Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.42 MB
2023-08-22 13:49:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
83
151
Rövid leírás | Teljes leírás (383.55 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 018-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 18(J9. május i-én.
18. szám.
Nyalczadlk évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
f Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú lietllap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. sazdászat. tuííomáiij és művészet köréMI.
MegJ elenllc:
■IndCH dombaton, ''tgi>* íren. W*rrkcn*töl Iroda és kinilú lilvnlnl
WAJD1TB JÓZöKF kfliijrvkerctkeiKíAIión.
Előfizetési föltételek :
llolybeii Uáilioa tior.lA»«»! 4« vidékrti poaUn kal.l»»».
■ 6 írt. - kr.
■ 3 . - . • 1 . 50 .
t
Sümeghy Ferencz
roegli. npr. 2Ü. 18G9.
Csodálatosak a végzet utal!
A jofolyt követválasztás alkalmával hazánkban egyik oly kerület volt a nagykanizsai, melyre mindkét párt feszült figyelem-íuel tekintett; az eredmény tudása lázas feszültségben tartá az összes. sajtót és vele a diplomatiát ép ugy, mint a választó polgárságot.
A pillanat megérkezett, és Süqiegliy Ferenc/. fejérc téteték a többség bizalom-koszorúja. A Deákpárt egyéni örömét fokozta fu ellenpárt egyes nyilatkozata is: „íui ncrníjü-meghy, de az elv ellen küzdöttünk;" a.jóbb-párt elve Sümcghyben kettős diadal'', ért. A diadal örömbiro váljon hol találta ót, a harmadízben méltólag megtisztelt férfiút? A nemzeti joggyakorlat z.öhl asztalánál, a tettek mezején! Mint blzottmányi elnök működött a zalaegerszegi kerületben s az éjna-poú át tartott szigorú következetesség homlokára a munkásság gyöngyeit idézte eló, midőn a tudositás-szülto öröm-üdvözlés édes gyönyöre szárította fel, honfl-köny csillogott szemében; ki sejtotto volna ekkor, hogy a "közélet teréni c munkásága utolsó, melyet n bizalom hattyúdala Ölelt át.
Csodálatosak a végzet utai!
<M«jd elviteték nékie, boldog családi körébe az okmány, mely figyolmeztcté országos csclckvényeinck újbóli küzdelmes megkezdésére , honatyni buzgalmának megszokott esüggcdctlcn folytatására; mosolygott a nemes férfiú s nem anynyira az okmánynak örült, mert tenni s cselekedni a hazáért, nemzetiségünkért szoros honfi-kötelességének ismerto, hanem lelkéből örvendett kedven családja minden egyes tagjáuak szemében tündöklő örömkönyeken, melyet a tevékeny férj szerzett gyöngéden szerető neje, a lelkes honleánynak, melyet a honpolgári becsületességben őszülő apa nyújtott talizmánul szivvérei, édes gyermekei részére, családi magasztos ünnepet szerzett ez okmány. Ki hitte >olna, hogy a nemes családnak utolsó öröme lesz. A visszaemlékezés bizonyára édesen melengető, mert nem mindennapias örömbuborék volt az élet tengerén, hanem tiszta gyöngy a népbizalom drága koszorújából.
Csodálatosak a végzet utai!
Ki a közügynok szenteli életét, s családját mégis imádásig becsüli, szereti, kettős érdemet, kettős tiszteletet nyer övéitől; mielőtt megérkezett volna az utolsó perez, — hogy szeretteinek gyengéden ölelő karjai
közül kibontakozva,választó-korületénokszék-
városába érkezett vo)na, honnan egyenesen az ország fővárosába távozandván, birtokát rtudbo hozandó a határba ment, ki hitte volna, iKijjy család-vagyoni viszonyainak rendszerb munkásságában utolsó lépését tette meg.
Kgő«» érre : Fái ¿»ro -Kvncioeilro
Hegyeken járt s a völgyben htllt meg, lelke magasbra vágyott szállani, mert lent fájt neki néinclyok gyötrő nyilazása, mely áldott szivének a rokon érzelem tövis vesszőjével czé-
loz tátott.....
Április 19-éro volt a nap kitűzve, melyen Nagy-Kanizsán Sümcghy Ferencz ünnepélyesen fogadtatik, előtto való nap azonban nejo által irt levelet vettünk, melyben értesittetünk beteg állapotáról. Az ünn...