alapra épülve, melyekhez csak gyalog vagy lóháton lőhetett jutni keskeny ösvényeken.
Ezek közül nagyságra inkább kisebbszerü várhoz hasonlító épülőt tűnt elő, mely erőeebb támadásokkal is képes lett volna daczolni. — Tulajdonosát a nép .bagolyvári basának« ne-vezto, a vártól, s kegyetlenkedéseitől, melyeket a vidék lakóin véghez vitt; tisztességes nőre azonban Bodrogi Mártou volt, s még nemességet is tartott, holott aligha tudta volna előmutatni a kutyabőrt.
Az Uy apróság nem tartozik hozzánk, de ko\ után mégis mogomlitettük őket bővebb tudomás kedvoért ismerkodjünk meg Bagolyvárral, annak urával s lakóival.
Az erősség csölöpökro van épitv«; bástyáit tömör falak képezik, melyeken csak egy kapu látható, do az előtt is folytonosan fel van húzva a nohéz, vassal kivort dobogó, s melyek morva külsojökkol olkomolyitják a szemlélőt; lsojök azonban, as udvar a épületek annál inkább kiolégitik a kedélyt. Mindenfelé a legnagyobb rend uralg; a főépület, mellékházak • ólak fohérre meszelve, az udvar elsöpörve, a folyosók tisztán láthatók, ah** ««okába egy pillantást vetünk, ott is a lognagyobb rendben találunk mindent, iólohet bútoraik egyszerűek, — do'' a kor ¡Idényeinek *) tökéletesen megfelelők. ^ Mik figyolműnkot leginkább lekötik, osok a vár lakói. Kevesen vannak ugyan, de mindnyájan athlotai termetűek, s ezt a nehéz fegyverzet csak omoli, s a hidog, néhol kaján vár fagylaló arezvonások borzasztóvá teszik. KitU-nik azonban a szigorú rendből s a lakósok vagy inkább csatlósok tetteiből, hogy ók, az athleták, kiktől mindenki retteg, alárendeltek, s vakou engedelmeskednek egy személynok, ki — hogy nővén novoazük — nein más, mint Bodrogi Márton, a nép szerint bagolyvári basa.
•) Ildinjr, Jiilk» Msríat =3 s <I1tsI kltá-nslms. —
MILTÉNYI BÉ1.A.
(KoljrUtás* ker.)
Folytatás a mellékleten.
— Utnr«l¿|>. —
▲pásst n«m limrrtcm la, _ j rtsVsdt »ítuíny lejíny !
M<r* U/aiítte», uilnt a Kombs, Ho''.it «rJün slsttoii''bs........
4>í» «rJ8 ároj-ikibsn íaf.»llígut n»ia U lílUm. Mloui U njoms, nlnctrn biio, Kl Urlott s k«ren«rlix».
J
Hol mir csak s varju kirog, UblctSui volt, rgjr milr, nsgy árok. H msljr rám sagotl lrte>tsl<5n, A f)lrc*t«| volt, rÍD|st¿m.
Asulin kfioa si tg «Utl ToUou«k sok leUl, njrsrsl | fáutlorok kSit ttif U(«l5u U«* vol» a u.r.Hui.
D» basa Arel «lif ¿ll/iu, ^tiy^u»* jetuk ¿rlleiu. H lioeook kOsOtt a <Ur«s«n
fliau, ''4t«m na|7 ke>«rrea*u.
*
Kara volt vidSm, ntm volt spin, árUflaaul l:»resoluUin,
, '' ¿I ji\«k aaatt vitka,
MájM Is/. ''^vsdu 1 Aillo |
Kihs, níSs »-i»bad l.ttain, Z* esa> ■» b • k • r a 11 « )n , — Mlf »«y blro iisladi i
\ . * Ét^-.V i-ivl os» I • s « «aabaot
U bitk airsloubiabs, isr-ií;«« M eltosetl f y á « s b, a... Máaoap padlf yapkalSb* K U no ld(tau a 11* 6 b t I
ÍU Vallen» nod ls Idgnom,
«4 n«n »las káa/a, adl>oo. ^.J kff mAr — l»t«ii tudja — «fon a «til narra f«JJa I
tuboly victo».
j Miért teremtette volna Isten a nőt, ha nem ; azért, hogy szeressen, ha nem, hogy őre legyen a tiszta erkölcsnek, ha norn, hogy földi geniu-sává tegye a férfinak, kit az igaz-, szép- és jó eszméjére vezessen, s birja megigézni a sziveket s megvarázsolni az elmét ? —
O nők 1 mily magasztos hivatástok, mi tudjuk bámulni erényeitek-jt, méltányolni szépség-tokut, lialiivatástoknak megfeleltek; do undorodva fordulunk ol attól — a ti is velünk — ki mogfeledkozvo nemetok, hivatásáról, bukik, s bukása annál rettentőbb, minél magasabban állt
Emmának noveztük beszély ünket történetünk főszomélyeiről, kiknek egyikében a női orények magasztos példáoyképét fogjuk fölismerni, mlg a másikban szemlélet elé állítjuk mennyire tévedhet egy nő, s a mily méltón bámuljuk s tiszteljük azt, olyannyira borzadunk s visszahúzódunk öttől.
I.
Fényes látványt nyújtott egy hűvös őszi éjen az ég myriad csillagaival; kollemos tiszta idő volt; a szőke Duna lassú susogással lejtett tova, visszatükrözvo oz «got, s a parti fűzeket. — Néma csend volt, csak egy-egy halálmadár, huholt, klsértetiességet adva n jelenotnok, — • olykor voté föl magát n, hal a lejtő habok fölé.
A part mellett, agg fűzhüz támaszkodva áll egy alak, arczczal a Duna folé fordulva. Testét hosszú köpeny takarja.
— Jön — szólt magában, s olőlépvo a fa mollől, cziholni kozdott, hogy a sajka, moly o pillanatban indult mog a túlpartról, irányozni tudja magát.
— Nem tudom jól járt-e a ficzaó ? do húz ügyes gyerek, soha nem csalatkoztam benno — dörmögto emberünk, ki mellett nemsokára ki-
•) A koriu olkall »Aplrbtuéru aienCnsk kía.-sdpal ho«.uk j«U„ bt.«ilr4t, ,u<\, hsaink tOrt/n.U míu.k *(rlk véres lap.Utdl vétetett ugyan, da kedveim eilk Utuunk, hagy a aturzaloin a vitéaaér>el egyiltlfaan JutalDisatstlk a derék Uarc.ibinyiak Ssaluek *J.»lkék»a Is.
Ha.rk.
MaHeklot a „Zala-Somogyi Közlöny"
»<•111 bontakozva; :i pártállások még nézotkü-loiibaégi «xinexotet boui muUttak, midőn a fo-alcfihég tűjét. ll''HHvc «oki rontott nz ellen ti-
toráuak » anélkül, hogy meggyőződést szcroz-líytcil volna magimtV a nyorondott politikai hitvallásról; ■—lotépto''nzéröiekot, mogcsorbitva nz oinlwriWg joggynkórlutát, megtámadva a legdrágább kincset — a gondolat és szólásszabadságot ; •— A választott vezért szólni som on-grdvo, — non» a 11». század második somester-jé''tioz ¡116 lovngíassággal fogadá.
Népszerűség féltése, haszon a melléke« érdo-k;.''k harczát látom ón kezdeményezői.
Isten óvjon az ily tüntetésektől!
Szigorú ragaszkodással olvciukhozl do tisz-it'' lvo az ellenzéket is — bigxunk jövőnk csillag-zatiban, hogy a jobboldali Korixm io» «''• p u g y s z o r o t i h a t. á j A t — m I n t a'' b a 1-<>l;d ;«I i (1 u |U a nomzoti önállóságot.
Heti szemle.
Docxeiubcr 2í)én 18G8.
— Szogcdon a városi hatóság a jászoknak a iólífrcngcs által megrongált templomuk kijavi-tiUáranu khíjoiárt gyűjtött s mégis küldötte.
1A mohácsi csata után török kézre korült nagyúr régiségeket u zultán hajlandó a magyar töríiíXiiynak visszaadni. — Kiss Zsigmond a J tHuzn** vezérigazgatójakétév alatt 5 részvény-Itársulatot alakított, most „Nemzeti biztositó-Wak-"«>i keletkeztet. — Az onutágoa Deákpárt bizottmánya l''usten megalakult. Elnök lott: Gr. Száyáry Antal5 alelnök'': l''ulszky Forouczj jegyzők Királyi Pál ,éa IJrházy (työrgy. — Bécs polgármestere l)r. Felder clericalis s con-vfcrsim* «gyón lett. — A czcglédi vaspályánál ogy waggunban kot hotcs gyvrinekot hagytak hátra a uoqi tudui kióV — Kario»p''nkor DB^l^OOo {»erezeteit le Krisztus születésének iWg''-ÍHóv kell, liogy az ezer millió perez botoljék. r- A közös hadUgyuiutüwtor a „takarodó- H órárvl 10 órára tüzto ki. — A würtera-bórgi Ulrátysng Pesten szinte consultságot állit fel. — l^inyay pénzügyminiszter Merauba utazott. Prím, a spanyol forradalom hőse farosa kristkindlit kapott t. i. egy jiompás katulyát benne akos$(ólávaI,'' molyeit arezkepo függött.
— Custri Puiülaalábsórflléskövotkoztübcn Pontén van s gyógvittatik. — Báró Becko helyett valószínűleg Sennyoi báni lesz közös minister.
— Budaváros polgárőrség fclállitáKát kérvényezd, jkiizbiztou«igi Bzompoutból. —• llaber
báróságra emeltetett, a közosügy mol-loiu buzgóságaért. — Lnitkn Gusztáv Izabella kiptVl''ó futásáról ogy bohózatos vigjátékotirt.
— A Karagyorgyevila per vég tárgyaláshoz kö-s?e!og. — A királyi párt Zágrábba várják. — A hvnVödalap még meglévő összegét a belügy-ininí<zter a megy ók ós kir. városok rendelke-m r b.iysátmidja. - A''távirdai,l)ivataloknál alkalm.zknddiők 300 frt óvi diját kapnak. — l''oítle*. váczi püspök .nővérét Pesten a közvas-pilya oltiportu. — A lovól és bélyegjogyoken kivUl távirdai BŰrgönyjygyok is lépnek életbe.
— Bármin Frigyes budai kárpitos kaucsuk ágyukat talál fel, melyek különösen oly botc-guk számára alkalmasak, kik az ágyat noiu bog}* • hatják el. —'' Európábau óvunkónt mintegy 1.700 millió levól jő forgalomba, obből barinkra l-''ii millió számíttatik. — Fiume kormányzójává Iukey fyg kineveztetni; Kerkápolyi Ká-/oly pedig a. honvédelmi minisztérium államtitkárává. r— Szápáry Ferenez gróf ó» monyo Kzáp.íry I jlszlóné, sz. Clrünno grófnő 22 albortii áíVug,) VT,"''Jku,yl: l>ompás karácsonyfát állittat-t''nJf á mjndegyíkuuk ogy téli öltözetet ajándó-kozuk. Miciiol Angelo egy festmónyót az an-gt>lok 20o*er forinton vásároltak''mog. — Cho-r1üW.}iy Ousztáv Kronacl^ól docz. 24-óu az or-Ijngcni örültek házába szállittatott. •— Herczeg •Sehwuntonbcrgct Frauenl>erg l*i»ek költi erdőben hat álarczás útonálló támadta mog s 1Ü c*«f''fbVlhtja átadására kiinyazeritottók. — A kVl^w* jf»«. If>-Óu tartja alakuló közgyűlését.
Hírek.
''--- Apócsbaresi vasút forgalma annyira JUéputaponxlott, hogy az eddigi szokásos vegyes Vonatokon kivUl egy tehor vona-t is szükségessé Vált, loojy naponkint egyszer közlekedik. Kzzel "í igazgatóság a kereskedő <<s áruszállító közöh-•¿K egy gyakran nyilvánított óhaját teljosi-tsttt«. * »'' ''■1
j4 Á.pe r laki m. kir. ixistahivatal ily kör-ifpvoi''lnaznál: „M. kir. póstahivatol ,Prelog" Akdtniv^ horvátul van, de a horvát olnove-/é»t>ek csak tárjelbon kclloue állania a »Por Jak1 inagyar. |ii«V utáu.
. A. uagy,Tk»nixsai .Polgári egylet* doua^üiber 2i»-ón tartotta meg tisztujitii köz-gvUhWót, melynek omlménvQ a kövotkez»^: Wotyv.^MlMíW .liW; titkár: PlichU Károly ; pénztárnok : ÍJottfy Károly; viUosztuiáuyi tag<>k : Muntuano llezső, Guttmamt £>. -11. Hal->»*jc József, Plotut/er Ignác», WeUcriiisnu Já-
lilrnásy István, l''langer, Wlassics An-t«l, Knglilnder l^»ji>s, Grtluhut Fülöp, Nend-^k''U ít> j/.til.>. Júiio» urak.
só s?ámáho?. 1869___
— A soproni szent''Fffz^éhütröl nevezett jótékony egyletnek ő Felsógo a királyué 100
''frtnyl segélyt méltóztatott legkegyelmesebben adományozni.
— F o 1 h i v á ». Viisvármogye gazdasági ogyeaületéuek igazgató választmánya IBliD-ik óvi január hó ó-ik napján délutáni három óra« kor Szombathelyen a vármegyeház nagy teremében gyűlést Uirtand. Melyro a gazdasági egyosületnek össze« tagjai a tízives megjelonésro azon oknál fogva is kéretqek, hogy alakulóban lövő ogylotünk az igazgató választmányi tagok kiogéttzitéaóvol s egyéb ügymonctekro vonatkozó intézkedések eszközlésével nz alakuliist bofejezni, s az egyesület működését végbg kör-vonatozni lehessen. Kolt Szombathelyen, I80B. óvi doczombor 2-l-én. Klnöki megbizásból M é-s z ö 1 y I g n A e z az egyesület titkára.
* Szo m ba t ho 1 y on, deczembcr hó 20-ára virradóra Fekete Mihályuó asszonyság háziba két baltával í.lfegyverkezett egyén bemenvén cg^-enescn az istállóban fekvő kocsist támadMk meg, a lovak kötőlekjeíket elvagdaltók, a lármára azonban ft házbeli férfiak orélyessógének sikerült óket gaztetteikben megakadályozni, s az egyiket kegyetlenül megverni, — bár az ój oltalma alatt menekültek, — do másnapra már elfogattak.
• Vadászat. Ikcrvárott Gróf Batthyány
Elemér ur birtokán docz. hó 21-én nagyszerű hajtó- vadászat tartatott, a mogyobeli főbb tisztviselők nagy részo hivatalos volt, ittO nyul volt az áldozat, — legtöbbet ejtettek el, Szabó Imre, Hohrer László és Kumy MiklÓH urak.
-— A k a pos vári baloldali követválasztók következő progrnminot bocsátottak ki: Polgártársak! Az országgyülé« deczembcr 10-ón végét érte.
.Visszatekintve ennek erjdményéro ugy vcsz-szllk ószro, hogy a nemzet vállaira csak a terhek nohozültok meg, pénzünkkel s fialuk vérével oxutin is külbefolyás intézkedik !
Ez eredményt az országgyűlés joblwldalának a Doákpártuak mint az orazággyülé« c<ldigi többségének mftködéso hozta létre.
Illába küzdöttek oz ellen hazánk kiváló fér-fiai — az országgyűlés ugynovozett baloldala
— mert kevesebbségben lévén, — minden ha-influ önfeláldozó törekvéseikkel Bem érhették el azt, hogy Magyarország mint független ország vagyonában s ősi erköleseibon a tiszta sza^ badság védszáruyui alatt gyarapodhossék I —-Meg nem akadályozhatták, hogy mind az mi bennünket annyi évén át bulyosan nyomott, tör-vénybo iktattassák, — hogy mind nz, mivel bönnünkot ax önkény annyi, óvon át sújtott saját honfinink által r<-ántc rovassák.
Midőn alkotmányi« fogalmak Bzorint a hozott törvények bármily terhesek a haza minden polgárára kötelezők egyrészről, nom zárja ki ez eset másrészről teljesítését azon hazafiúi kötelességnek, hogy a m-mzotro hátrányos törvények törvényszerű alkotmányos uton megváltoztassanak, s hazánk minden jogosított polgára orro nézve közvotvo no gyakorolhassa'' a befolyást.
Midőn az országgyűlésnek végo lett, a baloldal programinjaként hangosan ismételte a mímxo''t előtt, hogy »
„Mngyarország semnii más nemzetnek alá nem vettetett, — szabad s független ország."
Közjogi szempontból mindenek előtt feladata alkotmányos eszközökkel odnlutni, hogy mind azon törvén vek, molyok a haza említett függetlenségével ellentétben állanak megszüntessenek.
— Megszüntessék nevezetesen a nemzeti önál-lást kijátszó delegatíó íntéxményo, hogy legyen magyar hadsereg, pénz, s kereskedelmi ügyünk
niggotiuti^go.• "" ''{U-..''.,jt; ; w
Polgártársak 1 midőn lelkl)nk tmijy.óhől meg vagyunk győződve, hogy csak ily értelemben votf független omáglwui fejlődhetik s honol a szabadság; —• midőn erős hittiuk, liogv a_nza-badolvü belreformok kifejUszt»iscnek lehut.Wgo nz anvagi gyarapodás és közjólét magva az egyenlőség, testvériség és szeretet virágai csak ily szabad földben verhetnek gyökeret b tenyésznek egyedül — ápolva szabad nemzet szabad keze által ; — akkor minden habozás nélkül kimondjuk, hogy az országgyűlési baloldal programiuja és elvei mint a nemzet szent igazságának magasra eiuelt zá>slójá alá gyültUnle s törekvéseit elősegíteni eredményre vezetni ha-tafini kötelességünknek valljuk.
Minden valószerűség H/.oriut nonisokára bo-kövotkozik az idő. midőn az országgyűlés ismét összeül. — TúlUuk függ a jövő I — A haza sorsa azon képviselők közébe lesz ismét letéve, kiket ml magunk küldünk oda. — Lovetkozvo tehát a bátortalanságot ós hideg közönyt, felhívunk miudon lelkesülni tudó polgárt, kit a haza sorsa érdekel, hogy egyesüljön volünk, a fölemelt zászló körül sorakozva, s velünk együtt oly követjelöltro adj» szavazatát, ki a fentebbi politikai elvekot vallva érvényesítésén törekszik s ki midőn küldetését bevégezte, csupán o két sor beváltásival adjon tiszta lelkiismerettel számot neküuk:
........szent hazám!
Mind mogtovém a mivel csak tartozám !!
ro
Az erkölcsös illem, a fegyelem és közrend novében
a kaposvári baloldali követválasztók.
--- Eljogyiót. Gróf Győry László ur ő méltóságának axellom s kelloiudus leányát gróf Gyóry Felicia úrhölgyöt kéthelyi gróf IIu-nyndy Imro ur decíonibor hóban jegyozto cl s a főúri esküvé« jan. 23-án történik meg Budán honnét a boldog pár somogymogyei Kétholy jő. Áldás ój boldogság ax uj párral
— A „M agy ar A 11 a ni" docz. 30-iki számában lauunk után hibásan közölteték főt. Tnllián Ede kcr. csj>eres ur pályázati ajánlata ő neiu a somogymogyoi, liánom a zalamegyei gazdasági egyesűletnok ajánlotta s nem Somogy-dc- Zalainogyébon lakik. Egy kissó több figyelmet kérünk a birok átvételében tanusitani.''
— Zalamogyo rendkívüli közgyűlése a fentebb hozott bolllgyminiszteri rendelet alapján u körctválasztásök érdomébeni központi választmány létesitése miatt január 12-én fog Zalaegerszegen megtartatni.
— Sümoghy Foroucz nagy-kanizsai kerületi országgyűlési volt képviselő ur választóihoz Nagy-Kanizsán — hir szerint — január 18-án fog nyilvános beszédet tartani és követi ]>ártállásáról jelentést tonni, mi által megnyug-tatólag fog hatni a kedélyokre annyival is inkább, mert ugy látszik országszerto tesznek a követek ily nyilvános jelzést választóikhoz. Kivárjuk Nugy- és Kis-Kanizsa város |Mi|gárai-tói, hogy mindennemű ellentüntotéscktől tartózkodnak.
— A j a n u A r 7-én tartandó s a nagykanizsai ifjúság által rendezendő tAnczvigalomra nagyban folynak az előkészületek s igen valószínű, hogy nagy mérvben látogatott lesz.
— ^Gr. B a 11 h i á n y K á i ni é r) nővérének Kilippinának gyermeke, gr. l''ergcn Antal ki a párisi, utóbb müncheni követségoknél 2-od, jelenleg podig a római követségnél első titkár, a napokban utazott át KajKwváron, anyja osztályrészét, o Somodari uradalmat átvenni, a 184K— 40-ki forradalom egyik legvitézebb ezredese, (¡ózon I^ijos kíséretében. A tudományosan képzett ifjú gróf rövid idő múlva lemond szép jövőjű állásáról, és Somogyincgyébon telepedik le, hogy nyelvünket megtanulva, a gazdászatnak szentelje magát.
— A ka j) os vári városbiró és elöljáróság újítása tekintetéből a választó testület összeírása egy öt tagu bizottság által docx. 30-án kezdetett a folytatva J8ÖD. január 2-áu befejqztotikí Mint biztosat állithatjuk, hogy a bírói tiszt He idekkor Pál polgártársunkra fog esni nagy Wlbbnéggol. Vannak ugyan olJcnjelöltsk a jobb oldal közöl is.
A Szyl vosz tor ost. Nagy-Kanizsán az öszliangzó és élvezetet nyújtó dalárdánk, pártoló tagjainak a .Zöldfa" nagy teremében éuek- és tánczestélyt rendezett; ez estélyen igyekeztek az életre való dalárda tagjai vig dalokat előadni, melyek közül különösen ax AI-latnégyes az f)00-ra menő közönséget jól meg-kaczagtatá, s viharos tupsokkai ismétoltétbt^ A sikerült előadást táncz kövotto mely amily fényes oly kedélyes is volt, amollék termekben jH''-dig lelkesítő ^ohár-esongéaok Udvözlék az uj j''itovényt, az uj évet 1
— Gróf S z á p á r y Géza főispán ur ö méltósága a lapunkbani pályázatra kitűzött 12 darab aranyat már tottíog meg is küldé hozzánk, mely a legújabb veretű magyar aranyokból áll.
— K n o b o I F o r o n o x Szombathelyen lakó fényképész oly sikerült s a logmagasb igényeknek megfelelő tiszta és a megszólamlásig hű nrczkopot küldött hozzánk, hogy étet hazai legjobb művészeink közé méltán sorozhatjuk s melegen ajánljuk oz illetők pártfogásába, őtet pedig figyelmeztetjük, a közmondásra : szerény ombornek — inal világban tlros a tarisznyája !
— Lakatos Sándor több éven át a téli-idényokbon Nagy-Kanizsán működött tánozta-pjtó f. január l()-án adja a .Zöldfa* vendéglő holyiségeiben ismeretes, mindig méltó mérvbeni látogaüsnak örvondott »tilnezkoszorujáf, moly — állítása szerint — ax utolsó s így, bucsu tánczestélyo lesz, onnélfogva hisszük, hogy az valóban jól sikerült s látogatott loend.
— A nagykanizsai .Polgári egylot" évonkínt tartatni szokott táncz vigalma f. január 28-án fog megtartatni a .Zöldfa" szállo<ln teremében. Belépti dij 1 frt. — Jegyek válthatók Wajdits fa Kisinger Henrik urak kvreskodésök-ben. Valofiiint ax oddíg tartott tAncxvígalmak méltó fény Aa kedélyesen sikerültek, ugy az idoi is — reméljük — míndon igénynok meg fog fololni.
— Wajdits J ó z s e f jól felszerelt s uj betűkkel ellátott nyomdájában a farsangi
idényre szolgáló diszkiadványok, meghívó jegyek gyorsan, csinosan éa lőhető jutányosán állíttatnak ki, minélfogva az illotő bálrondező-ségok figyelme tisztelettel kéretik a czímzett nyomdatulajdonos által.
— A főuto''xiban Nagy-Kanizsán ogy utczai csínos havi szoba l>érboadandó lévén, bővobb értesítéssel szívesen szolgál a szerkesztőség.
— Zala-Egerstegen 1868. deex. 20-Au egy több városi polgár birtokos és kereskedők által tartott értekozlot elhatiroxU, hegy Z»la-Egerszoget a déli vaspálya Sx.-Iványi állomásától lóvonatu vaspályával fogja összekötni. E czélból egy választmány lett azonnal megválasztva mely Fackh Godő ur elnöklete alatt az előmunkálatok mcgtétolével lott megbixva. Az erre való kormányi engodély már korábban Fnkh Gedő urnák és érdet társainak megadatván, a választmány a szükséges méréseket és költségvetéseket azonnal meg fogja kezdeni. — Tekintvo azon élénk személy é» áru forgalmat'' mely Z.-Kgcr8zeg é« Sz. Iványi állomás kÖzJitt fennáll, bizonyossággal felvehető, hogy ezen közúti vaspálya mint pedig a kereskedelem é* az ottani termesztők nagy előnyére seolgáland. (Üdvözöljük o törekvést és kívánjuk, minél fé nycsebb siker koronázza jóravaló iutéxkedésö-kot! Szerk.)
. —Lapunk inai számához van mellékolre Pestről a Deutsch-félo könyvnyomda- és kiadó-részvénytársaság programraja.
Irodalom.
— ErŐdi Dániol Pannonhalmán Győr mellett legnagyobbrészt szétszórva megjelent 12 ivnyi költeményeire hirdot előfisetést 1 írtjával. A megrendelések febr. 10-éig küldendők bo.
— Megjelent s hozzánk is beküld^tott: „Szombathelyi Naptár* 18dl)-dik évre ezerkesx-totto Tulok luire, Kiadta Tulok Jánoo. A szombathelyi uj szentháromság »zobor véglegesen elfogadott tervrajzival. Ara 32 kr. ifcaphstó Wajdits József könyvkereskedésében is. VWsmogyn tisztikara névsorán kivül több énlekes .helyi közlemény van benne, hisszük, hogy jövő évr<* lartnlomdüsabb loend s korábban jolonond meg.
— Több oldalról vott jóakaró figyelmeztetés folytán a .Kandi Klári" hölgyélczlap havi füzetté alakult annyival is inkább, mert közlő-'' ményei időhöz kötvo nincsenek. Alakja nyol-czndrét lesz, papitja az eddigi finom marad, tartalma változatlan; és hivon küzd a hölgyek társadalmi érdekeiért. Előfizetési ára az eddigi.
Hasznos jegyzetek.
Ax tifófoK.tok ellen óvjuk meg nxöliin-ket — «) OtnülcHeliiket.
Előítélet talán, d<a az átalános tapasztalás bizonyítja, hogy az ugynevoxott fagyos embervk napjain ritkán maradnak el a dőrék, — cx évijen mindamellett alig tehetne oly dulásokat mint más évokbeii, mert a tavasz ugyancsak vajódvn fejlődött, — a kikeletnek alig nyomai szemlélhetők, annálfogva a hátramaradt nÖ-vényzot kovesbbé lehet voszélyezvo.
Mindamellett nem szabad elbiznj magunkat, mint inkább u fagyinentö cszközökrőli gondoskodást javasolja azon szép remény, melylyel gyümölcsfáink kocsogtetnek, éa üres pinczéiiik '' követelnek.
A késői derek elleni legbiztoid> védelem a füstölés.
No hidje azonban senki, hogy egy esekély torület imiuel áramai tllstitlgotésc már elég sz üdvösségre ; ogyátalán nem ; — mert uidja mindenki, hogy ha borús — csak tiszta ég alatt csendes szél nélküli hajnalon szál a dér; — annál fogva a füstöléssel mestersége« frlhőt ké-\ pozünk szőlőnk — gyümölcwistink fölött — takaróul. . .''•
Szükség tehát, hogy az egész liegysóg illetőleg a körtek közakuiattal füstöltossenok, —'' é»i ebben mutassa meg a nép, hogy saját érdeke követeli, tud ogy akaratban leuni.
Közmogállapodással tehát gyűjtsön minden szőlős gazda, gyümölcsös tulajd ionosa holmi fa-loyél — gaz és hasonló jól füstölő hulladékot és azt ido 8 tova rakásokban tartsa; azután köxtnogáliapodás nyomán Urtasssnsk őrök, kik
— ha szükséges, jolt adjanak a füstölő hálmH-zok meggyújtására.
Ha érdekében van valainoly községnek nyáron szőlőcsőszt tartani a csekélyebb jelentőségű szőlőtől vájok ellen, kétszeres érdekében lehet
— az egész roménylhető termé« megvédése ;e kintetéből csőszt tartani.
Van már csak nem minden mogyc községében Ultetményi bizottmány és pedig a'' helyheli , lelkészek elnökleto alatt, nincs tehát okunk kételkedni, hogy a nép erkölcsi életén tul ax anyagiakra is kitorjosxtvén már ágyslniükot őrködni fog a lelkészi kar körffcen ax elöljárók buzgóbbjaival, — hogy nu mellő»te«senek oly intézkedé«ek, molyck a nép jaYa.megÓraé#étro nélkülözhetotlonek, — hogy mogadlMM* a néj> a császárnak a csiszáré, — és az I/,tennek * mi ax Istené.
Nyílt pöstp,.
— R. Miaubslbsljr KfU.rjük k—fió „iulíU. • s Kjnkoilst UrírSI V.lt ci^krk .«¡t*i« kft«U.4r. Lsjrnuk Il»l«l«lp4ldáji7át u»«lnJlUUitk. H.^lrodnJwi cilkk«l Ijfpn fl vagyunk litrs, d* sitii s jobb gfSt, • •» J5 «Ifibb. Ko^sdja honfiul advAiUMnk Culato klj« l«uU(tv< I .
— T. 1. Uursnoli. MtcbUl» »«rlxt h»t*«k»d Kink. >1. kAxOsi S fljry»lm»l
ÜZLETI-
I H N Ö K
ttagytUali««, 1 Jaunir 3 in. A fca«k«t)eii uUk kOvrtkeatóben aagy hlAny olUilúbui, t< árak illányabbak lellek, ktllönöien n Jobb KMC but» Alakban.
PU01I hetl-vAiArl keli tárok.
H i 0 V-K A N125 8 À N. J.u>uár 2-án.
Alió-auiitrlai mérőnként.
YSHS&J-Sk : U n s s 83—86 ionio» 4 frt, 10 kr. frt M-H fot. i fr. SO kr. «7-88 fta. * frt 60-66 kr.
λai Tl— TO fnl. 2 U. 30 kr. 71)- 80 fat. 2 ft. 70 kr. rpa ssrfSiíuek, 70-71 fut. t fr. <0 - kr. 71—7» fett 1 frt 00 kr. árpa kOiflniége», (15 «ü ft». 1 fr. 10 kr. •»--»« ft». Ï. frt. !Ä> kr. Kuhurlcit frl 40 kr., 9 frl 60 kr. Kuk orlo <a olaia(ciluquaiillii) 8
01 90 kr. Xab 41-46 in». 2 ftl. «0 kr. 46 -47 ful
2 frt 64 kr. P 0 h * n k a 06-6« fu». * frt. 60 kr. •O-tt fW t frt. 66 kr. Psesuly fehér 4 frl _ kr. I'' a • • u I y, larka 2 frt. 7f) kr. Siéna luAas. 2 frt kr. ftaalaaa 1 frt itù kr.
UmMi: »Aa«. K irAlyliiat 0. ai. IS frt - kr. L A u k 11 • a I m««. I. •». 11 frl 60 kr. L i u g I i a 11 u«». t. tain. U frl ~ kr. 7. a o id I o 11 • a I 3. «»im 10 frt 60 kr. /. ■ « m 1 o I i i a t 4. »«in« 9 frl 60 kr. Kaayérlieat S.sa. 8 trU 60 kr. Kouyórlli »I 0 m. 1 frt. 60 kr. Ksay.-I. m. 7 ss. 6 frl 60 kr. K »«/•!. h. I ta. 6 frl. 60 kr. KoiiUnf niAai.
I. ««ini 7 frt. — kr. K q a 11 A a g i.iAaaAja 2. «aim 6 frl. 60 kr. Knkorleaallial mat. 4 fit. 60 kr. KaitüfélMl. Hi a mAaiAja 10 frl - kr. VI»». m.
116 frl — kr. Kagygyd nyon m. 30-32 frl — kr Kagypá »«iiaa m. >3—35 frl — kr. (lyapjii flnon. HO -105 frt. — kr. OjapJd határSrvidéki in. 70 frL
— kr Fehér rongy m 11 frt. 80 kr. Tarka rongy ni. 6 frt. 60 kr. Hsalma m. 1 frt. SO k. Paóna in. 3 frl
— kr. Kgy kévo amp 13 kr. Burgonya mérője 1 fit. 10 kr. Marhsb6r esártt, nehéa máa«ája 60 -65 frt. Marhabőr nini, kflnnyfi miaiija 75-80 frt llorju-b«r fcljel 100 100-100 frt. Borjubir fcjnólkül mu. 100- 100 ft. BlrkabSr 100-a - frt - kr.
Borok 1 Vldóktlnkbcll iijhor 1807-diki, fohér vagy •chiller akóia 8.60 fr. Vldékttukbcll ¿-bor lttM-tK-beli fchiSr vagy lohiller ak. 8-11 fit — kr. Balaton-melléki 1868-ball fehér ak. 4-10 f.l. - kr. 1863-66-beli foh r. ichll.ak. 8--13 frt — kr. Somlai 1863-M-bell akója 8-9 frt. — kr. 1867-boll 6-7 frl. — kr. lladacsonyl 186.1-6S-beli akó 14 frt. 1867-bcli akója 5-0 fr — kr. Villinyi éi Haoka.Ardl fekete, 1807-diki akója (5 10 f.t - kr. BorkG 11 fn _ kr.
Splrltae (per grad) fokoukiiil — (rt 6ft kr. Sallvapi-llnka hordóval SO foku 30-31 fit kr. TOrkOlypAlink* hordóval SO foku 18 fit. — kr.
KltpUoxl irak : Marhahu» fonlja 12 kr. 8erlr«bui fontja so kr. Kailona fnt. 38 kr. Borjuhui fat. 1.1 kr. Jóhhui fat. 13 kr. Zilrnak fal. 44 kr.A»«lali olaj fontja 00 kr. I.enmagolaJ ftil. 60 kr. Kepcaeolaj fal, 30 kr, I''.''troleum fatj. S3 kr. Ciukor finom fat|. 38 kr KAvé fntj. 80 kr. Konyhasó fug. 7 kr. Marhaaónak fontja
3 kr. Faggyúgyertya fal 3»! kr. 8«appan fal 14 kr. Ía.kii.3jfl6 kr. KflleikAia iteij. 9 kf. "a -dini itcaj. 10 kr. Fehérbab (pással) ftciinkíiit 6 kr tarkabab (paa.uj) ltes|. 6 kr. Árpadara fonlj 14 kr Borid ttca. 10 kr. I.ud .ovány 1 frt fr. 6-80 kr. Lud hlaott 3 frt. 3. 80 kr. Kacsa párja I frt 40 kr. Fujka pirja 1 frt 60 kr. Tyók-toJil. 3 darab 13 kr. Herló. 1 máaiAi »6 frt. Boriié 1 mi.iia - 60 frt. Ólbor ítci^jo 10 kr. O-bor ltoa. - 1« kr. 8»llrapi-li ok a Itcaj. 40 kr. Kaalaaal lOr lto*j. 10 kr. l''.itl t»r Itcaj. 14 kr. Kemínyfa ni« aairaa 10 frt - kr. Nyenfa 01« 9 frt. Ka-iiin mírSjo 35 kr. £g7 P*'' «lrk« — • 80 kr. Kgy kii malaci iHtnek 1 fr 10 kr.
Vaauti naponkinfci menetrend;
Indul N.-Kanlaiiról Buda foü d. u. 1 óra 33 parcu. '' , . «»tyo 0 órakor.
, Biea , reggel 1 óra 16 perci. . . citro 7 óra 46 , '' , Trleit . d. n. 1 óra 60 .
^ • f . . eilto 0 óra 33 ,
Barca . reggel 8 óra 66 . I . . . dílutin 3 óra - .
É-k. N.''Kanlalira Buda felöl reggel fi óra 6 ,
d. u. 1 óra 30
Die«
Trúat
Barel
reggel 8 óra 30 oilvo 7 óra 30 reggel 6 óra 34 •tilbao 13 óra »>
d. n.
ml»
1 óra 44
7 óra 30
Bécsi póraárfolyam, jan. 2.
&"/_ moUliquM 69.00 } 6•/. n«nu. kölcaö» 05.10; 1060-ki ¿Uftdalmi kölwöa 93.80; bauk-r¿»zvdnyok 6.77 ; hitolint&soti r»J«iv¿nrok 260. 80; I^ondon 118.85} ozllít ágio 110.76; arany darabja 6.00*/,o ^ • _
Heti naptájp.
"Hó- Vhetl-nap
; J«Mtár 3141 9-tfl 1869.
VroUrtïu»*1
Katbolikua"
tir
nAp*|
ä| VtiAmip
Hilf« Kedd 8zerd.
CiütörtOk Pintek
Saombat
1) Meghalván HarodM. Mití II. 19 -60.
rrm:
aaptir | nt)
c
C donor, «iu Tttui pQip Teleifór Viik*r«Mt Bilim, NlkoUni 8aOr. apit JuHiu virt-
laab 8ln«n Vlikormt
Billot Fodor ErSi, Erk»
Felelős szerkesztő : V/ajdits Mztat Segédszerkesztő : Báttrfl U¡m,
II l R I)
K
T K S E K
Lógazclrtlrn ah:
Délktllőzhetien.
Alullrt N. M. pálJoiI urodalumban niénos- 6a loviUi-iuoutur caélul X&tém ki mugaintuk, hogy a lurnk leggyakoribb klllaó Ikj-ewííoi oIIpd olv tikoro« g^iWvwtcrt luUljuk fel, mely egyezeramiud n 1<S Ubalnak ofgyoDgUlö«o olíoii biito« óv ca urOsitú »zor gyanánt a uolgiljou,
8ok iv\ fáradságot nom kiimUö kUörlotoint «5« <(«/.]eliWitn uyomán aikcrlllt vógro ol^ gyógyszert vogytanilag ÖMZoálliUnom, moly noni c»ak »njilt oliajtáuoiunnk minden tekintetben megfelelt, banim általa cszküzült gyógy ¡tálaim folytán szám on t. lótulajdonos telje* olUraer^ót is kinyerte, h o r<?szbon bátorkodom nmlt. Gróf Hadik IWla ur, mit. (IrófSztáray Ferdinánd ur, t. Wókay Sándor Ügyvéd, t. Körílskénvi Fordinánd esküdt, t. Hoyko lWk Ujçyvôd, t. lllavMty János, t. Mokcsay ("áitis, t. Mokcsay Ödön, t. Ikrzoviczy Aroád, lloth Dániel plóbános, llnray Ödön, t. Ujfalussy Mihály szolgabíró, t IUngor András postamester, t. S*t«nkóo.zy Tamás, t. Tabódy Jenő esküdt, t. Ujfalussy Imre, t. Horváth (lyorgy s több Itt hely szüko miatt el nem soroibató tisztelt ló-tulilonos bizonyítványára hivotkozni.
Qrógysxcrem a mellett, — hogy mint i rÓHlí«) s a lábak elgyengülése ellen mint biztos (Svhiit m legkitűnőbb, gyorsan ój biztosan gyógyít minden Itivnkmíl elúrurdulú Uülnö L>et(''K*«é-uovnzotosen inindenfóle sántaságot, úgymint : lapoczkabóuaság, lnráaduláa, feale lé|K^ következtóbon törtónt csuklyások s rándulások, csím (rheuinalismus), megcróltotósck, láb-gyongesóg, mín-doufólo daganatok, kereszt-bónajulg, nyereg- én szerszáiutöríés, meredt lib, ütés, döfós óa vágás kövolkeztóben törtónt sebek stb. stb
s mindezt olv egyszerű eljárás mollott, hogy általa kópcssó tótotík minden lótulaidonos lovát gyorsan, biztosan s minden nagyobb költsóg nólkül minden külsó botegségóbon nioggyógyithatni.
Ennélfogva nem csekély szolgálatot válok tenni a t. gazda közönségnek, midőn ezen gyógyszerre bocacs ligyolinét «ízennol felhívom, s köztudomásra hozoin, hogy as
„Gyógyfolyadék"
név alatt nálam l''álóczon mindonkor készen kapható.
Ara egy üvegnek..........1 frt 60 kr.
8 üveg............4 .50 „
(> üveg.............H ,50 .
9 üveg...........12 rt 50 .
12 üveg...........10 forint.
Egy üveg egy magyar itezét tartalmaz. A használat alkalmával minden itezo gyógy-folyadókból 7 itezo fog kikerülni, mert egy rész folyadék (> rész vízzel fog vegyittolni. I»vél általi ineg-rundeléaek utánvétel mellett is e*íközölliotök, azonban megiogyez-totik — miszerint küldeni csak 8-, 0-, 9- és 12 üveget lehot. — T. megrendelőknek n leggyakoribb kórosotok leírásával ogybo-kapcsolt használati utasitás díj nélkül küldetik.
(304 -8,1)
u. p. Ungvár.
S/ereüu Zsigmond
urodalmi ménes- ós lovász - mester.
Pálóczon.
BOR és SER.
Alulírott tisztelettel jelenü az üzletbarátok és fogjtjmtí
zönaógnok, hogy
valódi soproni tiszta bor itezés üregenként .........60 lor,
schwechati export-azok ser . . . 30 ki
bizományba adatik, a honnan a boros üvsg 0 kr. é« ft tort* UYCf
podig 10 kr jávai visszaválUÜk.
4 >•''
WEIN und BIER.
Dor Oofertiglo boohrt sich hlomit anzuxeigm, daao Utm vo»
(jesohUftsfrounden
echter Oedenburger Natur-Wein pr Halbe Flaschen . ...... V (SO kl
Schwechater Export-Lager-Bier . SO kr,
auf Lager gegobon wúrdon, wovon fUr dio leeren Wein-Flaach« pr Stück 0 kr. und fUr dio Üior-Flaacbou 10 kr. rückvergütet werden.
(205 1)
Math. Neubörger
im l''ross burg or''schom llause.
Politechnikai és gyakorlati találmányok.
Iwyye- 4« alsuthiaiozi gép, meV> luiud»» klilliUaon t''iriibau, l.omtun-ban 4i Kiw-Vurkbnu a« «l«f¡ jutalmai tir.ltc, mlndin t«t>a¿i aaerlnt, papír yiVouj furwiban AO <larabut liÁniua •ff |>«r«a alatt) caeW.''ly Ara na^X •Itarjaiiara vsa aii»iil*a. öul>a luáa-f41 font Ara 3A0 kr.
t(«s Uútoi mln<len h.<itarUlbao a layvjabbaa faluUll f«Hy«tlM ktnic», oi.ljl/ti «lud an ki* |«|(liAnnr«bbrn a a l*eaabbeoklí.4iiyo|ltbatl r4«i bu »«rail Mb. 1 katuja i,a. moly $\ig •17 (sralWrára, GO kr. Mcr-
JWaaiMtS mlg, bufy 0 k«nBca rom-Iáinak loba alnca kiu''vc.
rtft^á*, káraitnana, aaoi.nal 41-UrJ.Uo n>.(nOnlk n berlini fogtttf-t,.k b*aa»4laUu4J. A IJiállii annyira Wm. bojy nawbaainilia ci«l4ben • y4a «ia*asdaiik, mUrt U o *<«ratV «(jllWu bálban Mm nabad biAnyoa-»ia. 1 II»«( ára ttO kr
A l*«M«V0Wl M^tsksrltás mlmlei. k4a tjatiauil, k4asiÜT,-.níl U Kaad4i>át aa Uriaaau «»»á alakiul! angol p* Una fc,fta|«HW( |4f álul (l>ao*uálbat4 nluJan » ifi aaakUabUa, ug>iallrt<n <r^()»«u*4ira U) s Urnagyobb köny nrü.Jifxel a«k4ny miaodparei alatt S l<K¿Wa«bbra kSaafjrOlh.Inl tompa uirU«5 asaksxokrl, mini p.''KUi.l «U.U. kJ»l, kSMál Mb. K» blaonyira min dan k Csali h legnélkUlOabttUnobb 4« Ut**M««4|«Mbb tárgy, • Ara oly «■kfcAWi* «aa «sabra, bogy « kiUlnU Uíki U »rgaicrcabeti. 1 drb i uMaulatáaaai agyíltt 80 kr Esfat Aay««lti-fl«ly6, kltOuö aaer salada* ».(ttoniAlroaall írcilArgr
uJJA <•» Uuytutv ti''tflítr, arany- fi rilliluifirracknck tn''lkülöihitleu. Vgy drb Aia 1U kr.
Valamrnnyi óra regulatora a reguláit napira cnmpaaaal, mindenkinek a legjobban njAnlható, m«rt • biio-nyára pouloa órával minden meeha-nlcui órái megigaailbatunk, 1 darab Ara finoman finyeaitva itt kr.
M«t4á-tor. K por alksImasáiAnál megtakaritunk Id4t. »«akit 4a p4sit, • mállott a legnagyobb előny még as, hogy a mba lókkal jobbau klmílte-tik, rolul kniQuiógea kóaaOleluél. 1 fontoi''eaomag Ara kr.
Amerikai pauntlroiolt blztssHézár, kitűnő iierkeaetfl a minden belOr.''i ellen blatoi. 1 db kliebb renda Aia 30, 40, 60 kr. 1 db nagyobb rendtl 70, 90 kr. 1 fiiig. 1 nagrobb két kule.cial egéaa 10 Tilig. 1 db utaaó lAakAra való Vb, 40-00 kr.
Oyakorlaliak a MSdrág-védék, melyek a nadrAgot roaa IdnJArAiban aa elpl.akolAatól védik. — Kgy rAr Ara ÍO kr.
Angol «Ilik a legjobb aciélból, I Iiabó-olló, a legfinomabb 35, 4T> kr. 1 allng olló, a legfinomabb 20, Ml kr. 1 olló lAnca 10 kr.
Nagv elSny nvojtanak a egujabb gép-lróook, inegklmélt.ttlok aa uual mai begycaéalCÍ, i blatoiak lebelUok hogv aa ón begy« el nem tOrík. Kgy db fAba foglalva 10 kr. Ciontba foglalva ára 15 kr. TollUrtóval 4a késiéi 90 kr. 1 megtöltött tok, Mslj- 3 bóuapra elegcndC, 10 kr. 1 db unlo-ladirguuiml ón 4a caluk uAmára 6 krajcaár.
Kitanö fénymi* kautiehnkkal yo gyltve, hogy a bSrt tartónA tegyo. 1 katulya Ara 16-80 kr.
Legsjsbb Llgrolse ziebtBz-izerszáai, * IrjniyakorUUbb a maga nemében, "nem dohányaóknak li sjAulatoa, ktl •fluiégea IQaaaariaAm kellemel kii formAJAban egy lámpával egyeiltve, mely néhány 4ral é¡{lanyago» felveai, "gy hogy gyakran elSJSvS alkalmak ban hamar világol gyújthatni. — A csekély ár gyors terjedéira vaa ssá-mltvs. 1 db. ára 60 kr.
tatsJal ksj»íviut4-uw, miáltal iittrko bajak rOgtSn tiUaéi aaerlnt barnára vagy feketére teithetfk, és egyiaennlnd a lirméiieles frtiieaé-get viiiianyerlk. NOvényekbSl kéialt-telik a tokélel«leu ártalmatlan. 1 sao-mag ulailUiaal egjUtt 2 frt.
Felyikosy eayv. Minden hAiUrtái ban nélkttlOaheUen, miáltal a kfilOn-félo a hAaláttáiban elfijOvó apróbb hibákat magunk igaailhatjuk. — Ka enyv ¿vekig elteheti éi hidegen al-kalmaiható. 1 Qv. Ara 36 kr.
L««ajakb rozsdapor jótállásai. — Minden roaadafoltok cltávolitAiAra váaaonból. «elyosibSI a mái kolmék-hMi ugyialutén aciél- éa vaitArgyak-ból. 1 ''Jtomtg 36 kr.
Legjobb borotvskée-pasts. Ka Alul B borotvákOiiOrQléa laUkaégtelen leaa. Kgy katulya Ara 26 kr.
A lábakat aedveuégtél megival. Mindenkinek sjAnlatoi, mert ea aa rgé«<ségnek »«olgAl. A MeUer-féle kllOnS bSrkénltélluódnAI, m«|y a jbürt UtbaUtlannA Uaai, ugy hogy a jbouaabb jArkAUi utAu a nidveiaég-
ben » nedv behatAia nem éreihetS,'' éi a eiélnak legjobb mértékben elég-léteUk. Kgv Ovog Ara 60 kr.
Antol bírfésyntáz. Minden bSmek hajlíkonyiAgot adni és cgynerimind fényeiltenl. Kgy kii üveg J6 kr., 1 oagy 46.
Mtalásos tisztító por , melylyel minden éroa«!, arany, eatlal, pakfong icaél éi rssel UiaUtaal it fényeilUnl Übet. Kgy katulya ára 20 kr. I
NHsl (gyttaM! isgsu, nemcsak as Ovogot, porcaellAnt, kOvel, tajtékot, fát Hb. leggyoriabban akként megragaiitanl, hogy ai elvAlhallán legyen, hanem különfélék egyeiltéié-i« II, példAul fAt érciciel, Oveget porraellAnnal lib., ugy hogy teitté vAljék. Takétja eaen minden hAauAI nélkQlOahellen aaernek csak 10 kr. Ugyssezea rajan, folyékony állapotban, Iren kitOn«, Ov. SO kr.
Levüpsosát-Mlytgek. egyedül e«ak gyArunk képei ilyen árért dolgoanl, melyek kényelmeuégOk, olcaóiáguk és blatoi ragaiaok miatt as oityAk éi peciétvlssa felett elSnnyel bírnak, araayoyal 600 db 1 frt SO kr, 1000 db 1 frt 60 kr.
8iakályzt, a tollat mlaten kéihei éa psplrhos IgaslUnl, — ugy, hogy ugyaaaaon tollal a legfinomabb és legvaaUgabb vonAiokat lehet rig-bea vinni. IS db .24 kr,
ValMl aaasl tollkiteà, 1 db két késsel 20, 30, 40 kr. 8 kénél, 60, 60 kr. legfinomabb 8 kéaiel 60, 70, 90 kr 1, frt, 4 04«el 80 kr. 1 frt, 1.20 kr.
BAvéUttl feiHl*. A legnagyobb
minthogy a I egkényciebb nint ie •éitetlenUl hagyja, aionnal m-.^-•aáradvH, na a núlklll marad. — á keaalyllk liiatáiAra ia kdlOuOien ajánl-ható. 1 üvegcső Ara utail tAiaal egyfltt to kr.
Valódi AtlAuaó ylyoe>lft-sz*p»*s*k, a legfinomabb Illatul. — Kgy k««ép nagriAgu db ára 16, 20 kr. as^y íft kr. 1 tégely valódi létardllir. hal-pomAdé 30 kr. 1 db valódi WUrsJ-flxstMr 80 kr. folyékony glyesria-liappan 1 üveg 26 kr. gl)c«rla OrtMO aa arca tlialáuUrtására, 1 Qv. 46 kr., ugruinU minden egyéb baléi külföldi Illat- 4« telistU-srt<*a nagyválaiatéks.
A kliutí aaobapalló féayoiHI psítS (móagAval) moly a pallónak a lag-nebb fényt ktjlclönsl, e tatUaaágra néav« minden inAa eddigit felfllmoL >jy katulya Ara, mely «lég ogy aae-bíra, 1 frt.
HaagUlan, vlaátbsUan ágybetétek, aa ágynemBok AtáaálAaak meggAUA-•Ara gyermekeknél, betegeknél yétj
P''ermekAgyaioknál. 1 db ára »0 lt.
20, 1.60, 1.70 kr. LegkipróbálUbb laer a ivábbega* rak lySkorte klUtáeáiR. Kgy kftnlyf ára 16 kr Kgé«a«n friss fé.tg^r, mely minden alkalmatlan férget kiirt. 1 kii Qv.. ára 20 kr, nagy »6 kr. Valódi Hartmann-fóla p+Ulka litiSJ*. K saer kaianálstánál nemciak a féreg leía tokéleleim él OrOkro kiirtva, - hanem a további fé.sk.lél ti egétaeu meggélolUtik. mlérl li • ■aer aa egyedOli « nemben. 1 fivaf
lAra 30 kr.
kOnnydiéggel lehet egv p«rr«ben a legkQlOubOiSbb feitményeket. ugy-mlnt cioporloaatokat, vlrAgfQaírckct, ciokrokat, itb. mindenféle tArgyakra, kivétel nélkUl, példAul fára, csontra, üvegre, bádogra, porcaelláura, bCrro, kíre, papírra átvinni. Kiek alkalma-aak mindenféle hásitárgyak feldlui-télére, 4« kttlönöaen ajánlatoiak Iparosok aaáaaAra, Darabja ily képeknek t. 2, 5, 4, 6, 8, 10 kr. - Kgy fiveg átviteli lakk ára 20 kr, mely 600 db átvitolér* elégségei.
LegfeteMh Myril izabaáékoiott méreg eg«r«k, pslkánvok, hOrcsOgOk, léi vsksndok kHrtAiára. As elidái MóUllAs melle« tOrténlk. 1 nagy pléh-•kelcneae 1 frt.
A dl4-olaj a legjobb, hogy a haj rugauyoisAgAbau megtaiUuék él a vllAgoi vagy lattrke haj lOtétre fei tenék, a vegyént késaülikek mind Artalmaask. Van ner«nc«4m a nagy érdemli kOaOniéggel tudatni, hogy hamliltlan, filia, kéUs«r«ien fiuonil-tott dlóolajból raktáram van. Kgy kla flvegecike Ara 26 kr., nagyobb 46 kr.
8y4k*es szer a tyúkszemet leg
feljebb 8 nap alatt-ayomUlauul kiír Uni. Ksen újonnan fclUlAH ner fe lulmul minden eddigit, A eaéit Jót Allái melleit adatik el. — 1 katulya hasanAUU uUsitáiisl egytltt 60 kr.
Cs. klr. szsk. peeeétszsppaa, mely bArml néven n«veicnd8 pecsétet minden kelmébSl kivétel nélkül nohA.y pillanat alatt elUvoliU Kaen uj ké-aailwény hatására néave felülmúl minden eddigi hasonló gyártmányt,
MP"1 Hogy evőinket tvivutakra vezoswJk, mindent elkOvct^ek, sOt móg a oaikkek birdeUW¿nek irályát is utánozzák, fiKyelrawtetiUk a klizönsícet bo^r .. «.radrtl fs «ijadUl csak TK AUG OTT FKIVKL áruházában, óvjegygyol elUtva, kapbatd. Arjegyaék « raktárban tolúlh«tó .niude„túrS)rti| |„¿eu «d«llk 97
TRAU60TT FEITEL első ausztriai blimhány szál II tailzie te Bécs, Kärntnerring Nr. 2, gegenüber dem Drasche-Haus.
Ker«ek«dSk éi vlaaoaUladók nagy engedmóoyl nyernek.
tf H lï,»)
SCHLESINGER VILMOS
A legnagyobb vószonruha-raktárban
váczi utczaYPSILANTI-hoz
Pesten.
Kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennemű kész fehérnemllek. férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint:
30 eior daratih.il tobb férfl Ingek romburgl, hollandi vagy Irlandl váasnnbál, ¿-\r«b|a t ft 60 kr.,
3 ft, ¡1 U 60 k, 4 IV i ft 60 k, 6 ft, 6 ft 60 k, 0 ft, « rt 60 k, 7 ft, 8 ti, ítf, 1* ft. JOoier darabnál több színe* férfi Ingek, cier kUlOnbOiő mintában 1 ft 60, 1 ft 60 kr.. 1 frt, 3 ft M) kr, 8 ft.
Fehér mtdapolin férfi Ingek, 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 60, 8 ft, a ft 61, 4 ft.
Férfi gályák váíionból, magyar, félmagyar vagy francxla mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, S ft 25 kr,
2 fi 60 kr, 3 ft.
Nél Ingok váaionbál, .Imák S ft S6 kr, 2 ft 60 kr, 3 ft, 8 ft 60 kr, 4 ft, ft'' fk hímesre 3 ft. 3
60 kr, 4 ft, 6 ft, 6 ft, 8 ft, 9 ft, ichtveiil éa franoaia inellmiutrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 6 !,''. ft, 0 ft, 7 ft, 8 ft, 0 ft, 10 ft. Nöl fűíJ-vAllak (l)amcu-Mlcdor) 1 ft 60 kr, 2 ft 60 kr, 3 ft, 0 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr. . Fia-Ingek Váexonból 4 évca 1 ft 80 kr, 2 ft 40 kr, 0 éve. 1 ft 96 kr, 2 ft 40 kr, 8 éve. 1 ft, * ft 46 kr, 10 éve* 2 ft 10 kr, S ft «5 kr, IS éve« 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr. 3 ft 60 kr, 11 éve. 2 ft 05 kr, 3 ft 16 kr. í ft 20 kr, 16 éve« 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr. Silnei flu Ingek, 4 ¿ve» 1 ft 10 kr, 1 ft 26 kr, 6 évei 1 ft »5 kr. 1 ft 40 kr, 8 éve« 1 ft 35 kr,
1 ft 65 kr, 10 éve« 1 ft 60 kr, 1 ft 76 kr, ]2 éve« 1 ft 66 kr. 2 ft, 14 éve« 1 ft 76 kr,
2 ft 10 kr, 10 évei I ft 76 kr, 2 ft 20 kr.
Mlndeuneinll téli aleó Mellények, nadrágok, harlinyák éi egyéb téli cilkkek férfiak éi hölgyek
iiámára, nagy válaiitlihan. Főraktára a legjobb amerikai krlnollnnsk mlndenfélo nlnben 2 ft, 2 ft 26 kr, 2 ft 60 kr, 3-6 Aig. Színe* al»6 exoknyák. 4 frl 76''kr,.6 ft, 6 ft 60 kr, C ft,''7 ft - 10 ftlg.
Ki iok egyéb kén fohérnemtt cilkkek, melyekről ai árjegyaék kívánatra hérmenteaen „IkűMclIk. - Továbbá ajánljak nagy rakUrunkat rumburgl, hoüaaól, él IrUwU váusakksa, vége 27 ft, 38 ft, 80 ft, 32 ft. 86 ft, 40-120 ftlg.
Crese-váiion vége 12 ft. 12 ft 60 kr, 13 ft, 14 ft, 16 ft, 10 tt, 18 ft, 20-25 ftl?.
VáezoR xsebkendük, taessy* 3 ft, 3 ft 60 kr, 4ft,4ft6okr, öft, 6ft, oft,7ft,»f»,oft,
10 ft, egén 20 ftig.
TírBlköxík, tuciatla 6 ft 60 kr, 0 ft,-« ft 60 kr, 7 ft, 8 ft, 10 ft, 12-20 ftlg. , ... Színes ágyl osiuváM, vége 0 ft, 10 ft, 11, 12 ft, 13-16 frilg. l»i-«.iu>
Váexon-aextalkendSk toosstja 6 ft, 6 ft 60 kr, 0 ft 20 kr, 0 ft r.o kr, 7 fri 60 kr, 8-12 fHg. — Abroszok minden nagyságban 6 isemélyt«! 84-ig. — Asztali készletek 6, 12, 18 éi St
aiemélyr«.
Nagy válantái ágyterltík, plque éi trloet paplasokból, kávés- Aa eiestdgo kenttókbíl.
halmai a kfl-hogy a legna-
Menyasszonyi készletek iÄÄÄ
gyobb mennyiléget mindenkor kénen nolgáltatbatjuk.
Küldeményeket minden Irányban utánvétellel még a levél érkeite napján aionnal elküldünk Ti cioinagolAlt uom námltunk, ugyninto mcgie ideléiek leghamarább olkéaalttctiiek.
Kollarlís József és íiiii.
Gyakorlati közletiiéviyek.
a népgazdá8zatl korszollem részére
ízen mechanikai «gyneveiett örfl naptárak külOnSien pontoi éi «Slnoiaii kiállítva, a férfi éa »81 ¿rá kon wl(\t érmek viseltetnek, a» egyik oldalon mechanlimui által a nap él éjfél honaát, a nap felkeltét él le-aientét, a máilk oldalon a folyó hetet és hónapot mutatják. Kgy darab valódilag aranyoiott 46 kr. rgj''no-rflen aranyoiott 26 kr. egy drb. kfl-aSmégci 10 kr.
A varrAihoa Igen iinkiégei aa ujon feltalált varrátfl-bsfülfi gép, melylyel a vak ii egy poros alatt a legfinomabb varrótfibo a aiálat bef&ahetl. Kgy (AnagyiAgu aaelenc/o Ara ciak SO kr. 100 aug. «sab. varróid, mindegyik darab Jobb aeaélhól 20 kr.
Kgy likacioi ixcrkeaetU angol fw»4 stindei) a mai napig kéailtott talál máuvt a háttérbe »sorit A kés élét f— 4-iaert fenéé után éleaiá teeal, a nélkül, hogy karciolna. Kgy darab ára 80 kr.
Egyetemes hévnérőt és lignérit •aOitöiött lappal cilnoe tokban, háal saüklégletre felféggeaatenl, vagy uta sAars, biaonyAra mindenki fog rns-gAiiak a.-ereinl. Kgy darab Ara 36 kr. Saemüvegek é* egyéb optikai tárgyak Angol telikét benemeri aeaélból 8, 3 vagy 4 kénél. Cionttal I6,20l;r OyöngyanyAval 40 éi 50 kr, peciót nyomóval ói két betfivel 60 kr, 1 db. gyöngyanya 4 kénél 1 frt 20 kr,
A osodamadár aranyoiott érőiből a kedvei IQuiAgnak moit a legnobb tnulaüAga. A tavanl énekesek dalait onlódAiig utAnoaaa. Kgy darab Ara
A végtelen plpfreazappaa, Illatszer
atb. raktárból külOnOion kiemelendő a valódi átlátszó Qlyoerln-txappan 1
igen nagy darab a magyar király »1"-kerlllt arciképével 10 kr, 1 tuciati frt Kgy laterna magion birtokában min denki büvóia. Kgy dinéi • egyúttal Ifjú éi öregnek felvllágoiltó JAtékner, mely 72 különféle nevezetei laemó-lyiiégeket minden tetaiéi ««érinti helyre bűvöl, a tártaitokban ked veien fogadtatlk, 1 db. a hossátar-toaandókkal 80 kr, nagyobb t ft. 20 kr. még nagyobb Nr. 3, 1 frt 60 kr.
Egy kosárka lllatnerckkel él arap-panual megtöltvo gyUuiölcaöket képeinek, háromféle nngyiAgbnn darabja 60, 70, 80 kr.
Kgy gYtlrtt uj aranyból 60 kr: Legújabb ékner-tArgyak (nom brona) dupla uj aranyból kénltvo.
Melltfi, 1 db. cilnoi tokban, 80,-!0 60, 80 kr—1 frt.''
1 pár ftllíllggö fekete xoiuánc«c*«l aciél vagy telnél nerlnt 85, 60, 80 kr. 1 frtig.
Csinos ajándék egy gyürü egyei aranyból minden db. megbélyegeavn
1 liŐ-gyür tcUaéa »«érinti ninü kővel 1 frt 60 kr.
1 níl peosét-gyllrü kővel 1 ft 80 kr.
1 férfi . . . 2 ft — kr.
1 db. két botüvel véave 8 ft 60 kr.
I.egujabb betöréi i Uliblatoi nab.
- lalcatoü:
1 db. kicsi.....60 kr.
1 db. nagy.....1 frt.
EsernvSk, slpacca 2.40, félielyein 3.80, lolyem 6 60, mindkettő fanyél éa acaél alappal 3 ft 80 kr.
K^ipareciek tömör 1 drb. 1 frt 1 fit 60 krig.
Érmek, véive, aomAooioiva 10, 20 40, 60 kr. Óralánciok, uj párbi 30, 60, 90 kr. Nyak óralAncaok, lomAnca gyflrü-vel dlneicn kiállítva 1 frt 60 kr.
Aciél óralánciok rövidek 10, 16.30 kr. Nyaklánciok 30, 70, »0 kr. 1 pAr kéaelőgomb 26, 85, 40 kr. 1 db. uiellgomb 8, 8, 15 kr. 1 db. gallérgomb, caont 3 kr, ara-nyoiva 6 kr. gyöngyanya 9 kr.
Varróesxköz otlnot bírládákban,
mely All 1 olló; gvUna, Kitartó kö-röinrAipoly, fr«l kéi," IvvVtágitó . 00 kr. kétner ilyen nagy 1 írt ¡ÍO kr. még ciinoaabli 3 fit.
Angol levélpapírok, minden tetnéi laorintl név, betli vagy koroua Ingyen bepiéieléiével.
100 db uyolciad, vrlin fehér 46 kr.
ItiO . ugyanaa 100 borit. 65 kr.
100 . vaiUg duplán bordáivá v. vonaloava 60 kr.
100 . ugyanaa 10» borit 1 ft 6 kr.
10(1 negyed velln 90 kr
100 . vastag duplán bordásra v. Vonaloava 95 kr.
100 . uyolciad, calnoi klilön-félo nloből 60 kr.
100, , ugyan««, 100 ninei bo-'' ritc''kknl 1 frt 20 kr.
100 . boríték belül tornán-ctoavN 55 kr.
100 dl>. angol levél divatot mono-grammal 90 kr.
100 db. ugyanaa borítékkal 1 40 kr. 100 drb. látogató-jegy, egy perci alatl elkénltvo 60 kr.
100 db mindkét oldalon féuyeielt, llthogrspb.-va pontosan kéeiltve 90 kr.
A jegyeken 3 vagy 4 lór késilthelő anélkül, hogy töhbo kerülne.
1000 db Jól méigáiott levélpecsétjegy sranyban nagyiága telné« nerlnt 1 frt 60 kr. *
1000 db. legújabb, .vöröl minta peciétvlan 2 ft 60 kr. 1 ikatulya betűkkel 10 kr. 1 ikatulya vlrágpeciéljegyekkel 10 kr.
órák saját kénltmény minden fbr-•nAban él nagysAgban két éri jólál-•Aíl Jegygyei.
1 db. fdggő óra ar. ciiminel 1.40, 1 db. ugyanaa ébrcntővel 1.60. 1 db , porca, taámlappal 1.60. 1 db. , . ébrentőrei 1.80. 1 db. . . üténel 2.80. 1 db. Ingaóra, iiokrvnyo fényeaitt, 2 uapig jAró nerkcr.cltel 10 ft 1 db. utaió-óra, háiuAI la bánnál ható. ébrentővel A 60. ■
Eziltf angol zsebórák 13 latoi eaüit-ből, minden darab reguláivá 1 drb. 4 rubinnal egy lilnei uj aran lAnci cx.il,melynek tológyürüje lomAncioavs van, 12 frt.
A 19-ik évszázad egyik csodája!
&STHETIN.
(200-12,1)
Albumok, kefék, fogkefék
. i '' , «» . ''••••«»»• m s» aiteuwi otjn. nini
. , ««rrr^ \ x * *»«"«»*»»» «• Ixen kényelmei. dAk, broiunemflek, levéluyomók, Iró- —---— ''
nok,''chlna-eiüit kéaxletek, kanál, vllls, kéi, gyertya tartók, pakfong félék, fegyverek, kenlyttk, legyetők, nadrágtartók , gallérok, tüinemAmok, kAvé- lliea et antall teritékek, raja-eiskösOk, lakatok, továhbA Igen nagy vAlantéku gyermok-JAték éa társaiági Játékok itb. (170, 12—6)
Tiszta nörényi szor az ősz haj eredeti, a mcgószdlós előtti szlnónok visszanyerésére, annak a megőszölóstól » kieséstói mindenkorra való megóvására s a hajnövésoek fdtflnő módon előmozdítására.
Et állomány nem ércaei, aaért Iflkélotea-n ártalmallau, • lg*n agy-lierü alkalmaiAau, a hajat nem rontln mog n i«ln«f nem vAltw«lk. — Kgy üveg Ara 1 frt 60 kr., pólUi cdküldéuel 1 frl 6<) kr. banuAlati uUiltásial
együtt. —
IV lámát eladók tetemei száralékban rénrsttlnek. "W
STARK i. fodrász
Jotefitadt, JoiofitXdteratr. "6. SS. a. Béciben.
Peilon TÖRÖK ÍÓZ8EF gyógyneréiuél, klrály-ulcsa 7. sr. a.
A „Mrd. Worhrnachrin" blrálntm „Aeitketln"-nak ne- ...«tik aion - STARK ur ^lul feltalált hajf««t8 ner, mely haaonlól felett aaon előnynyol blr. hogy ércakeveréklől menten nemcsak kártékony befolyAal nem gyakorol a hajulajra, hanem erőillS vcgyénelnél fogva a kellemcit a halmossal egybekötvo, a hajat srépen
nlneal 1 a kidéitől óvja. Minden e«ael tett kliérlet klAllotU a próbál, 1
TrauifOtt Foltéi
cliő ausztriai Magyarorsxágaak ált. blxomáay-sxlliitó üzlete, Béoi, Kirnt-nerelraese 07. és Kaerntnerrlng 2. gegen''Jber deat Dratohe-Hause.
50 neue, bisher ungedmekte
A Xeyanaer PetöEL
von Theodor Opitz,
(173-2) »litglieg der Klifaludy - Oeiellscbaft.
Inhalt 1 Petőfi''« Leben. Kpliche Dichtungen. Patrlotlicbe
und revolotio-
nitre I.yrlk. 372 S. 81, Prela : 2 (1. M> kr. Von Frana Deák erhielt Th. Opila ein Hchrelbsu ohronvollitar Anerkennung. — Vorrlthlg iu Qroii-Kanlaaa, bei J08BF WAJDIT».
revolutionäre Lieder enthaltend.
VALTOUZLBTE KT.-KAJXTIZSAlXr, minden nagy városban igen kedvelt sorsjegy társulatot itt is NAGY-KANIZSÁN megalakitotta.
IIusz hnvi ö forintnyi részletfizetés mellett azon kedvez-niényben reazesit, hogy t, jegybirtokosa 20 darab 1864-diki A Unm.-sorsjegy nyereményeire, melyek a társulat idejo tartalma alnU kisorsoltatnáiiak, igdnyt tarthat; húsz hónapon át Irendes befizetés után a résztvevő egy eredeti sorsjegy birtokába jut Különösen : 1864-ki sorsjegy 9 húzására 5 írttal; Hitelsorsjegyrc 8 húzásra 8 frttal; 18G0-iki ötödre 6 frttal 3 húzásra ós húsz hónap után a t. cz. résztvevők szelvényeikkel együtt 10 frt vissza fizetés mellett; S^irn-somjegynól 4 húzásra 2 frttal; Wnldstein sorsjegyre I frt 40 krral 4 húzásra; lludolf-sorejegyórt 4 húzásra | frttal és Clary sorsjegynél 4 húzásra 2 frttal részt vehetni.
A n. 6. rtJsztvovfl közönséget tisztcloteljescn meghívja az o tokintotboni mcg-| ikivántntó drtokozlot vágott váltóinxlájábn N.-Kanizsán a „ZÖLDFA" Hzálloda mollott.
Mindennemű kamatos és kamat nélkUII állam- és kölcstín-paplrok, fdidteiiermentesitósi kBicleivények, sorsjegyek és részvények gyUjteléke, szelvények, különféle bankjegyek,
„ARANY" és rEZÜST".4»Ö9íiiok be- és fölváltása.
Az U? millió forint
kezességi tőkével fóró
HÖN''13C" Tblastoauó tarsas^ff
nnH)knul*H«l rcÜKynökHtV.^qek
enönuei vau szerencséje a t/ez. közönségnek ^ ''''(Omá.ára juttatni, hogy mindennemű bíziösítAaok
eukíilMt tíljciit. .
'' A földtorményokrei biítositá»öknAl2v,:.- *ia<J{4ipj ¿tomcson lesíállitott clijtÓKiiok-ít szab mog, valamint mogeagodi, hogf.v- ■ cigi''ez biztosítási dij — Ita oz kívánatnak — csak aratás után fizettetek bo. ^
A további előny — mely által a „íhönix" legnagyobb bizalmat vívott ki ■magának — a kár azonnali fölvételében és anuak készpénzbeli haladéktalan kifizetésben rejlik.
Az itt elősorolt előnyök kapcsolatában Alólirt főügynökség a jégkárok elleni biztosítás eszközlésére legjobban ajánljr, mag.'' minden időben, ugy körülményesebb közlések tételéro, valamint biztosit^: bevallasok fölvételére hajlandó.. Nagy-Kanizsa, 18G8. AprU. 24-dikén.
''A nagykanizsai főügynökség:
LESSNER H.,
♦0- ti; Ir.wUj.i : k/...»la.nlr S MO »/. a-
ZERKOWITZ l &
NAGYKANIZSÁM
gyarmat«, wrtéfe:« bor&eres&edése.
Felvéűlalnalc ^lzomá-nyolcat a t»ei-Külíöld. minden iró-nyaitoan.
P(T Ezen fölül ajánlják mindennemű friss
bel- és külföldi ásványvizeket
. "jry
közvetlen hozatott veres marha-só-, valódi kufsteini s a legfinomabb portiandi vízhatlan mosz (ucincnt) RAKTÁRÁT.
0QT" Ugj-anitt unn nagy dohány-tőzsde (trafik) is. («7 — 9>
l''IIÖMV"
(
* biztosító társaság.
I »j»; . ^ TV r v rmr, tuer* r
ék csak e«;) próbát tcimi,
ós az alább megjegyzett tárgyak meglepő olcsó áráról meg fog győzőünl. jjBf- Minden nro a legjobb mlnö»rgrftll biilonilnH imllpll ndntik el. "Tp
III n Ifaujsbb oynkorUli ttiylUtU c»lkk«-kn«k olv n»fcrM«HI vátae»t4lc UlAlliatá mlnS Ilíe.ben hasonló nem Utíilk; Kondo«kodYa vani lit fiatal é»ör«(fr5ljUíy hog^c4ckily«ígwrt #«íp £» aJkaUoitö» *jin<1.5kot noi(ics«k hölgyek t* urak Uo míg minden korú í» AHA«» gyermekek »»amara
o v «m .k((k n||nde^kHiik „^„.i'' p6ntoi megnoveiA* utAn Ingyen ¿1 bérmentve megkQldetlk j n*Kyon előny«« tohAtft vidíkH.c. Ukotokr* ni »va, hoRf ugy ily píIdAnyt raogííerexaonok, mfntAn abban nomcenk ai Ar, hanem minden » raktArl.au l<Hí»8 c.lkk ponto« megnevezne ia talaluato. A .»¿t-kolclj* utAnvítal, vagy * piui elSlego» ''.ekllldíso melleit történik.
Legjobb gyártmányú kUlünféle czikkek kivonata.
•illletek valódi tajlékbói boroa-tyAnkSvM tokba, »«ebbn való, a tíllt<ni*Am ««érint kUlAnb^zu aiA-
», r
Kraaula Itvél-paplrok.
minden kiríni nAv,betli vagy koioua
ingyqn nyoinxlAtival.,, . a Is db 8-ad Unom fehér . . 4ti kr.
„ angol, vonaliott . 65 , , . , reo«#»»«lneicit . 7f> . . . 4-*d finom fehír . . BT> . ... angol vonaliott . 1 ft, bódUk 8-ad fehérro . ttökr. , cr5» . . 60 . . <*ln.,reoa. ftft . „ belől inmAucoi 00 , finom gyAnboritík . 80 . boritik 4-cd fehérre .60 . . . eroipaplr. 65 . . $ eilnoa betfl kotonAval a dlvatoa tQbbninlt nyomatban »aA« papírra 40 kt.M4»b«ritékra40kr.
100 db. Látogató Jegy... Keltő» íAnymi^u papíron, legfinomabb kőnyomat egy tor IrAnal 1 fl. ugyanilyen legfinom. feketo nyoinA»-
»ai...... . . 70 kr.
•Jgyanlly. legfln. arany nyom. 90 kr. dlndM kSvotkeiő aorért 10 kr. több. LAtogatdjegyck, legfiu. angol boni nyoiftattal.lcgnjahb nem A be-Ittkkeli''oloidbb mint mindenütt pA> db. f«b., kcttőafenytt papír. 6 J kr.
HÍJlollnk. 1 tcaL ang. réitoll Í8 legjobb fajban . tOkr.
t''2 tcat. Mg. réatoil egy doboibau, f«nneU''i fajban . . . . 80 kr. SS leit. alumínium toll, blatoaitra totida ellen . . . . 80 kr. fóuoajU Irén jé minStegU
10IJ 26 85 46 kr. lfc.l. te^lny«l . .... 10 16 20 30kr. ^biumirt véaftt peo»M«yo«6k log-
tiebb IrAeial. Ub két bellivel, finom nyéllel 50 kr. toronilért 30kr. kdlOti, egén nevek
oicadn »»Aralltatnak. Uon> bornyomó préaek niwnl egylIU
legfinomabb 3 fl 50 kr. Ilélyog (Stamplglla) bádog««ekrény-nyel, feiték é» eciettcl 4 60. 5 60. legújabb maga magit nedvesítő bély>g,(BtainplgIa) a gép egyíieri lu-dvetitéssel exer loiiyouialol ké-• >ll. A lepgyakorlott«bb hivatalok és IrodAk saAmim 1 db legfln. vútli 6 fl 60kr7 ft 6fl kr. Legjobb mlnSségfl, vastag esllst lo-
meuel ellitol» Cfalna ClUlt. jélállAp 10 évi folytonos hassuAlat mellett 1 tet evÜkauAI 16 fl kAvís. UuAl O.ft, kis és villa 27 fl, 1 pár K-.ertyatutó 4 5 Oít. 1 db tfjmeritO 8. 8 fl 80 kr. l''. levesmeritS 6 ft 60, 0 fl 60. ¿Jel késtartó, legsiebb faj 9 fl. Kgyéb'' ebina-tArgyak gyAri Árért'' l.seu gyártmány silu és formában.
Ssagtalati vUwentea hasonló luodor-a valódi eiOsthei ban vau késxitve. Agybavalók, nagyon ajánlhatók vi/clók, gyermo-kek, betegek és gyermekas^sony ssámára ulbárilják tökéletesen as Atnedvesitést,
Nagy rtűitár gyermek- ¿1 tár»a»JA«é kokban.
llábok, dbja 510 ISS030 krtól 2ftlg.
Különféle állatok 6 10 20 . 1 .
Játéktárgyak dobosokban 10 2030 60 krtól.......2 ftlg.
Allatok,.termésiet sierlnt elkésiitve 60 krtól......1-2 ftlg.
Egyéb játéktárgyak oser félő válaaa-tékéan 10 krtól .... 1 flig.
Tártujátél^ok SO 60 krtól . 2 .
A* Ismeretes rouletto játékok en miniatűré 1 db 40 60 00 ÖO kr. 1 20. 1 ft 60.
Laterna magica,ns ugynovexott va-ráxslAmpa.a legkellemesebb mn-lat»Aglf)ak és öregek ssámára, Idb 12 kép. 06 H5 kr 1 50, 2 .1 4 5 ftlg.
Könyvnyomdák tökéle« betűkkel és sserekkel, megnőtt gyorinekoknek 85 kr 1 20, t 80, 2 60, » 4 6 ftlg.
Angol saersiAinládák, telve minden a hájban sxtlkségelt »serekkel, t láda 1 60, 2. 2 60, 4 ft, 1 kisebb j5> emiekek 25 30 00 80 kr 1 ft.
Megrendeléseknél játékokra kéretik n gyermek korát é» «darab értékét inegnovesui mely utAn a legalkal-uiatosabti válaaatalik mlulAn a vA-la<sték roppant nagy.
Kfllönféle jAtéklárgyak dobosokban sxáx félő válatstékban fi- és lány-
Íyermekek ssámára, darabonkiut I) 20 40 80 kr. 12 ftlg. Legfinomabb kauteohuk-résDk.
1 fodorító fés« 15 20 25 80 kr. I .firíí f黫 20 25 30 kr. t nyeleaféslt 25 a0 86 kr. 1 tartófésU 30 40 60 kr. 1 xsebfésll 101525 kr. 1 s«ebfé«(l kefével 16 S6 40 kr, 1 fojkefe 30 40 60 kr.''1 frtlg. I ruhakefe f»0 60 ROkr. 1 flig 1 legfinomabb fogkefe 10 25 30 35 kr, körömkefék 25 30 45 kr. Q
I.egjobb angol tollkések, dbja 25 36 45 00 80 kr. I ft, 1 fl20kr.
V.lőnyös asebtflxxrrssámok kanocx-cxal v. anélklll,dbja2030 4000 kr.
Legújabb pénstAresák 20 40 60 80 kr. 1 frt, 1 fl 50, 2ft.
Tárcsák 60 80 kr, l ft, t ft 50,2 3 ft.
Valódi mték-nWv pipák és tartók legssehb foglalás és legfinomabb faragás dbja 60 kr, 1 ft, 1 ft 60,2 3 4 6 Irt.
HxIvartAskák 30 60 80 kr, 1 ft, 1 ft 50
2. H ft.
Tökéletesen ellátott dohányosát! ké-
rak vt pipákkal,tOssseraxAmkanóe, • sivarkóssitők papiros s egyéb do-hánysAs! késxfilcttel, darabja 3 4 6 6 8 frt. -Helyem nyakravalók urak sxáinárn darabja feketo vagy sxlnesett 25 35 45 60 kr. Divatos selyoni-chardeok 80 kr, 1 ft,
1 ft 50 kr. I.egjobb nadrágtartók tartór és előnyös, párja angol cséruAból 45 60 80 kr. selyemből 00 kr, 1 ft 20,1 ft 50 kr. ,
Paplrtárox&k. Egy axépenellátoltenveloppo kfllfln-félő fény Illési pAplrok és boriié kokkal tolvc dbja 25 35 50 60 80 kr, 1 frt.
Egy IrólArcia ellálAt nélktll 80 kr, 1 frt, I ft 50, 2 ft, tökéletes Iró ster-ssáinokkal2 3 4 ft.
Fényképi albumok, stáitxori válogatásban, saját gyártmány.
1 db 25 képre 35 50 80 kr 1 frt. egy db 2*> képto legflnomabbféle 1 ft
I ft 50, 2 a ft. egy db 50 képre 60 80 kr, I, 1 ft 20. egy db 5 > képre legfiuouiabbfélo 1 ft
60, 2 3 4 6 rt. egy db 100 képre .1 4 3 6 H ft. (lyári raktár rámákban, darabja 6 10 20 8060 kr.
KUlönféle női nece»«elr-ek. tökólet»» varró-kéailet dbja 80 80kr.
1 234 6 frt a klállitAs uilnöségo
sserlut.
Oyári raktárfrauesla »xinbáxi láleső-vekbíii dbja 3 t iO 8 10 fl, molyok a litinllvésxiiél dupla árnak. Lcgsiebben Kinllllolt uöi ké»i tárnák bőrből kelméből, dbja 1 fl ,''K), 2 ft, 2 ft 60, 3 4 5 fl Legujobb «kucrek legdivatosabb forma uj aranyból moly mindig ni aianysxint megtartja és őáltala valódi éktsjihes a legámitóbban hasonlít. MelltAk dbjn 40 CO 80 kr. J, l 60,
2 frt.
Kfllbovalék, párja 60 80 kr. 1 ft 1 (>ft 2 frt.
Nyakérmek, dbja 20 25 35 60 65 kr. Karperecsck dbja 60 kr. 1 1 60, 2 ft. Tartofésllk 80 kr, 1 1 ft 611, 2 !l ft. OyRrftk kövekkel 30 !0 60 kr. óralám xok, rövidek 50 80 kr kr, 1 fl t frt 50.
Nyakláncsok 80 kr. 1 fl. 1 ft 60. Gombostfik urak ssámára 20 40 50 60 kr.
Előlng-gombok dbja 10 15 20 30 kr. L''ij-goinbok, dbja .''1 10 kr. Égési ké''xlllelek olőing és ujjgombokból 1 gsxebh kiállítás 60 80 kr
1 1 ft 50.
egy ciomó óra-fityelék, nagyon esi nosau össseállitva GO 80 kr. 1 ft.
A Ifjdlvatosb aoiél-ékezer össseállitva sok finoman köszörült
oxUtlaciélosővekből. Egy mrlllfi 40 60 80 kr, 1 ft. cgvinclllfl esIUtbe foglalt 1 60,23 ft. egy pár fülbevaló 60 60 80 kr, 1 ft. , . fülbevaló esüstbe foglalt 1 60
2 3 3 frt) kr.
Legfinoaabban elkéaiUlt brilUnt-ékeier
maga a sxakértő is ámlttalhatik es által. Kion ékaxer valódi esüstbe van ellátva, ax ulánsott ctillárok a legfi nomabban kn»xörültliogykrlttályból valók, a melyek élénk tűsét soha sem vcsxlik eí ; más drága kövek is itmor hellénül vaunak utáuosva.
Egy uiellifi t 5 6 ft. , pár fülbevaló 4 5 <1 ft.
. előing-gombok 2 60, 3 frt), 4 ft 60 kr. egy darab url-tfl 1 80,2 80, 3 4 fl. Hrlllanl-gydrfik aranyból 1 20, 1 50
2-3 frt. t\ Kerrsxtek és sxivek nyakdlsx gya uáut 2 3 4 ft.
OyAizèktter. fekete legsiebb alak és Igen tartóf,
llvegjet, lava és bival-ssaruból. Egy mollll 20 30 60 80 kr. 1 ft. . pár fQlbnvaló 26 35 60 80 kr, 1 ft. , db karperce« 30 60 80 kr. 1 ft. . . nyak hajtóka 60 80 kr, 1 rt. . rövid óralánc» 16 30 60 kr. . nyaklAucx 30 HO kr, 1 ft. . clüing-gomb 4 kr. . |iár uj gomb 16 20 30 40 kr. . tartd-fésfi 20 40 60 80 kr. N»gy gyár-raktár bel- és klllföl parfum szappan, olaj, hajkenőec és egyéb pipere csikkekben.
Hihetetlen de mègli Igazt&g.
Halóu-órák broucsból Uvégfcdél é» alapxatlal.
Egy db kis óra 2 frt. . . kösépnkgyságu 3 ft 20 ki. . nagy óra 2 ft 60 kr. . legnagyobb 4 ft 60 kr. Ciíuos ssobaórák porciellán oslm-lappal.
Egy db tltőmft nélkül 2 3 3 80 kr. . . tltőmfivol 3 50, 4 60,6 ft. Exen órák tartóságáért és Jó Járásáért kexesség vállallatik. Mindennemll megrendések átvétetnek » gyorsau é» olcsón, teljesít telnek.
Az clsó ausztriai bizományi Ozlôt.
liiC-lí.12) 1 1 Hiii>. i
-A-. ''PRIEIÎMA.]XrN- ^éOBtoen.
Praterslrasso 26. ss. és Opemgasse 6. s», a Dréhor sörcsarnok mellett.
PAUL HALMs BGchergeschäft, Kngelgiiwe Nro 2 iti Wien, liefert gepen portofreie Kin«en(hingf von ''J Gulden (ohne Werthnngabo) Uberuli hin frauep folgende« Musikheft:
Eine Sammlung von 59 der beliebtesten Opern-melödien aus Ossär und
Zimmermann, Strndella, Krnnni, Belisnr, Lucia, Prophet, Fleischütz, Indra, Faust, Kreuzritter, 8ctn Qhiara, Tannhiluser, Znmpn, Martha, Kegimentstocliter, Prinz Kugeu, Lucretia. — Leicht arangirt »n zwei tllinden v«»m Musiklchrer Zahn. (195—12,8)
WINTERABENDE AM PIANO.
tmmm
Ii
Lohnendes EinkomiiKen
für Geschäftsleute, namentlich für Inhaber von Droguen-, Materialwaaren-, Parfumerie-Geschäften und
von îîade-Àns tal ten.
(''¿<>1 -1) s _i
-ÄS
BedürfniBs halber werden Niederlagen meiner Hoff-achen Malzfabrikate vergeben. Bewerber wollen gute Referenzen angeben, und sich auf das Blatt beziehen, wo Bio diese Annonce goloaen haben.
< Johann Hoff,
küüi^I. Conjiuissions-lütth und Hof-LicfiTant In Iterliii,
_ Centrr!-Depot In Wien, Kärntnerring Nro II.
Def- Malz-Extract Ist in ür.-Kanizsa vorräthlg bei Herrn Joh. Rosenberg & Jos. Wel lsch, Ad. Schwarz u. J. Sommer.
Életbiztosítási
ügynökök, (
kik megfelelő biztositck-kal birnnk, nagyon előnyös ffliiitelük mellett azonnal nlkuhnaziíst nyerhetnek. Bővebben tydu-
cozódimtni
Lenek Samunál
Sopronban.
(183-5)
„Halljuk a szép szét!"
„Eajta fiuk, vigadjunk!"
-(187-5*)
Megjelent & minden ha«ii könyvkereskeddslMm kapható:
„HCblXU liH: el azép sasért V ,
cximtl magyar folküsröntó (loMt) könyv, mely kötött kötetlen mindonneinü folköííöntést tartalniar.vAn, disx«» kiAllilAsa 6» tömött tartalma, ugy lutnnos & mulattató vol-tilnill fogva az ifjusilg figyelni ti bű különösen ajánlható. — A 150 lapra terjedő ós 146 többnyire orcdoti lelkösröntóst tartalmazó szinoakeménykötóatl könyvnek Ara 1 ft.
Továbbá megjelent
a dalkedvelő Ifjúságnak különösen ajánlható
„rajta fiuk, vigadjunk!"
közkod vessógU dalkönyv második jayitott ón te temetett bóvitett kiadása. 1
E nagy szorgalommal öeszeállitott mü köxol 1000 válogatott dnlt tartalmaz, ói szinca boritóku; csinos kiAlli-tAnAnAl fogva is kittlnA, mondhatni : egyetlen a maga no-mébeu. Az olsó kiállitAs 2000 póldánya igen rövid idő alatt elkölt, mi ológgó tanúsítja, hogy méltó figyelmot órdomol. Ara az 630 lapra terjedő s diszcsen kiállított zaobküny vnek 1.20 kr., dús aranynyoraáa- óa aranyszogólylyel 1.80 kr.
Vógro ugyanott mogjolont
L ENORMAND,
A HÍRES GZtGANYNÚ IGAZMONDÓ VETÖKlRTYáJÁ
¡52 szinezott kártyával, magyar aláírással 6a szöveggel. —
Ara 50 kr.
IMiiid n hártuil IVnK)''-KniiiiHnii, Wnjdlts JóxmcI''
kÖliyvkercHkedchébcn egyszerre vóve, valamint utAn-vóttol együtt rondelvo 2 frt 60 kr., ós 10 példány után egy tisztolotpóldAnynyal is szolgálok.
Minden postai utánvét mollott a megrendelő szíveskedjek héroientos levélbon az oinlitett összeg egy harmadát mi''llrkcliu.
Ij könyvek,
mely fii
WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében kaphatók:
a választások előtt. Ára 2 forint. . VÁIiASg/iUK-K a törvénykezési tisztviselőket ? Ára 2 frt-,szabad egyház a szabad áliiamban." Williams Ilogcr, ezen elv megteremtője s megtesíe-8ltöjc. Életrajzi vázlat. Irta Horváth Mihály. Át a 84 kr.
A NEMZliTGAZDASÁGI ESZMÉK FKJLÓDÉSE, TÖRTÉNETE és befolyása közviszonyokra Magyarországon. Irla Kautz Gyula. Ára 4 frt 40 kr. KOSSUTH LAJOS ujabb leveleire Horváth Mihály.
Harmadik jutányos kiadás. Ara 50 kr. LASSÚ viz PARTOT MOS. Regény. Irta Szabó Richárd, kót kötet. Ára 2 forint.
NAPTÍRAKI869IK ÉVRE
bgmfgyobb vdtaizt4kb<in, különféle, árakon.
RAJZMINTÁK,
az általánosan jeleseknek ismert Hormes-félék.
Olasz virágcsokor - papirosok,
a legdíszesebbek, kertészek számára. FÉNYKÉP-ALBUMOK
taeiéi olo*/» áron.
Papirosok ób egyób Írószerek
* l«X"«K)0l''l> »Almiivkli.nl IrodAk »»¿mirn, üilotí ¿4 niRríohM»-
nAlnir.i n legniériikcltcbb Arnkon njíiil '' T '''' ""»•[
HAJDIIS JÓZSKF, .
ktiujrvk«f«>ke<tQ Nh^.KuImA« ''
\ft
ÓS mindet)nemtl arntiy, «-xöst ós drtÍKA-kOvekkel kirakott rénlném-kfl j továbbá gyOng)ökrt, m*I-iiph kövekel, itrnny«!, MÜnttlt és nHvnnyokní
vesz és cserél a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
'' Pesten, UôrottyiuteM t Lloyd épDl^íban, 14. u. s. Bíciben HerreM-Gatte No. 5.
hol n*gyrAla*iUku r»kUr mlndcDn.mü rigUigtV, rígl p«nx«k. |''i>;nlink, Orck í» mente-kfltCkl.ül » Ipgolc.óbb írou, «gy«i"«ín tgj naçr rakiir A.rA„yok, l^.kák, boK.,.k, .u»-unrbOrOk, tojaaok ¿t Ovepitmek !• Ulálhalák. Levelekre t-i ■ilreaen rálatxial U Írtc»lt<(»»íl »olgiluilk. (19S-5I)
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanimi 1869. január 9-én.
2. sz^hi.
Nyolczadik ¿vfolyarB;
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veiryes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei körébtfL
Mesj elenllt:
minden »»«Wm,
. , ■■ i l»«n.
Mki''rkcnaiAI írod« én klitrió hlvntfll:
WAJDIT8 JÓZSEF könyAere«k«d<»iben.
Előfizetési föltételek :
Helyben hiihoi horditeal «1 vldikro po.Un kUlW KWm í»re i-t írt. — Vr. Kél <Wre • - a . — , Évnegyedre • l . fiO .
Hlraetéaelt
A hal l.ejibo» p«UUor4rt 1-eiOr 7 kr. 4 mMtm további boikuuuj.i 0 kr.
MlyefdlJ mindért igyci bwJkUti^rt 30 kr. A .Nyílt t<ren* ogr pcUl »or belkUlitl dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad ;
N.-Kanizsán: » K''ADÓHIVATAL. Fetten S Z1USLWIU Béo«-, Haafcw*. Berlín-, M«jM-w,-fr»*fcrt- U I! ben: HAA8KN8TKIN & VOOLBB. LIpCM-, Bwfl-, U j| Stuttgartban: 8aoh8ka tAr8A. RiotkM: OPPEUK.
Nagy-Kanls»«, 1809. jnn. G.
(B-fi.) Három király napja a kftth. világban szép emlékezetű levén, szabadjon gyenge tollammal egybehasonlitásftenni a múlt és jelen között.
Hajdan o napot egyszerű, igénytelen helyen ünnepelték meg, magasztosai), ma a nagyszerűségben is kisszerűen ; hajdan néhány egyénből álló családnak meglepő öröme kelt e napon a három király váratlan megjelenése miatt, ma a milliókból álló kath. világ alig tartja többnek, mint pihenő napnak, egyszerű ünnepnek; hajdan o napon a koronás fojedolmek hajoltak meg a szeplőtelen erény, a világszabadság gyenge virága, a hirben nagy, de testben erőtelen
kisded előtt, uia---; hajdau hatalom
nyújtott ajándékot szerotetból, kegyolotból, a sejtelem szeretetével, a lelki ihlettség kegyeletével a nagyreményű, íiagyjövőjü kisdednek; ma nagyrészt nekünk kell tömjénezni a hatalomnak, hogy békén legyünk._
Sajátságos! A legközelebbi magyar országgyűlés működésének eredménye: kibékülés!
''Kibékülés a hatalom- és nemzet között! Kibékülés csak ott lehet, hol egyik a másikat megsértette. Váljon, melyik sértette meg egymást mélyebben, fájdalmft&ábban ? A nemzet, a magyar nemzet nem, mert a hatalmat 6 teromtette s nem a hatalom a nemzetet!
Prometheusként szenvedett egy óriás érek hosszú során át, a nehéz lánczot emészteni kezdó az idő rozsdája; mielőtt a tehetetlenné s k i 8 d e d i gyöngévé vált óriás szabadulni kezdett volna, a jégfuvalmu hatalom meleg lehével közelgett feléje, s midőn felébredt, maga előtt látta a vezérlő három csillagot, a „hit, remény 8 sz e retet" tündöklő csillagát fényleni; mosolylyal szemlélte,, gyönyörrel nézte 8 üdvárasztólag hatott reá tapasztalni, hogy a hit. csillaga, honazerelmének fénylő csillaga, mely szenvedéseinek közepette issugáriban megfogyva bár, de megsemmisülve nem lett; a remény csillaga & hatalom képviselőjének jobb s ál-dásosb jövőt reménylő tekintetéből áll; a szeretet, a szeretet csillaga pedig a hölgyek fegdlcsőbbiko, a jóság megtestesült angyala, szeretett királynénk áldást hintő szivjósá-gából áll.
Bírunk tehát mi is három királyi fenséget, de nem elmúlandó ajándékokkal, hanem wázadokra kiható becs és értékkel, ezek nem költöznek el, itt maradnak köztünk, csak higyjünk honszerelmünk érlelendő gyümölcseiben, reméljünk a koronázott király Isten szabad ege alatt szabadon tett esküjében, és szeressünk minden jót, nemest a bájos királyné útmutatásaival, szeressük egymást testvérileg, üzzük el a gyűlölet öló mérgét körünkből, hisz a sziv oly sokat megbir, az ész oly készséggel osztozik a sziv boldogító érzetével s egész lényünk irtózik a kis epe agymérvü keserűségétől!
Ne cpéskedjünk a pártoskodás mindig romboló hatásvadászatában, mert egy második mohácsi nap könnyen elseperhet bennünket. K szellemben éneklem s áldom ón is „liárom királyok napját Országunk egy istápját !*
A zsidó hitközségi elöljáróság első szabad választása Nagy-Kanizsán.
Nincs szándékomban itt a szabad választás mellett szót emelni, mert ezen fénycsillag, mely mint a polgári élet legdrágább kincse a nemzet java és üdvére alkotmányunk keretében nyolez száz éven át ragyog még a politikai pártok heves küzdelmei által sen» ingattathatik meg, nem szorul egyesek pártolására ; nem is tartom szükségesnek az ujunan választott helybeli izraelita elöljáróságot gyenge szavaim által a szegények gyámolltására, a templomi isteni szolgálat dicsőítésére, a virágzó felekezeti fő-és al-reáltanoda pártolására és a ke-zelősége és ügyelősége alatt álló intézetek és egyleteket pártfogásába ajánlani, mert •erről eléggé kezeskedik elismert jószívűsége, buzgósága, műveltsége a jó és nemes cselekedetek iránti hajlama, tapintatossága és bő tapasztalása; hanemspecialiter az izraelitáknál még nem alkalmazott és itt először gyakorolt szabad választás, ennek buzdító ereje és tények által bebizonyított serkentő hatásáról akarok szólni és a többi hitközségnek utánzásra ajánlani, mert a jó példa vonz.
Az eddig még . rendezetlen állapotban lövő egyházi ügyeknél, az izraelita elöljáróság megválasztására határozott szabály nem is létezhetett, és csak a fővárosban most ülésező congressusra bízatott a hitközségek általános, hazañas, a kor igényeinek megfelelő hitközségi szabályokat alkotni; miért is eltérve ez eddigi szokásban volt három évre való választástól, a mostani elöljáróság csak ideiglenesen egy évre választatott meg és pedig <i szabad választás lcg-tágasb terén. A hitközségi tisztviselők és tanárokon kívül, kik a haladó közönséghez méltóan most mindnyájan szavazati joggal ruháztattak föl a hitközség minden adózó tagja szavazó ivvcl elláttatott, a betöltött ivek egy 15 tagból álló bizottmány által átvétettek, az aláírások azonral bemetszettek és ezen bizottmány a főrabbi ur elnök-leto alatt lelkiismeretesen megvizsgálta a szavazás eredményét, mely fényesen bebizonyítja, hogy a közbizalom csakugyan oly férfiakra esett, kiktől a hitközség minden osztályából Összeállítva, bizton megvárhatjuk, hogy ezen mintahitközségnek fényét nemcsak a többi izr. hitközségek, hanem az egész haza javára eltprjoszteni iparkodandikv Jogosituak pedig o szép reményre a választottak elismert képessége és buzgósága mellett következő már is mutatkozott tények.
Újév napján, midőn a választás ered-
ménye a tekintetes főbíró és megbízott Blau Pál megyei tiszt.esküdt urak jelenlétében a közgyűlés tudtára adatott, a csaknem egyhangúlag megválasztott köztisztcletü szeretett elnökünk öutmann S. H. ur mélyen érzett szavakban tolmácsolá szive sugallatát, röviden körvonalozá teendőit és felkéré tiszttársait közös tevékenységre jelzé, hogy hitközségünk kiváló kegyelettel tartozik elődeinknek, kik fáradatlanul és bőke-züleg működtek a jótékony intézetek alapításában, rendes szívemelő istcniszolgálatot rendeztek templomunkban oly korszakban, midőn ez hazai felekezetünknél nemcsak egészen ismeretlen volt, hanem a tulbuzgók által meggyülöltetett és akadályoztatott.; iskolát szerveztek már 35 előtt, mely mai napig virágzik, melynek tanulói nemcsak az ország és a külföld tekintélycsb városaiban, mint Merkúr zászlósai szerepelnek, hanem még az oceanon tul is ismeretesek ; és gazdag hagyományokat alapítottak működések és nevök örökítésére. Mi tehát könnyen nyughatnánk őseink e gazdag babérjain, hanem most a haladás korszakát éljük és ami csak 10 év előtt dicséretesen fennállt, azt most már a korszellemhez idomitni szükséges ; cz irányban tűzöm ki működésemet és arra kérem kedves tiszttársaim közreműködését is. — A közönség megéljonezte a tapintatos elnököt és mi a közvéleménybe örömmel egyezvén még azzal bővítjük: Isten segítse nemes szándéka teljesítésében!
ltosenberg Fcrencz ur, ki mint finom műveltségű és tapintatos férfiú köztiszteletben áll, válogatott szép velős szavakban kijelenté, miszerint nem kevésbbé hízelgő reá nézve, hogy ö most először is a szabad választás utján, tehát közbizalom által hivatott o polezra, és habár avatatlan a hitközség kezelési, ügyében, bizik azért tapasztalt tiszttáreiban, hogy elnézéssel lesznek irányában és a mennyire a jóakarat és gyenge tehetségei segítendi, oda fog működni, az előtte oly drága bizalmat továbbra is kiérdemelni.
Walbach Mór megyei tiszteletbeli esküdt ur jeles szép magyar szónoklatban kifejezé .Örömét azon tiszteletért,miszerint a fönállott szokás ellen ő mint nőtlen ember közbizalom által méltatott a hitközségi elöljáróság közé választatni, a r.ólkül, hogy kortcskcdés vagy más eszközök által utána hajhászott volna, do sajnálja annál inkább, hogy bokros teendői részint nyilvános hivatása, részint pedig magány ügyei által annyi foglalkozással van elhalmozva, hogy ő itt kötelességének csak nehezen felelhetne meg, azért kénytelen leköszönni. De miután a közgyűlés nagy lelkesedéssel kívánta és szigorúan ráállott, hogy hivatalát elvállalja sőt a főbiró ur is felszóllak, hogy az alkotmányos életben kötelessége minden honpolgárnak a közbizalom által ráruházott hivatalt elvállalni W. M. ur a közönség köztetszésére kijelenté, hogy ámbár az emiitett oknál fogva cl volt határozva semmi hiva-
talt többé el nem fogadni, do mindamellett meghajol a közakarat előtt és azon leend, hogy a benne helyzett bizalmat a hitközség javára továbbra is kiérdemelhesse.
Most hátra van még egy jeles a közönség előtt ismeretes szónok, kit a kalmárok módjára, azért hagytam hátra, hogy ennek velős, hazafias szónoklatával tudósitásoma; fűszerezzem, cz Prcssburger Jakab orvos-tudor ur.
Prcssburger orvostudor ur, ki általános szavazattal újra megválasztatott az elöljáróság koszorújába mint iskolabizuttmáuyi tag, hol 36 óv óta az ifjuiág javára működik, ékes Szavakban megköszönő \ benno helyzett bizalmat és kikéré az elnök ur és a közönségtől a szabadságot szombaton a rá következő napon az isteni szolgálat után néhány hazafias szavat c haladást kedvelő közönséghoz intézni. Szombaton a közönség teljes számban összesereglett az imaházban kedvelt szónoka tiszteletére, hol az érdemdús tudor szép bevezetésben bocsánatot kérvén, hogy ő mint orvos c szent hajlékot, hol szokás szerint csak Isten igéi szoknak a szószékről hirdettetni, választotta barátságos intelmeire, azután pedig körülbelül következő hazafias szónoklatot intézte zeugzetes kellemes hangon, az ékesszólás minden szabályai szerint, a buzgó közönséghez.
Kedves testvéreim! Mindnyájan keservesen éreztük a kényuralom súlyos igáját, midőn e haza polgárai minden Isten adta emberi jogtól megfosztva valának és ezer évi szent alkotmányunk fölött az úgynevezett „Verwirkung" vala kitűzve; mi közös gyászt viseltünk, akkor keresztény testvéreinkkel, do annyival inkább örültünk és fel-virradott bennünk is a remény csillaga,hogy testvéreink az alkotmány megszerzésével megcsonkított becsületünket testvériesen hclyrcállitni kötelességüknek elismereudík. Kedves társaim! Nem is csalatkoztunk o lovagias magyar nemzetben helyzett bizalmunkban, mert a haza megosztja velünk jogait és a mi tudva van egyenjogositásunk minden vita nélkül még pedig a magas papság beleegyezésével törvénynyé emeltetett az országgyűlés által, és bölcs atyai fejedelmünk által meg is szentesittetett. így tehát hála Isten ós hála a dicső magyar nemzetnek, megsértett becsületünk ismét helyro állíttatott. A becsület az emberi legdrágább kincse, melyről egy franczia nagy államférfiú jgen helycsen azt mondá: ,L'' honneur c''cst lo bonheur." Uraim bárom fókelléket ismerek az emberi életben- a balalom, a gazdagság ói a tudomány; deezek is csak akkor válhatnak az emberiség hasznára és üdvére, Ha a becsülettel együtt járnak, ezt fényesen bizonyítja felckewtünk majdnem két ezer éves sxenvedéso. A hatalom, melytől nemzetek reszketnek és bölcs kormányzó kezébsn dicső kellék, kifajul nyers erővé, ha oly kézbe kerül, hol a becsület hiányzik ; ezt fényesen bebizonyítja a romaiak története. A g«dagság, a osjor (Surkttttöiági pittd»V.)
.IW'' ■•« • ■ j • ■''
világ annyira imádott istene, Aely dicsó ós fényes, ba az emberiség gyámolitására for-dittatik, mily nélkülözheti™ a jó intézetek '' alapítására* káros lesz a fukar kezében, kinél .a becsület hiányzik és azt mint Mlvá* . nyát imádja.
A tudomány, az emberiség legszebb kincs«, mely egyedül képes az embert az állati élet-ösvényéből kiemelni és ót. egészen az angyalok rangjába helyezni, Isten ostorává válik, ha becsület hiányában a törvények megferditésére használtatik.
Ki tagadta vala a gazdagságot felekezetünktől, mely a kereskedést régi idők óta az országban csaknem egyedül űzte és virágzásnak indította; a tudományt is clcgendóleg táplálta, mert arról tanúskodnak azon nagy fóliánsok, melyekben a tudomáuy minden szakmájából gazdag források vannak letóve, ezen két fókellék együttvéve bizonyosan kivívhatta magának a harmadikat is, t. i. a hatalmat is, és mégis csak szenvedett felekezetünk, mert becsülete megsértetett é3 pedig csupán azért, mert más szertartásai vannak, sőt 2000 évig minden Isten adta emberi jogtól i6 megfosztattunk. De hála az égnök, századunk a fölvilágoáodás kora, és igy nem gyűlöl többé nemzet nemzetet azért, mert más nyelven fejezi ki a haza iránti szeretetet; és felekezet felekezetet, mert más módon imádja az örökkévalót, haneni simul nemzet nemzethez és felekezet felekezethez s igy nem is fogja többé senki a legdrágább kincset, a polgári jogot c kedves hazában tőlünk megtagadni, mert a lovagias nemzet egyhangúlag elismerte és tőrvénybo iktatta, hanem követelheti igenis tőlünk, amit ugy hiszem magunk is a legnagyobb ragaszkodással óhajtunk, t. i. hogy polgári kötelességünket teljesítsük és c dicső m«gyar nemzetben összeolvadjunk, hogy megmagyaro-sodjunk ; — erről kíváuok kissé bővebben szólani.
Uraim! Jól tudom, mily bú bájjal hangzik mindnyájunk elótt a hazai magyar nyelv,
jól tudom azt is, mily igen vetélkedik az ifjúság, magát benne kítüntetrfi; do én azt kívánnám, hogy mint magyar honpolgárok kizárólag ezen társalogjunk, közlekedjünk és éljünk, do ezt nem azáltal vélom elérhetni, ha kényszert követnénk az öregeken és követelnék, hogy azonnal községünk zöld asztalánál az ügyek magyar nyelven tárgyaltassanak, — miáltal csak legjobb éa tapasztalt ereinket elvesztenék, hanem biztosan elérhetjük azáltal,ha az iskolái n''k-ban működő derék magyar tanítókat illőleg pártoljuk és ugy díjazzuk, hogy mindon anyagi gondtól montve benső hajlam ós szerotcttel ápolják 9 rájuk bizott csomctcinköt, liogy azokból Isten segit8égével oly törzsfát neveljenek, moly a nemzetnek lángoló erős hazafias tüzet nyújthassanak a haza javára és folokc-zetüuk fényére; a szülőktől pedig csak az kívántatik, hogy az iskolában tanult magyar nyelvét, amennyire tőlük kítcllik, odahaza a közlekedésben is gyakorolják gyermekeikkel.
Az elöljáróság meg is választotta köréből az iskolabizottmányt következő tudós férfiakból, névszcrlnt: Walbach Jukab, Löwy Józsoi, Dr. Pressburgcr, Dr. Engcl, Dr. Szűkíts és Halphen Lázár urakat; és igy bizton reméljük, hogy 0 jeles szónok hazafias szavai viszhangra találnak, nemcsak c tudományos iskola-bizottmány, hanem az egész jeles, hazafias, a nép minden osztályaiból választott elöljáróságnál is, és azzal zárom be a már hosszura is terjedt tudosi-tásomat.
■ A magyarok Istene a legjobb sikcrrrel k 0 r ó 11 ázzam ü-ködésteket a szegények gyá-m 0 1 i t á 8 a és ouyhitósóro, ós engedje őseink Istcno, hogy iskolánk hazafias működése
fényt áraszszon felekezetünkre a kedves ha*a javára és üdvéről BÁRONKAY KÁROLY
izr. főelcmi-tanitó.
Kivonat
n nagy-kanüsai választókerület fűggotlon pártja bizottmányának f. 18G9-ik évi január 8-án tartott üléso jegyzőkönyvéből. Foloralittotott, hogy köztudomásaá vállott, miszerint Sümoghy Foroncz volt országgyűlési képviselő 0 hó 18-án tartja városunkba ünnepélyes bovonulását; hogy a volt országgyűlési végtomónyckről és az azon vallott olvoiről a korülotnek «rámot adnn. — Miből azon kérdés morült fi, váljon 0 számoló közgyűlésen, moly hirazerint Dagy diszebéddel is összokötvo -Jeend, o párt mogjolonjen-o ? — moly kérdés folott élénk eszmecsere fojlődött ki, melyre nézve
llatároztatott:
Miután a volt salai jobboldali képviselők választókorülotoikot a volt országgyűlésem végzettekről, ugy as azon vallott olvoikről nyomtatványilag már értesítették, és ezáltal a volt képviselőnk oliárása előttünk eléggé ös-merotcs; — tokintotbo vévo, hogy ő szavazatával legtöbb izben oly irányt gyámolított, — moly a j}ii olvoinkkol ellonkozik s igy 0 számoló közgyllléssn lohotetlen volna őzen nézetünk éa meggyőződésünknek kifojozést uorn adni, miből botrányos jolonotok fejlődhetnének , -— ezek clkcrüléso tokintotéből, — 0 párt a számoló közgyűlésen mogjolonni nem fog; és a mony-nyiro az ellenpárt részéről! fogadtatása ünnopó-lyosségokkol leond összekötve!1) ezeket ollontün-tctésekkol ollonsulyozni nom fogja. — Nehogy pedig ez elmaradásból azon kövotkoztotés vo-natliassék, mintha 0 párthoz tartozók a ven) országgyűlési képviselő olőadását és oljáivsát meg nom jolenésUkkol hallgatólag mindenek-bon helyeselnék; — 0 nézetünkot tartalmazó fennobbi határozat a „Hon" és .Hazánk" czi-mU pesti ugy a helyben mogjolenő „Zala Somogyi Közlöny"-nek szivos közzététel, — még is a volt országgyűlési képviselőnők tudomás végott megküldendő, •kmf.
hoiivAth JÁNOS
bizottmányi olnök.
albanich józsef
blzof*mányi jegyző.
\
'' Heti Bzemlé.
Január 8-án 1809.
(B-fi.) Potrovits Lukács zágrábi püspök decz. ¡51-ón éjjel szélhűdés kövotkeztébon hirtelen meghalt. — Pesten 97 különfélo társulat éa egylet van. — Az osztrák-magyar katonai ígtk-gatóság 17 torülotre osztatik; 10 osztrák ii 7 magyar. — Budapest és környékén vasúthálózatot létesít a kormány. — Veszprémmogyébon B. ozolgabiró egy ártatlan loáuyt budalopási gyanúból megveretett s hajánál fogva felemel-totto a ugy oitotték ismét le — 0 barbár tettért a szolgabíró hivatalától elmozdittatott s vád alá helycztetott. — Nagy-Kőrös és Kocskemóton a napokban orós földrengés volt. — ó Felségeik január 2y vagy 20-án két hoti időtartamra Budára érkozendnok. — Xantus János jan. 2-án indult ^Triesztből Suczon át Coylonba a kelot-ázsini oxpoditióhoz. — Napoloon császár ö ezer frankot adott Miksa császár szobrára. — Gróf Károlyi István saját kérelmére Szatmármogy« íőispánságától felmontotett. — Potőfi születésó-nok 4 év múlva 50 éves jubilaeumát ülvén meg, óhajtandó volna omléksxobra lolopleaésé-vol ogybokapcsolni. — Honkoros községben egy veszett farkas 9 egyént mart mog. — A statárium Postmogyében is kihirdottetett. — Ilaulik bibornok érsok veszélyesen beteg. — A magyaróvári fölsőbb gazdasági tanintézet jan. 1-től fogva a magyar kir. kormány kezo-lésc alá adaték. — Magyarország gabnakivitolo 1807-8. évben 41,172,902 méri volt. — Egy angol oly gépet talált fel, moly a tengeri.vizet ¡hatóvá változtatja.
H i r e k.
-- Zala -Égerszög. Városunk alkotmányos eloto igen élénk, majdnem mindennap »o-rnkozunk az estólyok kodvcssó tétele végett elvrokon polgáraink értokezondők az o hóba n leendő városi tisztújítás és rövid időre bekövot-kozhotő kövotválasztás ciélhoz voxető békés módjai, különösen minden iudulatoskodást é* pártoskodást nélkülöző testvéries összetartásról.
Öröm ily körben lonni ós hallani jolosb polgáraink figyelmet ébresztő beszódoit a haza boldogsága és szent szabadsága fölött. — Alkotmányos jogaik gyakorlásában lolkcs polgárai többsége ha iínk nagy fiának olvét követik, azért oly kövotot léptettek föl, ki M olv szerint iparkodand hazánk niegkesdett boldogságát teljességbe helyozni. — Lohe
turcza.
Mait és jelen.
R«Ut éj ... hulló cdllagok. Öürü tövle 6* gyér virág — Jlyen volt ai ¿n élotem, ll;en valál oh llju.Agl
Kgy-egy boldog perci, mint futó Ciillag robbant fül éjemen, Uogy tűn lével a vak »ntét II aj a annál rémetebb legyen.
H ha a virágért nyúlt keiom, Mely illatával caibltotl, — Mérjee Kiviteket talált, 8 ■«uriíuk »»Wcmlg hatott....
¿» mégii, lelkem nárnyal, MégU a múltba nálljatok ; Kietlen bár, do éden ai — Ha a jeienro gondolok.
OLIVÉK.
do
Emma.
— TOrténeliul baeiély. —
/ _____.
Bodrogi uram alacsony termetű szikár egyéniség volt, ¡géuvtelonnok IáUzott, do azon \ ?gmagyarázhatlan dnoz, bátorság, fonákság s jttra&caolás, moly vonásaira úyómva volt, arra gyaaitUtott, a nem roszul, miszerint nagy lelki ar^''lakik <o kk emberben, — ha szabad igy neveznünk azon erőt, ínolylyel minden szavának oly súlyt tudott adni. — Másrészt vakmerő bá-torsáifa, gyors ügyessége és taftlókonysága, melylyel wósobb elleneit is letudta győzni, oly fölényt tulajdoníttattak neki, melynek sokait alá vetették magokat. — Álnoksággal párosult fonákság», melylyel terveit végrehajtani szokta, — mert mindon bátorsága mellett som igen nwretett elleoségo szeme közé nézni — nevét uckim tájon hírhedté tevé,
Mondhatnánk még o sokoldalú, lényegében . w roas ittUeraról sokat,do nem akarjuk beszélyünket • . ¿rgekétől megfosztani, melybeu o jellemet ugy il meg fogjuk ismerni minden részlutébeu.
Keressük fel Ót. —
Nem sokkal ezelőtt érktízett haza; a város-
ban ugy mondták, hogy kalandozni volt, merro járt, az mindenki előtt titok volt.
A főépület egyik szobájában találjuk ogy nő társaságában. — Magas deli alak ez, gömbölyű tagokkal, kicsided kézzel s lábakkal, mely utó-biukat, a hosszú szoknya alatt szattyán czipő rujt magában. — Keleties vonásain, a hajtott bjvs orról, szenioi tüzéről, s vékony do szinto megcsattanó ajkairól itélvo, kéjes szenvedély kifejezése ül.
— Nos Marcsikám — szólt a hölgy, ki a bagolyvári basa fölött bizonyos fölényt látszott gyakorolni — nincs-o igazam ?
— Hogy no volna kedves Emmáin — fololt egész gyöngédséggol Márton, megfogva a hölgy kezeit — neked mindig igazad van. Igaz, hogy az én csillagom is letüuhetik, azonban még nem tartok tőle, elég magasan áll, s történjék az mit legkevesbbé várnék, rólad feledkezni soha som fogok.
— I)e igaz legyou ám — mond a hölgy fo-nyifőleg emolvo bársony ujjacskáját Mártonra míg szemeiből az ifjú heves vér tüze lángolt.
— S to kétkcdhctcl bennem V
— Nem — fololt a hölgy, s mintogy engesztelésül forró, hosszú csókot nyomott Márton ajkaira.
— Oh Emma — szólt szonvedélyes indulattal e/. — mig te mellettom leszesz, boldognak koll lennom.
—A míg én is boldog leszek — tevó hozzá Emma, s aztán édes odaadással átölelték egymást, sziveik a szerelem lealacsonyított érzetétől hevesebben dobogtak.
Hosszas ölelkezésökből kürt hang zavará fel őket.
— Jön valaki — sz.iU Emma, miközben Márton kifejlett karjai közül,.
— Nem tudom ki jöhet váramba — szólt hideg közönynyol,— elsietok s a tudósitáfsal néhány jiercz múlva itt leszek.
— Elvárlak — mond Emma, kéjtől ragyogó tekintetet vetve a távozó után, kinek midőn léptei elhangzottak, a nő henye kényelemmel voté magát egy köreveire, szemeit lezárta, piros ajkain mosoly lobugott.
Nom távozhatjuk tőlo anélkül, hogy ogy pillantást no vetnénk szellőmére, midőn már a tündérien szén testet ismerjük.
Hah do mily különbség a kettői
Láttátok-o a tengert csendes nyugalmában, midőn a leáldozó nap aranysugarai játszian törnek meg a hab fodrokon, midőn ogyotlín szollő-csapás nem érinti a véghotlen, rezgőV/elülotoida1 »
moly az ég boltozatját, a nyugvó nappal, s feljövő holddal visszatükrözi; ha igon, ugy gyönyörködhettetek a nagyszerű látványok
legnagyszerübbikében: azonban gondoltatok-o arra, hogy o nagy elem monnyi részt rejt magában, hány embertársatok lelte sirját mélyében, — hn igon akkor lőhet fogalmotok ogy oly nőről, mint Emma volt.
Öbszo volt o lényon halmozva mind az anyatermészet egy nő testének éko(ll rendolt; de nom képzelhetünk tán oly rút, orkölcsökbon nlásülyedt lolkot, mint a minő o szép tostbon lakott. — Nom volt fogalma — ó hogy is loho-tetott volnál — az erkölcsi jóról, a valódi szépről.
Ismerve történotünk egyik Emmáját, hogy a másikkal is mielőbb találkoztassunk, három nappal vissza koll mennünk.
II.
Gyönyörűen állott bo Baján 1520-ban ogy májusi est. — A lég langyos volt; a hold ábrándos fénynyel önté cl a tájat; a csillagok álmosan pislogtak: csöndes volt mindon, csak a Duna lassú folyása zavará meg némileg a méla hallgatást.
Közsl a királyi folyamhoz, cgy csinos kül-sojü házba vezotnok lépteink. — Noha közel iár az idő már éjfélhez, lakóit mégis ébren találjuk ; tán a kellome« idő birta őket a fennmaradásra ? — azonban no találgassunk, közelítsük meg őkot. — Csak ketten vannak, shöl-
efok, kiket mindjárt a kertben léptünkor fol-
merhoténk. — Á fiatalabb arczára ogy pillaa-tilst vetve, feltűnő hasonlatosságot ismerünk föl közte, ós a bagoly vári basa. Emmája közt; tor-moto szintén azon deli könnyűséget árulja el, melyet Emmáé arczát, lelkénok tükrét kellene vizsgálnunk, hogy meggyőződjünk, vájjon nem tévesztő-o o ~ hasonlatosság ? azonban a hold gyenge világa ezt tennünk nom ongedi.
A másik szintén magas lehetett valaha, azonban a kor összeejté termetét, arczán meglátszott hogy szép hosszú időt élt már le.
— Nom tudom meddig érhotott atyád — szólt mély hangon az idősebb.
—.Jston vezérelje lépteit! — fololt az ¡fyabb. — Erős kiséreto van Budáig nom féltein, csak aztán no érjo valami baj.
— Majd megsegíti a jó Isten édes leányom, Miklósod is velő van, Isten után benne legjobban bizhatunk, ő ol nom fogja hagyni atyá-* - vógvosíélyben sem. S ha szerencsésen
megjönnek a háborúból, mogtartsuk a lakodalmat.
A leány arexa pirult o szavakra, molyakbon szcrolmo tárgyáról tétetett onilitós.
— Iston adja, do nőin hiszem, hogy Ütni fogom őt még valaha.
— Gyermekies sej tolom, melynek nem hiszem hogy valami alapja volna.
— Do igon van édos anyám: — hazánkban nincs összetartás, a nemzet pártokra van szakadva. Zápolya nagyobb ur mint a király, kinek nincs orojo feltartóztatni azon roppant erőt, melylyel a török hazánk ütni készül, s a főurak nom segítenek neki, azt hiszik a balgák, ha olvoszik, ők losznok urak & szegény hazában, mely — adja Iston, hogy csalatkozzam — utólsó perczeit éli.
— Igazad van Emmám, nom igen remélhetünk, mórt kovós emberrel is sokat képes tenni, bonno bizhatunk.
— S mit ő tehotni fog, kovéa less a nagy erő ellen.
— Azonban mi gyönge némberek ugy sem fordíthatunk a dolgon, mit törjük fejün-kot — Jól előre haladt már az éj, jöjj leányom nyugodjunk le.
Emma — mert igy hallottuk őt asresni — szótlanul követé anyját, s elhagyták a kertet.
— György I kiáltott az udvaron ez.
— Tessék — volt rá a felelet.
— Ereszd szabadon a Tiszát 1
— Nom kell neki a szabadság — felelt György.
— Mit moudasz? hisa tegnap még Örült midőn olcrositód a láncúról.
— Iston tudja nagyasszony, valami baja van a kenyeret som fogadta ol, olyan mintha meg akarna veszni.
— No akkor no közolits feléje. Bo keli aárni mindent; as Isten kegyolmo óvjon meg ben-nünkot minden bajtól I , '' ''
Emma riagyot sóhajtott, • követve anyját, mindketten jó tágos szobába léptek, melynek pisla mécs kölcsönzött kétes világot
Rövid búcsúzás után, milyon lefekvés előtt kívánható, — elváltak egymástól. — Emma egy kisebb szobába ment, melyben magasra felrakott nyoszolya dagadó fehér párnái s vánkosai vártak reá, — anyja pedig as elsóbso maradt, melyben hálni szokott.
MILTÉNYI BÉLA.
(Folytatása k»v.)
in hallani, pedig sokszor »Éljen Skublicn István követünk. — As ellenzéki párt szílitéu mozog kOrotttl Nagy Károlyt léptetvén föl. — Az om-litott gyakori polgári összejövetelek csaknem önképző körré vállunk. — Egyik polgár tudatja a másikkal hallás vagy olvasás után tudottakat; oly eszmecsert) fejlődik ki köztük, hogy folkoltik egymás köbeiében az olvawU xitáni vágyat, mit eléggé bizonyít már azon körülmény, hogy városunk polgárainak számára több és többfélo jé irányú hetilap jár, hála azonban az égnek, hogy az ö nép !! 1 ezek közt oly ritka, miut a fohér holló. — Van is onnok éazrovohotő haszna, mórt választó polgáraink > lelkos önmeggyőződéa szülto, nom podig korteskedő beszédük győzte uton járnak.
Ezt egyedül alkotmányos országunk észro-vehotő szellemi haladásának tulajdonithatni. — Sajnos azonban, hogy vannak sokan, kik oit lámpafény mollett so akarják belátni. — Hihetni azonban, hogy hovatovább, annál jobban fogják, ilyonek is föltalálni azon kövotésro méltó utat mely hazánk boldogsága a nép boldogsága.
-T-. Zala-Kge razo^on január hó 2-án esti 8 óra foló az újvárosi utczáb&n még nom tudhatni mi módon, tilx Ütvén ki, két ház osott a lángok martalékául, nagy fáradtsággal, ügyes intézkodésok mollett lehetett a 3-íknt, melybo a központi''főbírói hivatal van elhelyozvo, ipeg-monteni. ''
A nem rég alakuló félben lövő takarókpénztár teljesen megalakult s már a tisztviselők is megvannak választva; kik közt Kovács Károly Igazgató, Isóó Alajos ügyvédül választattak..
— T á n c * v i g a 1 o m. A nagy-kanizsai fiatalság által január 7-én rendezett tánczvigalom szép sikerről tartatott meg. A rendezőség fá-riulliatlan volt • oly ügyességet tanúsított a csín h rend fcutartAsában, hogy o vigalom méltó dicséretére válik. Együtt volt Kanizsa város sví-deko szépsége, ogy-kettő kivételével s átalában niogyók szellőin longto át a diszcs közönséget. Volt ugyan ogy fr a k k o s vitézi« jelen, do $gy fecske nom tesz nyarat s megelégszünk a magyar érzolmüok átalános rosszalásával. A ▼igalom kodélyoson s vidámon folyt kivilágos kiviradtig. Óhajtjuk a tapintatos rendezőség többszöri ily rendű intézkedésének valósítását!
— A csurgói s t a ra ny i uradalmi tia-talság fobr. l-én. Csurgón a „Daru" vendéglő ujonan átalakított helyiségoibon zártkörű táncz-vigalmat rendoz, melynolc tisztu jövodelmo a csurgói épülő félbon lövő rof. egyház javára fog fordíttatni.
— A nagy-kanizsai választókerületbal-párti* Martiukovits Károly főbíró urat léptoté fel követjclöltül.
Q Sormáson a logközolobbi napokban két'' a korcsmában mulató ifjú, — kik közül
egyik alapos okot vélt foktotni gyanújában, hogy egy ottani lakóo, éden anyjával tiltott szcrolmi viszonyban él — a szerelmi kalandort annyira összovorto, hogy pár nap alatt meghalt.
" — A d é 1 i vaspályatársaság Kanizsa-barcsi vonalán fekvő Gola nevezetű állomás a szo-mély és teherforgalomra megnyittaték az ozon állomáson közlekedő vegyes vonatok egy por* czig fognak meg állani.
— Ugyancsak a déli vaspályatánuu»ág üzleti igazgntósága jolonti. hogy 20 vámfontig torjo<lő küidoménynél a gyorsvonati árszabály tetemcson lcszállittatott.
— Kís-Kaníznán január íi-án délután 1 órakor tűz támadt, moly ogy házat semmisített inog.
— Valamint Zalamogyo több pontján, ugy Nngy-Kanizsán is több izbon tartatik meg a Deákpárt értokozloto, logujabban a megyei központi „Deákkör" ogy népies nyolvon irt „Szózatot" bocsátott kí, mely több ezor példány, ban nyomaltatva, lapunk jövő számához inollé-kelvo leend.
— A n ag y-k a n i z s a i városháza felépítési) ujolag szőnyogro korlllt s elhatároztatott annak miolőbbi felépitése. Erro nézvo ogy bizottmány novoztotott ki, melynek föladata leend költségvetést tonni s oz érdombon kimoritö jolontését mielőbb a városi tanács és képviselőtestülethez beadni. Óhajtandó is valóban, hogy ily gazdag kereskedelmi város hozzá méltó városházával. bírjon, mórt a jolonlegi csak szégyonéro válik.
— Az időjárás folyvást onyho, s lassanként előcsalja a korai tavaszi virágokat, ugy a fák rügyoit, melyre aztán roppant kártékonyán hathat a valószínűleg bek<tazöntondő hideg s fagy. ''
— A kaposvári dalárda január 2(>-ilikán Kaposvárott a „Korona" vendéglőben tánezvi-galmat tart. Heléntí díj 1 frt. — Jogyok előre válthatók I,öw Mér és Steril Sámuel korcsko-désökbou.
— Ozáfolat. Hollováry Eerencz urnák Alsó-Muraközből deczembor 28-án az alíginult óvbon 52. szám alatt, lapjában tért engedvén, egész tisztelőitől kérem a Muraközben létesítendő törvényszék kérelme tárgyában elfogadni ím oz ollonészrovételoiinot:
Czikkiró rosszul fogja fid bízottmányi tagságának minőségét, ő ugyan is mi''gyoí bízott-mányi tag lévén, ugy vélekedik, hogy ezen magány ügyünkben is csak a bizottmány! tagok végezhettek, W hogy őzért őket mind egybehívni kellett volna, pedig nem ugy áll a dolog ; mort oz Ugy Muraköz összes lakósságának űgyo, a siket-némák, árvák, férfiak, nők, ur é« szolgáké, tehát nem a bizottmány! tagoké: azért, ha czikkét más, és nom ogy muraközi olvassa, valóban nom tudja megérteni miért
epekedik czikkífo ur .mint bizottmány! tag" hogy
az értekezleten nom vőn részt ? o ciokély magyarázatért tehát bocsánat!
Hiányosnak nom találhatja az értekezlet határozatát ;
Merté maga nom volt jolon, egy fecske podig nyarat nem tévén, a történt határozatot nom vo-lieti rósz néven, ha csak nom azért, mívol oly fecskék sorába hiszi magát tartozónak, a mily* nok a határozat folytán szerkesztett kérőiemben érintetnok;
Mert meghívatott az értekezletro minden községház elöljárók által, is külön az értelmiség, pedig czikkiró ur ido lóvén sorolva, lolkéro nom mondhatja, hogy külön meghívást ezínto nom kapott;
Mert a meghívás folytán, a legtávolabb községek is inegjolontok, miért, hogy czikkiró ur nőni ? alig tudom ;
Mort ily kép hathatós számban mogjolontünk elhiheti, hogy jól tudták miért jövünk ogybo, és tudtuk határozat hozatali képességűnket — mogbirální;
Mert ha niiniloz czikkiró ur szerint hiányos lett volna is (ámbátor a ki jelen nincs, nem is szemlélhet) midőn a szerkosztott kérolom czikk-író községo által számos aláírással láttatott cl, ugy hiszom aggodalma oz által is mogsommisűlt;
Mort ha czikkiró ur nom irta alá azt, alig hiszem, hogy ezt latba venni, és a határozatot hiányosnak tekinteni lohotno; \ Mort sem törvényes, sem törvénytolon választás oda nom kollott, olég lévén hozzá az akarat, ez pedig egyhangúlag, és magasztosán nyilvánulván a határozat ogy lélok és testtel hozatott.
A bizottmány! tagság jogczíméből gördított négy indoka czikkiró urnák tehát özekből fo-lyólog önkényt ineggürbedt.
Anya megyénk jóváhagyását, és a törvény, szék költségei felől való felvilágosítását tartalmazó aggodalmaira, — merto részben súlyosító okot hozott fel, — alig lobot alapos ollonokot fölhozni, ha csak theslst magunk nem állítunk, do oz elcsépelt tudomány is lévén, fololetülelég „hogy a vén czigány minden nap egy nótát felejt" a tettes megyo podig a pártfogás vúgott megkerestetett.
Az én gyönge felfogásom szerint nem Muraköz fizotí bíráit, torhoi tehát nagyobbak nem lőhetnek, a Hzotésnél azonban más torlio nem levén, czikkiró önvallomása szerint is u nyerendő törvényszék létéből reánk háromlatuló előnyök szerfiilött nagyok, és ha azokról nom volna toljes inoggyőződéso, olvassa a kérelmet, ámbár tudjuk, högy moggyőzódéso azonos mi-enkkol, csak hogy bőro jobban viszket.
A > igaz, hogy Sulamonok uom vagyunk, és ha kovcselí a kiképzottok számát czikkiró, azon könnyen segítünk, majd lesz a szomszédban.
Mi oka, hogy n 18. év alatt keveneű kép«z-ték magukat? nem szándékom kutatni, de czikkiró ur mégis miért maradt ol eyirfyíre tő-lünk hátra ? » " \
Es hát épon az uj korszakban nőttek volna tudósok ? ha szép számú régiekkel birunk; azokat még jobban szerotjük, kísérjen maga czikkiró is többször igy, talán belo választjuk —'' Orgona húzónak.
A. mi nincs majd lösz, Zágrábból hoztuk mindig lol készein kot, és a régiók is azok alatt ké-
Eazték magukat, a miveltségot tehát nein itt ell korcsgélni, és hogy igen derék lelkészeink vannak — kivévén a fooskéket — azt caak nem fogja tagadni?
Ha valaki lunatícua kórban szenved, az kis ( baj, s midőn czikkiró urunk m egvedül képze-lődéso kolteno szivében bás fájdalmakat a törvényszék létosűloudőjére: a dolog ogy szerűen magyarázható, s mert a képzolődés bál fölfogása a valónak, kívánom oz aj évbeű czikkiró i arunk, hogy jobban tanuljon magyarul, mert j ép most van u törvényszékre alkalmas időnk, , és besorozésa lehetséges, mit az Ugy befojozé-seül óhajt,
DriUkovoczon az 18G9. évi január hó 2-án
usziAk ferencz
ügyvéd.
Irodalom«
— A „Győri Köalöny* politikai lappá alakult • szcrkcsztőjo a deákpárti Némethy
Ernő ügyvéd ur lőn, I — Dorocz Antal szerkesztette tefméfzet-I tudományi lapra elő lobot fizetni szorkesztősé-• günknél is félévre 2 frt, egész évro 5 frtjával 1 megjolonik liavonkint kéUzer több képpel. A jeles lapot ajánljuk az iQuság barátai uivee ! figyelmébe, ajándékul alig lohetno jobbat megszorozni az ifjúság számára, mint ozL
IKTyiit tór.
K«y url Inkán Nagy-Kanissá. 6 »ob« • »el-likhclyliúgfivcl »ionnal kUdandó.
Melyríl bSvtbhan \\>JditS Jóm*í kanltsal els3 ludakosó ■ kn«vetii8 Intósatfben.
»ryut t>Omu*.
— .}<. K/tpo«TÍrll. Kohn IfcnXc« iw róníro UpunV rnniltirn klltddlk.
— A .válás eralik«* Jörend.
— H«. A. 8«ombAlh«ljr. fl»lr««-n Ifltjcattjllk.
— N. A. 1''icjclt. Mcf-kapUm; fogadd baráti kéiiioriUiomst a<on i(^r«U«t, hogy kUánaloialdnak mindenkor ponloi«n mígfeUlendtk. (81.)
— Kanixialierkinek. Ai Irérí oilkksk »«Ire« h«-kDldí.ir«.
ÜZLET" I-IÍ I R N Ö K
Plaozl heti-vásári keletárok. ''
NAOV-KANIZSAN, Jtnuír »-íu. AI*<S auialrial niérSnkiSiil. Termények I Ilon 83-8& fontoi i frt, 15 kr. Irt 06 — 86 fnt. 4 fr. 20 kr. 87-88 0«. * frt 60~tí0 kr. Uon 78-79 fnl. U fr. 60 kr. 79-80 int. 2 f^ fO kr/ Arp* itrfSsSuek, 70—71 fnt. 2 fr. 3f> - kr. 71-72 faj» a frt. 76 bhtárpa kOiOniíge«, 06-60 fl». í fr. 10 kr. «7-68 fp». 8. frl. 16 kr. Kukorloia 2 frt M) kr., 9 frl K> kr. Kuk orlo »» ol»»i (c«lnqu»ntln) 2 frt 90 kr. Zab 44-46 fn». 1 frt. 00 kr. 40-47 fn». 1 frt 70 kr. P o h a n k a 06—68 fni. S frt öO kr. •0-6$ fU 2 frt. CO kr. Pa»suly f«h<r 4 frt 10 kr. Passuly, Urk» 2 frt. 00 kr. 8i<na uiáx«. 2 frU kr. 0aalm» 1 frt 26 kr. .
Bécsi pónzárfolyam, jan. 9.
5% motaliquos 01.— ; 5% noniz. kölcsön 05.50; löCO-ki álladalmi kölcsön —.93; bankrészvények 0.84 ; hitelintézeti részvényok 262. 50; London 119.90; ozüstágio 117.75; arany darabja 5.08»/IO kr.
— A .HAZA'' ¿lelbi«lo«lt<5 m»gy»rbenk to\y6 ¿»I d«o. havi flilelforgalml kimntttá»» : üenyujtatott 024
db bevallás 870,400 frt t3k<ro,--Lire, 20.00Q frc.,
4800 db ar. • 1000 frt citlit; fajbeli maradt a mult hónapból i 873.634 frt t3Mre ; nssieseii 1.744.034
frt 4» 6300 db ar. 1000 frt eiflst,--Llro
760 frano. Kbbfil klállltUtott 661 dar«h halálesetére 671,010 frt tSke, 120 db. ¿lete.elóre 169,100 frttSke, 46 db tulílásl csoportokba 28,080 írt tíSke. 47 db ellenblstosltásra 28,S80 frl tSke. fUgKŐben maradóit 820,064 frt tCke, elutasitiatotl 187,380, 600 db «r. A bank mSkOdísének kesdeto óta, t I. mull óv öept. 1-181 1867. dee. hó vógelg as Ossses benyitott bevallások Osssege i 16,681,946 frt, 6,300 db ar.,
8800 Ullór, 60,000 fro. Lire.
1000 frt esQilbs ós 6000 I
Vaauti naponkint! menetrend:
Indul N.-KaiUi^ról lluda foló d. u. 1 óra 21 peres.
Ilócs Tríesl
llnrcs
eslvo
reggel
eslvo
d. u.
eslvo
reggel
9 órakor. 7 óra 16 perrs.
7 óra 46 , 1 óra 60 . 9 óra 2\ .
8 óra 66
Heti naptár.
Január 10-til I6-IS 186».
dóliitin 2 úrn
É-k. N.-Kanlxsára Duda felől reggel 6 óm 6
, , . . d. u. 1 óra 2o
, . llócs , reggel 8 óra 2>>
, , . . estve 7 óra 30
t , Trleil . reggel 6 óra 26
, , . . délb*ol2 óra 6í„
llares , d. u. 1 óra 44
. , . . ette 7 óra 20
IIó* i* heti-nap Kathoílkus naptár ProUatáns naptár w »Ü.
Kath. Kv. -i| Midőn JJsus 12 óves vala. ! I-ukác» II. 42 -6i. !
,10 11 12 13 ,14 16 16 Vasánup lUtíS Kedd Pserd. CsUlflrtnk J''óntek Híombal CTAgalh. Malhlld, Tilda Krn. p. Veronika Ilódog Rem- P. M. Marcsel eTTSní Tilda Jámbor Vldorka Mór Remei* Pál OySsS M M

)
Felelős szerkesztő : Wajdltí lóxtaf. Segédszerkesztő: Bátort UJ*.

H
/
R I) E T E S E K:
herbn f. wertheim & cü
Erste kais. kUnlgl. priv. Kassenfabrik hierl
W I 0 Ii, am 30 December 1868.
Mit Ilexag auf die von Journalen gebracht« Notla über den IIa* riMr Eisenbahn-Kalis auf der Station HaUox (nicht L u « a n) der l«*Bbtrg, Ciernovltz Ellenbahn, gereicht es uns zum Verflnügen, Ihnen h(ern>li n bsstlttlgen, da»s dlo aui Ihrer Fabrik bezogene Kaue sloh als voltkoBwen elnbruohiloher bewihrte, da es den DIK1IKN trotz tfer angewandten — und nach den vorhandenen Spuren >u schllesscn •nergtsohen Veriuche nloht gelang dieselbe »u «rasa oder das HcMo«» SU spron^.''n, wodurch dor In mehr all I0.00Q fl. beit«fc«»de Inhalt der K«»M vollständig gereitet wurde.
Die Qeneral-Direction
der k. k. prlv. Lemberg- Csernovlts- Jassy-KIseiibahn-Ueiellschafl.
(306 -1)
OFFENHEIM m. p.
A 19-ik évszázad egyik csodúja!
/ESTHETIN.
(200-12,2)
Tiszta növényi szer az ősz haj eredeti, a megószülés előtt1 színének visszanyerésére, annak a niegőszűléstől s kieséstől mindenkorra való megóvására s a hajnövésnek feltűnő módon
előmozdítására.
y.t állomány nem óreses, asórt tOkólelessn ártalmatlan, s Igsn egy-«lerll alkalmasá«u, a hajat uem rontja meg s ssino nem váltoslk. — Egy üveg ára 1 frt 60 kr., póitai elktlldóssel 1 frt 60 kr. batinálali utailtással cgydll. — SV ''»uiíl eladók teteme» ssitalókban rósse«Olnok.
STARK J. fodrász
Jo«ef»Udl, JosefsUdlerstr. 16. ss. a. Rócsben. Peston TÖRÖK J^28EF''«yófysMróssnól, klrályatoaa 7. ss. a.
A „Mcd. Wnrhenarhrlft" bírálatai !
„Aosthelin"-nak nevestellk ason - 8TAUK ur álul f»lt»láll hsjfr.ií srer, moly liaioulól feleli ason eldnynyel blr, hogy órcskeveróktöl menten nemcsak kártékony befolyást nem gjakorol a hajtalajra, hanem erSsllS vegyósselnól foipr» a kellemest a hassno«sal egyb»kOlv<i, a hajat si/pen «slnosi s a klesóslCI óvja. Minden essel tctl klsórlet klállotU a próbál, s hiusnálat Is Igen kónyclrae*.

Réffl

pénzeket,
és mindennemű arany, «-zűhI ¿9 drÁKa-kOvckkel kirakott réglMéuck«-1 j továbbá «yOmoOkft, »»I-11 ch köveket, arniiyal, nOhlOt éu áaványukat
vesz és cserél a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
Peitea, Oorottyautoza a Lloyd épületben, 14. u. a. Bíoiben Herren Gaus No. 5.
hol egy nsprvilaiilíku raktár mIndenb*mavJgU4(*k, rágt pénsek. gombok, «vek ís niente-kfllSkbSI a legolcsóbb ároa, ugy«sli<t<-u egv na*/ raktár áoánrok, lepkók, bogarak, mi-dárbőrfik, tojásuk Qvrgsirinek 1« latálhatók. LareUkr» »»Ivrien vála»i(*sal ó< 1 ssotgáluilk. (11*8—3)
Gyakorlati találmányok!
Nagyjelentőségű minden betartásnál az nngynevezott „Polir-Pasta," mely dltal mindenki a legnwobb könnyü-ÜL\ kénes fénvvesztett avwlt bútordarabokat stb. kifénycsitoni. Egy doboznyi anyag elegendő egy esész
képes fény
butorosmt kifénycsitésére;
ára 80 kr. — Ehhez még megjegyzendő, hogy o l''asta soha meg nem romlik.
tiiut-tiuti« tíiyi..1»''10",3
luJen elhomályoanlt fém-tárgyak klíényeiltéiére, nélktllflihcllen a. arany- íe eatUI mfivoaeknél. Egy drb
10 kr.
Ejy irt uskályié, vagyliegy pontot napára delejtflrel mindenkinek ajánlható, jniral eiáltal mlndrnncmfi éra uabályoahald. Egy drb ift kr.
Mi»ó peri Kaen por alkalmiiaia által Időben , pínibrn it munkában gaadálkodhatul. K mellett |
legnagyobb olónye,hogy a íeh/r lemll vele Igen kímélhető. 1 font ciomag ban ÍJ kr.
Amerikai blitonaAgl lakatok, kltO-nő •lerkoictllek , blitoiak fellflréio ellen.
1 db kliebh fajú 30, 40.60 kr , , nagyobb , 70, Oft kr, 1 ft.
, két kulcicial 1 frt
10 kr.
1 ilb utltá.kAkra 25, 40,60kr. Angol ollók a legjobb aexélból, 1 db
kla.abáara való olló 24,3ó, 45 kr. 1 db. hliméal olló 20, 30 kr, . , ollólincj 10 kr. Nagy elflnynyel ««olgAlnak aa uj gépírónők,hMinílatuknil nlnci latlk-iég hegyeiéire »ein tőréitől nem tarthatni.
1 db fanyélben 10 kr. . . eiontnyélben Ift kr.
, . tolltartóval é» kéaiel 90 kr. , . vakaró-guml 6 kr.
F»|f»Já»0k ellen, bármily neműek átok, elflnyöeen''haeináltatnak a berlini fogcieppek i o »»er oly blito«, hegy ha nem haimálna, ára vlma-nJx''ik Egy Ovegcaínek ára 80 kr.
flyakorlatl nadráovidík , melyek eároe IdSben a hemoc»kolódá»tól megvédik. 1 párSOkr.
KltflnS fénymái kailtaukkal ve-
Pllr», hogy a bűit Urlóibbá tegyék, frt 89 ki.
Eredeti Fompadour-Pasta.
hlre.l''ompadour au.onynak XV. UJoa udvarán volt egy »«őre, mely a világ oliilt titokban maradi, melylyel 6 magának a. ilju ljlaWit, u m. vidor i./p.égél é. a bSr .lma»ig*l égé», a ké.ő öreg.églg megtartotta. E.en recept ké.ől.b egy maga* «nc.alád birtokába jutórn lynok aroae.íneé« ma U . bámulat tárgya. Sikerült KI« orvo.tudornak e«en eddig titokban tartott reeeptet mega.ere.nl, hogy ai og黫 világ Javara fordlltalha«ék. EiBn fOlOlmulhatlan arc.-pa.Unsk eredménye minden várakoiá.t falaimul, mlrKI »iA.no. blionyltványok megteklnté» végett I. e k0»3n»ég rendolkoiéiéro Állanak. A» egyetlen i«er ei, mely minden are«-foltokat, «»eplöt, mAj-follot »tb. gyoman képe. cltAvolitant
Egy tégely Ara rttaiftáaiil egyllll 1 frt 60 kr.
tői, erre gondja legyen mlndenklnok, por nélkül, raupán hideg vlnel a leg-
S Alegujabbllgro.ln-IOal i.er-■aám (tiebbeu hordható) a leggya-korlaUabb o nemben, nem dohánynak •aámára U ajánlató», kn.nnuégel l(l»l «.érném formájára, lAmpával van egybekötve, usely néhány órára való gyuanyagot veti fel, ugy hogy gyak-ran adódó alkalommal logoll világot lehet gyujlanl. Ara o»ak a gyón elter-edéae mlalt tétetett Ily oleíóra, 11.
tgy db 60 kr.
Per.Slal Sít bajai perea
lat liitj(V»l3i«er, mellyel ai i Walt barna é» feketére
rúttal megóvja a ter-nyekl Ártatlan. Egy
fetthetnl, é» egyi _ .
ménete» Udetégét. Növényekből ké-
doboi
»»ült é» egéaien
utaaitAsaal 3 ft.
Eol/ák''oVy enyv. I.egnélkll-aihetlenebb vier minden hAitarlái-baIi, mert e.vvel minden a hAihan elő-nvő jaylláiokat wli)<l«nkl maga e».-
é< bldejen lia.anállutó. Egy nagy üreg áfa 36 kr,
Legjljabb ''ro«»dapQr- Bl.lo-»Holl »irr ml ndenfélo roiailafoltok «llAvolitAiAra váeionból, «elyembßl éa minden má»féle unvetekbM i.lnt-ugy vai- é« aciél».erekről. Egy cio-mag áfa. 36 kr.
Legjobb borotva-kenőc». Kien kenői» állal a borvlva ka»i»,(||é»e ellOatcthetlk. Egy dobói Ara ''¿6 kr. Irótollak regulatorral. Alkal-maiha''lók minden ké.he*éi p*pl,|i0«, ngy hogy egy é» ugyanaion tollal a egfinomabb é» legvaatagabb vouáao-kat Ifhet e»lnálnl, 12 db 26 |,r/r, llygy lábalt megóvja a ardrtnig-
minthogy a» egéisaéget fentarlja. Ea eléretik a Mctigerfélo bőr-»aJtolmAny Által, mely a lábbelit puhává » Alhat-lanná tea.l ugy, hogy a cilpő, bármeddig taposta legyen I» a vliei »arat, inégaem éroihetnl benne nedve»»éget, 1 Ovegeeako Ara ßO kr.
Angol bőr-fénymAi, mely a bltnienitlnek eredeti lAgyaAgAt vlaa.a-adfa é» lege.ebh fényro hona, egy ki» tlvegeoako ára 2o kr, eg/ nagy llveg Ara 43 kr.
Altaláno» tlaitltó-por.melylyel mlndenuemn ére«el, aranvat, eifl»töt, brotiK l.pakfongot,acélt éa reiet tintára lldtltanl éafényetltenl lehet.Egy doboi ára ''20 kr.
Párlal AltalAnoi raga»», melylyel uomcaak Üveget, kBvet, tajtékot, fAt all*, a leggyoraabbau éa Állandóan meglehet ragaaitanl, ógy, hogy elvá-lalithallan marad, hanem hogy minden egyeallvo legyen, fAt éreieiel, llveget porcelánnál ath. ugy aiaicra-gaaithatni, hogy egy teatté le»«. Eien minden hátnál nélktllaihetlentll «»nk-aéget tierbfil egy dobottal 10 kr. Ugyan o ragaat folyadékban, Üvegbe aaedve 30 kr.
Levi pecaétlő bélyegek, melyek kényelmenég, olc-»rt»Ag éthli-to»»Aguk miatt I» minden oatyAi-Al v. vlaainAI elöny8»bak. legfinomabb éa bArmlfélo r.évvel vagy ciéggel é» ctl-merrel vagy jegygyei 6»rát db 1 ft. 60 kr. eter db 2 frt.
Villanyotolt fogkefék.Etekkel a fogakat minden fatapan vagy fog-
»tebben fehéren, egéntégeten ét »tag nélkOl lehet tartani egyticrü darga-lét által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendőaég, dbja ctaklt ik> krra tétetett.
Alegbltloaabb é» legjobb »«er minden alkalmatlan rovar elputtlltá-tára kitárólag etak a frit» pertta rovaráig por egy ttvegec»ko lH kr., há-romttor akkora 36 kr.
Valódi angol tollkétck egy-egy kél pengével 20-, 30, 40 kr'', H pengével 60 —CO kr.'', legfinomabb faj pengével Gfi, 70, 90 kr., 1 frl, 4 pengével 80 kr., 1 frt, 1 frl 20 kr.
Uflvatfetlétt o I.Egy porét alatt lehet mindenféle tárgyra kivétel nélkül p. fából, köh''il, bádogból ath. való > lArgyakra, legacebb ai|uarell feitéel állandóan Atveietnl, úgyannyira, hogy a legllgycaehh két Által kénltett folté» gyanAr.t fog feltllnni. Köl8na»on ajánlható at iparotoknak, minthogy
a tárgyakai Igen calnoabltja é» ajánlóvá te»r.l. Egy Ily kép, inely virAg-eaokrokal, gy(lmalr»rtket,tájképoket, állatfejekel,rin|iortoialokal vagy karikatúrákat képet, kapható 2, 4, •!, 8, 10 krért, egy tlveg Atveietéal lakk elégaéget 6»tát képre 20 krért.
I.egfelaőbli helyen »tahadalma-lotl méreg egerek, patkányok, llrgék é» harctagnk kllrtáaára. At eladAt fe-lelőtaégro larlénlk. Egy nagy ttelen-cte Ara 1 frl.
A hajat élénk Állapotban tartani, at 0»it vagy »tőkét harnAra fettenl legalknlmaaabba dió-olaj minden ve-
gyi kéiiltményok kArotok. Van tte-rencaóm al.c. katantégnek Jelent, hetnl, hogy uAlam frl»», meghamlill-1 hatlan kéi.ter ileitltoll dló-olaJ kap-[ ható. Kit Üveg 26 kr., nagy 46 kr.|
Oyakero»»ter, melylyel a tyuk-• temet 8 nap alatt kl lőhet irtani. Ea ujabban feltalAlt tterek minden további dlc»éreto feletlege», minthogy garantla mellett árualtatnak. Egy dobottal hatmálatl uta»itá»aal együtt 40 kr.
0». klr. »tahadalm. fltaponin-tilr-Xthor, melylyel néhány perc» alatt minden néven nevetendő tteny-follqkat mindenféle kelmékből a leg-tintábban kivett. Eien ujkétillmény meghalad mludent, inl at llyféle »terekben eddig létoiett, minthogy még a legfinomabb é» a legk4nye»ebb»»lnt U lértetleulll hagyja, mindjárt »tárad ét nem »«ago». \jAnlható egyatere-inlnil kctílyO tl»»tllA»ra. Egy Uveg-haatnálatl ilAmal 40 kr.
Valódi átlátiió glyoerln-»»ap-pan a legfinomabb illatokkal. Egy
ka*épnagy»Agu darab ára 16, 20 kr. nagy darab 20 kr. Egy tégely valódi inar-i»lr(Kammfell), hajkenőe» 30 kr. Egy darab mar-i»ir baJutipadrB 30 kr.; valamint minden iiiA» illat- é»tol-lett-aiorek bel- éa kUlfOidlek a legnagyobb vAlaoitékhan.
Ct. klr, atab. viihatUn Agybetétve minden hátUrláanak aJAnlható kgkáll ktllanO»en gyermekek, betegek é» gyermokAgya» nőknek nélkdlaihet-len. 1 db 90 kr., 1 frt 20 kr., 1 frt 70 kr., 1 frt 80 kr.
FIGYELMEZTETÉS.
la hamlalttatnak, bAtor vagyok flgyclmcitctnl ai iránt, mlaierlnt aiok c a aki a a

Minthogy a nevetett etlkkek meg nevetett raktárban kaphatók.
Mindenféle bltományok elfogadtatnak éa pontoaan teljealttenek. Árjegyzékek a kapható oilkkekröl Ingyen etolgáltatnKk.
[(115-12,12)
Az el3Ő ausztirai bizományi Üzlet A. FRIEDMANN Bécsben,
l''ratoratraiwo 20. «/.. éa (^wn^m^J^az. alatt Dréhor tórcaarnok mellett.
SEEZB
Ancrkciioong
[eltenö (Staubeflpfrfontit unb com^tente WuÄfprii^« über bic toi Thing c^ter Hoff''i^fn Mail-Fabrikate bti ©ruflfrdnf^it, Pör^rf^toä^t, t^roni^tnt Äotarrl} ic. :c.
fKrm Johann II*ff'' fl ö«ntrai.3)ipot itt fflien, JMrttfmr. ring 9iro 11.
JfÜrft 33lfl^cc oon Sßjü^ftabt''ft^t Bucfftfabrlrf, Stau-blng, 30. ?(vril 1«08. iöcfttUunfl auf aWali-Girtvact.) «Mi» letflborf, Dr. — Sditt Cfjtdtiu b<r (Antrat uitb ©outxriuuv SVt^. uoit ÜJabititj äujjcrte: »Ich habo mich pcrsttnlioh ron dor auascrordontlichon Heilkraft Ihrer Hoff'' fd^tt Mal*-Fabricato llboracugt." Dli V«u§lf(^n 3)Ilttifltr ®raf oon ©Iflmarrf, ^xrr ü. b. §tlbt, ttyatlienjtn, tbtnfo. (®tt i«(fttre fflflt: ,So lawon don allo Ihre achönoa Mal«-F»bricate uichta su wllnsohon Übrig.") garft 0«lttg«''5BJatienftitit fi^tltb : .Ich halto ca fUr moino Monachonofliob», dio auagozoiohnot heilaamo Wirkung dos HofTfdjtu Malr.-KxtracU öffontlich bekannt wordon zu laaaen." @f. tty jtiitrtj b<r (SlaatSiitinlfltr a. D. o. 5i«ncr.«btIborf rrfantttt dio auagozoichnoto Heilwirkung der Hoffft^tn Mala-Fftbricato in (einem ^titwt.?ajaret^e. „Ihre Malt-Geannd-hoita-ChocoWlo" — f^reibt Dr. SRaubniö in «öien — .hat •ich mit auffollondon Nutzen boi Körperachwächo, Bruat-krankheit und chronischem Katarrh erprobt. Wer, >yie ich, dio Vtraucho machon wird, wird moino Angabo bewahrheitet finden," — «tu« iJarifl : „Sin Doile« §<xt)x litt an einer ^roitif^en t''uftrö^ren ffn^ürbuitg, wobur^ fo abflef^iüiü^t würbe, ba« ¡4 Appetit unbStyiaf flinjUlt^ «f iov. .£>err T)r. l''ucco — einer ber berü^mteften nrjte in ^iariS — tili; mir Mr Waii-Ciftract.ÜiefunbVitflbler anju-»euben; blefem Wat£ üor «dem aber ^rem $mtt$ert SWitUt vetbanfe it^ meine oolie OJcnefting. Do Guillaumo 21. rue do IiOndrea."
»ieie Rirmeu offeriren Mali-Extraet. Sölr nfu^en ba^er ba« fuMIcum in feiner ^ntereffe, alie ^ali-Jabrlcate, ble nic^t beit 9iameii3jUG Johnttn Hoff faxten, jurürf ju »oeifen. — 35r. Wef.
HT Vtx ÜNatj.tfftract ift In Ö5ro§.»anij«a uorrät^iö bei Johann Itoaenborg & Joaof Wellisch,
PA.UL HALMs Büchergeschftft, EngelgnHso Nro 2 in Wien, liefurt gegen portofreie Einsendung von 2 Gülden (ohne Worthangabo) überall hin franco folgendes Musikheft:
Kino Sammlung von 59 der beliebtesten Oporn-melödien aus Ozar und
!^«M9ßrmann, Stradella, Ernnni, Belisor, Lucia, Prophet, Freischütz, Indra. Faust, Kreuzritter, Scta (läfiBfA, Tnnnhüuser, Zampa, Martha, liegimontstochter, Prinz Eugen, Lucretia. — Loicht arangirt
Adolf Sehwara (203-1)
unb Josof Sommer.
L.óB:azdLébAEnal£
néikülőzhetlen.
Alulirt N. M. pálJozi ttrodalomban mdnea- ¿a loráas-meater czölul tflzím ki magamnak, hogy a lorak leggyakoribb k^tsd he-tegadgoi ellen oly aikercs gyógyszort találjak fol, mely egyszersmind a ló lábainak olgyonglllóao ollon biztos óv ós oröaitó szer gyanánt is szolgáljon.
Sok óvi fáradságot nom kimóló kisórletoim ia észleléseim nyomán aikcrlllt vegro oly gyógyszert vegytanilag összoállitanom, moly nom csak saját óhajtásomnak minden tokintotb<)n megfolelt, hanom általa eszközölt gyógy itásftim folytán számos t. lótulíjdonos teljes olismerósót is kinyerte, s o rószben bátorkodom nmlt. Gróf Hadik Bóla ur, mit Gróf Sztáray Ferdinánd ur, t. Wókay Sándor Ugyvód, t. Köröakónyi Ferdinánd eskUdt, t. Itoyko Bóla ügyvád, t. Hlavaty János, t. Mokcsay Cájus, t. Mokcsay Ödön, t. Bortevjct-r Arnád, ltoth Dániol plóbános, Hazay üdön, t Ujfalusay szolgabíró, t. lüngor András postamester, t. Sztankóczy Tatwii Tabódy Jonö esküdt, t- Ujfalussy Imre, t. Horváth György s több itt hely Bzftko miatt ol nom soroiható tisztolt ló-tuldonon bizonyítványára hivotkozni. . > .
Gyógyszerem a mollott, — hogy mint rrdüllA s a lábak el-gyongüfóso ellen mint biztos óvsirr a logkittinflbb, g/prsfu ¿« biztosan gyógyít minden lovnkuiíb ¿löv.--^»ilá IíüIhó {et, novozetosen míndonfólo sántaságot, ugyu.int },lapoczkab«lnaság, nránduhU, foide lópós következtében történt -¿uklyások s rándu-ások, csítz (rheumatismus), mogoröltetMek, b''b-gyoiigcsóg, min-denfólo daganatok, korcszt-bónaság, nyereg- és ¿.wszámtörés, meredt láb, ütés, döfés ós vágás következtében történt ünbqk stb. »tb. mindozt oly ogyszerü oljárás mollott, hogy általa képessé''tétetik ilndon lóttilaidonos lovát gyorsan, biztosan s mindén-nagyobb költség nélkül mindon külső betegségében meggyógyithatui. •
Ennélfogva nom csokély szolgálatot vélok tenni a t gazdaközönségnek, midőn ozon gyógyszerre becses figyelmét «zennel felhívom, s köztudomásra hozom, hogy hjí
„Gyógyfolyadék"
név alatt nálam Pálóczon mindonkor készen kapható, '' Ára ogy üvognok ..........1 frt''ftO kr.
zu zwei Hiinden vom Musiklehror Zolin.
(195—12,4)
BOR és SER.
Alulírott tisztelőt tol jolonti az üzlotbarátok ós fogyasztó közönségnek, hogy
valódi soproni tiszta bor itezós
ként • ''_*•>) . • • . . achwéchati export-Azok ser . .
bizományba adatik, a honnan a boros üvog 6 kr. podig 10 krjával viaazaváltatik.
üvegen-. 60 kr. . 30 kr.
és a seres üvog
„Szombathelyi Naptár"
kapható
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanlzséin.
WEIN und BIER.
Kgy példány ára 32 kr.
480Ö
Tér
(208-2,1)
Dor Gefertigt« beehrt sieh hiomit anzuzeigen, dass ihm von (]««chftft*frcunden
echter Oedenbnrgor Natur-Wein pr Halbe Flaschen . ...... 60 kr.
Sehwochater Export-Lager-Bier . 30 kr.
auf Lsgor gegeben wurden, wovon für diu leeren Wein-Flaschen pr St Holt 0 kr. und für dio Bier-Flaschen 10 kr. rückvergütet worden.
Árverési hirdetmény.
Nagy-K»nl«a» viroa tUrraiéke ráeiMI kö»Mrr< tétetik, ho J. C. felporei jarára, Woller Jakab itteni kereakedS elleni
(''205 -2)
Math. M euhcrßor
im Press búrkor''scheni Hause.
a
Weiler
perben
liotott mara»laU Itélvl alupján m. éri deei. 80-án tetjeaitett régrahf|táa klkklmávAl, lesálogolt i, fclbecatllt, Illetőleg fcldlf''.gUll ing.Saágok, n*vo ■•t«a<n kalapok, lapkák, nSI téli BltflnyOk, bolti állványok, háil bntorok .tb. H00 f.t l8ke éa járulékai bohsjUaár« e há 11-lk napján reggeli 9 árakor kondín.15 nyllránoi árreréi utján asonnall kéiipém-fli-jtéi raeHett eladatni fognak, meljre a Tenni klránók eaennel meghlralnak.
Kell Kagy-Kaoltiin, 1»69. é»l Jan. ft-én.
{S09 — 1)
WLASBIOS EDE
. kikaldOU Unácioi.
3 üveg............4
0 üveg......... . . . 8
9 üveg...........12
12 üveg...........16
b 0K, „ 50 n W forint.
Egy üveg egy magyar itezót Urtalmaz. A használat alkalmával minden itezo gytigy-folyadékból 7 itezo fog kikerÜltti, mert
totik — miszerint küldoni csak 3-, 6-, 0- éa 12 üveget ÍSwy —
Íud
fo^
rendelések utánvét«! mollott is esz
&/ÁÍ
ittetni. Lovél általi uieg-etók, azonban mea
T. megrendelőknek a leggyakoribb kórosotok leírását»! > ybe-kapcsolt használati utasítás díj nélkül küldetik.
(204-3,3)
u. p. Ungvár.
Szeretln Zsigmond
orodalmi ménes- és lovász-m«v
Pálóczon.
Wajdits József kiadó-, lap éa nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
Nagy-Kanizsa I8f>9. január. 16-án
3. szám.

Nyolczadik évfolyam.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vesyea •fcajrta.Ino.-o. Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOréMI.
M<© ad ©lórum:
minden «rombaton,
*Kéti íven.
£xerki-«K(ftl Iroda én kiadó lilvntal:
WAJIHTtf JÓZHKK könyvkere»k«dé»ében.
ElőflzetóBi föltótelek :
Helyben liXiliai liordionl él vidékre poitán kllldto^'' Krími 4r»a t. • ft fet. — kr. x Kél évre • - 3 » — . Kviiegyotlro - 1 , 60 »
,1
Hirdetések:
A bat liaaéboa peUtiorért 1-aiflr 7 kr. S-»«or 0 éa minden UivAbhl belkutiiért 6 kr. lUlyegdlj mindon egyo« belktatfaért 30 kr. A .Nyílt téren* egy petit «or belkUtial dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad :
]N.-Kaalxtán: aK''ai>ó-IHVATAl..?i»te*: ZKIH.r.R M Béo»-, Hamburg-, Berlla-, Hol na ».-Fr«»kfert- U Uawl bea: iiaahknhtkiw & vooi.kk. ups t-s-, tera-, U J8tultgarlbaa: haíüihk* tái(8a.«^mém: oj''i''euk.
Balaton vidéke.
— TAjraJal tanulmány. —
Magyarország gazdag, nagyszorll sajátságos tájakban : a ÍÖldalakulás rombolva teremtő őstörténetének megmerevedett crrilé-keit barnuljuk a regényes hegy-Tölgy s fo-lyóvidékekkel ékes Kárpátok félholdjában, a hon roppant északi védfalában ; a nyugodtabb, legújabb kori földképzés ép oly nagyszerű képzetét szemléljük földrészünk egyik legnagyobb 8 legtermékenyebb rónájában a Duna s Királyhágó közt, melynek bár egyforma képén tán csak a róna földi tud lelkesülni Petőfivel, tavaszkori száz meg száz négyszögmértföldnyi beláthatlan smaragd-tengere, melyet a nyár hullámzó aranyfölü-ietté változtat, nem nélkülöz minden szépséget. Szörnyűködve láttam az ország Saharáját is — mely kellő közepét foglalja cl — a Kecskemét körüli futóhomok sivatagait.
A Duna jobb partja — a hajdani Pannónia, e három tájuemet mintegy kisebbitvo a együttesen mutatja föl: ós sziklahegyck-''»ek, melyek 1000—2000 láb körül magasodnak, vagy ujabb képzetü néhány száz lábayi halomlánc. ¿k válaszfalai közt számos kütíbb uagyobb, hol szép egyenes s feketo íöidü, hol habos fölületü homokós, agyagos, aulában termékeny térségek terülnek el.
Azonban ritkán találni vidéket hazánkban, mely mint Balaton környéko annyi őstermészet ü emléket tárna olénk s oly sok féle nemzeti s gazdászati érdekkel birna.
A »magyar tenger" átalában igen hosszú uégyszeghez hasonlítható, melynek szabályossága nagyobbrészt északfclől belebb a portba lépő hcgylábak, vagy fokok által valami négy helyen kissé cl van változtatva, ugy, hogy a tó fölváltva tágul, s szorul s wélosségo egyre változik, miként a következő porttokban föl van jegyezve : keszthelyi tágulat 1 raértföld meazesgyőröki szorulat ''/» mértföld arigligeti tágulat 1''/» » badacsonyi szorulat */« „ nél több boglári szorulat ''/» »
vérkutl tágulat 1V* . tihanyi szoros ''/♦ »
A tihanyi szoros fölötti kitágulása leg-traéleab részét képezi, mely Siófoknál másfél ^ u valamivel tovább keletre 1V» mf-ct tesj. '''' Hossza északkeleti irányú, a Bakonynyal
Senközü, ésKcnosótŐl Fonókig •ve 10 mértföld.
Roppant tükro vaW.ivel magasabb a közép Duna fölületénól, do evvel ezelőtt C3ak a Sió éa 8árviz, mocsáros erei által volt fö-lül»tes érintkezésben, mi független fönségét nem veszélyeztető.
Azonban föllépett az újkor közlekedési ueíleme, 8 jónak látta a Balaton délpartja mentében vaspályát húzni, mely legalkal-masb vonalnak kínálkozott, ha némely* mo-taáro« részeit alaposan kiszárítják. Kezdő tehát szabályozni Siót s Sárvizét, s Összekapcsolni caatorna által ugy, hogy Siófoktói Bátaaxékig kész meder legyen a Dunába huzó. Az után eret nyitott Siófoknál a ba-
latoni óriás oldalán : bőszült morajjal bár, do a nehézség törvényo iránti kénytelen megadással lüktető ennek nagy szive hullámainak szinét az áruló éren keresztül a hatalmas folyam felé, jelentvén hódolatát a tengerkirály közvetlen biztosának.
így történt, hogy Balaton tava minden kiterjedésében tetemesen megfogyott: tükre több lábbal alábbazállt, ugy hogy sok helyt még magasb partjaitól is száz és több öl-nyiro visszahúzódott, s délparti lapályos birtokából, melyet számtalan tócsa, mocsár vagy nádas s vizes rét alakjában tartott elfoglalva, végképen kiszorult.
A gém 8 vadréczc szárnyas családjai vagy községe idegenkedve .vették észre nád-ligotes lakásuk — és az uszó tanyájuk apadását s végre kiszáradását; boszankodva bclébb húzódtak, sürttdésük által a szerencséjét sejtő vadászuak biztosb martalékául Bzolgálandók. Még rosszabbul jártak a halak, melyek a tó lecsapolásakor az elszigetelt mocsárokba szorultak ; bezzeg gazdag Yolt itt az utolsó halászat: a falu örege-apraja cllepto a csekély vizet csónakon vagy gázolva ; háló alig kellett, kosárral vagy épen marokkal lehetett szedni a töméntelen halscregct; de ez legalább tisztességes halhalállal mult kl; azonban, még csak azok jutottak iszonyú véginségro, melyek megmaradtak s darabig a kiapadó mocsár sarában vonagoltak, és aztán ennek száradásakor az ó légzésüknek ellenséges elemben a levegőben mcgfuladtak. Rothadó hullái pedig soká kifogyhatlan leg- és vil-köneges gőzöket fejtettok ki, melyek a levegőt kiállhatlan bűzzel töltötték el az emberek s állatok egészségének romlására. — A nádasok és sásrétek nagyobbrészt kiszáradtak és mivel iszapos talajuk szerfelett termékeny földet igért, a gazda csakhamar sietett az utolsó nádaratást megtartani, s a tarlóra tüzet rakni, hogy a nádfajt onnan gyökerestől kiirtsa. Rendkívüli nagy pásztortü-zekként lobogtak a nádmaradék lángjai a tavaszi vagy őszi est szürke egén, az idegen utast falut pusztító tűzvésznek részvétteli hiszemében tartva, mig e vidékbcli társától a tünemény mivolta folctt fölvilágosítást nem nyert. — A keszthelyi fürdőház beljebb húzódott, s az egész Balaton legszebb s legnagyobbszerübbélotjcleaK i 8 f a 1 u dy Sándor gőzös, mely már évtizedig meg* szokta a babos utat Keszthely,Füred s Siófok között kénytelen lett feladatának nagyobb 8 szebb részóról lemondani, s az utóbbi két hely közti révéfcrí- hivatással megelégedni, mig szerencsé8b szárazföldi vetély. társa, mely egy nap alatt országokat jár be, pöffeszkedve nyargal végig az egész tó partján azon pár vassínen, melynek lerakhatása végott amaz annyi változást szenvedett.
Mindazáltal nem csupa vészt .pusztítást s kárt okozott a Balaton lecsapolása: eltekintve a főczél elérésétől, mely ncm/.etgaz-dászati szempontból egymagában fölér az érintett károkkal, a mocsáros oldalak kiszárítása által érdemes gazdászati mellékczélok
is érettek el: a halász elvesztett örökségét a gazdászati rendszerben úgyis jóval magasban álló földmivelő vetto át ezer meg ezer holdban, s rövid idő s munka után buja réttó, majdan termékeny gabnafölddó változtatja; mert csak a nagy tó szabályozása után, mely az elótt kényo szerint árasztotta cl az alsó zalai, hévvizi, kiskomáromi, vídi, marczali, lengyeltóti, tftri,siói s a többi balatonközi kis völgyeket, lehetett .-ízeknek csatornázására gondolni. Végre a pojvfnyos helyek kiszáradása az egészségi ügye is jótékonyan fog hatni, ml már is sok iidyen az előbb állandó váltóláz ritkulásában bizo-nyodik.
Bármily érdekes nemzetgazdászati tanulmányul szolgálna az érintett viszonyok tüzetes megvizsgálása s fejtegetése, e soroknak az nem lehet föladata: mi megelégedtünk azokra futó tekintetet vetni.
Így is ;iagj tó maradt Balaton, ugy hogy e tekintetben túltesz az alpcsck közt és kö-rűl elterült) legnagyobb tavakon, 8 csak a roppant áinpartis skandinávi tengermelléki tavaktól mulatik felül. Nagytói élete sem szenvedett lényeges csorbát: ha járatlanná vált a gőzös keszthelyi vizpályája, némikép pótolja e hiányt a Keszthelyen nem rég alakult re g a 11 a ; a fürdőházak egyre szaporodnak s gyarapodnak partjain, a fogas, állítólag a Balaton kizárólagos hala is megélhet még benne, s Bécs 8 Pest halpiaczai tudják, hogy ujabb időben inkább heveked-tek mint fogytak balatoni e nemű küldeményeik.
Mindazáltal meg kell jegyeznünk, hogy épon a legújabb időben sok panasz hallatszik a balatoni halászat esztelen uzsorás kezelése ellen,mely a tavat e tekintetben rövid időn elszegényedéssel fenyegeti.
Vízrajzi területe, mely nyugat felé a Kcrka és Rábáéval, észak felé a Rába és Marosaiéval, keletre a Sárvizével, délro pedig a Kapóséval (Koppány által) és a Dráváéval határos, aránylag igen kicsiny, mert ötször alig múlja felül a tó felületét. Csak egy folyó a 16 mfldnyi Zala, mely als5 részeiben igen lassú és a tó délnyugoti táját,hol belé sompolyog, még mindig igen mo-.raárossá teszi, tartozik hozzá. A hegyekről és halmokról lecsurgó cső, és olvadó hó Időnkénti patakok, vagy csatornák által ne-volík vizét.
Számos kis forrás vékony érben iparkodik hozzá, vaéy bugyog föl Önkcbléból: azok között csak a bősége, hévmérséke -s kénkó-npk tartalma miatt gyógyfürdői érdemre jutott H é v v i z nevezetes, mely Keszthelytől ő. k. irányban ''/, mfldrc egy völgynek lapályos közepén buzog föl néhány ezor négyszögölnyi tó fenekéből melyet képez, s melyben a deszkából 8 gerendából készült fürdőház áll a parttal hidak által összekapcsolva.
A nagy tó északi oldalát nyugotról kezdve a keszthely-rczi tömeges homok 8 mészkő-hegyláncz,mely meredek északi rezí-vári fokával 216*-ra emelkedik, majdan kc-
letfcíé a hazában páratlan ősi vulkánok csoportja s végre a Bakony rengeteg erdőhegyei kerítik, s ott hol lábaik a tóba feue* kelnek meredek partot képeznek;
nyugoti határán a Zala alsó folyóvldéke terül cl, mely valamint a délpart is néhány mfldnyi hosszú északi s déli irányú párhuzamos halomlánczokból áll, melyek a tó felő hajló völgyeket zárnak magok közé;
keletre rendctleu apró halmú magas síkság terjed el a Dunáig.
Az emiitett ősvulkánok, párhuzamos hft-lomlánczok a Balaton tükrével képezik a táj sajátságos jellemét 8 ezcnkül földtani szempontból ís különös figyelmét érdemelnek. —
Sürü erdők — tölgyesek, bükkösök, gyertyán 8 szil fajok majdnem járbatlanokki teszik a bensóbb északi hegyrészeket 8 a tó déli mentében is oly gyakori kisebb ntgjobb jóban ktivésbbé összefüggő csoportokat képeznek, hogy a nemes vad ezen roppant kiterjedésű borában a cala-somogyi duhajoknak is biztos menedéke s bujdosó helye ckad az esztergomi s tolnai Dunáig s n Dráváij átalában.
Ország s részben világhírű borokat termő szőlők borítják az ésvulkánok többjeit, fökép Badacsonyt, Somlót, Szent-( yörgyöt valamint a rezí-, kcsztlioly-, diási-, s a többi tömeges mész- c homokkő-hegyek, nem különben a Balaton n}u:? t s dé part agvagw halomlánczok lejtőit, melyeknek számtalan részint nagyszerű présházaiban «''az zel „az öröm vig dala harsog."
Do a tájrajzolónak nem lehet íö ada''a (s nem is volna képessége) e vidék ni k föld-israo s gazdászattani viszonyait, bensőbben tárgyalni.
Midőn ezt tcrmi.zc''.cs s hivatott vizsgálójára, a keszthelyi i ko''íra hagyjuk, a megkezdett ritka könnyű kör.oualokkal folytatjuk képünk másolását.
BÁCSKAI KÁROLY.
(Kolytatiea kflv.)

Nóhany szó hazai lótenyésztésünkhöz.
Midőn hálával mondhatjuk, hogy a haladás s művelődés azon korszakában élünk, melyben kedves hazánk s nemzetünk anyagi s szellemileg virágzásnak indult, ~ tálát» időszerű is leend hazai lótenyésztésünk é* dekében is valamit mondani.
Hazánk földmivelő 8 állattenyésztő ország levén, mégis hazai állattenyésztésünket csak némileg figyelemmel kísérj ük, sajnosan tapasztaljuk, hogy lótenyésztésünk — habár arra a magas kormány eddigi katonai felügyelete — kezeléso mellett évenként igen nagy összegeket költött — mégis igen elhagyatott, s a közczélnak — óhajnak meg nem felelő helyzetben sinlődik, mint ezt, különösen hazánk alföldi megyéiben tapasztalhatjuk, 8 így óhajtandó s hibmthatlan, hogy a jelen hazai önkormányzatunk rend-
.art» m.s > .
szerében a magas magyar kormányunk liu-*ánk jobbléte s Erdőkében ezen hajunkat is orvosolja, s nem is kételkedünk, h >gjr az országos s megyei gazdászati egyleteii.k ezen hazai közös érdekben a lehetségest megfogják tenni, miszerint hazai lótenyésztésünk emelkedjék, s hogy tenyésztett állatjaink a nemesítés által értékesedjenek; — valóban sajnálattal kell tapasztalnunk — szemlélnünk több alföldi megyében a nagy számú, do elkorcsosodott — elfajult — eltorzult, jó migyarfaju lovainkat, melyeken — daczára eltorzulta elsanyargatott szervezetüknek — mégis felismerhetjük a jeles keleti származást, s nemes jó vért, — igen nagy számban találjuk, mondom magyar fajú lovainkat do értéktelenek; sajnálandó még maga az egyszerű fóldmives mint tenyésztő is, midőn egy csikót 2 — 3 éven által nagy fáradsággal s költséggel fölnovel, s nevel egy csekély 40—60 frt értékű állatot, holott csaknem ugyanazon fáradság s költséggel egy 200-300—400 frt értékű állatot is nevelhetne; — ha a magas kormány a ha-laszthatlan szükséges intézkedéseket niegte-endi, hogy a lótenyésztés s nemesítés szigorú ellenórködés mellett, a kellő mérvben terjesztetik — emeltetik, s ezzel minden nemtelen fajú mén a hágatástól kizáratik, hiszem, hogy az állattenyésztő t. közönség hálával fogja beismerni a lótenyésztés s nemesítésre irányzott, habár költséges, do szükséges intézkedések megbecsülhctlen jó voltát.
A tenyésztés s nemesítésre választandó méneket, s tenyész kanczákat illetőleg igen sokat kelleno elősorolni, do ez alkalommal csak röviden akarván szólni, csak a következő főbb feladatokat érintem:
A lótenyésztőnek szükséges meghatározni: mi czélrn akar tenyészteni ? t. i. gyors mozgás s futásra, vagy tehervontatásra, vágj* pedig értékességre azaz: eladásra; — ez meglővén határozva választhatjuk kitűzött czélunk szerint: a tehervontatásra az alkal-
i iasabb petyhftlt szervezetű nyugoti lovaké, — a gyors mozgás — futásra vagy értékességre az alkalmasabb szilárd, szervezetű keleti származású mén és kancza lovakat ; — a választásnál a fajrokonságra nagy figyelmet kell fordítanunk, miután tutijuk azt, hogy ha két idegen származású — fajú lovat — pl. a keleti és nyugoti fajt — egymással korosztóztetjuk, a kitűzött nemesitésí czélunkat nehezen érjük el, s ha elérjük is, a nemzedékek ben az éghajlati — helyiviszonyok, s az életfóltételek befolyása következtében igen gyakran vissza fajulást s elkorcsodast fogunk tapasztalni.
Ezen" természeti hajlam s tulajdonságok folytán én is főbb állattenyésztési szakegyénekkel igen egyetértek, midőn a mi jó vérű s tulajdonsága csak elkorcsosodott hazai magyar fajú lovaink nemesítésére mint keleti származásúhoz a vele fajrokon arab fajlovat ajánlom, melyek között mint fajroko-uok között a vissza s elkorcsosodástól keveset tarthatunk, mórt o két faj közötti párosítás csak vérfolfrissités leend.
Azonban ha ezen tapasztalatokon alapult s természet szabta törvényeket megtartjuk is, legfőbb figyelmet az ápolásra kell fordítani, bár mit elkövethetünk az állatne-inesítés körül, de ha a nemzedéket a kellő ápolásban — különösen nz 1-só s 2-ik években — nem részesítjük, hasztalan lesz minden fáradozásunk s költségünk, a nemzedék a nemes szervezetből eltorzult s fejlődéiben vissza - idétlen marad; ennélfogva a nyert nemzedék kellő ápolását, mint fontos csaknem életkérdést, a t. állattenyésztő közönségnek eléggé ajánlani neiu tudom.
ll.-Ilodrnghon, dcczembor hóban 1808.
maáu n andor
állatorvos.
A törvényesen bovefct keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról
(1808-ki JLIII törvényezikk.)
Addig,mig n vnllásfolokezetok egyenjogúsága törvény utján átalánosan szabályozUtuék, az 1848-ik évi XX-ik t. ez. alapján a keresztény vallásfclokczotok viszonyosságát illetőleg rendeltetik :
1. §. A törvény álul megállapított fóitétolok és formaságok megtartásával mindönkinek szabadságában áll más hltfolokezot kobolébo, s illetőleg más vallásra áttérni.
2. Áttérni annak szabad, a ki élotkora 18 évét níir betöltötte. Azonban a nők férjhoz menetelük után, ha o kort ol nom érték volna is, áttérhetnek.
3. {j. Az áttérni kiváuó, bármely egyház tagja legyen, ebbeli szándékát önmaga által választott két tanú jelenlétében saját egyházközségében lelkésze előtt nyilatkoztassa ki.
8 ezou első nyilatkozattételtől számítandó 14 nap oltelto után, és legfólobb 80 nap oltolto olőtt ugyanazon, vagy más, szintén általa választott két tanú jelenlétében isinét egyházközségének lelkésze előtt jelonti ki, hogy áttérési száudoka mollott továbbra is megmarad.
4. §. Az áttérni akaró mind első, mind iná-sodizbon tett nyilatkozata folől azon lolkésztől ki előtt áttörési szándokát kijelentotto, mindkét izben külön külön bélyogmontos bizonyítványt kér.
6. §."Ha u lelkész a kivánt bizonyítványt bármelyik esetben, akármely okból ki nom adnáa mmdkét izben tett nyilatkozatról külön-külön a. jolonvolt tanuk adnak bélyogmontos bizonyítványt.
ö. Az igy nyert bizonyítványokat ai áttérni "akaró azon vallásfelekezet lolkészénok, moly be át akar térni, bonutatván, ezáltal az illető egyház teljesen fel van jogosítva öt kobolébo fölvonni.
7. §. Azon lolkész, kinél az áttért bizonyítványait olmutatá, tohát a kinél az átmenet befejeztetett, köteles erről értesíteni azon egyházközség lelkészét, molyhez az áttért előbb tartozott.
8. Az áttértuok áttéréso utáni minden cselekvényei azon egyház tanai szerint itélon-dők meg,''melybe áttért, s az általa elhagyott.. egyház olvoi reá nézvo sommiben som köto-lczők.
9. §. Különböző keresztény hitvallása egyé-'' nok egybekeléséből Bzármazó vegyes házasságoknál a háromszori hirdotés eszközlésére mindkét fél lelkészo felszólítandó.
Ha azt valamelyik fél lelkészo megtagadná, két tanúnak a felől adott bélyogmontes bizonyítványa mellett, hogy azon lelkész a kihirdetésre felszólli Itatott, egyik fél lelkéezénok hirdotéso is elégséges.
10. §. Ha a háromuori kihirdotés megtörtént-, do valamelyik léi lolkészo vonakodnék kiadni az olbocsátó levolet: a házoeulandó főlek részéről két tanú nála megjelenvén, kérik az olbocsátó levél kiadását, melynek megtagadása osotóben a tanuk cgyiko azon kérdést intézi a lelkészhoz, hogy a szándékolt egybekelés ellen jelontotott-o bo akadály vagy nem ? A lelké» által e kórdésro adott vagy megtagadott válásiról a tanuk bélyogmontos bizonyítványt adnak, moly teljosen pótolja az olboflsátó levolet.
A netalán boiolontott akadály eltitkolásáért a lelkész a saját egyházi hatósága által reá szabható fenyítéken kivül 500 forintig fokozható bírsággal és fél évig torjedhotő togsággsl büntetendő.
11. §. Vegyes házasságok bármelyik fél papja olőtt érvényesen köthetők.
12. 8. A vegyes házasságokból származó gyermekok közül a fiuk atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását kövotik.
A törvénynyol sllonkcző bármely szerződés téritvény vagy rendelkezés erontul is érvény-telon, és sommi esetben sem bírhat jogerővel.
18. §. A gyermekok vallásos nevelését se a szülők bármelyikénok halála, se a házasságnak törvényszerű felbontása nom változtathatja meg.
14. §. Ha a szülék vvlamelyíko mas vallásra tér át, mint a molyot előbb követett, a 7-lk évet még bo nem töltött gyermekek nomök sasriat kövotik aa áttértet.
16. §. A házasság előtt szUletott, de az ogy-bokolés által törvényositett gyermekek vallásos növelés tekintetében a törvényesen született gyermekekkel ogyonlő szabály alatt állanak.
10. §. Házasságon kivül született, s igy törvénytelen gyermekok, ha atyjok által olismer-totnok, hasonlóul a törvényes gyermekekkel egyenlő szabály alá csnok; ollonkoző esetben anyjok vallását követik.
17. §. A jelen törvény életbeléptetése előtt kötöit vegyes házasságokból született vagy hU-letondő gyermekek vallásos tevolésére nézro azon törvény határozata marad érvénybon, a moly az ily házasságok kötéso időjében hatályban volt.
íarcza.
El innen, *A I
KI Innen el! Uiinyll »miruyslddal Tengem* »iálj «1 UU'' Vérképzőiét. Bsép aranyo» C4lU«.4ok hónába Oh vlgy magadd»/, »1« el ongemet. Tán elfelejt/''.!! ott n földporát... KI a ktUdő Irigyek t á b o r á 11
Távol « fOldtOl, eUnlgotelten, ítyáiaib tugárok égi fúuyinél ..tváltoilk a réfft bú-pana»*. 8 a ««lv ujrs neret, Ulti é» remél.
8 lm még »«euvoduék U titok gysuántT Kom vsllauáu» kl, hogy ml fáj, ml báut.
A tinta kéjt, mlnSt s> ég roám -- üldnsOttr« — áldásul hinteget. Távol, bot c«nk hervadt test Mendereg, TI ön»8 nép, tl nem limerluk. w
Nem fogjátok fel »» én végletem | Meri nem tudjátok] ml ss érsslomT
Ce.ik ha egykét villám már locaapott
Klo.tlAtnl * «ötét felleget, 8 elSlebeguek mind sírjaikból A dlceőtllt balhatlan eieltcmek]
Akkor tudjátok meg, akkor ctupán Mit teea í költ»» uorolnl Igsxánl
Kl Innen, el I UtOtt már a» &rs ... Tangerre »iálj el tUndérképiolot. 8iép arauyro» cJillagok houáb» Vlgy el magaddal, vlgy el engemet.
Kéjt motolyg ott s hajnal i rali fény, 8 ujrs élo<l ai ol hagyott r o m é n y.
bzkntkibAlyi aukél.
E m m a.
TOrtáneliul beaaély — (KoljUtáO
Gyorsan voté le felső öltönyeit az ifjú hölgy, s imazsámolyán* térdolvéu — molyena Madonna müvészion faragott szobra olőtt viasz gyertya égett áhítatosan végezte istí imáját, mely után elfiyván a gyertyát, párnái közé rejté magát, s csakhamar csendes álomba szenderült.
A hold ábrándos fényo bolopózott a szobába, tán bámulni akarván az arozot, melynek szendo
vonásain szüzicn tiszta kifejezések ültek, mint kisérői az ártatlan állmoknak.
Mig ó álmodik, — tán képzolmo szerto csapong kedves tárgynin, boldogítva lelkét, mely csak jót ismer tiszta öntudatában, s a nyugalom balzsamával öntvo el Bzivét, mely a legmagasztosabb érzelmek tanyája — szóljunk ml kissé többet e családról, melyhez történetünk vezetott.
Várady Imre — tehetős nemes ember — volt a család feje, ki ismeretes volt Lajos király olőtt, mint egyike hrt embereinek, do tiszteletben állott a vidéken, szcrctto őt mindenki, mert mig a gyengéknek hatalmas védőjo volt, addig mint llaja birája, rendro utasította azokat, kik szorettok a zavarosban halászni.
Mint a két nő beszélgetéséből kivehettük, jelenleg a királyhoz ment, kiuek oly nagy szűk* ségo volt segélyre, hátra hagyván nejét Ágnest, s egyetlen leányát Kmmát, kikkel már* találkoztunk. — Két merész ticzkóra bizta ökot, -kiknek höségökről épen ugy mint bátorságukról, meg volt győződvo.
Jelenben tehát, midőn mi megismerkedünk a családdal, anuak tagjai közül csak kottőt ta-lálánk lkján.
Nem hagyhatjuk omlités nélkül azon Miklóst sem,¡kiről a hölgyek társalgásában omlitést hal-Iánk tenni, s ha nom rosszul értettük ő igen közel állott tmma szivéhez. — Murczibányi Miklós nemes szülőktől származott, iiju ötvös mester volt, mint azt a szegcdi czéhtől nyert oklovolo tanusitá, s mint ilyon Váradinak is nicgtotszclt.
— Hogy a két ifjú egymással rokonszenvben
— mely később szorclommé nőtte ki magát — miként találkozott, azt hitem szerint kutatnunk nem volna illendő, annál kevesbbé, minthogy az bennÜnkot közelobbről nom is fog érdekelni.
......... Ez ahítt jó egy óra telhetőit cl;
Kmtua édesen álmodott tovább, midőn hideg — s meglehetős durva kéz érintésére felébredt. — Kiuyitá szóméit, « ogy alacsony, szikár alakot látott, kaján arczkifejozéssel ágya előtt állani.
A jelenet sokkal nagyobb benyomást tott lelkére, minthogy hirtolon feltalálta volna magát.
Nom tartozott uzon személyek közé, kik az ily selejtes jolonotekhen hamar elvesztik lélok-ielenetökot, s teszik azt, mit az ösztön javasol, hanom addig sotnmit som szokott tonui, míg teljesen fél nem fogta a jelenőt okát, s a körül-ményekot.
Pár pillanat kellett tohát, mig a mámort, moly a rögtöni felébredést kövotni szokta, ol-tudá oszlatni, s gondolatait kiesé rendi véli
felfogá a talányos jclenotot. — Kz alatt azonban az illető, ki szentélyébo szemtelenkedett, fagyaxztó gúnyos mosolylyal, s fojtott hangon szólt:
— Mért nézosz meg annyira, nom láttál-o
még?
— Huh alávaló! hangodról ismerek rád.
So - -1
Nom kiálthatott a hölgy , mert ugyanazon pillanatban száját fogta bo a rabló. — Most vové csak észre, hogy ablakja nyitva van, mo-lyen át ujolag két férfi széles köponybo burkoltan lépett szobájába, — mindkotten sokkal magasabb •, a vállosabbak voltak ónnál ki, őt álmából fel kelté.
Száját erősen bekötötték, s legnagyobb csendben folöltözieték, s pedig ugy, hogy fojtliotto, miszorint mosszo útra készülnok volo. — Tor-mészotcs, hogy a gyougo nővel hat férfi kar könnyön boldogult.
Midőn Emma fol volt öltöztotvo, ogy köpenyt terítettek reá, ugy hogy az főjét is botakarta, ■ a merre jöttök, az ablakon távoztak. — Néhány pillauat múlva érozto Emma: hogy kocsiba teszik, mely seboson száguldott ol volo.
Hogy o rablás tervezvo volt, aa olőzményok-ből tudhatjuk, s világos lesz előttünk Bagolyvárra Bodrogi Mártonhoz, kit azon pillanatban hagytunk eh midőn a hallott kürtszó miatt Emmától távozott.
r — Megjöttök V — Kérdé a kapu őrtől.
— Igen — föleit az, épon a dobogást omésst-vén lo; melyon két csatlós, s ogy négyes fogatú kocsi jött a kapu alá. A kocsiban Emma Ült, arcza halvány volt, vonásai sok léloknyugta-lanságot árultak ol.
— Hozott Isten várom fejodolomnőjol — szólt Bogrogi, a közelebb léuvo Emmához, leomoló őt a kocsiról, — Tán fárasztó is volt a hosszú ut, no do nem fogsz kényolmotlonségről panaszkodhatni szép angyalom. Jöjj folsegitlok a lépcsőkön ; a számodra olőkészitott szobában aztán majd kipihonhetjük magunkat.
— Félre nemtolon nölgy-rabló, semmiben som szorulok rád — szólt Emma oly parancsoló fölénynyol, do a legmélyebb nicgvotéssul, moly nom hibázta el hatását a rablókra. — Kabod vagyok, zárj el csak magadat no mutasd előttem mert szivemből utállak.
— Igen rósz hangulatban vagy kedvosem — mond mindég)- leküzdve azon moglopetést, melyet a hölgy szavai bon no költöttek — no do
nom csoda, háiom napig folytonoean kocsin ültél. — Jöjj pihend ki magad.
Bodrogi előre ment, Emma rövid öntusa után kövotto öf. ''
— íme — szólt Bodrogi benyitva egy ajtón, — ez loend u to szobád édos Emmám, tsásék, tedd magad otthoniassá, holnap reggel találkozni fogunk; szép álmokat.
Bodrogi távozott, Emma pedig tágas kfr-székbo voté magát, főjét könyökére támas»t4, s mereven nézett maga elé. — Oly stllyosan nehezültek reá a kürülményok, hogy csak is oly erős lélek, mint ő, viselhette ol asokat. — Már maid sírni kezdett, midőn őszébe jutott, hogy ha legkisebb gyongeségot árai is el, veszve leend reá nézvo minden ; megerősité szivét, s egy forró ima clrobogéso után, szélylyel áézeU szobájában, moly moglehotős kényelemmel volt bútorozva.
E pillanatban lépett be ogy magas dalii^ko-zében párolgó csészével.
— Mit hoztál ? kérdé tőlo bátor hangon Emma, moly a parancsoláshoz szokott szolgát árra látszott figyelmeztetni, hogy ogy paranctolóval alighanem több lesz a várban.
— Meleg borlevest asszonyom — felelt alázatosan — moly tán nem fog ártani, mielőtt lo-píhonnél.
— Tedd ama kis asztalra — szólt Emma — ■ távozzál, ha síükségom losz reád szólítani foglak. — Azonban nincs nőcseléd a háaban, hogy téged küldtek hozzám is?
— Nincs — viszonz a szolga — előbbeni asszonyunk nom akart több nőt ismerni a varban mint csak magát, igen féltékeny volt urunkra.
— Hogy hivták ?
— Emma.
— Emma I kiáltott fel a hölgy, s kíváncsian folytatá: — Honnan hozta őt urad?
— Azt nom tudem, do annyit mondhatok, hogy nem jött önkényt.
— 8 mégis szuretto uradat ?
— Kés* volt volna értő akár mog is halpi-
— Ktllönös nő lohotott, kár, hogy névrokonom volt, do ihond csak mr történt vele.
— Még oddig semmi.
— Semmi ? I Tehát még itt van ő ?
— Igen — itt.
MILTÉNYI BÉLA.
(Kolytatá.a kOv.y
t
18. LeiuMMk • áulában oly gyermekek, kiknek «üWJ« nom tudatik, unnak vallását követik, a ki őket fölfogadta. Ha lelonczházba adatták. ■ a* intést valamely vallásfelekezeté, wwu felekozot vallásában no veitűinek. Ila az oyen §-ban omlitott esőtek ogyiko sem fordul old, <4 ily. lelonczek azon vallásban neveltetnek, mely a találás helyén többségben van.
19. ö. Egyik vallásfelekezetnek tagjai sem Jtötelozhetők arra, hogy más vallásfolokezotbe-Uok egyházi szertartásait és ünnepeit megtartsák, vagy hogy ezen sápokban bárminemii munkától is tartózkodjanak.
Vasárnapokon azonban minden nyilvános éa nem elkerülhetlenül szükséges munka fölfüggesztendő. Úgyszintén bármely vallásfolokozol-nek Ünnepén a templom közelében, ■ egyházi menetek alkalmával azon téreken és utczákon Bielyoken aa ily menőt keresztül vonul, mindaz mellőaeadő, a mi aa egyházi szertartást zavarhatná.
20. §. Bármely bevett vallásfelekezethez tartozó oly hitsoraosok, a kik külön ogyházközsé-
Íot nem képesnek, kötolessek csatlakozni a sa-U valhUfefekexetükhüs tartóié, * hozzájok közelebb eső oly önálló egyházközséghez, moly a magyar állam térülőién belől létezik.
21. A hadseregnél s állami közintézotek-bea (p. o. katonanöveldékbén, vakok intézetében, lelcnc»házakban stb.), ugy szintén a polgári s katonai kórházakban, minden vallásfelekezet tagjai saját egyházuk lolkészei által ró-szeaitendók a vallásos tanításban cs minden lol-kéazi szolgálatban.
22. §• Temetőkben a különböző vallásfoloke-Kotok tagjai vegyesen és akadálytalanul tomot-keshotnek.
29. 6. Különböző vallásfolekczctück álul lakott községben és városban, moly házi pénztárából ogyházi czélokra, vagy valamely folo-kozeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, o segélyben igazságos arány szerint minden ottan létező vallásfelel tezot részesítendő.
24. §. Uj ogyliázgyülokozetok alakitása, 8 leányegyházaknak anya-egyházakká, vagy vi-ozoat ezeknek loányegyházakká átváltoztatása a vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik.
Mi e törvénycsikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenként holyesnek, kedvesnek s elfogadottnak vallván, ozunnol királyi. Hatalmunknál fogva holybenhagyjuk,mcg-erőaisjllk éa szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk.
Kelt Budán, ozernyolczszáa hatvannyofcza-dik évi deozetnber hó nyolezadik napján.
FERENCZ JÓZSEF, s. k. (P. II.) Gr. ANDRÁSSY GYULA s. k.
Heti szemle.
Január 15-én 1809.
(B-fU Zágráb mellett több helységben a himlőkor járványosán kiütött. — A magyar honvédelmi mlniszi/ir rondozéso és a honvédelem szorvozéso .ényleg folyamatban'' van. — A gőzhajók január hó folytán is közlok''odnok a Dunán. — A berezeg EsztorbUy itfr.lád csak húsvét tájáu teszi át lakását X^j^ChV^- Besző János pénzügyi foltörvénys»éb'' íé nevez-
tetett ki. — Csórná toni a .Hon" munkatársai közé többé ne. a tartozik. — Pulszky Jókaival pisztolylyal párbajt vívtak, sérülést egyik som kapott, Pulszky golyója Jókai karja és mollo között fütyölt öl. — Eperjest oWkldol veszik köi-lü. •>»«• s betörés ellen. — A Tisza áradása veszélyoss^fe''tfltd válni. — Konstantinápolyban az Ulemák o kormány közt összeesküvés fedeztetett fel. — "¿fémet lapok irják, hogy Tomos-várott poron bujtogatok asoropoiv^k. — Szerbia a török görög viszályban som-ogcs marad.
— A pesti nemzeti sainház múlt évi bovétulo 240,287 frt. kiadás 240,802 frt. Eredoti müvekért szerzői tiszteletdíj SÁiW frt volt. — A lipót-mesoi tébolydában a botegek száma 94-re megy.
— A közgazdászat! minisztérium Peston ''Ina al-dunasoron levő Heinrícb báaban tartatja a táv-irászati tanodát, hol 140 növendék van íályra osztva. — A pesti »Mntoti
. > i " i
4 <ütt!.
szit .tis Y.
szerint ..Magyar királyi udvari s nemzeti szin-ház''.czlmot nyor. — Gróf Mennsdorf horczégl rangra emeltetett. — Pápán már ló77-bon nyomda volt. — Eddig Schakcspcaro után windsori vig nőkot ismertünk, most az .International* szerint vindsori Vadnők is léteznek.
— Ozogovits zonggi püspök jnn. 8-án meghall.
— Táncsics Mihály szemo szerencsésen operáltatott. — Piava marquis, portugalli követ felakasztotta magát,
Hirek.
— Galambok, jan. 12. 1809. Mult hó 27-én Korizmics László iobb oldali kövotjcltflt fogadtatására mintegy 30—40 kocsi ment ki a vasúthoz Keszthelyről, s mogérkozvén a köyet-jelölt urí diszes rendben vonultak a városba, a járási főszolgabíró huszárja lovagolván a menet élén. Esto pedig fáklyásvilágítás mellott szép számú tömeg ment szállásán — a zárdában — tisztelegni. Itt egyik jobb oldali notabilitás üdvözölvén, a kövotjolölt ur olőadá politikai hitvallását b midőn beszédét Azzal látszott végezni, hogy ő hazánk nagy fia zászlaját követi, a tömeg ezt kiáltozá: Nem koll I Eljön Tisza, éljen Ghiczy I
A fáklyások — kik közfitt megjegyzendő, sok nem szavazat képes is volt — l''áklyáikut eloltván csak nohezon sikerült őkot a baloldaliaknak visszatartóztatni, hogy még ugyan az esto Gaál Endro baloldali képviselőjelölt urnák is fáklyászenét no adjanak.
Ezek történtok 27-én s kérőm ozt az igazság érdokélxn annyival is inkább közzétenni, mert becses lapia január 2-ki számában Sz—i ur keszthelyi levelében türelmetlenséggel látszik vádolni a buloldalt.
F. hó 10-én pedig a baloldal tartá értekezletét szintén Koszthelyon, moly alkalomra oly számosan gyűltek össze a választó kerülőt minden t észéből, hogy bár a vondéglő nagy termo zsúfolásig megtelt, még is a bonnt lövőknél sokkul többen kénytelonek voltak kívül maradni b kövotclvo lőn, hogy az értekezlet Bzabad ég alatt tartusiék meg.
Alelnök Vértesi ur mognyitván az értekezletet, előudá, hogy az összojövotol czélja a képviselőjelölt választás. Alig végzé megnyitó beszédét, midőn a tömeg ogynangulag Gaál Endro urat, mint képviselőjelöltet éljonzé. Ezután egyik szónok olőadá, hogy a jelonvolink oly képviselőt kell, hogy válasszanak, ki a mult országgyűlési úgynevezett balközép elveit magáénak vallja, s Gaál Endro urat, mint kinok elveiben n baloldali választók teljes megnyugvást találhatnak, képviselőjelöltül ajánlja. Erre ismét szűnni nem akaró éljonzóssol füleltek.
Ekkor az értokozlet a jolonlovők közill mintegy 18 minden rondÜ b rangú tagból álló küldöttséget választott «.-képviselőjelölt ur mogér-kozvéö, rövid, do tortalomdus beszédében elő-adá programmját, melyet — mivel a volt országgyűlési balközép ismeretes progratumjával tcljcaen megegyez — felesleges itt fejtegetnem.
E beszéd után a jolonlovők novébon egy szónok kijelenté, hogy ők csakis ily elvokot magáénak valló ogyént választhatnak képviselőnek, b a loondő képviselő ur működésére áldást és sikert kivánt.
Az alelnök bezárván az értekozlotet, a jelen-voltak a legszobb rendben oszoltak szét.
Az itt jolenvoltak nagy száma b a beérkozott mintegy 1200—IBOO baloldali választó aláírása engom arról győzött mog, hogy o választó korü-lotbou a baloldal igon nagy többségbon loond.
SÁNDOR ISTVÁN.
SS o k felől hallatnak panaszt az élelmi ck — különösen a lisztnek sokfélo kovo-réko miatti használhuilaniága fölött; az einbo-riség javára vélünk közreműködést tenni, midőn o tekintetben kijolontjük, hogy a főtéren (Piarista templom mollott, Axenü-házban) a legjobb választékú kőszegi gőzmnlmi liszt-raktár van, moly jósága é« jutányos áránál fogva méltán mogérdomli, hogy köztudomásra juttat-tassék.
— A cb urgói korülot választói tiszteletük kifojozhotéso végott f. január hó 25-én délelőtti 10 órakor az ihárosberényi vendégfogadóban ^ jönnek össze és onnan együttesen fognak a
kastélyba, iisztelvo szeretett képviselőjükhöz, kUtzüiiutük nyilvánítása — és ujonuanl folké-résro — bovonulni; mironézvo az illotő választók lóincgeseni megjelenés miatt folkéroinek több választó által.
— Lakatos Sándor országosan ismort táneztunitónuk lapunkban is omlitott s január ltl-án hirdetőit ülnczkoszorucskája közbejött akadály miatt január 27-éro szerdára hulaszla-tott cl, moly alkalominal jolos szervozetUégU Boros Jáuos magyar népzonéez társasága mfl-ködend közre. Boros János vidékünknek egyik
ÍbIos tehutségü zenésze s a szabatos előadásokra lülönös ügyeimet b olőszerotetet fordítva csuk növelni fogja a kedélyes éd élvezotos mulut-ságot.
— A nagy-kanizsai nagygymnusiumi Bönképző-kör" január 17-én délolőtt 11 órakor tartja elsá közgyűlését a gymnasiumi tornateremben, mely alkalommal szavalat és szónoklat tartatván, az ifjúság barátai szíves mogjolenésro kéretnek fel.
— Ugyancsak a n.-kanizsai gymnasium tornásza ti tanodájában a hét folytán már a leány tanulók-is r«tzt vesznek o czélszorü intézmény •élvezetében.
— Hivatalos. Személyem körüli magyar miniszterem olőtorjesetéso folytán, Milloy bo-rencz somogymegyoi pandurkáplár és Itécsoy János közpandurnak, a rablók üldözéso ós kéz-rokeritéso körUl szorzott érdomeik elismeréséül és pedig az olőbbinnk a koronás, az utóbbinak pedig az egyszerű ozilst érdemkeresztet adományozom.
Kelt Bécsbon, 1809. jan. 3.
FEUKNCZ JÓZSEF, s. k.
Gróf Festotics György, b. k.
— Zala-Egorszcg. A jan. 11-ín megtartott rondkivüli megyei közgyűlésen nagy számmal jelentek mog a központi kövotválosztási bizottmány kinovezéeo érdekében, mint értesülünk — a Deákpárt 136 szavazattal győzött a balpárt felett.
— L a p u n k mai számához van moílékelvo a zalamegyui .I)«''ikkör" által kiadott szózat, molyfől már előbbi számunkban omlitést tettünk.
— AZala-Egorszogo n''tartott „Deák-kör" gyűlésén szóba jött a lotonyei kerület képviselői jelöltségo — s minthogy két deákpárti jelölt van — határoztatott: hogy kinok kisebb lenn o választói száma, az köteles a többségnek meghajolni. — A két jelölt az oddigi követ jo-Icb publiczistánk Királyi Pál s a másik Tallián Edo plébános ur.
— Tisztújítás Szt.-Gróthon. E hó 4-én K«t.-Gróth polgárai összegyűltek a városháza előtt, a mogilrült városi hivatalok botöltéso végott. Választás előtt, az általánosan ko-gyolt, főtisztelendő Kollor Ignácz cb|)ero8 plébános ur szép, lelkesítő beszéilot tartott, a melyben a hivatalok betöltésére alkalmas izraelitákat is ajánlott megválasztani. A beszédot zajos él-jenzéssel helyeselték a jelenlevők. Szózata pedig nom maradt hatás nélkül, mort a választás eredményo 3 izraelitát mutat fel mint esküdtet. A választás eredményo: Borger János városbíró, lleimlích N. gyámatyn, Stoinor Farkas, Steiner I). J. és Woisz Joachím urak esküdtök. Reményijük, hogy mindnyájan, szép és fontos feladatuknak sikor koronázottan mogfognak felölni. Isten vozéreljo őkot hivatalaikban.
S......L....
— F o 1 a ő p ó r i özvegy P é ry S á n d o r Somogy megy o csurgói járás szolgabiráia élio 39-ik évében f. é. jan. hó 16-én szélhűdés követkoz-tébon meghűlt. Béko poraira!
— Asomogymogyoi Burdi ágost liolv. egyház községnek uj templom épitéséro ő Fol-ségo 300 frtnyi segélyt ongodélyozni méltóztatott & mindkét hitfelokozotü ov. ogyházi b iskolai Bzilkséglotoi fedozéséru rondolt alapból.
— Halálozás. Tarányi (Gsztcrhnobor) Mihály, Magdolna férjozett liertolondy Imrénó és Fcroncz veszprémi szokosogyházi őrkanonok szomorodott szívvel jolontik szeretett testvérük, tekintetes nyírlak! Tarányi — Obi tor-huober J ó r. s o f urnák f. évi január 10-én éjjeli fél 1 órakor, élto 77-ik évében, a halotti szentségeknek áhítatos felvételo után, tüdőazél-
hüdés következtében történt gyászos i-llnuntát — Deák Ferenc/, sógora volt u boldugull, kit minden év nyarán megszokott látogatni. Megyénk o közti«/.tolotü intolIigeiiB tagja elhunytát mélyen fájlaljuk, mert bonno a legbecsületesebb b legtovékenyebb honpolgárt, hazai kertészetünk Bzonvcdélyos pomologusát b a közügyek hő pártolóját vesztettük el. Béke poruin!
— Hivatalos. A földmivolés-, ipar- »ís kereskedelemügyi ministorium által a Pesten, vagy közvotlon közeiébon, mint szinte a II latonparton felállítandó mesterséges hiltenyéiclo egyszer mindonkori sogélyostWéra felajánlott podig a Pestro né/.ve kitűzött 10,0(X) frt. — a Jtalatonra nézvo ajánlatba lett 5000 frtnak elnyeréséért a pályázati felhívásban kitűzött, mult évi doczombor hó végéig szólott határnapig folyamodó nem j< lentkozvén : a hultouyész-tés fontos üaye iránti tekinteteknél fogva a pályázat f. évi martius hó végéig meghoaszabbit-
>• tátik.
Felhívatnak ujolag azon egyesek vagy társulatok, kik ée molyok a kitűzött segélvpénzeket elnyerni óhajtják, hogy folyamodásukat nz első felhívásban elősorolt feltételek értőimében fel-szerolvo mielőbb mutassák bo.
Kelt Pesten, január hó 6-én 18G9.
A foldmivelés-, ipar- és ker<''skc<lulml m. k. mi íriszt criuiu tói.
— A déli vaspálya-társaság vonalain as agio pótlék január 3-től 171/, %-kul szc<letik.
— A ,P. N." egyik száma következő táv-sürgönyt hozott: Sopron, jan. il. A Deák-körnek elnöke horezog Eszterházy Pál vozoléito alatt tartott értekezleto rendkívül látogatott volt; a páit nagy többségben yuu sj.il szervezett; minden választó-kerületre pártbeli képviselőket úllifott fol, b ezekotJíizanyosiin kervaz-tül is viszi; jelesen: a kt-puvéri kerüjptben Esitorházy Pál liget, a ciornalban Höjryész Gyulát, a lövőibou Örményi Miksát, a kismartoniban Beöthy Ákost, a n.-mar!unil nn & mann Pált, a n.-ban>iniban Haliuosy Endrét.
— Jogyzéko azon Na cy-Kanizsa városi lakóknak, kik az 18(11». évi újévi üdvözlések alól felincntotni óhajtván, foliuuntvényi jegyet váltottak : lialvax Józsof4 Irt. Gózony Forenoi 2 frt. Koch Adolf 3 frt. Wbissics Kde 2 frt. Bisztricsányi Ignác/. 1 frt. Woisz Manó 3 frt. Neustudl Zsigmond 1 frt. Kollarics János 2 frt. Vágnor Károly 1 frt. Bartos János 1 frt. Zauach-ner Henrik 2 .frt. Oszoszly Antal 2 frt. Fried-iu-thal Jakab 2 frí. Walbach J. 2 frt. Kozorifold 2 frt. Woísíj ''.Samu 2 írt. Weiszmnyor Márkus 2 frt. Soherj-Louzo I frt. Woisz és Li^ior''Bzky 1 frt. Dobrovits Dömo 1 frí. VueskiU .láiuxt 1 frt. Bellis I /rt. Kohn Gyula I frt. Uo/.«nb rg és Wcl.sch 2 frt. Brodiuan és Libl 1 frt. Mai-tosch József 60 kr. Outtmunu 4 frt. Neusiedler Pál 1 frt. Philip Kohn 1 frt. J. D. és Woisz 1 frt. Wlassica Antul 1 frt. Axonti György 1 frt. Lövingor Iíruul 3 frt. Sommer Józsof 2 fit. Zorkowitz V. A. 2 frt. JEbonspauger 2 frt. Neu-man Móricz 50 kr Ungor I^őrincz 1 frt. Knor-ezor Frigyes 1 frt. Zervonyi Anna 1 fit. Welzor 50 kr. Wolf István 40 kr. Hogodűs Józsefi frt. Babochay Jáuos 1 frt. I<ovák 1 irt. Fn-oiatti 1 írt. Woisz 11. J. I frt. Fiseher J. 60 kr. Tóth La ¡ós 1 frt. Koch Mihály 2 frt. Tárnok Alajos 1 frt. Schmidt György 2 frt. Eisinger 1 frt. Kozenborg Foroncz 1 frt. Hirschl örökösei 1 frt. Engllindor Ixijos 2 frt. Lusztig József 40 kr. Brunner Feronez 2 frt. Ilírschl Kdo 1 frt. Borényi Józsof 2 frt. C''nvallár Józsof I frt. usszosen: 88 frt 80 kr.
Ebből i> kiosztást N.-Kanizsa város tbnácsa akként teljesítő, hogy a városi kórház részérő 20 frt. az izraelita kórház részére s/.into20frtot küldött a többi összeget, podig a vároxi szegény ok közt osztotta ki.
Nyílt póata.
— H. M. C«ikk«tl erC», l.anem ]6 f kw''l vit-toxUtioal aillintjuk.
— ». J. OyCr. Kop/irljíi ndvOilvianktt i kí-ijak l){ór«to mIvc« leljctllí»ír<-.
''— T. J. Sopron. Noiuctsk ml, iln Oo U hallgat. Rechl habén flloI
— Több lovúlro J0v3 »lk«lnn>mal (•l«ln»V.
Ü Z L Hl T I-H I R N Ö K :
Ma|y-Ksaüss, 1869. Jsnolr 16 «...
K kiUn a bskosaUl «rSiabb Tolt ir mt »« .1\''t 1 kiUn, i»«l/«l asztak kodvtiíbb voHÁnkk lch«t Ui-Al irak aaonbtu normalii állspotbau maradtak. A MUhonl tudóalliUok a KalniaU»l.t K)-»-rapodiaira oiav* Nmrnl kodveiíncl niiiraanek. KU8 oa>lil/u buas aa Itteal piacara lUfyon c«.''...''ly uiírv-ben hoiatik podig jobban mafftaatlatnik ^
Claexl ktU-viiárl «Jatársk.
MAO V-KA N 1 ZH X N, j-nait Ibin. AUd-aaastrial m4rt*k*oL
Tsraaiaytk . B u a a 88-tó t f,t. i6 kr. Irt
Bt M fnt 4 fr. 40 kr. 87—» '', ". * ft« &0- kr.
R o aa T8-79 fut. H ír. 60 kr. TI 0 fnl. 3 fv. 70 kr.
l<r a a*r«»«oaW, 70-71 fal. 4 rt 40 - kr. 71-7V
faU U frt. 80 kr. Árpa kiíi*tulg«a, 06 —fid ft«. 3 fr. 10 kr. «7-08 fua. 2. frt. 20 kr. Kukorioaa 2 frt 40 kr., 3 frl 60 kr. Kukorioaa olaaa (calnquanliu) S frt 8ö kr; Kab 44-,16 f.u. 1 frl «0 kr. 46-17 fua t frt 70 kr. P o b a n k a 00 — 08 fn». 2 frt. t>0 kr. 00—65 fU 3 frt. G6 kr. l''aaauly feh4r 4 frt 71 kr. l''aaauly, tarka 2 frt. 85 kr. Baína inAa*. 2 frU kr. Baalina 1 frt 25 kr.
Bécsi pónzárfolyam, Jan. 15.
5°/, motaliques 60.20 ; 5% nomz. kölcsön 05.— ; 1800-kí álladalmi kölcsön 91.00; bankrészvények 0.83; hitelintézeti részvények'' 250. 60; London 120.25; ozüst ágío 117.75; arany darabja 5.G9 kr.
Vasúti naponkint! menetrend:
Iádul N.-Kanl«.4rdl »ud^faji d. n.
, , ''^atva
Ilíc» Tr"e«t
Harca
1 óra 22 ptroa.
0 órakor.
r«gg«l 7 óra 16 perci,
oatva 7 óra 46 ,
d. u. 1 óra 60 .
eatve 9 óra 24 ,
reggel 8 óra 66 ,
É-k. N.-KauiiaírA
. . d41utin 2 óra — lluda felöl reggel 6 óra 0
B4«a Trfeat
Harca
d. n. 1 óra 20
reggel 8 óra 20
ettre 7 óra 80
reggel 6 óra 26
délb»ol2 óra 6S
d. u. 1 óra 44
eale T óra 20
Heti naptár.
Jaosár 17-t« 23-% 1869.
TT
ia Ceti-
nap
TGűET
Katkollkua" tár
nap
i''rolíi.ti.n iiai.tir
íiulnup
Hítra ''
Kodd
Kaerd. C.QtOrtök P4ntek Biombat
Kv. 9) A k/iuai weafog^ rJl. I.nkáoa 11^48 -6«.
rrnr;:
1*4 tar r. Uarlua rib. 8eb. Aguei Vlneaa B. A. elj.
C 2 fi.'' Anl
l''irualuf
M»rlui
Kii.., 0*».
Agoea
Vinc««
liurlka
5
9-t
i
Felelős szerkesztő: W&jdits JÓZMf. Segédszerkesztő: Bátorfl lajo«.
II
6>-HP
I R D E T
E S E K:

PAUL HALMS Büchorgeschaft, Kngelga.«. N«o 2 in Wien, Hofurt gejn portofrei,
KfcJk von , a.«™ (ohn. Wort............ ............. ^T^t^ von 59
der beliebtesten Opern« ______ melodien aus Czar und
zlm''^nna*''Ötra''elln"lí"n"ni"Beiisn"IZZ^^o^, ^tia"- tZti^JZ Oh inra, TonnhUuscr, Zampa, Marth«, Regimentstochter, Prinz Kugeu, Lucret,a. - L f^™»«™
zu zwei Hiinden vom Musiklchror Zahn. _m.ni. i --
Einsendung von 2 Oul.len (ohne Wertangabe) überall inn franco iu.^u,
DIE WINTERABENDE AM PIANO.
............r ......Tlirlríl

Lohnendes Einkommen
für Geschäftsleute, namentlich für Inhaber voi\ Dro-guen-, Materiahvaarcn-, Parfumcrie-Geschäften untl
von Ii ade-Anstalten. (201 —2) —--
Bedürfniss halber werden Niederlagen meiner Hoff-schen Malzfabrikate vergeben. Bewerber wollen gtite Referenzen angeben, und sich auf das Blatt beziehen, wo, j sie diese Annonce gelesen haben.
Johann Hoff,
königl. Commissions-Rath und Hof-Lieferant in Ucrliu,
__ Central-Depot In Wien, Kärntnerring Nro II.
Der Malz-Extract Ist In Gr.-Kanizsa vorräthlg bei Herrn Job. Rosenberg
& Jos. Wellisch, Ad. Schwarz u. J. Sommer. |J(183-6)
ügynökök,
kik megfelelő biztosítékkal bírnak, nagyon előnyős feltételek mellett azonnal alkalmazást nyerhetnek. Bővebben tudakozódhatni
Lenek Samunál
Sopronban.
111 MUSIKALIEN 11 SPOTTBILLIG 111 Garantie für Neu 11 Tadellos und elegant 11
Klo.terglocken . t . Gebet der Jungfrau Erhörtes Gebet . . 1/hture de la prliro Douce Roverio . . Ma.urca brillant Bengali an revell . Carillon du elocber La belle ami
26 kr. 26 kr. 26 kr. 26 kr. 2b kr. 26 kr. 25 kr. 25 kr. 40 kr.
Rioharda, Marie . . . . fcr.,
--, Am Abend ... 85 kr.
-, Wandrere Traum . 26 1er.
Jungmanu, Holmweh . 26 kr.
KrUhllog.lIed.....26 kr.
A''eher, l)o»ia.....80 kr,
Llebearelgen.....40 kr''
Um StlberAeehchen . . 60 kr''
Die ßeblacht bel Pr»f . 60 kr''
SUM
A 19-ik évszázad ogyik csodája!
ÄESTHETIN.
(200-12,:»)
Tiszta növényi szer az ósz haj eredeti, a nicgószttlés clótt'' sziliének visszanyerésére, annak a mcgószftléstól s kieséstől mindenkorra való megóvására s a hajnfivésnek feltűnő raód^a előmozdítására.
Ea állomány nem írc.e», a.írt tökéletesen Ártalmatlan, » Igen egy-íierü alkalmauUu, a hajat nem rontja mog • »»¡no nom vAItoiIk. — Kg/ llveg Ara 1 frt 60 kr., pó.tal olkaldítael 1 frt GO kr. ha»»nAI«tl uta.ltAnal egyOtt. — KT ''arait eladók tetonie» e.Aaalékban réí.eettlnok.
STARK J. fodrász
Jotcfitndt, Jo.cf.tIdter.tr. IC. »«. a. Bécsben.
Pe.ten TÖRÖK JÓZSEF gyógy.*eré..nél, klrAly-ute.a 7. »».
A „Mid. Wochnmíhrlft" blrólntn:
„Aeithet!n"-nak nevc.totlk »ion — 8TAHK ur Által feltalált hajfnt8 «»er, mely b.uoulól felett a»on elínynyel blr, hogy ére.koveríktfíl menten n-menak kArtékony befolyAat nem gyakorol a liajlalajra, hanem erö.ltö vt-gyéaielnél fogva a kellemet a hat»no««al egybekötve, a híjat »«ípen »»Ineel » a kiei/itől ívja. Minden e.»cl tett kl.érlot ki Állotta a próbát, a haxnálat 1» Igen kényelme»._____
4
kje
Für llnterlcibsbruclileidcnde.
Il.ro amgeicichneto Hniehaalbo bat mich von moincih 23-jltbrlgen llrucblclden volMXndlg gehellt. Da raein Bruder auch am gleichen Uebel leidet, »o bitte ich um 0 Töpfo halb von der gewöhnlichen Borte, halb von dor »tXrkcrn, Ob.chou wir von den or»ton Ärtxten umgeben »lud, »0 iahen wir noch Keinen g.fuuden, der einen Bruch »o radikal au hellen m Stande l»t, wie Sie. Kmpfangen Wo dafür dio her»lich»to Uaukeagung. l''ari», den 7. October 1867.
HalTter, patltaler, von Weiafelden.
Pályázat.
Alle 13 Hefte «uaammoQ nur 4k fl.
""opern Album brillant an.ge.UUet,« Opern enthaltend ,,urs| fl. _ 30 der neuesten und bellebte.teu TIaxe elnaeln k 10 und 20 kr., au.ammen nur, 2 0- - DI« bellebteatM Oper« der Gegenwart i fto-bert. Norma, Don Juan, Troubadour, KlgoleUo, Martha. 8trad.Ua, Kau»t Hugeuottou, Schöne Helena, KreUchQU, Fra Dlarole, alle 11 »u.ammen nur 6 fl. - 64 der bellebteeten OBVertarea von Meaart,
Weber,Auber,Ko»ilnl,Belllni,Iieethoven.Chernblnl.Donlaettlu. e. w. elB.
■ein 16 20 und 25 kr., allo 64 iu»ammen nur 6 fl. — 12 der beljeb-te.ten fealoa-Coatpoilllooea von Jungmann, Ascher, Doppler u. ». nur 2 U. - Tanx-Album 1869. enthaltend 8 Wal.er, 6 Mlr.ch., A Galopp, 3 Hodowa u. ». w. im Garnen 20 T»n«e nar.2 fl. -Alban enthaltend 24 leichte Compo.lUonen nur 2 fl. — 24 Opera-Potyonerl far Kinder, tutammen nur 2 fl. - J.Bgatann''e U^r^lW 12 der berllhmtosten Lieder »u.ammen nur 1 fl. — 40 Haueaai-uieaer aller Nationen nur 2 fl. - Meiart »«mmülche 18 Sonaten 2 Beethoven UmmÜlohe 38 Sonaten luaaramen 3 0. — Fra« ÖOMberl, Mallerlieder, dio WinUrrelee, Behwanengeeang, Krlkönl« ü. $. w. au-»ammen 87 Lieder für 2 fl. - Ckopül''» 6 beröhmU Wal.er »nea»men 2 fl. — Chopin''« berühmte 8 PolonaUen »utainmen J IL - rwi»U, neuetter Wal.or von Godfrey 60 kr.
PT III Garantie für Neu 11 Tadelle* ued eH««atlll IM
Jeder mit Geld begleitete Auftrag wird sofort promp-test expedirtl! Postnachnahms Ist nicht zulässig, <U
die Post solche von Deutschland nach Ungarn nicht besorgt. — Für reellste Bedienung haftet die bekannte Firma, an dio man sich direct wenden wolle. I
(210-3,1)
HENRY ENGEL "SUjSST
79. AlUr Btelnweg, Ecke der CtUteraetraeee.
Dien« diirchnn. nn.chftdlich wirkende Bruchealbo von GOTTLIEB STURZENEGGER In Herlaau (Schwel.) i.t in Tflpfen .u 3 fl. SO kr. ö.terr.; Wftliruug neb.t Gobraucluanwel.ung und Zeugnlt.cn licht »u beliehen «owohl durch den Krfindor »olbat, Äl» durch Herrn F. Formaflyl, Apotheko »ur heil. Maria in Peit.
(212-10,1)
nélkülözhetlen.
Alulirt N. M. pálöoxi urodalomban mdne»- óa lovAa*-meat«r c/ílul tft«Jm ki magamnak, hogy a lovak leggyakoribb k(ll«6 be-totrtáíroi ellen oly aikerea gyógyaxcrt találjak fel, moly egyaroratmnd a ló lábalnak elgyongUláao ollou biato« óv óa oróaitó e*cr gyanáat
is J fáradságot nom kimólfl kiaérlotoim ¿a Aulelóeela nyomán aikerült végre olv gyógyazert vegytanilag (lastoállitanom/ moly nom ceak saját óhajtásomnak minden tekintetben megfelelt, hanem általa oazkii/ült gyógyításaim folytán számos t. l<5tulujdonoe teljes elismeróaót is kinyerto, s o részben bátorkodom nmlt. Gróf Hadik Kóla ur, mit. flróf 8ztánty Ferdinánd ur, t. Wókay Sándor Ugyvód, t. Küröakónyi Fordinánd oekUdt, t. lloyko »óla Ugyvód, t lllavaty Jánoe, t. Mokcsay Cájus, t. Mokcsay Ödön, t. Hcrzovicay Árpád, Iloth Dániol plébános, Hazay Odőn, t. Ujfalusay Mihály szolgabíró, t. ltinger András i>08üimestor, t. Öatankócay Tamás, t. Tabódy Jonfi oskUdt, t. Ujfalussy Imre, t Horváth György s több itt hely 8z(\ko miatt el nom sorolható tisztolt ló-tuldonos bizonyítványára hivotkozni.
Gyógyazerom a mollott, — hogy mint <-rAHl(A a a lábak el-gyöngülése ellon mint biztos dvaicr a legkitűnőbb, gyorsan óe biztosan gyógyít roinden lovuknál előforduld KAImö betega^ get, novozotesen mindenfélo sántaaágot, úgymint: lapoczkabónaság, inrándulás, ferde lépés kövotkoztébon történt csuklyások s rándulások, csúz (rhoumatismus), mogoróltotéeek, láb-gyengeeóg, min-denf^o daganatok, korcszt-bénaság, nyereg- és szerszámtörés, meredt láb, ütés, döfés és vágás kövotkoztébon törtónt sobok stb. stb.
.1..______.„„ll-.n . !,.(.,,.._.( titofiV
»Sz
OMBATHELYI
Naptar"
kapható
Nagy-Kanl««a vAro» kóp vUelíi-toKtnlcto IHG''.I-Ik jani-ár 4-ín tartott IlU.Aben egy vAro.l »«Amvevúnck .Kxactor* felAllltAíAl elhalAro.ta,
m o ly!
Wajdlts József
AllAinak betöltőére e.ennol pAlyAaat nylttatlk.
A pAlyA.óktól klvAnUtlk a magyar, a ha lehel Igy a könyv- ¿1 »»Amvltelbenl töMIcte. jArtaxAg.
A »lAmvcvíínek Avl fl»ct/»o 600 frt. PAIyA.nl kivAnók felhívatnak, miként folyamod ványaikat, a kípe»»íget Iga.oló okmAnyokkal gjAmolltva, 1869-lk ívl fobruAr 16 Ik napJAlg a vAroil tanAc.ho. bcuyujuAk. Kolt Nagy-Kaul«»án löC.9. Január hó 4-én.
a nímet nyeivbcni, könyvkereskedésében jsraarsr-j
Kgy példány ára 3% kr.
(208-2,2)
(211 — 3,1)
HALVAX JÓZSEF
polgár me.ter.
BLéffl

óa mindonnomll «r/«iiy, e*tt*l éa drÓKn-kövckkel. kirakott régimí''kckit; továbbá gyöngyökft, nea köveket, nrnnynt, ciüatöt ói n»vnuytiknt
veaa és cserél a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
P«et«a, Derettyaatoza a Lloyd épületben, 14. az. a. Btosben Herren-Gaiae No. 3.
kai egy nagyvAla*.téku raktár nilmlenneuitt régi./gek, régi pénaek, gombok, övek h mentc-VötőkbSI a Irgolc.óbb áron,
k, gombo
agy.alatén egv nagy raktár áiványok, lepkék, bogarak, ina-dárbCrök, tojá»ok é''» (Iveg.ienick U t.lálhatók. Levelekre
•*1v«»id vAla»»»»*l
(Iveg. ói érte»lté»»el
»»olgAIUtlk. (198-4)
Id. Madarász And. Pécsett
ÍE
ajánlja
GÉP&TlBH ÉS ÖNTÉSVL
kédüitményoit
gőzgépeit, klllönöeen pedig malom szerkezotekot, olaj honger- ée sajtókat, borprésokot, góz- és vizvez.otéai csövokot tnknrék-tilz-liolye.kot i« azok egyos részeit, kutakat, oszlopokat, rácsozatokat, minden néven novozendő Cntvényekot, továbbá
gazdasági gépeit
u. m. szántó-, irtó-, kapáld- ós töltögotó okékot, vetógéj>okot, mag takarókat, rostákat, crómUvokct(göp|>cl) lőszerkozetro, cséplőgépeket, kukoricza morzsolókat, répa és szecska-vágókat, zuzó-ée dnráló géjwkoL
Minden a gépészet szakmájába vágó mogrondolésokot loggyorsabb előállítás s legjutányoeabb árak mellett elvállal úgy a gyárba Vitóz-utcza 14-ik arám akit, valamint raktári, irodájában országút ü-ik azám, hol a fentebb elősorolt készitmó-nyokbőlíol^ (17T>—4)
a mindozt oly egyszerű eljárás mollott, hogy általa képessé tétetik minden lótulajdonos lovát gyorsan, biztosan u minden nagyobb tség nélkUl minden külső botegsógében meggyógyíthatni. Ennélfogva nom csekély szolgálatot vélek tenni a t. gaada-
közönségnok, midőn őzen gyógmorro booees figyelmét eaonnel folhivom, s köztudomásra hozom, hogy aa
„Gyógyfoiyadék"
név alatt nálam Pálóoxon mindenkor készen kapható.
Ara ogy Uvognok ..........1 frt 60 kr.
3 üveg............4 .60 ,
0 Uvog............H .50 „
0 üvog...........12 „60 .
12 üveg...........16 forint.
Egy llveg egy magyar itezét tartalmaz. A használat alkalmával mindon itezo gyógy-folvadékból 7 itezo fog kikerülni, mert ogy rész folyadék (5 rész vízzel fog vegyittotnl. Levél általi megrendelések utánvétel mellett is oazkőzölliotők, azonban raegiegy«* totik — miszerint küldeni csak 3-, 0-, 9- éa 12 üveget le »ot. — T. mogrondolőknok a leggyakoribb kórosotok loiráaáyf tgyb»* kapcsolt használati utasítás dij nélkül küldotik.
(204-3,8)
u. p. Ungvár.
Szeretii! Zsigmond
uradalmi ménes- ét lovAsa - mester.
Pál6czon.
Wajdits József kiadó-, lap ós nyomdatulajdonos Nagy-Kanixsáu.
Nagy-Kanizsa 1869. január. 23-án
4. szájn.
?Hyolc«adtk évfolyajBQ.

•x —
. I
•A
Kiteijedvo
SOPRON-és
Vevyeis tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kflréML
MegjélenlK:
■Mm IWtitM,
eg黫 lv«n.
Mzerki-NilAi írod* ín khidó hivatni:
WAJDIT8 JÓZ8KF k«iyvkw.*k«>désébe...
Előfizetési föltételek :
Helyben háihoi hordiual ét vidékre postán knldv. '' Effeá évre l - « frt. — kr. Kél ív,. , . 8 . - ,
**•■» t . só;
Balaton vidóke.
— Tijrajil tanulmány. — (Folytatás é. vég«.)
Három megyének van része a Balaton partjában s vizében : Zalának, Somogynak, és Veszprémnek.
Do csak egy jelesb várost nevezhetünk partjain az északnyugati zugában (Zalában) fekvő Koszt helyt, azon várost, molyet Festetics György a lelkes honfiú nemzet-gazdászati törekvései s a feltámadó magyar irodalom pártolása által emelt s tett nevezetessé. A tőle alapított Georgikont mostani utódja segítette azon átváltozásában, minélfogva jelenleg mint országos gazdászati tanintézet tudományra épült alapterve s folyton növekedő felszereléso, főkép szakképzett ifjú erők alkalmazása által egy színvonalra emelgeti óvári nénjével, vagy a külföld kifejlettebb hason tanodáival. — TófÜrdőjo a város alatt yan : Hévvízről emlékeztünk. — Az urasági szép nagy kastély megetti csinos igen nagy erdőkertje nyitva áll a közönségnek.
Van kis gymnasinma, melyben prém. papok tanítanak. A vaspálya sajuosan mértföldnyire kerüli el.
Az északi tópart keleti felében a tihanyi hegyfok 7« mfldre nyúlik a tóba, miáltal a ''/, mfldnyi tószorulat származik; a hegy fokot a tihanyi zárda kéttornyú tem-, ploma koronázza, mely a történelem szerint 1. Endre király tetemeit rejti.
A hegyfok s tópart képezte keleti öböl táján van Füred érdemes fürdőhely, iUő s/.ép hegyek félcsarnokában. Gyógyvizeit messzünnen látogatják, de lakási kényelem s szolgálati készség hiányáról a roppant drágaság mellett sok vendége panaszkodik.
Átellenében Siófok m. v. állomása a kauizsa-budai vasútnak, mely szorosan a déli part hosszában, sőt sok helyt a lecsa-polás által nyert uj növényes partban fut; tífürdójo Évről évre gyarapodik.
Nagyobb körben esuck : a kagylós mész-kövöns belőle épült Tapoleza, a romba dölt püspöki fellegvárával festői 8 ü m o g Kisfaludy Sándor születési s temetkezési helye, mindkettő csínos s híres borkereskedő mezőváros. M a r c z a 1 i északi Somogynak társadalmi s miveltségi szempontból első helye gróf Széchenyi Gyula, — K ó t-h e 1 y gr. Hunyady birtoka, mindkét utóbbi egy délirányu jóboru agyaghegy gérinczének keleti alján : hasonncuiü s irányú halmok keletiebb soraiban öreglak az Inkoyek-nek — Lengyeltóti a gr. Zichycknck nagy kiterjedésű angol kertl>ól a Balatonra néző palotaszerü kastélyaival. Az utóbbi helyre a sálföldí hegynek szabályos csúcsa oly jeleseu odarémlik a nagy tó túlsó partjáról, hogy láttára a gizehi vagy karnaki gúlák legnagyobbikát is csak kisszerűnek tudom képzelni.
A középzala fordulópontja körül épültek Z a 1 a b é r Zalamegye északi határán, és
1 mfdre lefelé S z t.-G r ó t a Batthiányiak szigeten díszelgő kastélyával, jelentékeny csinos m. v.
N a g y-K a n i z s a a délnyugoti magyar kereskedelem s vasutrendszer középpontja annyira fekszik délnyugatra a Balatontól, mint Székesfehérvár,az Árpádok sírja,északkeleti irányban. A Bakony egyik keletre nyíló völgyének halmos oldalán elszigetelt méltóságban székel a püspöki Veszprém; sasi bérez lakán uralg a zirci apátság — Palota,Móra 48-ikiharcz-ban lettek emlékezetesek.
Azonban bármily kevés vonással raj .-.ólja valaki Balaton vidékét, hibát követno cl, ha azon önmagokban jelentéktelen helyeket feledné ki képéből, melyeket Magyarország néhány nagy fiának neve örökít.
Megemlékeztünk Keszthely s Sümegnél ott a magyar ir&lom s nemzetgazdászat Mecenásáról itt mint Himfy dalnokának születéshelyéról — do itt van K o h i d a is, az alsó Zala rétes, berkes völgyének halmos partjain, bcthlehemnyi csekélységü tekintetre, do a magyar nemzet nagy részének szemében oly jelentésű s érdemű, minő ama kis palaestínai falu a kereszténység felfogása szerint. Az átellenében fekvő Szent-Lászlóban pedig, mely a Széchenyi grófok ósbirtokához tartozik, a hon anyagi jólétének teremtőjére a nemzetgazdászat, ipar s kereskedelem és közmiveltség nagy alapitójára emlékeztetünk.
A iuarczali s öreglaki hegy vonalok közt habos fölülotü helylyel homokos termékeny lap terül el, melyen számos ér csergedez a Balatonba és mely a tópart felé mocsárt8 lapáiylyá válik. Egy ily ligetes völgyben van Mikla (y. Nikla) n fellengző lantosnak Berzsenyi Dánielnek szülőhelye s temetője, melyre óriási síremléket emelt azon nemzet, melyet ó vert föl százados tespcdéséból a ,féregrágta tölgy s sybaríta váz" ronditó hasonlatával, s mely előtt ő zengett aztán tyrtacusi lelkesítő csatadalt.
Végül: miként n rege bájfényében tündökölnek a sümegi költő érdemei által T á-tika, Csobáncz, Szigliget, Somló, B a d a c s o n, oly való regényes szépséget árasztanak az említett várromok a hasonnevű tekintélyes magasságiig cson-kakup, kúpalakú ,bazalt hegyek tetőin, melyek aránylagos közelségök által, minélfogva csaknem mindegyikök valamennyi többinek jeles kilátási pontjául szolgál, oly meglepő szép 8 gazdag tájképgyüjteményt alkotnak, hogy az a tájfestő mappájában túlzásról s majdnem természetesség hiányáról vádoltatnék.
A tündériesnek fogalmát, melyet dajkamesék oltanak gyermekségünkbe s melyet később keleti bájregék s a költészet legragyogóbb képzeménycl fejlesztenek az ifjú
Hadar sony V89« 8«ent-0v0rgy 318, Téllka ¿16* Pnmlé iVS* msirat.
Hlrdetéaoli:
A bal h»«Abo. petlUorért 1-iiflr 7 kr. i »»or 6 é. minden további btikuUtérl 6 kr. Ililyegdlj minden egye. beiktatásért JO kr.
A „Nyílt téren- '' '' ogy petit .or bolkuti.1 d(Ja 16 kr.

Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaaliaá»: »K auó iiivatal.rsstsa: ZKMt.KR M Bios-, Maaiborj-, BscU»-, MajM w.-Frukfed- U Ba»«I Itta: iiaa8knstuh A vooi.kx. U?-6ss-, gé* II 8taHtfartftaa: SACH8KA tAuba. UiuHa: oppkuk.
I
lelkében csakis a szépművészet által látjuk olykor megérzékitve: természetes tárgyak, ezen érzetet ritkán képesek megvillantani az emberben.
A rónák és a Balaton tündérei ezen bűvös hatalom birtokában vannak és egyszer éltében részesitik az arra méltó váudort annak olótüntetésében; amaz midőn napos, nyugodt nyári napokban a délibáb csodáját varázsolja elébe,Balaton pedig,midón látogatója egy szép tavaszi nap reggén a délkeleti partról először pillantja meg a szép tó zöld csendes habu tükrét, mely innenső partja felé ezer fehér gyöngy fodorba fcslik, mig majdnem teljesen átlátszó ködfátyolán keresztül rémlik kékeszöld szalaggá váló odábbi fölülete, a tulparti hegyek kék torlaszai s a tihanyi hegyfok ünnepélyes magassága,
és midőn egy őszi nap estéjén a délnyugati herényi véghalmokról a váltig emlege-tott vulkán hegycsoportot szemlélheti a leáldozó nap verőfényes aranypirjában — a hullámokon lebegve.
Azért a közmondás Balaton vidékén : hol van a szép Zala ? Somogyban.
BÁCSKAI KÁROLY.
A nagy-kanizsai nagygymna-sium „Önkópzö-kör " ós a tanuló ifjúsági „Olvasó kör J-röl.
(B-fi.) Mult vasárnap, jan. 17-én délelőtt 11 órakor tartotta a n.-kanizsai nagygymna-siumi tanuló ifjúság a kebelében alakult .Öuképzó-kör" elsó nyilvános közgyűlését a tágas tornateremben, mely alkalommal a kör tevékeny alelnöke : Bódis Lajos lelkes megnyitó beszédet tartott a jelenvoltakhoz. Ezután a széptehetségü titkár.-Németh Elek olvasta fol a kör működésének eredményét, melyszerínt négy hónapi működés óta 70 szépirodalmi munka adatott be, melyek közöl eddig a következők fogadtattak cl:
.Tavaszi regg" Németh Elektől.
»Sir a rózsám" népdal Pollák I*ajóstól.
.Szőke leány'' népdal Bódis Lajostól.
,A . . . . hoz" emlékvers Németh Elektől.
»Két halott" románcz Bódis Lajostól.
.Hála" óda Németh Elektől.
.Esdeklés* Németh Elektől.
,Az agg honfi halála" ballada Bódis Lajostól.
.Nap és éj" beszély Stolczer Jakabtól.
.Téli éj" Pintér Istvántól.
»Haldokló gerle" Pollák Lajostól.
,A jó házi ur" humoreszk Németh Elektől.
»Csendes éjben" Pollák Lajostól. Ezek közül néhány szerzőik által a közgyűlés előtt fölolvastatott.
A fölolvasás után szavalati előadások tartattak a következők által:
Ungár Sándor fi. oszt. elóadá .értekezés" czímü müvét.
8zukits Vendel 6. oszt. elóadá B. Eötvös József .Búcsúját."
Csányi Ferenc/, fi. oszt. Petófy Sándor .ítélet- czímü müvét.
Nagy János 5. oszt. Petófy Sándor .Ive-dőlt szobor" czímü darabját.
Benczík Ferencz 6. oszt. elóadá Kemény Simon a .Kém" czímü darabját Vörösmartynak.
Tóth Antal 5. oszt. .Erzsébetit" czimü darabot adá elő Kisfaludy Károlytól.
A szavalatok bevégzése után Fótiszte-lcudő Könnyo Alajos elnök ur zárbeszédével a gyűlést befejező.
Több szavalmány szép elödása mellett leginkább kitűnt Ungár. Sándor következő értekezlete, melynek ''közlésével egyszers-mint a kör czélját is feltüntetve látjuk.
Ertekezletem tárgyául .A magyar irodalom hasznát és szükségét* tűztem ki, do mielőtt felvott tételem tárgyalásához fognak, nélkülöz-hetlennek tartom kíméletet kérni mindazoktól, kik előadásomat meghallgatásra méltatni oly ssivosek. Valóban talán t''olia vagyok jogosítva a kimélotérli esodozósre, mort ha tekintem tó-toloiu nagyságit, szinte lohetoüenné válik, hogy én, még egy fiatal tanuló, az irodalmak szükségét, hasznát elég erélye« szavakkal, méltóságához híven, kife_joxni képositvor legyok. — Lchot, hogy nom is birok lelkemmel folomol-kodni a tárgy tömegéhez, pedig az olkerülhot-lenUl szükséges, hogy eosoteléaom teljes mérvű logyen. Tollát aton biztos öntudatban, hogy tisztelt hal Iga tőim tokintoni fogják, a felvett tárgyom nagyságát, tekinteni fogják további parányiságomat, roménylora és hiszem, hogy tárgyalásomat kímélettel foglik moghallgalni-
Tételem be bizony ítisit mindjárt ezen kér. déssel kezdem: Mi ax irodalom V Az irodalom alatt értjük azon remek müvok ösí*«gét, melyeket ogy nemzet jelesei irtak és irmtk. Az irodalom, mint koszorús költönk mondja: .tUkre egy nemzet szellőm! életének, mértéke egy nemzet »zoliemi nagyságának egy szóval: az irodalom egy oly mérleg, mely megmutatja, mennyit nyom egy nemzet szellemileg."Eiekbfll tehát jogosan kövotkoztothetjUk, hogy nora valami roppant műhelyek, som arany paloták, hanem beosértékü könyvök, tudominyos iratok, egyszóval a* irodalom teszi ogy nomrot nagyságát, emoli annak disxdt, méltéíigát. Már most hogyha az irodalom első alapköve, nélktl-lözhetlen kolléko egy nemzet Dag> ságának — már ki volna oly morósz az irodalomnak nagy — végtolon hasznát kétségbe csak is vonni ? A kinek kedvos tehát a hazája, a ki szereti nemzetét nagyságra emelvo látni, nnnak. az irodalmat, mint hazája nagyságának elómo/.dt-tását- fenntartóját is kedvelni kötelessége így tehát nagy a haszna az irodalomnak már azou sBompontbél is, hUx iblleltUk bunno azon eszközt, moly nemzetünk szollemi nagyságát képezi, mely nélkül egy állam szilárdan megállui képtelen.
Azonban fáldalmunkr« vannak talán oly aljas egyének, kiknek sziveikben a haza iránti szerotet lángja nem lobog, kik inkább szeretik önjavukat hajhászni, mint a haza l>oldogságát elomozditani, éa oaek tin ily szavakra fakadnának : „Mit gondolok én a Itaza nagyságával, mit gondolok én boldogságának olőnioxditó-fenntartójával Ezért személyes »nérdíik''üket szem elfiU Urtva, még ogy másik oldalnál is felfogom tüntotni az irodalom , szllk-
•éjrét!
Van-ohas/:i i a lámpának éjjel ? van-o has ma a csillagoknak a vé^toleasógbí-n V h i vau, ak-(Surknttlsty példány.)
kor ff irodalomnak o haszna tyindonesi-lre ungy — végtelen.... Vnlamint a drága kónok nincs '' értéke," inig Iont, szemeinktől elvonva, mély földrétig alatt hovor; valamint az igazságnak nincsen értéko, lia liaxug lelkében tanyáz, valamint ax ombcrnok nincion becse lélek nélkül,ugy a niugyarnak nem lehet becso nemzeti szellem nélkül, mely szellőmet nem ad meg semmi ugy, mint a magyar irodalom. Do különösen nekünk tanúié ifjak fölötte elkerülhetlenszük.séges nz irodalom; nekünk, kik a múzsák oltárára most kisértünk áldozatokat hordani; szükséges . végig tekinteni azon köveken, melyekből ezen oliár épült, moly oltárra mi csak akkor hozhatunk mélté áldozatokat, ha már megismerkedtünk irodalmunk volt, és jelen hőseinek remekeivel; azaz: ha már fölleltük mindazt, a mely bennünket erényre tanítani, nagy áldozatokra lelkesíteni képes, ha megtanultuk azon nyelvet, mely a szellemnek szárnyat kölcsönöz, mely zománccá az ékos ajkaknak. Éa mindezeket pedig csak is a remokirók gondos figyelmes tanulmányozása által tehetünk sajátunkká és minthogy n remekköltemények összegét mi irodalomnak nevezzük, és minthogy ismétolvo '' fcnntemlitott tulajdonokat csak is most már az irodalom lapjain találhatjuk fel, igy tohát — ha múzsák oltárára áldozatokai hordani akarunk, nélkülözhotlen az irodalom tanuliílányo-/ásn. Es igy ismét bebizonyítva van tételem. Tehát szükséges az irodalom nekünk, szükséges l. mert tanulók vagyunk, 2. szükség, ha a hazának méltó fiaivá lenni akarunk.
Azért előre ! hazám fiatal sarjadéka I saját önérdekünk — továbbá a nomzoti kötelesség nevében előre. IsincrkedjUnk meg irodalmunk volt éa jelen hőseinok remekeivel, hogy azok által lelkenülvo majd egyszer mi is mind irodalmunkat, és ezáltal hazánkat nagyobbítani képesitvo legyünk. Jutalmunk nem fog kimaradni ; jutalmunk leend, ha nem más: fölkent asollcunok helyeslő mosolya; jutalmunk leond: önérdekünk ; és jutalmunk végro előbb utóbb a nemzet hálája leeud.
UNClAit
A kör működése kétségtelenül hasznos és szép, mert az ifjúság üres idejét csak Bzép és jóra fordíthatja.
A jó száudék azonban pusztán szándék marad, ha a tettek mezejére nem lépnek, oda pedig sikeresen csak akkor mehet nz ifjúság, ha vezérök, gyámjok van a ez az olvasó könyvtár birása s használhatta.
. Atyailag gondoskodott errél a gym. igazgató ur s tanári testület, mert egy ifjúsági könyvtár létesíttetett a következő alapszabály 1 y a 1.
Ifjúsági olvasó-kör alapszabályai a nagykanizsai k. r. nagy-gymna-b iu inban.
1. §. Az olvasó-kör czélja hasznos olvasmányok által a nsgygymnasiutni ifjaknak alkalmat nyújtani arra, hogy iskolai kötelmeik ponté ''eljesitéso mellett fennmaradt szabad idnjö-ket szellemi haszonnal tölthessék.
2. Ezen kitűzött czél oléréséro szolgál az ifjúsági könyvtár, melynok gyarapodása az ifjúsági tagok és más ueiues keblű jétovők ko-gycs adakozásaitól föltéleleztotik.
3. Az olvasó-kör tagja lehet a nagygy-mnasium bármely ifja, ki tanodai kötolmoinek
Cmtosau megfelelvén szabad idővel rendol-
ozik.
4. 6. Minden bejegyzett tag tartozik havon-kint tíz kraiczárt fizetni a könyvtár gyarapítására és szükségleteinek fedezésére. Indokolat-
i lan bo nem fizetés a körbőli kizáratást vonja maga után.
Az olvasás végett kivolt könyvet másnak át nem kölcsönözheti, tartozik egy héti magánál tartás után minden tag vissza adni.
11a az olvasmányi darab nagyobb, hosszabb időre is magánál tarthatja ; do ez esetben köteles * fő-őrnél jelentést tenni, h a rendelt időbon bemutatás végett a könyvöt magával hozni.
Köteles minden tag az olvasmányi darab be-piszkolása, megcsonkítása vagy elvesztése esc-téboii azt megtéríteni.
Könyvek a három felső osztályra nézvo, minden szombaton, a három alsó osztálynak podig minden szerdán a délutáni előadások után adatnak ki s vétetnek vissza.
6. Az ifjúsági könyvtár őro mindenkor a rendes tanárok egyike, ki az igazgatóval ogyet-értőlog a kör tagjai közül választ két segédőrt s két |>éuztárnoko''.. Ugy a segédörök, mint a pénztárnokok cgyiko a Vl-ik s másika a lll-ik osztályból választatik. A Vl-ík osztálybeli se-gédőr jogyzi a könyvtárból a fő-őr áll«í kiadott könyveket a három felnő osztályra, a lil-ik osztálybeli pedig a három alsóra vonatkozólag. E szerint jegyzőkönyvezik a pénztárnokok a tagsági havi dijakat, melyek minden hó elején befizotendők s a jKÍnztáriiokok által a fő-őrnek kézbesítendők, ki az ügy kezelési mozzanatokról az igazgatót időnként értcsitondi.
Kelt Nagy-Kanizsán, doczoinbor 12-én 1808. Könnyo Alajos in. k. igazgató, Hurmatíl Ger-gely m. k. ny. r. tanár a az ifjúsági könyvtár
fő-őro..
Bizalommal felhívjuk az ifjúság barátait, hogy e könyvtár gyarapodását elóinozditani szíveskedjenek akár pénzbeli adományban akár pedig könyvek bekUldéaével. Ki átérzi az önképző !:örök hasznát, az készséggel járulaml a könyvtár gyarapodásához, moly emberbaráti figyelem s pártfogás biztos eredményt idézend elő.
Levelezések. Cniir»ú, január 17-éü l809.
Hallomás szerint f. hó 2;>-én tartamija a helybeli választókerület előleges conforenczíáját. — Nálunk nr .úcddíg még hirosíncsa farsangunk.
Dalárdánk az első három év lotolto után a mult hetekbon újra szervozkedott. Szép jelét adta már az egyesülőt fonállásának á mult évek-bon és hisszük, hogy jövőbon luruévre tooud bzorl.
Az izraelita község ís megtartotta tisztviselői ujjá választását. Megválasztattak: Halamon Miksa olnök, Mayorhofcr József alelnök, Kohn József és Glcsingor Sándor bizottmány i tagok, Mavorhofor Lajos j>énztárnok, Kroiszler Dávid és Günszbcrger Bencdok tomplomatyák. Az iskolai bizottmány Löwy Sámuel rabbi, Dr. Stcínor Lázár, Mayerhofer József, Salamon Miksa, és Musquíttor Jakab urakból áll. Nagy sajnálattal vétetett tudomásul, hogy Jüncker Gusztáv inogyoi esküdt ur ogyéb foglalkozás ,i miatt semmi módon som vállalhatta ol az isk<\ liii bízottmányi tagságot; pedig iskoláink fölvirágzása nagy részt noki köszönhotő.
A városi tanács is mogválasztatott; erről sokat is kvllono mondanunk és oz okból sommit sem mondunk, míutsem rosszat, inkább sommit. 10 tanácsban a mult évben is már volt két zsidó esküdt, most is megmaradt. • A magas kormány már majd nem két hónap előtt nyitott pályázatot a helyben felállítandó postamestorségro, do mindoddig postának bíró sincs; mi pedig már nehezen várjuk, hogy rendes postánk logyon.
SING Kit.
V
- .\
tarcza.
j *
Sonettek.
- 180« —
Mertül. «nerOlj a remmlségbe, év I — Karsagva mondom •>!, kacsagva, mert Kesrd lilt engenj agyba-fCbo vert — — Mtrülj, nerülj a semmiségbe év I
t«5J, halalmaá és a btlsike uév Knyíssve hull atá a mit elsepert, srt erííil (ha bvnno bisnl meri I) cici, de nincs kijutni rév.
Maradi* feledve, elfeledve, mint A hervadó levél •. porod felett UJongva «ág a eiél, — ml saerl« vet
Ceupén ai ember ai, ki rád tekint, Keléd »óhajt, mrgCitl lettidei t 8 tn mégis St tiporva lépdeled I
— 1809 —
lleiott ai égi te ssép inenyasssonyunk, UJ évi SrOramosoly van sjkadon, MII6I «nyéssnl kead a fájdalom
Halvdnkben ; irt a melyre hajssolunk.
*
Valódi Irt a melyre haJi«olunk, Do mtndhlában, él a fájdalom t '' To me^jflvél, mosoly Tan ajkadon 8 u»l benne égi kéjben osslosunk.
K \>() j flrömmoioly reménysugár! lloetHt"reánk, felénk, ml Irt nevel, Mikéül ibol» c«ak illatol lehel.
Td"''. n», V/ D»rx Umerend határt a ,''. áfpy i ini sok sslven, mivel Cfc-„.r a; t bánatárba mélyed el.
,UA tél.
fö Ul | megérhetett | 1» «j ítiö<, unalmas és rldef ( 1 lég "terf, ködös, sseles, hideg, H saalopódsva Jár a kérteiéi.
■ r '' i •
Xthalt vtlár, halállal nll kosel. Ml eat Miért van es 7 kl mondja m«g I MldSn aa élet oly sovány, beteg, ti a tespedés buján beférkeselL
t . emberek islvének érteiéi V'';.úí|a, tartja fenn a léi valón, Álként es, ugjr ataas faajralg marón.
TekinUd, lektnud aa ember életéi t MU ér ast élv után kap oly mobón, »'' ka ssélteklnt — csUisQl halálfo^ón ...
DÁT.OKKI.
E m ni a.
— Történelmi bcsaély — (Folytatás.)
— Különös.----Azonban köszönöm a
tudósítást, nionj most dolgod utáu; légy szemfüles, a mit hallasz, add tudtomra, — nem fogod mogbánni. Hogy hívnak.
— Máté. — Do megbocsáss nom lohot ám itt szabadon beszélni, mert még a falak is elárulják az embert, s aztán nincs irgalom, níucs kegyelem, kivétel nélkül nyársra húzzák azt, ki többet mond mint szabad.
— No félj sommitől, nekem mindent mog-mondhatsz, a nélkül, hogy bántalinad legvon, ■ jutalmat — mondhatom bőven kapsz tőlem, ha kiszabadulunk o bagolyíészokból.
— Könnyű ido bejutni, azonban a kijárás igen szűk és voazodelmes.
— l)o még sem lehotetlon. E szavai után ín-tott a szolgának, ki elértve azt, távozott.
— Borzasztó holy.zut, Isten ol no vodd erőmet I — sóhajtott a hölgy, s elkölté a borleves! aztán a kulcsot bolülről ráforditá, s felbontván az ágyat, lovotkőzőtt, s lefeküdt.
K tájt három óra leheléit délután, s mégis egészen ost volt már, midőn a rég nélkülözött álom szeir.oiro jött.
Mielőtt történotünk szinhelyo válteznék, mond íuk ki nagyobb világosaiig kedvoért, liojy ama két lovag egyike, kikkel először találko-zánk a Duna mollott, Ikxlrogí volt, ki Emma olraboltatását már előro tervezte, s o miatt akarta tudni, melyik a hölgy szobája.
Hogy Váradyék házőrző obo nom fogadta el a kenyeret, annak mérgezé* volt oka. Ez nagy akadály volt volna a terv végrehajtásában, s mint IIvon ki nőin maradhatott lkkliogí sZájni-tásálHÍl." •
S végre az, ki Emmát álmából folríasztá, s kire a liölgy rá ismert, nem volt más mint Bodrogi. Honnan ísmorto őt Emma nom tudjuk do gynnitanunk lőhet, hogy Bodrogi arcza, mint hírhedt rablóé, mosszo vidéken ismorutcs volt.
Bodrogi, lwgy llagolyváron megtehesse a kellő íntéxkodésokel, előro siotott s innen van hogy őt már llagolyváron találtuk , midőn Emma megérkezett.
H most nézzünk szét a hazában.
III.
Két hóval n történtek után, hazánk a legnagyobb zavarnak volt szinholyo. Mig sokak arczárói a kétségbeesés ijesztő kifejezését lohotott leolvasni, addig többen részint túlságos önbecs-lés miatt, részint örvondvo, hogy a király lefog aláztatni, s ők lesznok az urak, —; vigadtak a szomorú körülmények közt, nom látva a veszélyt, mely már oly közöl volt hozzájok, s jobban fonyegotto őkot, mint a házat, moly „oly sok viszály után* mégis fennáll, do ők olvosz-tek, s növök Ilerostratusó mollott van a törté-nelom lapjaira jegyozvo.
A pártoskodás llszko lobogott hazaszorto a főurak közt, senki nom akart segélyt nyújtani a királynak, ki a haza miatti aggodalmaiban, mint 20 óvea ifjú már megőszült. — A kalandos urak, s még néhány hiv emberének dandáréval Tolnán időzött, Soliman pedig a rottono-tcs táborral, molynok csapása még most is éroz-liető hazánkon, át kelt már a Dunán.
Zápolya János 40,000 emberével vonnkodott a királyhoz szegődni, mert nem minden káröröm nélkül várta annak bukását; tetomcs hadereje levén, bizton remélte, hogy a korona fölötti vitában övé locnd az elsőség.
Frangopán Kristóf horvát bán sioto''t seregét a királyéval ogyositoni, azonban elkéseti, — ml okból ? — azt csak a jó Isten tudja.
Későn volt már okkor minden, előbb kellett volna szorgoskodni, nom midőn már körmünkre égett a dolog, s ínég most is voltak elegen, kik dorbézoltak ; — tán elfelojtottek a hazára gondolni,
Ilire futott, hogy Soliman bevette már Pé-terváradot, n most Eszék felé indult. Lajos inag-parancsplta a nádornak, hogy siosson a vár vé-delméro, do mit volt tenni, midőn senki sem akart, vagy mert volo menni, midőn mindönki azt állitottn, hogy csak a király táborában köteles harczolni. E makacs ellenszegülés határozatra bírta a jólelkű királyt, s augusztus 14-én táborával Mohácsra indult. Alig ért atonban ido, midőn értesült, hogy a rettenetes ozmán had uiogvotto Eszéket, átkelt a Dráván, s Mo-hácafelé közeleg. S oz való hír volt, augusztus 28-án Soliman tábora, két mértföldnyire állt meg Mohácstól.
A tengernyi török had »00,000 emberből állott, mig Lajos táborában alig lehetett 2ft000-et megszámlálni.
Ezek közül is sokba csak a bor öntött lelket, kik nzlán eszeveszett dühhel akartak az ellenre
Cnlnmbolí, január 19-án 1809.
_A
Egy igon örvendotes eseményről van szeren-« csétn tudatni o lapok t. olvasó-közönségét, mely fényes tanúságot tosz arról, hogy népünkben meg van nemcsak az anyagi, do a szellemi ha-ladáavágy. müvelődésro törekvés is. S hol ex tottekbon nein nyilvánul: ott vagy níncsonok n népnek jó vezetői, vagy ha vannak, ugy igen hatalmasak azok, kik a nép lelki sötétségétől várják földi boldogságukat, nom gondolván meg, ni ¡szerint nékik épon az a legfőbb kötelea-ségök, hogy a népet növeljék, s oz által erkölcsüket is nemesítsék, mely szent czél legjobban előmozdít tátik a hasznon olvasmányok terjesztése által.
De hogy ozon sötétség fiaínak száma míud-inkább fogy, s tokíntélyök mind jobban jobban hanyatlik, fényesen biztosítja ezt azon körülmény, hogy hazánk s megyéuk míndon részébon olvasó-körök állíttatnak fel.
Igy állíttatott föl helységünkbon a inult év tavaszán ogy olvasóegylet, s még ugyanaz év-bon a szomszéd Kis-Koniáromban ogy míslk most p<xlíg a szintén helységünkkel határos Komárvárosban egy harmadik fölállításán Iá? -**'' radozik a helység derék vendéglőse Balog Alajos volt színigazgató, — r hisszük, a óhajtva reményijük, hogy buz^ó fáradozását s oz ügybon lankadatlan buzgalmát síkor koroná-zandja.
Fájdalommal k>-ll másrt''.tzről tudatnom azt is, hogy a holységlink!x:li olvasó egylet tagjainak száma már oz évb.-n tetemesen megfagyott melynek okát azonban nom a nép, tanulás-, mivelődési vágya hiányában, hanem abban keresőin h találom, hogy mindjárt, már nr. egylet megalakulásakor oly helyről s ajkakról liang-zottak egyletünk ellen kárhoztató s nwzaló szavak, a mely helyről s ajkakról megszokta már népüti!: hogy csak jót, csak üdvöset, csak igazat halljon I....
Do.bízom azért népünk józan eszébe, bixmn jóravaló hajlamában, hogy jön idő, inldön meggyőződik arról, hogy ú|xui azok legnagyobb ellenségei, kik folvilágiwixlását nkadiilyozzák, s okkor őket megutálva, mogvetvo, annál nagyobb lelkesedéssel óhajtja lelki szükségeit kielégíteni, s az olvasás által erkölcsi noinosodését munkálni.
SÁNDOR.
rontani, s fellü»)llék a higgadtabbakat, fel Tömörít is, kinek szándéka volt nz ütközotut módiiig csak lehet halogatni, mert Zápolya ca Frangopán seregeit várta, valamint több mogyo som küldte még meg bandériumát. Azonban lohe-totlon volt minden halogatás, átlátta uz okos vozér, hogy a lelkesülés legtöbbet tuhot, — haj do ínég som tehetett eleget!
Másnap, aug. 29-én ömzo ment a két tábor mint tenger a szikla ollon , melyről víssza-vettotik ugyan először a mérhotlon elem, do annál nagyobb crővol rohan ismét rá, s elborítja Egy nap ulatt olvesztotio mindenét a magyar, s aztán;
Szerto nézett s nom leié,
Honját a hazában
A csata után özöni zápor szakadt a földre, mintha az egek is siratták volna a'' magyar sorsát.
Korom setét volt, n villámok cr.ikázva világítottak pillanatról pillannlra, a zápor zúgása, s a fellegek dörgéso közt gazdátlan paripák nyi-hogását, néha puskalövést, haldoklók nyögétét és sobc-süllok jajkiáltásait lehetőit hallani.
Lajos táborából mindenki futott u merre csak tudott, mig logtöbbokot a halál tartott vissza a csatatéron, magát a vezért is Tomori Pált
A király futásban keresett menodékot, do midőn a Csclopatnkot át akarta ugratni lova megcsúszott s urával együtt a vizbe fult.
A nagy zavar közt ogy lovagot látunk, már jól tova a csatatértől Bagolyvár felé haludni; irányát a ozíkázó villámok fényénél íololi ki, míndunhol a biztosabb alapot korosl, habár lova osak laesan lépdolhot, mort a posványbac sokszor térdig is uliuerül.
Bagolyvár fölött egyszerre vékony lángnyelv mutatkozik, moly miudig szélesebb lesz, s világa loküzdeni törekszik az éj sötétét.
A lovag mogállitja lovát, tanakodni látszik magával, aztán surkantyuját mélyen vágva a nemes ál''at oldalába, gyorsabb haladásra kény-szoriti azt.
Kétségkívül nagy oseményok fejlődtök ki Bagolyváron, mióta ini elhagyók azt, melyeket hogy megismerhessünk, előzzük meg a lovagot, s térjünk vissza azon ídóro, midőn l,ajo» király Moháos alá jött.
MILTÉNYI HKLA.
(folytatása köv.)
A
Ktsfcthly. január l''.l-én 1XC0.
E lap mult azámában ha olvassuk Sándor látván ur galambokról» nevetségesen kilorgatott tudósítását, lehetetlen, hogy a'' szánMom kifo-jczésévol el no mosolyogjuk Jliiigunkat.
S. or Korizmícs Lászlót á VSfgiUról kísérteti be a városba, pe<lig 11. Edóri<n\éa M.-Győrök ítözt rolt a találkozási hely kitűzve. Tudtunkra v itt a vasútnak semmi helyó sincsen.
Azután ha szabad kérdezni, ki látta, hogy a
zolgabiró huszárja lovagolt „az uri díszes .■eiid" ólén ? Galambokról ugy méltóztatott látni talán?
Hogy a balpárt a fáklyásruenetkor dörgő disharmoniával tisztelgett, igaz, do hogy onnét a fáklyavivók Gaál úrhoz akartak volna monni
— fordo ráfogás.
Hogy a fáklyások között voltak nem szavalat képesek is — igaz; do az is igaz ám, hogy a hangvorsonyzők czifra halmazának felo sem "szavazó.
A galamboki tudósitó ur közibe szarja még azt is, hogy a kövotjolölt olőadá politikai hitvallását, s végezteti is, pedig követiolöltünk * lárma miatt nom is bcszélliotett. Miért nem hallgattak, okát alig tudják, do — bocsánat — talán 8. I. ur som tudja.
Sz-i umak igaza van; ön olhinni nem tudja, nem is akarja; mi is jobb szeretnők, ha amaz alkalommal türelemről győződtettok volua meg városkánk balpárti polgárai.
8. ur ezúttal túlságosan részrehajló volt, Biort szoretné a mogtörténtot megnom történtté változtatni.
Figyelmeztetésül még csak annyit mondunk : %ba 8. ur máskor ir, irjon igazat, mert »legjobb az egyenes ut."
- Isten volünk 1
'' KESZLEK GYULA.
január hó folytán tárgyaltatni fog. — A tudós akadémiában jan.l8-ki philosophiaí, törvény- éo történet-tudományi osztályok üléso volt. Elnök II. Eötvös Józsof. HoíTmann l''ál olvasott, Bent-meister Antal „Gaius" — a nagy jogász —■ cziinü munkájából. Hunfalvy János .Japán" fóldmivelésí, ipari és tudományos viszonyairól" bőszéit. Gr. Zichy Jenő 0 db. magyar tőrt. ok-I mányt adatott bo a XIV. és XVI. századból, j A .közlemények" szerkesztésétől Ilunfalvy i visszalépvén, holyébo Keleti Károly választatott. Oltványi Pál fóldeáld plébános 1000 ftnyi alapítványt tott. — A szabolcsi kőszénbányában Vulkanikus kőzetfajl>ól készült kőbalta tálaltatott; a nemz. múzeumnak van »zánva. — Európábnn a múlt év folytán katonai czélokra 800 millió forint, a nép jóléto előmozdítására pedig 100 millió forint alig fordittaték. — Zágrábban kutyaad ) hozatott bo; házi ob 1 frt, vadászeb 4 frt. s öl obek ti írtjával adóztatnak.
— Liszt Forcncz szász Woimárba utazik s valószínűleg nciu fog többé Komába visszatérni.
— Bécsben a Schilleromlókro 22020 frt gyűlt összo. — A magyar honvédség részérő 30 ezer fogyvor van megrendelve a magyar-svajexi gyárnál.
■f
H i r e k.
Heti szemlo.
Január 21-én 18G9.
(IJ-fi.) Dobreozenbeu
is alakult ipar- és ko-rcakedolraí bank 000,000 írt alaptőkévol. El-nöko Tisza Kálmán. -• A dunai gőzhajózás beszüntettetott. — Napolcon berezeg folyvást beteg. — A bécsi józsofvárosi kaszárnyában a huszárok és dzsidások közt csárdás-táncz miatt véres összeütközés történt. — A királyi pár február eloión jő Buda-pcstro. — A posti török Ügynök Ali Nizami boy. — KaragyorgyoviU perében a vizsgálat befejeztetett, s a végtárgyalás fobr. 8-án losz. — A* országházát Poston uj áta|akitás éri, moly 80 ozor frtba körül. — Miniszteri rendeletnél fogva nem szabad a tanítónak bottal verotni a tanulót. — Az amerikai croesus Peabody György évenkint 3 millió 372 ezer dollár adót iizot —- Deák Foronoa 8uvich zágrábi államügyész leányát egy saját faragású csinos papirnyomóvul ajándékozta meg. — Borgor miniszter bárósáj/ra omoltotik. t- Eger a szabad kir. városok sorába akar lépni. —■ Vasvári Pál díszkardja, Abrudbánya vidékén van. — Uj tüzolő anyag tuláltatott fel Budán, porrásuxott kőszén s petróleumból áll. — A kchwoizj vízkárok lö millió fraukra bocsültot-nok. — Lauka uj bohózatának czimo: Bella Iza. — 1840 óta a világon 610
ozer siket-néma
ól. — A dohány, szivar, és burnót bevétole 1,868. első folébon a magyar-osztrák birodalomban 19,055,044 frt volt. - Veszprémben nom volt mpstanában mint a lapok irák — rügtön-ilélő bírósági kivégzés. — Montenegróban orosz részről 30 ezer hátultöltő fegyver hover. — Bisinark ogy porosz-orosz-franezia szövetség létesítésén fáradozik Ausztria olszigotoléoo végett, miért Oroszország Gallícíára kapott kilátást valamint oz, ugy azon körülmény, hogy a 1*. Lloyd szerint Erdélvbo fegy verők és lázitó íratok csempésztetnek bo, erős egyotértésro buzdítja a magyarokat a király és az öszbirodo-lommal. — Poston kőnszénnoli túlságos flltés kövotkeztébon két ombor megfulladt. --Szo-méro Bertalan 1848-ikl bolügyminisztor s ako-domiai tag jan. 19-én Budán a Seb warzor-félő tébolvdában meghalt. -- A győr-grittzi vasútvonal ügyo a bécsi birodalmi tanácsban még
— (Boküldotott.) Sümoghy Ferenci a nagy-kanízsai választókorülotnek két ízben volt követe a l)cák-j>árti választók által felkéretvén, hogy a lefolyt 1805—8. évi országgyűlés eredményéről a nyomtatásban kiosztott jelentésen kivül szóbelileg nyilatkozzék, erro nézvo jan. 18-kát választóinak pártkülónbség nélküli erto-sitéso mollott ki is tüzto, hogy okkor Nagy-Kanizsán szomélyosen mogjolonond.
Január 18-án kora reggelén élénk közleko-dés mutatkozott N.-Kanizsa város utczáin, moly ogy nngyobbszcrü ünnopély megtartását szokta jofozni. A .Zöldfa" vendégfoga<ló volt a gyű-pont, hová a választó-kerülőt nagy többsége, a Deákpártbeliok seregeitek, innen pedig l''alinba kocsikáztak Glavina Lajos uradalmi igazgató úrhoz, kinek vondégszorotő lakába volt Sümoghy Fcroncz ur szállva.
Kiloncz óra tájban N.-Kanizsa város veterán polgára Babochay János ügyvéd ur a zsúfolásig tolt terembe lepős szűnni nom akaró éljonckkel üdvözölt Sümeghy Feronczhez velős magyarsággal rövid szónoklatot tartván, a választók nevében megköszönto hazafias tevékenységét, örömét fejezvén ki, hogy megyénk nagy szülöttjo üdvhozó olvét kövotto s oz által o válusztó ko-rülot intolligentíájas nagy többségo bizalmának oly kodvoson fololt mog.
Sümoghy Fcroncz valamint o nagy számú s a korülot tnindon részéből összesoreglott urí, közép, ugy a néposztály küldöttsége eme szívélyes üdvözloto követkoztében meg volt hatva s látszott férfias arczán a honfi öröm s vidorság; keresetlen szép szavakkal fogadta a küldöttség tisztolgését, meghívását; körvonalozta rövjdon, hogy mily lelki megnyugvással tokint vissza a lefolyt országgyűlésen tartott olvhűségéro, örömét fojezvén ki, hogy választóinak érzelmét és óhaját teljesitotte s a jobboldal politikáját kö-vette.
Ezután megindultunk Palinból N.-Kanizsára jövondőkT festői jelenőt volt látni a nemzeti zászlók longódezéso ¿fellett haladó töméntelon kocsik hosszú sorát, a választópolgárság vídor-ságát, hazafias örömét. A községi küldöttek föltűnően nagy számmal voltak képviselvo, melyből azt lehet következtetni, hogy o párton találták fel a közmondás jolontőségét: segitso az Iston, ki jót akar I szép volt látni, hogy Kis-Kanizsa város polgárai nőin csekély számban vettok szinte részt
A bevonulás valóban a párthoz méltóan nagyszert! volt. Nomcsak a nagy-kanizsai magyar utcza főbb pontjain, de különösen a .Zöldfa" vondégfogadó toréro érvo roppant néptömeg várta a követőt s szűnni nom akaró éljcnzésscl. fogadtatott. A nagy terem csakhamar zsúfolásig megtolt és sokan bo som fértek.
Sümoghy követi jolontéso ogyiko a logszobb bcszédoknok, melyben nom tudja az ember, hogy az orős logikai követkozotcsség hatásának
rtngedjo-o át magát a hallgató, vagy az ünnepelt magas műveltségének gazdag gyöngyei folott gyönyörködjék, moly a szép magyarnyelv oly bűbájos körmondataiban nyilvánul. A valóban szép, s az országgyűlés vívmányait oly meggyőzőn feltüntető Deákpárti beszéd minden ogyes pontja dörgő „helyeslés" — .ugy van" szavakkal koronáztatott mog a közolismorés mindig kedves nyilvánulatában.
A beszéd tartalma az ismort dolgokról, a Deákpárt működésének eredményéről szólt, molyok magokban már egy-egy drága gyöngy szemmel ékiték szont István koronáját, moly gyöngyszemük ezúttal Sümoghy lánglolkénok fénysugaraival öveztettek körül, hogy ragyo-
E5bban hassanak a raéreékolt hazafiak lel-Uletéro.
Fényt és dicssugárt csak nemes lélek, clvhű-ség és szeplőtelen érzelmű honpolgár kölcsönözhet országos érdoknél oly vívmánynak, mély a nemzetet mélyen illeti. Jólcsott tapasztalnunk'' j és meggyőződnünk, miszerint Sümoghy Fcroncz | szoplőtelen honszorolmében nemosak nogy nom ,i .csalódtunk, du bizodalmunknak szentül meg is I felelt s ezentúl is mogfog fololhotni.
Valahányszor Deák Feroncz novo említtetett pcrczekig tartó éljenzés szakította félbo a szónoklatot.
Egy óra után ismét összoreglottünk a dísz-ebédre, niely szinte a .Zöldfa" vendéglő helyiségeiben tartatott s 100 terítékre rendeztető«; azonban oly nágy volt a választópolgárság száma, hogy 900 felül esett ugy, hogy más vendéglőket is kénytelenek lőnek igénybe venui.
A folköszöntésok hosszú sorát Hegedűs József Ugy véd ur,ny itotta meg,gyönyörű ékoeszólás s hazafias örömet tolmácsoló szép szavakkal rmelto poharát ó apostoli Folségo, a legelső magyar polgárkirályra s azután a kamaríllát lo-gyező védangyal, a Királynéra, mit harsogó totszés és éljenzés kísért, utánua Gózony Feroncz városbíró ur szólott f> a honatyákért, különösen a köztünk lövőért, emolto poharát. Keinek felköszöntéso méltán mintatárgyul szolgálhatna. Glavina Lajos ur, megyénk nagy szülöttje Deák Foronczért ivott. Voltak toastok a magyar kormányért, Zalamegyo lelkes főispánjáért, a Deákpárt és egyes pártvezérekért s oz izr. cgyonjogositásért stb. valamonnyit liazntias szellem longto át. A kitűnőbb toaítokat mondák még: Sümeghy, Kovács ügyvéd, Viola plébános, Séllyoy László, Wnlbach Mór stb.
Már sötétedni kezdett, midőn a díszebéd vé-
6et ért s szívélyes bucsuzásokkal.s a viszont-Itás reményével váltunk mog szorított s har-msdlzbon is ujolag felkért követünk Sümeghy Feronoztől, ki még az nap Paliuba utazott.
Köztotszést aratott • velős beszéde külön lo-nyoniatban niogjoloficnd.
A zalamogyoi Deákkör által kládott .Szózat" horvátnyelvro fordíttatik s terjesztetik.
~ MorsicsJózsof hites ügyvéd t. munkatársunk Győrött, vásártér, 3*. sz. a. ügyvédi irodát nyitott. A szép képzettségű fiatal ügyvédet ajánljuk az illőtök figyolmo s bizalmába.
— 0 Folségo Kíonbergor"Dpót kismartoni olemi iskolai tanítónak, a tanpályán 62 évon át szerzett érdemei olismerésoűl a koronás ezüst érdemkeresztot adományozta: > .
— Sopronban a Doákpárt jelöltje Iliász Rudolf, megválasztatása bizonyosnak tartatik.
— A zala-ogorszogi dalárda-egylelnek 1809. évi ianuár 19-én tartott választmányi ülés jogyző köny vénok kivonata :
I. Az országos dalegyesűlet által ido küldött részvény 20 forint oszt ért egyhangúlag elfogadtatott
II. A nyilvános dalestély megtartására nézvo a város tanács áttal előadott azon körtllményt, hogy az általa torvozott beteg ápoldai táncz-ectélyt, csak azon osotben tartaná mog'', ha a dalárda negyodévos megtartandó nyilvános olősdási estély érői lemondana, ^on okból, nehogy a rövid idő alatt Összehalmozott táncz-eptólyok annak jövcdolmét csonkíthatnák, moly körülmény előadott általános/ pártolásra talált, a dalogyesülot azon nyilatkozatát adván hozzá, hogy épen a nyilvános os-
télyt folyó farsangon nem tartja, de oz áp<4da tánezvigalom estélyen a szünóra alatt: az e»tely kollomotosebbé tételo szempontjából, néhány darab dal előadásával közre fog működni*
I80Ó FEUENCZ m. b, elnök.
—• A nagykanizsai főgymnasiumŰgyl bizottmány tovékouy s közlisztolettt alelnöko Tárnok Alajos ur múlt vasárnap délután bosdta a bizottmánynak az összes ügyiratokat s a nagy szorgalommal készített számadásokat, inolyszo-rínt a gymnaslum alapítványi vagyona jeleni« g a számadás lezárásakor 28,125 ft s «9 kr-ból áll, — ide nem számi tva az épitkozvsro befolytösszeget, melyről ismét külön számadás fog készíttetni. Ugyan ez alkalommal a bizottmány lelke* pénz táraoka Tóth Lajos ügyvéd Uf eddig k ét»-ségos buzgóság- » páratlan ügyszeretettel viselt pénztárnokságról bokros toeudői miatt leköszönvén , helyébe egyhangúlag Bolus Józsof másod alelnök ur választatott meg. Ab átulás és átvovés alkalmával történendő irat s köoy v-megvizsgálására bizottság noveztetvén ki, Tárnok Alajos és Tóth Lajos urak önzetlen, szive* fáradozásaik és lolkoq ügybuzgalmukért elismerő köszönet szavaztatott By eseteknél legszebb s lcgjutalmazóbb az édes öntudat, hogy a közpolgárosodás előnyéro, a közműveltség előmozdítására működve, hon polgári kötelessé-göknok példnadólog megfeleltek s nyugodt önérzettel tekintenek az orodményro, mely munkásságoknak méltó gyümölcse.
— Hivatalos, ó Felsége gr. Széchenyi Gyulát sopronmogyei főispáni helytartói állá--sától buzgó működésének teljes elismerése mollott felmontvén, holyébo Horváth Antal volt orsz. képviselőt novuzto ki.
— A kaposvári kerület egyik helység«-ogy aranytoll átnyujtásával kívánja Somssieb Pál iránt tiszteletét kimutatni.
— B. Bodokovics Kálmán horvát ministor mult pántokén Budáról Varasdra utazván; ez alkalmul szolgált a lakó&ságuak érzelmei-kitüntésére. Csáktornyán Muraköz lakósság* gyűlt összo nagy tömegben, az értelmiség bo-láthatlan kocsisoron jelent meg üdvözletéro. Előbb Gabolics fŐbiró üdvözlé magyar beszéddé, mire a miniszter hasonlókép magyarul feL lelt Ezután a varasdi, idáig elébo jött küldöttség vozctőjo mondott horvát lx«zédot, kifejezvo a lakóssag nagy örömét a horvát miniszter ki-noveztotéso felett, ki erre viszont horvátul fo-lolvo melogon hangsúlyozta Magyar és Horvát-ország^ogyotértését. Varssd városa kivilágítással és díszelőadással ünnep«lto meg megérkezését.
-- Chinai fényképot láttunk a napokban nagy-kanizsai lánynöveldoi tulajdonosnő Piringor Bóza kisasszonynál, kinek J«-ehinok Foroncz soproni szülotósű művész h«-eáhkfia Pekkingből küldötte szívélyes sorok kíséretében és concortprogrommjai közöl ogy ja-pánit — Nagasakiból —ós egyot chinai Shsngr haiból. Az előadott darabok ltossini, Chosino, Chopin Leonard, Mondolsohn, Beethoven, Gou-no<l, Wobor, Gosia, do legkivált saját szerzo-ményoiből állanak. Helyek ára: első osztály 3 dollár, 2-ik osztály 2 dollár. A sikerűit fénykép, melyen ülvo Jochimok van, másik alak cgy chinai mandaríu vagy mi, Yo-clHirtg, fényképésznél kóízült Shanghaiban. Jachim^k czimo a concort ivon angolul igy hangzik : Soireo Musicalo by Franz Jochimok from Hungary, aud with kind assistanoe of a fo»r Aiua-teurs stb.
Nyílt póata.
— P¿0«. "Kiint msl »iái.»inkb<JI b«l;l ár-d«ka vidíkl leT«Ut tObbet hosván , Onánek knxláiát kíaytolcnok vagyunk jövurs hiluiUni,
— .Lsuráltoi* jioin silhutjok tudtára Upulik ut-Ján, «oraml mttruin, Mtás nsgjon pró»»l ver* bit ei | Jobbat kárflnk.
— 8. GaUmbok. Lapnak KU-Koniáretnbs eslnsi-teUk. -a
— H. B. .A nfpnerclSkbei" «i/.M »slp kBltenáayt mlelSbb kö^ölol fogjuk.
— .A boldog tslálkouU.-rs *« Irodalom Uria ss alkalommal nem Unna a tslálkosáa boldog.
— L. B. Bak ián. Od*ft»etjak t. munka tánslnk kOiflll. Tsbblrs núivs magán Uv^lbes,
tr Z L B T I-H ÍRNOK;
Nagy-Ksnizi«, 18«í>. Január Ti-iu. A buiallilet o hiten ouielkc<lá«t n;ert bácai U brUueti verSk wegjalsuéao álul, mely körülmény kö-vetkedáben • nebexebb oaatályiatu áromelkadáabsn i< rítieealt, mety Jeloiebb qualiUau buia míg mindig ¿reihetSIeg hiányaik ai Itteni piacion. Aa árpa ál «ab a hát "utolján a \(llpiaciok megbiiáia kílret-keatáben fokoiatoi áreuelkedéa IJéatotctt elS. Mind S kettSníl asonban korlátoaott behoiaUl éiilelUtett. A bor ára a lok eladd ó» koréi ve»5 Jelentkoiíie Miatt leiaállt. _
Plsoii betl-vátárl keletárok.
NAO V-K A N I,Z 8 i a, január 22-án. Aix''i anotriai iiu''rJínkáiit.
Terménytk : II u a * N3 tó f»ntoi á frt, 10 kr. Irt
• 5 — ao fut 4 fr. ZO Wr M7--8H ft». -» frt 60—60 kr.
Íoii 7M-7tfínt. ''i fr. üO kr. Ttf-80 fut. « ft. tó kr. rps «erfSiűuok, 70—71 fot. y fr.GO-VOkr 7J-72
faU 2 frt. 84 kr. árpa k0i0nié(je», 03-00 fii. 1 fr. — kr. Í7-08 fm. S. frt. 90 kr. K u k o r I o s s A frt 40 kr., 9 frt 60 kr. Kuk orlo a a olaii (eilnquantin) 1 frf 06 kr. Zsb 44-46 fm. 1 frl 05 kr. 40-47 fni t frt 70 kr. P o h a n k a 00-08 ftii. J frl. 46 kr. 00- 66 fia 9 frt. 60 kr. Panul y fehér 3 frt 80 kr. Paiauty, tarka 9 frt. 60 kr. HaénA mái*. 9 frt. kr. Bialma 1 frt 96 kr.
Bécsi pónzárfolyam, Jan. 22.
r>7o motaliques öl.— 5 f>% nemz. kölcsön 05.90; 18ÜO-ki álladalmi kölcsön 93.50; bankrészvények 0.70 ; hitelintézeti részvények 2ö(J. ÜO; London 121.10; ezlUt ágio 118.76; arany darabja 5.71 kr.
V&6uti naponkint! menetrend;
Indnl N.-Kanlaiáról linda felá d. u. 1 Ora 99 .'' . . . ciiyo 0 érakor.
. . Béea . reggel 7 ¿ra 16
. . . . eitT« 7 ára 46
• . Triest. , d. tt. 1 óra 60
, . . . eitvo 0 ¿ra 9&
. . Barcs . reggel 8 ára 66
. . délután? ¿ra — K-k. N. Kaniaiára Buda felSI reggel 6 ára 0
, . . . d. u. 1 óra 90
'' , . Béca . reggel 8 ára 20
. , , . eatvo 7 dra .''tO
. . Trióit . regijei 6 óra
. . . délbenl? óra 6->
. » Barci , d. u. 1 óra 41
> ... , «»to 1 óra 90
perca, perci.
Heu naptár.
Jsssár 24-tál 30-% »6«.
Hó- ás C«U-nap Katholikua nap tár Proteitána naptár n tj.
„ líatL. tír . 3i A kánai tnenyegiSr^l. Lukács II. 42-6*.
•ií''^VsíKs, z6 iiáif» 96 Kedd 97 t-''ierd. 98 CiUtnrtOk «9 Péntek 80 | 8iombat C Tlmoth Pál fontul«** Pollk, Ar- *i. Jinoi N. Kár. fl. K*reiM-a Martina C Mstv. Pál fordnL Pollk. Krtaosatoka Margit Valér Ad41gnnda ¡
Felelős szorkcsztól Wajdlts HutT. Sogédü/orkesztó: BátOi fl Lajot.
E T È S E-x K :
Einladung zu einem Glücksversuolie !
Arn 3. Febrnur 186»« ''
ChtcinnMUhung der groue n von der freien Stadt II a m bürg garantirten .
Gold-Verloosung.
Km Tausend Gewiuuo, worunter Hauptroffer von Ct. -«OOOO. 5000. 3000,2000, 1000 K. — All» **• Febraur 1800 boginnen dio ||«upt-Zlehun|tcn der grossen von der Fusion Stadt lUmliurK garantirten
Oapltallen-VerloosunK
endigen am 10. Marz 18Ö9. - \cun Tausend vier Hundert Gewinne 1 PrÄrole und 17,200 Krellooiie im Betrage von
Einer Million 795,265 Hark Courant
niUssen hierbei gowonnen worden. — Den grössten Haupttreffer bildet oino der nachstehenden Summen : M. • ''
225,000, 175,000, 155,000, 145,000, 140.000, 135,000, 133,000, 131,000, 130,000, 129,000, 128,000, 127,000.
Die nähero Einthoilung der Gewinne ist wie folgt :
Prämie Gewinn
M.
125,000 100,000 50.000 30,000 20,000 15,000 10,000 8,000 6,000 5,000
125,000 100,000 50,000 30,000 20.000 15,000 10,000 8,000 12,000 15,000
M.
4000.. 3000.. 2000.. 1000.. 500. 200. 100.
--h. Frl.
9400 Gew. il. 1 l''rilmio. 17200 Frei loose h 5 M . .
10 80 100 100 100 899a
Gew. íi
. & „ *
, h , à » à
M.
20,000 . 30,000 160,000 100,000 50,000 20,000 944,265
1,709,265 86,000
Zusammen M. 1,795,265
Kur Gewinne werden «eiogen.
Für silmmtlioho obigo Ziohungen und zur llcthoilung an allen zur Verloomintf koinmoti-Iden üowinnon kostet
Ein Original-Staats-Anthoil-Loos fl 8 Oest. ß -¡ST.
Alle Auftrüge, denen der betreffende Netra* In <><•««. ltank-XWcii l.olg. flli-'' >"'' . "erden a.ifort
I prompt au»gef''llirt. Jeder Theilnehuier otl.Hll «ofort n»oli alattgefundeuer Ziehung .11« aintlicho I.Ute. ] iiii«1 Gewinne werden unter Siaata-Oarantio prompt auabeiahlt. Mail beliebe »Ivb dlreet an wenden an
(üia-4,i) S- »teli3.c3L€iO]fcc©ir &x Ocwoajp.
Denk- und WeebielgracliXft In Hamburg.
É.LETB ZTSITASI ÜGYNÖKÖK
kik íiK''.ííf''ck''lo biztosítékkal birnak, nagyon előnyös fvhetchik mellett azonnal nlknlmnziíst nyerhetnek. Bővebben tudakozódhatni
Lenek Samunál
,(183- t>) Sopronban.
PAUL HALM« Büchergeschaft, Engelgässe Nro 2 in WienT^ictVrt gegen portofreie Einsendung von 2 Gulden (ohne Werthangabe) überall hinfruneo foIgendo« Musiklioft:
DIE WINTERABENDE AM NKSSsgg
Zimmermann, Stradella, ]£rnani, Beiisar, Lucia, Prophet, Freischütz, Indra. Faust, Kreuzritter, Sota Chiara, TnnnhUuser, Zampa, Martha, Hegimentstochter, Prinz Eugen, Lucretin. — Leicht arangirt
(19ö—12,(5)

Kanilciitcü
Herren oder Damen, welclio um KanizsaorPlatzo und dessen Umgebung ausgebreitete Bekanntschaft haben, werden gegen sehr gute Provision ajs Vertreter für eines der grössten Etablissomont fflr Wien in fertiger Wäsche und'' Lelnwaaren gesucht, für Anvertraute Waaren und Mustfi-Collectlonen sind 3 bis f>00 ¡1. erforderlich. — Hierauf Reflectirendo wollen sich direct wenden an das
kais. kön. ausschl. priv.
ETABLISSEMENT
für fertige WAsche und Leinen-Wnaren.
LOUIS MODERN
Tuchlaubeu Nro. 11.
(214-3,1) _
il. m.
zu zwei Hiindén vom Musiklehror Zului.
WEISS ÉS LEDÖFSK?
norinbergl-, dísz- és rövidáru kereskedése Nagy-Kanizsán,
fóutcza, a Korona vendéglő átellenében
ajánlják gaxdagon foliierell raktárukat,
valódi pottendorfl kötöpamut,
legfinomabb berlini gyapot, szüvö pamut ite fonál, schneezi, török- t{8 tajt-pipák,
meggyfa-szarok.
pamut, cztSrna A» selyem-szalagok, valódi tnáreálfílo varró-exérna,
fliinni ruuiburKi nígymer*» kötő-cifrái«,
legújabb fér fi-ingek, gallérok és nyakkendők,
női szines alsó-ruhák,
leiiny- éa női krinolinok, mindennemű zainorzutok, ruhadísz, bélések, gyermekjátékok, pénztárczák, rényU:ép-alt)umol£,
rátollak, irdriok, pakfon-kanalak íi gyertyatartók, tlkiCk, M*t»ll- 1» »»eb-kíiek, ollók, cslpkók, virágok, Unom glicerin ii
máeneull tollette-exappanok ¿> minden e >xakba vígó caikkok (211 — 4,1) a legjutányoib Áron.
111 MUSIKALIEN 11 SPOTTBILLIG 111
gg Garantie fUr Neu 11 Tadellos und elegant 11 3g
Kloftergloekvn . . . . KA kr.
Gebet der Jungfrau . . ''¿üt kr.
Erhörte« (lebet .... lift kr.
L''hvnre de U prière . . *6 kr. Douce Keverlo .... "¿6 kr.
Maxurca brillant . . . SÄ kr. liengall an revell . . . ''■!''< kr. Carillon du clocher . . ''2*> kr. La belle amaione ... 40 kr.
Hiehard», Marie . . . • -, Am Abend . . , Wandrer» Traum .fiintfinSnn, Heimweh , PrUhlingelied ....
Atelier, Doila . , . l.ioheareigen .... Da« Hllberfliehchen . l>io Schlacht bei Prag
W-
Pályázat.
Nagy-Kanlaaa vároa k¿uvUelö-toMOleto 18<J!»-ik Olí.ibjn egy várod uámvevínek .Exactor* felálUtá.át
január 4-án tartott elhatáruata, mely ál Iáinak betaWaíre exennel pályásat nyltUtlk.
A pályáaóktól kívántatik a magyar, « ha lehet a níniet nyelvben!, Igy a Wflnyv- t* aaámvltclbonl tokéletee jáitarjág.
A ••ámvevSnek ávi Haetáee 600 frt. I''ályáanl kívánók felhívatnak, n.lkínl folyamodványaikat, a k/pe*«ág«t igaaoló okmányokkal gyáiuolitva, lBtiíMk 4vl febniár lMk napjáig a yároel tanáe.ho» henyujtaák. " ÍÖOW.

Kelt Kagy-KanU*A<i lü

Január hó 4-ón.
HALVAX JÓZSEF
polgármester.
OJio-M)
HENRY ENGEL
79. Alter HteiiiKi''g, Eeko der Cnaterntlriute.
Mutlkallrn-Exportsur
in HAMBURG.
fßf'' Alio 18 lieftc ziiiunintcn nur 4 fl.
v
Opern-Album brillant auagealatlet, ß Opern enthaltend, nur 2 tl. — 30 dor neuciten und belieMeaten Tünio elnieln k 10 und 20 kr, autammen uur 2 U — Die beliebtesten Opern der Gegenwart i Hubert, Norma, Don Juan, Trutlialuur, Klguletto, Martha, Htradella, Pauat, Hugenotten, Sehnue Helena. Krolichnta, Pra Dlavolo, alle 12 iuaamnii-n nur 6 tl. — 64 der lirlirhteaten Ouverturc* von Moaart, Weber.Auber,ltuailnl,Uellinl,lleelhoven,Cliorublnl.Donliettiu. •. w. ein-aeln 15, 20 und 25 kr., alio 64 an«»muien nur 6 fl. — 12 der beliebtesten 8alon-Compo»lllonen von JiIHgmann, Aaelier, Doppler n. ». vr. nur 2 fl. — Tani-Albu« I860, enthaltend H Walrer, f. MKracho. 4 Galopp, 3 Itcdovra u. e. w. Im Garnen 20 Tltnae nur 2 II. — .''ugend-Album entbaltoud 24 lelchto Compoiitionen uur 2 11. — 24 Opern-Potyomerl für Kindor, auiammcn nur 2 II. — lunflmann''s l.leder-Albnn« 12 der berlthinteaten Lieder xuaammeii nur 2 fl. — 40 NatlAMt-Lieder aller Nntloneu uur 2 tl. — No;»rt aXmmtllche 18 Sonaten 2 fl. — Beethoven aSmmUich« 38 Sonaten xuaammen 3 fl. — Fr«M Schuherl, MOllorlleder, dio Wlntcrrelae, Schnanengeatng, P.rlkOulg u. i. w. »u-«ammeu 87 Lieder fllr 2 fl. — Chopin''s 0 berdhinte Wal «er luiiiimen 2 tl. — ChOpln''s berühmte S I''olonalaon auaamuieu 3 fl. — PameU, ueueeter Walaer von Godfrey 00 kr.
»r 111 daran tie für Neu 11 Tadellos und ele»*nt III tm
Jeder mit Geld begleitete Auftrag wird sofort promptest expedirt 11 Postnachnahme 1st nicht zulässig, da
die l''ost 8olclio von Deutschland nach Ungarn nicht be--sorgt.''— FUr reellste Bedienung haftet die bekannte Firma, an die man sich direct wenden wolle. 1
MaMxlract und Malz»
Präparate,
Wer biefer Utkrf^rift braute Vit „®3itn« 9Mijinlfd>c ^rtffe," Wibaftfuvc ®r. ^í). 3)íarr6rtitcr unb SDr. ^o^aim (^iiiftíír, n b<n WtbactionSfpalten ^xtx Mx. 41 t>om IL Dítober 1868 oígenben, bie von taufenben «erjten ató ^eilfant anerfonnten unb i>urd) Wrfdjiebeite Regenten öuro|w''Ő bur^ Hoflieferanten.^räbi-''ate aii%jei^neten, foloie auf meiern »uäfteUungeu pretóge frönten Johann Hoff''i^n 3Äoij«^robufte betr#nben «rtifei:
ilHit beu ^ortfd)ritten ber mebijinif^eu «.Mffenf^aft iu ÖTÍennt. uié uiib 4k^anbliiiifl ber «raiil^eiten, befonberfl aber burt^ bie got. f^ititgett bet Wpfloloflte unb ü^entie, bránflt tfl bent betifeuben «r^te Immer mrfrr auf, feine ßeitmlttel mit fltöfeerer iortiebe an« beitt mebr naturflemäfen unb auf bie «mä^tung be« menf^tl^en Organi«. muö (Slnflug néfjtneitbeii Stoffeu ju ivá^en, at« ber p^armaeeutiftfeen «fl^t 311 rntiw^men. Diefetf »eftreben ber ííer^tc jelgt (i^ am eittf^lf benften uub Karfteu bei btf «nwenbunj befl SWatirfl unb unb feinet Präparate in einer fltoßeu Mei^e »Ott ttruä^runflafrautbeiten at« ¿eil. unb ^abrinlttet. (£fl fiub ba« «Diatj uub (eine <Vr«S|?arate nid^t etioa ata eine ISiitberfiiiijj ber Weujelt äu betrauten, inbem baöfetbe fibou 0011 beu «erjteit ber dtteften fteiten in wrf^Ubeutn «rant^eiUn, KfoiibeTö in földjeit, bie mit ttrfööpfunfl ober üonfnmtiou einberge« ben, mit s)iu^cn aiigeweubet routbe, > (
m fo olete iu 9tuf geftaubeue $>eilmittel ber iWraeffeubeit an» beiiiiiiefalleu fiiib, fc traf biefeu ^Irffal audj bviö DMi, at« e«, »»Je fo olete áltere 0011 beu íterjteu oeriiaifäfflflte .j>eitmlttet, oott Vaicn aufflettommen unb 0011 ^b''"". ''«"it au^ nic^t efficiett, iu beu $elt-f<^a(} ueiiftbiiirtö cliijjcfllbrt würbe. [j
«efonber« oerbient iu biefer »eilebuufl bvio Wati-tfrtraet ber-»orflebobeit in loerbeit, bafl bur<b feinen Webatt ait Surfer, Äo^ten-fäure unb «tfobot eine uäbreitbe unb berubigeut-e ÍUIrfuufl au«fiW, bie ©rfretioiicn, befouber« bie In bei ®^(eimtduteu ber Vuiifle unb .fiavn; toerljeiiflf, regelt, iiigieitb nmdnbernb auf ba« üHiftbung«WtbáUul6 bet -5Wifte uub förbernb auf ben Stoffioettyel eliiioirtt.
Unter beu oeridjiebeiieu üHalj^räparaten uet?men bie bei $ef« lic(craitteu Johann HofTln Wien(Kärnlnei rln« Voll.). inSmlicf; beffeit ''JOiaU.ttytwet, iWatj.(iboeolabe, aHalj''®ruft.í?oubonfl, Watj-Iräuttr-i^befeifr, Waljträuter.Ioitettenfeife uuftreitig beu erflen ftatj ein, 1111b babeu ftd) Hefe in ber Ibat bei jablrtldjeu «ranlbeiten at« oorAiiglitbea Littel IxioJbrt. Üieber bat man blefelbeu mit tttfolg an. augeioenbet gegen Storbut, at« ikrbütung«. uub .f>eitmittet beflfelben, gegen euglifdje íJrantbelt íbop^lte Ölieber) uub 2tropb<tu, foioobt iunerlitb ata dufeertitb.UWbetforui, bei inuem uub «Sufjeru bereite* tungen, toie ber Olleren unb l''ungen, bd i?uitgeuf(bioiubfud}t, bei freba-artigen uub auberen böaartlpen Weftbwüren.
Tie Wai^Mber, bereitet au« ber^iofffcben SŰÍaljfráutet-öáber. feife baben flib In <<erbinbuitg mit bem Innerllibeii Wet>rau(be befl'' 9Mab (iftraetea, ber Walj-Ökfurbbeilfl.Gbofotabe bei ffropbutöfen unb rbadjitifebem Veiben ber itiuber In gotge feblerbafter unb ftbtetbter (fr-uäbruiig uub baburtb bebingterí(tropble(?tiiflAebruiig),bei |tropbutö|in uub rba<bitif(beu VoeabVeiben, Sno<beuauftreibungrit, Steiflgfelt ber Welente, loinpatblf<beu Äbfeeffen, Ärtbroeaee uub auberen t^tonlfdjen Veiben ber Ökleule. 9Wit febr gflnftigem ttrfotge werben ferner bie 3Natj-biüber beuü(jt bei tbronifcbeu 9ttroeu(eibett oon 2dj«5djc, boflertf^e« Veiben uub íteiiratgieu; enbtltb fiub bie bei Srai.t^eileu ber .Jwrnwerf'' jeuge jur Sberubiguiig frantbiifter, eongeftloer Weljungnt mit eutf<bie-benew ííubeu augetoenget worbjn.
2>ie ©ruft■üMati''^cuboim óábeu fld) at« fóltiiulöfeiib uub tln-berub bei- $Ml«(rlbeu , tteWto»>f.«űt.mb:u unb troifenem Ruften erioiefeu. . -if " •
Diesen ähnlich >V,i achon oft medlclnliche Aatoritttt«
Europa''« Uber die JüJtAdV.^f. -iofc» MaJi-Hillsahntnosmilttl gtimwrt und werden wir nüohitcns ein UrtMl ■ em Dr. Med. Company«, Wr«kUr des naturhletcrlichen Kuieumt n Perplgaan ^Oat-PyrcuHei.), vtrtffM-Hohes.
greife: « fttafd>eu Walj-öftraet « ft-, 1 "ifunb 3)latj. Ökfuitfelt« (Sboeotabe «r. 1. 2 ft. 4« fr., 1 Wuttb ''Jlr. II. 1 fl. CO tr., (bei ß Ufuitb ''/, ^fiinb gratia.) — (iiit gtoper (Sarton «ottbtm« iWt., ein Heiner itO er, — "Jlad) an«»5rta wirb im Sortiment nty4 ufidter^ Wntbeu ejpebirt.
"''• ß^T Ter iDiaU-tiftraet ift iu <Jr*Hw-Ka»Usa oorrätblg W ßetwtt Johann ltosenbot» X Josef Welliseh, Adolf .Schwarz uitb Josef äomnier. (202—1)
Aliilirott tUztolottol jelenti a* UxlotbarAtok «''« fugvaaxt''i kö-
zilnat^nek, hogy
valódi soprotei tiszta it^zós üvegenként J ... i ... . 60 kr. schwechati export-ázo* ... 30 kr.
iliizomAnylxv adatik, ájiou''j. a j&ffi^.jßiji tí kr. f* a sorca ''-ivog pedig l('') krjilval vis4«av.«i..>:,,.i.''
VWvä BIER.
Der (lofortigto boohrt sieh hiemit anciuei^on, da»s ihm r«« OeschKftsfronnden
echter Oedouburgí»'':* Natur-Wein pr Halbe Flascher: . .... 60 kr.
Schwochau^Expört-Lager-Bier . 30 kr.
*uf I>»m»r Kegyben wurden, wovon fllr dio leeren Woin-Flaschen pr Stílek (5 kr. utt^.nir ilic Itter-Klaachen ll) kr. rllckvergüUi
werden.
(¿it;» ai
Math. Neubörger
l''ro s h h tir gor''achein Haut«.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyonidatulafdonos Nagy-Ka niífáu.
Nagy-Kanizsa 1869. január 30-án.
5.mám.
Zala-Som
Xyolozadik évfolyam.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
if- Vegyes -tetr-tol2iQ.il HotllELip
a s/ifrlrortalom, kereskedelem, ipar« ga/dászaí, tudomány és művészet kflréWl.
Megd ©lenlU::
cgéis Íren. ( ttsvrkt-Hitöf írod« én kindiS liivnlnl
WAJDIT8 JÓZ8KK könyvkeroskodéíében.
Előfizetési föltételek :.
Helyben IvUbo* WU»*ü »l«Wkr« portAn koMv«« Kgéss érro : - 6 frt, — kr. Kél érre • - S . — . évnegyedro -l . 60 .
Gazdászati nézetek.
I. pályamű.
Mgos Or. Czijiry fléia salsmegyel Ffll.pín ur Alul gasdisxaU csikkre kltUsöU 6 drb. nisgysr srsnyrs.
I. A vető magnak fontossága.
Nincs oly egyén, ki birtokának — legyen az még oly csekély is — felvirágzását s igy a lehető legjövedelmezőbb fokát elérni no kivánná s o végből iparkodván felhasználni minden ajánlott s czélszcrünek bizonyult eszközt, czéljának minél tökéletesben! eléréséro. Kezdjük pedig nézeteinket annak alaptényezői egyikénél — a vető magnál.
Hogy nem mindegy — bármily magot vetünk — ezt ugyhiszem az évenkinti eredmény — termény eléggé tanúsítja s nem ritkán hallhatunk sóhajtozni. „Bár mag búzámat (vagy egyéb vetendő eleséget) jobban megválasztottam volna." Nézzük tehát mire fordítandó a figyelem a vetendő mag választásánál;
Minden magnak megvan bizonyos ereje — képessége, — mely által lég — meleg s nedvesség hozzájárultával éledésnek indul világosságra tör — a földből kibúvik — a földben pedig különböző irányban gyöket ereszt; s minthogy mint a kibujott rész, mint pedig a zsenge szálcsa gyökek táplálkozásának első tényezői — (eszközei) minél erőteljesebbek ezek, annál vigabb a plánta életkorszakának első stadiuma — több tápszert vehetvén magába, gyorsabban fejlődik s vígabban nő.
Ezek eléréséro tehát okvetlen szükséges hogy n vetendő mag csiraképes és tökéletesen kifejlődött legyen. Csiraképes pedig azért, mert minden magnak o képességo bizonyos és a család és faj szerint különböző időkorlátok közé Bzoritva van, melyen tul említett képességo gyengül 8 végro tökéletesen elvész — csiraképtelen lesz. Tökéletesen kifejlődött valamely mag midőn érett-ségo után is bizonyos ideig a tulérésnek engedtetik át. így például igen aczélos buza, mi rendszerint a korábbani aratás által éretik el — vetendő magul épen nom tanácsolható.
Nom kevésbbé lényeges a vetendő magnál a fajminőség tekíntetbo vétele is. Nemes és tiszta faj után várhatunk csak nemes fajt.
Azonban valamint a legnemesb fajú 8 legszebb minőségű in»" — müvelés — gondozás 8 szakérteién. ziyában 6Mcorcsul — elfajzik — ép ugy a közép minőségi; is, — azok kellő ápolásával tökéletesből s nemesedik.
A főidet tehát kellően művelni rnulhat-lannl szükséges nemcsak valamely fajminőség megtartására, do annak tökélctesbülésére a így'' a termés emelésére nézve is; mert csakis szakértelmen alapuló müvelés következtében bontatik s oldatnak fel a földben létező tápanyagok, melyek természeti állapotukban a növény életre alkalmatlanok s szervezetükre emészthetlenek. S igy jólehet

valamely földtalajban a meglevő oldatlan állapotú tápanyagok daczára is — valamely bevetett termény növénye csak sinlódik — teng 8 elkorcsul.
Ne feledkezzünk végre cl a magnak megtisztításáról som; ment legyen az minden fű és egyéb oda nem tartozó magvaktól — melyek szintén a főidben ''kikelvén^csak a tápanyagok fogyasztóiul tekinthetők 8 azonfelül is összetett egyvelegükkel a minőséget lényegesen csökkentik, már pedig a mindennapi tapasztalat ''bizonyítja, miszerint a minőséget a mennyiség soha sem pótolhatja.
LIEBBALD BÉNI.
A zsidó tanügy a congressus előtt.
I. pályamű.
Mgos Or. Siápáry Qéxa sat£fc«yel FBlspiu ur Állal noreléssvtl calkkio kUüsöU l drb. nisgysr srsnyra.
" > I.
JJc»«élnl »»Ust, hsügstnl — ólom,
Kétségkívüli, hogy nz egybegyütt con-gressusnak szép és fontos feladata jutott osztályrészül, Oly feladat, melynek józan megoldása nélkül a polgári emancipatió neu is képzelhető. E feladatot nem tartjuk épen oly fontosnak, hogy azt gondolnók — nint sok mások, miszerint megoldozásától függ a magyar zsidók léte, vagy nem léte, —> de mindenesetre oly fontosnak, hogy sikerei megoldásától függővé tehetjük a magyar zsidók biztos és a korszellemmel haladó jövőjét. A magyar zsidók kultus életének közepette nincs időszak, mely ily mozgalmakban nyilvánult volna, — nincs idó»zak mely a magyar-zsidók kultus életében oly beható események történetét rajzolná a kor tábláira, nincs időszak, mely annyira köve-telto volna minden egyes hivatottnak erejét és tehetségét — mint a jelenlegi. Ez időszakot arany betűkkel fogja bevésni a közvélemény a magyar zsidók kultus-történeté-nek lapjaira.
A lefolyt választások alatt minden józan magyar ember beláthatta a magyar zsidók politikai érettségét, — ha a congressusi toromben az utolsó szó fog elhangzani, akkor talán el fogjuk mondhatni — hogy a magyar zsidók a polgárisultság tekintetében is tökéloteson érettek.
Nem esünk kétségbe, hogy itt-ott olyanok is választattak congressusi képviselőknek, kik a szó legteljesebb értelmében meg nem órdemlctték volna, s kiknek képességük-egyenlő a zérussal — s kinek képességük elpenészedett arauyok képében a ládafiában hever, ezért nem eshetünk kétségbe, mert ezeknek szava a congrcssusban is csak egyenlő lesz a zérussal, 8 mindenesotro lesznek ott olyanok ís, kik képességükkel o képtelenséget ellensúlyozni fogják. Mi a szellemben bízunk, mely ott a jobbakat a józanabbakat átfogja hatni, s moly nem oly szükkcblüségben fog mutatkozni, mint némely országgyűlési képviselőké a modificált
HlrdetóaeK
A.bat kisibos peUleoxírl 1-ssflr % kr.
8-ixor A ím mlndeu tovAbbl bclktstisért 6 kr. nélyrgdlj minden ogyei beiktsUsért 30 kr. A «Nyílt téren-ogy petit »or belkutial d(Ja 16 kr.
népiskolai törvényjavaslat fölötti viiázás alkalmával.
Zilált községi viszonyok egyengetése nem csekély munka.
A kultus testet századokon át reá ragadt piszoktól megszabadítani — óriási feladat.
A zsidó iskolaügy rendezése — ez a legszebb, a legmagasztosabb, — ini a congres-sustól várja megoldását. Erről agarunk szólani, ezt akarjuk fejtegetni, — 8 ha csak egy p-.rszcmnyivcl járultunk e kérdés meg-olddHnak könnyebbitéséhoz — meg leszünk jutalmazva.
„A gyermekek előtt emeljünk kalapot,
— mert ők a mi uraink" mondja egy szel-lemdus német iró, s valóban igaza is van, mert szabadubb institutiók életbeléptetésével, a gyermeknevelés fontos kérdése lép előtérbe,
— 8 ez valóban a kérdések legfontosbika is, mert a gyermekek ok3zerü nevelésében fekszik az állam biztos jövőjű, és ez képezi virágzásának tulajdonképeni forrását. Nem mondák már a régiek is : Totius rei publícao fundamentum est adolcsccntium educatio ? (Az egész köztársaság alapja a gyermekek neveléso.) S azért, ha rendezett községi és kultusviszonyokat clkerülhetlenül szükségeseknek és fölötte fontosoknak is tartunk, — a zsidó tanügy rendezése a congressusi teendők oroszlány részének tekinthető ; és pedig két okból: Erkölcsi és anyagi okból.
Ha tudni akarjuk, mire van szűkségünk legelőször tudnunk kell, mivel nem birunk, azért o sorok czélja, a magyar zsidó iskolaügy jelenlegi állását hiven, igazságszerüon és egész mesztolenségében ecsetelni, és az egybegyűlt congressusi képviselők figyelmét reá felhívni, kik kőzött lesznek olyanok, Kik azelőtt kevés figyelmet fordítvt\ a tanügyre o tekintetben nincsenek - annyira beavatva, vagy olyanok is, kik ezt azt kicsinyítő üvegen át szeretik nézni, és sokkal kevesebbet látnak, mint a mennyit tulajdonképen lát-niok kolleno, — és ismét lesznek olyanok, kik a Talmud-Thora oktatáson kívül az egész tanügyet a seminariummal együtt Californiába szeretnék utaztatni. —• Ezek közül csak azokhoz fogunk szólani, kiket a tanügy egyátalán érdekel, mert a többiek ugy sem hallgatnának meg.
Nagyhirü tudósunk s a tauitók lelkes védője Schwarz Gyula ur azt mondja, hogy az iskolaügy nem csupán paedagogia, liánom egyszersmind politika, s ha mint fájdalommal tapasztaltuk, a hátultöltő puskák politikája nyakon üti a paedagogiát, akkor a tények tiszta logikája szerint, az összes tanítói karnak kell feljajdulni. A fennebbi mondatot joggal alkalmazhatjuk a zsidó iskola ügyre is, sőt mondhatnók, hogy a zsidó iskolaügy szervezésében több a politikai, mint a paedagogiai anvng; mert a zsidó iskolaügy majdani szervezése határozza meg a növekedő generatió szellemi- és anyagilag polgárosodó irányát.
Tehát épen ez alkalommal orról szólani nemcsak nem korszerűtlen, hanem égető
Hirdetéseket elfogad :
jUrkastisAn: *K ADÓ-HlVATAL.Peetw: BKWUiRM Béo»-, Hamburg-, BeHfat-, M^Jna-a.-Fraskfiirt- is Baselben: IIAA8KNSTKIN & VOOLKK. Ujíie-, Bern-, és 1Stuttgartban: 8ACil8K*TAlt8A. Biosben: Ol''i''KLlK.
szűkség, s hogy erről ez időszerlnt oly köveset szóltak, azt csodáljuk és nem is csodáljuk.
Az emiitett körülménynok oka nem épen oly könuyen fellelhető, de nem is oly nehéz, jóllehpt az ügy állását egészen ti-ztán kifürkészni nem lehet, de erro ninc* is szükségünk. Egyetlen felekezeti szakkö/.lönyünk a gyorsirászat villáinsebességével tüuik fel a láthatáron, és két nyelven dicsőíti a haladást vizenyős correspondentiákban, és kézzel lábbal tevén meg szépen a^tempót, a Imttyu méla komolyságával úszik á felszínen, mu-togatván fehér tollazatát és sárga csorrát, 8 alkalmasint halála óráján fog egy gyönyörű dalt zengedezni — hattyúdalát, — mi ezt szeretnők már hallani, — mert se nem árt, se nem használ. — A .Magyar Izraelita" a férfi erejével küzdött, de az .Izraelita Közlöny* az agg gyengeségét fitogtatja.
Az örökösen tartó párttusák folyama alatt még annyira sem jutottunk Magyarországban, hogy az orthodox és reolog elnevezések alatt értett fogalmakat kellőleg definiálni tudnók.
A fejlődés haladása 48-ig az egész civilizált világban volt észlelhető, csak 48-ban állott meg. A 48-ban történt kitörések le-győzetéso után szükségképen reactiónuk kellett történni.
Azóta számtalan phásisokon mentünk keresztül. Szükségtelen a 48-as események hatását a mennyiben azok a magyar zsidókra befolyással voltak ecsetelni, lapozzunk az elmúlt évek művelődési történetében, és vegyük szemügyre spccialitcr a zsidókat, ugy hiszem azon következtetésre kell jutnunk, hogy a 48-as évek eseményei a magyar zsidókra nézve különösen átalakulási befolyással bírtak, mely befolyások hatalma alatt 20 esztendeig nyögtünk, míg végre — az egymással mindig nagyobb keserűséggel súrlódó pártok daczára oda kellő jutnunk, és el kellett érnünk azon időt, melyben polgári és hitfclckczcti fejlődésünk fonalát tulajdon-képen csak megkezdhetjük. Megkezdhetjük
— mondom — mert ha azelőtt fejlődtünk is, az okozat nem mi magunkból folyt ki
hanem fejlesztettek bennünket a körülmények, és tette lehetővé fejlődésünket az a negatív erő — mely a külső benyomásoknak ugyan pillanatnyira enged — de nyomot nem mutathat fel. Szükséges, hogy mindezekről bevezetésileg megemlékezzünk
— bár tárgyam — a tanügy.
Do a tanügy szoros összefüggésben áll mind polgári, mind hit felekezeti életünkkel. Mondám előbb, hogy a* elnevezéseket orthodox és neolog még kellőleg definiálni nem tudjuk, s cz tény.
S ha az első elnevezésnek van is némi-kép positiv értelme, mely ép oly messze esik a fanatismustól mint a tudatlanságtól és piszkosságtól. — u második elnevezés, melyet a magukat orthodox na k noyező hit-soreosok a haladtat kedvelő testvéreikre (&«rkt**iö.''é<ji pfUány.)
tukmáltok — egyátaláu semmi «Vtelemmel wm bír. — A* a férfiú, kinek hitezikkelyeit még a Iegorthodoxabb zsidó is magáévá tette, s melyek imakönyvünkben, és vallói dogmánkban fel vannak véve — korának egyik legnagyobb tudósa volt. De a mi régi fanaticusaink éa modeniv(a logoesiuáiiyubb cselekedeteket végrehajtó) ortliodoxnink, kik pillanatnyira kezet szorítottak egymással — ■icrctik a sötétséget, s míg hz elsők valóban csak a sötétben tudnak élni, mig. a világosságtól, mint természetes ellenségüktől irtóznak, addig ezek az úgynevezett modern ortho-doxok gúnyos - szemhunyorgatásokkal mutatják álezájokat — melyben el akarják hitetni a világgal, hogy ók — míg egyrészt a maityr>ág aggodalmával tesznek eleget a szertartás minden egyes pontocskáját másrészt liberálisok és tudósok is tudnak lenni, — do mi ismerjük ezeket a — baglyokat, s azt sem kérdezzük : „Vajh ki 6, és merre van hazája.* A lélekvásárlás a legoesmá-nyabb szolga tettek egyike, - s lyk lelkö-ket képesek voltak áruba bocsátani, mégis tiszta lelkiismerettel olvashatják meg --aranyaikat?
Ha mindazt el lehetne mondani a mi a coulissák mögött történt, ez méltó ámulatba ejtene mindenkit. De ne bántsuk, megvagyunk győződve róla, hogy győzni a jónak kell; az érett szellem nem hagyja magát békókba szorítani, mig az éretlen a sötétségben tespedő a nélkül is azokba van szőrit va.
Minden téren uj világnézlet kezd hódításokat tenni, a politikáin ugy mint a vallásin, a bölcseletiu ugy mint a természetrajzi», csakhogy a világnézetnek ós erdőket kell kipusztítani, míg a tér, melyet majdan elfoglalnia kell, tökéleteicn tiszta lesz. K világ nézet — ha nem phrasi sokban akarunk szólani — nz egyéni jog fogalmában leli tökéletes kifejezését — a mi isiuét azonos az emberiség fogalmával, — s lapozzuk át a történelem könyveit, s vizsgáljuk elfogu* i
lattanul legnagyobb hőseinek és ezek korának történetét azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy akkor, mikor az mint czél egészen távol feküdt; hogy még akkor is az emberiség, az egyéni jog eszméiért küzdöttek.
De a mi ugyucvozott, vagy ugy csúfolt qrthodoxaink nem akarják e világnézet léteiét elismerni, mert ennek tudatába nem jöttek még, s ha egyik vagy másik szólni is merészelne felőle — akkor fájdalom — a szavak alatt — a rosz akarat kígyója lappang.
Elmondtuk ezeket, már csak azért is, hogy megmutassuk, miszeiint szent ügy (luk tárgyalásánál a pártok föjött állunk, s nom épen azért kívánjuk a seiuiumuinot, mert a magukat orthódoxnak nevezők vélcményo szerint szintén a hitromboló „neologok" közé tartozunk, hanem azért még inkább, mert tnnga o szó »zsidó* azonos a haladással s a becsületes vallásos keblű zsidó sohasem volt ellensége a haladásnak, a világosságnak, és a világi tudományoknak.
S most áttérünk tulajdonképeni feladatunkra.
II.
A congressusnak feladata kimondani o szót: Legyen világosság, és kibontakoztatni ez iszonyatos chaosból , melybe századok óta rendezetlen viszonyaink sodortak. Kiválván a zavarból az ügy tiszta tihuoge, napszámoskodhatik rajta mindenki, kinek erejo és hivatása Yan hozzá. Míg ez meg nem történik, addig iskolaügyünk rendezéséről szó sem lehet; külön kell választani az anyagot, hogy lehessen teremteni tovább, ismerni kell az egyes községek viszonyait az iskolához, ismerni kell az aljas visszaéléseket és pArtoskodásokataz egyes községek kebelében, csak akkor lehet fogalmat szereznünk a zsidó iskolaügy gyökeres szervezésé- ) nek nehézségeiről,. Sőt mondani lehet, hogy '' a zsidó községi élet lényege s ennek egyes szálai az iskolában gyökereznek, s azért u
zsidó szervezkedés első • kérdése — a zsidó iskolaügy.
De vájjon miképen lehetne biztos ismeretet szerezni, a községi tagok egymáshozi viszonyáról ? Miképen a község viszonyáról az iskolához ? Miképen a lelkész viszonyáról a községhez és viszont az előbbinek az iskolához! viszonyáról ? Miképen lehetne biztos adatok alapján constatálni az ezekben és ezek között előforduló visszaéléseket és pártoskodásokat ?
Koszra fogják talán néhányan magyarázni őszinteségemet, do már kifejezőm, hogy minden álszégyen nélkül leplezetlenül fogok szólani, mert ha mi ez alkalommal akarjuk hibáinkat takargatni, akkor -orvoslást nem várliatuuk.
Do mi okuuk volna nekünk titkolni azt mit szemüveg nélkül is könnyen láthat mindenki. Nézzük végiga napi sajtóban 10 — 12 év óta, hitfclekczctünkot érdeklő czlkkeket, akkor látnunk kell, hogy a titkolózás balgaság volna ott, hol feltakarva miudeu.merta pártgyülölet nálunk mindig csak azon volt és van, hogy a világ előtt játszassa le bérelt egyéneivel a jól betanult szerepet, remélve, hogy tapsokat arat, — inig ez által csak magának, s mint az egésznek egy része, — az egésznek is árt.
HOFFMANN MÓR.
(Folytatáaa kflvotkoalk.)
''
Levelezések.
Cnehl-Ord.., (Somogy) jan. közepén 18Ö0.
A testvérísűltség omo jolontékony korszakában — oltokiutvo a politikai pártokat — ugy hiszem, nom nagy hibát követek ol, ha o két község novét, habár mindegyik (in- és különálló, egy kötjollol összekötöm. Teszem pedig o*t azért, mert lakóik is igon sok vagy mondhatni mindon tekintetben igen közel állnak egymáshoz; s mert erodotük is hihető ogyídojU, őkot bátran ikor-faluknak novezhotjük.
Egyetértésük p. kitűnik abban is, hogy mind templomuk, mely Csehiben, mind iskolájuk, moly Oidán van közös. Egyek ők nyelv-, szokás- és jollombon, mórt mindannyian tősgyökeres — mint jolezni szokják •— született ma-
gyarok. Foglalkozásuk általában a földművelés, összekötve a fonyódi bortormoléssel. moly ogy órai lávoUágra fokszik. Határuk berke», csaknem kiotlon, do annyival meglepőbb a kilátás a félórányira hullámzó Balatonon át Zala-megye regényes hegyeire.
Községeink n«v#*otojséggel som régiség, som egyéb tekintetben nom dicsekedhetnek''.; Csehiről azonban kegyelottol mojyegyxom, h>gy korán elhunyt, szép lelkű köítőnőuk: Spergely Bosnyák Kiza Bxülotéshelyo.
Ennyit rövid ismertetésül. Ami társas élo-tünkot illeti, silány, úgyszólván sommi, • igy napjaink uualuiasak. Ritkán merül fel esemény, mely bennünket a nyomasztó egyhangúságból kiomolno. Utóbbi vhotokben a biró-és jegyzőválasztás liozá némi hullámzásba a szavazók kedélyeit, de sajnos I ez is inkább a csapszékekbon nyilvánult, ós pedig n«n »lcgdiceéretesebb modorban. /
A farsaug boköszöntével, mit többszörös, élénk utczai kurjantás hirdet fólog a házosulan -dék- s eladó loányoknak, gyakoriabbak mégis a barátságos összejövetelük, molyoken hiányzik t ugyan a városias fény, d» meg van a «aroaios ottnoniftsság, kedv és uiegnyorfl őszinteség.
Vidékünkön a követválasztásról még hallgat a krónika, annyi azonban bizonyos, hogy a nép balpártit óhajt, b különösön a soraogy váriak, kik ogy más hiányában K. nzabadelvü kézműves, kissé omolkcdottobb polgártársukat is hajlandók volnának megválasztaui. Igv boszólto két küldöttjük, kik a napokban Csehi és Orda elöljáróit oz ügybon f. Ló 20-ára tanácskozás végett Somogyvárra moghivá. A mieink Gáspár I>ajost emlegetik. A leendő mozgalmakról később többet.
Mielőtt soraimat befojozném, egy hallatlan osotot koll még felemlítenem, bizonyos csehi születésű, eszelős egyéniségről, ki Palatínus Pepi név alatt nohány részvevő kogyéből éldegélt a vidéken. Ennek, állitólag a fonyódi korcsmában egész üvoget erőszakoltak azon toslrészébo, melyet az eüquotte o holyen meg-novozní nom ongod. A szerencsétlen, pár hete borzasztó kinok közt fekszik bajában. Mint halljuk, gróf Zichy ő méltósága ^lengyeltóti) gyógyítás végett mint"orvosi curiosumot legközelebb l''cstro küldendi őt.
Hogy kik kövotték el e barbár kegyetlenséget a külön bon is szánandó emberen, mindeddig bizonytalan, miután a beteg vallomása határozatlan. Iston velünk a viszontlátásig I
HAJGATÓ SÁNDOR.
t a r c z a.
Hozzá, ii.
Klmondánt : hogy mily hőn »«mellek |
ha to mogóitettél eugrm .... Hada Wlkod ¿«1 bájhonába
Imádkoxnl jár a l.''Ikem.J lm Arikon ni: hogy enyém lelieaa, Mily hőn én, to I* oly höu »»ere»» . ... ''Ky, lg* — V*} »j Világ tárul fel, Hely tolo'' vaii''kitijel h tlilvvel.
llibor Ajkad varán ttUílen Kürdik látaa tekintetem ; *•* »»emeimben a klíny ragyog, lla már látlak kU Ulenern, H o könyek n porba hullnunk, Melyen te Jár»», kedve» alak. Hogy előtted virágok e«ro i Yidlteon örökiii jó kedvre.
Fiellem fnnaÓR. kliltSI lelked Ve''raenyre Költi ilaluukát, Hogy n magaabaii «-••■dállinain
Maga» lelked magaslatát.... Honnan aaédelgve bírálhatja, Hogy a» ember mily parány, árva 1 Igen, da ón meglatenUMk : lla lány, kegyedbon ri»»a»alök.
Em ma.
— Történelmi boiaély — (Kulytatáa.)
Bagolyvárt Col koravén Várady Emmát szobájában, ama szolga társaságában találjuk, ki megérkeztekor a borlovouel megkínálta s volo bizalmasan b(»x<llt.
- Mit mondtál V — kérdé kíváncsian Emma — Bodrogi elhagyta a várat.
— Igon — felölt a csatlós — « ugy hcüom, hogy több ideig nem is fog hazatérni, mórt a tőrük beillőit az országba, urunknak udiát imsnz.- i^a emberre van szüksége, hogy nn ;;tiirt-hn«ti) várát.
r— Szerencsétlen ember! szólt Emma, inig arexán szánalmas ki""''''vonult át, nsclyot
rögtön a gyűlölőt halváuy szino foglalt ol. — Máté — szólt, hirtolon megragadva a szolga kezét, — hivok-o Bodrogihoz emberei? \
— llivek, mert félnők tólo, mint a tűztől.
— Mit gondolsz, nem lehetno-o lázadást, olő-idé/ui a várban?
— Hasztalan, volt már többször, midőn urunk • ér fagy la ló kogyotlenségo kihozott bennünket a végső türelemből, azonban mindig mi húztuk a rövidebből. Bodrogi fonákságát ki nem tanulhatja senki.
— A felelősséget magamra vállalom, kisértsd meg rábeszélni a kapuőrt, b a többieket, hogy Bodrogit ne eresszék vissza várába. -- Pénzről gondoskodom én, b a legrosszabb esetben felelős leszek valamonnyíötökért.
— Szép szó asszonyom, r<\jtam nom múlik csak aztán BÍkero legyen.
— Bízzuk azt Iatonro; do mielőtt távozol, mond kérlek mi történt Emmával.
— Ó él, itt van a várban elzárva egy szobáhan s még mindig reméli, hogy urunk megfog emlékezni róla.
-- Alávaló lélok, valóban Bodrogihoz való.
— Do én megyok asszonyom, mert tudod nem szabad soká időznöm nálad, b már jó félórája itt vagyok.
— Meg állj I szólt egy recsegő hang, mely bon mindketten ltodrogiét ismerték meg. — Pár
Íiillanat múlva a falbnu állö Mária Bzobor kiindult, ogy sötét nyílás látszott, molyon át Bodrogi lépett a szobába. — Arcxa rottonotes volt, a féktelen düh, s guny ugy cltorziták azt, hogy alig lőhetett ben no emberi arezra ismerni. i
— Gyáva szolga — ozélt — hogy moriVl megszegni parancsomat, nom mondám-o hogy nem Bzabad itt időznötl, b mint imént moudád már fél órája itt vagy. ~ Kár, hogy nom hallottam többi Hzavaidat is. Do no távozzál többé —'' mond, b hldegon vové ki tüszőjéből pisztolyát
A szolga roirtogni tirzó inait, koblo foszült, közel látta vé^óráját.
— Mit akarsz — kiáltott Emma mélniság-tóljcH hangon, inig szemei dühös megvetést B7.ikn«itrtl; — előttem, nz én szobámban, hol akarod, hogy veled együtt lakján», akarsz o vért ontani V do ha valahaitcntté) s gyűlöletemet kiengesztelni kívánod, ugy oa eiubornok m»;.; fogsz kegyelmezni.
— Csak ogy foltét alatt — mond Bodrogi s pisztolyát Máté mclléro tartotta.
— S az?
— Ha önkényt ido jösz, mogcsókolsz, s caó-koiat viszonozni engedőd.
Kmma határozott léptokkol ment a kiterjosz-tott karok közé, Bodrogi ajkát mogcsókolta, ki ót írősou magához szontá, a a csókot százszorosan viszonozta.
Máté hálás tokintottol a hölgyro, hagyá cl a szobát; éloto meg lön montvo.
— Ah I ily boldog már rég nom voltam 1 — szók Bodrogi, midőn Kmma kifojtokezott karjai közül. — Emmám, csak folonyiro szorosa ugy, mint én téged Bzorotlek, s kész vagyok elszenvedni mindazon kiuokat, melyeket a martyrok olszonvcdtek.
■— Szeretni téged — oh soha I szólt mogvo-tőler a hölgy. — Ugyan mit szorothotnék rajtad! Lelked feketébb mint a zivataros éj, mo-lyet csak néha hasítanak át a villámok, do molyok megvakítják azt, ki merész szommol nézi őkot; kogyotlouobb mint az alföldi farkas. Avagy testedet szeressem, hisz mikor azt Iston teremtett»;, megfeledkezett, hogy embert teremt; rútabb, ijesztőbb vagy a kísértetnél.
— Etumám te tulszigoruan bírálsz engem, no tokints a hibákra, hiba nélkül nincs halandó, lá*d forró szerolmemot, a viszonozd.
— Nom — lennél bár a logszobb, lcgnomesb férfiú a világon, becsülni igon, do szerolommol felruházni nem fognálak, mert azt már olaján-dékozám, kezetnot s szí vömet nomos lovag bírja.
— Hah! ezt akartam hallani, — kiáltott dühösen Bodrogi — előtted tiprom össze lovagodat, hogy lásd, mint bánok azokkal, kik mog-raboyák szivemet. — Sirj csalfa némber, keserű lesz a to sor»o<l. •
Bodrogi távozott, Emma pedig szendo mo-solylyal ajkain ült karos székébe, nom törődött Bodrogi fenyegető szavaival.
— Hála neked Istenem, ogy ember élotét tuontoltom meg — szólt Mátéra gondolva s egy holyro meresztőtt szemekkel, gondolataiba mélyedt ; s míg bzür tiszta keblét a noiues tudat — hogy ogy ombor életét tnonté meg — da-gosztá i mig ártatlan képzolmo, — mint a magasztos lelkek sajátja — tottónok jutalmát önmagában koresto; addig a vad Bodrogi bosxut forralt sivár szivében, do Emma goniusa képos volt a boazut, a tervező foiéro hántani.
Idqjo lesz, hogy a másik-Emmát is felkeressük, mert általa történotünkro kissé több fény fog doríttetni. \
Egy félroeső oldalépületbon, nedvos szoba volt lakása; ablakai orőson voltak rácsozva; ajtaja folytonosan zárva volt; s a padlatra vetett penészes szabna volt az, mit ily körülmények közt tán bútornak nevozhetünk. — üzen hevert a hölgy, rendotlon linja, kuszált csigákban omlott még mindig csábító, gömbölyű tagjaira; fejét könyökén nyugaaztá.
Ah! doazarcz; — ha láttátok a hajnalt, midőn a csillagok királya trónjára lép, s az ég azúrja bíbor köpenyt ölt, s ha láttátok mint toljáK fel terhes barna fellogok vészt hozó fejüket, s rútitiák ol a hajnal kolleme* arozát, akkor lobot fogalmatok Emma arczkifojozésénok jelen állapotáról.
Nomdo midőn olőször találkoztunk vele, ju-noi széjwégnok mondtuk, moly az ifjú hoves vérét hamar forrásba hozza; s most a kerekded vonásokat eltompító a bánat, a fájdalom ajkán, b szemein a kéjes érzőt helyntt két rotteuotea indulat, a boszu, és gyűlölőt ült.
Alig, hogy mi felkerestük őt, ajtsjin a zárt csikorogni hallotta; mogtört fényű »«omolt a nyiló ajtóra forditá, molyon Mátó lépett be.
— Nos mit végeztél ? kérdé bágyadt hangon az érkozottől.
— Minden a maga rendén van kodveaem — felölt bizalmasan Máté. — Az őrség részünkro áll s lerázzuk a basa igáját magunkról, csak alkalmas pillanatot kell várnunk.
— Ugy hiszom az nem fog soká késni. — A török közeledik Mohácshoz, nom fog nagy erejébe korülni, hogy I,ajos királyt legvőzzo, a aztán ránk kerül a sor ; s nd megfogjuk védelmezni a várat, Bodrogi szivébo pedig saját ke-Eoínmel akarom mártani tőrömet. — Azután mi leszünk az urak Máté.
— Tc ós én — viazouzá édes odaadással a gyongo férfi, b a hölgy mellé ült.
Mily társalgái, fojlott ti a két egyén közt, az nom vág boízélyűnk körébe, annyi bizonyos, hogy a gonosz jellemű hölgy feltudta b&suiálni szépségét arra, hogy magának az őrtég közt pártot szeroxzou, tudott hatni Mátó érzéki szivére, mert ozáltal vélte kivihetőnek torvét, moly nem volt egyéb, mint Bödrogit megölni.
Két hasonló jellem ha találkozik ar. élotben, vagy a legszorosabb barátság fejlik ki közóttök,
vagy egymást semmisitik meg.
*
* •
MILTÉNYI BÉLA.
(Kolyta(á»a k«r.)
Alud-Lriidvn, január 2j)-én 18(59. Mi ez ifliín szomorúan tOltjUk a farsangot, —
AJló-Loudván egyetlen egy bál sincs, pedig a mult évtizedben tis a vízözön ("f(.rradnlom) olőtti korszakban mily híresek voltak az Alsó-londvaí bálok I mennyi sok szép szőke és barna angyal vett bonnUk részt s mily finomul mulattunk e valóságos baráti körré változott fesztelen otlip-nias balokban. ¡1 : • ií;\>>
Sajnos, hogy moa^ már csak .az omlókezot tárja fel előttünk nz Alsó-londvai báltermet, mert a vállalkozási szellőm nélküli vondéglős ridog szava ugy is „voto"-t mond.
Azonban nélm mégis csak lopuuk ,ogy kis alkalmat az összojövotelro, igy történt ez folyó hó 21-én esto is, melyen mint névnapja olflesté-lyén szeretett barátom Zárjcczky Vinczo ur berezeg Esztcrliázy pénztári tisztartójánál mintegy tizennyolczan (még a két órányira eső Pákáról, ugy Lentiből is) mogjolontünk olmon-dani őszinte kivánatunkat s óhajtásunkat, hogy az ég hosszú élettel, sok szorenesévol áldja inog őt, — a szives baráti fogadtatás, a nagyszerű a ízlottoljes vacsora és a szivvigasztaló finom bor mindnyájunk kedvét felébreszté s zono hiányában igon kodves ós bus magyar dalokat énokel-tünk, melyek uny''dan könyököt csaltak «zömeinkbe, arai nom is esott volna szégyonünkro mert hiszen ugy is régi szokás az, hogy : sirva vigad * magyar I
Tegnap január 24-ón délelőtt Alsó-Londván igen szép látványban részesültünk, nz égen ugyanis, reggoli 8 tinitől 11 óráig két igen szép a teljes szivárvány éa egymás mcllott három nap volt látható, v- o látványt tormóeiotosou egy a naphoz küzol állti fokoto folhőn megtört napsugarak idézték olő, azonban még ia támadtak próféták, különösön az özvegy nők közt, ft kik a két álnapban a burkus ós muszkát látták kik az igazi napot fényétől akarják mogfosz-Unl.
Ma 25-én vásárunk volt, do nagyon silány; eladó sok, vovő kovés volt, — a marhának igen magas ára volt, egy pár félig hizott ökröt 4Ü0 frtra, járma« ükröt 320 -340 írtra o. ért. tartottak.
e. i). kAlmAn.
havi fogságra itéltotott. A mult évben Pesten 12389 egyén fogatott bo. -- Táncsics sxemovi-lágát visszanyerte. — Anglia vasúti mozdonyok javítására 14—15 millió forintot ad ki évonkint. — ö Felségének a najwkban mutattak bo 4 honvédot a tervezett egyenruhában; a király magyarul beszólt velők! A burgban nom kis érdekeltséget idézott elő az uj egyenruhás honvédok megjelenése. — A honv. miniszter rendelete szerint a katonaságnak gyakorlnt alkalmával sem szabad szántóföldekre lépni. — A" magyar serdélyhoni kegye* tnnitórend személyzetű 335.
Heti szemle.
.íominr 28-áu 18G9.
(B-fi) Aiuorikában legújabban vegyészilog készített pupirból vizvedreket, mosdótálakat,'' serpenyőket stb. készítenek. — A magyar iróí ■egélycgylot 1808-ik bovétolo 10,284 frt. — Ó-Kanizsán Haynald Laio« érseket léptették fel kövotjolöltül. — Erkel operaja „Huuyudy László" 172-szer adatott olő a nemzeti sziupa-don ; jan. 27-én volt 25 évo, hogy először adatott elő. — A „Morning Post* szerint Bismark félsz litotta Ausztriát, hogy gr. Boustot bocsássa el, további megmaradását casus bellinok tokinti. — Holdfogyatkozás volt 28-án éjfél utón. —• Bratiano oláh miniszter 20 millió állanwagyou-ról nom tud számolni. A prágai pánszláv'' oomiténak nz orosz közoktatisi miniszter 1000 rubelt ajándékozott. — Scitovszky Márton ba-ranyamogyo 1801-ki főispánja jan. 17-én meghalt. — Kadonslobon 500 lakóssal biró faluban tavai ogész évben sonki som halt meg. — Mila-itobau egy gazdag Öreg ur miudon vagyonát jótékony czélokra hagyományod, a kamatokat csak akkor kell kiadni, ha üstökös látható. — Dr. Balassa hagyatéka 480 uzor forinton felül van. — Damjanich ós Lah«.?- hoHtotoinel a. mácsai Csornovits kastély keiv,£LcB vannak eltejnetvo, molyok felett a kortéca folyton virágokat tcnyéezt. — Kiss József Bem utolsó há.d-«egódo hazánkba visszatér. — Böszörményi veszélyes beteg. — Az országgyűlés egy bőin vása april 3-ra várható. - A Károlyfohérvárl pénz-voVdébon a lefolyt évbon 2,885,588 db. arany ■ ezüst pénz verotott. — Chasuepot Pcston van, hogy a magyar kormánynak több minta fegyvert mutasson bo. — Karagyorgyovics pere nyilvánosan tárgyaltatik. — Pozsonyban városi muzeumot létesítőnek-*, helyes és utánzásra méltó. — A „Floh" cximü némot élezlap szerkesztője Hausehor bibomok torzképo miatt 3
/
Hirek.
— M í h á 1 d i t. levelezőnk irja jan. 25-ről: A csurgói választókerület harminckét községének küldöttsógo nagy számmal lisztolgott Inkoy József volt követ urnái a fölkérte n ktf-voljolöltség újbóli elvállalására, azonbrtn erro nom válaszolt, do doákpárti működéséről szá-mot adott s szép beszédet tartott. Végeztévol egy szent-niiklósi egyén omolt szót s kérto:
"hogy n jövő örníggyillés mognyltásávnl (iílr-geit kergessék ki az országból, egy csurgói polgár pedig a czinkotai nagy itezo visszaállítását sürgoté. 120 teritékü. lakomával fejeztetett bo a tisztelgés. Hallomás szerint, ha lnkoy ur a követséget nein vállalti el, Hegedűs József ügyvéd ur léptottotik fol, do csak ugy, mint nekünk irják, ha deákpárti olvot vall.
— Dorvnrics János zalamcgycí birtokos jan. 12-én vezoté oltirhoz Deák Ilon kisasszony t,I)oák Józsof ügy véd s jogtudor leányát. A koszorú-leányok Deák Erzsike s Lics Mnri kisasszonyok villának, a vőfélyek Lics ü>ula és Deák József. A nagy számmal jelenvoltak előtt Svondtnur plébános szép boszédet tartott. A monyasszonv nagybátyja Deák Ferencz sógorának hirtelen halála által akadályozva volt résztvenni rokonai örömébon.
— A mintegy 1G00 lolkot számláló Galambok községnek két bábája van ugyan, azonban az ogyik, ki a téron nétni ismcrotokkol bír, teljeson elöregedett elgyengült; a másik pedig hivatásához nem ért, s arra lábbaja miatt nem is alkalmas, Állítólag épen ozon okok miatt legközelebb egy szülő asszony élotét veszté. — Felkérjük tehát nz illetőket, hogy ha már a község o tokintctl>en annyira megfeledkezik kötoleaségéről, figyelmüket o tárgyra ia terjosz-szék ki.
— K o m á r v á r o s o n mintogy 17 tagg.d megalakult az olvasó-egylot, b előlegesen it megrendeltek öt-félo lapot ogy-egy példányban.
— Z a 1 a-Egórszogon jan. 20-án tvtott a megyei központi választmány ülést, mol^bon elhatároztatott: hogy a kövejválasztók összeírása korülotonkint febr. 17-én vbendi kezdetét s az összeírás 14 napig szakadatlanul folytnttntní fog. Meglintároztatott egyszersmlnt, hogy nz összoiró küldöttségek mindegyikéhoz 3 rondoa és Ő póttag mint amhulausok választassanak."
. — Sjont-Balázs községnek Zalainogyó-bon, évenként 3 országos vásár tartása engedélyeztetett u. m. febr. 3-án azaz Szent-Balázs nr.\jH>jbit ív.íiapján és atig, hónapba oső nagybol-Wtin való hétfőn.
Á''l 1 a i k i n z á s. Budán az állatkínzás mcggátlása czéljából ogylot alakul; soholsom volna a* talán annyira kívánatos mint épen nálunk Nagy-Kanizsán, a folytoni teherszállítás a vasúti indóházhoz s onnan bo a városba oly annyira mogtcrhclik a szegény állatokat, hogy minden husz lépésnél meg kelt állaniok s ekkor irgalmatlan vorés és éktelen káromkodás közt indíttatnak tovább. Ha van a szebb érzést fo-•zogoiő, .^mborek közt még az irgalmasság gyengéd cac^kedoténck gyakorlására vonzalom, ugy , hjtonyára az állatkínzás ellőni jószindék tett-logesitéso volna.
— C Folsugo Jánosháza tüzkárosult la-kóaai réázéro S''X) forintot adományozott. •
— Nyílt 4nos k''iszönot. Zalamogyo Lotonyo járási országgyűlési kövoto ós az alsó-domborui olvutó ''tiszteletbeli elnöko tekintés Királyi '' vi itr-^. alsó-domborul olvasókör könyv tál áí </M«Á''.''''''?ilarab hasznos könyv- és 4 iérdokes íaprai olőfizot^ssel mogajándékozva
gazdagítani szívcskedott, hogy édes hazánk o határán a különböző nomzotuégok közt kedves magyar nyelvünk mÍvelésére, az irodalom áldásos terjedého oz által ia olőmozdittasaék, van szcrencsém a kör öjatzes tagjainak hálás köszönetét nyilvánosait tudtára adni a hazafias ado-mányozó urnnk kijolontvo, hogy hí-cej figyelméért noliéz pályáját szem előtt.tartjuk«örökös tisztelői lenni mog nom szUntink. Kelt Alsó-Domboruban, január U-án 18G9. Az alsó-dom-bori.i olvasókör novóbon Hireehler Jakab ni. k. titkár..
— Ö Folaógo a sopronmogyut nemoskéri és a vnsmegyoi schmidrathi, puczinczi ós kemc-nnssági ág. hitv. egyház községeknek két-két száz forintnyi segélyt méltóztatott logkegyol-mesőbben ong^lélyoznl.
Ugyszinte somogymegyoi alsó-vinyai és nemes kisfaludi egyliázközíégoknok io két két száz. forintnyi összeget engeduiényozni méltóztatott.
— Nagy-Ozonkon jan. 24-én tartatott a ezukorgyár holyiségébou n lövői kövotválasz-tási értekezlet. A ^ingy számmal jelenvoltak Urinénvi Miksa mellé sorakoztak.
— Vorhisöyula lapunk t. muiikatársa, kitől logközelobb ogy szép bcszélyt, közlondünk a m. kír, i»énzügyrainuzter által adóhivatali sogédtisztté novoztetott ki.
— A lótenyésztés nomesitéw végott a m. kir. kercsk. minisztérium tudatja a hatósá-
Skkal, hogy 40í-50 db. 4—8 év közti csődört
g vonni, nz o czélra hasznos lovak tulajdonosai, ha lovaikat olad ni óhajtják vidékünkön, Kaposvárott, Marczalin, Nagy-Kanizsán, éa Sopronbau jolentkozhotnok.
— Lapunkban omlitett főúri esküvé«, két helyi gróf Ilunyady Iraro és a kollemdtta Oyőry Felicitás gróf hölgy közíitt Budán a prímás által jan. 23 án tartatott meg. A boldog pár Somogyba jő. Isten áldását kérjük a szent frigyre.
— Lukácsi ur Marezaliban egy Keszthelyről Marczalina vozotő vasutvonnl kiépítésére nyert engedélyt néhány nap előtt, jllunkár István mérnök már tanácskozik is az iílotő kereskedőkkel a terv miként leendő kivítelo felől.
— Gyors elől ép totós. Az egykor oly kedvesen zengő költő, t. barátunk Kormos Béla ügyvéd s lVstiuegyo tiszti alügyészét a
Í''an. 23-ki hivatalos lapban olvassuk: hogy a lolllgy miniszter,miniszteri fogalmazóvá nevezte ki s már 2G ki számban olvassuk ismét, hogy ő Felsége tiszteletbeli miniszteri titkárrá no-vezto ki.
— Lakatos S á u d o r tánczvígalma jan. 27-én fényes oreduiénynyel tartatott mog, a »Zöldfa* vendéglő helyiségoi oly tolo voltak, hogy mozdulni alig lolietott. A kis növondékok ügyességit zajosan tapsolták s a táneztanitót éltették. Horos János tüzesen húzta az ifjúság tüzesen járta, igy a vigalom kivilágoa kivirad-tig tartott.
— Z a 1 a-E górsz ogon a városi tanáca az ottani „uj kórház" vagyis boteg ápolda javára febr. 7-én az .Arany bárány" vendéglő toromébon polgáritánczvígalmat rendozond. Csicseri Ferencz zenekara működik közre. Jiclépti-dij 80 kr. Jogyok olőro válthatók Isoó Ferencz, llubinczky Adolf, Horváth Miklós éa Fischer Miksa uraknál. SzÜnóra alatt a zala-ogcrszegi dalárda lelkes tagjai néhány dalt fognak szívességiül előadni. A nemes város szép btizgalmu tanácsának ezen emberbaráti intézkedése őrösén hisszük, méltó vl«*hangra lolvén, akodélvos mulatság jótékony czÓllal van ösazokötvo s igy minél számosb látogatásnak fog örvondouí, szivünkből kivánj\ik.
— Nyilvánosköszönot. Miutin családi körülményeim N.-Kanizsa városából távozásra intenek, cl nom mulaszthatom a városi t. tanács és képviselő-testület, a nagygyninasiumt ígaz-
f;ntó érf tanári kar s az összes lakósság részére tálás köszönetemet no nyilvánítsam ; alkalmilag bátor vagyok Adolf fiamat, ki holyombo jő, kegyeikbe s ismert pártfogásukba szívélyes bizalommal ajánlani. Mély tisztelettel Nagy-Kanizsán jan. 30. 18Ó9.
PONauATZ ANTAL, torna-tanitó.
| — Z a 1 a m e g v e i tapolezai vál. kcrUlutbon
, a balpártíak jelöltjei: Csigó István S Pál, Czi-
- gény Károly, Kovács Uezső, Nagy PálésSááry Gergely lomondtak jelöltségökról Korkajwly
Mór ''»rira.
i »
\ — Somogy mog voi atádi kerülotlmn gr.
, Soinsíiuli Imrcx, ollonébon a balközép Xantm Jánost lépteti képviselőjelöltül fel.
— Sopron mog vei Kis-marton kcrüloti deákpárti jelült Ik.<Jthy Akos ur programmja mogjelent, melynek mint az Ocd. N. írja min-
j den sorát ragyogó szabadság-szellőm lengi át.
— A napokban Nagy-Kanizsára a kórházba egy beteg egyén szállíttatott tolonozorás utián, a kocsis rémületére azonban még az útban a kocsin meghalt.
! Irodalom.
I —A „Sr .godiNó pia p" első fobruáristó! kezdve ismét ''negjolonik, mint a tiszavidéki baloldal közlönye. Felelős szerkesztő SzŐnyi János.
— M o g j o 1 o n t Wagner Lászl.i szerkosz-totto .Gaz<lászati Közlöny" tartalomdf''is uj lap a megszűnt .Falusi Gazda" helyott.
1 — A .Jó Barát" czimü lapot Heckenast Gusztáv beszüntetto.
— A képzőm ü vészoti tarsulatközlönyo a .Műcsarnok" megszűnt; szerkesitöjének visz-SZAvonulása kövotkoztébon.
JNTyllt póata.
— P, Ú. OcUe. TiayeV uélkall rrS* eiáfoU »»«-tsk hitinnia iorJa, ciélté»e»itÖ. At|(uDilultabb doU gowitot várunk Cnnek uá|i jflvBre J..Ko»ltá tollábál.
— II. AUiS-Domboru. llletí helyen »fivrikojjík kljolentenl, hogy árstt« semmi dljt »cm Í..g4.1unk eUA
— K. U. K. A* igírt be«»iUyt (ilve.iu veoitlk. "
— ,Uy8rl Köilöny* t iiurke«it3i<Sgviiek rou<to<eu kQtdJUk lapunk caerepúldáuyát, mint oly táriuak, mely kcletkeiéallnk dta lifl kl»4rSuk,
— 8. Galambokon K. eiáfolatára Irt elleuoiáíola-tot meghciuát, ha nem hoxinlr. KIK e dologban a tányálláít limorlk, mindkét köilemény olvatá«a á|>on ológíígei volt. A vitát bercjeiottuek toklnVjltk.
— II. L. Mlháld. Silvonou veuxttk.
— A ,1''écal Levelek'' Vl-kál bővebb megfoutoláe után fitireélyeikedS polomla kerdláio miatt — nem huihatjuk. Különben 1* a levél nagy réeia régi dologról iidlt. _ liociáuat I
— A .Kandi Klári* o havi filieto a napokba-i ox-pedláltatlk. Ai elkéaétt Waldiu Jönef ur nyomdájá-nak munkákkal! tulterholUegu okoiá.
— 8*. V. Z-Kgerjieg. Vettem, vali''«<l.t01eg ott lőnek.
— E lapot érdeklő aion inunkálaUJc vagy levelek melyek bérmeiitetlen adatnak fel, vaj/ r^yálUlábau a Zala-8omogyl Kttilönyt lllotS knldoményeket e lap felelői iierkentőjo novéro k''rjnk eilireitetul. Ciak a magánügyben, vagy .Kandi Klárl''-hoi móIó lívelek • kaldomán/ek intéitesienek «lap «effJúrserkriitÖJéh«».
NyUt tér. ♦)
A n.-kanizsai takBrckjx!nztári választmány botránynyal értesült arról, hogy a Kanizsán működő politikai bal-pártnak néhány liivo pár nap olött az itteni városháznál nyilvánosan a takarékpénztárra vonatkozólag kifakadván, azt lolentottók ki; — hogy : a takarékpéuztár választmánya részéről ozon részvény ogylot helyiségeiben politikai öszvojövotolek tartatnak, nom csak, sőt a pénz kölos<in/.é«t íllotőlog a balpdrt hivői iránt idegenkedés jelei adattak.
Miután a takarókpénztár ezou ulaptalan hazug kiiolen lések kel, az ezen intézettől érintko-zésbo lövő nagy közönséget illetőleg, n* ö hitelét ói tekintélyét uom csak, sőt szellutni és nnyngl állását is megfertőztetvo látja, hogy pedig ily rágalmazó, s csak indulat által uikábU tott agyvelőkből keletkező, a valósággal homlok egyenest ellentétben álló kifakadásokat, a takarék pénztár hallgatással helyosolni no látszusaék, azokat, bár kitől kolotkoxtok is, özönnel egvUz megvetéssel visszautasítja, s a koholmány nyilvánítóját mindaddig hazugnak és rágalmazónak jollotnzi, még állításának valótigát igazolni kó-
Iios nom locnd, — kijelenti ozok folytán n ta-;arék|>énztár. hogy ő hivatalos teendőiben somini félő polítikni párt szinozetet nem ismer, |K>litikni ŐMzojövotolekot podtg épen soha nom tartott. — A választmány megbízásából.
TÁRNOK ALAJOS , igazgató.
*) Aa o rovat alatt knilnttekért folelSiié^et eiak a •ajti5hat<Siág el5u vállal a Hieik.
^AIMHLm El, T I R 3NT O
Nagy-KaaUaa, 1869- Jsouár 20-án. ! -K»en a héWn Oiletl jelentéiDnkro vonatkoidlag aemml váltoaáat nem írhatunk, a mult hétről Irtakhoa képeit, mint aat, hogy a hetlvátár keveabbó volt lá-togatott a Igy keveeebb ára iiállitUtott li bo. A* árak kOlOnben aa előbbi hitben Jeliettekhoi ha-icaldk.
Plaoil hetl-vá»árl kelatárok.
i NAUV-KANIZSÁN, jaauár 20-én.
Alid amitrial mérőnként.
Tsraiaysk : B u • a 89-85 fontol 1 frt, 10 kr. Irt »»-W fi»t. Hl. ÍO kr. 87-88 fii. I frt 60-C0 kr.
Í«ss IÍ-79 fnt. 2 fr. GO kr. 70-80 fut. 2 ft. 80 kr. rpa »erfőiönek, 70—71 fnU * fr.GO-TOkr. 71-^Vi
fa ti frt. KA kr. i /a kílilniége«, «8—3« fti. J fr. — kr. «I -68/íui. ''¡. frt. 20 kr. Kukorloaa''2 frt 40 kr., frt 60 kr. Kukurlesa olaii(cilnquantln) frt 05 kr. Znb 41-45 fn«. 1 frt 05 kr. 40-47 fui 1 frt 70 kr. Pohanka 00-0-1 fni. t frt 45 kr. 60- 65 ft.i 2 f.l. GO kr. Paiauly fehér S frt 80 kr Paiauly, u;<cá •} frt. GO kr. 8iéua mái«. 2 frt. kr.
8MJma 1 fti í''btí? .
| - ■ —
Bécsi pénzárfolyam, Jan. 29.
*0*/e tnotallquos 01.10 { 5% uemz. kölcsön 00 Hö; IHO''O-ki álladalmí kölcsön 93.65; baiik--fé.'' ényok 0.77 ; hitolintéíeti részvények 200. !»ndon 121.— ; ozüst ágio 118.76; arany .üja 5.71 kr. ''
\
Vasúti naponkinti menetrend:
Indul N.-Kauiuárál Iluda felé d. u. t ára 22
. . , , eitvo 0 drakor.
. . Uéci . reggel 1 ára 15
. . . „ oitvo 7 ¿ra 45
. , Trleit . d. n. 1 dra fiO
. . . . eatvo 0 dra 25
, . Harc« . reggel 8 dra 6ti
. . '' . . délután 2 dra —
É-k. N.-KauliiárA Iluda felől reggel fi dra 0
a . '' , . , d. u. 1 óra 20
, „ lléca (, reggel 8 dra 20
. . . . ectve 1 óra 30
, . Trleit . reggel fi dra 25
, , . délb*nl2 dra SS
, . Harci . d. u. 1 óra 41
, . . . eito 7 óra 20
perci, peroi.
Heti naptAr.
Jasair 31-tól Frtratr 8 % 1860.
L
Vasárnap
llétf.5
Kedd
Hierd.
CiOtnrtftk
Péntek
8iombat
£v. 4i A iiőlőraunk
MáU X . 1-18.
itgnáca P.
, oy. «•
! llal.iii p. I Oidor A. | A {ota k. v.
JmmmmmmÉB
C Hstv. v.
llrijitta Oy ia. b. UaUmi
''íidor Mmloit
Dorottya
Felelős szerkesztő Sogédsíörk«5ztő
Wajdits Józtaf, Bátorfl Lajoju
n
I R D K T E S E K:
Einladung zu einem Glücksversuohe!
Am S. Februar 1869:
Oewinntiehung der grossen von der Freien Stadt IIamburg garantirten
G-eld-Verloosung.
Ein Tausend Gowinno, worunter Hauptroffer von Ct. _ 20000, 5000,3000, «000, 1000 tc. — Aiu Ä*. Februar 1809 boginneu dio llRupt-Zlehuugen der grossen von doi Freien Stadt llnmbur« garantirten
OapltaUen-Verloosun«:
endigen am 10. Mär» 1809. — Neun Tausend vier Hundert Gewinne 1 Prämie und 17,200 Frellooae im Betrage von
Einer Million 795,265 Mark Courant
müssen hierbei gowonnon worden. — Den grössten Haupttreffer bildet oiuo der naohstehondod Summen : M.
225,000, 175,000, 155,000, 145,000, 140.000, 135,000, 133,000, 131,000, 130,000, 120,000, 128,000, 127,000.
Die nähere Einthcilung der Gewinne ist wie folgt:
Prämie Gowiun
ii à it à à à ft à fi à •V
125,000 100,000 50.000 30,000 20,000 15,000 10,000 8,000 6,000 5,000
125,000 5 Gow. à M. 4000 ... M. 20,000
100,000 10 „ h , 3000... » 30,000
50,000 80 „ h , 2000... » 160,000
30,000 100 „ h , 1000... a 100,000
20.000 100 ff à » 500 ... n 50,000
15,000 100 ff à „ 200 ... n 20,000
10,000 8998 „ h » 100... n 944,265
8,000 - m. Frl. - --:
12,000 9400 Gow. u. 1 Prämio... M. 1,709,265 15,000 17200 Freiloose à 5 M ... „ 86,000
!
Zusammen M. 1,795,265
Nur Gewinne werden gesogen.
Für süinmtlicho obigo Ziohungen und zur Ihithoilung an allen zur Verloosung kommenden Gowinnon kostet
Ein Original-Staats-Antheil-Loos fl 8 Oest. BN.
Allo Auftrüge, denen der betreffende Holrap: in Oost. Hank-Noten beigefügt Int, worden «ofort prompt niMgrflliirt. Jeder Tliellnehmcr erhKII «ofort nscli Mattgcfundcner Ziehung dlo smtllclio Lille, «od Gewinne wordmi nnler Kt.iftt.-Unranllc prompt ausbezahlt. Man bolioUo »ich direel *o wenden nn
(3i3-4,>) S. Btel ltleolcer fir Comp.
Bank- und WeehicigeachXft In Hamburg. .......................■■......^" " " ''• ..... '' - —
«c=M
Kaufleiite ! !
Herren oder Damen, welche am Kanlzsacr Platze und dessen Umgebung ausgebreitete^ Bokanntschaft haben, werden gegen sehr gute Provision als Vertreter für eines der grössten Etablissement far Wien in fertiger Wä8Che und Leinwaaren gesucht, für
u. m.
weiss ÉS led0fsky
norlnbergh dísz- és rövidáru kereskedése Nagy-Kan iz«an,
féutcza, a Korona vendéglő átellenében
ajánlják gatdagon folsssrolt raktár«
valódi pottendorfl kötöpamut,
legfinomabb berlini gyapot, szüvtí pamut 6a fonál, sulmeczi, török- és tajt-pipák,
KEfiflYFA-SZÁROX.
pamut, ezérna ée solyem-sxalagok, valódi mársálfélo vsrró-csórna,
flr.oni rutubargl néjiynaereí» kötA-cxlrea,
legújabb főrfi-ingek, gallérok és nyakkendők, női szinea alsó-ruhák,
Anvertraute Waaren und Muster-Collectionen sind 8 leány- éa női kriuolinok, mindennemű zsinórotok,
Hierauf LteÄtewd- ruhadÍ82'' Wl&»ek, gyermekjátékok, pénztárcák,
len sich direct wenden an das
lotis, kön. ausschl. priv. ETABLISSEMENT
für fertige Wäsche und Leinen-Waaren.
LOUIS MODERN
Tuchlaubeu Nro. 11. (214-3,2)
réztollak, irénok, pakfon-kanalak ¿$ gyertyatartók, takrök, asitall- ós sseb-kóf«k, ollók, csipkék, virágok, finom frlt másnomU tolletto-ssappaaok ós minden o ssakbs rigó oilkka (215-4,2) a legjutányoab áron.
esrla <s *k
Uj szelvények.
ÉLETB ZTSITASI ÜGYNÖKÖK
kik megtelelő bizfositék-knl bírnak, nngyon előnyös feltételek mellett nzonnnlalknlmnzást nyerhetnek. Bővebben tudakozódhatni
'' Lenek Samunál
(1 ö^jj^^^Segj^^n.
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönségnek Jelenteni, hogy az ö''/.-es Metaliques és nemzeti kölcsönök tj szelvényekkel cserélhetők be nálam, és hogy én a becserélést mln-|den tőzsdij nélkül, csupán az árköltség visszatérítés« mellett Jeszközlöm igen tisztelt megbízóimnak
mély tisztelettel
Mandl C.
Pénzváltó-Üzlete, Sopronban Várkerület 201 ez.
Lohnendes Einkommen
für Geschäftsleute, namentlich für Inhaber von Dro*» guen-, Materialwaaren-, Parfumerie-Geschäfteu und
von Bade-Aii stalten. (201—3) __._;
Bedürfnis» halber werden Niederlagen meiner Hoff» Bchen Malzfabrikate vergeben^yBewerber wollen gutd Referenzen angeben, iind sich auf das Blatt beziehen, wd sie diese Annonce gelesen haben.
Johann Hoff,
königl. Commissions-Hath und Hof-Lieferant in lierliii,
_____Central-Depot in Wien, Kärntnerring Nro II.
Der Malz-Extract Ist in Gr.-Kanizsa vorräthig bei Herrn Joh. Rosenberg & Jos. Wellisch, Ad. Schwarz u. J. Sommer.
Héffl
pénzeket,
ós mindonnomü nr/iny, rifl«! és dnign-kfivekkel klrnkott réglHégeket} továbbá gyöngyöket, Milien köveket, nrMliynt, ciOntüt os ñavñiiynknt
vcaz ós cserél a legmagasabb áron a
régiségek és természetiek irodája
Pesti*, Dorottysutexa ■ Lloyd éptiletbsn, 14. sr. a. Btoíbca Herren Gaue No. 9.
(218—3,1)
Neue Reui
hol c*y asgyrálasatóku rnUlár mindennemű rígitígek, rógi pónxek, gombok, (Ivek ó* mcnte-kMőkből a legolcsóbb Áron Urysitntón egr nágy raktár ásráoyolf, lepkók, bogarak, ina-dárbSrftk, tojások ó» (Ivegssemek
siivei^n vál>ii»i*l h <</tesitós«cl
I. taUIhatók. (solgáltallk.
Lereleltrn (11W-Û)
I
Bei der am 1. Min d J. •tatt-ßndenden von der k. k. Osterr. Kegiening gegrflndeten und garantirten groaicn Capitalien-Vcr-looiung deiPrZmien-Anlehons vom Jabro 180A im llctrago von
129 Millionen
983 üuldon
befinden sich nnter 400,000 Oowinneii des An-lebena die hoben Treflfer. W k 25,000, 16 k 220,000. k 200,000, - 81 k 150,000, W>k 60,000, - SO k 25,000, 121 k 20,000,-00 k 15,000. — 171 k 10,000, 363 k 5Q00 43t k 2000, 783 k 1000, 1260 k §00 und ISO fl. als nldrlgitcr Uowlun tiue» Joden goxogonon Looica.
Kin Loos koitot 2 fl. 8 Looto 6 fl. 7 Looio 10 fl. 15 Loose SO fl. Oiteir. Wtbr In Usnknoten.
Oefllllgo Auftrüge werdon gegen Einsendung de* Iletragos sohnsll, gewissenhaft und frsnklrt aufgeführt, Jeder lleitellung der Bplelplso beigefügt, und nach erfolgter Ziehung die Gewinnliste jedem Tbclluehmer graUs «gesandt. Man beliebto sieh daher!, baldigst su wenden sn.
II. IIa eh ia ''Bremen.
t«a«-4.1)__
Halászat és vendéglő bérlete.
A szepiesi uradalomban folyó óvi April hó 24-tÓl kotdvo 8 egymásutáni évekre a következő királyi haszonvétolok fognak bérbe adatni, u. ni.
1-ör. Szemesi határban a Balatoni halászat
2-or. Szemesi vendéglő, hus- és borméréssel.
3-or. 8zárszól határban a Balatoni halászat
4-er. Szárszól vendégfogadó hus és borméréssel.
. , ^ föltételekről, ^s a fentebbi bórletokhez csatolt jtva-
(lalmakról felvilágositáwal szolgál az urodalmi tisztség.
A bérloni szándékozók ezennel feUzóllitUtnak, bérleti alán-ntaikat ai; uradalmi tisztsóghoz foljd óvi martius hó 12-öig //Ari levélben" bcnvnjUni, mely napon reggeli 8 órakor a bórleni szán-uflkozólc jolcnldlébon, - bánatpóns letové«o után az ajánlatok fol-nyittatván a logtöbl>et ígérőkkel a szerződések megköttetnek.
A szAmtartói hivatal által.
Ich beehre mich dem hochgeehi-ten Publikum die ergebene Anzeige zu machen, dass vorläufig ö*/o Metaliquea und National-Auleheu, in netM Rente umgetauscht werden, und dass ich dio Umwechslung ohne jede Provision, bloss gegen Vergütung der Spesen, für meine geehrten Commlttenten besorge. Ich cmpfchlo mich
hochachtungsvoll
C. Mandl.
Bsnk- und Wecbselgosehaft, Osdsnbarg Orabenrundo Nr. 901.
Haszonbérlet Pitomacán
*
A Vorasd-Srentgyörgyi 0-ik számú határőrvidéki exred P i-to macán állomásosé századának kiszolgált ordő-felUgyelője Mihoknvld Mihály — a 228 számú saját házához tartozóIngatlan vagyont-: mely szántóföldök, —■ rétek óe szőlőhegyekben 10 holdat tesz: továbbá ujonan felépült házát, mely 8 lakószobát, bob tozott konyhát, kamarát s háza alatti pinezót tartalmaz, — ''a gab-natár óa istáló háromnegyed holú bolsőség kivételével — több évro haszonbérbe kiadja.
A bérloni kívánók Ktomaeán helyben, a birtoktulaldono»-nál f. é. martius hó 1-tól 14-ig bezárólag magokat jelenthetik.
lm Compagnio Orto P i t o m a c a dos Wanudiner St.-Goor-ger 0. Qron* ßogiment», wünscht dor ausroulirto Waldaufsoher und Hauavator .Hihnll Mlhukovle Hau* Numero 228 soino Realitât bestehend aus 10 Joch GrundstUcko, worin Aecker, Wiewn und Weingarten besteht, dann das solid neu aufgestellte Haus, sammt 3 gorttiunlgo Wohnzimmer, gewölbten Küche, Speisekam-
mor und Kol''or untor dorn Hauso, ausser dem eiuo 8cliouer und Stallung saramt dreiviertel Joch llausgarton auf mehrere Jahro in Pacht zu geben.
Jeder Paehtlustigo kann sich boim Eigenthümer in der Zeit von 1-ton bis 14-ten März 18GÖ in loco Pitomaca anmelden. (219-2,1)
4
w
Pályázat.
nu Xk ? T<f°* tisiallto 1849.1k Jaauir 4-ón tarteU
8UsóbsD egy viro»! »«imrarSnek .Kxactor- fellllltlaát clhatlro.U mil/ állásnak betnltóaór« e>enMl pál/ásat njittaUk. ''
. . Pj"r^któJ kivánUlik a magyar, s ha leUt a nómst nyrfrbsal, igy » könyv ós .lámvitelbent tBkóletes jirtasslg.
.. . írl «.etós. 600 frt. Pályásul klránók felhiralnak,
TmÍ .1 1ÎT2''" okmányokkal gyámollHS.
V u J ,Ui'' V) ".''''''i4''« * V<ro" ««náe.ho» benyujuák. Kelt Nagy-Kaniuán 1B69. Január hó 4-ín.
(211-8,3)
HALVAX JÓZSEF
polgármester.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán"