Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.49 MB
2023-08-22 13:37:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
88
161
Rövid leírás | Teljes leírás (282.68 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869 006-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. február (>-á?í.
6. szAm.
í
iVyolczadik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú lietllap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
MegjelenlK :
»lidea uombaton,
NscrkeMitöl Iroda én kiadó lilvnínl :
WAJBIT« JÓSSHKP knnytkorí«W».dí«*b«n,
Előfizetési föltótelek :
H«lyben hAnliom bor.lAmAl .''< vl.líkro podAn kUl.lv« >
Króm ¿»io! • 0 ír». — kr.
K«<I .<vr« - - .1 . — , hYiio^cdro • I . 60 .
Naffjr-KltBll»», 1800. jnn. 20.
(B-fl.) A magyar miniszterek magán cou-ferentiái a napokban veszik kezdetüket, hogy a közelebbi országgyűlés eló terjesztendő főfontosságu ügyek felett tanácskozzanak, mig ez történik a felelős kormány kebelében, addig megdöbbenve tapasztaljuk s honfi büval látjuk a nemzet kcbclébcni pártszakadások személyeskedő kinövéseit, törvényt nem tisztelő kifakadásait.
, Átok verte meg a magyart, mert az soha együtt nem tart!" Ezt, ezt csináltassátok zászlóitokra s az olégcdctlen, a nyughatat-lán tömeg pirulva lát munkájához, becsületes kenyérkeresetéhez.
Ha történetkönyvünk lapjain olvasgatunk, többször csillog szemünkben a honfi bti keserű könyjo, melyet a pártoskodás rémképe idéz elő, ne törüljétek ezt le, bocsássátok a könyvre, s látni fogjátok: mily égetőn keserű bár, a nemzeti jólét o megölő betűjét nem semmisíthetik meg.
Hagyjátok a népet meg munkájánál,;''nágy szavakkal, üres Ígéretekkel no szédítsétek el, korán vau még, nagyon korán komolyságra hivni fel, Oeötheként: Mehr Licht! Játszani pedig vélő, a nemzet zömével meg-bocsáthntlan, égbekiáltó vétek.
Szabadjon a jövő hongyülés teendőit kör-vonaloznunk egy kissé, a helyott, hogy hang-1 zatos phrázisokkal élnénk s egyik, vagy másik párt mellett kardoskodva hivatásuukat ezúttal s ó helyen félreértenék.
Beismeri mindenki, hogy szabadabban lélekzünk, mint a közelmúltban, beismeri 1 Deák Ferencz is: hogy a nemzet jogos igényei nincsenek kielégitvo s a miniszterelnök . is folytatólag kijelenté: miszerint sem jobbra, som balra no menjünk, hanem előre! S ha ezt tesszük: be lesz teljesedve Széchenyi lélekemelő szózata: Magyarország nem volt, . hanem lesz. Előro tehát, előre I . A legutóbbi országos vívmányok nagyszerű épülete, kétségkívül betetőzésre vár, '' táegis tesszük, de felette villámhárítóul az ^egyetértés megtörhetleu lángoszlopát emeljük, mert különben a,viharos elemek, nem-. csak kívülről, de belülről is, s ez fájóbb s rombolóbb, megsemmisítéssel fenyegetik. Ke feledjük ugyan egy perezre sem, hogy a ''.népek Istene virraszt a szabadság s alkot-• mányos rend munkásai felett, s hogy valamint a nagy világtermészet működésében ■»nfne« megállapodás ; ugy a munkára s elő-'' haladásra ébredett nemzetek som vesztegelhetnek a megkezdett ösvényen.
A mult országgyűlés tevékenységo egész •Európa előtt nagyszerű hatást időzött elő minden irányban s ez munkára buzdít bennünket, hn világpolgároknak akarunk látszatni. Ezt, ezt fogják kcsülni a müveit nemzetek milliói bennünk, s nem a köcsög-kalapos, frakkos félszegeskedést; ha férfi vagy, légy férfi I móndá Petőfi. Hadür és ősapáink dicsőült szelleműk pedig azt zengik felénk: ha magyar vagv, légy magyar !
Kérdem én : kik idézték eló jelen helyze-
tünket? Azon férfiak, kik zsenge ifjuságuk hajnalától kezdve várták o napot, megannyi szenvedés és oly sok viszály után — érlelő s gyümölcsöző sugarakat lövcl a magyar jogélet tárt, tehát szabad mezejére ; s kik, ha várak...