Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.06 MB
2023-09-05 07:57:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
126
227
Rövid leírás | Teljes leírás (368.32 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kuni/Ha 1870. szopíombor íJ-án.
ÍJ(>. szám.
Kilonczcdik évfolyam.
• <s
x
Kitcrjortvc
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyea tartalmú Ixetliap
¡1 szépirodalom, kereskedelem. Ipar. »a/(l ászai, .tudomány és művészet körélníl.
——
——

■MM »lOMbalON,
•«*•'' • gyakran naifél vagy két tv»».
tiverkrmttűi Irodn r* Uh«Ió liUnlal:
W A JIHTH JÓZMKK kbii) vk>''r«*keil<WI>»ii.
Az ópitkezések tárgyában.
A „Zala-Somogyi Közlöny* hasábjain -Nagy-Kanizsa építkezése tárgyában''Ter-sánczky ur által közlött s szakavatott«» szerkesztett czikkek egész figyelmemet magukra vonták oly annyira, hogyha a tisztelt olvasó terhére nem leszeK, elsorolom nézetemet e tárgyban, tuikép azon ezikkekben tárgyalt elvek nagyobb részét, a vidéki építkezésekre is életbe léptetni óhajtanám.
Mert-, ha u vidéken kissé körültekintünk, s az ott divatozó építkezést észleljük, nciudeazok helytelenségét, tűzveszélyes voltát, egész valójában felismerjük, pedig,'' ha akár a gyakori tűzvészeket, ezzel egyesek ugy mint községek s vele együtt az állam megkárosítását tekintjük, l>e kell'' önkényt ismernünk, mikép nzi uj építkezésekre különös ügyeimet fordfáni. s ezzel jobblétet eló-uiozditani kellene, de fájdalom eddig hogy az építkezésre gond fordíttatott volna, azt felelni nem lehet, hanem igen is azt elég számtalanszor lehet tapasztalni, mikép az építkező anuélkül, hogy építkezési szándo-kát még csak a község birájával is tudatta volna — építtet-, és sem a tüzrendóri rendszabályokat, annyival inkább a község csinosítását figyelembe sem véve, tetszése szerint épite, holott, ha egy általános építkezési rendszabály vidékekre is életbe léptettetnék, ugy eléretnék azon czéj, mikép előforduló tűzvészek esetére nem lenne oly tömeges károsodás, a jobb élet elóbb meghonólna, s ezáltal egyesek ugy, mint községek, boldogabb napok élvezetébe juthatnának, miáltal a személybiztonság is tetemes gyarapodást nyerne.
. llogy miiuódon óhajtandók ezen építkezési rendszabályok életbeléptetése, a kö- . vetkezőkben elsorolni bátor vagyok.
1-ftr. Mindenek előtt egy állandó építkezési bizottmány felállítását óhajtom, mely a megye egész térülőiére kiágazó s a vidéken lakó oly szakfértíakból alakíttatnék, kiknek múltja és jelene tanúskodik arról, hogy azok a községek jobblétét előmozdítandó, már eddig is tetemes áldozatkészséget tanúsítottak, — ezek honorariuma és fuvarja előre meghatároztatván a községek által megtéríttetnék.
2-or. Minden uagyobbszerü építkezés az illető járási tisztviselőnél bejelentetvén, ki is az építkezési helyiséghez legközolébb lakó bizottmányi tagot értesitné, hogy az a községi elöljárósággal az építkező által szán-dokolt helyiséget megtekintvén a felett értesitné, hogy minő anyagból épiti épületét.
3-or. Egyszer mindenkorra kimondatnék, mikép senkinek lakóházát másból, mint tűzmentes anyagból épitnio nem szabad, egészségi szempontból épületének a belső magassága lakhelyiségét, illetőleg 1 ''/, öl magas, elegendő tágas és könnyen felnyitható ablakokkal ellátni kell.
Elöflzetégl föltételek:
llflybtn hAihoi hordáikul ■''•« vldikrr |.»«l»i> Ullh« ívr« : • írt ■*• kr. Kíl i\r« • ^ • — . Kvu»gjr«<lre • I „ W) , ,
Hirdetésen:
A Imi ImtAlnia pi<lll »uri''il l.aiflr 7 kr.
■ m r i> (•»'' inlmtcu t.iviíliM lirlktMiWrt A kr. ll.''lvi''Kiltj iiilinli''li v%yß l>rjkl:it.Wrt ''10 ki.
'' A _Nyílt táron* ,
>''h''J |» til »ur In ilii.ii.íii <lija lű kr.
4-er. Mellék épületeit, minők a csű...