Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.72 MB
2023-08-22 14:17:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
87
157
Rövid leírás | Teljes leírás (286.33 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 039-042. szám október
Hiányzik: 43. szám

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nftgy-Kaníiwa 1869. october 2-án.
szám.
Nyolo/adik évfolyam.
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉXRE.
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, »¡mliszat, tudomány cs művészet kflréMl.
MeKJelenik: :
sxoabaton,
cgán ít«d.
NierkrastAI iroda óm kfndö hlvnlnlt WAJMT8 JÓZSKF kön/rk«r««kí<»iíSrn.
Előfizetési föltételek :
Helyben liiahoa hor.U.isl 14 yliUViu poalin ktlMvo Eli.» érro : - fl frt. - kr. FÍI ívr« - - 3 „ - . krnegyedra • I . 60 .
I''HwIlSi l''cllliws
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"
f • kiterjedve
Sopron- és Vasmegyékre czimii vegyes tartalmú hetilap'' 1869. évi IV-ik évnegyedére. EnöCLzetésl étr:
Kgy évre láöO.oct., 187ü.sept.-ig .. 6 frt. i Évnegyedre 186D. octóbcrtól
Félévre ,, oct., , mart.-ig . 3 . * 1869. decz. végcig.....I frt 50 kr.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetnek.
Az előfizetések szíves megújítását mielőbb kérjük eszközölni, hogy lapunk rendes expediálásában fennakadás no történjék.
Sicrkettitu- h kiadóhivatal.
A nagy - kanizsai nagygym-nasium javára ujabb adakozás.
Folyó évi szopt. hó 24-én tek. Dervari cs Imre zalamegyei szolgabíró ur gyüj-teményo folytán küldött a nagykanizsai nagygymnasium javára 20 frtot, 8 ugyan névszerinti adakozó uraktól átvétetteket, jelesen :
1. D c r v a r i c s Imre ur maga adván
• 6 frt 20 kr.
2. Horváth János Pacsáról
3 . - ,
3. Péntek György pacsai néptanítótól
2 frt — kr.
4. Sipo8 Imre Pacsáról 3 „ — „
6. Reinicz Ignácz
1 » -
6. Porga György „ — „ 30 ,
7. Goldmann Jakab 1 » — B
8. Schleiffor Izsák 1 „ ~ ,
9. M U11 e r Sára , 1 „ — ,
10. Petornich József 1 * — ,
11. Ehrunreich „ 1 „ — „
12. Vaszary István —.50.
összesen 20 , — ,
Mely összeg átvételével valamim a bvújtó, ugy az adakozók iránti hálás köszönetét van szerencsém az iskolaügyi bizottmány részéről tolmácsolni.
Nagy-Kanizsa, szept. 26. 1869.
TÁRNOK ALAJOS m. k.,
bUoltmáujl alelnök.
A királyi kisebb haszonvételek falun.
A városok lakósainak oldalagos kényelmét dióhéjba erőszakoló 8 a concurrontfái majdnom végkép kizáró királyi kisobb ha-
szonvételek, mint például : a bor és sermé-''rési s ezekkel kapcsolatban lévő egyéb jogok ellenében sok jeles capacitás emelt már tollat és adott kellő lendületet végoítörléséhoz; ugy hiszem, nem leszek idd előtti, s nptn lesz korszerűtlen, ha a falukon önkényeskedő regalia bérlőkre, illetőlog kezelőkre vonatkozólag néhány őszinte szót omolek. Egyébiránt is jó ez ügyet szellőztetni, nehogy elaludjék.
A városok bei-viszonyai annyira-meny-nyire ha nem kielégítők is, de valamikép csak eltílrhetók; vannak több vendégfogadói s egyéb mulatc-helyei, a szórakozást koreső ember ha itt nem — hát amott vágyait kielégítheti; a több bérlő közül egyiknek csak van annyi igyekezete, hogy alkalmas modorával 8 éW-szercinek előnyös kiszolgálásával a maga malmára hajtsa a vizet. Azonban nem igy van ez faluhelyeken. A falusi ember oly helyzetben van, mint a fáradt vadász, ki epedve keres üditó italt, 8 ha forrásra vagy kútra nem talál, kénytelen néha a kerék csapba gyűlt mocsárral égető szomját enyhíteni.
Hogy e hasonlatossággal tisztába jöjjünk, vegyük bonczolás alá az úrbéri viszonyokkal összekötött községek helyzetét.
Az úrbéres községek korcsmáitatási joga kizárólag a volt földes uraságot illeti, tehát annak beleegyezéso nélkül senki — semmi szín alatt álló és ülő vendégeknek szesz...