Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.91 MB
2023-08-22 14:14:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
85
155
Rövid leírás | Teljes leírás (241.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 035-038. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kaiii*sa 18Ö&. szeptember 4-én.
30. szám.
Nyolcsadik évfolyam.
¥ Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Ve»y©s tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. pzdászat, tudomány és művészet kííréftől.
M©s1 elönllc:
mindet) szombaton,
Ígí»l i v O o.
NxcrktHBlŐi iroda «f* Mndrf hivatal:
WAJMTrt JÓ7..HKK könyYk«reikedé.áb»u.
Előfizetési föltótelek :
H.ljrh.a hiihon hordánál h »IdAkro poiliii \uU,«i Kfít* irta i - 0 frt. — kr. Tll irt* ■ ■ S . — „ í»n«g)e<lr« • l „ 60 „
Nagy-Kanizsa város közügyeiről.
ii.
E napokban határozta tott a városház teremében :
1. Hogy a gabonatérről eltávolított Szt. Háromság képe a piarista iskolaház előtti téren állittassék fel, annálfogva a hely ezon-tul „Szenthárom8ág-tér"-nck neveztessék.
2. Miután a város hiányával van egy sétatérnek, alakittassék egy az imént említett téren, mely egyébro ugy sem alkalmazható az iskolák s tanórák miatt; hogy az által a finomabb izlésU közönség kívánalmainak is elég legyen téve.
Az ide tervezett sétatér kényelmet fog szerezni mindenkinek, élvezhető leend e helyen a természet adta friss, egészséges levegő ; nyaranta a tanuló ifjúság tanórákon kívül ott szórakozását fogja találni; alkalmas helyül fog szolgálni az növény-{bota-nicus) kertül; éjszaki oldala kényelmes nyári tornahelyet nyújt; a már ott létező kut hűsítő Itallal szolgálhatni fog a/.zomjuhozók-nak, legkivált, ha czélszcrMtalakitáson fog az keresztül vitetni.
Tiszteletre méltó a ügyelem és terv, helyes és üdvös leend a kivitel, örvendünk is előro azon élvezetnek, mely élesíteni fogja ezrek lankadó testét és lelkét, szóval a finomabb izlósQ és müveit emberedet.
Adja isten, hogy ugy legyen, éa nc maradjon ez is pium desidorium!
IIT''
A negyedik elomi lcányosztály részére kijelölt tanterem rendezéso folyambaff vaö, és mikép a torv után Ítélhetni, nagyon ciél-szorü leend a berendezés, — mely azáltal is érdekessé fog lenni, — hogy a varróleányok használatára egv varrógép vásároltatott Ter-sánczky József iskolai gondnok által azon 126 foriutból, melyet a nagykanizsai takarékpénztár kegyes volt adományozni ugyr.u a r. k. leányosztály szellemi és auyagi segélyezésére. *)
Gazd&szati nézetek.
I-ső gazdászati pályamű, x. Ax Ida.
Ezen közmondással : »Ki korán kel, aranyat lel" mintegy figyelmeztetve van a gazda az időnek értékére e méltán még az aranynál is drágább kincs az idő; mert ennek korlátai közé van minden munka — tett s egy mozzanat szorítva — ez igényli a legnagyobb takarékosságot, mert ez az, iácly az édes sommit tevés által elmulasztva
*) Hitiadunk, ha »karunk, ía hogy ai ó-kor hagyományai na jcIlotneiiAk Utönkel, Iftrtruiluk »lír* rolndtn kduígi ügyek r«nd*a£tib«n. — Viiunk több lljrant, sv rí ruég najyoo »ok vir llj''ni. ! Hiírk.
visszavehotlenül ouilik a muUudóság tengerébe. .Időt nyerve, mindent nyerve" jegyzi meg a közmondás.
Azonban a mily folyton az idő mullk, nem várva csak legkevesebb késedelmet sem — ép őzen tulajdonánál fogva csak ia czélszcrü beosztás s kellő rond által használható a gazdászatnál hasznosan fel. Minden pereznek hasznát kell vennünk — tehát az időt felosztanunk kell, s hozzá arányla-gosan végzendő dolgainkat is — minden munka elvégzése meghatározott s előre kijelölt időben történjék.
Csakhogy erre sokan azt fogják mondani: .Homo proponit — Deus disponit" sokszor föltett szándékunkat a sors s körülmény vörös krétával áthúzza — no, de ilykor megvigasztalódhatunk is...