Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.06 MB
2023-09-05 07:57:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
160
281
Rövid leírás | Teljes leírás (368.32 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 036-039. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kuni/Ha 1870. szopíombor íJ-án.
ÍJ(>. szám.
Kilonczcdik évfolyam.
• <s
x
Kitcrjortvc
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyea tartalmú Ixetliap
¡1 szépirodalom, kereskedelem. Ipar. »a/(l ászai, .tudomány és művészet körélníl.
——
——

■MM »lOMbalON,
•«*•'' • gyakran naifél vagy két tv»».
tiverkrmttűi Irodn r* Uh«Ió liUnlal:
W A JIHTH JÓZMKK kbii) vk>''r«*keil<WI>»ii.
Az ópitkezések tárgyában.
A „Zala-Somogyi Közlöny* hasábjain -Nagy-Kanizsa építkezése tárgyában''Ter-sánczky ur által közlött s szakavatott«» szerkesztett czikkek egész figyelmemet magukra vonták oly annyira, hogyha a tisztelt olvasó terhére nem leszeK, elsorolom nézetemet e tárgyban, tuikép azon ezikkekben tárgyalt elvek nagyobb részét, a vidéki építkezésekre is életbe léptetni óhajtanám.
Mert-, ha u vidéken kissé körültekintünk, s az ott divatozó építkezést észleljük, nciudeazok helytelenségét, tűzveszélyes voltát, egész valójában felismerjük, pedig,'' ha akár a gyakori tűzvészeket, ezzel egyesek ugy mint községek s vele együtt az állam megkárosítását tekintjük, l>e kell'' önkényt ismernünk, mikép nzi uj építkezésekre különös ügyeimet fordfáni. s ezzel jobblétet eló-uiozditani kellene, de fájdalom eddig hogy az építkezésre gond fordíttatott volna, azt felelni nem lehet, hanem igen is azt elég számtalanszor lehet tapasztalni, mikép az építkező anuélkül, hogy építkezési szándo-kát még csak a község birájával is tudatta volna — építtet-, és sem a tüzrendóri rendszabályokat, annyival inkább a község csinosítását figyelembe sem véve, tetszése szerint épite, holott, ha egy általános építkezési rendszabály vidékekre is életbe léptettetnék, ugy eléretnék azon czéj, mikép előforduló tűzvészek esetére nem lenne oly tömeges károsodás, a jobb élet elóbb meghonólna, s ezáltal egyesek ugy, mint községek, boldogabb napok élvezetébe juthatnának, miáltal a személybiztonság is tetemes gyarapodást nyerne.
. llogy miiuódon óhajtandók ezen építkezési rendszabályok életbeléptetése, a kö- . vetkezőkben elsorolni bátor vagyok.
1-ftr. Mindenek előtt egy állandó építkezési bizottmány felállítását óhajtom, mely a megye egész térülőiére kiágazó s a vidéken lakó oly szakfértíakból alakíttatnék, kiknek múltja és jelene tanúskodik arról, hogy azok a községek jobblétét előmozdítandó, már eddig is tetemes áldozatkészséget tanúsítottak, — ezek honorariuma és fuvarja előre meghatároztatván a községek által megtéríttetnék.
2-or. Minden uagyobbszerü építkezés az illető járási tisztviselőnél bejelentetvén, ki is az építkezési helyiséghez legközolébb lakó bizottmányi tagot értesitné, hogy az a községi elöljárósággal az építkező által szán-dokolt helyiséget megtekintvén a felett értesitné, hogy minő anyagból épiti épületét.
3-or. Egyszer mindenkorra kimondatnék, mikép senkinek lakóházát másból, mint tűzmentes anyagból épitnio nem szabad, egészségi szempontból épületének a belső magassága lakhelyiségét, illetőleg 1 ''/, öl magas, elegendő tágas és könnyen felnyitható ablakokkal ellátni kell.
Elöflzetégl föltételek:
llflybtn hAihoi hordáikul ■''•« vldikrr |.»«l»i> Ullh« ívr« : • írt ■*• kr. Kíl i\r« • ^ • — . Kvu»gjr«<lre • I „ W) , ,
Hirdetésen:
A Imi ImtAlnia pi<lll »uri''il l.aiflr 7 kr.
■ m r i> (•»'' inlmtcu t.iviíliM lirlktMiWrt A kr. ll.''lvi''Kiltj iiilinli''li v%yß l>rjkl:it.Wrt ''10 ki.
'' A _Nyílt táron* ,
>''h''J |» til »ur In ilii.ii.íii <lija lű kr.
4-er. Mellék épületeit, minők a csűrök, , pajta lakházától a lehetőséghez távol építse, azt külön elkerítve tartsa, tyogy takarulat idejében behordott takarmányához kis gyermekei ne férhessenek.
,0-ör. Lakházát minden esetre az ut-czákra, inig a többi mellék épületét annak végébo helyhezze el. .
<í-or. Kgyetlen lakházat kémény és elzárt padlás feljárat nélkül épitní nem lehet és nem szabad.
• 7-cr. Minthogy pedig az utak, hidak, és az ut mellett helyliezett vízvezetéki ár-% kok szinte a nélkülözhetlen építkezés kiegészítő részei, azért ezeknek jókurban tartásáért az egész község felelőssé tétetnék.
8-or. Mind ezen elsoroltakrai felügyelet elsősorban az építkezési bizottmány köréhez tartozván, kik a tapasztalt mulasztást azonnal a járási tisztviselőnél feljelentbe, rögtöni elégtételt szereznének, — mert lm a szabályok csak mcgalkottatnuk, de az életbe át nem vitetnek,- ugy az ama klszá-mithatlan kár, mely egyesükre ugy mint községekro háromlik, megakadályozó soha sem lesz.
Hogy miért óhajtom a lakházak belső magasságát 1''/, öl magasságban bolyhozni, elmondom az okát ennek is.
Aki megyénk területén körutat tett az a megye éjs/ak nyugoti részén, hol a lakások belső magasságukra nézve alig .r> láb magasak, ablakai oly parányiak, hogy egy. ember fő nehezen fér ki rajta, azt tapasz; talhatta, mikép oly községben, hol a házak ekként készitvék, egészen, satyna nemzedék lakik, ott f>0 éves embernél idősebbet nagy nehezen lát, s ha azt megkérdi, hogy mily szép időt ért az maga önkényt bémondja, hogy ő kiskorában t» helyről eltávozott c.sak legény korában jött vissza, — a nók hasonlóan sápadtak, elsoványodottuk, idő előtt a szülésre alkalmatlanok, — míg ellenben, ha oly községet tekintünk, hol az épitkezés már régebb időtől fogva meglehetős magas és tágasságban eszközölteték, a községben tisztaság uralg, — ott, tapasztalni fogjuk, hogy 80 éves aggastyánok még a legjobb egészségnek örvendnek, a nők kellemes ki-nézésüek ha egy ünnepen, vagy vasárnap a községben megjelenünk,csak ugy hemzseg ez apróság az utczán játszva töltvén az időt, ily helyen igen megszaporodni fog, míg a másik jelzett helyen, ha egészben ki nem fogy is, de olkorcsosodik.
11a tehát életképes nemzedéket s erős honvédeket akarunk, fordítsuk figyelmünket azon eszközökre, melyek fő rugóit képezik a boldogságnak. ---
Láng víz, aug. 25. 1870.
• i
KOVÁTS JÁNOS.
Kivonat
a nagykanizsai tarm-rgylflt l/i:ottm<ínytf'' nak a torna-iinnepiíly tárgyában augusztus ¿[/''én tartott ¡¡Üstnek jegyzőkönyvéitől.
Nem lesz talán érdektelen az olvasóra nézve, ha az ünnepély tárgyában tartat utolsó ülés jegyzökönyvéből néhány érdekes részletet közlünk, annál is inkább nem, mert az egyik vagy másik részlet némi tájékozásul szolgálhat a tisztelt olvasó közönségnek.
41 A tagok teljes számban megjelenvén az egylet elnöke Walbach Mór ur, melegen üdvözlé az egybegyűlteket. Tudósítja, hogy a városház tanácstermében megtartott gyűlésen, melyen a tok. városi tanács i.s a polgármester és jegyző úrban képviselve volt az ünnepély letartása, mely felől az utolsó időben némi kételyek támadtak, véglegoson elhatároztatott. liz által ugy hiszi azon gyanúsítások maguktól elenyésztek, melyek ótvérték. Az egyik résznek''ugy mint a másiknak működési idejének tartama alatt be-bizony itá pártatlan eljárásával, hogy mérsékelten, ügyesen járt el. — Senkit sem szeretnők vádolni, elég az hozzá, consolidálva vagyunk s ezt különösen azok jellemének köszönhetjük, kik előbb ellenei az ünnepélynek, azon meggyőződésben, hogy a majori* tás kívánja, miután ennyire ért már.az ügy, állásukban maradtak, s a magukra vállalt feladatnak eleget tenni akarnak.
A torna-ünnepély megtartásának ideje mindinkább közeleg az elrendezendő ügyek száma nagy, roméilem, hogy mindenki helyén lesz. hogy ünnepélyünk várakozásainknak megfeleljen.
Megnyitja a gyűlést.
Az elszállásolási bizottmány elnökét értesiti,(hogy Szombathelyről levél érkezett, melyben újonnan liusz résztvevő jelentkezik.
Kéri az egyes bizottmányok elnökeit, hogy komolyan a munkához lássanak, Y)ay gyűlést hívjanak egybe, melyen teendőik sorát áttekintsék. Ok osszák szét a szerepeket, mindenki munkájáért felelős.
Az illető bizottmányok elnökei ezt helyeslőleg, tudomásul veszik.
KI n ö k egy központi bizottmány felállítását szükségesnek látja, melynek szá-márá központi iroda lesz kies/közlendő. Kell, hogy az érkező vendégek számára legyen valaki, ki felvilágosítással szolgáljon.
Rövid vitatkozás után a gyűlés ez eszmét magáévá teszi és a központi bizottmány tagjait meg is választja, meghagyván a központi bizottmány elnökének Uauer Miksa ''uinak, hogy a szükséges helyiségről gondoskodjék. A központi bizottmány többi tagjai: Jiachracli Oyula, lloll''mann Mór, (iold-schmied- Dávid urak. •
Több kevesbbé jelentékeny tárgy /intézése után elnök azon indítványt teszi, hogy nyílt felhívás intéztessék városunk lakosságához, melyben az ünnepélyünkön való
Hirdetéseket elfogad:
N..Kaalii*a: a kiaixViiivatai,. Petteo: äkIhi.krm. Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-n.- Frankfurt- Baselben: m.usk.vsran vo.ui.kh. Llpoie-, Bern-,.''« Stuttgartban: «aciisc.v tausa. Beosben: oltixik
részvételre megkeressük. — Lehet is remélnünk, hogy Nagy-Kanizsa város lakossága vendégszeretetét a legfényesebben iga-zolandja.
A gyűlés általánosan elfogadja az indítványt s a felhívás szerkesztésével e sorok írója bízatik meg.
Szóba jött a báli jegyek elárusitási helyei és elhatároztatott, hogy ily jegyeket Sclterz fjouí/.a assz., Fesselhofer József, "Scliwarz Adolf és Wajdits József kore*ke-késeikben lesznek kaphatók. •■» "•
llosszasb vita után, a zAszlófölavatás helyéül a felső templom előtti tér fogadtat ik el. Az egyes bizottmányok ismertető jelvényeit illetőleg elhatároztatott, miszerint az elszállásolási bizottmányé — kék, a bálbizottmányé fehér, s az ünnepély ro.n-.de/.óíégé piros legyen.
Klnök tudomásul hozza, hogy a torna-jelvények már megérkeztük, és MilhofTer urnái kaphatók.
Röviden kivonatban közlém az egyes részleteket, s midőn ezeket figyelembevétel végett a t. közönségnek ajánlom, s nem titkolhatjuk el magunktól, hogy az egyes bizottmányok valóban páratlan buzgalma működése reménylenünk engedi, miszerint az ünnepély meg fog felelni az ügy méltóságának, meg fog felelni különösen, ha az idő kedvez-azon várakozásnak, melyet miml$k nyájan benne helyzünk, s ha''az érkötési siker fényes lesz, ez nem csak a torna- • egylet érdeme lesz, hanem városunk és városunk lakosságának érdeme, melyet e helyütt is tisztelettel kérünk fel, hogy nagybecsű részvétével támogassa a torna-egylet igyekezetét, s azon páratlan vendégszeretettel fogadja vendégeinket, mely vendégszeretet egyik lognemosb tulajdona a magyarnak a haza minden részében és a nép minden rétegében.
Nagy-Kanizsa, szeptember l. 1870.
HOFFMANN MÓR,
llun. titkár.
A nagy-kanizsai torna-egylet iiagy torna-f tinnei>élyón«k
tervrajz a.
Scombiíton, iwj>t«mbfir tt-fn.
1. Az ünnepély kezdetét reggel 10 órakor taraczklövések fogják jelezni.
2. Délelőtt 11 7j órakor a nagy pia-ezon gyülekeznek a helybeli torna-egyletnek és dalárdának tagjai zászlaikkal, és a tornanövendékek, — innen pontban 12 órakor zene mellett a pályaudvarhoz indulnak, ott bevárják a vonatok beérkezését, és miután a vidéki egyletek küldöttségei üdvözlettel fogadtatnának, azokkal együtt ünuepélyes bevonulás a városba (a „Zöldfa leit"-lg), liöí a vendégek most szállásaikba vezettetnek.,
ó. Délután 4 órakor zene a sörház kertbou, hol az idő egész estig a
vendégekkeli ismerkedésre és tetszés we-'' rínti mulatságra használható fel.
4. Este 8»/, <frakor fényes bál a „Zflldfa*-teremben. — A szünidő alatt tombola játék, melynek értékes nyereményei mind tiszta ezüstből lesznek.
Vasárnap, szeptember 11-én. f>. Délelőtt 10 órakor a gymnasium termében gyülekeznek a helybeli és vidéki torna-, tűzoltó és dalegylejek tagjai zászlaikkal, — innét levonulnak a'' zászló felavatása helyére a felső templom térre, hol a szószék emelvénye körül rendezett felállítást vesznek.
t>. A zászló felavatásának cselekvénye pontban 10''/« órakor egy kardallal fog megnyittatui és az ünnepi beszéd megtörténtével ismét egy karda)lalv fog befejeztetni. — Ezután a Város főbb ut-czáíra terjédő körvonatban lcend az njonan felavatott zászló a t. közönségnek bemutatva.
'' 7. Délután 2''/, órakor dobszó által fog jel adatni a tornászok összejövetelére u közös gyülhelyre t. i. a nagy piaezra, honnét legkésőbb 3 órakor rendezett sorokban a disztorna helyiségre indulnak.
8. ltövid pihenés után megkezdődnek a szabadgyakorlatok (¿frtifybnngcn) melyek befejeztével a kiszabott időig tetszés szerinti eszköz-gyakorlatok (Jtürturncii) vehetők elő.
~5). Minekutána a pályázók a legfel-lebb í> tugbó! álló bíráló bizottmány személyeiben megegyeznének, következik a versenytoinázás; ennek" közelebbi módozatai egy különös szabályzat által fognak megállapíttatni.
- Al versenyzés következő eszközökön és ♦iijakNUörténik:
a)*H nyújtón 1-só dij egy sovereign,
2-ik , , arany,
b) a korláton 1-só „ H napóleon d''or.
„ . 2-ik „ , arany,
c) a magAsu.l-so , , arany,
, . 2-ik „'' . ezüst torna-jelvény.
A dijak hölgyek által fognak út-nyujtatni; — az elismerő oklevelek is a színhelyén fognak kiállíttatni és u nyerteseknek kézbesitt etn i.
10. liste 8 óra után kezdődik a fényes bíuquett.melylyolaz ünnepélyek sorozata befejeztetik.
Kedvezőtlen idő esetére a pontok <;, 7, 8 akként változnának,hogy a zászló felavatása délután 2''/., órakora „Zöldfa"-teremben történnék, és utánna ugyanott u U-ik pont szerinti ver- senytornázás ís tartatnék le.
Belépti jegyek : A bálra előre vál-
tott jegyekkel 1 frt. o. é., a bálra este a pénztárnál 1 frt. 50 kr. A disztornahe-lyiségre 30 kr. Katonáknak 1Q kr., gyermekeknek ÍO kr.
Hol és kiknél lesznek ezek, valamint a banquett-jegyek előre válthatók, majd annak idejében falragiutjnk fogják hirdetni.
Meghűlt u földi tök tői
(Urjroiiin ulti».)
uilnt kontár K) "gynxertól..
Folyó hó 28-án délután 0 órakor Veteg-bex vittük egy órányi; távolságra, a mire a ház kapuhoz érkeztem, a szenvedő bevégezte vég-vonAglásait, tehát meghalt. Víssxfthagyottjityn-kozó özvegyet • néhány árvát.
A mint a halál nemét éa okát fürkésztem, értésemre esett, hogy a beteg máafél hét óts szenvedő, szeuvedett pedig barmad''Uapos váltó lázban és vérhasban a nélkül, hogy orvosi segélyért folyamodott volna, oliuulusxtá tehát a kellő segélyt auuak ellenére, hogy egyike a legvagyonosabb tiildmüvclőknek.
Körüllovői orvos helyütt asszonyokat hallgattak meg és azok javaslatára földi tököt (Büdös gón vét. Kryonia. alba) főztek ellenes Italul; a beteg e főzeléket elköltötte, s csak hamar reudkivüli hiwcsikarás,székletéire! tolakodó kényszer közt oly végbél vérfolyásba esett, mely pár óra múlva halálát okozta.
* így jár a könnyelmű, ki fösvénység vagy előítélet folytán elfordul az észszerű tanácsadótól.
A földi tök gyepük, kert kerítések körül föllelhető, virágai fürtösök, levelei f> karé . lyuk, fürészesek, pettyesek,sömörösök,érdesek, Iwgyói teketék; szára kapaszkodó, gyökere répás, k<*lvclt gyógyszer a kontár világban.
Friss minőségben oly erőszakos izgatással hat a belekre, hogy annak elővigyázat nélkül j adott adaga rohamtolíes és esikarító fájdalom- '' mai szöveményezett bclürületet okoz, mely életveszélyes béllób, és végbél érrepedést hoz létre. Tehát élesei) izgató, magas fokú liAsmeués a hatása, melynél fogva nem kontár, hanem igen elővigyázó orvos kezébe való oly növény, moly midőn egy tanulatlan kezei közt mint méreg, a szakértőnél, mint hős gyógyszer tekintendő.
Tudomás és mihez tartás végett felemlíti
N.-Kanizsán 1*70. aug. 20-áu.
TKU8ÁNCZKY.
A spundaui fegyház.
(l''oro«*i)r«iiágbaii.) ,
Berlinből vasúton egy óra alatt juthatni Spaudauba, mely város a Spreo partján katonai erődöt képez. Kzen városban a jogászra nézve hasznos időtöltést és tanulmányozást nyújt a uagy oraz. fegyház, mely a 400 éves gróf Ly-nard féle kastélyból lett átalakítva a XVIl ik század közepén.
Kzen fegyházat mi jun. 2ti-áii látogattuk meg az igazgató lleld ezredes ur kisérelében.
A fegyenczek létszáma e napon 701 volt, holott a helyiség esak (UK)-re v^u beosztva. K I
fegyház csak a férfiak részérő alakíttatott át és
itt ar. ;''» évtől életfogytiglan elitélt fegyenczek'' zárvák be.
A börtóu rendszeri hallgató reudszernok lehet nevezni,a menyiben itt a beszélgetés tiltva van.
A fegyenczek két osztályra soroz vák a mint jobb vagy rosszabb viseletüek, jogaikra nézvo azonban egyéb különbség nincsen, minthogy az első osztályból a második osztályba visszaélők ti hónapig nem élvezik a külön étkezést, t. i. saját keresmény okból jobb tápozásukra mit se In költhetnek.
A nagy udvaron végig haladva legelső ■¿•inletárgy volt á konyérház, itt egy napra ÍKM) font kenyér sztilgáltatik ki a rabokuak, úgyhogy az egészséges fegyono.zok egy fontot, a nehéz munkások pedig ehhez pótlékul még 12 lat kenyeret kapnak, I font kenyér ára 1''/, garas, mely mintegy 7''/, krt tesz ki, a beteg fegyenczek csak 21 lat kenyere*, azt ís fehérebbet kapnak. A konyérk¡osztás uagy ruhás kosarakban történik a hány állomásra van osztva a fegyház, anyi kosár vau készen az állomás bélyegével ellátva, így jun. 2ü-án Ö.H kosarat láttunk kenyérről megtöltve.
A kenyér szeletezés és kiméréshez szelő késgép és mérleg tartozik. A sütést ízletesnek találtuk habár ezen táp'', bérletbe volt is adva.
A kenyérházból konyhába lehet jutni, mely kőszénnel füttotík. Látogatásom napján Imr-gouya cartotií lenesével volt készítve, melyből minden tegyenezre egy quart adatik és a kiosztás könnyítésére faedények vannak, molyek a mérték után zobernek neveztetnek és mindegyikbe ¡''>0 quart megy be.
A burgonyából ''/» mu(* számíttatik egy fejre s egy napra. Látogatásunk alkalmával a 7lil emberre 24 Schetfel volt kiadva, mivel a buruonya jobb minőségű volt különben a rész-szabból többet kell venuí. Itt a tápozás házilag történik és minden fegyeuez a déli vastagétoluu kivül reggel és estve i/k quart levesben is ré-•zeltotik- Ilus hetonkint esak kétszer adatik S—¡1 lat számítván egy fejre, a uégy ua«y ün-nepen pedig nagyobb adagok adatuak ugy hogy évoiikint esak 12 font hus jő egy fejre, inert Poroszhonban a hus fontja .*> garast (: 2;") krt:) tévén kí, mint drága eledel a rabok számára kivételkép adatik. Általában a kenyér tápra van legfőbb figyelem, mely nem mondható ko-''»isznak, ilyet maga azon elv tiltván meg, hogy a nagy időre elitéltek komisz kenyeret nem emészthetnek meg. A betegek ¡1 lat liust könnyű kenyeret és a jobb ételből egy quartot nyernek naponként.
A* egészsége* fegyenczek étkezése naponta és fejenként 2''/%a betegoké pedig 3garasba kerül,
A mit az intézet itt bevesz, azt naponként .P/, garassal kell pótolni, ugy hogy évenként 28—:H>,000 tallérral kell fedezni a kiadást. Kgy fogoly siO-.ÖO tallérba >erül.[
A tápezíkkok subinissio utján szereztetuok bu és pedig succossívo t. i. a tapos bérlő, ha a lisztkészlotot p. o. 1)00 mázsát a heten számból ti írtjával mázsáját szállítani bjvállalta, azt ugyanazon árban és pedig nem egyszerié, hanem a szükséghez mérve havonként utalványilag előirt menyiségben tartozik szállítani.
A fegyelmi bűnösök tápozása I''/« font kenyér és két lat sóból áll.
tf|A mosókonyha és ruhaszárító közönségei.
a ni u i) k á 11 a t á s t véve az itt legnagyobb mérvben szívargyártásból áll, egy fujr„ naponta 0 ezüst garast tizet az entropreuuur, ide a legjobb viseletű fegyenczek alkalmaztatnak, ki kőzülök naponta 25(3 szivart tud el-késiiteni premiumot kap. Minden munkanemből különbou résx dijat az állani ad p. o. a U garasból egy garast kap a fegyeuez . Ver-dienst antheil * néven. — A ki takarékos év t SpArpfenígjéu jobb élelmet p. o. vajat vagy élvezetre doliáuyt. I''ensum nincsen V
Kgyéb munkák czípő varrás, a*stalo»ság, hangjegynyomdászat, aranyozás, szabóság »tb. Házi munkát teljesített 17U, beteg volt 00, ille lóleg anyi személyre volt orvosi rendelettel beteg táp kiszolgáltatva.
liőrgyártáshox a legerősebb testálkatúakat alkalmazzák. ^
A divat képek színezéséhez az ügyesebb fegyeuezek alkalmaztatnak 75 db. képet kell egynek kísxinezní, de vau olyan kí másik 7ti-tót is elkészít és azért 20 kr. « jutAlma, itt jutaloimuAl serkentik a munkást, nem bUote-téssel, 24 munkás közül felo érdemlett ki ju-taliuAt.
KépfarAgássAl 34 egyéu fogUlkozik és igeu ügyesek voltak.
A fegyelmi büntetések abból állanak, hogy a szabályok ellen vétő magán fogdába vettetik, víz és kenyéren turtatík, vagy olv sötét zárkába jó, melyuek ajtaja és ablaka lei van va-tázva hogy kíubálásA eltompuljon. A kisebb bűnösnek kod vonez étele p. o. vaja, virslije vagy élvezetre azánt tubákja vonatík el. A nagyobb kihágás veréssel is brtnhesztetik, de netn többször mint tizenkétszer évenként.
A munkás rabnál már az ételelvonás nem használtatik. Az úgynevezett „ Latton Strafe" (lészpadlózat) csak 14 napig tartliAt egy hu-zomban, közben 4 napig szulmazsák adatik be, és a böjt helyett meleg étel.
Az alvószobák a padláson vaunak és közösek , a folyosók padlóZAtai olaj festékkel vaunak bevonva, ügy néznek kí mintha víasz-kolva volnának.
A fürdőház 11 külön fürdő helylyel i káddal van ellátvA.
Iskola osztályokra van osztva, az érkező fegyouezot a tanító ítéli meg melyik osztályba való, a műveltebbek már nem iakoláxtatDAk, mások két évig is taníttatnak,iazon tul neiu, mert ez elég idő arra, hogy megtanulja az előirt tudományokat, ha pedig nem volt képes auuyi idő alatt a folyamot befejezni érdemetlen lett a további vesződségre. Tanító egy vau.
A könyvtára lelkész foiügyeleUr-*latt áll, 2000 db-köuyv vau rendelkezésére, Hetenként egyszer osztatík ki könyv és pedig a felÜgyolők kezéhez, kik az olvasni va lókat állomásonként osztják kí. A könyvtár segéd egy volt hivatalnok fegyeuez, kinek állítása szerént a könyvek pis/.kolóduak de nem vesznek. Itt technikai beosztás vau p. o. az elbeszélő könyvek veres kötésben, a történelmiek zöld, tanulságosak fehér misiok stb. kötésben vannak,ugy hogy szitiök utáu lehet tudni általános tartalmukat.
A v ilágitás. Kzen fegyházban uapouU nyáron 8, télen 70 font olaj koll világításra,
Folytatás a mellékleten.
t ált c z a.
Emlékezem ....
):u.Mi.t(vra,- i utvrlfíbiiiiik Aliit vtrtem 1« olg óik frla porát. Uucttutmii — ö atUu «llndulvk. — llora T Iliién ? u«iu tudtam i u okit.
l''tf.inlxii ji) ¡»uicríik akaduk, Kíf»«, int»o, boyy n* tnenuúk tovább; L)« buc.uttam, a aatio ellnduUk. — Hova V miért? n*ra tudtam in r ^ okit.
Klütt«ui Ilit tgy s*4|i bu««ir napat; K mi lön (idvt^elt«iu paranciaiikit > U>.iiub«n végi|( •*<)k*.llt a vér. -• Ktliltm dorult, — d* nem t u if ( a in okit,
H*di Mudbon — — fllriii/^ torkiban Forró Úttal virUui a nyílt fíatil. Ai ttiáni n ek el«8 kCiinyv |iorK«tt Arciomou » i g'', — d « ui*m tudtam oM<
HtörnvU uap volt; lombolt a barriimén. — ''MrirlujtAk a >italj<iil4 trombitit; !■ ri.liaut a liad — ax ellrmég futott; 0 éu kactagtam, dc n « iu tudtam okit
l.uitIkedett • bír >''• dírafi.ig ; —
8 iiudííu keblem'' vpr golyó lurla it.
Mviiyoiiiágot kvptelve magamnak
V »l.ólmjl/k. — de nem tudtaiu okit.
i
l''ieikoKom íodte a »«bbflyet H éltettük a hoa minden bajnokit Oly vigiet«* v»U «»• ára nekem. — ~ Vironi folíradt, _ , Ueu> tudtam okit.
kiint árfolyam t6rt a bSe magyaihsd
H»i» ceatiuak
vettélviu it. W Uogy gy <J«ve, leigl. *lv.,,«tt a bon. Uondolkotiiu, -- d • a e n t u d t a ui okit.
Krt óvtiied lajlott atóla le,
H a rarr vlaaianyerte a korúnil
S bopy még műit i> oly uagy a honfibú,
Db inoit ériem — null tudom nak okit.
» *
Neinaet iiatiaddá ao b''a mi v i I b a I i k, M i g lel k i • 0 I >''• t • é g fogja k • r U I, rt ni i g (i A r t v í » >ti I y — eiálkoxolt daumon — ftient jogaiu bitorbatalmat Ul,
««. A.
Bukott tervek.
KrrdHI beaxély, irta Egyházasbükki Dervarícs Kálmán.
(Kolytalá«.)
Az elhaló lámpafény végvonaglásának utolsó perczében kísérteties árnyat és világául vetett egyszerre a jelenetre, s kiégett n.iut a lefutott csillag.
Hogy a leltartóztAthatlanul repülő ídőuek szellemét utolérjük, szükséges lépteinket kettőztetni s egy egész l)AVAt pillanat aIaU átélni.
ltohílschi fürdőben vagyunk*.
Mennyi élv, mennyi szórakozás kinálkozík e gyönyörű tájjal szegélyezett fürdőben V Menynyi kalandnak nyílik térV Hány ifjuí kebelnek alvó tüze norn gyul lángra ez olympí körben V Ah kí tuduá megmondani, valiion itt évenkiut hány szív nem törik meg a jéglapon, mely halálvészként vonja körül a csábító viliik keblét?
Azonban kí o fürdőben anyagi élveket, szúnet nélkül ujjongó mulatságot keres, az kerülje e helyet, melyet a teremtő ugy látszik a világ szervezésekor a kór és szerelem Uditő és üdvözítő helyéül jelelt kí.
Az igazgatói lak ajtajában két ifjú találkozik ; rózsa éveikhez magasztos és fellengző remények osatolvák, s ha közelebbről szemügyre méltatjuk őket, nem csalódunk azok egyikében Touikay (Jézát felismerni.
Légy Üdvöz barátom — mond üéza az ismeretlennek, kit ltadíovíts (''baritonuak neve* zliuk ezentúl — kezet nyújtva: régen .vagy már e fürdőben ?
Nem ; csak két hét óta.
Találkoztál e már UábrielávAl ? kérdé Géza továbbá.
Akárhányszor —• válaszolá CliAriton.
Tudott hol van száll va?
A fürdőépületben.
Ugy hát sietek, már esti hat óra, s pedig még ma okvetlenül beszélnem kell vele.
Hiába fárasztod magadAt, nem találod már ssállásán I . ,
Ah ! s te tudod, hol vau V ez gyanút szül, — de mondd meg csak barátom,hol találhatom félőt?
A tombola — játéknál! volt a felelet.
, Valóban?
Igen. ^
Ugy Isten áldjon (..''bariton ! végzé Uéza, s elrohant.
Szegény axerelembohó 1 kaczagott utánna (''bariton.
Géza a terembe lépett, melyben a játék folyt.
Hosszú asztal körül tömérdek játszók ültek mindkét nembeliek, mindegyikének arczára a nyer vágy ördöge nyomta rut bélyegét, kivéve azon keveset, kik táu kalandvágyból jöttek e helyre, vagv táti a tiltott szerelem máguese
vonta őket oda axon reményben, hogy ideáljaik is ott megjelenvén a szembeszédet e feszült körben, hol lelke s tigyolmo tán mindenkinek az elébe tett számzott lApra vau lebilincselve, anuál szabadabban folytathassák; vagy hA a sors táu éppeu tószoinszédokká tette őket, lelkeik legközelebbi rokonságát, s a forró szerelmet egy heves kézszoritásban fejezzék ki.
Oh a szerelem örökké számit, tervez, ha-uem leggyakrabban m-gesik, hogy u sors o zsarnok bíró szeszélye keresztet hux Annak tervére s széttépi est.
Géza szemei csakhamar feltalálták Gábrielét, s ah! éppen mintha a sors hálójába akarná őt uralni szemeik olvadozó tekintete találkozott.
Gábrielának aztán feltűnő zavar mutatkozott, mely abba egy marok vért vetett.
Géza közeiedék, oly közel volt már, hogy Gábrielának lágy susogását is inoghallhatá; megdöbbent a susogásra, megállt, nem hitotheté el önmagávAl som, hogy e susogás Gábrielától jöu, s így ismét közelebb lépett.
.Ne közelíts, mert elvesztem. susogá Gábriola, s szemei az ép átellenben álló Kédey mord tekintetével találkoztak, mit azoubau Géza, kínok szemei csak a gyönyörű Gábríoláu függtek, ésxre nem vett.
Ah 1 sóhajtá Géza, — de moud, mikor tu-lálkozhatok veled V
Holnap délelőtt! susogá Gábriola.
Hány órakor? Tizenegykor. Hol ?
A fürdóilak 12-ik as..tereiuébeu, de most kérlek távozzál, mert elvesztem.
Ah ! sóbajta az eugedelmes tiu, s eltávozott.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlön^l870.évi 36-ilísi¿máhw.
nyárou ég 64, télen 4fK> lámpa és.pedig nyáron nyolcz, télen l.lórn hosszáig. Azon kívül 242 gázlámpa van, melyből nyáron 35 van használatban.
A templom igou egyszerű., A Hígon i o, hogy milyen Itígyen u K> Vcgő) elülöm Htb díi1c« olőirvn, de jobb még íh mint a katonaságnál, itf 2% a halálozás, impon tu iíű a boteg létszám, igy 5°/u.
Mig a berlini MoaÖiti fegyházba a felü-yelők u hamburgi Itauliebavi tagjaiból va-ók, itt ezuii szeutcskedó az igazgatóság ellen is kémkedő éa szerzőtökkel correspotidcnlo tagok helyett katonák alkalmazváK. Még a Moabiti fegyház confessiuuellu Anstolt, hóvá protestan»
— egészséges éa nom visszaeső fegyonozok jön-nek- addig ido a vogyes vallású olestok adatnak Imi.
Itt az igazgatón kívül vau muukarcmlór
— gazdástali, — számfelügvolő, titkár, házi. gazdu,ftilügyelőa41 alügyelő; két munkavezető.
A pénztArrovísiot a porsdamí kormány hivatal tartja, hibás at hogy ti gazdánzati és szám-tarlói állas Dgy személyre van ruházva.
A följelentéseket a felügyelők a rendőri felügyelőhöz ós az igazgatóhoz adják hu, hetenként kedden és pénteken d. n. vannak a ki-hallgatások, első sorban jönnek azok, kik büntetést érdemelnek, ezután kik meghallgatást kértek, Az igazgatóság elleni netání panaszokat a négyhetenként egyszer megjelenő bizottmány veheti fel.
A felügyelők állomásaikat részint hogy önkényt ne gyakoroljanak, részint betegség elkerülése miatt változtatják. -
K fegyházban 2it fegyeuez vult élethosz-ssigUni iilöre bezárva.
Kukkant állomás van 21 <*
^hesóícnsklsANIÍUK. Hirek a csatatérről;
Steiniuetz p. tábornok a hiidpiiraiicsuok-lágról letétele megczáfollatík Berlinből. — Kgy fr. lap a. p. király élothuni elfogójáuak egy millió frankot, minden egyes német fejedelem elfogójáuak 100,000 franknyi jutalmat igér; csak rajta, mindannyi hauptrefíer!''— A kis Vitry iiU|r, 2tf. megadta magát a p.-nak, Itt ágyú volt benne — Kl nap Verdiin nemzetőrsége 10 ezer p. visszavert. — l''falzhiirgnál isf kétszer visszaverték a poroszokat.— A p. Mac Mnhont Belgiumba akarja szorítani.— A rheimsi indóháznál egy porosz merényletet kisértett meg Mae Mahon- ellen, kétszer rálőtt de neui találta; a lettes elfogatott. — Kgy caid érke- | zett 1''nrísba s 20 ezer knbyllovast ujánl fel sa- '' ját költségükön'' kiállítva. — A fr. országi len- ! gyetek lengyel legiot akartak alakituni, de j ralikao nem fogadta el. — Frossard és Bour-baki fr. tábornokok megvannak sebesülve. v A »Nowyorkor HaudeUzeítuiig" egyik számát így czimozé: Vilmos p. királyé felségének a tuilleriuklmh, l''áris. lla még meg nem érkezett, poste restante. — Mae Mahon Metz felé nyomul.
— Német sebesültek három nupig is,a csatatéren fekiisziiek minden segély nélkül. — Sírna-burg ellen a p. heves tüzelést folytatnak. — A Busanoy alatt 27-én folyt Ütközetben n Í2-ik fr. vadászezred tönkre tétetett. — Parisban fiO ezer rendes, 300 ezer uemzetőr van fegyverben.
f¿
- j''ulikau állítása szerint l.O0i,Oti) fr. kezében van fegyver. — Metzhon 20 ezer fr. besült van, köztök a kórházi Iá/, tört ki. - A p. Metz ostromlására 400 nehéz Agyút szállítottak. — A tr. földon fiOO ezerén felül lev''ő né-met csapatok vaunak. - Buumoutiiár Mae Ma-hont a szászok és bajorok .Moitzii nig visszaverték. — Keller n fr. kamarában a p. mnguk-(nrtásának megítélését Strasbu''rg irányában Kuropa utálatára bízza. —. A p. hadiköUs''égu naponta 10 és fél miliő frank. ~ A p. királyi berezegek s tábornokok haditanácsot tartván, egyhangúlag azon vélemény beji voltak u hadvezérek, hogy a meghódított területen foglaljanak állást s erősítsék magukat a Mosol jobb partján, de nz öreg király »miulá: én l''árislm akarok menni, hogy nem sokára lábam előtt'' lássam a párisi kérkedóket.
— Lapunk bozávtakor érkezett távirati hír szerint Mac-Mahnn sebesülve van, 80,000 katonájával megadta magát. NapO-leon császár elfogatott s a porosz király
elé vitetett. A küzdelem 3 napig tartott.
* * .
ilctzi wvszúrlfi*.
A második német hadsereg főhadiszállásán kénzitett kimutatás szerint a Met/. melletti három csatában a következő ezredek csak nem teljesen folaprittaltak :
1. A hetedik hadtest : lágyai, ezredből csak IX legény,S l tiszt maradt. 7.1. gyal. ezredből csak 44 legény, s 3 tiszt maradt 37 gyalog «íredből csak H legény, s 2 tiszt maradt, a 7. gyal. ezredből csak 1U legény, s 2 tiszt maradt Ki. gyal. ezredből caak 12 legény, a 0 tiszt nía-
radt. . k
'' II. A» első hadteat: 10 drag. ezredből 1« legény, s 4 tiszt maradt 44. gyal. ezredből :12 lugény, s egyetlen-— tiszt sem maradt.
III. A tizedik hadtest: 10.gyal ezredből K legény a egy tiszt sem maradt.
ítt a számok elég vilbgosaii beszélnek.''
Csak a felaprított ezredek mVjd 35.1*Hl ember veszteséget tüntetnek fid.; uAkkora lehet még a csak megtizedelt és ütődül t\ ezredek veszteségeinek száma! 1
Most tekintetbe véve, lio^t li hadseregben 327,8fiO családatya.szolgál; íoL''alább 2i>o,4 10 nő éa 470,údO gyermok vár elti\rtásra, kiknek aeiumi támaszok nincs a csatatérre vitt atyán kívül. Hány iwszonv jut a tennebbi számok'' arányában a háború alatt özvegységre, s ltónx gyermek árvaságra?
Herlínből a metzi csatiVk vérengző voltára vonatkozólag kővetkezőket írnak:''
.Amavégtelen sok Áldozatok, nielyekbo a hadjárat már eddig is került, nem anyira a veszteség-ki mutat Aaokból, mint inkább a napi tapasztalásból # ismerhetők meg. Az utczákon ft nyilvános hülyekun éa a magáukürökben mindenütt levert, sötét gyászba öltözött alakokkal Utálkozik az ember, kik egy, két, sőt három családtag «l<-''8tét gyászolják. .
Minden Krauc-ziaorszAgbau levő tAln^ri kórházunk tele vun sebesültekkel, sőt már a magánházak is a csatatér egész vidéken megteltek. A Butjiube érkezett sebesültek számára szintén már nem elégségesek a nyilvános koródák..
(léza álmatlanul tölté az éjt. — <•) forróbban »zercté Oábrielát, mintsem hogy a fentebbi jelenet nyom nélkUl vonult volna át fölötte. Keblébe a féltékenység dnomona''feuékig ntAr-tutia sebző körmeit, », reményű is oly vékony szálakon függött mint a trón öléből elriasztó dalnokié* kardja.
UAbriela — gondola magában''(léza — bizonyosan csak szeszélyből, vagy éppen csak tréfából határozott órát a légyottra, hisz uoki erre még eddig soha sem volt szüksége, sőt el-leukezőlog (Jábrielát igen gyakrau meglepte, midőn az uem is várta ő(; — valljon miért nem tehetné most is azt V gondolata határozattá lőn, a 11 óra helyett H órakor sietett fel Uábriela öleléaére.
A 12. at. terem ajtajában a kijövő Hédey-yol találkozott. ''
Uéza dühbe jött,a féltékenység ördögo inég-iukább korbácaolá keblét, a tntiácsosbnak vélte ily állapotban az épület-túlzó szárnyán alkalmazott lépcsőkön a sétetérre, s ounét szál-lásárn iiotnlr mihelyt haza ért, bezárkózó», a egész napon sem vala látható.
Azonban m Üldöző sas uem egy könnyűit bocsAtja ki körmei közöl kiszemelt lynrtalékját. UézAt kiváncsiaága az ablakra csalta. Mit a sétatéren látott, dühét még inkább íelzaklatA, Uábriela karöltve sétAlt fel a alá Kédeyvul. ''.
. CJéza egy lovagló korbácsot ragadott közébe, s futott lo a lépcsőkön, összo visszu járta a sétáiért, hisz tekintetű egyetlen egy arezot sem hagyott szemlélqtlenül, azönbun (lábrielát és ltédeyt már nem találta1 ott.
Habozott •— azt vélte, hogy csak felzaklatott képzeletű tükrözé elébe Üabrielá! éa ltédty t
s a látvány nem volt egyéb phantomszorü álomnál; de megakarván győz<>diii a felől, hogy csakugyan nem (Jábrielát és ltédeyt látta, a fürdői )aka ismeretes emelet — osztályába felfutott. < ''
Keményeit azonban szerencsétlen végzete lábaival ismét eltapodta.
(lábriola ajtajában ismét a kijövő Kédey-vei találkozott.
Dühe határtalan volt, feleuiultu korbácsát s avval HédQynok&arezára caajwtt.
ltédey pofonvágta őt.
Ah! gyalázatos! kiálta (léza kezéről le-. tépve kesztyűjét, » azt Kédeynek szeme közé vágta.
ltéduy elérté a czélzAst, iiétuátt emuié fel a széttépett kesztyűt, a átnyujtá Gézának.
Mikor V riadt rá Oéza.
Holnap hajnalban.
Hol V
Az angolkerti oszlop téron,
Ott leszek ! kíálta (Jéza lovagkorbácsi^val fenyegetvo Ucdíiyru, s elrohant.
Itagadjuk meg az idő szárnyait, s repüljünk velu tova, ímhogy tekintetünk csak cg)-másodperczig is időzzék a. téren, hol két ifjú párbajban élet s halálra küzd egymás ellen.
Gyönyörű est van." A lenyugvó nap csak imént vonla összo sugarait nyugaton s a keleten megjelent hold uj világot hintett a tájra.
''A vadgepzlenyésbim gyora léptekkel haladott egy sötét alak. arczát ugy ellÖdé, hogy ahhoz !»■ falevelek közi itt ott áttörő holdsuga-tak *em fértok. 1 ,
Né''zzünk be-Gézához.
Géza ott feküdt ágyán, vastag pólyákkal
A napokban a tonipi-llioli m.''/.őn egy nagy 2.''«*» Agygynl liiró barak-kórhá/.at épituttHk, a »•zen helyiség már mai napig annyira megtelt aobosültekkei, hogy az állatkertben uj nagyszerű kórházat akarnak röktönözui. Sebesül-leink legnagyobb réaaét a metwi csatákban érte a szerencsétlen sors..
A frunczia haderii,
A most szervututt frauezia haderőt Hazain« és Mau-Mahon seregein kivül — a következő testek nlkutják : a nőtlen vagy gyermektelen régi katonák, a kiket ismét zászló alá hívtuk, s n kik 2f>—!l?> évesek, s akiknek* száma 200,()00 főre tehető. A 100 gyalog ezred 4-ik zászlóalja már azervoztetdtt, a ezek UH ez-; redut, körülbelül, 70,000 embert tesznek. At lHGy-ik korosztályból 00,000 ember van együtt gyakorlat alatt 14 nap-óta, s ezek pótolják at ; elesetteket. Kzck mögött áll a mozgóuitott nemzetőrség 500,000 emberrel és nz lH70-ki kor-• ■íztály ujonezaival, a kik mindössze mintegy :^K>,000 tiatal .emberből állnak. Végre inind-ezekhozszámítható a helyben álló nomzetőrség, mely egyedül l''áristmn 2<MI,INI0. De ez még mind nem elég. I''árisban van még 10,tHM) ton-gerész tüzér, «HMM> vámőr, a párizs-városi rend:, őrség, I(H 1,1 HM) tűzoltóegesz Kraueziaorazágból, a kik mind kiszolgált katonák. Vannak még önkénytes vndás/.ok, mezőőrök stb. Kunyi erő Párizs várm A vei kö''zt csak szeuibuszálihnt A korouaherczeggel. Mac-Mahon és Bazaine tero-gei majd adnak elég toglalkozástKrigves-KAroly hadaeregéiiuk, u mely -- mint hallatszik — »már két hadtestet a koronahereáeg legilaégéra küldött.
r
Heti szemle.
Ht«|»t. 3-án 1670.
l''eatváros jövőévre iskolaépitési- czélokra 2:15 ezer forintot fordit. — Liszt Ferencz vejo yíllivier exministerelnök Szegszárilra váratik. —. A |Mlrisi nagy operában a közönség a . Marseillaise2 után n frauezia .Uajna-daU (Ló Khinl .kiváhta. Az igazgató bocsánutot kért, hogy nem lehet, mert a dal még nincs betanulva. nMit ! — klálta rá páholyából az öreg U¡randin
— hát önöknek több idő kuli a Hajnát betanulni, mint nekünk azt elfoglalni I ?" Termé-sieturien viharos taps és éljenzés követte szavait.
— u^nbb tudósítás szerint Kperjuanél fontos eí-ósitvényukon erőseu dolgoznak. — A fbld. iiiínisterium kezdeniényezése folytán Pesten nov.
-12 napjain egy-egy ozer frt. állaiudijjal ken-dcrkiállitiW rendeztetik. — A magyar országgyűlés — hir szerint — szept. 20-ára össze hl» vatik. — A l''esli dalárüunupély deficitje 10 e-zei forint. — Sina báró a p. kormánynak azoii ajánlatot tette, hogy u truncsén-teplíczi fürdő-tulajdonán 3 ezer p. sebesültet ingyen vesz á}>o. lás alá. — Kgy berlini posztó gyár főnök lévőiét irt Pestre; melyben tudatja, hogy 2 lia s 5 veje a csatatéren halt el s 23 unokája vigaszU-lásaval ugy el van foglalva, hogy a gyári ox-peditióra nem. sokat ügyelhut. - Bukurestben a vöröspárt ismét zavarog. — Aradmegye főispánjául Ao*él l''óter vau kiszemelvo. — At ortli. izr. n fels<!> vidéken imákat rendc-zuok a
frauezia győzelemért. — 1*71 jah. 1 tői a pesti láuczhldon kezilotót veszi a dijuélküli Atm>>uús.
— Ilelfy Iguácz a. Majlandbkii megjelenő .Magyar-magyar" lap szorkcaztőjo a szentlőrinczi k rületben képviselőnők nyilváníttatott. — Az .Kllonőr" azept. Ifi től ki''/.dvo nagy alakban jelenend meg.—Aaoroaz trónörökóat Béoabe várják. — Henrik főherczeg nejét llvffmanu asszonyt a bajor király Woideck grófnő név alatt nemességre emelte. — Hodích tbnok. Dal-matia helytartójává neveztetett. — A királynő szept. 15-éu jó Pestre. — Casanova állatait n pesti állatkert fiOOO frtért megvette. — Ifj Ma-ratztoni József Pesten a dalárünnopély cori-fiiusainak arczképcsarnokát adjiTki; ára 1 frt. —• A nagyszőllősi plébános lovait aug. 24 Vijjel ellopták, a feljelentő 50 frt. jutalmat kap. — A magyar jogász-gyűlés azept. 25-én tartatik.
— Gr. Széchenyi István .BIiok"jének magyar fordítású fi fűzűiben megjulunt, ára 3 frt. — Budán ugy drótos tót a Dunába ugrott. — Magyaróváron a gazd. tanintézetbe egy lengyel grófnő . la beíratta magát. At aradi gazd. ogyosület kiállitáaát azinte elhalasztotta. — Honvédok az évi gyukorluto''k alkalmával pol-gAri ruhában is megjclenhetuok. — Kolozsvárott egy 11 éves tiu töltött fegyverrel játszván 5 éves teatvérét agyonlőtte. — Győruiegyo eltiltotta a kóborló czigányoknak a-megye területén való átvonulását. — Lugosí gür. kath-püspökkét Mteanu.láuos titkár sz. székiülnök ne-veztotott ki. — Báni Weítuiifeld őrnagy PrA. gában a napokban Ültu 100-dik születésnapját.
— Wagner Kiuhard aug. 25-én tartá esküvőjét Lisz( Foronor. lei urával Saternben. — A k. sz. iuártoui plébános házánál egy szőlővenyige egy láb ós négy hüvelyk nagyságú szőlőlevclet hajtott. — A kecskeméti nagyprépost egy hó óta el van tüuve. — A magyar korona országokban 7,t»üfi,»47férfi és 7,781,21)1 nő összesen 15,429, 238 lákóa van. -- Pécsett a katonaság közt a váltóláz uralg, böradag rendeltetett a zászlóaljnak. — Weuckhoim grófi család Vésztőn 24 házhelyet adományozott a szabadsAgharczbau résztvott honvédeknek, -- Mnrmaroaban egy vén asszonyt s egy utkaparót mint bostorkár nyokut akart a falu népo megégetni a már égett a máglya, midőn a azolgabiráoda érkezett a megakadályozta. —■ A bécsi praterben sertés-verseny tártatik, belépti je^y 1 frt. páholy >J ft, —■ A BatthyAiív gyAszünnep Pestvárosnak 11. 4G0 frt. 20 krjába került. — A bécsi reieba-rath szept. 14-én nyittatik meg.—
Hirek
— A t a I a mu gy e i gazdasági egyesület által azept, 12 kére rendezHt álhitkiállitásra jo-lentkoztek : Hutai ttnyéte te Unj marha fajból : Gróf Festetics oltári, urodalma 3 db. telién fi éves, 2 db. 4 éves üsző, 1 db. 3 éves üs^ő. Hg. Batthyány kanizsai urodalma több különféle korit a fajú állatot. Killfüldi tanyást marha faj-< bői : l''allipi uradalom : 2 db. 21/, éve* oaatriez faj bikát, 1 db. fi éves oaztrict faj fejős tehéu, 1 db. 4 éves osztriez faj hasas tehéu, 1 db. 2 évea félvér fejős tehén, I db. fi éves félvér fejős tuhén, ¡1 db. 2''/i éves osttrict faj üszőt. 7'' db. 2''/, évtw félvér Üszőt, I db. 2''/, éves dur-liamí iaj bika. Keszthelyi oszt. feus. ga/d. Uu
volt bokötözvu jobb kara, mulyon ltédoy golyója tört utat. • . .
Perczenkínt számitotta óráján az időt, oly hosszúnak totszuttez neki;,végre ulszunnyadott h ugy látszik ulső álmában is volt, mélyből azonban n turem'' njtó nyikorgása felrázta őt.
Ki az? kiált Géza szeműit körüljártatva a kísértetiís félhomályban.
A gesztenyésben látott Bütét alak lépett ágyához. * .
Ali! Gábrieln I! sóhajtott Géz«.
S to roAtu ismertél ? kérdé Gábrieln, a oda Ult -az Agy szélére harmatkezét végig aimitva ut ifjú homlokán.
Még kérdezed? toluló lágyan uz ifju.
Igon, mert oly rég nem láttuk egymást, « azt hi)tom, hogy elfeledtél.''. . . .
Kn, téged? tudod-e Gubrielu, hogy nz igazi szerelem s a világ csupán abban egyeznek meg, hogy egyikuek siucs vége, én igy szeretlek téged Gábrielül
Szegény Géza! sóhajt« a nő.
Ki mondja rólam, hogy szegény vagyok ? kiAlta folingorűlve Géza -- (iabriela ? . . Gab-riela l uh értum! Kzoii soliujod elárulto azon mélységet, azon nlacsonyságot, melybo.alásüly-lycjltél, to mugcsaltál engőmet! 8Z4Ílj Gábrieln, ugy-o te megcsaltál, to nem szeretsz engetuot! vi^zé megpihenve, hogy zavart eszméit összeszedhesse.
ilin'' nem is szabad tégod szeretnem I vá-Inszőlá határozottan Gábriela.
Nom is sznbad ? do Kédeyt iguu, ugy-o ?
Kódey férjem. /
terjed Valiit-hallok ; Kédey férjed ? érteiig ha ha ha!
Igun Géza — kezdé komolyan Gábriela -- Kédey, midőn első felléptemkor a színpadon látott, halálosan belém szeretett, kért, esdeklett, hogy legyek nejévé. Ismered Kédey szülőit, a gőgös ariatoeraták soha sem tudták volna «l«zi-velní, hogy egyetlen gyermekük, kinek stáuiAra elásott kincseikkel oly irigyelt rozaapAlyAt nyitottak, egv szegény tánctosnőt, kinek a hideg dicsőségnél egyebe sincs, veteoaen at ollArhoa. Intettem erre Kédeyt, hoaazu véres rajzokban mutatám neki az ösvényt, melyen haladuia kell, ha nejévé lennék, jól tudra, hogy ez esetben szülői őt mindenből kitagadnák, a a stülői laktól atáműznék.
Kedeyumi sem fogott, kértem, Mdekelteta neki, hogy hagyjon el, a ne oavarja élveimet, melyeket a színpad nyújt; az én vilAgom a színpad volt, még mint gyermekleányt azoktat-tak reá, s tudod, mily kinos, ha az embernek pályájától, mely neki habár caak keaervekot adott ia, megválnia kell, a Kédeynek caupán ez volt kivánata.
Kgy esteti kisded stobáiiiboa ültem magA-nyosati, ajtóm felpattant, B azon Kédey lépett be, láttam arcsán az örömpírt végig futni. Meg bor- '' .tadtam. Inkább szerettem volua kétségbeesve, a dühöngve lAtni őt, kAromolva a sorsot, mert igy reményem lehetett volna őt szAndokAról lebeszélhetni.''
Tudod mit Gubriela? kiálta örömhevülton kezemet ajkához emelvu — egy l>érkocait reu-deltem, itt künn áll ajtód előtt, jöjj meujűuk, mindeA perez, tuelyut megfontolással, vagy habozással töltesz el, boldogságomból egy egy évtizodet töröl ki.
(Kol^t. kOTStkssiki) ,
nUzot: 1 db. éve» elóha»i fríslandi tehén 14 hotot borjújával, 2 db. I''/, fríslandi magyar í''«iivér Usző. Kovács Fereucz káráesonfaí luldtuí-v«», l db. 2 ¿vi''t kancza csíkét.
— Gymnusiutu. A nagy kanizsai na#y-gymnasium Vll-lk osztálya nom a most következő évre nyílik meg, megmarad egyenlőre VI osztály. ''Az érdeme« Unári kar szinte legna-gyobbréait megmarad, mire nézve jónak látjuk U városi képviselőségnek a kegyesrend kormány tnnácsához intézett következő megkeresvényét közölni: A miut kétségtelen, hogy egyesek-, költségek és államok jóléte, s fölvirágzása — szellemi icjlődöttségilktől fllgg, s hojty n szellemi képzettség legelső, legbiztosabb emeltyüjo a tanárok kezében van; — ép ugy köztudomású tény, hogy az oktatás táj; mezején ez időig szerzett érdemok oroszlAu része a tiszt, ksgyesrendot illeti, elannyira; miszerint valódi jótéteménykint tokintheti bármely község, ,lta 1 ¡Íjai ezen ihletett rend tagjai biztu* vezetésében részesülhetnek. Ily szerencsében vároeuuk is osztozik. H valóban nagygymn.uiumunk jelenlegi tanárainak Ugy buzgóságát éa szakképzetünkét olyapnyira méltányolja összes városi közön-sémiink, hogy azok között netán történendő változást igen érzékeny hiánynak tekintené; mivel pedig a kegyesrend itteni tagjainak ve-télvkedA buzgósága, ■ összhungti niflködéso invggyózódésUnk szotint a helye« igazgatásban
8 tapintat telje*, rendtartásban leli okát-, gym- ( uasiumunk igazgutójá, ugy h^zfduökv Főtiszt. (Cuttek Nándor és Herzay Klek urak iránt városunkban általán tanúsított rokonszenv, — s nyilvánított azon közóhaj,vajha a helybeli gym-umíuiii igazgatása, a vezetés.) tuég hosszít időn át ezen kitUnő képzettségű • megnyerő modorú két fértiu kezében maradna — teljesen indokolt. Tudva ast, hogy. a í. hó 14 én tartandó rendkormányi gyűlés — eddigi gyakorlat szerint a netáni változások. felett ia intézkedik ; egy részről — nehogy tán bármi - véletlen körülménynél fogva a kegyee rend htdybeli tagjai — különösen pedig a megnevezettek — innét áthelyeztessenek, s ez által kipótolhatlan veszteséget szenvedjünk; — más részt pedig, hogy városi közönségünk hangulatának, — • teljes elismerésünknek kifejezést adhassunk, — indítva érzők magunkat jolen iratunk felterjesztésével -k&ételten kérni a lőtiszt. kormány tanácsot, miszerint itteni tagjait körUukbon továbbra is változtatás nélkül meghagyni méltóztassék. Kelt u nagy-kanizsai v. képviselő tea-t''-íotnok 1870. augusztus 13-án tartott Üléséből.
-- lián fi (Raimann) Ke cső a kedves kis zongoraművészt ó felsége a királyné vette magas pártfogána alá, e logmagasb kitüntetésen örültlnk s hisszük, hogy a széptehetségü ifjú miuél szálesb kiképeztetést nyervén haaai művészetünk büszkesége losa. Kddig megiolcnt Önálló müvei a következők: Bölcső-dal, Tihanyi viszhaug és a kecskelovag, 3 jellem darab ár» 1 irt. — Kgy pár magyar szó, csárdás nm. báró Nopcsa Ferencz a magyar királynő ő felsége főudvarmesterének van ajánlva. — Fan-teUie Horváth Gizella kisasszonynak ajánlva árai frt. — .l)anu wolltch sóin ein Hlümlein* dal Csapó Vilmos k. kamarás urnák Ajánlva. Az összes mflvok megrendelhetők Wajdits Jó-zaef zenomA kereskedése utján, ugy szinte aláírások eszközölhetők a művészet egyik lelkes barátnéja Gelsei Gutmann S. il.-né úrhölgy uél. Ajánljuk a nálunk is hangversenyezett s kőzkedveeséget aratott iiánti Kozsó összes munkáit a közönség méltó pártfogásába.
— Festetics György minister ur ő excja gr. Festeti« Tasziló ur ó ingával szép tember 1-én délben a barcsi vonattal Kanizsára érkezvén csak délután három órakor mehettek Molnáriba, ez idő alatt bekocaikáztak a városba a a klinkerut készítését vizsgálták meg. A kövek rosszul égetettaégo feltűnt nekik a nom tartó* jövőt jósoltak a költséges utczának jókar bani létére.
— A honvédzászló felszentelésére, mint halljuk Zalamegye érdemdús szülöttje Ko-vách Zsigmond pécsi püspök ur A méltósága kéretett fel. Koszorús leányok a boldogult HU rneghy Ferencz Kanizsa kerUleti országgyűlési képviselő leánya SUmeghy Mariska és Hoch reiter Hedvig kisasszonyok loeznek.
— Az Erusit fóherczeg novét viselő gyalog sorezred táborozására mintegy ÖU sátor már felállíttatott Nagy Kanizaa város észak keleti oldalán s a gyakorlatok ott tartatnak.
— Színészet. A lefolyt héten sziuto öröm volt a színházba monni, mert nem csupán a színészeket s Urea padokat, hanem dissea éa szépszámú közönséget láthattunk. Költőnőt a színészet pártoló közönaégnok, hogy nem on-gedték e város szégyenére o kis, de jól szervezett magyar színtársulatot teljes bukással elmenni. A három bérletet egymásután, kedd, szerda és csütörtökön lejátszották. Ma jutalomjátéka van Krassnai igazgatónak a holnap bucsuelőadás Ubryk Borbálával.Inuen uem Keszthely,hanem Székesfehérvárra távoznak hat olőadáara
— A nagy kanizsai tornaegylet által kitUzött dijakot f. évi augusatua 20-án l''ongrácz Adolf tornatanár vezetése mellett a nagygymn
tornateremben tartott disztornászat alkalmával lirodmun Antalé* Dobriu (Jusziáv növeudékek érdemelték mog » nekik a helyszínén át is adatuk ; továbbá llottelheitu Alfréd, GrUmhut Heinrik, Kreisler Miksa és Singer Sándor elis mérés nyilvánítással tUntettettek ki.
— Sürgöny fo r g a 1 o m Nagy Kani-zsán uugustus hóban: Távirdaszolgálati ment M, jött t>8, feladatott 1728, városba jött 1808, átmenő kezeltetett 11952, a kezelt sürgönyök összege: 15Ü7Ű.
— Hyrnon. Újlaki Mátyás zalaegerszegi okleveles főtnnitó szóul. ló én vezeti oltárhoz Voszpréuiiuegyc egyik kellem- a szelletndus hölgyét S s o i d e r M ári« kisosszouy t. Az esküvé* Veszprémben történik. Üdvözöljük tisztelt munkatársunkat s a szent frigyre az ég áldását kívánjuk. Mu podíg Hess János sötárnok ur tartá menyegzőjét a művelt s széplelkü Horváth Lilla kÍHoaszoiiynyHl Itaddu. Az uskílvés Szaburbaii ment véghez. Tarltls boldogságot kívánunk az uj párnak!
—- Király ő Felsége u vasmegyei záhlingi r. katli. egyházközségnek temploma helyre állítására lfx> irtot adományozott..
—Gyakornok vétetik fel NVajdics József könyvkereskedésébe előnyös foltételek mellett; us ifjúnak oskolázottnnk kell lenni.
Hasznos tudnivaló.
— A gyümölcsfák trágyázását sokan egészen feleslegesnek tartják, ''de ti tapasztalás bebizonyította, hogy u nem trágyázott gyümölcsös kertek többnyire csekély.és silány termést szolgáltatnak, ellenben trágyázott gyümölcsfáknál gyönge termé* ritkán fordul elő. A különféle trágyanemek közül alma- és körtefa számára legalkalmasabb a hígított árnyékszék-trágya, sziívafélék számáru pedig a keverék kor hány-trágya. A trágyázá* ugy eszközöltetik legsikeresebben, hogy a fa nugyságához mérve az illető fa körül, vagy. körárak vagy több lyuk á*atik é* a hig trágya ebbe öntetik.
_ — Kertészeti kísérlet. Kasseli műkertészek közelebb érdeke* kísérlet tettek a vakanddal,'' ezen oly hasznos ». az értelmetlen nép által sok helyen még mindig üldözöt állattal. Egy f>0 négyszög lábnyi fuládu formát. megtöltötték főiddel, ugy hogy a deszkák oldalt egy lábnyira kiáltottak, a fenék telje* áthatol-hatlau volt * a vakund é* a rovarok ki nem mászhattak. A földbe .— aztán bokrokat * különféle kerti növényeket ültettek * miután ezek megbokrosodtak, közel 300 darab mindenféle kártékony féreg, u. ni. cserebogár, giliszta ath. tétetett oda, melyek''mindjárt befurakodtak a földbe. Kgy idő múlva, midőn már a férgek éjolmüket keresték, a vakond is oda tétetett, s röktöu elkezdte munkáját. Az eredmény 34 óra lefolyása után megvizsgáltatott akként, hogy n föld iitiom rostáru hányatni; mely c*ak a ho-mokrészekot eresztő át. Kitűnt, hogy már csuk 1K darab volt életben a betett férgek közül, a többit 34 óra lefolyása alatt u vakond mind ösz*zekereste a megette.
Árverezések.
— Néh. H e r 11> I • n «l y tlyörgy hagyatékAhos tartozó 12409 frt 20 krra bscsllll ingatlan Hittiir^h«tt (Z»l«m.l f. ú. («ptfinber UO. ««''ti. oki. ''¿G. d. k. 10 érakor.
»-..K I I m s JAiiot é* ncjo Hohlfkorn Krhifkuru Kcreuci rt''íxáro li-fogUll ti.VI irtr/i broslttl InKsilsn (''«áktornyán (KalaiiitKy«» (. v. srpt 1!). <1.
1(1 ¿rakor.
— Ni''li. 1>oïliurtc* Jú.»uf hagyallkálMlI Htklspic» Jóncf r>''»i<ro 40 frt. «r#jfl|{ l«f»gUlt TJ(t frtr» ticMttU lnx«lt*n l''iittunivin (ZsUui.) f. t. »fpt. 21! •••tl. okt 21. d. «. 10 érskur.
— 8 s t g « t h y Lajostól Nagy Ooriu''lis ré-«xére lefoglalt 7«0 frtra beciltll marliAk l''unU-Ma-gyáradon (/ataiii.) f. i. «oui. 2t>." d, o. !) dralcur.
— Zsbe ex Aiidrá. h .líneftfil l.luiAk r.''nirt «1T frt «r. Ufoglalt U40 frtra brrattlt Ingatlan A.-Krilyovi-ritii (/alam.) f. r. ittig. ''if. ftctlcg ttpl. W. d. ». 10 érakor. ■
— H a 1 o g h Ztuminna ugyii niitil kk KAtil h Koti gyAaijit IIUlû *.''tO frira b^ciOlt buofltldl il 16 frtra bceiOll sárhidai ingatlan a bclyiilntn (Zala-mtgye) f. í. tnept 1«. «Mtleg okt. 19. d4MStt 10 érakor.
— Orbán litráut illető 400 frtra bec«alt io-gatlau K.-Túliban (Zalatu.) f i. ispu 13. eicllrg ukt. 13. d. «. 10 ¿rakor.*
— Il a d a r i I » .I án o » tót Ifáncdcs IilvAn kk. örnk.Wi ríni/re lífoglall 4321! frlra beonllll iiiKatlaii l''etűbáiAn (Hopronm ) foM é. ««ptomhor 22.. .Iílel«tt 5» órakor. '' - . ''
— N a g v i''Altúl kk. Nagy leWán ttiiii* 260« tl. G 2/3 kr ercje''ig lofoglalt 85070 frtra bf< «Ult ingatlan C''trpreg.-n (Hopronm.) folyó i. «cpt. 0. cietlcg okt. G. délelStt 9 órakör.
K I » I « r Nándor <*« neje K<vAli* Oitricli«teln Jakab réea.''ro 1IU fl 7ít kr r..>jeii,'' lefoglalt J06Ü ftra béííült Ingatlan C''ilnf.tlváu (tfoproimt ) folyó í. «cpt. ''/<>. eietlrg oki. SO. drlcIStl !> órakor.
— O I <• i y il I li A I y I ó I Koka« MiltAly ré«rro Itk''f frt er. lefoglal! : :I94.> frira becillll ingatlan Haf-bacaon (Soptonin.) ''folyó ó. «opt. 1!». etellog okl l!>.. ilélelőifSJ" olrakor.
• •• (I o t lu li i c * Oáspárlól U.ijml kndre r黫<(r''o .V) frt er. lefoglalt 2<>4!i frtra beralllt ingatlan CÎIn-faltán (Sopronul.^''folyó évi aept. 20. etcll*); okl. 20. dólilőti 9 órakor.
II agár .IAiioMóI llagar Józ*''«-/ ritiim 80 frt 4G kr er. Irfogtnll 400 frlra lieradll ingalláíi fulo Ottói-Kin iV.i«iu.) folyó évi aitg. ill. mutlrg okl. 3. délelőli !» órakor. '' * /
S «al vak Jóxnef ét nejétől .lancx Uy. ré-nérji 22») frt ••!. ti>f<iglalt 77<> frtra bvrílllt nAntet uj-v.tii ingatlan Vaun. telekkönyvi lii.vatalAban Hxombal-ln''lyei^ folyó évi aug. 24. esetleg evpt. 27. délelőtt ''J
ólakor .-ti--- .
CSŐI). \
* '' ''
S r li » a r r z i» n li t< r g (Jiuitáv vAroa liidvégi l.ikoa «•lien, SOinogvini-gyv t</ékénél ; lu-jrlentéli ha
láii''lő f.,|Vó é, « pl. >„M.t, :t<». pt-rilgycIS KovAtsiti <S»/iutr. ttiiofggoniluok Király Námlor.
Nyílt póata.
— K. A k<ildimllgyről ill jele« nikkel kfldönot-lel vrltQk, hoxni fogjuk.
- H». I. Zala-Kgeraxeg*. Neni ¡Ar érlto aetnini dij ; boooa igérelére »láinoliluk.
.A franraia-poro»x hadjárat'' niinfi ezikk kf)x-léae nem lapnuk keretébe való ; nekünk c«ak a ixAraz hírlapi lényeket lehet roglalrálniink.
— K. l''eat. K hó k<lxe|H''ii.
- I!. Megyünk.
- Hx- J. /.. Rgerax.''g, Nile « aemini u««x, uiuci semini hang. uyugodt ax éjmagAny »at.
II. l.evclllnk R*xiergoinbati talál.
TSTynt tér,.*)
MÜalUuk a szép s/otí-
magyar felköszöntő könyv 2-dik kiadása érdekében.
Tiszteli hazafi !
— T o f n o r lg n ácstól Dauer Jakab irétxér« lefoglal! 1600 frlra beeidlt.Ingatlan Hxigetvárt (Ao-mogytucgye) f, é. («pl. 12 «isUtg okt. tV. déUlŐII » órakor. *
— II sss Kmánuel ti Wiener Simon kiegyen-lltéii tömege, tov. Hle«iel taráéi éa neje TetéalAl illető 7800 frtra beritlll nyéki é« lasompaki ingatlan a •oproumegyei telokkOnyvi hifaUlban f. é. aept. 14.'' e«etleg okt 14. d. ». 9 órákor.
K » x é p-C h a p ó Andrá* éa'' neje Horváth Tréxallől Németh Antal réixére 212 frt 43 kr erejéig lefoglalt ingatlan l)örin (Kopronm.) f. é. aept. G. eietl. okt. 6. d. e. ''J órakor.
— 1* I o l n i n g « r ItuperllCI Komvalte» Károly rétiére 7l.''i frt erejeig lefoglalt 2lH>0 fr^a bociUlt ingatlan lljfaWAn (Hopronm.) f, é. aopl. 1.1. eielleg. okl. 13. d. e. 0 órakor.
— ltubios JóssoftSl Vritchmann Jakab ré''iére lefoglalt ltk) frlra bcraillt Ingatlan Oixtopon (Hopronm.) Tolyó é. sept. 7. esetleg okt. 7. délilotl <J órakor.
Könyvkiadói feladatomul ttiztom ki magamnak, hogy 4 a magyar irodalombun eddig nélkülözött oly kiadványokat létoaiUeíc, melyek álul a polgárosztályt mulattatva, erkölcsileg iicmesbitvu nemesak az <ilva*túkgdvru lelkeaiteem/ hanem haHznos é* c/.élazorU idő-töltéat szereszek. Ilyen egyik vállnlntom a
„Halljak a szép szót!"
czimü toaaztkönyvom, melynek első kiadása egy év alatt elkelvén, annak másotlilr | ''kiadása lón szllkségesaó * roppant keresettsége miatt azonnnl saitó alá kell rendoznem, é* |>edig tetemesen bóvitvo; minélfogva hazafias tisztelet- éa bizalommal fölkérem önt, Hzivta»-kedjék o vállalatomat, buzgó törekvéseimot ölömozditani s a könyv szollomének tartalmas-bítilsára akár ön által, akár körében mondott toosztót beküldeni, molyet köszönettel veazek é* azt kitelhetólog dijazni fogom.
Ha netán nz első kiadásban jolent meg t. uraságodtól toaszt, és most némi változtatást vagy b<ívitést kiváii tenni, szíveskedjék ebbeli nyilatkozatát, valamint az ujabb tonsz-tok beküldését f. évi sjopt. lö-ig nálam esz közölni. \
Ax ujabb tonsztnk nk''ár kötött, ukár kötőt Ion nvelvojt lehetnek, a vig s éHjze* toosztok előnyben részesülnek.
Becse* bizalmát s vállalatoiji iránti no-mes figyelmét midón kérném, magamat s vál-'' " lalataimat tapasztalt jóindulatába ajdnlottau vagyok
NAOY-KANIZSÁN, aug. 2»., 1870. - < kész szolgája
Wajdits József,
könyvkiadó.
Érdemlő
dicsóret.
Elismerésem mollett nom mulaszthatom nyilvános köAzönetcmet kijelenteni, llog''o-düs István női rajztanító szabó mester ur iranl, a vélem rövid időn tolt tanitásáórt, — éa jó szabályszerű ízlés szerinti készítéseiért, melyeket nokein és tudomásommal többeknek tolt jutányos Tölteteink mellett, luint alapos szakértőt bátorkodom melegen ajánlaui mindazoknak, kik nevezett foglulkozásbun ismeretet szerezni óhajtanak.
Holtja N. Kanizsán a felső templom tér: Deodorovíca ház lO.dik száiu alott vall. ______Virág Kuimu.
•) B
vállal a
rovat alatt kitilSltekért fololö««éget nom
8a«tlu
Úzletí-hirnök.
— A .HAZA'' élelbixtexiló bank f. AvI augusitui havi- tt«l«j| kimutatása : lluuytíjlatott &07 darab hóval. Iá< AS0350 frt lökére, filggóhcn maradt a mull hónapból 62.f)VKi frt tőkére. öiixe«,<n l,<V)G.06il frl. Ebből kiAllittatott «flO darab 434,770 frt tőke, ÍUggSbcn maradt M98GÍ» frt <6kc, elutasitUtolt 71490 frt t«ko. Öa«xe«eo 1.05G.06Ü frt tSko. A bank mdkíldéiénok kexdelo óik,, tudniillik 18G7 xxeptamhnr 1-től 1870 ai)gu*xtua hó végéig as Osties benyújtott bevallAtok n««ii''ge 31. 398. OHO frt, a kötvények Omego M, MU3, 045. frt tezx a tOrléiek halálcxctck h vinxavAl-tiaok Isvonáaa után 17. 013. 43ó frtuyl blztoxitott (iMxog vau Arvúnybeo.
— Magyaroruág oi Idei Olsso* gabuatorraíio, ha líetn ís s hét év előttihni hsxonló dn még mindig elég leteiue* kivitelt cngedito, ha a háboras vlssonyok nem akaaxtanák meg a forgalmat. A ÍÖldmivelé«i mluiite-riuiqliox érkexett jclontéaek aierlnt busánál £96 jelenté« küzül 72 jó, 170 küzépaserll és 48 rois termé.ről ludóiit, roxaaAI 290 joleuté« küxUl 74 jó, 17« kOiép-aierll 40 rois; tava«ilaUiiál 2*0 jelenté* kOtUI 1^8 jó é* kitiloC, 140 kOxép**or(l ós 12 ro*s. A sUtlstlksi ixAmiUísok alapján exek «sorint következő tnegkOie-litö eredmény vonható: btixa várható miutegy 6i millió mérő, rozi 28 millió jnérő, (ixsxeien 82 millió tnérü. Knuek elleuéhen s *z(tk«nglet: egy éri fogyair ■ . iáira 67 millió midi,-vetőmagra ralntogy 12 —l:i
lió mérő, i)ai>»rtr 70 niillió. maradua t«hát klritelr* 10-13 millió iné^ő, mi legalább 60 millió írtnak faléi meg, phhnz »xámitandók még a tavalyról tmaradt kéaxlelok, melyek azonban nom i|{cn jelnntéksnyok lehelnek már.
K ImxafíixiJg »ka. l''raucziaor»ság Colé d''or ue-gyéjébi''ii ogy vaiutvou.il lőltéicil fái *ó*ka- (berbero vulgari«) hokinkkal illtették bo ; s vaiui kOaeléhm ekvő búza-, rozi- é* Arpafsldok^t eltepto ax Utx.lg A \ ixsgáló bizotuAg jelnutétébSI kitiluik, hogy olt, a hol fái «óika uiue*,- a gabouák nuutt iltzügínok, ( egyetlen ily bokor Ultoté*o iitzOgOt lálnatxt o)y vidékeken, hol addig ex a betogtég nem uralkodott. Az tMzfig ki. gombája (pueciuia gramlnl*) l* a fái «óika levelein lAmadni ««okolt (Argá* gomba- foltok (oc-cidium burberdi*) ugyanazon növényeU külOnbOzS alakjai.
Piaczi ár.
Nagy-Kanlua, 1*870 évi auguiztui 31-lk nipjáu. Ituza H3-85 font. 4 Irt —■ kr. »5 80 font 4 frt 50 kr. 87-88 fotil. 4 frl 7í. kr. Koz« 78-7H"íout3 frt 10 kr 79-80 font 3 frt - kr 80-81 font 3 fit 2o kr. Árpa •erfCxéire 70—71 font 3 frt. kr 71 -72 font 3 Irt -kr. Árpa kOzOiuége« G5--fl0''fout 2 frl 80kr. 07-Gi font 3 frt. Kukoricza 3 frl 60 kr. 3 frl 20 kr.; Kuko-ricza olaax (ralnquanllii) - frt — kr ZnU 45—47 fon! lfrl 80 kr. 47 48. font 2 frt — .kr. l''..liaiika fld-iW fut. — frt — kr. G8 —70 font — frt - kr. Ilab fohür 8 kr. — bab tarka G kr KenyérlUxt kízftntégei 8 l''t 60 kr. liliom 9.60, Ziemldiizt 12 frt ~ kr. I.lnglidt köxOiuégo« - frt -linoiu - frt — kr. Király liuJ, köxön.ége» — fr| _ kr linóm 15 frt - kr. Uox.-lAug kflx.lniége« — frt _ kr. finom - frt — kr. Marhs-hu« fottija 23 kr.. Horju-ha* font|.i 2G t<r. 8«r té« hu« fontja 26 kr. Juh-hu* fontja 14 kr 8»«-loua fontja 44 kr. Ziii fontja 50 kr. Csibe pirja 80 1 frt. KAeaa «0 kr. 1 írt. l.ud «ovAny 1 írt 10 kr - frt — kr. I.it.l hixotl 2 írt 60 kr, •• frl — kr.
Pujka frt--kr. Tyuk-lojA* 1»/, kr. kr. Burgouya
niéreje - frl — .. f,t — kr> Kgy inAxia ixéna 1 frl 70 kr.j ixéna uj frl — kr. Kgy kévs x«up 10 kr. Szalui t I írt ''/O kr. Ujbor vidéklli<kheU akói.1 ft frl - kr. Ó-bor vidékilnkbell akója 8 frl.
A nagykanixjai rároi tauAe«.ínak Árjegyzék,, könyvéből kiadta 3ZI0ETHY KÁROLY, bizio«.
Érték- és váltófolyam: 2.
f)% motalique* r>(>J>í>; 5u/„ nomz. kölcsön —.(><»; IHtfil-ki állttdalmi kölcsön U0.7Ö; bankrészvények (J5)í>; hitelintézeti ré*zvényok 2(''»4. — ; Londou 12a.— ; ozltst ágio 12f).ő2; uruny darabja f>.H2 kr.
VaiHtl nsponklntl menetrend :
Indul N''.-Kanlx«áról Harc« felé reggel 4 óra 65 perc«.
délután 2 óra 25 perez.
Iluda
Triót
reggel d. il,
G óra — 1 óra 22 perez.
etlvo 10 óra f. <*
lt.''.in
Krk. N.-KaniziAra Harc«
regg. 4 óra 4.''» ,
délben 2 óra I.S ,
rngg. A <Sm 30 a
éjjel lt óra ■-''<» .
délutAu 3 óra 30 .
reggul 4 óra 1 .
. . délben 12ór.i 3ii ,
Huila ïylol röggel 4 óra ''.''3 .
. . délb. 1 óra p^í
. . . e»lvo 8 ór.1 63 ,
délbenl2 óra 62 .
eato tO óra 36 .
reggel 4 óra 10 . eato 9 óra 40
délben ll óra 9 .
Tried liées
Heti naptár.
Szeptember 4-tfl IO-lg I870.
......—Jl II .■.l.l.ll'' S-T
Hó- é« heti- iKalholiku* nap- l''roteatan« I <Xi unp ■ tár ^ I ^uaptár J^''j''i
3(i ) Jé i u « ti« l''i éVf okl o » t gyógyít raejf,* » l.uk. XVII, ll-l''.l.
4 Vasárnap B I3 úrangy. B I2 Itóza
5 Itétfá VictOriu Krő«
6 Kedd /achar. Vida
7 ti Hxerda Itegina '' Kcgina Ki«a«*x.
CsUtdrt. Klsassi.
0 rémek (leorg v. T. Miklós AdiimAr
to Hzomh. l''uloherla
iHf
M H
ir*
Felelős szerkesztő : Wajdits József. Segédszerkesztő : Bàtorfl LajOS.
II I
limr- és keroNkCMlelmi akadómia
Gr&oztoen,
egy magasabb kereskedelmi és ijtdr képzii intézet
kezdetét veszi folyó év october I sején 8 tanévre.
.4« inkoláiiitk 4 ««:IJm : ulméleti- 6» gyakorlatilag derük kereskedő egyénekké kiképezni.
Jerveiete: M>koU két, ré#/ro oszlik, kereskedelmi és ipar-kor oskedo Imi, mindegyik három évfolyamra | a* utóbbiak képezik c he mini é« mechanikai osztályt. Kzekon kivUl az osztályrészesek fognak három nyelvet tanului (olasz, franciia éa angoh. A gyakorlati kíképezés-bez van egy mintairoda ehemiai laboratóriummal <<* tneeha-nicai gyakorlattal.
Frlvétrli r Hét. le.k : Klfogadtutuak, kik l-l évet számlálnak és iskolázták az, al-real tanodát, polgárit va^rv az al-gyuinasiuiuol. Kik obbeu nem képesítettük, ezek részére vau egy előké«zUlé iskola.
KülelmiiéK t A tanulók ez akfttMmiában élvezik a tanulást mint a gyinnasiutfibun sat., kik az ujabb hadi törvény »serint egy évi ünkényU-sek akurnak lenni.
ÖNKOiidijiis.ÍN : idegenek közül ketten lesznek fel véve kx iskola ve|«tö tanár és tényezője az osztondijazás tW tanin* tétetnek, ugy minf: Kulin, alap. tauárNurfíaydougasse Nr. 4,
WnlltHifr. r tiyüruy «»nár ur Kjosterwicsgasse ''JH. ugy szinte jó családoklói idegeit helyróli tanulók nyugalmas felvigyázatu ellátásbau is részesülhetnek, miről az iga/.gató-«ág rendelkezik. Mindou tudakolodzásra a legnagyobb készséggel tesz felvilágosítást
a kereskedelmi ós ipar academia igazgatósága Orftczben
4Ö0-3, 1
I>r. Alvene. igazgató. Ca. kir. szab.

(Recroati
ons-Flnid)
Klagenfurti lovak-, sza,-va
ss»*ly a kornsubu-V V''1*''"" állított késsitin.''*..
_____l„i ■ .IK/''.-Oft 1 L
LOVAKNAK,
Clixr&/UJBX, co. kir. állatorvostól,
in«!y a bí>«I msgas sgéssséntluyl batóiig Illetik*» saakf.rtliri s t«kttk(4ly*l álul megviiagAI|.>tvsn a s maga« kereskedelmi mlnias tsiU.npak 1841*. év. Márt hó S-úti 4.136 724 iiámu kiboesAjtvAuya folytán ssyss »flyertUI silró gy''gyiit lovak Mist betegsége ellen ttllW » t«tstt. Mint kóru-egelftsbaier haaiuálhaló * lovuk nagyol,I, kihajtAas előtt i''-a után, minthogy eito aisr iatnét erűait a » lovakat megrokkanástól óvj^y T.lU*. tekintélyektől kiállított legjobb bUonyitványok sssu iy''''íy««>adóinál megtekinthetők
Ars ''ti llv»ín»l naai »..Ati uta''lAssal I frt. 40 kr.
latgyógyszer hák- ós juhoknak
és niáa avatatlanok által össí,» «Ifibbre .vonbatóbb msrl c> mm •gyadlll as alííf -iú ;~iio ktiö- ''^aa Állatbetegségekben, mint orrfo-Ijác, mirigydag, kfilOoíélaf ;-&>«tok aal, gyúr* éa biiunyu* aagilaé («1 nyújt hausir; míg iáamsbb bslaő ««envedéseknél is legjobb srtdménynysl bsainillii''.ó. Kltávolitja a belsk makacs bsdugulá-•alt, a vsr8css4r reudassrbeul hAborgatAsokat előmosdilja a ki. ás slválssstásokat. <> nagjr mérvben sinsll a tehenek tejeléaúi. kiint kórm«gel8s'':ai.».- — lavasasal ás ősssel uiidilii as állatok gyakrabban betsgeak JikV eredméuynysl haa«nAlhaló minthogy sok bst»g»-''gek k''''^- (aít akadályo««*, as állatokat júkedvüekké tsssl a -i*>yí4dU«l$f étvágyat flSmosditja ás as euiésstést srőalti« Végre »■.•-Tksll jegjresuem bog; as én Allstgi ógyporom nem cssk jobb mim''a komái burgi iiiarba|mr hanem raouiagaim is nagyobbak áa olcsóbbak, Uyógytsersm eladóinál a legjobb bisonyitvA-Nyaiiu megtekinthetik •
Ai-^''jSgy riomagnak liaasuálatl utaaitáaaal 40 kr.
fei. Figyelmeztetés.
kötelességemnek tartom mint állatorvoa a> I. cs. iótulsjdo nov>L»t Hgy-hui-itotni hogy a kornenbiqrgi Kwiida ur (IditS nedv« r^yáltalábaii nem gyógya»«r a lovak betega<''gei ellen, hanem caak mint kónutgrlCaG sier aasbadalinastatott, (kórmagtlSiö ss«-rek lehttuek eg/aoágca állatok atámára, de nem betegeknek) ktl-Innbau a anagaa cs. kir. kereakedelini mínlaiUriuuinak lHO''.». <-ri inártius 6-án 43301724 aiám alatt gyógyaiersm végett rássemr« kisdott határoiat ért«lni«b<-n Kwiada urnák halárniotlan megtiltatott e uioaóvlsánek (Heatitutiona Fluidí nyilvánoa Mrdetéaekbeu a liaasuálatl utaaitáaokban gyógyhatáat tulajdonítani, de Wwiida a tilalom dacaára seiu engedi magát elli(veitclni, hogy találmáuyának gyógy*rejO haláat ne tulajdouitanv, melyet as soha a«m birl.
K 3 r a k t á r : as oaitrák magyar birodalom ssámára Craust állatorvosnál Klagenfurtban.
j^y K/ami szerek raktiiru Nagy-Kanizsa a
vidt''ku • Hzdre ''egyedül.
l42ó~i\
i i
Rosenfeld Adolf,
R D E. T K S
Mllal!jnk a szép szól!"
„Eajta uxatassaafe t"
„Rajta fiuk, vigadjunk!"
Megjelent «''•» minden liuzai künyvkercsked^sbeii kapható:
„Halljuk a szép azót!" i
czíinil inuKyar tc)kassiintA><tOHMt)-ki>nvv, mely kötött tls kötetlen mindenueiuU tVlktozóiiU''-st tarUdnuuvAn, disziM kiállitása t-s tömött tartalma, UgY Iiivk/uoh és mulattató voltánál fogva az itjuság tigyolniébe különösen ajánlliató. — A lí»U lapra terjodó és 145 többnyire eredeti felköszöntést
K K
déli vasut-társaság.
Folyó évi szeptember 1-től tóílW a kunizHft-bnrí''sj vonalon levő Lögrád állomáson a gyorsvonati és teherszál-litmányi forgalom nyitva van.
Bécs, augusztus hó 1870.
it
tartalmazó színes keménykötésű könyvnek ára 1 ft.
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!
A dalkedvelő ifjúságnak különösen ajánlható
közkedvesscgU dalkönyv liurtuadik javított és tetemesen bővített kiadása.
K nagy szorgalommul összeállított ni A közel KKN) válogatott dalt tartalmaz, és s/íiica borítéku ; csinos kiállításánál fogva is kitiíuő, mondliatlii : egyetlen a ma^a ne-mélten. Az első kiállítás 2(XH) és a másó«lík 35(X) |>éidánva igéu röviJ idő alatt elkelt, mi élénké tanúsítja, liogy méltó HgVt''lniOt érdélnél. Ara az ¡''»¡)0 lapra terjodö s disZosrti kiállított zsebkönyvnek l.''iO kr., dús arunvuyotnás- és arany-swgélvlvel 1.80 krért.
LE NORMANT),
• hlrcs cilgánynd Igazmondó velókártyájs
ÍVJ sziiieztitl kártyával, magyar aláírással és szővejígel. — ¿vru {><-> kr.
A magyar liölgy koszorúuak kilbinösiigyuhnébe ajánlom a díszes kiutasban megjelent
„HiOtn leányok iiiulasMiiik!"
czimú mulattató kézikönvv, n magyar. Iiölnjck számára'' K tigvelemmel ösuzeállítolt és iníndcniH''iiiít mulattatót tartalmazó, 470 velin lapra terjedő díszesen kiállított kemény kött«A zsebkönyv ára 1.G0 kr. Arany nyomás és arany szcgélylyel diszkötésbun ¿.titl kr.
„Kebel hangok.",
Magyar és számos uj évi, név- és születésnapi kii»
•zöntések
'' Irta Hoffttiann Mór.
K díszt» kiállítású * kemény kötésű könyvnek ára I frl.
Lakatos Sándor».„.„,tónczkOnj ve
mindkét nembeli ifjusilg számára, arc/.kép|Kil, és temérdek a szöveg közé nyomott táncz-ábrákkal. Ara I Irt.
„Hadtérszolgálat"
150 lapra terjedő terjedő katonai tankönyv ára H() kr.
LEGÚJABB MGf EGYPT. ALMOSKÖNYV
170 lap és 000 képpel ellátva 40 kr.
MT Az első tit Nagy-Kanizsán, Wajdits , JÓZ8eFkönyvkere8kedé8Óben egyszerre véve, valamint utánnvétellel együtt rendelve 5 frt. 80 kr., mind a nyolez egyszerre pedig esák 6 frt. PQ kr.
_ l''ottai rendelések a levél érkf/A-sc után azonnal
teljesíltetuek. -- Minden tiz példány utAn egy tisz-teletpéldAuynyal is szolgálok.
WAJDI''I''H JÓM»\
knnyvkcrss^<Ji1 Nsty-Ksnlísin,
!
kt>r#«k«ilésóbeu Ttu.
^ -Értesítés.
Tan- és nevelő intézetemben
de fi-ilc évi tunfolyum
október 1-én veszi kezdetét.
Növendékeim a rendes tantárgyakon kivül teljes kiképeztetést nyernek a német és franezia nyelvben ; tuvábbá a gyorsirászat ,tornászat-,úszás-, (áncz- s katonai fegyvergyakorlatokban és a zenében. Kifogadok nyilvános iskolába járó fiukat is. Az intézet értesitvényét kívánatra készséggel megküldöm.
Sopron, augusztusban 1870.
Csöndes J. F.
14 (M-V. iVs»«sló.
Vidéki vcvfllm klllOnüs megelégedéséről I eíegentló tanúságot tesz az, hogy az 1807. [évről szóló posta-kimutatás szerint alulirt • 15,000 Iposlai küldeményt, lH(>8-ban 19,800-at adott fel.
Iftipirok, l(ilosat(\|esjek, pecsétek |
(370-oj - és inás tró-eszkozük
IckIIii- ininönéglM''ii kövekerö ponináron.
rsbjs ó, 10, 15 kr, kiilaiinsou fmol
Kr.-tiur.(sl cvól|>S|iirok,. minJcii Ikiviíiil iii''v vs^y kuroua in^yi-n |iiyomsts«Avnl :
10«) .111. H s<l fluont fclu''r 4.''> kr. ■.illeni n-cn''xct v. vuiisliott <>H kr. IrrrsiM sxiiiv/t''ll í.''i kr.
100ill». 4-e.l linóm fehér Hó kr. [.ni|(. rrrz^s, v. voiinli. 1 f., Iiorití-k p < I C«Ur :ttl kr, ur.''is f»l kr, ssincs] |< • . < Tkr> kr, lirini lomAiicxo« IX) |kr; -t i''dr«. r«''04Í« |>*|>lr <>ft kr.
2 rjjnua. tinlll koiunával n iUva-|t<>s Ifilili miiiii nyiiinsllisii l(K)|is-|l>irr.i iiioii<>crsmui .''to kr, 100 boriinkra SO kr
!•*) illi.lÁtuKat^jrey.kottös fi''ny-liunoi |.S|iiron, ir^liii. kőiiyoin.tt I Ifit ugyanilyen Irglluoin.fvki-te nyn |iuii«inl Ml kr.
Ari.-ll''illsk, K«''|plUt<ir\ollak a Iki''x i(;aiilá<Ara inliidi-u |ia|>irlioi ]r.'' 4b ¿4 kr, 1 tor«. aiiK. ríttoll 12
Ili''Kjnbii fajban 10 kr, l!i t. ang, r^itull r|rr dobotban, fennebbi fajban »0 kr, 12 t. alumiuiumtoll, blstgiitya rozsda c|leu tfO kr. 1 t. kautsrhuk toll, jó uilnWglI 10 ki; 11. Irón jóiiiiiit''í.-''({ti 10, l.''i, Ifi kr Nsify rlíínyl ii/ijtanak a* uj «/(>• irónok; fíilr.«lc>--s <-sokiu-l a fá-rasttó lirgytr% , r|(y»trrtiiiind a< —«irón Ih-k^.. bistositva van a< olt.lr.''i IoIImi. I db fslia foglalva, 10 kr, ''-«untba ill, 1 il''i tollnyi''i és kt-siol l''.''O kr. I löltóny S bóra «I«gend8 Ilii kr. | ,|b t''uio radirgiininii tints |-''-« ir/infoltok tlírl»»«té«iSro 5 kr
Kinoiuan vi''-»clt |ie<-«<?t nyomok |li-g««i<bb ir.ÍM.ll ,1 db kél bclUvol,
nyéllel 60 kr. KoronAért .10 kr, kll-Ilon egé»s urv.-k uli-«An »«»niilUI-J.iak. UumbonijromA préselt névvel logyfltt legfinomabb -J.80-:» .'',() Hé-T • • - ,-..(.i •!.bádogs«ekrény Inyel festék és ee»ellel t..''iO kr, A |c''*|> «tcyoxi-ri nedvetitéuel looi) le-Inyoinatiit késxit A legg)akorla-•ibb hivatalok éa irodák ««ámára 1 I lii legllnonialib vésutli Ü frt 60 kr iKiiiyllbellen inganynsssiluiolé táb lUk darabja fi. Hl, Ifi, W kr. A leg Itscbb uévna|ii- és újévi (Idvftilö Ijogyi''k, gy''lu,K''trlli-ii ki.''illilva, da
noiuak, OrOkké illstosó l.éilésssl ] •iO, aO, 40, 60 kr.
ír.lkésglolek, ki« uyole«adrit,| fslssorelésnélkül ««Árral 1.20,1.60,1 l.t«). Ogyanilyvn teljes belfel«si-re-1 lé*«el darabja ''S?;"93Ú. Klvnlftll éa felniről (ényilléssel kiállitva 3.50,1 t, 4.60. Nagy negyedrél fvUxerolés | nélküli .Hl),8Ö0-,teljes ffllsssreléasel I
H 6o, 4 l''gvauilysu fAuyll/éMtl| kUllitva 4.5(1, b;hM.
I''ec»él-bélyegek, melyek kényei-mexégük, idv« >«ñguk és bi«lo< be.l raga>slA«uk mijitt as ostya és jm. I i''iétvi.K/uál e«7*j.;''irübliek, bgliii. I inlnSségbiin, t.;t</.*««/,-rinli e»im,| «iuier név és n''inogramin.ii fi()0| db I frt 20, lOki ill) I frt 60.
ra|iirL''írc«Ak.Kgy ssépen ellAtolt I envelope különféle féuy/ési papi-[ rok é« borítékkal telve dbja J6, a.''ijl
60.IK), «Okr, I frt. I
tlyakorlali «Icarf ajándék ss uj bronsOlitetü irósserkéaslel követ .| kető lOdrbau: I tiutaUrtó, I toll -nyél-AllvAny, I levél uolinxltő, I irólAm|>a, I béviuért, I k«''«i gyer- i tyalartó, I gyufatartó, I lollli««lit¿, I 1 ék««er- s óratartö. Minden r«ino-1 «an és dlsiesea kiAlliiva e«ak .''I frt. | l.egjotili rajieitkiíx.ik 1 db Ka|
kr, 1 frt. l.-*0, 1.MJ | ,|b telje, ké««-
I.SO.i.ilO,:». 1 rajztoll .10 kr. 1 kör-«3 kitebb 30, nagyobb l!o kr.
KMdgAiubök 7iO, 81» kr 1.50, ''J, I 3 frt. Kestékssekréiiyke a leglínom, I inéifeatekkel inegtlíllve, .Irbja 30,1 10. «0 kr. J frt, l.ftO, J frt. JrgysS-könyvek llu. 10. ló, ''Jil kr. Ilőrbeu] •.».''i, 35, f>0 kr.
I.egriiioinsbb illat-ia pecaélvlassI
II.¡.i, pirns t 10 kr. legllu. kÜlOn* féle silllekbuii illijs 10 kr.
Kö«ön«égea éa s/é|iiráa.-ati iríia miiilAk tanító és tanulóknak egy. arAnt njáullintó, 1 kicsiny formájú fület l''iirAanemmel lOkn''rt; I lisgy I füxct 30 féle dist-irásiieinincl lió I kr. Minták a rájsolAa komit ft meg-lanulAiAra, legújabb t.inmód kes-dők é« mflkedvelük a«Amár.a, nigy I válaastékban, I niset t»», 16, 25 kr I
IC minőségben egydül kaphatók :
FRIEDMAHN A.-»»1 PRATERSTRASSE
Augenfeld Zsigmond,
^.ri7—3.1
(Nagy-Kanizsán, a nagy placzon,Eben$panger-féle házban.)
J''odrásztorimH számos lAtogatiU vógutt ajánl ju ; toviibbú lcguj«b-bitti iiiogiSrkuzctt divatos iinjkóplutukit nagy villaaztdkban ; ugy a/.iiitr ajánlkozik oni-mfi régi tárgynknuk ujakkali kicm-rélósúrií, mcgbiziisokal k«jsuégg<;l elfogad s az/onnal tolli''sitni iparkodik.
I
Jótállás mellett a legjobb és
legJutJHiyosabfo
varró gépek.
Vagyok bátor esonnul n ti. ö kő-'' íönnógot tjsztL-liittol értwtil«''«", l»»gv aj _
Warchalovsky Jakab ur cs. k. szab. varró gép gyárának,
molyok a londoni t''w párisi világkiállításon czi''UzcrU jdságuk t* őlcsiVságnk által órtlomot szoroztok, Itolvi iaktárát átvottom.
Az eladások tökeletesen a gyári árjegyzék után
történnek, miáltal a n. é. vevők a fuvar ó* emiinajroláai jK*nr.t takarítják inog. (''¡cérna-, selyein-, tll- A» olajjal a varró-gépok számára a loguagyobb válaszúikban r.s olcsi''ni szolgálok.
Minden a raktáromból eladott varrógépek elismerési ''nyilatkozatot nyertek, melynek bizonyítékául az ido mollékol-tekot bátorkodom kiizítlni. .
.w Mély tisztelettel
(«i-io, *) Rósenfeld Adolf.
Bizonyítványok: '' Kosén le ld Adolf urnák!
ŰrAininel nyllatkotiatrtjn ki, mi««erint a« Önuél^rAsArolt varrd. I igen nn g vagyok elégedve, Snérl raklárAl »liveaou
fogom miink-Bibochay Jáaosaé.
géppel
nsk i> ajAnlsni.
Nagv-Kaulsaa, julio. Mén IKTO.
II.
T. ez. Itooonfold Adolf, k ereakndő musk.
A» iWl vásAndt >srróg.''jieti nrOmmel dolgoilulok, mert rajta a írunkáksl igénysierilli g késsltficllii''«I, a« e nemit varr.irépkkct bíuan sjAiilbstoni n.indeii eaaiád aiámára való megaser«éa irkoiteiéluM.
Nagy Kani.«« juiiut 4 éu IU70. Kooslt Antonia,
• ■ /
s
Blflö nyllv. maffaaabto kereeKedelír l
t a ii Intézet
Üde »bt
Priltrilrint 32-d I k »iám. Tanulmányaikat végiett hallgatók a <•«. kir. hadseregben az egy eve* önkény l.* szolgálat kedvezményét élvezik , auélkül, hogv az önkéiitoaviitsgAi letenni kőtvlcaok volnAn-tk. BeiratAsuk szeptember ííMöl kezdve történnek.
Az előadAs október elején kt ^lődik. Október 2-án kezdődik n gyakorlati vasiit-.» sürgöny-•zolgAlat előkészületi folyama. — Évijelentésok az igaíg''atósAg és "minden kfiiiyvkerenkedé* Altul szerezhetők. , ... - Porges Károly.
> ipa/p.iló.
Minden ufiiitetszö tárgy visszavétetik vagy felcíeréltptik. l''j bi/i>iiyitHa.:i s/.igoru becsületességnek!
Olcsó ékszer
hölgyek és urak számára.
Ezen úgynevezett nj arany fémből készült ékszer feleslegessé teszi a valódi ékszert, minthogy ez ui gyártmány sem szinre, lem kiAllitá»ra nem Ali a valódi megolt; a amellett még azou előny nyel in kinAlkozik, lioqp esak negyedrésznyibe kerül, mint a valódi aranynak, csak foglalvAuyaért is Hzntni kuli; igy a legújabbat gyakrabban lehet beszerezni. Még a szakember is megcsalatik e gyártmány Által, oly jól van minden ulAno/.vn.
Legújabb ék*ier-tiírK)''nk
uj aianyból * legdivatoiabh farjoli «térim, melyek nx araiiyaxiut miniig megtartják, lalódi utánxott kövekkel vagy eniailban a ixeriiit, a inint a ím;.ni i|£<*■•>ü. Melllfik liliom dbja Co Hu kr 1 frtlg; legfinomabb. l.ftO, 1 »0, S. ».ftOkrlg. Fülbevalók I (.ár fin fto, 80 kr. I írtig, fin. l.ftO. J, -J.l*). Kgétx garnitúrák, mrlllfl él lUlt.cvalók 8(1 kr. 1.20, l.tU); (in. ''J, 2.60,3.3.M) I ft írtig.Karpereciek finomak dl.ja 60, H(l kr. I ír«iK. Kar-|iitttnk 1 .Ml, a, 3, l.ftO krig. AI.-k ncl.li nyaklánc* dbja 1 20, l.ftO Vrig MrdalllonokHii 20, III. t>M kr, fin. 80. I, l.M» kr TfiiSííillk uj-arany fejjel 8(1 kr. l.ftO, 2. .1 írllg, (iyflrfik keleten ntáflr..tt kUlflufélu kivrkkf I dbja ít<», I»», ftO, «0. 80 kr. 1 frtlg. l,egijrebb ótittiieiok uraknak rflWd .Ml, mikr. t, I.M), 2 Irlig-l.f(["»Ui nvakUiK-aok Un. vtleucel fai;..II I, 1.40, 1.80, 2 frtlg. Mflltük urak ««ámára 20, 40. «0, 80 krig. Inggombok itbja 10, l.''i.''JO. 30 krig. KéxelSgomliok párja 20. 40. Ik). 80 krig Oallérgoiiibok á Ti <i 10 kr. Kgétx kétxlei I.gt/ebb ¡ii|(- ét kéx-
'' Ml
tan l.««xeállitva IÍ0. Ml kr I fitip. I Valódi arany gydrfik kóve''úk.l l.ft''l, < y, tf..r!<i kriir. l3Uto. e»n«i lám « ifi* arnnymtt rflviil.''l.ftO, I fr11, i;l l.ilut Ikokii uyakláiiex ti, 7 írllp, i I latot e»(l«t lui''itaillnii tfti.iraiiyxotl .''» ».»• tuáncxoxva 2.ftO, 3 frtÍ£.
A li''KtlIvutoxiilih Mesél-
•''•k«»i''r «iámon lliimnaii r«i«inll i iU»l-aoiíl-xpgí^üki''klil''l ftxicrr-kctilve. MalllK 10, l''xi, HO kr. t ltiK. I 111 elItn oaU»Ool kAfflívo I..VI, J, V frtiK 1 pár ídlbuvaló Ml, lUI. Hnkr. I 7 frlif I pir rilllioralA exllnUvl knrnxw l.ftQ. t. 3.3.,Vi.
As iij ArAk iiaptMr, iiic-
ilailliiu ft.riuálinn, moly «iralllyrlgo. Ili i« «m.l.''álh.il, iwiptár •ily»*«,rrt uic-< hauicá) ni «/i rk. «rl. ll, li"i;y a napol. Iidn.tp.il «''•« dál''iiuol pniiloanii jrlil, dl.Ja r«ak "> kr liliomán ''.1'', v:> ló''li aranyoxolt 4*i kr.
l<eKÍItloiiintiltaii kiólll lott Kyéiiiáiit-ék»zcr. Ma^a
a «rakrrtő 1» rlnmillnlik. Ktrn ök-»»i''r valódi e>n«|b« van kSrf.«ve, — aranyalálókknl >''« l''.kk.d vllátva, ax utánxoll Ky^uiánlok uiiiid filiom v«i-• xolt lii''K>* kritUlyl.ól, niá« ilfrtga-kilvi''k ia (VliMiirrlifllcinlI ul.ino/.vák
I nu lltfl 4, li, 0 Íilijí. t pár líilbi-val.''i I, Ti, li frliit. I pár ktWIngninb 2.Ml, .•».Ml. I..VI krítr. I dl> ri In I.HO.i.hO, I ."i lrli({. (J\cináiilifyfirfik.ir.niy bút t.''.M, I.MI.''i—írliií. Ki rt «xU k i\ •xivrk mint nyakúk ''¿,3 4 úti/
C«y«H*-ékHH''rek. ívkn.''k « íri ii larlö»ak, 41 vot{- j'' l- láva- <•« bivalyxaruból. I mrlll« »>,Ml, «0 kr 1 frlip. I pár Iliibe valódi. 35, Ml, 80 kr. 1 frtiK. I db karporn t 30, •10, 8" kr. ! frtip. I db nyakókmir M), 80 kr. 1 frli|». 1 r''lvld óralánc« •JTi. Ml, (UI kr, I nyaklálirr .''hl, 8(1 kr, I f»ii|{- I iiiRnudÍRoiiib 4 kr. I pár kálclÖRomb Ift 20. .10, 40 kr. I Ifi. ■of.''aO 20, 40, •»"I, KO kr.
Az «rftkké illntoső ék-
• <rr loinn''»*i''llínillaliillvúnyb.1|,nn-lyck a Irrinrxi li jó xa^ol mindig mi''Klarlják >''•«-» li-Kujabb divnlol formálja. Kirn úkoer niind. iil felülhalad éj illala nontl^Keii kedveli ba a liilliry c*rilV>k»l«''rt liordv.t «a-Ionba jő, a/.l urliány perc* alatt
m<'');«xagn»iljA. | iiii lllfl Hu ki lói I.
I 2<l 1 Ml ''krijr I pár flllbrvaló 8( kilói I, l.iOkriK. I nyakék (>0 kilói
I.i''iO 2. 2.Ml kritf. I iV-ili /.ralán. / Intoxii I frt 40 kr.
»lÖKOinlM.k Ml. 8(1 kr. I, l..''>0 kritf Kjry n.inió óralitvelgd í^rn caino-
KMatoH finom eziistnewüok legújabb fazonban a bécsi c8. kir. próba-hivatal védbélyegével.
(''««ki* a nagymonnyiség ít oleaó ctirsun szerinti bevAsArlás«''k régi tört eV.iiKtben, lehiit«i> gesitik e valódi ezUstnemUknck a következó Arak melletti eladását; régi ezüst hccseréitetik 1 tuciat laitalkéark t.ri tri-, villák j • orv/takllő I frt; «.''.tartó <yy«t»rK 1 I pár márka ni liíx jryerty tarló 1''» frl; ra. nif({. k«''»pk 10.M) kr; vil- dpii. f> rtlj .lupla lO.MIkr; lojá.tartó liO frl. C/tikur- •''•« «(Jtoin.''nyláar*
''i fit: borkobidy poinpá« 18 frl,— cf*et í« olajtartó !Kl frl; konyér »•« py llniidr«ko»ár lat uiiiuka frt; kéli pvrrtyatartA ÍI.M» kr. — n«*tali
pycrtyalarló 7" 8" {»" 10" 12'' c>o|l m. ty.fiO, í.1,28, S4,14 frtlg.
Kipróííált
cüvonsulv-
."i lívi jiít:illA.<sal miiideiitelp ii/.li''li ha«/.nnlati°a a legnagyobb mftlani liikélylyel" ékesni a larliifan elkií-s/ilvti; elsxedhi''tú scrjietiyiivel; f rajiul. egész ''/;lj latig
mérhetni. i lórdorö: i, 2,
Arak: ¡">, (», «.m/. .v» —, ------- -r-
A bikái es. k. »kértékhivatal áital megvizsgAlt ós megbélyegzett uégyszegll tizedes mértékek X évi jótállásai; inelv jKiiitosan i''s biztosan mér s. igon tartós. Ilorderó: 1, 2, ''X i>, 10, 1». 20, 26, 30, 40, 60 mázsa. AicííVhoia.jik«^«,
Arak: 1», 21, 1;», »-•, &», <<>, «», SKI, ltH), 110 frt" mvÚ" oMók"4''
Álhittilérjegek t (.10 évi jótállás), vert vasból, ökrük, tehenek, sertések, borjuk, juhok, stli. megmérésérc. »
ilorderó: I;"», 20, 2">, mázsa, kurtát nélktll, axonban s a«lik«tlK«ia aulyokkal. Fakorlát
r '' " '' " ..----- tal /•« «nívókkal minden mírleic Ui frttal tnbb. Vatkur
Ari»: ItH), 1JU, li»0, I?«», -''»Hl Irt. |*m»| aulrokkal ftO ftta) drá|fább.
Uidmérlcgi k : Megterhelt ko.-sik vagy több darab állat mugmérésén1. Ilorderó: ;">«», ('',(>,. 70, Sti, 11)0, L20, liX». 170, 20(1 mázM. Árak: JJÍÍÖ, KHI, l.iU, .''HHi, ftiSt), tMK), <ir»4>, 7(*», 760 frt. Továbbá minden kigondolható, bármily szerkezetig mérlegek és sulyok. Vidéki megrendelések nr. összeg beküldése vagy utánvét mellett azonnal teljesittetuek.
-«»•»» Busznyi JL>, és társai,
mOrloK- /• in..il.({(iily Ky.im .''•< liu|.iu''rle<-épitri intíx«Ui ltáf»beo. Főraktár: Stsdt, 8lsg»r«tri»»ií No 10

Iák 10.W) I r, evőkanál úrbér. r.M frl; (rycrnirkkaiiál 3.''i frt; kávé«kanát20 frt; 1 Uvcauirrítőkanál 18 frt; főie-Ukkanál 12 fr4< lialkanál I* frt;tli»a i»8r3 6 frtj riukorhlntS 10 frl; bora hint« H.ftOkr; finltpmJp« l|.M> kr;
kllb.nl..hó finom in''flvll. k 201 "k 3(1 filip. K^y li(.lpyneei-««aire, lar-tali.il/. env eMtt IJllnll, tlldx.''i-ari-rt, epy ké»t, epy lyukaar.tót, epy ^..mbolyitót, naaxoaen H frt lio kr'' ■>py ^yfiofi UKtKában 8(1 kr.
ÍJS
vF
Az itt elősorolt Arak u minőségben ily Arakon csakis az alólirt raktárban kaphatók.
A. FRIEDMANN fénybíurjí BÉCS pr>t?rstr>sse 26,
FESSELHOFER JÓZSEF
ligvolMiibe ajánlja, N.-Kiini/sttii a városház é|iü|ntiíbeu fok vő kereskedését, melyben mindenféle áruezikkek uagy választékban. jutAnyo« ár mellett talAlhatok fel, névsze-rint: a lugtinomabb csukor . kővé, tlien, rHIH. nixi olaj, choetilndi*, ril*«. tini n, nr|Mká«a, tunccnrnii'', Mllly-. Apnllo-. PnralTiii-, MÍkl«íf*i uvertya és nr.ét|i|t4io, pesti hciigermalmi ll»zt. bel- (:a küllöldi hurok és franezia pezsgő, asztali kávés é* theAn porczellún edények, Itiiom tajtékból készített dohányzó szerek és aerteúruk.
Ugyanott kapható továbbá : kortli''Ulilirgi iiiarliatáplAló por (is üditő uedv. Ottoll IJpót -féle esti/, elleni ir iliniiiiontuin equi) tv korom -/sir, ugy mint Dr. Krügc4'' téle Sporling Liipiid lovak számára, l''opp aiiathoriu szájvíz, növény- szappan és mindennemű plpere-^zcr.
€■1111 itt it li ti HU»«-féle patkán, egér, büdös ferég i* esiitAny irtószer, I.«-xiil''- féle büdöske vesztő por. Zaeherl-léle balhnpor, TürOk-féle tog-szivarkAk, és fehér inell syrup, fYieziiiiy-félo fog-papir, vahídi'' Pngllnno-syrup, Dr. Prnrse KtUv. és Di«lllii«''X-té|e gyomor-szesz, llntnhiii gi 1« (joniboN-félo ólet ital, valddl angol gyouior-ezukor, és Heliofer -féle seb-balsam, iníndenuemU metszett üvegük, l>r Ki ü«er féle sodaviz, iiyeregkeniH''S én bőrfekotitő szer, valódi amerikai petróleum, é* nagy választékban különféle lAmpAk.
Frii cineiitnll. grójl liptai h íjtok i5s sardinAk, |K>zsonyi kétszer sUlt és frauezia piskóták.
PVE

T+Jfi]
(gyógyszer
H foghús folytonos vérzése, csúzos fogfájdatmak és fogkőkepződés ellen.
N«mc«ak a tudomány lekiutélyo, dn a/. e^yeai k lapaaalalatai i« In nuailják, mlxrriiil a «(áj és fo|(sk uapoiikilili tiaalflá« e*, k ép «''•« epé«*-té(r« állapotban való fOnlartáaára felelte »«tlk»épe«ek, i* betcpa.''peiiiek 4p UK) uiiut mimUii eaoixá« 4« idrpbijuak elejét w»«l. Mint r . «éluak intpffírlK lr|(biatuaabb a*cr állaláiio«au «1 van iamerve f o pp J. (I. pya korlö foporvua (llécabiu. Sladl, ll..pneipa««e Nr 2) Aiialbpriii«ájvi«e.*; KOltlIiuulbatlaii liatáaú ni caúio» éa kllaiványe« fogbajok, kOiiliynn verni aaivacioa é« kipyuladt fopliúa, » ktllliiiftaen baladt korban annak táRuláaa ö rnjFédéae, valamint alily ím c«ont«mi ellen, clvetii a inft. vagy lyuka« fopak avapv dobányiáa okúita kell?mrtlru bdil a n ««ájuak kelleme« UdMágat éa tinta fiM kAlcalliOs Hiámtalau cll«ui»rő iiat bUunyitj* ri • rfdménydi''n balánokat Tftl,bi k»xt a kóvelked! U i
.Sokféle gyógyaifr nem volt képe«, folyton vér»" fopbi''iaomat, r«ú-M* fogfkjdalmaiinat a a folytonoaan képxítdS (ogkílvel lueggyógytlaui, luip végre a aokat dleaért Aiutliarin-aiáJvUet ki«értém uiep, mely iu<iueaak megaiilntelé a fdurbbi bajokat, bauein fogalmat nilnttvy "jj.i éli*«xté a n dokáuybCít kilrtá Krd«ma«»rint tebál megadom ama vianek a« axl illető oyilváuoa diraéretet, a •gyaaeramiud Popp béc«i fogorvoa uruak lepmelu gebb kSatOD«Um«t ftjeieu kl lléca
Báró Blsmtu* • k.
RAKTÁUAK:
•xcu, kitűnő tulajdouiágai miatt miudeuUtt, (őt Námaturaxág, llelvétia-Török- ét óugoloraxág. Amerika, Holland, llelgíliui, Ola«xoi«''x»g, Kvlet it Dél Indiában méltán érdemlett eliiuieréabeu réaxetUlíi cikkek léteinek valódi é« (hm atlnöiégbes.
Kaphatók : Xagy-Kauixaáu : Helua JiSaarf g) ógy«*eré«x, Kosenberg, Koaeafeld A, Wajdit* J., Welliaeb, Keaaelbofer é* Heljwarx A. urak ke rtakedéaébeu. Pápán; Tfébepen J. Keaitliolyen: 8inger M. N''eixa A. Zala-Kger«iegen: t$66 K; gyó|(y«i»ré«x. Kaproncxán ! Wsrll gyógyaie. |W Varaedou t Ualter gyógyaxeréai. Hxent-tlyOrpynn : Nöthlg. Htl-negen: Dorner KAj»t éa 8lambor«»ky L, gyógyiaoréax uraknál. 8rom-bathelyen : PiUicb Kereuci gyógyaieréax aruál. liatárörvidéki .Sx.-Oyrtr-gyöu; Kibic K. C. Veaiprémbeu Meyr éa Tuaxkán, éa Uuthard Tivadar Hal. Baáketfehérvár; Leginanu A.,- Ilraun J. gyógyaxeréaxek l.ovaa. Bárány : llaitler gyógyaxeréax. Kalocaa ; llorvátli K gyógy»arré«x. Kert-k«aét«D, Uacbleid gy<}gy»ierí««. DuuafOldvár t Temiuer K. I''akaon: Flórián J. gyégyaxeré*i. Körmenden: Horváth J. Kaposvár: Kohlt J., KOgl, Belua gyógyaieréar. 8aegaxárd : Nonrica A , HrahaSy gyógyaieréax, Bonyhádon : Krauolin J. Tolnán: Mcbwara M. Hxigelvárott t llarHaith itajáu iUlekltach Hl. ái llerxfeld fial, llerxog Ignáex. réseli, /.«ol-W. á* K Zách, HipOkli gyógyaieréaa. • w
NVajdits József
•i, i«
llüNoiilitliadan olcsó árak!
A r<»nz ü/.letfolyam t''x s folvtonoA bukások arra indilottiik i tőbli gyérost, liekelll kén/.letpiket átadni, azon feltétel liiellell, Ilii-liamarabl készjH''mzért eladuj. Ajiinlom a t. ez. közönségnek, különösen pétiig rendes vevőimnek ez igen kedvező alkalmat fcl-használal, nogy valódi vásznat, férti s női fuhérnemüeket fele liron vásároljanak. Jó én valódi v ihioitén hibailélkftll áruért kezeskedik az
első legnagyobb vászon és fehémemli raktár Bécsben
MKTH S.
" *
Itcchbeii. H»llieiltburillhlru»HC 29. az.
Ingek vagy uri gallérok inegrendehWnél a nyakbőség kitveinlő.
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehér nemükért, melyek nem jől állanak a testhez, vagy bármi oknAI fogva nem toU/cnck, az értilk tizetett Ar bérmentve viszaküldetik. —.
Vászon-árjegyzék.
I db 110 r«".fn« jó kéli axflvet vá«xou eddig Ili fii., ifto«t e«ak '' 8 frt,
a» .
nay
Zsebkendők árjegyzéke.
I turr.il ki« vá«/oiixaebkendn 1 frt 20 kr,
I tnri.it in_>y riluibiirpi vá«ii.n»«ebk»n(tl5 2.10 4 frlip a legfíu. I tunal I. ,•liii.iiii il.li fehér frailrxi.i ballíixt-xarbkend.lk, .''», ti, 7 8 ftik> l lnr/nt .nni''a \.i«<onx>ebkeinlő igen llmlm éa taitó«, mrgxorexhelő 4 — 8
filiií a legllliiiiiialili. 1 tiienat li.iti«/1 váaxotixaebkeiidő, fehér vapy axlne« ategélylvl r««k J, 8, II. 10 frt lg a legliiiomabb.
női n«l
Férfi- • htflgy-fehérnemUk árjegyzéke.
ing jó váaxouból 1 frt .''ni krtól 2.fS) ig a legliiiomabb. Ing kililnó rtimbiirgi ynpy liollnuli \á«xonból tliium
txiv.
v»py
30 . feli. cre.ia váaxon .10 . jelet axilnxiai vá«x»ii 8il , . kit. rnmb. váiion
*3-28 2M- 30 28 -JM 3o—Jki 40-48
8 12
12-H 14-t« 14 IC.
Ift 18 20 -24
30 frt., nioat etak 18 fit
e«ak 2,.VI, 3,
ctak 4 60, ¿, 0
. 40 „ irlandi exérnavá«x..u . 40 , runib. exérnaváaxou , . fto . tiuoiu irlaudi aiüvé« . 1 dl. Mlröfóa hollandi axbv. lepalk.il-,
m.l«abb uri iugokie eddig , .''KI . biabauliaxftvéalegtiii.
legjobb éa legtailó«.
amiítak létexik «0 - 70 . . 30-35 ,
R»ii.lkiv(lli nagy válaaitéku a legnebeiobti riimbargl exAvé«vknek ''.!( 21», :tft, 40, 4ft, Clo írtért darabja'' melyek axonban kétlxvr annyira be-eaillve vannak.
1 db 30 rőfóa ágy kauaváax uiudenfále txiuekbe« caikoiva éa korxkáxva
bee «ár II Is írt nio«l e«ak 7--9 frt « legliiiomabb. 1 dl/30 röl''i.a Igen linóm ét tarlói pamut axilvetil atlit-gradli, b.ifaár '' • «•»•''«x SO ut, inon eaak V -- l''J frt.
1 aurgétnálkflll lepedó, t r.lf txéle«, 3 r. bot« n, etak .1.60,2 « fél 3 4 fi I fiegéanátk. lepedő 2>/s 3 I damatxl amtalk
dovel) ui. ei 1 d.iniaxxt a«xlalkt
kendővel) 10, lí, 14 Ili Iti^ a legriuomal.h I tio x.il kooy haiorlő mu«t e««k ''.'' !l flip
1 tuexnt »«»t.ilkeiidő v. tnnllkA*« krtli.nn.ru taitó«, áia r«ak I Ml, ;''i, li, 1 h fi.
kiadó, lap- ós nyomdát ti lajdunos guirssajtó ii)otuái>a Wagy-Kauizaáu.
kereailalakit inoit hlmséatel etak 3-ftO, 3, 4, ft ft a legflii imabii. t k.lrl Ing, killluft rumlimjf vagy" irlaudl váaionból, legelrgáii«abh»ii kétxitvo - (ax ugynevexelt Kro.''bet e«áa/á^né ingek) moat etak ó, (i 8 frt a legliiiomabb. 1 ..rtt éji íolftlt«) ror«elte) kitdnő «/ép, moat etak 4, ft, U, 7, 8 ft a legí. női al«ó«xoknyák 100 klll.lnféle páriti minta txorint, ugy axiutén{a motl általáiioiau kedvelt »zijhe vágott t oknyák himexve, varrott axegéaael mo*t e«ak 3, 4, ft, li, i, H írt a legrinomabb. Uri nadrágok Unom ahlrtiiigbSI, v.igy váaionból apró aiegéaekkel vagy
himxéaekkel kltllml klálütáa. moll eiak 2, 2 ftO, 3.ft0 a legfin. t''rl Ingek gallérral vagy anélkül, fodroxolt röellel vagy almán kltlluő fin. eblfonból, melyépen oly tartót, mint a vá«i«n, íehéien éa «xinex»» nioal e«.ik ft, 1», 7, 8, tl frt a legfinomabb. L''rl ingek, legjobb riimburgi vapy irlandi vátxonból, _ gallérral, vapy a nélkül, — «imán vagy fodroxolt mellel a legujabb divat «».érint erőiuii varrva, mott caak 2, 2.í>0, 3, I, ft.-ti frl a legliiiomabb. I ''ri ingek lugtiuoinabl. batiat mellbctéttel, legelegántabb, * lui eaak létesik
moat i''»ak •». 7, 8, 10 — 12 fii * legliiiomabb. t-''ri gályák igen jó éi tarlói vátionból, félig magyar -siabáual, — mott
eiak 2 írt fto kr, egén 3 frt a lerflnontabb. I''ri gályák, igen jó ét tartói vátxonból, magyar ixabátisl, nagy «léppel
iuo«l etak 1.90 2 frl fto kr. a legliuomabb. I luvxnt uri Inggallér, a legelegánsabban, ét legjobb divat aiorint, mott .......*i í i
fi frt a legfinomabb.
tuexat uri kéxelil a legeUgauaabban éa legdivatoiabbau kiállítva, írt a le ''
UH.lt
legfluomabb.
YTn-rnryíl^- kik 26 ftig vAsArolnak, egy tinóm hímzett Ut-Ks > tisz^-kendót; i">() ftig, egy c*«Klaszép kAvékészle-
•f^5.?!7®. '' "''V- »''• ti. S/S) - 4 ftíi a logfiu. \ tel, t. i. kávé nbrosz (hozzil illő ti kAvékeitdflvel:) 1«M l ftig vA-
Í 7 8 sárliik egy igon flno.n caochmir-asztalterltöi kap,>ak ráadásul,
■talkttalo''i 12 »xemé|y,„ ti atxulieritS box.áiilő t^ Kívánatra a kéazlotbenlovó viwznakui minták kUldulnok.
A U''vqlc V cs.
A U''vqloket kórjuk c/.iiiiczni: Metil S.
k. udvari száilitú, líécs, ltotlieiitliurmstias.se Nr. 2!».
Nagy-Kanizsa 1870. szeptember 10-én.
szám.
.
Kilenezodik évfolyam.Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
v Vegyes tartalmú hetilap
¡1 \zc|»ir«(l)iloni. kcrejAedelem. Ipar. »azilászat, tudomanv és mümzet köréből.
__■.íj
--------:
MevJelenlb::
minden iiombaton, *KÍ<* t gyakran málfél vagy kél i«''n NsrrhcMil«»! Irotlit é*.Uinló liltnliil:
WAJDITH .10/.«KK kHuyvkcro»kc.l.WUn,
Jlö fizetési föltótelek:
llxlylii-ii I.AiImh lioriMnnnl rf«; vi.l^kr.- j...-1 -ii. Vlil.tv*
. ■» ^ - - J Z^M L.1 IVF''T ■. ''
Kji''« úvr<-: Kt''l ■''■vrx Kyiii''Ryoilro
r. r.l . -1 . i''»0
kr
Üdvözöljük a torna-egylet j vendégeit!
i
Lázas politikai hirszouijban szenved egész Kuropa, melyre egyik részről" az-i események gyors fejlődése kárörvendő elé- I gültséget, másik részről megdöbbentő kétségbeesést tetéz, de hirszomjúból egyik I fél sem adui, egyikének sem elég, hogy | egy császár főjéről leüttetik u korona, '' "egy király ledobni készül,a többinek oly ! nehéz, hogy alig birja viselni; nem elég, hogy Kuropa legmiveltebb két nem- '' zete barbármőd öldökli egymást s száz- i ezercknek vére mossa a földet; nem ! elég, hogy Kuropa l/.-ghataliiias''abb embere, I kinek tekintetét ezer miliő ember félte s J most egy porkoüb parancsára engedelmes- j kednic kell, .tuiiul ez nem elég, mert a ^ láz általános, u betegség ragályos s hol ( u gyógyszer ? közöl és mégis távul; kö-zel, azaz mitimagunkban s mégis távol, mert nem akarjuk, vagy nem birjuk ismerni. Valamint egyeseknél legszebb tudomány az önismeret s legszebb érzés az önbecsülés, ugy nemzeteknél legbiztosb életerő az egység, legnemesb tulajdon a testvériség, hol a barátság s szeretet olt-hutlan lánczszomei ragyognak, mint csillagok az égen, ott dühönghet az orkán, felleg borithatja be a láthatárt,de a fényt beszenyezni, az erőt megsemmisíteni földi hatalom nem képes, mert a természet örök törvénye védi.
Ily helyzet közepette jól esik lelkünknek hazánk e kies vidékén Üdvözölni S/.t. Istváu koronájának tartományiból összesereglett vendégeket, kik egy nemesbuzgalmu egylet zászlójának felavatására zarándokoltuk ide, hogy meghozzák a buzgalom, az ügy, a czél szentségesitésére keblök aranyértékét, tömjénérzelmét és myrha-illatát!
Legyenek üdvözölve ezerszeresen!
Üdv a lelkes nagykanizsai torna-egylet derék tagjainak, hogy zászlójok felavatása alkalmával módot, nyújtottak ily nagyhorderejű összejövetelre, ily magasztos ünnepély megtartására; mert ez által hazánkban az egyleti élet ujabb erőt fejtve ki, az Összetartó lelkesedés tettlegesül, a testvériség diadalünnepet ül, s vajmi jól esik ily politikai chaosban a baráti kézszorítás! az ismeretség bizalmas megkötése!
Nagy-Kanizsa város évkönyvében a legszebb lapok egyikét teszi ez egyleti ünnepély, melyet oly kedvessé, oly feled -hetlenné s oly nagybecsüvé azon testvéregyletek tesznek, melyek bizottságilag, küldöttségileg képvisel vők.
Legyenek üdvözölve e város falai közt mindannyian! s valamint a legőszintébb vendégszeretet édes érzetével mondjuk az »Isten hozott*at, ép oly marandandó rokonszenv- és tiszteletérzettel nyújtjuk kezünket az .Isten hozzád* férfias komoly-ságu uyilvánitására, mert a szellcmeró nem
Hirdetésen:
A Imi Iia«AIiv» pmil nuril )«»j{lr 7 kr.
•-''••/..ir ti r« miiuli''ii l.níM.I l..'':t<l/if.Wrf "> kr. "''''I>i''^''.lij lóin I.-ii I.rlklm/Mi''fl .''10 I,..
A .Nyílt Irmi* •''S/''fi''lit i.ir lii''ikUt.ÍM ilij.i 1.» kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanizsán: * KIADÓHIVATAL. Pnt«ii:KKnr.KltM. rK Beoi-j Hamburg-, Berlin-, Majua-W.- Frankfurt.Baselben: IU A8KNSTKIN a VO(lJ.,KK. Llpoit-. Bern-, j Stuttgartban: H.\CII«K.% TÁK8A. Béoiben: OIM''KIJK
wx-t—-ítTvnrsí-T -
távozik, az valamennyiünknél folyton egy üt-, tősen imázík: „Áldás a honra, istenünk áldása rája!*
UÁTOltKI.
A koldus-Ugy.
A .Zala-Somogyi Közlöny* 28. száma az újdonságok rovata alatt említést tesz a''1 koldus-ügyről, s egyúttal fölszólít, hogy szólnék ez ügyhöz tüzetesen, mintegy intést adva arra. hogy indítványoznék módot a koldulás megszüntethetésére.
Kedves meglepetésemre szolgált a bizalom. melyre röviden válaszolhatom, hogy személyemben oly elvbarátra talált a czikk írója, ki testben és lélekben egyet értve oda kíván hatni, hogy a koldulás szüntessék meg.
Ha tollvonásomtól függne a koldus-ügy, ugy törvény paragrafust állapítanék meg.
Az 1. Jj.-ban elrendelném a koldusok szaporodása nehezítését:
A 2. $.-ban betiltanám a koldulást;
A 3. §.-ban kényszer munka-házak szaporítását rendelném el:
Hogy minő értelmet adnék e 3 paragrafusnak, ezúttal nem mondom el. mert nem lehetet len, hogy a lapok szerkesztősége a hely szűke miatt nem enged helyet a terjedelmesebb véleményes javaslat előterjesztésére. *) >
tkksAnczky.
«
Midőn a koldusok a községekben megy jelennek, látható, hogy azok egy különös réztáblával ellátva és azok a járás mKét ábrázolják, innét következtetni lehet, míkép a tettes megye oly statutumot hwiotty melynek értelme szerint minden jáfás saját koldusait eltartani tartoznék,vagy is a koldusok kény szeri tetnénck, hogy </ak is saját járásukban szabad nékik a koldulás, — még ha ez igy volna és csak a yülódi koldusok koldulnának, ugy az jóv/Jlna, do''ellenkezóleg áll, — mert távolabb helyekről a megye más járásából ts jönnek a koldusok jelvény nélkül, már ha bárkinek is az ajtó előtt alamizsnáért könyörög, ugy szánalomból is csak ad néki a könyörületes közönség, de igen sokszor olyanok is megjelennek, kik ép testei bírnak, még szánalmasb helyzet, ha az ember egy szekeres koldus karavánt megtekint, és látja, hogy az a so% fürge gyermek, hogy vonatik cl a neki szánt és már oly nélkülözhetlen munka erőtől , midőn mind ezeket látjuk,kell,hogy a koldus ügygyei egy kissé foglalkozzunk, én ha a nagyon tisztelt olvasó terhére nem leszek, elmondom egyéni nézetem, mikép óhajtanám a koldus llgyet rendezni.

*) Mindig f«K mini annyit, mennyit l|?*ny«l ily kn««lr<Uk(l fontos lAricy inrgvitatA»». Mrjllk »«ín » fi''li''iiirtiyai J»**»lM ^t.ivAbli frjlogntr««!, in«|fktti<lv4n'' Ki,i«t''i .l»n.>» í*r*.Umtl*n iiiuukaUrtuiik jO«k«r*tu » Uűitlgyoliuvl írjfiiit.''í «-«ikkt''vnl. Hicrk.
Minthogy az tij megyei rendezésről alkotott törvények a megye belfcormányzatát és házi körét érintetlenül minden béavatko-kozástól menten tartotta, igy szabadkezet hagyott a jó rend fentartásában,sót kívánatos is, hogy a közönség minden zaklatásoktól menten saját foglalkozását ''híven teljesíthesse, és mivel a koldusok is több oldalról zaklatással lépnek fel, igy azok mikénti rendezése ép oly kívánatos, mint bármely más intézkedés, mert ha Kttrópa többi mivelt nemzeteivel a versenyt kiállani óhajtjuk,kell, hogy mindenek előtt saját házi körünket rendezzük, s azt oly alapra fektessük, mely"'' a neki szánt ezélnak tökéletesen megfelelhessen, s a tiszteletet magának ki is éiile-melhesse. • /
f''ln mint fentebb is jeleztem a koldusok rendezésére óhajtom a tisztel/ olvasó figyelmét fordítni, miért is e tárgyban nézetem a következő. ''
<■> 1 -öiv Minden járás saját koidusait ösz-szeiratná, s azok létszámáról/ tökéletes és alapos niegg)özódést szerezvén, intézkednék, hogy azok a koldulás illetőleg a házalás, bucsn és.vásárraí barangolástól eltiltatnék.
2-or. Hogv a valódi koldusok kipuhatolhatok legyenek, szük>égcs volna minden koldusnak szakértők általi megvizsgaltatása, igy csak?az vétetnék fel a létszám lajstromba. ki.Valódilag kereset képtelen, illetőleg az c^ső''felvételből készített koldus lajstromhói ki hagyatnának mind azok, kik még/kereset képesek.
/ 3-or. Minthogy, több oly koldus is Zalámból ki nemű vagyonnal is bír, igy tehát a koldusok vagyoni állása is kipuhatolandó volna;, de vannak oly koldusok is, kiknek szillei élnek, azok nevezetes vagyon birtokában vannak, és az ily nyomorékok szinte koldulnak, ez is kipuhatolható volna.
4-er. A valódilag koldulásra kényszerült felek részére járásonkínt két'' vagy több helyen a járás összes lakóssága által 4>ly épület állíttatnék fel,mely képes volna ezek béfogadására és elhelyhezésére.
ő-ör. Minden eltartás a járás összes lakóira ki számitatván egv helyen kezeltetnék, és a. koldusok eltartása ép ugy, mint más közös eltartás bér utján kiadatnék és kezeltetnék, valaimnt azok ruháztatása is.
(i-w. A mennyire egyesek léteznének, kik bár mily csekély kézi munkára alkal-másoknak nyilváníttatnának, azok képcssé-gftkhöz aránylag használatba vétetnének.
7-er. Minthogy nős koldusok is vannak, kiknek nejei igen sok esetben még munkaképesek ezek azon helyben hol kolduslaktanya felállíttatnék dologra,a felügyelő''által kiosztatnak,az általuk szerzett munkadíjnak egy része a közös koldus alaphoz, míg a másik része saját szükségletükre forditando volna, ezt azért óhajtanám igy rendezni, mert az évszakok alatt fordul elő olyidő, midőn dolgozni kint a-szabadba nem lehet, szoba munkAra pedig ritkán kívántatik napszámos munkaerő, élni pedig kell, Valamint
férjétől, kivel megesküdt elválasztani nem * lehet, ugy a részbeni kereset, az ily idő alatti élelmezésért vétetnék fol, níig ruházatát megmaradt keresetből fedeznie kelleue.
8-or.A létező gyermekek 12 évea korukig a kbldns intézet által tartatnának, ruháztatnának, s igv az oskolától cl nem vonatva Neveltetnének, 12 év betöltő után • az intést által akár iparüzletre, akár pépig s^lgálatra adatnék s.lgv belőle a liaxá-hak égv munkás egyéne képeztetnék.
Midőn ezen vagy thltez hasonló vagy Ián még más rendszabályok ítéletbe léptetnének, ugy ások koldus azonnal megszűnnék, a sok koldus gyermek,kik közt már erős munkások is vannak a munkára kényszeritlietnér nek,''mig a valódi koldusok biztos menhelyre számítva, nyugodtan várnák végperczeiket.
Minthogy pedig az iparos segédeknek az országon koresztül-kasuli barlangolása s házonkinti koldulása'' is a nagy közönség zaklatását nagytekintetben igénybe veszi, nem lesz tán fölösleges ha e tárgyban is egy bizonyos megállapodás létesíttetik.
Igaz ugyan, hogy többnyire hoszas betegség által keresetképtelenné- vált iparosok. illetőleg iparos legényekből van az ily házalók száma, de sok esetben azon iparos segéd saját maga oka annak, hogy helyét változtatnia kell, s mint hanyag, mun^ kátlan vagy erkölcstelen munkák azon váíros v. községben nem kap, s mint ilyen keresetét elpazarolván utazásra egy fillérje sincs, mint ilyen koldulni kénytelen, az esetre pedig ha a koldulás megyc-szertc betiltatik következve ilyenek koldulása, s ilyeneknek leendő adakozás alul a községek szinte feloldatnak, mit az ily iparosok látva nem kétlem, hogy megne javuljanak hacsak éhen halni nem akarnak, de mint fentebb is jeleztem, liogy önvétkük uélkül e szomorú helyzetre jutottak is léteznek, kik iránt intézkedni is kell, erre nézve is volna nézetem és pedig a következő.
Az iparos segédek éven át bizonyos meghatározott'' bér fizetés mellett dolgoznak czekTiír&soukint ugy vi)lékcnkint egy legény-egyletet alakitnának, évi keresményük bizonyos hányadát a közös pénztárukba hc-tenkínt bé adnák, innét a betegség által munkaképtelenek segélyeztetnének, ugy a betegségben ápoltatnának, az esetre ha szU-letés helyükre, vagy más város és községbo óhajtanának menni, ugy. uti költséggel elláttatnának, és ezzel a házalásnak eleji! vétetvén nem kényszerülue az illető élten halni vagy egyesek könyöradományára szorului, a mely mindig amúgy is panaszos; de egy külföldi előtt feltűnő is.
Ezen intézkedés által eleje vétetnék a segédek pazarlásának, mert tudják, hogy a pénztárbői mint pazarlók nem segélyeztet-nek, vagy mint köbyelmüek, ha kapnának is segélyt utazására jobban megbecsülnék tudván, hogy liázolniok nem szabad.
11a tekintjük az ily szerencsétlen egyének sorsát téli időben, midőn őket & rósz
Levelezés
Szombatiul) azept. l-éu.
• Klritázhatlan tduy uz, — hogy a ki nem halad, az elmarad. — Városunk. ujolag ennek némi jelét adá a« álul t. i. hogy J''erint és Sz.-Márton községek számára inkolftt, — mert mindeddig áaját Ukolájok nom lévén — felálli-tani elhatározta. A r. kath. lsk>iaszék terve az«, rínt c czélra egy új ■ czélszerü iskolaházat építeni indítványozott, molyhoz egy«» polgárok is tehotaégök uerint hozzá járulni ajánlkoztak. Történt ia már oz ügvbeu némi előkészület. Ugyani» több buzgó polgár »ok téglát, főhenyot ■ me»zot hordatott az építendő ískolaház térségére, de az építésből még semmitsem látunk; \ noba a hozzá való anyaga már több ogy hónap- j'' nál az idő viazontagságainak kitéve, haszonve-hetienné kezd válni.
Már most az illetó azUlők aggó<iva toszik fel e kérdést: „Váljon, a jövő tanév kétde-Un uiíjíny gyermekük izdmdra leit e mdr íi-kola -•>.''"
EUY ISKOLAI) A KÁT.
lotet tanúsítottak, mint a kulturnépekuek «zur-telen b.''csvágvgyal tolt fejedelme, a XlX-ik században. Szeptember í)én Straasburg ostrommal bevétetett.
A czár hivatalosan kijelenté, hogy inindou törekvése a háború lokalizálása — megrövidítése ós tartós béko helyreállítására irányul. - Napolcon azivarozva kocaizott VII-moa királyhoz. -- A p. király nem iameri ol a ír. köztársaságot. — Az olaszok azept. 6-án bevonultak Kómába.
Heti szemle.
8sept. Mu 1870.
Hirek a csatatérről.
— A fr. eddig több mint »00 porosz kji-met fogtak el Párisim». — Oroszország európai congreaauat sürget. — Napoloon Belgiumon át Casselba utazott Vilmos király Wílholmshőhébo rendelte. — Mac-Olahon serege aug. 30-án még 120 ezer embert tett, a foglyok közt Í>U tábornok van. — A fr. respublíca azept. á-én kiáltatott ki. — Oroszország a feketetengerre már flottáit küldoni akarja. —. A turini és. breaciaí fegyvergyárak Fr.-ország részérő tömegesen késaitik a chassepot-fegy vert. — A sedauí ca-pitulatio után több mint 100 ágyú a 20 üteg golyószóró esett a p. birtokába. — A fr. flotta rendeletet kapott a kjöegi öbölben gyülekezzék. — Belgiumba 12 ezer fr. 12<K) lóval tért s tette lo a fegyvert. — Napoloou levele: Mivel nem sikerült golyó által meghalnom, nincs számomra tnáa lépés nyitva, minthogy kardotnut felséged kezeibe letegyen». — Vilmos király távirata a királynéhoz: Mily inogható pillanat vjlt a Napolconnali találkozás; ó megvala törve, hanem magatartásában méltóságteljes és öli-mugadó. — A fr. trónörökös atyját mint budi fogoly követi. — Berlinben lcirhatlan lelkesedés volt. — Kailly fr. tábornoko^ egy franezía katona lőtte le. — A sodani ütközetben 2í> ezer porosz \eU harczképtelouné.
— A p. koronaherczeg gyors menetben folytatja útját l''árisfelé. - A legközelebbi táviratok a világ egyik legszebb, legnevezetesebb és legnagyobbszerü egyházi épületének a strass-burgi müustcrnek a poroszok á\tal összeboinbáz-tatása hírét hozzák meg. — Vilmos az .Istenfélő, kegyes király," mint hizelgói elnovezók, o vandalizmusa az .újkori Herosztrntusz" mellék névre tett szert, h o tekintetben aligha fölül nem multa az ephesuai Diána templom folgyuj-tóját. —. Alboin vad csordái megkímélték a lougobárdokról nevezett szép I,oinbárdín fővárosát s Attilla „Istenostora" Aquiléját 14 századdal ezelőtt; s ezáltal több emberiségi érzü-
— A retyezáti vadászaton tiz lövő tíz zer-gét ejtett cl. = A szatmári vasútnál dolgozó poroszt haza szólliták fegyvert ragadnia tVan-czíák ellen, nem megv bíz ó — úgymond — igen jól érzi itt magát Magyarországon, inkább keres itt egy francziát, akivel aztán megverekszik. = Hamburgban egy magyar meaterle-génv meghalt, a hatóság vándorkönyvét mely Kia-Várdán kelt így leltározá : .Kin Wauder-bucii de dato kelt- Kis.- -- rKeresztényi- türelem. Múlt hó vége felé Ztyfábbau Abeles Borbála tievü zsidónő két kú gyermekével a catholikus vallásra tért. A keresztelés napjáu több örog és tiatal zsidó lépett be váratlanul a tiatal hölgy szobájába, ki a nem várt látogatá son megijedt .Valóban elakarod hagyni őseid vallását?* kérdé az egyik. .Miért teszed?" szólt a másik. .Forrón szeretőm kedvesemet, ki keresztény a «nélkül sohasem leh«tnék övé!"
— válaszolt''zokogva a fiatal özvegy. A zsidók megáldották az asszonyt »figyelmeztették, hogy a viís/atérót mindig »zivesen fogadják körükbe. Ai áttértnő másnap egy péuzügyór neje lett.
— Balázs-Boguár Viliua meghívást kapott a mi-la.uói Scala-szinházhoz vendégszerepokre. -.= Üriviosics tbnok Oráczbau agyonlőtte magát.
Förster boroszlói hg plts|>ök a csalhatatlanság dogmatizálása miatt lemondott. ■-= A pesti lánczliíd fölött és alatt két repülőhid létcaittetÍK. -r. Kulin báró közös hadügyminister beadta lemondását. Kulikovszky Kázmér síremléké-nek leleplezési ünnepélye szept. 4-én tartatott meg Nagy-Váradon. — Debreczonbo Csáthynál .Népszerű távírástan" jelenik meg. — Kossuth I>ajos Milanóba van. — Tátra vidékén a Kárpátokat már idei őszi hó takarja. — A Seuie-ring ritka látványt nyuit, alul a vaspályán leg-virulóbb vegetatio, felül hó van. — A grátzi-kiállítás szept. 19—2» án lesz. — Újvidék környékén 2''.t község képviselői metingot tartván Mileticsuek bizalmat szavaztak. — Varasd környékén egy hegytetőn több bronz fogy vert1 találtak. — A nagyvárad kolozsvári vasul szept. 7-én átadatott a közforgalomnak. —Müllertáncz-inostor a magyar tánezok tanítására az udvarnál alkalmaztatui fog. — Szél Ákos szerkesztése mellett Sartory István .Maros* czimü boti lapot iudít meg okt. 2-án Makón.
időutazás illetőleg zarándokolta közben utol éri, mily kint és sanyarúságot kell kiállniok, ugy fi nnen kell kívánnunk, hogy « rendezés mihamarább létesüljön.
Langviz, augusztus 30. 1870.
KOVÁTS JÁNOS.
Nyilt kérelem a városi tanácshoz.
A tisztelt olvasók közöl ki nem találkózott volna már az utczán dohányzó, szivarozó gyer-kőczczel ? — Ki nem látta volna azt boazanko-sással,sajnálattal V - Mondom, senki, e botrány oly annyira elterjedt, hogy nappal éjjel, minden lépten, nyomon rá akadni. Nincs szándékom, abba a vitába keveredni: a dohányzás általában káros-e? — Annyi bizonyos, hogy a serdülő ifjúságnak nem előpyéreét 10— lti éve» fiuknak egészségi, valamint morális tekintetben nagy bátrányára-rau. A gyermekeknél létező utánzó ösztönnél fogva e baj ragály gyanánt más, jól nevelt gyermekeket is elragad. De ha azt kérdik : Mi köze van ehhez a városi tanácsnak ? — Erre legyen szabad a viszont kérdés: Vájjon engedné-e azt, hogy valaki bármi tekintetben akarva nem akarva a társadalomra károsan hasson? — Ha a kofáktól az érotleu gyümölcsöt elvéteti, ba a sikamlós képeket árulót ineg-büntsti, szerény véleményem szerint ez is hatáskóréhoz tartoznék. Igaz, hogy ez első sorban a szülőket és tanítókat illeti, de ezek felügyelete csak a saját vagy tanításukra bizott gyermekekre szorítkozik, és ínég azokat sem képes az utczán eléggé szemben tartani. És azért sok családaty* nevében vélek szólani, midőn e kérelmet bátorkodom a tekintetes városi tanács elé terjeszteni: *
Nyújtana segédkezet a ház- és iskolának c botrány megszüntetésére. Kötelezze % hajdúkat, hogy minden, 10 éven alattinak látszó, nyilvánosan pipázó,Wivarozó gyermektől nom csak. a pipát, snVart\lx«gye, hanem azt illető helyen azonnal .vagy bemutassa, vagy bejelentse, honnan aztán a szülőt, gyámot, vagy iuo»tert auuak jobb felügyeletére intik.
Sok meg »ok olyan, bár csekélynek látszó, kicsapongás uralkodik ifjuságunk közt; de a mely mindazonáltal a jövő nemzedék erkölcsi-ességét ássa alá.
BÚN SAMU,
tanító. •)
•) Tisatelt tanító urnák /slssólslisa igen m.''ltá-njot, h»n*pi nisstaok sssrint «••» ¿btjtaad<t ¡nlliks-dis csak akkor irvinyasltbstS is p«<ti|( r«Qd<Jritr(, ba a Uof*l0(7*l6tif konoljso fslhivja as »Unit likolák Unltiil, bofjr s ssrdfllS l(ja»á(akk • kárui kihágás roti kOTSlkasBinjrit nisgnisf/ariiiák, «■ iaiarlU! ía. kolikban a Uofslai^tlüt^ rrnJsUte tOtib>xl>r.na«u falottssUssik, s nem ha(>nlli( •••Ubtn skár i Un f«ld|7*ISi4r, akár at iikolut^k nitf[k«rM»íii)rr« a városi Uoári rcodSri InUskrd^i« vlutn4k ¡((¿u/bf. £ bolránr raMbao •(•mbrlOnő • ncmciak ax ifi11 • Iiméfh rontja, d« (stllemi tompaságot id^s el«, s a« «rkolcii becsérist himpoiÁl fi''kvlill b#. AioulXnl 10« tara a z/srmsk k«»íbc, muri ««oniDru kőm kaamáujro nagjron ralisain!!. Hasrk.
TÁRCZA.
Barátom halálára
— Bádal.
Uina aa ilstoskl mirt haltad «1 éji basádat,
Hojj já(ssárajraidst K^enge virágra borilsd ? öasályát vibaro. iák büaakán inért nobtiilád
A ssarstfi káblsk halk dobogása íöU t Máf cssk alig fallett, ás asár slhaloia kell*,
Máki, kit soajrl remény ringatá álmadoaóu. Halvány arcacaal, ralnt a Ishult lilion, fekUvék ott,
ftűnak tavasaán, asaada vlrátfi kosölt. Láttad-a 5t akkor, kárlalhstUn I klUrítvt.
Ékai foaatoiUn, látud a tan mUvadst? Láttad-s bajtáraát, s mldOn már hűlt kcbslára
Távollát« atáa foakadoain leborult?) t''.taáppadt, a mldfin a kedvest ajkai érték ;
Ob, es aa (ldtSaléa és bucsu caákja vala I Máskor, mennyi OrOm várt a baaatúrfre Oledbeu,
tgi visaonUitás I — most ssonior. elbagyalás .Ébredj felt* rebegé ssive bánata haiigjáu,
.Ébredj I* bajtársad kér, a ki ugy ssereUtt. Ob nem nyilnak meg többé e ssemek, sem ea ajkak;
Hajtok a végálom rámletei angyala ill. Ifjú »alál. aaép volt a édes rád nésve as élei,
Mert nem sejtád máf risaa alatt a kigydl. Édeut képaeltál S jflv« leplének alalU,
H mind a reményeket s salvtelen alragadá. Rajiad még jó a gondos auyád elsfi könyi égtek,
Még alig éltél, s már meg vala ásva sirod. Néma halom fed most, a árva virágokat injrat
k susogó aaellS béke lakod tetejéu. Táraid aa életbau, táraid maradinak s sírnál, H porladosó ütemed ayu|t nekik iletoriSt. Mejd ssekst, ka a nap keve már fonuyaaUanl kéaaul,
A kaaatért baltára bS kOnye ont.nl fel. taaaayadj kf bajtárs , s nyugodalmad meg ue savarja,
Méla keserve saivem sseuge fokássaiiiak. Mint aaegttrt liliom, Uvaaaáa bucauaál el a létnek, Angyali UtaU ssived vtaaaa kívánta as Ég I
VARGA UUHÜTÁV.
Bukott tervek. *
Kredrll benzély, irta Kg^''házasbükki Dcrvari-s Kálmán.
(Folytatás.)
Nem megyokl válaszoltam neki.
LehototUn I Uábriela jtzerelmébeu jobban hiszek, semhogy uzeu kérésemet, mely jövendő boldogságom alapját teszi, ne teljesítené.
Van-e gyöngébb teremtménye az Istennek, mint a uŐ ? bábjátékai vagyunk mi a sors szeszélyének I
Kugedtem Kédeynok. Bérkocsink a legszebb mezők mellett robogott el, jobbról balról hosszú táblákbau vonultak el a vetemények, az élet, vágy is gabona, s az érett kalászokon szakaszonkint el — elsuhogó szél futott végig.
Végro kocsink mogállt. Az égen véres csillagokat Játtaiu, vagy talán csak a képzelet rakta őket oda. Körülnéztem, ínég két lépést teltein előre, hogy szoinoiimick hígyjek a homályos éjben — Összeborzadtam, mert egy falusi egyház nyilt ajtaja elölt álltunk. Kódoy hozzám jütt, karonfogott, • vezetni akart.
Nem megyek I kiáltám kétségbopsve, mert szemeim az oltáron meggyújtott gyertyák világán törtek meg; de ltóduy maga után vonszolt én eszméletemet vesztéin, mit beszéltem az oltár előtt, nom tudom, csak arra emlékszem, hogy egy hideg gyürüt vontak az ujjainra.
Ksküvö után kijöttünk s a künn reánk várt kocsiu éppou ma két hete ezen fürdőbe érkeztünk s az óta itt vagyok férjemmel ltéduy ''baritonnal.
S miért nsm lődözted fel nekem e titkot mindjárt midőn itt először találkozám veled ? kérdé Uéza.
Két okom volt azt tennem — válaszolá Uábriela — tudtam, hogy te lángolón szeretsz, » ha a történtoket tudatom veled, az első düh-beu tán megfeledkeztél volna magadról; második ok podig az volt, mert titkolni akartam " világ előtt, hogy Chariton férjom, mindaddig, - tűig a szülők fink botlásán kiengesztelődve átok helyett áldásra nem nyújtják jobbjaikat.
Ah I üábriela I! s háromszor miért mondád nekem, hogy szerotsz s hogy szerelmed oly tiszta miut*a lélek, midőn a teremtő kezéből kijön.
Bocsáss meg érte Oéza — mond a nő — kezét nyújtva az ifjúnak, azzal nyugalmadnak s én — nyugalmamnak tartoztaui.felejtsd el azokat, felejtsd el örökre Oabrielát is! I —s
kirohant az ajtón.....Soha!! kiáltá utánua
.Oéza s egy könnyet tűzött ki szeméből.
(léza egy hét alatt felgyógyulván visszatért a városba, hol először látta Oábrielát.
Dornói (''aoHur, mint mondá april li-áu estére csakugyan megérkezett Bécs-Ujhelyen.
Az est, az égen gyászos szomfedökint elterülő fekete felhő lepel miatt, mely a csillagokat is elfödte, sötét volt.
(''aesar magányosan botorkált a »ötét »zük utczákon csak néha-néha érte el őt egy-egy ■zinházba siető alak. Végre azabadabb térre, szélesebb utczára ért, hol itt-ott a házszögletokon lámpavilág is kandikált pisskos üvegen át a sötét tybe, ép'' ugy, mint mikor az ember akarva a befagyott ablakokon kitekinteni, kö* rlilnéz » azon wszi magát éazre, hogy a színház előtt áll.
Hulláin dagályaként ''tódultak a színházba. Caesar kíváncsiságból odr. állt az ajtóba azou I remény nyel, hogy ha ián Ladáiiyiék is a szin- I
Hirek.
— A n ag y-k a ni zs a i torna-egylet zás*. lófolavatási ünnepélye a legsikerültebbnek tekinthető, 10 rokon-egylet képviselteti magit l''jrt egyleti taggal, azon felül nem egyleti, du rcsztvovőkül számosau jelentkeztek,vkik rendesei^ elszállásolva vannak. Többi közt Zágráb város polgármestere is. Az ünnepély a már közlött programul szeríut tartatík meg. Központi bizottmány irodájában — zöldfai vendéglő helyiségeiben — míndeuneiufl felvilágosítás, ut baigazitás eszközölhető, s minden jelentés itt teendő meg. A rond feutartására jelvénynyel bíró ügyének vannak rendolve, és pedig az ünnepély Inzottuiány tagjai veres, az elszállásolási .bizottmány kik a tánczvigalmi bizottmány fthir szinti, az elnök éa alolnök .nsmz#(i tzin«, az utmenetet vezetők kik ós fehér szalagokkal jelezvék. — Az ünnopély fénye és rendb<mi tartása érdekében teljea buzgalommal járnak el a bizottságok minden ogycs tagjai. A tánezterein feldíszítés« meglopó szép, a sörházi disztoroi szati kert felszerolése költséges. Kgyszóval k maga uemébon ritka ügyesség és biugslom mai szervezteték, s maradandó benyomást fu^ okozni.
— Kiállítás. Szept. ö-én kaptuk a következő felhívást: Alulirt mint a zalamegyei állandó lótenyésztési bizottság elnöke, tisztelettel értesítem a megyei gazdaközönségot arról, hogy a f. évi szeptember hó 12-én N''agy.Ka uizsán megtartaudó szarvasmarha kiállítás alkalmával egyszersmind tenyész lovak is kiál-lithatók és dijazandók lesznek, miután a nru. ink. foldmivelós ipar és ker rskedelmi míni''ate-rium a lótenyésztés emelése czéljából ez évben e megyére is kiterjesztett lótenyésztési államdijak kiosztását ugyan a fentebbi kiállítással együttesen eszközöltetni rendelvén, a Zalamegyében tenyésztett kanczák díjazására 58 db. aranyat— 14 díjban kiosztandót — adományozott. Kzen díjak megállapítása következő: Jutalmazandó lovak : 3 és 2 éves kanczák számára egy díj l> db. aranynyal. Kgy dij ű db. aranynyal. Hámra díj 4 db. aranyuyaí ós öt dij 3 db. aranynyal. 3-től 7 éves kanczák számára sikerült szopós csikóval. Kgy dij ti db. aranyuyaí. Kgy dij f> db. aranyuyaí és két dij 4 db. aranynyal. Folkérctnok azért az illető tiszt, kiállítók, hogy kíállitási szándékukat — a kiállítandó kalíczák szülctéshelyo- kor, szin és nagyság leírásával együtt f. augustus hó 30-áig t. Berényi József tisztartó urnái Nagy-Kanizsán posta utján bojolenteni szívoskedjonok, hogy s tett hójelentés nyomán a kiállítandó kancza elhelyezéséről a rendezőség elovo gondoskod-hassók. Minthogy a bírálat a kiállítás napjáu reggeli ''.» órakor leezdödik, szükséges, hogy a kiállítandó'' lovak ugyanazon napon vagy is szeptember hó 12-én reggeli 7 órakor a számukra kijelölt kiállítási helyet olfoglalíák. — Minden kiállított ló, tulajdonosa által fog élelmeztetni. Kelt Zala-Szont-Mlhályon, 1870. aug. 10-én.
HORVÁTH MÓR, m. k.
Zalamrgys állandó lótenyáaatial bisottság elnöke.
— A keszthelyi gaz d. fols. tanintézetnél az'' 18"/irikí tanfolyamra a beira-tások jövő october hó 1, 3 ós 4-ík napján tőr-
házba jönnének ment lesz a fáradságtól azokat szállásukon ily sötét éjben ismeretlen városban, hol életében most van először, felkeresni.
Várakozása ez alkalommal nem csalta
meg őt.
Tíz perez alig mult s inár is gyönyörüeu csengő női magyar hang üté meg füleit.
Ah Deruői ur is itt van? Nézzétek csak loányok, Dornői urat U itt láthatjuk — kiáltá az.öreg ládányi karon ragadva Caesart.
Kölcsönös bókok után mindnyájan u. m. Ladányi uejével s leányával Mariskával ugy Hangácsi I.eonával, ki mint Mariskának leg bensőbb barátuóje utazási vágyból csatlakozók Ladányiékhez ugy az öreg ur meghívására Caesar is a kibérelt páholyba felmentek.
Hangácsi Ixtona — visszaemlékeznek még szép olvasónőim, ugyan az volt, kinek levelét Caesur többi szerelmes levelei közt szinte felöl-vasá, a kiről a levél felolvasása után azou ineg-iegyzVst tette, hogy ő csakugyan Ilonát szereti hanem mert oz szegény Tomkay val kötött fogadás után ládányi Mariskát határozta nőül venni.
Hangácsy Lcoua gyönyörű alak volt, Rafaelnek Madonnájához méltán beillett volna mintaképül; csak aroza volt most halovány az utazás közben történt meghuUMsüIto láz miatt, d« es arca annál igézőbb volt, áradó lángban uszó fekete szeuieí^ halvány kékes gyürük kör nyeaék s'' forró lehollete auibraillatkéot hintázott a légben. Intonál páratlan szendesége, mesterkéletlen beszéde és mozdulata ugy részvétre hajló szive is nemének legdúsabb példányává tevék.
Mariska azoubau tökéletes ellentétben álU I.eonával.
iKolyt. kOvetkealkl) ''
térinek ; í>, Ö és 7én felvételi és ismétlő vizsgák tartatnak; - H-án megnyitási Ünnepély; 10-én randes előadások kezdete! Az intézeti igazgatóság-
— A K it d o I f korona örökös nevét viselő jótékony egylet a franczia és porosz seliesiiltek részére gyűjtést rendezvén a hozzánk küldött első kimutatás szerint eddig 1013 frt 07 kr., 1 arany, 20 franc nranyhiyi s I ezüst frt érkezett l>o s nagy meny iségil tépi''«. Most ismét melegen irt fölhívást InH-sátn magyar hölgyekhez segély-gyűjtés végett. A kegy adományokat mi is elfogadjuk s a comítehoz azonnal elküldjük. Közvetlen pedig, l''est. Héla utcza f>. sz. alá inté-zendők.
— Fi növeld A, Heküldetett hozzánk: . Programul dor catholíschon I^ehr- uml Krzi-hnngsaustalt des .1. F. Csöndes fltr Knaben ím Altér von ti bit 14. Jaliren: Oedenburg. Csöndes urnák (¡nevelő intézete már óvok óta a leg-»zebb elismerésnek örvend s azért íjiéltán ajánlhatjuk az érdekeltek becses tígyelmébe. Az intézet két osztályból áll; Aj. egyik magában (oglal az ellem''t főiskolán kivitt még egy fi-ik és tí ik osztályt. A másik tápintózot olyanok izimára, kik a nyilvános iskolákat látogatják. Felvételi összegű liosztályra évi 400 frt: iskola évet számítva. A tápintézetbe ¡J.''iO Irt, mely összegek féléveukint olőrelízotendők. — Az I8Ó9/70 iki tauévben az intézet tXI növendéket számlált. ,
— Krtesitvény a keszthelyi magyar kir. földmives-tauoda felöl. I. A tanoda czélja. — K Ibldmivtii-tanodában főleg majoros.gatdák, kis gazdaságok vezetésére alkalmas s a haszon-kertészet minden ágaiban gyakorlott egyének képeztetnek. II. — A tanítás, főleg gyakorlati iráuyu. A tnnonezok sz intézeti gazdaság rendes munkásai • a fitldmives.tanoda tanárának,illetőleg főkertésze- és majoros-gazdájának vezetése alatt minden az intézeti gazdaságban előforduló mezei, kerti és szőlőbeli munkában tényleges részt vesznek; e mellett az udvarban, istálók-ban, magtár., pajta-, faragóban slb. alkalmaztatnak. A gyakorlati beavatás mellett a téli félévben naponta 2—3, nyári félévben naponta 1—2 óráig a tanteremben oktatást nyernek: a fóldinivelés, állattenyésztés, kertészet, szőlőszot tanszakaiban, ugy szinto írás-, olvasás-, fogalmazás , számolás- és számvezotésbon. Irószero-ket az intézet szolgáltat. III. A fölvételi föltételek következők: a) 17. legföljebb 22 éves kor, b) ép, egészséget t(Mtalkat, o) hiteles bizo-uyitvány erkölcsös életéről, kiállítva az illető helyhatóság által, d) olvasás , ints és számolAs-ban kielégítő jártasság. IV. Tan- ós tartási di-jtjt^— Minden tanoncz oktatás- és teljes ellátásért egy évre :">0 frtot tizet; továbbit gyógyítási vagy egyéb kisebb költségűk és notáni kártételek fiídözéséro még l> forintot. V. ruházat s ágyneműről (u. m. vánkos 2 ozíhával, 2 takaró, 2 lepedő) a tanonezok maguk gondoskodnak, szintúgy fehér ruhájok mosatásáról. A tanon-
ezoknak csak''egyszerű —'' az évszakhoz valamint foglalkozásukhoz mért- —- szabás-, kelme-és költségre nézve meghatározott egyenruha visel ese engedtetik meg, melynek készítési* és költsége az intézet által ellen őriztetik. Vl.t''W töndijak. — Szegénysorttí, példás magaviseletű és szorgalmú tanon''v.ok számára 4 orsz. ösztöndíj van rondssorositvo* — egy-egy frt) forintjával, — melyért a már ftilvett tanonezok folyamodhatnak. VII. Bejelentések a keszthelyi magyar kir. toldmives tanoda tanáránál személyesen vagy írásban f. évi szeptember végéig eszközlendők. —Keszthely, 1870. évi augusztus havában. •
AZ INTKZKT K1AZOATÖSÁGA.
— \£as megyébe kebelezett Szent Got-hard mezővarosában a szept. 2<>-án és okt. 18. tartatni szokott országos vásárok a évben — az o napokra eső izr. ünnepek miatt — kivételesen szept. l''.Mn és okt. lN-én fognak megtartatni.
— S z o m b a t h e 1 y e n legközelebb egy — Münchenbe utazó társaság alakult, uzonual foganatba vett heteukéutí .">0. kr befizetéssel. Kiindulási határidő 1871. évi soptcuiber l-«je. Az ez érdemben kibocsátott aláírási iv eddigi eredménye már is elég bizonyítékát adja annak, hogy Szombathely város értelme.* polgársága tapasztalatainak tágosbitását minden utón és módon eszközölni törekedik.
— Ugyan ott f. szeptember hó 3-ttit a vaspálya állomásnál egy vasúti szolga a teher kocsikat rendező mozdonyról leesvén a sinro került, hol a teherkocsik által szétdaraboltatott.
— A f. szeptember hó 0. és 7-én megtartott szombathelyi országot vásár egyszer valahára derült időben s így elég látogatottan folyt le. Különösen a gabona neuiekro nézve rendkívüli volt a forgalom.
— K r a s t n a í és V á r a d i színtársulata luult vasárnap befejezte Nagy-Kanizsán előadásait, s Székesfehérvárra távoztak. Mult szombaton Krassnai jelesb vidéki színészeinek egyikének jutalomjátékául vett Miksa császár halála előadásán oly zsúfolva volt a színház, hogy állni alig lehetett. Vasárnap szinte toliház előtt játszották Uhryk Borbála férczeit munkát. A pártolás c szemlieszökö nyilváuulásaért üdvözlet és köszönet a lelkes szinpártoló közönségnek.
— Szerencsétlenségek. Diőskálról volt bir szerint az ottani szőlőpásztort agyonverték. — Nagy-Kanizsán pedig a temetőnél vasúti hid alatt mult hétfőn virradóra egy embert találtak agyonszúrva. A vizsgálatból ínég bem derüli ki, váljon öngyilkos volt-e vagy más által szúratott agyou.
1«! frt 7 V» kr <>rejeig lefoglalt lt»!i írtra l.eeallll ip-Villan llodoaxányhau (Zalaui.) í é. nov. 14. e«i>lt. ^ derx. 11. ,1. i-; 10 Arakor.
Árverezések.
— Koinoraxky Mritiextől Knmor«xky Klóra j róaxéro 76 frt erejeig lofoRlnlt 779 frtra. beeafllt 111 I Katlan feln ríaxo A.-Mhátyoverxen t/.ilanO f. é. sopt i ''.''11. mell. okt. 20. <1. c. 10 órakor. '' - llláxxelca (lyítrgytől l''olták KOMp ré.xére
Nyílt póata.
«• j* ...
— I,. Kxombattiely. A »unttal tcljosit ettllk a tnrg-li|ttí<t I frt 66 kr. kladátaal.
1». A. JOvOré Is kt''-rjnk. ''»
— It K. I''ext. Kiv.in.it % iierinl Inléxknlllnk.
— It. M llalaton.KOred. Kflaittnít a «xl''vex meg-<''in|ékexé»éi«. 4 példányt teltlink a poxlára n hold»* gull Kamii Klárinak fül<Vi maradványaiból.,
— V. Pdvftxiiljnk, a kllldattet azonnal f.lli.t»« uáltiik.
- .Jolétüuk ¡iinxorgalmttnkt.il ftlgg* »«"'' voll illőnk még át iilvaani.
---8x. N. Kapoavár. poxta fonlilll.iv.il válaixol-
Imik n hollétről, titl.bire kéaSbl«.
KTylltJ tér. *)
Nyilatkozat. Mindenféle rágalmak kohó-lása ellenében ezennel kijelentem, hogy a köz* tem és (''sízinár közt íonforgotttottlegosség nem onnan vetle alapját, mintha én vele kártyáztam volna. A tényáiladék ez: ón kedden este több becsületes polgárral darokko/.tain, < ''síxmár oda jött s ő is játszani akart, én azonban leikeltein s aludni akartam menni, de a nevezett sértésnek vagy minek vette, hogy távozni készülék, becsületemet kezdette megtámadni, én azonban szóbelileg rendre utasítván, távoztam s lefeküdtem. Csizmár ezután oxccdált s két''óra táíban ablakomat beverte, üvegajtómat bezúzta s befeszítette, éu csendben telöltözködtem, kardomat magamhoz vettem, gondolván, ha neszt neiu hall a szobában, távozik, azonban betört s a setétben kést észleltem nála, mely balkezemet meg is sebzé, magamat védő állapotba helyezve, kardommal tehetetlenné tettem. Ily állapotban önmagamat védve, minden rágalmat s gyanúsítást visszautasítok. Kelt Na^y-Kaní-zsán.szept. 7-én 1870.
ÖSZ OÁBOH.
. I 7
- Ú z 1 c t i • h i r n ö k.
N«y KwIlM »''«''l''t. !''-<''n l«70.
A koxcli. b.''kekrttia bjxonylalauaága a mi gabo-ns-ll/li''tlliikc» iléxve nehéx klltelék, a aoká''K latió
......... nem egy hamar li''.x lielyrrlioxva, a kllalokn.
■I,''. nioii tr|jtuH''ii <<nli.nl .''« a válni.»; moly főfaklor a kereakinlelemro néxvc, killf''ilildct m-m |iArhnxaino-•illiató, mint ■-«■■ii<l>''. In''k<-. iilolun. A mi gabonáink lili-l írh''ko tubát írn''u nőm lilxlo«. ax.''rt .ix árak fül ra Inncunok, aininl a lu''kcro való kilAití.oft tryeiiKÍ-lib vauy axilárilabb alapot nyernek.
Piaczi ár.
Nacv-Kanixaa, 1870 úri axelit. 7-ik napján. Ilnxa H.''l font. 4 Irt — kr. tó-W fonl 4 frt (Ml kr 87 -MH fonl. i frl 7fi kr. Itoxt 78 71» fonl :i frt VII kr. 79 -8tl fonta frt - kr 80-81 font .''Ifit ¿0 kr. Arpa
•) K rovat slstl kOililtlok«rt folrlílxiígot nem vállal * 1 ölerk-
•ítfT./í.re 70—71''font ."I frl - kr''71-72 font 8 Irt — kr. Árpa kilxllinég«. O.''tfont 3 frt M> kr. «7-0» /..ni « lit. KukoHi-xa H frl 7.''i kr. :» frt Ml kr.j Kuko-rirxn >ila<x (<-<tiniiiaiiliii) frl-- kr /.ab 45<-47 .fent I frl lío kr. 17 18 fonl I frl .Vj kr l''obanka 66-48 Uní. frl - kr. W-70 fofit — frt — kr. Bab f«b<r kr. —■ • bab tarka ii kr Krnylrtiaxt knxOua<t«i H frtfiOkr. finom ».&0./,«amleliut 1Ü frt - kr. Un(Uist knxlna^jc« — frt — Unom frt - kr. Király ll.tt koxrtnái''ifr» frt — kr Hnom Ift frt — kr. Koxi-Imiik k''txnní^ifea - frt — kf. Iln''itn -- frl — kr. Marha tnia foiilj* -''1 kr. Itorjii lina fontja kr. H«r tí».lula foulji .''0 kr. .Iiib-lnia fonlja 14 kr Ai*-loiia fonl in ll kr. Mi fontja .V) kr. Csibe párja nO I Irt. Káraa *0 kr. I frl.'' Lu<l aovány 1 frt 10 kr frl kr. I.n l luxot! i frt ÓO kr, - frt — kr. Pnjk.i frt — kr. Tynk-toiá* H/| kr. kr. Ilurgouya métoji •• frt - , •• frl kr. Kgy máxsa axúna 1 frt 7ö kr.¡ ax.''na nj frt kr. Kg y kí»« xaup 10 kr. Sxalno I frl ''JO kr. ttibor ri-líkllnkt^li ak.''.ja 5 frt — kr. Ó-bgr vldíkUnkbelí akilja X frl.
A i>airykanit*.tl váró. tsná«»áiiak árjtfjrsáke kflny víb''-.l kia.lia SZI8ETHY KÁROLY, bi.i«..
Érték* és váltófolyam: szept 9.
í>*/. melalíques t"»ii.!í."»; f»*/0 n«m*. kölcsön —.00] IrfOn-ki állatlrtlúií kölcsön yo.ftO; bankrészvények l''iil.''»; hiloliutézeti részvények L''.''il.
-;. I^indoii 7--l.;7o «v.list ágío I2.J.2."); aiauy (tarabía :*».i»2 kr
i \ Vasúti aapoakintl mrneltad :
Imlnl N.-K*ni»aárél Itarra IVI.''« rr^/el 4 ora A.r> perox. , . . I.''liitno ''J iWa •-''.'') perei
. . Iltult , r.''KKel li óia
, . . <1. ii. 1 óra !í*2 (incx.
, , - e«tv> 10 .Wa f»7 . ^
„ , Tneat . reg*. 4 .ira 4&
. , . . délben á óra 14 ,
. . II''''-« . ''ej*. r, óra -¡10 ,
. . íjjel II ó ra* ¡iO . , , . ilúlniAii .l óra 80 ,
Krk. N. Kanliaám llar.-» . re^et 4 óra 1 , , , , •leiben 12 óra 31» .
, llieli f.-1''il reifgel 4 óra 23
, . '' k iUIIi. I óra -tő perex.
, . . oatve 8 óra 63
, . TiieU . .léiben 12 óra 52
, , , . . cale |0 óra 3ft .
. . Héra , rvKKol I óra 10 .
, ... eaio II óra 40 .
, . . délben 11 óra V
Heti naptar.
Sifptember ll tét I7-I| 1870.
Hó- éa hrll K.tlliollkna nap l''mlealán« lár naptár 1?
naj. ''HÍ
| '' • Kroki kél mnak nem >xol|(slhat. Cl.
) Máté VI, 21
1 ll Vaitrnap llélf.í ■ B 14 B. A. a. B 13 Mária <*!
1 12 1 (luido, Kii. Toiá.
13 Kedd ] Mőrirx p. Mór, Auat. w1
II Sírnia Sx. k, fclm. Salome w
15 CstllArt. Nieomed. Nikomed lm
16 Péntek 1.inimilla I (''xitirian h
17 8x0|nl>, Hlldeg. I.amburl

Felelős szerkesztő: WajditS JÓZS6Í. Segédszerkesztő : Bátorfl UjOS.
11
]| 1) K T li S K K
llasonlKliadaii olcsó árak!
A rosz Uzletfolyam t« s folytonos bukások arra indítottak tőbb gyérost, nekem készleteiket átadni, azon feltétel mellett, mihamarabb készpénzért eladni. Ajánlom a t. ez. közönségnek, különösön pedig rendes vovőiiiMiok ez igen kedvező alkalmat felhasználni, hogy valődí vásznat, férfi a női fehórnemUoket fele áron vásároljanak. Jó é* valódi v sionés hlbmiélkOli áruért kezeskedik az
első legnagyobb vászon és fehérnemtl raktár Bécsben
m i : th s.
Héexbcn. HodieiitlniriiiMtrAtaNc tü. ns.
Iugek vagy uri gallérok megremloliWénél a nyakliőség ki teendő.
Tisztelt vevőim kénvelmo kedvéért, az oly fehér nemükért, melyek nem jől állanak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értök lizetett ár bérmontvo viszaküldetik. —
Vászon-árjegyzék. ,
1 db »0 rőfrta jó kéxi axilvrt váaxou eildi|t US fit., moat <-aak
Zsebkendők árjegyzéke.
I liirxat kia váaxonxxelikendő 1 frl 20 kr.
I Inrxal nagy rtimbnrgl váaxoiixaobkeinlö 2.40—4 frlitf * legfirt. I lucxat lugiiiionmbb fehér fram-xia l.alliaxt.ixeliKeiidíSk. Í», 1 " 0-tf-I tussal axinrx ráaxonxarbkrndíí igrn lin.ltn éa tartó«, ine^xorexjirlö 4 -8 frti|( a leKriiioinabb.
vagy axlnea axrgélylyt-l eaak
vagy
80 . feh. rreaa-váaxnn . 2t
. »O . jelei »xilaxlai váaxou . S3 - 28 . 80 r kii. rttnib. váaxuii . 28 - 80 , 40 . irlnn.lt exériiaváaxo''ij , 28—32 .40 . rttnib. rxérnaváaxoii . 80—84! . fm . finom irlandi »xttvi« , iti-48 Idb&Orőf.la liollattdl axOv. legalkal-
maaalili nri ingekre .eddig a I* , brabanti axilvéa legfin.
legjobb éa legtarló*. ami raak létexik
frl.
8 12
12-14 14 -10 14 -lö lő—18 20- 24
36 frl., moU eaak 18 frt
80—30
—•••- . 6<)—70 , . üti— ¡KI ..
•L''i .''ir0li válasstíku a Irgnehexebb rumburgt xxAréxeknek *4''2M, •K», >».», 40, 4ft, 60 frtért darabja melyek axonban kétaxer annyira be. ealllve vannak,
1 db 80 r8föa ágy kanaváax mindenféle axinekben reikoxva éa kocxkáxva be.aár 14-IH f,t lno»t r«ak 7—í» frt a legtinomabb.
1 db 30 r/íföa igen rtiiom éa tarlói pamut''»xWvetd atlaa<Vradli, beexár 18 egéax 20 irt, mull ,-aak !)- 12 frt.
1 aiegéanélkllli le,,«.,!«, í r.lf axél«,. 3 r. boxa ..u, rxak .1.60,2 a fél axél 3 4 fi.
1 xxeg|éanélk. lepedS 2»/.i 3 r. axél. 3 r. boa«, m. ra. :i.V)-4 flig a leglln.
1 damaaxt aaxlalk.''ailkéaxl. I» axemélyre (I aaxlallerlt« boxxáillí l! aaxlalken-dSvpl) m. ea. A, t), 7, M fl. a Ir^fln.
1 dsuisaxl aaxtalkéaxlot 12 «xomélyru (I »«xUlterltő lioxxáiltö 12 aaxlal-keudővel) 10, li, 14 US Oig a lee«no»iabb.
1 tncxal koiiybal''irlő moat raak 2 fi0—8
1 tuexat aaitalk*iid<" v. tOrtlIkOxS klllonftaeu lartóa, ára exak 4*50,.''», I!, 7 8 fL
I tncxal bajiaxt váaxouxaebkendő, fehér 8, !». lo frtig a legfinomabb.
Férfi- s hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
I női ing jó vsaxnntiól 1 frl fiO krl-il J.WI-lg n legfinomabb. ,
1 noi ing klllliiíi rttmburgi vagy hollandi váaxoult.íl Unom axiv-kereaxlalakn uioxt hlinxéuel eáak 3-ftO, 3, 4, .ri fl a legfinomabb.
t köri ing, killlnít riunbtirg vagy irlandi váaxonliól, logrdegáuxabban, kéaxitvr — (ax ugynovoxclt Krxaébol raáaxártlé ingek) moat eaak Ö. ti 8 frt a logfiuomahb.
I női éji fél(llt(>) rorxetle) killlnít axép, moat e«ak I, fi, (», 7, 8 fl a legf. női alaúxxokuyák 100 kdlönféle páriái minta aierlnl, ngy axintén''a most általánoxati kedvelt xxegtm vágott atokayák liimexvo, varróit xxvgéaxel moat eaak 8, 4, 5, IS, 7, H frt a legfinomabb.
Uri nadrágok finom ahirtingbSI, vagy váaxonliól apró axegéxekkel vagy himxéxekkel kittlnő kláliitás, moat exak -2, 2.f»0, 3.60 a. legfin.
I''ri ingek gallérral vagy nnélkal, fodroxotl mellel vagy aimáii kittlnő fin, ehlfnuból, inelyápeu oly I trtóx, mint a váaxon, fuhi''ren é* »xlnexve moat exak 6, ti, 7, A, U frt a legfinomabb.
Uri ingek, legjobb ritmburgl vagy irlandi váaxonliól, — gallérral, vagy a nélkül, — aimán vagy fodroxott mellel a legújabb divat axerint crőaeii varrva, uioal exak 2, 2/8), 3, 4, 6 — 1» frl a legfinomabb.
Uri iugek legfinomabb baltit inellhvtóttpl, legelcgánaahh, a mi eaak létexik
• moat exak ti, 7, 8, 10-12 írt a Irgflnomahb.
Uri gatyák Igen jó éa Urtóa váxxonból, félig magyar atabáxaal, — moxl exak 2 frt fK) kr, egéxx 3 frt a lugfinomabb.
UH gályák, Igen Jó éx (artóx Váaxonliól, magyar xxabáxxal, nSgy üleppel moat eiak 1.90 2 frt 60 kr.ta legfinomabb.
I tuexat uri inggallér, a legrlrgáuiabban, óa legjobb divat axeriut, moat raak 2,60, 8, 4 . 6 frt a legfinomabb.
1 turxat uri kéxvtö S Irgelcganiabhan éa logdivaloaabban kiállítva, moat raak 4.60, 6, 6 frt a legfinomabb.
\TfiirAlj- kik ftíg vásárolnak, egy Iíihhii hímzett hat-
sárlők egy igen finom caechmír-osztitlteritőt kapnak ráadásul.
Kívánntra a készletbenlevő vásznakból minták küldetnek.
A leveleket kérjük czimezni.: Metil S.
cs. k. udvari szállító, llécs, llotlieiitliuruistrasse Nr. 20.
Első ügyvédi ügynöki iroda.
Vidéki ügyvédtársaimtől, egyletek, társulatok, községek és magáuziiktól stb. elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykozósi vagy közigazgatási Ugyekbou a Hit-da-l''esten székelő kir. minisztériumok, kir. Curía, váltő-és városi tőrvényszékek, társulatuk és egyleteknél közbenjárást, megszorgulmazást, értesítéseket stb. igényelnek.
(/zélja ügynöki irodámnak a vidéki (igyosbajosokat a jövésmenést, utánjáriUí időtöltés, terhes költségektől meg-inentoní, gyors, kimerítő alapos tuditsitiUokkal szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak olőro küldendők be, egy fóluapt időnél többet nem igénylő eljárásért I— .''1 frt.
Irodám székhelye Pest, Itfvész-utcza 12-lk sz. I. em.
Reső Knscl Sándor,
f'' (459—3,1) krtx: éa válló-Ugyvéd.
Augenfeld Zsig-mond,
4.''»7—3.1
fixlrásztermét számos látogatás végett ajánlja ¡ tnvábbá legújabban megérkezett divatos hajkészletejit nagy választékban; ugy szinte ajánlkozik onoiuA régi tárgyaknak ujakkali kicserélésére, megbizásoka^kőszséggol elfogad s azonnal teljesítní iparkodik.

Keller Igriácz
Nasy-KanlzaAn,
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek éa gyermekek számára való topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutáuyos áron.
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a ca. k. katonaság s I. közöntégnek, hogy megreudelcseket a legjobb bel- és külföldi bőrből elfogadok éa készítek, az árt legjutányo-aabbau számítom.
A» én raktáromban váaároltakat kijavi-táara elfogadom.
Kmpfiehlt aein reich aaaortirto* Luger Aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifiotton von beater Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Auch macho ioh ein k. k. Militär und vorehrungswUrdigoa l''ublikum aufmerksam, dasa ich alle Boatellungen von beaten In- und Auslitndor-Lodor verfertige und prompt und billigst bereohne.
Auch werden von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Monogramm éa pecaétbélyeg nyár._
Főraktár papir fehérnemű vászon-imj^atióból.
«0 #
CANITZ C.
PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám „a fehér hajóban,"
ajánlja gaadagoii felaierelt raktárát iró- ét I e » é I p » p i r j á b I, ! » v ól • bo r i t • k o k . acaól tol I. tolltartó, toll két, pscsét-vlats, m i • o U íi alltarintiuta.lriin.raji-ón ét teljat raji* •• ka « 0 k , liitcbok ti technikai ícitékok, r a J i u * p I r o k göngyölítve, paut-papiro* v> pautirleu, mái»U gépek, föliierelt 1 r ó m a p p á k loljci iró-attlalí ea< .kOiOk actél- it broúiból, riiiuin tintát ártók, albumok aene ót anélkül, nlvtr h itob. tárcsák, utat ó-ttivarlárcták, u^y mint mindennemű tárgyak ot k ola i t irodai liaatuálalokra..
KülónfJieu ajánlom aajái g> ártmányu I • v é I p a p i r o • o in a t, a legújabb aiinuiutil monograru-mokkái, látogató jegyek ét I • v ó I pec • ú II ü bélyogek, kllloníía finoman k''atilv« a legjutá. nyoaahb árakon. . - (442-2-1 I)
NAGY-KANIZSA, W<>, .September hóban.
Az Őszi ós téli idény bekövetkeztével, van szerencsém a nem rég és gazdagon berendezett
t
férfi-öltöny raktáramat
egész uj választékával a mindennemű legújabb szabású férfi- és ^yoi-meköltözotokiiek, a t. cz. közönség különös figyelmébe ajánlani; úgyszintén papi 0lt0t>/ok-, kábítok-, nadrágokén mellényeknek valő szöveteknek gazdagon berondezott raktárom által, rendkívüli olcsó ár mellett azt nyújtom, a mit e nőmben nyújtani lőhet. Mindennemű férfi- és gyeriHekűItö-nvrtk, libériák stb-nek megrendelése, raktárain álul a legpontosabban éa logolcaóbban telje-sittetik. Nem mulaszthatom ol a legújabb éa logixlotoaebb rérlliiiK<''k, gallérok, kézelők, nyakkendők, kestyűk, plaldeok, utnxó kendők, esernyőkkel stb. gazdagon ellátott raktáromat különösen ajánjani, éa egyazeramind felkérni, hogy meggyőződés miatt legalább ogy kísérletet is tenni méltóztassék.
Levélpapirosok.
ÍUO darAb névvel nyomva 60, 80 kr.
100 levél (<• 100 borítók nyomva
1 ft—1 írt. 60 kr. 100 Inról featék-iiyomattl ino-nofrantnál 1 ft. 40—80, 2.6« 100 levélét 100 borítók fették-- nyouialu monogrammal 2 fi.
81» 3.40 kr. lt)0 levél ciimmfl fokai« nyomain M kr. 1 f,, 80 kr.
Mimim tiáa IcvóI- ót bo rílakhoa »gy igen finom papir-''árciák ajándékot! alík. 1 riitmaftiolevól negyadrét, cilin-mel fekete nyomatú 7 —8 —I2ft. 1000 darab borilék kender papírból nagyobbfélv ciiiurael Tokát« nyomatú Ö--Í ft.
Buktára valódi angol pe
Látogató jegyek
a la rnlnutf ailnuyoinattal 100 darab legfinomabb bri«i«l-
papírra .''»Ó kr. 100 darab finom uineiitrtt car-
tou 80 kr. 100 dl> l«KtíniMnabb fram-iia Mattlack-coal<iuion I flr. 100 darab finom íranrtia brillant papírra 0 60 kr.
darab lillio^r. finom kvltöa fónyü brittől 1 ft. Minden egyea tur 10 kr több.
Levélbélyegek. 1000 db araiiynyomaln Ü ft M. 1000 . vect p«i-aótvia«a aain t fl 7*> kr. 1000 . cougróvo ilomb''iru betűkkel, ''i silnnel :i ít 7% kr Miadtn további »&< ">0 krral olotóbü.
Papir gallérok.
Kóiel''lk, imitativ a tefcBnoinabb vátaonból leeretitell árakkal. I Innal leliajló K«álór (l.iucolii)
84 kr.
I tneiat Cf[y4iiea gallór (Kmpire) 30 kr.
I . kltelők (Cordett) 8A kr.
l.<''(ruiabb itivaln. Itmét eladók tiáialékol nyersek.
Nagy válaatlók miii.lruurmil III le li, jeicyxő óa ináauló k Un y vek bői.
Nyomtatványok kívánat aacriuti''Ky.irian ót aaópen a lei; Julányotabb árakon kóaiilletnek.
M. Levélbeli ategrendelétek
.utÁnvólol melli-ll a leKpunloiab--s^lUII ó« Kyuraa''i e<<kninllvtiiek.
Téli kabátok öazi átvotő .
Kttl
UlöuféU szabású téli kabátok Városi- éa utazó-bundák
Kész férfl-öltttnyttk árjegyzéke:
Ósii öltönyök . Háló-kabátok . Torna-öltöny
6szi kabátok Dáreony kabátok . . Vadász éa házi kabátok Utazó tfuba s . \ .
frt. 12- 40.
. 10 - 20.
. 20 - 30.
. 40-100.
. 10— ''20.
„ lú~ 20.
. 8— ló.
„ 10- 20.
Téli nadrág éa mailény Téli nadrág . . .
. qiellény . . . (Jyermok öltönyök . „ köpenyek .
frt. 16-30.
n 10-20.
„ 6—lő.
. 7-14.
„ B—12.
„ 3- ö.
. G —16.
. & —16.
Etm rt''ihn-rakidr <i fü-utcxdban n HuLociay Jdnot félé hdtban Utézik, a „Koron n itdlloddn felUl.
Kgyszersmind vau szerencsém divat- és kézmű-árú kereskedésemben a női ruha kellékekkel gazdagon és ujouuau berendezett raktáramat a legjobban éa reudkivllli olcsó ára miatt ajánlani. Mindenuemll női rulin-kuliuék 2 írttól fölfelé ruhaszámra, hoitzu ai hnwroü 6 írttól felfelé, pliildeok ás paletok bársonyból, selyemből és gyapjuszöretekbőt, úgyszintén valódi riuntiurgi- és hAllnndl vá''snak, «»xtalneinüeU, a legújabb «<«ital- és ngyter I tők igen jutányos áron kaphatók.

ent (hólyagpapnr&főzött gyümölcs bekötésére.
Blaö
nyllv. ma»asaHt> lcereaKedelml
H n i ii í é z c t
Bécsben,

P r a t • i ttraiés 32-d
I 1 i M.

f
Elégséges bizonyság arról, hogy a t. cz. közönség mennyire igénybe veszi az olólirott raktárát azon körülmény : hogj a hiv. postai kimutatás szerint 1867-ben : 15,000; 1868-ba? 19,800 postai küldeményt küldözött szét vidékre.
Bécsnek legjutúiiy08b bevásárlási kútforrása.
Az újkor csodája!
aion kittlin") órák, melyek bíatosilók-iratok mellett adatnak «1 csekély áron nauy forgátoin caináláaa véKelt ; e< okon aenki el ne mulanaia a*on nélkUlöihetUn tárgyat innen megsasieinl.
.Minden óráért jótállni* vállHltatik.
Kgy igen sióp bron« dra emailo« culmlappal 1 frt 40 kr; ugyana» Unom omall-poraellánból 1 frt l''iO kr , ugyaua» óraOtíaai-i ''i fit «0 kr ; óbreait.''Arel ''¿<1 krral drágább ; népen kiállított nagy alako purcirllán óra M frt 80-3 frt *0 kr; ugyana* diatetelib, óradtéaiel 8 frt «0-4 frt 60 kr ; ugyanai fa-telt aiámlappal, vagy aranykeretbeű, vagy avajeai faragváuyuyal t óraOtóstel 6, C, 7, 8 frt Halon-óra brónából, Uvegboritókkal a 2- i frt »0 kr; köiépnagyaágu 3 frt 20 kr-, uagy 4 írt 60 kr. — Angol ulató óra tokban a ébr. ««tővol 6 frt. - Hvajcii «a.b-óra, 2 évi jótállánal, csinoi foglalrányot uj-arany-ból láneirtal 4 frt 80 kr. — Kneksn kivlll mindenfóls óra olcsón i nap-óra. iránytS : 2b karajcaárjával kapliató • megrendelhotC e cslm alatt: 378—•.)
Pracht-Bazar des A. Friedmiinil In Wíeil Praterstrasse Nr. 26.
Tanulmányaikat végzett hallgatók a es. *ir. hadseregben az egy éves önkénytos szolgálat kedvezményét élvezik , anélkill, hogy az ünkénte.svizagái letenni kötelesek volnának. Beiratások szeptember 2:>-tól kezdve történni
Az előadás október elején ki-ylődik. Október 2-án kezdődik a gyakorlati viumt- ca sürgöny-szolgálat előkészületi folyamit. — Kvijelenti''wek az iguzgatóság éc mindon könyvkereskedés által szerezhetők. * / Porges Károly,

FESSELHOFER
figyelőmbe ajánlja, N.-Kaniz»áu a városház épületében fekvő kereskedését, melyben mindenféle áruezikkek nagy választékban, jutányos ár mellett találhatok- fel, névsee-rint: a legfinomabb esukor . kávé, tlii-a, rum. *f.si iiImJ, «-liuculádé, riz-, dnra, árpakána, nim-rnronl, Mllly-, Apoll»-, l»ar líTrn-, míUIőní uyertya éa hiappau, poati heugormalmi Ihil, bel- éa küKíldi 1» ''k éa l''ranczia pt-ingö, asztali kávés U theáa porczt''lláu edények, fino^^^tékbó. íóezitett dohányzó szerek éa aerteáruk.
Ugyanott kapható továbbá: korili-uburt(i marh.itápláló por és (Iditő nedv. ftl OttoO lilpót -féle cauz elleni ir (linimontum vejui) éa köröm zsir, ugy mint Dr. ( Krünrr-télo Sporting Liquid lovak száiuárn, l'' .^p anatheriu-szájvi», növény- szap- / | pau éa mindennemű pIpi-ri-Nscr-
(sultmann llixn-féle patkán, egér, bil ferég ca csótány irtószer, L.ú- . í ■ár- félő budöakc vesztő por, Zacherl fél^/balhapor, Török-féle fog-azivarkák, éa ^ fehér mell syrup, Káesány-iélo tW-pai/.r, valódi l''ii)(IÍHiio-ayrup, Dr. Pearie Kdw. éa ÜHublea-iélo gyomor-szci># ilainbiirKi éa (jiimboM-féle ólet-itul, valódi aogol gyomor-csukor, i''-a Si hofer -féle sob-baUam, mindeunoiuit metszett Üvegek, Dr. Krű((cr-félesodaviz, nyeregkeii''k-a éa bórfoketitőszer, valmii amerikai petróleum, 4» nagy válaastékbau különféle lámpák.
Frii emeutáll, nróji éa liptai aajtnk »''•«» sardinák, pizsonyi kétszer sUlt és fraacaia piskóták.
Az első bécsi
lábbeli-
gyár
egyedüli raktára
ROSENFELD ADOLFNAL
Nagy-Kanizsán,
a hol miudennemU női- éa gyermek-lábbeliek a IcgegyszerAbb félétől a legtino inabb féléig, nagy választékban, jutáuyoa szabott áron kaphatók.
Arjeyyttk nttgyidy $eeviut:
EgyttarO gysrm«k-b8rnip5k ;jtl, 40, f>0 80 kr. Kin. g) ermek-bOr-topányok 1.10, 1.20, 1.40, 1.&0. I.egfiu. bör, brOnel, báraony 1.0O, 1.70, 1.80, 2.20. Uyarmek-csismák erfía bfirböl I ÍO, 2,2.40, ».60.
Nüi topdnyok Jinomtdy tzerint: OldalfaiS tarkatlan 2 frt.
OldalfBsS aarkot brlluel vagy l.ártony 2 frt. 40 kr. (lumml betéltfl, tarkót, bdr, báraony vagy
brtlnel 3 frt, 3 frt Ml kr.
Oumml betéttel, aarkot, bör, brllnel, finom
lakk orru , 4 frt.
KI5fUiA eUgaui U^tbardeur divattopányok
brllnel vagy ksatyd bfir 4 frt, 4,60, 5 frtlg . l''gyaaefóle dupla tarku« li frt.
(4211 10.3^
/ '' Alleini ge
Niedcr-I a v c
der orsten wiener Schuhfabrick
BEI
ADOLF ROSENFELD
IN
Qross-Kanlzsa;
grö.sste Auswahl aller Sorten Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten Original-Fabrickspreisen.
Prtii''Courant nach UrUtt«:
Ord. l.tder Kinderachulie 30, 40, 60, I» 80 kr. Keine l.eder Kindertllefletten 1,10, 1,20, bia 1.60. Keimt« Kladerttieflelten, hadr, llrilnel,
Sa in int mit Laokapita 1-tiO, 1.70, 1.80, 2.20 Kuabe natu fei stark* 4 1 8o, 2, 2 20, 3, 3.00
Dam»n»ließ«tten nach Qualität:
An der Helte au tchnUrsn 2 fl.
Disselbsn Brauel od. Haiuml mit Htörkel 2.40. Voran au acbuQren, «infacha Ht.lrkel 2.80, 3 Mit (luiumiaug und HtOckel 3 fl., 3.60.
Uleaelbeu f., l.eder, lirUnel m. harktpila «leg. 4d. Elegante Ueb.- ModeatieÜ. tnitLaek beteut,
lirllosl, Obagriu, C''laci-U«d*r 4, 4.60,6 a »ietelben mit d.,pp«lt«n Htaekelu Ü fl.
Wajdiu József kiadó, lap- én nyomdatulajdonos gyorkMjtó oyouása Í^agy-Kanizsáu.
Nagy-Kanizsa 1870. szeptember 17-én.
38. szám.
Kilenczodik évfolyam.
Kitelj cd ve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE,
Veiryes tartalmú hetilap , / , / V
a s/opiroilaloiiK kereskedelem. Ipar. gazilászat, tudoipíiy e| nM)veszet kArébAl.
Megjelenik::
mladtn stoatbaton, «géi> t gyakran máifél vagy két íven. í . Hat*rUt''Nilól; iroilu «-h Uiudó lti \««(nl:
WAJDITH JÚZHKK
Dvf-jr.rwr.''''
A világpolgárosodás nagy cszuiéje a polgáregyletek létezésében nyilvánul, az egyletek virágzásában bimbózik, az egyletek egyesülésében virágzik és az egyesült egylotek szabad testvériesitésében — gyümölcsözik.
A világpolgárosodás maga hasonlít egy virágcsokorhoz, melynek különféle színű, virágai adják kertemét, az egységes esznu birtokosainak tettei folytonos frisitói, melynek következtében a csokor illata kifogy-hatlan, betölti a légkört s bájossá teszi az életet; Igaz, hogy o csokornak tövisei is vannak, de hát hói van rózsa tövis nélkül V — a világpolgárosodás vírágcsokrábani tövisek az nffectáló közöny, a hideg önzés, a gyáva tétlenség. De hát mutassatok a természetben illatozó tövist, nom-e szerényen bimbózik ki a száraz tövisek közt az életerő, nem-e ennek virágira hullanak azüditó harmat gyöngycseppei ? Oh a neuies eszme nemes liarczosai elismerésben részesülnek mindenkor, őket nemcsak az egyéni önbecsérzet serkenti tettre, hanem a tiszta, a müveit lélek édes kötelesség tudata. Igen, kötelességet ró a természet törvénye min-'' deukirc, s jaj annak, ki ez ellen- vét. íll ugyan, de jelvényes koporsója a legszebb érzetek lomtárának, mely fölött nem a köztisztelet, nem az érdeiu, nem a részvét égi angyala viraszt, hanem a tespodés, a megvetés halálszaga.
Egyik kötelessége az embernek, mint müveit lénynek, hogy a társadalom jólétét egyarányban közösen megossza, tért nyisson, utat engedjen anuak eléréséhez. A társadalmi jólét a világpolgárosodás alapja s ez alapban elévülhetlen drágakövek a polgári egyletek. ... •
Hazánk a drágakövek hazája! Nem épen a mi hibánk, hogy a drágakövek becsét nem ismertük, értékét becsméreltük.
jött a Messiás, a világpolgárosodás egyik lenkölt bajnoka, a nagy Széchenyi s Kuropát megrázkódtató hangon kelté fel a magyar nemzetet: Magyarországaiéin volt, hanem lesz"! s mit tett? az alapot rakta
--alakultak az egyletek egymásután!
Nemcsak a hon szivében, a fővárosban, hanem minden haladó városban, s igy Nagy-Kanizsán is.
S midőn az elismerés szerény nyilvánítását jelezem a nagy-kanizsai „ Polgár-egy-let* majd négytized éves lelkes alapitóira,
Elöazetósi föltételek: < {
II<-I)Iimi IiiUIki* liorilA»«*! «''. viiMkr« |kh»mi kiil.li» K^m ú''.rí : • ''! frl kr.
■''.".». 11
£
Kíl •■»ÍM
Kviifio''odro
M i
Hlrdetéa©]
A Imi I.M/.li^.jftlt «orírt l*««ivFkr,
¿•»Kiír uihi.lcn to?AMil l.olkl V^frl ."> kr.''
11»*• Iy»-íf<J nilniteii tfgyv* I>clkt''nl4*4ft .10 Ki. '' A .Nyílt t.''r.''u" ,''fy |niii xor Irrikljttáxi ilijR I.) kr.
- .......... JF~
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalitán:''n Kiadó.HIVATAL,Pattan: KKIHLKK U. Beoi-, Hamburg-, Berlla-, Majaa-ai.- Frukfcrt- 4» Baitf-
: ben: HAASKNSTKIN k Vü^LBK. LIpOM-. Bara-, Stuttgartban: SACIIHK& TAfóU.''fléoibía: OPPKLIK

t »A v > -ewwtauriTe-- iv^WK itjpjr.r i''jíwua
kérem a gondviselést, hogy az utánna keletkezett egyletekre is áldását terjessze ki.
Nagy-Kanizsa város kebelében az utóbbi évek alatt egy oljyegylet alakult, melynek a legnemesb, a legszebb czélja van, mert midőn az erőt önmagában izmosítja, a nemzettest erősbödését, az akarat és tetterő szilárdítását éri el; megértvén a kor intő szavát: erősítsd magadat, hogy erős. törhetlen legyen a nemzet!
E nemes egylet a „nagy-kanizsai tornaegylet", mely zászlófelavatása alkalmából egy országos s e téren első nagy tor na ünnepélyt rendezett f. évi szept. lüés 11-én, mely ünnepélyre, mint alább tüzetesen jelezem, az ország legtekintélyesebb testvéregyletei küldöttségileg jelentek meg. Ezeu. országos ünnepély s zászlófelavatás áltí''i a hazai cultura, a világpolgárosodás-nak egy alapköve tétetett lé a „nagy-kanizsai torna-egylet" létezésének szentesítésében.
üdvözlet a kezdeményező nagy-kanizsai torna-egyletnek, különösen a nemes esziue lelkes bajnoka, ez egylet lángbuz-galniu elnöke Walbach Mór urnák, kl ernyedetlen buzgalom s törhetlen kitartással iparkodott minél fényesbbé, maradandóbb emlékezetűvé s eredményében a hazai testvérülés minél ildvösb tömörítésével áldá-sosbbá tenni.
Üdvözlet a testvéregyletek lelkesült részvéteért, íui azt mutatja, hogy az egyleti életerő a legszebb mérvben nyilvánul, s hogy itt az idő az egyletek minél szívósb összetartását eszközölni, az eró, lelkesedés toko-zatosbitásával.
Üdvözlet a zászlónak, melynek árnyában a hazatiui tisztelet, a nemzeti becsület és testvéri, baráti szeretet ülé magasztos diadalát! melyről az egység aranyszálai ragyognak alá.
És e tudat mellett oly melengető hatással van a tupasztalás, hogy ez országos Ünnepélynél, c zászlófelavatásnál Nagy-Ka-nizsa lelkes hölgyei mily tevékeny részt vettek, mintegy jelezték áldott, jó szivök hon-leáuyi nemes érzelmével, hogy: előre, mert babért nytytunk a győzőknek, koszorút az érdemnek s mosolyt a bátraknak ! fis igaz, hová a hölgyek honleányi áldása száll, ott tartós és szép élet, tartós és boldog jólét uralg.
A nagy-kanizsai torna-egylet által rendezett országos nagy torna-ünnepély szept. 10-én szombaton délelőtt vette kezdetét, y óra után a figyelemmel cslnosbitott tágas főtéren mozsár lövések jelezék, hogy az érdekeltek összegyülekezni siessenek; itt a nagy-kanizsai dalárda zászlója köré csoportosultak. A vasúti indóháznál á 11 órai vonattal megérkezett soproni, szombathelyi és zalaegerszegi egyletek küldöttségei fogad tattak alkalomszerű üdvözlettel, melyre viszont lelkes szavakban, feleltek; ekkor a városbai vonulás vette kezdetét zene és dobszóval, a város utczáín az ablakokból hölgy
kezek virágesővel üdvözölték a megérkezett vendégeket, a főtérre érve nyomban következett az elszállásolás a legnagyobb rendben, mert az elszállásolási jegyek már eleve kiállítva voltak. A programúi szorinti ünnepélyes fogadtatás a többi déli vonattál megjelent torna s tűzoltó vendégeld megérkeztekor tprtént, nem akarván ^a jóval előbb elfogadott, s fentebb említett három egylet küldöttségeit több óráig várakoztatni, likkor érkeztek meg a varasdi, pécsi, győri, pesti, budai, uebreczeni sat. küldöttségek, kik szinte szívélyesen (klvözöjtettek, s mindenik küldöttségből lelkesült szavakban felellek. A zászlók lengedezése, a zene s dobszó-s a nagyszámú kisérő közönség hosszú'' csoportja, megmegujiiló éljenzés, a sörházi, ,s kórházi utczán, ugy a főtérek nemzeti zászlokkali fóldíszitése, meglepő látványt nyújtott, hozzá gondolva még, hogy az ablakokból szűnni nem akaró virágzápor s koszom dobálásokkal fogadtattak vendégeink, teljes meggyőződéssel lehetett látni s tapasztalni, hogy az , Isten hozott" szívélyes és őszinte.
Délután 4 órakor a sürházkertben gyülekeztek össze a küldöttségek s helybeliek, hol barátságos társalgás fűszerezte az ismerkedést, mely alkalommal lélekemelő pohárköszöntések mondattak különösen a va-.rasdi tűzoltó-egylet derék kapitánya Tomay Antal és a budai torna-egylet köztisztíletü alelnöke által. A vidáman s kedélyesen eltöltött idó estére járván, mindenki a bálba sietett, mely az e czélra egyetlen zöldfai vendéglő termeiben tartatott meg. A táíjcz-terein lehető csínnal volt földíszítve s már 0 órakor alig lehetett megmozdulni, oly látogatásnak örvendett, A beszedett jegyek után Ítélve a bálban 800-an felül vettek részt. Két zenekar játszott felváltva Grün-baura és Boros Jánosé. Szünóra alatt tombolajáték rendeztetett.
Az első ambót (G dessertkés) ifj. Madarász Endre ur Pécsről; a második ambót (sajtmotszö kés) Bcttelheim Adolf nr Zágrábból ; első ternót (0 darab kánál tokban) Bakos''Mános ur Pestről; a második ternót (ezukortartó) líeszler János ur Budáról; a quaternót (G pár dessort evőkészlet) Tre-bitsch Samu ur Boglárról ; a quintornót (egy pár gyertyatartó) Neumann Antal'' ur Zala-Egerszagról és a tombolát (nagy gyü-mölcstartó kosár) Mendlik Mihály ur Pécsről nyerték meg.. . -
A nyeremény tárgyak mind ezüstből készíttettek és valamennyi a nagykanizsai neuieskeblü "hölgyek szíves adománya volt, a nyeremény tárgyak értékes becsét mindenesetre einelé e körülmény, és többszörösitett emlékül szolgál. ""
A nyeremény tárgyak átadása után azonnal megkezdődött istiiét a táncz, s reggi Öt óráig tartott. Bálkirálynét neui nevezünk, mert sokan megérdemelték ez elnevezést. A tánczvigalmat kedélyesség, fesz-tcíeuség jellemzi, pedig szinte szokatlannak
tűnt fel eiső tekintetre, hogy Nagy-Kanixsa s vidéke hölgyei körül távol vidék tánczked-veló ifjúsága jSÜrgütt-forgott.
Szeptember 11-éu vasárnap délelőtt szokatlan élénkség uralgott a város utezáin.
10 óra tájban rendezett sorban vonultak ar egyletek zászlóik alatt a gymn. tornaterméből a főpiacz uagyterére, hol állvány épitte-^ tett a zászló felavatásnak alkalmávali ünnepélyesség megtartására. Az Ülőhelyek höl-'' gyek által foglaltattak ''el, körül pedig HOOO-uél többen jelentek raeg. A közép állvány első sorában a koszorú-leányok foglaltak helyet, névszerint Gózony Marcsa, Véissmayer Jclini, Axeuti Helena, Ollop Paulina, Gódina Bella és Gizella, Mayer Jenni és líermlna, Roscnstock Emília és Sidonia, Neumann Róza, Wellisch Gabriela és Schmidt .Matild kisasszonyok. A kört körül övezték az egyletek képviselői és pedig 151 egylet G zászlóval s 170 taggal. Eddig hazánkban torna- és tűzoltó-egylet mintegy 20 létesült, ezek közt is több az alakulás nehézségeivel küzd, felénél tehát több jelenvén raeg, méltán országos torna-ünnepélynek mondható s e nemben az első, mint azt a. fővárosi lapok is méltólag elnevezték. Az itt képviselve volt egyletek következők valának: Pest, Buda, Zágráb, Debreczen, Győr, Sopron, Pécs, Szombathely, Várasd, Zala-Egorszeg, Kaposvár, Temesvár és Sziszek.
A közép állvány átelleuében helyet foglalt a nagykanizsai dalárda egyesülve a tanítók dalárdájával s mintegy 70-en valának. A mozsár-lövések s a zene Rákóczy indulója jelzé, hogy az uj zászlót közel hozzák; feszült kíváncsiság tükröződött ezrek arczán.
11 órakor megérkeztek a helybeli torna-egyleti tagok a beburkolt zászlóval, melyet háromszoros éljen fogadott. Nyomban szabatos rendben rákezdte az egyesült dalárda Kölcsey hymnusának két első szakaszát énekelni, melyet kalap levéve hallgattunk végig, utánna a torna-egyjet lelkes s köztisztelet ü elnöke Walbach Mór ur tartotta Somogyi Kde gyorsíró után közlendő következő remek beszédet, melyet zajos éljetwéí szakított többször félbe":
Mélyen tisztelt hallgatóim !
Nagyérdemű uraim és hölgyeim !
A megható érzetek sokasága között, moly o magasztos pillanatban knblomut megszállja, kUlonösun egy az, mely valamennyi kt>zUl magának utat tűrve , néhány szóban kífojozást adni siet. Kzon órzut a kötelem érzető, melynél fogva itt mindenek előtt azpkról kell megemlékeznem, kik szíves megjelonéaök által oly nagy mérvben járulnak uz Ünnepély dicsőségéhez, — ezek között pedig ismét logelső sorban értein őket, kedves'' Ugy testvéreinket, kik baráti meghívásunknak engedve, as ország legmesszebb vidékeiből ide siettek, hogy Ünnepélyünkön részi vehessenek, hogy szorosabbra Hízzék azon köteléket, mely az egy és ugyanazon ügynök híveit rang,, nunizotíaég és vallás kUlönbsóg nélkül egymáshoz kapcsolja. (^Ijou!) Fogadják tehát kedvoa toatvéroim itt ¡»métolvo legforróbb Udvözletomot, — üdvözlöm Ouükot
M országos tornászatügy nevében, molyuek önök ittlétük Alul UgttdhatUniil iiaKy szolgálatot tesznek — üdvözlöm ónokét a n.-kanizsai torna-egylet nevében, melynek önök ez alkalommal testvéri érzületöknok ily t''éuyes jelét adják; — és végre Udvöalöm önökben a lelkes honpolgárokat, több nevozetos hazai város értelmiségének képviselőit N.-Kanizsa összea polgárai nevébe»; — (Kljén I) ők valamennyien különös szerencséjüknek tartják, hogy önöket itt e városban egyesítve láthatják, — ők valamennyien büszkék, hogy önö-et vendégekül bírhatják — és ők valameny-
í
nyien elkiáltják most velem együtt szivök mélyéből .éljenek kedves vendégeink I" (Zajos él-jonzésl) De bocsánat, t. vendégeink egvrésze t. i. a horvátországi vendégoink alig érthették meg ezen szavaimat, melyek őket is illették, ne vegyék tehát ross néven, ha én hozzájuk is rövid üdvözletemet intézném oly nyelvon, melyet ők is megértenéuuk.''
Verehrte Brüder u. Freunde uus Croatien I
Den» Drange meiner Gefüjile nachgebend, habe ich es für meine Pflicht gehalten hier an dieser festlichen StÄtto u. noch ehu ich meine eigentliche Hede aufnehme,derjenigen zu gedenken, welche durch ihr«) Oegenwart in so reichem llaaasezur Hebung u. zur Verherrlichung unseres Festes beitragen; (Zaiviol)da ichjedoch befürchten luuss, dass hie jene meine Worte, in welchen ich mich beniaht der Freude ob Ihres Erscheinens einigen Ausdruck zu verleihen — nicht verstandet! habon möchten, so kann u. darf ich es nicht unterlassen, Ihueu den kurzen Auszug dieser Worte in einer für Sie verständlichen Sprache wiederzugeben ; bo-dauern muas ich nur, daaa es mir leider nicht gegönut ist in dor Sprache, welche Ihneu besser zu Herzen dringend würde, nUhmlich in Ihrer Muttersprache mitlhueu sprechen zu können. Empfaugen Siu denn I. Brüder hiermit durch mich nochmals .deu feierlichen u. herzlichsten Oruss süiumtlicher Bürger u. Bürgerinnen Gr.-Kanizsa''s;(Zbivio!) siu sind alle hoch erfreut Sje in so schöner Zahl hier versammelt zu sehen; — ja sie sind stolz darauf *}ie Wirt: (JUste nennen «u dürfen. Empfangende nitHrt— minder den brüderlichen Uruss des tlr-.Kuni-zsaer Turnvereines so wie »Ummtlichcr hier anwesender Turn- u. Feuerwehr-Vereine Ungarns! (Out Heil I Out Heil!) Wir alle geben uns der freudigen Zuversicht hin,duss Ihre Anwesenheit sicherlich nicht verfehle» wird jenes schön^Baad nooh fester u. inniger zu gestalten, welches, uus bereits «uvor u. uoch ehe wir uus kannten,zufolge unserer verwandt-¿v^Äftiichen Gesinnung u. zufolge des gleich-¿ahulgen Zweckes mit einander verbunden; (Gut Heil! Gut Heil I Gut Heil! u. noch ein-
mahl Gut Heil l)Gebe Gottl dass dieses Band
eine nach ieder Uichtung Ilin dauerndn u. un zertrennliehe Kintracht befördore!
Mögen die beiden Brudervölker Uugurns u. Croatiens im Bowustsoín Ihrer hehreu Auf-gttbestets Hand in ifand miteinauder waudeln, damit sie boido U. mit vermuton Krllften nach» streben können jenem schönen, jenom heiligen Zielo, welches beiden gowlss gloich vffr AUgon schwobt, nltmlichzum Kulimé u. zum Godei-hen des gemoinschafljichen Vaterlandos. Es leben unsere croatischen Itrüder! (Hosszas éljenzés.)
Minekelőtte feladatomhoz áttérnék és fölvenném a tárgyat, mely ezen üniio|»ólyes jelenetnek egyedüli okát képezi, mélyen t. hallgatóim, szives figyelméért kell esedeznem, midőn bátor volnék bevozetöleg vagyis beszédem első neszében az egyesülés * különösen az ifjúság cgyesüléseinok alapeszméjét és valódi czél-jait bővebben kifejteni,- -- utóbb a tiirna-ügy. ről éi a torua-égyletekről fogok szólani. Nem Wyszer volt alkulmam tapasztalhatni, miként ''kedves magyar hazánkban még igen sokan, de különösen az elóblieui kornak és nemzedéknek iiui közül nem ritkán a legértelmcsebbek is alig ismerik vagy egészen félre ismerik, az értelmes iijuság egyesüléseinek valódi czélját ; és innét származik azon feltűnő közömbösség, mely azon ifjúsági egyletek iránt mutatkozik; — én tehát jobban nem használhatom fel ezen h/.ep alkalmat, tnelyou szerencsés vagyok ily nagy száinu válogatott közönség előtt felszólalhatni, mint midőn igyekszem, ama bal vélemények megszüntetésére jiémüképcii hozzájárulni, sha ez nékem sikerülne, ha szavaim hatásukat «1 nom tévesztenék, én felette szerencsésnek érezném inugainat. •
Mélyen t. hallgatóim j
Hu ax egykori történész a l''.l-ik századnak történelmét leirandja, s hajlandó lesz a/.t valamely jellemző melléknév állni közelebbről megismertetni, akkor bizonyára csak az egyesülés századának fogja elnevezni, mert mindenütt bár inerre tekintünk, minden ország-Imu, minden civilizált nemzetnél, az anyagi és szellemi életnek bár mely terén, mindenütt uz egyesüléssel találkozunk, — egyesül a tudomány, egyesül n művészet, az ipar, a kereskedelem, a munka, szóval egyesül a társadalomnak minden osztálya és rétege mind arra, mí által az emberiségnek testi és szellemi jóléte olőmozdiltathatnék; és mégis az egyesülés eszméje nem uj, nem a jelen kornak szüleménye, sót nz uagyo;i is régi; ha annak első nyomait keresni akarjuk, akkor a történőiéin bon évezredekre kel) visszaineunUnk. Az első. egyesülésnek ismerjük azt, melyszerint. bizonyos csu-
lád vagy népfajok szövetkeztek életük és vagyonuk védelmére, valamint m.tguk kö/ött is a béke és rend íentartására; -'' ezen egyesülésből fejlődött egymásután a/, álladalom gé|H<zote, — és valamint mi ezen első egyesülésben örömmel üdvözöljük az embori fejlődésnek és mi-velfségnok legelső joleit, ugv azóta is műiden időbon ugyanazon ntou láthatjuk haladni az egyesülést, a melyen a mlvolftéggel találkozunk, sőt U lU-ik században, melyben az emberi lángész nagyszerű találmányait bámulva csodáljuk, az egyesülések léto képezi, úgyszólván a nemzetek mivoltségénok lobiztosabb fokmérőjét. — |)e a ii''ivoltségnok* s velő az egyesülésnek mindenkor hutalmas ellenségei is va-lának ; azon idők, midőn a nepek még a kormányok gyámsága alutt tartattak, uz egyesülésre nézve valóban kedvezők nem válásiak, — gyámnokaink jól ismerve azon veszedelmet, mely nékick az eszme és erő társítása által származhatnék, mindent elkövettek, annak erőszakos elnyomására : — ők félelmükben még a legártatlanabb olvasó vagy ''társalgó egyleteknek alakulását is megakadályozni igyekeztek, és a hol azt nem tehették, ott bizonyára nem iiui- i lus/.totlák el a legszigorúbb felügyeletet gya- j korolní, sőt a leggyülöletesebb kémlelési rendszert sem vouukodtuk alkalmazni, csak hogy a szabad eszmének legparányibb szikrája azokba, vélutloiiül be ue csempésztessék. l)e ha ók már nz említett egyletek legártatlanabb nemétől is oly annyiru féltok, mennyivel alaposabb lehetett ezoh félelmök oly egyletek irányában, melyek egy bizonyos kitűzött czélt követve, leginkább nz értelmes ifjúság egyesülésére vulának irányozva, u minők legelső sorban a dal- és torna-egylutek, mely utóbbiakban még uz eszme társítása mellett az egyéni erő is öntudatra ébresztetik. — Ok tudták, hogy a közös czél, mely közös érdokekvtszül, legelőbb fogná megdönteni azon válaszfalat, mely által ók rang, eziiu és különféle érdoínjolok segedelmével az. emberiséget mesterségeden egymástól elválasztották. (Kljén !) Ók tudták hadseregük történelméből, hogy egy tcstülot, melyben az összefüggés érzjte folyton tápláltalik, közös működésre vezethető még akkor is, ha eredeti ezéljától már róg el is térnu; — és végül tudták, hogy uz értelmes ifjúság fogékony keblében leghamarább találnának viszhaiigra uzon magasztos tanok, melyek nyiltan hirdetik: „Vanunk bizonyon elárutithnthtn ttenl jogok, melyek mint Itten adományai at emberiiéggel izllletnnk, íi etektől «is swiberitéyet megfotz-tani, embernek »zabndiágtUian nsm áll!" (Kljén!) Ezeket tudva, ők nem is talállak hajlandók ily veszedelmes fogyvert önként a népek kezeibe átadni; de viszont u népek a „divido et iiupera* szomorú tapasztalutai után okulva,
azon porezbon, a melyben egy kissé szabadabban vehettek lélekzetet, ugyanazon peresben ii.''-nzeres hévvel is ragadták meg az egyesülés eszméjét. -
Ezen népek egyike aniugyar; - sik.i-rült a magyar nemzetnek egy magaslolkü király kormánya ulatt szent jogainak elisuieré-sét kieszközölni, azonban ki, és mi biztosit benuünket, hogy ogy másik kedvezőtlen, véletlen, egy következő kormány, bennünket ar előbbeni nyomasztó állapotba visszaejteni nem fog? A felelet rövid: Ugyan azon fegyver mely minden időben eléggé akaliuatos lehetett volna önállóságunk megszerzésére, ugynir azon fegyver leend legalkulmatosabb is (inuállósá-guuk biztosítására, és ha előbb nem sikerült azon''fegyvert megragadnunk, most viVzont midőn kuzoinkbon bírjuk, tőbbé/''kezoinkből kibocsátani nem akarjuk. (Éljen!) Hazánk értelmes ifjúsága ezeu gondolattól áthatva, s felis-mervo rendeltetését, mint a jövendő kornak hordozója,—nevezetesebb városainkban i,j me^ uj egyleteket látunk életl)o lépni, melyek uzt egymással szoros öaizeköttetésboii tartják; -és ezen egyletek egyszersmind legjobb teuyéisz-tőhelyei is ur. alkotmányosjpolgárságnak. Szemléljük meg csak egy kissé közelebbről ezeu apró álladalmakat, melyek a legdemokratikusabb cWou alapulnak, és egyszerű gé|Htzctü önkormány íjaikkal minden nagy álludulo-n. uak iiiintnképül szolgálhatnának. Itt különbség a tagok között nem létezik ; itt rang és vagyon semininéiuA előnyt nem nyujtauak,tehát virí litjwiokM:m ismertetnek, (Éljen 1) ittamugáu-érdeknek helye nincsen, hanem tartozik min denki magát kívánalmaival a közérdeknek alá rondelui. Ha tehát igaz, hogy uz alkotmányosság minden áldásos intézményével egyedül a polgári erényen alapszik, a polgár közérzüle térő éa áldozatkészségére, akkor itt tápláltatik azon közsiolluiu, moly az ifjú polgárt lelkesíti erejét és képességét u közjc ''érdekében felhass nálni. és az, ki a polgári erényeket korán gyakorolva, magának itt e kis körben elsajátíthat*, az kilépve az életbe, s elfoglalva polgári helyét, vulóban ott sem fogja megtagadui a szokott elveket, az mindenütt és minden- körülmények közt jinzájának jó fia és haszuos polgárja leend. (Éljen!) Ezeu mondottak után ugy hiszem többé kétségbe uem vonhatók azon úugy előnyök, melyek az értolmes ifjúság ugycsüléstn-1x11 az egész nemzetre vísszaháromolnak,azért csak kívánhatom, hogy hangoznának most sza-vuim az egész nemzet füleiben és fogadtatuának el általa, iiiidőu Önöket itt kérvo kérem: mUraim ! at értelmet ifjutág egyeillUiei legjobb tenyétztlj helyei at alkotmányoe polgár■
Folytatás a mellékleten.
Sonettek.
(Mutatvány Bátort! I.njos sajté alatt levő munkájából.)
A »«euv»dé*, • létvibar, ti« ér 8 U LG»» <t(Iliét dac«olva állhatod, At én kegyét ulánns várhslod Iii.-''I, ml »sásliurosv* többel ér.
Kopár begyekbe'' kél s naQadra ér .''I ha végra rónaaágla juthatott, fenyéejtvc niunif, ratiiiu áradott, Xjrom^n « »o^^''irág sliglia tér!
létvlísr megáll íIStto- : te iH>ldogal>l> !•«(«•>-,
Mikékt Kivéd, U Ii8 jegjri''it »«•««»«.
EI''; .;^M»flk írja folydogál -
^ ^ violnakkit I Kii-aiuk* ki i« Zffi''Ájf, Bgyvlj: ss i''v« ni sob ■ j j a I* .''
Ilil''A • kflnjr (scnismbsii. ob mlérl ? llias enuji kíu kOiItl «légok én, Sobajt navst caupiu.a ki« rsméiiy. Mi astlm asarsln* kOit ranisgv« kélt.
,-^Viért • köny •icmtmbeu, oh ,iuiéit T ( Hí«« Igy rtalédva por csupán a tény, ''V N«dfi, mi fsUsirárg • a lOld ««inén _ « TQaOkbe rojtcirod, ctfitib nem élt
Miért • köny tsciiieinbeii, oli miért T Itl«« oly apadt a »«ív, s tftrl kabát Ptdig stráara kOnyt ucin érdemel,
Kgy égi saikra itl h«ly«l rasréll, l.««»álTt, at kOnyfolyátbs'' boldogít : Bit ss s ncrvlme IQrni.megtanít.
UL
A tomboló ribsr kibeubölé Ke»*», .«kély ida »lati magái. Alatta jajgatott s uagy laég, A mint bstilv« SMietórdelé.
NyAgStl a ««iiado» falor«« belé 8 • gyáva port<>mrg tuagaaba hág, Mutatat lettre kél a gyáva«ág 8 erS, ba még erS«b kOielg felé.
As ablakosa kinyitva iií«deléui, 8 mamii a kéjgyöuyOroek ¿Ideiéin Ue okl a portűuieg «xemeuibe ««áll. ..
Na.««t tMMembnl én kidilrg''llém, Aionbsn újra »«Alit a por feléin. Hiába, port a por hamar talál!
Bukott tervek.
• t .
Eredeti beasély, irta Egyházosbükki Dervarics Kálmán. -
(folytatás és vég..)
Csinos és többek előtt igen szépuek is tüut fel Mariska, csakhogy arezvonási nem érték el a finomság no továbbját, mint Leonáéí; szeudeségről pedig szó sem lehetett nála, kaczér volt mint egy nagyvárosi grísetto, urczánuk beszédkózbou sajátságos mozdulatot tudott adni ugy, hogy at öröm éa harag jellege utánozhat-luu hűséggel tükröződtok azon ; szeszélyes volt loguagyobb mértékben, de szíve azért jó volt s elhamarkodott tetten bünbánólag könnyezett.
Caesar — mint már ugy is ismerjük — nagymértékben könnyelmű volt; érezte,1 hogy szive .és szeruhno Leonához vonja őt,de miut-hogy változhatlanul kitűzött czélja a gazdag Mariskát nőül venni, ehhez mellőzve a megvetve a sziv haugosb intéseit, közelebb vonta székét
Most már elismeroin Dernóí ur — kérdé Mariska mosolygva, hogy ön fiataljaink közt a legudvariaab, lám lám önt ínég itt is találjuk.
Igen kedves Mariska kisasszony —''* vála-ssolá (''aesar — a delej maga után vonta lol-ketnet.
Ertem— MytatA Mariska hangnyomattal — valami régiebb ismeretség csalta önt u város falai közé.
Csalódik kegyed, ha valami érdek csalt volna ide tudva, hogy kegyetek nincsenek itt, ugy uz egyedül csak o városnak- történeti em-léko lett volna, mert o város arról emlékezetes, hogy a Magyar szeut koronát Friedrich osztrák császár 24 évtin ál tartogatta itt magánál és azt dicső Hunyady Mátyás királynak csak tiO ezer drb arany befizetése után adta ki — azonban itt a delej, m^ly maga után vonta lelkemet egyedül csak Mariska kisasszony volt.
Mariska elpirulva sülé le szemeit, míg Looua, ki Caesarnak mindéu egyes szavát hal-
lotta, reszketett azon fájdalmas öntudatban, hogy megcsalattatott-
Mariska — folytatá (''aesar kezébo fogva annak reszkető bársony ujjait — emlékeztetem gyönyörű soraira, melyekkel utolsó lovelét bezárta,szeret-e kegyod engemet még most is V
Tegyük fel, hogy én ,neinu-et mondok
— válaszolá szeszélyesen Mariska — mit teend ön akkor ?
Nom, uem Mariska — folytatá lángolva Caesar — arc»« elárulta már keble küzdelmeit, tüzáradó szennából k''olvasom uz érzetet, melyet a teremtő kegyed keblébe lehelt — nemde Mariska kegyod viszonozza lángoló szerelmemet, kegyed szoret engemet, oh mondja ki s nyilatkozata által togyon a huluudók logboldo-gabbjává.
Mariska urcza havába, vizbe ontott vérként keveredett a szerelem rózsapirju s miutliu félne kimondani s csak ugy susogta miut szellő-beszéde a bérezi romokon: szeretem önt
Caosurnuk guuymosoly olvadozott ajkain; az első lépés inogvah már —gondolá magában
— s ezt a szeutesitő végszó is követendi, — csak óvatosan — fűzé tovább gondolatit, az alkalom kodvoző, a szülök elmerülve csüggnek a jeleneten, melyben Il-ik Katalin esárnő Po-teinkiu horczc.get megbuktatja; Mariskának e jeleuotot nom szabad látnia, ez a szeszélyre amúgy is gyúlékony lelkét luéginkább megmérgezné, el kell voünom tőle figyelmét s hevesen szoritá meg Marískáuuk reszkető kezét.
Mariska olvadozva merengett az ifjú ar-
czán.
Mariska! — kezdé Caesar a lángoló kéj-vágy legmagasabb fokáu — u dolej, inejy magához vonta lelkemet, kegyod volt, ezt tudjuk már, de találja ki, váljon mi logközolebbi oka annak, hogy én ily rögtön Bécf Ujhelyre fel-ráudultain. . - *
Magyarázza meg — susogá u leány* .
< >h Mariska! u lépésem sikerétől fiigg jövőm boldogsága! Mariska! legyen nóiu.
Leona halovány urczán egy titkos köuuy futott alá.
l<eszok ! susogta Mariska, kiuek barna szumeiból az örömérzet szintű egy köuuycseppet lopott ki.
Esküdjék kodvos Mariska, hogy nőm lesz! folytatá tovább Caesar a leány arczára szögezve szemeinek fellázadt nyilait.
Minek as eskü? kérdé elhaloványulva az.
Hogy tökélotcson biztosítva logyek I susogá Caesar — esküdjék angyalom.
Esküszöm — rebegte Mariska.
I,eoua egy lélek^ metsa^ síkoltással Hull u padozatra!
El iiiuéúI el I hlí/ Itta Vigalom színhelye! Dltsüuk gyászt Loonának sorsán, kíuek síkul tását, mely szűzies, keblének huttyudula volt. amúgy is pisszegtotéssol akarta a derék sziuháti közönség olnémitnni, mely aztán niig duzzagoll is, hogy Looua szomorujátékának catastrophájj egy perezre is elvonta figyelmét a színpad»» előadott drámáuak megható jelenetétől, ni azonban nom vala egyéb vizionál, mely egy phautasticus költőnek lázas álmaiba szövődött.
A korány csak most lövelto vérpiros fényét az ablakon át axou terembe, hol I^eou pihent.
Éppen most nyíltak szemei; ágyánál at egész éjou át ftilötto virasitott Mariska ült.
Loonu egész éjen éber s nyugtalan volt, csak tis perez előtt hunytak szemei, de a benső fájdalom dühödt rohama ismét folnyitá azokat.
• Mariska érzékenyen hajolt arcza fölé s legbennsőb részvéttel kérdé tőlo hogylétét.
Érzem, hogy meghalok ! susogta Leoas-
Meghalsz? sikoltá rémülten Mariska — nem, nom Leuna ily ifjan nein szabad meghalnod, hisz'' as életnek még örömeit sem islolted-
Elég — válaszolá Leoua — ha a méreg poharat,melyet as élat csordultig töltött, fenékig kiüri téut.
Igen Loona, — mert az örömpohártól inin-deukor undorral fordultál el — mondá Mariska,
Ha fenekén pókot láttam, miért ne fordultam volna el tőle. Uh Mariska! te mert boldognak érzed magiul uz életben, mi nem ogyéb s körül állóknak mulatságot t kozú röppentyűn*! mély ha a kiszámított magasságot elérte a lég ben, szétpattan, csillagai egyenkint hullnak alá s e gyönyörű-csillaghullás fölött a közönség osztatlan tetszését tapsaival nyilváuitj* — nein ismered te a keserveket, melyeket ai élet liosz-sjabb oldala nyújt.
II»''-
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1870. évi 38 ik számához
At, érteim*» ¡fjumíij egyosHlikiii Iry hazánkban mé tiottbb,véilltdstydi az alkat iivínyo* »iabiultáij-■■'' nuk. ^Kljen!) Támogassák toltál «moii ifjúsági egyleteket, igyekezzünk azok azáiuát a* ország-bau szaporítani, nyújtsunk ifjiM.igitnknak al-kaimat a közszellem táplálhutására ós alkot.* mányunk örök időkro biztosítva, hazánk virágzó és uíoaő lcond(Zajos éljenzés !)
Áttérők h torna Ugyhoz éa a tornu ügyletekre. — Teati erő és ügyesség mindig nagy szerepet játszottak az emboriség történelmében, mert ők szereztek hatalmat os tokintélyt; mióta hz éaz uralma trónján felállitá, ezen tekintély nagyban csökkent meg ugyan, de mindazonáltal teati erő é« ügyesség még most is oly hatalmas ténye, ők, melyek szerencsés birtokosaik nak a mind :unnpi életben legjobb szolgálatokat tesznek *,bánuonnyirn igyekezzünk is az anyagot a szellemnek alárendelni, mi mindig csak az elsőr« marudunk utalva, sőt egészen is tettünktől íüágiink. Már a régi görögök éa romaiak is azt állították „csuk erős tuatbon lakik erőa éaz, mens tana in corporo sano," éa azért különös súlyt is fektettek h teat edzésére ók valátiak a legelső rendszeres tornászok, és hogy ifjúságiikat u tettügyetség fejlesztésére ösztönözzék, idószu kunkéul nagy ünnepélyekkel egybekötött nyilvános játékokat rendezének, melyeknél a legügyesebbek dijakban és általános kitüntetésben részesültek. Utóbb a keresztény valláa •eltiltván ezen müveit nemzeteknek szép ünno-
Célveit, a tornás/ut is divatozni megszűnt. A árdolatlau kfl^épkor, mely harezosai testeit mázaanchézségü vasvértekkel megterholó, éa idomtalan fegyverei kezelésében semminemű szabadabb mozgást és gyorsaságot nnm origódéit, ezen kor kivévo dzsídajáiékaira, uiclyok-hez azonban leginkább csak lovagláshuni jártasság szükségeltetett,, a Uwtügvoaség kífojlesz-téséro uum forditá figyelmét. Még csak a Illik századnak sikerült a tornászatol újra érvényre emelni; különös jelentékenységro emeltetett 1810-ben Jáhn által Boriinben,é* innét a tornászat magának tniudiokább utat törve, oly any* nyira elterjedőit, hogy ma alig van müveit nemzet a foldkerekóu, mely uzt magáévá uem tette volna, sőt most már az összes értelmiség által oly szükségletnok tokintetik,melyre a jelen kor finomított éa elgyougitő életmódjánál fogva, hz omboriaég ugy szólván utalva is van. Notu szándékozom itt a tornászainak * előnyéit egyenként elősorolni, hisz azok ugy is mindenki által eléj^é ismertetnek ; csak annyit mondok, hogy a katonaságnál és az ujabb hadvezetésnél is u tornászat rendkívüli hasznosnak mutatkozott, a azért a magyar kormány az uj honvédelmi rendszer behozatala utáu azt minden tanodában mint kötelezett tantárgyat felvétetni reudelé; s igy.bizlott remélhetjük,hogy a tornászat nálunk is nem sokára általáno*
mindinkább
sodui, éa a torna egyletek száma, moly eddigelé
y>n kícaiuy
szaporodni fog; éÁ''ez valóban ívnak nagyon kívánatos is volna, mert ide nem számítva if/on általános morális előnyöket, melyekel beszédem első részében felemlitettom, alig létezik egy második ogylet, mely az emberi tát-sndalomuak uagvobb hasznára volna, mint a tornaegylet, -mely u tűzoltó egylettel szoros kapcsolatban
A torna egylet alakulását nyomon szokta követni a tűzoltó-egylet, moly utóbbinak csakis az edzett, ügyoa tornász képezheti magvát éa főtámaazát; — éa azou egylet, mely minden perezbeu embertársai védelméro készen áll, — oly egylet, melynek tagjai a legnagyobb Önmegtagadással mérkőznek meg a veszedelmet éa pusztító tüzelem mel, hogy polgártársaik életét éa vagyonát a lángok martalékától megmenthessék, — oly egylet valóban caak megérdemli, hogy kiki által lehotőleg támogattaasék, — oly egyletekről valóban csak kívánhatjuk tiszta szívből, hogy azoknak száma az országban minél inkább szaporodjék. — A 11.-kanizsai torna-egyletnuk tigyuti nem sikerült még 4 évi fouállásH óta a tűzoltó-egyletet váró-sábau létrehozni,.azonban szabadjon itt igazolásáru elmondanom, hogy ő, — ki annak szükségességére már több ízben utalt, — valóbau nem oka annak, ha az idáig még nem történt, néki pedig szerény eazKözei nem engedik un-nak felállítását, illetőleg felszerelését saját erejéből. — Nem akarom t. hallgatóim szíves ti- *| gyeimét olfárasztauí, midőn itt u n.-kanizsai torna-egylet történelmét még tovább is folytatnám, azért csak röviden megjegyzem, hogy neki-az első időben ugyan nagy nehézségekké! kellő küzdenie, do hogy most már hála uz égnek jövője biztosítva lenni látszik. A tagok száma egyre »zunorodván, az egyletnek különösen két tárgyra kellett figyelmét fordítania, hogy külső valamint benső cxéljainak és szükségleteinek megfelelhessen, — és pedig először egy zászlóra, mely által ó testületi felléptének kellő nyomatékot udhatna, — másodszor egy csarnok felépítésére, melyben ó télen gyakorlatúit ty)egturthatuá, az elsőt ftne szeren «éten elértük volna, — bízunk N.-Kanizsa polgárai nemes lelkületében, miszerint nékünk segédkezet fognak nyújtani, az utóbbit t. i. a csarnokot, de nem kevésbé a tűzoltó-egyletet is rövid idő múlva létre hozni. (Kljén !)
A zászlóhoz áttérve, — ez sajátságos egy tárgyat képez, melynek gyakorlati hasznát ugyan senki sem volna ..képes megmondani, do mely mégis minden testületnek legelső vágyuil képezi, különösön szükséges a zászló oly egyleteknél, melyek időnkint nyilvánosan is szoktak működni, — ők caak is a zászló által képesek testületi folléptüket jolozni, és a mint már mondám, csakis a záazló által adhatnak fellép-tűknek kellő nyomatékot. — A zászló emberi
fogalmuK szerint u hőség jelkép •; — zászlójában látja *z*nt(.lyit minden testület, melyhez , méltósága és beclülcte kötve v;itr. de nem keVcabhé tekinti zá»zlujáhan dic/ét éa büszke segél, s azért igyekszik is azt minél fényesebbre ki.illitaui, hogy néki — bár hol is lobogtatná, dicsőségére szolgáljon ; —- ugyanazon okoknál fogva a zászlófolnvatásu, vajfvis azon időpont, melyben egy tostülot legelőször zászlóját nyilvánosan bemutatja, reá nézve fontos esemény, mely általa ünnepélyesen megilletni is szokott. •
A u.-kauizsui torna-egylet is zászlóját felavatandó, szinte mitidon törekvését oda irá-nyozá, hogy ezen nagyfontosságú eseményt a lehető legnagyobb ünnepélyességgel megülhesse, ezen czélját pe<lig akként vélte legjob- i ban elérhetni, hu ő ez alkalomra meghívja tá- j voli ügy testvéreit, éa midőn ők uz ország különféle vidékeiből itt találkoznának, egymással személyesen érintkeznek é* megbarátkoznak,egyszersmind megindítja azon összefüggést és ogylUtmükódéftt, melynek tökéletes hiányát a magyar torna- éa tűzoltó-egyletek idáig oly fájdul inasait tupas/.talák; — éa hu u n. kanizsai torna-egyletnek ezt elérnie sikerül, akkor ő zászlöünnc|>é|yéiick nagy jelentőséget sör maradandó emléket is szerez. Hála az égnek, ő szándékunknak kedvezett, mert íme itt látom magam körül ügytoatvéroím szép számát, kik Magyar és Horvátország legucvozctcaolrb tornáén tűzoltó-egyleteit képviselik, ilt látom továbbá nem csnk városunk, hanoiit uz egész környéknek értelmiségét is képviselv •, — éa uzért örömteli szívvel vehetem most elő azon rövid caelekvéuyt, mely által zászlónk felnvu-tottnuk uvilváuítussék ; do mielőtt ezl tenném, még néhúuy szót kell ele re bocsátanom. A zászlók felavatásával még rendesen néníü templomi szertartások is szoktak egybeköttetni, » még csuk ezek után tokintelnek felszenteltekuck, vagyis folavutoltukunk;— do az ily templomi szertartást a n.-kanizsai torna-egylet mint szükségtelent, mellőzni látta legjobbnak, (Kljén!) mert miután tagjai nem egy felekezetnek Itivei, a»ni szertartást mintlogyík felekezetnek templomában kellett volna megtartatni, uz pftdig lehetetlen ! — De azonkívül nem is féi össze u szabad én mindennemű feszt gy;ülölő tornásznak szellemével, hogy mugát bár mely fulekezotességnok Hzük korlátai közé szoríttassa. (Viharos hosszú éljenzés!) Kgyébbiránt a formaazerűségnek szabályai nagyon iiyulékonyuk, ők csukis azon erővel birnak, a mennyit tiékick tulujilonitunk és csakis annyiban kötheluck meg beunünket, a mennyiben magunkat onkéi\t köttetjük le általuk, s azért nem kételkedem, sőt meg vív gyok győződve, hogy a formitszorüséguck jelen alakja ép oly érvénye» leend, hogy a n.-ku-niziui torna-egyletnek tugjai zászlójuk iránt ép azon. hűséggel foguak viseltetni, mint ha az e
város ösazea templomában, bár mely ismert vagy ismeretlen szertartás által felavatottnak nyilváníttatnék. (Peretekig tartó éljenzés!)
Kzennel van szerencsém V inélyon t. jelenlévőknek a nagy-kanizsai torna-egylot zászlóját egóaz ünnepélyességgel bémutatni, éa midőn azt,valamint egyletünket szivet figyelműkét szíves jóhajlamukba ajánlanám , egyazew-mind kérem önöket legyenek tanúi azon rövid togaduloinhuk, melyet én ezennel saját nevemben, valamint uz egylet tagjai''iievében e város érdeme* polgármesterének közeibe letenni fogok. (Kljenf)
Mélyen tiszt. polgármester ur!
A n.-kanizsai torna-egylet nevében felkérem önt ezennel, szíveskedjék ezen zaazlóról hivatalos tudomást venni, mint a torna-egylet tulajdonáról, szíveskedjék továbbá eleibe vonni azou fogadalmai, melyet én saját nevemben, valamint az egylet tagjai nevében kezeibo itt letenni akatok, — ez«k után szíveskedjék e zászlót, tuelyot é;i önnek most átadok , felavatottnak nyilvánítani . és ait legelőször is közeimhez jullnlni.
9J''''ogadom tehát, hogy mi a n.-ka-nizsai torna egylet (,igjai mindig tisztelet-he,>i fogjuk tarta i e;e.u zászlót mint
szentélyünket, whjhez egyletünk méltósága és becsUlete k»t,»> »v?n. (Kljén!)
¡>''oga<lom továbbá, hotjy én mint az egylet -ncA'' elnöke hiven őrködni akarok ezen szentély felett mi ni Unitiig, mig örizetem alatt kául, ~ és bogy utódomnak ép oly szc/ilötelentU fogom átadni, valamint én azt most Uraságod kezeiből átveszem^
Krru a polgármester a következőt válaszolja:
Igen tisztelt toitnu egyleti elnök url
Örömmel üdvözlöm u n. kanizsai torna egyletnek ezen szép zászlóját, mely nem caak néki, hunom városunknak is díszére fog azol-gálni; — örömmid vettem tudomást azou Un-nepélyos nyilatkozatról,-melyet Óii kovej« peros elölt itt o uagyúrdnmü gyülekezői jelenlétében kezeimbe fogadnlomképen leteti. — Vegye biztosításomat, miszerint én, és Városunk ösazea polgársága, mindenkor különös figyelemmel fogjuk kisérni u n."kanizsai torna egyletet, — értelmes íljuságunknak ezon valamint szép, ugy hasznos egyletét, és hogy mi valamennyien törekedni fogunk annak előmenetelét éa felvirágzását lehetőleg előinozditani. — S nudőn én most ezen zászlót a város nevében felavatottnak nyilvánítom, nyugodtan adom át as ön közéjbe, mert uzt, valamint a torna egylet vezetését jó kvzekben tudom. —> Fogadja hozzá áldásomat részemről, és az egéss városi lakóság nevében, — kívánom, hogy lehessen sokáig az ön őrizete alatt, ós hogy minden idő-
Mariska szempilláin báuatos könnycseppek ültek.
Kgy titkom van, nem akarnám sirba vinui — folytatá ismét Leona gyengülő hangon — nagyszerű; őzen titok volt élotemnek, földi pálvámnak iránytűje, ezen titok hozta el buká-'' sómat is. Soba.aem sejtette senki. Ila valaki o titkomon csuk oly* parányilag látott volna is át, mint a hogy a lelket porluudó hüvelyén át is felismerjük, kitéptem volna keblomből örökre I! Kgy voll csak — folytatá ismét keserű mosoly-l^al — kinek az Istenség kezébe adta a kulcsot titkom, tá^zához; ez egyetlen viszaélve az Is-lenség titkaimat elrabolta s az üres
tárházat gunykaczajjal hogyta el.....ezen
titkom, üdvözítő hitem és szerelmem s ki azt keblemből elrabolta: Dernőil
Hazudsz! kiáltá Mariska rémülten ugorva fel Leoua ágyától s a nemtelen harag sötétes pirja önté el magát arczáti.
Csöndesülj — folytatá Leona szelíd nyu-gottsággul im elédbe adom mindiárt a bizonyítékot is, a te visaaavonandod elhamarkodott s/avadat, mely engemet hazuggá bélyegzett.
Mariska arczit eltakarva egy foteuillebe vetette magát.
Kmlékczni fogsz Mariska még a rózsabálra -- keidé i.fcona — mely mull évben tartatott. Kletembeu azon bálban léptem fel először és ulóltzor! Mennyi remény, s inily rajongó képzelet tűrteti számot azon bálra. Szivein a meg* I epet és éa félelemtől hangosan dobogott, midőn u bálterem küazöbét átléptem ; miutna egy vég-hetleu tündérvilág nyílt volna meg előttem, ugy láttam mindent. — Nézzétek csak a kis I«oona is itt van I — líeli gyönyörű alak! ily megjegvzéaokot tőn fólötteui egy ,''(—4 ifjúból állott cTttbb, — félszemmel rájuk kacsiutottam csak cgy volt köztük, kinek ajka szótalan volt, de »ötét szemeinek villámai églek arezo-mon. Midőn a többi távozott, az emiitett hozzám jött s felkért as első quadrilíra — nem ¡ront le, ■nikéuttánczoliuui vele, szó kovéa a kifejezésre azon kéjnek, uiely• lelkemet cltölté, csupán az emlékezet sólyom szárnyai képeaek vistzara-gadni oda, hol egy öröklétnek hitt boldogaágom
alapja vettetett meg, melyre u sok szép remény egekig tornyosult fel s végre egy hazug szó a büszke épületet összezúzta. — Dernői — mert ő volt az említett, naponttént eljárt házunkhoz; szülőim sziveseti fogadák látogatását, oh mert az ő kebleiket is uugyazerü remények dagusz-t.ik, mint uz eiiyimet, ki Caesarba halálosan beleszerettem. — Caesar csakhamar éssrovotte azt, egy időre vi»szavonult, jól sejtette, hogy viuzavonuláta csak szerelmemet érleli, uein első fogása volt az ez életben, apróbb rablásokon kellett unnak kezdonie, ki végre az egyház szenlségénok elrablására vetemedik. —1'' Kgy napon levélkét kaptam tőle; sorai telve valá* nak leglángolóbb érzelmekkél csupán uzt kérto tőlem, hogy vitzöntszeressem őt. Tollat ragadtam oly lelkesedéssel, mi egész lényemet megzavarta s minőt még nőin tapasztaltam éu magamon. A lovél elküldetett, — bár soha se tanultam'' volna írni; azon levél kárhozatot hozott reám. Két hét múlva megtudtam, hogy Caesar ily kicsikart levelekből egész gyűjteményt bir. Haragudtam reá, szemére vetettem neki, de azért szerettem őt még forróbban, mini azelőtt. Cuesar elmaradt házunktól, én pedig,'' hogy a keserű csalódást feledjem az utazásba reménylvo gyógyforrást találhatni, hozzátok caatlakozék s igy értünk Ilécs-lJjhelyre, mi pedig itt történt, azt magad is jól tudod.....
Hol vau Icvelol — kiáltá eszmélve Mariska, kinek srczain u harag uirja futott végig.
Leona némán nyúlt köblébe s elővonta azt.
Itt tartottam keblemon, hogy hazugsoraiba keblem hovével tüzet gyújtsak — 1 ¡hegé elgyengülve Leona.
Mariska mohón olvasta a lovelet, melynek tartalma ez volt:
Kedves angyal! A perez, molyben kegye-dot uz első quadrilíra fölhívtam, elég volt arra, hogy azorelmom parányi szikráját óriási lánggá nóveljti; azon perez óta szeretem kegyedet; ne kérdje uz érdeket, a czélt, tán mely szerelmein által csatolva kegyedhez engemet; hol oly tiszta, oly égi uz érzelem, iniut cnyiiu, ott meg-törplll uz érdek, s homályba v^z a czél. — Caesar.
| Csábító! kiáltá Mariska s darabokra szag-
: gatá a dacmon e hyerogliphjeit.
Leona rosszabbul lón. A láz, mely imént , caak alvó kígyóként tartotta körülfonva idegeit, I uj erővel tört ki. A szegény leány egyik áju* . lásból a másikba esott, olyan volt mint u hánykódó eleiu. mely ha ereje megtört, u szirt lábai-! nál vész el.
Mariska könnyezve bámult magú elé; emlékezetének holdvilágu egy perezre beragyogta a multat, mely annyi örömnek s annyi keservnek sirja! iniro eszmélt, Leonának láza megszűnt s csak egy fúvat hiáuyzék még, hogy az annyi fájdalom kö)t letűnt élet pislogó világa végkép kialudjék.
Mariska éazrovctto, hogy Leonánuk gyönyörű arezvonásain u halál hú^g keze simit végig, az aitőra rohant, hogy az orvost kiáltsa, ki szülőinél a mellékteremben időz, mire azonban ez oda érkezett, Leonának tiszta lelke a csillagok határán is tul szárnyalt már.....
Vonjunk most leplét o befejezett képre s forduljunk el e jelenettől, mely az életet uz emberiség alávalősága miatt kép<w volna örökre gyülBlefossé lenni előttünk.
Harmadnapon eltemették Leonát, ott van sirja azon temetőben, mely közel a vaspálya mellett vonul el. Szegényuok még a sírban sincs nyugott álma s a sir fenekén is hallani kell azon ördögi sivitást, melyet a gőzmüszer szül, mintha csak ez egyszerű zene mellett röpitné poklokra az emberiséget, mely lassankint meg ásaa magának a uugyazerü a sirt, hogy ugy uj nemzedék isinét tarkább bohózatait űzze humvai fölött
Kgy terembe lépünk. Muriska ott áll a nagy tükör előtt, egy télig kész rózaá tüzért-próbálgat éghujáru.
Közel u pamlagon (''ueaar ül, szemei láu-golvn tapadnak Mariska arczára, de ujka oly néma, mintha egy s/.eut fogadás zártu volna le uzt.
sóhaj tá végre
Knyiin ugy eV kérdé érzékenyen Caesar.
Tied s az égé I válaszolá hangnyomattal a
leány.---
. Másnap a s.....i upác/a rárdai egyházban esküje szerint neje lón Mariska Caesarnak, esküvé* után azonban mindenik máa utón távozott: Caesar u nagyvilágba, Mariska pedig a zárda falai közé ! I
Klközelgett u fogadás évnapja.
Tomkuy Uéza éa Dernőy Caesar az ismeretes pamlag hullám párnáin hevertek.
A gyertya hamva magasra megnőtt már, do most még kevosbbé jutott eszükbe elkop-pantani.
A felterített asztalkáu hosszú uyaku pn-laczkokbati ncmea borok habjai forrtak, de üresen áll az öblös, serleg, mely a boldog lakomára lőu beszerezve.
Igyunk ! kezdé végre Caesar — emlékére letűnt ifjúságunk tündér''ilmainak ! ifjuságunk letűnt igen, mert mig a kebel hevül, addig ifjak vagyunk, de a sora caapása keblemből az utolaó szikrát is kioltotta.
Igyunk! harsogott Uéza szava s csak ugy csengett kezeikben a pohár, még szemeikben bánatos könnyek csillogtak, melyoket u gyönyörű múlt omléko csalt ki.
Barátom — kezdé Caesar — tudod mi idézhette elő fogadásunknak és terveinknek szeroncsétlen kimenetelét V
Nos? kérdé Géza. Kn az
Holuup ara leendek! Mariska.
az olőitélcteknek és babonáknak soha aem udtnm hitelt — folytatá Caesar — do most hiszem, miként azereucaétlenségünknek oka abban rejlik, mert a nap, melyen a fogadáat tettük nem csak apríi elsője, hanem még pénteki nap is volj.
Kn tehát naptáramból aprii f -ét és minden pénteket kiterülök — mond Géza -- nehogy valuhu ismét ily kudurezot vallják.
Legyen átkozott minden april 1 aő éa pénteki nap! végzé Caesar barátjával kocaintva jHthurát, melynek pezsgő habjait fenékig ki-űritó. ,-
Átok reá!! harsogott mindkét torokból.
ben bár hol is lobogjtui, n n. kanizsai torna-egy-lotnok « vele N. Kanizsa városáiutk dicsőségét hirdethesse.
Kljén városunk értelme* ítjusága ! t
Éljen a u. kanizsai torna egylet! (Kljén !)
Én mostStyzzátok fordulok kedves tng-támaim ! A n. kanizsáí torna egylet tagjaihoz ! Ti liallottátok szavaimat — ti hallottátok azon ■zent lovadul unit, melyet én nem csuk Hajút nevemben, haneiu értetok ít o város n. érdemű'' polgármesterének kezeibe letettem, és én romaiéin, hogy őzen szavakról megfelejtkezni nmn fogtuk! remélem, nőt meg vagyok győzőivé, hogy mindig tiszteletben fogjátok tartani ezen közös szentély linket, uielyért most valamennyien becsületünket elzálogosítottuk, — és hogy ti velem együtt törekedni fogtok, azt mindig a dicsőség ösvényére vezethetni! (Kljént) Különösen önhez fordulok t. kartár-•oiii, a u. kanizsai torna egylet másodelnöké-he*! Szíveskedjék ezen zászló felett, — melyért ön ép oly felelő« mini én -- velem együtt őrködni, éj engem működésemben az egylet körül valamint .idáig, ugy továbbra is támogatni ! Kn most t. tagtársaim szavaimat már befejezhetném, ha szükségesnek nem látnám önöknek rövid magyarázatát adui azon jelvényeknek, melyek im e zászlón lobognak/« ve-lök egyszersmind tMziikbe akarom juttatni önöknek azon kötelmeket, melyeket e zászlóval együtt ma átvesznek. Legelőször ott látjuk azou szép szalagot a n.-kanizsai nővilágnak szép ajándékát, illetőleg emlékét, — (Szűnni nem akaró éljenző«!) ézért köszönettel tartozik egy-'' létünk N.-Kanizsa nemes hölgyeinek, — en gedjék tneg, hogy még itt e helyen ezen tartozó köszönetünknek néniü k¡fejeztet adhassak : (Az emelvényeken levő uőkliez fordulva)
Nagyságos Úrhölgyeim!
Más zászló felavatásoknál rendesen egy zászlóauu is szerepel, ki kerosztgyernioKo kelengyéjéről v. is feldíszítéséről gondoskodni ezokott, — de azon szeretetreméltó előzékenység, melylyel önök valamennyien siettük zászlónk feldíszítésére hozzájárulni, a zászló-anyát feleslegessé tevó, — óm valóban ezen emlékei, mely (lékünk önöktől jő, mi sokkal drágábbnak lekíutjük, mintha az (>K>''< bármely inagasruugu nőtől száműznék ! — hisz általa zászlónk, e város összes előkelő Úrnőit nyeré «nyákul,(Kljeit!) de neui csak zászlónk hanem egyletíink anyáinak is joggal nevezhetjük önöket, inert midőn önök, kik egyl-jtünket jövondő tagjaivul inog-ajándékozandják,azt most különös pártfogásukkal méltatják, egyszersmind azou édes megnyugtatást merítjük, miszerint azt jövőre is szíves oltalmukba veendik. — Fogadják tehát Nagys. Úrhölgyeim ismételve legforróbb köszönetemet! — legyenek meggyőződve, hogy tiaik mindig tiszteletben fogják tartani ezen szép zálogot, mely anyáik magasztos lelkületéről tanúskodik. — Legyenek meggyőződve, hogy a n.-kanizsai torna-egyletnek tagjai mindig -izívükbcu fogják hordozni e városnalJJűcmes-koblü és bájos úrhölgyeit, és lnig>>''oK mindenkor iirömmel fognak felriadni ezen kikiáltásra : Kljenok városunk nemes női! (zajos peresekig tartó éljenzés!)
Folytatom a jelvények magyarázatát. Ott látjuk zászlónkon ragyogni Ki-Kanizsa város czímerét,— ez által az egylet városi testületnek vallja magát, éa tartozik az egyletnek minden tagja különh«ég nélkül e városnak érdekeit szivéu hordozni, és annak dicsőségét lehetőleg előmozdítani. — A zászló túlsó felén látjuk továbbá egyletünk jeligéjéén háromszoros „K"-t mely annyit jolont mint: Kpség, Krő, Kgyetér-t«1*. (Kljén !) Már több izben figyelmeztettem önöket t. társaiul! hogy a .5 közül leginkább az utolsóra t. i. az egyetértésre kell fősúlyt fektetnünk. — Az épség ugyan erőt ád, «le az egyetértés ad épeéget és erőt; — igen, kedves tagtársaim I egyetértés legillntosabb fűszere a társa-^j^lmi életnek, — egyetértés legerősebb ragasza az egyleti életnek,— egyetértés legelső és fő-kellék a polgári és politikai élethez! (Kljén!) Azért tartsák fentmindigiiiaguk között az egyetértést, ás ezen zászlónak h egyletünk dicsősége is biztosítva leond! Végül uraim ott láthatjuk legfelül sz. István koronáját,kodves magyar hazánk-•J nak czimerét —■ ez magaslatáról azt uiondja hozzátok: „Mindenek felett a haza!" a hol a haza szűnt érdekei szóllanak, ott minden lilás érdeknek hallgatnia kell! — Igen! A hazának élni! a hazáért működni! és ha szükséges a hazáért meghalni! ez legyeu minden magyarnak jelszava,de különösen az értelmes ilju hontinak, a Magyar tornásznak. — Uraim! kifejtettem boszédom első részében az ifjúsági egyleteknek főczéljait, és azon nagy befolyást, melyet értelmes ifjúságiink egyesülései hazánk jelenjére és jövőjére gyakorolhatunk, sőt gyakorolni hivatva is vanuak, — de o szent caéJ egyedül csak ugy leeud elérhető, lia a haza összes értelmes és tetterős ifjúsága, — ha azon egyletük valamennyien, egymást megértik, — ha <lk vaUiiiuunyiou „gy «1« ugyau azon Mellemtől áthatva, egymás között folytonos
érintkezésben és összeköttetésben maradnak ; hogy majd akkor, ha inegjő a veszély ideje, őket egyszerre készen találja, és a magyar-horvát tornászok egy áttörhotien ''falat képezve, ha kell kardot éiiieljeuek és vérig harezol jauak ezeu felkiáltással „Kljén a Haza I" (rtltalá nos, szűnni nem akaró éljenzés !)
A hosszú de tartalomdus s hatásos beszéd után a leleplezett zászlót a koszorús leányok koszorúkkal díszítették fel, melyen hosszú szalagok hulltak alá. De fteni csak''a most felavatott zászlót, hanem valamennyit felékesítették, ugy a tuég zászlóval nem bíró egyletek is emlék-koszoruval tiszteltettek meg s mindannyi zajos éljenzéssel üdvözöl -I tetett, mi közben íi dalárdíik ismét gyönyörűen öszhangzó alkalmi éneket adtuk elő a zenekar kísérete mellett s ezzel a''zászló felavatási Ünnepély*befejeztetvén,'' szabatos rendben megindult a menet zono s dobszó kiséret mellett a főutezákon át % gymn. torna-teremébe, hol a zászlók elheh ezve lőnek. A hullámzó népség lassan szétoszlott.
Festői látványt nyújtott a különféle s/.inü s öltözetű torna- s fllzoltó-egyletek együttes körmenete.
Délután 4 órakor kezdetét vette a verseny-tornászat a sörkortben, mely e czélra elzárva s déli részén átalakítva volt; az ülőhelyek első sorában a díjkiosztó hölgyek foglaltak helyeL névszerint: Gózony Marcsa, Axenti Heléna, Weissmayer .lenni, OÍiop l''aulina, Gödi na Bella és Mayer Hermina kisasszonyok. Átellenben pedig a nemzeti zászlókkal fehliszitett torna állványok s az egyleti zászlókat tartó magaslat gyönyörű látványt nyújtott.
A tulajdonképeni versony-tornfTszatot, elógyn korlatok kezdették meg a helybeli gymn. tornatanár Pongrác/. Adolf ur vezénylete mellett. E közben a pályabirák választattak meg, névszerint: Walbach Mór, llösclt Frigye« soproni tűzoltó-egylet kapitánya. Stock pesti torna- s tüzolto-egylet művezetője, Órvényi Vilmos a debreczeni torna-egylet művezetője é* Svagej^zágrábi tornamester. A pályabíró k,iz'' el-
nöknek Walbach Mór, jegfSotíltt órvényi Vilmos urakat választották meg, s kezdetét vette a versenytornászat, először a nyújtón versenyzett 11 tornász; ezek közt az első pályadíjt, egy t>0 frt értékű bronzirozott órát, Wytly gr. Szapáry Géza Zalamegye főispánjának adománya, Pollik Ármin nagykanizsai ''torna-egyleti tag nyerte meg. A második dtj egy napoleon-dV^ Grundmann Tivadar pesti torna- s tüzoltó-egyleti tagnak Ítéltetett oda.
A korláton-így első dijai, mely szinte gr. Szapáry Géza főispán, ur ő inga adománya, egy pár, 40 frt értékű bronzirozott gyertyatartó, Grundmann Tivadar nygrle el; a második díj, egy magyar ar»;úv,j('';l-lendonnor Jősef soproni torna-stöltőiét i tagnak Ítéltetett, ot?*-.
A magas ugrás első diját egv tv,;. Monyát Bakos János pesti í^ ii^" tüzoltó-fgyleti tag nyeré el>j''$-ik dijat egy ezüst torna-egyleti jelvényt pedig ''''y^ttel-heitn Győző nagykanizsai torna-egyleti tag.
A verseny-tomázást a 2000-en felül levő közönség élénk tetszés nyilvánitás- és többszörös éljenzéssel kísérte. •
Ezután szabad ^JfkorlsV^ tartattak, de csak hamar setéte&fi kezdett s így a pá-lya-birák öszhangzó ihletei kihirdettetvén, a pályadijak a fentísztelt kisasszonyok által az illető pályanyerte&tyiek sajátkezüleg kiosztattak, mi pers6;,.- közönség részéről szűnni nem akaró élkffttsscl kisértetett.
A veraeny-tornázásnál meglepő ügyességet tanúsítottak hazai tornászaink, pedig még ez ügy ugyszólva, bölcsőjében van s ha már is ily szép és dicséretes sikor mutatható fel, bizonyára hosszabb idő leteltével, bámulatos eredmény leond jelezhető. A kezdet nehézségei ez uton is megtörvék, még csak a bandzsalitó közöuynyel kell elbánni ......
Az ünnopély befejezéséül a .Zöldfa* fogadó tánc!tereuiébcu t:jdozctl banquoton
volt az ísmétti összejövetel. A nagyteremben négy sor asztal voN felterítve, itt ott virág bokréták kandikáltak elő, a két karzaton hölgycink kevés számban foglaltak helyet, de annál több félti gyülekezett a hosszú asztalok köré. A vizsgáló szem mindjárt kezdetben bizonyos hidegséget, sajátságos leliangoltságot észlelt, én a két napi élvnek, a -vendégek * éj s napon áti folytonos éber-létöknek, de főleg azon visszatetsző körülménynek tulajdonítom, hogy előbbi estén ugyan e teremben a szép s bájok által villanyozó hölgykoszorú fűszerezte a kedélyes társalgást, mire a bauquetnek átrendezett terem oly élettelen ridegséget kölcsönzött, aztán hozzá n^ég nemcsak a felavatott zászló, hanem a többi is, mint egy pihenést mutatva összegöngyölten egy sarokba helyeztettek, , — merengésünkből zajos éljenzés ébresztett fel, Zagrá1, város érdemes és hazafi erények-bet^ köztisztelet és becsületben őszülő lelkes polgármestere Gckus Antal ur lépvén a terembe, szűnni nem akaró éljenzés és zsivió-\al üdvözöltetett. E percztól fogva élénkség lépett a lehangoltság helyére s csakhamar helyek foglaltattak s Grünbaiim zenetársulata játszani kezdett s a czél hoz mindinkább közeledtünk, lassan bár de kezdetét vette az — étkezés! Horrendum dictu! alig vet tük az éteszközt kezünkbe, német toasztot kelle hallanunk! — E minden tekintetbeni tapintatlan eljárás méltó indignatiót szUlt s vége volt a kedélyes estélyizésnek,a nyugalmas társalgás, és vidám együttlétnek. Walbach Mór ur mint mindenütt s mindenkor ugy4 itt is teljes jóakarattal igyekezett a patriarchalis jókedvet visszaidézni s ó Felségeik a Király s íCirálynéra emelt poharat s oly mélyen érzete, olV-uievenre találó po-liárköszöntést mondott, zajos éljenzés kísérte ugyan, de czél ja nem sikerült s a többi toasztirozők is kevésbbé hallgattattak meg-Hotfinann Mór ünn. titkár kifárasztó hosszú pohárköszöntést mondott, századunkat az .akarat" századának jelezvén, tulajdónké-pen az itt megjelent torna- s tüzoltó-egyleti vendégeinket éltette. Byja Gergely tanfelügyelő ur hatásos és érzelemdus szavakban a horvát-testvérekért emelte poharát s a jobbján ülő zágrábi polgármester ur azivé-lyes kézszorítással fogadta s nyomban tiszta magyarsággal viszont a magyar uemzetre emelte polgármester ur poharát s kijelenté, hogy valamint ó, ugy az összes horvát nemzet legdrágább fcladataul ismeri a szétszakadhatni) egyetértés, testvériség magasztos érzelmeit hiven ápolni, fejleszteni s erősbi-teni; kedvesen viszi Horvátország fővárosába vissza az itteni szíves fogadtatás és tanúsított vendégszeretet érzelmeit s a kifejezett üdvözletet polgártársainak tolmácsolni fogja. -*r- Elképzelhető mily lelkesült s szűnni nem akaró éljenzés és zsivio követte a nemes- polgármester szivéből eredt szavait! — Walbach Mór felolvasta Zala-megye közszeretetü főispánja gr. Szápáry Géza ur.ő mga táviratát, melyben a tornászoknak rokonszenvei üdvözletét küldi, s felemlité, hogy a nemes gróf mint a nk. torna-egylet disztagja, csakugyan mily rokonszenves vonzalommal viseltetik az egylet iránt, ez alkalommal is a verseny-tornázás-nál kiadott díjul két értékes jutalom tárgyat ajándékozni kegyes volt. A nemes főúrra meleg szavakban mondott pohárköszöntést, háromszoros éljen és taps kisérte. — Mondottak még toasztokat Skublics Pál a hölgyekre és Walbach Mór úrra, Wajdits József a hit, remény, szeretet szép eszméjét a dal-, torna- és tűzoltó-egyletekre alkalmazó,'' -r- utánna Kerutner Vilmos ur a budai torna-egylet alelnöke Nagy-Kanizsa város vendégszereteteért s az ünnepély főrendezője Walbach Mór úrért emelte poharát, ezután ltösch Frigyes a soproni tűzoltó-egylet kapitánya, majd Stelzel Frigyes, Buu Samu, c sorok írója, s még sokan, azonban az általános zajban már csak a terem egyes résxében lehetett hallani. A vendégek éjfélkor oszlottak szét. Egy rész* már az éjfél előtti vonatokkal távozott körünkből.
Stelzel Frigyes e közben az eddig ér" kezelt üdvözlő táviratokat olvasá fel.
a.) A de|)rec«>jüi torna-ugyiot elnökétől: Az ünnepély alkalmából fogadja a derék egylet testvéri üdvözletünket s föl virág zása iránt jókívánatunkat!
b.) Vogler Gráczból: Éljen a nagy kanizsai torna-egylet! ^
c.) Roscnzweig- oberst aus Triest. Kann leider beim Feste nicht sein, wünsche dem Verein das herzlichste Gedeihen!
d.) Malinurich aus Sisek. Die Siseker Feuerwehr bringt dem Turnverein ein herzlich Gutheil!
e.)Blau, Mózes, Tiroler, Pick, Baron, Markbreiter Eszékről. Tisztelt barátinknak testvéri köszönetünket. Sajnáljuk, hogy e szép hazai versenyen részt nem vehetünk, de annál szivesebben küldjük távoli üdvöz létünkét az ünnepélyhez. Éljen az egyetértés ! éljen!
f.) Halphen Móricz, Madarasty Lajos Grátzból: Éljen, éljen, éljen! Dass erste gilt den Gästen, dass zweite den Freunden, dass dritte sämtlichen anwesenden, die zur Verschönerung des Festes boigetrageh. Gut-heil !
Es ezek után az Ünnepély befejezettnek volna tekinthető; nem, mert hatása, morális sikerének következménye lánczszem-ként fejlődik, mely egy körbe vonja az ösz-szes hazai torua- és tűzoltó egyleteket, hogy általános lendületet adjanak országszerte az egyetértés felvirágozására. Igy a Nagy-Ka-nizsán, ez első országos torna ünnepélyen jelen volt egyletek képvisolői összegyülekezvén, az ügy meghonosítását s minél szélesb mérvbeni általánosítását czélzó intézkedéseket-vitatták meg, s abban történt megállapodás, hogy az eddig mintegy 20 ismert, s részint keletkezésben lövő testvércgylctek felhivassanak, miszerint statisticai adataikat a soproni tűzoltó-egylethez mielőbb beküld-jék, s ha lehet Sopronban még az idén egy általános gyűlés tartassék s a szellemi kapocs szilárdítása, ugy az ügy érdeke és az eszmék tisztázása szempontjából egy »Torna és tűzoltó egyleti lap* létesitessék, mely határozat egyhangúlag elfogadtatván a Sop-ronbani összejövetel már a jövő hónapra ki is tüzetett. A legjobb sikert óhajtunk s megvagyuuk győződve, hogy ez egyletek nagy jövőnek néznek elé s nálunk méltó figyelem s pártfogásban részesűlendnek.
S most szabadjon még egy rövid áttekintést tennem a lefolyt ünnepély felett.
Siker és elismerés koszorúzza a szorgalom és tevékenységet; ez Ünnepélynél ujolag bebizonyult. A nemes czél kivitele sikerdus, s még a természet is kedvezett.
Az egylet megválasztott bizottságai a rendezés körül kitűnő buzgalmat fejtettek ki, különösen Wolheim Felix, Bauer Miksa, Zerkovitz Vilmos és Wellisch Guszsáv urak, kiknek tevékenységök nagyban előidéző a sikert.
Büszke lehet Nagy-Kanizsa városa, hogy az első magyar torna-ünnepély falai közt tartatott meg, s nemcsak a magyar s német ?ajtó,de lehet mondani közép Europa '' összes hírlapjai hónapokon át viszhaugozzák az itt. lefolyt tbrna-ünnepély sikerét, horde-rejét.
Ránk nézve magyarokra, helyes tapintat volt e határszélén tartani meg ez első ünnepélyt, mert a jelen politikai viszonyok közt a magyar és horvát nemzetek szivósb összetartása eszközölteték.
Ismételt köszönet a derék nagykanizsai torna-egyletuck az ünnepély rendezéseért, hogy c város évkönyvét oly szép lappal gazdagitá, diszesité; kívánom, hogy valamint szt. István első királyunk palástja 870 év múlva is a legnagyobb becsbon tartalik, mert: »megfogyva bár, de törve nem, él nemzet 6 hazán!" — ugy a nagykanizsai torna-egylet zászlója tiszteletben tartva, ugyanannyi év után elmondhassák róla: megkopva bár, de tépve nem, van tornazászló Kanizsán !
BÁTOBFI.
Jegyzőkönyv,
felvétetett folyó szeiAciuber hava 12-ni '' fiagy-Kanizsán tartott szarvasmarha kiállítás alkalmával a bíráló bizottság ülésében.
t .Jelen voltak Zalabéri Horváth Mór, az állattenyésztési szakosztály elnöke, Skub-üts István, Zalamegye gazdasági egyesület elnöke, Csuzy Károly, Herényi József bíráló bizottsági tagok, EngolŐrccht Károly keszthelyi tanár, mint jegvzó.
Elnök mély sajnálatát fejezi ki, hogy daczára á tekintett intézkedéseinek a kiállítás oly Ikitotlou részvétlenséget mutat, kiemelvén, hogy a földnép éppen nincs képviselve a kiállításnál és n kiállított 32 darab uiarha négy kiállítóra szorítkozik.
Kiállított ugyanis a nagy-kanizsai uradalom tiszta magyar fajta szarvasmarhát 15 darabot;
a palliní uradalom 1 sorthorni bikát és 11 darab különböző korit és i varú tiszta frieslandi marhát ;
a keszthelyi gazd. fels.'' íánintézet egy elóbflsi telivér fricslandi táhpnet borjával együtt, s 2 magyar-fríeslandi 1''/, éves fjszót; v
! végre egy kanizsai lakós egy (magyar íüürzvölgyi keresztezés) fejős tehenet.
Ezekutáu a polgári bizottság, íisuzy Károly, Berényi József és Skublits István inakból állván; előterjeszti a programúi szabályai szerint lelkiismeretesen véleményét a díjazandó marhákra nézve.
A liszta magyar fajta szarvasmarhák közül dijat nyertek a kanizsai uradalom részéről.
Kiállítás szám:
1 —4 éves bika Piktor, nagy és erő teljes testalkattal, szép a hlmjelleget bélyegző fejjel serős végtagokkal.. . . 1-ső dij 50 frt. 5—2 bika borjú Vitéz, szép fej, hosszú szabályos, négyszögű törzs, erős végtagokkal és sokat igéró fejlődéssel. . . . 2 ik.dij — 40 frt. 9—4 évés hasas telién Szöszke, erős és szabályos testalkattal.... 1-söllj = 20 frt. 3 — 3 éves előhasí üsző Húros, a magyar szarvasmarha fajtában,
korához képest ritka fejlődéssel......1-ső
dij = 40 frt.
A külföldi Jajták köziU: ti— A keszthelyi gazd. fels. tanintézet 2*/i éves Muci nevü előhasí frieslandi telivér tehene borjastól együtt.
A bíráló bizottság teljes méltánylását nyilatkoztató ki a palliní uradalom kiállított teheneinek, mind a mollott a korára nézve szépen kifejlett és a fajta typusát magán hordó keszthelyi tehénnek 14 hetes reudkivül kifejlett (: 2Gö vám font:) borjának itélé az első díjat.... 35 frt. 2 — A palliní uradalom 2 éves frieslandi telivér bikája, gyönyörű testalkattal és tiszta, fajta jolieget hordó külemmel l-só dij = 35 frt. 4 — A palliui'' uradalom ltiti számú hasas tehene, roppant testalkattal, szép külemmel - 2-ik dij......15 frt. 2. - A palliní uradalom 2 éves frieslandi üszője, szép
testalkattal 1-ső dij —.....35 frt.
10. — dto. — (pályázat hiánya miatt) dicsérő oklevéllel.
Ezekután a dijat nyert állatok nyilvánosan kihirdetvén, elnök ismételve fejezi ki sajnálatát a részvétlenség felelt s buzdítja nz összegyűlt tagokat jövőre az erélyes közreműködésre.
Kngelbrecht Károly tanár kijelenti, hogy az intézet részéről nyert pályadijat a n. m. m. kir. földmiv. min is tórium meghagyása folytán, a zalamegyei gazdasági egyesületnek ismét vissza szolgáltatja.
Elnök a fennevezett m. niínísterium kegyes intézkedését meleg szavakban köszöni.
Végre az elnök, köszönetét fejezi ki u palliní uradalomnak, hogy a kiállítást, a hazánkban ez ideig csak ritkán látható Sorthorn bikával is gyarapitá. líerényi tiszttartó urnák fáradalma» intézkedéseiért, valamint » koszthelyi tanintézetnek érdekes
és has/not várható keresztezést kísérletéért a gazda közönség nevében szíves köszönetet mondván, a jegyzőkönyv bezáratott.''
Kelt N.-Kanizsán, szept. 12-én 1870. KNíiKLHKKGHT KÁKOI.Y,
tanár, nilni jrgyaS.
Levelezés.
I''ettf szept. lö. 1870.
A folyó óví szept.: 10 és 11-én Nagy-Kanizsán tartott tornn-''Unnopólyen megjelent pesti nemzeti tornaegylet! tagtársaim nevében és megbízásával, van szorencsém őszinte szivból eredt köszönetünket nyilvánítani azon szivén fogadtatásért, molyben Nagy Kanizsa városa ugy nőnket, mintáz ott megjelent több torna-és tűzoltó- egyleti tagokat is részesítette.
Kgy oly város, mint Nagy-Kanizsa, moly az elöhalodiVs egyik uélkülőzlietlcn alapját képező intézet: a tornászat felállítása körUl, oly áldozatokat hoz, minőt szerencsések valánk tapasztalni: az méltán megérdemli, hogy „Nogy„-nak neveztessék.
Bárha hazánk több városa is követnék a jó példát, s szemük előtt tartanák urna nagy axiómát: „men sana ín corpore suno."
BAKOS JÁNOS,
ll,tyvM . pesti urinicti torna-.•(tylnli ta*.
Ihula, szept. 1:''). IH7i».
Távira t. Toriiaugyletnek Nagy-Kanizsán. Teguapí diaztornázásunk utáni képviselőinket felette szívélyes fogadtatásáért viharos éljenzés alatt összes tornászaink elismerésében részesült és önöknek, egyletünk nevében köszönet szavaztatott. Önök iránti forró rokon-szunvilnk. nyivánitá^a mellett maradunk test-vértornászi üdvözlettel és kézszorítással.
B u d a i t o r u a c g y I o t.
A „Győri Közlöny" írja: A nogy-kani-I zsal tornaegylet zászlófelavatási ünnepélye folyó hó lÓ-én ós 11-én fényesen ment ! végbe. Az ünnepélyre számos hazai és külföldi torna- és tűzoltó-egyletek küldöttségei ! jelentok meg, melyok közt városunk tűzoltó-egylete is II tag által volt képvisolvo. A szívélyes fogadtatás és kitüntetés, molyben egyletüuk tagjai az ünnepély alatt részeltettek, a legmelegebb rokonszenv nyilvánításának mondható. A többi megjelent egyletek zászlóikat is magukkal hozván, uzok a nagykanizsai szép hölgyök által megkoszorúzva Iónok, egylotünk azonban zászlóval még nem j bírván, anélkül jelont meg, mindazáltal n ! hölgyek akként thntotték ki rokonszenvüket, hogy az egyletet ogy szép szalaggal ellátott koszorúval tisztelték inog. A körmenet alatt pedig minden ablakból valóságos virágzáport nintottok rájok. A nagy-kanizsai tornaegylet tngjai azon Ígérőtöket fojezték ki, hogy a győri tüzoltóegylot zászlófolszOntelósl Unne pélyéro számosan megfognak jelenni s okkor rajtunk lesz u sor u szívélyes vendégszeretetet hasonlóval viszonozhatni.
Hirek a csatatérről.
. — Napoleont Kölnben u tüntető nép fo nyegette; l''árisbau és vidéki ukgyobb városokban szobrát luiudonUtt lerombolták — A lyoni sereg parancsnokságát Palíka^ressi át.
— Fárísban a koróna-gyiSmántoVat^m, talál-J iák. — Mac-Mnhon nom halt meg, sói három '' hét alatt folgyógyulását hiszik. — Tóul és Motz
városból A t''r. gyakori kirohanásokat tesznek s mindig győzolemmol.— Chamoy-várá midőn ap. bovonultak.a légberepült. — Svajcz, Portugália és Spanyolország olismertók a fr. köztársaságot. — a p. közeledtével Páris környékén az erdők folgyujtattak. — Garibaldi szolgálatát Fárísban elfogadták. —Thiors 12-én Londonba Utazott, onnan Fétéryár ós Bécsbo fog menni.
— Szept. 7-én ogy strassburgí kirohanás alkalmával 8 —10 ezer porosz öletett megstöbb ágyút elvettok a íruncziák. — Porosz előőrsök 12-én éjjel I''áris határába értök.. — Páris véderojó 350 ozorből áll. — A belga kormány el van határozva a fr. köztársaságot olismorni. — A párisi érsok pásztor levőiében fölszólítja a papságot, hogy mindonokolőtt franczíák s csak azután legyenek papok. — Metz bombáztatása l-l-ón megkezdetott. — A 18 ós 19-ík században a sedaníhoz hasonló capitulatio 18 fordult
! elő, közte a világosi is. — A fr. császárné Londonba érkozott. ~ Holstein hg p. ezredes 20 ezer francban fogadott Oirardinnal, hogy szopt. 15-én ezredét Párisba vezeti. — l''áris, szept. 14. A küllőiddel való közlekedés egyre bajo''-eabb lesz. Monotti Garibaldi ideérkezett. A st. cloudi erdőt már felgyújtották. — A páris-lyoui pályán a közlekedést beszüntették.
A p. Colmárt líi-éu megszállották. l''áris, szept- 1 ;">. Kgy amerikai corvotte 000/ amerikai öukéntös és 700 l''ogyverrel To irton bal úrÜoíuit. A '' uiursuillui kikötőben egy porosz
hajót foglak el s fr. egyenruhába öltözött porosz kémeket. .Iáinviliebe I;"» e/.er porosz vonult be. Baz-tiiie Métzbeu bőségben «¡1 vau láty« éloséggül.'' Ohutftga spanyol követ Madridi.« hivatott.
Heti szemle
— 1871-re lovél- és bélyo.;-jegyek jóiiok forgalomba; az elsőkön a inagyarczimcr s fölötte a király képo lesz. — A budai kincstári erdőben több ozer éves tölgyfa kövült törzse találtatott. —Stein Bernát 21 öves egyén a Dunába ölte magát. —Szász Ivóimig Cleuientiii hgnó Gömörhon honvéd zászló-felszenteléskor egy szekrényt vcszitott el, a megtaláló 2000: frt jutalmat kap visszaadásaért. Karagyor-gyovícs-porbon a végtárgyalások szept. 19-én veszik kozdotökot. -r Kulin közös hadügymi-nistor visszavette lemondását. — Bollcgnrdo Henrik gróf, pápai házi praelatus, válti\hatuísí-tás miatt elfogatott. — Addán egy toldmives derült napon kaszálni akurt a rétre menni, azonban megindulásakor borulni, majd esni kezdett s bujában felakasztó magát. - Pécsett 12113 férfi h 11750 jiö van, köztük 1 férti s 1 nő liKI éves van. — X logidö-sb örsz. képviselő Hoczko Dániel 81 éves korában e hó''.Mn meghalt. - A török hadsereghez orvosokat keresnek. - A porosz consul Pesten nem fogadta el a p. sebesültok számára gyűjtött összogot, a t''r. consul ellenben örvendetes jelül vette a magyar s fr. nemzet közti rokonszenvnek. — A maros-újvári sóbánya folyvást ég. — Dr. Makiiuec. sziszeki keresk. kamara titkára a zágrábi érseki íustullatio alkalinávali tüntetésért 14 napi fogságra Ítéltetett. - A 80-ík honvéd-zászlóalj zászlójának felszen(ellését o hó IX án a «ág-rábi érsek ur ő oxeia tartja meg, zás/.lóanyn a báuné. - .Drau" állítása szerint Ollivier megőrült s így vitték Szegszárdra. - n szegedi rublópórbon 200 nál több bűneset «''Hl ember közt van összo bonyolítva, a jegyzőkönyvek több o;zcr ivro mennek, letárgyalásjilioz 10-15 év kellcuc, azon bon gyorsításán tanácskoznak az igazság ügyi minísteriumban. A nyilt lovelóaí lapok a német állomokban is megengedtetett dij í> kr. — Zágrábból jelentik, hogy 14-én nyújtatott át az Krsekuek a képviselő testület bizalmi szavazata... — Alitok Kornélia az első nőpostatiszt Tomesvárott, ki postakiadói okmányra tott szórt. --• Czoglód és- Abony közt földrengés észleltetett. — A veszprémmegyei gazd. egylet kiállitása jövő óvro ^halász tátott. — Holli Venczol győri pos-tatiszt szívón ló tto magát.— Zabojszkí László szeposinogyoí püspök 11-én meghalt. — Eszé-ken egy 53 éves nő 13-szor lett anyává. — Vcrsbczon egy díuruístát fogtak el, ki bankót huinísitott. — A sürgöny váltás az egyházi állam állomásaival . egyelőre boszüutottetctt..
A nemzeti szinház igazgatója Báró Orczy Bódog lesz. — B. Eötvös József u karlsbadl fürdőből hazaérkezett.
Hirek
— Hivatalos. I lorvát-szla von -dalmátor szági minísterom által olőtorjesztett Ugyanazon országok bánjának javaslatára, a zágrábi székes káptalannál : Kallabar Forencz kanonok, fóos-jKircs és a B. M. V. «In Jotli prépostnak olvasó kuuonokságra; Milasiuovio Ferenc/, kanonok és koinloki főcsporcsuok a cuthcdrnlis íőesperes-ségre; Oasparic Forencz érseki segéd kanonoknak a knmarczal l''őosporosségre és Magda-lenicz Forencz kaiuyioknak a keiuloki fóespu-rességro fokozatos előléptetiísét mogougedom és jóváhagyom; ogyszorsmlTid pedig ozon előlép-totós által ürosudósbo jött háronl valódi kano^ uokság állomásait Vober Adolf, áldozár tW a hor.vátszlavou országos kormány vallás- és közoktatási osztály-titkárának, Horvát Miklós uz'' érseki lycoiim hittaui tanára ós szoutszéki ülnökének, vegtéro dr. Vuchotich István érseki titoknok, szoutszéki ülnök és a székesegyházi iroda igazgatójának kegyelmesen adományozom.
| Kelt Schönbrunuban, 1870. évi septomber ! hó 10-én.
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. j Bedokovich Kálmán, s. k.
Báró ltaueli Lovin, s k.
-»- H i r d o t m ó uy I A u.— méltóságú m. kir. vallás- és közoktatásíminisztcriuin folyo évi szeptember 7-én 18,700. szám alatt kelt kogycs rendelvényével a nagy-kanizsai gynina-aiuiu 7-ik osztályának a folyó 18''%, s n 8-ik osztálynak az 18''''/,,. tanévbon looudó mognyi-. tását engedélyezvén, orról a közönség azon mog jegyzéssel értesíttetik, miszerint a nagy-kanizsai városi fógymhásiumi 7-ik osztály a folyó évi október hó 1-én kezdendő 18''%, tanév elején, a 8-ik osztály pedig a jövö 1871. október Ím) 1-én kezdődő 18''''/-.«tanév elójéu megnyittatni s a tanuló ifjúság használatára bocsájtatui fog. Nagy-Kanizsán, 1870. szopt. 15-én
A vAltOSl KÉPVISELŐ TESTÜLET.
—'' (Kablógy ilkosságj kisérleü Déghról Írják: PiyUty Elok lti óvos ós P. Eruó
1*0, szombathelyi tanulók, a szünid.0 alkalmából saját szavaik szerint „tapasztalatok szcrzéa«u végott gyalogosan útnak indultak. Ozéljok Kalocsa lóvén, Koncáén is át kollott mvuníök. A faluból kiérve, az országúton egy paraszt ember csatlakozott hozzájok, s több ittyon eltávozván tőlük, újra meg uíra visazatért, míg végro Bo zsok faluhoz közöl az idősbot mogragadva bal füle alatt ''borotvával sobot ojtott. A fiúnak védelmében sikerült n »abló kozoiből kisiklani s az ut mellett oltorüló kukoriczába monokülni. A fiatalabbik p--dig látván bátyja megsebesülését, visszafelé futott segélyért kiáltozva, mire a rubló utána iramodva,ol is értő s nyakán három vágást tett, molyok k.özül az ogyik a koponya alsó még haijal fiklött részét nyakcsigolyáig torjodt. A rabló ezután Koni«o fölül kocsizörcjt hallván, monokülni sietott. Kövíd idővol ozután az arra jövő kocsi a két testvért egymás mollott vérben fotrongvö, oszmélot nélkül találva, Enyingro vitte, hol a sebesültök az ottani, reform lelkésznóbcn jószívű ápolónőr? találtak. Krisz-tiukovics enyingi ügyvéd szorgalmazására F.nyíng, Bozsok ós Kéneséből sok ómber gyűlt összo s felfegyverkezve sietott a gonosztevő bekerítésére, kit a lepsényi voudéglőbon falato-ziVs közt találva el is fogtak. Lepsényből akart tovább monokülni vasúton. A bűnös miudent bevallott s totto indokául azt hozta fol, hogy a fiuknál pénzt gyanított. Stuturium vár a gazemberre, kinek előbbi élete sem lőhetett különb, miután saját vallomása szerint a vétek elkövetése előtt néhány nappal szökött meg a zalaegerszegi börtönből. A sebesültök veszélyen kívül vannak.
— Carmolín Zsig monda „L''Eoho l)auubian felelős szerkesztője Bukarestben, ma érkezett városunkba. Oarmelín igen tehetséges journalista, s egy igen nemes és szép Ügy mellett küzd'', ritka kitartással és bátorsággal működik a ltoiuáiiiábun üldözött izraeliták érdekében, s e miatt nuih csupán számos saj-tiipere volt, hanom még éluto is foiiyogottotott u fanatizált tömeg által. Jelen útjában a Te-krschban kirablott izraeliták számára gyűjt felsőbb engedély mollott. Ajánljuk a buzgó férfit városunk közönsége ligyelmóbo, s ínég csak azt jegyeízük meg, hogy országunkban még eddig mindonütt u logszivélycsobbett fogadtatott.
— Lakatos Sándor, ismert táucz tanító — ujabb tudositás szerint — az idoí
'' téli táncz idény alatt felváltva Sombathely '' és Kőszegen fog tanítani. Sajnáljuk, hogy pá-'' rntlan szakértői táneztnnitását Nagy Kanizsán-
! e mar megszokott állomási helyén, nélkülözni '' ke,L
j — N^a p o 1 o o n excsászar — raint az ! ö. N. irju - felhívta Türr tábornok rokonát, 1 hogy Magyarországon ogy jószágot szemeljen '' ki, melyet megvenne, mert itt óhajt lakni. I — A Zr i n y 1 ünnepély Szigotvárott nem volt oly lelkesült, mint előbbi években sz>-I kott lenni.
! — A n igy-kanizsai kereskedelmi csarnok ; alapszabályai az illó tó ministerium által jóvá 1 hagyattak.
I — Osengory Antal országgyűlési képviselőik mellszobrát láttuk S.zász_ Gyula tehetsége« szobrászunk által gypsből- készítve. A niü oly meglopd szép,, a kivitel oly mesteri és hü,hogy Szász urat mologon üdvözölhetjük! Szerencsésen választotta tárgyát is, mert az országosan tisztelt nagy férfiú mellszobrát bizonyára számosan megfogják szorozni. Öröm utol halljuk, hogy a helybeli takarékpénztár uj épülete számára már inog is rondelto.
— A távirászuti tanfolyam vége feló közeledvén,Nagy-Kanizsán a vizsga e hó 20— ,25 közt loend. Lti hétig tartó távirászatí tanfolyamot szép száminál látogatták, az összes látogatók közt 83 nő is van.Nálitnk caak egy nő-tanuló vett részt.
-A nagy-kanizsai fógyinnnsium 7 és 8-ik osztálya a gymu. kápolna kétfelé való rekesztéso következtében nyerendő két szobában lesz elholyozvo. így végeztetett és ha-tároztatott ol a 15-én tartott városi képviselő testület gyűlése által.
— 77-ik sz. honvédzászlóalj zászlójának folszentelési ünnepélyére Sömogymcgyo bizottmánya a következő urakat kérte fel s küldte kí képvisolotro. Másod alispán, Berki József esperes Báthor Géza, Horváth Gyula, Leliuer Sándor fószbiró és Véssoy Mihály osküdt.
JNTyllt, tór. ♦)
Ngos Bója Gfc''rgcly királyi tanácsos és zalamegyei tanfelügyelőnek nagy fólió arcz-képe l írtért e lapok szerkesztőségi irodájában folyton kapható.
Lapunk mai számához van mellékelve Feltei Traugott bécsi szállítónak terjedelmes árjegyzéke.
A nevezett üzlet,« megrendeléseket pontosan teljesíti s jutányossága mellett
szállítmánya sokszor vetetik igénybe; a mult évben 70 ezernél több csomagot küldött csupán Magyarországba.
Oer Qthrt ni$t gern einen ííonen íi''ol^T Velber ift unfere 3«it an (old*n, bi« auf ienige yuinatytnen, febr arm, wer aber íuirflicb iwbre ïoWnrtlftflift fid) aufraffen will, bem tmpfcb en toir bie brei na^folgenben großen ¡lüaljer etten : rrfl^linjoreliien von ^uliu« Vainmcrôj — ^ujfnbtráume doh O. ^llbner íramo iHJrel«'' comjwfW®«) — ©urf^entänje oon ^opánnrt Styonborf — pro Diète (4 iöogen ftarf) nur 76fr. — ¿u bejeiben oou Wobert «pifcfé n Veidéig unb bur<$ alle »nd?< unb iWufifa
•m
©er fld> ein fitere« Sfilnb^en am tflaolt oerf^affen roiU, btm em|>fel)len mir hiermit bi b«i auegejelifcneteii großen BJaljtr uou ^olwnitti ¿(Jjoubotj: ©utjibenldnje — C. ^ilbrier liam*: k3u9»nbtraume (IJrtifcompofitioii) v Vammer« : ^rüt)llng4reigen , unb mir fiub über yiflt, &b<r ®''Tb beiftimmeit. — ¿u be
Iiietjen oon Gebert «pi^fa In Veipjiij unb burd) falle unb WufifalkntyiaMunarii. - frei«
pvo Ctyu« (4 ©ogenjtarf)m^
I
Eis« «bl»ktlv» Kriewgeichlohti l>i« Terlag.bueb-baudlung A Hartlebtn I« Wie« kündigt toehen da«« baldige Kieehe.neu einer lllu*trirten Qetokichte dt* dMtMk-fraailtiMbM Kriege« vom 1870 , bearbeitet v»m HUtoriker Aiexaadir Gifll »II, welohe MI Iii rxi- li illuttrirtau Hefl«n i :H) kr. aufgegeben »»erden «oll. Verdient (littet hervorragende Unternehmen einer ntlerreiehiicheu Kiruia an, und fur «Ich irbnu uuteie Aufmerksamkeit, »o tluil die«« in auch erhöhtem Mmtr der Umtltud, dal« jene Kiiegtgetrhlrhte, entgegen dru bitberideu t''uternehniuiigcn dieter Art, welche
an leidenirliafllirher Peberthhwlliigliclikeit leiden, villi n würdigen nb|ekliveu |ciileii«ehaftlo«en Hinter Ifruutl haben »oll. III» Verleg.burhhandlung «arfi im ''CrMpNlel
.Indem »ir. et unternahmen . «in« populkre Darttellung de* neusten, welter»rbUlteriideu Zeiterreig-ult-.et «u vrr»n*lalt*ii, waren wir''UV der Schwierigkeiten dliter Aufgabe wohl hewutjrt »od wuuten um *u webr bedacht aetu, diete tu bewilligen, «I« et | «I.Ii un« iu »r«ier l.lnie darum handelt, ein U u e e hl c h I « je e i k iu de« Wolle« vuliler Bedeutung xu «ehalten, das den fritrbeu Anprall dar Kreignlite'' und da« ttllrmirthe Wogen der I.elden«challeti weit-au* Überdauern «oll.
t.ag nun die «Ine dieter Sehwlerlgkeltau .»or Allem darin, dtn die Tagt-tpieue wohl beunixl Wer den tollte, ohne luden die grellen Karben der l''ar-ttien aufiuiicbnieu — «o hol «Ich e ue ander* In deoi l''ro«t«nde, da** Thaten, die aicb unter Unteren Augen vollingeu, »o ratcb der X)c«chlchle in Ubirge-beu waren, da.« 10 ru tagen. au« dem uorh rauchen-ilau Hinte der -Vlilarblfelder lte«ultaie aufgele*en werden aollep, die der Leaer Jader ParttllUllunQ Im I ii n e r « t e n • e i n e « Hautet verwehr-Ihm kann
»
|)le erete dieter Mehwirigkeilt-u dllrftr ihr« 1 .<"•''• tu hg iu dem Autlreben gefunden haben, ii)*" und uirgend d -ii reinen SlMiid|iiliikt der Ue»cbiehti». lirel huug «u v. rlaaaeii, die 8/alaine Antchauniigeiniiid IVr% tbuliidikeiteu ulell^ heaehtendj lull w>lrdr|(eii (llilM nur der T h .1 t a.a e h » folg: l).it ()«waml der tie-«ehirhte hingegen den Krelgnloen von (''• «lern anxu-pii-aen, dnfilr «or/l die tohiiell Zeil, iu deren
Hand Uu«end Jahr- wi« eine ttgkuude und eine Sekunde wie Mixend Jahre. Wine nun augli ii''li ver tilierl weid n kann. .1»«» der l.e«er in dU<em Werke kein» der vielen 1)iler> «anteii Kpixoder de« gro.aeii Kani|ife« vi rmiceii darf, da*« iu lebendiger Daraiellung ■i«le<i<ebe Hv«oerien und herverrageudo l''ertoulieh.ki-i-teil teiiieui Auge torgefilhrt werden tollen, *o darf wol-'' uoaerteita die Mnirnuiig ail«}(e«|iroeheu werden, dl«* da« Unternehmen iu nileu Krelaen jenen lleifall Huden wird, der aniu« Wurael im allgemeiueii Wiaaeua-dränge, «eine IllOthe im aillliehvii ll.<wii*«t*eln hat.
Wir bogen die volle liehet »eiigung, da«! etilem Autor unterer llluitlrtea Gei'' hlohte das dealaob fraa xtfalaohen Kriege* der tiefe bialorüxhn KenntniMi:
inil gefklligrin feuilletoniatiaeheii Style verbiudet, gelingen wird, «eine tebwvre Aufgabe im Hiuue innerer vnralehrnd aiKgeilrtlrklen Inteiilioueu tu l<iten und
ninderholeii da«< wlr keine auf^Mulhma''.iiugeu be grllndele und mii Zeitung« «11« «chnillen i;<-/il|lte l''ige» ebronik deu l.enern darlnejen wolleu, «ondern eiugedie géllel, alignruudelet Werk, Welche«, flb.-r deli 1''arlenn •lebeuil. in objetllraler, leideut«''l<aft«luter Weite und iu keiner Kichtuug gefkrht, allvu Theiluehniern der jUngateu Rreignilte eili lUuerudea llenkuial telxen toll.
Ű z \ e t i - b i r 11 ö k.
Nagy Kaaliaa t*ept. 10-án IH7H. lltólibi (Uletl tuddiitiUunk óta a politikai titua-Iio ovin vAltoioll, uielytöl a uii llaletillvőuk tulajdon-krpeu r<lggy mindamellett a gabonafltlet lattan bár ■le bittó* léptWkkel elitre halad. 1 hangulat folyto-íiii«»ii nyomott, ax Ár vi«t«auyomita dtilelhetd. kivéve a kukuricaát, mely előbbi állapolkbiSI kiemeíkedui latesik.
Piaczl ár.
Nagy-Kanluv tS7l) ív| ««ept. U-ik napjAu. Iliit* H.I font. 4 Irt — kr. "fi HO f„Mt 4 frl Ml kr S7 XH foul, t frt Itt kr. Kote 7M 7''J í»nt.3 frt 25 kr: 7a M) font 3 frt r kr Hl) -Hl font fit — kr Árp* .. rfttré.re 70-71 font :< frt kr 7f ÍJ folil/3 Irt kr. -Alp» kttf''linige« fú-lii foul* frt .Vlkr. 07 - UH font S III. KuVnrloa ii frt l''i kr- -I frt • kr ; Kuk<(-riexa ola«x (caiuiiuaiiliii) frt kr Zab 4.ri 47 font 1 frt 7*i kr. 47 -Is foul I frl ÜO kr l''ohaijka «6 AH int. f''t — kr. fW-70font d.JB>4ír ihkMir H kr. bab larka Ii kr Tvf"u)íili«/t kiu''oitjget K frt fiO kr fiuom''.I.MI, Ztemlelixl I''.''frl kr l.ingliatt MxUutége« frt j Hno.il fri kr KiiiU Heal
k.liilntége« fit — kr Ili...... 15 fii kr Itox«-
Miii: kfitlnitíne* frt — kr. linóin frl - kr. Marha hu« foulja ''¿.1 kr. Il.njii Ihm fonti* kr Ser I/''* Int. C.Milji JO kr. Jllh hil« foiili-t II kr Hza loiti fontia ll"k»í Z«ir foutia ''iO ki. t''tilie jiArja Ml | frl. Kiírta MI kr. I frt l.u-l aováuy I fit III kr frl ~ kr. I.ihl hl«>t< i frl .V) kr. • frt kr. Poikn frt kr. Tyiik-toiA« I */| br. kr. Ilurg.iwva
mfrej* frl — •• frl — kr. Kgy iiiáaaa »i<(|i.-« I frl 7.1 kr ;»«éna uj frl kr. Kgy kúv.< xan|> 10 kr. 4*alni4 I III ''.>0 kr. Iljbor vi.líkUukbeli akdja fit ki . Ó-bor vtdáknnkhelt akdja H frl.
A il ag vk a il i k aai vAro* lanáeaituak Áriegvt/ke kfoiyvéból kiadta 8ZI6ETHV KÁROLY, bi«io«.
Érték- és váltófolyam : szept. 16.
;»".„ nii-talii|ut''H fni.SO, ;»"/„ uoiiiv k.il.-i.ui út« .0; IHl.u-ki illliiiUliiii k.ilcitiMi 5ll.9Ü; Imiik-ioe/\éiiyok 00Ü ; Iiitelnité2i>ti rtW.vituyuk 2.VI. --- ; Liiinloii 124.;tK) e/iial ilgio 122.7ú; «rauy iluruliia ő.MH kr.
: s Vaaatl aapaaklatl meaetend :
Indul N.-KajilttArdl tlarot M4 reggel 4 ura,65 peu x „ v . . . d''lntAii X óra ''Jl> perei.
. a Huda , r-ggel •! óra .
„ . , . d. II. I dra W perei,
. , . e«lre 10 dra 5Î
regg, 4 óra 4-''» , '' •léiben ''J dia 1''. regg. ft dra 30 , éjiéi II dra ''¿0 dtlulAn 3 <5ra 30 reggel- 4 dra I , , . délben 12 .ír* 3''» Hilda fel»! reggel 4 dra J& , r délb. I dra 4''» pere* . . etive H ér* 63
.leih,nU óra f.2 , ''
ette 10 dia 3-1 reggel 4 .ira 10 rtie ti.Aia 4''»
délben 11 .ira 9
, , Trieel
e » •
Héca
a » "
a a •
£rk. N.-Kanitaltra Haret
''Fiivei Héra
Heti naptár.
a Sieptmber 18-tól 24-lg 1870.
Hó ét heti- Katholikin nip l''ioteitána nap iái naptár utj 3rt) A naiinl holt ifjúról. 1.ukáca VII, II Ili.
Irt Vaiáraap i B 13 íren B 14 Kirh. irt
l:i Hénö JauiiAr v. 8/ilái,l
I JO Kedd Kintáoli Kaui/ta
! 21 Sierda { Máté e 1., Háté, Jóu. 1 ff
1 22 X''alltftrt Mórica V Mór, Kii. ! M
| 23 l''énlek 1 Tekla, 1., Tekla, l. i
1 « ftiomb. j Uetlérl y. 1 OellArt
Segédszerkesztő : Bátorfl LajOS.''
Il L
Jótállás mellett a lead olotD és
legjutányosabb varró gépek.
Vagyok hátor otonnel n n. á k(i-t(''iua<>gut tiixtolottul értcaiteni, hogy n
Warchalovsky Jakab ur cs. k. szab. varró-gép gyárának,
melyek a lundoni w páriaj világkiAllitiUun ox^lazorU ji^águk ulcaóaAguk által ¿rtlüiuut iioruítolc, hi''lyi i aktitrilt átvottwiu,
Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
törUnnvk, iniálUil u n. t''. vuvúk tt fuvar óa muiiiiKolúai p<iu/.t takarítják inog. (Jzérua-, aolyuin-, tU- c* olajjal a varró-g^pok-asámára a legnagyobb válua/tókbaa <5a olcaón azolgálok.
Mindon a raktáromból clndott varró-gíjx''k «liatnoróai nyilatkoíutot nyertük, melynek bizonyítékául az ide mellékel-tokét bátorkodom közölni.
Mély tiaztelettel
tw-w,») Rósenfeld Adolf

bizonyítványok: 1
KoaontVld Adolf uruak!
Őreimmel nyilalkoxlatom ki, iiiittcriul ax Iliinél vA«.<rolt varrd, géppel igen meg vagyok elégedve, axérl raklArAt ttívéten fogom mAtok-nak I* ajAulani.
Nagy-Kaultta, juliu. t jén IH70. Baboobay J&aoiai.
- II.
T. cs. Koaenfeld Adolf, keretkedC urnák.
A* önuéi vAtároll varrógépen nrfliiiitiel dolgoghatok, mert riyjta a mtinkikat Igényaterllleg ké«*itbe|iii el, at e nemll varrógépeket bAtrau ajAulbalom n.lnden etalAd *tAmáiá vald megtteiié* tekilileléhől,
Nagy-Kaniita juliu* b én IH70. Kooila Aatóaia.
K 1> K T K S
tl, (i, gyakorló fogorvos urnák,
Bécsben, Stadt, Bognegasse Nro 2.
Tekintetes rir !
Kérem önt postai utánvét mellett nekem négy palucz-i kot ttz (in kitűnő Anatherin-szájvizéből knldeiii ; azért fordulok tinliöz s/emélyesen, mert már g\akran kaptam hamisított szájvizet különféle kereskedésekben. (:i.riö f.i Tisztelettel
Titz Kornélia,
cs. kir. alezrediísnó, (Jraz, Atteiusgasse 1001. Egy palaczk ára mint eddig I frt 40 kr. o. ó.
R A K T A II A K :
eien, kitUnli tulajdonnágai miatt inlndeutltt, *öt N''émetoriiAg, Helvétia-Trtrok- ét Angolorixág, Amerika, Holland, llelglum, OlatiortlAg, Kelet, éa t él IlldiAban méllAii érdemlett eli«lii*ré*hon réateiBId erikkek lététnek valódi étfrlM mlaóiégbea.
Kaphatók : Nagy-Kquix^u : llelut Jóxaef gyógytteréti, Koteuberg. ItoteIlfeld A, WaJdiU J. Welliteb, Ket«eihofer ét Srhwarx A", urak ke-reekedéaébcn. I''ápáu -. Ttchvpeti J. Kexxlhvlyeii: Singer M. Weitt A /.ala-Kgerateg. ii: taóó K., gyógyaxerétx. KaprouriAii: Werli gyógyaxe iéax. VarAadoti i Halter.. gyó*y*mé*<. Sxi ut-OyOrgyOu; Nnthlg. Sn-inegens Horner KAjel é* Slauitioraxky I,. gyógyatvrétx uraknál. Sxoiu-balhelyen : l''ittirb Kereucx gy.Wyxxerétx urnAI. llatArSrvidéki St.-UyOr-gylin; Kihir K. {¡. Vetxpréuibeii Meyr é* Tuaxkán, ét Uuthard Tivndar liai, Sxéke«fehérvAr; l.eginauu A„ llrauii J. gyógyaxerétaek l,ova«-lleiény i llri«!er gyógyttert''-ax. Kalocaa : Horváth K gyógy**erétx. Keea-keniéleu, Machleld gyógytxerétx. DunafilldvAr: Temmer K. Faktou ; KloriAn J. gyógyixeróa*. Körmenden: Horváth J. Kapotvir: Kohlt J., Kogl, Hein* gyógytxerétx. Sxeg.uir.l: Nonriea A , Hrahtay gyógytxerétx, HouyhAdon : Krainolin J. ToluAn : Srhwarx M. Hxigetvároll: llarwarth llajAntMiehllteh Hl. é< Hemfeld Kai, llerxog Ignárx. PAetell, Z*ol-uay W. ét K Zárli, Sipnkh gyógytteréti.

_K__K : _
Augenfeld Zsigmond,
457 - 31 fodréLSz
i Nagy-Kanizsán, a nagy piaezon, Ebenspanger-féle házban.)
fodráazteriuót azáuioa látogutáa végett ajánljH ; továbbá legújabban megérkezett divatos hajkéazletojit nngy válusztékbau ; tlgy azinte ajánlkozik oiieiuA régi tárgyaknak ujakkuli kicsoréléaér«, iiiegbizáaokut kéazaéggel elfogad a uzonnnl teljeaitni iparkodik.
ffifiPSFW
Értesítés.
Tan- és nevelő intézetemben
at l>-\k ivi tanfolyam
október 1-én veszi kezdetét.
Növendékeim a rendes tantáljukon kívül \ teljes kiképeztetést nyernek a jiéirffí es franczia nyelvben ; továbbá a gyorsirászat-,tornászat-,úszás-, túnez- s katonai fegyvergyakorlatokban és a zc-^ nében. Kifogadok nyilvános iskolába járó fiukat Is. Az intézet értesitvényét kívánatra készséggel megküldeni.
Sopron, augusztusban 1870.
Csöndes J. F„
14 55-2. igaxgató.
rol1!)!.''»)« IK* V Wt''V c ftíTÍJ ^u^t) W.M!4f'' 1HW''™ ''U
Blsö nyllv. masasaDD kereskedelmi
t a n I n t é z c (
Bécsben}
Prateritraaae 32-d I k«M ián.
K Tanulmányaikat végzett hallgatók a ca. kir, hutlaurogben az egy óvva önkénytea )dvezményét élvezik , anélkül, hogy az önkénteavizagái letcnui köteleaek volnának. Beiratáaok azopteinber 2ő-tól kezdve történnek.
Az elóadáa október elején kiadódik. Október 2-án kezdődik a gyakorlati vaaut- éaaUrgöny-aaolgálat clókéazUleti folyama. - Kvijelentéaek az igazgatóság é» minden köny vkereakiMléa által
aaerezhetök. Porges Károly,
i ; ________________IK»*K»«» ,
litigujabl) szerkezetű bélyeg készletek.
Magdnfettö, Mtebilyeyoat, ezinimel, helylyel keltével ''l»ó ca évazáiumul, nélkülöz hetleu a kereskedőkre nézve 10 frt Ó0-- 12 frtig.
Magnnfehtó szabadalmazott bélyogkéiulctek a le^ijabb alkotás szerint, csidiinel és h«lylyel ''i frt iniuden aor .X) krrul több.
I gyauity vnek forgadhatók f> frt íiO kr, 8 frt ÓO krig, nagyságuk szerint.
ManaiifeHtó óa kési ÍN|f>«Hlllotú «ép 1Ü frt öt) kr —í)2 frt sV) krig.
llagánffBtö a kéil *XHUiu*ók 21 frt — ''M friig.
hiárai brlvfKpréarl. eaitn-, rang- é« lielylyel es««k 1 frl iV) kr.
Mááolú prt''Hfk 2 frt t>0 kr. - 3 frtig másolat könyvek 1 frl 50 2 frt 2f> krig.
Hrvaét bélyegek prvkétll) oilldkkitl 3 frt — t> frtig l(KK) durub.
Angol furott éa luetMrU pei aétek Ugok-aóbbak.
A begöngyölée igen oleaó. Nagyszaiuu váaárlásiiál leengedés. Terjedeln.eá árjegyzékek bériuentesen a ingyen kaphatok. N . f
Adolf Goldateln Sa Conp Berlin, Füratenstrasse 22.
Szelvény jegyek
folyó
nagyon leszállított arak mellett
évi Iiopt. 1 -tol keidvc a déli * mellék Voualok állomAtaln a ktvetkciR nagyon leixAllitoU árak
uielletl tielvény jeAek adatuak ki.
|V KAruInk
1 tl. III. IV.
Beca-Milrrxii«rhlag-I<ruei t.eobeu- Hruek- llrK.*-Marbnrg- Vlllach Klagen ^furt- Marburg l^il^eh Trieel. liai«- Cormoui-Velenrxe- Trevito- Cor-mou*- Adeltberg l''rager hof Kauiiea* Hopron-Wécj,'' Ilqda.-4txéke* fehérvár-Kaaiaea- Marburg- Vil-laoh'' Klageutu-t- l''rágef hof- I.aibarh- Trieal- llili-i t''oruion«- Vrl^nete- ''t''ro-vlto- Cornient AdeUbeig. 1''r.tgerhof- Kanixaa- Ai.» í<»k- Sxéke« - KehérvAr-tiuda. Huda- Kanixaa- Marburg Villarh Klagenfurt- Hlei liurg llr.Hrx- Ilrurk-Mllr* xutehlag-.eItéra- Sopron-iaoinbalhely- Kanixaa-Siófok- tfxékeafebérvAr Buda. Itéra-M (trxiuarlilag-Ururk ilraeo»- Marburg Klageu-fitrt- Villarh- Hlelburg-Marhurg- tlraorx- Hrurk-l''ayerbaohv Bér*.
I | 11 | 111 1 fii J lü 1 II | III I 11 | 111
O s z t á 1 y o k
áru osztrák értékű forint.
tí8..r)0jöl.6t)J34.50|70.—Í58.~i3r>.- 50. - 30. — 25. [34. 2ij.-—j 17.
A jegyek érvényessége napokban a lebélyegoztetési naptól veszi kezdetét
30 | 30 | 30 | 30
Uóvebbi rendelkezés a Itirdettuényekból látható, (4l>3—1) llécs, szeptember 1-sején 1870. A vezérigazgatóság

ff
Igen tlaitclt vevőim klllbnöt niegelégrdé.éről elegendő Unu.^.,! te»/ |KliJ. ¿vi púatakimulalAa ni.lv«»,.fin! alólirl poataknld.niéuyt é. A,r IS.is iki. mrlyiiurjiil:.l».8PQ.at adotl fei. K.-a iámul ,.■ «aleti hAi. -.Vi,» éne *1,
"" »« M»f»uu« v^tHMUMHUwm mu ''M in rnr TI.
Hogy ti Anllt**ra uáMlloll hasonló ozeg alá jegyzettek az enyémmel /fl ne cseréltessenek, tisztelettel kérem, gondosan czl-meml a leveleket: FRIEDMANN A hoz, Bécsben, Praterstrnsse 26._
nem tetsző tárgy visazavólntik vagy t''elcsor^Tto.tik. llj hizu.iyitrika a s/igorn becsliK-tessé^nek.
- (278—h) Kgyedüli raktár Ausztria számára
Legújabb taJálináiiyok.
_ , A» általam kereakadétbo holott
111 t-OS. POMPADOUR-PASTA,
moly kítlluőaégo által áta-Iáim. eliameréat érdemelt ki, darab Idő óta több ciég állal liaiultlUatik. Hxolgál-joii-tollát ex tud^nllá.ul a t. kC''xönaéguek, hogy a valódi eredeti arcipanta egye-d(¡l caak e cxégrtél kap líalo. Kxt»oífr5l mtuden arcxhiáuynak Jöké-letra rltávolitÁaára. Atkák, .xeplők, májfoltok eltűnnek a kivúlttc''|> nienílfjul a «xéplll ax arrx. - KgyJégelv 1 fit 60 kr.
Minden lehetséges Ki hitte Vilna, hogy még oly eixköxl. mely megkíméli a «temet a oxér nAnak tnhekuiáaánál Y Kgyaterii axelleiudi''i« . .«kii«, ei, mely megkíméli a aiunet. A gé-pér.kn iilaaitáaaal 26 kr.
Nlnos ffibbé fAgfájáa. Ithcn''iba vagy meghll |é. kővelkrxléhen aianiiAxolt mindennemű fog.-fája., .1« i|j berlini fogeteppek állni egy pere/ gyógvittalik. A garantía annyira bixto., hogy rrnlménylelenaég exetéhen a pénx viat/aad-V lik. I llvegcto nlaailá.aal 8«) kr.
Fényesiti pasta. Mogberalllhetien háxitxei, ''mrlvlyel minden elavult éa elvakult Imtorí alb. legnagyobb künnyediéggel Wgaxehhi u kifrnyealthelni. Kgy dobox illaaitáaaal i<-lr• griidii rgy lilitorgarniltirárAl HU kr..
Elült tliztitó-gotyó, kitflnő »«« minden lm-myiyoaaá vált .érextárgyakat fehérré é» njj.-í valtoilalni, nolklllöthetlen arany, éa rrll.l-infivearknél, I db fi kr.
Minden éráaak regulatora a reguláit napóra
compa.tal, mindenkinek legjobban ajánlható, minthogy enni hiionnyára bltofiyot óra után minden gépexelA órát igaxitani lehet, I drli tnom 26 kr.
Motó por. Kxen. por liaaxiiAlátáuál idő,
munka éa péti« megtakarítható. A legnagyobb emeltet ai, hogy a ruha Inkább kiméltetlk, mint rendel clőkéaxlllclcknél. Kgy folltoa rioinag ára 22 kr.
Amerikai szabadalom, blztositó-lakatok, ki Kinő ixerkexet, hintó, minden betöré« ellen, 1 darab klaolib alakban HU, 40, 60 kr , egy nagyobb 70, "O, kr. 1 írtig 1 nagy két kttlca-raal I frt. njftxótáakáhox 1 db S6, 40, 60 kr.
CiélszeBek a nadrágtnentók, melyek a nadrágot nvji idSiárárkor piaxkltA« ellen védik, I II» l4-J
, j^v.X. Lggjobb áriéiból 1 aialiá.i olló 1.«.'' " .:. . 26 - krig, 1 himiő olló legli nonisííb 20 30 krig, t ollótáncx lo kr.
Nagy előnyt nyújtanak a* uj gép-íénok, megtski.rittvtik ax unalma. hegye<é. éa hlx-to.ittatik a hegy töréae, 1 db fával axegve 10 kr caontba 16 kr., 1 db tolltartó éa kéa-ael 90 I db unlon-radirguiuml irón- éi tintára 6 kr.
Hogy lábalt megóvja a nedvességtől, erro
gondja legyen mindenkinek, minthogy ex ax egéaxxéget fenntartja. Kx eléretik a Metxger-féle bíír aajtolmány által, mely a lábbidit pu> hává-f;í ithatlanná leail ugy, hogy a rilprt, liArmet''iig tapoita legyen ia a vixea »arat, még aem érethetni brillie nodvexxégct. 1 llv. lio,
Kltüno lakféaymiz kautaehukkal vegyim, hogy a bőrt tarlóéi tegye, I dobox(l fut) 30 kr.
A legu|sbb llgroln-tüil sie szám (x.obben hordható) a leggvakorlatiahb o nrnibou, nem dohányxók «Ara ia ajánlaloa ; kötöntégc* tüxl axeraxátn formájára, lámpával van egy-bekötva, mtly uehánj'' órára való gyúanyagot veax fel ne)''. bogy/¡ ,-akrau adódó nlkalom-•nal legott vi''^gót gyujianl. Ara caak a
(¡yorx ellerjedv^.yég^v olexó, 1.1. 1 db 60 kr.
Perzsiai fc*jT>**t6 Iizer, mnlylyel ax őaxhajat jirrrx alatt liaiíiaéxfAo^ro fexlhetni,« egyúttal megóvja a tíruiéx'' Vj|de»ég«t. Nnvényekböl kéaxtll 1 \egéxv/. ^pfttti. Kgy dobox ttlaxl láaai
ix(II '' ''Ael^xv „-«al
lní- :sül
Legújabb roisdapor. lintoiltott axer min denfélr roxadafoltok ellávoliláaára váaxnnbAI, aelvepiből éa minden luá.léle axi>V(<tekből, — aiintugy vaa- é< aexéltxerekrSI. Kgv raomag ára .15 kr.
Lopás ellen védelem ax angol jegytinta, inely a fehérneműből xoha ki nein megy a friaa axlnét mindig .megtartja, K* minden háxlar-tá.uak njáulhaló. Kgy Ilveg ára cank 20 kr.
Tyúkszem, gyUrlik angóra gyapotból, 12 •larati krl
Angol bfir-fénymáz, mely a bőrunnllrk eredeti lágyaágát vUaxna<l|a éa Irgaxebb fényre lioxxa. I^.kii llvegeae 2.''» kr. Kgy nagy üteg Ará 40 kr.
Folyékony enyv. I.egnélktlloxlietlenrbb aror minden "liAxIartáaban, mert rxxel n bálban elSjitvö javitAaokal mindenki maga n«xk»s''i|. Iieli ; exen enyv évekig eltartható éa hidegrn liAaiuáiható. Kgy nagy Ilveg ár.t 2."i kr,
SzagnélkUII vlzhstún sgybetelek Min.I-n háilarláanak ajaulhaló kivált, klllniiöieti gyermekek, brtegek éa gvrrmuk Agya. nőknek uélktll.tihetlnn, !H> kr.,''l frl 20 kr., 1 fit 60 kr. egéax I frt 70 krig.
Cs. kfr. szab Szsponin-zilr-sther, pívlylyel néhány porra alalt minden néven nev.ixeiidő • xennyfoltokat mindenféle kelmékből n Irg ifxxlábhau kivehetni. — Kxrn nj kéaxitiuény meghalad mindent, mi ax ily axerrkhen eddig lélnivtt, minthogy még a l«gtinomal<h ,''•« kényeaebh axinl ia aértrllrntll hagyja, mindjárt aiárad éa nem xxagox. Ajánlható rgy-xxrratolnd keaxtyA-tiaxtitá^ra. Kgy Ilveg haxx-nAIati ulaaltáaaal 40 kr. '' Általános tieztIM por,m<-lylyel miudeiiiiemll
érrxel, aranyat, exflatnt, hronxot pakfougol, acxélt éa rexet tiaxlilaui, éa féiiyeaitrui lehet, Kgv dl>box ára 20 kr
t''oro^ a lábak Ixxadáaa'' ollen. Ki eltAvo-A iixadáaát a ax rxáltal rlőldé ett
jiellrmetlen ixagot. Kgyixrraiuind a láblielire i< ha.xiioa 1 dubox haaxnálati utaaitA.aal, elég 3 hónapia, 60 kr.
Pariil általános ragasz, melylyel ...........
(Ivéért porexellánt, követ, tajtékot, fát ath. a leggyoraabbxn éa Állandóan mrg Irhel ra-gaaxtani ugy, hogy clválaaxlhatl.in marad, hanem hogy minden egvexitvo legyeu, fát érex-exel, llveget porexellánnai »''tb. ugy. ."laairra-gaaxlhatni, hogy egy tratté leax, Kxen minden háxnál néiktlIOxhellendl axllkxégea axerböl rgy dbboxxal 10 kr. Ugyan o ragaax folyadékban, Itvegbe nedve :10 kr.
Villanyozott fogkefék. Kxekkrl a fogakat minden fogtapaax vagy fogpor nélklil eaupAu hideg vixxvl a legaxebbeii, feliéren, egétxaé-gexetf éa axag nélkül lehet tartani egyaxeril d.''írgílléi által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendőség, dlija caakix 60 krra tétételt.
Levélpeoiételő bélyegek, melyek kényeim-«, aég, olrxóaág n« bixtoiiáguk miatt ia minden oatyAnAI vagy vlaxxnál clőny''ialiek. I.eglino-mabb éa bárniifélo névvel vagy oxéggcl é. rxitncrrel vagy jegygyel 600 darai» I frl 30 kr., 1000 darab 1 frt 60 kr.
kitollak regulatorral. Alkalmaxhaiók minden kéxhex éx papirhox, ng.v, hogy egy éa Ugyanazon tollal a legtinomabb éa Irgvaata-gaidi vouáaokat ia lehel ««iuállli, 12 •tarnb Ara 24 kr.
Valódi angol tollkések, egy.egy 2 pengével
20, 30, 40; :t pengével 60—lU) kr, leglluo-liiabb fajlAju pengével l>0, 70, tHI, kr. 1 frt ; 4 pengével HO kr., I frt I frt 20 kr.
Legfeltibb helyeit, szabadalmazott méreg,
egerek, patkányok Ürgék éx lióreiögitk kiír táaára. Ax eladáa fclelfiaaégre történik. Kgy nagy faxelenex i ára I frt.
A hajat élvük állapotban tartani, ax őax, vegv axőkét (larnára feateni legalkalmasabb a dlóőlaj, minden vegyi kéaxitmények károaak. Van axerenexéin a t. rx. k''tx''tnaégcnk jelen-teni, hogy nálam fria, meghamí.italian, két-
lagtiaaogai
i bőveblie-
a leirllno-
axor tiaxtitotl dió-olaj kapható. Ki. Hvrggel 2& kr., nagygyal 46 kr.
6ytfkerei szer, melylyel a iyuk«xeiu?i H nap alatt gyAkrrc.cn ki leirt Irtani. Kxen ujabban feltalált axurark míndon további di-r.érete felealrge., minthogy garantia mellett Arul. Kgy doboztál haa/nálati utaaítáaaal együtt 40 kr.
Az árnika-o|a| egyedtlli raktára Auaxtria azámár.i. Kunrk axon exodahatáia vau, hogy ''a fejbet egaégek rl clmula«xl)a a hajgyökeret éa a fejidegeket erSaitl, a ciáltal a haj nilvé-«ét mrgb''|;S rbvld idő alalt még a kopa.x f''jréairken N rlőinotdítja. Mint gyógyaxrr batAlyoa xuxáiok, killrtamodaxok, tai(ha.ogal ttiilxá.uk, rhenma égrtéaek atbl ,-lteii a haaxuAlati uta.itáxban, 1 Ilveg 1 frt
Valódi átlátszó glyoerln-siappan a legilnu niabb illatokkal. Kgv köxrpiiagy.Agu darab Ara ló, 2ll kr , nagy drb 2ft kr. Kgy légely valódi mar x«ir (Kalmnfett) hajttenőea 30 kr. Kgy darab mar-xör liaju.ipedrő 30 kr.; va lamliit mliidi''il II|A. illat- éa toilrtte-axerek bel-éa kfllf.''lldi»k, a legnagyobb vAtaaitékbau.
A kltüno szobapadlo-fénypaszta vkautachuk-kal), uicly a padlót legaxebll fénynyel lálja el, éa larli''.a.Agra néxve ax e.ldigírkrt ftfllll-muljn. Doboxként ^elegrudő 1 axobAlmx) 1 frt.
A legnagyobb takarékosság. Minden bAx. tartáa, kéxniivea éa gaxdaemberro néxve ai egéax ujnmian xxerkeaxtell ■ angol- aaahadalui kVlltiűli gép állal (ha.xnAlliató minden vá-góexxknxhux, axintugy llveginet«xé,«ro> legnagyobb knnuytUéggel néhány máxodporcx alatt éltelen vágóeaxkiíx''lk, úgymint olló, kéi, ka-axa atb Igen éleare krtaxílrntlirlők 1 i\b 26 kr.
Börpaszta kaularkukkal a bőrt rlnytlhe-tellenné t.uni, klllnnöai-u ajAnlbató lóaxer-atámok gondoxAaArn I bAdogdoliox 60 kr.
Legjobb borotva-paszta. K pa»xta Mlöale-gex.it texxl a borotva kilax''irllléxél. 1 dobox ArA 26 kr.
Orvoil kenóosizappan, rxodaxxappannak ia novextrtik -. kipróbált é« bixtoa axer minden bőrbetegaég, u. m. kilttéxck, atkAk peraeué-aek alb. ellen Felnőttek éa gyermekek által rgyarAnt ha.xiiAlható. Kgy darab baainAlati uta.itAxaal .16 kr.
Enorivolr, a fehérneműkből vagy iiiA. axfl-votokhől minden uj vagy régi tintafoltot ki-vexx. I livog 20 kr.
Az ul bolhafogo szerkezetek kaphatók, darabja 20 kron.
Légylrtószeíz, axobAk, konyhák! «talonok •ximara, igen jó illnltal bir éa rgy fél óra alatt, roppant inenuylaégU legyei puxxtit el 1 Ilveg ^ra 30 kr.
p|T Legújabb találmany. luggombok fel-varrAaa 13 bróbA» exUatbol. K találmányiiyal c aiakmáhan a legmaga.abb eredmény éro-lett el, mivel ill a axép a haaxMoaaal Oaaxe-köttetett -. ha arámba reaaxtlk, hogy ax ily gomb örökre eltart a haaiiiálhatlan ingekről levehető a iatnél máaokrA alöalmaiható, a mellett értékét mindig mogtartja, inig ii|A< gombok moaáa, mángorlás, éa vaialáa Által raakbamar tönkre jutnak. Minden gotnhhox 1 jótálló, ax cxllxt valódiaAgAról axóló irat vau r.atolva, ax Ar oly raekélyre «xabatott axért, hogy e lalálm.Any minden hAxtartA.nAl alkalieattaaték, 1 tnexat gvönyörd mSvII gutnb eillatből H6 kr., »ima 70 kr.
Minden láthatóvá lesz ax uj xaebikroxkop állal, moly 10, <0 egé»t axAxaxoroaan nagyiftiiin den lárgy«l ugy,lnigyexonkere«xlül mégatiaxla vixben ia meglAlbatul a axAlagokat. K mikroako-p.ik xokxxorotau haaxnálbalók p. líaxl gabunal veteniénv-magvak. «xövSáruk a lerméixelvlx«-gálatoknál, 1 db 40, «0, 80 kr.. 1, 1.20, 1.60.
Halál az alkalmatlan rovarokraI Ax újonnan
feltalált rovarirtó folyadék által. K nemr.ak hogy a rovart gyorxan elpuaxtilja, de óvaxerlll sxolgAI axok beféxxkeléae ellen* Igen alkalma« poloaka, moly «tb: ellen, I nagy Ilveg :10 kr.
a uovo
Minthogy uevoxetl árucalkkek I«, figyclmextnteni a I. ex. köxön.éget, hogy valódi mlu8tégbon etakia xett Iliiéiben kaphatók — Arjogyxékek minden a raktárban létexő tárgyakról ingyen adatik ki.
Kgyul!41 bátor vagyok a n. é. vidéki lakoaok, llgyelmét kötvelitB lliletemre - a maga nemében egyetlen Uxljt -- felhívni hol a legki-a''ebb mlíit » legnagyobb roegrrudeléx minden ágban éa ilembrn gyoraap éa olc«ón eaihöiölictik. 8xámox megrondelésok kivitelére Ajánlja inagnl
Friediimiiii A. első közvetltő-iníézete Bégben, Fráter,strasse 20.
■ mauwmm&mmmmmm
(Üecreati-
té nedv
ons-Pluid)
LOVAKNAK,
Chrauat, cs. Mr. állatorvostól,
mely a bér.i maga« egéxxaégllgyi halóaág Illetéke« itakférflai a 0 tekintélyei állal megvixxgáltatván a a maga« kerotkndelml mlnltt-teriiimiiak 1 «•»''-*. év. Márt. hó 5^én 4.136.724 «xámu kiboexájtványa folytán egyes egyedlil mist gyOgysze lovak klilaS betegség« ellw ellsmv teteit. Mint kórmegefítüitor haainálható a lovak ntgyt-Sb kihajtáaa eló''h é« uláu, minthogy exen «tor f«mát erőiit ■ a lovakat inegrokkanA''tól óvja. Több tekintélyektől kiállított legjobb bizonyítványok exen gyógyaxer eladóinál megtokiuthetők
Ari egy üvegnek haaxnálati ulaaitá««al I frt, 40 kr.
Klagenfurti Állatgyógyszer lovak-, szarvasmarhák-és juhoknak
mely a korneuhuigi marbaporiiál f* má. avatatlanok által öaaxe-Állított ké.xiluiáiiyekuél «okkal előbbre vonhatóbb mert ex neui egyedlil ax előforduló kötönaégea ÁllAlbelrgxégekbéu, mint orrfo-IvAi, mirigydag, különféle hurutok «al. gyora éa hlxonyot ««gitaé get nyo|t hanein még látaaalih boljfl «xenvedéaokuél ia legjolib oredméiiyuyel haainálható. KltAvoli'' a a belek inakae« hodugulá-aait, a verőrxeér roudstrrbeiil háborgítláinkat olőmotdilja a ki. éa elvAla««iátokat, é« nagy mérvben .»mell a tehenek tejelé«ét. Mint kórmi-gellitő»xer — tavaxaial él. őaxxel midőn áx állatok gyAkrAlibnu betegeakednek ereduiénynyel liAaxnálható minthogy «ok belega.''gajc kitöréaét akadAlyoxia, ax Allatokat jókedvtlekká (eati a xxörvodléat ét étvágyat olSinoadiija ét ax eméxxtéat «rő«lll, Végre meg kell jegyetnem hogy at én állatgyógyporom uein etak jobb mint a korneutmrgl inarhapor hanem eaomagaim it nagyobbak éa oloaóhbak. Oyógyaterom eladóinál a legjobb bitonyltvá-ayaim meglrk ínthetilk
Ara egy raomagnak baatnálati ulatilátaal 40 kr,
Figyelmeztetés.
|v ''.<telr..égemnok tartom mint állatorvot a t. ct. bMulajdo-no.oVal llgyelmextetnl hogy a korneuhurgi Kwixda ur U<íit5 nedve egyáltnlAbnu ii e in gyógyaxer a lovak hetegae<gftl ellen, hanem raak luiilt kórmegelőxft axrr axabadalmAxIatotl, (kórmegelőxő axe-rek ''ebeinek egéax.ége,. állatok «lámára, de nem betegeknek) kd-loiib.-n » maga. r-a. kir. kere«k<>dolmi miniaiterluuinak I86''.i. évi inártlu* 5 én 4:i3<íJ724 «/.ám aIaII gyógy«xcrem végett ré«xomro kiadott liAtároxat értelmében Kwixda urnák határoxottan megtiltatott e moxóvixéiiok (Keatitutloiit-Fluid) uyilváno« hirdetéaekben a ha«t-uálati uta.itáaokliAii gyógyhaláat tulajdoilitani, de Kwixda a tilalom daexAra aem engedi inagAt eltévextetni, hogy talAluiányáiiak gyógyerejll halAnt ne tnlajdoiiitanv, melyet ax aoha aeui bírt.
ő r a k t á r: ax oaxtrák-magyar birodalom axAtnára Crauat állatorvoanAI Klagenfurtban. „
Kzon szerek raktiírn Nagy-Kftuizsu s vidéke rtíszúrn egyedül.
(42."»— 4)
Rosenfeld Adolf,
kvreakedéaében van.
■Jgi IUustirte Kriegsgeschichte. 5J
Soeben orsohion im uiiturzoicliuoton Vorlage Heft l des nachstiihontlou liik:hst iutorrosaiitou Workos und ist vorrtttig iu JfioJi'' Wajdits''sche Dticlihaudlung in Uroas-Kanizsa.
Illustirte Geschiclite
des deutNCli-franzOsischeii Krieges
von 1X70.
Für das Vokl bearbeitet von Al«xandtr lligl. Wird Iii l''i roieb illiialrirton llogen Heften A 3 (Ler. 8., doppeltpal-liger 8att) romplct.
Prela dea Heftes 30 lix.
"JJiit pra^toolltr IJrämit.
Wir unternehmen et, mit dietsr popnleren DartUllung d*r j(lng«teii, writerarhüttorudeu Kroiguiata ein (leaohlichtwork in de« Wort«, edel.ler llereutuug iu aebatfen, weichet, (Iber doli Parttlen atehend,* in objertivater, leideutebaflalo«er Weite abgttatlt und In keiner Kichtiing gefürbt, den fritrhen Anprall und dat achtflrmiaae Wogen der l.eldeuarhaften weitaua tlbrrdaueru aoll. (46k- 1)
A. HnrtUbefi''t Verlag in Wien.
Közhiradäs.
^ „(íjőri Káptalan" zalaiuegyei Felső zsidi erdőében
tizenkét hold idei vágás árverés utján elfog adatni, a venni szándékozók 100 frt. o. é. bánat pénzzel ellátva, f. évi october hó 20-ik napján í) órakor a helyszillére f. Zsidre hivatalosok, hol egyszersmind a szerződési feltételek is megtekinthetők. — ^¡4-s i,
Kelt Kónyban, szept. hó 12-én 1870.
Néniéül Péter,
tiszttó.
Ház-eladás.
Nagy-Kanizsán a föutczához közel a vaspálya felé Oszeszl^ Antal urháza f. szeptember h ó 21-ig szabadkézből eladó. Vevő nem jelentkezés esetéhen ugyan-e hó 22-én tfíikéntes
« «- ''v*
árverés utján fog eladatni. Bővebben értesülhetni a tulajdonossal.

A
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő ót« kercakíxfök pompás hirdetések Altul r<>.« órákat ajánlanak « t. ez. kö/fm •ég, különösen n vidéki lnkosok félrevezotéaéro. K kereskedők »cin órások, nem mint Allitjnk órugyárosok, ennélfogva az órának bolszorvezotéről legkevesebb értelmük sincs. Kiadnak például avult lógonymflvot, pakfongállványbnn mint uj szabatos műszerU órákat, valamint másfél« leg kötönségosobb-.órákat valódi angol órákul lik Agé.rt óvakodjék iniüib iiki ily lel.- haszontalan érák vovéaótől.
SMT" A ki egy valóban jól rendezett ós olcsó órát akar venni, forduljon a jó
hirnevll ÓráBhOZ. HERZ JStL.
ki átalábancaakia aa óragyártással foglalkozik. Bécsbon, (Stcfausplntz (>.)
HERZ M.
pólg. órAa Mécsben, (Ktefnnsplntz Nr. 0. Aussonsuilott dea Zwettolhofea) számos óv óta jó hirnóvbcíi ráasoatllő legdúsabb tart«luiu
ora-raktAra
ajánlja inindennuinü jól rendezett óráit nagy választékban, egy óvi jótállás mellett, a következő Árjegyzék szerint.
tirnll »»ebórák. <wi-i*. h>
f0f kitttnfl mlnüiégllek a ea. k. kémlíi''nntl hivatal által megpróbálva. Mimim izahályo.r.tt óráróli jólálláii jegy «dalik. A iinn iiabály*«« <trl.Ja 2 fn.il oleióbl..
K 4 r f i Arik.
Kitilt btnger ór. 4 ruti. 10— 12 fi.
• aranyker
. rugdral 13— l-l fl.
. kettía födéllel 15 17 fi.
■ kriitály tlveg 14-17 ft
. horgouy r. 15 rub 10-19 fl
. fin. eitUt lappal 20 2.1 ft
• kittCi fndéllel IH 23 fl.
• finomabb 24 -28 ft
• aug. hlkriu. Ur. 18 25 ft. . horg.badlér.k.lap 24-26 ft
• nmoutolr* a nyaknál búgandó fal 25- 30 ft
• rtm. k«tl8if»d*l< 35-40 ft l»g»««tlvtggvl - 30 36 fl.
•Borf. hadi r«m. 3«-45 ft Arany bsngirörKr 3ar. 8 r. 30 30 ft.''
• horgony 16 r. 34 44 fi '' finom. ar. lap 45 60 fl.'' kitlSi lappal 55-65 fi
aranykn-
prnyuy«l 65. 70. 80. W). 100 120
• i*K*»Uvegg. 42-60 ft Arany rill. ar.lap 50.75.
remontoir 80, ÍKI 100 ft
. • k«l. lap. 100,110, 120-ISO ft. Vadán íi muniiái remontoir pakfong v. talmi aranyakban 13—47 fi lift Igy ¿rák Kitilt etil, < íi H r, 13- 18 ft. Arany - ^ - 26-30 ft.
- «mail. 30 -36 ft. Iiftlgyórák ar.lap. 35- 40 ft. «mail. gyámánt. 3H 4« fl krisxlálylappal 8« -46 fl. kell/talap H r. 40 -48 ft. email.gyémántuk.50 l>5 ft hftlgy h''urg. ¿rák 40—18 ft.
- legeczllvcg 45- 60 ft.
- keltűi lappal M-M ft rauiuutoiruk 60, 70, 80. IMI — ItM) ft.
kel ftldél. ''.NI, 100-110 ft, MV* Azonkívül mindenféle úrauenl
ellenőrit« 40-48 frt.
Legnagyobb vál*s«lék a l»g
•lUitcivbb párisi bronor órákban i*.
20 ,.''2. ''.''.''» 30 írtjával; nirvána» (llfiinltvel 28, SO, 3.'',, 40, 5o, 60
— Iihi frttal.
-L»faa|yakk raktár iagaorakban.
Tulajdon gyártmány, két é»i jótálláisvl ; Napunt* felhúzandó I" II. iv''fil. — Mindi II 8.nap felhúzandó li). 17. 18 |y. 20.22 frt. — 1,''gyanaz d,a ¿i íílóralUAsael 30. 33. :Í5 frl.
— . Ara- és UAgycdóralltéiinl 48. 50. 5.''i fit. Hónapot ri-gulati-ur 28. 30 32 frl. Cioiua^''lái ingaórák nál I Irt. .''Ki kr.
Mimim javil.''n ik Icb''-tií It''K-jul>l>aii végrate-nrk. Vidéki uiuKren* drUirk at nfiti-k''nvk kt''ltlívli Iirklll-Iiav''y P«"«láiii utánvét niüllrll |i>Kpoiilo«abl>aii l.''ljfiillotnok. Morf liciti (rli''lii .''irák kicloréllítnuk.
Orák >''»«h''Ik'' m clfoKadtatnak. Kulou kivánaUa kllldük bcj''Ul grkéil aráii)lnK órákat láliötoknl rálaiMáira''. #» n m«-|{ nem tarlóit áruértjár.iii''ltV-\í»»«'' if>''l vi«í«.ik Ul.l öoi.
kéatlrllirn vau. Mk. KiUit órák 1 1.50-ig arauyoi-tatnak.
KtUil óralánctok 2 frt 60 kr.
2i.it 0. 6. 7. 8, 10 u, frt, . .
Arany draláuctok 18. 25. 28.
30. 40. .''>0. 60. 70 80 vO. 100. frt
Kelt A árával 7 fl.
— Kellő órával, mely a k«l térnél gyrrgyát ityujt il frl. - Itlt-loiiló keltő, rianló inttrl, moly vityitttriiuiud gyorityál tíjujl I I frt. - Páriii knllo óra iliixn bronct-Irtkban 12, 13 14 frt, Hordozható «riéfll ellenóií orák. ''— -Horgonyféle, rubinnal, an i''ildig lét'' tők k''ítlll Ifgjuliliau liaii uállialó mindpn vanpályaudvari őrré-• lérf, i/iiiliáiaklian, gyárnklmn <tli. Ktvii óráknak miudt-gyiko ugy van itvrvoavr, hogy liat k(ll6ufélu ln-ly«ii
prnyny«!
Kérem figyelembe venni!
! '' Minden árníi li''gluliliaterllek, |é> kerrikedüR vn.''V nrni órá''ok által ajáuloltakknl ....... vrgri-
imdők.
FESSELHOFER JÓZSEF
figyelembe ajAnljn, N.-KnuizaAn a városház ó|>illctchcn fekvő kcrcHkediW''l, im-lybeii mindonféle Aruczikkek nagy választékban, jutányos ár mellett találhatok fel, névx/.c-rint: a legfinomabb csukor . kiivé, tlti«, ruill. itixi olnj. elioeofndé, ri»-. d«r«t, árpnkáhii, iimrraronl, Mlllt-, Auollo-, l''nnifTm-. híUIiímí uvert>n éa Mnppan, peati hengermalini linst, bel- és kiiltoldi liorok és frauezin |iez«KÓ, asztali kávéa és theás porczollán edények, linóm tajtékból kés/il- tt dohányzó szerek és serteáruk. •
Ugyanott kapható továbbá: koriM ubtirui marhnlápláhi por és llditő nedv. OttoQ Lipót -féle cau* elleni ir (linimontum eipii) éa köröm %sir, ugy mint l>r. KrŰKrr-téle Sporting Liiptid lovak számára^ l''opp nnatlierin-szájviz, növény- szappan éa mindcnnoinU pipere-nzer
(itlttiiiHiin Hi»»-féle |mtkáii, egér, büdös lerég és csótány irtószer, L t-»ár- féle budöake vesztő |8ir, Zacherl-félo bi)l.ha|K>r, Török-féle fug-az''u arkák, és fehér mell syrup, l-''ársáiiy-félu fog-papír, valódi PngllMlio-svrup, l>r. I''enr/.e Kdw. és Daulrics-féle gyomor-szesz, ilainhlirKl és CioniboN-félo élet-ital, valódi angol gyoinor-czukor, éa Hehofrr féle sub-balsam, iniadoiinomil metszett Üvegek, Dr. KrOner-félosoilnviz, nyeregkenöcs és bőrfekulitószor, valódi nmerikni petróleum, r éa nagy választékban különféle lámpák.
. Frii ementáli, groji én liptai Hajlok és sardinák, pozsonyi kétszer franczia piskóták.
Kipróbált
i''»vciisuly/
iiiértiíkek
"» évi jótálhissnl lalíntonféle tulotl használatra a legnagyobb mfitnni tökélylyol ékesen k tartósan elkészítve; elszedhető serjienyővel; s rajtok egész ''/.n ''fttig mérhetni.
'' * '' » • a •
llordoró-; Arak :
A bécsi cs. k. mértéklíivntal áital megvizsgált és megbélyegzett négyategU tizede»
.1 U I.fa.f ll.i____ . 1 . ... I.. . .... a........ A. l.l.atA*«» u ir#nn inrifiu
mértékek K évi jótállással
I lorderő Arak :
I, 2,
i:», 21, 2;»,
; mely jKinlosan és biztosan mér s igen tnrtós.
;», |t), |5. 20, 25, 30, 40, ftO inázsa. Amekli««akiig*.
'' . - e hilrloi mlvok rín i-
uly< kivtll öle.ók
,15, 45, 55, 70, 80, <H>, 100, 110 frt. Állatmérlt''Kek : (10 óvi jótállás), vert vasból, ökrök, tehenek, sertések, borjuk, juhok, stli. megmérésére.
korl.it uélkMI, Sionbau a »tUkiég«» sulyokkal. Kakorlái Inl é» sulyokkal iniiidrn mérleg 16 frllal tftbb. Vaik^i Iáiul /•« «nívókkal Ml fual drágább, vagy több dnmb Állat intigméréeére. liM''l, 120, 1W», 170, 20(1 inázsa.
750 frt.
15, 20, 25, :k> 4(1 mázsa.
Hordcro
Ára: 100, 120, It''H), IHO, 200 frt.
IlidiuérleKck : Megterhelt ko.''sik 1 lorderő: 50, (10, 70, SO,
Arak: .''l.yl, 4(H>, 450, /»ÍM),
550, ti(K), «50, 700,
Továbbá minden ........lolhntó, bármily V/.erkuzutü mérlegek és sulyok.
Vidéki megrendelések az összeg beküldéssé^agy utánvét mellett azonnal teljeaittetuek.
^ JLm, és tórától,
mérleg- én inérlegiuly-gyára éi biilmérleg.épilíi iutérele Hé..ben. Főraktár: Stadt, 8la(aratraa«» No 10
.....l . -. . ......
Keller Ig''nácz^ji
Nasy-Kanlza&n,
Ajánlja gazdagon felszereli urak-, hölgyek és gyermekek számára való topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehelő jutányos áron.
IJgyszinle figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság h I. közönségünk, hogy megrendelésüket a legjobb bel- és kültoldi bőrből elfogadok és készítek, az árt Icgjutáiiyo-suliban száir.itom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Kmplíehlt seln réicli ussurlirtes Láger aller üattungen llvrrett-, Uauicn- und Ki"-der-btilletteii vou bester (¿ualitiit und zu iiiöglichst biliigen Preiseu.
Aucb mache ich ein k. k. Militiir und verehruugawürdigca Publikum aufmcrkaam, (Iiihs ich allo Hestelluugen vou beaten In- uud AiiKlUuder-Leder verlertige uud prompt und bíllígst bereuline.
Aucb worden von mir gekaufte Waaru zu roparicreu aiigenoniiiien.
IV (íyógys/(ir- ós étinérték
nélkül bekövetkezik az. idegbajok gyógyítása, illetőleg enyhítése
a gftlván gyógytani kós/iil^kok
hatása áital, ezek az egyedüliek, melyek a lest ben gnlván folyamot idéznek elé (tníndig a tosten viseltetnek) és liclerejök elegendő, hogy a .vizét fellxuitsa. (4(ilí —0,1.)
K/.eii készülékek Itatásáról jótállás szolgáltatik és kérjük ezt, a közönséges csuzláu-ezokkal é«s más ilyncjuftokkol hasonlóknak nem tekinteni, a melyük a nagy lármázások daczá:c ís hatástalanok éa has/.onvehetlenek, minthogy rajtok a víllanyosságnak még nyoma sem vehető észre.
A mi készülékeink az egyedüli hatásosak saját nemflkbon, azonnal eltávolítják a fő- és fcJiijM. " nagy köhUgfit egy éjszaka, cmzt, <jyomorijört*Ol, ujjuk, derék, é* wetlfájdH, »stirdtoknt, kömény** és más bajokat rövid idő alatt, ''
A gnlván gyógytani kéazülékek féle nagyságban készíttetnek, gyermekeknek 4 frt 50 kr, fölnőttek nek 7 frt 50 kr. és különös nagyok, makacs bajok elhárítására II forint 25 kr. Kzoti készüléknek megküldése az értök járó ár beküldése után azonunl történik.
Kérjük a leveleket bérmentve
Adolf l.oldslHii A Conip
in Berlin Fürstenstrasse 22 cxim alatt küldeni.
W^JdiU Jó»ef kiadó, lap ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyömása ^ágj''-Kaniz^n.
Hasonlithatlan olcsó árak!
A ró« üzletfolyam és s folytonos bukások arra indítottak tőbb gréroet, nekem kéaxleteiket átadni, azon fettétel mellett, mihamarább készpénzért eladni. Ajánlom at.cz. közönségnek, kü-lónosen pedig rendes vevőimnek ez igen kedvező alkalmat fel-használni, hogy valtidi váaanat, férfi a női fehérnemüeket fele áron vásároljanak.^ó rs valódi v mod éa hibanrlkAIi ára-ért keseskedik az ^
ejső legnagyobb vászon és fehérnemű raktár Bécsben
mhth s.
Bécabcn. Hnlbenthurm«tran»:- 29. *x.
Ingek vagy ari gallcn>k megrendelésénél a nyakbőség kitcendő.
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehér nemükért, melyek nem k>l állanak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értök fizetett ár bérmentve viszaküldetik. —
Vászon-árjegyzék.
1 db 30 rőf.~>< kéii lí.lvr! ráixoa rddig 16 ft: , mo«t oak Sírt.
| . 30 . frh. cir»«-vá>zon . i4 . . 12 .
\ . 30 . jd«« rail««iai várann . ¡3 -28 . . 12 -14 .
. kit. rirmb. Tá.xon .. 28-3«» „ . 14-1« .
.40 . irUudi runiaraazoo . 28—-"2 . . 14 - In
! . 40 . rubib, eaéhiavúzoa . 30—36 . . 15-1» »
. 30 . Én«n> ;rl»nd; «tr.ré» . 40-48 . . 20 - 24 . '' 1 db 50 rSfoi koUandiaAv. Iccalkal-
Ba*a.).V> nn iu^ekr» .-dd< 3*» írt., m .it «-«a« ÍM frt '' » • brafcant-it&ré« V-tín.
legjAbb if. lr&xrtv*s> • amieoak Utrxik . «>— 70 . . $J—:tő . K''-ndkivOli ij^í lilmirkn a ltcne!^x«-l.b rumbargi »t^rí». knrk ;4 29, 3«>. 35, 40. 45, :á> írtért darabja m*l_vek a«(.>n><an krl»xcr aunvira be-ráülve vannak:
1 db 30. r~-fí>jí ágv-kanaváaz iBiudrnféle színekben eiikoxva éi koezkátva
beiAir 14 IS írt mó«t e«ak 7—!• frt * legfinomabb. 1 dl» 3o r.''.fö« igen finom éa tartói pamnt~*z".vr<a atlai-gradli, bee«ár 18
egéia 2«» irt, mórt e»ak 9- 12 frt. 1 »ieS黫!,-!kÖlileped-".? rőf «xélrs. 3 r. b,H.« .n, «-«ak 3..MI.2 « fél «zéJ 3 4 ft. 1 ««-»é.nrlk. l»pcd.~ 21/j 3 r. 3r> h<»«i. m. é«. S.50— 4 ítig a légiin.
1 ''!an.a»zt a«xta2kéiiz^k«*zl. neaiébie^ asztalterítő.hozzáillő 6 a»zta!ken-1 m. t-> - A legtia.
1 4aiua»xt a»ztalké*ztel 12 »xetnélyrni (l aizlaiteritő boziüllő 12 aazta!-kendővel lO, lí. U 16 t''tig a Íegtiu.,mabb.
2 tiM-zai konvliatörlő movi c»ak 2 .rsi—3 ftig.
1 tuc/at asztalkendő v. tSríilkSxő kfiK"mS»en tartói, áta c«ak 4 50,5,6, " 8ft.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 íncrat kis rá»zonz*ebk»n<iő T frt 20 kr. • ! surzat nagy rumburgi vánzonziebkend^ 2.40—4 írtig a legnu. ! tu,rat le^nomabb frbér frauezia baníirt-xiehaendök, 5, 6. 7 K I Ijrzat »inra jászouzirl.keudő igen tin-jm ri tartós,megszerezhető 4-S
írtlp a b-ftiii''.mabb. 1 luerat bat.izi vászuaziebkrn.iő, febér vagv *zice< ixegélylvel csak 7 ''-•. lu frtig a''legfinomabb.
V Férfi- s hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
I n\i ir.? jó rászoul-ól 1 frt 50-krt.tT a legficmabb. I női ing k:tfit.~ rrmbnrgi vagr h..!l-,ndi vánxonb.''.l finom nx-Iv-, Tagv kér. izialakn n,4«I biaiz.-r-el í-30. 3. 4, ő ft a legfinomabb, kőn ing, kitiiuő n:mlur; vigv ¡rlandí vászonból, legeiegánaabban. keizitve — .az ngrnevezttt Erz»''bet e«i»*ární ingek'' mo.t caak 5. 6 8 frt a legficumabb.
női éji frl&trf) eorselte'' kitűnő iz.''p, moit ciak 4.5. 6, 7, 8 ft a legí. noi alioszoknrák ltS» küHVatéle páriái minta mrim, ugv Mintán a moit általánosan kedvelt .zegbe vágott . oknxák hímezve, varrott izegéiscl r.wt e.ak 3. 4. 5, K. 7. ff írt a legUnomabb.
n ua.''.rágok finom ibirtingből, vajrv vá.zonból apró szegésekket vaCT hímzésekkel kitCoő kiál.itá». moit "e«ak 2. 2.V). ;!..Hl a legfin "r. ;nCek gaUérral vagj- anélkfll. f»dr..z«:t :wUel vap »imin lritftnő fin. ebitnnból, melyépen olv tartón, mint a váa^ou, -ehéreu é» ssinrxvc r ost rsak C. 7. 8. í> frt a lecfinomabb. '' Iri ingek, legjobb rumbnrgi vagv irlansi: váazonbó!, 1 gallérral, vagv a nelkal. — nmás vagy fodrozott meiiel a leguiabb divat «xerint erőien varrva- «nőit esak 2. 2-50. 3. 4. 5-B frt a Ugfin-mabb. t ri itgek legfinomabb batist melll.ct.-tte!. legelegánsabb, a mi esak létezik
moit esak S. 8. 10-12 írt a legfinomabb, l''ri gályák igen jó f» Urtón vászonból, félig megvár >zahái»ai, — moit ,
ciak 2 frt 5v kr. egész 3 frt a legáaon-abb. l''ri gályák, igtu j<5 él Urtó« vászonból, magyar szabásai, nagy flienpel
met ciak 1.911 2 frt 50 kr. a legfinomabb. 1 :ucza; «jn injgallér. a legeiegánaabban, él legjobb divat »zrríht, moit
e«ak 2^0. 3. 4 . 5 frt a legfinomabb. 1 tnezat ori k«elő a legettganiabbmi" r''> legdivatosal.ban kiállítva, m..«t e*ak 4.Í-, t. 6 frt a legfinomabb.
"Y^gyAI^ kik 25 ftig vásárolnak, egy tinóm himzett bat-
'' tiszt-kendőt: 50 ftig, egy csodaszép kávckészle- j
tet. t. i. kávé abrosz ( hozzá illő 6 kávékendöveJ:) 100 ftig vá- !
sarlók egy igen finom caechmír-aaaUlteritót kapnak ráadásul. I
Kívánatra a kcszletbenlevő vásznakból minták küldetnek. > A leveleket kérjük c/.imezni : Metb. S.
cs. k. udvari szállitO.Béc^ Rotbcnthurm&trasseNr. 29. |
Nagy-Kan i/su 1870. szeptember 24-én.
39. szám.
K i Umezedik évfolyam.
-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a .szépirodalom,.kereskcílelftiii. Ipar, gazdámt, íinlomany és iiiOvesz«! kOréböl.
Megjelenik:
minden szombaton, •«*•« • lyakraa náifél vt|y két iv«n. Mierk«*Hatói Iroda én kindö liivnlnl:
WAJMTH .l(V/,8KK kOnyvtcor^.Vr
Elöflzotósi föltótelek:

Ilt''ljrli
•Ii lin>lii>» lmriU««ni « xiili''kr» , KniW ¿vr« i • 6 fii. — Kél vvri» •* "¡i . -hviicgytilre • 1 . fal
•i..«lili kllf.lv« kr.

Hlrd^teaelt
\ liftt li.V''Alio« prlit Ki''ivit I -/-ír í kr. ''J''iior II i''i miiuy ii liiVitljM lii il.l.it i«.''''«l .''» Ur UílyfK.IIJ ml Ildi''II »(;»«•* lieiklAlit»>''rl ■''•*> k«.-k A .NMII U''/hii-
egy in*til «>r In >l.t.ii.{«¡ .lij''i l.''i kr.
Hirdotösokot elfogad:
N.-Ka»li»»ff: iK .vi»«» im Wl''AI..Peilen: ZI''.lsi.Klt M. Beoi-, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- «''■» Batelben: iiaaskluikin \ voui.kr. Llpoib*. Bei*-,«« Sluttgartban: s.w''H*K& Tausa. Beoiben: ulM''Ki.IKv .i uáí^wrrwft-tt/ifí .*x.-*jc - c
Nyílt köszönet.
Az alulírott igazgató választmány "ezennel tiszteletteljes köszönetét fejezi ki mind-¡./oknak, kik szívesek valáttuk néki-f. szept. Ili- és 11 -ík ünnepélye rendezése és kivl-y telében segédkezet nyújtani, h elismeréséi nyilvánítja városunk összes értelmes polgárságának azon szívélyes előzékenységért, tnelylyel t. vendégeink irányában általában'' viseltettek.
A nagv kanizsai torna-egylet igazgató választmánya.
J ólétünk önszorgalmunktól függ.
Munka, — ez azon fogalom, melyben a megmérhetlen világegyetem milliárdjainak egyik közös feladta foglaltatik; a hol ezen fogalom számüzeték, ott támlás és pusztulásnak kell be/iíani. Vizsgáljuk, csak a patakot, melynek a természet atyáskodása a vándoréletet adta osztályrészül, ha megszűnnék feladatát teljesíteni, ki fogna gyönyörködni a csörgedező hullámok rejtélyes susogásaiban? vagy''az eltikkadt vándor fel fogná-e keresni a sivatagokban egyedüli társalgóját és kísérőjét, hogy általa felüdítse a kimerült testiséget ? Hizonyára nem; sőt kerülné még az állat is a kietlen posványt, mely a munkás életet levetkőzve, előbbi vidor szerepét oly visszataszító tespedéssel cserélte fel.
Vegyünk mi is példát a patakról. Ha nem akarunk azon haszontalan tömeg közé számíttatni, melyre oly jellciuzőlcg alkalmazta az ókor günyora etue mondatot: „Nos numero sumus, fruges consumere na ti 5" mert az élettelen természetben oly szánandó szoropre van kárhoztatva a tétlenség: akkor mire számithat egy öntudatos lény, kinek az Alkotó különös kegyelme szabadakaratott ajándékozott, ki a múltnak jelen által igazolt eseményeiből a kétes jövőnek eshetőségeit kiszámíthatja, és tetszése szerint játszhatja szerepét, mely érdem szerint vagy hervadatlan bahért fog tűzni a dicső bajnok homlokára, vagy a gya-lázattól elválaszthatlan nevét Tarpeia szikláiban fogja eltemetni.
Azonban, ha igazi jólétünket biztos alapra akarjuk fektetni, szorgalmunkat férfias kitartással kell párosítanunk ; mert mivel magasztalhatnék azon hadv.czért, ki az Ütközetet megelőzi), fontos perczekben, már kétségbeesvén a győzelem tehetségéről, inkább a könnyebb, de szégyenteljes visszavonulásra gondol, mint a harezfinévre becsületet árasztó bajnoki küzdelemmel, vagy a fényes győzelem által a reá bízott milliók érdekeit sikerre vezetni, vagy a dicsőséget még a bukásban, is biztosító bajnoki halállal pecsételni igyekeznék ?
Vannak mindazonáltal olyanok is. és pedig neui kevesen, a kik, miután egyszer
vagy többször meghiusulának terveik, kétségbe vonják azon alapmondat igazságát, hogy az ember jóléte önszorgalmától, függ, és azt mondják, miszerint nem lehet boldog minden ember, kell hogy legyen boldog ugy , mint boldogtalan; szerencsés épen ugy . mint szerencsétlen { mert a sors ugy akarja, s vaskezének hatalma alatt meg kell hajolnunk ; és vak hitüknél lógva a végzetteljes jövőre hagyatkoznak, nem törődnek semmivel, nem munkálkodnak, hanem lopják az isten szent napját. Kzek szorotnék a gazdaságot, tiszteletet, élvezeteket; de szeretik a semmit nem tevést is, az örökös dologtalanságot, s abban valódi élvezetet találnak'', melynek azután, nem csuda, ha jó híreket és jólétüket hozzák áldozatul. Az ilyen dologtalan dőzsölő egyének valódi rabszolgák, az emberek között; a kik nem érnek jobb jövőt, de nem is méltók jobb jövőre. Ily emberek adják azután könnyen el becsületüket, hazájukat, barátaikat, ezekre nem számíthatni semmi vállalatban, miattuk a haza veszhet, a szabadság bukhat ik. Isten keresztül látott az emberi természeten, mi-dón reá büntetésül a munkát rová. A kenyeret arczaveritékében enni az- emberre nézve óránkint visszatérő büntetés, melyet gyakran nehéz elviselni.
A foglalkozás nélküli élet különben is, sokkal nyomasztóbb testre, lélekre, mint bármi terhes munka; az érzékek elfásulnak, a kedélyen lanyha kábultság ömlik el, s a lélek visszariasztva hatásköréből, elhalva a külvilágnak, önmagába zárkózik; de itt gyöngéi, , a tehet lényégének öntudata merül föl, tncly végre is keserű elégedetlenséggel tölti el szivét. Ilv élet örömtelen, jövője tiiucs. s a legkedvezőbb körülményekben setu fér meg tökéletesíthető természetünkkel.
Az élet minden viszonya között, minden állásban fényben épen ugy. mint alacsony ságban, bárminő tehetséggel, Ízléssel, jelleinmei birjon az ember, — használnia kell egyrészt eszét, hogy elérhető erejével arányban álló czélt fedezzen fel, s azután arra kell törekednie, hogy e czélt tehetségéhez mért szorgalom- és kitartással elérje.
Mert van-e ember, — legyen szabad kérdenem, — ki szorgalom nélkül küzdötte ki-magánaki, hírnevét, jólétét s emöfcftársai becsülését? Vagy ki szerzett e nélkül szellemi s anyagi javakat? Lcbbentsétck csak föl fátyolát az eseményekben, nagy férfiakban s nemes jellemekben oly gazdag világtör téneUtnnok, mutat-e fel csak egy példát is arra, hogy valaki fáradság és szorgalom nélkül foglalt volna el oly álláspóntot,'' melyen milliók intézójo lehetett? Nem . ."/.''.• Mert tán szorgalom nélkül hód&otta meg Nagy Sándor Ázsiát, hogy nagyszerű.. tervjH, \»z akkor, ismert világ meghódítását ki vihesse? Tán minden munka s fáradalom nélkül törte meg Hannibál a rómaiakat, miután hadseregét az Alpokon, melyek tuég addig hadsereget soha sem hordtak hóleptc ormaikon átvitte? Vagy Scipio minden erő-
feszítés nélkül győzte e le-a legyőzhet lennek hitt llanniWalt? Talán a világ egyik legnagyobb embere C. Ju I i.u s (Jaos a r szorgalom nélkül kU/.dö''tte-c le a gaílokat ? De hogy elhagyjam az eseménydús ókort.elhall-gassam-e az újkor legnagyobb etfiberét, az ajaccioi oroszlánt a méltán ,Njyjynak\ nevezett I. Napoleont? Szegény szülőktől származva, szegényesen neveltetve, csak-önszorgalma által vívhatta kí magának azon álláspontot; melyet megközelíteni, sem előtte, sem utána jfelenkodg nem birt senki. Azt mondja talán erre valaki", hogy csak lángeszének, s nem pedig szorgalma, — s fárad-hatlan munkásságának köszönheti, hogy ama polezra jutott, s így fényes tehetségének adja a babért. l)e hisz jutt van Demos-t h e it es, kinek nem volt tehetsége a szónaklatra, s mégis Hella* első Szónoka lön; mert laradhatlau'' szorgalom inul működött mindaddig, míg el nem érte vágyai netovábbját. Vagy nem látjuk-e naponkint, hogy a guny-hóban született szegény, ha tehetségét vas szorgalom s kitartő munkássággal párosítja, sokkal boldogabb, mint az, kinek bölcsőjét kilencz«pontos korona díszíti.
.'' Nem lehet tehát, hogy a szubiulakaratu lény a vaksors önkényének köszönje jólétét.
Mi oka mégis, kérdik sokan, ama szo-tuoritó tünemépyuek, hogy daczára a szellemek mindig'' növekedő sürgőségének és ernyedetlen szorgalmának, oly sok a vzegény és boldogtalan ; míg századunk szellemi mozgalomban <$ly igen meddő?
A következő észrevételek talán közünkbe adják e tünemény kulcsát. A végtelenig elforgácsolt erők elpárolognak, elvesznek, mert határozott irányuk nincs; a szellem czél nélkül vaktában kalandoz. Már pedig czél nélkül munkálkodni, vagy oly czél után törekedni, mely körünkön kívül fekszik, annyi mint erőnket elpazarolni. Az ügyvéd oda irányozza törekvését, hogy diplomatává ; — a harezos hogy államférlluvá legyen; a bankár az államot akarja kormányozni, a bíró a pénzügyet kezelni. Minden rendetlenségbe jön; senki sem tud, vagy akar helyén maradni. Naponkint nagyobb lesz az eszmék és becsületvágy szédelgése, minden haladás fönnakad.
A haza javára fordított vagy fordítandó tényeknek főtényezói: a nyugodt lelkiismeret, szilárd akarat, kitartó munkásság s jólátgondolt tcrv. .MiinLy.ek oly eszközök, melyek a legnehezebb vállalatoknak is sikert hizto^jtaüak. ,
Azért igen kívánatos, hogy a józanság, fáradhatlan munkálkodás és az ernyedetlen szorgalom geniusa szállna meg mindenkit, a henyélő népből lenne munkás, szegényből gazdag, boldogtalanból boldog ; szállna meg utiudenkít a közügy és közhaza szeretetének^ szelleme, hogy ne járná'' senki saját önzés-.utján, hanem érezné,'' hogy ö is hazájának gyermeke. Ha ezt megtartanánk mint nemzet fönn fognánk maradni; e nélkül a íor-rongó''szcllem iszap alá temetend bennünket.
c% — A haza jóléte azonban,bizonyos áldozatokat kíván tőlünk, s'' erőteljes, kitártó, belső munkát tételez (öl; minmagunk meggyőzésével kell kezdenünk, de níind a szellemi és erkölcsi, mind a physikai rendiion,* - földi, ugy mintáz égi dolgokban; csupán az érdemli meg és .küzd) ki a pálmát, ki a küzdelem fáradalmaival és veszélyei vei dn.cz''JlM tud. Soha sem kell feledni, hogy nagy vállalatok nagy erőket igényelnek, kisebb dolgokra csekélyebb erők i^ elegendők; de semmi sem történik meg valamely erő köz-'' vetítése jiélkül. A különbség az erő fokozatában van, vagy pedig a tárgyban, melyre alkalmazzuk nem podig a tehetségek vagy azok'' fejlődésének'' termő «/.etében. Mind a nagy, — mind a közembernél az ész veszi át a vezérlet»*; a kivitelre a rugót az erős akarat és v assz o rg a I o tu adja. Mindenha az eszuie állandóság« és az érzet ereje a két alap, melyek az akaratnak a szilárdságot, erélyt és kitartást adják. A porszem, mélyet a szél tova visz, ugyanazon törvényeknek van alávetve, melyeknek a leghatalmasabb égitest!
VARGA GUSZTÁV.
A közegeszségi állapot hely-
ii niultlxui, n jelen- é* jövőben.
Voltak mostoha óvok, melyek szomorú vissza otulékozésro méltó maradványokat hagytuk maguk után. Az IX70-ik év is oly''egészség háborító tcriuészoiiol lói t, mely a bitegok nagy létszáma, a a kóriiiüiilú Miilym háborgatása által vált oiulékezoluiwé.
Majd alig vujt. umbor, ki tttbbd kovtMbé num bologcakodott Volna, a súlr méjj U at alanti munkás nép •M/.lálvr.t, a it uauléJségro noliczúlt, mint oly l''ul.jkozoiro, moly lügkovosbé volt képos inngát óvni azou ártalmak oll<:i»> molyok azaporilották a liotogok létszámát é^ súlyosbították a kóf természetét.
Voltak oly ugrasztó jolonotok i», molyok hány- liasinoués és g.''irosők iniuőségébun omlé-koztottok a járvány choloi''ára, s ki is tört volna, ha a oloctromagnoticus sülyogyon oltéráso nagyobb fokra viuolkodik, .mint omulktslott volt.
A botügok áludán nolioz''m g)*ógyuluk, makacsul dauzolt a ii/togség mludou gyógymóddal, nz(jrtj»''nz >m i''uag^al gondatlan vagy sokat szonviidolt, vagy inogns Italt. A m»ggyö-gyultuk Kozul meg maiglau is sok érzi a hzoii-vodéa,utő fájdalmait.
'' Ma már kovosobb a boto^, a butogok kő-nyebbon ós hamarább gyógyulnak, minek okát abban koroshotui, lio^y az idó j,obbra változott, axaz; dorültobb napoifal úlvozliot az utubor.
A folytonos vsózóa, a borult- napok le verték a nap jótékony fényét, túlterhelték a g(»z-küros levegőt viztárgygyal, mogiiohoiitótték azt a légszervek száui:ira; a tohl nagyon átázott, a uovéuyes helyeken megpenéazejodett, meg-nyirkosodott, a földnek tap alkatrészeit lölhi-gitótta, korbácsolta a novijuy életét, tulAágos mennyiségben fejlesztette a nehezen enUMZthetó növény feliérnyot, mely a v.érvegy sulyogye-mit annyira toldult i, iiogy az által a vér lázadásba, az agyvolö ú tudó nyomásba hozatott, ezek után kitojl<>dotl n esorvás epe, és váltóiáx, végre a vérhas, kozegenkéut a liagymáz.
Azon idő nl \tl, mig a kómoratő tartott, ta-pasztn''tsm, hogy ti mérdok; botog maradt orvoai segél) nőikül r«M/.li«u azért, morl körüllovői azokat orvosollutni neiu akarták, réazben pedig Mért, mert az illőtök fiuauczíalis helyzete nem engedte az orvosi segély igényi» vételét, vagy legfölobb a vógvoiuiglások közepette kerestetett a segély az utolsó kenettel ogyetomlogoaeu.
Kgészaégí kerületemben 301)10 a lélek szám, 17 orvos és kél patika van, mind a mellett, hogy annak két harmada beteg volt, ogy orvos sem kétkedh.tik jó keresetről, mi annyit tesz, hogy a szenvedők legnagyobb része orvos nélkül uiuradt, » u szerencsés lölgyógyulás a jótékony természettől váratolt. így gyógyult, vagy ''maradt sok betegen a ki mog nem nalt.
Föltűnő valóban, hogy hazánkban az alanti és közép osztály ínég a mai században is hajlandó mulasztást elkövetni botegei körül, s készebb magát holmi kontár vagy javós ápolása alá adui, élvezni aa ismeretlen összetételi! kontár szereket, mintsem rendes orvoshoz és patiku azetvkhez fordulni.
Ha uz említett mulasztások okait közelebbről fUrké*z*/Uk, o\y okokat fogunk tölfó-dözní, melyek méltók a figyelem he vételre, s az orvoslásra. Ilyenek
1. Az orvosoknak aránytalan letolepedése.
2. A községi orvosoknak nem léte.
3. A kontárodnak korlátlan terjeszkedése,
4. Az ismeretlen összetételű univorsal j gyógyszereknek határtalan gyártása, azoknak hírlapok röpiratok általi hazug hirdetése, , szabad adás veVésa. Végre \
f). A betegeknek szabad elhanyagolása.
Ha tehát az általath fölhozott bajon segíteni akarunk, akk -r első lépés legyen ezen öt pont alatti kiléteit orvoslás alá veniiL Hogy mikép rolna hz leghelyesebben eszközölhető, eliuoudom folytatólag hozandó értekezletemből). Kelt N.-kanizsáu 1870. szept. 14.
TEKSÁNCZKY.
« "f *
A csurgói állami tanítóké-pezdében
az JN70/tyufiv folyó évi oki. 1. nyit-tattfrmeg,
A beírások sopt. 28—30. napjain eszközöl tejntk.
Aa első évi tanfolyamra mindon oly éptestü növendék fölvétetik, ki 15-ik évét már meghaladta s as anyanyelv-, számvetés-, földrajz- és lörléucUiubon legalább annyi jártassággal bír, a mennyit a gymnasium, reál- Vagy |>olgári iskola négy alsó osztályában tnnitnnnk. Korát mindenki keresztlevéllel, előtanulmányát pedig nyilvános ikolai bizonyitváuyiiyul köteles igazolni, testi épségéről sz iutézetí orvos teoiifl tanúságot.
A másodévi tanfblyamraoly ifjak vétetnok fi>r, kik az első évi folyamot a törvényezubta módon sikerrel végezték.
Az egy éve* rendkívüli tanfolyamra o|y iljak vétetnok löl, kik keresztlevéllel kimutatják, hogy 2''''-¡k életév.iket betöltötték, s a gymnasium, reál- vagy polgári iskola négy alsó osztályának tantárgyaiból (u latin és görök nyelv kivételével) sikerrel teszik le a fölvételi vizttgá-latot.
A köztarlásban minden növendék havon-kiút öt forintért részesülhet. A Köztartásí díj féléveukint előre fizetendő. Néhány jómagavi-sclctü és szorgalmas növendék ingyen fog föl-vétotni a köztarlásba. Az e jótéteményért folyamodók szabályszerű módon tartoznak szo-géuységöket kimutatni.
Némely növendékek a Belovári-félo alapból fogunk segélyoztetni. K segélyért a bolső-somogyi helvét hitv. evang. egyházmegyéhez kell folyamodni s a kérvényt nt. Mezev Fái esperes úrhoz t''sökolbo (Soium.) küldeni.
A kép''ozdó gyakorló-iskolájába oly jóravaló ifjak is fölvételnek, kik a tanítói pályára hivatással bírnak, de mostoha körülményeiknél fogva a közét tanoda megfelelő osztályait nem végezhetek. Ez.ek különös felügyelet alatt ál-landanak. s ha a tanítóképezdébe való tol vétel föltételeinek maga idején eleget tesznek, a ren-iles növendékek sorába fognak fölvétetni. A fölvéli vizsgálatok oktober 3-án tartatnak. Kzon napon fognak mindazok megvizsgáltatni, kik akár az előkészítő, akár az egyéves rendkívüli tanfolyamra kiváltnak lolvétetni, valamint azok j ia, kik a népoktatási törvény Xfi szakaszának I értelmében csak felvéli vizsgálat alapján vételnek föl a taiiitó-képezdébe.
Tájékozásul : Csurgó Somogy megyében fekszik, közel a nagv-kunizsa-iiécsi vasútvonalhoz. A legközelebbi vasúti állomás Berzcnczc, mely Csurgótól egy órányira van.
Csurgón, 1X70. september 13.
KOVÁCS SEBESTÉNY OYWI.A.
t.Mif.-l(l1r>e|.;. s n> ¡írnaifnti''-l.niárs elnöke.
bárány ionácz,
i{a>gai4unir, * ur iirar.galó-lsnili''ii jegyzője.
Értesítés a kisdedóvás ügyéhez.
A kisdedovodákat M. < >. terjt-sztó egyesület kisdedovókat képző intézet igazgatójául alul-irott választatván meg, mindazoknak, kik a kisdedóvás ügyében hozzá Pestre Valero utcza I. sz. a. intézendő beeíos megkereséseikkel megtisztelik, szolgálatára áll.
Egyszersmint köztudomásul hozatik, hogy a 12 hónapig tartó képzési tanfolyam ez évben o k i o b n.r 1 í> • é ii veondí kezdetét. azonban a belépni kívánók s e czélból tanulmányaik, er-
kölcsi vísoltök s korukat igazoló bizonyítványokkal ellátva az igazgatónál jelentkezők korábban is elfogadtatnak. A képozdébe kellő előismeretekkel biró férünk és nők vallás különbség nélkül vétetnek föl, uötlon férliak az egyesület háziban — a mennyire telik — szál-Iássál elláttatnak s a körülményekhez képest pénzln-li sog''lyben is részesittotnek. A kisded-óvi'' . ügyo iránt mutatkozó s számos uj ovodák nyitásában nyilvánuló részvét reményleni engedi,^ hogy a/, o pályához hajlammal birók a képezdei tanfolyam sikeres bevégezte után mielőbb áljomáshoz jutnak.
Pesten, szept. 19-én 1*70.
SZABÓ ENDRE,
a klsdrdnvdkat k<|»t«1 iulé-7ct IgntgMdja.
Levolezós
LtnyyeUiti, szop. 20-án 1870.
A lengyeltóti izr. néptanodábah, tnely évtizedek óta fennáll és sok hasznos polgárt uu-veit már a hazának, ma folyt le számos és előkelő vendégek előtt az évi vizsgálat. Nem mellőzhetem, egész lelkesedéssel eltelve, e kitűnő .uéptanodáról említést lenni.
Ha mindig kétkedőin is, mint nem taiiífó, a lievelószet és a módszertan óriási haladásában, ezúttal elég alkalmam volt ¿eggyőződni, hogy ez csakugyan való. Öröm voli jAzni, azon nemes, mivolt gyermekarezokat, ij\»)vok egész áhítattal fiiggoszték szemeiket, tánáraik és coilsoraik ajkaira, hogy minél szabatosabban feleljenek, a liozzájok intézett kérdésekre. Meglátszol:, hogy nem gépnek tekintek itt a gyermeket. Az ogyes tantárgyukban, különösön: nyelvtanban, világtörténetben és számtanban remekeltok a gyermekek, ugy hogy a díszes közönség, nem csak kedvcsen érintőiéit ez által, liiuiom a mély tiszteld érzésével ilyen intézet iránt távozott el. Mindezen óriási ulömunu-telek, ''»lisztéit Nasér Adolf igazgató tanító ur, fárad bailau buzgalmának és nemes igyekezetének köszönhetők. Említést érdemel Hotfmsun (lyula tanító ur is, ki az. 1-ső elemi osztályban szinte szép sikerrel működött. Kívánatos, hogy kedves hazánknak ilyen intézetei éa szakavatott néptanítói, mennél számosabbak legyenek
6.
Hirek a csatatérről.
— A poroszok rei|uisitiókkal agyon zsarolják a fr,.helységeket. A párisi akadémia elhatározta, hogy a világ összes akadémiáihoz óvást küld be a műemlékek, könyvtárak s muzeumok iHimbázlatása ellen- — (Veteil al.itt szopt. 18. könnyű összeütközés volt Vlnoy hadteste és 38 ezer p. közt. -- Neiifchateauban egy léghajóra akadtuk, mely Metzből küldetett lelkesető le-
véllel. — Riga várost kormányzója UH) ozor rubol birságra ítélte, mivel sok ház a poroszok*-Sótlan alatt nyert gyözolmök hírére lobogókkal ékesíttotett. — Páris .távirdai összeköttetése Svajcz,Olaszország és Belgiummal mngszakitta-tott. — Szopt. 17-én Toulból visszaverték a poroszok támadását, a p. vesztesége nagy. — Az angolgyárak 400,000 fegyvert s 30 millió töltény t gyártanak a fr.száiuár.i. — Thlortíjlées-be érkezeit. ~ Varsaillest szent. 18-án foglalták el a poroszok, hol főhadiszállásukat tartandják l''áris ostroma alatt. — Páriában 14. óla nincs gázvilágítás. — Strassburg hős védőjének kitartása readithotlen ; az ostromlók hősiesen vissiaverettetnok; a színház loégésokor 200 nő s gyermek égott benn, oda menokültolc, — ¡Supt.
19-éu Vissousnál a poroszok totenes vosztisé-gót szenvedtek. — A franczia töltények nagy részo puak»(M)r helyett homokkal voltak meg-töltvo.-^— Páris szopt. 2i)-óta coruirozva van. —
20-án a p. Vinoy fr. tábornok hadtestét inog-verték s 7 ágyút vettek el. — Róma bevételé-nél az olasz csapatok 8 hilott ós 23 sebesültet vesztettek. — Oroszország fegyverkezik, o| van határozva fr. területuok Németországba bokoblozóso ellen óvilst Ionul. —-< Favre Bis-marékkal szept. 21-én találkozott Moauxbau; Favre az előzetes békekötés foltéloluít a kor mánynyal közli. — Tottl szopt. 2 > a p. h>voi támadást intéztek a vár ellen, do visszaverottok, s ütegeik leszereltettek. Méndon, Athis és l<uguynál a poroszok megverettettek szept. 21. — Steinmetz szopt. 21-én búcsúzott ol a hadseregtől, posení kormányzóvá neveztetvén ki.
•— Napoleon Lajos Wilholinshőhén 19-éir este öngyilkossági kisérlotot tőn.
Heti szemle.
Hs«|it. SS-án IU70.
— A dobrcczoní kertészeti egylet hazai gyümölcs, Uor, kerti-vetemény és kertészeti tuflifierck kiállítását f. évi október 8 -1) és 10-én tartja meg — II, llánffy Dani (lobokamogyei főispán a <»7-ki kiegyezést inogUinadók politikáját egyik közgyűlésen moslékos politikának nevezte. • - A szegődi várba ismét 40 ogyént szállítottak. — Hildán egy férj eladta nejét s bútorzatát házi barátjának 200 ftért. — 8(1 uj honvédszázad fog szervoztotni. — Szopt. 28 án lesz. ,"K) éve. hogy Szákti József a szinpndrn lépett, az nggszinész tiszteletére Debroczoubon ünnepély tartatik. — Hácsmogyu . ó- kanizsai kerületében Kossuth Lajos választaték követnek. — Xántus János néhány hőt alatt hazaérkezik. — A felixdorti lőporraktár Hécsujholy mellett csütörtökön este felrobbant; a robbanás Sopronban és Sárvárott is ószloltók. — Bécsben a p énzbőség feltűnő nagy. — Mátyás király omléksxobrára eddig Marmaroa-Szigetre 17.VJ frt 94 kr. gyűlt ho, molyhoz Zalamegye 9 frt 10 krral járult. —"A bécsi világkiállításra,
T A U C Z A.
Mitf te gyakran...
M''k'' 1'''' K''^skian *<>!>(;•>rá.tnál MrrenKM »K.VM''tfy «Inllanuni: l''<-K> >»r>u''<l>k<iil r»líri{ le a kflnjr IlualioluvAu)'' aiesunion.
Hárf tekintek, • ««« iiitein lláiialálisn fítliliibug, — í''-irve írtrd imitillak nniit í''f üiát ai ni>K>''ali>k;
Ks lelirinieit Imit ai ind, Mely lldvflt á<t..
Mönleiu''il. min lelkcil ilrd, tlnilfii liftvlí« io|i|(vrá(l.
Aililii: lift ai, mifr ki* keite.l Kajls (Drvéii iUialail ; Mrirl« kunylt beii/lta hnsts — C''»ak «rSiiminrn niuc* >«»va<l.
{''«til; »reretsi< — nem inoiiilliato l lloKy nvni r*U|>a snenreHilr, Mi vivyiryal teli kebled ''
Klultliailan lánglian él.
Kieret.i, i|ren, — » kluek »«irtd llSI>t> imelmit álduiod : KongorAd fi « htltUn • Hideg íiuynf bátorod.
Kasai ustlod meg ■ lángul, Maly keblrdl.nl fnl kihal, kiig a> ndSl oda hsgyod, KUattui — agy a>d miatt!
NO''ITKK ANTAL.
Toast a vendégekre. *)
Korunkat, uraim, tudomás szerint sokféle elnevezésekkel illették már. Azt mondák, hogy korunk, a haladás kora, ez elnevezés jogosult, - azt mondák, hogy korunk az anyagiság kora, és tekintve azon küzdelmet, mely nnvng és szellem között valóban vivatik is, ez elnevo rés is jogosult; elnevezték korunkat, vallástalannak, — és következtetésüket hamis alapra folállitvu ez elnevezés is jogosult; *•! lehetne no vetni korunkat, a tömörülés uz egyesülés korának, mórt az emlierí tovékenység minden teréu egy század sem mutat fel oly messze kiható mozgalmakat az egyesülés a tömörülés torén mint századunk.
F.ngedjék meg uraim, hogy korunkra még égy elnevezést használjak, — én korunkat elnevezném az <ikurat korának. S ha azt mondjuk, uraim, hogy korunk az akarat kora, akkor egyszersmind nzt is mondtuk, hogy korunk m huludás, az auyugiságt a hamisul ráfogott vullás-talaiiMtg t''-s az egyesülés kora.
Ha az emberi szellem mindent bevilágositó azövetiiukénél bebarangolva ur. embori ''.övékenV-ség rejtett aknáját, azon okokat fürkésszük, melyek titkos rugói e mozgalmaknak, csodálkozva kell bovullaiiunk oumagunkuuk,hogy t z okok rég szunnyadó csirái egy fának'', melynek csak. vj raguiban lelhetünk'' mi majd örömet, s melynek gyümölcseit csak egy uj század élvezbetendi.
Az a gyors, rohninos mozgalom, melynek mi napoukint s óránkint szeiuUnuí lehetünk, azon gondolatot ébresztheti bonuünk, hogy sz.á zadufiknak, mely szerzotcsként három évtizeddel lomorzsolandotU, olvasóját, még sok «tenni valója vau ; —— s ugy látszik szazadunk adósa nem akar maradni az uj századnak, s azért iparkodik activáit rendezni, hogy valahogyan át no vigyen p itssi v á t az uj század contójiira, melyet az alkulmasíut meg uem köszönne S e tekintetben biztou állithatjuk százmlunk tul te-
*) A nagjr-kanitMi toromlliinep^ly bsiii|8etján moa-dalolt. Uiark.
on<l a többin.Tul leend,mert jobban megértette n kor szózutát, mely sóhajként tör ki a síVok nié-lyíből^qpgyül a lágyan susogó esti széllel, mely elhagyva a tölgy koszorúzta erdőséget és kiérve a sikru orkánná lesz, mely felzavarja az ut porát, félroverí a huraugot, és zúgva súgja a kortársak fülébo: — akarj.
S a kortársuk megértik a szózatot.
Srohumosan haladva a kor mindent cltipró szekere után, tesznek, — s édes büszkeséggel töltheti el köbölünket, ós mindazoknak kebelét kik e század legmagasztosabb eszméjét az emberiség eszméjét hálaszózatlal üdvözölték, hogy tetteidre oda van nyomva az <i/ffir<i/.l»élyogo.
Ks az akarat uraim, a tett erkölcsi lontar-tója, mig a nélkül páraként elenyészik oz.
''Uraim! Széles e''honban sok mindenfelé ringatták bölcsőinket, s a bölcső szűk falai között a kisded álmát nem háhoritá az ifjú élet aranyszegélyzott varázsa, s ezt ismét nci|i bántotta a fétfikor erőt emésztő működése, de ugy lússeui, a gyermekkor háborítatlan álmainál, az ifjú élet aranyszegélyzett varázsánál többet ér a férfikor akaratJui ereje; korunk, uraim, magán hordja a fértikor jellegét, — nejn bölcső korát éli, melyben erojo háborithatlan, filkól-tétlen szunyád, nem ifjúkorát, melyben elérlie tétlen eszirényképoit.a mosszetávolbuu, meddig alig terjed látköre, aranyszegélyzett varázsban látja, sóhajt után na, — korunk férfi korát éli, moly gyümölcsöket hujt,ezt bizouyitják az egymással súrlódó, szüntelen háborgásban lévő eszmék, hisz igaz az, hogy súrlódás nélkül haludás nincs; a szellőmet — uz anyaggal harezban látva lehet csak jól megkülönböztetni, a kölcsönök inegibinorés teszi lehetővé az egyesülést, — ez föltételezi az erői —» ennek kifolyása uz akarat korunk tehát uraim, csakugyan az akarat kora.
Azou erő, uraim, melynek ez akarat kifolyása, vezetett összo bennünket, s o férlios akarat hozta nyugatról, délről, keletről ide vendé geinkot, kiket a haladás, anyagiság, az egyesülés és akarat nevébeu van szerencsém üdvözölni.
Minden összejövetel, legyen az a legcsekélyebbnek látszó, uz oinbci iség czéljail mozdítja elő.
Az egyes erők kölcsönös egymásrahatása teszik az cgyen-sulyt, s oly kevéssé lehet képzelni az akaratot, erő nélkül, az egyesülést testvéries érzelem nélkül, mint az anyagot szellem nélkül, o kettő verokszik még ogy ideig egylnllssul azután karoufogva fognak rohanni a mi czéluuk felé. Ez az- uraim a mit századunknak ínég romiba kell hozni, mielőtt zárszámadáshoz fogna, s ugy látszik századunk takarékoskodott az idővel, mort 3 évtized uem kell hozzá, s o költő scgitsójjMlhjl oly szépen összefognak simulni az érdekek, ní0-y lyok «aldig nem ok nélkül külön válva voltak. A farkas simítani fogja a báránykát anélkül, hogy otneznek félni kellono, miszerint amaz egy őrizotlon pillanatban annyira mogfeladkozhet-nék a kontraktusról, hogy befalja, az anyag uraim, nem fogja befalni a szellemet sohasem.
Kz érzelmekkel emelem üdvözlő poharamat, k<*lvos vendégeinkre. Magyarország nevezetesebb városainak torna testilleteiro.
Önök uraim, kiket lelkem és szivem legmélyebb és legőszintébb érzolmévol üdvözlők kifejezést adtak ogy gondolatnak, tostté tömörítettek egy eszmét, kivitolbo hoztak ogy tervet mely minden uomcschb érzelmű ember hőn táplálj, lelke melegével összeforrt óhaja volt.
Önök uraiul iolét adták, önzotlen tiszta tcstvérérzeliuoiknuk, midőn oz ünnepélyt meg-jelenteikkel megtisztelők, azon érzelmeiknek udták legnemesebb jelét, hogy legyon meg a kezdeményezés, habár magyar hazánk egyik szerényebb testületétől megy is ki az initiátíva. Kz uraim a férfias akaratnak egyik legszebb jellemvonása, ez jellemzi korunkat, s azért távol attól, hogy korunk vívmányai fölött szemlét tartva, csüggedés iv jövő iránt foguá ol lelkeinket, az ujabb összejövetel reményével, kívánom, hogy nagyrabecsült, szivünk mélyiből tisztelt vendégeink sokáig éljtmok 1 11
110FFMANN MÓR.
iuely 1873-ban le«*, u előkészületek folyamatban vannak. — Pécsett 18)5 tani tó jelent meg a póttanfolyamon. — lüsr.t Peroncz és Ki''tiié-nyi Kalotímii» az érsnki teremben hangvur-aonyeztek. — A pesti franezia ciwisiilatuxnál a fr. köztársasági kormány már hivatalosan notj-ficáltatott. — Szuppán Zsigmond hesztcrczo-bányai püspök iustallatíója okt. H-iin lr*z. — O.-Ut ÜJörgy posti Ügyvéd Csákón, Gyula mellett meghalt. — Gr. Wenekheim KlUztina 1,200,000 ftért vette meg gr. Károlyi Sáudor cnongrádmegyei szól lőni birtokát, tm-ly 8 i-xer holdat losz; u gróf kisasszony esupán Arad-, Dóké*- és Csongrádmegyékben 70 ezer magyar hold birtokosa. — A győri izr. imaház o hó ló én avattatott lul, az egyházi beszédet l/iw Lipót szegedi rabbi! tartó magyarul. — A lúgod részvényes szeszgyár leégett. — l''écs város honvédsegélyezésre 6 ezer frtot ajánlott-— Heust helyébe Audrásy kinoveztetését emlegetik. — Pesten egy Molozer nevű házmester deszkát lopott, bekisértotvén, azt valjá, hogy mivel 70 éves, hát koporsójának akarta elkészíttetni. —• A zágrábi honvédzászló nagy ünne-lyeasággel mont vógbe múlt hélfőnT — Kolozsvárt u honvédek s katonák közt korcslnai véres összeütközés történt.
— (Irod, lom ) Jialogh Gyula felelőit tterkesztő éa kiadótars, Karnita Lajos kiadó éa tv^édszerkesztő, f. évi okt. 4-től kezilvo „Nop-ronmegyei Közlöny" czimü hetilapot adnak ki. A mutatvány szám tnár megjelent változatos i* érdeke* tartalommal. Ára egész évre -1) Irt, félévre 3 frt, évnegyedre 1 Irt ¡>0 kK
— Vettük t. munkatársunk Egyházas-bükki Dervarics Kálmán .Történeti btnilytif kiadta Aigner Lajos Pesten. Ara a csinosan kiállított 104 lapra terjedő kötetnek 1 frt. A kötet 7 beszélyt foglal magában.'' Török csapások l(l(i4-ben; ÍWnffy kútja 148(1; Bán vára M00; hton keze L*)«7 1U03; A bravó bosíiija 1100; Karicsa és Zágor mindkettő a hunok korából. Ezen idézésekitől látható, hogy szerző beszélyei a történelemből ineritvék és igy tárgyuknál fogva is maradandó értékkel bírnak. A mi szerzőnek beszélyiréi ké|x«ségét illeti, lapunk-ImiI ösmeri közönségünk, mert a fentjelzett be-szélyek közöl tftbb''épen a mi lapunkban jelent meg. Örvendünk, hogy a szorgalmas történész* önálló mAvol is fellépett a reméljük, hogy nem sokára a második kütot.is követni fogja.
— Lapunk mai számához van mellékelve Vértosy Arnold szerkesztése mellett megjolenő rMayyaror*zág ét n nagyvilág* legnagyobb s legdíszesebb képes hetilap — és Csukásai Jósof szerkesztése mellett megjelenő .l''etti hetilap"
Etditikai heti közlöny clőhzctési felhívása. Mindét lapot a I)out*ch-félo köny vuyomda s kiadó-részTÓnytársulat adja ki. Ajánljuk mindkét fapot a közönség Hlyeimébe.
— A jelesen szerkesztett „Szépirodalmi Közlöny" is kibocsátván előfizetési felhívását, melegen ajánljuk a szépirodalom minden igaz barátjának ügyeimébe és pártfogásába. Ara évnegyedre 2 frt 50 kr., félévre ő frt.
/Hirek
/
— Lapunk mái számúhoz van mellékelve ez évi IV-ik évnegyedre szóló előfizetési felhívásunk. Ajánljuk t. olvasó közönségünk s/.ives figyelmébe s becses pártfogásába.
— (,''¡cáfolat. lengyel Károly zalame-gyei tiszti ügyész ur személyes közbejöttével kijelenté nálunk, miszerint lapunk előbbi számában közlött Knying vidéki r.iblógyilkossági esetnél a tettes ltom a zalaegerszegi b írtönból való szökevény, mert évek Hosszú sora óta Zala-Kgerstogríl fegyenc-/, nem szökött meg; a megye börtönhelyiségiM biztosak, az őrizet erő» és a folvigyázat.szigoru. Készségei adunk térte czáfolatnak s kérjük a többi lapok szerkusztő-segeit, hol a fentebbi hir szinte közölve volt, o Ili vatalos czátolat átvételére.
— Deák Ferón ez megyénk nagy szü-lőttje néhány napig Ventén Sz ilacsy Farkas ur vendégszerető házánál volt Horváth Mihály uüspök társaságában ; kedden a déli vonattal Kanizsáról Pestre utazott. l''haly Kálmán pedig hótfóu délben Kanizsán koMiztüt Vasvárra utazott. A történelmi társulat e napokban már megkezdte Vasinegyébeni ülésezését.
— Halálozás. Póllinanii Lajo»"nagy-kauizsai vasúti állomás-fónök I. hó 20-án, alig évucgyedes házasélet után meghalt. Az általánosan tisztelt s kedvelt hivatalnok litllt teteme s/erdáu nagy részvét mellett kísérleteit a végnyugalom helyére.
— Tüz. Nagy-Kécsén szept. tl>-án délután 17 gazdának összes vagyona fő és melléképületekkel együtt a lángok martalékává lett. A tüz gyermekek által okor.tatott.
—; Nagy Kanizsa város és a déli es. kir. szab. vasúttársaság közt igen érdekes szerződés megkötéséről beszélnek; hogy a vasút igazgatósága tartozik a távirdai utcza felét jókarban tartani, oldalt uj Utozát nyitni, a másik oldalúinál a sínek alatt alagutra alaki tani s még 10 ezer frtot tizet a városnak. Miért''^Jövőre tUzetesen fogjuk közölni.
— Alsó-Lendva iskoláit közöseknek -nyilváuitá; e hó 17-én megalakult iskolaszékben A evang. a ó izr. is ^an.
— M i g N a g y-K a n i z s ú n a tanügy halad, addig a mogyo szók városában Zala-Kgirr-szegen visszaesik; mint halljuk, lü én az huta roztatott, hogy a 4-ik leányosztály eltörültetik.
— Csodagyermek. Zala-Kgerszegen egy koponya és agyvelő nélküli erőteljes és egészen kifejlődött gyermek született, kinek feje csupa nagy husgumóból állott. Születés közben meghalt. Kár volt e ritkaságot az orvosi. egyetemhez fül nem szállítani.
— Király ő Felsége okt. 3-án Horvátországba megy, 4-én jelen lesz Kapronczán a horváthonvédek fogy vergyakorlatán, 5 én visz-szatér Budára.
— Hertolendy Béla fiatal köz- és váltó-ügyvéd ur — mint bálijuk, — Nagy-Kanizsán fog letelepedni s ügyvédi irodáját a
« napokban nyitja meg. Üdvözöljük körünkben s hisszük, hogy a joles képzettségű s megnyerő modorú ügyvéd számos megbízásnak t''yg or ▼endenl.
— V a sin egy e bi/ottmáuya a Batthyány sir- inlékére :"KX) ftot adott.
— A nagjr-k«nir.«di főgynutasi-utnliau a Vll-ik osztály a folyóévben okvetlenül megnyittatván, valamint ez osztályra v dó, ugy minden osztályba, szükséges tankönyv Wajdits József könyvkereskedésében kapható.
Árverezések.
— P I k o d o r teitrlrek, tor. P.«tsi JAno« *» u ■ i<< B»j Julitil **Umon /«lf(.aoti(t r.<«.''ro i»f»|{l»lt H^ frtr* b''c<nlt ÍD|;stUn N.-Ksnítiáii (Z«l*i|i; f. i. n»v.
7. «ittlt* dfer. 7. d. 10 órsliur.
— II > il I e i K«r«nrt h«()rAt^kAh<)» isrlutó 1000 fitrs bteillll iiigAtUn r«l*r-Kuitánbsii i Z.iUtu.) (. i. bot. 14. rtetUg dscs. 14. d. 10 őrskor.
— Skublic* Usoldtdl Milhuifi-r Anns báró Sin» Himuti Hturn ll. riuU árűkflioí rcM''V« l«fo((la!t ¡¿7111 frtr» hecullll li>|{stl«ii 0et«ny8u (/.slstn.) f. •cpt. ''21, d. o. 10 árakor.
— C • ? h Antiitól Outtrasn .I>>RS«f >''• n«Jn Ital Konliin rittír* lvfu){l<ilt 1.173 lilrn brcollt iiijf.->tl*n t>um»iil«r<-»oii (/«Unt.) f. V. uov. 31. «-»otlrtf de«''». 21. d. a. 10 Arakor
Hatni« Mihály. mint Halmi 1 *Al llrfik«»át«l Hcli.liiíi-lil Mikan r.''a/ór)- Irfo^tnll l.''lül írtra be<-«Ult In^-tllsn SíoiiI-Mírliín i/.alsm.l t í nov. II. rírtlrg dort.''tl.
(I á z • I r x lloldl»»iii lllot/I lagatUií IJgtk-don (/.nUm.t f (>. *«(<|it i''J, d. r. 10 áfakor,
II i 11 i c » .luliiimia k( iryerinrktt K.>udn»lia Mcdvi-d litvántól M.tn-íiiu Jó<«<<f n''«»i''r.- .11:. furint •rrjei|> Irfoiflall COO frtr* bersUlt ingitlsn Oáktor u\in iZxl.iiD.i t". t. »f|il. 37. d. «. t> órakor.
.... Kmlr«. tv«i. A css*«pildilnjrtjnegioditrt«uk. -* .llslljnk S »*4|i »»ót- csiiafl felkóMííutő krtnvr ll-lk klailásn WajdtU Jdinrf nyvnidájliiftk "«KX iiiérvii <-lf''i){I»lt«.''i|(A in lati, nem adalialváu »ajtó alá, a •lol^./alok (. október vógrljf mr( mindig rllo-V tiltatnak. -—■''
; : Z.-K. A UvifSt olobb jrttt a Irfélarl » >K 1
a» iiitrxkrdi1* cli ve iii«gtOrti)iit.
•— Oy. n. fair*. A hírdí««« Ogybíi! magAA !•-TeUt irtunk. CdrOiSyOk I
ixrsniti t^r. ♦)
"TjkTTímtrTídjrTr^
tfr idjóitcii Maiwn toiiáu! — íkbtuUub bdv iil''íi alfv jUljcit icNiifdllí bit brti nad^fetjü"'' beit ijtoé<it !RV»(\cr: ("VrilMiiiawigcii tjén ^uliuo Vatmncrft — 4Juríd)íuWiijf von ^»Ijaiiitcö botf -- ^uiitnbtráiimc [IJwi^ciniipojUion] ww C. íjilf-iitr Iránti, twldjf in claofwfltiíflltfct ¡öíiirbcltuttrt Vfid)t<5 su tüiiitíAjii ilüvifl laffcit. — iírcíö pro i»ii*t |4 b^ftt ftarfj nttr 75 fr.r. uttb Alt Itjifbftt uon Wobort Vtpi|jfd> in V<ipjlcfl, fowlc Mírd) JUt ''-Ibid) uitb JMiifttJlirittMitblttittyn.
Ilauer Uottll*!.''?< MArUtól Nntllltine Károly t ZnuiMtmv l.ruk .lAnoa liai. Ilóll«r Clyrtrirv ró*/Ari-U7t> fl kr orsjflic lefoglalt I3.SI« n 3> krra I-callll ingltliii Sojironliau f. >V at«|it, í<> «»etl/ oki. 30. d. t. V órakor [
— (itillnt*ii«rb Alajo* A« Kár.ilinálól S<-huei<ftr Károly rittitv lefoglalt 11 lO''l ilra benUlt ing.illan Kitxlon (Hopronm.) f. í. tepl. Ifi. eiietl ok,''. 15. <1. ». 9 ¿rskor. _
Nyílt pósta.
— 1» II. Ilak«a, II»« i^rkniSíodiii-k még («mini jslü. Sajnáljuk !
— rt. J. IK>lirnctcn. Jobb lett volna olbal.itti.ini, pil la a / »I.MiHgrci kiillit.í» eroilmi''nytrlriuteo.
— T. <ly. I''ima-Adony. KOmliu-ttil vcltltk.
. —-H. V. I''eat,. Mcgkéitllnk.
— \V. I. Tfiml. t.nliclilleg iiitóxk.-liii fogunk.
■-• It. I. I''ent, Odvaxllljllk ! ''.<» p.''|.linyl lőttünk
poitAra
II. M. Ha niura iná« nióil, várnunk k<-ll, d : reméljük m-m »okáig
N. 1''. Ké4*».-gg,-| Intéskeitnnk.
— T. H. Sopron. Várjuk a« ígértet.
— T. A. Vara»d. l»i''nétlé»nkbo «»iiúnk, b«bi kBiftl-betjllk, klllnuben ln<ló«ilá«»it mindig »«iri-ion veMxfll.
— II. K. Alnó-l.éudviu. 3 tcljo« példányi ktll-dntitiuk.
— K .1. Sxoiuballiel/. JdvSra 1» kérjUk; fogadja Tinaont advniUtttiiki''t!
• V a. Pannonhalmán. Ktlibe jntt akadály iniatl itt tviu rrndoiteték najtó alá. Igy hát ninc» baj!
— 11. I<- lléc*. Kivniitága «xeriat azonnal po<iára UtlQk. Dreteinbcr végéig i frt &0 kr.
8». A. Telt. tSxemélyc.-vii intéixUk el.
»sS
99
U z l e t i • li i r n ö k.
Nagy Ksnlita «»opt. 3:i-án Ih7u.
Nem Imijük, váljon a liékekilálA»<>k-« oki, vagy a burgonya roihadáaa, nvag) a< érIS Ikukorii /iáiiak mxglidiető» llretéff, hogy » galn>aan»l<ii élénktégnt liyorl, axoiiban f<-lutn<">, hogy nem Arcmolkedé«!. imn árnpndáol iipiii jeleihetllnk. A piamonkra «/.illil»tt gaboiiáuák iuiii -«égf niiatt j«lenl*l|«"ujr»»f>li bnvá''Arláa Sem uu''iiikérdexőak''idéa nem t''lrténl.
Piaczi ár.
Nagy Kanit*a, I.Hío évi •«(•pl. 21 -ik napján. Ilur• ■ H''i font. 4 trl kr. h.''i Ml font 4 frt 75 kr. H7 - NH font. I frt IMI kr. Kom 78- 7U font 3 frt 30 kr. 7tf- 811 font .1 frl 10 kr HO-MJ font fit — kr Árpa «erf3í.''t«r,i 70-/71 font ¡Ifrt kr 71 -73 fout ¡1 Irt -kr. Árpa kiijlfn».''^-« I»— 4ri.£>uL2 fit .''»O.kr. <17 -ti« font 3 frt. kr. Kukorie/a .1 IrlíV) kr; ''1 frl 0«Kuko-nei» ola« (<f*ili''iuanlili) • írt-- kr Zab l.''i -17 font 1 frl 7fi kr. 47 Is font I frl kr. I''ohanka rtrt «8 /ni. frl — kr. 08 70 font — frt — kr. Hab foliér a kr." — ,hab lark I kr KouyérlUat kiUtimégfl* 8 írt flU kr. liliom 9.M>. /.«r mlt-líaa t 13 írt- kr. t<dugli«at k;w>!i«ég<j« — frl — tinóm frt - kr, Király-ll»«t k«i/.ón»ége« --- frt — kr tluom Ki frt - kr. Uok*-láug kluoiiaégo* -- frt — kr. Unom - írt — kr. Marlia-hua fontja 33 kr. J.lorju hu» iuutja 3l> kr. Ser-téa-lma fontja •-''<» kr. Juli bim fontja II kr flz.it-loua fontja II kr. 7.i''u fontja .Vi kr,''Caiba párja HO I frl. Káe«a Hl) kr. I frl l.ud »ováoy t frt 10 kr frt —!■ kr. l.ud liiaoll i frl .r>0 kr, - frl — kr. Pujka --ftl - kr. Tyuk-taját-l1/» kr. kr. Iltirgouya iné,ej«* • Irt ■ •• frl - kr. Kgy máaia **ena I frl 75 kr.; »»éiia uj frt kr. Kgv kéve *»up 10 kr. Sx.ilina I frt 30 kr. l/''jbor vidékünkből! akója 6 frt — kr. Ó-bor vidékllnkbeli akója a frl.
A n a g vk an i * »a I váró« taiiáeiának ári«gy*éko könyvéből kiadta SZIQETHY KAROLY, bixiot.
Érték- és váltófolyam: szept. 23.
metaliiiitea ŐS. —; i)"/„ iieui/.. kiilodiiu 07.-—; I -ílio-ki álliwlahui kölcsön ''.»¿.8U; bauk-rés/.véuyok 714; hitelintézeti részvények 2űí>. ;"><); l/inilon 124.20; exlUt 122.2Ú; araoy ilarnhia fi.Hf) kr__ -
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
11
U 1) E T

« k
Hasonlltliadan olcsó árak!
A ro; ü''.letfolyani és « folytonos bukások arru indítottak t4bb gyérost, nekem készleteiket átadni, azon feltétel mellett, mihamarabb készpénzért eladni. Ajánlom a t. ez. közönségnek, kit-hinosen pedig rendes vevőimnek ez igen kedvező alkalmat felhasználni, hogy valédi vásznat, férfi s női fehérnemUoket fele áron vásároljanak. Jó é* valódi v *»on én hibnnélküli Áruért kezeskedik az
elt5 legnagyobb voszon ós fehémemd raktár Bécsben
meth s.
- Hétabeii. Rotheiithurmatr«iKN«> 49. ms. Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél a nyakbőség kiteendő.
Tisztelt vevőim kényelme kodvéért, ai oly fehér nemükért, melyek nem jő] állanak a teathez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értök tizetott ár bérmontve viszaküldetik. —
Vászon-árjegyzék.
1 db .HOrrifnijd kéai növel váaxun oddlg Ili fit., niotl <-»ak
8 frt.
13 p
13—14 „ 14 -IC .
14-in
I fi —-18 „
30 - 34 ,
30 frt., nioft e«ak 18 frt
30 „ íeh. crcaa-váixon • . 34
..10 . jelei <xi!e(|«i vá.xon . 23-38 ,80 , kii. rumb. vá.xon . 38-30
. 40 , Irlandi exérnavlUxon . 38-33 . 40 . rumb. eiérnavátxon . ,''lo — 3li . &0 . linóm ¡rUndi ixOvé» , 40-48 1 db 60 röföi hollxndi (xov. legalkal-
niaxabb uri ingokro eddig . 60 . brabaall «xflvj* legHu.
legjobb éi legtarlót.
sailcMk létexik . «0 -70 , . 80-36
BondkivttU nagy válwxtékii a legneliexebb ruinborgi axAvétrkoek *4 39, 30, 36, 40, 4&, 60 írtért darabja melyek axonban kéuxer annyira be-ectllvo vannak.
1 db 30 r&fO* ágy-kanavừ niludonfále »xiuekben exikoxv» é« koeakiiva
beraár 14- 18 frt mo»t caak 7—9 frt a legfinomabb. 1 db 30 rSfö» igtn finom é» tartót pamut iiüvetU atla»-gr»dll, Uocxár 18
rgém 30 irt, mart e*»k »—la írt. 4
1 ixegéauétkUli le''pedC, * rüf axále«. 3 r. b"«»/ti, e«ak H.fi0,2 • fél^xél 3 : 4 fl. 1 negiíuélk.Uíedö 3''/i 3 r. aaál. 3 r. houx.''in. cí. 3.50-4 flig a légiin. 1 daniaait »ixulkéxxlkéaxl. 6 axemélyre (| aaxlaltvritl! hoitáillR ti aaxtalken-
46v«l) m. ca. 6, 6, 7, 8 It. a l.-giin. 1 daiuaaxt aaxlalkéaxlot 13 aiemélyrn (1 aaitallurit« boxxáillo 13 a»xUl-k.udővíl; 11», IS, 14 16 (Uf a lagfiuom»bb.
1 turxat konyhat''trlfi inoat e»*k 3 fiO—3 ftig.
I liunai a»»laikend." v. tiírl.lk.iaö kdlóiiöarn laitó*, áia e*ak 4.60, Ti, 0, 7 8 fl.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 luerat kia váa«»iix«ehke|idG 1 írt 30 kr.
I luexat nagy rumburgi váaxonxtobkendS 3.40—4 írtig a legtin. I luexat leglliiomabb fehér írancxla batlUít-iiie'' kendők, ,ri, 0, 7 8 flig. 1 tuexat axinea vá*r.ouxaebkeiidC Igen finOm éa tartót, megaxerexlieti! 4-8
írtig a legfinomabb. 1 tuexat batiaxt váaxouxaobkendC, fehér vagy ar.iuea txcgélylyel eaak 7 8, 5». 10 frt lg a legfinomabb.
Férfi- 8 hölgy-fehérneműk árjegyzéke.
I női Ing jó vátxonból | frt 60 krtól 3.f>0-ig n lagíuioinabb. I nt>l ing kltllnő rumburgi vagy hollandi váaxouból finom axiv-, vagy
kereaxtalaku nioit liimxéaael etak 3 50, 3, 4, i''t fl a li-gtluoinabb. t kűri ing, kililnC rumburg vagy irlandi vátxonból, legelegánsabban kéaxitvo — (ax ugynívfxett Krxtébol ctáixárné ingek) inoit e»ak 6. ti 8 írt a legfinomabb. I níli éji íol(lllS) rortolt«) kitUnö txép, moit eaak 1,6, 11, 7, 8 fl a legf. n&i alaóaxokuyák lOtl ktllllnfél* páriái minta axerint, ugy axlntéiija moit Allalánoaau kedvali txegbe vágott axoknyák himexvo, varrott axegéttel inoat eaak 3, 4, 6, ti, 7, H frt a logfiuomabb. Uri nadrágok finom ihirttnghől, . vagy vátxonból apró ixegéiekkel vagy
hluixéaekkol klIQuS kláliltáa, moat eaak 3, 2 60. S.W a legtin. Uri ingek gallérral vagy anélkül, fodroiott mellel vagy »imán kitllufí fin chifonból, melyépeii oly laitó* , mint a yátxon, fehéren éa axlnexve muat csak 6, 0, 7, tt frt a legfinomabb. Uri iugek, legjobb rumburgi vagy irlandi vátxonból, gallérral, vagy a • nélkül, — limán vagy fodroxotl mellel a legújabb divat txouut erőien
varrva, inott eaak 3, 3.60, 3, 4, 6—ti frt a legfinomabb. Uri Ingek legfiuomabb balitt inellbetétlel, legolegáiMabb, a mi e<ak létexik
moat etak ti, 7, 8, 10-12 frt a legfinomabb. Uri gatyák igen jó ét tartét váaxouból, félig magyar axaháttal, — moat
eaak 3 írt 60 kr, egéax 3 frt a legfiuomabb. Uri gályák, lgeu Jó ét tartót váttonból, magyar >xablt<aat, nagy (ilrppol
moat etak 1.90 3 frt 60 kr. a legfinomabb. I iucxat uri Inggallér, a legelegánaabban, ét legjobb .divat ixuriut, mott '' etak 3,60, 3, 4 , ű írt a legfinomabb.
1 tuexat urj kéxelíi a legelegsniabbaii éa legdivatoaabbau kiállítva, mott
etak 4.60, 6, A frt a legfinomabb. Vov/ilf kik ''J6 ftig vásárolnak, egy tínom hímzett hat-▼ CVU&j tiszt-kondőt; 50 ftig, egy csodaszép kávékészle-tet, t. i. kávé abrosz (hozzá illő ü kávékendővel -.) UK) ftig vásárlók egy igen dnom caechmir-asztalteritőt kapnak ráadásul. Kívánatra a készletbenlevő vásznakból minták küldetnek.
A leveleket kérjük cziinczni: Meth S.
cs. k. udvari szállitó, üőcs, HotbeuthuriustnuseWr.ay.
Ipar- és kereskedelmi
akadémia
Gr&ozDen,
egy m(ujn.<abb kereskedelmi cs ipar ké/itü int tízet
kezdetét veszi folyó év october l-sején 8 tanévre.
.it iHkolÁiink «''Xt''ljii : elméleti- t''w gyakorlatilag derék kereskedő egyénekké kiképezni.
Tervezete : nz iskola két részre oszlik , k e r e s.k o-dolmi ért i p a r-k er es k e ilo I in i, mindegyik Jiárom évl''i^ lyuntra ; az utóbbiak képezik c h e m i a i éa ui e c h a n i k n | osztályt. Kzeken kivitt nz aszta ly részesek fognak hánun nyel« vot ''tanulni (olasz, frmieziu és angol). A gyiikorluti kiké|H;zés-liez van egy mintniroda ehemiai laboratoríuuimal és niecha-nieai gyakorlattal.
felviteli feltételek: Elfogadtatnak, kik 14 évet szám-álnak és iskoláztak az al-real taiiiMlát, jMilgárit vagy az al-gymnaaiitmol, Kik ebben nem képositetlek, vzok részére van egy előkészülő iskola.
KOti''leMHt''K: A tanulók ez akadémiában élvezik a ta-fnulást mint a gymnasíumban sat. kik az ujabb hadi-Uirvé(n'' aszerint egy évi ünkényte&ek nkarnnk li^iní.
öaitíiiiriljnciM: idegenek kör.itl ketten lesznek fel vévo az iskola vezető tanár éa tényezője az ösztőndijazás M tanintézetnek, ugy mint: kulin, alap. ''tanár ur llaydongasse Kr. -1,
WnllntffTer tiyOrit)'' tanár ur KHwterwiesgasse2Ü. ugy szinte jó esaládoktól idegen helyrőli tauulók nyugalmas elvigyázatu elláUisban is részesülhetnek, miről iu igazgatóág rendelkezik. Minden tudnkolodzaara u legnagyobb kész-éggel tesz felvilágositánt
a kereskedelmi ós ipar academia igazgatósaga Orftczben
4Ö0-3, a,

i>r. Alvens, igíUgato.
FIGYELMEZTETÉS !
ég, különösen u vidéki lakosok félrvvezotéüéro. K kereskedők sóm órások, «ein — mint állítják irag) árosok, ennélfogva nz órának belszervozetéról legkevesebb érlelniük miics. Kiadnak például vult lógón vm A vet, pakfongállvánvban mint uj szabatos műszert! órákat, valumiiri máslele leg. .özónségewbb órákat valóili angol óráknl stb. Azért óvakodjék mindenki il>fe!- hn»«mtnlnn
K^y iiló óta kereskedők pompás hirdetések által rósz órákat ajánlanak a t. c*. közö,i ség, különösen a vidéki lakosok félrvvi zetéaéro. K kereskedők sóin órások, seln — mint állítják -
® « .. - iii . * *l''l i ll l.u Hl. !..It''tii.litiil/ iviWili
avul D . közönségesebb
ócák vové*étől. ,
A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar vonni, forduljon « jo hirnevü ór AbHoz. ~ •
ki áUlában^aakis sz óragyártással loglalkoiik. IWcsbou,. (Stofausplatz Nr. M
HERZ m* polfç. Órás liócsben, (.Stefansplatz Nr. Ii. Aussensoiteii
cím Xwcttclhofca) számos év óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
ÔRA-BAKTARA ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy év. jótállás
mellett, a következő árjegyzék szerint.
<a>n(l zsebórái.. '' (471-U 3 -ll )
kíUlnff inlufiaígltek «''• k.kémlétxeli lilvául állal megpróbálva.
■ •• " j-i-i. •> rn.i „letól
- Wulfen atsbályo.oll Aráról jótálláaí jegy adatik. A noia «xahályaott drbja 3 fltsl
,n.b.
Kér fi érák.
Ki0,1 beuger ór. 4 rub. It»- 13 ft. aranyker
>—--*''. rugóval !•''! - M 0. . kettÄ» fedéllel 16- IT il. " . krltlály Oveg. 11 17 fl. . horgony r. 16 roh. Ki lü fi . tin. ealitl lappul 30 33 ft.
'' . . kettő* fodéllel
• finomabb 31 34 fl
• sng. híkrlax ti*. 18 3.''» fl. . horg Iiadiór.k.lap3l 3« fi i
• relnontoiro a nyak ■ nál hatandó fel 35-.Hl ft
- rem ketlffa fedél- 3;% 4» ft I . '' • j«g*c»d»«(rg''i »» :l«i fl :J . '' borg, hadi lem. 34 46 ft
Arany benge''rórNr.3ar.8r. 30 30 ll
• horgony 16 r. 31 41 ft m • finom. ar. lap 45
kelt«e lappal M aranïkn-prny nyel 66. 7(1." 80-1*.». (OO
• jegexllvigg. 43—W> ll .''.11 ..1... ''ji.r.
GO it.
- «mail. 30-3« fi.elleiil.rll» 40- 48 frl. . hlllg/.trák ar.lap. 3.''. -40 ft.! Legnagyobb válaaxlék a leg-
- email. gvémánt. 38—18 ft. ditxetobb párlll brosox orákbss 18.
krittlálylappal 3« -4/i fl. 2"- WJá»d i -iwvann»
- k.-ilö.láp 8 r. 40 18 ft.jUiümUv*! 30. 3&, 4<>, ft«, Ml email.gréinántok.•*) -K5 ft j - |,K) frttal..
legnsgyokb raktár Isgtorskban.
Tulajdon gyártmány, kél é»i JJtálláatal -, Naponta folhuxamló 10 11. K* frt. — Minden M-ns|. felJiutMidó Iii. 17. 1*. I». 30. 33 ín. — tîg)aua» ■Ira- éa íí-Mralllétael 30.. 33. 3.*i frt.
. ùra- én iiegyedóratltéaeel 18. fiO. 5i frl. Hónapot regulateiir i*. 30 33 frl. CtoinsgOlát ingaóráknál I Irl. 60 kr.
Mindrli javítáaok Ich t>" legjobban. végéito''nek. Vidéki nu-grci,-leléaek a> öatx.gnek kéixheti bekOla déao nagy po«láui utánvét i»<ll.-tt legpontosabban teljesítetnek. Meg nem felel í órák kicseréltetnek.
tirák e»eiébe ia elfogadtatnak. KlIlOn kívánatra kllldak bejnit'' öaixe gek''-rt aránylag órákat é» lánexukat
Arany etil. ar.lap M.iü. remontoir HO. ÎH»
hölgy íioig. órák 40 l>s ft. jegeexllveg 45 --Ii*» fl. kellïia lapp.il l''iO-M fl
ïlj "''"l ft ''•''•"«""»¡rok IjO, 7". N». ''."I 100 fl
• kej fi.tél. tu», |O0_il0 II Axoiikivlll niiiideiiféle oraiiMii'' kéitlelben «an. ^ - KïUit óiák 1 1 .''iO-ig arauyo» tatnak.
E*Uil óraláifiok 3 frt W kl
t. .v î. n. i<> r.''. ói.
Aiany óralánexok IS. 36. 3ri 30. tu. i''iO. M. 7.J «<i W ■ 100. fil
Kt''IlA l''un vnl 7 n.
! . J(elt6 órával, im ly a ki-l-
''»5 fi .létnél R>*rgyát gyn}! y frl. - Ilii •,li,»il«''. ki-Hő, riaittó tOtaelí mely ''""^jegy»ier«mliid gyergvál gyújt I I frl. [- l*áii»i kn|i«"> óra ditte« bruncz-
álatttátra, é« a meg nem Irrlott áruért járandó öttx g. t vi««/akljldüm
iK.ktian 13, 13 14 frt, -."/í" Mordoihstó Őrségi Hlenô/4 orâk.
v.et. Up. joo.iio, lau-im fi. „ Horg.,u>féie, ruMimii, a«. Kérem flflveleiTibe venni !
eddig lét''iök kl «Iii legjobtiau lia«/.
Vadát» éi muiiká* remontoir pakfnng v. talmi aranyokban 13—47 ft Hblgy órák Kiütt etil. 4 éa » r. 13 Arthy •
nálhaló .nliidrii vaapályaiidvari őrré-««ére, trinháiiakliaii, gyárakban tlb. 18 fi.iKjeii óráknak iliili<leg>ikc ugy van 35 -30 ft.ptvrveave, hogv hal kllitinféle Ih-Im-h
Minden áron legjobbtxerll''k. ét kereakedők *a.y nem órá''.k .-illái ajánlottakkal íiatne nem v !,''.«''• tendők.
Monu^ramm és * > "
peesi
r .
étüéT
Veg
Kóraktár pa|>ír fehérnemű vászon-iiiiitatióból.
0
k
PAPÍR
(
J Cí
sA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám .a fehér hajóban."
ajánlja gatdagoii feUxeroll raktárát iró- ét I e v« I. pa pi r já b f.l, I e v él - lm r 11 é k i> k , n c z é I loll I o 111 a r t ó, I o 11 k é t, p e c t é I - v I a t » . m á » « I o éa .1 I ; * a r i n t i u i a , l r <i n , r a j a • «» a éa teljea raj « ea »kii « i) k , tutrhuk ét technikai lealékek, r a j > p a pl r •• k g-lngyalilv«, paiif-papiroa éa paualrl en. másoló g.: pk . •''Jw.-rvll ir-.inr.ppák leljea iró-aaxlali eax-kOxOk acxél- ét brou/ból, finom t i nf a l art i''tfT''a 11, um ok xeuc é.« anclklll, atti^ar ét xaeb-tároxák,ula»ó-a»i vártere iák, ugv mint iniwdeiineinll iáig«ak oa k .«la éa irodai haaxnálatokra.
Kdlón''iaeu ajánbin^^ját gyártmánya 1 <• v . I p a p i r •• « •> m a I, a li- jnjabl, axinvxetll uionograni-mokkái, lát*gaió jeitfrk ét I e vé I pee 1611.» b^lye-jek, kfllUnlia «r, ,^ian k-txitvo a legjutá.
nyoaabb árakon.
Levélpapirosok.
100 darab névvel nyomra .V,
80 kr. • 100 levél ét 100 boríték nyomva
1 ft- I frl. 60 kr. 100 levél fenték nyomain monogrammal 1 ft. 40 hO, 3.5o 100 levél ét 100 boríték fették-nyomatú monogrammal 3 ft. 80 3.«0 kr. loO levél étimmel fekete nyomatú 80 kr. 1 fl. ÍO kr."
■V Mlndnu ttáx levél, ét bo rítékhoz egy igen finom papír-''áreaák ajándékoatatik. 1 rlitmatttiO levél negy odrét, cilrn mel fekete nyomain 7 • 8 --13fl, 1000 darab boríték kender papírból nagyobbróle cxlmniel fekete nyomatú 6 6 ft.
Látogató jegyek
S la minsle axí mi v nnui^tal loti da>ah leglinomal.li í>ri<l''l-
papirra 50 kr. lull daiab finom »xineailell ear-n |on Ktl kr.
101» db legfinomabb fianexia Melllack-eottoiuon I ftr. 100 darab fiuoin franexia brillant papírra 3 fl Ml kr, tiri darab llthogr. finom kettői fényit hrlatol 1 fl. Minden egyet tor 10 kr t<lbl>.
Le V í Ibélyegek.
lOOO dl'' aram nyomain 3 ft 5(), Ji*»l , veea p eeaétvlaax axin
3 fl 75 kr. lOOO , eiingrève don>liorii be Ilikkel,-3 axinnel 3 ll 7f> kr. M aden további eier 30
''(4 <3 — 2-t 1)
Papir gallérok
Kéxelök. iinitnlii a legfinomabb váaxouból leerearlolt árakkal. I tuexal lehajló gallér (l.iucolu) 3''. kr.
I tuexat egyenci gallér ^Kinpirel
30 kr. .
I . kételölí" (XJot/*/, 3.% kr. Mu l.eguifííbr ||I|
I Ismét elsdtk ^láltu. Anyemék.
I Nagy váfaaxlók \ miudenuemll "»leli, jegyií W ni á t o I ó k li il y (v « k b ö I. f>
Ny
txnrlsV^^rafcn i* Aépvn a leg jiitániÄl»b ára;kéaxitletnek.
BCb. -evr''.. . ntgrendelésfk
nlánvijtel mellett a legpoutotab-bau éa gyoiaan e«xk<i»altetnok.
kívánat
krrsl oloiibb.
Raktára valódi angol pergament (hólyugpanir) befőzött gyümölcs bekötésére.
Legújabb szerkezetű bélyeg készletek.
MuyiínfttW, kellMlyfiijcihfj, ezimiuel, helylyel koítével lió éa évszámmal, nélkülöz-hellen a kereskedőkre nézve 10 frt ¡>0— 12 frtigi • jq. ■ t
MMKiinfehtó szabadalmazott bélyegkészletek a''v. ,ubb alkotás szerint, ezíninn.l éa holylyel 3 frt kniudeu sor i>U krral több. , ••,. •
l Hyanllyriiek forgadhatók i> frt (V) kr, 8 frt kiig, nagyaáguk szerint, v MuftjinlVfttó és keii ln|>»ZNllluzú uro U. frt 5t) kr -- iyj frt ¡X) krig. .M*Kánfe»tö s kési Kziiniozúk 21 Irl-* :tO frtig. Száréi bél) i''Kpréxek ezini-, rang- é» helyivel esak I frt ¡"Hi kr. MmnoIó préat''k 2 frt f)ü kr. — Jl frtíg másolat könyvek I írt 50 2 Irt 2ő krig. 1''eiWt belyrifi k peraétllv olllókknl il Irt —. ó frtig UXHl darab. AdkoI furutt éa llietnzi''tt |ifi aétel, legolesébbak.
A begöngyöléit igen olcsó. Nagyszaiuu vásárlásnál leengedés, ''l''erjedeln.es árjegyzék( k bérint''iiti«eu s iugyun kaphatók.
AaolfQoIOatein Se Comp Boriin, Kürstcnstraüso 22.
\ lek. „(ijöri Káptalan" zalame&vd Felső zslili cr-
(Iqiélien
tizenkét hold idei vágás árverés utján elfog adatni, a venni szándékozók 100 irt. o. é. bánat pénzel ellátva, i\ évi october hó 20-ik napján 9 órakor a lielyszinére f. Zsidro hivatalosok, hol egyszersmind a szerződési feltételek is megtekinthetők. — .
'' Kelt Kónyban, szept. hó 12-én 1870.
Németh Péter,
tíszttó.
Gyógyszer* és ótmórték
nélkül bekövi«tk(^zik az idegbajok gyógyitiUa, illetőleg enyhítése
a galván gyógytani készülékek
hatáaa által, yzek nz egyedüliek, melyük n testben galván folyamot idéznek «lé (mindig u testen viseltetnek ) i''-s belerejtik elogOtldiV hogy a vizet fcllamtka. (4Gti—0,2. )
K.An kiW.iiléki-k hatáaári''il jótállás szolgéltatik éa kérjük ezt, n közöiiHé^ea csuzlán-czokknl éa más ilynemAekkul hnsoillőknak nem tekinteni, n melyek a nagy lármáziUok daczára j* hatáHialanok éa haszonvehetli-iick, minthogy rajtok a villauyosságnak iliég nyoma sem ve-heíó észre.
A mi készülékeink az egyedüli hatásosak saját neniAkbén, azonnal eltávolítják a fő- és fotjfdjiíit, a nagy köhiiijftl egy éjszaka, esi''zf, gyomorgVrcilit, nynk, dtrtk, 1* mtllfdjdtt, tzutdtokai, küMioénye» és más bajokat rövid idő alatt.
A galván gyógytani készülékek -I féle nagyságban készít te tnok, gyermekeknek -4 frl öO kr, minőiteknek 7 írt 00 kr. és különös nagyok, makacs bajok elhárítására ll forint 2f> kr. Kzen készüléknek megküldése az értök járó ár beküldése után azonnal történik. *
Kérjük a leveleket bérmentve
Adolf (ioldstein A Comp
in Berlin Fürstenstraase 22 cz''m alutt küldeni.
HIRDETMÉNY
Gróf Zichy Ilcrmanné szül: Szegedy Karolina Zala-vármegyében jelesen a zalapai, erenyei, tekepyei, dobronyi, szent-Péteri és dobosi határokban fekvő s körül belül 728 magyar hold szántóföld, 193 hold rét, 496 hold erdő, és 298 hold legelőből álló birtokát a hozzá tartozó major épületekkel és lakházakkal a jövő 1871-ik évi január hó l-ső napjútól számitandó hat egymásutáni évekre haszonbérbe adni kívánván; a válalkozni akarók legyenek szivesek ez érdemben a Jakabházán vasmegyei helységben lakó tu-^ lajdonosához fordulni, kinél mind a bérleti feltételek meg tudhatók, mind az egyezség megköthető leszen.
Keller Igtiácz
Nagy-Kanizsáin,
Ajánlja gazdagon felszerelt uruk-, hölgyek és gyermekek »zámárn való topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugysziutu ügyeimébe ajánlani bátor vagyok a es. k. katonaság s l. köziinaégiiek, hogy megrendeléseket a legjobb bel« éa kiillohli bőrből elfogadok és készitekt-az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban váltár«ltakat kijavításra elfogadom.
Bleö nyllv.
Kmpliehlt sein reich assortirtes Lager aller Oattnngen Herren-, Damen- und Kin-der-Stillettoii von bester (.¿uulitiit und zu möglich*! billigeii l''roisen.
Auch niaclie ich ein k. k. MiliUir und verohrung«\vürdiges Publikum aufmerksam, dasa ich alle Hestellungcii von bcston in- und Ausliinder-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch werden von mir gekaufte VVaar« zu reparieren angenommen,
KereBKeáelriű l
maifaaaUto
tanintézet
liéctbenx
Pmterilrim 32-d I k u''isM
Tanulmányaikat végzett hallgatók a cs. kir. hadseregben az egy éves üukénytes szolgálat kedvezményét élvezik , anélkül, hogy az iinkéntesvizsgáí letenni kötélének volnának. Heiratások szeptember 2;>-től kezdve történnek.
Az elöailá» októberelejen kezdődik. Október 2-án kezdődik a gyakorlati vasút- éa sttrgimy-szolgálat előkészületi folyama. • Kvijelentéaek az igazgatóság és niiiuleii könyvkereskedés által
szerezhetők, Porges Károly,
igatfatd.
Wajdits Jozbof kiadó, lup- és nyomdatulajdonos gyoiM^jtó uyoiuása jNugy-Kanizsán.