Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.42 MB
2023-08-22 13:49:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
142
246
Rövid leírás | Teljes leírás (383.55 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 018-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 18(J9. május i-én.
18. szám.
Nyalczadlk évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
f Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú lietllap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. sazdászat. tuííomáiij és művészet köréMI.
MegJ elenllc:
■IndCH dombaton, ''tgi>* íren. W*rrkcn*töl Iroda és kinilú lilvnlnl
WAJD1TB JÓZöKF kfliijrvkerctkeiKíAIión.
Előfizetési föltételek :
llolybeii Uáilioa tior.lA»«»! 4« vidékrti poaUn kal.l»»».
■ 6 írt. - kr.
■ 3 . - . • 1 . 50 .
t
Sümeghy Ferencz
roegli. npr. 2Ü. 18G9.
Csodálatosak a végzet utal!
A jofolyt követválasztás alkalmával hazánkban egyik oly kerület volt a nagykanizsai, melyre mindkét párt feszült figyelem-íuel tekintett; az eredmény tudása lázas feszültségben tartá az összes. sajtót és vele a diplomatiát ép ugy, mint a választó polgárságot.
A pillanat megérkezett, és Süqiegliy Ferenc/. fejérc téteték a többség bizalom-koszorúja. A Deákpárt egyéni örömét fokozta fu ellenpárt egyes nyilatkozata is: „íui ncrníjü-meghy, de az elv ellen küzdöttünk;" a.jóbb-párt elve Sümcghyben kettős diadal'', ért. A diadal örömbiro váljon hol találta ót, a harmadízben méltólag megtisztelt férfiút? A nemzeti joggyakorlat z.öhl asztalánál, a tettek mezején! Mint blzottmányi elnök működött a zalaegerszegi kerületben s az éjna-poú át tartott szigorú következetesség homlokára a munkásság gyöngyeit idézte eló, midőn a tudositás-szülto öröm-üdvözlés édes gyönyöre szárította fel, honfl-köny csillogott szemében; ki sejtotto volna ekkor, hogy a "közélet teréni c munkásága utolsó, melyet n bizalom hattyúdala Ölelt át.
Csodálatosak a végzet utai!
<M«jd elviteték nékie, boldog családi körébe az okmány, mely figyolmeztcté országos csclckvényeinck újbóli küzdelmes megkezdésére , honatyni buzgalmának megszokott esüggcdctlcn folytatására; mosolygott a nemes férfiú s nem anynyira az okmánynak örült, mert tenni s cselekedni a hazáért, nemzetiségünkért szoros honfi-kötelességének ismerto, hanem lelkéből örvendett kedven családja minden egyes tagjáuak szemében tündöklő örömkönyeken, melyet a tevékeny férj szerzett gyöngéden szerető neje, a lelkes honleánynak, melyet a honpolgári becsületességben őszülő apa nyújtott talizmánul szivvérei, édes gyermekei részére, családi magasztos ünnepet szerzett ez okmány. Ki hitte >olna, hogy a nemes családnak utolsó öröme lesz. A visszaemlékezés bizonyára édesen melengető, mert nem mindennapias örömbuborék volt az élet tengerén, hanem tiszta gyöngy a népbizalom drága koszorújából.
Csodálatosak a végzet utai!
Ki a közügynok szenteli életét, s családját mégis imádásig becsüli, szereti, kettős érdemet, kettős tiszteletet nyer övéitől; mielőtt megérkezett volna az utolsó perez, — hogy szeretteinek gyengéden ölelő karjai
közül kibontakozva,választó-korületénokszék-
városába érkezett vo)na, honnan egyenesen az ország fővárosába távozandván, birtokát rtudbo hozandó a határba ment, ki hitte volna, iKijjy család-vagyoni viszonyainak rendszerb munkásságában utolsó lépését tette meg.
Kgő«» érre : Fái ¿»ro -Kvncioeilro
Hegyeken járt s a völgyben htllt meg, lelke magasbra vágyott szállani, mert lent fájt neki néinclyok gyötrő nyilazása, mely áldott szivének a rokon érzelem tövis vesszőjével czé-
loz tátott.....
Április 19-éro volt a nap kitűzve, melyen Nagy-Kanizsán Sümcghy Ferencz ünnepélyesen fogadtatik, előtto való nap azonban nejo által irt levelet vettünk, melyben értesittetünk beteg állapotáról. Az ünnepély tehát elmaradt; ez alkalommal irt politikai programmjút — utolsó müvét, s kéziratát birva, ahelyett, hogy ó mondotta volna cl, irántai kegyeletből minden változtatás és comuientár nélkül mi egész terjedelmében közöljük, amint következik :
»Tisztelt választóim! A mivolt világ szabad országainak politikai mozgalmain széttekintve, alig találunk államot, melyben nép képviseleti felelős kormányzat életszükségének az ellenőrzésre, hivatott alkotmányos ellenzéknek oly különböző indokokból keletkezett, — merőben ellenkező czélu, — egymástól teljesen független, — az eszközök megválasztásában ildomot h kémélctct nem ismerő, — eljárásaikban összhangzás nélküli féktelen árnyalatai lennének, mint a milyenek a magyar szent korona területén az országgyűlés be-fojozése óta s kiválóan a képviselő-választások körül felmerültek.
A politikai mozgalmak által közel érdekelve lévén, nem kerülhette ki figyelmemet a zalamegyei ellenzéknek, különösen a kanizsai választó-kcrülctlien tanúsított tevékeny müködéso, melynok részletes jellemzésétől lel ment engem a január 19-ki vörös kiáltvány ismert tartalma. .
Hogy ezen a kanizsai választó-kerület székhelyén kelt, s a zalaegerszegi kerület ellenzéki jelöltjének politikai programmja helyett is utánnyomatott, — s így az egész megyében elterjedt, sót "a szomszéd Somogyba is átszivárgott vakmerő cl ferdítésektől, — alaptalan ráfogásoktól — törvényhozás, és törvények iránti tiszteletlenségtől hemzsegő korcsszülöttje a sajtószabadságnak, — épen szülőföldjén, Kanizsán, és a választó-kerületben nem eredményezte azon hatást, — melyre rövidlátó koholói és terjesztői számítottak, kétségtelenül a választó-kerület ér-telmiségo magasb mivcltségénck önzéstelen hazaszeretetének és a romlatlan köznép becsületes józan gondolkozása ellen intézett lelketlen támadás ellensúlyozásában tanúsított fáradságot nem ismerő hazafias buzgalmának, orélyénok és kitartásának egyedüli érdeme.
Szívesen meghajulok én, uraim, — ezen eredmény előtt, melyuek kifolyása a nékem tisztelt választóim küldöttségo által átnyújtott, 8 hálás köszönetem nyilvánítása mellett .elfogadott megbizó-lovél. — Nem tanúskodik ugyan ez a kerület választóinak osztatlan bizalmáról, do annyival inkább jelzi a lefolyt országgyűlés oljárását helyeslő kerületi értelmiség'' tántoríthatatlan ragaszkodá-
i A Imi Ji»»Ábo« ycUUorírt t-iiör 7 kr. " í-imr 0 ¿Í* liiliiil«!! tovAl.M belkUUilrt 6 kr,
HílyUf.llJ mlinlon ejr.rc« >>«lkl«tfs¿M 80 kr A .fyllt t¿r«n" tgr polit «or bniktMiii illj* 16 kr
---------------1- i -----r i - ''i i ni......i — i ■■■ ni i ■ ■!
síit a törvényes alaphoz, melynek megvédése körül tisztelt küldőim által tanusitott éberség, orély és kitartás ösztönt és erőt kölcsönöz nékem előttünk álló nagy és nehéz munkához. melyre a tért, lehetőséget és alkalmat megszereztük ugyan az 1807-ik év 12-ik kiegyezési alap törvényben; de a jogfolytonosság alapján, ősi alkotmányunkhoz liü ragaszkodással, a politikai erélyck által megingatni nem engedett következetes kitartással alig volt nagyobb feladat luizánk alkotmányos szabadságát az absolut hatalom ellenében kiküzdeni, mint a communisticus, és demagóg irányú izgatások által felzaklatott nép szenvedély alulról fenyegető zsarnoksága, ellensége ellenében a világtörténelem tanúsába szerint a szabadolvüség, — ész, — és polgári erény legtündöklőbb fegyverei sem mindenkor képesek biztositni a — győzőimet.
Hogy szabadságharezunk uj stadiumha lépett, melyben alkotmányunkat nemidegon hatalom, hanoin a noinzot domoralisatiojára törekvő bel ellenség veszélyezteti inkább, arról mindenkit meggyőzhettek a befejezett képviselő választásoknál észlclhotott szenvedélyes izgatások.
A törvényhozás előtt álló ezen uj, s az előbbinél a nemzet értelmiségének jó akaró támogatására van mindenek fölött szükségünk; mert alkotmányos szabadságunk drága életét a választók bizalmából a törvényhozás asztala körül tanácskozó orvosójt csak ugy menthetik meg; ha a nemzeti lét, — vagy nem lét veszélyes erisisinek lefolyása alatt kezet fogva virrasztunk a nehéz beteg ápolásával foglalkozó nemzeti értelmiség hivatásszerű köteleségét hivcn-tcljcsitvo az orvosok és gyógymód iránti bizalmat éleszti, és a gyógyszerek rendes alkalmazásáról gondoskodva biztosltja hatásukat. —
^bevégzett választások eredménye szerint alakítandó képviselő házban az alkotmánykérdésnél eltérő nézetű politicai pártok állása a mult országgyűlésinél kedvezőtlenebb arányt mutatván fel alkotmányos alap a kiegyezési törvény ellen áz ellenzék részéről meg ujitaudó habár nem is eredményt koczkáztató, do minden csotrc időt rabló hadjárat veszi kétségtelenül mindenek előtt igénybo időnket és erőnket.
Minő állást foglalok én el az alkotmányos kiegyezési a''ap megvédésénél azt ugy hiszem mondanom som kell; mert a védelem kötelességét az alkotásbaui következetes részvét, és tisztelt választóimnak ez alapon irányomban ujabbi nyilvánított bizalma szabják élőmbe.
* Bclkormányzati kérdéseinknek törvényhozás utjani rendezésénél a társadalmi igények követelésé oly tömegosen áll előttünk, hogy akár az egyes kérdések sor-rendjéro, akár pedig azok elintézésénél kö-vetendő irányra nézvo határozott Ígéretet tenni alig lehetséges.
Hirdetéseket elfogad :
N.-KanljsAn: »K Al>ó-ltlVATAl,.Pe«U«: ZKI8LERM Biol-, Hamburg-, Berlín-, Ma]na-m.-Frankfurt- BamI-
ben: II \ \fli:\sn:iN At VOiJLKlt. LIpOM-, Bem-, 4» Stuttgartban: saciisk a TAKSA. Biotben : OI''PKLIK
Tisztelt küldőim megnyugtatisára mégis nyilvánítom, — hogy minden körülmény közt, minden ogycs kérdésnél a jog egyenlőség, egyéni és»társadalmi szabadság, s ennek iker testvére a társadalmi jó rend lesznek a fő tekintetek, melyek elhatározásomra irányt ndó befolyást gyakorolnak.
A szellemi miveltség, és anyagi jólét a szabadság legbiztosabb támaszai, alkotmányos szabadságunk biztosításának ezen két tényezőjét teljes áldozat'' készséggel gyáinolitni, s virágzásra otuclni hazafiúi törekvésem elsőbbjének tekintem. —
A leélt absolut kormányzat idejéből ugy látszik, átok gynnáut szállt o törvény tisztelő nemzetre örökségül a törvények végrehajtása iránti közönyösség, mely törvény és tekintélyek iránt széltében mutatkozó tiszteletlenséget, és pedig fejetlenséget, nemzeti doiuoralísatiot, és a társadalom felforgatásat vonja kétségtelenül maga után, ily veszélyt liazánktól eltá-volitni mindon igaz hazafinak szent kötelessége, e kötelesség ó:zotétől át hatva azok sorában fognak találni tisztelt küldőim; kik a törvényhozás és végrehajtó hatalom közti Öszhangzást a kormányzat minden lépcsózetéro ki torjesztendő felelősség által létre hozni hazafias kötelességünknek tekintik. —
Hclátom én tisztelt küldőim, hogy ezen általánosságban tett s tán igenis szűk keretbe szoritott''lgérctem a baloldali izgatások, és bc nem váltható csábitó Ígéretek által felzaklatott kedélyek megnyugtatására jelenben éppen nem elégséges; de az clbizakodás nagy mértéke nélkül alig is hihetné valaki, hogy oly mérvű izgatottságot, moly a kauizsai választó kerületben nem tudom csak hazafias tul buz-galomból-o vagy cgyébb szándékkal idéztetett elő, bár mily . jó hangzású, de válósitható Ígérettel lecsillapíthatná. — Hosszabb kedvező körülmények, 8 a lefolyt eseményekből vont tanúság felfelé ugy mint lefelé lesznek csak képasek a fclzudult kedélyek normális állapotba hcly-heztotésére.
fin egész bizalommal reményiem, hogy az isteni gondviselés .0 szegény hazának szenvedéseit megelégelvo, a birodalomnak békét s nekünk pedig sz. malasztot ád, hogy törvényhozói kötelességünket a nép javára, hazánk 8 nemzetünk boldogitására teljesíthessük, ml ha megtörténik s az elvakított nép tények által látja megexá-folva az ellenünk szórt rágalmakat, ninca okom kétkedni, hogy megvetéssel fordul, cl az alacsony önérdekből izgatók tömo-gétól." — .
Szóljon «rgyászjolentés, mely megdöbben-tőlcg hatolt reánk, mi őt vártuk hozzánk örülni, s ellenkezőleg mi mentünk houá utoljára busulnl.
^-.Sümcghy Fcreuczué he. Séllyoy Magdolna (maga és gyermekei Mária, Kornélia, Magdolna, llozália és Kálmán nevében mély HsrrkrMitftatfgl p¿MA«f
\V
fájdalommal jelenti szeretett fórjvj«ok, illetőleg édes atyjoknak Sümeghy Ferencz országgyűlési képviselőnek életo 60-dik, legboldogabb házassága 21 évében f. évi apr. 26. reg. 8 órakor tüdő-szélhüdésben történt gyászos halálát*.
A temetés, mely apr. 28-án délután 3 órakor tartatott, nagy számú résztvevőket gyQjtÖtt egybe, a megyoi tisztviselőkén kivül képvisclvo volt mindon rendtt a rangú közönség, egymást érték a diszfogatok távol vidékről, köztük vasmegyei főispáni helytartó Széli József urat is.mig a sőjtöris közel helységekből bánatos arcz -és könnyes szemmel, állott körül a nép, melynek tanácsadója s pártfogója volt. — Az egyházi szertartást Königmajer Károly apát s plo-bános ur tartotta fényes és számos segédlettel. A holttctcinet fáklyák vették körül, az iskolás gyermekek clólmcnésc s több kántor egyházias énekléso mellett boláthatlan uépsokaság kísérte a távol cső temetőbe, hol n nwgns domb egy közép fája tövében készített kriptába helyeztetett örök nyugalomra. Valamint a háznál az utczára, ugy a temetőben megyei s városi ifjabb tisztviselők emelték vállaikon a meghűlt szivot s tetemet rejtő ércz-koporsót.
B.icsut vettek a napsugarak a fényes koporsótői, betemettetett a sirbolt, elhangzott a bus harangszó, utólsó ütéso oly siró volt és mi brisan szélledtünk szét s csak egy kis részét hozhattuk el a mélyen sújtott család kipőtolhatlan vesztesége feletti bánatából, de szolgáljon vigaszul nékiek a részvét, — mely nemcsak megye-, de országszerte nyilvánul.
Végül a boldogult rövid életrajzát irom le, melyet minden tisztelője noha tud, mert életpályája nyitott könyv voli* mégis jól i <ik annak niegnjjtásn, szolgálván buzdításul az ifjú ncmzedi''knek.
TÁItCZA.
A világ.*)
üiior.y foreift ei u 41et, Ha «» enber ni»\\ A ki tegnap lUilko »olt, W» u»fj.Agoi lUil.
A kl cfllo hl.iUjibil Nitt« 1« a* emb«rt, A» ad ¿«ok börtönében KOtiönll a reggtlt.
Ma (i*r«lm*l vall a lcinjr, 8 «(kQtilk Jariba, Holnap mír a tU«dlk<rt Ugrik a Uuniba.
Mondj» a tilp nö a firjntk ; ,JÚ <J»Mkil íelktrn I* Krjrgolr« m»p a píniÍTel ''INal vas árkuu-bsrkan.
A kl ma e*ak mo»ntjrog*« Njnknilal >11 »nrba, lioluap a> fl fej« Un>»ul -- K.trlngSt a porba.
" Ha nom tálaim t* a vilig KlSttem u«m állna, Ait blnnéin, hogjr ss «gíi* *gy ''A''Umj emher Alma.
IMItEFI AXOS.
töredék u életből.
.K/''gl törtín»« — mely mindig uj marad."
Frrnandtrfl.
fíötát fenyvos ordőséggel benőtt vadregényo« /<ilgyben, me lynek felhőkbe nyálé szikla csúcsain sasok fészkelnek; —• a hegyoldal meredekén porladozó várrom tövében fokszik egy ódon kUlaejU kii falu.
Nyár van és délutáo, felhőkkel olboritott a láthatár; — a légkörnek tikkasztó nyomás* Db^asodik ai ogész természetre; — a szóicsend daczára fel-fel kerekedik, és tova surran egy-egy gyenge forgó szól, moly az utcza porába kis örvény-nyomokat fúrva, ismét olonvészik; rendes előjelei esek egy koletkező ógi háborúnak, nagy viharnak.
A kis f*luh*n temetésre szólnak a harangok, melyiknok dalbunszortl kongásáhaoly rémesen sir közbe a kis lélek-haraug.
Az utczán végig gyász-monot vonul; négy legény viszi vállain * fekete posztóval betft-
MuUltiuy M«raüa«k »^Jtf alá adott tfj kfl-Utajl kOltmiayalbSI, uialyrSI lapunk elfibbl aiimi-aat- lredal»l torai» b8r*bb*n aadlt. Hitrk.
Sümeghy Ferencz született Sőjtörön okt. 20-án 181*9-ben, szülei gondos nevelésben részesítik, Tanulmányait megkezdette Nagy-Kanizsán a convictusban, folytatta Szombathelyen, Győrött s végre Pozsonyban. — Patvarista Tuboly. Mihály zalamegyei főjegyző mellett volt. Pesten Berta Sándor joles ügyvéd mellett működött mindaddig, mig 1841-ben az ügyvédi szigorlatot kitűnő sikerrel letette, ekkor azonnal mogválaszta-tott a kapomaki járásban Csányi Elek főbíró mellé szolgabírónak, 1844-ben főszolgabíró lett, — a következő szomorú időszakban ő volt az első az egész tisztikarban ki a megyegyűlésen kijelenté, hogy absolut kormány alatt egy pcrczig sem szolgál, ez ( után 1860-ig kizárólag családja és gazdaságának élt, ütött azonban a szabadság hajnalának 6rája és — Sttraeghyt a kapornaki járásban ismét főbírónak választották, az j osztatlan bizalom, szeretet, melylvel e járás irányában viseltetett, egyhangúlag követté .választá ugy a 61-ki, mint a 65-ki országgyűlésre, minyrainte harmadízben szótöbbséggel a jolon,vagyis 69-ki országgyűlésre.
1848-ban vette nőül a megye egyik no-mcsb szívű s áldott jó lelkű hölgyét, Sély-lyey Klek dunántúli kerület táblabíró, s Za-lamogye egykori főbírája s közszeretetű alispánjának leányát, a megyei; közügyek tevékeny s szilárd elóharezosa — Séllyey László szeretett nővérét — Séllyey Magdolnád _ kivel a legboldogabb életet élte, egymást nemcsak hogy mintaképen tisztelték, becsülték és szerették, hanem versenyeztek egymással a jótettek s vendégszeretet gyakorlatában, ép ugy, mint a gondos és figyelmes házi s gazdasági jólét s gyarapodás előmozdításában.
S tőlem, ki a sőjtöri szépkilátást! temetóról csak könyes szemmel tekinthettem az élóször látott vidékre, először jelenvén meg
az utolsó .isten hozzád"-ot mondani a bol-dogiiltnak, kit életében szeretni s becsülni tanultam, fogadja a tisztelt család s a rokonok csekélységem igénytelen részvétét.
BÁTORFI LAJOS.
Qbú*n
ritutt puha-fn koporsót; — ozcl''tí egy gyermek lépdogél, kezében magasra tarlott kis fa kereszttel, moly a sírhantot fogja jolozni j gyász-fátyol van reá kötve, és az oly longodoz I
lítánna az ősz lelkész, szolid orozán annyi részvéttel, és a vigasztaló hitnek mégis annyi nyugalmával, kit a keservesen zokogó, a szoro-szódnék áltol támogatott bánatos auyja követ az elhunytnak; — egyetlen .fi* 1 —■ cgyotlen reményo volt az néki I
Legvégül a jó barátok és jó szomszédok gyér kisórote fojozó bo a némán haladó kicsi gyás*-monotet
— Szogény Marczi! beh kár értő, mily »zép legény és mily jó fiu volt 1 Ki fog most majd üreg anyjára szerezni, ki fogja azt a t.én napjaiban ápolni?
— l)o mi baja is lohotett néki, hiszen úgyszólván nom is volt fokvő beteg ? — igy sopánkodott, Így kérdezto szoinszódnéját egy éltesebb nő azok közül, kik a korán elhunytnak most a vé^tUzteletet adák meg.
— Hjahl kedves komám asszony, azt csak az úristen tudja*; maga az orvos is csak rázta a fejét, és azt mondá, hogy sok éjjoli virnsztásssl szerezto magának tapasztalását, tudományát, de Marczi baját még sem ismeri.
. — Hát már akkor ki tudhatná, lm az okos doktor ur sem tudja kitalálni, — válaszolt az előbb mogszólitott és szokott bőbeszédűségével csendoson ismét- folytatá; — én UjQ^an már több bét olőtt mondottam, hogy nékem oz az ifjú legény nem tetszik; úgy »átnyúlt, úgy. fogyott, mellére csUggcsztott fővol némán íigy tévelygett, mint ogy kisértot; most is azt mondom, kedves komámasszony, hogy a rósz szem ártott neki, valaki mogbabonáztal
— Már az bizony úgy leszi — zárá bo a párbeszédot a másik komaasszony.
A szomorú menőt lassan haladott, kttzho-közbo az olhunvt lolki Üdvösségéért a ,Miatyánk*-ot mondá ol feliben a kántor, mit másik feliben a kisérot halk morajjal és nAmon"-nel végzó bo.
Amint a falu malmát hagyták el, annnk nyugalommal forgó nagy korokén, tajtékzó habiokban, morajjal tört meg a folyó patak, erős vas rostélyzatos, faragott kővol szcgélyzott nyitott ablakon át; virág-cserepek mögUl női zokogást lehető hallani, üde, érczes, fris hangokban, mi-" lyonek egyodUl csak a fiatalságéi szoktak lenni, és e fájó hangok a malom egyhangú zúgásával vegyültek ősszel
Végre a menet a temotőbo ért, moly a fala felett omelkedottebb helyen, funyve« erdőság lábainál tisztáson törült el, és onné^ nézett lo az ódon házak teteiére azok ogykori, de most it> porladozó lakóinak számos apró xirkrresztjeí.
Heti szemle.
Aprilin 29-én 1869.
(Il-ti.) A gyógyszertárak a bolügyminiszto-rium által rendeztetni lógnak. — Poroszországban katonai életbiztosító bank állitatik fol. — Az országgyűlést megnyitó királyi trónbeszód tartama alAtt a budai királyi palotán magyar s horvát zászló is ki volt tUzvo. — Zágrábban királyi palotát akarnak épitoni. — Londonban Kloptomania (lopáskór) czimd munkára rlyitta-tik 100 aranyos pályázat. — líg. Kaztorházi Pál nejével Budára órkozott; ozontul állandóan a várban lovó palotájában fog lakni. — A Woronicczky-cmlék érdokébon uj fölhívás jo-lent inog. — Az uj királyi testőrök már mog-kozdottók szolgálatukat. — A beltlgyministo-rium rondoletot bocsátott ki a hatóságokhoz a ló|>orirulá8Í b fcgyvorongodóly moga<''ásában hogy óvatosan járjanak ol. — A pesti r&zvóny és magyar nép színházra az aláírások szép orod-ménynyol folynak. — Szemore Bertalan müvoi 4 kötetben jelennek meg. — Fürodi Mihály jeles népdalár veszélyesen beteg.— 34 képviselő mogválusztása ellen adatott bo panasz. A „Kocskométi la|»ok" felelős szorkosztését Horváth Döme vetto át, szerkesztő-társ Hornyik János. — A mosony-megyei kath. iskolákra, kath. jellegUk mogórztWére Or. Zichy Henrik Ü ozor forintnyi alapítványt tott. — l''atay István és Csiky Sándor képviselők fonyegető lo-vclot kapUk, hogy Boniczky sorsára jutnak.
H i r ¿i k.
— Május első napjánuk hajnala mozsárlö-vésekkol Udvözöltotott Nagy-Kani. sán. Délelőtt Horczog Batthyányi Fülöp, mint o város egykori kegyura novonapján isteni tisztelőt tartatván, a városi elöljáróság s u horczcgl uradalmi tisztség óh nagy szánni közönség volt jolon.
— Zala-Kgcrszogon az élvokot nyújtó raulató-hulyok hiányában ogy alapszabályokkal
bíró zártkörű „Teke/Ó kör* c/.imü társulat »1*. kult, mely egy privátháznál levó kertl>en köz-költségen alkalmas teko-pályn felállításán fára-dozik, moly csak tagjai számára szolgálhat. Az alapszabályok értolmo szerint vendég csak vi. déki lohot,molyot valamolyik részvényos mutat be. Tisztikara is mogválasztatot é pedig: Elnök Laubhaimor Józsof, pénztárnok Szetttgyörgyi J. mint korttulajdonoe, ollonőr 8 jegyző BődyJ. Megnyitása íónytfs loond, — K körbon képvi. solvo van a megyei tisztikar, a városi elöljáróság, a tanári kar é« a polgári osztály. - Solid ogy mulatság, kivált n mai zavaron pártoskodó időben!
— Zalamflgyoi .Poákkör" május l-éB közgyűlést tart, molyro az olvbarátok minél számosabb mogjolonéso kéretik.
— Az 18C5—8-ikévi országgyüléti tórvény. czikkok diszos kiállítás és kemonykötósben Waj-dits Józsof kónyvkoroskodőnél 2 ft. 80 krajezár-jával kaphatók.
— Lapunk mult 18Ü8-ik évi 40, 43, 44, éj 45-ik Bzániai nálunk igen szükségossé válván, iisztolottel kérjük »zivos bokUldéeét azoktól,kiknél még található lonne, árát készséggel m''eg-iizotjUk.
— L a t a b á r jól szervezett szintársulat május oloién 20 olőadásra Sopronba uUzik.
-- Vottűk a magyar és erdélyhoni izras-litá :nak 1808—09-ik ogyotemos gyűlésén al-kototw szabályzatok é« hozott határozatok hiteles Adását. A congrossus erodményo 15 pont-bau mutatkozik, molyro o füzet nyomán alkalmilag vissza fogunk térni.
— Zala-Egorszog mellett fél órai távolra fekvő Ságodban a bakter 2 sir felújítására kü|. detott ki az ottani falutól félro eső temetőbe, hol az egyik felújítása után, ml mult hétfői na-
Ejn történt, a másikára lodőlt és csak csütörtö-ön találtatott fol épen e^y vélotlenül arratnonő által, mi hivatalosan foljolentetvén, a vizsgálat is moglörtónt. — Eredmény« hihetőleg gutaütés. — Ugyanitt egy ftJldmivoe, ki typhus-ab-dominalis botegségbon szonvedott, az ágya mol-lctt hovorő borotvával annyira Összevagdosta magát, hogy minden orvosi l^isérlet daczára se lohotott életét megmontenl. Épen nojo mont b« o borzasztó működésénél, kl a helyott, hogy férjo Begitségére mont volna, kifutott, gondolván, hogy őtot akarja megölni.
A kopoi »ót letették a sir széléro, az ösz lelkész reszkető hangon kozdó vég imáját:
.A mélységből kiáltunk fel hozzád ó urunk, hallriuMl inog imádságunkat, és légy könyörtl-lettel az elhunyt árva lolko iránti" — Miro azt a sírba bocsájtották le — és midőn a hantok tompa kopogás között a koporsó fedelére hullottak, szivszakitó volt még csak nézni is a mogtörött anya görcsös rángatódzását, kéuég-boesését, fájdalmas nyöszörgését.
Végro mindönki távozott, — a szerencsétlen anyát, kiuél Bommí rábeszélés som használt, erővel vonszolák vissza magukkal a faluba, — caak a Birásók foglalkoztak még egy ideig a sir betemetésévol, annak felhalmozásával, és miután a kis fakchMztct faluba álliták, ők is eltávoztak.
Magában maradt most az elhagyott sírdomb, kis fu keresztjéről búsan longett a gyászfátyol, mintha még ogyszer intene végbucsút a távozóknak, még egyizor az ő édes — jó örog anyjának.
A sírkertben a nagy kő-keroszt folett longő szellő ekkor ezt susogó:
.Kpy riffl tOrti''net, incljr mtmllg uj m*r*(t,
H s kit ípen t*MI — » »«Ito inrgtiakaJ!" « •
*
Már oste van, félhomály terül el a vadregényes völgy felett, — félhomály borítja a falu malmának vakolatlan kő-épUletét, önnek egy sötétes szobájában, közöl a virágos ablakhoz ül még most is az ifjú özvegy, a szép nzőko Mol-nárné, bánatos fejét a falhoz támasztja, zokogás közben gondolntjnit szilvákban fojozó ki, mint önmagát önmaga előtt vádolná.
— Istenem 1 — Istonem 1 — még csak tomo-tésére som mohottem szegény Marczlnak, ki engemot oly igazán, halálig szeretett, de nem tehettem, nagy sirásom föltűnt — sőt elárult volna. — Szogény Marczi 1 én okoztam halálodat! oh ha tudnád, hogy most ismét mily forrón szeretlek! — l)o olyan vagyok és loszek én mindig, rósz csillagzat alatt szUlottom, amig ő nem nézett roám, addig én jártam utána, hízelegtem, édesgotém magamhoz, amint pedig láttam, hogy már ő is szerot, akkor moghide-gűltem mindon ok uélkül, — nem volt előttem többé értéke híl szivének, szerelmének, mert azt már birtam, ismét más érdekelt. Oh csak legalább no bántam volna »zogénynyol oly sziv-telenUl, talán még most is élnoV Igon, igon — mondá elgondolkozva, rendozgetvo a multak emlékeit — igen, fokonkint vontam tőlo vissza ■zorolmemot; — amit még tegnap szabad volt hinnie, remélnie, abból másnap egy ré«zocskét már visszavettem, la*un k Inoztam, lassan gy<* törtem lelkét, és ő mindezt tűrte, csak midőn látta, hogy mást szeretek, akkor utoljára állott
Lapunk mai számahoz
előttem; igen, utoljára volt nálam, azt mondá okkor Bzomoru hangon :
.Most már látom, hogy játékot űztél szivem-moí, de tudd mo£, hogy ogy ''élottul játAotUtlt Isten veled 1 Lábom e végzetes ház kUszöbét soha töbl>é át nem lépil"
— 6 oly búsan távozott, én podig novettsiu. Oh istonom, istenem 1 do mit tcnottein én róla, mikor a szívnek megparancsolni nom lehet, — hogy kit szeresson és meddig Bzoresso I — Még mult vasárnap oly közönyösen néztem őt a tomplomban, é.s ma mit mindent adnók éretto, h* csak még egyszer beszélhetnék vvolol Sze^ány szogény, Marczi 1 Igon, beszélni akarok hozzád, virágokat viszok néko<l, nefolejtsekot, ozoket úgy szeretted, és imádkozni fogok olhagyott sírodon I
A szép bánatos fiatal özvegy nagy komlóval boritván el tagjait, — az ablak párkányán álló cserepekről leszaggatván mind a virágokat, ki-mont a falu toinotőjébe, ott egy njdonnsn felhányt sírdombra térdelvo zokogott, imádkozott, fris virágokkal koszoruzá inog s ann ik kis fa-keresztjét magához ölelvo, reá borult.
Soká térdelt igy.
Ezalatt az orkán lerázván bilincioit, felszabadult; dUho már nagy oszlopokban keringotá maga olőtt a légbo kapóit, s ott folvukart port.
A nehéz felhőkből nagy csoppokhen kozdolt aláhullani a zápor, mintha a felzúdult haragoa olomok el akarták volna távolítani a sírdomb-tói az ingatag nőt, perczenkínt erősben düliöag-
tek, míg vtígre az haza is távozott.
• •
*
így van ez gyakran az életben, mig a smv szerelőmben érez, addig hagyják mellőzéssel, fájdalomban, kinban dobogni.
Midőn már ott hsmvad a sírdomb alatt, akkor hoznak reá friss virágokat.
Mennyi gúny ez — koszorú — fris virá^ — érzolommel halmozni el, do csak akkor, midőn a sziv már többó nem érez, elhamvad 1 « a
A szép özvogy Mohámé fél év tnulva U vi-solt szivo tájára tflzvo ogy piczi bokrétát nefe-lejtsokből. — Marczi temotéso ÓU mindig látni öltözetén ogy ily kis virágot, melyot mint egy gyászjolt hord ; ha rá tekint, egy sóhaj bontakozik ki a gyönyörű kebelből, — sőt néha ogy bánatos könycsopp is lopódzik a szép szemekbe, «lejövő porc y. ben már ismét inosolyg a rózsa ajk ós érdekkel néznek u bűvös szomok o^y áthaladó ifjúra.
Egy kis töredék az élőt képeiből I...
.R/«l t''lrt/nnt — . . V •
ajeljr mindi* uj iiiSrkJ I
egy fél iv hirdetés van m°llókelv«.
Melélklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1869. 18-lk számihoz.
NYITRAI es TARSA
váltó-OzIete Pesten, józseftér 5. sz. a.
AjAiiljuk a t. ci. köiömégnek ki általunk leg lónyöiebbeu rendexelt
társas-játékot
valamennyi Ausztriában létező sorsjegyekre
• ktlvetkeiS főnyereményekkel s
300,000, 250,000, 200,000.140,000, 110,000, 60,000, 60,000, 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 10,000 frt stb. 20 havi részletfizetésre 5 írtjával.
Minden vovB egy lOrvényeaen kiállított rétivényjegyel kap, molynek értőimében a tulajdonol «ionnal «■ eli5 6 frt réiilot-lefiieléiével • hefiacté* Ideje alatt történondő
*7Q BorliuzÉia
valamennyi nyereményében ríni vei«.
Egyúttal ajánljuk «1 oly gyorsan megkedvelt táriai-JAtékot 100 darab
1864-kl 100 ittos sorsjegyet, 11 Mos részletfizetésre,
IlitelsoivsJegyet 10
r vaJamennyi Magyarország és Ausztriában lét<
M ff
lamennyl Magyarország és Ausztriában létező sorsjegyek 12,18 és 24 havi részletfizetésre általunk megszerezhetők, úgyszintén lgérvfenyalr is miuden húzásra.
Csak nyeremény! Nyeremény! Nyeremény!
Hofy t o». IWletbarátalnknak «1 eredeti aonjegyek megi«ere»hetéiét megkOnnyitiUk, ugy In»-téikodtduk, hogy « legkedveltebb lorajegy-nomeket kliebb rútilelekben adjuk el, mint ■ mennyire eredetileg iiólnak, ugy«nls :
Egy huszadr.
1864-ki 100 frtos aorej. 133O-ki RotbBOniia
10 írtért, hozása flu. 1. 8 » . opr. 16. 7 .
" Miuden vovö egy, Általunk t<rvényee«fl kiállított kötelezvényt kap, pontéi megjelöléiével a .on-Jegy loroiata éa «lámának, nielv néki huiiadréaibon birtokába jut, i aaouual javára jAtaiik, anélkül, hogy további befizetéseket kellene tennie.
A hitelsorsj főnyeremónye 200,000 frt, a legk. 170-200 Az 1884 kiekó 250,000 „ „ 165-200.
Az 1839 ki Rothachild-sorsj. 140,000 „ „ 100 frt.
MTWT Veszteség alig lehetséges, -m^vm
minthogy már a Icgkliebb nyeremény la kOrUlbelUl egyenlő a »or»jogy vételArával, a kUlOnben ia mindenkor kének vagyunk kOUleivényelnkot vlina li váltául, még pedig mindenkor a napi árfolyam •lerinL
NYITRAI és Társa
bank- éa váltó-Halat« Peaten, Jéaief tér B. aiára.
Vidéki megbliáiok poital utánvétel mellett li pontoian enkOinltetnek. Poatoi laegjelfilélé-vol a név i* lakhelynek, huiáil Jegyiíkeketmlnden huiáa nlán dlt nélkül kflldjflk meg.
Nagy-Kanl«ián WAJDIT8 JÓZSEF la nolgál valamint felvllágoiltáaeal, ugy eredeti rénjegyek. M#> kel (Anthelliebelne) a hirdetményben kitett árért, melyek nála aionnal átvehetik. (25.1 - 3
Qyém&ntok, gyöngyök és drágakövek a külföld számára a legmagasabb arakon vétetnek.
Pesti biztositó-intézet.
Intézetünk folyó évben is nyújt
biztosítóst jégkár ellen
a lefljutányosabb díjtételek és legkedvezőbb föltételek mellett; továbbá t. cz. biztosító felei részére ép ugy, mint a mult évben a dijból
glOX-ot leenged,3
mely a kötvényben azonnal leszámlttatlk.
A díjfizetés váltéval is ««közölhető. Intózctünk, mint általában tudva van, a károkat mindig leggyorsabban rendezteti és pontosan s teljesen megtéríti.
üóvebb felvilágosítás az alulirt «ügynökségnél és minden nagyobb helyekben levő ügynökségeknél adatik.
3Va»y-KanlaíaAn: Neubörger Mátyás és Pollák Ferencz
uraknál.''
Sopron, április hóban 18G9.
(«2-1,3)
A föQgynökség :
MÜLLER R
Jégkár elleni biztosítás.
Az alólirt igazgatóságnak van szerencséje a t. biztosító-közönséget ezennel értesíteni, hogy az elsó magyar általános biztosító társaság a jelen idényre a jégkár elleni biztosítást már megkezdte.
Egyúttal azon t. biztosító feleinkkel, kik a mult évben jégkár ellen intézetünknél voltak biztosítva, és kártérítésben nem részesültek, tudatjuk, hogy a mult é\i jégkár-üzlet tiszta nyereményében részcsittetvén, mult évi dijaik
ö°o-jc jelen óvi dijaikba fog betudatni. A jelen évben biztosító t. felek szintén részesittetni fognak a jelen évi Jég-üzlet tiszta nyereményének
20°|o-jóbcn;
mely kedvezmény, reméljük, egyik indoka lesz azon nagy részvét és bizalom emelkedésének», melylyel a t. közönség társaságunk keletkezése óta folytonosan felénk fordult. Pest, 1869. Április havában.
Az elsó magyar általános DlztOBltÓ tá,raa»Ó« (2(18-3,2) lffazgatóBéiKa.
Nagykanizsai ügyuöksóg: Soproni «Ügynökség:
Q,) Fessclhofer József. Lénk Sa m u.
!! Egy ezüst tallór egy forintért!! (W1 _Wt(ü
A es. kir. vámhivataltól «0,000 p írom tnllérért Átvett bit lefil.ll lennrak » bec»-bíztos rundolotéro í tl.000 »HXtr. forintvrl egyenkint vagy egye» ikwxcvAlaa«tá»aal Ouklte tfhcn Uárultaliii.k
a es. kir. kizár, szabadalmazott
LENÁRUK RAKTÁRÁBAN
Goldschmiedgasse Nro 3, im neuen Bazar.
é.
Egy vég blelefeldi váeioa, M berlini, 00 liéeil rőf, 20 tallér helyett eiak 20 frt o. Egy . Igen flnom blelereldl váizea, 0" bécil rőf, 11 tallér helyeit e.ak *4 frt. Efy . Igen flnorn ézfivet, M h.rlli.l 00 liée»i rőf. *7 tallér helyett c««k 27 frt. Kgy . legfinomabb battilt-ízövet. 50 bécil rőf, Só tallér helyett e.ak .''(.''> frt. Egy . aidvet, ;M5 berlini vagv »0 bécil r.''.f, 10 tallér helyett eiak li» frt. Egy . klnrmkészilett nehéx hállváwon, ¡10 béc.l rőf, 10 tallér helyett e»ak 10 frt. 12 darab blelefe''dl len Iiebkeadö, a tallér helyett r«ak .1 frt
1U . Igen finom Icn-*»ebk»nd4, dlnea •».•gélyiolt.l 5 éa fél tallér helyett eiak 6 éa fél fri. 12 legfinomabb len-batUttktndó, atlai«-«»egély»ettel », 1 éi 0 Ullír helyett c.ak Ö, 7 éi 0 frt. Lea-aaitaUaiaDek 0 aaeioébre. b Aa fél. fi. 7 éa H UUér heljrett caak 6 éi fél, fi. 7 éa H írt T''ibl» 1000 darab balllel-elalr .''^Jlnon kendák linóm dri* kéil hlniiéuel, darabja 40, 60 éa HO kr.
> ii^lyxettel, «fik eiáaiára. darabja 90 kr. _._
Chlnal telyeaikeadfik a legujaM.
-""" —__"""" ''— .„ . _- . a legjobb él legullárdabb u.iinkával »an
ÜBT Mlnaefíyllt vászon vfu*[0., Iulll(1Kcg).lk d.rabf. ,.„„,«,.„ ^
van Írva a rőfrtk aiAina é« aa Ára. _ __
Egv db Igen i«> vA»10nln0. mindegyik férfi nagyaiglioa alkalmaava ; r«ak a uyakmértéket kell tudatul. — 1 éi fél, 2 é. fél éa 8 tallér helyett c.ak J é. fél, 2 él fél 3 frt.
Igen finom blelefeldi vasion ingek, legjobb munka. Igen ixép mell-redfiinttel, 3, 3 él fél, l U fél Lili* helyett c.ak a frt 80 kr, S él fél 4 él fél frt.
Igen finom blelefeldi vátzon-lafek, ai uj divatú kereiit- vagy mellredCicttcl 4 éi fél, 5 é. C tallér helye» eiak 4, 4 él fél, 0 él fi frt.
Vállon férfi-!ábravalók bA.l v.»»o»l„'',l l 00. 1.80, 2, 9 frt 00 krlg. „„,,.,„,„
Shlrllag férH-la9fk finoin mellereixtékkel, teU»éi Kerluti nép nabiiu é» nagyiAgu i, 2 é» fe'', 3 tallér helyeit eiak 2, S éa fél él í frt i.é,. tllnei carlon-lngek. legújabb muitrijn 1 éa fél, 2 él 2l fél tlr h. eiak 1 éi fél, 2 éa fél frt.
NŐI viizoa Ingek kQlOnfAle formával tetaié« nerlntl nagyágban 1 ét fél, 2, 2 éa KI, 3 tallér helyett eiak 1 ét í, 2 éa fél, 3 frt.
Finom női vátzon lag«* hiinxénel « oiipkéiettel 8 él fél, I éi fél él 7 tallér helyett eiak 3 éa fél, 4 é.
Hál hAlóIngek''finom vAiio/iból 3 éi fél. 4 éi fél tallér helyett c.ak 3 é. fél, 4 éi TI frt.
linóm hln.ié.O női Hiló IngeK «»»''» vii.ojihól 6-0 tallér helyeit eiak 5-8 /rtig.
Mii nadrágok finom l.altlitbil vagy viiiphból 1.60, 2, 2.00, flnom hlmiéifi betoldáual él eai|>ktvel igen elegan. 2 frt 80 krldl S frtlg. /
HÓI báli4ltlnyik nl.gam laabiaaair-fenálld vagy lehajtó gallérral, 1 él fél, 2 él fél, 3 Ullér helyett eiak I fél, i éa fél, 3 frt.
öltfiaykék hlmaéa.el éi clpkével, Ugnjahb rnlnU, 4 éi fél, 6-10 tallér helyeit eiak 3 él fél, 4 U fél tgéia 7 éa fél frt.
Ndl ezokayák kurta vagy uniilyoi rubAkboi, finom kéi.llménj 3 éi fél, 4 él fél, 5 él fél frt, Igen elegani hlmiéaael 7 él fél egéia''7 fitig-
Berilal gyapjú-mellény éi nadrág férfiak éi nCknek 2 éa fél, fél éi 4 Ullér helyett eiak • éa fél, 3 éa fél, e/é«» 4 írtig.
10,000 rőf háromnegyed aaélei blelefeldi fehér foaal-VáezoP, bícit röf« eiak 30 kr.
10,001) rőf flnom aMrlIUfl. rőfe eiak 30 kr.
A* elkOldéa utánvétel mellott eaaköanltotlk aa ontrák birodalom minden vidéki vároaába 30 frt váaA/-
láinAI 6 darab keadfi Ingyen bozzá adatik.
A7IU An dle k. k. östorrelchlscho und kön. ung. Lolnon- und Wásche-Niederlaj»« bZIM; In Wien, Goldschmledgasse Nro 3. lm Neuen Bazar.
AKÁS-
VÁLTOZÁS.
I. Schreyer, orvos és sebész-tudor,szemorvos és szftlész, a déli vasúti tái-sulat személyzetének orvosa lakását Szent-dyörgy-uaptól kezdve lielus József ur gyógyszertára feletti eme-letbo teszi át.
5t llendelési óra 11-12.
(170-2,2)
Mint haszon-adó ajánltatik
LÜTZ H.. • PESTEN
vácxi-ut 403. sa.
kézi szállító eszkOzOk
rnindon Alkalomra hawnitlhat<t uioatanig cl nom < rt clfinVnjrol, külí.nöaon földműnkAUtokra
kózi taliga (amerikai navybarrow) ,
darabja 5 <S* fól forint o. <1, amely Ml a gyár naponta krftaiáa
darabot kéaxil. , (2S4-I0.3)
Politechnikai
és gyakorlati találmányok
Valamin! kevAa lilfl-
itl ot«l3tl a uTiWfl»-l>«t-kAk nagy
UtUk » mllvoll *ili<-ban, Ípí-i» ugy » viUfc-pUojion '' ker«-
««ttalguok örvend a sí _
•ItSl J.Wal felalmulja a klr. »Mb«.!»lro»iott Cm« Mpet-fólr Jllbpllltoly. (R/i\*<«r) mily 1 ''/> h<lv. b..aa»w, uj ««Oí .böl vfitt, cfx kU nyom*« Állal egyMAaQUn ttl-»•I. Ára 1 frt » kr.
__«■» i AiiiioiKciiiő tolltartók. Klllfln tintsUrtd I.ílklll folyton lobot vdnk Imi; laon aJAul-bat.i olyanoknak, kik I.A»on kívül ha.íi.AljAk, mini: orvotok, pUbAaoiok, hivatalnokok ttb. kiknek irá«-b.ll ninnkAJok van. Kgy darab, 12 tuciat tolUI ogylllt 1 frt 60 kr.
mtóa- Elült oyUrűk kik vagy fekclo emallllroiAi-BW aal, koitál brllraltal »ior<dme»ok »»AmAra, — Utaaía Mvrlnt. Igen alkalmi» ajAndikuak való. Bfy darab ,tiV tokkal 1 fit fH) kr.
féwégss''"'' Úratárgyak, mint vaantl loroiuobllo waggo-^^ nokkal, fulv» 1 frt ÜO kr.-, futó bArAnyka gyapjúval 1 frt j roA. Állat ÍH) kr. | futó egórko 45 kr. m^i FogfiJAa, bilrmlnolutt, Monttal Állandóan BaHs—rnogtiltnlk a berlini fogeaeppok biiiiiAlatAnAl. A j.llAlliia annyira blitoa, hogy nomlm»xnAIA» «Mtóbeu a p/na viimaadatik, mlirt 1« c »leniek rgyellon bAibsii nem nabad hlAnyoinla. 1 tlvcg Ara Htl kr. r<- - Igen fontol minden hititartfabaii a legtijab-bau feltalAlt fenyeiltö keníci.melylycl min-dtukl a legkönnyebben a a lejaitbbon klfínyealtbetl tiutoralt atb. I katulya ilta, mely elég egy cgí»i gainitnrAra, tiO kr. ilcgjegvícudö míg, bogy o kenöra roiulAanak iolia aine* kitéve.
Elült fényeiltö-golyó, kitnu.1 -ior minden «¡NUflL^n.cgbomAlyoault ¿rci-Ur^v uJJA /a íi''nyeaaí títclíro, arany■ ra ciliat mfivcackiick uclktllöihotlen. Kgy drl. Am 1» kr.
g-. Valamennyi óra regnlitora a reguláit nap-'' óra coiupaaaal, mindenkinek n legjobban ajAnl-ható, inert o blaonvAra poi.to» órAval minden nteclia-uleua órAt megigaiitliatuiik, 1 darab Ara Hnomau fú-uyeaitve 2f> kr.
Mosdó-por. H por alkalninxAiAnAI nicgtaka-Wr Iliink Időt, munkát óa pénit, emellott a log-gyi.l.b előny míg ai, hogy a rulia aokkal Jobban UniAltotlk, mint kftannaige» kóasOletnél. 1 fontoa cao-it.agin 3M kr.
p. Amerikai patent^oiott biztosító zár, ki-
tlnS aaerkcietn a minden betöri« ellen bii-to.. I db klaelib rrndli Ara ;K>, 40, 60 kr. 1 db nagyobb rend« 70, iXl kr. I fiiig. 1 nagyobb kit kulea-oal rgiaa ll> flt(g. — 1 db utaió-tAakAra való !fí>, M kr.
föffi&F*'' Gyakorlatiak a nadrág-védők, melyek a nadrAgot roaa idSJA''/A''bau ax elplaikoláatól edik. - Kgy ]>Ar Ara 2« K.
Mtf» Angol ollók (• legjobb acxílbiil, I txabó-t^^F olló, a logflne.uabb L''.''i, .T>, l.''i kr. 1 alins-olló, a legfinomabb kr. 1 olló-IAnca ltl kr.
^. Nagy előnyt nyújtanak a legujabb flCp-lró PB^ nok, liieg>/imfltetnnk a» unalmat hei£ve«i«t".l biatoank lebetOÍik, bogy aa ón liegyo el nem tnrik. Kgy db fAba foglalva 10 kr. Caontba foglalva Ara ló kr. Tollartóval ia kiaael 1K) kr. - 1 inegtOllfttt tok, mely J hónapra elogendfí, !<• kr. — 1 db unlo rndlr-guiiiinl ón ía eaink aaAinAra i"> krajcr.Ar.
A lábakat nedveitéfllól megóvni minden kinek ajAnlatoa, mert ea ni egia aignek aanl^AI A Metage.--fílo kitllnó b.trkíaaltiamódiiAl. mely a bórt AlliatatlamiA teaal, ugy bogy a boaaaabb iArkAIAi ntAn a n< itveaaigben a nedv bebatAaa nem irealiető, ia a ca. Inak legjobb mértékben clijtítctik. Kgy Oveg Ara 60 kr.
IMn. Biblrial fagy-balltam ; eacu Sibiriában l)r. W Dollin Alial rég idő által feltalAlt balnam, mely mAr AuatrlAban i> ttbb iv óta kfianuaégeaeu liaixilAlt.Mik a mint a legjobb eaikf!* Umortctlk. A fagyAaok i daganatokra f latte Jó a liaaxuot. Kgy tégely liafxuAlati uU«ltA*aal W kr.
KitOnK fénymáí kautacbnkkal vegyítve, -hogy a bőrt tartóaaA tegye. 1 katulya ára ¡10 kr., mely 1 fontnyi
Legújabb Ugróin« zsebtQz-tzersiám.a leggya-korlatibb n maga nemiben, uein doliAnyaók-uak ia ajAu''latoa, kUaOnaigea tnxaaerixAm kelleme« kla formAJAban egy lAtnpAval egyealtve, mely neliAiiy órai /glauyagot felveaa, ugy bogy gyakran előjOvő alkalmakban hamar vllAgot gyiijtiiatnl. — A oaekély Ar gyora terjedéaro van axAmltvn. 1 db. Ara f)0 kr. a&Bp- Pífiilal hajnöveízlö-ízer, mlAltal aatirke ha-O^W Jak rngtnn titaaii »aorint bamAra vagy feketére UathetÖk, ia egyaxeramlnd « tirméaaetei friaaeaé-gei vlaaaauyerlk. Nrtvónyokhől kéaaittetik a tnkélcteieu Ártalmatlan. I caomag ut.ialtAaaal egytltt i frt.
40
, Legújabb rozidapor JótAIIA»«»l. - Minden ruaadatoltok eltAvolitA*Aia vAaxonból, aelyom-bál a ni Aa kehuékhfll, ugyaalntin acxél- éa vaa tAr-írvakból 1 caomag ¡IT» kr.
'' TyiikíZCW-gyHrOk Angora-pamutból. 12 drl. 26 kr
Minden látható lew ai nj f.eb-mlkro.cop •Által. Darabja 40, GO éa 80 kr.
Burgonya- ós alma-
Iiámozó-gép,
mely minden klAllltAaon l''Arlaban, Londonban óa N''ow-Yorkban ai oliS jutalmat nyert«, minden tetaaéa aierlnt,
Caplr vékony formAban 00 darabot Amoa egy perei alatt), oaekély Arn nagy •''terjedéaru vau aiAmltra. Súlya mAa-fél font. — Ara 8.Ó0 kr.
■LA Folyékony enyv. Minden hAitartAaban nélkQ-^■''löahctlon, mlAltal a ktllön-féle a hA.tartAaban
löjflvö apróbb hibAkat magunk Igaaltbatjuk. — Ki onyr évekig ellehető éa hlclcgon alkalmaaható. 1 üv. Ara 2fl kr.
Angol birftnymáz. Minden bőniok hajlékony-aAgot adui éa egyaaeramlnd fényealtenl. Kgy ki» liveg ib kr , 1 nagy 45.
C>. klr. «zab. peoiéttzappan, mely bArml néven liflvcxciulö peeaétet minden kelméliCI kivitel nilktll nehAnypillnuat alatt eltAvolit. Kxeu uj ké»»it-mény hatA</wn niave felnimül minden eddigi haionló gyArtuiAuyl, ipluthogy a legkényeaebh ailnt la aértet-lenlll hagyja, ia aiouual megaiAradva, atag nilklll marad. — A keaitytlk tl»xtltA«Ara la klllnunaen ajAnl-ható. 1 Uvegeao Ara utaaltAaaal egyfltt 40 kr.
A''lalános tisztító por, melylyel minden érexot, aranv, eillat, pakfong aeiél éa reiet tiaitilaiil fényealtenl lehet. Kgy katulya Ara 20 kr.
öjízorü^igő Idóórák oainoaan kéaxllve, mint
egy aalonora, a nohát diaxftik, ax IdiijArAiAt órAval előbb mutatják, Eien axAi ineg axái kö« axiliiő-irattal diriért ind ára dohoxial (!."> kr.
PAlisI ooyotemes lagaaz, nemcaak ai tlvegel, porcxellAut, knvet, tajtékot, fát atl>. leggyoraabban megrngaaitaul, hogy ai elválliatlan legyen , hanem killnnfilék egyeaitiaire ia, példAul fAt éreiciel, üveget akként poreiellAniial atb., ugy hogy teatti váljék, l''akélja exeu minden hálnál uélkül''lihotleii »xernek e«ak 10 kr. Ugyanezen ragatz, folyékony Állapotban igon kitűnő, tlv. .10 kr.
Ruganyos fogkefék minden foggép «•• mái ha-
aonló anyagok uilklli caupáii tiaxta vixxel a fogakat fehéren, a«agtal»n éa egéar.fógeien tarljAk. A nagy forgalom miatt dlija eaak líO krra tétetett.
Szabályzó, n tollat minden kiihei éa papirhoi igaxitani, — ugy, hogv ugyaiiaxon tollal a legfinomabb ia legvaatagabb vonAaokat lehet végliex vinni. — 12 .11. 21 kr.
azr Valódi nngol tollkések, 1 dl. kit kia.el 20, .10, 10 kr. 3 kraael, M, 00 kr. legfinomabb !1 kéaael CO, 70, 1K) kr 1 fit, i kéa«el 80 kr. 1 írt, 1.20 kr. fj^, I.egujat.li angol dugaaihuid-góp mlndoii erítlte-tia éa veaiély liélktil leliet ax üvegek dugaaiát ki-huxul. Kgy dl. ily exiltiertl eixklli Ara 1 frt. gc&~ Legfelíöbb helytől szabadékozolt méreg egerok, patkányok, hnreangnk, éa vakaudok kilrtáaAra. A« el-atláa JótAllAa mellett tftrténlk. 1 nagy pléh-aielcncie l frt.
A dió-olaj a legjobb, hogy a haj ritganyoaaAgAl.an mogtaitAaaék a a világna vagy aillrko haj antélro fci-teaxék, a vegyéaxl kiaitllikek mind Artalmaank. Van axereneaóm a nagyérdemű knifknaéggel tudatni, bogy hainlaitlan, frlaa, kétaiereaen fiuomitott dló-(.lajbnl raktárain van. — Kgy kla övegeeako Ara 25 kr., nagyobb -15 kr.
Oyóke>«« »z«r a tyúkszemet legföljebb 8 nap alatt nyomtalanul kiirtani. K«en újonnan feltalAlt aier felnimül minden eddigit, éa viért jótAIIAa mellett adatik cl. 1 katulyahaaxnAlati utaaitAaaal egytltt tiO kr. CJ^N Örökös jegyzökönyv. Legujabb! — Kicn perga-mant-lovelekbol kéaxlllt knnyveciko beirt lapját viiea ujjal le lehet tiaxtitnl. 1 db népen bekntv« 115 kr dlaxeab ÍM) kr.
Igen finom bör-etul 3>/t hüv. lioaiiu valódi tajt-axerekkel, I. i. pipa, ailvarailvó-boroatyAukőrol éa dobAnyiaeakóval »tb. Ara 3 frt HO kr. IV^ Tolvajlások elleni védő angol tinta, mely a fohér-nemfi''jelrléa után aoha kl nem moaható -^''éa a ruha frlia axlne mindig megmarad. Minden hAitartAahoi ajánljuk., 1 Oveg Ara eaak 20 kr.
Örökös «zlvartartó, angol indronyból, aiépaége tartóaaAga, ktllönmen oicaAaAga miatt a dohAnyxó nélkltlnihctlcu tArgya. db 30 kr. bőrből acxélkOr-xettcl 00 kr

TÜAUGÖTT FEITEL első blzomány-üzlete BÉCS,
Kärntnerring Nr. 2, gegenüber dem Drasche-Haus.
KereikedBk 4a viaionUladók nagy «ngedmúnyt nyomok.
(íD7-S,2)
a
I
11! Bzerenoae föl
Egy millió 3í>0,000 tallér kész czftst pénzben
a llurcxcK ütnuiiMchwüig-fiUo koriiiiliiytól biatonildtt h felállított orszAgo« lottoria Által 22,-KHi nyoroményro wí körotkoxd uyerő ÖMzogokro foloaítvn jAUzik : 176,000, ion,000, "70,000, 36,000, 21,000, 2-sror 17,600, 2-«zcr 14,000, 2-nicr 10,600, 2-híit HMO, t-»zor 7000, 3-szór ¿376, 12-txw 3600, 23-szor 2626, iOö-szilr 1760, fit Hlli. Mittdozon nyortitnöny kinuzAs utAn riigjűn ktkzpónxMol tízottotik. Az og&zro csupAit hut liti/iU i''szküzöltotik, molyok küzUl az oluö már
május 10- és 11-én tartatik meg.
Ha a iiagyobbszoril jiitdklioz ozon lottcriAiiál, ttokkal kovoacbbot bizonytalanttunk, niúitiln e,jij tijétz etxlfii torijtyy (nem igirviny) ctutk 7 frt, ogy f(U — 3 ''/, írtba, ogv nogytxl cwkóly 7f> krba jön, — molyok az öwzeg boküldtWo után a loglAvolubu holyro in mcgkUldotik.
Ki toltál oztfit caokiSlyst^gbo kor A lő itíoliil utóit uzoroncatijöt iuogki«4rtoni ohay.i, mtSItóílttsarfk bir.Aloinmul lenni
• Sotiwarzaolillcl Gueztáiv,
nagykereakodO-háahoi Hamburgban.
Wichtig
für Bücherfreunde!
Garantie für Neu, domplett, fehlerfrei!
Dio Probe nind in wsiorr. Wahr, in Dnnknoten goatollt "W
Wnrr«n, Cupt. Wilion tiittl Capt. Chamien Hccrotnuno. 21) lklo. Octav. AU«. 8 Worko xu-«Amnion G 11. Ostindien, mnlorisch-liistoriaolio Uo«chrotbiing tliosi* lilicliat iiitorc«s»titon KrrlthciU, gr. i''rachtwork mit 24 lVnchtetithUHohen. Lntlonproia 8 H., nur 2 Ii. Oken''» naturgcachiclitlichor Hiltlor-Atlo« zu joder Nuturgoschiclito, mit ¡500 sttubor colorirton Kttpiorn gr. (¿unrt2fl. DtnUche Kun$t in Mild uiul Lied,groMca rrnohtwwrk mit riolon wtubor colorirton Hildont borllhintor Ktln«t-lor, nobat vontüglichora Tuxt, gr. Quart, ttoltr olognnt 4«/t ¿fl''anien und Portugal hiatorUch-rotnnntischo Soltildorungon dor pyrouilisoltcn llalbinsol, mit 12 lVachtatahUtichon, liüchst iht«-n^santm Work, gr. Octav, I^iwlonprolH 7 H., nur 1.80 kr. Deutschland, »ein Volk, «pino Sitten, soiho Spracho und «oino Trachten. tKX> Soiton stark, mit ltj säubern Bildern in ]llattgrüe«j 2 fl. Hibliothok historUoher Itomnno der beston tloutschon Schriftstollor, 12 dicke, grosso Bdo. Octav. Ladonprois 28 Ii. nur .1 Ü. Hibliothok deutscher Olassikcr. GO iklchon mit Portrait» in Stahlstich 2 U. Ilnmburger Novollon pikant, intoresnant 3 lldo 1.80 kr. Casanovu''a Momoiron, btjsto doutacho illustrlrto Ausgabe 17 lldo mit llildorgitllcrio von 100 Kupfertafeln 15 H. Liobesal>ontouor Leben und Schieksalo des . Igoren ca da Pouto" SoitonstUck cum Casanova 4 11. — LiobosabonteAep''do« Ohcvnlior Faublas, oleganto Ausgabe in 24 Udo. 5.75 kr. UchOnheitt-Album, 24 Photographien von FrattongnÜppon in reizendster Stellung, sehr ologant 4 fl. — FraunuchOnheiten, Boautd« do femmo. 24 brUlanto Photographien von Frauongruppon in reizendsten l''ositlonon, in elegantem Album mit Goldschnitt 0 H. China, Land, Volk und Heison-Prachtkuplorwork. Quarto mit 86 feinen Stahlstichon statt 11 11. nur !)•/, fl. J)ox (Charles Dickens) ntugowHhlt« Romane. 00 Udo 4 11. l)io .Dresdener Qomilldo-diillorio" mit 24 Photographien tler boliebtcston Bilder domlbon, olog. geb. mit üoldschn. 5 Ii. „Dio malerischen Hhoinluudo" 400 Soiton stark mit 100 säubern Abbildungen 2 fl. Schenk«!, das Planzcnroich mit 400 naturgotrouon Abbildungen, gross Octav. 1 ■/, 11. Mein Noviziat 3 lldo 7 fl. Netto Fmuenschnlo 3 Bdo 7 fl. Karltllton 3 Bde 7 fl. Der Kho-spiegol versiegelt 1 11. Aus dorn l^obon eines jftngcn Mannes und einer sehünen Fn»U 2 Bde 4 fl. Dio Berliner Demi Mondo 4 Bdo 3 11. Idas Memoiren 4 Bdo 2 fl. .lettchen und Minna 4 Bde 2 fl. Orecourls Gedichto 2 11. Moxico und dio Moxicaner. Iteison und intercisanto Schilderungen aus Moxico mit IG PrnchlsUihlstichen, sehr olegnnt 2 Ii. 80 kr. Da« wollberllhmtoiX/f«flWor/«r A''fliui-ler-Album, grosses Prachtkupferwcrk ersten Banges mit Text und cnhlnilchcn Kunstblllttorn jedes Blatt ein Meisterwerk. Quart, in Original-Pracht-Kinbilndon mit Ooldschnitt f» fl. jMItieldor-fnr Monaithoft«, mit den vielen weltborüluiitcn, beston komischen Biltlern und illustrirten Krztth-lung nebst 24 grosson Kunstblilttern Quart, sehr elegant ö 11. — .Der Foieral>ond", Scherz und Ernst zur Untorhaltung und Belehrung 3 Bdo mit 20 prachtvollem Stahlstichon l''/t ä* Murillo-Album, lVaehtwork mit 24 brillanten Photographien nach don klassischen Moistorwerkou Muril-los, oleg. geb. mit Goldschnitt 4.G0 kr. Alexander Dumas Romano, hübseho doutscho CabinoU-Ausgabo 12f) Bdo 8 fl. — Maleriselio Naturgeschichte der drei Rcicho, 7i>0 Soiton Toxtjnlt 380 prachtvoll kelor. Kpfrn. Praclitbnnd 3 II. 1) Shnkcspenro''B iltmmtlicho Werke, lllustr. nene«to Auflage in 12 Bdn. mit Stahlstichen in reich vcrgoliieton Prnchtbilnden. -- 2) Neues elegantes Schiller-Album 2 Bde gr. Octav, boido Werke zusammen G Ii. „Die maleriselio Schweiz" 2 Bdo mit 7/) säubern Abbildungen 2 Ii. 1) Lessing''s Werko, elegante schiino Octav- Ausgabe. 2) Kürner s qllmmtlicho Werke, l''rachtband. 3) Jnroslav''s KnthUllungon aus Rttssland 3 Bdo gr. ()ctav (Ladenpreis 8 Ii.) Alle 3 Werko zusammen 4 Ii. 1) Coopcr und Kpt. Mnrryat nusgewithlto Romano, 27 Ilde. 3) Heinrich Laubo''s Novellen 10 Bdo gr. Cctav, alle 2 Worko zttsammon 4 fl. Illtutrirte Mythologio aller Völker, 10 Bdo mit 300 Illustrationen nur 3 11. Heinrich Zschokko''s humoris-tischo Novellen 3 Bdo gr. Octav 2.80 kr. üoorgo Santra Romano 75 Ihlo ö Ii. ^Doutschos Dichter Album* <lor boliobtoston Diebtor, als Cbamisso, Froiligralh, Ocibel, Rückort, Uhland otc. 21)0 Seiton stark, Frachlband mit Goldschnitt 1.80 kr. Kappar, Dichtcrwald fllr doutscho Frauon, elegant geb. 1 11. Doutschlaud''s berllhmto Mllnnor in Wort untl Bild, vollstHndigo Bcschroibung mit Uber IKK) säubern Abbildungen, sehr elegant 2 Ii. Nouor Vcnusspiogol vorsiogelt 1 fl. 80 kr. G) Jean l''aul''s.Werko 8 Bde. Der conliscirto Kulonstiiogel. 3) au» dem I^obon oinca Richters, in-teressauto Kriminnlgcsehichto 2 Bdo. Alle droi Worlco zusninmon 4 11. Bibliothok douUchcr Originalromano, 10 dicke, grosso Bllntlo, Ldprs 20 11., nur 2 11. 1) Schillers silmmtlioho Werke, Ori-ginal-Ausgabo 12 Iklo. 2) Gootho''s Werko, G Bdo. 3) .Menzel, klassischer Haus»chata allor Nationen Prnchtwerk, 700 Sciton stark, allo 3 Worko zusammen nur G 11. Sophio Schwarz, Romano aus dem Schwodischon, 118 Bdo 7 11. f>0 kr. .Foiorstundon" in 100 ausgowithltcn Romanen, Er-»llhlungon, Novollou otc. mit violon hundert Illustrationen sehr elegant 3 11. 20 kr. Valon Reison in Orient, Ldprs 3 11., nur 80 kr. „Dio Fortpflanzung dös MonBchcn" und dio hoimliclied Gewohnheiten beider Goschlochtcr mit fein lithogr. Abbildungen 3 11. Dr. Heinrich, vollständiger Selbst«r/t fllr allo Gcschlcchlskranko 2 II. Dr. Morel, Das (loheininiss dor Zeugung 211. „Thiilitro do Gaillard" 8 11. „Iji Legende joyouse" G fl. Dr. Warston, dio Heilung goheimcr Krankheiten und Bolbstverschuldeter Schwilclion 1 11. 50 kr. Etigoit Suo''s Itomane, hübseho douUcho Kabinot Ausgabo 125 Bdo 8 11. „Polizei Gohoimnisso und dor Jesuit" höchst interessanter Romau aus der Neuzeit 5 Bdo 2 11. Dcutscho Litcraturgoschichto dor notieren Zeit (Hoitio, Börno, Gutzkow, Oci-hol otc.) in Biographien Proben otc. 30 Btlo mit 58 Portrait», feinslo Stahlsticho, statt 20*/* A-elegant nnr 8 fl.
MusilcEtllen.
Mozart, Beethovens und Webers sJlmmtlicho Sonaten fllr Piano. Allo 3 zusammen nur G 11. De« Pianisten Haui$ehatz. 12 brillanto «alon-Komnositionon boliobter Koinponistou : Godfroy, Kafka, Richards, Ascher, Ilamston it. s. w. Ixlpr. 18 fl. nur 4 11. 64 tlor boliebtcston Ouverturen von Mozart, Wobor, Rossini, Bollini, Spohr, Donizetti, Boothoven fllr Piano. Allo G4 zusammen nur G 11. Opern-Album, brillant ausgestattet, G Opern enthaltend 2 11. ffiffi. !W) dor neuesten, beliebtesten Tilnzo, einzeln 15 kr., zusamnton 2 11. J)io Opern dor Gegenwart: .Robert," .Norm»," „Stradella,''- „Rcgiinontstochtor," .Hugenotten-, nTroubtwlour,u „Traviatn", .Freischütz", .Rt-golotto," „Stumme," .Faust," „Martha." Alle 12 zusammen G 11. 12 der beliobteaton S*-
loukonnH)8itonon von Ascher. Jungmann, Mondolsohn-Bartholdi, Richards und A. I^lnpr» 8 fl., nur 2 11. Jugend-Album, »0 Iwliobto Komi»o«itionon, leicht und brillant arrangirt, prachtvoll ausgestattet, 2 11. Festgabe auf 18GS). Brillantes Fe»tge»chonk für Jedermann 2 fl. Tanz-Album auf 18G9. 25 Tilnzo onhaltond mit elegantem Umschlag 2 Ii. Franz Schubert; Milllerliodor (24) Win-torroiso (24) SchwauongcsaiiK (14^ Erlkönig (23).u. s. w. Allo 84 Bilder zusammon nur 2 fl. — Volksliodor-Album, 100 dor borUlimtoston Volkslieder enthaltend, liK) Seiten stark 1 fl. lV) leichte Tltnzo fllr Violine, zusammen 2 fl. — Chopin''» G borlllunlo Walzer 2 11. — dostton acht Polonaisen 3 fl.
NB. Direkte Bestellung unter Beifügung des Betrages In öst. Banknoten werden sofort prompt ausgeführt. (Postvorschuss wird abselten der deutschen Postanstalten nach den k. k. öst. Staaten nicht urtheilt.)
iTViltl a,"UlUr d°" l>okftnntcn worthvollen Zugaben zur Dockung des geringen Porto''s l*i vj« J «.UAij BostellAngon von 5 Ii. und 10 11. noch nouo Werke von Auerbach, Mtlhlbacb, -crhUU Jeder illustrirto Worko und Classikor grati».
r*-
(360-2,2)
mmm mm „ Hiiiuiiurg,
Büchor-Exportour
gross«) Bhtiehcn Nro 31.
WajdiU József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos N»g)-K»i\la8áu.
. — JüyiS h<S t f «5 n, in Aj US 10-én tartatík a nka-lüasai tavaszi vAsAr.
— MoghivAs. A nagykanizsai dalárda niAjun G-An délutAn 1 órakor tartja rendes óví közgyűlését a „Zöldfa* toromében, melyre alulírott a t. tag urakat tisztolottol moghivja. Blnöki megbiiAsból: Pooz Antal, títkAr.
— A nagykanizsai kereskedelmi a iparbank nagyfontosságú hivatásához mogfololőleg ogy uj vasútvonal létesítésén fAradozik, hovezo- '' Weu közép MagyaroszAgot Átszóló vasúttal akarja KanizaAt rtiridobb össroköttósbo hoani, éi pedig Kecskeméttől kezdVo Paks, és Kapós- I vArott At vArosunkig. A torv inindonosotro élotro való s melogon üdvözüljük, melynek keresztül vitalo hazai haladottsAgunkhoz nom esokély mérvben hatvAn, ujabb érdom koszorúzza a kolybeli bank tevékenységét.
— A nagykanizsai „függetlenpArt" vörös . progrnmmja miatti sajtóperében a kőszegi ca- j kudtszék AlUl folmontetett, s onnok kövotkoztó-ben mint halljuk, ujolag nyomatAs alA adatott.
— Lasner Ignácx gordonka-mflvész s nem mint a „Somogy" szerint bögész (?!?) hangversonyo apr. 2''J-én csekély szAmu közönség előtt tartatott meg, podig ügyes és könnyű jAtéka megérdemelto volna a buagóbb pArt-íogAst.'''' Nagy-KanizsAról Szombathely és innen Köszogro megy.
— Kis Had A n a bucsu alknlinAval ogy ki-szolgAlt katoua agyon szúratott, a tottes nyo-moa tátik.
— A hlr os nagykanizsai nagy sarat a Hagy por vAltotta fel, hoj heh óhajtandó volna egy kis utczai öntözési JViisol kapcsolatosan megcmlitjUk, hogy a részvényes gőzfürdő létesi-
hol késik az éji homAlyban ?
— A kegyelet jelvényeit kcdvnlőkot figyelmeztetjük CsAnyi LAszló egy kardjAra, mely mint a P. L. írja — P.-szt.-MArtonban Gödre mollott Balzar Wonczel urad. főerdéoz tulajdona jolenlog és ugyanazon élesített és aranyozott Állapotban van, mint azt első tulajdonosa 48-ban visolto. Ugyancsak CsAnyi egy székét láttuk 1803-ban Nagy-KanizsAn lladakovits KAroly csizmadia mentor birtokAban.
— Asümogi m. k. íwstahivatalnAl f. évi mAjus 15-től betöltendő kiadói AllomAsra pályázat van.
— KAroly i Lajos jól szorvezott színtársulata Nagy-KanizsAra érkozvén, mAjus olsojén kezdi mog előadásait a .Kosz oraber« czimü vígjátékkal; mAjus 2-An a .Szép Galathea" operottet és .E^yotlon loAny- longyol vigjAtékot adjAk olő. Fölhívjuk a t. közönségot szivea «Art-fogAsra, s a szinhAz minél tömogcsobb lAto-gatAsAra.
— Sopronmogyoi Kis-Martonban Törölt SAndor jobboldali a Pesti Hirn''ik volt izerke««-tőjo vAlasztatott országgyűlési képviselőnők.
DNTy-ilt jDósteb.
8* 7,ala-K.ger»ieg. Aaonnal teljcaitottOV, a t«l>-bit In cl fogjuk küldeni.
— V. Ropron. Aki betegség ntán ily nevettető lovelet Ir, a betegség cank hafinára van. 1870-iU mart. 1-lg tart n> elSfiietéa.
— A s«erkes»tSségl lmok (?) és nrgí.tko(!) fogadja kösnflnotünket, • estei ml tartósunk.
— N. A. Pécs. Ujabb kitüntetésén atlvünklml Örvendünk. A munkálatokat vottQk a alkalmilag fel-hasináljnk.
— Emlékcséa n demoeratla essméjérSl «»álá kor-sserll eilkkot kBssnnjtlk \ mielőbb köinljük.
isryix-fc tér/) Köhögés és tüdőbajban szenvedők és különösen a tavaszi időben megjelenendő betegségek ellen ajánló gyógyszer.
Kik ezen bajokban szenvednok, szíveskedjenek ozon forrást megkísérteni, moly az utóbbi óvon több szAzozer, és o gyógyszor foltalAÍAsa ''''ta''
millió egyént gyógyított ki o betegségből. Udvari szállító Iloff J AnoB ur központi raktára Kürntnorring 11. Pécsben.
TTun ír áta folytonosan ssenvedtera gyomorgürca «1 elfogultságban. Magában értetődik, hogy n gyá-gyuláshos semmi roményein nom lévén. De csodasserü hatása ti ön Maláta-kivonat és MaUu-egésiségl cho-koládéja mejtevéae hatását, mert alig haasnálám, a megklaértéalg már A legnagyobb elégodeltaágomre gy9gyulUm; éa cacdálatosau jntt a Javul*«, mert 18-ik haainálat ntán gyomorg<Jrca3m ¿a osxel egyilttoa bajom mogsillnt 1 inni. A lognagyobb örömmel tessem esennel leghálásb kössönetoinct, Bécs fobr. 9. IW!U. llirach Máila. — 8t.-Velt fnbr. 13. 1869. Önnek el«5 kQlileuiínye MalAtvklvonat-iftr ngy««lnto a MiIAu cgíaiaiSgi chokoláili lioaiinabh Híj ¿ta tart«J k-Mi5{4-aeniet mcgjavitA, a mlírt kórjm oaen Jelei gyirt-minynak iamútlíaót. Nleilerielthinger U. orroa. — Klalnlea febr. 11. 1B0D. 8ajnAlaU*l teaaem a*on, érte-altíaeinet, hogy önnek nagyiacrll gyigyaierít kn*e-lebbröl nem vAaArolhatom, miut.An ciclÖir hat évvel n fejbetegaég ía rokciltaígbíil tökílyctcaon klgvógyi-tilt. l''úturio Anna. — Prelok fobr. 13. IHO''J. MintAn flnnrk M.tlAta kivunnt egéiiaégi adru bctcgoimníl oly ftép alkorrel mQknilik, kírek mlolőbb egy küldeményt Teltoa Tkallcic J.ixieí kerllletl Jcgyao iifuak tenni. >(*ndcl, fíorvoi. — Unetmarkt fobr. 1809. Egy helybeli orvoatúl lett Onnok MalAla-:liokolado-pora ajAn''v.\ kírek aien (IdvOs gydgyíiorből egy nagyobb mennyi-liget küldeni. Kymnth Jt5«iof, 8chwar«e(\berg herciog i\radalini aiAmlailA,.
Arak : M>IAta-klvonat eg.''axaíg aílr (IvojfgM ¿a eaomagolAaaal: Ö (Iveg ¡1 frt 70, 18 llveg 7 frt, V8 Oveg U fit, 68 llveg 27 frt ¡10. líd ll/eg Mi frt i — MalAta-egéaiai''g raokolAdó Nr. 1. egy font 2 frt \ Nr.
II. egy font 1 frt 60, 8t fontnAl fél font lnfy«a, U> iontnál egy él egy negyed font. MaláU-chokolédtpor eaecaemSk a*Am ara i a blAnyió anyatej pótliiir* 80 f$ 40 >kr. Mell-raaUU-bonbon« 00 é> 80 kr. Mloí.n llécibSI.
A valódi udvari MalíU-k!vonat egémígl i8r-Mat»ta-egi»-«égi ehokolade él líaUta kivonata bon-lioni einpAu Iloff JAnoinAI KKrntnerrlng 11-lk aiAm
kapható lléeiben.
Kapható Pciten TSrOk Jóxief gyógyixeréunét KlrAlyutcx* 7-lk aiAm. I.eltner él Gr Inwald. — N.-KMiiiaAn "kapható Bosenberg J. éa Welllieh J. — Schwari Adolf ( Koaonberg Ferenc« 4i Uelehentkal C. uraknAI.
A nyerni óhajtó közönség érdekébon tossiük figyolmoztotésünket, hogy a logfőbb idejo a Praunschwoigfélo sorajogyokro mogrendolést tenni Schwarzschild Qusztlv ntgy-koroskedŐ ; házhoz Hamburgba, kik ozon szorencsokisérlet-bon, moly május 10 és 11-én tartatik, rósztvonni óhajtnak.
Bucsu 8 nyilváno3 köszönet. Nagy-Ka-
| nizsa városából Debrejzonbo költözködvén, valamint Z»la — ugy Somogy mogyoboli sok jó itmerő ink s barátainktól sem szomélyosen, sem
lovéÜlog ogyenlriut ol noin.buwizhatvAn, kóny-I leien vagyunk a nyilván« uton vonni szivólyoa I búcsúnkat, tartsanak meg bccs-Momlékoznlökbon s harAtsAgukban, ini mindenkor kodv «en éa | hAlAval omlókezünk vissza. Isten volünk i , Nagy-Kanizsán apr. 28. 1 «00.
COUVINUS FRIGYES
vatntl mérnOk él
neje.
•j B rovatj alatt köil.lltekért f«UlSi<ég*t nw vAllal a 8ierk.
ÜZLET I-H I R N Ö K
Ntiy-Kaalna, 18G9- rprllli 3o-An.
A gabona Uilet a lefolyt héten feltflnű élettelen volt, kévéi nérdoaCikíIdé» tOrtént, még kevesebb volt a vidéki kereiS. Kllenbtn mindenki lparko<lik előbbi Időben kfltntt egyeikcdéidkot iletvc kiegyenlíteni, él daitlba jönni, mi ily alkalom éa Idő JArAaban rendeaen «* tiet ailja magAt olő. A raktAiak Üresednek a aratAalg folyton (Ireaedéi alA la fognak mAr Jftnl. I.eglnkAhh hlAnyalk a inagtAri kéaalelekből caekélyebl. .pialltAau bnia éa kukoricaa, mely Trlaatbe er.laen a zállitatik aa slaó dunai réaxről.
Plactl hetl-vásárl keletârok,. H AGY-KA NI Z 8 ÁN, Aprilia SO-An. Alaó''auaatrlai mér6''->''«<ul >
Termények : Il a m a 88—85 ? . 30 kr. Irt
84-86 fnt. 4 fr. JO kr. 87--8* .íí 36 -40 kr.
Kon 78 —70.fut 2 fr. 40 kr. 79-80 fnt. 2 ft. W kr. Árpa icrfőaüiiok, 70—71 fnt. t fr. 30 — 40 kr. 71 — 72
fnta 1 frt. 60 kr. árpa krtannaégea, 06—«0 fta 1 fr.
1K) kr. Í7-6H fm. í. frt. 20 kr. Kukoricaa V frt to kr., 2 frt Sf> kr. K » k o r I n * a olaai (cilnnnantliil 2 frt 60 kr. Zab 41 - ,, fna. 1 frt 76 kr. 40-47 f... 1 frt,90 kr. P o I. a n k a «li-OS fm. 2 frt. 80 kr. 6"—(V> fu 2 frt. 9i) kr. I''a.xuly fehér A frt 60 kr Paaiuly, tarka 2 frt. f>0 kr. Riéna mAaa. — frt. kr. Hialma - - írt — kr.
Bécsi pénzárfolyam, apr. 30.
&*/, motaliques Gl.Oá ; f>% nemz. kölcsön Ü9.80; 1800-ki álladalmi kölcsön 100.80; bank-réi«zvényok 7.2!1 j hitelintézeti részvónyok 285. 70; Londou 122.80; ozilst Agío 120.50; arany darabja 6.7f) kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
perei.
pere«.
Indul N.-KaniiaAról lluda felé d. n. , , , eatve
lli''tea
¿•k. M. KanidAra
1 óra 22 » órakor, reggel 7 óra 16 . cilvo 7 óra 4.''» Triait . d. u. 1 óra 60 . . eatve 9 Ara 26
Harca , reggel 8 óra M
. . délutAn 2 óra —
lluda felől reggel 6 óra 0
. , d. u. 1 óra 20
llúca , röggel 8 óra 20
. . eatve 7 óra 80
Trieat . reggol 6 óra 25
, délbenl2 óra 62
Harca . d. u. 1 óra 41
, . eato 7 óra 20
HÜtil naiptiéüjr.
Május 2-tól 8-Ifl 1869.
1 llá- és heti- kâthollkus nap. Protestáns <V)i
ii ap tnr naptár
Viaaaamegyek aho», ki engem kllldo
János XVI. fi — 14.
* Vasárnap rrMiT^."" ''C 8 Rogst m
a MélfS t m. (C 3.-4- Klára Kereiat f. ik
4 Kedd A. Monika SS
5 Hser.l. 3 P III p. Jáinbor im
r'' Csütörtök Áldoió-oiUt. Âldoz.VosBt. A
7 Pántok Sinnlaalá tllselft SS
8 Haombat MlhAiy j. Ákos J£í
Felelős szerkesztő: Wajdits JÓZ8ef. Segédszerkesztő : Bátorfl LajOS.
II I K I) E T E S E K
Qi.ü.ol£ auf nach Hamliurjf I
n '' ''Ali eine« der vorUllliafleiten und lolldeaten Unternehmen
! fj «m| üelt uuteneiehneto llauk >li»» die vom Staate Uraunaehvrelg ci tt»ne.;i''«iKte und gnrautlrto rS.iaao neu«
nTAAT8Pl(&HlKN-VEUI<008UNG von Ober I Millionen Uulden, deren Goninnilebungen lehon am
10. Mal beginn« •<. ta werdeu nur Oewlune geiogcn- (205—8,8)
ülr lianptpreiae lind i
üuldeu 1761kW; 105.000; 70.000( «ö.OOOi 21.0001 3 k 17.600 9 k 14.000; 2 k 10.600;2 kH76t);4 i ;«00; 2i4376i 12 i 3000; 28 k 2826; 105 k 1760; 160 A lOO; In Allem 22100 Gewinne. Gegen Einsendung dei llctragei ve/iend'' ,1''h dio dai Heriog-11. he Wappen tragenden Original 8'' [Vtlne Promeiieu]
für obige Ziehung au ''fojgeudou pl,viinÄA. fe*'' a Prelaen I Klu Oanici 7 II. Kln ilalbei 8.6t". Vl»«tl 1.76 Banknoten,
unter Zuiichening piiL^pteiter UüdlenunV--Verlooaungaplan,
auwio nach Jeder Zielifiug die aintUehe ''W^wird ohne weitere Berechnung Uberiandt. v>
Durch dai VeitraUen, : -li.''i I.ooae 10 rasch-
In Oeiterreich erworben fcto¿rwa.w-üh bedeutende Auftrüge, eelche werden bli i''u -■..''« klolDjJJn Bestellungen lolbit nach den entferntesten Gegendvu af;^,''-/.lhrt.
Man bcllrbo lieh baldljjt v^.irauvmvoll und dlrockt eil w*nd«n an daa mit dem Vcrkkufo obiger I,ooae beauftraate Gronhandlungabaui AUOLK IIAA8,
ßtai.tcffcctcnhandlung In Hamburg. aagMite Dio meisten H.i.upttrofTor fallen gowöhn-lieh in mein J)t oit .und habe ich dieses Jahr schon wiodoj jion fi^faffchten (lewinn porsön-. _ lieh in Ungarn . .bezahlt.
I
Űöiierbad
(ílömcr fllrdő,)
Stajcrcrsrígi gyógyhely, a déli vaspAlyAn (junius 1-jétfll gyorsvonattal ÍMciböl 8 ''/„ Triestból rt ór.) igen őrös hegyi léggel lt. iK)°, különös hatékony a köszvény, csúz, idegbaj, sonyvedés, gyengülés, nói bajok, vérkoringé^i nkadAly. isont és csuklyó-bcteg»égben Btb.,
Környékezve kellemes, kírAuduló és Árnyékos séla-ln lyckki''l, bérkocsik s JakAs..kkal van ellAtva.
A nyári idény kezdete l-sö május.
KuivtUgOsitó éi t.H i-4-,URVon Ad n Hötltfr-fürdül JS lca*«Mt<l«éf| .»» ó St» ''''.»rHiiÍKlinN. (267—3,1)
Allerneueste 6iaeks-01Terte D« Spiel der OesterreicUiscbea Loose >»t von der lüuseri. Oest. Regiemag geauttet.
,Gottes Segen bei Cohn!{
<äro!ii.artif;e mitGcWinnen bedeutend vermehrte Cn-pitalicn-VerloosunK
von über ü''/} Millionen.
Di« Verioomn- geschieht nnter
Staats-Aufsiebt.
Beginn der Ziehong a« 3-tea Mai d. J.
Nur 8 Gulden österr. W. oder 4 Gulden österr. W. oder 2 Gulden ö. W.
kostet ei» vom Staate garas-tirtes wirkliches OriBiaal-Stasts-loos, (nicht ron den verbotenen Promessen, aus meinem Debit und werden selche gegen fnusklrte Eilisendong des BretigiJ selbst, nach den entferntesten Gegenden ron mir versandt. Es werden nur Sewiene getogeo
Die Hauptgewinne betragen: 250,000 150,000 100,000 50,0o0 30,000, 25,000. 2 ä 20,000 S a 15.Q00; 2 ii 12,000 ; ll,Qt,0; 3 i 10,000 3 i 8000 3 i 6000 5 ä 5ac«. 4ooo, 1-4 i 3ooo 106 i 2ooo, 6 k I5oo, 6 k 12oo, 156 i looo, 206 a 5©o, 6 i 300, 224 i 200, 21650 Gewinne ä Ho, to«, 50. 30.
Gewinngelderund amtliche Zie-hnngslisten sende meinen Interessenten nach Eutscheiduny prompt und versrhwiegen.
Dnreh meine vom besonderem GlDck begünstigten Loose, habe meinen Interessenten berrits allein ta Otttmeicl. tüt sEertächsteo, toaptreifer rOD 300,000, f225,ooc «7^oo, l524o«, 150,000, I30.coo, mehrmahU t25,0©0, mehrmals to«.ooo, kfirzüch seboe wieder das «rem Um von n. jüngst aa 3-tes Miez tchos wieder des eilergrtsrtea Haupt-Gewinn «n W-ea ustezahtt
UI SAMSiCOHN
«Bborg,
Bank- und Wckselgescliift.-
Kovácsolt vasból készült, a es. kir. mérték-hivatal által Bécsben megvizsgált és bélyegezett
tized
négyszögű alakban, utolérbotlonek biztossAg-, pontossAg- és szí
8 évi jótAllAs mollott.
IlorderS: 12 3 f> 10 15 tO 25 Arak. 18, * 1,86,86, 45, />6, 70, 80, 90, ÍÖ^ flÖ frt Egyensúly mérlegek (5 ¿vi JáUliAs), eaekhea Uleaik,
minden Ustclre s minden ciílra ta haaanAlaira alkalmasak, tctsa^asssrlnti utasltA«''sserlot. IlorderS : 1,4, 4,_ 10, 20, SO, 40, 50, «0 TO, RO font. Arak i 5, 0, 7.50, IS, 16, ísTíö.^W. 22,27.fX),:iÖ frt. Alist mérlegek 0» ¿TÍ Já"»''*'') "rt vasbál, ökrftk, tehenek, sertések, borjuk, juhok, további kiaebb kési kocsik, talÍK<lk stb. mej{inér/a/re.
HorddrS! 15, 2», *5, 30, 40 nolaaa. ■Arak i 1Ö0, ltO''. lMi. lHO, 2lK> f,t. korUt nélkül, aaonban a aallkaéues aulyokkal. Kakor-Úttal éa aulyokkal minden méileR 15 frttal tnbb. Vas-korlAttal és sulyokkal 60 frt és feljebb
Sláisd-hldméregek vert vasbál, a bld éa forditá rad-dal együtt, hatáságHa« hltelesitett, 10 é»i jáUiUa. Megterhelt koeslk vagy tnbb darab Állat megmérésére. IlorderS: 50 60 70 HO 100 120 15(1 170 ml..». Arak i H5Ö400460 5«) bbO lUXl CM) 7ÓÓ 7M) frt.
Tovibbi minden kigondolhstá , bármily aacrkesetd mérlegek és sulyok. Kfyenauly-mérleg.
(274-12,1) ^axTO-AaNr-^! x-. éa tArsai
mérleg- és mérlegsuly gyára és hidmérieg-épitő-intézete Bécsben
Förnkttir t «tadt, NiiiKerK«ftHe \r. tü.
Vidéki reSgrendeUsek as áaaaeg bekAldéae vagy utinvít mellett asonnal teljesíttetik._ _
Állat-mérleg.
Csak nyerni lehel I!
Nem ígérvények /sorsjegyek eladása részvényekben.
Hogy t. cz. ügy barátainknak az eredeti sorsjegyek vAsArlAsAt megkönnyítsük, azon i„U^kc<l^t tettük, hogy k logkodvoltobb sorsjegyeket az orodotinél kisebb részlotokben adjuk cl, 6» pedig adunk _. _
egy huezaűr. eredeti 18Q4-M XOO frtos sorsjeggyel; 3 Jártért, egy „ „ mtelBorsjegyet lO
A, ttxlet megköté.énél a vev8 egy Általunk kiAllltott dadAst levelet kap, mely," a «o rajegy .oro „I és folyd .«Ama pontosan fel van |.ÍJ.».J» sorsjegy hus.adrósxben «ónnal a vevfl l.l.Jdo-nává válik, « ennélfogva annak javára_ játaxlk nycreményB.saeget átresxsxllk. . a vevőre e.8 járandósAgot''ré.allnklTi minden levonás nélkül axonnal klfiietjflk.
a"fftMirIsB^lkF ^aMyeknM ¿wloOO^''ffMT » legkisebb 160, 166, 170-200, - hitelsorsjegyeknél a fönyerő 200,000 frt, a legkisebb 1Gf>, 180, 185-200 frlig.
s Eszerint tehát a befizetett összeg elvesztése lehetetlen,
mivel a leaki.ebb nyerő i. miként a frtnnel.l-l.kb6l látható, a sorsjegvnek - melynek okvetlen''JI buiatala, kell, - bes.eraé.l Arival körülbelül egyenlő, é. ml réujegyelnket minden idóben vltmválMsk. — ] ,„nk ho^ e. Sedés.eU toM,% ¿J «IMI .xtlk.égbténekfelelttlnk meg. mivel a kové.bbé tchctü.eknek kik nincsenek aion hely.etben, hogy égés. .•r.Jw.l ...re.a.n.k
mat .m ltunk llv .oYslezTeanirok előnyeiben magukat, l.abAr kisebb mérvben 1», rés.eltotnl, inig tehetősebb egyének a knlöníéle .oroxatok é. sxAmok öa.xevA.ArlAaa Által a nyeré.l esélyeket gyarapi^Ak.
^^''a tlibM k X rlü . nyerhetésre, eddig ígérvényeket vásArolt, ané.ktl. hogy nén.eért valaha kArpiüA., apM, v0 0a ; . ríA UMII pén. örökre
megvétele Alul e. többénem «lik,ige», -»ivei a vcvC egy csekély letétele Által egyszer mindenkorra bistosltj* maginak a megvet sorsjegy «lamenay h xásaira a JAtékbaul ré.xvitelt . axon k.U.me. tudat lián van, hogy pénxét, miként fOnebb kifejtetett, el nem vesxitheti. - Ajándékokra, jut.ln.akra .tb., dfsses kUll.ta.uk folvtAn, rosxjcgyelnk ftlötto alkalma.ak.
PIRNITZER TESTVÉREK bank- ós váltó-üzlete Pesten,/Dorottya-utcza 10. sz.
Vidékről! megblxisok logpontesabban teljesíttetnek ■ a JAiuUk utánvétele mellett I. esxköxöltotnek. H
(248-«,4)
=0
3,

Poros. kirAlyi udvari ktlldő.
ROSENTHAL H. bécsi (Glycerin gyomor-ital-kószitö)
GLYCER1N-EISEN-LIQUEUR
melyet a. udv.tanAcsos és orvo.tudor urak
0 ppolzer, Balassa, Viszánik,
ugysxinto a fő-orvosok
Kovács, Löwy H Dr. Lenk
(lláii orvosai hoM''xeg.Schwarxenbergnek,) sárgaság, vérvesztés, erőtlenség és női lmjuk el.-_ l« ii, iix -ggyőződésllk iilfiu jóváhagyják. — Kap-li:iti> lCox.üitlial II., I''rat r«traMc 24-<lik szám, a: ugyozinto az osztrák-birodalom majd uiindun 2jj gyógy tAriUmn.
>J Ey nngy llvcg ilrn 2 frt. — kia 1.30. _ '' lV.tlók-raklár lk!c«bon :
ioiefWell, Ptadt, Tuehlauben lum Mobren; Wllhelm Kaab, Htadt, l.ugek inra .ehwar»en HKren; I)r. Joi. Qlrt-|«r. «Udt. Frelnng Kr. 7 v. Waldhelm, Ht.dt, Ilim-. melpf.''rtgM.o 17 Helnr. Jetovloh, WolUeilel l)r. Johann Lamatech, Wiedner llaupt.tra«.e,zurhell. Drelfaltigkeit; , Carl Brantí, Joief.tadt, «nm goldenen l.nwen; V. HBfer, '' l,and.lra..e, lJngarga.«e Nr. 12; A. Vólk, Hudolf.beim jj Heh''lnbrunneAtrM.e ItM»; J. Pohlmann Kolilmarkt; F. KannhHuser, Marlat llf «ur .llarlahlll.«
ItaklAr a binxlalom gyógytiiraiban : ; Depot In Peit: Jo»efv. TrtrOk, <um beil. Oílit; Mleh-.1 ».ivit>. pharmac. und tfchnl«ch-chcmi«ehfl. Inititut; Dr. D. Wíjner, «um Iteich.pilatini F. Form&gyl, anr Mari* Mutter (Jötte.; ElieBíladt, Kr. UrU.»n«r, .um Ht. 8*1-vat«r: Gr.-Kanllia Jo.ef llolu.j Carl I.ovák .um »ch«ar-«ei. Adleri OQm, Kran. X. Ktrehle, »um ung. Könlg i Kaposvár. Markit»: Qedenburg, Ai.dr. Mi.ey, .un. ; Kénig v. l.''ngarii; Slelnamanger, Kr. i''illiol. «um Atige f (Jötte» I Veazprim. K. K»-reuc«y .um achwar.en Adler i t Zala-Egeríieg. Ant. (^2-12,(5)
Árverési liirdcliiiciiy.
/.alamegye polg. tnrvény.xík/nek mint telekkdn/vl hatd.Agnak fonntl ««Ain alatt kelt vígióne folvtAn kö.hiirí titotik, mi.xerint Nagy-Kanl«»a vAro. tftrvíny«.Ékinek 1W18 ik ¿vi »ugUMtu. hí 28-An 2703. •«. a. kelt vég.é.e foly-tAn l''lller Jóx.of nejo Ka,«a Anna hagvatíkát képe.ő ín a kauli.ai 781. «.. alatti telekjegy.fikOnyvbeu ugyana.ok tiil. don.nl fulvett é. 4300 frt o. t. bo-CíO t, -f 1 2 holy».inoltl»i .iAinm.1 jellllt Ingatlan birtoknak elArverc.é.o elrendeltetik, ennek foCaii«lo»ltA«tra f. IHGU. évi Május ^ó 24-lk, «xllk.íg e.«-18t!!l. éri Junlut hó 24-lk nai^Anak mindenkor délel&tti 10 úrAja a bely.tii.éro Nagy-Kani.iAra kitfl.etik, oly ho..AadA.«al, hogy e.en birtok ax el>ü Aiveró-• en t.ak bec.Aron fellll, a mA.odik Arverí.nél a.onban bee.Aron alul i« cl fog adatni, é. hogy a venni nxAn.lókoxók bánatóén.al a bec.Ar lOojo-At ké.ipéux-ben, ax Arveró* megkex<lí«e előtt a bírói kiklildrttt kei/re letenni tartoxnak
A. Arveré.i feltételek a Zalamegyel telekkílnyvi haldnAg iroiIAJAban iá Nagy-Kanix.a vAro. tan''AcáuAl Nagy-K.nix.An megtekinthetek.
(2<50—.1,2) Zalamegye telekkönyvi hatósága.
A nagykanizsai
„ktmkcdclini s ijiarknk"
ignzgatú-vAlab/.tiiiAiiya a* ogyealllot vx «ívi rondos k''izgyü-l4tón(''k mogtaruUáro határidőül
1869-ik évi tná]u3 hó 9-ik napjának reggeli 9 óráját
ni inli''/.cti holvi^gekbo Nagy-KnnizaAra kilíi/.to h erro mindon tAmiiliiti r<''a/v«5nyea urat az alujuzabAIyok -17- óa ö.''.-ik ij-^Aru ltgy<í|ii»;ztetóa mellűit tia/.toluttol meghívja.
a krt.-gynlé* tArgyal le.xuek :
a) ax flxlet i rcdinéuyéröl olStarje.xtett jelenté.,
b) a lúiwA''iiUnnk a «/. Im-vixjgAld bixottni.iny jelentéiével egydtll
rloterjr.xté.e, e) ax »».tjiUk inpiihatArniA.*, il) nx alAp./.ali^lyuk éit. lmében kil.''pü 4 igaigaté-UnAe.0», é. 3 tagból .itt-*» •''A>nvl«)(.Ué.blxottrnAnynak .iie^vAlaaxtA.a. N KauixxAu, i''Ui''J-ik évi april hA 8-án.
Át igaiK"!" t«iin h
A liivatkoxott *U|»xal>Alyi »S-ok ekkép »«tlnak i 17. J. Mluileu r,''«xrénye. a krt.gyttléaon .xavaxatképei «''■* pedig I olyforuiAn, i.«gy egv r/.xvény utin 1 ..avaxat, 2 UlAu kettő, ;1 itiAu liá-
rom alti, r-ik. t''x x.vr.iiiAli.AI tnl.bet axoiil.aii nem gyakorolhat »ruki | l.irni. nnyl l.gj c. r< «Kréuyeinek a.Ama,
.''•!>. § A krtxgr''tl.''.en aicnnlyeaen nngy meglialalma.otljaik Al-Ital rt''-atl venni MAmlnko.á ri.iv/nye.ek M nappal vagy «34. 8-ban !in>g» I.lilclt «l«B|H>lHtA> o««téb«n H nappal a krtigyUlé. előtt réa.vé-[uyeiket (riiau.ervAnyuikat) * in/g 1<< nem JArt aielv/nynkkrl együtt a b.uk pén.LArAnAI, Innen nyerci. dí> térllvény mellett, ..."ly c/yuttal l>e-[ léptl j«gy tt) a.ulgAla.id, letenni tartoxaak. (2.%«—.1)
cm.
Áriáié;si liirilctniciiy.
Zalnino^yiWiek 1KÖ9. <Svi január l''2-tftr tartott rondkivüli
kfizgylllíao---uzánm vigtótc Altul a Zala-Egerazegi nngy
megyeház két BzArnynynl való raotjtoldását, — a nígi ntegyc-hAz nlkalmositását rendelte el.
Ar. első építmény, moly 147° fi" terilletot olfoglnlaland, «li pinc^ék nélkül n régi mcgychAtt tm''.djAra éa formájára épitendő léazen 20,001 forint (ifi krnyi külUéggel van mogazAmilva. — A második munkára, t. i. a régi épület ulknlmatoaitáün éa lépcsőházzal leondő ellátására, melynok t. rvci azonban csak iifig^''gyá-ból létoznek éa részletesen ennk az éjiitéa nlatt, az épitéa vezetés által készíttetni fognak, egy 718H foriut 34 Jcrnyi Átlag Összog van kivetve.
Az első muukánál az árlejtéa nr. egész ősszegre tőrtcuondik, a másodikra nézve a tervhez mollékolt egység Arak szerint azon világos kikötéssel, hogy az utóbbi hiztositásAra leteendő bAnat-l»énz és biztosíték u kitett Átlag összeghez mérőn döf . -
Ezen építési munka, vAllulat utjAni kiadására 18fi0-ik évi máj us 12-én Zala-Kgcrszegon székelő számvévői hivatnluál reggeli 0 érakor kezdendő szébolí és Írásbeli ajánlati tárgyalás fog tartatni.
Ezen árlojtésí tárgyalásban mindenki részt vehet, ki érvényes szerződésok kötésére jogosulva van, és n ki vagyoni állását, nagykorúságát és ll/.letí összeköttotésoibon jó hirnovét igazolhatja, azok pedig, kik nem szakértők, a szóbeli Arlejtes megkezdése előtt szakértőkkeli összeköttetésüket kimutatni tartoznak.
A szóbeli ajánlat biztosítására a kikiáltási ár 6 százaléka, nzaz 131)0 forint o«/.trák érték bánatpénzkétien még az árlojtéai tárgyalás előtt leteendő, mely összeg a vállalat elnyelése esetében a vállalati összeg 10 azilyaléknyi bistusitékra kiegészítő lewwn. Az írásbeli ajánlatok mindjárt az ajánlati összegnek 10 százaléknyi biztosi tékával terholondők, és a vAllalkozóktól az árlejtés! tárgyalást mogolőző nnpon esti (> óráig a megyei számvevői hivatalnál boadnndók.
A bánatpénz és biztosíték készpénzbon, Allnmkötelezvé-nvokben, azaz napi árfolyam szerint, és tökélyétől jelzálogos okmányokban letoliető.
Az irásbdli ajánlat folszeroléséro nézve ozenkivtll nicgiiigyoz-totik : hogy az oO kros bélyeggel ellátva, jól bepecsételve legyen, az ajánlati összeg határozott kijelentését számokkal és botükkel és ama nyilatkozatot : miszerint ajánló magát az illető általános és kii lön lúgos épitési feltételek pontos megtartására kötelezi, tar-talmnzza. Az Írásbeli ajánlat végén ajánlat tevő vozeték és mellék novo, lakása és polgári állása, nem különben az ajánlat kiállításának kolto bejegyzendő, Kívülről az ajánlat akként ozi-iiiozondő, hogy azon az árlejtés tárgya könnyen folsmerhotő legyon.
Az őzen épitésro vonatkozó terv és költoégvttté* valamint az árlojtésí és épitési fultétolok a szimvovői hivatalnál n szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egen»zog, 1809. april ft-én.
(257-3,3) a bizottmány i
*
a^ Legrégibb a legjobb hírnévben illó dowbor- tc ixlnsaaywat-fyár.
Kanltz O.
papír-, író- és rajzszerkercskedéso Postán, Deák Ferencz-utcm 0. szám a., a .fohér haió''-baa, ajánlja clO, lovélpapír-készletét u logujabbszorU
JEGYEKKEL.
100 db levélpapír ..In«, névjegygytl I frt 30, 1 frt 50, 1 frt 80 .géaa 3 fo
rlntlg a legflnotnabb. 100 db levélpapír é. 100 db boríték mindegyik aalnfi uóvjegygyel 2 frt «0
3 frt, 3 frt 00, « frtlj a logtlnomabt.. Minden 100 —100 db levélpapír- é. borltékbo. egy dl.ioa pépborlték ingyen adatik,
100 db levélpapír é. 100 db liorif''k névvel és címerrel vagy keadtbetOk-kel dit.r. pépborltékban 1 írt, 1.6». 2 frlig a legfinomabb.
S? Látogatójegyek tüstént, elkészülve,
a.Inc. nyomatban, tömör, fénytelen bri.tolpaplrr* 100 d>. 60 kr, minden további .or lOkrral több; ..Ine. bri.tolpaplrr* 80 kr, brillantin paplir* 1 frt 601 kett3. lakpapirra aranynyomatlal 1 frt.
iACvél-pccsétíegjck.
1000 db »ranynyomatban 2 frt 60 kr, a legfinomabb pec.étvl*»» inluéhe. hasonló nyomatban 3 frt, trtbl.es .xlntl (eongrevo) 4 frt.
Férfi papir-gallérkák és hajtókák''"(mansettok)
1 tucat gallérkAk 36—40 kr. — 0 pár man.«ctlek 33-4t. kr.
Raktár rovatozott Üzleti ¿8 kereskedelmi könyve kbsn.
Kxek külrtn megrendelé.o i. elrállaltatik él mlud I mini*
• <erii>t leggyorsabban é. legiutAnyoib Árért elk/.xittetnek, «*
fixlntugy elvAllaltatnak mindenféle krtnyv é« kőn; om lal munkák is. AjAulok tovAbbA kösönséges író-, irodai- é. levélpapírt, le.élbori-tékot, aexéltollakat, tolltartókat, ra|x- és Iront, irodai-, posta- é> a.ln- e hölgy-|.ce.étvia.xt, teljes rajxsxert, tu«feilékct, inásoló-TÍa.out é. inásuló . papírt, raj.papirt tekercsben, mAsoló-gépet, másoló- éa alisarin-tintAl, dl-sses tintatartót, tollkéat, fénykép-albuniot xouév. I és xenesxcr nélkül, bt-sseivexett IrótAskAkat, portemonnalkat és iovéltAakAkat, valamint min len mA. irodai é. i.kolal .xereket nsgy válaVxtékbnn.
. ■ Angol é. francia illaUierek, Att de (,''ologne és a legfinomabb
piperc-s sappanok.
Minden legcokélyebb uiegrcndelé. I. legponto.al.b .xorgalom.nal-
teljesittnllk.
I.nvélbeli megrendelések utánvét mellett, e.omagolisérl éa bélyeg-dij fejében 10 krt l.oxiAsxAmitvAii, leggyorsabban éa legpontosabban tsxköxöltetnek.
Lovclekot Igy kérem cimexul t (263 21,1)
Kanitz C. ^^^ .
e-w
5 HtirMulá
évenkint
3 Június 1-én 18fi!)s
Főnyeremény! sorsolása a cs. kir. austriai államköi-C8ön-8zelvónyek 1864-ik évről,
A Hirlvéuy nyc/cményének fokointoHnn 250,OOO i *tO,OUO; Í00,000( 150,000; 50,000, 25,000» 15,000; 10,000; 5,OOO; Htb. 8tb. l/fgklsebb nyere-niétiyréHz 10O forint.
Hiteles bóíyegzettl szelvényrészeket,
melyek mindaddig érvényetek, n.ig a főnyeremény 250,000 frt 20 sd rés«0 lefelé 160 írtig ré.xflkr. nem hallik; a. Ar előlege, bekllld''a* vagy postai utánfisetéMel ajánljuk. — ftrbla 8 frt, 0 drb Ara 70 f.-t. 20 drb Ara 135 Kt.
iloíiitSeliüd és liirsa
PoatffaaBe 14. Béosben.
í^jr* Ismét-cladókról gondolkodva loeud.

Nögy-Kauksa 1869. május 8-án.
íí). azáiii.
Nyolczadik évfolyam«
.1.. o

Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalinu lietUap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászaí, tudomány és művészet kürtből.
Me»stíl e>X&xxllSL:
. Í.H)*.-* 4iü
tMw UMtaUa,

18terk<''*xtAi Irtidn om Lludá hivatali
WAJIUTB JÓKSKP Könyrkoro.kod<«ábwi.
ElőflzotóBi föltételek :
Helyben biilioi kardi*»*! fa «Mikre po*Uu kaid«« > Kj/.''»« ¿vr« t''-v « frj. — kr. Kel írro - • S , — . Évnegyedre • I . 60 .
A vasárnapi lakóiak.
i III. pályamű.
(KoljrUUU.)
Népoktatási törvényeinken kívül nagyban Bögítik oló a tanügy (ideért vo mindenkor a vasárnapi iskolát is) felvirágzását a közoktatási m. kir. ministerium által kezdeményezőit ós ajánlt „Népuovelési egyletek,"., uihit azt hazánk kttlönfólo helyein a már felállituttak eddigi működéseik szépen bizo-nyitják. — Mennyivel nagyobb lendületnek indíttatott volna szegény elhagyott oktatásügyünk, ha az üdvös eszmójü oinlitott egyletek hazánkban még nagyobb számban terjesztettek volna cl, emlitncm is fölösleges. Ily módon tünt ki legalább, hogy hol ós kik vannak áthatva a népoktatás szent ügyének fontosságútól, s kik a népoktatás barátai.
Egész a bámuláshoz tartózik hazai nép-nevelésünk és oktatásunk előhaladását a legsike''rdúsabban bizt''-sitó „Népnevelési egyletek"-nek még jiennyi nevezetesebbnél novezetesb helyeken fel nem állítása, mi nemcsak a tanügy iránt táplált rideg közönynek, hanem szellemi eltespes ülésnek is lehet következménye. — Hogy messzire no kellessék mennom állitásom igazolására példát keresni, azért csak saját megyénket, a 100 V, □ mád kiterjedésű-, élénk lakosságú-, kies fekvésű- ós történetü nevezetességeiről gazdag Zalamegyét említem föl. — Fajdalommal telik meg a kebel, ha az ember • megyópek néma csöndben haladó tanügyi állapotát tekiutetbo veszi, sajnálattal szánakozhatik az ember annak tapasztalatára, hogy megyénk főbb városaiban még .Névolési egyletek" se alakitattak, sót még nom is kczdohiénycztettok. Mig más vidékeken tanügyi dolgozatok hagyattak és oldattak meg, addig környékünk o tekintetek-bén szellemileg szunnyadóit, mi, igen természetesen, előhaladásrn nem is mutatott. No engedjük, kedves pályatársak, inaguukat a szellemi szunnyadásnak át, ébredjünk fel hosszas álmainkból, fogjunk erélyesen fáradalmainkat áldással jutalmazó „Népuovelési egyletek "-pek legalább megyénk olsó városaiban! alakításához, mert — csak igy egyesíthetjük a népnevelés- és oktatás-ügyének emelésére tanerőinket, — tisztázhatjuk eszméinket és mozdíthatjuk elő erkölcsi és anyagi érdekoinket... mort — csak igy lehetünk többi községeínknok ösztönző például a haladásra: „Aki nem halad, hátramarad." Miuek elősegítésére terjesztheti ki hatását legüdvÖ8cbben a „Népnevelési egylet," mint a vusárnapi vagyis ismétlési iskolákóira, — melyeknek olőmehetését mindeddig sok akadály korlátozá.
A vasárnapi iskola szorgalmas látogatha-tását akadályozó számtalan ok lehetne még felemlíthető, de résziut a hosszadalmasság «lkorülhetése, részint a t. olvasók úntatni tttui akarása végett azokat elhallgatom, azon
s övömben ringatván magamat, hogy c hiányokon, ha eddig semmi, ezentiil, mint »ár fenuebbi soraimban is elmondtam, —
gyökeresen fog segíteni a népoktatási törvény alapján — roménylhetóleg —■ rövid idő múlva a tanügyhöz értő tagokból összeállítandó iskolai szék, melyek tettleges mükö-dóso. mint szentesítést nyert oktatási törvényünk 1., 4. és 60. §§-ai is mutatják, a vasárnapi vagy ismétlő iskolákra is kiter-jedend.
E törvénypontok 16 éves élet-idő betöl téseig elrendelik az iskolába! járás kötelezettségét; kötelességükké teszik a szülők, illetőleg gyámok vagy gazdáknak elóször fenyítés, másodwsor az iskolai pénztár javára fokozatos megállapítás mellett — fizetendő pénzbeli büntetés terhe alatt tankötelezettjeiknek az ismétlő iskolákbai szorgalmas bejáratását, mindezek nem használása esetében még más gyám elrendelését is szorgalmazza, végre meghatározza az ismétlő iskolák számára a köteles tanidőt *) is, mi a téli idény alatt 6-, a nyárira pedig 2 órám van szabva. Mindezek által még sem érnók cl a nc-to-vábbot. — Kell tehát: hogy ezen népuö-J velés- és oktatásra áldásosán ható törvényes iutézkodések a törvény utján választandó iskolai hatóságok által lclkiisinorotos szigorúsággal hajtassanak végre, mivel csakis ily módon érhetjük el korszerű nevelés által kitűzött czólunkat, mely nem cgyébb, mint a Teremtő által mindenokkel bőven megáldott hazánknak hasznavehető, muukás, törvénytisztelő és orényes, müveit polgárokat kiképezve és országunknak, — most, midőn a szont szabadság korszakát éljük, — most, midőn vasúti hálózataink ós egyéb közlekedéseink szaporodtával az ipar és kereskedelem tetőpontjára jutott, erkölcsi és anyagi virulását fejleszteni; — és ezen mi segíthet legtöbbet, mint a vasárnapi vagy másképen ismétlési iskola, mely keblében úgyis csak a nagy világba lépett ifjakat fogadja. — Hogy mindezen törvényes intézkedéseken felül semmi jobbat ós üdvösbet még csak óhajtani se loböt, azt minden a nevelés-ügyhöz értő úgyis tudja. — Nun is o tokintetbon, liánom több évi tapasztalaton alapuló szerény véleményemet, azon édes szándékban, hogy a népnovolés javára teszem azt, mintegy kiegészítő részül a következőkbe vagyok bátor foglalni:
Minden ismétlési Iskoláját bevégzett köteleztessék az iskolai szék, vagy cunck kebeléből összeállítandó vizsgáló bizottság előtt nyilvános vizsgálatot tenni, melyuok, — ha legalább kiolégitóleg megfelelni nem tudna, büntetésül hiányzott ismereteinek helyre-pótolhatása végett utasitassék vissza.
(PoI/uÚm ka».)
SZÉLIG FERENCZ,
•I. fíUuod»! Uniti.
•) 11« A UtiluUl Idő cj»kugy»n »« cMi M5re Utetnik, mint e* eiulllro toll, Igen belywen Mrtfa-oik. Lenne oatl UkoUnV. 8» V.
A bnt baiiboa peUU.oríri l-«»0r 7 Ur. »-•««r Ö íí minden terAbbl bcikt*U„''.,t .*. kr. Uil-ígdO minden egye, beikUUíirt 30 kr. A .Nyílt táron" egy petit tor beikOiti.il dija IS kr
A bakonyvidók termelése.
(vírc.)
Ezen nagyszerű lendületnek van azonban egy most még beláthatlan mérvű hátránya, s ez a morális erő, és az öntudatos működés hiánya. A kendertermelésnek emelését ugyanis nem a meggyőződés, nem az elismert hasznos volta, do a kénytelenség, a szükség parancsolta vaskarja idézte elő, a mi azt az idők és viszonyok fordultával ismét az döbbeni pangásba, hogyne mondjam visszahatásba sülyesztlieti. Es ettől csak a felvilágosodás mentheti meg, csak a felvilágosodás eszközölheti, hogy a nép átlássa, minő kincset bír tcrmesztvéuyében, átlássa; hogy termel vénye nemcsak saját használatára, de a kereskedelemre is használható, s pénzzé tehető.
Van-o azonban ezen, a kcndsrtcrmclés felvirágzásához szükséges kellék teljesülhe-tésóliez remény ? nézetem szerint, az a lehető legkisebb, mort a kendertermelés körül itt ejYégzendő százados és elavult szokások erre legkisebb kilátást se nyújtanak, s nem is vállalnak közösséget. A keudernok okszerű elkészítéso, mint itt divik, a keroskodelomro használ ha tlan, s ha pedig a kereslet buzdításul nem lép előtérbe, az elavult módok elvetése nem várható. Ez magába vévo a mily egyszerű és összefüggő, de nem logical is, mert miután nem vál ható, hogy Mohamedhez fog jönni a hegy, szükséges, hogy ő menjen hozzá. Hogy pedig ezen kölcsönös érintkezés megtörténjék, az egyesek jó akaratú buzdítása olégtolon lóvén, kolleno hogy a gazdasági egyesületek — itt különösen a veszprémmegyei gazdasági egyesület állana az ügy élére, s adna a dolgoknak uj irányt és lendületet. Igaz hogy ezáltal teendője gyarapittatnék, — do az elismerés koszorúja se maradna el.
Hogy a bakonyvidéki kender kereskedelem és üzlettárgyává nójjo ki magát, 8 cz által anyagi hasznunkat Öregbítse, a régi slendrlanlsmusból ki kell vetkőznie, miáltal nem a mennyiség öregbítése, do a minőségi clóállitás ezóloztassék.
Miben rejlik pedig ezon elavult kezelés, röviden olmondom. A főíényezők különösen három pontra vonhatók össze és pedig: a kender osztályozásának elhanyagolása, az áztatás hiányossága. Ugy hiszem, ezek oly téuyezők, melyekből magyarázat nélkül is kitűnik az itt lévő kenderen!tura alacsony foka, do kitűnik, hogy ily bánásmód mellett a legszebb kenderek se nyújtanak mást csöpünól, melyhez a kereskedő nemhogy kedvet, do idögenkedést kap, s a termelőnek pedig nom haszuot, do csakis kárát idézi elő.
Hogy kenderből placzi vagy kereskedelmi czikkot formáljunk, egyik fókellóko az osztályozás. Ez legkönyobben megtörténhetik^ a nyüvés alkalmával, a midőn csaknem atiílan-kint jő a munkás kezébe, s a hosszabbat a hosszabbal, s a rövidet a röviddol könnyebben párosíthatja, mig később áztatás vagy töréa után a rostok összekuszálódván, csak
Hirdetéseket elfogatíl :
Jt-IUnlMán: «K''ADÓ HIVATAL,PetUn: ''¿KlftLKK M Bio«-, HMrturg-.ibtrU»-. tt»]oa-*.-Fr«..kft.rl- 4.tta«» bea: lUAUUXOXglK 4 VOULEH. Llpow-, Héra-, 1» 8tnlt»Aftbaa: 8ACI18K A TAl»8A. Biúílicu J Of PULIK
u i/V-ii ''/»««
a csöpüt szaporítja, a ml pedig a termesztőnek nem Igen tölti lapos tárczáját duzzadttá.
Hogy kenderünk megfeleljen a virágzásnak, hogy fekete szálak helyett fehér rostot, dujrva élos helyett simát nyerjünk: egyik olmulhatlan szükségessége a jó és tökéletes áztatás. Vágjon dicsekedhetik-e ezzel lh-konyvldékünk ? do sót dicsckedhotík-o a du-nántuli kerület? bizonyára nem? — Itta rendszeres áztatásnak, ezzel kapcsolatban czélszerü áztatókuak híre sincs. A kender-termelés és kezelés ezen lényeg s pontjára legkisebb felügyelőt se fordittatík, az áztatás rendszerint a hegyi patakokban és megállapodott mocsárok, posváuyokba:i történik, melyekben n víz minőségére vagy hévségéru felügyelni mindenkinek a legkisebb gondjai közétartozik. Hogy pedig az ilynemű áztatási rendszer mellett a kender kereskedelmi é.» ipar-czikké nem válhatik — az nagyon is világos.
A bakonyvidéki patakok vizei rendszerint hűvösek és sebes folyásuak addig, mig a nyár here őket ki nem párologtatja, addig, mig a patakok medreit, mint Far<io népe u Vörös-tengert, száraz lábbal át nem gázolhatjuk, mort omlitctlen nom hagyhatom, hogy az a melegebb évszakokban rendes tüuotok és körülmények közé tartozik.
Mit tegyen ilyenkor, s mit tesz \ irágoa kenderóvel termesztő? legtöbbször olhagyja őszig, midőn az esőzések beálltával növekedik a viz is, máa esetben pedig eláztatja kenderét bokáig érő vizbe, megrakva tetejét hantokkal, melyből, daczára ezen előkészületnek, a kcndcrcsomagok feles részo a viztóí érintetlen marad, miáltal a termeivénynek jókora részo veszendőbe megyon, s alkotni segíti a töméntelen pozdorját. Az Őszi áztatás, habár nagyobb vízállással bir Ls, még nagyobb kárt ró a termelő nyakára. Megázik ugyan kendero, do száritásnál hiányozván a nap heve, a kender barna szinozete mfel-lÓzhetlcnül megmarad. Ez azonban csak''a kisebb kár.
* Beállván az esőzések, a hegyekről lezuhanó vizek nomcsal: megtöltik az iszappal telt patakok csekély medreit, do túlszárnyalják az árkokat, magukkal sodorván hidat, követ, mindont mi utjukat állja, magával sodorvji a patakokba czölöpölt kendorcsoma-gokat is, ugy hogy a vízár elmultával a völgyekben, a füzfásokban stb. koll a kendert ös-jzeszedegetni, összekercsgetni. Ez az öszi áztatás majd minden évben megujuló szomorú következménye. Erre bekövetkezik az áztatás ismétléso, ismételt munka és fáradalmak kíséretében! És kibirja kenderét mind összeszedni ? senki; nagy része idegen kezekbe, más határba vándorol, nem ritkán a vizi malmok végnélküli veszedelmére.
Ha valahol szükségessé tétetnek tehá^, az áztatok, kétszeresen szükségesek azok ír hegyvidékeken, kétszeresen a Bakonyban, de a hol ''erről az oly sok időtől sújtott é$ sanyargatott nép fogalommal sem bir. Mini könnyű szerrel készíttethetnének pedig Hl HsvrkcMtfiri«! »4<látu<

az áztatok! csak kezdő, kezdeményező cs buzdító no hiányozlak! Minden faiu bírhatna, ha többel nem, legalább egy jó áztatóval, s alig kerülne lélekszám szerint egy, legfeljebb kétnapi munkaidőbe; oly csekélység, melyet már a biztositás tudata is kárpótolna, ide nem számítva az általa létrejövő anyagi hasznokat.
Végre a gerebenyzés munkálatához jutottam.
A kendertermelésnél ez a munka vége, ez az ostorcsattanlís, nem számitva ide a kereskedésre szántnak kötözés és csomagolását.
Hogy a jó és fokozatos gerebenyek használata sok részben megjavítja a roszul kezelt, roízul áztatott kendert, széthasogatván a rostokat, 8 ha azt nem is szálasabbá, de finomabbá teheti; ugy hiszem felesleges is mondanom, melynek tudalma azonban még idáig nem hatott, s a gerebeny sürüségénok fokozódásáról (de igen sok más helyen is) — szó sincs. Egy gerebeny végzi nemcsak mindazon kötelmeket, melyek a kender simítására használtatnak, de egy és ugyanazon''gerebeny szolgál Qjy egész falunak eszközül. Alig van helység, hol több gerebenyre akadnának egy, legfölebb kettőnél, ezek járják végig a falut szomszédról szomszédra, egyik komámasz-szonytól a másikhoz, s%csak őszre kerül vissza a tulajdonoshoz őszi kender gerebcnyzésérc; ha visszakerül, ha nem kell érte az egész falut Összckcrestetní, futkostatni s távé tétetni.
Hogy ily eljárás, ily gerebonyzé.<i mód és ily gerebenyekkel nem lehetünk képesek magunknak sem elegendő szép sima kendert készíteni, — ugy gondolom, hogy ezt is szükségtelen mondani.
Hogyan juthatna tehát a kereskedelem és elisme.-ás fokára?
Itogy kendertermelésünk kibontakozhassak ezen végnélkül kezdetleges és primitív állapotából, hogy elérhesse az általa megérdemlett magaráéi fokot, ezen elavult nézetek és kezelések elvetése, kell, hogy a legelső lépés legyen.
A czél és kivitel egyesületi eszme és kt_-remnködés által létesíthető legkönnyebben. Nagyobb számú terme!''"'', vagy egy egész község és helység központosulása, közakarata mily könnyen létesítene czélszerü ázta-tókat, mily könynyen szerezhetne nagyobb számú és fokozatos gerebenyeket mig ez az egyesek anyagi tehetségeit tökéletesen kimerítené, a közakarat minden erőfeszítés nélkül létesíthetné.
Vajha ezen egyesületi szellőin mihamarabb átlcngenó kendcrtcriueló fulvainkat; vajha az ige testté válhatnék, hogy kcndcrtcrine-lésünkkcl necsak magunk szerény szükségeit fedezhessük, de abból a kereskedelemnek is szolgálhassunk, s ezáltal anyagi jólétünket öregbíthessük.
F. G.
A demokratia eszméjéről.
Lezajlott már a barát, a rokoni kötelékeket szét szaggató, — haragot, gyűlölséget, boszut előidéző, — ós társadalmi életünket megmételyező követ-választási időszak, miként ii patak vize, melyet az emberi számi-tAs bizonyos czél tekintetéből egy tónak medrébe szorított; — megszűnt a tettleges — a szóbeli bántalmazás; elcsendesült a zaj, mintegy tért és időt engedve az élet mozzanatainak higadt áttekinthetésére.
Jelen időben társadalmi életünk egyik főbb mozanata s a melyet elérni óhajtunk, bizonnyal a democratia, illetőleg annak meghonosítása. Ki tagadhatná ozt ?! Ki tagad-
hatná, hogy az ember íclotti eszme czéljának eléréso, mely valósítva több állami létnek virágzó jövőt biztosított, s melynek gyökere a hol meg fogamzott, ott áldás-dus gyümölcsöket termett — nem az emberiségnek Ö8zp*mt03ult vágya 1 Áldozzunk tehát egy kis megemlékezést n „democratia" eszméjének.
A múlt leple alatt hagyva a régi és középkort, fordítsuk figyelmünket azon időszakra, midőn a magához tért magyarnak eszébe jutott: hogy hisz ő a maga lábain is tud
mozogni.
1848-ban vagyunk. A világ-óriás meg-únta magát s megrázta a földet egyik sarkától a másikig; — sokan örökre elbuktak, sokan elbukva felemelkedtek, még egy rész állva maradt a talapon a rázkódás alatt; do a ki megdönthetetlen állást nyert — az csak egy volt, a Yilág-szabadság legnomesobb szülöttje: a democratia, —a hova az botetto lilát, ott rpegöröködött, hiába üldözték a kény-uraloifl közegei a rém minden kigondolható fegyvereivel, nen* szökött el, ott lappangott az mindenütt í nép között, a nép életében, a nép szivében.
Hazánkban a democratia csak 48-ik év elején kezdett életet uyerui; do szivének első dobbanása már nem a csecsemő, hanem egy életerős nemzetet magával ragadó nagykorú szivének dobbanása volt. Oltárt emelt neki a nép, a magasabb osztály nagyobb ró3zo pedig eléjo rakta „arístocraticus" korlátait. Hanem egyszer aztán mikor a lelkesültség a legmagasabb fokon ríngacá raagát4 — egy hatalmas kéz belemarkolt a vihar üstökébo, s orkán korbácsaival clsöp-rötte az oltárt, az aristokraticus korlátokat pedig Yissza vitto egykori tulajdonosainak palotáiba.
Azonban a nép összeszedte a szétszórt , oltárrom maradványait s két évtizeden át. féltvo őrzé az enyészettől, mint — Petőfiként — a megfagyástól őrzi a. világot a melog verőfény, még az aristocratícus korlátok szilárdulni kezdtek.
Végre valahára derülni kezdett egünk, hüsz évi ború után felpillantott láthatár ágyából reményünk csillaga s az első sugár mely belólo kipattant, — a democratiának adott ujult életet.
Oh mi kéj-érzet rezgett át a magyar nemzet keblén, midőn üdvözlé az egyenlőségnek — tetaz-halottaibóll feltámadását; mily boldognak érezte magát a köznép azon tudatban :
Hogy az emberi tökéletesedés lerombolá a közte fcnálló korszerűtlen falakat I Igen, igy volt az 1861-ben; — de most, midőn 18(i9-et iruuk, mintha valami ismeretlen járvány mérgo keveredett .volna a légbe, — annyira, oly észrovohetőleg megváltoztak az emberek, és pedig ezúttal nem az aristocra-tia adta az agit.
Van a társadalmi életben egy úgynevezett közép-osztály, s annak különösen azon egyénei, kik som magas származással, sem krezuxi gazdagsággal nem dicsekedhetnek, kiket önérdemeiken kívüli erőttetett népszerűség állított fol a mulandó szerencse kerekére, s kik ezért ámításból a hol alkalom nyilik, soha cinem mulasztják ékes dictiókat tartani a democratia istwii oszméjo felett, — esek az emborek aztán a közéletben a gőgósségnok elsőrendű uszály hordozói.
Az arístocratia jobban mint nem, lemondott már hagyományos olkülönzési szokásairól, s igen észrevohetőleg kezd alászállni a néphez, illetőleg törekedik ezt felemelni oda, hova előbb-utóbb fclomelkednie kell; azoaban annak a közép osztálynak egy jelentékeny
TÁRCZA.
A Balatoni.
— Tflndérrego. —
Mllgse Gróf 8xápáry Gélfl fSl.pán ur álul költeményre kitdxött H db magyar aranyra.
II. pályamű, i.
Hova a vad Jár Iií« írre, 1 Vár «> erdSk aiép lündfto, Várja, várja, várva vArja, Jí5-i> ailva daliája.
Tündér-leány, tündérleáuy, Miért csüggai to a fold lián 1 Földi ember, tündér-kebel, Kgymái esivét cméaatik el.
l.omboa, árnyai «öld ligetben, Hol n madár aiárnya lebben, Vár a lányka - édea ajka Kpcdoxv* ieng fel dalra.
KI« aalvébeu nyughatatlan: .Hol marad alkonyatban, Márt nem (lei tüudéréhex, KI caak árt«, árto ára«.''
• llova a *ad jár h«a érre. Vár at erdflk (láp tündére; I>e inoatan nem hiába vár, Daliája köaoleg már.
KU inna ..- 01 * bokorban, J.i . Dókor rexxt''ii, «laiáll onlun; Kihallgat a tündér-ének, Fpadéae as«r. Imének.
,Jö, hogy jöax már á» •lertlmom, Kom jnttSdtOl fílnl ke«dt«n>. Félni koidtom, mert aaomlincd Elto aa éu élotomnek."
Tündér-leány, ttadér-leány, Miért ciüggax to a föld fiáu, Földi ember, tündér-kebel. '' Kgymáa aalvát oméixtik el.
.Hogyha ailved egykor elhagy, 8 <Sn tudom, hogy hfiteUn vagy, Földi IQu I nagy hatalma Tündérhonnak áll bonomra.
>)» apám a tündér-király, A kl értem majd bonul áll ; Földi Hju, ín neretlak, üdvösségem caak a ereimed."
így besiáll a. égi lányka 8 »1» felelt aa, várra várta, ; New felél aa, ajka csókja
. - Hogy mit érca - jobban mondja.
, ¿« « <a»bb hou nép leánya Hogy felöljön, nein kiránt* j Itdvél kétség tápd^l, Kiég volt a válást neki.
I.nn-.boa, árnyai, xöld ligetben, Hol a aólyoin aiárnya lebben, Tüuilérlány a bokor mellett Ad ci fogad el nerelmet.
Tür.Jérleáuy, tündirleány, Illírt cadggaa to a fflld fián 7 Fflldl cinbor, tündér-kebel, Kgymái ixlvét emíiatlk el.
V''nldi ifju iiioatan boldog, Nlnca tanuja, ciak a bokrok, IQu I tümlír nerei tí^cd, Klván^x-e iná» Odvöníget í
Kl« madár UH » bokorban, Uokor ronent, olnállt onnan, UJra icug n tllmlíri dal A boldogaág hangjaival.
Hova a vad jár hdi árro, Zeng ai crdSk tiáp tlindírc; K.UŐ rau, kl 6t eiodálja, A* alkony át daliája.
* nap 10 ragyog rájok, a b<"
Irigyló a boldogaXgot, Hogy a lilány földnek Ifja Tündérleány »»Ivít bírja.
.Földi «Jó, ia nereüek, UdvöMÍf«ra caak ixerelmed, Ha te axereUx, nlnca mái vágyam, Benuo mindoot feluUlUin.*
így beaiáit aa ági lányka, MU felel a», be *•'' várta, Sitvél kátaág nem tápdell, Klág válna a a ciók neki.
A liarngoa nap helyire Kdiia-fell.8 jí! ki égre, Hlrill adni a leánytekt Támld » nUlCid várnak.
.latvn volnd földnek Ifja, Siorolincnint nlved bírja — Ét aiercluiem olvár holnap Itt ölén o hQi bokornak."
így beiaált a tflndírlányka H a holnapot alig várta t ltáiiá-felhS alánálla, TOndírlány hadd 0|Jön rája.
R<5na fclhS lágy ölébe Tandérleány bdaan lépe. .Mért nem vagyok éu la földi, Velo vágynám éltorn töltnl."
H.fl. iilvének daliája Raerelemmel nél titánná. Hieuio néal, mlg beéri i .Mért nem vagyok éu la égi T
II.
Hova a vad jár lifla érre, Vár aa erdSk nép t8ndére ; Várja, várja, várva várja, J5 e aaive daliba.
Tflndérlvány, tllndérUány, Aliért raüggaa te a föld (tán 7 Földi ember, tOudérJ-abel, Kgymáa ailvét einéiatlk el.
I.omboi, árnyai lOld ligetbon, Hol a lólyom ixirnya lebben, Vár a lányka - édci »Jk*, Kpedoxvo xoug fel dalra.
Kii ixlvében nvughaUUan, .Hol marad o deli uapbau, Mért nem liet tOadéréhex, Ki ciak ért«, ért« érex.
TQndérlányka márii ott tan, A madár 1« a bokorban j Nem roxion m bokor ága, Dalra figyel a madárka.
.Kis majAiktt, földi állAt, Ki iterelmora IQát látUd, Menj el hoaxá, mond meg néki: Jcljjön, ixivcm kétiég tépi.*
Megérti o nót a madár, Ilokorbél a magaiba axill, Ott tekintgot eIBbb körül, Axtán, miként a nyil röpfll.
Nyughatatlan a leányka, KU hírnökét alig várta — — Meg U Jött ox nemiokára, Nyughelyo a tündér válla.
Ilűian hallj* «. leányka, Miket beixél a madárka ( Meit a xengS madár-ének T5r, fájdalom kii .«Ivénok.
.TOndérleány, ativod Ifja »«ereimét ináa, löldi birja. Hfitelen lett, máa ligetnek Ólén máitdl eid iierelmct.
llúsiá lőtt ai égi lányka," Bxivo ifját viuxatAgytn, »Földi ifju, én Heréllek, Hxlvvd élto élotemnek.*
A kl hoxxám h''.''tleu leltél, Ka helyettem máat koreaiéi, Földnek ifjai nagy hatalma TQndírhomiak ill boixumra.
8«ÁIt a lányka ciOggedt »xlvvol, llouujában ~ véli — Irt lel. Óh a houu kétélű t6r, Ha Jobbra iojt, balra l( öl.
Tündérláuyka garanciára Kdxiafelhö aláuálla, A madárral kii kexébo'', Oyorian vitto 6t ax égbo.
.Apám király, hatalmadat,
I.ányodnak ciak ex egyaacr add — Földi ember tündért bánta, Ex, ml bonninál kívánja
Földi Ifjat sierettoiu éu, Hxcreleuimel ciUggtom ixivéu ; l>e kijátaia G iierelmem, Földi lányért megcialt engem."
TUadárleány, tUn.lérleány, Minek ciüugtél a föld fián t Földi ember, tündér-kebel, Kgymáj iilvé t e mén tik el.
»Oh apám, add meg kéréiem, Többé tSlod aoh''ae kérem I* Hióla a királyi — Ingyen, do Vigyáxa, aebet üt ailvodbo.
.Kia madár, to légy voxérem, Vexeaa, a mlg 6t elérőm — — Kóxia-felhff, 5 utinua BohanJ, mint ax ég villáma.--
Hxállt vexéro, a madárka, ItdiM-felhS 8 utánna, ltohanának, mint a villám, lJoixnt állni a föld lián.
IU.
Loiubox, árnyai söld ligetben, Hol a lélyom axámya lebben, Ül a lányka, földi lányka 8 néx merongvo taoaixo tájra.
Majd félig nylít édci ajk» Kpedoxvo xong fel dalra — lláoat van a dalba Inrai Kltávoxott ixlvo Ifja.
Bexxál a dal boldogaágrdl, H8i> ixeretett daliáról) Boldog, a kit Ily lány axerct, Nem kívánja ax aa eget.
Kii madár ül a bokorban, lloktr rexxen, elnáll onnan, A leáuyka ii elnémul, A hoxiá «állt tár« feli uyul.
Dokor roxxen, xöld ágára lióua felhS moit Ulxálla. Itdaia-felhS nyoixolyája, Uoixui tündér parljiája.
IIoixui tündér axél a lánynak : ..lé, hogy téged feltalállak. To voltál eleiábltdja, To vagy hámnak okoxéja.
intelmei enyém voltak, l>o to iíkot elraboltad; Ó rajta nem állok boiiut, Neked helyott« ii kijut.
11a elhagyott, lifitlen lett 1«, Wxcretem én 5t moitan l#, 8«erotem 85 moitan li még, lla nem biront ii iiorclmét.
Ó ha lehet, legyen boldog, l)e le reád átkot mondok. Alkot, hogy a világ láaia, Ml dlj vár a ciábitáira.
— .A kl karja kőit nyugodtál, Helyt ne leli a nyugalomnál. Tündér üdvét telted tönkr«, I.elked e tudat gyötörje.
— Ki örömtSI könnyet airtál, No nyugodjál a><!ta almái j Hogyha elkoad kjnnyed folyni, Folyása ne apadjon ki.
-- Ki «pyllgyOn axt hlhc''éd, Miként ailvo ciupán tiéd, Tudd, hogy tegnap még enyém volt, 8 moit iramomra ( iiamodra bolt.
— Könnyeidnek tonrorébo MerUlJ bfiuOd emlékrro, 8 hogy no menUen meg halálod, KSxxoborrá kollend válnod."
8x4lt a tüudér nagy karaggal 8 ráxiA-felhSn tovanyargat, Udiia-folhfi Jaj do piros, Mint a tündér, oly haragoil
TOndérleány, tUndérlnánv. Miért csüggtél a föld fián 7 Földi ember, tündér-kebel, Kgymái ixivét oméixli el
. . . . Ax átkoxott leány pedig Fut, miként «iák tOlu telik. 8«alad - fiil Ct«t átka, JJoldogtalan földi lányka 1
liohanva egy rónára ¡Oi>, Megtölti ott sxemét a kOny — 8ir, siratja keserveien, Hogy hfitlan lett axerelmci«.
AxUn — mint ax átok mondta — KOnnyo lehullt tárba, porba — — — 8 hogy köré vált a leányka, Pírját ioha nem találta.
Bánatában kisfrt könyje 8ok ixáix évig folyton ömle | 8 bár kővé vált a leányka -Nom sxüut könnyel folyáia.
Melyet axomo axélylyel hlute,
KlUInl a''vlx eleinte)
l)c mégis megmar*<ll utóbb,
8 képeié a Balaton tót.
Könyjcln«k tengerébe
Merült bűne emlékére---
KéiSbbeu a k8vé vált lány 8 nem volt nyugta csalódásán.
A könnybSl lett tó partjára I-o lejárt a tündéHányka, Mert abban van eltomotvo, Kló most Is még sserdme.
Alkonyatkor moit is dj8 Még a partra róaaa-felh8, 8 a tündérlányt felragadja, Hogy sxünjék mag nagy báualja.
Ha nom bántják ia viharok, A Balaton felháborog j Fcladdulnak a sík habok i Mert a kölány axive dobog!

TAKÁCS JJBNj^f.
Ht>
FolyUtát a MeUékfetw.
NYITRJU ES TÁRSA
váltó-üzlete Pesten, Jteftér 5. sz. a.
Ajánljuk a U ci. köaöntégnek u álUlunk legelönyöiebbeu rendoictt
HUT* társas-játékot
valamennyi Ausztriában létező sorsjegyekre
B követkead fSnytreményekkel i
300,000, 250,000, 200,000.140,000, 110,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 10,000 frt stb. 20 havi részletfizetésre B írtjával u
Minden vovö egy törTénycten kiállított résavénrjegya» kap, melynek élelmében a tulajdonoa kl a. elio 6 frt réaslet-loiuetéióvcl a boflaetéa Idojo alatt történendő
r**
aaonaal
76 sorhuz^a
valamennyi nyereményében rét«t re««.
Kgyuttal ajánljuk aa oly gyomul megkodvelt tártaa-játékot 100 darab
1864-kl 100 fi tos sorsjegyet, tt ft-tos részletfizetésre, l!lte(sor%gyet 10 „
»valamennyi Magyarország és Ausztriában létező sorsjegyek 12,18 és 24 hav részletfizetésre általunk megszerezhetők, úgyszintén Ígérvények is
minden húzásra.
tok nyeremény! Nyeremény! Nyeremény!
, . »» ertdoll «ortjegyek megiiercahetéiít megkönnyítik, ugy In
téikedttlnk, hogy a legkedveltebb .orijögy-neii.eket kl.Ab réiilotekben adjuk el, mint a mennyirt orodellleg .«ólnak, ugyani. V ■<'' -1 ,-«»v». ♦ . . ----
lígy huszadr. Ixltolaorgjesryeti 10 frtért, húzása jul. 1
1864rki lOOfrtos sorej. 8 . „ apr. 15. 1830-ki RotllSClllld sj. 7
Mli.de« vovö egy, általunk türvényeiM kiállított köteleivényt kap, pontot mcgjolölé.ével a .or«
te«oro»aU éa ««ámának, mely néki huiiadrétaben birtokába Jut, « a«onn*l javára JáUiik, nnélkUI
további befizetéseket kelleni tennie.
A hitelsorsj főnyereménye 200,000 frt, a legk. 170—200. Az 1884-kieké 250,000 „ „ 165- 200.
Aa 1839 ki Rothschild-sorsj. 140,000 „ „ 100 frt.
.■rw Veszteség alig lehetséges, ''VI''*-
minthogy inár a Ipgki«ebl> nyeremény 1« kflrOlli.llll ogyunlo a «onjegy vételárával. a különben i. mindenkor kének vagyunk köteleavényclnkat vi»»»k 1« váltani, még podig mindenkor a napi árfolyam »•oriut. /
ársa
bank- éa víltó-IUloto I''calen, Jói«ef-tér fi. náui.
•a«« Vidéki megbi«á«ok |K>itai utánvét«! melleit la pontotan e.ikö«n|t«tnek. Ponto* BNlílíléjé-
vol a név é. laklielynok, hiuáal Jcgyaékeket minden bu»á« után dlj uélkdl kdldjük meg.
Ei-a- Nagy-Kmilaaán WAJDIT8 JÓZSEF la nolgál valamint felvilágosulttal, ugy ercdeü réa.jegyek-W&- kel (Aniholl.ehelno) a hirdetményben kitett árért, malyek nála áronnál átvehetik. (263 -6
''Oyöm&ntok, gyöngyök ós drágakövek a külföld szamára a legmagasabb arakon vétetnek.

Pesti biztosító-intézet.
Intézetünk folyó évben is nyújt
! ''
! iöT" bi&íositásí jégkár ellen
a tegjutányosabb dijtételok és legkedvezőbb föltételek mellett; továbbá t. cz. biztosító felei részérő ép ugy, mint a mult évben a díjból
07 -ot leengedj
snely > kötvényben azonnal loszámlttatlk.
A díjfizetés váltóval is eszközölhető. Intézetünk, mint általában tudva van, a kárukat mindig leggyorsabban rendezteti és pontosan s teljesen megtéríti.
Mővcbb felvilágosítás az alulírt főflgynökségnél és minden nagyobb helyekben levő
Ö&yilökségcknél adatik.
» '' • j,
KTaKy-KanlzsÄn: Neubörger Mátyás "és Pollák Ferencz
»raknál., „
/
!! Pele árérí kapható !!
Wf 1! Vissza nem húzható kiárulás 11 (**>-»•<)''
Nagy árleszállítása az osztrák államokban Mező legnagyobb cs. kir. szabadalmazott] tiszta lenvászon- és kész lela^ririxlxÉt-gyárnak Bécsbea, Tuehlaubcu lt-dik sintu «Intl. fitinkl-hnihftn.
Már régóta nem okoaott oly uagy feltOué.t egy klárolá. la, mint a Taohlaubío II. $í. •. íevC c. k.l .»ab. gyáré. - Tény . hogy több mint 30.0ÜQ db. elegan. kéSJI férd é» fthéri»«riÍ mindenféle
n''fCy''ággal, aa érték feleért adatott «1. A t. kesön.ég nagyobb kéuyelino végett levél áltili kívánatra a| vidék minden vároaába kOldetnek muatrák a királa.itá. megtoklntéte végott mindenfílo fehérnemflből, vá''[ •«ónból, aiebbelibdl, aaaLall ruhákból utánvétel mellett; a molv küldemények meg nem tartatnak, a«wkér»( a péni a po.tán rögtön vi«a«a kOl.lotlk. — Aa eladáe febr. 7-én vo.«l keidetét éa addig Ull, mig a ké«-let el nem fogy.

Fér« vászon-Ingek kö«ön.égea 1.70, S.60, 2.80. 3 frt'' f.uom belföldi vagy rugjburgi vá»»onból S frt ftö kr, 4.&0, 6 frt U) kri loganomabb vá.«ouból éa batti.tból C.60, 7.60, 9 frtlg : himaett viiaon meli-be-toldá.sal G.ftO, 7M, 8 10 frtlg.
Fehér (hlrtlng-lngek ««ép mell-red3«ottel 1.80, •>, 2&0, 2.H0; angol «hirting S frt, 3 frt ftS kr | fehér angol báli ingok váaion mellel, elegan. kinllitái egyone. vagy kere««t meli-red8«ettel 4.60. 6.60 ki.
8xince Ingek jó moió mu.trákból 1.60, l.HO, t.30; legújabb ang. ««inea ahlrting lngek >.70, U frt, 3.60 kr.
Kgy.ierü váuOR níl-lngík 1.70, 8.60, S «0; igen elegan. himiett nSi Ingek 3, 3.60, 4.HO | legfinomabb vá.ionból, elegana himiéaael éa cipkéxettrl 6 60, 7—10 frtlg i vá««ou n8l háló lngek hoMan Ujjal, gallér éa kéaelív«» 3.60, 4.60 j Icgulal.b ga«dag hlmaé.a 6.60, 7, 9 frt!g.
Níl báló-bltínykék 1.60. 1.S0 éa 2.60 \ fiuo.n hii»«é.«el ».80, .1.60, 4.60 krlg. ige« finom battiatból, alt-gauíiil GM, 8.60 9 frtlg; fodrá«« kítj.cny b5 v»gy aioro. «íjjal 8.60, 6,60, 7.60-, nSI nadrágok Unom perkaiból 1.60, 1.80, 2 frt { nŐI na.l.ágok hlm«é..el 2 80, 3 60 i nfil .«oknyák barchend vagy ffnoia ahlrtipgböl 3.60, 4.60 | legfinomabb .«oknyák 6.60, 6,60, 7,601 nöi háló-f3köt5k legfinomabb váaaon-ból lilmrive 1.60, 1.80, 9, 2.60 kr.
ÍVáezon itcbkcndgk férfiak é« nCk »ámár», 1 fél tuciat 80 kr, 1, 1.60, 1.80; Igen finomak 2.K0, 2.80, >. 4.f»0 krlg ( batti.t vá..on-««obkendők J, tM, JiO, 4.60, 6 frtij | rhlnal baUUt aacbkeudOk körxette!
- 1 fél tueaat 2.60 kr. 3 frtlg.
1 db 48 r5fn. vá.ton önegyed aaéU. 17 fit 6''i kr. 19, 21 frtlg j 1 db 50 r"frtr Igen finom finrgyed .«él«« 23, 26, 27, 31 frtlg | 1 db 60 rSffi. iojtinoinabb batti.t .«övet 36, 37. 48 frt t 1 db 30 rOfHa ké.l loná.u há»l-vá.*on 9, 10 frt M kr. II fiiig) finom fehér perkál röfe »">, M, 30 krlg l^-on finom.
G ««emélyre axUlneinll «MielllS abro.« él ««.Ulkendovol 6, 7 60 krlh'', fiiioin ,lama«thól 9-11 frtlg ; 12 .»rmélyre 1 abro«« 12 aaitalkcndüvcl 10 — 13 frtlg; atla«-d«m*<lból ÍO—2H frtlg | 6 ««emélyre UübUI 1.80, 2.60 krlg| ««ervéták vagy tnrölkö«Ők, 1 föl tueaat 2.60 cg:»« 3 frt 60 krig.
fH) frtnyi viWrbUniU 12 sr.cinélyro való osztnlnomü ndntik ntndásul.
Ingek rrndeléaéiiél n nyak bS.égének tudatá"* kéretik.
fí^im • 0entral-Depot der kais. kön ausschl. priv Leinen-|VMJÜÜ1 • Wftsche Fabrik Tachianben Nro 11
Üdvözlet! Köszöntve
népgazd/imíi koimllemídl!
TRAUGOTT FEITEL, első ausztriai Magyarországnak ált bizomány-szállltó-Uztete
Jíéct, Kürntner$lr. 67. ¿t Körntnerring 2. gegenüber d«m Dratche-Jhiui. Tárgyak é. Aruk minden kOlönbaécnélkOl, molyok aa ö«««e« hlrUpokban elöJCunek, alulirott álul ug/anaaou ml-i «i. »ion árért meg.«ere«iirl(k, aaon kelleme, knlnnbtjg^rl, hogy a c.omagolá.éit ml «eia .«áuiitlatik. Ezen tárgyaknak, mlat ajándékoknak egyúttal „egvan gykkorUli értékflk, mint ■
Éten mechanikai ugyneveztlt örök»» naptárak kdlOnn.cn ponto. é. c.ino.au kiállítva, a férfi éa nSI órákon mint érmek vl.eltelnek, aa egyik oldalán raechanUmua által a nap éa ójfél hoaaiát, a nap felkeltét é. lementét, a máalk oldalon a _ folyó heUt éa hónapot mutatják. — Egy darahvalódllag aranyo«ott 46 kr. egyasertlen arauyo •olt 26 kr. egy drb. kö»«u.ége« 10 kr.
A varrá.ho« Igen .«Ilk.égea aa ujon feltalált varrótű befilló gép, melylyel » vak U egy perc« alatt a legfinomabb varrótfibe a aiáUt beffiáhetl. — Kgy tdnagyaágu a»elenc*e ára r.ak 30 kr. 100 ang. aaab. varróid, mindegyik darab jobb acélból 20 kr.
Egy likaooa ai*rk««ata angol feoí „ , aainden a mai napig ké.altett u
élményt a háttérbe a«orlt. - A kéa ¿lét 8-4-aaeH laué« után éle.aé teaal, a nélkül, hogy kareaolna. -Kgy darab ára 80 kr.


Egyetenee hévmérát ée légaérőt
Sopron, április hóban 18GÍ).

A főügynökség :
MÜLLER P.
•«(l.td«ntt lappal, e.ino. tokban,
^ .i --- iitlk.i''gletre felfOggaaatanl,
Vagy utaaáara, blaoi.nyára mlndeuki fog magának • ««remi. Kgy darab ára 86 kr. Baemüvegak áa egyéb optikai tárgyak.
Angol tollkie baaaemerl ac.élból », 3 vagy 4 ké««el. Caonttal 16, 20 kr — OyOngy anyával 40 é. 60 kr, pecaétnyomóval ét két betave! 60 kr, 1 darab gyOngyanya 4 kélte II frt ÍO kr. i.
A eeoduudár aranyointt ércabSl a kedvea IQuaágnak m-al a leg.aebb mulaUága. A tava««! énekelek dalait oaalódáiig utánona. Kcv darab ára >0 kr., egéta hanggal GO kr.
Kgy tetenw magica birtokában
mlndeuki bOvé««. Kgy dl«ea i egyúttal Ifjú éa öregnek felvllágo ''< ""> altó játék.ter, mely Ti kdlbofélt baveieUt nemélyi.égeket minden teUié. »«érinti helyre bUvÖl, a tár.atágokban kedveaen fogadtitik, 1 db. bo«aáUrto«audókkal 80 kr, nagyobb l fu 20 kr. még nagyobb Kr. 3, 1 frt 60 kr.
Egy koeárka — lllat-.«erekkal 4a .«appanual megtöltvo — gyümöl-eaöket képeinek. — Háromféle uagyaágban agy-egy darabja 60, 70,
80 kr.
LAKATOK.
Legújabb bet trA» * t(l.b!«toa
I a kaio k
1 db. klcal.....60 kr.
1 db. nagy.....I frt.
EeemyUt, alpaeca 2.40, fél.tlycm 3.80, .elyein G 60, mindkettő fanyél it acél alappal 3 fl 80 kr. Karptreeiek tömör 1 drb. 1 frt n&t M krlg.
•O.-JOi-ÍO.GO
Kgy gyllrtl uj aranyból 60 kr: I.egujabb ék.ier-tárgyak (nem brina) dupla uj aranyból kéaaltve.
klelltd, 1 db. ealnoa tokban, 30, 40, CO, 80 kr—1 frt. 1 pár ftllftlggo fekete «ománeical acél vagy teUié. ««érint 36, 60, 80 kr. 1 frtlg.
Csinos ajándék •í/ gydrfl agyé. aranyból minden 4b. megbél/tge«v«.
1 nS-gyOr tetaié* ««érinti aalnO kSvel 1.60 kr. 1 níl peotét-gyDrU kCvel 1 ft 80 kr. 1 férfi . . . 2 A — kr. 1 db. két betűvel vé.v. 3 fl 60''kr.
¿rmek, vétve, aománe«o«va 10, ''J0V4O, GO kr. ÓraUncok, uj párl«l 80, .60, 90 kr.,'' Nyak óraláucuk, «oinánci,''JyjlrOvtl di«»e.«n kl állítva 1 frt GO kr.
Acél óraUncxok rövidek 10, l6,30kr. Nyakláncok 30, 70, »0 kr. 1 pár kéieldgoiab 26, 86, 40 kr. 1 db. mollgou.b 3, 8, 16 kr.
1 db. gallérgomb, caont 3 kr, araiy >ava 6 kr. — gyöigyanya 0 kr.
Varróctiköi otluoa bdrládákkan, mrly áll
1 olló, gylI.iO, tfitarló, k«rön.rátp"ly, fai. kéa, lyuklágitó «tb. 60 kr. - kéu.rr lljea nagy 1 frt 20 kr. még e.lno.abb 3 fit.
Ka«n tárgyak ««arvakkal « vad kan agya'' rakkal dl.altve tarmi-«.ete«.égtlkuél fogva minden a«oba é> teiem dl«aité«ére a vadá-aaatkedvelSkuek kelleme« meglepeté.Ul t«ol-gáluak: mint egy darab l.-ó-eiaköa ti.rvatftij«! GO kr j 1 db a raj«olat »a >rlnt''1 frt
»0 kr; 1 db óratartó ««ar-▼aifejjel GO kr ; 1 db ..rief vad kan-fogakkal U Miel 40 kr; I darab gyujtói>.xk«a róka- vagy aiarvaafejjel »0 kr | 1 darab ruhaUrtó 4 vad kan-agyarra! 40 kr ; 1 darab a«arva«, S«, rókafej terűié-««etea nagy«ágl>an 1 frt 60 kr ; l pár dl««.« n.gy gyertyatartó aaarvval 8 frt 60 kr | I pár dámad-««a-nval kétkarú girando! 9 frt.
órák .aját kéaaltmény minden fornában <''< nagy.ágban két évi jótálláal jegygyel.
1 db. függ" óra ar. caimmel 1.40, 1 db. ugyanaa ébre««tüvel l.GO. 1 db . poréi, t.ámlappal 1.00. 1 db. . . ébrotatóvtl .1.80. 1 db. . . ti téttel 2.80. 1 db. Ingaóra, «»ekrénye fényra.tt, 2 u«i>lg Járó aierke.ettrl 10 frt.
1 db. utaaó-óra, há«nál la haiinálható, 1 ébreaatSvel 6 frt 60 kr.
EtJUt "«fel Itebórák 18 lato« e«0«tb51, minden JrVl i.guláava 1 drb. 4 rubinnal ecy dl.iei uj aran lána% c«al,a.elynek tológyOrtlJe aománceava van, 1* frt.
:hina-e«B.t
Albumok, kefék, fogkefék, vlrágc r»)^, guntmllahdák, bronanemHek, levélny ehlna-ean.t ké.aletek, kauál , villa, kéa, gyertyatartók, pakfong-félék , fegyverek, koaatynk , lngye.ök, nadrágtartók , gallérok, ta>««.r.aámok, kávé-, Oiea-é. aa.tall Urltékak, raj«e.«köink, lakatok, loxábbá igen nagy válaaatikn gyeiwek-jálúk- éa tár »».ág!
5
Játékok .tb.
TRAtJGOTT FBlTBIa
•le« MMtrKJ Hagyaroraíágank ált UiMáay-uáJtttó tfiltle, Béét, lUmlawtlratt» S7. t« lUemUsrrl^ I
2. iniilHr ám PraeeU Hmm. (S37~1£m} ''
«
t*mnm
|arr"''|Juiilüs l-én 186». fe
orouiéuy 000 frt.
főnyeremény! sorsolása a cs. klr. austrlal államkölcsön-^elvónyok 1864-lk évről.
A «xclvéuy i»v< reményének fukoxntiiHim «50,000; #«0,000; «00,000: «50,000; 00,000. «5,000 ; 16,000; 10,000» 6,000» h<1». •(!». I.eRkiH. bb njrrre-
miMi) réaz 160 forint.
Hitelos?bólyegzetü szolvónyrószekot,
melyek isisdadtfig érvéaywsk, «■''« » fSnyerewéuy 250,000 frt 20 ad ré»»o lefelé ISO fr(i(f réssökta nem hajlik ; •> ír előlegei l»ok(lldí»o vtgy postai utlnflictéáscl aJAi>Uu>I- — wbl« 8 f»t, 9 drb ira 70 frt, 10 drb ára 155 frt.
RoílisáiSif ós lársíi
JPOBtwasBe Nr. 14. Béostaen.
Ismét-cladókról gondoskodva leend.
(273—5,2)
Mint haszon-adó ajánltatik
1JTIM..
ÉS TÁRSA
Legmagasabb olsó nyilvános
Kereskedelmi íaiiiiilézel
Bécs, Lcopoldstarit, Pratcrstrasse 32.
Tanulói iroda a kereskedelmi tanulmányokhoz, Porges Károly igazgatónál.
Kik háttéri«! vannak szorítva ezen''''intézet összeköttetésétől, c felfogadásokat folytonosan, és oktatást nyernek a vizsgáig e szakba vágó intézetek képviselőségére.
(241—12,ft)
vAcsi-ut 403.
kézi szállító ftszkttóíik
minden alkalomra használható ioo*(nuig cl nőin óit olőnynyel, különösön fÖldinunkAlatokra
kózi taliga (amerikai navybarrow)
darabja 6 é* fól forint o. ó., amelyből a gyár naponta kótazáz darabot készít- (204 —10,4)
I löiiierbad
Stájerországi gyógyhely, a dóli vaspályán (junius l-jétől
• 11........ ........
t. í ved
akadály, csont ós csuklyó-botogségben stb.,
gyorsvonattal líécsből 8 ''/-., Tritwtból fi ór.) igon erős hegyi léggel K. 30", különös hatékony a köszvény, csítz, idegbaj, senyvedés, gyengülés, női bajok, vérkeringési
lAly,
Környékozvo kellem««, kirAiululó és Arnyokos séta-helyekkel, bérkocsik s lakAsokkal van ellátva.
A nyári idény kezdete l-ső május.
KelvilAgositó érteniUw ingyen Ad a llömer-fürddi ignaHKtó-iÍK AI*ő-Sl«jcr«rMxágbnn. (2fl7—8,2)
í oa .^(^ncttrfti^fht^rtf i
iCTtlyaStö^SSSHetíy''
Kovácsólt vasból készült, a cs. kir. mérték-hivatal által Bécsben megvizsgált és bélyegezett
tized-
négyszögű filnkb.it, utu
■lorhctlonek biztosság-, pontosság- és szilárdsAgra nézvo, 8 évi jótAllás mollott.
HordciS I 1 2 3 r> 10 15 20 ''¿5 80 40 W) uiá»sa. Arak : lOi.''Ss''ai. ^. öfl. 7(1, w, W, ÍW,~1Í<> r,i.
Egyensúly Íti. rlto ik lö évi jótállás), oiekhea tálcuík, min.''611 üslctre • minden cíílr.i ti haasnáUira alkalni.v »ak, tcts<és*sciiii1i utasiiá* iiurinl. Hordcrtj: >1, 3, fi, 10. 2», 30, I«'', ''>0, 00 70, 80 (unt. Arak -. 6Í Ó, 7XQ,"\i, Ift, if, 20, v2, 72,27.5(yW ín.
Állat mérlegek (.10 óm i-iiáll»«) vert vasból, ökiOk, l<j J>ci)i k, sortésok, liuijuk, Juhok, továbl á kiíobl) koriik, taligák stb. megmérésére.
llorddtS i ll>, 20, 25, 30, 40 mtssa. Arak i "lUO, 1 «0,160, ÍAÓ/JOO f.tT >
korlát nélkül, aaonb.-vn a sillkiégcs sulyokkal. Fakor-Mttal ós sulyokkal minden mérleg 15 (rtUl több. korláttal éa sulyokkal 60 fit és feljebb.
Sjáxad-Mdaitregek vert vasból, a hld- és forditóíud. dal együtt, hatóságilag hitelejlte.t, 10 évi JÓÜllás. Me^. terheli kocsik va>ry tóbS dara''i Állat megmérésére. IlorderS: 60 nO 70 HO KM 120 150 170 «00 mAasA. Arak ! 860 40tn6Cf5wí 65Ö~CÓÓ ópO t56 750 fit.
. Továbbá mliidvn kigondolható , bármily sserkesetU
niéjlogek éa sulyok Kgyeniuly -mérleg.
(274-12,2) »TTOvAJSTYI Hs. <&» TÁRSAI
mérleg- és mérlegsulygyára és hldmérleg-épitfl-lr.tézete Bécsben.
Förnktnr i HUdt, NlngerKuftxe Nr. tO.
Vidéki megrendelések »« .Issxog bekfildéso vagy utá vét mellett asonual teljeslttollk.
I''orosx királyi ndvari ktlIíB.
H08ENTHAL H. bécsi j(Qlyűerm gyompr-ital-kószitö)]
GLÍCERIN-EISEN-LIOUEUR
melyet aa udv. tanácsos és orvostudor urak
0 ppolzer, Balassa, Viszánlk,
ugy«sli\tc a fd-orvosok
Kovács, Löwy és Dr. Lenk
|(llásl urio«»l hörcsög ÜclinaiioiibcrguAk,)
sárgnság, vérvcsztéi), orőtlonsóg ós bői bajok ol-, Ion, inoggyŐzödéallk ulán jóváhagy iák. — Kapálható Kosontlial II., Pratoratrasso 24jdlk iáim,
majd minden
¡ugysziuto as
osztrák-birotliUom
gyógytárában. Iigy nagy llveg Ara 2 frt. — km 1.30.
?
l''ótlék-riiktár Hécsbon : JosefWels, Htadt, Tucblaubvii iuiii MoUreuj Wllhel« j Kaab, Htadt, 1.ujjuk süni schwarscn lIXren; l)r. Jes. Qlrt-ler. Mta.lt, Frelung Nr. 7 i Ant. V. WaldheUl, 8tadt, lllra-| melpfoitgassu 17 ; Helw. tsiovloh, Wollsollol l)r. Jahasa í Laastíoil.Wlcdner IIau|>t«t<a<so,>urhell. Dreifaltlgkolt ■, i Carl Brants, Joscfstadt, sum goldenen I,t"wen| V. Httfkr, 11.andstrass«, llngargasio Nr. 12; A. Vólk. Hudolfshelui 1 HchOnbrnunerstrasio 190 i J. Pohlmanr. ltohlmarkt | F. (KanshMUSer, MarlaMlf sur ,Marlahlll."
ltaktár a birodalom gyógytáraiban : Depot In PSSt: Josefv. Török, suin holl. Oeist( iüeh. ¡''J''sovlts, pharniao. und technlsch-cbomUchoe luatita» ll)r. D. Waflner, sum K. lchspalatln; F. Fornáyyl, suV M»-Jrla Mutter Oott«s| Eltsnstadt, Kr. Urüsanor, Rum St.Bal-
vator-, Ör.-Kanl«a. Josof llelus; (.''arl i.ovák sum echwar-ton Adlcr i SUns, Kranx x. Ptrcblc, »utn unj, Knnlg ) Kaposvár, J. Márkus; Oídenburg, Andr. Meaoy, iuu Köulg v. Ungarn i Stelnawanger, Fr. l''lllieh sum Aug« i Uottes ; Vesiprlm, k Kcrencsy a \m sch>.arnen Adler | iZals-qjersMfl.AutjIsad. (24s_i2,7)
A 19-ik századnak egyik csodája!
/ESTETI,
Tisítanövényi szer az ász haj eredeti, a megószülés elólti sziliének visszanyerésére, annak a megőszüléstól s kiesésié mindenkorra való megóvására s a hajnövésnok feltűnő módqi?.
elómozüitására. !
K* állomány nem ércsos, asért tökóloteaon áiLilmatlau, • ige" ''W sserü alkalmasásu, a hajat nem ron(ja inog s silno nem váltoxlk. — Kg»'' üveg ára 1 frt 60 kr., póatai ulküldWel 1 fit HO kr. hSsauAUtl til.uiU>M együtt — ''»''"ét eladók tetomea ssásalékban rósxoiQtuuk. t
8TARK J. fodrász
.loiefitndt, JosefstXdlcrstr. 16. •«. a. llée''sli^ l''.ítrii TÖRÖK JÓZSEF gyógy.*Vré»»nél, király-utcsa 7. n.
A „Mi d. NViicItt iiht lírHl" liirólntn:
„AtstheUn"-aak nevexteUk /inon — 8TAKK ur által feltalált bajfe« sser, mely baaonlól felott ason elSnjrnyel blr, hogy ércskovcréktöl »nenti nemesak kártékony befolyánt nem gyakorol a hajl.ilajra, hanem or^> vogyésselnél fogva a kelloiuest a hasinossal egybekötve, n hajat sté[ ssinesi a a kloséstöl óvja. Minden o»«ol t«U klséilct klállottu a próhit] j)
a haasnálat Is Igen kényelmes. (200-12 llj)
Van szereitcaém a nnyyérrlomU közönséget, különösen | fold birtokosok <Vi (;az<liitis*t urakut
í. lió ()., 10. és 11-éii
mim n pícni omAgo» váii.Ar napjain a vAsAr-léreiv ronilezenilő
id. MADARÁSZ A. -
fléiiyyárában készült
Für UnterlcilKsbrucliicideiide.
Iliru ausgeselchnoto llruchsalbo hat inleli von meliicm 2.1-Jlhrin Uruchlelden YollsUudlg gehdlt. Ua molu Urudnr auoli am kIuÍcIicd l/o{| lóidul, «o bittó ich unt (i Töpfo halb von der gowölinlichan Oint«,.^! von dor tUrkcru, Obsohou wlr vou dou uitaii Aftalen umgebon oii-i, lialion wlr uocli Kolueu gefunden, der elivnii Uruch *o radikal f.\\ ;ii«l£ lm Standé Ist, xvle file. Kiiipfau^eu Kle dafür dle hersllchale Daiikéagiir
l''aris, <lon 7. üctoh''er 1«67. ,í i s
___ Hafftsr, palUoler, von W<inf*ld<m, -- &
Dlese du''rcliaus'' u n ■ o li X d 1 I o h vrlrkende BrttChsalbO von fiOftÜtí 8TURZENE0BER In HeHssu (flehwola) I»« In TOpfcn xu 3 fl. ¡(0 kr. öeterr. WAhruug nebst ÜebrauohsanWeijung und Z«n|(uissoii K o h t su bvslekeu * sowohl dutch d«il KrAnder sclbst, »ls durch Horni F. Foraugyl, Apotheko "un bell. Mai la In Pc»t. i _ (212—10,0)
CS
gyári kés/Jtmenyek
Kiaintására
figyelmcztctiii, — mely alkalomra intézkedtem, niiszoriut minden egyes gép megpróbáltatása is eszközölhető legyen.
Madarász Manó.
(27.i l)
° 00ooooooooooo00oooooooooooo<m)oooooüoooooo(mmk>.>ooooooooo o
8
mindennemű arany, «-süttt ós dniRM-küvokkel kirakott réglHégckctj továbbá KyünR.v^ki-t. aiI-iic« kövrkot, nrnnynt, winattlt és'' iiaviiiiyoknt vesz csórói a legmagasabb áron a
régiségek ós természetiek irodája
Peites, Dsrottyantoz« a Ltoyd ép''Jletbon, 14. >i. a. Bíosbca Herren-Gasse No. 5.
hol egy nagyválat-stéku raktár mindennemű régiségek, r,<gl péniok, gombok, »vek és rnento-kÖtökbUI a le^loSóbb áron ugysxlntén ogy uagy raktár ásváuyok, íepkíV, bogarak, ma-dárbgjOk, tojások és üvegnétnok is találhatók, l.evolekr« sslvesen válassssal ¿4 írlo«llJ»«el ««olgállatlk, (190—12)
O QCKM)<>0<HlO(HMH)<>(l<HH>.»wl<lAiHV(><M)<VIK)<HX)ll,lll<l,HIO0O«y»X>OO.>IMK><l O
hl Madarász A ml. Pépeit
ajánlja GÉPGYÁRA ÉS ÖHTÉSZETE
kí h 7. i t in ó n y c i t.
gőzgépeit, különösen pedig inalom «zorkozeteket, ohy livi>svr-,é sajtókat, borpnWkot, gőz- éa vizvozotéel caövoket ták«rék-tíís-f Kolyekot és azok egyos részeit, kutakat, oszlopokat, ric»otntok«í minden néven nevezendő öntvényekot, továbbá
gazdasági gépeli;
«. m. szántó-, irtó-, kapáló- és töltögető ekéket, vetögOpoket, niaginka.rökat, rostákat, erömllvekot(göppol) lőszorkozotro,osépl& géjtekot^kukorieza morxaolóknt,
é|m én BZCí''.ska-vágókat, ós duráló gépukol.
Minden a gépészet szakmájába vágó megrendp^fokft. a eggyoreabb előállítás h legjutAnyi»abb Arak mellett olvAlla "gy a gyArba Vlléz-utoza 1 t-ik "seAm alatt, valamiat raktAri iroilAiában országnt T>-ik szám, hol a fentebb elősorolt kés«Uu»A-okből folvtonoa kiMzletut tart. mmmm mmmÍImmÜm
uy
foly tonuri kiWIeUjt tart.
Wajdita József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.

ROSEHTHAL H. bécsi Glycerln-gyomor-ltala
ijid''catő
gyoraorsérilltség és arany-ér ellen.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1869. 19-ik számáhüi.
része átkos szellem gyanánt állja cl « eustok egyesítésére egyengetett utat, és még egyrészről a kicsinlés megvetésével tekint azokra, kik az életben utánna állnak.
A rósz példa rosz vért szokott szil''ni.
A kOzépnél alantabb s a még alsóbb osztály látva aat, hogy nem az arUto^ratia, hanem a sorstól csak alig föléje helyezett egy secta öltögeti feléje a megvetés fullánk-jait, vissza vonul az egymásközti érintkezés toréról, mint a súlyosan sebzett oroszlány üldözői elől; de elzárkózöttságban lelke keserűsége a gyűlölet kárhozatos gyümölcsét érleli'' meg, és bizodalmának liatáVait vissza vonja egyszerű tűzhelyéhez.
l'')s ez nem jól van igy: A népnek jóra hajlandó lelkét ncní szabad megmételyeznünk, ha viszonyaink között boldogulni akarunk; azért nem késünk figyelmeztetni azokat a tulkapottakat: hogy hagyjanak fel czél és érdek nélküli élet-politikájukkal, mert minden abból származható következ-hetőségekért az Isten, saját lelkiismeretük és nz utókor itélö széke olőtt szigorúan felelősek lesznek.
ltUSA KÁLMÁN.
Levelezés.
Ki''Mthi ly. ujiril 2S. IKÜ''.I.
Máig n testi betegek panaszairól talán egy tzó som folyt ki tollam alól, most nz ogvszer vagy először megengedi, t. szerkesztő ur, hogy wzek érdekében is koezkáztassak pár szót. A hulyboli gyógyszertárra -több izbon hallottam panaszkodni, hogy majd az orvosság kiadása, majd annak kcszitóso körül visszaélések, nma/.t illetőleg szortévesztés fordult olö. Nom tudom a panaszkodók mennyiben igazolják állításukat, do mógis ol nom hallgathatom a fölüttiaggályomat kifojozni, hogy lobot eset, mikor nz omlitcttom tó vesztés orvosol hatlan bajt fog szülni. Azért anélkül, hogy mélyebben befolyni akarnánk, szabadjon ajánlanunk u huinanisuius mellé szigorú fölügyeletet a gyógyszortár vozotójének.
Hogy a kor kívánalma nálunk is fbiforgatott s némi gyümölcsét is fogja élvozni a még zsendüld emberiség, bubizonyitá városkánk elöljárósága. Ugyanis a népnevelés éa tanitás körüli, idáig iiyoinuiasztó hiányok lehető orv*»)hüngáévá tenni igérto. Legközelebb jel.''^V&f^T''Un-osz-közök kiszolgáltatásával kWKrV^at^az uUvt, mely nélkül <}lóro soha/ellenben igen visszu-mehetnéuk. Adja Ittm, hogy a szent czél szentesítse továbbra is nz akaratot! igy, bár egyszerre kis lépésekkel haladhatunk, mégis nytig-tatáaunkra lccfid, hogy : »sok kicsiny sokra megy." > .
Roích Karolj ur, urasági gópés«, ogy három korekü velöaipido-ot készített, mely a múltkor bemutatottnál, ezélszorübb, mindamellett valamint az — ex*1»» luxosus valami'' A proposl A luxus lassankint kibujtatja óriási reményű tiatalainkat a magyar öltözékekből. Sebaj 1 oz is haladás.MinőkszomQritsa azokat a törékeny v^gy olvadékony piskóta tenuntokot az az ebigans magyar ruhaVI Hölgyeinkről is olmondhiUiiáuk ilyesmit, do az ildomosság nom engedi,''Rogy kimondjuk, miszerint ők o tekintetben még az, ftrszlánokon is tultottok. _J
Ma mintegy 30 mázsa hiui«át fogtek ki a Balatonból; u legnagyobb több két t.uí.^ánál. ¡Váljon jut-o belőle nekünk ''¿V Nom vándorol-, uak-o távol fbldro? A viszont^nlálkozásig!
fakaszt, inert isteni megváltónk letörli azt! és mégis, midőn visszatekintek még egyszer Sü-moghy Foroncz dicső múltjára, nomosen eltöltött földi élotóro, aki élolónok pályáját választva, csak hazaszeretetét követé, kit som nehézségek, som a jólét csábjai, sem egyes honfitársainak közönyösségo az egyszer választott pályától nom tériihottok ol, — méltóan megilleti o gyászravatalon pihenő nomzo.tünk joles fiát, kinek erényeiből, mint hervadhatlan virágokból o néhány sorban összeállított koszorút kegyeletes hódolatom cmlékoül, hogy gyászravatalára tegyem.
A gyászmise végozéso után nagy számú nép gyűlt összo a Deákkörbon, hol gr. Batthyányi Zsigmond urat, mint elnököt, sokszoros éljen-folkiáltással fogadták. Ö.-ömmoI üdvöéölto az ogyüttlóvőkot és köszönetét fejezte kí, hogy ily szép számmal összejönni szívesok voltak. Ezen értokezlotben kiniondá ő méltósága, hogy a mostani Deákkör összejövetelének czélja con-stntirozui azt, miszerint Zalaniegyo Deákpártja olég buzgócágot éroz, a közbiztonság, a csend b rend fenntartására, íniért is Zalnmogyénok kormánybiztosra nincs szükségo.
Folkérto tehát a jolonvoltakat, hogy noha túlélve a kövotválasztási mozgalmas napokat, do mégis tekintve a mai időnek nagy -<*á-gát — midőn helyzotünk oly sokat követel, a haza oly sokat vár — minél többon oda sorakozni, hogy a corroct rondet törvényes uton megőrizzük; a mai körülmények közt pedig csuk ugy lobot győzni, ha ez érdemben a megyének Deákpárti tagjai minél számosabban iparkodnak a folyó hó lü-én-tartandó megyei nngygyüléson itt lenni.
Elhatároztatott, hogy a bizottmánynak névsora járásonként szét fog küldetni, s mindönki hazafias kötelességének fogja tartani a gyűlést iiie;olőzö napon magán értekezletre megjelenni. Ezután hulyboli apót ur még két indítványt tolt, az első, neveztessenek ki azon egyének, kik a megyének közadmiimtratiójára szóló munkálatokat a jövő gyűlésig elkészítsék, — a másik pedig, ozon körből választassanak meg közkívánattal Skublii» ístván, Tolnai Károly, Babocsay János, Ecki^ Antal és Hérics János, a kik Sümoghy Fcrencz fölötti fájdalmas érzőtöket o családjánál az összos Doákkör novóben tolmácsolandiák.
Végra Tolnai Károly igen holycsen omolt szót a népiskola ügyo fölött. Ugyanis fölomlité, hogy b. Eötvös miuistor ur, kir. tanácsosi síiből rendezett közelebb, s midőn több vármo-gyóbo — a tanfelügyelőket o czimmcl már fel is ruházta, iónak látja a népiskolai törvényjavaslat órtelmo folytán Zilamogyóbon is az Iskolai székot jövő nagygyűlésen fölállítani; ós o végből ajánlotta az iskolai ügyhöz értő ogyó-nokot valláskülönbség nélkül négyet a tanítói karból is mpgválnsztatni, ós a mogyei nagygyű-léson felterjeszteni. — Ezon tervozot elfogadása ulán az ülés vógo délután 1 órakor.
ÚJLAKI MÁTYÁS.
Slngynr-Sierdnhely, april 17. 1809.
Örömhnjnal, kedves nap, örömünnep bibor-napja ragyogott ma föl Magyar-Szordahelyon, mert kis polgárai, az iskolás gyermekek, ma voltak szoroncséeok FÓtisztoleiidő s tudós Talabér János kanizsa-korüloti ospores s sz.-balázsi plébános ur o jolos uiuzsabarát, szivjóság s koszorúzott szerénység olőtt bemutathatni ama szorgalmi virágcsokrot — melyet moglopócn szedett össze a novolés ügybarátja Sáringer Károly . szerdahelyi fiók községi-tunitó ur. Igénytelenségem végig hallgatta a vizsgát, s a siker örömro hoviti koblomot. llizologni nom tudok, nem is Szorult reá o fáradhatlan népnevelő, mert ismert forrás ő, luivel oledölo n''ÍÁnitiia, nyugalma az olvasás: s kedves édos feleségei az iskola- Fára-dalmának utóoredményeiben reá illenek Vörösmarty omo szavai/ „LAttad-o folytában özönét a szőko Dunának ? Kis forrásl>ól jő, végro hajókat omol." Sáringer ur növendékei vorso-nyoztok a logkiolégitőbb feleletben. Sajátságos beosztási modorával hallgatók és felelők figyelmét egyaránt lokötó s óbron tartá. A hit-, or-kölca- és szertartástan, az olvnsmányok nyolv-tanilag olomozvo, kiincritőleg kezoltottok. * A történetből - mostanig — őseink bevándorlásától, pompás olőadás örvendeztetett meg. A földleírásban Magyar — Erdélyben nevezetesebb hegyei, folyói, tavai, csatornái, ásvány — és terménye, kitűnőon tárgyaltatván a vou-dégkoszoru osztatlan figyelmét elragádólag vo-nák magukra ; midőn pedig az összes magyarhoni vaspálya-hálózatot''ogy nyolez éves fiútól hallanók, bámultuk nz ernyedetlen szorgalmat. A fej számítás bonyolódott tételeinek gyor.i megfejtése, nz ütony-irás, s az egyházi ói válogatott világi ónok-darabok harmonicas dallama, a jelesebbnél jolosb költészoti szavalmányok izzadságunk verőtókot letörlök, i nom vettük ószro, hogy <lól van. Eljonok hazánk ily jeles nénno-velö''í, Klío és a szent kogyclot onyiWotlől őr-zondi novöketl A nópnovolés szorgalmas gondozása mollott kivirAgzund majd — a boldog mogolégo ^ yi)míllo8lormő fája; s meg fog
Znla-KgerHZi''g, május 4 j Mai nap a Deákkdr helyiségből egy ablakon kitűzött gyászlobogó jelenté, hogy Sümoghy Fcrencz volt országgyűlési követünkért 10 órakor a requiem fog megtartatni. • .Mély benyomás, fájó keserv, clszon» tj^ivvel ¡rom o sorokat. — Csak hUS>^kclL\tpKogy .10 órakora templomi harangiRfci ííigásttirA monnyiro sietott mindenki a szontegybázbn, a gyászravatal a nagy oltár olőtt nagyszámú gyertyával feldíszítve, molynok látására lajdalom''mal jutott üszünkbo Sümeghy Foro®tvgfctóánk olhunyt jelose, — kit ezolőtt néháw'' .lappal a rideg sirba tettek. <\
Csalcugyan a halálnál kezdődik olhunyt nagyjaink halhatatlanságai A toinotéanél lobogó szövétnekek kialvása után az igazság fáklyája lobog, moly minden kegyelet, minden magasztalás s uugyitás nélkül világítja inog az elhunyt pályáját, s valódi érdemek után itéli nuki a jutalom-kóBzorút.
/" Számos vidéki és helyboli intolligontía re-proMMittVlta o gyász ni ís»U. Nagyságos s főtiszt. apAt ur több assistonsóyel végezto n szent misét, s midőn fonn a chorus legzongóbb szivro . ható dalát, minden sz''iv imára fakadt, soknak szomélMjn a kegyeletes hódftKtpnlékeül gyász-köny tilt; — boldog a könj?, .-V;elyot fájdalom
nőni Magyarország szellemi nagysága. Sokrates Athén utczáin botjávái tartóztatta föl egy jeles ifjút — Xonophont — kérdvén öt: „IIol árulnak bölcseséfcet ?" Az ifjú hallgatott. — .Jöjj tehát velem.u S ueni csodáljuk-o manap ő benne a bölcsészt,'' hadvezért és történetírót? Sajnos, — do igaz — hogy sok szegény néptanítónak bánatköny áztatja panaszos falatját, mert szava eredménytelenül hangzik el a puszta sivatagtiu i nMí vanismót kozodbon?- „A vyolvtan.* ,Majd letetotoin veletl—förmed rá a gondatlan szülő — ininuk az a sok mindonféle? ¿11 som tanultam, mégis itt vagyok; nyelvtan u kapa, história a n kasza, lódulj dolgodra!" — Szegény népnevelő, látod, mint rontja le ültotvónyedot a gondatlan szülő! Hisszük, hogy nz uj szorvozot közelgő csilloga o téren is boldogabb jövendőt biztositand koronánk számára, ndtlig is bizzuk ügyeinket a Gondviselés legmagasabb akaratára. — Isten velünk!
JAUEltNEK JÓZSEF.
Heti szemle.
Aprlll» 20-én 18G9.
(B-fi) A magyar hadászati akadémia parancs nokSLvá •—• hir szerint Vottor Antal tábornok'' van kiszouiolvo. — Szalay Magyarország törtó-notét l''oi>ov Miklós orosz nyelvre forditá. — A Kunári szigutoken nem ismornek som ¿zegény embert, sem gonosztevőt, 2i*> év óüt öngyilkosság som történt. — A képviselőiül» oluöko Somssicli l''ál, első alelnöke Oajzágó Salamon, 2-od alol-nöko Uittó István,/jegyzők: Jámbor l''ál, Mi-liályí l''éter, Fodróczy Sándor, Mujanovícs Sándor, Mnjláth István és Széli Kálmán lön. — A ltothschildfélo hagyaték 8Í>0 milió ozllst forintot tosz, melynek í>°/0 évi jövodolmóből ogy napra 12Ö ezer ezüst forint esik. — A felsőház olnüko Majláth Oyörgy; jegyzők: gr. Venokhoim Frigyes, Bogovics Imrozágráoiföispán,gr. Apponyi Sándor, b. Majtényi I^Aszló honti főispán, Tisza Lajos biliari főispán, gr. Sígray Fülöp, b. Nyáry Gyula. — llovosmogyei egri honvéd ogylot szo-borűgyi bizottsága a Kápolnánál dicsőén elvérzett honvédek emlékéro felállítandó szoborra pályázatot liirdot. — Abauj-Szántó községbon m. hó 19-én a tűz több mint száz házat pusztított ol. Szcbcléb községben (Hontmogyo) [>cdig 148 házat, 117 gazdasági épületet s két juh-aklot. — Füredy Mihály f. hó il-án élotéuok 54-ik évében meghalt. Áldás és béke hamvaira I —■ A honvéd-zászlóaljakba máj. 8-án, kozdik mág a toborzásokat. — A mull napokban bokö-ezöntött hideg idő igen sok helyt okozott károkat. — A magyar koranaórség jövőro a magyar honvódolmi miiiistoriuin alá rendeltetik honvéd-egyenruhát nyer. — Nngy-Kállóban az elhunyt Böszörményi holyóbon I)egenfold Gusztáv gr. választatott meg egy hangúkig országgyűlési képvisolónok. — Május 1-jo a (jzeboniokiiok Erdélyben hóval köszöntött l>e. — l''cston a lipótvárosi templomban az összeomlás által képződött kő-halmaz alatt ogy szökött katonának nulláját találták. — Morvái Alajos nomzeti színházi kórista, pínezolyukba esés követkoztébon meghalt. — Dorecskcn egy botog asszonynak opi-umot rendelt a sebész, melynek bovótolo után kovés idő mulvn meghalt ós eltemettetett. ¡J nap múlva ugyan o sírba temettetvén egyik rokona, kitűnt, miszerint csak tetszhalott volt ói ugy élvo temettetett el.
H i r e k.
r- Biztos forrásból vett hirkép közöljük, hogy.ő Felségo szombathelyi megyés pü«-pökkó iiltgos és Főt. Marki lguácz váldulci-nai pűs]>ök urat veszprémi nagypréi>ost s kanonok, apát, a lolki ügyökben püspöki helyettes, egyházi fő-ügy hallgató s a zsinatvizsgáló bizottmány elnökét méltóztatott lcgkogyoimosobbon kinevezni, ö Mga született 1798-ban, áldozár lett 1821-ben. ''
— A nagykanizsai kerülőt kö yotválasz-tAsi mozgalma megindult ujolag, do ugy lAtszik higgadtabb s óvatosabb előzményokkol mint a minapi. Ez érdombon tartatott niult csütörtökön délután egy értekezlet á Zöldfánál, moly alka-lommid l)r. I''ressburger helyes nózotből kiindulva oda vozotto a dolgot, hogy ogy általános értokezlot egybehívása olkorülhotlunűl szüksé-gos és méltányos is, mely értekozlot ogybohivá-sánál som név, som párt nom szolgálna alapul, hanoin csak oz értekezleten magában, talán épon szerencsés egyotértés kieszközlésével hatáioz-tatnék meg a kövotjólölt kiléto. A nagy többség ugy látszik Csongory Antal körül csojwrtosul, kinek javára volt balpárti kövoticlölt Mt»rtin-kovils Károly főbiró ur t''ibbck jelenlétében ki-jelentutto visszalépési szándékát.
— A Nagy-Kanizsa városi képvisolő tostülotwi — mint halljuk interpollntió készül tétetni a város tulaidonát képoző tizenhároin városi két raktárnak ajtai hogy még mindig sárga-fekoto szintiéi mosolyognak felénk, holott özeknek liiár nemzeti szinüoknek kelleno lonni, vagy tisztán egy szinUnok.
A Jó madarait. Állítólag alföldről Ulán kójuli kirándulásra érkezott vidékllnkro kát jó
madár, mint szomtanuk jelentik, két ss^p Uv«b és kocsin; pénz-, fegyver- és méreggel voltak egyolőro ellátva; működésökot axxal kasdUk
meg, hogy egy pinezót felvertek és ogy hordó pálinkát kocsijokra feltévo, Varasdra indultak, hol egy ptiskn-müvcs icoreskodósét is felvoctdk, u 8 különfélo fegyvert kocsijokra téve, a lud* vbreggi vás;irra mentek; ido érkssve, kcxlAk lovaikat áruba és cserébo bocsájtani. A \ életlen ugy hozta magával, hogy a pálinka volt gazdája a kocsihoz közelgett, és hordóját fulU-mervo, azonnal a csendőröknek jelentést tőn, befogatás után náluk csakugyan nagy mennyiségű pénzt, fegyvort és mérgot találtak. Vasra verve behflsoltotték, s két csendőr vové át as őrt, egyik azonban csekély időro távozott; est e két — mint láttuk — jártas jó madár ásaro véve, daczára a rajtok lövő vasnak, felugrottak, az őrt álló csendőrt tuogragadva, ÍÖldhÖa verték, rovolverját kezéből kivéve, siker nélkül reá lőttek és futásnak eredtek. — A lövésekre segítségül jő a másik csondőr, ki a futókra fegyverét tüzelte, moly után egyik közülók összerogyva földro esett, ezt azonban a másik éaxre-vévo, visszaugrott, a sebesültet vállára vevé, • szaladását oly orővel folytattál hogy a rajta levő vas loosett, észro votto azonban, hogy társa halálos sobot kapott, egy árokba dobta és imt.den nyom nélkül eltűnt.
— Szabar községben f. hó 7-én, péntsk-.o délután 3 órakor ogy asszony vaiat forral tra, feldőlt s ez meggyulladván, a tűz kiütött s csakhamar 3ti ház s mellék-épület égett hamuvá, köztük a pap-lak is, ki még ogy Könyvöt sem tudott íncgmentoni. A sújtottaknak míndenök odaégett, sőt még a szőllőncgyi gyopü is meggyulladván, 8 pinczo is elégott.
— Kold.UBai nkról már több Ízben tettünk omlitést: Nagy-Knniz»án elannyira ssapo-rotlnak, hogy Naponta, do fŐlog péntoken a kereskedésekben'' rcados ajtónállót koll rendelni, ki az nlamizsna-krajczárokat osztogassa. A kéregé tők közt logtöbb a. vidéki, s föltűnő sok a dologképos, orV. röstelli az ember, azért előzékeny tisztelettel felkérjük városunk tanácsát vagr képviselőtestületét: komoly szigorral intéxkod* jók oz ügybon s hu már keregotnok, bizonyos jelvény nyel láttassanak ol azok, kik csak ez úton tarthatják fel életüket, a dologképesok ollonbín foglalkozásra utosittossannk. Valóban bosszantó, hogy a munkát kerülik, midőn a munkaadó tavasz itt van, honyélésből noincsak alkalmat* Innkodnak, do erkölcsileg is naponta alább stt-lyednek.
— Kis-Kanizsán f. hó 0-ára virradóra ogy ház égott ol, a tűz a konyhából oredt, ahol gondatlanságból az esti tüzet nom oltották el.
— Károlyi Lajos színtársulata oxidéig négy olődással mulatta bo magát Nagy-Kanizsán, és ozokböl Ítélve, jó lélekkel olmondhat-juk, hogy a vidéki színészet egyik nomcsak jól szervezett, do nz ügyért lolkesodés- és Űgyszn-rotettel viseltető társulaUi levén, méltó figyslotn és pártolást énlomolnok. E hó 8-tól kezdve 10 előadásra bérletot nyitottak, támlásszék G frt s zártszók f> frtjával. Az előadandó darabok a kö-votkezők lesznek : »Boissy boszorkiiny" o retto 3 felvonásban. .Tiz leány" oporotte 1 vonásban. „Víg ezimborák* erodoti oporotte 1 folvonilsban. „l''ajkos diákok" öporotto l felvonásban. .Fortuna dala" oporotto 1 fölvonásban. .Matrózok" oiiorotto 1 felvonásban. .Erdő 8zé|ie"''Bzininii -l felvonásban. .Piroska és Boriska" vígjáték 3 felvonásban ós „ltAkóciy Júlia" eredeti dráma 3 felvonásban. — Ezekből látva élvezetes estékot nyiytandnnak, r— mira nézve ajánljuk t. ez. közönségünk szlvés réss-vétébe. >
— Főtiszt. Kádas ltudolf kir. tan<l«áo« és győri tankerütoti főigazgató ur ő. Nogj(ságk folyó hó 2-án Szombathelyről Nagy-Kanizsára érkozvén, az összos Umo<lát személyesen meg-látogatá, a tanmenetről magának biztos tudomást szerzőit. ■— Városunkból Keszthelyre tA; vozund. Hordozza az ég szerencsésen!
— MAjus 13-án, csütörtökön délelőtt9órakor a „Zöldfa" nagy toromébon deákpárti értc-kozlet fog tartatni, melyre minél számosb meg. jelenés kéretik. . ■
— Miként lapun k hirdetési rovatábari olvasható, idősb Madarász A. ur gépgyárában készült gazdasági gépek- és gyári készítmá^ nyékből f. hó 5»-, 10- és i 1-éii kiállítás rondsa-totik Pécsett a viUár-téron. Figyelmeztetjük t. gazda-kózönségüuket reá. ;(> ,
Nyílt póata.
Ax .cmlükiorok- kn*Ölliot8k. Oirö.Ut! t
— 1,. HoixAI Nom lolicl » n;llrinoMÍg UrÍB hoxiA jotulnl, in»nAn uton liIxonnyAra txlve*«n fof vitetni. KllUnbon i< nx lllotö .ólirsn v*nl
— A .»«s''iAcxl lilísük* cxliiiQ bxllsds J5, >U mikor? axl nrm tuitjnk. •
'' — II. I.c»s;yolt.lll. Ilit Tslsml köxb« n«m J5, ir-lndcucactro ! A mfghlvAxt k8»xfln]nk.
— N Véét. A knltemíiiYok Jönni fórnak, de k«-r..inal. hoify kítííbb, mort U «15bb bok0l4ö«*k«» U cirogudotukut 1« oliájtlak kOiOlnl.
.Kulnciy slrjinAl'' oxlmü Mllemrfayl iJk«l-
miltg kBxfllnl fogjuk.
tx Z I_a EJ "X" I-H X R ]XT Ö K :
Nagy-Kaaliaa, 180''J. málu.
''aciára, hofjr minden oldali
7-én.
Dacaira, hogy minden oldalról panaatok árkainak ho stink, mlaierlnt a repeta, gytlmölci ia ii6U5-veatiüfrkadáaok elfagytak, ríaiBnkríl Orflnimel jel.nt-ktljuk, hogy vidékünkön eten állapot nem követkeiett V», a8t minden votemény.klllönöion a kenyérnek vald re-Maek a legklvánatoaabb állapotban vannak ia áldáaoi •radményt várhatónk, ha caak még eaután valamely áruimat IdSJárái meg nem aammiilti. Kien alapbdl klln dúlva mindenik gabnanem ára Unyomatlk a as eladók a labetSt elkövetik, bogy aieraídvényeket kOtbeaaenek, kftlOnftteu a eaekélyebb mlnSaifdekben.
Piaaii Mti-vásárl kelt tárak.
-vaurl k
NAGY-KANIZSÁN, máju. 7-én. AUd-aoHtrial mérőnként. Taraiiayek : II u a a 83-85 fonto. 3 frt, 70 kr. Irt
M-M fnt. 4 fr. «0 kr. 87 -88 fta. 4 frt 36-40 kr.
fo ■ • 78—7W.fnt 2 fr. 40 kr. 7»-80 fnt 2 ft 50 kr. rpa .arf3«5n«k, 70-71 fnt 1 fr. 10-40 kr. 71-72 hU V frt. 60 kr. Árpa kOiöntíget, 65 — 66 fu. 1 fr. »0 kr. «7-68 fut. 8. frt. 20 kr. Kukorlcaa 1 frt
10 kr, 1 frt íö kr. Kukorloaa olaaa(calnauantln) 3 frt 60 ar. Zab 44-46 fni. 1 frt. 76 kr. 40-47 fur 1 frt 90 kr. Pobanka M-M fna. « frt. 80 kr. 60-66 Aj 2 frt. 90 kr. Patauly fehér S frt 60 kr Paaaaly, tarka 2 frt. 60 kr. 8aéna miaa. — frt kr. Sialma - - frt — ke
Bécsi pénxárfolyam, máj. 7.
B*/a motaliquoa 61.76 ; 6*/o nem»-69.66; 1860-ki áUadalmi kölcaön 101.40; bank-réuvények 7.94 ; hitelintézoti réazvdnyok 284. 60; London 123.36; o»lUt ágío 121.60; arany
darabja 6.86 kr. _
— A „IIAZA* áletblitoiltd magyarbank folyd ivl ipr. havi Qsletforgalml klmuUtáaa i BenyujUtott 64« db bevalláa 706.480 frt Hkéro Wgg«beo maradt a mult hónapból 1.069,»10 o. é. frt — 1.803,400.
A bank mflkodiaének keidete ÓU t. I. 1H67. lépt. tember 1-tíl egéaa 186». ápril bd végéig aa Oaaaeg benyújtott bovalláaok öiticgo ! 19.865.060 frt o. i.
Indul
Vasúti naponkinti menetrend;
t dra 22 perca. 9 órakor. 7 ára Ifi perei.
7 óra 45 . 1 óra 60 . 0 óra 2.S
8 óra W .
N.-Katikaáról Iluda feli d. u.
. * . aatve
. Bi«l . reggel . . . aitve
. Trle-t . d. it.
. A**.«
, llarca , reggel
¿-k. N.-Kanitiárr
délután 2 óra — Buda falói reggel 6 óra 6 „ . d. u 1 óra 20 Uica . reggel 8 óra 20 , . aitva 7 óra 80 Trióit . reggel 6 óra 26 , délben 12 óra 6* Harci , d. u. 1 óra 44 . . eite 7 óra 20
Heti naptár.
Májúi »-tű 15 lg 1869. >
TTowítET
Iló- da lieti-
nap_
MMou eljövend a vlgaaitaló. János XV. 16- 27.
Kalbollkui nap tár
»ptár
I® ki
Vaaaraap C 6 Oer. Cfltxaudi""''*
lUlfS Antonln p. Hermlna
Kedd Fongr. v. lieroal Atp.
8iord. 8»erv. p. Neraui
CtOlörtOk H iidt ilneiui
l''íntek llonit pk. Moni fác
Htombat Zadfla aa. Itldor
I
3
Felelős szerkesztő : Wajdit« József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
TT

H
R D E T E S E K
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi utcza YPSIL ANTI-hoz
Pesten.
Kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennemű kész fehérnemüok. férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint:
10 eser darabnál tflbb férfl ingek nimburgl, hollandi vagy Irlandl válsonból, darabja I A 60 kr.,
S ft,3 n «1 k, 4 ft, 4 ft 60 k. 6 ft, 6 ft 60 k, 6 A, 6 A 60 k, 7 ft, 8 A, 10, 1» A. 10 eier darabnál tfll.b ulail férd ingtk, eser kűlOnböso mintában 1 A 60, 1 A 80 kr., 1 frt, 2 A 60 kr. 3 A.
lekér madapolán férfl Ingek, 1 A 60 kr, 1 A 75 kr, 1 A, 2 A 60, 3 A, S A 60, 4 A.
Fért gályák válioabél. magyar, félmagyar vagy frOcila mintára 1 A 76 kr, 2 A, S A 25 kr,
2 A 60 kr, 3 A.
HÓI lagek váaionból, almák 1 A 15 kr, 2 A 60 kr, 3 A, .1 A 60 kr, 4 A, 5 ft hlmosve 3 A, 3 60 kr, 4 A, 6 A, 6 A, 8 ft, !l ft, tchweiii él franeila mellmuilrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 6 ft, 0 A, 7 A, 8 A, 9 A, 10 A. HÓI fBii-vállak (Damen-Mieder) 1 A 50 kr. 2 ft 60 kr. 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 A, 4 A 50 kr. Fia-Ingek Viuoabil 4 ivet 1 ft 80 kr, 2 ft 40 kr, 6 évei 1 ft »5 kr, 2 A 40 kr, « évei 2 ft, 1 A 46 kr, 10 éves 2 ft 10 kr. Sft 65 kr, II évei i ft 40 kr, 1 A 90 kr. 3 A 60 kr, II évei 1 A 65 kr. 3 A 16 kr, í A 10 kr, 10 évei 3 A 60 kr, 4 A, 4 A .''»0 kr. 8llaei *M lagek, 4 évei 1 ft 10 kr. 1 A 26 kr, 6 évei 1 ft 15 kr. I ft 40 ki, 8 évei 1 ft 85 kr,
1 ft 55 kr, 10 évei 1 ft 60 kr, I ft 76 kr, 12 évei 1 ft 05 kr. 2 ft, 14 évei 1 ft 75 kr,
2 ft 10 kr, 16 évei 1 A 76 kr, 2 A 20 kr.
MiudennemU téli allé mellények, nadrágok, harilnyák él egyéb léli csikkek férfiak él hölgyek
márnára, nagy válai«tUI>an. Kór aktára a legjobb amerikai krlaollaaak mindenféle xlnbcu 2 A, 2 A 25 kr, 2 ft 60 kr, 3-6 Alg. Sllaei allé liokayák. 4 frt 76 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft — 10 ftig
r.1 luk egyéb kén fehérnemű csikkek, melyekről as árjegyiék kívánatra bérmenteien elküldetik. - Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, éi Irlandl válznakbaa, végo 17 A, 38 A, 30 A, 32 A 3i ft, 40-120 ftig.
Creai vállon végo 12 A. HA 50 kr, 13 A, 14 A. 16 A, 16 It, 1H ft, 20 25 Alg. Váixea xtebkeadik, luctalja 3 A, 3 A 60 kr, 4 ft, 4 A 60 kr, 6 A, 6 A, C A, 7 A, 8 A, 9 A, 10 A, egén «1 Aig.
TirlilkBiik, tueiatja 5 ft 60 kr. fi A. 6 A 60 kr, 7 A, 8 ft, 10 ft, 11-10 ftig. ,„ 10,
&ilaee ágyl Maaváix, vége 0 A, 10 A, 11, 12 A, 13-16 frtlg. (91-12,12)
Viizoa aiztalkendók tuciatja 5 ft. 6 A 50 kr. 0 ft 20 kr, fi ft 60 kr, 7 frt 50 kr, 8-12 ftig. — Abrouok minden nagyiágban 6 iseméljtől 14-ig. — Al''tall kéuletek 6, 12, 18 éi 11 nemélyre.
Nagy válaastáa ágyterllik, plqae éi trlcot paplanokból, kávéé- éi citmdge kendékból.
Menyasszonyi készletek
gyobb mennjliáget mindenkor kéiseu isolgáltathatjuk.
»,...., c1^* Kal,,t''1n/">•ek<•, m''"Jlf" "''«ny''-nn uUnvélellel még »levél érkoste napján a,ónnal «IkSMUuk ét caomagolá.t nem tsámltu.ik, ugyisinte meg.endeK-.ck leghamarább elkéssilletnek.
Kollárig József és fiai.
Wajilils József
könyvnyomdájában
kedvező feltételek mellett
néhány
TANONCZ
vételik fol.
Jégkár elleni biztosítás.
Az alólirt igazgatóságnak van szerencséje a t. biztositó-közőnséget ezennel érteyiteni, hogy az elsó magyar általános biztosító társaság a jelen idényre -i jégkár elleni biztosítást már megkezdte.
KgyutUl azon t. biztosító feleinkkel, kik a mult évben jégkár ellen intézetünknél voltak biztosítva, és kártérítésben nem részesültek, tudatjuk, hogy a mult évi jégkár-üzlet tiszta nyereményében részcsittetvén, mult évi díjaik''
ő°io-jo jelen övi dijaikba fog betudatni.
A jelen évben biztosító t. felek szintén rószesittetni fognak ^ a Jelen évi Jég-üzlet tiszta nyereményének
20°|o-jébeii;
Alleraeaeite GlUoki-OITerle
Daa Hpiel der OeiterralokleolMM Looie lat von der Kalierl. Oeil. Regierung gertallet.
,Gottes Segen bei Cohn !<
tirobaarÜKc uiMfüewiu nen brrirtileiid veriiit-lirtu Cm-
pÜNllon-VerloosanK
von Uber 6''/, Milliunon.
Dio Verlooiung geichleht unter StaaU-Aufilcht.
lleginn der Ziehung am 3-tea Mai d. J.
Nur 8 Gulden österr. W, oder 4 Gulden österr. W. (Hier 2 Gulden ö. W.
koitet ein vom Staate garaa-tlrtee wlrkllohei Origlnai-Staata-
LOOI, (ulcht von dop verbotenen Prometten, aui meinem Debitund erden tolcho gegen fraaklrte Elniendung dei Bretagei tell.it,
nach den entferiitoaton liegenden von mir veriandt. Ka werden nur Gewinne geiogon Die Hauptgewinne betragen i
250,000 190,000 100,OQO 5C,0o0 30.000, 20,000, 2 k 20,000 1 k 15.000; 2 k 12,000 ; II.QuO; 3 k 10.000 1 k 8000 s k 6000 6 k 5»oo, 4ooo, 14 k 3ooo 106A2ooo, 6 k 15oo, 6 Ii l2oo, 156 k looo, 206 k 5a«, 6 k 300, 221 k 200, 21650 Gewinne k llo, loo, 5o. 3o. Oewinngelder un.l amtliche Zle-- hungiliilen teiulo meinen Interei-•enten nach Knticheldung prompt und vertchwiegen.
Uureh meine vom betonderem OlOck begOmtigttn I.ooie, habe meinen luterenenten bereita allein ia Oesterreich die allerMohatea.l HaaptrefTar von 300,000,1225, — l87.5oo, 152,5oa. 150,oae, I30.ooo, mehrni.ihlt 125,ooo, m o h r in a 11 loa.ooo. kürzlich tohoa wieder du «raissloaa von 127,ooo. u. jüngst Mi 3-tea MARZ tohoa wieder Ma nllergrSieten Hauot- Gewinn In Wien aaebezahlt. (269-3.8; |
LAZ. SAMS. COHN
Hamborg,
Bank - und Wehiel^ctchlifl.
mely kedvezmény, reméljük, egyik indoka lesz azon nagy részvét és bizalom emelkedésének, melylycl a t. közönség Ursaságunk keletkezése óta folytonosan felénk fordult. — Pest, 18GÜ. Április havában.
Az első magyar általános DlztOBltó társaBéLir
(268 8,3) lvazvatósavet.
Magykaniiuü ügynöknég : Soproni fóügynökség :
Fesselhofer József. Lenk S a 111 u.
AKÁS-
VÁLTOZÁS.
D^ Schreyer, orvos és sebész-tudor,szemorvos és szülész, a Idéli vasúti társulat ''személyzetének orvosa lakását Szent-Györgynaptól kezdve Bcloa József ur gyógyszertára feletti emeletbe teszi át.
SÍ Rendelési óra 11 — 12.
. (170-3,3)
„Halljuk a s/ép szét!"
„Rajta fiuk, vigadjunk!"
- - (187-8«)
Jlogjolont «''a mindon bnzai könvvkoreaktsbWbcu kapható:
.JlallJ uk BL szép szót V4
czitnü magyar lolküarüntö (toaat) könyv, moly kOWtt ¿a kíit«*tlon niindennomü folküaaöutéat tartalmasván, dlazM kiállitáaa (fa tömött Uirtnlma, ugy liMxniM <<« inulattatiS voltánál foffvti ar. ifjiiaAg figyolm^bo klllönöiwiii ajánlliató. — A 1:">0 lapra torjudű (U 145 többnyiru orodcli folk<>sx<intéat tartalmazó színes komónyköU^sUkönyvnok ára 1 ft.
Továbbá megjolont
a dalkedveld Ifjúságnak különösen ajánlható
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
közktxlvoaaégü dnlkönyv második javított tía tutomoaon bóvitott kiadása.
K nugy szorgalommal öaazcállitott tnfl közöl 1000 válogatott dult turt.-dmnz, (W azinoa borit^ku ; caíuos kiállításánál fogva ís kitüml, mondlintní : ogyollon a innga uc-móbon. Az olső kiállítás 2000 páldánya igon rflvld idó alatt olkolt, mi ológgó tanúsítja, hogy mól tó tigyulmot órdomel. Ára az 630 lapra terjodő s dlszcaon kiállított zaobkönyvnok 1.20 kr., dús arany nyomás- ós aranyazogólylyol 1.80 kr.
Vögro ugyanott megjolont
LENORMA ND, A HÍRES GZIGANVNO igazmondó vetőkártyája
32 "azinozott kártyával, magyar aláiráasal azóvoggol. — «ra 60 kr.
Mind n három \itK.v-KnuliHnii, Wajdlls József kflnyvkrreHkrdéhében cgyszorro vé^o, valamint utAn-véttel ogyütt rondolvo 2 frt 60 kr., éaWpéldány után egy tisztolotpóldánynyal ís szolgálok.
Minden postai utánvét mellolt a megrendelő azl-veakodjék bórmontea levélben az említett ösazog ogy harmadát mellékelni.
WAJDIT* JOZHK»''.
___kBryvkerctkedC Nagy-KnnlaaAa
IJJ könyvek,
oiolvek
WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedósóben kaphatók:
A VÁLASZTÁSOK EíiÓTT. Ára 2 foriut. VÁLASSZUK-b! A TÖRVÉNYKEZÉSI TISZTVISELŐKET? Ára 2 frt-.SZABAD EGYHÁZ A SZABAD ÁLLAMBAN." Williams llogcr, ezen elv megtcreintóje s megtesto-sitóje. Életrajzi vázlat. Irta Horváth Mihály. Ára 84 kr.
A NEMZETGAZDASÁGI ESZMÉK F KJI .ÓDÉSK, TÖRTÉNETE és befolyása közviszonyokra Magyarországon. Irta Kautz Gyula. Ára 4 frt 40 kr. j KOSSUTH LAJOS ujabb leveleire Horváth Mihály, í Harmadik jutányos kiadás. Ára 50 kr. LASSÚ VIZ PARTOT ^MOS. Regény. Irta Szabó Richárd, két kötet. Ára 2 forint. ''
NAPTÁRAK 1869IK ÉVRE
legnagyobb vdlaixUkbaH, kÜlünfiU árakon.
RAJZMINTÁK,
az általánoaan jeloaeknek ismert Hormoa-félék.
Olasz virágcsokor -papirosok,
a legdíszesebbek, kertészek számára.
FÉNYKÉP-ALBUMOK
Igen dliitxck, meafc ulead áron.
Papirosok 6b egyéb Írószerek
a legnagyobb vil.i.Ukb.n Irodák nlmlrt, Oal.U 4a magánhai. ualatra a Iegm4r.íkelwbb árakon ajánl
Nagy-Kintan 1869. május lő-én.
30. szám.
iVyolczadiiv ¿v folyam.
Zala-Somogyi Közlöny
> Klterjodvo
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap ^
a szépirodalom, Kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
Megj elenllt:
minden oiorabattfn,
Cg éli l»«ll.
Ma*rk«''(tal«il írod« «•''« klnd«( hivatni:
WAJDIT8 JÓZHKK kílnyvkere.kedéiében.
Előfizetési föltótelek :
Helyben billiós hordlual él vldékro poitéu kaidra '' í Kg*«. 4-rr«í - 8 frt. — kr. " ''*
Kél ír re - • 3 . — . Évnegyedre - t . 60 .
:
Hirdetések:
A hat baiíboi peUUorért l-n«r V kr. S aaor A ¿a raludon torébbl belkuUiíu 6 Wr.
llélyegdij minden egye» beiktaUiért .10 kr. A _Mjri11 téren'' egy petit «or belklaUtl dija Ifi kr
Oazdászati nézetek.
I-só gazdászatl pályamű. VH A pénz.
Ah iparkodás s törekvés mindenkor eredmény a czél felé irányul s hogy o czél s eredmény biztosan eléressék, lehető tökéletes eszközök kívántatnak, melyek emeltyűként hatva, mind az iparkodást, mind a töreko-dést az elérendő* czél s eredmény legalább megközelitósébeu segítsék.
A gazdászatnak is kitűzött czélja levén
— eszközöket igényel — melyek elérését elcwegitik s az eredményt biztosítsák.
Ily emoltyü gazdászatnál a — pénz — » főleg uapjaínkbau, midőn a kézi napszám drágasága mindegyro emelkedik s aggasztóvá válik — nélkülönözhetlen kellék a gazdászatba fektetett forgó tóko. Ha még hozzá veszszük, miszerint sokszor kész pénz
— b bár mily magas napszám bér mellett is napszámos nem kapható s ehhez járul még a ¡cselédek romlottsága 8 elkorcsulása is — legalább tájunkon a jó cseléd ritka mint a fehér holló.
A pénz tehát mint forgó tőke szükséges » gazdászatnál -r do ép o fontos szerepénél iogva, oly kezelést igényel, mely megfeleljen az ismert magyar közmondásnak: »Jusson is, maradjon is."'' E czélból mindenek előtt meg kell barátkozni, a takarékossággal, szorítkozván kizárólagosan a nélkülözhetetlenekre. Nem akarok ezáltal a fösvénységnek tömjénezni — sót balgatag gazdának tartom azt, ki valamely helyes szerkezetű s tökélyesbitett gazdasági gép s eszközökre ugy szintén szakkba vágó könyvek s topokra, pénzét B^juálja; do véteknek tartanám azt is — nyájas gazda olvasómat nem figyelmeztetni''-a pénz sikamlós természetére. Nem török'' pálezát á privát pásztó fölött, de nem is pártolhatom fókép a gazdászatnál
— apénznek élére rakását.
Apropos! Ha hóba korba megtörténik, hogy gazda uramnak néhány félre tehető forintja megmarad — iparkodjék azt mielőbb tőkésíteni - do jól meg érteni kérem
— nem ám hajmeresztő kamatokra adui ainlódő ember tárniuk, liánom befektetni uüveadék jószágba. Nincs ennél jobb adós a világon — naponkint növeli a tőkét s a gazda szorgalma és gondossága, még dus kamatokat is csatol hozzá. Nem kell per — három havi felmondás — a legközelebbi vásár a fizető határ nap.
Hogy mily jószágba foktessük pénzünket
— nemileg tekintve — tohát ló — szarvas jósság — juh — Bortvés mind erre nézve » t^j — éghajlat — a legelő minősége s t. effélo körülmények határoznak. Hegyes vidéken a juh — rónán n ló s szarvas marha posványosabb tájakon pedig a sertvés tartása éa tenyésztése leg tanácsosi». A legelő minőségénél a gazda szorgossága s előre látása gyakran pótolja, a menyiben takarmány neműit megtakarítás és czél-BxsrÜ beosztás által — a nyári idő-
szakra is — kiterjeszti. — A jószágot egyedül csak a legelőre bizni már lassankint nagyon kovés helyütt lehet — do tízszeresen pótoltatik az jó luezernások alakítása által.
A takarékosság s így közvotve a gazdá-szati forgó tóko kezelése megkívánja továbbá az Ön szorgalmat jómért a mely gazda a semmit tevés édes mámorában ringatja magát — szellomi erőjét a holdban levó légvárak ábráudjaival fárasztja — annál ajtaja előtt előbb utóbb hivatalos intézkedés csinálja dobszóval a számítást.
Avagy nincs-o számos példánk, hol nem egy kis kisebb guzda — do igen nagy uraságok is — birtokukat kifogybatlan pénz forrásnak tekintve — tönkre jövőnek? Ha imitt anntt kissé élénk színezetet használtam, bocsásson meg a nyájas gazda olvasó — l''izám felvirágzása — boldogsága lebegőt i szemeim előtt — az ügy és szakma léinti érdekeltségem vezénylő tollamat.
LIEBBALD BÉNI. ^
A vasárnapi iskolák.
III. novoléaxeti pályamű.
(V''olyt. éi vége.)
Az ismétlési iskolába járás kötelessége alól felszabadult növendékek, ha az emli-tottem vizsgát, — melyet másképen talán jobb lenno végvizsgának elnevezni — legalább kiolégitó sikerrel kiállani képesok voltak, reudes tanulmányaikban tett előre-mcncteleikct igazoló bizonyitványnyal lenné-nek olbocsájtandók, moly egyszersmind az élet minden, jövőjükro nézve jótékonyan ható körülményei közt előnyükre is használható lenne.
Ebbéli nézetem csakis azon szerény egyéni véleményen alapul, hogy ezáltal a serdülő ifjúság tanulmányaikban nagyobb előhala-dásra ösztönöztetnék ós a kitűzött czél elérésérc sikorcsbbon elősegittotnék.
Ennyi a vasárnapi iskolát virágzásnak hozható nézetek, vélemények és intézvényok közléso után nem maradt czikkom bezárására egyéb hátra, mint az ily iskolákban tanítandó tantárgyak elősorolása.— De ezeket egyéni véleményemen fölül jelenlegi hazai népnovolósünk viszonyainak és szükségleteinek megfelelólcg már mogállapította azon hazánk legkitűnőbb tudósaiból összeállított szakbizottság, melyet a magy. kir. közoktatási minister ur mult évi augusztus havában a készítendő tankönyvek véleményezése és megállapítása végett összehívott és bizton lőhet is hinnünk, hogy a jövő iskolai évet korunk müvoltaégénok és megfelelő tankönyvek mellett kezdendjük meg.
Az ismétlési tanulókkal tanítandó tankönyveket o szakbizottság oly ügyes poeda-gogiai számítással állapította meg, hogy ei sommi kívánni valót nom hagyott hátra. Gondoskodva van itt szivnomesitő, erkölcsileg képző, — néprajzi, földrajzi, történelmi (hazai) és terményrajzi olvasmányokról; to-
vábbá a polgári mívoltség fejlesztőjére befolyással bíró s különösen a nép életfoglal-kozásaira vonatkozó folfedezésok im találmányokról; gaziasági-, gyár- é.< kóz-mú-ipar terményei, közlokcdósi ós munka-eszközök, a kereskedés utján hozzánk vísszukorült termények és tárgyak leírásáról; szükségben segítő utasítások, egészségi és orvosi tanácsokról ; élet- és vagyon-biztositási, emberbaráti — 8 jótékony közintézetok érdekes ismoitetéséról; és végre Ügyirati minták, mint lovelok-, számlák-, kötelezvények-, váltók- steff-ról. Mindezek, mint n mindennapi iskolai folyamok alatt tanultaknak bővitéso egy könyvbo oly világos és tisztán érthető modorban lceudnek összefoglalva, hogy egyúttal kedves családi olvasó-könyvül is szolgálhassanak.
Népszerű természettan, — a polgári alkotmány ismertetéséro és a gazdaság-tanra is leendnek külön tankönyvek. — Lehot-o mindezeknél többet kívánnunk? Hiszem, hogy a t. olvasó velem együtt egyetért, ha Teleletül azt mondom, hogy : nem! — Valamint abbau is, hogy a vasárnapi iskola is ily körülmények közt sokat tehet népünk művelődésére, s hogy elérjük végro azon idót is, melyben örömmel rebegheti el ajkunk, hogy : ,8zabad hazánk virágzó korszaka ennek megfelelő művelt polgárokat is tud bemutatni a nagy világnak."
SZÉLIG PERENCZ,
el. futanodat Unltd.
Deák-párti értekezlet Nagy-. Kanizsán.
(Bfl.) Lapunk olőbbl számában omlitvo volt, hogy máj U8 13-án a kövutválaszt ls itrdoiuilbon doákpártt értokozlet fog Nagy-Kanizaán tar-tatni..
A jolaott napon délelőtt 0 órakor a „Zöldfa" vondégfogadó nagy teremében a korülotbíll választók, különben községi olőljárók, nagy sz/.mmal jolontok mog, a közolmult választó-
bizottmány olnöko Glavina Lajos ur nyitotta mog a/, értekezletet mély fájdalommal omlitvo, hogy Sümoghy Forenca harmadizboni kövotünk meghalt, a emiatt áj követválaszláa küszöbén állunk. Fölhívta aa értekezletül, hogy elnököt cs jegyzőt választani azivoakedjék. — Elnökké t\jolag ív közügyök olőmozditás.Umn fáradbatlan a ernyedetlen buxgalmu Glaviua Lajos ur, -— jogyzóvó pedig tanúsított tevékenységénél fogva wmét IMosszer Ignáoa mérnök ur választatott mog egyhangúlag. Ezután a köyetjelöltot kérto olnök ur felemlíteni, mire harsogó éljonzéssol Oaengery Autal novo hangoztatott s csak néhányan emiitették Falk Miksát. Minokutánna 2 név lön említve, parlamontári» komolysággal folhivta elnök ur a« értokozletot, hogy a tárgyhoz, kinek azólási szándéka van, szivoskodjék nyilatkozni.
Először Hirschl Edo ur omelt szót Falk Miksa mollott, kinek érdomoire hivatkozva egyes in-parlamontáli* kifejezéssel élt, mire tüzes szónoklata s némelyek türelmollonségo ragadta. Beszédét végozvo, olnök ur omoít néhány jol-lemső szót Oaougery Antal mollott, kijelentvo, mikép mindkettőnek jelcaségo oly általánosan iamoretoa, hogy oaak sajnálni lobot, miszerint mind a kottőt nem választhatjuk meg, mégis nomcsak moggyőző<!éat(ból, do nzon tapssataút-
Hirdotósokot elfogad : N.-IUalirta:.kiauó hivatal. pe»tM: ZKláLER u
e•0•*'' Hartai*., Berlin., MnlBs.M. Frflskfurt. é, Ba..l
'' »''»^k.vstktn & voui.ku. Llpo.e-, Bern-, Stuttgartban: SACIISKA rXliSA. Béoibía: oppki.IK
ból ís, hogy a jelon értokozlet nomcsnk nagy többsége, do majdnem, ogyet-kottőt kivéve, általában Csengery Antalt, mint az 1861 ós üö-ki oinzággyillés nagyérdomü ~s tovékony tagját óhajtja képviselővé választani. Séllyoy László ur tartotta a jelon helyzetet hiv«n con-statáló buszódét,— moly ben élénk a haható p, 1-dákkal fejlogotó a I)eáki>árt állását, a helyzet komolyságot ós tírvondotea fojlikléiét azon politikának, molynek alapját megyénk aaülöttjo, n haza bölcse, Deák Forenca tott le. — Fértían erélylyel olóadott remek boazédjót több helyűit zajos éljonzés ós holyosléj szakilotta fólbo. Zu-labóri Horváth Mór királyi kamarás ur a I)eál -párt üsszotartádát ajánlotta azon praeticus né-zotből kiindulva, hogy a kóvetkm>tlon»óg az eddig nyert szép oroUmény fónyólMil voazitóu idézno » honpolgári köloloMÓgUnk szabad gyakorlatát ilhomályosituná, — bizton hiszi és reményli, hogy a Doákpárt többsége az előbbi győzelomhoz hivim oly követet válasxr, kinek országos érdomoi mollott már a mult ország-gytlléson ia tovékony részo volt a azért Csen-gery Antal niogváhuztntását melegen ajánlja, lltánna WI.imích Antal ur omolt ipon jollomaő szót a Falk párt tagjaihoz, — folhivta őket a« ogyosülésro a azon parlamentáris szokáa gya-korlatára, hogy n kisebbség a Wbbsógh oz csatlakozik. Nagy tisztelőjo Falk Miksának ia s «1-ismori érdonuit, a*4rt nem óhajtja bekövetkezhető valószlnll bukása miatt o-mipromittálni nagyhirü nevót, mivel a jolon értokoz''otből ki-tUnt, hogy Cwngery pártja tetoiuca többsógb.iu van. Végro Sóllyoy László ur llgyulmoztetto a korUlotbeli köziógok «loáknárti tagjait, hogy k nótán mogjoleneudő izgatókra no hallgassanak, bánom kövosst^k hivon oddigi moggyőződésö. ket, megőrizve bacslllotoa magyar ieTíemökot a elvhöségökot.
Klnök ur ozután kijolonté, ho;y ea értekozlet Csongory Antalt lóptoti fiil kai.i<aa-kerUlolÍ kövotjolöltnok, — nugjogyzendő : hogy Falk Miksa jolos journalisluuk iránt általánoa tisztelőt nylIvAnult s ollunób<m c*akU Owingery Antalnak országgyűlési gyakorlottsága, s beható, tapnsztalnldús makötlése és eoJlfiiá''ó páratlan teholsógo nyújtott olőuyt, — hogy » többség mellette nyilatkozik.
Kövotkozott a ileákpárti bizottmány ujolago* megalakítása, melynok (lóiony Fercncz városbíró ur volt eddig elnöke, do most, hivatalba állásában tapasztalt killómotlonségok olkerü-léso miatt mint elnök loköízón; liolyébo Babo-chay János Ugyvéil ur válawtatván ogyhanKtt-lag meg, a bizottmány többi tagjai maradtuk aa eddigiek.
Aa értokuzlot 11 ómkor befejoatotott.
A kanizsai dalegyletről.
Az ogj-lell alapszabályok érteimébon ugyan ia f. év május tí-án tartá nz egylet óvl közavll-lé4ét.
A közgyűlés fő tárgyal voltak : uj tisztviselők választása, — jolontéa nz ogylet mult évi mdködéso felül, a pénztári szátuodások elő-torjoszUko, végro a társulat érdekében való uj teendők, s indítványok megvitatása.
Elnök saját és tiszttársai nevébeu a kÖzgyU-léa bizalmát ntog köszönvén, lemondását kije-lontotlo, o a közgyűlést ^ bukövotkezolt uj választás oszközléséro felhlvU; a jolonlevö w vazók, kövolkozólog alkoták aa uj váU#at-mányt:
nyt:
Elnökül: IMau Nándor. Alelnökül: PolUk Fülöp, titkárnak l''ota Antal. levdltárnokul,l,ol-lákÁrmin, pénztáritokul: Deutseh Mór. Elaő karmostornoK : J«itolos József, Il-od karm«t«f-n«k : Itózsavölgyl Antal.
HaerkeHat&aáftl példány-
TAlaaztmányi tagokul titkos szavazás utjái moflválasatatták: Milhoíer Ödön, Löwy 1). M., . W^aor Józsof, Woliseh Adolf, Bachrach Gyula, Ebonspanger I.ipót, Schvarcs Adolf, Wuiso Ármin. Póttagok: Silborborg Károly, Pollák Imro, * Vorhás Gusztáv és Bachár Gyula.
Kato kilcncz órakor olnók ós alelnökünk tisz-telotéro osti tcronad rcudozós határoztatolt. Már nyolc? óra foló 9 mflködő tag saját helyiségükben összogyUlokozvón, — és az olnök lakása foló indultunk; odaérkozvén — ós a „Ily.ntnus" olzongóso után V. G. ogvloti tag, oz alkalomra kéasüít beszédében hódolatunkat nyílvánitá — mi.ro t. elnökünk ozt válaszolá: .Mólyen tisztült baritimi E rendkívüli tisztolot — inolyber: rószcsülni •xoroncsóo vagyok, oly kollomoson lopott meg, hogy alig találhatok kifejozéat, azt Önöknek illólog ntoghálálni. Ka a harmadik osot, hogy esőn kitüntetésben rószcsültom — világos jolo cs — a bonnom helyozott bizalmuk irántam való envószhotlou buráUáguknak, melyet inog-érdomoini és továbbra mogtartuni legkomolyabb feladatom loend.
Fogadják, ódos barátim, forró köszönotomot irántuk való fcála-órzéalm csekély joloül, azon ünnopólyos igérotem mellett, — hogy különös megtiszteltetésemnek fogom tokintoni, egy oly toetülotn«.k tagja lonni, molynek ily dorók és olkes pártolói vannak. Kivánoin tehát, hogy a ó Iston mindnyájukat — mint a ssóp művészet cod velőit — móg sokáig éltesse lu (Ezt egy háromszoros óljon kövotto.) Ezután móg .Zúg az erdő" ós „Dalár-kodv* ónokéitetutt. Nagy óljenzóa óa zono-szó mellott a Il-od elnökünket is megtiaztolvo — annak végeztével olnök ur álul barátságos összejöveteli felhívására a .Zöldfa" kortbo siotvón, ott poharak mellett a mftklklő tagok a jolenlovők tolviditására egy pár jól botauult mfluarabot cl-zongvo, a társaság éjfél után szétoszlott.
PETZ ANTAL, titkár.
Színészet.
Az 50-os években azórt nőin pártoltuk a magyar színészetet, mert gyanús volt a ma^ ^ar nomxetisógórt lelkesedni ós sokszor ily „meróny- J
l-t" ü! lözés tárgya lön ; a ÜU-as óvokben politikai újjászületésünk foglalt cl bennünkot s ódos '' mámorunkban könnyön mogfeledkoztüuk a szin-mftvészot mosolygó leánya fölé közelegni, napjainkban politikai ólotünk biztosított, volünk született komolysággal kolleno magunk küró tekintenünk s beható figyoloni tárgyává tonnl: nemcsak konyórből ól az ember. Tisztolot a ki-vótoloknok 1 Hazánk lolkesb ványaiban vannak intézkedések, részint mogyoi-, rószint városilag, hol a solid a jolloinszilárd színtársulatok bizonyon sogólybon rcszosíttotnok s hol ez üdvös intézkedés nincs, ott a polgárság ko/.lolkodÓMol karolja föl; mondjuk ki őszintén Nagy Kani zaán, miud oz az ismeretlenség fátyo lozott távolában van.
Károlyi Lajos a vidóki kivánalmaknnk mog-fclolő jól szervezett társulatával városunkba jött — előadásokat tartani, óa nom tartani, az elsőt rajongó szeretettől fogadtuk, .a második-óit pirulunk, s oka noiu ők, do önmagunk vagyunk.
Szégyenpír futjaiéi arezunkat, midőn a gazdag Nagy-Kanizsa város órtolmcs, mflórtő kö-zönsógo tiszteletet váró iutózkodósoi közepett n magyar azinházban azt látjuk, amit nem látunk, azt ószloljük, amit nom ószlclünk, magyarán mondvn, — Üros a szinház, s majdnoin többon működnek a színpadon — mint hallgatjuk.
Sokan azt a panaszt toszik, hogy molegsóg miatt nom látogatják a színházat, van benne valami, de ismét ennek nom a színészet az oka; miért nem ópittet o gazdag város gazdag polgársága egy alkalmas színkört, moly móg jövedelmező is lenne.
Mult csütörtökön piano a unpiköltség folo sem ¡övén bo, s kijolontotók, hogy az előadást el koll halosztaniok.
A jobbórzolmüok sajnálják őket az egósz városban, a gyongóbb órzolmüok hatalmasan fogyasztották a sert 8 erősön tapsoltak a „Siln-geroknek."
llizony, bizony a magyar szinósxot elmondhatja Nagy-Kaniz*án : .Por előttem, por utáu-nam, ongoni sonki se lásson 1"
Nom akarunk szemrehányást tenni, nom akarunk senkit sórtoni, do viszont mi se tegyünk szemrehányást, som no kövessünk sórtóat oly
TÁ11CZA.
A tóvólban.
■*■''. nionae kákIS eiíp hegyek, ueiite láthatár 1
a vándor ifjú lelko ''úuitn epedve Jár. Klaaill honid eiQlSbaaám, nol as aurai saerotet A boldogéig remánylvel 8»eli''l nomtSkiot rengetett.
KI hitte volna akkor oh 1 Hogy eoreoia ea letaen, Hogy anuyl kUadelem viharja Bobot vág keblemen. Ai át foÚt nem idom ol, Amoly Igárl ciálomat, 8 már-már roekadnl keid eröni A sok teher, caapáa alatt
Pár áve míg ml gaadagon
ÖrOinui''y InduUk ; A fold eltfltein oly virágai — 8 feib.",len volt ai íg.
a caalódáa or-keao Saátt-íla OinM kincsemet, H nuat puarta mind»» ii borult, Mi f<»y.St ! leceegUUtt.
A hfitwnCU
H&f- .jra,-bag>t*nak ; Eltem ke^r^tt egy-egy ídee fenlák > V. :c.ak. Vlga».-'' ''jbr'' ha ctdggedek, fe k inegíogyna táu,
; / áonA Oliatmat, uj rrmáuyt Aidáaod " -ága j<S anyáin.
RajyogJ, ragyogI emlékeid I Kőid viMia uultamat, Hol niindon áriemáay lievílöl Síivemro Udv fakadt. Mi éW toermgnl kápeden,
> elvár Jelent. « !«tt''ygj. • <l"ft<> »ugárilAl ''¡''.''ájdatom megcnybUleud.
Hingue el ah I hogy nllnjenok .1 u4ma bánatok ;
Hadd láeeam, kikhei ai.nyl vágygyal, Kierrtve gondolok. A tájt, hol eienl gyönyör köiött Folytak le gyericekéveioi, llól l-!>ldo5au |iibuiteiii a US kedve.ok lágy karjain.
Varáieod ikUtável a
IDndárl kjpielem, brándjaiui dic<3 világát Teremti meg nekem •, 8 mlf benne eiáll a gondolat. Keblem dalokbr. olvad át ... . H dal l, klluy a távolban (na — Kioltja áltem bánatit.
IIAJUATÓ BÍNDOK.
Kózsa menyegzője.
— Elbeszélés. —
Kertbon állok, virágos kortbeo; — miuden virág-ágy egy-egy sírhalom. Nóina tuíudou kö-rüloui, csak a szellő halk suttogásán), — mint szellemek ingatja a szoinorá-ftlzok karcsú ágait. (,''sak ogy-egy madárka zongi bús dalát a csöndes hantokon. Oly szomorú itt a szívok hamvai fölött.
Mcrongvo olvasom az elhunytak neveit, az óvssámokat s a kegyeiét vésto néma szavakat, melyek a mulandóságot hirdetik.
''lemotő középon egy fehér síremlék áll oson fölirattal :
„Kózsa és Héla."
Mily rövid felirat — gondolám — s mégis mennyi határozatlan gondolatot ébreszt.
Bokát álltam itt lobilíncsolvo, míntlm o hideg szobortól vártam volna, hogv mondja el titkát.
Halk léptek óbroaztónok fel merongósemből. Föltekintek, morro a léptek hangzottak; ga-lambfohér fürtü, komor arczu ősz állt olőttom; arczáu minden vonás szenvedésről beszélt. Mély fájdalomnak kellott dúlni szívóbon, mert anélkül, hogy éezrovett vón, Béla ós ltózsa sirhal-tnára borult s hangosan zokogva robogott imát, melynek csak töredékeit érthotóm uieg.
Mélyen meghatott a jelonet, — nem birtam lávozni.
Rövid szünet után az őaz felállt.
Klnoe sóhaj szakadt tépett keboléből s ujbóh a sírhalomra osott. Önkény tolon léptem hozzá, '',0Ky gyámolitaam. Egy szó : MIstenem 1« a egy tört sóhaj szállott ajkairól, s hidog totomo karjaimba hullt. 8zólitám, do néma rolt, mint a sir, csak hideg vonásai beszóltok, hogy sokat s kiuszonvodott.
I-ofektetém; sirhalmuk volt fojvánkoaa, ki-kot annyira szeréthotott.
Szenderes szürkület l>oritá a tájt, midőn a boldogultat oda tudám hagyni. Végig montcin a temetőn.
Mindon sírlialomnál fájó érzelom futott át valómon. Monnyi szonvodés van filld alá to-metvo — gondolám — b mennyit koll még szenvednünk. Istenom, istonem! végtelen vagy to, kárpótlod a földi boldogtalanságot a menyoi boldogsággal. l)o ugy van-e ? Oh mily gyötrő o kórdós, melyro nincs határozott folelot. — Miért, iniórt születik as ember?! Azórt, hogy szenvodjon s moghaljon? — — Mennyiro vi. gasztalé a gondolat, hogy föltámadunk; ezen nyugszik inog as elfáradt kótkedó«.
As ett-imára azóló harang költött föl merengésemből. — Siettem, hogy joluutóat tegyok a teuetőbou történtekről. .
magyar társulat iránt, moly aolidságot, bcosU-csilloteasóg a az ügyért lelkesültséget tanúsít.
No engedjük szokássá válni nálunk, hogy megbukjék a színészet ügye, hagyjuk élni kö-rünkben, ha pár hétig is, mórt különbon lolko-sliltaógUnk ámitás, müvoltségünk hamis, és hazánk, nemzetiségünk iránti szerolmüul: — szappanbuborék I — Ha élni ak''-unk vidoran, vidáman a honfi-bocsülot>jsség ódos órzotóbon, hagyjunk mást is ólui : — .I^eben, und lebon lassctt !u
Hisszük ós reméljük, hogy jöVŐ alkalommal ln''idolatunk s elismerésünk őszinte szavait tolmácsolhatjuk s Nagy-Kanizsa város órtelmisó-génok a hazai mflvóasot iránti lángazérototót kiemelve n mostani szégyen-pír holyott o sorok Írójának arczára az örömpírt engodík föltűnni, liisz úgyis oly gyér az öröm, oly parányi a jó kedv, mintha stboria örök hidegségében dido-regnónk.
Heti szemle.
HAJ un 14-ón 1«09.
(Bft.) A felséges Királyi Pár as őnzascl hoes-szabb időro Erdélybe utaxand. — A j>ee*i állatkertet mult évben UO ozor ogyón látogatta. — Allamsorsjátók rondeztotik a magyarhoni iskolák javára, egy sorsjegy 2 fit. — B. Sina János meghalt. —■ As összoa földadó bizottság olnöko Koriamics I^szlti, ós a házadó bizottság olnöko Csongory Antal, f. hó ''¿O-án megküldik mflködósöket. — MoncsikofT 80 éves korában Szent-Bótorvárott meghalt. — A képvisolőhás háznagya visontai Kovách László lőn 238 szavazatul. — Böszörményi l>ássló siromlókóro uddig 2 ezer forint gyűlt bo. — A honvódto-borzás orszilgszerto folyamatban van. — Wio-llcska sóbánya viszel ujolag megtelt. — Május 10-ón Budán az udvari ostóíyro az ''isssea képviselők meghivattak, Irányi, Rák icry János ós Csanády Sándor n meghívást palotán longő sárga-fekoto zászló miatt sajnálattal" visszaküldték. — A Rajna orőson Arad. — Na-
poloon hozg l''ostot ujolag moglátoxatja---A
müncheni nemzetközi mAkiállitás tárgyai a bajor vaspályákon ingyen szállíttatnak ; a kiállítás julius—oktoborbon tart. — Az akadomiai
gr. Nádasdy-jutalomra versenyző epossv^.. adáai határ-idője f. május hó utolsó vasárnapja.
— Zágrábban Gableues altábornagy loyáról leoavón, lábát törto. — Burgor Zsigmond Szagodon ui nyomdai hengoranyagot talált fal moly 3<>Vo-ol olcsóbb a most divóknál. — Koo-kumfólo svédországi gépgyár-róazvóny-társulat hazánkba ssállitott első 8 orojü cséplőgépe Bo-niozky Márton vadkerti jószágán, Postmogyo Kis-Körös moliott május H--30 közt próba-csóplóst tosz. — A hétfői udvari bálban Budán nom szorcpclt a frakk! ólion az atilla. — Hau-lik zágrábi bibornok érsek 11-ón moghalt. —t Jókai választása ellen beadott potiüót visszavették. -- A posti népszínházi róssvónyok közöl oddig 23 érkezett bo 70 ezer frt aláírással. — Váczon o hó 11-ón a villám egy házba ütött s ogy fiatal házaspárt agyon sújtott. — A szent István társulat uj elnöko Ipolyi Arnold.
— B. Orczy Elek képviselői diját a pótorvá#ári korülot iskola-tanítóinak s nzolc kitűnő tanítványainak igórto. — A m. kír. postahlvntalbeljok sogélyző-ogylotenck tottlogoa vagyona 1330 frt.
— A posti vizvozetós május 25-én részben megnyílik. — Egy természettudós szorint 100 focs-kepár ogy nyáron nálunk 57 millió ArtaÍ»iua rovart fogyaszt ol. — Dr. Sohlndlor Áfarien-
padban megsoványítással bíztatja az elhízottakat. — A honvédség tartása évonkint 5 millió frtba kerülőn 1.
Hirek.
— A ssőlő-mogváltási nagy uU!-lák Wajdits József könyvkereskedésben kaphatók darabonkint 3 krjával.
- Figyolmoztotós. A földmlvalóa-, ipar- ós kcroskodolomügyi magyar kir. rninUt^r által szorvozott statistikai tanfolyamból a nyilvános vizsgák f. hó 1-jótől kozdvo fognak mog-tartatni, a vizsgára való olőjogyzósok podig f. hó 20-ától kozdvo naponkint cí o. a statistikai osztályban (Al-Duna-sor 2. III. oinolet) fogadtatnak el. A* o tanfolyamot járt hallgatók ezért figyolmoztotuok, hogy az előadások addig inog-joíont s iolyton mogjolonő füzotoit mowzerezní sietvén, a vizsgára való olőjegyzést ol no mu-laszsiák. A kiállott vizsgáról fczóló bizonyítvány
Fájdalmasan szólnak a harangok, mintha míndon kongásuk ogy-ogy eltűnt boldogságot eirató sóhaj volna.
Sötét koporsó nyugszik a gyászkocsin; számos kisérot kövoti halottját az örök nyugalom holyéro. Minden arcs oly szomorú, csak a könyök hiányzanak a szemekről. Csak a köny tolon réexvét gyászolja a nom rég oly kínosan szenvodőt.
«
Egy ismerősömmel találkozám a kisérot között, ki így boezélé el Szenderí Kálmánnal történteket.
,Róv«mí Géza s Szenderí Kálmán tőssomssó-dok voltak. Miudoniknok volt ogyotlen gyermeke, amazé nő, ezé fi. Eveik számában kovós volt a különbség. Kezdőiben együtt jártak iskolába. Szivoik már gyermekkorukban összeforrtak.
Bélát, Szendori fiát, Róvosí, a gazdag szomszéd taníttatá, s később jószága igazgatójává totto, s igy, az ujult alkalommal, a gyermeki évekből származott viszony szerelmivé lőn, — mely mindon nap komolyabbá vált ugy, hogy Révcsi figyelmét eom kerülhetó ki.
Egyik napon gúnynyal vegyített büszkeséggel így szólitá mog Bélát.
— Jóazágkormányzó ur I As ön visolotc napok óta föltűnő, botrányos. No folodjo, hogy több hálára, molylyel házam iránt tartozik, kötelessége toljositéséu tul nincs foljogositva. Jószágom kormápysásáhos Rózsa azivo nincs hozzákötvo.
— Értelek, uram. Bzivcsen fogadtam volna ezer halált, ox szivem zúzta agyon. — Rózsát szerotem, imádom, s ő viszont szeret. Parancsolj velem, do tzlvomnok nom lohot. — Fölemeltél szerény egyaz«rflaégomből, hogy porba suits, elkárhoztass; nom akartad, hogy boldogtalan logyok, most tólod fUgg.
— Béla 1
^— Parancsolj I
— Mielőtt távoznánk, értéaodro adom, hogy hivatalodtól fölmontottelek.
— Szólj, uram : és Rózsa ?
— El van jogyozvo Tördomiczi Lás.tlóval. Isten velőd I
Ezzel távozott.
Béla kétségbeeséssel kűzdvo rohant lakára; atyja vigasztalni kozdetto, do os nehéz fájdalmát még inkább sulyosbitá. Naponkint roggol ol-hagyta a falut, s csak oato tért hasa tört köböllel, dúlt vonásokkal.
Egyik napon levelot nyújt oléj« atyja; pillanatnyi öröm látszott árosán keroastüí futni, amint átolvasá. — Ajkaihoz nyomta; .Rózsa, imádott Rózsa 1 — tört ki hangosan — tehát még ogyazor enyém léazsz, hogy ismét örökre no bírhassalak, oh örökre I"
— Atyám bocsáss, ongodj távoznom, ssivo-met érzem ketté huaadui.
Egy óra inulva szobájában találjuk őt, íróasztalánál ülvo. Egy nyitott lovél — Rózsáé — feküdt olőtto, a órákig csondeaen olvasgatá. Már rég olhinUtto utolsó sugárit a nap a táj fölött, s őt mindig azon holyzotben találjuk.
Tizenegyet ütött az óra, midőn fe^llott, yl-tévo a levőikét.
— Tohát tizenkét órakor a hárs alatt —
mondogatá álig érthetőn.

A falu kösepén kerokded domb •molkodik, körülötte csinosan rendezett kert terül ol; a totőu áll Révoai ódon kastélya, melyből n ítoloti oldalra gyönyörű fasor voxot a domb alatt eaör-
S;edoző patakra, onnok partján áll a hárs, nte-yot Bélától hallottunk emliteni, s a hám alatt Ízléssel rendezett nylrasstalok ■ ssékek. A patak túlsó partján áll Szendorl Kálmán laka — jogonyo- • gyümölcsfák közé rejtvo.
Miként a halottak álmai, csendes as éj. —-Sötét,szakgatott felhők úszkálnak a holdvilágos, csillagos «^bolton, mint óriás kisértetak.
Tizenkettőt ütött Szenderí fal-órája, utánna a házikó ogyik ajtaja tárult föl. Béla lépett ki rajta, s nehéz roszkotő léptekkel kös«lodett a'' hárs felé, — meg-megállva — mikor a hold alá tskint a felhők nyílásain.
A patakon átvozotő hidon látjuk őt állani, midőn a hold nohány pillanatra toljes világával világositá meg a tájt; ugyanekkor a tasor költ lövő uton gyönyörtt nőalakot látunk köseledni. Másik pillanatban ismét eltűnt a hold; tán bánatában, hogy a legszebb csillag nem az ő csillagos birodalmában, itt a földön tündököl. — Néha ojte gyér sugarakat, vagy tán könyjei voltak (?) — v
Amint Béla a nőt óssrovevó, eléje ment, ki hallva a léptokot, döbbenvo megállt.
Rózsa! — szólitá mog Béla a reszkető ¡ga-lambot. Másik pillanatban egymás karjiílban voltak.
— Még egy*»or — robogó Béla — hallhatom ssived szeplőtlen dobbau>Ult kobleinon. Miuden-ható Istoa 1 oh add, hogy a psrezok végtelenek logyeuok. Mért nem lehet jessálUUni trónodtól az örökkévalóságot? — (jdvöiumol válUnám mog, — hadd bírnám örökro legasabb Utamt-ményod I
— Bélai
— Rózaa I mond oh, hogy szoretas, angyalok Alminál azobb e szó ajkidon.
— Esküszöm, hogy örökro... ssivem raindaa dobbauásában egy ima zeng, legsx«utobb imám, hogy szere tlok.
Váge köv.)
K ESZLEK GYULA.

ftsobnal kladatik. Kelt Poston, 1809. máj. 10-ón.
— A földmWolés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. minist. Bt&tisÜkjú osztályától.
— Dalostóly. A keszthelyi orsz. gazd. fölsőbb tanintézet több hallgatója által alakított magán dalkör éj az intézoti mflked velő-zenekar által folyó 1800. év május hóban a nyári színkörben jótékony czélu .Dalestély" fog tartatni. Műsorosat. I. a) „Hyrnnus" (Kölcseytőh énekli a dalárda, senokisérottol. — b) .Erlkönig-(Lisst F.-től) zongorán olőadva Qr. Hatsfeld St. álul. — c) .Mandulafa árnyékába- (Storch-tól) előadva t Király Józsefnó éa Király Laura kisasszony által. Zongora-kisérottol. — d^ „Czi-gány-chorus" Troubadourból (Verditől) játszva a mükedvolő zenekar által. — •) .Vadász dal" éaekli a dalárda. — f) .Egy gondolat bánt engemet* (PetőEtől) szavalja Siasovics K. ur.
- H. a) ./írva-lány-haj." Nópdal. (Petőfitől) énekli a dalárda. - b) .Bűvös vadász" nyitány í Webortől) zongorán négy kásro. Előadva t JJeck Hermina kisasszony éa t. Bclko T. ur által. — o) „Imitt vagyok szenvedőn, rajigán" románcz a Kunokból. — (Császártól.) Énekli Kükuvkn E. ur. — d) „Ouverturo" öavojárdok-ból OfTenbachtól, játsava as intézeti zenokar állal. — o) .Kápolna" Fis-mol (Kroutzortól) énoklí a dalárda. — f] .Rákóczy induló." Ho-lyek ára : l''álioly 4 írt., támlásszék 1 frt, kör-szék 80 kr., földszint 50 kr., karzat 30 kr. o. é. Jsgyok olőro válthatók az intézet olvasó-termében naponkint d. e. 11— 12-yJráig, — az estély napján a pénztárnál.
—■ S a o m b a t h o 1 y o n, f. hó 23-án reggeli ''/» 10 órakor a megyeház termébon kövotkoző kérdések tüsotnok ki vitatás, és megoldás végett: 1-ör.Szükséges-o a buzovotő magot változtatni? inikor, és honnét változtassuk? előadja Smodios József, 2-szor. Miként szabadulhatunk legjobban '' At üszőktől, előadja Sághy Mihály. 3-or.Oswzol előbb rozsot vagy búzát vessünk-e, minő földekbe? ós miként készitsltk el a földet votőro? előadja Gothárdt István. 4-szer. Mindon növénynek élotoroie é« táplálója a trágya, miként kell ezt gyűjtőül, közölni, ós logczéUzorűbbon ártékesitouí i olőadja Purnpo János. A bofásitás és közöuségos fatonyésztós szükségét olőadja főt. Sobossy Kálmáu. — Irásboli nyilatkozatok felolvastatnak. — Ítészt vohot ía hozzá szólhat inindeuki 20 kr bemonti dij mellett; folülfizo-tések köezönottel fogadtatnak. A begy ülendő pisszeg utak, folyó inodrok ós terméketlen földök befásitása végett fölállítandó közönsógoa faiskola-alapra fog fordíttatni.
— Voszuómmogyo állandó bizottmányának május 7-ón tartott londes közgyűlésén a főispán b. Fiath Foroncz ur ő inga jelenti, hogy bár még hivatalos tudomása nincs is róla, do magán uton értesült, hogy a Pest-molnári vaspályának Molnáritól QrftUig kiépithotéso ongo-délyectotott, — s igy a kiépitésnok. most már mi sem állván útjában, a vállalkozó mindont elkövetem], hogy a pálya kiépitéso mielőbb kezdetét vehesse. Mellékoson érdokelvék általa l''ápa ás Somlyó vidékén. Óhajtandó, hogy a (lyőr-pájwi s a Duda-veszprémi vonalok Somlyó vidékén találkozva o két vonal egyesülten vcwUeasék Molnárinak, oly formán, hogy János-házn. és ( V.oll közt vésuttossék át. Vermes Illés: az eroiggyülés azt elhatározta, mort a Colluél ö*uwköté-io a két vonalnuk költséges, mivel oz esetben mind két vonalat'' át keliono vinni a Murczal vizén, a Somlyónál leendő összekötés érdekében! föliratot indítványoz, mint hogy oz e«ethen a Marozal vizén átvozethotééért csak egy hi<t szükségeltotik. Kézsmárki Józsof a liuda-molnán-grHczi vaspálya által nomosak Veszprém-Pápa és Somlyó-vidékro, hanem Zala-megyei érdekeltségre nózvo csuknom élotkérdés. Zala megyének egyik legfőbb tonnényo a bor, • borának szállítására pályában nevezetes köteget nyoroud. Indítványozza, hogy az érdeklőit megyék (Zala, Győr, 6a Vas megyék különösen ezen utóbbinak kiválólag érdekelt Jánoshást vídéko) ogy öntetotü eljárásra hivassanak föl. Indítványa olfogadtaték.
— A magyar kir. pénzUgyminister határozata folytán Puszta-szónt-l>ászló község folyó IHOÖ-ik évi május 1-től kezdvo a lotonyoi adó-
hivatal kerületéből ki ós a zala-ogerszcgi adóhivatalhoz bokobeloztotott.
— Inkey Zsigmond ur az igáli iskola javára 1000 frtnyi alapítványt tett. Eljön 1
— Haj n er l''ál somogyi királyi biztos ur Kai>08várott mogkozdetto működését.
— Királyi Pál lotcnyo-korüloti ország-gyülési képviselő urnák május 10-én késbosit-totett a m. kir. ministerolnök utján a belga király ő Felségének kinovozési oklovole, mely által a belga Lipót-rond lovag-koresztjével di-szittotott fel.
— Mogyoi tanfelügyelőkké novoztottek ki Somogymogyében Kovács Sebostyén Gyula, Vasmogyébon Szolostoy László királyi tanácsosi ősimmel.
— t Mogdöbbonvo vottük a szomorú hírt, hogy lapunk ogyik jolos képzottségü b nagy szorgalmú munkatársa, az .Esküdtszék-czimü népszerű munka szorzőjo b postmogyei t aljegyző Róső EuboI JózBef Nagy-Körösön május l-ső napján mellbotegségben elhunyt. A nomoa ifja nomes szivét mily végzot-Bzerüleg a szép május olső reggele repesz te tto mogl Tavasz a tavaszt szőréül Béko longjon a''jolos ifjú virágos sirján I
— Gróf Ssóohőnyi Máriának, gr. Szé-chonyi János kollomdus leányának monyog-zőio gr. Somssich Józsof úrral o hó 25-én fog végbo menni.
— Halljuk! Nagy-Kanizsa... az az pardon ! Brassó városa utczáínak jő karban tartá-sára ogy utcza-hongor megvételét határozta el, milyonokot külföldön évek óta használnak » logjobb síkorrol. Egy ily henger öntött vasbúi készül, — legalább 00 mássás és súlyának na-gyobbítására homokkal is meg lőhet tölteni, ugy, hogy az ogósz gépszot 80—90 mázsa suly-lyal bír. Egy ily hengert legalább hat lóval kétszer, háromszor végig vonnak az utosán, — miáltal az annyira szilárddá válik, hogy a legnagyobb tohorrol ellátott szekerek som Dtanak többé neki.
— Az alakulandó országos vegyes egyházi gyülésro, o nagy horderejű tanácskófc-mányra a megyéből kijolöltaégok mutatkoznak. A szombathelyi ogyházmogyóbeu Horváth Boldizsár ministor, Hullán Ernő államtitkár; Bozc-rédy László és Szelustoy László jelöltettek ki küldöttokül, orro az .Autonómiában" Zalál>ól ujolag két név njánltatik, nincs kifogásunk el-lono, do tüzotcson megyebeli születésül óhajtanánk ott látni és pedig: Deák Furonez és p.vliní Inkoy László urakat, kik Zalamngyo szülöttjei a a vallás kogyolotót egy pcrczig som tévesztik ssom előtt . . .,
— A n kanizsai „függotlon balpárt'' f. hó 23-án tartja értokozlotét.
— Na^y -Kknizsán a házbér adó felszó-laiulási bizottság a kanízsjii adó szodési kerületben f. hó''14-én kozdó meg működését
— A m a g y a r kir. curía tagjainak kinovo-zéso hozzánk is eljutván, örömmel láttuk a kinovozott legfőbb törvényszéki tagok között Németh János urnák, Nagy-Kanizsa város szü-löttjénok novét is, kinek buzgó tovékonységo, tórvényismoroto • ós igazságszeroteto elismeréséül fossült figyelőmmel várta o vidék lakossága érdoméhez méltó kinoveztetósét és a királyi logniagosb méltánylás nyilatkozatát.
—Igazságügy m in ísteri rendelőt szo-rint Dunántulra nózvo a volt korüloti tábla bírósági torülotkörét vóvo át szinte Köszegon állíttatott föl az idoigloncs .vogyos kir. bíróság", moly f. óv juuius l-jén fö^a működését meg-kozdoní.
— Ab országos magyar gazdaasszony ogy-lot árvaleány inWzot javára o hó 12-én rendozott hangverseny alkalmával a közreműködésben za-lamegyoi föispán GrófSzapáry Géza urszollom-s kollomdus nojo, Gróf Győry Mária úrhölgy ő Mga mint mindon hazai a emberbaráti nemes ügyben ugy itt is szinte rósztvott.
— Somogy mogyoi Szakácsi községbon mindon évl>en febr. 10-én, april 1-én és nov. 11-én szombaton, vagy ünnep esetében a kó; votkoző kösnapon orsziigos vásárok fognak tartatni.
Kínevozések. A m. kir. igazságügy-ininister által — a szóllóváltság tartoziUok fel-szAmitAsa tárgyában — jogbiztosokul kineveztettek :
Zalnmegyébe: Piginond Fercncz, Voszter Imre, Dervarica Ákos, llessonyoi Ernő, B<»-gyay Máté, Vadnay ltudolf, Hideg J.Wef, Ko-záry Izászló, Sáska Iliire, Kis János ós Bogdán
György.
Somogymogyóbo : Folly Józsof, Báthor Géza, Kocsi Horváth Béla, Uaal Alajos és Szélos Józsof.
Sopronmogyébo: Kollár Ferencz és Lamport
Józsof.
Vasmogyébo; Desits József, Augustich Lajos és Kemény Imre.
— A d é 1 i vaspálya társaság szokott évi kéjvonatja a pünkösdi ünnopokro Triestbe megy. Indul május 15-én yisesaérkezik 18-áu. Tengeri kirándulás Triósk, körül s barlangi ünno-pély Adolsbergbon. Kanizsától oda és vissza 11-ík osztály 12 forint, III-ik osztály 8 forintba kerül.
Hasznos tudnivalók.
— Arauy-koretok tisztítás-módja. — Vogyit-sünk össze 3 rész tiszta folyóvizet 1 rész borszesz-ssel. Etzel konegossük bo kis ecset s»)gúlyévol a piszkos keretet, azután fekete kenyér belével dörgöljük gyengén a keretet, m«ly ha csak aranyozása nem rosz, isiuét fényes ós tiszta lesz.''
— A színes ostyák közül sokat ártalmas fostékkel színesítenek; igy a vörös ostya romjoson ólommal van festve és a sárga is, iW miután azok, kik sok ilyen ostyát felhasználnak, azt szájukban szokták inognodvesiteni, azért azokra káros lobot. A fekete rózsaszínű és barna ostya nincs ártalmas festékkel színesitvo, azért özek Ajánlatosak, mort a vörösek másként is ártalmasak lehetnek ; tudjuk, hogy gyermekek, ha ilyon ostyákhoz lioz/áfómok, megeszik, sőt sor dőlő leánykákat is ismertünk, a kik a szi.ics ostyákat mohón ették. Ilyenkor igen természetesen a mérges fostéket tartalmazók igen ártalmasak lőhetnek. E. T.
— Hatályos szer a moly ellen. — Végy zöld gáliezot, törd porrá és dörgöld bo a port az illető ruhanemübo ugy hogy annak aljára jusson; ozoji szart,mint nagyon ozélszurüt, ígon ajánlják. Érdemes lenne ozon szert kendők,
Kmlagok, székek, és gyapotkelméknél is igény-
venni. E. T.
— Sobzésoknél általában lcgtöbbo"T»Sí_a tarós kötés. Ez a következőkből <<11.
Először, hogy a sebben semmi Idegon test nelogyon, például a sértő eszközből, vas, szálka, üreg, homok stb., ha ilyesmi gyanítható volna, nkkor, do minden esetben jó a sebet megvizsgálni, ha nincs-e valami bonno, s a mogvizsgálás alatt vagy után igen jó, ha vau, ogy pár swöpp arnicát a sobbo csöppentem, azután akár vérzik a seb, akár nom, a seb széleit összoíllesztoni, és ugy bekötni, hogy ozok ol no váljanak többé egymástól. Ha nz ember így bo köti akárininő újonnan ojtott sebzést, oz a logrövidebb idő alatt, 24 vagy 48 óra alatt begyógyul. Azonban a sobot ugy bekötni, hogy szorosan összeálljon, • hogy a sob szólok ogymástól ol ne váljanak, ahhoz ogy kis mos térség kell. As ogymáshgs illesztott seb széleket jó ha van valami leragasztani, aztán a novozott nyom folytot touu^é^áztán az egészot bekötni Akár minő kis sobnél sem bánja mog a* ember a fáradságát az ilyon lo-kütósnok, mort ezalatt hamar jön meg a gyó-
Sulás. — Ha az ily sob a kötés alatt fájna is, kor is lobot megnodvesitoni, vagy föl«5bo hi-dog borogatást rakni. — A loragásztása mollett legbiztosabban ol lohnt érni azt, hogy a sebszólok jól egymáshoz üljenek, és egymástól el no váljanak. — Loragásstani loliot ogy darabka angol tapaszszal, vagy más közönséges flastrom-.mai, Bpirítusban felolvasztott Bellákkal,viaszkos tifotilval, s ha egyéb ninos, a lorugusztásra igon célszerű a »zűrök. fL T.
Irodalom.
— Russínssky Alajos tanító .Péos város" történeti czimŰ munkára hirdet előfizetést 1 tc* f)0 krajczárjával, dí»zpéldáuy 3 frt. A könyvhez 5 db fénykép is lesz ma! Ilékelve. A müvet érdekességénél''''''"cgva ajánljuk t olvasóimk figyelmébe. t
— ,Ty pographia" ezim aUtt a nyomdászat és rokon ssakinák közlönye Indult mog f. május 1-én; megjelenik havonkint három-Bzor, magyar s német nyelven. Kiadja a pest-budai könyvnyomdászok Önképző-egyleto. Felelős szerkesztő Butchmann Forencz- Nyomatik as .Athaenoum" nyomdájában. A kiállítás csinos, tartalma tanulságos. Ajánljuk az illetők pártfogásába. Ára május—juníusi két hóra vidékre 60 kr.
isrsmt, Egy kötelességszerű nsrilvAnos értesítés.
Osup&n a Hoff Jánoa-íélo valódi maláu-gyártmánynak van joga a közönség bizalmát bírni, miután több 8 ezor moll, tudó, gyomor-bajokban, köhögés, főfájás, aranyér, vérvesztés, gyengülésben szenvedőket gyógyított, a miért a több orvosi taunxág o
gyógy-gyártmány hitelesítéséül szolgál. Kik ozon bajokban szenvodnok, szivoskodjonok ezen forrást inogkisórteni, moly oz utóbbi évon több százezer, és o gyógyszor feltalálása óU
millió egyént gyógyított ki e betegségből. Udvari szállító Hoff János ur központi raktára Kllrntnorring 11. Bécsben.
Kwsaslts, (Morvában) U<\9. febr. 6. Károm Ónnak ujabb! knlilományát aa On maláta-klvonalu ogáaaaégl anréiiek, mivel tObb helyeken haaanálom a kUlOnOaau uSiunál, kinek vérhiányán, t-nlgyansdláaéu át főfájá-
sán, mikben aaenved, halá>o«an Jyögyltja. llerblg Adolf^Jovag \ kerülotl kOaaúg-, «r
Orvoa uradalmi- ás
gyári orvoa.
Trioat, febr. t''2. Tonik további knldomá-
uyót folytatni aa Ou mslAla-ej,W«»é^l csokoládéjának, hogy klk«r0ljam aion kellametlau kelyaetel, melysa«-rlnt |>atleaselinnél • hatásos gydgyastrt nélkalOanSm kellene. — ÜOhnltoh Iguáea, oa. kir, kat..nvorvoa a C''i-lk gyalog-carod''iél.
Ilorcisg Motlornlch l> magaxápa totál rendelőiét- flnt8l aion általánosan elismert Jéaá;ot Kotr Já-not-félo inell-maláta-bonboabél, mely n knhngéa és lUdllKorultság osatáiál minden ehhes h.nould gyártmányokat fellllmnlja. — Rnyh1lé<nl lild.lbajomnak legyen stlvos önnek nagvsterO nislála-c/étsaá^i cho-coládéjábdl minél ol3bb killdonl. — l''lndoys K. Lajos, adinontl elorleus.
Araki Maláta-kivonat egéuaéf sOr tlvoggel és ctomagoláatal ■ 0 Qveff fl frt 70, 1» üreg 1 frt, ''M (Iveg 14 frt, 58 flveg 27 frt 80, 1*0 Urai 66 frt | -Mtláta-agéaaság csokoládé Nr. 1. egy font 8 frt | Nr. II. egy font 1 frt 60, öt fontnál fái font Ingyeu, Un lontuál egy éa egy negyed font Maláta chokolédejior csocaemSk tiámára; a hlányad anyalej |><Uláaára BO éa 10 kr. McU-inaláU-bonbont GO éa 80 kr. Miudaa UécsbÜl.
A valódi udvari Maláta-kivonat egéaaségl aftr-Matata-egésaségl-chokolAda és Ualáta kivonata bon-bons csupán Hoff Jánosnál Kirutnarring 11-lk ssám kaphatd Décsbon.
Kaphatd I''esten Török Jdaaaf gydgysssrésinál Klrályutcsa 7-lk solm. Ultnar és Urünwald. - N.-Kanlssán kaphatd Kotonborg J. ás Welllsoh J. — Schwara Adolf | ttosonborg Ferenc« ás Ualcheutk s C. uraknál.
Két Mép
K O B
tlmint nyereményll
Alulírott tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönsógot, hogy hétfőn máj. 17-én 1809. d. u. a lazsnaki vondéglői kertben 2 külföldi kitűnő példány ti Juhkost ajánlok fel nyereményül, ogyikot az fogja elnyerni, ki az ottani teko-pá-lyán a logsikerosb dobást teszi, a másik pedig Bsinto as ottani .Lövé*s-ogylotbonu első u főnyereményül ssolgál a logjobb lövésnél.
Minél számosb látogatásért esd
BLUMENSCHE1N VlLMGS
__vandéglís.
•j K rovat ala|l köslöltekért felelffsségel ne« vállal a Bserk.
ÜZLET I - n ÍRNOK
Nafy-KaaiiM, 18C9 máj<>. M én.
Dacaára, hogy o hét eltB napjaiban a pcsU placson a liuaa ára néhány krajcaárra.l emelkedett, nálunk enuok s«nnl nyomát aum tapasiUlluk. A kOlföldl árjegyae-t*k tilnta arrél Unutkodnak, hogy a Jelenlegi árt Irányul vanul még mindig lehetetlen, mlro hatékonyan ssolgál a vetésekre! kedves" IdCjáráa, mely ha tovább ha«onl<J mérvbtn rog Járni, a lsgtiebb reményekre Jogosít fel bennünket. A rost luár vlrágsásba Indult és igen gyönyÖrflen áll.
As árakst kövstkesSlog /elesiQk :
Pissz) hstl-vásári kel«tárok.
NA(i Y-KANIZHÁN, május lá-én.
Alsd-ausstrlal mérőnként.
Vamieyck : H u a a HS-85 fontos 3 frt, 60 kr. Irt ««- ás fal á fr. — kr. 87-88 fts. 4 frt — íO kr. B«.s 7S -T».(«i a fr. áO kr. 79-80 tol. 2 ft 60 kr.
I''árpa aerfTíi.tnek, 70—71 fnt S fr. SO-áOkr. 71-72 '' fala a írt. 60 kr. árpa knsrtnségo«, 6ü—úH fit. 2 fr. — kr. 67-68 fut. 2. frl. 20 kr. Kukoricás J frt 10 kr., a frl 26 kr. Kukorlo iá olasa (csiu<|uanün) 2 <Vt 86 kr. Zab U-46 fns. 1 frt »0 kr. 4Ü-47 fut 1 frl 86 kr. P o h a n k a 60 -68 fns. 2 frt. 60 kr. 60-66 fts 2 frt 70 kr. Pasauly fehér 3 frt 20 kr Pasauly, tarka 2 frt. á''l kr. Hiéna mást. — frt kr-Ssalina -frt — kr.
Bécsi pénzárfolyam, máj. 14.
5''/a4n*tAliquoe 01.15; 6% nontz. kölcsön 09.— ; 180O-ki álladalmi kölcsön 99.40; bankrészvények 7.39 ; hitelintézeti részvényük 278. 90; London 123.85; ezüst ágío 121.—; arany darabja 6.85 ki.
Vasúti naponkinti menetrend:
Iádul N.-Kanlatárél Buda felé. d. u. t éra 32 perca. . . . aatvo 9 érakor.
. . Béca , d. u. 2 éra 00 ,
. . . • reggel T dra 16 persa.
. , . atlva 7 éra á6 ,
. , Trlest . d. u. 1 éra 60 .
• , . > 9 dra 24 .
, , Harca , reggel 8 dra 66 ,
. délután 2 dra — , Érk. N.-Kanlstára Hnda felöl reggel 6 dra 6 ,
. , . . d. n. 1 ára 20 ,
, , Uéct . reggel 8 dra 20 .
. . . atlva T dra »0 ,
. . délb. 12 dra 11 peroa.
. . Trietl . ,«ggel 6 dra 26 .
e . , délban 12 dra A* .
■ . Ilarct , d. u. 1 dra ál ,
a • • , ette 7 dra 20 .
Heti naptár.
_Májas 18-tól M-ig 1860.
ilFÜ''Teli-
nap
Mldt
*rí- Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
1!» Paard.
20 CsUlörtök
21 Péutok
22 8<ouibat
ksthollkus Ur
nap-
l''rolesulnt"
naptár
XV. 26 — 27.
manrr
Pilaktlsd
Vara, L. Pr. Káat
llcrnard p llosp
Julla II.
Mtfi
ÖHUTv.
pi«kis4kám
Llbdr, Ívd Mennyel llaailla Válanl
Jul, l^nka | yc
Felelős szerkesztő : Wajdlts JóitSf. Segédszerkesztő : BAtorfl UjOS.
II i 11 I) E T É S E R:
__j_L—J—!___LL"... -L-'' gKBW-1''
Általános
urak és hölgyek számára.
Esőn uj érczból (u. n. ly aranyból) készült ékszer nólkU-lözhetóvé tcaii a valódi ékszert, mivel ot uj gyártmány mind íxíii, mind alak tokintetóben vetélkedik a valódival, éa ax a jó benne, hogy az egész tárgy negyedrésznyibe som kcrlllt s azért annál gyakrabban megszerezboti mindenki a legújabbat ós logdivutosabbat, mert n valódi czikkoknél a névlcgoa érték csak 10-od részo az árnak. — Kböól az a tanúság, hogy valódi ékszer csak helylyol-küzzcl, mlg ez uj gyártmány roppant tömogbon készíttetik, azért saját érdekében van mindonkinok, hogy más értékes dolgokba no pedig aranyékszerekbe foktcsso j>énzét.
Ltfiujabli ókutrek ííMíifM^''Hmto» «lak <|J aranyból, mindig megtartják a* arany-
**int a ««írt a legcialékonyabban baaoniltuak a valódiból, emaill-roxva, vagy ntáuxott kövekkel, a mint a» alak kívánja.
Mell ékek finom 1 db 40, 00, 80 kr. 1 frt. . legfln. 1.60, 1.80, a, 2 frt 60 kr. M^ l''Olbe-fdggSk finom, párja 60, 80 kr. 1 frt. . legfinomabb 1 frt 60, 2, 2.50.
MU Kffé.a ké**lelek, mell-ékek éa ÍUllüggSk 80 kr, l.SO, 1.00, legfino-msbbau kéaaltve 2 frt, S.60, 8 frt, 4 frt, 5 fo rlnt. Hu Karpertcxek finom drhja 60, 80 kr. 1 frt
. legilnon ab!» 1.10,2,
8, 8.50.
HL. Nyak-ékek, dbja CD, 90, 1.10
rSökr.
Medalllor.ok, finom 20 kr, 40, SOkr.
. flnomsSbak 80 kr., 1 frt, 1,601
Mu TflaS-féaltk uj aranynyal 80 kr, 1 1 ft 60, *, 8 n. ES&- G;flr«k különféle uUniott kövekkel drbja 80, 40, 60, 00, 70, KO kr. 1 frt.
Í&S&. Legaaebl. férfi - dra - láneaok (rövid) 60, 80, kr, 1 frt, I fit 60. | fc^J.egnebb nyakláncaok 80 kr,1 finom vele ne a el forma 1 ft, 1 ft 60. ! Uri uiellt&k 20, 40, 50, 60 kr. Mell-gombok 10, 16, >0, 30 kr. I KéarIS-gombuk párja 20, .10,40, 60 80 kr.
Uallérgombok 6, 10 kr.
Kgéai kéaalet mell- éa kéxelB gombokbél, loglxehb kivitől 50, 80 kr. t frt, 1.60.
Egy köteg órn-fltyelék, nagyon eaiiioian öasxeállllva 80, 80 kr. 1 frt.
Valódi aranygyűrűk kövekkel 1 60, 2 frt. 2.50.
13 latot elült lánesok tUaben arauyoava, rövid 3.60, 4 frt.
18 latol houau nyaklánc» 0 éi 7 forint.
&& 13 latoi exDit madaillonok tUaben aranyoiva él edive 2.60 él »írt.
A legdivatosabb aoiél-ék
iok liliomán ealitolt eatU-töaött aciálaaövegekbSl öatieál-litva.
Egy mell-ék 40 00 80 kr, 1 ft. Ejy melltS eiüitbe foglalva 1
frt r>0,2,8 frt.
Kgy pár fOggíl 60 00 «0 kr, I ft. • • Hggö cillitbo foglalva
1.60, 2 frt.
A* ni örök naptár
mcdaillon - alakban i óra-flty elékül aaolgál-hat. Eien naptár ugy vau kénitvo, hogy napot, keltet, hónapot ponto-lan Jelei él örök IdJro haaxuálható 6 kr. finom 25 valódi arauyoiott
45 kr.
Legfln. késxltett
gyémánt ékszer.
kiég a nakember la inegc*alódlk általa. — Ea ék valódi oxflitbe van foglalva, arany-alijal ellátva. Ai utánaotl gyémántok a legfiuomab-bau könörOlt hegykriitályból vannak kéiiitre, a melyek élénk tUiét loha aem veaatik el -, mái drága kö-li iimerhetlenal vannak utánoiva.
Melltfik 4, 6,0 ft. tt** Egy pár fnlfUggl 1 6 0 ft. •és . . kéiclö-gomb 2 50, 3 50, 4ft60kr.
Egy melltíl urak námára I 80, 3 80,3 4 ft.
Drágakövei gyűrök aranybél 1.20, 1 50, 8-.1 frt. Keletitek éa aiivek nyakkal, 2, 3,
4 frt.
Qyáizéksier.
Eekete legaaebb'' kiállitáa, igen tartói, Üveg, lava él bival-iaarubél.
Kgy melltll 20 SO 60 80 kr.l ft. ** . pár fülönfüggő 25, 36,60, 80 kr, 1 ft.
Karpereeiek 30 00 80 kr. 1 ft.
Nyak-ék dbja 30 60 80 kr, 1 rt.
Óralánc* rövid 15 30 00 kr.
Ing-gomb drbja 4 kr.
Egy pár kéaclo-gomb 16, 20, 80, 40 kr.
•é'' Egy tfliS-féafl ÍO 40 0O 80 kr. ^ Örökké Illatozó ck-
**erek Ind növényből, moly ter-"énetei Illatát mindig megtartja éi legújabb divat aaerint vau faragva. Ei ékaaer follilmulhatlan diaiéi éa illata miatt ixerfololl kedvelt lla hölgy ily ékaaerrel a terembo lép, a terem néhány perci uulva betelllk illattal.
Egy mellifi 80,1, 1.20. 1.60. Mt* 1 pár fülbevaló 80.1.1.20.1.60.
1 karp-reci 40 GO 80 1. 1.60. m*. Nyak-ék 60 80 1.1.60. 2.60. óraláuca 1.40.
Ax ul
TU1NK0ME rRHEK.
kéaalct mint óra-fityelék drbja 20 - 80 k r.

tíaaeti:
TRAUGOTT FEITEL
(Mro 4.) Bécs, Kftrntuorring Nro 2. (M7-U.8) a Drauche-hAzzal átellenben. -
j''rrrl.luiiliis l-én 1809. pagga?
Főnyeremény! sorsolása a cs kir. austrlal államkÖ!-csön-szelvények 1864-ik évről.
A aarlvóiiv nytreményének fukoztitoHiui ''¿<>0,000; «20,000; «00,000; 160,000; 50,000, 25,000 5 15,000; 10,000; 5.000; Htb. «ti», fcrgkmrbb iiyere-itiéiiyiéHX 100 forint.
Hitele» bólyegzetü szelvényrószeket,
melyek wlndaildlg érvényesek, mlg a fSnyeremény 290,000 frt 20 ad rá*** lefelé (60 fitlg réaaftkr« nem hallik; a* ár elGleie* beküldé** vagy póttal iitáofiieté***! ajánljuk. — Drtla 8 frt, 9 drb ára 70 frt, 20 drb ára 135 frt. ..
Rothschild és társa
PoeitirasBe Nr. 14. Béostoen.
Iamét-eladókról gondoskodva lceud. "H
(278-6,8)

Lpgrégibb s legjobb Mraévbea ÍM dombor- és sil»«sny»at-«fár.^l
papir
Kamtz O.
ir<J- ée rajzszcrkcreskodiíse Postán, Deák Ferenc«-utcza ) ^Ü. szám a., a .fehér haió''-baa, ajánlja ¿ZSSBM lovélpapir-ktWlot^t á legujabbazerli
jxnöv-
JEGYEKKEL.
100 db levélpapír Mlneiuévjcgygyel 1 frt 30, 1 frt 60, 1 fit 80gén 3 fo
rintlg a legfinomabb. <>
100 db levélpapírét 100 db boríték inind egyik aiinet r.évjegygyel 2 frt »0
3 frt, 8 frt 00, 0 frtlg a legflnoroibb. Minden 100 —100 db lerélpaplr- él boritékho* egy dlnei pépboriték Ingyen adatik.
100 db levélpapír éi 100 .lb bcrltlk névvel ét cilmerrel vagy keidflbetllk-kel dltie* pépboritókban 1 frt, 1.60, 2 frtlg a legfinomabb.
SS Látogatójegyek tüstént elkészülvo,
nlnea uyomatban, tömör, fényUlen brlitolpapirra 100 db 60 kr, minden további tor 10 krral több; talues brlitolpapirra 80 kr, brillantin papírra 1 frt. 60; keltűi lakpapitTa arany nyomattal 1 frt.
Lcvél-pecsé(|egyek.
1000 db arany nyomatban 2 frt 60 kr, n legfinomabb peciétvlaa* isinéhes haaonló nyomatban 8 frt, többel lainíl (congrovo)-1 írt.
Férfi pupir-gallékrák ós hajtókák (makettek)
1 tuciat gallérkák 85—40 kr. — 0 pár manacttek 86 -40 kr.
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi könyvekben.
Eiek külön inegrendeléle ia elvállaltatik é» minden kívánt mlnU aaerint leggyoraabban éa legjutányoab áréit elkéaalttetuek.
Balnlugy elvállaltatuak mludenftle könyv éa kSnyomdai munkák la. Ajánlok továbbá köiönaégei Iró-, Irodai- éa levélpapírt, levélborl-tékot, aciéltollakat, tolltartókat, raj*- éa Iront, irodai-, poita- él tiinei hölgy-pcciétviaaat, teljéi rajmert, tuifeitéket, iuáaoló-vá»*ont éa máiolá papirt, rajapapirt tekerciben, máioló-gípet, máioló- éa aliiarin-tintát, ül-aaea tintatartót, tollkéat, fénykép-albumot lenével éa »enearcr uélklll, be-•*erve*ett Irótáakákat, portemonnaikat éa levéltáakákat, valamint minden máa irodai éa iakolai axercket nagy válaaatékban.
Angol éa francila illataiciek, Au do (''ologne éa a legfinomabb plpere-aiappanok.
Minden legcaokélyebb megrendeléa ia legpontoaLbb aaorgalominal tcljcalttotik.
Levélbeli megrendeléaek utánvét mellett, ciomagoláiért él bélyeg-dij fejében 10 krt hoxxátxámitván, leggyoraabban él legpontoiabban
eaaköxöltetnek.
Leveleket Igy kérem cximeani : (263 -24,3)
Kanitz C.
Mint haszon-adó ajánltatik
LOTZ H..« PESTEN
váczi-ut 403. sz.
kízi .szállító eszkOzOk
mindou alkalomra használható mostanig ol nem ért elönynyol, különösen fóldmUukálatokra
kézi taliga (amerikai navybarrow)
darabja ö és fél forint o. é., amelyből a gyár naponta kétsaás
darabot készít. (264—10,6)
lS (14 1889
Árverési hirdetmény.
Zalamegye polg. törvéuyaaékéuek mint telekkönyvi hatóiágoak f*noti axám alatt krlt vértéae folytán köahlrrá tétetik, mlnerlntNagy-KinUia várói töivényiiékénok Í808 ik évi auguaxtui hó 18-in 2708. ti. a. kelt végaéae folytán l''lller Jóiiof éi uej j Kana Anna hagyatékát képe*8 ét a kanl**ai 781. it. alatti telekjegy»Gkönyvbon ugyana*ok tulajdouaul felvert é* 4800 frt o. 4. b*. riüll, 4- 1—2 helyiilneléti «iámmal Jelölt Ingatlan birtoknak elárverexéte elrendeltetik, ennek fogauatoiltáiára f. 1869. évi Májas M 24-lk, nOkiég eie-1869. évi Június h6 24-lk nap|án*k mindenkor délelőtti 10 órája a helyttlnér* Nagy-Kaui**ára kltfiaetik, oly ho**áadá**al, hogj exen birtok ax el*8 áiveré-aeu ciak beciáron felül, a inátodlk árvciéinél sxonban beotárou alul lt el fog adatni, ét hogy a vonul iiáiidékoxók bánatpénxQl a beoiár 10 o|o-At kénpéni -ben, ax árveréi mogkeadéie el<1tt a blról kiküldött keiére letenni tartóinak.
Ai árveréal feltételek a Zalam-gyel telekkönyvi hatóiág Irodájában éa Nagy-Kanlna várót Uuáetinál Nagy-Kanl»*áu megtekinthetik.
280 - 8,0 Zalaraegye telekkönyvi hatósága. Legmagasabb t''i3<J nyilvános
Kereskedeiiiii taniutézet
Bécs, Lcopoldstadt, Praterstrasse 32. Tanulói iroda u kereskedelmi tanulmány okhoz, Porges Károly igazgatónál.
Kik háttérbe vannak szorítva ezen intézet összeköttetésétől, o félfogadásokat, folytonosan, és oktatást nyernek a vizsgáig c szakba vágó intézetek képviselőségére.
(241—12,6)
111 Bzerenoee föl 111
Egy millió 390,600 billér kész ezilst pénzben
a Herezeg Braunschweig-félo kormánytól biztimitott h felállított országos lotteria által 22,400 nyeroményro ós kövotkozö nyerő összegekre felosztva játszik : 17(>,000, 105,000, 70,000, 35,000, 21,000, 2-szer 17,500, 2-szer 14,000, 2-szer 10,500, 2-szer 8050, 4-szer 7000, 3-szor 4376, J2-szer 3500, 28-szór 202Ő, 105-ször 1750, frt stb. Mindezen nyeremény kihúzás után rögtön készj>énzzzcl fizottotik. Az egéezro csupán hat huzáa eszközöltetik, molyok közlll az els<^ már
junius 10- és 11-én tartatik meg.
Ila u nagyobbszerü játékhoz ozon lottoriánál, sokkal kövesebbet bizonytalanitunk, miután egy egéie erdeti torijegy (nsm igérviuy) csak 7 frt, egy fél — 3 ''/, frtba, ogv nogyetl csokély 75 krba jön, — molyok az összeg bokllldéso vitán a legtávolabb helyre is mogktlldotik.
Ki tehát ezen csekélységbo korfllö szolid uton szoroncsájét mogkitértoni oha''ijn, méltóztassék bizalommal lenni
BoJiwarzsolillcl Gueztéiv,
nagykeretkedS-háaho* Hamburgban.
Festi biztosító-intézet.
lntézetftnk folyó évben is nyújt
a^ biztosítást jégkár ellen
a legjutányosabb díjtételek é8 legkedvezőbb föltételek mellett; továbbá t. cz. biztosító felei részérő ép ugy, mint a rault évben a díjból
£ tO /o-öt leenged,
mely a kötvényben azormal lesiámittatik.
A díjfizetés váltóval is eszközölhető. Intézetünk, mint általában tudva tan, a károkat mindig leggyorsabban rendezteti és pontosan «teljesen megtéríti.
Bővebb felvilágosítás az alulirt föügynökséguél éa minden nagyobb helyekben levő ügynökségeknél adatik.
JNTagy-Ha n 1 giwAn : Neuberger Mátyás és Pollák Ferencz
uraknál.
Sopron, április hóban 1809.
(27 -3,8)

A főügynökaóg :
M ÜLLEK P,
oo

Wajdíta József kiadó-, lap- éa nyomdatuliydonoa Najy -KanizsAu.
M.:
■•N
Nagy-Kanizsa 1869. május 22-én.
21. széni.
Nyolczad''k évfolyam«
Zala-Somo
&
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vearyea tartaJmu hetilap .
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet kőréMl.
MeKd elenllt:
isiiden aiombaton,
egó.« 1» ín.
ftRerk<HXt<W irodn cm kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZ8KK könyvkereskedőiben.
Előfizetési föltótelek :
Helyben háilioa hordAseal 4. vldikro postiu küld»»1 Kíiei''írrö V - í fii. — kr.
Kel ¿rre Évnegyedre
60
Gazdászati nézetek.
I-só gazdászati pályamű.
VII. Jószágtenyésztés.
Szólottam volt a jószág - tartásról — kérem megkülönböztetni a jószág - tenyésztőt!
Jószágot tenyésztünk 8 növelünk részint önszükségletro, — részint pedig pénzünk tókésitéséro. Do bármelyike is legyen czé-luuk — tekintetbe kell vonni; 1. ftyininősé-gét, azaz mind a bim mind a nő megválasztásit. 2. magát a növelendő jószágot
Ritka gazda, kinek egy vagy más ktd-vencz jó fajú jószága no volna, — igy egyiknek jó tejelő teheno, — egy másiknak hi-zadalmas sertvés faja, — egy liarmadiknak jó vérű lova van. Már most van-o olyan ezek közül, ki eme tulajdonainál fogva annak szaporítását ne oliajtaná? bizonyára nincs; mindegyiko iparkodni fog azokat a lehető nagyobb számra kiterjeszteni.
Azonban nem elegendő a touyówtó jószág nő neménok jó fujusága, — mert ba figyelmen kivül hagyjuk a fedező him faját, rendesen korcs szülemény eredményoztetik; — már eddig ez sem a várakozásnak, sem benne belyzett reménynek nem felel meg."
Ellenben, ha a fedező hiiu megválasztott —- tigy a szülemény rendesen ueiuesül. Ily fsetet saját tapasztalatomból is mondhatok : a midőn is egy kis risa tehén választott bikával fedeztetvén — anyjánál sokkal nagyobbra nőtt s majd hihetetlen volt, hogy ama kis risa tehén boruyaja lett volna. Volt esetem, midőn koromfekete emse sert vésem fehér kannal fedezvo 4 fehér 2 fekete s 1 szürke mal&czot hozott létre. Ezekből kitet-tetszik, hogy ha bármily fajú anyával rendelkezünk is — legalább a fedező himet jól megválaszszuk, mely által sokszor oly közép fajra tehetünk szert (pastard faj) mely kö-veteIménycinkiM5|i.*léggé megfelel.
Figyelmünk terjedjen továbbá azo!< életkorára is, a közép kor lcgalkalmasbnnk bizonyul be. így tehát a szarvasjószágnál 5 — 9
a sortvésnél 2—4 — a lónál 6—12 év. Fiatalabbak ezülemónyo rendesen tökéletlen kifejlődésüek — a vének-é hibás test szerkezetűek; mert inig elsőbbnél a nemzési résnek teljesen kifejlődve nincsenek, addig utóbbinál gyengült állapotban vannak azok. Kzck általánoságban s a nem mind keltejére szólván — tekintetbe sem vehetők némely egyes kivételes esetek.
Elmondtam a him s nő körüli nézeteimet, áttérek magára a növelendő jószágra.
A föl nevelendő jószág mindenkor teljesen kifejlődött legyen — >nz az egyes test részei aránylagosan álljanak egymáshoz s nem csak ba valóságos monstrum, do ha csak egyes kisebb hibák mutatkoznak is, már a liaszon-nali fölnevelésre alkalmatlan.
Vannak egyes tapasztalatok, melyek figyelembe vétele épen nem eredménytelen. így például a mely bornyu 285 nap előtt jó léire — vagy a melynok fogai vörhonyege-sek avagy feketék a fölnevolésre s igy a
további tenyésztésre czélszorütlcucknek bizonyult be. Azt tartják a karácson és húsvét közti hornyuk — melyek t. i. ezen idő közbon jönnek létre — afölnovelésro legjobbak. A bornyu H hétig szopjon 8 korán szoktas-sék a szénára, mit az elmés amerikai gazda olykép foganatosít t. i>cgy ujjuyi vastagságú zsineg egyik végéro egy csomó gyenge sarjút köt s másik végével a boruyu előtt egy szegre köti föl — már most a csomag sarjú a bornyu előtt himbálodzván — a bornyu miutegy játszik vele s szálazni kezd.
Úgyszintén korán szoktatandó zabra, — a legujabbi tapasztalatok bizonyítják, miszerint a zabolt bornyu szemlátomást növekszik.
A sertvéseknél a hasasság 120 napig tart. — Sok malacz meghagyása rnagiU az JMya-cmsét is megrontja — legjobb 3 — 4 darab. A malaczokat tisztán kell tartani, s ezért gyakran almozni; inert máskép meg-tetvesednek, mi növésöket csökkenti.
Lovaknál a vemhesség 340 napig tart --• legjobbnak tartják a márcziusi csikót. A csíkónál legjobban a láb és szemre kell nézni, ha ezek hibásak, a fölnevelésre alkalmatlan, vagy legjobb esetben is csekély hasznú fáradozás.
A juhoknál és kecskéknél a hasasság 154 nap tart. A hasasság rendesen néhány nappal vagy elébb, vagy utóbb ér véget, amint n szülemény vagy him, vagy nőnemű.
Hogy az anya jószág, főkép szoptatása ideje alatt kétszeres gondossággal táplál-tassék, tán emlitncm is fölösleges, részint azért, hogy kellő mennyiségű tej elválasz-tassék — részint pedig, hogy a liiui fedezését föl vegye.
L1EBBALÜ BÉNI.
Zalamegye nagygyűlése.
Május 19 és 20-án;
Folyó évi május hó lD-én reggeli 10-ko? Mltgs gróf Szápáry Géza főispán ur szép szavakkal nyitotta meg a gyűlést, hálásan emlékezvén meg Sümeghy Fercucz »kanizsai követ bizottmányi tag hirtelen bekövetkezett kiraultáról, indítványozván , megyének e nagy vcsztességo, jegyzőkönyvileg örökítessék meg, mi párt különbség nélkül helyeslés és elfogadásra talált. — Követte ezt az egész megyében előfordultak évnegyedes jelentése, mely kielégítő volt. — A telekkönyv nagy hátramaradásban van, miiul-n esetre nem hanyagság-, hanem a hivatal-személyzet kovésségében keresendő. Ezután Thassy Miklós képviselővé választása rnintt megürült lövői szolgabírói állomás betöltésére a következők jelöltettek ki: Vi/.i Gyula, Babos Gyula. •- A többség ugyan Vizi Gyula mellett nyilatkozott, do mindegyik résznek eh''gji''hetése végett sz ivazás rendeltetett el. A szavazás eredményo: Vizi Gyula 207 szótöbbséggel lövő-jár.isi szolgabírónak meg választatott.
Ugyan ez alkalommal felemiittetett a kapornak! esküdtnek közbejött s őtet sulyo-
Hlraetéaek
A bat liAiibo* peUUor4rt l-.iOr 7 kr. t-..or 6 fi minden további belkuU.irt 6 kr. IlilyegdlJ mlndou egyej beiklaUsjrt 30 kr. A .Nyílt t«Sreu* •gy petit lor bolktaüUl dija 16 kr.
san terhelő vád végett állomásáról! lemondása 8 ainthogy azonban ez az állás ez ideig betölUtlen volt s az illető esküdt ur magát vádja alól tökéletes tiszta — ártatlannak igazolta, uj választás el nem rendelése hozatott fol, mi azonban heves vita után oda dült, hogy t választás elrendeltessék 8 az illető esküdt urnák ujolagí megrálaszthatása cándidáiása által ismét Ichetővó tétessék. A kapornak!esküdtedről. Háry István esküdt, II. Petcrnich Jóftef jelöltettek ki szavazás utján történendő választás mellett. A szava-zatazedó bizottminy jolcnt&e folytán kitűnt, hogy Petemich József lett kapornak járási esküdt. A nagykanizsai leendő követválasztás is «őnyegre került egyes felmerülhető esetek megelőzését Illetőleg s inditványoztatott, hogy tisztviselő állásáról, ha főbiró urat követnek fölléptetik, miután a nép fölé fölényt gyakorol, lemondjon, azonban ez megliiusulYáu, végeredményre jutott, hogy külön bizottság választassék, mely folmoralö sértés és egyéb kellemetlen esetek végvizsgálása által igazságot szolgálhasson
ki a sértett feleknek.
* * *
Folyó évi május hó 20-án —• bár mint az első napi gyűlésen — nem sunyira, még is igen nagyszámú az ügyek mikénti folyamára a tárgya, érdeko és ezek iránt viselt érdekeltségénél fogva kíváncsi közönség előtt a közgyűlés <J és fél 10 közt főispán Gróf. Szápáry Géza ő méltósága elnöklete alatt a tegnapi gyűlésről szóló jegyzőkönyv felolvasásával vette kezdetét, mit ministeri rendeletek felolvasása követett.
Többek közt köztetszésre találóan olvastatott fel a m. kir. közoktatásügyi ministe-riumuak a megyéhez intézett abbéli lehívása, hogy a megyei iskolai tanács a megyoi, közgyűlés által felállittassék, utánna a városi iskola-tanács, — ideértvén a tanügyi főfelügyelő kinevezésének mielőbbi várhatását. (Ehhez mclléklőlcg privátim mondhatom — csak hullás után — hogy három jelölt közt hihetőleg t. Botka, Mihály ut leend fófelQgyeló.f E tárgyra vonatkozólag elnök ó mltsga által a kérdés a mai vagy holnapi naprai elhalasztása tekintetében fóltétetvén, erediuényo a holnaprai elhalasztást szülte, okadatolván, hogy a választás megfontolására van szükség. Mi csakugyan ugy van. Régi tapasztalás, ha minden egyeseket érdeklő ügy is, csak tanügy ílo legyen az, melynek hasznosságát és szükségét mindenki kétségen felül is beismeri, nagyobb pártolás- és elóbbrei megfontolásra méltat-tatik. — Követte ezt a zalaegerszegi járás központi főbírójának azon törvény-ellenes hivataloskodása, mely számtalan hiteles okmány által vádoltatott, az Ugy elintézése egy óránál is több időt vett igénybe. — E tárgy nyújtott ulkalmat annak indítványba hozására is, hogy a tisztviselők tconilőik pontos ós semmi ürügyet felhozható mentség palástja alatt teljesítésére utasíttassanak. A kérdés oz említett-járás fószolgabirája,
Hirdetéseket elfogad :
N.-ltaalxeáa: »KIADÓ HIVATAL.Pesten: ZK18LEK M Béos-, lUmbur«., Uerlla-, Mta«».«..|-rankf»rt. i* Baaal-ben: IIAAflOBTKIN k VOOLKR. Ll^oe«-, B#m-, 4a 8(ullgarlban: HAC1I8K&tXk8A. Bioibea: OPPELIK
Nagy Farkas ur ügyében, mielőbbi megál-lapodhatás végett fóltétetvón és pedig következőleg : „Bünpanaszolás vagy vétkes hivatalos mulasztás mellottitéltessék-e meg." A többség nyilatkozata oda iráuyult, hogy vétkes hivatalos mulasztás miatt a tiszti fenyítő törvényszék elé vonassékésuj hivatalos állásától fölfüggesztessék; mi megtörténvén, más központi főbirónnk választása inditványoztatók. Elnök ő mltsga a kijelölés tekintetében kérdését megtovén, egyhangú közbizalom tck. Svastics Bonó ur mellett szólalt fol, ki — közbojött hoves vita után egyhangúlag meg is választatott. A főbírói hivatalban lövő irományok átvételén) egy küldöttség választatott meg, — mely Árvay István, Königmajer János és 8kublics Zsigmond urak által képviseltetik. Ez ügy eldöntése után Vizi Gyula urnák a lóvő-járási szolgabírói állomásra történt megválasztása által megürült hasonnevű járási esküdti állomás betöltéso iránti határozathozatal emlittetett, és az erro can-didáltak olvastattak fel. — Pesti István ój Vajda Győző urak jelöltettek ki. A nagy csak 5 — kivévo, többség Pesti István, — mint volt lövő járási tiszteletbeli esküdt ur mellett nyilatkozott, ki meg is választatott. A gyűlést fölötte zajossá tette ör. Zaibrik Bálint ur pártszenvedélycs felszóllalása, — nem tudom ingerültség, vagy öreg gyengeség szAloményo volt-e ez, do annyi igaz, hogy actio lett szüloményc, Háry József, főügyész tiszti kötelességénél fogva szék-sértési bünperbo idézto a közgyűlés túlzott többségének nkarata, kivánata és az ügy menetének szükségességénél fogva is. Fcl-szóllalása közben nagy sértést szült abbéli nyilatkozata, hogy többek után, tudjuk, — hogy az országgyűlési jobbpárt minő alávalóságot követ cl . . .
E nyilatkozat minden pártias ellenszenv nélkül a legnagyobb clégülctlcnség és türelmetlenségre szolgáltatott alkalmat, a türelmét és politikai hitvallását sértve érzett nagy közönség ama kifakadása : .Ki vele! ki velő!" nem csoda, hogy szülcményo lett. Tisztelet minden politikai hitvallásnak, de senkiét megsérteni nem illő, do nem is szabad. A mi jó, annak ugy is meg van aiua jobb következménye, hogy a többséget megnyeri. — A vád elkészitéso után a 25 giéra, illetőleg 27 fit o. értéket Zsibrik ur letette és beszédét tovább folytatva és végezve — más tárgyak vétettek elő, — melyek után a közgyűlés szótoszlattatott.
Színészet.
Klöbbi Halmunkban egy kiasé talAJó c*ik-kocakét hozott InpUnk, melynek nem ugyan eredményét, do Attitáaunk cjsáfolaUU jól oaott látnunk, nmennyiben niult hélfón a wiuhA« múfolAsig telve volt. Hz alkalommal arról gyfl-sOdtUnk meg, hogy Nagy-Kaniuia vároa t. kö-Eönaégo akkor »«orot esunlulzba menni, ba fölöm oKt-ár van 1 KttvutkozA nap ,iaiu<5t kevo-»obbo.ii valtuk a a lnlkoaodiSa minden további ol&uUsnáíaittkkunt, már t. i. a kfctóuaág r&-'' ax^rűl.
Hirrkeaitóa«{«l példáié).
Ami a működi személyeket illeti, bxer<>«"lnk volna gyenge tollúnkkal jellomző s ítésze ti ''ezikket írni, azonban alig Ismertük meg színészeinket, már is a,22-ki szinlapon utolsó előtti előadást hirdetnek.
A színtársulat első női tagja Szontgyörgyiné, ki átérző szelídséggel s komoly tauuimánynyal '' igyekszik mindenkor bármily csekély szerepét is hivon adni elő, ozonfelül öltözóko is mindig csínnal telt és választókos. — Néuiethyué szül. Eötvös Borcsa oly otthonos a színpadon, hogy sajnáljuk, ha jolenoténok vóg« ran. Egyíránt kedvesen tölti bo szerepkorét, de a naivszoro-pokben uiégis kitUnőbb, mint a komolyabbakban. Keoskésné a régi kodvos alak. Az igazgatónő szavát kár, hogy nem igen érthetjük. — Kodves kis alak mág a fiatal Váradí Antónia, kiben szép tehetség rejlik s az eddigi szorgalmat folytatja, szinpályáján szén lövőt jósolunk, mint Bákóczy Júlia valóban találó,fölséges alak volt Sajnáljuk, hogy drámai szépségében többször nem gyönyörködhettünk.
A férfiak között első aely illeti Némothy György urat, a nomzoti színház hosszabb Időig működéit tagját, ki több erodeti s fordított , művol gazdagította szíu irodalmunkat. Szont-györgyí szép képzettséggel és alakító tehetség-gel jeleskedik. Krnsznai szorgalmas s igyekoző színész, do a tanulmány hiányzik, önszorgalom hosszú időt igényol, míg tökélyhez közel is érhessen. Az igazgató régi színész létéro szerepében akadozik, min norn csodálkozunk — mert fatális roszul pártol tátik. A szép tehetségű író Dálnokiról sajnáljuk, hogy alkulmunk nincs szólhatni.
A többiekről ozuttal nincs mogjogyxéeünk.
Levelezés.
Zala-Egeraxeif, május 10. 1869.
Hogy városunk cgyben-másban mégis halad, mutatja azt n pünkösdi ünnepet nagyszerüsitott zenés mise, melynek tagjai csak alig JLés fél évvel* ezelőtt scálísták voltak, s már egész a dicsérhotésíg fol ii léphetnek. E körülménynek lobot tulajdoni tani azon szorencsét is, moly által n zonu-hivatottak s képzettek szívusségből közreműködnek ; ami pedig zouésiniso elósegi.cséré na"v valami köszonui való. — A fódicsérotot — babér-koszorúba — foiiva t (Jruff Károly telekkönyvi hivatalnok ur rivta ki magának kitűnő csengő s a sziveket ájtatosságra emelő tenor hangja által, molyot otfertorium alatt solóképen énekelt BJesu rodomtor" szövogü éneke jV\tnl. Iyohotott is tutéző dicséreteket hallani a t''ibbok közt még torkát meg is aranyozni méltónak vallották. Fogadja a szívós közremű-k&fc) úfV3 nomos odaaJásaért a nyilvánosság Kífe .'' "''í köszönetünket, a t. karnagy is min-líe.Vr.iűködó polgártársával együtt.
TÖBBEN.
Keszthely, máj. 17. 1809.
A balatoni fürdő-részvénytársulata s tevékeny elnöke Trsztyánszky Lajos ügyvéd ur a fürdői kényelem és csínosodás előmozdításában nagymérvű buzgalmat fojtvo ki, óriási haladást tanúsít elannyira, hogy évről évro dlsxosb és feltüa^fl látogatottabb is lesz, mit inog is ér-demol, mórt ma-holnap r.omcsak gyógyerejéro, U''i kényelmességére nézve is bármely hazai fürdővel párhuzamba állitható. Sokat tesz a közönstgnél a természeti báj élvezése mellett a szállásolás konyelmességo és az éleliuozés jósága. Külünöi.dicsérőt tol említhetjük Kubíts Antal voudéglős ur konyháját, hol jó ételek-, kiválóing frje. paj. :VAs s tiszta borokkal szol-
<-i\ elég jutinyósan. — Ugysxinto felomlithotő Kizner József újonnan nyitott nyári terme, hol a rend és tisztaság, Agy pontos szolgálat mellett a közönség igényének becsületes magyarsággal megfelel. A nyári színidény alatt a tavai is itt működött Koosisovszky színtársulata tart előadásokat, jó lélekkel ajánljuk uz ördögpilulázás elhagyasát a helyette talpra cselt müdarobok előadását.
Ma nyitotta meg Balon vendéglős ur a hév-vizl meleg fUrdői újonnan díszített helyiségeit, Csicseri Peronos jeles zonokarn működésé is nagyszámú vondégkoszorá jelenlétébon. — A hévvízi fUrdői közönség alig nyert volna előz*-kenyobb és ax igényekuok olv méltóan megfő-lolő vendéglőst Balon úron kívül, azért kiváló pártfogást érdomel.
A magyar tengerparti csolnakázást a kifogy-hatlan humori Börczy bácsi kezeli, kinek vidámító s tősgyökeres magyar jellemű társalgásában sokan gyönyörködnek. • Isten velUnk I
p L. K.
, >
KeHithely, máj. 16. lötít*.'' 1 •
figyelmem egy, mult hó 28-án k<dt készt-'' helyi Jovélre lett felhíva, azon ohujtással, hogy o tárgyban fol világosítást nyújtsak: a t. olvasó közönség éa magam irányában is Urtoxni vélek azzal.
11a nyilt sisakkal • igazságot is tárna fol azon lovél, csak azt válaszolhutium, mit jelen-log. — Minden közintézotünk, IfV a gyógytár is hatósági ollonőrködés alatt áll. Ila gyógyszerészeti törvényekbo ütköző visszaélés történik, tessék a mogyoi főorvoshoz formaszerüleg kiállított panaszt benyújtani : amonnyiro ignz-ságszeroteto ismorvo van, me-Vjgon ajánlhatom.
Mi gyógyszerészek,kiknek vállait folytonosan a folelősség torho nyomja, ov folyton éryzzük az aggályt szinte; és saját bőrünk érdokébon
— jól tudván az akaratlan ^vesztés mily bűnül rovatik és mily büulotésokut von maga után — azt hiszom, logjobbau rettegünk attól.
Fogadba rész vétóm kiíejozését azon aggály felott, miben lovél iré maga is szenved. Csillapodjék, legyon biztos u tzigoru felügyeletben,
— ámbár ez mindonkoi nem zárja ki u tévosz-tést, —-kötelessége teljesítésének érzetébon legyon nyugodt álma — mint nekem.
Óhajt om, hogy K. Uy. mielőbb saját meggyőződéssel birjon tapasztalatilug, r. nem hiányos kiszolgáltatásról.
Azon panaszkodók, kik K. Oy. olótt panaszukat nem illotékes helyen adták be, » a kikről K. Qy. természetesen norn tudhatja, hogy I monnyibon'' igazolhatják állításukat, azoknak ajánlom az önvízsgálódást; reményiem, önmagokban fognak elég okot lelni. Es ha csakugyan szorintök visszaélés morült fel, illotékes helyérő utalom ^auaszukat.
Hála íston, hogy szertévosztés veszélyt, vagy orvosolhatlon bajt sxUlt volna — nom vagyok értesülve.
Ezzel ax ügyöt helyes irányban téritottnok, o lap hasábjain részemről bovégzottnok te-kintom.
VADOKA JÁNOS.
r.
(ÍS
Sopron, május 16. 18G9.
Soha s«m tartoztam azou ol fogul tak közé, kik tálzott lelkosültségökbon még a czilindor-kalap bovorését is hazafias és hós tettnek keresztelik, do valamint ilyesmi rosz hatást gyakorolt, és gátoltuk, korholtuk a hol lehetett, épen oly mértékben fájlaljuk, hu a nomzelUég
és nyelvért oly érdemokot, mint minőt a magyar sxinésxek elvitáxhatlanul maguknak sajátítottak, és oz semlegesen olvettetik; — igy, s Ily helyzetben vagyunk mi itt Sopronbau, hol u hó 6-étől kezdvo Latabár Endre, kassai sxinigax-gató társulata működik, b noha — különösen az operettek — síkerUltoknok monubatók, és a zonoképzott publícumtól tflrhotó jó pártfogásnak örvondnok, mégis az itt létozó „Oeden-burgor Nao^iohton" t. szorkositőjo logkovésbé sem méltatja a színi olőadásokat bírálat alá vonni, s miért noiu ? honnét o hidog részvétlenség ? — A napokban még az is történt, hogy egy magyar vig darabot német "hangverseny kövotett, hogy az egész vegyes sonronl közönségnek kodvozvo logyon; — a nángvorsony monnyiro sikerültét olvastuk az „Oodonburgor Nachrichtenében, a magyar előadás iguorálra lett — Minők o hideg közönböaség? hisz a téli saison alatt működő német színi előadások folyvást hírlapi bírálat alatt állnak, és nagyon liofyeson, mivol egy igazságos critíka ösztönt ád a színészek szorgalmának, éa üdvös hatását a publikum élvozi, do viszont a publikum szolidon intetik a szives pártolásra, mit Latabár jól rondozott társulata valóbau mog^rdomlonp. No engedjük, hogy a magyar s/iuészok, kikno$ vezér-csillaga mindig a szubadelvüség volt, és kik mint a nyolv s nemzotiség leventéi, szabadság bajnokai, a boldogult — boldogtalan — k. k. Politzoitól, bár mint üldözve suját szabadságunkat többnomü magyar történelmi darab lelkesült előadása által koczkáztatták, sőt áldozták, most jutalmul ti rideg részvétlenség ássa u.oirt, és a háluadatouAg Írja a sírkőre a kövotkoző szavakat: — „Muhr du hast doíno Sehuldigkoít gótban, Mohr du kannst gohon I"
Azt sem hagyhatom ériutotlenül, hogy itt Sopronbau a kereskedelmi kamara képosarnoka még mindig a gyűlölt Baoh korszakbeli péuz-manipulánsokból áll, mint Bruck.'' Piplcx stb.; ott függnok a falon ezen hires og/éuok — tisz-tolot a kivételeknek — kik függni valók in ofligio ot in natura ugyan, do nom a magyar koroskodelmi kamara falain, luínt érdomdúé férfiak, holyükbe talán a nagy Széchenyi Ist-váut jobb volna emlékre érdoimsítoni e tor-mokben, kivált ha az igazság mérlege egyikébe Bruok arany ozüst érdemei jöuuuk, a másikba nagy Szóchonyi István vaskapuja ós láncz-hidja stb., hozzá még azon sulyoí"érv : hogy Széehonyi István magyarombor volt, inig Bruck a sikkasztás miatti büntetés elkerülése okáért gyáván önként vetott végott éleiének, önként
Í''ntaliuuzá mog érdomeít, de mortíus níl uisi ioné! már pedig akkor hallgatnom koll.
A kutyandó behozatala mogmontí ugyan az ebet az elfogástól, do á közönség, a megmarás-tól nincs mogmontvo, — sőt jobban veszélyeztetve; — tanúság volt eléggé as : hogy egy uszkár a napokban megdühödvén, megharapta a házi kisasszonyt, azután bobarangolta a várost és sok obot megmart. Most nom irigylondő sors vár a küzöuségro, habár moly mogiuart eb viziszonyos lösz s a uyakbilyog és « két forint adó daczára harapni találna? — Ki hinné ozt?
— En nem! I
HITETLEN TAMÁS.
Heti szemle.
Mtíjue 20-án 1A09.
(Bfi.) Győrött közúti vaspálya felállítását tervezik. — Az ornviczaí casino terménykiálli-tást rendoz aug. 10 én. — Liszt két hnngver-eenyo 1040 frtot jövedelmezett. — iluulik
TA^cza.
Erf:lóksorok.
VftXSki — a bueanparri dtsttl '' t.tOUior t-ínf — ÍORjank l>uc«iik*»ct I A sors vuráislialalina ineniil kí»xl, I«rX<iu »«sir a tlssta aiaroutl KmUV.cd li8n sslvuinbo Írva vau, Mit its, JdC sóba lo iisiu töröl, Itni/i .-nl io''k, mig o kebel dobog t Aa:[''yffteu liiigbvltlkkel IrU fölt
Ha a vilig mosolygva níso rád Ua | eresre tán kebláre fogadott i No lilgyj to hölgy osilóka képinek I Nem mind arany as, ami fénylik ett i Ab ! j virárf ninsolygé kolyho is klérgot takar, mely éltet gyorsan öl; ha a vir''.jjok yindo bájl köst AJss kigyé saisseg gyakorta föl I
llőuy JÓZöKF.
Emlékezés.
Oyakraa, mlj".« ugy elgondolkodom A síip jelen s as édes mult föleit, Bsouierabe köuy tolul; oh mert A mull uokcui becses emlókosst I
KIÖttcm áll a táj, _ • kis lig.-t, B a kis madárt hallom még seugeni, A mely nekem nem rég is áneki-lt, K dal most Is oly ssép, uly isteni.
fcs hallom még a kl* patak saját, Hol gyakran tlltem eliuerengv« én, Oh nallidcn ágy van még, mlut Tolt előbb, Egy tUnt lo csak boldegnágoui egén.
A lány, kl asívemet rabolta el, 8 helyett* mást, oíy Jobb sslv.t *.laU. 8 kiért a mult emléke visssa átáll, nová Ulnt el T — IsUu elbujdosod ! ?
Igen I elbujdosod''t, — örökre el, Kég hervad o virág a sírba lent, — kiig élt 5, boldog nem vala, de most Örökro boldog Utt as égbe fent t •—
rOl.l.ÁK LAJOS.
\ i
Jó kedvében...
Jé kvdvében a terméssel Ha már néha esodát mKvel, Uóssafáuak mért nom norosctl Kngoin bttvös erejével T
Hóit söldelS lombom alatt Clno gyakran elmereugvo, H lángsserelrae ssOx korányáu Káin * legssebb regg derengne.
Harmat gyanánt bcssfiiám majd l.ehelletét — édea lelkét, ti földi menynek nevesném e ''l''alálko.ás áldott helyét.
HS csékjátél aslvbimbém igy Felvirulva, s''xétfeselve
Legboldogabb lennék majdan Kis kcxévcl ha letépne.
8 rám inosolygva, mlut napsugár ltoldogitó melegével, 8xtlx kebleden, dicsS hblgy, én Oly örömest hervadnék el.
NOlTBItyANVAI..
Széphalmon
Kazinczy sírjánál.
Mily elkcseritO, mily ssivsxaggaté
l''usxtulás födi e gyásxos bantukat I Mily némaság, mily borxadályt oknxó Klhagyottság lengi körill axokat.
l''odig nemsetOuk nagy magyarja
Nyugssik iU vad fák ás tfivek körében k''áradosásának lm a jutalma : l''lhenés a bálátlanság ölében.
Kasinesy I Kasinexyl te lángcsxii lény,
Hát Igy kell látnom végsS nyugbolyodei, Kit mindég kossortlsott nomes erény, Ily rideg elbagyottságot érdemelt.
A börtönök dögvésses levegSjét
Hét hosssu évig ssivád fol magadba, Mert haxád oly Igen busulé képét Mássád vlrágxúvá tenni akarta.
¿letedben.éhséggel hánystor kasdél,
MidSn nemlétednek Ügyét hnrdosád f Ötven éren ál nyomorban tengődtél, r.ltQrve ssived keserU báuatát.
bibornok érsek nyilvános czélokrai adott aj», kozása : 869,&70 frtot tosz, hagyatéka ara«;, ezüst pénzbon 57 ozer, bankjegy s érték pap{. rokban 380 . ezer frtot tosz. — Az önként«» köxhouvéd axonnal 6 trt foglalót kap. — \ légnagyobb nvors arany Ausztráliában f. évi fobr. ü-én találtatott, 2268 uncia tiszta arany sulyu s Üö,340 frtra bocsültotott. — A koo. stantinápolyí kövotsógro — hirszorint — ma-gyar neveztetik ki a birodalmi oanoallária által.
— A ,Times" lap ogy száxcui hirdetési dijai 6-7 ozer forintot vosx be. — A kölni ¿jári színház leégett. — Az osztrák katonai házassági biztosítók öszleto jelenleg 69.242.896 írt.
— Oroszlengyolorezágból több cseh visszavándorolt hazájába, az orosz kancsuka alatti nyö-gést nom szerették. — Az 5 világrészen 1333 millió omber lakik, 3604-féle nyolvot beszélnek s 1000 vallásfolokezethoz tartoznak; átlag per-czeukiiit 60 hal mog. — A katonaságnál bot és kurtavas büntetési esxköz helyett kalodát akarnak használni. — A kápolnai honvédiio-borra 4 ezer frt áll rendolkozéson. —- A budai népszínházban május 17-én volt ax utolsó ok''-adás. — Aradon egy pipaszár kihaltoU,''1ííetyo\ a nícotin már áthatott. — Május 21-én Budavár bovétolénok 20-ik évfordulóján a budai Mátyás-tomulomban honvéd-requtom tartalik.
— Ludas ilatyi szerkesztőjét folségsértés miatt újra porbo iVi^ják. - Erdélyi Józs«f iró Egor-ben moghí lU — Id. Emlch végakaratja sxorint a Kisfaludy-táreaságnak 200, iréi Mgély-ogy-lotnek 300 frtot örököso kifizettv. — A hadtudományi felolvasásokat Pesten 260 hallgatja.
— A „Pcsthcr Lloyd" 9223 példányban nyomatik. — A Jlargitsziget József főherczeg ma-gán-birtokn. — l''osten két uj posta-épület építését tervozík. — A toborzott honvédek száma eddig 200-ra megy. — Patti Sarolta Konstantinápolyban van. — Az egyptömi. nl-király Bécsbe jő. — A kisbéri államméncebéli árve-résro külön vonatok rendoztettok; árverés lesz o hó 26-án. — Ax aradi lycemn 350 ezer forintba kerül. — A magyar, horvát és fiumei rognicolárís küldöttség f. hó 15-én kozdettu meg működését.
Hírek,
— Posta. A jelenleg Székesfohérvár és Veszprém közt közlekedő naponkint! malle-postajárat f. lu) 15-től kezdvo Balaton-Fürodlg kitorjosztotik. Ezen malle-postnjárnt a Buda és Pragorhof közt miudkét irányban köziekedé vasúti vonattal áll összoköttotósbon. Minthogy a Székesfehérvár és Veszprém közt. fonnáiUS naponkinti lovas-posta, mely a Buda és Nagy-Kanizsa közt mindkét irányban közlekedő vasúti vonattal áll összoköttetcsbon, — a fennebb! időtől Balaton-Füredig is kitorjosztotik, annak következtében alkalom nyilík a kocsipoetai szállítmányok elküldésére naponkint egyszer, a levelezés «lküldésóro pedig nai>onkint 2-«».er. Pesten, 1869. május hó 12-én. — A m. kir. posta-igazgatóság.
m Iskola-ügy. A közoktatási minisxU-rium rondoleto folytán az iakola-bíxottmány apr 30-án Tt. Könyo Alaioa igazgató s tok. Uwrttn* kovics Károly ^főszolgabíró urak jelenlétében Kis-Kanizsán megalakult.
— Zala-Egorszegről tudósíttatunk, hogy a Szontgyörgvi József zoriotanár éa karnagy ur vezetése alatt működő zonokar kfváló elismeréssel működött pünkösdi ünnepek alkalmával, különösön Uraff Károly ur, ki az Offer-torium alatt gyönyörű tenor hangjával solót énokelt, annyira emolto a szertartást, hogy általános tetszést és cliiinorést aratott. — A zene-
.Midőn magyart már nem Mtott * hasa Te valál, ébrosatve ax »Ívé népol;
Mid«?ii magyarunk lenni sségvon vaU, To as valál, bUsxkén omelve képed.''
És ennyi súlyos fáradalmaidat Miként jutalmaaá a hálás basa?
Miatta sxenvodell báuataiduak
Talán jétékony (rrel orvosolta T
MidXn * hideg dermessté tagjaid
Csontjaidnak nem nyújtott meleg ruhát.
Midőn as éh elnémliá ajkaid
Nem fájlalta ékcs8, dicső fiái II--
— Ah ! do bocsásd ártatlan nemsetedaek Hogy nom hálálta mog fáradalmidat,
Hlss mag* la ki veit téve a veaiélrnek, Mely nagyubb volt, mint oh a /¿akarat.
I)« még áll nointel-d, él még a magysY Ks képed sxlvilnkben még mindig ragyog.
Ilat dúlja sxét áxl, bármely rét xivatar, Kasinesy emléko ott, ott élni fog! —
,,A nap vakité fényéi clvesstbeU j —
Megssllnbelnek ragyogni a csillagok i —
Do Kaslncsyt llssttlelben tartani
Nem síUnhetnek meg soha a magyarok. I f
l.''NOAU HÍN1)(IR.
Folytatás a mellókhtw.
Melléklet a „Zala-Somogyi KBzlöny" 21-lk számához. 1869.
kar 1) uó. 4. férfi énokosból, 12 hogodlls & fúvó-hangator kosolöból, összesen 30 tagból Ali. Tisztelőt a buxgalomnak s elismerés a ihflködöknek. Örvendhot Zala-Kgontfeg nomos h vallást» kö-zönsógo, midőn ily jelei ós szorgalma^ zonot/inArt ós karnagyot bir köróbon — — iniuö özönt-györgyí urj | , I
— Nagy-KanizsAról l''ócsrs távozott OcsvAry Edo orvos ós szillé« ur értesit bennlln-ket, hogy f. évi augusztus 10-éig Péosott fog időzni, ozontul szeptember utóljAig pétiig ^iu-''-mébon, akik tolult szukképzotUégét igénybo vonni óliajtjifc lövólilog ta emiitett időkőzbon l''ócsett, maid Fiumében keressék fel. Hatékonya**- gyógyít tüdöhuriit, köhögés, vArbAnyAs a u női bnjokban szenvodőknél.
— Disa torn Asza t Elotro való toraaogy-letilnk a .Zöldfa" kortbon disztornAzásra kó-szül, napja még nincs meghatározva. Ajánljuk t.köxönsógllnk figyelmébe. . .i. i •
r-t A ka p.or.naki járási főszolgabiróságnak Nugy-Kanizsán létező börtön holyisógéből f. hó 20-án délbon ogy lakatos logóny. e egy nő, kik 1500 ftnyi tol vaj I ás miatt vizsgálat alatt voltak, mogszöktek.
— A s;só lő váltság, i nagy tabellák Wuj-dits. József könyvkereskedésében kaphatók da-rabonklnt 3 krajczárjával.
— Akápvtsolőház V biráló bizottsága u UaAl Endra Zalamogjro kesstbelyi kerlUotben történt megválasztása ellen beadott kérvényt klllkollék hlátiya miatt„vissxautasitotta.
— Vidovoczon a babonáskodás és kuruzsolás ujabb Áldozatául osott egy ifjú leAny, ki us ottani .tudatlanok közt divó szokásból valami gyökortt ovott nagyobb raoftnyisógbon, melytől iszonyú kir.ok közt meghalt.
— Megható volt látni Seiíer Péter polgártársunk loAnyAnak május 19-én délutAn tartott tomotósót, ki 17 évos kor Aha n hunyt ol, koszorúkkal halmozott koporsójAt fohérbe öltözött loAnyok környezték, olől pedig 10 kis leányka 1,1 ont párosával, szinte hófohárbe öltörötton, nagyszáma résztvevő kötönség kisércto mellett. A sirgödör majd félig tolt virágokkal. Iszonyú csapás a gontjo? szüléknek ily korban vosjjUml ol''dxiviik é<í«i gycrlniliótl''Egy szép angyallal1 o/ogéitycblvjctt a föld 08 gazdagabb K''tnénny 1'':
—• A nagykanizsai gyllmöjeapiasrrji i> gv Ynonoyíséghcn hozatik az érett csorcsúye n.ub»>, • I , .>, -
RomónyTKdo, o hó 20-An Zala-Egor-szögen, — ma, araz 22-én Keszthelyen hallató ííiiL-''-dőjo b A bájos hangjait.
— M o r o n y ó n o hó 10-én Farkas Oyörgy kanonok és oaporcs ur oluökloio m«llott a kis-
komáromi egyhAs-kertlIot vegyes tauácsk mány tartatott az ogybAzi autonomia ügyében.
— Wr tps ^tóí. A* 1808-ik évi XXIX tcz. 18. S-a alapján a BZÖlóváltsAg-tnrtozdsok fii-uzAimtásának ''iMzktteliso a nagyméltóságú in. kir. igazjáffUgy-ininister ¿Ital á ZalamogyélHi kebeloavo levő köv''otkoző korill.it.ikco jogbu-tosul kikuldotvén, hivatalos működésemet a mai napon meginditottnak nyilvánítom, s mindazokat, kik Gyülevész, Toszihegy, Sit.-LAszló, Öénnye, Udvarnok, Szt.-Gróth polgárváros, Iluszonya, Tokenyo, óhid, Nagy- és Kis-GÖrbő, Kron''yo, IWthogy, Türjo, Szegvár, Galsa nicl-lotti Jánoshegy, Galamlwk, Beíuij.ik vagyKo. inárom, KoszUioly és polgárváros, Ikoto, Papbegy, Moszes-Györök, Vonsrcz, Vashogy, Gye-nes-Diós, Karos, Garabonoz, Nagy- és Kis-Rada, Moronyo, Újlak, Csapi, Bakónak, Sárszog, Szt. Jakab, Nagy- ós Kis-Rócso, Bakonaki pufzU-kötségektls puszták határailan helyzett s*ó-lőkro nésvo, váltsági tartozásokra törvéiyos igényt jogositvák, felhívom : hogy o f. óvi apr. ti-án közzétett ministeri rondolot értelmiben szorkosztott beadványaikat és táblAs olőtorjes/.-tósoikot (molyakhoz a szükséges nyomtatvAnyok Posten IUth Mór és Nagy-Kanizsái) WajdíU József könyvárusoknál ivenként 3 krajczArjA. val kaphatók) e f. év és hó 20-ik napjAt.il szA-mitva 30 nap alatt, — azaz 1809. június 20-ig nálam Nagy-Kanizsán,, főutczábun 401> sz. a. adják be. — Kelt Nagy-Kanizsáo, 1809- május 20-ik napján. Pigmond Forcnez, jogbistoj.
— Reményi Edo ismert hogedilmflvés* hazánkfia a zalamegyoi bízottmányi gyűlés alkalmával távirat utján Zula-Kgcrszogre hivatván, mielőtt a hóvvizi fürdő használata vógott Kosztholyre utazott volna, fényoseu sikerült hangversenye jövedelméből a sala-egeniz«^i kórház javára a város birája kezébe 40 frt 90 krt adott át, mely ő-wzoghui kegyos adomány s, illetőlog felülfizetéswl voltak Mgs Qrf-Í 8zApAry Gáza főispAn ur 8 frt 50 kr s Major''"Jakab ko-roskodő f) frttal. Fogailja a nenicskoblU mfl-vósz & omberbarAt elismerésünk őszinto kifo-jozósót • ■. • v>

Hasznos tudnivalók.
. \ y'' ''
— Solyemsxövot mosAsa. — Solyomszövotot, kendőket legújabban iöhet vagy theavisben mosni, asután pálinkában,''melyben kovés osu-kor van föloldva, kiöblíteni, meginángorolni, s még nedveson vasalni; vagy ogyszerüen erős korpavisben, melyben kovés porrá tört timsó ''van kovervo. /.,
Borjuk hasmenése cllon, mittfbiitos szbrt a kosorü mandula-főzotet ajánlják; ugyanis a koserÜ mandulákat előbb jól összo kell törni mozsárban, wzután-pedig ó<lw t-jjben felforralni^ 20—2;") kuoérü mandulát l tne«olyre szAmitvaj a főzetőt langymelegen kell a betog jószágnak ogy''nzerro beadni, s a hasmenés legföljebb 12 óra alatt megszűnik. Ezen szer ismétlóso csak ritka, makacs cetekben válik szükségessé.
— A növényokot hogyan nüvosxtbotjUk nagyokra ? — Kendszeresitvo könnyen állíthatunk elő rendkívüli nagyságú nÖVényekot. Tegyünk például kísérletet borsóval. — Oly borsószom szükséges ebhez, mely.jó földbon termett. Elvetvén, az olső óvbou hat darab hüvelyt hagyunk a bokron. A legnagyobb szemet válasz-sauk ki s azt vessük ol a másik évben, és as uj növényon fojUuuk ol három kivételével minden hüvelyt. Ezek. közöl ismét a loguagyobbikat vegyük, s harmtflévre elvetve, ogyetlon hüvelyt hagvjuuk a bokron : a legszebbet ós legnagyobbat, E magból nogyodóvrö már igén tiagy bokrot és borsót nyorünk. Más uövényoknél is hasonló crtxlinónyt fogunk tapasztalni.
Irodalom.
— Aigner I»ajos pesti köny vkoreskodése előfizetést s illetőleg mogrendelési felhívást bocsátott ki Benodek Aladár legújabb (4-ik kötet) költeményeire, mely a költő arozkópévol julouik mog. A mfl sajtó alatt van s június ulojén szót fog küldetni; előfizetési ára 1 frt; diszkötésbeu 2 frt; határidő junius 10. alkalmilag szerző összes müvei is megrendelhetők -1 kötet J t''rt. diszkia-ilásban & (rtort. -• As .Újvilág" ért|etnos szerkesztője méltán mogérdomli a pártfogást, azért mologen ajánljuk t. olvasóink figyolmébo.
— Mogjolent .Egyházi költemények" irU Sántha Kár. ev. lelkész. Nyomatott Kocskeméton Szilády Károlynál. A 87 lapra torjedő s csinosan kiállított érdokos könyvecske ára 30 kr.; a tiszta jövcdolow a sandl ov. iskola hllépitéséro fordittatik. Nemcsak jeles tartalma, do jótékony ezóllali össsskötóso miatt ajáuljuk az illetők pártfogásába.
— Lakatos Sándornak régon emlogotott .Tánozkönyvo" a sajtó alól kikerült. A mü 150 lapra terjod, szerző arczkápo, rajz-s ábrákkal ellátva, finom kiállításban ára 1 frt Bővob-bon jövőre.
NyUt póata.
- K. K. K.ok.mít. A innaka l(Jnk»rt
muUt a^an, d« as Iril* dloukoiít I KOiOljUk.
------J; j. «»ont ti»M»r. uj»H,j''mfíknMnnnv. »«a-
liadjoit túbtwirtii m*xko(ü<iiét r«móijlriiQnk.
" — Íj. 8. Kontlicly. Ai uj olStlxetők la|illlcimó-nyfl jtrudoon Cfpo.liilutuk • «i)icdiAltAtui Iu^iiaU.
SKonnal in*.:
kutdattnk^v. -
- II. M. KcrthMy. AM a*?U i[
tA.it kfifiöiijuk | a oikkro dAk** J0t8 »«A«u"Iu\I<jii ttMi«ok.
•í __
jsr&xit, tór.*)1 Legújabb ellsmá^ée-a legnagyobb Ugye-lemmel,,.
Kik ezon bajokban szenvednek, szivoskodjqm-k ozon forrást megkisórtoni, mely az utóbbi éven több Száxoxer, éa'' u gyógyszer feltalálása óla
millió egyént gyógyított ki e betegségből. Udvari szállitó IloffjAnos ur központi raktára Kitrotnerring 11. Bécsben.
Bóc» inArcilu« 7. 1869. Akl.iil o<ou cso.l''.lm/« milté esat aufAt cISadja, mlutAu x bihotMlon«í(c!K . |i -• i • Iieta^s.''-get UJkb ív ÓU »»envodtem. • mit Itt lolrok, !••-C(dl«temn«t Werom *»l AlliUul. 15 AtIr •«cnvrdtt..! f.ily lonouum aranyérben • kapcaoUtbanióvŐKyuiiior^ni,-«-bon, ¿tvAgytalanaAg it *>ig klaflhb houAj-wt melUAjdn-loniban, aiAniUUn oictct blUinAltam fel, ml li*.<uo.t u -ni volt, ml|» végro oietl«g«acn lettem ¿rtoltvo Aletciu ícun-UiLWlio* rgy tlgyca orvo» Által, kV K ll.ill í-le MnlAit «X^aitjgl aflit mint hi\«ino«iaorllt ajAnlA, ii»VVx"!iilo a Uóir-fjlo MalAtA egiaxaAgi ckokoUd/l i* MalAla-boiibotl miutAn luollbetogajgbea la atenredtom. Illlietetlcn v«ll botPtf»ig«runek kövttkex«! gyógjuUaAi minden MslAu-klvonat, mlmWn dobox m''aláu-ehomlAdA ludilA uiog v4(em*t, »mely úutri n»j>onU crlmlifti Jövő ít> Agyat nyertem, • klaxcnrodt teitcm ¿a axlvem r^mt-''-get u>er'', minden »mit éroxtsm AtvAltox.atott /a hArom In''» alatt ugúa''xaúgea Inttom. KnaxflnSui Iatonemnek e megment«''«! ¿> ajAnlom lalk''l«nrretc.>ca, mlndenklnrk rlnutAaen a HolT-fvIo k«''ailt''iiónycn(M. ,
Körém » tovAlifil kllld. in/nyrl IS n^eg NfalítA kivonatot J funl choknIAdó a 10 d,ibn< boiilinnt, a leíingjolib ilaxtvlot''ol Koaa Henrik m.k.Ur.lUUliyAuyl Jónu-Í j''W«Ag
Arak: MalálA-kloonat eg.''''»x..''g aBr B<0{g»l eaom.tgulAaanl i ü llveg 3 frt ÍO, 13 Uvo„'' 7 frt, llv. g 14 frt. 68 üvog 27 frt 81», l*»> ti/og W frt ; M.IAu ei;4«iaAg eaokolAdó Nr. 1. «gv fwnt V frt;'' Sr. II. egv font 1 frt «0, öl fontoAI fii fopt tncy n fontnál egy éa egy negyud font. MnlAU-chok-'' 6 • 0'' encaom''lk axAuiAra; a LIAnyxd anyatej |.<Uli«Art h 40 kr. Mell-maUU-bonbona CO ja SO kr. M,i.4i<* lté«ali>*l.
A vAlódl u-lvarl MsUta-klvonat og,<«xtAg| atr-Ual>t\ eg^i(«égl-ebnkoUda ft Malita klvonsiu bonbon« ciupAn líoff jAuoanAl Klrnlnerring Il ik aaiu« kapiia''d llóoben.
K«|>hal<l l''eaten TörBk Jdxaef gy.lgyaaarAaanvl KlrAlyute.a* 7-lk exAm. I.eltner Aa flr mw^lJ. M.-Kanlxaiil kapható Koaonberg J. ti Wolllaeh J. — ScbwAri Adolf; Roaooberg Kerenea ii KalrhanÜtk C. uraknAI.
Aa
•ja
•) K rorat alatt kOalOtUkAr« feleUSaa«;*« ne« »Állal ft Haerk.
ÜZLET X - 3E3C I R N Ö
ÍV . H If L ■'' ...............Iii ii
Ma8J- Kanizsa, 1Ö09 mAju. 22-én.
IlAr PAflaból llaxtAr emclkodAarSltaddaltUtank.még a "ni Utloileuiml benyomAa«Al ami gftboaftploaunkra, még ai ••.1 hlAay, inolyrfil a g««dAaaok mAx ónAkoayeu )>AMftiako<ln*k, sfrp Uxl«USlii,k«Agct IdAanl alS.
K''nnok kSv«ikWt4ben minden termény Ara tiébAny krnjexArrsI nlibbaxAIlt auélkttl, bogy klvAuat«! to»A- . k<-nyaég fojlutl volua kl, mindamellett nem lehetcüfn, liwgJT a klllföld képlelo kevéa loa> U még aa uj srs-tAa elKlt krr>''i<ftUaéget U|>aaxt«l*ndv.iik.
PÍaoiI fcstl-vAsirl kelstArck.
HAŰY-KANI^pÁy, mAjus S2:én.
a^l.é-au''a.trlal''wílrlkíil^ 1 i
tfr"*»y»ki Buu b3-tó fonto. i frt, 60 kr. , trt, •á-M ^t. 3 fr. 70 kr;.Jt-M fú- x'' -^W1
Bo a a 78 —79.fnt 2 fr. 40 kr. 79-80 fot. 2 fl. 70 kr.
Árpa aerfSaSnek, 70—71 fnt. 3 fr. 30-40 kr. 71—72 fata « fr*. 50 kr. A r p a köxömégea, 04—«8 fu. 3 fr. 80 kr. 07—88 in«. S. frt GO kr. Kukorloia ] frt 10 kr., 9 frt SB kr. Kukorica« olaaa (caluauanllo) I frt SO to. Zab AA—44 fae. 1 frt 86 kr. 40-47 fa». I frt 00.kr. v P o h a n k a 60 -08 fna. S frt. 00 kr. 60- 60 ft» 3 frt. 00 kr. Paaxuly fehér 3 frt 60 kr P\»sslx, Urks 2 frt. 80 kr. 8ién» mix*. — frt. kr. fisslM - - Crt — kr. .
Bócsi pénzarfolyam, máj. 22.
6% motaliqaoa 61.40 ; 5% noms. kölcsön 09.66; 1860-kl álladalmi kölcsön 100.10; bank-i^sivények 7.40; hitolintézeti részvények 285. '' '' -----•} ezüst Agio 121.36; arany
—: I^ndofl 124.10; ^bVÍSáVtokr!
Vasúti naponkinti menetrend:
UJul N.-KftuIxaArél lluda felé d. u. 1 éra 22 |>er«a.
lUea
Tri »at
eatvo
d. u. reggel Mtve d. u. eitro
ÍWf
9 érákor.
2 érft 30 ,
7 éra 1& prrea.
7 ér» 45 , 1 éra AO , 9 ér« is ,
8 éra 50
i . Bare» „
, . délutAn 2 éra — ¿-k. M.-KanliaAra Hada felél regge! A éra 8 . , d. m. 1 éra 20 Béta
Tri eat
Harca
reggel 8 éra 20 , ,
Mtve 7 éra 30 ,
délb. 12 ¿re 1* perex.
reggel 6 ér* 24 ,
dilb»nl2 éra bi ,
d.u. 1 éra 44 ,
7 éra 20 .
Heti naptár.
MAjus 23-141 29-10 1869.''
i Hé- éa boti- iKathollka» nap-nap tAr ProteatAna (^J nap tAr
UídSa eljövend s viga - JAnos XV. SO'' - 2 »italé. 7.
Tiícsr VTCT.V fentr, V
HAifd Jé<u« aa. v. Janka
Kedd OrbAn p. 9 OrbAn
Baord. Nerel Pol. Nor Külöp
CadtSrtök Urs. P. M. Paa.l M,
l''énlok V, dorm, Umllla
Saombat M ikaatialn liiAk Iii tv.
a
35

Felelős srerkcsztő: Wajdlts J^»ef. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
II
II 1) E T E S E K:
.1 . . ■. ,
Für UnterlclbsbrnclileMende.
Ihr« aoagcxelehneto Ilruchaalbo hat mich von inelnom 23-Jübrigen llruehlelden voilaUludlg geheilt Da molii Ilruder auoh am gleichen Uebel l.ldei. a<i bitte Ich um O''Tnpfo halb ron der gewöhnlichen 8ort«, halb von der ''atHrkem, Obaclion wir von den eraten Ärtxtcn umgobon «Ind. »o haben «Ir noch Keinen gefuudeu, der elnon Uruch «o radikal au h»U»n im blande tat, »vis Hie. Kmpfangeu Klo dSfOr dio herallchato D»uk««gung.
P arla, den 7. Oetob.r 1867.
Halftir, patissler, von Welnfelden.
Dirao durchaua unaohAdllcb tilrkeudn Braohsalbo von GOTTLIEB STURUNEOQER In H«rl»aa (Schwel») l.t (n Töpfen au 3 fl. SO kr. 0»Urr, Währung nebat Oebrauchjanwclaung und Zougultaen Kohl «u beatlekan •»wohl durch dcu. Krinde/ lelbat, »I« durch Horm F. Fsnasgyl, Apothak« aur, hell., Maria In P«»L
(212-10,7) 1
HAASENSTEIN & VOGLER
Aiinontícn-Expoditiotl, WIEN,
Wolhell« 9.
Hamburg, Berlin,
g.Juhaniaatr.14''. f^rtra''idtenatr. 1.
Frankfurt a.-M.
Rruaao (i.lllll ml, Ü..O .11.
Basel,
v. ,-.Leipzig.
TT-
irvTBBRATEI
werden prompt vermittelt unttr Berechnung n. d. Orlfllsslprelsen
In dia
Zeitungon aller Ltlnder.
''ZeitsBfli-verzelohelMfl gr*"« francoJ BetegeblAtter nb.T jed« Iniertlon. Rsbsttv»rthelle, K*"« naebdon bei den]
Zoil.iilgon goltendoll Aliolicon. Koaleaantohláye »iel.ru «ui Wnii»elJ vorti.''f in l>leu«trn
Elniual Honderttausend Thaler Oder!
Gulden 175,000 Haupt-CJewlnn i Neueste gross? Prfiwien-Vorloosuny
genehmlgl nnd garnntlrt von «lor Ifohea Lsadea-Keglerung.
22,-100 Oowlnnf im Ciaaammtbatrago vuu
Einer MlUion 300,000 Thaler
k«nun»n It« Lanfo der Ziehongen ual «war In wenigin Monatru »ur I •lnhern Kutaebai.lung, und heflndan alch daruntor llauutrofftr vuu I Thai-/ 100,000, 60,000, 40,000, 20,000,12,000,10,000,8000, 8000, SOOO, 4000, I2«iftl 2000, 23mil 1600, K)8«stl000, I38«s«l 400 St«
• Oloae groaaa Cauilaliaii-Vorlooiung (at hOehal luUreaaant eln-garichtot and hi«t«i don Th»iln»hiaern dla grOaiten VerthelU and | b »»to Oar ante In jeder llexl»hung.
I. Schon ain 10. und 11. Junl 1869. flndet die ntchata Gowinn-1 ■lehung it alt.
Ganxe Orlgiual-KUatalnoi» koitea our (1. 7 Oat W. UN. Wlr fllhren alio Auflrlge, dauen dtr betreffenile Uetrag In 8*-1 terreiehlaohaa Uaok-Notea balgofxlgl Ut, ««fort rait dti grOaalen florf-fall aoa, legan die irforderllehen l''Uae bel uud erlhellen Jegllcho | Aaaku.''ift graUa. Nati atattgelubtor Zlohuug erhllt Jadei Thelluehmer von una uaaufgefordort die amUlche Llate. dewlnue werdeu pUnkt-l llehat Oboraahlckt j
Wir haben nnaeren Int»reaa«ntea la dlwir titfrvi «rleder »nterl vleleri anderu bedentendon Gtwlnoen »rat Im Uonata MSrx d. J. daa | groaae l.ooa von 127,000 Mark »uabaxahlt
Winer Hanpl Debit lat beaoadera voa tilOeke begfinatJgt, man) beliaba aich ilaher virtrauouavoll blldlgat direct «u weadea an
8. Steindooker 4& Comp.i
Bask- WsokMUmtlff ''
10281-2,1) in llutuburg.
■ - II. **
Ii Madarász And. Pécseit
aj ön Íja
'' '' GÉPGYÁRA ÉS ÖNTÉSZETE
készítményeit
kgépoit, különösen j>odig malom siorkorotckot, ol^j henger- ésl ajtókat, borpréuokut, göz- és visvwwtósi csöveket tíikarék-tU»-l .lelyokot és azok cgyta réwoit, kutakat, osslobolcat, nicsosatokalj (míndon néven novexondó öntvényokot, tovAbbA . Ü
gaz

gépeit
tu. azAntó-, irtó-, kapAló- és töltögető okékot, votőgépeküt, jmagtakarökat, ronlAkut, erömllvukut(g«pi>ol)lösserko*etro,ci4<4''ló-IgóiKikut, kukoricia morssolókat, rópa ós Btocska-v^gókat, *u»ó-•'' '' darAfó gépeket.'' a '' U
Minden a gé|>ésxot szakmAjAba vAg«i mogmidelésoket a leggyorsabb előAllitAri s lugjutAuyoeabb Arak mellett ölvAllal [ugy a gyArba Vitévutcsa 14 ik snArn alatt, valamint raktAri HrodAiAban orsrAgu, 5-ik sxAm, hol a fontobb elősorolt kó»«itmó-ii^»nk l>öl lul^1 toi»i>flM| (170 --12)
Politechnikai
és gyakorlati találmányok.
I Valamiül kovó» ld®-
Ivei »«előH « iiyáHU-Ipu.kák n ag/ h*U,t ItelUk a müveit riUf jban, épeu ugy a vllág-Jplacxon nagy I lett. érnek örreud • a» fel.«» Iával felülmúlja a ... klr. ...badalnia.olt Cha.
juj c.ttitbSI verve, egy kl. nyon.A, Által egy.náeután 10-
* fr>AW tolltartók. Külön tlnt.Urtó
Wf$Er nilkol folyton lehel veink Irnl | Igen ^Jánl IhürX.oeknak, kik hAxon kívül b^.nálják mint orvotok, plíbáno^k, klvatalnokek etb. kiknek Ír*, bel! monkAJok van Kgy darab, 12 tuo.at tollal együtt
i .....n "*^ ><*>< cxfekí,e «»»''"''''o»*»
JB®^ iái, költői beUratlal .»eiclmeaok i.Amára,-teUiéi «erint. Igen alkalma« aJAndéknak való. Kgy darab >»ip lókkal » f''1 60
dMV dra Urgyak, mint va.ntl locomoblle vraggo-^W „okkal, ftt»t 1 ír« 20 kr. [ fntá bárányka ryapjuval 1 írt j mi. ¿Hat 90 kr. \ futó egérke « kr. tn^n Foflf*J*». bárminemű, atonnal állandóan ffW L "■ a berlini fogc.eppek htttnAlaUnAI. A Jótállás annyira blllot, hogy nemhattnálAi cietében • pint vi.»«»adatik, miért 1» e nemek egyetlen hiaban nem Itabad blAnyo.nla. 1 üveg Ara 80 kr.
___ Iívn fontot minden kAatarUtban a legujab
Iflt. ban foltalAH f»ay«tlt< keafol.uielylycl min denki a legkönnyebben • a legi«ebben klíAnyealtbetl régi bútorait .tb. 1 katulya Ara, mely elég egy egét« farullurAra, 00 kr. Mcgjegyitndő még, hogy e kenoc. rouilAinak toha »Inc* kitéve.
Elillt fénye»lt5-S0ly6, kitűnő .«rr mindéi.
_ „cgl.omAlyo.ult órci-tárgy uJJA é. fényetlé
léteiére, arany- i* ciltlt-roflvcaeknok nélkülöihellen. Kgy dr). Aia 10 kr.
Valamennyi óra regulatora a reguláit «apóra cuuipaatal, mindenkinek a legjobban ajánl-haté, mert e blxonyára ponlo. órával minden inecha-ulctu ''órát in.-glga.ilhatunk, 1 darab Ara tinoman íé-
UUJIK''0 Mo»d4-por. K pír alkaimaxáilnál megtaka-PV ltunk Időt, mánkét é» péaxt, «mellett a leg nagyobb előny még a., hogy a ruha .okkal jobban Uméltctik, mint köxöuiégei kéiiületnél. 1 fontoi cto-
Amerikai patontlroxott bixtoiltó xAr, kl-l^^r UlnŐ ««urke* 10 « minden betöré. ellen bllto«. I db kUel.il rcndfl Ara 30, 40, 60 kr. I dl. nagyobb rendO 70, 90 kr. I f.tlg. 1 nagyobb kél kulct-e«al egó.t 10 írtig. — 1 dl. ula''A-tA.kAia való 25, 40-60 kr.
m^Jff" (lyakorlatlak a nadrAg-védik, melye»/« nadrágot rota IdojiirAíbaii a<
elpl.ikoU.tdl
védik. - Kgy pAr Ara «0 kr.
H^m* Angol Öltik a legjobb acxélból, I txabó-fcT^ nlló, n legfinomabb 26, 3.''., 45 \r. 1 .Iliig-olló, a legfinomabb 20-30 kr. 1 olló-IAi.ca 10 kr. l-iKg&Z-. Nagy előnyt nyújtanak a legújabb gép-lró nok, inegktméltetflnk *« unalma, hegyenétől, a blitu.ak lehetünk, hogy a. ón hegye cl nem törik Kgy db fába foglalva 10 kr. C.ontba foglalva ára 15 kr. Tollartóval é. kénél 90 kr. — I megtöltött tok, mely 8 hónapra elegendő, 10 kr. — 1 db unlo-radlr-guniinl ön é. c.ink itámAra 6 krajcár, i.^ A libákat nedveiiégtöl mesévnl minden-^^®"*kiuek ajánlató., mert el a» egé. .égnek »«olgál. A Metiga-r-féle klttlnS bŐrké.tlté.mddnál, mely a bőrt Athatatl»,,nA te.»l, ugy hogy a ho««iabb iArkAlA. után a iirdvrl.égben a nedv behatá.a nem .''reihető, é» a c«< Inoli legjobb mértékben elégtétotik. Kgy üveg Ara 00 kr.
rtiblrlni fagy-haliun : l aen Hiblriában Dr. Ilollln Állal r''g 1.13 Állal feltalált haU.ajn, mely már An.lt ában t. t.tl.l. év dia köiöu.égeieu haxnálUllk » mint -» legiobb e.ikC. I.mertetik.-A f»g.i«.ok < daganatokra felctto JA . haaino.. Kgy tó-g.-ly h.Hnálatl nla«llá«».l M kr.
KlttlnR fényiaál katttacbukkal vegyítve, y-h bírt tartóa.á tegye. 1 katulya ára 110 kr.. mely 1 fontnyi ''.'' ..'' • _ ..."
Loflulíhb Llflrolaa nabtOz-aierazáia, a leggya-^^^Ba-VorUlibb a maga nemében, nem dohányadk. uak U ajánlat«., köíön.óge. tO*M«rrtim kelleme, kll fór...AJ4bai> egy lámpával egyealtve, mely néhány Arai óiíöanyagot felvet*, ugy hogy gyakran előjövő alkalmakban hamar világot gyújthatni. — A e.ekély ár nyor« terjedéare van »ámítva. 1 db. ára 50 kr. ragg?« Pemlal h«>8ve*2td-uer, miáltal ..(irke ha{ VS^W Jak rögtön t|U>ét .«erint barnára vagy feketére leithetSk, ét egy.«er.mlnd a tirmé.xote. friueté-
. LMoIabb roi»d*r-r jótáUáMal. - Minden
vm-m ronda/oltok eltávolitáaAra vA.«onbdl, .elyom-
l.ől . mit kelmékből, ugy.tlntéo ai.él- U vat (Áriakból. > e.omag 85 kr.
Tyékaxoa-gyUrAk Angora-pamutbdl. U drb •86 ír
Hlddf« látható l««X a« uj >.eb-mlkroicop
•Alul. Darabja 40, 60 é. 80 kr. J--
Burflonya- ós alma-
liáuiozó-gép,
mely minden klAIUtiaon I''Arl.ban,Londonban ót New-Yorkban a* eltő joUl-mat nyerte, minden tetaiót •«erint,
Capir vékony formában 60 darabot imoa egy pert« alatt! caekély Ara n«jy »Iterjedétr« van «ámítva. Súlya mAt fél font. -J Ara 3.60 kr.
Folyékony enyv. Mlpden hA.tartA.ban nélkü-■•-löaheUeu, i«lálul a kllön-féle a há.UrOtban előjövő apróbb hibákat magunk Iga.lthatjuk. — Es enyv évekig eltehető é« hidegen alkaima«ható. 1 Üv. ára ''ib kr.
Angol börrtayatár- Minden bőrnek hajlékony "^^tágot adui ét egyiaoremlnd fényoaltenl. Kgy kii Üveg í6 kr , 1 nagy 4.V
__C». klr. tiab. peoiittiappan, mely bárul né-
nevetendő peeiétet minden kelméből kivitel nélkül nehAnvpIllanat alatt ollAvolit. K.en uj ké.ait-mé.iy hatására né.ve felülmúl minden eddigi haaonbi gyártmányt, minthogy a legkényeiebb .»Int lt .értetlenül hagyja, ét aaonnal megt.áradva, t.ag nélkül marad. — A keiityük tli«titá«ára li különöien ajánlható 1 üvegeié éra ut*»ltAnal együtt 40 kr.
AitalAnoa tUltltÓ pjr, melylyel minden ércet, arany, e»ll»t, pakfong acél ¿« re*ct tlaaÜWnl fényeiltenl''lehel. HKgy katulya ára *) kr. fl
ÓlU«fBfO< IdWrák e.lno.an két.ltve, mint B^W egy talonéra, a iiol.At dlnltlk, a» IdőjArá.ál ít órával előbb mutatják. Kxen t»ái meg »A» kö-i.ftnfi iratul dlc.ért mit ára dobo»»«l 05 kr. ■f pArial Cfly«le»íí I«ga»í, uemotak n» üveget.
porcaellánt, kövei, Ujt.''kot, fát .tb. leggyor.abban mcgragai.Unl, hogy a« etválbatlan legyen, hanem különfélék egyeiltAaére la. például fát éroie.el, tlvr-vet akként porcellánnal .tb„ uny hogy teMté rAljék l''akétja eten minden hániál iiélkülöihollon- »»ernek ciak 10 kr. Ugyaneiea ragaax, folyékony Állapotban igen kitlli.Ő, üv. .10 kr.
MT- Haganyos fogkefék minden foggép éi mA« ha-
ionló anyagok nélkül empAn ll»»U vii.el a fog«k»l fehéren. ««agUlan éa egé.aiég.ien UrlJAk. A nagy forgalom miatt dbja c.ak l''.O krra t.''-lctett. aefr SxabAlyJÓ, a tollat mind-n kéihe« é« papirho« Igaaitani, — ugy, hogy ugya.ia.on tollal a legfinomabb éi logvaitagabb vonAtokat lőhet végbe« vinni. —
db V4 kr. .....
mm- Valódi angol tollkéaek, 1 db kél ké..el 20, .M>. 40 kr. » kéiiel, 60, UO kr. legfinomabb ¡1 kéaael 00, 70, ÍM) kr 1 fit, 4 kénél 80 kr. 1 frt, 1.20 kr.
I.egujabb angol drjasihuzó gép minden crolte-l7r ét v<i«ély nélkül lehet a« llvegok dugaiiAt kl'' hutnl. Kgy db Ily c«él«»erü e.ikö» Ara 1 írt. R3&- LÍjTelaíbb helyről azabadékoxott méreg eger«k,
patkAnyok, liörr.ögök, é. vakandok kiirtására. A« cl-adAa jótállAi melieVt törtó.iik. 1 nagy pléh-taeleno*e
^ A dió-Olaj a legjobb, hogy a haj ruganyo.iAgAbah n.egtaiUMék i a vllAgoi vagy .iflrke haj .«létre fea-tel.ék, a vegyóati ké«*lllékek mind ártalmaiak. Van tiereneaém a nagyérdemű köiöntéggel tudatni, hogy hamliitlan, filít, kéUiereieii finoinitott dié-r,lajból rakláran van. — Kgy ki. ¡Wegeciko ára 25 kr., na-gybl.l. 46 kr.
. I Gyökere« szer a tyúkizemet legfeljebb 8 uap alatt nyomtalanul kiirtani. Kaffn újonnan feltalált t«er felülmúl minden oddlgit, éi cért jóUilAt mellett ada^ lik el. 1 kat«lyaha.«nálatl nla»iU««al egylllt 60 kr.
^ Örököl fegyxókíoyv. Legajabb! — K«« u perga-inant léTelekbnl kénült könyvocko brlrt Inpját vliei ujjal le lehflt tliitltnl. 1 db népen bekötvo 30 kr dUxeib ''M kr.
p^s Igeu finom bír-elul 31/, httv. honin valddi Ujt-.»erekkel, t. I. I''lpa, .«ivariilvd-boroityánkővel ét dobány.ae.VAval .tb. ára 3 frt 80 kr. ff^. Tolvajlitok elleni védő angol tinta, mely a fehér-nemft''Jel. lét után toha ki nem iiiotható ét a ruha frl.i talne mindig megmarad. Mln.lcn hAilarUihot ajAnljuV., 1 üveg Ara c»ak 20 kr.
Örököl illvartartó, apgol t I.lronyból, ixépiége UrtótiAga, különöien ole».UAj{a miatt a dohAnyió
nélkülöxhellon tárgya, eltel G0 kr.
db 30 kr bőrből aex.Mköi
---—-■»»! »■ > I^J . fi ».v-.av.v« lliaaoiu-
aa: vUiianyerib. Hö"J nyokből kénlttetik a tökéloteien áriilt, aSl in. 1 ciomag nlailUaial együtt 2 frt. «eltel IjU kr
TKAÜGOTT FEITEL pjst''í hlzomány-OzIctc BÉCS,
Kämtnerring Nr. 2, gegenüber dem Dräsche-Haus.
_ Kereikedők éa vlnonuUdék naKy egedminyt nyernek. («37-1,S)o
o
a
und viel« btdeutriul« V« rth< llc bittet den I». T. Iöhi reuten
dat In Jahro 1858 gegründet« «ndvoe. hohen k. k. RtaaUir.li.i>t«rliim conceit. etile öiterr.
Aiinonccii-Bureaii ¿es Oppdlk >., Wien,
Wflllxt* e Nr. tt.
In weolui 1 leltlger Verbindung uilt n gröt.ten (Kschltflcn dieier Art in
Paris, Florenz, Berlin, Lelp^ifl. Frankfurt a. M- Hamburg u. Bremen.
Der i o 11 e d e und ül.tr gana Ktropa aoagebr«ltete Ruf obiger Klrma biete1 den P. T. Iu.erouten die volle (.» a r a n 11 o derr a 1 i » t o It und b 1111 ga t • u A u i-Uhrung aller dleafXUlgen AuftrNge.
Obige Klrma erfroqt lieh einer grniuen Antahl von A n e r k e n n n u gt t c br e l b e n llb.r panktlleho und t.llllgo Ati.fnhrung der Ihr ttliertragenen Oe.cbK/le von vertcklcdenett hohen l.ande.itnllon dor ö.terr«lcl.U<hen Monarchie, towle von divenan Anitalton, I »»»»««».•., I..,lu.lrt»i*»n und l''rlvatwn am allen l.*nd«rn. (114 7)
1 1
NYITRAI és TÁRSA
váltó-OzIcle I''ftsleii, Józseftér 5» sz. a.
Ajánljuk a t. c. köiöntégnek a» általunk log-lőnyötebbwi /ondexetl
társas-játékot
valamennyi AoszfcriAban létező sorsjegyekre
0 kövelkviő louyeroményckkol I
300,000, 250.000, 200,000. 140,000, 110,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 10,000 frt stb. v 20 havi részletfizetésre Es írtjával.
Minden vevő egy törrényoion kiállított réiivényjegyot kap, molynek értelmében a tulajdonol aionnal ai ellő 6 frt réiilot-lofixetéiével a bcflxcté* Idojo alatt törtónondő
76 soréts
valamennyi nycreményél.en rétit vet«.
Kgyutlal ajánljuk ax oly gyortan mogkedvelt lár.a.-játékot 100 darab
18ti4-kl 100 ílrtos sorsjegyeid fi IMos részletfizetésre, Hitelsor^egyeí 10 „ „
s vaJamennyl Magyarország és Ausztriában létező sorsjegyek 12,18 és 24 havi részletfizetésre általunk megszerezhetők, úgyszintén ifférvényels: is minden húzásra. _____________
Csak iiycrcméiiy! Nyeremény! Nyeremény!
Hogy t ca. ttdelbarAulnknak ax eredeti »ortjegyek megixercxhetéiét megkönnylUük, ugy in-tóakedtünk, hogy a legkedvoltobb »ortjegy-nemekel ktiebb réiiletekben adjuk el, mint a mennylr» eredetileg nólnak, ugyaula i
Egy httszadr. toűL''telSOr''etlOBryeti 10 frtért, húzása jul. l!
i3©4rki XOO frtos aored. 8 » » apr. 15. X330-ki RothBOlllldi aj. 7 ,
M u Ion veiő egy, Alt-ilunk törvényeién kiállított kötelezvényt kap, poataa uegjeiöléaével a tora-Jegy toroiata éa «AmAnak, mely néki hutiadréiibon blrtokAba jut, « atonnal javAra JAtnlk, anélkül, ltogy további beflzetéiekat kellene taanl«.
A hitelsorsj főnyereménye 200,000 írt, a legk. 170—200 Az 1864 kleké 250,000 „ „ 165-200
Az 1839 ki Rothschtld-sorsj. 140,000 „ „100 frt.
arMT Veszteség alig Ielietséges,-^i,^pi
minthogy mAr a legkltebh nyeremény li körülbelül ogyenlő a lorijegy vételAróval, a különben la mindenkor kének vagyunk kOteleivénycinket vlnia lt vAltanl, még pedig miudenkor a napi Árfolyam noriiit.
NYITRAI ésTársa
bank- él vAltá-fltteto Fetten, Jóxief-Ur 8. nAra. Vidéki megbltAioh poiUl n tán vétel mellett lt pontoian eixköxöltetnek. Pontot laegjelölíti-Víl a név ét Ukhclynek, huxAtl Jegyiékeket minden huiAt után illj nélkül kfildjük meg.
N Nagy-KanlnAn WAJD1T* JÓKSRK «olgAI valamint felvIlAgoiIUital, ugy eredeU réixlegyek. n kel (Anthollieholne) a hirdetményben kitett Árért, melyek nAU áronnal Átvehetők. (263 6
1
í.''lil
Gyémántok, gyöngyök ós drágakövek a külföld számAra a; legmagasabb arakon vétetnek.
!! Pele árért kapható !!
MTI! Vissza nem húzható klártdásII''^M (M-W)
Nagv árleszállítása az osztrák államokban létező legnagyobb ca. kir. szabadalmazott tiszta lenvászon és kész l©to.émruűfcxa. gyániak UécHbeu, Ttt'' blnubeu 11-dlk múm iilntt. Ciunki-hNxbnn.
MAr rögöt* nem okoxolt oly nagy feltönéit egy klárulát lt. mint a TuOhlaubea II. ex. ». levő ea. k-•«ab. uyAré. - Tóiy . hogy több mint 30,000 db. elogani kén firfl 4e nól febéructaü mindenféle naiytAggal, a« érték feléért adatoU el. A t koxö.tiég nagyobb kénr«lme végott levél Alul! kívánatra a vidék minden v.troaAba küldetnek militrAk a klvAl«aatAi ine«loklntó«e végott mlndea/éU fehérnomfiből. vA-nonböl, nebbotlbŐI, aixUll rohákböl utánvétel melleit | a mely ktlldeniinyjk meg nem tarUtnak, axokért a péni a po.tán rögtön vlii.a küldetik. — A. eladái febr. 7-in venl ke.detét é. addig Urt. inig a ké.t-et el nom fogy.

Fér« váaioa-lagak kö.öntégei 1.70, a.60, 2.B0, 3 frt ''finom bolföldl vagy mmbnrgl vAtaonból 3 frt 60 kr, 4.M), 6 frt W) kr ( legAnomabb vAtaonból ét battUtböl C.60,.7^0, 0 írtig t hlmxett váaxon mell-be . toMAual 0.fi0, 7.50, 8 10 frtlg.
Fah''ér »Wrtlafl-Ufek nép mell-redŐxeUel 1.80, 2, 2 60, 2.80; angol ihlrtlng 3 frt, 3 frt, 68 krfehér aug.i bAll Ingek váiaon mellel, elegan. klAUIU. egyenet vagy kerei.t mell-redótettel 4.60, BJV) kr.
8xiaea lagek Jó moió mutUAkból 1.60, 1.80, f-JíO; leguj.hb ang.-aluee ihlrting-lngek S.70, 3 frt, 3.60 kr.
Kgyixcrü váuoa nöl-InflOk 1.70, S.RO, »80; Igeu elegan« hlmiett nSl Ingok 3, 3.60, 4.301 legfinomabb vAi.Oabél elegant hlmiétiel éi e.lpkéxettel 6 60. 7-lU frtlg, vAaion női hAló-Ingek ho.ttu ujjal
, .. U.í ../, ^ , 4 1 ''T''l''bb gaxdag hlm.éafl 6.6Ö. 7, 9 frtlg.
N«l h&ló-öitönykék 1.60; 1.80 é. 2.60 •, fi...» hlnuéiael S.fiO, 3.60, 4.60 krlg Igen finom battl.tbdl, eli .gantal >jM,6.&0 í) frtlg, fodrAtt köneny 1.6 v.gy txoroc ujjal 3.Ö0, 6,60, 7.60! női nadrAgok flno" perbálból 1.60 1 80 2 frt i női nadrAgok hlm.é.iel 2 80, 3 601 női txoknyAk barchend vagy ff»o» •hírt ngből 3.60 4.60 i legfinomabb i.oknyAk 6.60. 15,60, 7,60; női hAló-fŐkötók legfinomabb vAito»-b.il hlmeive 1.60, 1.80, », 2 60 kr.
Váixon Xiebkendók férfiak éi nők »«AmAra. 1 fél tuc.at 80 kr, 1, 1.60, 1.80 s Igen finomak 2.60, 2.80, ». 4.60 krlg, battUt vAtion-.ichk. ndők S, 1.60, ».60, 4.60, 6 frtlg , cbinal batti.t atebkeudők körxetfl 1 fél tucaat 2.60 kr. 3 frtlg.
1 db 48 rőföa vái.on 6n.gyed ixélei 17 frt 6« kr. 19, 21 frtlg) 1 db 60 rőföi Igen finom 6negyed
JJ, Jl, 31 frtlg i 1 db 60 rőföt legfinomabb batti.t ..«övet 36, 37, 43 frt t 1 db 80 rőföi kW louA.u hAil-vA.«on 9, 10 írt 60 kr. 11 fill*| finom fehér l>erkAI rőfe S5, 30, 86 krlg Igen finom.
G tiemélyr. akiUlnemü öiixelllő abro.x é. a.«Ulkendővel 6,T 60 krlg , Unom damaitból 9-11 frtlg I
nemélyre 1 al.ro.« 12 atiUlkcudővel 10-13 frtlg y aüaa-damaalbél tO-28 frtlg i 0 .»emélyre Uubíl 1.80, Ü.M krlg | .«ervéták vagy türölkö.ők, 1 fél tueiat 2.60 egéia 3 frt 60 krlg.
W) frtnyi váaárláanál 12 aiomólyro vnló aaaUilnomU adatik ráAdáaul PV^ Ingek rendeléiénél a nynk bőtógének tudatáia kéretik.
/ 1 ''
n7Ím '' 0ontrftM)oPot der kön ausschl. prlv. ]üeln©n-
| \Jmill, Wasche-Fabrik Tachiaaben Nro 11.
o OOOOOOOOOOOOOOOOOVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o
¡pgsr*- RéBTi
pénzeket,
éa mindonnomll nrnny, nflst és driígn-kövekkcl kirakott régiségeket; továbbá gyöngyöket, síi« neH köveket, ornnynt, ezünttit 1» ÚMvnnyoknt
vesz éa cserél n legmagasabb áron n
régiségek és természetiek irodája
Pesten, Dorottyautora a Lloyd épületbon, 14. iz. a. Béoiben Hcrren-Gane No. 0.
hol egy nagyválaaxtéku raklár rolntlcnnonid régiségek, régi pénaek, gombok, övek éa mentc-kötökböl a legolcsóbb áron ugytxiutéu egy nagy raklár ásványok, lepkék, bogarak, ntlr , dárbOrök, tojátqk is Qvcgtxomok ie találhatók. Levelekre
txlveaeii válatxaxnl ét értesítéssel nolgáltntlk.
(106-12)
1HKK>COOOOO OOOOOOOQ<>000000000000O(KKH)OQOQOO("KXKXKKXKKK>0 .
Mint haszon-adó ajánltatik
. ÉS TÁRSA
vilea¡aufc\l(>3.'' sz.
PESTEN
ir/JHr
MMlL
luindon Alkalomra használbntó mostanig ,ól nein ért elónynyel, klilönftaoii ibidmunkáintokra '' v"••■■-
kézi taliga (amerikai navybarrow)
darabja 5 éa fél forint o. ó., nmolyból a gyár nn]ioiita kétszáz : darabot készit. - (201 — 10,ó)
- i
FOSTER V. cs TÁRSA
gazdasági gépgyárosok Lincolnbál Angliában
ajánlják a m." I. gaidátxoknak
gőzmozefonyaikat,
nagyoblíitotf-túiszekrény 6s
előmelpgltövel, oséplöffépellLet,
relyek Magyarország gabiáaeatelhM mérve épit'' jtnek,
toVábbá
arató-gépeiket,''
Anglia ledi&ir''foáraJW.
ÁRJEGYZÉKEK ét ralndínhemll VULVIlAíIOSITAsOK a legnagyobb kéastéggcl bérmouleton küldetnek bo.''
linktár:
Pesten, gyár-Htcza 33. szám.
|282-20,11
BSa

Legmagasabb clsó nyilvános
Kereskedelmi tanintézet
Bécs, Lcopoldstadt, l''raterstfasse 32. .Tanulói iroda a késedelmi tanulmányokhoz, ........^'''' Porges Xároly igazgatónál.
Ki» háttérbe vanuak szorítva ezón intézet összeköttetésétől, ő fol fogadásokat ''ftiíytonosan, és oktatást nyernek a vizsgáig o szakba vágó intézetek képviselőségére.
(241 — 12,6)
,''r*»
wftkok»
• Î ! Egy ezüst tallér úgy forintért ! !
____(Ml- 12,5)
A es. kir. vámhivataltól ''¿0,000 porosz tallérért Átvett blilefcldl Icnnrtik a becs-biztos rendeletére SO,000 :»»*lr. forintért ogyonkint vagy egyed üwzoválasitással önkén-tetten kinrultnlunk
. a cs. kir. ki/ár. szabadalmazott"
,.CroldHchmiedgasse Nro 3, lm n$uen Bazar,
Kgy vég bMefeldl vállon, 56 berlini, 60 l«W WS(, 20 tallér helyeit iiak 20 írt o. é. Igén Unom blelefeldl vállon, 50 héeti r«f, 24 tallér helyatt :«ak ül fit. igen finom sxövít, 50 berlini. 50 béotl rrtf, 27 tallér h. Ivetv''üak 27 írt.
Kgy Kgy
Kgy . legfinomabb battlit-izövet, 50 bóetl ríf. SS tallér helyett etak 85 írt. Kgy . »lövet, 36 berlini vagy »0 bécel rSf, 15 tallér helyett caafe 15 fcV-, Kgy . klnemkéuitett nehéz háilváizon, SO bécti.röí. 10 ullér fcvrrtl/C% 10 f t 12 darab bltlsfeldi len-zsebkendő, a tallér helyett isak\ 3,írt ¡
12 . Igen tinóm len-mbkindÓ, dltxet txegélyioltel, 5 ét fél uílwr hílveit eaak 5 éa fél 12 légflnoniabb len battlstkcndí, atlan-tiegélyxettn:'' 7 ét » tallér heb-fy etak 6, 7 ét "J frt. Len-aMtalnemUck 6 exoinélyre, 5 éa fél, 6, 7 é* 8 lall.W helyett r.ak C : .1. 0, 7 ét 8 frt. TBbb 1000 darab bnttlst-olalr ét llnon kendík Unom dA« ké^t;Mm.é»J rv''ja tó, 00 ét 80 kr. CMaaJ »»lywktadtk a legi.Jabb »«egély.ettel, aék »lámtra./'' '' W^ ^J ''
fél frt.
naffT* TVTlnrt «fi^crllc •rrtî».a**''r-%\> ét leg«iilArdabb munkával van
*«n Inra a rßfök »Ätna é» a* ira. I
ik íirfí nagytXgho» alkalinaiea ; etak a iiyakinértvkëï kell tudatni. —
Kgy dk Igen jó vAtzonlng. wlndegy
1 é» fél, 2 é. fél ?« 3 tallér helyett etak 1 és fél, 2 ét ffl 3 frt. Igei\. finom blekfddl VAszon-Jngek, legjobb munka, Igen taéi helyett etak 3 fit 80 kr, 3 ét fél i ét fél frt.
elS-redAicitel, 3, S ét fél, * ét fél tallér
lgeqi anoa-Meleftldl válion-lagek, ar, uj dirátis kerota- vagy netvedíiettel 1 ét fél, 5 ét 0 tallér helyei etak 4. i ét f/l, 5 éi 6 frt. 1 ''
VAszo« férfl-tábraval&k háal vA.«onbél 1 60. l.flO, 2, p ki 60 \ rtf
SMrtlno férfl-lagek finom mclleretilékkol, teUxét ».•;,**, .i nép .''/nbátit éi nagytégu 2, 2 ét fél, 3 Ullér helyett e.ak 2, S ét fél ét .1 frt
Igen nép silaet oarton-logfk, legnjabh mutlrAJ.i 1 é» fél, 2 ét 2 i fél tlr h. etak 1 ét fél, 2 ét fél frt
N4I vállon Inoek kdlOnfélo formával tettxéi uerlnU uag*tághaii 1 ét fél, 2, 2 ét fél, 3 tallér helyett rtak 1 1 ét fél, 2 ét fél, 3 frt. ''
Finom válton Ingek hinuéttol t Ctlpkéxeltel 3 ét.fél. t ét fél éi 7 tallér helyeit etak 3 ét fél, 4 ét fél fi frtig.
N4I háló-Ingek finom váitonMI 3 ét fél, 4 ét fél tallí.'' "iyett etak 8 éi fél, 4 éa fél frt.
Finom hlmtéttl nfil háló-Ingek finom váoionból 6-0 helyett etak 6-8 frtlg.
NÖI nadrágok finom ballltlbél vagy váttonbél 1.60. i, 2..''K), finom hlmtétU beloldáttal ét ciipkárel igen clo/an» 2 frt 80 krtél 3 f.llf. >
NÖI háló -öltönyök nlegant t.abátaal, fenállé -.agy lebajté gallérral, 1 ét fél, 2 is fél, 3 tallér helyett etak I fél, 2 ét fél, 3 frt.
Öltöayktk blm.ét^l ét etlpkérel, Ugnjabb rolnta, 4 ét fél, 6-10 tallér helyett etak 3 ét fél, 4 ét f.''l egAtt 7 éa fél frt.
Ml azoknyák kutta vagy uazályt ruhákhot, finom kétillinény 3 éa fél, 4 ét fél, 6 ét fél frt, Igen elerani hlm«<tucl 7 éa fél egéax 7 fiiig.
Berlini gyapjú-mellény ét nadráfl fé.tlak éa nSknek 2 ét fél, fél ét 4 Ullér helyett etak I ét fél, 3 ét fél,
eg.''«a t frtig.''
10.000 r.if héromneifyeil at.Met blcllfeldl fehér foaal-válio i, bétil rÓfe csak 86 kr.
20,000 r3f finom ibirtlag, rKfo eaak 35 kr. •
Aa alkuidét uUnvétel melleit etaknxnllelik aa ontrák birodalom minden vidéki városába 30 frt vátir-
láMiál 8 darab kendő lágy" •''•tik.
Általa
anos
ajándékok
urak és hölgyek számára.
Eton uj érozból (u. n. uj nranyból) kószült ókazer nólktl-lözhetövó teazi a valódi ékszert, mivel ez uj gyArtinAny tnintl Bzin, mind alak tokintetóben vetélkedik a valódival, éa az a jó benne, hogy az egtW. tárgy nogyedrósznyibo som került s azért nnnál gyakrabban megszerezheti mindönki a logujabbat éa logdivatosiibbat, mert n való<li czikkoknól a névleges érték csak 10-od részo az árnnk. — Ebból az a tanúság, hogy valódi ékszer csak holylyel-közzol, mig oz uj gyártmány roppant tömegbon készittotik, azért saját érdekében van mindenkinek, hogy tnás órtókos dolgokba no podig aranyókszorokbo foktcsso ¡»énzét.^
Kg>- pár flIggS 60 BO 80 kr, í ft. filggő cxilatbe foglalva
Legifjabb ékuerek
_ divatot alak uj aranybál, mindig megunják ax arany-ulnt a aiért a logctalékonyabban haionlituak a valódlhox, emalll-roxva, vagy utánxott kövekkel, a mint ax alak kívánja. '' PT* Mell-ékek finom t db 40, CO, 80 kr. 1 frt . legfin. 1.60, t.80, 2,
2 frt 60 kr. Bfei K''llbo-fUgg<!k-finom, párja60, 80 kr. I frt . legfinomabb I frt 60, 2, 2.60.
M~''Kiéix kétxletok, mell-ékek ét ftllillggák 80 kr, 1.20, 1.60, legfino-mabban kéaxltve 2 frt, S.60, frfrt. 4 írt, 6 forint . ; ''
KarpencxoV finom drbja 60, 80 kr. 1 írt. i legfinomabb 1.30, ''2, ^ 3j 8/JU.!''""*
t .mm* Ifyür-''éVek, dl>ja 60,90, l.SO 1.60 kr.
HOL- Medalllonok, flnoin 20 kr,40,
OOkr.
. finomabbak 80 kr., 1 frt, 1.60.
■4L- Tfi«3-féallk nj aranynyal 80 kr. 1 1 fl 60, 2, 3 fi-
Oyfirfik .kOlnnfélo uláuiolt! kílvckkel >1,1,jA 30, 40, 60, 00, 70,i
,, #in , „ A*— Kekcte l''gt.ebb--
l/J <"/ ".r n''*0 kiilllláa, Igen Inrlét, üveg, lava ét (rflvld) 60, 80, kr, 1 frt, l fii 50. | blval-txarabél.
I.egtxebb nyakláncok 80 kr, Kg . J0 30 ö0 80 kr_, ft
u ? l''T InV- P*'' miSnfUggS 25, 86,60,
Urt melllfik 20,40,60, 60 kr. 80 kr I ft
Mell-jfombok 10, fkSO SOi kr. Karp^reexek 30 fiO 80 kr. I ft.
ké.eia.Kombok párja 20,30,40,00 «vflk.ék dbja 30 M 80 kr, 1 rt.
„„, , t, a >n> Oralánex r3vlil 163060 kr.
(iaMergombok 6 10 kr. Ing-gomb d.bja 4 kr.
. í/f."u"- 14 k,Ic15 ••''Kgy pár kéxelü-goinb 16 20
gombokból, logtxebb kivitől 50,80 ...... H K
1.60, 2 frt
AxujnrOknnptt^r
médaillon - alakban i dra-fityelékOl nolgál-hat. Éjen naptár ugy van kétxltve, hogy napot, keltet, hánapot ponlo-tan jelex éa ílrflk IdSro hai.ntlhaté 5 kr. finom 25 valódi arauyoxott 45 kr. .
Legfin. kiizítitt
gyémánt ékszer.
Még a txakember la megetalódlk álula. — Ka ék valódi exilitba van foglalva, arany-aljj-l ellátva. Ax utántolt gyémántok legfinomab-ban knaxörült hegyk»;ttjU;ból van-uak kéaxltve, amolytk élénk tllxét tóba tem vetítik el; méa drága k<l-It iimerliotlenlll vaunak ntánoxva.
Melllfik 4,5,flt. ««A- Kgy pár flllftlggó 4 6 6 ft.
. „ kéiolő-gomb 2 60, 3 60, 4 ft 60 kr.
•A» Kgy melltB nrak axámára 1 80,
2 80,3 4 fl.
SSA'' Drágaknvea gyilrfik aranvból 1.20, I 60,-i-»frt Keresztek ét txivek nyakkal, 2, 3, 4 frt.
Gyáizéktzer.
.kr. I frt, 1.50.
Kgy kflteg óra-fityelék, nagyon ctinotan nuieállltva 60, 80 kr. 1 frt.
30, 40 kr.
Kgy t«i6-xféi« SO 40 60 80 kr.
Artíkké illntoió ék-HXerck InduOvénybSI, mely t«r-
Való.ll arany gyűrűk kövekkel míiietet illaUt mindig megtaitjA 1.60, 2 frt. 2.60. t(, |P?„j«bb divat txerint van farag-
13 latot exílst lánexok tllxbonLa. Kx ékaxer felOlmulhatlan diesea
aranyoxva, rflvld 3.60, 4 frt.
18 latos hottxu nyakláncx 6 és
7 forint
0^13- latoa "»ills^ medalllonok tllxben aranyoxva ét odxvo ''¿.50 és » írt.
jMf. A legdivatosabb aoiél-ék w*"*" tok finoman etlsxolt eaOt-töxött acxéltxövcgokbSI öttxeál-litva.
tt*- Kgy mell-ék 40 AO 80 kr, 1 ft.
Kgy mellifi cxllitbo foglalva 1 fit 60,2, S frt.
ét illata miatt ixerfelett kolwilt IIa hölgy ily ékeierrel a terembe lép, a terem néhány perui múlva bctellik illattal.
Kgv inelllfl »0, 1, 1.20. 1.60. 1 iiárfQlbovalóBO. 1.1.20.1.60. lkarp-roex 40.60 80 1. 1.50. Kyak-ékOO 80 1.1.60. 2.60, ■A- Óralánc» 1.40. na^P* Ax nj
g&BW TRINKOMKTKUKK.
Ulvaió kétxlot mint óra-fityelék drbja ÍO- 30 kr.
t^aslot: :
TRAUGOTT FEITEL
(s.« 4.) ^-Bécs, Kärntnerring Nro 2. (îsï-iï.j) a Drasche-hazzal átellenben.
10618
Iktató txám.1868.

CZIM
An die k. k. österreicliische und kifn. ung. Leinon- und Wäsche-Niederlage in Wien, 6oldsch<niedgti'';*:i Nro 3. im Neuen Bazar.
CO
Árverési hirdetmény,
/.alámegy« polg törvényeaékénok t>.lnl telekkönyvi hatótágnak 10540|18Ü8 tiáin alatt kelt végaéto folytiu köahlrré léUUk, mlaxerlnt 8ten«dl AiiIaI, .Sándor Juli ét Kltcher Jakab vénohajtók réaxéro 100 ft. — 20 frt 25 kr. éa 288 frt 87 kr. tök« köveUléa it járulékai kielégitéae végett I robner Lajo» ét nele Nagy Mathlld végrehajtátt tienvedetlektSl lefoglalt ét a hóitól 46. ttámu telekiegyiBkönyvbon A. 1-9 tor ; — mégia n toskándi 42. ti. tjkönyvben A. 1—3 tor) aa andráttidiai ''¿9. Ijkönyvben többekkel halároiatlan aráityban köxOt A. 1—3 to*-taáuilg e^yedlll Hagy Mathild i végro a boncodföl.ll 268. ti. tjköuyvben A. -I- 1 tor tx. a Frohuer l-ajot éa Nagy Mathlld tulajdonául felvett t a hóitól 1473 írtra; a totkándi »380 frt ai andrásbldai alperojekel ülolö malomjog téli .2000 frtra ét végre a boneodföldl 460 frtra boeadlt ingatlan birtoknak a fentebbi elítorolt rendben végre haj tát uljánl
rlárvercaéte olreudellellk. ennek foganatoaitáaára UaUridCtl Augunlua U-éu, aaUkaég eletében itplember O-ik napjának mindenkori délelőtti 10 órája a nevetett birtokok helyeilnére kitSaetik, oly hoaiá-adáiaal, hogy ea«n birtokok aa eltS árveréten ceak beetáron felAl, a mátodik árverésnél aionban beeaáron alól la «lfognak adatni, ét hogy a vonni nándékoiók báuatpéuaUl a b«««ár 10*/a-ját kéaapéiubrn, ax árvarét megkeadáto ^ISlt, a birói kikllldött keiére lelenni Urtoauak. Uezf*-gyeilctvén, raiaserint at árvereaáe a hóttói Javakén keadSdlk e aa elSirt rendben folyUllalik.
At árveréal feltéletek a aalaintfyei tolekkön/vi hat.Saág irodájában taa egeiaaegi járásbeli föaaolgabiró urnái ZaU-Kgeraae(«naae(tekinth«
Kelt Zala-K«eriaeg«n, 1869 ik évi február hó 90 án.
(»79-3,1) Zalamegye telekkönyvi hatósága.
Csak nyerni lehet! I
Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részvényekben.
Hogy t. ez. ügy barátainknak az orcdoti sorsjegyek vásárlását megkönnyítsük, azon intézkedést tottUk, hogy a logkodvoltobb sorsjogyokot az eredetinél kisebb részletekben adjuk ol, és pedig adunk , __ ^ •
nuBZEadx. ©recXetl íae-Sfc-lsJL ÍOO Crtoa soretfegfyet 8 mért, „ „ ixitLeisors J ©»yet lo ttrtért,
A. üxlet megkötéaénél a tct5 egy Általunk klAUItott eladAal levelet k«|., inelyeu a aorajogy soroxst- ól folyé »Ama pontosan /ol tan Jegyexve, • a sorsjegy hussadréssbeu axonnal 0 VÍVl tslsjdí-návA vAHk, mfníSlt ttSk^ad letéve, mlg »« huiaUk, mely ntAn ml a nyereményöa.seget AtvSew.ak, . a revSrc e.S jArandó.Agol réssünkröl! minden levonás nélkül «ionnal klflxoljnk.
A fonyerö az 1864-ikl sorsjegyeknél 250,000 frt, n legkisebb 160, 165, 170^00, - hitelsorsjegyeknél a főnyerő 200,000 frt, a legkisebb 165, 180, 185-200 frtig.
Eszerint tehát a befizetett taszeg elvesztése lehetetlen,
nílrfl a legkUebb nyerS is, miként a fönnebblekbM látható, a .or.Jegyoek _ melYnek okvetleflUl húzatni, kell, - bMssrtésI Arával körülbelül egyen«, ét m\ riszjsgyeiskst »Mm Idíbea vIsOZavAIUsk. -
Ili.„lik hogy er. l»té.kedé..el a köxön.ég egy valódi ..ük.égl-tének feleltünk meg. ...Ivei a kevéabbé tohetS.eknek, kik nlnc.enek a.on holyxotben, hogy égés. sAnJsmt sssrsssnsk "|«K«''".ak, e.AIUl alkal-"al , y^tünk. Ily Sll.ok elSnyefbenrnsgakst, habAr kl.ebb mérvben 1«. ró.,eltolni, tnlg tehetílsolb egyének a különféle .oroxatokéa axAmok «a.xevAaArlAaa A Ital a nyerí.l esélyeket
'' A k.vLbbi vagyonoa, kl reményt akar axercnl a nyerhetésro, eddig ígérvényeket vAaArolt, anélkül, hogy oénxeért valaha kárpótlá.t kapott volna , a rcA költött pén. örökre elveszett : ré..jegye£k megvétele Által ex többé nem sxükséges, mivel a vev5 egy c.ekély letétel,- Által egyszer Blltdenkorr« bl.to.llja magának a megvett .or.Jegy valamonny huxA.aira a JAtékbani resxvételt . a.on kelleme, tudatban vau, hogy pénxét, miként fönebb kifejtetett, el nem ve.xlthctl. - AJAudókukr», jutala.skra .tb., dí.xes klAHUA.uk folytAn, részjegyeink fölötte alkalma.ak.
"V
PIRNITZER TESTVÉREK bank- oh váltó-üzlete Pesten, Dorottya-utezu 10. az,
YldékrSII m egbixA.dk legpontosabban Iclje.lltetnrk * a jArulék utánvétele melleit 1. esxkösöltelnck. *7M
(248-6,6)
Kovácsolt vasból készült, a cs. kir. mértók-hivntal íiltnl Bécsben megvizsgált és bélyegezett
tized-mér legek
négyszögű nlakban, utolérhetlenek biztossAg-, pontosság- és
8 évi jótállás mellett.
Horderí!: 1 2 3 fi 10 lö 20 25 30 40 60 mAxaa. Arak : 18, íl. 26, ¡Ifi, -Ifi, fiö, ÜK 80, !K>," ÍOO. I li'' Vrt.
Egyeníuly mérlegek (6 évi JótAIIA.), exekhex tAlexAk, mln.Un Üzletre a minden cxélra éa haaxnálaira alkalmasak, tet.aéaaxerlntl utaaltA* aierlnt. Hordcr." : I, i, 4, 10, 20, 30. 41). f.O, CO 70, 80 fojnt.
Írak : ó.''o.íTfK», t*, 16. 1», 20," 22, 22,27.00,30 frt.
Ilat mérlegek tlti évi jó.AllAa) vert vaabél, nkmk, te-Ihenek, «Ttéaek. borjuk, juhok, továbbá kl.ebb kéal j kocáik, taligák »tb. megmérésére.
IlorderS t Jfi, 2''>, Jtft, 00, 40 mA..a-.(rak : li)0, ÍiV), Í5i), Í8Ö, AKI frt. IkorlAt nélkül, axonban a sxükségo* .ulyokkal. Kakor-Háttal éa .ulyokkal minden mérleg l."> frtUl <übb. Vas-| korlAltal éa anlyokkal 60 frt éa feljebb.
SzAtail-hldmirltgek vert vnabél, a bld- éa fordilé ru«!-Idal együtt, liaté.Agilag bltole.ltctt, 10 évi j.HAIIA.. Meg-Iterhell koraik vagy több darab Alist megméré.ére, J IlorderS i WJ CO 70 80 100 120 160 UO ZOO inAxaa, I Arak i ÚÍO 400 460 ftOO öiÖ «00 6m) _7ö0 Í60 frt.
TovAbbA inindon kigondolható , bArmlly axerkexetU I mérlegek éa aulyok.
(274-12,3)
szilántsAgra nézve,
TixeJoJ-iiiérleg négyszög talappal
Egyen.uly-mérlcg.
BUGANYI Is. és TÁRSAI
mérleg- és mérlegsuly-gyára és hldmérleg-épit5-intézete Bécsben.
Állat-mérleg.
Förnktnr : 8tadt, HliiRergnHsti ,\r. lO Vidéki migreudclóack aa &a»xc^ bckflldóao vagy utAnvét mellett axonnal leljeaittctik.
Szolyvai savaiiyiivíz.
^Minden eddig ismert úgy hazai, mint külföldi ásványos vizek között legtisztább soda-viz — borral vegyítve a leg-kcllcmctesobb italt nyújt. Ár.t egy 40-cs ládának 4 frt 50 kr.; egy 60-as ládának 4 frt 70 kr. Q^T" Megrendelések cziinem alatt Szolyvára, u. p. Polena intézendök.
Szolyván, május l-jén 186Ü.
(
280-3,1)
Bertalan Pál,
s/.olyvoi forrás bérlője.
Ilöíiierbad
(KOiiicr Ilink),)
Stájerországi gyógyhely, a déli vaapAlyán (junius 1-jélöl gyorsvonattal llécsből 8 ''/., Trieslböl 11 ór.) igen orós hegyi léggel II. 30", különös hatókony a köszi óny, esúz, idegbaj,'' senyved ós, gyengülés, nöi bajok, vérkeringési akadály, csont és csukly¿-betegségben stb.,
Környékezve kellomos, kirándulódé* árnyékos seia-helyekkel, bérkocsik s lakásokkal van ellátva.
A nyári idény., kezdete l-sö május.
Felvilágosító értesítés ingyen Aíl a Itönirr-fiIrdAi IgHzgntóxiig Abé-Stsjer«rNiii|bnii. (267—3,3)
MISEMONDÓ EÜHÁK,
pluviálék, dftlniatikúk, albák, rochettek, velumok, oltárpárniík és teritök stb.
~ Chiim-ezüst ós tüzaranyzott
monstranzok, kelyhek, czlboriumok, pacifical gyertyatartók füstölök tömény tartóval, szcntclő-viztartó aspa-soriununal, lámpák stb.
(C9—2ö,2l)
Egjliá/J-, czéli- és iskolai lobogók,
bftldichínuinok i-HpantiHcnl csy.kiiz, kesztyű infula pasturnl, ^rt-ininl, hnriHiiyu, cziptf wlb.
V.
a a li /¿atdagabban kiAllltott
ORKTATOK,
é H III i II d e II egyházi merek
Ivijjutdnyotb (írou kaphatók:
Oüer bauer Alajoa,
gyArrnktArAban, vAczi-utcza 1b. szám a. 1''iSö''l''láN. Arjegy/íkek és utasiUsok kívánatra bekUldelsek.
Legrégibb i legjobb hírnévben álló dombor- és sxlnesayowst-gyár.-
papir-, iró- és rajzszorkereskedése Pestan, Deák Forcucz-utcza 0. szám a., a .fehér lmjó''-baa, ajánlja lovólpapir-készletót a logujabbszorll
3>ffJÉIV-
JEGYEKKEL
100 db levélp-iplr aslnea aóvjegygyel 1 frt 81), 1 frt 60, 1 fr 80 sgéu 3 fo
rlntlg n legnuomabb. 100 <11. levélpapír és ItiO db boríték mindegyik txiues névjegygyei 2írt «0
3 frt, U frt 00, 0 frtig a legfinomabb. Minden lOO-lOOdb levélpapír- és boritékhox egy di.xei pépborlték Ingyen adatik.
100 db lövélpaplr éa 100 db borltlk névvel é. c.lmerrol vagy kexdSbetnk. kol dla.e. pépborltékban 1 frt, 1.60, 2 frtig a legfinomabb.
SS Látogatójegyek tüstént elkészülvo,
•xlne. nyomatban, tömör, fénytelen brl.tolpaplrra 100 db 60 kr, minden tovAbbl sor lOkrral több; sxlnes brl.tolpsplrra 80 kr, brillantin papírra 1 frt. 60; kettSs lakpaplrra aranynyomattal 1 frt.
m. Lcvél-pecsctlcgyck.
1000 db aranynyomatbau 2 frt 60 kr, a legllnomabb poc.étvlaas axlnéhex haaonlé nyomaiban 8 frt, többe, aalntl (eongrovo) 4 írt.
it^ Féríl papir-gallérkák és hajtókák (maQsettek)
1 tucxat gallérkAk SÖ-40 kr. - 6 pAr wansettek 85-40 kr.
Raktár rovatozott-Uileti ¿8 kereskedelmi könyvekben.
Kxok klllön megreudolése la olvAllaltalik és minden klvAnt mint« sxerlut leggyorsabban és leg|ulAnyosb Árért elkésxlttrtaek.
Hxiutugy elvAIInltatnak mindenféle könyv és kSnvomdal munkAk ls. AjAnlok lovAbbA köxöuségcs Iró-, Irodai- és levélpapírt, levélbort-tékot, aexéltollakat, tolltartókat, rajs- éa Iront, Irodai-, posta- és sslnes hölgy•pcciétvlaa.t, teljes rajx.xert, tu.festéket, mAsoló.vA.xout és mAsoU papírt, rnjxpaplrl tekereabeu, mA«oló-gépet, másoló- éa allsarln-tlnlAt, dl-axea liutalartól, tollké«t, fénykép-albumot xcuével éa xfüekser nélkül, bt-axrrvexett IrólAakAkat, poiteinonnalkat éa levéltAakAkat, valamint mlndea mAa Irodai éa.l.kolal .xereket uagy vAlaaxtékban.
B3T Angol éa francia lllataxeiok, Au deüologne és a legfinomabb pipelc-axappanok.
Xliudoii legcsekélyebb megicndelés I. legpouto.abb sxorgalommal teljesíttetik.
l,evéll>ell mcgren>l«lé.ek ntAuvét mellett, e.oinagolAaért és bélyeg-dlj fejében 10 krt lioixAaiámltvAn, leggyorsabban és legpontosabban
e.xköxöltetuok.
l.eveleket Igy kérem exlmexnl : (203-24,4)
Kanilz C. ^iSi*6"
6 M irMolá»
évcuklnl
Junius 1-éu lW\h tey
Főnyeremény! sorsolása a cs. kir. austriaJ államköl-C8ön-8zelvények (864-ik évről,
A HZflvénv nyereményének fokozntoMnn 250,000; 220,000 t ''¿00,000 j 150,000} 50,0»0, «5,000 ; 15,000; 10,000« 5.000 j slb. «tb. hegkiaebb nyere-'' iiiéiiyrÓHi ltiO foriiit.
Hitolos bólyegzetü szel.vónyrószeket,
melyek mindaddig érvényesek, u.lg a főnyeremény 250,000 frt 20 ad
. ''.■ . .. 1 r. •* . I /. IC f\ . . '' ml S.-ISI*. a ... ....a
r.-axe lefelé 160 fül/ ré«ökr« nem hallik ; ax Ar el.ll''eges beküldíae ■ agy poatal uiAiiiSxeté«cl ajAuljuk. — Drbla 8 frt, 9 drb Ars 70 frt 20 drb Ars 135 frt.
Rotlisciiílri cs társa
Poatvasse Nr. 14. Béost>en.
I»:uét-cíadókról gondoskodva Icend.
(273-6,4)
"NVajiiits Jóxseí kiadó-, lap és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa 1869. május 29-ón.
22. Szám.
Nyolezadik évfolyam.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veuyea tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOréből.
MeKlelenlK:
Minden aioubaton,
Cgésn íven.
ttxt-rkt-HitAi Iroda éh Ulmló hivatni:
WAJDIT8 JÖZHKK knnyvkereektdétében.
Népnevelés.
Mltfoi Unif Sjápiry Qéza íSUpán »r álul nevelheti oilkkr* kltiUAtt 4 ilar.Al) aranyra.
IV. pályám». Figyelmet vetvén az emberre, azt vesszük észre, hogy a dúsgazdag természet ura oly képességgel Áldotta meg, mely öt minden egyéb teremtmény fülé emeli. A lcgtudat-lanabb is magára tekintve, azon vallomást teszi, hogy testalkata egyenes*), hogy szemeit, szivét és kezeit fölemelheti ahhoz, kitől rniudeu jó ered, s kinek kezéből a legsúlyosabb szenvedéseket is egész odaengedés-scl, és bizalommal kell fogadnia, kit szóval és tettel kell megdicsőítenie. Ezen tehetségeiből ismét tudhatjuk, hogy belé oltá az utaz okosság magvait, b ily nemek tulajdonok-levén birtokában, méltán fakadhatunk e> szavakra: Az ember a teremtő müveinek legrcmekcbblkc, s mintegy a természetnek koronája I
Mindazáltal tévúton lenne, ki állítaná, hogy e tehetaógok, iuis*or/.tt parlagon hagyatva is, minden tökélyesités, gond, és élesítés nélkül elvezethetnék az embert a végérhetlen tökélyhez. Mert tudjuk, hogy valamint a magára hagyott, nem öntözött, és igy minden ót illető ápolástól megfosztott csemete idomtalan és ferde kinövéseket terem, kellemetlen izll, zamat nélküli, sőt fanyar gyümölcsöt hozott; ugy azon szerencsétlen ember is, ki még csemote korában magára hagyatva, jó nevelőtől nem ápolva egyedül természetos vadságban fojlődött ós nőtt fel, kinek keblében és elméjében az öntudatán kivttl nőtt sok rosz hajlam és vágy a szintén Öntudatán kívül termett jobb érzést, a szelídebb gondolatok gyöngéd virágait elöli, ki gyermekkorában nom vezettetvén az útra, mely oz ombert igaz rendeltetéséhez vezérli, férfikorában s egész életében álösvényeken bolyong. — Ugy de mit következtet mindebből a józan ész? nemde a nevelés szükségességét ? — Igen ezt; mert csak ez azon egyotlen eszköz, mely az emberből embert, a társadalomnak ép tagot, és jó fiat teremthet.
S valóban egyedül a nevelés képezheti az embert omborré, vagyis oly igazság és szeplőtlen becsületesség utján haladó vándorrá, ki felfogva hivatását, bizton haladhat a czél felé. melyet már születése c földre kijelölt. Hogy e tétel ¡egyedül a n o v o l é s t o s z i az embert emberré, minél világosabb legyen, szóljunk kissé körülményesebben. -
Előfordulnak még ma is oly esetek, hogy rengeteg erdők homályában, hegyek üregeiben és folyamok partjain élődő vad emberekre akadunk.*) —- Az ily talált emberek nélkülözve az emberiség magasb eszméit, és
•) l''ronV|iio curn apecU-i,! anlinantia eaelora Urrarn. Oi kotnlue auhllino dedl», eouluin<{u> tucrl Kitolt, cl credo« ml tldera toller* vultui.
Ovid. UcUm. V. 74, •) Kalilnllitu l»i>»»»UliAk oit n Nilm forrAiAt flltkéoök. K ciíllidl lTSH.lmn alakult Londonban egy t<r«úl*t Ti»íj»l kn»ltl mAr nimoun «tttit Aldo-»atul n> M''rlWal vadaknak. egy deríti ha-
«Ankfia 1». mint o lArenlat Ujja, Afrik» vadonjalbaa lelt«- »irjút.
Elöüzetösi föltótelek :
Helyben liAxlio* hordAttal /« vldíkro poitAn kllldvo'' 1 KKi- érre i - • « tri. — kr.
lfél évre Évnegyed™ -
60
társaságát, minden nevelés, oktatás hiánya mellott élik le földi pályájok tetemesb részét. Kérdem, ugyan emberek lchetnck-o ezek? oly érteményben, mint egy európai magát embernek nevezi, legkevésbbé; mert noha a természet közös atyja felruházó őket is észszel, kebleikbe oltá az istenség szikráit és noinesebb érzelmeket; de fájdalom csak nyomát js alig találjuk bennök a szoros érte-ményjbeii vett embernek, minta felleg takarta fény homályosult eszök, mint a szabálytalan szilaj patak ferde irányú akaratuk, még tes-tökön is kifejezve a vadság, olyan levén az mint a ház, melynek lakója rendetlen; rendetlen ez is ugy, hogy a nemesebb érzésű európai csak fájdalommal tekintheti benne az embert. Vannak továbbá emberek Afrikában, kik polgári társadalmat képeznek ugyan, de vajmi szánandó társadalma ez a durva erőkre támaszkodó szövetségeknek. Ezeknél a józan észnek a vad érzület, jó szívnek a kérgezett, nemes léleknek a vad kegyetlenség, vallásosságnak (de nom rajongónak) a pogány elvek vannak ellentévc. J/ohet-o ezeket embereknek nevezni? nem. Mert nézzük a rózsaujju hajnalt és a homály fátyola alá derengő alkonyatot, a ragyogó nappalt, és a sötét éjjelt; miként ezek egymástól; ugy különböznek oz itt felhozottak a valódi embertől. Do jöjjünk kissé közolebb magunkhoz,« Yossük figyelmünket egy pór és egy tudósra, egy fegyelem alatti növendék és egy már alóla kinőtt egyéniségre,egy a közjónak élő,-és egy haszontalan járdataposóra; itt is észlelhetjük, hogy mennyivel alárendeltebb szerepet játszik a nevelésben szűkölködő az abban czélirányosan részosültnél, mennyivel nemesebb és szebb jövőnek néz elé egy szorgalomban ernyedetlen ifjú,mint ellentéte.
Mindezek daczára a világ igei sokban sokszor követkozotlon önmagához, do különösen a népnovelés ügyében. Ki mondhatja, hogy a növelés nem teszi a embert nemessé s jóvá? Ugy hiszem, senki. Vallás és növelés nélkül jó polgárokat, ezek nélkül virágzó álladalmat ki képzelhet?..^.
Csak az, ki házat alap, tevékeny embert lélek, napot fóuy nélkül képzelni tud. — A legnagyobb magyar is szoros egyesülésre inté nemzetünket Krisztus egyházával, mert jól tudta, hogy a vallás az emberi rendeltetés eléréséro szánt eszközöknek klfogyhatlan aranybányája. Enélkül Póza jeles szónokunk szerint niucs népnovelés, nincs erős ország, nincs boldog nemzőt, helyes államszerkezet. Vallás nélkül a birtok csak irigység és küz-dolem szikrája, a jólét csak henyeség vagy zsarnokság párnája, maga a tudomány is átkos fegyver, moly többet megöl, mint megéleszt. Hogy a nemzetiség fontartása, a haza boldogsága, virágzása, békéje mind a neveléstől föltótcloztetik, ugyhiszem, mindenki elismeri. Midőn tehát ily nagyszerű a nevelés befolyása nemcsak egyesek, do egyesek által egész társadalmakra is, nem lesz érdektelen róla beszélni. <K«ijt. k»v.)
SZERÉNYI END11E LAJOS.
Hlrdetéseli:
A hat IimAImh potltnorért l-»«ör 7 kr. .^s-jwor Ü <!• minden további bolkUUaért 6
kr.
llélyegdlj mlndnn'' ejjyí* "belkUtAiírt ''30 kr. A .Nyílt léren* egy petit tor bolkUtA.1 dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
n N.-KaaiiiAa: a kiadó-lllvatai.. I''etten; /.kMLRKH jl Béo«-, Marabura-, Berlla-, Majaa-m.-Kraakfart-4. HaMI''
btw: ima8k.v8teuí & voqlbb. Llpoi«-, Btra-, á Stuttgartban: 8ACII8K& tahsa. Btcibtn: oppeu1i
r —T
Magyarország gazd&szata.
É*xr*rételek MagyarornAg állat- it nOvényUrmelá-•éhea.
E czim alatt Párisban Delondre Ágoston úrtól érdekesen és tanulságosan egybefoglalt adatokat bocsát közro a „Gazdászati Közlöny" havi füzetekben megjolonő s igen életrevaló vállalat. Miután pedig e vállalat közönségünknél még nem terjedhetett cl. annyira, miként ez kívánatos leuno, az cgy-szorü átvétellel olvasóinknak kedveskedhetni s a Wagner László tapintatos szerkesztése mellett megjelenő ama füzetekre a figyelmet irányozhatni hisszük.
Európa egy vidékének gazdászata sem érdemel — igy szól a közlemény — oly kiváló figyelmet, az állat- és növénytermelés tekintetében, mint a magyar királyság, mely kitünóleg gazdászattal foglalatoskodván, — kedvező fekvéso és kitűnő éghajlatánál fogva, rövid idő alatt a földgömb leggazdagabb vidékévé válhatik. Ezen ország — mint ezt ,kimutűtni törekszünk — a gazdászat terén hagy lialadásokat tehet nu''g, habár az utólsó években tett is már, mi által gazdasági termékeinek mennyiségét tetemesen leend képes fokozni.
A magyar királyság, koronatartományaival (Erdély, Slavonia, Horvátország és a határőrvidékkel) együtt 6853 □ geogr. mér-főlduyi területtt, tehát az összes osztrák-magyar császárság öl., száztóliját teszi.
A magyar korona - terület népesedése 1850-ben 7,801,262 volt, miglen az utolsó nép - számlálás szerint jelenleg mintegy 18,708,500 lélcknyi, azaz közel kétszer annyi, mint 18 óy elótt.
Magyarország összes területe mintegy 28,004,880 hcctárnyi*) (49,800,000 hold) mely területből 1870804 hectare (3259000 hold) terméketlen, és 20,788,070 hectare mivelés alatt áll. Az egyes mlvelési ágak szerint, a termo erővel biró földtelepzet következőleg oszlik meg: száutóföld 17,207,825 kat. hold**) rét és kert 0,025,200 „ ,, legelő 7,296,171 „ „ erdő 14,521,314 „ „ szőlő 021,071 .„ „
nádas 274,409 , ,
összesen : 40,540,690 kat. hold. Magyarország híres nagy terjedelmű uradalmairól, melyek közöl nálunk Fnuicziaor-ságban leginkább ismeretesek.
Sina Simon b., Károlyi Alajos gr., Károlyi György gr., Batthyányi Fülöp hg, Zichy Kámil és Aladárgr, Zichy Edinund gr., Széchenyi Imre és Dénes gr., Andrássy György gr., stb. szép uradalmaik, nomkü-lönbcn a magyar herczeg-primás uradalmai, valamint a korona-uradalmai is.
Magyarország mező-gazdasági termékei közül legnagyobb mértékben termesztotik a buza, rozs, árpa, zab, tengeri,ropeze, továbbá kender és len; tetemes mennyiségben bor,
_ •) 1 hecUre — 1.7374 kat. hold. ••) 1 kaUutialU hold 1CO0 □ 0l-

y
nemkülönben felemlitendók e helyen azoa nagy birkanyájak is, melyek évenldnt sok ezor mázsányi gyapjút producálnak.
Kivitelre legalkalinatosabbak Magyarország gazdasági termékei közt : a buza éa bnzaliszt,. a repezo és repezeolaj, dohány, borok, gyapjú, épitő- és dongafa és n kender.
Tekintsük meg ezeket közclebbröí :
Gabona és buza. Az összes terület, mely Magyarországban gabnatermelésnek nzolgál, közel 17,374,000 katastralls holdat tesz, mely területnek 38% búzával 40% pedig rozízsal, árpával, zabbal és tengerivel vettetik be. Az 1807. évben Magyarországnak, valamint Austriának is kivételes nagy gabonatermése volt'', minek folytán a magyar gabona kivitele, Francziaországba és Angliába, dgyannyira növekedett, miszerint a létező vaspálya-közlekedés elégtelennek bizonyult.
A magyar buza általánosan véve kitünó minőségű; azonban a legkitűnőbb a bánáti, bácskai és fehérmegyei buza. Mondhatjuk általánosan, hogy a legjobb búzát a Tisza vidéke termeli. A gabona fópiacza kétségkívül Pest; — nagy gabna-píaczok vannak azonban Nagy-Kanizsán, Győrött, Mosony-ban, Törökbecsén és Szegeden is.
A magyar buza kitűnő minőségű lisztet és korpát ád, miglen a magyar árpából első minőségű kása nyeretik. Magyarországban mintegy 40 gőzmalom működik, melyekbon évenkint közel 8 millió mérő gabona őröltetik. A legnagyobb gőzmalmok Buda-Pes-ten, Debreczonben, Aradon, Pozsonyban stb. vannak.
Jiepcie. A ropezo leginkább Magyarország nagy lapályain, — a Tisza mentében termesztetik. Bács, Toront ál, Csongrád, Békés, Csanád, Arad és Pestmegyében, kevésbé a felsőbb megyékben. A repezo főplacza Pesten van.
Dohány. A dohány-termelés Magyarországon nagy mértékben űzetik. Mindazáltal hogy a szivar és burnót gyártása a kormány kizárólagos szabadalma, lehet a kormánytól engedélyt nyerni mind a dohány termesztésére, mind pedig kivitelére nézve.
Erdészeti termektk. Az erdők Magyarország összes területének mintegy negyedrészét foglalják cl. Miutáu azonban az erdők elosztása avi országban rendkívüli egyenet-len, sok vidéke van Magyarországnak, hol a fa-hiány rendkívül érezhető, és hol — ennek folytán — a fa ára szerfelett magas, miglen más vidékein értékesítése alig lehetséges.
Szölö-viivclét. Igaz ugyan, hogy a szóló Magyarország minden vidékén nem díszlik, ennek daczára azonban a magyar bor nálunk js Igen ismeretes, nevezetesen pedig a tokaji bof, melyből 1804-ben hozzánk is mintegy 310 hectoliter oxportáltatott.
Állat-t9»yésztés. Különösen dús Magyarország házi állat-állománya tekintetéből. A 15 milliónyi főből álló magyar lakosság tfscrkeaitÓMÓKl példány.
11,200,000 darab birkával rendelkezik, és fezcnkivül minden 1000'' léloknyi lakosságra 160 darab lovat is számithatni, Európa egy vidéko sem bir viszonylagosan oly nagy mennyiségű lóval, íuint Magyarország. Így tudjuk például, hogy ezer lélcknyi lakosságra Irhon 107, Poroszország 80, Francziaor-szág 80, Belgium 60 lóval bir. — Szarvasmarha állományára nézve is Magyarország a leggazdagabb országok egyike, miután 1000 lélcknyi lakosságra 410 db szarvasmarhája van, miglen Francziaországbau c-ak 282, Belgiumban 278, Poroszországban 305 és Hollandiában 487 db szarvasmarhát találunk (ezer lélcknyi lakosságra reducálva). Ami Magyarország birka-állományát illeti, erre nézve megjegyzendő, hogy ebben a tekintetben mind Franczia-, mind pedig Poroszország által tulszárnyaltatik. Francziaországbau ugyanis ezer lélcknyi lakosságra jut 930 db, Poroszországbán 943 db, míglen'' Magyarországban csak 819 db birka. Ha végíll fortés-állouiányát tekintjük, a»t vesszük é.-zio, hogy Magyarországnak 10u0 K''loknyi lakosságára vonatkozólag liároins/.or annyija van, mint Bulgiuuiuuk és kélszcr annyija, mint Franczinországnak; ugyanis Magyarországban 1000 lélcknyi lakosságra jut 327 db sortés, miglen Hollandiában 81, IJJgiumban 101, Francziaországbau 147 és l-''oroszországbau 14G.
186G-ban Magyar-orsz. volt 2,755,755 földbirtokosa, vagyis minden ötödik lakos fdW birtokos.
• Magyarország némely vidéke feltűnően Hzenvcd a nagy szárazságtól, minek folytán ~ mondhatjuk — minden negyedik év ínséges év. Némely vidékén évonkint csak 13 hftvelyknyi vizenyős lecsapja van. Ha ezen országban czélszcrd, mesterséges öntözés (i rigatio) voína alkalmazva, hasonló módon m.nt Lombardiában; és ha az ország ter-
mészetes vizei és folyói akként voltak szabályozva, hogy az öntözéshez s/.ükségolt vízmennyiséget szolgáltatni képesek volnának : Magyarország Iiurópa legdúsabb gazdasági vidékévé válhatnék. Ezek azon érvek, melyek az országot rábírták egy nagyszerű öntözési részvény-társaság alakítására, 4 millió font sterling alaptőkével.
18G7-bcn Magyarország gabona-termo-léso hectáronkiut átlag 35 hcctolitcr volt, az összes gabona-productio ugyanazon évben 44 millió hectoliterre rúgott, melyből 28 millió az országban fogyasztatott el, 16 millió hcctolitcr pedig kivitetett a külföldre, képviselvén 300 millió franknyi értéket.
Az adatokat, melyek értekezletünk ösz-s/.cállitására szolgáltak, részint Dr. Jockson (Kcw garden, T^ondon mellett) „Gardener''s Chróúiclo" és »Journal of the §ocicty of árts* közleményeiből véltük, részint pedig az 1807-ki párisi világkiállítás alkalmával tudós ügytársunk és barátunk W 6 g n e r László tanár ur és a „Gazdászati Közlöny* szerkesztőjétől nyertük, — kinek is czcuncl ó^ziute köszönetet szavazunk.
Heti szemle.
MiíJuh 28-án 1869.
(Ilii) A nápolyi királyné,» év után áldott állapotban van. — Ózv b. Wónokhcímné sz. b. Or-czynö (a belügy ministor unyja) megértő 6-ik nemzedéke látását, a kis Ur. Nádasdy Júliát.
— Bécsbon u Schíller-szoboi ru eddig 27 ozor frt gyűlt be. — Napoleon hg e hé 19-én l''árísba érkezett. — A deiogatío jul. 1-én jó összo Bécs-ben. -— A Bemszoboria eddig ''Ji)2J frt jött be.
— Knragyorgveviu hg szabadlábra bocsáttatók.
— Hollós László firital író oljogyezto Koudolcnyí Fánni nemz. színházi énekesnőt. — Királyné ő Felsége 26-én Bécsbe utazott, honnan Isclilbo távozand. — A korúik. ininiatoriuin utóbbi ló óv terméséről kimutatást kíván beterjesztetni a törvényhatóságoktól. —• A jóruinéuy fokáuúl 400 mfd hosszú földterületen G hétig tartó hőség
; ni i.''ii
TÁ11CZA.
Mainak óvok...
Mulnsk évek, — múlnak gycrmskiégciu lloldogltd, édes Almai, Uoudlalau Őrön« helyett nalié» bú Onterhétöl fog m fi in vériem; (lyvrmek-élt«m, tGlad meg kell válnom, Itten teled asép Ulndér-viUgom I
llejli I MldSn még JA anyám Ölében Játaiadoalam bú és goudtalan, H átkarolva siklott tilvére, Ldoa eaókkal tárta alakain ; Nem aavarta snuiuil boldogságom, Islen veled asép tündér-világom 1
Oyormokávak, ok mily andalítók 8 dús reméaynyol tel»ék napjaid I Nem kfiiustak bot6llholl"n vágyak, Kgy kii báb tündér világába vitt i Oli uii ssép, mi édes vott ex álom, Isten veled ssép tUudér-világom I
Ü<trfls»llcm a tava«» kinyíltál, yer» nj élteket lioiott nekem, lépők után futék BrÓmmeli |ól i.vi''vettoin fOldre eitcmeu ; Itallgatám inadár dalát tlrányon, t''tcn teled ssép tündér • v|lágom I
'' > .''«); étak, álmaim nlteliok, ''• n Ml s/ópak tollak álmaim I ''lojjyha olykor egy-o.-y elülnék is, Ntfin dulá ailvem keserv! kin; Álmokat teremtő ifjúságom,
I»len veled ssép tündér''- tllágom I
áirrpOltam gyakran képselelben, Vágyó szívvel béreavn, vülgyekan, Me/bBvfllve lányka ssép siemétöl Andalodva függő rajt aiemein Múltba tltto lelkemet a tár-rom, Isten veled ssép tündér - világom I
Mulnsk évek . . . múlnak ifjúságom
lUMnffitd édes álmai ,
tlomltalau 6r0m helyütt nobéa bú
OnlerhétCI fog ssfim vérsenl j
llujfa t már Íraem eltűnt boldogságom —
Isten velad nép IÜudér-vllágou< I
ilüKONtlda.
Hóm menyegzője.
— Elbeszélés. —
(Vége)
Elnémultak ajkaik —; A fülemile méla bús zengzeto virrasztott édes álmuk fölött. (Vak «»iveik hangos dobbanási beszéltek; oh a szo-rotó naivok értik a nyugtalan hangokat!
Kör.vljárt u látköriiös Aurora csillaga, midőn u kél szerelmes elvált egymástól.
Nehéz volt ez, tán sejtették, hogy — örökre történt.
A M K N Y 10 O 7. ö.
Szokatlan zaj tölti be a kastélyt. Bogláros paripák nyargalnak fel a kanyargós uton, dl-bzcs liintóknt röptetvo maguk után.
A kerek domb valóságos paradicsommá van varázsolva. Pompás hölgyek szállnak löl s alá a virággal hiiuzott kertben, délezog íórliak karjaiba szóvá hófehér kezecskéiket.
Köztük találjuk a szép Rózsát is, — Törde-miczi karján. Ragyogó szomoibon n szenved ós-nek sugári látszanak — s halovány arczáin a belső fáidalom rajzolta vonások, melyek angyal-alakját még érdekesebbé tették. Nőmével az irigységnek szemlélték a fényes vondég-hül-gyok o gyönyörű alakot, tán csak azok nem, kiknél a hiúság egészen hiányzott — fiiltéve, hogy nőt nnélkül képzolni is lőhetne.
A verőfényos alkonyat együtt találta a nász-vendégeket. Hangzik a parancs a kastély tágas udvarában, követvo robogó hintók zajától. — Indul a nászmenet.
Keressük föl Bélát.
Mióta utószor ialálkozánk volo, szenvedő lolko megtörte testi erejét.
Midőn belépünk hozzá, az atya karjaira támaszkodva látjuk ót, hogy az utczára nyíló ablakhoz léphessen. Alig helyezkedett karuzó-kébo, halljuk a kastélyból kanyargó hintók tompa döbörgését. — Merev tokihtoto épen az utczán kalandozott, midőn a nászos kocsik a ház előtt repültek cJ. Amint Itózsát megpillantá, görcsös orővol Bzabadítá magát az ősz apa tartóztató kariaibó); kétségbo esve hörgő Rózsa nevét; ki akart rohanni, do lelke fájdalma súlyosabb volt — megtört alatta.
-r- Ma esztendeje, hogy I''olim (neje) feküdt ravatalon I Oh Isten! most liamat veszed cl ? — zokogott az ős* apa — ha van irgalom számomra, csordultig n szenvedések pohara, oh ndj halált!
Kzután székre nehezedve, csendes lett, mint vihar titán a határ; csak izgatott lolko háborgott a kétségbeeséssel küzdve. Zilált, ősz fürt-joi verejtékes homlokára hullva, fagyos tekíu-tottcl csüggöttek sfcmoi lián.
Hosszú szünet után Béla sakitá félbe u csendet.
— Atyám! Nem láttad? oh nézd, szivemet kitépték !• Jeget tottok keblembe. Oly hideg, megfagy lelkem. Már haldokol. Amott « temetőben nyitott sír áll. Oly csendes. Jöjjetek, — temessetek el! Ldes ott alunt. Hideg szober áll fölötte, könyeket hullat, mintha sima. Sírjatok, csak sírjatok! hadd zúduljon* föl szivetok minden idege; sóhajitokrn száradjon cl a virág
közben a hőfok fobr. 9-én logmagasbra hágott | s lllztámadván,luindon éghető hamuvá lett;''— 1 A franczíabank 6 milío font aranyat ajánlott az Angolbanknak, nem fogadta el tetemes pénzkészlete miatt. — Borkivítelí társaság ulukult Pesten egy miliő frt alaptőké vol.
Hírek.
^Zonoésónek próba. Mult vasárnap május hó 23-án, délelőtti érákban tartá Pylle-mannur jolos zongora- cs ének-tanárunk ez évi nyilvános próbatételét Uuttmann II. S. ur fó-nyos laktormoiben; a tanítványok előhaladása mindon tokintotbon kielégítő volt, az énekben Díetríohstein k. a., a zongorában pedig ltoson-stockk. a. különösön kitüntekjól esott látnunk hogy csalta ki a növondékek ügyességo jelonvolt szülők Bzomoiből az örömkönyoket; jelen voltak mintegy 80-an, kik Quttmann család által bzívó-lyeson fogadtattak.
— A n kanizsai torna - egylet május hó 29-én d. u. 5 órakor a .Zöldfa" kortben tartja nyilvános disztornásását. Kedvezőtlen időjárás esetére a kövotkező szombaí''Jii Ibg tartatni.
— Zala-Bzont-Balázson n$jus 18-án szorencsétlonül jártogy sőjtöri kómivos, ki meg ittasodott fővel fogott egy bevakolandó uj boltfal ogyouosro hozásához, b annak folyton alját vágván — mit Bem hajtván n jóakaró ligyol-inoztotésro — az végro kidűlt; s a boldogtalan dorokát altestével együtt flzétzuzá. 8z. Balázson a haldoklók ozenUégévol ellátva, másnap 8ój-tőrre szállíttatott s övei körében nagy kiuok közt adá ki lelkét. Két gyámolntlan árva s cgy kesergő özvegy siratják a boriszákos apának gyászos kimultát.
— Károlyi Lajos színtársulata Nagy-Kanizsáról Szombathelyre távozott.
— Vasmegyei .,I)onkkör" május 31-ón délután a „Szarvas" vondéglő nagy torumóbon közgyűlést ¿art.
— A h o n v ó d toborzás Sopronban 18 és 19-én tartatván 2 egyen vált be.
— A hol ügy in in is tor Somogy megyo közönségét rablók-, rablógyilkosok-, azok bűntársai-, orgazdái- és gyujtogatókra nézvo, további ogy évro rögtönoíráskodásí joggal ruházta fel.
kobletoken, ti gyilkosok! Megnézem, miként örvendotek, midőn egy mnrtyr-gnlamb küztl köztetek. Mosolygj,itok, úgy, úgy. inosolygja-tok. —• Ah! étfető lángot érssek szivomen nyaldosni. Lelkem ég össze rajt. Fussatok előlem, eroBzszetek!
— Fiain! — Kegyolmcs Isten, oh add vissza linmat, hallgasd meg az apáti Nem kérek tőled többot üdvnél, lognagyobb kogvolom 1oí«z számomra, add vissza Bélát I — í iám 1 fiam !
Utánna akart rohanni, do összeomlott, inint
az olaggott tölgy a villáincsapás alatt

Harsogó zono hangjai szállnak a kastélyból a völgy bon terülő falu fölött Vigan lojtnok a fényt-s vendégek. Öröm Btigárzik minden urczen ; i^o Rózsa arczán az omésztő bú vonásai ülnek, lípon Tördemiozi karján lejt, mint egy dicsőült halott Bzellonjo, midőn Béla a terembo lép ösz-izekuciált hajzat s tépett ruházattal.
Béla zavart tekintetével valakit keresni látszott ; csendes vplt kezdetbon.
— Láttatok-o turbékoló galambot — szólt mélyon e reszkotogon — midőn a fölötto kavargó ölyv elragadá párját, b csak a sipogó verebek csovogtek kürlilo ? Talán nom is ölé inog, ha tudta volna, hogy annak ólotét elrabolva, másik lolkónok gyilkosa lesz.
Az utolsó Szavakat fájdalmasan hangsúlyozó, s ismét hallgatott, mint közelben á természet, midőn a távolból vihart hallunk olőro törni.
A vendégek kérdoző tekiutoto inaid Bélára, majd Révosi Gézára osott; némán álltak, mint holt kőalakok a szobrász műholyébon. ! — Boldog voltam. Oh boldogsági elrepül, mint Bohaj a fagyos ajkakról, s nom tér többé vissza soha. Elszáll, mint az összcégott lélok a mardosott köbeiből. Nekem is volt lelkem. Itt lakott szívemben. Most tüz van itt, c^otő tüz. Fussatok, mert elhamvadtok tőlo, mint futócsillag ott fön.
Rózsa hangos sikoly tása Bzakítá félbe Béla beszédét, s rohanó léptekkel közeledett eléje. Béla novo hangzott utószor szeplőtlen ajkain, o volt j''ég szava. Szíve meghasadt.
— hs a vőbgóny? — kérdém az ellicuzélót
— Még azon éjjel oltünt, senki som tudja hova. Végberkon, jószágán sem volt azóta.
Míg ismerőm ozokot előadá, lakához értünk, hol így folytatá beszédét:
— Setét éj volt, mint az őrült gondolata. A udörgő villámok votottuk egy-egy vakító fény ka fokote éjszakába. Az erdők va<lai is roszkotv vonultuk zugolyukba a természet rendítő csa tája elől.
Egy ambert látunk kilzdeiii a fölkorbácsolt elemükkel, midőn a fellegek kék-vörös láng
. — Zalamogyo kapomaki járás szolgabinyá tói az aradi vértanuk omlékszobrára 12 frt 30 kr. küldetett A főösszeg jolonleg 30550 frt.
Á Egy omberoltünéao. Horvátországból ogy 28 évos ogyén Vidoveczro jött 100 ftnyi kölcsön fulvétolóro, melynek átvétolo után ogy vondóglőbo tért mulatni, hirszerint ott lerészegedett, hova lett iuuon ? senki sem tudja.
A Boldogult Bisztricsányi Jánosnó sz. Zsoldy Juliánná vógrendelote május 26-án bontatván föl, kitűnt, hogy aki eltében annyi jót gyakorolt, utolsó óráiban sem fólodkezett meg a jótékonyság gyakorlatáról, ugyanis: a nkani-zsaí iiiigygymnasiumnak 20 frt. — A kath. és íZr. kórházra egyenkint 10—10 frt, az ev. iskola, n városi és szontforonczreudüok templomára színto 10—10, összoson 70 frtot hagyományozott, moly Összeget a gyászoló férj azonnal ki is fizotto. Buzdításul eiulitjük fel oz esetet, hogy az anyagilag gazdagabbak hasonló üdvös cselek vényre gerjedjenek.
— A nagykanizsai nagygyiuuasíum ifjúsága tavaszi vigalmaul f. évi junius 2-án fél G órakor a .Zöldfa-kgrf helyiségén mű-ónok- és szavallati akadémiát tartand, ugy erre, mint a zöldfái nagy teremébon ozt követő zártkörű tánczcstélyro a t. meghívottakat s illetőleg ■•saládjokat szíves mogjeloués végett tísztelottel-Jos.''ti ezúttal is íuoghivjn, N.-Kanizsán, május ho ¿5. 1809. Az igazgatóság.
Az u r napi körmonot Nagy-Kanizsán megható áhitatossággol nagyszámú liivek kise-rőtében tartatott mog. Sok szép, fehérbe öltözött kis leány fcstőilcg emelte a duzünnepólyt.
— A honvódtoboríás Nagy-Kanizsán •május 24, 26 ós 26-án tartatván, három egyén állt b vált be. >
— Láng Fülöp nagykanizsai Bzülotésü jolos baritonista, ki hosszabb idő óta külföldön a legszebb olísniorósben részesült, a pesti nouizeti színházhoz szerződ''otott
Hasznos tadnivalók.
— Eperfák idomitó nyesése. — lloauvais Emil franczia selymén tekintély az operfák idomító nycséso körül a következő utasítással szolgál: .Az opcrültotvényok nycséso közönső-gcson télon, do nyáron és mindjárt lovélszedós
nyila tombolva száll alá. Tajtékot duzzasztva hömpölyög az ár a halmok nyílásain, mint a lánczról szabadult fenevad, magával ragadva mindent, mit útjában talál.
Egy ily csatorna fölött kiálló sziklán rohan kapaszkodva az alatta sustorgó örvéuy feló, — követve hü obétől. ,
Épen egy ozikkázó villám tompa morajial zúdul alá, amint a habok kOzó esik a utána hű kövotőjo is éles vonltást hallatva; azután mind kottő eltűnt.
Elhangzott a vihar bősz o-ditása. Eloszolt az éj. — Ragyogó aranysugaraival emelkedett láthatárra a nap, összegyűjteni a virág gyöngyeit a lombokról. Vigan röpködnek h zengik dulukat a lég lakói. Hímes pillangók virágról virágra szállnak, tünodozvo a napsugaras légben. Mosolyogni látszik az ogész természet
Még a sziklás dombok meredek völgy-hasadékaiban van feltűnő jelo a viharnak. Itt még látni a tajtékot vesztett áradat végvonaglását Korán reggel hagyám cl Isikomat, megnézendő, nom tett-e kárt a mult éji vihar»
Epsn n dombok aii érkézéin, — a mini * nap kelt.
Egyik öblös vízmosásban találtam a szeren-csótlont, hű kövotőjévol együtt, az iszap s a vihartól halmozott faágak icözó kavarva. A boldogtalan Béla volt A büszkesége tört Révosi Qéza, Rózsa mellé temottoté, ő kéwittetto a síremiékot az ismert felirattal:
„.Rózsa és Béla.*"
KESZLER GYULA.
Sonette.
Ml fáj? — ue kérd, blss én sa kérdesaM... .Sseiellekl" — abbe1 benne tan ml fáji K ssdba- földi kín, de égi báj Ölelve rejlik, él Is, éretem I
H te it sseratss, mlkáut (Igas T) kl sem. Kkép fohássaluk... a ssBslek Magasba siállask, ott as égiek ölolvo gyBjtik Basaa kedteten.
örlUnkiliiylnk a fBIdre omlanak S n por nagyobb, blvebb rokon leeud H uisgAialosabb virágokat lercint.
Kként a» ég, a föld mienk oiarad Ornkio én lelkem kedves fele I Iliit áld t iserct aiertliudnk Istenei
'' HÁTORrL
után szokott történni; nézetünk szerint a téli ''kora tavaszi) nycsésnok előnye elyitázhntlan,az kevésbW meríti ki a fa orejét, s habár a luvél-¡arraést egy évvel hátráltatja is, de ezen hát-•ány jövőre a szebb s kifejlettebb levolok által iusan kárpótolva van.
Tokintvo magát a mű^tet (nyoaest), törekvó-.ilnket oda kell irányoznunk, hogy a fa minden ♦gyes réazeibon a tökéletes egyensúlyt boly reál-itsuk, e végből nocsakarraforditsuk figyolmUn-c«t, hogy agalyak egymástól arányos távolságban álljnnak, hanem ktllönöson még arra is, ixogy ólhajiásukban a kellő irányt íbntartsuk, s óz utóbbi pont annyiban lónyegos, miután tapasztalásból tudjuk, hogy n nedvkeringést ko-véabbé a fa nagysága, mint inkább az ágak kijobb-nagyobb elhajlása szabályozza. Tovább minden kímélet nélkül oltávolítandók: a korona belsejébon rondotlen ül fejlődő, egymással érintkező galyak, ¿csakis azokat hagyjuk mog, molyok a központból kifelé irányulnak; ha mindezeket figyolombo tartjuk, UltotvényUiik fejlö-dénénél nem csak szép önszhangzást eredményezünk, hanom a légkör és világosság üdvös bo-hntitsHt is biztositjuk. (Végo köv.)
Próbaosáplés eredménye. Kedvei ixolgálntot vélünk tenni a inapyar gnz-laklxHu «iS^tiuk nxAltal, hogy hírlapok utjáu köiisljllk »« angol gaxdaaágl gípgyAroaok logvo-
uedelmeib verionytáriának, Koekum, malmöi »véd gép-gyAroiuak Magyarorixágba axállltott gőxeaéplő gépelnek feltűnő nagy munkaképeuégét, valamint axerkexatllk ¿a ai anyag mlnőiégéiiek kitünőaéget. Májua bó 20-án volt alkalmunk látni egy Kockum-íélo gőxcaéplőgépet Táx-láron, Peitmegyében, hajóállomás Ham, u. p. Kis-KUrOs llenlcxky Mádon ur birtokán. A gép küliő calno él leho-tfilog axilárd éi cxélixerll ixeikoxcla mindnyájunkat meglepett. A hoiixu tengeri ut daexára, molyet axálUtáaakor MalmöbCl Köalgibrrglg tennlo kellett, a gíp logkevóibé lem •xenvodelt, úgy, hogy rxona legkiiobb reixelnl vagy kováeaolul való volt,nemkülönben a oiéplőg faiiorkoxcto la blxouyaágát adá a deaxka axáraiaágának, felhaixnált fa kitűnő minőiégének. A munka hihetetlen gyoriaiággal folyt Déli 12 órakor vontatott a gép műkőd éie helyéra s délután 4 órakor már hallottuk axtfUtyölni. MukÍjának minőiégét Illetőleg jó lelkllimoretlol mondhatjuk, mliio-rlat a logoliő petrenexo iialmAban ia alig voltunk képo-aek egyei aiemekot felfedexul, török él polva haaouló képen minden nemtől mouttok voltak; ax clcaépeltgabona pedig oly kitünŐou él tintán volt megroitálva (a gén lortiroló kéixűléke által,) hogy a t bátran lehető ■xAllltanl a ixorGi kertből axonn/il a piacira. TfliolS anyag, aőt vlx la foltűnőeu kevéa fogyott; a próba-ciépléi axerlnt tcljeiaéggcl clégaégcauok bixonyult óránkint 1-100 ölnyi fa.
T A 11 á r , 1809-ki máj na hó 25-én.
Hxemero Ödön, I.lpciey Tamái, lieulciky lléla
Nyílt póBta.
— M. FI. Iluda. A „Pmxtal képof köaxönottol vcttllk; 6 példányt azonnal i késxaéggcl a poatára
tettilnk. ''
— flient-BalAaira. Silveien Nreaixük mindenkor.
— Lapunk előbbi ixámának néhány példánya hláuyoaan került kl a gyors munkákkal tulhalinoxott nyomdal gépek alul, aalvea eluúaéal kérlink i a recla-111 Alt • még roelamálandó náuiokat, mlg feleilogci példányunk tart, kéltséggel becieráljUk s Illetőleg után pótoljuk. '' -
ixryiit tér.*) Az emberi erő fenntartását még a legidősebb korbelleknél is ténylegesen fenntartja a Hoff-féle maláta-kivonat egósc8égi sör.
Kik ozon bajokban szonvoduok, szivoskodjonok ezen forrást mogkisórtoni, moly az utóbbi óven több százozor, éa o gyógyszer föltalálása óta
millió ogyónt gyógyított ki o betegségből. Udvari szállitó IIoff János ur központi raktára KUrntnerring 11. Bócsbon. Két Jcyól, na egyik 11» év előtti, <t másik jelenkori.
I. 1I..IT Jáuoi urunk, udvari axállltó Iterllnbeu. Hadén (lléca mellett) 1869. fobr. 20 A» Hu Maláta-kivonata oly caodAlatoaan hat 70 ivei kom erSmra, ho;;y exen gyártinány nélkül nora tudok lenni, ámbár tudom, hogy HatalabbA nem teix. Nemei Wuthwery Modcrer, orvoatudor.
II. Iloff Jánoa ur főraktárába, Iléci, Klrntnerring 11. ixám Ax önnek Maláta-klvonatu lőrét már nini
nélklllöxhetem, mert életemet tartja fenn, axért kérem no aoká várakoxtatnl reá. Mederer, orvoitudor.
Mint mellékeltnek köxöljük o követkexK torokat i PoUdam, 1801». febr. lö llogy önnek Maláta-kivonat» éa Maláta egémégi chokoládéja lok botegot jobba-Iáira legltett, ax a világ előtt limorői, — hanem a legnagyobb örömöm volt, hogy agy barátomnak gyer-inoko, (klakoru, kl auyját már elveixtvín) lorvadáa--*1>au ixenvedott éi aa ön ModáUtoi Maláta-choeoláde porát a nélkfllöxÖ anya-tej helyott élvexvén, láthatólag jött erő- i egéixiéghos úgyannyira, bogy hihetetlenné vált a gyermok botegaége. Wolf, kereikedS, Nauneritraaie 4''.). — így haugxlk námtalan ollinerés minden oixtályból.
Arak: Maláta-kivonat egémég lör flvojgel ás ciomagoláaaal: 6 üveg 8 frt 70, 18 üveg 7 írt, 28 üveg 14 frt, M üveg 27 frt 30, ISO 0/og 66 frt| — MalAta-ogénaég caokolAdó Nr. 1. egy font 2 frt j Nr. II. cgv font 1 frt 60, öt fontnál fél font tngren, tia lontnal egy éi egy negyed font. MaláU-ehokoTÍ lepor caeciomők ixámára | a hiányiá anyatej pótláaárs 80 6a 40 kr. Mull-maláta-bonbont CO ii U) kr. Minden llóciből.
A valódi udvari Maláta-kivonat ogóixiégi lör-Malata-egéixaégi-chokolado éi Maláta klvonatu bon* bon* eiupáii Iloff JAuoiuál Kkrutncrring 11-lk ixárn kapható lléciben.
K ftpható Peiton Török Jóxicf gyógyixoréaanél Klrályutoxa 7-lk ixám. I.eitner éa Qr inwaliL — N.-Kanlaián kapható ltoionberg J. éi Wolllicli J. — Schwara Adolf; Koaonborg Forenex éi Kelehentha C. nrftknál.
K rovat alatt köalöttckért fclelőaaégot nem vállal a 8xcrk.
i,
ÜZLET I-H I R N Ö K :
Nagy-Kanizsa, ÍHÜ''J m.ljui 28-An.
A külföldi piac/okióli tn.l-''iaitáauk a kérdoxöakö-
draek hiányában, »''l»'' » Kalifoiniilliiil AugllAba való t-teuira liállilái nii.itt tu utóbbi kút hét alatt nőin állt l-e idiiiui! árjavnlái. Ii.1,'' Idő óta alAhl.ixAII a gabnaforgal-nn nálunk, <•< míg mindig vArh.itó ii nn-nak lauyhaaAgn , h nelu-xobb minőaégil biixa ínég/-pémileg koreatetik, — ilo a caekélyebb minőiégHek 9<ajd eladh.itlanok. A re|>c*i> ellenbou erőa kcicaott-iégurk Örvend éa magai arakkal foglalóct.ltlk.
Placzl heti-vásári kclstftrok.
N A 0 V-K A N I >5SÄ N, hiAJIM -.''S-Au.
Alaó auaatriai mérőnként.
Tsrminyok : 11 u ». a «3—H''» fontoi 3 fit, 60 kr. Ír íft-HO fut. 3 fr. 70 kr H7 HH ín 4 frt — — kr. ka X« 78-7«.fut a ft. 10 kr. ÍJ- 80 fut. 2 ft. 70 kr.
árpa lerfőxőnck, 70-71 fnt. 2 fr.S0-40kr. 71-72 fnti 2 fit. 60 kr. Árpa köxönaégoa, 05—00 fti. 2 fr. 30 kr. «7—68 ins. frt. CO kr. Kukorlcxa 2 frt 10 kr, 2 f.t 25 kr. Kukorioxa olaax (cainnuautin) 2 IVt 80 *r. Zab 44-46 fin. 1 frt 85 kr. 411-47 fni 1 frt ÍK) kr. P o h a n k a 00-08 fni. 2 frt. 00 kr. 00— 65 fii 2 frt. 00 kr. Paaxuly fehér 3 írt 50 kr Panuly, tarka 2 írt. 80 kr.Ssína mán. t- írL kr. 8xalma • - frt — kr.
Bécsi pónzftrfoifram, máj. 28.
5%, motaliques G1.40; 5% non», kölcsön 09.65; tÖOO-ki áUádalmi kölcsön 100.10; bank-részvényok 7.10; hitolintózoti részvények 2H5. ; London 121.10; ozllst ágio 121.35; arany
darabja 5.8-1 s/io ''ír-
Vasúti naponkint! menetrend:
Indul N.-Kanlx.áról Duda felé d. u. 1 . . ■ . eitvo 9
, . Uéci
É-k. N.-KanixaAra
n
Trleit
Harca
d. u. reggel eitvo d. u. Cltvo reggel
. délután 2 Iluda folől röggel 6 , , d. n. 1
lléca
Trióit Harci
röggel 8 . citvo 7 délb. 12 reggel 6 ilélbenl2 d. u. 1 cito 7
óra 22 órakor, óra 80 óra 16 óra 45 óra 60 óra 25 óra 6Ü óra -óra 0 óra 20 óra 20 óra 80 óra 12 óra 26 óra 62 óra 44 óra 20
porex.
a
perex.
perex.
Heti naptá.r.
Májas 30-tAI Junius S-lg 1869.
Iló- éi hotl-nap
Kathollküi naptár
FroSSSr
naptár
A nagy citebédről, Lukácn
XIV, 10-24. _
misr
"Vaslraáp 0 i tirJin.
Hétfő Kedd fixerd. Cilltörtök Péntek 8xombat
Potr, Ang, Nlkod. v. Kraam, (f Klotild, l<. Jéi, II. II, Uonlfsei p.
OyOrgylko
Blandina
F.raimus
Kornélia
Quirin
Marelan
u
1 s
ä
Felelős szerkesztő : Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátort) Lajos.
II I 11 \) lí T E S E K
!! Egy ezüst tallér egy forintért! ! (231 — 12,6)
A ca. kir. vámhivataltól *l>,01>0 pnrot.* tallérért átvott blelcfeldl Iciníruk a bcca-biztos rendeletére 20,000 o»*tr. forintért cg^eijkiut vagy egyes öwzoválasztilsstd önkéii-tcKen klái-ultniniik
al-cs. kir. kizár, szabadalmazott
LENARUK RAKTÁRÁBAN
Qoldachmiedgasse Nro 3, lm neuen Bazar.
Kgy vég blelefeldi váiíon, 66 berlini, 50 bécai rőf, 20 tallér helyett cisk 20 frt o. é. Egy „ Inun Unom blelefeldi váuoa, rM béc.l rőf, 24 tallér helyett ciak S4 frt. Kgy . Iflcn finom szövet, 66 boriiul, 50 bécai rőf, 27 tallér helyett caak 27 frt. Egy . legfinomabb battllt-izövit, 60 bécai rőf, 35 tallér helyett ciak 85 frt. Kjry . SIÖVSL M berlini vagy 80 béeii rőf, 15 tallér holyett ciak 15 frt . Kgy „ klnemkésjltott nehéz hállvászon, 30 bécai rőf, 10 tallér helyett ciak 10 írt.
12 darab bielefelül len-zsebkeadí. 3 tallér helyett c.ak » frt. .,.,.„ . r . ... .,
13 . Igen flnom lea-zsebksndö, dUxea ixegélyxottel 6 éa fél ta ér he yet ciak 6 éa fél írt. 12 legfinomabb |M battlstkendí, atlaax-axegélyxettol 0, 7 él 9 wllér helyett caak 6, 7 éi 9 frt. Len-asztalnemtlek C ixemélyrc, 5 éa fél, 6, 7 éa 8 tallér helyott caak 6 éa fél, 0, 7 éa 8 fit. Több 1000 darab battlst-oíalr él llOOB-keadők finom dói kéxl hlmxéiiel, darabja -10, CO éa «0 kr. CWnaJ selyemkendók a legnjabb ncgélyaoucl, ník számára, darabja 90 kr.
8 éi fél, 4 éi
------------JTTy—^ _ . . a legjobb él legixllArdabb muukAval van
^gf MlndegylK: vasason kénltvo-, s mindegyik darabra po.,to»an rá
rau Írva n rőfök ixáina éa ax ára. ___ _ _ _____________________________________
Egr~db iBoiTjó• vászoning,~mlndogylk íérll nagyiágboi afkalmaxva i caak a nvakmértékot kell tudatni. -
1 él fél, 2 éa fél é. 3 tallér helyeU cink 1 ó. fél, 2 é. fél 3 írt. q Igen flnom blelefeldi vászon-Ingek, logjobb munka, Igen ixép mell-redíaottel, 8, 3 is. fel, 4 éi fél tallór helyett ciak 2 frt 80 kr, 3 él fél 4 éi fél frt. ... i , . . ... , .. .
Igen flnom blelefeldi vásioa-lsgek, aa uj dlvatd kerent- vagy mellredŐseltcl 4 éi fél, 6 ói 6 tallér helyet
ciak 4, 4 ói fii, ft ¿i C frt Vászon fárí-lábravalók l.á.1 váixonból 1 60, 1.80, 2, 2 írt 60 krlg. 0 0 . ... „ , ...
Shlrtlng férfl-lngek finom mellcreixlékkol, tctixéi laerlutl ixép ixabáiu ít nagyiAgu 2, 2 éa fél, J tallér
helyett caak 2, 2-éa fél éa 3 írt. , , ... ... , ... . ,
Igon ixép silnes carton-lngek, legújabb mu.trAju 1 é. fél 2 é. 2. s fé Ir I,calk 6, fél,8 -
Nól Vászon Ingek kttlönfélo formAval teUxói ixorlnU nagyiágban 1 é» fél, 2, 2 éa fél, 3 tallér helyett .iák
Finom nöl''vAsion'' Ingek himié.aei I ciipkéxettel 8 él fél, 4 éa fél él 7 tallér holyett ciak
NN háló•Ingek''flnom vAaxonból 3 éi fél, 4 é. fél tallér holyett caak 3 <• fél, 4 éa fél frt. Finom hlmxéaU női háló-Ingek finom vAaxonból 6-0 Ullér helyott caak 6-8 írtig.. • ■ Nöl nadrágok finom batliatból vagy vAaxonból 1.60, 2, 2.60, (Inon, bhnsósU beloldAi.al é. ci.pkével igen
Nöl háIó-öítöny^k''í''Icraila''''mnbá,<a'' fená11ó vapy lehajtó gallérral, 1 éa fél, 2 él fél, 8 tallér helyett c.ak
űlttfnyktk''<hiinxéí>cl'' éi> cílpkévcl, logijabb minta, 4 éa fél, 6-10 tallér helyett c.ak 8 é. fél, 4 éi fél
N8I iroknyák Vnru''l«^ naxályoi rnhAkhox, flnom ké.vltménj 8 é, fél, 4 é. fél, 6 é. fél frt, igen elegana
hlmr.éaiel 7 él fél egó»» 7 fiiig. , , ... „ ,m
Berlini gyapjú-mellény éa nadrág «rílak é, nőknek 2 éa fél, fél é. 4 tallér helyott ciak S é. fél, 3 éa fél,
10,000 Vw''bárom''negyed aaélei blelefeldi fehér fonal-vásion, bécil rífe caak 85 kr.
20,000 rőf finom (hlrtlng, rőfo caak 8íi kr. ^
A. -ikOldéa utánvétel mellett eaaköxölletlk ax oaxlrák birodalom ''»l»''''®" ''ároiába 30 frt vá.A,-
• Iáinál 6 darab kendő Ingyen honá adatik.
rt?iu An die k. k. österreichische und kön. ung. Leinen- und Wäsche-Niederlage bZIm! in Wien, Goldschmiedgasse Nro 3. lm Neuen Bazar.
!! I Szerencse röl J J!
Egy millió 390,000 tallér kész c« pénzben
a Herczeg IJraunschweig-félo kormányttíl biztosított 8 folállitott országos lotteria által 22,-UX) r.yoreményro éj kővetkező nyerő összegekre félosztva játszik : 176,000, 106,000, 70,000, 36,000, 21,000, 2-szer 17,600, 2-szer 14,000, 2-szer 10,600 2-szcr 8050, -í-szer 7000, 3-szor 4376, /2-szer 3600, 23-szor 2626, 105-ttAr 1760, frt stb. Mindozon nyeremény kihúzás utáu rögtön készpénzzzel tizottotik. Aa ogészro csupáu hat húzás eszközöltetik, molyok közöl az olsó már
jimius 10- ós 11-én tartatik meg.
/
Ha a nagyobbszeril jiitékhor. ezon lottoriánál, sokkal kevosobbot bizon^ytalanitunk, miután egy tgiizeiyleti tortjegy (nem Ígérvény) caak 7 frt, egy fél — 3 ''/, írtba, ogy negyed csekély 75 krba jön, — molyok az összeg bokUldéao után a legtávolabb Itolyro is megkUldetik.,
Ki tehát őzen csekélységbo kerülő szolid utón szerencséjét megkísérteni ohajja, méltóztassék bizalommal lenni
Boliwarzaomia Gusztá.v>
nagykoreakedő-háxhox Hamburgban.
Ar. MU. GICHT WATTE
(0ZÚZ-VA8Z0N)
Undort aofort und hellt ichnoll Oloht nnd Bheumatiimon aller Art, aU t ¿OoiíchU-, limit-, Hali- u. Zahnichmcrxen, Kopf-, Hand- Ii. Knlegioht, Olioderreii-
ion, Kflckeo- u Lendenweh. in l''aketen xu 70 kr. au halbon au 40 kr. xu haben bol JoiefWajdlti
-in Or. Kanlraa Halt olnom Jahr litt Ich anhefUgOn liüekonaehmorxen, welche in let«-toror Zelt lieh lorenchlitnmerton, dai mir daa Gehen u. Iliiében x»r höchiton Ileichwcrdo ward. Nach dem onten (Jebrauch der Dr. Fat-tlion''chcnUlchlvrattp beMcrto aich mein ieidonderZuitandaehr merklich Nach Anwendung der xwelteu Auflage bin Ich nicht allein von
lAmmtllnhen KOekoniehmeraen gUnallch befreit, aondern ich kann ím 78. Jahre wieder ohno 8chmer-een gut gehen mich gul bücken u. aogar ohne Iteaehwerdo etwaa von der Krde aufnehmen. I I
BHBMBMMaaMHBMMWa fii
5 HorHolnM
évenklnt
] Junius l-éu 18(59. lFasamM.y

Főnyeremény! sorsolása a es. kír. austriai államköl-csön-sielvények 1864-ik évről,
A Hielvéiiy nyt-roményéuek fokointoHnn 250,000; 220,000 ; 200,000 ; 150,000; 50,000, 25.000 15,000; 10,000; 5,000; alb. ntb. Legkisebb nyere ményrési 160 forint.
\ Hiteles bólyegzetü szelvónyrészeket,
melyek mindaddig érvényesek, ni lg a főnyeremény 250,000 frt 20 ad
i-éaxe lefelé 180 frtig réaxökro nein balllk ; na ár olőlogoa bokOldéee vagy poatai nlánflxctéaiol
alánljuk. - Or 1)1 a 8 frt, 9 drb ára 70 frt, 20 drb ára 153 frt.
Rothschild és társa
PoBtffaaae Nr. 14. Béoat>en.
l»iuét-eladókról gondoskodva loend. "VB
Í273-Í
Kovácsolt vasból készült, a cs. kir. mérték-hivatal által IJécsbcn megvizsgált és bélyegezett
tized-mérlegek
négyszögű alakban, utolérhotlenok biztosság-, pontosság- ás szilánTságn» nézvo,
8 évi jótállás mollott.
HorderS t 1 2 3 6 10 16 20 26 30 40 50 má«»a. Arak i i*rtaS,WiSrt*. 80, 90, 100, 1 Ili frt.
Egyensúly mérlegek (6 évi Jétálláa), cackhe» tálcák, mln.lou Qilelie a minden caélra éa haaanálaira alkalmait uk, teUaéaaaeriutl utaaltáa aioriut. fl llorilrríi: 1, í, 4, JO, 20, 30, 40, 50, 60 70, 8(1 font. Arak : f., «, 7.60, ÍSTlft. 1». 20, 22, 3337.60^)0 frt. AlUt mérlegek (10 évi jócálláa) vert vaabél, nkrök, te-lienek, acrté''ck, borjuk, juliok, tovAbtiá kisebb ké»l kocáik, taligák atb. megmérésére.
HorderS 1 16, 20, tf>, .''10, 40 má»*A. Arak ! "loO, 110,160, 180, 2011 fit. korlát nélktll, aionhaii a aadkaégea sulyokkal. Fakorláttal éa sulyokkal minden mérleg 16 frttnl több. Vsa-korlátul éa «nlyokkal 60 frt éa följebb.
Század-Mdmérlegek vert voabél, a bld- éa forditd rud-•l.il eBy(|tl, liaMságilag hitelesített, 10 évi Jdtálláa. Mog-lerlu lt koe<ik vagy talili darab Állat megmérésére. lorderSt fiO «0 70 M> 100 120 |A0 170 ¿00 uiAiaa. Vr.ik ! 3.''iO 100 IjOi''iOO folt''limitiui 7">0 7A0 frt. ~ T irAbbA minden kigondolható, bármily aaerkeietll ih''i legek ét aulyuk. , , ,
Kgyemuly-inerlog.
(274-12,4) BUGA3MYI Ha. é>3 T-AJF1.S.A.I
mérleg- és mérlegsulygyára és hidmérleg-épitő-intézete Bécsben.
• Förnktár s Stndl, Mhiger*i«»se Sr. 10.
Vidéki megrendelőiek at ü»»«e{ bekfildéau vagy ulánvél mellett asonnal t''-ljeallletik.
mmm
. rt
FOSTER V. és TÁRSA
gazdasági gépgyárosok Lincolnból Angliában
ajánlják a in. t. gaidá>iuknnk
gőzmozdonyaikat,
nagyobbított tíizszekrény és elömelegitővel, oséplöffépeimet,
melyek Magyarország gabnaaemelhox mérve építtetnek,
továbbá
arató-gépeiket,
Anglia legelt« gyáraiból.
AllJKdVZKKKK ¿a miudonnemll PEI,V1I,AU08ITAö0K
a legnagyobb kéataéggcl bérmenteaon ktlldctnek be.
Ilnktnr:
Pesten, gyár-uteza 33. mui
'' > '' j 1282 20,21 ^
Legmagasabb clsö nyilvános
Kereskedelmi taniiitéxet
Bécs, Ijcopoldstadt, Prateretrasso ¡12. Tanulói iroda a kereskedelmi tanulmányokhoz, Porges Károly igazgatónál. Kik háttérbe vannak szorítva ezen intézet összeköttetésétől, e félfogadásokat folytonosan, és oktatást nyernek a vizsgáig o szakba vágó intézetek képviselőségére.
(241 — 12,7)
Nzolyvni savanyúvíz.
Minden eddig ismert tígy hazai, mint külföldi ásványos vizek között legtisztább soda-viz — botra! vegyítve a leg-kellemetcsebb italt nyújt. Ara egy 40-cs ládának 4 frt .00 kr.; egy (¡O-as ládának 4 frt 70 kr. Megrendelések
czimeiu alatt Szolyvára, n. p. Polcna intézendók.
Szolyván, május l-jén 1860.
(280—3,2)
Bertalan Pál,
szolyvai fonás bérlője.
Einmal Hunderttausend Tlialer oder
Gulden 175,000
Haupt-Gewinn!
Neueste grosse Prämlen-Verloosung
genebiulgt und garautirt von der Hoben Landea-Ifc''glerung.
22,''400 Gewinne Im (leaammtbet/age von
Einer Million 390,000 Thaier
kommen Im l*ufe der Ziehungen'' und »w»r In ». jl^n Monaten aur aichern KnUcbeldung, und befinden alch darunto. fimiptreffer von Thaler 100,000, 60,000, 40,000, 20,000,12,000. 10,800, ÄOOO, 8000, 5000, 4000, I2mal 2000, 23mal 1500, I05mal 1000, WÖiMl 400 st».
Diese groaao CapitAlleu-Verlooaung ist hbehat interessant .olu-gerlchtet und bietet .Jen Thoiluehmorn dio gröaaten /orthello und beato Garantie in jeder llexiehling.
Schon am 10. und lt. Juni 18G9. findet die nUchate Oewlnn-ilehiing atatt.
Clause Origln.tl''Stanulooao koaten nur fl. 7 öst. W. UN. Wir führen alle -Auftrag«, denen der betreffende ltetrag in ''.a-torreichlschcn Hank Noten beigefügt I»t, aofort mit der gröaaten Sorgfalt an«, legen dio erforderlichen 1''iKno bei und erthellen jegliche Auskunft gratl«. Nach atattgehal.ter /.lohung erl.llt jcdci Theilnehmer von nna unaufgeford-jrt dio amtliche Llate. Uewiune werden |>ilukt liebst flberaehlckt. s
Wir haben unacren Inlcreaaenten In dieser Gegend wieder unte vielen andern bedenteilden Gewinnen erat Im Monate Ultra d. J. daa grosso l.ooa von 127,OoO Mark nnahexahlt.
I''naer llau|.t-l)cbit iat beaomlera vom Qltleke begllnatigt, man belivbo aich daher vertrauonavoll baldig«! dlreot »u wenden au
8. Steindeckor & Comp, 4
Bank- und Weck»elfleaoh»n B
(2«l 2,2) in llnmburK. _J

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ö
pénzeket,
éa mindonnomtt nrnny, exflfif és drágA-k8vfkke! kirakott régiségeket; továbbá gyöngyöket, «sínes köveket, nrnnynt, ezüstöt és ásvAnyokut
vosz és cserél n legmagasabb áron u .
régiségek és természetiek irodája
Pesten, Dsrsttyaatcza > Lloyd épületbe«, 14. U. a. Béoiben Herren-Oaeeo No. S.
hol egy nagyválaaitéku ruktir mlndennemO régiségek, régi péntek, gombok, Övek éa n"Hito-kOt3khől a legoleióbli áron ugyaaintén eg)- nagy raktár Aaványok, lepkék, bogarak, ma-dárbörflk, tojáaok éa nvegaaemck la találhatók. Levelekr« ailveaeu válaaaual éa értealtéaael aaolgálUllk. (100—18)
O Q<KKfr§ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow
MPP
i
O_ooooooocoooocooc''OÓO6<S66^^6QO
c o c'' o o ő o o A <i. 6 i> 4'' 6 6 é o o o


Az első magyar gyapjumosó és bizományi részvény társulat
GYÁR-ÜZLETÉNEK MEGNYITÁSA,
Peston, felső-dunaaor, a „Pannónia" gőzmalom mellett.
Gőzerőre és n külföldön rég elismert „l^oviathan* gép rendszorro berendezőit, nnj>onkint 200 niúzsn k^HW^Ilt/^''-''n clsö inngynr Kvupju-nttmő gt lir elfogad :
a) Mindennemű egy- és kétnylretU- ) 1) b) bőr-és tímár- . )
c) ilgaya- és sackel- )
Allerneueete IJ^JJ
(¡Illcks-OII''crte.
Daa Hpicl der Oestsrrslohlsolie« Loose iat von der Kalterl. Oet''. Regierung geatatict.
,Gottes Segen bei Cohn!''
(arob-nrtige wiederum mit fiewitaiit-ti beilrutvatl ver-mehrte CnplluUcn - Ver-l>»OhUng
von Uber \\ ''/, .Millionen. Dio Voilooaung garautirt iind.voli-xielit die StaaU-Kegiorung''. llegiuu der Ziehung am 11-ten Juni d. J.
Nur 8 Gulden österr. W, oder 4 Gülden österr. W. Ä 2 Gulden ö. W.
koatot ein vom 8taat« osrai WrUr Irkllohes Orlglaal-Staats-
i-i.SJit von den verboten«« auä meinem Debit und «.-. .''-e- »oleho gegen franklrto Klnaendung dea Betrages aelbat, nach den entfernteaten Hegenden von .nir vrraaudt. Ki werden nur Gewinne geiogen.
Dio Hnnptgewiune belragon: 200,000 150,000 100,000 SO.OvO 30.000, 25,000. 2 i 20,000 a i 15.000 ; 2 X 12,000 ; II.QoO ; 4 A IQ,000 a k 8000 & ¿000 12 i Oom. 4M«, 11 A 3ooo m A 200«, 61 ;oo, 0 A !2oo, 160 Ä Isis, 2M 1 Ooo, Ii n 300, 224 A 200, | 2tßü(< Oowln.io A llo, loo, 5o. 3«.
(leulnngelder uud amtliche Zle-hungaliaten a^.jde meinen Inter««-aent«n naeli KnUclielduiig prompt
und veraehrf''egei».
Dnreb nvlne vom heanndorem OlOek iiegfalitigtru l.onae, habe
meinen tutere»«on!cn lieroit« allein In Oeatepr.Wob allerhttohsten Hauptreffr. ''»iv.^.''.COO, 1225,ooo J87.500, fri So- ^,eso,'' 130,oso,
mehrm-Mi '' I2&.HOO. m o Ii r m a I a los,ooo. kUrzllot) »f!>oa wieder das grosse ( tos .-"7,000, u. |Ungit an ter f&äk«, w\s4«r f^^/Haupt-Oewlaae |p aulbezahlt. (2*3 - ?,i)
lAiSÄ^iflHHinH^
Iinui.t-Comptoir,
llauk- uml Wichaelgeael.Hfl.
O ich inacho besonders dsn .if^Kufincrksani, dass nr>rii obiger grossen Capital Yorloosting ein langer Zwischenmnm vor Hoginn eiiwr neuen eintritt, daher ei-snclie die sich Intc-ressiivnden mir ihre Auf-
Trauet Feitel
líéca, Kkrntnerring Nr. 2.
általános árjegyzék« nyomtatványokról.
AUin II IT izza<lt "Unpotban, vngy usziatás után ;«.ji j tröge jetzt noch rasch
Ii1 I ill II I I "jirvn'' osztályozás és tökélyotes u.''.''g- I einzuseuden.
Ul I ffll tlW I tisztítás végett, zsír, piszok, homok és „ " • ...................
bojtorjántél, gynrmnsnH uljiín, moly a uyapjut köavotlonül alkalinnsstl toszi, mindennemű gyaujuáru gyártásra, (lendoa-kodva van a gyajiju-narthoknok szigorít elkülönzésétől és kezcskodik a társulat a nioi-ás sikeréről is. — M^tt gyapja nn-jKinkint láthntő a gyárlielyiségbén.
AtilrsidAtolvállalj.rugyul>juuakbizományké]>eneladásittismindoi>. időben vagy azáltal» a nyár folytán rendezendő
nyllviinoB aryapj u-ar verésen.
B) A társulat ad: előlegeket, n nokt átadott, vagy átadandó gyapjúra, mérsékelt kamatokra.
A mosási, raktári-, és elndási-dij a legjutányosabbra van szabva.
A uywpjtltermelő és kereskedő uriikhoz azon kérést intézzük : azivcakodjonnk a mosáa és árverésre bcadiindó gyapjút, nekünk minél előbb bejelenteni. Miutáu knlönösen az árverésre nézvo, eaulogusok fo^huazása szükséges. ^Qj
¿T''iTTo O Q » ő o p 6 o Q-ö^''crdrg-g Q O O <>■ O O Q o - y-''A "o O O 6 o o o o Q-Q-Q—>:
100 100
100
100 100
100
100 10) 100
100 100
100
AbqsI livélpapirss, teteséa aaerlnt név, b''Jl vagy koronával Ingyen
nyomva. 100 darab nyolcxad, velin, fehér 40 kr.
ugyauai 100 drb borítékkal «6 kr. vaatag kettla almi-táaaal vagy vonaloa-va 60 kr.
ugyanai 100 db borítékkal 1.60 kr. uegyedrét, velln 80 kr.
vastag kttlSa aiinltáiaal vagy vona-loava 90 kr. nyokaad, kUlOnbtJaö calnoi ixinntl 60 kr. ugynnas 100 allata borítékkal 1.20 kr. boríték b«ltll talnta-ve 66 kr.
angol levél • papiros divaUtera monogrammal 90 kr. ugyanas borítékkal 1 frt 40 kr.
látogatéjcgy tlkésait-vo egy i»erea alatt 60 kr.
kettCafényO, litogra-phia, meaterileg ké-aaltvo 90 kr. 1 db dnntbornyomé gép név- ée
ealminel 2.60 kr. 1 db Anmagát nedvealté atam-» plglla 6.60 kr. Keltei-féle öaaedveiltí Iróenr, Iroda «lámára a uUiáira, egy db lioxiátartóiéival, liat darab tollal 1.60 kr. 1000 darab snyvszett kvékaark aranyoava ; nagyaág tctaaéa
W-inl 1.00 kr. 600 darab ../vanta 1.20 hr. 1000 legújabb, mint n pMlét-
viasz *M kr. 600 db 2 frt. Kgy; dobói bein 10 kr. r
, , vlrágpeeaúliegy 10 kr.
12 tuexat patent acaéltoll .tlien-
kétfele 26 kr. 1 tuctat tollnyél, finom 6 kr. tttf 8iAmlák, .«állité levelek, mlndeiinomlt nyomtatvány , pe-ccétnyomdk, (Uletl máaoló-kOny-vok gvári áron eaolgállatik. * Postai uiinvéttei ia knldhet,
lik. llepakoláa dij nélkül. .
TRAUGOTT FEITEL
száUltá-Hilets
llces,
KXi nlnerring 2. gegendber doni Draaehe-IIaua.
Nr. 8. (237-12,3)
SHÄASENSTEIN & VOGLER | IKTSBRATB
Annoncen-Expedition, i werden prompt vermittelt
WIEN 6»ater Bereohauag a. d. OHglaaJpr»''*''»
Neuer Markt Nr. Ii. t Zeitungen nller iJlnder. Hamburg, Berlin, izeltuaM-verxslohalsssgMtiau.franeo
gjuhaniaitr.14. (lertraiidten«t..1. WBe.tgebUtter Uber jeda Insertion.
Frankfurt a M. 7RsJkaHvwtks^««». «fi.dan b.i d.«
grnaao (laliuMlraaao ¡11. V.. «eilenden An«
t , ......------ --- '' KsstenansohUM atehen auf Wuuwh
Basel, Leipzig. j *orbor»«i>ieu*t«a.
Waj<lits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos -Nagy-Kanizsád''-