Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.67 MB
2023-08-22 14:18:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
113
168
Rövid leírás | Teljes leírás (292.7 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 044-047. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa 1869. november 6-án.
44- szám.
Nyolczadjk évfolyam.

Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
\ VegryeB tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
Megj elenllc:
nlsdtn szombaton, irJ»* 1V«U.
HierkcMsÍAi Iroda ¿h kindó hivflíal:
WAJDIT8 JÓZSEF könyvkereskedőiben.
A vallás-ügy.
(Bfi.) Szinte hallom jobb és baloldalról egyiránt: kár ez ügyhöz hozzá szólani! s az egyik előre is ultramontánnak kegyes czi-mezni, a másik pedig vallásgyülölőnek gondol, — s naiv mosolyán át oly kaczér-szomjas együgyűséggel lehetne olvasni sötét lelke sötét gondolatát. Ha van a fontolva haladó világ-polgárának létgyönyöro és hogy van az tagadhatlan, ugy a szabadságérzet legszebb koronájának legragyogóbb a legbecsesbb éke: a lélek nyugalom, melyet, ha a gózmúvcltség tarka homálya elfedett is, átragyog azon a hitérzet égi fénye, az emberiség fogalmának fensége. — Igen is, hozzá szólunk, mert minden eszes lény, tekintve a műveltség legalsó fokán álló Yad embert is, benső érzékkel bir, s oz azt jelezi : tiszteld a hitet, mely a lélek nyugalma I
Napjainkban a hatásvadászat igen nagy szerepet játszik ; legszomoritóbb azon mes-tereégo a hatásvadászatnak, mely nem irtózik a vallást venni elő gunytárgyul. — Az agynak o penészes szüleményét szánalom-és megvetéssel dobja cl ugyan magától a higgadt kedélyű s csendes vérmérsékletű jobbak serege, ámde a nyughatatlan néptömeg kapva kap rajta s önkénytelen, akaratlan megveti alapját a polgári s családi életben burjánozó egyenetlenség , békételenség s elégülútlenség bírásának.
Jó lenne fontolóbbra venni a vallásügyét előrántó hatásvadászóknak, hogy hálásabb s nemesebb módon is vadászhatnak hatást, ha már épen vadászni van kedvök, mert e téren, a helyett, hogy bakokat lőnének, a közerkölcsiség s nemzetiségi viszony o közkapcsát — a hitórzelmet — gyengítik, semmisítik meg nyegle gunyjaíkkal.
Állapotunk s nemzetiségi viszonyaink körül észlelhető alattomos bujtogatások folytonos lappangása azt javasolják s mintegy lángoszlopként mutatják : a vallás körül igen óvatosan s nagyon körülnézőleg kell eljárni még törvényhozásunknak is, — mert az ember lénye bensőleg támadtatik meg, ez pedig maradandóbban fáj, mint a külső sebzés; erre van orvos, de amarra — nincs; a külső baj gyógyítása könnyen eszközölhető, de a belső — kétséges I
A vallás-ügyét Bokán a bölcselet tanai szerint igyekeznek szétzilálni — az ily még bölcsőbe való bölcs skclct nem gondol arra, hogy népünk legnagyobb része még egyáltalában nem érett a magasb s mélyebb gondolkozásra, hogy épen a vallás-ügy az, ami mostanában, a nép között minél kevesebb izgalmat szült, hahogy nz mesterségesen nem idéztetik elő s alattomban nem szitogattatik.
A mi népünk egyes nemzetiségek szerinti rétegei még oly szűk képzettség" szellemi látkörrcl bírnak, hogy valóban szüksé-gők,nagy szükségök van a vallás alapelveire s tanaiban való megóvásra. No igyekezzünk
Előfizetési föltótelek :
Helyben lnUlio* horiUuil 4* vldíkre poitin ktlldre ''
y.gUa irr* i ■ 0 írt. — kr. ri 1 ¿VI» - - .1 . — .
Kvuegyedro -l . 60 .
tehát a bölcselet tanaival nem vesződő nép-tömeget a vallástalanság s vallásnélküli élet gyámolt mellőző s álprófétákkal megnépe-sülni szokott térre, a tévelygések teréro terelni.
— Egy ugroncz ''franczia bölcs azt mondja valahol : a tanult bölcs meg tud vallás nélkül is élni, szegény születő tt bölcs, hadd rohanjanak veled a haladva elmaradók, de a tanulatlan népnek hagyjatok békét, mert a...