Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.21 MB
2023-08-22 14:09:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
86
155
Rövid leírás | Teljes leírás (298.84 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 027-030. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-Kaiiizsn 1869. julius 3-án.
27.8«dm.
Nyolezndtk évfolyam.
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegére» tartalmú hetilap
¡t szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet körcNl.
) Vm''
Me«d eleiilK:
Minden siowbalOH, ■ cft&m ivrit.
*|«rki»i<<U Iroda t-n Ul«dó hivatni!
WAJlMTb JÓZöKK kOii>vkef«iku<U«jl>on,
Előfizetési föltótelek :
lleljrbea U«tip» >">r.U»»l i* yldikt« JwUh VlllJvj'' K(f.''«> ¿rro ! - fl frl. — l<r. >''¿1 írro • - 3 „ ~ , Kvnígyodfo • 1 « 60 .
HlrtletóaeU:
A Imi IiahAIj»« |>«MUorM l-«»flr 7 kr. S-«or 0 í* iiilii''lou (orAUIil btlkUUjJrt 6 kr IliSlyrg.lij min.Ion tgjo* beikUUxirt 30 kr. A .N''yill íJren" fRjr |>«||| tor bsIkUlA.l JIJ* IS kr.
Hirdetéseket elfogad:
|N.-Kauli»in: » K t A DÓ-11t V ATA 1«. Pettaa: ZKI8I.KH U Bioi-. H«akarB-, Berlta-, fcU}tt»-w.-Kre»kft»rt- <»Baw*-„ be«.'' HAA8KNHTKIN fc VOOl.KK. Upfl»»-r 0»r«-, ¿4 18la»t|«rtbM; 8ACII8Kt T-ÍK8A. Béckitn : ÖPl»ELIK
N ó.p n fl v el 6 s.
IV. novolöaioti pályamű.
(KoljrUti..)
De mig o kellékek érintett nyilatkozókban érvényre nem emelkeduok, addig lehetetlen, hogy helyeslésemet adjam a tekintetben, — hogy a ki Írni, olvasni, számolni, s a káté kérdéseire iinmel ámmal megfelelni tud; képes legyen egyszersmind a népnovelői terhek igényeinek ugy, amint azt korunk követeli, megfelelni.
'' Hajdanta azt tartották, hogy a falusi • i(jóságnak elég, hairni, olvasni, s a kátéból rideg emlékezetre támaszkodva, egy-két feleletet el tudott gagyogui, és hogy tanítónak feletto alkalmas, ki az öreg kátét, vugy bibliát kivülról tudja, E rideg gondolkozás-módtól, mi már messzire vagyunk. Hajdan-tábap a tanítótól kövoteltek annyit, ameny-\iyit raojt a tanítótól kivonunk. Azért most a néptanítóban a már mondottakon kívül ■ tuég éfflDnÜYeltség, és szilárd erkölesjellem föltételezte tik. Mert ha ezeket nélkülözi, a népbóldogságot, minek ő az alapvetője, le-jislotleu. eszközölnie, azaz föladatának megfelelni képtelen.
ftMmövoltség és szoros érteményben vett >4jlár4 cr.kölrajóllcm birtokába csak az juthat,f* ki fáradozni ¡¿zeret. fáradtság, azün-talen munkásság nélkül néptanitót, népnevelőt képzelni részemről nem tudok, vallván •azóta nézetet, hogy valamint a jó pap holtig tánül, ugy a jó népnevelő is holtig fáradozik a nép boídogitásának minden lehető jó irány báni eszközlésén. A népnevelői hivatal —-ügy mint a papi —; szent. Mert mindkettőnek azon kell lennie, hogy a népet tökély tekintetében Istenhez minél hasonlóbbá VegyQ. Azért is, ha valaki hivatást nora érez magában ezen szent hivatal betöltésére, — tegye le az igát, ha talán már vállaira vette *6lna, mert különben a furdaló lelkiismeret gyászos szemfodélt vonand életére.
lla a tanító, mindannak daczára, hogy tanitó, tudatlan : az oktatásra való előkészülésben is ugyanaz, mert aki i(ju korát tunya tétlenségben, — nemtanulásban tölté ól, -- idősb korát is akként akarja elheverni ; lm pedig mindazáltal előakar készUlui, amit rendszerint kell is, természetesen folyton szorgalomra van szüksége. Ez pedig népta-nitóinknál vajmi nagyszerű tünemény, csak a jniudennapi tapasztalas bizonyltja. — Ha néptanító annyi tudománynyal bír, hogy előkészülésre nincs szüksége, beavatván magát már régebben a növelés módjába, do o mellett még egy más — mint szokásos — a jogyzői hivatalban koll eljárnia, ugyan uMJgfolelhet-ü kellőképen miudakettónek ? — Azt mondja a szontirat, hogy : „két urnák egyszerre nem lehet szolgálni." — ...