Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.43 MB
2023-08-22 14:03:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
147
254
Rövid leírás | Teljes leírás (215.82 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1869. június ő-ón.
23. szám.
rolczadik évfol vr m
V Kiteijedvc
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegye a teurtalmu hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei köréből.
Meid elenlK:
egA»» Iven.
&a«rli«-MStAI Iroda én klndó hlvntal t
WAJD1T8 JÓZ8KF könyYkerotkcdítiben.
A felaflhái reform-ja előr aj záriak kísérlete.
81 quld uoviiU rectiu« ilU, Candlduf ItoperU, — »1 non, hl» utoro mecum.
11 o r * »I u ».
Ezen fontom ügy a 1. m. trónbeszéd értelmében nemsokára országgyűlési tárgyalás alá kerülvén, bátorkodom fölötto igénytelen nézeteimet itt minden szerénységgel előadni.
Az alkotmányos elvnek a monarchiákbani fentartására egy loyalis, szilárd alapokon gyökerező aristocratia nélkülözhetlen tényező, de mely korántsem mint czél, hanem csak mint eszköz tekintendő. Bizonyos, hogy majd derülend azon dicső nnp, midőn üdvözítőnk szent tanai szellemében minden hasonló, az emberiség közt fenálló osztófalak ösazeomlandnak és romjaikon az ész és erény korszaka omelkedcndik ; de minthogy „sal-tua iu natura non datur mig ez ároyékvilágon azon üdvteljes idő beálland, javítsunk koronként minden halandó szülte intézményeket, 8 így az aristocratiáét is — vagyis hazánkat illetőleg ennek első osztályának — a mágnási rendnek a felsőházban képviselősége formáját. Mert:
1. Ha a mágnási rendnek utóbb is jelen állapotban kell maradnia, könnyen történhetik, hogy olykor egy család számos togjai túlnyomó erővel birandnak az országgyűlési határozatok eldöntésében, sőt történhetik, — hogy egy mágnási család elszegényedett tagjai ezen czél elérésére a különböző pártok , által kortesek gyanánt fel fognak használtatni.
Ha minden mágnási családból csak egy személység képviselendi családját az országgyűlésen, — akkor az aligha független lesz, minthogy vagy a kormány által neveztetik ki, vagy saját családja tagjai által vá-lasztatik meg. Az elsőro nézve szükségtelen itt több védvet előhozni, a másodikat illetőleg pedig a család tagjai köréből vagy a hivatal köréből legkitűnőbbet, vagy a legidősebbet (senior-t) megválasztja. — A hivatalt viselő független leend-e, nem tudjuk, a senior megfelclcud-o a közmondásnak „In senibus consilium," igon kétes.
y. Ila a birtoknak bizonyos mennyiségével jár a felső táblánáli ülésnek joga a nélkül, hogy ezen birtok egész tömegében képviselői joggal az előszülöttre szálljon, majd a felsőház ugyanazon ingó elemekből fog állani, melyekből az alsóház, holott az elsőnek rendeltctéso a józan értelemben vett stabilitás elvét képviselni és így ezen máso-diknok cllcnsülyaul szolgálni.
Mindezeket fontolóra vévén, meggyőző-ződésem szerint a felsőháznak tekintélyét, hatékonyságát és állandóságát csak azon módon lehet biztosítani, ha ennek szervezése a birtokon fekvő aristokratiára, a pairie-re állapittatik, mert minden más mód czéljának meg nem felel, és már magában rejti a kora enyészet csiráit.
Előfizetési föltótelek :
Helybeli hiihoi hönUatal é» Yidíkro potlln küldve*
Kg«''«» úvro : - 0 írt. — kr.
K/l ¿v o - • 3 „ — „
_______
hvneg/cdro
60
•) K cxikk kOnlíiíro tuuV í«l.
• xcr.Ü ur AlUl •«¿llttat-Sicrk.
Különösnek fog látszani, ho/,y a szabad-elvüség ezen korszakában, hol uinden előjogok eltörlésére, a köznivellatióra minden politikai irányok összepontosulnak, pairiek-nek állapittatását ajánlom. Do ezen szerény sorok Írójának korántsem czélja a monar-chicus vagy republicanus intézmények előnyeit és hátrányait fejtegetni, hanem csak a talsőháznak kivánt, sót okvetlen szüksége? reformjára nézve, igénytelen nézeteit rövídon előadni.
Ugy hiszem, hogy különösen jelen időben egy felőlról és alólról egészen független és így üdvös czéljának megfelelő felsóház csak a pairie alapján szervezhető. Azon netaláni ellenvetésre, miszerint a két kamarai rendszernek fenntartása épen szükségtelen, azt föléljük, hogy magának az éjszak-amerikai egyesült államok szabadságának alapitói, noha helyzetűknél és viszonyaiknál fogva erre logkovésbbé szorultak, szükségesnek tartották a törvényhozó testnek két kamarába felosztását, és hogy a hasonlókban elismert szabadelvű fóautoritások és soraikból különösen 81 u a r t M i 11 oda nyilatkoznak, miszerint az egy kamarai rendszerben is szükséges conservatiY elem legyen képviselve, mi csak örökös pairie által történhetik. Valóban örökös pairie nélkül a két kamarai rendszer igen is hiányos. Hiszen magának az angol parlamentnek lényege ennek bölcs szervezési módjában gyökerezik, benno t. i. az ingatlan birtokon alapuló felsőház és a változható képviselőház alakítják azon két oszlopot, melyeken az angol alkotmány alapul, és melyeken ez a viharok daczára dicsőén fenntartja világhatalmi állását. — A felsőházban a nemzettől és királytól független, gazdagság, születés és miveltség által kitűnő örökös pairie-k ülnek, kik a trón és nemzet között közvetitó állást foglalnak el, valódi aristokratia legnemesebb értelemben, minthogy benno a királyság legerősebb véd-oszlopát, s a nemzet szabadságainak legszilárdabb bástyáját leli. Ily gáton a nemzet vad zajong,Isi ugy megtörnek, mint a zsarnokság szenvedélyei. Ha hazáukban az erős hatalma» kormányok — milyenekre a dolog természeténél fogva minden statusnak szüksége vau — ellensúlyául egy független birtokon fekvő pairie és egy democraticus elemekből szerkesztett követkamara állíttatik, akkor a magyar status hajója szerencsésen és győzelmesen indulhat a mindenható által kitűzött pályáján, do ha az érintett tényezők bármelyikének is tulnyómó hatalom tulajdoníttatik, akkor a fejlődő politikai viszonyokban egy ideig ugyan szabadon lobogtathatja zászlóit a világ nagy tengerén, do majd nemcsak zátonyokban fcl-akadand, liánom az első szirten hajótörést szenvedem!, és töredékeivel a szomszéd hatalmaknak részint tatározásáia, — részint szilárdabb alkotására szereket nyujtand.
De ha egyrészről szükséges a mágnásságot fekvő birtokra, — első születni joggal alapítni, szükséges egyszersmind az utószü-
üEEXirtíLot^eiolx:
A Ut liMibot yaUUmirt UmO J )a. 1 -»xor C <U minden lorAbhl belktnüj^rt 5 kr. llílyrgdij iniuJin cg/e« bolkUtjUirt 30 kr. A .Nyílt Kroii" ogjr petit «or belkUtlUi dijn 16 kr.
lőtteknek sorsát biztosítni, és pedig az által, hogy az, ki családja részére pairic-t kiván alapítni, köteles legyen vagyonának bizonyos részét utószülöttjoire szállíttatni, a pairie-uek minden utóbbi birtokosa pedig köteleztessék testvéreinek vagy bizonyos összeget tőke gyanánt kifizetni, vagy azokat bizonyos pénzbeli járandósággal ellátni. Mi az utó-szülötteknek legidősebb testvérjök ellen netalán gerjedő kaján indulatát illeti, ez idővel egészen clenyészendik, és helyébe nemes versengés álland. A szerencso által vagyonnal kisebb mértékben ellátott utószülöttek, idősb testvérjűkkel versonyezni fognak az értelmiség pályáján, nagy szorgalommal vévén hasznát a nevelésnek, melyben azzal cgyeiilőlcg részesülnek, és magukat a tudományoknak , művészeteknek és műiparnak nagyobb buzgaloníliial szentelvén, sikeresebben lépeudnck fel a választott pályán, míg végro a születésnek kisebb kedvozéso düsan fog pótoltatni az érdem felsőbbsége által.
tis tekintsük h legtöbb országnak, különösen annak , mely, mind intézményeire, mind hatalmára nézve fölülmúlja a többieket — történetét, azt látjuk, hogy legjelesebb fiai nagy részben a pairie családok utószülöttjei valának.
A pairie-k állapítása azon fölötte nagy előnynyel is bir, hogy általa még számosabb alkalom nyújtatnék minden polgári osztályzat tagjainak érdemeik által a pairie-k sorába lépni, mint eddig nyújtatott a mágnási rendbe soroztatni, és a pairlo természeténél fogva a pairie-k utószülöttjei nem államinak, miként eddig a mágnási rend minden tagjai olkülönözve a többi osztályoktól, hanem velők összeelegyednének, s minthogy a pair családok tagjaikat a nemzet minden osztályában szétszórva találnák, kellő tekintettel viseltetnék az alsóbb osztályzatok iránt is, melyeknél viszont megszűnnék a mogasabb rangpolezon állók iránti idegenkedés és helyébe bizodalom lépne, melynek üdvös eredménye Yolt a közalkotmányt leginkább biztosító elemek fejlődése, egyesülés és egyetértés.
Mindennélfogva pairie-k állapítása egyetlen módja a felsőház gyökeres élotdüs rc-foriu-jának; minden más szervezési mód nem egyéb, mint luilál-arcznak rózsa pírral bekenése.
Ne aggódjék senki, hogy a pairick alapítása által az illető családok tekintélyűkben csorbát szenvedhetnének.Mindenkitudhatja, tudja is, hogy az utolsó-rangu pair világhatalmi honjában nagyobb tekintélylycl bir, mint a serdülő magyar földön az cisó-rangu mágnás, és hogy bizonyos, miszerint majd itt is azon családnak, mely csak egy pairie birtokában álland, sokkal több tekintélye és hatálya lccnd mint jelenleg, hol ugyanazon családnak tagjai tuczat számra ide-oda el-'' elszórva józan czél nélkül gavalléroskodnak, 1 vagy holmi szugolyokbau dicstelenül ten-j gődnek.
Hirdetósokot elfogad :
H.-Konlzián: »KIAUÓ lUVATAI,.P«»teo; ZKISI.KU M B4o»-, Hamburg-, Berlin-, MnJna-m.-Frankrtfrt- h Bőiéiben: II.U8KNHTK1N le VOOLKK. Lipcse-, Bern-, ¿a Stuttgartban: HACH8K& TAKSA. Béotben ; OITEUK
Végre még uéhány őszinte nyugtató szó osztálytársaimhoz, kik hiúság szülte okból a pairie alapításától irtóznak. Ha — minden sórtés nélkül legyen mondva — maga az indítványozó, kinek családja három századnál tovább örökös mágnási méltósággal él, azon gondolattól vissza nem borzad, hogy a pairie-k alapitása által utódinak nagyobb része mindennemű alsóbb osztályokkal ole-gyedik — másoknak sincsen okuk kétségbo esni, hogy utódaik hasonló része ugyanazon sorsban osztozand.
Csömöri gróf ZAY KÁROLY.
Népnevelés.
IV. novolészoti pályamű.
(KolyUlá*.)
I.
„Az ember nevelés által válik emberré."
Fichte bölcsész tudomány tanában ez állításánál szebbre, és valóbbra alig akadhatunk. Mc''rt e vallomásával minden erkölcsi személy javának elérésére egy tetemes fokkai emelte fölebb az emberiség világ-nézetét. Midőn á mindenség létemre ki mondja határozatát, vagyis midőn szülétek bölcsészeti nézpontból elismert, és megerósitott dolog az, hogy akkor még nem vagyok egyéb, mint bármelyik érzéki lény, mely értendő ösztönök izgatásai közt nyögi az alsóbbrendüség szerepét. Való ugyan, hogy már ekkor is észrevchetóleg lappangnak bennem a gondviselés testi a lelki ajándokai; do az is áll, hogy mindezek csak későbben, és lasudan indulnak fejlődésnek, mely ajándékok ha íojlódésökben bizonyos gondnokot nélkülöznek, a csekélynél is csekélyebb fokra szállnak alá. Mig ellenben, ha vezérök józanül kifejlett értelmiség: akkor- miként az egyszerű csirából szép s gyümölcshozónövényok: ugy a tehetékokból (mert így nevezi a bölcsészet a gyermekben rejlő, s Istentől belé oltott fojtclenségcket) szép tehetségek fogják liasznukat terjeszteni egykoron. És valamint a csirjából fejledcző növénykéuek örködő szemű kertészre, szint-ugy a gyermoknok hogy becsületes honpolgár váljék belőle értelmes, és erkölcsös ucvolésro van szüksége.
Hol a czélpont talán jól van ki szemelve, do elérésére a kezdetleges eszköz tévesen alkalmazva, ott a későbben kétségkívül bekövetkezett akadályok csakhamar azt mutatják, hogy a hiba, melyot elkövetőnk, nem csekély ugyan, do mégis javítható. így áll ez az emberi életro nézve, 8 ez által a társadalmakra is. Az ember, és nemétől képezett társadalom hogy boldogságát elérjo, és a földi jólétet maga köré varázsolja, feltétlen szükségét koll hogy vallja először a nevelésnek, másodszor a nevelésnek, s hor-madszor is a novolésnek. Míg''ebben hiányt szenved az ember, és velo együtt a társadalom, addig ne ütközzünk meg azon, hogy mindig fogunk találkozni rablók, gyilkosok, s egyátalán erkölcstelon emberekkel; ne Hirrkcr»xitWKl fíldiiit}.
higyílk, hogy addig rendi''lU''tési utunkon haladunk.
.Már ha oz áll, a minek mcgdönthctlenül állnia kell és ha az alsőbbrcndüség lognar, gyobb xömét a nép teszi, ugyan ki moraé azt mondani, liogy a nép növelésére, oktatásaira kitűnő és első gondot kell fordítani ?
(Kolyt kör.)
SZKHtiNYI ENDRK LAJOS
Levelezés.
Kin-KrniiiHU, június 3. 1809.
Püspök ur ő oxcollentiája kegyes engedelme folytán tu első uriiupi ünnopély nuilt vasárnap városunkban U fényesen inogtartatott. Már roj;-Kvli » órakor taraczklövésok hirdotdk az áhítatos örömet, moly köriuonulkor u nagy számmal cuuzoseroglett birokot logmdlyobb buzgóságig áthatotta. Az Ünnepély díszét zenén és itt állomásozó katonaságon kívül kodvesen emelték a u koszorú« leánykák,kiket Tánczoslslvántanitó ur ovhilm izlésteljeson utasított. — Szóval igen cokiiig dini fog koblUnkbe no nap azon tolt omléíco, molyen Kis-Kauízsa szülöttől példányszorll vallásosságuk illtil diesérotoson megczáfolták n felülotes, félszeg véleményt, moly egyesek fölött ugy mint sokukon lo^töiibször igaztalanul töri Hlovonó kriziso pálezáját. — Hol a forrás ily tiszta, a morál polgárisodé* bizton számíthat jövőjére.
Az indítványozók: Faíc« György tanítd ur és (ír. l''Iilndor József templom-atyja fogadják köszönetünket szorgalmazásukért, mi Altul az éven ki ut előforduló szentség-búcsú mogtarthatá-MÍt is eszközölniük sikerült.
Kijöttök sokáig az ogyház és haza javára 1
Végül nom bagybatom említés nélkül, bogy a vámsunkban nom rég megalakult iskolatanács legközelebb 2-dik. ülését Urtandja. Ft. Köny-nyo Alajos igazgató ur eljárási buzgósága a kivitel logM/obb reményeire] jogosít bennünket. Sok ily kitünó férfiút a magasztos tanügynek 1
H. S.
Koafhrly, máj. 20. 18G0.
Egv pár őszinte s/ó, hu mim boáznál, do nom is árt! — Hu valaki ogy szobába lép, rendesen így üdvözli a családot: adjon isten jó napot! (t. i.: ha nappal megy;) nekem is, miután A „Zala-Somogyi Közlönyt nyilvánosan fényes nappal üdvözlöm, ozt illenék mondanom; do szabadságot veszek magamnak o kis változattal élni : Ai(jon isten a „Zala-S.-Közlöny"nok sok előfizetőt... o*t po<líg azért teázom, inort o kívánságomban már benne von a — jó nap.
K bovozetéa utáu hozzá fogok a keszthelyi mozzanatok dlvozotdus napjairól irui. 1-or. máj. hó 22-én a nyári szinházban tartatott hangversenyről csuk annyit szabad logyon iifogemlite-ntlnk, hogy tiszta jövedelem Iteményi ur közreműködésével 100 ttra rúgott.
A uomos czélért összes gyakornok uraknak, és más működő tagoknak is azon óhajtásunkat fojozzük ki: a magyarok istono sokáig éltesso!
Svastica ur országosan ismert gcnialís zono-szerzónk még most is egyre működik, do egyet so ád ki, eltesz) osztaltiókjába : azt mondja, majd elhunytával lássanak napvilágot, a kéiőbb-kori zono-iuűértóknok hagyományozza, ő az ogyiko még most is n megőszült jó öreg, a magyar zamatos nóták teremtőjének, egyaránt jó víg kodvü.
Sok szór még rá ¡8 húzza, ha a művészbarátok meglátogatják. Szép azt látni és hallani, midén kodélyos nyírottyüjóvel a jó örog még most is mély vorázs-hungokut csal ki; mély, bús és komoly nótákat huz, a uiídón a látogató művészbarát távozik tőle. Valóban büszke lehet Keszt-holy városa, hogy ily, inűvéaz a vég porezoit ii itt akarja tölteni. Kltusso az laton sokáig az ész bajnok s veterán zené-szerzőt I
Mog kell még említenem fáradhatatlan K. J. zongora-tanító urat is, kinek a múlt hang-versenybon kedves kis tanítványa lépett fel; valóban zongoratanításának előnyére szolgál, kár hogy nagyobb pártfogásban nom részesült. A honvéd.o''urz is julius l en fog itt meg kezdődni, ha igaz; a pipi gyűlés a mull beton volt itt, hogy mily oi o.l i '':iyi telt, azt majd jövő levelemben hozandom.
Még !c>v.U fürdő-vendégünk van, ugy hiizom, a jutiiiu Ii.i meghozza őket.
.X(ujd is ki feledéin a javát; egy uj nyári színházról.vau szó, hogy les/. építve, még pedig közel u balatoni hideg fÜrdöliöf.
A jelenlegi vállalkozó szellemű sziuígazgató a a részvény társulat erélyes óhaja, valószínűleg tettlegusitik is a szándékot.
A viszontlátásig I
L. K.
Heti szemle.
Juiiíum 4-én lrttii».
(Bfl) A szogodi nőegylot „Bazár''jának tust*
jövedelme: 1002 frt ÖU kr., moly május 17 és 18-án tartatott. — Az ogypt. alkirály aug. hóban less Pesten. — Koenit* .Miksát, kiről bíró járt, hogy N.-Kanizsán is járt volna, l''assauban fogták ol. — A lípótmozoi tébolydában most 2tU beteg ápoltatik. — Pcston jelenleg 20 nyomda van. — Kdjutnzást torveznok iaimH Budiinil Tríesstbo é« vissza tctem&pn leszállított áron. — Mária Valéria fóherczegnő boteg volt. — Szathmárt ogy oly ritka rózsató virit, molyen 3U00 rózsa van. — A katonai pensiok 7 millió frtra rúgnak. —- Aí angol királynő május 2ö én volt 50 évos. — At osztrák államadósság jolon-leg 2.091.007.310 frt, molyből Magyarországra 307 millió frt esik. — Ottó bajor kir. berezegnek Pesten alig tudtak vendéglói (¡záltást adni.— Galiezia ogész területén f. évisopt. I-tűi kezilvo » lengyel nyelv lesz a hivatalos. Izabella királynő 03 milió roullal tartozik a spanyol kincs-tirnuk. — l''osleu nyilvános esizinntisztító intézet ongedélyozésoért folyamodtak a kormányhoz. — Uj l''unáton ogy éves férli végezto kl magát érfelmotsréssel. — A moldvai marhavész megszűnt. — l)r. Kálmán I/.idor N.-Vára-don ismét ogy 17 évos loányt talált, kinek jobboldalon van a szive. — Ax olső bonvédzászló már elkészült — A győr-griltei vasút két con-aortíuma egyesült. —• Az akadémiai Nádasdy-jutalomra 2 pályamű küldetett be. — Az álta-
*) itiii.l «tó|>, iniiul hetyr» oi, dr mit ¿r í bs catk
n iilll.mxt lolkr«i>.li''«óvcl trailk, liitxcu imitt la inily a»op aitnli^a volna Koaithotjrnok, lisuc''ii olli t tokiiitio v.tlnlian orrcaavarJ « t i u o » h ií », ••» vlitíkl .nt Komlolj* nvc^híi, Iiiolyrt ul.t.tlt liiionyiis vaUiiiívcI fflliMirk ! I
Smrk. I
lários vízvezotékot Hudán is létesíteni akarják. — Klapka Brüssolbon botogo n vun. — Koenítz Miksát l''assauból Pestre t/álliták. — A dolog«, tlót jul. 4-ro hiviák összo Bécsbe: — Zálulhnáu babonáskod ás bél eg^ hallottat felástak és összo-lövöldözték. — Lónyai pénzücytninister az or-Biág összes bányáit meg fogja látogatni. — I)r. Oroszhegyi Jdzsa a honvédelmi ministoriumtól nyert sogélylyol Sclnve^czba, a szt.-galleui fürdőbe mogy. — A magyar kormány dofioitjo 1870-ro 12 millió ftban mutntkoiik. — Az ujbdl szorvozott kir. ítélő tábla 3200 darab ügyhátralékot vosz át — A magyar jelzálog hitolbank miolőbb mogkozdi működését — Bécsből írják, hogy n hadseregi futárok számára velociped iskolát nyitnak. — A magyar képző művészeti társulat f. évi május 31-én tartani szándékolt sonihuzáaa julius 31-éro hnlasztatott ol. — Dobreczonbon egy uj — hotonkínt ötször megjoloiiendó politikai lap indul meg.
Hírek.
— Lap u n k mai szúmálio/i van mellékelve boldogult SÜAIEGIIY FEREÍJOZ nagykanizsai kerlllcti országgyűlési képri-solónk kónyomatu arcxképo ílgyében .kiadott előfizetési s illetőleg megrendelési iv, melynél a tiszta jövedelem a nagykanizsai nagy-gymnaaiuuinál »Sümcghy Ferenc^ alapítvány" czim alatt ösztöndíj létesítésire fordíttatván, ajánljuk a t. közönség figyelmébe. Lapunk időről időre nyilt számadást közöl.
0 Bár morro fordulunk a megyében, azt tapasztaljuk, hogy o Lóban nz utakat tatarozzák, a mely kerékvágásokat és gödröket behúzzák, és annyira, a mennyire H/ilárdabb épitA anyagok nélkül lehetséges, azokat kijavítgatják. Láthatni ozt még az utolsó kis faluban is csupán Nagy-Kanizsán nom, hol a kapronczal utcjw, mely a vasúti szomély forgalom közvetítésére, mint egyenes vonal n tormészi t; által kijulelro lenni látszik most is tolo van kikiTülhbtlun gödrök és pocsolyákkal, holott néhány napszámos 07.cn bajokon legalább a nyári Időszak tartamára segíthetne, felhívjuk tehát nz illetékes ha-
TÁllCZA.
Egy holdvilágos...
l''.fry huMviUgoa, a»i|>, n;Arl Ajaaakán, KltvkiuUb kU asobáninak ablakán. Klu«(«agv* náaUni • kla cailUgot, H amint uőiUin, láttsiii, hogy egy lefutoli.
Oh aa^p oaillA^-, boMogabb mgj tv mint én! Lefutottál, plheuheUi alt íouikín. Nem ragyogvil bo löbbó ai ¿JaiakXt, Nom la ftlcl a nap bOaak« aágarit.
Ktfjr hoMvIUgp« ai^p nyári ¿Jaiakán M- ghallgalUm, mit dalol a raaltogány. A l-OKutban oly biiS hangon kraergó, Hogy 8 párját uiiudhiában kcroii.
Ugy aaJuálUm • kla ma<Urt, ea árvát, Mely nem teU ai 8 pioiluy kla páriát, l''atlig hál éu magam la oaak ugy vagyok, A világbaii oly árván dalolgatok.
NAOY KÓKNÍXIA.
Tettekben szeresd a liazát.
A (labadkai Biéchenyi-naiinndijjal jutalmai»tt pályamfl.
Ki fölülemelkodvo A mindonnapiságon, n jé nemos iránti fogékony lélokkol áldatott meg tt gondviseléstől, kinok szivét az önBsség szony-nyo" bflno annyira ol nom tompitá még, hogy az ogy szontebb és nomcsobb érzelmen maga-^ aabbau ne dobogjon fol, az értoni fogja lolkébön jtg ¿ exni azivélton, amit a költő mondott és egy nemzet átórxott, hogy : .Iliuádnak rondülűtlo-nul légy hivo I*
Ne az ajkon egyedül, a azivlon is éljon a »zeut név, moly legfőbb jónkat jolxl. Ki nom tudja, mi nekünk a hayj»? Anyánk, ki saűlt, atyánk, ki táplál, testvér, ki a sors csapásait onyhitni tudja és akarja, és végtéro azon jó borát, ki az éj bokövotkoztévol koblébo fogad, bogy legyou a hosszú álotn nyugodt és n föltámadás bzóji és dicső.
Valóban fásult kobol az, moly a hazáért lán-gtílui noiu tud, a nemesebb szív értoni som tudjá a közönyt, s midőn a költő azt mondá : „Ncsoio <|ua natale solum duloodíno cunctos ducit, ot immomor.-s non sínit «<sso suil" érozto, hogy fuledni lobot míndont, hogy az idő, moly min-ilon »obet behegeszt, li t hoz tnindon fájdalomra, do a hazát fele<lni nem lohot, — a hontalanság fájdalmára ir nom létezik. A honszeretet aiton-b*n no maradjon moddő érzomény, a szftrotot, mely ott, a hol kell, tettek bon nom nyilvánul, rajongás csupán, mely disso lehot ugyan ogy költői léleknek, do az dlot komoly valódiságért a czél elértWro elégtelen.
Mi mindnyájan szeretjük a hazát, az államférfi ugy, mint a tudomány bajnoka, a kincsekkel megáldott dúsgazdag ép ugy, mint a fc.ílot túró |MÍr és a kiben e szeretet téli jelen-íeg mint az érzemények legneinoHbiko nem nyilvánul is, — nyilvánulni fogna bizonyisan idegen földén, ha lcgkinálkozúbb élvek kóze-potto ép ugy, mint a nyomor karjaiban, a/, édes haza képe olilntl.-in lánggal égne valamennyi-jünk keblében.
A kit szeretünk, unnak javát akarjuk, a kinek javát akarjuk, azt minden erőnkkel oló-mozdüniis fogjuk, bebizonyította ozt Széchenyi, a lognagyobb magyar, ki úgyszólván élte delén már a hasába érvo, itt körültekintett, és annyi tcondót látóit maga elölt, oly hátramaradást egyéb államok mögött, hogy lelkű elborult, — nagy a/ivét sajgó fájdalom fogta el, de nem kosorg'' tt összetelt kn/.ukkol, lángoló ho''is/.oru-teto nem maradt imvldő érzomény, hanem kilé-|>ett a tettek mezejére, nom buzdított csupán tonncnlian^zó szavukkal; do példát mutatott mint kelljen tenni a hazáért; látta, hogy tudományosságunk csak szétszórt egyes tudósok dolgozószobájából ár.iszt olykor-olykor gyongo fényt, és roppant uradalmának ogy egész évi jöved -linét usoukítaiianiil taíto le a haza oltárára, és iiiegalupitá a magyar tudományos nka-domiit, mely ö*sz< gyüiiso a magyar tudósok soregét, hogy az egyes, !; által árasztott gyenge fény nz összesség által but dinns lángg.l növekedjék. — A büszkeség érzetével tekintünk fol ily férfiakra, kiket mieinknek nevezhetünk, kik töltőikből oly magas ulíTpzatot alkottak maguknak, hogy azon állva, az egész világ megláthatta őket.
Do Széchonyl boláttu, hogy nemcsak a tudo-tnányofság, hanem és még inkább az anyagi téren maradtunk bátra és lűlko minden ordlvé-vcl oda törokodott, hogy iv századok éta s leginkább önkőrülményelnk miatt visszamaradt ország a világ ogydb államaival ogyonlé|>ést tarthasson, Nom dicsérő l>esztídet akarok itt Széchenyire mondani, de él nem hallgathatom azon — bizonyosan mindnyájunk általi— meggyőződést,.hogy ha hazánk anyagilag ós szellemileg ma a világ ecryéb művelt államaival egy színvonalon áll és lugnagyobb részt Széchenyi erélyes follé|>ésénok ós tettekben soha nem or-nyedő buzgalmának crcdinényo. — Ily példák buzdítsanak Ixytnünket, a hazát tottokben szo-lotni; nem mindnyájunknak adatott ugyan a haza jobbléteért oly roppant anyagi áldozatokat hozni, a biilcs gondviso''.ós nem mindnyájunk lelkébe oltotta ugyan az ernyedetlen tetterőt, do a haza oltárán a »zogénv fillére ogy értékű a gazdag ozretvol, a szellőm ogy termékeny gon^sl&ta ogyértékü a gondvlsoléstől hivatott ! lélek soha ki nőin fáradó munkaképességével.
Itt ismét fényos példaként áll olóttünk Sxé-J chonyi, kí, midőn lionboldogiló tettei után a
fáradt test pilignést engiviett magának, szollenio termékeit áldozil a hazának, tunitott : mit Aa mint kell tenni, és o művei ina is fényes tanulmányai nagy szellemének, a nemzet örök kegyelettel fogja őrizni, őzen a bon Ixddogságát clőmozditni törekvő müvek ogész sorozatát.
''léhát no csak tegyünk, — hunom tanitmuk másokat is tonui, kit a haza — mondhatni — ösztöiíRZordleg belénk oltott szeretoto tettekre nem hevít, azt bővítse a minden nomes kebelben feltalálható hála érzető; — mert uzou hon iránt, mely táplál, uzon bon iránt, moly multunk kegyeletes emlékeivel, jövőnk várandó rciné-nyoivol összeforr, vnlóban iiálát kell éreznünk. No mondjátok azt, hogy a hála érzető kihalt az emberek kebléből, hogy a rcalismus uralmával a/, önöuég kuröltvo jár, oz nom áll; a komoly figyelőnek minden nap fényes példákut fog nz ollunkozőről hozni, csak gondolkodni kell, — u gondolkozással n nyort jótétemény érzető, őzzel a hála szép orényo fel iog dl.rodni a köbölben. Hazánktól nyerjük a logtübb és logfóbb jótéteményt, azért H/.oressük azt, szeressük hálából, lelkünk minden orélyévol, tetterőnk egész odaadásával.
És bokövotkozhetik-o az ember életében oly időszak, midőn azt mondhatjuk, hogy a hon iránti kötolwiséj;nek eleget tettünk, midőn « hiszombon megpihenve, annak java és jóléte közönyössé válhatik előttünk? — A szeretetnek nincs határa, örök az, mint a lélek, melynek kifolyása, a szeretőt, moly mogszüuik, --soha som volt az a szó nemesebb értelmében, hát ott, hol a nyert jótéteményok uieg nem szűnnek, mort a haza egy gyormoko iránt sem mostoha, anyui keblére öleli őt még akkor is, midőn nz élet fájó soboi alatt meggörnyedve, a szenvedélyek rohanó árjaitól elcsigázva, csak még egy vágy, a pihenés vágya él a kebelben, hát ott a tzoreletnek van-o, lehet-e halára? — Nom széliek ama nagyokról, kik a hazának többet vélvén halálukkal használni, mint életükkel ; édes örömmol adák oda életüket; nom omlitom n Keményeket, Dugovichokat és más számtalant, kiknek novoit Klio érezvesszojévol vésto bo az utókor kegyéloto számára történő-tünk lapjaira, do mily oltbatlan vágygyal ég-hot a honszereleni lángja azok köblében, kik sokszor egész élotükön át a hazából mostoha körülmények miatt száműzve, — élotük vdgső porezdbon azon egy óhajtást nom fojthatták el, hogy porhadó tetemük az édes haza földjében nyugodjanak. — Ki hazáját igazán szereti, ki lottorejót, ki tudományossága fényét, ki találmányai hasznát a hazának szenteli, abban ez érzelem csak az- élet utolsó lehollotével szűnik inog; láttuk Széchonyit, minden gondolata, — minden tetto a hazáé volt, s midőn bekövetkezett oly korszak, molybon a haza javát cz<Mzó intézményei a rohanó haladás áriával ogronld-pést nom tarthattak, midőn prófétai szelleme a
sebes rohamból a hazára olkerülh.-tleu veszélyt látott hárumluui, ekkor megtörött a nagy lélek, szellemi borii zsibbasztá el nz eddig ernyedni nem tudott tottvágyut és a haza szive megdöbbent nagy fiának ily végzőtos jövőjo folett, do az Isten kegyelmes volt, trónjáig jutottak ol a huza könyjei, miket lognagyobb fia stolloiul homlutáu sírt, és oszlatni kezdó a homályt Széchenyi lelkéről, Szdehonyi ismét — ha lassan bár — do munkálni kozdott azon, bogy hazáját azon sírból foltámaszsza, melybe ogy szerencsétlen végzet löké; munkált mindaddig, míg bekövetkezett a perez, melynek liire villámként futi bo a hazát, moly nicgruiuegtcté a re-ménvtelt koblokot, azon hír, hogy Széchenyi meghalt. — Honszorolmo csak halálával szűnt mog.
Midőn ily buzdító példát látunk magunk előtt, midőn látjuk, hogy a tetterőt mily siker koszorúzza, fölébred lelkünkbon a vágy, hon-szcrolmünknok tottekbon adni kifejezést. — és hazát, melynek iava szivünkoz nőtt, tottoklxa kell is szeretnünk, mort a meddő érzelem mellott elveszthet a hon, és fájdalmas kesergésünk aa fol nom támasztja. Logyon honsxcrolmünk oltár, molyen tchctségünkkoí, Molleral s anyagi crőnk-k<-l <*» ha kell, vdrünkkel áldozzunk ; munkáljunk szünot nélkül a haza {avultán, inert a hon boldogságán mi boldogságunk, a hon felvirágzás* a mi felvirágzásunk. Ki ily szempontból kiindulva használni kiván hazájának, az csakhamar belátuudju, — hogy a honszerelem Istentől lelkünkbe ültotott legszebb érzomény, a legdicaőbb erény, mely nz élet vészoi közt so tagadja mog magát, mely lelkUnknok elégedettséget és magnyugvást, szivünknek boldogságot ad. Lobogrjen mindig lelki-szoinünk előtt a nagyfdrfí emléko, kiről beszédein folytán többször mogorolékozéra tHÍldája serkentsen, — ha erőnk talán roskadni kozd, nagy szellomo buzdítson, ha tohotaégünk fogytán vdliük magunkat lenni.; no folodiük ol, bogy oz a föld a mi hazánk,''hogy e kívül ninca a földön számunkra boly, hogy itt dinünk halnunk koll. — .Minden pálya dicső, hu bolőle hazádra dorül fdny!" Ezt mondá Kölcscynk, azt nkará mondani, hogy mindon pályán lehet a hazának használni s hogy ozt tenni kötolesség is, fenn a társadalom polczán, lenn a népség rétegeiben, mindig és mindoukor jusson oz aa oszütikbo, mennyivel tartozunk a hazának — hogy o tartozást lo koll róvnunk; — ha a haza mindon fiát ily érzelem fogja lelkesíteni,ha nem csak dini n hazában, «is elfogadni mindennap adta jótéteményei^ hanem köszönetül folvlrá-gozásán munkálni is fogunk, akkor boldog leaa a hon, mert : „Hass, alkoss, gyarapits, * a haza fényre derül !*
SPITZKU JÓ7.SKF.
r
lOaágot, fordít*« egy kiásó ide 1» figyelmet, mert bixony »zon be uton járó-kelő s a ''forgalmút álénkitő sok ¡dogon nem a legkcdvozőbb forgalmat fog ttathoticus nézeteinkről, éo haladásunkról szorozni, éa logalább tdngolyUSrés''voazólycinek kitévo érkezhot városunkba!
/\ Dalárda. Má szombaton h kanizsai dali! rd a fog tagjainak egy ólvozotos ostét rendezni a ,Z«ldíau koriben.
A Időjárá«unk valóban aggasztó;.27 foknyi hőségtől alig 8-ra eeett, az őszi ruhák «.lövetettek; o rögtöni időváltozás az egészségre ros/ul hatott, mind a mollott logkovosobb szőlői TBgy mezei károkról eddig tudomásunk nincs.
Torna-o^ylot. Bllszkók vngyrnk ós bátran lohotUnk is, mert fól Magyarországban nincs oly Város, mint Nagy-Kanizsa, mely daczára, hogy ólig bir másfól ozor intelligens lakossal, mégU oly számos ogylotot bir felmutatni és virágoztatni, minőt ogy hasonló váron sem, mert iparosaink csokólysógo, gazdáink csak nó-hánya tartoznak az egylotok tagjaihozó« mógis 41 hol/bon polgári egylet, nagy casino könyv-tárral,'' koroskodolmi casino szinte könyvtárral, takarék-pénztár, sogóly-ogylot, ipar- és kereskedelmi bauk, dalárda, torna-egylot, vadásztársulat, lövészr^gylot, a tUzoltó-egylot pedig most van alnkulóbau,- ós mindnyájau annyi taggal ellátva, hogy ól A» ólhot; múlt szombaton volt alkalmunk, már előbbi lapunkban is említett, a torna-egylet által rondozott disztornázást a „Zöldfa kert"bon mogszomlólkotln, daczára az ógető molog napsugaruknak a fiatal óm erős karok feltűnő Ugyessóggel mulattatták u nagyszámú szóp ós válogatott közönségot. Klóadáa után n tagok egy hosszú asztalnál foglaltak ho-lyet, hol Wftlbnch Mór mint olnök ós szónok-hősünk válogatott szavukbi''.n Udvözjé u működő ós pártoló tagokat ós hiveti ccsotoló az egylet Állását válogatott szavukban, ildomos kifejezésekben adá a hallgatóknak értésére, hogy miután r torna-egylet elnökei ós tornu-mestoro a várost olhagyák, az ogylot árván ós voszőfólbon maradt, do a közmondás szorint: .minél nagyobb a veszóly, annál közolobb a segély," az árván maradt egylotnok két kiképzett tagja ragadta meg a tanítást, idő ós onyagi áldozattal tolták fenn az egyletet ós a mostani fonninara-
dása ogyedUl nékik köszönhető; ezen iljak nevei i Milhofer Kde ért l''ollák Ármin uruk. --Éljenek t
— A nkunizsa-korUleti uj kövotválasztáa juniua 14-én fog megtartatni.
— Szombotholyon Horváth Boldizsár ministor novóro iskolai ösztöndíj-alapítvány ló-tesittetik; a jelenlegi tőko 1800 frtból áll.
— Knobol Foronoz szombathelyi jolo« fényképésznél egy gyönyörll olaj festésű tájkép áll eladásra készen.
-- M o g k a p t u k a ezukor-adó-roform tárgyában ülósoző eu([uc>te-bizottságnak az iparkamarákhoz és szakértőkbe/, intézett kérdéseit. A válasz l)r. Kaik Miksa úrhoz, a .l''ester Lloyd". szerkesztőjéhez , oztikorudó eni[uéto tárgyában, bérmentcsen ezimozendő.
— A zalaegerszegi dalárda f. évi jun. 12-én délután » órakor a kaezaházi sűrflbón dalelöadást vagyis nyári mulatságot rendezend.
! Kedvezőtlen időjárás esetében a .Bárány" fogadó casinói helyiségében fog megtartatni.
— A zalaogorszogi templomi zonckar részére a városbiró s nemes tanács uj hangszerek megszerzésén törekedik.
— Biztos forrásból tudjuk, hogy a Kia.<-fólo ház előtti főtéri főárok Nagy-Kijnizsa v.iros tanácsának erélyes iutczkedóso folytán még.e nyáron bufedetik, s egyúttal az ottí járda jó karba helyeztetik. — Bizony kivánatos is, h-»gv az a több rendbeli főtéri tvukszemuovelő tip rattyu, a trotoiro kegyes sziuvonalára s a jánia magas emelkedettségére nyerhessen — passt I
* Magyar színészet. Károlyi Lajos szintársuluta junius l ón kozdé meg Szombathelyen előadásait a „Boissy-í boszorkány" víg operottol. Az előadás kielégítő volt, s várakozásunknak a szó szoros értőimében mogfclelt, — mort a társulatnak többnyire a sziní pályára hivatott egyónoi vannak, kik follogják hivatásukat. A közönség figyelme leginkább ösz-pontosult Szontgyörgyinén, ki Saint I.uei hor-czegnőt szomélyesité, gyönyörtlen csöngő hangját s iskolázott énekét elismeréssel enilitjűk kitűnt továbbá Némothyné l)p la Hoelio Méla-niában, jó színpadi alak s kellemes hangjával szinte kivívta a közöuség tapsait; a férfiak kö-
zül kitűnt .Szentgyörgy!, Croqueforblanc n ai-<|iiis — és l''ierro szerepében Krasznaí, valamint Flageoletben Némothy, ez utóbbi szabatos és tenor hangjával szinte jeleskedik.
— Május 25-én volt Ns.-Vidon óz Csákányban az autonomicus gyüléj, mindkét helyen a világi tagok választása volt a ezél — választva lőttek Somssich Pál, Zichy Nep. János gr., — Bittó István, Zichy Antal, Ilortolondy Kálmán, Ksztcrházy l''ál gr., (pápai) ezek közül 3 póttag. — A clorus részéről — l''losszor plébános urat szomelék ki, erről és Veszerléről volt a szó, Szabó Imre kanonok urnák egy levele olvastatott fel, moly ben azt írja, hogy a szombathelyi püspökség betöltéséről még szó sem volt, Márki ő inltga podig ugy nyilatkozott, hogy ő Veszprémben akar meghalni.
— Szombathely enjunius 6-án fényes disztornázatut tart a* ottani torna egylet, melyre Sopronból, do Naíry^Kanizsáról is többen odautaznak, benne részt veendők.
— Sopronban, mint az „Oo. Nr." irja, máj. 30-án a szabad kőmivesi páholy megalakult volna, mely hazánkban n harmadik.
AFischol K. nyomdájából N.-Kanizsán (Z. N. St. Cl. = Zuhlt nielit Stempel Gobűhr) katli. egyházügyi hirdoté»jutott hozzánk, mely így hangzik: ,A nagykanizsai róni. hath. plébániában, a magyarországi kath. egyház autonómiája ügyében f. hó ü. 7. 8-ik mpjain d. o. és d. u. tartandó ösizeiráíokra, valamint a vosz-prém-ogyházmegyei öt kath. világi képviselő meg választására kitűzött (. hó U-én reggel U órakor a 24 évet betöltött, önálló t. választók a a plébánia — (Forenczrondi zárda) épűlotboni inogjolonésro ezennel tisztelettel ^neghivatnak. Nagy-Kanizsa, junius 2-án 18M)! I.amina Vendel s. k. lelkész.
— A közoktatási és u fíililmivelési miniszterek által Balaton-Füreden egyetértőieg felállítandó, ós szőlő- s gyümölcsfa mivelósi tanintézetül is szolgálandó felső népiskoláknak egy tanítói állomására pályázat nyittatott; a tanító kötelessége u gyűmölcsészot és kerti gaz<l;\ság, uzölőmivolés és borkozolés elmélotí ós «yokorlati tanítása; illetménye óvi 800 frt, szabad lakás és 200 uégyszog öl kert. A folyamodványok augustus lulr 31-ig nyújtandók bo a ftHdmívolési minisztériumnál.
— A szőlő megváltási nagy tabellák Wujdits József könykereskedésében kuphatók durabonként 3 krajczárjával.
~ A n y á r i idény beálfával a kereskedolmi inínister távirdni állomásokat nyittatott meg a balaton-füredi, szlácsí, harkányi és tcpliczi fűr-dőkbon.
— Mul t szer áún esto tartaték megu nagy kanizsai nagygymnasíumi ifjúságnak ének- és szavalat! akadémiája kedvezőtlen idő miatt nom a kortbon, do a zöldfai szálloda nagy teremében szép számti közönség jolenlótóbcn. Az ifjúság szép reiidbon zászlójuk elóllengcdezése és zeno mellett fól hat órakor érkezett a szállodába. Kitekintve a szavalatok mikénti sikerültéről, mely közt azép igyekezet s lelkesültség mu''a kozott, elismerésünk adóját sietünk leríni az érdemes igazgató s tanári kar hazafias nomcs ösztönből kelt ezen intézkedéséért, mely által bizonyára nz elfogulatlanok dicsérő helyeslését vívták ki. Nyoloz órakor vette kezdetét a táncz, inely szép számmal gyüjté egybo Kanizsa s vidéki szépségeit, o vidáiu, fesztolon s kedélyes mulatság késő reggelig tartott, iv jolen voltak maradandó édos emlékben tartják o jól sekcrillt mulatságot. A tüzvérü lelkes ifjúság példás rendszerotőséget tanúsított.
~ V o t t ü k L e h m a n n és W o n-t z e 1 bécsi kőny vkcreskodők (Kűrntner-str.nso 40.)* kiadásában tnogjolont : „Neueste Kisenbalin - Karto dor österreich-ungari-schon Monarchio" ezímű térképet. Ara 7f> kr., egyszerűen öt) kr. —, Ugysziuto : »Tceh-nischer l>ugor-(Jutj\loK ingyen I. Allgemoine Tcchtiológio und íliltswissonsclinften. II. In-genieur - Wisscnschaft. JCisenbahn und Telc-grnphcn. Musehínon-Kundo. Bcrg und llüt-tenbau. — III. Clowcrbskunde. -- IV. Gc-werliskuiido.
I^Tyllt pósta.
-- .A Tinánál'' kO.íöiiettíl voltllV, Mteliibb kO->»liii U fojrl''il''.
— I,. II. A I ¿1 X mrgJStt. ÜdtniOlink.
— 8». Sxoml.slliely. Vígro vsUhirs. Volt, T»n i
lem olt máikor 1», mit írni vslé, bsnom — — —
— ''/.. I''«M. Kum lehet.
tlr Z L J53 T I-H: I R N Ö K :
Nsgy-Kanlisa, 1WJ0 junlo* 4-<!n.
A lefolyt héten a buia ára mírCnként 20—24 kraJciArrat «melkedett, a hoMtM tiSiiire aionban Unit felínyl emflkcdetuífl árrdUUbb isálll romíljuk ugyso, hogy ktdToiS Idö beálltÍTal >s ár-einolkodoU»íif Wp íöUnyre. X vetitek nllunk a legeirbb roménynycl Orreadeitetnek bennOnkat, * már tétetik n kHttellk alku as uj Urméaro és padig feltQuő olciébban, mint aa dnak éra vau. — A mai h»U*i#f''l bchoiatal Igen yvenge volt — a valamint eladó n«rC''»*lt — ugy a kéid*>CikBdés Is gyér v»''»- Knkerlcn nAllltUtott
legtöbb.
Plaoil hstl-vá»árl keUtArok.
N.VOY-KANIZ8ÁN, Jiiulus -1-én.
AUd-auaitrlal mérőnként.
Termények > llmi 8S-86 fonios 3 frt, 70 kr. tr 06-1« fut. 3 fr. 86 kr 87-88 fis. 4 frt 20 — kr. Kg 78-70.fut 2 fr. 40 kr. 79-80 fnt. 2 fl. 76 kr.

kxy^.¡-"»Sís-''aok, 70—71 fnt. 2 (t. 60-00 kr 71-72 fats X r |> s k.lxlnv''jfe», fl/ift,. 2 fr.
20 kr. Sí—08 fut. í. frl. .''10 kr. Ktikoricxa ''i frt SO kr., 2 frl 35 kr. K u k o 11 o t a ol»«i (c»im|Unitli>) 2 frt 80 hr. Zab «1 16 fin. 1 frl 8"> Wr. 40 -47 fns 1 frt 01 kr. P o li a n k a 00 - 08 ín«. 2 frt. 00 kr. 60— G.r> fU 2 frl. UO kr. l''assuly fober :» frt 50 kr Passuly, tarka 2 frl. 80 kr. Sxóna máss. — frl. kr. Öislma - frt — kr.
V
^écsi pónz&rfolyam, jun. 4
''6% "iT^ÍAliquos (¡2.10; f>°/„ nemz. kölcsön 7Ó.1Ö; l3Ü0-ki álladalmi kölcsön 102.lf>; bank-részvények 7.51 ; hitelintézeti részvények 295. 90; Lond«n 124.35; ozüst ágio 121.75; arany darabja 5.87 kr.
Vasúti naponkinti menetrend;
lulul N.-KaniatArdl Ituda felé d. u. 1 óra 22 [lerci.
.. . . . nlvo II órakor.
llíe« . .1. u. 2 óra 30 .
. , , , reggel 7 óra 16 |>orc*.
„ c»tvo 7 óra 45 ,
, , Trio«t , d. ii. 1 óra .''>0 ,
, , . . e»tvo 0 óra 26 .
. , llarea , reggel 8 óra 5(i .
. . délül,An 2 óra — . Iluda fölül roggol 6 óra 0 ,
- , . d. ii. 1 óra 20 .
Iléoi , röggel 8 óra 20 ,
, . entvo 7 óra 30 .
. . ilúlb. 12 óra 12 porcs.
Triett . reggel 6 óra 26 .
. , délben 12 óra 62 .
Barcs » d. u. 1 óra 14 ,
, . este 7 óra 20 .
¿•k.
N.-Kanii«éra
Heti naptár.
Junius 6-tól 12-lfl 1869.
IIÓ- út heti- IKalbollkut nap-
nai. 1 ür
A nagy ottebédrol, l.ukáct XIV, 16-24.,
PSDRT oJ
naptár ut]

Vas&rnip
llétfö
Kedd
fxord.
C''«IU«rtOk
Péuiak
8£ombat
C 3 Norbert Itóbert Medárd FelicUn v. Margit llarnab. ap Johanna
■ i i I..-.Í
Ta m;1 ■■ ''a
Pulcherla
Modáid
Kllöd
Margit
Itaruabis
Toblas
g
3S
&
Felelős szerkesztő : Wajdlt8 JÓ286f. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
II I It!> li T E S E K:
FOSTKR V. és TVttSA
gazdasági gépgyárosok Lincolnból'' Angliában
Ajánlják a ni. t. ga*dAs»oknak
gőzmozdonyaik&^
• nagyobbított tűzazekrény és előmelegitftvel,
<L\''J-f
oeéplöffépelK fc''^v»
melyek M»iy»rprMáa jtbnsnemeüiex wirvo éplttef .¿L,
továbbá
|arató~gépeiket,i
Anglia legelsó gyirtlkol.
AiUKIIYZAkKK t, mindennemű KEI.VII.AiIOSITAsOK
» legnagjobb kóa/t.''-ggel bírmanUien kllldelnek be.
Itnklárs t
Pesten, gyár-utczii 33. szám.
|282 20,3|

Mint haszon-adó ajánl tátik
LOTZ H. K« PESTEN
/
vAczi-ut ''108. uz.
kézi szállító eszkrtzflk
minden alkalomra használható mostanig el nem <írt elónynycl, különösen fiíldmunkálatokra
kézi taliga (amerikai navybarrow)
darabift 5 eV fái forint o. 6., aniolybűl a gyár naponta kálszáz
darabot k&zit. (204-10,6)

A szőlő megváltási
NAGY TABELLÁK
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében kaphatók.
Darabonként 3 krají''zárjával.
Ide Madarász And Pécsett
ajánlja GÉPGYÁRA ÉS ÖNTÉSZETE
készitmónyoit
gőzgépeit, különösen pedig malom szorkozotokot, olaj lionger- és sajtókat, borprésokot, gőz- és vízvezetési csövekot takarék-tüz-bolyekot és azok egyes részeit, kutakat, oszloixikat, rácaozatokut, minden névon novozondő öntvónyekot, továbbá
gazdasági gépeit
ii. 111. szántó-, irtó-, kapáló- éa töltögető okókot, votőgópeket, inagtnkarókat, rostákat, erőmüvekot(göppol) lőszorkozotre,oaóplő-gópokut, kukorleza morzsolókat, répa óa azeeska-vágókat, zn*ó-Ó6 daráló géi>okot. K
Minden a gépészet szakmájába vágó megrendelőieket »] leggyorsabb előállítás s legjutányoaabb árak mollott olvállall "K.Vgyárba Vi<éz-uteza 1 l-ik szám alatt, valamint raktári! irodájában országát ö-ik szám, hol u föntebb elősorolt kéazituié-I nyekből folytono* k^tlotot tart._____^—«
Csak nyerni lehet II
Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részvényekben.
Hogy t cl ügy barátainknak u cmlotí fogyok yMrIUt mogkOnnyiLUk, »»« lottok«ld.t toltak, hogy • legkedveltebb «.mjogyokot „ eredeti»« kUobb rf..lot.kb.n adjuk el, tffl podlg adunk orertetl jaó^-lcl lOO fttOB Borhegyet S Ittórt.
liltelsorsjeffyet ÍO frtért,
aává

A. OsUt megköté.énél a vcy5 egy álulonk kUltUotl «M.1.UI levelet ka» melye. « lor.Jogy .oroxst- é. folyó .tárna pontosan fel vsn jegyéivé, . » lor.jegy hnisadrétsben ututl 0 VÍV« Ulsjd«-
• ennélfogva annak Javára jáf.lk Hyereményötiieget AtvetmOk, . » vevúro os5 járandd.Agot réttliukröll mln.lcn leróná, nélklll sxonnsl klfl.otJUk.
S.ÓÖO frt, a legkisebb m 1G6, .^0-200, - hitelsorsjegyeknél a főnyerő 200,000 frt, a legkisebb
165, 180, 186-200 frtig.
Eszerint tehôt a befizetett összeg elvesztése lehetetlen,
minden időben visszaváltjuk.
ml»«j a le.klssbb nverß I». miként s fönnebblekbSl láthstó, s tor.Jegynek - midnek okvetlenül huzatala kifli, - botxersítl ArAvsl körülbelül egyenlő, é. ml ritxjegyelnket ,,.<• „.,
R legkUebb nysrö is, MMM »¿KhOnk meg. mivel n kové.bbé tUetí.eknok, kik „Incének a,on helysetben, hogy eg-!,, ,or.Jegyet .«erei.euek ,.,aguknak, e.áluf atksl-
m«''"nyíljtank ?ly ÍSSÍS^ "VíVvÍ.m ¡-. ""ré.tellotnl, mlg tebe.Btebb egyének a különféle -oro.atoké. .tárnok «ev,
A UlbW v^oí W rsmény« sk.r''t,ere.nl a ny.-rl.e,é.re, eddig ígérvényeket vá.ároli, sukkal hogy nén.eért valaha ^
megvétele Alul .1 több.'', nem ..ak.íge., mivel s vev5 egy csekély letétel.- Alul egyszer mindenkorra bl.to.liJ« msgA.uk a megvet .ortjegy valamenny l....*.. bUrX hoV ÍlSJÜ fönsbb kifejtetett, el nem vc..ithell. - Ajándékokra, J..Ul...akrA Ml.., df.xot klAllltA.uk folytAn, ré.xjegyelnk t,I..Uo «lksl.ns.nk.
PHtNITZER TESTVÉREK bank- és váltó-üzloto roston, I)orottya-utcza 10. sz.
VidékrSIl megbliáiok legpontosabban telje.lttetnek s s já.ulék utánvétele mellett 1. e»»köxnltetnek. -^g
roiatok éa .»Amok öi.xevA.ArlA«A Altsl n nyeré.l e.élyeket gysrspItJAk.
s re A köllöll pént örökre olvesiett : rí..Jegyeink sirs n jAtúkbsui ré.ivételt . sxon kollemei tudst*
—''»Leyéflkb »Isgjobb Mratvfcta áll* dombor- *> sxl»«snyoMtt-gy*r/
Kanltz O.
papír-, író-1* rsjrsxorkoruikcdóeo Postán, Deák Foroncy.-utcra 0. ssáiti n., a .fohár hajó''-bna, ajánlja lovólpapir-kéexlotót a logujnbbszoril
3XTÉ3V-
JEGYEKKEL.
lOU db levélpsplr ..in«. névjegygyel 1 frt 30, 1 frt 611, 1 fr 80 e,ié-s
rlntlg s legfinomabb. 100 db levélpsplr é. 100 db boritik mindegyik iiiuei u.''vjegygyel U frt 60
a frt, a frt 60, fl frtig s legflnomsbb. Minden 100 —100 db levílpspir- fi borltíkboi egy dl..o» pípl.oriték in-
~ gyen sdstik.
100 db levilpspir 100 db boritlk névvel fi cilmorrel vsgy kcxlűlietllk-kel dla.e* pépboritikbsn 1 frt, 1.60, 3 írtig s legfinomabb.
SS Látogatójegy ok tüstént elkészülve,
i.lne. nyomstbsn, tOmtlr, fénytelen bri.tolpspirrs 100 .Ib &0 kr, minden további <or lOkrrsI Utbb; nlnes bri.tolpspirrs H0 kr, l.rillsntin pspirrs 1 frt. 60j kettó. Iskpspirrs srsnyuyo.n.tul I frt.
Iievél''pecséOegjck.
1000 db srsnynyomstbsn 2 frt 60 kr, s legflnomsbb pee.étvlss* .xlnibei kssonli nyomstbsn 0 frt, többe, .»inll \eongreve)4 frt.
Férfi papir-gallérknk és hajtókák (mansottek)
1 tuc.st gsllárkák »6-40 kr. - 6 pAr msn.eitek 85-4ti kr.
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi künyvekben.
K.ek ktllfln megrendeli.« U clvAllsltstlk .''•» i.ili.drn kívánt it.lnts •serint leggyor.sbbsn ti legjutAnyo.b Arirt elkí««IHet.n k.
B.lntngy elvAllslUti.sk mindenféle könyv é. kSnyomdsl munVAk iv AJáqlok továbbá köiön.ége. Iró*, Irodai* lovélpaplrt, levéll.orl tékol, seséltollskst, tollUrtékst, rsj*- é. Iront, irodai-, po.ts- .''« ./ino. böigy-pec.étv|s.«t, telje, rsji.iert, to.fs.téket, n.A«»l''\-vA»ioi.t íj n.A.oló pspirt, rsj.p.pirt tekrre.ben, mA.oló-gépet, másold- é. «ll.arin tintAt. <11-..e* tlnUtsrtdt, tollké.t, fénykép-slbumot ienév.1 í. *ene.»er nélklll, bt-siervssett Irétáskákst, portenionuslkst é. lovéltA.kAkat, valamint mli. leu mA. Irodai él l.kolal ..ereket l.sgy vAUntékban.
IV Angol é. francia illaU.eiek, Au do Coiogne é. s IcgHiiou.sbb plpere-..sppsnok.
Minden legcekélyebb megrendelés 1» legpoiito.sbb sxorgslommsl letje.Illetik.
Levélbeli n.egrendelí.ek utAiivét mellett, e.omsgoiásért é. bélyeg-díj fejében 10 krt ho.uU.ámltván, loggyorssbbsn é. iegpontOKsbliAii •ukö.öltetnek.
Leveleket Igy kérem eslme.nl i (203 -21,6)
papir-koroskcílc?Ho Pesten.
Kanitz C.
_ 10618__
ikUtti ..Am ÍWW,
Árverési hirdetmény.
ZAlsmegye polg. törvéi.r..ékének mint Ulekköuyvi bstd.ágosk 10610,1 HM ..Am sUtt kelt végséso folyUn kö.l.lrré tét tik, mi».érint
ógrehajték ré..ére 1(H» fr. liés é. Járulék.) kiulégité.e
Htenndl Antal, Sándor Juli é. Kiteker Jáksb vé - sto frt 26 kr. ét 288 frt 87 kr. t«ks követel
végett Krul.ner l..jo. ét uelo Nsgy Mstklld végrehsjtátt i.ei.veiletisktdl lefi.gl.lt él s kéttdl 46. itámn telekJegysSkönyvben A. 1 — 0 tor | — raégit s-teakándl 42. ii. tjkönyvben A. 1—3 tor; sl sndrA.''i lisl 2». tjkönyvben többekksl kstároxstlsn sránybsn kö.ö. A. -j- 1—3 aor »Aulig egyedül Nsgy Mstklld | végre s boaeodfOidi 268. ... tjköuyvbon A. -I- 1 tor ... a Krohuer Lsjot ét Nsgy Mstkíld tul^JdonAul felvett t s lidtwl 4472 frtrsi s tctkAndl <380 frt s. andráahldai al|«re.ekot illető malomjog réts SOOO fitrs él végre s boneodföldl -160 írtra Ixcsdlt ingallnn birtoknak s fentebbi elBtoroIt rendben végre ksjtás utjánl
elárveresése elrendeltetik, ennek fogsnsto.itá.árs hstáridünl Angu.itu.''O-én, t.nk.ég e.etében septembsr 9-ik nspjAnsk mindenkori délsIStti 10 órAjs a nevetett birtokok belyitlnére kitflietik, oly ko.ui-sdA.isl, hogy e.on birtokok ss eltS árverésen csak beeiáron felül, a mátodik árveré.nél s.onbsa beosáron slél I. elfognak adatni, é. hosy a venni .lándékosék báuatpén.Ql s beetár 10*/a-ját kéttpéutben, s. Arva-rét megke.détfl el«tt, s birél kiküldött keiére leteani Ueto.nak Megje-gye.Mvén, lui.terint s. árvere.é. s héttél javakon kssdSdlk . ss elSirt rendben folyUtUllk.
As árverési feltételek a islsmegyei telekkönyvi hst<Wág irodájábsn iss cgcrficgi járA.bi''li í^t.olgabiré uriUl Kala-Kgoroegeiiuiogtekinlbo
Kell Zsls-Egert.egen, J.söíMk évi február hé 20-Au.
(t7»-M) Zalaraegye telekkönyvi hatósága, a
(«lücks-OII''crtc.
I Da. Spiel der Oesterrelohlicben '' Looie l.t O'' (,or Kaiser). Oetl. Reg''erung ge.tstict.
.Gottes Segen bei Cohn!''
Ijr.tHsiirlix ''.-wiciiv. um mit (jrWinnen lietlrulentl \er-melirlc (''npitnl''cii - Ver-I MiHimt;
von Ubir !3 ''/i Millionen.
Dio Verl.M.aung gsrantiit und voll-«it''l.l die SUsti-Kegicrniig. lleginn der /iel.ui.g A... Il ten Juni d. J.
Nur 8 Gulden österr. W, oder 4 Gulden österr. W. oder 2 Gulden ö. W.
k»»tet ein v..m Slnalc Qaran-tlrlea wlrk.''lohes Original-Staata-LOOS, i.licl.t von den verhütend) l''ro...vt<ou, aim meinen. Ilo''.it und werden lolcl.e gegen franklrtO Hin Sendling de. Betrages «elb.t lisch den vntiernle.teu Uogeudtn von mir ver.sudt. .... * K« werden nur Gewinne gesogen.
Die llnuptgewinne betragen: 250,000 150,000 100,000 50,0o0 30.000, 25,000. 2 A 20.000 2 k 15,000 ; 2 n 12,000 ; II.OoO j 4 A 10,000 i A 8000 » h 6000 12 A 5ojo, 4ooo, U A 3ooo loä A 2000, Ii A l5oo, t! h l2oo, I.Mi A Iojo, 206 A 5oo, Ii A 300, 224 n 200, 2M'')(. tlcwinuo A llo, loo, 5o. 3o.
tloniungelder .lud ni.itlicito Zio hm.gtlitlvn .endo niciuen Intore.-ic.ilou i.neh Kut.el.eldili.g prompt und \crai-liwiegeu.
Duiel. ...rinn \i,tn besonderem Öillek l.egltn.tigtiy. I.ooie, habe imineii l.ifcrc''aeuten lirreil« allein In Oesterreich die allerhfiohsten Haupireffer v..u 300,000,1229,»00 187.500, I52,5oo, 150,ooo, 130,000, ineiirui-ihl. ^25,000, u.ohr..isla loo ooo, kürzlich schon wieder das grosso Loos von 127,ooo, n. jüngst am lÜ-li n llai sohon wieder xwel d£r grössten Haupt-Gewinne In Wien ausbezahlt. i2h# 2.2;
LAZ.SAMS. COHN in Hamburg,
liaupt-Coiiiptoir,
Itank- und Wech.elge.ehUft.'' ''
BJ: Ich niaeho besonders darauf aufnicrksani, dass nach oliiger grossen Capital VcvlooMing ein langer Zwi^clieni-.iinn vor Hegiiin einer neuen eintritt, daher ersucho dio sich Iutc-rcssirenden mir ihre Auf-trflgo jetzt noch rasch
einzusenden.
! ! Fele árért kapható ! !
11 Vissza nem húzható klárulás! I c^-12.8)
Nagy árleszállítása az, osztrák állaraokbatt- létező legnagyobb cs. kir. szabadalmazott tiszta lenvászon- ós kész lelxémruJbLargyániak ItéfHben, Ttii-Mnubeii Ildik hxiíiii nlntt, <>uiikl-liáibnn.
MAr régéts nem oknsott oly nsgy feltliné.t egy klAiulA. is, n.int s Tuchlauben II. IX. s. lev/í es. k. «rtsb. eyAré. — Tény . I.ogy több mint 30,0QQ db. elegana kétz férfl ét nél fehérnemű mindenféle
»s:y.ággal,,a. érték föléért adAtott ol. A t. ko.ön.ég nagyobb kéuyel.ua végeit levél Altsli klvánstrs, .a vidék minden vAro«AI.A küldetnek muatrAk a klvAI&otá. megti-kinté.e végett ...ludenfélo fehérnemflbííl, vá-Konbi''l, lacbbeltb''íl, AastAÜ ruhákbél utánvétel melleit! s mely küldemények meg nom tartAtnsk, s.okért \ pén* a po.tAn rögtön vi«««a küldetik. — A* eladát febr. 7-én vei.l ke.detét ét sddlg tsrt, mlg n kél«.
ot el nom f ogy.
Férfl váíion Ingek köiön.ége« 1.70, 2.60, •_''«<•. ,''l frt ''finom belföldi vAgy lumburgl vánonbél S frt 60 kr, 4.60, 6 frt AO''krs leglinouiabb vAa.onbdl é. bsttl.tbdl G.60, 7.60, 11 frtig \ himiett válton mell-be-toldástal 0.ÍÁ), 7.60,''H In f.iig.
Feher shlrtlnglnoek »té|r>jell-red."«eltol I.HO, 2, 2 60, 2.80-, angol .hirting 3 frt, a frt 68 krt fehér angol báli ingok vA.ton mellel, ele/Au. kiAllit/W egyen«, vagy kere.it n.oll-redJS.ettel 4.60, 6.60 kl.
Színes Ingek jd mo.d muatrákl.él 1.60, 1.80, *.30| legújabb ang. "slnei .hlrtlng-lngek t,70, !l frt, ».60 kr.
Kgy.seril vászon nBI-Ingek 1.70, Ï.60, 2 80; Igen elegsn. hlm.ett női ingek 3, 3.60, 4.80) legfinomabb váoonbél, elegan. I.in.iéa.pl é. eaipké.eltel G í>0, 7—10 írtig; vAtion nűl bálé-ingek Itotitu ujjal '' gsllér é. ké.olövel 3.60, 4 fiO ; leguisbb gssdag iilmjésO 6.60, 7, 0 írtig.
NÖi h&lo-ülttfnykék 1.60. 1.80 éa 2.6o ; finom hlmséttel CS:«IJ, 3.60, 4.60 krlg. Igen flnoin battl.tbdl, «14-gsu.ul 0.60, 8.r>0 Sl frllg, fodrátx köpeuy l.n vagy i.oroi ujjsl 8.60, 6,50, 7.60 ; nRI nadrágok finûu. perkaibél L60, 1.80, 2 frt; női nAdiágok l.lmiéiicl 2 80, 3 60: -hfil tioknyAk bsrehend vagy ffnom ihlrtingböl 3.60, 4.60; leglli.omsbl. ixoknyák 6.60, Ü.60, 7,50; ní!l hálé-fSkötök legflnomsbb vá..ónból hímezve 1.60, 1.80, », 2 60 kr.
Vászon zsebkendők férfiak éa nők ..ámárs, 1 fél tue.at 80 kr, 1, 1.60, 1.80; Igen finomak 2.60, 2.80, 5. 4.60 krlg; batti.t vásxon-ssebkendSk 2, 2.60, 3.60, 4.60, 6 frtig ; chinai battl.t siebkendŐk körlettel 1 fél tue.st 2.60 kr. 3 frtig.
1 db 48 rfifö. válton 6negycd nélea 17 f.t 50 kr, lí>, 21 írtig; 1 db 60 rftföt Igen finom 6nogyed ítélet 23, 26, 27, 31 frtig; 1 db 60 rflföi legflnomsl.b batti.t .tövet 36, 37, 43 frt ; 1 db 80 rflföi kétl toná.u l.á.l-vá.xon 9, 1«» frt 60 kr, II frllg; finom fehér pcrkAi rőfe 26, 30, 36 krlg igen finom. (1 aiemélvro aaxtalnemd Ö.nelllö al.ro». ét aailalkendűvel 6, 7.60 krlg, finom dsins.thél {I —II frtig | 12 txeinélyro 1 abroax 12 a.xUlkeudftvel 10 — 13 frtig; stls.-dama.tbál 20— 28 írtig ; 6 ixeu.élyre leubfll 1.80, 2.60 krig; ixervétAk vagy tOrölköxiik, 1 fél tuosst 2.60 egét. 3 frt 60 krlg.
" J
egén 3 frt 60 krig. fK) frtnyi vásAr)AííniU 12 azomélyro való ruiztnlnoiiiU ndntik rilndiUul.
ft^- ingek reudelétéuéi a nyak bStégénok tuilatá.a kéretik. "Vfl^
Czim:
Central Depot der kaia. kön ausschl priv Leinen-Wttsche-Fabrík Tuchlauben Nro 11

EGGER TESTVÉREK
PESTEN, Dorottya-iitoza 4. sz. a., a „Magyar király44 fogadó
átollonébon, Ê C S B B KT,
Kilrntnorring ''2.
VOSÏIltlk a log-inngtu<b Arou
régi pénzeket
_gyakat, niiiidoniioinU arany, oztUt ¿t drágakövek bon.
gokot, tuftv^rj tár-
Q(KKKKKKKHK)I >Ol .lKKMKM>Q(KH>00''K>OOOOtKK>.>0<>00<><)Oí>OOQOO<K>0<K>00000(>0<>o(^^ mrMVM^HVWO
ijOgraaga.sal)b elsó nyilvános
Kcrcskciclini'' tanintézet
ÍJécs, Leopoldstadt, rraterstras.se 32. Tanulói iroda a kereskedelmi tanulmányokhoz, Porges Károly igazgatónál. (241—12,8)
K k háttérbe vannak szorítva ezen intézet összeköttetésétől,-c felfogadiísokat folytonosan, és oktatást nyernek vizsgiíig e szakba vágó intézetek képviselőségére.
%y
SzoljvaI savanyúvíz.
Minden eddig ismert dgy hazai, mint knlfóldi ásványos vizek között legtisztább soda-viz — borral vegvitvo a Icg-kellometoscbb italt nyújt. Ára egy 40-cs ládának 4 frt 60 kr.; egy ÜO-as ládának 4 frt 70 kr. Megrendelések
ozimeiu alatt Szolyvára, u. p. l''olena intézendők. *|H
Szolyváu, május l-jén I8lí9, (280-8,8)
_Jlertiilaii Pál y szolyvai forrás bérlője.
Wajdit* József kiJdó-, lap- és nyomdatulajdonos iíagy-Kanizsáu.


jStogyJCanizsa 1869. junius 12-én.
24. szám.
Nyolczadik évfolyam.
r''
Kiteljed vo
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap v
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, «azdászat, tudomány és milvészet köréből.
MegJ elenlU::
minden uonbaton,
vfif ivón.
t*i«rke»afól irodn <>m kiadó lilvntnl:
WAJDIT8 JÓZ8KK kniiyvk»r««ke<U!»il.cn.
Előfizetési felhívás ¿MA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kitorjodvo
Sopron ét Vasmegyókre
czimü vegye« tartalmú hutilap
, »869. IMk Mlé»i folyamira.
Hogy lapunk idei, első félévi folyamát a hirdetett nyilt pályázat mily érdekessé tevé, nem a mi teendőnk megbírálni, tanúsítja azon körülmény, miszerint előfizetőink közül több oly uj van, kik határozottan kijelentették, hogy lapunkat különösen a pályázatok érdekességéért kedvelik.
Részünkről minden lehetőt elkövettünk., b elkövetünk, hogy lapunk figyelmesen szor-ke&ztve jelenjék meg — 8 lehető változatos olvasmányt nyújtson ; fő-irányunk ''¿ónban m népnevelés volt, mely az egész nemzet-testet behatólag éri s érdekli; népnevelés nélkül boldog o nemzet nem lesz, 8 a haza virágzása kivihetetlen, minden üdvös intézkedés üdvtclenné válik, mint szemetes, iszapos 8 elhanyagolt földbe vetett legnemesebb növény elsatnyul, sőt a mag ki sem kel.
Ezentúl is fó-czélunk a népnevelés körüli ezikkek közlése, de e mellett terünk szűk voltához képest állandó rovatainkat is szokott buzgósággal fogjuk kezelni.
Felhívjuk tehát lapunk eddigi pártolóit, hogy köreikben terjeszteni, s előfizetősöket mielőbb megújítani szíveskedjenek.
Hirdetéseket gyorsan 8 jutányosán közlünk. .......
Előfizetési feltételek az eddigiek, t. i. 1869. évi jul.•— dcccmb. félévre 3 írt.
, , —sept. ''/«-évre 1,50.
SZERKESZTŐ- s KIADÓ _hivatal.__
Népneveiéi
IV. novoléexoti pályamű.
(HoljíuUO
Előttünk áll a történet. Azt bizonyítják lapjai, hogy a nép bután hagyását minden nemzet miveltségben való hátramaradásával fizette. De midőn a nemzete gondatlanságot végre valahára levetkőző ; egyszerro oly Bürgés forgás lepte meg az alnép javát, nevelését latba vetni, hogy egymást érték az áldozatok, melyek nevelői, tanítói képezdék életbeléptetését ezélozták , hogy azokból tudományos és életismerő egyéuiségek kerülőnek kiüdvsugarákatterjesztendók az emberiség nagyobb számú rendére.
De hogy saját magunkról kiválólag szóljak, már elindulunk a pont felé, do még nem kissé vagyunk messze ide, melyen népünk boldogságát megállapitui akarjuk, s ha ran az eszköz alkalmazásában, hiba mely az egész épületben szüt termesztene, még van idő a dolgon kellően segitni. Nálunk a nép
Előfizetési föltételek :
llntylieii liAalioi horiUuitl (■» Tldikre poiUu knMvo'' Kgfiu írre i - fl M. - kr.
K.M ¿»re - -3 „ — „ Kynojfycilro I . &0 .
Hlrö etóaelt
\.I»M Ji»«Abo< |>«til<ori''rt l-Iíör 7 kr. *-»»or a <1 laluiltu loribbl belkUU.ért 6 kr.
lliVypjjiliJ mtmlon egyf, UfkMtfilrt 30 kr. A .Nyílt t.''rcn* "ff |»«il »«r buikutn.i .llj* tö kr.
nevelés buzgó hirdetői mint látszik, nagyon hirtelenkednek a kivitellel. Lassan csak, higgadtan fontoljuk meg nomes szándokun-kat, bocsássuk azt a bölcsek érett véleményére, engedjük hozzá férni a lapok nézetét is, szóval rostálják meg nemcsak a közvetlen élen állók, hanem az egész nemzet is az elvet, melyre ftópnovelésünket, mint a nemzet fentartásának talpkövét fektetni akarjuk, nehogy különben súlyosabb legyen a talpkő, mint maga a talp, melyre azt biztonságunk okáért fektetni akarjuk. — »Lassan járj, tovább érsz," tartja a közmondás, és c közmondásnak igaza van. Egyesüljünk minden szent czél, különösen pedig ily nagy fontosságúnak elérése körül, észszol, szívvel és lélekkel; csüggedésről ckép szó sem lehet. Vegyük használatba a közösen legjobbnak ismert eszközöket , s alkalmazzuk azokat, mint már törvényes utón szcntcsitctteket a haza minden megyéjében egyaránt. És mihez jutunk ? Nem egyébhez, minthogy látni fogjuk népünket vidám, de megfontolt léptekkel haladni a csarnok felé, melybon magát a müveit népek sorába igtatni akarja. Ha már ennyire haladtunk, - a többiről, mint műveltséget illetőkről maga a nép fog akként nyilatkozni, — hogy azok műveltségo előmozdítása — s a más nemzetekkel egy színvonalban való haladásra. És már maga o törekvő nyilatkozat seiu fogja megengedni, hogy eddigi intézkedéseink korouázottak 110 legyenek.
Do nemcsak magának a nemzetnek kötelessége a népnevelés és tanítás előinozdirtása, szilárd és más nemzetekét meghaladó alapra fektetéso körül tehetségo szerint fáradozni ; hanem kell, hogy az ország fejei is szentül kötelezetteknek érezzék magukat ugyanarra. E. tekintetben elismerő nyilatkozatokra akadunk, ha forgatjuk a Corpus-Ju • rist, hol ugyanis még szent István törvényeiből e szavakat olvasván ; „Ornnes ho-mines unius sunt conditionis ;* nem egyebet magyarázunk ki azokból, minthogy már altkor is elismert tény vala az, miszerint: „a mily mértékkel mértek maguknak a felsőbb rendűek, ugyan olyannal kellett volna az alsóbb rendűek, a népnok is mérniök." Továbbá Ulászló idejéből o felirat alatt: Decrt. 3—ü praof. §. 7. ezt olvassuk : „Cum qui-bus una est nobis nasccndi, moriendique condjtio, illís prodcsso potius, quam inuti-liter dominari dobercmus." Akikkel — ugy mond — együttes születési, s halálozási rendeltetésünk, — azoknak inkább kolleue használni, hogysem felettök károsan kor-mánykodni. Ezekhez hasonló, és erőteljesebb törvényekre bukkanunk az utóbbi királyok alatt, mely törvények mindannyian s már világosabban, jelen törvények pedig még világosabban oda utalnak, hogy a népnove-lésro fó gond fordittassék. Miből következik, "Tiogy a ki királyainktól a népnevelés körül tett fáradozásait tagadná, vagy nem járatos nomzetünk szép, de szomorú, történelmében, vagy felületesen, rosz diák módjára futotta
azt keresztül. I)o hiszen még a „ltatio edu-catiouis pablicae per reguuin Hungáriáé"
0 pontja is így beszél : »A tanítói hivatal lal semmi más teher kapcsolatban no legyen, külOnösen pedig a jegyzői hivatal választassák el a tanítóitól, — minthogy alig remélhetni, hogy egy személy a kettőnek illóleg megfeleljen, azon eset kivételével, —ha a helység szegénysége tiltaná egy külön tanító s külön jegyző illó eltartását. Ily esetben a két hivatalt egy személyre ruházni szabad leend, de csak azon feltét alatt, ha tanító értelmes, és erkölcsös segéddel rendelkezhetik." Mindamellett idézett Ratio-ban felhozatnak a tárgyak is, melyeket, és a mód, melyszerint élődni koll azokat.
Ha mindazok daczára még most som értünk oda, hová lépteink nevelést illetve czé-loznak , no rettenjünk visszabüvárlani az okokat, melyek o törekvésünknek oly makacs gátokat vetének. Azt szeretném tudni, ha > váljon nem lübázom-o, azt állítván, hogy népnevolésünk hátránya főbbrendűink szűk-keblüségében, nemzetünknek részökről való megvetésében, külnomzeteknek pedig dicsőítésében áll ? Ha valaki czáfoló toll alá ve-- vén e nézetet, meggyőz ollennézetéről, megadom magamat; do ha nem, akkor tagad-hatlanul tartom azt, mit épen most kérdés alá veték. — Ily, a saját nemzetét megvető honfiakra, ha élne a hatalmas szavú Cicero, ugyancsak nem csapna védbeszédeket, sőt inkább jogosan ostromolná őket mint Cati-línát, ki csak rágódó féreg, nyűg volt a haza testén. — Megtörténik, hogy ily urak'' olykor-olykor lerándulnak jószágaik látogatására. Hogy ekkor miről szokott folyni köztök és a jószágügynökök, vagy talán a még ezeknek alárendeltek között is a beszéd, tapasztalás bizonyítja. Természetesen a jövedelem mikénti állásáról. Do mikor ez alsóbb rendűek távol levén a tanodáktól, — arról kezdenek szólani a vagyonossal, hogy bizony fiaik nevelése érdekében jő lenno egy isko-lácskát állítani, s azt a kívánt szükségletekkel iölszerelni, ő nagyságuk szakasztva a beszéd fonalát, egyszerű m%jd szóval elégítik ki a haza jövőjét szivökön inkább viselőket.
1 1 ■
Mig ez így tart, addig haladnunk lehetetlen a külfölddel, addig lehetetlen, hogy minden közkatona, minden napszámos, ugy, mint a poroszoknál irui és olvasni tudjon. Mert a főbb ós alrend, — vagyis a nép oly szoros két kapocs, melyek egymástól elszakasztva, a kor kívánalmainak taeg nem felelhetnek, czólt nem érhetnek. — Ugyan jogosság-o az, — ha az egyik nem részesül annyira a szellemi tápokban, mint a másik. A jelenkor követelőéihez képest épen nem. Ez által a tormészotjog tetemes csorbát szenvedne. Akaratnak, kö^jó iránti buzgóságnak kell tehát áthatni körünket. Ha ez történik, azonnal lesznek iskoláink, lesznek tanítóink, és pedig olyanok, — kik képesek megfelelni azon föltételeknek, melyeket egy
Hirdetéseket elfogad :
N.-Kaalnáa: » K''ADÓlitVATAl.. Retten: 7.KI8LKRM Béoi-, HtaWg-, Barlln-, MaJaa-at.-Fraakfart- U Bm*
ben; llAAflKNSTKIN A VOOI.BR. Llpote-, B«m-, L Stuttgartban: 8ACII8K* rXuSA. Dicsben : OPPKLIK
tetőtől talpig népnevelőben alább követelni fogunk.
Az eddig mondottakban tisztelet, becsület a kivételeknek.. Mert tudom, hogy előkelőink többjei olyanok, — kik áthatva a nemzeties érzülettől, nem önösködnek, hanem szent kötolességőknek ismerik a nép boldogságának előmozdítását, kik szóval, lélekkel és tettel Széchenyi nyomdokát követve, — hintegetik a nemzeti műveltség gyümölcsöző magvait, egyszersmind eszközük, hogy no legyen község, — mely népnevelő hiányát szenvedje. Bárcsak karöltve járna e követésre méltó példányképekkol minden tehetősb hazafi, bárcsak mielőbb mondhatnók cl felölök, hogy minden a haza, a nemzet elő-haladását czélzó tettekben tökéletesen megértették a mi elveinket. Ekép oszlanék a tudatlanság, pallérozódnék a műveletlenség, tűnnék a babona, testté válnék a még csak igében rejtett boldogság! Hála az égnek, lapjaink, melyekben hazánk ugyancsak nem szegény, egymásután hirdetik a jótékonyság üdvös intézkedéseit. Nevelés és tanitás eszközlésére van mindannyi szentelve. lehetetlen, hogy egy örömsugár no vonuljon át arezunkon mindannnyiszor, ha egy ily nemes sziv feledhetlen müveivel találkozunk.
„Verbamovent, oxomplatrahunt," tartja a közmondás — és o közmondásnak itt is igaza van. Látjuk ezt leginkább napjainkban, midőn minden igaz honfiszívben egy sz. eszme testesitéso honol, a népnevelés eszméjének testesitéso, s minél szólesb terjesztése, midőn napról napra terjed az értelmiség józan elvei folytán a nép ismerete. És mindez nem egyéb, mint a népnovelós eszközlése által.
Közelismert dolog az, hogy legalább jelen viszonyaink mellett nem minden falusi bír annyi körültekintéssel, miszerint egy terjedelmesebb tanterem létesítésében teljesen megbízható lenne ott, hol a tanulók száma nem megvetendő. — Ennélfogva, minthogy ritka a helység, molybon képzett ember no találtatnék, tanácsos volna eszközleni, hogy egy ily ritka egyéniség, ki átérzi a uépne-vclés fontosságát, kötelességének tartsa — miszerint egy oly cmlitctt tanterem fölemelése — vagy ha van — felszerelésének érdekében először is a megyo központján eszközölje, hogy a megyé iskolahiányos községek számára tartott összegből, a saját községében felállítandó iskolára annyit, — a mennyi abból részarányoson kitellik, utalvány oztasson, a hozzá még hiányzó részt* pedig a község által egészítesse ki.
Hogy azonban mindez teljesíthető legyen, magának a megyének kelleno előbb rendelkezni afelett, hogy a népnevelésroi közaka- '' dozásban mindenki birtokarányosan köteles legyen rész^venni. Minek végrehajtása tudom nouv a logkönnyebb dolog; do tartván Stobacusnak ezen elvét : Totius rei publi-cao fundamentum est adolcscentium educatio; tartom azt is, hogy addig no fogjunk más elvek vitatásához, mig e tekintetben nem íendelUczénk ; mert nemcsak azt kell tokin-NirrkcMtialftl plldáajr.
tenünk, hogy milyenek legyünk minmagunk, hanem fősúlyt tartozunk fektetni arra, hogy milyen utódaink legyenek.
Iía ezen szerény vélemény megyeink köz-termeiben reményteljes viszhangra lel, ha a körüli fáradozását siker koronázza; akkor a diadalt én mint egyszerű fia a hazának, nem tulajdonítom enyémnek. Bő jutalmam leend nekem az, ha örörokönyekben uszó szemekkel fogom látni, szép sikerrel halad nemzető ma többi művelt nemzetiséggel egy vonalban 1
Ha mái'' ekép a helység iskola terme fennáll, ismét a megyének kellene rendelkeznie afelett, hogy ne kontár, hanem tetőtói talpig a nevelésnek élő tanítóval láttassók cl ugyanaz. Meri hiszen miudeiuyipi tapasztalás bizonyítja, - • ha egyesékre van bizva e hatalom, ueui ritkán kegyenczek, s többszőr kontárok viselhetik a nagyfontosságú nevelői, tunitói tisztet.
(Kohl Uv.)
SZEHÍINYI KNDltl''j LAJOS.
Egy L&jthántali uómet lap.
Azon nemzetek journalistíkájától, melyek már századokon keresztül az európai cultura Bzinvonalán állanak, melyek már rég a czí-vilízatió niveauján fejleszthetik társadalmi életüket.: sokkal nagyobb humanitást, sokkal műveltebb eljárást követelünk, hogysem egyszerűen clinellózhetnők a ,Ncup freie Presse" nem rég tanúsított jogtalan, minden tisztelet nélküli kifakadásait.
Nem átall c lap interpellatiót intézni felséges királynánkhoz, hogy váljon miért tartózkodik annyit Magyarországban, miért szerencsélteti a magyar Úfflnepélycs alkalmakat személyes jeleulétévcl, miért nem marad Bécsben V
Azt mondám : jogtalan és tisztelet nélküli klfakadás.
Feleljünk meg mindezekre.
Noha ismerjük ezen gcrinanizáló hazai érdekeink ellen törekedő lap irányát, tudjuk jól, — hogy szeretné Magyarországot a művelt európai nemzetek sorából''kítörölní, de azt még sem tettük volna fel, hogy a szólás-szabadság jogát saját uralkodónéjárii fordítja, és minden reális alap nélkül, - a legroszabb nézpontból — a Victoria-félc angol viszonyokból — kiindulva, kö/jogí tudatlanságát clárulv a, túlhajtott é.s nem kívánható arrogantíával saját császárnéja ellen lépjen fol.
Igaz ugyan, hogy valamint az osztrák, ug/ a magyar közjogból is folynak oly törvény >-k, melyek körvonalazzák az uralkodó hol és mennyi ideig való tartózkodását, s melyet az uralkodoiiak a törvények megsér-*tése nélkül alkotmányos monarchiában át-hí. ''vi nem lehet, és lia ezt mégis tenné, — al/ ^,, jogában áll a nemzetnek folszóllalní, éá uralkodót a törvények szigorú megtartójára figyelmeztetni, do világosan ki van /.» : hogy o törvények csak az u r a 1-..V/vVot illetik.
Már most az a kérdés merül fel, ural-« dói joggal bir-c az uralkodónak nejo?
Az uralkodónak nejo, miként azt részint az osztrák, részint a magyar közjogi viszonyokból tudjuk, sem itt, sem amott a kormányzat részvétébe nem bocsáttatik — és csupán csak az uralkodói czimet és fölséget viseli — de lényegileg uralkodói jogot nem gyakorol.
(Hazánkban a 15-ik századig a Királyné is megkoronáztatott szent István koronájával, do ezen idó után csak jobb válla érintetik meg vele királyi férjével való kormány-tcherbeni részesülés jeléül, é.s csak az úgynevezett házi koronával korónáztatik meg. így történte/, az 1H07. jun. 8-ki koronázás alkalmával is. Ezt csnk azért említem meg, hogy nekünk több indokaink vannak, íujnt a „Neue fr. l''resso*-éknek.)
Igv állván a dolog, minden ép gondolkozású ember átláthatja, hogy felséges Királynénkat a monarchia egyik részének sincs törvényes jojjn ily körülmények között interpellálni.
Említett lap jogtalan és tisztelet nélküli eljárását ügy.hiszem eléggé kimutattam.
De figyelmeztetjük még mi o német lapot azonkívül, Ijogy egy kis közjogi ismeretet szerezzen magának arra is, — hogy ha egyszer folyton czivílizatióról, humanitásról, culturáról beszél, legyen ó is humánus, legyen ó is czivilizált, no támadja meg ural-kodóuéját azért, hogy a monarchia másik felére, mely oly sokáig rabbilincsck közt nyögött, mely oly sokáig szenvedett az elnyomatás keserű évei alatt, kegyes szemmel tekint.
Nekünk jogunkban állott volna a mult idők szomorú körülményei között, törvényeinkre hivatkoznunk, és nemzeti önérzetből, loyalításból, tiszteletből a fejedelem iránt, melyet már őseinktől tanultunk, nem tettük, önöknek semmi joguk sincs, és jogokat akarnak önmagoknak formálni.
Csodálkozhatnak-e azon, ha az ügy volna is, miként önök állítják, hogy a Királyné ignorálja önöket, midőn még az igazi műveltség azon színvonalára sem tudtak fölemelkedni (értem a „Neue fr. Presse"-fél cv fractlót) daczára, hogy oly régóta „Cllltur-fahig-eknek ncvczik magukat, — hogr jóakaró szövetséges nemzettársukat is cs»k a bukás, a megvetés szégyenében szeretnék kárörömmel gúnyolni, és hűen őrzött szabadságuk romjaiból hízott önérdekkel fölemelkedni ?
Csodálkozni ma már mernének-e azon, ha ó felsége a Királyné önöket ignorálandja, midőn az ót illető tiszteletről is megfeledkeznek, és a legnagyobb indolentiát követik irányában.
Loyalitásról önök, uraim, a ''„Neue freie Presse" szerkesztőségében nemes törekvésű fraetiójukkal együtt ezentúl csak hallgassanak. — Salvavi aniinam meam.
WLASSICS GYULA.
Kórdósek,*)"
mcbjekct a szeszadó megvitatása végett a m. kir. púnziijyininister ákal összehívott szaklizottmánij (cmjiiölfi) egyes sz ik/cifiakhoz,'' testületekhez (s egyletekhez intézemlök-nek határozott.
A) ÁUaUínot kir>.lhck.
1. Minő nemzetgazclászati s az ország Viszonyaiból eredő alapelvek azok, melyek a szcsz-fózóknek alapúi szolgálhatnak azon követelések re, — melyeket a szeszadó törvény irányában támasztani jogosultak?
2. A szeszadóátalány rendszere átalá-ban minő befolyással Volt a magyar szeszgyártásra ?
JJ. A szeszgyártásnak minő helyzete van a magyar korona alá tartozó országokban az ugyanazon szabad belkelendóségi piaczczal bíró os/.trák örökös tartományok szeszgyártáshoz képest ?
4. Európa különböző államaiban s az észak-amerikai egyesűit állomokban, — a szeszgyártás és szeszadó visszatérítés iránt érvényes szcszadótörvényeknck minő hatása van Magyarországra ? X___
5. Mely külországok versenyeznek Magyarországgal, jelenleg vagy maradandó-lag a szc.zre nézve és melyik piaezokon?
6. Ezen verseny idólegos-c vagy maradandó, és káros hatással van-e a magyarországi szeszgyártásra?
'' 7. Iía igen — szállítási, közlekedési, vám- és kereskedelmi viszonyainkat, valamint consulságl képviseltelésünk módját illetőleg vannak-e segedelemre vezető rendszabályok, és melyek azok?
8. Miféle könnyítések kívánatosak a szesz-kivitel előmozdítása ¡tekintetében külföldre, a határvámvonalon keresztül ? s az édesített szcszitalok kivitelénél a szeszlángtartalomtól járó adó visszatérítése minő szabályok mellet volna ajánlható?
í). A szeszárcgycn 1 őség szabályozására Magyarország minden részében minő befolyással volt a pesti árucsarnok (Waaren-
•) A »lakvrlői lAUix.k f. íri *jnl |V|„ l''o.tre,
M«(fv»r Ul.K« »«. n. «/nkl.ltoHniinr
• Itrjrhm" HlMni l-l. I.«\
Börse), és mi kivánní való van az árjegyze-tekre (Preisnotirung) és kereskedelmi ¿r-tékállapításokra í^Handels-Usanzen) vonatkozólag ?
10. Minő mór-bon szaporodtak a legközelebb lefolyt három év alatt, termelési ké-»•-jégttk mennyiségét illetőleg azon szesz-finomító gyárak, melyek vásároltnyers szesz töményitésével (Spirítus-Ilectification) foglalkoznak, és kielégítik:c a magyar szesz-gyártási szükségletet ?
11. Benn az országban cczctgyártásra és műszaki czélokra fordítandó szesz utáni adó visszatérítésére nézve a szcszkovcrésnok (Denaturation) s ez iránti ellenőrzésnek minő módja ^lna keresztülvihető.
12. A legutóbbi tíz év alatt (18G0. évi január 1-től kezdve) az ön vidékén mi volt évi átlagos ára, bécsi mázsánkint, a kuko-riczánok, a rozsnak, árpának, burgonyának, ezukorrépának és czukolüledéknek ?
"13. Az 18Ü8. XVI. t. cz. encülönítvén a szeszfőzdéket nagyobbszcrückre, melyek legalább is .''50 akó vagy ennél több összes eijürt irt im mellett dolgoznak, és kisebbsze-rückre, melyek 40 akón alóli összes erjttr-tartamot használnak, az adóztatásnak ezzel, kapcsolatod mostani módja, a mennyiben a nagyobbszerüek adójukat megváltás útján, a kisebbs/.erüek pedig kiegyezkedés vagy ársza''bás dzerint fizethetik, mennyiben mutatkozik czólirányosnak ? s ha nem czélírá-nyos ezen felosztás ''íz erjürtartam nagysága szerint, minő, beosztási mód lenne o mostani helyett alkalmazandó?
14. Vagy pedig a létező''viszonyokon ala-púlna-e a szeszgyáraknak más beosztása, nevezetesen, „mezőgazdaságiakra" és üzlet-szerüekre ?" s ha igen, miféle szabatosan meghatározandó viszonyok és feltételek adnák meg a szeszfőzdének azon jelleget hogy az
a) mezőgazdasági, vagy
b) üzletszerű?
15. A jelenleg fennálló adó átalányo-zás melyik szeszfőzdékre nézve kedvezőbb, mezőgazdaságiakra vagy az üzlctszc-rüokro nézvo?
(Folyt, k.lv.)
Megújított kérós.
A lAvlriUl rcndctlcnií({i''l< ellni |-sníi**knJAkliO*.
Hol ogyik, hol másik hirlapbun a távsürgönyök clkéséso vngy más kozolési rendetlenségek miatt újból morülnok fid panaszok: s azokért i^uii gyukruu a távirdai kormány.rovntik inog; podig soha nom maga u ''kormány, hunom n természet, tőlünk nom függő énetek kivételével, molyok azonban rendesen nom nagyon gyakorink— mindig ogyes kezelő a hibás.
Egy távsUrgöny olkésésénok, vngy tánépou a czimzott kézéhez nem jutásának hibája torhol-licti vagy a feladót, ki a cziniel nem jól adta meg, vngy a tovább adót, ki azt szaliályolloncs hoszAbbnn hovertetto, n mi n/.onbnn olykor ennek hibáján kívül is nz ngynnnzon vonalra egy időbon feladott sürgönyök nagy száma miatt is megtörténhetik; terhelheti továbbá talán n huuyftg felvevőt, n kapott sürgönyt hibásan ezimző kiadót, s végre a kézbesítéssel megbizott küldöiiozöt, vngy még n/.t is, ki u cr.lmxott Ulvollétélion unnak sürgönyét átvette, do azt tnlujdunoM«n:ik a maga illőjében kézbesíteni elmulasztotta.
Hogy mindezen kezelési tömlőkben n távirdni kormány és folügyelőség részt nem vehet, azt mindönki bizonyonun Átlátja.
Ellonbon őzöknek kötolo*ségo hutáskörükbon minden czólszerd intézkedést megtenni, hogy n lőhető hibák olkorültessonuk, vagy ha megtörténtek, a hibát kikutatni, és n hanyag kozolőt illően lakohntní. Ezen kötelességöknok azonban csak ngy tehetnek ologot, lm nz egyes mnlnsz-tásokrél pontosan, s kitelhotőleg részlotoson tudósíttatnak. Különben, ha n magyar távirdn-hálózatnak évi két millióra monő sürgöny-forgalmából csak 20,000-nél történik is kozolési hiba — n mi pedig csak egy száztóli lonno — nzoknnk nz átnlánosun tnrtott hirlnpi mogróvá-sok nyoinán vuló kipuhntolására initr ogy ogész külön hivatni lonno szükséges. Az* orro forditni kollotő j>énzt azonban ngy a távirdn-intézot, mint n sürgönyző közönség érdekében sokkal czélszerübbön lobot folhnsználni.
Ilátor vngyok onnélt''ogvn mimlnzoknt, n kiknek ugy snjilt, mint honi tAvirdn-intézotünk valódi érdoko igazán szivükön fekszik, most — a mint nzt tnvnl is tottem -- újból is felkérni, legyenek ozivosok minden egyes, méltán inog-rólmtó távinlai mnluztiUt vngy |>ontntIiin&ágot
ogy ogyszorü lovélbon az ndntok, éa ha lohot, a kérdéses távslirgöny ogyszorü, do toljoa má^olii-tánnk közléso mellett volom, vngy az illoW folügyelőséggol tudatni. Biztosítom a tisztelt sürgönyző közönséget, hogy oz azon cgyotloa ut, moíyon módunkban locnd a hiányokat, noha a nagy forgalom inollott azok most so túlságosan számosak, a lehotő legkoveaebbro apasztani.
l''ost, 18G9. május 28-An.
TAKÁCS JÁNOS k.,
ontAly tViácfloa.
Levelezés.
Znln-Szciit-lJnlnzH, máj. 31. 1869.
.Itoj/ «alotíl, >11111, níiülü Örültek | ugy <lj,
IIo^/ liullnJkor n«ok «irj«n»k, ii to örülj !"
Kas. Ver.
Szánandó tohototlonségünk bölcsőjének foszlány [Kilváit a föltámadás dicső mozojénok liall-gatva oktató sirhalum váltja fól. Sajnálandó kicsinység az, kit fáradalmai végső jutalmául csak sírjának némán búcsúzó hantjai örvondez-totnok meg; ollonbon irigylondő nagysitg, kinok porlandó ti«tévol kedves omlókét a hAlátlan romboló idő örökro nom törli ol. Nagy férfiak szellemei nm-y tettekben élik tul n feledkező ''. r kimélotlen mostóhnságát, s bár ravatalukat fájdalmas könyök áztatják, hideg hamvaikat h.is harangok siratják, tm%is a boldogult hervadt életeért gyönyörű patakcsák az elhunyt siri nofolojtsét, szellemi nagyságát kogyolro ájwlják: s müvoi hnlhntlan novét a történet hamisilhatlan tábláira írják. Ily jeles egyéniség históriai tettén örvond ma Zala-szent-iíalázs és minden polgár; ki nz első vásáron megjelent. IgonISümoghy Fcroncz honának hfl, tevékeny polgára, az életfájáról levágott ozon áldásos termőág, kit közfájdalomru nem az országház törvényhozó tcr:.:ei, hanem a gyászos tömető vall édes magáénak, ornyodotlen buzgalmával nz ipar és koresdolemnok uj tért, Uj pályát nyitott; három vásárt nyervén ki a népoit forrón szerető királytól: t. i. egyet űrnap,- ogyot nagyasszony utáni napra; egyet pedig magára sz. Balázs ünnepére Ezon első vásár inkább nép-ünnepnek novozhotő: mint vásárnak. Heggel 3/» ó-kor taraczk durrogások üdvözlő a kéklő hegyek ormain átmosolygó bibornap arany sugarait, — s mogrozgoté a vidék fölött uralgó tomplom dombjáról lődörgő morajával a füvek hnrmnt csöppoit; — — s mi mindnyájan fájdalommal észleltük n költő szavalt: „Lnbitur occulto, fallitquo volatilis aotas; et nihil ost annis volocius. — Ploravore suis non respondore favorom (Hornoz)," mert, ki oxt szorzó hantok födik. A legtávolabb vidék iparosai siottok megjelenni, s hálás szoratettaQw szivet áldozának annak, ki ügyünket oly kitűnően védto Iont, s most fön esd azért, mit a halál jégkozo tovább folytatni sajnálatunkra sziv-tolonül beállított.E kodves emberbarát itt is ki-mutittá, monnyíro tnrtá szemei olőtt sz. Ágoston emez ninpmondatát: „Dives ot pauper duo sunt sibi noc issaria; dívos proptoi pnuporcm fnotus, ot panpnr proptor diritom." (S. Aug. scrui. 25.) Mert mi a vásár, ha nom a szegények és tehetősek köztti pénzcsero értékeiért? A folodhetlen nagy férfin múltját hálás kogyolotből »glo-rlo.ntm" misével óhajtá mcgünopelni a derék olüljárófág, mely az ájtatos úrnő tiltakozása miatt esnk abból maradt ol, hogy, az Úrban békében nyugvó szellőmét semmi zaj no zavarja..... Az ogész nap hullámzó örömáradat
volt; kifogyhatlan jó kodvvol, huszonkét akó bor folyt ol, « hatszáz zsömle szóratott szót szép zeneszó mellutt a vidám nép között, s a mi leginkább dícsérotos semmi botrányos tény nem zavnrá meg n nap fontosságát, l^ognogyobb élvezet, — nevetség,— és mulatságot okozott a 7''/- öl magi» h nundonfélo sikoa anyaggal bekent pózna mászás, melyről soknn lecsuszánok, végre d. u. ¡J.érakor Tánczos Gorgoly tizonöt-éves liahoti fin közapplaususrn Bzoroncséson lohozá a husz osztrák értékű forintra bocsült ogész paraszt öltönyt. Mindon ház tért kapukkal vártn rokonnités ismerőseit, mindonhol olégodstt arozokknl találkozánk, nálunk is szép számú vondégkoszoru. üdvözlé korülotűnk tudós házi urát nz országoshírü föt. Tnlabér János urat; a boldogultunk rokonérzés!! tinztolőjét, ki sokszor mondjn: .Ki öt — Sümoghyt — ismerte, alig hiszi: hogy elhunyt." ("sokélységom o sorok igénytolon irója — nom volt Bzoroncsés isiuer-hotni n tovékonység o hircfe hon fiát, do tetteit tudva, bizonyára kogyolottel Voondi, ha rirhal-mára áldást kérvén csókolom földi maradványának dicső porait addig is: mig az öröklétben egykor ölelhetjük ogymást.
» Jausruok József.
Heti szemle.
Juliluft ll-én 1869.
(Mfi) Izabella Királyné junius végén.Prágába jó lakni. — Az olső polgári házasság Aradon jun. ''f -í-n tartatott mog. — I)oák Ferencz arcs-kép-jövedelméből a pesti loányárvaház iavára o<ldig 10 ezer forint jött be. - P. Szathmár"
KAroly honvédbeszélyei megjelentek. — 150 axer írttal gőzruhamosó intézőt készül létesíttetni Pesten részvényok utján. •— Magyar Lászlónak Afrikában ogy négor nőtől Julio fia maradt.
— A pesti uj-épülot (nópoyolvon a rémsége« NAjgepAj) lerombolta ti lc s hülyén több bank palotákat épittot. — A kelotAzswi expeditio 55 napi hajézáa utAu Singaporo, Ázsiába mogérko-„tt — A pozsonyi vAroakapítAnyi hivatal minden 100 kártékony pillangó után az irtók-«ak 5 krt fizet. — Pichler llunrik szegény vasúti hivatalnok fél millió forintot örökölt vArat-lanul. — A brcat-uowyorki franczia tenger alatti tAvirda huzalt o hé közepén kezdik leáll-lyctzteni. A posti foronezvárosi szivargyárbau naponta 800 loAny dolgozik, egy-egy naponként Mer szivart késxit. — A «Hazánk" lap jul. 1-én a ,IIon"ba olvad. — Wachtol a hirca tenoriata a homburgi játékban 00 ezer frtot veszített. _ Táncsics MihAly régibb s ujabb munkAi sajté alA rondoztotnok. — Pest határán nz uratáat
Íunius 20-An kozdik meg. — Vidéky László Iraziliában udvari mérnök,Pestre haza érkezett.
— A magyar irók sogélyogy letének vagyona legújabb kimutatás szoriut liW,488 frt 5 krt toaz.
— Héinui vízvezetékre találtak a zugligetben Budán. — A honvéd tanosztályok 7;»Ö emberrel megkezdotték rendes szolgálntjoknt, még 50 ember hiányzik. — Boauvuis városban UO ezer kerekű s U ezer aranyba korUlt toronyóra készUlt. — l''écjutt .BalpArt" eziinü uj hetilap
Sönt meg. — Az osztrák császári ház tagjai zt a hadi budgetbon mutatkozó dofieít miatt súrlódások merültök fel. Albrecht, Vilmos és Lipót föherczegok lemondtak a hadügyi főfelügyelőségekről. — A honvédség ruhAzutát külföldiek szAllitjAk 10 évre, a pesti iparosok tcstületilog emolnok ez ollen panasz t.
— Az arutAsi időro bizonyos számít közkatona hazabocsAttatik. — KAth KAroly közvAdló lio-lyébo Gollóri Szabó JAnos novoztetett kí. --Aradm3gyében a török kormAny lovakat vásá-roltnt.
H i r e k.
— Hótfón, junius 14-ón lesz a Nagy-Kanizsa-kcrílleti követválasztás; nem szándékunk hosszú jcrcwiáddnl tölteni lapunk hasábjait, de nom mulaszthatjuk cl hclyila-punk e számában a nevezetes napról pár «zóval megemlékezni. — E kerület választó közönsége igen mélyen érzi o választás fontosságát, amennyiben oly egyénről van szó, \ii a hazának legtevékenyebb polgárai közól való, kit a nemzet választottjának ismer, s Jíire büszkék vagyunk, hogy magyar. Nemcsak a jobb-, de a balpártnak is be kell ismernie, ki a hazai ügyek mellett, — saját helyiviszonyainkat is örvendetes stádiumba helyezni kívánja, hogy oly országos capacitás oly tevékeny s jollomszilárd fórfiút kell képviselőnkül választani, ki nem a képviselők számát, de a tettek mezején haladó érdem-koszorüzottAk sorát szaporítja, díszesítoni, és Csengery Antal ily hazafi, öt nemcsak a mult országgyűléseken láttuk, mint tové-keny jegyzőt, — nemcsak mint tudományos férfiút a legjelesebb folyóirat szerkesztőjéül, hanem ott látjuk az ország első pénzintézeteinél is, hol a bizalom legnagyobb mérvben tartja ölelve, ily érdem és jellem előtt hajolt meg s jelenté többek előtt ki az c kerületi balpárt jelöltje Martinkovics Károly fóbiró ur, ki épen e nemes tette által, mint a derék .Kecskeméti lap" is irá, tüntető ki legszebb hazafiúi érzelmét s adá jelét annak, hogy méltó a nemzet általános becsülésérc. E sorok szerény irója arra bátor kérni, a t. választó közönséget, hogy honpolgúri meggyőződésével, midőn az asztalhoz közeleg, Szavazatot adva szabad joga szabad gyakorlatát eszközli, emlékezzék meg.a boldogult Sümcghy .Ferencz megválasztásakor hallatott három számra, mely 123 volt. c- 1 Isten , - -
2 — A koronázott Király s a Haza, —
3 — Szabad, egyenlőség és testvériség lángszavaival kiáltsa : Éljen Csengery Antal országgyűlési képviselő!
— Zalám egyei gazdasági egyesület több fontos, és sürgős tárgy elintézése tekintetéből f. évi junius 21-én reggeli 10 órakor Zala-Eger-l^cgon, sajAt helyiségében igazgató vrtlas/.tmá-hyi- s egyszormind nagy-gyűlést is tártaiul, melyro az egyesületi tagok tisztelettel meghívatnak. Clclso junius 8. 1809. Séllvoy László, egyesületi alelnök.
— Zala megye iskolatanácsa f. évi május 19-én s folytatva tartott kózgvIIlésébon következőleg alakíttatott: Tolnáy Károly, (Havin*
Lajos, Iukoy László, Wlnssics Antal, Guttmnnn S. H. Babóchny György. — Botka MihAly, Piutér Endre, Gr. Batthyányi Zsigmond, Bcssc-nyey Ernő, Bogyny János rondokí. — Viulnay Hudolf, Mezoriozky Péter, Kohoníczky Antal, Mérocz Kálmán, Jury Károly. — Simon Pál, Nagy PA1, Kiss Béla, Kiss János,.Horváth László, Sáska Iiuro, Isoo Ferencz, Bokányi György, Granor Mihály, Skublics Zsigmond, Bozorédy Elek, Modrovícs Gergely, t- Horváth Péter, Fnics Foroncz, Kovák Károly, Györkös''Alajos, Pccsurnik János.
— Zala megyei jövedelmi adó kivető bizottsága f. évi május 19-én tartott megyei gyűlés alkalmával következőleg választatott mog : Csáktornyán bt. (bizottsági; trtg)> Ózy Sándor és Göncz Alajos; — pt. (pótlag) Káros Albert és Pccsurnik János. Kcszthoíyeh bt. Fnr-kos Károly, Beck Kálmán ; pt. Kugler Nándor, Rozs József vagy llozsos István. Lendván bt, Faísztl István, Kiss János; pt. l''ósv.er l''erencz, Ehrenreích Gyiírgy; — Letonyén bt. Szalncsy Farkas Csúzy Károly, pt. llnydon Mihály, -Granner Albert. Nagy-Kanizsán bt. Wlnsaica Antal, Guttmnnn S. II.; pt. Dar/ls József, Al-banich Flórián. SUmeghen bt. Edcskúti Sándor, Eitnor SAndor; pt Pátrics György, örg. Moizner Imre. Tapolczán bt. Ondrcy István, Ditkesz Manó; pt. Vmlonn Feroncz, Csígó István. Zaja-Egerszegen bt. Háry Ágoston, Sípos Boldizsár; — pt. Xváry Ferencz és Háry János urak.
— Zalnm egy ében a házadé felszólamlás! bizottság elnöke s alelnökéül következők választatták meg a I. évi májusi közgyűlésben. Csáktornyán elnök Szy SAndor, helyettes elnök Göncz Alajos. Keszthelyen o. Farkas Károly, h. o. Beck Kálmán. — Alsó-Londván o. Faístl István, h. o. Kiss János. Letenyén o. Szalucsy Farkas, h. o. Csítzy Károly. Nagy-Kanizsán e. Wlassica,Antal, h. e; G©tmnnn S. II. Sümeghon o. Édeskúthy Sándor, |n"~t>. Eitnor Sándor. Tapolczán o. Ondroy István. Zaln-Egerszcgen Háry Ágoston, h. o. Sípos Boldizsár urak.
— Keszthelyi t. munkatársunk K. Gy. ur értesíti lapunkat, hogy az ottani gyógyszerész ellen több rendbeli panasz miatt a megyétől vizsgáié bizottság küldetett kí. — A készt-, helyi dalárda megszűntéről is tudósít bennünket.
— Láng Fülöp nkanízsai születési! jeles baritonista, a nemzeti színház szerződött tagja julius 9-én lépett fel először „Ernani^-ban mint Don C''arlo« s lolkesedvo fdgadták.
— II ö 1 gy k ö zö n s ég ü n k, do általában a szépirodalom pártolóínak ajánljuk figyolmökbo-lapunk mai száma hirdotési rovatában közlött ''¿Pesti hölgydívntlap" programmját, moly annyi hó^azu idő éta méltán kcdvencz lapja ».divatvilágnak. Megjelenik havonkínt kétszer <^ivat-képek, szövetminták s számos melléklettel, a lap maga pedig válogatott s jeles szépirodalmi mflvekkol ligyclmesen szerkesztve jeloník meg,
— S ü m cg h e n junius 3-An tartott Autouo-mikus gyűlési kövotválasztásnál legtöbb szava-"zatot nyertek : Somssich Pál, Zichy Antal, — Jlertolondy Kálmán, Pap János, és Kamazotter Vinezo urak. — Gr. Esztorházy Pál, b. FiAth, Barcza Sándor, Külloy Antal, Bogvay Antal éa Gr. Pojncaovica urak pedig több plébániában nyortok szavazatot.
— P o 11 á k Feroncz, nagykanizsai lakos saiát, továbbá Lajos, Ferencz, Szidónia éa Gizella gyormekoi vezetéknovénok „Zala i-"ra kért AtvAltoztntása f. évi 11,111. sz. belügyim-nisteri rendelottel mogengedtotett.
— A ,Buda• posti Közlöny,* utAuna a .Hazánk" s több lap azt irá — hogy a .Sümcghy alapítványt" a kaposvári gymnnsiumnAl tesszük; sietünk kiigazítani, hogy nem a kaposvári, hnnom n ungiikanizsni fógymuasiutnuál kívánjuk létesíteni, hol a boldogult iskolai tanulmányait mogkozdotte.
— Golsén és Légrádon felül a napokban ogy-egy hullát találtak. Gelsénél a mozdony zúzott szét egy embert, kí a sínekre feküdt, állítólag részeg fővel, I.égrAdnál pétiig a Mura vizo vetett kí egy meggyilkolt ífju lányt.
— Légrádon az ottani egyház számára n lelkész Tallíán Ede ttr cgy festett üvegablakot készíttetett, melynek folszontoléso alkalmával ugyan o derék lelkész 2000 frtot ahtpitott egy Légrádon létrolinzandó leányiskolára.
. — A nagykanizsai plébánián nz autó-nomícus gyülésro Gróf Szápáry Géza főispán, Ilortolendy Kálmán, Zichy Antal és Babochay János uraíc választattak meg.
y Károly Zala-Egorszog kerületi képviselője a nagykanizsai követválasztásra f. jun. 12-én Pestről a délutáni vonattal városunkba érkozott. -*
— Ling-Look ur, a Tschung-Tschi clii-nai cmlazár első udvari művésze, ki az lHG7-ki párisi világkiállítás alkalmával rendkívüli nagy (eltűnést okozott elunni tőz- és fegyvergyakorlataival előadást tart az ismert Dráguss Károly és nojo müVMÍszpár közremüködéso mellett, kik a bámulatos mutatványok közt mulattató ki* színdarabokat adnak elő. Nagy-Kanizsán í. ju ni uh 12- és 13-An lépnok fel "a .Zöldfa* nagy
teremében. Sajnáljuk, hogy vidéki t. kíkönaé-günkot elove nem értesíthettük o nem mindennapi müélvozotről, városunk közönsége — hisszük — tömegesen fogja látogatni.
* A tornaogyloti ünnepély f. évi jun. G án tartatott meg Szombatholyon. — Jól esett látnunk azon hullámzó nagy tömogot, moly a Kanizsáról és Sopronból érkező torna-testület Hüjdóttjeit fogadá, taraczkok dörgése, zeno iW dol </é>, szűnni nom akaró élionzésok után szi-vtly^s szavakkal fogadtattak s viszont öieleg szavakban adtok kífojozést nz érkezők érzelmeiknek. —; Délután 3 órakor volt az átalános öíszejövotol a színház téren, hol nagy számú közönség jelenlétébon gyönyörű, szónoklatot tnrtott Istóczy Győző ur, mint a torna-cgylot elnöke, a jelesen szerkesztett bcszédot gyakran a kitörő éljonok szakasztották mog, ozután a soprom toma-og) let részéről tartatott igon jol-l'' iuzőéí)találó beszéd, — moly szinto sokszor lui-géljoneztotott, végre a kanizsaiak részéről a szép szónoki tehetséggel megáldott Walbaoh .Mór ur hzólott a szivekhez, s általános éljenzés mán a menet megindult; A menetet mognyítá a lorna-egyoiirühAba öltözött ifjúság nomzuti zászlóval, ezt követte a kanizsai-, soproni-, és szombathelyi torna-egylet, és számtalan vendég tömeg, a dij-tornázásra készített Ü tölgy-koszo-rut nz an.ny- és ezüst érmekkel rúdra füzvo vállain vitte két tornász, a monet dob és zeneszó mellett ment a városon koresztül egész n szőli''ai nrnsjigi kertig, hol a mulatság volt, útközben a nő-tornászuk is saját cgyenruhá-jokbnn kék és fehér záa/.lóvnl csatlakoztak a menetbe/,« megkezdetett a mulatság —moly csak ugyan oly jeles volt, miszerint mindönkit várakozásán felül kielégített. A társaság egerésző gyönyörködtető szóméit a tornászok versenyén, mások a kert lúgosai, sétányain, még többen a toptett asztalok mellett találtak szórakozást, — e sorok írója is ez utóbbiak élvezetéhez csatlakozott, s dcrwkasnu hozzá láttunk, -— este a caíllárok százui Ijinték szét vílágitó nyeiket, s azoknak szemkápráztató ragyogása épen elég volt, hogy néha-néha ogy-egy csípko bokorba üssük orrunkat. — Éjfél után votott véget még csak nz átalános öröinnapnnk. -
Boldogult SÜMEGHY FERENCZ arczképéro megrendelést s illetőleg előfizetést tettek:
Mogr. Kiiotctt
I. Tárnok Alaj. Kanizsán 2 képro . . — frt. II. Doutseh N. ivéiTv,
Fessolhofor Józsof „ . . 1 . . . — . Englünder Lajos . ... 1 , . . — „. Belus József ....... 1 „ . . — n
III. Martinkovics Károly főbíró ur ivén :
Skublits Ist. Bosonyőn . 1 Szígethy I-aj. Lotenyén 1 Kupricz Ferencz .... 1 Bezeré<ly Elek Honcsén 1 Arvay Ist. Z.-Egcrszeg 1 Martinkovics K......1
Weias Mnnó . . . Eklér Viktor . . Gózony Ferenci Kocb Adolf . . . Wlassich Edo . Ilalvax József . Wagner KárolyN Oszeazly Antal . . . Kollarics János .. .
Bartos János.....
Löwingcr Izrael. . . Ucchnitz Vilmos. . Vesztcr Imro Blau J. P. ......
Znuchner Henrik .
Kilik Pétor.....
Tánezos Gergely . . Goldtunnn Samu. . Ungor I^őrincz . . .
Libl Miksa.....
Dobrovíts Mihály . Szommor Józsof. . . Ebűuspnnger Manó
Kohn Fülöp.....
W. Sehlosinger . . . Guttmánn S. H. . .
Seilor Péter.....
Brunuer Ferencz. . Zerkowítz Vilmos . Bottelhoím Samu. .
Itosenfeld N.....
Schmidt György . .
Lcxlolszky......
Wcissmayor M. . .
Weíis Samu.....
Blau Pál.....
Grünhut Fülöp . . .
Ollop Samu.....
I)r. Presburgor ... Kírsohner Ármin . . Baboéhay János . . . Slampfol Vendel. . .
Botfy Károly____
Schlosínger Marton .
1 1 1 1 1 1
. . 2 9 . . 2 0
, , 1 » . . 1 n
. . . 1 n .. 1 n
. . 1 n .. 1 a
i • ^ n .. 1 0
/í 1 n .. 1 0
< . 1 0 .. 1 0
. . 1 n .. 1 n
. . 1 * . . 1 n
41 n . . 1 9
.. í f) .. 1 n
.. í n .. 1 0
.. í n .. 1 n
.. í • .. 1 n
.. í n ... 1 a
.. í f . . 1 0
.. í » .. 1 n
» .. 1 0
.. í . » . . 1 9
.. í * .. 1 0
.. í * . . 1 0
.. í * .. 1 T)
.. í n . . 1 0
.. í » . . 1 n
.. í '' n .. 1 0
.. i n . . 1 0
.. í il . . 1 0
.. í 9 . . 1 9
.. í » . . 1 0
.. i 0 .. 1 0
.. í 1) .. 1 0
í 0 .. 1 n
.. í 0 .. 1 n
.. í 0 . . 1 0
.. í 0 .. 1 0
.,i 0 . . 1 0
i* 0 .. 1 0
.. í n . . 1 0
.. í 0 .. 1 ■0
.. i 0 . . 1 9
. . 2 n .. 2 9
. 1 0 • • —''* II
. . 1 ■ 0
. 1 9 a / — »
Weís® II. J.........I kép . . -
Dolmányos György ... 1 „ . . —
Hirschl Armín......1 » . . —
Szigothy KAroly.....1 • . . —
BíifZtricsAnyi IgnAcz . . 1 . . . —
Szarvasy Gy. bakónnki 1 . . . -■ V>KirAlyí PAl''orszilggyIllési képviselő ; ur ivén :
Királyi Pál l''oston ... 2 kép . . 4
Ilortolendy K. .... 1 , • • &
Ihász Kezsó , ... 1 > • • 1
Perczol Béla , ... 1 „ • • 2
Szabó Imro Poriak . i. 1 > . • 2 N. N. (olvaahatlan nör)
Pesten. 1 „
Hnlmosy Endro .... 1 .
Hajsz SzilArd ...... 1 ,
Horváth l>ömo .>.„.. 1 >
Földváry Miklós. ... 1 ,
Wodianor Béla.....1 n
Harkányi KAroly . . . 1 .
Téíoy Pál........1 .
Bezerédy......... 1 •
Bittó.........„..! .
KerkApolyi KAroly „ . .1 .
Szabó Miklós ...... 1 .
Xedoi''zky ........ 1 .
Gaal Endre ....... 1 .
Megrondelt kép-mennyiség 83.
Bofizettotott 77 forint, mely összog a nagykanizsai tnkurékpéoztArba tétotott. — A mely névnél pénz kitétel nincs, azok utólagosan, a kép megjolonésokor, fognak tizotni.
Kelt Nagy-KanizsAn jun. 11-én. 1669.
bAtorfi.
Nyílt pósta.
-- l''t P. Ciiirgó. Uocjíí lo»elo »»«rint Iniiakad-tlliik; .1 .DaUrits" rí«»<rc f. ¿»t jui.--dec*. el3fl-
xdtcUtt.
— M. Sicu»».Aril. Mcgli{Aílttnloll i tabl.tro níiro ningAn lovíllien viUíioltunk.
— K. Koíillicly. TclJo»«n kHnölvo Igen iírtfl lítt volna.
— V. P<-«t A* ír.lcke» .élet kiíllMíotí • vl-«/ont* cxiinft imuikAjáhíll mutatvány tír »*''lki miatt c Kxámtian nem lioihattunk 0.lrrt«nljak I MagAn UvelU Is Irtunk, kirjllk bcctea vAlwzAt.
— II. M. A kíxiratot vottllk, liánéin terjedelmea-«¿go miatt tlgyelme»cn AtolvAná«» nem törtínhotlk meg oly liamar. X köryv klc»críltetet«, alkalmilag ren-ítéltetnie helyire ktll.ljllk
— H /ala-Kgcraxeg Aaonnal feleltünk
— J K l''est KogaJja winduyAJmik Bixluto rí»a-vi«/« !
iNTyllt tór.*) Az emberi erő fenntartását még a legldö-
a Hoff-féle maláta-kivonat egÓ8Z8égi sör.
JKík ozon bajokban szonvednok, szivoskedjonot, A ezen fornlst megkísérteni, moly az utébbi éven több százezor, és o gyógyszer föltalálása óta millió egyént gyógyított ki o betegségből.
Udvari szállité II off JAnos ur központi rak-tára Kllrntnorring 11. Bécsbon.
Kél levél, na egyik 11) <5* clöttl, [n máitik jelenkori.
I. Hoff JAnoi urnák, udvsrf axillltó llerllnbeu. naden (liícs mellett) 18&9. fel>r._ 20. Aa 0« ilolAu-klvouata oly csodálatosan hat 70 irei kom erőmre, bog}'' ezen gyártmány nélkül nem tudok lenni, áoibár tudom, lioicy lUtalabbá nem tcs». Nőmet Wuthwery Moderer, orvostmlor.
II. lloiT JAnos ur fSraktárába, Dics, Kürntnerrlng 11. sxAm Aa önnek MalAU-kivonatu sörct már nem nilkalnxbetem, mort ólotvmet tartja fonn, axírt kérem no sokA vArnkoxtatnl reá. Moderer, orvostudor.
Mint mellókoltnck köxnljttk o knvetkexő sorokat : Potsdam, ÍHO''J. fobr. If> Hogy Bnnek MnMu-klronala ís M.iIAia egísxségl cliok»IAd/ja sok beteget jobbu-lA.r« «egitolt, ns a vlWg eloU Ismerős. — hanem a legnagyobb Örömem volt, hogy egy barátomnak gyor-meko, (klskom, kl anyJAt már elvesitvín) sorvadásban sseiivodott ¿s ax ön csodAlatoi MaIAu chocoládo porAt n m''lkilMxő anya tej helyett ¿Ivoxvén, láthatólag jlilt erC- * egésxsíghei úgyannyira, hogy hllie-tetlcnnú vAlt a gyermok betogságe. Wolf, kereskedj, NaiuierstrasKO 4U. — tgy hangslk azámtalan ollimorús minden osztályból.
Arak: MalAla-klvonat ogósaióg s3r>Jivcggel ós ctomagolAssal: 0 üveg 3 frt 70, 1!) ttveg 7 frt, ütf (tveg II frt, bS tlreg 27 frt 30, 1*0 tl/og &5 frt; — MalAt.veg.Vszsíg caokolAdó Nr. 1. egy fout 2 frt; Nr. II. egy font X frt 00, öt fontnAl fii font Ingyen, tli tontnAI egy {•* egy negyed font. MalAta-chokoló lepor csecsomők »íAmArai n hlAnytó anyatej pótlásAra 80 ía -10 kr. McIl-mtlAta-bonbons t*>0 ói 30 kr. Minden Dócsből.
A valódi udvari MalAta-kivonat egészségi sör-Malat.i-egósuógi-chokolado éa MalAta kivonatu bon-bons c«ii|>Au llolT .lánosnAI Ktrntnorrlng 11-lk ssAm kapható Itrcsbcn.
K «phaló resten Török Jóasef gyógyszerésznél Királyuleza 7-ik ssAm. l.citoer vs Qr lnwald. — K -Kaniraáu kapható Kosoubarg J. éa Wellisch, J. Schívmz Adolf; Uoionberg Karonca és Ktlcbanüia < 9-'' uraknál.
K rovat alatt köilöttokért felelínéget ntm vállal a * Sírik.
H í R D E T ESEK
FOSTER Vo és TÁRSA
gazdasági gépgyárosok Lincolnból Angliában
ajáulják a m. «. gaxdátioknak
gőzmozdonyaikat,
nagyobbított tűzszekrény és
előmelegltővel, oaéplöffépelKet,
melyek Hagyarorezág gabnínewelhex mérve építtetnek,
tovAbbi
arató-gépeiket,|
Anglia legelt« gyáraiból.
Arjkovzékkk éa mindennemű FELVILXa08ITX80K • legnagyobb kéazjéggcl bérmonteaen küldetnek bo.
linktár:
Pesten, gyár-uteza 33. szám.
|282-20,4|
Puszták iiaszoiibérbeadása.
A iiiltgs pécsi püspöki uradalomhoz tartozó BSSent-iryörffyi és toaitöüzi puszták több évrciiaíSSBOzaloöirl^ö ada/tnl fognak, a vállalkozni szándékozók kívánatára bővebb értesítést adand
Pécsett, 18G9. évi jun. 6-én.
(288-
Iláth Iván
j)Ü8jH)ki javak folUgyolőjo.
Legmagasabb cbó nyilvános
Kereskedelmi taiiiiitczeÉ
Bécs, Lcopoldstadt,'' Fraterstrasso 32.
Tanulói iroda a kereskedelmi tanulmányokhoz,
•i
Pörgés Károly igazgatónál. (241—12,9)
/
Kik háttérbe vannak szorítva ezen intézet összeköttetésétől, c felfogadásokat folytonosan,* és oktatást nyernek a vizsgáig c szakba vágó intézetek képviselőségére.
Mint haszon-adó ajánltatik
LOTZ H..« PESTEK
váczi-ut 403. bz.
kézi szállító eszközök
minden alkalomra használható ínoatanig ol nom ért olónynycl, kUlösnöon fóldmunkálatokra
kézi taliga (amerikai navybarrow)
darabja 5 «5a fél forint o. é., amelyből a gyár naponta kétszáz
darabot késxit. (264—10,1)
A szőlőmegváltási
! A iegiiilÁnyosabl) díszes iiőí lap!
A köxkodvoltségü .PESTI 1I0LGY-HETILAP- önmagát Ajánlja logjoljban a rattvolt magyar hölgyök pártfogásába. Mi csak annyit toszllnk hozzá, hogy a több, mint egy évtized óla fonálló szépirodalmi és divatlap fólog azáltal vivta ki nagy közönségo meg-elégodését, morl érdokos és mulattató irodalmi tartalma mollott — divatrészévol még a külföldi lapok som vorsonyozhotnok. Minden számban adunk gyönyört! divatképokot, mindon idényre kelinomintákat, niindenuemü szabásmintákat — a legújabb divat sze-Lrint — természetes nagyságban, éa nagy minta-iveket mindon kigondolható női kézi ? munkák rajzaival. Divattudositásunk a maga nőmében páratlan, útmutatásaink mindent fóllolnok, ami a háztartás, divat- és gazdaasszonykodás körébo tartozik s t. olőtizotóink részérő mindonnomü megrendeléseket a legnagyobb pontossággal, i/.léssel és mindon dij nélktil teljesítünk.
Nagyszeril kodvozményül még ezokon felül minden évben kétszer adunk gyönyörű mdlapokat, melyeknek tárgyai a nemzőt történoto vagy a népéletböl vannak vévo. Jelen félévi mAlapunk :
At. ■ f. Hit '' I tlíí ""''P genre-kép, mely eompoaitiójára ép ugy — nilllkllVHi k W lllíi" "•''"'' gyOuyOrü'' rnjz.í r.i „éxve ia valami meglop« <■''»
„ FUII11U3UI üli Ülj HU ujM„ff'',„/„,,. kflll8l ¿|clUp nl0ly a legele-
gánaabb torom falait la dlaxlthetl. — K mfllap — mint a mflvéaxtöl érloültüiik — Julim utoljáig elkéaxűl, « t. eKiflxctSlnket ogy példányában 60 krért réaxoaitjül:, azonkívül egy-egy példány 1 fit. Nom előfizetőnek 2 írt.
A követkexö kedvexményekba d réaxeaitjük t, elöfixettflnkvl : eddig megjoleut mfilapjainkat aaját, rokonaik vagy UmorSaelnk azAmAra — a péux elölegea folküldéae, vagy utánvét mollott — a kövotkexö irón rendelhetik meg :
1) .(''erényi Ilona a inohárai hőaöket temeti.'' Ara 60 kr.
2) .Kruébet éa Mária királynők Na^y l,ajoa .irjánAI II. Károly koronáz í.át uéxlk. Ara 60 kr.
3) .Hnnyady MAtyAa találko.Aaa édea anyjával, HxilAgyi Krxaéhottel 1168. fol.r. D-éu Htrax-nlU alatt, midőn l''odJobrAd fogaágáhól a kirAlj i trón elfoglaláaAra indul.'' Áia 60 kr.
4) .I.inyai Anna, erdélyi fejedolcinné, férjét, Kömény JAuoxt a tatár fogaágból kiváltandó, ék-exerelt bocaátja Áruba.'' Ara 60 kr.
6) .A Kurucx aatzony. llobok UySrgyné, l''atóeay Zaófia klvonulA«« HxAdvárból, amint Svondi I.AxAr a labonexok voxéro tlaxtolog előtte.- Ara 60 kr.
6) .A király a királydombon kardvág.íat teax a vilAg négy tája felé." Ara f»0 kr.
7) .Budavár höaiea bcvélclu lHI''J. niAjua 21-én, dicaö honvédőink által.'' ,.r« 1 frt. H) .Vojodelmi párbaj." Uéla, axámfixüU magyar herexog legyőzi Jnromirt — a l''omorAuok
fejedelmét Ara 1 frt.
Ki évi uj mAlapunk, melynek ogy példányában 50 krért ré''xeanluok t. előfizetőink, kivül egy példány 1 fit.
A uiAlapok caomngoláai dija bárbány példánybau .''W kr.
Megroudclbetfl uióg axcrkeaxtoaégflnknél ax .Arulék* gr. l''onaon du Torral) uagybiiU fran-cxU Író legérdokfoaxitObb regéoyo két kOtotben. Ara I frt.
Kxivca gyftjtőinknek bat ogyaxorro bokdldött ol5flx«''to után lapunk tiaxlolotpéldányATal •xolgAlunk, kl nyolex ol3fixct3t küld, anuak a mfllap ogy példAnyAval ii kedvoakedUnk. Jövőben ebhe» txlgoruau tartjuk magunkat.
ELŐFIZKTÉ^l FKLTÉTELKK : félévro, axax Julimtól — dooomber végéig i irt., negyedévre, axax júliustól —aoptember végoig 2 frt. Uj lufilapra a ,1''fluköaill királyné'' ctomagolAiaal együtt BO kr. Kelt l''oaten, juului bavAban 1800.
2 &
■A
a- " Axon-
Király János,
mlut fel. aaorkraatS a kiadó-túlajdonoa.
Komócsy József,
mint fümunkatára.
A* elöUxt téhi pénzek n IIÖL«Y-lll VATIa VI»" kinddhivtitníniinx
(UJvilng-utcm 18-lk hx. n.) utahilaintók. (187—2,1)
NAGY TABELLÁK
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében kaphatók.
Darabonként 3 krajczárjával.
Üdvözlet! Köszöntve
a iiéppzdászatí korszeliemtól!
TRAUGOTT FEITEL, első ausztriai Magyarországnak ált. bizomány-tzáilifaUizlttte
Jlics, Kttrnineritr. 67. ét Kilrntnerring 2. gayenllber (lom Ibratcht-IIaui.
Tárgyak éa áruk minden különbaég nélkül, melyek ax Oasxca hlrUpokban clöj«nnok, alulírott által ugyanaion ■!• uííaégben éa axon Árért megaxcrexhet.lk, axon kellomea kalíJnbg^jj^ol, hogy a caomajtolAaírt ml aom aUmltUUk. Ezfn tárgyaknak, mint ajándékoknak egyúttal megvan gyakorlati értékük, mint •
LAKATOK.
ízen meohanikal ugyneVAett, örökös nap tárak ktllAliOton pontoi 4»'' ejinoaan kiállítja, a férll éa női ó-ákon mint érmok vlaeltotnok, ax eg,U;V r.l4>J'';i mechanlamu* által a nap éa tVl^-''lHt, a nap fol
keltét éa lewrfjítók ■}. V.^lalk oldalon a
_ folyó botot éa hón''á|!i>t mutatják. — Egy
d.vruhvalódljag aranyoiott 46 kr. egyaxcrÜOD aranya xott 26 kr. egy drb. kOxSnaégci 10 kr.
A varráihox Igen axükaégea Ka ujon feltalált varrótű berüzfl gép, melylyel a vak la ogy porcx alatt a Ixglliiomab^ vairótfibo S azálat brfOxheti. — Kgy tfinagyaágu axeloncxo ára e»nk '' ¡UJir. 100 ang. a».»b. varrótfl, inlndfgyik darab jobb avíélb^l 20 kr.
Kgy llkaeaoa azcrkcxetll angol fenj 4 mindon a niaj »plg kéaxltott la
AlmAiiyt a háttérbe axorii. — A 4Sla élét 3— l-axerl lené« után éloaié toixi, a nélkül; i.ogy karezolna, Kgy darab Ara 80 kr.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIHHKKXIOIKMXMXHM)()()( Hmjoooooooooooooooo O
9
EGGER TESTVÉREK
PESTEN,
Dorottya-utoza 4. sz. a., a „Magyar király44 fogadó
átellenében, É C B B E INT , .
Kllrntnorring 2.
n''-L''isó-
vosznok a log. mngasb áron
régi pénzeket
gyakat, mindonnomü arany, ozüst és drágakövoklwn.
gis goket, in A vészi tár-
OOOOOiXHKH>0000<><VKKMH>4l(H>0<HK>(tOtHK>(HH><><t<HX>fH''><>OOOOOlH>00*MHHH>0< )(MMH>O(WltHWKMM>(NMK><><><>4>0lX>000 O
gffrunam'' ,

t^iyetemea hóvmérőt ée.''égmérít
oiiitflzntt lappij, calnoa tokban, hAxi ixükaégletro felfTggeaztenl, »agy uta''Aara, bixonnyára mindönki fo--; magának •xeroxul. Kgy darab Ara 3ö kr. HxemQvcg/it éa egyéb optikai tArgyak.
Artgol tollkél beaaomerl aci^lMI 2,. Aí»gy •1 kéaael. Caoiiltal 16, 20 1;r -anyAval 407éa tÁ; kr, ¡iec:éú/:imi. - Aéj két betűvel 00 kV. 1 darab «yOngvanya 4 | kéaaol 1 frt 20 kr.
Kundéi! A osodamadár arvvoxott '', •
m.iuar arn''''voxon , ••.-/^..•i ki''dvea ilju.Xgnak''o-: it ríV''5bb liiillaUAgn. A tavV«. ,,AckcaeV.''•falait caalódáalg uláiioj».'' Kgy i''I. ára 10 kr., egéfx öangral tW ''
Kgy laterna wagJoa birtokában mindenki büvéax. Kgy diaxea a egyult.il ifjú éa öregnek folvllágo-altó játékaxer, inelv Ti különféle nevezetea txomélylaégokot mindon Utazéti -xerlnti helyre bllvbl, a táraságokban kedreion fog^K »tikf-\ db. a lloxxAtartutandókkal 80 kr, • tgyobb i^^ír''k) kr. u
nagyobb Xr. .''I, 1 frt fi(l ),,•
Egy »OJk-ka — IPat-axerekkel éa axappanna! meginlfo — gylloiíll caökot kéznek. — Háromféle lagyaágbai ''.gy egy darabja f<0, 70, ■ 80 kr, ,,
Egy gyltrU \,J nyból 60 t-r; I.egujabl ékaxrr-tárgy»*.'' .l0m bronx) dupla uj .aranyból 1 íixltve.
Moll''5, 1 db. caluoa tokban, 30, 40, 00, 80 kr- I frt. 1 pár f(llf!''.gg8 fokoto xomáucxcxal aexél vagr totaxé. •xerint 8.''., ft<>, «0 kr. 1 írtig.
Ctlnoe <d4n<Uk egy gyűrd egyei aranyból minden db. megbélyegezve.
1 uS-gyflr tetaiéa axeriutl aainü kfivol 1.60 kr. I nfll peoiét-gyllrll ktivel 1 ft 80 kr. 1 férfi . . . 2 ft - kr. 1 db. két betűvel véavo 3 ft<f>0 kr.
uiég
Legújabb bettréa a tUxblatoa fiab.
lakatok
1 db. klcal 1 db. nagy
I 60 kr. . 1 frt.
Esernyók, alpacea 2.40, félaelyem 3.80, lelyem 6.60, mindkettő fanyél úa acxél alappal 8 ft 80 kr. Karperccxek tömOr 1 dib. 1 frt 1 frt 60 kri*. rmok, vélve, aomAnoxoava 10, 20, 40, CO kr. ralAucxok, uj pirUl 80, 60, SO kr.
Nyak óralAneaok, xomAuex gyűrűvel dlaxeaen kiállítva I frt 00 kr.
Aexél óraláucaok rövidek 10, l6,30kr. Nyakláucxok 80, 70, M) kr.
1 pár kéxolőgomb 26, 86, 40 kr.
1 db. mollgomb 8, 8, 16 kr.
I db. gallérgomb, caont S kr, aranyoiva 5 kr. — gyfli g/anya 0 kr.
Varróeizkltz otlnoi bírládákbaa, mely áll 1 olló, gyüaxfl, trttartó, ktlrOmráapoly, fn»8, kéa, lyuktágitó atb. 00 kr. — kéUaer Ilyen nagy 1 frt 20 kr. még cainoaabb 8 fit.
Kara tárgyak aiarvakkal i »ad kan-agya-rakkab dlaxltve terméaxeteaaégOknél fogra minden axoba éa terem dlailtéaére a vadá-ax.itkedvolGknok kollemee meglepetéiOl aaol-gáluak : mint egy darab eazkOx aaarvaifejjcl 60 kr i 1 db a rajxolat laerlot 1 frt
*0 krj t db óraUrti atar-vaafcjjol CO kr j 1 db aerle* vat kan-fogakkal i* feljel 40 kr | 1 darab gyujtóeaxköx róka- vagy aaaiTaafeljel 40 kr i 1 darab rahatartó 4 vad kau-agyarral 40 kr | 1 darab _ axarvaa, 8a, rókafej termé-axetea nagyságban I frt 60 kr i l pár dUxe* nagy gyertyatartó'' axarvval 8 frt 60 kr \ 1 pár dámad-aza-ruval kétkarú glraudol 9 frt.
Óráik aaját kéialtmény minden formábau é» nagy tágban két évi jótálláai JegygyeL 1 db. fllgg« óra ar. calmmel 1.40. I db. ugyauax ébreaxtörel 1.60. 1 db . porcx. axámlappal 1.60. I db. . . ébreaxtörel 1.80. 1 db. . . ütéiacl 2.80. I db. Ingaóra, axokrénye fénvezatt, 2 «aplg járó axerkexeltel 10 frt.
1 db. utaxó-óra háznál la haainAlható, ébreaztSvol 6 frt 60 kr. EzQit angol ziebérák 18 latoa «zűitböl, minden drb leguláxva 1 drb. 4 Mibinnnl egy dlaxea uj arau lAuca-ezal.n.elynek tológyürüje xomAncaeava van, IS frt.
Albumok, kefék, fogkefék, virAfcaerepek, gummllabdAk, bronxnemüek, levéli,youók, ehina-riüat kéaxlctek, kanál, villa, kéa, gyertyatartók , pakfong-félék , fegyverek , keaalyűk , legyeaflk, nadrágtartók, gallérok, tUxeieraaAmok, kAvé , thea-ét aaitali teiltékok, rajxeaxkftiök, lakatok, továbbá igen nagy válaaatéku gyermekjáték, éa lá..aaá(l játékok alli.
TIFl A.UQOTT FE3ITBL
el» aulllrlal Magyarortiagntk ált. blzonáay-azállltó Ihlete, Uéoi, KKrataeretraie« 87.
2. gegeaUber dem Draiobe-Haute.
K*er«ta«rrha|
(237- 12,4
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Wagy-Kú^»án.

Nágy-Kauizsa 1869. június 26-án.
26. szám.
Nyolczadik évfolyam.
iila-Somo
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE
Vegryea tartalmú Hetilap
ji szépirodalom, kereskedelem, Ipar. gazdászat, tudomány és művészet köréiül.
''1JJ--.1 1ÜJ'' 1 • >■'' l. —. . - -----
, Megjelenllt:
minden uombaton,
fgú.» Ivei».
. J^Sfrkihilfll Irótlu é* kiaitő hfvnính
WAJDIT8 JÓSUKK k«nj-vkero.k.MKi*»l.pii.
Népnevelés.
IV. noroléexoti pályamű.
(Pol/Utia.)
; Ha aztán a helység gyermekei ily novolói alatt tudatlanul, erkölcsben elóhaladás nélkül érik nagyobb éveiket, ki lőhet oka, mint , egyedül az, — a ki a helységet ily nevelővel oly kegyesen megajándékozta? — A megye rondelkezóso utján ez igy nem történhetnék, mert ott a dolognak ily igazságtalanul kiütnie nem szabad. — Tartoznék a megye évenként többször megbízható megbízottakat kiküldeni a népnoveldék megvizsgálása, 8 lényeges hiányok kikutatására, kik a panaszokat mindon oldalról kihallgatnák, s a megyét ezekről tudósítanák. Ekép ügyök orvosolva lccndcne. >— Tartoznának azonfelül az ily kiküldöttek megnyerő beszéddel arra ösztönözni a szülőket, — hogy gyermekeiket szorgalmasan intsék, figyelmeztessék az iskolára, miut oly helyre, hol mintegy előleges szántást-vetést végeznek, életökro nézve, mely munkásságoknak gyümölcseit csak későbben, do hálaadólag fogják élvezni. A tehetósbek részéről pedig — hon javát czélozva — üdvös leuuo a szegény pórt, ha gyermeke észrovehetóleg szép tehetséggel birva, gazdag reményekro nyújt jogot, kellőképen segélni, hogy ne temessük él oly gyakran a legszebb tohetségeket, — hogy ne legyen a pórból mindig pór.
Ekép gondolkodván a népnevelés felett, ugy látszik, csak egy szent akarattól függ nemzetünk boldogsága, mit ha tcljesitüuk, 8 moly iránt ha Igaz houfluilag buzdulunk,
— három tized alatt az európai műveltség «invoualán járunk.
Miután ezen intézkedések királyi szentesítésen mentek keresztül, szent kötelessége a megyének, — azok életbeléptetése körül qündont érvényesíteni, ha azt nem tenné, az abból etedt hiányok kétségkívül a megyo vétkéül volnának megrovandók. Törvény-szerüleg ki van fojezve az, hogy ahol a növendékek száma az 60-ot túlhaladja, ott
— ha nem volna ■— tanodát állítani kötelesség. Részesülés u tudományokban 7 —12-dik. évig mindkét nembeli ifjúságnak elko-rülhetlonül szükséges. Nem ugy azonban, mint némely együgyű szülők vélik, hogy t. i. csak akkor küldik gyermekeiket iskolába, mikor munkasegitséget illetőleg otthon nincs rájok szükség. Ily értőlmozés következtében történik, hogy gyorinokoi kitavaszodástól egész késő őszig nem látják a népnöveldót. Ugy kell e tekintetben eljárni, hogy az egyszerű falusiaknak szülöttjeik feltétlenül, a tuokott szüneteket kivévo, folyton egész éven át látogassák a népnevelő előadásait, illetőleg népszerű oktatásait. Fájdalom I o törvény megszegése nálunk úgyszólván napi rendben van, mit beláthat mindenki, aki ismeri a falusi életet, s aki a helység iskolájába télen nyáron egyszer-kétszer betekint, és •észreveszi, —• mily nagy különbség létezik •mlltett idényekben a tanítványok száma között.
Előfizetési föltételek :
!
HlrdetéseU:
ll.''lyl.ci. IiAiIioi )ior<U»<ftl í< vlJrkro pualÁn kUMvr '' '' Kséaa 4»h i - • frt. -S^r.. ■ -'' ;
K/l <».-«» t
Kvncgjrcilro • I , 60 „
Ml. — ''
\ Imt liwAbo* |>cllla»(4rl l-mlr 7 kr. •i-.f..ir fl ,''n miiulaii. toiAMit Ix-lkuU.jit 6 kr. IUIy»K,IIJ mindon «gye. t,«iWuM«irt 30 kr. A ..Yjlll íJron" »6y l''olil ».ir l.cikuú.l .l|Jn |fl kr

Szóljunk most közbovotőleg arról, mily egyéniségek alkalmazhatók népnovelőkül. — Természeteson csak olyanok, akik ha nem terjedelmes, legalább oly tudománynyal bírjanak, aminő elengedő arra nézve, hogy nccsak az alnép, hanem a műveltebb polgári rend körébo tartozó is elmondhassa felólo, hogy tudományos és erkölcsös tanítóval, népnovo-lóvel birnak. Tartozunk-o cg)'' oly a népnél is tudatlanabb, s léptem nyomon olkölcstc-len, iszákos tanítót körünkben megszenvedni, ki nem hasznára, hanem kizárólag kárára van ifjú sarjadókunknak, ha józan értelműt, ás nemes erkölcsöt alkalmazhatunk helyébe? Meg vagyok győződvo folóle, hogy, minden okos ember azt felelcndi — nem! — Akinek mijo nincs, másnak nem adhatja. Neveletlen, élettapasztalaton és erkölcstelen ifjú, ki valahová szemtelenség, vagy hatalmas párt-fogolás által nevelőnek furakodott be, sem tudományt, sem erkölcsiséget nem épithet a még tudatlan gyermekekben, hanem csak vakságot, tudatlanságot, erkölcstelenséget torjeszthet környezetében. A község pedig, mely ily nevelővel hír, csak a tudatlanság és erkölcstelenség Veendő nagy veszélyének van kitéve, mely alól kibontakoznia aztán nem egy könny én sikerűlend, mert tudatlan növelőjének-működéso mintegy átokként su-lyosodik reá.
Mi oka aunak, hogy népnöveldéink több holytt üresek úgyannyira, hogy ritkán látogatják egykét család gyermekeinél többen? Nem egyéb, mint a néptanító oktalan módja, verekedő természete, és még, oktatásbaili hanyagsága is. Mindezek fölött — ha a legegyszerűbb pórnak is szemébe ötlenek, kell-e csodálkoznunk? Legkevésbé. Mert egy ily pór már csak azért nem járatja iskolába, mert állítja, hogy tanítójától jót, hasznosat, és erkölcsöst nom, do csak károsat tanulhat. Ilogy pedig — gondolja magában — gyermekem roszat tanuljon, inkább semmire sem taníttatom. Az ily együgyű, do természetes okoskodás már magában is arra int, hogy hatóságaink a néptanítók kisfecmelésébon szorgos gonddal járjanak el. Mórt különben tudatlansággal kapcsolatban annyira terjed az erkölcstelenség, miszerint annak jó>r(l tétele csak a késő unokáknál leoud siker».
Vannak, kik azt hiszik, hogy ha olvasni, irni, számolni tudnak, káté kérdéseire megfelelni képesek, már a névelői tisztre is érdomesek. KoráuUom. Tessék előbb áthaladni — ha nem kitűnő, legalább középszerű előmenetellel legalább Ö osztályt, tessék előbb meg fontolni, elmélkedni a növelői tiszt méltósága s ezé Íja felett, s ha érzi magában, kogy ön lesz oly kitartással, bé-kotüréssol a népnevelői pályán, moly a még tudatlan gyorkőczczcl való bánásra foltéto-leztetik, igényeltetik; — oh akkor kalapot emelek ön előtt, elismerést akarván mutatni ezáltal arra nózvo, hogy talán ön is nópue-lónok termett.
(Folyt kör.)
SZERÉNYI ENDRE LAJOS.
„Izrael népe félénk galamb."
(Válasz Bárány Gusztávnak.)
Ki htiáját »III, Am iseretl legjobban.
Meg fog bocsátani, hogy ön ellen, akinek becsületcsségo iránt tisztelettel, személyisége iránt vonzalommal viseltetem, — lesznek o sorok intézve.
Nem Bárány Gusztáv az ember, hanem Bárány Gusztáv a politikus ellen.
Ön vádolja a zsidókat, hogy- miért nem voltak baloldaliak, s megjegyzi a „ Balpárt*-bon, melynek ön lapvezéro, hogy .Izrael népe félénk galamb."
Ez Yád akart lenni — do nincs éle.
Azon ország szerencsés, melynek sok oly polgára van, ki a hazát félti.
A dcmocratia fejlődésével növekedni fog a vagyonos és független polgári osztály, — mely nem fogja örökölni a nemesség opponáló politikáját, — nem fogja szaporítani a politikus csizmazíák számát, hanem munkája által biztosítja jólétét; az ipar, kereskedelem és tudomány terén tör előre, szerez polgári érdemet s gyarapitja a nemzeti vagyonosságot.
Es ezen osztály a haza ügye körül kocz-káztató politikát soha sem log űzni.
Ezen osztály nem fog demonstrálni, do mindonfélo absolutismus ellen, jöjjön felülről vagy alulról, megfogja védoni a liazát és a társadalmat.
Nehezen érték ezt a nemesség fénykorát megélt férfiak; s ügy látszik, hogy ön is, ki ismeretes jólclkttletéról, 8 népszerű hajlamáról, kinok hazafiságában én soha sem kételkedtem; még ön is osztja osztálya cló-itéleteít, s hagyományos szenvedélyeit.
Innen van, hogy nom érti ön, hogy q zsidóság miért deákpárti ?
Nein azért, mintha a dolgok folyamával mindenben megelégednék; nom azért, mint ha nem volna érzéko az alkotmányosság és vonzalma a haza iránt 1 Épen nem I
A zsidóság, mely nálunk a valódi polgári osztály magva; jól tudja s érzi, hogy a szabadság alapja a polgárok jólétének s boldogságának, 8 hogy ő o hazához szent kötelékekkel van csatolva, do mint gyakorlati és gondolkodó nép érzi és látja, hogy jelen viszonyaink között, midőn a szenvedélyek a nemzet millióiban felkorbácsoltattak; ezen válságos körülmények között legtöbb sikert biztosit Deák Ferencz politikája.
Ila majd lezajlik a szenvedély vihara, ha a liberalismus magasztos eszméi áthatják a nemzet rétegeit, — ha a párt gyűlölet elveszti ólét, és a hazafiság, szent érzelmében összeforr a nemzet, — majd ha okkor önök, kik jelenleg balpártiak, felfogják a szent eszmék zászlóit, s küzdelemre hivják fel a haza ügye mellett, 8 a kivívandó diadal a haza diadala leend, okkor követni fogja önöket > a zsidóság s mindon szabadelvű polgár!!
Csurgó, 1869. jun. 18-án.
ANDOllKA GYULA.
Hirdetéseket elfogad :
N.-Koalisin: a KIADÓ-lll VATAIj, PettM: ZKJbLfcH M Oéc»-, Hawbsm-, Berlin-, Majaa-M.-Fraakfcrt- fa Bstatfr
ben: IIAA8BNBTKIN k voui.r''ü. U»oa*, llw. 8taltgartban." 8ACH8EA T.ÍUflA. Béotkea: OPMbUX
Kérdések,
melyeket a szeszadó megvitatása végett a m. kir. pénzllgyminlster által összehívott szakbizottmány (enquéte) egyes szak fér fiakhoz) testületekhez ét egyletekhez intézeti dühnek határozott.
A) Általános Mrdtssh.
(Fol/uuk)
19. Ha nom folol meg, minő más szesz-adó-rendszer felelne meg leginkább a magyar korona alatti országok érdekeinek? leendő átváltoztatásából minő befolyást lehetne várni a 8—8. pontokban felemlített viszonyokra néxvo?
20. A szeszadót néni lehotno-e ügy kivetni, hogy azt nem mint eddig, a termelők fizették a szesz termeivénytói, hanem az a valóságos fogyasztástól mint italadó szedot-nék be ?
21. A szeszadó jelenlegi kivetési módjának a 20. pont szerinti italadóvá leendő átváltoztatásából minő befolyást lehetne várni a 8 —8 pontokban felemlített viszonyokra néz vo?
22. A szeszadó fizetés és szeszadóhitele-zés iránt minő könnyítések kívánatosak mind a nagyobbszerü, mind a kisobbszerü szeszfőzdék részéről?
23. Az ellenőrzés mostani módja megfelel-e azon kelléknek, hogy a szeszadó-törvény mindon irányban pontosan Yégrehsjtassék, a a rendtartó szeszfőző a rendnemtartók olleu védve legyen?
B. Kérdések
ázon nagyobbszerll szeszfőzdék szevipontjá-ból, melyekben a czefre- erjesztésre szánt edények Összes űrtartalma legalább is 80 akó, és felgyártásra liszttartalmu anyagokat, u. m.; knkoriczát, gabonanemüeket, burgonyát és hüvelyes veteményeket, továbbá répát vagy ezukor - üledéket használnak.
24. MinŐ állapotban vannak a jelenleg fönnálló adóátalányozási törvény behozatala azon nagyobbszerü szeszfőzdék, melyek liszt-tartalmü anyagokat, répát és ezukorüledékot dolgoznak fel?
25. A nagyobbszerü szeszfőzdék ewn állapota mcunyiben alapszik az adóátalányo-zás rendszerében átalában? és mennyiben az 1868: XVI. t. ez. némely cgyoa hátára zataiban ?
26. Szintén ogyóbb viszonyok és körülmények mennyiben vannak befolyással ezen állapotra?
27. A magyar korona alá tartozó országokban, az adóátalányozás fennálló módja különböző befolyással van-o szesztermelésre, ahhoz képest, a mint feldolgozásra gabonaneműok, burgonya, czukorűledók vagy répa használtatik ?
28. A monuyiben a szesz drágább anyagokból fokonklnt többe kerül, mintha olcsóbb anyagokból állitatik elő, a drágább és olcsóbb nyers anyagok közti árkülönbség
tteerktMMkéffl
ró^^. kiegyenlítet, vjtgy fiürilbb bekeverés vagy gyorsított erjedés által lehetővé tw.i-o ax adóátalányozási rendszer? 8 "ha igen, ezen lehetőség annyiban az adóátalány ozAs előnyének tekintendő-e, hogy azáltal a szeszfőzők egymásközti igényeinek részbeni kiegyenlítése eszközöltethetik ?
29. Az adóátalányozás fennálló rendsxere nem mozditja-o elő egy oldal ulag a dúsabb ezukor és koinényitő tartalmú nyers anyagok felhasználását ? vagy inkább ezek fölhasználása esetében nein eszközöl-e részbeni kiegyenlítést?
30. Az adóátalányozás fennálló rendszerű lehetővé teszi-e a 12. pontban említett nyers anyagok'' földolgozását azon esetben is, ha ezek valamely hátrányos körülmény folytán minőségűkben némileg megromlottak? 8 ha nehi, a jolenleg fennálló szeszadó-törvény egyes határozatain mennyiben lehetne változtatni, — hogy ezen hiányon, a k|nc$tif. szintügy, mint az iparos osztály erdekeinek sérelme nélkül segitvo lenne?
31. Ha az adóátalányozás elvben legczél-irányosabbnak mutatkoznék, mit kellene azon még változtatni, hogy egyrészt a szeszipar érdeke veszélyeztetve ne legyen, másrészt az arra vonatkozó határozatok egyolda-lulag ki ne zsákmány oltassanak?
32. Az 18G8: XVI. t. cz. 5. §-ban foglalt azon határozat, mely szerint a szünet nélkül dolgozó szeszfőzdékben 6 hónap cl-forgása alatt, a közben szünetelő szeszfőzdédben pedig a törvény altal megállapított főzési.idény alatt, az üzlet terjedelmen változtatni, L i. azt sem nagyobbítani, som szűkebbre vonni nem szabad, megfelel-e a mezőgazdaság ós szeszipar érdekeinek? 8 ha nem, mennyiben lehetuo és volna kívánatos, az átalányozásra vonatkozólag azon időtartam megváltoztatása, mely alatt az üzlot-beu változtatást tenni nem szabad ?
. 33. Tanácsos lenne-e megszüntetni azon kedv zményt , melyszcrint a szeszadó 48
órán túli üzletmunka fennakadás alájyán visszatéríttetik, s o helyett a szeszfőzőket bizonyos százalékig adó elengedésben részesíteni? hány százalékig lehetne ezen adóelengedésben részegíteni ? hány százalékig lőhetne ezen *!''elengedést kiterjeszteni? s a szeszfőzőknek, mindezek mellett, minő rendkívüli-oeetekben lehetne igényt adni szeszadóvisszatéritésre ?
34. Az 1808: XVI. t. ezikkben n
különböző nyersanyagokra nézvo megállapított orjtartam megfelel-e n tényleges viszonyoknak? vagy óhajtandó-e ez irányban változtatást létesíteni?
3ő. A szcszfőzési bclmüvclet egyes és különböző módjához képest mifélo és s/ám-szerint hány mellék edényre van szükség? és ezeknek számszerint és nagyságukhoz képest minő „arányban kellene állani a/, erjesztő kádak teljes ürmércti nagyságához képest? — (Arány százalékban legyen ki-1 fejezve.)
36. A főzőkészülékek különböző szerie-¿etéhez képest, 24 óra leforgása alatt, litny akó czefrét lehet kifőzni, ha p. o. nz elsó fózó üst űrtartalma 50 akó?
(folyt. köv.)
Még egyszer a nkanizsai követ-választás s Jókai beszéde.
Junius hó 13-án értekezletet tartott a K»gy-Kanizsa választó-kerületi balközéppárt a Zöldfa vendéglő nagy termében. Azon hirro, hogy Jókay Mór fog a választókhoz szólni a kép ti* Jő-jelűit végett, a teremben már 3 órakor délután igen nagy számban jplentok inog netn c*ak .i bal, hanem a jobbpárti választók is. Örömmel és zajos éljonzéssel fogadtatott Jókay, midőn néhány ügy társával a teremben megjelent. Az értekezletül Horváth Ügyvéd ur nyitá in<.-g azon kijelentésscl, hogy a gyülésro összehívói, taknak tudtára adja, miszerint az olöbbi képviselőjelölt, Martinkovícs ur, a jelöltségről lomond, Jókay Mór által ajánlott Horn Kdi javára. E szavakat Martinkovícs ur" ismédé í azon mogjegyzésiol, hogy t''óbirói hivatala iuel- !
lott nom vállalhatja ol a jolöltségot, és örömmol engedi azt át, az o tóron igon jártas és űgyos Horn Kdo urnák, kit közelebbről fog mogismor-totni a jelenlevőkkel Jókay Mór v néhány szóval. — Krro Jókay kezdett szólni:
. Mindonokolőtt -- úgymond -- örülök, hogy o gyUlokozetre oly számosan megjelentek. Néhány szóval olmondá, hogy a balpárt minő véleményű s mit kivin. Nom — ugyszól — föld-fel darabolást, nom zavart, nom forradalmat akarunk, hanom hazát, a haza jayát, és alkotmányunkat akarjuk fontarUini. Én hiszem, hogy mindnyájan így vélekednek. Do hogyan van az mégis, hogy bennünket as ellenpárt zavart előidéző, fórra lalmat ukaróknak mondanak? Sőt mi több, Európa többi állam*.. Aüstria-, Frauczia- éa Angolország, Ily rágalmakkal illot-tek bennünket 48-bao, és most is.,— Eunok oka o/.: Minden hírlap ós újság tolvo volt o rágalommal felőlünk 48-ban, hogy mi nom vagyunk soha megolégedvo, — hogy forradalmat idézünkolő; mert az osztrák ogy milliót fizetett az újság és hirhípvozctőknok, hogy igy ismertessen mog bennünket a külföld előtt. Mi tor-ni&tzotoson nom védhottük magunkat, — mórt ! nom volt pénzűnk, és a ml magyar nyelvünk csak o kis terülotro, hazánkra szorítkozik, — j semmiféle más tartományban ozt nom beszélik, és nem értik; mi magyarok ezért nom tolmi- 1 csolhatjuk ügyoinkot a külföldnél, és igy nom védhettük magunkat. — Volt azonban 2 férfiú, kinek szivén a haza java és boldogsága volt, kik — miután részt vottek a 48-ik forradalmi csatákban — a külfóldro mcnokültok, és ott, nevezetesen Páris ós l^ondonban, védelmoztok bennünket- teljes őréből 20 éven át azon rá-gnlmak és méltatlanságok ollon, melyekkel bennünket illettek; és ezon két férfiú neve Ludvrigh János és Horn Edo. (Zajos éljenzés.)
»E/ou utóbbi, t. i. Horn Edújavára mondott lo a jelöltségről Martinkovícs barátom, ki daczára a nehéz körUlméuyoknok, hivon bátorkodott elvóhoz ragaszkodni. Jutalma volt Martiu-kovics barátomnak, hontároai éljonzéso és megválasztása képviselőjelöltül. — Mogérdomli ő valóban o jutalmat, hanoin, amint mondva volt, azon szerény beismerés bírták reá őt lomondásra, hogy oda a finaneziális dolgokban is kitűnően jártas fórflu kall, és ilyen Horn Edü; tehát én is azt ajánlom megválasztásra.
.Eddig Páriában tartózkodók, és most az ottani választá< alkalmával meg akarta őt választani a szabadelvű párt. En erről tudósítva, azt
¡rám neki: „Barátom! Ismét táját hasink van
voszodolorabon, fontoo ügyök vannak eldöntendők, jöjj haza 8 dolgozzál sajit haziuk ügyében.« ,Mit tott Horn Ede?
.Otthagyta a noki 20 ozer francot iövodol-inező ogy -bankbanl igazgatói illomisit, haza jött, a haza folvirigoziUát előidézni munkilko-dik és fáradd
.Nekem az mindogy, akár minő vallású b valaki, legjobb baritom lobot, ha politikai vélo-ményünk ollonkozó is, — mert van nokem az ollon pártiak közt is jó baritom; annil is inkibb, mivol más vJllisu, do a politikai vélomény to-kiinütébon volom mogogyozik, miért nom pártolnám? Itt továbbá arról ninoson szó, van-e valakinek szép szomo, vagy más szép testi tulajdona , hanom a politikai vélomény forog kérdésbou és mivel Horn Edo a mi politikai véloményünkót vallja, tohit azt vilaszszuk meg.
„Bizonyos Török Pilra, ki püspököm ós igon jó barátom, nom adtam szavazatomat, mert politikai véleményünk ollonkoző.
.Miért Is nézzük azt, hogy isidé vallisű-o valaki ? -t
.Azon, bennünket zsaroló quótaszodőzsldók-kal ellonkozem, kik 08-ban a quótát segítették ránk róni; do azon zsidóvallásu polgártársaink, kik volünk 48-ban ogy hajón ovoztok, kik harczoltak a haza szabadságáért, - ós kiknek miv«»l okkor volünk voltak, ogy milliót kollott sarezot fizotni, ezokkol ollonkozni, nem; ozokr« azt mondom : becsületes honfiak, éljonok 1 (Háromszoros élieAzés.) „Uraim! Ha valaua egy, ugv a most kővetkező országgyűlés egyike losz a log''ontosabbak-nok. Novozetos kérdések vannak i ''''aza sorea fölött oldöntondők, és ilyonkor oly egyént kall oda küldoni, ki bizonyára a ha»_i. javiért is alkotmányunk fenntartásáért dolgozik, éa Horn Edo ily férfiú, reá bűszko lohot a nkanizsai választókerület. En .bocsülotemro mondom," uraim, ha Horn Edét megválasztják, az országgyűlés folytin éi annak bofejeztóvol tapasztalni fogják, hogy Horn Edo sokat munkálkodott, éa fáradozott alkotmányunkért, ós a haza boldogsága ol «mozdítására törckedott mindig. .Hangoztassák tehát, araim, o szavakat: .Eljön tlom Edo, országgyűlési képvisolőnk I* Miután a jolonvoltak soki tartó éljonzést hangoztattak, — Horvith ügyvéd ur az értokoz-lotet ''.-ovégzottnok nyilvinlti, mire a gyüléa szétoszlott. 8TE1NER LIPÓT.
TÁ11CZA.
Pásztai kép.
Ml%«s Uróf 8tá#éry flé«< Wi.páo uj álul költeményre , kilŰaött 3 (Urnb aran.
IV. pályamA
Kóiiaságon,
Kétágas áll <\g>.«''^.V, UUd a kútaé.n, mind a» odor Csak ágy lóg mAr oldalán.
Ossiotörto síéi, vihar és Megviselte a> idS, i''thennl már kfiseUbiu A »iudo» »0 Jő.
Most a cjemtc» hoMriUga Kél a UtbaUr.iu ott, Mint íoliúf Ualuvij- arc», 01}-au mSma, oly nju NJf.
tWlUklnt a nSiujAgon, Hogy a.lt látna oJa Iciiu, P e», nltK tegnap, roo» U olyan, 0«f «tlciW »¿jltlcu.
Htm Ul a hold tomml iijat, * 4 Mívgu/ugodTa feljebb iiill. Folytalja oacudoj fuuUíl Távol tenger pajtjiuál.
I I '' l''edlg bol ax irxij o ÍOldt. A» igáiról aláSfííi, ÍU a gyopcu oly lOUUn ÍJlut egy nacy ko.r*«at-cul.
Ott alnlk a füU»ií*y ..
Nagy uyugodtau va''lai, l>d a hold taig u«m lipíslti. A. Aray Wto «líedl.
ttívgéuy viodor, fáradt vár.dor, VU*H nla alatt pikón, B«út íWlja, bxncaolgalja, 8«ük« hajit c**uí*ttu.
Most a hold ''iJ. í ÍJebb léy»o, ri**U ttnju ri vielt, Meglátja aa aKá Ifjút, H vlbánol egy KAn.e(et.
1M.U aa a Jnkiwf i :tir, Kit 8 oly ,
Mlg ai rtgre in« áboa A . iciuU« begs xAai.e ¿rl.
Mo»l ot> .«kaalk batvviuyan llon''.vkin egy \4rta ». l>, liely a pipao» virágánál \JiOyrbb ü,
meg veiííuLb
A fc»U DÍM, utk twU>wi>, Míg egy felbS rlfődl,
i

8 mit látóit a *ótút éjbeoK Ka halkan lúgja uvkl.
.Mátkájából Indult Plita, Itt talilta két legény, Nyolc» bankó forint nála, Kiért halt ő meg »rgény I*
Még egyuer kibukkan a hold, Még egyxer Plalira néi, Aantiu folytatja útját, Cleudeesn folhöbe *í»j.
Mcgyrn, maga« Ivet képoi, Odébb egy caánlára lel, Uenn két betyár liaik, dalol, Kiromkodik, énokel
lunru elfordulva, Umét llús/in tovább megy a hold, llalvány arcián a bóbinal biUiik, urbány «ölét folt.
Megyén-magyen, rima >e né», Mir a hegy fölibe ért, A »ülgybo «áll, él meg tem áll, Mlg ogy kla ablakhoi ért.
Hont felriad a leányka t .Ébredj anyám, édeiem I Mit Jelenthet rémet álmom,
Vórbeu liltaai jegyeiem I*
%
8 a» anya ébiod álmából, 8 igy nól i .Fiam, aludj rá, Alom cllenkoiíil jelről, Mcnyeg»3d le»» nem »oká I''
Uo a lányka aiivo r»ak ver, KOnn r^d''K * ""él susog, .Hajnal álom igaa álom, Es oi teljesülni fog.''
Do a ,hold megsiáiiva St, Reá öntötte sugarát, Égi fény mini égi balzsam SejtS »alfél Járt.« át
álomkóros lett, n multat Mosolygva felejti mír, I.ehuuyl ssemmel, haloványan Nappal la álmodva jir.
Kihullatja »»ép emléklt Mint virigot, mely kihull, Mini egyenkint alvó gyermok Kis fehér kacsóibul.
8»ép álom a» élet néki, Mlg egy hulda« éjjelen A< élet álommá vilik Xiindorukie «églelcn I
MAJTHÉMY1 KLÍÍKA.
körvonala
a falusi tavaszi képnok.
Elsüvölté fagyos sóhaját a tél zord,follogok át-korbácsoló szelő. Lotörlé az onyho népsugára tnrlott fiiia fohér Ukaróját. — Mogérkoztok a légot lakó dalosok s zengik biidalukat a fbléb-rvdt természet fölött. Illatirt loholnék a tavasz zsenge virágai a suttogó szellő puha szárnyaira, hogy édes csókjával széthintse a még ébredőkro. Azúr szint mosolyg az ég a csodás kikeletre. — A hűvös patak kivotkőzvo a jégkérog alól, szivárványszín gyöngyökkel jittzik az ifjú lombok alatt, — ogy ősit vo a vig csörgését a természet kedves hármoniájával. Hol vad szojpk zordonan kaczagva kavarták a fóld összoszakgatott gyász-ruháját, millió parányok tünedoznok a napsu-guras légben.
Vigan fütyörésző földműves vonatja okéjét fürge barmával a szikkadt földön s a tavasz első énokoso zongvo long fölötto, olfárailván, az éjtörotü barázdán csicsereg s kaczórkodik párjával.
Vig csöngés, kolompos tarka nyáj népesiti meg a mozőt. Megzendül a méla furulya is a nyijőr ajkain, — mintha onnok is ujult volna hangja, — »játszik a szellő ábrándos ol-olhaló dalával. I
Amott a fi\lu körül zsibongó gyoruiokcsoport tánezol a pázsiton, űzve messze szalasztott lap-dájokat, kőzbou-közbon lotorolvo n sárga poly-hesekot vozotő anyaludakat a frls votóatől.
Egyik piros szalagos, kakssharaii(r..s báriny-kával sétál, fűzfnslpot faragva. Ai. csinU-laukodva logoltoti kis gödöllőjót egy nuUik, — hivon másolva zöldfostókos kusztorával okét vagy szekerét.
''tovább u pataknál molnárkodik néhány széles lapátú kerókfaragással, s fürge láuykák lisztet hordunk, hol a napsugarak mogtflznok u parton s folsziritik a vizos göröngyöket.
Lojobb ogy komoly fiúcska vozoti csónakját a virulni kozdő nofolojUek között; apró kavicsokkal van megtöltve hajója; loszállitja a kikötőbe ; ott voszik mog portékáját a falu malmánál az iskolás gyorokok; — most kicsinybon kereskedők, fizotuok pedig AHC-é* könyv- »W írásból ki\szitott bankópénzzel, most már nem tártnak dorgáló tanitójoktól, miro ismét iskolába mennok, vosz az apa másikat, — ha majd eladja a kajla-szarvu „virágot" a Lőrínoz-napi vásáron.
Hát a tanitó bácsi mit csinál, rnig katonái gondtalan mulatnak ?
Fogja hosszú szárú pipáját, — beül az üres iskolába, s fújja a bodor füstöt egy kopott
köuy vben hoverő botflkr«. Ha megúnja a* olvasást, kimegy ő is a mezőre boszankodnl, — hogy töretlonűl hevor pár hold földje, Innót be jő « faluba, böstörködni az örcv biróval, ezt is mogúuviu, elmegy a szomszódfaluba, megnézni collogáját, ki talán alszik bodzagalylyal árnyó-kozott szobájában szalmafonisu igyin.
A falun vógigmontébon botekiut Panna aaz-szony udvarába — ki egyszersmind komaaez-szon^a — megnézi, mint kardoskodik ház* körül. Most épon apró szárnyasait oteti.
Nézze csak komim uram, ozt a sok alkalmatlanságot, ezok pusztítják itq ki U ocaún hombárt 1
Kántor uram örömmol nézi az apró márnya-sokat, mintha csak az övéi volnának. Olykorolykor kaczag og)-ot, mikor a kis csirko úrfiak kergetik egymást egy eltévedt buzaszemért, — vagy egy férgen biráskodik, kottő három is, mig a szemtelen kappan ol nem törüli orruk elől. -
Kántor uram tudj'' az Isten, meddig el nem nézné, különfélo gondolatokat hajszolva széles karimájú kalapja alatt, ha a nap lo nom buknék a hegyek mögé.
Bizony eljárt már az idő. — Este van mir * faluban; már jőnok a mezőről a dalos munkások. János gazda is mogórkezott cselédeivel, — boülnok tonit rövid barátságos beszédre (perszo hogy a barátságos beszéd rövid) mígnem olkoz-dődik a terítés idojo, eközben gazd uram hangoztatja a holnapra való roportot, mint valami gyonyorilis, egyet-kettőt pödörvén torson)borz bajuszán.
Vacsora után, — melybon a kántor minden szabadkozást daczára kénytolonittetott résít vonni, záradékul s a beszéd fűszerzéseül nagy-sokszor kifacsartatott a csutora csigolyája, moly műtét a lofojozott kulacs tökéletes vwvo>até-sévol végződött a igy holyeztotett a faUzok-rénybe, mint valami niumia a sírboltba.
Ilyonkorra uz ogónz ház népe elálmosodott, nagy része alszik is már s álmodik aranykalászos «is gulyalopto mezők s ki tudná megmondani, miről ? ... ,
Lassacskán kántor uramnak is este lott a faluban, ol is feledte ám régen, — hogy collogáját kollcno meglátogatni.
Most ballag hazafelé a nontolon utozin, csak ő s a halovány hold vannak ébren aa eg&a faluban. ;
Ki mondja mog, hát ő miről álmodik, — h^ nyugalomra hajtotta ősibocsararodott főjét?
KESZLhlt ÜYULA.
Folyta tát a mellékleten.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 28-ik számához. 1869.
Levelezés.
Prdvamonti lovolok. I.
. Junius 11-én 1869.
Vidékünkön n pártküzdelom még mindig uralg, a kedélyek még mindig izgatottak. Egyik
Íiirt vádolja a másikat azzal, hogy kóvotvá-isztáakor etetéssel, itatással s vcsztegotéssol I kisértetto mog a többségre jutást, a másik vádolja ellenfelét azzal, hogy. .földfölosztási igéro-tikkel jutott győzelomro. Örömmel tapasztalom rövid ittlétem óta, hogy o vádak alaptalanok, a a józanabbaktól az ily -vádak omlogotéséro nem ogyszor hallhatni ily nyilatkozatot: .Bizonyítsatok már Ihj o vádak közül egyotlon egyet cílónfolünkro, no csak mindig rágalmazzatok !"
A pártszenvodélytől nem montok még a magokat intelligensnek hitt egyénok Bem. Pedig — arain» — meggondolhatnák önök, hogy mily roaa hatá*a van ennek a nép azon részére, moly tfnök után vakon halnd, b mennyiro megrontja Őket wkülpíUkbun!
Gyümölcsfáinkat a hernyók tönkro tették, oa egyik párt részéről tulajdonittatik Mednyánsz-kynak, a másik kárhoztatja a kormánypártot. Ha valamoly gazdatisztet részeg bércso megüt, ki más volna ennok oka, mint a balpárt, melyet ezért vádol is. — Mogtörtép.t, hogy a Szlgotvá-rott pár hét óta működő némot színészek nagy közönség előtt játszanak, míg a notalán oda tévedő magyar színészek csak adóssággal torholton távozhatnak, — ennek már kétségtelenül a kormánypárt az oka. Búzánk tolo van üszöggel, do hogy ennok melyik párt az oka, arról még ninc« biztos tudomásom.
így állónk a Drávamontén!
Ma hallottam, hogy a tarosai pusztán (Baranyában1) Nádasy haszonbérlőnek mintegy üliO db birkája összeégett, do bővebb tudósitással nem birok.
Hómor Flóris uovcztotoU ki. — A »Neuo Zeit" némot lap o hó végévol megszűnik. — Megjelent a nemzetközi ogyezmény szövego, moly Pétorvárott köttetett a háborús lövogok mérsékléséről.
Heti szemle.
Juiiíum 25-én 18GÜ.
(Bfi.) A közoktatási minister óvonkint pályázat utján ogy-ogy magyar történelmi kéj>et fostet. — Murányi Ignáoz tomesi főispán a 111a-rienbadi fürdőben meghalt. — A görög király 17-éa nyitotta meg az országgyűlést. — A londoni magyar egylet megalakult, tagja oddig ti-i van. — Aa akadémia uj alapszabályait ő Fol-•égo jóváhagyta. — A bruoki táborban aug. hóban nagy csapatöszpontositás lesz. — A delo-gatio llléaozéao hirszorint jul. 4-éro halasztatott el. — Józsof l''óhorozog családjával együtt Ma-rionbadban tölti a fürdői Idényt. — Aradon egy 115 éves nő mérgezéssel vádoltatott, do a törvény ártatlannak nyllvánitá. — Az uj spanyol regfins : Serrano. — A tokaji pályaudvarnál vasúti szerencsétlenség törtónt. — Görnör-inogyében egy társaság alakult, moly szakom-béreket küld Olaszországba a földöntözés tanulmányozására. — Az , Autonómia" napi lapot egy coasortium voszi pártfogásába s lételét biztosit ja.— Dobroczonbon pezsgő- vizet tartalmazó forrált találtak íol, borral koílomos italt uyujt.
— A kápolnai omlékro Halász László tervét fogadtak, el, négy öl magas vasöntvény |esz. — A pesti sajtóbíróság uj olnöko: Sárkány József.
I — Boston a söradó 80 krról lftra omoftotik. — 1 HollóaLáaaló .Tollrajzok" cz. boazély-gyüjtomó-nyo mogjelont. — Aradtól Károlyfehérvárig a vasút montét az olaszok kibérolték solyomto-nyóazté« végetti epcrfaültotóaro. — A Corvina már f. évi juliusban mog kozdi működését. — A párisi választások alatt a |>oaUi 23 millió körlevelet »«állított szét. — Az évi ujonezozás aug. hóban lesz; a magyar korona országaiból 44 ozer ujoncz igéuyoltotik. — A budai vérmozőn egy 7ÖO ezer forintba korülő katonai kórházat épjt^pyk*:— Pécsett utazó és botog nyom-dáJliiikst s o g ó 1 y a ő ogylot alakult.
— Az ogyptomi alkirály 22-én orkozott Londonba. — liolláu Ernő államtitkár Csernatoni Lajos ollon sajtópert indított, mert őt a déli vaspályáhozí viszonynyal gyanusitá. — Gáb-loucz tábornok Magyarország főhadparnnesno-kává novoztetik ki bécsi lapok szerint. — Kocs-komét ia 2 krajozárt ad mindon 100 pillangót gyüitőokok. — Aa Aradon mogjelonő .Alföld" báloldali lap jobboldali lott. — Harmincz sol-nsccsi bányásztanuló jött a napokban a pécsi kőszéubányákhois tanulmányozni. — Murska Ilin» énokosnő Pesteu időz. — Gr. Batthyányi Káwmfr brököseinok a lefoglalt kisbéri uradalomért n kormány''1700,000 frtot kínál. — A .Tisza-vaspálya-társulat* igazgatósága olőké-MÜletekot tesz a Pestről átköltözködésro.'' ~ Dalmátiálwui izgató ügynökök járnak az anti-unionisták részéről. — Párísban Jouvencel kép-víkiIó ]>árbajban mógöletott. — A képzőművészeti társulat vagyona 58340 frt. — Pécsett római sírokra találtak. — Aa országos loloncz-hia al»p vagyona 17063 frt. — A határőrvidék! w''dók eladási tárgyalásai fölfüggesztettek.
A uonva^ti mueoum régiség <>«ztályór<úiek I)r.
Hi r e k. f
— Lapunk mái számához van mellékelve előfizetési felhívásunk, ajánljuk t. közönségünk szíves figyclmébo s kérjük az elótize-tések mielőbbi megújítását, hogy az expediálásban fennakadás no történjék.
— Czég bejegyzés. A m. kir. soproni váltó-törvényszéknél május 2(5-áu 18(51». a tár-sas czéguk kereskedelmi lajstromába bovozotto-tett : ,N.-kanizsai kereskedelmi és ipar bank." 1) Ezou részvény társulat jogviszonyai a magas m. kir. ipar- ós kereskedelmi minístoríum 180V). január 13-án kelt hatáiozatában jóváhagyott alapszabályokon alapulnak. 2) Ezou társulat czélja a ¡testi angol-magyar-bank közreműködésével Nagy-Kanizsának és vidékeinek koros-kedelmi és ipar-forgalmát ouiului és clőiuozdi-tani. 3) A Ulrsulat székhelye Kanizsa. Tartama 50 évro terjed. 4) Aa alaptőke 320,000 o. ó. frtból áll, olosztva 1G00 db 200 o. ó. frtuyi értékű bizonyos novokro szállított, és átonged-ményozhotó részvényekre. Kisebb részletekre azok fel no in oszthatók. 5) A társulat ügyígaz-gatása az elnökből és 14 igazgató tanácsosból álló igazgató tanács által vitetik, kettőt ezeii igazgató tanácsosok közöl az angol-magyarbank nevez ki, a többi tizonkottót, úgyszintén az elnököt a közgyűlés szavazattöbbséggel választja. A jelenlegi elnök Gróf Szápáry (Jézn, Zalamo-gyo főispán. Megválasztott igazgató tanácsosok 8. II. Guttinann, mindannyian nagykanizsai kereskedők. 0) A czégaláírás érvényességű a czég-pccsétou kívül két igazgató tanácsos együttes névaláírása, ezek ogyíkének nkadályozta-tása esetében pedig vagy Markbreitor Jakab titkárnak, vagy pedig Ollop tíamu névaláírása szükségeltetik. Kzen czélbol a feli nevezett 12 igazgató tanácsos, és két hivatalnok aláírása bojegyoztotett. 7) ¿Minden a társulat nevébon ki-bocsiltandó hirdetés a „Budapesti-" és a .Zala-Somogyi Közlöny" hasábjain fog küzzététotni.
— (Jróf Brunszwiok Tlierezia emlékűnek diszes szobrot állíttatni határozta el a magyar alapnovelők ogyleto és pedig mintázol hunyt nemes hölgy emlékéhez méltót, közadakozás utján, E czélra.gyüjtó iveket bocsátott ki az illető bizottság, inelyok közöl ogy szer-kvsztősógUnkbou is lo van tóvo. Szívesen fogadjuk o szép czélrai adakozást, s nyilvános szil-inadás mellett nz illotő helyre juttatjuk. — A szoboremolés véduöko Gróf Ná»lasdy Furencznó szül. Zichy Ilona grófnő, — a boldogultnak rokou^
— A magyar nyugoti vusut. A Székesfehérvár, Voaznrém, Kis-Czell, 8áryár, Szombathely, Körmondon keresztül az ország határáig monő nyugati vasút kiépítésére nézve a in. kormány a kövotkoző szerződést hagyta helybe. A vállalkozó ongodiuéiiyesok, nz ált. in. hitelbank és Weikersheim czég, kötelesek a második vágányt kiépitoni, miholyost u vasút mér-fóldenkiut 120 ezer forintot fog jövedelmezni. Győrött, Székesfehérvárott és Szombntlielyou a pályaudvar a m. nyugati és osztr. déli vasúttársaság közös haszuálata alutt fog állani, — az építés megküzdésének határidőjéül a Győr, Pápa, Kis-Czell és Szombathely közti vonalra nézvo az ongodmény megadásától számítandó három hónap, a szombathely-kisczollíro nézvo U hónap. Az olsőnek 2 óv alatt, a másodiknak három ér alatt koll elkészülni. — A cautio 800,000 frt.
— Kegyetlen halál. Vasmcgyo Korompa .holységéből az ott lakó fŐvadász, a mint o lió 11-én uato elment hazulról, nyomtalanul eltűnt. Korosték mindonfolé, míg végro o hó l-l-éu mogtalálták az erdőbon, a mint összekötözve cgy hangyabolyra volt fektetvo. A szorencsót-len ombort három nap alatt a hangyák meg is ölték. Tudósítónk azt irja, hogy o kegyetlen tettet hat orv vadász kövotto ol, do nom írja, ha az ombori érzőimet levetkőzött gazok kézr*> korUltok-o már.
— A zalamogyoi Külső-Ábrahám, Iton-dok, Kővágóörs, Szont-Békkálla, Mind-Szont-Kálla, Kövos-kálla, Haláp,. Monostor-Apáti, Kapolcs, Vígánt, Talián-Dörögd, Pula, B.-Ho-nye, Csicsó, Monoszló, ,Ó-Budavár, Sz.-Antalfa, Tagyon, Alsó-, Felső-Kis-Dörgicso, SzopeztI, Akaii, B,-Udvari, örvényes, AszófiJ, Tihany, B.-Fürcd, Nomos''Péosol, Nagy-Pócsol, Vászoly, Arác*, Lovas, Csopak, Palaznak, Alsó- és Folső-Örs, Kövesd é« B.-Kis-Szőllős helységek, a özek pusztái határában lövő váltságkötolua szőlők iránti igények beadására kitUztem a folyó évi julíus 20. £ augustus 18-ka közötti 30 napot; minők folytán felhívom a vídékboli váltságjo-gositottakat, hogy a folyó évi április G án köz-zétott minUterí rendelet értolinóbon azorkosatett beadványaikat és táblás el-4torjesztéseikot azon
idő alatt nálam Zánkán adjákbe. Záuk a, 18G9. juniu» 18-án. Vndnai Itudolf s. k. szőlőváltsági jogbíztos.
— AI s 6 L o n d v á n a községi biróság az 1868 óvi LIV. t cz. 475. §-a értelmébon mog-alakittatván, városbirául f. é. junius 23-án i''^gyházasbükki Dorvarics Kálmán ur lapunk kedves munkatársa s 18ü.^ -G7 évokben volt zalamogyoi szolgabíró, — bírósági esküdtnek Oollognath Foroucz birtokos ur, rendőri felügyelő a városi gazdául pedig Fohér Mihály ur választattak mog.
— A bolügyininistor Vasmogyót a rablókra, azok bűntársaira, bűnrészeseire, orgazdáira és gyujtogatókra nézvo, további ogy óvro rögtön-bíráskodási joggal ruházta fel.
— Száz forintot tulajdonított ol nom rágiljiin Bogláron a B,-rgor tó Braumann czég ogyik segódo. — A gyanú mindjárt a segédre osett, do mivel a lopást határozottan nom főhetett reá bebizonyítani s a pénzt nom találták iuog nála, bo nem csukhaták, hanoin az tUletből azonnal elbocsátották. A aogéd Buda folé vetto útját, a főnökoí a budavárosi kapitányságot a lopás folól rögtön tudiisitottak. A kapi-tilnysig meg is tette a kellő lépésokot s virágillata trodmónyro vezetett. A fiatal ember tagadta «gyaii tettét, do a százforintos bankjugyot összegöngyölve s egy pipaszárba rojtvo holmlai között tógro is megtalálták. A tolvaj és a corpus dolicti a boglári szolgabírönak átszolgáltattak.
— Kosztholy vidékéről roppant jégesőről tudósítják a pesti lapokat, hol a gabnaneinüok ugy mint azőlők legszebben állottak, miután fagy és szárazság o tájt mcgkimélto; 20-án szíirnyft vihar tombolt a vidéken végig s a ga-lambtojá4 nagyságú jég semmivé tette majdnem az egész termést
— A nagykanizsai nagygyinnasiuiui tanuló iijuság által junius 2-án tartott szavalati akadomiája- s vigalmára gyűjtött költségekből fennmarmlt 11 frt 17 krt saját könyvtáruk gyarapítására fordították.
— OrÖminol közöljük n zalavári apátságnak a nagykanizsai nagygymnásium iránti ujabb nagybecsű ügyeimének nyílvánulatát, amellett, liogx évenkínt 1 ezer frttal, az építéshez pedig egyszer mindenkorra (500 frttal járultak ujabban a gymuásiumi inuzeumí sürgősb eszközök beszorzéséro két száz forintot küldöttek az igazgatósághoz, mely nemes ösztönből kolotkozett figyelőin s pártfogásért készséggel nyilvánítjuk elismerésünket s a közügy o mérv-l>eni előmozdita8aért őszlnto köszönotUnket.
— Küszöbön lévén az aratás, felkérjük'' vidéki tisztolt lovolozőinkot, ugy mindon leikos Ugybarátot, miszerint különösen megyéinkbon az aratás mínősógo iránt pontos adatokat szorozni b azt szerkesztőségünkhöz beküldeui sziveskod-joaok.
— Hirszorint Jókai Mór orsz. képviselő ur ujolag mogjolonond Nagy-Kanizsán, do ezúttal uúm magán, luuiotn hivatalos módon. Az utóbbi képviselő-választás alkalmával történt kihágások s tottlcgos bántalmazás miatt bírói víwgálat van folyamatban; ózon osotnél Jókai ur mint tanú msorepel, mert az izr. bántalmazottal ő noki is volt dolga. — Mi lesz az orod-míny ? azt kéaőbb tudjuk mog, do annyi igaz, hogy roá, mint tanura, hivatkozás történt« igy a zalamogyoi törvényszék idézése folytán valószínűleg mogkollend jelonuio mogyénkbon.
Boldogult SÜMEGHY FERENCZ arczképéro
megrendelést b illetőleg előfizetést tottok:
Mcgr. Kúetott
VII. Grünbaum Mark Nagy-
Kan izsáu.......1 kópro
VIII. Némotli,lg. Dúsnak . 1 . .
IX. Nagy István plubános ur ivén : Nagy István Söjtör ... 3 , . LérántTainás......1 . .
I''eto István Söjtör----1

1
3
. .100
ltéfy József
Krcsa Alajos , . . . .'' 1 .
SvasticaHugoSz-Liszlón 1 „
Fölnagy Miklós Hahót. 1 .
Uránt Mária Söjtör . . 1 .
Kálmán György B.-S*.-
Qy^gy........1 •
Ozvogy Sümogby Feroncanó ájjtör.........10 .
Sümoghy-Fábián Fáni 5 frt
utánvéttel......1 „ •
Wlassics Antal urnái a nkanizsai iPöljár-ogylot* ogy példányt utánfizotondó 6 forinttal rendelt meg.
Aláirt kép-monnyiség 157.
Befizettetett 245 forint, mely összog a nagykanizsai takarékpénztárnál befizotvo van. — A tiszta jövedelem a nkanizsai főgymnaaiumnál létesítendő t8üinoghy Feronoz alapltvány"-ra fordittatik.
Kelt Nagy-Kanizsán jun. 26-án. 1869.
BÁTORFI.
Irodalom.
- frt
Tomasich Sándor .... 1 „
Mészároe Sáudor.....1 „
Szokoros József Bakk . 1 .
Maylilnder Lipót.....1 ,
Kovács Sándor Söjtör . 1 ,
Sipos Imro Pacsa .... 1 .
Marton Pál Söjtör____3 .
Tomaaich Mán ......1 .
Fölnagy Teréz----- . 1 .
Tarányi F. 5 frt. utánv. 1 „ Kerkápolyí Aladárnó
Söjtör.........I ^
Csáby János.......1 „
Osaby Lajos........1 n
Prácsovics János.....1 .
Gr. Festotics Josofa ; . 1
Gr. Fostetics Mária ... 1 „
Gr. Fostotiw. Victor . . I H
ltéfy I>ajos Z-.IÍgorszeg 1 ,
SijKW Bálint B 1 „
Faics J. B.-S».-György 2 „
Kelemen István Söjtör. | '' „
Stolczer N. Söjtör____4 »
Woíss Fülöp________1 ,
Uráut Alaj. Sz.-Liazlóu 1 n Gyuraánszky Márton P.-Ma-
gyoród........1 ,
3 1 1 1
4 1 1 3 3 1 1
1
2 1 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1
— Mogjelont s hozzánk is boküldotott J. G. Schmldtcrfélo .Nouoster Wloner Briofstollor u. Haus-Advocat für di.o östorroíchisch-ungarischo Monarchie." Az uj tórvéuyok alapján átdolgozta Dri Wagnor UgyvAl. — A kilonozodik kiadás eléggé ajánlja hasznosságát és czélszerüaégót. Kiadják Picíilor özvegye és fia Bócaben. Map-.garothuuplatz Nro 2. Nyolez fűzotben jelonik mog, ára Alzotenkín.t csak 20 kr. 88 eaer példányban nyomatik. '' . »
-- Előfizetni fölhívás az „Uj világ* erimü szépirodalmi, isinorottorjosztő ós kritikai lapra. SzerktíHzti Bonodok Aladár. A lap másfél nagy ivon, finom papiron, havonkint háromszor, — minden hónap 1-ső, 10-ik és 20ik napján jelonik meg. A tartalmas lap diszoa mfllapot • két válogatott zenedarabot is ad. így elfifizatéai ára negyedévre 2 frt, félévro 4 frt. Do ezenkívül a hólgyolőfizotők részérő külön gazdag dlvatréaji-bzcI s mindenféle divat-mollékleftol szolgál, és így is előfízotési ára egész évro csak 2 frttal több. — Az előfizetések az .Újvilág" kiadói és Bzorkcsztői hivatalának (papnövolde-uteza 2-lk szám) küldondók. — Ajánlják közönségünk, do főkép hölgyeink figyclmébo.
— A .Kortész gazda" logutóbbi számában olvassuk: .A jobb szólőtnflvolái, borkészítés éa pinczogazdálkodás korszerű könyvére" előfizetést hirdet Dr. Tereánszky József, iamert azőlő-szünk, lapunk rondcs munkatársa. A t orvot ur novo mellé nom koll ajánló lovél. K tudományos készültséggol irott művet a t. szerző illua-trálja 11V7 a szövegbe nyomott famitaa-vénynyol.
Művo jolonlog sajtó alatt lóvén, azt tökélotea bovégoztoig ol nom hagyja. A papiros, nyomat, szóval kiállítás csinos, diszes, hibátlan; tartalma bő ismorotségot torjosztő, világosan és alaposan magyarázó ugy, hogy nem csak a már szakavatott élvezettől olvashatja, do a kezdőre nézvo is nagy olőnynyel bir, a mennyiben a szőlőszoti és borászati tóron fólmorülŐ mindon ogyos tüneményt Ingkön nyobb ér thetőaóggel megfojt, azt mintegy szomo olé hozván, iogogjszorübbon taglalja: zsinórmértékül szolgálhat, mely után indulva, nemzetgazdaságunk 0 jövő nagy kincsét biztos síkorrol kiaknázhatja; b épen ezen körülmény ok nél fogva teljes joggal mondhatni, miszerint föntomlitott mű ogyotlon loend a magyar szőlőszoti/í« borászat irodalmi torén.
Mikép a kézirat után azámithatni. aa ogósz könyv 80 nagy 8-ad (loxikon alaku^ ivnél többre fog terjedni; előfízotési ára oaak 8 frt. bolti ára míndoncsotro több loend.
Tartalma 3 részro van fölosztva :
Első része előadja a azőlőnövényt növény-, boncz- és vegytani szempontból.
Második rószo megtanítja aa olvasót a jobb szőlőművelési módra.
Harmadik rószo tárgyalja a borkósrité* és pinczi''gizdálkodás iamerotét
Ezek uUtn legyen szabad a t. borásaközönsé-get 0szükséges (¿1 hiányt pótló mű pártolására a terjosztésro bízalomtoljoson fölkérni, hogy ily módon könnyitvo legyon azon sok költségűn, mely az rnű kiadásához szükségeltetik.
As 0 ló fizetési pénzek bérmontea lovélben a szerzőhöz N.-Kanizsára küldendők molynok átvételo után a már m^jolent ivek boritéfel>an fűzve, azonnal díjmentesen megküldotnek, a következők pedig megjolonésük után azonnal a legnagyobb pontossággal éa minden hiány nélkül kézbosittotnek.
Mindon 10 példány után ogy tiaztaletpél-dánynyal kedveskedik a kiadó.
Előfizetéseket Wajdíts József könyvkereake déae is elfogad. Molegon ajánljuk t. közönségünk figyelmébe.
vojr<!l kell * köiUa tolflnk nem ftljtgÖ
JSiyi.lt, nOiat».
~r ,K borara d^rrt" telje« a»3v negkeadiac »18« bírnunk, »okaior akadAly Miatt hiuaul MM légNSbb akaratunk 1».
- — li. M. AOomboro. KalSnben 1« kíju^al (I^yel-ti|,ik toln». Fogadja lalvílye* <ldvíl«letank«ll
— VrAtildra. Meg ii«iu foghatjuk, hovi kflldctik lapunk, ml r«udc«on eipediA|Juk. UJoUg portAr.t tettak.
— ,Híjlloklu!.1« n kl.ebb vAroaok «fty)cl«l kO.OW--caiotA jele* c.lkket kífcaflnottel v*ttük 4* mlcldbb köidlol fogjuk. A hannoi tudnivalókat 1» *«lvo*en veiuQk.
— L. Po«L I.. Keiitholy. Ft''lév víg<5n a lap-kiadói hivatal toctidíjo rondeien megatokolt *iapo-ri)dnl, 6* lg/ honn Ml maradni.
ixrylit tör.*) Egy kötelességszerű nyilvános értesítés.
Kik ozon bajokban szenvednek, szíveskedjenek cr.cn forrást megkísérteni, moly az utóbbi óvón több ssázozof, és u gyógyszer feltalálása óta millió cgyéut gyógyitott ki o betegségből.
Csupán a HolT János-féle valódi- nialáta-gyárluiátiynak van joga h közönség bizalmát bírni, miután több 3'' ezer mell, ttldő, gyomor-bajokban, köhögés, főfájás, aranyér, vérvesztés, gyengülésben szenvedőket gyógyított, a miért a több orvosi tanúság o
gyógy-gyártmány hitelesítéséül szolgál. Udvari szállító Hoff János ur központi raktára Kiirntncrring 11. Bécsben. KnaaiiU, (MorvAban) 1809. febr. 6. KArein Önnek i»j*l)bl kUldeuiiayít aa ön maUta-klvonatu ogíu»<!gl •ftrciiok, mlvol több helveken haunAlom • klIIOntion qímníl, lilnok vírhlAnyín: teatgyengillMu fiífAjA Mit, mikben »»enved, hatAioian gyógyítja. — Orvo* llerblg Adolf, lovag | kenUeti klixiij'', uradalmi- <!• Ari oivoi.
Trióit, fehr. t2. 18Ö9. Twiik tovAbbl kflldemA-nyAt folytatni at fln malAta-ogAu.AzI otokolAdljWk, hujcjr kikerüljem aion kellemetlen kolytetet, raclyaio-riut pntioaaeUunél e batA.o* gydgy««*rt n<!lklilrt»u9in kellene. — llnbnlacli IgnAca, cj. klr, k.it.n vorvoa a 02 Ik gyatogeirednél.
Ileivie^ Metternich fi majanAga tóul rendeletet Öntől aion Alt&IAnoaan ellamert jdaAgoi HolTtJA-noa-frlo mell-malAta-bonboabdl, iftely a kalitéi íi uielUioruttaAg outA* minden lelihr« haapnld gyArt-
mArcokat íelalmuij*m»AÍ.<a - y.a.rll tatüdJbajomnik Irgrrn i>|tm OniiKiiek nag hU yAlll . -egí.««<gl cl.«-oolAdAJAbAt mlníl olítib küldeni. Klndoy* V. 1.» joa, admonti rlericui.
Araki MalAla kl''onat egí»»«íg *<>f Üveggel eMmagolAnkl i 0 üveg 3 frt 70, 13 Ovcg 7 írt, 28 aveg M frt, 58 rtveg 27 ftt 30, li") Üreg M f,t, MaUta egíawíg cíokolAdA Jíf. 1. *fX f«"» 2 frt j Nr. II. egy font 1 frt (W>, flt fonUAt fíl font Ingyen, Ua fontuAI egy í» egy negyed font. MalAU-chokolAdepor (•«••(•»ofiiíik aiAmAra ; a hiAnyad anyatej póllAaAr® 80 <*j <0 kr. »UII-malAla bonbon« 60 ii 30 kr. Mindon Utcabál.
A valódi udvari MalAU-klvonat dgí»a»ígl «Sr
MalatA-egí»»«ígl chokolado h MalAta kivonata bonbon* CíupAn IlolT JAnoinAI KUrutitorrili; 11 lk »<J.n kapAntd lliScabcu.
Kapbald l''eaten Tflrflk J.Waef gydgy««on<»ín.''l i KlrAlyulcia 7-ik »«Ám. Mtner *t (Jr iiiwald. N.- • KanlioAn k.i|ihaló Kmeoberg J. i'' Wolll.cli .1. -hw.ira A''lolfj ltoaonberg Korenea ói Hi-lch.nl!i» V. ur.ik.UI. _
i;«v jó rHnládltcll ifjú n>3 korcs nlktlnu-sulst ukKr n^íít tjtríiilgó hílzi kisasszony, ''akár mint kulcsArbÖnok. Szó, vagy lovólboli kórJc-zőskö<lA»okro tudakozó s közvotitő intózotilnk k(*zsóggol nyújt búvóbb folvilágositást.
Kgy llgyoa s jó bizonyítványokkal ollitott ftfrfl HznkíírH szolgálatot koros.
— (lomboa Bertalan „Krösl<5 Hnln" folyton kapható Wajdits Józsof kerw>ko<iósó!).m, használati utasítással együtt ogy üvog ára 1 Irt.
— l)r. Pattison hires „CHiízwnttiij.''i" ízinto ehelyütt kapható. Ara nagyobb 70 kr., kiiobb 40 kr.
Tctíiiu
*| K rovat alatt kSilOltokért felcICuígct uem vÁllal a 8«crk.
országosan engedélyezett ügynöksége, összekötve egy ügyvédi irodájával Pesten, váczi utcza 16. sz. alatt.
Kzen intézet elvállal megbízásokat, tö/.t.le-üzletek (llürsengosehflfte), nevezetoson állami papírok , sorsjogyok- ós ipurrószvóarok ndás-vovósónok kö/.vetítÓ3<íro. Utóbbi tokintetbju bátorkodunk megjegyezni, hogy ópon moa au-ság, midőn u kereskedelom ós az ipar nagy róizo róizvónytársaságok kezeiben vaa, u''. in-tózot ezen pupirok bizalom- ós jüvodolom-kó|> '' sógóiMiióz ve őszinte s szakavatott tanácstdi''leoud olyan felek rószóro, kik tőkóikot rószvón vekben elhelyezni szándékolnak. Kieszközlcnd to-
vábbi eocén intézet ktllcaOnSkot bizonyos fizetési batáridőkro vagy t«rlösztéaro bankokuál vagy inás hitelintézeteknél, nem különben magán-tőkóaoknél, éa podig mindennomü biztosítók, mint ibidbirtok, bérházak, állam- é» iparpa-pirók, ékszerek, valamint jó, váltók mellett.
Különösen ajánlató« ezen intézet a t. ez. vidéki felekre nézvo, kik részérő ogyszcrro levo-lezés utján a szükségelt kimutatások átküldése mellett az itteni hitelinzcteknél jelzálogok alapján kölcsöiiökot a legrövidebb idő alatt éa jutányos dij mellett eazközlcnd, és o módon ezen főieknek a tuvároaok olcsii é« kényelmes pénzforrásait mognyitandja; az intézőt továbbá a vidéki feleknek a zálog tárgyak kiváltását,
meghosszabbítását közvetíti, valamint a lojárt , és ki nem váltott zálogtárgyak eladásából fon-martult felesleget éa átküldetni!.
Az ügynöki iroda ajánlkozik továbbá n bankoknál és váltó üzleteknél leendő pénzbehajtásokra (incasso,) valamint általjában mindon néven novezondő bizományi ügyletekre.
Továbbá közvetiti az intézet gazdaságok, házak, gyárak, korcskedelmi üzletek ás mindennemű más ipar- és inrttnni v-Allnlatok adás-vovésétéa bérbeadását, különösen alkalmas pedig intézetünk részvény- vagy más kereskedelmi társaságok életbeléptetésének közvetítésére.
Az üzletlroila elvállalja továbbá írásbeli munkálatok és fogalmazványok szerkesztését, jelesen lovelok, alapszabályok, programmok, újság- és inagáubirdetések, roclumok, továbbá hírlapi czikkok és a legkülönfélébb szttkér-tekozlotok olkéjzítédét, valamint ozon czik-koknek a bel- és külföldi hírlapokban leendő fi-lvételének eszközlését. Kzon ezélra az intézőt érintkezéabo totto magát több jok-s újságíróval.
Különösön figyolinoztotjük tisztelőitől a t. oz. közönséget, hogy clőfizeU^sokot minden bel- ós külfi5lili hírlapokra, nemkülönben hirdotésoknek őzen lapokba való felvotolót (a szerkesztést kivévo) mindon dlj nélkül közvotitondiük, o, szerint az előfizető fölöknek azon előnyük Icond, hogy csak egy lovélben is egyszerű postadíj mellett az olőfizutési és hirdetési dijakat több lap Bzámára átküldhotik.
Irodánk ozonkivül végoz fordításokat a magyar, némot, szláv, román, szerb, franczia, angol, olasz és latin nyelvekből és nyelvokro; miután ezen ezélra a legügyesebb fordítók-
kal rcndolkezünk, ozon munkálatok tökfleto, bolyosségoért kezoskwlUnk.
Végül ruegje''yo/-7.llk, moly inxlánknál oly intézke»lést lóptottUnk élotbo, moly podig sommifélo hasoitiM intézetnél nom létezett moly a t. ojs. közönségnek különös előnyéro ós kényóliuéro szolgáland, t. i. érintke^kbo tottük magunkat egv jeles éa jóhlrü Ügy-véddol, ki irodáját UzJotünkkol összokap^tolU, Kzon azövotkozóa alapján aa int4zot WMr. ződésokot ós jogügylotokot tartalmazó mlndón-nomü okinányokat szorkoaztond, tovább^ él-vállasa a képviselet mindon törvényszékeknél, politikai éa katonai hatóságoknál, porok, politikai éa pénzügyi ügyök olintézéso végott, nomkülönbon mindonfélo folyamodványok ét beadványok nzorkesztésót, a törvényszékeknél és hatóságoknál, novozotoson minisztoriumok-nál, fölső óa logfolső törvényszékokuél folyamatban lorő ügyek sürgotését, az ozon hivataloknál éa hatóságoknál függő ügyök feletti tudakozódásokat, értesítéseket, mi által a vidéki éa külföldi t. ez. felok a költaégoa utazásokat kikerülhetik; végre az intézőt az ügyvédi tanácsra uU-lt fölöknek külön tauáo*-kozási irodájában ügyeiknek logczélszorübb moginditása és szorgalmazása tokintetéből mérsékelt dij mollolt szakavatott tanácsokat éa utasításokat ndand.
Ezok szerint az intézőt azon helyzotbon leond, hogy a t. cz. közönsé<;ot, minden tekintetben képviselhcMO.
Midőn intózotünkot ismótolvo a t cz. községnek tisztelőitől ajánljuk, még ca*k arra bátorkodunk tigyolmoztotni, hogy ozon intézat különöaen a vidéki óa külföldi t. oi. feloknok kiváló olőnyéro leond, éa azon folok részére, kik Magyarországban éa novozotcaen o két fővárosban függő ügyoikot szorgalmazni vagy pétiig ezen otszággal és városokkal ösazokötto-tésbo lépni szándékoznak, a legjobb.éa legbiza-lomraméltóbb közvotitési közogot ayujtandja.
Olyan megbízásokhoz, molyon mindon további közbonjárás nélkül ogyszorü válaaz által olintóztothotnok, kérünk lovolozési dij fejébon 1 frtot mellékelni. tiiztolottcl
Tettau Lázár,
knillgynOk, (i ai Intéael tulajdonota.
ty sa
E5 T I-H I H IST O K ;
——i-
Nagy-KaaJxia, 1809 Juulu» •Jü-éa.
K heten er6* be*<AlitAi volt, klllSnOinn buxAban a tndakoxAdAa í* kereií» feltfln3*n ¿linkebb, mit a* angol h fran«ila*r»»A4t erS* k<rde»8»k«dí» ideiéit «18 nagy réiaken, de legklvAlt hátink néouly megyJ-|íben ¿a HAnAtban előfordult roia term^irel kllátAa a AtalAb.in a kedrraítlen ld5-JArAa okoaott. aa aratAa mrgk-''aett * emiatt aa Ar elSre nem látott mérvben emvlkcdett.
PUoxI hotl-vaaárl kelatirok.
N AO V-K A NI N, Junln* 25-ío. Al«5-auailrlal inirőnkínt.
TíTMÍsyek : U u a a M-85 fouto* 3 frt, 70 kr. — . W-M fnt. 3 fr. 8 6 kr. 87-B8 ít*. i frt 20 — kr
Ro «.-73 fnt J tc. <0 kr. 73-80 fnt. 2 fl 75 kr -Xrpa .erWalJnek, 70—71 fnt. 1 fr. 50 -60kr 71- :„'' fnU 1 frt. 60 kr. Árpa kft«1n»égen, Ö6-rt0 ft,. j f, 2«> kr. A7 CM fm. t. frt. 30 kr. Kukorica* } f„ aO kr., "2 frt 35 kr. K n k o r i o t a ól««» (cftiniiu.nitiu) 2 frt SO kr. Zab U-46 fn». 1 frt. 85 kr. 4(1-17 fm 1 frt 90 kr. Pohanka ««-68 fm. 2 frt. 60 kr. 60—66 fU 2 frt. 00 kr._l''a»»uly fehér 3 frt fy) kr 1'' a • > u I y, Urka 2 frt. 80 kr. Hiéua uiAn. — frt. kr »alm* - frt — kr.
Bécsi pénzárfolyam, jan. 25
6% motaliques 02.10; 5% nemz. köleaöo 70.15;48CO-ki álladat.ni kölcsön 102.10; bankrészvények 7.Ő1 ; hitelintézeti részvények ¿U.''t. iK); Ixmdon 124.85; ozüat áglo 121.67: arany darabja 5.87 kr..
Vasúti naponkinfci menetrend:
Indul N.-Kanix.Aról lluda feli d. u. I dra 22 perc*.
■ P , , natvn '',) Arakor.
U4e* . d. u. 2 dra ¡10 .
■ . . . reggel 7 óra 15 porca. „ , , , eatvo 7 éra 45 ,
. . Trleat . d. u. 1 dra 60
( > • a rstvo 0 dra 26 .
, . llarct . reggel H dra 6U .
. , délutAu 2 dra — »
lluda felSI reggel 6 dra 6 .
. . d. u. 1 dra 20
Hica . reggel 8 dra 20 ,
. . e«tvo 7 dra !W ,
» . délb. 12 dra 12 perc«.
Trleat . reggel 6 dra 26 .
. délbeol2 dra 62 .
Harc* , d. u. 1 dra 4A , _
. o.to 7 dra 20 .
É-k. N.-Kan"i»Ara
Heti naptár.
JubIui 27-tttt JbIIu» 3-lg tm ;
t.Íl.''~|KÍthoílkü* nap I"JFro?«»3? nap __tAr__naptAr
A nagy cstebédr6l. l.ukAc* XIV, 18-24.
I
2 T Vasárnap C Ó lül i k; c rcrar
28 llítfo l.eo pApa ArailAn
29 Kodd Péter Pál PóUr, PA1 Lualoa
SO fiard. I''Al ernUko
1 Oitltörtök Tboodorik Tibolt
2 l''íntok Harl. 1». A OUo, Urlik
3 8ao ubal Kornól Hol. UorUam
Felelős Bzorkcsztó : Wajditt JÓZtef. Scgédszorkcastó: Bátorfl UjM.
II I 11 1)
E T E S E K
''»* ... _ .. - •■!« >.W » tol« ''ky V .

mm V. cs TÁRSA
gazdasági gépgyárosok Lincolnból Angliában
aJAuljAk a m. t. gaidAtiokuak
gőzmozdonyaikat,
nagyobbított tüzszekrény és
eiőmeleyitővel, osépiögfépellcet,
melyek Magyarország gabnaneraeihoi raérvo építtetnek,
tovAl.bA
arató-gépeiket,!
Anglia lejti»« gyáraiból.
ÍUJKOY7.ÉKKK í. inindenn*«« FELVlLAaOSITÁaOK a legnagyobb kí*»»<jggil bármonteeeo ktlldítnek be.
linktár:
Pesten, gyáiwitcza szám.
(282 20,5|
Für UníerleilisbrucIHeidende.
Ibre auageielcbnet« Drnrliaalba hat mlch von melnctn 23-l»brlgen Bruehl.idon TOlUUodlg gebtllt. Ka melti llrudor aueb am glelcben Uebel j leidet, *o liltto loh um 0 Trtpfo li db von der gewrthnllehen 8orte, halb vvou der (Urkeru, Obaokon wir von den eraton Art.ton umgeben »ind, ao habén «¡r noeh Kelnen gefuu tun, der einen L''r.icli .o radikal >n beilou |im Htando lat, wlo öle. Knipfang-i. Kin dafUr dio henlichato Dankaairunif l''ari», deu 7. Oelober ^¡7.
_______________ llatflcr, patlsiler, von Wtlnfolden.
Dleae durchaut u n a c h K .l 11 o h wirkeiule Bruohaalbo von QOTTLIEB I 8TURZENEQGEB In Htrítau (8cl.«ria) i«t in Tdpfon >u 3 ti. SO kr. öaterr. I Wakrung uebit Qabrauohtauweini.ng und ''/.eugnlaien ft c li t au beaiohen •owohl durtli den Krtindor «elb.t, «1* durch llerm F. Formaoyl. Apotbeko j.ur heil. Mai la in Pait. (212-10 8)
Zalamegre KrHztl.i város ntczAjában éa Dö-ik Mám alatt — egy m A a mellett — kél ház, telk, egy kiaazcrU ItAzzal, — egy hold niozoi földdel, és <-y értékes kúttal — a hozzá Urto-zandö vAroei joggal — vagy is fájéazto — éa lcgcltotéaaol, f. tvl jullui 4 - én
f^'' árverés utján
— szabad kézbél — örökben eladandó. — IMvobb tudéaitAst
nyerhetni (200-2,1)
Horváth László
urnái K o a z t helye a, a sajka utczAban.
Id. Madarász And. Pécsett
ajánlja GÉPGYARA ÉS ÖNTÉSZETE
"kószitmónyoit
gi''zgépeit, különösön podig malom szorkozotokot, olaj heagor éa sajtókat, borprésokot, góz- éu vizvozotéai caövekot Ukarók-tttí-bolyekot i* azok ogyoa réazoit, kutakat, oazloookat, rAcaöaatokutJ mindon névon novozondö öntvényokot, további n
gazdasági gépeit
u. m. szántó-, irtó-, ka|>áló- éa töltögotó okékot, votógépoket, magiakarókat, roatákat, crómllvokot(göpj)ol)lóazorkoz«tro/»épl^-gépoket, kukoricza murzsolókat, réjMt és szocaka-vágókftt, auaó-éa daráló géi»okot.
Mindon a gépészet szakmájába vágó megrendoléaeket a loggyoraabb olóállitáa s logjutányoaabb árak mellett olvflW Ugy a gyárba Vitéz-vtteza 14-ik szám alatt, valamint raktát irodájában'' országul ö-lk szám, hol a fontobb elflaorolt kiWzlltuá nyokl>ól ftfiy tunos készletet tart. (17»—

'',a''1) M E TII S.
Iüöna(jyobb vászon ós fehérnemű gyári raktára
lit-cHbcu, IlotliciilliuriUAtraHsi'' ''¿0. ni.
bátorkodik n t. 07.. kOzöunégot azoa igen oltlnyöa alkalomra tigycl-moztotni, molynól
iÜf" fél becsáron "Hg
éa biztosíték mollott hibátlan Vászon «5« moglopfl szép uri éa női fohéroomUt htűnizbatni. A pamutnak olőnyüa bcnzcraé«o 6a olcaó munkaerő kövotkoztébon azon kollomoa holyzotbon van novezott gyAr jolonlug, (inig a készlet tart) högy o tekintetben jutAnyoa Arra iu''ívo, reudkiviliit nyújthat, mi a következő Árjegyzékből : I ■ 1 . ; . is lAtlintJ:
Vászon-árjegyzők.
1 db 30 rŐfö« fchériteUen vAnou bccxAr IS— 11 ftig, rao«t caak 0—7 fl a legl"-
1 • 30 ■ fehérltetlen jó.kéxl-
sxövetvásson . 18 20 . . 9-10 •
1 r 30 •• foh. crcaifváazon . -18 , . » 9 ■
1 9 30 » Jeles szilexlai váaion . 28 . . 12-14 •
1 ■ 30 r kit. rumli, vászon . 30 . 16 18 ■
1 • » irlandi O''xvtiiM A»">n , 28 - ■32 . . 11-10 •
t ■ 40'' f J» ruiill.. eiéríaVíszou . ;io- 80 . . 15-18 *
1 ■ 40 / * Ilsxta foh. or. lonvÁUon 31 ■■H . . 17-19
1 ■ 60 finom Irlapdl aaövós p ■10- , 20-24
1 ■ f\0 '' „ hollandi Skövés legnlkal-
maialih uri ingokre . 62 r,o . . 2<;-30
1 • 60 m brabauli ssövés|egliii.
h legjobb 4a legtarlóaabb.
ami csak Utoiik . 00- 80 . . 30-40 ■
Itoiidkivüli nagy vAlaaxtéku a Icgnehcxobb rumburgl sxövéaoknek 2-1, 2n, 30, 86, 40, 46, 60-C0 írtért darabja, melyok azonban kétsxer annyira becsülve vannak.
1 db 30 rőfös Agy-knnavAsx mindenféle színekben csikoxva és kocxkAxva, • b«o«ár 14 -18 frt, most c«ak 7-9 ír» * legfinomabb. 1 db 80 rőfös Igen finom és tartó« paimit-«xövcl(l atlas-gredll, bocsár 18
i-gé«« 23 irt,'' moit csak t>—12 frt. ,
1 db 80 rSfö« angol «hlrting (schlfon) igoti finom «''. oly tartós, mint a
vá«xon, becaár 1G —24 frt, moit 9 — 12 fit. 1 »«egésnélkOll lojiedö, 2 röf sxólos, 3 rőf hósa u, c«ak 3 frt. ,1'' nigíiiiíIkBII lepedő 2 ogy négy. 3 rőf sxéloi, 3 rőf hosszú, m. cs, 3 '' írt 20 kr. 4 legfinomabb.
1 daioasztiMitaikésxlet6«zomélyro (1 Mztalteritő hozzáillő a»ztalkondő-
vel) mo«t csak 6, G, 7, C --16 frtlg a legfinomabb. 1 áantawt aszlallcé.zlet t2 «zemélyro (1 asztalterítő haxxAiltif 12 a«ztal-; kendővel) mo.t csak 10, lí/Í4, 10 20 írtig a l«gf.
(1 tuciat konyhatörlő most c«ak 2 fr| 69 kr. «géix 3 írtig, 1 tuczat asztalkendő v. törülköző, különösen tartó«, Ara csak 4 frt 60 kr., 6, 8, 7, 8 frt a legfinomabb.
i Zsebkendők árjegyzéke.
I titcia Tászoussebkcadő 1 frt 20 krtól 2, 2.60, 2, 8.60, 4, 6-G frtlg a
I lcgfil:< liabb.
1 tuexat u»gy ruwbnrfft váaxonxsebkrndő 8, 4, 6, 0, 7 írtig a lagfin. 1 tuczat legliuumabh fehér francai« balliszt-kendők, ajour szegődéi, 8, 10, 12-19 írtl*
1 tuexat színes vászonxsebkondő Wnóthaaználók «xámAra, igen findm és
tartó», bccsAr 8—12, megszerezbrtő 4—0 frtlg a legfinomabb. 1 tuciat batisxt vAszonzsebkondő, íohír vagy szincs sxcgílylrel csak 6,
6, 7, 8, 0, 10 frtlg a logfinomabb.
Férfi'' 8 hölgy-fehórnemük árjegyzéke.
1 Ilii Ing Jd viaxonbdl 1 frt 60 krtdl 2 ft. n legfinomabb. 1 nSl Ing kltUnS rumburgl »agy bollandl vásioubdl finom sxlr-, Tagy kercsitalaku most Miniétsel esak 8 60. 8. 4. 6. fl a legfinomabb. n5l Ing, kltUnS rumburgl vagy Irlandl vásxonbál, legelegánsabban elkéasltvo) (a* ugynovoiott Kr»*4bet caisxArnA Ingek) most caak 6. 6.
7. ö. frt * legfinomabb.
1 n5t ¿Jl felölt») conette) kltUnC «¿p, mof''j c«k 6. C. 7. 8. ft a legf. N6I alsdiaoknyik 100 ktUOufíU pirlal mluta Sfcjilnt, ugy tiluUn a most AltalAnosan kedvelt eiegbo vígott Koknyik hlmexve, varrott ntgiutl »Wi esak 3, 4, 6, 0.-7, 8 frt a legfl<.v«a^l.
■ llölgy pongyolák a legfinomabb baUs'''';i;h, vslencUnnl csipkével it ''■ csoda-laep hlmiett beU''tokkel a ''. iiwelcgánsabb o nemben,
■ 16, 18, 24, 30, 86 frt a legfinomi.bí, -
;NÍI nadrágok finom »hlrtlngbBI, vagy váixonból apró siegisekkcl, Tagy . .Mesésekkel kltöi,J kiállítás, most csak 2. 2.60, 4 frt a logfinomabb. ,Url lugi-k gallérral vagy anélkül, fodroxott inellel vagy simán kitUnS fin.
chlfonbdl, «^W <j>en oly tartós, mint a vásson, fehéren és sxineave, \ , laost caak 2.60, 3 frt l legfinomabb.
Uri ingek, legjobb jimburgi vagy Irlandl vásxonbál, — gallérral, vagy a nflkftl,''-r, •imán vagy fodroxott mellel a logujabb divat sxerint erősen varrva, mosk ¡yoh 2, 2.60, 3, 4, 6-0 frt a legfinomabb, l''ri ingok icgfino''.iabi baUst mellbetéttol, logologánsabb, a ml esak léteiik,
U.,.1 e.ak (J, / fl, 10-12 frt a legfinomabb, l''ri gatyák Iroji jó <» tartÓJ vásxonból, féllr magyar sxabáMal, — most , csak 2 frt 60 kr, y^éaa 3 frt a tegfinoin^v».
¡iW gályák, (geo Jó ¿» Urtós vásxonból, r»»/y»r axabáual, nag/ ttleppel, . most csak 2 frt, 2 frt 60 kr. a legfnonabb.
,1 tutaat uri Inggallér, a legelegánsabban, éx logjobb divat sierlnt, most ^ csak 2.60, 3, 4 frt a logfinoipabb.
1 tilosat uri kéaslfl • legalegii^aaSban é* Ugdlvatorabban kiállitra, most csak 4.60'', 6, 0 frt a legfinomabb
ATÁ''vaIí" k''k ftig vAeArolnak, egy íínom himzott bat-; Y tVUlV, ti»xt-koudőt} 50 ftig, így c«odastót. kAvók»S»zlo-¡tot, t. i. 1 kAvé abrosz ho«zA lljő 0 kAvAkott''^Vül. > 100 ftig vA-.«Ailők ogy igou finom caecliniir-cozUltcritőt KapiíC íjjráad''-iul.
c= Ingok vagy uri gallérok , uiogrontó. ián^i á nyakbőa<5g kitoowló.. =» . ; \
• i Tiaitolt vovöiin kAnyolino kudvMrt, n^ oly . uotnükórt, molyok uoiu jól Állatink a tosthuz, vag. ''vArn í > i''ogvu nom tflUzuaok, hz órMk íuotott Ar biíriuoii''V''. «zaKUwlolik. — KivA-nktra a kéailotbonlovŐ váaxnakbdl D>kt*;á klüd^''- ik.
A leveleket kérjük czimezni: Metil 3. BéOB,
''ulf.''va ■ Uothcnthurmstrasse Nr. 2''J._


"V-s.
Mint haszon-adó ajánltatik
LÖTZH.Es »PESTEN
l>F r *''V'' vAczi-i''.t 108. t>z.
kézi s7Üíité cszkO/.rtk
luindou ulkivluiur>\ iioaznAIhntó iitotUnig ol noiu <?rt olínynyol, kUli''sniion fóldinnnkAlatokra
kézi tálig« (amerikai navybarrow)
darabja 5 6o fél forint o. A., amelyből •» gyár oaponU kóUnt*
ilarubot kóazit. (»64 — 10,«)
10648 __ iktató ii/Afii
Árverési hirdetmény.
„„, ZaUinervo ,,0lg Cirrénreiékének mint telekkBnyvI hatóságnak 10640,1808 sxám alatt kelt végaéso folyUn köxblrré tétotik, mlsaorint Stonaill Antal, Sándor Juli és Flscher Jakab végrehajtók rés/érc 100 fr.
aö frt 25 kr. éa 288 frt 37 kr. tőke követeié« (» járulékai Melúgltése régéit Frohncr Lajos é« neio Nagy Mathlhl végrehajtást «xenvodettektSI lefoglalt és a hóttói 40. sxárnu tclekjeff)»Sktlnyvbon A. 1 —U sor] — »égit a toskándl 42. sx. tjkönyvbon A. 1 — 3 sor \ ax amlriUtMial 29. tjköiiyvben többekkel hatAroxatlan nr.''.nyban köills A. 1—3 sor-sxAmlg cgycdlll Nagy Malhild ; végre 1» honcodfl.l.l! ''268. »x. tjkliuyvbeu A. -I- 1 sor >x. a Frohner UJo« és Nagy Malhild tulajdonAul felvett • a hóitól 4472 íttraj a Uskándl 2380 frt ax nndrAshldal alpereseket Illető malomjog-résx J000 írtra és végre a boncodföldi 469 írtra becsült Ingallau birtoknak a fentebbi elősorolt rendben vígro hajtás utjánl
elárvereiése olreiideltetik, cuuek foganatosltAsAra halArldőttl Aiiguaxtu« 9-én, «»llkség esetében septomber 9-lk napJAnak mindenkori délelőtti 10 órája a nevexett birtokok hely.xinéro kltflxetik, oly hoxxá-a.lA««al, hogy erén birtokok ar első Árverésen csak bcciáron felül, a második árverésnél axonhan bccfáron alól Is elfognak ndntni, és hogy a reiinl siándékoiók liánatpénxül a becsár l''>°/0-jAt késxpénxben, ax Arvo-réf megkexdév. előtt, i blról kiküldőit keiíro letenni l.irtozuak Megie-gyextetvéu,Mlilsxerlnt ax árverezés a hóttói javakon kexJődik » ni előirt rendben folytattatlk.
Ax Árverési feltétolek ft aalamegyel lelekkllnyvl hatőaig irodAJAban «ax ogorsxcgi JArAsbell főszolgabíró untál Zala-KKorsxegouinegtcklntbo-Költ Zala-Kgcrsrege.., 1.809-lk évi februAr hó 20-An.
(«79-3,3) Zalamegye telekkönyvi hatósága.
■WWWWWN B^lXr/Trwf^t ^4/T -rfr«r»*wi «OTtTf IV
Általános
ajándékok
urak és hölgyek számára.
Ezon uj «írczból (u. n. uj aranyból) k&zlllt ókszer nélkQ-lözhotővő toazi a valódi ékszert, mivel oz uj gvArtmAny mind azio, mind «luk tokintotebon vetélkedik a valódival, és a/, it jó benne, hogy az ogéaz tArgy negyedrésznyibe Horn kerlllt » azért annál gyakrabban mogszorozhoti mindenki a legújabbat éa logdivnlosnbbat, mort a valódi ozikkeknél a nóvlcgo* érték ca«k 10-od részo az Árnak. — Kbből a/, a tanúság, hogy valódi ékszor caak holylyol-kíizzol, inig oz uj gyártmány roppant tömegbon készíttetik, azért sajAt erdőkében van milidonklnok, hogy más értékes dolgokba no |HMlig aranyékszerokbo fuktesso pénzét.
Legújabb ékszerek ¡»♦''Kgy pár függő 60 00 «0 kr, I ft. rlHWl div-il.u alak uj arany- tJ»1 , . függő exüstbe foglalva ból, mindig megtartják ax arany- 1.50, 2 frt. sxlut r. <[x,''rt a lcgc«alékonyabban haaonl.. iák a valódihoz, cmalli-| roava, vagy utánzott kllvekknl, a! mint az alnk klvAuja.
A X Ii j <) r ö k 11 a p (á r
yjSyr inedalllon • alakban \ óra-filyeléklll sxolgAI-
vi Ii iL I n • . >''»l>tár ugy vau késiltvo,
BIT* Mell-ékek finom 1 db 40, «0, hogr naPo^ keltol, hónapot ponto-
BOkr. 1 frt. _ ^ san jtlex és flrílk Időro haixnAlható
2ő valódi oranyoxott
légiin. 1.60, 1.80, 2, 5 kr. finom 2 frt 60 kr. 45 )<f
, Külbo-függők finom, párja 60, 80 kr. 1 írt. . legfinomabb I frt 60, 2, 2.60.
Legfln, készített
gyémánt ékszer.
M<g a sxakumber is megcsalódik
Aft. Kgésx készletek, mell-ékek és álUls. — Ki ék valódi exüstbo van füliüggőkSOkr, 1.20, 1.00, legfino- fogUlva, arany-alljal ellátva. As mabban késxltve 2 frt, Í.60, 3 frt, 1 utánion gyémántok a legfinomab-írt, 6 forint. |ban kf.ixöiült hogykrlstályból van-
Karporecxok finom drbja 60, nak késxltro, amelyek élénk tOiét
80 kr. 1 írt. . legfinomabb 1.30, 2,
3,3.6a
IWU Nyak-úkok, dbja 00, 90, 1.20
M. Medalllonok, finom 20 kr, 10,
<»lkr.
a finomabbak 8 ) kr., 1 frt, 1.60.
M^TfixŐ-féslik uj aranyuyal 80 kr, 1 1 fl 60, 2, 3 fl. Mfc-Uyfirflk különféle ulAnxotl kövekkel drbja 80, 40, 60, ÜO, 70, 80 kr. 1 frt.
HA» l.ogsxebb férfi-óra-lAnuxok
(rövid) 60, 80, kr, 1 frt, 1 frt 60.
I.egsxobb nyaklAncxok 80 kr, finom veloneiel forma 1 fl, 1 ft 60. . Uri melltfik 20, 40, 60, 00 kr. Mell-gombok 10, 16, 20, 30 kr. Kéxelfi-rombok párja 20,30,40, CO
80 kr. (lallérgombok 6, 10 kr.
Kgésx késxlet mell- és késelő gombokból, legszebb kivitel 60, 80 kr. 1 IVt, 1.60.
W^* Kgy köteg óra-fityelék, nagyon cainosi •írsaoállitva 00, 80 kr. 1 frt.
Valódi arany-gyürük kövekkel 1 .Ml, 2 frt. 2.60.
23 latos osllat lAncxok tüxbeu aranyoxva, rövid 3.60, I frt.
13 lato« hosssu iiyaklAnca 0 és 7 forint.
13 latos exüst medaillonok tdaben aranyozva és cdxve 2.60 éa J frt.
A legdivatosabb aorél-ék
sok Uuomaii cslaxolt exDs-töxött acs.''lsxövegekbSl OssseAl-lltva.
Kgv mell ék 40 fiO 80 kr, 1 ft. Kgy mclltli csllslbo foglalva 1 írt 60, 2, 3 írt.
sóba sem vosxtik el; má« drága kö-is Umerhotlenül vannak utáuoxva. 04-Mclimk 4, 6, 0 ft. O** Egy pár fül függő 4 6 0 ft. •Ml- . , kézelő-gomb 2 60, 3 60, 4 ft 60 kr.
••A'' Egy mellifi urak axámára 1 80, 2 80,3 4 ft.
«•A/ HrAgaköves gyürfik aranyból 1.20, I 60, 2-3 írt. Keresitek éi sxivek nyakkal, 2, 3, 4 frt.
Qyáixékaier.
Keketo legsxebb kiállilAa, Igen tartós, dvog, lava és ! blvnl-''iaruból.
(Nk- Kgy melltfi 20 30 60 KO kr. 1 ft.
. pAr flllőnfllggő 26, 36, 60, BOkr, l ft.
K+, Karporecxek 30 00 HO kr. 1 ft. C2&- Nyak-ék dbja 80 60 80 kr, 1 rt.
ÓralAnea rövid 16 30 CO kr. HA* Ing-gomb drbja 4 kr. «O^E^y pár kéxelő-gomb 16, 20, 80, 4'' kr.
Egy löx.''i-fé.fi 20 40 CO 80 kr.
ftrükkó illatozó ékszerek Ind növényből, moly tur-m''sxetes illalAt mindig mpgtarijn és legújabb divat sxorlnt \ a 11 farag-N vs. Ka éksxcr folülmulhatlan disxes /., illata miatt szerfelett kedvalt Ka hölgy ily ékaxerrol a terombo lép, a terem uéhány percx múlva belelllk Illattal.
Oés Egy melltfi 80, 1, 1.20 1.60. 0+ 1 pArflllbovaló80. I. 1.20.1.60. Bt'' 1 karp-recx 40 IW 80 1. 1.60. BA- Nyak ék 0080 1. 1.60. 2.60. «*- ÓralAnea 1.40.
¿¡jfdfif TKINKOMK TEKEK. Olvasó késxlet mint óra-fityelék drbja »0-80 kr.
trzlet:
TRAUGOTT FEITEL
(Nro 4.) ■■ Bócs, Kftrntnerring Nro 2. (237-12.4) a Drasche-hazzal át.ollonbon.
mm
MISEMONDÓ RUHÁK,
pluviálók, (lalmatikák, albák, rochettek, volitniok, oltárpáriiák és teritök stb. China-ezüst ós tüzaranyzott
monstranzok, kelyhek, cziboriumok, pacifical gyertyatartók füstölők tömónytartóval, szén telő-víztartó aapa-soriummal, lámpák '' tb.
(09-20,2 ) ''
Egyházi , czéh- és Iskolai loliogók,
baldichinumok d-s pniitifical eszköz, kesztyű infula pastoral, {jrominl, hnrisny«, czipö stb.
s a leggasdagabhan kiAililolt
OE^^XT^LTCOJEC, óh in i 11 d e 11 c g y h <í z i siorek
leijjutúnyoib áron
kuphdtólí:
Otoeröauer Alajos,
gyArraktárAban, vAcíi-utcza 15. szám a. PESTEN. Árjegyzékek is utasítások kívánatra bekűldei ,ek. "M
Originnl-StnatH-l''rduilcti - Louae sind gwieUlieU*^| zu spiolon erlaubt!
, Man biete dem Glücke die Handl
100,000 Thaler
als höchstou (Jonina bietet <Iio Neueste grosse Geld-Verloasuag, — welcho von der llohon Regierung genehmigt und garantlrt ist. Unter 22,200 (lowinnon, — wolobo In wenigen Moualou xur sichern Entscheidung kommen, befiiidou sich HauptrolTor von SV. Thaler
tot»,ODO, «0,000, 40,000, £0,000, U.OOO, 10,000, 8000, ÜOOO, 6000, 4000, 3000, .1500, lOöiunl IOOO ctc. ,
Jedermann erhMIl vou Uus die urlgJ>al-StaatS-LMie selbst i» llKudeu. iNicht mit den verbotenen Pre&iiaiM tu veralalofcea.) Kür Auaxablung der Oowinnc leistet dor Staat die besto Garantie und Yorscudon wir sololia pünklllohst nach allen G :gendeu.
Wir haben unseren Interessenten In dieser Qegend wieder unter vielen anderen bedeutenden Gewinnen erst Im Má rt d. 1. das grosse Loos von 127,000 M. ausbezablt.
Schon am O-ten v. 6. lall 1869 flndst die nüobste Qtwlnnzle hung statt.
Ein Vlcrtol Orlginal-BtaaU-Loos kostet 11. 3 U. N. Zwei ddt. , 11. G U. N.
gegen EJsenduag dos DeUages.
Wir fUhreli alle AuflrSgo sofort mit der grdsatea Aufmerksamkeit aus, legon die erforderllohea l''Uno bei und «rthelleu jeg-llcbo Auskunft gratis.
Nach stattgefuudeuer Ziehung erbllt jeder Thellnehmer von uns unaufgefordert die aattllohs Liste und Qewlnne werden prompt tlbersobiekt Man beliebe «loh daher baldigst dlrect au wenden an
8. STKINDECKKH «k Comp.
Bank- und Weobsel-QesohXft in Hamburg. (2-^-n
• Legrégibb s legjobb hírnévben álló dombor- és szlaesayomat-gyár.''«*
Kanltz O.
papir-, irii- éa rajzazorkoroakedéso 1''osUui, Doák Forencz-ntcza .... 0. szám a., a „fohér hajé"-baa, ajánlja lovélpapir-kéazlotét a logujabbexorü
nxnéiv-
JEGYEKKEL.
MX) db levélpapír sxlnes névjegygyel 1 frt 80, 1 frt 60, 1 fr 80 egéss 3 forintig a legfinomabb. 100 db levélpapír és 100 db boríték mindegyik sslnes névjegygyei 2 frt 40
3 írt, 3 frt 00, 0 frtlg a logfinomabb. Minden 100-100 db levélpapír- és borltéklioa egy díszes pépboriték Ingyen adatik. ,
100 db levélpapír é« 100 db borlt''k névvel és cslmerrel vagy kezdőbatük kel diliéi pépborilékbau 1 frt, 1.60, 2 frtlg a legfinomabb.
SS Látogatójegyek tüstént elkészülve,
sxlnes nyomatban, tömör, fénytelen brlitolpaplrra 100 db 60 kr, mlndea tovAbhi sor 10 krral tilbb; aiines brlatolpsplrra 80 kr, brlllautln papírra 1 írt, 601 keltő« lakpapiira aranynyomattal 1 írt.
Lcvél-pccséljcgyck.
1000 db aranynyomatliAn 2 frt 60 kr, a legfinomabb peoétvlatx exlnébes baionló nyomatban 8 frt, többes silnft (eongrove)4 írt.
Qfl^, Férfi papir-gallérkák és hajtókák (mansettek) "TPg
1 tucxat gallérkAk 35—40 kr. — 0 pAr mansettek 36—40 kr.
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi könyvekben.
Ezek külön megrendeléao is elvAllaltaUk és mlndeu klvAnt minta sserint leggyorsabban és IcgjutAnyosb Árért elkészíttetnek.
Sxlntugy elvAllaltatnak mindenfélo könyv é« kőnvomdal inunkAk Ir. AJAnlok tovAbbA köxönséges Iró-, Irodai- és levélpapírt, lovélborl tékot, aeiéllollakat, tolltartókat, rajx- és Iront, irodai-, posta és sslnes hölgy-pccsétvlasxt, teljes rajzszert, tusfestéket, roAsoló-vAszoiit é« mAaoló papirl, rajzpapirt tekeresbeu, mAaoló-gépet, másoló- é« allsarin-tintAl, dl-szes tintatartót, tollkést, fénykép-albumot tenével és aenestor nélkDI, beszervezett IrótáskAkat, portemonnaikat é« levéltáskAkat, valamint minden io At Irodai éa iakolai ««ereket nagy váls^ztékban.
BV** Angol éa franesia illatazeiok, Au de Cologne és a legfinomabb pipere-szappanok.
Mini len legesekélyobb megrendelés 1« legpontosabb «xorgaloumal telje«ittetlk.
I.ovélbell megroinleléaek utánvét mellett, c«omagolA«ért é« bélyegdíj fejéi tien 10 kii hozxáaiAmitvAn, leggyorsabban é« Ugpontoaabbao e«xkn«ÖlUtnek.
l^evoleket igy kérem ciimesnl i (2«y—
Kunitz C. r^Zz^
Kovácsolt vasból készült, a cs. kir. mérték-hivatal által Bécsben megvizsgált és bélyegezett
uétrvÉiügü alakban, utolérhotlonok biíWg-, pontosság- és siilárdságra nézve, '' W 8 8 évi jótállás moliott.
I llordcrő: 1 8 ¡1 6.10 16 «0 26 80 40 60
I Aruk : 65," 70. 60,~Ö0, 100, 110> írt-
Egyentuly mérlegek (6 évi JótAIIAs), esekhea tilcxAk, ''iqlmteu II«felre s minden cxélra és basxnAlaira alkalma-|sak, tetsaéraxeriiitl iitailtAs sxerlnt.
I lfor.lr»R: 1, », 4, lO, 90, 80, 40, 60, CO 70, 80 font. Kg Arak i 6, UK >*. 16, 18, 20, 22[ 22,27.60,80 írt. _ Állat Mérlegek t.10 évi Jótálláa) vert vasból, ökrök, te- K
honrV, sertések, borjuk, Juhok, tovább* kisebb kéal _
koraik, taligák »lb. megmérésére. Tixedes-mérlcg négysaög talappal.
Ilorderő: 15, 20, 26, 80, 40 máaaa.
korlát nélkül, nxnnban a''sxttkségc« sulyokkal. Kakor- __^¿¡¿^
Mlt.il és sulyokkal minden mérleg 16 írttal több. "" ^JMT I ipj, íJjjOIILF ✓lííES!
korláttal és sulyokkal 60 frt és feljebb. ^¿jgy ^fttOLJP^ ^¿BSÍffi
8zázad-hldmérlegek vert vasból, a hld- és forditó-rud- Jf^^B^^S^ll jftffll''j^
dal egy (Itt, hatdsigtlag hitelesített. 10 évi Jótállás. Meg- « ^^fiHT^S ♦ //ftissísfll
terhelt koraik vagy több darab Alist megmérésére. rfffth-X f/ift IfnflErf
llordcrő: 60 CO 70 ml 100 l-.ll 160 17» •Jl-O máaaa. ^SmmSmmMMM fpfflHl
Arak i ¿MMIKÍ 4MÍ600 6.''it) IM) (iMI 760 7&Ö frt. / ;;;; ;.:'',''".
Továbbá minden kigondolható, bArmliy sxcrkexetü ''
mérlegek és sulyok. Kgyensuly-mérleg.
(274—12,0) BlTGkAJNT-STI I-a. TA-tt&A.^
mérleg- éa mérlegsulygyára éa hldmérleg-épitő-intézete Becsben. Főraktár : Stadt, SianernwhHe Kr. 10.
frTft Vidéki megrendelések a« Kssxeg beküldése vagy utAuvét mellett aaonnal teljesíttetik.
A» eiekhe* satlkségos hiteles su lyok rendkívül olcsók.
JOOOOOOOOOOOOOOOOOO o
PESTEN, Dorottya-uteza 4. sz. a., a „Magyar király* fogadó
mellett.
BÉJCSBSIN,
Kilrntnerring 2.
vosznok , <£> r 1 A
pynknt, mindennemű arany, r.Uat éa drágakövekben
o OQCKy>00<X>00<>000000<XK><)0<>0''XXKI<KKXK)000()0< KKKXX XKKKXKXKI'' >''» IOOOOOOOOOOO.X
Puszták hmonlérleaiása.
A mltgs pécsi püspöki uradalomhoz tartozó BaHMltr györ^yi és í&E&otEtettLssi puszták több évrela.»ssKOXi.t>óin3ö BMaLOitmil fognak, a vállalkozni szándékozók kívánatára bővebb értesítést adand
Pécsett, 18G9. évi jun. 6-én.
(288—3,3) Ráth Iván
pUspöki javak folflgyelój«.
Legmagasabb első nyilvános
Kereskedelmi tanintézet
IJécs, licopoldstadt, Praterstr&sso 82. Tanulói iroda a kereskedelmi tantLlm&nyokhos,
Porgea Károly igazgatónál. (241—12,11)
>
Kik háttérbe vonnak szorítva ezen intézet öswekötte-tésétól, o fel fogadásokat folytonosan, és oktatást nyernek a vizsgáig e szakba vágó intézetek képviselőségére. f
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi uteasaYPSILAlMTI-hoz
Pesten.
Kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennemű kész j -tfehérnemüek. férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint:
Ír *
V '' darabnál tObb férfi Ingek rumburgi, hollandi vnw Irlandl vá«aonból, darabja f ft 60 kr.,
JJ-fví S ft,8ft 60 k, 4 ft, 4 ít M) k. 6 ft, 6 ft 60 k, 11 ft. « ft 60 k, 7 ft, 8 ft. 10. 14 ft. lO.acr darabnál Wbb txlnes férfi Ingok, exer ktllönbösü mlutAbaii 1 ft 60, 1 ft KO kr., 1 frt, 2 ft 60 kr, 8 ft.
Fehér «adapolán férfi Ingek, 1 ft 60 kr, 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 60, 3 ft, 3 ft 60, 4 ít.
Férfi Qatyák V&aionból, magyar, félmagyar vagy francsia mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr,
2 fl 60 kr, 3 ft.
Mól Ingok váaionból, almák 2 ft 26 kr. 2 ft 60 kr, 8 ft, 3 ft 60 kr, 4 ít, 6 ít. hlmesve 3 ft, 3 60 kr, 4 ft, 6 ft, 0 ft, 8 ft, 1» ft, achwelal és frauexia mellinustrAval 4 ft, I ft 60 kr, 6 ft, 0 ft, 7 ft, 8 ft, 0 ft, 10 ft. HÓI fiUÖ-vál''ak (l)amcn-Mleder) 1 ft 60 kr, 2 ft 60 kr, 8 ft, 3 ft 60 kr, t ft, 4 ft 60 kr. • Flü-looek Váuonból 4 évea 1 ft 80 kr, 2 ít 10 kr, « érca 1 ft 86 kr, 2 ít 40 kr, 8 éves 2 ft, 2 ft 46 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 86 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 00 kr, 3 ft 60 kr, l! éves 2 ft 06 kr, 3 ft 16 kr, ít 20 kr, Irt éve« 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft f-0 kr. Sllnea flu Ingek, 4 éves 1 ft 10 kr, 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 26 kr, I ft 40 kr, 8 éves I ft 86kr,
1 ft 65 kr, 10 évea 1 ft CO kr, 1 ft 7r, kr, 12 éves 1 ft 06 kr. 2 ft, I I éves 1 ft 76 kr,
2 ft 10 kr, 10 évea 1 fl 76 kr, 2 ft 20 kr.
Mindennemű téli a!»& mellények, nadrágok, Harisnyák éa egyéb téli cikkek férünk és hölgyek
siámAra, nagy válasstiabau. Körnklira a legjobb ftMcrlkol krliiollnnak mindenféle isiuhen 2 ft, 2 ft 26 kr, 2 ft 60 kr, 8-6 ftlg. Siinei nlti »zoknyák. I frt 76 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, C ft, 7 ft - 10 ftlg.
r.s sok egyéb kéaa fobémamO calkkok, melyekről aa árjegyiék klváu.ntrn bérrneiiteaen rlkiildetik. - Továbbá ajánljuk nagy raktArunkat rumburgi, hollandi, és Irlandl vánnakban, vége 27 fl. ft, 30 ft, 32 ft. 86 ft, 40 -120 ftlg.
Creau vAuon végo 12 ft, 12 ft 60 kr, 13 ft, 14 ft, 16 ít, 10 It, 1« ft, 20 - 26 ítlg.
Vas/on zsebkendők, tuesatja 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 6o kr, f> fi, 6 ft, 0 ft, 7 ft, 8 ft, •) ft,
10 ft. égést 20 ftig.
Törttlkfiifik. tuciatja 6 ft 60 kr, 0 ft, 0 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft, 10 ft, 12-20 ftig. m
Silaei áflyl 0«MvÍM, vége 0 fl, 10 ft, II, |2 ft, 15-10 frtlg. '' ''
Váazon-asztslkendík tuciatja 6 0, 6 ft 60 kr, 0 ft 20 kr, 0 ft 60 kr, 7 frt 60 kr, 8 -12 ftig. — Abrouok minden nagysAgban 0 siomélytől 2i-ig. — Aaztáll készletek 0, 12, 18 és 21 ssemélrre.
Nagy vAlaaitáa ágyterltók, plquo és trlcot paplanokból, kávés- éa oaexad^e kendókból.
MmiVnöQ''/nnví lr^H''/lotolf fehérnemOInk roppant halma,a kö-
iílCliyaöSZOnyi Kl''WltU K v«tkeat«ben oly helysetben vagyunk, hogy a legnagyobb mennyiségeit mindenkor késsen ssolgálUitlialjuk.
\jfgf~ KQldeményeket mln-den Irányban utánvétellel még a levél érkeste napján áronnál elküldünk ~ua~ csomagolást titm aaámltunk, ugysainte mcgrandelések leghamarább elkéssittetnek.
!! Kgy ezüst tallér egy forintért!! («i-i»,?)
A cs. kir. vámhivataltól «0,000 porom tallérért átvott blelefeldl Irwárnk » W hiztos rendolotéro «0,000 omtr. forhitérl cfjyenkint vagy egyes üaazováWtlssal flukőtt-tenen klárultntuitk
a cs. kir. kizár, szabadalmazott
LENÁRUK RAKTARÁBAN
Goldachmiodgasse Nro 3, lm neuen B&xnr,
Kgy vég blelefeldl váizon, W berlini, M bécsi rőf, 20 tallér h.lyctt csak 20 frt o. ó. Kgy „ Igen flnom blelefeldl vá.zon, 60 bécsi rőf. 24 tallér helyett csk ll M. Kgy . Igen (InoM azövot, M berlini. 60 bécsi rőf 27 tallér helyett cak 27 frt. Kgy . legfinomabb battlat-ízövet. M béc.l rőf, 86 tallér helyett csak 86 frt. k"Í . szóvei, :lti berlini vagy 30 bé.-sl rőf, 16 tallér helyett caak 16 frt. K .V . klncmkéazltolt nehéz házlváazon, 80 bécsi rőf, 10 tallér helyett caak 10 frt. 12 clur.il> blelefeldl len zaebkendő, 3 tallér helyett csak 3 frt.
12 . Igen flnom len-zaebkendö, dl.se. „egélyiattel 6 és fél tal ér h. yett eaak 6 í. fél írt. i:» |. „rtn" ..abb len baltlstkendó, atlasx-sxegélys.Uel fl, 7 éa 8 talUrUly.Ue^k«. 7, áa 9 frt. Len-aszlalncműek «1 saomélvre, 6 és fél 0, íí és 8 tallér helyeU oaak 6 ó. f,II fl 1,é. 11 ír«. Több 1000 darab Lattlst-olalr ós llnon-kendík Ónom dós ké.l hlmaésael darabja 40, 00 éa HO kr.
Chlnal aelyemkeadök a legújabb a.egélyaettel, lOfc számára, darabja 90 kr. ---
----—--. . _,„..„_ . legjobb éa lagasllárdabb munkával van
83SP- MlnCleKyllS vászon kés.ltve! a mindegyik darabra fontoaan rá
van írva a rőfök'' sxAma és a» ára.___________________ —--
LKgy db "Igen Jó vászoning, mindegyik férfi naor.Aghoa .Ikalmaav., csak a nyakmértÓk.t kell tudatni. -V"; 1 é. fél, 2 és fél éa 8 tallér helye« caak 1 és fél. 2 és fél 8 frt.
Igen finom blelefeldl váazon-lngck, legjobb munka, Igen S.ép mell-redÓiettel, 8, 8 éa fél, 4 éa féi tallir
helyett csak 2 frt 80 kr, 8 és fél 4 és fél frt. Igen flnom blelefeldl válZOH-laflOk, a. nj divatú kerea.t- vagy meUradía.ttel 4 éa fél, 6 éa 0 talér h.ly.t
caak 4, 4 éa fél, 6 és C frt. Váazon férlHábravalék háal váaaonMI 1 60, 1.80, 2, 2 frt M kHg. .
Shlrtlng férfi-Ingek flnom melloraaatékkel, UUxéa saerlntl sxép ssabAsu éa nagyaágti 2, 3 éa fél, 3 tatMr
I,en UfS-S" iártollÍÜS Íp5 -ít mustrAju 1 é. fél. 2 é, 2 a fél tlr h csak 1 és íéJ2 W frt. Nól váízon Ingek knlönféla formával tetssés saerlntl nagyságban 1 éa fél, 2, 2 éa fél, S tallér HrtjaH »»ik
Finom nóf VálJOR Ingek hlmaásMl • o.lpkéactteI 3 és fél, 4 és fél éa 7 tallér helyett caak 8 éa fél, *
NŐI háló-Ingek''ifiiom'' vísionból 8 éa fél, 4 és fél tallér k-lyrt! csak 3 és fél, 4 és féi\2& Finom hlmaéstt n5l háló-lsgsk finom vAsxonból 6-» tallér helyett csak 6-8 frtlg.
Nól Badrágok flnom battlstból vagy vásaonból 1.60, 2, 2..V>, finom hlmtéaH bntoldáasal éa caljfcéval lg»»
eloeans 2 frt 80 krtól 8 frtlg. Nól Háló-öllönjbk nlcgans siabáaaal, fenálló vagy lehajtó gallérral, 1 és fél, 2 é» fél, 8 tallér fc.ly.rt e«ak
öltflnykék lílmiéssel éá calpkével, l.gnjabb minta, 4 és fél, Ö-10 tallér h.lyett caak 8 óa « é. fél *gé.x 7 és fél frt.
Ntfl s-.oknyák kurta vagy usaályos rnhAkhoa, fluom kés.ltmény A éa fél, 4 éa fél, 6 és fél frt, lg.» .Ugaas
hlmaésael 7 ós fél egésa 7 frtlg. Berlini gyapjú-Mellény és nadrág férfiak és nőknek 2 éa fél, fél éa 4 tallér h.ly.tt eaak 2 ¿a fól, 3 f".
egésa -4 ''frtlg.
10,000 rőf háromnegyed sséles blelefeldl fehér fOBál-VáazOH, tiéeal rCfc caak 36 kr. 20,000 rőf finom shlrtlsfl. rófe eaak 85 kr.
Aa elküldés utánvétel mellett eaaköaöltetlk aa ositrák birodalom minden vidéki vAroaába M fW váaár-
lásnál 0 darab kendS Ingyen Hozzá adatik.
P7iii An die k. k. österrelchische und kön. ung. Leinen- und WSsche-NiedeHage UZIm''. In Wien, Soldschmiedgasse Hro 3. lm Neuen Őazar. '' _
Wiíjdlts József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
kapható : mindennemű régibb és ujabb
törvénykezési kézikönyvek, miniszteri rendeletek, szőltí* váltsági körrendeletek, és hozzávaló tabellák.
l''jnbbnn ¿rkrxtck nnnyobl) mennylitéffd
linóm külföldi íré-tinta
fekete, kék, piros és viola színre, — továbbá
bélyeg-festék, ruha-iró-tinta, hideg enyv
stb. végro kapható
angol hártya-papir
(Pergamont-Papir)
befőtt gyümölcsös Üvegek lekötésére, ivenkint és rófÖnkéut, igen jutányos áron.
Postai rendelések leggyorsabban expedláltatnak.
Wujdits J../.SC1 kiudú-, lap- éá nyomdatulajdonos ^ag}-Kanizsin