Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.53 MB
2023-08-22 14:19:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
113
164
Rövid leírás | Teljes leírás (306.95 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1869. 048-051. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
8. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanfosa 18(>9. december 4-én.
48. szám.
Nvolozndik évfolvnm.
41 ''
) Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Ve»fyes tartalmú netllap ''
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, sazdászat, tudomány és művészet kffrébCL
Megj elenlis::
cilnden izombaton,
«l{<S»x i»eu.
Nirrkmitól iroda én klmtó Ithnlnl
WAJD1TÖ JÓ/.HEF köuyvk«ie»keJí«óbeu,
Eiőüzetési föltótelek :
Helyien liinl.oi li.ir.Uiitl i-t vi.Ukio |iu«liin VflIJv« '' Kc>''*i ¿vr«i: • 6 hl. — kr. K-I ¿r.-«. • • S . — .
I.vi.rgycdre - I . fiO .
A suezi csatorna.
Az Öiszos müveit világ politikai érdekeinek középpontját jelenleg a pharaok csoda-teljes országa képezi. Mi még kevés évvel ezelőtt merész álomnak látszott — Lessops Nándor nagyszerű torvo valósággá lett. Az utolsó perczig a terv sikerűléso kétségbe vonatott, a suezi csatorna tévesztett vállalatnak ós a megnyitási ünnepély nemzetközti humbugnak nyilváníttatott, és-most a távsürgöny liiroszteli, hogy az átmenet a csatornán nem csakhogy sikerült, hanem minden várakozást fölülmúlt. .Jóllehet sok erőfeszítésből sok millióba fog még kerülni mig a csatorna teljesen elkészülve és a világ kereskedelemnek megnyitható lesz, a mii legnagyobb, legnehezebb része — annyi már bizonyos, be van fejezve, és nincs ok kételkedni azon, hogy a nagy vállalat még hátra lévő kisebb részo is teljeson sikerülni fog. Az ellenszenv, mit eddig különöse.i Angolország^ jobbára önző indokokból; e vállalat iránt mutatott, most már ellenkezj érzésnek kezd helyet adui. Az angol nemzet komoly, méltányos hangon nyilatkozik azon vállalatról, melyről eddig csak lenézéssel szólt. És valóban, kitagadhatná meg ma, midőn siker koronázza a nagy müvet, az elismerést ama férfiú goniusától, kiben ez óriási mü terve példátlan merészséggel megfogamzott, azon férfiúnál, ki daczára a dip-lomatia ellentállásának, a hitetlenségnek és lonézésnok, melylyol eloiuto találkozott, daczára a roppant nohezségeknek, melyeket oz országok éghajlata, talajviszonyai, gazdasági ós műveltségi állapotai a mű kivitele elé támasztottak, a nagyszerű tervet végre is megvalósította! Le>seps Nándor, a világkereskedelem történetiben, sót részben a czivllizatio történetében halhatatlanná tette nevét. Mióta Bonaparte Napoleon hadaival az egyptomi gúláknak vivta harczait, nem történt nyugotról ily nagyszerű hatás keletre, miut épen a suezi csatorna által. A franczia köztársaság nagy hadvezére első volt,ki fellebbentette azon mysticus homályt, moly az ideig a pyramisok és spliinxek országa felett lebegett, ő mintegy feltárta az európai omboriség előtt, azon titokteljes ország négyezredóves múltját. Lesseps Nándor a közművelődés békés eszközeivel, a tőke ós muuka scgelyóvél amannál még szebb eredményt ért cl : a cratorna által, melyet fáradozásaival és merész szellemi muukával létre hozott, a nyugoti művoltség hatalmába kerítette azon országok jövőjét, melyek o nagy fontosságú kereskedelmi ut körébo esnek. Midőn a csatorna utján két tenger hullámai találkoztak ós összevegyültek, akkor valóban kót világ-történelmi irány, a nyugat és kelet szelleme jött egymással érintkezésbe, és az egymásba ütköző hullámok zúgása uj acrát hirdetett a világ azon részére, mely egykoron székhelye egy , - nagy kifejlottségü műveltségnek, és bölcsője az ó világ czivilizátiójának, kéaébb ezredévi
barbarísmu? nyomása alatt, éktelen tespe-désbo sülyedt.
A nagy átváltozás, melyet a suezi csatorna megnyitása a. kereskedelemre, különöse» pedig tigypUyura nézve eredményezni fog! tcrmészoteson-íiom egyszerre történhet...