Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.38 MB
2023-09-05 09:37:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
136
239
Rövid leírás | Teljes leírás (369.99 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 040-044. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

tf agy-Kanizsa 1870. október bén.
40. szám.
Kilcnczcdik évfolyam ;
Zala-Somogyi Közlöny
Kiteijcdve . >
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap < "
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar, «a2<lászat, tudomány és művészet kOrébfll.
<v■riadta sioatbatoa, r-flt • gyakras aétfM v«|y két l»«n HzerUfNztöl Irorin kiadó IiívmIkI
WAJDITH JÓ''AHKK knnjfvk.ro.kíd*«/!.»»,
Elfífkotési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
^¡terjedve
Sopron és Vasmegyékre
ciinill »»Kye.tsrUlmu httllap
1870. ét>i oki. ilectemfxiri ívntgytdér•
Előfizetési ár:
Évnegyédre .... 1 frt. 60 kr.
Félévre . . . ... 3 frt.
■V Klkatk rl4«t*Ui«k f. évi uapt. hé véfávsl lejárt, kérjük az eliflittéiek aielébbl meg-sjltátát, b«gy • példányok «eflkUldéiabe* ftaakadás a« llrtéajék.
Zalai hangok, i
Amily ua«y volt III Napoiöon a nemzet-egység magasító« eszméjének Kuro-pábai|i létesítésében, éj» oly pa.''ányívá sü-lyesztetett — hálából. Nem eugedte a gondviselés, hogy a sedani mészárlás közt elvérezzék, látnia kel le, hogy Európa az öt világrész leggyávább földrésze. Itt a ma-gasb műveltség, az isteni egély, a felebaráti szeretet, az embergyilkolás rettentő vadcse-lekményében nyilvánul, mert a hatalom akarja igy. S mi a hatalom ? Kétélű fegyver. mely magasan tartva, messze ragyog, de sújtva vele, könnyen sújthatja még azt is, ki tartja. Mily véres, mily nehéz fegyver Vilmos porosz király kezében a mostani, melylyel egy szabadságért lehelő nemzetet gyaláz meg saját háza szentélyében. A sedani catastrophával be lón fejezve hatalmi, királyi küldetése, de czcntuli s mostani véres művelete durva erőszak.
8 miért e vérszomj?
.Azért, mert az , isten kegyelméből* uralgok, és »isten rendeletéből* pusztítók egy szabad nép szellemének szárnyalásaitól remegnek; remegnek a köztársaság hatalmas hullámzásától, mely a rangot s örökölt uralmat elsodorja, a kiváltságokat, czime-ket és kasztokat a legmélyebb örvénybe temeti és a szabadság, testvériség, egyenlőség kihirdetése által az embert emeli természeti jogának és móltóságának trónjára, azon magaslatra, a hol az erkölcsi és szellemi tehetség határozza meg a/, érdem nagyságát. Azért tönkre kell tenni azon népet, melynek oly nagy, oly veszedelmes, oly kiirt-hatlan öntudata van; tönkre kell tenni azon nemzetet, mely nom a hadi dicsőség babérjaiért hevül, haneiu midőn hazáját-és szabadságát védelmezi, az emlieriségért har-czol és hal meg. ..."
8 hogy ez igy van, mutatja a porosz-kormány garázdálkodása hon, midőn minden szabad véleményt az orőszak durvaságával fojt el, mint ez ujabban Jakobi országgyűlési képviselő elfogatásával nyilvánult.
Az olasz nép elérte édes vágyát, cgygyé lett, miért már l)anto sohajtozott,
Előfizetési föltótelek:
'' , - '' r
IUIyl«-it liáihit* bordás**! ti vidákr« |n>«tán MM" y.ftn évra''í A frt kr Kél évr« 3 . — . f.vurgyodr« I „ 60 .
-- .............. —m
\
amit Machiavelli lángtelke előre látott. Az olasz egység után a német egység is készül, de hogy ? — egy nagy nemzet szabadság romjain, milliók hulláján és embercsontból lakott pyramidokon. S ha ez a művelt nemzet igy mocskolja be a német egység magasztos eszméjének kilátásba helyezett létesítését, milyen lehet a szláv egység? Az orosz erősen készül. 11a véres volt az olasz egység kivívása, a német egységé mint tudjuk, óriásilag véresebb, akkor a szláv egység a legvéresebb, legborzasztóbb lesz.
S a késő jövő pirulva nevez...