Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.91 MB
2023-08-22 14:14:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
143
243
Rövid leírás | Teljes leírás (241.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 035-038. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kaiii*sa 18Ö&. szeptember 4-én.
30. szám.
Nyolcsadik évfolyam.
¥ Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Ve»y©s tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. pzdászat, tudomány és művészet kííréftől.
M©s1 elönllc:
mindet) szombaton,
Ígí»l i v O o.
NxcrktHBlŐi iroda «f* Mndrf hivatal:
WAJMTrt JÓ7..HKK könyYk«reikedé.áb»u.
Előfizetési föltótelek :
H.ljrh.a hiihon hordánál h »IdAkro poiliii \uU,«i Kfít* irta i - 0 frt. — kr. Tll irt* ■ ■ S . — „ í»n«g)e<lr« • l „ 60 „
Nagy-Kanizsa város közügyeiről.
ii.
E napokban határozta tott a városház teremében :
1. Hogy a gabonatérről eltávolított Szt. Háromság képe a piarista iskolaház előtti téren állittassék fel, annálfogva a hely ezon-tul „Szenthárom8ág-tér"-nck neveztessék.
2. Miután a város hiányával van egy sétatérnek, alakittassék egy az imént említett téren, mely egyébro ugy sem alkalmazható az iskolák s tanórák miatt; hogy az által a finomabb izlésU közönség kívánalmainak is elég legyen téve.
Az ide tervezett sétatér kényelmet fog szerezni mindenkinek, élvezhető leend e helyen a természet adta friss, egészséges levegő ; nyaranta a tanuló ifjúság tanórákon kívül ott szórakozását fogja találni; alkalmas helyül fog szolgálni az növény-{bota-nicus) kertül; éjszaki oldala kényelmes nyári tornahelyet nyújt; a már ott létező kut hűsítő Itallal szolgálhatni fog a/.zomjuhozók-nak, legkivált, ha czélszcrMtalakitáson fog az keresztül vitetni.
Tiszteletre méltó a ügyelem és terv, helyes és üdvös leend a kivitel, örvendünk is előro azon élvezetnek, mely élesíteni fogja ezrek lankadó testét és lelkét, szóval a finomabb izlósQ és müveit emberedet.
Adja isten, hogy ugy legyen, éa nc maradjon ez is pium desidorium!
IIT''
A negyedik elomi lcányosztály részére kijelölt tanterem rendezéso folyambaff vaö, és mikép a torv után Ítélhetni, nagyon ciél-szorü leend a berendezés, — mely azáltal is érdekessé fog lenni, — hogy a varróleányok használatára egv varrógép vásároltatott Ter-sánczky József iskolai gondnok által azon 126 foriutból, melyet a nagykanizsai takarékpénztár kegyes volt adományozni ugyr.u a r. k. leányosztály szellemi és auyagi segélyezésére. *)
Gazd&szati nézetek.
I-ső gazdászati pályamű, x. Ax Ida.
Ezen közmondással : »Ki korán kel, aranyat lel" mintegy figyelmeztetve van a gazda az időnek értékére e méltán még az aranynál is drágább kincs az idő; mert ennek korlátai közé van minden munka — tett s egy mozzanat szorítva — ez igényli a legnagyobb takarékosságot, mert ez az, iácly az édes sommit tevés által elmulasztva
*) Hitiadunk, ha »karunk, ía hogy ai ó-kor hagyományai na jcIlotneiiAk Utönkel, Iftrtruiluk »lír* rolndtn kduígi ügyek r«nd*a£tib«n. — Viiunk több lljrant, sv rí ruég najyoo »ok vir llj''ni. ! Hiírk.
visszavehotlenül ouilik a muUudóság tengerébe. .Időt nyerve, mindent nyerve" jegyzi meg a közmondás.
Azonban a mily folyton az idő mullk, nem várva csak legkevesebb késedelmet sem — ép őzen tulajdonánál fogva csak ia czélszcrü beosztás s kellő rond által használható a gazdászatnál hasznosan fel. Minden pereznek hasznát kell vennünk — tehát az időt felosztanunk kell, s hozzá arányla-gosan végzendő dolgainkat is — minden munka elvégzése meghatározott s előre kijelölt időben történjék.
Csakhogy erre sokan azt fogják mondani: .Homo proponit — Deus disponit" sokszor föltett szándékunkat a sors s körülmény vörös krétával áthúzza — no, de ilykor megvigasztalódhatunk ismét a : .Nulla regula sino exceptíono" közmondásban.
A rend az idő beosztásával kellően párosítva nem csak hogy sok erót megkímél, hanem változatosságánál fogva még köny-nyebbé is teszi azt — megment az ide-oda kapkodástól, — melynek rendszerint az az eredményo szokott lenni, hogy idő-pazarlás mellett a munka sincs kellően végezve.
Időt nyerünk továbbá czélszcrü gazdasági eszközök — oksaerü alkalmazása által; — mert minél tökéletesebb valamely eszköz, annál biztosabban és gyorsabban éretik ciél.
Időt nyorünk végre józan gondolkozás ős előrelátás által. Minden ember ismori szakmájához szükségelt eszközöket — s méltán könnyelműség s gondatlansággal jelezhotjük azokat, kik annak, tudása mellett, azoknak előkészítésén nem iparkodnak.
Vegyük példában.
Tudja némely gazda, hogy takarmány-takarításkor kasza, gereblye, nyomó rúdra szüksége lesz s mégis télen, midőn ilyesmit javítani , megszerezni legalkalmasb idő volna — nem talál munkát ; raegjő az idó, ó szívesen menne kaszálni — hja de kaszája használatlan állapotban van, vagy nyclo törött — a gereblye-fogak roszak és t. e. ff., mi miatt a rendes ídŐre sohasem készülhet cl munkájával.
Vagy tudj$ námely gazda, hogy ekevasa életlen állapotban tan azonban azt hiazi, majd midőn szántani megy, a kováca felé veszi útját h megélezteti; sokszor azonban a kovácsnál még várakoznia is kell és miro a szántóföldére kiér , józan gondolkozó szomszédja már munkáját majdnem végzé. Ilykóp késik a munka, késik a vetés ós silány lesz az aratás.
Aki tehát az idót megbecsülni , annak értékét elismerni s velő takarékosan bánni nem tud, avagy nem akar — annak minden pálya — de főkép a gazdászat — háládatlan lesz.
URBBALD BÉNI,
•1. fsuno''lit Uniti.
■ ii, tiiwi
Hlraetésels:
A hal hafAhoa p«tit«or4rt t-«*8r T kr. 1 i.or « ,1. minden tofábbl balklatijért f, kr lUljafdiJ mlndon egy«« b«lkuti«4rt 30 kr. A „Nyílt Urtn-<•<7 píUl .or beikUliil dija 16 kr.
A zalamegyei történelmi társulat.
V.
Minden társulat czélok szerint működik s minekelőtte megállapított alapszabályok szerint intézné ügymenetét, szükséges, hogy Ismerje a czélt, körvonalozza a józan ész okoskodása szerint az eredményt, a mely szorgalmas ténykedése folytán származik.
Nagyon csalódnék az, ki azon hiszem-ben lépne a történelmi társulat zászlaja alá, hogy itt öszpontositva leend a történelmi tudományosság minden segédeszköze, hogy itt a hosszú tapasztalásból származó oknyomozás, diploma tícai ismeretek, a kimerit-hetlen régiségtan, a kü-, vas- és bronz-kor tanulmányozói fognak szerepelni. Nagyon rsalódnék az, ki azt hinné, hogy önnek csak meg kell alakulnia és föltárnak előttünk a mult hagyományai, bizarr crcdméuyck fogják működésünket koszorúzni.
A vidéki társulatok czélja — fölfogásom szerint — a tiszta tudományosság, hosszú tanulmányozást igénylő tételek megvitatása nem lehet. Nem lehet még pedig azért, — inert a vidéknek nincsenek oly emberei tömegesen, — kik mindon anyagi küzködés nélkül a tudományosságra megkívánt, minden mellékfoglalkozást kizáró, hosszú tanulmányozásban tölthotnék idejüket.
Nincsenek meddő inacccnási viszonyaink között olyanok, kik megszerezhetve a művelt külföld számtalan történelmi és régészeti munkáit, magukat tiszta tudományos »/.¡«vonalra emelhetnék, nincsonck — mondom, többen oly szerencsés helyzetben, hogy nyitva állanának előttük az országos és magán levéltárok ajtai, — és így kénytelenek nélkülözui a diplomaticai gyakorlottságot, nem képcsők önerejükből a leleteket tüzetcsen meghatározni, így tehát ez inkább kontárkodás, mint tudománymflvelés lenne, ezzel pedig csak többet ártanánk, mintsem használnánk.
Maga a litcratorok királya, a nagy Ma-coulay moiulja a dilettánsról : „Nincs veszélyesebb cllcntége a tudomány igaz Gc-ölusának, mint az activ dilettáns.
VI.
Ezckután kikí láthatja, — hogy én notn tartom korszerünok, sem crcdménydűsnak jelen műveltségi állapotaink között a vidéki társulatok, speciali^er a történelmi ós régészeti társulat, abstract tudományos működését. Véleményem szerint lcgczéíszerubb lenne, ha a fölfedezett okiratok, a kő, vas, bronz, gypsz, agyag és a többféle ásatási leletek azonnal a központi történelmi és archeolcgiai celobritásoknak adatnának bővebb tudományos megvitatás végett át. — Minden jelesebb mozzanat a központi társulat tudtára adatnék, hogy az illető rendelkezéseket azonnal megtehesse.
Hirdetéseket elfogad :
N.-Kmüií»: . K''ADÓ ÍIIVATAL.PeatM: ZP.WI.r.R M Béct-, Hauburg-, Berll»-, IUJ«»-|B..rr«Bkfirt- i. Bae«l ben: 1IAAÖK.NSTEIN & VoarÍKR. Llpo.o-, Bem-, i, Stuttgartban: HA<"H8K A tAhBA. Béeíbrn: OPPELIK
Hasznosnak tartanám a megye különböző történelmi fontosságú helyein a társas összejöveteleket, melyeknek egyrészről czélja, a kutatás, másrészről történelmi és politikai eszoiccsere.
Czélszerünek tartanám, ha napi-, társas életi és államtani kérdések körül értekezések tartatnának, különösen ajánlatos lenno az iljuság csoportosítása, hogy ezek ideje korán a munkás életet megkedvelve, parlia-mentaris életünkhöz hozzászokva, alkotmányos életünk fontosabb kérdéseit clsajátitva, a műveltségi követelményeket szem elótt hordozva, nemzeti jövőnk alapján munkálkodnának.
Különösen a leghasznosabbnak tartanám a vasárnapi összejöveteleket, a mely alkalmakkor a társulat körébe édesgetné az iparos éi földművelő polgárokat és népszerű nyelven nagyobb foutosságu történelmi kérdések, minők a népjogfejlódés, — a polgári osztály horderejű kcletkczéso, az alkotmány biztositékainak kérdéso, a középkori lovig-kor, Faustrccht, bukásai a nagy reformatió politikai és társadalmi befolyása korunkra stb. stb. tárgyaltatnának.
Ily munkásság kifejtése lenne a/.utáu az igazi hazaszeretet, daemagogok nem brillírozhatnának a vidéken és nem nyargalnának a szegény nép tudatlanságán, a mézes szavak, a különféle csábigézetek h\szonta-lanul hangoznának a nagy hordokról, az ismerőt visszautasítaná a hazaszeretet köpenyébe burkolt aljas néphizelgést.
Meglehet, hogy sokan találkoznak olvasóim közül, kik azt mondják, hogy szép ez elméletileg, de tessék megpróbálni gyakorlatilag.
Nem tagadom, hogy sok nehézséggel jár, hogy sok küzdésbe kerül, mig a nép mindezeket átérteui képes leend, de sokkal több erkölcsi képességet teszek fol népünk szol-lemében épen ugy, mint műveltebb embereinkben, hogysem azok ezeket ''megérteni idővel képesek nc lennének, — és ezekben annyi munkásság ne volna, hogy hazájok iránti legszebb kötelességüknek, a nép-fe''-világositásnak no állanának szolgálatába.
Ezek mellett megfolelhotnek a társulat tagjai még a történelem oknyomozó követelményeinek is, mort ók a nevezetesebb fel-födözések álkalmával csak jelentést tesznek, az oroszlánrész azután a centrumé.
Szükséges, hogy Kiterjeszkedjenek továbbá mindazon mondák és népmesékre, melyek különböző vidék különböző befolyása alatt adnak tanúbizonyságot a nep költői tehot-sége és történeti érzéke felöl. Nagyon he-lyeselhotó, ha akadnak tagjai, kik a népdalok feljegyzésével foglalkoznak , mert a jelenkor népköltészetét csak ugy Írhatjuk meg, ha ismerjük és vizsgálhatjuk a népképzelem oszttloraényeít, és a történész csak
így ítélheti meg népünk cultw-állását *
Egyáltalán véleményem o tárgyban oda üt ii, hogy ai alakítandó (?) történelmi
ÖBfrfc*»*<ó.»<Í8l példán«.
történelmi társulat uelegyeu abstract tüdo-mAnyoa társulat — kttlöubea ettől nem tarthatunk — hanem igenis legyen tudomány terjesztő, közérdeklődést emelő egyesület,de kQlöwUen sze»cpeljen olyatén, mint a nép-műveltség egyik királó tényezője.
Ily eszmék vezérlete alatt igérek neki hosszú életet, do ba minden irón, mint tudós gyülekezet akar existálni, akkor „Veui 8ancto"-ja alighanem ,Te Doum"-a
is lesz.
WLABSI08 gyula.
Iskola ós h&z.
Ultg.c QtU HzájOry fl*xa f3l»pia ur Uul nevaléweU . eaikk.e kitUaött 4 darab aranyra.
V. pályamű. '' '' II.
Nincs hatás viaazhatáa nélkül, ninca actió, mely roácliót noiu szülne, nem halud semmi a v Uágon a nélkül, hogy haladásinak légkörében ellontálláat nem tapaazUlna. Alig van eset az életben, melyre oz igazság alkalmazna tó nem volna. Nyilsobcsséggel odarouül a madár, elsiot a hajó; ollonUll a lég, ellen táll a vis, do csak hogy nnnil inkább gyorritva az előretőrokvő haladását no hogy feltartsa. Kis ideig még rezegnek a lég-, kigyódzanaka vizhullámok a történt mozgalom joloül, azután podig mogintcaöndea a lég «ima, a víztükör mint azelőtt; — do van olleuUllás, van viszhaUs. Ezen ollentálláa, ezen viszhatás tehát már a torméazotbon fokszik. cz maga a haladásnak ogyik omelty Ujo lévén. Ka ez nomosak a közvetlen természetben , hanam az eszméknél, a szellemi haladásnál is igy van.
Sok időn át a Unitó a házban illet, a község elül járóeágábau szabadságának,emberi jogainak elnyomóját, igazságtalan urát látta. A ház megint, a község, a Unitét mint valamelyik felfogadott szolgát tokintotto, ki bizonyos tizo-téaért bizonyos munkát teljesíteni kötoles.
Caoda-o akkor, ha a Uuitóban azon mngasztos hivatásánál fogva tőle jogosan kövotelhető, nemesebb gondolkodásmód helyett csuk a szolgánál tulajdon kíscAmítő hidegét talál-
tuk? — ha a ház ama kogyelétet nem ismerte, molylyel, hogy a Unité sikeresen működhessék, iránta viseltetni tartozik? - Ez egyébiránt csak az ügynök normalu állapota vala : közönyösség mindkét r&zról; hozzájárult még nz olégülotlonaég. A Unité meg nem volt olégodvo holyzotével, a szülök meg mflködésévol, éa ezen ülégülotlunség nem ritkán ollonségoskodésoo fajult ki.
Igen, ház és iskola, azok, kik ogy és ugyanazon czél oléréso a tudatlanság, erkölcstolonség kik üsző Uöléao, és a tudomány, erkölcsösség torjesztéso végett egyesültök vala, ollonkodtck egymással; Óh ki volt a győztes? — Öm»«:» közó-lük. Miud a kottő, amint ily eaeVLoon történni szokott, ogy harmadik, hatalmas ellenség álul győzetett lo. A Unitéi hivatni sdlyedt, az ifjú nemzedék tudatlan, orkölcatelen maradt, és a
tudatlanság,orkölcatolonségfeltllzto győztes zászlóját.
Egy más, igon fontos ok a Unitók olégtolon mlvoltségi fokában rojlott. Ex kótazorea irányban volt árUlmas : 1. hogy hivatalának ura nom lóvén, annak nom fololhotott meg, 2. hogy az álul ft ház Mm adózott neki a kellő tiszto-lottel; mort mog most is igon kevés ft ház, mely bolátja, miszerint a tanító iránti tisztelőt által haUly-orojét magát is emeli. így hát ház és iskola o^yaránt Uvol álltuk közös czél-joktól.
(Folyt. k3».)
IIÚN SAMU.
Tengerre magyar!
í.
(Bfi.) Azon korban még, mikor jobb kezem hüvolyk- és mutató-ujja folyton nz orrom és szám közötti kis téren'' szeretőit volna férfias büszkeségem öntudatában foglalkozást keresni, lel kom előtt lobegoli a nagy Széchenyi rövid, do nagy jolentőségü mondata : „Tengerre magyar!" Szinto pozsgott bennem a vér o gondolatra : bob szeretnék tongorre monnil
Vágyam teljesült. Azonnal? Ah dehogy'' azaz pardon! igen is azonnal! — Alig léptem a nagy világba, saját kicsinységein mihamarább tenger küzdelemmel viaskodott inog, a csalódás tengbrénok vihara dobált ido b tova, — persze mint hajótörést szonvedott bár, nom csüggedtem
s lám valóbán mognyilt a tors bécai kapujának ogyik ajUja s a német Südbahn-Gesellachaft kegyéből a magyar tongorpart olasz városában, Triesztben látom a érzem lonni magamat
Tükör helyett a tongorbon látom magnmat » hogy én én vagyok, onnan tudom, mert a tenger ia azt muUtja : .Magyarnak szülöttéi, áldd érte sorsodnf, magyarnak szülotni mi szép ogy gondolat !• Erzom pedig onnan, hogy én én vagyok, mert szememben n köny oly sok, mint a tenger vizo, s oly sói annak, mint ennek Ize.
^rioszt koroskedő város, a azért nom sokáig • idózhotom itt, mert én nom vagyok kereskedő a világban, hanoin mogforditva :.a világ tetszik'' nokom ogy koroakedőnok, s benno sokan különféle áruerikkok vagyunk, melyben dobazóval árulnak bennünkot, a többot Ígérők vételked-nck, inig végre azt mondja ogy ismeretlen szellőm : Urtom ! sonki többot nom ígér a megszűnt az áruezikk dobálása, szép csöndesen átadatik az utolsó jövovénynok, hogy ő azUn sötét helyre dughassa a bccsos és nom bocsoa czlkkct egyaránt.
Hanem Trieszt őzért mog nem ¡juszt, mert ol^* dőrék éa vendégszerető ogyéu Ulált barátságával megajándékozni, ki a dorékségot szülőitől, a vondégszorotő szívességet pedig hazájától öröklött«, a nagykanizsai születésit G u t-mann Edo ur méltóan képvisoli az adriai tenger partján f magyar gabnakereskedelem omoléséro szolgáló i/arkodáa éa szorgalom beca-érzotét, tovékenyaégövel ragyogó hírnevet alapított már eddig is mog. VendégSMrető házánál igon jól érozvo magunkat, — csal. néhány nap múlva távozunk Fiumébe.
Nem akarom az ut regényes szop. igének leírását mogkisérteni, mort közel esvén Zalamo-gyéhoz, t. olvasóink legnagyobb része előtt ismeretes az ut ép ugy, mint Trioszt maga a a tenger első látásának nagyszerű hatása. Fiumo távolabb s látásból ismcrotlenobb levén, jflvő lovolemot innen irom.
Levelezés.
Znlu-Egerbscg, aug. utolján.
Vároe-ink kCjivísolő-tostüloto aug. hó oloién ósszoluvott közgyűlésén a többek közt az iskolai Ügj is szőnyogro korült. — A mai kor szal-lomében mogpondittotott na iskoláknak közössé nyilvánítása; úgyszólván a legnagyobb többség
TÁRCZA.
Süvölt a szél.
HtUiiU s »>11, »Agg a vblar, Nyargal a vad fergeteg, Mintha e»ak a uzqj világot Úgy akarni ónul meg.
KU etobimban éa egyedül Né*em e»t a sord IdSt, Mely, nem tudom, mit kerget: a Multat-e, vagy a JövSt.
II* a multat flil, vlKy hit
A JövS elStt »alád, S így hlaiem, hogy ni| 1* bo»ta Kégrirt boldogeifonat.
Vagy meglehet, hogy mindkét •
Gondolat c»ak vélt dolog, H 4d U0 e*/U «1 majd, mint a fűit Mely pipimbál párolog.
így aarsBfr* mint Uríbeu
Aa elhagyott remete, Kélni ke«dek * rid gondolok Hölgyek ék«« hölgye, W.
Oh ha úgy a* anylm volnil —
Enyim veled föld ée ég i Towbolhatna ea as ld6, A ulut neki t«Ua«oék.
Vagy aa vitifűt ha
KI le falni örökre — 8«*. "''.ebled''T * karjaid kö.t Nem töríuaín én rJa.
Notter Antul.
Férj és testvér.
N 0 v 0 1 1 &.
(Kolyiatie.)
8 ím , előtoppan a fény, pompa éa «»adagig számos varáxshat&lmu axoIgáival. Már-már készek vagyunk ezek zsoldjába szegődni, midőn a saorelem bflbfjo« éa lenge alakja ogész valónkat elönti jótékony inaWstjával. Ah I ez aa, mi leköt a a lét ezer viharát laktUdni Unit
Pillanat! a 02 s«m m. így volt Andornál.
0 egyedül állott. Gazdag volt, a megvotetU fcSt; Éány, pompa, Jólét környeii, a érzéketlen volt miodegyik iránt —iSccretott éa vissont-ftMrattetett t dti uoreliAa ixietaor veit, mely ha má* bolygó voiiiekör^lx! azéUuzva hull
alá; do bármi parányiak ia szétzúzott részei, Urtósak azok.
Andor izgatotUn járt fel-alá szobájában.
— Enyém az ol»ő lövéa. Pisztolyaim nom szokUk csalni; — mormogá szórakozottan.
Képzolotben maga elé fosté, — mint állanak egymással szomközt. Egy durranás és ollonfolo véré bon fetreng olőtto.
— Ka én? — kérdé mogorván önmagától. — Igen, és én, nom ott fogoko ügyemben állani, a hol most. A vén zsarnok kőszívét uin-csen vihar, ninca inség, ninca könyörgés, moly meglágyítsa. Mit togyok? — Fejét levorton csüggeszté mellére.
Egy gondolat villant mog agyában. Szemei lángoltak; szivo hoveson dobogott s mindon dobbanása azt látazott mondani: „Nomoson oaelokrél.*
így gondolkozott Andor,, s áldá a jó vagy rósz végaotot, mely igy caolokodnio súgallá.
Az óra harangja ötöt kongott s mindon kongás* növolé Andor lolkosültégét. Loült éa irt. Alig hogy elvégxé, an órára tekintott éa lopocaételé a levelot.
— r,gy óra múlva itt loaa a kapitány; de mogolőzöm őt. Szivem léjnr nyugodt I No zavard mog őszemet végórámban. Minek élnél to, azonvodvo éa sorvadva; könnyű lesz halálod éa édeo. Oh Mathild I En meghalok, do to élni fogsz. Tán egy boldogabb jövő fogja örömrózsáit élotodro''hintoní. Adja az ég, hogy miolőbb feledhess. A folodéa mindont logyőz.
A golyó ropogva tépi szét kobolünkot, uUt törvo magának (udvünkbo; do a halál mámora elöli a kínokat A halálban ia, — a várt halálban, — legyen az bátinily borzasztó, tolja ful bármily alakban rémképét, — van valami édos mámor; ölolésébon, molylyel hideg, kemény kebelére szorít, legyen az bármily rídog, van valami kiiuondhatían kéj, mely áthatva ¡dögeinket, megvetéat lohol vérünkbe a világ iránt A golyó ropogva csúszik szlvünkbo, do ez nom fáj. Még a mérgezett gyilok is csak addig fáj míg a hideg vasat oldalunkba cstuzni érezzük ; a méreg elönti vérünket, azemoink homályosulnak, a világ olsötétül, éa--éa meghalunk,
do a búbánat lassan oinészt, tönkre teszi az észt éa srivet; a búbinat rcttonotcsb a legborzasztóbb a halálnál.
— Mathild, te élni fogaz, do én moghalok ! Hah! ''¿b évet élni éa meghalni! Nom horzal-niaa oez? A mult emlékei, a jolon koaerüségo tombolának köbeiében. A» tarka éa bájos, oz mogorva és zordon.
— Oh ég ! mit mflvelaa ? — kiáltott fel magán kivlil s karjait kereastbe ionva, gúuyoa.au a kat-zagva tukintott maga körül. — I>a mit
töprenkodom ? Andor légy eröa, légy méltó fia atyádnak, — éa két pisztolyt dugott oldal-zsebébe.
Pillanatig gondolkodott. A* éra egy negyedet kongott Andor folvotto az aazUlon álló csonge-tyüt a remegő közökkel rázU meg azt.
János lépott bej azon János, kivel máf, a tónál Ulálkoztunk. Ósz fUrtei fonnen hirdették évoi számát, mit moghasudtolt a fiatal lélek ia ép orő. János, mint komornyik a Szilvay család szolgálatában őszült meg. Hivon osztózott az öreg Szilvay ió- éa balsorsában. — Pedia ebből úgy, mint abból volt réazök. A franoria Wboru átviharzott folottök, — aok tanulaágoat rejtvén magában. Jánoat nom ia tekintették, mint komornyikot — MegszokU mindenki a oaaládhoz tartozónak tekinteni.
— Parancsol nagysád? —
— Nom édos Jánosom, nom parancsolok, hanem kórok ? —
— Oh nagyságos uram I —
— Remélhetem-e, hogy megteszi ? —
— Nagyságos uram I öreg vagyok, de ha azt kiváuja, hogy mégegyazer kezembe ragadjam kardomat úgy ifjúi hévvel teásom ast.
— Nem, jó öreg barátom, ezt nom kivánom, caak arra kérem, hogy a hásbeliek olőtt hallgasson úrról, ml ma itt történni fog.
— Do uram I
— S ha én kérem, akkor sem teszi meg ?
— Hallgatok. — S magában gondolá : — itt Ugyolnom kell; az arcz, a tekintet nem jét Bojtét volem.
— Jánoa, logelönör ia esküdjék meg, hogy mi o levélben áll, ast elfogadja a kövotni fogja mindon pontját
— Esküszöm! — mondá pillanatnyi tűnődés uián.
— Es moat igérie meg, hogy mától számítandó három nap olőtt nem fogja felboutanl
— A mint parancsolja.
— Végül igérjo meg, hogy nom fog kövotni.
.— Ezt--ozt--nem ígérem.
— Jánosi
— Nagyságos uram I Ab ég szerelmére, mit akar ? én borzasztót sejtek : aa égre, uram!
. — Mog koll lenni I
— Oh iaten, te látod szivemet I
~ Nos, kedvea öregem ?---ön tudja,
ha--
— Ha követem?
— Meg kell ijeaztenem — gondolá. — Ugy nem állok jót magamért — Mondá, erŐMa hangsúlyozva mindén saét
.— Oh iaten, menta meg c gonosztól — mor-raögá az öreg érthotleaUl a klmondhatlan kínokkal küiködék.
a közös iskola mellett szólalt fe). -- Izraeliu
Ejlgártáraaiuk, — kik a«ép azáinba.u vannak a épviselőteaülot közt, a legnagyobb részvéttel osztoztak a közös iskola fölállításában, azonban annak kivihotéai módja fölött több idd- s mog-ioutoláat Ulált mindegyik folokozet, miért is abban történt megállapodás, hogy a torv és a két felokozot iskoláinak mikénti egybeolvoszt-hatáai módja fölötti előleges értokezhotés végett ogy bizottmány alakitUaáók, — mi csakugyan kövotkozőképon mog is válaszUtott : Hanty Ferenc« városbíró mint olnök, Pirovica, Kuzsita, Szigethy AnUl, Isóó Foroncz, Sanits Mihály és u tanítói testület közül Síéiig 1-Vjoncz, Hődy Józaof, Pankovích György, Szentgyörgyi Jó-wef, Woiss N. és Storn N. mint azakbizott-mányi tagok. .<
E bizottmány Ulúaét augusztus 112-én meg is tartotU. — A éa terv kidolgozása heves viUra nyújtott alkalmat — Legelsőbb Szigothy Antal holyboli lolkea ügyvéd ur azólnlt fel az 18Ü8-dik évi 88-dik népoktotási törvényezikk 24. §. értelmében, melyszorint a zalaegerszegi iskola úgyis közös, mivol a törvény is azt annak mondja. A törvény így szól: „Alulában nom tekintetnok ozontul felokozoti iskoláknak azon Unintézotek, a melyok közíégi vagyonból és
{''övedelmokből a község összea tagjai álul, fc-okozeti különbség nélkül UrUtnalc. fonn stb.u A közös iskolának a legközolebbi Unévvol megnyitás« közhaugulag olfogudUtván, hatá-rezUtott, hogy a tanköteles gyorinokok számára aránylag a népokutási törvény 27. §-ának to-kintetbo vétőiével 11 rendes és 2 aogédUnitó alkalmaztassák. — A rendes tanítók — kiknok több volt, meghagyattatván — 400 frt éa 120 frt lakbért, a aegédok 200 frtot éa lakást nyo-rendnek. — A honnan mogállnpitása a kormány álul mogajánlt segítség mellett eldöntotott
A terv ogy felsőbb polgári iskola fölállítását ia magában foglalja. — Az ügy véglogca ol-döntéao mogyei tanfelügyelőnk 0 nagysága ol-jöveteléig clíialaszUtott. — ó nagyságát lolko-sodés közt várjuk.
Városunk csondoa magányát fololovouité azon hu, hogy Károlyi igazgatása alatti jól roudozutt pécsi szinUrsulat városunkba jő, s hiszem, hogy mire soraim uapvílágot láUndnak, már itt is loondnok. — Sok szorencsé.t kiváuunk 6a pártfogásukat ajánljuk.
— Tehát ? — kérdé a báró.
— Nem fogom követni — mondá határozottan, do szemeiben a gondos figyoló máa határozatot olvaahatott. Elhatározá titokban kövotni a bárót. — Ugy vélé a ragaszkodás, molylyel mint atya gyermokéhoz, — viseltetett a báró iránt foljogositja erre.
— 11a í lorn báró mogérkozik, aa én kocsim vigyo a feny vcabo — mond a báró szllnot után a elgondolkcdva voté hozzá : — Érti János ?
— Oh bár no érteném.
— Isten önnol édoa öregem I iaten önnel. — Lelkesen ráaU mog az öreg kezét a hírtőlon távozott, mert nca birU visszaUrUni záporként előtörő könyoit AÜg volt azonban ogyedül, pirulva gyengeségén, gyortan olnyomá azokat.
Borzasa tó gondolatok czikkáxUk át Jánoa agyát Vérengző gyilkosságok a öldöklések rémképei nyargaluk előtte. Ha aa ogyiket olflzve, már ast hitto, gyengesége a ingatottaága azülte azt; lm Itt a máaik, még rémesebb, még bor-zalmasb torsálakkal. — Fájdalmasan kulcaolá öaaxe kexeit, őas alakja meggörbedt a ldnban.
— Ah I oz borzaaztó lenne I — a irtisva rUdt viaasa aaját gondolatától.
A feny vea, Horn báró, az egyedül-lét, mindes világossá tetto a lefolyandó jclanetot Bolátta, ha elkésni nom akar,ninca vesztegetni való időjo. Utasítást adott tehát aa egyik Inasnak, a igyekozott máa uton, mint a melyikot Sxilvay válaastotta, őt megelóiaL
Erősen hitto, hogy szereUto éa ragaszkodása, melylyol a báró iránt vueltetett, elég erőa őt
igéreto megtörésére jogosítani.
* *
*
A tó partján, aziklás halmok alatt terült el, messze lo)húzódva a hogyokro, ab említett fony-vea. — Sötét belsőjét a asiklák gyomrából au-hoRva előrohanó patak hasiU ketté.
Ennek irányában fel felé, mint a feny vea és bükkerdőt elválasztó határ, tisztás rónaíá« feküdt; osak itt-ott lengedezett rajU néhány gyalogfenytl- a tölgybokor, átmenetet képesve a két «rdóeég között A paUkoainak o kis ró-naaágon kereaztülvonuló parsait fenekotlen mocsárok teszik megközelíthotlenné. Egéoscu a tölgyes széléről szénégetők kunyhói tekintenek mogorván ariapályra.
Köxvötloeilll a feny vea oldalin a bokrok átUthatUn sürüaégat képesnek. Est válaasU leahelyül Jánoa.
(Kolyt. kör.)
veriiAs gyula.
Kivonat a Zala-Egerszeg-vidóki néptanítói egyletnek f. óyí aug. 31-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
A „Nóptanitók Lapia" oz óvi 33-ik számában közzétett meghívás folytán a zalaogorszegi ea-pcrossógbon lóvó nóptauitó urak ogy „¿ala-iCgererog-vidóki tanitói ogylot" alakításának előleges megállapítása végett szóp szántban rneg-jolcnvóii,azértokozlotuga Bója Uorgoly mogyoi tanfolügyolő úrhoz, az összoa tanítói tostlllot nevébou ''történt üdvözlő iratának óljouzósok közti felolvasásával kozdotott meg, mit yj nagy-»ágának viszont válasza ktfzkedvessóg ós uőttön-nőtt lelkealllóa közt követett.
I. Itendszeroa órtekozhotóí vógott a jelen-voltak tisztviselők választására szóllitattak föl, mely szóprendben ideiglenij»eu a következő tred-móny nevezetett, ugyanis : I. elnök ltófy l^ajos. II-ckí elnök NVoisz Joel. Jegyzők Szóiig Ferencz óa Viszmathy Autal. Pénztárnok l''aukovíoh György. Ellonőr if. ltófy l^ajos. Levéltárnok Stern .Miksa. Mindegyik közhungu bizalom utján választatott inog.
Kz értekezleten a nagykanizsai korlllot Sáringer Károly magyar-szerdahelyi ós öveges Autal nómot-szont-miklóai tanító urak mint von-dógek képviselték. A kerületből» tanítók közül Kovács Sándor söjtöri, Márfi Józsof bakitütósi, Vonotiáner Sándor zalaegerszegi, Babos János miloi, Fránkovics Nándor zalalövői, Nagy István novai, Longyol János tófoji, Varga János
Setri-kereszturi, Somogyi János vaspöri, Makrai
ózsef bonezodföldi, Kovács János ogyházaa-bUkí\óa Galambos Lajos böröndi rondo« Unitó urak, végro Kovács Géza Söjtörről mint gyakornokjelentok meg.
II. Elnök Bója Qorgoly ő nagysága álul küldött az „Alföldi tanitói ogylot" által megállapított ¿a fölsőbb holyon holy bon hagyott alapszabályok olfogadását ajánlá, moly fölolvastatván, közkodvességro talált. A holyiviszonyok tekintetbe vétóiéval Viszmathy Antal Il-od jogyiő ur indítványára azonban 12 tagból álló bizottmány, joloson : Kováé« Sándor, Réfy Lajos, ifj. ltéfy, Lajos Viszmathy Antal, Vonicziáner Sándor, Stern Miksa, l''aukovíoh György, Ujlaky Mátyás, Bődy Józsof, Fránkovics Nándor, Szélig Feroncz ós Nagy István választatott, kik az alapszabályokat átdolgozva a legközelebbi gyűlés oló torjoszazók.
A közgyűlés folyó óvi szeptember 23-ra tflzo-tott ki, mit olőbb ogyos körühnényok ós oz időközbe oső izraelita ünnopok végett megtartani teljos lehetlennok találtatott.
III. Egy a néptanítók szellemi mflvolóséro megkivántató könyvtár alapítása inditványoz-
Eitott, melynek kivíhetésót megkönnyítők l''uu-ovich György, ki e tokiutetben aláiráai ivén mir számos réaztrevőkot szorzott és Woinz Jóel helybeli izraelita aggastyán Unitó, ki saját könyvtárából önként 1B drb tudományos gyűjteményt ajánlt föl, mért is néki o nemosszlvü-ségeórt jegyzőkönyvileg köszönot szavaztatni határozUtott.
VI. Elnök Réfy Lajos ur a jelenvolt Unitó uraknak a .Népnevelők Lapja" mint szabadelvű és igazságot szerető szakközlönynok pártfogás-bai vovését s^ánlá, mi nemcsak totszésro talált, hanem a toljoson megalakulandó egylet szak-közlönyéül is elfogadutott.
V. A logkózelebb alakult ,Nagy-Kanizsa-vi-dóki tanitóegyletnok" a zalaogerszegi-hezi csatlakozása — nagyobb kitörjed?;» vógott — szóba hozatott inegállapodáaábun törtónt, hogy az említett egylet t. olnök- ós alelnöke néhány tagjainak kisórotivol toljoa mogállapodhaUa vógott hivatalos uton rá leendő értokoziotou rósztvenní folkérotnok. Minden ogyébb tárgyak mogvitatá-sa a jövő gyűlésre hahuzUtván, órtekozlet berekesztetett
Közli
SZÉLIG FfíRENCZ _ I- Jegy«".
Heti szemle.
Szeptember 2-án 1860.
(Bfi.) Egor és Szombathely iskoláit feletke-zetnólkülinok nvilvánitá. — Károly román foje-dolotn Bécsbo készül, l''eaton is fog időzni. — A katonaságnál — hirazerint — a szolgálati időt kitüntető jelvényeket fogmik alkalmazni.
— Tempói Vilmos franczia csilíagvizsgálótorony igazgatója igen nagy fónyü üstököst vett észre az égbolton. —- Napoloou császár beteges. • B. Wonckheim Béla ralnistor ur állapota ro-szabbul lett — Az aradi vérUnuk szobrára oddlg több mint 30 ozor forint gyűlt össze. • Samsonban Woiss Itozig 100 éves izraeliu halt meg. — Jókai Mór „Szerolom bolondja* caimü rogényének már második kiadása van sajtóban.
— Ubrrk Borfia szeronosétlen apácza-nő ogószségi állapoU megroszabbult — Ó-Buda ízraoliU községo volt az első, mely saját iskoláját folokozotnélkülinok nyilvánít*. — Cser-nátony Lajos a pesti szogény gyermokok kór-házá.mk 100 frtot adományozott. — Kibárj ós Thaisz kapitányok Londonból, hol a rendőrséget Unulmányozták, szorencséeon haza érkeztek. — A kocskométi dalárda pap nélkül nen-teltetto fol zászlaját. — Felső Austríáhan aug. hóban havazás volt — Koelardon egy Rékány novü magyar paraszt tostvérjénok 10 éve« leányát ós 8 évos fiát megölto. — 8zorenc«és váró«
Béc, másfél millió tiszta jövodelmot bír kimutatni. — A bécsi börzén a papírok értéke nagyban sülyed. — Maosvansaky rém rabló logujabb távsürgöuy szőri n t agyonlőtte.magát. — A bócaí ogy etemnél ▼áltójogtunárává Grdnhut Samu noveztetott ki, ez az első zsidó tanár az egyotomen. — A kra-kói knrmolíUnők főnöknője é« a helyottcao szombaton szabadon bocsájUtuk vissza zárdá-
Íukba. — Kichardson angol orvo« ogy fájda-jmmontoa kést Ulált fel. — 83 ozor honvéd ruházata -1 millióba körül.
Hirek.
* Szombathelyen augusztus 31-én és Mopt. I-jén tartott országos vásár, tokintvo bár hogy o/, időtájban szokott leginkább a falusi gazda embernek pénze lenni, az iparosokra és kereskedőkre nózvo n lőhető legrosszabb volt, vásárt látogató amúgy is kevés lóvén, azok iü inkább nó/.ogetni, miut vásárlani jöttek bo. Az ily vásárok alkalmával történni szokott érdo-keal) események egy noki vadult bivaly szoro-pébo öszpootosuluak. Ugyau ía az első nap ugy délután 2 óra tájban a borpiaezon egy noki vadult bivaly jolent meg s ogypár roppant ugrás után a megrémült népség közé rontott, ogy menekülni nem tudó falusi embert fellökött, megtiport, szarvaival ruháit lotóptu, azuUn a a szarván akadt ruha foszlányokkal tova iramodott. A forró utczán végig ugráló szilaj állat a kereszt utezánál csoportosult nóptömogot támadta meg, do itt, a tárt utczaajtók a megtámadottaknak menedéket nymtván, nem garázdálkodhatott Innét a Rumi utczába vototto magát, azonban midőn megfordulva a városba vissz* akart térni, az utdnna küldött pandúrok egyik''J útját állu s lőfegy veróvol szorenesósen lelőtte.
^ Piaozunk. Ila piaezunkat jelenleg a mult évokkel összehasonlítjuk, szomoruaD vosz-szűk óazro uz idei kedvezőtlen időjárás orod-ményé . A máskor oly gazdag gyümölca-piacznn alig Játunk pár véka silány azőlőn ós szilván kivül ogyobet, azt is elég drágán kell megfizot-nünk. «*.
A Az ihárcs b o r é u y i fiatalság, a már előbb tervezett zártkörű tánczkoszoruját f. hó 8-án, azaz szerdán tartamija meg.
A 11 éj a G o r ge 1 y m. kir. tanácsos és Un-folügyolő ur városunkba érkozett.
A Veszett eb. Városunkat a napokban ismét ogy veszett oh róinitotto, moly az egész ▼árost át futván több kutyát megmart, anélkül,, hogy sikorült voluu lelőni. Ismét egy sürgotő ok » kutyaadó hehozaUlára, molynok ssUk»é-goa voltát már több város belátván, tett oz
ügybon lnté/.kedó»t, vároíunkbnn azonban ns még mindig csuk pium desldoriuin marad.
ASzinósBot Hallomás szerint tudathatjuk, hogy Károlyi Lajos jole« színigazgató ki Ursulatát több kitűnő ui Uggal ujolag szor-vozto, Zala-Égerszögről hozzánk szándékozik jönni. Felhívjuk tehát városunk közöuségót pártfogásukra, melvot méltán megérdemolnok, annyival is inkább, —• minthogy oly ritkán fordul meg ujabbjdőben nálunk valami jó színtársulat
A Tanuló. Egy gyermek nélküli rendes polgári családnál néhány Unuló ifjú egész ellátásra a jövő Unévro fulvétotik. ilindon kózo-lobbit a lapok kiadó hivaUlában.
— A „Nép Zászlaja" ogyik közelebbi számában hibásan irU — hogy a Nagy-Kanizsán felállítandó apácza-zárdára vonatkozó 40,000 frtnyi alapítványi összogot Haynald Lajos ajánlotta volna. — JOzt Itanoldor, a voszprómi püspök totte, ki megyéjében már több ilyen alapítványt létesített — Hajói értesülünk, városunk közönsége őzen ajánlatot nom fogadá el, miután felekezeti loánynöveldót nom kíván álliuní. _
Tanügy.
Azon szívélyes viszon, melylyel a közno-velészet és tanügy terén e nemes város 6« vidékének t. cz. közönségéhez, mint a helybeli kath. tanintézetek igazgatója éveken át fűződtem, — édes kötelmemül teszi : hogy, miolótt rondkormányom határozatAuál fogva házfónöki s gymnasium igazgatói tij állomásom elfoglalása végett Mármaros-Szi-getro távoznám, nem lóvén időm részleteiben »Isten hozzád"-ot mondani, e közlöny utján a kegyeletes érzület egyetemos buc<u-szózatát jelozzem. Az Ég áldása lebegjen e nemes város és vidéke t. cz. közönségén I
lkeses omlókökbe ajánlottan, hazafias üdvözlettel öröktök
Nagy-Kanizsán, sept. 4. löfi''J.
KÖNNYE ALAJOS, igazgató.
Százalók felemelése és beadási tőke a „Nagy-kanizsai ipar- és kereskedelmi bank szept ll-től kezdve a beadási tőkéért 5''A százalékét fizet és bezzá 100 frtlg felmondás nélkUI, 500 f. t 3 napi, 1000 frt B nafri, egész 10,000 frt I 15 nap alatt felmondható. |
Or as
EI 1" I-H I
--
R 3NT
O DEC
Hagy-Kanfisa, 18G9. »i«pt«mb»r 8-in.
Dic«ír* suaak, hogy k hu»» a bel- ¿1 kOlfóldl ktr««-kedSk álul nem k«ro»t«tik, árn mlgli folyton magu | > kerotkedelml vlUgban álUlAn a níiot ha a meggyS-sSdát len ilbűin, hogy a nyári vet/aeknek iok klrinnl valója van, ax Arak magaibuluak ¿1 a mag keretetubb lo«>, ralndamellett óratoinak kell lenni a beráairliinil, mtrt a magaj termeiitmínyi ár inegJShat ugyan de el U marad that
llort Illetőleg minden mii termeotmlnynM kere-•ettebb, inert a kerclkedS bliton állítja hogy. a* uj bor termáit nem lobét a koretkedelml eilkkek kOiá »ámítani, ugy egyenlSn U akarja 2--8 forinttal feljobb
ment.
Pltoil hatl-váiArl kelttárok.
Ttraiényak 1 Hun 83-85 fontot 4 frt, 60 kr. — 85-86 fnt. i fr. 00 kr. 87-88 fit. i frt 95 - kr
20 ■ «—79.fnt 3 fr. — kr. 79-80 fnt. 3 ft. Ü0 kr — r p a larfSaSnek, 70—71 fnL 2 fr. 30— 60 kr. 71 — 72 faU I frt 40 kr. árpa kOiOniágei, 66—66 fU. 2 fr
00 kr. 67-68 fiú. 1. frt. 76 kr. Kuk orioaa I frt 80 kr., S frt 10 kr. Kukorleaa olaia(o»lu<ig«oUo) S frt — kr. ?ab 44-Í6 fw. 1 frt 60 kr. 46-47 fm
1 frt 70 kr. Pohanka 66—68 fa*. 2 frt- 60 kr. 60-65 fU 2 frt. 86 kr. Paaauly fehér 4 frt — kr. Paiauly, tarka S frt. — kr. «»¿na mán. — frt. kr Malma - - fit''— kr.
Bócsi pénzárfolyam, sept. 8.
B''/« motaliquos 02.6B j 6*/» nomx. kölcafln 72.15; 1800-ki dlladalml kölcaön 102.80; bank-réuvdnyok 7.57 ; hitellntAeotl ráwvénvek 270. 50; London 123.60; oxUat ágio 120.60; arany darabja 6.«8 kr.
Vasúti naponkint! menetrend;
Indul N.-Kaaliáiról Uare* feU reff«l 4 úr» 66 perei. » , . , délután 2 ára 25 pert».
K-k. M.-Kanlmára
*
rrggel 6 ><Sra — . d. u. 1 óra 22 perci, ektre 10 óra 67 . Ttx%. 4 óra 46 . délben 2 ára 16 .
rejeg. 6 ára — ,
ájiel 11 óra 20 .
délután 2 óra 20 .
reggel 4 óra 1 ,
. délben 12 óra 86 . Duda felől reggel 4 óra 23 , . délb. I óra 45 perci.
, e«t»e 8 óra 68 .
Trle.t . -\rlbenl2 óra 62 ,
. e.t« 10 óra 35 ,
liée« „ reggel 4 óra 10 ,
e»to 10 óra 18 .
floMÚtióI délben 12 óra 42 .
lluda
Trieit
llá''cí ■
Sopronig Itarc*
Heti naptábr.
8cptombtr ö-tíl ll-lfl 1869.
¥''rote«tiu<
naptár
H6>éi heti-nap
nap-
H
5 i Vatlnap
G HélfÖ
7 Kedd
H P.erd.
U (í.aiörtnk
10 PénUk
11 8*omb»t
Kathotikn« tár
Senki két urnák nem »olgállirfl. Lukác« XVIII. 9 — 14.
Zarhar. _ Iteglna Kliaiu. Oorgou ». P. Vtiklóa Trótu«, J.
VI.la Regina Kiiuu.
Adumár
Pulcher a
Theodora
5
6
I
Felelős szerkeszt: Wajdlts József. Segédszerkesztő : Bátorfl Lajos.
H
11 D K T ESEK
I
A mir évek -Jta legjobb hirben álló óragr árost
KOHN IGNACZOT
Pesten, klgyó-utcza 6-ik sz. a.
mint sxakmájábac kitünó és tapasztalt egyént ajánljak st.cz. közönségnek, miután számtalan dicsérő levél bizonyítja azt, és miután 6 a legkiresb syajezi óragyárakkal összeköt-te tea ben áll, azért azon helyzetben van, bogy a legjobb és legolcsóbb órákat adhatja el.
Minden tőle vett vagy általa javított rwei-czi zsebóra 3 évi írásbeli jótállás mellett adatik el, éa akár függi, fekvő, vagy akármiféle helyzetben a legpontosabban s gondosabban van igazítva.
Tisztelt vevői egy általa irt munkát magyar s német nyelven, — az óráknak hosszú ideig tartó pontosságáról izóló módszer, 9. kiegyenlítő táblácskákkal az óráinak napóra utáni igaziüuoLról, — ingyen kapnak.
Genfi zsebórák:
ftói-ftig.
LzCjteiiiindrr-órák 4 rabiig
na! 10—11
L"cr«r*j ngrólappal . . . 12—IS , arxny»xeuéljlTel . 13—14 , . a kettS« lappal 15—16 , i t* 8 rtbinejű egró-Uppal is kriatáljT
fafiat horgon;-órák 15 rabiénál 15—16 . 15 rabin ngrólap^arany-
«teríly 11—17 , 15 . kelti, fedrü«!
18. to 22-S5 > 15 . aag krist.
ngró 18, 20 «-25 , 15 . krirt. kettői
Up tí tO—21 , 15 . badiórák, ket-
15. lappal tl—23 • 16 s rem. nyaknál
haxbató 18—30 , » , . kettSífe-
dóU.1 34-S 7 . 18 . » kristáljlap. St—S5 , 15 . . krUtilrlap.
kettő* fedél 38—14 , 15 . rem. hadiórm
kettő, lappal 40—45
Cüliad. r-ónüt hölgyeknek 13—16 ogró Lappal 13—25
3. tz. aranyórák 18 krtos.
ftól-fUr.
Arany ciUinder-órák S rubin. 30—& . . egy arany Lappal 34 36 . horgony 15 rubinnal . 36- 39 . , 15 rub. egy arssy-
Uppal . 40. 50, 55-58 . horgonyórák 15 rabin
kettő, fedél . 55, 80- 64 . horgonyórák 15 rnb. kettő. Mái a belaö arany lappal . 64. 70. 75-100 , borgonyórák 15 mb.
krútilytlrergel . 4í, 48—68 , borgonyórák 15 rub.
áá k«tŐ. lappal 74, 7*_ 100 . borgonyórák 15 rabin
reraontoirkriitüyürey,
egy arany tedéuil 94,108-I3j , borgonyórák 15 rabin Ttm ontoir kettő, fedél ... 105, 118-125 , borgonyórák 15
kx-Jtilyör.j, kettő, lap é* b«Uő arany - fedél-W .... 124, 131—ltó
, e»ilinder-órák 4—Sra-
bin hölgyeknek . . 24 - SS . ezilinder - órák rnbin
beUŐ aranyfedíllel 34. -¡1-4« , eiilinder-órik 8 rebin ! bSlgyekaek, kettő, fedél .....39, 41-44
Araay cxilinder-órák 8 rabla • ■ hölgyeknek, krixt. 6r.
éa kettősedéi . 46, 52—53 « borjronyörák 15 rub. kettős f<-dél é. belső
aranylappal . 4S, 53 ÚS—K
• exilinder- ím horgony-órák gyrirán tokkal
edxrc 55, 73 68 78—95
, Kensontoir hölgyeknek
kettő, lappal é. auél-kfll . . 64. 78, 8«, »$-145 Fllggő órák ipinden 8-ad nap
folhaiasdó . 16, 20, 22—24 POcgőórák óra-, félórafltéí- —
•«1......30 <3
. Óra- « negyedóra tt
48, 50, 55-85 Havi regulator .... 30—32 Ébresztő árára! .... — 6 Varáza-órák, melyeket nem
azflWg felhúzni . . 53-66 Vadáaz-remontoir ... —10
Kioden fajtájú torony-úrák ra-lamist jaTÍtánuV tce^ri-ndrK''»« a 1«^;-oleaóbb áron fogadtatik el.
Legszebb s divatosb minta.
Arany oodaülon 14 krt. 7, 10, 13.
18, 22, 30, 35 ftíg. Arany médaillon 13 kr. 12, 18, 2t,
30, 36, 45 ÍUg. Arany rövid 18 krt. lánczok 16, 24,
32, 40, 60, 60, 70, SO ftig. Arany bo»«xo 18 krt. lánezok 35,
45, 55, 70, 80, 90, 100 fti*. AranygyOrttk 18 krt, 5.50, G.iO, 7J50, 12JO. 15.50. Aranygyűrűk 14 krt. 3.50, 4 50. 5 50, 6.50. 7.50. 8-50, 9.ÔU, 10^0 13». 14^0. Araay pecétlő köve* 14 krt. 4.50
6.50, &60. 9, 10, 12 ftir-Araay tflzőtfik U krt.4,6,8.10,14 ftp. Araar iagciő-gombok 14 krt. páija
2. 3. 4, 5, 6, 8. 10 ftig. Arany kezelő-gombok 14 krt. nagy párja 4, 5. 7, 8, 10, 12, 15 ftig. EzOzt rövid lánezok 13 próbá. 4, 5. 6, 7, &ÍR.
• * leg''inoma''ib franczia 7, 8,
», ia 12, 14. ftig. Ez&st houxn ayaUáaczuk 7, 8, 9, 10, 12. 15 foriati*.
A párisi világkiállításon nagy éremmel lett kitün-tetTfc.
Montre Prolétaire (mnnkaórák) krirtálr-Groggei, a nyaknál jobb-felé felbnzaadó, tartóaaa krtzltre
14: firt
ÜGYVÉDI ÜGYNÖKI IRODA.
Vidéki OgyvédUrtalmlól , «géletek-, tirrjlstok-, kOiegek éi ■»» «AuiJklól »»l-l elfogadok Biluddi megbiiáiokat, melyek Iflrvénylezéil V"U> kflitgaagaU^ Ügyökben a Hilda Peilen nékeiS klf. ntloliterluoiok, klr. CuH»t rilló- á« tAro.i törvénynékek, limaiatok- i« egyleteknél köibtnjárárt, kölriOu ügyleteket , megnorgslmstitt, írteiltéteket «ib. igényelneh.
Caálja ügyvédi Irodámuak — a vidéki ügyet bajotokat • jO-véameué^i . — uUujáráal ■ idíiolléil terhei kbltiégckt8l megmenteni, gyorr, k''uneritS, - alipoi tudótilátokkal <<olgálnl ¿1 holakadályozva lennének, képvltoltílnl Hb.
A .Ifjak előre küldendfik bo. — Kgv fél napi IdCnél többet nem Igényid eljáráiért 1—3 fri.
Irodám helye :
Peit, LÄvisx-utoi« 8. ixiw, EnieMiáx.
RÉSÓ ENSEL SANDOB,
éa tálló-ügytéd.
(313-3,3)
kői-
(289—12,7) M E T H S#
legnagyobb vászon ós fehérnemű gyári raktára
uécnbrn. ntttlii''iilhuriuairnHHv 20. hs.
bátorkodik n t. cz. közönséget azon igon előnyős alkalomra figyel-inostetní, melynél . . »,
Sfél becsáron '' (
hibátlan vászon fs mcglopí srép uri«?« női fehérneműt szerezhotní. A pamutnak előnyös bcszerzóso és olcsó munkaerő kövotkoztóbon azon kellemes helyzetben van novozett gyár jelenlog, (inig a kószlot tart) hogy o tokintetben jutányos árra nézve, rendkívülit nyújthat, mi a következő árjogyzékből
is látható:
Vászon-árjegyzék.
1 db »0 rSfSi febérltetlen tánon bectár 12- 14 flig, mc»t ctak 8—1 ft a leg
30
3n 80 30 3»
46 50 60
1 . 50"
18-20 ■ • 9-10 •
16-18 ■ • 8-. 0 • ■
84—28 • • 12-14 • •
30-3G ■ ■ 16-18 ■ •
29-32 ■ • 14 —Irt » ■
30—30 • ff 15 18 • •
34-38 ■ ■ 17-10 • •
40 -4S • • 20-24 • t
62-60 ■ ■ 20-30 • M
«0-80 • 1» 30-40 • •
Trangott Felíel
11,>,«. Kirntntrrlng Nr. 2.
általános árjegyzéke P.Dlr-
nyomtatványokról.
Ménes árverezés.
\
/.UfUetlen Jókért-növel vánon .
feb. ereai-fánaii , jelet nileiiai tátaon , kit. rnmb. váiion . Irlai.di oiárnatáaion , runib. eiérnavátion . tinta feb. or. leiivánon Unom irlandi »«íré» . hollandi «»(Jíé« legalkalmasabb url ingekre , brabauti nftvéi legfin. legjobb é» legtartóiabb, ainl ctak léleiik
KendkiTQU nagy tálaaztéku a legneheiebb rumburgi iiövéieknek 2l, ".''8, 30, 36, 40, 45, 50—CO frtért darabja, melyek azonban kéUier annyira benOlve vannak.
I db 30 rSfSi ágy-kanaváii mindenféle »Inekhen oikozva éi kocikátva,
bewár 14—18 írt, rooit r»*k 7—9 frt a legfinomabb. I db 30 rfiföt igen finom én. tartói paiuiit-izövclU atl.D-gradii, beciár 18
egén 23 irt, moit ctak 9—12 frt. I db 30 rííöi angol »blltlug (tehlfon) igen lln. m éi oly tartói, mint a
tilson, brciár 16-24 fit. moit 9-12 frt. 1 •tegéinélklill lepedő, ''i rítf »élet, 3 rőf hotnu, ctak 3 frt. 1 *t«grinélkfill leprdÖ 2 egy negy. 3 ríf »«éle», 3 rőf hottau, m. e». 3
frt 20 kr> 4 legfinomabb. 1 Jartitm lóritslkéiilet fl Iiemélyre (1 antalleritS honáillő anlAlkendS-
vel) moil ciak 6, 6, 7, 6 — 16 írtig a legfinomabb. 1 damaizt aaztalkiaalet 12 tzemélyre (1 sntaltoritö h»i«áill3 12 asztalkendővel) moit ciak 10, 12. 14, IG-ÍO írtig a l«gf. 1 luciat konyhatftrlíl moit r»ak 2 fri 59 kr. egé.n 3 frlig. 1 luciat antalkondS r. törOlkSilS, kUlönrttcu tarlói, ára fiak 4 frt 50 kr., 6, ö, 7, 8 frt a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.
I tue.al tin»unt*ebkcnd3 1 frt 20 krtój 2, 2.60, 2, 3 50, 4, 6-6 frlig a legfinomabb.
1 tncaat nagy rumburgi viizonziebkendí 3, 4, 6, 6, 7 írtig a legfio. 1 luciat legfinomabb fehér franeala battliit-kendők, ajour aiegéuel, 8,
10, 13-19 frtlp
1 tneaai »inea vaaionxtebkendS burnóthasinXIók «imára, igen fíndin él
ISitói, beciár 8 —12, inegnereih''tő 4—8 frlig a legflunmabli. 1 laciat baliazt váaaon»««bkend8, fehér vagjr «Inat «ogélylyrl eaak 6. «, 7, 8, 9, 10 írtig a legfinomabb.
Férfl- 8 hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
1 női Ing Jó váaionból 1 írt 60 kitól 9 ft. a legfiuomabb. 1 n6l ing kitn«i6 rumburgi vagy hollandi váizonból '' flnorn ••!»., vagy
kereolalaku mott bimzéiiel ciak 3 60. 3. 4. 5. fl a legfinomabb l nSl lug, kitUnő rumburgi vagy Irlandi váaionból, legelegánsabban elkf«iltvo) (ai ug/nevctc''.t Krxióbet eiiizárné Ingek) moit ciak 6. 0. 7. 8. frt * legfinomabb. 1 nSl éji íeUltS) corietio) kltUnő «ép, moit raak 6. 6. 7. 8. fl a legf, NSl alaótioknyák lOO kUlOnféle páriái minla «erlnt, ugy ailutén a moit általánoaan kedveli «egbe vágott i''okn/ák bimeive, varrotl aiegétiel moit ciak 3, 4, 5. ü. 7, 8 írt a legfinomabb, llolgy pongyolák a legfinomabb batlitból, valódi valvnrlennl cilpkávcl él eioda-nép hlmielt betétekkel a legújabb él legelegániabb e nemben, 15, 18, 24, 30, 35 fit a legfinomabb, NM iiadiágok.flnum ihirllugbfil, vagy vánonból apró «egéiekkel, vagy
hlmiéiekkei kltnii« klállitái, moit fiak í, 2.60, .1 frt a legfinomabb, l''rl ingek gallérral vagy aiiclkdl, fodroiolt mellel vagy «imán kitllnő fin. rKifnnból, mely épen oli tarlói, inlnt a válton, fehéren éi «Ineive, moit r»»k 2.50, 3 frt a legfinomabb. Uri ingek, legjobb lumbuigi vagy irlandi vánonból, — gallérral, vagy a nélkül, — almán vagy fo.lroiott mellel a legujabb divat ««int erőien varrva, moll c«»W 2, 2/H), U, 4, 6-6 frt a legfinomabb. Url Ingek legfinomabb batiil mellbetéttel, legelegániabb, a ml «iák lételik,
¡ooil fiak 6, 7, 8, 10-12 frt a legfinomabb, l''rl gulyák igen jó é* tartói vánonból, félig migjrar nabáual, — moit
caak 2 frt 60 kr, egén 3 frt a legfinomabb, l''it gatyák, Igen jó éi tartói vánonból, magyar iiabánal, nagv Üleppel
moit ciak 2 frt, 2 frt 6<l kr. a legfinomabb, I tu''iat url loggallér, a legelegámabban, «''• legjobb dltat iierlut, moit
ciak 2.60, 3, 1 fit a legfinomabb. I lariat uri kételó a legsieganaabban él Ugdivatoiabban kiállítva, moit riak 4.50, ft, fi frt a legfinomabb
^ f,ií!: Vl,8Aro''nul''> finom lnmiett bat-'' » ''''lVj tisst-kendőt; üO ftlg, ogy csodástól) kávékészlo-t«t, t. 1. 1 kávó abrosz hozzá illő G kávékendővel:) 11X1 Iti« vásárlók egy ígón finom caCchmir-asztaltoritőt kapnak ráadásul.
Ingek v«(;y uri gallérok megrendelésénél a nyakbőség kiteendő. =
Ti»iU>lt vevőim kónvelmo kodvéórt, az oly fehér nomükért, mejlyck nem jól állanak« testhez, vagy bármi oknál fogva oom tetftcuok, ** értük twotctt ár bérmontvo viszaküldelik. •- Kivá-untr.k a kéwletbouluvű vámunkból minták kftldutnok. A K''VcIeket kórjttk tüimezni : "AŰCotla. 3E1Ó03, ftvtlentliurrastrwso Nr. 29.
Angol lov(''lpaplr°«. toUién«« rlnt nór, belil vagy koronárai Ingyen
nyomva. 100 darab nyolciad, velin, fe-
hir 10 kr.
ugyanas 100 drb borítékkal 85 kr. vailag keltői liml táiial vagy vonalos-va 60 kr.
ugyanaz 100 db bo ritékkal 1.60 kr. nojyedrét, veliu 80 kr.
vaiUg kettői • imlláiial vagy vona-loiva 90 kr. nyoloiad, kUldiibOiő ciino^iiinnel 00 kr. ugyanaz 100 niuci borilékkai 1.20 kr. boríték belül nlnei-ve 66 kr.
angul levél - papiroi divalnerU mouogram-mal 90 kr. ngyanni borítékkal 1 frl 10 kr.
látogatójegy elkénlt-vo egy perci alall 50 kr.
kellőifényli, litogr«-phia, meiterileg kí-, iiltve 90 kr. 1 db dotnboruyomó gép név- éi
ciiinmel 2.60 kr. 1 db flmnngál uedvoltó ilam-
plglla 6.50 kr. Keltel fólo önnedvesltő Iróli4r, iroda iiámáia • nlaiáira, egy db hoizálartoióival, 100 darab tollal 1.60 kr. 1000 darab cnyvtiotl levilmark
nranvoiv.i ; nagyiig tetn''él iiorinl 1.60 hr. 600 darab u-yauai 1.20 kr 1000 leguiabb, mint a pecsétviasz 2.60 kr. 600 db 2 írt. Egy dobon betli 10 kr. . . virá|ci>»oiíljc;ry 10 kr.
iiateut nciélloll tizeu-
100 100
100
100 100
100 100 100 100
100 1W
100
Csokonyai úrodalombao Somogyvmogyóbeu a babocsai vasúti állomáshoz egy órai-távolságra, Gróf Széchenyi Imre ós Dénes urak ménesének léUzáma leázállittatni fog.
Árverezés alá jön :
1 drb 3 öves eredeti persetieron mén — éti
10 drb magyar ós kevert yérii anya kancza és csikó.
Árverezési határidő : Octóber hó 11-ko 1869 Osokonyában.
(.hö-3,2) virodalmi tisztség.
tliczat ti\ kélfolo 25 kr
1 tuciat tollnyíl, finom 6 kr.
S.ámlák, «állító levelek, minilrnnemll nyomtatvány , pc-ciétnyom ,ik, Olletl ináioló.könyvek gyári áron iiolgállallk.
Postai utánvéttel >• kuIJhet-<lk. llepaknlás dl] nélkül.
TRAUGOTT FEITEL
srlllitó-Uilete lll''rn,
Kkrntnerring 2. gegenüber dem Draiclie-llaui.
Nr. 3. (237-12,0)
Legiyabb találmány dohányzóknak.
CO
-cô
C3

"■CÖ
A
o
fi
Illatos-havanna üoliíiiiylevelekct.
Alulirt tlsztolottel jolontl a nagyórtlomU közönségnek, hogv sok vegytani ki, sórlot után sikerült neki a valódi havanna-szivarok ós havanna-dohány illatát bol- ós külföldi növényekből előállítani a azt o czólnv kószitott pupirlovolokbon kötvo tartani. Kzon papirlevolok kót napon át a legközönségesebb minőségű szivarok között tartvn, azoknak oly kollomoe havanna illatot ád, hogy még a szakértő is valótli hanannát vól színi. Kgy lovól kópés 25 darab szivart kót nap alatt illatossá tonní; s ugyanazon cgv lovól tízszer használható. E lovelek papír között tartva használhatlanul sem veaztik el tulajdonságukat Ennél tohát niucs jóbb mód olcsó pénzen jól szivarozni.
FirtkUrr Néwstorsxág ét Auttrlal rétiére: MAUSER C-nél Béot, Hsrlshllfer-Strasso
118 M Megrendelisek a üdékre aa ár bokUldíio, vagy poiUl utánvét mellett cnközOltetuek, \r •'' tar ciomag hat darabbal 1 ft. GO kr. koveiebb mint egy csomag nem readolhelö meg. Iimél eladók Jelentékeny «sáaaMkban róneltetnok. Aurtrta éi Németoriiáf ,mlnden vároiában raktárak állltutnak.
Vlgyelmoitetás. MluUn e«en Isvslsk mint minden Jó *» essltssr« erőien utánontatnak, köleleiiégünk éi ulán gyártnányoktól a t. köxOniéget óvul.
N
P >1
P <

p,
00
Nincs jobb mód kevés pénzért jól és olcsón szivarozni.
1 r>
S3 o
**
•rj •o
N
■J. r— 1 o
[>
:,">
1) ¿4 IH
o
V
0) X
''d
o. o .
•i» •o

M u ca •—«
O <u
J-J IS feo T
lu T-i
Vi <u s o V -o M •
a •■o §
S :o s o -tí
o
CO
. --« r— 0) o 4-1
T3 c
t-, tu V •c
-o
«J
M
CU 03
ü %
bo
vy «
CO
<u >
•a
CO
:O
K. K. pr v. Sildbahn-6e8ell8Chaft.
Vom 1. September d. J. angefaugon treten ermässigte Eilgut-Tarife für den Transport von Lebensmitteln nach Wien und Ofen, dann fUr gebrauchtes Packma-terial (von Lebensmitteln herrührend) auf der Südbahn sammt Nebenlinien ins Leben.
Dioso Tarife werden über Verlangen in den Stationen der Südbahn sammt Nebenlinien, sowie in den Stadbureaux au Wien, Pest und Graz gratis verabfolgt.
Wien, im August 18H9.
Die (¡eüeraläirektioii.
''«numMiiini"
Man biete dem GlUc^ i^ ^and!
200,000 Mark Court.
□□anaáaaaanaapaaaMpaapaaacaaaaacía
<3. / N S
K
/ %
/ %
s %
/ N / N /
N <
< <
3,617,400 Mk. Cit
>
V kereskedelmi és ipar-akadcmia
Gráczban
Stájerhon kereskedői és iparúzói által alapított kereskedelmi é.s ipari magasabb képző-intézet f. évi okt. l én kezdi 7-ik tanévéi
A tnnnrlf) n''/ól''-í • ValúJI, d.r^ Oilelíérfiak képiéio iV lanoua C/Cl^d . elméletileg gyakorlaUIsg.,
Qi/nw/i''/űto • A tanoda áll két «saVmódiból t k ktrttke-
ozer VC/.eie . ¿, k^eskedtln-1 -narlbél. mindegyik S
évfolyammal; aa utóbbi vcfyttnl í« géptsui irányba onllk. A rendet lanlárryakon klvQl 3 nyelt (olaai, franeala óa angol) tanllU-lik. A gyakorlati klképiéire vau egy mlnla-lroda, egy vefly- éi egy gép tani »fihely. • 4 ,
Fölvételi föltételek : ^ ^t^t^
algymnaiiuin tantárgyainak limerete. Olyanok námára, kik es li-•n«reUkk(jl nem bírnak, elökénltS ontály léteilk.
Védkötelezettség: íi^-''^m^-tt1"
védelmi tflrWny által mtgillapltolt egy évi flnkénytM-Molgálat • ISnyelt élveiik.
N/ivnlrl/lr • U«"?"» tanatók elhelyeiéiére két, ai inléiet llUYÖlUtlk . uuórai állal ve.etctl íi ciupán ai ¡ntéiet la nulól számára Ijjapltoll riSvelda lélciik, ét pi-dig
KUHN ALAJOS tanár uré 1. Msndellverblndungnlraiie l''»4--13 WALLHÖFER GYÖRGY tanár uri Öcblcii.iatlgaiie 89J S. l''gyiáinléu ai igaigalóiág Wialet cialádokat li ajánlhat, hol Idegen tanulók gondol frlOgyeltt- él áp''iltatáiban rélKeDInek.
Minden kérdezöiksdéire kóioiéggel ad foMlágoiiláll éi ki merltS limertetéit
a gráczi kereskedelmi ipar-akadcmia igazgatósága
(819 8,2) D^. ALWENS, Igaigstó.
>
all hSchilen (leninn bietet dlo Heacsto groite Gtld-Vtrlootung, — welch0 von dei Koben Regierung genehmig! und garantlrt lit
22,100 Uonlnnen partlelplren an dorn CJeundcapilal von
- und kommen in wenigen Monati-n cur nichein Knt-| J -H-Agjf in»" «eheidun;. Kl werden nur
Q«Wlnno geiogv > uiii) darunter bilden nichitebendo Hummon Hau
treffor-Cbancep» iüO.tlüO, 60,000, 40,000, «0,000, 12,000. tO,000, 8000, 600? ÖOOO, 4000, 31)00, 1500, i^&iunl 101)0 et.
Jedermann erhJtlt von um die Origiual-Staatt-Loote telbtt lu Illndan. (Nicht mit dsn. vsrhotenen Piomessen xu vergleichen.) Kflr Aunaliluug der Oowinni'' leliTet dor Ptaai di« beiio Haranllo und tonenden wir aoleho pUnktl^Vkt nach allrn Gegenden.
Wir haben unteren Intereucntcn In dieser Genend wieder unter vielen anderen bjdoutenden Gewinnen erst Im März d. j. dss groll« Locs von 127,000 M. ''.^.bt/tthll.
8chon an 20-tea u. 2!-ten d. M. finde'' die nlohite Sewinult-bang statt.
• Kln Viertel Original 8t*ati;Loo# koitel Ü. I L Zwei ddt. / , - , fl''V t» ■
gegen Eltendung de» Betraget. V j t
Wir fllbreit^|llo Auflrltgo lofo»^ mit der grOnten Wmerk-tamkelt am, Itg^fl die erforderlichen^ PUno be^ and ''«.V len jeg-llcho Auikunft grkllt. A k», s-, ■.ft''''-
Nach ataltgefundener Ziehung orbUlt ;*'' ¿er von uns unaufgefordert die amtllohe Uttt und werden prompt
ttberichiekl. Mail beliebe aleh daher baldlgiÜ''^ dlreet ■ venden an
S. HTKI\I)KC KKIl de ''Cr.est* v Baak- w4 Weokiel-Geioklft g Hamburg. (202 1
ums.......
Ereto üffenllich s höhei«
HANDELST
>
in Wien, PratersUMO Nr, 23.
Das nächste Schul-Jahr beg^ -V^ am 4. October d. J. Einschreibungen finden vor., ¿ö. September an statt, und werden Programn o von der Dircctiou gratis versendet.
Carl porge«,
Direktor.
Wajdit« József kiadó-, lap- és nyoradatuladonos Nagjr-Kanizsán.
Nftffy-Kanizfia 1869, szeptember 11-én.
36. szám.
Nyolezadik évfolyam.
c, : s
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veiryes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. snzdászat, tudomány és művészet köréből.
Megjelenne:
in Iliden «zombatea,
cuó«« Ivei .
HivrkrNitől Iroda t:» Uladó hivatali
WAJDITH JÚKiJKF kBii7»k«rmkodí»ib«n.
t
Gazdasági tanintézetek.
I. A keszthelyi országos gazdasági felsóbb tanintézet.
(Értceitvény.)
Az intézet czélja : A keszthelyi országos gazdasági felsóbb tanintézet czélja : a gazdasági pályára készülő ifjakat, mint lcendó birtoktulajdonosokat, bérlőket vagy gazda tiszteket, jövő hivatásukra korszerű tudományos szakképzéssel a gazdaság minden ágában alaposan előkészíteni, a e mellett az erdószet főbb elveivel mcgismertqtni.
Főfelügyelet és igazgatás. A keszthelyi orsz. gazdasági felsóbb tanintézet a v velő knucsolatban levő földmives iskolával fi m. kiK földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ügyek ministeriumának lófelUgyelcto alatt áll. Az iutézotot közvetlenül igazgatja és vexoti az igazgató, kinek eluöklete alatt tanác-skozik és határoz a lauári testület a tanulók íol-vételo s a bizonyítványok kiállítása felett, továbbá a tanítást illető minden ügyl»cn, valamint a jelentékenyebb fegyelmi esetekben is.
Tantárgyak és a tanítás segéd-eszközéi. A keszthelyi orsz. gazd. felsőbb tanintézetnél a következő tantárgyak adatnak elő, u. m.
A) Alaptudományok: Mennyiségtan és gazd. kiszámítások, Természettan és általános géptan, éghajlattan,
Általános és földmivelési vogytau, Gazdasági állattan, Állatbonc/- és élettan, Növénytan, növényboncz- és élettan, Ásványtan és földisme, Nemzetgazdászat alapvonalai.
B) Szaktudományok : Talajisme és általános növényícrmolés, Különleges növénytermelés és rétml-
vclés,
Általános gazd. állattenyésztés, Sza. .''asmarhatenyésztéa, Juhtenyésztés és gyapjuisme, Ló- és sertéstenyésztés, Gazdasági gép- és eszköatan, Gazdasági berendezés- és kezcléstan, Gazdasági számvitel és bccslést-an, Kertészet és szólómlvclés.
C) Segédtudományok : Állatgyógyászat alapvonalai, Erdószottan alapvonalai, Gazdasági iparüzlettan, Gazdasági épitészettan, Gyakorlati mértan, ■Rajzgyakorlatok.
A tanítás segédeszközeit képezik : dmér-éa természettani készülékek; a vegytaui műhely, állattani, állattenyésztési és gyógyászati, továbbá növény-, ásvány-, eszköz-és gópgyüjteinényck ; az intézeti könyvtár és a jól felszerelt olvasóterem.
Előfizetési föltételek :
Moly ben íiíihoa horiMil.l /■% »liUkre po''tÁn Vftl.t»« '' Kg»«« ¿»ip : 6 fit. kr. f
Kíl ¿»r- [
Kvii*(Qredro - 1 « 50 .
Hlraetóaelc
V hal Im.át.o« polllnorM l-»xCr 7 lr. fnor ő wIii.Imi tovA''.M MkUtAWrt 5 kr IUlj»B«tij iniinlrn l.ríkuUWrl 30 kr.
A „Nyílt túmii* |.rtit tnr l>«lkt*t*.l <llj» 15 kr.
Gyakorlati utmutatásra szolgálnak : az intézet saját gazdasága; füvész, zöldség, szőlő és gyümölcsfakertjo; külöuöscn pedig gróf Festetics Tasziló urnák engedelméből r— a gyümölcs- és minden cgyébb fanemekben gazdag grófi kert; az uradalmi Jeles gazdaságok, kitűnően vwctctt ló-, szarvas-jjarha- és juhtenyésztéssel; s a terjedelmes erdők. Azon ritka természeti előnyöknél fogva, molyekkel az intézet vidéke a szólómi-velés üzletéro bir, ennek előmozdítására ugy az elméloti mint a gyakorlati oktális utján hatni, az intézet kiváló feladatá il tekinti.
A taufolyam két évre terjed; a tanév october 1-én veszi kezdetét és tárt juhus hó végéig.
Fölvételi föltételek. A ki ar. intézetbe felvétetni akar, tartozik kimutatni :
1-ször, a) jó sikerrel nyolez gymnasiumi vagy hat reáliskolai osztályt :ido sorozható miuden felsóbb tanodán végzett tanfolyam,
b) jó erkölcsi magaviseletét,
c) hogy életkorának 17. évét betöltötte,
d) hiteles bizonyítványt legalább egy a gazdasági gyakorlatban töltött évről.
2-szor. Mindazok, kik''az előbbi pont a) betűje alatt megkívánt tudománjos előképzettséget kimutatni nem képesek a mennyiségtan, természettan, természetrajz s vegytan alapvonalaibél fölvételi vizsgára köte-lezvék; do ezen utóbbihoz c?ak olyanok bocsáttatnak, kik legalább hat gymnasiumi vagy négy roal-iskolai osztályt végeztek.
3-szor. A felvétetni kivánkozók tartoznak a szülők vagy gyámok azon Írásbeli nyilatkozatát is bemutatni, mely szerint nekik az intézőt látogatását megengedik és a belépőt az intézetnél töltendő idő alatt a szükségesekkel ellátni képesek.
4-szer. Oly nagykorú és önálló férfiaknak, kik a gazdasági téren több évi gyakorlati foglalkozást kimutatni képesek, az elővizsgálat a tanári testület által elcngcd-tethetik.
A beiratás és ax elővizsgálatok határidője. A fölvételi beiratások october I-bö napjaiban történitek; félév közbeü fölvétel nem történik, Az elővizsgálat letételére kötelezettek tartoznak már soptember 2.r>-éig irásba;: jelentkezni, és oktober l-jén okvetlenül személyesen megjelenni.
Tan- és ösztöndijak. Az ersz. gazdasági felsóbb tanintézet.minden hallgatója 30 frt tandijat fizet. — Ezen összegből 16 forint legott a beiratásnál, 16 forint legkésőbb az első félévi vizsga előtt fizetendő le. A szegényebb sorsú tanulók, ha jó előmenetelt, példás szorgalmat ós magaviseletet tanúsítanak, az emiitett tandij két harmadától a tanári kar ajánlatára felmentethetnek. Az orsz. gazdasági pénzalapból jelenleg évenkint négy ösztöndij van két-két száz forintjával megállapítva, továbbá magány-■Upitvinyok utján szinte több txii forint; ezek kőzött egy száztizenhét forintnyi ösz-
Hirdetéaeket elfogad:
H.-Kaahriia: alCUnrt /ftVATAL.PMteii: ZKBt.KRH tláoi-, Hamburg-, Berllih, Ma]naw.-Franl<rurt- h Bánt-ben: MAA8KNHTKIN & vodi-KK. llpcte-, Bern-, 4« Stuttgartban: 8AOH8K&tAiW.A. Bioibt. : orPKLIK
töndij, tüzetesen egy szorgalmas helvét hitvallású tanuló számára.
Szállás ós élei mezé: \z iutézeti növendé-kok szállás és élelmezés ró; magok gondoskodnak Keszthely városáoan.
Fegyelmi rendszabályok. Ezek az intézetbe felvett hallgatónak beiratás alkalmával kézbesíttetnek, és miuden hallgatót szigorú ahoztartásra köteleznek.
Vizsgák és bizonyítványok. Minden félét végén vizsgálatok tartatnak, melyek sikeréről az intézet hallgatója félévonkint bizonyítványt nyer.
Az egész tanfolyam sikeros bevégzése után végbizonyítvány adatik ki az összes, o tanintézetnél hallgatott tanulmányokról.
Keszthely, löüü-iki augusztus hóban.
Az intézeti igazgatóság.
II. A k e s z t h e 1 y i országos föl d-mives-oskola.
Folyó évi október hó I-én a keszthelyi országos földmives iskolában 12 tanoncz fog felvétetni. Felvételi feltételek e következők :
1)17, lcgfelobb 22 éves kor,
2) ép, egészséges testalkat,
3) hiteles bizonyítvány erkölcsös életről, kiállítva az illető helyhatóság által;
4) olvasás-, írás- és számolásbani kielégítő jártasság.
Oktatás ős teljes ellátásaért a felvett tanonc/. egy évre 50 frtot fizet; c felül gyógyítási s egyéb kisebb költség vagy a ne-táni kártételek, fedezésére C> forintot. Ezen dijak a belépéskor fizetendők.
Ágynorattt, tankönyvet és Írószereket az intézet szolgáltnt.
Hubáról és fehérnemű mosatásról a tanon-ezok maguk gondoskodnak.
A tanonezoknak csak egyszerű, az évszakhoz. valamint az intézetbeni foglalkozásukhoz illó ruha viseléso engedtetik meg.
Az oktatásra nézve o következők szolgáljanak tájékozásul :
A tanfolyam két évig tart.
A tanítás főleg gyakorlati irányú.
A tanonezok a/, intéíeti gazdaságnak rendes munkásai és a földmives-oskola tanárának , illetőleg kertészének a g izdájának vezetése alatt minden az intézeti gazdaságban előforduló mezei, korti és szólóbcli munkában tényleges részt vesznek, emellett alkalmaztatnak az udvarban, istállókban magtár-, pajta- és faragóban.
A gyakorlati beavatás mellett téli félévben naponta 2—3 órán, nyári féléven naponta 1—2 órán át a tanteremben oktatást nyernek : a földmivelis, állattenyésztés, kertészet, szólőszet tanszakaiban, ugysziuto irás, olvasás, fogalmazás, számolás és szám-vezetésben. .
Szegénysorán, — példás magaviseletű és szorgalmú tanonezok számára 4 országos ösitöndy van megállapítva, egy-egy fi frt-jával, melyért a már fölvett tanonezok folyamodhatnak.
A bojelontések a keszthelyi orsz. fóldmivelés oskola tanáránál, Bzomélyesen vagy Írásban folyó évi szeptember hó végoig történjenek.
A belépési határidő oct. 1-től 15-ig tart.
Keszthely, 1869. 6vi aug. hóban.
An intézeti igazgatóság. ,
III. A solmoczi m. ftir. bánya 63 ordó-akadémia.
Azoknak, kik kiképcztetéaflk végett az akadémiát látogatni szándékozuak, a következők adatnak tudtul :
A bánya-akadémián az oktatás négy évi időtartamot vesz igénybo, még pedig első 2 évet az előkészitőfolyam, 2 ntolsőját a szakfolyam. Végzett jogászok, ha kincstári bánya-hatósági szolgálatba lépni szándékoznak, három év alatt végezhetik bánya-akadémiai tanulmányaikat, miután a hlvatá-. sukra nézvo kevesebb érdekkel biró tudományok hallgatásától felmentvék.
Az crdc5-akadémián való oHtatás csak három évfolyamot foglal magában, melyeknek elsőjo az olókészitő folyamot, két utolsója a szak folyamot képezi.
Az előadások magyar nyelven tartatnak a bányászati szakfolyam kivételével, amelyben egyelőre még 18%,-ik tanévben mindkét évfolyamban német az előadás; 18"/, ben ,azonban csak a második évfolyamban lesz még némot, mig végro 18"/,,-bon valamennyi évfolyamban magyar fog lenni az előadás.
Az 18A7ío-«k évi folyam f. évi október elsején veszi kezdetét, 1870-ik évi julius utolsóján végződik.
A bánya- és erdő-akadémia hallgatók vagy rendesek, vagy rendkívüliek , vagy vendégek.
A rendes hallgatói mindon tantárgyit kötelesek hallgatni a magizabitt tan orv szerint (a végzett jogászokat kivéve); holott a rendkívüliek a tantárgyakat és azoknak rendjét némi megszorítások mellett szabadon választhatják.
Az előkészítő folyamba lépni szándékozó mindkét rendű hallgatóktól kívántatik,— hogy vagy érettségi bizonyitványnyal, vagy a felső reáltanoda mind 8 osztályának kielégítő bizonyítványával igazolják magukat.
Rendkívüli hallgatónak azonban felvétot-hetik az olókészitő folyamba bárki is, ha «légséges előképzettségét, azaz olyant, a milyent felsógymnásiumon vagy felső reáltanodán nyerhetni felvételi vizsga által, melyért 20 frlnyi dij fizetendő, bebizonyította; sót felvétethetik közvetlenül a szakfolyamba akkor is, — ha magát az előkészítő folyam tantárgyaiból való felvételi vizsgának jó sikerrel alávetette, vagy pedig elegendő előképzettségét műegyetemi bizonyítványokkal kimutatta.
Államszolgálatba csak végzett reudea hallgatók szoktak felvétetni.
aierkMHtAwfcl prHUUy
TÁKCZ A.
Sonettek.
ív.
IgAka (Ornyadora küad a aAy, Falai kanyira logy l«fT*» mU» Kr«l etereanl, ojra küsdsai. Mi lelket Bl, salret darabra tAj>.
YssaUtt orSvel aj dolog»* Up H a homlokát u laaadáa lepi He, mint a durt a gyöngy. «!»•"<-Auiai * eme« ragyog dlciSo elAd 1
Ai tg királya fclmo»olyg! a uap,
H behinti Mjold augárlral,
Da a»t, m kfladra Al •, U »»«, »1 hal
KanjaríatJu.rta inad Air a hat l-egíglebb alakba bAJlral, lieeilvja, vagy UWril ca<SklrfclI
V.
Betag »agy Ade» aagyaloía, UUíl Hxlrea aaelldnamd meuya»«»onyAt
Nyomorgói Utnl ohl.. Utált rltAgl -DBhttnba, kínba lila f««aOl, reiaeg.
No ilrj) lagyAl nyugodt, neme« ««Ived Ne Sntso, oh ne, kOnyJs sAporát, KcCudd 6« Agl baleaamát, MltSI a talncb oly hamar heged.
A Wks lágy ftlAkM MJi klasas KgAaaao elhagyatra ir.Agee ''»gr. Xmm Ml vak vlratatauak t maradj.
Maradj aa Agyba c»«ude»en tilrera, Ta la dleafl magyar leányka ragy, 8 etek Uralma i* ar«Ja uagyl
VI.
C.odálal n«a Uk«S hogy Alatttak ArOk V»»«p tneAJa költ Wnyáaa, Wttn- k''reeb a bAk«, «atat a »A»«,
Ai.. i>any.|AI«k^e* Aratnak.
Uagaiba, laoat helyen tan AdonOnk B alaatrdl »ly r«»»Alyt« Aa nebA» t''oUbb mehaiul, mert a taat enyA»«, .lerogy, klfirad Ai alAlb witlok.
H,uVutl Ua *t a hd, a (AidaUm, Ml lAg gyaaAbt el.l»« Jár korit!, Uelul marti, amea kW«i.
Ue tfla ba Ag • parA*»» *»Ag vágyott Auaa • ««««re eoyhe íAay derűi, a alant a ».ír tUatt, a a*y íalul ■■
VU-
Ha a*/ l»V»i<je, iy
VilÁgban /löt fdluá »Agyart«, oll HíUi-ui |*helii« Utnl calllagol, k«<«(».»• Ul IWÍIJU» »»''•u''t
A vendéghallgatók előképzettségük kimutatására, sem valamely tanterv betartására, sem vizsgák letételére nem köteleztetitek ; tle szabadságukban áll, szintúgy, mint bárki másnak, a ki magának as illeti tudományt báruii uton és módon megszerezte, akármely tantárgyból, 20 frtnyi vizsgadíj fizetése mellett vizsgát adni. Vendég-hallgatóul az akadémiai igazgatóságnál való előleges jelentés után csak önállásu egyének vagy oly fiatal emberek vétetnek fel, kik arra szüléik vugy gyámjuk hiteles meghatalmazását képesek elémutatui.
A 1 unitéi az akadémián minden rendű hallgatók számára ingyen történik, do szükséges, hogy az akadémiában rendes haliga-tókul belépni kívánók fölvételi folyamodványaihoz szülőik vagy gyámjuk hiteles nyilatkozatát csatolják; melyszeriot a gyakorlati kirándulások költségeinek fedezhe-tésót is(évenkint mintegy öü frt) igazolják.
A fölvételi vizsga mellett belépó rend-kivüli hallgatóknak és vendégeknek legalább 18 éveseknek kell lenniök.
A fölvétel a selmeczi bánj^- és erdó-aka-démia igazgatósághoz benyújtandó a szükséges bizonyítványokkal, és mellékletekkel ellátott Írásbeli folyamodvány következtó ben történik, moly folyamodványok legfeljebb október 6-ig nyújtandók be, késóbben érkezők tekintetbe uem vétethetvén.
Minden hallgató tartozik felvételekor egyszer 8 mindenkorra, ha tanulmányait félbe nem szakasztja — 6 o. 6. forintnyi beiktatási illetéket befizetni. •»
Ösztöndijak. A bánya-akadémia számára 30 bányászati és 6 bánya-azámvevóségi, és az erdészeti akadémia számára 12 erdé&*eti ösztöndíj óvenkint 210 forinttal van rendszeresítve, melyek azon rendes növendékeknek adominyoztatnak, kik vagyontalansá-guk mellett kitűnő tanálmányi előmenetelt, kitartó szorgalmat ós helyes magaviseletet tanúsítanak.
Van aionkivül a végzett jogászok számára bányahatósági óvenkint 300 forintos és erdélyi ifjak számára t» erdészeti erdélyi 300 forintos öíztöndy.
V
Iskola ós JhAvs.
Wltg.e Oráf SjApáry BAra fíUpin or Által ae>alA<a*li «sikkre kltOxStt A da/at araayra.
V. pályamű.
(KoljtatAí.)
A Jeguj«bh idöbon ükoUU^yünk tagadhatUu loadUletot nyert. — .Szd^mlunk u haliuiiUnak asáxada," mi aa íakolaügynól fa bobiionjult, ex c*ak a> AJuIíqo« hakdiU kifolyás. At. cv«-mék Altulán0.1 tiutuláa* által aa Ukolaügy torén ia liutuluk a ti diótok.
A hol a* ogéu nemzet nioralía botegwSgbott aionvcd, ott egyca »»ctnélyek gyógyltiaa nem Laaauál, ca&k ilítaláuoa g^ógjaaorek a^glthotnek''1 a* általáno« bajon; értőm az ¡»icolaügy rondc-»«íadt. Sokat tott e tekintotbon a kormány, illo-töleg a nomzot képviaoleto, ac ortíAggyllW. — }kilátta, hogy a Uaitó nemoa hívatdaa jobb aoraot érdemel, mint a u ínőben eddig róatoaUlt éi igyekezett, hel/zotét, amonnyíro ol«ö léjxiare tólo tolt, könnyebbitni. ~ Kz a haladd», cz az actió aa egyik riazen.
D® amit a nemzet képviaelote toaz, ezt ugyau * nemzet akaraU nyilvánuláaának kell tokinteni, de nagyon távodne, ki azt hinné, bogy velo minden ogyoa megbiaöja ia megelég-azik, éa azért még aok helyütt a tauítét inkább előbbi függő, nyomaaztó holyzetébon azerotnék Ütni; do mert ez moat nem Így van, mert ezen^ tál a tani tó totazéaUk iáUzólabddjaul no azol-páljon : ama bizonyoa ánwloinmel vtaolkcdnek iránta, — melyet a p a r v o n u iránt érezni aioktak, éa ez a viaazhatA», oz a roaotié ezen réazen. — De nézzük meg moat n máaikat, a Unitét.
MegazUnt aa idő, melyben, ha valahol aiük-aég volt tanitára, a lcgoltó legalkulmaabot, ha caak némiképon irni oívaani tudott, o hivatalra 1 alkalma*ták. Belátták, hogy a Unitónak hiva-táaboli képzottaégén kivül legalább még annyit tudnia kell, u mennyit u mai kor minden olo-gondően művolt ombortól követei, éa axért, ha a kormány ogyréazt hulyxeténok javitáaáról gondoakodott, -- máaréazt arról ia
goodoakodott, miazerint, hojy a Uaitó ti>M<óaá-goa hivaUlát méltóan ia bótöltheM«, oMutái oaak írre oléggó kiképzett egyének lépjenek o pályára. I>o belátták a*t a Uuitók iaaguk U, éa i|«u-kodUk, a kormáwy áa korM«ll«u kövo telinényeiaek Wni, éa ez » haladt», t-á
aa aclió n miaik réaxen.
Amint pe<lig oa*kpem oiindig történni muh kott, hogy a aok áven át nyomorgatott, — ha kényuráuak kőiéiből egyaaor kiasabadul, ii« » azabadaág , torméaxetoe jogai élvez^tébea aa eddig ayenvodett nyoiuorgatáaoket cgéaa igaa-Ulanaágukban, kogyotlenaégükl>en áttokiuti, ha még oly bocaátó, ongoaztelő térniéaxtitü, még ia mindig bizonyoa indignatió tölti keblét, mely néha őt magát igaztalauaágokra elragadja; úgy van ez a tanítónál ia. ó, ki nemes hivatáaánál fogva aa emberiig olaóbbjei közó Urtoaik, — tettleg háttérbe azoritUtott; neki, kinek fel-adaU a nomzodékot az élotro növelni, elsatnyulnia kollott azüksóg ¿a nyomor alatt. — Éa moat, midőn » korazelloiu nyomható helykotóból némileg kiömölte, aa öntudat keaerfl ér«U lete ébredt fól bonno «ia elkoaerodott kedélylyel kérdezi magát : Ugyan miért kellett annvit aw.nvednem? — Miért oly hAIátlau a világ épon legnagyobb földi jóltcvőjo iránt? Nem caoda tehát, na az ily viasxaomlékozóaek a közönaégea ombor buzgalmát ia többé-kovóabbé csökkentik, óa ha nem egy Unitó ajkairól a nyilatkozatot hallani azoktuk : .Mit törődöm én a hAzzad!* „Mit teáz a ház az iakoláért, a Unitóért? fizeti a pár krajoxár iakolapénzt; én ia megieazem a magamét éa — Unitok.- Oda megy az »akolába, ott tölti a kiazabott órákat, Unitva a gyerm^-kokot, amint ilyen körülmények közt töle telik éa azzal végo.
Ezelőtt megfoaxtotuk a Unitót polgári jógádtól, aláreudolték, fÜRgŐvé tették helyzetét, éa moat, midőn a korazellom bciktatU az őt illető holyzetbo, viaazaadu neki jogait; »okán a polgári, valamint Uraadalmi életbon aaálaőaégbkbo eanek, caak hogy jól érezteaaék a világgal, miazerint Immár ők ia azabadok, függetlenek. — Nem gondolják meg, hogy nincsen omber, annál kevéabbé rend, mely magáról mondhatná, hogy a másoktól ogéazon fUggotlen, »őt, hogy ez az egymástól való függóa aocialls életünk legnagyobb üdvöaaégoi közé tartozik. — Nem gondolják meg, hogy mindon ogyca rendnek a világgal szemben még bizonyoa, hivatáa* követelte tokintotbo-vétolekkol élnio kell. De ők erről mitaom akarnak tudni; acabadok, függetlenek
Ók, i* <t#áuiiUaukl*a megfolodkeznok állásukról, tekúitet nélküliek az ogcaz világ iránt, el-idegeuitik oit aaáltal maguktól ós általuk az úkoJAtól; óh e* auviaaahatáfl, oz a reactió e másik téiuou.
Klek az okok, melyek miatt nézetom azerint iakolaügytink, daczára az o térou ia történt ha-1 ad Árnak, még nem vergődhetett azon fokra, a mélyen látni azorutnók. A követkozőkben bátor leaiok, axorény nézeteimet olőadni a folől, hogy miáltal lenne ezon czél olérhotö.
(Kolyt. kör.)
BÚN SAMU.
Tersánszky József
orvos és hírneves szóiész ez óví juníus Lóban hazai lapjaink által hirdettetett nagyszerű műve f. hó 1-én hagyta el a sajtót és
„A jobb ttölőmövelós. borkészítés és ptoczs-gazdálkodás korszerű könyve"
czitn alatt adatott át a t. cz. közönségnek. Nevezett mű előttem van, azt megjolonéau után Unulmányozván, a bonUrtalmazotUkat biráló vizagáUt alá venni itzáiKtékozom; do öaziutén mogvallva, féitókeny.aóg ragadja tollamat, mert már olőro is látom föladatomnak uehéz megoldáaát, ha ezon kitorjodt mühóz caak vázlatban bátorkodnám biráló szavazatomat hangoztatni.
Kz«n, hazánk jövő kincaforrását Urgyaló azakavatottaággal, páratlan és kitartó ügybuzgalommal Óaaxeállitott könyv logolaő pillanatra is a szerzőnek orvosi roudszorototót látUtja ; ott Uláljuk a azőlőazeti tudományt hárónt főréazro fölosztva; elsőjében ft a z ö 1 ő n ü-v ó n y t iamortoti, u második azól ft a t ő 1 ö-m U vo 1 ós ről, u harmadik aborkóazitén éapinozogasdálko dánról. — A figyel-■nea olvasó már oz első réazOon bámulni fogja a axerzőnok a szőlőazoti toron szorzott tapasztalatai mellett annak vnsszorgalmát; mert óriási munkát vitt véghoz, midőn o növénynek természet-, élet-, bouez-, vegy- ós kór-gyógytani tulajdonságait kimerítően magyarázza. Khez méltóképen sorolhatjuk azon igyekezetet , melyszerint hazánkban előforduló szőlőfajoknuk nagy cliaoaát rundbo hozni iparkodott ; a azokat családonkint booaztotU,
VilAgtufAr •« volna UUtörflu, 8oh.«m lehatan Utnl állatot, Vlrájot Aa lakaiul Illatot, 8em aat ka tAl mullk, ho aat ha Jön.
E vad.OtAl nUgban An veled öleire .aiilaoAk, kU angyalom | H»l»ed ■ »éretni leana alkalom.
IrljylenAk aa aubarak, lehet. De Arial gyára mind, hUian napon Hiemad a t«klntet«dben Udr ragyon
UÍTOKKL
Férj és testvér.
N o v o 1 1 a.
(folytatás.)
Midőn megérkezett, »önkit aom látott. — A« állatvilág kihalva IáUzott lenni, catk a morgó paUk daozoa zuhogáaa aavará a csendet. — A patak partján délozeg azorvaa jolent meg, éa mohón ivdk a hfls vízből; midőn hirtelen ful-kapU főjét, körülUkiotett a megíramo<lva eltűnt a bozótban. Jánoa kitekintőit leahelyéből, honnan mindent pontoaan láthatott.
Egy lovag jelont mog, trUazkölő ménét ogy fenyői karcou derekához kóté.
Horn volt '' '' ''
— Itt aonkl ainca, — mormogá éa körftl tekintett. — IIol maradhat a báró? Hahl ha gyáván viaszavonná magát. — Gondolá, a tomboló paripája nyakát csitijólag veregotvo tovább fűzé gondolatait : — Ka u» a leány ? Nem lialavknyult-o el, midőn atyja hozzám vezetó? Nem tokintott-o roám, mint halálra itélt rab, ki kegyolemvágást könyörög hóhérjától ? Nom rcz«ent-e össze, mint nyárlovél,melyet a sorvasztó őszi szél tép lo, — midőn kezét megfogtam ? Miért o váltóul* V miért o Ukiuút? miért eroszketés? — — Kh, ostobaság I Mit nekem azó? Mit ér a aziv péna nélkül? Mi a aziv ? Egy darab ékkő, mondja valami ostoba bölcs; én podig azt mondom : Uvoggyöngy, — mely csak akkor ér valamit, ha dúsan aranyba van foglalva.
Iáméul vo körülUkinUtt. Oldalzsobébo nyúlt, molyből szivart vett elő, s ogykotlvüen gyi\j-tott rá, bodor füstöt eregetve aa éles léghutam-ba, mely játszadozva kapkodU ide-oda a füstkarikákat.
Ah Horn I sxégyeld magad, hogy U ily ostobaságok rabja vagV, mit az emberek szivvilág-nak neveznek.— És begombolá kabáti ját, észrn B«m véve, bitgy egy csomag papirost kiejtett.
— Ah! Ott egy magános férfiút látok. Ugy : van, a báró.Tehát ott éa nem itt.— Sindulatoaan I távozott.
Jánoa, mint a hiúz, ugrott olö leeh«lyéből s mohón kapU fel a csomagot, do nom volt idője megnézhetni,mert Horn visszatért megUkinUni, jél megerőeltó-o lovát.
Jánosnak alig maradt idojo, magát újra elrejteni.
Horn iámét Uvozott; János várt azemmel tartott mindont Zordon aejuhne nem csalt.
A két báró hidegen üdvözölte (urymáat.
— Mit togyok? — töprenkedék Jánoa. — Oda rohanjak ? Illőnek; vagy pedig mint ebet elüznok. Oda rohanok, de ozt nem nézheUm; lelőtt tosUm logyon a határpont közUtek. Oh íatenom, iatenom I — a már megindult, midőn a morevitő gondolat: nom fogja-o Szilvay aze-méro lobbanUni azószcgóaét, — mozdulatlanná tette. — Oh haUrtalan szeretőt, mire vittél ? ? Ily gyalázat pirítsa arózomat V Irgalmas ég I -r-Moroven a önmagáról tudatlanul tokinUtt előni.
— Hahl Uram tolomoli pisztolyát, czáloz; a kapitány merovou áll. Uram nem szokott hi-
lni/ni. Áh I etjy pillanat éa---- A piaxtoly
durrum''aa felmulU szavait. — VégUlen égi uem lüláltl
Jiinua nom tudU, hogy Szilvay eltökélt szándéka volt, légbo lőni. ¿z volt, mi annyira fel-lelkesité szobájában. A gondolat : meghalni, hogy Mathild feledve őt, még boldognbb lehe^ sen, megvetteté vele a halált.
Horn felemelte kezét, t\jjáta ravaszra illeuté és hidogon — mint érczazobor — kiállté a pisztolyt.
Szilvay azivéhoz kapott a egy halk sóhajjal összerogyott.
— Hah I Gyilkos''. Meghalt------Oyilkos I
— ki Állá fájdalmasan János n eszméletlenül dőlt az átláthatlan sűrűségbe.
A» erdők viszhaugja sokszorosan bőgé :
-NGyilkMl*
Horn elvetó a pisztolyt, a borzadva tekintett körül az olaő .gyilkos--kiáltásra. Nem látott senkit, azt gondolá : képzelődött. lovára vetette magát és »ebesen elvágtatott.
Midőn János magához tért, u egész vidéket átláthatlan sötétség boriU.
Ké»ő éj volt. — Ilyenkor a hegyi lég csípős szokott lenni. János lalkileg összoz&aVa feküdt. Moat hasaUlanul indult volna a kedv«* lííem felkeresésére. KlhaUrozU : bovárui a hajnalt A kiállott azenvodé* olgyöngitó tagjait, » imm»-sokára jótékony álom uohezedett pilláira.
A uap már magasan futotta pályáiát, midőu felébradt. Haladék nélkül robars! a pártMÚ azin helyár«. Csak egy caomó »lüdt ^vér jelzé m
ominoaus helyot Fájdalmaaan kapott őaz hajába a önmagát átkozva tépto azt.
Majd kiderült arcza a keserű, giinyos koozajban tört ki.
— Ah boezu I to lészsz jelszavam I — nyögó, romegó kezét ég felé omolvo.
VII. Három évos házasok.
— Mit véUtUm önnsk uram, hogy ogyro gyötór kiállhatatlan agyrémeivel ?
— Mathild, ön nem ugy boazél, mint ogy nőnek kellene boazólnie férjéhoz, — midőn az kérdezi azomorusága okát a gondosan korosi, mivel űzheti el komorságát.
— vennők igaza van. i^n önnek nője vagyok a kötelességem önnek felelni. — Lohototlon volt éazre nem venni a gúnyt, moly o szavak mindegyikét Ukará.
— Hajthatatlan; — mormogá Horn. — Nem Mathild — folyUU — nom parancsolok; de kérem, mondja meg okát komoraágáuak. — Nyájas arozexal közeledett hozzá s megfogta kezet. A kéa nom reinegott többé, liídog volt az, mint márvány. Atkarolá karcsú dorokát; Mathild nem rezzent össze, nyugodt maradt, mint azobor. Szenvedélyesen tekintett szomébo; de a szemek nom viazonozUk azt; mozdulatlanok maraduk. Mindez azonban csak ingorlé a a kapiUny szenvedélyét MegcsókolU a szép nő ajkait, az nem viszonozU a csókot; do nom U vonta vii«za fejét Horn bonadva kabU el Ajkait a merev ajkakról, molyokről a caók hideg volt, mint a halál csókja.
— Nyomorult I — Suaogá magában Mathild a feunen folyUU :
— S mit nyerné ön tuual uram, ha tudná is komorságom ,okát? Önnek az igen mindogy akár víg, akár szomorú nője, csak pénzbeli dolgai legyenek épek.
— Ou kegyetlen, kedves Mathild, s nem ismeri szivemet, — felolé a kapitány, ajkaiba harapva. —• Aa ön komorsága nyugalmamat rabolja el.
— Kapitány ur kocxagásra késztet. — Ah
aa ön nyugalma-----Különben, mi
közöm az ön nyugalmához ?
— Dehogy asszonyom.
— Önmaga oka, ha uincs nyugalma.
— Nem értem önt
—• Fedig elég világosan beszólok. Igen önmaga oka, ha nincs nyugalma.
— Legysn kegyes magát bővebben s világosabban kifejezni.
(rolyt. kör.)
VEKHÁS UYULA.
minden egyesnek tulajdonságait, termókájjos-»égét bő von Ai körülményesen leirt«; s agy hiszem, hogy ez is ologondő lesz gondolkodó axélőgozdáink figyelmét fölébreszteni; mert itt fogja találni, hogy non» minden szőlőfaj után kell kapkodni ós a talajba ültetni, hauom mindönki vizsgálja olőbb földjének fekvését éü vogyülotét, és csak ezután toloplUa bo a noki inogfolfllő szőlővol. A második és harmadik rósz a szőlömüvolés, bor-kész i tó b és p i nuzogazdálkodásuál előforduló és folmorülhotő tüneményokot ter-mészothőeu viszi szemeink olé, a szöveg mellé nyomott, joleson sikerült 117 fomotszvény a mondottaknak magyarázatául szolgál; mulyok a szertanok teljos diszéro válnak; mart a szakavatlant is belevezeti ezen fontos munkálatokba, irányt adva ezáltal s mint ogy ujjal mutatván: „ezen uton haladj és magad, valamint hazánk általános vagyonosodása föl fog virulni I* A mi pedig őzen műnek becsét még inkább fokozza: a szorzó azon népszerű modora, molylyel o nohéz tudományt előadja. Nem keresi a kífojtondő oazméket a magas-ságbau; valamint közel azon tér, melyben honunk ozon jövő kincabányája rojtve van, ép oly mogközolitő, ogyszorü, könnyön fölfogható szavakkal bőszéi a bányászhoz, mindamellett ogy pillanatig som veszik el az iránynak méltóságát. Ha lAti\oki szemmel akarnék jósolni, ugy már most mogmondhatnám, miszerint ezen, a szőlőa/oti téron eddig páratlan mű hivatva van nemzetgazdaságunk ezon leg-mostohábban mllvolt ágának uj lendületet adni, é* azt azon magadat™ omolni, molyro az isteni tormészot által klszomlóltotett. A mflnek kiállítása, csinos, ára a nagy költséghez képeit, melybe korlllt, jutányosnak mondható; megrendelhető a szerzőnél Nagy-Kanizsán 3 o. é. ftért és minden hiteles honikönyvkerokedőnél. Ajánljuk a t. oz. közöuségnok sjyvólyos'' párt-fogási»« s kívánjuk, hogy számos mogrende-l«Wck némíkópen jutalmazzák a szerzőnek fárad -hatlan tevékenységűt és Ugybuzgalmát.
LÖLLKI A.
okét ia szántott, vele. — . Fof<«ra«íy Mihály plUpök Qyfefgyd-szont-miklé»» egyház részére saját költségén egy 2000 forintos orgonát rendolt inog. -r- llöszörméuy i László siremlékéro oug. 29-élg 3240 frt 24 kr., több w»uy tallér, és húszas gyQlt ogybo. — Poroázortzágban ft kolostorok eltörlése első tárgya less a parin-moutnek. — Rendkívüli tünemény mutatkozott sxept. 0-ikán ai ágon, hasohló az üstököshöz, csakhogy farka nem seprő, hanom hegyes alakban végződött. Két másodperecig volt látható, s aztán szikrákat szórva, eltüut.
Heti szemle.
Sii-pteiobrr 9-én 18(39.
.— Török - szent - Miklósi községi pénztár foltörotvén, és belőlo 7000 forint lett elrabolva; most kidorUlt, hogy a ^attettet m otUní bíró, Kenyeres István kövotto ol. — Biztos hír szerint a magyar országgyűlés okt. 15-én veszi kezdőiét. — Groguss Gyula a „Luzlád* jelo. teh.-Mgll fordítója meghalt. — A pesti legényegylet 14 évi fönnállásának megünneplésére t.^flUV^- fog rendezni. — A városligoti néme. - "gy
eldobott gyufa ogy szegény lein/ riSáj.U meggy áj tá, iszonyú fobekbon vitték eszméletlonül a kórházba. — Ó felsége a szentgyörgyi leégettek számára 500 frt adományozott. — A szUret a budai hogyokon szopt. 24—25-én fog megtartatni. — Mocsár Ferouca Posttnogyo üszti ügyésze Tátényh^tyjiíUtblylövés-wl vetett véget élo-téuok.—Ma;4v«U»»ky híres rémrabló agyonlő vetéso valS. Jókai Mór uj regényt felezett bo o czim alat'',: .A kőszívű ember W." — Gyöngyö« város''iskoláit községinek ^„yilvánltá. Kis-Kunholas városában ogy roudSibiztos két boros verekodő közt oly kép tett Igazságot, hogy az ogyíket agyonütötte. — Békés-Gye Ián réev szeli társulat van alakúiéban. — A német jo-gászgyülésen 14 magyar jogász vett rép«t. ~ A budai országos tébolyáéban 800 elmebbmg van, a botogok fölvételét azonban 500-ig kíler-josztik, — Az első ordélyl vasúton 4-dik »«-tályu személyszállíté-kocsik í> i if-KneV. — Edinburgbau gőz-omnlbust ta''Altak feL liwdy1 könnyűséggel óránkint 7 mértíöldet haUd. — Puszta Ondódon él ogy öreg, ki nyéroi diszm'' pásztor, télon podig tanító. — Törtti . fogyvorcs rabló l''.eiser kereskedői fcűfe£wrlték Wortheim-kossáját kinyltanl, és belÖJe köri»''; belül 20,000 frtot vettek el. — Krüt''-p-íék ni-res ágyúöntödében temérdek ágyú van Románia-, Orosz- és Poroszország számára megr*n-dolvc. — Aug. 20-én vélt 100 évo, hogy József császár Slawíkovrítzban saját kesébo v*''.te m
/
Hirek.
A Válasz a „Vasmegyei Lapokénak. A .Zala-Somogyi Közlöny- 33-dik számában közölt-.IJbryk Borbála*.féle szini birálat a „Vasmegyei Lapok" szerkosztőjének tyúkszeméi* hágott, « 35-ik számáuak szerkesztői izeuetébeu szokott goromboságávol áll sikr* a kritikus ellso, mintegy ebtrulva azt, hogy a megkritizált csoda-szörny eofát szülöttje. — A» , Ubryk Borbála" felottl sslní birálat nem egyéni
— hanem általános nézet s igy azt védelmeznem felesleges; azonban a ,Jóbsráf-hoz czimzott szerkesztői izonetet, czáfolatnak érthototlen, gorombaságnak podig pakrócz, válasz nékül nem hagyhatom. Ha valahol a Ijipponok között tanultam volu* a társadalmi szabályokat, azt kérdezném tőled tisztelt szerkesztő barátom : Váljon axon üres tök alatt, melyet személyemre czélzólag agyadból klnréseitél, nem azon üres tököt értottod-o, mely lapod első betűjétől — a legutolsóig végig áwtaz ? do én nem használom o nemtelen fegy vort, az ombori uom méltóságát ily féle kitételekkel megsérteni véteknek tar-tom; — egyébbiránt nem is hiszem, hogy te azt az izonetet higgadt állapotodban írtad, no csak valdd bo : ugy-« röggel \otődtél haza? Szemeid kápráztak? Fejed zúgott? s önkivül állapotodban magad sem tudod mit habart össze vissza lázas agyad phantasiája? Azután mog bizonyosan arról az üres hordóról álmodoztál, melyből a bort klíttátok s álmodban kongadtad,
— no,természetes, nem is lehet máskép. Azért jövőre azt tanácsolom : uogy mikor felkelsz, igyál három pohár fris ''/izet, az tisztítja az elmét, akkor üli neki s antogouiitádról pattogós élczokkel szedd le a koiesztvizet; — ha'' ozon tanácsomat elfogadod, hidd ol nom fogsz oly kifejezések bo bouyolódni, milyet elfelojtott már az utolsó béres is. A .Jóbarát.*
— Sopronban a kis-magyar utozában egy (Jáil János novü) kómlves háztatarozás alkalmával a tetőről leesett,ét nehéz sérelmokot kapott. — (Novezett ogyéu a tulgos grófi ház mester, Itt fekszik nagy kínok között a házban, tele Irtózatosan összezúzva, muly azonban kevésbé veszélyes, — mint az orvosok állítják, mert csak a fejbőr vau mogropodozvo, do a> oldalbordája nagyon a tüdejébe zúzódott, és os voszolyes lőhet I)
— Ugyanott ohó 3-án egy Ökrífr-polgár (itt ugy novezik őkot) fövényért mont a városon kiv-lll hivő fövény domb üregébe, mely azonban hirtelen bődült, és az ember vígyáz-talansága áldozatja lott, az az bolelult! Úgyis minden helyűt a városba boépittenek, a hol a lovegú sgy kissé szabadabb s tisztább, (a bécsieket utánozzák I — — — bár másba utánoznák?!) melynek utófájdalmait az ősz muUtja meg, mert a kőszén-bánya közeliségo ergo jutányoesága miatt mlndon kályhát azzal tüzelnek,«ködöt idő aoonbau a füstöt föl nem ereszt'', tahát a tömött utczákban csak ugy czikákolunk
fuladozunk, végro ha azon kis szabad holyre "v»gy r ^ omber, melyet sétatérnek neveznek 32 vadgesztenye fa miatt, akkor ngy jár mint teg-r>4p egy nő, kit utja urra vitt éppen akkor, jáidőn nagyon sok vadgo*i(enyétdobiUé suliancs
.gyba mükíidölt, (úobAló g van mindig
néhány ott; csak addig távoaiiak el onnét, mig a moasziről jövő Cherubot, városőrt, mus-katérost látják, « mi ózonban ritkán történik)
— a novezett nő épen akkor törülte homlokát, midőn egy kő repült fejéhez, szorencnéjéro azonban csak köze főjéhez, mert « törillés következtében a feje takarva volt a dobás elől.
— Most azt halljuk, hogy a wpapréti" szép tért is olépiük zsinagógának; oddig mogtudUk m izraeliták lénnl, én « Jehova sem követelt", tonoat a haladás és átalakulási korbau jut eszükbe e tért boépitenl?!
A Honi ipar oltáránál ismét egy lánggal több égv A németországi kíállitásra soproni borkereskedő .Buk & társa" bort küldöttek, melyén a nevezett uraknak a nagy Oraúyéfeái küldetett. — Éljenek a soproni iparotok I
— Szegeden a mostani ujonezozás alkalmával egy 50 óvon tul járó üreg embert Is bo-biv lak a sorozó bizottság elé. Ezon uri ombor t. i. 184!»-bon kereszteltetett ugyan meg, do már ekkor körülbelül 30 óvos volt, s más vallásiéi tért át, amit nz íllotő anyakönyvi vlts-
Ellú oluézett. Az illetőt persze ily körülmények ">zt nem lehetett sorozás alá venni.
A nanokban a cséplőgép l''allluban <igy ltl éves kiskanizsai loánykát, ki vigyázatlant lorgódott körülötto, ruhájánál magkapott ^¡mlolótt segítőní lehetett volna, tökélotcsen összezúzta.
A Stégor Ferenc* helybeli iparosnak 18 éves leánya sorvadás kövotkoxtébon f. hó 9-én elhunyt. Béke hamvaira !
A Tcrsánszky Jóüsof kitűnő sző-lészüuk válogatott fajú tinóm szőlőjéből kapható Schmidt .Koronához- czimzett vondéíf-lőjél»en. . *
A Grünbuuui József bolyboli dsrék zenetársulaU a topliczai fürdőről megérkezvén, a logujabb ooucert é« egyéb darabokkal mulat tatja naponkint különféle vendéglőtqrmeínkbon a közönséget.
— Tűz. Lapunk bezártakor értesülünk, hogy a szentgyörgy vári szőlőhogyon ogy szőlő-lak ég; az Idő szeles levén, csak orélyos intézkedés védheti a többi éghetöségekot.
A A lakás-hiáuyt városunkban is kezdjük sajnosan tapasztalni. A lakosság nagymérvű szaporodása, - s a/, ezzel párhuzamban nsnt leVu rtpitkozések okai o bajunk. Kívánatos, hogy a Rosont»rg-fólo ház mogvétolo, s önnek lerombolása áltál nyitandó uj utczának torve-zote valahára megállapodásra jusson, miáltal Városunk pár év nlatt ogy gyönyörű utczát fog nyerni, mi ugy a közlekedés'', — mint a lakáshiányra nézvo üdvös loond.
A 0 s o n g o r y Antal kopvísolö fogadtatásán kijelölt választmány szorgalommal működött.
= A horvát bán instéllatíójára Nsgy-Ksnizsáról Babochay János cs Blau Pál urak
íuduluk Zágrábba.
KTyllt póata.
— Bi. P¿0«. Mtfksptulc. A fcUIrt liliton poitáu megy, ctak iQreltu.
— Hioiibatbclyr« KOaiOntt irt«.
-- I.andvára Do tok munka Ubrt ott.
— HU-tgr*. Mlt«»Sk l.g/ankT
— Kontheljrro. Ji, hanem uagfoa uemályí«, Jó l''tt illő helyrs kázlraiban békáidéul.
ISTyllti tér.*)
Nyilvános köszönot Tersánszky Józsof nagykanizsai járás-orvosnak azért, mert három évi világtalan helyzetemül hályogmütótolóv«d oly szeronosés állapotba hozott, hogy újból láthátom az Isten egét.
Az Itten éltess» más nyomorultak vigasztalására I
BUDAI ANTAL, nemesvídí lakos.
Fígyefenwtetés a nő-vllághoz I az öreg korban élőkhöz ós a szülékhez!
Legdrágább kincse az oiiibemek az ogészség I Nincs többé méhfájdalom, gyomorgörcs, ron-tletlen hi''wzám, fehér folyás és oszol kapcsolatban levő magulanság, hasonló betegségek rósz „következményei és hószAm előtti kínzó fájdalom 1 Nem lehet többé félteni az öregoknek a
náluk hosszasan tartani szokűU tlidóhurut, makaó* köhögéa, fUlladás, wellégée ét> »zivdolw-g ás tói, Ugy a tüdőhurutból származni szokott gutaütés tői (Schlolmschlag,) nem lehet félteni gyormokeínkot a náluk előfordulni szokott gör-vólykórtól, (serophula) é« sápkórtól (Bleich-sucht) mert alulírottnak Wbb évi orvou tapasztalataim folytan sikerült oly orvosi «törekit feltalálnom, melyekkel az említett nói bajokat s ar, öregek és gyermekeknél előfordulni szikott nosszasan tartó betegségüket rövid idő alatt sikorosen nloggyttgyíthatom. SP4T- Millió és millió nők vaunftk. kik a havi tisztulást megelőzőlog iszonya kínos fájdalmakat éreznek» s mcig sem gyógyitatják magukatI Miért? Ártatlan szomérmök miatti Miután orvosi tapautalatból tudom, hogy ozon okból szilTmozik többnyire a ilőkuél folytonos szonvodóeök mellett a fehér folyást a magtalanság s egyéb méhbajok: oly biztos szórt kívántam nekik nyujtaul, melyek ezen bajokat bizonyosan eltávolítják. Az írt kik orvosi tanácsommal ólul kívánnak, díjazott névtelen lovolokro is, vagy vidékro póstán utánvét mellett nokik biztos gyógyszoremot utasítiUommnl OgyUtt a legnagyobb titokban tartás mollett megküld^tem. Kívánatra azonban saját rooeptont szorint a helybeli gyógyszerészek által saját szomélyem felügyelet« mellett kószíttetvo az orvosságot, azok . álta! szál Hl tatom.
t^zentul oly holyokr« megyek, honnan leg több hozzám intézett lovél érkezik. Hollétem k. hazai lapokból raogtudható.
Septemb. 1-től Fiúméban.
Pécs, aug. 7. 1809. Józsof-utct* 2. sz. ».
(>CSVAKY EDE orvos és szülész, s a magy. kír. torm. tud. tárt. r. tagja.
40 éves köhögés klgyó-gylíisiL
Hoff János ucvftri szállító közDonti raktárának Bécsbon. Kttrntnerríng Nro 11.
Amt Klenlta, márct. & 1869. Lálegtátl istrrelui elnyálkátodáta kltlInS inalálagyártmánj''ának hatiuá-lata utáu I''iodálatoa gjroraan elmúlt, agy, hogy idolt ttabadon lílegnhelek. Vajha minden iitnvsOS oly gyort tegályt találna.
Roll, tanító,
Qr.-dSttfriet, 1669. márct. 9. A UofT-fáU maláta kivonat egíettíirtOr, maláta egátatágcbokoládá ét ma látanellciakorkakkal beUgelm legnagyobb réstMI * legjobb gyógyhatátokai eredmányetem.
Ur. Klrchmayer M. gyakori, orros.
Ilolovant, 1869. márc». >9. Kuldjdn Oo nekem kltUnS malátakáitltmányslbBI, neveieteu pedig msll-ctakorkálból (kOhOgás sUsa).
Vlkanova A., báró.
Modor, 1B69. apr. 6. KltaoS hatátu maláU-mtll-oukorkálból kártk egy kDldsmányt.
Karg báró, taátadoi.
/.emptlburg, martenwerdl kerület 1869. májút ». At On maláta kéailtmánrel nálam la talnte ctodálato« halátl ered ni áayesUk. 40 áv ót* ttenvcdUoi horutoa kShSgáeben, 66. ávemtSl fogra nagy mártákbenl elgyengül^« Járult. A maláta-kivonal-egátitágtSr huaa-moiabb haaanálata folytán nemeaak erSm helyraállt, do r^gl kOhOgáttm Is olág ctodálatoian mcgtiünl.
Kamnltter P. Oavtgye, »»ül. Uatatadt.
A valódi udvari Maláta kivonat tcátttágl tOr'' Maláta-egáiu^gl-ehokolade ás MaláU klvonatu bonbont otnpán Hoff Jánotuál Kkinlnerrlng 11-lk tnáia kapható llcctbtn.
Arak! Malála-kiroaat egátitág tSr üreggel át ctomagoláttal: CO üreg frt 3,73, 1 drer 7 frt, UÜ ttveg 11 frt, 68 üveg 87 frt 30, 1*0 üreg 66 frt i -Malata-tgáaiaág ctokolldá Nr. 1. egy font 3 frt i Nr. I". egr font 1 frt eO, Ot fontnál fái font Ingyto, tta lonUiál egy át egy negyed font. Maláta-ohokoM6epor eteeaemSk námára; * blányió anyatej pótláaára 8o áa áO kr. Mell-malála-bonbona 60 át SO kr. Mladeu UáctbSl.
Kapható Petlen T8r8k Jóiteí gyógyttsrátmá KIrályuleaa 7-lk taám. Leltuer á< Oriliiwald. - N.-Kaniitán kapható Rottnbtrg J. Wellltch J. — Sehvíars Adolf | Kotenbtrg Kerenet áa Relrhtnthsl C. uraknál.
*] K rorat alatt kSilSttekárt felelőttágel at«
vállal • Httrk.
tr Z L H T I-K ÍRNOK
MaBy-Kanlna, 18t>9. •teplemixr ll-án A termány Aia magát placmoV/ > •iSteu Urtja, máa piacira nem lt goudolva, t ■ i -i renddlkealk, i-gj-ábiránt uag/ romáoyöuW ran, aa üalet utat-
tokára áláakBInl fog.
Bab ksváa aaáültaiik. át gyo''.an vtríre talál, lton árát eddig tartja, Jólleh.t at<*Un s »«'' j>láSjáráat iiaát vltta* fogja nyomni.
Plaoxl tstl-vásárl keleUíek. Teraásyek i 1) u > a ss-»6 fonioi á frt, «0-7» kr. M—fni 4 fr. 8» kr. 8T—íí Aa. 5 fit 16 — kr.
5o s t — 79 fnt a fr. 1« kV. Jfe^O f»L S ft »0 kr -rpa ..rtá.Öaek, TO-M^f¿ff tr. «0-öOkr. 71-Jií f*U 3 fit. 40 kr. árpc kSaealág*«, «8—«« fU. 2 fr 60 kr. «7-88 ina. t. frt. 76 kr. Kuk erlet a J frt 40 kr., i frt 80 kr. Kdkoriea* elar i (ealnauanUu) * fit — ar. Zab tt-t« fai. 1 frt 70 kr. i6-47 fnt. 1 írt 76 kr. P o k a a k a •«—08 fxa. ¥ trt. 60 kr. •0-6A fU 8 frt. óó kr. P a a a u 1 y fthár 4 ftt — kr. P atsuly, tarka S frt. — kr. Haáaa aiá*«. — f- kr. •aalua - -frt _ kr.
Bécsi pónsárfolyam, sept. 11. I
5*/e metaliquos 69.70 ; 5% nem*, kölcsön 07.90; 1800-kl állodalmi kölcsön 94.50; bauk-réMvények 7.24 ; hitelintézeti réwvéuyek 248.
; London 122-—) ezüst ágio 120.25; arany darabja 6.88 kr.
A .UAKA" blitoaltóbank aug. bari ta«k»4á«áaak
kiiautatáaa : UenjuJutoU 1005 darab bevallás 8tM<k> frt tókáre, fOggSbvn maradi a mull hóaapbl 1**064 frt U-káre. Ouim» : 1,610,766 frt. EbbSl kláUlUatolt »0 darab 848*86 frt I8ke, fttgjíbeu maradt 647481 frtUka. aluUallUtott It4t00frti8ke. Oe*aM«a i 1.610,»«« frt- -A bank mUkSdáaáaek keadsta óta t. i. I«67 a«pl l-t4l 1869 aug. rágelf aa tuiw baayuJtoU beralláwok 0«a , 53,409,006 frt
ttege
árt.
Vasúti napoakinti menetrend;
Indul N. Kauluáról lUrea feU 4 óra 86 perva.
, . ««luláa a «>• iö ru<a.
Uuda . reggel 6 óra — .
. „ d. u. 1 óra perci
. attre 10 óra 67 ,
Trleat . rerg. 4 óra 4i
. dálben a óra 15
B4e* . regg. 5 óra — .
. . ájjel 11 óra 20 .
Sopronig délután ''i óra 20 .
M. N. Kanlaaára Bare.
reggel 4 óra I ,
. délben 13 óra 36 . Bada felől r*»*l 4 óra 2ü
, . délb. I óra 4J perei.
. eetre 8 óra 63 .
Tilwt . dálbania óra 6i .
. . ette 10 óia 34 .
Báet . reggel 4 óra 10 .
. . «»!,< 10 óra 1« .
Hoproabél d''lben 1".'' ó.a Í J ,
Heti naptár.
Septtaiker «4(118-ig («69.
Hó- éa heti- Katholikua nap 1 Proleatáaa m7K
nap Ur | naptár
Heaki két urnák uem »aolzálhal.
I.ukáet XVIII tf 14.
la vattratp Ő TTÖ: A . ^ c iimu* A
18 HétfS Móriéi p. Hir, Aitat. **
14 Kedd 8». k. f.U. Halaaie A
18 Pierd. Nie. Kánt. Nlkoméd 3S
16 CaBIOilOk Ludmilla Caiprlaa tíi
17 Péntek IMdeg. I.ambetl
18 Saombat Ireae v. Richárd A
FeloltJa 8zerkes*tó : Wajdit« Jézwf. S<>gédszerkcMtd: BitorH L«Jfl».
ÜGYVÉDI ÜGYNÖKI IRODA.
Vidéki Ügyvédtánalmtól, egyleUk , táraulatok-, köxegek ¿1 ina-ginaóktíl sat.i elfogadok minden m.gblaáiokat, melyek tör/énykeiSil vagy köplgaxcatáil «gyekben n Buda-Petton .xékelS klr. mlnlit«rlumok, klr. Carla'', váltó- él vároai tflrvényoék.k, tár.ulalok- é. egyleteknél bBxbeujáráit, kölciöu ügyieteket, lueg.iorgalmaiáat, érteiltéieket »tb.
i 2<éuvcluvb. .
CxéIJa ügyvédi irodámu.ik it vidéki flgyM b*joiok*t 1 Jö-váamenéai, -- utái.Járá.l. idStölté.l terhe» költiégektSl megmcntcul, gyora, kimerít«, alapoi tudó.itáiokkal »olgélnl éx holakadályoxvs
lannéúek, képtUelUtol itb.
A díjak elíró külJendSk bo. — Kgy fél napi ld«nél többet nem génylS eljáráiért 1-3 frt.
Irodáin helye:
Pest, Lívéit-utoia 8. siáa, EsoWiái.
(318-0,3)
RÉSÖ ENSEL SÁNDOR,
köz- éa vélté-ügyvéd.
(S89_,2,8) M E T H S>
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
Bemben, HuthenthuriiintrnHse 21). b*. bátorkodik h t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra Hgyol-meztetni, mclynól _,
§PÍP fél becsáron
¿a biztosítok mellett hibátlan vászon éa meglepő1 szép uri és női fohérnomüt szerezhetni. A pamutnak előnyös beszerzéso és olcsó niankaerő következtében azon kellemes helyzotbon van novozett gyár jelenleg, (inig a kószlot tart) hogy o tokintfitbon jutányos árra nézvo, rendkívüli! nyújthat, mi a következő árjegyzékből - . - is látható:
Vászon-árjegyzék.
1 db 80 r8fÖ» fshéritellen váiion becalr la—14 fllg, moit caak 0—7 ft a leg
30 . . fehittt*tl«n jó Kéal-* aiövet váxxon . feh. creai-vá.xon
ele» ailUxial váxxoil
s W . 80 . 30
. 3«
. ûO . &0
. 60
lele.
kit. rnmb. vision irlandi cxérnaváaion . luiub. ciérnavánoii , tinta feb. or. J^uváaxou finom trlandl ««»v.1» , bollandi ixôvél legalkalmasabb uti liigekro » brabaull növéi iegfin. legjobb ét legt»rlil»abb, sml ciak''ljteiik
18- 20 IC—18 21—28
30 — 30 28—32 30—3tí ölr ty 40-48
62-CO
60-80
9-10 8- U 12-14 16-18 14 — 10
16 IH
17 1!) 20-24
28-30
''ö
HendklvÜll nagy válaaxtékil a iegneheiebb rumburgi 30, 36, 40, 46, 60- 60 írtért darabja, melyek
. 30-40
• tévéieknek *4, 28, axonban kélixer annyira
beetülve vannak.
I db 30 rSíÖ» ágy-kauaváaa mindenféle iiinekben caikoiva éi koeikáiva,
becaár 14—18 frt, moll ciak 7-11 frt a legfinomabb.
1 db 30 rSföi igen finom é» tartói pamut-ixövet« allai.gradll, beciár 18 egé»» 23 trt, moit ciak 0-12 frt.
I db 30 rSföa angol »blrting (iclilfon) Igen fin. m é. oly tartói, inlnt a váwon, becíir 16—24 frt, rnort 0-12 fit.
1 »aegétnélküli ls.iedö, í rőf »»éle», 3 ríf ho»»iu, c»ak 3 frt.
1 aiegeauélkflll lcpedB 2 egy negy. 3 r«f néle», 3 rőf honin, m. cj. 3 írt 20 kr. 4 legfinomabb.
1 daináixt aaxtalkéiílot G »»«mélyre (1 atitaltcrilS hoxxílllÖ antalkendS-vel) moit caak 6, 6, 7, 8-16 frtlg a legfinomabb.
1'' d*Wa*St aastalkéitlrt >2 ixeoéiyre (1 aaiUlterito hoxxáillS 12 aaxtal-kendSvel) moit caak 10, 12, lé, 16-''.0 frtlg a legf.
1 tuoiat konyhatört« moit caak 2 írl 60 kr. egén 3 írtig.
1 tueast aaxtalkendS v. tttrülköaS, különöicn tartói, ára ciak 4 frt 60 kr., 6, 0, 7, 8 frt S legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.
t tueast váaaonxiebkcndS 1 frt 20 krtól 2, 2.60, 2, 8.60, 4, 6-0 írtig a
• legfinomabb.
1 tneiat nagy romburgi váixonnebkendB 3, 4, 6, ö, 7 fiiig a IcRlln.
1 tucsat Isgflnoinabb fehér franeala batlliat-Kendifk, lyjoiir xxegéaaol, 8,
• 10, 12-19 frtlg.
I tdcaat »alnet vániontiebkendS burnóth»»málók »lámára, Igen findm él tartél, beetár 8—12, megverethet« 4—6 frlig n Isgljuuiiiabb.
1 tuciat baUixt vá»»oni»ebkend6, fehér vagy ixiiiet neg.''lyly.l ciak 6.
6, 7, B, 0, 10 frtlg a legfinomabb.
Férfi- 8 hölgy-fehérnemUk árjegyzéke.
1 nSl Ing Jó váwonból 1 frt 60 kitól 2 fl. a legfinomabb.
1 női Ing kltünö rumburgi vagy hollandi vánonból finom axiv-, vagy ker«i»talaku uioit hlmsésset ciXk 3 60! 3. 4. 6. ft a legfinomabb.
1 uSl Ing, kltünö rumburgi vagy Irlandi rássonból, legelegánsabban r lkeíxltve) (s* ugynevexett Kraaébet c»áixárné Ingek) moit ciak 6. 6.
7. 8. frt a legfinomabb. '' ''
I .»61 éji felöli?) conette) kllfln® nép, moil eiak 6. 6. 7. 8. fl a legf,
NBl alióaxoknyák 100 kfllöoféte párUl mlnU axerlnt, ugy ixlutén a mo»t éltalánoian kedvelt iiegbe Tégott sioknyék bimoave, varrott »xegéiael moit ciak 3, 4; 6, 6, 7, 8 frt a legfinomabb.
Jlölgy pongyolák a legfinomabb hallatból, valódi valenciennl calpkével él
'' eioda-níp hímzett betétekkel a legujabb él legelegáijiabb o nemben, 16, 18, 24, 80, 34 frt a legfinomabb,
^Nöl nadrágok finom i)iirtlngb8t, vagy''vászonból apró .icgéickkel, vagy bliniéifkkíl kltüuS kiállítás, moit ciak 9, 2.60, .1 frl a legfinomabb.
Uri ingek gallérral vagy anélkül, fodroxott mellel vagy limán klttlnS fin. chlfonból, mely épen oly tartó», mint a váaxon, fehérei* éa sslnoave, moit c*ak 2.60,,3 frt * legfinomabb.
Uri Ingek, legjobb rumburgi vagy Irlandi váixouból, - gallérral, vagy a uétkfll, — »Imán vagy fodroiott mellel a legújabb di»at ixorint erCsen varrva, moit csak 2, 2.60, 8, 4, 6-6 frt a legfinomabb.
Url Ingek legfinomabb ballal mellbotéUel, legelegánsabb, a ml ciak létexlk,
■uoat ctak 0, 7, 8, 10-12 frt a legfinomabb, Uri gályák igeu jó éa tartós váaionból, félig mrgyar axabáaaal, — moal 2 frl 50 kr,
ciak
egési 3 fil a legfinomabb.
Uli gályák, igen jó éi tartói váaionból, magyar nabáiial, nag/ Üleppel
m oil risk 2 frt, 2 frl 60 kr.
1 tu.nt uri l
url Inggallér, * l«|e ^ c»sk 2.S0, 3, 4-frt A legfinomabb.
legfinomabb, elogánsabban, él legjobb
dltal aierint, moat
Vevők,
'' url kéiebt n Ifgeitgauaabban éa logdivatoialiban kiállítva, moit
fn n l«?fiu-»nabb
kik ^i) Itig vásárolunk, cgy finom himzott bat-tiszt-kondót; 60 fik'', egy csodaszép kávékószlo-(.i, t.i. 1 kávé abrosz hozzá Illő 0 k.lvékondővel:) 100 flig vá-náillik egy igen tinóm caechmir-asztallerítőt kapnak ráadásul.
— Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél a nyakbőség ki te <-n dó. <=a
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az ohr fohér pomllkért, jűíclyek nem jól állannk^a testhez, vegy bármi okuál fogva nem J#t4zcurk, tu ért-ik tiz^tett ár bérineniw viaiuiköldetik. — Kivá-Batrr» a készletbenlovő vásznaiból minták klildtJnek.
A kvtsteket kérjük «Imwui: Metil B, SéO0,
UotlienthiiriostraiiMj Nr. 29.
Triitiioí S''Yiíd
liée», KItntilirnu« Nr. 2.
általános árjegyzéke
Inyomtatványokról.
Angol Uválpa»''«''«». »«t«»«»»« Hot név, betü vagy koronával Ingyen nyomva.
100 darab uyoloxad, vollu, fohér 40 kr.
ugyan*» 100 drb borítékkal 65 kr. vastag kstt5,i »Iml-láaial vagy v\>A*losi> v* 00 kr.
ugyenaa 100 db borítékkal 1.50 kr. uogyedrét, vellu 80 kr.
vailag kottSi ■iinlláaial vagy vona-loxva 90 kr. nyoloaad, különböxS calno» ixinnel 60 kr. ugyauax 100 ixinei borítékkal 1.20 kr. boríték belül aiinex-yc 66 kr.
angol lovél - papiról divataiért! monogrammal 90 kr. ugyana* borítékkal 1 frt 40 kr.
látogatójcgy elkéialt-vo egy porc» alatt 60 kr.
kettSafényO, litogra-phla, ineaterileg ké-ixitve !HI kr.
db dombornyoiuó gép név- és cximmol 2.50 kr. 1 db önmagét nedveiltó »tan»-
pigiia 6.60 kr. Keltei-félő UnnedveslU Írószer,
Iroda námára > nlaiáira, egy db honátaitoiólval, 100 d»r*b
tollal 1.50 kr. 1000 darab enyvezett lovélmark
aranyoxva ; nagyiig teUzél aierint l.CO kr f>00 darab ugvan«« 1.20 kr. 1000 legujabb, mlut a píOlét-
vlttZ *.50 kr. 5"<» db 2 frt. Kgy doboi betli 10 kr.
. vlrágpeeiéilegy 10 kr. 12 tucial patent aciéitoll llxon
kétfolo 25 kr. 1 tuciat tollnyéi, finom 0 kr. PP* Siámlák, iiállitó levelek, mindennemű nyomtatvány , pe-caétnvomók, tlilcli iniioló könyvök gyári áron ízbl-áiutlk.
Peitsl uúnvíllel ia küldhot-ük. Itepakolás dl- nélkül.
''«F
lléiH,
Klrnlnerrlng 2. gegonübér
Draiche-llau*. Kr. 3. (287—12,7)
100 100
100
100 100
100 100 100
100
100
100
100
»01-
Csokonyai urodalomban Bomogyvmegyében a babocsai vasúti Állomáshoz egy óitu ságra, Gróf Széchoilyi Imre én Dénes urak méueséuek létszáma leszáliltUtni fog.
Árvorezés al4 jöa ; ,
1 drb 3 éves eredeti perseberon mén — és
40 drb magyar és kevert vérű anya kancza és csikó.
Árverezési határidő : OctÖber hó 11-ke 1869 Ósokoüyában.
(á15-3»8) Az urodalmi tisztség.
«3
• r-t >
PJ

«C3
O fi
Legújabb találmány dohányaoknak.
Illatos-havanna dohányleveleket.
Alulirt tisztelettel jelenti a nagyérdemű közönségnek, hogy sok vegytani ki-sérlot utén sikerült neki a valódi Havanna-szivarok éa havanna-dohány illatát bel- 6» külftildi uövényokböl elWllitani s azt o czélra készitott papirlovelokben kötve tartani. Ezon papirlovolek két napon ét ft legközénségesobb minóségll szivarok között tartva, azoknak olv kelleme, havanna illatot ád, hogy még a szakérté is valódi hannnnát sziui. Kgy levél képes 26 darab szivart kót nap aUtjt ilUtossá tenni; b ugyanazon cgv lovél tiuzor luuználhaté. E levelek papir között tartva haaználhatlanul som vesztik ol tuliydonságukat. Ennél tehát nlnca jóbb mód olcsó pénzen jól ozivarozni.
Firnktár: NfcMfcruáa 4. At*;>W részér.: HAU8ER C-*éí Béos, Marlahllfer-StraMí
118. 11. Megrendelések a yldékro *s Ar bekaldíao, vagy postai utánvét mellett eaaköaöltotuek, Ari ogy caornag hst darabbal 1 ft. GQ kr. kevesebb mint ogy caoruag nem rendelhető meg. Innét eladók jelentékeny iaáaalékban réoeltetuek. Auitrla é» Németoraiig minden víroaiban raktárak állittstfiak. ^
yigyelmeitoté». Miután eaen leveti-k mint minden Jd é» easlttera erS»on utánoltatnak, kOteleaaígünk éa után gyirmányoktól a t. kosftnaéget óvni.
\ ...
N
(
P >-i
i—i.
P
<
M*
<rt-
CA
Nincs jobb mód kevés pénzért jól és olcsón szivarozni.
dem
Ersto öfTentlicho höhero
HANDELS-LEHRANSTALT
in Wien, Praterstrasc Nr. 23.
Das nächste Schul-Jahr beginnt am 4. October d. <T. Einschreibungen finden vom 25. September an statt, und werden Programma von dor Direction gratis versendet.
Direktor.
Agenten
für den Verkauf unseres unübertrefflichen .Cement, um Thonwaaren, Porzellan etc. auszubessernwerden gesucht für und Umgegend. • *■*>
y F. E. Dietrich & cie., Dresden.
"77
Carl Porges,
Ilaszoiibérleii iiirdetniéuy.
5. >
Gróf 8 z é c h e a y i Imre ós" Dénes urak jószágigazgatósága részéről közhírré tétetik, miszerint a vasúti állomástól V* óra távolságnyira Veszprémmegyében, Sió-Maros helység határában fekvő 152.3 hold, és enuck tőszomszédságában 8 vele-összeköttetésben Somogymegyébon Jutli helység határéban fekvő 1449 hold tagositoit birtokok, jókarbau lévő tisxtilak éa gazdasági épületekkel együtt, vagy egyonként, 1870-ik, vagy körülmények szerint 1871-ik évtől kezdve 12 évre haszonbérbe fog adatni.
A feltételek Sió-Maroson az urodalmi kasznárnál, vagy Sopronmcgyében Horpácson — vasúti álloijiás éa utolsó posta Német-Lövő — a jószág igazgatósági irodában bete-kiuthetők.

FOSTER V. és TARSA
gazdasiigi (júpgyárosok Lincolnból Angliában ''
ajánlják » m. t. gaxdánoknak
gőzmozdonyaikat,
nagyobbított (űzszekrény és elömelegitővoli'' oséplög-épelket,
mflyck Msoysrortiág etbaancátlhci w|rvs éplltttssk,
továbbá
¡arató-gépeiket,;
. AbjII« Itjtlső gyáraiból.
ÀRJKOyZÉKKK t, mindennemű Ktl,VlI.\Ü08lT^S0K a legnagyobb kéixséggel bérmouUaeu küldetnek be.
Hnktáft
Pesten, gyár-uteza 33. szám.
{382-20,15}
Haezoiibérleto
Zalamcgyo Í''sab-Rendokon kényelmes lakás és 1050 hold tagositott birtok, -- 600 ho)á szántóföld a többi legelő — jövő Szent-György naptői bérbo kiadandó, értesítést ád a tulajdonos. ''
Chermel Ignácz,
u. p. Sümeg.
\..IM)\ VI"
blxtositó-táreuJat föügynöksége
Nagy-Kanizsa város és vidéke
részére
LOWENSTEIN .I.-nci
fóutczaí házában l<H«zlk.
WajdiU József kiadó-, lap- és nyomdatuladonoa Nagy-JKanUaán.
Zalában
egy kisebb nemesi birtok épületekkel, -szántófölddel, szőlőhegy gyei, réttel és erdővel 5600
forintokért oct. hó l-ig eladó.
t.
Bővebb értesítés szívességből e lap kiadóhivatalánál megszerezhető.
Nagy-Kaiiiasa 1869. szeptember lÖ-áíp.
37. szám.
Nyolczarfik évfolyam.
rv
Kitörj eílvo
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú lietUap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, s^dászai, tudomány cs mfivészeí kOréHL
MeBJelemic:
Minden (xowb«t«n,
»gin lr«n.
8serk»*it<W Iroda én klndö Hivatali
WAJD1TS JÓZSEF k8ny»k*rMk«<Ut4b»n.
Előfizetési föltételek :
H.lyb.n báihoi hordánál it »Idíkro pmlin Vilid?»'' KWu írre i - « frt. — kr. Kii ávr« • • 1 . - . Évn«(yodr* ■ t . 60 .
Hlraetósek;
\ Int h*.áhu. pctitiorril t-mflr 7 kr. '' ««..r i. minden toráblil hrikUlái/rl 6 kr IKtyrtfdlj nílud«» «n.re. li.-lkl*U«ifrt 3o kr. A .Xyllt tiren" rgy petit tor b.ikutátl dijn 16 kr.
]
Hirdotóseket elfogad :
N.-Kaalieán: »KIADÓ-HIVATAL.PMtM : ZBIfil.KR M Bio»-, Hambíru-, Berll»., UaJ**.»..Frai>kftirt- U Basel
j ben: IIAASKNSTKIN & VOOLEK. Llpo»»-, B»n»-, á. Stuttgartban: HA0H8K&tAh8A. Béoabea: Ol-PF.UK
CseogeryAntaHN/KanizsáiL
(Bfi.) Élénken emlékezünk azon diadalmas napra, midőn a „tudomány csillaga* Cscngery Antal f. évi juniua 14-én Nagy-Kauizsa kerülőt országgyűlési képviselőjéül mcgválasztaték, mily hazafiúi örömmel üd-vözöltetctt az ország mindeu részéről o kerülőt diadala, mely tulajdonkép nem e kerületi választópolgárság diadala volt, hanem a hazáé, azon hazáé, melynek biztos jövőjét a korigényeltc mérséklet, higgadtság, b a számitó, ugy a mult nyomorain s nagyrész-heu hiusult küzdelmein okult politika szilárdítja, edzi s lehet mondani, újra teremti., nem a nomzet létszámábani fogyatkozá; hanem az elmaradás-okozta hiányok betöl-téséro szolgáló oly intézmények nyj szamát, melyek lételünk virágzásához szükségeltetik. Hazafiúi örömünnep veit az pártkülönbség nélkül, mert a honpolgári bizalom koszorűja oly férfmnak nyujtaték, ki nem a hangzatos nagy szavak, hanem a tettek embere, ki az ész mcgtőrhetlen fegyverével hat előre a tudomány sötét bányájában, hogy a nyert kincseket, nemzeti nagylétünk ragyogásának előmozdítása végett hazánk oltárára tehesse. Üdvözöltctott a nemea férfiú az ország minden részéről, hogy a törvényhozás szentélyében méltó helyét elfoglalta, mit Nagy-Kanizsa város óh o kerület követvá-1 osztóinak honpolgári joggyakorlata eszközölt.
E nagyhorderojü diadal örömérzetében epedve oliajtottuk azon napot elérni, melyen a tisztelt képviselő ur választó polgártársai közé érkezend. Nem szónoklataért, nem politikai hitvallásáért objytottuk őt körünkben üdvözölni, hiszen éloto nyílt könyv, tettei ragyogó betök, s mindnyájunk előtt ismeretesek; hanem oliajtottuk igen is azért, hogy tapasztalja tényleg a tiszteletet, az elismerést, mely személyo iránt körünkben él, —■ lássa, hogy a bizalom koszorúját honpolgári elvhűség, önzetlen honszeretet és politikai szilárd meggyőződés szalagával kötöttük meg.
Felvirradt a szép nap, szeptember 12-ke, midőu szeretett s tisztelt követünk Nagy-Kanizsára, mint o választókerület központjára érkezett.
A vasúti indóháznál nagyszámú közönség fogadta, s amint a nemzeti zászlóhoz ért Séllycy László gclsei földbirtokos ur a választókerület-, Hegedűs József uradalmi ügyvéd ur pedig Herczeg Batthyányi Fülöp ö főméltósága novébon üdvözölto. Bandérium elólovaglása mellett megindult a diszfogatok hosszú sora; a házak ablakai dlszvirágok a nemzeti zászlókkal ékeskedtek, különösen szép figyelmet tanúsított Stera ur, a bevonulásnál két oldalt a nép nagyszáma élénk éljennel üdvözölte a négyes fogatban ülő követet, ki mogazokott szívélyes nyájassággal fogadta. A hcrc/cgi uradalmi tiszti laktyh kovés ideig időzve a városháza teremébe távozott s a virágokkal feldíszített városháxa
erkélyére lépett, hol a széles utezán belát-hatlan népsokaság által harsány éljenzéssel fogadtatott. Beszéde rövid, de tartalomdds volt, egyes erősebb pontjainál meg- megfúló éljtíuzéssel helyeaeltetett az.
Higgadt''a mély gondolkodást tanúsítóit beszédében keresetlen meleg szavakkal köszönte meg a benne holyzett bizalmat, moly — úgymond — annyival becsesebb neki, mivel nem kereste s váratlanul jött. Áttért ezután a magyar nemzet politikájának nehézségeire, nehéz —■ úgymond - leginkább azért, mert Európa közepén egyedül, rokontalan állunk, 8 most nem a hajdaui vitézség fegyverével biztosithatjuk állami létünket, hanem a gondolkodó ész higgadt s s nemes irányú politikájával. Nagy hazánkfia politikáját követi s teljesen meg van győződre, hogy a nemzet cz uton biztosíthatja állami lételét b virágzó jövőjét. Örvend, hogy e kerület hasonló nww^zd-désben van; iparkodni fog lelko egész erejével a benne helyezett bizalomnak megfelelni.
Ezt követte ősi szokás szerint a diszla-koma, mely a .Zöldfa" vendégfogadó nagytermében taftaték. A díszebéd szokott ünnepélyességgel kezdetett, — magyaros kedélyességgel folytattatott, a a legvidámabb jó kedvvel végződött. — A pohárköszöntések hosszú sorát főt. Berzay Elek k. r. házfőnök ur kezdette meg a Felséges Apostoli Király s Királynéra mondott jeles beszéddel, mit felállva, barsogtatott háromszoros éljenzés kisért, Utánna Olavina I^yos ur állt fel, s fájdalmas érzettel említette mog Sü-raeghy Fercncz, a követ-előd halálát, mely csapást enyhíti azon szerencsés körülmény, hogy hazánk lcgjelesbjeinek egyikét üdvözölhetjük s bírhatjuk képviselőnkül, — kit megszokott találó szép szavaival éltetett és éltettük legszivesb rokonszenv és őszinte tisztelet rég táplált érzetével. Erre Csen-gery felkölt 8 nyomatékos hangsúlyozással jelezte különösen e város és kerület kereskedelmi fontosságát, b kijelenté, hogy ha nem volna is képvisclójo o v^ros és kerületnek , mégis honpolgári legszebb kötelmét teljesítené, midőn alkalmilag o táj kereskedelmi érdekét előmozdítani, befolyásával virágzóbb helyzetbe hozni törekednék. Nagy tetszéssel fogadott jeles beszéde után hazafias szellemű folköszöntések mondattak a magyar ministeriumra, Gróf Szápárv Géza megyénk szeretett fóispánjára és Séllycy László által nagy hazánkfia , l)cák Fc-reuezro, melyuél szüuni nem akaró lelkes éljonzéssel tanúsítottuk, hogy e rncgyo szülöttje mily tisztelet és becsülés méltó tárgya Kii vünknek I ltagyogó ékesszólással beszélt Hrabovszky Flóris, zalaegerszegi ügyvéd. ''Hérics János megyei törv. ülnök, Szilágyi DezsÓ igazságUgyunniiteri osztálytanácsos ur (ki hzeretott követünk kísérőjekép érkezett hozzánk) a reá mondott pohárköszöntésre válásiul i nagykanizsai hölgyekre emelto poharát, s kedélyes szép beszédjével foko-
zatos érdekeltségben tartá a vidám hallgatókat, s ragyogó mosolyra lelkesitó a karzaton helyet foglalt szép hölgykoszorút. A legszebb jutalom oroszlánrésze Szilágyi ur birtokába jutott, méltó érdeméül az omlé-kezetcs figyelemnek.
Ugyancsak a díszebéd alkalmával Csen-gery Antalné, a szellem- s kellemdüs jó nő, a ncmesszivü honleányra mondott rövid köszöntés következtében e sorok írója Indítványára egyhangúlag elfogadott következő távirat küldetett hozzá, még az ebéd tartama alatt :
„Hazafias üdvözlettel tolmácsolja hódolatát Nagy-Kanifc város és kerület képviselősége szerétéit követünk tiszteletére rendezett diszlakoma alkalmából. Isten éltesse Nagysádat gyermekeikkel együtt!"
Walbach Mór ur táviratilag üdvözölto
kbtctflnhot, moJreft rflánlc totJüís k<U0(C varOS-
biró ur olvasott fol. Egy kiskanlzsai polgár pedig boldogult SUmeghy Feroncz családját élteté, melyet viharos éljen követett.
Főtisztelendő Láposi Géza csáktornyai plébános ur Muraköz érdekében szinte nagy tetszéssel fogadott beszédet mondott s még többen, ki tudná azt mind elősorolni, s ha igen, o lap szük toro nem engedné azt meg.
Kedvesen esett látnunk, hogy a választó-kerűlctUnkbelioken kívül a vidék, különösen Zala-Egerszeg és Muraköz szép számmal volt képviselve, kik örömünkben résztvenui s az országosan becsült nagyérdemű követünk tisztclctéro megjelenni siettek I üdvözöljük őket azért a lcgszivélycsebben I
A díszebéd jóvolta, ugy a helyiségek ízléses feldiszitóso Ncusziedler Pál vendéglős ur dicséretére válik.
Esto felé hullámzott a néptömeg festői Bziuvegyülctben a főutezán, várva a fáklyás-menet megindultát, moly 8 órakor a Zöldfa kertből valóban mintegy lángtengert képezve s a helybeli dalárda működő tagjait körbe fogva megindult s a kövot szállása előtt megállapodva a harsogó éljonzés csillapultával Dalárdánk által a „Szózat* két első szakaszának clzcngéso titán Koch Adolf városi főjegyző ur élénk tetszés és lcikosült éljenzés közt üdvözölte követünket következő tapintatos beszéddel :
„A törtéuolom lapjain íeljcgyozvo, emlékek Által megörökitvo találjuk azt, hogy a haj-dankornak vitézség és bölcseségbon gazdag nagyjai számára diadalívek emeltettek, — fényes menetekben — diadalszokereken vitettek tájakon át, — az elárasztott fény legalkalmasabb jelvénye lévén azon dicssugaraknak, melyek egy Nutius Scacvola, egy Julius Caesar lejét mcgilloték.
„Hazánk szent földjén is a vitézség honolt, siyát történelmünk is feljegyző azon jelesek,
azon nagyok névsorát, kik kül-ellenségcink, s az oly gyakran c hon kebelében, dühöngött
pártviszályok harczias legyőzése körül babérokat vivtak ki, do feljegyző egyúttal azon fájdalmas tapasztalatot is, hogy elődeink világszerte ismert vitézségének gyakorlata, s harczi dicsóiégénok elnyoréso alkalmakor leirhatlan sok honfivér folyt el, melynek tudata egyrészt ösztön arra, hogy a haza iránti lelkesedés egy magyar kebelben se hűljön meg, másrészt pedig figyelmeztetésül szolgál, hogy a hajdankor dicsőség-szerző eszköze — a fegyver helyeit — az ország, s államunk életébon előforduló tusák az ész fegyverével Intéztessenek ol, — hogy no az öldöklő fegyver, liánom az ész, a tudomány hatalma legyen az államok szabadságának bistositéka.
„S mióta a nomzetek a történet ezen intő szózatát megérthették, mióta a harezjátékok helyett — a tudomány eszközeinok forgató •* Uaoíott, a rőt a nagyobb, hooonllthatlan
clóhaladás szemlélhető a nemzetek élotében
— s a legkecsegtetőbb roményckkel lőhetnek eltelve azok, — kiknek földjén, mint
— hála az egek uráuak — nálunk az ly-kor találmányai, az érzés, tudományos mivel tség omo fényoszlopai — a dicső ősök bölcseségén alapult, s a kor igényeihez tökéletesített alkotmány véd-pajzsa alatt terjeszthetik sugaraikat.
„Az alkotmányos jogok legkitűnőbb gyakorlása kétségtelenül az országgyűlési képviselők választásából áll, s mily lélekemelő tudat az, hogy o hazának minden polgára a képviselő-választás körül reá háramló jogok és kötelmek gyakorlása által befolyást gyakorol, közvetve magára a törvényhozásra, s ha a képviselő-választások alkalmakor a különböző nézetű pártok — mert ilyenek, történeti tapasztalatainkhoz hasonlag, ma is léteznek — síkra szállva harezra kelnok, -• nomcs küzdelem ez, mert azok mind-egyiko saját elveit legjolesebb férfiai által óhajtja képviselve látni azon magasztos helyen, — hol üdvöt hozó törvények alkotása vau szóban.
„Mi, tisztelt választóközönség, az érintett legszebb alkotmányos jog gyakorlata alkalmával felmerült küzdelemből oly diadallal kérkedhetünk, — mint o hazának kovés választókerülete, — mert a gondviselés Cscngery Antal urat adá képviselőnkül, a nagy tudományu,hazafierények ben dúsgazdag férfiút, s a midőn ennek megtiszteléso végett lobogó fáklyák lángjaival megjelentünk, — arra kérem ót, hogy o lángokat liazaszerote-tünk 8 iránta való őszinte tisztelet, s ragaszkodásunk'' jelvényeiként szívesen fogadja, az Ül*urát pedjg arra kérjük, hogy Cscngery Antal urat, a nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselőjét o hon dicsőségére, s mindnyájunk boldogitá-sára számos évekig éltessel"
\ / -
Erre, a nem várt ily szívélyes fogadtatás behatására, megindult követünk köszönetet
mondott, s kijelentve iu<$hatOtt«ágát, vála-szolá, hogy nem a nagy szavak, de a tettek embere''levén, tettben fogja mutatni a sze-mélyóhezi ragaszkodás, bizalom s kitüntetés feletti elismerését.
Után na a Dalárda még két darabot dicséretes öszhangzattal énekelt s a fáklyás-menet legszebb rendben a kiindulási ponthoz vissza tért, s a közönség e nevezetes nap kedves emlékezésével lassan lassan szétoszlott.
Másnap délelőtt a közintézeteket szemlélte meg s délután Szabadhegyro, különösen Koch Mihály ügyvéd ur szőlőjébe kocsikázott. Harmadnapra délben pedig nagyszámú diszfogat kíséretében a vaspályához szállíttatott,hol lelkes éljenzés közepett tőlünk elbúcsúzott s szívélyes »Isten hozzád "-dal Testre visszautazott.
Hordozza az ég szerencsésen! A bucsa-üdvöxlés között városbíró ur a következő
találó kifejezéssel élt: ,.N a 0 y - K a n I z 8 a vár0 8 évkönyveben e három nap a legszebb napok közé tartozik!" ,
Nagy-Kanizsa város közügyeiről.
ív.
Folyó hó 14-én városi képviselő gvülés tartatván a követkozó három fontos tárgy került szőnyegre: a fogyasztási adó, a városháznak újbóli fölépítése é3 a tervben lévő országos fótörvényszékek egyik''osztálya részének városunkba leendő áttételo.
1. Mi a fogyasztási adót illeti — annak átvételére az adóhivatal által városi hatóságunk megkináltatott olyforinán, hogy az csak azon esetben fogná azt árvereztctni, ha a közönség el nem fogadná, melyhez még azon kedvezmény is köttetett, hogy a magy. kormány a közönség előnyére a megállapí-
tandó összegből lO''/o-ot hajlandó elengedni. Ennek következtében a mai tanácskozásnak feladata volt, igennel vagy nemmel határozni. A tárgy mindon oldalról megvitatva levén, a képviselőség egyhangúlag abban állapodott meg, hogy egyezkedés által vétessék föl, ha ilyenkép biztosítható az eddigi 12,000 frt összegnek alábbozhatása s igy enyhíthetni az egyes fogyasztóknak eddig viselt fogyasztási terheiken.
Az ügy körüli egyezkedési eljárás egy bizottmányra ruháztatott. ■:> Látható ebből a magy. kormánynak azon hajlama, melynél fogva kész a közterhek elviselését enyhíteni.
2. A városház épülete látszólag roskadó állapotban lévén, egy szakbizottmányra ruháztatott annak átvizsgálása és a Yélemé-. nyezés. Ma olvastatott föl annak írásbeli előterjesztése, melyben határozottan ki van mondva, hogy az épület életbiztonság elleni állapotban van s leendő átalakítása föltétlen szükséges.
Az átalakítási terv szerint a közönség igen jövedelmező épületet fog nyorni anélkül, hogy pénzébe kerüljön. Usengory Antal országos képvisi-ló, mint a földhitelintézet igazgatója segédkezet nyujtand abban, hogy a nevezett intézetből a közönség elegendő pénzt kapjon 5 % kamatra, melyet évenkinti törlesztéssel köteleztetik csak visszafizetni. Mivel pedig az épület jövedelmező leend, az adósságot az évenkinti házbér fogja törleszteni. így menekszik meg városi közönségünk azon teher elviselésétől, mely neki a múltban annyi, ennyi aggodalmat és gondot gyűjtött halomra.
2. Az országos fótörvényszékek elhelyez-tetőse tervben lévén, jónak látta Gózony Ferencz városbíró ur az ügyet szőnyegre hozni. Lelkes szavak tolmácsolták városunk jobb jövóje biztosítása iránti buzgó törekvését, do nem is maradt eredmény nélkül;
mert élénk éljenzés között fogadtatott el azon indítványa, hogy minden eí-Ö^ettessék a polgárság részéről egy osztályrésznek elnyerésére. elismeréssel fogadtatott fogai ma-xotl kervónyo s azon indítványa is, hogy az ügyért egy 6 tagu bizottmány menjen \ Pestre, a kérvény pedig rögtön küldessék illetékes helyére.
Szerencsés helyzetnek mondható, midőn városunk közügyei iránt annyi oldalról élesztettack : szeretet, jóakarat és tevékenység.
Így méltán lehet reményünk ahhon, hogy KajalüEBEt még csak ezentúl leend valóban nagy.
Iskola és h&/.
Ultgoa (Jrdf Slápáry fléz« fóiepán nr álul nevJé.aeU
ciikkfo kitUaött -i darab aranyra.
V. pályamű.
(Folytatáe.)
III.
Minden''átalakulásaál a reformátornak kettőre tokíntettol -koll lennie, ugyanis as eddigi gáncsok raegszüutotóséro, ¿a jó, czélszerő tényezők bohoxatalára. Mielőbb ei utóbbiak felsorolásához fogú ók, nzllkségesnok tartom, as előbbieket röviden összefoglalni.
A fontobb mondottak »;.erint iskola-ügyünk fejlődésónok útját állotta : a tanítók, elégtelen, miveltségi foka, * nép mlvolotlenaégo, balitélo-tei és a tanítók nyomorú állt pota, «•■) mindenek fölött: a tanitók ós a nép közönyöwége. Ezeket tehát meg kell szüntetni; do mi által? — IU-parancaqlj Ak-o a népro, hogy mAskép gondolkodjék az iskoláról ? — hogy no legyen oly közönyös irántaV --Ahol a nép szivére feiéro appellA-lunk, ott parancsolat Által a kedóíyok elkeseredvén notn ritkán a kívánt czél ellenkezőjét eredményezzük, óa e tekintetben méltán mondhatni, miszerint mind az iskolától, a tanítótól függ. Mert csak a mig a nép mtveletlen, tudatlan, — csak addig les« közönyüo leguontebb órdoko iránt.
Oktamuk, mivoljük tehát a n ó p 0 t.
De arra MÜkoéges, hogy a tanitó maga kellő mlveluóggal bírjon, ós azért igen jól cselokuUc a kormAny, midőn u képozdébo belépőtől raog-fololő előképzettséget, a kilópő tanítótól pociig a kor Igényei azoria '' h''.vatalAhoz olkerülhotle-uül »«ükségea szakmAnyi valamint általános képzettsókot követői. Do a világ szünotlonül halad ós szellemi nyugpont nom lótozvón .aki nom halad, hAtra murád" Azért történhotik, és törtónnio koll, hogy aki ma a tanítói hivatAs dlszót képezi, ha a kor igényeivel lépést nem tart, ha nem tanul, pAr óv múlva annalc gyalá-zatAul szolgálhat. Ne gondolja sonki, hogy ő hivatalának mestero, ós hogy már miden t tud, a miro szüksége van; lehotmógoly ügyes,mivolt tanító, mindig tanulhat és tanul, ha igvoknzik,é8 még eddig semmi pAlyAn som órto ol valaki a tökéletesség fokAt.
A lelkíumoretos tanitó tanul otthon, ozobá-jAban könyvekből, irAtokból; do loginkábh tanulhat figyelmes szemo az iskolában, tanulóitól. — Ez a logjobb pacdagogiai könyv, melr óvonkint uj kiadAsban, uj bővítésekkel jelonlk mog. Ott mindon fololot, mindon mozdulat, mind n tokintot uj tanulmány neki. Azon tanitó po- g, ki iskolAjában csuk Unit (a mony. nyibí o -it tanításnak novoztothotik) azaz előad ós kihallgat anélkül, hogy a mellett ő maga is tanulna, mint a gyermek lAtszik nekem, ki ogy képes könyvbon lapozgatva, csak a képeket nézegeti anélkül, hogy szövegóvul törődnék,
Fog-o az llyon gyormok n könyvből valamit tanulni? — Nom; sőt a száraz alakok inkább érzékére mint órzolméro hatván, valódi örömet Hm lolhot benno, és nom sokára meg is únja. Azért az ilytn tanitó is inogőnja hivatalát és elégületlenségébon mindig más ós mAs állomá-aolent keres, hogy azok..» ic megunja. Do axou tanitó, ki hívttásAnak tosttel lélokkel odaadja magát, ki tanítványaiban nemcsak alakokat, hanem Istenhez hasonló, észszol bíró lónyokot lAt; az előtt a tanítói hivatal sokkal több érdekkel bír, mint akAr milyon mAs.
IW^i phrasísok ozok I tudjuk, hallottuk I — l^y kiáltanak, szintű hallom. — Dehogy phra-nsok I — Magam is tanitó vagyok ! nem mint AbrAndozó, hanom tapasztalAsból, higgadt elmélkedés alapjAn beszélek. Mindon hivaUU bajokkal jár és a tanítóénak bizony szép része jutott ezoknok. Lehet, hogy azok következtében buzgalmam kissé csökkenni fog; do közönyös sajAt érdekem irAnt soha nom leszek. Még fiatal vagyok, hosszé át Ali olőttem , melyot, ha
tArcza.
Álmaim.
Kartutal fénylik holdvilág K1U1IO1 fclhSk fátyolán, Rég hallj*» már a fUlmllo CeBndee lakomnak tájokán.
H • néma ci«ud Igéi! meg Háaan mereng® Ulkanal, H éd«» álommal fonja át Erted aovárgd koblem»t
fi tanaCm flStt tárulnak fal Tllkoa jövendSra Vépal, „ Oht Iratnak még vaUk e«ek? •v ero feiaülteo kérdeal.
• \ • '' .....
KISttein Alin, aifla ajkaid Ol/ édaa eiira nyllanak, :<- H baoaSm ml kéjjel fol''Ja Örök »ereimet vallanak.
Kiéin uyujtod »ép karjaid, Félva köielgek eaak feléd, Halvem olvadva élvaai, V. plliaMatqak édeoét.
8 U aiilaa, én eadfgOk ajkldon, Oh lartna bér örökké e«, I^lkam •> édee bájol hang Saallataöléban Uvadaa.
H mindig magaaaloab leaa a kép KgjrOU élünk oly boldogan, 8a8i cadkjaldnak méalben Menyoriaágomnak adva van.
Vidám ugrálv* jí alénk Aran/fOrtQ grarraekeereg Anyjok keht/ra futaak 8k, Atyjokaak hívnak engemet
n roll édrat nyújthat földi lét. Ali..Ml''i«n mind mind tal)eaUl, Kctrr*, l<ai.Al mia bánt aoha. Ceak boldogaág veavan kflrlll.
M még mindig fénylik holdvilág Kailatfla felbök fátyolén. UU)nit*k áloMképvim, K«lrl<^l reag «a aj korány.
H borulva térdre ajkaim JtelMgi.rk káUMáaUoi, Mit mvgUgadt a rút »«M, Naép álwoui képe mr^-adott.
uokkuamn uóu.
Férj és testvér.
Novella.
(? 0 l y t a t á a.)
—• Saükségtolon uram. — Volt a képzelhotő leghidegebb vAlasz.
— De ha én akarom I
— Mathild vállat vont. Székét elforditá, hogy hAttal legyon a kapitAny foló s ogy kcdvllcn, mintha mi sem történt volna, maga olé vonta az asztalon Alló tükröt, kezdé kibontani fUrteit.
— Parancsolom, asszonyom I
-Én pedig megtagadom az engedelmességet. — 8 tovább folytatá foglalkozásAt.
Iloru ingerülten jArtfel-alA.
— Asszonyom, no ingereljen í
Mathild nom szólt.
— Ez mégis borzasztó. MormogA a Mathild hAta mögé állva nom alogny ugodtabban kérdozé:
— Nos asszonyom ?
— Mathild elmerülve látszott lonni s fol se tekintett X..
— Átkozott makacsság I — mondá magában b indulatosan rántá meg a székot, melyen Mathild ült ■ boszüsan szólt: — Asszonyom ön a végletekre kényszerít.
— 8 ön mégnagyobb véglotokro is képes, mint es? — kérdé Mathild anélkül, hogy föltekintett volna;
— Hah i nyögé a kapitány, ajkába harapva; de rögtön elfojtá dflhét s töltetett nyugalommal fordul nőjéhez.
— Mathild I kérem.
— Mathild mogvető tekintettel Hornra kétde-lé : — Mit akar ön?
— Fönebbi szavainak magyai AzatAt.
— Igon, önmaga oka, ha nyugalma nincs; ha csakugyan képes volna önt szomorúságom nyugtalanítani. Nom mondom-o önnek, mielőtt oltArhoz hurczoltak, hogy sohasem fogom szo-rctni, hogy gyűlölni megvetni fogom.
— I)e asszonyom ?!
—- 8 ismételem önnek, hogy utálom) Éa ha oly vígan lAtna is mily vig tavasa iöttón, a csalit illatos hlUébcn pAr jávai euyefgő csaló-, gány, megvetném s gyűlölném önt; örömöm mint gorleölyv elől, tova-tünnék aztín láttára; mert as ön lehellete olhervasst, ön gy ilko-aom.
— Mathild,kegyed nem tudja méltányolni egy A férj stcrelinéU
— Hallgasson a ss*relemról,ne fortéd«*»« be • »»enl igét. Ön legfelebb ia aranyait As agarait
• raeretheti; da máa sserelamre nem k<poe. A
moly pillanatban csak a legparányibb szerelmet érezném köblömben ön iránt meggyikolnám magamat.
— Kégi phrasisok, melyek más belsót rej-lonok.
— Mást? Oh bírnám széttépni keblemet, hogy láthatná benne,ön iránti gyOlöletemat egész nagyságában.
— Asszonyoml kegyed kényszerít hogy —
— Hogy önt kiparancsoljam szobámból. — Vágott hévvel szavába Mathild.
— Asszonyoml
— Uram I romélom _nem fog, kiállhatatlan kérdéseívol továbbra is faggatni, s meg kiméi reám nézvo végnélkül terhes és kellemetlon társaságától. — Sióit Mathild, engedelmességet követelő aalgorú hangon » egykedvűen íonogatá fürtéit.
■—Tehát mAra nézvo oz végválaaza?
— MAra, s örökro.
— Ügy? Isten Önnel kedve« nőm I S lehajolt, hogy meg csókolja kezét
—Hagyja uram,nem illik hozzánk, — Mondá Muthil.l s büszkén hajtá meg fejét
— Ah te kigyó, meddig fog»» még gyötörni mérgeddel? Meddig fogsx még gyönyörködni
kínjaimban. Oh fojts mog! Ölj meg?--Tör-
ki ÍAidalmasan n fiatal nő férjo távozta után; de mint ki titkát árulta el,rcsz«nt össze; fájdalmas sóhaj)«! omolto fel szemeit » elhatárosottan mondá : -i- Nem I ne gyönyörködhessék kina-ímban, no lássa, hogy szenvedek, nagyon szenvedek. No lássa, hogy a bü férgo rágódik szívómén. Hidoglcszok hoz/á, mint éjszak zord szelő mely halálra fagyasztja a természetetI — Es érezve, mit monda ösazoboreadt. — Ah I érzem hogy hideg vagyok I Do nom, én nem érzek
semmit.---Oh ti apák, kik a szerelmet
c»ak melléken dolognak tartjátok a hAxasságban tokinUétok reám, és borzadjatok ! Tekintsétek arezomat, inolyről a viruló kor róziáit lekopaaztá h búhAnnt hernyója; nézzetek szemembe,melybon a fiatalság legdorUltobb örömére sugárzott, most a,selvfAjdalom Uvugoaedott fAtyola árnyékolja be.— Fájdalma fokonkint növekedék; .do mindannyiszor vin8zao40tt olőbbi hidegségébe. — Nom! No lAssa, hogy szonvedek. An Ő szAnalma ezerszer»* kin volna sorvadó aaivemre. Pedig érzem, nemsoká logok már szenvedni Vígan fogok meghal ui, hiszen anyámat és ót fogom vuzont látni. — Arcza, malyen oly rég derengett öröm , átszellemülten ragyogott; uive dobogoti Ai ó oly kimondhatatlan kéjt érzett-
— Nos asszonyom, kedv*» nóm ? Kemáltoiu, vígabban fogom önt a> elóbbnál találni. — E
szavakkal rontott be Horn kmét nőjo szobájába.
Mathild megvotő tokintottol mérte végig.
— Ön ismét itt ? — kérdó s hidegen járt fol-alá a szobában. V
VIII. A« őrült
Körül belől három év múlott a párbaj óta. Ab öreg JAnos oróje kozdte olhagyni; mindinkább gyöngült a fiatal lélek tevékenységű, mintha a törékony külsőhöz alkalmazkodott volna. Sokszor mondogatá, bár inkább őt találta volna ama végzetes golyó.
A harmadik év is közolodott vége folé; nem soká be fog köszönteni a szomorú nap évfordulója; János pedig megosküvék, miro az éj »ötéto bezárja o napot, mog lesz boszulva Stllvay.
— Qyilkot ragadok romegŐ kezeimbe a kiirtom 0 hyennafajtl — Szokta mondani. Elborult lelko és »ötóton, s morodt tokintottol bámult maga elé.
— De gyilkos legyok-o? Oh végtclon irgalmu isteni miért engedted oztmogéinom. Miért nem borult inkább szomoimre örök sötétség, hogy mint nyomorult koldus esdenék valamely útfélen ; irgalomból vetett alamizsnáért; semmint ily életet lássak szemoim előtt lefolyni.
Azonban mindannyiszor megbánta átkozódását • saomoruan, ha bár csak pillanatra is megnyugodott végzőiében.
JáQO* bőségben i» jómódban élt; do mit ér a gazdagság s jólét, ha a szívben nincs nyugalom. Es e mardosó nyugtalanságot ia csak addig érezzük, mig számkivotvo mindon társaságból, arra vagyunk Kárhoztatva, hogy magunkban szenvod)ünk. János került miudoti társaságot 1 nem volt barátja, kinok elpanaszolhat la voliia fájdalmát Nem volt ollonsóge, ki szoméro vo-tette volna, hogy mindon gazdagsága mollott, mi szegény. Jtj is enyh lett volna zilált szenvedéseire.
Épen kinjai s boszuja lelőtt tűnődött, megtörve a kedély-indulatok e tarka vegyüléko alatt, midőu inasa egy idegont jelentett be.
Aa elfogulatlan úkivAncai vizsgálót meglepte volna az idegen magatartása, kutató tekintete, komoly, titkolódzó arczkifejozése, állig begombolt hoMzu felöltő s a forróság dacaára fülig húzott kalap* Jánosra azonban semmi haU»»»í aum birt.
Örömmel fogadta ugyan, do n»m kérdé ki-caoda, aam a»t uiit akar.
(rolyl. köv.)
VÉRHAS rtYCILA.
lilén »karja , a tanítói pályán átvándorolni esánddkoiom, és ha életsmbon szavaimhoz hft-tolon lcszok, hazudtoljanak meg 1
Bocsássák meg tisztelt bírálóim éa olvasóim, ha tárgyamtól talán nóroileg oltórtom, ós fojte-getósom azon szerénytelen szint ölti, mintha magamat a tanítói buzgalom példány-kópsűl oda akarnám állítni. Én a tanitói hivatalról általában akarok szólani, és magamról szólok^ mogfolodkczvón, miszerint »orami kevésbbó alkalmas, másokat moggyőzni, mintha az ombor magáról szói. Nem is képzelem, hogy elhiszik, mikónt ón hivatalomat igenis órdokcsnek találom, sót hogy minden viszontagságai mcllott szeretem is.
Tudom az egyik bolondnak, vagy a mint most divatban van, impractikusnak, szócsaplár-nak*) mond, mialatt a másik gúnyosan mosolyogva megjegyzi, hogy : .igenis igaza van, mi is tanultuk, minekünk i» mondták a kópozdé-ben* ós talán jobb lett volna, ha elhallgattam volna, do elragadtattam magamat. Ea ki nőin ragadtatnék ol, midőn látja, hogy azok, kik hivatvák , a népet elfogultságától , előitélo-toitűl mogszabadltani, maguk sem mentők ezen elfogultságtól, clőitélotektól ? — Vagy mi más sok tanitó közönye miut elfogultság, előítélet?
Bocsánat, tisztelt oollegáim I ha nyíltan ós minden Urtóztatás nélkül szólok, do igazság mindenek előtt, mert csak az által Juthatunk világosság™, ós ha mi gyongeségeinkot ma-punknak bo noiu valljuk, sikerro számítanunk nem szabad. Ha tanügyllnket illó fokra emelni akarjuk, mindenek előtt magának a tanítónak tiszta fogalommal kell birnla hivatásáról. Ha a liáz, a nép elfogult, annál több ok, hogy mi minél fogulatlanabbul fogjuk föl a helyzetet, és csolokedjünk, mort hiszen amaz tőlünk felvilágosítást vár. Do a ml£ a Unitótól ilyen nyilatkozatokat hallani, mint a minők : „Mit törődöm én a házzal Iu — „ A Uniténak csak tani-Uni kell." „Tanulóimnak eleget tudok I" stb. — addig hiába adnak törvényoket, hiába min-don törekvés.
(Folyt. köv.)
BÚN SAMU.
Heti szemle.
Siepteiuber 17-én 1869.
(Bfi.) Humboldt Sándor születésnapjának azept. 14-én volt 100-dik évfordulója. — Ausztráliában a Darling egyik forrás folyójánál oly emberek laknak, kik hni éa szőr nélküliek. — A váczi plobánus Zách Klára emlékére keresztet omoltotolt. — Albecht főhorezeg Budán van.
— Ó Felsége tolnai gr. Festetics György mi-nisternok a Szent István rond nagy keresztjét adományozU. — Báró Wenckheim Béla bel-ügyminister Pestre érkezett. — A pest-muzoumi képtár helyiségei hosszabb idolgzárva lesznok.
— Stékely-Udvarhelyen Góllá Forenez .Kard-vivásUn" cjúmfl munkára hirdot előfizetést 1 írtjával. — A hágai sUtlstikai congressus részo jövő óvro Pestet akarja válaszUni g helyül. — BarUlics zenoszerzónk Göttweig a Corvinából két könyvet Ulált. — Gyurman Adolf 1849-ki magyar ministerl Unácsos, most a .Budapesti Közlöny" belmunkatársa szopt. 16. reggel meghalt. — Weninger Gyula fiatal orvos hazánkfia a napokban indul Algírba, mint az orosz consul házi orvosa. — Némot lapok Dawisoa meggyógyulásáról beszélnok, kl ogy éyvol oz olőtt megőrült. — Napoloou császár teljesen felgyógyult. — A megyoi pandúrok uj szerkozota lőfogy verőkkel látUtnak ol. — Eszé-kon b. Prandau Adél meghalt. — A pesti nő-képző egylet Untorme okt 15-én nyltutik mog.
— Király ő Folségo f. hó 17-én Gödöllőre érkezett. -- Mosony mellett Hanságon tüz Umadt o hó 11-én s 7—800 holdnvi térre terjedt el.
— Fiumo környókénok a következők a meglátogatásra ajáalatosb pontjai: Egy sajkába szállva Fiunkétól félórányira Ulálja Masclns-
•) A inlnt kivált a Ufkédrsltsbb mód, malytysl I r5gl »lendrlán minden Jobb törekvétl elnvomnl törek-I*, bogy ! .Irapraolleut, nlnet tapaaataláea tlelT."
cicát, Európa vesiteglő Intézetéinek egyik legkitűnőbbikét. Nem messze ettől fekszik Porto- lté mellett látni Buccári öblét, a régi római Volcorát. Néhány óra alatt Zenggbeu can 1 a hirdodt Uskoka - fészekbon. — Egy órára Ffuraótől a Lujza - ut mollott terül ol a grobniki mező, melyen állítólag IV. Béla alatt a hirea 1242-dik évi csaU vívatott s a Utárok mogsommlsittettok. Istria foló fokszik Castua, á görög váró«, ogy római vizvozotós-sel. A város még ma is fallal van körülvéve. A tengerparton van nbbazia, a Scarpa lovagok birtoka, Ausztria Nizáia. Végre megér-domll a fáradságot a Monto Magion hegyet 4444 láb magassággal a tenger szlno fölött — megmászni, melyről a Quaroorót, Dalmátiát, Istriát, sőt a velenczei Márktornyát is láthatni.
H i r e k.
A m. kir. pénzügyminisztérium körrendeletben tudósítja az ország összos hatóságait, hogy a papiros tizoe (tlz kr) és a régebbi ezüst hatosok csakis 1870. márez. 31-dikéig maradnak folyamatban. 1870. ápril elsejétől o pénznemek csakis a budai központi állampénztárnál lesznek boválthatók.
— (Gr.) F. hó 12-én, estéli 9-11 óra közt a német utczai korcsma előtt 2 egyén — melyek-nok egyiko katona volt — összeveszett, úgy, hogy az egyik, t. i. a czivil, a katonát arozul csapta; az épea ott járé 2 éji őr ezt meghallva, oda rohant, s a helyett, hogy a vcszokodés keletkezéséi kikutatták volna, n katonát — ki káplár volt — megfogták s azon szavakkal: .Ha nem megy rögtön haza, (holott káplárnak 11 óráig van szabad idejo) arrodáljulcf" már földhöz is dobUk, s a puska tusával addig verték mint fejét, ugy testét is, mig kedvök UrtotU, ezalatt még 3 Őr jövő, kik is az előbbieknek a katonát verni seglték; a körülállók oz igazság-Ulanságot látva, segítségül nknrtak a novezott katonának monni, do az őrök szuronyalkkal álluk oléjök s azt mondták, hogy az olső, kl segitzégül oda bátorkodik monni, leszúratik; a katona — daczára kót sebjónok — háromszor szökött ol kezel alól, kétszer visszahozUk, harmadszor azonban már nem birUk megfogni. Ajánljuk az éji öröknek ozen illetlon oljárását a városi hatóság szíves figyolmébo.
— Tüz ós í s mó t t üz. Megdöbbentő napjainkban a megyo minden részéről jövő hlób-posU, moly tűzvészt joloz. Alig borzadtnnk a sármelléki nagy tllz hallatán, már ismét nzt a loverő hirt vesszük, hogy Zala várolt 42 ház, Puszta-szent-Lászlóu 0-i ház, Surd éa Qelsén több ház égett ol. Valóban komolyan figyelmeztetni kellene a közönséget a biztosítás jó-voltára, sőt a közönségot a községeknek együttesen kellene n biztosítást eszközölni.
— Somogymogyében Kálmáncsán egy asszony három egészséges gyermeket szült.
— Ilirazorint Somogymogyében egy uj rablóbauda kezd garázdálkodni ismét.
— Szász Károly nagykanizsai rajzmea-ter ur műtermében egy életnagyságú .Nirnpha" gypszöntvény látható, melyen már kót hónap ÓU folyvást dolgozik, nem kész ugyan még teljesen, de azért a szakavatottság félroismerhetlen jelel UpaszUlhatók ez igézotea alak művészi előállításán. Tejjos elkészültekor bővebben szélünk róla.
Kóró lom. Sármollék községet Keszthely mollett szept. 10-én nagy szerencsétlenség érte. Tűz ütött ki s rövid idő alatt 197 házat elhamvasztott. A szélvész oly szerteszét csapkodU a lángokat, hogy a lakosok ípen semmitsem menthettek mog s igy közülök sokan végin-cégre jutottak. A szeroncaétlonek felsegitésére szánt könyöradományok a sogélyző bizottmányhoz Sármellék, u. p. Keszthely küldendők.
— óosráryEde orvos, ki több mint 10 év éU foglalkozik a tüdőbetegségek gyógyiU-aával, ioleulog azon ciélból időzik Fiúméban, hogy alaposan észlelhesso a tengerparton levő emberek szokásait és életmódjokat, melyből kl fog derülni az : hogy miért nincsen & tengerpart vidékén annyi sok mellbeUg (hecticus,)
mig Magy arországon, kivált az alföldön, szembetűnő sokan szonvodnek o bajban.
— Az .Erdészeti Lapok'' VIII ós IX-ik fűzeleiben Neusziedler János inkei főerdósz- s lapunk t. munkatársától „a vadászati törvényjavaslat tárgyában" egy igon korszerű s érdekes csikk jelonvén meg, figyoTmeztetjük az érdekeltekéi annak elolvasására.
— Tisztelt polgártársunk s barátunk Belus Józjof nkanizsai gyógyszerén atyai szivét szeretett neje óp azon pillanatban örvendeztoté mog ogy egészsége« figyermokkel, midőn Cscn-
ry Antal követünk üdvözletére rendezett ''áklyás-zeno alkalmával Koch Adolf városi főjegyző ur tartá romok szónoklatát. Mint halljuk a kedves kis honpolgár korcsztatyja Csongery Antal lett; do neiú ugy, mint a „Századunk"-nak irták, hajiem többen ugy vélokedtek, hogy az ünnepély nagyobb kiterjodést az álUl is nyerhetne, ha az ujonszülöttnek képviselőnk lenne korcsztatyja, minők kövotkoztében, miután az újszülöttnek édes atyja szerénységből a felhívást nom nszközölto, annak baráti köz-boiárókul föllépvén, Csongery ur a komaságot elfogadta.
— K lapok 36-lk számának „Tcngorro magyar!" czimü czikkccskéjében omlitvo volt hogy a fiumei ut élményei közöltetni fognak, sajnálatul jelönijük, hogy oz érdemben Fiúméban szopt.7-óu feladott útirajz a postán olvoszótt s igy ahelyett később ugyanazon tollból a .trieszti szegények háza" s .Fiumo holyzoto" czimü önálló ezikket fogunk közölni.
— Diszajándók a Bánnak. A f. hő 8-áu Zágrábban Urtott ünnepély alkalmával Politzer S. és fia (Bécs, Grabon 30.) arany-mft-vesek álul ritka remokséggol készített buzogánynyal Báró IUuch Lovin Bán ur ő Exollen-ti^ja Inkoy Ferdinánd kir. kuinarás ur által lett megtisztelvo. — A buzogány bzüstből kó szült, aranyozott; hoszurága 2'' 3", brillant és drága kövekkel ékesítve, a gomb-nagyság át-mérőjo 6", gazdngon koronázva nz 1560. sopt. 7-kl vértanuk arc/képével; közöttük a hiros nagyvezér Gróf Zrínyi Miklós, Horvátország, Slavonia éa Dalmátia bánja, Juranícu Lőrincz a fehér lobogóval kezében, ogy ik felén szűz Mária képo, a másik felén Magyarország czimoro; Alapi Gáspár, Zrínyi meghitt barátja, s Zrínyi Ilona gyermekeivel, a király-, haza és vallásért esküjüket lotáve, azon szomorú holysatbon, a midőn Solimán vezénylete nlaTtVjórökük Szi-
otvárt megtáinndák, mely einlényozi azon em-ékozotes (likü/utot, hol hós Zrínyink dicsőn mult ki, történotileg ecsetelve. Felülről Horvátország, Slavonia és Duhnátia czimoróvol müvészilog diszitvo.
— Nyilatkozat. A »Vasmegyei Lapok" f. évi szop. hó 5-én kelt számában a vidéki és különfélo birok rovatában olvasUm miszerint G. L. pandurhadnagy azért, mivel rabló bandát akart szervezni (az az szervezett) és egy m. kir. postát kirabolni akart, a megye börtönében van leUrtózUtva. — Előbbi időkbon én lévén pandurhadnagy nom tudom mi okból novom több napUrból még most som lott kitörülvo, illetőlog az utánnniu lcinovozott Gaiger Lászlóéval fölcserélve, novom két kozdő botüi ugyanazok lévén, nehogy ozen kozdő botük kitétele által én cssoin azon igon torhos vád «lá; mintha ón uerveztem volna a rabló bandát, (mort a vidéki olvasók, kik még a változásról értosülvo nincsenek, a naptárban nz én novemmel találkoz-. nak mint pandurhadnagy) tiszteletteljesen kérem a t. szerkesztő urat, szíveskedjék jelen soraim áluli önigazolásomat közölni.
GYÖKHEG YILAJGS.
P k
Boldogult SÜMEGHY FERENCZ arczképéro
megrendelést s illotőleg előfizotést tottek:
XVII. Glavina Lajos nr ivén :
Glavina Lajos Palin . . 1 kép 6 frt. Nodoczky ZsígmondnÖ Glavina Károly Golso
1 1
XVIII. Sóllyoy László Golsén 1
XIX. Donászy Feronoz ur ivén : Barthodeiszky Gy. Z.-Egorszeg 1
2 2 60
Hérics János.......1 kép
Hometo Sándor .....1 ,
Ujváry Péter.......1 .
Valentini Márton . . . . 1 ,
Muzsik Kálmán.....1 „
Krizmanioh Lajos . . . I .
Paulini Zsigmond .... 1 .
Kántor Pál....... : 1 .
I*aubhcimor Józsof . . . 1 .
Hubay György.....1 •
Hideg József.......1 „
Kopácsy György .... 1 .
Szmodits János.....1 .
Kováts Károly......1 .
Handler István.....1 .
Nagy Károly.......1 .
Kovács József......1 . -
Kaiser Zsigmond .... 1 „
Königmayor Károly . . 1 .
Séóe János ........1 „
Hertelendy Forenez .. 1 .
Kerkánoly Balázs Z.Eg. 1 .
Spur János........1 „
Árvay Sándor......1 „
(t\> Ijrt. körotkoilk.1
2 irt.
1 .
1 .
1 .
1 *
l «
1 „
1 .
1 -
1 .
1 .
1 .
1 .
2 . I . 1 .
1 n
2 . 1 .. 1 . 1 . 1 . 1 „ 1 .
KTyllt póata.
— M. ü. Kspoion. A« .nloliá emlék" k3*alleta fog | a méalk uem.
— Hi. Ura. Ké.lratnak teljea blráta nélktll bati-roiott véleményt nem mondhatunk.
Kérjük at ogénet beküldeni.
— II. 7<ala-Kgar>ieg. A mtllékclt ümteg elég
volt.
— U. M. A .nyílt levél" megérkeiell,- mlelOtb hoiol fogjuk.
3Vyllt té>xr.*)
Kitűntető elismerések,
Iloff János udvari szállító köznonti raktárának Bécsben. Kltrntnerring Nro 11.
nerlin IBÖ9. májurf 21-én. 12 üveg maUu kivo-nat-egénaégl lUrt kér tlextelettel
liohme, s király 0 feUége palotájában.
Promontorl kattély 1BA9. májúi 23. Kérőm önt, •alveikedjék nekem ujolag 28 üveget kitűnt! maláta-kivonat eg/ais''gl «őréből, 2 font maláta-egéuaégt-ohoooIádét éi 1 font inaláta-egéaaségl choooládeport minél elSbb küldeni.
Háró Oraffearled Otbriella laüL Bárd do Uareo. ■
Keaeldlng 18G!». rnájua 9-én. Eiennel iámét 6 font malála-egétoégi-choooládét rendelek meg aaon ineg-Jcgyiéiaol, hogy aa eddig aaaal elért eredményekksl igen mrg vagyok elégedve. Említett iter a gyomort nom terheli meg a aa oméaitéal légkevéabbé lein háborítja er«»ltí, — kOnnyoií omé»»lhetö és vérkéiiitó tápaaer nehéa és üdüli betegségokbhl felüdülöknál, inlndenuemU elgySngltS nedv voittéiek után erJSallo-leg éa ujjátoremtölog hat.
Hchalllug II. tr. gyakorié orvot.
Hiego Erdély 1849., apr, 14. küldjön nekem 3 eaomagot Igen haláao», malála mell ctukorkálbél, éa 1 fontot lókat diriért maláta-kivonat ogéaaaégt-r.hoco-ládájából, melyet két Itteni negény mellbetognél meg-kliértenl akarok.
Vaaa Bertha, grófné'' " - Jablonit«, Magyarornág 1849 janim 4. Legyen •ilvea nekem 21 «romag maláta-mell oaukorkát küldeni. —v
, Apponyl Gutatáv, gróf,
A valódi udvari Ualáta-klvonat egéiaiégi (Sr Ualáu-egé«>«égl-ehokolad< éa Maláta klvonalu bonbont eaupán Holf Jánotnál KKmtnerring U-lk tiám
itó Béotben.
rakt Maláta-kivonat ogéaitég tílr Öreggel ét ctomagoláttal i 60 tlvsg frt 8,78. 1 üveg 7 frt, *8 üveg 14 frt, 68 üveg 27 frt 80, 1*0 Urog 65 frt \ -Maláta-egéiaiég csokoládé Nr. 1. egy font 2 frt i Nr. II. eg-jr font 1 frt 60, öt tontoál fél font Ingyon, Ua tontuál egy éa ogy negyed font. Maláta-ohokolédapor etecaeintSk ttámára | a hlányaó anyatej pótlására 84 ét 40 kr. Moll-maláta-bonboni 60 ét 80 kr. Mlndea Héc.bíL
Kapható Petlon Török Jóttef gyógytieiéttnél Klrályateaa 7-ik itám. Leitner és Qrilnwald. — N.-Kanlaaán kapható Rotenberg J. éa Welliieb J. — Sehwara Adolf| Rotenberg >''erenea ét Reiehenthal C. uraknál.
kapható
•] Y. rorat alatt köilóllekért fei.iíttégel n*ia rÁllal a 8»erk.
Msgy-Kaalzsa, 1869. laeptember 17-én.
A poatl gabaa piaci állása nálunk ti vltthaugra talált | de a helyi'' klvánaluakaak még te lehet meg felelni, kétSbh atonban hlhotS hogy a holyl vlaso-nyok át alakulva Urtéttá fof rálal.
A« utóbbi meleg napok limát reményt nyújtott a ve»6 félben Iev8 boit«r<aá^nke4 Saaelal ,m«ly asarlat as árak némileg nyomattak.
PUwi ksu-yáséiri ksísUrsk.
To/Máaysk i UattM-U foaUa 4 frt. SO--ÍS k.. 84--SS fnt. 4 fr. 8» kr. 87-88 fU. ö frt 16 — kr. t —79 fnt 9 fr. 75 kr. 7» »0 fnt. 2 fL »0 '' r p a ».rtS.ftnek, 70-71 fat. 2 ft. «0 »0 kr
í
Cr z L K T I-H I B N Ö K;
fatt S frt. 40 kr. árpa ktatnaégoa, 66—«« ftt. 2 fr öo kr. 67-68 fnt. 3. frt. 76 kr. Kukorlosa « frt 40 kr., > frl BO kr. Kukorlasa olaaa (etinquanlln) S frt — kr. Zab 44—46 fni. 1 frt. 70 fcr. 40—47 fsi. 1 frt 76 kr. Pohánka 4£-—*ft ina. 2 frt. 6« kr. 60- 65 fu 9 frt. 86 kr. Paasuly fehér 4 frt — kr. Patauly, tarka 8 Ért. — kr. Hiéna mása. — frt. kr ttalota -- frl — kr. _
Bécsi pónzárfolyam, sept. 17.
6*/, meUlinues 59.70 ; 6«/. nemz. kölcsön 67.90; 1860 ki álladalmi kölcsön 94.60; bank-rótóvón vek 7.24 ; hitelintézeti részvények 248.
; Ix>odou 112.—i <wüst ágio 120.26; arany darabja 6.88 kr.
Vasúti naponkinti menetrend;
íjadul W. Kw_:^4ró| Harsa Má reggel 4 ára »0 pere». ™ . . , , délután « ára «5 pare.
• • Buda , reggel fi óra —
• • • • d. u. 1 éra 22
m • • ■ satva 10 óra 67
m * Trieit „ rogg. 4 óra 46 délben 2 óra 13
• • 9
• ■ Béct . regg. 6 óra —
• • • ■ éjjel 11 óra 20*
Sopronig délután 2 óm 20
K-k. H.-Kanlstára Baroa
»«f*l «
. délben 19 óra 8ű .
Buda felöl reggel 4 óra 23 .
. . délb. I óra 44 perei.
. , oatvs 8 óra 63 .
Trie.t . délbsnl2 óra 62 .
» etU 10 óra 84 .
Béét . reggel 4 óra 10 .
r Mie 10 4ra IS .
Hoproobíl dálbea 19 óra 49 .
HCetl naptár.
Soptsoibtr 19-141 28-ig 1889.
m
nap
Hé- ét hrtTjkatiíoUktts
nap I tár_
Jéiu« kOtiyényeat gyógyii meg
MáU IX. 1-8.
ProJetíTn?"
naptár
*Í9 20 11
93
23 *«
ir>
Vaüraap
llétfS .
Kedd ,
Hierd.
Ciülörlök
Péntek
Hiombat
tnrfiia v.
Kuttáeb (V) Máté .v-
Mórlea v. Takla, U Oelért p. ». Xloofát r.
C 17 gall. B
Fauttla Máté, Jo>. Mór, í,m. Tskla, 1>. Oelért farkas
Kelelós, Bzerkenztó : Wajdlt« Jól$*f. S^édazfirkesztd : Bátorfl Lajos.
<
<
A kereskedelmi és Ipar-akadémia
Gráczban
Stájerhon kereskedői és iparüzói által alapított kereskedelmi és ipari magasabb képzó-intézet
f. évi okt. lén kezdi 7-lk tanévét A. tanoda czöljaT^CÍ^^."^
« . A 1111 kíl aiaktano''dából: a kereeke-
ozervczeie . it kire»ked«i«Hi»riMi, mindegyik s
Avfolyammal | IU nCőbbl vegytani Aa giptanl Irányba oaillk. A ren-dea tantárgyakon klvfll 3 nyelr (oU»i, fmncila Aa angol) tanllta-ilk. A gyakorlati klkípiíare ran egy Mintairoda, egy vagy- Aa egy gépíaal arffeely.
Fölvételi föltételek :
algymnaaium tantárgyainak iamerete. Olyanok aiámára, kik fi U-m-rctckkcL nem bírnak, cISkAaiití ontály lAtealk.
idkötelezettsóg: ^^Í^Lt» "
rAdelml törrAny által nifgAllapltott rgy Ari önkAnytoe-aaolgálat elftnyelt Alreiik.
Níivnlíl/If • IJe*en tanulók elhelyeiAaAre kit, aa IntAiet l^lUVUlUtK . unóiai Által reietett Aa caupán aa IntAiet tanulói nAmAra alapított nörelde Utcaik, Aa pedig
KUHN ALAJOS tanár uró 1. ''.landellrerbli,dungeatrej.ac 64-18. WALLNÖFER GYÖRGY tanár urA Sohleiaaullgaaee 829 8. UgyaalnlAu ai IgaagatóaAg tiaatea caalAdokat 1a ajánlhat, hol Idegen tannlók gondoa felügyelet- Aa Apollaláthan rraieafllnek.
Minden kArdeaíaködAare kAaiaAggcl ad fölvllágoallátt Aa kl-ierlt8 lamertetAat
a gráczi kereskedelmi ipar-akadémia igazgatósága
3i2 - s,8) Dr;, ALWENS, igazgató.
\ ?
\ s
5
s \ s
)
5 >
) s
■Sa
>0 %
/ %
S V /
• Legrégibb a legjobb Mraivbaa álló dombor- is írlnctnyoBut-gyár."
Kanltz C.
papir-, íré- éa rajtazcrkcreakcdéao Pcstnn, 1 )oUk Forencz-utcra 0. ozárn a., a .fehér hajó"-bn:i, ajánlja uáótíj lovélpapir-kéaxlotét a lcgujithbazcrü ^fcíéi»
onhéi-V-
JEGYEKKEL.
00 db lerílpaplr ailnca nAvjegygyel 1 fit 30, 1 frt SO, 1 fr 80 cgAsa 3 rlntlg a legfinomabb.
l(Xi db lerAlpaplr Aa 100 db borltAk mindegyik ailnea uAvjegygyel 2 fit 60 3 írt, 8 frt 60, 6 frtlg a legfinomabb.
Minden 100-100 db lerAlpaplr- Aa borltAkho* tjy dlaiea pApboritAk Ingyen adatik.
100 db lerAlpaplr Aa 100 db borltAk nArrel Aa caiinerrel vagy keidöbelük-kel dlaaea pApboritAkbau 1 frt, 1.60, 2 fill* a legfinomabb.
Látogatójegyek tüstént, elkészülve,
•alnea nyomatbap.tömBr, fAnytelen briatolpaplrrn 100 <lb 60 kr, minden ovábblaor tOkrral Wbb; ailuee brletolpaplrra X" kr, brillantin papírra 1 frt. 60) ketloa lakpaplrra aranynyumMlal 1 frt.
levél-pecséflegyek.
1000 db aranynyomatban 2 frt 60 kr, a legfinomabb pecaAtrla»a ailnAhca haaonfd nyomatban 3 frt, többea aalnü (cougrovo) i frt.
Férfi papir-gallérkák és hajtókák (mansettek)
1 tucaat gallArkák >6— 40 kr. — 6 pár manacttck 35-10 kr.
Raktár rovatozott üzleti ós kereskedelmi könyvekben.
Eaek külön mcgrendelAao la «Irállaltatlk Aa minden kívánt minta Marint leggyoraabban Aa legjutányoab árArt clkAaalttotnek.
Salntugy alrállaltatnak mlndenfAle könyv Aa kSnyomdal munkAk la. Ajánlok továbbá köiÖnaAgea írd-, Irodai-Aa lerAlpaplrt, levAlbori ollkot, aciAltollakat, tolltartókat raja- Aa Iront, Irodai., polta- Aa ailnra ♦apgy- pccaAtrlaaat, Uljea rajiéiért tuifeatAket, máaoló-váaiont Aa máaoló aaaelrt,raj»paplrt takercabeu, máaoló-gApet, máioló- Aa aliaailn-Untát, dl-tintatartó, tollkAat, fAnykAp-albnmot aenAvel Aa írnraier nAlkOI.be-eoarveaett Irétáakákat, porUmonnalkat Aa IcvAlUakAkat, ralamlnt minden ibáa Irodai ¿a lakolai xereket nagy rálaaatAkban.
tv '' Wf" Angol Afi francala lllaUaorck, Au do Cologne A» a legfinomabb plpere-aiappanok.
Mint len legcaekAlyobb megrendelAa la logponloaabb aiorgalommal
I.arAlbell megrondcIAavk utánrAt mellett, raomagoláaArt AabAlyeg-dlj fcJAben 10 krt hoaaáaaáaaitrán, leggyoraabban ¿a legpontoaabban eaakO<n|t«tiiak.
Lévaiakat Igy kArem calmeani i (2t>3—:21,10)
Kanilz C. ''
Man biete dem Glücke die Hand!
250,000 Mark Court.
3,677,400 Mk. Cri.
ala hOchaten Gewinn bietet die Hwe»*« Beld-VeplOONttg, —
«clcho von der Hohen RegferuB« genehalg« und garaaMr« Ut
22,200 Oowlnuau partiolplran an doai Oruiideaplul ron
— und kommen In wenigen Monaton aur alohern Ent-aohelduug. Ka werden nur Gewinne retogen nnd darunter bilden nárhatehondo Hummen Hau
treffer-Chane«: 100,OÜO, 60,000, 40,000, 20,000, 12,000,10,000, 8000, 00OO, 5000, %000, 3000, 1600, 10£iiihI lOOO etc.
Jedermann erhllt von Ubi die Orlglaal-Staata-LooU »albat lo llinden. tHJobl aalt den veHiotM«« Proweaatn zu vcrnlelohea.) Kür Auaaahluug der Oewluno lelatot der Staat dlo beate (Wände und reraondeu wir aoleho pDnklllohll nach allen Gegenden.
Wir haben unseren Intereawatefl In dleter Gegend wieder un-ter vielen anderen bedeutenden Gewinnen erat Im Min 4. J. daa groiae Looa von 127,000 M. autbezahlt.
Schon am 20-ten u. 21-ten d. M. findet dla nlohit« fiewlatulft-hui«fl aUtt. - •
Ein Viertel Original fltaati-Looe koatet fi. S ü. N.
„D ü N A"
(DONAU)
élet-, ifíz-9 víz- s Jégkár elleni
biztosító-társulat föügynöksóye
Nagy-Kanizsa város és vidéke
részére
LÖWENSTEIN J.
-nél
Zwei
ddt.
I
fl. G D. N.
gegen EJeendattfl dea Iletragea.
Wll führen alle Auftrige aofort mit der grOaaten Aufmerk-aamkelt aua, legen die erforderlichen l''llno bei und arthellen jegliche Auakunft gratia.
Nach alatlgefundener Ziehung orbklt jeder Tbr.llnehmer von una unaufgefordert dlo aaltlloba Llllo und Gowlnne werden prompt tlberachickt Man bellebo alch daher baldlgat dlrect au wenden an
S. STK1NDKCKER & Comp. Bank- uad Weohiei-Qeiohlft in Hamburf. (320-«,«)
Krato öffontlicbo hölicro
HANDELS-LEHRANSTALT
in Wien, Pratcrstrasc Nr. 23.
Das nächstc Schul-Jahr beginnt am 4. October d. J. Einschreibungen finden vom 25. September an statt, und werden Programmo von dor Direction gratis versendet. (821 — 4,8)
Carl Porges, Direktor. «
IamaaaZ
- - v^» KJ

¡ggp*" Zalában
egy kisebb nemeid dpületokkol, szántó-
földdel, 8zfílohc^yg> j, rdttel 6h erdővel 6600 forintokért oct. hó eladó.
Bővebb értesítés szívességből e lap kiadó-hir.Aliinál megszerezhető.
Wajcliís József
könyvkereskedésében J. g^álCOmoK
vétetik föl
kedvező föltételek mellett.
Bal^óobay Jëmoa
fjntmi házában létezik. '' (82G
■1)
urak és
számára.
HllikfUB
gazditsilgl gtpzj ar.«ok Lincolnból Angliában
njAnljAk n m. t. gaidáaaokuak
Klaszonbcrldi hirdetmény.
Gróf S z écb ony i Imre és Dénes urak jószágigazgatósága részérói közhírré tétetik, miszerint a vasúti állomástól »/, m-a i iv,»ls:lanyirft Y^zprómmegyében, Sió-Maros helység határában fekvó 1623 hold, és ennek tőszomszédságában s Vdo összeköttetésben Somogy megyében Juth helység határában fekvő 1449 hold tagositott birtokok, jókarban lévő ti&ztiiak éa gazdasági épületekkel egjütt, vagy egyenként, 1670-ik, vogy körülmények szerint'' 1871-ik évtől kezdvo 12 évre haszonbérbe fog adatni.
A föltételek Sió-Maroson az urodalmi kasznárnál, vagy Hopronmegjében Horpácson — vasúti állomás és utolsó poHta Néojet-Iaftvó — a jószág iga/Rutósági in dában bete-kinthfták. (824 — 8,2)
gőzmozd^yaíkat,
nagjv ibitott túzszekrény és elümeleúitővei, oaópirtffépelket,
■elyak Magyar^;- A*baane«elhez mérve ApIlteUek,
* továbbá
¡arató-gépeiket,!
Angiit: Itgela« gyáraiból.
ArJBOYZÉKKK A. mindennemű KKI,V1I,Aü081TAs0K a Ugnagyobb kíaaaAggtl bArmcnteacu kOldalnak be.
Raktárt
Pesten, gyár-nícza 33. szára.
|282~20,I4|
Ezon uj ¿rcaból (u. n. nranyból) készült ékaior nólktt-Wahotívó toazi a valódi ókazort, mivol ez uj gyártmány mind acin, mind ftlftk tokintóUibén votólko<lik a vnlódivoí,'' éa au a jó bonno, hogy az cgéaa tárgy ncgycdréaznyibo aom kcrtllt e aaórt annál gyakrabban raegszorozhoti mindönki a legújabbat éa legdivotoaabbat, mort n valódi czikkoknél a névlegca érték caak 10-od ré«»»o asvtmak. — Kbból az ft tanuaág, hogy valódi ékazer caak holylyol-közzol, mig oz uj gyártmány roppant töntegbou kéazittotik, azért saját étxlokébon van mindönkinek, hogy máa értéke» dolgokba no pedig nranyékaxcrokbo fektesao pénzét.
Legújabb ékaterek i»a»>fcgy pár niggí 60 60 80kr,lft. ratoa alak uj arany- , . fllgg8 oaOatbe foglalva
1.50, 2 frt.
Aiu|OrOk naptár
inedalllon - alakban! dra-8ty elAkfll aaolgál-hat. Eien naptár ugy van UAaaltre, hogy napot, költet, hduapot ponto-aaujelea Aa OrOk IdOro liaasuálhaló 6 kr. finom 25 valddl aranvoaott 45 kr.
Légiin, kéeiltett
gyémánt ékszer.
Míg a aaakembrr la mcgcaaládlk általa. — Ea Ak valódi eadatbe van foglalva, arany-aljjal ellátra. Aa ulimott gyAmántok a legBnomab-bankbaaOrOlt hcgykrlatályldl ran-aakkAaaltve, amelyek AlAnk tflaAt aoha aem veaaUk el; máa drága kO-la UmerhetlenOl vannak utánoara. ffta- MelllBk A, 6, ö fl. tt^« ügy pár fnl(UggS 460 ft.
. , kAxelS-gomb 2 50, S 50, i fl 60 kr.
■*«Egy mellta urak aaámára 1 80, 8 80,8 4 0.
»•'' UrágakOrea gyűrfik aranyból 1.20, 1 50, S —3 frt. Koraaatek áa aalvek nyakkal, 3, 8, á írt.
BSHr- Byáezikaxer. "flfen
Fekete legaiebb klállltáa, Igen tartóé, Üreg, lara Aa blval-aaaniból.
Egy mellta ÍO SO 50 80 kr. 1 ft. , pár fnl«nfOgg3 25, 85.50, 80 kr, 1 ft
Kt* Karpereeiek 80 «0 80 kr. 1 ft ■it» Nyak-Ak dbja 80 50 80 kr, 1 rt.
Oralánea rBvId 15 80^00 kr. H*/ Ing-gomb drbja 4 kr.
Egy pár kA»el5-gomb lö, 20, 8a«kr.
Egy tB.S-fAafi ÍO 40 60 80 kr.
Örökké lllntoxó ék-
■serck Ind nOvAnyböl, mely tar-roAaiataa Illatát mindig megtartja* Aa legújabb divat aierlnt ran faragra. Ex Akaier folfllmulhatlan dlaiea Aa illata miatt aaerfelett kedrolt Ha
Jratoa
ból, mindig megtartjAk aa arany aaint a aiArt a legcaalAkonyabban haaonlituak a ralódlboi, emalll-roava, vagy ntAnaott kövekkel, a mint aa alak kívánja. ■ÓT Mell-Akok finom 1 db 40, 60, 80 kr. 1 frt. . Isgfln. 1.50, 1.80, 2, 2 frt 60 kr. M- KUlbo-függik linóin,pária 50, Só kr. 1 frt. legfinomabb 1 frt 50,
2, 2.5a
Mfc. EgAaa kAaaletok.mell-Akek Aa ftllrtggík 80 kr, l.SO, 1.60, legfino-mabban kAaaltve 2 frt, Í.60, 8 frt, 4
frt, 6 forint.
lfarperecaek finom drbja 60, SO kr. 1 frt. „ legfinomabb 1J0, 2. 8,8.50.
ftlU Nyak-Akek, dbja 60, 90, 1.80 1.00 kr.
•A. Medalllonok, Unom 20 kr, 40,
GOkr.
„ finomabbak 80 kr., 1 frt, 1.60. ''rfiaS-fAallk nj aranynyal 80 kr,l 1 A60, í, 8 ft.
Oyflrflk külOnfAlo uUn.ott kövekkel drbja 80, 40, 60, 60, TO, tw kr. 1 frt.
MuLaaaaabb fArfi - óra-láncaok (rövid) 60, 80, kr.l frt,! frt 60. ■^Legaaebb nyakiAnciok 80 kr, Bnota valenciai forma 1 ft, 1 ft 60. Uri melltflk 20,40,60, 60 kr. U*" «.-ambok 10,15, tO, 80 kr.
KA»elf-tomhokpárja20,80,40,60
80 kr. Oallírgombok ö, 10 kr. »»♦•EgAaa kAa.Ut mell- Aa kAaelő gombokhóUejfaiebb ktvjtal 60, 80
Í^Egy köieg óra-StyelAk, na-
Efon calnoean OaaaaáUltra 60, 80 r. 1 frt '' ••»Valódi arany-gyflrtlk kövekkel 1.60, 8 frt. 2.00.
I^418 latoa czllit lánci<jk Utaben aranyoara, rflrld 8.60, 4 frt.
13 latoa hoaaau uyakUaea 6 Aa 7 forint
13 latoa eaflat madaillonok tOaben aranyoara Aa edire 2.50 Aa 6 frt.
A laadlvatoaabb aoiil-ék aok finoman caiaaolt o*Ua-acaAlaaövegekhSl öaaieál-
töaöU lltva.
V*- Egy mell Ak 40 60 80 kr, 1 ft. t*+*V.K7 mellta eaJalbe foglal-.a 1
frt 50,
I frt
hölgy ily Akaaarrel a terembe lAp, a terem nAhAny perci múlva betelllk Illattal.
OA, Kgj melltfi 80.1,1.20. 1.60.
«ű- 1 pár fülbevaló 80.1.1.20.1.60 ftó'' 1 karp-roca 40 CO 80 1. 1.60.
t*> Nyak-Ak 60 80 1.1.60. 8.5a t**'' Óralánca 1.40.
íSTkA
Aa uj TBINKOMKrEREK, kAaalot mint óra-fityelAk drbja 20 — 30 kr.
"Odasiet :
mié
TRAUGOTT FEIT
(»*« 4.) l^cs, Kárntnerríng Nro 2. (»j7-i*.7) a Drasohe házzal Atollenben.''
Wajdits
József kiadó-, lap >»: uyomdatuladonoa Nagi -Kanka»
Nagy-Kanizsa 1869. szeptember 25-én.
38. azáui.
Nyolczadik évfolyam.
Kiteijedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vöifyea taartetOixiu lietllap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdász*!, tudomány és művészei kOrébőL
Meid ölenlH: mladea Mwe&aton, •''» efi''t Irón. '' - SaerkeHatói iroda éa kindó hivatal: WAJULT8 JÓZSEF k8nyyk.rMked<«ib.n. iülöílaetóai föltételek : U.l/b»n biuhoa hordÍMsI i* vldlkr« potUn kul.t»« ■ Kgis» irt. i • fl frt. — kr. »■íl - - 3 . _ . Impilw • t , 60 , A li.il h.táboa petlUorírt t-»i0r 7 kr. 2 asor 6 .''s minden további belkUtáijrt ő kr lUlytgdij minden tgyei befkUUülrt SO kr A .Nyílt tW •gj p.Ut .or bolkutiíl dy» 16 kr. j Htrdetóaekot elfogad : i M.-K«nl«án: » K" Mló-HIVATAL. Peilea : ZEISLKK M ) Béoi-, Hamboro-, IJsrlIa-, U«jB«-H.-Fraiikfiirt- U Basel ¡| ben: UAA8KN8TK1N & VOQLBB. Ufose-, Bír«-, ¿o íj Stuttgartban: HACIlfiKíc tAu8A, Bioiben: OPPKLIK
....... 1 ""—''"— —.
Elfclésl felhívás
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"
kiterjedve
Sopron- óh Yasmegyókre czimli vegyes tartalmú hetilap 1869. évi IV-ik évnegyedére. . Blönasetésl ár;
Egy évre 1869. oct., 1870. sept-íg.. 6 frt. i Évűegyedro 1869. octóbertól
Félévre , oct., „ mart.-ig . 3 , ) 1869. decz. végéig.....| írt 50 kr.
UjJT* Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetnek.
Az előfizetések szíves megújítását mielőbb kérjük eszközölni, hogy lapunk rendes expediálásában fennakadás no történjék.
SxcrkeBxtü- a kiadóhivatal.
Felhívás
az alkotmányosan hozott és koronás Királyunk által szentesített népoktatási törvények végrehajtása tárgyában.
Alulírott,mint Zalavármegyébe ő Felsége ap. Királyunk által, vallás és közoktatási ministerünk ellenjegyzésével kinevezett tanfelügyelő, tisztelettel felhívom e megye városainak 8 falvainak t. ez. elöljáróságait, hogy :
1. A népoktatási 38-ik törvényezikk 1. §-a szerint a szüléket és gyámokat figyelmeztetni és buzdítani szíveskedjenek, mikép
fi- és leánygyermekeiket 6 éves koruktól 12 éves korukig iskolába járatni el ne mu-laszszák.
2. Hogy az iskolai év közeledtével a tanköteles gyermekek gondosan összeírassanak — és a jövő okt. elején iskolába küldes-sonek, annyival inkább, mert ugyanazon törvény 4-ik §-a azerint az ezen kötelességet teljesíteni nem akaró szülő, gyám vagy gazda pénzbeli büntetéssel ls büntettetik.
Egyszersmint felkérem a t. elöljáróságokat hogy az általam beküldött vagy beküldendő táblás kimutatásokat minél előbb kellően betöltvo hozzám visszaküldeni szíveskedjenek.
8. Hogy a tanítás ós nevolés sikeres legyen, az iskolai törvények értelmében az illető hatóságokat hivatalosan felkérem, — iparkodjanak az iskolai helyiséget a kitűzött czélnak megfeleíőleg javítani, rendezni és miudennomü taneszközökkel felszerelni. E végből, ha valamely községnek a tanulók szaporodása folytán elégséges helyisége nem volna, törekedjék az iskolai hatóság legalább ideiglenesen bérlett helyiséggel pótolni a hiányt, nehogy iskolai hely uom léte miatt a gyermekek oktatás nélkül maradjanak, mi nínTcsak a törvényeknek, hanem a hazafiúi kötolességnok is mogsórtéso lenno.
4. Az iskolai épület használható állapotba való helyezését, tisztán tartását nem csak a törvény, hanem a közmivelódés is követelvén erre nézve felhívom a községek figyelmét és kérem erélyes intézkedését.
5. Részint tapasztalásból, részint hiteles értesülésből tudomásomra jővén azon szo-moritó iskolai állapot, miként némely helységben a segédtanítónak lakszobája sincs, és kénytelen a tanterem egyik zugában lakni; némely iskolában pedig a falu szolgálatában álló egyén lakik, másutt a tanító lakása szolgál egyszersmind iskolai teremül.
Ezek és hasonló tényok a köznevelés hátramaradásának levén gyászos tunujelei hivatalos tisztelettel kérem az illető községek elójjáróit, hogy ezen botrányos állapot megszüntetéséről haladók nélkül gondoskodni lelkiismeretes és törvényszabta kötclcségük-nek ismerjék.
6. Az iskolai törvény 116. §-a szerint mindennemű községi tanintézet közvetlenül a községi hatóság alatt állván és ezen hatóságot az iskolai szék képezvén, és gyakorolván, felhívom Zalamcgye városainak és falvainak közönségét, hogy az iskolai szék tagjait megválasztani s a törvény értelmében szervezni mulaszthatlan teendői közt hazafiúi és törvényes kötelmüknek tartsák.
Miként ezt már A.-Lendva, Csáktornya) Zala-Egerszeg t. cz. hatósága oly nemes, oly példás buzgalommal ós hazafiúi magasztos érzületeket teljesíteni buzgólkodtak — és miként Nagy-Kanizsa t. cz. hatósága és legközelebb a tanügy iránti tettleges részvéttől áthatottan létrehozni törekszik.
7. Felhívom az illető iskolai hatóságokat, hogy a népnevelési Átalakulás nagy korszakában a tanítók fizetésének szabályozásáról, meg no feledkezzenek. Aa iskolai törvény 142. §-a szerint az elouii népiskolai rendes tanító fizetéso szabad és tisztességes lakáson
kivűl: 300 o. é. frtnál kevesobb nem lehet Segédtanító : 200 frt és lakás. — Ha a taaitók iránt igazságosak s az általuk tel-jeiitendő munka iránt méltányosak akarunk leani : kell, hogy a törvény ezen rendeletét készséggel teljesítsük. Különben a népiskoláktól sikert ne várjunk, mert nyomorult fizetésért képességet és erélyt eddig sem kaptunk, ezután sem kapunk.
8. Do felhívom egyszersmint Zalamegye néptanítóit, hogy hivatásukat átérezve, kötelességüket felfogva s a kor intő szózatát megértvo, folytonos önképzés, elóhaladásra való törekvés mellett teljesítsék jelenre ésjö-víre kiható kötelmeiket.
Most csak jólképzett buzgó erélyes és hivatásuknak élő tanítók képesek a korszellem és a törvény által követelt sikert felmutatni. Csak ilyenek működése képes a nípoktatést gyümölcsözővé tenui.
9. Zalamegye tekintetes központi hatóságának hozzám intézett nagybecsű hivatalos levelében azon örvendetes Ígéretet nyervén, miként sokoldalú és terhes hivatalom működési körében segédkezet nyújtani hazafiai kötelességének ismeri: bátor vagyok teljes bizalommal reményleni, hogy a kor-szítü elóhaladás mezején hosszú évtizedek sót századok során át küzdő Zalamegye jelenlegi nagytekintetü közigazgatási hatósági hatályos befolyásukkal a népnovelés előmozdítását és így o megye dicsőségét er-UJlcsi, szellemi és anyagi jólétét eszközölni néltoztatnak.
10. A népoktatás szent ügyének sikere lözös áldással boldogító leondvén : Zalamc-gyo egyházi t. cz. hatóságainak kegyes tá-aogatását tiszteletteljes bizalommal kérvo ób várva : legyen szabad hinnem, hogy a Wlcsönös egyetértés , foíTó ügyszoretot, Jsszesített erő és a kitűzött czél Bzentségé-lek tekintetbo vétele pédányszorü cred-nényt és áldásdus szollomi gyümölcsöt fog-iak termelni.
Azon benső meggyőződéssel zárom bo felhívásomat, hogy bennem, mint o megye »éhai lakosában, és az örökké emlókezetos 1848- és 49-ben volt országgyűlési képvi-ilőjében a jó akaratot, a legtisztább Bzáu-ékot és őszinte ügybuzgalmát a megye in tisztelt t. cz. közönsége elismerni és [méltányolni kegyeskedvén, töretlen rögös ős tömérdek akadálylyal elborított uj pályámon szíves rószvóte-, nemes közreműködése- és hathatós támogatása által a megyo szellemi és erkölcsi felvirulását, közművelődésének terjedését a jelen s az utókor közboldogságát előmozdítani egyik legszebb diadalának ismerendi.
A babér, melynek loveloit az utókor hálakönyei óltetendik, azoké leend, kik o nagyszerű munkát, magasztos honfiúi erényeik gyakorlása áltet sikeressé tevék. Nekem csak azon jutalom részecskéjo marad, mit az öntudat nyújt a kötelesség hú átér-zése és teljesítése után. De hivatalos működésemben folytonos lelki táperót nyújt és
az akadálylyal megküzdeni vágyó érzelmet ébreszt bennem, a tisztelet, a hálás ornlé-kozet, a kegyelettel párosult szeretet, mely-lyel Zalamegyo iránt óletcaillagom elhunytáig viseltetni fogok.
Kelt N.-Kanizsán szept. 24. 1869.
BÓJA GERGELY tanfelügyelő.
A ftttzoltáa érdekében.
A kanizsai „torna-egylet" tudtommal mir onuokelőtto 4 hónapja a városi képviselőség elé terjesztő azon ajánlatit, hogy Ö, mint tornaegylet kés» minden erőjét ogy tüioltó egylet létesUlósének szent ügyér« föláldozni. —- Ea ok-
ból kérto a városi képviselőséget, hogy dombon válaszszon a maga köréből
ez ér-három
ogyént — a e három egyén a tornaegylet testületéből választandó három tagjával együt-teson határozatot nyújtson * képviselőségnek, a „tűzoltó egylet" miképeni megalakításáról.
A tornaegylet alapsaabályainak, o kérdóa felhozatala által nemcsak elogot tett, hanem emberbaráti legszentebb kötelességének a legnagyobb mérvben megtelelt. — — Mit mivolt a városi képviselőség, daczára az utolsó tűzoltó ogyloteküt érdeklő ministori rendeletnek V Semmit; megválasztotta a A kikUldoudő egyént u ezzol tán hiszi, a város szllkségeinok olégtétotett ?
— Vagy talán a város atyái ut hiszik, hogy o kérdóa megoldása szükségtelen ? Ha aa utób-bit hiszik, ugy vagyok oly bátor a várót elöljáróságát csak a két utolsó tüzvésa álul léto-sült szorencsétlouíd^ro figyelmeztetni, — ha .u. Utolsó tűzvész alkalmával Kis-Kanizsán a nagykanizsai pályaudvar fecskendője meg nom jelenik, ugy egy focskondö a tüzvésa helyén nem létozik — de még a pályaudvari fooskondő ottléte sem használt sokat, mert a lajtok, melyek a vitot a focskoudőhöa hordhatnák, nem hogy csak nem ogésaek, hanem oly állapotban vannak, hogy azokat lovak után íogni képtelenség. Vagy talán a lajtok szUkségtelonok, — miután a zöldre festett, a remény színével ellátott városi focskondö ogy vizlojtó csövei bir ? Lohot. Ilinem az utolsó tűzvész alkalmával a városi focskondőt ogy kut mellett állni látva, kérdém a rajta lövő derék polgártársomat, Jack urat, miért nom ereszti a lojtó csőt a kútba i
— A tUzvéfla által igénybe vett Jack ur durva feloloto a* volt, hogy hát u cső nom vizlojtő, hanom viz ellejtő, uiort minden arasznyira egy lyuk van rajta. Vagy talán bir a város más eszközökkel? Nom, maguk a város elöljárói a magyar utcuui tUzvésa alkalmával hazamono-tolekor láthatták, hogy Péter hajdú ogy érával a tűz kikolto után kocsin hosolt három kupacsot. Most az a kérd*1* : kinok érdekébon fokszik a városi lakosság vagyonának tüsvésa olleni mentéso.
Hogy mind ozt hogyan tudom én V — mert ott voltam, Kis-Kanizsán a pályaudvart focs-kondőn én voltam az, ki a legnagyobb gorombaságokat ziwbro dugta, n pedig kiktől ? a mo-gyei pandúroktól a a várost hajdúktól.
V STELZEL FRIGYES.
BójaGergely Zalamegy ébea
(lífi.) A magyar királyi ministerek teendője oly tulhalm ózott, hogy a legnehezebb feladatok közé méltán számítható még a sorrend megalapítása is; helyzetök hasonló azon épitéazéhez, ki avult, roskatag épület helyett ujat emel, kivitelnél a korhadt auya-
tt*«rk*Mió»«gl peldá«».
gokat tova kell hordatnia, mielőtt biztos alapot vethetne az újnak; a lebontás veszélyes műveletét óvatosan kell eszközölnie, nehogy részint az időnek okszerű fölhasználását clmulaszsza, résziut a még használható anyag nagy részét megsemmisítse.
A vallás és közoktatási minister helyzete mégis valamennyi közt a legnehezebb; mert magának a néptörzsnek élotalapján dolgozik, nem a hatalom megszilárdításán , nem az anyagi jólét előmozdításán, hanem a hatalmat s az anyagi jólétet biztosító szellem-fenség magasztosan komoly 8 komolyan szent feladatán kell működnie.
Mit ér a hazának 15 millió lakosa, ha ez csak számban, s nem értékben nagy ? — az értéket pedig a szcllemszabadság birása, a lélek isteni erejének okszerű felhasználása és a szívnek emberi méltóságához mért kiművelése teremti meg, ily érték mellett ember az ember, ily érték mellett lőhet hatalmas és nagy a nemzet!
Wir.cs czélom hosszasan körülírni ez alkalommal a közoktatási minister óriási mérvű feladatát, mert azt minden honpolgár mélyen érzi, de nem mulaszthatom el üdvös intézkedésének egyik pontjánál megállapodni s a nyert tapasztalat alapján híven rajzolni Zalamegyo központjából a hatást, az érzelmet, melyet ez intézkedés önként, szült.
A kerületi tanfelügyelők legnagyobbrészt országszerte megkezdették működésüket, igy Zalamegyének örömmel üdvözölt tanfelügyelője, Bója Gergely ur a távol Tisza-partjáról megyénkbe is személyesen megér kezvén, működését ugyan f. évi aug. 11-én tényleg megkezdette, s szopt''.j hó elején Keszthelyen és N.-Kanizsán tett hivatalos látogatását folytatandó, mult szerdán szept. 22-én a délutáni vonattal Zala-Egcrszcg, mint a megye székvárosába, rándulván, az e város tovékenybuzgalmu elöljárósága s az iott tanítói kar Hanthy Ferencz városbíró
tárcza.
Bmlékaorok.
HaereMUk »g/niit a Uvolban 1», Habár a Ur « IdS el lt iukuil| —
BiWUuknok írieroéujc ömoforrt,
Nem fog|» •>AU«lUpal Homl »111 — K »»ent virágot Ápoljuk, amely luriuigiiuk kertjében .»rj»dott, Míg Ulkelak derült cgíböl u Emiik黫! ho» ríj» h»ra»tot . . .
)(• í»fyUhírel a dúló TÜ.»r Ilju »»íreden cg/kor átvonul, 8 átko* uyouiir» íir»il»lmnld Kemíny-gyümBleee le * pori»» hull; — Ha Ugedet I* ír • sore-eaapá», H a Mlvüág halomra, — romba ¿61 t Ceak a bited legyen erSe, »«llird, Ne filj te hílgy I ne akkor eemmltSI 111
BfíDY JŐZSEf.
Férj és testvér.
Novella.
(Folytat»».)
Azonban as idegen udvnriosau közeledőit, s azigoru uxo/kifojezéaael azóta:
— Bocsánat uram, ha tán foglalkozásában háborgatom, én Offonthal grófot keresőm.
Jáuoa öaazeborzadt u névre, mintha omlékoz-uék arra valahonnan. JEa emlékeit reudozvén, elgondolkodva kérdi:
— Kit uram ?
— uffonthal grófot; — ismétlé aa idogen, sze-mei szikráztak • azt lálazottak mondani, ha oddig ¡(itteni, moat már ki nyomozom.
Júükh iuö0'' miudig gondolkodva, kétkodőn rázta őaz főjét.
— E vidéken nem lakik ily uevli gróf. — Mondá.
— Üocaánat urain, ha néháuy kérdéssel terhelem.
— Méltóztassék — • egy úttal helvot muUtott az idegennek.
— Ki-é o kastély ? kozdé meg, mialatt kéuyelmusen helyezkodett el.
— Jelenleg enyém; — Ión az egykedvű felölel. i
- l)«**»b*d kérdeznem nevét?
Aa di'' nuvqrn igen egyaterll. Kngcin • viiUWou csak e »éren Uaiernek János.
úr élén már a szentiványí indóháznál várták a kedves vendéget, hol Bődy József tanító ur a következő lelkes beszéddel üdvözölte : „Nagys. kir. tanácsos s tanfelügyelő url Szivünk örömével üdvözöljük Nagyságodat o napon, melyen városunkat a népnevelés szent ügyében meglátogatni Kcgyos-kedett. — Mert van-e valami dicsőbb és magasztosabb, mint a népet nevelni és oktatni? A magyarnépet I melyet oly jeles tehetségek és tulajdonok-, józanész és felfogás-, helyes ítélő tehetség-, nagyra törő lélek és nemes szív ékesitnek? — Nincs dicsőbb, nincs magasztosabb eszme : mint ez életre való népet elvezetni a tudományok kiapahatlan forrásához, hogy belőle életncd-vet merítsen, műveltséget, hogy a nemzetek nagy családjában méltó helyet foglalhasson el. — Azért ezer-hála és köszönet a törvényhozásnak, hogy korunk intőszózatát megértvén, a népnovelés szent ügyét szárnyai alá vette. — De ezer hála és köszönet a magas miuísteriuuinak is ama tapintatos választásért : miszerint Zalamegye tanfelügyelőjéül nagyságodat szemelte ki. — Midőn a szarcncsés választáshir gyors szár-nyaiu hozzánk érkezett : szívünk hangos ölömben dobogott föl! Igen, szívből örültünk, a kitünó és fontos hivatalaan oly férfiút láthatni, ki a nevelés rögös pályáján törhctlcn buzgalommal haladt előre, kiuc''< homlokát a tanügy körül szerzett clévülhet-lcn érdemek hcrvadhatlao babérai ékesítik Isten hozta nagyságodat! Megjöttével t népnevelés hajnala kelt, 8 mi e hajnalot meg ujult srővel lépünk a küzdléiro azot lobogó alatt, melyre a haladás yu?; irva — Isten, a hatalmas, ki nagyságodat körünkbe vezérelte, a haza, az emberiség javára sokáig, igen sokáig éltesse!"
Erre ő nagysága szívhez szóló- s mély érzelmet tanűsitólag válaszolt, szavait nem a nyelvtudományi kincs ragyogtatá, hanem a megható érzemény, mely nemes szivébe»
éL Megköszönte a figyelmet s lelkesült éljenzés közepette a fogatok megindultak. — Zala-Egerszegcn ismét az ősz, do.ifju lelkű "Wciss tanító ur fogadta valóban lelkesítő szónoklattal, mely alkalommal ő nagysága körülményesen rajzolta a jelen helyzetet, s | a tanügy állapotát.
Másnap azaz csötörtökön délelőtt a városház teremében az uj iskolai szék gyülekezvén egybe ó nagyságát a népnevelés ügyéért oly lángoló szeretettel viseltető városbiró ur fogadta általánosan méltó tetszéssel találkozott üdvözlő beszéddel, melyben kijelenté hojy Zalaegerszeg városa édes örömmel üdvözli ő nagyságát, mert meg van győződve hogy a népnevelés szent ügyo o megyében oly buzgó férfiút nyert, ki nemcsak jóakarat s tevékenység, de tapasztalatokon épült szakképzettséggel birván, ismeri a módokat, mely által fontos feladatát megoldva o megye tanügyét oly állapotba hozza, — minő njfeltó diszc lesz e hazának, bizton számithat Zala-Egcrezcg; városának mind anyagi, mind szellemi támogatására. Erre ó nagysága üdvözölte ». Yáros elöljáróságát B az iskolai széket, kifejtetto a magas kormány czélját, melynek előmozdítására közreműködni együttes akarat- és ernyedetlen buzgalommal mindenkinek honpolgári szent kötelessége, focikéból örvend — úgymond — midón tapasztalja, hogy o nemes város derék közönsége annyira lelkesül a népnevelés szent ügyeért, tövises pályáján buzgalmát ily részvét minden tekiptatben nem megtartani, de nevelni fogja, ő egész életét a tanügynek szentelvén, a nép boldogsága az övé is.
Ezután megkezdetett o nga elnöklete mellett a tanácskozás. Az iskolai szék tisztelt tagjai együttesen esküt tőnek s azonnal Bzervcztctett, elnök városbiró ur, jegyző Szélig Ferencz.
Az elemi iskolák szótöbbséggel előbb a képviselő Ülésben községinek nyilváníttat-
ván, pár nappal később pedig az ixr. hitközség egyhangúlag elfogadta, s igy felekezeti iskola nincs Zala-Egerszegon. Hat flu 8 ő nagysága indítványára u három leányosztályhoz egy negyedik lcányosztály felállítása vau kilátásba helyezve.
ó pga indítványára hajlandó az iskola szék javaslatba hozni egy ipar, vagy polgári iskola-, ismétlési iskolák-, tornászat-, kertészet és rajztanoda felállítását. A kántori hivatal pedig a tanítóitól a törvény világos értelmo szerint okvetlen cl fog különittetni. Az érdekes ülés után ő nagysága az iskolák helyiségeit szemlélte meg s 12 óra előtt részt vett a tanitóegylet gyűlésében, mely alkalommal több vidéki tanitó szomorúan festette a falusi népiskolák elhanyagolt állapotát.
Ugyan az nap délután a szentiványí derék ó tősgyökeres, vendégszerető barátunk, t. Noszlopy Gyula plébános úrhoz kocsikáztunk, hol a néptanoda helyiségeit megszemlélve, czél- és okszerű változások megtételén tanácskozva, vidám kedvvel foglaltunk helyet a nomcs pap asztalánál, mely alkalommal a sok szép pohárfelköszöutések kö zől a szép szorgalmú Szélig Ferencz tanitó ur által elmondottat tolmácslom ezikkem befejezéseül :
»Nagyságos kir^ tanácsos url Mélyen tisztelt iskolai főfelügyelőnk I Lelkem telyc örömmel, hogy nagyságodat körünkben o szavakkal : „Isten hozott" üdvezölhetem.
Örömömet fokozza az isteni gondviselésnek azon végzete is, hogy nagyságodat ismét visszaadta megyénknek és tanügyünknek, mely téren alkalom nyújtatott nemes lelkének nagyratöró eszméit méltóan kifejthetni.
E nemes tanfelügyelói hivatal visoléso tudjuk, hogy nehéz terhek- és akadályokkal van kapcsolatban, de azon szép és nagyara-szülctctt lélek, mely nagyságodban él, dicsőén
— CBak? — csodálkozék az idogon a fogni'' közt mormogá : — Ördög ós pokol I uyotnábau vagyok.
— Mit mond ön uram — kérdozé János fel-ocaudva clracrültségóből a bámulva mérto végig az idegent.
— Sommit Cak azt gondoltam, hogy nagy jolontőség lobot o névhoz caatolva.
— ön csodálkozik ezon? Hja urain! csodálatot is a világ forgása — föleié János, viasza csv«j előbbi koinoreágába a iámét elgondolkodva to-| kintutt maga elé. — — Azonban összcszedvq magát, csodálkozva kérdé : — Do uraui, én önt nom ia ismorem. ''<
— Én a némot királyságok ogyikéböl iövük, a'' nagy adó&ságot akarok lenini, melylyof Offon-'' thalnak tartozom.
— Mondtam már, o környéken nom talál ilyi nevoL Azonban van a vidékon egy titokb«| burkolt caalád, a mit róla tudok csak annyi, hogy Németországból eredt.
— Nevét uram!
— Stcinfold.
— Hah ördög é* pokol örvendj I Ez az kit éa korosok. Hála neked, boezuálló Utcn! Végre hatalmamba adtad a hazaárulót, a gyilkost l< Atyám gyilkosát.
— Mit mond ön? — mormogá Jánoa; —
hazaáruló, a gyilkos?---Ah igen 1 haza-
áiulól — ■ egyszerre minden világos lön előtt«., — Ah I jól emlékazom-o ? — a kezét homlokára nyomá.
— Horn! Offontlial I ah borzasztó ?
— Mit bőszéi ön?
— Oh ég t osküm ma botolik.
— Nom értem önt.
— Azonnal mog fogértoni. Még ezelőtt három évvel, o házban komornyik voltain. Uram, Szilvay báró, komoran jött haza; kovés idő múlva egy levelűt adott kosombo o «zavnkkal : .Jánoa esküdjék meg, hogy mi o levélben van, olfogadja a követni fogja mindou pontját." Miután megosküvém, Ígérnem kollo, hogy három nap lotolto olőit nom fogom felbontani. Itt o levél uram olvaasa.
„Kinok számára az élotcsak tflvisekot torom, kit a kinok éa azenvodések ördögoi gyütörnok,-elragadva őt a azenvodések tongorél>o, logoko-aabban osolaluzik, ha o tengor hullámaiba Öli magát.* Olviwá az idegen. .Nem voltain gyáva elviselni o azenvodések özönét; de egy lény boldogsága kívánja, hogy én bukjam. Történ-
{''ék, minők történni kell. laton volo édes öreg larátom, azen teljen emlékem nok néha ugy—egy p< rezot. ont nevezem minden vagyonom ki--zír.ilagos törvényes örökösévé. laton önneil JUró Szilvay Kodra.*
— Eszerint ön gazdag lőn ? De mit tartozik ex a
dologra ?
Jánoa olbőszéito a Horn és Szilvái között végbo mont párbajt; do a naplót gondosan elhallgatta.
— S moat uram, leiz-o oly azlves ön ia végig hallgatott ongom ?
— iicazéÍjon uram, a mit gonoazt o vipera fajra hallok, csak elv, boazut azomjozó lol-koranok.
A« idogon a legnagyobb ingerültséggel beszélte ol történőiét Stoiufeldről. Arczárói eltűnt a szigorú komolyság, szomoiből a kutató tekintet; kezeivel hovoson hadonázott s indulatosan gombolá azét hosszít kabátját, moly alatt pisztolyok a tőrök villogtak.
Nem tartá szükaégesnenk az öreg olőtt titkolózni. Hiszen ogy gondolat lelkesité őket a .boszu.''1
— Uram I barátom I mi együtt foguuk működni é« villámainkkal ogyütt aujtani l — tört ki, miután bevégezte történotót, a kezét nyujtá Jánosnak.
Együtt uram; — felolé János, elfogadva ar. Idogxn kezét s fogni között mormogá : — Es öu ügyödül. Azután as idegenhez fordult a nyá-asan ez ilt hozzá : — Addig uram vondégem, s ia ugy tetszik szobájába vezoitetera önt, hol ciny ugodya az ut fáradalmait, többről is értekezhetünk.
A* idegen távozott. Alig maradt egyodül as öreg, átadta magát örjöngő örömének. Térdré-vetotto magát s kezeit ég felé omolvo, hálaimát robedott. itaid fölemelkedett o helyzetéből s Vad örömtuul rohant ogy rojtett azekrényhoz melyből papiroiomagot vett olő.
Kóblo foszült. SzIvo hovoson dobogott a re-jH»*"tt örömében. Végro elérkozott a nagy nap, u\olyen yéroa áldozatot mutathat bo megölt ura Bzolloménok. Véres áldozatot, anélkül, hogy kezét bofertóztetné o gyűlölt faj kiontott vérével.
— Egy elárult nemzőt nemesise leazok! Habi a naplói Hiába tüntettétek ol a drága tetemet, hatalmamban vagytok. Az általam oddig értéktelennek tartott papirdnrabok, a legborzasztóbb titkot tartalmazzák. Eg I a te büntetésed késik, do nőin marad ol. Minél későb-bon aíijtod lo a bűnöst, bukása unnál rettona-tesbl
Jánoa ])illanatig som késett. Minden pillanatot elveszettnok hitt, inoly kéalclteté a boaaú végrahajtáaában. Siotott az idegen után, hogy miolőbb véghatározatoí''hozzanak.
Alig hogy Jáuoa tározott az átelleni, a ogy-azersmind a kertbe vezető ajlón, egy fekete alak aompolyott be. Tagjait kormoa rongyok fedték.
Ssemei fénytelenek, b két fekoto gödörként ültek a szonvodés ráncaolta homlok alatt. Ajkai keaerü gűnyt, majd őrült fájdalmat, ismét gyor-mokos örömöt mutattak. Balkozét azüntolon azivéro nyomá. Jobbját azomoi fölé tartva, mint ha a nap ragyogó sugaiaitól védonó azokat, — megszaggatott léptokkol haladt olőro. Majd lo-emelto kezét szemo felől ée szivéről a fájdalmas aóhajjal morité ujjait felborzolt hajába.
Maga körül tekintott. Kezoi ismét elfoglaltak előbbi helyzotököt.
Eddig aenkivol aem találkoztam. Mintha kihalt volna o kastély. — Susogá alig halhatóan.
— A csend borzalmas, — folytatá a kimoroszté szemelt; — senki. Itt benn senki, ott kün sonki,
— S fogait csikorgatva mormogá: — Huh I ilyen a halál tanyája. — Leült. — Mit togyok most, Valaminek nyomába koll jőnöm őt illotő-log. Boldog-o ? Szenved-o? Vagy talán már megdicsőült szollomo. Oh aziv! akkor téged is a air hantjai fedjonek ol örökre.
Moroven bámult maga elé. A beállott hosszú szünetet csak, szaggatott hörgő légzoto zavarta mog. Felkelt a hevesen járt fol-nlá a torombo.
— Hát nom Yolna-o jobb, elporladnom a rideg air aötét magányában, mint itt o nyomorult élotbon, mely reám nézvo nélküled elvár puazta-»ág, — — a kinok hovétől száraz kóróvá asznom és úgy tengődnöm. — Igon. igy mondá ő. De őrült vagvok-o? Tünődék. — Fojom nohéa
agyam lángol I kifelé tör---Itt,.--itt,
itt fájl Nagyon fájl Nagyon szőrit! — Fájdalmas sóhajjal azoritá összo mollét. 8 ismét olme-rengett. ■— 1*1 gy te ongem soha som Bzorettél, mert akkor nem bújtál volna atyám olől, hanom nyilt kérőként léptél volna fol . . . . Hah I nom igaz! Nom mondta ó ext, nem, nom I Csak boteg agyam lázas szüleménye. Irgalmas ég I mit müvolszl? Miért nem szakad reám a végtolon égboltozat? Miért nom nyilik mog a föld, hogy örökre elnyeljen.
Egyszerre nyugodt lőn.
— Oh mennyit azenvodte-n azóta, midőn utoljára láttam őt. Aa idő elrohant, n madarak olköltözének, nem hallottam énokökot; áfák zöld öltönyét, a mezők zöld szőnyogét letépte a zordon őszi szél; és nom tétovázhatott'' atomom virányos bájaikon; éa nom adhatott mog tokin-
tetom audár koronájokön.--A madárkák
viaszajöttok »rdő a berek meg harsant víg daloktól; mező kivirult, a azom gyönyörködhatott virágaiban; a fáknak, napsugár után nyi\jtóz-kodó kopasz.karjaik , — laasan-laaaan ismét meglombosodtak, a a tekintet ismét talált támpontot. (rit* kar.)
VKRHÁS GYULA.
képca mindeneket legyőzni és tanügyünket korszerű virágzásba hozni.
Lelkemből örülök, hogy nagyságodban ily nemes fórfiut tisztelhetek, jeles férfiút, és pedig olyant, kinok a közélet, az irodalom és népoktatás mezőjén szerzett érdemei annyira számosak és nagyok, hogy azoknak megillető szavakkali lefestéséro magamban elegendő tchetségot bo érzek, hisz :
A jeles úgyis önmagában tündöklik 8 nem teszi dicsőbbé a külmáz, mely a világ hiu szemeit talán gyönyörködteti, míg a belső becs, a belső érték cltakartatik általa.
Tanúsított »zcrctcttcljcs jóságát, a népoktatás és ezek napszámosaínak javuk előmoz-dításaérti fáradalmait kegyelet és őszinte hálával telt szívből megköszönvén, kérem a Mindenhatót, hogy áldással jutalmazza meg a tanügy tekíntotőbon tett és minden teendő lépéseit és engedjo, hogy terhes hivatalán számos éven át türelem és kitartással haladhasson hazánk szellemi boldogságának előmozdítására. — No érezze az élet terheit soha, hanem örömei oly számban növekedjenek, mint azon szellemi javak gyümölcsei, miket hathatós közbenjárása által a tanügy felvirágzásának eszközölhctésérc csak bensőjében gondol. A haza és tanügy javára sokáig — éljen 1"
teatí ét lelki állapotban, ma számtalan Umon5-nök kőit Ünnepelték tao6 közös szlllotéanapjókat
Heti szemle.
Szeptember 24-én 1809.^
(Hu.) Qr. Oyulay Lajos hagyatéka közt Döbrentoy Gábor naplója is találtatott — Szegeden „Tíszavídéki Újság* cziramol ogy uj lap jelenik meg. — Poston olasz conzulság állíttatik. — .Nagy Magyarosztrák birodalom" chinaí nyclvon ,Ta—Ao—Ssu-Ma—Kia—Kuo." — Aradon czigány-rabló bandát fogtak ol. — Ladi l''almorston 83 éves korában okt. 18-án meghalt. — Az aradi vértanuk omlékszobrát 200,000 fton óhajtja az aradi polgármester létcsí-toui. -— Japánban ogy auya fUröszté« közben gyermekét ngyonforrázta, büntotésUl nz anya viszont forró olajba fullasztntott. — Pápán okt 2-án lesz a kövotválasztás, Falk Mik«« a jolölt.
— Hatvanezer darab fegyvert rondóltok meg és készitettok ol a magyar honvédség számára Béos-bon, moly okból azonban a .Honvéd" értcsUléso szerint csak 6000 darabot küldöttek rondoltoté-sök helyérő, a többi 64,000-nyí csokélységet pedig visszatartják Bécsbon, és pedig azon ürügy alatt, hogy Magyarországon nincs o fegyverek olhojyozéséro ologendő .szára« magazin.''
— Az európai''14 fojodulom fényíizéso évenkint a kétszáz millió forintot moghaladja. — Európának jolouleg 6,601,000 katonáia van. — A Jászságbán üjra megujultak a földrongések. — Bartalícs István visszatért külföldről,honnan ér-dokes adatokat hozott magával a magyar zeno
illotölog. — Drezdából távirják szept.
2l-röl, hogy az udvari sziuház lángokban áll és monthotlon. Az udvari tomplom és a muzoum minthogy szélcsend van, nincaonok veszélyez-tetvo. — A király vendégével a toscánai uagy-hcrczoggol Gödöllő röl Bécsbe utazott péntokon. — Londvai Márton, föllép logközolebb Othelló-
ban. _ Qttuserndorf vasúti állomás Bécs és
Pest között majdnom egészen leégott. — A Bécs-Ujhelyon alakult sociál-demokrata egylo-tot a lajtántuli kormány betiltotta. Az ogylet ügyét follobozto. — Budán elfogtak ogy embert, kinok két foloeégo volt b a ki nem volt Muzulmán. — Kadison holységo^í vltramogyéboa égésien elégett, 21 gyormok lön a lángok áldozatává. — (Nyolezvanéves hármasok.) Oldon-burgbil szopt. 11-röl tudóaitják a bécsi „Vor-atadtxoitung''-ot : .Tegnap ünnenély volt itt, a melynek oka oddig páratlan. Háiom testvér, jolonleg 80 évosok, és mindnyájan a logjobb
«öléről t. Molnár Alajos úrról, mint tala vezotott jegyzőkönyvök tanusitj
Híre k.
— Tanodai jelentés. A nagykanizsai kegyesrendi nagygymnasiumnál az 18%,. tanévro a belratások szept 29. és 30-án, továbbá oct. 1., 2. ős 3-dikán történnek. A javitó vizsgálatok szintén oct. hó 3 első napján fognak megtartatni. Az első osztályba lépendők, — valamint mindazok, kik más tanintézetekből lépnek át a holybeli gymnasiumba, a belratások alkalmával fölvételi vizsgálat alá vétetnek. A tanév megnyitása oct. 3-án ünnepélyes „Veni 8anctew-^al megtörténvén, a rendes előadások oct. 6-én veendik kezdetűket.
Miről az érdeklotteket tisztelettel értesitl Kelt N.-Kanizsán, szept. 23. 186& Az igazgatóság.
— A n a g y-k a n i x s a i ixr. iőelenii tanodánál o tanév kezdetével a 4-ik leány tanosztály is meg fog nyílni.
— oopronmogyoi Mesterházán f. hó 14-én délbon 3 házon kívül ai egésx község lo-égett
— Kratky Basohik bflvész 21-én 8op-ronban működvén, hirszorint Kanizsa felé kö-
«olcg- ,
— ErtositjUkaz illetőket, hogy Zalamo-gyei tanfelügyolő ur irodája Nagy-Kanizsán, fő utcza 16 sz. a. Zsomborfélo ház emoletébon
— megnyittatván mindonemü megkeresvény
— és küldemény ido czimzendő.
— Ko««tholyről értosittotünk,hogy zala-mogyei tanfolügyelő Bója Gergely ur ő nga ssept.elojén mogjolonvén, a városi tanáos azonnal üléat tartott s az orro meghivott tanfolü-gyolő ur elnökleto alatt a* iskolák randezAto tárgyában korszorü s hasznos intézkedések megtétotni határoztattak; novozetesen egy osztály szaporítása, a kertészeti szakosztályra alkalmas tolok adása javaslatba hozatott stb. A tanfolügyelő ur kiváló örömmel győződött meg o városi hatóságnak a népnevelés iránti buzgalmáról.
h. Örfimmol rogiatráljuk, hoi izr. hitközség tekintetbe vévo a hol kat, a tanítók fizetését 100 frttal Ajánljuk o dicaérotro méltó ínt< hitközségek figyelmébo is.
— Bixonyosholyon a»uj rendszer azo-rintí ískolaszékí tanácsot akarván szervezni, egyik polgirtársho« belép a meghívó • jolenti, hogy aa iskolai szék helyreállításán szíveskedjék megjolenul. lljah amico, folcl a megtisztelt, én holmi iskolaszék helyreállításán nom lehetek jelen, tegyék axt meg kentek; oa előtt a« nem volt, hogy a nyugalmat sxeretó közbirto-kos még a széket is helyreigazítsa a« iskolában, egyébbiránt molyik iskolában romlott el a szék? — Ab illető moghlvó erre meghívását teljesítve, bővobb magyarázatba bociátkozní vonakodott a távozott E megtörtént s jellemző eseményhez nom kell commontár.
— Bunkó népzonetársasága fiumei útjából városunkban is működvén, a holybeli Borosféle zenetársulata többok únsxolására felhivU ax idősb Bunkó társaságát o versenyre, de exek nem fogadták ol.
— Alsó-Londva, szept 20. A« alsólend-vaí kath. iskolaszék május Oén alakulván, Üdvösen folytatja működését; minden oazközt megragad, hogy tanodáját azon virágzásra omelje, mely a sxülők jogos kívánalmát, és a törvény'' igényeit kielégítse. A« iskolaszék 23 tagbél áll, a holybeli plébános mint ogyházi elnök, éa Dervarlc. Lajos világi olnflk alatt. Nem hallgathatjuk cl t Kiss Béla gondnok urat, ki minden Igyekezettel fáradozik a« iskola helyreállításával és a szék ékestollu jegy-
helybeli íssonyo-''avította/"2— odést más
)lyí ri javít ézkod
erről az ál-tanusitják. Az iskolaszék határozata szerint 8 terem rendeztetik bo a jövő évro, — a mostoren kívül 2 segédtanítói állomásra caőd hírdottetott 800 frt hzotós-sel. Legyen o fojlődő nomzoti tanodánkon az ur áldásai
Egy polgártára.
Boldogult SÜME6HY FERENCZ amképére
megrondolést e illotőlog előfizetést tettek:
(Folyt, Aa vAge.)
XIX. Donászy Foroncz ur ivén folytatólag :
Dr. Grész János .......1 kép 1 frt.
Qréaz Nándor.........1 . 1 ,
Dr. üráner Mihály.....1 „ 1 .
. Dr. Mangin Károly.....1 „ 1 .
Isóó Fcroncz .........1 . 1.,
Deutsch Mór ........ . 1 ,1
• Csifrák József........1 , 1 ,
Bogyay Ödön.........1 , 1 ,
Horváth József........1 . 1 ,
Plihál Ferenc«........1 . 1 „
Horváth Bertalan......1 „ 1 „
Csoknyay János ..,''...., 1 „ 1 w
Modgyosy Lajos . .\.....1 . 1 .
Horváth János........1 „ 1 .
Deruncsény Pál........1 . 1 ,
Isóó Alajos...........1 . 1 .
I<cugycl Károly .......1 „ 1 ,
Skublits Zsigmond .....1 . 1 .
Skublits Jonő.........1 , 1 .
Königinayor János......1 . 1 .
Svastics Benő.........1 .2,
Skublits Pál..........1 , 1 „
Hubinszky Adolf ......1 „ 1 .
Itlluschel Ferenc«......1 . 1 ,
Hanty Károly.........1 . 1 .
Storn Farkas .........1 . 2 rt
Páslok József.........1 , 1 „
Gutmann Dávid.......1 „ 1 „
ltoasán Emil..........1 „ 1 „
Iligó Ignácz..........1 . 1 ,
Czindcr István........I „ 1 ,
Rosonthal Albert.......1 . 1 .
Nunkovics Klek.......1 . 1 .
Stern Jacquos.........1 „ — „
Hosonberg Sándor......1 . — ,
Donászy Foroncz.......1 , — „
Koson thai Ignácz.......1 „ 1 .
Megrendelt képmonnyiség 282. Beuottotott 430 frt.
A képek oxpcdiáltattak az eddigi mogrcndol-tok résáéro; további megrondolések eszközölhetők egyolőre Wajdits Józaof ur könyvkereskedésében.
Nagy-Kanizsa, szopt. 24. 1869.
/ K '' • N "
bAtokfi.
Irodalom.
h.) Vettük előfizetési fölhívását egy uj vállalatnak e ozim alatt: „A kortes dalai" irta Jal-baí. Szerző és kiadó ígéri előfizetési felhívásában, hogy vorsoi egy-kettő klvételévol humá-nosak, s felkéri olóftzotésro mindazon urak, árhölgyek, polgárok és polgárnőkot, kik korteskedtek és kortoskodni fognak, és a királyi biztosra esküszik, hogy azon osetbon, ha tízezer olőfixotőjo losz, meglesz eléged vo.
Megjelenési idő : oktobor 15-ke.Előfizetésí ár 70 kr., díszpéldány 1 frt 70 kr. Küldondő Postro az ország kortosénok.
Ajánljuk a humoros költemónyok barátjaínak.
(h.) Lauffor Vilmos kiadásában legközelebb két kötotnyi érdokos munka jolont mog o czim alatt: Utazás Braziliába és vissza; irta Rend-roőí Goöcze István. — Ajánljuk o jolesen írt utazási munkát olvasóink figyelmébe. Ara 1 frt
isjyirt póBta.
— rtL K. A. iKM«»tó I k. r. KilfJilOk uruak M.-8ilfeth. 8ilr«i Igírotír® «limolonk, Upunk r-n detan kQldeUk | fofsJja iuuslUi UdröxlotauUel I
— T. J. Bdmcgh. Mlndkát rí«r«l mugín lercl.l Irtunk, (MadSnk gyírtUtívsí bSrébbta.
— N. A. Pics. A napokban váluaolnuk.
— A tandf^l cilkkck kOilMníl cuk a aOrgS • •bbrkel lioaiuk elíbb, aairt némely cilkk kSilé«» nok alhalaiaUaáa n* fltkOaaék meg aeokl; aalTÍ* el uiiéit kirílak.
TSTylXt. tér.*)
— jó CHnládhoi néhány tanuló ifjú te Íj oa ollátásra előnyös foltétolok mtdlett felfo-adtatík ; bővobU-A Wajdita József ur köuyv-ereskcdcsében értesítést nyerhetni.
Kitűntető elismerések.
II o f f János udvari azállitó központi raktárának Bécsben. Kftrntnorring Nro 11.
Ilerliit INöít. m*lm 21-ín. 12 (Ive* maUu-klro-nat-egíf«ií({i «nrt k<r tUitaloltel
llolime, a klrily H felirgo paloUjÁban.
Promontorl kaat.''ly 1889. m*jue 23. Kíiam Ont, •iWeikedjík nekem njolas 28 üveget kitHoG maláu-klvonat eg/aai.''g! »ör.''bSl, 2 font maUla-eR^«i/gl-cbocoládit 1 font maUta-cgiau^gi cboooUdeporl mlnM előbb küldeni.
llárd OrafTenried Qabrlella aifll. ItArd de llareo.
Bcaeilllng 18''V.I. miiua 9-fn. Ktennel l«n.M fi font maUU-egt(ataigl-cboo»Udit rendelek meg aiou meg-jegyxcMcl, hugy aa eddig aaial elért er«-ímínyekkel Igen meg vagyok el/gedvo. Említett aaer a gyomor« nom torhcli meg a «a smí««tfit légkevóibb* icn liá-borítja erSiltS, — könnyön eraí»«ihctS (i v/rkAatltS Upner nehía üdüli botegsígekbhl foIüdüUkn*'', mindennemű clgynngitS n«dr veiiti«ek «Un erSaltö-leg (i ujJiteremtCleg bat.
Scballing II. tr. gyakorid orvoa.
Riego Krdily 1869. anr. 14. küldjön nekem 3 eiomagot Igen hatito», inalila mell ctukorkiibdl, 1 foutot «okat dlcm''rt niaUta-kivonat egí»i»*gi-rhooo-lidíjíból, nielyet kit Utóul »«cgíny mellbcteguíl mrg-
kla/rtvni akarok.
Vaia nerll-a. grAfné''
Jabloniti, Vfagyaroraiig ÍHG''J juniui -i. I.agyeu ailvea nekem 21 eiomag naUU-mell ciukorkát küldeni.
Apponyl (liuitiv, gráf. •
A valíill udvari MaUta-kivonat egí»««ígl «Sr--MaUu egéa««ígi cbokolado ií Malila klvonalit bon-boua caupin ll»(T Jáuotnil Ktrutnerring U ik atím kapbatd lléetben.
Arak : Maliu kivonat egianíg aSr üveggel Aa caomagoliatal: 00 üreg frt 3,78. 1 üveg 7 frt, 28 üveg 14 frt, 68 üveg 27 írt 30, 1*0 üreg N5 frt i — MalAU-egíai.Ag caokolídA Nr. 1. egy font 2 frt ;. Nr. II. egy font 1 frt «0, flt fontoál «1 font Ingyen, tix lontnal egy ía egy negyed font. Maláu-cliokolídepor raeeaemSk uímkr* j a hlínyió anyatej pátliaAra 80 ¿a 40 kr. Mell-maUU-boubona 00 éa 30 kr. Minden IlAcabSI.
KaphatA Peaton Török JAiaof gyAgy<a«rí«anél Klrályutcia 7-lk a«ím. Leltnor Aa Or-liiwald. - W.-Kaniiaiu kaphatA Koaenberg J. Aa Welllaeh J. — Sehrrara Adolf) Roienberg Ferenc« ca Kelehenlbal C. urskuál.
•1 K rovat alatt1 fcSillJtWkArt felelBaaígat na« vállal a S.erk.
Ócsváry Eűc
orvos,
ki több mint 10 év óta foglalkozik a tüdőbetegségek gyógyításával, jelenleg azon czélból időzik Fiúméban, hogy alaposan éazlelhosso a tengerparton l«vő emberek szokásait és élot-módjókat, melyből kí fog derülni az :
hogy miért nincsen a tengerpart vidékén annyi sok mellbeteg (heoticus), SSreft
földön szombotünő sokan szonvodnok e bajban.
Ü Z L H T I-H I R N Ö K:
\
Nagy-Kaallta, 1869. aaeptembar 24-Ao.
Aa erSa gabonaaaillitáa aa Angolhoni klkötíkaAl AmerlkAbAI mtudeu uUnkArdeaSaködAat biUAtbs aaorlt a mi gabona piaciunkra nAxve, elannyira, bogy »többi «urápal gabuapiacaokon la tiJAkoaatUnaif nyomult elCtAcbe, babár ahol nincs felealeg, mígla a rllig-karoakedAaben aaerepelhatüuk ctak a reália alap legyon meg, ml mAg nálunk hlinyoa. Aa Arak egyAb-Irint inAraAkoltek Uttok aa utAbbi napokban.különö-aen Art aitlirdult a valAaainüleg nauaoki clírjük aat
• pontul, hofy veraenyre lApbetank.
Aa Arak követkcaOkg alakultak i
Plaozl hsM-vAsárl kaltUrok. Terniayek : lluaa«í-85 foutoa 4 frt, 20—24 br. W-M fnt 4 tr. »• kr. 8T-8Í fia. 6 fH 15 - kr. Ko a a —7» fnt 2 tr. 76 kr. 79-Í0 fnt. 2 ft. »0 kr — *''P» aerfSalaek, 70-71 fnt. 2 ír. <0-90kr. 71 — 72
futa 3 frt. 40 kr. Xrp* köiönaAgaa, OS—<8 Aa. 2 fr , 60 kr. <7-«8 fna. «. frt. 76 kr. Kukorica» 1 frt 60 kr., S frt 80 kr. Kukorlena olaai(cainquantln) 1 frt 70 kr. Zab 44—46 fna. 1 frt. 70 kr. 40-47 fna. 1 frt 76 kr. P o b • n k a «—<8 fna. 2 frt 80 kr. 60—Ü5 fU 2 frt. 85 kr. P»aauly febAr 4 frt — kr. 1* »a■ uIy, tarka 3 frt. — kr. 8iAna mán. — frt kr aaal»»--frt — kr. 100 fej kápoait» 8—5 frt
Becsi pónzárfolyam, aept. 24.
B*/, motaliquos 69.70 : - &•/, nemz. kölcsön 07.00; löOO-ki álladalmí kölcsön 04.50; bankrészvények 7.24 ; hitelintézeti részvényok 248. —; Ix>udou 122.— ; ezüst í»ío 120.25; arany darabja 5.8H kr.
Vasúti naponkinti menetrend;
Indul N.-KanlaaárAI Harca ftli raggal 4 Ara 66 parea. . , . . djlutáa 2 Ara 26 parca.
Duda
reggel G Ara — . d. u. 1 Ara 22 pcrca,
catre 1G Ara 67 ,
regg. 4 Ara 4fl .
dAlben 2 Ara 16 '' , regg. 6 Ar» —
. . AJjel 11 Ara 20 .
Sopronig dAlutáo 2 dr* 20 .
Trleit
IIAca
K-k. N.-Kanlaaára Ilarca
'' V
reggel 4 Ara
dAlben 12.
1 .
Ara 38 ,
Iluda felül reggel .4 Ara 23 .
■ . dA|b. I Ara 45 perci.
, , «atve 8 Ar» 63 .
Trieat . délb«ol2 Ar» 62 ,
, eato 10 Ar» Ki .
Ufe , reggel 4 Ar» 10 .
. , «ait 10 Ara 18 . SopronbAI dAlben 12 Ara 42
Heti naptár
September 25-tól Ootibet 2-lg 1869.
i HA- Aa heti- jKatbulíkua nap- nap 1 tár i''rotealina naptár «tj1
JAiua köaavAureat gyAgyit meg. MátA IX, 1 — 8. ...........>v.
27 28 99 30 1 2 vaiaraap HAifA Kedd Kiérd. CaOtörtök l''Antek. 8«ombat \J. iy Vitpr. Koiuia'' U. Vencí, k. Mihály f, Hleronym. Remlgiua Tbeopbil U 1» Nll. Vleáaár Vencael Mihály Jeronioa Aladár I.uclán 3S S S ff
Felelős szerkesztő : Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
Tölgyfa-eladás.
1
A győri székes káptalan részéri közhírré tétetik,
hogy Zalamegyébe kebelezett Felső-Zsidi ős erdejéből, 12 holdra menő szálas tölgyfa erdei vágása, folyó évi B^T" október 6-áii "HP® reggeli órákban a helyszintén tartandó nyilvános árverés utján fog eladatni, hová a venni szándékozók 200 forint bánatpénzzel ^pgf ellátva, tisztelettel meghivatnak.
A vevő az általa beigért ár egy harmadát, bánatpénze betudásával legott letenni tartozand.
A szerződés egyéb feltételei Győrött, a káptalani irodában; — Felső-Zsiden pedig a községi birónál mindenkor megtekinthetők.

Győr, szeptember 16-án 186!).
(330)
(2-1)
Ungarn!
d«e.«n Laad und I.euto inUr*««Ircn heut« Jedermann lm höch.ten Grado alj jeuial. ; dÍMc. lutereMO r.ge in crhalt.n und mögllch.t tu .Ul-
gcra bat »Ith
DIE DONAU^g
■ur Aufgabe gestellt. „Die D««Ulu »oll den In Ungarn-Ö.t.rrelch l.bonden DeuUchen mwoU, als dem Auslandn «In treuer Spiegel — hauptsllcblioh — ungarisch er Knoit-, Litoratar-, Handel«- und I n du« t ri. - Ii« s tro-buugon, nngarl.cher Bitten, Oebrlualio und Oulta riu.Undo Hin, und ale «olcher elno amU.anto und InUr.oanto I.ccturo für all« Cl*M«n der OeartUchafl bitten.
„DI« Doaau" wird kurze Bomaa«, NoYell.n, Oediehte .rosten und humoristischen Inhalte., belehrendo und gemeinnOUig. Artikel au allen Klebern d.r Wluemchaft, Bericht«, Nachrichten und Correepondenicn Ober alle Eraigrlsse Im In- und Auetando, Ober Klrcho und Schule, Hau del, Industrie, OffenUlche Insütuto, Literatur und bildende KOnsto, Muiik, Theater, Hau.- and LandwIrUchaft, bwaarlstlsolnatyriioho Aafaftfz« u. a. w. und auch olaicfcll|i«« lifuatratloaen bring.«
„DJ« Denan" ereeheint Tom 1. October 18G9 ab alio 8 Tag« min-d*rt.m lß gr. Octav öeltfu «tark und kostet i für 1''o.l-Ofcii eowohl als Ungarn Oberhaupt und Österreich mit Zu.tellnng in. Haue, rtipectivo PostTersendung vierteljährig I fl. 50, halbjahrig 3 fl. ö»L WUtr., fUr da. Ausland alt PortrerMiidung I Thaler, re«p. I fl. 40 kr. eOdd.
prXoaaerlrt bel all.n PoetlmUro, Zeltnnge-KxpedlUonen und in allén Buchbaudluugen, .owlo bei der
AdminLstration der „DonSU,"
(Zclíljr. Annoneen-Aufnahm.-Bnrcau.) Pest, K0alg.gas«« Ht. 47.
fl.nur.ile»ji *on mlnde.ten. 10 Kx«mplar«n, der.n Uestcliung auf «inaial eioge.andt wird, gewJUir.n wlr eincn Kabatt von 10®/ (829—3,1)
Haszonbérleti hirdetmény.
Gróf 8 z é ch enyi Imre és Dénes urak jószágigazgatósága részérói közhírré tétetik, miszerint a vasúti állomástól óra távolságnyira "VWprémmegyében, Sió-Maros helység határában fekvó 1623 hold, és ennek tőszomszédságában s vele összeköt tetésben Soraogymcgyében Juth holység határában fekvó 1449 hoM tagositott birtokok, jókarban lévő tisztilak és gazdasági épülotekkcl együtt, vagy egyenként, 1870-ik, vagy körülmények szerint 1871-ik évtól kezdve 12 é*re haszonbérbe fog adatni.
A feltétel?!: Sió-Maroson az arcdal mi kasznárnál, vagy Sopronmegyébon Horpácson — vasúti állomás ós utolsó po#ta Német-I^vó a jószág igazgatósági irodában beto-kinthetóV (324 3,3)
Legújabb szerencse-ajánlat.
Az eredeti államsorsjegyek árulása mindenütt szabad.
„Isten áldása (Jóimnál!"
4 milliót megközelítő nagyszerű tőkeöazlot kiaoraolAaa, iamót jolontékonyül töbhítutt nyereraónyokkol.
A aoraolőat az állam bíatoaitia a hajtja végro.
A BoraolAa kezdetét o hó 20-án voazl.
Osak frt osztr. ért., vagy 23 frt osztr. ért., vagy X frt osztrák értékben aa Ara nálam ogy : az Államtól butoeitott valódi orodoti aorajegynok (nom pedig tiloo igórvénynok); ón a aorajogyok aa Ar bérmenU* bokllldéao mollott a legtávolabbi vidókokro ia elküldetnek. WV Caak nyoromónyok huzatnak ki.
A ÍŐnyoromónyok : 250,000 ; 200,000: 190,000: 175,000; 170,000; 105,000; 100,000; 155,000; 150,000; 100,000; 50,000; 40,000; 25,000; 2 : 20,000 ; 3: 15,000; 3 : 12,000; 3 : 10,000 ; 4 : 8000 ; 6 : 6000; 11 : 5000 1000; 200 : 500; 0 : 300; 272 : 200; 24,550 nyoromóny: 110, 100, 50, 30. — Minden nyaromény legalább 2 tallér ertekiL
A nyoromóny pénzt ifa hivatalos UihuzAai jegyárkot állam biztoaitókolAa mollott mogkUldöm puntoun a hallga, táa mollott.
Ar ón különösön kodvező jó azoronueótől kegyolt aora-jogyoim Által, aa ón vAaArlóimnak magában Auaatriában már 300,000 ; 225,000; 187,500; 152,500; 150,000; o130,000; több ízben 100,000; éa caak nttvld idővel ezelőtt a 127,000 fönyerőtj ¿a most azeptombor 3-An fizettem ki ujolag a lognagyobbb nyoromónyt ezen a viddken.
Lázár Sámson Cohn
(828—4,1) bank- fa vAltóUnloto II a m b u r g b -i- .........—mm—i—i-Jtua.
a n.
Szerencse föl Hamburgba!
Mint egyikét a lolőnyöaobb óa logaolídabb vAllalatoknak ajánlja aluljegyxott bankfirma a Hamburg Államtól ongo-dólyezott óa biztosított nagy
pónz-kisorsolast
moly több mint o^y millió 47,000 tallérból áll, a molynok nyoromónyhuzAaai mAr o hó 20-án kozdódnok.
Csupán nyoromdnyok huzatnak. — A fődíjak c«hotőlc<r:
250,000 m.;
150,000; 100,000; 50,000; 25,000; 2 á 20,000; 3 á 15,000; 3 á 12,000; 3 á 10,000; 4 á 8000;
5 á 6000; 11 á 5000; 29 á 3000; 131 á 2000;
6 á 1500; 5 á 1200; 156 á 1000; 206 á 500; 6 á 800; 272 á 200; 11,800 á 110 stb. stb.
öaazoaon több mint 25,000 nyoromóny.
A járulók boküldóeo mollott szótkülküldök .orodoti államsorajegyoket" a fbutobbi huxáara a kővetkező terv-azorUleg mogAllapitott árakon : Egy ogó« 4 frt. — Egy íól 2 frt. — Egy negyod 1 frt. oaztr. bankjogyokbon, a logpontoeabb azolgálat biztosítása mollott. Mindon róaztvovő aa orodoti államaorajogyokot kózhoz kapia tőlem, azért ozok ígárvónyokhea nom haaonlithatók. — Az orodoti rorvozot mindon mogrondelóahea iugyon melHkoltotik a az órdokol-teknek a nyorő-ősszogek 6a hivataloa jegyzékek pontosan mogkUldetnek.
Azon bizalom folytán, molyro a aorajogyok oly gyorsan tettek azért Auaztriában, jolontékony megbízásokra számi-tok. Ezek legtávolabba vidókro ia a logcaokólyebb mogrén-dolóaokro nóz\:o ia pontoaan oazkőzöltotnok.
Az illőtök tohát miolőbb bizalommal azlvoakodjonok ily czlm alatt ogyonoaon hozzAm fotdulni :
Adolf Haas,
Staataoifooton-IIandluug in Ilamburg,
^liT* A logtöbb fónyorÖ rondcaon az ón raktáramra caik, óa oz évi april 28-An óa juliua 14-ón iámét a W-


magasabb nyeroményokot azemólyoaon fizetem ki az itteni vidékon. (328—1,1)
. P5TÍT
rÁrverési hirdetmény.
Krate ülTcnlliclio höhoro
; HANDELS-LEHRANSTALT
| in Wien, Praterstraso Nr. 23.
> Das nlichste Schul-Jahr beginnt am 4. October d. J.
| Einschreibungen finden vom 25. September an statt,
i und werden Programme von der Direction gratis versendet. (321-4,8)
Die absolvirten Hörer geniessen dio Begünstigung des einjährigen Freiwilligen-Dienstes in der k. k. Armee.
Carl Porges,
Direktor.
4375 1869
Zalamogye poig. törvényuéke mint telekkönyvi hatóságnak 1869-ik junius 12-én 4375/69 szám alatt keltivég-zése folytán közhirró tétetik, miszerint Veber 8amuel és Sifer Vilmos végrehajtatók részére 1300 frt tóko kövotclós és járulékai kielégltéso végott Polák Vilmos nagy-kanizsai lakós végrehajtást szonvedettól lefoglalt és a nagy-kanizsai 797 telekjegyzókönyvben A f 1 sor 916 h. r. sz. — elhalt nojo Regina hagyaté-
kával közös tulajdonául felvet írtra o. ó. becsült
ingatlan vagyonoknak végrehajVi -i tajáni elárverezéso elrendeltetik , emek foganatosítására határidőül 1869 évi szeptember hó 6-ik napja, szükség esetében 1869 évi oktober hó 6-ik napjának mindenkori délolótti 10 órája a holysziuéro Nagy-Kanizsára kiíüzetik, oly hozzá adással, hogy (!fffm birtok s.% első árverésen csak becsáron felül, a máftodib árverésnél azonban becsáron alul is elfog adatni, éii hogy a venni szándékozók bánatpénzül a becsár 10*/, készpénzben az árt ¿/ós megkezdése előtt, a birói kiküldött kezére letenni tartoznak.
Az árverési feltételek a zalamegyei telekkönyvi hatóság irodájában 6« Kagy-Kanim város törvényszékénél megtekinthetők.
Kelt Zalt-Eoemcssfi 1869 évi júniui. 12-én.
Zalamegye telekkönyvi hatósága.

Han biete dem fälkkt die Hai»!)!
200,000 Ma-k mart
al. hdch.ten Uo^inu bleUt die NMNk''^lM WA V»ploo»a»fl, -UV,»00 OawiwMa partielplr.n aa d.a <In.>:^p( «l von
3,077,400
Cl.wlnu. gciog.n und daruntor bilden nicbitth.nde Summen Ilan tr.ffer Chanc.n. fOO,UOO, 60,000, KU,000, «0,000,
«,000,10,000, 8000. «OOA arooó, 4000 8000, 1500, lO&iiial 1«: JO e W ''
... Ton Orlglanl Staate-Lcoía aalbat In
lUnd.n 4Wollt »II den verboten,« ProMttaen tu verBlelohCD.) KOr Au.tahlung der Oewinue lei.tol ,1er 8ta*t die be.l« Garantie und ver.emlen wir .oleh. pU»ktllohit .«h aUeo Qeg.nd.n,
Wir hakM naeereü tatermc-rea la dieser Qegead wieder ua-ter vielen aafcraa fc.dwte^iet ''«m cr«t 1. lUrz d. I. das «rtst«iIm von 07,000 M. Alt.
heefl ÍutT " 20''t," 2,'',M '' fl,M,•, d''8 "ÍC*4,e 0"1"«''*-
Kin Viertel Original Lea* ko.trt fl. 3 U. N.
Zo4'' j ^ - CaU '' 16»- N.
gegen Uaaadaag dej Hetr.gc.
Wir fahret all. Auftrigo .ofort mit der grö»»t.u Aufm.rk-.amk.it aue, leg.n dia .ríorderlleh.n 1''lKna bei und ertkeUeu Jegliche An.kukf» gf«fla.
Naoh .taltg.rund.u.r Ziehung «hJUt jeder Th.iln.huer von uns unaufg./o,d.rt die a.tllehe Liste und O.nln». w.rden prompt flb.r.chiokt. Man b.li.b. .ich daher baldig.! dlr^t .u »..den an
8. 8TKINDECK£R \ Comp.
Baak- iiad W«ok»el-G(ScUn In Haaikura (830- 4,1
Wajdits József kií.dó-, lap- és nyomdatuladoiioa Nagy-Kanizsán