Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.59 MB
2023-08-22 13:48:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
84
156
Rövid leírás | Teljes leírás (241.48 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 014-017. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. április 3-án.
.■ i . ; * ■
14ü szám.
> !
Nyolczadik évfolyam,
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
a széliirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.

Meití ölenűllr:______
minden uoinbaton,
egét* irón.
Bgerko&ítöl Iroda én kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZSEF könyvkerotkedéííben.
Előfizetési föltételek:
Hol/ben háx''o» hor<Un«»l ét vldíkro poiUn kllldro 1 Ek<«» érriff ■ « f''»- — kr. Fii érte • - 8 , — , Évncgyedro • l , 60 ,
Hlraetéselr
A hxt h»«AI>oi patitnorlrt 1-aiflr 7 kr. í <«or 0 (» minden tovibbi bclklAti«<rt 6 kr. Ilílyegdlj minden í^yc« hrikUtiMrt 30 kr. A .Nyílt tíren" egy petit tor beikutisi dija 16 kr. ''
Helyes modor és jó szellem a nóptanod&kban.
II. pályám A.
(k''ol/MU*.)
II. * ^
A másik fő-kellék a tanodában : a j ó szellem. Egy magyar tanfórfiu ez alatt nem érthet mást, mint a tiszta honszeretet forrásaiból származott hazafias szellemet,,
A honszeretet az erénynek legszebbiko. Ezen alapszik a becsületérzés, az erkölcsre és a ueiues tettekre való törekvés.
Azt mondja valamelyik aggodalmas kritikus : ,Hát a vallási erény nem-e a főalap?* Oh igen! a tanoda jó szelleme ezt is magában foglalja. A mely gyermek nélkülözi a vallás-erkölcsiséget, abból jó hazafi som lehet. Mert hiányzik benne oly lilki támasz, mely nélkül a tudomány legszebb épülete is, mint kártyavár összeomlik, mihelyt a sora vihara ostrom alá veszi azt.
A jó szellőm a tanitó lelkéből száll a tanítókra oly örökségül, moly örök áldást terem.
Ha a tanitó egyszersmint nem hazafi, tanitása és nevelése a magyar haza nemtőjtí előtt tetszést soha sem találhat. — Mort e hazát eddig is nem annyira népének léUzáma, mint a földben gyökerező és őseink szent vérével ápolt honszeretet tartá fenn.
Hitem szerint, legyen inkább egyben-másban tudatlan a magyar nép, túrja a földet és éljon a hogy tud, de legalább éljen benne a forró, hü szeretet hazája iránt, és szive mélyében örökké hangozzék e szózat: Hazádnak rendületlenül
Légy híve óh magyar I Bölcsőd ez, majdan sirod i»,
Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely, Áldjon vagy verjen sors keze: Itt éInc<l halnod kell!
A hazafias Szellemen kivül, melynek az egész oktatást és nevelést át kell lengnie, a tnnodai jó szellemnek vannak még más ágai is.
Ilyen a rend és figyelem.
Rend a dolognak lelke. — Ordo est aniina verum. — Amely tanodában rend niucs, ott sok giz-gaz terem.
Életre kap a figyelmetlenség , vagyis: szórakozás, zajongás, ki-, beszaladgálás, czivódás, egymás iránti türelmetlenség, irigy-kedés, vádaskodás és egyéb erkölcsi kicsapongás. Az ily tanodában a tanitó tekintélye elenyészett. A mi által csendet eszközölhet, az nem szellemi erő, hanem nyers anyagi eszköz. — A tanóra nagy részét perlekedés emészti fel. A szidalom, dorgálás, fenyegetés és ütlegelés a tanitó egész erejét igénybe veszik. A folytonos ingerültség, boszuság kimerítik türelmét, és az oktatás eredményo alig észrevehető.
Innen ered azon szomorú tény, mikép némely fiu 2 —8 évig is jár egy osztályba, és még sem tud jól olvasni, Írni. Bele vénül
az alsó-osztályu iskolába, utóbb Litóp onnan, és szive, lelke a művelődés legelső fokára sem emelkedhetett fel. Tudatlan, együgyü maradt, mint Yolt, és felnőtt korában csak annyit mondhat az iskoláról, hogy ő is járt oda 2—3 évig, do amit tanult, az régen elp...