Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.61 MB
2023-08-22 14:10:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
82
156
Rövid leírás | Teljes leírás (341.2 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 031-034. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i>úKy-iuiiúzati 186», na^uMtu» t-^.
íl. urálit.
Nyolcza<lik «vfolyaaa.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
''Voary©» tarteimu lietilap ) " ''
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. sazdászat, iiulomány és művészet köréből.
MeidOJönllt:
wlr.dea sj«*tat«a,
•giii t»»ii.
Pi*»-rl4e»*líil Iroda éh klndó hivatni r
WAJDIT8 JÓZHKK könjvk*r*''.k«dí«At>»!i,
Előflxetési föltételek : t
IWljrban kerdiaaal ¿« fUiki« p»*U. kaMtifr J4"
Kft*» irrt i - 8 (rí. — kr.
KÍI í»r® - . * _ hvuof yolra •
60
•»rr-»!* i
DEtlr-tíL«ö
* kai haMibo* tfiilUOnwt l-«»ör 7 kr. , 2 .»or 6 t* minden «ovibbl b«lkUuU<rt A kr IUlyr[.|IJ mluduii «gre* boikuUnJrt .1« kr. A ,NyÜt l/ron-»iy p«-tU .or b«lkt*ti«l dija 16 kr.

Zalamegye köagyíllóse.
- Aufl. 3-in (860. -
(Bfl.) Megyénk köztlszteletü főispánja gr. flxápáry Géza nr ó méltósága kedden délelőtt 10 órakor jelenvén meg zajos éljenzések kíséretében a zsúfolásig megtelt terembe, selnöki székét elfoglalván,üdvözölt« amegye bizottmányát a örömét fojezto ki a felett, hogy a közügy iránt ily élénk lelkesültség uralkodik a megyében, dacíára a legsürgősb munkaidőnek ily nagy számmal jelentek meg alkotmányos jogukat gyakorlandó, miro a lionszeretet s a korigényelto módosításnak elébe néző megyei municipium iránti kegyelet 8 ragaszkodás érzete serkenté. Újólag üdvözölvén a jelenvoltakat, a bizottmány évi rendes gyűlését megnyitotta.
Olvastatott az I-ső alispáni évnegyedes jelentés, mely — mint tek. Barcza Sándor elsó alispán,ur maga is több interpellatiéra kijelenté — száraz összeállítása a megyében o lefolyt évnegyed s illetőleg 2 hó alatti történteknek; — melyekből néhány pontot emelünk ki, t. i.: f. évi jun. éa jul. hó fontán a megyében 6 öngyilkosság, 4 gyilkolás s egy, anya általi gyermeksikkasztás történt s 22 véletlen halt meg, tüz és a jég több helyütt tetemes kárt okozott,
A megyeszékhelyén! börtönben 243 egyén van fogva, s szabadlábon 92 vádlott. — A közbiztonság örvendetes állapotban van, — rablás nem fordult elő, kisebb tolvajlás volt néhány. A termé« általában jó.
Intei pelláltatott elsó alispán tjr a megyei koldus-Ügy mibenlétéről, melyre válasxolá, hogy az előbbi közgyűlés utolján jelentést tett, miszerint a kincvc?ctt választmány olyannyira megfogyott, hogy üléseket tartani nem lehetvén, uj választmány kinevezését kérte, mi meg is történt, s még e gyűlés tartama alatt működését meg is kez-dendi.
Ezután a megürült megyei tiszti állások betöUésc következett.
Uyömörey Viuczo főjegyző ur leköazöné-sével helyébo 8vasties Benő főbíró, ennek helyébe főbíróul PUhál Ferenc* I-wS aljegyző választatott meg.
Varga luiro kincveztótése folytán mog-ürült fószámvevóí állás betöltésére (Jzukel-ter József alsíámvevd,1 ennek helyébo ál-számvevőül Szakálv József választatott meg.
Az uj törvénykezési osztályhoz jegyzőül Csesznyák Sándor. ,
Az 1870-re szóló megyei költségvetés beterjesztését rendelvén ol a ministerium, annak elkészítésére egy kiküldött bizottmány utasíttatott.
A hazai Yaautí 8 gőzhajózási társulatok átiratai olvastattak, molyszerint az igazság-ügymiuisterium megkeresésére a fegyenczek u őreik szállítása réBzint fele vitelbérre, részint mértfÖldenkínMO krra szállíttatott le, az államnak ezen kiadása is kevesbittet-vón, örvendetes tudomásul vétetett.
Olvastatott a vallás és közoktatásügyi minikterium leirata, mely szerint Balaton-
Füreden egy gazdászati s egyazersmhd felsőbb népiskola állít...