Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.65 MB
2010-02-10 19:53:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1459
4672
Zala-Somogyi Közlöny 1870. 045-048. szám november
47. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. november 5-én.
4ü. szám.
- í> y. -.....
Kilcnczcdik évfolyam.
!ila-Somoii \\ i közit
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYEIRE.
Vegyes tartalmú laetlletins
•o
\'a .szé|ílTo<liiloiii, koros ke (leiem, iirarr »azUaszai, h;í!;!;!i;s"os !!ni\\eszel köréből.
MegjelenlK:
faládán azonbatoa,. ~egínz s gyikran masfel vagy két Sii\'rki\'Hltöi irodn ex klailii liiviitiil:
WA.IIHT3 JÓZSEF küu) vkori-flkpd.-spl.eii.
Előfizetési föltételek:
Hirdetések
Hirdetéseket elfogad:
N.-tíaiilisan^nKiAlni HIVATAL.Poaten: ZEIsi.Krt M. Bttcs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-ra.- Frankfürt- c« Basel-
b\'jn; !1 v.\\s;:\\-ít.in ..t \\ oiii.l:!:. Lipcse-. Bern-, óa-StuUijarthaii l v.\' Hsi:.\\ t.\\;:sa. Becsben • OI\'lJEL]K
Győzzön a jobb
\' Ki no ismerni! az angolok nevetsí-Ki!; meiiöwersenyzesi szell-uniet ? Ki nem tmljn.
-hogy Augolorszagban a verseny már az ts-
j^álTiíTlESludik^^^ mek állanak^szemközt egymással.\' Vei-se-nyeznek Tizarazou elTvizeu, 1;omüIy_turcu ugy mint játékban : szóval: versenyez az angol mindenütt.
De hasznára, előnyére van-e e ver-
\' -gÓtDÓglifrftir
-K-t-
aenyzei
jigyams az angolok ügyességet mindenben ? Nem az angol-e első csaknem műiden európai versenytéren? íls egyszersmind ncni-c az angol leggazdagabb nemzete Hurnjjauak ?
Tagadni tehát nem lehet a versonv kedvező eredményeit akar szellemi, akar anyagi tekintetben.
........... -Jgeucsokúly ugyan az, mit valaki i-up-..
----------pant fáradozásához képest a versenyterén
azonnal nyerhet; de-kiszaniitliatlan annak eredménye a jövőre nézve. Mert inig az íl-
..........lető ott nem kis dicsőségben, részesül a j u-
talmazás, illetőleg kitüntetés által s ez is-. - ruét nem jelcntékteletiülsnjjveli tekintélyét, sőt a ezikk árát és kelendőségét is; addig a . - közkifejlődésre nézve is roppant hatással van, amennyiben mások szintén vaixy jobbat vagy legalább hasonló jot törekesznek elő-
__állítani.__ _
így például, ha a gazda kitünö tenné-
.........- nyeért jutalruaztatik, e jutalom faradalmai-
. ért alig fog elég .kárpótlást ..nyújthatni: de nem adbatja-c ezután drágábban a kitüntetett-terményt, az iparos iparezíkkcit? Nincs-e a. közönségnek is előnyére a ver-. senv, midőn egy, táiékozást nvei^a jobb és ". czélszerubb czikkek felöl?. Nem okul-e : minden gazda, minden iparosa verseny által ? Csalatkozik- továbbá, ki azt gondolja, __.. hogy a yersenyekben,Jpartárlatokoii-Csak a rendkivüliségek jutalmaztatnak, s a közön-«•» ségessmindennapi kinézésű, czikkek" tlgye-lenire sem méltattatnak. Sut a versenytárs latokon .épen az ellenkező iránynak kell uralomra jutni, s inkább a lcgiitalanos.il b, -Jegrrépszerflbb,::legczélszerubb és mégis legolcsóbb ezikknek adni a jutalmat.
.S főleg az ily versenyek fognál; leszorítani a talán fényjlzöbb, czifrább, dc nem czélszertt s talin mégis diagii cyikkeketa piaczról. Hert mit-a-coinpetcns jury elitéi
--vagy kiemel, s annálfogva a közönség elhagy
T^Pirtol, az bukni vagy fejlődni fog. -Eí czéljá a versenynek. És nagyon helyesen; mert noúi érdemel életet, mi nem Életrevaló; — mig pártolásra méltó, mi élctrcvalÓBágát megmutat aL
_MAlilukjizonhan-iiini;skódvii senkinek-:
marhat szerejielteteu. Azonkívül a földműves osztalv. kiknek kedvéért, illetőleg haladása miatt rendeztetett leginkább a kiállítás, o/ n*/ti!v \'\'!ten iifin volt kejivíselvi\'.
Ily r"-z\\i\'tlell>t\'g valóban e--ak ununk lapasztalli.Ttii.-AU\'rt 4tí luost nuinieu gazda, ínmdeii iparos, minden vallalkuzu anuyira le van hangolva, anir.ira elesuggrdt. uiHze-rm; csak íirvendeimnk lehet azon. liwv a gazila sa gl- e.> iparegyletek urszag-szerte uiiiiiljitliban tei jennek, i a jövő évre tervezett unuairív i! i-i 1111 ar megA=al*w—
lasa napriil napra kozelei:.
KiilMiiiKrn -ízt\'p tel.ulat megulda-a jutott osztályrészül ga/.ila sa g i- es ípar-egy 1 et e i n k u e k. Kz egvletek ugyanis mr-gymimrtminden niigengedlretu muilon arci tülekedjenek, hogv a vtT>envzes szellemei élesszek luindeuutt : az iskulakban ug\\. minta iue7Őii-es íniibidvekheii^-a-tenneles
teuyesztes. műipar, kereskedelem, közlekedés minden ágában.
hegyünk azuiibaii korulti\'kiut\'.\'k a vei-seny eli\'iikiteseni\'l, a dijak kitűzése- e-jutalmak odaítélésénél. A kevo<hbe tuiitust t. í. ne tegvuk az elsőrendű il.dguk elé"; vagy ha egyiket leszs/.uk, a masikrul meg; ne felejtkezzünk. Ha pl. a tuiulovakra nagv jutalmakat tiizunk ki. jutalmazzuk a ju vonolovakat is. e- ne hagyjuk számításon ki\\ül a szarvasmarhát, jo igas ukrnt sem. ¦ Ha liinyuzitsi czikkeket nieg|iita]iii.izuiik, sokkal Juliban meg kell jutalmazni az ulcso. czelszerü gazdaszati es íjiareszkuzők gyárfását, vagy a iiinideitiiajn szükségletek kielégítésére s/.nlgalii czikkek tukelyesbiteset, -olcsóbba telelőt <5» {ericsztcset.
Kz helyes iránya a \\erseiiyeknek. -felailata és-ezeriirá^g az d aTaTíTi-^es- V\\ía r--egyleteknek. ÍS míg ily ínlnyban vezettetnek, biztosak lehetünk, miszerint onasi erővel mozdítják eto a közkifejlódest es nemzeti jólétet. \'
Alakítsanak tehát surra a megyek gazdasági- és iparegyleteket. s fektessék azokat oly széles alajiokra. hogv minél többen íesztvehcssenek, illetőleg bevonassanak azok korcbe; azlán állítsanak i p a r t á r 1 a t o k a t. rendezzenek versenyeket minden téren és íjiarsagbau, hadd tanuljanak maguk a versenyzők, de okuljon a közönség is.\'
¦-—„Győzzön a-jobb!" legyen -jelszavunk.
•\' l\'lYl\'l.AV.
II«iivé(l(i.szte,k Iiiiinya.
A diuulilr gyukurbitok teljesen coimtutiUliUc .u/t, liogy-iiziüutképeH-bonvinlHiíg iiníg nem bír \' .e\'onj\'let.tiiHtjluirral. — AlivulnaiiU: ta|»ugtal»-
vjirnf:tig:.\' l-.-;^. r- i. - \'"ICThu u m lUiilylniTSlimnerliutluin, Imgy.
Il , \'Í--Í -K " \' at la\'luí ll\'""\'\',rli >""l}Huk /áx/lóiiljuilHin a-»7il-
életrevalo, es mi nem. Avagvjieui kell-e | /ml vL/éajluiei tiitlegim tót b/iiliuilHugult bml. pinujmnk.a külföld előtt, mi\'ilőn olt
VtómarJiakídllitái.rúlpHaiíunk, iníut in/mv-*, ^\'í1- Iwh,\'(1"\' m^t&m ii<nnMn\\
Kanizsai, ioüj s^tptüuibor U-U-n Uirfutotf, | A ,Mirrttlr,i B//,i,; jci/ ¦ / ;,7, ü r » múyw.mwwn üvg) km\\i\\A 32 db. 14»» ii.\',mí }tmVm\\ t^M, mMnn ,U1mwúv,
ho-v : Ha .J,.it>.ru
liad! :ilL."il:t:lv;i ül IlllIliia/\'iK. :i kik -zu i t r\\ r,
(..¦ti ;i hv.riv.-.L-\'-Lrn-k
I 4 i tiu i hilLi _\'i
¦ -!-!Vi-. ;-ír-\'/.t> -iiatt
;ill\'»tlai! \'i.-. ..i 1- - h.\'A r. ¦-¦ \',.-íii n-^.t-
t\'ik, mini M!i\\"iif- •-¦ . -i h>!iv>\'l^\'^\'i - ri-vii
lftj.t.+k. ^ir-mJir^ t\';u-j.....i.mij li:il:iTh.-\'i4f^n-
iiau\'.Tii lariaina a...i\'. Íí:i<l\'.<.-<l--,--?>:V.<--\' it Ua^j^ii ¦-li. M.Tt kik ^-!; a f.rv.-nv - rnval.-i i,!;!\'\'
A i\'iltiiii-p.> ii:in. :ui.itii"_-v ííz k\'ini-Aüt:v!\'n-
klllt It!-.-_\'V!7S_\'ail-ií - -lil. f-;ici ¦>/- HlilaUL\'fl Ii \'»!?
luaraautK- ívuu : iláuh^ kui.niiicii i- -.\'.itiira U-.\'iii «\']v na^v sin:;.--1.\'! t:i !? Vítii. riuni i-rt-\'lni--kt\'pz.-t; y.-n.-i; U.\\K ,j [ K il tn:i-:i li ity \' V i ¦ llik
a li.-iv.-K l.irt-jLlyii r--.. b kik :i.\'"h klka
i\' irvcil V .- r"V:t!.li»:t l\'-\'l\' i- -
\\~A, ¦ :u in -v\'n- L. k k •! tu -/-a-;
k t L l\'- ^ i — ri li 1 i \'i i"! I
minthri^v v.i^v i^V" -\'li^Tak. vrrrv rnvaf-il\'ikai ¦r-^U\'-k akivi\'C.-itri-i-.Tt U^n&\'.xr. ;l-rtiiT ia,i : i tj : t i .\'i|Mlt. I\'|I!mK íu!:V 11 v ni\' ¦ \\<-U m-.-u i. -a ! ti ;
az riverii <ni/."-. -il tt.ii.iir - t . is k\'—zv ftl unmli\'ii ni.i^\'\\ art.
-.......M r-ar-Jn-nniTTn-^íarTn ;ikku . uain""mrnrr~
az niuát. hazánk i.T\'í^ii\'.:. Ti/, ah al:m-."í v.-iik"-t.-l.\'z^ttíi\'".- má.n küvi-! 1. . l-aitlal.-inn, :1 k..-!l a?"Uban íj-i-iiiiuriii a/t. ii >_\'v a ma^v.ir mirili US liatal-.t \' ILi-rn k> il>> Tiiri\'vi.rii kan-lla tri <•/. t.\'sznu.\'t. ríni az. ahal i> 11 v iK auilofi. \\\\-<-!\\ a
Vdln! tt ti "I 1\' N i, I. \\< ^ -\' t II tll
krll" bu/.-a|..minai palvaíi.H.
\\,ni iMk^.killii il Kz i .ik.li . k ! ina.- l(.\'k-.-\'-l)l) akar l\'imi a i.-rv.-n- ri,-[. -.-k !k-
tll\'í a?l m-\'lliljfl. llM^V ll|.i|tl IcSZ >\' ll\'tHVi.\';i.
ha. ki-ll.
Kliiinzszuii ! I >" uram ; <¦/. ii.-iii kÍmszlTU -i.mil-.Ik\'i/.a-. li. ina v.íi.-J a ^.íairi..1. nun\' .\'ifik ina^\'ikit ih\'vaivrili-ík. nv^ädia ri imp. í\'riiikiM\'k > ri\'-lim\'jsc„\'.\'n-, inuv^lt!\'V\'lTr v,k|1 liazíiriali .lüiikat.\'L\'*\'.
A/.itll Vclí.\'IllVllV IlKTulllL-l let, fl\'.\'^\'Y az i-l\'--u-lí í. i-z. u-í.tk iiiin-T.i f.^\'tiTw .-í?"l i A ...rvaaiM ri>zl)cn k.mnvfii \\\\w<?\\>.int valtH/iatiu.
A l!n\'Vrllvlio/a> -"ili[i>ski\'tl]i\'k arri.l. \\\\<>zx imutiin ii Iniljuru i*k»ti k«;ll a harozkcj..¦¦»cir.-i dulillitiUii, iiüTi i» Imliijru JarUima Aluli ki^.-— mmilazük, kik a .i-Trvcs k<.>r ki:r<fii:n ln-hil üálltik. niilli.\'l tih\'lili es l\'tli.-iiilui; a .k-^kiizcluhln Bi>ro!Laokur alliiia^sanak ein. lm?:v !i/ntinal a ki-! híivi azulfírdntr-nlilt i>k\'«litlp;tn i.illlt.nsck, Ii«! liHi^ukat :i Inni veh libala(rn kiU.-j• -zv*ji -nnut ha.ltiak <\'.- il.-/.:li :v,-tt.--.-k ]> -t.\'l)ak i.f
a/nll lírt, llli:lv rí rvln\'ii :t ilailtlar^\\a l^uliat na 1 kll\'ivi«laur túrit tri.
J-iltlmn rn a/.:. -n.tninili- U.nilin.\'-
UVi;k kiiznlt rrinli-s. knrtif/lalvann. 1* i.i1\'>^|ak állítani nluvrl ; ih- a Iia/.ariak nnt.-l \\ an s/.itk-SVlTl1 LílíVlMlflirr.
lit|rl\'i:iiiaiu ¦-en Njsziilnitit-\'k uvumorckká te-
. Az !iiiy.i L\'.Mii-m.\'; --Lat afíya,-.,. Ai a. "Ivan, mint .i j.ijia^zur,
í?v kolduBnak aze-!ik. )ubb iábaazára L is iiiiult rnmilcdo
kiini.Üy
miniti kxnl\' vanmik m«\'Zi,\'!vlui, ü<t tal|»<iü üum. tri
rulli »\'.VVi\'l (5/ .:
turkrt. aki ni ri\'ii..|i tifi.-.-i..
Az iiiivit -í;i uvoa.-kaztfp ter--mr. Irnt ÓTírr~hn^T\'"KgYissit az-inak. mind ket imzun uj;u_ű3Szö "roiivíi. «iivudtil kisujait tudja \' \' kiba iv]<i bni^tkiiá, auua.1 fogva wmiimaak iim diu\'zua jaríuit. Há-:; = itt síiilt t:irv <-|i c\'fre3Zát^<r<ia gy«r-.stiíl üv.-s-komhaii iiltiila - ísrue-UIÍJ1...1 litoti w
K k?t k,
»atli.
ililut a vaiulur kurddly-kiiliius il"^ uz-iii ktírc„\'el" swrB^htíi tar-tuzik. nii\'lv a.-. nr-í;i; riiiii\'liMi roszüt at/.aiáui-bul|a. tanvaiat ,rva kuzsr^okbun tartja, iji/.onvDü burssik. vaaar\'-k. uuiiL\'pwk alkalmával ¦j k.iik-tidTtriii!ii ktitMtrlt-k sKt-rt-nt --íísoportosul, utazik, kiihlnl es ^_\'íiti szaporiUini az emberí-
A neviZiHt nü. tuiüt a rsudaszulottnek "~^ja~IaGaTr járni uuiu szTik. l^aumu csuk kor-dulyon , K-:ro^--.li>^k«\'i- imlak, utczaüRjkok, templomok va<;v niaw miivanoa türek körül fnlihr ül. kiízirit, lábait lumuzitcliímtvű mutu-fíiitja. ho^v iiia^a iránt sziliiahnat j^orjesazen.
Nvuiimru lftft afiyj.i íiitihehdu sajntitqtla el, u^v íruunl : vtdt eset, liu^y anyja hozzá ha-putilu uvüinirruU kolilitst tipnll b\'íl(í>öófíében, miiitltogv pedif; trrlu\'.i^t\'^^ni\'k ulfiüt foffamzis es maiizalki\'pzi^i idTtSzakiilinn vi»lt, azt hinnzi,. Iimrv a Itd-ik kc|izulijilii un kL-jjmlüdéstSbeni ki-csaji\'ni^n iiiiikiidi-sG Imzta u világra uyumo-rultnak. \'
Isnirt e|ry <>k, liM^y .-......,.............................
I. az a^vassafí (concubifiatue\'í
u koldulás boszíintctreo a lahetö levita* ^vohh aziijorral CEzkozoltessok.
Kült N.-Kanizsán novomber l-óo lííTt\'.
. TKRSÁNCZKY.
Levelezés.
-Hrrnok-szt\'Gyurijy, okt-r-
(ysodiiszülöli
A nuilt lit\'1\'.íkliL-li N\'.-Kaiil/ian i\'^y Ittaiii\' rizüli\',t.\'.ü;-knn k ki.-/ai|:u ;ntsz.;/sinrni\'mlv.i vállnak, mind k**l Inba ttt-fi; «-^v "nv bn::/,k>it kii-ptils, Utrdm hatul, tiinlTui|tnrta mr.lol van, mnly uzLTOtit, tuidi\'li labau icidhuu iii\';\'7rha|t|ii, lab , rizArai noni hatra, hanem mell iole hajlanak. Az ii|it7.iilnli M turtw^rft*^—kil\'.\'iHíZtMhk hiivilban «7.11-luttit^t^blU ti;l|ii.-ii;ii itre.lt. »lotlH> val.j. -illuni a mullelt kícilku H iilnhni kit, ari.znt iiíTTi<T7?n n\'-rtztm "íí- ItiluTTti luiidilrvábl» iniiji
.ilras\'/t|ak ni, fiyiílvi: rovitl.- lio^yi ti:i\'rlii)|1j,i.\':i iíh kor^omliulyii. l^\'viílib bfiju niitcrf,
¦"¦¦¦¦"•Tuilvu ii\'/.tf.h»íí(v uz urhbw Irak iintr!f,ir^.!t en iiíjli* nyoninnmAifMt n ii/.lllií);liil onikul, u/.url in miiu orvun ifnbdciiHitnk. tartottam azt kiiivn iiio/Jli, liuj^\'y mino koritliuiiiir^kntik iMbuliin in\'
\'l uh ily Viktqr ur e lapuk 41-ik szamában frlnnitu az olvasó knzotlütiffL\'t. miszerint líanok-azt-(iyi>r^\\\\kozsd{; iia^ysziiluttjtr Kurncs Ziíg-tniind pííf.si puspuk ű niidtusá^aiiak e hó 21"-én -s/.ilrn-s napja lesz-a hii^y-^wmjfjMWíin—köza4~ fiúikéi ,-jr\\- u j or^Dita huranggul ajaadekozi , ¦ muj:. -*1
l\'.Z\'-n iiiilusitíiKavatongfim Tubuly ur meg-; ei.i/.iitt, azi\'rt rn most azt tnuitdcim el, hogy a kcjjve*- ]..[.:viiiH\'k szulutorf napját községünk -laku^rta^a mint ünnepeié műy s hogy rz aján-; dekul nvurt iari;yak mily na^vbecsuek.-
A Vziiiirfi^ napnak Tíltiestti]üli. u^y-sirank""-"" n ^L\'eli-n a|:iiiilekul nvurt na^y hnrangunknak rlüs-znr hallatrtzott mela hun hangja, tinuepé-lverti\'ii-liirdt.\'ti.\' a kodviíd nup mi!}íi;rkeatút.
.Mrjrhiito vult hant kozs^iink lakúit (n 10 ónikur Mii;^zeiiililltharangí>kliH\'iLsivrii)mint \'rpnr-kmbut nrionttd qii^arzi) jirezi\'zu} nz -istuli htlzá-b-iu iiirj/i-lünin, luJiH ailatidi) a Munlehhatoiiak, lioe;\\ kiiz-ar^\'.inkeí ily jtttovovul Ihlil .mej; I A HZt- ímttr áldozatot nagyon tuzluluiulű KillmAn liV»i";y lmlylie.li pirulnod ur viSjíozíSí mmhitt a haladntu-i imp huz^ii nuilt¦ ndie^ütf n kegye* jótevőnek |idt;liuj\'ri buriBZU ttluteiírt!
A/ niv\'imn, uiefy au-íusztiif aMJIaiP
küHD.1 ."znrliirtiiiH-toliHztelmidő-lfo\'kiliiyi Clyiírgy. ; f./.iipeiiiitki pliUiilnoíj kiTÜhiiüiik v«]i»r«tu t«ljd-
h|lé. n h/..<rlHI\'ll!t Nr^eZliVViH -M\'u, ¦ Ibj^lU^—^
e^vhi-\'.j rií\'oioklni tU -nzt- miíirTarifttott.. —" \':; Miinlki\'l nap íirük umlóUU innrwdiuul tiiliben. ,
—AiAndékunk-mindkot -tárgyatPécsett laku
művészek készítek,—méltán ..nevezhetők az .^illetők\'muvoszt\'kiiKk, iiuiitlu\'gv mnveik,Bzak-
- értök bírálata szerint rcnidvokuok-tteltettuler tr-\'-r-\'A- -rinninpot- krmte KiíjMmri\'L\'WUUmodr-a-"10y_JlgyQaeu,_hagy Jiz.nz elubbiukkul tiszta hur-
inua tisszhungzatíit képez.
Orgonánk kiis2iir.|ibiík nuvn Augstur ,Ttl-=JlJ^«*leí+4--M:lHvliidu--^^ 6 változattal tökéletes orguniU-eloillhtam, Megmutatta ezt iiuvuzeü - művészünk, -munt urgii-naok csakugyan roniekmii; tigvnuiiyira. Im^v bátran miuHihut\'im. miszerint megyénkben jobb. _BzerkezctÜ és kellemesebben ^hangzó orgona
- nem liítezik- — Művészünk készítette a persi "izraelita templom világhírű urguuajat is, mely j
oly szerkezetű, mint a lapokban olvastam, a imlyeu míg oddig-neTrr-ií.eszitt ételt.
Lclkiiarncrctbeli kötelességemnek ismerem,. h«gr úlel, kit auiiak^tefoiien uiits~Tn[iők is párlohllag ajánlottak, en is ajánljam .az erdek-lettekuek. Lakása Pécsett. I Ionan uteza ;)-ik
...szani.—— ---- .
. Jötékonvau hatott ránk kcgr.es jotevuuk--Júik ajándéka annyival inkább is, mmtheus jezukrajuirrég nelkülozhetlen szükségünk volt.
Az ég nhlnsa kísérje kiizírirunk nairv^o- | ¦Utttjtf-* -)nteVt»]eln.-k minden lepU.it. .ellenae az j Isten ut sokáig ! |
KA1TS KAIloLY I
iitliia^-iinkllflk: de h"gv erre ott som f\'el-Ankiállnk ez iá M iiiívininti közönyössé mellett tanúskodik. - fcs végre, nti vngvimk-e az- államunk azon
¦igazságosuk akartaik lenni.— rajtunk kelUe-t**-számonkérést ke/.ilem í Hisz nu nem is veltnnk eddig az aliarne: liminiinkel, mint nj esoe.hemőt,-csak JllUbl kdl!fllr~|i;tp h Minimi az olsiTTapot uvujta. már ez iü tan iiiegpannszofí í
ftzonntcln -.s a guzd. inteze.t igazgatósába szerint is a lukubt\'ift taiutmkar esuk elismerést erdeme) ;i killlalt ep. u nem rU-gsl%:es segély összeg mellett — taniiMlott iiL\'vhiizgatmaert es ernvedetle.u kitartásáért: ami tehát feljogo^! minket az«\'ii remmvre, hngv u ráruházott tuke holt. kninatuzatlaii in in marad.
I^-v Ii-,-vh meggvozudvr t. Kuvals ur is. Iiíiltv kitej.-/.\'tt ohnjt:isa — _a kurnhiienveichjv.-: képest — tel j t !511 TiMiil.
Il > Ili li AJ OS.
\\ Viszonzásul t. kovats János urunk a /. >- i Ku/,lonv~*IJ-\' szamában kiizlutt ezikkere. .Miden
_iLt «zikklieiLL...Ívuvats ur az-alIam-|k\'uztarí*di r
-e_egelvLi!5f4íkfuÍ—ttk-itr—tszulium—vsakhr-tnat intsr- j
pellálja Zalaliol a kes^hehi gazd. lanmtezetbf |
állam-kwltsegen kiküldött barom, tanítót abbeli I
mulasztásukért. ho<:v eddnx nem számoltak a j
nekik kiui.-i.lt se*rolv tniképi kamatozásáról. <
A felhívást., mint tisztán a tatutgv iránti
érdekeltség szülöttjét, iidvnzluut. tisztelem. í->za- !
bad|tinuiegis arra nemi .Tn.e;r|\'\'irv\'M*ir Hí1"11-í-
Ilirok u csatnUMToL
— IMi\'l^hi\' a eapüsuíaíM uüui azonnal eíeími s/ert-k szalhrasara tt-íetetí mlezkedri, mert a nv-Mii-T leiriva\'.Un. ¦¦- hazant.- karulv 1-n-bi i _ \\ i ull 1 in ut tv — ¦» )i 1 Hl iienn\'t LaU\'i.avaa l~ raíii\'--umr>/-a^lian. — Ii--^i\\n-i-uíl Mieli.::! a naj\'T-oi !jki.J7-\'\'Il I<*ljeSirti ni\'^ve-rettcii. ¦¦— \\ !f. íi\'..Tiiianv l-mr-íioi lí-jrd-\'a\'ixba mi-;v. — A ki-t jt-.r-t-r Vile.-rr/ej; iai«"m;u:\'\' -\'va. Moh ke p-\'diir ^!\'\'>r. r";ti_T:: •¦lü-\'I tetott. 1 aiin tioi.tk ;vnr; -íi-_;..ív! i;.\'f-: —- Mmr (jaonlüili.-i -a p-T^\'r-..:!!;.- ili il -\'.í-v -m-l katona lrtía_: rt i. ^_uiO^U-, _~ il i - V n n 1 i M t -capitnhiU\'ii.i ;irv--r;-i\'-j>-t l\'b-Ex-tt eli. bein-:
óhajtanak. — a szh.-.í kiralv kivotelev-I az ík-::>¦> timi"! h-\\-- i"iír:r.»i; v*i<-n Jesznrk a Pansíia való h.-voii\'ilasti:tl. — fianihetta IW-unel hon-ar\'.íluiiaü.a .-niaüi eapiruatm uirvU-ikem-k. es a brt"iakmduk fi;iMr-\'. u-k. umilia. -^_I;íU1í. na itatása iS!U..;[..i.\'Ji^i.!as^tatott. uiiVel i-l\'-lrm
:erekot felkutassa es kuzozelra felhasznál ja. — kugenia esaszarniVUhln «;nilne uev alatt * lla/.aine Wilhelmsliubebe mentek.
— Ausatria es l\'u^us^orsziig^kozt ez lltubbikoz--CTenii\'iive/.e.sei-e baviUi szuvetaiíjí kulteielt. — (iui\'ibaldi piiranesara Cnmbnel tbnuklettHetütt.. ]
— A frauetireui^jk iJjjisshau ils I(retagneban \' vonak\'jdnak (jaj^tfmak u.lgedulmeflkediii.
oiirabiOia/^jJrA-arjnk. — Az uTbiUui es j lotlianmrini nemet posták elohzqíwt. .fogadnak j el inagvar lapokra. — Az eltogott tr. tisztek | kozt roppant agitatio íoly az drleaiisnk erdeke- \\ ben a Napuleoilldak ellen. — lloitrbukl tblink le- j inoinlolt. Íseti-Jlreisaeli ostromlása megkozde- | tett. — Metzbeu az otitrorazar alatt .í;i ezer I tietek es sehesiiH halt meg. — Parisban a Ftim j hiislcszloíek de-\'z. ln-ig eltartanak, besózott ( hus a/ontul hétre való viín. — I>ijout a poro- ( «zok ^ urai hanoiikuljilfogl;\'""!- "l-t .-. 1. His^ niap\'k l\';> napi iegvvtjrszurelet ajánl a franezi-aknak. hoi;\\- ¦ nemzeti gvulesre választások lurieiihi-ssenek- — Alt-Breisaeh Mertier erudu b.ívjíia Wriitiiiott a lövegek által. — Metzi kormaiiYZoVa Luvenfeld tbuek neveztetett ki.
— Iiov-T szenut idiseg miatt eapitulalt Metz, a _l).ulv News- hiteles tornlshúl írja. hogy marezms v-^i-j; \'-l.-g eleség találtatott Metzben.
0\' \'
Heti szemlé-
id \'
ranis:
Lltukintve minden e^-veb kuzbejovu aka-tlalvokTol ugv tapa-iztaltatu. h"^v a kuzonse^ biziinv nem iihltvou irdeklodik ez uj i-szme iránt, sot iinitt-ainutt kiestiívlule^ nvilatkozik .Mele, kz igv Irvi-n. bizuiivara mar mnua is le-yernleg hat az illető tanítókra, t^az u^van. houv részlten nekünk trladal\'inl: e.z életrevaló eszme-
1_ „_____
magutik" viujvuuk-e. kik a kezilpt nehézségeit egvszerre h: nem kuzdln-tjuk r
Im-ablia itt voltak a tanítói ertekezletek ahol a legilletékesebb belve lett volna .s/aiu
v -
eiskooaii lakó irane^ial: is .-Iin^idiak i\\z >li lel-iratul, melv Ii.t::.i!ii>-t árulónak nvi;vauiba. -----A pur.is/. kiralv ¦ letr« «-i|<-sn unT\'-nv kolio:m.niv. — A ni\'-t/.i t:-" ;^ i-iiia-ituü liusi.-r-_-uk.-r; ineu:-
iarijak karijaikat. ...... l\'.u^\'iue esa-zanse a es.
luTe/t^\' j.n.ira 1 m-oi-! .1!. A k"rmarn l\'a risbail hazmoí,..\'.,-! tart. h-\'ir*\' a vn^vumis.iknal
—. Lrzsebrt kinvlvne nevunnepen nov. lí\'-rü az i-zi^z bin-ninlumban amuestia ío^ adatni a puhukal vi;Lse^üsekn..\'k. — A ni. kir. i^azra_-iiL\'Vl ministíTium l>4 lorvniVjavaslatot keízit?.-1: el. — lleeabüü múlt heten roppant vihar iiuh\'jn^utt. — ÍTivurszkv Pesten _t-nrte ehaulyiesil. — A í?zav.i erusen Arad. — hoethoviru-ünnepelv a nemzeti színháznál deez. 1-í-. 1.\'- e-- lii-au lesz. — Musonvi Mihalv zene-kohó Hie_:haít. — A közteleken Narbtith-tele írvolíenuetszu írepe lathatu nov. l\'i-ig. — A -p^s-fí- bt^-y«rttt--nrriFZí?T a kir. kineítan jeirveket
keSZJ)OIiZ jtanant to\'^adia- el.. \\ m-orynn.
hitelbank, az an-rol-tnagvar tranczia-mairvar baiiíi-\'ü tusioja valószínű. — Az akadémia jo^i r, boleseszetl uüzialva egv tudimian.vi!3 tolvo-irat"t kiadni. — UuualoUvar es Péntek-
Hírek
— Kletzori1 eri ^o^donklLniiiv^z ln- J ^ínkíiáuak második liungversenye nov. -1-áu \' megtartatott kevés, de válogatott iníipürtohi -kozuiiseg olutt a „Zoldia" nagy teremeben, melv alkalommal ritka muulvezetet nyújtott \\ a mu vesz társaság, Kletzer Fenn meglátszott ugyan a lehangol tatig, hogy. üdes hazájának e nagy varomban «ein élvezheti azt a pártoló ligyelmet, mit kültoldon elérnie sikerült, mindamellett jateka meglepő bahissal íulyt le- a özn-batos s biztos kezelése a gordonkauak, főleg a hanglutnmuk es elhaló pmnoknal élénk tapsvihart ideze elo. .kletzer \\ nlena asszouy kedves jelenségea színpadon, hangja eeenge a füleid az erzelg.i naiv kifejezésekben tiszta es hu_ a zord szenvedély kitörésének utánzását azonban nem jelezheti ele^e árusén, mit hölgytől nem is leluil kivaiini.i mert a hol_;y gytiuged erzejeben. legyen az bus, vigj_ vugV_Jtaezeros^-ktjrlr^-rrrrhoniJa éá sajátságos : Tnnuu van. liogy a b\'dgv bubája az erzea kifejezésében, a hang édes zengedehneben nvilvnnul, mi annyira kedves, uu annyira hatásos. Lhlaml „Dalnok atka- gyönyörű költemény » bar erzesteljesen adta elu. meg eom sikerült ugy mint Gyulny _h.ji látogatás- czimu gvonged s az anyai érzést oh "tlíVeii* visazatukr\'oző a UaateJh 20. .1\') ;
i i lak
liei
net kiraboltak. -in.-ii le-,\'-;-/, -sz telrobbanas- következtében e_-v eniel-.-t-js haz os.-zv\'oiulott. — Athénban na^\'v toluren^es volt. >ze^;edea eirv sirlosztogaiot i\'.^;.nk ki
{ 1.-insta,
i horvát
\' Mkér.
; 1 lakik i
I Ket a
^Lzda^un eltemetett halottakat ékszerei a ruháitól megfosztotta. — A ors/a_,_-vules a _í?ioga- szerint nov. hivatik 1-ssze. — Pesten JO ezer ember mezőijei). — Az uj parlamenliiaz. me-koruiauy a íeldunapartou terve/. JU
es -1U ezimu kedélyes költeménye, ez utóbbi különösen hataao3 leven, többszörösen ki hivatok s meg egv szavalrmiaynyal bővítette meg a változatos programmot. Wogritsch ílliksa ur zongorajátéka felnimül minden kivanui vulot o]v ifjú korbeiitol. mint u. A gyorstcezeles. a szabatosság es biztosság meglepő oszhaugzata-val mui^iigv—olbuv-tih—meg a nem .-izakértűkrt is, szép es nagy jovo all előtte, üzunni nem akaró "tapsviharral fogadtatott, különösen a magvar darabok előadása. Kosztmet a ritka miie!vekert,kikjuleii voltak.feledhetlen kedves urat töltöttek s kik nem részesültek az előadások muelveiben .— esak sajnálhatják, pedig
T Á 1
A.
Halottak imiíl^pére.
lUluü.ik wairii*it«\'* iluiiro.-;.\' ;< i :^-k. ,
.Kikiii-"k áíiín-tU\'it :i iiu-nra í.nii : Tépjük nzt-t iinjpuu libriliJaink .~Vemiik ki k.\'ltlniikli.\'íl a mi ruul-.. e i-!i ; . l\'ünk c^y li>^vt;ii, nO\'lv no-il iinaiulm, i-i-i.i\'I. Logbcrfc-villi kinciilnk.; ;i uciil « in I »
Halniuk iimiríjsto.- iluiii>]» Anelli t-mlíkai Iliiéi ftrrn HU.Pirucm".lehOt; U^v kr --V cctíp\'T-lMtiítiTíí:, no-n Tr Hut\'T Jt5g.nl, ki Arli-ii. U:b:) Tel^JjuJik, iimrt i-lrakolt n
Hnyy-ai í-ilu* ¦safilo iclnlj\'^ ma KÍIhmi 0wgi>tnito*u1t iinmlt\'it \'•¦¦n,
11II(TV .1s"arVA lí\'líllú bi\' uiiIuImI :Xit olj liisluii a MUrt flir
>*Hoiív s lutvoit,. Isnsrl iijv liíiiiitii Aiuatkikfilt hílvet ve^j. i-lf.
ros; krzdetnt-k ]•• vvtji; fzolivtt lenni, i a mi halmi nem «i< r<i<( !
— liar vsak ii\'azad lenne ! azonban semmihez sínes remén vem. Atyauk tuls^igorn irányunkban, m-m hiszem, bu^y valaha lielvben ha-jvja ¦ v;\\las:.t:isitiika\\. - K kőiben a hajnal miud\'.kuzelebb jott, ^ most anap-filso éliganii a szubáha vnu.itek.
— felkelt a nap.__ - szt>k Maresa ¦¦- s en rat\'L\' nem aludtam. Öltozkudpitik iel, üluiu a reggeli K-g ramdketiőoket lel fo^ \\ ulitauj^.
— l-gv, de atyánk nie^ alszik, s n(foiik klllesa ő Dala van. nem mehe-mnk a kertbe.
— Mit sem te»z! kikonviiklunk az ama-kon. ott is szép a kilátás, s az inie levegüt élvezhetjük." A hul-vek sietve ollóztok lel. s kidűlvén ablakukon, kepzeímokioík szn-bml fulvauiut
-e-ugedtek.----------\'--: ~~ \'
A hölgyük örömmel közelítenék atyjokhuz, ki mindeniknek homlokára csókot nyomott, , iniL Ok kezeit emelték ajkokhoz.
Kzutan egész megelégediissel vezeté az öreg ur lányait a kertbe, ama szum-ini-fiiz alá, inelv-nél az éjjel találkoztunk vehilcrrs egy szolga vire utánok a reggelit, mely állott szépen sült kappanból; természetesen ez utóbbi i-j>ak Sie uyei uramat illeti\'-.
,lú kedvvel költék el a reggelit, mely alatt a társalgás oly dolgukról folyt, melyek béazé-lymibet nem érdeklik, azonban miden .Szenyei
uram kövekkel kirakott pipájára mini az ak- j huzzám,
— Minden embert Bziveaen azoktam látni, azért te sem teazesz kivételt, ülj ide mellém, a mond mivel lehetek szolgálatodra.
- Köszönöm szívességedet uram, ha délig szállást adaz, megelégszem vele, aztán pedig majd átmegyek Kámzsára, "
— Merre jártál tehát —¦ mond Szeuyoi a török szeuiut- közé éles tekintetet vetve.
— Egyeueaen-AItkkából, a próféta sirjatol jövök, mit turbánomon a zoldszinrúl*) láthatsz.
— Hogyan ? hisz akkor utadat téveszted, mert elűbb kellett volna. Kanizsára érned miut {W
oli
ull, -IMMII h-lirl rTtf.~n.uLm
Mia.\'ói .«lykur-el.v-liur i - Hj-.ivílnkluie i^nrit juk
1-.* -iipy- tet»(ik tintiilt\'i ¦jlwil.kdwbmúiiüiric- a.kimii.r.vj
^Nemleliet^fuleilni, "lj"af "i A villáigii::ltiJnylí liiínnyiij^ \\n\\\'i tiikpt nirjiikra hiillifunk i n i;».n (
fUkereBvtín SkctJi.il.lci^V lulli-ii:-Hpjjy fi#m tart.\'.iiriUikiTn u»í»y alin>ik nlmn,.
U8.(íked»B«itiminilíiiitti-cjLvk\'.\'rJilir:i !áJ jr ! ¦\'
Vert at iíloii-dnitme unni n/V-ft- x.:--n-> eduli, 6 nem azért tl)rt ImUlt írllliik .a li..l-nilŐi, llo^y no \\ttiytu nzivüiik íilc.1 rcmiriiv.srec Kfllíiiredni .nui.T unjrx najni.\'ili. lta]mif;oi : Midfln hí, Ur — ki Im/ immll ulo>n»n
^Wtetítóelí-vépíjfía mti<íriyill Jiiiuluhon 1
"* CíYIjLA
A iui halad noni marad.
* _T ,-^jjíi,ii*/ij.j -
ki tudná gyors goudalataik tonalAt követni, mt-lynek mairiik sem tudlak határt szabni, ki azon iéklulm képzőimet, mely a multat a jelennel, b ez\'Oict :-. jövővel "\'zavara ussze V ! Nem — ha a villám vinne \\* hepniml-ot — n «"íh-
1 " Boldogok ök^Hzátmikra nyitva áll ,i viliért míg roínk tudja^ íslpo mily kinos jhy/í
7^ \' -w-lfam tudhatjuk ínég boldog e vagy »a-- ny«1*Ij«fJwz.B jövünk-? ilídd el SUie«ti;
ilen irány nélkül tévelygő.gnudolatokat követni nem bírunk!
Ossze-borzadva. .tekintenek vissza, midőn az ajtózárt esikurogin hallotiak. mely mintegy ielélireszte ök\'lt.lUereeuiése.ikbŐl. . .- — Nos ti szerelmes víraszáluk — azóH a ¦belépő özenyei, uiar kihevertetrk magatok találkozásunk óta V
— Jíoi-sasson meg nivank-*—-szült nyájasan, iniudeu iéielein nelkul llrr.-\'i —: a szere-Lemnek néni lehel pai ain^ulni — ne hibáit tea Csdkyts Ragalhíl, numbmnekmi vagyunk okai.
— No- meg caak az kellene — halloUam .miről bej7élgettetuka:lina1iokIíal,b tudom, hogy már elure \'meghatároztátok a légynttat, "hogy tudtul tidha^siituk a-bcuimire kellöknek, mit mondtam en v;ilasztiÍBtokra:
\' ^ Tudom, meunyjre .vagytok ti hibásak, s meniiyire iimüzokT^azért majd lesz gondom mind a kétlolre. - " _
\' Kl]HZOll|ÍÍt: rllea nty;i,»l.- »nn.lrmk"dását—
tudjuk itgyis, hugy. javunkat nkurjit — hagyjuk aTtrtbbi]. itiilskorwiJ~H..nioHt .nieiijilnk a kuntbe reggelizni — -mond Erzsi.: y
--------- — No nu liátvinégíügyszer iiiegboeHiUokf
de aztiljr jio tortétijékaiu lobbé ilyctuní. ,
kori uemes egyik jellemző eszközére gvujtott, a beszéd uj fordulatot vett, melyet nemiehet mellőznöm.
^És .kjnejt .Bz^nW-üiiii.
bol-
folytarólag Marcsa.
— Olyannak lányaim, ki valéba: doggá tehet .bennünket =—-.-felelt Szcnyei\'f
— Oh! murid Erzsi — akkor csnk bízza reánk, higyje meg, mi tudjuk megválasztani.
w7 4tmd-(
i éltünkuii át brcre
a-tmrk^
— Mit tudtok ti! gyermekek vagytok még, b mi több már szerelmesek — bizonyosan azt ráJasztmátok, kihez szivetok venz, pedig lássátok a szerelem esak az ifjubagbau virágzjk,.. Tnelylyol "egATnriinmSr elhervad, b az olyan házaaokbél, kik ifjanta igen szerettek egymást, rendes vénkorukban víszálkodók, \' egymással \'olégedetlenek lesznek.
Mi egészen máskép gondolkodunk — szélt Erzsi, míg M^arcsa megborzadva kupta_el tekintetét a kurt ajtójáról, melyen egy török lépett be. .
\' : —Mit akarhat ez? — mond Szenyei a torok felé tekintve, Mar^a által figyelmessé tétetvén. .
A hajadonok remogvu-tokintettekegymásra, mért az egyiknek álrna, u másiknak kép-v.ídme megújult. .
Néhány ^puceznyi várakozás uián a uirök
_Szü ny ciéJchez-ór-tr^—1—-----—"
——Udvüz\'üllok—jámbor luizi llr. — szélt" nyájasán, törökös kiejtéssel. ^-: M^essze íöldröl jöttéin, s Kanizöárii akarok uiuiiui/ iinonban. meglepett iitkfizbeh a fánidtsilg\'s bu.keirutt tor-iifim vfeudégszerutő hnjlékodba> Ynelyre a prüfúí ta áldásét hozom. — \'
i határsze-
Nem tévesztem uram, hauem n leken kulleténél felébb jöttem.
— Mint veszem észre tc már az előtt is V-íZtílt—Mftgyar-oraziigban laktál, merrnyelvunket »az--.
tán beszéled. J
— Igen.^am/itt születtem, itt íh akarok, meghalni, a mívef dervis vagyok, meglátoga tám a -p.roféui Btrjútj. hogy núndnyáj«tokért imádkozzam. „\' _ _ ¦
"~ —— bizony imádkozzatok is, mert szeretnők,\'lm egyszer lerázhatnánk benneteket nyakunkról.
— Hegy érteti ozt uram? kérdi a dervis, Imig-a hölgyek - félelme* mind magasabb "fokra
hágott. • v_
— Hát csak ugy. bircbak már kivorbet-nénk titeket, - Magyarországból.
— 0 uram jó helyünk van nekünk itt, s egészen, más Jábou állunk, minthogy egy köny-nyen megrettennénk tolótok I - \'\' .
— Épen\'tíz a baj, bár a.tatár hordana el benneteket , i .......
\\; — Jó — jó uram ifiajd csak megfordul u dblog, de mondesak yan-e sok fegyvered, mert httum szép lányaid vannak, kiket bizony féltened kell. " >
— Ugyan úgye! majd megtanítanálak én titeket, hu roaz BzAndéklíftl jöuuétek hozzám.;
\'^=- Meghiszem urRnv_da. mégis—mennyi TegyvGrTpgható.einbored lehet..
: (t\'wj^t. küvotktiíik.)
nmplntiJUHtjii,\'-liirliRujAt_JCÜliliIol kUtkutl ?1, ;-\' " \\
itiillio ftba keriil. A mmisteriumok.számára i terveznek palotát.
-—. (Ilv\'llieii.) Lukse- J\'abrv J-tiiln inerniik I a kozlekodest imiiwtermtiiual-"A)-t3h~rczette tarhoz Thlűring Oizella K-inasszoiiy t. -— &z"el 1 Akö3j.-rianadmegyui fojegvzo s a „Marna- uzer-keaztoje okt. dO*an votto íjíuiiI Ityenes Mérm | úrhölgyet. —. Nittimarh"fban (Hi^rvAtorazAg okt. do-eu ment végbe Lrdűdv Valéria grolno | esküvűje Odeaehalehi Artúr herezeggel. Az eskü tea magyar nyelven ment végue. — Kuseubluh | Lajos nagy-kanizsai tanítd nuv. 24-en vezeti oitarho/, n.biijos Lnuringer i.inilm kisaaszou}\'! Ivőszeireu. . -
! jí agy-Kanizsán nagyon aokau ott lehettek volna
__:...^
\'* -.utazott, hol 7-én tartanak ulűadúst, a onnan
_:--tíaüujlmtiwl^Fü tjlvoanaki—ylmjtjiik, hugT-ini-
_B^1 nagy_p.bbfpártóláii.bíin riSuaeííiil jenek.
1—----.———p-a-l-H n rrXnkcy- Kálmán zaliuncgror
földbirtokosnak egybekelése Kutnjonkai Szemző Luira kÍBssizonynyal, Kanijonkiu. i Jűab í&tmnzö
— Jánoa Wellörfí^tífl.leül luindiiH leányával, iiuvutn--ber 8-án fog ünnuptilyes magyar diszben, báes-raegyei ¦ Szűnt* Ivánban\' tartatni. Zalunicgytí hoigykoszorúja egy „biijus és nemes virággal szaporodik iaméX Tartós boldogságot kivununk a-boldog párnak 1
<"¦\'\'"\'- —Az északi 1\'oay ugész Küztíp-Euro-pában látható volt; szakértük állítják, hogy tulajdonképeu nem, északi fény, hantim az egyenlitínek szokatlan nagyságú klatigároziUa —\'-—vxrft7--EzeiórDlüinBnyt"ngiiOTÍi\\Mttl^ is,
- liogy. a tünemény délről keletkezett _ —„A gyümüLcBBAícl érdekében iir-
- -rendelés tudomásul azolgáli arról értesülnünk, hogy Talabér Zsigmond Bárszegi földbirtokos urnák az idén íb almák- és körívekben bő ter-; 1 méae S\'án s" mint-halljuk n sokfele válfajból több ezerre iuenŰ példány különféle helyről rendeltetett meg hála. Jó volna, ha a néptanító ! urak az iskolai kertek számára e hírneves po-mologus kiterjedt gyümölcsöséből oltóágakat szerezni: törekednének, miután tudjuk, hogy magának-is nagy-öröme -telik; ha u n&ncá gyümölcs terjesztésében közreműködhetni al-_ kalhia van.
^—i ]I a ] a t o u - F ü r e d e n Molnár Aladár, cultusministeri osztálytanácsos saját költségén "gyerinekjavi tó intézetet nyit. Eleinte csuk
jö. Üdvözöljük a nemes intézkedést!
- ......... — S z e m o á n y o i János végleges és
Preszeller Antal ideigl. Be ^édtisztté neveztettek ki a zalaegerszegi m. kir. adóhivatalhoz,
\' — II h 1 á l o z á p. Hieder Jakab jeles képzettségű fővadász az Inkey uradalmukban Iha
-fuB-DfiériThun hirtelen mtígjililrf hat árvát lia-
gyott maga után.
[ — Halottak e a t éj é t mólto kogye-j lettél tartották inog a m.gykaiiifrmi sirkertbeti
j iür,adaozánií hogy esős és szeled idő volt, moly
j a kivilágításokat migyban\' niegitk;ulályuzá.\'
— W*aj d i t s József küiuaüukönyvtárat,mely 20Gi)-riiíltöbb kötetet tartalmaz, ajánljuk a -Iuümzú téli estékre használatul: egy hónapi olvasási dij csak "iU krajezár, mely
\'\'csekély üij "mellett roiííelluí\'íu is, luígy ITliaSZnos időtöltést minél Ifibben veszik; igénybe. Bővebben értesülhetni a könyvjegyzéket tartalmazó íüzetben. .... >
-NTyUH pósta.
— (ív. H. Valamim ellvén-, az érdekelt, őnnr-k A*"ei;il»lii !<*ám..kl..;| ké^ég^l küldőit _-----....K*i«t»net11*i-¦ -Ti\'ttíik"s iivielöbh_í1in
— Az ltiCi évi Üí-ik törvény »^^r*-hnjtá.«:i ben irt czikketnémi mMo*itá.i=al adhatjuk,-h. buleegyez, készséggel.
— A tolciucE ügvrüt Írt ezikket mielőbb kii
— Sz. IW. .Ui.it számok kíiín! nálunk uygziii fog, amint Iclitt teljesítjük óhaját.
— „Nevelésügy fink jelen helyzet.;- találó botili ropjuk.
intjük: ügré-ebbe
KTyilt tér.-)
Lic ío íttiiíucit iikilicr, ircldií nainrnttíd) amfe in clacicrjictnäBct ^carttitinui cor alien jüCítoi terartiiici! trri\'djcinunücii trat bcrL\'erra^ai : ,.\'2?ux fd)cii.äu:*c\'J PC" ^obaiincc- Scbentirf — „ívrűb iiiiij-irriflcn" -inut \'Jutiii* Vűttnncrs — „^iqrni1 tramile" . [¦l?rác-cL,iiii,L,-3ÍtÍL\',n] uva L\\ .n,í:-:uT Irítii?-, moreit .jmjptiHJj -ipfíien\' ¦ ibrer frijicn. pilaníctt uni mclctirfni trrfiiiMir.;i "einer\' Vf*i alliiciticiucn ^Jcrütföiditiijtinji cnipfcbtcit íctn. ^rtis pro Cpuc- [4 Vivien fiaíTj nur ti 3ubc,itcbíii rcii íHcbcrt ítpitidi in Vnr;,!;", tuti1 turd) űlle "Ondi uni»\'iUiififJltentijnííini^cn.
*\\ F. vállal a
iv.it Matt íir.rt"tti*krrt fu!i\'I
Üzleti- -li i r n ö k.
A „HAZA" rlt-tl.ii-.tuHit.\'. bank f. í\'vi ukt.. havi )lnli\\t kimutatása :. Jlt:iív-«jínt-**tt-^i&HI—«lfir«1*— -1 »**Vít íiPlV-W - írl 1 Ui-ro. fli^fríílii\'H maradt a mull li>iiia|>-litll n7rt,fK»«.rrt\'tfikBrr. í»wz..*.-n UT^,t*Hrt. Kl.bíJI. IciAIHltittott M-l ilanili :l8^,ri<n;- frt ,t,;;kf!. flIífRÍÜicii maradi 7().\'i",u31 i\'rt líikü, .i^u^tttntolt 84:tSll t\'rt tÜkr.-ÖrtsK.^oti !,l7.\\yi(!.JgJmSt\'. A lianli mlikildOfl^iifk
kr/.IlM óla ItldniillBpáFuV H/.^.toiillXT 1-tnl • 1S7II;
Érték* és vártófdlyam : noy. 5.
"jü/„ nietaliques. 57.00;. 5% oofnz. kölcsön-:<n.Jt^;- 1-HlitJ-kUájladalnii-kölesöh SJSJ.HQ; -b réííAvények .71S** hitelintézeti részvények .255. 70; Lendini 1-21.K1; ezüst á^ín 119.75 5 arany diirabjn 5.70 kr> \' * t 1
Indul S.Ka
~Vasui| naponkinti, menet end\':"
! Ha Hilda
upylátAzik^ i
Nagy-Kanizsa, iha. I úii 1870. • j - r
íiir/li:t vi\'ifrc i«\'Hi\'t Í-IOuk-r-n<rt nviTt, i\'a \'
icllti-dui i« r^\'r-lriVtUt ha a kiváualinaU \' \' ,
\\ciwtm- elemit í\'-mii. A s/.állilílst akadá- < IWX-f, \'W lifililiiiisen a .-/.íilliliitazkiiiLÍli.
kiáiivii, mi-miatt im,^kij?>,isflc tiinéiitmk; Unui6|li«\'t(\'Í a ! "
.m\'-^\' sukkal nazrubb lícr^slel. lia"a I»<\'iii?t kiTtjüv áll, / \' " \' " \' , "
tríalább ír.ilárdnhi. alap.-t i.v.-r a/, lizlft. Mult nai-r- | . \' \'
11 út
r.-h\'\' ri-jtírd 4 órn líílulán \'J úra
i-stvi-,10 óra 1 rL\'KS. "1 óra ¦ iliilbi-ii \'J óra
TíITTial
Piaczi ár.
vjjol 1 ónt ilóliitan 1 óra fpjíjíül -i ura , _ „ dülbeii óra ilu.ía ft.l,\':i tangói * úra •"¦ 1 óra
liNtVl
N:»2v-"Kanistsa, -IStH óvi ukt," 2\'i-ik napján. ; ta 8;i—S-.\'fuul. 4 irt — kr. ufi-cÜ, f.Mit -1 frtiiU.Ur. \' „. -bis foni- \\ frt riM kr. Huz\'i 7.S—7\'J f.mt -" ín — kr. / 79—.SO i-,,»! .*; fn — lir StJ.-M fu ut ;> íit l\'.\'i kr.. Arpa I srrf^Vr,- Tü—7! f^^ífri. -¦ kr 71 —"L\'f.tiit ,\'l irt J-1 kr. Arpa köi-.iiii\'S\'.\'p»-* tl.\'i - ß»i hm: - frt -~- kr. ii7 — <Í> -ínat - frt, Ut. Knkohí-ia H frt 1*> kr.; frt. Kuk..-ricz,i ..[.i».; ciiii.|tiaiitirii ..- tVt -- kr /-al. l.\'t - 17 funi
lfn ß:i fut. —
irk-i
1 fr:
7 trt "J;í Iiu-.iii "* irt.
k.-^Sn^ir« - írt
k".i5ii*0-«- frt k
IAH- k.-ií.",!!.^^-. -
M^riia-Un**"f.-nt.;-* -
\' kr l\'.diauk\'i \'\'>\'"> . frt -- kr Ital. Mhv .uv.-rli-ít k.-i/.;in^*«-í :t 11 frt .-.Ukr.l-iii\'rli\'zt fr* j;. kr. Királv-lMxt fí../\'-— Ur.
p Irt
! kr. U\'.ü kr. .I.lh-r í\'jnrjs il kV. üsír nm •út, Kjií\'sa ^"~(ir."--1 ír kr. Lud liií-.n\' -J fi t " fn - kr. Tv-tk ••• 1 tr. 40 1 frt Ur, ; ^r-.ii.i oi - ín i;r. E^v l\'ii n- M.K-krmki.-i
.iinkl.ríi itS;-\'.ii 1* frt.
.,Tri«*t . dólbenlJ óra Ití
\' , ¦„- cm.- íj .;.ta :i;
ll-r-, . rciíscl 1 óra U - . - - OMe_ Il óra 4t
. , . dv-Ibeu 11 ói a- ;
:E3:©ti naptár.
Nov. G-tól 12-íg 1S7D.
Hó !..\'fi- KátliolikiM \' na I" 1\' riftttstan.«
na]. ttír i.iptár \'¦"Mi
A-lját.\'.k in-ír a fsáVíáríi k mi a \'-fá-izar
Máti-i\\\\I[. J.-i -L\'l.
\'\'¦ ViBarnap - B 22 Lfuárl B 21 Lónárd
-7 -¦n.\'U.i j_: Kiij.-Iburt Kari
> K.-dd .. li-mi". íj. (il.tl ri.-í
\'.1 \' Sí.T.Ifl T«\'.T.lm- vi. \'!\'<¦\'di
í" . i; = ntr,:-i. Av. Andra.- 1:1» r • ti ¦• ri a. [ w-
"11 IVm.-k . Mát. j." .lóua iHti
¦ S.,,t.«b. i A"Mr;u \'•¦ As/t Hidak. í 3p»?* ¦
SZISSTHY KAH-JLY. ui7t7
[•\'öl)"!.«--szerkcszttV^- WajditS-iÓZSefr Segóiterkcsztö : Bátorfi Lajos..
H
R BE
T
E
E K":
iMonugrlimili és pecaétbélye
« y « r
Főraktár papír iehérni-nm
váázun-írni tátiéból.
KANITZ C. PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák/prenc utcza 6-ik szám .a fehér hajóban.
njátilja [.Midafíuii fi-lsi.;relt raiítárit iró- ós 1 v v ó 1 -1> a |> i r j á b ó 1. h< v ó I - b » r i t kn k , acKi\'l t^ll t ull tart ú , tn llktÍA , pn^í^t-vi.au k , tn á s o l íi ói a 1 1 * a r t n t i n t a", irón. r a i ¦: - » ti ót teljes raj EC5«kii z ii k, tn\'sc lm k ón tyclinikiú f <¦ s t v k v k , r n j z p a |ii r .i k k\'"|í.v"\'iU \'\' I\' a " )i aj.i roH ós p aii s\'i t I o ti. -má.i\'il ó g ó]> ck, fólaíondt i r « ni a |i p á k tirtjtH író - a.« z t a 11 v*?.-k » a lik acEÓl- ón bruiiiból, finom t i ni a t a r 1 ó k , albumok scui\' vt anélkül, mivsr r« z s ,? b ¦ tnrc&ák.utasó-fisiv&rtártr.ák, u^y mint mi lulouin\'intl-tárgyak ¦> s k o 1 a ós i r n d a i lia«ználat.>kra. Hjj J^q^J J j j| °*G1\'-1 (1 íl C S ~~ r~ Különöse ii ajánlani iiiját jryártiuitiyu 1 p v ó 1 j> a \\> i r n h h m a t. a k-^itjabb, «2ÍiH/iitris|iioii>nrram ^
mokkái, lát.ipaiú jegyek ó^ l eV v 1 !¦ cc « ó 11.". bélyegek, külniitii timmiau It-^iitvt; a L^-jiitu nynsnbb árakim. ¦ - t <Al\'2— "Jl \'.\')
Levélpapirosok. .Látogató jegyek Papir gallérok
1U0 darab névről nyomva frtl, m kr.
.100 levél óa lülf boríték nyomva* „_~ 1 fl-1 frl. 50 kr. \'. 1ÖÜ levél foaték-nyomatu itto-\'i nojírammal 1 ft. 40 —Hl), 2.S0 . 100 levél éa iOO boritok fenUk-iiyuiuatii monogram mai \'2 íi. 7;8tf^a.«0 kr, „ 10Q_} c V.é L.C 11 m ra ei I ckete^u vu~ tuatuhO kr, t ft, 30 kr." ¦ 4p#~ ft(iiideu ixás levél- éa bú ritólrtiui ogj- ig"n finom pn pir^ •ár c b á k-.a j i n d ú k o z ta t ik. \'1 riismA^GO ltvóLnogyedrót, giíuh mcl fakfte nvomatii 7-8 -1 ti ft. -IDOO-ani-ftli-\'burilék keiyler pa-pírból nagyobb féle ezímmel fo-kf>t« nvuinatü í\')—0_ft.
a la minotB sz itiu y omatt al 1(K) darab loctiaiitnnbb bnatol-
papirra nO kr. 100 darab tinóm színesített cár-Ion 8(1 kr. 10U db legliii.nnabli frauezia Maltlack-cns tómon 1 ttr. 100 darab finom francna brillant ]ia|iirra 2 ft 50 ki
-100 darair-litluj-
féuvü briatul 1 tt. . , Mindéit e^p-e* sor 10 Ur tilhb.
Lflvelbélyegek.
TW)J db aranyiiyinnatu \'2 ft ftíl. HMH) , -vb oa p ee.iéU-iaflz azin •2 ft 7:V ke.
lUUtl ,r conprtive ltom horu be-, lükkel, •> srinnel- ;i ít 75 kr, .
Minden további «er 50-krril olcaobb. ^
Raktára valódi angol pergament (húlya^iapir) befőzött gyümölcs bekötésére,
Kózplök. imitativ a leptiu-.iuabb vairoliból leeri\'szlvtl arakkal. 1 tueíat b\'liaib. -ralhr i Liiiirulu i
;(0 kr.
:l-1Ű:
rdetl.
kr.
Leftoiabb < lél-eladókszázalekai-nyi Nagy választói; ilzteti". jejrysí) könyvökből.
X y n m t a t v a li y u k kiváuat szerinti p/tirsau flzópen a lc(r jutányosabb árakon készíttetnek.
M I f nf lllH utánvétel mellett a U\'^po bnti és !ryori.ni
iab- -Ititnek.
etiler Ignácz
I*T«a,Bry-]B::ar»J.55sfeja., \'(\'4G2— 5.)
taubcFlscgjúléte-^
clűmoztlitására szolgálnak már 1U0 t*v i\'»ta a fóldgfirub: uiiudeu tl\'szl\'ii iámért Red-;
linger-labdacsok. \\í>\\ím-ií) bí-i
zonyitvúny, orvosi tekintélyok I és magánrzók részcröl clófj t;t- ] nuságoi ailnak arról . hugy j ezen labdacsok haLasa üaak-1 ugvan Itdiilinnlliathin
)-•! rilva.«ít
vaunak ¦ l..-lr,\'-;
Mii Italie ít »!i liniaíu anyagukat, «pél, uyub.s in-ikukt-\'l li az alU\'ít dapadafat un-jpítolják. — Mellék- ós Lucy az ótvá^val .\'^ ctl dítják, a/, epét ós v.-rt ti fiijn-a UMl i\'-vi-.a iapa.«/,i k.-.vetk.-zÜ uneU\'klie lahilat-aok,\'!) Kp.\'-
etipallitva. A t.-liata* ¦ur -yak..r..liák.a ká
.Jlalljuk a s/óp s/ót!" „Raffa íl.nfe f vigadjuak l" „Küjía leányok mulassunk!"
Mo-jCi.-tit niiti-I.\'n lia/.ai kr.nvvkere-kedÓHnrn kapható:
„3E7i:iallJ-u.lE si. szép szót!"
lm"i in-iírvai t\'1-lk,-1-/."!liT.\';-,r,.a-JtVS.;;iivv,. inely kíítiitt kütotl.Mi ind"iiiivmo (eik-\'Víí.í\'.iitij.-l larLilniazvan, ili.»/.es kiállítana éí> lüniött r taltua-, n-y liai/.n.i- nisiTaltalt\'. voltánál futrva az ifjú
y.diLii\'hr. kiib\'iiii«rii ajáulliaiiU.......--.....^i.J.JÜ^iapra.-lerjedü.-éw
bhi!) tn- -\'n.\'di-tL jL-lUtíjziiiiliíül L-irtaliiiiULÓ -szíues keinéuykií
..lö-o. Ur. ál
iiciiTkillúflll -I ;
A dalkeiivelö ifjúságnak különösen ajánlható fij JIA.ITA FIUK, VIGADJUNK!" ti
üdv.
iszt:
1 ii alá: : a la 11
L;iíked»r«í.\'^ii -ialköin
ki.ldá\'.V
K racV «.>r2al.!n dall tarialmaz, \' Uitiüi L n. 1 miii.-itti : IiiMK> e- a raa-i-idik :t:"i
a,l:k javítóit 1 ^.-¦állil.\'lt 1
. bővített
^Ajánlja gazdagon iülaztirolt -urak-, hűl- \' ):\\L-k (\'ih fíveroit-kik iw:i:iir.i íiilú topáir-ruk-tárAt, alcfgü^nnaö^tfütkiítn lüliefjjutányna
Anni. ¦ ¦— \' ............. 1....
_ - " ligjsvnte-flgyelinél..\' iijunlaní bAtor va-\'. (tyi\'iTT a cb. k. kuumiiuá^ K l. kiieöiiidgnok/.hug^\'. meKrrndrlrái\'kut tt lequkb bui-: kUltiildi bfir.\'" V>lelfogiulok-éB kéazitükj uz*árt\' letyuljlnyo-..: Hnbbiiii H/Aii-.iluin.
Az 1*11 ruk tur\'imbuii vÄBdrultakut kijnvi-ttUra ulfugádum.
. EnipHehlt sein reich nsaortirtes Lager :iVllerGatturigt!ii Herren-, Damen- und Kin-dor-atifl«#en von Wtür__Qiíii1Ítiit. i7tuL-ziL
•mOglichat-Jiillisoa Vr«iiw;n.
í]alá.su nedveket hajtani.-1 t murterhuUr-i nelié/. kemény, zsims és uidicxeu vtuészthctö étkek után, melyek által ffllniTÓdás és iias^ores (Knlik) és basunb\'i bajuk keletkeznek kulinyin. 3) !l\\-|ioehoiidna, obstrnetm, teltuvás és láz.ha ezek iliö-éli-tmód által keb-tkez-ÍPk; 4) fretitU és k.-méiiy -fizek-EISrtiTt\'-r.-5. Háríra-oá^náljlia ez keméiiyeilés \\\'aj;y máj baj által okuntalútt. (!) A máj. vese, lép, méhanya, belliéi stb. dapaualjninnl. TUIiu>rÍ3E k.\'.rjiáp elbü.. 8) (íili^ták és azok üvgünk- nedve ellen. lt) fivenni-kek huap-\'^néWeIeil. 11 iynriútiv0 iue.ll be térségekben é= pedif; : lélefrzett síziiroiiiratás, idnyálósmlás, tlidöhaj, ffjt\'ájáfl, szélitlli\'-H ellen, ha.ezek erRile-tüket altehtbarbau veszik. Ili Tavaszkor tisztulásra és a nu\'jrritjrzlitt nnlvek tnoiiilitáiára,kÍiloiiiiüeii uly C(rvni>d:nél, kik (UÖ-étni.\'.d.tt lolytalnak. ÍJ) Kralj;,", és járványos bi-iepsépi-knél ezei^ labdacsuk használata ajánl batú^. nieitaz általuk okozott bnulrH \'folytán a járvány aom ragartltat olyküiu(yi!u,__
- Ujabb iilb\'bííl fiziírinazó levelek azt bizonyítják, hugy extsn labdacsok fliint
ItnKziKiH óvHit\'r 11 r li rí I c r »
•ellnn Ipzonyultak be.
Redlinger-J. C, Augsburgban.
^-A^«st*íilt-ma{fYíir-HUUiitiUtt*íU«=.
koí.-l lOOt* vúlugatott !...nt.-kn ; i\'íniiTifl kiállításánál fiifr^" vétlen a tua^a n.-niébi\'n. Az els," kiadás «» pébláriva ;2..n i;ivM idő alatt elkelt,
\'L\'v inelt" t-1Illllt i\'nlenn\'l_____Ita, az
íjJWániiott fí.^-bbk\'-.nvvafik 1 lí\'> kr.,~ dús ./¦•Sélvlvet /l>0 krért.
! lapra l.-rjed-. > araiiytiyinna-í- t---
! „Hajra leányok-, mulassunk!"
I erinift mubltaió ké^ik.-nw, a uu:-var bolpvek számára gyűjtötte
Wajilit.* .I.\'.i-M-f. . \' ~ -
I Kzeii -17-i lapra terjedd püii.i« kiállitásil kőii_n-nck ára 1 frt.
\\ i\'.ft kr., 4;\'.t, •¦ aranv nuMazéslicn L\'.óO kr.; ili/.sk<itesbrn 3.50 kr.
AucH" niache\'ích _ein k, k\'. ¦.Militar-und verehfuiigflwürdiges Publikum iiiilfnferkflnih:. ü.ditBB.ioli allo J-íuBtellungon-voii bcfltihi In- und \'.v4«*flft!í^.r4<e4«S.verfi5rligu-.»itilf prompt und
¦billiót bercéhne. - * ¦ ........,, ______, ,.
<¦-: Aueii;wunloh:v«ii inir ¦giikiiurfiTTOíinrEgy dobpz\'ara haszna-*
*iU rt!|ntrier(iii angoimmmun. lati Utasítással 25 kr., í*Í7H--L>
lére nézve ffitiikliir :
Erictlmanii Á.
"^Uzliitébuii •Iiéi»»f-l\'rnt(íi\'.-ilrnsHL\' ÍÜ.
| L E N () It M A N D,
t a híres cziflánynö igaimandó vetőkártyája
* "2 sztnezt-jr kártyával, magyar aláirás-ai {•* az»vejrgcl. Araí>0kr.
>Lakatos SáirdoT:i:,,,>a, „tónrzkönyyoH
J iiiiiidUr*t-iifjiibi\'li ifjúság s/..imára, arezképpel, \' és temérdek a J J szr.veg ¦k.-.z- nyomott táíiez-ábrákkal. Ára 1 trt.
\\ „Ilíultórs/olg-álat"
5 l.\'n lapra i,t]-,\\i; f;a!oiiai tanyköuyv ár.\'i W) kr..
„Kebel hangok."
1"1 évi, név- éaszillelífsiiapi » .\'Irt egyébb visznnjltíra alkal-\' \' mázott itiiszünté-sek k.\'it.itt ts.kytptlrtn buszédbefl.
Irta Hoffmann Mór..
|v dís/fis kiállitáasú kemény kotéafi kl\'inyrtíek ára 1 frt. ¦¦ .¦ \'.
Legújabb n,,,y ..pyl,t.-Álmosköny*iT
••TTft-la\'\\>-érf-1lffiriVi\'-|tp.il .Titlálvji. ára -111 kr.
Az első- Út Nagy-kanlzsún, Wajdlts József könyv
itt ep.Y!i/.eUT vév\'ft, vafatirtttt^riitittif^tti\'HBgytVt
-kereaküdésébett .. ......
(lelve 5 ftl-80 kr„ minti a nyolCZ egynzune pedig Csak 6-frt
.....BO-lcr., —"J\'uslai reinj.;lésékíi levél ér4m7.és0 lltjlti HZö(ittál tul-
1 jesittuttiek; ~ Milideli tÍ2 példáliy Után e-„-y\'liizjele^élitóiryfiyji \' \'¦¦is .tTiöTgálok. \' \', .¦.-.¦..¦ ™\'.v> , ••
• ^IJ\'.l.//í/T.S\' JOZÜKF,
¦¦\'„.\'.. ¦ \' ^ ¦ ¦ , ¦ lii1uy\\\'fciire!tkt1llfj.--NiHr)-:Kaiilssiuu. *..
: II Hamisítás ellonjWásjtátetik !!
1 Os. kir- BZttbadnlmniott, ujunnmi, ,|aritutt, imi\'-rikiu.
- ¦ - -. gmb^^unim-lüvfllel i-llntott,_^__I—,--------
¦~ általánosan kedvelt
ANATHERIN-SZÁJVIZ
l> 0 P I\' .1. a.
gyakorló fogorvos és siabadalomtulajoonos BeMbcn — . Sttdt. Bognergasse 2. [
-E ssaJTit, megviEiigalva a bn-ai »rv.,*. .L>--t. m .-i •\' \'
Cvakorlat nlUl kiUluúeii IiaszimMiak biz-oiryiib .....od¦¦¦> !>• !1.....^ ¦
büké ollón, valamint nifi- .* oilren fogaknak tiaztitisa,ngv a deliatiynzag ethu l-.dt,l.,i ktlnnvon vércBs lldfllt lohbos fugluisr súly, I Hál. noioi-li kr.Mvényeí. fogbnt.tís,-.-bbrn, _iMíüiUi«IJr-kÜl«»fi*tlt-«ii--cl\'\'linlnilt-t-lrtk.Trt.air -lütilin érzékenység all be . szolgai a foaai.. ti.-. baHioomak bizonyult- a fogba* rothadásinál, inogó fogaknál, oly -bnj. melyben aii».n ¦eríísiü a foganat s a fogakhoz való szilárdabb
a betegen fogakkal bírókat -ov.ia li^íaia- <-X-n •<¦¦ f. ¦
kepflídeítol : a szájnak kellemes ud. svz I......al.v,,.,,......
ÍBlé«nképes»cget külcsBnffx-minthogy,.-inban a .-.zivi.s uy;if.-it tt.-f.,l.l... .-.. --igr könnyebben-eltáTolitbato auliert f- a jminjaui.i-i.i .t - .x ¦
Egy palaezk áraTfrF4Q~kr. o. ert. Bepakolasert 20 kr. Növényi fogpor. lLZ
olv kellfinetlen fogkíi elta%< - maza~»-febem-g .» í<-.ei
\\iiíi,y vásárcsarnok jtécsbcn.
ulhiithii. ni
F, BAHL,
luüúsiitftlutf vmutelthizniiuiiivns
. Grossmaj-kthalle"banrs birlu| husvíisÉlrlásnalt .i/.iii,
vesz
krnr lizi-ti-s iiiflliiti illi\'iu \\ ;i*iir> iir.iUun.
lemészárolt borjú at. disznókat, birkákat, bárányokat, kecskéket es friss marhahúst N\\it< |.* fitsti.lt .-unka i\'? szalámit: fita minden felr friss es füstölt hust kiilfmcisiii borju es disznó hust.
iiiiuileniU\'uiu r.;i//i».</ <•.! tzarh\'/nsoíal (<:.;/../.-<¦.< /.<" n-hi\'lnl. jivhjhrC 7ij);uniji/ri/ií/."í t." l(q>i\'tiu"Lnt.
I\'l\'V SZIIUV ,1 Mii I].:VvH-II Ml- Kil\'k
tíi2:oia3.ai3.yos eladásra
Hasonlitliallan olcsó árak!
A riiF7. íizletfolynm «« u fnlyíunou bukások arra indítottak Több gyrmst. nekem keszleleiket átadni, azon feltdtet nuíUntt- m;-binmirabb kebzpenztírt eladni. Ajaiilum-a t. ez. kezons^nek lepj. limesen pedig rendes vuvuimiiek cz "l-rmi kedvező alkalmul M-linsziiiilin. ltiifxv viiH\'di vásznai . ft-rli S nm leheriiernin\'ki\'t- IVIo jiiíiii vnt*unil|iiii:ili. J« .-s lu d i v -ztin luli.iiii-lkilli .-íru vi t U\'-zrülícchU ii/ v—
első legnagyoljb vászon es fehérnemű raktár Becsben
METH S. -
Ilre.xlirii. KitflieiitluiruotruHhe %\\).
Ingek vajry iirigallt\'rok 1» egrend el estin tíl a nviikbilsc\'-g kiteend\'" 1 iwztídt vevui in kifiiyelniu, kedvéért, uz oly febér neinük\'Tt nu\'lvck műn |ul alliinuk :i teslhez, vagy barim okmll ingva im-iu lel.-ziMiek, az crluk hzelutt nr bérmentve viszaküldetik _
Vaszon-arjegyzek.
t db :sl» ri.i<>-jo ki-zi szúvnt t-a.w.ou ^Wlg Ili lit. tnufit i-sak s frt
. .\'ÍM . fel.. .•re.i«-vá«n» . í!4 - "
\' . :m . Ifloe szilviái víi«..n . 2.*;-l*8 _
^S^-WHndtarran\'-Wlnirr-éntrüib\'lt áT(nmori-í-l..-ii r."
nck valódi i- friss minőségben. Kaphatok : Nsgv-*.auií*..iri : Kehn . .Ins.iet. l\'V-> Ki.íet.fvld A. Wajilils .1. \\Vellwcti. rV>..-lh,.i,r. és f repked.-seben l\'ápán : Tii-l...|i*ii J- \'.K.-.-ilheh-en : : /aln-KgnrnfEcn ¦ I*"" r: L\'voívjzi\'rt\'nz. Kapr.oiesa
¦ tíai. \\ »ra«dnn : - ll.liter gvugv.<izi-rr.iL. .^K-nil-ttVt.i uipgm;. DoriiL<r KajPt f» Ma.nboi »íIív 1.. irv.,gv bStheljxn^PUUeJuJiireaits gy.ig.v--«-.
—(rrllu^ >ib.c ti. C\'- \\ esEprintbeti Mevr*" bai. Siekeurpherrar: Leguiaa^
Meréur lleulor g ug)«z v -r fetl í II i tl k tv ketnétcnr Machleid gvogyflzerési.. ll.m/.fiddvüi : T, Horian j. grogv^zeri-sz. kiirtiii-iid.ii : Horváth .I.T\\ KtVgl. Deluf gyógyszerész. t»zrgííard ; Nmiriea A . h Bouyhidon : Kram\'din J. Ttilnán : Srlmaií M S,, _,_D)UÍHX>IitJiiUcluJSt ú,«-Jl«Tsf.-bl-tinL n-*rr-"--lr-nar \\\\i uh i. Zaeh hipükh pvr.ginziTrs-/..
Irodám székhelye Pest. lovesz-utcz 12-ik sz. 1. cm.
Ili™ Elidel Sándor,
iM.-ibh. a tui i-«ak l.\'-ir/ eL-liui.mabb.
hol, ftilic -inagvnr -rtzabaKsal.~— lu<
•L\'liu.Mi>:ibb.
ih.,1. ma^var szabással, na.rv ölrp,,
, l,..ri„bh div
t üzrnilt. i
kiállilva.
t^™l n o g _ -sí
Vevők,!,
.1 link 1,1 t\'ii:- i\'W
v iiniun liiinziiU Ij.ii-.udus\'.ep kavt-któzlir->• \'¦ kave »bnwi iIiuüj» ¦It.l li knvúkenilSvel !1 Ml -lUjt-i-ii-o.irh.k i-tín iimiiu i::ii.-..iiinur-:isrt:Uti!riti"t kupnuk rumlusiil.
k.rnnatrn n ki-.«lull,„iil,iv.l ví\',.szuJcbül-iiiinüik.kliidütujc. A li-icli:M\'t korjnkeznuezm : JS/E&tüá. S-
li. .uilvan szitlliti).Bucvlt»tlicMtlmrnistrasscNr.29.-
I eii éI ő ni íí v ek
t-\'"i ^gtazJjiiä-aurtunti-ra 1 ntt-já 1h/.va,TliclYck koíbtt vannak dirtzpi\'ldniiviik Imrau^jati\'kkíil. dob- és liantngjátekkal, rmliangukkal. iiiaiiduniva!. kifujiizessiilj atb. Tovnbba:
J át-6 k n.z eleu cz ék ,
¦2 djirabtol. Ib-iff, -melyek küzott Tannak\' NeceflSAirekkol, yzivartarlnkkiil. weiezi Imzaesktikkal, íenvkup-albuniük-¦kal, injuiizkuziikkel, kü/.tyüsztíkrenyekkeljlevtibjitlyaikkal, fíild ^unibiiLkiJ. nziviirt:\\rczi\\kkal- dohanv és gyuíaszelen-ezi-kkcl, bubákkal, dtdgrJZriasztiíikálíknl >• palnczkokkal, ptSiizttireznkkal, papirkiráükkel, Betttüiítókknl, ezekekkel imtitlezttk zeiieuuiyul: Invábbil zeaélű a)Ti>ziírak - -iMindeg a It\'^ujal^jat apintjTi
11. Heller in Bern (Schweiz,) isiik ii/. ki .k<uvuilt>n(il lííle Innal, kap viiloihlltj--It\'t\'lvltviiuivi\'kvt.
Sorsolás
Miután -az utulsii e"vi julaltik eluHztitu állidilnea jo io-gadlaliitibaii rimzeslilL, az ulei ItMre ugyan ilyent rendeztetn : mitub\'ii vi;vt> n veliditr jiTaimUmti^liivp..ug-V-xug-y—Kdib-j^i—-1 iih^j!nT^jry^.\'~^^^Tifir-/im\'iHiurii azriHHijy Jotj tujij Ja- < tilkitzr.laujizn-eiu\'iitítiÍH in rtUjbtsmvnm ; cij>) \'noiwjtigy ura J ft. b\'iiitíjoijü/ftiii, J2 mrnjüijij ~0 ft. IIiizAh ajTrHÍrivk()Zileti!tL, ^~ > 1\'rnttpiti\'tiiHiikj¦ .az-.-tirjegy/itB.jkkeLffgyiHt; miiiduiiki- . mik iirtrmeiitvt. k"»Íiliithelc.*,V\';. |), _ y [\'
Nagy-Kanizsa 1870.. november 12-én.
46. szám.
Kilenczcdik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlön
Kiterjedve * ...
SOPRON-és VASMEGYÉSRE.
Vegyes tarta>lniu Hetilap
a .széQlroilaliriii. RcrcskfcUeleiii,. Ipar. gazdászai, tudomány és mOveszet .Rörcböl.
3&dC©@r3 elenik:
•ttadsa uoabatos, egém s gyakran másfél vagy Ml ivén. SivrkcsitAi iroda iV-kindií hivatal:
WAJDIT8 JÓZSEF könyv kereskud?8ébeu.
Előfizetési föltótelek:
Helyben bárbor ?h»i-.H««íiÍ és ridékre i>0,tin kal.E-KgéPi én-: - 8 frt. - kr. Fél ív;r ¦ ;i" - .
Évnegyedre - 1 \' 50 ,
A bat luuáhaa -petit Botén l-ü7iír 7 Tor fi é« niimltru további l.eikt.ilá.\'ér
néiv.
nde:
yilt t«:r.-i íiksatá\'í
Hirdetéseket elfogad:
M.-Kajiiiiin: * kiadó-hivatal. Péaltn: zkisler m. Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- ía Baselben: MAASliN.S TK1N S: VliliLKlI. Lipcse-. Bem-, éí Sluilj»rlban: ¦í,u;HSKA IÁIMA. Oeotbtn: OPl\'EI.IX
A kötelességérzet.
Sok kellémetienséget okozott már a magyarnak az adófizetés, de telin soha any-nyit, húut két évtized óta.
Igaz, régtói. fogva bármit szivesebben \'tett mindenkor, inkább éltét feláldozta, kész volt méltánytalanságot is eltűrni.; de az adó, -az— ugy szólván ,— soha sem volt s(\\ sznlMiil/ihhaii lélegzett va«i\' ébb kiiiily uralkodott,-ar-adól okozottmiindigiegtöbb zavart, mondhatjuk — legnagyobb szerencsétlenséget.
Az 1521. országgyűlés\' is hiába vetette ki a személyválogatás nélkül fizetendő adót, annak csak hihetetlen csekély része fizettetett be, s midőn ama, szerencsétlen évben; 1526-ban nyálainkon volt a török,
-sőt Szolimán népirtó csordái a nekünk készült vasbékókkal már Belgrád előtt állottak, c szorongó helyzetben annyi pénz sem volt a \'kincstúrban, amennyi csak néhány futár fizetésérc kellett volna.
Nem azért nem fizetett akkor adót a magyar, mert nem volt pénze; hanem mivel a sok pártoskodás, vcsz\'tí^tés annyira megmételyezte jó szivét, páratlan haznsze-
-rctctét^miszerintr-elaludt-keblében-a-fó\'íe-lességér:et s a válságos pillanatban sem si-
"etett köteles filléreit^ a Hozi^TiltáTára hordani. ___
___Ez csáknem negyedtél század elöti
történt, midőn aztán .kegyetlenül meglakoltunk érteI
- ¦ ¦ . itost nem a török fenyeget ugyan, dc midenkor\'hazánk üdve, nemzetünk jóléte kívánja, miszerint kötelességeink teljesítéséről meg ne felejtkezzünk és igy szivünk-bcTrariöíBfejs6)^ef^eg_ne.gyengüTjCnT~ Vagy ném_ennek. tulajdohitható-c-a
*-sok adóhátralék évcukinti növekedése ? íls nem természetes következménye-e mindennek-* gyülöltreicctíító? "
Mindenkinek nehezen" esik ugyan vé-
_ res veritékével keresett filléreit másnak adni, adóba befizetni; de háromszorosan nehezen esik a mi népünknek. Mert a magyar a veleszületett keleti indohntiábúl még most sem"tudott tökéletesen. kibontakozni, magának som szeret dolgozni, annál ke-
^véabKértaásiiak. Ha pedig nagy Ugygycl-bajjal pár Tiapl munka után szerzett valamicskét, akkor úrhatnámja jön és elfecsé-
_relv magának: sem marad, nemhogy adót fizetni ftidjon.
- Nem rég egyik .vidéki .városkában egy
> háíispír",öngyilkossá le(p*z adó miatt." Több JSvi hátralékkal tartozván ugyanis, exafutió fenyegette őket; mitől --hogy
:íat. ^annyira mcgijcdtek,_fniszciint az asíiSBjyóiuik találta magát n legközelebbi -fára felfüggeszteni, s a férfinek tetszett magit agyonlönr. Kelata refero.
Akkor t.ewsék Ijónyayuak vtigy Kcr-kapolyijük deficit nélkül \'dolgozni!
áobbvulua bl/.,\' lu i„\'.jue|j |dl, a.
sok lárifári helyett a hazájának, nemzeté- Az>;" a mnit., mint nryiiw-l; iiraii^vulu
nek tartozó köU\'lcsséisekril világosítanák "* i*k.,li».knak. u-y «inie a népm-k »: *zi ¦ fel a népet, es savobo a <,n..ta gjulolete-f -L m. ( ,.lcitu|i vuiaraml
helyett a kfitclcsségérzetél oltanák; mert soha egy országnál sem szült\'az jót, hu va-
lamely nép a törvények tiszteletében meg-fogyatkozott, kötelességéről megfelejtkezett.
Uraim, ne ámítsuk a népet, hisz testvéreink azok: ne egyetleükedjunk. mert megbánjuk; Menjünkju példával elő. egyet-ijük törvény óinkét. ¦¦¦¦ -tegyünk-
békével, inig ju dolgunk van.
Camlida liax homines. trux decet ira feras; — mondja urkliuí. Ml magyarul körülbelül annyit tesz: Emberekhez ülik a szelid béke. állatokhoz a bosz harag.
UYULAY.
zcutuli boldog-ag. hazának fölvirágzása is.
Igyan azért, a néptanítóban azigazi ke-re^zü^-^szfiretGtneTí^Oázpuniosurvá~keíl ít\'riluT mint ószpuntusulva van a.nagy termeszetbeu is az á\'lkutó szeretete; mert a nagy természet is Istea ricri^téténplc ¦szülót-ij\'.:; itrhát, szurvtet nélkül az Istent nem is képvisolhütjitk pedig a tanitti a szaluk helvuttes^. » minLilvun intm-.kilkütlá^a knn-li-n annak krpvJ!«vl-"»j-;.
1S70. okt. s;)-iín,
A néptanittu álUls tid tckintúly na^v öze-ropro lúUzik hivatva lenni a társadalomban.
A tizutikilenczt\'dik századnak pétiig ;vzan a\'zaka. niulybun ninst íliink, mozgunk, vagyunk » jobbra balra mimkálkudunk, neveztetik ugy-azólváu mindenki által, — legyen az UuUls, fóltudóa, tudálOkoa, óltudús, Isten tudja még milyon tutli\'is,. vagy i\'íjien initsem tudií — a nfelnhigq5ult3ág korázakáuak."
Ha komolyan kezdünk c felett gondolkodni, csak ugyan elkellene hinni nwigunlcnak is, hogy most már valóban itt van azon szeretetteljes .korszak.- melyben népek, nemzetek, sut egv községben lévú 3 lakó emberek !3 megérTik^egyraasrr tninf emUer^emberhcz igaz Bzeretettel Tonzódik, és mint az Isteneég legdcn.cfib- teremtményei egymiíslmz jóindti-lattal viseltetni a lenni is tartoznak. — Mondom elkellene hinnünk, ha a koronkint, 3űt naponkint ftiltütiő lajdahnas tapaiztalatok bennünket az elleukezürül meg nem gj\'úznének. ¦-És-Jtzért ¦szdp-uaeiuh\'.srm^jle.Jiiég JgJjátran.
olmurjiik .Bitöogní: hogy még biz egészbon nincs itt az óhajtott kincs !
Lássuk tehát, hogy mennyire jutott el hozzánk eddigelé a íulWlagosultóág hajualsu-gara, éd,,hogy; íuiut-tth-ellt az lény-ét-azok-Jol— külctébo, kikre — ji prot\'éták hangja után — _a nép zöme figyelT"
A néptanító szerintünk, az egyháznak, az államnak" — ország- sőt küzaégeknekL_uélkü-lózheUen - tisztviselője levén. *—. S mint ilyen, azegyházi elöljáróval ^mint felebbvalójával egyutértve, illctűlog- népbuzgóaág vezérének irányadáHát küvotve, s vele karííltve-buzgóI-koHva-a"aztiut ezér\'öléréscig egylíft niunkál-kodniakell. \'"^zr^
J ICzen iminTíálkndiláuól foly ki ~a jobblét az államra, éa cnnokínimleii-egyestagjára!
A_ néptnnitó munkálkodáBa tubát jizduoij logycu uziiit ugy egy- mint a máoilc térun ; — kell hogy megfeleljen a tanoda falai küzt hi-vatátiának a^kíadedok k5rülrhogy ne enak tanító, oktatií, hunom valódi ncvolé«z ia legyen. ~~ Kell hogy meg felöljön továbbá n tanrídán kívül in mint honpolgár kíiteleaaégónek j éB üzaajcötch)/.oll«égokot ia Bzükségon\' hogy tutija," ^r^j-óH-tú)-CHuk-góp^teg-tfllj(fflUKT>rha[iom tigtíéz-^ ben\' átérezve i&tt munkálkodjék á Tcílzjó elö-niozdká«Abttrn " \'; —^—V^
A Hztllök tollát gylirmtikííiket mint hígílnV-: gábl> kijienilket\' rábízzák n UiJÍliirö?Jiogy:ökct" tánitBa, nktuHHa, uuvelju n veziiHau niíixluu-jónif hngy>(elitn*nnrjnk magukat ; mindabban iniiit
tóöljék^im^
A nüptanitóuak eljárásábun l\'ud hu tétlennek kell lennie, mert mint a áju\'tii k.\'iuyv mundju: „Ha vak Vezeti a vakot, mind a keLtú verembe t-sik.4 — Kzen .igciiirk" uly világos 5 kii-\'lrgitó úrielme van. hugy f>.lí-;leggi: váll minden további okosk-idás.
Ila ily kellékek s tulajdonuk kurigényelte IialadiUnuk közi-pette nieirkivántalnak a in\'-p-tanít^baa mint -nuvolúboni-—igen ni-Uláu 1
hogy mily tekintély ük vau a néptaniíuknak; | hát azok eLütt, a kik kevésbé miveltek milyen ! mérvben állhata néptanítói tekintély! ?
• Azün közáégiiuk r) a^magáról xuogfeledke-j~zett, — de általunk még ia tisztelt untak a ne-; vét fgyi-lnn* unni t\'lliíiH^idjnk ; uV hn. még i-t, T vagy íítiez-hasünlú é* mindeíi ökTuírklTli JeahT^ i e^jnyitó edet bárlml is adná magát elö, akkor : a legnagyobb betűkkel fogjuk az illető oovét í kiirni, — hogy az egész müveit világ hadd bá-. múlja ót, — mint bámulta egykor „Botond" \'. vezér buzogányát, nn:lylynl hajdan — mint a 1 krónika múlni 1.1 : K"HjlaiitÍn:ipo|yiiak aranyos
— süt, nélkülozhetletrek Ís, ugyan uly mérvbeo az illetűktt\'tl a néptanítók irányába ni eljárás, és méltánylás.
Azért, ezekhez szükséged a szülőknek mint az iafcolááak első iHMvlóinek kö^iMműkü-déat;. szükéégeá továbbá a küzségi 3 felsőbb hattíeágoknnk gyámulyitá>a, mert e/.eii fennálló s tényező erűk nélkül a taiiitúnak nitiid\'Jii igyekezete hajótörést szenved.
Mind, mind ezek ííilött és kiválóan
uélkiilózlietlen a néptanító részi:r« a kíi/.biza-hun ! — miilybuti juúuL.egyesek niind pedig általáuusan a nép által részesítve lt\'irym; mert cz által nyeri\' csendes lelki iinnraimát,- — mi ¦miyira uélkiilüzhetlen állasa fi működéséhez, hogy a nélkül foglalkozása közt úröm hel^\'ett esak ia gyötrelme,! lei,
Már pedig, hogyan haladhasson a működhessék a néptanító sikeresen, s hu^yan vergődhessek tekintélyre, ha a szülők — tisztelel a kivételeknek, és a nagyérdemű olvasó közönség legyen szíves szavaimat félre nem é leni : mert én csak - oly egyénekről szólok, kik olyanoK.
- a tanítóban bizalmat nem helyeznek, s az urUttiaTiük^lőtt^rröl^^
kapuját, bt?lyuka.*/tolta.
Íme, a laiiitói t-kiniél\\ ihrk egy szép s remek példája a felvilágosult nzazad u szakában!
KKFV LAJOS.
Kőszénnel( vagy fival tiizel-— -—jürtk-o ezentúl?------
küi kicsinylő & lealacaunyitólag beszélnek, és ig}\' inegfeledkezvén szülői nagy kötelmük s az Isten parancsáról is, mely ezt tiltja V !
Hál ha még kissé belebb pillantunk, iné;
sok m:U.olyanra is bukkanunk a-tanitói tekin tély lcalneaonyitáaárit, n mikről egy nemes-keblü embernek fogalniásein íéhet.
. ÍJo hagyjuk mindezeket még most a túliban, biazen lanáesoBabb- lesz, ^iiintsem_ hogy juindent i\\ lelvilágnsult korszak uló deritniink;. majd "ugy kiesiuyenkint azok megszünuek s a feledékenj-flég leple fogja (ímkr-e eltakarni.
Azonban, a aok~ közül; melyek meg ¦mindannyi hátrányára viinimk a néptanítói tekintélynek, legyet! szabad a nagyérdeuill olvasó
közünségnek erre ;vonaEk\'JZÓhig.....egy nem.....rég.
muglörtóiitjónyj^nlinoiíditui!
Ugyan is; Egy bizonyos kiízséghürT\'a" néptanitó is kiizbirtokos luvúi^ — h még ihfli napig ia az — á.tiflztelotrü mélló közbirtukod-mig gyllléat tartvántjuogÍol(!tit a taiiitó ia, mini éníokelt fól, hogy jogával óljon w résztvogyon a küiíHégi Ugyük\\ieiletli \'^rtukozlet\'ukbcíi. _
Tiirtént azonban,\'; hogy egy iiri ugyéuiHÓg
=az=ngiW^^H(ij«s^ - Fli»
cflöléiliiininel nom nknrok-ngyfitt gyiilértkedni.1; ™ Uráni Tatuiu-.adj .urdt\' rmiitígő kozéiuntik,.
^hogy \'a toirkTni^cHüék, bulőío «zi)n\'tanitói-to-;. kVntélyttnagaHZtaln^Hzavak.künVrláiiál r.U <¦--\'. : A. iiágyénliMiiü » \'.tinilyun\'. .li«/.t»lf:vuty kí./,oii»ég z011 -u31)11üll.=4-\'^ríX*«ij<-»*t-«.t 1 ir*í7.-hat magának arrót, hogy vuljóu n/ok nlüti,\'Jtjk ngvHzóíváif-iKiyatyji^n
Ha olcsó tüzelést akarunk tenni, « így menekülni szándékunk a nagyobb költségtől, akknr minden tétovázás nélkül kűftzcnpt- vegyünk, mert nyolcz mázsa fény kőHzén (glanz-kohle\') egy ö| iü/.i (\\i imtol. Kanizsán ma egy
ül jó tűzi fának-.;iz.ára......14 forjutöü krajuzár,
a fülvágatád \'j frt. "»11 krúa, y szerént egy öl fa 17 furintlia kerül. .Mázaája a kőszénnek OU kr., igy kerül nyolc; iná/^a 4 forint HU krba, inely-azerént minden öl fánál 1*2 forint 2" krnjezárt -lchet~m^ggAzdálkodn},; mely nyereség minden
A ki Uőszt\'-ninl akar tüzeini,annaklég huzatos kiilyhára. takari\'ktüzlielyre" van aztlkaége, birjun 1; tüzelő hely belől vasrostélylytil c* alant "liamu t.-tritival. igy azfcin nrrndegy\' a tüzelésre nézve, .történjék az-belől vagy kivül, kőazénnel füthetni uiinil\'*n plékályliát, ha ilykép van ellátva, hubatiu ebből, hogy a kŐBzdnneli tüzelés nem igéayel hulmi költségus átalakítást, és ha kivárnia i-í. meg \'kell azt tenni, iíiWt magas a nyereség, kielégitű a sikor.
A liő^zt\'-niiéli tüzelés megkívánja, hogy izzo parázsra" kerűIjőii, n TÍlílkiTl"Í)lBtáTrB3^gőzi-— zel ég, azért Í3vfával. szőlővenyigével, száraz , galylyal, száraz kukorieza szárral, tus fával vagy bármi fél elégheti tárgygyal előbb izzó parázst -kid! c;iináliii7—aztán—arra ra-kn
kep netnesak hogy vigau ég, erőáen és tartóaan hcvil-, hanem bűzt aem terju^zt el, inelytól a" kTíZÖiiMég,ann.yini. irtózik, lüiut irtózott egykor azon pNtroltíiimmali világítástól, melyet alig Je- . ketne t.iiiui: kikiiMZoböliíi¦» nipat minden fölött.
A kősziMincli tüzelést épe.n ugy meg lehet ^ tanulni, mint a petroloumiuali vÜá^iiágt, egB&l , is Ptik hnj volt kezdetben *s utost aenkinek sem jut többe eszébe, hogy tőle féljou,"vagy vele" bánni.niiin tudna.
ÍmiiUos körülmény marad , mindemkor az, hogv a kálylíallitéd túlságosan\' no történjék, \'iHMii^kfrll tehát" a filtést annyira rögtíiiiüzni,\' hogy az lü/.éisé váljék, inert a kályhának ily izzósaga niidlelta gőzért kémófty fúló nőni gyöz eléggé húzódni\'\'azért ia a kályha\'ajtaján nyomul. kLjí-V g.\'i/.t terjeszt. Lntwu, tehát • helyei tüaVliíssől ilyesmi nwu/lörté,nik.
t ioudi>skodva Van-arróL is, hogy a tüzíin-si\'íg iizoiiuat éa, annyi kőazeüet kapjon, mony-.n-v-ir^ s/.ilkséire_.vuiiULkán-eg:vvákárr-toH>b-áT^
kedvezőbb,"." a ki (ükét
iisiizegbnii,\' 111 uly
iietit akar „ íeliteiii a.tlfzi fu yásáríásba,. vagy miiil Kzukáii -iii*ltdani: Suinyiti.nkar Vonni , iiioun.rti\'iv hetenként, \';viigy\'.nap(mta: Bültkségu ; ¦ van, " luli\'t -e 11 geiíí pénze.- , , \'
\'f . (íiujfv vnsáriiH ár már I11y.fituU Hé*»ri3l,_. rnklielyií nz uroiliilnii épületbuii, Itllníöl a.v\'árofl--littfiliocvvaiiv--11----1--------r—:\'—i/7-—
7584
«. Cuikker kereskedő" ur Steyor kőszenot irul, ~ mázaáját §0 krért adja, lakás* aj izraelita k/iz-¦:?¦>¦ ség iskolaépület átellenében" föllelhető ti sarkon.
_^/„ -Végül még kell jegyeznem;-hogy a kőszén ^^Tamiál-jöblí^miBiSrféoyeaülí\'b; -A fény nélküli "i^Bftgy^fflöl^Ög^ műhelyi tü-
zelésre, mint futót vagy lőaéaro való,
A fekete fénytelen, koszén ritkár. ég egy-
¦ ¦aarrahamuTá/azértmidanj^elBŰ tüzelés után , ——darabokban marad, oít "vízzel niug kell öntözni --,^é» ujMI vissza votni, ekkor hnmuvá ég.
A íéuyes köszönet nem kuli kétszer égetni, még U mindegyike szereti,-Ua megégetés előtt
- Tinel megloesoltatik; igy .JobVji ég, egyéb-iránt~ a kőszénnek eaö, hó nem ári, azért is
¦ minden nyílt téren eltartható.
A koszén hamuja semmire sem alkalmatos, legfiilebb szoba padolat alá homok, vagy. . gyologntakra kavics hejyett szánt, idegenkc-r^dikvaftol minden téreg, irtó szere a gyomnak.
- "Ezek után a közönség föladata leend a ^-^afatáBT-énT-eazemfőt^niegttítteiu- kötelességemet,arra gondolva, hogy ami nekem elő-nyös, ax másnak sem leend hátrányos. KíjcIüUt-
- tem pedig aziittal, hogy ón a kőszénnel! tüzelés előnyeivel annyira megismerkedtem, inisze-rént ezentúl azt nélkülözni-uotn fogom. Naiy-
_ Kanizsán 187U. november 2.
TERSAJS\'CZKY
Levelezés
Tolna-menye iBTt) nov. ö. _ „Megnyíltak az egek csatornái, negyven nap ós negyven éjjel szünet nélkül szakadt az eSJ.-" E bibliai^ mondat első fele :— ugy látszik ismét teljciedésT5e~ment, már Tegalákb egy hét éta esik és még kilátás nincs jó időre ; másik- felét csak negyven nap múlva constatálhat-nám, ha esak megnyílt csatornáit az cg addig ismét elzárni nem kegyeskedik. Ki tudja, nem-e Napóleon yagy^pűruszok blincmiatt kellszenvednünk ! V Mult tavaszra, a- fluk miait-iaak—niynj*íO< ihany ház omlott össze, most .azonban az ür
---gékhez hasonló sora érhet mindnyájunkat.
A veUteket szintéu már veszély feuyegeti: most a hangya és kukacz fogyasztja, később az üszögre vau kilátás, így árulásig marad is — nem is belőle!
- Idei búzánk is ugyan tele volt üszöggel; _ du az idén aligha jó el nem log kelni üstögösen
_in, bnhár m i\'p\'k ni"*^-i^\'i;\'^u-"\'^Tr-\'\'mt\'t^pr^1TIIk7
Kukorieza, burgonya még mind kint van a mezőn. Takarmányunk legtöbb vau; és tartson bármily sokáig a tél, mégis bizton remélhetjük, uiiazeriut. tiem fog a sor házfedelekre kerülni, mint egy ér-előtt.
így állunk nnyagi tekintetben.
........Mi szellemieket illeti: nagyobb a füst,
mint a tűz. — Társadnlmi életünk oly egyhangú s az összefűző kötelék oly laza és szakadozott, minííia nem is ismuniök egy mást. A sok szegszárdi hir közöl pedig csupáu-az a való. ho«y ott vau a művészek atyja — Lissí. Oli-viert is némelyek már látni akarták,pedig tulán eazébe^sem JiünU SzeggzArilra gondolni. _
~- jTfranc3Ía sebesülték javára sem volt eon-cert, habár minden lap kürtölte. Az egész csak humbug, hírlapi kacsa. y
\'Népnevelés, iskubiUgy esak olyan; mint évek előtt volt. Az htkuláuak tulajdonkcpeu most nincs gazdája.- Ha évenkint egyszer el is jön a tanfelügyelő, mit ér az, ha máskor sdnkt sem törődik vele. A tanítókat ép-oly rosszul fizetik, mint az előtt, sőt némely helyeken egé-azen megtagadják tölökjLzJxdij.^t_;. és még_kü--. vesebbre becsülik őket, mint hajdanában, mert must — úgymond — ök parancsol nak neki, s "mégWrjai*CIë7Imgy udvaroljon,
különben majd......Ugyíin mikor fog m ár
egy szer.nép nevelésünk felvirágozni, s^vík"örifsz~ a Uiuitónak jó dolga? ! -így\'is baj, mint van; ugy is baj, mint volt. Akkor is, must is csak a tanító húzza a rövidebbet. De mért Í= vuloa miisként; esak regye meg kötelességét és ne álmodozzék. Ez a tanitó fizetése. Szegény tatár! — —.— —\'
ALEXI.
külügyi" hivatalt aznu erősítésekre, melyeket a birodalom küfünböző tartományaiból Garibaldi* esapiitjai nyernek, a szabad csapatokat nem is-
mei-vén rendes katonaság gyanánt.\'----A-fran-
ezia hajóhad iiO hajúnyi erővel az északi tengerre ínont.-NHpolcon veszélyesen, beteg., —
„ Lapunk bczArta^É*, i"a szombaton, reggel érkezett sOiÉp^k szerint; november 9- értO^iHetöffiSlíftny Csaták vivai-tak Orleans körül, a poroszok erősen megverettettek, Orieanst odahagyták s vad futásban kerestek menedéket.
Hírek a csatatérről.
— Garibaldi súlyosan megsebesült, had.-e-rege megveretett. — .Varjassy Bém hazánkfia a sedaui csata után Belgiumba menekült, Toursba ért, hői kapitányi rangra emeltetett. •— Dél-Fraucziaorszugban jelentékeny nyugalomzavarások furdulnat elő. — A porosz ki-rálv meghagyta minden tr. táburnagv és had-;te3t--paraTivsnTifcmTkT"1iögy* iizonual Kasselbe -T-liteniek fei^y v erazltüelí"fargya-lása Bismarckkal eredménytelen lóu. — Favre a fegyverszünet s választások mellett volt, Trochu ellene agitált. — Pária bonibáztatisa esetére a berlini angulkövet visszahívatik. — Garibaldi l\'elszülítii a görögöket, hogy támogassák Froneziaországot. — Gambetta \'21 ie-•^yelmetlen "tisztet agyonlövetett. — Moltke l\'órnilázban szenved. — A inj?uj_j>-.iruszsereg\'-ll^-löl^ínUuttat eá^n^í^ sebesültei vesztett, Pn78 beteg visszaküldetett Nemetországba. — lieltuit körűizárulva vau. — Ij-áu Gbateiiuduut a fmueziák ismét visszafoglalták. — S-án \\\'er-duu eapituhllL — A bécsi észak-német követ uUisittatqtt Herliuböl, rigyelmeztesse az uszirák
Heti szemle .
* \' Novcmtirr ll-únl^TU.
— Petőfi tíáüdor egyetlen Ha, Zoltán 22 éves korában meghalt. — A pe^lí torna- és tüz-oltó^egy let nagy diazes csarnoka nov. 20. án nvittatife meg. —Netnea Nagy Pál rabló a sze-gwli várban keuyérből^darab szálkával egy revolvert csinált, irják, hogy a legbáinulatra méhúbb" szubrászi tehetséggel bir. — A Duna erősen árad. — Bud&v ár eröditéséínek lerora-boliatAsáu táradűznak. — Wuhl Janka és Ste-fanie uj évknr átveszik a „Diváf szerkesztését.
— A porosz kormány Pápati MiklÓ3 hazánk-f riának egy táviriszati röppentyű találmányas
titkaért JO ezer tallért adott. — A lengyel múzeum Rappeswyleben okt. 20-án nyittatott meg. — Pesten központi hirlapszállitd irodát nyit a „Pustaközlöny" szerkesTtője. — Az uj színházi lapot Vajda Viktor indítja még. — A kőbányai hazai fegvvergvárban hetenkint HXHJ db. Wurdplféle fegy ver\'kéazul a honvédség- számára. — Kath. autonómiai alelnök b. .Semiyey Pál ietL — Szegeden állandó színházat terveinek. — Tatán jobboldali köret választatott. — A pesti fe.-yvergyárat a tél íoly-táu btjejid.e7.ik .. -mitraüleuse -gyártásra is. —
Pojiori Tevrretfk JózsL\'fLJiiidán-meglialV-
Petőfi .Sándor mellénye egy nagyváradi jogásznál van, melyet a nagy költő azun szobácskában bagyult, mely közvetlenül eltűnése előtt lakásául szolgált. — Az^l\'-Uzterházy-képlár"1 eladása bekövetkezik már a napokban. — A franezia sebi .-Hitek javára Szeged vidéke eddig legtöbbét adott, hiába, esak ott fészkel még a romlatlan jó itirza magyarság. — Ailatthyány emlékre -aaldij- oz-r- írt: jött ber-^-A-ltorváE \'urszág-gy\'ulés uuv. l\'J-én meguyik. — Az ,Esti lap-* újévkor megszűnik. — Kákóczy János bizoT nyitékuk hiánya miatt a váltóhamisitási vád alól lölraeutétett-— Xantus János hazaérkezett.
— Meduuie Sylvús körösmegyei alispáa neveztetett ki Fiumemegye főispánjává s Buc-
$t - -
ari város polgári kapitányává. —Hazinkban» eddig 7 riőüivirdász a 52 postamesternő van kík e hivatalra minositvék, az utóbbiakközt ol- : vasBiik ^-Karagyorgyevics horc/.eguőt, gróf Er-dödy .Júliát, gráf Andrasy1 Adélt báró Zooh | Izabellát sat. — A pesti nemzeti színház tagjai a budai yárszinházban rietenkint 2-^zer előu-dáat tartanak..— A delegatili nor. ül Össze Postun. —— ~ ~- ~
<Ilyiuen:> Bolgár Kálmán a „Pécsi Lapok" főmunkatársa mnlt kedden vezette oltárhoz Sey MarÍBka kisasszonyt. — Ur. Haller Ferencz leáuya Ilona grófnő MirbaeJi — Kos-usanoB Hugó gróffal telj^egybe. — Dr Veesoy Gyula ubv. 15-én vezeti oltárhoz Perzsay Vilma kisasszonyt Czegléden. — Máték Iléla irú nov. 1-én tartotta mennyegzójét Caemegi Emma kis-aaazonynya! lloros Jenőben.— Izsó Miklós jek-s szobrász mult szombaton tartá eSkü%rőjiH\'"rfzer dahelyi • Josefa kÍBasszonynyal.
(iroiInliHii.) — Megjelent ég beküldetett : Ofülúnburger KalenJer auf das gemeíne Jahr 1871. Kiadta Öehiniller Fereucz a sqproni kereskedelmi s iparkamra titkára, az.Ö. Nuchrielw len Hzerkcaztője aut. Sehindler ur igen ügvesen, szabatosan és tüzetesen kozlic naptárban a ke reskedelem érdekébeni kimutatiísaít-.a poütai s tavírdai ösazeköttEtésck, hatályban levő 1ik_ vatalos intézkedések, az egyletek, a czégek és a vásárok a leghasznosabb, pontossággal közöl vék, méltán ajánlhatjuk e vidék némutajku közönségé uek pártfogásába annyival is inkább, mert a tevékeny Sehindler ur saját kiadása. Áru 1 ÍL E naptárból tudjuk, hogy Sopronban 34 egylet létezik a a legrégibb Í7Ő l-ben alapit tátott.
Hir e.k.
— Köach F rigy ea soproni reáliskolai tanár s a soproni önkényjes tuzi)ltó-egyle_í__te--vékehy parancsiiöka u szakoa- vágó könyvet -irty mely enr" bel ugyani níster™Is ajánl. Á közhasznú könyv, magyarul b németül tárgyalja Vimören összefoglalva a tűzoltó csapatok szervezésére voiiatkuzó utasításokat, több képpel ismerteti a tűzoltó szereket h ezek kezelési módját világosan magyarázza. Ára f)0 kr. Esz-
meláuezolatnál .\'fogva......megemlítjük, hogy a
nagy-kanizsai tornaegyletnek tűzoltó-egyletté alakulását a városi tanáea,.inint halljuk-^-—lia--tékonyan elő mozdítja. Ugyancsak ez érdemben Walbaeh Mor nrhuz, \'mint a nagy-kanizsai tornaegylet eluökéhnz kövjtkezö levelet intézett gróf Széchenyi Ödön, az országos tűzoltó egylet főparancsnoka: Az országos központi tűzoltósági irodát megnyitván azon eznlból, hogy a létesülendő tűzoltó egyleteknek szervezésüknél
TÁRCZA.
A mi halad íiicm marad.
•__. ¦__\'^Llü.eait!lT4-«-=— -.............------------
..... • ~ (FuIvUIjíi.)
__— Mi küzüd hozzá? talán nyakamra akarod hozni a kanizsaiakat!
~r- " — L>ehogy uram ----feleit rejtélyes mo-
solylyal a török, — eszem ágában sincs.
—~Nó~Tfö caák\'itgy legyen ; de-amint látom, S,beszédedből kitetszik, régen voltál te már Mekkában,-s most alighanem a kanizsai baaa kémje vagy.
- - -^rMóg"eBak az^kelleue, hogy ajámbor dorvis rfll :;rÜ yjei^y alanii t^g^febteih itptl Rn"t>b±
— szólt indulatosan a dervis.
— Mir pgdig tudd jneg, hogy tőlem egy-«. hamar élnem megysz, hanem-majd lezáratlak egy Lort6nb*ga» kutya! látom lelkedet, akast-lani vűó"kem vagy te. ~" 1
— Hatalmadban vagyok uram, misem kÖDDyebb mint a jámbor, utazót h tartóztatni
— mond ismét nyájasan a török,.s a hölgyek remegtek. — .:_ 1
"-Kos hát c&ak előre----majd adok szállást gazember—szólt Szenyey felkelvén helyéről, ¦ a törököt előre taszitá, mire az kaftáuja alól handzaaját kapta elő, s neki rontott a baii urnák. — .
A bíilgyck els\'ikitutták magukat, ¦ szuinei-ketelukartak a jelenet elől. —
— Irattan lassan l kiáltott Szenyey,\'Beró« markával luldrc nyomván a dervist, csakhamar tofegyTeructe, aupban tusa közben könnyű ¦obet kapott, mi fit oly dühbe hozta, hogy ki-vnvén a liandzaat a Uirök kezéből, ketté -hanti fejÍL - .r. ¦ .¦ .
_—Így ni — jámbor ptazó,1— szólt moat.ek mebetsa még — egyszeri Mekkába a prófétához, db főbbé senkihex — aem meiry kémj*«lui. Az-.uUn fogta-Atr a a Mura UuHanini k>-/.ó \\ i-t^. — Hl". ,
A habok feltornyosultak a ln.lla felett, a azután mintha semmi sem turieiit vuluu, rl-áimuIUk, ¦ eaovegvL* a pitrt viráifutval haladtok tora. —
Szcnycy uram is egész kúzünyuycl fordult i kerttel együtt körülfogta, kítisztogattatta a leáuyaihoz: ! «elck elől oda — menekült leveleket s min-
—-Lássátok aranyus galambjaim, — gzólt I denfélc gyitn-gyomot, melyek már jobbára — ez a gonosz bizony valami basának szánt földdé válván, félig betöltötték az amúgy »em feleségül benneteket, már pedig hikábbjízpk- jiguu-mély-árkot,- melybe Dióst a Mura habjait höz a^klJfhantók^z^^ éjjel dolgunk¦ereszteti.
volt, mint akár m»giihoz a törük^BzulUinhi adlak. —
— A remegő lánykák nem mertek felelni, Erzsi álma s a jelen események oly Ősszhang-zatban látszottak lenni, mely mintegy jövendölte nekik, hugy. a fuketp leves még hátravan. — •
— Erzsi te ezt megálmodtad, de még a java ezután következik. —:-. sugá Marcsa, nénje fülébe, hugy atyjuk meg ne
hallja. —
Az ágyukat, illetőleg taraczkokat, melyek a kastély rovatkain kandikáltak elő, némileg kítisztogattatta a vakruzsdából, b mindenik mellé elengedő lőport, s golyót helyezvén, használhatóvá tette. A dobogót, mely evek óta le volt eresztve, felhuzatta, habár az igen nagy erúködésbe került, mért a ráragadt sár, a meg-rozsdasult sarkat még nehezebbé tevék. — Végre emberei közt kiosztá fegyvertárát A mi kis kincse pedig- volt, azt oly helyre rejtette,
*-nen^fóI^~ae~iJ^^ 1,
lektani alapját abból fejthetjük meg, hogv a gondolatok, melyek mintegy fátyolozva jelentek meg elméje előtt, most Marcsa szavai által 1 olepl ez vér egészTctJiin tójjé^aikbcn-á4l4>tta4f s igy okozínk a rázkódást, mely a hölgy idegein végig futott. —
Mit sugdostok gyermekeim, talán nem lielycslitck, htjgy ily.hamar végeztem a.törökkel ? "szólt Szenyey. — ...
-....... —-Bizony nem lüdom, *nein lesz-o kárunkra! szólt Erzsi.—r
\'-r. Nem tudnám hogyan,? hisz ha\'.c^vó\' elhagyóm menni, kétsegkivül. ráuk ront a kanizsai basa,, mert, ű kelme annak—a kéme volt. - . " \' _ . .
— Es ha meg\'tudja-üíi. tttrtént kémévelj nem fog-e sokszurozutt erővel reánk rontani —* mond Marcsa\'. — ;\'— : . . .... .
— Éh! — majd eléje .állunk —^szólt -künnyelmüen\\Szcn\'yey, íliátaf fordítva lányaiT nak, a.kaatélyvfülé Biofett——- ,
; Marcsa\' B:-Erzai: össze fogóztak, -s "atyjok után indultuk, mert képzelniük, már a rózaá-
—- . „jmelygt-.rsftb .maga-s^láayKrnsmertckj s
fölvont dobogó előtt, píllanutra egy törököt vehetünk észre, ki ügy látszik nem sokat törődik vele bár mint mossa is az eső, felhasználja _a villám-utáni escndnt; a éles Btpba fú a éjieii abban a pillanatban rükken le a dobogó, midőn a dörgés legnagyobb fokát éri el.
A dobogó leeresztve marad, s egy másik villám pillanatnyi fényénél jól kivehettük, hogy azon mintegy 1ÜU török vonul a kastélyba. —
Ekkorra a azél, mintha csak elismerte volna a másik elem hatalmát, megszűnt.—
-v Marcsa ! — Marcsa ! — kiáltott Erzsi, ijedten emelkedvén fel ágyából. —
— Tessék — felébredve a szólitotL —
— Nem hallod-:e„a\'-jait2—kérdé—Erzsi;-
régi váraknak mintegy kiegészítő.része volt. — S mindez két nap alatt történt: elképzel hu t ni tehát a kifejtett szorgalmat s erőt, mely ily sok munka végrehajtására kivanta-
Midűn miuden készen volt, július 7 én estve, egész nyügodUággal feküdt le Szenyey, s a hölgyek is .megkönnyebbülve, bújtak párnáik kóié. —
Kivül rémi tő idő volt készülőben. A kastély azélkakasai csikorogva fordultak -arra, merre őket az orkánná-fajult szélvész bódult dühével hajtotta. Földig hajolt a fiatál jegenye, míg az agg cser recsegéssel _adta-tudtáraa vad elemnek, hogy inkább kotté törni kész, minthogy meghajoljon hatalma előtt. -
V A-délről felomejkedá sötét felhő moraja B.czikáx^/;YÍllániai jelenték, hogy nincs távol a fergeteg. — . cir
Iiyou időben remegve várjuk Merkúrt, l»ogy. vesszejével jótékony álmot! boci^aaon. Dív — nem is soká\'késett ű a hölgyektől, valamint Szcnyóitól sem, mort alig félóra múlva a lefekvés után mind elaludtak. —
kat Is turbanokiiak nézte.\'-—-. ^ Éjfél lehoté^ midőn a folhÖ.egészen elbb-
Szcnycy > mindazáltal, há nem^ÍB egy_i ritá^Játhatárt, sa villárnpk szilaj kedvvel,
j mert valóban az udvarrjíl lármát, fegyver í j rejt; de sflt mégjövéséket is lehetett hallani, 1 azunhan csak igenfiomályosaan, mert a dür-j géa nem szűnt meg. —-
— IlaJlum -néném-felelt -Marcsa—^- "
csupya idő van nagyon. —
, — Nem azt — ah ki jő ! kiáltott Erzsi, s a folyosóban léptek gJegyvér csörgés .Marosát is figyelraesaé-tevék.
- A legfeazüitebb várakozásban tölt el néhány perez, midőn a folyosón* nyiló ajtójókat oly erős lökés érte, hogy az keTté törve esett a szobába. —
, Atyánk 1 kiáltotwk-réniefl~fllkl)]iáWr~a hölgyek, a kiugorván ágyaikból a közajtó felé tartottak, azonban a mélyen alvó Szenyey nem ébredt fel, s a hölgyeknek valaki, kit a botétben ki nem vehettek, él állta utjakat. —
Pár pillanat múlva" egy kéngyurtya vilá-gitá meg kékes fény nyel a szobát, s a hölgyek kétségbe esett Bikoltással, ájultan rogytak a földre, inert kik meglepték őkfrt, nem voltak mások mint törökök. *) —
: \'(Folyt. Wiivotktiik.) .
zkönny^n-ijüdV-nieg^a-mags^^üy .dtírgésok közt közdék meg
^bátorságát önzcBsel íh/.lugypzgotté, nem tartotta<T sajátságpa tánezukat, b oz eső, mintha csak Noo feleulegcBÜék némi előkészületeket lónniy aimak Cídojét akarta volná életbe léptotni,:hagy zuhor esetére, ha a török valóságosan meg találná a j giía közt hullott alá, •—. \' \\ . \'.-szünyeivkaatélytliío^ , • j \\ Egy villám njoat a ilurh túlsó pariján
.¦ ElÖszíir is" az-árrikból, -mely a - kuiilély t a magos jegoiiyébó;:ÜUitt, ^Mie|ynük- fényénél,, a
*J A:3tani*»ai Ulr»ktlk, , a Híbnyoy kn*túlyt A Miir*\'mállott rteglopilk, n Imnnu-Tfllí níjiot rabbi, tovók,\' fc*»tiSlyt polli); mo^KyiiUAk\' juliuaiwk 8. n»p]ií\'u "(t6tW.) (M. Krónikáknak rHvJiloii luraj*i»U «umunij»\'
\' ílTetúlogv bcsicraráoiki[$
"vótitólüg segédkezet ^nynjfcmnk, E/^kháhtehát —=-beöaea—bí-«r^iá»Ak_r;íiméuyébeii^^ -:iudpniásuiikrii jutott, .-miszerint lűiiiizsiin egy tiiioltó egylüt »Iakitilsúb,un íaniihizui ni.iliúz-taük: ncni viílttnk szerényttiloiiséget elkövetni, ha nzon"tiszteletteljedkéféatiel, jobban kér^lésaeI " fordulunk t. uraságod hoz, .szíveikéi!jele v el üu k tudatni: először mily létszámmal számlékozuuk ; nz oltani tűzoltóságot mcga-lnkitani! tuásodszor pedig mily üíjzegTuguaH beszerzéseknél reu-\' dal kezesükre állani/ hogy azután „e két adut .alapján Kanizsáu\' ismérvéi., a helyi viszonyokat — egy tökoletos beszerzési kimutatást azer-kesztve kiildhesaiitrk meg..Mi n bel- és küllőid legjtílesebb gyárosaival összeköttetésben állván, azon kiziiröh.iHw helyzetben vagyunk, hogy
gprú-
mindeiiueitui Ic^\'éltfxerübb. szigorún i
.báltj
üLiküíL\'jííLJM^U\'ett szereket a 1«. ^jutá-
nyosabb, árért sziUlithatunk,,• Bet^es yálaazát várv,i hmitiur\' üdvözlettel maradünkr^saf. —-Mint ulvassuk a l.iuükbnurii nemes grút szemé: lyesim le ís jü hozzánk szorveziü az egyletet, -íorrúu_ iitivözöljlik . kiírünkben ; azonban alig hisszük, hogy t« „apathia raiudeti nemesebb eszmét elrozsdásitu Burából súkeriilnü bennünket kihúzni," . -
— A 1 a ó - L 0 tud v á n a községi közös is-kolu f. hú elejóu nyittatott még. A kath. -cs izr. szülék maguk kisérték gyermekeiket az iskolába.
: — KőBZoghen a Dőákpárt Falk Miksa hires politikai irót léptette fel képvÍ3elö-jelol-tül. A választás noV. 28-áu lesz.
— Ka b-lö gy i 1 k o ssá g. Talmil. L"0-mogymegyéböl irják^Weiss J. tabi lakos néhány nap előtt elment a közel Ziehbe gabnát vásárolni. Zichben egy bizonyos Nagy István ötven zsák tengerit kinált neki, mely állítólag tanyáján vau. W. meg akarta nézni a tengerit a Nngy-gyal útnak indült. Az utuu midőn acn-tá-sem látta* őket, Nagy "Weissra rohant, földhöz vágta, még kéa-szurást ia ejtett nyakán, elvette pénzét; óráját és elfutott,Weiss nemsokára magához tért s fel vánszorogva a földről a falu felé azahult. Nagy észrevette a menekülőt, csakhamar utolértu és még három késazitrást ejtett
a nyakán. A kerülő egy-félóra múlva megtalálta az eazmélot-nélkül fekvő. Weiast, felismerte ós Tabra vitt". Mintán sebeit bekötözték, felirta a tettes "nevét, akit a tahiak aztán Ttczrc i* ke-ritettek. Nagynál megtalálták a véres kést a
Ja liogyHovárejtotto el a rablott pénzt. A sebesült\'él^óKezkoyéa arrométiy. A gyilkos már . ..tübbáaú.r_.vajltJ)üutetVtí„^^ a ka-
posvári megyét börtönből megszökött.
, — N ap tá rak. Wájdíls József könyvke-\'.reskedésiÜMMi Nagy-Kaniiísán az l.-»71 évre kö-yeüccizö mipjái^k_kaphatiik: „Ivodoiányigazr-driyági naptár- 1 frt.-Si) kr. „Határidő naptár.\'\'. 1 frt. 20. „Skorpío naptár" tíU kr. ,.M.agyar családi naptár" (10 ki. „Nevessünk" 4U kr „Iiitl|iárti naptár" őö kr. „István bácsi naptárit\'1 50 kr. nl\'roteitans képes nap.ár* 50 kr. „Nép\'záazlója\'naptár" 40 kr. „Kossuth naptár" 40 kr. „Magvar katonai naptár- tjo kr. .\'Ly honvéd naptár- liM kr. „Magyar nők naptára" 1*0 kr. „JLidércz unptárr tío kr. „Kalu-U gazda naptár" 80 kr. „Nemzeti riagy kép^ naptár" í trt. ."Athenetnu ki> képe* naptára- .~)U kr. „Igazmondó napúira- "i0 kr. „l\'orrinn naptára-1 40 kr. „BarátfiÜek naptár" "ni kr. „Atheneum nagy képca naptára- 1 torait, süt.. v>
- - — A tűr v óny székek számá u á k tó székhelyeinek iuegállapit:isa tárgyáéra á képviselőház által kiküldött, hitszoiiőiüs bizottság tanácskozásaiban mint irják, azon nézet vergődik túlsúlyra, hogy kevesebb, törvényszék, de annál több járásbíróság.álÜttassék föl.
i még pedig az utóbbiak az eddiginél uevezetfceu
| tágabb hatáskörrel. ...
Kádas II udulf kir. lanácsus és dunáu-
i tul\'i tankerület tevékeny főigazgatója tegnap Nogy-Kanizsáni érkezett, s ma a íúgymasiumi
! tanusztálvokat szerencsélteti latolgatásával.
1 — T u d v a 1 v ó 1 ej; a .Zákány és .Zágráb közti mairvar vasút sokat szcjiveden vízkárok és földomlások átlal, sőt-a közlekedés ís megszűnt e vonalon rövid idóru. Mint a magyar államvasutak igazgatósága must tudatja velünk, ama csapások által okozott károk legnagyobb részben helyre lévén állítva, a közlekedés t-\'g-
—mrpmjra megkezdődött.
— A so m ogym e L\'y e i bizottraányi gvülcsen az üresedésbe jott törvényszéki ülnöki állomásra Nagy Sándor ügyvéd ellenében Szalay György pertarnok választatott meg, ki különben 1-sö aljegyző is volt.
Árverezések.
midőn áldozatával szembesítek, megvallá a»t
J-•J^\'i-\'-l.iin.\'iil n Vin-I\'\'I»n.-i Unak_r=>\'r
I lel\'ofílnli 11,000 fri Iii.jzduWtí kPVete-l,\'-« ÁiiiimK. [ i,Siimo(rjiru) uov. -D.
— *ll a nakam \\< latváti ,"•« TiklÁuM yö frt eti
ifis ! e fucili) t 2E)fiT fira baesilll mg.itlnn RzRiit-Györ-
— —. Okv. Hurvatli llAiödnít."! . 1-I.H frt. orujiii(*..le-.auirUltJutriík-ii iimatlan^k Npifn-.t-Oi\'ui (V-i»»i) iliícz. *J.
-- tiri.il ÜiiHzliiv h Kriit.\'.ftiSl JefogbiU .8" lrV"t-íi™ fio ,11, (.íjirviiHiu^rlüi liiis.-übuu hiív. 14 ús ül tlb\'"lÖ Hií.\'.b\'nn í«,>in..^v!ii.) n..v. ..." • ;
T>cx Montiti.\' -5äa)f. §pf (iapclliiififtfr $txx filimi? ÍHltü iiijit über bi\'f tiri fdiöncii \'üíűI.íct ,,ivriiírltit^-r*rcii^cii\'\' . frert Ciliin* ; i\'íimmae. — „SJuífdjciitdH.\'e" - doh ^olinuiics ¦2djouüúví „^íKlcnt-tTaitme" liHcivcouipuiitkin] vou Z>. .f>üL\'= iu\'v-Xram-3 : rifje 2tücfc ¦ ^eidjncit- pdf burdj ftil\'dic, pifaHic \'uni1 meliciejc lSrftubunki feljr pL»illjcÍU)a|t j»Lv tacci ifi ihnen ciuLiiCiuIIIumulc ^»altuitd iíJdíiuriilímcn, ¦ fcicié tiua)_űiif lcid)tr, (laficv^cmapc Spielbarfctt \'^cbadit iieueinmtu ijt .^rcií pro Cpiis j4. "Sortii fiatTj nur 7ó ír. autícjiclicii tou \'JíuLvrt ilpi^fdí\'in V\'cipjitj ímfc Mirti) alle ??iid} ititi* fDíttfifaficntictublini^rn. |"í)
rigyiliiieztcté^
3 n«vilajliu2 .tr, ipn-s*k.lrb:ui t-b\'Ikhü/. «\'¦* :i a/.iih\'kb.-i ! -Lv-tlrá-abb kuu-íc :iL .-ií»Ímtii,»Ií .1/. ,\'í,-3i;rí ; \\;iu-«
nibbi ui.-bfA143[..m* zy.....urí„r,:,. r--a<l.-t]i>» h-\\nim
Mi.\'t úiUi* i-i Bii,\'i kaj..-*,!I»Tlj.in I,\'v>\'i ni i^l.il.nniii.\'.
«!."«; kEin.\', "t\'.i,^! lt,i ! N..,u lohi-t l-bb,\'. lV-1 [\'.-.ü^ űri-j-ekiii-k allatuk liasmi larCinl sjniknit iibb\'liiiniL mak.T;* kr.b"ijt\'i. mlbuiiii. \'ndlf:-^ azi^lnbtisári-ti\'.L iíL>" a iii-l.rLiurutb»! *..;íriiiaítii ík-íIidti iríit-\'Ulti;*- , h,\\ .Sdileiiu-il t.lt-,. iiüiu bíi.ci f.\'-jtfiii cxt\'rii.ek.\'iiikfct \' ;i uálas ^l"r.;.l.:bii s-.;k,.t! í1Vrv\\\'U-"!;(ji-t.,l i .i-r,M.!mta 1 ci. s.-iiiitijrti\'il i l.tvi.Mn-ht i uivri . al\'ilir-oiiinU-. ir.l.|. ;.v\\ irrsuii t:ipa--f.i.*il;Uaiiii l\'ol vinn kikerül! i>tv Tirvtini\' sít1\'-rckt-í ű-IialáÍHniu, \'¦nií-lyckktíl az omlilftt uűi iiaí<.Lai, 1 * aj: -¦",rs\'^i;k -\'•-< j:vi-rro(.\'ki.\'kiií*l «b\'ifnniulni \' szokott hoiíza-au tar:.\'. betígrstjTükrH rüvid iib\'i alair síkiTt?-iiieüi-yi\'i^TííUíatiitii.
Miii.ó iii\',HhÍ n\'ík firiivr(Jii,.k a fpiit.-riut.-tl
lie;t><rti\'\'^t:kbt:ii s baa\'iíilo i.nj\'dij\'aji\'^.H _ini»-rt í Árlat-. Lui «íí?m.irtunk miatt. - Sliul.-iS "rn^nTc-üíarn f szAmtaiaa n"»k ifüiitvili-sei*, cs.\'Lsreríiiiük tartuttam a; «r»i:ii ktllíinft\'lt! vi.t^k.at beitla/ui, s a viiltífceii Itiv." uiin«laz"u íike-1. kik ii-HiL\'ltoii\'^iket */,-m t-löll lama, -yök^r.^pn\' nifi:\'ak.iruak jv.iíyn In.. inrlajKik uljáu «\'¦* miL:ui liir\'l^u\';-t:iii».í\'\'jiyi.Í!i í* arr.iíi^VTílrn^sIiJni, biigy t\'-u >\'«kt-( biiitisaii ki^j¦--¦„-%itliai.-m : ,1^ a? .íretek..
v\'.i jryeriiiiik.\'kin\'-l. .-bjl\'jEtbllui Siokntt in\'f.^ruckct is
bíilu\'au ijy.\'¦^¦v-ititiii, -. vid.\'kr.\' a/- :.rv,,-i ííur^küt
liaízuAlari u*a-itá=\'HM"ia[ -*i;yíi;t iit.-\'nn-.\'t TJiuILett f-"Jl
álaCTi-- s .lij.ii.jn li-vak\'krt; ií a ii^Mia.\'Vubb tituklar-
JM- U.l?Llífií-í--í :ie.:ib\'U JV\'Ts.in iik.-i.-UiíÍíIcU\'iii. KLv;í-
n.itra iizonban «ojat, retío-itfiiii. «prinf .a] liolytcl ív.\'>lrvs/.\'ir(\'sxL\'k állal diíjiít wtnélyatu líl gy elete meli luU-iié^íitlftvO az orvosnágot^aiok iltal ¦lállitatoirt-
úvBváry. Eáe mTk.
orvos .ím Bziibísj;," «-ä luagy.\'kTrTtíVÍÍT."^üv:
:tirBBl»t r. Utgja. Pfrstt\'ji, ILnlvaiű utcza. l\'-\'-ík nráio.
Ü z let i - h. i r n ok.
Nagy Kanizsa, noí. jl-én \'Í870.~~
SJi i- búiuii i\'(,*y bt ti vasáru nk ilrvuuilettiliik, miiifi iieir r.\'-^<\'ii m-m vult;. Tiiiiiilitttfrin Labuiinnem kó]ivi-solvi* r.ilt, az -¦íral; n^ibirdak imiradt.tk A-kéuyv\'rgÁbun lu^k.Ttüuttifbb v.illj világos biziiiiylnttjt nyújtott, bo^r az. il\'.li-l t\'b\'nkfll ú- hot:y a mc*í*kiíttBnfI8 bíkúvrl, \\ iiiclyiiuk ilöl.b utóbb. WkiívRtkuKnit; kell, még inkább flzihlrtliilni fiig. A kürti n ogyílib iilírúnypk nagymérvű boíráUilás/i üzíTi\'i\'^ Azt mutatja, bog-y viiliiklíiiköü bű-
Piaczi ár.
Nagy-KauiíSft, Jrtlil évi nnv, 9-ik napjáo. Iliiül fj:l\'-~rt.1 f,»nt. l" trt - kr. Ab - «li font \'4 frt frt)-kr. S7 —!*fi fimi. 5 irt — Ii..z*-7H~7a funi- fri — kr.-. T\'.i- hit foni ,\'i fri kr fi>ut :( fit ÜO kr. ÄrpB
itrrfyeétn-7D —V| f.i,it-Jin fn> Itr 71—7^ foul 2 Irt Ü*J kr. Árjia kflzíin-i.\'if\'s \')•*\' - 60 f»ul frt — kr. titi
font frt. — kr. Kuki.rii-za :i fri - kr.; frt. Kaku-riei.i ..)asz (r-ihiiiiaiiliiii — frt — kr Zab 4"i--17 font 1 frt R\'i kr. -17-18 font 1 frt 7. kr. I\'obanka Uli -68 fut. ~ irt — kr. llü -70 font — fri — kr. Hab feb.\'r S - kr bab larka *¦ kr Ivi\'uyi-rlhzt köziliiaége*
•¦í I/i titi"!«:\' fr:, — Z.i\'iuJtJiazi l-jfrl — kr. Lrtügliszt kiiaíiii^i\'j-e* —-"- fri — linóm - frt - kr. Király-Unt kfitrii,s.\'.-,t.H - fri kr Unum 14— frt f»0 kr. Ilon-lán^\' k."..-..\';n.ii\'L-.\'-\' \' frt - kr. finmn — -frt — kr. Murba-bi» i-niija -Vi kr Unriu bu.i fontja L\'\'i kr. Ser
-.l.Vbui t\'oiilj.-i J«; kr. .liili-biw fontja lt kr Rza-lon-i fonti» Il kr. /.sir \' fuQtfa \' 50 kr. Cbüib párja f<l>iio kr. Kai-«» Mi kr.—1 fri Lini sovanr - frt —
-r írt-^\'Hlvr. lvn:lH.i=t,i_h-:?í-(n—biU-krr-\'JHfrt -ÓÍMíF^ -Puika — fn . kr. Tyuk-tujáít \'J kr. "Bargu tnt\'-rcjc 1 Ift Hi 1 tri ."»Ii kr. Egy mázsa ména li\'frt 4M kr.. «/éiia uj ^"frí-JD kr.ÜjfT kéve zsúp 12 kr.S\'zaloja
I 1 frt \'-\'() kr. lijlior vijrkiitikbeii akója 4 frt frtí kr. Ó-bor
I vi.lékilukbi-li ak.\'.ia 4 frL
A pi.i;*rli4nin,ii vám* tanás.«áiiak árjegyzéka kí.n^br-J-k4».l.íi-. ~ SZIBETHY KABQLYt-bix4o«—
vai alatt kózlöttokért i\'űltilŐHp^flt uom Sserk.
Érték-és váltófolyam : nov. II.
fíu/u tnetaliipies f)7.-;l0; o°/u nemz. kölcaöu tiT.jM- Htio-ki állailalmi kölesöíi !(2.80,- bankrészvények 7; 1*2 ; hitelintézeti részvények 230. *->U ; Lond"U l\'22..\'nl; ezüst agio\'121,25 ; arany darabja m.s\'J kr.
^Fek\'bis szerkesztő : WajllitrtÓZSBfi-ScgúdSzérkesztű - Bátorfi Lajos.
H
r D
E
e
E k :
(115(ld|<lt<unvno
II |u és üreg, szegény ós gazdag saünira olyan, diisválas< tckujís.détóaaktáraf-a^mflycB-Bíi\'sben-több-nnn\'lítrtiK. Tanulok szamára tudományos játékuk, és minden ko-
!S e il sa ti o n!
ruak számára roppant ySl^ztckkiiicrrdckcT- íársiisjátclíOk. KÍvuunt<m árjcuyzékc « jntéknniknak :
PunipáaanöllÜBlatelt babák dbjft tilzijnték»k »aap nélkül, tibia -1, -V 3«, 50i:;8ft kr; 1, 3, 3, 4 frt. lláb-.k 8, 11», 1\'. tr.; koliyba,-isl.-i!ó. boli, :ot,.<. biitvrzailal i nitélkfll. tlyi-r-ek-p7inliár, ilfi, . 60,, kr, \'J frtig, :
Atv.4iti.>..7^j,.;iéKr*ínr^4n,^rrti: siriir;
rouletti\' 50. 8tl kr. 1 frt Futó
pér, Ml Vr. Futó viwut 2 frt, 2 fit 4;r.f gv.-niK\'k óra , ílt.\'^.-l\':tfi kr; U-sóbb.^\'eril 1. f., -Jt>. .\'IH, 10 kr. .
l\'Hrt.i\'y, [iifka, lílrŐ szerkezetről n, .411, isti.:kP,-l_íri_. UIU _LiiU_ Hara-i.I,\'lit.íi|, "ifliMn Rriírfureíllníl, !H> krv 1 frt f)0 kri-, Sokfél,. Tnágiu*-játéksjíi-r.\'.k. itu-ly.Mi a viiWi, » iihíkih\'H\' iránva .^íitÍiiI ikíiIo.-álnak. \'0. :ií). M»>0 kr; I tVt. )\'..r..r.\'Uán »„-;. fi..:,*i,,;.l.,i1:[[Vt.íii 4\'n,
filtiiiftlffii 10, ¦$}, Sí), kr.l.-\'J frt géjir^ futkns.-, - bábuk, UaiiBgnlT^mőagufojJii], "kíyyctnrliílf-bal 70, .1)0, 1 írt 20 kr.
Lotteria é« tu mb olaját ék 20. 30, fu), 80 kr. Harangkalaiúca 10, 20, "JÓ kr.\' Mominé L\'O, ;10, fiO, Hl kr.; ¦chkkk iigtirákkal 1..I0, l.hO, 2 frt; kugli-lU^JU^^W^t-Jl^itO-kr^l frt, 1 frt itf) kr". :t frt; knezkajátók üOi 60, 70, krj 11-20. .2- frt; rajzké-mülék :t0, «).VaO_kr.; miink;itartiS!v
i, 80 kr, 1 frt ftl kr, 2 frt. Pia-u,\',k l.äi> kr. s, .:¦;•\' 4\' frt.
Jramhitu, ilj.l,, I,.1)^ [ttf.
ódium, dada, hanunmka, karaiig-jitík # \'miU hangszerük igen juta-ujiiM áron. . ^
Ui« játnÓ»erek 10t»)-Wlf vá IsuRtékknl 10 krfM 4 frtlg Társn.
riti kr. 1-lTfj. •> b{) krii*.
Jálékok ¦ filili való j-i LTiiiuk^knck fáhíil H kanUrliukbér* -Ifi, i\'Ő, 30, 50 kr;-kfllltnßln állatok, fl. 10, 20" állítok\' tiTméizetüstüi
jílíkok 80, fiO krtol 2 frtig. -lakUva, 50 kr. 1-2 frtig
rMMenféle?kípeiikrJnyvek ÍO, lf>, \'¦"-\'-......11 ¦ •
25, Afym, 80 kr. 1 :frt..- JsUira megUuol\'ák a gyflnnekek » kQlfin-kiiimunkikat\'xJjj\'ÖnjíVBklilil\': 80 kr, 1.20. 1 a frt. fllohimnk : 50, ní\\ 1 .í?J^*^2?i frt~Ii*tt! riifl-iii AgI ka~*2 kíppoL 6T», K.r> kr, 1 frt, J 10 2, 1 4, í> rrtjCmrln-uiaiíiir; n maiT-irhaii Kukal/iutinnun, , csak Ha kr. An> gol nín«fr-kriiixnl, mrglHltn- min d«nfél« bAzimBiizurrrl Jfrf, 1.5(1 3, 4 frt; kinubb gyermekük ttak^fi, -Sfi, fiO, 80-kr, 1 frt nyomda, t«|jM késíUlukkel, felülit gytniiekBknek.: Bf. kr, 1.00 í.m>. IM), 3 R /rtig. -Frflbul-játék
. a0!í?ra -Wifldwiikpru gjermck«!k Dáki HÓ kr, 1 frt m kü, !1 frtig
Amerikui patent. A ki
azt akarja. Imgy "zé|> * éji fogai gy.uuik, ti/.l f«li a\'í. u] villanyé*
ikautshbk fogkefe «serie nélkül) ál
I.-.l ¦-^koz.\'.llii.ti. Kzeii surféi.- bi-latok, állal iu>vuzt.ilt ,kcfi>. »irn\' bi\'lvcti ^éííífii k.inUfluikb/.l 1.111 ki\'-aZitvu. a moly a fugról miu-ilou artalmas-résit cltávulit ; és a kaut«L\'Iiukbaii L\'li\'kirikai erő van; . a mi által tnMin*.*ak ti.-/tit,.b\' a miv ruinlá.a|<í| i= óvja a fo^a^al ; a*i\'>n mar a írvrntK-km-l «)<iitrfi<iiMi alkal-niazbaló, K foirki\'fr ami vira tartó*, bo^-i- i-^éaí évii li»bot használni és •tai\'abja isik \'.Ul kr.
1 frtiTt c!;y ^özkészülék
az ártalma!\' lé^tisitila-ára. Ezi-nké-¦ r.iílék i\'nrfÍimiiu-1 töltőnk nn^.m.ly a bozza alkalitiazutt -zi\'vxlám|>a nlMli.-vinVlvé.,, a,: .kk.\'nt .¦lÖálli-
Igpii niHlntiágtíxak in Ín .le ii kumak :1 inára, a b(I vénák és zlllékíl «7 ép kawznik, a molylycl míudeufélu bfl-6sz mutatványt ineglcliet i-flinálin lékL-k_jjtáninlii>z" ké|ii\'nt. .!_
tii-Mi kr.l.^O,-,\'i.r.rt krig. -\' \' fiUil i\'h lakói, i;gy tartályban a fníilg/linb és mijulo) jzDiilnkn i\'iu-k ncm/iiti liltHzt\'lcikbcu, három nyi\'lvcii aláirt jii\'vvol,, !1A kr. Allatok bűrn-l, bi-voiivn aO, r»0. 80 kr, t.frt, 1 frt HO, 2 frt.. ÁlUtnk. Ttt-r-; niénzf!üífi.b[itingal,- W), 60 kr, 1 frt, t.frt ^JO M frtßO-krlg. Rncaik, *fu-(fati)k; oinnlliii.*ítok b miniluufiHu nj!iiktfr«k iilébűl ; :»),. r,0 kr, "2 frt, 1 t frt 50 kr. "Dél-sí lovamit, yanntak, * Iiajók ; riO, 80 kr, I frt, 1 frt fiO krl. Pliot(iirni|>ll k7éii/,lllék l^umlylyol Vjft-lódi fínykéjiiU is Ielicit-i;*ÍJiálnb.-30f «O.krT-Aftifrikni-ltatiinif-jJItff*
raloo« jrmQ e» hnrgblé. knmvtk 80 rnnstrft.al, f, kr, MllllI(,nf(;,; h
.. \\ --, . \' imml trumliitn íi iiljiztiiÍvként »
„Mpg1flp«t>« t-t mulatj»*g. _ líiHlliiif/uállmtoí Iffan urAp . Wl kr,
r li.i[>üUnt.mi)DnyÍ«dgü uuyúh * iátékhzerek kiiphnt(5k ul-«»on-effycdöi ü raktárban, Arjbgywik U^yni wztatik kii
____ptt-HU-K Wien, Prtt«-r»trn*Mi- »r.. t«.
ott (.\'.íz iilIi:. gyubb szoliát a io."z\'ltv.-gőtöl mi\'j;-flnztitja s kt^lli\'tiii\'s illattal tulli 1ul;(, NélkiilözliL-iluii kórbáiak, iskolák, m\'ilielyok, lakszobák és .-Pilonok i«tb tzáuiárn. A ké^zdb\'-k arauybronxbi)l ii;i\'ii r»iuusaii vtui kűüiiitvis ilbja 1 I. 1 Uvtg jiarfiHi txé/.xá, — RZtii/^zal . együtt\'80. laug f)0 Uaüsnálntra. j Személy- úx vn«yon-vc^
_.« 11li11LxAjri\'lli fi-)-vviTnlr b li.|fUjalj-.
brm javitntt LefallheuX-rBVOlverBJt
1iÍ7io*itú zárral « koilön uiozgá-Jiril I! lövésre; ogj .izuri töUétro egy (ifir alatt li bizton I(Wé-, 1 db 7 millimo.-tor Ifi frt; |(H| t.jltén .\'l.fiO; 1 db-il-mií-liináu-r 17 frti 100 tiiltéíi 4 fri} 1 árli lü tnill. 10 ft; lüOhiltéa l.T»0.
\' A Juiloiuiiny uj vivnin-iiy«; ai nfheiuprcHcrvnlIv,
—:»moiy a kirch\'jlléannk minden rnsz (magát cltávaHtja; iniiiilt-u Hüájvizol nélklllllZfii\'ÍJIvé tnxznu Hfíí: log a pípáíiciknnk njntilato\'s. \';IZ7.\'í>h: nontin; tinelylyiil riiggrlanzájtkiknl]
-zrr tini,.mauro* .-^ré\'éifli rihai iiir^v4i«giil(a(v;inkiinti\'iin-l, i.iliilla-té\'tt.\' t\'Ilvr-- Uta-itri=,-airKH;r. " . E\'Icci\'d ^iihiiiHciiii «ni-
SZL^rilll UJjUJIiyli.\'.J V.UHIflk k rn-.it vt.\' ftiH\'tro-niagiiflii\'ii- ,lr>lt bi-létrlévi-1;
viiiv s idt\'gbai\'ikbaii, ru.*jtLnleg=pg foYnja* Ktb. i-lk-ii. I L\'J un"! c-ak HOjir
Lt\'Kiijalih jninluiniiy. l:t
Iato, vaio,li t-M\'istbol.lVlvarrn\'i vaio iiiggirinbok. Y.7. i^.\'ii i-Irg.iii* és aliandomi tarr.\',«.\\fi n.l.-n l\'irzal p..inb-liuz biz.uiyiti-juiy_arról, lin^y a?. v»r -lodi e?ilsl vajry ar.iny. At arlgi-a jilr taiivos; t\'gy tut-zal .*zéji noivi-zptil.Sri kra *im.i 7" kr. ~*\' ".
Erieket pennatartó. Mid.m lirik
Jiapoltiou a Julius Cannar "élptimlat ¦lm.]g"*i;i. a/.-li r.-ul.-ki.i a.Ita kl ^iits/.i\'rlnrtc^zTprpnt\'k -ai <¦ .-y.aiuafa sajatf.\'laila-\'a szcrint .rlvan |iciinat, mciyei iit-m ki\'ll tiuu-Uiri man.it-alui, E mir^bizaaiiak 8na|i mulvakitilnn-log t\'Ii\'rgtf\'tiiti\'tt. — Ezuii Uibi)nir\'uiy Kn\'oliiiP liillivrl rillal t.\'lk>ilp-iltr*tt\'\'tt, Kn l\'zrn tnl;ilm:\'invra iiézvonz i\';;yc-diiU.rakuiit larlum az ..*ztrak-uia-gyar Inrodaluiiiban, A penila-tarlo ckuuuuiihtboi-vati : azznl ri-gi;i4tóil .-«iticlfbiit iriiir^ a tinta fnlynaut to\'t-i«és -t/frint igaKgatiii.\'-iYlakja igi\'n esimia éi ininib\'ii ké/bes alkalmati 1 Initó : 1 fit. rb)i>1 liii\'zat Nap li\'oLipi\'iiiia: I.\') kr.
llnvniina-piuiqun 1 l/7
krért : cgy :t0 kros fizivar, niintliogy az alta) a b\'jjolcm\'ibli stivar vaiolij Iiavaiui\'iriir\'iiiiiijiiva valloztaibati); Ae iilili\'-\'z viOo l\'swnnézla val.\'nli lia-^ViMiiia-dQliaitjlié\'I\'vaii Va trattarvi*. 1 llvugoiég fidil n;| varra : I frt fili kr,
-„ l>Iliktt|n-ny . , villini lini,
Dlnyillnillfiii, jtyiTHU nélktll) killiunj angui ¦\'készltii|é»y. .Kv.i!ii klipi\'iiy alti\'ut dui ki\'witUvc i nz a leg
-riMihrnlr» OiliiT;lTiiirg k^ltMl"flilTr- ^^-l.l. i.Uiln\'Il -nl((f liAtHan Im van/ÜKcn fC\'ijcHciruj miiidla\'t oblntán vugyfHzotl oljÄVls aiiiriiit^^tllt )\\\\>I frt fril.kr.
Eaijii t\'./ikk»k a^sjttTl4rjoilrtlniiibHn en^ediiralúllrl nikláiáb
A. FRIEDMÍHNJii.WienTPratiJrSfrns*. Nr: 26, :
mnilri^f tV-liÖ rttbav.l.
i.kiipliatók;
\'{.\'178-¦
POPP J. G. GYAK. FOGORVOS URNÁK
Bécsben.-Stattt. B«^iH!rgaíáso Kro 2.
IVUiut.\'t,-, lirf " :
N-ub\'/ év óta Anallierill-HZájvlzéheZ1\'; i»!ry>*k ,-znkva, mtdy, vala nini :\\ t\'..^;il.ra i.t i.-mlkívüli blsi l:i.-t gyakoro llillílnnr>niü fogfájást
¦liyliíti * tii<--gi/.[tiitr-ti\';"3-- dlraläb-tM "¦•^y-\'Inntníí-mtájviz—iiirít ¦mefft\'rdwfKÚi ¦ x ujaiban i.-ldl.K.\'-rt .¦ ni-mil i-zérck .^yikén.\'k liaHiuálalára sem sziu-batnni -\'ninrjainy" mim\'1 ltodra ft\'lkrti\'in; Imj-r-nrki\'m a mi\'llékclt-fisi»tt*|-í;rt-!bi-ril»-i/.ájvi*i\'J.;;i i.^v ini\'ií\'elrlíi Hii-iiiivHégrt incgkiildeiii nzivTnkndjék. Zágráb, Julius liO-áu Wi. - " iliói — 4,2. b.)
.Nemes Mandelstein Teréz, sznl. bucími Jellacic. K .VK T Á 11 A K : a
i, kttiiní* lulajibnirságai inmit inniil.utüt, síit Némriurczág,- Hch-élia-"K- i:* ,\\ii-t.-lor,-zá-. Amerika. íli\'llaud. \' Iii\'l*gimii. Olaszország. Kf-let, lJél Indiái,ai, n„\'.|i:\'„, .\'-rdfiul, ti .-líin.i-r.\'-„bt-n ré^csillíi nzikkuk létez-
k valódi •\'-« friss minfiségben. * \'
Hrlns .lóz-pf gyi\'jgvszeréaz. líü-enbcrg-JV*s. llioi.T és SÍbivan A. urak ke-K.Hítb.-ly.i, : Singi-r M UVis.i\'A. KÁ[>r-iui\'zán :
Kapbatók - Nagv-Kaiiiz»:ui \'¦nf.bl A. Wajdu., J. \\\\ .¦IJi^t-h roakL\'d.Vébvu Pápán ¦ T¦<«¦(.. p.-u Zala-EgirräXüg, n : I.^\'.ó gyó-y
|rész. Várasd.m : .Ualtu-r líyógy-lUL-giai: IliimiT Káji\'t
Werli gyógysie-._ Híent-Oyilrgyün : N»thig. 3Q-
— ..........v ¦ .....\'M^"lty-^rj]b\'óeí-fí^<í#* urakaiL vSíom-
bAtbelyui^; Pillirb Fon-ucz ^«^«?»??«?^^«?1.- I^tiríí^idéki S^-íiyür-
gyr.n; Fibi
Tuszkán, é* Giuliani Tivadar nimm A., Uraim . .1. gyógy-zrri;»zi\'k. Lovas-B«n:iiy T\'+frisIcr prq-ryszcpj-Zi: K^tlutTta r-Hurvátb K. gi úgy.\'ziTéaz. Kecs—-ki>iiti-i.-u. JlarliU-iif gy ü-yszt-r\'ész. bunafőldvár : Te mm or E. Pakson: ""ián- J.-rjy.teyiJi-ré**. K..i in.-ii.l.-n : Horvátb JtK aapOBViír : Kolm J., gl, Itelu- gyogyszeró-z. !*zug.-,zárd ; Konrica Ai, Hr bsay gjogyazcreaz, Ifunybáilon : Kraiui.lin ,1. Tolmui\': Scbwars U, HzigBiTärott: Barwarth Unjáii: Snellitali Pt. HojziVbl liai, Herzog Ignácz., Pécaett, Zaol-.. \' U. t-n h—Zarfe Srptikli, (jyiigr*2\'*n\'.«z.* ¦ - .. ----------- .......
WÄJDITS JÓZSEF
könyvkiadó liivníalábaii
-¦ NAGY-KANIZSA^.. . \' \' " MöKJi\'Iciut 6« iniiid(>n\'"liiteleir könyvárusnál knp- . . ható : a ^
„rajta leányok mulassunk !" MULATTATÓ KÉZIKÖNYV.
magyar nölgyek szamára gyűjtötte*
J3/.oii gajga\'g bplL;ii\'taUmi, s^.é]) kiállitásu (któcl. ÖU(> lajira";. türjedö) (jsiii\'iw kwiiiiiy lúhlália kötfitt kiiiiy.i•/\'•\'•
Ára X «rt. so kr. ^
Vidéki vuvuim kllloiui» mfgdÍRoadsaral <iWg bunnágwt.lywt az lS6T-ik év! postiikbnntatiW, iiiuíjsiuriiil lfi,000 )iwiiii küldeményt én ISüti-bnn :llJ,800-:nriidtiüii lui. E saltmit\'ugj^tJcuJdoyaliVnilstíJiiií ¦cin.iirts.nl. 3Muilt\'D iit;m tiitazii tirgv vÍBSKivéíetik, h ez líj bizonyítéka a. «zimini hrrdrtntiwfrimH Iteity nfHf»»*¦¦¦»»"»\'«\' h»»*iili»---»<iiffci!tJH!.iiiJai<»iii-«4iii«iil \\rgye * ii kiljnlixélí. IférMll u kavrtkmii |iiiliiwl <TZÍim.l:- :
FlíIKDMANN A. Héra, P nitcnttrossu S«. m.
Tessék csak egy
tenni,
r^T—fa azBalplr mcpnovoKfitt^targyíikolcsóárúról*a vevő meg .fog győződni. »• • ,.
Minden ám a legjobb minőség biztosítása mellett adatik el.
Itt a legjobb gyakorlati és féimlx&i czikkeknek olymagyszerfl v:ll:iszt(\'ka luhtlli-tto, niiut Béceben^asonlŐ nctri* létezik; gmnloakuava van itt fitita és-iirt;gn>l. ugy. hugy esek éhségét, azÓp és alkalmatos ujámlékot neme.-ak hölgyek éa .urnk, de még minden kont vs nllásu gyermekek számára ezerféle választékban találhatni.-Árjegyzék-mindenkinek, ezime. ponton meg-nevézése után ingyen és bérmentve küldetik; nngy un előnyös tehát u vidéki t. ez. lakosokra nézve, hogy ejry^példány_t_inegszerezzenuki----iaiuL4it-^MKtn- neineaitk az ár, hauem mindenik "raktárban létező czikk pontos megnevezése is található". A szétküldés utánvét, vagy a pénz diiJeg__a___e_^ ík. ------(.
Legjobb s legújabb gyártmányú különféle ezikkek kivonata.
¦A ház jeligéje : ¦»Az olcsó tárgyak is lehetnek jók -
_Bio*l bőrárak a leja-íbb ki«it- .........1 \' "
menyek. Ndl kézitáskák s«fi-.ib-
ruui:>.c»»l, fití, 7ü, 1*0 kr.. l/rtj .20; legfiiininabb -ií_agrfii bárhol ara-uruiult" sárral 3, 2.t*0, !1.31), .1. .50, A.m, 5 frt". Legalább pénxtárczák lu, (.10. sO,
yükr., I frt,a legfln. 1.20,~Urt. "5,
2,50.;. baskjeflytárezák ti(»,- kr.,
1 fn, l.a),U-iíiii»m«ilitml* 2,3.5*1, :i, 3.50.; ziahbeli leevzőkönyvek tO.
15„>20-35 kr., Iftjtiu. Ipűrknn\'-sWn 3ü;^l, 50, fJO k\'r., I frt.
Döbisyzseskók 40, U<>, --ntr., l frt, l.3U>L50./
Utitiikikoríls lóriiul zárral 3.20
j «ialiti bruiizOiitinéi.yi ir.íkfs_lLt j ilrMn\'il, l ii.\'lii-íitt". 2 ír1\'lámpa
le-
VtzhltlSR UtlbÖrÖidÖk Alkalma* berruduzfss-l 3.40. 2.S0. 3.50. i. 4.5o; 5.Rfn. "~
Fésyképl albunek l.\'girasyobb TÁluEi^kti^ii. Díszpéldányok 10.13
14. IS.\'?0 frt
Zemtó-albom. Mindriiik allumi. Ita kiuyitjak, - .Tarali i>tjáL<j«ik ul a legújabb !> leukedv.licbb tánezria-rabnkbitt, rlapv «pi\'rakb.M, ki>dvt<-¦5 hangul.." l .lb iS-adra Hl .rt5,l,l2._t50_kr.;l dh l-.-.lrft 15. in. iiit.íífri-*-i távcsövek
BrkrtiniftliearttvojTbÍíl.hizlo.\'" láti\'ríí-. cl 1,2 — .1 inibiro 4. 5.511. 7. frt_.
IrÁnippák zárral ..1" ISiO. _frt.; ugyanit/ igi\'.i gvakurlatiit* Mi.en.-lí-Mirl í. -.5*\'. :t", .1.50. I. 5 frt.
Hol.y-necessalr-ek ii.in.i_n |t;;,
ltftií.or. Itolltütl, *_itvf frt.
-vobti válai_tt-ka Siili-, r.Kii.ta-r.«irr.--.1kiick. 1 dl. .¦.ry^rriló-i i-einos Á). 40. fül kr. I .U.\\_.\'-j> f.\'*tt:"»-i-l 4ii.StlVr. 1 l._M; 1 iUnili imiiLinH-iii kníllilva íJiU. _ •J.nil. ^. 4.5. t! frC Lefli-bb toilette-tapoyak. F
.mik k\'i|..nl>i.r-\'i illatok nl li/Í5 ^If\'.U ;í5. 41» kr. lotiiltlv (FUat.iirs ^htn. lo, 1 - - - • ¦\' .i-rvk.
fu.
.•.(-¦malim
ii,lrá!f tiiiitt
anya.
jtükkpl-eftlnoa "tmlkialli" UialiaJr W) kr H)kr. 1 frt, 1.5*1 kr., 1 etil 15 kair.nbHííí n^r^I.\'.tíivrt 15 l etul -J v.ij-v -1 ktíti-c küt.\'il.lv,\'! I0-Ík-»I kr.T\'-l etul Irti knlr.ni>n<.\';
l-JUkr., 1 liur^ul\'í-•\'•« ni-h»ji\'e.-ioxi nihtt.\'ikJJJiTi\' .0 niiniit-U[I{mI 6 kr.
A régi árnak felén! 1 _etr Ii\'K\'U\'íibb furmiju vára;frniie_i.t jiutccIIíiiiIh\'iI 40. IH). W. 1 frLl.au, iinjry.il.bak l\'. .*(. 4.5 frt.
Ziebtfttftzer kan.-K-Ec_.il in.M-"
kHiarbjs.30.itU. 40.5*) TrOkr. Lnfrjoblr mínű-csU v.i\'t.ir» i?„ilnt-
!ltámtrDMn&-Bz&lc, _>>t<ü-
UU 10 évi.fólytcinui* lia.iiunlat itn-l-lett^^it-ntcvőkauiU-lti\'frt^-kn- " fakanál 9 IrL, kL«. ét vilU 27 frt. : í pár prurty.it.irti» I fit, K^yúb clii-Hai-«ÜBtúrpyak-|ryrtTriírírC K_p»~
(grirtiiiAny mt\'tn. ni tnriiiil.h...^
liidi piflillu.i luiMMllú uiudiirlian van kinilvc.
A li
Lvetitt. illa ti Kölni YI2\'¦ j.ViiiuiÍH.Vbt-\'ii _30. in, ilo; sn-k^r^rETiü^niU\'ii «_ín?Jt„n-\' tlt\'iuio\'nil ma.-* t..iletti-_iri_v-.k a liíir-tilí-s.\'ibl. ink iHi-Uftt.
LMfloűHtabb kantsuk-fesük. K^v tVulurit.". ft\'i-ü 15. -5. -Hl kr : «-ay -ürü fé«l-lt. S:").3ilkr.; 1 ii.vt-li-i f\'\'-«H •\'5 35 kr.; 1 tariu féailiiO. 4U.. I
Selyem n/akkendök iir.ikssa.narii
1 .\\\\< fokcIrvauT S7.S.M-S -J5. __V4S. r,nVt.LestVivtit...al.b si\'WiMn-cbar-[,i...U ilbi* W kr. t írt. 1.5«i.
Leajobb nadráBtartok ta.na-
k.irl.nti, 1 l>;ir aiiínl i/.\'-rit!ll...U:.
<;o.Mikr.:ERly"iibr.l -", lír- 1 3" \' irt Ml kr.
legfln. alpacca - gyertyatartók. Majiji^/i;; •ir.S",\';". 7", "•\'-r-1 ilb -ira |H, ,Vl.r.\'>. Tt\'. hil. \'.\'Okt-J F. lAjeqszebb florefltinl bronz asi-
uicnt in!fülen
l.-.l, VZért 1UML,
ini-k. Í2^n tartói miiiili2 fehér L rt\'nvl." mar^.t, l-\' db kiv_ska.nál b kr :"l-\'ll. !ryfrmckkaii.il 1.5a 3 frt V2 .11. ot.Iíianal l._o kr.-, I tejmerŐ kanál iJ\'i. 1 ii-vi-Miicr"\' Ml kr.
Legjobb angol tpllkések drhja i~> :tr._ 15. i;n. síi. i r.-jo ír HÖlgyekiiek nélküulzh.tlen.ib,!^
tnilrtt\'"-=T.pkn*wkc. iia_y,liinnu T<-jiypíiti\'tt, tárral, lük"\'m-l ff.\'I.*n-rr)-ve. Miudcra lentin. uiii»"?L? b<"IőiE-s_E-«tii r.4ak 4-5i) kr. -
Legjobb szerkezetű czlofecskea-
íőd ui\'lkJliiirictluii minden Káitartóban.-1 4b -__iH-rtrtt-kfrc«kendÍí- 8*.\' kr.: I fnri«t20kr
Igen használható urak-alt, 1 csrje-i.mr.s liiirmHlitt-nkttLi-s_fiiri*nTkö W.zrrrlv.-.
Valódi tajték szivar pipák szo-
pQteak, "¦¦-i\'j\' f^t;on. íiti"\'n iiii-toti\'^.ii\'l -ffáTSTTja^>(T. I. l.íti.\'. »riV. 4.Z> frLTü-k.h\'t.\'.\'.ii cííatittl ib.liAiiyíá_ikLii-a-1 r-irt; v:iT.¦ ITT t »Tttl.1 t.^rn.tváuk."-v.-!t..VWiLilbi\'a^ 1.5 fi Sír.i
Valódi tört korallok b-írfiuomabii uiui\'^.\'ira 1 "-"r 1 Irt.
Hihetetlen és mégis va\'ó ! b»._-v a l..".v.\'tk-_". .¦fik, m.-ly,-kkLt évij.\'.t.
áll:i*<al adatiiak i>1, a j.v\'1 árxk mi\'ll.-tl l.>riobb ir.inöy.\'u-üi\'k. Sal-u-.\'.riik br..i,.l,r.t il^-jb.üii.kkal e$y
ség, küli
FMYILBIEZTOTES!
¦ Egy idő éta: kercskodők pompás -hirdetések altnl rösz érákat ajSnlnnak a t. ez. kozun-\' lötiösmi ft vidéki lakosok félrüvezetéaém\'^EJtqr^odj_k_jÍ!m rtrásokT-sém----mint állítják
ki.-i-bb irt: I. k."-
tati gyertyatartók. 1 i»-ir 1
ÍÍ.5II. 4 frt: LJiryaiKil.wui kLtái;ti.ik a k-^iijabb minia Jícriiil a. 4. 5. fri..
1 ..»r..rivaiii«irtAk:irÍtM alabaütruni- j b.M lUkv., aljjal 15
Leglobbjseblaoipak.ií*!\'! pi-ak\'ir- |
-laliak vi\'-iillvosrírcl, mely iií^-v -*»i- ; T-/"kürt a-Vlil). 7O.«0kr.,ii.*s?-«tTi\'ii ,|
vLtluviipi;iíl 1 Irt, l.Jit. ^ |
Lálszereszl távcsövbk .i.í iiv.^-- ,
prl,- nu-lv.«ki\'i» .\'|ry fLl Hifrtf.il.luyl .
távnlti/.l is kiv.\'lii-tük a táriryak: I j
4b\'4*1. SO.l.íiO kr. " I
Nagy vegeladasa tmk.itt v*i>r- 1 ~E11
l. nairy ziWctbííl
Kyaiiiii.ii.íivt.tli."il. l.ll.t cliiyilbctluii aiicLil l.\'.i Hl ptyiTffk .i.\'lyrMiif. nyi! \\nii. !.eL|i I..-L-antyuval y.-_>0. :1.g\'o. 4 ; Ifirj. Ivmii siítv»Mii«r.i.\'tb."J_5.Jj__il.fr_. iVJr-sr.. i...f..rny."k .livat..- kiallit.-t-H.il miit ilfii-iTf.riitíiFírdTija 1. 3..\'í5. 3. lV.au-iv K-.-i. iniii.~s(v ;j.50.4 frt. -~-Vatodrbritanlr*kaaalafcirf_i\'s.-.«u-
^i. kilt üli akj......Ki anpil
vidéki
|,"M.>b\'-**iTk.\'/i\'tíi *_..ba..rákl drb lituitLai»l>i<itl l l:K iiii.Viiiiají tbrt-s--ti"v.\'l l.\'t\'H. V-il.-tiii.imw ¦r.i Iuta» ],r.,ibálva a Lif.-Avalu u.-li.\'/ít.Tkk.-l
Zseb-hévmerok tekkal.-^yüíí da-rnbia :Ul kr.
Rámák latogatofenykepekhez. 1 db ki.i.\'HÍin..i.i 1.1\'., lo. 15 kr f drb .L\'Ct*. franivi» 30, 30, 4". ön. OU Itr.
Rendkívül olcsók « brotu..imi-tu
iliiltáiivrV>kL!<í.loti-l.. Y.L? «sivarai-vany 1 r<im-.\'i!:(kii ¦ Laminarli\' tii/i-i_cr fi t\'^v i-i-iiw- «nv.iri\'i|ia l.-j;tiii. UjtbúH.H.U^... i..M» íí.^tt.
Valnririlpncca^kttiiBjak. I tric^at L.v;,kai.ái 3. If. í.tHi, :!.."»*>; i.-"ío. 5 u.
\\ n-lkavf?!;,in;il I.IJO.\'-Uin. 3. Hl kr. 1 U-víiiL-rű l._0 I t.-ini-r.\'i 15. W.
E-tiHtttd bi-vont Temkanalák, mc-lv«It inimtij: t\\\'bLr«-n maradnak. IJ db ru-ifi^\'j."kanak\'.*5\'Sr ; 13 4b fca-vi.katiAl 15 kr.
Legfln. angol evőeszközök. 1 t>-*t lába f.ij_lali:i. rt.r.ir; ] nirrnt i>hnl,>-üzamba fiiírlak 4.30, 5.5*\'. li fii.
—GyaKŐrlatl olosó ajándék.
-^.-.v.Jígyuttal figyelmeztetem a"t. vidéki vásárlókat szállit.juaztályomra; egvedüli üzlet énemben, mely .által a legkisebb, s k-guagyobb bizoiiiánv gyui-sau segyenlő-oliJiiii fczáirítiaük
U ELSŐ tUSTRlALBIZOMliNJlQZLEU A^EBIÉDMAWW -^SSür^gfi
Vjii IUII-.I-UI u na^-kauizsiii .tisztelt lufibariitukkal udvaiiasan tmlatiii. lio;o: ín s/uiiiliattnl. f <¦. miitnilii\'i l\'_-túl kezdve csuk b a t napon át
15?aÉyWöYük7^iníí3r(>"gva az úríilak iKileze.rvüzytéről legkevesebb értolmllk híiicb. Klnilnuk példám „vult lygDurtilflviitjg^fnngiUlváliyban mint uj szabatos múszeril érákat, valamint másféle le> küzüliséK^ebb-.dtf^V valódi angol érákül ntb. - Azérrtvttfcdrfjékflninílenkl ilyféle ltaszontalau irák vevéwSW):\'\'^:\' - -
gjgy* A ki egy valóban jíil roudezett éí olcaú írUl akár venni, forduljon a j.i
Wrncvaór&HOxoss.\' • larjEHFUz: m.
ki átáláb:iuesakÍB uz óriigyárlássítl foglalkozik. ^ lléeshen, (Stefnnsplalz Nr. G.)
HERZ ffl g pulg. úrás IlécHbun, (.SUifansplatz "Nr. (j. AuRsenHeil.-ii dra\'Zwniteihofes) szAdÍos év úlü jó hirnúvliuu fészusülü lugdimabli tarlnbnu.
ORA-R AKT AR A.....\'.
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit mellett, a következő árjegyzék szerint.
<;«\'iill zneb<Jrűk.
y» kitilní! minű»L^nok a rs. k. ki\'nitL^7.«H íiivmal állni mi\'Eprfliiálvft. --
.iliály.iiotl riníri\'ili jiU.-iIIá.«i jepjadatik. A nem v7.abalyi.ilt drbja 3 fttal oleBiibli.
- email. ytl-Jii fi. i-llcie\'rlir. 40-48 frL
- hnl^-.íráknr.lnp. !15-40 ft.| LBgnapyubb vnlaiixték a Ie_-. email- jryímáut. ÜH-tÖ fL 4
- kriüJUálvlajmal 3tí—45 ft. 3
- ketlfisla]. H r. 40_l8nft. 1
- rMinuLityf mántok. 50
- hoijry bnrif. -Srák 4o-4« ftj Legaagyoba raktár lagaorakpan.
- jvK^rK\'lvBK 45—1)0 tt , TuUjituti ^yárluiáuy, kút i\\i
- krltr.a la|«|ial 5*) —5li fi jútálbLsíal ; N\'apantn. fdlliiizanilií ](), fcftnT. rr.d^iM 1« -f,\'r^mnntoirok (ÍÖ, 70, 80, im.-JKO ft.!]l. 12 frt. — Mimién 8-iiap Mbunaiidr. finLmabb _ft-2H ff! \' ket flili\'\'\' f,,i "> ft-!l8. 17. 18. 19. 3tV 23 frt. JJe_^iia__._ anc li.kri-\'*. H.V 18 2.5 ft.lS^" AzoakiíiU miutleaftíle -úranrinK,jrn~"\'ii» téiúrnatciücr"ÜÜ.. iW.\'ik\'i fü.
hi.rLÁaa.ir.k,l»p 24-28 ft | késslelb^n van. í- ; bt*: ét u^MditrAUÍÚa..!
r«-tn..ni\')irr a ny«k- jHJ^_ hiflal urak 1 - 1.50-iparwiynz-,4í5. fitl frt. Hőubi>i><i roj;nlati-i
mii !.[iLaiid-\'. M "25-30 ft.: rrm k.-tl^\'f".K-l- :t-»-iTi-t-rt
gy váloaztokbaii, egy évi jútiíllád
{471—12,
-il.)
Eeü-I hi-iiíf-r\'-\'-r- 4 nib araDvkcr .
I
Hlr-12 ft.j 14 ft.;
i:i
k.tlt\'a fíilíllel 15 17 fL kri^tálv iivpj». 14 17 ft bt t. 15" ntb. íS_iy-ft in. viü^i laiipal 20 —.5 fi
sebb párisi broacz órákban.
20. 22. 25—30 frtjaval; ... uui-ai ntnrofivel I»,\' .\'10, , Jlf., 40, fm, ÍIH1 frltal. --
-, l.adi rSr.üar.
% TappaT
r-rap-fl"...\'. ^
|.. UHI,110. Il"
.,l;:\'t-i rt\'in.ifitni
IHV\'kliAH
-. 1 L- v -Wak
(4eaftíle -úranrin K*rn~ kússletbiTi fRSl. \';—
K-Qat urak 1 - 1.50-if; arany
tatnak. \' \'29. !10 !13 frt. Cü(im.i<r\'.ilá<
K, n.) Krilit órMnnirtok 2 frt kr.|nál T Irt. 50 kr.
:><* - 30 fl-i^\' "* **¦ H- ll> "í-- írU MinJtíii javitámik Mi»l\'> It-g ¦
jr( (. ; .Arauy úraláncitilt lb. 25 2---. [„IjIl-ih .égtítoüiök. Viilfki inr^ri\'ii.
üi; ,l!3h- 40- 5o.*i;o. 7o. ).». ao v*>. [^^•^í^-sz^mf\'zvíí. ¦iu=i__j_iü-4-iTtT KRltu^rnval 7TI. " n^potüm utáuvit m(ii,u
G«Líl.i_..........-=.JW.Í rirAralr \'* k-l.4,^»\'"BV\'?!!bbllir"re,^i""°ln«k- M
ím fi \'igenéi pycnryát lí.viit \'¦» frt. Híü-tofilA k^ltR."-nas.t.\'. ilU».-l, iiirly ml pji\'rjryát cyujt 14 frt. ¦i-m 1. ... pAn8Í ki,i,- „l:l disn-i l,r..i.rz-i.ikl.an 1^, i:í 14 irt, 10«) íl., Hordozható őrségi ellenőzó órák-- l5(t ft.l _ H.ir?..tirríli-, rubinnal, az
pakfon^!,,,!,!^ i_t. kaziil letíjtibLan lia«-
BiUuuiV-.nimI.-it vai|.ályandvarj v"^-• írre, ixiiibizakbau, irrárakbai^ «tb.
-ÍH-i
-ao 11.
«gj ***>
¦zurvezv., ku^y \'l;lt killilnfflu bolyén
mm lelelu órák kliM.Trltctut\'k.
Órák cttitbi- is clfiiiradtaiiia!.. Kiititii kívánatra kUid.\'ik bi-j^ít usíh> ETf-ki\'rt nránUajr >\'>rákat fi l/uirmkul vála.xtásra, és a mrír nem tart.itI áiUL-rt jiiraiiiló Ü4»xi;gi-l vi,HzakIiliir>in.
Kérem figyelembe venni!
Mitük-n .irun\' lti^jnbb«ieriii>k
kr>i-«kpiir-h—YII"T lli\'m ,-.rÚ.il
tal ajánlntlakkal üs«. Eüiitluk.
Jo, valódi i* hibnuélkail váhzuu urut-rt kvsrakedvat
ütAB\'X\'XS &. Böotslöoxx, RothettuirmstraLse a&4tik szám alatt,
rumburgi vászon- és felicrnemft raktára
itt kiir.zp \'ei/.i oj árjeayaékft. TarLi\'i-kitdiim miadmi . lian-jralai iic*±t#u!\',\\ »-ciiapiirTtzt^íílTirküiíijiii tigyn-lu-ubü ajáiilniii. linpy f. Vöi\'_iniiii.\'k iLabadsAjfukbiui áll a b\'-lnn vglt uíkkukat, Íja azifk bármi uklii.l nem
teta^mick, bérmentesen ví^srakübleili, min- a tizeiért ár poita útjait asulueü megtérittt.-Uk-........._____
^ Mt\'ffrrridelíítk na bfrktlldfne útin vajry poilai ntáuvút mellett, bárlröv.i leikilaeaerfiteseá i\'^
pontosait lolji-sittutnck. — Kiráuatra a Tasinakbiíl minták b\'-rm. titre killdtfnfk. Férfl-Ingekre B ByakMaég
mértékéi\'kérjük megküldeni. A lo*«lek cximczcndSk: J
S. METH. k k. Hoflicferant in Wien, Ho.hunnsta^^t\' \\r_ ^íi.
V.\\.k, kik 25 frtii: vaiáiulnak : egy fi.inmiil hilazett batisxt-kendűt; 5U frtÍK vnnárlúk : pgy ffl tuczat"\' fran ciia liatiü.t-kamuit aiitics sergélyljtl; 100 frtiu váaárii\'.k : pj^y diöics au;talleriirt kajmak rájid-jul.
ÁRJEGYZÉK:
n ..ZÖLDFA" vcii(lé<\'fo«a(lo kisebl)
iilajsziiimnmalii kéjickbi n íg\\ nagy-
iii^kiíiHiins^
n.itiik nii\'({.
A iiaRV-kani/-.-). I. iniiSzeri\'tö kSzSiisv_,-_telyct én. ezennel lüiiiét naítj\'obb száui-baui iiircjrlenéir. nílv.iiniau felkérem, ezeif nlkaloumiáUbizonyíra épninly művészi, mint gcnulii .ilclüiluk találja oliiJ5ziiiiiyoinatii-ké])oini«t,:iJielyek íniiiileii Iennet-disz\'e-friU-iii\'kii uiindeii l.iki/ohát füí\'nziM\'iininil-otlioniassá tesziliilt, szivesen iuéltánvoljá!c„ - —
A/ (niekell 1n11b.1r.1luk könnyelilisé/tére kivútjntirji tiz baviirészletnííités meilctt Hadakéi. n|?j lin({j- ir.ilul minden jnüliani^iiziur\'kellemes.helyzetbe jó, ho^y lakását fülduzilhcti, aiiélkul. Imbv .1 havunkinli. csekély (lijtizetéá meflott;jelentéiíenyen érczlictd kiadása lenne.
•\'A LitlIiMn mn S n.ip?alattto|Miitt:d<3«Mtti\' lüji\'irátúl,\' <I«lut«iii 1 óráix tüben--szakita* nélkül szabml btlépé, iTnillítl \'mij^intiietö.r.: • . _
¦\'\'¦±jé»qxjl. ajb: M_f__]xro;
\' klllüftleges intézeteiilajsziniiyiiiiiátii kójiukje nézve. *,, f - Bíf.b <"> I.
I .111 :«J r ^\'j-Ati ni 1 .III ::<> t
If;
.1.1
Hi dl.
ii-Míoulin . njmir - ..>\'
¦Í\'.ITi. a-sI/mU IVIu-tiI.!II f.»iiálj ariui\'s rsiiiki\'-zuttel In lit v fl uíll-iiig jt\'i vá.xnií1>.irbuz<iial í Ftr va..*.,» IS f,i. ni„,t csak 9 fri !1 db 3u rűfo, íiin.s il^v . kani.VA.sj 50 krtúl.^ fri .10 Itrig a le^-tiu. 1 .lb iíü rűfüa liaxi-i-.ia.i.ii ^i) forili!.; U -lll fit, niu.t 7, H, íi, 10 frliir- Njíi-nadri|íók fiiium "m;liiriliu|; va^r inii.tc.ak 10 frt ;"iO kr. (1 lm;_ asinci rá.aoii.Einbki-iiilü ÍKfn. barcliclbül , VA^y |i.di|r jii ujlu\'l
1 db jO r. aiL\'prn fi>lii-rilett crc.isvá-j üiiiiiu ila tartus, 4, d, b\\ 7—8 fit.j aégü TÁssoiibiil , aiiiiDii r.-^y bi-aaon 24 frt, Tn.i.t tsak 111 frt. 1 tucsat batisat raaimii -ss.bkcudS.J mexvo 2,2.50,y,ij.üll--4 a . iiigliu -al.\'.dl ruóib. vasxuii} fehír vagj- §tlacn BEegálj-lycI caak\'Xői áji -falfiltü (curactt.) biinezTr,.
",.8, u, 10—i_ frti. alejjfinomabb.j tngy liimaía oálk.qj \'2,2.0) 3,31»i>, 1 tárcát váaaun danfasal-aaxtalkiindöi *í, ú, II, 7, 8Jfrt a lefrfÍDOIiialrb^
ilylv-l
¦zl^-*ínüli.*il tlivaint i-abáaial :i, 4 —
. frt a K\'itu.
nabli.
-Ifi frt.
1 db .30
28—32 ft nuat.uak 14 1 db 40".Sfila bitltatiítj i^urua-viaiuu
ÍI2 frt. most c*ak IC frt. X-jlb 3 P r"fíW hit apa ni tubarci vá-|l tuütarfet^
ninn, \' ftllup :íevnemfl_krt! alkalma « :ln frt műit cnak 15 frt.. 1 clb40rí.fiia kfllilrtrueu jij irlaiidi va.
¦Eon !14 frt, mftsi caak^l" frt. 1 db 50 rSfltii hollandi nzliviía "gyiri
ár !16 frt, most csak 18 frt. 1 dh íiO ríífili valűili trlaudi nz\'óvé»,
44—48 frtrinóít i\'«k 22—24 frt 1 dh 50 rSrilü kh. belgiumi n_t"»y«ii,
lr-Ralknlmanalilí ft;r6-iii(,\'ekrí öíf—
Ikr—7(3 frt, bdí*-2(^10-85 frt. 1, áh. M tfa Öl-,níífl* legiioiiexabb i\'ü
luk\'jubb minüatígll rurri.Íiiirgi. hlUviÍi
\'28,-"3:irS7, 29,-32, !15, 40"4a, 45
50/05 - <Í0 frt. " 1 fl««^^ntUkal(.Mp«d«i\'Ii 1-, liniazu, \'-
Vílf/tóTciil"iVíuWI lift &0 krig.21/»
rCf áeúles .\'J frt-50 kr, 1 — ftig, 1 tuqiíát validi febi\'
6, 7—8j>fr.aJg^finomabb.
kendo 1 IrlüOkr. 1 turzat vaiiSuU foliúrvámini
>agy thea-aaztalkcítd ráüioa-daiíiajxthat feUér fi itínca 2.50 kr., IJ—4 frtiif .i legliiiomabíi. 1, runibiirfii jlamaízt aizt.ilkenilÜ G seeníúlyre 5, fi, 7- 8 frtig a lagGu. 1 riimliiir^i datnafzt attxtalkéazlot 12 HzemOlyru 10,12, 14-16 frt * l*gfi. 1 tiick.. erSi konyíiautrlS ü.frf"! — !1 ftig t db, 30 rSfiia ijfíiii jiJ zsínor-barekűnt ll,12,^l!(,-l4,lííTrtiií. a lci;6u--1 db\' 20 rítílií na^yau já piquú-bar-t\'litut 12, 1\'4-r-lá frtig a K-gfinom. ChifTim, ipeti finom ú> úp-ajy tart (is, mint a váazun ingekre, gatyikrn, ria^jxlsi\')azokiiTAkrn Itasauallialú, ríí-ro: 25, af»r-35-öü kr, a lcgnimin. I\'aimitTffrádtf, \'atIJíiiK-csikgkkal, ágy-nerntlre kUlDutliiuii alkalmas, r^f-.!10, ÍI5, 40-45 \'kriir a-%ni.. B_Jtla-aat>l>- l-iitíi \'tn[j Imii;
vagy
\'jt««li
Veiidff nagy fajtibiil
1 -UÉOBal\'vaMdt .ifiiiiiírviÍHZiiii _______
,-:-\'\'tti»irilttk"v.4hilltty-Mii1iIto«dfíh)-\'3--fri
rnl krtúl 1 ríp ftt.
l.\'tneant^IcgiijabH^ IftgKiiaiiub\'b úi
;1 .i\\H\\\' Injc kitünll rumliurgi; : bollandi-Tnstoiiíníl, linóm ¦ - hím i/i\' i,ii«U.C«ak_yfrt50\'kr.r 4, &.\'flalnirfl. 1 iiííríngklítlnfi riunburgi Yiíoioahiil Ingiljab\'b .pariul iiillitara .ké(iy,lt»u, tf »«k 6. (i, 7, 8 fri a; loBÖnuöiabo, fitti téli- «agy. íjl ingák, ;tii(um ni-
XIÍ| ali^nnknyik ij;"n ji\'i htThntbfft-3,3.50-4 frt a lagtin.; 1 nííí al>.>: ntakuyaa Legfiiiaia. piquú-baTcli«iii-bül 4 — 5 frt a legfinomabb. Valódi aitgől fuher it r/.ine* »r|iif-ting-ingek nágyua tinoniak- ?.1 12, 2 60 kr a - 4 frt »..loBfinnja._ Uri-ingek, a legjobb ruiuburjri- va^y. . liullandi-viuaoiibtSl .2..frt, 2 fiO "kr,. ¦ H, 4, 5—fi frt *¦ lognnuioibli.. Uri-iui;Dk,iÍBBt.n. batlitat-tnelibeté(t,.L legel»gan»abb \'i-12-frl * legíK FlanoIKarí t(íli-Íiigakl«Rtin.t.» Ingekig.
niiadeií aaínben S, 3.50, 4,_i_—űTrt. 1 ttice. nrl-iiiffff_fllűr, a-l.egnj. franetia ¦ angol diTatazeriiiTSTtOt-fi 1. a If. 1 tuca. urt-kiuulíi-Iaguj, fralir.zla\'* an-
gol.díy*tBEÍrHiTkiall.4.60,-5, « írt." Uri-Riityák, iguu jd b tartja Taazunbiit fSliir iiiagpi^BBabiiWiiitl-íírnttlt^\' tri \':i
Őri latyak, igon JdT|ÍBTtArtdB\'.ru<xoii-bili; magyar nzabüsal^cftak -lrírt" tíO. kr^"- 2. frt 5tT.k rí a ¦: legH n o ni ab b, tuoitat tinuin\' üűi-liariíuya 6 ,; H, 10-12 frt\'ft IflgÜóumabb, , , 1 tucBat fírH-harltsyii" 4, 6, B, 71(8,: tt) Trl a-li\'ifliiiuinalili. \' jr
2.-J.. .,;,-;,v^.<*a4^-iiiiík
3552
fi" iWS-sfflt^ [PDn tiaztelt vevi «r l-ORB-HF ,ofltaklll«lonióiivi
kIllHni>„ megelepedeiiérM depend" tiiiuisnput tea/. lBllrl-.ki..nifkRKnrii.t lU.HHlT-«t -iilutt (ul.K.i
lrit\',7 uL-CKyiitlui
pnstakiitm tatás molvs/.erint j idevaló, ii/.kti Imi-sem. urti: i
Hogy az ámításra, .számított, hasonló ozóg alá jegyzettek az enyémmel fel ne cseréltessenek, tisztelettel kérem, gondosan czt-W meml a leveleket: FRIEDMANW A -hoz. Bécsben, Praterstrasse 2te.
\'-Mmtton- nem totazü tárgy ^vitm^avétetik vagy fi\'lc-i\'rúlttJtik. Uj bizonyítók ifa tizi^onrbftt.sT^letc.\'isiiyi.t\'k.
(278-10 ¦ Egyedüli raktár Ausztria számára
Legújabb\' találmányok.
0f
Intés
ható. hr. rtM\\z let.fl eltávolilá eltűnnek s. ki htc*. _ Kpv tépely Mimién tehetséges.
olv e.r.krtzt, mplv ii nának tfihehiir.
általam kereskedésbe hozott
POMPADOUR-PASTA,
mely kiltlnÍMépo által áta-lami» elismerést érdemelt ki, darab iiiíi ota t»bb eíép
jdii tehát ez tudósításul a t. kíiaitiiiségnek, hopy k valódi eredeti are-pasta egyedül csnk -e,- czápnel -kap? 1 rTiíTidim nrezhinnynak toké-ára. Atkák, szeplők, maifttltok ¦áltkép mepiljul » szép111 a/. 1 frt ."\'ti kr.
Ki liitte viiliio, liepy mép, •oUiiiii\'li a szemet a czér-¦lU-n..Iii*
E.
_"l jepitmln. im-lv -nem -titrír^-n-trivi Imiiden hn_t.tr ára csak 20 kr. . irvaiiutb.-.l. . Il1
i l.,",ni.-itiQ.*fc i-ri\'-l*\'ÍT"z»-liIi í.íuvr.
.lálV Kpy-te ,upkimi\'li a t
iiít. A
fzll.it.
Legújabb rozsdapor. niztn«itntt **er nmi-
¦ denfele riizsdafiiltifk elrávolilasara vászonból, selyemből és minden nmslel- i/.öv«>i..kbül, -_ziiita<;v un- i-> aezelszerekrő). Epv i-simiap iira afi kr.
Lopás ellen vedelem az .-
"a—Mii\'-iriT mtt IttH—imlia 4r színéi mindi-.* meplartja. tannak ajánlható. - E_> !1 Tyúkszem gyűrűk ntm
Angol bfir-f.nymai,
deli In^vá-at vtsítiiadia hoív.a. ¦ kis uveje^- lr. Kfr napy n.-ii ara 40 kr.
Folyékony enyv i.i-_;ii«4k.iiiiih-iirnebti «z.r
minden ha. tartanban, inert ef.i-í .i haf.baii _inir,v,\'^iavit:i«,.k;it mindenki inapa e-.!;;..;,!, heti; ezen i\'iitv evekis; eltarthat.* vs bid<-_-e[i has/naihato Est* na BT \'lv.--_ ara J,"i kr.
Szafli.elku.li vízhatlan ágybetétek. Minden ha/tanainak ajánlható kivált, küLuiúseii _rvt-r-uickük. beti\'Ci-k és pvermek-nirvas i)"kin"k nélknlozhetleu. \'.Hl kr.. 1 írt kr , 1 Irt "><) kr. epész 1 frl 70 krig.
Cs klr. szab- Szapomn-zsir-ather, melrkel
neliánv perez alatt iu.iuU-ii Heveit írer.íjcndo -¦lennyfolinkat iiyndenféle kelmékből a lep. tisztábban k ¦ vehetni,— Kíimi »] kf=zitniény mcphalad mindent, mi az ily szerekben eddip Télézen; nunth\'ijry mvs-a l«ifflnutnabb é» tt-a;. kúnvpe.bb sünt Is sértetlenül bairvja, mindjárt" .t-zárad us nem sza^ov Ajaulhat
t.zt-r tisztituft dii\'-nlnj kaphatií _!.\'> kr . uaípirval tfi kr.
- Gyökeres\' szer, tn.ivtvui- a
nap alatt Ki "!..¦ n^vrr ki 1.1 c ujabban lolialait •..•..¦rai-k minili .„\'¦rol- f-Iralci-
li
áhítr:
E_rv .ti,!..,/-,
•iitt ni k. Az arnika-olaj
-e.tiiiara. tum-k .-v f,-jbi;trí<;-;:.-Ui
a fVjid.-\'i-W, ..t ...rpt.p t.jrt\'iri\'k^o liaiálv— z I.\'.dz"á»»k. i
ilhuirv íarai.liii ni.-lb-tt ¦il linizuaJati iitaTita^al "?Rj
e^v,-düli raktára Ans Lzitii.i-it.idaliausa van. I
i-lmiila.\'ztta a haiíviiíi n"*iti. ¦• i\'ialial i ha) n 1 id." alatt m.-s*; a k..
zditja
Mii
..•k^tí.l .-ll^ii : l ír!.
, 1 \'
wrsmiml keizlyfi-t««ítitaíM. T.zy ür?L kannáim. masilA«al 40 kr.
Általános tisztító por.tn.-My,4
e*zk>>/ e/., mj\'ly perrtki> ulanita^fal l\'.i l-r.
Nincs többe rogfájas. HIuMima vopy mej:i.ii.
1^« kíivetk.zK-ben izánnaztilt utiiideuiii-mil fiig-fájás, az ni berlini r-peseppek altat egy perez pyiScTittatik.-A paraiilia annyira biztos, Imp.v eri\'dmiíiiyteli\'iiíii\'p usi*tébt*ii -•» pinz vi*Kiiada-tik.- 1 ilvi\'pusf iitaaitással i>0 kr.
Fényesít.) paata- Jfepbuc^ailn-tkii liaznxcr, -DieljlyiU-Tnindeh-eUv«l^-«»u--ijlv*ktüt-liiitutI a.b.—legnagyftk4>--kfini.yciUépgeL;.Jepazrlil\'\',Ji Jujenyefllthetin.-~Ktf.Y "ílobu___ntast ,iÍB»al ^-li.\'-gendü epy biitnrparnilurara) hl) kr^
Ezüst tfHtlté-golyÓ, kitfinű nz.r minden lm-muiv,is*á vált i\'rcztárpyakat feliéire ¦és ujja válttiztatni, nulklUiislietleii a aiKvjustdiiUí\'d-—i_db—3—kr. ... .......
Ulnde^\'áranak regulatora a repulált nap
, m pn E=q t7TTTTTTlf ni ki ni*k—It i_ i n b biW-atá-HlliaU.. _^
-mtnth»gv-^ej;en-biJ!ounyára_.lnzQiiy»s .Sra_ntan__acitélt^éí-íí\'í^t tisUtta«*T-^í=riny^
minden pépeietfi árát Igatitaiti lehet, 1 drb dnboz ara -\'0 kr.
anum "2.ri kr.
MoSÓ por. Kxph por ha^ziiáliljánál iilíí, ¦munka é* péuz meptakanthatu. A lepiiapyuhh emelli\'t az, liosiy a ruha inkább kiinéllelik, nvyit rrmleí eliikénzIlW\'tpkn.d. — Egy fiMttnt rnoinai; ára \'2± kr.
Amerikai szabadalom, biztosító-lakatok, k>
Kint; ircrküifl. luatns iiiindcii lírtitiru* i\'Ittii. 1 darab kini\'bb alakban :UJ, 40,. fin kr., i-y liagvnbb 7\'l. "0. kr. 1 frtij: 1 niipv Jti-t. I.iilc*-r*al 1 frt. utazd táskához, 1 db _;>, -td, .Hí kr.
CzélszeHek a nadragmentök, molyek^i nad-
ráir»t-nmz idT.jararkor pii/kitaa elten vi-dik,
1 pár 10 kr. .......
"Angol ollók. Lpífnio. a.-i.*-lb,\\i 1 naktst ollú
Jepemniialib — -4"i krip, 1 l.im/i. idln lepli-uuinabb 2ll 1(0 krijr. 1 1" kr.
Napy elüiiyt nvnj\'tanak rt_ u.| gep-lrónok, ^neptaklinttutik az uiiiiluias liepyezés é» bír.-t.mittatik a hepv"tűrése, 1 db fával ¦ mppve 10 kr i mintha lő kr , 1 db tallUft.i k. < ü<>1 í>0 1 db uiintn-radirpULumi WMÍ- tintára f) kr. -
Hogy lábalt megóvja a nedvességtől. <m«
paudja le«yen ininilenktn«k, iinnlluípy ez az epéiWeget fenntartja. Ke ulériíhk a Metíper-féle.-bür-sajtóimány által, mulr_a_láuheh. puhává és áthatlaniiá teiül iip-,_lnTRy a rzípü, bánneddip tap.üta lepvén is a-vixe* *arat, mép íein_éreahet»i beune nedveBsépeU 1 (Ív, tín, upvanazun
HHBánáKfiny Htáz~ k;aut.*. huk kal-T* gyü lr,
h.ipv ft híírt tartÚ.i.iá tepyí, 1 dnbnz(1 fnt).:ill kr.
—A-legújabb-llgroin-töii azesrzam (zjebbeii
hordllAtü) A lep^yakurlatiabh .e nemben, iiütn dohányzók száitiára."!" níanlnto!*; k.tEnnaépen tűzi inerMAm lormájára, IiMiipav.ir vair epv-hckiltve, mely néhány urar.i valií eyúanyapot vedzfel "py, Iupjo\' pynkran ad<»lij alkalum-mal legott vilápnt lehet p.vnjtaiu,„,\\ra_irJ!afc.» 4TT
Valódi átlátszó glycenn-siappan a l--_-inti.-
mabb üt._t-.kkal. K-v k."./.-i-na-;* .kirab
ára L\'i. l\'n kr.. u.r.v drb l\'.*. kr K--" t. _-<-lv vabuli mar l\'ir .Katuiiii^Jt bajk-sfn--1 .i\'.\' ki. Kítt dar.it> mar-iiír baj\'t-íp.Jrjí ^-r.: valamint minden-mai iíí;»t i-»"!iif1-tiI_-ízt>r*lk éí kriirr.ldi.!;. a íeíaa_^.>bb v ala^.t,-kban.
A kitűnő aiobapadlD-fenypa.zta J-.iui-rii>ik-kah. «te-I. a padE.\'.t. !^i.-bb r.\'i.v,\',. .4 látja i\'i. i-J t.irt.- = "t_7ra m-ívr a_ »• ddi_ri.*B<\'í t"l<t)-raiilja- P\'.tj.-ík.-iit^\'l^UTU-í" 1 ss..l.ali.._* 1 tn.
__A-lígnagyohb. .l-Lkarékosaai Mui/Irn liá\'.-
tartas, . kfíiniri-í .¦¦> saída-\'ailti-rri\': ¦ih-zv.- a. f\'^r*: iiieuaati -.zcrkf**ztf!i *iiz"l* baifaliu kÖSZü-lŐ gep alta! \'baüsuaUialn mmdiMi va-Ci^ízkiizín.**. 5_mttt_rv ui ,\'_ii»rWEi\'.r. i Irina C-r.ibb k.iitQi-a^rir.\'-l HrhaiH. ma*.»ll»Tf2 alali .\'.l[..l.\'ii-váíée^.k.U^k. iiprium: .íllvK. k..«. ka-Kza.4tb ii.Mi .\'le^re -..".OniIh^lUk 1 db \'J.i kr. BÖrpaSZta kaut>i-kukkal a bort .\'[nvnbe-
Vidéki vevőim különös megelégedéBV^l
-eleg4.nd»-ümiiság(--U-5-k.az3o^-Az 18w_ I évrű szólló posta-kimutatás szerint alulirt 15.0001 [Mistiii küldeményt^..! Hfifi-1-.ii. 19T800-at adott fel.
Papírok, liitogiitójegyck, pecsétek
(y7-j-e) és más iró-eszközök
Urlili. iiiinöséKbuii kOvetkezű |>nt»máron.
rrani^ianvelpapirfik, niiiiden iivánt tun- vajjy kuruna inp^uii miiata-iával : ¦ ¦ * . lul]_db.H-ad fiuom fehér Aí) kr. anpul reeíéeet v. Tonalzott (ifi kr. eezés színezett /¦"> kr. 11X1 db, .|-ed.linóm fehér Hf. kr, tug, Tyv.y.rz. v. v.malz, l f„ linntcf. _l_i_d f.-h.-r :!0 kr, en"» ".0 kr, «/ine-..
kr, bi-l.!l z.imánezuH til! tr, ledre n-ezés papír OTí kr.
Bums beid ki-inuav.nl a diva-übb j-Kiittl iiviim.-itban 1<>D papírra iiiniii>i;raiitni .hl kr, 10\'J b«ci-
t_kr:i .\'!ll kr. l<Nt db-lál.i t/n pni\'ir.n uívauilvi-ii I í-.*Hl:"<)tkr. Ai-íéh-llak.
ftti\'.jepv.kcll\' , ii-L-iin. kőn
Ktnal 1
Porok a lábak izzadasa .-II.-n. eltavn-
lilíft a lahak izzadasat s az itallal ¦¦lűnl. , t-lt kellemetlen szapul. Liyuzvrsuiind a labli.\'lin-i" hasziiiis" 1 doboz hajtztialali nta."ilas-alj vlép :1 hónapra, :>0 kr.
Párisi általános ragasz, im-hiv-l nenn^ik ÍWriret ¦p.irL\'ei\'ltiini, kiivet, iaiu-k..t. lat -tb. a IppgvurnabbiMi e.* allatidnan mep U-liet ra-pafitani upv. It\'npv elvalauslhailan maiad, ha-neiii.hupv nmiden epy.-*i.vi- l,-_ry ,-u,- lat . r. _• C7-el, ilvepiM porezi\'IUunal \'lb, n^y— eaízthati". hocy ep> tiMtt.--l.iz. Kzen minden házuál nélkíiU\'.thetlenill síüksí-p.-.* i.z.-rl.i.l ,-sy doboeral 10 kr. Upvaa e ratiaaz .lolyadek-ban, ftvepbe-s/i\'dve kr.
Villanyozott fogkefék. K.rkk.-l a futakat
minden iut;tap.i*x vap.v .fiiirpiir tnlkllt eiiipan hidep viíiel ;. Upüzebben, tdu-reu, epiMz^.-pe*»t*n "és K/aj! mdklíl-U-hel tarianw.\'pvsa.Tií "dilrpnlrí által. Hupv- minél nanrobb lep.vuu n kelendiW-p, dbja esakis BO krra tetetett.
Levelpeoaetelö bélyegek,m.dy.^kk.nyelm-..-
•ép, nleiió.«áV b* biztmíapu\' miatt m minili-n ostyánál vapv viasinal el.inv.tsbpk. 1-ephnn-niabb és barmiléle in.w?t rac-v czeppcl cs i-7Ímérridva.:v jecVpvel fit in darab I Irt .111 kr ,\'KKK) darab 1 írt nO kr. K IrétollakTtgulatorral. Alkaii,ia_hat.<k-mín-
késliei rs papírhoz, n^-, hoirv eiT^\'
ntnok .\'indulatára. 1 b
Legjobb borotva-paszta.
ititünt.\'. id(»sd..h«T
10 kr.
Orvosi kenocsszappan.
i.vprii-iik - kipr..kait "= ...rb.\'tfu- m. ktiit.-i.
Az uj bolhafogo szerkezetek kaji
t;Oi{a..U Ur_u.
Legyirtoszesz.
illái
alatt t üve
i.pp.i
al bi. L-il I.
k! szabin. .¦L-e íéí .. I pinziti
.\' -II.Ji kr. 1 torz. ai) rb.hb fajban 10 kr, .tuli .>pv dnli-abai.. fenn.a.l.i .íjban SO kr, \\2 t. aluinmiuiiitnll .-a rozsda ellen W kr. I í kant-..\'kuk t..ll. bi min.\'-é^\'i 10 ki jú.nitiüíi.\'.etl It). 13, li>Lí rliTiivtiivnjtaiiak a_ tij pi\'j. r.-ilosltfa,.* .zekuél a f:i ira«7t.(~4<i<<rvx\' irmrinTr vv-b iz t n ^it t ¦ ¦ Hen, 1 db fába fi.jíbilva, U) kr fj...ntba I".. 1 db tiilinvrl é< ké«r \'Ml kr. 1 tr.ltr-uv íj h.ira fb\'-rnib l\'i kr. 1 dii l jiHi-raílir^tiinnii .int 4-i ir.nf.dt-\'k t.lrie»ztr«..r.\' -t kr.
Ki ím iii.ii. v.isi\'rt pei-*rt nvtiniúl Íep«íebl, irá^al 1 db két hettivfl ,,v_a]^^ll^r,._^__J__ii_..-.rt .Íllkr 1. ü
hja íj, 10, 15 kr, killlln.lnen fino iiiimak, ür\'lkké illatuzü bélléuel Lin, 30, 10; flO kr; . V._\'
Irókénxtntplt, kis iiyolrtadrét, felHEerulís nélknl nzárral 1,2011,60, i.Htl. tjpyanilyen teljes belfeUzfim-1 darabja L\'rL\'.SO. Kivtllrill éa C-tíilr."! f.\'nvnzéasel kiállítva 3,50 wlr.\'t Mszereléji n.\'lkIllt.Hll,_í,50;telit__TeUzflrelé_.eV ;t, .SJiil, I. l>pynmlven- fényűzéssel
kiállítva i,fiO «-,,y.,.w.- \'
ítl-lii\'lycpek.mnlyck kényei-" pllk, nbaösápnk tVbiztiis be^--rnpai/t.niik miatt Sk n«tya ín pe-¦üétvia^r.nal rj-dszi-rtlbbek, Uplin. iiiiiiiníi-irbt\'ii, tetnzéasíérinti ezun, •ziitn-r, ni*v io mim.iprnmmal 600 db 1 frt l\'i), li KM» db 1 "frt liti.
Papirtare/.ak .Eiry i>xépeii ellátxitt i\'iivi-l.,pi\' killi.nfide fényz.al papírok .* l.oril.-kk»! t.-lvt- dbja 2ft, i(5. Vi. CM. Hl kr, I frL
Uyak.irlati i.k-só ajándék a* nj liriinznntetlt irószerkíszlet kíÍTet-beaíi 10 ilrban; 1 tintatartó, 1 tajlT iivtl-allvanv. 1 levél nehezitu, 1 ir.ilanipa, 1 héi-méru. 1 kÉEi gyer-tvalarti\'.I <;vtifa_A\'t-lú. 1 tolltiiKtito, rHjtart.\'i. Minden c_Lno-^atiu-Kiiiiinl az ____t.j-a.-liszei.eii kiállt tv a i-aaki.1 fri.
Leiip.bb rajw.a*kaxii__J______8LL
kr. 1 IVt. l.\'Jil, l.WJ 1 <Ib teljeskész-l.rt\'t.S.fiO. :i, 1 rajztnll 30 kr. 1 klir.-_t" ki«rbb LIO, iiapvi.bb Ufi krr ~,
l\'iddpnml.r.k -fio; BO kr. 1 frt. 1-i\'jit.kszeltréiiYkf alegfinonr u.-zfeiitekki\'] meptrdtvc, drbja 10. *i kr. I frt l.fiO, 1 frt, Jepyzo^ kiinw,.- tin ili, ir. \'JOkr. llitrliaa-
Ü.^ilalori.illuk
..11 \\J
"rfl kr.
Inppi.mli E találni:
¦ k fel-
¦..kr."I
t tollal i
lepniiumahb és lepvasta-lehet esiuálni, Í2 darab
palili " vnnásrrfent-ára *-4 kr.
Valódi angol tollkeaek, ppy-eiy t! penii-ml 20, :U1, 40 : :t peiiirével 50—HO kr; lepliim-mahlf ¦ faj táj il penyév.-I iklt 70, t)H, kr. I frt ; 4 penirével iiO\'kr., 1 frt 1 frt \'JO kr. Legfalsöbb helyen, szabadalmazott méreg,
eperek, patkányuk ílrpék é-i ti.lresííp.lk kiir-_ tísára.^Az eladás feleli!sf.pre tortéuik. Epy
itTerredén Tépett7dy-^lt^té^t-t-lrdbr60-_ir;—nagy-sael,
PtrzSial haJfostÓ szer. nielylycl^az.fiszhajat perez alatt banijté^ feketére fn.th«tiii,» epviittal megóvja atermé»tetea fld_.%égeL Xilvi^nyekh.l : kéezlll é* epészen ártatlan. Kpy duboz nta.i-táanal 2 frt.
i ára 1
A hajat éb\'-nk állapotban tartani, az "mi, vopy szókét darnára ftvlrni Ippalkalinasabb a dióolai, iniiiileii vepvi ki;i«itményck károsak, Vaii izerene.»ém a 1. ez. kör.biisépcnk jelenteni, hopy ualniii tn*, irrflphamisitatl.iii. kef-
!«1 lcr. Legujabh találmány.
varrása El bróbns ,-zilstb." c szakmában a t.-_\'iiuis:a«tbh ¦ erednie l.-tt el. nii^\'.\'l iti a i\'íi-p :i haiíttussa kitltetott : ba *r.ámbn ..-s«flkl li-.p: p.imb iiri.kn- . It.iit n haííiialhatlan i fevi-het.".- "\'miii-t mavtkra alkalm asihat.n n mellett erli\'k.\'t tumdip inectartia. -itni: más gombok niníaji, ¦ niancurlaí. e» vasalni állal rcakhaiii.tr Linkre . iiitnak. Minden (jninbliot .. 1 pilaHii. az ezüst valudisn-arul azfiln irat \\ van csatolva, :ie in oly eaeki-lvn* szabat"lt -Tíért, hupy e tatalmán, iimidiai iuiziajrl^-iuil alkaln.azta-\'i-k. t lue/.at ut.invuríi tnfivil cmiib | cíilstbr.l Sfi kr., sima 7ü kr.
Minden láthatóvá lesz a_ uj E.«ebmikro.-ik"p által, molv 1". Pffesí. síazsznrii-an nai:vil minden tarpyat np%-. lio^y e-i-n kereszull n.i-írn tis/.ta vizben is mi\'plail\'atm a szalagukat. E nukruíkn pak si>ksK.<r.nan haj.-nalliat.ik p. bsr.r pati.mal vetiítnénv-niapvak. szuviiamk s te.nniífzt-tviz^-
•7»:tiaiők"Tfn:i,diirdnrB0:B0-kr.. 1; i._u, í.su.
Halai az alkalmatlan rovarokra 1 Az njtniiitni feltalált rovarirtó .olvadék által. E nemcsak hopy a rovart pvorcan elpusztítja, de .ívszerdl ¦ zolpitl aaok befészkele.e ellen, lpi-nalk.ilin.vs poloska, nitiK* stb: ellen, t~iía_:v llvep.í\'í kr.
. pr.-.ii\'lt m-vv.\'l L.-^linomabb illaton pecsétviasz ejvütt l^\'.tJiiomaM. J>li. .l.í.n II.- dbja. pir..-. rt 111 kr. leplin, killön-Ivep .Swmpi-Ii.\'i! liad-Ju-^ekn/iiv-jiV-b. rfzim-kben dbja I\'lkr. nyel te*t,-k t-s ee.s.-»i-l l,.riO kr. Aj K-i/;.-.iisi_;..s H/é|iirás;atÍ irás-_t-p ei.v-zt>n ncdvesit.rísel \\i\\n<t If-imiiitak tanító e.s tanulóknak epy» i.yomat..! ln-szit A b\'ppy ak.nla-.arant ajánlhat\'.. 1 kiesniv formájú itbb hivatalok en irodait ¦_ani;ir,t ];niz.-t 12 irasnemmel lllkrért; 1 napy ¦íb Iiürtiii.níiabb v.-_iu i, irt Ml kr.jitlzi-t .iil-i.-l.- .iisz-irásii.-mnicl üír Kiiivnb.il.n ni_:ani..í «ziin)..lo tab-\'kr Minták a ra)zolan konuyfí meglak darabja 10, I;\'. -1\' kr. -V tr^-jiamilastira. (epniabb tanmod ke -¦íziíbb névnapi- ím njevi udvualoldCik i-s műkedvelők rzamára, iingy Ijetrrflk, pvöiivöftl-n kl.illiua .¦li?^-^¦aWTék^^an^l-P^-T^H^^4*r?5-k\'^-
E minőségben ogveilül kaphatók :
BECSBEN FBIEDMANN A.-""1 PBÍTERSTRASSE 26.
Jg^" Intésül
EpyuOal bátor vapyoka" > »obb mint alupnapyubli
Sllltthopy nevetett árneztkkek is, figyelmeztetőm a t. ez. k>izuiisv_:el. llOpV val.tdi niinÖ*ipbon r.akis zetl Üzletben líaphatnk — Arjepyzékek minden a raktárban lutezi» tarpyákríd ntpveii adatik ki. , é. vidéki laltinn.k, ügyeimét- közvetítő üzletemre - a maca n.m.\'bon epyetlen flzlet — felhívni Imi aegrplldelé» mimlrn ápban é« nemben pj-u.-_an.es olcsón cAkflz.lltettk. .Szamos megrendelések kivitelére ajanlia n
iledmaiin A. első közvetitő-intézete Bécsben, Prateivsíriissc 20.
Káliháncsai uradalmi tisztség részéről közhírré téte-
tik, hogy Szulok niezővárosbaii levő
három urasági vendégfogadó, a Ims, és italmérés!
joggal,
.(.13.1-2,1)
1871-ervi_aprü 24-töl fog\\-a"(Jt egymás után következő évre, foly<i. évi Tiovember hó 20-án reggeli 10.órakor aHomólc-Bzentgyörgyi \'tisztilakban (Német-Lak utolsó posta) nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek bérbe fognak adatni.
TITKOS BETEGSÉGEKET
(lírlicimi- Kraiikhiiloii)
legi-üvidolilj idü alatt,.és a íiúlkulj hogy a szenvedő liivatásáliau—Tagy .úlctmúd-jaban gátolttituck, ugyszin-tún -niiis iiiinduimeliiíl kulsii bajokat gyokeresra ^yúgyit 26 évi¦ tapaiv-üilása-alipján
Schulhof Adolf .
orvoa.
liakik: Pécsett KoSléreu Oliermayor-félo házban.
.lteudcl : naponla 11 — 1 éráig. -..(|ki-is,|)\'
Nagy vásárcsarnok Bécsben. ! F, B AHL, :
hntósáirilají rumliét biznmányos a vtírosi -Grossmarkthallet,ban t:n herhíje az egtJaz~ husvásárlásnak azort,
vesz\'
kc-i tizétóa int\'Ilrii az illet Ti vásári arakon*
lemészárolt borjukat, disznókat, birkákat, bárányo-kat, kecskéket és friss marhahúst.
Nyers ós füstölt sunka ós szalámit;
loh>_r minden féle friss és flístölt hust -kiilöiiü.soii borjú és disznó hust,
- niimlcmiütnú- varlhnst szárnyasokat Icgfókcp- kövér— ludat, pulyka jfí^yüív/í/íí/ít<fe)¦ cs kapyanokat.
Uj^y Bzíntií a fent.uevezetC hus félék
Dlzom&nyoa eladásra
idlo pad tatnak. , (477—8,4)*
Kzon bizomúnyit k-uliliiinónyekro-kívánat utiln pónx-buli ulülcgot is rttlmik it niiHinyis^g s értókiHg a kamatok HzánutiÍHiiv;il,H ujjry n/. ultfillis utiín kozptín^ziíl e^yonlittotik. ;
.Vnuvuinrn kulilutt liittLitctnúuk Uitliuziaból Buját költ- ; Htígiüfiiüi-jé^bü ritkult kiKisiklin úrkuznok. ,
SziUlitú liívnlok, a kUldíiütiíH éa olruktidáat miíd esd \'TftAs-ttpytUjb íVlviliI^tifiitúaiik biürmentvi. kiildotmik. -l.üvtilukul ón kitlilioiuíiiyukut kórom cziiucziii
F. Badi,
Bécsben. <¦
A legjobb cs legbiztosabb sorsjegyek
ynél minden vevő az egész nyereményre egyedül" játszik .\'s az eredeti" sorsjegyet minden óráiTátveheti
Magyar d\'jjutolék kölcsöiisor^jegy, íA"íS:
waj. In és «ug 16-én 24 részlet fi zetésben á 5 frt. EUG részlet ű ft tJ3 kr. ¦Főnyeremény 100,000 frt ( \'
1864-ki államsorsjegy, \'? Sé7AB Si
: . 8 frt G3 kr. Főnyeremény 250,000 frt. \'
megvevése,
húzás jan. 2-án (évonkint 4 húzás) 20 részletben i 10 frt. EIbö részlet 10 irl (53 kr. Főnyeremény
tó-ki Roüisclilld-sorsjcgy, ^ToW.ííC
32 részletben ii 25 frh Ötöd Bzinte 32 részletben á 5 frt: Ezen aorsje-pyuknok egészben már csak (1 húzása vnn, és minden vevőnek az egésznél 300 frt. az ütődnél üO ftot biztosítok a vételáron.felül.
il
i mind a-négy sorsjegyet összesen részletfizetésekre tőlem vesái, minden dij nélkül adok 10 db Concordia sorsjegyet a nagy ezüst sorsoláshoz,
melynek húzása l§7l-é\\ri felír. 28-án lesz.____;_____ (485~-5,-i)
Y- r í n Jlácyar hurigrsrre. 2 frt 50 kr. ) é« 50
ígérvénybk ™**-u *frt50Lr-¦ >k™j"»r
3 frt .",() kr. \\ brlyi\'K.
Vidéki megbízások utíínvct mellett is eszközöltetnek és jegyzékek ingyen . inegkuldetuek.
FISCHER M. L
Váltó-ház a „Fortuna"hoz, Hatvani ateza 16. az. Pesten
Minden nomtetszö tárgy „jKCsüLetességnekJ—-

Elégséges bizonyság arrul, hogy a- t. cz. közönség mennyire igénybe veszi az alólirott-raktárát azon körülmény : hogy a hív, -postai kimutatás szerint ISO7-ben : 15.000; 1868-baii 19,800 postai küldeményt küldözött szét vidékre. _ _ _._
-Bécsnek-legjutihiyosb1 bevásárlási kútforrása
! Az újkor csodája !
azon kit Hu 3 űráfe, melyek blitositék-natok mellett adatnak el Ciikilv_ámi-ii^—forgalma—Kiuüsya-
Tégf t* ; rr nknft mnlii il in 1 nrn1"\'T\'-H-tttnti-*"\'ttri"" •\'—,fT-"iT-~--1-7-1: i-—n me esze tv zni.
\\ Mimin -óráért jótállás vállaltaiul.
Y.sy igen nn\'|i brini:-- úra emailoí ezimlappal 1 frt 4\'1. kr ; "ugyanaz lin.-m email-juT-fdl»!!!»«! I fri ISO kr; ugyanaz Aratlté->.»i>l :í frt Mt kr; ébri*s/.l.~vel i\'o krral ilnurább ; iz^jh-ii kiállít.iti na^v alakn porurllán óra 2 - frt t~U—:t fri l\'I) kr; ugyanaz dm.\'»eI>K i\'.rniiléssel :\'. fri W-i írt OH kr ; up^an.iz f- *-tett iizámlappal, vagy aranvkeretbeii. vagy jvsjezl íarapványnyal s órafiti\'.*sel ii, li, 7, S trt >al<in-ilra bn.nzból, tlv.-gl.«.rilékka] l\'- 2 írt 51) "kr; kílzi\'-pnaj^sámi \'¦\'> trt l\'n kr : na»y ? fri 00 kr. — Ani.-"] utazó éra tokban h éliríízlilvol li frt. —¦¦ Svájcai 7.-.eb-óra, - évj jiítállá*-<al, csinos foglahanvos ii!arauv-liút láiuirr.al -1 frt 80 kr. — Kzeken kivftl luindcnfilf i">ra olcsón : iian-óra. iráuyi.i : l\'i karaié zárját ai kapható n megrendülhet? e nini alati: ¦ - ., _ (
Pracht-Bazar des A. Fláj^djUilimaj^W^err
visszavétetik vagy felcseréltctik. Uj biznuyitéka a szigc
Olcsó ékszer
hölgj|ek és ¦¦urak számúra.
Ezen úgynevezett Vj nrnuy fémből kéazÜlt ékszur fulcíileiícsr-é teszi a valódi ékszert,
minthog}- ez uj gyártniány^sgju^j^re^-actu-khUütáKru nem áll-:t-v:tlódi megott; siufielleíl még Sion elunynyel is kínálkozik, hoc^i csak ncgyedréoznyibe Jicrül, mint ;i valódi urntmmk, csak
foglalvanyaéft"is űzetni keli; igy a leguinbbnt gynkrubbiin Jehet beszerezni;-3híg huia^wal*tik"^ynrtraány""A]i;il; uly jól vnn mimlcn utánnzvu.
, szaküinber
Legojnbb ék^zcr-turgynk
uj-•ranyból a logdivatotalili Ta^ron ¦zerínt, un*lyek-ak arnnTTztntnnin--díg megtartják, valódi utánr.ott1;ü-fckkel vagy. (.\'maiiban a\' fzt\'rínt.a mint,a fat-o\'n igényli. Midltfik tinóm dlijn Gt) Ül) kr 1 f\'rtic: Irgiimmmlib l\'.50í\\l.BtV.H^S.fitJ krig. Füll.eralűk 1-pir B11. ;"»üt w» krj.\' írtig, ül, \\ Jt\\ "ÍSÍíZTpU. EgÉM ganiilnrák, nirlltfl és Kllbevalék W) kr. l.\'it)-J;4;t); fin. ü,
% t^ö.*.frli^Ksq^rccick---
Snomak dbj» aO.st) kr. 1 írtig. Kar-¦T7 perének I,r«0, % ± :t.rni krig. AK-g.
««bb oyaklánrz atyA. 1-iíO, ISiO \' trífr U^daill-iiuk hl, Lll.lU öilkr. " : 80, 1, 1.00 kr Tftzöfésak uj-wmny fejj «1 W\\ .-kr. 1S* I, l\\ 2» frtig. Oyfirfik kelesén utánzott kfllRnAítü kATekkel dbja 3ft\', 40, ;GU. W) kr. ¦f 1 írtig. Lígííi\'bh óinlánczok urak-OJJÍírOTÍdöO.HÜkr.J, l.WJ, 2 írtig. Lvgnobb nyakláiiízok Cn. vtlcncci rVJonl.l -tű J -ii -.\'-frtig. Mplltük arak ¦¦in Ara ([). W, HP krig. faeroml»"lrdtrfirltl,"T "
iti. krig.
lUxalOfombnk pilr!A" ÜU?ifí. tiO, ,**0 k.rig. üall?rKomliok á 5,éa 10kr.-EfitB kranial l*pnz«d.b Ing- é^ kéz-•Ikgomhnk *i »au, T;;i:y(JKrig;
Egy «nmA úrafityidpi\'! fgQit cuinn
.......«zeállitva IM. í-U kr. I l\'iiig.
i Valrt.ü arnnygyBrrikkÖTckk*:! lfiit; |-\'J, 2-:"itl-krür;"i:l lato-» «rfl*t láncz inr, 1 arainzntl ri.vid:!.;"r0, 4 frtiL-, 1;( latos liniüzn nyakláncz O, 7 frtig, 1:1 latí,* irrilnt iih-fiailIon tfiítiraiiVíutt é* í:<-maiitzozva ±50, :i írtig.
A Icitdivatosjibb nczél-
-rkirtef-\'-iraámoF""" tinottian r!>i.>>?iiu eziÍ5t-nczél-«pjt\'*\',\'kékl>i\'I íísflzurp-ki<9zii-ii. ilalltfi -uj, fJO. glj hr-Xflltf.-nu-litjn-ziiatifl kürüzvi! l.filt, lJ-ü frtig 1 pár ffilbpvnlé fili. UH, SU kr. 1 — 7 írtig. 1 nár ffllbcvalé. azüsttul kßrfizve l.filf, S. Ü. -fl.;Vi;
Ai uj flrnk utiptiír,-me-
daiII011 formaiján, mely ératitvj\'IgÜ-[ilim.4zoIgalh.it, naptár oiywi-\'rii me-cimiiicárnl sr.trk-rCzictt, lio[r\\- a im^ not. hónsiiüt és dátumnt píinl.i.H.\'.ii-jfhl, dbja.tsakű kr tinojiiaii\'_\'(),ra " lodi.aranyozott 4íi l;r.
. LeKniiutimhbnn kinlli-1 ttvénuintitüxcr—Hag«-
n Hzakértő íb l\'lámittitik. f.ztni ék-Bzor valódi eztistt.r vm: körözve. nranyalálélikal ?n i ikki^üllátva, az utánzntt gyéináutokinind finnni (-h!-«/.o.UJicgyi kriHti\'iIybúl, má»dníga-kr>vi:k !a fclifliiiurhütlnnill ut;iii
il 4, !i, ti fr.ig, 1 !iár tillbeva! 4. *i. I! frttg, I |!ár kúzrl-\'igniiili lí:"n :i.:>(\', -l.fi\'l krik-, 1 db uri ta i.an.j.h 3 — ."» trtig.tn «iiiaiitjrviirrikaranvbij l.\'JIl, r.no.j-3 frtig" Koreiizti\'k é sziwk mint nyakék-2. « I írtij
.. «!yász-ékhZfreU. FckuiOk
s !gen tart.\'tsaic, üvpg- jet- láva- ?i bivalv.-zaniból.l mtdltfi 1W, !H», nu, allkr 1 írtig. 1 párfillhBvald*2J..\'k"», JJlVsu-kr. ! frtirr, 1 dt! karpL-rí «O, Í<U kr. 1 frtig. 1 db nvakékwer r.u.^iikr. 1 frtig. 1 rövid* oratami -\'.\'». ::«). fJŰ kr. I íi.vakláncz 30,-M) kr. 1 frtig. 1 iiignifdigiiinb 4 kr. 1 pai kíüdegoml- In, -M, Üli, 4U kr. 1 ifi-7.öfésníli,4l). tili, üo kr.
\' Az őrükké ilhi(nz<> ék-
szór tirmé-\'zi\'tnudiauiiivénybiij.me Ivj\'k a luriiil\'szi\'tí jó Bzagot mitulií mögt ártják "é* a legújabb ilivalu furlnálja., Ezen iksz er mindc-nt fc-Inlbalad én illata nii*U igen kcdvelL -1ta .1 Imlgy-gi^irékríf r 1 hordva ha Ionba jíí, azt ncháuy parct alat 111 egizagositja. I niolltíí Bl) krtól 1 l.l*J l.&O krig. 1 pár fülbevaló 80 krtól 1, l.-Jtlkrig. 1 nyakék Gükrto I,W. ± 2.ÍH) krig. 1 féril .\'.ralám-z Illatozó lfrt4Ükr;
Kipróbált
egyensúly
mértéki
5 évi jótáll; mindenféle ü használatra ti iia^yubb \' raá . tökély-ívei-.ékesen-
! szítve j serpenyűv
i tuk VZÓSZ \'/; , mérlietni. Ilunl.T,-. :
Arak
;\'). ti. 7.OU. Iá, líí, "20," 22
V bécsi es. k. mértékhivaíül által megvizsgált és me mértékek ? ?vi jótállással: melv pontosan és KI7tngan miir—e_ígan—fuT-fn^-\' \' ~ " ~ " 40,
Tí», _font
25, 27.;\'iU, :h» 1VL bélyegzett négyszegű (izeden
"Hurd ero Árak :
lő, Ú\\, 2ó, ÜÖf Al.itinérl egek : (íü
ö*i mázán;
uhuk, stb. megmérésére, ll\'inleró: ló, 2;"i
Ara: HX>,~
in, 15. 20, 25, 30, 4.5, ~ ">5, TO, ~H{J, W, 10Ü, 110 "iK évi jótállás), vert vasból, ökrök, tehenek, sertések,
az ezekhez szükségei kiti\'len sulyok rendíti vili olcsó:
30
12Ü7" 150, lt?i»7
40 uiiizsa. 2ÖÖ~frt.
borjuk,
korlát nélkül, azutibaD a szük-ségci 3iilvol;l;al. Fakorlát tal éi sulynkk.il minden mérleg 10 frllal tiíbb. Vaskor Iáiul és sulyokkal 61) íual drágább. Hídmérlegek : Megterhelt koqaik vagy löVb" darab állat mugmérésére. H-irdurG: 5U, G\'i, 70, 80, luO, 120, 150, 170, 2O0 mázsa. Árak: 350, 40U,"~~45Ö~i 500^ 55Ö,~ tlÖO^ GbÜ, VŰJ, \'. 7öÖ~frt7""
Továbbá minden kigondolható, bármily szerkezetű mérlegek és sulyok. Vidéki mcgrendelcöek az üB8ZGg.iiikiÜdt3\'c~v^
71 ¦ ¦_1""ír\' *otx§s\'óí"o.y*l Ij. ós .tfljarffa.tj-
»vv:.Heit-..»;a-jabrle»*iily\'gvara-sr"liiamitrTeg Főraktár: Stidt, Singerstrasse No. 10
13rlatos finom ezüstiiemüek legújabb fazonban ¦¦:¦!¦: a bécsi cs. kiívpróba-hivatal védbélyegével.
^ (Vakia .1 n;ij;ymennyÍBéi; i\\ olcsó cjirsiiB Bzerínti beváaárláaok régi tört czÜ8tbcn,lfihct8Ó-gutitik 0 jpiiódi rrUitnemliknek « kiivutkezű árak ínclletti eliidáaát; régi ezüst bccBüróltulik 1 tncwt aí utal kinek (fi frt; villák ] ¦ fi-..rvétakiUÍÍ 4 írt; nMartá egyszer!! \' 1 pár márka iiulit^gyurtyatartú lfiírtiCMmígckínk 1,0.5(1 kr; vil- ; ji.di. fi frt: dupla 10.&0kn (oji\'mlartii líJU\'rt. Cilikor- éa fllltuménytillczák
UklU.MIir, evukMialhéhé«rilÍfrt; ... - .............. -..........M
fjcrmrkkanlt .\'Ifi M, Wiikánti\'M-ttti l lettim^rítilkniiíl 18 írt; fdze-lAkkaná) l\'J fri. t alkanál 1-Jfrt;t)ií-A iiűjC b frt, LiukurbwUi 10 frt:_b(jr
SríTt^ftJiOkr; rnkafr»prn.Tinfr
\'! •\'fj\'frtfrlmrkblioly pompán í H frt, — uezi;t,éa olaj tart ó.ílO_ frt; kiMiyéV -?ti-. gyninfllcskoitár. fii.-uiunka^áthfri; kézi gyertyatartó UJJO kr. —- nsztali
kíllllnbliaö. tliloin luHvllnk 20 III) frtig. Egy lUllgynceesaalríi, tar tnjjiia/. egy ezlht gydszilt, tlldzlí-szúrt, egy kést,.egy lyukanztól, egy \'_ ¦gnnibolyítiitr-tmbaühiiii H trt ltÖ~kr. ugy (ryBittít magában 80 kr.
-, .....:iíiv3j.W-a3í-a8i\'»4,44rrtif:, „,—.....-„.................
Az itt clüsurolt arák o\'niinÖBégbcn^-íly";árakonj|8iLkÍB uz alólirt raktárban kaphátíik
A. FRIEDMANS fénybazarja BÉCS praterstrasse 26,
lábbeli» -\'gyárnak-
egvedali raktára -
BOSENFELD ADOLF níl
. _Nagy-Kanizsa^,
n hol . minden nem ü. női- és gyermek-lábbeliek a legegyszerűbb félétói a legtinu-l.nuibb féléig, nagy választékban, jutá-n}-03 szabott áron kaphatók.......
Árjegyzék nnyyság \'szerint:
Egyjuserfl gyermek-btir-rzipök 30, 40, 00-80 kr. Vili. gyormok-uor-topá«yok 1.111, l.L\'l), 1.40, l.f.0. Lnpfin. bfir, brflnel, bámoiiy l ,00,1 !70,1.K0, L\'.L0. GyL\'nnek-CBizmák erűn bfirbíil 1811, L\\ ií.40,3./Í0.
Nlli íopányok finomság szerint: _ Oldnlfilzlí narkatláii ¦ ;2 frt.
" Oldalfdzfi parkna-lirllnel vagy linrnnny ti frt, 40 kr. (JutnmiT)etóttélhHhrk<iiirbíír, bársony vagy
¦lírllniíl - \' - ¦ ¦ -B frt. 3 írt 00 kr.
I
|j_ilÍUuniLJmt?UBll-»«rkrja7-^r7_brilntil^ íinö
. lakk-orhi \' . 1 4 fri\'.
^ElCfllzíí .eliigans Dabanleur-divaítup\'ánynk
brtlricl vÄgy kezlytl-bíir 4 frt. 4.00, UgyiiHiifijIc d\\ipln narkiix r4iitf-WlÖ,!l) - ¦ \' .
0, frtig. -(l\'-frl.
Nieder-
1: a g c:-
der ersten Wiener Schuhfabrick
bei ADOLF ROSENFELD in
^ — Qross-Kanizssi -
grösste Auswahl aller Sorten Damen und Kinderschuhe.. Verkauf zu fost-- gesetzten Original-Fabrickspreisen. Preia-Cougtint nach \'....Grösse:
Urd.Lßd(.r-Kindnrar]inbe 30, 40 OO.JJO^BO kr.-: Feino Leder KinrtcrutinHüttnn 1.10,1.20,_bl» 1.00. Foiunto KindtTuliufletlru, "Loilr, »rllnel.
Hnmmt mit l.aekuplu \' !¦«». 1.7«, t-HO. iV-\'O KnabonaÜBfol «larkn 1-80, Ü, 2 M, 3, 3.ti0
DnvKCnBtiflßetten uatih QimUfilL:
Au der Ruiln bii nclinllron - k \'J fl.
JJiej»ulbHti-ltr(iiieI,-»d«-H\'iiniut-lliiLiiü!eliI\'I l_l,40, , "lifacbii Kifiekid -.\'2.80,3«.
im.ajio.\'-
Vorail «il n\'clmtirnn, mit Oumlniaug und 8tllcknl
Dioflülbnnf-, Luder, Itrlluel in. Laekupitz oleg, 4 il. Kltigftntn l>nli.=-Mftdfl*t!i>l!. mit Lack bnaetxt,
.Uriitiel, Clingriii,Clae.S-L.\'di»r 1, tf.0,0 il. . DlpMBllitm mit d.>|.t,rlien.s.m..l,-t,l -
"Wajdlts József kiudó, lap- ?sloyonádatulajdonos\' gybrssájiÖ\'\'.\';.^yoiiiáiia - :Kiígy-Knjiíz8&n.\'
-¦-- Kiterjedve „
PPE\'ON- és Y A SHE GYEKRE. "
vegyes t;Bbirteiílm.-u. tietilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gazdászai, tudomány és iniivészeiköréből.
Megjelenlb::
4=
__égési s .gyakran másfél vagy két íven.
Sxcrk<-KZ(AÍ iriidn és* khidá nlitl:
WAJLITS JÚZSÍ^LkiiniYketeakedóscbeii.
Elönzetésri föltételek:
tlí-Miei. hictioii\'fWd&ü-*! éí vidÉkre ponlái.
KtTt-iE évre-- - C frt. — kr. j Fíl évre - - 3 . — .
i Évnegyedre - 1 „ ->0 r
HirúetéseU:
A bat lia-altu; jictll. surer! 1-szOr 7 kr. ,r..*r <\', min.l.-ii loráMii hc-iktatást-rt f, kr. L!..|v.\'-.iij miml.-n .— ír-. I.eiktatá-írt .".O kr.
A .Nv
t *..r I..-Í
dija 11 kr.
Hirdetéseket elfogad:
H.-Kantzian: ií AUÜ-11IVATAL. Pelteo: ZKISLKH M. Béna-, Hamburg-, Berlin*,Hajna-m.- Frank fort- Base-!.
ben: IIA.iSI.NSTKIN & VOOLKI1. Upcse-. Bern-.í.— Stuttgartban: SACHSKJi TAKSA. Béctben: ori\'KI.IK
Zalamegye évnegyedes közgyűlésén
\\ " nov. 7-6h
tett alispáni jelentési.
~.-Azuk, miket—folyó-évi—augnstu
. ,1-ső napján tartott tózgyülésótalerolyt _három havi időközre a megye állapotáról, a törvény és árvaszékek, és á közigazgatási hivatal működése és egyéb közérdekű események!
jelentésembe~fó\'gláInT ^szükségesnek -lattan^ a következek: - -.- - •
A légniérséklctnek gyakori változása miatt a közegészségi állapot augustns hóban nem nagyon kedvező vala; — az epeláz, bélhurut, a vérhasnak és kagymáznak, néhány enyhébb esetei szórványosan iimt.it-
"Kíjztalr;-"—- kesoülTazonban a „járványos _ epclázak és vérhas ..alább hagyván, ugy
- szinto- a gyermekeknél uralkodott hok- és bélhurut is megszűnvén, september hü második felében a közegészségi állapot kedve-
- -zővé.-vált és kedvező azóta is. \'—- Természetes himlő esete nem fordult elő; ¦ —-a
- védhimlő-oltás kevés kkéj-^llel az egész\' megyében befejeztetett" Ír -r - -
A hasznos házi állatokról jelesen a szarvasmarháknál kiütött a szaj éinróTóuT fájás -» - megye—azon-- vidékein melyek
.:: tavai e betegségtől mentesen.maradtak, jelesen a lövői és muraközi járásokban és Ka-
" nizsa táján; áldozatot nem kivánt-e betegség,és most már megszűnt; Ezen kívül az egerszegi járásban még-is Szent Lászlón és Bécsén-a lépfenében néhány darab szarvasmarha, —: Kis-Kaiiizsán ebben és a tüdő-hurutban 20 darab ló, — és Nagy-Len-
: gyei községben60 darab birka, egy ökör\' és egy borjú, hullott el; - valamint elhullott a szántói és tapolczai járásban több
\'darab sertés ugyanezen nyavalában, —-végre a lovak közt néhány taknyossági eset tapasztaltatott.
Öngyilkosság altalTTialállal nyölczah\' multak ki, — jelesem felakasztás által Scliol-czer\'József Nagy-Kanizsáii, — Fekete Já-
veczi lakósnó férje fegyverével -véletlenQl-agyon lőtték .magukat,..— JlátayJrJúroly bbssenyőhegyi lakos a pálinka gunykuban elégett; — Horváth Péter egerszegi lakost a telién a kútba rántotta,s \'abba belefúlt, — Tödeímesi Ferencz vindoniya-szóllusi gomba-általi meginérgezés-ritiyetkez, tében halt meg; — Tauesics Mihály aranyodi koldus június 16-án Nemes-Apátiban- egy veszett etj által megmaratván, aug. végén víziszonyban halt meg. _
pásob köz-fll—Iggelsőtov ísázT említem" még,"hogy aug. 17-én a kr komáromi. és garabonczi szőllóliegyeket s mezőket a jég elverte, — és tetemes kárt tett. tett még a jég a hajdinákban a bel-latinczi, nicllinai, ízsakoczi és ileklez-sini határokban ;— és azután jelentem.hogj- tüzeset lü\' jelentetett be. jelesen : Kécséu sept. 10\'-
áu 20 lakház~és"mellék épület égett le, — Gyula-Kesziben okt. 8-áu 14 lakház és két pajta, ;—Gyöuiöröben aug. 17-én 7 lakház a \'mellék épületekkel és két sertés. — Lentiben okt. íl-én négy ház, — JN\'agy-Ka-nizsámokt 5-éu két ház, 3 pajti1, istálló és sok takarmány, — Zajkonokt. 8. két laklláz,
-Komárvárosoii,-Bonczóilföldén, Kapornakon és GclfénHiTzlín egy egj-"hiz, — N.\'-Görbön K.-Komárváiosbán, Tüskcszeren, Edericsen
"égy egy pajta es nemelv gazdásági "épülclelT és takar-niány-óge-tt- el-; -végro-atlovászi -ho~ gyen egy pincze lett a tüz martaléka. A tüz okát csak két esetben lehetett kinyomozni, a gelléuliázibau, hul a károsultnak 7 éves fia játék közben gyújtotta meg a házat és N.-Kanizsában, melyben a vétkes vigyázatlanságtól okozott gyújtás miatt a. tettes Tibnld József befogatott. Megemlítésre méltónak találom még, hogy Gy.-Ke-. sziben -ugyan azon-házban támadt a tüz, a: melyből eredt ezelőtt két évvel, s általános a vélemény, liogy a ház tulajdonosának 10 éves kis leánya gyufivul játszott,, és az gyújtotta - meg a házat, de ezt egészTüzo-nyossággal kinyomozni néni lehetett.
Tomisra .Tözsrf- gelsrijuhász bojtár, nurgtr
mellé vévén bVsze* .lános akkor még csak 19 éves és Szőke Gyuri juhász bojtárokat, elindult vélök juhokat keriteni, menés közben Vasmegyeije kebelezett is\'.-Rákos határ fenyvessel ritkán benőtt legelőjén körülbelül 208 darabból nlló szép juhuyájtTaláltak ;
nzinteJSagy-Kanizsán, ¦ MarsaH-Jó-r -esavargók mutatkoztak vorHft,-nenr-Talostt
zsef nyugalmazott katonaorvos Sümegen, — Puschnik Józjiérbetöréssel párosult tolvajság miatt\'befogatott "siskái erdőkerülő a tapolczai bőrűimben; — agyonlövés által; Bpznyai, Pál Keszthelyen a gyencsi szőllö--ben, —, a postamester Gelsén,— Hasító. Antni a magyarosi szöllíben;,—• és vízbe ölés által Vadla lórinc\'z hodosani lakos. . Véletlen szerencsétlenség általi halált " szbiivedtók.kilcnezen, — VcinliolleiFereiicz iiapszámoa, és Honhcibicr János -Jakatos -Nagy-Kanizíán a gózmozduny által agyon
zúzattak, --- firdös György -/autói Vendéglős, a lrúlm akart sertvés elujjorván; saját ezombjába szúrta a ként, és \\éi\\i-z-
téafuljlán félura múlva megholt, — r-......
diai latrán boldogfai lakos kii leanji. -/ul.u Urollétében,¦ és A\'o\\ák Katalin buko-
^ctterve" a közbiztonsági—álhrpotnr-megnyugvássál jelenthetem, rliogy. azon hi-rekj^melyek szerint több^helyen fegyveres
tak.be, s azért nem volt szükség az augustusi. közgyülésben.„iiyert -meghatalmazásommal élni; vagy is - a fegyveres ..-\'csavargók; fejére-jutalmat tűzni. ki. — Egy rabiisi eset jelentetett ugyan/be, mely.szerint-Bon-.dekovits-.György ur_vasmegyei lakos sertés -kCTe8ktuoj-iaiHrtrrHaga-fe.l^4entéVattg, J)2-én- --ke az irsai erdőn keresztül vezető posta.utón két egyinges és fcigyvercsTgyén által meg-itámadtatott és 5.r)50Jj-tjától megfosztatott; — azonban-e,rablás élkövotését-az állit\'ó-lug kiraboltunk -vallásán kivül legkisebb\' kö
rűlmény seni- igazolja-; üb az előadott-, korul-7 taényekis-annyi valószitiütlenséggel ;birnak, ¦hogy a táblás "megtörténtét alig lehM elhinni — Továbbá Lőcseit .llokus juliun hó 24-én éjjel a vrátlsincezi pincztii hcgybenT saját liajlékábun húrom• beburkolt.lígyéu
által megtámailtatott. baltával raegvagdal-tatntt. nemző részében megcsonkíttatott, csiínnájátnl. "i frt krs^pén-zétől és élelmi szerétől nicgfnsztatott. Ue ezen iaen sulyosbün Trem \\ \\ on>zürzést;—és - igy -nem- rabiási szándékbiíl követtetett el, mert a kinyomo-zott cs: elfogott goiiosr-szrvfr letle-,elrlajzüt egrik a niegkinzoitnak saját felesége, másik meg ennek szeretője vala. r
Ez időköziién egy. 18Gl-ben elkövetett borzasztó rablögyilkosság is lön fel-
\'edezve. ós kinvomoz-v-ii"t--i-^Biró-^agy^lv\'a.—pTiiczéjóI^Ues^\'kamauiiol.-at.leltör-ven--ázoli>——
és miutáiPazók pasztorauak szemét sajut kék kendőjével bekötötték, — Feszes János és Szőke Gyuri az egész julifalkát megindították; és hajtották. Kálomista Józsi pedig utánnuk hajtotta a bekötött szemű pásztort egész délután két -óráig; és mivel c közben a szerencsétlen pásztor szeméről a kendő többször becsúszott. Széke Gyuri azon aggodalmára, hogy öt a pásztor, kinek gyermekkori pajtása vala. bizonyosan felis-nien. "TiüzTJsen-élTiatái ózták, kögy "clfogi" jak-einészleni; -és—a--szereiusétleut,--ki _a tanácskozást és halálitéletet mintegy hét-nyolcz lépésnyi távolságban szóról szóra hallotta, de azért nem kt\'rt.nem könyörgött, hanem hangos zokogiisbafi tört ki, — ugyan azon távolságból Feszes Jancsi fegyverével mellbe lőtte, s azután fejet kalapjával Letakarták és ott hagyták,- a juhokon pedig megosztozván, Szőke- Gyuri a- neki jutott -44 darabot szereiicsésen elhajtotta, — de Feszes János és Biró József — midőn a nekik jutott ICO darabot a bollahidai határban egy vizén keresztül akarták hajtani, — a nyomunkba akadt tulajdonosok reájok-irányzott lövésétől megijedve- futással me-Tickültekr.~^m-csakrttrablógyilke3okTliarie Szőke Gyuri akkori gazdája JLokas vagy. Nagy János, ki öteUMztatta és élelmezte, iér-rFercucz juhász, ki nckik-trb=-mutatójok valaPéTIógva és a-megyei büntető törvényszék által\'már elitéivé is vannak. ...
\'Ember ölési büh csát-kettö lön-elkövetve u. ni. Berta Károly szegvári,lakos a keresztúri bucstin megveretvén, l\'intér.Já-nost csifpán azért, mivel az is keresztúri la-iptember hó. 24-én\'Szcgyáron.a íiiyilt-utczán agj\'on veré; — Pintér Györgyik.-kanizsai lakos-\'pedig hasonnevű, fiával [Szóváltásba keveredvén, ennek\'fejét kapával\' JkctteJia.sito.tta., \'¦\' . "V
Gyermckölést követettjei Nyirádőn
nyinidi lakost a dobosi erdőben vadkörte sze-__ dósért életveszélyesen meglőtte, és Kárász • József szent-györgj\'vári lakos, ki saját test- -vérét fejszével szinte életveszélyesen össze-^\' vagdalta. - . - =
A tolvajlások"közül az igényli légin- í kálib a köztigyelmetAinely-okn no-Ji-i^en^—, laradóra Stridón követtetett el; hol körül-Rlöl 2(1 főből és részben asszonyok és gyermekekből álló és valószínűleg Stajerhonból.^-bejött csoport Stárek Lajos és Rnskó János
tBpgnar , örzso; HorvátlrTOrzSebet ,|ieil ig ÍDörglcséíi hát-hót bjliiapos iniig\'wittttalörgö lléssel hajtutta -f-- és a padláson egy láiláb\'aii ;lmil rejtette el. •\'.\'¦¦
j- ••ieJgeirjiuljos testi-sértéH.bűnéért, befogatott Vaguer\' .Mátyás, ki.lliidics • István:
bói—miTryoTin—muuii_\\ iségü -ruhadarabok ágyneműt és zsírt vitt. el; — de közfigyelemre jnéito azon sajnos jelenség-is,-hogy------
különösen a lőtolvajlások a lefolyt 3 hó" alatt nagyobb mérvben,, és némely esetben vak- -rnerőségííel párosult furfangossággal .követ-tettek el: jelesen: a szent-békállai plebá--jiös-TTnnrk. az uki és gytraröröi korcsmáro- ^ soknak értékes lovai éjnek idején a zárt. f. istállókból lopattak el, sőt annyira ment a. tolvajok vakmerősége, hogy mind a három . esetben a tulajdonos szerszáma és kocsijába befogva hajtattak el az ellopott lovakon, --i-ezeken kívül ellopatott Hosszufaluből, Szt.- -Gróthról, Szt.-Miklósról, Tapolczáról, P.: Magyarodról, K.-Kanizsáról- és Sármellékről is két és két összesen Í8 darab ló; — juh pedig Kővágó-Eörsröl=27 darab, Zán-
káróí A9 darabt és _az_cjibájiyoslaLinajoxl)óL_
14 darab sertés, N.-Kapornakból, Ormánd-rol, Oroklánból, Szt.-Péterföldéröl, Döbré-téröl és Viudornya-Fokról -összesen-2!F-ia,-— rab; — szarvasmarha összesen csak 4 darab lopatott el. u. m. Pókafáról 2 ökör Szent-Andrásrol egy telién, és Hosszufaluből egy. üszü tinó; — a többi tolvajlások közül--megemlítem még az ólait, hol Frigy Jánostól-118 frt, —.• a turnischait, hol Morosa Fe-. reneztöl 12U frt, .végre az andráshidait, hol. Steindl Zsigmondtól 50 frt készpénz lopa- ¦ tott eb„ — A stridói betörés és tolvájlas elkövetői kinyomozásában még most is műkő— dik a megyei föcsendbiztos; továbbá elfő--attak-ar-kr-kaDizsaL-lovafe-i-— a zánkar-jaW— hok, a turnischai és .andráshidái -pénzek, lo- \' pói, — a többiekre nézve a-avoiifozis.Terély-\'. 1}el foly_tattaük,"-és g}\'anuből tutiben-Vannak: ¦ elfogva. - ¦ __ ..*;."
_________ A megyei polgári, törvényszéknél
1870 angustus elsején maradt, elintézetlen -per22. folyó ügy-32. összesen 54r;: az-r-~ óta beérkezett per 120.. folyó,\'ügy7ÍG42 összesen 17.U2; — ebből elintéztetett :per. 122. folyó ügy 1038, összesen 1760;— marad,\' elintézetlen per 20, folyó ügy \'36 _ összesen 56, ^ - „ > .
Az árvaszéknél maradt hátralék-604, azóta beérkezett 1480, összesenj2084,; ,-ebből \'elintéztetett 1495;. mkrad eliatézet-^24
-ien 5S.i. 1 • , \'; ... * -
A télekkönyvi-iiivataliiál; manslt hát-lilékkőiipéiríelőadaudó. ügy ÍÖ7Gt)4j az óta % bééikezVitt 2876, — összesen 13,480. Ic-tisztirzaudó 8l.rr,\' bovezoten\'dó 350, kia-, ¦duiidó. 81,ri, — ebből olintézttrtott. -és po-
t>>:
<}ig oloadatott 283G,tÍ9ztáztatott 3462, bei lierczcttetctt 30-10, kiadatott. 34G2; --van tehát jelenleg hátralékban előadandó t0,-644, tisztázandó 18», bevezetendő 140, kiadandó-189, további tárgyalás Cszközöl-totett-titi-Ugybon. ulckkumu kivonat kiszolgáltatott 654,;hcgyvámváltsági előterjesztés hitelesíttetett 17.------------—
- A büntető törvényszéknél maradt hátralékban "bünper 124, egyéb folyó ügy 2. az óta beérkezett bünper 97. egyéb \' folyó ügy 509, Összesen- 732. izekből, elintéztetett bünper 139, egyéb folyó ügy 5116 — elintézetlenül van_ tehát hühper 82. egyéb folyó ügy 5; az elintézetlen bünpe-rekben letartóztatva vannak 12-en, szabad-lábon llí)-cn.
A megyei börtönökben 1S70. augus-tus l-töl maradt elitélt rab 317, ítélet nélküli 9; összesen 32G, az óta .hekisértetett 137,..elítéltetett pedig 114, ítélet következtében felmentetett 11, — idejüket kiállva elbocsájtattak 159-en, országos fegyinté-, zetbe elszállittattak43-an; van tehát jelentei _ megyei "börtönben elitélt rab 238. Ítélet nélküli 12, összesen 250. -—Végre;a közigazgatásnál marad 1870 angnstns 1-én hátralékban 95, az óta beérkezett, 1853 összesen 1948, ebből elintéztetett 1863, maradt elintézetlenül 85 ügy.
A kukoricza törés, és burgonya szedés és-bor-szüret-igen- kevés kivétellel a megye egész területén bevégeztetett, és a mi a kukoricza termést illeti, az mennyiség tekintetében jó, minőségre nézve pedig, a tapol-czai, szántői, egerszegi, muraközi járások-
.még nem romlott fiuk**) vétetnek, fel, kik kötelesek 16-ik-évük betöltéséig ott.ma-\' radni,_r--s bár az intézetnek magának is loendnéhány hold;;a-;növendékck által mi-Telendó^iöldjei de mihelyt életkoruk és ^elemi-ianultságükí^gcd^iiJxndeseiLliefog-nak jími 3fe-4.évig a B.-Fflrcdon már lé-
hogy erre egyes községeket vagy társnlato-f éra tivoliig itt_« e&éatítrti; éa.-íllje-rétegelt kittSsáHt s erkölcsileg s anyagilag segít,: " b7)^. ,3" 8,;;*ta<Sretü \' hMábofc 6,-Tr,-dtlag fa j b o .a klterjeddabenbükkés.gyortyán Iának ölét 3 ft
—r-ezea-já>is--ma-fk^-reszéb>n és a kapor-naki járásban középszerű,— sokkal kevésbé r~^~jó~a~burgonya "termésrmely még a nyár de-» -rekán is szépreményekre jogosított; a ké 8óbb\' beállott gyakori és tartós esőzések
e___miatt azonban mennyiségre nézve is alan
tabb áll, a jó középszerű termésnél, minő-
ségileg pedig _illunosen_a sárga Jfrj^TnajoV nem egészen megromlott, és még kiszedés előtt a földben elrodhadt; — a kék faj i melynek termesztése mindinkább terjed sokkal jnhhan kiállntta ugyan a tartós nedvességet, de «ik a hibás abban is. — Végre a bortermés, raelj a megye sok birtokosa jövedelmének nevezetes áfeáfeképozi az egész megyében kévé*, i-,, rosz is; — a késői tavasz óta egész uven át nem lévén az idő járás kedvező a szóllő kifejlődéséinek,- még azoknak is rosz boruk lett, kik belátván, hogy a késői szüret sokat hoz a bor minőségéhez U-sőn svuretclének, és miután az idén a gahnatcnuiN --= - különösen nieiinyi-ség tekintetében sem vala kielégítő a vége felé közeledő év nem számitható a hő esztendők sorába. — Legvégül jelentem, hogy Horváth ¦lózsef megyei alpénztáinok ur október hó végével lemondott hivataláról. /..-Hgcrizea 1870 .november-ti-án.
\' iJÁÍRGZA SÁNDOR, i elsőalispán.
Állitsiiiik „Szeretet-házakat."
(VÍ(~.V
így len lehelévé, hogy a közoktatási ügyeinket vezérlő férfiúnak szíves bátorítása mellett, a gondviselésben vetett hittel — és a magyar közönségnek emberszerető részvétében helyezett bizalommal e hó 20-án megnyithatjuk Balaton-Füreden a legelső magyar .Bzerete t házat\'*) Az\' első évben, (míg t. i. WeheF inaityarul-megtanul) németül is tudó S—il elhagyatott Ént vcbctünkfcl, dc külöiihen a/, inuV zet 44 gyermekre van tonc/vc, é-, lan-\' nyejve magyar lecud.
- Ez intézetbe legalább 12 éven an\\ágiiig és erkölcsileg teljesen elhagyatott, de
*) utpni Imiül iiipjit. j«iir|\'i ¦
Jlt Ugjnlcább UfalealSl UUlUai • .ai.ialal Imi- rl-
S9*awm \'lányival btkibb, urtt a in\'ni.\'i ll.itmiir\'i
Awidt, . fruola Halma da eurrrrli.iii a ar fluif\'l fajtpaMIciiol, laUtb abr lutfnbk.l lil.ulai.ili l.i " véiair «Ifali\'tiWaHlukal »aamk W. Ha valaki faMr tamt taUl, aslaaaaa aUofadvm
toző-izőllő^és-gyümölcsfa-mivcs felső nép^ iskolába.elméleti és gyakorlati oktatásra; s igy lb\'-ik évük betöltésével a szűllösz_ti_|_vezetni. s kertészeti munkákra meglehetős képzettséggel lépendnek ki az intézetből, melynek elöljárósága iparkodni fog „ kilépők "számára jóházaknál szolgálatot szerezni.
Atyáin szívességéből annyi épületet J?aptunk,_ melyben az intézet egyelőre elhelyezhető, s a legszüks\'égesebb felszerelés is már megtörténvén a gondolat létesült ugyan,\' de teljes kifejtésre s biztosítására sem anyagilag, sem munkaerőmet illetőleg képes nem vagyok, különben is ily intézet léteiének nem szabad egy halandó szegény sorsától függeni. Ennélfogva egyfelől a balatou-felvidéki népnevelési egyletet szándékozom legközelebbi közgyűlésen- felkérni, hogy a füredi- szeretetházat vegye át, s az én erőtlenségemet gyámo-litsa, másfelől a tisztelt közönség részvétéhez fordulok, felkérvén minden emberszerető polgártársamat, szíveskedjék kő-nyöradományával gyámolítani az első magyarországi ,szerctet-házatJ17melybcn aTuv-zának szegényei nyelv- és valláskülönbség nélkül fognak neveltetni.
Nem egy, még ezentúl létesítendő, s Ián el is maradható terv kiviteléhez, hanem már egy valósított, eszme kifejtésére kérem fel- a-t. -közönség támogatását, Azonban, hogy hány növendéket vehetünk fel , s mennyi tanerőt alkalmazhatunk, az minden esetre az adakozások eredményétől függ.
Az adakozások eredménye pedig a gyűjtők buzgalmától függvén, hazafiúi bizalommal bátorkodom a t. szerkesztőséghez..
erkölcsileg s anyagilag segít, 2-szor és mindenek előtt alkalmas nevelők.kiképzéséről gondoskodni, -
•3-szqr gyűjtéseket eszközölni, és szük-.sig^ejeién_a_törtínj^zástóL_is_.. segélyt kérni,; éa "-SÉPv ________¦tszer álfalálania-szegény munkás nevelés-ügyet az .országban öszhangzatosan-
a 128. szárau gyűjtő-ivet azon tiszteletteljes kérelemmel megküldeni, hogy méltóztassék ismerőséi körében gyűjtést eszközölni, s az ivet f. évt dec. 31-ikéig visszaküldeni. Bizonyosan legszebb karácsonyi vagy újévi ajándékkal fogja a t. szerkesztőség a haza szegényeit megörvendeztetni.
Elfoglaltságomlehctl\'onné tevén, hogy a begyülendő pénzeket magam rendben kezeljem, c fáradságot barátaim voltak szive-sék ..elvállalni, s az iveket kérem vagy b. Eötvös lorandhoz (Pest, Erzsébettér 10. sz.) vagy Szilassy Aladárhoz (Pest uri-ut-cza 21^sz,.vagy.h.-Huszár..Imréhez (Pest, .Tükör-utcza 1. szám.) küldeni.
A beküldött ivek nyilvános nyugtául lapokban fognak közöltetni. Hasonlóul-az in-tézet elöljárósága évenként nyilvános- számadást teend közzé az összes_.vagyon hova fordításáról, és miként kezeléséről...
l Azonban bármily fényesen sikerüljön is a füredi. szeretet-ház, de a szükséghez képest ezt csak első kezdetül kell tekinted iiünk^Sajátképeaí-ohajtásom-aZr-hogv-aHon-mérvben,: a mint,alknlmas nevelöket szerezhetünk, az ország minden vidékein -állítsunk férfiak és nők számára hasonló „szeret etházakát."
Tfenogasom-szeriní-éz mindenütt, de különösen viszonyaink között, .első sorbán a társadalmi tevékenység feladata, ntelyet az államnak inkább csak támogatnia kell segélyezésével.
-Bátor .vagyok tehát_indítványozni, hogy alakuljon c ezélra egy országos tár--sulat, melynek feladata legyen:,:
;l-örv kezdeményezéseivel, -közreműködéseivel, s a mennyiben szükséges- anyagi K}áinolitássul is az ország külimbüző ;jidé^-kein HKeictutházak állítását eszközölni, részint :w. által, hogy közvetlenül e társulat muga állit ily intézeteket, részint\'az "áltál,
A második pontra nézve megjegyzem, hogy Bernben megkértem Kuratli urat,kész vblna-e tanitó-l^épezdéjében magyar ifjakat is felvenni ? s ő azt-felelé, igen szívesen, de -csak kipróbált jellemeket, miután itt fődolog nem annyira az .oktatási talentum, minta nevelói jellem, a bebizonyitott odaadás, humanitás, türelem és munkásság. - A_ füredi szeretet-ház -vezetője AVebcr, Kuratli ké-pezdéjében tanár volt, s igy a tanítók képzéséhez is értvén, a vállalkozó ifjakat első évre Füredre lehetne küldeni, s az ott magukat kitüntetteket második évre Bernbe. Ekként Füreden kicsibe tanitó-képezdénk is lenne.
Tisztelettel felkérem mindazokat, kik az ügy iránt érdeklődnek, legyenek szívesek ez indítványomhoz sajtó utján hozzá szólani hogy az eszme tisztáztassét, még mielőtt valósításához fognánk^ - -
Budán, nov, ,1870.
..- MOLNÁR ALADÁR. *)
50^4 ítórt adjuk\'a szálíitáa ogyób mellék kiudlUu-1 együtt-.\'/i óra- tivohuigra 8 frt. kii-.rül ölo ahaaábfánakjll—12 frtba; — vegyük moBtazy hogy egy Qlfa,mely nyors állapotbáu "50—OO-mAzBAtnyam helyben az\' erdőben alig kerül 8^ krbttj maisija,; — igaz hogy a. majuá inullutti franklnrti kÜBÖnaég az erilő puözTiláa éa az emelkedett faárak következtében szintén kénytelonitve 1865 éta- a házi tilzeléire kőszenet használni, ugy van az Francziaorazág egy-réazében is, lHüO-ban" Fould volt péuzugymi-niater azon törvény javaslatot terjoszré az orazággyttlés elé, hogy minden devaslált erdő térek ujjonah , beerdősitteasenuk, azon--ban a fa hiány tekintetében tessékelhinni nem irigylem sem a francziák, sem peílig a frank--furtaar™rsdtp=-&-önr-inEribb~eBzWa^^ vagy cserfa parazsa mellett .nyárson siilt ma-lacz és pásztor pecBenyét; mint a küazéu gü-zölgu tüze mellett készült auflaufot.
Egyébként iparkodjunk czélszerüen elegyített állabok ujjd erdősítése által e szép magyar hazánk egyes területéit emelni, iparkodjunk az erdőkezelés és annak fontartására szükséges törvényt megalkotni, főleg az országutak és a mellékutakat Holland és Belgium mintája Hzerint kezelni és akkor remélem, hogy nem lesz okunk az erdők és a fa drágaság iránt panaszt emelnünk. \'
NEUSZIŰLER
fű erilést.
Levelezés.
ÖBombathely IB7Ö. noT. 16. (A megyei életbGl. Klgfcter Feroncr hangversenye. Gajtdiazati Tiasonyok.) Hogy megyénk kőszegi keriiletében megürült képviselői állás legközelebb betöltendő lt__2Lp. ~-azt .ugy ~ hiszem—az-^>FBzágt>a-íapokbÓ 1 már mindenki tudja a igy ennek ielemlitésével
K :fl«k- lehetnek .akiír irvalt, nÜ^^Mg-, lílyanok, kífifik jsllIÜIaüm- anya^Uj.\',". iám ^kiílciili; liC fcinrBi-il*k;;#bban?^ ktt UtíiJjík. > ~
lokt, nov. !S*án,
Tersánczky Jőzüeí urnák a Zala-Somogyi
zlriny 41vik STÁTnAhnn ki~i7.]fitt.....„Kűazéunel
\'Sgyrftlval itizeljUnk-tí ezeniiU1hr~TIzamTrcz.fcr
kére van szerencsém kuvetkezű_cszre.yételeim- újságot -nem: jelzekf iwnbaff az még is be il
mel válaszolni. • ...............................,.............lik újdonságnak; hogy az oly aok jeles -éa tu-
Hégi dolog az, hogy ki egészségére, eszére, | dományoa embéréről hires.Vaamegye nem,\'tud crazónyere, étvágyáru, végre testi élvezetére | kebeléből egy képviaelőuuk valót kijelelni, ha-mit Bem ád,> annak kár élnie e világon. — ¦ nem bekalandozza egy vállalkozóért hütodhét Ezzul azonban csak azt akarom bizonyitaní, országot, mint az a rosz gazda, ki elhanyagolt hogy az egéazség elsű kincs az életben és szabad birtokával többé boldogulni nem-"-.tudvi" reménylenem,hogy T. ur ezen élvezetnek szinte -neiu-eílengégfe idmétlem^-bogy-az-egéazaég-min^-dunÜBk az életben, süt rendkiviüi éa nem sejtett usapáaok közepett ez vigasztalja lelkünket, az egészség segétlszárnyai alatt előre törekvő lélek képes a gazdaáág, ipar teréu foglalkozni, hogy az által családjának funtartását és az általános emberi kíizjúlctet előmozditaa. Azért tehát, hogy egészségünket drága péuzért a gyógyszertárból ne kellessek megvásárolni, úgy igen sok éagyöugúbb complexioval birú családnak egyáltalán nem „ajánlom a szénnel való tüzeléat; hogy a kőazétt ég annakJUy szénsav ereje níily líatá^sal^biruz; éínbér egészsége megrontására, azt tapasztalhatjuk leginkább a rémes koszén hányák közelében élő emberekn^,^kík^gyaü lelkileg erőa, de testileg kiaszott gyüuge kül-BejÜ. egyének, ezek ugyan vidáman üdvözlik -egymást naponta, midőn- alkonyatkor inunká-jokból haza mennek, ki sem olvassa le arezuk-ról sTinp áldozatkész fáradalmait, — melyet a bánya sürii és kellemetlen légköre még inala-dicusabbá tészen, ott terül el fölöttük a messze láthatár távolábau a báuya aknáiból kigőzölgű fermentált szénsavas légkör, hogy az egészség éB az élet megrövidítését mennyiben idézi elő ~n köszénneli tüzelés, azt bizonyíthatják oly egyének, kik azzal foglalkoznak; u. m. bányászok, gépészek, kovácsok, és több más sors üldözte családok, kik kénytelenitve a kőszén tü--zelésrerazaal—főzik-^va gy- -s ütik- napi -kozmás-ételüket; — láttam.szemtanuja voltam,hogy az Ksztergom megyében fekvő Dorog & Tokodi nagy kőszéntelepeknél, hol a- bányatiaztség pénzen yáflároltés általam kiszolgált tüzelő űlfri-val koszit taté napi ételét. igaa_hogy Jtt a. fi- \\
nak Öle loco az erdőben -^3 ttot kostáit s miután az erdőből vezetőjó mellékuton volt haza szállítható, — igy a házhoz állítva, nmly 2 óra .távolság volt,..a.;fának ölo 5 ¦ ft. 50—60 kr. árba ; került. —. Hogy T, urnák Kanizsán áz ül fa sokba jön, azt nem lehet csodálni; — de mind amtak ki az oka, mint részben az orazág-gyülétréa magujc ahazai ,po.gártársftk,kik som a.fő országutak, aom á mellékutak javítására semmit,, az áz igen csekélyotfordítanak, magában a városban térdig.. érő surat kell gázoluij söt egyeaitokintélyes urak-háza-elijtí csak.bot BögiMgéyel lehet tova.jutiii, ez .okozza azt, ¦hogy fuvaros V szállitást csak azüksóg esetén éa akkor ja (lupía.árért toljesiti, uz okozza azt, -hogy nálunk helyben, mely , KmiizBáhug 2i/i
\'*) Melegen llilTÜKllljUk a nnmea üitmumo(t|iüi> iilitÍBÚt ¦ uly ildiijatk-íitK tiHtl«j(<,»Wirit, IIk»&a« hl.\' aaínmnial \' falk/rrjilk i, \'(ilvaiiiÍk»artB«í(r„iik(ti, hnKy-a _ui|HHk luv« Kyll},« Jy-Bu md^koíiií *«lv,t»*k«iijttnők. \' 1
meaaze vidékről liozrá egy jó hiszemü haszóh-bérlőh-jijzen - hasonlatosaag ugy kÍBSá—Hántir-ugyan, azonban a dolgok állásával szembe any-nyira niBnuyire viszonylagosnak mondható. — A legközelebbi megyei közgyűlés egyike lesz a legérdekesebbeknek, a minthogy két szolgabírói és egy — de valószínűleg két esküd ti állás vár betöltésre ; pro ut coutrtt már is annyi mindenféle combinatiók Játtak.. napvilágot, hogy a tájékuzhatás: lehetetlen. A pártállás vahiszinüleg áloa színezetet nyerend.
Folyó hó 10 ik és lü-én tartá meg Keltzer Ferencz gordonka müvéa? hangversenyeit, első ízben, szép számú — másod ízben gyér közönség előtt, mely utóbbi sajnos körülmény ázon-bán neiu a művészet iránti reazvétlenségnek, hanem a kellemetlen időnek tulajdonítható. í)e szóljunk az előadásokról. .Kletzer Ferencz valódiművéez-a gordonka kezelésében; azok a viharosan kitört, azok a lágyan folyó s végre el mosódó panaszos hangok, melyeket nyirety-tyüjéből kicsalt, majd taps viharra ragadák, majd az érzékenyiilés néma csendjére kénysze-riték a közönséget, még változatos gyors hang. futamaival a zene ismerőknek nagy tetszés nyilvánítását idézte félő. Vogritsch Miksa zongora művészúr is a várakozás legmagasabb fokáig töltötte be szerepét; különösen. Liszt Fe-reuez szerzetté Rákóczy indulójával, melyben az a rész, hol a dallam a hangzavar közül mint -üvegharang csengése vált ki. kitflrfi „éljan;^ nádasban nyilvánulj, elismerést aratott. -Klet- _ zer Valéria asszony melodráma szavalatára nézve, melyet a gordonka simuló — és a zon-vgora egyes iltésü hangjai.kísértők, — Gyulay ,., Pál ^az wE^Úátogiüásl_czimÍÍ gyfinyfini k(il-teményének előadásában az érzéseknek mind Bzávakban\\iuínd arezminikában oly hü.kinyo* matait adá, hogy a jeles költő sem érezhetett nagyobb elfogultságot akkor, midőn költeihe- . nyét készité, mint a minőt átérzQtlfn közön-. _ ség az előadás alatt. Bizonnyal nagy ürt ha-. gy.ott betöltotlonül lelkében az,\'ki KlefeerTo-, renez hangversenyeit végig hallgatni ülmulaaz-
.totta. • v. -.. ¦ .
Időjárásunk kielégítő a monnyibon jobbat november\'.közupo táján fíi&r nomis várhatunk. GazdA^ik kellő időbén\'keltíSlDg ölvégezhotték őszí munkájukat,*) mi a roozők, viruló velősein eléggé észlelhető; ha a jövő.tél\'és tavasz nein-hátra, TiaTiom előmozdítója lesz a tonnészot-"^líök, gazdag aratásiak nézhetünk sldb ______• . _ .-11, K.\' "
*) Kaiilca vldiíh^n maiika|i rali;-míadán aaaiil-¦»tl éa a«ll|lliiail-inunkival alkíltok,: V Sa.\'rk.,
Folytatás a malléklétBn.
,. melléklet a „Zala-Somogyi Rtfztöny"1870. évi 48 ik számához.
Hirek a. csatatérről.
v".-\' —í;Afraucziák bonis egón fauitn\'némí ro-\'. m
-•••pókban, • b ha a legveBí ed elmésebb ellenséget: « belftirtttdalmnt, a pártviszályt, sikerül szám-^íiii7fe]>ö.cljÖl. e szerencsétlen nemzetnek, a egygyáfurr a hHZaBMretetbQn,kitartásban éa bő-:^it^dgbenrakkorTnig-Dgjré9zrUlBaíafek^
sorolajának tirttikét jóval devalválhatja,, más, \'- réatTfllacBudidatUB német eaászária hálát adhat ¦ a Gondviselésnek, hu-a Páriába való ünnepély^ ; ^bevoatütis helyett,Bzép csendesen hátat fordíthat: -¦•:-=:» vílágyárosuak és szárazon, hazahozhatja az ¦; irbaj4,ttl— A Loire hadsereg ugy anisjr melyről " a porcé* lapok már napok óta azt hirdették, :: hogy ^\'teljesen Bzétveretott, oly élet-jelt adott magáról, mely igen-nagy fordulatot adhat a -—frinníÉlB>-p\\>rü»z háborunak.Nenrcsak a fraiicztaí" íde asftelleuaég föíiadiszállásárúl ia hivatalosan, jelentik: hu«ry j^-francziák Von der Tann ba-. Vjor tábornok hntlierégót7 egészen szétverték és \' harcxképtttlouné tevék. Héi^gj-alog ezred, mely a lovasság ellen quarét-kópezett a t\'ranczia tü-sérség küzreiuüküdésévermugtizedeltetett. Egy
.....buBzárioaztály a Loire mocsaraiba űzetett és le-
: — ktwzftboltátott----Tauií .hadserege títi,000„ eni-
berbÖl állott \'J0O ágyúval. E nagy hadsereget n tranjgzták Au.ru 14 c a tábornok vezérlete _ alattícaak ugy voltak képesek leverni.bogy.it """Jjüiré^fhadaereg, (80,000 ember iíOOságyuVa. csata kezdetén egyesült a K. é r a t r y« vezetése alatt^nyugátról jövő sereggel, ntelynek elő-esa patai már\'9-én Chateauduhbau voltak. Igy a\'1\'ráü.ezÍák tlliutugy 120 ezer uiaberrel és 280—300 ágyúval\'"támadtak.- • Tana-tábornok Trrrflzétvert-fierege- Etam:pe« be^-Orleaoflhoz^ -• melyímost a -fraucziák birtokában van, tiz es-Páriához miut egy-öt* mértföldnyire vonult \' vítjaza,— Metxben a Plappevílle erűd hadazer--raktára légbe repült novv21-kéu, néhányan meghaltak, 40.en megsebesültek. — A uéiuet^
Jv«t8ég4^u}^Yó7Hráuy-j an ,—1-^3^31 ejbej ilr_3ajor4>rszáguakr--küluü" Kadaurege .marad. — Koblenz, Aacbeubeaa toursi kormány két ágense Togatott el, kik a fogoly- ír. tisztek közt pénzt, -osztottak ki a—hazautazásra. — Kocrognál Ili-in 400 ÍT..nunizetür 2500 puroazszal hamm érán át harczóTt~\'— Preuxt a poroszok 19-én megtámadták, de visazaverettek. —Chatiilony tan a garibaldisták 7—800, poroszt részint mpiriiltt-lt, részint" elfogtak. — Harspy mellett
des\'tag székfoglalóját az akadémián. — A prágai városi tanács\'elhatározta iskoláiban az orosznyelv tanítását. — Varsóban e hú o-étn ¦zsidósziiiház nyílt meg, melyben csak bibliai színmüvek adatnak elő} olöazör Judilh czimü dráma került azinro. — A magyar gőzhajózási társulatok egyesültek, vag^ouértékük nyulezad-fél millió frt. — A^udai-tüzölírU-egylerszürv\'e7^ ( zésére 20 ezer forintot\' kap. — Balogh Péter áuperintfindeiiH meghalt. ." ¦ \'-
(Irodalom.) —¦ Petink Géfa kiadásában Poateu megjelenik: gyorsirási\'oktató-levelek, melyekből az országgyűlési gyorsírói gyakoriul fulytán legbiztosabbnak bizoriyult magyar gyorsírás a legrövidebb idö-íilatt könnyű szerrel mindönki által megtanulható. Irta Dr. Uüuther Antal, a magyar országgyűlés revisor-gyors-irója, a katli. eougresaiia gyors irodájának, -főnöke, a berlini gyorsiró-egylét s a PPhonetie tíueiety oí Great Uritain and Ireland- tagja.
A gyorsirjía műveletének nagy és sokoldalú haszna annyira elvan ismerve, hogy annak minél tágabb körű elterjedése indokolt közóhajjá vált. Hogy miudeni ellett a gyorsírás művészete nem terjed oly mérvben, mim az kívánatos, éa hogy nem sajátítják azt el mindazok, kik annak becsét ismerik és főbb oka az, hogy az eddig megjelent györaíráai tankönyvek nem oly uépszeruek éa könnyűek, mint a mily népszerű és konyít tanmúdot a gyorairiis művészt; té inak—egyszer üségo iiiegt-ngtíd, aót követel. Ssolgálatot vélek teüni, midőn egy népszerű, vi.l á go s, minden i r n í éa o 1 v asui i u d ó lvjh b er á I3tal könnyen f el f u g h a t ó gyorsirási tanmódot nyújtok a közön-ségnekTNem valami kísérlet adatik elü t: műben, hanem azon gyorsiráa, melyet az o ra zá ggy űi esi gyorairók legjeleíjb-. jöi haaz nill n a k, s melynek kü ve tőire\'eddigelé a legfontosabb tanáca-kozásiteBtüIetek gyorsirási mun-_k á 1 ata i b i % a t ta k.
_.... A azerző, ggyike-ar legkitun3b"b szakférfí-
| 200 porosz tétetett barezképtclenné nov.*20-án,
— A meaiéresi erőaaégrül (a poroszok 500 ka-- ¦ tanát— vesztve kmzuítuk. — Uj fr önkénteaek
alakultak 1702 liainakf neveztetnek. — A Loire — hadsereg fűuükeűl Aurellefl de Pal-ladina\'tábornok, neveztetett ki; jelenleg Ü7 éves egydn, 18 hóval előbb tették nyugalomba. 1— Bordjaauxból egy távirat jelenti, "hogy a ----- porosa-foglyok-jgeü sok frauczíÁ pónz, arany láncz,rnöi dkazerek igazfláglalai#iÍÍokosai. -r= Francsíaorsságban az OroazorBzág által elűi-déaett viszálykodáa nagy ürömöt idézett, egy j\'^alUlaDOB európai conflictust remélnek, a midőn
——BzövetségtárBnkat-kapnánftk afrancziákr .....A
-poroszok lS-fcí óti lövik ^uár az Ivry fortcit.
— Ltlle jól cl vau látva élelemmel s benne ti bl gyár apjukat a pánc/^Ias iniiradloűsokcl készít —Trochu nem akar előbb kirohanáat
^^-intézni,—mig-a-loirei- sereg-ágyudürgéaeit nem ¦ hallja. — Oroszország ,erólyo»tJofolytatja hadi |i:Vu. előkészületeit, — Thionville bombázása 22-én - kezdetett még. ~ A meelenburgj nherczeg folytatja elúiiyon;uJáaát._^=_Lu^inburgi_bir ; szerint Q.\'bíui|ville 24-én capüuláltj — Ami<:nfl-ből jelentik Domart éa Bretamen közt csata ¦íf-í^\'évol^ia/piiroszokOoig visazaverettek,Tcazteságek .jelentékenyek, r— ,A poroszok Verneuilig hatoltak.— Madridban^s általán Spaüy.olorszáj-
s király váiosztáa miatt.
Heti szemle.
— Holbin Ernd honvédelmi niinisteri áK. lamtitkamak neveztetett ki V Iáén elfoglalta hivatalát.\'— Peateo egy víreliit. fogtak u), ki lóbusból keraitotte virslifeit. r-\'^gy. párisi szabadkőműves páholy a porosz királyt\'a a porosa korooahfn\'z\'.\'gct r-^kiiazegéaért\'\'.vád alá helyezte. — Király felség* Budán Van; l\'J-én a neubrrpi hegven-lőtte az\'czredik zér-gél — A kirAKaRB70iiya kolozsvári nemzeti színház jattra 15í>WJ frtof^ömaiLyozott.\' — A honvMloTaaaág K házaddal szaporíttatni fog. — A FrÖbel.félí-gvirmekktírt a napokban uyilt meg Pesten, hazánkban a második. — Mosónji-tarBülat alakul — A magyar deUgá-tio elnbke Bittó lslván k. Á lyukaB vagy meg. csonkított pénzelt csak fémttrt^k mptiui váhiU Dak hu, A veszprémi -és győri s7. kLi-kii[Hiilu-
nokoál nagjuátno tiloiépteidsek történtek _
Qonzale* Kiiroly. a Lzukorgvér-I|jar Utji-b/Li\'bc k\'örül szerzrtt érdemei (¦ÜHmén\'^clil imig\\ar n>-mcssogra említetett.- IkitbinbilltT Lipni iih^ balt. — Jókai Mor deu. fi-én tartja mint n-n
ná^B^téreiij\'Tirindöaajc-Tty o I c z levélben fogja ítünnyu éa világoa módon előadni a gyorsírást. E levelekből minden két hétben fog megjelenni es;v-egy, nagy 8-adrétü alakban ét-kiállitásban. A tananyag mindegyik levélben oly kevés és oly könnyű lesz, hogy a következő levél megjelenéséig, játszva s. tökéletesen megtanulható.
Az nlsO levél il:H7^cniber-hó elejéu fog rueg-
Jlind a nyolez levél ulőfízetéai ára l l\'i t 40 kr. — Előfizetések f. évi d e e z e m b e r h ó 1-jéíg bié r rii e nt v c vagy egyenesen hozziím,\' vagy W-ajdita .lózsul ur kényvkereakedéaébe intézendők.
A t. előfizetőknek minden egyes luvúl külön, bérmentve küldetik meg. Gyűjtőknek _Í0 példány után egy ingynnpéldáuynyal kedveskedem. .
, Peat, 1S70. évi novemboi hó l-jén.
PETKIK ÜEZA,
ItCitiyvWurusksiU\'ic.
— ISeküldeteít hozzánk Tip«)ld Özséb ^irczczÍaterczeL_r;nUdozi.r\\éíTi^c3rfágyiiTn^ Hiúmban a történelem fi\'ildrajz ily. r. tanárának ily czimü . munkája : V i 1 á g t ü r t é -? e 1 m i h e J y q k. z a o b s % ó taxa , különös tekintettel hazánkra. Nem csalódtunk, midőn e fáradságos-., munkához azon rumónyt kik töttitk, ho^y történelmi irodalműukban nagy-elünyü segédkttn\'yvs hézagpótló becses mű lesz-A\'iuu PéésiTtt ítj.Madarász Endrénél nyom a tot l, \'a.díszes és ki telhetőleg hibátlan kiállítás be-esaletűre válik a nybnidáflznak ; 04S lapra terjed a inű\'sa történelnií szakok figyelembe vételével a történeti helyek részle:ea ismertetésére is kiterjeszkedik; a földrajzi ismertetés mellett a történeti főbb mozzanatokat, njelc3ek izgatottság ft-közUMaftftg-eltorJése—szülctes=-és-lralnlozáai id^ét-is-kTrmibaTTítvnÍ~
seggel sorolja elő. A nagyazorgalmu azerző el -ismerést, érdemel s ily tömött tartalmú mű a tanulóifjúság hasznos segédkönyve levén, jutányos ára mellett tömegesen yaló megszerzése igen kívánatos. Ára 2 frt.\' fiO kr. ( ét-i Hp^t
tékeny tagzuzást idézett elő ; az először alábukódnak lába két helyen, összetört, \' mello be-liürpatti, a\'rczá orrán-iit^bEhaBadfa jiár percz-mulva a kivovéa után meghalt, a.másik láb-toréat kapott; mi elvágallatott ugyan, de életbe innr-tdásáho/. remény van. ,, -
— A u ag y-k a n i z a a i tornaegylet tévé-r~keiiy elnöke "a .tuzulTÍ-é\'^l^^ervezéseTe^éz^"
ve aláírási ivetkjiriij^jj^jpjp eddig szép credr-meny niútatkozék inindulápittí,,Hriind pártoló,, mind pedig működű tágokra nézvu. Mihelyt tiO működű tag.aláirta magát, az alakuló gyűlés azonnal: egybehivatik. .Eszerint nemsokára elmondhatjuk, hógy, Nagy-Kanizsán ismét egy ügylettel több van, i(iely a veazély idején ta-unaitandja íulebaráti neiiiea tisztét.
— R a p p oere nVz jeles s hírneves "társulata Nagy-Kanizsán oly nagy pártolásban -r&zwiüt f, ho. 12-ke lita, hogy ujolag 4 elŐ-ailással hosszabbította meg itt létét. Az erömü-vtiazük;.- ügyeoFÓge bámulaté?, az eleven szobrok-s csupor tnzatuk közkedvcsícget nyernek \'mind kivitelben,\'mind a. ínyihología képletek meglepő ntndüzríében. Ily társulat még városunkban nem volt, de megelégedetten tdvuzuak iá korunkból Pécsre..
— Mi k é n i hirdftéíi rovatunkban olvasható ; a közki-resetUégnek un\'endő Hoffféle maláta gyártmányok kanizsai niktára Waj-diís József ktreákedt\'^ében van; ajánljuk a t-kijzöníég Ügyeimébe. A bonbonsok különösen keresettek.
— Féuyea bál\'tartására tesznek előkészületeket Nagy-Kanizsán ; a bál 1671 C-vi január 7---ÚH ttrtatik a „Ztüldla"1 vendéglő termeiben;\' bál adó — Nag^1-Kanizsa a vidékének riaLalsága. ^-V jüxú evi .bálidény bekö-szöntécfí nájtink eszerint fényesnek mutatkozik, hisszük is,".hogy a rendezőségnek eleve történő J figyelmes intézkedése közel a tán messze vidék | táuczkedvelő fiatalságát íűzendi össze.
Mii 11 vasárnap tartalék meg a „aörház"
nek aiokÁsnlt, íletmoájí^i a vidéken .netiiwhT»ü)iií betegségoktt tanulmányoaiii fogom. "
Midiin wrrp liagAnr fin! ét leánya! figyelmét fal-. IiWoiii, cgyii/(;rs\'miii(í figyílmoitctem^mx ö reg* b.b ket, hogy iilnlir»tt :i tlldíihunitnt." maksea kÖhögiatT7 -lallndúít, müIIÚK\'!»t ús ssívdubugút »iki.ret*a gji-gyitum; ,ft « z tl\'I\'.íirk\'c í pedig arra, IjugrjiSJt n^Tf ¦; liiíírortinln! sxoko\'t ronilctlun liayi tinitaiút, Vér- téf;" feltír* fulyáat, int\'lunct.izcBl, miíli«, f-j- ja gyomor-gar-csflt a Bzokkiíl k.\'ijioaol.atljnit lúVl! Vi^aiogétiyBégot ím tjgtalanaftgot." — tuválibá ,g.yer ma k ekp cl6
fordulni áxökott fjú\'rri\'lyt (flcrophalát) ia aápkártf (lileichsocht) i iiiztoa nikürrtl cjrágyitani írerencai*: vnUk; qníri kik orvosi "ianacnoramsl \'ilfeii_.T»fcjr"\' Lóriul músfiílo bbtbgnúe/ekWo is, élői kiTÍntiak ; aíot •levélbcni. ntcpkcrrstHuikct intdizék, melj* lcyé.\'bén; bi\'lfigBépülc ni i ben lí-tőt—- títoktartaa\' ígértté mellett --- kUrlllniéiiyeduu közöltetni. kér«>n. -\' ~
. ÓcHváry Kde m. k.
oivob vb BzMúbz, a m. kír. lerm. tud. társalat. . - • a tnbl] (AránInt r. tagja.
pf A bBJárat ktlfiln
^IVsteii, Hatvani ntüza 12- srám.
Wo Manner, wie
l\'rcfefícr 3, Ü)!o)djt(t5 — .gpf ta)*llnitifltt Julius ÍHitij — .f>q"fai!tl(mriítcrsiati kitti tic tbttnbftcn itrtbritrUbcT bit !iiiniftcn ii\'.iljct : „Jugtnbttőuint\' ton D. flfibncr.irilliti- — „î)urf^inlânjt",t)oh âebannei Sdioiiborf — „$tjl^nit|j«nigtii"^ún ^lUiu-î Van\'iincrí, abiicícu,.ba bárf.mnn^^^t^crt !cin, bal bic!c fUxm aiíái ípirtli^t CabliittSflOif fini. — ÍJwis pro Cpiiü [4 So.qtn ftarfj nut 75 it. 3" l\'íjiclicu oon ÍHobcrt apIfefçÇ\'in fitipjig unb t\\ix$ alle giuf) \'uilb JPÍn[ifjlitn^j|ibíllliatll.;f (11
vágóig azonban 2 íttért Í3"megazarezhetö-azer-( zűnél\' Pécsett.-Ajánljuk a tanári kat, tanulúk a törtcaetked velük miílto figyelmébü. . _ .
H i r e k.
— A b o m ogy m e gy ei orazágos fűor-¦vofli^ állomást ¦ dr.\' Szigethy.Gy. János-nyerte el, ki pár évvel eznlőtf\'a pesti Sz. Rochusról nevezett kórházban mint másodorvos - működött. • v ,¦¦ v
— A^so pro ni m. kir. pénzUgyigazgató-^g\'Kutasgy-\'LajoBt; culktornyai III-ad oöztá-
;lyu idiegl. segedtiBzttó novoato ki. —
. . — übe r főp mult-kedden kulAsils-itlkal-mával nagy \'szerencaétlenreg-történd-\\- ugyn iiía
reggel mintegy":! IÎ ölnyire ereszkedett\'lo a4»é--berbea kétíferb^azvogyij^^ s\'leszédülve alamikott, n v csuberbeá manu ft
\'egyén egyeuiwtlyt nemvjevén......kupo8 Harlani,..
Hzinto alábukóit s mi legrosszabt a capberkap-csa kiszabadulvánoziale utánuk csütt,iiii\'jelen-
helyi?pgeibvn a "riagy* kanizsai tiaial5ág~küzr Alakult .Frohsínn^ társulat által rendezendő hálok elseje, mélyet kedélyesség s patriarchális jdkcilv .jellemzett\'. P.oroa János jeles zi;net:ir-sasiisra működött közre.
— Az u j u t c z a kinyrrmték, tíc ideje volna már cgvs2er a közönségre ia gondolni s a lirjsenberg A VeKseh házuknál a járdát elkészíttet ni, legalább a gödröket betemetni, a rinnibokai" széthány ni kellen^TTagy^gy~iri5 Daimatiát akarnak képeztetni az uj utezán V
„ —. .F-ulai" bl> uitÓT.ked^ .fidytáu-- — mint halljuk, — a nagy-kanizsai főgymnasi-umban a felnőttek számára a feiisőbb tanLÍr-gyakbúl népies előadásuk Ingnak tarUitni a nujrvérdemü tanári kar által; Üdvözöljük a nemes intézkedést a hisszük, hogy tninden tekintetben uaizv hasznot idéz eh".
— A gözko e s i a múlt napokban Homár város mellett iámét ö^aze tiport egy fiatal embert, két héttel előbb pedig egy asszonyt.
rtfyix* -fcé>L\\ *)
llelliT-fele zenélömnvekről
már annyiszor moiidatult dicséret, hogy alig szükséges továbbíts-reá figytlinuzteibh- "De miután sok helyeu má.-í müvek is mi trt Hcller-íélék árultatnakj melyek pedig nem azok, ugy csak !izya.il biztosítva, hogy tűinek valódi müvét kapja, ki közvetlen tőle reudcl. Minden egyes infi, nevével van ellátva.
Uj azonban, hogy Heller ut az idei téhn zi-nélÓmllvciblJl egy\' sorsolást rendez; melyhez egyei\'sorsjegy 2 JH bankjegyben, 12 sorsjegyé 20 frt, miáltal m\'ind\'-uktnek lehetBggesJ_keL,vé-aert egy ilyennek birtokába juthatni. Ki\'tehdTT a zenében Ürümét találja, az ne késsék, és kísértse meg Fortuna istennőt. Ezen sorsjegyek kis ajándékok gyanánt is legjobban illenek. A húzás nprilia 1-ón, hivatalos, egyének "JBiéTriuleben-fog törTéiíni, es a huznsjegyzékek minden résztvevőnek hérmentescu küldélnek me<í. Egy a mulfévihoz hasonló nyeremény
oaztás, 12,00(1 frank értékbeli, ugyanazon módon ismét turtéuend, ugy, hogy mindenki, ki o tél folyamában egy müvet rendel, értéke arányában, egy vagy több számozott jegyet is kap, miáltal a nyeremóoyhuzásban reszt veend.
Prbspcctusok és árjegyzékek, mindenkinek bér ment w,n klüdntnek.
a* tírcg- korban ?Inklitlr., upysztnto « Billtokliüz I .Alulírott\' " mikúvi ui>»flttnlnlnlm folyta" »¦ korAlibi
fíilhivitsaioi |f jl with « zt*\'i l>on IiokkAim\' intú»ott( traulmli. -iiujgkuiüHiJBtikm ím uiaíA\\;\\ ktilttnlnlp-yidplrrriral-ilil»!\'^
dznrro\'- miiiilt liatn(ri)k(!t, «iknroftuii- frytipyitvan \'.m«g. ^ItHlOufiJl" lietu|,\'flú|íuktí!l,"¦\' iTllintrti-ortiilii tiin^atriban, : t!T>pT-tni>iiKtiilftt»Ímfit \'flregbitondii, »ii oTRfag\' ktlUtn- ,
U\\p viilékoif «uniil/BBou I» megliltogatoin, s n )i?]>-^
•ovattati. k\'üílOHek?rt> f«l<
lUBaiigot
Ü z 1 c t i - hii rnök,
Maay-Kaalisa, nov. 2B-*a 1B70. * #s A \'gabonaflxlet ,i l»f»lyt héten nem \'élénkült, .\'^-}
niplyre |H>ilíg eikúszillvo "vidtunk. A nyugat! a íjsütí^||ifT vaspályák a felvitelek tnllialmoiottsága míatl béáDir $0; tik a további íclvélt-lt, u^y *zinte ax egyesült dnna-gütbajózáii társulatok B«m Vehettek ÍSl *emini gabtULr"\'"\': küldeményt npyanaaDn ok miatt A htlvelyea -retwi*- -
uvuk iiüliánr br.TJcy.ár árral cmeIfcadtekp-mfg—el 1 ciiben-:—
a busane miiek ax clöhlfiároa maradtak. ^---W-r^--
Piaczi ár.
Na^y-Kanirsa. 1670. úví nor. 23-ik napján-fíitm fi3 -\'yf,>nt. 4 frt - kr. 65- S(> ím* i frt b"0 kr. \' 87 —HÖ font ii frt lü kr. Itoei 78-79 font - .fit — kr. 7\'.!--Sít font 3 frt 10 kr «1-81 fent 3 f(t 30 kV Árpa. STrfíliíire 70-71 f\'Mifirit So kr 77 -72 Tnnt "2 trt 90 kr. Árpa köríWsrM «?» 50 font- frt — kr. 67—6B font frt. --.kr.KokoriP7.-t,3 frt \'2 frt. 80 kr.jKilko-.-ricza dlaav. (csiii.|U.iiitin) — frt kr. Zab 45—17 fönt\'" 1 frt Gil kr. 47 4>i f.mt l frt 70 kr. fnhauks 6fl—68 •tm-^-rn — Jtr.\'\'iá^7frrnhí"—"TrC"— kr.\' líab fehér"" ti kr. — bnb tarka ti ¦ kr Kenyéri!szt—kiixönaégei H frt 50 finom !í .ÍrJ>»Í. Zaom leli .ízt íüfrt 5Ukr. 14nglisst köstönsógea — frt.-fn,.,,,, — frt. — kr.\' Király-Jisit
kazflniéfofl — frt kr tinóm 15— frt--kr;\' Roea-
láug kiiziínséjjt.í — frt -- kr. finom — frt. — kr .Marha-hu* foiitji ?1 kr. Ilorju-tuis fontja \'2G kr. 8er- 7 l.\'s-hua fontja "Jli kr. JiiIitIihií fontja 1-i kr : Sca-^. í lona íjtiitja 4t kr. Ziir f.mtta iO kr.\' Csiba párja liO-T^kr. Kársa Wl-\'.HJrk. frt. Lud igváiiv 1 frt 30* 1 írt :t0 kr. \'J.ii.l hizt.tl.-J fit 8U kr, íi frt t^) kr. Pujka 2 "frt 70\' lí frt 50 kr.Tyuk-tojáa 3 kr.; Ii argonra > mOrujn 1 frt 40 1 frt r.\'t kr. Kjry máa*a .neéiia 1 frt 7(Jkr.;«ííua uj frt — kr egykévé isup tO kr. Sialma 1 frt ÜO kr. Ujbor vidókűukbol\'i akiSja"4\'frt -- kr. Ó-bor vidi-ktinkbeli akőja * frt- . . ~
¦- A nagy k a n i x«ai-váro« lanáeaábak árjegraéka knnjvílií!! kiadta SZrSETHY KAROLY, bíiűi
Érték- és váltófolyam: nov. 26.
n°yu inetalirjiitíH, 55.40; .5% nemz., kölcsöri 04.40; 1 Stii»-ki álladalmi kűlcaön DO.40; bank- \\ részvényele 717 ;\'hitelintézett részvéayek l\'2o.\' 2b; London JJ43.2Í); czÜBt ágio 123.-diirabja d.D.t Jer.
! arany*
Vasúti napoaaíotj Bien e tend :
nnii^^r.\'.l (tares fe té regp\'el -í i « ,... _i delatan 2 i
-i\'gjrel
i perca i perca
Érk. N.-Ka-
Barcn
1
delaten 1 recget 4 , • „¦ délben l\'i —Hurla—ftiröt-rEcgel 4 - - J&1>- I „ „ efltve.. 8 Trie.it \' n dílbenl\'.»
T . „ oHte 10 Ilérfl , réggel .4-este. ¦ ,.9
45 , 63 S2 . 35 10 40
dúll.enlT óra-, 9
Heti naptébF.
Nov. 27-iei dec;, 3-lj 1870. , .
úfl Unti- IKnthnlikii. tiftp^l
ÍÖJ Julek lunznek A ll.|fb.D.^ . ". [.uk. XXI; 25 —331; ,:.
TrotuUpfl\'1 (2)1 \' niHiUr
VMárnip I Bl II Crjix
fi.ttitlion. \' ti.tiiniin J}.. -ATiriritB up.
I141CI Kclil
il j Beomh. "
EIISI,.; ..
Illlllá,)»
X.v, t\'nr.
B I Akua .NoWV.Ithl\'l
¦Bil\'ln». • Aula .
¦ iololto" Sü6ík\'i!sal6 :•• Wajdits JiSiaar.-\' ScgtSdszork«$st<! .:\'.BátOffl\' tajos., ¦
icgjübb és fiüobiztosabsorsjegyek részlTOzdéséiírtí^v
mélynéí minden vevő az egész nyereményre egyedid játszik s az eredeti sorsjegyet minden órán átveheti.
-¦vnjvvrvro^"-—
Magvar dijjuíalék kölcsöHSorfev, írt-
--Sug. iil-én a cdt. lb.Ü4 reszleHizelesDen a M frtTEIffi részlet u ft i
áug. Ib-én a noY. 10.-.Zt teszi Főnyeremény 100,000 frt,
húzások lebr.
1D. f,3Tü-.
1864-ki államsorsjegy, s^\'iffHLJSl
¦ S Irt JiS kr. Főnyeremény S5O,t)0O Irt.
HiíClSOrSjCSy húzás 2-án. (éyenkint A búzás) 20 részletben
SSÖ.OOOTfrl.
á_H^frt. KlsS részjetJlO frt üj kr. Főnyeremény
1839-ki Rotlisclillíksorsjegy, ^ő^^ffi
?52 részletbea á 2~t Irt. Ötöd szinte 32 réaifletben á ü frt. Ezun sorsjegyeknek egészben már csak ti búzása van, és minden vevőnek az egésznél 300 frt. az ötödnél 00 ftot biztositok a vételáron felül.
Ki mind a néqy sorsjegyet összesen részletfizetésekre tőlem veszi, minden dij nélkül adok 10 db Concordia sorsjegyet a nagy ezüst sorsoláshoz,
melynek húzása 1871 évi febr. 28 án lesz. (485-5,3)
ígérvények Z>~"
t frt 50 Lr. » frt 50 kr-
t Lrnjrziír | l>f\'l,V(*jV>
-\\Vidéki megbízások utánvét mellett • is eszközöltetnek és jegyzékek ingyen -l • ¦ - ¦ - - megküldefnek. - -_».
pcrucn 11 i
riobni.ii ifi. l.
Váltó-ház a , Fortunádhoz, Hatvani utcza 16. az; Pesten »
¦ A nagy-kanizsai uradalomhoz tartozó bánfai pusztabeli gazdasági faiskolában van hatezer darabon felül, — képzelhctölcg legszebb, — két éves
oszi-baraczk vadoiicz-cscmete
darabja három krnjczárjával eladó, a tisztelt venni szándékozók kivánata minden órán ü legpontosabban kielégíttethetik
anagy-kanizsai urodalom által
t.
-«a .5 s \'I-5
: »" Z — . -a
--R^í ÉH
Kipróbált
mértékek
5 évi jótállással mindenféle \'üzleti ha«»iiAl»tra» legnagyobb \' Ultltaui tokélylyol ékesen B tartósan; elké-\' aDl»6;,ebresdbotó
merhetni. Hordero:
-ArTűt! ö
A Meri •sS«fc\'»hi\'eríSÍhfvatal áital megvizsgált és megbélyegzett; négyszegű (izedi* n.«rtáLrk 8 ívi iittlláBáali\'ííoelyrpontbRan^rljiaósan mér s fgeu tartás, ¦
"j,. , 3 r, kj, 15. «0,. 26. 30, 40, flOmázsá. Az«i«thi»»llk.iit».
üsraero. i. <• ¦ ¦¦>¦ —__í—_t—- \' \' -_~, Wtti„ «),»immd»
Armk: U. 21, 25, 35,;_45, - öo, JIU, 80, «0, 100,110 frt.- v„lll ol,-„-,k
Álatmérlrgek :: (10 évi jótállás), vert vnabé], ökrök, tehenek, surlések, borjuk, iihok. >tb. niL\'gin4ráeóro.<
\'™ \' a-i - 25 30 40 mázsa. korliít nilkill, nninban a *<<lk«.!g«« súlyukkal. Fakorlát
Arill 100, 120, UM^l.t^,-ÜOU..l|t.» : Uuahi. .uljukk.lliO flíal drigálibj j
llldmérlf «rk:
nki Megterhelt kocsik vagy Ulblr darab állat-megmérésére. . ; — -00,-- 70, . SO, _Í00, 120, J50, 170,. 200 ™izBa^__ SM, 40Ü, 450, M)0, ,- 550, " (iOO,-,_«po 70Ö, 750 ST Tortbbá mmilco kigondulluitd, bármily- szerkezetű mérlegek es sulyok. Vidéki rorgreudeléiKk az ftsazeg beklildáe vagy utáuvét mellett: azonnal teljqsittulnek
BUfftinyl ü. és taraal, —
ioly.-ír«»» <¦ m»4rt»t>«yua-l»U..t« l)ó™l>.u. Főraktár; Slaűt, Slajtritrasíí No. 101
- Kitftitő gyógylmtásü ¦
az alsérv, aranyér, &voi»orégé,s, köhögés és hyálká-soilásra nézve.
Hoflf János udvari száltitónál központi raktár Bécsben, gjl 11. Eürntnerríng. XI.
Mohol (Bánát) szept. 20. 1870. Egy hó óta használt iUaid[d-készitméjiye;oii/.jaiíifaaí idézett etö egéezuúgemre nézve, kérek^ujolsg 28 üveggel Maláta-kioonat-eg&aziég-stirb\'ól és,3 font iimtáta-égéBzig-chokoiadtt küldeni, ~~ - . - 1 " "~ -"- ~ Milán Xolm.
Feh$ring, jnl. 18. 1870. Miután 4 hónapos legifjabb fiam napról napra gyengébb és gyengébb lett, hozaték 2 doboz 3fniáía-fl3Kíi«í3-c/.o7KiíaíÍíí. Ezen két doboz használata fcüünőTioiaaf gyakorolt, iámét kérek 4 doboz MaláU-egéazaég^chokolade.port küldeni. Teodor Smeschkal — ~ \' \' - - * • én. kr. tlirvónysaéki segid.
Broóá (Slavonia) nov. 10. 18li9. Udvariasan íelkéfom önt gyorsvonattal küldeni 24 üveg MaUta-Tcivonat-egéasségsUrt, ü adag Mell-maláta-bonboMt és -I font Maldta-egéaeség ű/tofto-, iaíítfí.-Májusban liaaináltattam íin készitinényét,ely alsérv, aranyér, gyomor-gyengeség,\'nyál- . kássig és köhögésre jó hatással volt; utóbbira nézve minden\'más felett caupáiLJW.ön Maláta bonboiiöjai használtak.., . —:~ . , BogdmvmiU •/•íikíh..
Repew-Lak, (iMagyarország) decz. 3. Í81ÍB. Kéruk postafordultával" .ftyj font Ma)4la-..„ egészség chokoládét és Mell-maláta-bonbonst küldeni: El kelliamornem, hogy-\'flaan k^zitmónyek köhUgéaumtit nagybim-enyhitetlék. . .KisfaludyTeresia.
. Vnlóill mlniiHéKbch Nntfy-KhnUiiín ¦ --.^ , ^--^t-\'
- \'§p#7T- ügyedül Wajdits József urnát- kapható.
. ISae-ki\'oagy.KÖTeSCBILD sorsjegyek résziét nélkül.
"Hogy, ezen, a - legnagyobb nycreménynyel kinilkozúlog\' kiállított sorsjegyek,, azok számúra is megszerezhetők legycnekTT kik azok Aritegyszerre Béni tehetik .éstószktekben min akarnak fizetni, .... \' _ . \'. ...-/..
:WSZA-D-E-E-SZNYI- RÉSZLET JEGYEKET"
m
(g ..adunk Tii ¦ az 1839-ki Rothschild sorsjegyekről, jnulyukliöl már/csak e^huz&S lesz; h !1 iVinyorii: 300,000 fit p. p., a legki-sebb 600 frt, ]\'• P-i.—- az által tulajdonosi joga lesz n verőknek\', .úrra, iis ilzzal minden eztitáni hiikiitilimi reszt vészen; és magának g e^yinásiitdn különféle seriesekre szerezhet tulnjdniii jogot. A befizetés csak 10 frt egyszer mindenkorra; mire u törvényesen E—kiállított okmányluadntik, n serles száin kitételével. A lulmzott senes-sorsjegy után nyereményt biztosítunk az eladáskor: és ké-g szekvagyunkazeredetiré8zlet-sorsjegyütbármikoi\',a napi árfolyamhoz képest 1 Irt differeutiávnl visszaváltani; s erre előleget adui. Nemsoká-jg ra bizonyosan négyszerezett áron fognak ezen sorsjegyek elkelni, a névszerinti árhoz képeit, minthogy azok most már nehezen kaphatók.
6 frt részletfizetésre adunk :
SI lOOftosmugy. sorsjegyet 120ltjával; 100 fitos 1864. nagy sorsjegyet 156 ftjával; \'|51839.nagy sorsjegyet 156Htjával.
"~ YidekimcgrondcIOsck iiontosan és utánvételre is foganatosittatuak. MAGÜZIHER & STERK
\'4110—5,1 \' . ífbank-éa váltó-üzlutü Deák ferencz utcza 7. szám Pesten.
JReller Igtiácz
\'^NBLS\'P^^&XlXSiS&XÍ^ c462 — c:!
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl-^ek-éB-gyermekek-fizamara való--topán*rak--—¦ " :,~fl1egjpbb minőségűeket a\'lehétujíiliirrjns
Ug^Bzinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a ea. k. katonHgAg a i. közönségnek, ho«y megrendeléseket a legjobb bel- és kiilioldi búrból .elfogadok. éa. készítek, az árt kgjutányo-Babban számítom.
Az én raktáromban vasáról takat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich asaortirtea Lager aller-öattangcn—Her-Fon-j Damen— und Kin-der^Stifletten -von"bcsti?r (?nalitilt und\' zn möglichst billigen i\'reUen.
Auch machu ich ein k.- k. Militär und verohrungswürdigus Publikum aufmerksam, dass ich alle liestellungen von besten In- und Ausländer-Leder vor fertigt und prompt und billigst berechne.
Auch werden von mir gekaufte Waare zu reparieren angünonimeu.
Jő, vnlőíli s liihanélkíili vámon árntr kezcHkeilve!
3SbXETH S. Bócst>eti, Rothethurmstrasse 2©-dik s2ám aíatt,
rumburgi vászon- és fcliénieniQ raktára
itt könf teszi tlj árjegyzékét Tarttafcadom minden . hangzatos dicsérettel s caupáu aat bátorkodóin -figye-Urutíe ajánlani, hogy t. vevőimnek" á»hadiá|?i]khan- áll ,» It\'lcm vttt csikkeket, ha az.ik hártui- okból nem
tetszőnek, birWBBtSUB- Visszaküldeni, mire a tirctett lir posta utjiiiLntonn.il megtéríttetik.
MegT«odelé*fik.a».o>s2pg ,bakaldéne ntán vagy postai mámét m.\'lleft. hárhová lelkiismeretesen éa poatotln teljesíttetnek.. —" Kivonatra, a vászuakból in intik bínnpntvc küldetnek. Férfi-Ingekre a nyakba a ég -¦értékét Mrjft Wí-Jtflldoil. A lerelek.calm.aendSk:-\'......
S. METH k: k. Hoflieferant in Wien,\'¦itothurnism-nsse Nr. 25».
YevSk.\'klk 25 frtii;. vásárolnak : egy.fin^mnl hintteU hatiszt-kendíU \\ 50 frtig vásárlók: pgy fél tueza fraDciia batiaitkenilCt színes szegélylyel; 100 frtig vásárlók..: egy díszes asztalterítőt kapnak rántlanul.
ARJEG ItTZÉSK :
(.4 s-t -12,3)
db 30 rGfBs jí kéli fooAliTáaBoii, gyirí.ára;16 frt.. mont csak\'s frt.
i 30.rfíffla.TaldiK fehérített. Fon ál . ~víj(_nii 18 \'frt, moat cask 9 frt
L dh_ rGfoâ LAií-yAíioh 20 forint, >- nost eaak\' lO. frt. l>0 kr. 1 dbi30 r. iiépen feháritett creagyá-, «ion 24 frt, most csak 12 frt. • ¦ \'i-.iw4bj?30 ^rőföa valódi tamb. viaion I SS—3i ft mn«t «mm\\t U—Ifít. 1 db; 40 rSfos hollandi oírnaviasan
SS frt. moit oaai 3ft frt. 1 db,. 36, \' rtffDa biiq\'nO "fimMürgt-vi-PQp»_J51eg \'agynaroflekw ^alkal-
tnaa üt) frt\'mnit íaak~I5 frt. . 1 4b40rCffii kalBnltaen. j?\' irlaiqdi ra-
¦ii\'n .14 frl, mini raik 17 frt 1 db üO ruftta hollandi aaöréí gyári
ér 36 frt, moat eaak 18 írt. .rdb no rlifoi^valódi^ainar *ÄvH, . 44—48 frt, m oit ciak S3—24HTrt —Ind). 60 rßföj kii/ boJtiumí tior?«, ! Ittfilkalmaiabb férfi-lockre ft2—
frt, mrrat M-aO-JBTA. 1 «Ib. 50 éa bl TÜfön Icgnaheiabli ím lagjobb minSU^l rombiirn aioifa . S8, Ä», Ü2, 3f>, 4« 4L», 4D
- int y. m m
*Br MKÍ\\M, S ftrtil a it t>0 knie. 2 V» \' reí.éiélo. S frl iß kr 4 - fti* ,l.to«at valódi ftfbirrdmoii\'kl« »d.
fccnilV 1 frt 20 kr. * 1\' tocaat väl/tdi r<>li*rr4*xon zip1> _>OTd%napy^fÁjtiból-íí.íOi-.a
1. LU ml vaM.ll frb?rvA><.,n Mi l> - \'AWidBJL^ltftlfry-aaebkBndfik) 8 frt
1 loecfi kEujabh , Ufíüoinabb ii
Iajíiebh franexia vájton, batiszt
„ EfebkcadiL,_ajpar-- aicgttlrlyel is
színen ciipkwíettel 10 frt.. I-db 31) rűföa AjJue* áfry-kanavánz . 14—20 rrt,\'moiit7, 8,11, 10 frtig. 1 tiicz. izínes váazan-uabkcudű L^cii fiuom".í\'!a Urtría, 4,\';fi, G, 7—8 frt. 1 toctat batiait 7Í»umn - cscbkctido - fnhár vagy;nina» *a«jclylye! caak ü, IÜ—12 frtig-a4«gnnomabbi 1 luexat vámon damaaat-aastalkpnilrJ\'
. B? 7—B frt a fagnnomabb.\' ; l\'tocaat káv?- r*xy then-nsitalkendu, vá#ton-\'dAtnaa*itHol fch?r éa síinea "Í50~kr., 3—4. frtig a legfinomabb. L rumbnrgirT-damaazt ajatalkenilü ti aiemélyré ff, 6, í— Ö frtig n\' légiin, r-^rambiirgi damaiat nflitalkíazlet ll -Í«iomély/e.l0;a2;14-16"frt a legfi. Iitucs^.erfi; konyhatnrlií-a.rio—3 ftig 1 db. 3_n_rjiflls igcti^ii zniiior-liarelien 13! 12, T3, 14,15 frtirr.-a-iogfiir * 1-db 20 rííriíi nagyon jd |iitiii«-liar-irohedt 12, 14.-1H frtio; a. lügiinbni CUiJTon, ,ig«nHirrom—é* ?\\ru\\y- tartiis, mint a vasion ingekre, gatyákra, és •ihosiokiiyákrahaízoáüiati), rufo: 25, .\'!0, .\')!)—50 kr. a logfluom; IVmnt-gradli, allasz-cs|kokkal, áfry-liemllre knlÜiiOHOn nlkalmns, rÜfo:
. ao, 3ü; :4o^\'<íiíkVig-a\':í«gfln;
t tiUl ing.JioHiMNliTAíeoji l-.ö0-f.2.5«, I -.nü« ing UítUnli rumburgi- vagy ¦>lj^lUliiTfaJC?aitnnliffl,\'\'.-liítuin,- hlmzéit-
^j-nA-ü frt f.0 kr, 4,- f. ft flnfrfi:
Í.::UÍ[ljmgjtitll.\'i\'Iiriiiitljiirgi vA»»cu1i.i5lt Ingujabb parifii mintára kúazltvir, ciak fi. (i, 7, ö frt a;lugtluf>litAlißi
NSi.tíll- rngy Qi Ingák; Duum tú-
4 —
BBonbúl divatos Hiabá
..„5-frt. a Igtinuttiabb.
1 noi-iug jó v:Liinnból hunival 1 frt 50 krtól J fn so krí- a lecíin.
NŐi-nadrAgnk tinóm nehirding vagy bare be tb ül , vagy pedig jó minn-btígfl vásEOiiból , »iman1 vagy hi-mexve ü.\'j.őo, 3,3JiO—4 ft a legfin
Női é\\i -fi-liilti\'! (cor.ictte) hímezve,. \'agy-^Hmzés-nó! knil-^^O-a^rrtv r, 5, P, 7^8_frt a legfinomabb.. -
NCi aUósniknj\'ák igen jó barcbetbííl 3,aW)—4 írt a lí-gfin.; 1 nJíi ahó-. aiuknyaa legfin o m. píiiuú-bareboiit-hül 4—0 frt a tcgtinomatib.
Valódi luigol—fehér és síinoa schir-tingJngek nagyon finomak én jók á,.2rfl0 kr. 3-1 frt a U-gfiiiom. Uri-ítigflk, a legjöbll -rumburgi- vagy hollandi-viüfaoiluv"2. frt, ií 60 kr. 3, 4,Tj— (i frt a legfinomabb. Ifri-itigck, K\'Klin, Iiatiazt meHbetiltteí.
legűIcgaiiAahfi s,\'lí—l2 frt-a.lrgfi. Flanell.uri tt\'li-ingoklcglin.ún leguleg.
minden atinben 3, ü.fitl.jlj fr—íi frL; 1 tucí. uri-iti[rgallér, alégnj. fra\'nczia ¦ji angol-dtratazerint S.fri)—íí 1. a If, 1 tuca. urí-kóeelŰ logiij. franoiin n angol divat hzoritlt kiáll. 4.-^0, D, 6 frt llri-gntyák, Igon jó b tartón \\kw/.\\.wh<\'<\\ ftílíg- magyar hxabáflfial ÜJríi }\\, frl a i Ugfiii.~francr.ia nxabúfi.\'J^.fio, 3 frt. Üri gntyák, igen jií ín larlóh vánzofi-ból, magyar - nzabáoHAl ümnk 1 frt m kr.. Ü Trt\'Titf kr.-^n lptr(l„n-,al.b
KARÁCSONYI ÉS ŰJEVI
\'-ajándékul!\'
ETE.8!
Egy idü úta kereskedük pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. cz. közönség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. E kereskedők sem órások, som —mint állítják — Vagy árosok, ennélfogva az órának belszLTvezetérúllinrkeves^bb értelmük sincs. Eladnak például vult MsuDvnjuvet, pLikfunnállványban mint uj szabatos mús7.eríi órákat, valamint másféle.leg-:üzoD3ége5t.-bb órákat valódi angol órákul slh. Azért óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan órák vevéíétól. ,.
-- ki egy valóban-jól rendezett és olcsó órát akar venni, Forduljon a jó
birnevü\'ö3r-ébS23fcO~B--—.....-........-~.......--------.......................................___
ki álalábaDCsakb az órngvá-tással foglalkozik.
X-~~~~.Z M.
Bécsben, (Stefansplatz Nr. G.)
polg. órás líécsben, (StefansplaU Nr. -C. Ausaenieileii dt-a Zwettelbo\'fea") számos év óta jó liirné.vbeti részesülő legdúsabb tartalmú—
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy éri jótállás mellett, a kivetkező árjegyzék szerint.
Genfi zsebórák.
kitűnő minüségübk a cs. k. kemlészeü hivatal által megpróbálva.
(471—13, e—íi.)
^Minden azabályoiott órándi jótállási jegy adatik. A i
vzabálycott drbja 2 fttal olcsóbb.
> r á le
-12 ft.
14 ft.
17 ft
17 ft
19 ft
EzilKt lienger ór. 4 nib; 1U - aranyker • rugóval 13
¦ kett.".i födéllel lű kj-istál_y_üveg.ll horgony r. ln rnh. !1G
- 5n. ezÍI-tlatM^I!20--*ÍS-"ft.
- keltői födéllel lo &?. ÍL
- finomabb 24 28 ft
- aiig.h.kiln-. BtHfi—a
- hnrg.hadiór.k.lapíl 26 íi.
- rcmtiiitoire a nyaknál I.nz.in.10 Tel 2S 30 ft.
- rpTii.-ketton fedél" 3fr- 40 ffcL. ¦ íi; {,. d. 4.
!zílv(
:ul 30 3IÎ fr.
TtiicanlJinom-iiIíi-harUtiya ..fl , 10--12 frt a iBgHnTimnbb V-\', 1 :.tui:zat, fórlUbariJinyíi ^l, r>, ß, 7Í 8\', \' *J - 10 fit m >^Iiioiiiablir~
Imrli rein^JS_45 ft.
Arany hcfigerórNr. 3 ar. Ü-r. iH- -16 -ft.
linrgimir Ifi r.--*t_ A4 f(. finom. «r. lap i.\'i t\'.O.ft, kettős lappal f>í> Iii»\' ft axjiiiykíl- : pcnynyul (Í.r». 70. 80. ÍHt. UH)-120 - jcgtizflvcgg.;. -ti— IÎO~fl •Vrniiy. e/il, nr.Iap^no,?\'».
rumontoir Hi», il" 100- ft
¦ - k<lap. KNl.llt), 12«. IM» ft. Vndää\'A l-s\'iiiiiilka" rt:D|oiitoir pakfniig talmi araiiynklinii , ,13^-17 ft. Illllgy. órák1^; r_\' Kallat.r-Il. 4 .W 8 r. -13-18 ft.
Arany.
- art-ijo\'ft.
- email. 30 3G fi.
- Iiolgju\'rik ar.lap. 35 40 ft.
- email, gyémánt. 38 4S ft
- krmtálylappnl 3C 4îi ft
- kettíislap -s r. 40 48""ft.
- einail.gy?mántok.r)0 65 ft
- bnlr-r horg.t5rák 40 \'48 ft.
- jegocziTvcg 45 RI) ft
- kettős lappal \' íiO 56 ft remoiitoirok 60, 70, 80, ÍMJ--100 ft.
- kot fadél. ÍH), ltW—llO ft AtnnklTlll mîiidfnfélii .•irftiigtn
cllctiiil
k?B il étben van. JB^^_KzJist ó ráki — 1.50-igaranyo«\' tfttnaV,
Kzílst óraláncEok 2 frt 50 Itr.
6. 7. », 10 1-J. frt Arany őraláncaok IB. 25. 28, 30: 40. ho. 60. 70 80. i)l>. 100. frt
kell» «ii\'i\'ivnl 7 ft.
— Kcllö órával, mely a\' kel-tósnél gyergyát gytijt !) frt — Uiz-tonitó keltő, ria«z(ó¦ .~t(te»<dr HirHy cgyriktiraiiiiml g>\'»rgyat gyiijl M- frt
Párisi klillfí óra ili\'szes hronuz-tokban ÍL2,~V.\\-14 frt,
Kordaihata Örségi ellenőiÓ órnk.
— Horgonyaié, niliÍtm/i!, m ddlg ttWík\' klir-Ill legjutilum lias»-
¦¦álható iiiliidoii vaspályaiulvari ő\'rn\'-KOr«, hkinliáv.nkbnn^ gyárakban stb. Kaan óráknak- -mhuk\'gyiku ttpy-inti
szervezve,\'hogy luit .kUKSiift\'ilu liuly
öi 40-48 frt
Legnagyobb válásiÉ^k .a leg-
dísiösobh páriái faronoz orákbaa. 18,
20. 22. 25—30 írtjával j — ugyani ütomfivcl 2B, 30, 35, 40, 50, 60 - 100 frttal. - -
legnagyobb raktár fngsorakbait.
Tulajdon gyártmány, két-íri jótállással; Naponta fnlhaiandó 10, 11. 12 frt — Minden 8-nap fetktuandó 1G. 17^J8. 19.-1*0. frt- LJJgranax " [élórantl^sel-SO. 33: 35-^rt.^ „ öra- és negyedóraQtéaaal 48. 50. 55 frt. Hónapos regalatour 2B- 30 32 írt. CsomagolAa-ingaórák - " n&ll frt 50 kx.
Minden javítások IchctS l«g-íobban végeztetnek. Vidéki jnegren-ilrlének az Hsszegnck készben bcktll- . dűso nagy poutáni ntánvöl mellett legpontosabban tuljcsittotnek. M eg num feleli! órák kicseréltetnek.
Ürákcierúbo id^cTfogadtatnak, KllUln kívánatra küldnk: bnjflUVHsBZB- • gukért aránylag órákat és láuceokat választásra, és a meg- nomT-tartott - -áruórt járandó llsnapgot vinnsak Uldom.
Kérem figyelembe venni!
Miiitlun áron—ícgjubbs-zertlak^-i\' kureskedok vagy.nem Órások ál; . \' ajánlottakkal limio nem vegyla
m
- ko» U fjnltian uiimIMX rnuon.o ozag, tla Jegyiettek ti enyémnél ftl ne oaerelteaae. -^lav^ BéoiBea, Prater«traaia 26,
T \'TJWIll ¦ WWW".\' I mu--""" ¦ ..j-—,----,----. ---
v-ltiu\'aeb\'nem tota»V trtrgy visaxii vototi k vagy leleaeroltütik. Uj bizoay.
\'ki tisztelettel kérem, gondoson ozi-, itóka a azigoru becsülotfaäegiit\'k
—-pfg=Q-r^etliitíraktái-Ausztria szamara
-71 ; .V—:—< . : \'.\'..." ¦_____i ...l.kh •>«>>¦¦<nimp. niitnsitntt szer min-\' K,,.r itisztitntt dió-i
Intés.
SS
A* ilUlam. kereskedésbe
POMPADOUR PASTA,
¦.mely kitíliiűsJgo-iillai áta-lánös elismerést érdemelt ki, darab idő óta ttlhti «faé(f \' Által liamisittatik. Szolgál-.jpw .tutiát \'pk -iinTi1ftít.4,ituL. S-íl. kű»öusepi«k, hogy a ya-• Iddi eredeti arczpast.i ejrye-
batoTVa aaolgál minden arczhiáiiyuak tfiké-IzWeltávolítására. Atkák, szeptuk, májfoltok eltttnnck b kiváltkép ineg.Qul s szépül az arca. — Ear téjrsuV 1 frt SU kr,_. Tífai^elietséBBÍ. Ki hitte volna, hogy oly eaiközt, mely megkíméli a
óinak tűbekoráaánil ? Egyszerű -azellemdás uakSa ec, mely megkíméli a szemot. A gé-ptcske utasítással 2ö kr.
NlflCS többé fegfájia. Jihénma va-y inp-in-Ifa-Jr^tta-EtcberarstánitaiiítriiílBiÍciHn\'intniiq-rijif, aa aj beifini fogcseppek áltat egy perca gyogyittatik. A garantía.Büryira biztus, hogy Bredméoyielensíg esetiben a pénz. visszaada-Mik.rl üvegcse utxsitással iM) ki -fiayMltS B»tl Hr|;»i
¦ buIIllUli
linxutt Legalább roradapor. Biztosított
iíÍppftte-TmsadaftrHnfc- ellivc.|itáaara-T*i.*..«b.íl,
selyemből és miudeQ~mástéle:aa8vetelbiil, — > aziütngy vas- éa aczélazerebrőL Egy csomag ára »5 kr. . . \' ,
Lopás elled védelem az augol jegyt.nta, mely a fehérneműből aolia ki nem megy a friss ^iwí^mUg-^egtarija^^^Ei^^ndAn-Jiaitar--tájnak ajánlható. Egy üreg ára csak 20 kr.
TyDkSZem gyariik angóra\' gyapotból, v-űarab 25 -kr.__
AmjÓl bSr-feaymáZ, mely a bornemtieb eredeti UpvaAgát visszaadja é* legszebb fényre hozza, í kia.űregcstol\'Ő kr. Egy nagy úveg
ára 40. kr. ______ _____________________
Folyékony enyv- Legnélkulnzhetienel.b szer minden háztartásban, mert ezzel a házban előjövő javításukat mindenki maga eszközöl-beti; ezen enyv évekig eltartható éi hidegen használható- Égy nagy ilveg ára 2.í kr.
Szagoélküll vízhatlan ágybetétek. Minden
Tíiitariasnak ajánlható kivált, küTnni-seu gyermekek, betegek és gyermek-ágya? nőknek né ikülüzh ellen, 9" kr., 1 írt 20 kr., 1 fit 50 kr. eg-\'-« 1 frt TŰ krig-Cs. kir. szab. Szapon.Q-zsir-alher, melylye)
üveggel
neg
merjljel minden elavult és elvakult tmt»rt -. rtb3legiiagynbb_ könnyedséged legszebben iaftnyatirthe\'tm. Egy doboz utasít iU»al (ele-P2ß*B^" *S7 batorgarnitnnlrn) WO kr.
ElttSt tíWtlti^olyÓ, kUfifiS PtcrmitmVn hn-y-TDyryosaá vált" éreatárgyafcat fehérré és njjá TiltütUtni, nelkülflehetlcu ar*uy- éa etilít-mfireseknél, 1. db 5 kr,. Hiidei oráaak regvtators a regulák iriintirntrhYétr tegjiilibati_.-»j.
awwthogy-
iiitnnyin-tn
mindcp- gépeaetfi ¦""» ^"T\'^IH l^\'-1-Bcom Üii kr. Mdso por. — Ezen pur ha»riinlä-rfnál
mtntr
u^liáuv p^ri-a aUu u.itnUa-sscunvfultukat niiudL-nféle kelmékl\'51 a leg-tí«Etáíiban kivehptni. — E«en ttj kéititiuény. megbatftd mindent, mi as ily sierekben pdáíg lélt^pi^^rmliDgy mesr a Tegfinoraabb-esleg-kénve-tbb «Ítit *i» sétUlWníil hagyja, mindjárt" aiúrad «\' nem iiaem. Ajáulhatú cgy-siersroind ke«tyfi-ÜBititäsra. Epy natati utasítással 40 kr.
ÁJtajaROS_tÍSZtftD por,me1»-lya míndenuemu brnnzot pakfonirot.
jtÍBEtitatt diiS-olaj kapható 25 kr., nagygyal íö kr.
Gyökerei szer, mclylycl a tyukaxpmrt 8 nap alatt gríikcreaen ki Inhft irí.-*""- Ez«« ujabban feltalált azer»ek minden további di-ciérete felealcgea, míntiiogy garanti a mellett
árai _ Egy dobossal használat^ utasítással
TrgTÖtr*4Ű-fcr:---~~?Z—~~ — ~
Az átnJJH-ota] egyedüli raktára Ausztria fziniára-_Eiinefc_aeun caodahatása van, -bogy. a fejbetegiígekel eünuUsitja a hajgyokfiret t» a fejidegeket «ositi, a ezáltal a haj növését meglepS\'.rtvid. idG alatt még a kupaax frjré-saekeu la előmuidiija. Mint gyógyszer hatályos mzáiok, kificaamodasok. tagbaso^al t»dzá\'sok, rhenma égetések stbl ellen, buvebbe-a hasinilati utasiiáabaii. 1 uvee 1 frt.
Valódi átlátszó gJycerin-szappaH a legfinomabb illatokkal. Egj" küiépnagyaágu darab ára 15, 2rt kr., nagy drb \'Já kr. Egy tégely valódi mar-uir (Kammfettt bajkfa«ei*N10 kr. "Esy darab mar-rsir bajosipedr" "(I kr.; ^<*;. lamini minden mis illnt- és tuiivltosstrek bel-?3 kairr.ldiek- a legna"Tobb válas/.iékhan.
A kitSső szóbapadlo-réaypaszta ikaut^hak-_kali. melv a padlót l " 1 \' *_
rkt-t miui-
lIjusi 1 írt. mden- báz-
érezek aranyat, exiistrit.
\' \'Irl.
T.l\'lt \'
I rezet tisztítani,
¦estteni" tehet;
"lartóssá-rra UcsVb íz rdUi^ ulji. llulsyzként t elegendő 1
A lega&gyobb Ukarékossag- M
tartáa, késmív^a et ^BadaemberiTi _ nérve az eiíéíE újonnan szerkeszteti . an^ul szabadalm kSsiÖÖrO gtp által (használható minden vágó e^iküzbar, stintoey iIvegmeWKé«re) legua-gvubU" k5jmyHscL*?tt nébány misodpercx alatt étielen vágúesikSziik, ngymmt olló, kés. ka-, mastb-iíen étesre kr.*zGrűihet5k 1 d!i \'2Tt kr.
BÖrpaszia kaaLickukka) a h>"irt elnyilbe-. ----- _---.—^—_--jánlhaló luszeT-
munka és péna megtakarítható." A legungritlib I -emeltet az, hogy a ruha inkább \' kímélte tik, U mint rendes elükéseaietekuél. — Ejry íuiit\'v* C-ciomac ára 22 kr.
0 ~- Alnertkal szabadalom, biztosító-lakatok, ki-
h tön\'v szivrketet, liíatos minden l.,-uir..« i-llcn, \'-J^ilarab^kídebb-álalít.nti- 3t^-40,---mi kr., ^-v a uagy.a.b T«, "0. kr. J frfi- t h.ik.v !.."! Uulea-H~rsal.l frt. tilazdtAskáli^ J ilh i\'i, -lo. fit) kr.
1 Czvhierâfk a aadrágneatfik. mdytk n, uad-
D.—rifjot-msB-idÖjárárkor-pisíkítás -(jtlepvidlk, Dl pár IO ki
Angol Ollók. Lggjnbbjicxilh,,,)_l.szál«iíii oll. legeiiümahh 25—4íí krig, 1 liimző o\\\\A legfinomabb 2ti 30 krjg, 1 nllólánez In kr.
Kacy i-líím t nyiijtaunk nz uj gíp-irónok, mcgtakaritttiik ais unalmna Ih\'Cícíú.i és h\\z-tofittatik a begy tttrése, 1 db fával an-gve 10 kr rBOHlhajTTkTTl db t.illtarló éc kés-lel ÍM) 1 db uni«n-radirgummt irór- és tiu-lári ."i XT.
Hogy lábalt negóvja a aeiHSaaégtöl, írre
ftvodja l*g«cu mindenkinek, miiitbii^y es .11 ogéiEséget fenntartja. Ez eléretik a Mft^ner-«1« hür ia,t traány¦Altat, mety a tá\\>t>olit puhára ?1 aib-itlinna-tesxi ugy,.\'tu.igy a i-tipií. bármeddig tapotia legyen ia a vizf>< *.vntr még ípm ere>lietiiLbeniie.ncdves.fét:uL-Lüivtlii^ KltktU UkfeJtyaiZ kantseUukkal v.^yitlt. hogy a húrt tartussá tegye, 1 dobna[1 fntinij kr.
A legi|abh ligroln-tSzi sz&rizáoa ívmcIlíh-h
hordli i a !¦ ígjaknrlstiftiib c neiiihun, nem
dubanvi ik ¦mamára it ajáiila^»sjjifliíii)séiüii*_.mahh_Jdi^jiLpengével G0,
__Kffy—<U4.«B-ára-^»-kTr"
Porok a lábak iszadisa ellín. El eltÁTo-litia a láhak izzndásál s az ezáltal élűidé-eti kellemetlen azagoL Egyszersmind a lábbelire ii liasrnos 1 doboz használati utaíitáasalj elég :t hónapra, áO kr
Parlsl altataaOS ragftSZ, melylyel netnr--.ak üv.-i:et purcxellánt, kii vet,\' tajtékm. fát Ml., a lesrüvürsabbeii ért Alland.\'-an meg lehrt ra-g.ifxlaiii ugy, hogy elválását katlan marad, ba-i,,ii> luigy minden egyesítve legyen, lát .-rct-eztd. - üveget porczelláuiial stb. ngj- fi^zera-gassthatni, bogv egy testté lesz. Ezen minden /-ITÍziliírTuTlktlUiibcTIeulU szükséges saerbSl egy —ttobinxar—10 kr. Ugyau « tagH-Sd íulyadék-han. üvegbe szedve 30 kr. - Villanyozott fogkefék. Ezekkel a fi.gak^t minden fogtapnsa vagy fogpor iiélktil csnpáji liidt-g\'vízzel a leg^zel\'ben, fehéren, ugé«zsé-gusi\'ii és azan nélklll lehet-tartani egyszerit •lilrgitlé* által. Hngy minél nagyobb legyen a kelendőség, itlija csakis &U lírra létetetu
Levétpeosételfi bélyegek, melyek kényelm»s-sé", olisóság, EIs biztonságuk miatt ia minden ostyánál vagy viasznál -előnyOsbek. Legfiao-\' mabb és bármirélé névvel vngy .cxíggcl és etimerrel vagy jeL\'ygj-el .MO darab 1 frt :(Ü kr.. 1t"Hl darab 1 frt -r>0 kr.
Irótolíak-regalatorral. Alkalmaehatók¦minden "Xethez é» papirhiii, u™y. hogy ecv és -u«v*Bnnzon-tí>llal..a...lngnno(nahb én lüjv.ista— gabt> vmiásnkat is leltet csinálni, l\'J darab ára 24 kr.
Valódi angol tollkesek, egy-eey 2 pengétt-l
III, -4U5-a pengével 50—fítl kr; l,u-|in.t-\' \' -0.-90, kr.-l f«i ;
Unni,
\'sáámnk eoudoiisâra, 1 bádoedoboz 6U kr.
Legjobb borotva-paszta. E paszta fNMsle-
l bor"tva ko:
irüU-J
1 d^boz
jilaszap[<anuak i
ii n dei
4 "petie-Wet ÖÜTcr., í frt 1 frt "-ÍO kr
Legfelsőbb helyen, szabadalmaiott méreg,
egerek .patkányok Ilrgék- és híiri-s.igi\'.k kiir tására. Aa. eladás felelősségre tHrtéaik. Egy nagy szelencz; ára 1 frt.
A\' hajat élénk állaputhan tartani, az Őüz, Tégy szűkét daru ára festani legalkalmasabh.a diónlaj, minden vegj\'i kétzitmények károsak. Van szerencaém a-t. ez. knzOnségenk jelen-tenír hogy nálam fria, meghamisitattaii. két-Miuthogy \'íreresctt -árucsikkek »*i figyelmeztetem a t. cx—kfiztínséget; hogy valódi minőségben csakis a neve zelt üzletben kaphatók — Árjegyzékek minden a raktárban létező\' tárgyukról ingyen adatik ki. Egyottal Ulor^aprj5Hkiai?#j.;..é:.y.idéki .l»k;,aok, -figveltiiál-kOiTelUK \'aünteture.- - a maga nemében egyetlen üzlet — felhívni hol a legkisebb mint a lo^iagyoob megrendelés mitxlt^, ágban és nemben gyo.-<«au éa alcspn pszkiisöltetik. Szániaamegreiidelések kivitelérc ajánlja magát
tati axeraaâm formájára- lâmpâvut bfkntvp, mely uábány órára való gyii.invngut wm fel tik\' hogysigyakraii ardódó Alknltnu-mai Irgutt világot lehet gyújtani, .tra i-tak a gyón elterji-.líi Tételt ily, otcsó, t. L 1 .1b ,rH! kr.
Penala) haj fta«,?««r^inclyly«r őszh-ijat perca alali ba/na éa feketém rejthetni, s egynttal megurja a lerniéjsetea ildeség^t. Nrivenvekhol kétaDl h pg/ ízen ártatlan. Kgv dubnz íitasi-liaul i frt
Intésül
Orvosi keascsszappaD,
neveztetik: kipróbáti és lusini bőrbetegség, u. m. kiiitésrki atkák, pe.st-né- , s.-k stb. elb-n PeliiőOPk é^ jr.ermrkfk alul esyaráiH ha«ználhalo. Eg> d;trab használati ] utasítással 3j kr. -I
Encrivoir, a Wiémmiukb"! ,air.v má.- s=3- ^ vptekliííl minden uj vagv régi iliatafoltot ki- (
vess. 1 üvet: iQ kr. .- ¦ .................-.....-j
Az a] bolbafsflfl szerkezetek kaphat,,k, da- . raVia \'-\'O kr.vn.
LégylrtÓSzesz. "íobák, kuuyhák! szalunuk | wámara, iy-ii illattal hír egy fé( óra alatt roppant mennyiségd b-gyet pusztít el i l üveg ára 30 kr. l_
imr Legojabb találmány- Inggombok fel-vatrá^a 111 brdbás ezüstből. E tatalmái.yny.il p szakmában a legninnasabii i-rfdméiiy érc-tt-tl et, mivel iti a azép a liasínnssal íi^ze-kvittetett ; ha stámb.t ,-es\'r.Ükt hogy az ily gmiib iíritkre eltart s Uastnálhatlau ingekről Ír vehető s isniét másokra a) kaim ázható, a mellett értékél mindig megtartja, míg más gombok mosás, mángorlás, és vasalás által caakhamar1 Wnkre jutnak. Minden gombhoz 1 jótálló, az ezüst valódiságáról szóló irat van csalolraj az ár oly (-sekélyre seal.atolt azért, hogy e tatalmánv minden háitarLásnál alkalmaztass ék, 1 lurzit «y 11 nyárit mfivü gomb ezíWnol ^ kr., aíinn 7tl kr.
Minden láthatóvá lesz m m zs.o.nnkrosl.opál
lat, mely 10, -0 e*é*i üiázsxtirusan nagyit minden tárgystu^bosyuseukeresj-tüt n.éga tiszta vízt*4» h megláthatni a szalagukat E uiikruskti-püU siikszorusaa használhatók p. Iisatsalmnal vetemény-raagrak, azriniárttk a teruiésíelvtza-cálatokuAl, ldb4l). 6Ü.Wtkr., 1, 1.3(1/ 1.50.
Halál az alkaJmatlanTovarokral A* újonnan ¦
feltalált rovarirtó folyadék által. E nemcsak hogy- a rovart gyorsan clpusilílja, de óvszerül szolgát azok hefészkelése ellen. Igen alkalmas poloska, moly stb: ellen, 1 nagy tlveg UO kr.
PÖPP J. G^iirnak,
\' \' - -;gyakorló fogorvos ^ \' -
Jaócsben/Stadtf Bo^nergasaóNr.2.
NagyontisztgUTJTvos úr 1 Tahli év óta az Jlímak EldvBa\'iryo|ryerejll AaatherIn-»za|vize•) hzíi: aégt\' lennél vált. Több tn^zat üvngsjel haarpáltatik fOl nálam, miért |(^,,efl—vAVyokr~a-«lódlt -a—bawl^itottólr-ltrinnyen -megkiUBtt\'— cáakla a htr.tMrU raktárakból- igyekszem • azlWaaVreant. — Minthogy \' neonban njahhan a hirdetett raktárak • egyikéből igen gyatitt* Awatlierni-BZirjvtZBt\'teHptim a tflbh raktir\'fctat\'hltiO!itii~gyaiiugitá»flkat hallék, annálfogva, elhatároztam hogy nevezett Anatberin-azájvizet ezután az eredeti forrásból sz\'ereaombo, éa ezennel nagyon tUrtolf orvos úrhoz, mítit\' feltaláló és nzabadaeomtulajdoni>8hot fordulok azon kéréssel, hogy nekem lostaforduIUvat AnatUerin-azijvizéből tíz Qvegget paitai utánvét mellett ttildeiii méltózUtnék. \' \' ,
Liaowce, 1868. február 4. . Maradok kltHnlf tiszteleltel kéazaégea azolgája
Bory8iekiewicz Ferenc,
(357—4,3. c.) plébános JjÍBoweeban Galíciában, pos5 Tluate.
őzen, kirliníí tulajdonságai miatt mindenütt, sőt Námotorazág, Helvéfla-TßrBk- éa Angolország, Amerika, Holland, Belgium, Olaazorazág, Kolet, l\'él Indiában méltán érdemlett olismeréaben résifáUlíi czikkek léteznek valódi é- friss minőségben
Kaphatók : Nagy-Kanizsán : lielua József gyógyszerész, Rnsenbcrg-Rosenfeld A, Wajdits J. Welliach, Eesaelhafer és Schwarz A. urak ke-reakedésében Pápán: Tschepen J- Kesztbelyen: Singer M WeUs A. Zala-Egerazegeu: tsáó F;, gyógyazeréaz. Kaprouczán: Werli gyógyazo-rész, Varasdon : Halter gyógyszerész. Szent-Györgyön: Nötliig. .Bü-igco: Dorner Kijét éa Stamborasky L. gyógyszerész nrak&ál. Szombathelyen : Pílllch Fercncz gyógyszerész nrnál. HatárŐrvidékt Öz.-Gyilr-gyöu;--Fibic H. C, Veazprémbcn "Mt\'yr és -Túszban, és Üuttiard TWadai tiai. 8záke«fehérvár; Legmann A., Braun J. gyógj-szerészek. Lovas-cny: Heister gyógyszerész. Kalocsa: Horváth K. gyágyazercaz. Kécs-létcn, Uachleid gyógyszeréaz. DunaftJIdvár: Tcmmer E. l\'akson : Flórián J, gyógyszeréaz. Körmenden: Horváth J.K a*poavár: Kofan J., Kr.H, Bclns. .ryópsrerésT- ^npaiírd • Nonríf A., Ili lisaj-^u\'
. _ . . gjiizeríaty
Bonyhádon: Kramolin J. Tolnán: Schwarz M. Sstgetvárutt; llarwarth Baján : Híchitscli St. és Uersfeld fiai, Herzog- Ignáez. Pécsett, Zaol-uay W. és E Zách SípÖkh gyógyazeréaz. !
!D_amen — Herren!
___23ci^ cincíii_ »nussioniV/sn....Cldnírab^iu!eait.»-t0crben-an:
alirn Onrn ©uropa\'S iotoo^r(r^Teií)fuit&jge Janién alá Herren
Bedingungen \\ü cngagircn gefurzt- 3Dicfc änjlcUuttgtn- eignen fidj hicnbttö für tin reniottei Nebeneinko-nmen, tnbmi rtn* milaffeti bcG SD&uortel babei niefit nötfiig loirb.— Xie SJcftfcäf\'-ti^iin^ befielt tu Uiubtcn Surcau^lflTbctttn, erforbert Itine fdjönc €t&rift .-uiifc ntmtiU üqfirjj nur thdcp Srunben in ^uiptttf^. Tem Offert jint1 .tO rr. t). SD- in lanbcsüfcHdicn Bricfmiirftn ober ^apicrgcLb für ^HütfJutroott unb \'äTaitfatiit gcfälliaft- bttjuföatu un& basfclfie sub C.B.F. Nr. 1650 jur SÖkürT&fförbcTung an bie Annoncen-Expedition brr .^»errcu Sachte & Comp, tu Bern ißßmxi) 3u abreffiren.
Mejrjelent éa mindrn hazai künyvkereakedéahen kap ható :
„HallJuK a azép szót:"
f czimil magyar felknsznnlő-^tnastVkanyt, moly" kBtntt\'ít-kötetlen I iiiindennemü fi-tk-lazonti\' " - - -
! tartalma, Ugy hasznos [ figyelmed\' } tnhttnyirn
I átdolgozott és }>e vitelt színes kcméiiykStésÜ könyvnek Ara 1.20 ki
A dalkedvelő ifjúságnak kfllöntt&en ajánlható : „liAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
I közkedreaiégü dalkSnyv 7«ír»iarfíA javított éa teteraesen bő*
lartaluiazván, diazea kiállítása és tüinütt igy hasznos és mulattató voltánál fogva aa ifjúság különösen ajánlható, — A 400 lapra terjed." -áa 300 eredeti fctkilszBntéat tartalmazó - második tet-mnen
Frlcdmann A. olső közveílíó\'-iiitézeíe Bécsben, Pniterstrasse 26.
Einladung1_,
Xicirnigni §crwn ixt a\'tlKitcr? otxi lír.iiitciibetciiitó, bit
fidjfüt bw lßabnmiiiä W .®ttild)ltÄ fo tifrig Wermenben, boft
bn Çoiivljmaf iiiifrrci «c[tl/fi^ift Xi ittcrgfabuti^ Tc^p. Sietni^-
íimfl o6fljtT Bftíinc ifi, tic íme niifferdcm rnxfj fiiit Siameli be;
Stirnen, fcic nidi! in Me Ifatcjmie eines (ípitfjetoii.pnianS
;_SeJ8Kn,l«i*íli frmnWidift cingelal«ii,\'.\'.(id)\' an anm ÔëftUidjaffe
íbnit tram <Bf(jeiiHicjle vi iil\'ir-.eii.-ien:: - ¦" (W-l)\'.
35U ©eftUfíjaft „FROHSINN."
J. Goack Bádenben.
Ajilnljii kitűnő jcisúgu litiuin bnűciii ctiz miifi;nymiiziit vilriololnj nélkül kiilönfi\'\'li\' fii skatulyákban Hadcnbüii ; kúszfizotc\'sHel viiu-y útin-véttel 100 Jnnt .li? frt. + -
. vizhiontüH f\'éiiyiniiz 100 font -20 Irt. IJMZlirt ])()!! 10.0 l\'unt 10\'frt. - (;\'/.íj)i5kz .xzurnk .(l\'i\'víjgyántíib(\')l f. 7 fg
Baden, Anna utcza 343-ik szám BÉCS mellett.
/ ¦ . .. ¦ ¦ : -l .¦¦¦¦ ! . ¦ " ¦¦¦¦¦ \'1^2.
, kitett kí.diBV
KiiA^y szorulómmal uaazeállilolt utC kőiül 1000 válor^Atótt dalt Url^lmu, í. .ztuca borttC-kit-, c.inos kiállitn.nnál fofrva in kritlnü, inoinlliatiii: rcyullei] a magA iicmbbcn. a* el.ií kindáa J-^OOO V.. !1 máHodlk 3&níJ ptíldányx irr.n rftrid idíí alatt elkelt, cléccé Unilsitja, hogy múltő figyelmet erdemei. Áia az 530 . lapra terjetM a dl.zeeen kiillitott^zselibkOnyTziek 1 20 kr.,-dúa \' aranyuyomáfl- él aranya/epíélylyel 1.80 krtrt.
„Rajta. leán)Tok, mulassunk!*4
mR mulattató kézikönyv, a magyar hölgyek számára gyöjiötiB \' Wajdíta József. 4\'
| Ezen 4":i lapra terjedő csínoa kiálli&su kanvvnek árai-l frt.
k-60 IeTt kíitvu arany itretszésheti L».öO kr.,J\'dízakntesben.\'3-5. frt:;
LENOR^I AND,
a bírta czigányao tgazzaaide veHkarryaja
Juezett kártyával, magyar aláírással és azíivegget. Ar*50 kr."
Ív Lakatos Sándor magyar „tánczkönyv*\'
j mindkét nembeli ifjúság szára ára, arczképpel, éa temérdek . I azöveg közé oyomntt táncz-ábrákhijj. _j^,j^frri— --—¦=-
„Hadtérszolgálat14
t. lüO lapra terjedő katonai tankönyv ára 80 kr. .
„Kebel hangok?\'
^ Uj évi, név- és szülfllésnapi a az élet egyébb.Tisaonyaira alkal-... mázolt köszönt és ek kötött és kötetlen beszédben.
Irta Hoffmann Mór.
! E diszes- kiállítujú-kemény kfltéafi kUnyvnek ára\' 1 frt.„
Legújabb nagy eCypt. AlmoskönjT
17ü lap éa tíOO képpel ellátva ára 40 kr. l" ^
. &81F Az e($fi Üt Nagy-Kaalziin, Waldlti Józief könyv-1 kereikedéteben egyszerre véve, valamint utánvéttel együtt\' ren-i deyle 5 frt. 80\' kr., ulbd a ayoloz egyszerre pedig e»at 6 frt 1 80 kr.~^- Postai renrtoléarjk a-Javát érkezéae után azonnal tel-
jeaittittuek. — Mfndtin tlz példány után. ugy llszteletpéldánynyál \\ • bso igátok.
WAJD1TS JÓZSEF,
Wajdita József kiudó, lup- «s. iiyoriidaiiilttjdonos gyorösujtó nyomása JNugy-Kauizaiiu.
künyvkereakeítt. Nagy-Kanizsán.-BjpasBWp*jWp<j€P*3^