Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.43 MB
2023-08-22 14:03:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
90
159
Rövid leírás | Teljes leírás (215.82 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. június ő-ón.
23. szám.
rolczadik évfol vr m
V Kiteijedvc
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegye a teurtalmu hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
Meid elenlK:
egA»» Iven.
&a«rli«-MStAI Iroda én klndó hlvntal t
WAJD1T8 JÓZ8KF könyYkerotkcdítiben.
A felaflhái reform-ja előr aj záriak kísérlete.
81 quld uoviiU rectiu« ilU, Candlduf ItoperU, — »1 non, hl» utoro mecum.
11 o r * »I u ».
Ezen fontom ügy a 1. m. trónbeszéd értelmében nemsokára országgyűlési tárgyalás alá kerülvén, bátorkodom fölötto igénytelen nézeteimet itt minden szerénységgel előadni.
Az alkotmányos elvnek a monarchiákbani fentartására egy loyalis, szilárd alapokon gyökerező aristocratia nélkülözhetlen tényező, de mely korántsem mint czél, hanem csak mint eszköz tekintendő. Bizonyos, hogy majd derülend azon dicső nnp, midőn üdvözítőnk szent tanai szellemében minden hasonló, az emberiség közt fenálló osztófalak ösazeomlandnak és romjaikon az ész és erény korszaka omelkedcndik ; de minthogy „sal-tua iu natura non datur mig ez ároyékvilágon azon üdvteljes idő beálland, javítsunk koronként minden halandó szülte intézményeket, 8 így az aristocratiáét is — vagyis hazánkat illetőleg ennek első osztályának — a mágnási rendnek a felsőházban képviselősége formáját. Mert:
1. Ha a mágnási rendnek utóbb is jelen állapotban kell maradnia, könnyen történhetik, hogy olykor egy család számos togjai túlnyomó erővel birandnak az országgyűlési határozatok eldöntésében, sőt történhetik, — hogy egy mágnási család elszegényedett tagjai ezen czél elérésére a különböző pártok , által kortesek gyanánt fel fognak használtatni.
Ha minden mágnási családból csak egy személység képviselendi családját az országgyűlésen, — akkor az aligha független lesz, minthogy vagy a kormány által neveztetik ki, vagy saját családja tagjai által vá-lasztatik meg. Az elsőro nézve szükségtelen itt több védvet előhozni, a másodikat illetőleg pedig a család tagjai köréből vagy a hivatal köréből legkitűnőbbet, vagy a legidősebbet (senior-t) megválasztja. — A hivatalt viselő független leend-e, nem tudjuk, a senior megfelclcud-o a közmondásnak „In senibus consilium," igon kétes.
y. Ila a birtoknak bizonyos mennyiségével jár a felső táblánáli ülésnek joga a nélkül, hogy ezen birtok egész tömegében képviselői joggal az előszülöttre szálljon, majd a felsőház ugyanazon ingó elemekből fog állani, melyekből az alsóház, holott az elsőnek rendeltctéso a józan értelemben vett stabilitás elvét képviselni és így ezen máso-diknok cllcnsülyaul szolgálni.
Mindezeket fontolóra vévén, meggyőző-ződésem szerint a felsőháznak tekintélyét, hatékonyságát és állandóságát csak azon módon lehet biztosítani, ha ennek szervezése a birtokon fekvő aristokratiára, a pairie-re állapittatik, mert minden más mód czéljának meg nem felel, és már magában rejti a kora enyészet csiráit.
Előfizetési föltótelek :
Helybeli hiihoi hönUatal é» Yidíkro potlln küldve*
Kg«''«» úvro : - 0 írt. — kr.
K/l ¿v o - • 3 „ — „
_______
hvneg/cdro
60
•) K cxikk kOnlíiíro tuuV í«l.
• xcr.Ü ur AlUl •«¿llttat-Sicrk.
Különösnek fog látszani, ho/,y a szabad-elvüség ezen korszakában, hol uinden előjogok eltörlésére, a köznivellatióra minden politikai irányok összepontosulnak, pairiek-nek állapittatását ajánlom. Do ezen szerény sorok Írójának korántsem czélja a monar-chicus vagy republicanus intézmények előnyeit és hátrányait fejtegetni, hanem...