Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.46 MB
2010-02-10 19:57:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1516
5137
Zala-Somogyi Közlöny 1870 049-052. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

{íagy-Ka«izf)ii, 1870. deczeiriber 3-án.\'^
49. szám.
Kilencedik évfolyam.
Ziila-Somo(|M ko/loii)
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes ts&rtarlxsaix Jtaetll^L}
^^]r_0(hi44Vin. kwskeüelcnu IpaiY-gazdászai," tudornál.}\' éjs művészet köréből.
grJ eierLim :
" mMm szombat**, Szi\'rkrnitöí iroda Umili lihnlnl:
WAJDITS JUZSEF ¦kiiiiyvtmrcskeűéaélcji.
Előfizetési föltételek:
6 Frt. --¦
3E3Circ3.ötése>ls:
A liat hasábon petit sur írt I-hiur 7 kr. í-azor (i .\'ti minilt\'ii további Wikt.ifcUírt íi k ü.\'[yi-Lrdij miliüi-ti eirve.-* l>eikfitt.-i»LTt 3<» fcr.
A .Nvilt tri t s..r k-iklatá
i dija lö"kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-KanUsán: nKlAUÚ-UlViTAL,Pesten: ZEIHLEJ1 M. Beos-, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- ?8 Baselben : HAASENSTEIN & i\'OGLER. LlpcSfl-, Bern-, és Stuttgartban: SACH8E&TAKSA. Bécsben : OPPELIK
„Sűineghy Ferencz-ösztöndíj"
á iiógy-kanizmi fógyimiasmmhan.
. üaft közjóért üevulo s uemos uaiek-. ben működévlmzank\'fiáinak .emléket az utókorra megőrizni törekedünk, egyéni s hon-polgári édes kutelességérzetünknck felelünk meg, s \'jól esik .visszapillantani az ünnepelt " eszníetettlegesitésérer,többszörösen-kedves =észleÍBÍ-a--tettlegesUetfc-eízméne^ Jyjrqjasát, de magasztosán boldogító a jo-
liéizes kiírás
a zalamegyei iiuujdnnlapitcányohra felihjyeíö választmánynak 1870-dik évi aprii 12-én Z.-Egerszegen tartott ülése j.-kvnyrébSL
7. az. A hetedik pontra.választmányi el- I nők ur a néhai Sümeghy Ferencz országgyíí
lési-^kcpTTseifr:\' ntTYiirc^íirpitati dtr-m: vclésHj=z= I
töndij iránt beadja jelentését, melyből kiderül, |
hogy néhai Sümeghy Ferencz képviselőnek ül- j
árusított, arezképeiért Összesen 5U4" forint folyt i
be, melyből 258 forint \'á\'2 kr. költség levonat j
tAttttisztan~S4 ő forint kr. maratíptt:----------
\'ga lóságához a nemesi pénztári gondnok átadás végett Luküldi.
4. §. Kzizü ü=ziündij boldogult Sümeghy Ferencz örököseinek kivánatáhóz képest csak
a .n-.ir_g.l-« ni-j.-n gy m n-i ^nm t,-. n i-.nnln n.-pukt.t-
lúk gyermekeinek letud adományozható, pedig mindenek előtt a zalan-iegyei\' néptanítók gyermekeinek, ha azonban ilyesek nem vulná-nakj a ?1 agy akkoron a alatti inas néptanítók gyermekeinek is adhatók.
Azun eseÜJim,.J«a_néptan_Ítók gyermeke a nagy-kanizsai gyranasiurnban valamely évben "néni "\'tanuÍBa\'paz\' ösztöndíj ki nem adatik^ íla-nem a tőkéhez csatoltatik mindaddig, míg nép-
zalamegyeí valóban nemes nemesi pénztár nagyérdemű választmánya, a boldogultnak vigasztnlhatlau .özvegye, a közügyekért lelkesült hévvel viseltető Séllyey László a
minden egyes pártoló, s gyújtok iránt halas köszönetet vagyok szerencsés nyilváníthatni,
viszont valamennyi érdekelt nevében fogadja a\'nagv-kanizsai fógymnasiumi lelkes ifjúsága az eszme efedmínj\'ct-hazafias gyöngédséggel; kövessék a boldogultnak honpolgárt erényeit, alapüT-szc^vín~a Mterkölcs, s !i turlnniány dr;í^i ^yön^ypit. hngy az
vőre gondolni,, lelki szemeinkkel látván az áldásos gyümölcsözést ....
Néhai Sümeghy Ferencz szép emléke
él-JtözuttOnk, érdemeinek.....elismeréséül s az
irántai honfiúi tisztelet nyilvánításául .fentebbi cziin "alatt a nagy-kanizsai fögymnn-siumban ösztöndíj létesíttetek, melyről, mint az alapítvány kezdeményezője, elodázhatlau —kötelességemnek tartom \'~az~~ered.méuy-t--az_ érdekelt közönség elütt nyilvánítani, mert m ügy rendezve s örök időre elintézve van.
1869. június 1-én következő felhivábt intéztünk éz ügyben a t. közönséghez:
^Megrendelési s üktcteg dfljketén~iv~Nagif--^KÚnizsa kerületi országgyűlési képviselő
\'Sümeghy Perétícz
."¦"!."\' Jcüiiyounitu nrctkepére. \'. Több oldalról vutt tudakozótláa folytán, varjún kapható-e szeretett képviaelü Süiin-gliy Fereiii\'i arczképc ?\'ugy a családnál is iiren so-TTc^^lrértélr^t7TnníeÍ~tögva alulírótt^mint a boldógijUhnk életrajz- (hiegjelent a „Z;ila-Somugyi Közlöny". ltiUU. évi lH-ik számábau) leirója^ többek felszólítására^ eszközli a líecsua . arczkép megjelenését. Boldogult Sümeghy Fe-1 rencz Nagy-Kauizaa- kerületnek három izben xncgválasztott íországgyüléai képVÍBelője toícot nai^ barátai ?8 ÍBtnurÓsuí előtt a kegyeletes emlékeiét méltó tárgya, míg élt, nemes egyszerűségében imádasig becjültoéa szerette hazáját, példaadólag becsülte és szerette családját, tisL-* 3életétgerjéaztöleg becsülté: és szerette barátait, ismeroMit s ezért szaporodott fokozatonként utáma azoknak, kik hozzá édf!8 odaengedéssel ragaszkodtak, s fokozatonként emelkedett a tisztelet, nii\'lylycl n buzgiV, ¦ ulvhll hnzafít, a nemea én trttrri\'m emberbarátot megkoszorúzni iparkodtak.
EdcaJiauuikiiBkrde-külttndsen-Zttlaineifvé^
Ezen ösztündijnak végleges megalapítására, a—nemesi pénztári választmánynak\' 1s6u-ik é. september ^l-kí 10. sz. végzése értelmében a* Sümeghy Ferencz urczképeiért bejött-íiaazeg-böl 200 forint mint töke ezennel megállapíttatik ús ehhez a nemesi pénztár részéről iniut szintén tűké SiÜÖ forint adományoztatik és így n nevelési ösztöndíj alapja li/OU iorínt tőkén; o. értéiben emeltünk, melynek évi kamatja áz alapítványi levél értelme szöriirc díjazandó egyik nagy-kanizsai gyranastumbeli tanulónak évenbint kítízettetní. rendeltetik. Ugyanez értelemben Tlnissy Lajos gondnok ur utasittatik, hogy a fótlebb tökéül határuzutt -00 furiutot Báturfi-Lajos úrtól a „Zala-Somogyi közlöny szerkesztőjétől bovegyo~ TÍ3--szintén—fcllebb a pénztár részéről rendélt 8u0 forinttal együtt mint Sümeghy Ferencz-féle nevelési ösztöndij
]i«k e jelluin szilárd ciát, hogy élte delén elvesz tutLUk. mélüin fájlaljuk a azért kegyeletes em lékéül elhatároztuk arczképek^ niff uu\'.vrcwrül tip-ifcletüuk adojáTrójjuk le, niunréHzrrj a unum férfiú iránti becsüiésünk\' i-iiilfki>u-UTi> a iiJU.rv-lcanÍEsai fflgymnasiumnál, nrint ahol a boldogul titánul ni \'kndq\'tt, ii tiszta jov«dfll»inb-i| oly alapítványt, .teszünk ;Sü-meghy Kereiicz alapítvány- czim alatt, melyre btt&lil^lag pund«dj»ii5;;a;;lelkeB;Jfju8ágL Jegyeq alkalma «rukbliii a beesületés hazan\'ság, elvliü-sog b nemea tinberbarát ínagaaztos- erényeit, melyekben a boldogult tündökölt. ~~7 ¦ A nagj fuKy urczképrára\'rfrtVsat. A boldogult Sümt^hv f-\'ureiin-uuk-,C«ll.ljft • rokonai neríbeu[r- »t:-~-.-HKU-YEY LÁüm),ü,;k.- " " .....
l" BATOÍlFl-LA-lO^nKk. ié- Az erwIiiu\'nyTuli jiéíizbeli szumaTlásni néz\\e ku/loin a kuvutkv/n jfgy/.jkmij\\ul :
alapot tőkésítse;
A mennyire az eladott arczképekből-bejött és 11 irt "hátralékkal -15 forint yG krt tevő összeg ezen végzés szerint nem tőkesittetikj az szinte Bátort! Lajos úrtól bevétetv&i , a kine-_V.ezendő.ősztgndÍjas iijunak nuir ezen évre Hzet-tessék ki. Az alapszabályok fóelvei választ-mányilag megállspittatván, azok szerkesztése a választmányi elnökre és jegyzőre bizatik és annak egyik" példánya ezen végzéiwcl együtt Thassy Lajos gondnok urnák teljesítés Ói az alapítványi levéltárba leendő eltétel és megőrzés végett kiadatni, a másik példány pedíg boldogult Sümeghy Ferencz Özvegyének meg-küldetni rendeltetik. K. m. f. jegyezte Tha-rányi Ferencz m. k. választmányi jegyző, tuadta Tamasich Imre alapítványi irattár-nqk. m. k.
__BátorH Lajos úrral közli
- ^ thassy lajos -
alíiji. [íondiiuk.
Ezen nemes határozat folytán kiállíttatott az aIapiIo~lcvélr-mely így hangzik:
tanitók gyermeke a nagykaniz3ai"gyinniaium-ban nein tanul.- -
ő. §. Az ösztündtjazó kinevezése addig, míg boldogult Sümeghy Ferenéznek özvegye" tekintetes Séllyey ilagdolna asszonyság életben leeud, a tisztelt asszonyságra ruháztatik akkép, hogy a kinevezettet minden évben legalább is június l-=ő napjáig a nemesi, péuzlúri ráhisztmáuy elnökének bejelentse, a ki az ösz-töudij kifizetését utalványuzaudja.
0. §. Sümeghy Feruuezué asszonyságnak kimúlta után az Ösztöndij adomáú^uzása ~ a zulitmegyej nemesi pénztár választmányát i\'le-tendi, huvá is a folyamodások mindenkor április 1-BÖ napjáig beadandók lesznek, mert különben figyelembe nem vétetnek.
Kzeu\'alapító "levél három iin.\'d</ti példányban adatván ki, s a nemesi péuztár elnöke és_, jegyzője által alá íratván, egy példány.a vá
- Alapító lct*el ___, ~
Sllmaghy Ferencz neveiéi}\'Ösztöndíj érdemében. - • ; 1. §. Néhnf~Sümeghy Feröne^~Nagy-"KTi-nizsa-kerülütnek három izbeni orsziiggyiilési képviselőjének hazafias tettei megörökitéa.ére urczképfi kiadatván, ahegyülrtlszta jövedelemből, mint "tflküi\'SÍOO frt^1. fordítüitrk a Sümeghy Ferenez-ösztündij. megalapítására. Ezen íisztiin-dij emelézér\'o ázálamegyei nomasi pénztár vá-lasztmánya 18ü9-ki weptember 21-én tarlali ülésében a;v_|qj^;zőkün^ynűki.l1l-ik száma alali 8(X) forintot adományozván, okkép a Sümeghy ¦Ftireiicz nevelési ösztöndij tőkéje\' ÍÖ00-forÍnlJ azaz: ezer forintpsztr.értékbenalapittatik ui\'-g.
2i §. Ezen\'egyezer forint\' tőko it zalaiim^ gy\'eITT^einesiypéiiztar álüihkezeltetvén, ani„mk\'
asztmányi jegyzőkönyv melhTuTuegtartatik, n másik tek. Sümeghy Fereuczné asszonyságnak és örököseinek, a harmadik példány pedig a nagy-kanizsai gymnasium igazgatóságának megküldetik.
ictitt Zala-Egerszegen, szeptember ti-án ISTO. ({LAVINA LAJOS,
a iumuvüí \'víirnari\' v;il.i.aztm;inv r-ln">kr-.
THAKÁNY FERENCZ.
^ uvmi"*i iHMiztári válnszlníáüv jüs.ntíljp;
""Az úrintett s általam bevett s kezelt tisztájövedelembül 50 frt• már.aa^l-86V:«-ki tanévre kiadatott, melvről a nvugta itrv szól:
önök böWogsága. egygy^é fűződve ragyogjon az-édes haza kőzboldogságával!
Isten velünk!
BÁTÖEFI LAJOS.
Előítélet ós rövidlátás.
Senki sem tagadhatja, a ki ""figyelemmel és elfogulatlanul körültekint hazánkban, hogy néhány évtized óta nem csak politikai, de társadalmi életünk is óriási mérvű változásokban ment keresztül.
A fiatal nemzedék alig képes másként képzelni a mult időket, mint a jelen rámája szerint, melybe korán beletörődtették. A ré-gibhuuk legnagyobb része ia-jó formán lerázta
Nyugta,
kamatja évről évre ^nagWknnizHai gyninasi-iiinban, inlnt aíicjKV bohíögult\' tanulmáTryaít i.ue\'^k(wlé\'\'l^im^ Vizíiiiu
alatt j111 n11(I• )iiii ;ki";|o_^„.h\'zöIgd.11litní: _. i. ¦ —\' li. tj. Az évi kamatot minden év juIÍuh 1-éii a nagy-kauizstti kegye»-r«mdí gyluűaaium igaz-.
ŰO lrt,nzaz: ötven forintról osztr.értékben, melyet a nagy-kanízsni nagygymmisiiim igazgatóságától, mint boldogult Sümeghy Fcreuez emlékére alapított" ösztöndíjat ugyanazon gymnasium T-BÖ "osztályába járó "György fiam szá-márn, nagyságos Ulavina Lajos salamegyei nemesi pénztári és alapítványi választmány el-
nökének utalványára köszöneted fol%\'ettem....r.....
__ _Kelt. N.-Kanizsán, augusztus hó l\'-én 1870.
ön frt oszt. ért. : - HORVÁTH PÁL,
llrpin\'kollt Unit.\'..
Az alapul tettáÖÖ írt.átvételét pedig igazolja.a következő okmány :
v Hivatalos nyugta. -
Kétszáz frtrój.o. é., melyet Bátor fi Lajos ur, mint a Sümeghy Feronez nevelési alapítvány tőkéjéhez- tartozó Összeget, hogy posta\'íTt-j;in kezemhez küldve lefizette, .inegismoram,
-Kelt Ságodban, október íió 21-én 1S7Ü. az nzí -20Ö ft. o.
. , - TUASSYLAJ.OS, .\'
nlupitv. j\'i.iMhink, \'_\'¦___
Vé^ül megjegyzem, hogy femuaradott
axezképek inég-vaunaks 1 frtért példányon-\' ként-kiiphatók ; az-ezentul \'büjöye.n<lö„Összeg -szinte iiástin jótékohy.czólr.a fog fordittatni.
.Midönczek-ütáii a magatif sl hai; ifjúság\' hevében á leikés pái\'töiásért,\'elsü íielyen a
már magárul a régi umlékuk, megszokások aranjuezi hímporát, s a practica pbilozófia életazabályainak__ gozüstokébe kapaszkodva, önmegadás és tagadással alkuszik meg* minden nap a nemzetközi opportunitas hajcaáraival.
Oyakran lehet napjainkban — még po-dig Zalamegyéuek székhelyé^ Zala-Egerszeg városban oly korlátolt fogalmakkal találkozni, melyek a dalárdát nem hogy kultúrai s mellé a társadalom finomító közegének tartanák, He azt valóságos érték nélküli erű és időfecsérlés-nek hirdetik\'\', mert a dalárdából semmi posi-tiv haszna nem keletkezik sat_ r
Az igaz, hogy oly positiv haszon nem keletkezik mindjárt & dalárdából, mint\' ha\' vala-"\' "íneTy évh~én"a hüzá, y repeze vagy a hor beüt, sem oly gazdagJiamntokkal nem kecsegtet, mínt a börzespekulntíók vagy a lóvásárok; de azok, kik így gondolkodnak; váljon mire nézik a tudományt, az irodalmat, a művészetet?
Az volt épen átka a magyarnak, hogy ur-náFégyéb lenni nem akart. Lenézte s nem foglalkozott se tudomány, se müvészettek*s ha-rá--szoruít-T-esiik - vett-rbelöl e ""annyiV7**Tmennyire gondolta, hogy Szüksége van, de hatalmát, be-iblyrását "nem becsülte, nem Igyekezett-elsajáti" tani. S*ugyan_ driigjinjfizetjükVjnbst ennek-UE ánlt, tömérdtrk iniliókat keü kiadnunk^az idegen tőkékíe,, csak hogy feltarthassuk magunkat a fejünk fülett-összecsapni készülőkor szellem hullámain. ,
Ha Németország ki fogja végre yivm egy-\'séges szabadságát és világ befolyását t—. pedig-\' kí fogja vivni, mort\'van hozzá "ereje és akarata — geographiai és politikai constéllatiÓij* valamint tudomány és művészét irápti1 fogékonysága, szóval szellemi műveltsége rabatt,-főleg háromféle egyluti zászlónak, többet fog köszönni y^gczéljá elérésében, mint a hátultöltő ; i\'egy vorukiiök, melyek azon folytonos eíflmún-kálkodása és l\'öllelkesitéso. nélkül, tálán még
sok százndig kísütetlenek maradtak vólpi. Se háromfélu. egyleti zászlórar-e három szó van írva : „lüvészogylüt" „tornaegylet" "ea"v.,"\'dal-
%ry^n........ ; ¦¦; \\: ; ¦\'" Cv\'v\'."!-
; Az els^ni^edzi a azeinet és »k"éiót(..ht)gj; az ittóbbí oda vágjon; hqvá az előbbi nék.
A: második fciacieloma • Iffltot, bőgj ol . ne lankadjon w olöbbi mütót alatt, mig
a harmadik "iblomöli a lolkot, niognorao-••»«•»• keblöt,:hogy ha a tettek ilrLja oliirkozik,. fel tudjon dobogni, a niv nagy M dmad-niür.
Teletekre.----.....
A raagyarnakjilekUlSnIWen Zala-Eger
7 uegnek ia\'aidkadge van iniö3 e baromra, « talán még leginkább arra^ melj.fttlábo tonpjo,
>\'A nagy riUffone Ht« n.?«« «in,?dIr*, "W •Al4iónT«g7 Y.rj» .or. k«., itt ílned haW kell . TvisMaigondoluok 18b7. évre, mily-leJ-
—kMttltiŐg^ütatkozoU aí" altkor Zala-Egcr-szeg vái-osonkban alakuló felben voltilalárdu-egylut
1 iránt, mint siettünk magunkat az egylet pártolt! •vagy működő tagjai közé felvétetni, mily lá-" togátottak voltak, a* egylet által rendezett ingyenes dalestéivé*; és másrészről :meg figye-
Hombe vessittk, hogy mily közöny nyel^ogaal* akösönsóg a 3 óvón át fenállott egyletnek mult
- Tsaarnapokra hirdetett köigyÜlést, 120 pártotó, ¦ó8"36"mttködötag— összesen 156 tag — közül •lig jelent meg 15 tag és a,gyűlés meg sem tartathatott, mi nem egyébb, mint bukásának
elismerése. ........
ha a közönség pártolását az\' egylettől
"mindinkább megvonja, működését küzöny-nyel veszi, ^ ezzel a müködók amúgy is nem nagy mérvben volt lelkesültséget lehangolja, Így_a dalárdaregyletet a tehetetlenség állapotára viszi.
As általános ok tehát, mely e szép reménvekkel felállított dalárda-egyletet feloszlásá---mwTex^: a-k^Ony^mely hogy mielőbb ismét
malaca és pásztor pecsenyét, mint a kőszén" gó-zölgŐ füze mellett kési ült auflaufot.
A ki b tárgyban hozott csikkemet Neu-szídler főerdeas, urnák hoxott üllonésrrovételével Összehasonlítja, arról kell meggyŐxődnie, hogy midőn én,- mint orvos pártolója vagyok kőszénnel! ; tüsélésáek, akkor Nguggij"— ---
. rainT^föerdéss elleqsége annak; kérdés etek után : kinek ajánlatára, bajnljonuitg-ruár most a közönség, midőn egészség *éa élet biztonsága védelme közül erdész és orvos adnak nmgha-sonló véleményt?
Követelő semmiben sem vagyuk, annál fogva a közönség dolga oda hajujni, a hová\'Jónak látja, illatőleg hová neki tetszik. Mégis, hogy jól megértsük egymást és elJenazerü vagy mellék érdek nélküli véleményes javaslatot lehessen megállapítani a kóazénneli tüzelésről a közönség alonyérft, NpugzÍdler~ffordfW^raftí----r hozott észrevételére a következőket jegyzem meg, u. m:
1. A kóazénneli tüzelés semmit !tm art az egészségnek, aífnál -kevésbé veszélyezteti az életűt. Ügy használva, mint kell, minden esetre hatalmas pótszere a fának egészség úh gazdasági szempontból.
Hü azt vesszük, hogy mellék-szag;, vau, vagy hugy annak gőzétől már nénívlytfk meghallak, akkor tiltsuk bc a petrok-unj-iial, a lég-szeszezeli világítást, a Iával és faszénneT- tiize-lést is, mert merültek föl esetek, hogy a petróleum szagát sok nem tűrte, némelyek attnl megégtek, a légflzesz, faszén gőzében inasok ratg-fuladtak.
folyvást kőszén ég, sütünk nála malaciot, auflaufot is, éB mindnyájunk ízlését, tökéletesen kielégíti. Elhiszem mind a mullott, hogy ffler^ . desz ur HziveaebTíen mi-geszi a kőszénnél sült malacz-p^cfleny ét a bükk- vagy cserfa-parazsán készült auflaufnál, mert a málácz-pecscnyo mir pyar ambatnjk, áz aufUrff pediff nrimntnek-
való" .
- - Ezekben^ tiaazpolraíutom újból és végül, azon véleményes javaslatomat, hogy a ki gazdaságos és mégis BÍkures tüzelést akar követni, kályhában, tüzhoIyen:,niílhely vagy gyárban, az minden további aggodalom nélkül forduljon a kőszén használatához, az elsőben előadott tüzelési rendszabály megtartásával.
Kelt N.-Kanizsán, november 21. 1870.
TERSÁNCZKY,
tiiEÜ oieírei urrua.
\'üyugta év .végévol a. község\'vagy város bírája által a beszállítandó pénzzel, mint készpénz szállíttatnék be, magától értetik, mikép állopodá-8onkÍB>-cíöro megbat4roztatnék a fuvar,
Vo-ür. A tolonczokV élelmezése hasonlóan a a kfiípémtirból fedeztutuék, éa mint a lentubbi
^uvjuv-ny-ugták-által-igaBnltatnék^-———
Ez az. előre rbocsájtottak életbeléptetése után remélhető lenne, mikép a tolonezok megkevesbednének , a sok toloncz szökevény kollemctlenBégekct nem idézne elő, valamint szinte a teher viselés megoszolvánL minden zu-golédád nélkül viselhető volna. Laugviz október 31.\' 1870.
küvAts jAnos.
lelkeaültaéggó fokozódjék éa ex egyletet ismét, ét pedjg életerősb alapokra állitva, életre visz-Ezabivja, városunk szellemi érdekeit szivén hordó minden polgárnak őszinte Bzivből teli kívánnia.
Ha nem működünk szellemi jólétünk ápo-lá>áiT|-HT"ugYÍi anyagiasságban mindnikább.jjl--merülö életünket még ridegebbé teszszük, és táraaa-életünk javulta helyett, annak roaszab-büUsat Idéizük ciő. "
—:-Folyó Őv december" hó tíára újra Elrde^
tett köígyülésén alakuljunk hát újra és ez le gyen ez ujjonan alakúié dalárdának dslígéja:
.A hol Wei bijlií hangok, é«ö kítiísi ít-nppdf inai, <Mk ¦!•»; — mrd kettílvek, dalra BohVem cmrlkoJnpk.\'-
szeíítgyörgyi József.
-fcöaxéUDfli az-ibályszcrü lüzelé: legkevésbé sem árt az egészségnek, b utíin ve
A tüloncz-iigy.
A tuknezuknak egyik helyről a másikra tfirténuDŰü további Itatása a községek közreműködését különösen az ordzágos utak mentében figyelmet érdtimlü mérvben veszi igénybe, ehhez in«;g teU-iiit*Bb arányban a városi kozünBé-pet , míg -elbiolH\'n megyeszerte tubb község van ulvan . umly mimlexektúl-, ugy a házaló iparos legényüktől menten, hivatásul nyugton teljesítheti.
Már ha a ktizterlmk viaulrdu az ország minden lakosát aránv Ing twrhelendónek még a tur-vénv utjain ia kiujuiidatváii, ezen teher hason-
Ha halni nem akarsz,
lókcp, mint kOztehwr &ttjnüaan íieliezedik azon ..k".^^^ _y_íülair_a^melji;k. iigy-nagyubb éa ki^ trrjedettebb váruá közelében léteinek, még hozzá ha ezek esukély süimu házzal bírnak, igy-olvanüki a e tulunezozás valódi rubutként nehezedik, mert van eaet rá^Jiojry^minden kél
Kőszénnel tüzeljünk-e vagy fi\'rval?
az a kérdés merül föl újból.
NeUBzidler főerdész urnák nincs kedve kőwénnel tüzelni, úgymond : árt az az egészség és életnek, ártalmas haUisat legkivált a kőszén bányászokon, azon gépéízcke^kovácsok"n é»
tfthh mt* fftmüldnttn .\'unUdnlro^phptní ésTyp
kiknek tagjai kénytelenitve vaunak a kőazén-neli tü»elésre ;s azzal főzik vagy sütik napi kozmás ételeiket* azért is, midőn egyrészről a
"gyengébb testalkatásu családnak egyáltalán nem ajánlja, ugy_ más részről inkább mejíodzi
¦ a bükk vagy cserfa parazsa mellett nyársonBiilt
- TARCZA. . .
¦ Vigasz.
szélyezteti "fli éfet\'ét, az rég élűmért dolog, bizonyítja ezt a napi siker minden oldalról, sőt magam ía adhatok önnek tanúságot, bogv egv
havi kályha és takarék lÜzhelybení szorgal-_________......
matoa tüzelésünknok a mai napig. Icgkisehb \\ 4irtbinrTnmiíen^gazoTezen gyüiüleleskiJtelesaég.; -kirát-sem vallottuk, sőt annyira meggyőződ- [ teljesítésére felhiva ran, - hogy e bajon is tünk BÍkeres hatásáról, hogy eltökélve vagyunk j miként lehetne segiteni, eliiiumbun egyéni né--altol suba uIubiij AUjjl, 4 \'ennek alapján azarzali j zetemeL
1-ör. A varosok ki terjed ódéhoz mérten bi-zunyoö számú egyének a megye közköltségén fel ál ti talminak, kik h to,..nezi»kat egyík nllo-luástúl a tnárikig, — hol szinte ily bizonyos to-luncz U\'TTibbitijk állíitutnáiiak fel —tovabbitná, mirr végre az illütő születés helyéhez érne.
2 or. Miulliugy a továbbított egyén tnb-nyire igazubt irata hiányos volta miatt tolon-ezoztaük, azért átaláijuaá.\'igban megáll api itatnék, hogy minden liaza talunezolt egyéntől ál-lapud ásón kint azon kr>zaég. melyhez a tolonczo-zott tartnzik, 1 frt fiO krt fizetni tartoznék, visz-keresetü azonban a községnek a tolonczozutt ellen fenmaradván.
3-or. A lenti pont után a megyei küzpéna-tárba befizetett összegen az egész megye területére felállított toloncz kiaérök évi illetménye
tüxelé&t-miaden-jó-barát- és-Tsaláifnák -tüzetesen ajánlani.
lí. Hogy a kőszén bányászok, a koszénnel tüzelő gépéazek, kovácsok é» nyuunTiiságiől üldözöttek, nem kérkedhetnek oly egéi»z3éggel, minővel egy erdész, az könnyen értelmezhető, mert azok rendszerint a* éltetülég kfllő meny-úyiségének élvezhetésától vannak ristizalartóz-lalva, részben a füij ;.l;itti, részben a tüzbeve mellett naphosszattí tartózkodás miatt, Ehez járuligen is az égő kos zen-gőzének knrláüan és tartós belégzése is.
A ki a kűszénneli tüzeltíaről irt czikkemet figyelemmel olvasta, az tudni fogja, hogy abban határozottan mondva van, miszerint a tüzelő készletnek jő lég huzattal kell bírnia, e szerint nem alkalmatos oly kályha és tűzhely, mely
égő kőszénnek gőzét jó huzattal a kémény- j fedezésére fenmamdanrié tisazog a megye Öbz-iLn-um-tudja-vezetniT-s í^y »zt-mkÜrtra~tBk= bzüb háiinra különbaé^ nélkül kivettetvén, az
| szoba, konyha, vagy. műhely terébe szoritja j 11. Az senkinek sem fog eszébe jutni, hogy j kúszén-parázsa mellett nyárson süssön malaczut , vagy pásztor-pecsenyét, arra utasítási a közön-Bég tőlem sem vett, egyébiránt meggyőződhetik •füeriliigz ur arról, hogy takarék tűzhelyemben
innét befolyt pénz-összegből fedeztetnék
4-er. Minthogy igen sok esetben oly tolón-caok is továbbittatnak, kik gyalog menni nem tudnak, ezek részérő felhasználandó fuvar hasonlóan a küzpénztárből fedettetnék, még pedig szállitádkor a szállító által nyugta adatván, ezen
ttgy olvasd e czikket végig és alkalmazd \' magadat kitételeihez,
A ki figyelve olvasta át „a kuzegészségi állapot mult, jelen és jüvőiielyzete1\' czime alatt bozutt czikkemet, az emlékezni fog a 4-ik pont alatti azon kitételre, mely az" ismeretlen összetételű kontárszerek készítése, terjesztése és használása megrovására vonatkozik. E czík-keramel nzílárditani akarom akkori állításam indoklását, mert oly kontárszer hirdetését hozom emlékezetbe, melynek homlokára a lehVtö legolcsóbb szemtelenség van sütve a törvénv, a rend és jólét háborgatáaa a a pénzcsalás rovd--tárar-raág-pijdig a külföldről. írja az éideUeli.. wEgy betegség sem képes du Barry zamatos Eevaleseitírejének DllentAllnij ez gyógyszer nélkül gy_égyit minden gyomor, ideg, mell, tüdő, * máj, mirigy, nyákhártya, hólyag és vesebajokat, mellbetegséget, szélhűdés t, fullodozást, k Bhögésti-rsméazthétlemTéget, fliékszoruláít, has-menéat, álmatlanságot, gyengeséget,-arTafiy~éreí, vizkért, .lázt, íizédúbUt, yértorulatot, fiilxaibon-^áai, ájuláwt, hányáai iugtirtj még a terhesség
folyamatában íb,hashártya-]obpt,mélakórt,sová-nyodást, küazvényt, csuzt és sárgaságot. 72,OOU t bizonyítvány különféle gyógyászatokról, melyek minden gyógyszerrel daczoltak.á melyeknek kivonatai kívánatra ingyen küldetnek. Táplálóbb lévén a lnisna), megkíméli a Reva-lescifere felnőtteknél és gyermekeknél DO-szer a gyÓgyszerL*
Pléh dobozban font 1 frt 50 kr., 1 font 2 frt 50 kí.7 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt. 12 font 2Ü frt, 24 font 36 frt. Revalesclere Chocolade Ublákban 12 talczára 1 frt 50 kr. 14 talczára 2 frt, 50 kr., 48 tilezára 4 frt 50 kr., 120 talczára 10 frt, 2Ö8 talczára 20 frt. 576 talczára 30 frt. kapható Bécsben; Pesten, Kolozsvárott,1, Pozsonybán, Debrcczenbea és minden vidékre postán utaaitás után Glainach. (Klagenfurt mellett);"
-A~kinek Osak gondolkodni tudó esze van, átláthatja, hogy a|Revaleaclero iá oly kontárszer, mely tele hazug állításokkal, csábító rifogá-Bokkal.
Ha komolyan tekintjük a kitételeket, már maga a hirdetés elegendő indok arra, hogy an-
Folytatás a mellékleten.
— II. L. barátomnak.* — Ne biíid, ne bánd, lelkem barátja,
_-_Ha jid_lör_a. bűbíalt Tihar -,_________
Tanalj türűn raoiolypi\'i rája,, Ha.rigaioúi fuliokja mar. —
"SieWÍM, \\ibar kell minden Apiak, Hugy aa,Biilárd,arC* legyen ; A Krgek ttip. pytlaiülcbre vágj-imk, S aoká rigódnak- ilyeuen. —_ —
Tflrí. tó hit TJffaiKtaiadiál.—-v——~ KjnjUua TÍgai«t a« a tudat: : ¦ --fVao-egyíkebel, birebb ai áruynal, Amely megoktj* harcsutlat. > _
A mi halad nem marad.
— (BeKályO;-^ . (Fol/Uláa.) t, . _
Szenycy uram lecsillapítván órüraót, mu-laapinallan lovagi kötelességének tar ti az ifjakkal » pfxsxót ew\'dani.
— nettének azivembe ~ bzóH velük kü-utfbgva, ¦ lássák mily nagy kílszünetet akarok raoudíuií kegyelmeteknek, higyjék meg, akarok, de szó nora jüa ajkaimra, melyjyel azt ki-
— Ke is tijrjo uiag^t éd«s nagyuram ! — ¦sdlt Cbáky — a ini igényűink sokk ni sr\'en--ttnbfasl^\'mÍDtáHim-hugy annak kielégítési suk UjvMa kerülne
kut kellett visszatartaníok, hogy tizivíik dobó- , gdaát meg .ne hallja alyjok. \\
— Kóvid^leszek, mert tuduur, hogy hosszú I liurizéddul esak alknlmallaiikoduámj —, uiigudju \' meg léhSf\'Szeirj\'td)" uram, hogy itt melegében 1 meg kérhess Hm magamnak Marosát, barátom r számára Erzsit. . „. _........................
— Külüníis urnberek maguk ifjú barátim ; most adják vissza leányaimat, s ime máris újra ! megakarnak\'tőlük fosztani.\'" — Az ifjak össze i nevbttekvmurt Szeűyey szavait tréfának vették, \' azonban az apa föly-tatá. — Szívesen minden \\ keresőket teljesíteném, de ez egyet nem áll
— Nob hát mondják el édes öeséíin, hogy tudták nie .-szabadítani leányaimat? — mond evés közben Szenyuy.
\'. — Bizony *»kba került az — szólt Ka-gáthi -r- de Iirlt mit meg nem tesz a Bzerelmés ombor jóremény\'fejében. — Szenyey főjét rázta, Ragáthipedúrtov-ább folvtfltá : —-NiEcü tagadás benne, mi mindennap meglátogatjuk éjjsl a Szenyoi kastélyt, a tegnap is, midőn a Murán csoloakáztunk, meglepett bennUakut bz cső, b midőn a csut idő elől menekülni akarunk, éaz-reyeszszük ám, hogy ezen a parton sok a török; szerettük volnakegyeteket értesiteni a veszély-JiatálmnmbAo^rmertJettffy^nrat-^T-toá^Qak i r°l> <le mar késő volt^erf^gy\'\'Bipaztírli léeresz-jegyeztem el, kiknek legalább lesz valamit a kedett a dobogó, s a törökök bevonultak a kas-
tejbe apritóoiokT--
^,-s^Hogy-g\'n:: ,,iiw%^kogy4A*ired^^ánriri= "^p^f^r
— örOniiuel álluk awlgálatukra ifjn burá-— mond fjzepyíy, míg a halvány arcsibs felsxakött a vér, ¦ lóh-kwui
¦tudta jiélkjíil szerztitt nekik férjet ? — -szólt líagátbi, mig a töbliiek bámulva tekintoltelT"
\' ügy maira, .™"\'Vj"y
— Hagyjon fel. zaklatásaival, szívesen látom mindkettőjüket iibédro —, szólt Szenyny, s luányaihaz fordulva fulylátá: J(ljjetek.ked7ü-bcíiii, hisz-még meg sem pihenteink, —
A lciiiiy\'kák\': szótlnnnl alyjoíc karjaira"rtá-
rmjujzkod-Jak, ki velük a folyosóba indult, hova az ifjak is követték őket. / "
tízciiyuy egy szubália vezetfo" leányait, mely még (itiibbiokluiz képefit legépobb volt\', h
^melyet a. hölgyek" hamar üsszu rendeztek, iiz
ifjaknak pedig:egész kastélyt rcndidkozé-r.ökítrbiztii, mert nem akarta őket oly. szoba lm hir,álbisolni, hol még lo seni ulhüttrtk^olna^Tí maga pedig utána kitolt, hogy úb<klúlbussuuok.; éa\'valóban,;iíz lateu, tudja honnan téroiiitoti íh\'\' ebédet, még pedig ulyat,,- moly^ iniildjjyjljok ét-vagyát klehigité. - \': ; " .\'y ¦ ¦ ¦
télyba, rögtön után ok akartunk menni, de
hidat. Mi ndezXmi a folytonosan czikázó villámok -. fényénél láttuk. — Hallottuk -nom sokára a csatát, mély az Őrizet s a törökök közt létre jütt, s egyszer csak azt vészszük észre, épen — imdőii~n\' tető kigyulladt, hogy egy kocsi vágtat ki a dobogón; kétségünk sem volt, hogy azok a lány asszonykák. — Rögtön olhatároí-tuk magunkban,..: hogy bár miként, de megmentjük őket, mijVr-. bála az Égrfok — sikorült is, mert a szökér nem tíyöL-a^Murától megállott, _b láttua^íogy^abbart-norii-ülrtöbb Öt személynél, kik közül kettőt lány asszonykáknak gyanítottuk1 leiini, S bíztunk erőnkben, hogyjL. iiiásik hárommal megtudunk birkózni. Sajkán--kut kik»lőttük, b lnaBan.,q kocsi niollé vonultunk, melynek lőcseit a legnagyobb vakmerő-Béggel leoldottuk, Hü nem vett észro bonnünkot, Bünkiflúiíi; niídőn munkánkknl készen voUunkj-"csak egy yillámra vártqnk, hogy: jél klynliufl-. Blík7 kik a tüWlkiík ; u villám\' niím nokára lu 1b j\'ítV/még podíg a Murábhj.b rni láttuk limbé-
reinket anélkül, hogy azok minket mindaddig észre vettek volna, Kgyet füttyééi tettem, a ugyan egy pillanatban mindkettőnk egy-egy törököt csapott főbe, (kik aztán nem ia szóltak tübbé) de a harmadik handasárját rántá elő a irgalmatlan ordítás közt Caáky felé vagdalt, iűit~"én észre vévén, felugrottam akocsira a a pogányt torkon ragadva égy pillanat alatt megfojtottam. Most már tehát menekülnünk kellett, azonban a következőket.elhagyom-—.utált Ea-gáthi a piruló Marosával lopott toki ? tatot váltva, — elég az hozzá, hogy kezünkbe fogtuk a gyeplőt, s mire-a törökök utánunk jöttek, tnár mi távol voltunk.
. — Szép"te.ttjfigazán.Bzép, egész életemben megfogok emlékezni ifjú barátaimról — mond
ifökök-elállták-^ Seooyey, ki Kagdthi § tavait bámulattal hall -
gatá.
— Hogy tud-oly-kŐBxiv^flenni urambátyám I. — mond ÜBáky,\'— legjobban akkor i emlékezik meg rólunk, há apósunk lesz.
, — No hozzátok már mindig azt a házasságot otő, megmondtam, hogy leányaimat másnak ígértem, hagyjatok hát békét.
— Nauta de rentis, do bobus,narrat arator V—\\ Bzólt Uagathi,:.— ne\'-csodálkozzékÜt Szenyey uram, ha mi is arról beszelünk, mi log-jobban érdekol.. ,1-
\\ Szönyey boszubatt felelt visszaHRagathinak _H_má*ra forditá u buszédet, mely beszélyünket legkovesbbó sem érilukli, ¦.
iVrifjak-noiii ra arték^abbii^lfih^ziíti^yö\'^
kot, hanem diSliitáíi elbúcsúzván a hölgyektől, Biomo\'ruan. lmgytilk ol a makhcs/Szonyeyi kaá-télyát-\' ¦ ¦¦ _/-\'
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1870,
L-HtTkTcL-rf/.itűjo, fehilöségrü vonásunk, mert u/.t «1-iittt.iij.\'iiogy ez ii lilut elősorolt betegségeket meg-
\' ¦ g/utD\'illul --il-Pl-3-í \'"^"J•i>íí}\',vtfrft\'7i-íJijy(i oly be-
|tegséget, mely a gyógyszerekkel dáczoll, é- fiO-azur tObhüt ér^ a gyógyszcii*kfiéi, annyit lesz, ——[i-iht .t-k-yniiy^i^i^kcHctffl-c^
\' dölkudásj észazurii gyógyászat teréről; nőket ¦ cz-jlziitíwtm a veszélybe sodorni; de Ijüii¦ uti>«ru -- ím méltó, mert, mint olvasható, az üzleti tárgy in. ~ fis Iíív tckinljük u vugyJudomány uyiiiiiuzát-a eredményét, úgy arra i« kell" gondolni, huny a "Ilevalüscitrö aemmi egyéb jalappu \'hashajtó) és édes gyökér porral ~\'ku vert liliom lencse, lipztnel, -niulyiu-\'k keletkezésekor elkubo/.[atása lön i-lrun* Ji-lve ugyaii, de ina ismét újból előtérbe nyomul.
Ügy .mondják, hogy l.*>0 ember közt 10 okos és-\'JO ostoba" van.vA li ^ mrin Ju^ju meg-veimij a LK,» elluuboii érté adja pénzét,¦kövL-ike-^_zéflkép.ta_iLy.ereaég„.-niiíideiikor a kontáré a..
_i ^y^s/íikóg-piáüg-a köíüjiaúgéiug luiinl.------------
Lugvtm tehát óvatos mindenki i; szernek nemcsak -megVásárlásába-n, hanem élvezetébeu U) ha meghalni nem akar.
Kelt N.-KíiiiixBán, ly7l>.iikuit.
. TivíitíÁNt\'ZKl".
Levelezés
Luugviz, november \'»1. b-ul). , Tisztelt Szerkesztő ur ! ÍÍL\'CLt;a\\lapbi]i:ik 4ti-ik számiban t. Ter-
" aáneaky¦ Jóaaef- »¦=¦ ic t\'-tbiáuy pótlása—végett
kőszénneli tüzelés tárgyában elmélkedvén, mí-- vei napról napra érezhetőbb a Lts/ukse^leT, így \' nem is lészen más "hátra, mint azt kőszénnel pdtulní, bár annak használaia-Jcártékonyao. hat az emberi...tést...szervein:, du ha már nélkülözne tlen, ám légyéu~7~has7z n á lat ha venni TíéTT, — —nrmthngy pedig- ép u kószciriireznaiiitnról k»í- " • ííitt ¦czikk az, mely t. Xuuazídlcr főenléüz urat
évi 49 ik számához.
birtokon osztályaink a jiirt birtokú ferdít birtok-jukkái vjry ütem ben bérbu udják, mert ily esetbon a bérlő, hogv. bérletét tiiéglísii-theaao,\' iniii-don alkalmat felhasznál a-haszon ki muri télére, mig a lovagolt erdő, résziéit ujonaui mi velősére 7Jgy*TÍlíe?r som ícn-dít/utráTünmíazet által áitrP mánvózott fa egvik a1 másikat elnyomva cdak siiilőilik, de bogv.ia lehetni: ez luáskéut, midőn ogy-ogy erdész köréhez ü00i> v. 7UU.U huld urdíkj lartuzik, még hozzá há az az erdész nem ia.j ttzak-képzútt; ily körülmények közt veazVe van még a jövő is, — egészen másként megy a gazdálkodás -btt, hol bár a járt birtok bérbe adatott, inig az erdő a tulajdonos által korelrctrk. ».»11 a pagonyok\' reményteljes állapotban vaunak, minők p. o- a tettes palini nradakmihoz tartozó erdő rénz.iikt.itt_,a..keít-ltí-!.„..i.. rendes, muri »z évt-nkinl levágott térség bár mi áldozatiul m;ikk:d is b*~:ülli:UL-LÍk, a pagiuivok .; randtó-\'V-jualukkal-clbítvák, tuok év^ukiitt a— kívánsághoz tisziittatuak, szóval itt t; h.-lyeu uz crtl/i gilzit:ií.z:i.t virágz\'iaiiaii van.
Én tehát bárha líhajtum a bclkurmányzat-lól fulyó jó utakiit. de kétazerL-aen úhajtum ér-dész-tunk ldztuíb ..lapra t\'eku-uVt, éhajtom, hogv az erdők t-t minden kontároktól mvuti-n | egyedül szukképzett ttgyéuek kezeljék, inert -uraim usuk ez utou remélhetjük, hogy a sok [ trrdü térség mellell fasxüksegleibex metúuyoá árun jutliasáunk. - és hogy n kőszén tüzeléstől megmeuekedheafrünk.
KOVÁre JÁNOS.:-
bíség a p. réazröl U\'OO embür. — 28-án Mun-tii rj^i« l-ithívier-f-\'-kííírt u loirei sereg erődjén
élénk esatáiCila fjvult,; a j.oroazok tobb ponto jelentékeny veszteséggel visszuVOruttek ; s/.i iuoa fogoly .s-ágyii kerult q fn, keaébe. riilrv"boitiltii leuiu7id:Uát^-
e h,pok" 4tf-ik_wgnniáb
iuditák, meg\'fug eugedui i\'GerdéUz ur, ha ubbwli állitiisát, mikép a jelen lasztik*égletet egyedül a roaz utak idéznék elő. egészben nem helyeslem, ezt csak részben ismerem el, ho<_\'y n" fa ára oly magas összegre rúgott, az utak roazasá-giinál még .goiiorjxubb ellensége, t, í. iu erdő puszii iád éd a/, erdő etiltura elhagyása az oka; nézzünk csak líissé kőriil. a kőzet mult Ifi év alatt igen sok község a volt líililes uraságti-l irdő lÜotménvét kikapta; Ítt"-a7 erdő tovább \'fejtesi-.-téaöru épen scinmi sem történik, de oly beíveli killöuöfteu, Imi ivr. erdöu-rség ügy úttal legelő illetményben i> iidatutt, uiindeti további fejlesztés hihetetlen is,r bár hacsak ezen helyeken volna nt akadály, ez a fa-árt legfeljebb esak egy forinttal emelné, hozzá a ra*t utakat, mit Neuszidlér ur szeret a kormány és nem a megye belkormáiivztithiáiivaiuiik felnábjgsg; innét eredi
Ké-
Bécs, decz. 2. lH^1 bankárkörökbe Toursból hirek érkeztek, melyek meg-egyezöleg jelentik, hogy Ducrot tbknak 15U.000 emberrel sikerült a porosz ostromseregen keresztül törni s a Marne folyót átlépni. Nogent-t elfoglalva tartja. E szerint a párisi ostromöv át ván törve.
Heti szemle
SehwRrzimherg liercztürbiborriok és a prágai érsek a uapokbau sztute Budára junuek.
— Királv ö felsége ileez. l\'O-ig marad lludáu.
— Hecdben egy koldust f-.gtak el, kinek két háza éá j\'l.iHKl fl. toiíe pénze vau ; a iöjvéllV lü eveá lányát abu^oiiy ázulgalalra kéuysze-rité. -- A m. kir^honvédségnél számos elúlép-leléa liinéot- — líoÍián U lesz yi^virzeték.
A munyar vasún kolcnou idei Inizási nem Parisban, hanem Hildán lesz. - A pesti tűzoltók iL-ijés díszben nagy gyakorlatút tarianak a kinilv el*ti. ¦— Diiák Fnwaiczíit ríiult-c*iiiü&.
,L.b.,.itu. —h^
-trrkri
li lvh:i»-h.1-iügv
-tühblufét ismét egy forintba vew\'artn: írttal volna magasabb, mint azelőtt néliaiiv év vel;én azonban mindezek betudásával a haj gyökerét a magáuos bírtokosságkezeí közt lévő, kii
-lóuö>eun-kibérü4t-erdők^vtígteleiipusztila^aban "kereseuij s ott hogy biztosan fellelem, utalom a tisztelt olviisót-tőmélt. berezeg Eszterházy l\'ál uraság kibérelt erdeire; Így van az, midőn
Hirek a csatatérről.
— A poruáz seregek Jiadala Franeziaur-. szagban kezd elhalványulni, ilint a hujJani "görög ,s zen t ~h a r e l" idejében Francziaur-szag mindén" részéből seregeinek a vitézek [ a zászlók alá; ujak, öregek egy iránt, kí csak
-!"el,"kl t^alrfe^jié^^y-verrfugiii. á tui^ it p^rutír | hadseregek kedve a zordon időben kimeritó I táboroz:\\s miatt napról-napra csökken, clleu-\' állóinak ltílke.-odcttségi\'. elkeseredettsége nap-I röl-napra növekszik. Most már mindenki látja I Frauuziaorazá^ban, hogy a haburu nem a truu, , de a nemzet ellen van-irauyozva. s ezért oly uiigy az elkeseredés a poroszok irányában. A | liülyiTt egyébiránt, iiíint azt minden körülmény bül következtéim lehet, a poroszukra nézve egváii:dáliaii" nem valami fényes eíó-iiyiikkel kecHeglető, liármenuyire igyekezzenek lapjatklmu az ellenkezőt tüntetői tel. — Nov. ; iM-éu lD.Üt«> p. indult Seihuibul l\'ária felé. - , A loirui hadsereg .Moutesban vau a egyenesen ¦ L\'árisuak veszi uljat. ¦¦— La Ferre nov. ^7-éu j eapitnlálL — L\'ij , \'21 , -\'S-rél lobb apróbb caa- j lúrozásokut jeh-iiteiiok a táviratuk a poroszok maguk részére, a franeziák szinte ma
kete Uernát a ,í>ié}iirudalini K<"izlunyt" tovább is kmdj.T Bénr^-kÁtedn-r^zorkesztés-: inr-ilen.
— Szegeden Fekbér és Sebopper régi keres-kedóczég JOO.^A) fri passiva vai csődöt mondott.
— A tiszai vaspálva is beszüntette gabnaszál-libtsát. — Deák Ferencz adomái egy kötetben megjelentek, ára 1 ft. -JU kr. -- A magyar kormánv megvette az E-rterbázv kép tárt. —
Mm)-.™ S u.rv.-^atftt-^^-
fit-ár Vaak 2—guk nW/ére Jelzik áf g> .Veluiel.
Maliin utfcl
fóbadiazálliisa t^umpiegueben van. — A1 p. kormány butiltotta a p. lapoknak a Fánst kö-riilrárlö hudsirreg állásiiról irni. — A poroszok Auxonban K21 on " ganl)aldistak elől futásban kerestek menedéket. — *_\'7 én Amienst meg szjillottiik » porus/.ok ; - 2ö-áu Beaurre mellett a király jelenlétében uagy csata volt, vesz-
A punti b.-ul^ Illéssv, Gviirgvué tiűi g-yor-siriiseau-taiifolya-mot nyii.
{irmlulmll.) — Megjelent s bekiildetc-tt hozzánk llnrtleben A. liéosi kiadókönyvkeres-kedesebf-u mtigj^ltiDÓ ..tiigl lUnstrivti: Krifj^j*-schifktém 4- és fvdik füzete, hasonló érdekes t»rt.d\'Vtiro.ii, itwui az elsők. A kiadvány Intuii tárgvalja a franczia-porosz haburu iolyamát s raiuden nagvobbazerü eseméuyt képekkel i! luitral. M.\'gren.lelhet." N\'agy-Kanizsán Waj.tiis József könyvkereskedése utján, t\'uzetenkint 1 kr. Az egész mü 1^ füzetre van tervezve. Egvébként a mü proapectuaa mellekelve van lapunk mai szamához.
Hirek
„szeret e t h" a"z;
megnyílt. Folyó hó líÜ-kán tarla a nepneve-li-si egylet rendkiVTir népes kozgyulésé.t, melyen a „szeretetházat" egyhangúlag és nagy lelkesedéssel gondjai alá v>\'tte, mini az intézet védőié, pártfogója, és igazgató hatosága. A Molnár. A. es Weber E. állni előterjesztett alapszabályokat e.fogadták, s azok értelmében uz in-
Annái keserűbb a""euilatkozás, minél vá-ratlauabbul lepi meg ax embert^ •••
Ezen tétel a legszomorúbb igazságban tűnt . föl, aSzunyey hajadonokon.\' .
........Ulykiízel volt hozziljók a boldogság}, mar
" eaak kezeikut keltett, uyujtaaiok. hogv mago-" ^4tévá tegyék, és Íme, ugy\'jártak, mint a $\\vtL-Hng vándora, ki-latja a zöld uitzt hii^iíd forrá-sával,r anuál;-inkább érzi^szomját, de tűr, hisz már oly. küzejnnk, látszik,a nyughely,.hugy o\'dáigélhem.vés\'zhet; megfeszíti lnnkadt-orojét, gyorsítja iépUiit, ós iiu, midőti.már az onz ni ellett véli magátj—nkkor veszi észre, hogy még ibeníwna^i^^gíközepéii;: nincs sehol zöld, s 6—sítj átnáifuü j >il ékát .. -- elenyészett ő előlökfis iiiboldogBág délibábja 7 íH éazrovették-* mily mélyén ivannaltniiég a caa-
~lutu\'Háfl szün^e^teljüSBivatagábítii: ------r :
Ala Bzállt ismét -az ép\' u kedves éj,-me--lyen egyedübmaradtak, s mily jól t-sett (ájdal-mokflt egymásnök eliüöíiibuiiok. —r7A-A éj volt. legfeeavesebbjok, hogy is ne, midőn csak ükkor BzahaduLtuk atyjoktúl, — -ki pirongatáaai s ^^Utássfci\'folyíoi! háborgatá Őké t,BÖt mi kod-.r:éW.O"-a!«rsgWk-iizldn, miílfln ¦ cwik n níilúlaiij; vult ttiDnjtlk.^ -
— ,Ahl "—HÚliujtoit ^lurcmi — íinuliliy imgpn\'mtg l(,it)l^iliiLir^ul,niiu iitydm! -. . .— Ctoiidraan — m.jlt t\'.rz\'»i. — uunuk \'"••^—--Liigy iijtifflitt-Alru-lmgiiiiij-_ v/gy rólnm pélrtdt, .llirjlllc bélnlvu|
ftoúT, ilaciolj)Yik,.ui íkSilílj.gk\'ulluiij a raK«l-juok meg^jnindun nlkahimt, muly czdlunk elí. tteim rnutlmt; <1« oum ma\\ml Ákk.f «111 |m-
tWtxItoduUnk,_-jtil»JCn a «ur«:.faui|i|i»iqviiriiiliiTl(!-11UI VLT,m.;rt liidurl M,:á Mlirciánl7aMa,i/,iil - Mnl martid.
\'— Oh ! be sokszor haliultam ezt mjíc tőled szeretett néném, s mindig ir volt lájdalmnmra; azonban most már csak hiú reménynek tartom az egészei, mely épen olyan, mint mikor i\\ vak. aránylikról ábráudozik, s midöiL megakarja fogúi, köbu ütközik keze. —.
— Nem Marcsa! — nem ugy van ez — ne hadd kiveszni a reményt\'szivvdbűl, hisz a nélkül olyan ivL ember szive, mint a puszta, ínelyscBak töviseket terem ! a a remény enyhíti a — fájdalmakat, a z eb b. jövőt mutatva a szcnvedöiiük.
—Oh,, hisz épen az a baj, hogy caakr ké= csogíét, ígér, de semmit sem ád, s nem kétszer oly keserü-ü a fájdalom ukkur, midőn a reníeny
inét a mélységbe esnek vissza.
— Igen, de csuk úgy, ha szivünkből a remény utolsó magvát ía kiírtjuk.
— De kérlekédes Erzsim, hagyj fel szavaiddal, melyeket az Téletben úgy sem lőhetne nlkfilmaztií, mondd,num volna-e tőlünk vakmerőség.még most is reményiem, midőn-a sors jiyÍ.hamkti,mitatlnt;hogy-/upy8om akar semmit íejn/iidniY- „ \'
— Ah 1 lei tudja? oíf vbn Ugl&auhhh a? latén, Jtol, leyldvoltibbluik véljük Üt.\'
> ;Igazad vau.Erzsi, ogyodiir az Julen septhul-; mag ..bujitiünkot mond.-Mart íí,
H/llVIlit llOHS/l\'l L\'BŰlld kü-VOittü
Ti
Clondoltum valamjt1-^- twélt Marcsa..- .. — No\'h ?
f -— -Le kell mondanunk a Világrdl, mórt mintioít, arr».ntutat,,hogy. d jg.lütonnckitt^{t|ök? Xiin ttzortban vabuni, moly mugvigaaztalja ,a kesurgőt, — íorduljunk ehea^ — \'a hithez,
Erzsim, szenteljük\' életünket uz Istennek, legyünk apáczák ! ^
— Mondasz, valamit, — telelt hangosan Erzsi, r— mert bár mint beszéltein h a reiueiiy mellett, őszintén megvallva, nekem si ne» semmi reményein a szebb jovüjioz.
-^"Kekem van — mond lelkesülten W-.í esa — nera lesz e azebb s dicsőbb jovö, ha mniL szent Margit, megvonva luagmikiit a világiul, Isten imiidásáuan töltjük napjaiukat.
— Igazt azebb jövő var tehát reánk, — Marcsa — apaczák leszünk*.
— Az Isten is ugy segéljeu.--—
— Ne hirtelenkedjél liugom, szabjunk fel-tételt, mert ha " Bzivcdru teszed kezed, nem
futod, hogv uiucs eset, mely vissza tar-taua a zárdai élettől.
No szapuritsuk a szót jó* Erzsi, sokkul többet ér az áldozat, ha feliét Imiül mutatta-tik be. , .--^
— HallgasH e^ak reám, ¦- mi csakis azért akarunk apáczák lenni, mert szerelmünk tütátik, a mivel atyánk -szenUniütikW-—elfojtván, egyszersmind buldogaágunknt temuti el .
— Azaz, hogy.már ul is tomettu.
— Ne szakíts félbe, — — aia ol; tehát íiinitleiu\'Hfitri^az, hogy - szivünk érzulmoulfoj.-talott. Holnap tehát tudtul ajljuk iityáiiKiiak-, mi szán dóknak, a. ha ő, miben íiinea luhetutlun-^ t;ég, m m g v A 1 t~o rliiln !1 b a t áro za t á t,
-lUi 11 k !¦ 11 ijf d 11 i-\'_\'f é r j 1» 1 v á I ,\\ n
t a 11 i,. v a g }\' i s n e jii o 1:1 e 11 u zn éj a /,0 r v 1 inün k et, akkor nőm lutínéiik apáczák.
— Előre hltébb vagy uálnmnál Erzsi, u Joltélel alatt nem leszütik-iipác/.iUí.v
tézot fölé iíl bigii igazgató-iíinácBot állítottak, inelynok állásuknál fogva tagjai az iuíézot igaz-gutója, orvTTsa, és-amegyoí tanfelügyelő ; a netán adandó állainaegély meiniyiaége Bzcrint nuvQE-hqt ii\' koniu\'uiy i — ti tagot, Vb-ot uz egylet vá-JaszlottTagjai közöl? Az igazgató\'^tanács elnöke Moliuir A., helyettes elnöke Ecsy -László, fiirdőintézeti igazgató, pénztárnoka Qrbáji F., az intézet orvosa Öcliwarcz. Eddigelé üt növendék vétó tett fel az intézetbe,.
— A közös b.ít d 9 ctíí g organiBatióJára vonatkozólag a magyar távírászok közül ki vannak jelölve, kik a hadi távírdát kézeiendik.\'
— K 1 e t z e r F er i jeles gordonkaművész decz. 4-én tartja hangrr-.racu.yjet tíoprqobaua casino türeiuében.
-—Kalk.Míksát, a ,lJesterXoyd" nagyérdemű .szerkesztőjét,. Kőszegen egyhangúlag követté választották meg. Az ellejizék, mely kisebbsége folytán jelöltet ae állított fel, aziiite osztozott a jobboldal lelkesedésében.
—r N o vi-iuborlin vi aürgönvfurgalom : (eladatott -belföldi l\'J.SÍÍ; .tgyleti íü; külmldi ül ; távirda szolgálati 7o. Hely beérkezett: ma-_ gáiisürgöuy JiljJO^szoígálatr f^7. Általiiienö kezeltetett írjéül): Összesen: llt,4iÍ7.
— Karácson i é s u j é v i ajándéko.-kat viL-ártólaiak ajánljuk Wajdiis József dúsan felszerelt raktárát, melyben n-igy váTaaZT lékban itiszu:fivek, remek irók müvei, valn-unnt több külfcldj^»jáiHÍé4Htkftnk való tárgyak,
mcCTcn del esek
. ,-gzámbun-tahrlhütük fel. Ugyszinte iniudcn-iii.\'inü naptárak is előlegben vannak, valamint minden bel— f-ir~ktílfüldj lapokra áz előfizetési pénzek is elfogadtatnak és készséggel teljesittetnek.
. —, (jyászje Fentéi. Özvegy Fábián .fáiiosné, született \'fuboiy Kozálía maga, ugy gyermekei Mária, férjezett Barcs György né, Z-dgmonr], Jusztina férjezett Fáruek Kálmánné,
TTi^m kiiíí7Trl>"ií tízv.. TnboJy Joseta s ennek gyermekei lstvánr-Z^niyfldí"»\'*?zidönia és-Gyiila nevében bánatos szivvel tudatja atyjának, illetőleg nagyatyjukhnk Tnboly Ferenczm-k folyó hu 1-én déli 1 órakor, életének 9\'j-ik évében, a halutti szentségek felvétele után, végelgyengülésben tortént gvaszos kimultát. A bol-d.guttnak hűlt teteme t. hó .\'ián délelőtti 10 órakor íog óntk nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent "mise áldozat pedig ,f. h. Ü-án r-gg.li 1" órakor iug a sz. fereneziek ogy házában ez ég urátlak bemutntiatui. Legyen neki könnvu a. féld. melvütelfedi. N.-Kanizsa decz. 1-én *Ití7U ¦
— Országos vásár. A nagy-kanizsai ez evi utolsó országos vasár hetfOn, de^zember f>-én fog megtartatni, mely más években igen látogatott szokott lenni; s igy, az uj fagy ás következtében megjavult utak mellett,,remél-
hető, miszerint sok vidéki vevő fogja e vásárt meglátogatni.
— A n a g y-k a n i z s a i tűzoltó-ccy-let_nagyban szervertetik. ö igy remélhető, hogy nemsokára látni fogjuk egyenruháikban is az egylet nagy számú tagjait, mert úgyszólván a varos ifjúságának intelligentiája örömmel irata be magát.
— A n a gy m é 11 ó aá g it m. kir. vallásos közoktatási minisztérium azon czélból, hogy a várrifd lakosok a-jelenkor, igényeihez képest megkívántató ismeretekkel bírjanak, a külön-boző kereseti ágaknál leginkább szükségelt is-4iu;riit\'k köréből alkalmas modorben összefüggő előadások tartását/\' rendeli el, s ily.eJőa-dáaok tartására városunkban az itteni fógym-iiasium igazgatóságot hivta fel.
— A helybeli fögymnasiumi igazgatósággal t gye tértölei; nv\'gállapítlatott, miszerint a fen-nebbi ezélbol eszközlendö előadások hetenkint vasárnap délután ;i-tól á éiráig a gymn. épületben levő .rajz teremben a következő tárgyakból fognak tartatni, u . m.\'földrajz, természet-raj\'á, természüttan és vegytan.
-Btóttthi
-jm-Tj \\ xsai nap " v ugy í. évi de-czeinb.>r*4-én t\'og megkezdetni.
Midőn erről a városi közönség ezonnel-értesíttetik, egyszersmind az nlólirt városi tanács azon meggyőződésének ad kifejezést, miszerint o város lakói ezen-üdvös-előadásokat szárao\'snn -látogatni togják. N. Kanizsa novr"28-án ltí7U.
A városi tanács.. -— A in agy a r h a t oso ka t illetőleg mindenkinek jó tudni-, hogy az lödtí- éa-l.S4!)-bou veretett tizüal hntosok, kivétetvén a forgalomból, a nuigynr kormáuy ezek beváltási árát 8 krajezárra határozta. Különben e pénzek oly ritkák a forgalomban, juint, a1 fehérholló, mert aki bir is ilyenekből néhány darabot," gondosan őrzi azt, mint egy dicső korszak om-
lékét.
"— Kaposvárott m.*lié 24-tíu végez" ték ki rügtünbiróságílRg Nagy Utvátit, .Woiuit-. j. tabbi lakos rablógyilkosát.
— Gy ÍI k nVa it g ile i s-11 r:-l trt -/.(ürdlcil Zijinbán\'iíov. liH-án, Azjibjakjiii;.keresztül iőtC tuk ugyanis Zichy: "Antul (aiifelflgyő\'édeá;uny-\'; :
jéi^BZorencflóre-agonlwrJ; Zichy, asszonyaiig a :\'löres ülátt egy ket porczqzol tiivozutt az ahlnk-~ríöl7TF\'\'igy agyilkosnak íervo ineghiusult. A golyó az ftblakon keresztllLa falbi\\ j\'urutlott. A hatóság.egy pásztort—tartóztatott le, kit leginkább ^terhel- a gyílkoaaági vad. A vizsgálat a leireról vesobbmi foLy-______i------- -----------.—• • -
Árverezések.
miandó
— Pilij Jáuuí ás nejo_U,ay Julitól Salamon Zaigniand réaiéro lefoglalt piiiezo é* akíÍIIü ÍJotiink-Kotnárombau (Zalám.) f. évi Övet. 7. mint --ik ba-táruapon. "« 1
— Ed rt Forencatül PoIIák Amin részére .IS -.. írt-ürejéiff lefoglalt fira beeMílt ingatlan Margit-
-láir-(8npronm.) f évi decz. ii. esetig líiil. jjik. 7. ; d". b. !). órakor, igény adatnia deez. 2-ig. _;• — Varga Jánonl illeti" frlra bci-^itll mgat
lati K.-Örsítn (Zalám.) f." é. deca. l\'J^esetleg 1871, jan. 12., J. e.-lOr^aknT^tgr^dairdu deCí.""-\'1^.
.....Ifanka.mp Teklától Urhán Terézia részére
„2oO_frt-ereÍeÍL* lefoglalt 3ÜS7 írtra beeflillt ingatlan St-GyOrgyon (Sopronra.) f. éri aetx._ <íL E.sclle_g._l.h7-1. ^janT"3T~fl. eV~\'J Órakor, igény adandó de ez. 2-ig,
. — Díck Györgytől Wetzstf-in r\'rzn-bet .részére 44fi frt 35 kr, erejéig lefoglalt \'x*1" frtra lt m
gatl&u SzArvaskdi (Supronmegye) f. é*i dee; esotleg lÖTl^Jau. 7. d. e, í) érakor, igény 3ecV. 3-ig.
— Dr&xl\'ur Ignácz és Katalintól Pa ver Mán.i ?1 Magdolna részeié 2!l3 fi-t.33, kr. erejéig l.-f«ulalt 50U frtrn beeslUl ingatlan Sz.-MHrU f. évi deci. 0. cflctlet\' ISTI. jan. H-igény adandó decz. 2-ig.
— L n a c h i t b Tamás mint m\'-l —tyáj-—ilrilkHiriligyámjától Vfi-Ü IVi
frt DÍJ kr. erejéig "lefoglalt 4b\'Ul frlra becsült imrat-tan Okkán (Sopronmegyej f. il-vi deci 3. eseile™ IbTl.
\' j»n.\\lít. d. B. 9 líraknr. igi\'-tiy ntlinrfn ili-t-T \'\'.Iit.-
Hegedűs Istvántól Wlesmger Ferenci ré-. aiere "280 frt 50 kr. orejéig lefoglalt 900 ftra becsült biz és kert Szárakon (Sopronm.) f. évi decz. 7. eset-~ l*g 1B7 lv^jati7-rr-űn^ y "úraVuf.TgtiivTiíajidé dt.cz-
¦ Sokéig; \' •-^^Weínreich Gergely és Rozáliától StegiT Lipót risxére 22S frt erejéig lefoglalt 137;) frtra be-
¦ -«3H higallau Seresen iSopronmegyí) f. évi dre*. 12. esetleg 1671. jan. IC. d. e. 3 órakor, i>rvuv atlaudó ¦decx. 5-ig.
— M »y e í \'l\'Vrenez és ncj.« Mtislor Franetisííatól Ui)tliHuser Jakab rén-/.úro lefoglalt ,^5(M) i\'tra be iiig.\'itlan. l\'rágábiiu (ZaliMii ) IH7J. jan. *Jit. eseti, fiibr.
d. 1-. 10\'órakor, igény N.l. ih.v. l"l-ig.
l^riv.\'urtv Jámit éa iiejir Tan.ó.t Katnliutól DBilrey l\'ál rén*éri- k-foglalt ítlíí ftr.i lim-í.flll -ingrt-
.-KáptalaiitótiJian (Zalám.) f. é. deez. 5, nselleg 1H71. Jan. A jd- J__.lt\' ¦ójakur^-..itf>ui.y -a-d.1 in>v..-Ül»-is.-
— P ü ii « riti-I vautól .Scliíi iilcl. t Milton réaiéw lefoglalt iWWtra bersHlt iiifratiaii ST:.-"M5íian (ZaiaiiíT 1871. jan. L\'7. cat-tleg hírt. i7. d. e: Hl óniki-r, Itféay adandó f. évi imv. L\'fi-ig.
— D e r v n r i e n JánoHtól Biapáes Iván részérő. Ííi3 frt !K) Lr. erejéig Ufoglalt liöfi frtra newllll in-gallau nwduiic7iiu (Va.im.) 1\'. «>i d.-e;. v> esetleg l\'JIl Jan. l\'i. iL\'e. IH órakor, igény ad,»unv. 3ltig.
— A -,t e 31 p r í n I kántalan lulajduuálio* tartósé Ilio fira bm-mllt jiinexe Af~Ürsöii (Zalamegye) 1S.7I. jan. l\'i). 3f>0fl-irlra b."m.-ilt.iM és kert, Ö4I.K)
( b. J inaimi é;. k^-rt. fida b. |.Nl\'nika-l.\'T.",
-JiHI frta b. bólt I.uva<on r Zaláin . 1^71. >an l\'j
frtra b ntantónild Siól\'.\'l\'.oii < Sdiiiugyiii.* 1^7 i -jau.
lU-jkakur---------------——~--......--------—
T^y-lXti tér.T)
iiíllittntolt ß28 darab haUleaéti\'ro. Abánk mtSkodÉsé-
íiuk koüillu óta tudniillik 18Ü7 su opto "üb or l-tfíl 1070.
-iiovembor lui végnig ar iisBr.es 1)i.-nynjtott buvallii»ok t Unsz..go IW.GTÍl.ÖJil frt.
Nanv-Kiinlzfla,. «le.3-A» 1870../
---D «égara a r9$&tÉ™If 111 °g "nein" Hirt utnak, a
-gab il ii. vnlaminlj^|_pKm-terii:éiiy benzállitúa ineglu-lietlîs élénkiégiiHTÖrvond, éa folytou Vttvükro talál, bár a helyi kivitt-1 a külfííldi vasuial zárása kliVL-t-kt-stében tcteie^cii isiikként, mégis a kiivetkaző árakat gabnáok xsilárdiil turtja.\'
>chits Műszere Díiy
beiiílttö \\tiiît ter inúfínibaftc "Sbíaij ter ttod) allen ÍHid)ninticii r;itt itiinKTlTcfflidicn ©ab „ííuTitbmta\'nsr" ven Johanne* Stfccntcrf — „^u penetra nme" ven q. .Çiutitcriraine i)(yrűbliUiV3Tciaicrt" doh Ruttili i\'ammrrv. —¦ i\'rri? vip Cvi\\s [4 îî^c^cn ilari] nur 75 fr. ^nbcîicbcit ren iHrbcrt ztpicfd} in Vrip^ij uni» ritré alle Yjuá)- mifr iUtii|*ifalienlian&iiin__|En. (1-
Lzleti-hirnük.
A .HAZA\' éielbUt-Mté. t-..,nk f_ évi Q,,v l.aéi üclet kimutaw«a : BenyiíjtAtíitt darab bevallói
5;y_,á7-J frt lííkére, fügc\'I\'fn maradt a mólt lióna]\'-ból 7i);i,\'j;!4 frt ivekére. Ö^ze?-n I.-J |!í,piii; :r.. ilhhül
r\\ v. rtiva! alatt UürJütu-liért íMel.\'incjct «»¦ m
Piaczi ár.
¦ Kanizsa, 1B70. évi u
, 30-ik uapjáu.
87?London\'123.70;. darabja 5.S7 kr
ezüst agio 122,.-
Iliiza R3 —Ö\'i font. 1 trt - kr. Hó—Sii font -1 frt SU kr. 87-da font 5 frt — kr. Iíozj 78-79 font- frt — kr 7ä-bU fout y frt — kr HO—81 fout y frt 10 kr. Arpa ¦íerfwzcüro 70—7.1"font\'Jfrt 60 kr 71—tj fout H trt — kr. Árpa\'küz.\'iiiségei G5—ßS font- frt — kr. C7—íiö funt - frt. — .kr. Kukoricxa 3 frt - frt — kr.; Kuko-rieza olasz lesini]pantin) — frt - ¦ kr. Zab 45—47 tout 1 frt 70 kr. 47 —-ia font- fri — kr. Pohánka Gfi 68 int. — fn — kr. gs — 70 fout — irt — kr. Habfehér Ö^kr. — bab tarka G kr Kenyérliszt küzönséges S frt 50 ri no ro ÍJ frtf)0. Zseinleliszt lüfrt 50 kr. L.-íngli«Et kOi.insé\'*es — frt. — Sisom — frt. — kr. Király lUít kfiiBnaéses — frt " kr 6nom l*i— frt — kr. Koz«-lá»4 kiii.lnaégea — frt - kr. finum — frt. — kr iJjirha-bus fumja 1Í3 kr. Borjú-ima fontja 24 kr. Ser lé: Im« fontja kr. Juh-hns footja 11 kr fiza-
lona fontja 4 1 kr. Z<ir fontja öO kr. Csibe párja <;."<-7M kr. Kacsa SO kr. 1 frt. Lud »oviny 1 frt 40 1_ frt ŰIJ kr. Lud hiznu-í-frr 10 kr, 2 fri lji» kr Piiika ml in 70 J frt L0 kr, Tynk-tüjáa 3 kr. Burgonya ni.\'r-.-je I frt 4<"l 1 frt 5\') Ur. Egy máz«a széna 1 frt f^it.kr ; «zéna ni frt — Ur Egykévé nup lO kr. S?.a1 J..fr- "\'ti yr -ITjIjuf ridf\'kUukllL\'ll akoja i Irl - "E :
Vaiutl naponkint! menetrend:
Indul N.-KaliirAriil B»re*.fcly rügrjnl 4 ón
. U-b.j
vidékQnkbpli aki\'iia 8 frt.
A-n agvkan i e sa i viro» tanácsának arje^vzéke k-...rTéb«l kiadta SZ1GETHY KAROLY, bi^tj-
Értik- és váftófolyam : decz. 2.
5°/y metiliques 55.83; 5% nemz. k\'Tles.\'iu Gj.40; ISfjii-ki álladalm\'i kölcsön Ül.80; bankrészvények 728 ; hitelintézeti részvények 24.
B n délutáti 3 óra Ü/»
Buda - , rr>ggel ÍJ óra
¦ B \'» n d. ii. 1 óra
„¦ \' „\' ostvu ]t) óra íj7
Tri hat B regg. ¦} Óra íz
• \' n délbnn -.\' ura- Is
llév-A . r\'\'RRs y óra 30
éjjel 1 óra ÜU
délután 1 óra 30
reggo 1 -1 óra 1
B ¦ déib>t, iá óra 3>;.
Buda ffb l «CUPI i óra -il
délb. 1 ¦\'.ta..!.\'.
estv.. Ö óra Sa
Trieaf , délbenll\' óra S2
esté 10 óra 35
11 éa [ reggel -1 óra 10
en tu 1» óra -M
- délbenll óra 9
l\'oroz. perei.
Decz. 4-täl 10-Ig (S70.
Hó- éa Iitti- jKntliolikuB nap I\'roleitáun
J\'^l\'\' _l_ tár_j naptár
49) Midőn JátiOB fogaaghaii leli volna.-1 Máté XI. 1-10.
Vasárnap ; B 2 Borbil. , B> 2 Borbála
¦Hétfn— Sábbás a\'p7 "
I Miklói p.
! Ambrus p.
B. assz. f.
í Judi^ Eni.
Kedd Szerda
Csütört.
-Péntek Szomb.
Felelős szerkesztő : Wajdits József. Öegédszerkesztú : Batorfi LajOS.
II
K 1) E
S .-E K :
J; Goack Badenben.
__Ajáiilja kitilnii jóságtt—linóm badeni csiz-mafénymázát vitriololaj ndlkül külünMc fii skatulyákban Baileuben készfizetéssel vaf.ry utáii-yéDtel 100 -font 12 frt.
vízmentes féimuúz 1(10 font 20 frt.
tisztitú por 100.font 10 frt.
czipész szurok ^vö\'gyáutábúl 1011 f. 7 ft.
Az emberisé" jóléte
etiininzditására szolgáinak a ¦ már- íi Ki év óta a fóldgöüib | ntnulca rószt"*n iáiuert Red-
linger-labdacsok. i/iaaMr» bi-
zonyitváuy, nrviisi tekintélyek ús magányzók részéről elég tanúságot si d ii a k a rrú 1 , í i ogy ezen labdacsok hatása csakugyan felülmulliatlaii.
laden, Anna utczü 343-ik szam_ BÉCS mellett. , Redlii.oor-labdacsok
. ¦ 6000. csemete!
A nagj-ikmrizsai uradalomhoz tartozó bánfai pusztábeli gazdasági faiskolában \\an hatezer darabon felül, — képzelhetöleg legszebb, — két éves
őszi-toiraczk vadoncz-csemctc
darabja három\' krajczárjával cladíi, a tisztelt venni szándékozók kivarrnia minden órán a legpontosabban kielégíttethetik________---—
a nagy-kanizsai urodalora áltat
! Damen — Herren !
-4*ec ininil eon(!«i«iomr(en (JenlritLJItirenn mxUw etil, illlfll Ctlcil U~urci|\'a\'j fowotjl fdjreittllllbl.lf ¦pnmm ali Murren Kttll Ll.intf<l »iilfr ()llt(n Uehalt*-, -jtrovhiönk- llllib I\'nmiom-ltfdmgungm ;u engafliren gefugt.. !Dirfr flnflcHiiiiLjcu tifliie»\' fub tefonte^ fnr ein rttnOtbUt N^etittmiiikontmait iltbem citi SWülfcn tts äBcbiwrUjUintei iudjl;noi(ii,i loirt.^-Dlc iWcfctjäf-tlj)img Infilili in lti(EJc;i;5Hu\'reaii»Vlrl\'citcii, erforbftl leint [djiinc «dirift unb itiremtelSfitli>;^iiinr:^liilfle- Ohintrn ^ In «aftmi$-T Zia Cffm fine :<i).tr;<&ms. Iii lailbcällUldjcn a\'ritfmarlni bbtr -JkpirtfliH für Jluifaniniptl uub: <3»n[atiii nrfalli;)» : Mjufilgc\'ii. unb tatfdlK nuli CJJ.K. Nr. 16iM jm.&WUrlirfiJrbtriiitfl all bjt -Anmmam-ExiitdUim tir (fam- Uath*~IUJi>my.; !11 Jlnrn \'
hati-wi sajntsárai.: ¦^x.t\'-11. labilatiitik titilliatóV <ili::i«üV- é^ tisztító --.ÓKysze-rekb.\'rl v.-ttuiak .is^eállitv.-k. a"fCli\'atAst az altt-nt 1.,-lrészeire gyak..rulják. a káros batásn anyagukat, tisztátlaimágot, fpét,-n;ii|.\'.« ntdvek.-t kihajtják és igy az alru-t da?arlá«át iiiegk\'eiuénvl.dését gat.ulj.nli. Mell.-k- é* Wi,\'.]ialá*iik az. hogy aí étvágyat é- étk.-dv-t rlőmoz-ditják; UK ,-pél é" vért lisziitjúk. Ennél-fog\\a loi) évc-é lapudulá.s alapján a követkt\'/.i\': ¦-.o-tekbi-n Iid\\."n hatásnak o laLdai-snk. 1; Mpéi, tiiztát:ilana:it\'ot, károslmtáíti nedveket liajtani. 2) Ovo inorterbelé.1! nehéz ki-méar, zairoa és. ut^iiezeii L-iiiésztbelöétkek útin,melyek által r.\'ll\'uvóu*ás ha^-rirea (Kolik) éa lia»ouK. baj.ikkrlL-tkeziii-k könnyen. 3) llypoi-lnuidria, obMrjirtin, fclfuvás éa láz, ha ezirk- fil5-i\'d.iiiiód által keletkeztek. -1) Ntdiéz és k. meny \'pzéki-léanél. 5. Sárga.=:igiiál,lri i-z keményedéi vágj-, mijbiij által uUt>7.1nt..1i.f\'.)Ait)áj, veae, lép, iiiéÍi:iny:i.-].t.|l.é|Mb. daganaliaiuál. 7) Iln,viz kórság ellim. 8) (iili^ták én azok nyulunk nedvi- ellen. ÍT) (iverme kek liaspriffudém. ellen. lílynÚyiiyo\'s
lellb.t.-.
liiyáló.iodaH, tlldíüiaji fej fáján, BzédDlés. ellen, lift ezek eredetüket alti; üti iáiban veszik. 11) Tavaszr kor tisztulásra és a uiotfrríjf^Jitt nedvek iiiozdUá?iára,kIllouoKoiioly ugvifnektiél, kik tll.;-.\'imódot folytainak. 12) Uralgó énjárványoH belegségeknél ezenlabda-eaok IjaH-ználata ajáulliató\',. mert az általuk uko/otr liatáti folyUígi a járvány aetn ragadhat oly könnyen."" \' *
..Ujabb idó\'bŐl szariTTazó levelek azt bizim.vilják, |n*jfy e/.(.it labdiiesok mint
haHxiioN iívhiii* a «-hol ura
eliou\' lily-.riiyúU/ik be."¦
Redlinger X C. Augsburgbah.
ÍV/, téré lié/,
¦ riiçtnik-\'iiiagy.ir-«Uniti terllle-fflraktár : i
MAGAS ELISMEEESEK
a köhögés, a rekeiltség és nyálkasság
gyógyítása érdemében. IIÖI\'T JAN\'OS udvari nzúllító ur központi raktárának J3ücs»bcn
Senozec, máju< 21. i?7r) Unnék. Maláta-egéaiBég.chocoládJát már sgy év éta baszniloa s n0y találón, hggy igen jó s kellemes reggeli éa az ejémég fenntartására nézve Is 8n készítménye Iránt dlDsérÖ-
. fianarolll Teréz, «.-niarenczI gröfnö Modor"tPoíH.niynál), Tnáni\'ia 17. 1670. A kiíiinő hatás, melyet hosszag kfihSgésetn enyhltáseüf az 6n Mai&ta.klvdnat-eQeuség\'VBÖréből ai elsó 6 üveg ftlhasinál Iával tapatttalek., telje a bizalomra buzdít ami-ranasan kérem a^oonnl 13 itvéggel küldeui. " —
Báró Karg János, cs. kir. loráazmeater. Maros-Hlye, felír. 21. 1870. Kérem, szíveskedjék nekem kitÜuö maláta-raell-honbonsjaíból két do hozzál kfilcU-iii.
Wass Bárba grófnő.
Gracz, majm 17 187". Az egészen kitűnő maláta-egészségsvr Igen nagy szolgálatot eszközölt rögzült köhögés és nJSlkáSíág enyhítésére, legközelebbi télre nmét nagy mennyis égben rendelek.
¦ ... „ _ 1 Nemes Wledtnann ErnS, cs. kir. nyűg. ezredes.
Nagy szombat, fuhr. s. ?X70. Önnek HaJáta-mell-bonbonsjal rekedtségge! jart azáraz köhögésre találóan 8 jótékonyan hatván, kérek iámét e^y dobozzal postán kílldeuí.
Molaár Amália, zárdauteza TilO.
promontor-vár. Maláta-kivonat egéazaégsöre nőm egészségére reodklvHI jól hat, felkéjem iámét önt
egy iiejyol akónyi küldeményt azonnal utánvét mellett eazkÜcOlui sieBfcn. \'_" \'
Graffenried Uanó, kapitány.
Intés\' hamisítások és utánzásokra nézve! "VB\'-Valódi minőségben Nagy-Kanizsán WaJOlts József urnái kapható.
FíiíHlinaiiiv AT
Egy doboz ára .hauná~ Iatiuta8ltá«8al25kr. .:ivh \'
Babocsai uradalom, tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy Babocsa mezővárosában, hol vasutiállomás is van
az uradalmi -nagyvendéglő? a kis és it^itláFési^ö^aly ugy szinte a vá sár hely-pénZj és hidvám-szedési jogok
1871. ii))ri1 24től ioffvü húrom egymást követő évro folyó év deczember 29-én reggeli 9 órakor Babocsán tizuradiüun tisztlakbau nyilváiios árverés utján a leg-töbhet Ígérőnek bérbe fog adatni. •¦¦¦íjüh-i)
Csak a
KÖHK GYŰLfl 7s TftfiSA
norinbergi- , tHszmíí- és divatáru raktárában jja.gy-icb.n.l sminai.
B K L U[_S u r <f y iig jszerl ár a mellett
JUTÁNYOS ÍRON KAPHATÓ
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN
KARÁCSO\'nI és ÚJÉVI tárgyak s gyermekjátékok.
(486-1)
« y
r
\'Főraktár papír fehérnemű váato^-imitatióbóÍ,-
KANITZ C. %
P A Pl H-Jl AK T-ÁBJL
Pest, -Deák Ferenc utcza 6ik-szám .a. fehér hajóban.\'
ajánlj* gavtlagfii frUiLTult raktárát ifi- ín 1 e v é 1 - j. a |. i r j á 1> .\\ I, 1 c v L l - b u r i t ű k k , acsíl tull t o Mmrt il, t i»llfc éi, pecítít-viasz, másoló úa alímri ii i-i-tt ts-, i r-u n , rnj t ¦ ¦\'> i ét teljes rajscaakti sö k, tnschok és technikai iestúkek, r aj » p a_p iro k, gíSinryüIitvp, (ián*-jt api r*it> íb -ji au »i r 1 e », mftBn)6 gi\'p rk, ftilszerelt Írómappák teljvn i ró-a < tt al i e « z-kflxlik aczí-1- és bromlníl, finom t i nt n l a ri A k, albumuk seoe én anélkül, -*« iv a r zst>h tárcsák,utas ú-fii vartárcsák, U(ry mint nniidepueraÜ tárgyak oskola ?1 irodai használatokra, KUlitJiliaen ajánlom aaját gyártmányú 1 e v él p a p i r o 9 „ m a t, a lepnjahb sriucitíta lumiosram makkal. Iá topáid j eprek éi lcvclpccnétlö bélyegek, kfllíínüíi finoman k<>miitve a lejrjutá
(143--Í4 11)
Látogató jegyek
* 1« mlnute minny omattal 100 dtrab legfinomabb briatol-
papírra 50 kr. 100 darab finom síiileiitett cárion 80 kr. 100 db lcgtiiinmabb franciia Mntflack-c öntőmön 1 ftr. 100 darab finnm francija bril-^^laut jiapirra 2 fl &0 kr-
nytnabh iraki
Levélpapirosók.
100 darab névvel nvomva 50,\' 80 kr.
_1Q0* levél ?11100 boríték nyomva 1 fi—1 fri. 50 kr. lOO levai foitik-nyomatú mu--¦- noffrtmmal lm 40 - 80, 9.50 lOO lev^léalOO boríték fciték-nynmatn monogrammal 2 fu bO- :l,*0 kr. ~ \'Mi loO IctjI ciinimel fekete nyo-
\' matn SU kr. 1 it.
_ -AJ kr.
--¦V* Minden "ás le\\él- és bo , ritákhoi egy igen finom papír-..lárcaik ajindékoxtatifc\'^ 1 riima960 levél negyedríUciim-mel fekats nyomatú 7—8-12ft. ÍOOO darab boríték kender pa-pirbél nagyobbféle ciimmel fekete-nvunatu 5—C II.
I darab lithogr, fiuom kettős
féajii
Minden epres sor 10 kr tQbh. Levélhélyegek. 1000 db araoynyo matti 2 fl Ki 1O0Ü f veej pecaétriaax isin a Cl 75 kr. 10ÖŐ "i congreve dombom betűkkel, 2 színnel 3 ft 75 kr.
niRdflti taviul tier 50 , krral oloiobb.
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére
Papír gallérok.
.Kételuk, imítativ a Ie^finümabb vasianbiil Iccrejitelt árakkal. 1 tuc«at lehajló gallér (Lincoln) 35 kr.
1 tuctat egjeue* gallér (Empire) . 30 kr.
1 . kéiclú\'k (C.irdctti Ah kr. Legnjabh divatn. **^f|
innét eladók izáialékot nyernek.
-Jiagy ..válatrték—miadan-unniü-
letit jeíyső és Brásolo k í) ny vekb ü.
NjorotHtvinvok kívánat •lerinti gjorian éa Képen *4eg jutiiiynsabb árakon ké«tiHétnek.
fltöL. Levélbeli meflrtndeléssk
utánvétel melleit a legpontoaab-ban 6a gyoraai e*ikDiS)teto«k.
Ezeii ttgynüvíaottJi^P^uy-Jéjnh^kjiflziiit jíkszor fclcütegesjui. teszi ft .*alo4Lékflzcrt, minthogy ez uj gj\'ártmány Bemszirsre, huiii kiállitasra nem áll a vakííli. megett ; b amellett még ~-R7.on elonynyet ía kínálkozik, hoqp cwik ncgyedréaziijibe körül, mint a vnléili aranynak, caak foglal ványaért ia fizetni kell; ij;y a legújabbat gyakrabban luhut huazerezni. Még a azakembor in megeaalatifc 0 gyártmány által,-oly jól van minden utánozva.
Legújabb éktízer-lár^yiik
»j arauybél n fi-^.livntüfabli fiu;»n ¦nrinl.-mvlyek az aranyariiit niin-ili[* mi\'ütartjik, valódi utánzott k>i-¦ eltkel vagy c-maillian a mrrint, a min; a fanon ipViiYÜ. Mulltnk tinóm \'dbja fin 80 kr I fi-tig; l<*i;iÍii..niabl. VST, LfcU, S, íüOltnif. KiÜÍ)eváTüF" l pár fen. yo, »ÍÜ kr. 1 föl-, fin. l.óü, 2, 2^0. Égé« 5amiturák,-melhfí ?4, liilbeval.ifcMtr-kr. l.\'fO , l.líO; fin. 2. iíarptreciék dbja 60, Rl) kr- 1 frU?,.
mak 2.ő0,3:(."i0.4— fi frtií. Kar-pereczek 1 5Ü, -J, y, 3.5u Urip. Alep-mM> njakláncz dbja l-^>, 1 \'-^ :rig. .Mc.laill011.1k títt\' ifi. 40. f.ií kr. tin. l,_l.ü<l kr. Tűí-\'ifi\'iiik m arany fejje) WJ kr. IjJ 1,2.3 frOj:. íívfirfik krtrsen máiiioü- külünf^le kövekkel dbjalíu. Jil. 50. i*.n Ml kr. 1 frtig. Lejrarelib (itali 11 cink uraknak rR-rid 50. 80 kr. 1.2 Irtie-kláurii\'k rin. vt\'lenff-i faci-n 1. 1 4". Í.CU2 friiL-. Mr-HKik urak B;á«-ara 2". 4\'!. ü". ^\'kne. i-jnP^h^b\'.n.j- in t, -.M.:,lini|i.-
Miudcu iicmtetszö Líirgy visszavétetik va»y felcscróltetik, Uj bizonyítéka a azigoru
becsületességnek !
Olcsó ékszer-
liöleasek--és űiak számára^
1 10 kr.
ián <írt**eállitva til), HO kr. 1 frliir. Vnliidi nraii^-iryrlrflkkíírjjkkftl Jön,1 •J, ián krig.^U latos eidul lanti ifiz nranyxutt rövid .\'1.50, 1 frliL\', L\'I latita liosszii nvakláncz G, 7 frti^, 1:1 Ut uh eiiUt tiívlailliiii tüz:ir!U)yxott i\'-8 7.i>-maiiczozva 2,50, 3 frtiir.
A-li\' sil ívnl o H li Ir « i\'tC\' I -"
ék?zj?r száuid* fin unían v^mmlt ezilflt-acEÚl-sznjrecakt\'klnll niszerp-U.-Kzlve Meliti! -10, (!O. 80 kr. 1 ftiii. 1 melliti (-adultcl knrliive 1^0, 2 .\'J frtíir 1 pár ríillirvalú fifi,. lif), 80 kr. 1 — 7 frtiaf- 1 párfUlli-:vald ezll.ittul kiirft*vi> l.óo. ;i. ii.5o.
Az 11 j őrük naptár, im>-
dailluH furmálian, mcly úraiitvi-\'lili\'í-1)11» azul pá Mi ai, naptár nlyazcrli nie-clianicáv,-il Rzprki-Astntl, h«tfrv a na-P\'it. Ii\'iiiap>>( e* dálunint jKiittonan jelii, dbja caak 5 kr finoman20,va I\'"\'!! aranvrjzntt -15 kr.
Li\'!?hniiMinl>l>áii klólli-loil ^v^infuii-f\'k-zor. Mül\'u
¦lánuttaiik.
\'icr minili fertilita vai! kürOzve, — arain-aláit-kkal és t.ikkcl ellátva, as után:<i(l -vciiiáni-\'U mliidfjuom csinált heéri kri\'Lilvlnil, mái drása-\'fí\'li^mfrhi\'tb\'iiiiIiitSnuz\'vak
l\'mftlltfi 4,5, C früpj párfnlbovali 4, 5, (> rrtig, 1 pár kíaclStronib 2.50, 3:50, 4.5U kriK. 1 db urí tű 1,H0,2-tíQ, $~5frti^ ílyemáiitfryflrfikttranyból lv20,l.f»U,2—y frtíg. Kercaztokíi fliivttk mint nyakék 2,3 4 frtijí
lüyn«Z-t:kNZCrek. Feketék "ü ipr"nXirt6aalq-üre.g- jel—láva-, bivalyazarnból. 1 molltfi 20, 30, 50, Hü kr\'I frtiiM;4iár^BHbevalil2ő-..H5, 50, Hu kr. I frtiK. 1 db karperecz 30, 60, 80 kr. l.frtip;. 1 db Bjakéki ¦ \'50-80 kr-1 rrtip. 1 rövid űralánci 25,30. (it) kr. 1 nyaklánci 30, KO kr. 1 frtte;. 1 ingmi:llv;iiinb 4 kr, 1 pái krxrlő^imli 15. 20,.30, 40 kr. 1 tC-. znfMtl 20,40, HO. «0kr.
Az Örökké illaíozó ék-
azor tonnt\'ízotiímliaiiilvenybín.me lyek.a természeti jó szagot mindig megtartják ~sSs a legnjahV. díTatol furitialjn- E»f>n t1kazer mindent fe-Inlbalad illata miatt igen kedvelt ba a hlilgy ezen ék^z^rt .lioríya »a-Ionba azt utihánv perca alalt " * l-gli-lltll »0 krtÚU:
mt\'irszajrn.\'iija.
120 1:50 krig 1 pár mlbovaldiSÍ , krt.\'.l l^l.-jOkrig.\'l nyakék GO krtil 1.50. 2. 2.50\'feriiT.\'l férfi óralánc* II-latozn I frt40kr.
Kttiel\'íiombftk pária 2o. 4\' i;riL. Usllírr\'ímtiok Egén késub\'i U\'gfzebh mg- ts kt-elygombak Jkl. teü kr. Il.50kri Egy ciomó lírafityelfTŰ iít\'n csín
lí3-íafos\'finom oziistncmüek legújabb latomban a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbélyegével. ^
Csakis a nncriocnnTiség u u\\cst\\ eurptip szerinti bevasárláBük régi tört czüstben,lehctBé güsitik e valódi L*zü3tnemQknek a követkéz" árak melletti eladását; - régiezÜBt becseréltetik
l tnezat a=italké*fk 15 fn; v\'Hák J « nrvéuk.Ufi 4 fri; «.\'.tarli» P2y«ivffi \' 1 l\'ir márka iictiéi gytírtyatartó Ti. 5 frtrdti|>la M.50 krrtni^^arm -p^^trt^
írt; burkíbílv p..mpá* 18 frt. - i^küliinUiJaíi liHoin mS%tlek 20 —25 eczei é-» «ríijiárr.nn-ín; tcUvrt* .1 111) ínig. Egy Uülffynerfiaaairc, Ur-lalmaz eiry ezüst gyüaíöt,. tildt"-«zen, egy kést, egy iynkasxt.it, egy gombulyilól, ütttzeavn Ö írt GO kr. iigy pyfiazl magában 80 kr.
15 trR rnemetrekések lOjSíl kr: T1l" Iák 10.5\'J 1-r; ^vükanál nehéi yöír|; gy ci uwkfeanál-iiá frt; -káv^^aii ál 26 irt; ] Ieve^ni>\'rit"kaii!U 18 irL f;;t(í-lékkan-ÍI ]-_\' frt; hal kanál 1 fr^tj^.-, <tfin" 5 frf, t-ívikurbintn 111 frt ),or* hintii b.őOkr; trznktirrstpa ti.;5tj kr
gyllnirili\'skit\'ár til unni ka 3ü frt: k.\'zi gyfrtyatarti\'f \'-\'-50 kr. — asztali gvrnvatarti\'i i" 1"" 12" czoll
". 1Ü.5U, 23. 28. .^4.44 írtig.
Az itt elősorolt áruk c minűeégben ilv árakon csakis az nlólirt raklarban kaphatok.
A. FRIFI1IHMII BÉCS míEBirraisSE 26.
80DAV1Z-GYAR.
Átköltozködés miatt szabad kézből eladatik a
-:------nEcs^-\'Kafcm-assefci-
s 0 d a v i z- g y ár,
minden állványával együtt 1250 forintért.
gíaf Bővebben értesülhetni KT©ti"t>©rlS©X\' M!BL-tyéi,sia.éLl Sopronban. (405—3,1)
I legjotí cs "lépizTosöT sorsjegyek részleUzetfisídf iBtfvevése,
melynél minden vevő,az egész nyereményre egyedül játszik s az eredeti sorsjegyet minden órán átveheti.
¦ ——<v/w\\n/w—
iWa^alnulJufciIélrki]
««i-huzáaok-febr.-
—. __ „ i5J? lő. maj. 15.-
ang. 15-én » nov. 15. 24 reazjettizetésheu á ö-frt. Első réailot 5 ft G\'o kr. Főnyeremény 100,000 frt.
1864-kl államsorsijegy, ^l&\'í^éw »
8 frt 03 kr. Fflnyeremínjr «50,U00 tri.
-UUiiiímfüliUft!-bnrf»-j!ni;-ímn ^ÓHihklnt ojuizás) 20_rj;azklbení_
nílrjIiMllaJU^i ,i io Sfí. EU8 réazlut 1U fri Ui kr. FSnyoremény.
•í.iO.OOO Tri.
18311-kl .RottesclilM-sor^|c0\', »?t^?SL
Kimind a négy sorsjegyet összesen részletfizetésekre tőlem veszi, minden
melynek húzása 1871-évl febr.
32 rdailütVon ú 2ü frt. Utüd azintu 32 rüaylolbün á Ti frt. Ezen BOrajt). " gjükltok egúazbon nnir caak Ii himlau van, ás mindun vovümekaz ógéaz- . nül 3Ü0 frt. az.ótüduiíl 00 ftot biztosítok írvótüliirDit fülül. ~ -
díj nélkül adok 10 db Concördia sorsjegyet a nagy ezüst sorsoláshoz, 28-án lesz. (-is.r)--f>,3) .....
ígérvények
1801-kl Hitel
Sfrí SOkr. ), L".5°-
FISCHER M. B.
^fl^i4WgMsÍnk .\'iiUaTet\':mclleUvis\' e^kSzöltctnck 6s jcgyzíkck i_ugyen "uiegküldetnek. , .
Y altó- haz a „ Fortuna4 hoz, Hat vani 16. BZ. Pesten
oteza
•_188fyd nagy ROTHSCHILD, sorsjegyek- rémeiét nélkül.
¦ Hogy. ezen, a legimgyubl) \'nyureittfnynjrel -kinálkozúlaK kidllitutt SOftiegvek. uak.s^&n•jfc™yfeferl!ii!!ytfiK. \'\'\'-\'\'\'"\'\'k: a kik a»>fc linii <w.< i IMI tflJMMk <h rifir/ntirj-ftTnmnm atoftB*. fizöGüT" V r\'* jtÉF
¦ \' HUSZ ADRESZN YI- RBSZLeT-JEOYEEET11- :----
adunk ki az 1839-ki Rothschild sorsjegyekről, melyekből már c-nk 6 busás Juss;, h a fűnyctö:.- 300,000 Irt j». p., n legki-.-sebb 600 frt p. p.; — az altul tulajdonosi joga lesz a vevőknek arrn, uh azzal minden oziitáni liuzáshan részt vészén; rá magának •gymáaután különféle seriesekre szerezhet tulajdoni jugut. A befizetés csak 10 frt egyszer mindenkorra; miié a törvényesen kiállított okmány kiadatik, a series szám kitételével. A kihúzott series-siirsjegy után nyereményt biztosítunk az eladáskor: és készek vagyunk az eredeti részlet-sorsjegyet bármikor, a napi árfolyamhoz képest 1 írt dili\'ureuüávalvisszaváltani; s erre előleget adni. Nemsokára bizonyosan négyszerezett áron fognak ezen sorsjegyek elkelni, a névszerinti áiuuzképest, luiutbogy azok most már nehezen ka-plmtnk.
~—~" \'"\' ;: " 6 frt részletfizetésre adunk:
lOOftosniagy. sorsjegyet .120 ltjával; 100 fitos 1864. nagy sorsjegyet 156 ftjával; \'!51839. nagy sorsjegyet 156 Htjával.
Vidéki incgrcudelósck pontosan is utánvételre is - fuganatositutimk. MAGAZÍNER & STERK
490—5 2 bank-ö váltd-üzlttG1Dcák Ferencz utcíB 7. sekm\'PeaUju. f
-Keller Ignácg
Ajánlja gasd&gDa feluerelt urak-, hül-ek ós gyermekek Btániára való tapán-rak-V » legjobb minőségűeket a lehető jutányos
~|~-.....Ugyaainte figyelmébe ajánlani bátor va-
pyok a ca. k. katonasága t. közönségnek, hogy f^F^P^jgfSkgll^igSJ^bb^l^cg_K.\\iitftirli lnlr-
~~fből elfogadok és kesnitck, az árt le jutányo-jaabban azámitour
I As óu raktáromban vaaároltakat kijavi-ptaara elfogadom._¦. \' ._1 .
-Empfiehlt sein reich assortirtea Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und * Kin-der-Stíflettun von bester Uu,.ajität und yi
möglichst billigen Preisen.
Auch mache ich ein k. k. Militär und veruhrungs würdiges I*ublikum_ tvujuierksani. : -..-daaM-iuli-alk-liesteHttinpnrvoir\'iiOsttiu 1 n-" iin tT Aualänder-Leder verfertige und prompt und billigst berechne,
Aueh werden von- mir gekauti*; Waare zn reparieren angenommen.
--------EjTT idn uta™ VeTe^iiTdük\'poinplU hírd.-fésidc al tal rusz óráknt ajánlanak ii L cz. köziin-
külíinuauu ü vidéki htkusok léire vezetésére. E kereskedők sem órásuk, sem — mint állítják\'-1— Qragyárosok, ennélfogva uz órának belazervuzetérül legkevesebb értelmük sincs. Eladnak pél dátil ult lógonyniiívet, pakiongállványbitn mint nj szíhatott nifiazi-rii ór;ik:it, valamint másféle legközönségesebb urakat valódi angol nrákul,stb. Azért óvakodjék \'mindenki ilvféle haszontalan ák veveíétól. 1 - - ,-------------jJ,
Jó, valódi shlbiinelkflll vászon nruér kexcskedve !
mrR\'PTTa Bécsben, Rothenthurmstrasse SQ-dikszám alatt,
í ¦
ruDiburgl vászon- és fcliérueinu raktára
ut kerne tt-ft n| ^f.yrifhri^irt^kn.
—h*oj-»ft+*M—Afe
¦CStl|.;lli itit balorkoj"
TE
lenibo ajánlani, hogy t. vevőimnek h zaba il ságtikban áll a tílnm vett csikkeket, ha azok Ii
teM»enek, bémtltnAB Yigitukflldeni, mire a, űzetett ár posta utján asonnal oirgtr-rittctik. \'Megrendelii«k ai ílsazeg liekfiUléne után vagy jiostai utánvét tnelleti, liárliavá íeikílimerotesen .\'is paitÓfctn t«y#iiUetnok. — KWánatra a váaniaklu\'il lajjrtÁkJlijrmeiitye.....ktllikliidi^Xerfl-IlJfíkre a öyakb5*éfl
-¦értékét\'kérpk m^iWfaiI. A::.U»Uk..«imHiiuick: ~
jSí METH. k. k.Hoflieferant in Wien, Jiüthenthunnatrasso Nr.
I Verffk, kik 25 "írtiir vásárolnak ; egy finomul hímzett uaüszt-kentlÜl ; TiO frtig váfárlt\'k : rgy fél taexa
ranczia batiizt-kendCt aslnes szegílylyel; UH) frtig vásirh\'ik: ^gy dutrd aiztaltentBt kapnak ráailiaul
|4H4 -12hl]
I db 30 rCföi jó kezi fonál-váaion
gyári ira. 1Ű írt, raoat c«»k"»frt l db -Hí rhf-j Tt|..,ii fehírttett fonil
vijxoa 18 frt, most ciak 9 frt I db Ju rüfAi hau *jj ion 2Ü forint,!
raoil Uftk 10 frt 50 kr. I dh 30 r. h(>[ii>ii fei ári lett creaivá-
¦¦oii H frt, m-i\', csak 12 frt-1 dli !M) ri>fri Ttl.nli romb. viazou
2b-.«I rt ami ciak 14—1« frt..
db 4Ü rnfiii lm Han di czérnaváaion
32 frb aioal uak 16 frt.
db 3ü rCfila kilUoü rumbur; va
•¦od, fűl«g i)pynsmO*kra_alkal-
aai 30 frt nuil ciak 16 frt.
dktUrGCOa ballndieo jó irluiUi ri-«on !A ín, mu*t cakk 1?. fri. --db fiO rflfOt hulliodi utüvéi gyári ir M frt. moit eiak 18 frt. db 5Ü rflfO» ral ?di irían di ¦i5t?si «4 4H frt. m..st r.«k JHI--U4 frt. db TiO rwfbl kit. belgiumi iitÍTéfl Ingalkalmuabb. férfi-ingekrn fi\'J_ ÄU—ili fri, bbu 2ti—ao-a.\'i frt. db 30 Im 11 rfifti Ip|tiii-)ii>ii- ,b ?* lDgjobb nin\'Ca^gfl mmhunri .«ilivéi »7, 3b, "40 4\'J, 4f>,
MJ, fó- bU frt
iie(r4iu?lkUli loprdií, 3 t. in i1, u tüf aitici, 3 fallii I fi :-0 krii; 2\'/» rflf Hclaa 3 frt Ml kr. 1 - hi* loeut validi falifrTAuaB kn neh-kaadS 1 fri »I kr. tarnt Tllodi fqb>rrIMon urb kendő uMjgy fajtiliól li 4(1- 1 fri laccai Triodi feliarv*»..n Kiali
légstebli franczia váazon ¦ hatiazti i Mebkendß .\' ajonr- saegilylyel és\' ftxinea ciipkAsettel 10 frt. i
1. dh 30 rúfüii atines ágy-kanaváaz!
14—-3} frt, most 7; 8, 9, 10 frtig. 1 tuci. aíinesTáaíon-uebkenilö !gen 6uum éa tartás, 4, 5, (í, 7—8 frt. I tnczat Üattizt vászon - zaehkendő, fehér vagy azi ne* ¦segélylyel csak 7, h; Ü, .10— ll» fTtigaWgtinomahh.j 1 tuezat vászon damaszt-asz til kemlö
5, ti, 7—8 frt a\'legŰDuraaüb. " 1 tnczat kává-vagy thea-iűxtalkeiiilG, váazorj-daraa*i:tbol: fehér éa así n«* -2,f>0 kr., -1—4 frtig a legfinomabb 1- ruinjjjirgi_jlamaatt aaztalkeuilä i ,, azémílyr» 5/ 6,- 7-^ 8 frtig a lsgtin. 1 nttuuurfri damaiit aa\'xtalkésztet 1?
¦zemélyre 10,1-2,14-lfl frt a legfi. 1 tue«. eríJ»; konyítani rio tí^kJ—11 ftlg 1 db. .10 rGfŰa igun jó ziiuor-liarclieut
1V12.M3, ••l4;ifi.frtÍB. a legfiu 1 db -yu rfifils nagyon j? ]>í>iike~-har-cliimt 1-J( 14—18 frtig a lugfinuip. ChilTon, igen mioni-fi ?p\'oly larWn, mint a vínun ingekfi/, ^*\'yákrn, fn alBi\'iiixakii^ákrs^liaiznilhalii, ríí-fu: 25, Hit,- ?i—í»Ut kr. =a legfiiioni, ifjPamnHrtadJt, allaai Palkókknl;\' ágy-neiaUro k(U6&bn«n alkalmasf r/lfa: Mi, a.1, 4n_4ft krijr a légiin. ^ 1 i.< hiií.hgnaii llTiiaöal.nO^J.&ii. 1 uüi ing kítduü rumhurgi- vajry nillJarlrlJ-\'»aJ•»o^b4l^fiI,Dní^L^U1,0*¦ ifi, rd.k í in .\'i0kr.t\'4t-6^ft\'a laígfl.
kandBk , (bnliry url.kcii\'t-.k] .1 ín W krtól 4 6, a — 7 fri
ttnflMnifikltlljiolViiiiibilrgi viUrtflibol) Ift^jahh jVár|ii| ^ rrtlntára kén\'zityu, eauk Ii. (J, í, M fri; itlegfilMiiiralili. lef ujabb » UgLuuiaabb e« h^i leli vajjy iji lng»k,,Unom ! vá-
azDiitiül divatos nzahánial M, 4— ! 5 frt a Igtinomabb. _ |t nGi-ing jii ráazonhi\'.I húzóval 1 frt
50 krtúl \'J frt íitl.krig a legfin. Nöi-nailragok tinóm sttiínling vagy harehelbrSl , vagy |ieilig j.i mtnÜ-aégü váatiinhál , ai mán vagy M-mezve \'J, l\'.fitl, ;i, ;!.,*iU—4 II a logtin Noi \'új!-frldllC [curauttd) himezve,. VHgy him_z,M ... iUiil -_M>.MI 3, !l.fK), *i J. lS \'j $ frt a légii no ma M>. Nili ahila zn k nyák v?eu jó harchethől a,3.fKJ—4 fri a lejrfin. ; tí noi aUÓ--§ » u k n y a a 1 egfin omqi Unlieb archent-biil, 4—S- TA -A 1 egli noni ah h. Vali\'nii angui fehér é.i nzinuj Hehir-: üiig-ingek:naffyon;íiio)inak és-jiik
3, a 50 kr \\S-4 frt a legtinotn. • Uri-ingek, a legjohh ritmbiirgi- vagy liolUiMli-vászuiilii\'il L\' frt, 2 fiU kr, H, 4, á-fi frt a legfinomabb. Ilri-ingek, legtln" batinzt ^oi-lllictéttel.
lugeleg\'aiiHalib fi, lil\'i frt a legri. yiiiieil^yri t?ti-ingek lcgtin.án U-\'gelcg.. - minden azlnbnn 11,3.60, 4, 5 — li frt. 1. tu e z:~mTíiii g?al 1 Sr7 a la|fuj. franczia -»angol ilivnt Nzerint y.W)—f> f. a-lf. Ittica, url-kézijtl) legilj. fraiicxia h angol divat HzenniYiáll.-I.MVfi, frt. Uri-iratyák, ig.in !.1.« tartiín yjúmiuhtil félig magyar nznltáfotal ^.fiO II, frt a legflii. franezla Hsabjí* 2, Ü\'.r-O, .\'1 (Vt. Uri gatyák, igen jó én tartón vánzon1-ból, mAffyar nzaháHn\'al "exak I frt
MBESOH^ESM-
EZ TETES!
A kr egy vnlóban jó) rendezett és "olcsó órát"akar venni^ forduljmi ítjú hírnevű
ki íUaUbuiiesiikis az óragyártással foglnlkoztk.
^¦HERZM.
Bécsben, (Stefausplatz Nr. ti.) J
HERZJL
pulg. órás........Biriiüben, (tífefiuwplata ~ Nr. íj?-~ AtiBBcnfirabin
dea ZiYettulhofes) szfimoa-év óta jií hírnévben részesük" legdúsabb tartalinu
Ö DR. A. » R K T -A. A
janija mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótáUns ellett, a líiivetkezö árjegyzék;szerint.
Genfi zsebórák. [471-^-14, 6-?H.J
m!!^- Uiliin" min ".lécnek a ca. k . kénilésxeti hivatal aitai nie^jtróhálva._Ifflgfä________ -—
n.li\'ii lenhályozolt liráróli jótállási jegy aitatik. A., nem hzabályzytt drbja^ii ftíal.olcsóbh. aß.*
rfi órák.
Ezílsl lieitEor ór. 4 ruh. 10-. ^aranykar.
rugóval 1-1
- kettős födi\'-llel Ifi
- krtstáiy liveg. 14 horgony f. li» ruli. lü
- fiii. ezilst lappal 20
- kettős födéllel lö
; - «mail. -IO
Iitilgyúrák ar.lap. ilo
finomabb
19 fi i\'3 ft.
l*:i ft.
1- p krisztálylappal kettöslap fS r: -HJ eiiiail.gyémátiliik.\'őO hiilgy borg, órák 40 jt-guezllveg 4f»
kettős lappal íiO reiuuutoirok, liti,
3(1 ft-l 40 fi.
-HfHrn
1-frtrnOkr. n libiti io mi dirti;
l~-tueznt finom,- nfU-liárifliiya (1 , H,
¦10—Ili frt-» legll.....nabli, f
rmoiaj-fmil-harliliya. 4, 6, 5, - ti —11) frt.a lugliiiomabb/ I-
- ang-.Ii.krlBt.uv: 18 25 ft ¦horg.hadÍÓr.k.lnp24 26 fl
- remoiilolro aiiyak- \\ nál hnzandó f.-l 25 .\'10 n.
- rem, kettős fedél- 3.1 4Ü, ft-
- jegeczflvéggel \' íK> ¦ 8fi-ft,
- liorg. hadi rem. UH 15 fl, ,\\raiiylieog^rórNr.;UWlr.:iO Mfi ft.
- hnrgiiiiy lo r. 34 -l-t ft, • tinóin, ar., lap 45 b\'O It, . j n-rkottöa lappal .65. Uö.fL " aranykll-penynyel¦>!tí5.\'70.;80. 90. 1110-.!Ü0 - - jfl(rEEÍlvuK"K"- -12-rliO ft \\rany czil. ar.lap 50,75. -.roinnútm-r \'«0,90 100 ft.
» :koUft>.; IW.HHlptóÖ »-»^ö ß- „ .......__
VadXaa.;«fi.mnnkna rumontolr-pak|«nB uddig lélrzTIk luzliric\'gjnhhaVhasx
-talmi aranyokban Ulli Ole; y órák
47 ft.
tfrttw=Tnttt.:»1-«VB r.
3ti__ AH-ÍL 30 45 ft. 40 48 ft. 65 ft. 4« fi. 00 fu 5ti ft.
HenUrllz 40 - 48 frt.
Uognagyuhh válaaxtik a leg-
disícs^bb párisi bronaz orakbaB^8,
20. «2. S.1^-30.frtjival ; --- ugjafta? ütíiiiiavtíl .\'28, 30,-05, 40, 56,rT.U — 100 frttal. Legnagyobb raktár Ingaórákban:
Tulajdon gyártiwmy, kétheti jótállással ; Naponta fulbiizandó- *1<>, ,4^rt^^n«d^»--ri-napniu^iUÄäBnTr.
gcir-?nRBe:-íwr;igu-~a «Q f*. 14.47^ mi9. -jü:l»2 frt. —.- ugraW
WkT"-\' AaöflVivUl ^ mindenféle ura^e:
; kuBsletben van.. ík\\Wm- Kzllst ó rák" 1 — l.D0-tg arauyoz-tatnak. -¦
Ezüst óralinnzqk 2 frt f>0 kr, 3. 4.ifi. ii. 7:íH. ll)--l-J.ífrt.^ m í Arany óraláuesuk lö. 25. 28. 3ü. -10. .10. (10. 70 mii. »0. .llH). frt
Keltő ór ii vnl 7 fr.
— Kulid órával, mely a keltáinál--gyargyAt - gyn jt « frt. — Ui^-tiisltó keltő, riaflító tltr.xi;I, mely egynzerdmind gyorgyát gynjl l-l frt. — Párisi kííllü óra diHzes tironez-tokban 12,. 13 14 frt, Hordoihaló o>segJ ellenőíö árak.
Horgiuiyléle,. ritbinual, a.z
álható tniniliMi vaN]i!Uyinulvar! (Jrré-rtzér», s/rui)iá/.akban, gyárakhau_atb.
i ha e" óráknak -m jnrfegvi\'cii - ^if; 25—30 ft, (izervezve, lw»gy lutt -klIUMifélijJiiilyeii temlÖlf,
Óra-r ía\'félóniQtéBsul ."10. 33. 35ífrt. —: öra- -és nugvedórailtéuel
48. 50. 5f> frt.\'Hónapos regulftteur 2B. 30.32 frL t^iouagolás iu<--aórik-nil I (rt. 60-kr. .
Minden javítások lehuto ;?U-g-juhhati végeztunek. Vidéki megrendelések az tlsazegnek kénzhen hekill-dése nagy postáni utánvét mellett legpunloiiahhan telji-nitluhink, ..-Hl c;-nttin f(delő órákTkiwerélletiieki -;.
;.\'_!_Urak cneij\'ibe li clfogailtatnak. KlUonLklváiiatrn kllldllk linj/itt Ojnixn-gnkúrt aránylag órákat és Iánö*j»fciit álaszláarn, éw^a.meg -nem taVtutt. áruért járandó ösuzeget VÍH^í»kltidöni.
Kérem figyelembe venni!
. Mjuden ári>n leginlihsaBrŰok éa kijruHkedök,.yagy -Innu órások-. Al-^ 1
tal-BJTÍTIÍHllSklíal . Illa/tí
Wajdíta "Jüzußf kiüdo, iap- úu nyomdátulajdonoB gyorBsajü njuiuúbii Nagy-KüLizsán.
Nagy-Kanizsa, 1870. \'deozeuiber 10-én.
50. szám.
Kilenczcdík évfolyam.
Ziiln-Soiiin<m Kwloii
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYEIRE.
Vegyes tartalmú laetllcixa
loman v «s iníivénz«í kőre6ŐT.
,i y/A\\)Iro(I il io ih, k cr e s k « (1 e Lem. I.p a r. ga r7/(I?1 s/a I,
. MeadeileJüls::
¦Indal auaiuatai, égéit f gyakraa máifél vaajr két irun. MierkfHi(»i irodn é« kimlü hivntnl:
WAJMTíi Jl\'lZHEF kQn^kvrs.kfdé.ében.
Előfizetési föltételek :
ll.ljb.n h»*W -IinriU.ol ?i TÜUkrr fü\'lin VaM. W>i iwr, - 6 frt - ir. Kíl ?vi- J . - .
Kvnejrvodre - 1 _ f>0 .
.—Zalamegyo - évnegyoílcs-kiiz-griilésérfil. *)
gonosz- helvzet, melyet járhntlan utaink okoznak.
évben rendkívüli idő.
-bog
, aaírűsaTésels:
A ltsl haín*vj. >*tii: iwr?rt l~*rílr 7 h í-saor l> miit.lfn toráíit.l t,*Mk™t.í*,-rt. *V«*! "--J- l.r,ki,i.:~n ::0
,cy p-i.i ...r Witti»., ,i,!» 15 lir.
N e v o l.é sii g y e i 11 k je lielvzote.
tir I
Hirdetéseket elfogad:.
N.-Kanluáa: » KIADÓ HIVATAL.Fmtaa: ÍBBLEU M. Bpos-, Hamburo-, Berlin-, Majaa-a.- Frankfurt. ?. Baaal-
bm: II wsr.xsrEIN * VOQLEIl. Úpese-. Bara., íi Stuttgartban : s.uMSK* TÁltSA. Bioabn : OPPELIK
en
jótörést szenved; mert ott a sziv és ész ösz-i hangzó tevékenysége csak . az igazságnak.
j linllpl t]o nem n nít syinpyphV i(.flTgágtg,Tfl.n-
Eltekintvc oz országosan érdekes közügyektől, ami az administrado terén a gyü-
lésnTásüapján szőnyegre jött ügyek között legérdekesebb volt, azt két ügyben lehet összefoglalni. — Ezek között legelső helyen" áll a sQmegmihályfai lelkész panasza; mely szerint a község által elhanyagolt állapotba —került paplak .haaználhatlanságaT^iHaU—is— tállójába kénytelenült a tisztelendő ur vándorolni ! A második érdekes tárgy a megye
1--közlclredésf-föutvfflialáiiak-a-bak--zala-eger-
szegi megyei útnak kijavítására vnnntkozott.
— A baki ut Zalamegyének legjobb utjául volt elismerve régidők óta, sajnos azonban,
. hogy az illető közegek figyelmetlensége és
__szakavatntlansága folytán oryan^állapotba
jutott, mint a mostani; meFycn, hogy a^uie-oj gye székvárosába vezető ut járható legyen gyorsan segítendő a megye közönsége, azonnal küldöttséget rendelt az ut lehető és gyors javításának eszközlésére. Élénk~vitu" folyt e-tárgy-körül,-s Nagy-István-siijtOri plébánosnak abbeli indítványa, hogy kül-döttség \'raitdültessék Tubuiy\'Wklui iigyréd-és bizottmányi tag indítványával módosítva, miszerint i még ezen ülés folyama alatt ^^-íwtóii^i-mej^etUelfogadvaT--™—..
Gróf Szápáry Géza megyénk közszeretetben álló főispánja ő méltóságánál a mindkét napi fényes ebédnél a megye nagyszámú értelmiségének kedélyes s örömteli órák jutottak osztályrészül. A vendégszerető főispán.iosszu életeért I-ső napon az ebédnél főtiszt. Kőnigmáycr Károly apát -or, IT-ik nnpnn Tubuly Viktor ügyvéd mondottak lelkes áldomást.
A hivataláról leköszönt Horváth Jö-*f, zsef ügyvéd megyei alpénztárnok helyébe * Hanti Károly választatott meg egyhangúlag.
- •¦ R. L.
járásunk volt. De nem kelle-e már most -.egL6ve...isJoszi.u.taJi]iaX.J{ilz.(lciifink.iL.?íCni figyelmeztettük-e\' már akkor is eléggé a kormányt és közegeit e borzasztó állapotra ? S "nem lett volna-e idejök segíteni a bajon ? . . .
II. Frigyes porosz király azt mond -~nr^Au5ztri árnlrhngy—e -birodaio m na k" na gyes kimerithctleu kincsforrássaí kell birnia. miután már százatiok óta épen saját köze-get rendszeresen amrak megrontítsára Títr-nek, s mégis áll é:s "mégis gazdag.
Avagy nem kell-e igazat adnunk \\v.\'. agg koromls fő e mondatának, lia utainkat
1870. nov. 30.
és az útépítési czitu alatt évenkint inegs/a-vazott 2—3 milliónyi budget-et tekin.Uftk
Hány oly közlekedési á 11 a m u t u n k vau, melyek elkészülése már csigaléptekkel haladt cinre, százezrekbe kerültek és alig -Tgy év előtt adattak át n forgalomnak,, s ina már csaknem haszonvchetlcnek ?
És ¦ a collá udat io? — arról jobb
Mondhatni szuka—a vált. Ti"i:y mi-dónajievi-JésDd íruiLk= niiudann\\>zor az emberre véljük elsií lekiiiietüiiki\'l. Hégi divat. De büszkék lelit-tnok iá emlékes ne velészemk, sem a jelen tih a jíivó kor nem fogja reá >ütni a helyű hn.-rg béki-gét.
Ilelytselvt\'ii e mv|H.utot. vi\'v>ünl; mi i-s—egy—pillíutatot—as—eníln-rre-tígy-. -ht^-azl necsak. mim nevelők, de mint bölesé-s7et kedvelők is tekintjük.
Shrrr ír ljíiirsrszí"Tr -rlittideír" TTjnrk-egyik ága. az enibtih.n nii.i.üja: >\'i\'in egyéb az cuibcr, mint érzi , s/lény. Egyrészt hdiát hasonlitiink a/ állatokhoz, amennyiben mi is, mikéit :atik7 érzékileg korlátozottak vagymik; dr másrészt rgy hatalmas bástyán állunk, a melyhez a gondviselés inegtiltá az állatok közeledését. K bástyára uiinKcl az ész hatalma vezényelt. a sziv nemesebb érzelmeinek fejlő wiágai-val kartiltve. Ebben áll a krilonÜM-g, mely válaszfalként tömörül ember és állat közé,
nem szólni. Hallgass nyelvem, nem fáj fe- I s e különbség még magasabb fokra emrl-
jem ! úgymond a pcldábcSzédT-\'--1 kedik uziin szent es/kö/iu\'k kio.ii\'iiomfcrhr^
Mi városainkat illeti, ott nincs külön- ! sával, melyet nevelés \'Zi\'rtal s7.»kiu> jelenben. Kanizsa, Kaposvár, Egerszeg i teni. s mely kiválókig a lélek emelkedését -példáral^cnnet;clö^=A=vilügértOTm lchtrtr+-\\etiiatba.
az utcza másik felére átineuned ott, a hol akarsz ; hanem vagy a félvárost kell a nyakadba venni, mig egy szárazabb, illetőleg jól letapodott átjárásra akadsz, — vagy pedig térdig érő sárral kell megküzdened, hacsak kőről-kóre nem tetszik ugrálnod, amidőn kiteszed magad ama kemény tréfának, hogy egy erösebb átjövő leöklöz szük ösvényedről— s mehetsz a sárban.
Az élelmes kereskedő átjárásokat koszit boltja előtt, különben nem veheti rosz néven, ha tnllakó kundsehaft-jai elmaradoznak. A stutzer-ek gamaschlikat csa-
Mint mindenütt ugy nálunk is. mint \' mindenkor.ugy a jelenkorban is nevelés teszi \' a hon boldogságát szivükön viselőknek leg-! égetőbb kérdését. ért\\e azon államokban ; mégis, melynek polgárai nem esküdt hívei : a bardolutlanságnak"; "de igenis esküdt hi-; vek nma téren, hol a/ cgye^ t% összponto-: sitott crok már az uralkodó kor miiudtsé-i gi.szinvHjnalát-czélozzák í-lé\'i-tii.
Mikor, eltekintve mindentől, fölemelkedünk oda, honnan boldogabb időt,varázsolhatunk elő egv ömilló nemzet leendő
Lamentálunk, habár nincs nagyhét; de itt a kiszeuvedés időszaka, mely Jeremiás siralmainál is keserűbb panaszt csal ki ajkainkon — ha kocsin kell utaznunk.
Naponkint számosabb panaszlevél-érkezik be szerkcsztőségünkhez a rosz utak miatt. Kötelességünknek tartjuk azért a Tidéks|érdekeinek kípviselésc tekintetéből szintén felszóllalni, Áár megvagyunk győződve, miszerint szavunk a pusztában kiál-tóéhoz hasonlóan\' hangzik cl, vagy mint a magyar mondja: ía.lra borsot, hányunk.
---Hányszor jjlmondtuk már ugyanaztr
: mit; jelen...alkalommal is mondandók va-gynnk. I)c miként nézhetnék a lapunk által képviselt megyék .calamilásait részvét nélkül,midón.már életkérdéssé kezd válni á
_ ____ .. arjo\'dékaira ; szirOnk melegebb érzeuié-
tolnak lábszáraikra s midőn haza érnek, I nyéktől Tágyulni keze. s elménk biztos azt veszik észre, nem csak czipöikbe folyt j czélhoz vezető terveken dolgozik, hogy nicg-beleji,viz, lianem hogy orruk hegye is sá- • közelíthessük ekkép azon utat,"melyet az ros Tctra~luüiczkolasuan.7A szegény utas "egyszérjl," s\'Segis szcp knzepszer ligeTenlF: pedig, kinek már nupok* óta mehetnékje I szitenek, s melyen tovább haladván, él-
* IJfatiHii lapunk beiaríarftl ?rk.tutf rDtilJd .,a4?fff*?iik. caikk,t:.ú«tünk kniitil.Diil.: , H»rk. \'
van, vagy kit a gescheft utrakelni siettet, avval vigasztalja .magát* Hogy a mostani franczia-porosz hadjáratban Napo 1 e-ónnak is három hétig kolle Metzbcn várakoznia a későn érkezett élelmi szerekre — cgycdüUa rosz utak miatt.
Az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés megakadt,, teljoscn-páiig: S ha a\' jó ég meg nem szán .már bonn.ünki\'t s :az esőcsatornák "zsilipjeinek clrekesztésé--vcl nem segit rajtunk, teljesedésbe mehet, a mondat: zsirjában-ful-ineg a magyar !
"Hiába, most is, úgy van, mint volt j,iiai;,.-toljttioiMielkitlTizf
tünk alkonyán, mcgelégiilten+éliiiitbessünk vissza, . s buldogitó érzehbektől . dagadó keblünk\'nyugodtan sóhajthasson fel. — Nem éltem hiába, nem szeiitem hiába ifjú koromban virágokat,melyeket ez utun elhull laték, s-meg könnyitém utódaiinnak ez ut terheit elviselni.^
\'így gondolván, fogjuk fel beszédünk tuhijilonkípi fonalát, s eliuélkedjünk fölötte ugy, iniut azt a bölcsészeti erkölcstan szigora t követeli,mely teháb a pártszinczet I iiziín kellékeit, melyek i\'ménlrhHjűHnTrásoz-\'\' \' " -J" ~. • \'
régen:
Ö.Hzelllütik,\' t.~iiút:Mkoai/iik, . .; „ \' Afilli^kat itioKB/.avny.lluk,.-
A illlititvnl ii.....tnríiaUiik,
1 ; Hlíí «Il »U;|r;\'|>ewallllk,. ftllillliik 1.
"V.
Azt uionilják, iiiiíídennel:¦ lall,. t. i, fény- és.árnyohlalavau., Mindéiuiiipi élet-béii, egycs-egyéiiek-ékTtárgyál;nálsigen. Jiis. a hol;iiem egyes, hájiem lisszesltetL erük cízközlík Rilutasi,; mely erők csak is: az igazságnak \' tömjéneznek,~: utt\' ez ellitás.hu-
I ságnak. Már ily esetben ki állíthatja, hogy a nevelés, mely említett föltételeknekszen-\\ tol felel meg, bír árnyoldallal ? :
I A gondolkodástan következtetés szigora, ily lehető állitásnak helyt nem cn-i ged": sőt inkább a vádbeszédék kellő korlátait ismerő kifejezésekkel nyakát szegi, a hogy: oly körülmények-közöttT—minőket-a— ; tudományok most élnek, képes effélékre I vctonjrdni.
j- A sziv és ész öszpontiisitott-erejéaels-
: következtetési eredménye emberre vonat-1 koz\'dug kétségkívül nem lehet más, mint | hogy az érzékek alá eső test birtokol vala-imiL ami érzékek alá esettben iöniaxtja az .. \\ erót, s eszközli a fejlődést.
Ez "őz, mit léleknek nevezünk, s mit az anyag elvileg követói (közönségesen az áltermészct-tudósok némelyei,). nincscsel szoktak fertőztetni, azokat pedig, kik ennek létét, működési erejét tiszta 8 az emberiség jaját czélzó meggyőződésből védelmezik, gyöngébb elmüeknek bélyegezni. -Pidig, ha tudnák, ki a gyöngébb-elmü^— az-e, ki csak az anyaggal, mint érzék alá esővel tud társalogni, vagy az, ki még az érzékfiilöttiekhcz is-képes-fölemelkedői, eL-liállg.Ttminak álelveikkeí, s nem hoznák a bölcselőkkel együtt azoT; tanítványait, az egyszerű népet, mely bizonyára sokkal magasabb fokán állana a józan gondolkodásnál;, ha .efléle aiiyagelviségvédóknek nem i lett volna nagyobbrészt áldozata. -! Már, ha lélekből és testből állunk, i ugy testileg s lelkileg kell neveltetésünket eszkozleni. Mert tudjuk,hogy éplélek-több-nyire ép testben lakik," s néha a születéssel hozott testi hibák hevelés utján javíthatók, nemkülönben ismert dolog.mikép a lélek csak nevclésiieg emelkedhetik azon, fokra, mely a tökély közelitményének^tekintlictő. MáSr különben oda sülyedhetnénk, boja a sze- ... rencsétlen s neveléshiányos Hauser Gáspár, -fetelr röiid történetét—már - -Í.86 8-ban-»d— -tam eló a „Zala-Soiuogyi Közlöny" har sálijain. 3 -
A lélek és testnek nevelés utján történhető együttes emelésé, amennyiben a társadalomnak hasznos tagot szolgáltat, polgári nevelésnek; amennyiben pedig a tiilnjdunképi nemzetet, a köznépet czél-\' irányosan kiképezi, népnc.vclésnek nevezhető.
Kérdés már mösíj mi- lehet a nevelés feladntii. Az okok, melyek miatt korunkban • ekörül oiy számosak az eltérések, csaknem niegfejtlietluiiek. Némelyek életro.éi^eniés^-^ -ncky-imrsTd^!trbere.égi;e^isméM kölrsiségne neveld a; gycrmeket^szokUf" inuiiiliiiii. \'Annyi mégis álf; hogy ha Vgyer- . „weken enié kellékeket\' egyenkint, s nem együttesén eszközőlnók: ügy a ezé), melyf.; . ,nél neiíieslna giindoliti még ki sem tudott," . aligha lenne érvényesítve: Morf, nevelő^ ,:
7574
gyermeket cmlierségrc, lehet a nőikül, hogy érdemes lenne az életre,-
Kell tehát valaminek lenni, mi az * - erkSles-hfj|csész előtt hiányként, tünilc föl e
- meghatározásoknál. S e hiány másban nem _ ^ _
i^-találhatja-okál, mint ukulülfl elvetésében | jen buhne el3zcnderalni;.mint lolebrcdni
mára; nehogy a nevelő feszes magatartása, s kemény icnyitéke által sértve erezvén magát a még éretlen elme előbb kezd]e gyűlölni az erényt, hogysem ismerni, s ek-kép az önérzet nemes, valódisága elunj) kezd-
" azon tannak, melyet az -emberiség megsza baditója hagyott örökségük számunkra, ki-~vonatilag c szerény szócskálian ;,Jíeresztény. Azért, ha vau jogunk a nevelés leladatat ineghatároznifaz másként nem bocsathat-nók ki tollúnk ától, niint épen c rövtilseg-teljes, de tartalonidtis igékbe burkoltan : Neveljük a gyermekeket tökéletes keresz-téuynyé.
Ez ama nevelési fóelv. mely ellen Jeg-_ nagyobb mérvben ziululnnk fel a Rousseau-
• félé elvek esküdt hívei, kik neveletlenül,
• tétlenségben tospedvc akarjak lefolvatn: azon gyermeki kort, melyben a fogékonv-
|- Lehetnek, kik TB "feszes magatartásai I voiiatlfozólag kikolnSk cUeneni, állítva, hogy i az a nevelő egyik szükséges tulajdona. Tu-i gadoii. Mert ez allifás önérdek bélyegét honija magán, s merf síikaii^a Tiaza remeny-j sarjadekai kozt anélkül talán iiemis tud. I nánnk megjelenni, hogy ne gondolnak, nii-\' ként azok ugy rettegnek tőle, valamint az f egerek az oroszlántól. Tekintsük a sikert. \' Eredmenyez-e. tiiiitathat-e fel többet ta-| nitvanvai részéről egy feszes magatartással j bim nevelő, mint ki leereszkedik bozzajok, \' s a targvat, mehet kezel. lauitvanvai er-
_ _ ^ tidiui tehetségéhez mért fokban, s nyelven
ság. minden ju, igaz es szép mint legna- j ad|a elő? Mutatja auundennapi tapasztalás, gyobb mérvben lakja a szivet és elmet. Tzülan"ficdlg licgynrinara vezetni a gyermeket, s e szókkal lepni nirg : Lásd. ezt mind az Ur alkotá.L -
Két helytelenségi bélyeg süthető ezen eljárásra. Ugyanis a szegedi- s kecskeme-itiek melyik hegyre fogjak fölvinni a 10 — 12 éven gyermeket \'.\' Masi észről pedig luiuó
gondolatokba merül azon Ur felett, kinek jndiir a józan esz nyílt turvénvir -nevet^enLsegéU^ósugatr-soha-seiu-halla~ sziv macasabb érzelmeivel. Vagy talán Roussau szerint minden ein- [ \\ ettük észre, mik a nevelés ez időbér külön Istent alkothat magának V ¦ saennti kellékei, s tagadhatjuk-e botrv e - A nevelés nem oly ügy. mely megfon- kellékeket a józan nezpmitbol kiinduló val-tölast nem kívánna, ha valahol; itt\'kell a laserkölcsi neveles teljes mertekben bírja J módszerek megválasztása s alkalmazása kő- Ha ismerjük a módokat, melyekkel -TÍl-Jeltalnk—mi-gfonttrfrr-ttriajdomtngéTnMíe^
Nemzeti itjiisagitnk tökéletlen tudn-
i maiivi es erkölc>l ismerett\' innen veszi fur-
| rasat. l-.zen orszaeszerte kellitu- orvosi nm-
1 tetet vedhez vinni. .Miit lm nmet áldásos
! ln/alom nevein, us gondozott kozott, min-
! dm esik ott fogunk maradni. Imi állottak
, azok. kik csak knrbacscsal. bottal tudlak
¦ muciim hnialmutiat növendékeik feietinem
fl. s ü
Kőszénnel tüzeljünk-íaval-e ozontul ?
vagy
A \'nynv.ttu.na-
mert azt tartu™^[kfit©\'y a a^viU- ükkor tanúul, midőn az eszApPpl kifogy luuk. Belekapunk egyik szóba, winczuljuk, feszegetjük egész u szorszálhasogatásig, hogy a kuzdlert lm lehel mi legyünk :iz tttulsuk elhagyni. Ilit ilyen vi-jarjjlj/ujiijk-S^iJ^ien^ i-Mr-hogy-e-
isurok napvilágot lássanak. Minthogy nzunban t. Tersunezky ur, mint e lapuk egyik legtehetségesebb munkatársa \'egyrészről nem reg u lapok -íir- és -í\'J-ik szamaiban az uleso tüzelésről üá pedig ii koszenegetesről emuit szút, kö-
telességem a fölvett tárgvat egy kissé tisztázni;
nnvr-I-pcdig~ TTiásTeazröl a kőszeuncli főzés elónvussegeről egy két kulimon nézetet közöl - egészségi szt.:iu]jt>niL>ol enjbtírtiir.-Hiim nl-]a[tui:inak i\'rdfki\'bL\'ii v;in t-^y. pAr i^enytclüD P7.JVÍUH: .Andiatur ut allirrn pari," s nzitlan elniulkvdjek fí-kitte a tiáztult olvadi\'i.
En tiiZti.\']L;*ii Teraanczky urat, ea disine-P\'iu jfkts szakkrp/.i:ttsi-^i\'t, mai;a<zti)s iniiiy-¦•fzniiit. de akknr und«/u a kűszcmiuli tuzuloüt t-s a veit; V:l1ii inzeat rtlv l^t-\'ll ajánlja, — kenv-t<.\'len vai^vuk ..ismételvi; iiiL-\'yr^yztrseiinet timiií.
Azt miindja T. ur. liu^y nimden tetuvazás nelkul i^ak kílszeiiet veirvunk, — sokkal jutá-nv.^abb a tűzifánál, litert ejjy mázsa kőszéu Kanizsán 1>U — b<t krart kustál,— ullenben — v i:l fa ÍJ frt, likéin azi üelUTIlllni; bugy~ r, az L\'jréázsrjieá
Tenni. E czelra a leieknek tisztának kell lenni, mit le^jobbjni epy módszer eszkuzul-_ ~heT,\'s e uimiszüTTTkereszteny hit tisztasága, melynek elvei ostrnnudliatuk. de le nem - győzhetük, majd ket ezredév erősítvén c szavak hitelességet, s mcudüntlictlcnst\'^üt.: -E kuszáira epitem-ieírvhazamatf s, u* pokol kapui nem vesznek rajt erűt.
Hogy a fáradalmak, melyeket neveiész .a rábizottak lelki ápolására szentel.kel lő sikerrel koronuzottak legyenek, Quintilian útmutatása szerint kell, hogy. tudományuk-^ ban jártas, nemes erkölcs magvamak Inn-tegetésében értelmes, u^yes ús szakavatott legyen, egyúttal: hogy kora tiszteletre fier-
ily neveink nemzetekt-t. emben>imt\'t bnl-dniriMiu. azok szellemi oívjct nmeim ^zíi-_lűkhüz intirhi\'tii kotüulysaii-jal szeretet tv buzdítani, mitudalnt éleszteni- a valu kü-Zepszeruseií — i«razsaí ntjat mei;uiiitatni. minőkből ]iaLutakat ejnteni. szóval elmet e> >z\\\\H muveliu lüryszulvan ie^fulilt kötelnie-iknpfc -límerik, b\'tietetien föltennünk, lm^v taJalkuzuek. ki MvihmosuItsaL\'nal kerkedn XIX szazaduiiklian azuk alapos kunduIiLsi pnuljanak helyességet ki\'tsei;be vnrlriA.
Suk lenne ineir a mondani valu. de hai^vpink valamit kesobbn; iV. !V>t, INTU. ímv. .i-aii.
S/KHKNVl KNDIÍK. Y)
Kaniz-íalmz o i>ra t
szép faaak ule ,í 1. huízszu, iy\' — H" átméretil lnisibok _b— T ailaa kiturjeduábeu 3 frt ÜO — -1 trt azaz mázsája a fának ez ídeiL; Somogyban ti—a kr.. i-s utt. hol a vaáuti közlekedés i\'itytís tiráda)makal t:*s t-nlútesteket keresztül szel, hol a sTiillitas künn rebben torienhetik
¦jtt loeo az erd»i>«n lü.....14 krijr emelkedett
tnazsaja — af»nli:in rii^i-m T ur, -Liulj^,_U« eiry köbméter vagy esíy olla. hány terem vagy ssilvsuzalek faszenet ad. il\'V a íaart a kűszéh (\'küzúlju
vezető csö — kelet, vagy északról no legyen. kiépítve.
Edea hazánk tübb kerületében fájdalom-^,,^-tiial tupiiBztaltnnt, hogy a kűzaéu-góz,a — hüz, mely u tüzelés közt elterjed, igen ^úros hutiis-sal -v»n-«z^mheri^gáb^épTiTegroii.iiöára, — .de. síit voltak esetek, hogy a kiJázén-tüzeled czélazorütlöil kezelése által számtalanok halál áldozatul, estek, nem rág ülvnstam több tekintélyes lap hasábjain, hogy Zuhimegye fűváru-Bában egy polgári háznál iíárom ugéítzaégea cse-ié\'d^djjcl-40Yd*4süitrü-kwnrórbö7-áldozata lett, mely ehjggé igazolja, hú^y-ezeUzíjrinib\'íidiii egy mázsu fáért 10 krajezárt, — míutr egy niázsa (glanzehol-ért) 80 krt kidubni.
Tersánszky ur maga in ezikkében azt aluljár hogy a k.\'irizéiinc] a kályhafűtés túUáp>-aan ne türténjt-k . - ezzel iinnak taak-kiittw-hatáaát akarta mondani, — melyből az küvei-•kuzik. , hogy a. kőszén tüzelés áuibir olesó, de igen (\'ber ügyeimet kíván *) lehet, Imgy gőzhajók avagy gűzkucai katlanoknál tuláa ezél-HZerÜJdu . "
Azt mondja T. ur, hogy a kőszén hamuja semmire.sem alkalmatoa, már ez oknál io"va u kőázénfÜzeléíj nem oly gazdaságos, mint a la. égetés, mert a fának hamuját jó pénzen megveszik a sziipjiunusok, hamuzsir égetők es mint liumuzs a vetéuy ágyakban pnsztitú rovarok kiirtására legelőnyüaebben alkalmazható, tí igy a kurizéntiizelést úum teszem előnybe ü fa égetésnél. Igen hiBzem, hogy a fának óle Kanizsán sem jöno oíy apkha, ha. nem vul--na élinek egy kúlomiá oka , , , . az állami éd megyei hiimauidtikus törvénykezéa, mely az
országutak és mellékutak javitáíiára csekély gondot fordít, erre ulég lenyes példa Zalában Uoesej — Somogyban pedig Zaelicz vidéke. Ezek utún nincs egyéb hátra, mint az, hogy a magyar urszággyuléa a küzönBeg érdekébeu iparkodjék az országutak és mellékutak jú"káf^L bani föiiLirtnsa végett oly tíirvényeket alkotni, nü^-küzlok^Kléer-mind-p^ig-pnjiTriL\'tii-maink könnyebb és jobb eh:rtnkesitéaét esz-
i3b—ÎTK1
jeszs/eu, ludományiiTTOintelyt. nyájas lui--násmód^a szeretetet eredményezzen szu-
lelell ertekeVL-1 ei:vrztt\'.^e ti -a frt-.-ntrlv a ki.«*zrn ~tnzT,h=siii\'l"\' íííüny tomkublab bükkfa után L\'n —_»4 iont szenet számítván, ;tO inazsii neln-/?eini egy u] bnkkfa adhat 1 1 — ÍJ maz-a szenet. — ha az ht?|vben sz>-ui\'t.níetik. huíule a iának.. In ljO — 4 frt, kerül inaz.-aja ü t.-i-atrmiek ;>i) — -ít) krbarnT bebizonvul, ht\'L\'V J-\' százalékkal ulesubb luzo-b-Hunk vagvon. — aianlja 1\'. ur,"fl kőszéntnze-leshez a leglmzatoa kályhák s takarék-tűzhelyek szukst\'íret, — elliKOidja a kOnzetiuell luze-le- biiiiiisinodjat Etb. csak azt nem teszi hozzá, h"gv a küszen-gőz -- a buz annak íllu szénsav \'¦rep; nagyon egeszírgteleli es veszelvcs iri, — es kerdes. vájjon az a szegény család."ki kenv-teh.nitve a kuszentüzelesre, rendelkezik*e oly i.sszerTfl. ho"V hazjkt ezen prai-liriiw jr-.r.lnll-,
zándékozom ez úttal a rault idők-t—ben—- az ei\'d*?i küzchJ5t*il letol cg InteTüttTeild-" ; szer flett pálezát törni, — vagy azt keresve I recriniinálni! de sajnálkozásomat vagyok kény-i telén kiiejezni mégis azon elfogultság felett, J — melyei Kováia János ura rZ.-S.-Kuzlímy" j-^Hnk számátjaii "a jéTélíkor enTésztfíi /fcontár-aága-rúvására mond! — íitni tuÖom kérdezhetem-e a ezikkirótél, hogy az-erdői mely korban .adja teljzárfatu álladékban a legnagyobb átlagnovekedési Összeget, hogy a külou-böző fanemek ugyanazon termőhelyen miféle összegűt szolgáltatnak és hogy aránylik az ele-gyetlen álladékok termése az elegyesekéhez, az elegy különböző fokai szerint; — ha ezt magának -megfejté, ugy fogja tudni, hogy
dasiial ingva ujbul epit-íe, Wgli u za tus kályhák ¦ ¦s takarek-tiizhelyekkel ellássa — mert itt kü-hniiis figyelemmel kell leuiu, hogy :i lustot el- j
Folytatás a melíékleten.
tartuíik .1 l\'ulrulciim.
t arc.za.
\'Arezkúp alá.
Hajad neljuiiilil,! sütüt migar, KiLiniiakuxvn i-çv tfiij;i-r-iir. S i o m e t J reipl fciívpaillajjok, lienafilt e*er tinj. Kellem rn^-yni;: fctumek ! viUKlnk lia ftlvmil —
*=KfTi fflltl pyttnTHihpn renpr\'s lioHlupiI : — -b .mikvut K)-i\'i»autfuiiv n-iv^nteith tfik.\'ir : Yillftintuk u^y-reip »" « Riivtuvtfir. -
¦;¦ Ca-e\'T-ivfl h y e-.i j k I il I>nj tusolván H; ír orci met «ailu ilih-tt dalán — Hikíut ütkns hnlil ra(»vin.\':iM,\'íiI" — Od»et IcrcmU-mz l\'jrv voiinflxnl ...
!-.Jí o.rOlfhonilukod fp-IÜimn, ( llíí nnty.a alnlt — rcitirnvlinloiii . .* . .
\'-Maivn tlalra kél a bilvîîfl lai.t, * .-Jf» megtnoilaltmi iiíip.»r_c!oil ti L — U-kelilcil hnraii liaTsflup \'«aiiiiiuiii", rElliO»nt pyUngye a — urr e le m. Kl pnudt-irkkel Inni izenil tv n ii,
—Todd-mÉg-i-jraprelmeni mind c(*vti! níT-Awtt min" (uírf etíY Íi5 sudari, litri iifiia keaerre nem lel liatart.
•™ •. • SZENTKIRÁLY! A UK HL.
kik a/.tiiu esak hoznak vidámít a ha/li"Z, n-ert I azt határozta az un-g ur.li.tL\'V egvik leaiixauak iexjet ide lógja s^allast-lm. - ¦- A raggeli már előtte állott, azonban meg li. in nuih mert lányait várta, kik ma szokutiuál tovább késtek.
ti idigha
— Te \'la
- \'IWk !
varrni.
kialt.-tt erötehes hati-vidt a -telidet az ud-
A mi halad nem marad.
rr tllcBXcly.J — V
CVfBo.) _j__
—. Ea most Trini on d hatjuk —Tolytatá lir-«¦I^-uz Ihü-ii nzáodokunk szerint segéljen nft-g — »**zaiidokuDk.szerint segéljen.meg — \' iauiutlé Mari^.H_iu|ndkottun elhallgattak, h inegnyugiMb.il liiiUTruzulukbanj.iiegyedúra után csendea Alum illette őket. \'
— .lőj Cfak bellebb. .
— Tessék! — szolt Tamás, benvitvaa a kert ajuijat. \'
— J^red], mond leányaimnak, jöjiíuek inar, — im hagyjanak magukra annyi* ideig várakozni!
— A esíitlus tav\\izotl, s Szenvev az ajtöra-fnggeszlelt szunirkkei eregete tovább a fürtöt; ki irhaliiTt le azonban meglepelenet. midőn a a.vart lurge lánykák Jiely^tt lotÚJől-talpig gyászba ollózott ket nő jelent niug, kik lassu, méltóságteljes léjHekkel közelegtük feléje. —
— Csak bátorság — mindjárt elválik sorsunk- — szolt Erzsi Mui-csahuzj mert ők voltak — -majd én, mtnt oregubb¦ mhgamrq\' váU-lom a széilast. ¦
—— -MAtnepreggel Szouyey már^korán a s/o-murn-fOi oluU ült, ¦ nagy l\'uBi-.ki-l m-g- iw pi-\'
_pljAbé4WogoQdízlkfJtlutt,Jiii|it hozliatná ismét U «lftbbl rwidbii kuHlilyAt, h i-rrö] v«.^re \'irin tárt ítj hogy- Unyomak guzd.ig terj-krt w/i-ri /,
akart- szií-lárd feddő
—. De Erzsi hátha mégis . lani —.. JIiiresa^azuiibiHi - Erzat tek 1 n t ü lerí \'Lezárta. aj kai t.
-\'• ~- \'^hiszen ezek az.en lányaim 1 Hz/dt bzeny^yj-nudőii Ji hölgyük közel érlek hozva.
Alíg. iHi.i.u-ek rafok ebbtüi a ruhában ; szöl-jalok, míjiHutt es-zetekbé, hogy e/.t öllötl.Uek íel, kit gyiiHZfdt\'jk \'r! _ ( _
—.fingunkat —-szélt Erzsi, reszketeg -h an goiir^*—:-—¦— - -¦ ¦ ¦¦-.
^ i lygy raz ord.jgbe ! tán — tán eHak-uem
tébolyodtatok ,meg:|^-__^ ¦¦l-"--\'- S \\ ------
— I*egkijvésbbé sem atyánk, azunhiui-lo* mondtunk :a ¦ világról ; \' hoznánk\' gyász illik, melynek tiszteletét \'"követőijük."
— Van valami a dologban leiszegen nem gondolkodtok.
— Mondom nem, elhatározott szándék -¦It\'-ie í\'-l velünk a gyászt, ismétlem, mi nem akarunk a világról semmit tudni. — bzent falak kuzi akarjuk leélni rövid eletünket, szóval — mi apaczaknak szántuk mnguukat.
Volt valami Erzsi szavaiban mi oly ha-turnzoiTsagol fejezett ki, ho^y hzenyeyiiek meg ¦kellett győződni leányai erőd szandoka felelt.,
— Tehát valóban komolyan beszeltek \'( En meg eddig csak tréfának véltem a dolgot!
ilundjatok hat meg, mi vezetett ezen semmi esetre sem helyoa-. tettre V -^iiérdé tíze-nvey.
— Aty-tínk — volt a leielet Erzsi részéről határozott hangon. *
—- Hogyan ?! — kíaltolt meglepetve Szcnye.y. __^ _
Edea gyermekeim — folytatá nyujaa hangún, nem bántam-e én veletek mindig a legjobban.--Meg nem fogh^tum, hogy okozhattok engem.
:— Igen, ntyánk szigorúsága oka mind-eunek.
—L Szigorúsága! — kiáltott Szenyey — ó kedves stbuskaim,-. hisz titeket szerűitek legjobban a fold kerukségen.
— Lehet, hogy épKikveaen uzerelete tette irányunkban oly szigorúvá
— Hujtélyekben beszélsz tn leány, szólt vdagosan, — mint báutottalak en titeket.
—USEivtiiikot sértuttu meg ulyánk, ohojt-ván özcrelmlinket,
— Balgák 1 — vágott közbe, nyugtalanul Szenypy, hisr. most gondolkotltam róla, hogy
"k~Íliez\'íadjalak llüüi beniiotekot.
/ Óh! de az a haj, hogy .kiket akarnánk, nhítz nem Ad atyánk, h épen ezért válas/tók a hUyoU, — mond Erzsi, íillig elpirulva.
—/llni-hnLp t—¦ be aknrabw. lánykákkal áldott meg ,engem . az: Jsten I — Aztán épyii
nem akarnátok más férjet, mint azokat a tudj\' Isten hova Valiikat!
— Ok szabadítottak ki minket a török kezei közöl, illő, megadjuk nekik a jutalmat melyet kérnek, tudniillik közeinket; s ha atyánk nem egyezik bele, ime készek vagvunk inkább mindenkiről lemondani s zárdába vonulni.
— < > hát ez a baj, megiut csak a szerelem ! — Xo nem bánom, hát legyen meg" akurai o.U> k „s zerint, de aztán nálam maradtok ám""s szó se leg)-en a fátj\'olrol, —
:~— Nem lesz! nem leszi--kiáltottak a
lánykák, a örömkönyek közt szorították nty-jok kezeit ajkaikhoz, kinek szemeiből a megelégedés sugárzott elő.
—¦ No must-menjetek ukara/os fruskák, kik még én rajtam is.ki foglatok, vessétek le a jryász. td^ö^ej^piroa-Tltháhan akarlak raa-látni-titeketjk üld jelek hát jegye*tokért,b aztán jöjje-tek^reggtdiaai.
\' Könnyű léptekkel lejtett fel a két hajadon a kertből, b nemsokára pirusfahr; búzavirágokkal tarkázott ruhában jelentek meg atyjoknál, ki azt mdndá, hogy soha sem reggelizett még oly jó kedvűén, mint épen ma,. ~
Délutánra megérkeztek a-vőlegények,kik-nek kezeikbe saját maga tette Szenyey uraiig lányai kacsócskáit. . ¦ _ . \' ^_ -
Nem maradtL-é! "az első csók seni, melyet a szerelmesek minden tilkoláB nélkül váltottak tízenyey uramejőtt; midífu Cwiky Marcsa ro-dőtleti tihzla ltuinlo):iLra nyomta, ezt monrlá; IJ gy • e-rn eg m o n d la in \'éil-es M Urcsá \'ni, a mi li a 1 a ti n o m in a r a d.
Nem sokára a Inijdaniuál ínég nagyobb
fényben felállón a szenyei konfély, meri az uj vök, Sasunyijy uram reinényéu felül, sokat hoztak, a házhoz. \'-"Í
11EUTHY.
Melléklet a „Zala-Somogyi KBzIfiny" 1870. évi 50-ik számához.
fordát felállítani, hogy ez szerint az utókornak nem túl ólt erdőket vagy igénytelen csepüté-ket hagyjunk visza; .— hogy több sccuiumon keresztül nem értékééit he tű erdeink ma a világ piaczán, mint, keresett czikk vétetikr., annak
c^kTÍrvlmdhBtüliK7^e~ré^ 1 niort
a kőszén izzó tűző mellett mesterileg .kikovácsolt adókulcs, melyet itt-ott némely adókivető éa kezelő urak még terhesebbé teáznék, fölém éíí tik annak jövedelmét, éa a birtokost, a gazdát aggodalomba ejtik, daczára a moato-
ha évelciüek. .az_adó._.negyedenki\'nt emelkedik anyira, hogy az alkotmányos szabad verseny korában 30^-40 percent elŐhWés mellett ha.a bjrtokoa p^Muzaorások kezébe nem akar kerülni, éa hogy a garassal forintokat megmentsen, akarva nem akarva, oly tárgyhoz
-fcctle-ny ului, mely—a jelenkornak élvet, az
- utókornak^ némi kárával tétetett, mert a médián icai világ productiv haladása, a vasutak hálózata meghozta annak is. értéket; másként „y.olt ezelőtt 25 ávvel, ily teher nem nyomta vállainkat,niidön egy egész telek után4ftvólt az. évenkénti adó, midőn a vasutat caak Angliában ismerték, akkor ótt álloltak ós rengetege-iuk, halomra düledezve ruthadának, melynek jelei most is láthatók.
Ai adói ez okozza azt, hogy kénytelenit-ve^productumainkat értékesíteni, több helyen tapasztaltam, hogy az erdűpiisztitán hanyag kezelése egyenesen a földbirtokos éa a községtől, nam pedig az erdésztől eredeti, közel péi-
-da t Veszprém megyében 32,000 huld kitérje-
désü szent-gáli erdőség, melyet a közönség széltiben pusztított, az erdŐfelügyelO ;i. megyének felterjeszté és-zárgondnokot kért kijelemr,-inely a kihágásokat akadályozza, melynek következése az lett, hogy a közönség\'— élén a kerületi jegyzővel a zárgondnokot halálra, a __ioerdeazt--pedig--kolduabQl ig—csépelte, mely utóbbinak jobb lett volna a megrögzött közönsége akarataival tovább is kontárkodnia.
nem bánjuk, ha tán felét is újra kell a tavasz-szai elvetnünk.
A D TíTva" azonban a sok esőzés daczára is csak hü marad megunt partjaihoz. Ma árad, holnap apad; de még-com fenyeget bennünket
d, hogy követni fogja a Szávát. Ezzel útnak,indítom levelemet a sarten-gerről, de ián biztosabban kézhez juthatna egy párisi léghajón, mint a mi postáinkon. Isten velünk 1 . • •\' • ÜY. L.,
Hirek a csatatérről,
A vérmes remények, melyeket sok oldalról a francziák ujabb hadműveleteihez kötöttek, nem teljesültek be. A túlnyomó erő elűtt viaszavöhuInT" kénytelcmtettek; de "hem~ csüggedt a remény s inkább edzőbbé vált — Egy bajor katona múlt kedden a porosz királyra lőtt, de nem talált, a katonát azonnal- fÖbe lőtték. —Mac Hahón Írja memoi-reait — Keratry seregében egy 30 nailió vagyonnal bíró ifjú zászlótartó van. — Orle-anst a poroszok 5-én éjjel elfoglalták, a loireí Éereg visszavonult. — Dolle szinte elfoglaltatott a p. által. — A poroszok a frréjszaki partokon egy kikötűt elakarnak foglalni, hogy hadseregüknek Angliából élelemmel való ellátását biztosítsák. — A poroszok vesztesége nov. 30-tól decz. 2-ig 20 ezer emberre tétetik. A íranczia. foglyoknak megengedtetik ipaT"
roaok miihelye bem dolgozás. — A iJarnütaüba bellebbezett fr. tisztek tiltakozást írtak alá Napóleon víaszahelyezése .ellen. — Versailesből a porosz tudósítások több győzelmet jelentenek. — Londonból írják, hogy a fr. kormány 300 vontcsövű ágyút rendelt meg. — A fr. a Loire mögé csoportosulnak. — A háború íazönyai-; a berlirii""lazaretumban fekszik két invalidus, egyiknek csak egy keze de egy JAba bíqcs, másiknak sem keze Bem láhaninca^.
vendég gyűlt Ííbbzc a Diana teremben. Az egylet kebelében, mint. olvasóink is tudják, már régóta forr a „groszdeutscherek" a a többi egyetemi hallgató közötti viszály a ez most
flzéde. Után" több BzómdgiSijeszélt dicsÖitve a •nagy nemzeti esztdKpD^iérnet egységet. Szavaikat lelkesen megHjcnezték, de midőn az egyik szónokai porosz zászlót - éltete, a közelgő vihar előjelei mutatkoztak. Az ellenpárt egyik szónoka lépett a Bzószékrc, \'és beszédét, azzal kezdé, hogy azon zászlót a zsarnok kényuralom jelvényének monda. Erre borzasztó zaj támadt, s a szónoknak el kellett hallgatni. Az ellenpárt a "szószéket. ostromló, \'mit a szónok párthívei ellenezlek. A zászló öaazetépetett, a zenekar a „Wacht am llhein-\'-t kezdé hangoztatni, de a nagy "lármíbaH\'csakhamar cl kellett hallgatnia. A jelenlevő rendőrbiztos ieloszlatti a gyűlést, de a fülhevült tagok figyelembe sem .veszik, s ökölharezra készülnek. Voltak ia -kisebb ütlegek egyes csoportokban, s a többség mindinkább kiszel jutott az ajtohuzs a terem nem sokára megürült. Botrányosabban nein végződhetett vuhta ez „ünnepély."* Nyomát összetört palaczkok s feldöntött asztalok jelölték a teremben. Azonkívül, mint Bécsből, Írják, tömegesen történtek kihívások a valószínű, hogy az estélynek még több párbaj is lesz folytatása.-
.(Irodalom.) — Lapunk hirdetési rovatában olvasható a „Festi Hölgydivatlap- előfi-
pivaHhatókazerínt\'íüérsékelt előfizetési Összeget állapítottunk meg..
; LÍ«flk után bizalommal fordulunk a müveit szülök ,nevelők és tanítók felé, őket hazánkban e téren egyetlen irodalmi vállalat támogatására kérv(!ir. *¦
Egész évro, CBUpán 3 frt, félévro 1 fr. 50 kr -;- Csupán a. magyar- vagy a német kiadás egész évre 2 frt,-félévre 1 frt\'nAz alapnevelök és Bz\'íilök lapja" kinemelégitett előfizetői részére — ha; lapunk egész évi folyamát mindkét nyelven rendelik meg — 2 frttal nyitunk előfizetést.
Az olőfizetési pénzek legkésőbb f. é. de-czembor 20-ig -a kiadó hivatalhoz,— Pesten, Valero-utezá 1. az. a. intézendők. Ereszben, hogy a nyomatandó -példányok száma iránt ---1—L-^áfékrjzhnsHttk- — a szokásos kese--
delem mellőzéséért esedezünk.
Pesten, dtezember hó 1-én 1870.. LIBER JÓZSEF, >-
film unka tára.
SZABÓ ENDRE és RILL JÓZSEF,
A nFri\'.b)?lJ vziintl lap azerkeJtztíu.
zetesi teihivasa. Ajánljuk t. kusónségünk tigyei-mébe e jelesen szerkesztett divatlapot, melynek minden száma gazdag s szép mellékletekkel van ellátva. Áz idei gyönyörű mülapok Waj-díts József könyvkereskedésében megszemlélhetik, egyszersmint az előfizetések is elfogadtatnak.
— Következő uj lapra „iiivjuk fel t. olvasóink figyelmét: Előfizetési felhívás ^FrUbd"1 czim alatt 1>7l-tk év tdpjétnl kpzrU-p
Híre k.
—-Nag y-K a n i z a a város azon folyamodása a m\'egyéhez, melyben Kia-Kunizaa visszakobelezését kéri, leküldetett Kis-Kani-zsánakjhogy nyilatkozzanak a visszakebelezésre
-kt"
nézve s a nyiiaiWai, teljesen oda\' ütött , hogy biz ők maradni akarnak ugy amint jelenleg vannak. Feszült kíváncsisággal; várjuk ez elvállási ügy végeredményét. ->"\'""*-
— Kőszegen gr. Festetics Elek tűzoltó-egyletet szervez.
— Az egy és ö t f or i n t alakú, füstölő papírok nálunk is kezdenek forgalomba jönni; figyelmeztetjük különösen a falusiakat ^.clőyigvázajra..,,....._______ ______ _________ ..
Egy más tekintélyes uradalomban, hol az erdész a túlzó eladásokat ellenezte, hivatalából-el mozdít tátott, és három év óta, mint privatíeur -tengeti életét.
MÍ erdészek óhajtjuk az erdők gondos, okszerű, és czélirányos kezelését, —de erre nézve mindenek előtt törvényt kell alkotni, — mely a rendellenes eljárásokat á torvény érteim b szerint rendre utasítsa, és akkor látni fogja Kováta or, hogy mi erdészek azon zászló alá sorakoztunk, melynek jelszava:
Hass, alkoss, gyarapits a a-haza fényre, derül! *)
NEUSZIDLEK
Levelezés.
~~ .JJrdvamallékrblj lüi\'Ü. nuv. 26.—
Alig hiszem, hogy jobban átázott a talaj éa a mostaninál nagyobb sár lett volna hajdanában, midőn Noó\'apánk szelíd fogaágában az Árarat hegyén hollók és galambok kibocsátásával űzte végtelen unalmát^
Ez borzasztó; rettenetes a mi helyzetünk, boldog városi uraim ! Önök nem képzelik, nincs
—Jogalmuk e szörnyű calaniitásról.—Csak—mi. Bzegény drávamelléki söitiogyiakbcazélhetünk igazán fi rosz utakról, kiknek nem egyszer volt már alkalmunk megsülyedni s a roppant sár-tenger közepén segélyért kiáltozva órákat tölteni. Egész könyvtárt, dohányt fontszámra s
^-élelmi «7Prt_egy hétrtiU.kell vinnünkrha-ópep a kegyetlen sors házi tűzhelyünket odahagyni kényszerít, hogy a másik faluba vontassuk magunkat. Az már ugyan szerencsés csillagzat alatt születhetett, kr napjában egy mérttöldet képes kocsin meghaladni. A postát lóháton
: hozzák, mégis kis-Örökkévalóságba kerül, mig a megye másik széléről a levél kezünkhez jő.
Ha itellenhen lakik unalom kergető házi-bíirátnnk, akkor előbb fülig érő csizmákba kell
¦:.rV\\tú magunkat B"ngy az. egész falut megkerülnünk, hogy necsak az - ablakból lassúk -Pgymist, baaem magyacoaan kezet ia azorithaa* BUnk. Ide; jönnének csak a városi gamaseblis vitézek fenster-promenádókat csinálni sarkveró kabátjukban; bizonyára elmenne kedvek azt újra ismételni I
A szegény nép, ha eddig el nem vitte gab-náját valamely Tároaipiaczra, most nemsokára telfc^wák mellett éhezni fog: mert .ki most akar gahnit száUitani. irgalinátliuiul mrghikol valt-iiirrőbéguórt, én Ifpulúbb in Janinak bőrén-1 tizeti azt.
Legelőink felelt viz áll; kinek fára vau szüksége, cnnlnuk.m jár a/. crdőbe-D pgjik fától a másikig, vagy kirilOnet tüzeli. :
Vo té sóin ket niár\'ldn-n tudja! mióu nem láttuk, azokat in víz Uritja. Aligha meg
") Kilufejrel mondunk knitRm.t ¦ unnkalir-aainknak "a litgj mt|rviUláa«trt - ¦i.-h\'iífi mfR>-gjtnük, tufry.ai Srtck MU-tiat • eiuk miMüi miiutBftt ^bajtott ilkert » UJibotíit a kBi(Jiiií|r-o«k ; eten eMfcy.U bclvmtit ua«r*üaji klicbkm a ne milyttkadlá, uh tij/bü*4*u] cin hifink uiejf. Hitrk
Berlini távirat szerint a poroszok vesztesége az utóbbi csatákban 00 ezer ember körül áll. — Pária bombázása 200 ostrom ágyúval történik }--kÖztük 2 Kruppféle óriási ágyú van. —" Jos\'nes ^mellett szerencsés ütközete volt-a^ francziáknak: Chauzy hadosztálya a poroszokat visszavetette.
Heti szemle.
Deciember S-én 1870. — Az Eszterházy-képtár l.áOO,000 ftért vétetik meg. — Pesten egy b emeletü épülőfélben levő ház összeomlott. — Rozsgay M.. zombai gyógyszerésztől 30 doboz ebina-ezu-korka rendeltetett meg Versaillesbc a király Bzámára, hogy praeaervativ szerül szolgáljon a téli\'idény alatt beállható bajok ellen. — Ni
csak a magyar, de a bajor király ellen is per indíttatott, hanem ez csak 40 ezer frt erejéig. — Liszt F. a Moflonyi-egylet alaptőkéjére 20 "Louisdort ajándékozott .—¦ A Magyar Újságszerkesztését újévtől kezdve Helfy Ignácz veszi át.—MagyarHradisoaMátyás király több ajándéka őriztetik.—Az orvos-növendékek bálján a ministerelnökné vállaltadéi a házi-asszony tíszt-_jéU^^- A. »KertészgH^da!\'._.uj.,évtől.kezd mét Girókuti P. Ferencz saját-kiadásában je-lenend meg. — A gőzhajózás a Dunán megszűnt. — A Czáf elrendelte az általános védkö-telczcttséget s minden szabadságost berendelt, miáltal az orosz sereg 400,000-rel szaporodik.
-Hnnyady János-szobrayme\'lyet a-bécsi-arse-..
nalbán állítanak 4500 ftba kerül. — A bécsi józsefvárosi lovas kaszárnyában a huszárok és uhlanusok közt véres összeütközés volt — Osztrák-magyarországnak jelenleg 900,000 hátultöltő fegyvere van. — Az orsz. m. gazdaasszony-egylet a vidéken fiók-egyleteket szervez. — A postai leadást vevények félreértések kikerülése végett rózsaszín papíron adatnak\' ki.—JókaiM.székfoglaJó előadásán szokatlanul sokan jelentek-jneg az Akadémián. — Balinth Gyula\'jogász a mongol-nyelv tanulmányozása miatt Ázsiába megy, az akadémia 400 s Foga-. raat_JánOÉ szinte 400-aranyat ajánlott-^ieki i évre. ~f A jogász-bál Jan. 18-án lesz, a háziasszonyi tisztet B Eötvös Józsefné viselendí. t—A pesti órvos-egyetemi homeopathicus tanszékre 1000 frt fizetéssel--pályázat nyittaték. {— Mac-Mahont meglopta egy német postahivatalnok mintegy 2 milío 100,000 frank érték-, ben. — Herezíig Eszterházy..Miklóst Bécsben mintegy 4000 frt erejéig meglopták, —\'Pesten orsiágós vegyészeti műterem létesittelik. Pestbn egy pinczében. 2 ügyén megfagyva" találtatott^—- Lengyelországban kiütött\' nagy cholerdról írnak. —¦ A vasúti waggonok fűtése\' v&Ióazinüvé válik. Néhány francziirkatüna volt Pesten. \'kik.PoroBZorszAgból BZÜkJekjde^ ¦— A; szólaő\'bal nyomdát rendez be. —vJanuár lén 22,532 tórtolékos lén át a közös hadsureg-hől-arhonvédaéghez. —-Zajou1 mulatsága volt a bécsi egyf\'ti\'inni-k. Az utiaui idvnsó egy h-t alapi lási ilijiiKjiélyél akarták megtartani h az estély Lez mintegy kétezer német tanuló a számoa
magyar- és német nyelven minden hó közepén legalább két\'— nagy nyolezadrét ivriyi tartalommal megjelenő nevelészeti az;ikküzlünvre. Korunk jelszava : e 1 ü r e ! E jeUzó-tért keres s .érvényre. jui.._a_.ny.ve.:_ lésügy fejlődése körében is. Ama téveteg ingadozást, mely eddig nevelési rendszerünket bélyegező, az ember- testi és szellemi élete e^-iej-lódéáe torvényéTnékbüvárlatára fektetett rendszer, tehát valódi tndományoa kutatás eredménye váltandja löl; mig más oldalról a korszellem int, testi- és szellemi bénaságunk erélyesen süpget, hogy a schlendrian szónevelést mielőbb a természet törvényein alapuló minden tehetségek fejlesztését s együtt munkálásru szoktatását eazközlő cselekményes neveléssel cseréljük föl:
Mindkét követelmény megvalósítására Pestalozzi által fölállított. Fniln-I által vyn.ku 1 a-
— A z "i d ő j á r á b váltuzó; majd fagy, : majd enged, s így közlekedési utaink mindinkább járíiatlanná kezdenek válni.
— . Szabó.......T ii zspf gnprnni fntjinnda
tilag alkalmazott és kibővített, íJiesturiveg ál-tailulkaruH, — nevelési elvek.szolgálnak. Ezen elvek vannak hivatva uj irányt adni a nevelésnek, s ki Frübel fejlesztő rendszerét ismeri égy perczig sem kétkedend azon, hogy e rendszer teljes meghonosítása esetén nemsokára megvál-tozand a társadalom arczulata is, mert a léha, üres szavak s tervezgetésekkel kérkedők helyébe a guudolatot eselekvésben megtestesítő munkás, tevékeny egyének lépendnek.
Lapunk czime mutatja, hogy ezen elveknek haziinkbani meggyukeresitésére vállalkoztunk; főczélunkul tűzvén ki, hogy Fröbel fejlesztő rendszere alkalmazás módját ismertetve -úgy-a családok!.vjilamÍnt-a;lkisdédavudák--é3^L népiskolák körében a természetszerű eselekraé* nyes nevelésnek elterjedést biztosítsunk.
Fröbel fejlesztő rendszerét elméletileg s gyakorlatilag ismertető czikkeink mellett tért szentelendünk az c rendszer szerint szervezett óvodák, gyermekkertek, népiskoiák ismertetése, — szakkönyvek és fejlesztő eszközök bírálatának; végül minden szám hozand kedélyes hangnn írott, a scblendriánismust s a természet törvényei ellen a nevelés terén elkövetett minden vétséget ostorozó „havi szemlét", valamint érdekes Apróságokat^ melyek sorába Fröbel elvei Bzerinti gyermek vcrsokpdalúk, beszély kék, talányok stb. is foglaltatnak/
Törekvéseink a hazai és külföldi szakemberek jelesebbjei Borából mellénk sorakozott -dcrékmtui k\'aLá^rsak^által "OTélycscirlc (nnl-ía m o galva. Átalábani mindén erőnkből azon leszünk, hogy lnpunknt lihsönló vállalatok kitünöbbjei sorába, emelhessük", mely okból csupán tártul1 mán czikkeket közleiidünk, az üres csevegést b meddő polémiát pedig egészen kizárjuk.
Tekintvo hazai viszonyainkat szükségesnek láttuk lapunkat; magyar és néinotjiyelven adni ki. Azonban mindkét .nyélyen legnagyobb
^észben. erctlcTi^lÓIgoziito.klírkTizleliíl^r^
Egyszorsmint megragadjuk uz."alkalimtt, hogy á f. évben megindultadé.:a kiadó ügylet Bzervezetlonségc iiiintt. megszűnt n Alapnévelők é> HZülök lapja" nlőf ize tőit -— ítihit v% ügy; tU-dozatkéuzbrirátiiit (jóllehet a nuvözett lapot nein tiií,adtuk ki) az eliiiuradott számokért lehulő-leg kár]>ótoljuk, ínuly czdlbdr részökre az alább
-la.5.?.r 3 A\'Érrokonainak megengedtetett, hogy n em esség^e ngazöTván" a _ börgátaí\' "élőn évet~ lr»sználhassák.
— Dr. F a i 11 A : i 11 a a kaposvári állaní-gymnasiuiü rendes igazgatótanárává vtíevézle-
.te\'tt ki. -~ .. \'...... ........t........:.\\............_..
— Emlék-album. Azon urakv—^ík a horvát-báü\'beiktatása alkalmával valami tisztet viseltek, a beiktatás emlékére pompás albumot kiszittettek, \'mely magában foglalja a • beiktatásnál jelen voltak színezett arczképeit." Le vaunak . benne véve Inkcy Ferdinánd a bÁu^ Zii^bn-al? Jellacaics Gyula a buzogánynyal, Keglevics U. gróf az egyesüirkírálysagok^ háromszínű ziUzlojával; Hubido Dalnlatia zászlójával ; Khueu gr. Slavunia zászlnjávnl; Fran-cisci Horvátország zászlójával; Ferrit Zágráb-megye, Jankovich üy. Veröczemegye, Jancsó Szerémmegye zászlójával, Vojkífy "grófba régi-buzogány nyal s végül a .zágrábinegyei bande-riali3ták. Az emlék -album,, melyet a mult-pén.-teken nyújtották át a bánnak, ezüsttel kivert chagrin bőrbe van kötve, s előlapján a nyéki líauch-család ezüstből készült czimerét viseli.
— Ugyyédi iroda Léten vén! Midőn alulírott ismét közpályára lépve Leta-. nyén ügyvédi irodát nyitok: a z ü g y b a j o k-kal küzdő emberiség sorsának törvényes eszköz ük keli jobbra io r di-
t ás á 1» a n,_elnyomott özvegyek és
árvák b aj^ a i n á. k orvoslásában ós főleg szegény sorsú perlekedő f e le k-iig y e i nek elősegéyl ós ébe.n áll. Nem szükség mondanom, hogy az igazságszolgáltatás mérlegének ép ezen ^vidékben tehetségemhez és jogi ismereteimhez képest lendületét adní ez idő szerint én is hivatva éxjzem magagamat; mert hisz nenuismerctlenüJ. lépek,én a letenyeí vidék közönsége ügyeinek védelmére, itt küzdtem a közérdekekért már évekkel ezelőtt; majd ráint megyei aljegyző, majd pedig mint szolgabíró, igyekezvén1 szolgálni mindén jó szándékkal, és akarattal a közönségnek. Mint régi ismerős tehát mindenekelőtt a letenyei, általában pedig az összes megyei közönséget ezennel teljes tisztelettel értesítem, hogy alólirt napon megnyitott ügyvédi irodámban Leto-nyéu ezentúl mindennemű megbízásokat, akár a közjog, polgári magánjog, vagy büntetőjog és közigazgatás.toron ; ugy a sommás birósá- ~
. goknál, mint a in egyei töpvény székeknél foly::-tntaudókát és végzundőkot.teljés \'\'készséggel éa szorgalommal cífügadok^ megyei törvényszéki, gyámszéki és telokkönyvi. ügyekbon gym*s~e> haladéktalan végeredményt-uazközölni iparkp- \'
^tlom; továbbá :_törvóiiyos ügyekben tanácsol ^ijziviíBun, miiidon díjazás nélkül adni Ígérkezem, h ktUünoB megjegyzem, hogy szegényebb , Horsuak uMamJngyiju nyürnűkUigy-eikbon tA-r niogatáát^ áitaUbáíifperbikc-tia felek méhidkeU és esakia. a" leghzilkHtígosobb \' kiädaflokatfMb-; ..zeiidik. Végül: gontloakodttuii arról is, hogy; füleimet, a mugyiűbuli bgyes- birósiLgokiiál éa
..i^iSrreiiyBsákQtciiel, Zala-Egorazcgon ugy, mint ^ ^Nagy-Knnízain:-ea-Mma\'kíJzbön i^Tztímélyea jelenlétemmel védelmezhessem. Ügyvédi iro--dám helyisége: Letouyén íísignjez féle ház- a ~ fiJutcxábnu. Loleny ß, IS 70. du worn bur hú I-én.
. ----A ponti torit a-és t__z>U.ti.v.g);^tit"
marjon. dpaU-wurnokának^uutie^^^
"decíewbljr 4-én ment végbe, melyre az összes huwú tUzölUT-cgyktek- kuldulici ia tucgpilontoL.
Képvistdvo voltak: Arad, Huda, Esztergom, Dobreczen, Győr, J!éké«gyul", N.-Kamzsa, Kaaaar- Ktícakcmétj\'Nyitra,. Nl-btutiibat, Pu-zaony, Poch, Sopron, Eirer,- Temesvár, Várasd, | Zágráb, t« Pest három ttizulto egy lett*, tmnd--tj88at»"2TiűzüUó-tigylt:L Szombaton a „Pannónia" " szállodában ismerkedni" esíely tartatott, mely, daczára annak.\' _hogy Pesten ^p_en_ Lakkur___ttiz volt, és így\' a posli .-Tűzcdtokat igénybe \\ette., mégis számtalan, -kul"iun-<_n vidéki tagokat
=gyiijtött-egy
be. Mcgielent később-az estélyrtí
gr- Széchenyi Udün főparancsnok is, ki azonban a "tüznül HiHfdest szenvHdti-ii. az estelven •Tieni soká időzött. Másnap délelőtt 11 .urakor az JisBzesJiizolto egyh\'tek^\'üyem-Ubajukban tiHjr-•sen Jelszereivé az őrtanyan pi eljelentek, ho unaii gr- Széchenyi Ódon vezénylete mellett a penti tüzoItiÍ-zcnc>karral eluknti hosszú sorhau megim -dúltak, és a varos főbb utezain áthaladva, az njon-epiiit tonni- c* tliz.»U»-í.sar_ii.k megnyitási _|innepejyi:re mentek. Itt nijiU«\'i:y ÍM-\' torna>/. meglepő gyakorlatukat tett, mehet nagyszámú közönség, körtük több nlngasraiigu egyéni."-;:,
"il legnagyobb erttelceltíejget nézett végig, l.\'el-után 3 órakor fényes bauquet tartatott, juelven. raintccy- 400 Személy qelent meg. Estve U urakor- kezdődött nn*eduut-"lereiübeu a üiuczviir.i-lora, mely szinten látogatott volt. Érdekes volt a különböző egyletek egyenruháinak soktele
Rzitiv.egyiiIete,müIyokazoubuu együtt vévoaleg-•szubb-harmóniát, képezték. A decziHubur f>-iki gyűlésen a vidéki torna- es tiizolto-egyletek küldüttjeiuek igazolása került szőnyugro, mely után következett n Íoniasz-es tuz*>Jtoszuvetaeg -q^psznbiHvmii n k—ta rfry ai a«t7-*UiL«*sns—* őpit--rancsnokk\'á grúl bzeebenyi Udini niigylelko-HlÜWég közt iiie^vi^sztatot^e^yiitfatlníülléjo.. "ügy JU tag^óTiriTö^vaiüizriiiáuy- Tielyeztololt, inolv az országos szövetség Ügyeit lógja vezetni. A jövő évi nagygyűlés helveul Pest tűzetett ki. Ennek megtartására, a lobbi egylot Jvuzul csak Győr es .sopri, ti utálkozott
iSJylXt, posta.
--L-I). ---Adoiiv. Nemi - mí\'il\'ií-itasíil — îçeu!
A __i-.i_.-ivi ».vir m-m olvashattuk rl.
- V Ki. fantitmlialíua >« bajt Mutui ja mt\'L\' n Ukt-i-t-k: Kii^iii a bor«. -1.- .-r-"* a n-ui vidSal
— tiv. II. fák*. H,\',-íes tîfveîme t-\'-ti leköteleiíí: a* alaktit iwin haauiülltaliuk, a -SomoiV* nmea ra-UiiiK\'väerevisioiivlsan. V.ilv..í_iljuk !
— ->ü, Mi\'L\'lfbetiíS kc-SMii ..rkett»k : t-ibbire Diívfi alkaLnilaí;.
— T. V. Tav.jll.\'-r.-tut.,-« ,Ti;.-r^tt k-*.led •> axun-iia) iiit.\'tkr.Itn t.. m l,-íi.-t.-tt-
— L. (Va. Mnr mî^k.-.iv.- v.slt « i;r a távira-
tLÍ-A* L\'I.\'-tl^C."!.,- Vall.
• - l\\ K. IV-t. I .U..í..riiik. - «MTlirfü i^rcU-r,--•xáiu-iliink
— S. M. Síipn.n; Mt-L-kaj.tiik. . J. liiTsi\'s nnmka=».iitij.it »-irc=en foffid-
-akt-tltiilk-
TSSyXlX, tér, *)
¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ "L
l\'unto\' HoLal.iuik I
Miridenfi\'N)-. mimísegü, de Wieg az igen kedv elt eredeti noisjogvok eladásán al nagyim, "Tcítutiluti intigát a oagVmiírvíi eladásban az: Idr lplt IIiiíih !11 ljgfflff"rK állampapírokkal küretikedu ezeg y ,lwfg/}Çr ii nevezett ház iiiiti-deiikmek a)itnlhato; annak íelhivása ji hirdet-menyek kozt ôlv»{«hatti. - ¦¦
Il\'uiu -fnigc iiiir bte l\'tclcn tfauftr. ber fo rei iftictn 4!>a1jcr : „?3nridintlanje" udii Qo^annes idiPttccri — ((f"vrulihngyrrigcii" non Julius L\'amnier-? — ..^iigciibtraiunc" udii O. .&id\'Her1 Aram--, ime man unio Itn gain uuBtTOYfcfJit< ittbcn sycrtb bcriclbcn liberali brfiattqcn Ijorrn. — I*iTts pro Cpu? [4 ©c^cn flart nur 7j fr.
I^ubcvebcn poh ^dbert \'HpitfA in ?<ipifq une curii alle IMidi- ime ¦Utujlfjhcntjjnt\'tiiitgen. ^13
-Piaczi ár.
Najry-Kanra
WO.
i »1er::
7-ik napjati.
¦ f<iut -l tri -
- Ss-, ti. íaiuáljttk. iu-2v a tillkiv^
kt\'s<.iij-ttt ki-r-i\'inkli-v. J._\'Y.s!.*ia.iQuiikIian li->iOi fe«j«k - L. II. A3 ut.\\2â5cU ,lei-c .-rtui.itU-k. L crik-kt-Jfci\'t kiisiuiutik. A; piiitjiftt k."\'HTv =.111,1 alati -ran.
U z 1 e t i ¦ li i r n ö k. \'
Nagy-Kaniisa, itorz í»-4n ÍU7H. A S.\'-mpl"r«zii: vai» -alm-, státlif^ teljesen
nini\'-» .i\'i?srva nii-^i» elobhi ma-M kívánalmakkal (niktifftliis nem Iphet. varatik a iiekc. f* rsak ex bniiiat i-li*let ai iiiM viU^ban: ami van u must. az ii.-m biLt"í. A k-mli-i ro>-K nitmlisi bi- mik»r lesi vrffiî a Ijahomaak ? « nnuribaii a ma.«ik E>\'rdi-.^ ra : A ii.-ilj-ini !.1 allait ^t. va^V ni\'i»f^*eikcvi;s1ir.lfill idet « ii.-fcpk\'-ti-î ç^eu-ben Htfnm maçaj galma-
jna H«iH)Uiii!Hi-i\'\'.\' Keviîatieit\'ik i-sup-vMilok siama, = mci.ij t\'itili fv.^v.i^î\'as, ai ar nia^s.-íbodaaa-mi-ir ifcp jfleih»(-i. eten lattiat knit ai tîtlettovikcriyneç
^ i—ölj fúni 4 frtfio\'kV.
TTü^HU fuiit :l frt 20 kr tíO—tíl font ü Jt 4l ír"1.™ dorföeúiru 7U—71 fuul frt — kr 71 -7ÍÍ Iont - jrt 1_ Lr. írjiit kflitnniPK^ff fi5~ flrt-ftnirí-" frl-Wl V[r. G7_,;H" f.mt II rrt. — kr. Knkuricsa, J frt tiÚ frt. kr.; Kuku rn:aa (ilaai (cBiiiquniiim) - fit kr. Zab 45—47 fiiul 1 frt 70 kr. 47-40 fiúit 1 frt HÜ kr. l\'..l.R1,ka fiU -ej f«t..~- frt — kr. f»a-7t)fuut - fri _ kr liab íeli.\'r ti kr. .— bah-tarka G kr KnmÚrlUr.t k\'nniiaj|<T.,9 MfrifiU Hii.íin Ü trlíi\'í. ZsemlnliHít ljfrt-.Wkr. hAngUm kUtünavRvw t— frL —fiuimi — frt. -~ kr. Királjr-li.^i kíliiiiiBL\'pei — frt kr tinóm Iö — frt — kr. R6„. láiijr kiix.iimíjíu.i — frt - kr. t\'inum - frt " _ " ^ Martia-lnit fontja Ü.l kr. Hivrjti. fontja ÜG kr S-r líVlim fontja ili kr. .liili-hus f„ni\\n 14 fa loua funtja 40 kr. Zür r.üttia 41 Itt. C*ihn 7O-80 kr. kara* HU kr. 1 frt. Lii.l nova,,,- 1 frt\'ii\', 1 frt 80 kr. Lml hiaulf\'2-frt H» kr, •_• frt ÜU kr Pnika - frt - -/rí ^.kr. fvnk-toiáí a kr BniTTTiiv-i mercja 1 frt -tO 1 frt öÍJ kr. Ert iiU>iftw 1 O0kr.;i.xutia nj frl — kr Ejry k.\'-vo ianp 1(J kr. Üialm-i 1 irt 20 kr, Ujliur videküukbeli akája 4 frt - kr. Ó-b^.r videkilnkbcli akuja 8 frL . \'
A natrj kanir^ai váró* tanárinak Arjí-niyeikg-kdnjvéböl kiatlis SZ1BETHY KAROLY, biztm
Sri
nlrittcktrt fűlebssepet ncn S=írk,
Étek- és váltófolyam : decz. ID.
űlj\'^metaluiiicí Dtj.\'JtJ; 5°/(l nemz. kölcsön tia.30; loüi)-ki álladahni kölcsön 92.2b; bankrészvények 72II ; hitelintézeti részvények 24í). 2ö; Loiidun 123.üO; ezüst agio 121.50; arany_ "darabia a.tíii ~kT
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő : Bátorfi Laj03.
—R- —.
popp ,1. g. gyak.-fogorvos urnák, Bécs, Stadt, Bügnergasse Nro. 2.
f.ik .v i.l.i >;7vnvi-ilfk kfiM-iiv i".ls;fajartl.aii. a imn.-k knetktítebi ámbár fintai vasrvftk. s»k toir.itn.nt elvi-i/tettrm- a tiiblts fnuaim |k"Isí? o^liak ¦mlvru-k latlek. »j^älul n.-m ^ak nelivi.-n tudok lágnj «."t a raca» t» l»jiialma« iuTíFiíi. — ~it".\\hl idű i-K\'M i;irU"\'iti\'t"«en laliam nmick AnalRírin SZajVÍZeft mint j.les azrrt focfájas tllen hirdt\'lt.-ttii. Miutau sciiin.i masi ttftii fih.nittitt.ini, mtiit lo^íiiiasiiint"! lurtickiilii), tiiíin vt.ll L*í-iir»«lili tiíriitlttiu. ttniil aKtittnal |ir.di.nt t.-iitn. A ta.-h.iin jrvi.jrvsr,.rt:ihati. vvltcm li-Imi 1 ilvejx Ai\\athcriii vz:iíí.íki-.i ».)i3»»En»«a!_*ftt~«\'!\' H\'lt-kmiv-.iíar
1\';
-S- k k
bt-bijiiiiiMiltnal; találtain, mert riivul tia«rnálata uLin Kijrliusomat mecc ,-illdtii.-tíntfiti, t f nomiti iiii>í»!iit(Iiit«k i.nuíi, AjánlatiMura l"bli baratimi ha amai tu krzd<l a ii^Tai]a/..ni j.-.tt-konv Imlasf volita t*\'?trt*. A iuxIimi
™»:.i.lytrnta«u fen szi-n-it ötiti.-k hátát i.-,.n.hmk. r-L-v»ti;ü l.1Ki..=illi-iI.
_^nt,-liop-..--.Aiiatlii\'nii S7.;i|nj...-| mindi-rrillt :ij.iiilani pis.tn: Miit\'ljárr ím aknnam H7»rPKin a* itirvanaü.iu la^hnii ¦ liinli-ti-tt fojr ,,|„m-..t i«. hanoin taehaui jjry^jjvsj-i.rtiji nrii.il lu-ui volt k. Hil.-tl.un_ <• nj/inla n-k.i.. «.n kffiaituiouvu f»jr—tiiwilt. !iaiiL.ni ,.,t i-xvUrritti,-jin,.k ha-. ii..lhi(ll;li\'ii»k találinni ; aitri ki>n<tn íiut. Ik.^v nekem f..i_--.\'.l..n,t,l...l .l..li,.rt •> i<i!
1\'i.taU\'luttt\'l ¦ - .v\'^-s^i
Heimerl József.
(itŐ7—4.1. A.) lan.ir I.i.lniibau. Tanban n.i-llt\'tt (
_K AJC T Á li A K :
ezcn.-kitilno lulajílnnH.ítjni miatt iitiuib\'tililt, s,\'.t X.\'n.t\'t..i ...Tarrfle ej AiiSnlor«áB, Atn-rika. H,illand. Il.-L\'iinii. "la t"J-DéLAdiabnti- iut\'|t.4ii r-nlrmlí.tt .\'lUniiT\'\'"ben rr^f-íil
ii"k valódi t\'« friss mínösegbtn
_________.Kaphatuk : iíai/v-Jvanizsan : lli-liis .Iut.-h-i -;vii\'jiT-iPtT-.\'=i- IíííuthíI\'"r<*
RnuenWd A, \\Vaj,|«t!« .1. Welliscb. l-V^«lln.tVr .\'-r. Sch.vnrz A. urak k«-. refikftiK\'Selicn I\'apán : T-.lnpt-ti J- K.^íilnKrii : Sin-icr-M W.-i^ \\ Zala-Ljrcríacp-u :- ts.ió (¦\'. [rv,,,L\'v«/.Tl\'-7. Kapr.mríán i Werli l-v.\'.-ví*.. rtai.^ \\arnsdiin : llallor trv.ii:ni.T.\'Hi. S.fiit-iivr.r.\'vr.n : N_.th.ir Síi ™gg^\': \' 1)0-l;"*-\'r b-^J\'.t >-r SliiiuluirüTikv L. cv.\'^nMa,.r"^tra-kttitl-.------iíirant
baibfcheti ; PiH.TÍÍ y.rreiir-e <;v«^n-<>zi>rcüx .nrual Hatar."rvid.-ki .*__.-<ivr.r —grön; íthic K C. Vrürpr.\'uilM-n M.vr TimeIí/iu. tínthard Ti.ndn hai. Sííkfí.Mierrar.; l.i-»matn, A . Uraim -1. pv-Vy"\'\'^!!*k. Lovas jJBkreny..IJfiifi]er frynps/.eri:.-./..- Kaloisa : Hoh.ilh K- irv.ILI\'sr^rési:. Kl-t:= kemfteti, Mi^bleid CT..BT«<t.rr«g.. h..n.-.rrH.lv_ir • T-..n...r K_Pakautiu.
itf. Helv.\'ti.n->r- i_ U.I t •iikkek Irt.\'/.-
~~r hinan ,i:
irropys;
Kolm
.... „...............¦.....iend.ni: H..rv.itli J.K
V\\ .K^^JWiia-frro.çTJtilîrr)./..\' Si.-^-./.inl : Nonnen A ; Jlr hsav ^Vi\'ifiy^\'T-iz, ^B,onJÍ"".»» : Krantolin .L Tulitán : Schw.nrr. M. - Szikéi vám ti : llarw.nrth flffr\'1 Slitliitiicli St i. Mprífeld liai, llrr_-.ni,\' l-jiiii.!*. P.\'-^itl, /.«nl-; najÇW^t.a.1; 2iii.li_SÍ|i«lih- w-úWMÉ.rí*i. »
Z c n é 1 ö ni ií v e k
\'4-től riresz lírl zeűeilaraKtl jíÍL-zva. nt"l\\ek Un7."U vannak diízpeldanvok harangiatokkal. dol>- e-i hat-aimja lukkal, egiliangokkal. mandurával.. kitcjezesíel, ?ih. r.ivübha :
J íi I é k s z c I e li e z é k
J <lir.ibt->l melyek köT.itt vannak Neeessairekkel
í<7ivartnrii\'kkai. sveie?! házacskákkal, (i-nvkep-albiimok-kal, írueszkuziikhi\'I. kezlviiszukn\'ttvekkel,h?vol-sulyznkkal., lnli|._"«inb..kkel. >/ivartarezakl;.il. d*»liaiiv i\'5 gyufiszeleu-ezékkcl. Imhákkal. .l..|g.»z«Ws/.ialkákkal palni-zkiikkal_._ -^nn^lTm-\'^rfcknh^fíirptrkt\'s.\'nrETT velitliuínkkal, székekkel — iiiiinle/i\'k zein\'ttmvel : továbbá zeiii\'lo ajtu/arak Mindég a b\'^ujjthbat ajánlja
.7. IJ. IlelW \\n Bern (Scliwciz.) 1 »<nli nz. ki ktin mii tőle Imtttt, ki»|i vnhidi Ilei-\' ler red- inü> viii\'i.
! ! Felhívás :i részvételre ! !
?" "*^aTiyalmân liczdödö & Hamburg alt..
Sorsolás.
Miniati ;i/ ut..Uu evi jul.tlek elo.i/tás általános ju ío-gadtataäban res-.ej.iili, az idei leire Hi:van ilyent rendeztem;. minden vev.. a vételár aranyában, kap egy vagy tobb ju-tah\'ks\'iriíjeiíYet. tSüliohlitlu kfnimtrn x-mttujy f\\\\tj i*.tjt/ jtt-trizi*_:.•/.¦ ni--\'! singultiti t.* rcijbfiinrnni ; tiifif sorsjt\'üy tirn 2 ft. btinkj,\\i;ifhfín, 12 sor*ji;jy 20 ff. Huzas április kezdeten.
¦Prospectus.ik, az ar|egyzi^ekkel együtt, mindenkinek beriuejitvc küldetnek. (4SI 3—3)
¦jcdclyciptt í-^ hiito-itoti
I |) é il z - k i s o r s_o_-J_ásJ»_a ik
A lcfjn.,ijTa--.ibb uyeré.\'i esély tesz-
W A fonvereraOnvek . »50,000; 100,000 ; 50,000 $40,000; 25,000; 2 20,000 ; 3: 15,000; 3:^ ff2,000; I: 11.000; 3: 10,000; 2: 8,000; 4 ^6000; 7: 5000; I: 4000jJ6^30űíl;JŰ6-:2000;
6: Í500; 5: 1200; 156: 1000; 206: 500; 4 i^300; 219: 200: 10,800: 110 márka stb.
^ A kibuzutt aorsjeg_yek felénél többről : nyeremény^
iffjjár ; mindössze 23,000 nycremeny fog néhány hó alatt^ ^terv.szeruh.\'g kihnzatiu. W Az oszlet beknhletvén, szétkuldök ^eredeti sorsje-^ ^fflííiyeke.t" a m.-ir derz. *_2t-k"ii mr.gtőrténŐ .húzáshoz kö-^ ^Jvetkezö szabott árakon.
qgj Egy egész: 3 frt oO kr. Egy fél: 1 "frt. 75 kr. Egyj ^negyed : 90 krert oszt. bankj\'egyukben, a legpoiitó-ei 4n;s a b b szolgalat biztosítása mellett Minden résztvevő\' tő Sjj -*flem az államtól biztosított eredeti soraj e-^jf 1&g-y et kap|aj;ezelmz; minélfogva Össze nem tévesztendők Mg? í^azok a tiltott ígérvényekkel. ~^_Az eredeti terv minden ^tfj meg rendeléshez ingw.ii mellckeltelik és a nyereincnypéii-, ^zok, valamint a hivotaíos húzás jegyzék,, pontosan meg-í ^küldetnek. y ~ - \\
Azon bizalom folytan, melyet e sorsjegyek rövidéi idő alatt kivivtik maguknak, jelentékeny megbizásokatíf várok és e legkisebb megbízások, a legtávokibbi vidékekre! IS) pontosan teljesíttetnek. — Szíveskedjenek tehát az il-([_ letők nnchbb bizalmasan és közvetlenül aluljegyzetthezj fordulni.
. (4118-1) , - Staats-Effeotenbapdlung la Hainborg.
j. CBoack Badebb\'en:"
Aj\'úiiljn kitjiiió jüsúfíU fiiiom bfid&ni csi_r-muféiiymúzát vitriolc.lii] uéll-ül különféle Ja skii-tnlyiilrbiin BndcnbiMi kúüzfiisetdNsel vagy utánvéttel- I0O Iont 1 -J . 1,\'rt..
yi/.mppteH\'-l\'únyiniiz-\'HiQ t\'i\'Ht .20 frt________..\'.
— tisztiti. por ini) l\'unti 0 fit. . . •
uitipiÍHZ Hzunilc (ffiiyii^yántiíbül\' i.OD f.7 ft.
Baden, Anna utwa 343-ik szám BECS mellett.
J..8je.-k_i_iiag_y-rothsceudld sorsjegyek-résígtóíliiélküi
__Hogy ezen, a legnagyobb nvereménynyel kinálkozólng k-iiillitr,rtr-^r9JBflynk, azok számár
je nem tehetik él réiUetekbcn nem akarnak fizetni, "
egszcrezlietők legyenek, a kik azok árat egytzem
¦9
m r huszadresznti készlet-jegyeket
adunk ki nz 1839-ki Rothschild sorsjegyekről, melyekWil mlír usuk 6 húzás lesz; a n föiiycri*: 300,000 frt p. p., a Icgki-Bebb-600 frt p. p.;\'— hz últul tulajdonosi jöya lesz n vevőknek nrrn, és nzzal miirden eziitúnl húzásban reszt vészen; és .magának -¦. efrymiisjiciín különféle seriénekrc szerezhet tulajdoni jogot. A befizetés csak 10 frt egyszer mindenkorra; mire a törvényesen kiállított okmány kiadatik, a .series szám kitételével. A kihúzott -series-áorsjeíry után nyereményt biztosítunk az eladáskor: és Ré.-L ^zekjvjigyunk ay. eredeti részlet-sorsjegyet bármikor, a nnpi lirfíilyninlinzk^pi-sf 1 frt ilirt\',.rpntin vnl vis^n váltniii; h prrp előleget adni. Nem soká-ra bizonyosan négyszerezeti áron fognak ezen sorsjefivek elkelni, a névszerinti árhoz képest, minthogy azok most már nehezen kaphatók,
6 frt részletfizetésre adunk : ,
ff 100ftosítiagy. sorsjegyet 120ltjával; 100 í\'rtos 1864. nagy sorsjegyei. 136 ifjúval; \'\'.51831).nagysorsjegyet 156ttjával.
Vidéki megrendelések pontosan és utánvételre i» foganatosittatiuk. mágaziner &sterk
49(j_r, 3 ... h:\\nk- és valló-üzlete Doúk Ferüiicz uteza 7. szám Pesten. _
^-ifgjolin^^egbiziosíelh sorejegjek iwjelíizeléseni megvevése^
melynél minden vovő az egész nyereményre egyedül játszik s az -eredeti sorsjegyet minden órán átveheti,
magyarL tíijJBtalék: k6lcsöosoi^|egy,-íBu^fe
aug.lá-éh.B nov. 1». 24 részletfizetés ben á 5 frW^EÍso részlet 5 fi 63 kr. Főnyeremény lOO.OUÜ Irt,
1864-ki nlIiiHisorsje^y, is^ís.1^™^^
-8 frt 63.kr.J"üoyereménj S5O,0OO frt.
JJlííili\'APÍÍAÍI\'1 loi/.ns j.-uL \'2-Án t-\'-venkint 4 huzds) 2Ű részletben
Sjtt.doo rn.
Ki mind a négy sorsjegyet összesen részletfizetésekre tőlem veszi, minden díj nélkül adok 10 db Concordia sorsjegyet a nagy ezüst sorsoláshoz,
- -------------- melynek húzása 1871-évi febr.\'28-árrlesz. - (485—-5,47
ígérvények rr
2 frt 50 kr. ,
3 M 50 tr j b|.|JV„|Í
Ift) ..YMéki megbízások utánvét -meUetr-jrrya-kB^ltetnek és jegyzékek ingyen 1OJ : ,smm: . megkttldetnek.
»|ndi-H-hit»»^élbilli vmmimi áru^r-ket^hkrilvp I
.i\'J részletben á \'2i> frt. Ulud szinte 32 részletben á Ü frt. Ezen sorsje-iiveknek ejreszb^ii már csak (5 búzása van, és mmden_jvfiTŰnLt-az egész-nél ííOO\'iVt. ázTítüdneT GOftot Tiiztoóitok a vételáron felül.
FISGHER ML
Váltó-ház a -Fortuna"hoz, Hatvani ntcza 16. sz. Pesten
METH S. Béosben, Rothenthurmstrasse 2©-dik szám alatt,
- rumburgi vászon- és fehérnemű raktára
itt klltzé teszi HJ-árjegyzőket. Tartózkodom minden hun pia tus dicsérettől s csupán azt bátorkodom figyelembe-ajánlani,-hogy-l.-vevőimnek -szabadságukban—áll a t>"lcm vett ezikkekel, ha azok bármi okból . utriu
tetszenek, bementeién visszaküldeni, mire a fizetett ár posta utján aionn.il megtéríttetik.
Megrendelések aa naaxeg beküldése után vagy postai utánvét mellett, bárhová lelkiismeretesen és pontosan teljetfMetnnfc. — \'Kívánatra a viaanakból minták bérmentve küldetnek. Ferfi-lngekre a nyakbÖséfl
¦tértekét kérjük megküldeii. A Ívelek nimchiidlik:
S. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, Itothontlmi-rastrasse Nr. 2í».
: VeTRk, kik *5 trti% tiaárolnak: pgj finomul himieti l»alijat-kendŰt; 50 rrtip"rásárlók : tpy fél társat • nraciia batíiat-kendSt arinti\'iieg&Tlre\'l^lOU frtlg TiísirMk: c^r ilisres antaltcritíít kapnak ráadásul.
¦ AR JÍeTg YZÉK: - - [«4-i2,5|
-f«db 30 rőftÍH jó kíti ronAlr»á»ao» ,r iegstebb 1 franciia VMion batiiati asonbdl divatos Biabá«al il, 4 — gyári ára 16 fit., moit c«ak 8 frL iiobkendU . ajour-szegíljlyel és! 5 frt a Igfitinmabb. 1 db":"3« TÜftiB valódi \'\'feliéritett fonálj-\' utnea csipké^eltel 10 írt. ¦ !1 uCi-iujr jó\'Vászuiiból búréval 1 frt
yAíioií~lrí frt,\' moit caak 9 frt 3 db SOírűfBa biai-tiUai>^,2Ü\' forint, moit e*ak 10 írt 60 kf. :—~~ 1 db 30 r,.Képen fehérített creaará-iion 24 frt, most\'csak .|\'J frt. „1 db 30 rli/tfa valódi roni\'b.\' tíhod
-28—32.fl.mí)8t_Cfak 14—US frt. _
1 db 40 j üTüa liullanili rxirnavóatuli : 32 frt. moHt csak 1b. frt. \' ^-7— í db 36 \'r\'il>\'_ kilőni; -ntmburpi-vá. ¦mn, fülíf JópynctfiUekrn alkal-mai 30 frt most csak 1/i frt.. 1 db4ÜrÜIflFi kUlnrinschíjó írlandi vá--non 34\'frt, moit ciak 17 frt. I db frU rJSfila hollandi flíTJvűriryari „ Ar 3« írt, mnst csak 18 frL •\' 1 db 50 riiro* TMlódl írlandi saSvéii, 44-4* frtjjnnst c.ak a2-2J frt.: ,3 d^M) rClflííkit. b«IftÍDmi nrlívÉn, legalkaÍMuabb férfi-irijjekro fi\'2-«0-70 frt, mi»»t 2fí-30-BR frt. 1 db. W) ín fii rtfftH liVie}iGZ*bli éi leKJobViiiinDségü\'niiiibit.iít «*nvé« *,. ÜM», 27i 29, 02, 8fv4o i2, 4i>, ¦ m, fiö-fcO frt, 1 ¦zu^Anélkali I«l\'.(B<IÍI|3\'r,b\'rtHíii,S
1 db 30 rúfös izinri Árv - kanaTasz 50 krtól -J frt 50 krig n legfin. 14—20 ¦frt,jaott7^9,10 frtjg. jNpi-nadrágok finom >chirdiDg vaj^T
rŐf lííltjs 3 fri &0 kr. 4 — ftijf. 1 iBCíal yalidí feb^fviBíunkli zseb \' kMirlÖ 1 frt -Mi kr. 1 luraal .tai-ili ftl^rrjUann Um\\,.
EeSaC^Sa\'áy "fajjaból ^MÍ-Ü ht 3 töeaat vmlúAi ffliírnínsnii tuth-
**4Vk, lboto\'á<)\'l<en4JíH 8 frt M kn/.l 4 h, fl - J fii. 1 UcMI l^ffu)abb , \\^uom^\\, í.
1 mez. szí a et raacan-zjebkvuilü ijrcnl éi Urtós, 4, .1, 6, 7—8 frt. 1 taczat batiszt vászon - zseb kend",\' vagy szinosncjfóljlycl-csak _iIjÍ»,ytll>Jrl2 írtig a legfinomabb, l tocaai váazon damaszt-aaztalketidG
7-5,8-frt a legfinomabb.-1 toutat kávé- vagy Iben-aaztalkf ndíl, váazon-dainazztbél febúr ós azínea 2.60 kr., 3—4rfrtig a Icgíinotnabb. rtttiibnrgi damaszt asxtalkuiidU li Büemélyre Ti,.fit 7 - 8 frtlg a loglin. rumlmrui damaszt aazlalkéazlut 11! személyre JO, la, U-J 16 frt\'a lefrfi, 1. tusi*, eriíi kotiyhatílHS a.r»0—a:i\'«B 1 db, 30 r/Tftfs lKp.n \\á xainor-liaccfaeitt Jl, lU,_l:i, 14,15 frlisr. a legíli
1 db iiO\'rűfili nagyon JA
t-bar
clierUj5f_í4-:l8 frtig a ítífr\'finom. Chifíoii, Tgun fiiiDin é- ép oly tartón, nílnl a- váaziiii ingekre, gatyákra^ éi - aUrVitzi)kúrákra bnaxiiúlliftttj, ríí-^f«t; 20, !I0, íír>—\',r)» kr. a lugllu\'íMii Pannit\'gradK, atla\'n-csikokkal,. ágy-ímfíbl-ii ttlkiílrrnib,-ríyfir: 3»), 3ir»,-:40.-r-,4f» -brig a I«gfni,. • 1-íiöi Ing ]ioIlatniÍYíli7,(in UjU—y.ffO, 1 li«í( ing kplllril) ¦runiburgÍT vagy buH>»di.váat(i)ilMI,i finüin ::¦ himaéni
\'l«J, \' jeaaV -ü;frt ¦ Wí k r "47tmtníg[r, 1 jiÍÍI 1m)í klIllnS ruii)burai váj*íi;ubij|, U|p»J.ib párisi mli)tiri kílsrllvn, "*k 6. fi, 1, 8 fri a l«Kuttoinab>> NÖ1 Iák. éj. uieak, Unum li
harctieiüül t vagy peüig aúgÜ- vászonból , nimáu vagy hímezve 2,a..r»0,3,3:f.O—4 (í a legfin ji-éji-folBltS [cörsettel hímezve,, vagybimzéa nélldHjij 2.50 3,3.50,
1, 6, R,.7,\'8-frt a legfinomabb. , Női alsóazokuyák iguii jő barc)ictb>>l
3,3,űl>—4 frt a lugli».; 1 nfíí alaó-azdkiiyáa legfiuom. iiii{uú-bareliunt-bííl 4—ő frt a legfiiinmabb. Valódi \'suiti}] fehér és nainfis Bctitr-tíng-ingek nagyon tiuoniak én jók
2, 2.60 kr. 3-1 fit a legfiuom. . tlri-íiigok, a legjobb- ni diluirci- Tany
\' hollandi-váfljionból 2 frt,* t! ¦ SO-kr,
3, 4, 5—fi frt a legfinomabb. .Iri-iugok, legtin. tiatbut mellbetéttel.
leRelognnsai)b 5, 1!^-12 frt a Ingti. Ffaiiell uri téli-ingek leglln.éz legeleg.
iiíindutf színben 3, 3.60, 1, f>~ti fit., J tur.i. uri-Inggallér, a legnj. franezia aiigol divat asuriiil 2.5<Í_—5 I. a lf. 1 turz. uri-kézelá" Ingnj, francain » nn-gol divat nzeriiit kiáll, hfitvri, C fri. tiri= [fatyák, igon jií aiarürn ráüzutfitt\' 1 " félig magyar aza1iáii«al2..r>0:i; irt. a lugfiV ft-anczia nzahán 1, \'?.60, 3. frtA Url-gatyik, ig«u, jó in tartón .vászóji-;,i\'.bóftiHnagy»r dzabiínnlcnak I. frt "™W0 kr.,-\'J írt 50 kr. .a l^gllííTíTriálili. ) lilírzat, tiiivtpi hfii-harisiiya :fl , B, \' lOv\'12 frt a 1 fjgfllioiuabb. 1. luciat férfl.haríaiiya 4rL, 8/7, ti, Un- IO fri: A íeafliiowabb, ¦
Elégséges bizonyság arról, hogy a t.a közönség mennyire igénybe veszi az. alulírott raktárát azon körülmény : hogy a hiv, postai kimutatás szerint"lH(i7-bcn : 15,000; 1868-ban 19,800 postai küldeményt küldözött-szét vidékre.
Bécsnek legjutányosb bevásárlási kútforrása.
!! Az újkor csodája)
.elyek uki el ne
tasilék-iratok mellett adatnak el csekély árou nagy forgalom CJtnáláia mulnszsz.\'i .azon\' ítélkulitxhetleii tárgyat.innen megszareini.
-Mimleti (irnért jótálliiw viillaltiitik.
Kgy Ipf-n p bnrtiz óra emailos c^imfe]Tpal 1 frt 4u kr; ugyauax finom cmail-poncllánból 1 frt 60 kr; ugyanaz ér;iiitéssei 2 frt «0 kr; Ébnvzlovi-l 20 krral drágább; szépei) kiállított uagJ alakú purczellnu óra 2 frt tio—3 frt -JU kr; ugjanaz ituxe.ielifa, óraütésaul ;í írt 90—4 frt 50 kr; agj»H%%_írM-tutt számlappá], \\agy_ jitiiiiykeretben, vagy svajezi faragványnynl s óraütéssel 6, 6, 7,-8 frt. SaloTT-ori bronzbéC Üvegboritékknl s 2 \'J frt _Lü_Jtr-í- kttzépnagvangtt\' 3 frt 20 kr; nagy 4 frt 50 kr. — Anfot uLizii óra"tiikban s ébr.sztovel 6 frt. —.Svajezi z^cb-óra,-2 évi jótállással, cainöi foglalványoi uj-arstny-ból láuczezal -1 frt 80 kr. — Ezeken .Jtivill mindenféle óra ulesón : nap-óra, iránytű: 2j karaj caárj árai kapható s nif-grrinlélhet\'" o-yzim alatt:
A. friéilmaim
Praclit-Bazar des
. in
"vvien Prnterstrasse Nr. 26.
alsér/,
- lí let-i.tal • •
előnyös háziorvosság.
_ MlndditnemU hidefllelÓB.tflnijerl hetegiég.eméBitési gyaageiíg, fjyomorflíro*, jpeJ^kiivAiv kóllka, BZékdilfllllia, álmatlanság ellüit ant liaxaiioniiak huonyult
\' Ara egy nigy palaotkk«l 65> kr, kllébb 50 kr. -¦
p-r&^aiXT. Itanczla-ijorazesz,
mint (ímínvztt. f ";
A fcljalálú Len Wllliani iTr azn\'rhil kbvctkezü bel.»g»éfjpkJjoii, hitlift* «en
MíHt sebzés, pokolvsr >\'¦* »»\'*» «"b»kr rákfekély, azftmayulaiUa, bénuláf, fagyát, 1n> N
l—és—TÜlfaJnanál,—uiiüiuüumi—kaazvénym_TAjibiüiiakaiiU1_u{i.yjlelutii_igén nlknlmnH -fogtlnztílówl. mart:
lieii.eNHk. n t.igl\'éuyél n.ljji ií)7Tg, lilniuiirii lóghilnl ÍH eröítilí, a PiaAJul liaztáii tartja\' k\'irolBlfl\'mliideO" knllninetbxi Miigoi.-«lllá; ¦ ¦¦" ¦ \' ¦ —\' . •\'\' ¦ !\\".. \'-(499—*,1J
\' Ara a- nagyobb Üveggel 80 kr, kisebb 40 kr.
Hiih/ihíIhIÍ htitittiijiok_Miítjf.v«f.-ÜU^ÜJli\'\'iiiiyi\'JL\'I\'L^"*?ylk-kiíí?111 »tkiíEjnijjr-iittjjadiitiki.........Zi
—777—•^V,il.^||ir.-at nri.my, TuHtotij umzil^fut líü^-M.1 :.\\\' V I\'uktiíi\'^iiHy-Kitiiiiháii.^\'iisiNvIlHilí^ríjúiher urnái. " ;tt
——r1\';\' "¦:Ki^Ktli\'-lyeu.4,.uly-44floa unníU ¦\' „.ir^^^y .
I\'-iü-I
ELÓFIZETÉS.LPELHIVÁS-a.
PESTI HÖLGY-DIVATLAP
^ j;, ^¦g\'í ;, . ^ .1^ ftEat XXI. Lvl fíilyaiiuírH. . . ¦ Kflilflt.y » S»i\'pimiluli*ui^-,Muv4\'r%«?t ói* kÍválúl«K^« UivMfiri*réb(íl.
-.\'<¦:•¦ ;¦ ¦—------—----.^-.,i>^M_ -5-:- , . ¦
\' Aaon, kellemes hitben kopogtatunk \' fiagysidMk \' ajtaján, hogy az iljér kíieeledlévi-I — iijra<i.L
alink hangaaiii-a szívélyes „szabad.- ..\',.,,•-,» i.„,.„
Hogy kedves BBkftbíT c Ua«g:«iw*\'0kWHk tagadul ; hiszen a unago pártnláabaii. nialyb,cii lapun-, kat 11 asnkettedík íve r«i»«aUP<nií> n lelkűi" ioa?y*r l.ijtjjy-knaeusóff — a nemzet genlns«uak„a . magyar irodalom pártolásának fénye* tatiujulérlátjuk.
Béasunkröl — kedve* ólvaséufiink pári..lji»áyal szembenTnindeiit elkflvetUiik, hogy Up.mkat azon
sttavonalba Ártsuk, mely. a mit reit nöi széllel -inmkbfar\'bSfabbBn ktrtjljakr
igényt
h*tc éa Unom i»léíi;iiek.jnegfel«l, amint fiat progra-(497-3,1)
Ftiipuakbia.
Adunk lapunk minden 1 tárnában eredeti i* fordított beazélyeket,
. költemények ut oly változatos éa vonió olvasmányul, melyek a ma-
„gyar -éa—kflíft|dr-trnjoT^in~jeleu ¦¦invoualáu " állá Íróinak\' tollából
P«Hti hülgydivittlap" Irodalmi ri:Hie,
¦vgekut i* igyekazüiikv lapuuk köré csoportosítani.
Tárczáakban:
-foiTtax7"ra"feltnnC ujáLTTTehet
Divat képeink.
Egy lap sem ad mindéit számában divatképet, CiHpán a „Pesti "EŐlgvdívatUp. - Diratkepeink gyti-Uyorüen vaunak színezve a Altér éi_KÍas arak «IsÜ rangú divat* teronébfil valók. Mióta Altér és. Kiss urak hírneves divatcsarnokával (ez urak u\'gysaeramtud li l\'ölsége a királynő udvari divat-ártuai és szállítói) lépett lapunk Összeköttetésbe, a fövarúii - hnl-gyeknek liucs nagyobb terük ttii-lettjeik beizuriíiére, mint lapuuk elflnaetíiinek, az ország bármely távol vidékén is; meri mi kedvei
A- hasznosan mulattató, a?.. eTme képelj killönfisen a noi délyvilágra hAÉjL történeti, társa-¦ \' " \' "\'sSti
rásoknak adunk tért. .Fővárosi szemlén k" kfi tükre igyekaaik lenni a pesti életnek.
HlrszekrénySnk:
Lapunk disz.es bontékji
ß vii
gában fu gl alja ?01 föl di élet ügyeli eseményeit.
rialrai, mfiréaz&ti, és irodalmi lei
A ..Pphíí bAlfcyofUvBllnp" divatremie.
termeiből minden idényre killfin { tekintetében adituk.
Szabásai ataiak.
Sem liazal, sem kQlfcldi divat-NIap nem versenyezhet szabásminták tekint elében lapunkkal; mrt nemesak majd -minden (márnánk hua nclszeríl és divatos szabásmintákat mellékletül ; hanem eze-kín felill tneg divatképeiuk utáu bármely lelolti., ruha, vagy gyermek ruha szabásmintáit szívesen me^in-rej:_Eiik és kívánatra gy.ir-saii" inpgkul.ljllk ua^vá ltoknak. KetnenlntaJak-
¦ a l.Mf-iT.li-r...... \'-i""\' ¦H.tn-
vídékj, _méllóbb
1 félév e n-
koielességunknek Urtiuk _ .___Hladaa saeo^endeláat
kedves elótizetCniíinkuek^ a\' leg-* gyorsabban és legpontosabban tel-jetilcnt. Erre uézve nem csak a minden axámunkhos mellékelt ki. Ua6. divatképek adnak ulinutatMl nagyaáátoknak, hanem azon nagv, •J0—30 alakkal ellátutl és hiveu ! rajzolt miuta^di«tkép^tnk~tgrTinv f ~ ~~lyeket Altér é*-:iKisa urak divat !
kínt több százra menők., Antit a hüUjyeknek t«dal kell:
Azl megtalálják kedvíj ohasu-nőink lapunk azou rovatában, mely .Ummtütú hölgyek számára* ezimei visel. E rovatban megismenetjük kedves ela Síelőinket a f3vArü=í mindeu oly üzletével, melv a női pipere = h:izt.-irt.i-.i tárgyakban raktárral bír a fŐváro-bau. KiválAizijuk a Ie«yutányo*alibai . lepezi\'-lsieru b bet it csiuüsabbat mmdenbíil, alkalmat adván ezáltal bölgyeink-4!i.k n *B-.ikT
találnak b;ij-i> iilruóu bau ki\'Jliu\'niliilakat, n ujabb ízlés Hz^rént,
allí itmarv.t
indig a |eg-ezuk után
deléítt. ha e<:yeiiií«en ho lián k mrdulaak, mindig gyor-B.-iu é-t íiivesiui ti?Iie,injaL. Hinzéa es mas. nöimuakarajzatln-
iriéhíi, .melyre mi ké-i*^«*g<rel !¦ppcdkeiet Ttyirjtnnk egyísenl le vélbeni meijken-iés aitati is. ?ivattndósitásuok ¦ Mindie lépé«t tan az uralkodó divattal. Viláe-.nan. értelmeién magyaráz me^ iiiui-U-nl, usrj liojy ar euyízeru leira« illan ak; - • \' —
Mindig \' ..Ivan.» Iliin.*, -Imi
melvt-k
r«k
nem j ni Ii %• t, va~v u t a.« ita *i
n.Ui-tt
Igulatüt tesiszük az
báli, 1 T?kírzalhTnrrrtrr
a fcidt.\'
k.-p.-^r
„iivri- Kj i f.lfocá<
ínyuél fogva, • uL-111 a b*g-
- Meg\\\'agyutík gyűziTdve, k.igy a b..lgyv,lógnak a legkelleniesi ngyelinQket a kllzelgő faraangi idényn- Irán.vozva, iiirlléke\'en érintjük meg az>»n rlt a ÍSrároi eUörangu divatraktárnival "It ban (^ki<[ie[r*be U-puiiuk, uusierint mindi mia ilynemll felszereléseket a Ieggyj^ijd^aül_kj.luii4--wi-it4^tt-\'i\'- -rál^fin _távirati _mcci-c«d»téüek-rB—is: - ^
Hciiilklvfili ktilvi\'zmiMiyi k.
A ,l\'i-»ti libl^y-divatlap\'" ínnlapjai, melyek mitnlijji bncunk¦ d.s:ei: lehi-tuek nakot képeznek történeti éi i-üiii.\'ny 1 képeinkből ii.^zc.UaWít, melyek mind hirno „ éri - íuiilapiamk ís: nt .Anya gyásza11 — .1 .Nfí !maja" — és .A lava.oz liíruliki mint a uibví-szi kivitel i-orpeuégn miatt igen iia^y t\'Hizi"*bcn ré«zeii3ltek.
Jiivii i-Nö félévi mülnpuitk,
.....-vi-í-.. , ..—ATHinhair-nrég—eTvket_i* liilitllialailja szépség — do kQldiiOaen azon érdekes k!\'
b«fX *> " \' kés müve I e eml. Ugyanis, a nagyhírű GIUlM Margit egy eredfti ..lajii-.n pe)npáaabb_ kCrajzhau, külföldi-kitlint\'í-mavész áltat leeod rajtfilva uj inClapunk, ¦ alegon.il:
„>lni( és jflvfl t"
-- áiiiiólja. Igen azép eszményi kép es, mrhbn: az emlékezet és nimétiy. m"i • s álalál.nn az ^m-ba)fi aziv e tükit-csel gylipyörll megfejtéalien állnak elő e nagy mfivésrni" krdtöi corr.ct. frlltigá.»a » a. rajzoló k+filtde általa Métretak *it mrmdjnk el, bo^- a íníllsp csaknem egi\'sreu készen van, tehát szétküldés é-b;a,a aoi\'t semmi sem f u g b a u u tt » k e t a k a d á l y « t. 11 Í, Dny hogy ke.lvcs vt»tiiéWiuk mar zniaVnó folytan megfogják azt kapni.
-. .(bíM A klvetkfíÖ (karáusunyi va^spévi ajándékul alkalmas) kedvezményekben réazesitjilk.. Jiiétí l-
, fisatSinket ( eddig megjelent mlliapj^iukft saját. r»konaik vagy isnieryseik 1 rámája — a pénz elólege^ fel-katUéae, TlgJ ulinyéUl melleU — a kii vetkező árun rendelhetik meg.
\'¦!!•\'^feüv-l) PPBrénjrt Hona,a mohácsi\' hűinket temeti."Ara - ¦ . - ÍX W> kr.
2; .Erzsébet éi Mária királynők, Nagy Lajoa airjáná), II. Károly koruii;izá-.át -.«-,...„.•,-:„. - néallc- Ir» ¦ ,. . . . , Tt 5(1 kr.
- \' • 8} ,Hnnyadí-Mátriw taláüiozása .\'-.bi. anyjával. Szilágyi Ensébettel 14"i8. -febr, " • -
—9-én Strazzitz statt, .111.I..1. IVdjcbrád fogságából a királvi trón el-
foglalására in.lul.- Ára . . , _ ft őt\' kr.
."• V\' - *) rL\'W»r Anna. erdélyi lejedelemiu\', férjét \'Kemény Jánnít a tatár fogságból - E-- kiváltandó, íkf-zereit li.níátja áruba." Ára: . \'¦ .- — ft ó\') kr
ö) .A^urucz asszony. Heb.k ílyr.rgyn.\', Paióesy Z»ulía kivonulása SzáiIvárból. —; 5~ . _ jii^niint-ht-endi Ijáaár, a la baj] ez oh vezére tiizMeg előtte-- Ara ¦ ft Uf-
~~ — <*) rA" király alkirály doni buti kanlv-.^ást tes? a világ négy tija fölé." Ári - ít ;»0 kr-
.1} vBndavár hősies bevífl... mái. -Jl-én diesn h.>in édcink által." Á;a 1 it kr.
8) .Fejedelmi párbaj." Iléla .tzamlizntt malvar herrzeg parhare?l.aii l.-t-.v."./.i \'í.Wi J«owirt,.a fumcránok feje.l.\'lméL Ára . 1 II — kr.
|í m9) Jk; imnkoskrkirájjuí.-ira . . . • . 1 ít - kt
.¦-AA ^lOF.vk* »7»«».m Á\'nx ¦ ¦ . , - -ii-_fji kr.
.v;-is ;1I) R16Jmája." Ara . . .... — íi ÚD kr.
!§mt!?:%,tiz?-. ,\\\'?) -A^.tavaaz- hirnokei." _Ara } .... , , • , _ ft fiO-kr.
¦mww *-¦-¦¦\'¦¦- 15) Uj m fl l_a.p_e-E-T-U-?J-d-á-n y-á-b-n-n-m i-nyl-a u » v L vr*-t*-+*-\\-*-<r*-r-*-\\"Vr.-----"~
- nzet-ífrlia-pe^yttdéveuként fizet is e 1G, 50 kiért ré-• \' sze s(ll,-?, «jon kívfil, ha rokonai részére még tnbb példányt óhajt, \'
¦;"•^¦-•-\'\'\'¦\'-V-r^",-\'\',"\'?B\'"annJlé^ kapja-példáiiySt: Nem DlnfizetíTnck epy példány 2 ft — kr-
^,;;v! A uiHlapok^csomagfjlási dija, kiktübb, példányt rendelnek-meg, kiÍTün esak - ft 30 kr.
/¦-.?•¦fe. ^\'.0y„alefreii(l<i]het»\'-még .-zerkesztíisé-Unknél .Pouson du Teraill" érdekfeszitt"
- "ginre két katetjien, a két kittet ara . . — ft 80 kr.
Szivei1 gyujtfiinknekhat e^yszere l-eklüdntt féléves előfizető után tiiztclet példánvnyal szolgálunk, megküldünk a melleU miiiden niMapjit\'éii\'a két kntet regényt is li-zfelethGl.
KImIIiiIí^í IVIféMrli:
Kgéfi éviv, azM-^annartól doeiember-végéig - • -~ 8j,frt I
Ufbmnftjcii ¦W^\'*BMfcÍ-^^t3^epti!ml.er .TfgciB . ^ ti frl l
Val e«ra. aaiz i«nnárt(ilfjnnHi«\'TégeÍ? 4 frt
aaagjad évre. aaaa-jaBoárttd márraitíi, végeid 2 frt
KelC l\'estcn, decaember havúbnn^ 1H7U. \' \' - • -
rt„, - király jnnon, KpiudpHj J6wt9
mfnt MilHi aierhaíttg n kladit tulajdonos. - -7: \' ln!lll f^u/u,,katáng \'
LTj in fi lapra kfllüu 5Ü kr.
80DAVIZ-GYÁR.
Atköltözködérhiiatt szabad kézbőleladatik a
s oda vi z- g-y4 iy
minden állvátiyáviíl együtt 1250 *.forintért. \' kSSW B^eilffiL-arteaUlBetei NeuberserrMa^y^Bziá,! : oflironliati. - , . (4aöJ-3,aj
I
Knufr pyiii ti TíaicA Unni liiULH és iHnoH
noi\'Lubergi- , díszniii- és divatáru raktárában
B 10 1. U § n r !! y 6 g y m z e i- t !í r n mellett
jutányos áron kapható LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN
-KARÁCSON! és UJÉVI I tárgyak s gyermekjátékok.
Klpróbíiir
—2)
A bücsi i\'á. k. lui\'i-lukluvHial aital mep;vizág!Ut éd megbélyegzi;tt négyszegű tiirdfs Uir. lékek evi jutulkiüsal 5 mely !fonto?!ui-úá-Jiiztit^ii inér a igen tarttÍB. ~ Horderű: 1. 1\', ö. .). 1U, 1:>. 20, \'2ö} iiO, -1U, ;\')U inázaa. Az ezekhez szükséges
hitelez sulyok rend-kivUl olesók.
Artvk : 2\\. 2.). ,l;t, 4.», 00, TO, 80," \'.Mi, lW^Tiir fVu
Alnlineilriitk : 1 10 ovi jotallua), vurt\' vaaból, ökrük, tehunek, aertéaek, borjuk, iiliuk, stb. níL-giuiTtdertJ.
Morderú: hí, ^t), ^;). ;\\\\) 40 uirizaa. U»rlAt nélUll, nz.mbaii a szakségpa sulyokkal. Fakurtfl
tal és sulyokkal minden mérleg 16 frtUl több. Vaskor lntt.il sulyokkal L.0 fttal drágább.
Arit
100, 120, lnO, 1H0, 200 frt.
Iliriniérlcgrk: Mügterhült-kocáik va^ry több darab állat\'mugmérésére. IlnnlerG: i)0, üO, 70," So, 100, U\'0; 1Ó0, 17Ü, ^2
200 mázsa.
Aruk: :l;iO, -liH), 45U, 5<K), j.">0, ÜIXJ. üí)0, 700, 750 frt; Tuviibbii inindciti kigondolható, bármily szurkezutü mérlegek és sulj-ok. Vidéki im.\'grfiideLiíjíi:k nz önazeg beküld ?su,y agy iiuiuvét mellett azonnal tuljesittetuek.
1 in\' BugányiL. és tá,rsal,
mérleg- e.t uil-i leg-tiilv gyára éa ii!dmérle^.ép!to\'-!nl?LuU> Itéesben. Főraktár: Stadt , SlBfl8ratraB8B Ho. 10\\
magas -elismeréséi:
a köhögés, a rekédteég és uyálkásság
gJ\'Hgyitósa érdemében. ^
HOFF JÁNOS" udvari .^zallitó ur- közpónfi raktárának B1ic3be.11
Senozeo, május 21. 1870 önnelr^aláta-egé92aég.ohoe oládját már, egy év óta b aszná lom a.ugy találom, hogy lf,ea jó a kellemes reggeli éa az egészség fenntartására nézve is b\'n kéaiJtménye Iránt dicaéró-
Ganarolll Téréi, .sz.-marenozl grófnő
Modor (Pozsuuynáli, martina.17. ISiü. A kltütifl hatás, melyet^hosszas kohBgéaem enyhlUssDI az ,Bn Halala-klvonat-BjesiséB sortból az első 6 üveg elhasmáltával tapasztalék, teljes bUalumra buzdít sud-
varíaaan kérem uzminal Lt ilveggel kiilileni."
Báró Karg János, cs. kir. lovászmcsler. Maroa-lHye, febr. -Ji. 1870. Kérem, Hziyetkedjék nekem kitünö malátá-mBll-bobbons]alból két do-
buzzal küldeni.
WassBerba grófnő.
i Qráoi, inajua 17. 1B7U Az egészen kitünö maláta-egészságsör Igen nagy szolgálatot eszközült rög-
lőtt „kÖWIgés és nyálkáSBág enyhítésére, legkllK.-lifblii télre iámét\' nagy mennyiségben rendelek. ¦
\' Nemes Wiedmann Lrn6, es. kir. nyűg. mfredes.
Nagyszombat, febr -i. U7(X Ouuek Halála-mell-honbonajíi rekedUflagel J«rt szarsz kohogésrt talá-
i6an B jótékonyan hatván, kén;k .tMinél egy dnbosíznl pnntán klllileni.\' . _ ¦ i. ¦ ¦
• — \' Molnár Amália, wírdniilczá í>lü..
^ Promantor-váp. Maláta-kivonat egéazaégsBre nőm egészségére rendkívül jól hat, felkéjom ismét cint
egy negyed .nkónyi klllilcruéuyl azonnal utánvét inellott eazkó\'zillui aiensuu.
\' . *\' ¦ - -—---.. .-" \' -—¦—^——-—GraffanrledrMattoVrkapitányT^-
Intés hamisítások és utánzásokra nézve!
Valodimlnfliegben Nagy-lázain Wajdlta József urnái kapható.
.WajdUa József kjudú, ; jap- w nyomdát uíojdonos "gy^rss^tu
Nagy-Kanizsa, 1870. dcczeiriber 17-én.
dl. szám.
V
ZjiIíi-Soiiumijí hti
i.^ Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYEIRE.
a m
Vegyes tewrta.i mu laetilea-xa
i. kereskedelem. Ipar. «[iiz\'üa^zat. tudó
Kilenczcdik évfolyam-
éi, művészei" kőrcli 61.
-VIesd elenlU;:
«g«i. « lyakra. niifél «ty kit >t.h.
äirrk-NStüi ir«d« ét* kindú hivatal:
WAJDITB JÓZSEF kOnyvl.emked-1-h.n.
Előfizetési föltételek:
Hstiyii+u Kii boa ioriiíüjű jí .TidÁkxe pa*iúi Egesr évre : - fi frt- — kr.
Fél év;* -a .
Évnegyodre 1 , 5U r
A bal haaiibai petit torért l-íi<>r 7 kr.
í-«ar 6 í« minden toríbbi beifetataVi-t fi kr.
B^ljepriij minden epre* beiktatást .lO kr. A „Xyi\'lt tttren" efrv petit iur beikiaii-M dij.-i lü kr.
| Hirdetéseket elfogad:
|| H-JtsMlttM: .\'KIADÓ-HlViTiL.P»t«,:IKKiLEEM.
! ¦*«••, Huibarg., IMI., staju-a.- Frukhrt- is laist-
bta: haasenstein & VOOLEU. Upcw-, Bőre-, ii
Shltgirtbli: SACÍíBE* TÁRSA. BeelbM: OFPEUK
Az emberiség nevében!
„Peiler Lloyd" klivetkextl felhívást tett
-——-Bá\'nnHy—ncheiünkre- eBsék, -ujolag-ia olvasóink jótékonyságához kell folyamod-nttík; i miről értesittetünk- sokkal sziv-szakgatóbb, semhogy megne kisérlenók leg-
-alább-Y&lamiveli—ha-még oly kevés lenne-!3 ily hallatlan nyomor enyhítéséhez já-
—i ului: itéiuettjrszágban mintegy oOOjowO-frasezia, mintán vitézül verekedett, s a halállal bátran szembe szállt, tartatik fogva. Minden^hetöt~lnTgteszncV értök, de" ép é~ lehető igen kevés. A németek százezrei szintén a csatatéren állnak, e mellett a bénák, az elesettek özvegyei és árvái sok ezerre számitható. Mi maradhat itt a szegény fran-
-cziák-szamára ? És ezért —mint-a leghitelesebb forrásból értesültünk — a fran-cziák ezrei a szabadban sátorok alatt kénytelenek tanyázni.... sátorok alatt a jelen időszakban! S mi még borzasztóbb, ez emberek félig meztelenek, ama kevés ruha, melyet viseltek, a szó szoros értelmében -testükön rothadt el; felső rajjáról már rég nincs bzó ; de uia már könyen megszámlálhatok azok is, kiknek csak még ingok
van...... • dcezember hóban 8 fok hideg
ben! Az örök irgalmasság™ kérjük azon olvasóinkat, kiknek tehetsége féligraeddig megengedi, hogy hozzánk fehérneműt,(menynyire lehet gyapot ingeket vagy ujjasokat) melegruhákat vagy pénzt a szegények szamára beküldeni szíveskedjenek, kik idegen segély sejkül a megfagyásnak vasnak kitéve. Ez nem megszegése a semlegességnek, de a valódi baráti szeretet cselekménye, mit magok a németek is bizonyosan teljc-BitenénekT-ha-Tnagok-is-tily-igenHgénybr
\'Véve nem volnának."
Szóljunk-e mi e felhíváshoz valamit? Azt. hisszük nem szükséges, minden olvasónk belátandja ama szerencsétlenek borzasztó helyzetét és a mennyire lehet lega-\' lább részben fog segíteni.
A kegyes adományokat mi is elfogad-jük,~a ayP.-TjldYd"7szerkesztóségének fef--kflldjflk. „ " . . .Zala-Somogyi Közlöny* Bzcrkesztősége.
Mint mindennek — ugy jelen állításomnak is életrevalóságát ama- nézpont tünteti legjobban eló, — a melyből azt te-
kintjük s ha gyakorlati oldalit vesszük, bizonyára— olya5QkatJiidőzü,nk.jLl,. ny^yek- a. fölületes gondolkozásnak semel pro semper láthatatlanok maradtak volna.
A józan gondolkozó mezei gazda, ki-_nek_rendeltetése a talaj megművelése.,..-.-. minden alkalmat felhasználand czéljának minél hamarabbi s biztosabbaili elérfeéro.
pihen a tenué.<-zet s működő ereje szunnyad. Azonban ebből még nem következtethető, hogy az . időszakot-a gazdán:; k k tétlenül
kell töltenie.
A legcsekélyebb kis. gazdaságnáLis.. egy kis elóleggs tervezetnek kell lenni a terményekre s azok termelésére vonatkozólag, — mert kijelelt ntvezetó kalanz s -Szilári_alap.jiélküia...gazdászat_düczög. Ha-a gazda azt sem tudja még mst hogy-hol-
lett feláll)tinit, berendezés,} és tanításra kiküldött hivatalnok megérkezése uUü az álloinár azonnal megnyittatik ás a közforgalomnak át:
A tel a gazda barátja!
Qitdsis.ti elmefuU.tli.
~ "Brr! mily vakmerő állilás, fogod mondani.nyájas olvasóm —székedet önkénytelenül Ttözelébb vonva a: melegét-- árasztó kandallóhoz —¦¦ s villámként .vonul át agadban ^^kemény hideg, — sok nedves--seg,"~— di-aga\'tüielő,". ^henje s tétlenül íWÍWttí idő s. t, eöéle gondolatok — s elnevezed eoczikk\' \'íróját mindennek, csak
r gyakorlati) practicus embernek nem. .. bűzéiül tűztem jelen ezikkemben -tosaírt tétel megoldását, t-í ez képezi tebát
-írtíkezéíém tárgyát.1
Minthogy pedig a mezei ipar nagyrészben a sikeres növény termelésen alapnl s minthogy a sikeres tenuulúst ir talaj termő erejű (termékenysége) mozdítja elő — így az akaratnak a föld respective talaj niegter-mékenyüléséro kell irányulva lennie.
Már pedig e czél eléréséhez^ tél fa-gyáial—s„.neilvességével ..lényegesen járul hozzá. A göröngy, (helyivel közzel hanlnak is nevezve) melynek nedvessége a fagy által térfogatában nagyobbodik az eloiálláit
— elporhanvulást vonja maga után. Innét a fagynak porhanyitó ereje. Migellenben & nedvesség mint közvetítő a táp anyagok löloldását eszközli s igy a növény diszlést indírecte segíti elő.
Hogy azonban ezt-részint a fagy, részint a télinedvesség: hó — esö — köd — dér s. a. t, alakjában a földbenseszkOzöl-hcsse, — a gazdának utat kell nyitni említettek behatolására, mit pedig mély, rögös s darabos őszi szántás által érhet el. Innét .magyarázható,:a tavaszi vetemények sikerült termelése, ha a föld még öszszel meg volt szántva. Hogy azonban ott, hol .a föld pariágon hever — felső rétege önsúlya s egyéb körülmény következtében annyira lelapult, — megtippadt, — hogy sem lég, -sem-nedvesség kellően be-nCT-hatolhatvány
— szintén hasznosan működjék a téli fagy s nedvesség — ez lehetetlen; de nem is várható, mert hisz a mihez várakozást kötünk— saját igényekkel is birnak.\' így ha a fél porhanyitó s termékenyítő erejét felhasználni akarom földem javára — ugy minden esetben földemet arra elő is készí-tendeiu. " . :
De menjünk tovább! A lü-ik század ugy látszik az erdő kiirtást tűzte ki czéljnul — számos helyen hol rengeteg erdők voltak csak 50 év előtt is — most Vetések zöldellenek s a fa, melyben ezelőtt 100-.érvel bővelkedtünk, oly magas árra szökik — minőt csak képzelni sem -mertünk volna. Igaz — vannak szénbányáink — melyből roppant mennyiségül produkálnak naponkint, de a faárával ez is. lépéBt tart s ára oly arányban emelkedik mint a fáé.
7 A tüzelő szűké s drágasága intsen tr>-hit a takarékosságra, mi pedig az anyagi jólét egyik- fő emeltyűje. Takarékosság ínéi-" Ttüi- vagyoni gyarapodásaiig\' lehető,- inert
nap egyik májik földjébe mit s mily rend-beu\'vct. — ott bizonyára az eredménynél a terv hiányzata érezhető lesz. - - Kyáruu tajtyjobhaabaliiiglttSta"inoBdva: munka tevő időben ez és ily félékre a gazda nem igen ér reá, hanem a juzan ész a téli I hosszu estékre utal — ez a legalkalmasb
idő ily tervezetek készítésére.*!...........
...........Hogy mennyiben oldottam—meg-téte.-
lemet, ezt a nyájas olvasóra bízom — de szabadjon ismétélnem: „A tél a gazda barátja!"
. Baksa (liaranya.)
LIEBALD BÉNI.
TtdiUik.
5-ür, A kiküldött hivatalnok az oktatásul .párhuzamban .egyutt&l az.Jlifitojn«llékállomááL ia kezeli mindajddig, mig a vilUlkósó élegendfi-leg beUnitva s egy szakosztály által kitűzendő fú- vagy legalább tiszti állomáson kiállott vizsgája nyomán, melyről a dolgozatok » vizsga-^jegyzökünywel együtt felül birálzt-régetrioV felterjesztendúk az állomás önálló vezetésére -kiyesuek. uem uyíl viurttalik.
(j.or. A kiküldött hivatalnok » vállalkozónak teljes és szakavatott kiképzéséért, felelóa i.; a íaniyUtJiagfsyabi kél bó alatt teljesen.be kell Kogy végezze.
Pes^ 187Ű. nov. 5.
M. kir. túvirászati rendelet,
mchjlycl a mellék állomások kezelésére vállalkozó magánosoknak esetleges otthon való tanítására vonatkozó elmk megállapít-tatnak.
L\'ü,4ü8/l57-tö. 187(1. Többször felmerült azon eaet, hogy a tavirdai mellék állomások uiag&ükezeléeére vállalkozni hajlandó magánzók ji-leaeii postamesterek és gyógyszerészek, s szükséges szakképzettség megszerzése czéljá-boi, lakhelyeikről élnem távozhatván, egy alkalmas távirásznak oktatóul való kiküldetését
kérték. ......_
Jíuiliiettí-ucT-az~államra, mint egyes vál-
lalkozókra nézve hasznos magánvállalkozás elősegítése tekintetéből irt esetekre nézve ezennel megállapíttatik:
1-ür. A tivirdai mellékállomások kezelésére vállalkozó b rendes hivatali lakhelyeikről élnem távozható magánosok betanítására saját kívánságuk folytán, amennyire a távirdai közszolgálat érdekei megengedik, arra alkalmas hivatalnokok küldetnek ki és pedig a tanítás egész tartamára szabott (00) hatvan frtnyi átalány mellett. ^
2-or. Ezen kiküldetés azonban rsak akkor történhetik meg, amikor a megnyitandó és a magán vállalkozó által "liilolt helyiségben teljesen felszerelt távirdai mellék állomás ma-gáukezelésére vonatkozó tiszti szerződés az illető magánvállalkozóval már megköttetett s a szak* osztály áltál helybenhagyatott.
3-or. A kiklildotés előtt.az előbb emiitett szerződésen kivül még egy pótszerződés kö tendő, melyben á vállalkozó kötelezi magát, hogy a ÖO frtnyi tanítási átalány felét-azaz harmincz (30) frtot.ő tízeti; azon esetben pedig, Jm bármely okból a tanulást abban hagyná s a _iLtVUaJlrnrAntól visszalépne, a^tanitásárá kiktil-dölt hivatnlnüknak^járó öt) frtnyi átnlányt cgiíezben, valamint-a távírdának niAa helyi-, síidbe való átbRlyezéHn miatt-okozott Icüllaége^
egyedül szorgalom: s takarékosság páfositya adhat gyarapodási eredményt.
- Azt mondják végre, hogy télcu állal
ket is meg.tériti. -j-----^.é^. A távirdának
á vállalkozó házánál-
") allnt . Kitd.Ristl Irdkii.k .-c.lkk (rá.ra. .
f ¦ Bmmrk.
A kiváló mii, ipar éa lcArUizttittrminyek it j tudományos trűdlmdnyokra terjtdtí londonyrdmf linküsilíuSlliidíl sorozat 1871. 1 ivkm UftiSU rtstlstkiállitásdnah --1
T E K V - R A J Z A.
(Kiállítás Urtaltna 1871 ér wiju* l-t3l oalober rí
* A ki állításra csak oly tárgyak fogadtatnak el, melyek újság által, as elöÁllitia jolea-aége áttaí, olcsdiig által vagy más tekÍDtetben kitÜDuek.
Mioden ki Alii tan tló tárgy a kiáll itáar* Taló elfogadása elutt a fűldmüvelés-, ipar-, éa kereskedelmi Mümtcr ur ó Na^yméítósága Al-tul kincTezendö bíráló bizottság bírálata alá esik, mely mejrvizsgáUodjá, vájjon funalibi tulajdonságuk küzül legalább egyik elegendő mértékben megvan-e, hogy az elfogadás indokolva legyen.
A kiállítási területér^ bér nem köve-telletik, az angol kiállítási bizottság a kiállítók rendelkezésére üvegszekrényeket, állványokat és egyébb berendezési késsiíleteket (külíinöaen güz- és yizerüt) bocsátand. . . Diszénnuk nem osztatnak, helyettük ason-bán minden kiállító ^okmányt kap, melyből kiderül, hogy kénzitm én yenek a kiállitásra való elfogadása által ki lett tüntetve. Ezen okmány mtntien tekintetben diazérem gyanánt lesz használhwUJ,
A kiállítási tárgyak felállítása nem országok vagy nemzetiségek szerint, hanem mztá- . . lyok szerint eszközültetik.
Az 1871-iki kiállitái-kÜTetkeao tárgyakra terjed. —......
I. (iBitály. ftiiépmtívpMicl.
1. A festészet minden neme: olajban, víz- . színekben, zománezok, porczellán festések s.a.t-
2. Szubráseat: márvány-, kö-, érci-, fa-, elefántcsont a cgyébb anyagokból.
,3. Aczél- és fa-metszetek, kflnyomatok, fénykép*)szet.
4. Kpitészeti rajzok és minták.
5. Szőnyegek, kárpitok, hímzések, schaw-)ok, csipkék b. a, U nem a gyáripar, hanem inkább művészeti készítés, raji, -anyag éa alak-szempontjából. . — .
0. Mindennemű diszitési gyártmányok rajzai.: ¦
7. Hégi műtárgyak, festésié ti, vagy mo-. zuik, roniánez s. a: t általi utánzatai •, •Jebtro-•* .
typin. •• -1 _,
fi. ittíituly. (¦vártiiH ew nevtlen flajy. 8, FnzckriH áruk, porcsejldn, kóodénv, (fayimoü), mnjnlika, taiTBcotUparelOállitáaok-bna huaznált íugujabb anyagok, gépek e* gyár; táai mülblyaraok feltUutetéaável. -
9584
528938
JÍ—9. SzoVótt és fonott Aruk g\'
nyomanyaggal és gyártási készületekkel b. a. t.
együtt.\' " 1 2_
__Lj-lű^Neveléfli-Biak-;---------T
\'*) iskola épületek felszertive• - a; . -
.....b) könyvek,\' -földnbröaiok,; földgolyók,
műszerük s. a. t.
• c) a teati erő kifejtéseket szükséges tárgyak, torna-eszközük, mutatást- s játékszerek;
d) a szépművészet, tenuéswJtun és természetrajz tanításához szükséges példányuk és.áb-ráxolatuk
e) a tanulék kiválóbb dolgozatai mint a tanítási rendszer eredményének példái.
Hl. uMiiiily. Mindennemű tiiilomitnyo* felfedezémk találmányok OLinlettil alkstlniHSHHukrA a különbféle iparáguk-¦ ¦. b**—-.......... ..........
IV.\' unttály. Keríésift.
..... \\l. Kitűnően termesztett uj és ritka uové\'
nyék, gyümölcsük, zöldségek és viráguk. - XVI, e*_UI_ osztályba tartozó tánryne-
^niefcnél a kíálHui csak egy egy példányt állít-¦iiaTkirEgy s ugyanazon kiállító* termelvénveí-ből tübb példányt csak akkor hozhat, hu azok alakra vagy az előáltitás módjára, nézve egy -mástól kUlÜmbüznek.
Miuden "tárgy jegygyei látandó el, mely :t kiállításra való-EÍfügadás okát tartalmazza, és melyból-tárgy leírása illetőleg\'magyarázata kivehető.
\\A szépművészeti osztály minden évben dúlni. A» ugyiw réaaletkíállita--
-?ol|\'-"példái\'rt>az ípar. de különben a mnlpar.
minőségűre még kuvésbbé előrehaladt ulűiilti-tóiuknál ukv\'leriül |>yak»roL-Azun-.iiiM?kve»r "*meJy az ipari művészet és mütan löreii lett legaljább haladásokkal az egyes ursziíguknak valódi, nemcsakkfocpa^rü,ihaneiu legmagasabb ipari dőáliitáfli^képesaogót és ekkBp-u különböző iparáguk tényleges "állapotát lehutöleg tisztán feí\'isuiunii óhajtja,-még Angolwrszágbnn ís nyilvánul, mely ország vaiamente t más iparos országuknak jelenleg .is el nem én minta., képül szolgál.
Miért is e törekvést csak atitiálinkább kell oly országokban érezni, melyek — mint hazánk is — ily példát-köveim igyekszenek.
.Miután azuiiban az ttlulaó két nagyszerű világkiállítás arra tanította a <ryakorhitt angu-lokat, hogy a kiállított tárgyak sokasága, az összeállításnak nagyszerűség - btinnily ma-gasztus látványt uyujtsun ís a nagy kuzonség-1 nuk az emberi haj^jBsröl — nem valósítja a. termelők nlapus okulására és előnii.\'zditáaára irányzott tuUjdonképi ezélt, íly pompás; és köítáégeá modern világkiálliLói helyütt rgy uj kiállítási rendszer lugadtatu\'l el, melynek feladata a kiállitatulu tárgyal; me^ns-ttai-ri aliai, továbbá a mostam:; rendciett kialiiLisukná! t»-luei;cöen képviselve lenni Szokott kUebb jei--si-tű=ei;u tárgyaknak kizárása es oupan ;it itjubbszerü, kiihmtis ulesVeíáiíuknál Vairy [h-lIÍl\' kitűnő minőségüknél fogva feltűnő tárgyaknak elfogadása által á kiálflláal valú^iir^a! tamil * sa^usjá, serkeiitövé t-a hasznossá tenni.
¦ 2-Mor^uBQnlo^ntózeinL-a^mAi\'a^iy-- ne— , velőket -képezni, kik egyszersmind ezen inté--zetb^n-síerzett-etmnletrrá gyakörlíiirTtiüTilrná7" nyaik által az 1SIIS. XXXVIII. t. ez. értelmében elemi népiskolai tanítóságra is képesítve"
lösznek. . . .....~*&&r - -......—~.....----
- ; 2* §•\'. MindJEnel fögvá » bv füredi ^Szeretőtbiz- a Imiiétt, hogy.a szegény nuvulö intézet egyszersmind nz 18í»S. XXXVIII. t.\' ez. negyedik fejezetének Ili ~2\'3. §§-ai érteb méhen létrehozott elemi, — éti felső......népiskola és tanítóképezde is leend.
Az intézet mindegyik taiifidyamára évenként az igazgató javaslatára az igazgató tunács által megállapítandó.. idűbeu-nyilvános vizsgák tartatnak, mely ni a tankerületi\' tanfelügyelő is a vizsgák ideje előtt legalább két béllel az igazg.itu által Írásban meghívandó.
-. A képezdui Lm folyamot nz intézetben bevégzett tanitó növendékek az ÍÖüS. XXXVIII.* t. ez. Iü3..í^-a értelmében bármely a háziilmn ietitzű nyilvánus kéj)ezdéb(<n képeaitö vizsgát--U-huinuk. Hapciiig iutézftUnkuek a jelen szabályzatban tervezett szervezete az intézet anyairi erpjének növekedésével teljesen életbe li\'-pcnd. ö enuélí\'ugva a kuzoktatásűgyi kormány t-zt nvd.aiiuá keperdeul is idismiTÍ; akkora pat-da^iiütai taniulyaiilnt itt bevégzett Uiültú jrluitfk niuirában az ititt:zt.-tbc» is tehetnek ké-|k-3ÍIm vizsgát.
.!. l*lzL-n „Szerettftház" bitíelekezetí jul-1 in\'iu birn-ulv intézel, meh ben a jelen HZJib;ilv/-ii ,-rt-l.i
-t>^-§. A kitüzütl^eladatRak-^z—elsoroi
sok küzti időközben az élő míl.-i\'>szek képeit tartalmazó osztály nyitva t\'u<r tartani, ugy Imgy — állandó alkalom leciíd képoknek"^ egyébb műtárgyaknak eladására. A.brit múzeum tetemes Összeget fog fordítani műtárgyak megvé-Helére; \'
tipen nem szükséges, hogy. a kiállitnndó
;-mátárgyak külön a kiállilásia legyT3u;k kr-
:itve, hanem már régebben készültek is,
-Ai»¦!.—trineiiyt laitlaljitk". tio^y baiai niú-
vér-i^inU. é^ inkább gyárusaink k. /.issu-ipartiturak tnimleui el fugníik_k.avetitL-b>\'!f_v-a lundoui kiallÍLásun, mely mindun eddigi kiaüi-táeuál sokkal nagyobb mértékben e-s tökéletesebb inúiliiti U*z latutUágos. serkentő es hasz-nusl, valatnentiyi kiállítóra és látogatóra nézve, Slagyanirszíig részére éf.leiinlu> hrlrft vívja-""nak ki. .-
7il láa u • •
1\'fht. IS7l\' i...vh1í..t l.tll^
¦ mennjiben nem ismereteuek a külföldön, a ki-
¦ állitásra elfogadtatnak.
A kertéaztíti termények kiállítását illetőleg, az angol királyi kertészeti wj\'v.Hnh\'t résyi\'-
rriSXER KAROLY J,\\.lus
A [..n.l..niki:illiW-<i.-í kiktiU.\'it ltlaiv.„-L. i.Íí;
STUINAt-\'KF.R t"»nÜX.
tíiMlV iiuk ftílvélL-lnek, saját vallaiíllkbau neVel-tettiuk, és uiryházi tanaikra a lehetósvgig ^azaz, a"inennyiügi" oly egyéutrk helyben találhatók) i-ajat i-^yházukbfli eiryéu\'.-k al;al taníttatnak.
4. ^. Az intézet tan- és nevelési nyelve m.igvar. Azonban az 1^*71. év végéig, i mig L i. a JL-letllegi i«;aZi;ali» a mairvar nvelviít kfillü-Ji^i_.(dsajaüthatja:—a—tanitüs—réagbuti—német nvebven is eszköziilht-tű.
i\'. J8- Li
eszközök által való megoldására első sorban u \' jirfezét, igazgatója van luvatvii, ki mint a nö-/vendékek gyámoló-atyjii, nuveloju éa tanitója ; köteles szuretettol édj.telje\'B odaadáasul növendékeinek élűi, _ \' ~
. Az. igazgatónak segédkezik, a házlnriá» kezelésébén, Bnját^neje, mint házi anya, vagy \' annak nem létébén a gazdaasHzony.
, Az igazgató alatt állnak, s vezetése szerint neki segédkezve működnek az egyes e«a-láduk nevelőiül alkttiiiuizott tanítók, továbbá a tanító gyakornokuk tls ji tanitií növendékek.
7. ij. Az igazgató az egész intézet paeda-gugíaí bunindezésén és ¦Vezetésén felül:
1 szűr a felelősség éa részletes számadásuk mellett kezeli s vezeti a há/.tartá&i, a kert!-, mezei-fésszőlű^gazdasagot, h Igazgatja n szükséges-segéd személyzetet. Az anyagi ügyeket kettős könyvvezetés mellett kezeli.
2-Bzor áz igazgató tanács jóváhagyási— niellett elkészíti a fegyelmi szabályzatot, házi rentlet, tantervekéi, a óra reiideket.
3-szor a tuniti>képezdébtin rendesen Ltnit, üt (föl»g kezdetben) Bzükség esetén p. u. tanítók hiányában az elemi s felső népiskolai tanft--lyamban is tanit, süt mig cüaládtanitók, vagy azokat helyettesítő gyakornokuk leszn. k az igazgató teljesíti a esaládtanit\'ik- minden teendőit is.
Az igazgató dija. a megválasztáskor vele kötendő szerződésben állapittatik meg az igaz _:.:4Uó-U*i]áuj által.----~-
t*. í^. Az intézet növendékei: 1-s.zörkö-. ziinséges nüveudékekül. felvett elhagyatott sze-géiiygyer\'mékék, és L\'-or tanitó-növendéltek és gyakornokuk.
í(. §. Közönséges nuve\'ndékek felvétet nek, kik :
l-ször a magyar királySíigl«ó.l,........
_ —2-ur le .alább—hitty—legferebb^tizeuhái uui évesek ;
1-,
gfubli ne viri isi eszknzuk : . A vuUástid érxJlK*t nptjferi és tej le!
mely azt egyetemben a kiállittlsi bizottsággal rendezi, még külön intézkedésük fognak. ¦ tétetni.
Bejelentési iveket kíváuatra küld a magy.
_kiálíitási biitoaság-(Krr-sé!itatór—1-. s«^-1
emelet), a \'hol valamint a buda-pestí kereskedelmi-\'és iparkamráuál (Lloyd-épület 11. emelet) minden kívánt felvilágosítás is adatik. \'•¦
A bejelentett kiállítást tórgyaknák legkésőbb 1S71 január l-ig a mugy. kír. kiálli-\' tási^bizottság helyiségébe.kell küldetni, n hul elfögadtatásnk megbiráUUa védett Luiuhmbau yal* elküldésükig ki lesznek állítva.
A hazánkban luegindnife* ipari emelkedés belterjes és hatályos további. kifejlödtsiének
------: asön-jótékony-befolyásra Tan szUkaégo; melyet
.. ,a küihuni sokkal magasabb fokon álló ipará-
A balaton füredi S Z E R ET E T n Á Z
¦ tiluptzabálifiri. és húz\'t Vüntfjc,
\\ I.-ALATSZAliÁIAi\'K.
1. Aí intézet ezélja :
1-s/iir a hazának itnivelt, erknh-s-is, ]ú polgáraivá t\'-Ji dziir^nlmas íimukásaiva in.*veim »dy teljéén vagyontalan, anvagilag ós .er_k,iU\'>il.-g elhagyatott liti gyermekeket, kik vagy árvák, vagy szülőiktől kelló értelmi s erkidesi i«ivelést nem nyerhetnek, tehát a kik helyzetüknél fogva különösen ki vannak téve az erkölcsi elrumlásiiiik ;
\'2-vr. Azriíész intézetnek, .s az abban való eÍtTmmlíiük\'tdy ésaTádiasan berendezése és vezetése, buL\'V az Iehetőlepj a jó háai esalád életet lnjlyr-lti-MLse. t.-s az e^ys^ibastis.-i^- elkerülésével :l/ egesz neveles arra iránytiztassék. hogy a szeretet uralma alatt egyszersmind a szabad eiryeliisee:. az nuálló egyéni jellem fejtes.-ji\'*k ki a növendékekben.
:í-sz..r. Az ls.;s. XXXVili; t. ezikkben im-irhaUruz-utl elemi, és felső népiskolai tanfo-Ivamokbau az állami tanrendszer szcriul való "ktatás. é.s miiitllióLljintulyainnak bevégzése.
4-hZcr. A utiveiidekek criijéhe/ inért min ¦ deimeiuu gazr|ns:ii:i iniiuka. s különösen a ker-te^zctbeii, t>zőló étí Lry ümolesfa mi vetésben adandó t-lineleíí i\'-ri gyakorlati oktatás.
i>-S\'/ur. Heuilre, tis/,tasagra, puiitusságra éa ligvelemrc .szuktatiis.
ti-szur. A nevelőnek személyesen folytónus jelenléte, és példája. \' " ..........-
szor azellemiieg inüvellndők, íanithatxik, testileg CL-i-szaégések [különösen ragályos vagv ehronikás bajban nem szenvednek) be vannak oltTarés\'-iiruukárn képesek. .Minden felveendő növendék a" "Felvétel alkalmával az intézet orvosa állal megvizftgáltatik.
4 szer eddigi életkörülményeik, életmódjuk, anyagi helyzetük éa jellemtik hiteles kimutatása, által igazolják, hogy ugy sze^gérivsé-gük mint erkölcsi helyzetüknél íu^-va aj fentebbi *1. értelmében igény t Ltrthíltnak az intézetben felvételre*
Klleiiben neín vétetnek fel: l-ször kik nem taníthatók; J-azor kík testileg nvomorékok, vagy rn-
gáhoB betegaegbeu szenvednek. --------
J-szor kiknek testi alkotása vngy termeszeié nem engedi meg az in tűzetheti eletmu „dot, vagv a gaztlasagi iimuknkal,
4-szer ulvanuk, kik megrogzutt kóbor életűek, vagv már szándékosan gyújtottak*
Folytatás a mellekletén.
tákczá.
Ma ünnepiek világszerte ama nagy szellem ¦zUletcarinek százados évfordulóját, kinél nagyobbat a zeneművészet felmutatni nem kepe^ ki mint elérhetlen fényes nap jelent meg az egen, hogy ragjukon: az egész^VjJágón, Iliig eaak a hurok hangút adnak, inig. egy érző szív dobog földön.
Született 1770. decz. 10-áu Bonnban. Klac tanítója atyja volt, ki. mint választó-fejedelmi udvari óuekis szerepelt; azután umitottA-i/«tfs#> zeneigazgató, később Edtéa^i lh*f; Végül*ílíijd?.. (ís Albrtchttbofijor. ísmei jük e1 tiszteletre melió neveket, egy-egy müvt\'azt kepvúelnek azok; Beethoven azonban fölül-muJu mind, if tanítvány kifogott tanítóin. Ő már.kora iljuságában .elbájol*, inindetikii in-gedU ö» »ongorajátcká.yaL tizenegy cvl-ii kora-JjftB-figyílemgerjesztó váJtoz4tokat--suitátt>kat és énokeket irt
E gjermukkori&kun én néhány aprubb ilfütbon-ki-rül műveinek aramn-l^, n In \'< TOMgy iitaphonlaftdbb-iiyiUlBy E4im kar számára, (VtotoGért, 1 begedttfioncurt, 1 wplctt, I sextj li, 4 qtdiltott, 1G qutrtett, 4 tnu, tieguiu, violin éw
eello számára, S zongorntrio. \'Jit zoiiei.radur, Üt! zungtinisolo, l-«pyra, 1 uratorium, \'2 nagv-niíae, külunburö énekek, es ;í.") dal zonguraki-
sérellel....................__..........
A lángeszű fiatal művésznek vad phanta-siáját alig voltak kiütések tekezm tauitm ; tan .lt-gtubhutjtiajoskodott- vel.; emiatt Albn-rhttbir-y«r, kinek idveit elavultnak tárta. Müvei láng-érzelmeíuek legnieghalóbb fesU\'tn:i, jobbára a forró szenvedélye&ség hü kitejezváei, nimtlta ^mythulogiai Orjthetia tanította volna a hangszo* rek kezelésére, ho^y bűvös zemye által megszelídítse a dühödt vadállatukat, maga irtán csalfa n fákat és kőszirteketj a leesendtsiue a háborgó zivatart. r-
I7í)2rtól haláláig folytonosan Beenbeu tíirtózkod^tt, ninjd mint Alikmt Jílln-rezeg. és kölni- választó-fejedelem udtart urgonászíi, majd nrint. illatán zeneszerző, inajd pedig .néhány Jmrezeg_JUJÍ^Jr-tny-ijJwlij íeljieki
oly, feltéteIlel,lbopy Bécsben - marad íuji.,_X váron át többnyire kirándult Mö<lttngbat»ütí a vizkórság nem ott ragadta el száziiüuukből e drága áldozatot— minf némely Lexikuiiok Iii-brtsHil írják, — hanem Bécsben a tíehwar/-spnilier-házban, (AlservVirstatit 2W. hk;-)-melyhez közel egy uteza is az ö tinzteletéro „BetthíT-v.en uteza": nevet nyert. Ks e gj\'ászumlékü nap ,.5827. márcz-,2U. .(nem ".\'7.)\'Fiijedeln.í kiaérijt, és pompa: kíj\'vette- kojKiröóját iViihrlny\' íaíu temetőjélie, (nem a >béesirwiihrii)gi- imgy ¦ sir-kurtbe^) Ind, must hamvai felett nagyszerű eni-lékor/dop áll. , - r" "n^.
¦t Az- utolsó nyarat Gumxhtuhrfbnn töké Kreriiö liiellett) dánoslivére hintrttán. Ott1 ren-
líarászutt majd igen lassan, majd ismét igen gyorsan járt, umint épen zenei hangulata ma-jiaval hozta, gyakran megállt és zsebkönyvébe Írt. hV-le^ykor uzukutt hazatérni, azlán eiiédel-tek. Kbedután szobájába ment és ott maradt 3 uráig, akkor ismét elment én kin járkált alkonyatig. Este hílnyolczkur vacsoráltok, vacsora vegeztr?vul szobájába vonult, 10 óráig irt, azután lefeküdt, némelykor zongorázott ia, habár zongora nem az ő tzobájába állt, hanem a teremben. Szobáját szentélyként őrizte, esolgáján kívül .tuba másnak m-m volt szabad belepni.
Beethoven — mint ~ÍsmerőÍ mondják — csak egyszer volt szerelmes, akkor is szerencsétlenül ; ez_ idő óta a külvilággal initsem törődött,--égy önalkolta feiisőbb világban élt, és csaknem mindig szerzeményeivel foglalkozott. Közép termettel és egészséges testalkattal bírt; B7^me^j«ijíUs:ÍL08 lényt sugároztak, mit csak lángeszű embereknél az ihletséL pi|lnna-tábnu ^.J.ap:mztalhatni. MagávíílPiaiindig zsebkönyvet vitt,, melybe azonnal följegyezte, ha geniusa különös dallamokat sugallt. Ebben környezete őt épen nem zavarta meg b ismerősül némán köszöntve haladtak el ilyenkor mellette. Ha valaki mégis háborgatta, felingerült és szemei tüzet, lövcltek, -villámukat szórtak, mint Jiaragjáhan az ég. Ú "korán elaggott és megőszült, mindegyre nehezebben hallott, mig 1 fii0-ben teljesen elvcnzté hallását, h egész vi-lággyülulűv.é. lett.
tízületétíéuek százados\'évfordiilójáli nein-,/.eti Bzinháfcunkba „Fi d ,\\ l, i o" .ezíinil egyut-l.en operáját lidák, niely nemcsak azért egyetlen, mivel ő cBiipán.ez egy operát irta; hnni
<^?c.tr^\'élirírttur.^^ jiiár. .ülh\'Hgy.la.éji Hyjighülyét, ! ¦ tuivel-V nemben pirpi iiíikís\'í a viliijrjjnindtiii
asztíUához Jílt,. kézznl-lábljal adta ítz Üte/ry^ófi 1 \' •• •.......
d udidya irt.: Félnyolezkor kö!"öh reggeHl^uU,
»|)urái között, /Vtie?Ío\'(LeofioreT Írására -a lilnm
~h"tJl • JJeetiioia\'ii keveaot, iiéha milaóiu lii*szé|t\'; látszott rajta, hugy-llyoiikdHn hai^leiigűníben iWZOtt; Itijggeli- Után a szabadba HIetefJ, lielta-Jando/ta a ligeteket én mezőket, kezeivid lla-i
A remek mü lÖOü-ban1 adatolt elűazíir a wíe-deni színházban, de a szokatlan hang, nagyszerű-irály--fönsége nem nyerte meg tökéletesen a közönség tetszését, különösen a győzelemit\'as ledér frnnezia tisztek felületes muizlését nem elégité ki. E megnemértés, e félreismerés, ány-.nyiru visszataszitá az érzékeny kedélyű szerzőt, hogy suba többé néni leliete rábeszélni, az ope-rairásra~ J
Legyen azonban elég ily azükteren e rövid megemlékezés a nagyhírű művész iránt keblünkben táplált mély tiszteletünk én bódulatunk kifejezésére. Köteteket, sőt egész könyvtárt kellene úgyis összeírnunk, ha mindazon nézeteket csak elősorolni is akarnók, melyeket Beethoven működése és müvészf?ii jelentőségéről eddig írtak"; valamint ha a\' megjelent mindennyelvü biographiai adolékokjatj^bfck emlitenók \'-isT"JígySBkéiit bármennyit írjanak .a a mübörcsészek, kritikusok, vagy óz Összes ze-nészvilág: Beethoven az ö műveivel mégia űrökké talány marad a korlátölt olméjü emberek előtt,, mint az égi tüneméuvj - melv évezredek alatt egyszer lordul elő, mit megmagyarázni, alíg, csak bámulni én magasztalni tudunk!...
GYULA Y.
A magyar három színe.
"Stép CHPinlvBflii AH \'a,>i?rn n liajó,. Lciijj a Hzéltlil a iiemn\'ti loimcií, . Három «line van \'n malvar in!iiiiBlnok,.,_ A iiiL\'lyokut Itlliík.\'m iiioihIíkh iliuüíuoik.7
(iperairó^«Íi\'fj.rX iaiimrotnégu ittlott liejcijilkal mat, ki őt.a drámai\'\'zimn^Íra\'í^sáv\'ll és előnyei--yel.mégiHiiiortíitvéu, rábiria, \'niÍHzerint"\'ífóA#*?* írttftmv-• ^ktiríná^y;\'ikm^m^űiílio eziiiíb szö-f vegköjiy vének ¦ iiiegiiuiiéiiiiisero \' vállalkozzék. I
,\'A Jitiíiik, a» ilrtMlrtiníj* .UlVípn, \' Aí^tnHjMij^H-taiiiíj.ai-. «?"i»\'liit,i A*, íio(-jr vau ngj miutloululiti Intonici;, KU ni«|f \' Hdiu\'^ylU »oiütti! flllJI hrffiiig. .
InlilO" hukaklink! _____
^^\'ÍIÍDílölílötü ffi 111 ííség lí~il ü" Tol cg iiz igen \'" kedvűit eredeti wirüjegyek tíl»<lAhiíiiiU nagyon kitüutüti.magiit a nagymérvű elmhiabiift-uv.: ~4diilpli"Ilii«(+- iiHliíliiburií lUlniiipiipirükkal kűru«kodli"bl,zt}g ; azokon a nevexeüliiíz. min-.-dmikinukv ajánlható; annak\'tclhivána\\ hirdetmények közt olviiöíuitii.
\\Vnjdit» .ftlzütíf ujtmaii telüzerek könyvnyomdája elfogad u kiwelgű tánc/.idéiiyre ruii-düzuudű bálokra. Bzükséges utegliivüknt, lánez-ruildeket\' aat. a legszebben kiállítva, s lehelő jiitiinyua árun.
^mincr mchr [telit fidj- Ijcraiis/lütlécn Üíclmij fidj bic rcijíiikii" SiVtljcr: \'„íyriHjltHflsrcigcti" lítm-3uÜH5-Vaiiiinei-ö — .^urjdicntSiw\'\' wu Jbljatmcö Sdjonbüvf — „^uiieubrriiuntc" von O. Liiil\'itcr Irama, ocviiimie ilírc$ JoHwhí íiiníi Lmíu)ai^dla anol^ditlWültsÜjiirnlidKH í^iitjűUts Tfíti^cu. —\' *íítci3 pro \'líiccc [-1 ííojica fíarf] nnr 75 ív. ^iit\'i\'.íiciiíu ura yiobcrt Slpifftb iu cif-VVfl ntib burdj üUf iÖudv imb \'iíitipfalicu fonlJluujicn. _ \\i-í
- - Fcllliíviih
az \'íreg korban élíikbi.a, tii;yxaitit¦ Alulírott nokiM i ín;i\'H/U!,ilnÍ»! t\'<. felhívásaim \\ küvetkoztt\'-lii\'ii hozzám ini.\'
ftdJftilís^iiM^l^stjia jjzivaul.wgn-t^ílt^rr^rn-Tryrh "pyii.tiii ; íi h x ii t ü li <¦ t ijctlij; ami, li-.-v u ú\' 1; ».\'¦ I .i\'líii,n.luliii -üjriikotl ri\'inlctU\'rr-fiavr Tt=7Tín7T«r," vér- éa
l\'i-hér f..|yá»t, tiiébm.-t*/..\'«t, in.\'li-, i\'-i- .". i-i"ii.iir -i.r a i\'íckkc] kj||iivi..L-itl>íin l,-v.; vér.-.-,, n.\'n^é-.-í\'
U»ii|;t.\'ll:ilH«gi>l, - t.Lviilil.H ^y .¦l.iiiií-Ií » k U él eb"-
lunluliii .HZukutt . - jfíirvélyl - (ii.-n>|iliiil;il i - ,<« *:\'n,kért \'(Hh\'ieliaut\'lit) liiztut mk.irnd ^> .\'..„-i iun.i ,-„.ri.„^;.i
w.lék ; .-.zérf kik n,v,%i (.tt<vi...ti.rfj^iI ,1» ,„ V:,j~ bánni rutÍHf/\'li\' iH\'lfjífuVckln-n is. i";lu, kn.nnriU : ;i/..k tfvéll.t\'hi iinx\'k\'-n\'ikct int.\'z/.k. im.|v ],.y,\' l,,„ b.-t.-^épM. léiét - tit..lit.-irlá. ü,,-!!,11
- kí\'.rill.iiéio.-s.:!! k,í/.^l.|jii kér-... -
Ocsvárv lOiii* ni. k. \'
Pföápfrtuinli én\' drjrfjyzelccJc, HiintTfíiihliiv.k ..bir.ine.nlkslal. IdLldctiitif^.-...................._............ ,.,.í
- Érték- és váltófolyam: decz. 17.
V z 1 o t i. - h i r ii ö k.
NanyKan]
•.lST»t *
Iiiiiii>/ik
.Tljll
¦A l.L-i:íi
;\'i" kniűnlé
¦lék.-
.;|\'i;í1.1.
-lIvUcr-M*1 zt\'iiélúiiii\'r\\ t-krni
in:ír :inay.i?zi)r tnniuhiti\'tt -dics\'rit. Im^v íiÜ^. szükségük tiiviilili i.-i (Íi:yt-Iiiiczt\'-l(ii. l)f-mL% utiin suk helyen iniis iníivt\'k is mint IIi\'IKt-félék árultn.tu.:ik. int-lyek jicÍÍl\' itrtn :i/"k, t\'l^v csak\'iiz van bizt-isilvn, h-igy entiVk vali\'nti tuti-\' vét kujijit, ki ki\'zv.-il.;u ii\'.l*- r.-ml-i. Mindtrii egyes unt, ncvév.d van .-[];itv:i.
znwtöMUrfiil,."! ,,nj \\„r>J,í,t reml.zi niefyhrz
L\'l>frt, llji;ill;ii lllillihllkill.-k i.-ln\'í.-,^. kiívé-sért i-gy ilyt»ntu;k liirtíikáb;i juttuilni. KLh-h-it a z.m\'hrn ürüi.-n\'-t t\'it\'i/jn, <l= n-< i(-\',-.»7.-. tA kiiért imuj /¦V.rr\'íií\'T i>/.\'íj,i.\'.\'f. Kzcii .-iursicgyck
Piaczi ár.
i.r i:. :S
tont l frti\'.ll l,r
¦ hl kr Ar|
--J\'i>.ut ;i in
t">u/,^nfé1nliriiies fjij.lO; Őu/(1 nomz. kölcsön* li;i.;i:\'>; ^IStiii-kí líllmliijllli Itölesíill Ül\'.Hl; Ijillikr l\'Tí/véiivtk 7l".\' : hilelintir/e^i résxvénvf\'k -47. )><\': Liimluii 1^1.ezüat iigiu I^^.ÜO; nnuiV
..Ni-ühm fi.H2-.Ur
VhruII napotiklntl jnenctrcnd:
iui/>.\'í. 111. Il:i, 1-4 f.-lé rcKL\'fl -1 .:\'.ra-.\' \' \' . . .ir-Iiitirt •-• i\'.ra : ItiKlq \'
.1."
1
Tr
111
«t
I
A=j.i
éji,] 1 il.\'-liilAii 1
-1.-H.. I. ¦-l.-M-:.!:.\'
í V. |...r"v.
Wajdits József.
">-.iíi\'i|;.zi*rk(szt» : Batorn Lajos.
\'\\liolffr(>kft .iik\'.Tüseu- trv.\'.^vitvaii un-i: k\'s ujáltdt\'kuk gyatülut i- tt\'iy<..hü;Í[i lllt-n^k.
küljitifélu lii!tegséKokt.".l, i\'lliatári./tam maL-niiil-nii. A luiZiis ;i[>rilis l-.\'-li. hiv;il.\'ll.>í . i-^yénok
Impy taimaztalaUniiat flregtijtend». az .irazair kill-n- jt-|..nl,-H;li.-ii lu-_- tiirt«-nii i. a IniZjUjeL-jzékL-k 1 t T-
l)títL.uíL\'t:i.k..t tuniiliiiiitivuüiii fogóin. ¦ í"0^- t-^.v a\'niultt:vilif7. [i:l-.iu1ii DVtTomfit} - |
Miliőn: ern! l.aiám li.ii x-. lányai tií;.v..|iiit\'t fi-l- ¦ osZtlií. IK*" l\'ni!lk trli\'kliill. UiI.V:iI]:lz^.[l ItliV.
liit,,m, Vcyiíoniniiiiil Geyeliiiciletcin iu » rcc>l> I. p- \' jon lsll|ét t<irti>nt-llilT UÍV. lin^v niínik-nki, ki 0
.t.t. ^„lir..,. a _uid5l,.,r«t.... .„»k»» ti-,toc.-,t. ^ ^ fofvba„ ^ r,;„,l ^rlík„
-rtiPTlr.- - * ^kftp7-»H^ta^^w^y-^f^n^en^t^^^ba^t-f¦^^at¦-y¦l^^m: -
í frt :
SZiGEIMY KAROLY. «
ht/mh- f/fi/iwfrMÍ p-lhtrnxtt rnn uiffh\': kt-Irr:
"i t. Zitln-mmnujffi Közlött tf,"
fti ..t\'.*ttih\'ttH /.vijf,"
\'¦j „s^rjtirotlafiiti Jifizföiii/."
villái
11
1
11
l)
i\'.
-.CO-
- a _
0 =
\'- c. B
71 — U
te
UJ
E
o3
ti -u
L : - a - - -,- :
5
3
: © -
;i -= fl)
-te s- ír-íj
0 =
: = Ci -. n ;
Csak a
KOHN GYULAE TÁRSA
-luorinborgi- , díszjnű- és divatáru" ralctárában -
B_ E L UJS iv r íí y ó jr-.y s z e r t ii ra mflletl .
..JUTÁNYOS ÁRON KAPHATfr » LEGNAGYOllh VA.LASZTÉTÍTIAN
KAR-4CSON1 és ÚJÉVI
yak s gyemekjátékok:
liitüiiö gyógyhatású
íiz íilsórv. aranyér, gj\'oinoréjscs,"köhögés és nyálká-sodásra nézve.
— Hoff-János^dvari^zállitónáhkfepontrT-aktárBécsbenT ^ "
g*: ll^JviiViitiicrrhig-. 11. -^J
jUo/ioí (I-kuiiit_) szejit. LM. ItííO.^ligy hú út:i h:uszu;ilt il/rtíííírt-kéjzitnuíttye oly jnvitiUt ¦ idézett <iln iiyé.iznétjfniri\'. nézve, kérek" njohig -^"üveggel Mal,ititrkivon^t-fíijészség-»iirbot és 2 font mnlátti-<:tjész»étj-cltükultt<f\'\'-t kíildt-ni. MUnn Loíín.
-/„ ^\'í\'^Hriíiy, L^T.\'-\'\'.a A J.i.úi!!i|]y.rí k\'gifjahli tiiuu.\'-naijrúl Jiapni gyuügebb óa..
gyengébb lett, hiizaiék *J dóhoz M-iliítii-<ujszaéij-cliiihd<id>t. lv/nn két dnhoz haszn^bitit fcirllnö hutást gytikarolt, i\'ai»i-/-ki.Vek_4 doboz MíLhUji-egészség-i-hokuhulr jn.rt küldeni. íVoi/or \'SmMcJikal-
......... i\'-í. kr. törté ily széki.-rti\'né.l;.
Jlrood ^Slavoniíi) imv. lik 18iií*. ]hlvariiwan tellién>ni önt <];fnrsvon<iÍt<d küldeni L\'-l üveg MnUt.tt-kivon!tt-fi<jéaz*é.tjsürt,\'ti adag MtUi-mnltítfi-Jioulioniii-v.* 2 l\'-iinl í/n/iíf(i-Tr(ji*HC»é(; chidca-ludal. J\\J;íjii.sl)jin liimziiiiluitliiin üu- ki\'s/iiinényét, nly ulüéiv\', nrsiuvér, gymmír-gyengeség, nyiil-kit^stVg éö kiihügéöre jtrlmfaiwűT vult; uliilibira nézve niiiiden^.uiiírf .\'telelt""-csupán az ön Mnláta. hoiiljourijiti hitriziiájink. - ; , . \'Boíjdnitovits fott-án."
JÍt\\pr=Í!-Liik, lilagyitritmúg) deez. ;k lSti\'.l.^ Kérek \'iiostafDrdailtiival-Ü/« fimt Mahlta-7sg(^7f*ég\'i:|iukMliiih:t én iMe/I:7^ia^a^ÍTT7TrÍ7üiTSrlrlrlrÍTTif.-hJjlcrfri^fTrorTrcrn ényctl_
jtiI/i/ly^diuu;Mi^;,ví\'Wi--i^/iiíi;íí^—-:-^-—-¦ . __¦ —^——íajtfriltultjr \'Fervsirr;——-\'-—
Valódi nilmWmlM\'n \\n^>-Kiinis/iui
íijxyin]iil"WájdítsJozsof;„uí;íi;íI k!111
18
i
KARÁCSONY! ES UJEVI ajándékul!
FIGYELMEZTETÉS!
•» Egy iilö illa kensknh\'k r,.ni|W\'\'"liir>l<-tt.V.-k :lllul r..« úrákat njánbumk n i. «. Kitím-
tig. külimösun ,i viduld lakuauk f,arcv..a>liWru. K kitn;«kv.Kk x-m Ma*, wm ...int \'Ulitják -^|Murl..^k.«nnéUfflmitt^Pl»i^^
nvnU Mgouymilvot, pakfoiijrállván.vWii mint nj «Mimt.» mirai-ru •«nkal. vnlMi.....vo.Mc.teic
küz.insé«í3Ubb"úr!Íkiit viil.íili iiiigul unikal stl.i. -W-rl ,ivik..,lj,\'-k auu.l.-nki ÄyMi: li:v>/..nl:il:ui
\'gj^p- a ki cyy valnlian jál ivniiera-tt \',u-s<» i\'n\'itt akar \\i-imi. f.Mihilj-ai.a j.\'i -himeítt orasboz.
L-: iiUlábiincniikiii az órmíváruisíial luu\'lalk.\'zik.
I—t..¦ Et. i >t. Inn-j-ki!/ Nr. <~\'..\\
HERZ 11,,
<li.-n. [Stt\'ííiiisjilnt\'.1: Nr. ti. An^-iw-iif-uritévb.-ii r/\'-í--ii[.". !,--.ii!-;if.íi i.iri;iiii!i
litui Zwcltt-Iliol\'eril .S/.:illliiM l\'V ntit ji _ _
O - TR \'rt T* * T=l Ak
ajánlja mindennemű jól rentb-zeit é.rí\'.t nany mellett, a küvelkezű árjegyzék szi-rim. _....._........- ------<¦ i\'uli *-<«tiórn k.
f titnn-l imnr^Vn-l a k.\'kémlé.-.*,! i l.iv.ii,.! állal \' JiAJtowII ór-tr/.U jétálhWi j-try adatik. A m-m ^.iHäl.
l-ill:i-;/lM»li:ttK
EzM lien^r ér. 4. ml-. fi-1
- nrnuvker. j
- rumival U - M <\'!.[_!.
üi 4S fu. -irti.-,-.\'..hl. vál:wt.-k i > parisi bríincz órákban i-
—t—~~míÍ>my SvegTTT-^lT 7í.; bortf\'iMY-rr-kVrtib. Hi _ Ii* ft : . Hu. .-zil.it lappal l"1 "-\'-l Ili
Legnagyobb raktár ingaórákban.
..liW.il.
;V.U-1.
lUll -IIU
¦ iikin.l rur.,.1. -ílrlb.-ll v.-ui.
i-t nrák 1 • 1.:
-I. .
¦ fin. .ii.iibb
- Kiiii.li.kri«*. (Ív. JS -\'-\'> ti. . b..rir.lmiliór.k.Tai\',-M ^6 ít
- nMiii.iit.iiri\' a nv.ik uiU huzaudd M aO »-
- ri\'.ii. Utt-Vi f.-il.\'l- :IT. tM fi —~—.........-~ji\'t!\'\' ^ilvrpijt1! \' ft-
. In.rj;. b.iili rriu. l\\> 1"\' H-... ¦ AranTbenRrn\',rNr.:iír.hr\'.:U>:.;l>\'. ft^\'.1-.
- bt.rpiinv/iri r. ;;i -M n-i
- ftn..tu. kr. lap f.H II.j
ki-ltÖi lappal r»f»- Uf\' ít térnél .-ri.-v.-il iryiij!, «.i frr. - I!
..... • n.r.ii!vkii- .Id-it.\'\' \' k.-II-\'í, riri^té \'tíii/i-t, m.
-^pcnyny«l BT». 70. W». ÍW. H\'O-H.\'"-^^^..-^,..!,,.! -y.M-vdi üv.i.i II f •". - jeKBxUviTKB. -t-\'-IÍH iMriM kí.lt." őr* .li--,,-, b
Arany czil. nr-laji rrt),ifi. !t.-kl.;m llí, 1\'\'. II in,
hti, lm liH\' ft.[ Hürdoiható arségi ellcnöiö árak
~-i i-r-iíJ.LÍ,—-TT
V.; li. l> I-..
¦10. ."iO. liti. Tu. mi UHI. i\'rt
Ktlin órával 7 Ti. •
-"Kol!.", .\'.láv.-d. ut. Ív :\\
iili Ivi.-^r.\'l: .,-,.\'}.,¦ is .-li ira kni.l.-.k I
elöfizetespfelhi vas a - \' " "
PESffl IIÖGY-DI.YiÍTtAP
T"^\' ImIi Xll ,\'vi r..lyni»iirn.
Közlöny >\\ .S/.é(f7rodnlinii, >liivéj*/et i>* Líváhilag a Iliyjit kíiréliól.
¦ iijév küai\'lciUi\'vi.] — njra fo^
i ki\'.lli-mi-q bilbi\'ii Iti.j.L^tJitunk n:ijj> -4)1,11..k ujUjnn, lnifíy
v Ufilvri itcltiiiik i\' liane, iiiin-- ..kulik t:iir;iilni ; liin/.i\'ii n buv.i:.\'. jutrti.l.-í-l.uu, m.-lvl.i-n lapup. i- i i r .1 i k ivi- n\'-zi\'.Hiii unir -i b\'ll..\'* iriJi\'.\'yiir b.íl^y-kíiznii^x - n iu\'in/.cl iri\'iMii-^iHink, a
-i\'b-.-i
•« ..|v.-i4.;u:.i,ik j..-in..l hüv.-Ii i,;íi -,,¦!!,-,„
Ifink-, ]i„u\'y l»|..iuk:it a/.,u izlt*>i\'iiL>k mpufnk-l,. amim e/l .liniera -
Falapunkban.
A ..!*t\'*li lnílgyiHvntlap" ii\'.nlalitii rér*z<<
:i- ^.-kt-t ih i._»y.\'kk, íluk b^iuuk-U.
h. -/.\'-I, .-l-f. .-ili../.\'-
Tarczánkban
rlMH-k/pz. ll.\'lyv.lJL\'l
i \\ r\'isnkuak adutik ti\'rl .F r> v »-
\\ r .i s i « z ti in I ín k " hfi tllkr.-
t igyekszik lenni.a ih-mí életnek.
\\ s Hlrszekrényünk :
il.., a4Ív -és ; La|niük difzt\'s lx.rit\'\'-kj:Íii ma.
!1 li"Í k.\'- ! ciibmi fof;U1j.i .1 föviirnii, vi.l.\'ki,
m-li, lár«a- ! líniliildi .\'-lel fijívclfinM- in.ill.ibb
\'..ibtlmi lei- f .¦.(¦iii.-dvfit.
Divatkepeink.
A ..l\'irli liöluytlh állap" ilivutréüzi1
¦ í^niitilud . iiiindoii\' idt\'nyri- küliti
szabásmintáink.
i,.i;.li, -tűi k.lll.l.li diva
t*\'ki»trtt,:bi-ii ¦r. kiviigk ¦» íiiéwt
kint tübb Hzázra ii„.i,."k.
Amit a hölgyeknek tudni kell:
laljál. k.-dwi »lv.-n.i
.[, t.ik l-ku.t.-l. !.. i. . l-i].uiikk.-<l . ir. ri
, .\\h.-, .. : n.-....-^:ik 1......k\'ii ./.ámnilk
>i:,:. • trii.. L b.L.ff\'1"-"\' :i.i-ai.~^.^l.-U^
,.\'r^.i,,...l ! iii;iü:ik:it H .\'Ul-t II I ; h:ii»-lu ez.-
van divat I kt:ii l\'-lul iiwu div;Hk,\'|i^inl; iil-\'lií
,,-if tij.imk : (..irm.-iy IVI..1IÜ, rnh:i. víiíív l\'.vit-
¦ir-.., j.r.i. i \'m.-kruíia — al-:i»!iiinl:iif \'ViHi-ii
i.-f..k i >\'; i { ii]i-j--/-r^-r.iii; i\'-k kiv:iu.-jtr;L íri.ir-
- i.itm.-lr . Kel me min Iáink
Minden megrendelést
TT»int i 11 n k azuti rui.it.-ib.-in, mi-ív j: t mii t ,-uú u .1 l (ív e k z á ni a r a* nziiiii\'t vísrI. E n>-vntbnri.TtltTfiíiilerti.tjlik kedvre tlii t\'ui\'li\'iiikrt a fővár.i* minílüii idy Ü/l,-l.:-v.,I, tiii-ly a nf.i |iii..Ti* "i liázfjirtá^i tártrvakl.Mii raktárral bir « fiíváróiban. Kiválasztjuk u |..<iiiUáiiv»»ítbbiit , U-iri-íéUírrnb l,.i r,iti.^abbn( mindoiibMl.al-lwilinai aihán ,\'>zálin) bülej t-iiik-ii.-l. a .íiik.i-t:^ tár^vak bt\'szrr tTvri- mi lti:szséü)ii-l r-,tk-\'z.\'t nvujtutik ejryHzt\'ri\'l le
Himíeí es mas noimunii • ajimin-taink :
Divartudcsltásunk :
Miiuliu- l.-p.-ät tart aí. iiralkml.\'. ¦ ci.iual. V\'ilá«fis;ni,.érteiül tiíiima... ;\\ .\\t\\i. "ih.-j; míntlt>nt. ti^y b«py í»í ¦_-\\-.-...Íi 1.-irat . nini nk.ir mimh\'ii ,1..n.",iik iin^i íj .-Ikéaziilit-tj rullai, vajrv utasiián ndbat "za-i.¦...............
n l.-írlfélli-mc!-.-!.!. s/..L\'ál.-ib.t ti-sMíHÜ a7 által, ba . m.-llék —ni ,rmijük n.é- .vm .-I^Hyíiket liuiy^^ikerfllt ¦iti\'-i é«t-i- I,-ímii ni.. ti, i"í\'TÍnt inindcii báli, iin\'iiyaHiionyi és
\'ti" i/l\'I.M \\ ..l:i.i/.t.\'-k)í7lli <-tzk"Zl.lbclílllk, — jiu^taí, VUjjy
Ilendkí\\ üli k\\ d \\ i Zllirnyi k.
:tk d\'.«Z.
- - keulap. 100.110, 1_\'H ,, UH) ft. Yadá.-i éf munkás rctninil.\'ir fio^^iií
. talmi aranyokban 1:\'.—If ti ¦ Höípyr-órák Ez\'llit ciH. 4 én 8-r. fi.
.Arany - - L\'ii-^mi ft.
tiálii.il.i í/.éi... s/.it.bá/al.
Ük kTirill 1
Kérem figyelembe venni!
Mn^l.\'.i
és Ul-Il-k-l^k
ál- I
KAtUG80i\\M és -UJKVI-AJANDKKOK
____. .liúiniihttos- oli^sii-iVniii-kiipIiatiik.
KAKTITZ O. papirkereskedésében Pestén, Deák Ferdncz-utcza 6. sz.
,\\ök ^zniuára: Í\'érüaU -.ráuiára:
.fiyoriijekck Mcúiiinra : _
Képes künyyek, «éta.zc..l-i bűrgfl,. -Vji,
"nétuktípekj-. minta- es kepeiivek, pléh: játékszerek, kii-Jíintele alakn inUtartúk, bür-: bői/ é« t\'ából;-irnazer-tárezák,
felszerelve s a uélkitl; iskoliit
íaakák b tarisznyák tengeri -kalyabürrel bevonvü ; rajz-
tárczák\' BzinesTrnjz-u^ökkiil,
notitz - könyvök tntndeiiféle
alakkitl?,gyöngy báz toll tar-;.
túk, tínomr ángol^jo 11kériekj
Tolagőlyókyfestéktnrtók i^a Ui-
skorék-péoztárak ^bronzból b
fából Btb. — Emaillirezott
bonbontartók\', kemény pupir-
ból a bagariából; fl ezeken
jusilu-j00() ...mindenféle apró- -
¦igult\'fgwi hIvho Hraii.
Cottilion-jelvények
Igen t-legaiis nói turtályukj Iróaszlidi készül.-kek br»nz,
Ill,.llv;is .is rézlinU iró-
ii"ii-iinitika-ku!íarakiiak é.s ké- \\ tartályuk táliól s lulriiul tuiii-zi-táál;:i.Knak ; irótarLilyuk s j i len tele s inindiii i.-l.-ikin lm/, állványuk, zárral, v.i-y a nél- \' alkalinazva ; iruinánv <.\'- vál-kiil ; k\'tt.iirali\'íjfgy-tarli\'tk -l<- ! nitáre/.ik .zárral s iiiiii.[\'iil\'.\'-jr
.űsbéka-
1"
tánie.-iniiibúl . liejból, bagariji liór-biíl ; alliuiiHik-xtMiével- H-^r] nélkül.;-péiiztárezák elefánt-\' eriont. t(ikenűí*békaliéj h initi-
denfélo" bürliól ; ke/.tyü éri \\ pwAmi. .,„..__________
¦#&elilceud/V tartályOlrinógy^ | ííziranilkáiiy, f.\'-n\\ kép al-rö * olajfából és borirteli"t^inm zenéi el d\'* n nélkül ; pi-
tárr/ák .
sí rfzaltyán-! sízivar-. Imméí- s iütj-,
iiórbór; gxünL\'viüzbói
yrótáUl. li.gnji.bb t\'a VVaterpriiof és *>flv..|ii
szer tlaeiMiok, látogaiiVjégy-\'tányéruk hrmizból eziistbül, platin;íbiíl. h fanigvVinyozutt-tViit.il; illatszer ért Kan t\\r. (\\,-lögne a lognagyVrlili vnlnsz-tékbiin az uh lm/. va|ú kellékek íívegbül [lalliriiiiuler t\'á-IjóI;\'- in int\' nzinte- ininfetilé\\e %imtÉ%-M "WWlTf\'Wk f\'u »>óiL»l\'»«\':ki tárgyak u leg-
ta-nczr.rend EK j..i»i. váiaHztékbat. ig-n 01,^0
. . VégUI figyelmeztetjük a t. cz. .közönsóyet: hogy nálunk a levélpapírok magas é8 - szines~monograin s fekete czéjjnyömattal masés olcsó áron kaphatok ¦ . . . >
pázu-B/.i\'MKániiiii hrniizliél. Iia-liaiirntarló niindeiliV-lr bronz-, aczél- ti (iiiiíUlviiriln\'il ; aezé-l tun": irmlai. tínlátnrtók, pi:n-lin-iftagtTuk , bronz-, i\'/.iist- é\'.i üntöttviirtbúl.-, .innia rullult. lovagió-tán:z:ík.minél ck-gnn-I fiabb kiállitiínriiil .;j\'.\'gyzó- <\'¦* iizleti-kf\'uiy vnlr","""" iiáptiirak , ntiji-jélzűk nítgy villimz tokban. _ -
JSthit/nlú-jriiych—u• h\'illtlhihtt nu\'nitf/im\'-t/iíi. 1
Levélben Ulrté/il im-tfri\'lH\'iíl^Hi\'k ináiivétullül \'iryiJrH/1|i fitpnuii\'iiijHiltaliiák, f*"\'J*°
- . KiN|TZGr*,eatenrDeák-Ferencz\'Utczat6\'dik szám:-
,1 .l\'-^l. 1, I.t|i- ...nlapiaá. lll.iv, k miiub-ii b:Í7
v-TTTTTTVi-—Ir^jt- |-..»^";iÍHtTtr—
: .mlliii-i.-Liiik i* ¦¦ ......\' .1 mii..k\'-.if . \\ :\\ ,;;\';;;;;,„
JÜVÓ i\'Nfi fé|i-\\Í muli
éC i-k t niiüiii.-.!: Íja s/ ¦.j.H.-.ií .li-
íimím .i\\ v ; t tn ! V I 1\' ii .1. i Vi .ni\' - ;i [KI vt.iin Ginies
, külMi.l Líiüi.:;.-Miiiv^ - ^Itrr Iren) rajzuK
Mull é- jü\\ü r
ari,.,:,,, !,,,.„ „..:,, .-..¦.,) k.\'-,. ni, ív a ; lék.- /
l.-n -;\\s v f.-ksi..... LM,r n;i^,v i
kUit,.^ -it;.-,i. M, -_¦ .- :ik ;./-t \' ....ditik -i. i... v :\\ in iln). .-al,in in
1.......¦ 1 ¦ ,\' ím li i - in 1 L.\' II 1- 11 u k ,- 1 "> k n .1 a 1 v .1
l.iiri.l"\'- I..I-I-.I......tt\' k.-ll.lii.
A k.w-tk,- .¦; knii.- ..I.vj V i-v <||, i ai.-i rl.\'kul all. lim
n.\'.rl-\'oiik.\'t : .\'ddiiT-T iPL\'iel-i\'t miihliiinJnknt -ajat. ruk„i<r.uk vaLM
k.ilil.\'^-. ».iítv utáni ¦ l.-l m.-lb- r — a"-ki.v.\'tk t.~> ár. 11 r>\'iidcNi.-tik
1 , JVréi V. Il-.l..\'. 1 ll.ubá.-M hűs ik.-t 1. m.\'li." Ár:i
U\'i-.Krí.-; i.-t é^i M rin kinilriit\'ik Na« Lajns üirjáti.
llézik." ira
J-v , Mniiv ili -M.-ity s t)il,;ikii7a«:i ű i1 s a íviávat, Sy.il.-ijj,
r;ií/.l/, al.\'ilt. ii.bit, \'..dj.-biá.l (\'¦¦¦-
l,.^lul;i ,áia indul.- ira
tj, Anna". *>rdélu lVi.-l.-l IUI,,\'. ériét Kniu-i.v
h\'b.-tn.\'k. mái .-Béíz kii kép<-Hj
.A lavasi luiiiúkri- n^y a kültíÜ fid fugai, i-sillt.-k\'.
mi .Vd.-k.-i kürílbiéiiyii.\'-l f»irv;
¦::iu, killt;:, ....rr-t-l Wfnjrá»a s :\\ raj^-lii .,-n késjvn r;in, tebát 1 z ¦\'¦ t k ü l d é a é iil\'.v li.isry kudvi>4 .*1."tizet\'!mk már já-
ruljuk tn^2 t.
i pénz clőlegas f**t-
- ft r»l> kr.
ft .10 kr.
, II. Károly ,koronázását
i KrzséWt\'tel 14.fift: febr. \' ácábnl a kir.ilvi Irén ri-
danosi a tatiir fi.\'nságból
ft fiO kr\'
kívíiliandé,,\'ékiirii ii li..i-»áljn liruba." At.i ¦ . . _ ft SO kr.
.A Kiirtuz n^imiv. lt,-l,.-k (\\\\i.r^yiié, l\'.itóosy Z-uliií kiv.tinilása Szád várból,
.a niint Si.-mli Lázár, n tnbaiüízok viízén* tiiztrl«..\' ídílyc." ára.\' ft 1?l kr.
li. .A király a királyit, imbuti lüinhá^.M tftsz a vilác néj-v táj a fölé.- Ára • - ft 50 kr, 7, .llii.l.-ivar li,\':»;,..* b.-iét.-l.-. |Sl!l.;má.i. lilén di,--." b.rtivé.lciiik állni.h Ára 1 ft - kr ..^r--~l-\'ri,-¦ !11.Irui\'"(iárbai.-. Itela -r.á.na;:,\'IU uiTi^v.ir lii-rtzop jiárbarczban -Icgyílzi
Jnr-mirt. a r.Hiiflriimik iVjt-,leiméi. Ára . " -1 ft - kr.
;t) „A 1 Ui>k„Mi királyn;i.^ «r;i * . 1 ft Kr.
In .A/, ania cyá-za.- ATif . . . . - Ii SD kr.
Ih „N;: imá);L- Ára , ... — ft ,01 kr.
l\'J) -A tavas/ liini.iliVi.- Ára , . . . , . ¦ \' _ ft 50 kr.
1,1, U i 111 il I á j. <> !1 v |> é Idán V á b a n m i 11,] .- n K é h t. ét- fé 1 é v o s o I fi-fiz t-tű, ba 11 .¦ \'fix <¦ ,1 é\\-11 ké u t fisét, .»-* ii.1 íi, 50 krérlré-
_-¦- f* a-- ¦¦ 1 il 1. én a/...11 kii ni. ba r..k,.nai. rés/én. imV tíibl. ]iéliláuyl ..bujt,
u^iiiDtniiyiérl kapja |¦ ¦\'• I<lányát. Ni-m •l\'\'il!züt.iin\'k cpy példány 2 ft — kr-gST ^ míilap..,k inau\'iiliiKi dija, kik tnbb pébliiuvt r.tul.-ln.-k nírj;, Uilíiln rn s k — ft .10 kr.
M,-r..n.l.-lbil,; iiiéK.\'»zi.rkiMí\'.t.\';*éir|lMku.,:l J\'.\'.n.-...» du Toraill- énli-lilVHzitü \' . ,. .\'
ruU\'éni" kél k.itctliiíii, i\\ kél Itati:! ara . \' ) ít HO kr.
H/ivrsx.\'J\'llji.\'iiitkin\'k biti c^y.i/.iT« b.sklililiilt íélévrv .<)¦\'!tir.i\'tő uián tistf«lot. jiéldáuynyal "/.ulpáluuk, iiifgUnrniliik n un\'lliat niiii\'il.in.jiillliiput é- a kél Kíiti-t r.\'céiiyt íh tidztulofli\'til. \' \'
i;iáiizelé.ii fel tűt elek :
K»i!K/.„évri\', azaz j„ji,iiuárl/.l ¦.l.;<-r.ciul..;r Oé(r^jK . . . , \' M fri Uj
liriruiiiiii-jryi\'il évi,.-, nv.nz jtiiiiiiii\'t.d nz(-|il(:mbi<r vé^cij" \' - -Ti iffr." \' iiifilaprA
l\'.\'l év\'i*«^ »\'/.n/. j;iiiuár1[\',l június vegi-ij» .... \' 4 fri. ktlllin
Ni\'iryt\'d évre, a/.ii/. \'jnnuáiVil uiúri^inN véüi-ij; .- \'J frl.J M) kr, \'
- KVIÍ I\'^Iimi, d..i\'r.i!iiilirr btiviilian IS7H, ,. ¦-* 1 »
Király Jiíiioh,
mint\' MiAj}*\' ¦n/1!rl(Mf./.(Ji u *kiiidd\\tiilnjd>i
koinói\'ny J»iHi>r,"
—iiilttt-l\'tiinuitkittárHTTT-; 7
^—Melléklet -a ^Zala-Somogyi Közlöny" 1870. óvj 51 iít számához.
".¦vvugy ú<k el.
¦ cgyébb attlyus bűntényekét küvet-
~T0. .§T~A felvétetni óhajtóknak hivatalos ^bízonyítványnyal kuli kimutatniuk anyagi ál-
-----lapotokat,-. erkülcavV körűimínyeiket, eddigi
-" --életmódjukat, továbbá a mennyire a körülmé-"nyek engedik, orvosi, bizonyítvány nyal kell [gazolniuk ulébbu egészségi állapotukat a abíi=_ oltást; hasonlóul iskolai bizonyítványt kuli\'fel-mutatniuk iskolai tanulásukról; — úgyszintén keresztelő leveliik is, (á- mennyiben megszerezhető) benyújtandó.
~~ A felvétetni akaróknak irásbao vagy élőszóval a Szeratethii igazgatójánál kell jelentkezniük Balaton-Füreden.
11. §. A növendékek ruházatot az intézettől nyerueki azonban belépésükkor a-rajtuk
"\'\'levő ruhán kívül még legalább egy öltözéket v és két p_Ar fehérneműt kell magukkal hozniok. Csak-kivételesen (t. i. ha gondviselőjük sem képes ruhát adni) vétetnek fel olyanok, kiknek a rajtuk levőn kívül semmi"ruhájuk sincs.
A\' növendékek az intézetben semminemű egyenruhát^nem kapnak, hanenr^gészen családiasán h az egyéni sajátságokra tekintettel egyszerűen ruháztatnak.
12. íj. Minden egyes növendék felvétele . alkalmával szerződés köttetik az illető szülők-
—keiyragy: gyámokkal avvagy községi hatóságokkal, melyben: 1-szÖr a_ szülők (gyámok - vagy .hatóságok) a gyermek -"zeuiélyére vonatkozó mindcnnemü-szUlői kötelességeiket és jo-? \'\' - -—ntézetre ruházzák át a •thr lü-dik
-gaiknt az, intézetre r életének betöltéséig, s illetőleg az intézethói kilépéséig; az intézet pedig ezen jogok s kote-lességek gyakorlását magára vállalja; 2-szor a megállapított tartás díjnak félévenkint előre -lefizetésére kötelezik magukat. E szerződéseket az intézet részéről az igazgató,-és az igazgatótanács elnöke Írják alá. *
13. §. Rendesen minden növendék 50=6l-ven oszt. frt évi tartás dijt tizet, mely érték
azonban esetenként" "áz 1 intézet igazgatójával " egyetértőiig 111 egál lapítandó áron beazánaiun-~^e^"^^s""ugya^igy"meghatároi«ndó"^inöflégii-— nyorsterniényeKben is lefizethető.
------------Ezen. tartás dijat az igazgató tanáca~a-nö—
vendek anyagi körülményei szerint emelheti, vagy alább ¦aállithatja.
Minden tartási díj nélkül, csak kivétele-—sen, és az~ igazgató ajánlatára vehet fel növendékeket az igazgató tanács. %r
14. §. A felvett növendékek kötelesek IG-dik életévük betöltéséig az intézetben maradui, és ezeu idő alatt ugy az elemi és felső nép iskolai tanfolyamot rendesen végezni, mint a reájok bízott mindennemű házi, gazdasági, kerti és szőllőszetí munkát pontosan teljesíteni, ¦—~cgy-TD ássál tcatvéries-szoretetbenélnifBlóljáróik iránt gyermeki engedelmességgel viseltetni, s áltatában a családi élet mfÉlen kötelességeit híven teljositeni.
Egyes növendékek, saját kérelmükre és nz igazgató tanácsnak az igazgató javaslata Wolytámidoftengedelmével-lö-dik-é vük-betöltése előtt is elbocsájthatók az intézetből, ha erkölcsi és értelmi kiképzettségüknél, s jellemük - önállóságánál fogvá~mar veszély nélkül léphetnek az életbe, vagy jó elhelyezhetők csalá-—-dóknál.—- - ------
iiigavíseletli fiukat, pedig, kik-
-ntrk megjnviláBaVzen iptézolbon veszély nélkül... nem eszközölhető, h kiknek jelenléte a többi növeudékek erkölcsi kifejlődésére káros hatású volna,- "az igazgató "mnácrnz igazgató ajánlatára a körülmények szerint vagy más^jayitú-házba helyezhet él, (ha t, i, ily intézetek létezni fognak) vagj- az intézetből kiutasíthat. Az intézet ezen joga a felvételi szerződésekben ki-teendő, éa ily kiutasításokról eleve érteuitendők az illető szülökr vagy gyámok, avvngy községi hatóságok. .
15. §. A növendékek az intézetbe beléjé-aük és életkoruk Bzerint családokra osztatnak fel, s mindo\'gyik család egy családi tanító vezetése alatt, külön saját lakosztályokban él és dolgozik. Egy családban 14,Búnál rendesen nem lehet több. \' „
Mihelyt; az .intézet gxyagi .-körülményei engedik, négy család leend az intézetben üsz-szesen 5G növendékkel és az igazgatón kívül
négy család „tanítóval.,. .._......
itj. §. Az intézetben létező elemi és felső népiskolában/Valamennyi család növendékei közösen járnak, s a családi beosztásra tekintet nélkül, egyedül egyéni képességük szerint osztály ózta tnak.
17. §. A növendékek fegyelmi tekintetben családi tanítójuk, a illetőleg az igazgató hatósága alatt állnak.
Szülők vagy gyámok csak az igazgató engedélyBrel-menctrick a növelídékekhez, s ve-
korlatilag Ís oktatni;. (azonban mindig azem
el.őit turiyp, liogy « „^ziyetelházbim" ..a munka. ^iein ezét, hanem csak- eszköze az erkölcsi ne velémiek) a tanórákon a íiiunkn felosztás nze-rintjiekik jutott osztálybaji és tantárgyakban tiinitani; s végre az üBhÉÉWÍ8égre. rendre, pontosságra, tÍ8ztaságrajfitpfzV)rgahi.nra való őrködés mellett gyengéd \' szeretettel bánni nüven-i délteíkkel.
j (Ví-ge kiiveikezik.)
¦4 frt volt, mi-j most tetemes,- én csak erre vo-.
Itta állatába
val mlBl\' ÍUTétbEn-üsaK-
iab ugy szó az igazgató tudtával érintkezhetnek. Küií.uö-sen és szigorúan tiloa séták, vagy a mezei munkák alkalmával, s útközben a növendékeknek szülőikkel beszélni.
IS. §. A növendékek a mennyire az intézet viazonyai megengedik, különösen azon munknágrá képezendűk ki,melyre bajlamaikuál s arra valóságuknál fogva kiválóan alkalmasak.
19. §. A szeretetház igazgatójának s egész ^lurjáT0B^gánair=fcl3reíe*sevg^^ : még .azok. kilépése után is lehetőleg gondoskodni^ nevezetesen: 1-szÖr igyekeznie kell, hogy számunkra hivatásuknak minél inkább megfelelő; erkülésile\'g~s agyagilag minél előnyö-sebb szolgálatot, vagy alkalmazást szerezzen ; 2-szor később !3 folytonos figyelemmel kiséri őket, és tanácsával, útbaigazításával s közbenjárásával segíti,
E czélból bár minden növendék szabadon választhat hivatásának a hajlamának megfelelő munkaágát, s illetőleg pályát, de kilépése alkalmával azon ^munkakörben csak oly helyre mehet, hova az intézet igazgatótanácsa megengedi ; valamint ezentúl is az intézet igazgatóságának oda kell hatnia, hogy\'kílépett növendékeivel folytonos levelezésben álljon/
20. §. A családtaujtók kötelessége a reájuk bízott család növendékeit az igazgató fű vezetésű alatt s utasítása szerint nevelni, s vezetni ugy az iskolai mint a házi életben éa a munkákban E czélból a családtanitók saját
-caaládbcli növendékeikkel egeszen-együtt~kell élniük, azaz velük közös hálóteremben hálni, velük közösen étkezni, mindennemű mezei, kerti, Bzölőbeli s egyéb b munkát a növendékekkel közösen teljesíteni, a azokat a munkákban saját példájukkal a útmutatásukkal gya-
Levelezós
Lunyviz, decz. 13. 1870.
A „kószénncl-u vagy fával tüzeljünk?" ezímü ezikk tárgyában megindult, tollharczro. vonatkozólag azt hittem, hogy elégséges volt a, mit -múltkori levelemben- irtam-, de mivel Neu--azidler ur e lapuk 50 ik számában oly kihi-vólag iparkodik előbbeni állítását bebizonyítani s közben egyes ember hibája mjait-egy egésx testületet támad a meg, igy ezt hallgatással tűrni annyi volna, mint azt, a mi részben történt általánosságban elfogadui, értem a pru-vueáll azentgáli esetet, de ogyhiszem ott az illető, tetteért érdemlett büntetéséi elnyerte, ergu a bünús bűnhődött, — ha innét lehetne az egész jegyzői tdstületre következtetést vonni, ugy sajnos volna, valamint az ia nagyon sajnos volna, ha egy-két megfelejtkezett erdész lettu után az összes erdészeti személyzetet elitélni kellene.
natkozójag nkarom, erdész uratfigyelmessé__
tennífugyaiilsT tagadom, hogy ezelőtt 25 évvel , égy egész telkes ¦cip.ber ndója több neín volt, mint jelenleg, mert-Lgy tplkes ember lU;> robot napszámot szolgált, közép azámitáa Bzerint ve-, gyük tmpszátnát 40.krrah ez teáz 42 frt. szolgált 4 hnsszu fuvart ezt egyenkint Q frt. tesz 24 frt. földje után. adott 10-det ezt éven át isnfct számíthatjuk 20 frtba, hál azt hogy egy hajdú ia lehuzathatta és megrakatta? mibe Jehet számítani ? ezt megítélni erdész úrra bízom,¦ — az én számításom szerint tehát egy telkes ember adója ezelőtt 2b évvel hozzászámítva erdész I ur által mondott 4 frtot ia — 90 fit adót fi-I zetne, tehát még cz a körülmény ia azt mutatja, hogy az a jegyző mégse foly be az adó felemelésébe.
1------ -Mindezen... meddő vita helyett aokkal szebb...
| leli vulou, ha erdész ür tanácsot adott volna, \'; I hogyan lehefne a községek erdeit, melyek egy i úttal legelőül ís használlatvá a czélról elnera ] vontán befásitani, h\'iL-y:in lehetne biztosan ft | széffujta port, homokokat midéi kevesebb I költséggel befásitani, mert mind cz szakképzett , egyének által oldható meg, ebez már a jegyzők j nem érthetnek, mert azuk mind ezt nem tnnul-I mányozták, itt a közérdeknek igen nagy szolgálatot tehet erdész ur,hn ebbe tanácsával szolgál, mert ón h\'igye el aggódva, nézek a jövőnek, mert most már az építkezési fu nagy mértékben hiányosnak mutatkozik, és nz erdő mivelés
1 en a kérdésé)
"czTEEben korántsem a Bzemélyeakeiléi terét kerestem, mert lattm éa 8 világiJléiele alá bocaájtom azt, a mit irtam,.\' és hogy vannak, még pedig nevezetes erdő részek, melyek oly egyének kezelésére bízattak, kik az erdő keztdésre nem készültek, egészen más pályáról léptek oda, hogy hogyan kezelik ezek az erdőt, azt a tapasztalás mutatja, valamint czikkemben azt sem mondom, hogy az öreg erdők érintetlenül hagyassanak, hogy azo-Tkat~ugbánt3^virágoknak "tartsuk, \'"én"-csak azt mondtam, hogy a fadrágaságnak az utak rosza-aágánál még-gonoszabb ellensége van, és ez az erdő pusztítás, hiszem, hogy NeuszidJer ur ia azért hozta fel a Bzentgálí esetet, de ha akarna még.több ily esetet is hozhatna fel, ezt csak azért nem teszi, mert más helyen jegyzőt szerepeltetni nem tud, de hagyjuk ezt, czélom neiu az,~lu^)*_ez_aTnügy\'\'\'is hosszura "nyúlt\'vitát mint minden alap nélkülit tnvább is fejtegessem, áttérek a czikk további tárgyára oda t. i. hol erdész ur az adó emelkedettségét szereti a jegyzőkre mint annak előidézőire terelni, — ebbéli állitáaát kerekdeden tagadom, ugy hiszem mivel a iíJ év előtti adót felhozza — tudja azt is, hugy az adó eataster utján vau 1 kivetve, ezt reményiem, hogy érli, mert a fát a föld neveli, ergo földadóról emlékszik, no de ex ugy szokott mindig lenni, mert erdész ur abban á véleményben van, valamint áz erdész határozza meg n faárát, ugy a jegyző határozhatja meg az adóátalányt, — csakhogy itt lé-ved, utalom erdész urat nz ép tuohi folyamatban levő országgyűlési tárgyalásukra, hul mig a végrehajtási költségük ia törvény szerint álla-pitatnak meg, tehát a jegyzők minden befolyása nélkül, de mivel válaszában azt is mondja, hogy 25 évvel ezelőtt egy telkes ember adója
elhaTiyitguliUáv.\'rl-napróil-n!ipra\',éruzhL,tőbb lesz--ilivel pedig Neúszidler ur maga is beismeri, hogy hol kell a bajon segUní, igy tehát ugy hiszem e tárgyban befejezhetjük a vilit,-azon óhajjal, hogy e bajon egy jó éa a korigényeinek mcgfelelö*törvéoy segíthet, a törvényjavaslat, ulökéazi lését pedig erdész urak, mint azakférfiak vannak hivatva elősegíteni.
KOVÁTS JÁNOS.
Sellye, i-Sumugyí 1870. decz. 13.
Még egyszer kezembe veszem levelező1--tollamat, hugv boldog ünnepeket kivánvu Szer" keaztóségednek, bucsut vegyek 1871-ig, talán addig odaér levelem,hisz már javult kissé az ut. Nem tudom azonban, lesz-e akkor is oly jó dolgunk mint moat? Jelenleg ugyanis csaknüm^ín\'-gyen osztogattak mészárszékeinkbéo a/hust,miu-tán két mészáros vetélkedett egymáasal^s vé^re a, hus fontját 7,mond: h é tkrajezárértadtákTDone tessék hinni,hogy sovány roaz hust mértek,ha bár a közmondás, igy «-?0.1: olcsó Untnak hig a Uve\\ hanem legalább is olyan volt, milyent a szegény párísiak inár rég nem ettek.
"A mi népünk vigyázatlanságára \' is kell egy uj példát feljegyeznem. A tílplásra szánt kendert ugyaíÍÍ3 a kályhazugban szokták (elhalmozni, h»gy annál szárazabb legyen. A napokban ejiyik házban ily halmaz kender gyulladt meg; sokáig nem lehető a nagy fÜBt miatt hozzáférni, végre mégis szerencsésen el-fojták, ho^y tovább nem terjedhetett. Képzeljük azonban, mi történhetett volna, ha a tüz mély álomban mprülvü\'találja a szegényes ház lakúit!
A U rá va első jege már csaknem egészen lezajlóit, egyik éjszakán - különösen oly
A hartnadik, í remínpíf iü!d itína, Att muUtjn: h aitfrjarok hintBTi\'-DÍc*Cen yrh babérral koisoroiTa . afínt a liuaük vérrel atenett jutalma.
La a harám a mfcgyar nemiét aaioe, A iiereUt, fait, reminyuig jilkíp* 8 att a tiármat ba megtartja a magyar, Akkor iem fél, ha kflxeleg a vihar. « ¦
Kemény* amagjarnak, a anabadiíg, -HiU ta«, hogj TÍaita jG at fgaaaáff, KOrnyene bir mnily, de 61 ai ííten, Ki Oriíkre oltalmaasa ide lenn.
¦Lingolóriaívének íjünerelnie, Katája, egyetlen tárgya • reniÉnje; Zndűljön fOl a vígiet fair ellene, üiiön a ion gnnyoa jitikot tbU.
A ma|ry«r védeni fogja liazijit, . A kogy vídi a tiiiigeríii.liftjíját, -r"T* Melyet gyakran i*eUöré»»«l fenyeget, ^..A bii« tenger, ba_iiirti fele ktlielget.-
IngWia meg a\'iari a-magyar Latit, Hinti a vit-hullámi ir gyönge najkit, -.Timadjbn oly erK» vihar fíllllUe, „: Hogy\'"aa"ig^r haiit-a porba\'díínUe,
;-V,h^iS0id9kifti>iU* zivatar; . Akkor tetn-iog megijedni a-magyarl _ Üyöaujem, »agy h*iá% Un arjelnaT*, Midül klJM at ellenn.l . .H,,.,_^
A valódi magyar ember jelleme, Minden kincset fülfllmnM erdeim: Mert az, mit e három izinben föl-talái; " Uruk kincs, mit el nem vehet a balil.
Qrüf BELEZNAY LUJZA.")
\'Ilirl a niftfyar kAeaebb Inkább uegha\'lsi, Mini map*! at i-lleb»í|[iiek megadbL, ft faa\'jaarUiine, baezkeiigit UutU; . U*m éídeineJ lDbb4 .* magyar nt>ra;
A szépség fogalma.
E gyengéd szó „szépség" felett akarok néhány pereznyi elmefuttatást előidézni. Jöj-jünek kegytiíek kedves haíám szép hölgyei, és Önök tisztelt ifjú társaim velem, üljünk egy kisded, barátságos kályha körül, és engedjük át magunkat egy szellemiesb éldelet varázsának. " . . . " \'
Le a kalappal fiúk 1 nem magányos, férfi mulatódában vagyunk-most, hanem a szépség bálványzóinak idylíi csarnokában j a teremtő ész nagyszerű phantázíajanak\'. légvárában, a -dobogó szívnek sohajoszlopokra -épült- dicső imolyájában., . , Bizalmas böszélgetés, nyájas tekintet teremti a legnemesebb érzelmet az ember kebelében, mig a bizalmatlan b mogorvn tekintel:a- félreértés yadburjánát tenyészti^ — Egy édes bzó,-:mely"nek~^rtelme a szívben s/íi-í letütt, megközelRhetlon Üdviis hatást idéz elő, _l mig á roszakarát finomított hangja a1 kebel\' H-világábOT^lyT^ezhetö^ü^hlíláj.t teáz, mint a - , dér á legbájólóbb,. és. leggyengébb virigycska
sanként mégöfi éíetótf azért korántaem-enged-:. jUk e tzonvelgŐ gondola tnak\' móg árnyát bohi
/ 1 •) A í*e\'<J«cfíllen TíUgtálart dalu\'ükuö nÉj> v1\' \'L 1 riaok* isImU kuUemiay-n^aaUb\'BL
felemelkedni, hanem barátságos egyetértés, — mely az élet „ne nyúlj ho/.z;Ím" virága \' megelégedés, — mely az élet száz évben talán 1 (!) egyszer nyiló virága, és a nemes ösztön . arany szálaiból egy kis bouquetot kötve, tűzzük i ulykor a beszélő kebelére, természetesen sorba | kell, hogy történjék a virágcsokor adás, és an- ; nak, kinek kebelére tűzetik, okvetlen nézetéi, " szive érzelmét kell elbeszélnie a1 szépségről. Előre ís mily érdekes kíváncsiságot költ, * ha & sor egy kedves, szende kis leánykán vun ; r mily komoly, méltóságos ihlelöéggel^véeiidjük a, praktikus jó mama tauácsádölag kifejező "bc^~ szódét; mily feszült figyelemmel hallgalandjuk a tüzvérü fiatal ember lelkesit^nézetét, ábrándos ömledezéseit-,.b végre mily hatékonyan, s moaolyogva dicsőítjük az Öreg ur humoros előadását, kinuk élezein olykor nevetgélni oly jdjneiidj.inondo^
vételéhez, csak szándék, jó akarat kell,- és a kivitel könnyük A magyar úgyis vendégazereto-Teről"hircs, és feltett\'szándékában még n Bors által,is ingitthatatlan, inkább legörbed, mintsem Ösztönében, akaratában holmi idegen elem által engedné magát vczényultctni, olyan a .magynr, mint csillagaz égen, jöhet a-felleg, • czikázhat a villám, nienydürghet az ég, ő teljes fény nyel ragyog az égboltozatán, dohn nz óriás niip felkezdi ütni milliárd Hiigarakből sátorai, -blráTryirtlíki-leszállTTlíT önerejéből ujrn ietkeT ..B.isniéUi QZt yégtolunekig ..
Hogy ai^nszépség" loletti nézeteinküt-\'el-
mÓndhuaBuk; bzükségtíB egy kis társaBágot tdu-kíUní. melyben a szokásos hivatalnokoskodó Bzeméiyzütyk\'inuvbzteaB.ék\'\' Az én szerény vélu-. méh\'yem az;imgyjuk az időru, addig js iduig-Icneaúu^tog^Uk-ulnlik\'nőuuk á jtxivUukból imá-
dotu„Hazái" — ugy hiszem ez általános tet-Bzéssel szavaztatik meg. Ellenőrnek, vagy minek a „Kunszereiméi- ; választmányi tagnak a „Béke", „Testvérísiig", „EgéJy", „Ildom" és-.ííemze liheg ^választató ék, „Jegyzőnek helyes volna a BKöltö\'i-t kinevezni, de hol van az, ki e napy_szót egész teljében viselhesse. Rendkívüli gyakornoknak megengednek ugye kérem, há oly önző leszek, hogy magamat ajánlom. 1^ Miután a régibb éa ujabb törvények szemit— ugy hallom — a hallgatás-** kérdéses tárgy bit itT~ b e leegyezeieT~m u ta tjq,~~ef go mára-dunk a fulujánluu szolgálat minőségében és felveszem a tollat, hogy híven előadhassam a beszélgetés tartalmát. Hanem az Istenre kérem, a beszéd ne történjék friaaen, mert gyorsíró nem vagyuk. .
A csokor tehát megvan.\'S kikötötte, kérdi a t. olvasó? — Kj köthette volna más, mint a legfiatalabb leányka, az ő tiszte, és híven be is tüllötlé. Szavazás történt. — Mindnyájan abban állapodtak meg ; hogy „jó kézbon van",, így tehát Önmagának ko)hj megkezdeni a beszélgetést. Halljunk" szót! Csendesség! i
115 akar van lenni tisztemhez, már mint én a-gyakornok — leírom a beszélő alakot. .
Fiatal nlíg 15 évca szondü" kis^zőkq Iáüy~.\' Elég ennyi, a többit alkossa hozzá- ai ildomos "képzelet,
tízóllaiiiiikar, do a szivnek gyors dobogása elnómiljn, biliór ajakára a-pirtongDrlizöunol \'tolul, ajkit reztr, azento ragyog, koblo piheg-...
Istenem ez f\'urcsn tanácskozási
--1 .\\Vík» ÚOvnikaalk.)
UÁTQHKL
:* rohamoBon, jött,. hogy amolnároknak legna-\'L-:¦¦ ¦ - gyobb vesződséget okozott éa nem egy malmot \' .lollyeoztútt el: Imo iámét a/gőzmalmok haszna 1 ; Most hn;» gŐ7\'»nl"v*k BM»i-Külg^ialir.n »ok-}y későn Bzedott kukorieza mind örletíen iííii-h radna, jj atsódarálónak ia lenne elég dolga a télen. 7
Mí társas életünket-illeti, nz most ia a régi_ ^-~ Vagy" még\' kedélyesebb —: n m ennyi be n hosszii. " küzdelem után édes a viszontlátás; mert a bárral ugyancsak küzdenünk kell, mig az ogye-\' - dűli szórakozás helyérő — a easinéban juthatunk", Bdrjus-üagyubb uártolilsnakörvendene ! Csupán az a bajunk,hogy sem a Dráva --¦--sem a vasut mellett nem vagyunk közvetlenül, semmi változaton nincs életünkben,, még — állapokat is későn kapjuk, jó hogy könyvtárunk vnti!
¦ ¦ ¦ - Végül Szurk.* urnák boldog u j évet éa sok elő-
fizetőt kíván
Hirok a csatatérról.
— A porosz király odahagyja a versailh->i főhadiszállást és visszatér Németországba, hol a viszonyok nem igen kedvezők ; mindenestre nem rózsaszínűek oly uralkodóra né/.ve. ki magasabb eziuire törekszik éa, A\'i»í\'fJ,-/v\'r»/;« univa szeretne lenni. Az éjszakiiémet szövetség gyűlésében erős vádakkal illetik, kormányai, családját és minden arra mutai, hogy " há\'Wru | biir T";lv \'-lr"j ij \'•n1t \'ó-Tvimi\' Vii mm kh-ilvra f
még csak ezután várnak nagy obi» bajok-lyuní lakosság szelleme kitűnő, harezvágy
—talmasT-hiazikrJnigy czia állaiid sikvii. veszteséggel U-uit — Ilonén 1" miliő
nem sokára 70ti,(>H) fran-— Tann hadieste súlyos OrliTnnsba veretett viseza. fmne had;aan-Z"t tizeiéit.
Poroszország rl van határozva Lu>anburgot elfoglalni. — (.iarihaldíröl az a hír, hogy Wer: der seregét tönkre verte. — Taidherbe táhur-_jiok Franczi a ország, északt, vidékihi- mintegy
-rlfjtr^Hió;uyi - sen:get wm^ntr^^i^lzuTu^
12*én-kapitulátt,— Montmedy lövetése lii-án ——kezdetéit meg. — IH-én egész iiap csata volt
_......„Oeigny: faltináLwltH»-német elfogatott Kezek.
¦mondák,-hogy veszteségük érzékeny. .— Laon-— nál 12-én nagy csata volt. ----- Noriiiandíáhan Krrcu\\t elhiglalták |i poroszok. — Bismarck loihariugi herczeg cz^met nyer, - A hazatérő, németkatonák közt a humVrigen; elvan terjedve.
Bajorországban 20 ezer franczi a fogoly van. — Az első bajor hadte3t, mely !»0 ezer ember-b\'l állt,. u_beauganey "esatáu S ezerre olvadt le. — Montmedy lü-ón , cnpilulált. —Paris
----bombáztatását KÍcist grót hadtmVnök-tábornok
——vezeti. — Tanti tábornok elfogatta Dttpauhuip •püspököt, mert Drleans kiürítésénél a népet fellázította a bajorok ellen. — A||uJ|aiidi király kijelenté, hogy védi LuxenbufgWszerzŐdését, becsületét és függetlenségét. — Becs, deez. U>. A mai „Tagespresse" a fraitczia táborban lévő -. levelezőjétől következő^ táviratotkapta : Bor-deaux, decz. 14. Nem-hivatalos tudósításuk \'. 1 szerint Párís az ostromzár alól fel van mentve: Versailles (a porosz főhadiszállás)\' zárolva;
----Bök ágyú vétetett ül ftMHé\'fflüU\'- fogoly ejtetett.
..(Egyébiránt n „Tngespressc" maga is kételkedik--ezen- tudósítás valódiságán.) — llavre,
deczember—1-i-én—HonfkMtrbeit--a- franezia-patok ereje növekvőben. Közel nincsenek poroszok, ezek ugy látszik letettek azon szándékukról , — hogy Uavret megtámadják. ~^Bzakrnyugatí"FranczÍai)rszágból érkező hírek a franczíák megújított erélyéről tanúskodnak. ; Nagy csapattestek csatlakoznak a Loire had-\' sereghez.lovakkal sbadi szerekkel. Moignart Tábornok 30,1)00 emberrel tör a_llnvrel ne-. tán- fenyegető poroszok cllen4 llavre badaze-rekkcL. bőven cl van látva. -A Szajnán ágyúnaszádok "állomásoznak. ¦- *
- \' Dnuemlirr 1fi-án 1870, A. budai, dunapart szabályozása jövő ta-vapzsza] kezdetik meg h -„Andriínsy-rakpart-iie\\c !e«z. —¦\' Áldor Jrnre „Népzászlója-1 ~ „Ujoru posta", czimmel napilappá alakul....^-, língharo Jonng niormoiufúnok egy leánynó-
macyaríállamvaHutakigazgatóságH, részére l\'es-teü a kernjgp ifü>" égy nagy hazat szándékoz-Dak vctini^- lt-tHzs Sándor 2 l\'elv; „l\'Igi\'rfogó-nimú vígjai, ki.t irt.— A peHlt állalkertbeli. tanszéket Lrut-hn-k .lízoulogiáitak^-~ A berlini Bazárnak 2fi iz<n íTíft/etójo van Mngynrorrf/á-gon, fhy i/i^iiiletcf*i-^ AiiroVa sziget\'a a ciendLfi fi-iigi-n n — -elmerült, — Floreiicz-hen a muil \\vi **g"> indiai íeniefkezéH
volt, tri?
a halott nifKfgt tű-fii. (:lr. Itátth\'yány .leiió 12 ingyen ji u\'vi\'i h"f«íl»tt;aíhonvédHi!g javáni harkányi Jiinlíiji használhatására. l>r: Jhr-" "5ar"ViílT5irtr7iL ümiiHb r >n> ^h dt, — A béi»í batfpnto mull i>aiiiiImI<>ii iliz voli,\', a tuílhl;
¦UUHblii<l>j. r . . Jl I II
lítíifíitfraii-
czia vezérnek ogy diazkardot akartak Pestről kiiltlein, később az érre begyült néhány száz forintot a tr, sebesüllek részórü kiihlék. — I\'tí3ten\'ltn^|iitő--társttla-trnlakul7--^ idősb Dumas Sándor meghalt.:—Uambetta nntlt nyáion két napíg Pesten volt/*— vV p.aksi önsegélyző-egylet alapszabályai megerö.sitettek. A .Magvar Állam" szerkeszté,sér* b. .ló.-óka Kálmán vcjízí át. — Thkirry a báni ti\'ibla tagja, 7-én meghalt. - l.ippánáfa Mar>\'s.ui leszakadt kompról Inti eurber eseti a vízbe s esak 111 ot PÍkeriiit ine^hieutelli. — Fl\'v 1H éves NiíllVka érke/elt l\'e.-ftro-egy-magyaf képt rsi-lilhíiz intér zett ajánló-levéllel : a szerencsétlen Els/.ás/ból került ide, szülei a háború áldozataivá lettek. - lhidáii egy csempészt fogtak »1, ki kenyerekbe rejtve szállító a töröktl-ihátiyt. — A kép-viselőház elnökének atyja sárii Somspich .Mik-
Jöjj. v.esvréUv>i\'|i HM\'fbi:teiM-dett......... ......- -— -
(Irm^ftoMi.) — „Mtiiívar Hi\'imx" czim \'"á1alf^ij"kTrrptTliVp\'fug\'\'íiie a jövöóvben
Vahot linte szerki^ztése melleit. E lap feladata leend: „minden szépre, jóra és nagyra fugó-konv iiemzelüuket. hasznos isini-reu-k ¦kellfiin.-s inodorn terjesítése által aiiva^i, szellemi\'erejé-Uek kellő l"elha>/.lialá>ára buzdít ni, - a válla sus. jiuliúeai. iiépl\'.i jlieli párt^zinezetek és szeli vedéi \\ ek kizárásival, illclöletí külénihözŐ érth\'keik ieheUi kie_\'v-\'(iülé><\'., egybeoivaa/ta.-a-val. az idegen m-tiiZi-liségek gtLliyus leiiezépének h a/ önfajunkra vahi ártalma* .-Ibizakodá.-niik íii--gsztiNteír>ev,>J. k>tr»Z\'\'rü haladás, múveJőJé-. a íisziábt> i\'Tzeleltlbi\'tl vett detnorratia egvejlló-u.\'..ri ,|.,n - ,.,-ry t,,.l,rJ,^U^M4JU^
.\'k>re \\Tietui. A ".Magyar Phöiiix~-nek szejiiro-dalmi. mulattató részén kivül, lesx n-udeá lap-szeitiléie a több igen érdekeri rovatit; kj:peil a lap kiaib\'j é-s főiuiinkittársa Zömben tlusztáv rajztdandja. ki-a hazai tárgyainkra uéLve gazdag ereileti raj/.gy ujtt-nn-ny u vei bir. Valmt Imre kinek irodalmunk fejlesztéséh,-n vitáz-liatlan érdemei vannak, mar [übb éve visszavonult a sz.erkisztői pályán\'d. s must ujabban. iiHiit elótt/etési frlhivásában .mondia. .inaga Ís
irhrnrKkrtn:TíTfnrrfiel-p?TS2iíaf..i:a! b.»I. .-.\'-\'^yr-r
sülve a71 egykor általa emelt tialulabb tehetsegekkel, több niinr;\')tt éves iroi páívája, hivatni tV.belvét ujllil erével. Illeg llt-m t-rt leiekkel, az éleliskxlájában srerzett gazdag tapa>zta--lásukkal . biztos készültséggé!, tiszta önérzettel « férüas nvugal.im batáruzuttságg il tuglalia e|._Sok szerenesiH.kiváimitk.itz .Lij..váJlalatíiM/. .-, a .Magvar. litünix"-et nnli-gen ajánljak t. ol-vasóiuk iigvflmebe. párttugásába. " Elűtiáetéíi ár: egy évre > irt. — félévre -1 Irt — évnegyedre 2 Irt- Az előfizetők ázuti kedvezmény bell részesülnek, hogy a szerkesztő állal régebben kiadott kiuuiü történeti kepéket igen jutá-nviiB árun kapják tneLT. A lobbit elmondja az elöliz\'eiéai felhívás, nodv bii*.onyii.r;l.liiiiideii uj-ság ulvasónak kezébe k ká?a: Sándor\'uteza, az sz. a. tohlszint ez.
— Lapuitk előbbi száuiáiinZ volt niidlé-kelve „Képes Világ* eziinil szépirodalmi isme
.J^Mií^Íí:?.?BÍ.„!vly/)irut clöti/.cléai ieülivüsa, ...hha:-lyet utólag is ajánljuk t. ulv.isóink ligy-dmébe l\'gy szinte a „Mtujt/nrortztiti n ifi<pjril<írj" ézimii képes -hipotTinely ninsí\' Agái Adoli i-zerkesztése ineHett jeleuik meg. Nagyszerű Itallapja,Muiikáesy ,>iral"inhá/n" szt rki>zt>\'i.-é-gitnkben niegl-kiuthcTn.
— Szeren y i K n d r lapunk t-d.li év őtai rendes munkatársa, kuveike/é. figyelmet s pártfogást érdemlő UiflVere bocsátóit ki elólize térsi felhívást; _N e v e 1 j ü k a n é p c t! vagyis X <; p tus v e 1 és tt gyí é r l e k e z és uk."
Kedves polgártársak! A nép. lehat a nemzet boldogsága, jövője biztosításának tekintetéből szólok hozzátok.
Minden nemzet alapját a népnevelés, teszi. Történet igazulta állítás ez, melvet .megdönteni ¦már csak azért sem lehet, mivel nz igazság csirájpt hordozza kebeléiben.
Nézzük a hajdan-, nezz.uk a középkort a végül tekintsünk Önmagunkra!
\'Mindenütt ama meggyőz/idea forrásához jutunk, .melyből e szavak hangzanak (ülőinkbe; Minden nemzet legBÜjtolöhh büntetését n nép-bután hagyásban, legvirágzóbb korc/a. kitt a nép kuri^ényelte uevuh-sébun találta tnh Ez igék igazsága lebegett szemeim előtt, \'miidőn több vidéki lapban i\'-rlvkezének nhikjjí-^bau---m/,i\'daltain- fül.". —Azonban- -gnnibilataím
gyalva beszéljek, rajta volmiu, h"gy. kik olvassák ¦ soraimat, necsak voluni \'együtt érezzenek, huiie/n-tanuljiinak is.
Pártfogolják- nTért^-s7aTretettr-j)o]gártársak--korazerü gondolatom testésitéaét. i
Uly értekezések gyjy^^iénye az, melyek közül löbb pályanyerU^ffl^dicséretet aratott\' nak tekiutetik. Ki aeW^hig ez által mást, hanem önmagát, vérét, nemzetét,.annak művelődését .pártolni. Tiz példányra előfizetőnek egy tiszteletpéldányiiyal kedveskedünk.
A mű méltó kiálliijisban 187 L január 1-én jeletlik ni\'íg. -
Előfizethetni rá ö\'O krjával alulirthoz líáa-tya-uieza 22. ti.:. 11. emeletre intézendő borokban.
Kelt Pesten, |S7U. nov. 27-én.
SZÉKÉN YI ENDRE.
Ajánljuk a lehetséges szer2Ő e nagy gond-dnl:irl-müvét t orvnsó közöiiáé^üijk beesés pártfogásába. .
- Lapunk inai számához van melókéi ve a .i\'saládi Kor" előfizetési (elhívása. A magyar hölgyek e megszűkült közlönyét élénk » kedve.-, tollii Emília nlapitá s ernyedetlen buzgalommal szerkeszti\' már .1.2..éx óta, mi ar-ról tanut-kodik, hogy nemesak méltúlag megállja hi-lyéi, han>-iu allandé. olvasó közönséget nyert meg. A lap melleit még egy ej-ész köuvv-tart is ail* feltünöt-n jutányos árért, képeket, rajzukat, mellékel, pályadíjakat tűzött ki sut. melyek a tid.iíjvá-.baii körülménYencfi ulvas-hatök. _ \' \'__
V:ihot ] mre I >rsz;igházuo lui, 1
Jh\'gji-lcnt .llrsi képeslap, szerkeszti Vérté: Y.áuyszáui tagadIjathmul s; lommal bir. Wrrseuytíirsa . a nagyvilág" ezimu kéju! setiY :: ménre
i g - v i 1 á g" cziurii t Arnold. A mtttat-ép é.t -érdekes tarta-_Magyarország éa i lapnak, mely ver-\\"érlesÍ Deutsch all\'aireuek lett ered
— Nm; M i h ál o v í ca J. érsoket Zág-rábváros közgyűlése egyhangúlag a város diszpűjgifráyá- választolta.
_jy^_L4uk u t u a M á u^d^-r-íanier-t—tánezta-^-
nitó; mielőtt Kanizsára jöiine, igen előnyös meghivás következtében Sopronban fog egy\' . ídeip; működni. .Sajnáljuk, hogy e megszokott *" helyérc nem. jő előbb, do másrészről örvendünk,, hogy a soproniak oly lelkesedve" karolták fel*"* u párutlan magyar Uüicz tani tót.
— Az ál tulános. vasútépítő-társulat, . mely Berlinben dr. Stroussberg vállal»taínak átvételével.ujakult, juác kiadta programul ját s tíz alaptőke..; 17 milió tallérban állapíttatott meg, miből 10 millió tötzaréazvények alakja bau, 7 millió"pciUg elsőbbségi .részvényként -fog kiadatni. A vállalatok, gyárleiepek mb
értéke, melyeta társaság átvesz, 14 ég fél my^\'__
lióráTan bécsülve, irgylmgy a ü éa tél inijiiéra
rugó pénztári készletek, cauliók H uiás íulvó----
pénzek mellett még 2 és fél millió marad a tár-Btilat számára üzleti tökéül. A társaság által "kiadott prospektus előszámlálja azon vállalatokat, melyek a jövedelmezőségűt biztosítják, minők p. u. a dnrtmnndi vasgyár,\' melynek eddigi jövedelmezősége a hengerkészitesböl lIJü/,„ a híd- és kocsikerékből 1Ö"/1(, az aezél-gyárütsból 3Un/(1. Áz azelőtt Egeaturli-féh; gyár évenkiul OóU.lWKÍ laliért jövedelmez s most ia
gőzmozdony van nála mogrendelve s részben már el íh -készülve; a többi- gyárak, e nevezetesen a ueusladti bányák stb. annyire elősegítik é]ii-n n vasútépítési ezéluknt. hogy már
- Me
„Figyelő- cziniü iro-zeti lap mutatványszáma
mindeddig csak ig,en km részben vali\'iHultak.
itt ji/. idő, hogy inegértHlik \'egyinás\'b Al livelli jink kell i^néptít, emelnünk tudományát, iielingy^kTílüiihen iimgunkjiji_k Ássuk a\'sirt.Ne-csak n/.l rifW.Uk, milyenek yagylí7i|c. milima-guulív Tősnlyt tario/./.niik fektetni arra, hogy mily ciudi legyenek \'tilódáíhk inert a külföld iÍtéleté-t- Initnnu\'aradáttunkért ki nem kerfljjíót-\'" jük
mádként"! Ne vesztegeljünk ; ntul«ssu1r meg \'* niüvelt nyilgiitnak, liogy^ még a magyar nép-ffriíbijii ki neiii itljidt\' a inngyui* ,vér I Jjépr; jíjnk" irteili-tn\'m^\'-^ nn>/.iijéio t ¦ - \' _!_
(talmi * szepmuv
szerény aKkban, ibis tarlalonímal. Szerkcsxtí
S7 mi Tímár, ki "lÍHHfrrt-t--h-tsi.\'i:. ;,r-t bd/g.ihmr
nemes c^s ernyedetlen, bírálata. |LÍrtnélkü!i..éai. tisrta. Kiadja Algijer Lajos vállalkozó szellemű iljii könyvárus, ki mint író- is pálvakoszurut nyert. Megjegyezzük e kóruiinénvt auuál inkál\'b, mert a hip szellemére nagy befulvassal szí.í;oí; lenni a kiadii ér/iilete. a hiileg keres-kedét .-.::iittitási Iii<-l"gjt0 ir-.-jjihrii );inghtizg,i-lotu ; a ketiős érdek mindenr-seire emeli a hip iránt érdeklődök ligvel met. A,lap ára félévre 4 frt; évnegyedre 2 frt. Megjelenik helenkint.
A „Szépirodalmi Közlöny*1 melyet eddig Szana Tamás szerkeszteti Benedek Aladár veszi át, a mint prugni injában mondja lényege* átalakulással, kíváncsiak vagyunk rá, mert a .Szépirodalmi Közlöny" eddig koiiiuly vull, az -l\'j világ- szinte koinoly volt, ezek után méltán kíváncsiak lehetünk; kiilönben Benedek Aladár tehetsége s akarat-erejével uda hat, hogy a Figyelővel versenyezni, fog. (ivőzzön a jobb ! A tevékenység1 mindenesetre szivitah s edzettebh lesz s mind az irodalom,-mind a kö-zíiitseg-\'nyérin fog. A ,Szé\'pirndnlmi Köziünv" kiadója továbbra is Fekete Bernát, kihez az
előfizetési pénzek intézéndők, egyébiránt az elö-tizetési felhivás mellékelve levén. t. közönségünk bővebben tájékozhat j:i magát.
—^ iliiiiii^i.lJiárk^-KcaiL- Irma úrhölgyet .jan. 7-én vezeti oltárlmz gr. Sumssíeh J\\án.- Kralovánszky ttizelia k. a. Csávusv 1!» la jegyezte el. — Kulin i\\urel jegyet váltott Mikluvie.a iláiia urhölgygyel.
Hírek. - ~-
— hn [iiink nini számúhoz vmi mellékelve ISíJ-dik évre hzóló rlóJlzelé.ii felluviísuiik. melvet Iiiznldiniiinl ajánljuk (. közönségünk ber-cn Jlgyelmébc. Az clölUi\'téni Ö(*Mi-g nihlöWii beküldését kcrjQU. hogy a lap pimtn* expediú-láháhnn feiinkadiis ne történjék.
. —:!" L a p u n k előbbi. számaibnn említve ..volt a megyénk területén Balaton-Füreden létesített első nSzjLU*utut-ház? ügye, miri^liiiíiiiiunk-bnii az alaií-azabályókat kllzüljük avégből, hogy ezen \'magasztos czeUu.intézményt köze-\' lebbrűl íiKigisüiertetve, á t. közütiség meleg\' pártolásába ujáiilhnugiik h egyszersmind k ugy oh adakozásra ujohig Itilhivlmxsiik.\'— Mint tijab-bah értesülünk a harácHÍ. völgybeu Iqvő llege-düsvilla minden bútora, zongora h fcluzerelésael 17 ozur forintért már a „Szurelet-ház" wíámára mV\'gvé lelőtt,
. — Kopó, Egy\'ZHemlyeszőríl kiipó kutya talállalott n nagy kjniizsai -vásáron; négy lába ca feje kcHej, orra hallóién kía fuhériióg liUháíó. J^ tij\'hyduimá\'.JÍidogh .hízsuf őryozutö urnái át-vidiittí. "...
Hz. rővidtíii, .mii, i!gy*4iiiltithéii \'a,Világra itkarok JtOí\'íüítaub S hogy nticsak bitztlitníikóp,-\' _ hibiiiiik^lwlderitértél/jtivuii(t; előinoditáfitU lár-
~ — Mai: lira eli i.| y uja kiváló a/ur.-..galiiiu liutai kereskuilü mint halljuk, — Nagy-ICüiiizrtiin inigyobbrtzeri^kurt/éiiraktart" léíortit, -i ó iiUi-it~-ift*Tyvri ;rr/ágij~7TTl ml^lia"r7ííiyíÍMiegy/)i\' kőjízúhbŐl; A k/lzohiipiiik hódol B./ur, midőn várontinkbilii a/, "aiinyirii ulierjeill kőszéiíhuiizV náliiirie figyijliiiei l\'uniil^----------r\'r-
ezért is bó jövedelemre adnak kilátást. Azon nyeremények, melyekre Stroueabeig számos yasniépitési vtUluIkuzásából számithatott, szín-téu a tiirsasságra szállnak át, s e raollett átvesz- -
j még a Stroussberg által jelesül kiképzett nagyszámú tuüértö szumélyzetut. A prospektus évi :i millió tiszta jövedelmet szárait ki, mi 17u/„i nak felelne meg ; du Jia a vasútépítésekből iolyó nyeremény egészeu kihagyatík éa a gyárak és bányák még mindig í>a/u ot bjztositanak,. ugv
_hogy az ülsőbbso-i -részvények 6n/^karaatai1 leiül ^tórza-részvények számára ia jut osztalék. Az elsütjbsé^T részvények azámára nemcsak a ti"/„ kamat van biztosítva a többi részvénvek dőlt, hane ui a\'z-1-, hogy a társulat foloszláaa esetében mindenekelőtt az elŐbbségí részvények fizettetnének ki teljes névértékben.
— Meghívás. A nagy-kanizsai ttlzolfo- f \'3\'Jl*t vasárnap, f. hó 18-án délután 2 órakor (
a kereskedelmi egyletben közgyűlést tart^ melyre az illetők ez utón ia tisztelettel meghívatnak. VALBACH MÚR, torna-egyl. elnök.
— A gyöngéd meglepetések,ajándékok idénye : a karácsony ,s uj óv közeledtével fel- -hívjuk t. ulvusóiiik Ügyeimét AVajdits József műkereskedésére, hová legujabban gyönyörű ajándék tárgyak érkeztek ;különben óhajtandó, hogy a szólók gyermekeik Hzámára ne aottytru ephemur értékű caecaeheeaéket vegyenek, haliéin hasznos éa állandó becaü tárgyakból állókat, p. könyveket, melyre nézve igen alkalmasak : líajta leányuk, mulassunk, — Ilnjta fiuk, vigadjunk, — a a most megjelent „Kebelhan-gok- czimü köszöntőköuyv. Díszes kiálütá suknál fogva ía kedves ajándékul szolgál- L hatnak.
— Dalárda, ürömmel üdvözöljük az ftlsó-lend.yüi,..d)ihirda dicáór«te« Bzerv-eak-edésóL Mint érlesülünk derék elnöke Dervarita Kálmán erélyeaen buzgólkudik annak virágzásán. Hgyanesak Alsó-Lendváu uj óv első napján --" nyittatik meg a cnsino, melyre már n2 tag jelentkezett; a eas\'mo, küjiyvüirn számára fenttíazteli munkatársunk UH} szépirodai ni L-s történeti művet kölcsönzött, át, hogy a tagok azonnal részesülhessenek az olvasmányok kikölcsönzésében.
— (-\'a e nge r y A n tal kerületünk nagyérdemű országgyűlési követe áképviselöház decz. U-ki ülésében a bélyeg s illetékek iránt %iáb ló szabályod érvény ének .meghosszabbításáról az.ölú_törvényjnvashit alkalmával üzon módosi-lást fljánlá, hogy n művészet, tudomány, gazdasági s kegyeleti egyletek .hagyományai bé-legmentesekdcgyonuk, mely legriemesb Ösztönből keletkezett módosrtvány elfogadtatott.
- — -A í\'lilcju
3tT3Tiit pósta.
tnlálknv.iUri4. czimfl. hzi\'iji k(llt«inAiir ji\'iiini
liiirjiiiili
1*. K-iT^^lo.Iy, H«ji;pj-éitilk mitili « Wnmtt »
imí|* vini liulv Ullil* íh. / . \' -
H ,1. l\'eit. v/rum , liiiram iTiliisltiiilísíríilI
linliiNitiWit.i\' . . "\\ \'—
lí. IVHt Mftt (wííiiiiiithlml, pélJítm í.
l.\'linir-ilk na nxá:iiárii: \' \'- . . .
<Í.V. 11. A .-itiklo-Ut ("(ijiiina \\UA» nllínlmilnc
.iiiilniuljii-li fui.
^H^V^flprJ\'ii^-Wri||)tj-4s-.(mlilfilt^r^r-i^ istallili találjuk. Oilviixliljtlk ! \'(-
— Hk. /, Kirit\'citei\'C. Ni\'-ini IválhrttanVlííKf^N
li. üy, Jniiuiutii^ y.HgA\'.hijklJM\'\'ii.vi.vlMi\'\'k-:,1iili-l ljMítníüT ; \'. v~v
v„ tl>. Ntiimloillirly, .K.ill.n.i.\'.iivrtlf.\'ip.bt
imill loil\'tmn, |.i«.li|r I,\', ii/l.lrj/i, In.Ky\'tíllíltl.llitt.\'il t«^*.
1 -1839-kf nagy•"rüth^chii^ l^észfet nélkütt
jb . Hi\'gy ezen,, a lc.j,ninKyobli iiytiremiSnyiiyel. kinílkiiziilaj,\' kiállított sorsjegyek, uzufe szúiUjdjjs megszerezhetők ¦ legyenek, -fcv kik\' Jjmk • Sr4t egyszerre
vja" 18 nem tehetik r\'s iV.izlrickhe.níwwakármik fizetni, T»»v- \'
1 huszad résznyi részlet-jegyeket
adunk- ki_.íiz. 1839-ki Rothschild sorsjejzyekrjőt;\'-melyökbiil\'már vank 6 húzás Ji;sz;:sraiVíiiycri\'i: 300.00O írt p, p., a legki-: _sebb;-500—trt-.p: !1.; — ;\\v. által tulajdonosi jtigik.lusz a vevőknek arra, i:s nzzal minden ézutáiii húzásban részt vészeli; <?s ruugának egymásittáii kUltinIVló soricsokre"szerezhet tidnjnViii jo^ut., A beűzetés csak 10 frt egyszer mindenkorra; mire a törvényesen kiállított, okmány. kíndntik, a serics szám kitételével, .\\ kihúzott si-rie.s-si>r.sjVn\'y után .nyureméii-yt • biztusitu.uk az eladáskor; és k(5-^ szek vagyunk az eredeti részlet-sorsjenyet bármikor. !1 napi árl\'olvanihuz képest I frt ililiéreiitiával visszaváltani: s érre előleget adui. Nem aukú-(f» ra bizonyosan "négyszerezeti áron ..fognak tyn sorsje^J-ök elkelni,: a névszerinti árhoz-képest, minthogy azok most már-nfihezeu kaphatók.
® írt részletfizetésre aduuk :
gjj 100 fl,osnin»y. sorsjiífryct 120 ltjával; 1Ó0 frtos-1864. nagysorsjegyet 156 ltjával; \'51839. nagy sorsjegyet 156 ftjával.
^ Viiléici mi\'mcnili\'lési\'k immnKiii é< utánvételre fns;:iii:itní,ittiitnak, magaziner & sterk
1^) -1Ü0 — ft 4 bank- vahuiizk\'tL. Ili^ak Fureucz utcza 7. ezum Peatcn. .
\\ nli^ki vrvuiiti kiil. wi ptistnl;iniutlit:i>.
»Illill» i"i
m.\'t:t-leiíi-d<.^.T«\'l elru\' tamisairot t.^Z a:* lM_>7-lk iiclv«ziTiiit l.iJKlM jnrs;ai kuldfinejivt ,^ l.MiS-ban 1. sy.awm <--rvitfii )d\\-Md*> nzb*ti-b:U si-tn tri
iUiiult\'ii nem tflíZu tar^v visuali rlt.-ltk, uccsitietr«""j;ii<\'k ! IIorv n t\'H:iln*ra-»z;iuiuniíT IihSTTII
: eij liizunyiteka a s:?i<:nrti
vpsye\'a I. ktlziitiM\'".. kirein a kovt\'tkezü pmilol </.Íuiie? :
FlíIKDMANN A. »éi»r Praterstr.^- 2II. sz. a.
tessék csak egy próbát tenni.
és a/ alább uiegnevwtt tárgyak olcsó sinirol a-vevő im-g f«»ir iry
O/.Otlll
Minden-áru a legjobby-mmőseg biztosítása mellett adatnrel.______;
Itt a legjobb ^vak"rliiti es leliviiztsi 1v.1kknkr.1ek ulvlnajvsziTU valas/.ti\'ka talalhal.i, unni
lVe-íben "bíL-bnb\'t nem létezik; uoiubt.-kiidra van llt li;ila <-s .-n-^rnl. n;v, bn^v i-Pükel Varrel.
«(iu.ikJllkaliioitiw ajándékot n-mesak Indiek e^nrak. oY uuy niindtai k..ru r> aliasti l\'^t kvk mamiira e/ertete választékban lalíilbatm. Arieirvw\'k ntiiiiictikiiicU. v/.u\\ie |nmi..á mr^-
nrvt\'7é-e ntáil iliav»\'» Iterillfllt vi" killdfflk; nairy.\'ih^pn y>,s n-luit -a \\ uirki i. ez. Iaku>nkr;i uVve hl)!íV tílíV.. jiélibiuvt int*Lísztire\'/-/.elli:k, ininlan ablmn yi-im-nak a/: ar, linirm lumd^mk akl\'irbui létezi\'i ezikk pontos niegnevezi\'se is l.ilalli.U". A sietkitiilf!, lUanvei, v.i^\'V a (a-t lűle^\'td bikitblt-t ni- llntt ttirtrtirk
lA^j<>l)bslo^ujabbgtiirtiiiiiuyu különít\'.lo e/ikkek kivonata
A ház jeligéje : -Az nlcsu tárgyak iá Miot-iiek jok.-
Becsi bőráruk » K-iybl\' l»>\'-e»i műm*. Noi kézitáskák a./.-l al.
liti, 7:.. W» Ur.. 1 frt. füirtitipiiinbb rbn^riH b.-rl.ÜI ara 11/uaijlt zárral •J.;1M,.,I.Jll, .1
. fii.
1 .lm
.-;;iu..-u, i .iu
Legújabb penilarczuk lo, \'>n. ;sg » kr- I irt. nl.-.\'ITii. I i...U!"l| bankjtay tár ciak »>o, mi kr., I frt,-Lát), UüíliiKPiiL\'ibinik -\', -""\'»>. zseb beli iegyzökíítiyvek m, Sft kr.. U-ufin. l...vk;a.-b.»
.sHtr4oí-i"rtí.-í?*)-kr.rl"lrt. -------......—-~.....
Dohányzacskok -l\'». 1\'0, wi kr.rh fri, l.-itt, l.;iO.
Utllaakati-r5« WrbGI zárral lí \'L\'-lll. -J-Sl\'. :l. :l.HI. l.fiO ."> Irt.
Vízhatlan uliboroiiilBk atkáin
fTcrLiitlLZ «.1 --\'.IH i "0 . ni. i r-n-r, t,t —
Fenykepi albumok l.>irn.-»í.\'.v" álnszi.-tbnn. Díszpéldányuk 1< \'. 4. tH.l\'Ofrt
Zcnelö-album. Minibuik nlt»»
i;i kinyitgak, -J iLirabot latszik ¦¦! « ¦_Vtti.ibl.rH k-ki\'dvolt.\'l.b lancila-*1\' abokból, naifV npurjtkliul, ki\'ilvt;-HC» eseiiiío littiipuiu l db S-nilrLt 10 frt ÖU, Ti frt M kr.; 1 ilb -l-«ilr..t 1:>.
A li\'«bn. iiitszer.:*zi- távcsövek .ukronmticai uvi\'fflu.l.bir.hm lat.T»-,1 1, 2—:i inibire -1. á.iri). 7. frt. -IromappAk znrmV 1. l:íiU. -j Irt.; a^rnnaz miai cv«knrl(ilnis M.*t,<ir.u-léíMl.\'J: i.50. 3;:t.iMJ..-l.fi frt. . s;
HBl8y-Ot«ti»*alr-ek, nthtilen nőj .r.irueszknzükkftl cflimíP kfilkialli-ti>nl>ait Ml kr bO kr.-l. Irt, 4.áii kr... I etul íi kitl(iiibü7-i»rliiirgolíttfivitl lá kr. ; 1 etai \'1 v.-i|>y 4.küli-ir¦kiítiitiivd ! 10 .-a 20kr.: 1 eluIMtHI kflHiiibilzí; varnitflvBlyU.kr:. ~\\ -\\wi«n\\n\' i\';»-t«-kBJ<gJ*fc»l/;;;minWS.(J.ii^T.,\'.Í!0. ntinta-Inpptl 5 kr . A regi árnak felen! i pár b^niabb
fyrmajil váza, frfftiw.ni purcüllaubnl 40. (!0. HO. I fit. l.ö(J, n^^y,.bl.alt
t.f.frl. ______
Z«et>tŰZÍBZer knnurzi-znl >\'¦» unvi-k\'il <trbja-Jll.:ill. 10. ÖO. (!0 kr.
to^H.b\'miiir.nrtrU -vali»}: .-/Hm-\\pmf/?> 1 kilátott china ezüst, joi il-, l-ui l(í t\\i fftl)ioiifpfl lui\'/iialflt hh> Itrlt, I tiiuzAl-nYÍ.kn.tiiil U\\ ifi , ka-v/ikaiiiil !» Irt., k\\:H íöjlln fri- ; I pirt;iartyHtartfi4 írt fcpíl üt. m/ii-iHllatUrgynk CTÁri úrt-ft.K/.nt\' íf?¦ a rí!" « > \' y « X í u - <tíi : fu r i j i ti I. a h a vn-\' lnrt\'i-j.z(Uitliliz linóul., inTTTr.irJian vwri kijB/itf
.,t.\'..^.-I III. R«> kr. minpa^ii ki\'.dht\\.\'v
1
Vr
Gyakortall oicno ajándék, a
LEfljobb toUcttc-tarijyak.
.-íta v-.ppamik kill^nb.tí" tllatol.-
UIJ.^ 1^ _o " ^\'kr I .,1^1 ¦rnVm. tiijnt\' t h\'i\\at.nri illi|.t li). -Jtl. \'JT.kr. 1,1-slin. iH:il*/.i:rirk.
Kölni viz j.-iiiUii—«-!íIm-h l-h, lo.
Üti. sn kr. I Irl. iiLr^/inl.-ii uiiu.l.\'ii .li-niirniii uiá* li-iL-llilar-mli a b-i-olos.ibbárakmidl.-tl.
—Uegfliiomabb kautsuk-fcítik. -t.-->.
t„d..iil" í.\'-.sA. lö. *JO. :V> kr : süril iÜ»«20.-.M.atlkr.; ! ny.de, f-u :|ll. kr.; 1 Linó ti.r.11 .bi.-I\'i. fHi kr- Kl-.rr.niki\'fí\'k \'J."\'. W. rT> kr.
SelyeiOIiyakkElídDknnit:í7n,nan> I ,!b i jkiitt; vairv *U l-1-
HOkr. 1..¦-r.livati.s.il.li .-.ilx.Mh-.rb.-ir-: p(M.kdbia80kr. Lfrt. I.."\'. V
Legjobb nadrágtartók ;arins -y.í-
k.irlnli. 1 pár aiiL.,.1 iz.Tn.al.nl I.\'. Cl*. M kr. ; si;ly.-uib."l ibi kr.. I -\'\'«\'1 Irt Se kr. - \' ¦ f
Leufin.\' alpacca -oyertyatartak.
Mii|í:i..sáji4",B~.t.>"",7", H"\\ir,l& . 1 tlb ára 40. r.fl. lilt.\'Tl). SO. kr.l.t.
A legszebb florentlnl brnni asztali gyertyatartók. Jpar l.:*t. ií.ílii. ;í.atl._t.lrt.-Lri:viiiiiilynn ki-l»)Tii:ik a lií>rii|abb nimUi szennt .1 ¦!.\'>. íVi l ffvi\\rt .\'anmjrt.\'iknritM alabaatri liöl 10 Ur.. altjai Uf
Legjobb zseblámpák, ijítn uyal
latiak vtítlIlvuBiítá, imtly ii,t!,\'V Eiirkllrt Ari (!0. 70.rHlkr..iii[rvsr.i vítlilviiBKi!! 1 frt. 1.20."
- LatsiereSil taVcsovok y> tu ..wlr-lo-n .-u\'v f.:din,\'iifM|. .l:milb<,Ufl l;ivi-bi\'t.ili n jliirsrnk db40.Mi.J.airbr.
Nagy vegeladasa \'.%\'v buk -uy.o^jnniak. — f;jry m«i;v Sv\'apjiiHaiJVÉstbül. l.iíll Mir, I ^ (:liivlllif.\'tlen-nii)ífll \'bmíiirn/ilvc
lfti;1VHi!li Httlviimíi!1)V« Vftll.
catiiviivul a.au.. ;i.ídt -i; i.>p. i
H.:lvnii>\'/.iivi:tbfil fi/li.¦.» frl. a.|<-iiapnnivijk iIiVíIIipii klMlTtAiHal t ilni HK)iib«ii ilbpt J, li.fnt. \'.l:-Vji-u/.b-L\'f. iiiin.\'íir.\'j.\' íi.50. \\ frl. : ^atótlrbTtlanla^kinialakTpíeWírf
t...
mindi.\' t b k.iv.->k: kan.\'.l l.f.i > In . I u
<ilfr Ií>*ii!i(*z
Ajánlja íí:i/tla^itn lrls/.rt.-it ursik-. Iml--gyrlr-i^^rvtjTtir-itT-k—y-/jtmarii %Trln irijinn-rak-tar:U. a If^juuLiTIiiuH^^m-ka\'TlTlctli-TTTTnia 11 \\.*
^vuk a i-s. U. kjti»iia=:i^a 1. kuzutláLi^nek. hu-v m _r n.i 1 »I kt i 11 LI 1 \' I il -Mii, .r b...K-lí..^:i.i.\'k .¦=¦ k-w.itT.-k. a.: .tu le |iitanvi»-^al\'OiUl :in.ll-.\'lii.
A? fii raixtar.iiiiban %-a.-arull:ikat kljavi-täsni uU<i-ail\'«tii.
lanptieblt sein reicb assortirtes Lager alltir trrnttun^t:tr-Herren-j Dämon- und Jüa-di.rMiikttm tun bc ter~*2nirtftttt~Tmti-"TBir" m.ij;lii\'bst billigen Preisen.
----- Au<ili~maidi**-4yh—cin-k-r-k. Militiir und
Vi-rcbrnii^swürdiges t\'ubbkum auimerkssin^ dasis teil alle Ilusteltnn^en von besten In- und Auslauder-Leder verfertige und urümpt und billigst ben_-ebue.
Auch werden vun mir gekauft« "VVaare/ im repanerin tiDgenomraen.
. I I
Legjobb angol tollkesek\'drbr Hu|rjypkneknElkulozhellen.M"i-v|
tiMl.-tl[-. i-kf-ltvkl\', ll.T-V.il tilt UI
live-Mi.-f.. /atra), lilki-rn-l M*t,-vk. Mhiil«tal.\'jtiii.iiiiii(W-2ltöli .-/i^.-it .-all !¦:\'¦«• kr.
Lruinbb szerkezetű czinrecsken-8
tJök |M-lklllM/li.-l!,-n milufeti l,n/tar| tiLskin. 1 dl. LrV.\'imi\'kfri-«kciltlő l;r.::l f.ivmt •_!*) lir
Igen használható uraknak. 1 n iL-niei Ii.irutvulu tuüttit-fizukriiitvkt;!
Jtl. \\aIodi >. Iiiliaiulkull v;i>izuii .irtiL-r kezisked\\^I
MEJTEC S. Beesten, Rüthenthurmstrasse aö-dik szám alatt,
nimihir«;. v-íszoii- és icliénicmii raktárit
Uj -i, i,-m w.U.\'l. Turl..ík...b
k. bermentesen
i.-tH/1-i..k. bt
M rí l -
i..ii..*:ri..i,,..k
.-.bübb-i
knl.b\' =
¦ pontosan i merteket kerjuk megküldeni, a b<
¦.-it.il í csupán azt bátorkodom ÜRyo-.r.-.ikki:ket, ba azuk bánni ukbOI nem liliali azunnaT DicnteritiV-iikl""""\'
mell eli, barb.iva leikilsmcretesea üh kiibietiiL-k. Ferfi-ingekre a nyak bőség
s. meth k k. hoflieferant in wien, UorluMiíhurmátraase \\tr. á!).
-Valódi tajték szivar pipik azo-píikak. T-íep t:ii?<in.!iti"iii nict»í darabja."-\'. 1. l.t\'O. s. :>:*:\'> rn. T;.-krlft.^.i^n fellátott iliihaavzafrt kpflztt-U-t.\'k vn|.\\,li t.ijt.\'klml b..r..st\\ank..-v,\'l t..kl..-n ilb\'nTT. 1. ;i fi. s tr.t Valódi tört korallok 1. ^tinuinibl
laiii.i-.\'L-il 1 f.ir 1 Irt.
Hihetetlen es mégis való ! b.rrv n kíiv.-iU*;; .\'.rtkttiii>lyi\'k k.-i é-vi i.it-:ílbi-«al a.l.-ttuak <;l. íl p-írvsott arak mi-lb-ll In \'j.d\'b min;.".\'-1:iii-k. -Sul-ii-•\'.rak bronzb.il livi\'.j-b.int.\'kkal i^y
ulTiak Uh. t-.
t-l.i-n.l..t : .VI Uttjr Taflárl-\'ik : epy fól torzát ¦"¦ aiztalttTilŐt kajpnalt ráatláaul.
A. RJ EGYZÉK
1-1*1^12,5]
L\'fn: 1 I
?.(!0: I,
pil:lL*y.
ii.ifrvnbb íí.-JOf 1 JtfRii. l..>0. t;smi |<..>p>bb flznrk\'^zi\'t\'t H/nliaurak 1 tlrb 4iriiiizalap|ial,a lOjti^vaiiaz ¦¦brv-.z-tíívi\'l l\'iO. Valiit üiin vi ura ki van pr.\'.l-alva a Imz/.íival" iii\'lH-zitőkk.\'l.
Zseb-hevmerok tükkal cjrvdit dn-mbia :íOkr.
Rámák látogató fényképekhez. 1
db k\'ín\'ptintint 4, liírlO, l.ri krrl Jrb |..-f fritiríiiVJO. :i0. 4n. fp(L fillkr.
Rendkívül olcsók a biipu/.iiut<.in
doh iuv/.iiU.Híli.trk. hilY (1s/iviirnl. vaiiv. truin-alakiLl,-biimiHarlii Hi:-.i-¦\'«/(¦(• t*» úgy chiiioh üzivarpipa lejrliti, laitli.-.l;i«HZ^.. l.f)Ukn-tl.
VSÍodl atpacon-kanajak. 1 Jíjp/al üvr.kniiál-J.-IU.\'J.bO,;!.;.)), I.ípO. iiit. ) U-i Wv ínlt fiiiúl 1.:M). I.Wl. -\'.Hl kr 1 l.-vi.«iii.-r<". l.üil. 1 ii\'jincrü l.p.tiil, H-/.íiffitid biH.Mit femknnalak, »¦¦«
lyrk tiiiiiillíí IfilirriMi ninniiliialt. I -db nn-iv ííviikaiiiil üa.kr ; )\'-\' db ka-va.sknuul \'l.\'t Isr. n
Leafin.nnnol evtfeszküzuk. 1 ir-ttj "Túbn.íuüliili :i- 1 tm-Kiit In* .\'l.v> ¦ H/.aViil|aTt.f;IitU.I\',fd.)ríi;r»".« \'ft—^.fl
t ,11, r."-r..i jé. 1 é-i í..n:.t
.^:iri áta Hl fit . 1 db rof.\'i-. vab\'.di f.b.T.l,

ak 10 frt .;
I db :in t
. fi\'bói
.¦*ak fri.! 7„.i.
¦rUctt fwiiái; flzit,.
k \'.I frt l dl. :
i :\'0 furiiít.\' 11 -
: I tiur7.
¦Jl frl. iiiu*t tsíik Iii frl. . Ii tuczal batiMt vtutnii - Z4i>lik(-itd>i. 1 db ;íh riil."- \\.il-di ruitib. vás/iui; tolL-i *a^v .-z.u.m -.zr-ii-lrl vei a-sak ¦J> J-J 11. ui.iAf .\'Ttak. l-l lt. Ut. ! •. S. \'.1. 10- ÍJ frbn :t le .fit»...nabli. 1 db tu r.~fi»sr bollnndi rzi-rnavá)iz»til-l tiKtí.at vás,;,m daiiia^.t-.n«zUlkendö
ii-J irt. in M-t rHl 1-. frt. ! :., 7 . H frt .1 IfL-lniüiu.ibb.
1 <lb :n. r.i.. i kiimi.. riiutliur_-i vu^r^u.\'l:H L.iv----\' .iyy tb.\'.i-Twi-.lkuu.l-\'-\' Hznii, tolrs; iiirviicmllrtkrf nlkal-l va^/.in) dnni.t</thul fubúr a* szincs tua» -».\'tri iim.it csak li» fri. i \'J.iiO kl..,.;—1 fitíe; a l.-^litiniiiabli.
1 rlMO(..t.,H klil.-iii.iscu ir laudi va-II. ru.nl.iu ?1 .la.u-.l^/.t . asztalkundlt « azipu .il irt/in,.-.! «isak IT Vrt. -i vnin-liTe :i. li..? H frtii* a b—Un. ,1 db :»> r..ln- liollnn.li b/iiv.., ^yan.l riiji.b.irji .lain-uzt as/.talkúir/.l.;t l-ar ,ifl in, mn-t r<ak tri. -/.unulvi,- HI. 11. M _ 1G írt a U-pli
Idi, ..ti h.li.M validi irlandi bí.üvi-s.j | tu,-z. ,,Uiivh.tt.irti" -J.r»0-:i ftit* 11 LS- Irt. mimt cj.ik -JL\'^-Jl frl jl db. ;110 rnf.N i-i>ii j,\'» zsinór bnrcb.iit 1 j)W :.0 ri.f.\'.d kit. bi-lKniiui «z.iv.-..i [1. l;i. U.l» Irti*. a U^fit. t.i!j.ill.alpii:iialib i.-rli-int-i\'ltre ii\'i --!1 db-L\'O rüf,^ iiajrv-nu pi.|ii.\'-:bar-¦beut l-J, N L\'i trUf: a l.\'^liliiiin.
-iti kiii(itl>k/- tv» alieni frviirtmiiiiy.
%yuttli* fi^tlinuLtet< 1.1 a t u!b ki\\ii»iirli»kiit H/iilbtd ittt/bllvoiiira; 1 putitili il/M ^1 ^WUWf1*^^ H/iilbtlalikJ
*3^l80 austrial bizomawyi ozlet : ä. friédmann \'«jasss^
I
in. nu.at •iti—.10- :i.i frt. al r»I.1i Irjrn.dui*..I.h Uh
iihlime»fi nitnbiir^i hzIWcs ^\'7. UH. ;i-Jr;j.T,-\'lll -l-J. do, HO IVI?
éiioiii íi-in-d:;, ,i r. b„Hr..:ii. ¦_\'
.¦-...il ftrliil :i li fil) lirlc--J\'/t
1 Mn,, -it.viiliidi ffbi-rviloK.;!. 1(1« \'retili-
li.iid«--! IVI \'-\'0 Kr. "
1 tut;/nt val.idi . Iohurva11 zm.lj-
\'"\'m\'i\' \'I!U:\'V f\'d\'nb"! L\'.H»--?I IVI. \'
1, lui \'/al viíWíít ITdii!i-v.liBZi)ll \'f.nnUr
Id\'lldülí |llt)I(iV-/.:!.jlkti(*iliil,| Il IVI
fili ki-ttil i if/,\'\'ll\'~^F Tri. ¦ ¦ J\'Inuzut U^ilJ\'ibb , "lu^lliiuiiKibb 1111
fraiu-zta «ai/mi- i-atu.-l*.- siimbnl divalufl azaba-isal 3, 4— ;.. . amin- - s/o^-lvhvl .-si .;i írt a Ifrüuijniabb. ipk.T/.ih-I In f. i ;] ii.1i-iii(j ju vászonból húzóval 1 frt
,.fi,* -,,».r, -u-v - kanava,z hi) krl61 frt 5l> kriC a legfiu. .!. ni.\'i i.-, i*. 10 trtij. .N.u-nadraguk finom flcliirdinrr vagy ¦ m-i 1 I1/..II-. =,Tbkind.. .iii-ti; bnreliélből . vagy pedig\' jó nitnS-¦ ti,t 1. .i. l>. i—fi tit., riunii v.nn.nbnlx, fliman vagy hímezve 2,2.50,3,3.50—TU » lcgfin M^i -felülto, [enraettej himuzve,." VNgy biinzéa Ttclkill S.fiQ ifrr&SOf— i, fi, 6, 7y. 8 frt a legfinomabb. Nili algúszokiiyák igen jú barchetböt J,\'J.50—4 írta logtiri, ;1 noi aliS-T. szoknya a Icgfinom. ]iiquu-barcheht-bol 4—T» frt a legfinomabb. Validi angol " fuhnr ós dzincs nchír- \' ting-inc^k nagyon finnmnk ?9 jiik 2, li SO kr !1—4 frt a logfiunm. Ilri-ingók, a logjubb rumbnrgi- Tagy,, .bullandi-vasnonbiU 2 frt,\'2 M kr,. r>—ti frt a legfinomabb. ,. .. Uri-hi(ífik,"Ti-\'Bfin, batlszt mcllboluttel.
Jejiuliigniisabb-íí, li-J^^frta legli.-Flanelt- uri tíli-iuguk lf gftii.óa logoleg.
mindöiriiziiibeji J.S.bü,\' 4,-5—6 frt,. 1 tűi-/., uri-itiggnlliir, a lognj. franezi»;
sangui dirai HEcrliit.;2.50^A tv a lf,-\' Vtnciz. tlri-k.\'iRttl!. iDguj. fmuKzia- s angui diy»t nziirliit kiiitl\'.4.&0, ör 6 hC llrl-gfttynk, igcii\'fd n Inrti\'iiJitnKtui fülig jiiagyar nznbáuat \'J.fiuS, frt liiglln, frauezia nsabáfi L, 2.fiU;.a frt.;;: Uri gályák, ignn jd f« \'tartd> Yaacoii.-<i • biH, wftgynr ozabijia) cnak 1 frt; ülLkr:,-"- frrrrfl.hr- a >gautfiiiabb ; ,
(jlitlT.-ii. igen tiinitti v- fp,)lvtar\\. iniiit a vafl/i»ii nigi\'kri,.. jrntvakra. .•?.1 alniiNZokiivakra iitiiztialbatn, nl--Ui. 2.1, .1.(1, ,la rio kr. a b\'gbuuni, l\'auiut-^radli. ntlasz-riiknkkal, npy-iirinlliv liilliiiiimiTtr-n-Hf.Ttiniis. röT.. : —-üf *r-3rV^ttt^—Iti—li
-%iiuT . l.f.0-
l nbt,~lng-hullani!
1 mii Ting kililtin riiinbiirgl- . vngy .biillainU-ViiHAiiuliid, fiitoui biHizfV li .•llri:iOlir.. li fi l\'i n lnirll.
I1 il di mg Idlflliu ..ruiiibiiigi vai/.i\'ilbnl Inguini\'!" panni iiiMitara ki-tiv.lt vn iMk fi. fi, 7; 1+ frt a.\'li\'L\'Iliiiiinnbil
,NJ»i dúll-.- vagy ¦ <fj^injíuk,_ Mimimi t"\'
1 lui-zat imo in lift-il ari a ura 0 ,
IO —t\'J frt a. W\'gfiHiniialiii. 1 tlli\'zat tolt-ha Hi ura A, B, fl, 7,\' U_lü frt a Ingliiiuiniibb.
62
titny u úilhtri aiamMMianwlo1 cieg »IA jnynuik az enyémmel fel ne oecrelteaaenefc, ll.itelettel Hierein, gondoean oil-
- ¦>«! « lewleaet: FRJEDelAKH A-hai. Begebe», Praleralraeee 26 _
¦.Mipjep nem lutata tárgy vinMUYiitotik vagy fiitiaoriillctik. U,| UfcuTj ítiiU »
L bucállll\'tUaSUKIH\'k.
(278-1,) kgyedüli raktár ausztria száimíro
Legújabb találmányok.
.- -" - ~. . . -——- . ¦ . .1. ... i _MUkk ¦tavttrflnfiap tl,7 tnB.itntt flIPr tulli\' tia^tit..*! .l»\'.-nUi ir -, ni, n tri k, s 111-,- rtí»fd
A> általara keruakedi
Intés. POMPADOUR-PASTA,
J0D
"t. közönségnek, hogy a va-I hídieredeti arcijiasia egye-<inl csak n.czégm-1 kap-lohjfál miudtm arczhiánynak toké-^tet«~eltfvátltiwn. Atkák, síeplhk, mailolt„k eltüuuek s kiváltkép niegifíul a «trpül az I arcz. — Egy tégely 1 frt 50 kr.
Minden lehetséges. Ki hiito volna, ).<>*.» i»<t
oly eszközt, mely megkíméli a szemet a uztír náoak tabekuzásánátV Egyszerű moU.-jik.1A* eazkOz ez, tnely megkíméli a sze.ui.-t. A ge-pecíke ntasitáual 2á kr.
^J Ntaor tíbbéróflfális:-Rne.
Ma küvetkcztébüii származott inindeiuni»>i. I<> fájás, az ni berlinifogeseppek által eg> per ||ju[rjjtUttki-A~garnnlia-aiiny<ra-4iiytllT.. ho; JaL wdinéuylelenség rst-tehen a i>eiiz \\i*.-aad.
Legnjabb rozsdapor. Bizt..sitott szer
dl\'ilfelo rnzsilal oltok eltávolítására vásronhol, selyemből e a minden inasttde szövetekből, — mely kitűnősége által .ala- szintugv va*- e* aezélszerekrM. Egy csomag lino* elismerést erdemeit ára áá kr.
kl.-darab ídŐ óta \'több riug , LopaS ellen Vedile» -íz «"ir*»\' jegytiula. mily iHaniamiíittatik. Szolgal-^-a, fehernnmílből soha ki nem tnegy s. fnss Tubát ez tudosilasul a műiét mindtc megtartja. Ei minden háztartásunk ajánlhat... Kirv üveg ira csak iti kr.
Tyúkszem gyürük augura "gyapotból, U
darab 25 kr. -
AttgOl bSr-fenymaZ, mély a bőni^mül-k _ >-re-deti lagvaágat \\Ms*f nádja és lec^ehb f,\'n\\riho zza, 1 kii flTfLT\'i- -•*> kr. Egy nagy üveg ára 40 kr.
Folyékony enyv i.ei^iéJkiih\'ibeiie.^hb >jer
tisztitutt diö-olaj kapliatii. Km llv-r. nagvgvil I;*\' kr.
lylytit
¦fl
!t 8
«¦Clitl-
mindeu b.iztaria=ban. nwn pczi*1 a bárban elűjiívÜ lavitanukai iniudo.nki tiiaira r-zk-.zi>l-hrti ; i-mi elivr vvt-kig .-Itartliatu f- hidi-cen hatznaihatu Egy- nagi" üyes ara J.) kr.
SiagnelkO»-vízhatlan -ágybetétek. .Mnul-u
bítxtariasnak ajaiilbatu kivált., kunnuts.-ii ir.>t-r-inekek, bi-tt-gek i\'s i:v.-nni-k-ag>a.\' ii.ikm-k - trelkülnzbctlrn.-W kr— 4~trt-\'-M kr.. 4-trt -í*t kr. egrw 1 frl 7\'\' kng.
Ca- klr. szab. 5zaponin-zsír-ather, ui-bauv jioi.-z alatt miudi-u n»ep i -—-\'-"-TiidetilL\'k- kflm5kb.il
nielvlvi-r razunlbi
Gyökeres szer,
nap alatt gy.iki\'f-cii ki T.-l-et írtam. Lzi-n ujabban feltalált -z^rrn^k mindi-n tnvabln di-riprttL- ft»le»lr.|ri", mintbr^\'V güranlia inellntt árul. — Ku*v .li-b.izzal basán alati nt a sitii." sai .¦gyíltt 40 kr. —
Az arnika-olai c^vuduh raktára ¦ Ausztria Hsátiiara. Eriink «\'un. i-si)Jab.ii.isa ).in, bngv a f^jbete;rí,-g.-ket t-ínuil.\'wzi|a a baju^T.kpret a ft\'jidegi-ki-t er.»-ilti. s «\'/aliai a baj n.iv«-*it im-jlejiS r;.\\id id„ alatt mrg a k.ipasz f.jrvízekita !* ^K-m,-zditja. Mint cjocysz.-r hátaivá- z>izáí,.1i- kíriczatn.jdas..k. ta^basngal. t.ldzi^k, rb. n-.ux ,-l--k -tbl ^lle.1. b.\'A.\'bl^ a hasznaJati itLininluii, 1 ut,-; 1 frt.
Valódi atlatsza glycenn-szappan a U-zbnu-tuabb illat\'-kkal. Esrv kuzi-piiai.v-.agii darab ára la, l\'n kr . ni;v dr!. l\'ü kr. F-tri ifjelv vab\'.di m\'tr-jiir i Kaiaiiil\'i\'ll i" ti.llfc.-ni>.-? "30 kr: El\'v darab ,aar-z = ir na|ii.-zni-dr." .(>\' kr., la-Umint mind.-n mn ill^t- *** nib-tt.>-».ien\'k b.-l-t-á tTUfilldiek. a leeTTaiii v.T)b vala-.\'t.:kb.lii.
A kitűnő sirjbapadlo-fenypaizta .k^m-.-lml, kall. melr x ,,a.íl-.i (^iz.\'hb í.-iivd.h-I lálja i-l. Oi tart"-^Alrri iu-ivf " «»dili;*ii:kfl fulivL--mnlial Dobuzki-iit td-^fö.b. 1 sz-bab\'iz¦ l irt.
A legnagyobb takarékosság Mimb-n baz-
lirtaí, keimivi-* *¦* gazda t-m borfK iii-evc a: Pire**- nintinaii--s;erke-iiU-n amrol szabadalni kásiÖSIS gep aitai rhaiznslUalo mind.-ti va-góe«zkr)íh8e. sziula^y uv-.pmrtaztírifi ícsíö*--gv.ibb k.-ni.vr.-LL-L.ji uehaíiv niw."l!.eri\': alatt at^len \\aL\' ¦e«zki\'n.-.C. iisvmiiit lIL... ki--, ka-<za Mb ií.\'.-n t-l^srf k-^ünillii-t-k 1 db kr. B orna Sita kam;v:mkkal ^. b\'"ft clioUb.*-
! ! -FeHiiváa-^-a—részyételre-44-----a|-
s újonnan kezdődd a ^Hamburg államtól QngeilúLyuEL\'tt úa liíetoiitott^
|ié II/- kisorsolás ka n. |
A K\'^tnagitnabb nyírt-sí uBcIy\'tp.,.-. .j}^
25o,ooo raa.élx-lLárt. ÍS"
A fünycrcmcnyek : 150,000; 100,000; 50,000 ;|S ffi40,000; 25,000; 2: .20,000 ; 3: 15,000; 3:S 112,000; t: 11,000; 3: 10,000; 2: 8,000; A-M «6000; 7: 5000: I: 4000; 16 : 3000; 106:2000;S XB: 1500; 5: I20Q; 156: 1000 ; 206 : 500 ; 4:S ^300; 219: 200: 10,800: 110 márka stb. j|
Ar kihúzott Börsjcgyüít \'ft^öSrinGTíruT\': nrereniéuyjffl í^jár; ruindo3a2ü 23,00(1 iiyfrciiiény fog ntíliány lní alatt^ ^Sítervszertilüg kihúzatni. \\W
^ Az uazlet bukílldetvtSn, szétküldök „eredeti sorgje-^í
^mvetküzo szabott Arakon. W(
Egy cgisz: 3 frt ŐO kr. Egy fél: 1 frt 75 kr. Egy® ,:öinegyiíd : WO krért oszt. bankjegyekben, a legpontő-^ tn. 3 a ü b szulga/at biztosítása mellett. Minden részt ve vú tö tíu ^lem az államtól biztosított eredeti soraj e-«5 LMgy et kapja keztíhez; minélfogva össze nem tevesztendök^ffl ^azok a tiltott ígérvényekkel. — Az eredeti terv niindenöö ^megrendeléshez ingven mellékeltetik és a nyereménypen-íS ^zek, valamint a hivatalos huzásjegyzék, pontoían meg-JT ^[kulüt.-tnek.
^ Azon bizalom folytán, melyet e sorsjegyek ríividft
tik.-Ufivegeim atasitaasal wl\'ltr. Ftnynitó piltl. MegbecgtlUicU, -tnelylyfel miniian i?ui \'—\'
bazu^or, Ttvnknlt tmmri
invtidtokat
~itE: legnagyuhl) fcjlrinvtMlsűgg«.*r Jr^rebb*1" tiNztabbait kivib«-cni--kirtnyesitíieinu Egy doboz utASiiassnl iclf- niegbalad nundt-nt. iu
--gtndB egy buturgami|urára) 80 kr------- TcifJKtt.-ni\'iitbug
~ ^elfi*l tlaZtltÓ-flOlyÓ, kitBiiS szer minden bt>- —kenveíebh szmt ntttroasá^ -rált treztárgyakat feh^rr* is ujja jirt szirad r* n>-ni ; taltöztatm, iiolkniiTzhrllau aranv- t-zn-i- ín-rsinind kifztvC u-íj mávezeknil, 1 db 5 kr. nal.tti utasítással 40 kr.
Kladett dranak regylaters a rel*iijalt nai-ora Általános tisztito por.m compasaal, mmdeukinek legjobban aj.Oilb.iM, .-rczfl, aranjat, ezust.it,
minden gépeset fi órát igazítani leltei, -t drb Eirv duboz ara kr.
krt _ __ Porok a lábak i/.zad:
Hoii pofr———Kstíii—poii-lia«omilí»*ií.>ál-i.l-^i«" IHis-Tr^álrair^rctatiasat-.munka ea pénz iiu-glakantbati\'i. A brgnagyi\'bti emeltet az, bngy a ruha inkább Jsiin, Itrtik, mint rendes rl&készalctekn.-t. — Eiry fmiOH
izi\'ti tll ke\'iitmény ilv szerckbt-ti ediiiir
...r n lniMiiiiiinabh Li..lLL-„.
ertetleníll bairrja, mind-, zapus. AjaitUiAiki esrv-
ng-rTttltai vltlTttTTTtr-tleu szagul- F.irvszi-riniind a l.ibb,-!ue .sál
: Odiet^ J^íjVuni- Tr-un^^lijnű.\'t:.n aiaiiLhalo .1.,-zpr-sLáii,\\.k L-otid^za.ára, 1 liádoirdi\'bos GO kr.
Legjobb borotva-paszta. E passta t.d-iíle-
H-é-t-"ízi a lwr«in kr.sz.lnih^i-t. 1 d>diíiz
. Amerikai BZtbidalora. biitosito-lakaiDk, ki-
t(lné. ttzerk.-zft, biztos iiiiuden b.t.ir.i elli-u, 1 darab kisebb alakban .10, 40, íln kr., *gj nagyobb 70, »11, kr. 1 frtig 1 tiairvk<-l kuU-5-caal 1 frt. utazOtáskábo/. 1 db -J.., -U\\íJ><) kr. CielsxerQek a nadragmentok. m,ivtk a nad-
rágut roaz időjárarknr i-isükiLa-s ulltii védik, 1 pár 10 kr. -
; AnflOl Ollók." Eggjnbb aM.-lbúl 1 «*.il«M .dl.; leguuomnhh "Jfi—4,r> kng, 1 hímző .,lb> Irgli noaabb Ül) \'M krig, 1 »H^Uii<-\'z 10 kr.
Nngy elílnyt nyújtanak az nj gtp-lrángk, megtakanttvtik ax unalnian li^gyt-z. -. ¦ i Ihí _tüaittatitt.a^hegy_ taréiie,. ,1. db fával Tszi-gvu-—10-:kr.—crontba- -1 ij-krr,—1 ^ 1 h~i&lí$m$n ét- ki.n-K-jel ÍH) 1 db iihiuu-radirgummi ifím- ín im-1 Iára T) kr.
Hogy libáit megóvja a nedvességtől, rm.
gondja legyen mindenkinek, mmth.i^v i«i nr. bgéaxaéget fenntartja. E* eléretik n Melrger* Mhj\'bflr^iaJtDlinány által," mrlv .v"lAbbcJjf|iir: hira ia áüiatl&nná letiai Ugy, Imgv a <zi|"", bármeddig taposta -legyen "is - a vizes, sarat, mégsem érezbi-ttii benne neilve.ssiirei. 1 ilv_ \'.(l,
_ Rltöaö lakfénywaz kauuchnkk.il .vegviilt, hogy abSrt tartózná tegvp, 1 d.Ontzí 1 fnttilil kr.
. A lfeflojabb llgr&in-lü7i ^zentzárn \'¦""•ibt\'n hordhatü) a leg^akorlaliabb >• neiiilien, m-in dohány zdik nzámiira is ajánlatna; kíizüiiA/ges
^töiÍ3«enntárirrforn)3jára^_l ám pávai van- rgv--
In«zn>>i 1 doboz b-i-í.iialati nla«it eb-g .! bónapra, f>0 kr.
Párisi általános-ragasz, \'».-lyly,l neim^ak ílei-irot pnrczellaul. követ, tajlikut. lat síi. n leggvuMlibi-n és állandóan m.-g lehet ragasztani ugy, bugv elvaLiízthíitlaii marad, hanem hoz? minden egyesítve legveti, lat .rez-e/el, üveget pürezellaiinal ^tb. u^y -issíi-r.-t-gasztbntnt, bogv ejv te*[ié let/. Ezen minden háznál iiélkilliízhetUdull szilkseges szerbül egy dubozzal KI kr. Ugvau e ragasz fulv.idek-ban. ilvegbe sz-lve ;}0 kr.
Villanyozott fogkefék. Ezekkel a f..gakal mhideii f<>gta[i.itz vagv fiigpur mlkill e<(iipan hideg vízzel .1 legszebbem, feln-reii, egeizne- 1 (¦„-,.-geseti m -szag nelkiil lehet tartam .-gvízenl _gS§r ¦l.VrgtVU\'s-nltal. II"gy imn.-l naurnbb legveu v ^rrás; n keletldílséir, dbia círrfii* (50 krril tvtetell. ,. *íx\\
Levelpecseteiö belyegsk, melyek k.-iiy.-im.-.- u.n ,.|.
seg, olesusáj űs Inztu^sjftruk miatt i.- iniudeu |;i,ttel-\' nir.vAii.il. vairv viatzn^tl ebniv.isbek. I.eirlinu-- gmub < liittbb és barmifele névvel vagv eng-el es ],.vi-bft ezimerrel vagy )egvgvul._.fil)lLJjLiraU. _l...ltl JLi—íy^il*.!! liVT-llMH) darab 1 irt ál) kr: " \' p^;n-.i
Írótollak.regulatorrair"Alkalma;bat,l: min-
\'don kézhez és iiaiurlmz,. ug.v, b»gv egv «s iigvanazoti tollal a legtitiumabb i-s li-gvasia-g.ibb - vonásukat is lehet esiimllii^ 1- darnli ára lA kr.
— Valódl-abgfll iollkesekr\'-gy—gv -Ji.-,,;^-
%JO, oO. 40; :i pengével ;\'iO —00 ki: h^lin--niabb fajtajtt Tirng.\'-vel 00. 70, 00, |(.. i fr. ; .llL,iv ]n
ára m2b kr.
Orvosi kenöcsszappan, e> >da-if.i|.naniiat is
neveztetik : kip.j\'iait bi tn.-, »7rr ii.indrii
br.rlteti\'ii-et. ». ni. kítjti-^fe nt:..ib ,,.,-rn.\'-
sek Mb. eli.n Evh.;-h- k -vrm.-k.-k alt.il
t-ra\'án\'. .1 .^ítialb.il... K-i .!.ir.il, ha.ijii.iUti
nta*ita--al -l.i kr.
Encnvoir, a ieb, ru-muki,- .vajv m.w S7.".-^
v. tekh.\'l min.leu hi vagy re •i 111 ital\'.. It.. i ki-
>e« 1 dv-.- 20 kr."
Az u] bolharoflo szerkezetek k-aj\' Legyirluszesr.
•,b. da-
3«>k
^rnhak, kmiy
\', illatLil bír i-lív tel -\'\'fa nlalt mpi-atit meujr.is^l li-gy-t ptiszlil el , i,ít :t0 k..
ips- Legújabb találmány. Ii.ggombok lel-\'nrrísi i:;-l\'r«l.-\'U rzilsllí"it. h -talültniiiynval ,. sí.ikiháb\'aTia\'Teüiuaiíasal.ti eredmény ere ...tt el. miv-l ttt a szi-p- a b.i"/.iioi^al .isuze-kiiitr-t-\'U tit ..zajiiba .\'¦¦t\'íriUI lioirr az ily g..,„|. r.r.ikre eltaii •> basrnalhallati ingekről levebet-\'i * i"in-t ina«»kra alkal iiazbato, a.
;.k.\'ti—mtiulig....-megtartia, inig- má» p.-.W- TuansTrla-h. es vasalna által esikhattiar lilikre minak. Minden gombhoz 1 thtill\'. \'iu-t- vab\'dmagár.,1 íi.\'.I.i irat vau c-í-U\'-lva, -\\t ár uly esekelyri: izab.it..tt azért,- b-v"y találmány minden háztartásnál likain":i*l.i.-1-\'i\'\'kli t liiezat g\\<iDyorfi tufivtl gomb
¦,--rlurhíil ^hr:r--iiira-^\'t-kr.- •¦ ¦ ...........
Münle a lalhatova lesz
fidő aJatt kivívtak, magúknak, jelentékeny -räegbiziflotektjfl varok ere iee^xisebb megbízások, n legláVTrtabbT"vidékekre* .__^is, pontusun leljesittetnek. — Szíveskedjenek tehát az il-f ^gletük ímeltíbb bizalmasan és közvetlenül aluljegyzetthezjjj in/iforduini. - e
(4^,-^1, Staats-Effectenhandluug ia Hamburg. í|
(íyó^yszc-r
a foghús folytonos vérzése, csúzos fogfájdalmak és fogköképzödés ellen. r.aa *¦>
i-k tapnsílalatniifl ta-
bekDtvé^ mely néhány itrara .való gtiíanrng«i vMB-feL,-;ng7, hogy gyakran atlúd"\'alk.ilinii-mftl legott világot lehet gyujUn^ Ara csak a gyora ,>lterjedéa végett ily olead, t. i. 1 db ;"«) kr.
Perzalai níjfeitő azer. melvivel az öszhai-u
perca alatt barna és feketére iesthetiu.s cgyuttal megóvja a terraíaxptes (Illőségei. V-vi iiyekhől liénQt és egészen ártatlan. Egy d,ih,>z ulisi-táaul 3 frt.-\' -
Egp* Intésül
^peng^v.d-HO-kr^-Ufrt-Ufrt -_>0-kf.-
Legfelsőbb helyen, szabadalmazott méreg,
egerek, patkányuk .ürgék és hüresü^.h knr tanára. Az eladat Telelő a s égre t,\',rt--inl;. Egv nagy azelencz : ara 1 frt.
A hajat élénk á!la|i»thaJi tartam, az őaz, vegv szőkét dartiara festeni legalkalm.vsabb a diúűlaj, miiulen vegyi készitiin.uvek karosak. Van szerencsém a t. tz. küzütisegenk jelenteni, hogy nálam ins, lui\'ghamiailntlau. két-
\'i-bmikrusku[i isan tiagvit « tili mégatr
deti - tárgy ít-ugy, lu.gy i:zeu kerei vis beit i" iiH-iílátlialiii a szála\'gokai. E mikn»ík\'\'-h.ik sidi«z.ir"sau ba«.-.uálbal.\'\'k p. liszt tabunál vattrnéiiv-magvak, szőw\'l.intk s tennéizetvizs-gálálokn\'al, 1 <lb 40,1,0 80 kr., 1, l.JU, 1,50.
Halál ai alkalmatlan rovarokra 1 Az iijun\'nan feltalált nivarirl.i fulyadék által. E nemesak bogi-a rovart j%-ursati ut pusztítja, df dvszerill szolgát beVészladése ellen. Igen alkalmas
poloska, uihlv stb: ellen, 1 napj- Üveg ^0 kr. Minllingy neveié^ nniczikkek is, tigvclnipztetom a t. ez. közönséget, hngv valódi minőségben maki* a neve zttt Ilületbeti kanhattik — Árjegyzékek uiiudeu a raktárban lélvzö uifgyakrul ingyeo adatik kt. Egjutial Lator vagyok a n. L v„|,\'ki lakosuk, rlgrelhiét küivetitŐ flzletemre - a maca neinéban esetlen Htlet -: fclliinit Imi a legki-\' •ebh uuat a legnagyobb megreiidcles minden ágban és nemben gvo.-san és olcsón \'--Szküzviltetik- aTáinOSTiiPii^ndelések kivitelére ajánlja magát ¦
- FriédmaonA.(JsóJtözvc(lti-jníí?/cU>Bécsben.Pratcrstrasse2(J.
Nemr^ak a tud-unatiy tekintélye, de az egy titiaitj.ik, miszerint a azjy és fogak uaponkinti tisztítás ezek ép SL-g.-s allapoiban vabj fontartáSara feletíe szilkségesek, és\' beteéségeiáek i-ji ugv iniiii minden esorvá* és idegbijnak\' elejét veszi. Mint eVciéjjíak megfelelő legbiztosabb szer állaláiiusau el van ismerve Popp j.- C5: gyakori., fogorvos (Hecshen Stadl, B«gn ergasse Sr \'2) Anatbnrin-szájvizu ,*) 1- \'iblliinilh.itl.in hatású ez cnúzos és kílazvényeí fngh.ijokj kHnnyen vérzC nziv.ii-jos és kigyuladt foghúsl * kut\'inosen haladt korban annak tágulása et i-tivesze«e, valamint «illy i\'s es.intsin ellen, elveszi a inß- vagy lyukat fucrak aTagv dobanvzas okozta kcllrmetlen bfizt s a szájnak kellemes ddi-seirt-l ,-s\'lisita izet klítvsiiii.\'lz Számtalan eliimeríí irat bizonyítja et -erednieuvduis hatásokat Tibbi kiiit a ktvutkezŐ li
.Sokfele gvngysziir nem volt ké|ien, folyton vérzi fogbúsomat, eaú zu« fugfAjdalinaiHi.it a a folytonosan képződő foirkflvet meggy úgy [tani. tui v..gn- a sokat dies,*rt Ati!>therin-sr.ájvizr>i kísértem meg. mnlj nemcis uiegazdntete a filuebbt bajokat, hanem fogalmai mintegy tljjá éleszté a u ilulianyl.fizt kuriá hnlemszpriut tehát megadom ama víznek az azt illet nyilvaniM üiesiirettiL a egyszersmind Popp béeii fegorvua urnák legmele gebb k-íszoiietemel fejezi-in ki ......\' -.....
né.
Hár.\'. Slytnan." s k.
R A K rl\' A li A K
ezen. kitnnö tulajdonságai miatt mindenütt, sőt Néinetnrszág, Helvétin-l..r-.k- es AiigiilorH^uir, Amerika, Holland, llfdgium, Ol.iflzurszág, Kelet, e.\' l\'el ludiabnu méltán érdemlett elismerésben részesülő czikkek létez-
neJc valódi éi friss ntndségbea
Kaphatok : Nagi-Kanizsán : Relus Jőzaef gj-.\'igyszerész, Itosenherg-Hoseiifeld A, Wajdits .1. Welliseh, FeBselhofer SehwArz A. nrak kereskedésében Papán : .TscLepeu J- Keaztheíyen : Singer Sí Weíis A. Zala Egerfgegpn: ls..d gyógyszerísz. „Kaproncián: Worli gyógjszí-rész. Varaidon : Halter gyógyszerész. Szent-liyíirgylln: Nöthig. Sümegen: Uurner Kájet és .Slainborszky L. gyégyazerész uraknál. Szombathelyen ; Pilhcb Ferencz (rv-iigjazeréaz nrnál. H.iLárőrvidéki áz.-fjyOr-gy»u; Fi bír- h. t. Veszprémben Meyr és Tnszkán, és Guthard Tivadar Hm. Szekc*foliérvar; Legmauu A, Hraun J. gyógyazeréazek. Lovas-Ilcrétiy: Heisler gyfigyazeréat. Kalocsa:-Horváth K. gytlgyazerési. Kecskeméten, Machleid gyógyszerész. Dunafüldvár ;\' Temmer E. T*aksou : Flonan J. gyógyszerész. Kbrmcndeu : Horváth J,K aaposvár^ Kohn J., KOgl, Belus gyógyszerész, ázegs\'zárd : Nonrica A., Ur Jjsay__győgyixeréaz. BopyMiion i_Kramoltn J. Tolnan-^-Schwarx. M.\' Sztgeivárott: Banvnrtb Baján tMichilsch St. é* HenTeld fiai, Herzog Ignicz. Pécsett, Zfol-uaV^W. éa-E Zách Sipnkh gyógyg?.eresz.
SODAVIZ-GYAR.
atkíiltözködés núatt szabad kézből eladatik n
r».«.gy-lyn.Ti lg:aetl
s o d a v I i - o" y cí i\\ 7
illványávul együtt 1250 forintért,,
minden
Bővebben értesülhetni 3Nresxat>©i-g-esi- Matyásnal 8opronbatl. _„---- —- {
e l e t-i tal
előnyös háziorvosság.
Mindennemű hideglelés, tengeri betegség, emésztési gyengeség, gyomorgörcs, speliz, hányás alserv, kóllkn, szék dugulás, álmatlanság ellen snt, hasznosunk bizonyult r\';\'r\'
Ara egy nagy palaozkkal 65 kr, kisebb 50 kr.
Prá-par. Tranozla-t>orszebz.
mint K^ónysier.
A fidtaJulii .Len William »_ir «zerittt k/Evctkftz/I b«tegségekberi bintus sznr: \'
Idillt sebzés,-pokolvar és mas lebek,. rákfekély, szemgyuladis, bénulás, fagyss.fpg, fej
és fíllfajainál, kdlIInllHüii kllHZvényeN fajdnlmaklinl, tigysziutu Igen alkalmas - fugiiaztltóul, mert
nemesük, a fogfényét atljn meg, linuciu li-foghtiHl Is erbsití, a szájal tiflítin tartja p belliié minden
kellemetlen sangui elUz, ¦*¦.\'. . .¦_-.?—. (49LI —3,3)
~—\' "". ^ra. a ""By"0!1 üveggel SQtkrrkisebb 4Q-kr- : .
" _ llnszniiliiti Utasít ások magyar és, iiülniilnyulvun uiliidugyik késíiíletlioe ingyv\'ti adatik. ~
Wt\'ríliiír A l!rnmy4 Puntini. .brnzi.gutiilj. sz, .\'i liaktflr .Nngy-KanUhiui ri\'HHt\'HioJTur /óiHcf urmil.
--\'- KeaztlielViiíi Puly JÓHOt Urnái,__
-"WajdiU Józhcf kiadó, lap- ús nycmdatulajdouös gyorasajtó-.nyomása- Na^-Kanizsáö:"
Nagy-Kanizsa, 1870. deczeniber 24-én.
52. szám.
Kilenczedik évfolyam.
Zala-Somogyi közlöny
.Kiterjedve :\\
SOPRON- és VASMEGYÉKRE. ;
Vegyes tejji-tELlxinTi HetilajD •
a s.z.ép ir.ttJl aJ oin.-Ker.esk ml cl e ni. ipar. aflzdászat. tudomány-\'és ni il vészt* köre hői.
IMEegd ©lenlK :
minden «zombaioa, wVín a gyiknn Battfél vatjy kél í-en. Steri tutin irorf* vm kiMÜu liiiiitn):
WAJDITS JÓZSEF kiinyvkeraikedí^tuti.
Előfizetési föltételek:
pi. hithűt budis-.*! ^ vidékre p.mí.. 1 Egí«t «ir : 0 frf _ kr.
HlrdetéseK
A Lat liMábö*
oeiibbi beikt&Ouért ;
Hirdetéseket elfqgad:
N.-KaDlzsán: a KfAOÓ-HIVATAL. Pesten : ZKHLER H. Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Ma]na-n.- Frankfurt- 1* Baselben: í( i isi-:.\\s vkíS « vanu-.K. Lipcse-. Bern-, ús Stuttgartban : SAUHSK&TÁltSA. Bécsben: UPPELIK
1870* decz. 23.
Mire igénytelen soraink napvilágot :^^.^tn^7^4nzöak:^iebényTzgra---lbgji már elválasztani t. olyasóink-Jwnngvnbb részét
nckünkis riadót fúvatni, hogy megvédjük Dunánkat az orosz túlterjeszkedés elleu \'! Ily korszakban, midóinrnemzetküzijogokat miben seni veszik, írott szerződésekre mitsem adnak, csak a brutális erő, önkény
ninfl7 pgtér"l. Triply — hfthiír_mindftn. érhpn-
előkerül, megis-minden évben egyenlő érdekeltséggel várjak elérkeztét; mely est ki-valóan a család estéjének mondható, mivel azt mindenki o\'thoon csatári jakűrében óhajtja eltölteni, hol mintegy megmagyarázhat-lan közös öröm egyesíti az egész háznépet, és-bizonvos önkénvteleiiiáliitftterzeÍjiagiV^ubj; ¦¦ fogűkonysága.^élénkehb_risz.tétre-himgolja- -a kebleket, mi különben oly ritkán történik e materialis, könyörtelen világban.
Legyen szabad ez alkalmat megragadva szót emelnünk a szenvedő emberiség érdekében és csak néhány fillérért is esedezünk a franczia sebesültek és Joglyok | számára\'. Országvilág gyűjtéseket rendez e czélból, és nem eredménytelenül. Készséggel nyitjuk meg mi is lapunkat a szerkesztőséghez beküldött adakozások közzététe-\' lére, hogy azokat — bizonyos összegre növeltedvén, a gyűjtést eszközló fobizottinány-íiak Pestre elküldhessük, -\' : -Bizton reméljük, miálerint a lapunk áltnl.képviselt négy megye lakóinak szive még nem oly fásult, nem oly romlott, liogy
— a—részvét angyalának - szózatát meg ne
- —értené~s~nem igyekeznék könyöradomn-.. nyai által segiteui szánandó embertársain!
Ki tudja, meddig tart ez igy,-meddig kell még szegényeknek a háború nyo--moraoaVsiulódníSk. Alár.öt lió óta tart a zaklatás, a véráldozat, — és még uiin-dig bizonytalan a béke!
Elismerjük ugyan a háború szükségét; hisszük,: hogy , Hegelnek tökéletes —igaza van, midőn a háborút oly állapotainak mondja, — .melyben a nemzetek cr-* kölcsi .egészsége- tevékenység által tartn-tik fen, miként a szélek mozgása raegörzi a tengert azon teljes, tespedéstól, melybe folytonos csend által jutna" De ha túlságba csap- át,, ha valamiben határt nem ismerünk, ha a" habom az egész társnda-===loin~rovásár*--,történit.s.-egy-egé5z_nem-. zet kiirtását czélozza: •— az nem természetes állapot, az nem lehet- óly állapot, minőt Hegel szükségesnek mond. És pedig annál "inkáWf^nem"-aí^-ntert a po-Twz már többé nem a haduzenő dy.nás-tia, hanem a szabadelvű, törekvések Jeg-" nagy^b vívmánya, á legtflkélycsebb. kor> mányTorma —-a köztársaság ellen küzd. Kötelességében állana tehát minden hatalomnak saját érdekében közbelépni; mivel _ azonban nékünk nem adatott . erre
___t^lyást gyakorolni: tegyünk légaTCSb
,.....nyit,-inennyit tehetünk, s ne vonjuk niég^
filléreinket egy oly nemzet elhagyatott haldoklóitól, mely méltó a_fcniuaradásra! - .— Ki állhat jot, nem fogják-e. rövid időn a\'kölcsönt-ép ily alakban,.visszaszol-1 gilhaui? — ucm kcil-e talán pár hó múlva
győzhet, -— ily korszakban minden lehetséges, egyedül állandó békére nem számithatunk. Ma bugyogóba, holnap bagariába akarják rázni a félvüágot. Elöl tüz. hátul víz.
Jól mondja ugyan egyik tudós humoristánk, hogy világ kezdete óta az em> bere.k_.örÖkké külekeztek: maga a.- teriné--szét- is -küzd, -küzdenek az elemek és az egész állatország, és ez igy meueud ítélet napjáig. A föld hadvezére és térparancsnoka Mars maradaud űrökké, mint a lőpor a lejjobb örökösödési poroc^ka; és a canonisatió leggyorsabb nemét a kanonirok eszközleudik. Az örökbéke feladata a politikában az, mi a bölcsek köve. a vegytanban.
S Ka bár igaz ez állitás, hogy örök-békének soha sem örvendhetünk, mégis — ugy hisszük ¦— most .legszebh karácsom ajándék volna egész Knropár<t nézve a béke olajága, a szegény francziaknak pedig mindnyájunk részvétei vigasztalása !
Bcllo nulla salus, pacem te posci-mus omnes. Virgil. — Y.
Ev végén.
tUjra megjelenünk ünnepélyes arcz-czal, mint a bíró, a ki ítéletet mond. Az év mandátuma- lejárt, s most az a kérilés\': meg fog-e halni vagy csak.félrevonul csöndesen a történelem lapjaira ? Felüljük örömei és fájdalmainak átélt lapjait, és ráolvassuk az évre. Ezekben van letéve az Ítélet. . " _
•—Ezgkben van letéve a két fátyol: a fájdalomé és az örömé. Az sötét, éz piros. A lefolyt események föílebbentik egyikét vagy másikát az emlékezetben. Ha a fájdalom sötét fátyla lebben föl, az ráborüt az évre^ésjjigyv néz az uj év ~eh5ber-mihtJegy— komor—*jjeU Ha az örömök piros fátyla lebbenj föl," az- hajnalt tár az uj év eíé. ^Hajnal, melyen jit megláthatja az\' uj éy mind. azt, mi az elmúló évben elmúlhatatlan, s\'inely kötelezi az uj évet_.arra,.-hogy"; felhasználja a-meglevő és múlhatatlan anyagot; teremtsen abból, hogy a jogos reméuyéknek megfeleljen.
"rMi az Örömök piros fátyolát\\ lebben t-jük föl; ? 1 r>.
.„Igazságtalanok volnánk az év. és önmagunk iránt, ha ; az érvényesült .vívmányokhoz--csak körében aj^nydóÚájdalmu-~kérl, a füllebbbmlhct^^ minő.-sötét árnyalatot , YcgyitpiTéiík^Az .újszaJÉábóJ\'Jegfölleblí csak a esiilagokknl. JiozJiQtjttk l|.armoniába. a hajnalt.,
\' \' Az éyet.\'reményekkel-kezdtük és re-¦ ményekkeT" végezz ük, "Az első /remények
teljesülése adott jogot :iz ujabb remények keletkezésére.
- A ,Zala-somogyi Közlöny" vegyes tartalmú hetilap mint ref»»i mcszméink és elveink . hajúja_már- nd^-u^it tefctv-^aeg^ a lét óceánján. 7
Mi tpdjnk a/t. hogy a közelgő uj évben még partra nem kívánkozhatunk. Ez évnek is csak a kedvező széleket, köszönhetjük. S a közelgő uj évtől is csak ezeknek folytatását kérjük.
A. partról remények \' közt indulunk ki. -2V=~szirtelr-ureHütt flldlrf""!)? SüOréncáe^ íen siklottunk el. S ez jogosít, hogy továbbra is remények közt lialatljunk.
Az elmúlt évben jiszta képet állit-butunk az uj év elé. Az uj év megláthatja ebben, hogy unrc \\an hivatva a jövőben.
K-s most-kilépünk az allegorikus képletekből. A reális eredmények följogosítanak bennünket arra, hogy reális szempontból bíráljuk a multat, jelent és a jövőt.
Az év csak jelkép ; fogalom, időköz, mely törekvéseink-fokozatait határozza meg. Az évben mi vagyunk az éh\'t. a halál, az eredmény, a bukás, az öröm és a fájdalom.
A mi a lejárt évben múlhatatlan, az a mienk. Az lejárt év csak bennünk élhet, bennünk -maradhat fönn. A mi az évben elmúlt, az nem tartozik sem reánk, sem az évre.
fis most az év végén csak önmagunk felelt mondhatunk ítéletet, az eredményeket csak önmaguuknak tulajdoníthatjuk , és a reményeket csak önmagunkba helyezhetjük.
Hátunk mögött áll egy ér, és előttünk egy uj év; mindkettő fel van osztva, és ki van szabva perezröl perezre, hogy egyforma legyen, minden időben csak időt élhetünk le, de -ez egy időben sok külöu-féleséget. ¦— Az időt felhasználni tudni: ez a mesterség, a világon csak a valódi .mesterségnek van jutalma. Előttünk áll a czél; — hatalmunkban van az-t eszköz.
Az általunk ébresztett^cménTek:tőlünk követelik -teljesülésüket. Lehetetlen az, hogy á nemzet fölismerve érdekeit, nzokért ne buzogjon. Meg kell ösmerhet-nünk az egész nemzettel a művészet nagy jelentőségében egyik legszentebb érdekét. A tizenkijenczedik század többé nem az a kor, a hol nagy eszmék vértanúságot szenvednének. .\'A tízenkilenczedik században a jogtalan félreüsiiieréshez mindig\', nagyon közel csilí a fölismerés, S ~1C diadalnak puszta reményei föltétele, már buzdító,, erősítő. ,És;,.mikor az évéi; a líiszabott\' 7Í(íőkijzt7T-n};ugalönii!a— büesájtjul^——r, mi «em mehetünk- nyügőllni, — nem! nekünk csak a küzdésben kell, nyugodtaknak lennünk, ffölfcgyy^rla\'zvc u következe.tc.s-\'üég és a meggyözőtlés nyiigalniával,/:Nc-\' ;líUiikcmég.rfqIytátiif keH. a- kílzdéfiff^Össze-
kótui a lejárt év eredményét a közelgő uj év fölhasználható anyagával, Összekötni a kitartást a lelkesültséggel; a lelkesültséget az erővel; az, erőt a reménynyel, -és- -a- reményt a teljesüléssel:—A—part a
liazái művészet zavaros óceánján, még mersze van. K partra csak akkor szál)hátunk ki, ha a, kitűzött eszmével már.az egész nemzet összeforrt. De a nemzet kezdi sejteni az ösmeretlen partot. S ez reánk nézve már is nagy vigasztalás. S ! most szavazzunk bizalmat a lejárt évnek, •("iTdVozoijtik a TiözélgO\'ly^reT.~ j Legyen a magyar haza boldog, hátal-
j m<i<, lobogtassa az elöhahidás zászlaját, l a kereskedelem, ipar. és gazdásznii téren ; é< víláüit-ion a felvilágosodás, a tudomány, ; az irodalom, a művészet szövétnekével is i így méltó lesz az életre s így bi. élni is-f Ez
Tegj-ünk rula hogy ne legyen az utolsó. SZKXTGYÖBGY1 JÓZSEF.
íhUu lesz az életre s igv bi^mn-árd \'. elsu alkalom, a hol így beszelhetünk.
Kínozta ökrét s maga halt bele.
Csal tii a világot s bűnhődött érette.
hiiwzia ökrét s maga halt bele. Folyó hó lU-fui lurtoot, hogy egy dbldnjíves mezei mun-kalkoilaaa kozhun enf-«delltju ukroit megvas-villazta. mire az ukrok megugorván ellökték a ^:izdat. hu^yan történt hogyan Bem, elég az hozzá. h"|?y :i három ágo hügyes vasvilláaak i\'gyik-ij;ri a j"bb szi\'iiigűUríln keresztül hatult, küzel.\'^v araszt hoss\'zan. nyomult az agy velőbe, mire ;iz oiiiIjlt fnldre esett, eszmélet nélkül hent\'t^\'tt barmai alatt, haza vitetvén öt napig tartó Bzélhüdós titán-,meghalt.
U;jy véleksziinkTliogy e szomorú eset oly egyent-n túrtam, a. ki az oktalan állatot kímélet _nólkul üt lenézte," mert mondják, hog}r "az "egyik ökörnek, fején daganat ia volt látható. \' Történt ilyen tólo- esett "már másszor is, tiir. dom, láttam,hogy midőn a tnltcrhelt szekérút a luyak tovább szálütani képesek nem voltak, a kegvetleokedó kocsist véletlen agy^nrugta az egyik. „...
Mondhatni az ily történetet Isten biinteté eének— mert-az álhttkinzas épen-~dlj^kihigás7 niinü az emberek feletti kegyetlenkedés. •
Iliizankban még. mindig találnak a oar-mnl; oly állalkinzókra, a^kik kivetkőzvén minden jobbindulat és érzésből barmaikon korlátlan vad kegyetlenséget követnek el.
A ki látni\'akarja a lókinzast, jöjjÜn Kanizsára, itt ritkít példányokat jegyezhet fiil,
•Cü.tftn á világot a btlnhUdött iréfte. A napokban fnglyaraiuk elfogtak*egy egyént, a kinek igazolványa ti"ói volt. Letartóztatván, magát\' luuiikiiképtelen koldtuMiak jolyntéj_ mert joljh kü/.i! könyökben, kózlejü kóztőhajláthan^ nz (it\'ujjitl együtt eaodálatosan íissíezsugbrodva-r volt ugy, hogy a miatt mint mondám, élelmet keresni képes nőni volt. A mindenben ügyes -tapintani—jüHíndhiittos—kétsógbb\'-keídó—vohri" ^ .kiihlusinik iiniínt umtitott itiiinkakóptelonsegét, mert inidőii az üssztizsugoruilotf tagokat kiio-Hzegütiii próbálgatta^ jiekla dolog tettetett il- ¦ lapiittiak létKzutt. \'Oryoai^zemlo rondeltatytlD el, inidón a zHiigóroilntt tustrósztsioroditn Hzeia.-,. leltem, ImlilrozoÚan kijelentotteu^ft\'koídusoák
7teHéteeét, ua2Tut\'niondanV)~>ö^ a tngzsugo-vrocUa színlelve van. Több izlieoi fölhívás; jm-
¦koldus Összezsugorodott kezét Jriuyojtani nem -^akarta^kóst..4ut :kWituttüuk~el^iutlui.: meg-zsugorodott jnait lett volna ezéluiik elmetélni, hasztalan volt cz is, mert "a kár, tenyér mind \'addig ki iieinqiyult;mig u szívós biknesék hátulról mint egy váratlanul végig nem-járta a koldus hátát,, háromszori noszogatásra kinyúlt kar, kéz és ".üt uj, moly- után a kojdus viTszányerto épségét s igy munkaképességét. , Magától, értetik, hogy azt kérdeztük tőle, hogy mi ok vilte ót ezen álnrezoskodásra V mire a válasz ez volt: rUraim! én dologhoz nem szoktani, tehát dolgozni nem tudok, lopó* nem akarok,\'azért koldust esö-H-k Kelőiéin. TCCy-Ml.-.l».n.ó^ i^iau^usapa.tkozeb^ugodtem, j,;.TtT^K^ltt>nöííe\' olykép emnalt belöTem kul-v\'dhst, hogy jobb "kezemet, ujjaimat, zsineggel -elrorzitST(-lekH^óítc>\'ll-Díi[»ig-^ilt-h.\'linbiui. 14 nap múlva fiiloldozta a köteleket.s kezűm ugy maradt, mint lekötve volt.. mely helyzetet annyira megszokta, hogy must azt, rendesen tartani .megerőltetésembe kerül. Kéivm uraim sorqztnssanak-bu katonának.J
"így csalta a világot és bünhőiKüt éret ti:. Ha valaki ily - eset után továhh gondol, \'szükségkép azt kell hinuie, hngy az a kuldusi\'ö-.nok, a ki ily nyomorékot tudott csinálni, bizonyosan számos kiskorút tettétett valóságos nyomorékká, nem U lehet gondolni mást minthogy utálatos gazmcsterségét még mindig mlytntjn Vfin k\'l-\'\'1\'^ \'.lu.ij—b^y soká nem
hígja űzhetni irazsj
Jrii_lüuuk_cbbólJs_,a-jmí^mkheu hm ált a-i
."Koídíis-rendszabály"-haszna legki\' láhla általi-jelvéuyzéfi, mert a kinek mellén ez az előirt "szabály szerént látható, az minden "esetre igazán kuldus. ellenbenkétes egyi\'-niség m.irad az. a ki ennek hiányával vM)^_^r-~~^-Mihez alkalmazkodhatni) végett e::l U jó volt hozni.
_X.-Kanizsán, - ls|0.-decze»ihtjr *-\' I._
teksawzky.
A balatonfüredi S Z E-lt E T E T II AZ
aln} ifizn bálija i, és // (ízi remije,
J ........ * tF.\'.hiat«,.V _
-1. Kgv családtanitö fizetése: lakáson, étkezésen, mosáson, és szolgálaton felül, az első évben o\'H) forint oszt. ért; a második s követkéz™\' években évenkénti -?;> lórint növeléssel, 111 ind tíddig. V"h-\' nyidczailik szolgálati évében ;>OU frira. emelkedik fizetése.
Az tgazgiv^i-Uttiá^-jogtiöitvii-van-it-niaiío-kat kitüntetett tani túlinak az intézet anyagi
"állapotához mért évi ren\'é|y||uli fizetés javítást adni. ¦ \' \' ¦¦ \' ¦ "-"\'\'^P
~ 22. íj. Usuládtatiitókill csali feleségi, len ^egyének-alkalmazhatók, a kötelesek egész életmódjukat^ az intézet nevelési 3 hazi rendjéhez alkalmazni.
2;i. Mindegyik esaladtnnitó évenként 14 nnpi .«\'/-abadsag i\'Iót velie! k i az igazgah\'iva]
. .t^yctéiluli^llL\'galhtpriaiuló idólu-n._______...........
21. A tanitokul s ilh-tólig ncvel-",kid
_kój)ezondp\'"iIiuvendékek vagy : tauiló-.nóv.mdo-
\'kek, vagyVgy:ikornokok.
- ;.\';\'». *§. Tai^tó-tMlvendt-kill f.-lyétrtiiok ; intigukat a ha/.ai elhngyaMt szegény^yernm-kek nevelésere teljes ndnnditssal retiteli <«ly 51-jak. ilik \': • J \'
a") az IS.\'.S. XXXVIII. t. e/. Sii. $ óban kifejtett ki-llékoknek- mcglefdvén aliami ké-p.-ziiédu.-n is lei véle thetnének; ,
h) fudhetlej» erkiilosi éh-tilkei hitele* bi-zoiivilv.ifirofckal i>«z«djak :
\' i-\\ irashan kiilelezik imigiikal, h"gy -¦/- j egé.-z latlt\'tilyaniot he fogjak vé-ge/ni. é> li . j j a taiifolyani hevégzése ntóti h-galalili 4 é.vig_az j orsz7i^T:nnilTi\'t\':tliilé) _Pze\'rvte{h:i/.akban\'- Tiignak . nuiklidni, (\'ha t. i- "il szamuUra a sz:tb:i1y- !
.\'/.al 21. Jj-han nieg:ill.-i]iIlLjtI ii/.t-té^ n.iennv l.-ég j hi/iii~iit:ilik ). s mas lanitoi vagy vgyéiói pa ! lyara os:tk .akk.»r lépnek. Ila v:\'da:n.-|v ;
rel.-ili.ii---baii urlii kapltak alkaSniay.ast: Ila j l\'v\'di;; !1. >.i. kilé|ié\'siik!;ur li-in kapha tn.i nak va- j l-.nr\'iv </.,.r.-l«-th-i.\'hari aik^li:::./t-i. d- a k-/-l-ld.i\'.-%.-kb.-u ilv inl.\'v.,-i.-k létn\'i.\'.tién-U. ;
:il|..m:U-»k ures.*dl,éu.-k. -M».!. L\'4-iU év-.e k . l.i-t>\'tlé.-i\'Ig milldig U-.Ee1.-s.-k b-.l-"\'|ou. - ;t 4 e i t I kis7tdg:ilni ; . !
di irásbau k.\'.t. I.ó/i reiidj." « llf\\ elési r iiiii)d--nileniii ri-ajak I. -/rli.-iui mittikat. k.il i l-i- ig\'_k -ni. és ,-\',ir.
Magi ^iniinkára,\' ¦knlöiiö-"ii Ibiiig ti gazdasági ni likának didaktikai alluilniíiznsáni képezlek......:....... .........—......._.........
2$. A t.initöképezdi-i tanfolyamban az i_,lézuL.iinyagi erejéhez képesTaz-igazgatón .ki-, v ó töbl.i- ttuiitó is tilkalmaztatik, kilí, a lehe-\'\'égig tmsonlöul sMÜá0?-tli^lvn \'llPl:lk lakni ti/.etédük, :xi ftlt^uf^nlandó tanévek. «Ama tanítandó L^rgy^Tw\'Mi\'ín/lfjégo f*r*TÍnt f"g meg ..dapittatni iiii-gvj\'Maw/.iá.siik alkalmával.
Mig rendes tanitók keUl H/ámmal fognak Üialiiia\'ítalhatni, addig a/, iga/.gnlóság igye-zni íóg egyt\'s tárgyak taiiitiis.-.rn az intézeten ..viti álhí szakemliereket megnyerni, kiket :i ¦iiik vallj tiiegáll:ipinl;i» szerint, az aó^tt órák ima szerint l\'"g az igazgutó-laiiáert dija/u\'i 2\'.K A limito növendékeken kívül — t-Meg az eWí évei;!ien: — gyakornukokul lel-\'\\":ietiii-k. uly a/, állami ké-pe/.dei tanfolyamot, vagy. legaláhh amiak k.-t .-kC> évét bevégzett ^ak\' is. kik magukat a !-/\'egh\'-iiynevelés ügye, mii t\'djvs odaadással. S/eretct hazákban tnü-i,..tlö lanil.\'-kiil akarjak kikept-/,ni.
K/.ek ha«;.iil.\'.uÍ a tVnfbbi 2i. $. b) e) es .itt iáiban. é> a 1\'.".. ij-l.an ióghilt tV-ll.-t<:|.-k •ltti\'-k !\'¦-! rihaltik végzett k\'-pr/.d\'-í liitlól;.,ihi...l l-l--, inl". t\'.-|v.-r.-li vizsga mellett.
A -\\.ik"ni--k -k laiif-dvriina, ha \'.) évi tau-!.,lvam -t ¦v.-u\'-.\'t- k. --gv ;-v. Imi ké-i é\'vi lailf.i-ívatiu-\'t vége/t-di. l! .. \';v. Ila az igazgat.iság ,\'/.ilk>é-g.-Ml.-k látja, az" llt-dsé. félé-vei küt.-l-^k K-iU.-ldó l\'.\'i. c;. ei p.finja f/.-rinl küllöhh\'in
!i ii[\'-Ili.
-.Vi. ? \\/ ,ga/ü"
I p..tlljíl
ekul lU.-ll
magokra vállaljak, ll-gv ha az iga/ga-lé..-»g s/ük-\'gt->ii.-k lalja. a ianldvani nt\'d-é évet Sei.Weiz Val.ilin-I> . a/, iga/.gaté aitai m -g ¦ h:H.irt\'/..uLdéi taiiiUléT.e\'.óL»\'ll t.dtik.
gii. ^ A\'lelvét-1 min-íig a é-U.-i-li vi.>j . .-i^.-r<- le\'lé-li-Se ilián is t-s.:: ha\\i pii\'-íct id-\'-r--l..rténik, utely idö «-li.dtev.-l_ határo: vég,\'rve--n Vr-=iTnrTITrmH|-\'^ ( * k-r-hT*nt-<Trm ; pi-y-nTtTTTT^-
V\'-l a;\'. !.:a7:\':av\'i-.jaiiá.-s ;s/. Lg;i.úgatú..:4áidatár1L. \' i.leiglvn.-íeii e^ilót¦aiiilókul alkalmazhatja. Kz • cetben szolgálati idejük alati sejumi lurt:isi i iizetti\'\'k. ^Öt az i-a2gali\'. tanács által a
állitntik, melybe könyvek t? fulyóiratok szer-zésére :\\x igazgató-tannes a Körülmények Kze Tint ,fug ev«:nkéiit eg}* öaazeget megállapitatii. ^xilasonlóul a Bzüknége.s itaneszkozö.khúl in
gytijteinónyek nzerzendök. .......................
\' il7. ^. Az inté&el anyagi alajiját nyeri és szerzi: \'
1-Bzür a közönség jólékonyságáhól éa ön-kénfeü ndonianyaiból ; 2-azor u. litiveniJóJ;u(f taniló növendékek tartan dijából ; .\'1-azor az ál htm netaliíni segé-lyébol ; 4-szer [ótóki.niy egvb;-lek fi egye.i«k ithipitváít,vaihól a íiagyatóltaiböl ; ,")-ször a baiatoli felvidéki\' népnevelési egylet által nyújtható segélyükből,
íls. ti. Kzen forrásokból nyert ÜHSZeg i*]»ö\' riorbaii az évi -szükségletek fedezésére; második sorban állandó épület óh szükséges nienvi-segü földbirtok tizerzéaére furdíttutik, s azontúl -tűk\'ésUí^k. ~ -
;.!\'. L.\'A sogély fnrrnsukhől nyert ÖBsze-gek erejéig hirtuk « ház vádárlásra, vagy hzük-séges éidtkezé^rer gazdasági eazkíi/ök hwzer-zésére; ugy szintén a tr.kék biztos elh.-h-ezé sén\'d\'val.. intézkedésre az igazga\'tó tanács van l\'elhamlma/.va iéhdífe-seg, ód uz egylutnuk b.s-iiyujtand.\'. S7.ám:idása ini-iliftt.
-I". Az iutt-íi\'tiiek minden in^ó- s ingatlan vagy-uia pontosan leltározandó.
41. i^. Az épületek tüz ellen bizUiMtaudé.k. A2. ^. A közadakoziUból. valamint egvea alapítványok s hagyománvnkból, és állami segélyből a Szeretetházra gyűlt mindennemű vagyon a lehelő legiwigyobb biztonságban, éd ki:
dijl :
k-ru
n n:- gallapitaiid.\'. dijl itetuvk. A/.-.nliaii a n-ájuk biz.i\'tt e.-alad i teeli\'l-\'.k tie-Üetl ;i taouléd liliíld\'-tl k\'>le-i.-ket is tartoznak leii,-ni.
j. A^mU^My^HÍek\'-k^^Vrttrnrtttik-llk
ni "ind pe«iig az ig»-.\'g.itii-tatiae> a 7 íga/gat. ¦ ajánlatára a végleg.-.- l-A\\etel I.I.M, ¦ ipr--n h.iuap iiiidv.i t.-li-u a uuveitd.-k ki i. l-pli.-t. .1 -i^ Ji,^-sújtható, ha pL-dig íi,;!il..ui.ii .„d. l\'elv.:-endolieli ilélj.-tik. a felv.-teli ^/er,Ö-|.\'-- vei.-m-gk\'itendö. melyet egy \' r<.\'^zr."d .". ni:i_m. .\'¦->-ziilé.i í párÜHg\'.i: más résxiöl az i1111 ig iz-gainja éa :t;-. igazgató tanáé.- elnöke inr.ik :Aá.
lí s/.erzöih\'-b- u aiiapmind.i n a -/.ul\'.k vagy pártfogók által li/elirad."-ian.i- .iij.
" A pré.ba idő ahat is k-jL-l-a n-\'-v\'-n-íek a tanubi> mellett mindennemű r<-.\\ Id^-tr munkát teljeMloui - az i\\U<v ii s.\'.ii.aloi; s-rnu; ,\'lio.
1*7. íj. A t.inil.. nöVejrd.\'-k. k l.-ti\'iliih.iji.a liánon es l\'éi év. A/, ut..;-., fél ev kidöiié—ii a r^~akó7iaii idilitl-i^r.-i l\'.-rditvitik
\'- Az WWlll.i.,,;, s- ^-l.an-irt
tárgvak mínd taíiittatnak.
"Minthogy a/,,ni,a\'u a tallito j. Ldi-k valamint a gyakiU\'li diók a u.-jnsk-dai ia.nló-:i ;r.i valu keper-ltes melléit tŐleg .-zeg--ti\\ - iiiuuk.i-lHle.Ziitiik...!U!Velőlul ke(».!/1¦ \'11lükf »k 1Masuköa»
lu sulv.._megiá a gvaknrlatt ne.v.^ii-aru..-.s. .a ga/.-l.i-
f-gyehui t.-kinhiít.ai első
k\':)"zd\' : taiiii-k. - - !!i,i-„i j\',.
igaZTTTIÓ
. A ta
dijón.
¦end,\'k.-k i\'-s i\'Vak\'.riio-
-! díj nélkül éK\'i\'ZIlek.
- \' il- -Ti évi l"H ít. «J i -
zárótag t-z\'Mt c^éira ki\'/el«ndö és furditaiido -rt~-töki-[)étrzTTkcsirfe biztos letlezetre, s még a kiitiuilok pioiitis tizel\'t-séinrk is télies biztüsitá-I sával helyezeudók el,
4;k Sj. Az igazgató-tanács évenként.részletes kimutatást terjes/.i a népnevelési egylet k<í2gvillése .dé v.igvuii állásáról, a az üs.szes bevételekről é-s kiadásokról.
K kimutatással együtt terje?zti be az intézet szellemi állaju.iál s azon évi benső torté-iiclét t-iiittitxtt-jn é-rU-stt vényt i^.. _;_.......__:..?!..
ICz.-n kimutatás és értesít vény a közön-s-\'-gg\'-l sajt., uij.in i< knzölti\'iik, s egy példány-kan fel térj- -/.t.iik az «ir-zag közoktatásügyi ki .rio. invali../, ki I öl ügyeleti jogánál fogva mindig megvizsgáltathatja a vagyon kezelé-st. sa töke inaizeli llek miként történt ellielve-
:v-\'.ként t-lv.-rnde növendékek. ,--k. i\'-s gyak >rii-.kok számát az aliapilj.a ni\'-g az iuti\'-zet vagv.m
ep.
K.eiiként a ii-Ué, ndök b\'-ts/.ámát, a l\'.-.lvi teli leltéi.deket. m.\'.d-\'k.-it. i-- határ időt a/, igazgaluí-ag ídrlapók utj.\'iii ko.\'./.é ti-szí.
íj. Az igizgatöa lanilukkal értekezleteket tariand. a hánvszur a -/.ükség kívánja,
Azonban a esltlá.ltanilók esiilád jaiktól nem táv-i/.hatván, az inl.-zei.-n kivid tartott tali it.Ó énekezlei.-k.jii és ó>-/ej.ivételeken esak r- i.dkiviili eltekben é. az igazgat., enguilélyé-
V-I Velletll. k re.-Zt.
^. Az intézetben mitld a tauitok.
mmd » uöv-.-„de]:el \' \'
II.
Az ig ek latja
ó-tanáes valahányszor [.nevelési egylet nevé,-
ie-n óilvÁniódhalik segélyért az állot\'ííhoz/t^s n nkent uj segély gyüjtiéseket tör vén vek korlátaT~kiizött a
nkent i
i lm
yüjtiéseket
közőnsé-eszközö
a körűimenv*-k szerint legalkalmasabb módon.
¦If). ^. Ila valamikor nem reménylett rész-, vétlenség d" s/.eri\'iii-íétletiség miatt az intézet vagyona anuvira esökkenne, hogy abból egyet- . len nevelő vezérlete, alatt sem volna néhány gverniek sem nevelliető j akkor a ínég létező vagyon jövedelme ia iiieunyibeu t. í. az ada-iiiánv-.zók az adoiiiányozáa alkalmával nniskép nem Intézkedtek"! vagy mindaddig tőkésítendő, mig t;z által ért egvebb forrásokból szerzendö
uara kill\'.n könyvtár
Folytatás a mellekletén.
t a r uz a.-
A talúlkozásifv.
tv.
Kelilonire simult.nl
forr.. .-Jk-lú<n.-t.__
Vpy liittp.-ti Iclki\'iii Kíi-iTvuiivirlul -V
Ennyi levitino A vari l\'DÍauírsnjrnak ! Npin_ L-Jiola, liog}- m-ttiuii lítiíie^vL- Glóriái at.
kínt, -
"Va;rr Irlict t! in
I((ll .17. éll\'t (fíl-
A iraereluui, kt^í njk -S s«vbeii olvad ÜHsie
r~SíMnini
Alattunk a fiilüpt, . SdnííAllni fnifjUiililie/. Kgy mtgaldií niennrnt.
A iniliíil cnejipenkint . ... -Iirtott eililig nékeiji, :<,Tcnjft\'jrií urntli.tt
:Úrtiji>-^rxemLi7yt!!n.
Mimi i-n, min; vágytam, A mii vhíbitt-ttitm\', •íM.iíB.íilyirva\'fOlflertlll"" Abrniuli.ni, retiií-uyeiii.
: Alvilág- riímíflflá
—Ll-Jra-«tritimi Ifit; ¦: \' -
Hott.i ilji-ieédtjti -.v—r-
. Nfcni vnttniCjf. t\\,. íkt,
Miinlnhúz "gy (iliaj /. ti kl.D)\' ni»rAil»U:csalt fini Olii hü|fy hi.]ild(fhágunk :
Miírt nem yl-gi^iiiti\'l I¦¦\'">\'
Paganini karácsoin ajándéka.
Az lN\'iá.i.:V szepliítliber haUi!......gv ige.n
--szomorii hír lajdalonimal tölte el a pai isi o.-szes művészvilágot, líizonvi.s- regg«di lap írírvauis jeli\'iite. hogy Nihn\'o J\'t:<;iintiX, a legklluii\'.ob hegedűs, kii a vihig valabtt lat-.lt, «gyik n.igv-
-szeru-haugvers-nye vegt^n -aggaszi-. betegségire esett. A hír igaz volt. A nagy müvesz vali«.)az-bun lekildt. mi leik i megerőltetés ti tan nem rnkn a gyenge testalkatunknak A g\\ng\\ i!.. orvosid; azt hittek, hogv I\'agiiiim. kinek í-«»-vany«aga es gvuiigi!lkedes«\' kó/tiiolidas.-a I-n hosszan stnlűdö üet«\'g;<egben [og- niegliatin. Azért a tietegnek teljes i nyugalmai es szigoru elelreiidet ajánlottak. _. -
Következe ¦riíip.i\'aganint mlír egv j«durn magán betegapoluiuíez.etbe, a \\ illa Lnteiianaba vitetett, meTy a [mrisi *.varoF-kenileten kivnl vidt es tiok magasállasu betegnek s-zolgaJlai,-kori időben menhely ül.. Kz inteiet a kvnytdem minden kívánalmainak megfelelt és tobb epn-letböl nllt, s azokon till pompás lugosokkal eü terjedelmes parkkal egy gvonvoru kert terult el.Mmdenki ugy elt mint neki leginkább tirts/.étl, .-iknr a közös etli.\'reliibwtj akár saját szid.;. |a-hau Vitkezhel.jlL. A vidám _ Ijesztgetés vagy kártyáját ük\' harntni :..:.es téliken L ,a.™-Hzóra\'küzasi
_tereinben találkoztak ; ki azonban jobb szerelett a szaluidban - lenni, annak n kert regen ves lúgosai és sótitliyni álltait reiid«dkezi;sre; mig
/olynnoli, kik a legniigyobh liéket kedvellek h a zajos táfriasugot tokelelea-n kerülni akarták,-
-htkosztálynikhaii vjuBZuvonulva inai\'inlhattnk.
~ I\'ügriiiiní mindig kinsó tart«>zk«iiiót;tenin ¦szeld volt,mely egyedid magában éli,legszívesebben ; ¦iniiiifiyivehiikiibh .az vidi ino^CHiídon bi,^_egriégi;- lolyünios- i^mjiidetes uyitgafíiint pit-ranetíTilt, ii|Í -a taríalgiÍJiHuremheii lelnem nihil fiato.
I Kz i-Uzigetv Its. g..-t azonban a betegek iia-
• gv.ibb f-sae imm izivr-.-n látta\':\' mert ha az \' akkori tars.nlalom erén ...r..>zl:inva- velők ; egv ti-iu alati lakod, tarsaMÍgahr.l bizonyára ; hasznot vagv elvezet et óhajtottak mentem. , Mivel tehát l\'agminr ritkán volt látható, háta
¦ uuigott a nit is jk-vetsi-ges gyanúsítások ozon«;--¦ vrl kídr-tke/tek. kulomKen iivZy vagy ot ko-
r-\'S ii. ( nnntegv. koit:lé>Hegfin-k tartolta, hogv : luralat |iik ele., kes.-vel a In-t.-g müvesz j.dlemet
naponkint darabokra darat»\'l)ak. i „Láttak. mar, ki.\'dvi-si.-nn. a nagv láng-
¦ e-zi i monda « gvik. „11a nem. azért ]. gve-. led; ineggvőzódve. Hen, ,.Iy ^.k.-ii Wí.-ztettek\'. l »
\\alusagos tned\\e. ISarki iranl csak parányi h-I gvelmet sem taniisit es seiiktlu-z egv hangot sem szol. Ha m.gis egyszer társaságunkba mure-/el join, a szoba legvégső zugabn re|tőzik vagv a kert bgidliagyottabb.resfíut keresi fel s ha valaki hozz.i közeledik, ieléukeii odább áll. Ila ez is modor, akkor már csakngvnnr nem ludoin, int az."
i,Ah. hát nem tudja, igazan neiuV- szólt a másik. _ltt egy titokteljes történet lappang. .Mert élne különben oly leVi.-rten e.s\'sz\'\'(i\'encsel-lemil / V\'alalíii szereltni tiirti-nel lehet nz oka, de hisz értenek mar ellgeiu.-
: „ILornntfiem,uz epén nem okny.vhg közbe a harmadik, ki t«^rilii-sz«Ueseu azt hitte, hogy ő sokkal jobban érlennlí. Paganini egyuztsriien lortv-etiy ; ez lenyes senki előtt setn titok többé. Kmlékezzenek csuk vissza a szegémv vizkiiru-. suhak javára rendezett ulóbbi haiigversenyére! l\'agaiiini folyton voiiakoilnit abluin reszt venni:
j miért V Alert Ibllette mugáb.ul, hogy noha m j játHzik jótékony ezelra. lie unni vaio tiiindoz! \\f Nézzék\'es/ik mijg egyszer |ól ,e/, embur iiréz.át, .mil. aktirnakjiziitan im.\'g ti\'ilibel Indili lelője\'r*\'1 I -.. Jlt. iniígiillapitdlak. Az .«-leti női elme ily !\'n7.ereíettt;ljoií fblledezérieit, iiiolynok .ae|umi
idapja s«\'iu volt. az erkolesbirak tetszéssel to-gadliik és az.irol szoru eTínltek.
» Mindez l\'aganininek is értésére jutott, de ;iz«írl vdla-lutetianaLéletmódján mitsem változtatott. O esak magában vonultán eli, egyedül jart az árnyas fasoruk kozt-es n—fiarkban. Magányos ortul-an egy csomag regi levél olvasásá-sabau logbilkozott. s-azokaL újra meg újra el-ulva.-1a. hzek voltak egyedtth barátai, kik a beteg einb.-q nem felejtek el.
A zavartalan alvás és nyugott, rendes elei juti\'kony befolyása üov,etk*.-zteben Paganini lassankint Icluilnlt. Di\', igen sok volna azt állítanunk, hogy bi\'legsi\'geben öt teljesen elhagylak. hgy-«\'gy lenyes napsugár inch*git(W«d és vila-gita meg sutét ábrándos magányát. — Egy : barátja, de esak is ez.egy volt neki a házban — -bnuisette.
Lonisette a csinos szőke hajú, ezüst hangú vitdnr lányka, az intézetben betegápolóuő-helyet foglalta el. Paganini éles szeme hamar ki-_ ismerte es kívánatára az «7 szolgalatavalt bízták meg kizarólag.lCz\'litrefl gyamolt^jáhorteljes bzij-vel ragaszkodott, ki ezért szintén killimófi^fó indulattal viseltetett írnnta éa mindig nyájas
¦ volt. Naponkint, midőn reggifili hozta, a villa lakóinak különösségeiről beszélt, s az említett négy nő feasegeseit ás elmondta.
i Kgy reggel mégis mintha eHn.nl volna a
, lányka vidor.HiVga. Paganini, ki ejicn egy diszr.s ; doboz tartalmát kutatta, ej .tű tekintetre Intta;
¦ hogy n lánykával valami tnr\'.ent.
iiAIi baja vau ma, l.ouiHelle? .Szemei cgí!-
_Hznn__vörösre airvak. Talán, valami történt
velt/í*"\' ... •-• \' . \' \' *
„lgi\'ji, valami borzasztó, Pagiiuiu nr." „Nincs seinmi*t)]y borzasztó ll v)lá;on, . gyi-fmokeiiijitiH legvözui nem lehet ím.\'*
„Tahin-önnek, uriltii, igen.! Uo éli alig hl-
¦ szoin.iiogy
USelftkiei^i: „Zala-Somogyi Közlöny" 1870,
u-gólyekkel annyira iiüYuküdflt^^ ^i^nlézeTTíjBÖI megnyitható; vagy "p^ig az ¦ uraeágbanlótező haBonjóul. sziígcnynovelö inté-
xülrS Sr^itatoék inind&ddig, míg Ji;ijiivcz9>kü-\'
r[ilnióiiyelf,eHT^(jgiílyók Folytán a b. füredi aza-
retetház ÍBradt möguyitható.
- 4ü. §• Áz-intézet feltitt a „balatqn-felvi-\'íjéki nópnüvülóai egylot" ill mint védő, ?9 párt-
íogój a.-.egynEeramind igazgató hatóság, ;kí az ¦¦"jntézi)Í""felótti--:kftt(]aágot--egy általa\' választott
igazgató-tanács által gyakorolja, melyben nzon-
Daa az. ország közoktatási k\'ocrtiányn is képviseltetheti magát a jelon szabályok értelmében
általa kinevezendő a szavazatjoggal biró tagok*
által-* .
-47. §. A népnevelési egylet-közgyűlése közyutle^ az intézet alapszabá-
-lyainak megállapita^ és idő folytán szükséges j-aódosítaaa: az intézet számára részéről adandó
-Be^ly, -es-mÍndazon: ttseadük^—- iránt, melyek jelen szabályokban az egylet közvetlen hatáskörébe tartozékul vaunak kijelölve.
A többi teendőket, és az intézet közigazgatását a- jelen szabályzat értelmében részint utólagos jóváhagyás fentartásával, részint teljes felhatalmazással az igazgató tanácsra ruházza-
48. §. Az igazgató-tanács legalább 2 j, és logfólebb harmiuczegy tagból áll.
Állásuknál fogva tagjai: a tankerületi felügyelő (ki gatoltatása esetén a másodfelü-gyelOvelhelyettearthetrmagáo ; az intézel igaz-
évi 52-ik számához.
gatója;*és-orvosa. . ^
- Az ország közoktatásügyi kormánya, hajaz intézetet az állam részéről anyagi segélylyel is gyámolítja, a segélyezés mérve szerint egy vagy kék tagot nevezhet a tanácsba, kiknek a többi tagokkal egyeulő szavazat joguk van.
X többi 2b1 tagot a népnevelést egylet választja, tekintettel arra, hogy a vidéken létezd minden bitfelekezetekből választassanak tagok
b a lehetőségig egy-egy lelkész,___________________
49. §. Az igazgató tanács tagjai hat évre választatnak illetőleg neveztetnek, de ugy hogy -minden, három évben a tagok fele újra válnsz-tatik. E czélból az első három év mulva-a ta--gok-felo—sorshúzás--utján- kilópt-4cik azonban körülményeiknél fogva az első három év alatt leköszönnek, természetesen nem jűnek sorshúzás alá, \'
A tagok újra választhatók. \' 50. §. Az igazgató tanács sajátskebelébűl választ elnököt; helyettes elnököt; péuztárno-kotesegy vagy több jegyzőt; és a hányszor ~a körülmények- kívánják, az elnök vagy helyettes elnök összehívására üléseket tart.
Öt tág jelenlétében az ülés határozat képes.-51. §. Az igazgató tanács önmaga állapítja ínog/ajclen szabályzatfér^lmében ügyrendjét, kezelési s eljárási .módoza%it, valamint a pénztárnok kezelési eljárását is, az egylet irányában a tanács levén felelős a vagyon kezelésért ia...... - .......-
• Ő2.r Az" igazgató-tanács teendőinek viteléért saját köbeiéből egy vagy több választmányt alakithat a tanács által választandó elnökök vezetése alatt.
—~—i^n^rrálas^ a gy á-
siímik tultúittilü alatt intézhetik a reájuk bízott
ügyeket. ::, ___
\' ¦ ¦ \\-Vé\\;v ko\'votküüTli.l
Levelezés-
ijj/jei-deez. 20-án 1S70. A változatos időjárás, mely egy nap lanyha, másnap ködfályolí von hiitárainkun keresztül, —^megbozá a vadászat kedvelőinek is ama időszakot, luelyucn a vadászatuk közepette annyi gyönyört, annyi kellemes napok-éa órákat élvezhetnek. — Egy ily vadászatnak voltunk szemtanúi folyó hó 17-én az i 11 kei határban, hol daczára a, kellemetlen ködös idö-. nek igen élvezetes naputűtühéuk — az elesettek közül, mely egy haj tusban történt, említési érdemel, 2 őzbnk, mindegyik egy fonna erősen fejledező agancsukkal, feltört állapotban si*7 fontnyi egyforma nehézség üuk voltak. 17-én Kretsman Fereuez tTUre=z*baratoin \'által, kivel, az élvezetes napot töltém. az estéli órákban fölszólít ttat tani, 18-áu tízentára látogatóba Ie-eudŐ útrán dúlás végett, hová a reggeli órákban meg is indultunk, — az nap délután tel Lí-m volt az idő, midőn az \'erdészlakból kiindultunk hazajövendő a nap még szépen tekintett visz-sza, ki sem sejtett—szecenesétlenséitet: \'m-m akarván azonban sutét éjszakán tenuí a nem egészen bátorságosnak lenni mund.u_tt _a2LH:..
pl! i\'jTV onntigl,iiri<K-in r^pp-inl nrrf.l--.nJMa~ÓrtV-e-
iőbe JüLétületl: a végtisxleliitüél -a berényJiltéxU-aég is megjelent. *
NKUSZIDLEU JÁNOS,
-t-rdeáa.
Iíirok a csatatórWiL
-A délnémetállaiíiok ujulng láO ezer ein-herthívnak fegyver alá. —-A/. Összes néniét kézliim levő sebesülni len foglyok szám>t 333nzr.r közember és UiL.\'Vil tiszt. A fr. foglyok e/.Íkó-ria kávéi, rosz kozkenyerct és néhány szemmel uszkaló melegvizet kapnak enni. — A 111-dik pomsz hadtestet liuurbakí visszavonulásra kény szüntette.\' — L\'oney és Soissons közt 1<-? kot-=Í lő s élelmi szereket foglak el a francziák. — Piro\'zorszátf^diwiáezot-\'is fölszóllitotta a semlegesség \'szigorúbb megtartására. — Strass-bourgban a lüvetés ukuzt.\'l káríiLLmülió tallérra rug — A jiun«=zok «ííi-sz erővel folytatják az irtúiiáborút. — Nuitauál komoly ütközet vult l-S-áu. — l\':\'iris bombázásánál alkalmazandó Kiverek --zálliiá.-ára naponia 2vy> vasúti vagyonnál több vételik idénybe. -- A londoni conk-renczia - llir szerint — j:i»- vi-au ül üsz-eze. — A fr. haditanács Uourgesbol .Mouliusba
tétetett át. ...... WVrder p. tábornok Segélyéről
sürget. •..... Paris bombázásához való kes/üleiek
liitTi: tét elére nii\':j egy hónap kell. A bajor kamara iiazaü [jártja vi.-.-za akarja hiviii a had.*e-rüSEii Í-\'ranczia.Jr--i/4U;UJd. — Vi\\iU—nmgl\'tdt-Iő
zetö utat, iparkodtunk azoe keresztül haiolni midőn.a mezőszélre.. jutottunk-é-p*in íilkuny-od-ni kezdett, hol erdész "tÜrsam a kocsis mellett ülő fiától, ki a ö-ik tüzér-ezrednél szolgál, tüzet kért; a fin azt készséggel teíjesité : taplót gyuj-Jojtt és atyjának pipájába helyezve; \'vissza.-nyujtá. e pillanatban a un tegyveru dördül és atyját mellén találva véletlen agyonlőtte.
A boldogult kesergő özvegyét 4 árvával hag-V-ván-vissza*.Szomorú volt mindezt látnom és annál szomorúbb, mert karjaim kozt halt meg A szenvedés perezeiben vidékünk kegyeletes atyjára, Inküy.. Józáei- ó .jiióItóságar;v iiou-doltaíü,áz emberi sziv\'e legnagyobb ismerőjére B jötttVőjéfe, kiakÖzeléborídóben a boldogult-nak fáradozásai elismeréséül évenként 2W trt nyugdíjt kiadni elrendelt ; oh boldogító lészen e kegyadomány az özvegy és. árváira ! áldási kérnek.ők az ég urától a kegyteljes nagy tör-fiúra, hogy tartsa, meg az ég hazánk boldogi-tasára,- folvirágzására ; a szegények, Özvegyek és árvák továbbLtdmogatására.
Te pedig jó barát nyugodjál békében — azon keskeny völgy, melybe leeresztenek, nem vezet többé tüviskes bokrjkon, bérezeken át. csörgedező patak, mohlepte fák, a riad,, vad futiiaa nem gyönyörködtet többé, és ha siron túl van boldog\' találkozás, ugy reményiem, viszont láthatjuk egymást !
Magam is bcuu voltam a veszélyben, mert arezotnat a lövés komoly szele a tüze érte, ugy-_szól_va;, a___halál torkából néztem ív issza, az élökrcr ~;
A boldogultnak hűlt teteme, folyó hó 20. bírói vizsgálat és felvétel után az iuk,ei teme-
TrtT-iT|Ti^sig^rlh\'iiijii
i Heti szemle.
j "J \' Doeiember L\'3-áa Í!?70.
| .. A—bukovinai magvarok templomuk
| fólépitéséhez adakozási kérnek. ¦ — Hulló; [ Lászly b;üoldali íZellembon „Szabad válaszió-¦ polgár* czimü lapot índil iney. — Szatmári (..-ily-^iaraboi adnak-elő:- lí-L- -N\'ap-?l».,!í. vagy a-! aedáni fegyverletétel. — Zrinvi Mikiid iievü : corvettet bocsátanak legközidebii vi/re Trivszt-\\ ben. — Az íróuajiiiiüvésztHi"j«gróí~k-mtTrriió"\'ili-" i ditváuvt készilett .Szántav Ad>,lt pt-sti ügv véd. \' ¦— Olaszországban ez év folytán \\}6 fgyén meg-! halt, 222 megsebesült éá 222b ház összeomlott loidreugés következtében. — Nagy i-]óU:pteté-i seket varnak január közepére a honvé-ihadseregben ; több tábornok kinevezését is reniélik. — A horvát-országgyUb.;3 14-én elnapultaiutt. -- • A Veszprémini-gvei gazdaságt-eg-y let közgyűlése január i\' én lesz. — Király ő F\'Uége jan. ti áu visszatér üudára. — Az L>zterb;\\zy-képLir\'vételárához egy millió forint a regi 10 krosok. bevallásával ie.-^z fedezve. — Liszt Fe-renez fővárosunkban marad. — A pápa l\'nri«iz.-ori-ziigba készül s Ivöln vagy Fulila lennt.<-tar-tózkodáoi helye. — lllésy Uyorgvné az országgyűlési gyorsírók közt működni fog. —
(Ir.nIiihHll.). — Dr-liiedl Szende egyetemi tanár éi> akadémiai tag lapvezérsége alatt álló „Képes újság" cziiirü gyermekláp küldetett be szerkesztőségünkhöz. A kis lap igen érdekesen van. szerekesztve, képei ís eleg sikerültek. A lap előfizetési ára három hóra 1 trt;
_ --^ücrRcz Antal n31ürmé^zctu czimű lapja-,-•ktildiííult bü szerkeaztőöégüiikhöz. A népszerű , . Jnp ív természettudományok és földíráti isihö-retek terjesztését tnrtj\'a ázom előtt. A lap; min-dgm hóban kétHze\'rjolenik\'-ineg egy nagyiven,,\'-többször\'képpel.-\'Az előfizetési ár egész évre í^f*. frt, félévre 2 frt. Az előfizetések a szerkeaztö-lidz (Fest," kegyes tanitó-rendi épület) küldendők. E lajt a 21,2ö0 lábnyi magas Kauriaankar: a liimalay hegység legmagasabb csúcsa rajzát közli.* .
— Előfizetési, fej-hivás- a „Themls" czimü szabadelvű és.független jagtndományi hetilapra\' és a magyar jogászgyülés közlönyére, szerkeszti dr. Siegmund Vilmos. A „Themia" a magy. kír. curia (nemmitörizék éj legfőbb itólő-.szr-k), és királyi.táblánál előadandó Üaezefl perek teljes és pontos jegyzékét, itt. trlJlcdást\'jÓTaF niegijlőzőleg1..Ya"laiiiiut a liiv. láp összes hivatalon hirdetményeinek kimerítő\'ós gyakorlatilag összeállított teljes" kivonatát közli, ügy a törvénykezésre vouatkozó összes törvényjavaslatokat éá indokaikat, valamint a „magyar jogász gyűlés"; elé terjesztendő indítványokat és véleményeket és a „budapesti ügyvédi egylet"- 1 nek önálló munkálatait. Előfizetési feltételek: helyben házhozhordással, vidékre bérmentes szél küldéssel: negyedévre 2 frl, félévre 4 frt, egész i-t re ti fut. Az elő fizetési pénzek bérmen-tesen és a vidékről legezélszerübben posta-utal-vány utjá-n a kiíulrt-hivatalhuz f RndnyánHzky"
A. -kriny vii_nniidája,\'""_r*G3tj" váeZÍLileZa 14. az.) kéretnek lieküldelni. \'
L;ipu n k mai- számához^nn-mellék-elve-í— ¦„Magyarország és a Nagyvilág" egyszersmint-^ rKákai heti krónikája" czimü lapukra szóló előfizetési iWhivás. Ugy szinte a „Neuer freier
Lloyd- tdütizKié.si felhívása is......Mindkettőt
ajánljuk az illetők figyelmébe.
Hir ék.
i.npiitiU ji\' 11-ii száma rz évre nz 52-ik *»z.iin l-\\én. tit\'il-d i«. Jövó nziíliMinkiit ni;ir ISTI jitniinr "I-éii adjuk ki. !\\ImIóii hzivrlyi\'* J-lt\'li lif>zznd"ol inoiidmik o l,)|) t. ol\\jiMoihuz, hi-«züU * tapl íjuk nz édt"- n-ni nyi, Im^v » jn\\ó évben viszont tnliilUtutluk.
- K\'íZgy ülés. A nagy kanizsai s.egéíyv-_/. egyhít évrí-endes közgvülése f. decz. hí^ü-án dél-lőtii 1» órakor a kereskedelmi-egyltitttíre-mében tartaiik meg Tárgysorozat: 1. Számadási jelentés, II. ennek, ugv az egyleti könyvvezetés megvizsgálására szükségei\' bizottmány kiiievczietese. III. Jótékony ezélokra (ordítandó összeg ui.gbatározá-sa. IV, Az ltiii\'y-0-dik évre - letéteményr;ÍL-iidu tartalék abip-összeg meghatározása. \'V. Az egvlet érdekében előforduló indítvány behoz:itala. VI. A sor szerint kilépett ü választmányi tag megválasztása.,
— Sri ii h á*z". "Stűll\',\'\'s\'zeníaWí"é,rlck\'ézTét\' tartatott a városháza tereinébenj hová_e város majdnem összes intelligentiája megjelent, hogy Nagy-Kanizsán a t ikarékpénztiír uj épülete mellett lévő másik sarok telken részvénvek utján egy a kor igényének megfelelő színház
Paganini a lányka gondteíjes arczára füg* geszté\'nagy fekete azemeit. ~
HAha!" azólt éa nem vette le róla szemeit. - „El tudom találni — valami szivet érdeklő do-log-nemde?"* - -— -:
~^ \'Válasz helyett~elpirult~ a lányka, mi Paganininek több mint kielégítő felelet volt.
.. i Jöjjön, Louiáotte, éa- beszéljed őszintén búját. Talán képes vagyok érte valamit tenni."
Az kicsiny fehér köténye.Barkával konya-köt törült le üzemeiből. "..¦.„. » ¦
„Hé, gyermekem !„ folylatá, — „bizonyosan a régi történet cz ia; megtört Ígéretek, hu;leu t\'ekuvébt-k. Valóban^ugy van ?." ____
.Szegóoy Henri- ^zokogott Loüiaétte. .I^\'az, uruui ű elha^yutl engem, ~de-nem az í hibája — szegény fin."
mSam_ az Ö hibája? Tehát miként?"
„Henri épen. huazonégyéves lett éa beaorozták. Szerencsétlen számot hozott s elvitték. Most niee-öze, mosaze innét Lilieben van j Isten tud)a mikor szabadul a rettenetea azolgálatból.. Nem elég keeerü but okoz ez egy szegény leánynak, uram V"
. "„Bifencin kaphat helyetteat?." r .- Louieetto. fájdáJmaaan-Tnoaalygott^a\'kót; értelmű szavakon. „Ön még tréfát üz belőlem szegény h-ányból, -.- raondá. Jlelyetteat,; hol víiiincrn arra a pöniiV-- "\'"i
^Mennyibe kerül -egy helyettes állítáaa ?^ ¦ \' w\'Az áruk változá.^miht háborutóF.tarts— \'uak vagy nem. Ez évben az algieri ügy miatt
bizonyára egy sem jfl 1500 frankun alol
„nd^rsak ez a baj" .— szól\'; Paganini^ ,m«gfogva-*Jeáriy kezét, —\' akkor Bzárítsa foU kuuyi-it. Majd íninrgHzrf/iün számára v.il*i:il-«p az Iüihj frankot. Hi^vj* ,-|, rajta 1-.ek, amint l«^jobbaQ Wm-i."
E auvak^ulőyotu JLvyz\'líLUi vrt íu . hány ezót írt bela.
Azutáu éliriiiít\'az ősz ésbeköszütitött a tél.
Deczémber elején ismét annyira jól érezte magát Paganini, hogy nem sokára a világba akart visszatérni; orvosa aznnba.n nem engedte meg;""-;* Az "eddigi jó eredményt — ugy mond — nem szabad oly könnyen koezkáztatnuuk ; azértjövő tavaszig egyátalán itt akarom tartani."
,Ha másként nem lehet, doktor ur," felelt Paganini — nogy engedelmeskedem parancsának." —
Paganini\'élete "oly egyhangúan folyt, mint az előtt; a Villa-Lutetiana lakói most sem gyakoroltak rá nagyobb \'vonzerőt, mint eddig; társaságukat kárpótolta. Louisette, ki öt a villa napinjságairól folytonosan értesité. De az ígért 1500 frank sera lett elfelejtvS; sőt komolyan elhatározta, hogy\'—mihelyt az orvos engedi, szándékát azonnal ki fogja vinni. :¦ . - _
Ez" alatt közeledett a. karácson, mely oly aok szívnek örömet hoz és oly sok nrezot fel--vidit.\' A Villa-Lutetianában mintha nem is fi-, gyeitek volniVaz^óv lefolyására. Mig utíkhi ezer1 kézrdolgozott a vidám ünnep olőké.szüle-toin,a villában cgy_azóval aem gondolt ni/senki. Az;ürüg plotykaiuínék.még mindig-ugy-anáznii hurt pöiigették-a-Jcávó mellűit: Vágy raVjáték-iwztalnál, mint midlín mügisinertük\'Őket.
\' Vitn^Fr-ancziaországban" egy átalán oller jedt szép karácsoni azokás,. -mulyre \'\'.minden gyermuJ^plOro\'ürül.i\'Lüfokvéa élőit az ogétiz -caaláid-jelonléiéboii egy" fan/ipőt tiiBznék tÜzhely-
Karácson előestéje volt. A Villa-Lutetianában a négy elválaszthatatlan együtt ült a kávéscsészék mellett, s bármint szürcsölték is, azok soha kíiiein fogytak. Meglehetős élénken beszélgettek a régi taczipö-féle karácsoni szokás-., ról, ez tartotta szüntelenül mozgásban könnyen forgó nyelveiket. A „régi jú idők" ezen képviselői a szép szokás lassankinti megszűnte miatt-\'panaszkodtak, Azután beszédjük titokteljesebb hangot oltott; valami összeesküvést kovácsoltak, mert susogásaikat kárörvendő mosolv kísérte s ha* esetleg valaki hozzájuk közeledett, rögtön félbeszakiták beszédjüket,
„De egészen bizonyos az, hogv minden ez estére van reuderveV- — kérdé egy csorba^, fogú ajak. —fii.
sNe aggódjék, kedvesem. Kn biztos vagyok benne,u felelt az összeesküvők feje.
A nap csendesen és unalmasan telt el, mint a ...többi. Vacsora után Paganini a társalgó terem egyik tarkában kávét ivott s egy könyvet olvasott. A; négy nő, mint rendesen, kártyázott és kritizált.. Egys-z\'ercsak szokatlan lépéseket .hallottak.it folyosón; egy kaiig szólalt még; A whirttparlie pillanatra szünetelt, iiy.oloz. türíilmetleii l\'lil"hallgaliízott. Paganini azonban nyiigotl.ian ült a zugban, sem nem hallotta, — aeui. iiem láltáTiní történt.* ~; 1
^-^-„"Ninea valaki ottkin ?" kérdozó egyik á \' jálék asztalnál-, \' - - \' .
LouiseUe ki ment megnézni, du azonnal
re vagy fűtő lyukbft\'. Ha azután Tinintí elaludni mentek éa mélyi; álomba merültek,, miként a gyormokeic; híazik. —: léjílnnek a - tündérek^ hozunk mézes kahlcnot, cattkros kn\'nyoi\'.ót és má» alitomdnyokot, a ti;.kíállÍtoírfác/.ipőbu rakják. Kevéa\'gyiirmuk altttHzik-oz éjen- oly , nyugalmasan, míiil máflkor. Mihelyt... hajualodjk, felébrednok (ía..UMihanitalt\', tt^tUzhulyhuz, hogy;-liaaák a karácdouí ajándékot. „
vtbifziitért. „Engudelmet. kérnk; hölgyuini,\'\' mouilá szerényen az asztalhoz lépve —¦ „a lo ; vóllinrdő " vaiMíttlyii..-ejjy. tiii\'yyrwiö 1>i>/Xjlly*"mt-jly -u . ,víl}ába "Ittildéiett; ilo nem \'tinijük -gi>zán, mit tegy!liik.;yo|ii, jnert\'™." . ..
1 uHogyan,.kír\'u.vaiii toliíU czlmozvo Vu;/ r nA czíní ,oly_.rbflznl-vnu., ir vu, .hogy aonkl Hélli tuiljaíubelU/.tií."l< \',\';
\' „Al.ig hihetőJ Legjobí) Uwi,;. ho/.aa»a hu\\*
Louisette eltüut nz ajtón, jövő pillanatban a levélhordó behozta a titokteljesdobozt. Az esti világitásnál elég nagv és jól elzárt málhá-nak látszott. Felül nagy betűkkel ez áll.: Nagy"" gondosság kéretik!" - Mindjárt e szavak alatt kisebb betűkkel ez volt irva: Nicolö Paganini urnák*"
-Ugyan miként tudja azt mondani, Louisette, hogy, rosznl olvasható a ezim," monda, egyik nő — „liiázolyan, amilyen csak lehet. A doboz a mi nagyhírű művészünké."
Paganini még most sem figyelt oda; ol-1 vasiuáuya egészen kiragadta környezetéből és nem volt iilejc barátnői, lícs-locs beszédének —innglinllgfftására.
I Egyszer csnk Lonisette jól ismert hangja ríaszlá fel: „Paganini ur, egy dóhoz érk°,zett számara."
, „Egy doboz, miféle doboz?"
! „E doboz, mélyet a levélhordó épen most
\\ hozott s önnek szól,"
• „Valóban mitsem tudok róla. Mutassa, : mi az." -— - ¦ ......
Kiitta kávéját s a levélhordóhoz mojit, ki j őrkéiit \'Á\\h kinésG mellett. \'
„Honnét hozza o dobrtzt?tíJférdó Paganini. |. ,VA IiLvatalbéd. Tíddiet nem tudok, mint \' I hogy "azt mondták, Lyon — vagy OrloanB-
hw\'js-- ¦ • -...... 1 ¦,¦;\'¦-
|\' \'„Ez mégis különös" — fülelt Pagánírií.
En nem enilékozetn, hogy valaki t ismernék:.
oll. Ugyan .ki.küldhette ezt nokotn ?u. .,
„Az milc iniiflt iiiimíűgy* monda Louiaotto -
Bzolidon. „AAdoboz íiiiro van uztmozvo,- tohát
üntS. Azért írllogadja, uiÍiihIh ?** \' .......„ lli/.oiiyára, Loüisetto, u nzonnaí müg«éz-
zUkjini v\'at,i bouiit). •*\' y . *¦ "¦\'¦\'\',\' t^^--
\'¦: -Pa\'ganijii kifizeti a loyólhTTrdo\'t iÁ ¦ olbo- -v
\'csatja, \' "\'¦".\'.; -:. ¦\'-.¦-\'¦ " • "¦>;¦
y _• \' „l!)lvigyüi,o ii a/obájába tvdobt)zt,\'Pagouiiií v
építtessék; az eazmo lelkesültséggel fogadta—
-readííéH^TasTrt-köTtltP^ydkoflEag eszkozlőjo r
iotta-határozatba ment,.-kogymihelytöÜ ala-pitAtflg-jölonkezik-, az alapszabályok kidolgozásához íognak 8 a további intézkedésekmog-tótotnek.\'Határoziatott^OO-ílaoh-bBCgrkotTeiiy
"kibocsátása 200 ftiival- es J00O, részvény .._ _.. ...... .--
ÖOJtjávalr-alapító tagnak tekintetik az, ki 4 nöc-kelédaeg-^ly gyar.o állapotban van, hogy do.vöOftoö részvényt ir alá. Az egész épület, e^en javítani ténylegokvetlefi-Bsükséges. mely színházat és casimít foglalna magában, ] .— A n a g y-ka n 1 z s a i torna-egylet evi
fogva van, s ez egy csavargó szolgálóleánv, ki most a znla-ege: szegi megyei törvényszék előtt várja mólul bünhí>desiU..Á. héten-uz érdemben í. nííntefry 3u ügyén hallgattatott ki tanukuh-y E borzasztó esetnél megjegyezhetjük, hogy a ,
- eszerint előlegesen 130,000 ftba kerülne. Ud: vözóljük a lelkes kezdeményezőket e hisszük, hogy a terv - ienyesen sikerülni is fog a mára ta^asMzaLaz-éfHtkezéHt-rncgköz d enTfi k.
— SomsBieh Miklós, a képviselőház elnökének édes atyja 19-éu délben meghalt. Áldás emlékezetén I
. — A hala to nfüre di „SzeretelházTa, --- a-zalamegyei nemesi pénztar nagyérdemű választmánya ujolag nemes jelét ada hazafias érzületének, táróik évrQrev4inkmt—Í^ÖO-ff így \' IŐOöTrtnyi adomanynyal járult.
— H ivat aj jo-s. Az alföldi trmei vas-pálya zombor-eszék-villányi voualrésze menten fekvő-Zombor, Szent-István, bzonta, Gombos Erdőd, Dálya, Szarvas, Eszek, Dárda, Bara-nyavár, M.-Boly es Villany nevű vasúti állomások f. é, deczember ho 20-tol állam- es ma-gán-surgonyok telvetelere iel vannak hatal-
. mázva.
— A ka\'rácson heti vadaszatok Kanizsa vidéken eredménytelenek voltak, alig esettel néhány nyul; általában feltűnő keves-bedése mutatkozik azon vadak szamának, mely a vadászat elvet képezik.
\\ — T ü.z_a-Ltó—t-g-yl e-rL^t_alaki ^_láiia—v^e4t^j>^üniiFetn\'fct tevékeny elnökt Walbach Mor ur kezdeményezése s megbiv
sa folytán decz. 18-án tartatott_nz elaó-s—szer— -Twkö^ö~gyülés, mely jLebefeből W-albaeh Mor es Eperjessy Sándor urab»ikerelnökk\'te mel-lelfc-a-következő tagból alló bizottmány választatott meg : Gozouy Ferencz, Koeh AduÜ, Vlosazer Ignaez. Ebenspanger Liput, -Darázs Zsigmond, Mnrnnkovits Károly, Enghuider Lajos, Woiasmaver Mor, t.iulmann S. H., Kola-ntB János. Mantuano Kudolf és b^mu__JozLüi^ —P^nfttórnokrAVTTiSa^iutm, jegYzi:: Knauz lkódi zsár. E bizuttmany:n iolyu ugvek vezetése es az alapszabályok kidolgozására kérettük tel; -ülesuk deezember 37-dikon k-si. — Eddur a gyén varasdi , soprout , zágrábi es k«-szcghi tüzolto-egyletck alapszabalvni s rendtartásai érkezük bt-. — A kámzsát tuz-olto-egylétnek tíddur. o2. alapító~b-l pártoló es 114 niukodö tagja van : jövedelme nz alapító tagok részéről tejenként 2;> frt. a pártolói díj d fn, melyhez lusszuk n berezegi uradalom a a déli vasúttársaság jelenteken*- osszmgel j czeljarul me
¦ ValllSZl-
járul. A dijak^ egvreszenek besz. nuleg mielőbb eszközöltetni log. jük az uj egyletet !
— Il_ft.J a 1 o z a n. Hesenberg ..Janus N.-KaniZBa város polgárainak egvik tevékeny koztiszteletu tagja o0-.ikiÉYoben decz. 2.J-an reggel meghalt; temetése.2u-en In orukor lesz. Özvegyet ea 4 gyermeket hugvutt hatra. Beké. „-hamvaira 1 ——-------------
miszerint inimkam Imi akar hatm, l.t
rendes közgyűlése 1871. január b-án tarla-tik meg.
— Az ur szagos központi torna- es tiizoltó-cgvlet választmánya — mint ujabban értesülünk, köt külön osztályban ioglaltatik, és pedig a tűzoltói 10 taggal grof Szecbenvi Od<ru elnöklete mellett, a tornai T taggal, elitek Matolay Lajos, választmányi tagok Testről Mí-tyus Aristul es Bocklberger, Isaiiy-Kanizsáról Walbach Mor, Debreezenböl Ui venyi íluirs és Sopronból Uuech Fngves. Dr. Kánya Joz>l". Jövő gyüles Testen lesz 1>>71 augusztus hóban; ez alkalommal elénk vita fejlődött ki, mert a ., < fóvaros ellen szollak, úgymond — a luvai\\* i i nem képes oly ezivelve?t:n fogadni vfodi-^cit, : minta vtdek. miről fényesen tanuikodek Nagy - ^ Kámzsa varosában tartott ?zt-pti-mben torna-üunepelv. hol oly szivelvesen loíradiawnak. j hogy feledniük nem lehet. í Kuszunjuk az eh*- | merést! bzerk. I Ugvanesak a pesti unnepl-h [ alkalmával a debrcezeni tonta-egrlet eln"k-«->;e l a ko?gviihí3 megbízása a hatarozatabul ¦> di>z oknianvt kézbesített líruí bzeehenvi (Jdin. ^I.itolav es Walbach Mor uraknak, kik a dvb reczeni torníi-eirylet disztagjaiva valaaztatuik
¦a ü i r
umbrin a népies -eluadajok vasarcj(j«.inkent naj;y erdekidiSL-gsi-l iulynak.sle^najíyobb biiy.c-.. -lcmmí?l íuill^aitatnak - t-jTejr íparusuk altítl--i szakavatottau s uffV iránti lanirbuzgalüniiiiai tart«> előadások. E^vik vasaruap : lernieszettan » veíivtan, ma3ik viisarnap: n;nűt-szi.\'trajz k-s-fíddrajz :td:itik ek\' íot. Kuiiek >andor tirazcató ur es Farkas, Ptuiíer es \\ ónekv tiszteltudű urak által- Lríkoz^leldn előadás uj er itlsó napján deluian J-tel iiomiír Tartatik a mttü^-z-l:... --"ib-o—rai-iVt^^"ütiílT_hTeTvt^ mar derek honve-demk is jelenkezm lo^uak; l-fiag felhívjuk a í. kozonseu hgvídmet e nngyerdeku cl.oadaíaiiM.-
— K"ö v e i k e z o sorok közlésért: keretiünk iel: _A Ilon** tekintetes szvrkesztu-e-genek. Mint PA Hon" dvez. len tu-\'^teieiii L-sti kiadásában eluhzelesi teihivasuinra neive olvastam. Iieiu U\\Vi"Oi e^vt\'bneü. unni *>lv akadékoskodásnak, melvuek maa ecelja aligha van, nuuthogv az olvasott i-hiUzen-si lelhtvas-Jiul a iiirií nem olvasott munka tt-lett t-Iúre pah-zat torjott a tn-lkul, hogv t. támadó annak
vozudott vtdlia. vül\'V podu: tutl-
fő- ób kozoprendeknok, hogy ezek együttes erővel karolják lel az alsóbb rendet sntnyuló j helyzetéből a műveltseL_niagasabb,_H külföld*^ rkevel párhuzamos színvonalára. Nem bes^zél--Imték tehát mint „A TTonu kívánja/oly pongyolán, hogy^mlitott két rend n „Tatár-l\'eter"-lüle aajp^a -irodalomba sorolja eszméin öltozcteSp^ mtírt ez esetben csakis nz i ; ^pkodna munkámat, mely pedig — igen jul tudjuk — annyira ki van : ziva zsirjabul , hogy ha a fellettel két telid\' iil3in kunvurUl sursau — iekintvo- a ¦! lüvelödes kellékeit — orokre tehetetlen mn-uid önmagával. Azért midőu „lepjünk rogton tettlegesség mezőjére" szavakat hangoztatom, . Qgyan szulendhetett tamado agyában a ve-s-zekedea iogalom, megfogni csak ugy tudom, lia meg vagyok aÜelől-gyűzóUve, mikep t.-támadó a népnevelés kiindulási pontját helytelen tuííu keresi. Egyébkent tisztelt támadó elvei ti maga szakjában én tisztelem, de e terén bo-eíass\'.\'O meg,azt kedvesOntul kénytelen.vagyok megvonni. Test. 1^70 deez. 17-en.
SZEI1EXYI EKDRE.
rKTyilt, posta
r. <:v utul.so síaoiaSian siives kilsr.melilnkct uk t umurtat.-ir-\'3iiit;ii;t)i * valamint edilifr !u-l-.su k.ttrf!t.(iki"tJ.:-siik aital inuíilitottttk elü sfajiual n In fvi-- jííiivalutádat. uüY a ju ini.tltíromai kerjilk. Orvi-iiileli-s kariicsunl ü
TekifitotoH ur I Borzasitu gyuinor éti idegbajai^, lián In tan utau r-lütüiucl ns fih RovaUaciéru sierím]
kllsKÖnhetew. ______________------------------
------ ¦ - \' \' GODEtl JÁKOB,
a Olftjiiar plcbanm gojiduok* Klagenfurt mell ott. >¦ Werknu. bicjiL 14. 1BÜ8. Mnr evek ilta liiabnit linsznnltam /niadcnncmü orroíi BepiWt iillllt ar«it}-{r-bantaltuaiui,\'^taAi-Bftjftiin ts EiíDmliiBtim ellen, vügre kL-tHtigbucflenombeii ai i]n IÍiir.ilü9citiro-bt!7. fitlyntuodtam.. Nem\'t tulok . Isten ok-L| ttuuck elí^gí\' b.Vint uiniidnui, .1 tcnnii.izotosoi) iiajjj saerií adom anyuért, a mtily ream tit-irc itiegfizcfhut-l«a jiltL\'ttjin.inv vnlft. \'
STEINMAN. FEKENCZ.
TaplalAbb a liitniinl. cii\'ii Kcvnlesriüre felnűttok nél ti^ynimt írveripekeknél : fnler 10-Bzcr mis p;vfí«y. szórok linsziinhiaatiat. Lladuff-fxnlaiicztiklii\'U \'/n f<ini 1 frt 50 kr. I font 2 frt 50 kr. Ü fuijt 4 frt Ül) kr ii font 10 frt. — RnvaleHL\'iure ClniltoI.iti;c..1.|«itl»aH--fs-tabliciUflkban 1J l-SiÍiíltc I frt G\'). ii c^üszűra -J f. fii). -IB cflésc-rn 4 frt fiO kr. Kaphat.) Barry d Barry e* tarsunal B í: c a W.illfisclurai\'ie Hr 8 Pen
i L-11 l .ir(?k ..l..z.l-r- tryr^ysruruflznol; Nagy-Kanfzaan
LOVak Károly KV\'irvsK.-rtáraban.
A btcii hiiz |ii>iUi mc^rendelesukuil utauvottel is esiktlzlt.
luvabba kapfiat.i Mairyaróvanitt .-jziklal Antalnál
bupronlnu (riíitm Jnnosutü.
Vcrseeiuu Fiaclifir Moncznal
Kasian Wondrascbck Karulynal.
(ialgocton Bi-run (¦vulánal.
Debrecienbtu Burios Ferencziiel aat.
•vet \'
¦ .1"!
mil BiindíJí. ucy J
ííirrt\'lsmvrt. it.-ívndiianra vet-
-BlfivrnjEi adntrikert
Pe-t. KrdT,-» —1,1 Uik. felfhn fuíutik ra. Ldvriilct !
- .1. Pr.-*. \\ ögfiyjlfcj-lii SZn\'eS-KflSítltieT. !
- >. Bf.-s. Mecrf-uileJi-s sz.-nnt luU-íkvdünk. !
- V. 1í.-i-*. ^Ejntfj alati nc-iluk. a nvilatkiüal mi ütl#ne.si.\'tre w. í
- 1. .1 rajnaijuk. lio[rv nem Uav.noUiettuk k»-
r-jnkiirii.
V. S. K->b.isvár. A jöv.\'; ív .-jeiírv varunk valamit rc»;unkrv reir pitn-iio «ii-p tollal.ul.
- K. K. ZajTAb. Jtt is uL-r van.
- >í. Ivit. Lí-Ji>-[ii1cj rajt\'. Ir^ttink. T~T. Prri-a. Mi.-.iiíincl 11.1 -t>.uk.
A kaüh-ív- .áfr.il irt riikk i„-„, k-\', ¦ .\'.lli--tö. »" tt j 1 , hn I -riü 1 Ki
mifas„uLa^...... -
A I- >¦:¦ -iiip.-i-. rvi.r. ha pyiitikat lesí
iü — i^-ii : üjv,.í..ljíi!. .1 ta\\ ..It-ai, !
JNTyU-t tér, *)
mufe tic ringig toaljxt lanjinupt beftnaffen Kin — fagt.hie ^atHbtirgcr^^iiJti^cnact^citunii tikr fcic íich immcr niebr ©tlmil rrnTeTbcíieeii frrei rci3cnfccit \'iííal^er: iBurid)cntanae poit ^o. bamtfs. Séuiitorf — ^öhíingsTCigcn öon ^it liu3 l-ammetf_-^J^uibliauin^[-^Kͧ^nT ÍJbpíÍPti]" von C. .f)út?ttcr^itoni3. — ^relS pro C»u» [4 SJogru jtaríj nur 7d fr. 311 beiic^cu ppn íHcbrrt iUpttjié m V\'et^ig unb bura) atlc JBud)-- unb !Ö?iii1fahcnnanclunacn. 15
rnelv i-Upii allliatna a kcl-
Udvozol- biztosítva. Ii.-l\'V ha népünket művelni akarjuk "r- man kell i-lobb.közvetlenül a nephi z rtzoltutuk. hanem ahhoz . kik okai -annak, hogv nepunk meg most is jobhnn ragaszkodik kulöiiuseii az alléidon reiri nible eleiéhez si-rnmint a bi\'kés társaságihoz. Müvemben, nielvre vah\'i elótizc-testul-wA írtm- olvasó közönségünket el akará riasztani, er teke/.esek alakjnbau\'"- tapapztalatai-
ll.iti.at-\'.-i ^v. 1 < t
bailk t-llflu . aaz-kún. Ino K^iit.-ilm.\'L^ai.
nindtíiifft.. irv.itiwir-. ni--ll-. tUj."-. tiiartva-. l.-l.-kzot-. h.\'.lvv.\' v* v,-«; ba biztosan a L\'il:u<\'t-kilrt,
:ii..i/iti.-tL-lk-n3.-ir.-t. itiNji-uLiiai. liát-ionn\'í»L"\'t. ií>\'írii!ífs.-(r<\'t. arln rurt, bai-kat, B/.-niit,l,-st. v.-rt-intulait fiil-
imr .¦inok-^.\'-\'t l.aiiva<t. m--^ a tcrlirs-l\'au i«. .iz.mu.ívlll :i liu^vilrt. Im-ktirt. .-1-iít. tin- in mai, kna/m;t»\\t. sapkán, hiv.ui.tt
tivilv;invl,.,l nlv (tt^-viLAí-ík M.\'.l. ,i,L-dfti m.n ar.rr eikert,-!.-,, volt ;
Olaiunelt. jnMiii 11 iNii"
Lapunkban unnak idejében kuzlott ket | mat. utuiutato gondolataimat szoléi Itatom a
\' ih ruval alatt Uilrtöltt-lu-i
f l-l cleíS tígrl- tii\'l
üzt\'rk.
Uzlcti-hirnok..
Nagy Ranizaa. derz. st-an 187u
A birallttott l)iinal*.i/.ha;-iza^ miatt Pesten a l-i ÜGna. kilUiutmMi huta ui kiikuncia itziPt*1 valamivel javuli. N.-rntítorsza^liai sialliias uwg mtmlig hoiil-í-Tturnu: iniwl .1 mi vasúti allap.jiiaí\'lit\'lj-l-ink tnl viu nak t..nivf rak».nAiiv..kk:il. r.-.-tzint iiiím\'i hlátíV v i> t.-l(fim--lr-ir a rakiz.-k.tcktion. A L\'atioiia nvii^pti l r-iii.-zi.v.r^/a^liau. liyl a njan ii^ra.iia.\'^j»unVv)i-
-.-ÍTt.-.t \'tfe-li.Rír félni ..... tvltiin.i^n oh-N.i. olra^tnník ni.
mert Amerika jfaíd.i}r.)ii .ftlatfa. Videküiik-in Ár. i.l.\'i-íarat javuk, .inii-tim-ibcíi -r\'\'4 liava/u« eS-tagVíi* vftkpztrhÉ\'n a kOziiti kit.\'.l-?ki*dés mc^nvilt. elleni.i>n a vasuii k.iílckfili-* itt ott a li ifiiviitaguk miai\' ft\'iin-aka.lutt s p.ir napig rcmlrilrit púítainurifl v.ilt
Ertek- es valtofolyam: decz. 23.
o"/.. metaltfjued Ob.lO; :r\'í„ nemz. kölesen ü.).4U; isiiu-ki lilladalmi kölcsön \'.\'\'J 20: bntik-reszvenvek 7.ÍD; hitelintézeti reszvéuyelc 247. jU; London 124.40: nziUt ágio 122.: \'/2 aranv darabja ü.f.M kr
Fülébe szcrkuMztö : Wajdtts iozsef.
hügcdszcrktiszto: Batorff Lajos.
ur?" - kérde a lányka, nem kevesso EVotor-tetve a kíváncsiságtól. -
„Nem, felnyitjuk mindjárt-itta — válaszolt ö> éa szemeit eríSaen a játszókra iuíiíeszte, kik ugy mutatták, mintha whistpartiejsstkijan egészen elmerültek volna.
A dobozt nem. lehete olv hamar kiuviUii, tmnVkímondam.-Végre miután födelet uhavoh-:tak^tarta[ma mégsem jott-uupteCT%Te. L\'aganníi egy réttíg szénát a miUtk utan szedte ki, s mindegyik réteg alatt egész tekercs papirosra talált, ami gondosan Tömeggel volt bekötve ea hatalmas pecsétekkel elhalmozva
,Néz/« caak, mi- mioden volna e tiiineg széna kőzött" szoltvügyik n+í, ki türulmetlense-ge.t nem volt képes elpalástolni: Mielőtt azon-ban kíváncsiságát kielégíthette volna, a csomagot először a -sok zsineg- es pecséttőlJíelht i_megbzahíulitaai.^Végre-Íabő ta"
-karokat\',. fFaganiní belenyúlt s a feszült h-gjelmti társaság elé egy—faczipűt tartott. •ví^.-{.:i\'éE& minden, suttogták az oreg kiaasszo-riyok mintegy boazankodva — „akkor bolondok voltunk, hogy ezért csak egy pillanatra is megszakítottuk játékunkat."
FtlgöEij-CMk egy faczipő I — szólt Tagauuii erfla-haBgnj\'omattal os a negyek lárrfa^ágát meregette wValóban_ez-jÓ ogy tréíu, mulyjiko-zóínalc^étségkivül végtelen élvezetet r/.erzctt. E faczipűt killdtek k.rri. •* nyi ajiMid^kul l\'a-ganüininek, hog\\ ko«i-ll.j^h,*tii t;/.élzás es guny legyen knpztlt "kiiiuvagy.ir.i/Júllátóm én azt. A kis gyermekekhez akaij-ü hasonlítani, kik mindig ajándékot Liviuij.ik.-mégis ritkán b<;-kexftek. fiogy az rlea núi i-ime erén Bzíilemé-jiyót fulumurjUkrnia<.ui i-n- u mik i-rti >i .ure H/Uk ué%, de elég az huz-zn. hug\\ .*/, Ai l iréhtt ki-gondolte, bizony/\'mifui azt hutc, m.i.Z\' mit e do-boibaa elAre ugytierU ajáudtkoi várok. Az,
let?ven bar ki, ne csalódjék hiteben. Louisutte, en azt mondom, kevés nap múlva e ven fa ezipú aranyokkal er lel."
Taganim szokatlanul felingerult es min-rdenki csodálkozva nézte—iiüm értettek, mire -czelozott; de komoly beszédéből kivetlek- ho-rv szavat-megakarja tartam.
Kuvetkezó.harOHi tmp a müvoszt senkisem látta ; aum az étteremben, sem a tarsal^oterem szegletében nem jelent meir- Luuiáutte-töl iparkodtak megtudni okat, de\'ö azt mondta, ho"\\-roszul érzi mugat s aznrt nom hugvhatjael szo hajat. Tulajiluukepi okat azonban i sem tudta, hnbar árakig lattá kesékkel és vesókkel dolgozni a laezipőn. De arról bizonyosan initsem tudott, hogy a hegedn müvesz a leghnomabb asztalos va^y esztergályos munkákban is alig jült-felulmulbato-b^y" reggéTTi Vdíad^itetiana "Tálam es. Tana utczaszeglétem kefc plakátokat olvastak ; egy jelentés volt ez, hogy uji-v estéjen a Villa-Littetiana nagy-terinobeu hangverseny lesz, melyben hosszú preazolyua betegségo után Faguninr eluszor íoy-ismét játszani- A kedvelt müvesz Uz darab, eljátszását ígérte- éa pedig: íjtnt közönséges hegedüli, a többi ütüt egy taczipóu. Egy hely ára husz trankra volt tevő, megj egyeztetve ii; hogy a jövedolüin-jótékony czélra szenteltetik.
. Mint\'a villám, oly hirtelen elterjedt nz \'l ortfendettís hír minden körben a a-plakátok ;inegjeleiiésu utan. néhány onival loísűbb már semmi áron seju volt jegy kapható; murt Taga-ninia^yszersiiiiiit nzigoruan iiinghagj\'ta, ho^y —CHiik bizon^üB Hziimu jegyet «za had elad ti 1. "
Tarw időseiül no k íugatai robogtak, Villa-. Eiiletianit előU^ a „leront \'kovés-perez mulya megtolt. Végre Tugaubii, .¦jcua\'than "hegedtljéí t%0Vtt kilépett a. néma várukozáitu tíJiiing\'elé.1 ,r^/"ínftí ¦^m*:vo| tvrajj^v folfedezíiolőti.\' nohéz
betegségnek. fJlv.jol nézett -kr. mintha csak a iajus világból az uditó ma^auvba menekült volna- .Nigarzo mosolvlval fogadui a bódulatokat. Aztán meghúzta vonóját os rövid bevezetés utau rogtuni átmenettel egv gyuayüru ábrándra tert at es muvuszetenuk ihletsegébeu elmerülve majraral ragadta hallgatóit in.
-Többet lelmiitatin, tovább mennie lehe-li-th\'n, hisz teljes életében sohasem játszott szebben** — suttogtak minden télül
líovid szünet raulva ismét megjelent Paganini — uj unulkotta bangszerevel kezében. Az általános íeázültseg legmagasabb fokát érte el, lélekzetot is vissznfojla mindenki- Azután az egykori faczipüből, melyet Paganini önmaga hegedűvé változtatolt, ojy Jágy-eV Kdearjffliigo--kut-esalirki, mintha a jelenlevők, szemeinek .minden konyul elakarta volna észrevétlenül lopni. A művészt magát is mintegy elragadták az elővarázsolt hangok s egész lelkét, minden erejét a zenészuti drámának lalszek kölesei nózm, mely nyjretyüjo vonásai alatt fejlett ki-Lelke gondolatat mindenkinek olkelle találni-A lmtuS kntoua visszatórto volt az.A trombiták harsogiUa, a harezi nép zordon vig ólete, a társultéi btmauzo katona megható fájdalma, a magányos hazatérés, a szülőföld -megpillantása,.....a-
B/.erelmőHek viazontlátilsa, az firomkonyok s a jóvő tartós boldogságának érzete — mindez lo volt írva, inmduztJmlliuii, látni loholó.*
Kgéaz tiipayihar kelutkezott az utolsó-hang elenyészte vei: mindegyre jobban lolkeaftlt a JiaJ^giUuHÍg^imvuL^\'i!i^ rázsáhiiábó[rkibontaktjznír" nielybo Pagiuiint-imk niajijnuni . emhori -erűt meghaladó inilvé-Hzoto riiigutta. A nők (m-tipán virágcsokraikat dobták a iiiAv<me, Jáhui elé, mig a fúrfiak yóle ll-koztítHzoritaiH Hiettek. AjTÓgy íicog iifld* le volt l főzve a Így fitálltk ; „Pumáit,
valóban nem kellett volna oly csipósen megítélnünk. Mégis jo szive lehet!"
A terem egyik sarkába, felig a fuggunv TUelIett,egy lányka allt magányosan. Sírt mintha szive repedt volna meg. Louisette volt az. A katona hazajotterul hallott dráma igen meghatóiul.
Midőn a terem ismét kiürült, Paganini uezebe vötte a jövedelmet ea olvasni- kezdte az aranyokat; bőven 2000 frankra rúgott. Aztán odahívta szegény Louisette.-et:
_Kis barátnőm, — monda nekj^ — szerencsére meg oOO frankkal többet szereztünk. Lesz tehát helyettea. Vegyfi azonbair-mnrdjart az egéazliaszeget; a mennyivel tobb, az legyen a jó Henri útiköltsége."
A billa kónyei csordultak a lányka szemeiből, Paganini szívélyesen kezet fogott vele s így szók: „Ne Bírjon, hagyja a kényeket, ez csupán megérdemlett bérű annak, hogy egy beteg embert annyi szeretettel és oly ilnf-dáldo-jtással ápolt. MégnValamit- adok, mi ogész elte-¦nbon-Paganiiiiro fogja emlékeztetni, — vegye o vén faczipűt, vagy talán jobhau azereti hegedűnek nevezni, — ez nioat már az oné. Egyébként már rég nz én jó Louisetteoninok azán-tam. Használja fel ezentúl tetszéaa azonnti talán tisztességes nászajándékot kaphat érte.\'\'
Paganini uom tévedett. Egy gazdag párisi mogvette tőle a ritkít haugBzert üOOO frankért. V. . ••
-—ízltjtiltöltekttrtrböaziib kávéanénikok ..arra,
hogy az egyszerű fanzipÖ valaha kot úmber azu-r^i;cHcjét togja uiegalapitaui i .1. _
Kiírh. UVULAy BL1.A
l§B9-ki imgy EdT-H^GIlIlJÍ-soi-s]
T Hogy ezen, a legnagyobb íiyereméuyayetH-iiiúlkozúlaK\'ldiUlitott sorsjegyek, azok szi
le ném tehetik éa részletekben nem akurnak fizetni,
k .i°-észlet- irélkttt—
is incgszéruzlietük. legyenek, a .kik-azok. árát egyszerre
HÜSZADRÉSZNYI RÉSZLET JEGYEKET
f adunk ki .az 1839-ki Rothschild sorsjegyekről, melyekből már csak \' 6 húzás lesz: s a fönverö; 300.000 fit ]>¦ p-, a legkisebb 500 frtl.p. "p.; — az által tulajdonosi joga lesz a vevőknek arra, és azzal minden eznfáni húzásban részt vészen; uh magának egymásután Különféle Seriesekre szerezhet tulajdoni joirol. A befizetés csak 10 frt egyszer mindenkorra; mire a törvényesen kiállított okmány kiadatik, a series szám kitételével. .A kihúzott .sertés-sorsjegy mán nyereményt biztosítunk az eladáskor: és készek vagyunk az eredeti részlet-sorsjegyet bármikor, a napi árfolyamhoz képest. 1 frt dífferemiá.val visszaváltani; s erre eli\'d\'y\'f pdni Nems ra. .bizonyosan négyszerezett-áronfognak ezen sorsjegyekkel kel ni," a névszerinti árhoz képest, minthogy azok most már nehezen kaphatói
~" 6 írt részletfizetésre adunk:
100 ftos magy. sorsjegyet 120ítjúval; 100 i\'rto.s 1864. nngy sorsjegyet lö(5 i\'tjával; \'5 1839. nagy sorsjegyet 156 ltjával.
Vidéki megrendelések pontosan és utánvételre is foganatosíttatnak. MAGAZINER & STERK
490— 5,4 bank- és vallú-uzliüi; Ucák Furuiiez utcza 7. szám Pusten.
- :--t—ri-r— *x~LXs??--.-rirry-
kipróbált
_egjr_*iusiilyr
mértékek
évi jútálUsaal ^niadeDÍéls^üzléti használatra a legnagyobb niütani tökélylyel, ékesen _u tartósan elke^ szitve; elazedhetü serpenyővel ;sraj-
mérhetni. Horderő:
Arak:L>,"",.-
A bécsi ca. k. mértékhivatal által megvizsgált é= megbélyegzett uég tnéiíékt\'k "!5 év-i jótállással; mely pontosan éd biztosan.mér s igen tartós.
Azemberiséjsjóléle
| elumozditu-ura. szolgainak a, fmar 1\'.Mi év utu a. földgömb! i miudcu részen ísim-ri Red-
ylrmger-íabíiacsük. rrrn,n4"» bi-! zunyitváiiy, urvoii tekintélyek és-magányzók^réíízérnl fh-g tanúságot adnak arról . hogy ezeu labdáidul; határa e-ak- s ugyan fehilimilluitlan. \\ |
RedliiiíííM\'-liihílucsdk!
Horderö : 1, -Árak : - 3,
1U. 1». l\'O. áü,
21,
35, 4b,
30, iHJ,
40, f)0 mázsa. lÜOTllO frT
Ar erekltvz szűk -i-; lntelt\'í sulyok r rt kivill olcs^fc.
< Älntnivrlfgek : 1.10 évi jótállás), uliok, stb. megmérésére. Horderó : lő," 25, 3l) 40 mázsa.
Ära: ^ToTbT^liy^äO,"lfcíO, iíOU frt.
rert vasból; ökrök, tehenek, sertések, horjuk,
korlát m\'-lkill, azonban a íiitk-i\'-^"* tat .«nlyokk.il iiriuden iiitrli\'ií 111 láltnj Milyokk.il ÚU fltal ilr:.t-Hl.l.
*ulv.,kU.-tl. l-\'ak.irlá1
ti.n.-nai »aj.-ii-hailiat.i* (.h-.-i.--i
hí a!tCi[ dnirndasat ^»l\'.lfäJi. ¦-- Meilök-
fiiiiTr -ti étv.ii;i-ftl
1*01*1? »J» Cl. gyakor/ó fogorvos urnák,
Bécsben, Stadt, Bognegasse Nro 2.
-------- Tekintetes úri ~ ~ j
Kérriu Out postai utáuvét mellett nekem négy palíicz-kot ?7. ön kitűnő Anatherjn-SzájvizébŐI küldeni; azért fordulok ónhoz személyesen, mert már gyakran kaptam hami-Mtott szájvizet -különféle keresketlésekben. :i:V, r.. Tisztelettel
Titz Kornélia,
e=. kir. alezrcdCillu. Ísulu.AttcjB^asáe-K)*\'!"
Egy palaGzk ára mint eddig I frt,40 kr. o. é.
R A K T Á i; A K :
Iü^v.i ion ,
k.\'.VUlküEÖ 1
lai .lacsük. kurTj.i iiatáíi tn.irterheli\'-*
, kmin.. lulaj\'li-n\'aírai
t!n^ nl:if.jrui -1
mit n.iii.i.-uiui, t Níinütor.\'j ika. ]1„i1;éihI, lli\'idum, UUaz
¦ ztJttrt." ihkek ntaii.
ick valódi .\'.í friss minöaégfaen
• flAi;. K.\'lrM

llidmérleKfk : Megterhelt kocsik Vagy tubb darab állal megmérésére. - Hurdero": b\\\\ üO, IV, HO, lnO, ll\'n, _ loO, 17\'J, L\'Ut» mazs Arak-\' "3f)U, \' 4IHJ, \' 45^ üütk iYdO, ÜW, •"lj;"nl7" T«Xif" " 7;»» frt.
Slllvok..
lia-.<nlt\'» bajuk k.\'letkt-Ki Hvpocli,>nrln;i, »iMli-t., Uz.h* ,-í.-k iUM-r-k-im.1., lek. 4 i NpIh\'z ís k> in.\'
Sárcs!<.tsuí\\l. lm k. m.-íjl\'nj nlt;il «k../.tit.)tt li.mya, lictluM «tt-
W..iliíc!l, Ft;
THrhfjit-ti J-
¦3.r)U, 41HJ, 45(7p fiOO. fiiiO, ülX», óőU, _-Továbbá minden kigondolható, bármily szerkezetű mérlegeli
Vidéki megrendeléaek az összeg beküldése vagy utánvét mellett azonnal teljesíttetnek
i ii.i
1 áll.-lt I, ¦•].-! k
av \'/-\'kfl-\'-sii.\'
¦ iti-ítak ,
nk i
t-i43-i2, io) Buffáiiiyl Xj. és társai,
mérleg- és múrlegsiily-gyára ?-1 aiilmúrleg-üpitű-iiitütL\'tc üúi\'*ijrii. Főraktár: Stadt, SingerstrassG N o.
«Um
\'ng/.\'tt i:
MRACSO.Ml és LJEVl-AJAiXDKKOK
KANIT5S O.
Ciyeruieket siántnrit:
Képei könyvek, Bzétszcd-hetö képek, minta- és képes-Í*ak, ploh játókazerek, kü> Jönfóle alakú iráatartók, bör-m, éa fából; iróazar-tárczák, Jelszereivé a a nélkül; -iskqlaí -.tisjcak- a tarisznyák tengeri vkutyabűrrel "bevonva; rajz-tárczák szincB._rafz^oaokkal^
- bámulatos olcsó áron kaphatók, papirkereskedésében Pesten, Deák Ferencz-utcza 6. sz
noűtz - kóuy vek .„mindenféle jJakkalj gyöngymlz .tollUr-tók, ßnoni angol tollkéaet, fildgolyókí festóktat-Lók & *kték:pénztiirak bronzból a fából stb. \'¦— -Eraaillirozott "hpnhontartók kemény papir1-b bagariából; b ezeken fa>W 1000 mfndonféle apré-^"kfcieii ..Ich»
Cortluon-jelvények ríNCXRíNDEK
\'-WBT* Igen imiry vJtlMKUikUu.
\\5k aznmára :
Igen "elegáns uóí tartályok bőrből; gazdag választéka a női-munka-kosaraknak és kézi táskánnak ; irótartályok s állványolf, zárrnl vagy a nélkül; látogatójegy-tartók elefántcsontból , tekenösbéka-hejból, bagaria és sZattyán-börból; albumok zenével s a üélkUlypé^zTárézaTT\' elefántcsont, tekenőabékahéj B min-denféJo borból ; keztyü éa zsebkendő tartályok mogyoró b olajfából éi börböl; illat-azer Haconolf,. látogató-jegy-tányérok bronzból- ezüstből, platinából b faragványozott fiUll; \'illatszer \'éa Eau de Go-logne a legnagyobb választékban az. ahhoz Való kellé-¦kök\'üvegből pallinander fA-\' hói; mirlt szinte miuferifólo iiól Mtttzékt tárgyak a le^-, jíibb. választékban, igen ölesé
Férünk nxáwnrn
\' íróasztali készülékek bronz, aczél, öntöttvas és rézből; irótartályok fából 3 hürhől mindenféle s minden életkorhoz alkalmazvairomány és vál-tótárezák zárral s mindenféle nagysággal; tárczák, pénz-, szivar-, burnót- s tüzszer tar-lók_ bőrből_,_gy(ing3\'házból, mogyoróíából, a^legujalTb fa-gon Watetproof éa eelyem-guzlan.
Szivarállvány, fénykép-album zenével b a nélkül; pipázó-szerszámok bronzból, ha-immutartó mindenféle bronz-, aczél- s öntöttvasból; - aezél fufó; irodai tintktartók,^uen-ná\'etagerok bronz-, ezüst-rés üntíitíviisból , iroda rollok, lovagló-tArczák minél elegnn-hb .kiállitáflauljje^yzö-_é
üzlctPköny vek mip-jolzok nagy ban. : - \'
naptárak , váhiH/.ték-
áron. _i__
Végül figyelmeztetjük a t. cz. közönséget: hogy, nálunk a levé Ipa pírok magas és színe© monogram s féket? czégnyomattal mesés-olcsó áron wphatók:
,JL«»ííll)Ba^lCrtéiit nJirjr»no»Jé*nl( lOHiivi\'-iitllirl gyhr\'imn /"(ffiJiN|ij»illiilJiak. ^. t .
KANITZ C, Pesten, Deák Ferencz-utcza 6-dik szám.
kt-k lia.ij.fitruilt-» nii-ltlí.MíL\'st\'iífkl. szoruiicniáí. 11 ffjf.-í!n3, ízi\'-íldlt" tűket altpsthail.an ve«t kur tisztulásra t\'^t a iiii\'i inoztiltására,külltiiüse 11 <ily o^vriirkiit1! kik llir...-liu.\'i.lnt f.ilytiititflk. 1-J; I!r;ilt:» »-»járv.iii\\-o.i l\'Ptcpíi\'t;ckiit-l pki\'ij-J.iIkI.i-iM-ik lia^/nálntn ajáiilbatn, m»ri ívs általuk .ikoEiitt liat.ii It.lyeni a jarvánv airui rapajili.il »lv kílniivfii.
üjnbi. iílűb"! szármáz.! L-voltik azt liuuiiyítják, luícy i-icn labiliu-mik mtiit
liaHziHiH óvszer a c h n I c r
i>11i>n liuutiyiiltak be.
Redlinger J. C. Augsburgban.
Az ti aj trák-magyar állam t^róle-lí-rc tn\'\'tvc főraktár :
Friedinaini A.
iUlctéliea liícs, FrntorstrAssy üli.
j&jF* Egy doboz ára használati utasítással 25 kr. (.\'ITö"\' f-
ii/.««! pMipvszt .,ít-r rj.tlíw. tliolyfii : Hiiijíi Kajiriiurzáii : !~Ki;iit-Uyiniiyí>i
uruk kf-
A
il
dublini Tiv
Haja
iSlichitseli St. \' t Zái-h .-ii.ok
l\\,lii:trr;-T?r:li»v l^.-U\'l.l hiU
Wprli F>\'\'pví 11 : Mitliiu\' \' ! urnkiiiil. S/.i Hntnrr>r«iili\'-kt riz.-tiv /k^n, «a
tli K. j.\'N\'iipv^ii-ri\'^i. Kec«--l\'i^ár : .Tutitroc\'r K. 1\'aksun^ \'rvátii J4\\\\.".iiiuavár : Kulm J., irica A., Ur luay ^yógyírvríni, rí M. Szipeivárntt : Harivnrth Herzug Igiiácz. I\'écsett, ZskI-
J. Goaek \'Badenben.
Ajánlja kitűnő jóságú tinóm badení esiz-maféiiymázát vitriololaj nélkül különféle fa skatulyákban Badi\'iiben készfizetéssel vagy utánvéttel Kin iont 12 frt.
vízmentes fénymáz Ilin font 20 frt
tisztító por 1011 font" 10 frt. ........ czipész szumk (fenyogyáutából 100 f.T ft.
Baden, Anna utcza 343-ik szám BÉCS mellett.
MAGAS ELISMERÉSEK
a köhögés,, a r<\'kedtség és nyálkásság
. •\' gyógyítása úrdeuieben.
1-10l\'T JA.VÜS udvari szállító ur központi raktárának Bécsben
XI. jH^AJE^TJXTjESRjFttlNrGr Ili V t\'88—-).-
.. Senozeo, nulmh J\\. Iw7n otmok Maláta-egéBzséo.ohaooládjat már egy év óta basm^lom b ugy\'találom, hogy I(,en Jó s kellemes reggeli és az egészség fenntartására nézve-is ön fcewitménye Iránt dlosérS-^\' \' - Gnrzarolll Teréz, szr-maronozl grófnó
Modor Tifí»<!ii»iiy mi h, iiiártnifl 17.; ¦ 1 m 7 jj- Aj kitűnő hatás, melyet hosszáB köhogésem^onyhlUBBUlaz^ ün Mnlata-kivonat-Bgoszseg sortból,.az első B ¦ l|v^p^jHhMzjnil,t4yHLtapa*ztalék,--(it^i-«-"lijTTtltiTrt _yjjiaj*TiéjiüJii-n*nii*utL...|,í—tiv<¦ wrt—Tlíi \' ~ Báró Karg János, -th, k\'rr. luvámíiiiDtnir. ^
- Maros-Hlye, i<jlir. *J1.-1Ö7T1. .k.ivntli, fuii\\Mn|«;.tjúk hl-Iuüh kltÜnö maláta-mell-bonbonsjalból kát tl«-iN.í/al Itiilili\'iiL" s WasB BflrDa fl"fnű.
Gráoz, ni ni ti h 17. (M7i> Az egészen kltiinS malata-egészBegsör Igen nagy, szolgalatot eíikflifltt rög- * zoll köhögés ea nyálkasaóg enyhítésére, Ih^Iciíl-Il-IiIií uúliu i-umii iiauy. miMiiiyim^-inni. re minink,
Neme^W fedmann-ErnOr
r-kfr\'
-errcin;
_ ¦ •, ... _ rtcilioa nteuinniiii triiu, hh. kit. hjh^. uircinta. —t"
NngyBzombat, fobr;. 1 tíJjJ:_ Uiuitili-Maláta.nrell-bonlionBJiil rekedtségget járt- Bzáraz.kfihBgeíra talá\'-.oáh ¦ Jótékonyan-hatvAnrki-rok imm\'t <-^y. J/ilio«aal jinntiVii kiilitnní.\' -:Md)nár AmáHar/únlníitV-i^ íillí,.
\\ Promontor-várHsnlata-Klyonat egeszségaüre nfim ogéBzségére rendkívül jól hat,. ¦folkt!J«íH*Uih*t (»»t i\'By-nci\'yod nkúnyt ttlllihííiiúuyt iizumiul-titánvi\'ii nutllnit yHKkü«(Uiil \'(fl«i*«i!ii. ¦ GriffBnr\'led Manó,\'-.k»j>liiiiy.
jj^; Intés hannsítúsok ón utúnzúsoknrm\';zvo! Válddl minőségben Nagy-Kanizsán Wajaits József urnái kapható.
Illllllllll\'llll...... —I \'i lllll\'l\' il\'liilllliillllll\'il Imi........I «»lllllW(.iii|.l Ilim.ill Wl
ÉLET-ITA Ii
előnyös háziorvosság.
Mindennemű hideglelés, tengeri hetegség, emésztési oye-igeBég/\'Byomorgffrűa; epelaz, hányas \'¦Jierv, kóllka. székduguTiB. lUnmHirnsúg cjb^nt.JiaaauüAtafeJiiRüiixiii^trr ..- -\'...-....."-\'¦\'........-
aPréLXj-ai". franczia-tiorszesz,
mint\' 8.v«ttJ\'-,-\'-er\' "
A feltaláló Lee\'Willifim ur sznriiit k\'ílvetke*Ő. Iietefftégckbiái bizto* sv-or :
___\'^ idülttebiéi, pokol var ín más- sebük, rákfekély, szemgyuladás, bénulás, fagyai,, fog, fej
BS fOHmjáinil, külnntlsea kdt-í vényes frijtl-ílw»i»ki>ál,-.igyaziutB igi-n alkalmas ."tjgtisslilu.il, meri nemcsak a fogfényét adja meg, linn\'eiu * fogtiust is erŐ»iit, a imáját tisztán tnrtjn - I.elült- mii il.-n -kellemetlenszagot elűz.- ~~ :\' " , (.-lyü - :!,:!>
Ára a nagyobb flvejmel 80\'kr, kisebb 40 kr.
HaflauálaÜ utaííuSok mitgyar és uémottiyelveü mindegyik készülethez, iiigi ?11 adatik.
..... WerlhtT Á líriíxay. restim; orszdgutj-Ü. sz.
""\' Raktár tVapj\'-K"1"1**1"1 Ft-^eIIioAit József urnái.
:_____ —Keszthelyen Puly J&nns urnái.__
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS a PESTI HOEGY-DIVATLAP
___1871 azaz SII. éri folyamára.
KAiIOuy n Siépirodftloin. iilu\\i\'f-zet LÍMilóln-4 a Divat köréből.
az ujei
közeledtével — újra fog
1 buzgt
-párt.ilisli;
iielvben lapnn-LTciiitiSKiiiak, a
Azon kEllenies hitben kopogtatunk napysádtrrk ajt^j; elínlr hanpsani a szívélyes „szabad.*
Hügy_J«dyes__nekj-nk__ciháiig,—nme* okunk up;aihi« ¦ I
~L5t t í imi k e 11 e d í k Áre résEcsiti miir a Mke« ma^v.i. !,. magyit irodalom pártolásának (ínyes tanújelét Imink.
Koszunkról — kedve\' olvas (illőink {ián.iiásával szemben mindent elkéretünk, hogy lapunkat ason -színvonalon tartsuk, mely a művelt noi szellem idényeinek és rínom ízlésének megfslel, amint ezt pri\'gra-• mánkban bovebb-n kifejtjük.
Főlapunkban.
Adunk lapunk minden (lámában eredeti él fordított besiélyeket,
" költeményeket -oly váltniatos és Tonni olvasmányai, melrgk-g-nn-y g\'yar -ér~knltold*i irodaiom jelen astinvoualán. álló íróinak-tollából
^folyi-nk, ¦ h fpltilm" n\']\'hh trhrt
A .
A \'„Pesti hölffvdi\\ atlap" imdalnii rt\',.m<\\
eégi-ket is igyekszünk lapunk kr.i csoportom tani.
Tarczánkban:
--\\ -l.-.-»^».»—....... H ajíi-t=a-
etmeképző, különösen a noi ke-d elv világra ható történeti, társs--dalmi, mfivfsryii. irndaliui lei-
(497 -3.1)
r 4a oknak adónk tért. rosi sx e m 1 "ín k ..hfi tükr* igrekszik lenni a pesti életnek-
Hlrszekréayank: ________
Lapunk ülíies toritekiaa"\' mi-pában foglalja a íotítoi-í. vidéki, külfnldi .fclet...6g7elemie >méltóbb esem ínyeit.
.Pi-^ti híílm divnthtp-- divnlréVzP.
DivatképeJok.
Epv lap sem ad minden iramában diratképet, csupán k .Festi hUlgydivaiUp.- Divatképeink jrrft-nyOrüen rannak szitteave a A I it- r és Kiss urak elad rangú divat-terméből valók. Mióta Altér és
K \' * s nrathirneícijiisau^arno—\\ hvt~-z__\\mr^t&_^yaX9\\ roist\'EB »""k"íratyni" udvari divat
tErmeiből minden idéuyru tüliin adunk.
Szabásmintáink.
Sem ha/ai. seni ki.lf.-ídi dirai lap iitim le-rseuyuühí\'i sialiáímiii-ták ttki[itetőben lapuiikksl ; m.ri nemcsak -majd mimien iramunk
......:aj>i=_;
tekintetében is kiválók s fíléren-kinl—Uilib-Mwrn mpnok. Amit a hölgyeknek tudni kell:
Azt meítaliljik kedves ulvaíó-nintík lapunk neon riivatábau." mely .Ulmnmó hölgyek számira* cziaiet víspI. E rű-Lmtb.111 nugiamgrt^tjiik—!tmirfe* elő—
1 siállitüi) lépeti Ujinnk | etOabe, a fűvár\'osi liíil- í
arniai _ítsazelt(iitetO Kycknefc hhm nagyobb turflk toi-\'eJlJr\'k bi\'szL-rztlsúre, mint lapunk l-IuiiEctíiuiek. fii-orszájf bármely távol vidéki 11 is; mc^t mi krdve* k0telc«iígilnkiií».!; t-irtjuk ;
Minden megrendelést
kedvei ¦lutizutönoinkiiek a leggyorsabban és legpuntosnbbau tel-joitccii. Erre nézve nem csak a minden scáiuunkhoc mellékelt ki-tiUiG divatkópek ndnak útmutatást nagysád toknak, hanem azon nagr, alakkal ..Hatolt ís hira\'n rajBult minta-divatképeittk itt, melyeket Altér é» Kiss Urak divat
kun felill méc diTatképeink után bármely íelfillS, ruha, v.ijj- gypr-tni\'krnh.i siatií¦militali - ízivcsen
kivái
s«ii,milgkUl,ljilk na^v.*á ltoknak. Kelmemintáink A l-\'CS^ídai^bb választékban. .11: év miinli-n «enkabu/ alkalmazva találnak hájtn olv.-i«.m.\'ünk lupnnk-\' barr kflini-iunilaUat, mindig a lejj-ujabb ízt én szi-réut. * i-iL-k uLáu is 11 uituremleléat. ha egyenesen hozzánk fcrdiiliiak. mindig gyor-«au é« sziv.\'aen\'teliesitjilk.
Himiés es mas nŐimunkarajzmin. tálnk :
Mindig i\'lyauok. melyek -npui csak a litxuc, liannu ctéUxerÜség
fizetőinket ft várni üzlptévet, mely 3 v háztartási tárgyakba liir a t"vároítian. K leejutáiiyusabbai , li
bet é* kaimat
i.\'.il.l.at 1
ü piperí1 s 1 raktárral rálasztjuk a ;rzél3Et> rilb nd.Mihr.l. al-
advi
, sziik-nxcs tái
h".!s vak "be.-
eiuk
.eríTu.
ni-gédkezet nyújtunk veiben i nipgkrri-^és után is.
Divattudósitásunk ;
Mindig lépést tart nt uraik..d--. divattal. Világosan, éneim eseti ina gyarás meg iníudeut, ujy hogy at egyszerű leirá* nuin akár minden filvast\'niőnk maga is \' elkészítheti ruháit, vagy uta.iitást adhat szabójának.
\' Megv-agyuiik gy&iűdve, Ttugy a hüljryrilágimk a legkellemesebb atolgálntnt lesniük az által, ha
¦\'We.\'V,,íket »;,til!tB)e5 fa\'"»*MMdényr*\' irányúivá, mellékesen érintjük még azon elöttyüket is, hogy sikerült a fő ráró 1 ajsör«linu. divatrflllwiival oly fts-tzekottetísbe lépnünk, miszeríut "ntiitdeu báli, meiiyas-\'íziinyi és más ilyiieinü felszereléseket a leggyorsabbati, kitllnü és izleti-s vila-sztékbau. eszkOjiOUietilnk, — postai, vagy tárirali megrendelésekre is. _ \'_ \' _
¦¦ —¦ . Itt*iidkivfili ki\'dvcziiiényi\'k. . * \' \'
A rPesti hnlgj-dtvatUp" mfilapjai,. nM\'lyfk minden háznak díszei lelmtnekT már egéfz kis képcsar-iiokol képeinek történeti és eszményi képeinkből összeállítva, melyek mind bime.ves művészek müvei. Ez évi mBlapjaink is; a« .Anya gyásza* —. a ,X5 imája- — éi .A tnvaas hirnnkei- iipy n keltői felfogás mint a művészi kivitel cureetségo miatt igen. nag* tetszésben részesüllek,"
_• Jitvö i\'Nn feltei mülapiMik.
._ . . A znnban m.ég_eiLkeU.U-fiílIinmlftdja szépség—-de klllQuOseti azon érdekes kitnllwénytié! f\'igva hogy-ntTi kéz nrÜTe 1 e c n d. ugyanis, a nagyhírű 6jlllB8_lilarfllt egy--efnSgtt—olájlestménye után n leg-p\'iiiipií««hb-k4»j^«np-kiih\'^I-k-nitnu nittvesz által leeud rajzolva uj niGlápuuk, 3 nlegoriábali r
„Mull jüvöt"
ábrázolja. Igen szép eszményi kép ez, melyben nr rni léken
heri\'iíiv e fokincsel gyOnyörü megfeilésbeti állunk el5 e nagy 1 jkivitele állni. ;Még; csak azt mondiukeL, bngy a mülnp es.iknem " b t- tu. tn d a t semmi sem fog bennünket\' a k\'a d á 1 y r
nuáriió folytán megfogják azt kapni.
:\' A következő (karácsonyi vagy újévi. njámlékul a!k.iim;ui kedvezményekben részesítjük még t. eb"-tiíetpínket ; eddig-megjeUitt-mUIapjainkat saját, nikoilaik vnry ismeröpeik siámáia - a pénz előleges el-kfildésej_j;ncy-utánvétel mellett — a\' kövatke-íi áron rendelhetik meg, ,
rl):;Peré.nyi,-Ilfina a mohácsi- hfisnket temeti."--ira ------- . \' . ... _ ft .r>0 kr.
\'A rErxsébei 61 Mária királynők, Nngy Lajos sírjánál, 11. Károly .koronázását
, néíik,- Ara . . . \'\' ; \' . — ft 50 kr.
Jl_rHnny»dí Mátyia találko-asa. édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel 1458.-febr. . --9-ín Slrazíitz slaít, mídőn Podjebrád fogságából a királyi trón el-
farlsJálára indul.¦* Ara . "\'— . . _ ft TiH l;c.
—~~-4)^wLá-iyay;rAun*i erdélyi fejed elem ne, férjét Keuiény Jánost a-tatár fogságból
_*_ hivAllaudpfLékHiereit-bor\'áti^- nriibn:- : . ¦•" - ft fll) ltr
~ : ,u5) ^A ^Kttntcs asszony, liehek flyíirirj-ué, 1\'aiéei.v Z^bfia kivonulása. Fiuldvárból,
-- - \' » °>Ínt Bvflndi Lávár,\' a lalinncxok vezére ti-ztelcc elfilte.- ííra — ft Tilt kr.
6)-,A király ajklrilydomhon kardvii^ást tesz 11 világ négy tájnMé.- Ara — ft 50 kr 7) „Budavar-hWs bevétele, 1H10. mái. 21-én .liesfl honvédcink által.- Ára 1 fí - kr -- 8) »Fejedelm[ ,párbaj." -Béla szániflzIHt magyar berezeg párharezban legyüzi ®>s,;Jaromlrt, a Pomoránok f"jeileliiiét.~ Ára
: - • 9) „* r-Hnkösil klrályní).\' Ára ¦ . . . •
10; ,Az anya gyisr.a.- Ára ¦ . . ¦ ... , .1
Csak a
PHK GYULA es TÁRSA
norinbergi- , díszmü- és divatáru raktárában
I! lí I\'. li S u r y y 6 fí y s a r t ú r n m e I I e t¦ t
JUTÁNYOS ÁRON KAPHATÓ (486-3)
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN
K ARACm NT és ÜJÉVíl
aj óLiac3.é>lsol5:"ULX szolgáló
tárgyak s gyermekjátékok.
UJEVI AJÁNDÉKUL
---FIGTTELM ETZ T ETES!
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. ca.-közűL-ség, külüijösen a vidéki lakosok félrevezetésére. K kereskedúk sem órások, sem — mint állítják — oragyárospk, ennélfogva az órának belszeryezetéről legkevesebb érlelniük sincs. Eladnak például avult lógonymüvet, pakfongállványban mínt uj szabatos müszerü órákat, valamint másféle lcg-kfízunsé^esebb órákat valódi angol órákuLstb. Azért óvakodjék mindenki ilyféle hoazontalr1-órák vevésétúl.
A ki egy valóban jól rendezett ús olcsó órát akar.s^nyiwduljpn^JíL Mr.BpyJ.-öx\'áslxOK - — - —— -¦-^—~~~~
ki átalábancsakia az óragyártással foglalkozik. IEÍE3j1tÍ.^S TVT
Bécsben, (Stefanaplatz Kr. ü.\'l
(títc-íansiilatz Nr. ü/Aufisenstjiltii:
.iL_..i)
HEjRZ si,
polp. órád Bécsben,
Zv/tíitiilliufts) sziimog év óta jó hirnévben részusulű legdugabb^ tartalniL
O IFL JSk.."Si TARA
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban/ egy évi jótállás rnullctt, a következő árjegyzék szerint.
Genll zsebórák. [471-15, C—M]
kitIInő minőséiríiek a es. k. kémlészeti bivaial által megpr.íhálva. -"SJpjJ
iisiiti óránWi jótálláfi jegy adatik. A nem szabályzott drbja "J ftul olcsóbb.
Férfi ¦érák.
EíB«t benm-r .\',r. 4 nib. 10- -12 ft;
aranjker
. rnpiiviU i;í 14 (1
- kettős Piiléllel 1& 17 ft.
kristály üveg 14 horgony, r. Ifi rub..- ltí 17 A
ft
- fin. ezüst lappal Ül) "ü:i ft.
- kettüa födéllel 1« ü:i ft.
. Bnnniabb 24 28 ft-
- ang. h krisz. üv. \\6 L»f> ft.
- horg.hadiór.k lnpÜ4 •26 fl
- remoiilijirp a nyak-
nál lineando fel 2\'t 311 ft.
.. - rem. kettős fedél- 3fi 40 fl
BÜ Tt OG ft 100 ft.
iio n.
iranem
; t és -remény, női - s átaláb-in .is em-Gréatnö költői correct felfogásii s a rajzoló *gi\'-sr.en készen van, tehát szét k ü 1 il é s é-[ ii i, Úgyhogy kedves előfizetőink már ja-
1 ft - kr. 1 ft kr
- fl &il kr.
— ft ÖO kt.
-:- ft 50 krr
¦kr.
f< !I0 kr.
II) „Níí imája.- Ai
lü) „A tarán ;birü4k«i.1\' Ara .-\'.,-\'. . \' T. -V V
1B) UJ m II lap sgy\'p ?1 d ány áh a-n mi t| d " n egész i\'-u-f é 1 é v o a el ö-rí ie;tjl;iia_ negye dévt-ji kén t fizol. Is * 1 íi, 50 kró rt rá-¦it\\!lM, és azon kívül, ha rokonai réf»zéro- ínég tubb példányt olinjt,
• -___ ugyanannyiért kapja példányát. Nem uló\'iüeutíínek egy példány 2 fl -y-
WW" * »Hl«pok womíigolási dija, kik tlibb példányt rendiilnrk mog/kfilítii cs » k mW Mi-gren Iclhctg^iiég wrlmiztlíiáuÜaknM ^MiaaiL-auJVar*W^{,rA\'n*r*mT.ÍtH-
nKtyrft ,köl kftlilben, a ket kift.;t, ura: . \' — ft ö(J kr
^-BsTv*|-gyuji5ltLn«X.h.^ elííli/etí; „t/u, tlszTüI^ \'1\'éMánvuynl jtznlgftlunk
W megkÜWMnk a mellettvmlndün infilaput ó« n ,két klítet ruKényr-Irt ,tia*telutbfíl
El»llxflé».l frlfétHelT: ."" "
«f[é#z>«vrti teaW jaupártól; J< rti/oraneftyrd ívne^ataaíjanüÁrtól Kepiűmbcr Fél ívre, ami Januártól jánina végűig --. Megjad 4*rt. aiaa Janiiirtrl mArctíns vAgeig Kfll Peilan, dee*An)i/pr uavábau 1JS70.
Király Jnn<>«,
¦aarkatatC i kladd-tnlíjdnnui.
¦3n ~tt-ít/d-;1S 4:\'i ft. 30 \'OG (L 34 44 ft. 4:"> 60 ft.
- borg. budi rem. Arany henge""i\'"1Nr- 3 ar. 8 r
- horgony 16 r. finom. nr. lnp kettős lappal
arai\'vkli-
penjnyc! G5. 71). 80. yO. 100 120
- jegezüvecc- i-— Ü0 ft Aranv czil. nr.lfip 5<),7;i.
remontoir 80,\'30 100 ft.
- - ket.Up: 100,110. 1Ü0 ifiO fU Vadáss és munkás remontoir pakfnng
. talmi aranyokban —4
Hölgy órák Ezüst c»il. 4 és Ö r. . 13-18 ft.
3f> ft|.ellehíírfli 40-48 frt 40 fii. LeRtiagrobb választék a leg
¦18. ft|.díszesebb párisf broRoz órákban 1H
45 ftl 20- 22. -\'5-30 írtjával; ... 48 ft .ütőmfivel »8,.\' 30, 36, 40, fii. G0 t\',:> ft| - 1<») frttol.
48 ft. Legaagyobb raktár Ingaórákban.
Tulajdon gyártmány, két\'évi jótállással; Naponta fellitttandó II). 11. 13 frt. — Sílndeij 8-nap fellmsandt
10. 17. 18. 10, 20r 22 frt.----Ugyana-."
óra- .és fétóratitéssel 30. 33. 35 fft — ^. óra- és negyedórantésse: 48. jU. fj5 frt. Hónapos rcgnlateu; 28. 30 32 frt. Csomagoláa ingaórát
nál l Irt 50 kr.------ ---- " "~"
Minden javítások lehelő leg jobban végeztéinek. Vidéki roegren delések az összegnek készben beküldése nagy 7>oatini utánvét molIaU Ingponlosibban teljciittetnek. Met nem felelő órák kicseréltetnek, toaitó kcitőV riasztó tfltzel mclyj Orák cietébe is elfogadtatnak "
¦gyszersmind gyergyát gyújt\'14 frtj^\'?" kiv,»n»ti\'a küldök bejütt öasse
| - email. 30
i - hüliryórák ar.Iap. 35
| -email, gyémánt. 38
krisztily lappal 3G
- kettőslap 8 r. 40 email.gyémántok. i>\\)
- hölgy liorg. órák 4(J ¦ - jpgoezüveg 45"
- kettős lappal 50 remontoirok GO, 70, 80, 90- ¦
- ket födél. ÍM), IU0-L^y~ AzmikiTul mindenféle .
készletben van. ÜS^, Ezüst órák 1 - 1.50-igaranyozhatnak,__
Ezüst óralánezok 2 frt Íi0 br. . fi. 7. fl. ÍU 12. frt. Arany óralánezok lfl. 25. 2rt. 30. 40. 50. G0. 70. 8n. q0 100. frt
keltű órával 7 tt.
- Keltő órával, mely a keltésnél gyergyát gyújt 9 hu\' — Bí
Í5-
- Párisi kditő óra diszes broncs tokban 12, 13 14 frt,
Hordozható Őrségi ellenözó órák::
— Horgnnyféle, rubinnal, aj eddig léti-zük ktlzül legjobban használható minden raspályaudrari Crré-szére, színházakban, gyárakban stb. Ezen óráknak mindegyike ngy van
30 ft. szervezve, bogy hat külrtnféle lieJyenjtendők.
gekért aránylag órákat ás lánc»okai álAiztáara, és a meg nem tartitl mért járandó összeget viaazakűldi<m.
Kérem figyelembe venni I
íliuden\' áron legjobbnorütk és kereskedők ragy nem Órisok által ajiulotlakkal Osszs^ntni vegyi- \'
Vf1
Elégséges íizonyság arról, hogy a t. cz. iíözönség mennyire -igénylie veszi az aj.ólirott raktárát azon körülíaény: hogy a Iiít. postai kimntatás szerint 1867-ben : 15,000; 18G8rban 19,800 postai küldeményt küldözött szét vidékre.. -
Bécsnek legjutáiiyosb bevásárlási kútforrása.
! Az ujkör csodája!
. •»•»• Wl>, •mnljrek-bhtMllíli.lniU.k ¦m.lbll .iuhlnnli »1 enUh irf.n Mgr ífórpaffm~eilniUa»
-»<eeltr d<T.lraj-»eu|ti-ti|-Iin-|iilllr.ii>« .»»1 liMklIlllikslIgii Hrg,-«I |„nen m0|nnrolili.
.Millili\'ii úniiTl \'jiiliilliÍN V\'illnllilllk. \'
E(íy ih\'eu XKÚp I)nni2 JrA fttuftilun c/iiiilRrl!iBl I frt 4()\'kr; ncryniia* lliiuni umnil-portellllnhiil 1 frt 00.kr; 0(jraniá taMfanf » frt 8" kr\'s ílirm.llli-oi •» krr»l ilr,!i(Jbb i nAwn \'.kiállított nift imrcielUn ír» 2 frt \\$-$ frt-\'JII ltr.| aggnai dbtaiibk, oriUldinl a frt II0-.4 m-fttlrkr 1 \'vont*.1-" t«l^«tiBU|i|liilr-tiil;^iiraii?k«f.«tu«ii^,B^wj^^,r,^wn^fllr,jlthnn,l li| ^ 7| 8 ft>T-3,|i,yiijj-Itioubdt, llvrpliiirltíkkal ¦¦•¦2-i! frl S(| kr; kllz.1|inI uy.úii ÍI frt 20 kr; .MIJ,* frt\'*ÍO kr. IlUíí lira l!ikl,.n ¦ Mir-\'l.alUral || (,|. _ stfBj,„| ,„|,.-i„- .j M jmnfai,^ „!„„, f„|!l«lr«n)\'aijllr««»r\' »" l^\'\'""1 * fn k«t - .Bankán kivll|-n,lniliiiiKI, 6ra .ilcn\'.ll 1 Ji»|l..lr«. Iranjtli : S» kataja"*\'!\'"1 kapiiatí » mfifraod.!;..!"- v ctltn alatt: :.---- . ~ [7hu .>,]
__ w P-rariit-Bazar de.j A. Flicdlliailil in .WÍ^ÍI P^türstrasae íír. gQ, \\
_. y&ih!. \'!4l*!.r .hP- *• »yomd»tiiuÍd!n»» gTorásjtó\' n}-mi^Viw&úiLta; ¦ - •.. . / •
ß frt. •\' , 4 frt.
\'a frt.
. ... -..:> — ¦ulnt\'iantoakatara.
indlnjir. . ktllltn í»\'kr, .