Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.09 MB
2023-08-22 13:39:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
92
158
Rövid leírás | Teljes leírás (303.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 010-013. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. márczius 6-án.
Í0. szám.
Nyolc/udik évfolyam.
V
í ■
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, sazdásMt, tudomány és művészei kóréhei.
Metd elenlk:
Minden aiw»b«t«», ... «fi»» 4*«». -
Hx«-rli«''i>a(6i irndn én kiadó hivatal:
WAJD1TH JÓ/.SKK knnjnrk«re«koiUa<lien,
Előfizetési föltételek :
Jtelylmi liíthox hor<Ut*»l éí vldékró poeUn kni.lv«> Krím inro r - <J fVt. — kr. Fél ívre - -3 . — . Éyucgycílio - l . 60 .
HlraetóaeK
A'' fcu kssiboi jJctlUoríil l.itOr 7 kf. i-ttof 9 «• minden további V«H>t*tA*4rt 6 kr.
Héljrefdlj minden ejy«- beilUUlíírt 30 kr. A .Nyíl» tíren* cjry petit lur belkUtáal dija Ift kr.
Hirdetéseket elfogad :
N.-Kaaixtáa: *K ADÓ IIIVATAU.PMtMt ZKWLERM N», Kutburg-, Btrll*; UájM*-*.-rrat*fd*- <:''Banl
ben: HAAHK.SsfKlN A YOOLKU. Uposs-, Btrs-, Stuttgartban: S.UI18K&tAhSa. Béoibtn: Ol''l''KUK.
a Hadászati nézetek.
I. gazdászatl pályamű. V. A földnek megmunkálásáról.
A földnek megmunkálása-, müvelése- és gondozásától nyert« a földműves nevét, melyet minél tökélyetesebben toljesiteni önmagunk 8 hazánk iránti kötelességünk egyaránt késztet.
j A vetendő mag befogadására a földnek elkészítését a n kikelt zsenge növény fejlődésének elősegítését tágas értelomben föld-müVelésnek nevezzük. Khhez tartozik tehát a szántás --- forgatás — mélyítés — kapálás — borouálás stb. Ez azon tór, melyot a végzet egyesek számára kijelölt — ez ama szakma, melyhez éghajlatunk leginkább kedvc^ s ez az mégis, mely virágzásához oly lassú léptekkel közeleg az összetartani s egyesülni nem tudó s így önmagában gyenge akarat.
Kétséget nem szenved, hogy a földnek megmunkálása lényeges befolyással bír a termésnek mint mennyiségére, mint minő-hégéro is, és mégis találkoznak olyanok, kik az imigy-amugy művelt földbe vérmes reményeket helyeznek s teljes termést várnak. Hogy az ilyenek reményei dugába dőlnek, s a jtermésben legkcscrübbcft csalódnak — nagyon természetes. i
• A földnek kellő múveléso kettős főkel-léken alapul, ezek pedig: '' 1.- Szaktudomány s kellő rendszer.
2. Igényelt jószág-erő. . iHogy a gazdáit a szaktudományok sorában méltó helyet foglal — ezt ugy hiszem hosszasan nom íölösleges volna;
mert a Xvl'' :ad szakavatott gazdája nVm „apám ün»mu módjára utánoz, do igen is szereti tudni minden tette okát, s minden ok okozatát. /
Osztályrésze pedig az embernek, hogy bármily irányú szakavatottságra is szorgalom a kitartás nélklil jőni teljes lehetetlen. így a gazdászatnál is csak az elméletnek a gya-koriattali összek/ xsolása vezethet óhajtott czélhoz. Kgyike í másik nélkül teljes egészet uem képez; szépen hasonlítja egy uémet gazdksági iró az elmértet férjnek — a gyakorlatot nőnek 8 mindkettőjük kifolyását — szülöttjét — tap?33ttalatn«k. A józan gondolkodó gazda ez oknál fogva iparkodand megbarátkozni e szPkKs vt könyvekkel s lapokig n^lyet a ga>íá&^^ánc jly részét is helyesen i tárgyárit- Iparkodnak a nyert elméleti tudományt » gya> o. ati téren foganatosítani, Wáltr1 *yak -^árházát öreg-bitindl és
Minden földnél!/racgv''^ külön sajátsága, h minden termeszí.end.ő úoienynek természeti tulajdona, melyeket összeegyeztetni legelső kötelesség — o néfikül a termés-eredmény mindig bizonytalan ü kétes lesz.
így például a bur4kereti a tápdüs — mély teriur réteg( ''>- elaprózott földet. Ila földünk crL''a kellékeknek nem fölélne tfieg, agy iparkodnunk koll felelhctővó tenni,...