Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.71 MB
2023-09-05 10:32:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
133
193
Zala-Somogyi Közlöny 1870. 045-048. szám november
47. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nagy-Kanizsa 18T0. november 5-én.
45. szám.
Kilenczedik évfelyam.
II''
s

Kiterjedve (
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépInMlalom, kmskiMlelcui, ipar, pzilászat, tmloüiáiij és művészet kőreWI.

«(■ÍM UMlltH, •K"» » lyakru mátfil vagy kél ivón Mserkenatél Iroda én kiadó IiIvmíhI:
WA.IDITH JÓK8EF k''lnv vki''roíknliWIen.
" ------
: Győzzön a jobb!
Ki no ismerni'''' az angolok nevetségig menő versenyzési szellemét? Ki nem tutija, hogy Angolországban a ver>cny iinla* az is»-. kólában kezdődik, s gyakrán egész egyetemek állanak szemközt egymással? Versenyeznek szárazon és ''vizén, komoly- téren ugy mint játékban; szóval: versenyez az angol mindenütt.
I)e hasznára, előnyére van-é e versenyzés? Kétnégkivttl.---Ki na ismerné
ugyanis az angolok ügyességét mindenben ? Nem az angol-e első csaknem njlnden európai versenytéren? í''s egyszersmind nem e az angol leggazdagabb nemzete ICurópáuak ?
Tagadui tehát nem lehet a verseny kedvező eredményeit akár ssHleini, akár anyagi tekintetben.
Igen csekély ugyan a''-, mit valaki rop-''-tpunt fáradozásához képest a versenytéren azonnal nyerhet ; de íkiszáuiithutlan annak eredménye a jövőre nézve. Mert mig az illető ott nem kis dicsőségben részesül a jutalmazás, illetőleg kitüntetés által s ez is- ! imét nem jelentéktelenül növeli tekintélyét, V)t a czikk árát és kelendőségét is; addig a közkifejlődésre nézve is roppant hatással van, amennyiben mások szintén vagy jobbat vagy legalább hasonló jdt törnkeszuck elő-állítani.
így például, ha a gazda kitűnő terményéért jutalmaztatik, e jutalom fáradalmaiért alig fog elég kárpótlást nyújthatni; de nem adhatja-e ezután drágábban a kitüntetett terményt, az iparos iparczikkeit? Nincs-e a közönségnek is előnyére a verseny, midőn egy tájékozást nyer a jobb és czélszerübb czikkek felöl? Nem okul-e minden gazda, minden iparosa verseny által ?
Csalatkozik továbbá, ki azt gondolja, hogy a versenyekben, ipartárlptokon csak a rendkivüliségck jutalmaztatnak, s a közönséges mindennapi kinézésű czikkek ligye-leturo sem méltattatnak. Sőt a vorsonytár-latokon épen az ellenkező iránynak kell uralomra jutni, 8 inkább a legátaláiiosalb, legnépszerűbb, legczélszcrübb és mégis legolcsóbb czikknek adni a jutalmat.
S főleg az ily versenyek fognák leszorítani a talán fényűzőbb, czifr&bb, de nem czélszerü s talán mégis drága ezikkeket a ■ piaczról. Mert mit a competens jury elitéi vagy kiemel, s annálfogva a közönség elhagy vagy pártol, az bukni vagy fejlődni fog.
Ez czélja a versenynek, fia nagyon helyesen; meit nem érdemel életet, mi nem életrevaló; — mig pártolásra méltó, mi életrevalóságát megmutatta.
Náluuk azonban nincs kedve senkinok versenyezni; hogyan lássuk akkor, mi az életrevaló, és mi nem. Avagy, nem kell-e pirulnunk a külföld előtt, midőn oly szarvasmarha kiállításról olvasunk, mint a nagykanizsai, mely szeptember 12-kéíi tartatott, s melyen összesen négy kiállító 32 db.
........... ■'' ''- ............-í.. ■ ...
Előfizetési föltételek:
IM)tii<ii IttUliox li»ril«p«iil /•» vldóki''e poMiiii kllMve
Kj(<;»í vln- fl fit •• kr.-Ml ói:.- :i . - .. '' Kviii''ji>oilrv I . 50 ,
marhát szerepel letett. Azonkívül a földműves osztály, kiknek kedveért, illotóleg haladása miatt rendeztetett leginkább a kiállítás ez oszt ¡ily épen nem" volt képviselve.
Ily részvértenség valóban csark nálunk tapasztalható, Mert itt iliost minden gazda, minden iparos, mimleti vállalkozó annyira le van hangolva, annyira elcsüggedt, miszerint csak örvendenünk lehet azon, hogy a gazdasági- és i pa r egy letek országszerte mindjobban terjednek, s a jövő évre -tervezett uraxág»* 4; i á 4-U ti s megvalósulása napról napra közeleg.
Különösen szép feladat megoldása jutóit osztályrészül gazdasági-és iparegyleteink n e k. Kz egyletek ugyanis megyénkint mindén megengedhető módon arra törekedjenek, hogy a versenyzés szelletnél élesszék mindenütt ; az iskolákban ugy, uiiut a mezőn és műhelyekben, a termeiéi? tenyésztés, műipar, kereskedelem, közlekedés minden ágában.
hegyünk azonban körültekintők a verseny élénkítésénél, a dijak kilüzéstv- és jutalmak odaítélésénél. A kevesbbé fontost t. i. ne tegyük az elsőrendű dolgok elé"; vagy ha egyikettufczszilk,a másikról megnő felejtkezzünk. Ha pl. a futólovakrji nagy jutalmakat ''tüzünk ki, jutalmazzuk a jő . vonólovakat is, és ne hagyjuk számításon kívül a szarvasmarhát, jó igás ökröt sem. Ila fényűzési ezikkeket megjutalmazunk, sokkal jobban meg kell jutalmazni az olcsó, czélszerü gazdászatí és ipareszközök gyártását, vagy a mindennapi szükségletek kielégítésére szolgáló czikkek tökélyesbitését, olcsóbbá tételét és terjesztését.
Kz helyes iránya''a verscuyoknck, feladata és ezéija a gazdasági- és ipar-egyleteknek. S niig ily irányban vezettetnek, Biztosak lehetünk, miszerint óriási erővel mozdítják elő a közkifejlődést és nemzeti jólétet.
Alakítsanak tehát sorra a megyék gazdasági- és iparcgyleteket, s fektessék azokat oly széles alapokra, hogy tuiuél többen részt vehessenek, illetőleg bevonassanak azok körébe; aztán állitsaniHi i p a.r tárlatok at, rendezzenek versenyeket minden téren és iparságban, hadd tanuljanak maguk a versenyzők, de okuljon a közönség is.
»Győzzön a jobb!" legven jelszavunk.
GYULA Y.
Honvédtisztek hiány«*
A dandár gyakorlatok teljesen eonstalálták H*t, hogy az életképes honvédség még uom bir eomplot tisztikarral. —• Mivel sajál tapasztala-^ tom után w ezt annyira fölisunorhottom, hógy tudok dandárt, melynok zászlóaljaiban a század vezényletet tettleges tót szabadságolt ImU-nagyok teljesítették, gondolkodtam felette, mi-'' ként lehetu« ezen égető szükségen a gazdái-kudú törvény szellőmé szerint segíteni.
A véderőnM szóló XI,. t. vz. Ű7. o ré*/.-ben némi kisegítőül szolgál, midűn aat mondja,
HlrdetóaelL
A li»t li«>»liu« |M''lit ,1,''m ir 7 ki.
l''.»*.,r •> «''» jnin.tni lot-iSlii l.i-ikt it.W''fl .''» kr. Ilrly/j^lij ••>i•>>1'' II i''lí^l lielklní.Mi''-fl .''10 kr.
vitY l''t til ■> r Ti5iklat.il>> ilij » I") kr.
..... Ji ^wíJ
hogy: Ila háború eaulőljun''.n honvédségnek hadi állománya még ikíui loiiim kíogtúziivc, mindazok, a kik a<i. >tldi|í lomilloll hadkiégú-Hzité''ti törvényeka ik mofifululvo, aorozii* :ik»u állottak ugyan.de a hadserO^lii* l>:'' nom o.nzt ittak, nem mint (inkénti Aek a b"»nvéd"égln'' nem léptek, n-élettlk ¡W évét mei? 11''em halndták. « háború larbtma alalt liailk>>te|r<zntt«égnlá tunek. Mert kik Miiek a törvény « rovata alá?
A tohluépc nuili, minthogy oz korosztályon-kint inogviza^áltatváii, wak az uutauclicli ok maradtak fénn ; do ue.kiink különben i« számra néni oly im^y szijkséjíünk van, mint értőim«-* Képzett v^yéindiru. kik alk^lauwik leuyuuek a UK/ti helyek hoioUúdiíru. Ka kik azok kik a törvény «• rovatába esnek ?
Főleg azon gyének, kik ;«zelötti sorozási kötelezettségtől — azon okitól mentesüllek, minthogy vajry iskoláztak, vn?y hivatnlokat vi-bellek akkor, inidiín nevtkk M avató lajHjromba eliljött. Tudjuk azt, lio^y ily módon immtesülni az ogytíiii önzés, sőt ha''.nli erény is késztetett uiiudi''n magyart. • ■
Mi azonban - megjárta akkor, nem megy az most, hazánk érdekű és az általános védkö-telezettség mást követel. Fájdalommal kell azonban beismerni azt, hogy a magyar inlclli-gens tiatals.íy nem kellő mérvben karolta fel ez eszmét) mit az által is nyilvánított, lio^y a szabadságolt tiszti helyek betöltése végett nem kellő buzgalommal pályázott.
Némelyik sokallja a felszerelési kölué^okot, más liölc<iobb ak.ar Iflnui u (örvénynél; sok p.--dig azt mondja, ho^v majd lesz ö honvéd, ha kell.
Klhis/^zük! De uram! ez nem időszerű gondolkozás, á honvédségnél a számot, mire önök magukat devalválják, megadja a nép. Önöknek értelinesaégére, müvultségére van a hazának szüksége.
Azon vélemény merülhet lel, hogy az idé-zett t. ez. esak háború esetéro sz<il ? A törvényt részben könnyen megehet változtatni.
A törvényhozás gondoskodjék arról, hogy miután a háború előtt kell a harozképessé^et clöállUaili, liiept a liáhoru tartatna «lati késő: — mindazok, kik a éves kor keretén beltll esnek, minél előbb és lehetólo^ a legközelebbi sorozáskor állittas^aiiak elő, hu^y azonnal a két. havi szolgálati-időt iskolában töltlu-ssék, hol magukat a honvédi szolgálatra kikép <zvAn. mint hadfink és tiszth lyottesok p-tolják kt* azon ür^l, mely e/. évben a damlár^yukorlutiiul kiriviila^ tüul (el. *
Tmlom én a/.:, hogy - normalÍH könlliué-nyék között'' rend<v< koros/.lAlyaiuk in kifogják állítani idővel ; de a hazának most van szúk-.'' ségo egyénekre.
CsodaszüIoJ t »
A inurt hetekben N.-lCauiz<>áu i%y loány szület«!tt, k''uuk kózujai összezsugorodva vaunak, iniud két lába fője e(»y ogy bucik.it képez, térdei hátul, .térdhajtása molöl vau, moly szeréül, midőn lábait turdbou meghajtja, láb-, szárni nem hátra, hanem mell felé hajlanak. Az újszülött a terhesség kileiiezedik havában született, tehát telj''tsen érolt, életre való, mind a mellett kiesiko s midőn sir, arczátjuinden részén a lőhető legdurvább majomránezok árasztják ol, nyelve rövid, hogy« terebélyes és körgömbölyü. Kgyébb baja nines.
TudsA» azt, hogy akt ember sok bptogségot és más nyomorúságot a nztlléktól örököl, tízért is mint oTvua érdékosiudb tarlottam ait kinyomozni, hogy minő körülményeknek lőhetne tu-
Hirdetésekot elfogad:
n.-Knilitáa: «K>Al)ó iiivatai.,Pastaa: zki.hi.kh m. ÖBUS-, Hamburg-. Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- ¿* Baltiban: II usiíN-jVIJIN k vuui,Ki:^y£9í«-. Bera-, ó« Slult^rtUanr TÁUMa. Beoiben: OI''I''KLIK
lajdouilaui «zen ujszdlöltnek nyomorékká ta-rumtetését.
Az nuy.i koldusnő és egy koldusnak sm-gődött ágyat.t, Az nlyánnk jobb lábaszára olyan, mint a pipaszár, azért is o uiiutt mankón kordélyon jár. Az anya dí> évoa, közép termetű és uyeii ''f* ttő; höt éve, hogy ágyasa aa imé.nti koldusnak,, mimi két kezén ujai össze vanuak zsugorodva, egvodül kisujait tudja mozgatni, két hiba fejő bticzkós, annál fogva talpon utfm.hauoincsak Ifus duoaoiTjárhat. Három évvel ez előtt szikit ogy éj» egész^gos gyermeket, aki másfél éves korában általa ismo-ralluu buleg«u'',(>MUi meghalt.
K két koldus a vándor kordély-koldus lyapathoz, illetőleg azon kéregető sereghez tartozik, iue|y az ország minden részét átzalám-bolja, tanyáját elszórva községekbeu tartja, bizonyos tmcauk, vásárok, üutiepek alkalmával a kalendárium .kitételek *szor<:nt csoportosul, utazik, koldul és segíti szaporítani az ombori-•égot. "
A novexott nő, miut a esodaszülöttnok anyja lábán járni uóm «¿<>k, hanoin csak kordélyon , kérogotéikor hidak, utezasaikok, templomok vagy más nyilvános térek körül földre ül,'' kezeit, lábait lomozitoleuitvo mutogatja, hogy maga iránt szánalmat gorjosszon.
Nyomorú létét anyja méhében sajátított* el, ugy tuoiid ; volt esőt, hogy anyja hozzá hasonló nyomorult koldust ápolt betegségében, minthogy pedig terhességének első fogamzás és magzatképzési időszakában volt, azt hisszi, hogy a lélek képzblódő cs képzelődéséboni ki-csapongo müködéso hozta o világra nyomorultnak.
Ismét egy ok,- hogy :
1. az ágyasság (concubinatus^
2. u koldulás boszüntotéso a lőhető legnagyobb szigorral eszközöltessék.
K.olt N.-Kanizsán novetnhor l én 1870.
TKKgÁNCZKY.

Levelezés
IMnok itt-GyUrtjy, okt. 1H 70, Tuboly Viktor ur o lapok .41-ik számában értosité az olvasó közönséget, miszerint Hánok-azt-Uyörgy község uagyszülöttje Kovács Ziig-tnmid péesi püspök ő méltóságának o hó 21-én születés napja losz s hogy « nagy fértiu-közaá-''günkei egy uj orgona és haranggal ajándékosá int-g.
lv/."M Htdósit.''Uával nugem Tuboly ur meg-olő/sitl, a/A(rt én most azt mondom ol, hogy a kegyes jőt«vőjiols>szUletés napját községünk lakossága miut ünnepeié inog sfcogy az ajándékul nyert tárgyak mily nagybocsüok.
A stuilenVs napnak előestéjén, ugy anuak reggerén ajándékul nyort nagy harangunknak először hallatszott méla bus hangia, ünnepé-lyi<seh hirdette a kedves nnp mogérkeztét.
Megható volt látni köiségünk lakóit (a 10 órakor inog/.eudült harangok hivására)inint iparkodott örömtől sugárzé arczozul at laton házában megjelenni,.hálát adandó a Mindenhatónak, hogy községünkot ily jótevővel áldá meg! A szt. mise áldozatot nagyon tisztelendő Kálmán Uyörgy helybeli ple)>ános ur végezé; mialatt a hála''dalos nép buzgó imát-rebegett a kegye« jóV-vőnek jóléto- és hosszú élotoért t
Az orgona, mely augusztus 20-áu szólalt ni''-g először," e hó ,21-án szenteltetett tel, a sao-kást»s szertartást tőtisztoUuulő Jtokány i György azepoinoki plébános kerületünk esporaao tolja-sité, a sz^tartás végeatévol ^''l''o Douiu" — «''gyh.i/.i szónoklat és azt. miso Uriatott. — Mindkét nnp örök omlékü maradaud aaiye-inkben.
AjAndékunk mindkét tárgyát IMcmU lakó művészek késziték, -r- méltói- nevezhetők az illetők művészeknek, minthogy műveik., szakértők bírálata szerint remekeknek ítéltottokv^
A harangot késxíté Kuepprechl János, ■ oly ügyoscu, hogy az, az előbbiekkel tiszta Hármas ösazhnngzatot képez.
Orgonánk készítőjének novo AitgttarJó--imI, — Képzeletet. túlhaladó aa, miként lehet 6 változattal tökéletes orgonát előállítani. Megmutatta oit nevezett művészünk, mert orgo-nAnk coakugyan remekmű; úgyannyira, hogv bátran mondhatom, miszerint megyénk bon jobb szerkezetű és kollome&obbon hangzó orgona nem létezik. — Művészünk készítette a ptk-»i izraelita templom világhírű orgonáját ¡8, mely oly azorkczetü, mint a lapokban olvastam, tt milyen még eddig, nem készíttetett.
Lelkiisincrcthclí kötelességemnek ismerőn», hogy őtet, kit annak időjében más lapok is uártoUilag ajánlottak, ¿u is ajánljam az érdek- . letteknek. LakiUa Pécsett, Hórí''án utcza íVik száin.
Jótékonyan hatott ránk kegyes jótevőnk-nek ajándéka annyival dinkább is, minthogy azokra li.ár reg nélkülö*hr)tlon szükségünk volt.''
Az ég áldása kísérje községünk nngyvzü-lőttje s jótevőjének miiidlúi lépteit, éltesse nz Isten őt sokáig!
fal''is kauoly '' iii''|i|*rtit«>.
Xn,f$-Ap<iti, őkt. IS?.».
Viszonzásul t. Kovát* .lános urnák a ''/,. s. Közlöny líszámában közlött-czikkére. Midőn irt cikkben t. Kovát* tir az állam-|»éi»ztárbón-segély zésvkről akar szólani, csnkhr.mur intor-pellálja Zaláitól a kcsz||iclvi gazd. tanintézetbe Állam-költségen kiküldött három tanitöt abboli mulasztásukért, hogv eddig nem számoltak a nekik kiutalt segély míképí kamatozásáról.
-A felhivást, mint tisztán a tanügy iránti érdekeltség szülöttjét üdvözlöm, tiszt<4ci|i. Szabadjon mégis a£ra némi mcgjcgyzéal u-nuem- -Pgyanís í
Kitekintve mitilen egyéb közbejövő akadályoktól ngy í''uia-Vtaltam, hogy a közönség bizony nem ü<4*tyoii>f«k''k)ódik ez, uj eszme iránt, nőt imitt-amott kiesiuylőleg nyilatkozik feléle. F.z jgy lévén, bizonyára már maga is le-verőleg hat az illető taniiókr.i. Igaz ugyan, hogy résztai» nekünk (eladatunk ez életrevaló eszmével megbarátko/.tatui a közönséget; de csak magunk vagyunk-e, kik a kezdőt nehézségeit egyszerro lo nem kiizdhctjük V
Továbbá itt voltak a tanítói értekezletek, ahol a legilletékesebb liolye lett volna „szám-
ndás''-unkiiak ^ de hogy orro ott m hivattunk tel sfcnki áltnl, oz is ez ügyiránti közönyösség mellet,t tanúskodik.
fis végre, mi vagyunk-o az államnak azon olősdijoi, kik sok életerejét pazaroltak V — Ha igazságosak akarunk lenni," rajiunk- kell-e--o-számonkérési kezdeni V Hisz mi nem is voltunk eddig az államé; bennünket, mint uj csccsomőtr osak most karolt t''el, s midőn a/, első tá|»ot uyujtá, már oz is tán megpanaszolt V
Szerintem s a gazd. intézőt igttraúóság.i szerint is a kikűbjört tanitóikar tMak'' elismerési érdemel a kiutalt épen'' nem elégséges segély összeg mellett — tanúsított ügybuzgalmáért és ernyedetlen kitartásáért; ami tollát foljugosit minket azon reményre, hogy a ráruházott tőke holt, knmatozatlau nem marad.
így legyen meggyőződve t. Kováts ur is, hogy kifejezett óhajtása — a körültiiéuyekhez képest — teljesülendő
TÓTII lajos.
llirok a csatutórröl.
— Mol/.lii> a oapilulaló> itláu azonnal élelmi szerek Mzálliiiirfára télutótt intézkedés, mert a nyomor leirhall.ui. -.- Itazniue é^ Károly Frigyes berezeg Varsaillosbo moutok. — H.''iii.tHM) német katona van l''Vauoziaországban. — Ilotanr i;on mellett a bajorok, okt. 2?f»ín telj^son incgviv. rettek, a fr. k'')rm iuy''l''our*lMÍl,^(}rdoauxba meg\v— a két poro*>. lő herereg tábornaggyá, Moltko pedig gróti i-Aiigra eiuoltotctt. — i''ann tbuok gyors segélyt kért. —, «Saint Q,iieiiiiiibo:i a porosak ''dl il ogv német katona haláláért i> ártatlan lakos vé<giiziotik ki. — AiiiíoihIioii Metz eapitulatiója imgy luvortsógot id«izett elő, békét óhajtanak. — A szász király kivételé-vei az Msjy.es- német tej.•delinek jelen ¡esznek a l''árisba való bevonulásnál. — liambotta liazainet hon-árulónak,a sednni vapitulatio ügynöktMiek ós n betolak"dé>k bűnrészesének mondja. -— I''iiris bombáztatiisa isiné-t ellialasztatott, mivel élelem hiány miatti- 4ölaö<W< -hisrik. ^A Han Prnn-eiskölmn lakó Iraneziák is elfogadták az<>u feliratot, mely ll.izaimtrárulónak tiTilvAuitja. — a jHirosz király élete elleni meréiiy koholmány.
a luerzi tln/tek taimsitytt, liősiségüké-rt megtartják kar íjaikat. — Kugonio esászárué a es. berezeg javára Imondott. - A kormány l''á risban iiázmo|o/ast (art, hogy u vagyonosoknál
Itf.ri.ljait <• tev.-l,-l wert n folt-let Mrml.iin KOIrtiiliitxik a/. ,''l,,Kli ti.*vali «- lHr^>vli.ni "/. ur iill.it id v»|a»/|.''.1. T. iiiKijkMiirnuiik K->vnU Jiínoi ur vi» **«nv;tlit</.nl Sf. ur li''«<l<;« n*i>iil>.in in)in k^«<)llii-l-j''lk. li-^fi-l-vMi í" nkUor, !i.i niiml a lisroiu inlrUill felelt. '' '' Hicfk.
j elrejtett ''élelmiszerokot felkutassa és közezélra i felhasználja. — Kugonia esászárué (Mari grófné név alatt h Hazaine Wilbelmsbőbébo mentek.
— Ausztria és l''oroszors/ág közt ez utóbbi koz-. dotiiéiiyozésére baráti szüVotség köttetett. — Oaribaldi parnnesára Cambriél-tbnok jetétetott.
— \ fr.''Mietirouryk Klsa8*b\n és Hrotagneban vonakodnak Garibaldinak e.igetlolme«ke<lni.
— T-. jrslia Mazzinit várják. — Az eUiuui és lotharingini német jwsUlk olőlizetést fogadnak el magyar la|>okra. — Az elfogott |>. tisztek
. közt roppant agitatio foly az Orleansok érdeké-j bon a Na]K)leon(dák ellen. — liourbaki tlmok lo-1 mondott. Nuu-Hreisaeh ostnimlása yiogkezde--tett. — - Metzbeu az ostromzár alatt ii;"» üzer beteg és sebesUlt halt még. -- IMrisban a fris húskészletek deez. li''i-ig eltartanak, besózott hus azontúl 5 hétre való vim. ^ Dijont a |M»ro-szok X órai barez után elfoglaltak ukt. .''Jl. Uu-marck 2á uaph fogy vérszűrőtől ajánl a franezi-áknuk, hogy tieinzoti gyűlésre választiWok történhessenek. — Alt-Hreisach Mortier enido lángba boríttatott a lövegek által. — Metzi koriüányzóvá Lővenfelil tbnok neveztetett ki.
— Iloyer szerint. éhség miatt eapitulált Metz, a ^Oaily News- hiteles forréisból írja, hogy
elég eleség találtatott Metzbeu.
Heti szemle.
Nov»''iulirr*4 .''-:) |M7<». r- Krzsébot kifitlynó nóvünuo|n^n nov. LH-én az egész birodalomban uuín&stia fog adatni a politikai vétségoseknok. — A m. kir. iguzságügyi mhilsterium (>4 törvényjavaslatot keszitelt el.''— Hécsheu mult héten roppant Vihar dühöngött. — Privorszky l''eston .(.''nfo ehautaut" létosit. — A Száva erősen árad. — lieothoven-ünncpély a nemzeti szinházuál tleez. 1-1-, I;V éj« Hi-án lesz. — Mosonvi Mihály zeneköltő myghalt. — A közteleken Narbuth-félo gyökérnreUző gépo látható nov. 10-ig. — A p«<sti bii^ositó, intézet a kir. kinestári jegyekot késziHMiz granágl.l''jgudju ol. A magyar hitelbank, az angol-magyaré« franczla-magyar bankok í''usiója vahíszinü. — Az akadémia jogi s bölesészeti osztálya egy tudományos folyóiratot fog kiadni. — Dunatöldvár é» l''eutele közt a postakocsit ismét kirabolták. — Hées-bon légszosz felrobbanás kővetkoztóbon egy emelotes ház Összeomlott. — Athénban nagy löldrohgé<s volt, Szegedeu egy sirlosztogatéit fogtak el, ki a gazdagon eltemetett halottakat felásta, ékszerei s ruháitól megfosztotta. — A horvát országgyűlés a „Sloga" szerint nov. 10-kére hivatik össze. — l''eston 30 ezer ember lakik piliezóbeu. — Az uj parlameutház, moly ut a kormány a feldunaparton tervez 20
millió ftba kerül. A ralnistoriunjok stámár» U
terveznek palotát. ,
— (Ilvtlii''ii.) I.ukso- Fábry |léla mérnök a közlekedési ministeriumnál 2á-én vezette oltárhoz Thíoring Oizella kisasszonyt. - Szél Akoj.csanAdmegyei főjogyző s a .Maros- szur-kesztőju okt. ik»-án votte nőül Uyeoes Máru úrhölgyet. — Neumarliofbaij (HorvátorízAg) okt. 2á-éu ment végbe Krdődy Valéria gVófnC esküvője Odeeehalehi Artúr herozoggel. Azeske-téa magyar nyelven ment végbe. — Iiosenblűh Lajos nagy-kanizsai tanító nov. 24-é''n vezeti oltarhoz a bájos I^turingor Kmilía kisasszonyt Kőszegen.
Hirek
— Klo^zor Feri gordonka művész ha-zánkfiának* második hangversenye nov. ö-úu megtartatott kevés, de válogatott műpártoló közönség előtt a „Zöldfa" nagy teremében, mely alkalommal ritka műélvezetet nyújtott
'' a művésztársoság, Klotzer Ferin meglátszott ugyan a lehangoltság, hogy édes hazájának o nagy városában som élvezheti azt a pártoló iigyolmot, mit külföldön elórnío sikerült, mindamellett játéka meglepő hatással folyt le, »szabatos s biztos kezelése a gordonkának, főlog a hangfutamok é« elhaló pornóknál élénk taps-vihart idéző elő. Kletzer Valéria asszouy kedves jelenség a színpadon, hangja csüngő s főlog az érzelgő t* naiv kifejezésekben tiszta és hú, a zord szenvedély kitörésének utánzását azon-hali níiíu''felezheti eléggé erősen, mit hölgytől iioiii is lohot kivánni, mert a hölgy gyöngéd érzésébon, legyen az bus, víg, vagy kaezéros-kodó, otthonos és sajátságos | jnnwu van, hogy n hölgy bŰbája az érzés kílojezésében, a liang édes zongodelmébeti nyilvánul, mi annyira kedves, mi annyira hatásos. Uhland »Dalnok átka- gyönyörű költőméiig s bár érzéateljesea ad,ta p|ő, még sóin sikerült ugy mint Gyulay .Kjí látogatás* czímü gyöngéül s az anyai érzést oly hlvon visszatükröző s" Castoíll 20, ÖÜ és 40 czímü kedélyes költeménye, oz utóbbi különösen hatásos levén, többszörösen kihivu-ték s még egy szavalmánynyal bővítette 11117 a változató» programmot. Wogritach Miksa ur zongorajátéka folüimul minden kívánni valót oly ifjú korbuli tői, mint ő. A gyorskezelés, a szabatosság és biztosság meglepő öszliat)gzatá-val mintegy elbűvöli még a ueiit szakértőket is, szép és nagy jövő áll előtte, szfliiui nem akaró tapsviharral fogadtatott, különösen u magyar darabok előadása. Köszönet a ritka műéi vekért, kik jelen voltak, foledlietlon kedves órát töltöttek s kik uoiii részesültek az előudá-sok műélveíbon — esak sajnálhatják, pedig
i ■ hu i i i i 1.1 ■ iii ................iii ll.llll ......
TÁllCZA.
Halottak üniíepőre.
Hslutlsk inaKiiixtoi lltiin-|ii-iv jfitolí, Kikuvk ii«>rvUv>i •> iu''111.1 »ir f.-.li; T^pjllk n<vt c iinpuu ábrúiitlaink kíp.''t, VeMiik ki kcMtluktiM s mi o(• l-li; t''isk <>)(/ lf|yrn, mely nmtl <irj*ikln>/ »mol, l.«;bk-r(cM''l>b kluc<ili)k - « * » t-111 f ni-l U.f tel!
Hslullsk in»|f.''úiil"< ilinicpírfi jcruk," A mull rmlékvi m«>«l »rrrv iiitrii) k, Ititupii iicin lrln-1, Imi^v kikrl u.''i »«ti-IIMIiW Yrüki''|> 111" li''iljllk. mj-rl IaIiIm- murti u.-k -. Hogy Ii''k<-<I, ki \Vl111« Irli-klifii <k> \.ilál: fclojjulvk, im-rl rlraliolt h x»nl linl.il ''■''...
)t<>fT at v''tfl »/illn frlt-iljii imA.il.it. Kii.i-u n>i|>initoiiiili iniintoii r.''U ^M» ««"Vr< ; Moify At írva tőbliü M- Kopituljuii S''i.i, Kit oly liisloli lifnl » »¡iti-t »ir mólvn; IIokv a liilvc», kiéri tii»y láutc-ilt .«/i-r.-lm-, A már kililllt »»ivrl ví([kíp »lYílfilJo ?! • .
(Ili un mólul, nr>m Irlirl ''ikct rlfi''lrillH. Áüiisink ia lírül írutunili''Sk •uilikol, Miilöii ol;k«r-«-ljkt>r <»,''ml. » öit/nknktui Snlvdlikliaa t/nriliuk i-llniuvt kc<lv*»itilt, I, Ks uirv tetssik inimlrii, niitit''a ignx \»lna; Miril k*ll /lirritiiUnk » keruor vslór > ''. ...
Ki>m leliet felulnt, — c« Imjfy-iirm Mriljii^,
A kunjB Miniiyllj* ii(v«-n,
Miket »irj.nlkra )|iillatuiik e iiAp.m ^
Fnlkcreavi''11 űkcl l»oli|oj»it«S ItitUrii-:
llo^y nem tart Krilkkt'' * 11(így áltnok álmai
H knUei^t iiiiodouki• efyknr n|ra U''Ik!
Mert a» iileu-nmliar nem a/vrt a/eu» e.lull, 8 nem ai^rt tllrt liaUlt értllnk n (tol^uián, IIuk.v no legyen nalvilnk reminy*tf Fillébredni auia iisjrjr napiink linjnnt^i : MiitHn ai t''r — ki «rnlt v* lm/ inimleukuroa — Éltet lahet vtgig a in«?nyill lianlokun !
oytj.A.
A nai halad nem marad.
- (]l. »i<5l>.) vf.)tjrlalá«.y
— Boldogok ők; számukra nyitva áll a, világ, míg reÁnk tudja ístiui milv kiuos^jövő vári
— Nem tudhatjuk még boldog-e vagy sa-nyarteljea lesz-o jövőpkV — Hidd el Marosa:
tott k«zdttnrk jii véij^ izokott lenni, s a mi halmi nem mr.rml! '' *
— Ilárcsak igazad lennel azonban Semmihez sincs reményem. Atyánk tulszigoru irányunkban, néni hiszem, h»gy valaha helyben hagyja választásunkat. — K közben a hajúul mind közelebb jött, s most a nap első sugarai a szobába vetőiltek. - -
— Felkelt a nap,t> — szólt Marcsa - s én még nem aludtam, Öltözködjünk fel, talán a reggeli lég mindkettőnket fel fog \ ídituui.
— Ugy, de atyánk még a|szik. s ajtónk kulcsa ó nála van, nem mehetünk a kertbe.
~ Mit som teszi kikönyöklünk az ablakon, ott is szép a kilátás, s ''az üde levegőt élezhetjük. A hölgyek sietve öltöztek fel, s kidőlvén ablakukon, képzelmöknok szabad folyamot eugedtek.
Ki tudná gyors gondalataik fonalát követni, melynek maguk som tudtak határt szabni, ki azon féktől. -n képzőimet, mely a multat a jelennel, « ezeket i\ jövővel zavorá össze VI Nem — ha a villám vinne is berniünket, — a minden irány nélkül tévelygő gondolatokat követni nem birnók! ,
Osszo-borzadva, tekintettek vissza, midőn az ajtózárt csikorogni hallották, mely mintegy felébresztő őket merengéseikből.
— Nos ti szerelmos virágsziUok — szólt a belépő Szeuyci, már kihevertétek magatok találkozásunk lit.i V
—• IloesásHon Illeg atyánk — szólt liyája-tnítidou félelem, nélkül Kr/.«i —a szoro-
san,
leuuiok tleui lelu-t |mrauosolni no híbánitsa Csákyt s Kagathit, mindennek mi vagyunk okai.
— No még csak az kellene — hallottam ^Iliről beszélgettelek a linakokkal, s tudom, hogy már előre mogbatározlátok a légyottal, hogy ludtúl adhassátok a semmire kellőknek, mit mondtam én vála^ztástokra. *
Tudom, meunyíre vagytok ti hílnU-tk, s mennyire tuuazok, azért majd lesz gotidotu mitid m kétfélre.
— - Köszön jük édes atyánk gondoskodását, tudjuk ügy is, hogy javunkat akarja - hagyjuk a többit má^irra, s inost menjünk a kertbe reggelizni — tuirtuT Krzsi.
— No 110 hát még egyszer megbocsátok, de aztán ne történjék 11111 többé ilyesmi.
A hölgyek örömmel közeliténék atyjokhoz, ki mindeniknek homlokárn csókot nyomott, tnig ók kezeit emelték ajkokhoz.
Kzután egész megelégedéssel vozoté az üreg ur lányait a''kertbe, ama szomoru-füz alá, melynél az éjjel találkoztunk velők,-s egy szolga vivé utazik a reggelit, tuely állott szépen sült kappanból; természetesen ez utóbbi c«uk Sze-, nyei uramat illuté.
Jó kedvvel költék el a reggelit, mely alatt j a társalgás oly dolgokról folyt, melyek bészé-i lyünkoi nem érdeklik, azonban midőn Szonyei | uram kövekkel kirakott pipájára mint az akkori uemes egyik jellemző eszközére gyújtott, a beszéd uj fordulutot vett, melyet nem lehet mellőzaö^i.
— Ks kinek szánt minket atyánk V szólt folytatólag Marcsa,
— Olyannak lányaim, kí valóban boldoggá tehet bennüuket — felelt Szeuyci.
— Oh! mond Erzsi''— akkor csak bizza reánk, hígyjo inog, mi tudjuk megválasztauí azt, kivel egész éltünkön át boldogul lehetünk.
— Mit tudtok ti! gyermekek vagytok még, • s mi több már szerelmesek — bizonyosan azt
választanátok, kihoz szivetek vonz, pedig lássátok a szerelem csak az iQusAgbau virágzik, melylyol együtt hamar elhervad, s az olyan házasokbél, kik íljanta igen szerették egymást, rendes vénkorukbiin viszálkodók, egymással ^elégedetlenek lesznek.
Mi ogészon máskép gondolkoduuk — szólt j Krzsi, tnig Marcsa megborzudva kapta, el to-I kintetét a kort ajtójáról, melyon egy török lé-1 pett be.
— Mit akarhat ei? — mond Szenyei a török leié tekintve, Marcsa által figyelmessé tétetvén.
A hajationok remegve tekiiitettekegymásra, mert az egyiknek álma, a másiknak kép-zelino megújult.
Néhány poreznyi várakozás után a (örök Szunyeiékhez ért.
Üd vözöllok jámbor házi ur — szólt uyájasan, török(»s kiejtéssel. — Messze földről jöttem, s Kanizsám akarók muiiul, azonban moglepett útközben a fáradtság s Imi kellett térnem vmidégszeretó hajlékodba, melyre a próféta áldását hozom.
— Minden embert sziveeen szoktam látni, azért te som teszesz kivételt, ülj ide mellém, s mond mivel lőhetek szolgAlatadra.
- Köszönöm szívességedet uram, ha délig szállást udsz, megelégszem vele, aztáo pétiig majd átmegyek Kanizsára.
—• Merro jártál tohAt — moud Szenyoí a török szomei közé éles tekintetet vetve.
— Kgyeueseu M«kkAból, a próféta sírjától .jövök, mit turbánomon a zöldszíuről*) láthatsz.
— Hogyan ? hisz akkor utadat téveszted, mort előbb kellett volna KanizsAra érned miut hozzAm.
Nem tévesztém uram, hauem a liatArszé-leken kelleténél felobb jöttem.
— Miut veszem észre te már az előtt is Magyar-urazágbau laktál, mert nyelvünket
tán beszéled. - . V
— Igou uram itt szülöttem, itt is akArok meghal 111, ■ mivel dervis vagyok, moglAtaga tám a próféta sírját, hogy mindnyájatokért imádkozzam.
— Hizony imádkozzatok is, mert szeretnők, ha egyszer lerAzbatnAuk benneteket nyakúnkról.
— Hogy érted ozt uram ? kérdi a dervis, mig a hölgyek félelme mind magasabb fokra hAgott. _ '' •
— Hát csak ugy, bArcsak mAr kiverhetnénk titeket, Magyar-orszAgból.
— 6 uram jó holyűnk van nekünk itt, s egészen mAs lábon állunk, minthogy egy köny-uyen mogrottenuéuk tőlotok 1
— Lpen az a baj, bár a tatár hordanu el bonuetoket.
. 1 — Jó — jó uram majd csak megfordul a dolog, do mondeaak van-e sok fegyvered, mert lAtoiu szép lAnyaid vannak, kiket bizony fél-tenotl kell.
— Ugyan ügye! majd megtanítanAlak én titeket, ha roaz gzAndékkal jönnétek hozzAm.
— Meghiszem uram, de még''u mennyi fegyverfogható embered lőhet.
(Folyt. kOrotkedk.)
•) A török* mi Jön MeklUbaa • ur^Kta «irjá* ■usgUtogalja, turbáujit solitdel kötheti át
N''ugy-Kanizsán nagyon sokan ott lehettek volna még. A mUvé«ítAr»a»Ag innon Zala-Kgcnizegro utazott, hol 7-ún tartanak elóuiliUt, s onnan Szouibathulyru távoznak. Óhajtjuk, hogy minél nagyobb pártoláaltnn r&Musilljonek.
— l''ullini Inkoy Kálmán zalainogyci földbirtokosnak egybukolésc Kanyonkai Szemző Luiza kisasszonynyal, Kamjonkai idősb Stumzö János Dzelleni- ós kelloludun hiányával, november #-án Ibg Ünnepélyes magyar díszben, báos-mugyei Szent-Ivánban tartatni. Zalamegye hölgy koszorúja egy bájos é* nuincs virággal azaiM>rodik ismét. Tartós boldogságot kivánunk «■boldog párnak!
— Az északi féuy ogéaz Kózép Kuro-pábau látható volt; szakértők állítják, hogy tulajdouképen nem északi fény, hanem az egyenlítőnek szokatlan nagyságú kisugározásn volt. Kgon véleményt igazolni látszik az is, hogy a tUnemény délről keletkezett.
— A gyUmíilcsésíot érdekében örvendetes tudomásul szolgált arról értosülndnk, hogy Talabér Zsigmond sárszegi földbirtokos urnák az idén is almák- c« körtvékben bő ter-raé«o van s mint halljuk a sokféle válfajból több ozerre menő példány különféle holyről rendeltetett meg nála. Jó volna, ha a néptanító urak az iskolai kertek számára e hírneves po-mologus kiterjedt gyümölcsöséből oltóágakat szerezni törekednének, miután tudjuk, hogy magának is nagy öröino telik, hn a nemes gyümölcs terjesztésében közreműködhetni alkalma van.
— H u 1 a t o n • F il r e d e n Molnár Aladár cultusministeri osztálytanácsos »itiiU költségén gyermekjavító intézetet nyit. Kleínte csak árva gyermekek vétetnek fel. igazgató Iternból jő. Üdvözöljük a nemes intézkedést!
— S z e m « n n y o i János végleges és Preszeller Antal ideigl. fco ;é<ltis/.tté neveztetlek ki a znlaegcrszegí m. kir. adóhivatalhojí.
— Halálozás. Kioder Jukab jeles képzettségű fővadász az Inkoy uradalmakban Iha riwlirrénybrn hirtelen meghalt; hat árvát hagyott maga után.
— Halottak estéjét méltó kegyelettel tartották meg a nagykanizsai sírkertben is, dac/áru, hogy esős és szeles idö volt, mely a kivilágításokat nagyban lúegakadályozá.
— Wftjdits József kólesönkönyv-tárát, mely jJOOC'' nél több kötetet tartalmaz, ajánljuk a hosszú téli estékre használatul; egy hónapi olvasást iljj csak íiU krajezár, mely csekély díj mellett remélhető in, ho^y e hasznos időtöltést minél többen veszik igénybe, llőveh-ben értesülhetni a könyvjegyzéket tartalmazó füzetben. —
iXTyiit iDófeJtt*,. "
« <ív. II. Valamiül Sellyére, ax érdekelt, — ttfcy .innék a». előbbi ttám»kból kéestéggol kllldattilnk.
— It. I.. KlltiOnettel Txttdk « mielőbb -kiuoljak.
— Ax. lKßt évi IlM Ik tiirvôny végreh:i)tá«a Ogyé-lien irt cxikket némi nió-toMtái«al adhatjuk, lis clilic bttleegyet, kétxtéggel.
— A tolonc» Ügyről in exikkei mielőbb kilxőljllk.
— H». l''est. Axon t/ámok kilxől nálunk I» hin -uyoxui fog, amint lehet leljv-tiljuk ••linjâl.
— „Novelétllgyllnk jelen lielyxelu* találó cilkk, huini fogjuk.
ixryiiti tér/)
in cLuncrflcnidii« ''¿taigcituitii i>oï alleu aiitïrcn bmrtiacn ttrfdjriniiitgtii uwit iKVOcrva^fii : ,,''^ur i^fiitdlQfH »on ^otwiiiifo ¿(tioiitorf — „fallt) liu^rriiK«" i''"» juliii« Vaiuiitcvo — „^ti^fiib träume" |''lhci*coiiH''Mitioii| voit T. .^iihicr Iram«, iihSvh bicrbnwft iwfltit ilircv jrijdjfii pifoiitcn unt indobiomi liifiiihiitiy einer roßt allfldiKUicii ''¿''eviirfoiditiiiiuiii cnipfotifcn fein, ^vcio t>ro Ct''iiö ( I ''¿k^cu ftavfj mir 7.''> ft. jiul''f.ticheii l''on iHofrort ílpi^''di in Vei twin lint hirdi alle ^11d^^m^^ûJ^ifi^iUc^ih^
•) K rovat alatt koxlMlekérl fvUlőttéget nein vállal » H/erk.
Ü z 1 o t i - h i r n ö k.
- A .HAZA* életl.i»t»«iió bank í. évi »ki. havi llxlet kitnutaláia : llvnynjtalolt 6!H darab l.ov^HA-r>«K),2ft7 l''n tőkére, filggőben maradt a mull hónapból r>1»,,V>9.M tőkére. Utsxe« n l,l7H,8ll> írt. Klib.1l kiállíttatott :i72 darab :l8N,fiOÍ frt tőko. filggőheti ma-radf 7<kj,tlJI frl tőke, elulatiltalolt 84380 írt tőke. Öttxesen l,liK,H|Q. Irt lüke. A b.Mik inKkOiKsiliek ktx.li,. ÓU iieliilillik 1H»17 «luftonber l-löl l«7<>; nktitbrr Ini >é|(ui|{ »« lieii.<iljl"lt linvalln^ok
«««»•ne :k''i.t ii;.''.''.f>7 írt.
Nigy Kaniiu, n»v. t ín IA70.
A ............ vé|{N>. ¡»míl ílíuk«é|(ot nyeri, é»
ngyUluzik cioelkeilul in fu«, klvAll lm n klvánslinsk n»k fyu.r»sn Ulietno elei».it lenni. A »/.»lliliift aksdá-lyo*i» *r. előlí«, ile kliliim''xeti A n<nllit<>e«tkiixi>k liiiinyn, mi mislt megkisések lilrtínnek. Itemíllietö a mé|t «okkal nagyobb keretlet, lia a liéke bely/c áll, legaliiib «xiUrJabb ala|iot -nyer ax Hxlrf. Mult axer-iUii ro»>. lil«JAr,ii küvetkextétien lutlvAxir tiom volt.
Piaczi ár.
Nax.v Kanixia, l«70 évi «kt. ¿rt-lk nai.Jan. > llnxa H8—H''> font. | Irt — kr. font 4 frtiVl kr.
87-Wt font. 4 frl «0 kr. Itoxx 7H-7U font • írt - kr. 7»-«« folit :» frl — kr HU--hl f..jit .I fit ''.».% kr. Ar|.i serfőxé.re 70-71 fonl.lf.t kr 7I-7''.''font » Irt kr. Ar|>a kiixilmvtje* tí.% -8<> font • frl kr. rt7— font • írt. — kr. Kukoriexa 3 írt Irt kr.; frl. Kuk» ricia i>la«x (C»in«|nanlin) r- frl — kr Zab t.V-47 funt lírl tjtlkr. tí IH font l írt 70 kr l''oliauka «16 tH fnt. — frl — kr. IÍH 70í»iil - frl -- kr. Hab fehér H kr. — bab tarki li kr Kcuyérli««» kax«iini({"« 7 frl liliom H írt.7.''» /.«eiiflelúit llfrl fiOkr. I^ílix»«»! knxniuéu»''» — írt — tinóm II, írt J.''i kr. KirAly li«*!» kttx8n>«ice< -- írt kr llnom II — Víf» frl • kr. Itox«-Uuk k««»H»é|te» - frl — kr. lluinn - frl —„ .kr, Marlia-bu* fontja kr. Hoiin lm« íoitja •-''«> !>r. .Hit • lét lm< fontja ''J''i kr. Jiib lnu íoiilia II kr H/a-lon''a fontja 41 kr. /,«ir- fontja óO kr. <Mlm párj i hí, 71) kr. KArxa Wl kr. -I frl I.U<t «»vAnv l írt .*»«• t'' írt ''-t« kr. Ima liixotl •-» frl «<) kr, ''J frl .V> kr l''.iika ••'' írt — kr.'''' Tynk-tojá» S kr. Ilitri(.>u>;i inéreji'' I Irt 41) t írt i" kr. Kjty mi|««a xxéna l íil 7.''| kr ; a/éli« j»i írt kr. Kif.v kéve x«n|i I-'' k.-. Sz.ili.Vi I írt ''.»Okr. I''il.or vl.lékliiikbuii akója I írt kr. <Vbor vi''lékttnkbeli nkója x—Ofrl. >
A n''ag vk an i x«aI var»« laiiAexának Arjegvxék<'' könyvéből kia lta SZIÜETHY KAROLY, bixio«
Érték- és váltófolyam : nov. 5.
'')"/„ metnliquos 57.00; ;'')"/« nemz. kölcsön r»7.2<); |SlM»-ki álladaluii kölcsön bank-_
részvények 7IS''; hitelintézeti réazvények 25f>. T< V: 1 .ondon 121.10; e/.iist ágin 1 lî».7f> ; arany -•litrabja 5.70 kr.
Vaiutl naponklrtti méné Und •
K.tnixir;ír<»i Harc* reggol 4 óra .''i''> perei
• t • délután - óra ''.''."> perex
„ IllttU ! reggel i". óra
• ¥ « .1. u. 1 ói a Vhí perex
m n m ettve 10 óra .''i7 r
, Trlett , regg. 1 óra tó s
• .mm délben óra I.S ■
lléet . regg. r, óra .''(O s
• % »» «1 éjjel 1 óra ''.''O s
délután 1 óra :I0 •
Krk. N -Kani/.«ara flarei
ri''KK»! 1 »rá 1 ,
. , . •lólben 12 óra 3t> , llu.it felől roggol 4 óra £1
. . <lélb. - I óra 4» porex.
. . ««tv« H /ira r».! , Trie.t . .lull,.n ÍJ óra t>J
, . r»te 1.1 úra l.''i .
liée» . retotel 4 <Wa 10 .
1 . . e«lu U óra 4o , . délben 11 óra H
Heti naptàh
Nov 6-tól 12-lg 1870.
f
II««- •''■« li.-ti- Katliolikii« nap
nap '' * lAi naptár 1 ittj
A<ljnl»k mej{ a e»n«/»riiak mi a exátxaré. M''Aié XXÍI. Ift -Sh.
à a ran s ¿i
Vaitrmp
Hétfő
Kv<M
Sxer.la
«''tiliart^.
rénlek
S/onib.
Knit>''H>ot|. ..Uoltí, Ii. Tivailnr \l. Av. Amtrá« Mát. p. ■ A«<trik p.
CCJnl
Karina ,
(ioltírieil
l''ó.lor
Klorenexia
.lóuá*
A«xl. Iliilak


l''Yli''lös. szorkos?.!« : Wajditt JÓZSOf. Sogéil.s/.çvkcsztô : Bàtorfl Lajos.
II
It 1) E TA 15 S E K
Monogramiu és |H!C«étbélyeg _K y h r .
Jl
Főraktár pitpir lehérnemil vászon-iiuitatióból. ''
c:
PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám ,a fehér hajóban.-
ajánlja paxüagon íeUxerelt raktárát író éx levél-papírjából, lev él • bo r i t é k ■■ k , acxél''toll tolltartó, to11kéa, peeaét-vIa«x, másoló é* a I i x a r I n t I n t a , i rő n . r n j « ■ ö n é« telje« rajxe«xk»xilk, tiixeliok éa technikai fextékek, rajxpapirok K.''íngyftlitve, pau*-papiroa és pauxirlen, másoló gépek, íillxxerelt Írómappák telje« iró-a»xtali e«/.-kOxtlk arxél- éx broiixból, finom tini át ar lók, albumok xene é« anélkül, «xivar éx x«o I, -tárexák.utasó-xxivartárrxák, ugv mint mimlennemll tárgyak o> k ola é« I rmlal ba«xnálatokra.
KlilőliOieii ajánlom xajál gyártmányú le válpaV iroao ma t, a legnjabb xxiiiexntll moilógram-mokkái, látogató jegyek é« I o vő I pec * é t lő bélyegek, kltlOna* liliomán k''(«<itvi'' a legjntá
nyoxabb árakon.
Levélpapirosok.
HW darab névvel nyomva fid, Ml kr.
1011 levél éx loll boriték nyomva 1 íl- I írt. W) kr.
100 levél foilék-nyomatu monogrammal 1 íl. 40 -- KO, a.fiO
100 levél é» 100 borilék fexlék. nyoiuatu moiiogramuial ft. HO 8.60 kr.
100 levél Cilmroel fekete nvo-
toatu 80 kr. I f», »0 kr."
■V Miudru xxáx lovél- ét bo rilékhox egy igen finom papir-•árexák ajáinlékoxtatik. 1 riiiuiatftiOlevél negyedrét, exiIliinél fekete nyomatú 7-8 -12ft. 1000 darab boríték kender papírból nagyobbfélo exlmmel fekete nyomatú 6—0 ft.
Baktára valódi angol
Látogató jegyek
a la niaat* xxlnuy omattal 100 darab legfinomabb brillel-
papírra (*) kr. ItH) darab finom xxinexitetl ear-
tou »0 kr. 100 db legfinomabb frauexia Malllaek-coalomon I flr. ,100 darab finom frauexia brillant papírra ''J fl 6<> kr. 100 darab lltbogr. llnom kettő« íényU brittől 1 ft. Minden egvet tor 10 kr Ittbb.
Levélbélyegek. 100.1 db arányny«iinatu íl fto. IINKI . veox peexélviaxx txiu •2 íl Ift kr. 1000 ( eougréve domború bo-ttikkel, -J «xitinél .1 fl 7& kr. M idea további tttr 00 krral oloióbb.
ient (liólyauimuir) befőzött áyűmölC8 bekötésére.
(irj-al {»>
Papir gallérok.
Kézelők, imilativ a legfinomabb viitxoiiból leeretxtell árakkal, 1 tuexal leliajl''. g.tllér (l.ilicoln) U kr.
I tuexat egyoiie« gallér (Kmpire) . ;W kr. ''
I . kéxelők (Oordetti .tó kr. I.egtijabb divatú.
Ismét eladók siáialékol nyernek.
Nagy válatxték iniu.leiinemtl flxletí, jegyxő é« niá«oI ó k Ouy vok b u I.
. Nyomtatványok kívánat txerinll gyortan ét txépcn a leg jiilányotabl. árakon kétxillelnck. Wm. Levélbeli aiegrendelétek
utánvétel mellett a legpoutotab. ban é» gyor«an e-xkoxítllelnek.
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek éi gyermekek számára való topán-raktárát, a legjobb minóségtleket a lehető jutányos áron.
Ugy szinte tlgyeltnébe ajánlani bátor vu-gyok a cs, k. katonaság a I. közönségnek, hogy megrendelésüket alegiobbbel- és kiilloldi bór-Ml elfogadok éa készítek, az árt legjulányo-sabban számítom.
A* én raktárotnbau vásárolukat kijavításra elfogaduiu.
KmpHehlt sein reich assortirtes Lagor aller Haltungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stitletten von bester (Qualität und zu mögliehst billigen i''reist>n.
Anteil mache ich oin k. k. Militär und verehriingswürdiges Publikum aufinerksam, das» ich alle Itestellungen von blatten In- und AusIXnder-lAxler verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch werden von mir gekaulte WaiiTO zu reparieren angenommen.
AzeinliiTls^jólélí''^
clőmozditüsárn szolgálnak a már 1U0 év ója a földgömb niiuden róífzén isiuert Red-14 linger-labdacsok. i r»ii ,u ir> bí-¿onyitvAny, orvosi- tekint«?!yok ós magányzók részéről elég tanúságot adnak arról, hogy ezen labdacsok hatása csakugyan felülmúlhat lan.
A
Rodlinger labdacsok
lialánai i''» «.iját«ágni : Kxen la''nl.n «ok liatliató« olra«xtó- éx liaxtiló gyógyxxe-rekből vaunak ''itixeállitvb. A főlnt.i«t ax alté«! belrétrelro gyakorolják,a ká-ro« bnlá>ii anyagokat, linxtátl:tn«ágol, e|«''l, uyulöe iiedvoket kiiiajtják ét igr
• X nhetl «Ugniláxnt nn gkcméiiyedé«ét gátolják. — Mellék- éx qtóliatáfiik ax, liogy ax étvágyat éx étkedvot elöniox-ditják, a/, epéi cx vért li«xlitják. Kuuél. fogva t<Ni éve« taptixtalá« alapján a kovetkexő exetekben lldviia liatá«nak e lalulaetok, 1) Kpél. li«xlátalau«ágol, kilrot batá«it nedveket hajtani. Ji Oy»-morterheléx tieliéx kemény, xtiro« éx iielieten eipéxxtlielő élkek után, melyek által felfiivódá* éx liatgOrct (Kolik i ét batotiló bajok kclelkexuek klltinyan. ál llypoeliondría, obxlriletío, felíuvát ét láx.ba exok illő-életmód által ki letkex-tok. -I) Nehéz ét kMnéuy xiékelújinél. ft. fcárgatáguál, ba ex keményedé« vagy nnijbaj által okoxlaloll. li) A máj, vote, | lép, méhanya, belliéi «tb. dnganatjaiuál. 7) llatvix kórxág ellen. 8) (iili«xlák éx a/.»k uyiiláiik nedve ellen, ''.!) Gyermekek liatpolíodétc ellen, 10) llixonyot mellhi''ti<g*égekheu ét pedig : lélegxeti
• xorongatá«, elnyálótodát, llldőbaj, fejfáját, txéilfllét ellen, lia exek ereile-Iliket alteatbaibau vetxik. 11) Tava«/ kor litxíulátra ét a megrügxUtt nedvek motditá«áia,k(ilitiiií«cuoly egyéneknél,'' kik nlü-étmódot folytainak. ÍJ) tiralgő f ét járványos betegségeknél exen labda-1 rtok ha«xuálata ajánlható, mert ax általuk okoxott hatiix folytán a járvány aom ragadhat oly k.tniiyen.
Ujabb időből xxármaxó levelek axt I biaonyilják, hogy exen labdanok mini
ItiiHiitoH óvHicr ii c It o ler n
ellen bixoiiyultak be.
Redlinger J. C. Augsburgban.
Ax »««Irák-niagyar állnm lerllle-tére néxve főraktár :
Frieclmaijn A.
(liléiében liée«, l''raler«tra>«e 2lí.
Egy doboz ára használati utasítással 25 kr. (:>;» o
„Halljuk a szop szót!" „Bafta; ftnív, Tipájimkl"
„Hajtű leányok mulassunk!44
M*;.''Julent é« rninilen liaxai kőnvvkere«kedé»hen kapható:
„Halljuk a szép szót!"
erimii inig.» ai fi''lkil«x lnl» (ton«t) kilnyv, mely kütóll ét klilellen ni indrnnemll íelk»»x»uté«t tnrtaliuaxván, lUexet kiálliláta éxlilniött tartalma, ukv Iih«xii»« é< mulattat» volt.iiiál fogva ax ifju«ág figyelmébe klilitn''Ueu ajáullmt», A l.''rfl lapra terjedő éx 116 li''ílilmyire «redeli íelk<l«xilnté«t Inrlalmné xxine« keménykiltétli knnyvuek ára 1 írt. . .
A dalkedvelő jfjuságnak különösen ajánlható
„UA.ÍTA FIUK, VIGADJUNK!"
kllxkedvettégll dalk''ínyv harmadik javított é« leteinexeu bővilelt kiadása.
V. nagy txorgalommal JlM/eállitolt ind kiixel |(KK.1 válogatott dalt lartalmax, ét «xiucs boritékii; etilio* kiállilátánál fogva ix kitiinő, moiidlialni: < gvellett a iiingn nemében. Ax eltő kiadát ÜOOO é« a inásmlik. .h.''hhi példánya Igen ntvid idő alatt elkelt, mi eléggé tatiilxilja, liogy méltó tlgyeliuvt érdemel. Ara ax fi.''IO lapra terjedő s dl«xe«eu kiállított xsebbkönyvnek I kr., dút artnynyoiiiás- é* aranvxxegélylyel l.xo krért.
„Hnjta leányok, mulassunk!44
eximK mulattató kéxlk''lny''v, a nmgynr hölgyek számára (ylljlótt* Wajdil.« Jő/xef,
Kxen 17» lapra terjedő etitiot kiállitáxu könyvnek ára I frt. l!0 kr., k ''>t.« arany meltxéthen lí.fttl kr., il(x«kntétben ''< M) kr,
L E NORMAND,
a híres ciigánynö Igaimandó vftóksrlyáj»
8''i sxliiexdt kártyával, magyar aláirá««al ét tirtyeggel. Ara .''>0 kr.
Lakatos Sándor . ,,g>«r „tánc/könyve44
inindkél nembeli ifjúság sxiíuuíra, arexképpel, ét temerdek a txllveg k''íxé nyomott táuex ábrákkal. Ara 1 frl.
Iladtérszolgálat44
katonai lanykouyv nra XO kr.

ISO lapra t<
n''
rjedő
„Kebel hangok."
Legújabb
évi'', név- é« s/Ulelé>uapi s ax élet egyélih vitxonyaira alkal maxolt kt>«xönlé«ek kttt''llt és kötetlen hetxédben.
Irta Hoffmann Mór,
litxe« kiálliláitú kemény kiitélfi könyvnek ára I frt.
imgy egypl. Álmoskönyv
17» lap é« |UX) képpol nllálva /ira 10 kr.
vr Ki cUo öt Nagy-Kanlxtán, WaldiU iólMÍ könyv krreskfdrsébrn egys*eire véve. valamint utánvéttel egy II II rou é ''lelve 5 fit 80 kr.. mind a nyolez egytxorre pedig etak 6 frl
^ 00 kr. -- I''otlai rendelétek a levél érke/éte után aionital ''tel-jctjtti tncW. - kiindul tll pílilány után rgy titxJelelpiUánynyal ttolgálok.
H t.llilTS .IÔXHFF, k ^ k»iij vkereskedó Natfy Kauitsáu.
N*
! ! Hamisítás ellen óvás tétetik ! !
(V kir. szabat! aluiazott, ujonimn javított, amerikai izabadaloiu-lovéllel ellátott, ,
általánosan kedvelt .
ANATHERIN-SZÁJVI2
i> o r v j. (i,
gyakorló fojorvo» ét mbadalomtulajdoiio» Betibrn t Stadt, Bogncrgaise 2.
K llájvix, inegvix«gálva » térni orvoli egyetem ét «aját ÍO évi gyakorlat által kitUnöcii lia«/no«nak biionyuli a »»áj niin''.l.t.i kellemetlen bflke ellen, valamiül mit- éx odvei fogaknak (•* (rynkjrcknfk cllijnyagull
Kelhlmnlhailap »xer ex betege».
\ajtj visárcsiiriiok ''Bécsben.

tlntltáia, ugy ft doliányxxag elleu Kelfll...................»xer ex
kAnnyen vériíl Udlll» lobbox fogliú«, xiily, kOliln»»«cii lt;iigervii illanók" nál, rxóxoi I» könvéuyex fogbeteglégekh/n, i fogliíl« elv.ilá»a é. enyé-■xetébin, ktlIOnOien ax előhaladt életkorban miállal it|fiválto»á«kor kll. Ifinnx ériékeuyiég áll be. uoltfil 1» rvgnj .liiililáeárlt áljalában, ixiiiliijiy haixuoinak biionyult « fogbui rolbadiiáftál, ktllAlilWen »ieghee»llllii.|lei<-Inogó foguknál, oly baj, melyben miiiyl grtrvélre« xiuuvudul «nikott
erőtití a foghnil * .. j,..,,-.. .....l- ii.í.
a betege*
képedéitől ; » uájnak Ixléirtképexiéget kfllíiOiiO* minthogy abban a *xivói nyálát felold»*/.''« '' igy kntiurehhen eltávolítható amiért 1« a »«.tJvUjavMAwl tinWAonl van
Egy pálaczk ára I frt 40 kr. o. ért. Bepakolàséri 20 kr.
\r;;v/«ivi* fttimnt* TiMtllja a fogakat oly kép. hogv ut l''on-JLlUVUIl^i JO^JJOl. kinti ha.xnálata állal ueme««k a* alialábMi oly kellemetlru fogkí! cltávoliltalik. Iianrm a f»;ak • máxa ia fi hémég » »xúpiégbvii iokux<''»«jk "
iknal, o ly baj, utetyiien annyi gorv.iv« xieiivunui >k»<ui ■ iRhnit i a fog''aklnf* való ifiláiMabh odaraga»xko''IA«av e«*ki>xll | fogakkal bírókat óvja fogfáin« «lien a/ igen VíJ^'' r! fogk''Ő hft «tájlink kelleinex tld«»ég é» iMvoiiégen « alaii inl lUxt.i
Egy doboz ára 63 kr. o. ért.
CW7 - t..
Aimthorin fogpaszta, ¡u^«^ S?8^:
iTriuil ax igé»x«égnck ártalma« anyagot nom tartalmai iï«vâu.v .ilk\U«>.''»-<. a xománrxára halnak anélkül, hogy axo''ut i:iegl;rna.|ii i''., a pi-.li
él Valit
(•« Vfgyréociii
lalairliit it< >k
pedig tiixlitják axokal a nyálkábilit élénkilik t a ixájréixeket a beunelovő olajak frl oit ¡»
fV ii;_t!if*at «•« | a
fogak fehénfge í« tixxtaxága 1« unvekifl*. K''vU>iifl«eii ajánlható áx vuen é« «xáraifMdOni maxiknak minthogy avm kl nem flmMftet tvm J''edig,! a naponkinti nedve« tia«£iiálat állal el nem romlik
Egy szelencze ára I frt 22 kr. osztr. ért.

F, BAH L,
luitfWi''iil«!^ ívnik''lt bizományos n vjin»>i
. Grossmarkthalle: ban Wrlííji- »■/■ e^v.s/ husvásdrlAsnak azért,
. -vessz
ki''Ni lixttU''ajiiollett «/. Hlcló viixátl tírnkmi.
lemészárolt borju kat, disznókat, birkákat, bárányokat kecskéket és friss marhahúst.
-Nyers''ós füstölt siinkft ós szalámit;
fúl«« minden féle friss és füstölt hust kiilönOscii borjú és disznó hust,
iniiKltMiiuiiui viiillm.it <•''.< Mdrnyaiokat U<fJ''»ki''i> hövú'' lufiul, i''iili/ku (;i»jöimtyitlc) ¿1 kaiiiHuwkat.
v i:.''v h/illl«- ii tutit llflVcZtilt Iiiik félék ,
n» ♦
tolzományoa eladláara
tlfogaillalnak. ■ (177-6,1)
/
Kzt n liizoinAiiyii küklomún.vckn'', kivítnat után ii^nr-,bc>li clólc^i-t in aitunk a inonnviiti\<? h érlékéig a kiiinntok BZtuiHtiUúvul,a iijq- az flodiit uirtii ki''''z|it''iiz/.<''l f^yonlittotlk.
A iioviüiiro kllltlütt Itiiiinoiiiiiok <i!tlit''/.iiUi(''d ját köll-«ó^oiutni jéjfbo rakott koraikl>n érkezni k.
Szilllitó luvtiluk, a küldlil,t»,H <V flrnkódásj mód t''*
'' máit ojryélib fclvilápiuMíuik brrnmiiiv» kltldoimdc. '' Lovclukot é* kUlduiiH''tnvckt''l kru iu cziinozni Itúva, oki. b<i 1S7ü.
F. Ka III.
Bócsbon.
lúitf/ilnlll Kxen fogó|om ax«n por é* folyndékliól áll, mely nr. '' I O^OIOIIt, Uf(1, korhadt fogak kit >uié«,''re «xért lia«xnállailk, ln.gy j
i ii i wi«^
IliisonliiliiKliin olcsó árak!
A rorr. Uzlotfolynm és h fo|ytoji(w bnkAsok arra iodiüij^k több (ryérott, nokom k«*zlctoiket átadni, nzon feltétől molett, mi-i liitniH''rabb kéazjiénwJrt vladni. Ajánlom a t. ctf. kíizíinHé^imk, kü-liiiioKi''ii prdi^ rendin Vevőimnek ez i^en kedvező nlknlmitt fel-liii»ziiiilní, liojjy vnlótli viiitziial. ftTtU« női feliérneiíUeket fele jíriitt v.''<t>:in>ljniiiik. Jti és vtiltítli \ -zoti«» liilinuélkOli nrti-éi I k<''z« nkedik 11/ ■
első legnagyobb vászn»: és fehérnemű raktár Bécsben.
M K T n s.
II ér* be it. HotheiitliiirniHtr«NNf mi.
Iii#«k vagy urinallérok meRrondolénénél a nynkbilsi''^ kiteendő.
Tisztelt vovői m kényolmo kedvéért, az oly fehér nemükért, melyek nem jől állnunk a lenihez, yugy bármi oknál fo^vn nem tetuzeiiek, az ért''ik tizututt ár bérmentve viazaküldetiki —
Vászon-árjegyzék. v
I db .''tOríifo« jó kéxi «xóvet vá«xou eddig Ili fit
rreállilta««airik, «''hogy álljil.i i «ont ''ii <> lék, iniáltal a/. •''•Mmar.vléknk to>''.íM.i '' K ..... ''1. . i. ..i/.i ..b _ - .............. . ''. . L
I

továljiiterjedéxe megakadályoxta««é
It««/i''gv6|iéxe, valamint a nyál é« egyél, i''olyitdékok, » a r«oiitnHtag lo- (• vábhi mrginftá«a a fog inig v••>•**■ I « fájdalom xxárnia/iki.inegi''áloltatili. j i
Egy tok ára 2 frt 10 kr. o. ért. j|

iroda.

H A K T A U A K :
■■/■u. kitflníí tulajdon.ágai miatt niiiidenlllt, ».''il Néiiici»r«x>'',£, IIIIt''élia-!^ ''l''niok- é« Angolorxxág, Ami''iika, llullaiid. Itrlgitt''rt, Ula«/.or«xág, Kel«-!,. ^ to I rl Indiában méltán érdemlelt elixmcri xben réxrexlilő i /ikkèk léteV.- *
nek valódi é« frlu mlndtégben. ¿r
Kaphatók: >''agy-Kaíiix»án : llelu« .lóx«ef gyógyx/eré»/, llosenti. Iloienfebl A, Wâjdilx .l. \Velli«ch, Ke»»elliofer é» Helwarx'' A* i^ak ke-I re«krdé«vbeu l''ápáu : T«i''hepeii J- .Keilthelyeii : Hi^.r-1 M .^Vei«« A. /.al* Kgerxtegeu : l«óó 1''; gvógyxxeréxx. Kapronexáíi" Ai''jâvôg» »/e
: itiiîbi
ié»r. Varatdnu : Malter gyógy«xeré»z. Hnnt-tiyr"iiWí:!v Ciliiig, rtll-uirgrn; Uorner Kájet éx Stamborxxky I.. gyógyxx.r.''«x iii.iknál. Sxuiu-balhelyeá : Pillirb Kereul x gyógyx*tr>''«x nrnál ll-it trőrvi''l.''kl Sx.-tlv^r-gyOn; Klble K. (.''. Vexiprémben Meyr é» Tu«xkán, é« (Inthard Tivadar tial. Sxéketfeliérvár; I.eguiann A., Ilrann .1. gyógy«xeié«xek. I,<i\ft«. Iteiény: lltixler gyógyxxer.''xx. Kaloe«n : Horváth K. gyógyxxeréxx. Kee«-keméten, Marhleid gyógy«xeréix. iMinaf.ddvár : ''l''en m.v K. I''ak«.,ii : Klorián J. gyógyxxer黫, Knrmeiid<ii • llnrválli .I.K ;«upo>tár: Kolin ,1., Kogl, Hetux gyógyxxeri «x> ''■ N''^''fiea A , |tr b»«y g*ógy.xeré«/«
Konyhádon: Kramolin .1. Tnlrim; Sehwaií M S/i;''<''iv,in.lt: Itaruarlh lujáii^liihilxeb Mt. éx llerx''rbl liai, ll.-rx.ig Ignáei. I''éeíetl, Z10I I.ay W. /».•!. Sípok!. ey«''>g>x/«r.''»/.
Vidéki ítjtyVédláriiiilmtól, egyletek. liirnul:it« k, ki»/.-aé^ek é* mii^áiizóktól nlb. elfojjudok ttrilden Iiie^bizáítikiil, melyek iíirvéiiyki''zéai vn^y k«izi^az^ali.ni Hevekben a Hu-tla-1''esteii azékelő kir. iiiinUzterjumok, kir. fúria, válló, éá városi tiirvény^zékek, ttiréiilulok »^u egyleteknél kíizbt n-ji\r''íal, meoK/.ori;iilmiizáHt. érteaitéáekel k|C. igényelnek, lé t.''zelju ílüynóki iroiláinnnk a vidéki ib^ye«bajo»ukal a
•erg- '' i j^yéumeneai, utánjárást időtöltés, terhe* kiilIngektől inc.;''-1 \ meitlenj. gvor*. kimerítő nlti|K>!» tudi sitásokknl szolgálni ; t''n hol aktidályo/.vit lennének, ké|»vi«o|l'' tiii stb.
A dijuk előre kulden.lők bo, egy félnapi időnél töb-bet''nem igénylő eljárásért 1- frt.
:I<| . feli. eien«-váxxon r ÎÎ4
; :«» . jelet «xilexiai váxxon . ''.''.''1-24 , NI , kit. rnmb. váx/on r lítj—,''iO
. O'' . irlainlí rxérnavátzon , 28—32 , 411 , rnmb. exériiavátzon . ílo—,*t«> . .*>•'' . liliom iilandí xxi''lvéi db 641 r''ífttx hollandi «X''iv. legalkal
ma«ahb nri ingekre . 50 . brabatili •xlívéxlegllii.
1,-^jobb éx legtaitóa. ami vxak létexik . 60 -70
inoxt (jak
« frl
«S» .
W—H .
14 —Hí . 14 ir.
Ift i«° ,
20 24 .
eddig .36 frt., inoxt exiik 1« frt
mi-:»;.
Irodám székhelye Pest, lövész utez 12 ik sz. I. em.
Káső Enscl Sándor,
(4.V.I - 3,3) klli é* válló-tlpyvéd.>"
¡¿l^-fc^íjl,■JvXyt,crfl, vfr; vfti''
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rósz órákat ajánlanak a t. ez. közönt ség, külöDiiecn a vidéki lakosok félrevezetésére. E kereskedők sem órátok, sem — mint állítják — óragyárosuk, ennélfogva az órának belszervezetéről legkevesebb értelmük sin«. Kladaak például avult lógonvművet, pakfongállványban mint nj szabatos müszerü órákat, valamint másféle leg j kiizönségtsebb órákat valódi angol órákul stb. Átért óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan «»rák vevésétől.
g^fT* A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jó''
hiraevü €>x*élsl3l025. _
HERZ M.
ki italában csakis az óragyártással foglalkozik. - Bécsben. (Stefi»n«p!atz Nr. t».)
«HERZ M
f- tKilg. ''.rí« l»-V-l> n. i Si''-,:vn»j.!:»;z Xr. A-.t>6 n^-jili-v de* sz.iijr/4 óta jó hirnévben résces&lű h-sdusabb tartalmú
ajánlja mindeanemü j''.l íü^wrt óráit ni%~^*hi.<z:«>k1>aii. esry évi jótálló mellett, a következő áijegyW£ szerint. -
<«ötifi{z»«-l»órák ''. '' " ''
fiy- kitin" niin««é?tiek > c>. k. ¡úalruuti hivatalé ival yy»;.->l«iv». jy Minden .xabalyoxott ¿r»rUi jótállá«i adatik. A n''Jn ,;/
- email. Ái-M ■''■J0*''* f K.-rfi órák. . t-slgy-órákar.lap. 35-40 ft- * Wnasr>''Kt'' v.-,U«xt.-k a ■&f.t k«.t.r ;.r I n.1, 10—12 ft - ''mail. rrémii.t 38-4S fi di«*.-.*bb párisi broacz orakbaa. ih,
1 12 fv. - k—fir
- v - rugóval 13-14 ft. " krttíWap S r. 40-M ft. Oto««vei SS, ■>-•, 40. W
- kett."« frdíllel 15- 17 ft. "-.«•''«ail.pyímántok.jiO 65 ft.— WO frttal.
- kríotálr Urer. 14 —17 ft - b:.lgr b..rg. órák . lo- IS ft. Legnagyobb raktar iogasrakban.
- \nrg"Ot r. lo ml,. 16-19 ft - jege.exflcec • 4.">—«O rt Tulajdon gyártmány, k-t rvi
- tic »xf!«t lappal 20-«"3 ft ; " kettő» lappal .M»-56 ft jó''állá«al: Naponta felhozandó ÍO.
- keit" fíidli''el ís-^-; ftl''remopfoirok GO. Íl». 0». 1«>—1«0 ft. 11. lí frt. — Min.l^n S-nap felbnzand-*
- íi uotjhb -Ji—iH ft - k«-t ftáéf. 90. 100—ItO ft. 16. 17. IS. Sí*. ~ fit. —- l''iryansx .. . „.„ ,-lv j s .>- f. J J" Axonkiv.il mindenféle .".ran-m ói a «"•« f»l«i»afltéa»el 30. ."{3. :»."< frt.
- wVa.liórk UpSi-S« ft kéxxletben van '' . «ra- «?» n-gye«l.iraiUé«»el
- r*mont .ir-an>ak. E*n.: órák I - 1 oO-ig aranrox- .pO. >ó frt. Hónap«« regtjl*:.-isr nilhi-xandófrl db-sn ti. tatoak. 30 S2 frt. C«»m*^>lá« in-aórik
- rrc, k.-::.» f-d.''l-35—40 ft K*''*t -''«O ir. ail 1 trt. .V> kr.
- i*B»''*iiv. -«el 30 -36 ft.-*- *■ ^ «• »''»''-l* f« . ''Miti-len javitá«..k I.-li-t." le-
- her? fca.li -rm 45 ft Arany ¿ralánezok 1«. 2">. iohl.an vé<exte;iirk. Vidóki in.-gren-''AratiT bwger''rNr.Sar. > r. 3U- 86 ft.rí0- ''M- «>■ «0 90. 1«»0. írt,.leljek ax r,««xeCnek k.-xxt.-n bekOl-
- t»rpo..r 15 r. 34 — 44 ft. Kel tó órával 7 ft. '' najr po^tini utánvét mdett fin..m. ar. Up 45 - 60 ft. _ Kclt, , ^^ l^ponto-abbau ^- etne^ M«
arany ki.- to.itó £elt= ríaU töxxel, mely „„,. Tl^M^K
penvnvel C,. TO. SO. 90. 100-gv.r^rit cynjt li (rí k''™"rX
Arar-v exíl. ar.lap .VI.75. ''okban 1® 13* 11 trt. valaaxtMra. «•« a ttu-z b«:ii tartott remcnt"ir *U. 9«''- 100 ft. '' Őrséoi ¿eoMÓ órak ároérí járandó ."^.«tejjet vi««x*ktildőm.
. - ke:. i«p. íou.iio. i^o-iso ft.« _ nor^nrfa«, rubinnal, tx Kérem finvp.lftmbe venni''
Va.l..x ex «»Li, remontoir pakfon^j^ fa^obbr» ba««. I^erem "0yele[nOe VBn"'' •
v. rshot araayokban 13—4. ft.^lhjLKi axix>.l<-u ra^iByandeari őrré- MtnUen á/»n lejó"1>bxxeril«k H ! z y órák «x.''re, szinliázaklmn, gyáraikban «*b. ,-x k. ie«ked"k vagy nem .órátok ál Exil«t «síi. 4 .''•.« S r. 13 19 Í!.:E*«-n óráknak mindegyike u^y \xn !al a;á«l..:uikkal ő»«ze nem vegyi Arany. - . 25— 30 ft.!*irr»«xw, bojgr hat ktU.-.nf.''-!.- Iwlyeu tend.''k.
; '' ''—■■ íl....... rrmrnium ■■■¡■■nai ■» ■■■■■■nir
lt"iidkivllli nagy vi^laxxtékti a legiielie/.obl, rnmbnrgl ixnvéxeknek S4 "ifll 4o, I"», M írtért ilárabja melyek axonl-an kétaaer annyira In-.'' exillvn vannak. »:tv "
1 db oO rölo« i,gy kanavá«x mindenféle axllieklntii exikoxva i''x kuexká/t^
bee«ár 14 1« fit -innal < >ak Í-- S4 frt n legllnomabb.'' I db 3l> rőfox igen liliom ■''« tartóx pAmut xiíivelll atlax-gradli^ beexár Is e;éax 20 nt. inoit'' e«ak 12 frl..
aregéxnélkilli lepedő.''.'' r.''if ««éle*. 3 r. Iioaatu, exak :i.f,0,2 « fél xxíl 3 4 ft. ^aingójiiélk. lepedő 2V,t r. »»él. .''I r. hoxix, m. cx. :i,.''>»)— 4 flig a legün.'' ilaiiiaut ní>Mlké«xlké»xl. I»«xemiítyie(l a«xtalleritd hnx/állli''í i! axxla!k.-|i''. dővel) ni. e«. :», l!,.;, n.ít. H Icgtiu. .* •
damaa/t aixIalktaxlM 12 »xemélyui (.1 a«ttalloritii hoxxáillö 12 a«/ta!-(kemlKvel) 10, 1». || Ili Itig a leglinoinabb. 1 lnex.it l.onyhat''illő moll exak 2 .''mi—3 fllg.
I tuexat a«xtalkeiidii v. titrUlkiíxő kAlönilaeii tartóx, áta ''.''xak 4 f>0, f», rt, 7 * ft.
Zsebkendők árjegyzéke.
I inexM ki« váxxiiiixiebkee<l<1 1 frl 2l> kr.
I Ine/.il nagv inmbiirgl vá*xonx«ebkeinl''i 2.40-4 frlig a Ic^llli. I tuexat legfinomabb fehér frauexia bkltiaxl-xaeliknvdök, ¡''i, 0, 7 6 ií;< I tue/al « vákxnuxxebkeuiltl igen tiu.lui é« tarló*, uiegxxeiexlielö | H
fitiir a le)<litioinalil,. I lue/at batixxt \á«/ou/«el.kendő, fehér vagy ixiltoa luegélylyel e«ak í S, !». 10 frtig a legliuoinabb
Férfi- s hölgy-fehérnemiik árjegyzéke.
I IISI ing ¡ó váwonb.''.l I frl ''h> krtól 2.filT|g a logtliiomabb. 1 női ing kitllnii riiiiil.iir._-l vagv hollandi váxionból Unom «»jv , vagy
kerexxlalaku nio.t hiiii/. e| exak .''l-''iO, 3, 4, ó ft a legfinomabb. I köri ing, kiliinő rniiibnrg vagy irlamli váxionból, legelegáuxabl-ni kéxiltVC ~ (ax Iigynevexett Krx»éliot eiáxxárné llígek) moll exak ''». ''i 8 frt a legliuoinabb. I női éji f.''löltő) c.ir»elte; kitlluo «xép, moit exak 4,0, tf, 7, « ft a legl. nKla ió»/.iknyák 100 I.QIUnféle párixl inlnla «xerint, ngy xxiutén a uioxt álialáiio.an kedielt «x. gbe vágott « ok nyák hiinexvo, varrott ixrgé*<«l moxt e»ak 3. 4. .r», 1». 7, S frt a legflnomabb. tírl nadrágok llnom «hlrtlngböl, vagy vá«/ouból apró xxegéiekkel vagy
hlmxé.ek''.el kitliiiÓ kláliltá«, moat exak 2, 2 W), 3.Ő0 a legfln. I''ri ingek gallérral vagy aiiélklll, fodron,ilt mellel vag.v •imán kiliinő llu ehifonból, liii''IVx''peíi oly taMox , inlul a váxxoli, fehéren éx Xíiu. /v. moit exnk 6, U, 7, H. ti frl a legfinomabb, t''ri ingek, legjobb iiiuiIiiiikí vagy irlamli vá«xonból, — gallérral, vagy a uélkill, — «imán vagy fodrox.ilt mellel a legújabb dival axurint eróxeii v.iriva, moxt ex«k*2, 2 Ml, 3, 4, ft -tf fTt n legfinomabb, llri Ingek ICglinotpabb bal-: mellbutéltvl, legelegáit»ább, a mi e«ak lél.-xik moxt exak 1!, 7, K. 1» -|2 frt a legfinomabb. , t''ri gályák Igen jó éx tarlói Uixouból, félig mapyat^kabáxxal, - lno«l , e«ak 2 frl 50 kr. egéxx 3 frt a lofilinoinabb.
l Url gályák, igen jó tartó« vá«xonl.ól, magvar xiabá^xal, nagv lllcppel
moit eiak ;.«0 2 frl M kr. a legfinomabb.'' ! I Inexat url Inggallér, a legelegánsabban, éx legjobb divat x/erlnt, moxi exak 2.00, 3, I . f,i „ legfinomabb.
I tuexat nri kéielő a legelcgaiixabban éx legdivatoiabl.au kiállítva.......
onk I fin, r,, o frt a legfinomabb.
Vovolí k''k ''"''K vá«nrolniik, egy linóm himzelt bm-. tiazt kendőt; ¡"HV''nV, <gy eapdaa/.óp kávékéazle-
tet, t. i. kávé abrosz (hozzá illő lí kávékti»lővel:) U*> fiig vá-sárlók egy igen linóm eaeehmir-asztalteript kapnak ráatláaiil. Kívánatra a ké«/letbeiilevő vászn^biíl minták küldetnek.
A lovoloket kérjük c/inuv.iii: 2VIö1 cs. k. udvari s/állitó,
i Ijócs,
ínthurnistrasso Nr. !?!».
Z c ii ^ lő tiiiT vek
•1-től égihez I''Á) zenutliirnbut jitazvo, melyek kúzőtt vannak dÍHx|MÍIdánvok harangjátékkal, dob- én liarattgjátékkal, égihankokkiil, maiitlurával, kifejezéssel, stb. Továbbá;
J í t é k n / e I e ii c z c k
.2 darabtól íü-ijr, molyok kiMitt vannak NeeeasaJrekkel, szivartartókkal, s.veie/i liazneskákkal, lénykép-albuinok-kai, Íróeszközökkel, ke/.tyiUzekrényekkel^lovéUAlyíókkal, Uddffíimlxikkel, s/ivai lárczákkal, deliánv és «yufaazolen-izékkel, bubákkal, d-lgozóasztalkákkal, palaczkokkal, pónztáiV/.ákkal, papirkésokkel, sélabetokkal, azékokkol miudezek zenomilvol; továbbá zeuélő ajtózárak Mindég a legújabbat ajánlja
./. II. Hvllcr in liern (St-.hweiz.) C''snli ni. ki kiii\«l|ili(il tőle hozni, kit|i valódi llel-ler féte mfiveket.
Sorsolás.
tolsó évi llllalék elosi
.Miután az utolsó évi jutáitok elosztás általános jó io-gadtntásban részesült, az idei télre ugyan ilyent rendeztem; minden vevő a vételár arányában, kap egy vagy több ju-laléksorsjegvet. Sokoldalú L''rdiKt/ru esiutuiiy foij eyy jírt-ntege lortold< í» v/yb«iiirmti,'' C<jy tortji ijy ám 2 ft. btinkjnyyUn, 12 torijtgy 20 ft. Iluzás április kiudetéo.
l''rosj»eetusok, az árjegyzt''ijekkel együtt, mindönkinek béruieutve külilt tiiek. ( ¡l — lj.
Wajdits ■ Jó/scf kiadó, lap* és nyouidutulujdoiios gjorssujtú ii) ontása Nagy "Kanizsán.
Nagy-Kanizsa 1870. november 12-én.
46. szám.
Kilenczodik évfolyam.
b
<v
N
Kiterjedve -
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOrebol.
Megjelenik::
Mliden szombaton, *gí''* • gyakran Mátfél vagy két ivén. Kicrkeaitói Iroda éa kiadó lihntnl:
WAJDIT8 JÓZ8KK kOnyvkcrsikciUi«b«u,\
A kötelességérzet.
Sok kellemetlenséget okozott már a magyarnak az adófizetés, do telán solia auy-uyit, mint két évtized óta, ■ -
Igaz, régtói fogva bármit szivesebben tett mindenkor, inkább éltét feláldozta, kész volt méltánytalanságot is eltűrni; de az oí/ó, az — ugy szólván — soha sem volt Ínyére. Ha kissé szabadabban lélegzett vagy gyengébb király uralkodott, az adófizetés okozott mindig legtöbb zavart, mondhatjuk — legnagyobb szerencsétlenséget. •
Az 1521. országgyűlés is hiába vetette ki a személyválogatás nélkül fizetendő adót, annak csak hihetetlen csekély része fizettetett be, s midőn ama sztv-fencsétlen évben, 1526-ban nyakunkon volt a török, sőt Szolimán népirtó csordái ^ nek(luk készült vasbékókkal már Bejgrád előtt állottak, e szorongó helyzetben uunyi pénz sem volt a kincstárban, amennyi csak néhány ''futár fizetésére kellett volna.
Nem azért nem fizetett akkor adót a majpyar, mert nem volt pénze; hanem mivel a sok pártoskodás, vesztegetés annyira megmételyezte jó szivét, páratlan hazaszeretetét, miszerint elaludt keblében a kötelességérzet s a válságos pillanatban seui sietett köteles filléreit a haza oltárára hordani.
Ez csaknem negyedtél század előtt történt, midőn aztán kegyetlenül meglakoltunk érto!
Most uem a török fenyeget ugyan, de midenkor hazánk Üdve, nemzetünk jóléte kívánja, miszerint kötelességeink teljesítéséről meg ne felejtkezzünk és így szivünkben a kötelességérzet meg ne gyengüljön.
Vagy nem ennek tulajdonitható-c a sok adóhátralék évenkinti növekedése? íls nem természetes következménye-e mindennek a gyűlölt executtó?
Mindenkinek nehezen esik ugyan véres verítékével keresett filléreit másnak adni, adóba befizetni; do háromszorosan nc-hezeu esik a mi népünknek. Mort a magyar a veleszületett keleti iiidolcntiából még most sem tudott tökéletesen kibontakozni, magának sem szeret dolgozni, annál ke-vésbbé másnak. Ha pedig nagy ügygycl-bajjal pár napi munka után szerzett valamicskét, akkor úrhatnámja jön és elfecséreli, magának sem marad, nemhogy adót fizetni tudjon.
Nem rég egyik vidéki^városkában egy házaspár öngyilkossá lett az adó miatt. Több évi hátralékkal tartozván ugyanis, executió fenyegette őket; mitől — hogy mindenöket elviszik s azután mit kezdjenek sat. — annyira megijedtek,-miszerint az asszony jónak találta magát a legközelebbi fára felfüggeszteni, s a férfinek tetszett magát agyonlőni. Helata refero.
Akkor tessék Lónyayttak vagy Ker-kapolynak deficit nélkül dolgozni!
Jobb volna biz,'' hu uémely lap u
Előfizetési föltételek:
Hrlylitli Mxlmx hoV,IÁ«i»l f% viiUkrr |ro»lAn ktll.lte '' Kgi''.i (í»n>: fl fit kr
Kíl in.- • • 3- , — , , #
Kvnfg/edrc 1 * 50 ,

sok lárifári helyett a hazájának, nemzetének tartozó kötelességekről világosítanák fel a''népet, és szívébe a quóta gyűlölete hflyett a kötclességérzetét oltanák;- mert soha egy országnál seiu szült az jót, ha, valamely nép a törvények tiszteletében megfogyatkozott, kötelességéről megfelejtkezett.
Uraim, ne ámítsuk a népet, hisz testvéreink azok; ne egyetlenkedjünk, mert megbánjuk. Menjünk jő példával elő, egyet-értóleg tiszteljük- törvényeinket * logv''ünk békével, mig jó dolgunk vau.
Dandida pax homines, trux decet ira feras; — mondja Ovidius. Mi .magyarul körülbelül annyit tesz: Emberekhez illik a szolid béke, állatokhoz a bősz harag.
ÖYULAY.
1870. okt. 3ll-itii.
A néptanítói állás és tekintély nagy t>/.e.-ropro látszik hivatva Innni a társadalomban.
A tizoukílonczedik századnak pMig azon szaka, melyben most élünk, mozgunk, vagyunk
• jobbra balra munkálkodunk, neveltetik úgyszólván mindenki által, legyen az tudói, féltudó», tudálékos, áltmlÓH, Isten tudja még milyen tudó», vagy épen mitaem tudó — a „felvilágosul tság korszakának."
lla koiuolynn kezdünk e lelett gondolkodni, csak ugyan elkellene hinni magunknak is, hogy most már valóban itt van azon sze-rototteljcs „korszak," melyben népek, nemzetek, »ót egy közaégbon lévő a lakó emberek ia megértik egymást; éa mint ember-emberhez igas azeretettol vonzódik, és mint az latonség legnen.esb _ teremtmdnyei egymáshoz jóindulattal viseltetni a lenni is tartoznak. — Mondom elkellene liiunünk, ha a koronkint, sót naponkint feltűnő fájdalmas tapasztalatok bennünket az ellenkezőről meg nem győznének. .— Ka azért s/ép. csendesen, do még is bátran olinerjük susogni: hogy még biz egéazbon nincs itt az óhajtott kincs !
Lássuk teíiát, hogy mennyire jutott el hozzánk eddigelé a''Pölvilágosultaág najualsu-
tara, »ia, hogy mini lüvelli az lényét azok lol-ületébe, kikro — a próféták hangja ti^n —
• nép zöme figyel.
A néptanító azerintünk, az egyháznak, az államnak — ország- sőt községeknek nélkü-lóshetlen tiaztviaelője levén. — S mint ilyen, az egyházi elöljáróval mint folebbvalójával ogyotértvo, illetőleg a népbuzgóaág vezérének irányadását követve, a vele karöltve buzgólkodva a szent ezél oléréseig rgyiktt munkálkodnia kell.
Kzen munkálkodásból foly ki a jobblét az államra, éa ennek minden egyes tagjára l
A néptanító munkálkodása tehát azonos legyen szint ugy egy- mint a másik térén; — kell bog)'' megfeleljen a tanoda falai kózt hivatásának a kisdedek körül, hogy no caak tanító, oktató, haneiu valódi növelési ia legyen. — Kell hogy meg felöljön továbbá a tanodán kivül ia inint honpolgár kütelesaégének; éa eqm kötelezettségeket is azilkséges hogy tudja, értse, (V no esak gépileg teljesíts«, haneinvogész-ben átérezve azt, munkálkodjék a közjó előmozdításában.
A szülők tehát gyermekeiket mint legdrágább kincsüket rábízzák a tanítóra, hogy őket tanítsa, oktassa, nevelje a vezesse minden jóra, hogy- »elismerjék magukat mindabban amit tenni tartoznak és viszont az ellenkezőt: hogy
kerüljek mindazt, amit elkövetuiök tilos.
v - f"
Hirdetéseit
A li*t lináUo» ptllt (urlil l-»«ör 7 kr.
•_''-««>r l, ,''•« hiimlrii .lnvitlilil li.iklil.iv''il ''> kr. Iti''lyo^illj minden »•)()<•« beiktal.''ítrrl >" ki. a „Nyill léffii" egy p. lit »l/t liriklnlitai iltjs l''i kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalnáa: * K''Alíó-lll VA''I''AL.Psstta: ZKtst.KK M. Béoi-, Hacburg-, Berlin-. Majaa-m.- FraaklM-V« Maitl-bai:. II.WWKX8TKIN \ voiilkk. Llpoio-.,Bw«-, ii Stuttgartban: XACII8K& lÁIIHA. Btosbea : OPPKL1K
_Ju---r-
Azért a tanító mint népnevelő őrangyala > az iskolásoknak, ugy szhite a népnek is: az.ó j igen fontos tisztviscléaétől függ a rábizotuk- | .nak földi a ezeutllli boldogsága; valamint u ; hazának fölvirágzása ia.
I gyau azért, a néptaniuiban az igazi ke. reaztény szeretetnek öszpontbsulva kell lenni, ! inilit úszpontosulvn van a nagy term«wsetbüu ia i az alkotó szeretető; mert a nagy természet is 1 .Isten szeretetének szülöttje; tehát, szeretet | iiélkiil az Istent nem ia képviselhetjük ; pedig , a tanító a szülők helyettese, s mint.ilyen mun-kálkodáaa körébuti auuak képviselője.
A néptanítónak eljárásában icdhutotleii-nck kell lennie, mert mint á szóin* könyv mondja: „lla vak vezeti a vakot, mind a kettő verembe eaik.u — l''izon „igének* oly világos s kielégítő értelme van, hogy fölösleggé váll minden további okoakodds.
Ha ily kellékek a tulajdonok korigónyelto hala<lásunl; közepette niugkivántatnak a nép-tanítóban mint nevelőben, — éa igen méltán !
— sőt, nélkülözhetleuek ia, ugyan oly mérvben az illetőktől a néptanítók irányábani eljárás, éa méltáuyláa.
Azért, ezekjioi azükaégua a szülőknek iní 111 az iskolásak elaő nevelőinek közreműködése, szükséges továbbá a községi s felsőbb hatóságoknak gyámolyitása, mert ezen fennálló s tényező erők nélkül .u tanítónak minden igyekezete hajótörést szenved.
Mind, mind ezek ftilött és pedig kiválóan nélkülözhetlen a néptanító részére a közbizalom ! — melyben mind egyesek mind pedig általánosan a nép által részesítve legyen; mert ez által nyeri csendes Iflki nyugalmát, — mi auyira nélkülözlietlen állasa a működéséhez, hogy a nélkül foglalkozása közt öröm helyett esak is gyötrelmet lel.
Már pedig, hogyan haladhasson a működhessék a néptanító sikereden, a hogyan vergőd-hessék tekintélyre, ha a szülők — tisztelet a kivételüknek, és a nagyérdemű olvasó közönség legyen szíves szavaimat félre nem é leni; mert én esak oly egyénekről szólok,'' kik olyanok,
— a tanitóban bizalmat uem helyeznek, a az ártatlanok előtt arról minden meggondolás nélkül kíesinvlő a lealacaonyitólag beszélnek, éa így'' megfeledkezvén szülői nagy kötelmük — s az Isten parancsáról ia, inely ezt tiltja? !
Hát ha még kisaé hclobb pillantunk, még sok más olyanra ia bukkanunk a tanitói tekín tély lealaesonyitáaára, a mikről egy neinea-koblü embernek fogalma sein lehet.
l>o hagyjuk mindezeket még most a toll-ban, hiszen tanácsosabb lesz, mintsem hogy mindent a felvilágoault korszak elé derítsünk majd ugy kicainyenkint azok inegazünnek a a feledékenység leple fogja örökre eltakarni.
Azonban, a aok közül, melyek meg mindannyi hátrányára vannak a iiéptrOiitói tekintélynek, legyen szabad a nagyérdemű olvaaö közönségnek erre vonatkozólag egy nem rég megtörtént U''uiyt elmondani 1
Ugyan ia: Kgy bizonyos községben a néptanító is közbirtokos levén, — s még mai napig ia az — a tiszteletre méltó közbirtokosság g.vülést tartván, megjelent a tanító ís, mint érdekelt fél, hogy jogával éljen a résztvogyon » községi ügyek feletti értekezletekben.
Történt azonban, hogy egy uri ogyéimég a* egész gyülekezet előtt igy nyilatkozott: íHn, cselédemmel nem akarok együtt gyüléskedni." —- Uram latén, adj erőt remegő kezemnek, hogy a toll fyi''no easék belőle ezen tanitói tekintélyt magasztaló szavak kiírásánál! I !
A nagyérdemű s mélyen tisztelt olva»ó közönség «zen esetből elég tájékozást szerez-hat magának arról, hogy váljon azok előtt, kik ugyazólván hivatva vannak a nép -vezetéséie,
hogy mily tekintélyük van a néptanítóknak ; hát azok előtt, a kik kevésbé iniveltek milyen mérvbeirállhat a néptanítói tekintély ! ?
'' . Azon községnek a n''magáról í''uegíeledkezet), — de általunk még is tiaztelt urnák a nevét egyelőre most elhallgatjuk ; de hu iuég ez, vagy ehez hasonló é< mindéi) nknélklUi lealu-ea uiyitó eset bárlnd is adná magái «lő, akkor a legnagyobb betűkkel fogjuk uz illető uevét kiírni, — hogy az egész müveit világ liudd bámulja ót, — mint bámulta egykor „Botond" vezér buzogányát, melylyel hajdan —.mint a krónika mondja : Konaiuutíiiápolyiink aranyoa Uap.ijal bulyukliaztotlrt.
Íme, a tanítói tekintélynek egy szép s remek példája a felvilágosult szazad e szakában!
KKKY LAJOS.
Kőszénnel vagy tavat tiizol-jünk-o ozcntul ?
Ha olcsó tüzelést akarunk tenni, a igy meneküluí szándékunk a nagyobb költaégtől, akkor minden tétovázás nélkül kőszenet vegyülik, meri nyolez mázsa lény kőazén (glanz-kolile) egy öl tűzi fát pntol. Kanizsán ma egy öl jó tűzi fának az ára 14 foriut í>0 krajezár, n föl vágat áa Jt Irt. ¡''KI krba, e szerént egy öl fa 17 forintba kerül. Mázsája a kőszénnek t>0 kr., igy kerül nyolez mázsa 1 forint Hl) krba, melyszerént minden öl iánál 12 forint 2l> krajezárt lehet meggazdálkodni, mely nynreaég minden esetre közfigyelmet érdemel.
_ A ki kőszénnel akar tüzelni,annakiég huzatos kályhára, ti.karéktüzhelyré vau szüksége, bírjon a tüzelő hely belől vuirostélylyal és alant hamu lantival, igy aztán mindegy a tüzelésre nézve, történjék az belől vagy kivül, kősténnel fűlhetni minden plékályhát, ha ilykéu van ellátva, láthatni ebből, hogy a kőszén ne! í tüielés nem igéayel holmi költségei« átalakítást, és ha kivánn.-t h, meg kell azi tenni, Mert magas a nyeresé-g, kielégítő a siker.
A kőszénnoli tüzelés megkívánja, hogy itzó parázsra kerüljön, o nélkül luitán éa gőztel ég, azért is fával, nzőlővenvigével, száraz galylyal.azáraz kukoricza szárral,tuafával vagy bármiféle éghető tárgygyal előbb izzó párázat kell eainálni, aztán arra rakni a kőszenet. Ily* kép neuvak hogy vigau ég, erőseu és tartóaan hevít, hanem bűzt sem terjeszt el, molytől a közönség annyira irtózik, miut irtózott egykor azon p''lroloummaljvjlikgitástől, melyet alig lehetne többé kiküszöbölni a most mindnú fölött.
A köszénncli tüzelést épen ugy meg lehet tanulni, miut a potroloiiiniuali világiláat, esiwl is sok baj'' volt keztletbeu s most senkinek sem
Íut többe eszébe, hogy tőle féljen, vagy vele táiini nem tudna.
Koulos körülmény marad mindenkor az, liogv a kályhafűtés túlságosan uo történjék, nem.kell tehát a fűtést annyira rögtöuözni, hogy »»/. tüzessé váljék, mert a kályhának ily i/.zósága mellett a gőz a kémény felé nem győz eléggé, húzódni azért is a kályha ajtaján nyomul ki éa gőzt terjeszt. Losmi, tehát helyes tü''öléssel ilyesmi nem történik.
tioudoakodva van arról is, hogy a közön-st''-< azonnal és annyi kőszenet kapjon, menynyire szüksége van akár egy, akár több mátia összegben, mély arra kcdvoiőbb, a ki tökétv ncin akar fekteni a tűzi fa váaárláaba, vagy mint azttkáa m«ndani: annyit akar vonni mennyire hetenként, vagy naponta azükségo van, a mint engedi pénze.
Ünij*r vasárus ur már hozatott l''écaről, >rakhelye a/, urodalmi épületben közel a város-hiulttiz
Ctukker korcskodő ur Stoyor kőszenet árul, mázsáját 60 krért adja, lakása ax izraelita község iskolaépület átollonébcn föllelheti a sarkon.
Végül meg kell jegy cinem, hogy a kőszén aunil jobb, minél fényesebb. A fény nélküli nagy gőzzel ég, és inkább gyári, műhelyi tü-zelésro, mint fűtés vagy főzésre való.
A fokoto fénytelen kószén ritkán ég egy-■zorre hamuvá, azért midőn az el*'' tüzelés után darabokban marad, azt vixzel mug kell öntözni éa újból vissza vetni, okkor ''hamuvá ég.
A lénye« kőszenet nem kell kéU/.or égotni, még ia mindegyike szereti, ha megégetés előtt vizzel nieglocaoltalik, igv jobltnn ég, egyébiránt a kőszénnek oső, hé neiu árt, azért ia minden nyílt téren eltartható.
A kőszén hamuja semmire sem alkalma-tos, legfölül)b szoba padolat alá homok, vagy gyaloguUkra kavics helyett sxánt, idpgenko-dik attól minden féreg, irtó szer« a gyomnak.
Ezek után a közönség föladata leond a válasxtás, én részemről megtettem kötelessé-gomet arra gondolva, hogy a mi nekem előnyös, az másnak sem leond hátrányos. Kijelentem pedig azuttal, hogy éu a kőszennelí tüze-lén olő&yoirel annyira megismerkedtem, inisze-rónt ezentúl azt ndlkülözni nem fogom. Nagy-Kanizsán 18ÍU. uovember 2.
TERSÁiNCZKY
Levelezés
1 Tolna-megye 107») nov. f».
.Megnyíltak az egek csatornái, negyven nap és negyven éjjel szünet nélkül szakadt a/, eső.* K bibliai moudat első folu — Ugv látszik — ismét teljesedéibe ment, már legalább egy hét ÓU eaik éa még kilátás nines jó időre ; másik íolét csak negyven nap múlva <onstatálhat-nám, ha csak megnyílt csatornáit az ég addig ismét elzárni nem kegyeskedik. Ki tudja, nunni Napoleon vagy a poroszok büttu miatt kuli szenvednünk,! V Mult tavaszra, a sok cső miatt csak néhány ház omlott össze, most azonban az Ürgékhez hasonló sors érh-t mindnyájunkat.
A vetéetket színtélKffiár \uuiily fenyegeti: most a hangya és kukacz fogyasztja, később a* üszögre vau kilátás. Igy aratásig marad is — nem is belőle!
Idei búzánk is ugyan tele volt Üszöggel do az idén aligha jó el nem tog kelni üszögösen is, habár az árak még igazan nem emelkednek.
Kukorieza, burgonya még mind kint van a mezőn. Takarmányunk legtöbb vau; és tartson bármily sokáig a tél, mégis bizton remélhetjük, miszerint nem fog a sor hazlVdelokrc kerülni, mint egy év előtt.
Így állunk anyagi tekintetben. Mi szellemieket illeti: nagyobb, a füst, mint a tüz. — Társadalmi életünk oly egyhangú s az összefűző kötelék oly laza és szakadozott, mintha nem is ismemők egymást. A '' sok szcgszárdl hír közöl pedig csupán az a való. hogy ott van a művészek atyja — l.iizl. OH-vitrt is némelyek már látni »kurták,pedig talán eszébe sem jutott Szegszárdra gondolni.
A franctia tebetUUek javára som Volt con-cert, habár míndon lap kürtölte. Az egész csak humbug, hirlapi kacsa.
: SipneveUt, íikolnUyy csuk olyan, mint évek előtt volt. Ac iskolának tulajdönképén most ninca gazdája. Iia évonkiut egyszer el is jön a tanfelügyulő, mit ér az, ha máskor sonki sem törődik vele. A tanítókat ép olv rosszul tízetik, mint az előtt, sőt némely bolyokon ogé-szen megtagadják tőlök ax évdijat; és még kövesebbre becsülik őket, minit hajdanában, mert most — úgymond'' —'' ők parancsol nak neki, a megvárják tőle, hogy mindönkinek udvaroljon,
különben majd......Ugyan inikor fog már
egyszer népneveléaünk felvirágozni, s mikor lesz a Unitónak jó dolgaV ! így is baj,.mint van; ugy is baj, mint volt. Akkor is, most is c*ok a tanító húzza a rövidebbet. De mért is volna másként; csak tegye meg kötelességét és ne álmodozzék. Kz a tanító fizetése.
Szegény tatár!------
ALKXL
Ilirek a csatatérről.
— Garibaldi súlyosan megsebesült, hadserege megveretett. — Varjassy Béla huzánktia a sodani csata utnn Belgiumba menekült, Tourslm ért, hol kapitányi rougra emeltetett. — Dél-Krancziuországban jelentékeny nyugalomzavarások fordulnak elő. — A porosz király meghagyta minden fr. tábornagy és hadtest parancsnoknak. hogy azonnal Kasselbo menjenek. — Thicrnek fegyverszüneti tárgyalása Bismarckkal eredménytelen lón. — Favro a fegyverszünet s választások mellett volt, Trochu vllone agitált. — l''áris hombáztutáso esetére a berlini angolkövet visszahivatík. — (luribaldi fels/ólitá a görögökot, hogy támogassák Frnucziaországot. — Gaiubclta 21 fe-gyolmotlon tisztet agyonlövetett. — Moltke fornilázban szenved. — A metzi jtoroszsereg 10,4:11 halottat és .11,21 h sebesültet vesztett, 0;>7tJ beteg visszaküldetett Németországba. — Bclfoit körülzárolva van. — 0-átt (.''huteúudunt a francziák ismét visszuföglalták. — 8-án Verdim capítulált. — A bécsi észak-német követ utasittatott Berlinből, figyel mpztesse az osztrák
" ■ ■ ■'' n mmmmi ... , . . — !■■ .■-.
külügyi hivatalt azon erősítésekre, molyeket a birodalom különböző tartományaiból Garibaldi csapatjai nyernek, a szabad csapatokat nem ismervén rendes katonaság gyanánt. — A fran-czia hajóhad .10 hnjónyi erővel az északi tengerre ment. N »polcon''veszélyesen boteg. — I
Lapuűlf bezártakor, ma szombaton reggel órkozcft sürgönyök szerint: november 9- ós 10-én jelentékeny csaták vívattak Orieans körül, a poroszok erősen megverettettek, Orieanst odahagyták 8 vad futásban kerestek menedéket.
.Heti szemle
N Novctnlifr 1 l-ítí ll}70. v
— Petőfi Sándor ügyetlen Ha, Zoltán 22 éve« korában meghalt. — A pesti torna- és tüz-oltó-egylet nagy diszo* csarnoka nov. 20 án nyittatik meg. — Nemes Nagy Pál rabló a szegedi várban kouyérből darab szálkával egy revolvert csinált, irják, hogy a Ivgbámulatra méltóbb szobrász! tehetséggel bir. — A Duna erősen arad. — Budavár erődítéseinek lorom-boltntásán fáradoznak. — Wolil Janka és Stefiin ie uj évkor átveszik a „Divpt" szerkesztését.
— A porosz kormány Pápali Miklós hazánk, fiának cgv távírászati röppentyű találmánya titkáért 20 ezer tallért adott. — A lengyel mu-zen ni Happcswylobon okt. 2t)-án nyittatott meg, — Pesten közpóuti hirlapszállitó irodái nyit a „ Postaközlöny u szerkosztője. — Az uj színházi lapot Vajda Viktor indítja mog. — A kőbányai hazt.i fegyvergyárban hetonkint 1000 db. Würdnlfélo fegyver készül a honvédség számára. — Kath. autonomiaí alelnök b, Sonnyey Pál lejt. — Szegeden állandó színházat terveznek. Tatáu jobboldali köret vá-Ioszlatott. — A k>e»(i fo ;y vergyárat a tél foly-tAu berendezik mitraillnuse gyártásra is. — Ponori Towrowk József Hildán meghalt'' —'' Petőti Sándor mellénye egy nagyváradi jogásznál van, melyota nagy költő azon szobácskában hagyott, mely közvetlenül eltűnése elölt laká aaul szolgált. — Az ..Ksztorházy-képtár" eladása bekövetkezik már a nopokltun. — A franczia sebesültek javára Singed vidéke eddig loirtöbböl adott, hiába, csak ott fészkel még a romlatlan jó törzs magyarság. — A liatthyány emlékre eddijí IX ezer irt. jött ''je. - A horvát országgyűlés nov. 12-én moguyilt. — Az „Esti lopu újévkor megszűnik. — Itákóczy János bizonyítékok hiánya miatt a váltóhamisítás! vád alól lölmeutetett. — Xautus János hazaérkezett.
— Meduiiio Sylvús kórösmegyei alispán neveztetett ki Kiumcmegye főispánjává s Buc-

T Á lt C Z A.
A mi halad nem marad.
— illrurljr.) -
(Folytatás.)
— Mi közöd hozzá? talán nyakamra akarod ltozni a kanizsaiakat I
— Dehogy uram — felelt rejtélyes ino-solylyal a török, — eszem ágában sincs.
— No no csak úgy legyen; do amint látom, S beszédedből kitetszik, régen voltál te pair Mokkában, s most alighanem a kanizsai '' .n* kémje vagy.
v —^ Még csak az. kellene, hogy aiámbor utrvisről ilyes valamit tégy fel te hitetlen eb!
— szólt indulatosan a dervis.
v ^ — Már pedig tudd meg, hogy tőlem egy-''V-íuar elnem mégys*, hanon majd lezáratlak ogy börtönbe gaz kutya! látom lelkedet, akasztani való kém vagy te.
— Hatalmadban vagyok urain, misem könnyebb mint a jámbor utazót h tartóztatni
— mond ismét nyájasau a török, s a hölgyek remogtok. —
— Nos hát csak előre — mw|d adok szállást gazember—szólt Szenyoy felkelvén helyéről, s * törököt előre taszitá, ifaire az kaftánja alól handzaáját kapta elő, s neki rontott a házi urnák. —
A hölgyek elsíkitották magukat, s szemei-kot eltakarták a jelenet elől. —
— Lassan lassan I kiáltott Szenyoy, a erős markával földro nyomván a dervist, csakhamar lofogyverezte, azonban tusa közben könnyű sebet kapott, mi őt oly dühbe hozta, hogy kivévén a handzsát a török kezéből, ketté ha-sítá fejét. -
így ni — jámbor utazó, — szólt most el-inehetss még — egyszer Mekkába a prófétához, de többé senkihez — sem megy kémkedni. Azután fogta ót, s a Mura kullámui közé veté. — 111. .
A habok feltornyosultak a hulla felett, s azután mintha semmi sem történt volna, elsimultak, s csevegve a part virágaival holud-tuk tova. —
Szenyoy uram is egész közöny nyel fordult lcáuyaihoz:
— lássátok aranyos galambjaim, — szólt — ez o gonosz bizony valami hasának szánt feleségül benneteket, már pedig inkább azokhoz a korhantókhoz, kikkel az éjjel dolgunk volt, mint akar magához a török-szultánhoz adlak! —
— A remegő lánykák nem inertek felelui, Krzsi álma s a jelen események oly összhang-zatban látszottak lonjji, mely mintegy jövendölte nekik, hogy a fekete leves még hátra vun. —
— Krzsi te ezt mogálmodtad, de, még a java ezután következik. — migá Marcsa nénje fülébe, hogy atyjok mog no hallja. -
Krzsi nem felelt, de megrettent, minek lélektani alapját abból fejthetjük meg, hogy a gondolatok, melyek mintogy fátyolozva jelen-tok meg elméje előtt, most Marcsa szavai által leleplezve? egész rcttontóségökhen állottak elő, s igy okozták a rázkódást, ,moIy a hölgy idegein végig futott. —
— Mit sugdostok gyermokoim, talán nem helyoslitok, hogy ily hamar végeztem a törökkel V szólt Szenyoy. —
— Bizony nem tudom; nem lesz-e ká-ruukra ! szólt Krzaí. —
— Nem tudnám hogyan V hisz ha élve elhagyom menni, kétségkívül ránk ront a kanizsai basa, mert ő kelme annak a kéme volt. —
— Ks ha meg tudja ini történt kémével, nom fog-e sokszorozott erővel reánk rontani — inond Marcsa. — _
— Eh ! —/ majd eléje állunk — szolt könnyelműen Szenyoy, s hátat fordítva lányainak, a kastély felé siotett. —
Marcsa s Krzsi ősszofogóztak, s atyjok után indultak, mert képzelmök, már a rózsákat is turbánoknak nézte. —
Szenyoy, mindazáltal, ha nem is egy könnyen ijedt mog a maga árnyékától, s ha bátorságát önzéssel is legyozgette, nom tartotta feleslegesnek némi clőkéaxületckot tenni, annak esetére, ha a török valóságosan meg találná a szonyei kastélyt látogatni. —
Klőször is az árokból, mely a kastélyt a
--- . . ■ . i -ja
) kerttel egy ütt körülfogta, kitisztogattatta a ! szolok elől oda — menekült leveleket s mindenféle gyim-gyomot, melyek már jobbára földdé válván, félig betöltötték az amúgy sem igen mély árkol^nolyho most a Mura habjait orcszlelí. —
Az ágyukat, illotöleg taraczkokat, molyok u kastély rovatkáin kandikáltak elő, nemileg kitisztogattatta a vakrozsdából, s mindenik mellé elengedő lőport, a golyót helyezvén, használhatóvá tette. A dobogót, moly évek óta lo volt ercszlvo, felhozatta, habár az igon nagy (tóködésbo került, mert a ráragadt sár, s inog-rozsdásult sarkat még uohozobbé tevék. — Végre omhorei közt kiosztá fegyvertárát A mi ! kis kincse pedig volt, azt oly helyro rejtette, 1 melyet csak maga s lányai ismertek, s minő a régi váraknak mintegy kiegészítő része volt.
— S mindez két uap alatt történt: elképzelhetni tehát a kifejtett szorgalmat s erőt, mely ily sok munka végrehajtására kívántatott. —
Midőn minden készen volt, iulíus 7 én cstve, egész nyugodtsággal foküdt lo Szenyoy, s a hölgyök is megkönnyebbülve bújtak nár-náik kózé. -
Kívül rémítő idő volt készülőben. A kastély szélkakasai csikorogva fordultak arra, merro őket az orkánná fajult szélvész bódult dühével hajtotta. Földig hajolt a tiatal jegenye, míg az agg osor recsegéssel adta tudtára a vad ölömnek, hogy inkább ketté törni kész, minthogy ntoghajoljon hatalma előtt. -
A délről felomelkodő sötét felhő moraja s czikázó villámai jelenték, hogy ninca távol a förgeteg. —
Ilyen időben remogve várjuk Morkurt, htfgy vesszejével jótékony álmot bocsásson. De — nem ia soká késott ő a hölgyektől, valamint Szenyeítől sem, mort alig félóra múlva ; a lefekvés után mind elaludtak. —
Ki fél lőhetett, midőn a felhő egéazen elbontó a láthatárt, s a villámok szilaj kedvvel, , földet rázkódtató dörgések közt kezdék inog sajátságfis tánezukat, s az oső, mintha csak Noo idejét akarta volna életbe léptotni, nagy zuhogás közt hullott alá. —
Kgy villám most a Mura túlsó partjáu . magas jegonyébq ütött, melynek féuyénél, a
r
h''
ari város polgári kapitányává. — Hazánkban, eddig 7 nőtávirdász s 52 postamesternő van kik e hivatalra ininősitvék, az utóbbiak közt olvassuk : Karugyorgyovícs herczegnőt, gróf Kr dődy Júliát, gróf Andrásy Adélt, báró Zocli Izabellát sat. — A pesti nemzoti színház tagjai a budai várszínházban hetonkint 2-szer előadást tartanak. — A dologatíö nov. ül össze Poaten.
(Ilyuien.) Bolgár Kálmán a „Pécsi Latok* főmunkatársa tnult kedden vezette oltár-ox Soy Mariska kisasszonyt. — Gr. Hallcr Foroncz loáuya Ilona grófnő Mirbach — Kos-usanos Hugó gróffal kojj egybe. — Dr Voesoy Gyula nov. lá-én vezeti oltárhoz Perzsay Vilma kisasszonyt Czeglédoi): — Mólók Béla ¡ró nov. 1-én tartotta menyegzőjét Csomogi Km ma kis-asszonypyal Bőrös Jenőben.— Izsó Miklós jeles sjrttbráss mult szoiubatou tartá esküvőjét Szer-crajiolyi Josefo kisasszonynyal.
(IrodHluili.) — Megjelent ós beküldetott: Oedeiúurger Kalender auf das gouieino Jahr 1871. Kiadta Schindlur Ferencz a soproni kereskedelmi s iparkamra titkára, az Ö. Nachrichten szerkesztője sut. Schindler ur igen ügyesen, szubatosan és tüzetesen közli o naptárban a ke rcskodoloin érdokébeui kimutatásait; a postai s távirdai összeköttetések, hatályban lovó hivatalos íutézkedésok, az egyletek, a czégek és a vásárok a leghaszuosabb. pontossággal közöl vék, méltán ajánlhatjuk o vidék németajkú kó zönségének pártfogásába annyival is inkább, mert a tevékeny Schíudlor ur saját kiadáso. Ára l (t. K naptárból tudjuk, hogy Sopronban H4 egylet létezik sa legrégibb 1751-ben ulu-pi Itatott.
Hirck.
— Köitclt Frigy os soproni reáliskolai tanár s a soproni önkénytes tűzoltó-egylet tevékeny parancsnoka e szakba vágó köuyvol irt, melyet a belügyiuinistor is ajánl. A közhasznú könyv, magyarul s németül tárgyalja tömören összefoglalva a tűzoltó csapatok szervezésére vonatkozó utasításokat, több képpel ismerteti a tűzoltó szereket » ezek kozelésí módját világosan magyarázza. Ara 50 kr. Ksz-inelánczolatuál ''fogva mogomlitjük, hogy a nagy-kanizsai tornaegyletnek tUzoltó-egylettó alakulását a városi tanács, mint halljuk — hatékonyan előmozdítja. Ugyancsak ez érdemben Walbuch Mór úrhoz, mint o nagy-kanizsai tor-naogylot elnökéhez köv.itkozó levelet intézett gróf Széchenyi Ödön, az országos tűzoltó egylet főparancsnoka: Az országos központi tűzoltósági irodát megnyitván azou csélból, hogy a létesülendő tűzoltó egyleteknek szorvozósükuél
fölvont dobogó előtt, pillanatra egy törököt vehetünk észre, ki úgy látszik nem sokat törődik vele bár mint mossa is az oső; felhasználja a villám utáuí esendőt, s éloa sípba fú s épen abban a pillanatban rökkon le a dobogó, midőn a dörgés legnagyobb fokát éri el. ^^ A dobogó leeresztve marad, s egy inásík villám, pillanatnyi fényénél jól kivehettük, hogy axon mintegy 100 török vonul a kastély ba:>-
Kkkorra » sxél, mintha csak olismerte volna a másik ölem hatalmát, megszűnt. —
— Marcsa ! — Marcsa ! — kiáltott Erzsi, ijedten omolkodvén fel ágyából. —
— Tessék — felébrodvo a szólított. —
— Nem hallod-e a zajt? kérdé Ewi, mert valóban az udvarról lármát, fegyver zörejt, de sőt még lövéseket is lehotott hallani, azonban csak igon homályossan, mort a dörgés nem szűnt mog. —
— Hallom néném — fololt Marcsa — csúnya idő van nagyon. —
— Nom azt — ah ki jő ! kiáltott Krzsi, s a folyosóban léptok s fogyvor csörgés Marcsát ia figyelmessé tovék.
A lcgfcszültohb várakozásban tölt el néhány (teres, midőn a folyosóra nyiló ajtójukat oly erő« lökés iNrto, hogy a> ketté törve esett a szobába. —
Atyánk I kiáltottak rémes sikoltással a hölgyek, s kiugorván ágyaikból a közajtó felé tartottak, azonban a mélyen alvó Szenyoy nem ébredt fel, s a hölgyeknek valaki, kit * sötétben ki nom vohottek, ol állta utjokat. —
Pár pillanat múlva egy kéngyortya vílá-gitá mog kékes fénynyol a szobát, s a hölgyek kétségbe esott. sikoltással, ájultan rogytak a földro, mert kik meglopték őket, nem voltak mások mint törökök. ♦) —
(Folyt kOvtlkeiiV.) „
•) A k»nii««i KlrflkOk, « Híonyoy knU.''lyl • Mura mollrit mcglopik, \ brnn« v»M u^pet ralit.* tevék, ka*ti''lvt pedig nip^gyujUk juliuanak 8. napján (16<>Í.) ^M. Krónikáknak rnvidiii lir»j«..ll aumuiája M. Kővár» )án.11 állal.)
illetőleg beszerzéseiknél t»s<>1 gAtutnnkknI köz-votitőleg segédkezel nytijuniik. Kz okból tehát — becses bizalmának reményében — miután tudomásunkra jutott, miszerint Kanizsán egy tűzoltó egylet alakításában fáradozni méltóztatik: nem vélünk szerényteLmséget elkövetni, ha azon tiszteletteljes kéréssel, jobban kérdéssel fordulunk t. tiraságodhoz, szíveskedjék velünk tudatni: először mily létszámmal szándékoznak az ottaui tűzoltóságot megalakítani! másodszor •pedig mily össiog fogna a beszerzéseknél rendelkezésükre állani, liogy ázűtán e két adut »lapján Kanizsán ismervén a helyiviszonyokat — egy tőkéiéin» beszerzési kimutatást szerkesztve kUldhessünk meg. Mi a bel- és kültbld legjelesebb gyárosaival összeköttetésben állván, azon kizárólagos helyzetben vagyunk, hogy mindennemű Icgszélszorűbb, szigorún .megpróbált és valóban jól készített szereket a legjutá-nyos.ibb árért s/állitl^atuiik. Becses válaszát várv.i honHui üdvözlettel maradunk sat. — Mint olvassuk a lapokban a nemes gról személyesen le is jő hozzánk szervezni az egyletet, torrón üdvözöljük körünkben; azonban alig hisszük, liogy az „apathia minden nemesebb eszmét elrozsdásitó sarából sikerülne bennünket kihúzni. •
— A I s ó -1. o n d v á n a községi közös iskola f. hó elojéu nyittatott meg. A kath tís izr. uUlék maguk kisérték gyermekeiket az iskolába.
— Kő szögben a Deákpárt Kaik Miksa bires politikai írót léntettu fel képviselő jelöltül. A választás nov. ¿8-án le*z.
— Itali lógy i I k ossá g. Tabról, So-luogymegyéből írják: Weiss J. tahi lakos néhány nap''előtt oIliiént a közel Zichbo g''abnáj vásárolni. Ziehlien egy bizonyos Nagy István ötven zsák tengerit kiuált neki, inely állítólag tanyáján van. \V. meg akarta nézni a tengerit • Nagy-gyal útnak indult. Az utón midőn senki som látta őket, Nagy Weissrn rohant, földhöz vágta, még kés-szurást is ejtett nyakán, elvette pénzét; óráját és elfutott, Weiss nemsokára magához tért s felvánszorogva a földről a falu felé szaladt. Nagy észrevette a menekülőt, csakhamar utolérte és még hároin kéaazuriWt ejtett nyakán. A kerülő egy félóra múlva megtalálta az eszmélet-uélkül fekvő Weisst, felismerte és Tabra vitte. Miután seboit bekötözték, felirta a tettes nevét, akit a tabiak aztán kézre is kerítettek. Nagynál megtalálták a véres kést s ntitlőn áldozatával szembesiték, megvallá azt
is liogy hová rejtette el a rablott pénzt. A sebesült életóHez kevés a remény. A gyilkos már többször, volt büntetve tolvajlás miatt t> a kaposvári megyei börlöitból inegs/.ök itt.
— Naptár a k. Wajdlts József könyvkereskedésében Nagy Kanizsán az 1*71. évre kö-vetkőző nuptárak kaphatók : „Kodolányi gazdasági naptár" 1 írt.XO kr. .Határidő naptár.4 1 frt. 20. „Skorpio naptár* 80 kr. .Magyar családi naptár" BO kr. .Nevessüni;* IlJkr „Maipárti naptár" ?>0 kr. „ístváu bácsi naptára" 50 kr. „l''rotestans képes nap.ár" ¡>0 krr .Népzászlója naptár" 40 kr. „Kossuth naptár" 10 kr. .Magyar katonai naptár" t>0 kr. „Uj honvéd naptár* IÍO kr. „Magyar nők naptára" liO kr. „Ljdéraz unptár" ÖO kr. „Falusi gazda unitár* 80 kr. .Nemzeti itagv kéjws naptár" 1 Irt.
Atheneiim kis képes naptára" •''»> kr. .Igazmondó naptára" ;">0kr. .(''orvinanaptárau 40.kr. „Barátfülek naptár" ;''»> kr. .Athoneum nngy képes naptára" I torint. ¡int.
— A t ö r v é ii y székek u á tu á n a k és székhelyeinek tuegállapitása tárgyában a képviselőház által kiküldött, liuszonfttös bizottság tanácskozásaiban mint írják, azon nézet vergődik túlsúlyra, hogy kevesellj törvényszék, de annál több járásbíróság állittassék fo|, még pedig az utóbbiak uz eddiginél nevezeteset! tágabb hatáskörről.
K á d a h U u d o I f kir. tanácsos és dunántúli tankerület tevékeny főigazgatója tegnap Nagy-Kanizsára érkezett, s ma a főgyinasiumi tanosztályokat szerencséltető látogatásával.
— T u d v a I v ő I e g a Zákány é* Zágráb közli magyar vasút sokat szenvedeti vízkárok és földomlások által, sőt a közlekedés is megszűnt o vonulón rövid időre. Mint a magyar államvasutak igazgatósága most tudat ja velünk, aiua csapások által okozott károk legnagyobb részben helyre lévén állítva, a közlekedés tegnap újra megkezdődött.
— A so in og v iii e gy e i bizottmányi gyűlésen nz üresedésbe jött törvényszéki ülnöki állomásra Nagy Sándor ügy vé»l ellenében Xznlay (Jyörgy nerlárttok választatott meg, ki különben 1-ső aljegyző is volt.
jeig lefoglalt Ífll''.í itta bacslllt ingatlan Rxent-GyOr-S)''4i> (Hoproiim ) uov -I.
—'' 0*v. Horváth Oáitleliiétfll 1IK frt efejetg lefoglalt In/ék « ingatlanok Nemet-Ctön (Vatm.) do''c*. S.
— U i.il (lu»xláv ''.''•« Krirtóflól lefoglalt 6 ló és 5(1 .11. txartatmarha ttli»«Üben uov, 14 íi 31 dk I" Káliéban (Somogyin.) nov. ló.
HSTyllü tér/)
hatra axouban »aját receptem »»erinl a l.elybel gyógy«/« ré.xek állal saját «x.iuilyem feldgyílul« uieli lútt kéw.itytvo ax orvo»»ágot, atok állal «»állítatom
ftedváry Kde m. k.
orvon é» »/Ilié«, » a magy. kir. lenn. tud.
táitulat r. tagja. I''etten, lUlvatU utexa I2 ik »rám.
Tf^TMdijr^^ctjr^í^^
Julius íHicU failt iltor bic bvfi jdioiifii tikit,vr „ftrQijliiijiorciAfii" pou x\niliw Vainincro — „ÍÜllvjd)ílltdll,iC" VOll ^OlUlllllíO 2d)0llb0vf -„^urtcitbtvainiií" |fvci^(i>iiipofiliou| oou D. ,<i)üb m-t Ivaiiiö: tifjt 3tiWf widmen (idj buvdj fiildK, pitauK uiib nulubiöfí tíríiubuii,i fdu oovll)(ill)ajt jiio, babfi ifi ilntcit eine flfiuiijr uublc {laltuii,! uad).\urilt)iiirii, fotuie audi auf Uidjlc tlaoicvAciiiapc ¿piclKnlcii ^cbodit grttommcu ifi - iJitio t>ro Cpno 11 ''ÖOjtii ft«ivt| mir 7í> tv. jiuKiiclKii bű" Wobcrt flpibfd) in Vcipjlji unb buvct> alle t3ud) unb ^híjitaíicufiiijiblim^ii^O
árverezések.
— T a Ili a n l.ajoatól a Vindohnna l.ank ré»»ére I lefoglalt 11,000 frl hnaxoilbéri kÖVeUlé» Adánduil i ^Hoiuogyin.) nov, 2tt.
— Ha a a kam |i Niván .''•» Teklától tlG frt eru-
'' t''ig)eliiie/.ti''t éh
a niivilágliot a/. <>reg korban éloklibx é» a (nlllékliei ''. I<egdrágább kinea.i a/. . inbernek a/ egés/.ég ! \iiir« Ibbbú mébfájdabim, gvoinorgOreji, rendetlen liónxám i feliér folyá« ét iiurl ka|ietólaiban lev.''í in áglalantág. '' liatonló beleg»égt>k ruta kóvetkerinéiiy«i ét bóocáin '' előtti kllKÓ fájdalom ! Nem lobot ISbbé félt.''ili ax '' bregaknnk a náluk li»»a*aaii larlani axokolt tlldőliiiriit, i uiakaet köliilg.''x. fnlladát. >nellrgé« -r* ''(xívdobogá». i tói, ii gy a tililüliuriitbi''il ».árma/nl »xokott giitalllúa- ( liil lSolilelilixebUgi, 11.1111 leiirl félteni gy|irmekeiiiket a nálnk előfordulni axokott górvélykurtol. t <er»|>liula 1 I éx aápkórtól (lllciiuejit) meri aliillfolliiak lobi, óvi I orvoil t.i|,a«xlalalalni folytán tikerllll, oly Orvosi »xe'' 1 ''rekél felialáliioin, mnlyokkel ax említett.si.''ll balokat, » ax «Vegek 1''« gyermekeknél előfordulni axokntt '' liot»xa>an tartó botrg«ég«k"l róvld idő alall »ikeré- '' xvil meggyóg) itbatom.
. Millió é» uiillió nők «xeuvediiek a feiitérinlelt b''i teg*i''g«kben » liaSonló bajodban ! ii miért I Arial-lan'' Kieinénnök iniatl, kliulán megaokallain 0
•xámtalan |iók *xoiive4é«eit, exéltxerlltiek tartattam ax or»(ág killónféle vidékeit beillaxui, » a vidéken lévő iniudaxoii nőkel, kik lendeltoléxllkel xxoin előtt tartva, gyökeroíeu'' meg akarnak gy.ígva lui, liirla|iok utján ét maiéin hirdolétuiin,folytán i< arr.iflgyslmexletni, liogy én őket bixlotan kigyógy itbaloin ; de ax .''Iregek é» gyeriimkeknél előfordulni «xokott betegtégeket it bixtot.iu gyógyítóm, • vidékre ax orvosi xxerekot baxxnálati uta.ilá<omnial egylet utánvét mellett tőt álneve« » dij.ixolt levalekro 1» a legnagyobb titoktartás bixlo»ilá«a mellett gyorxan inegkllldetein. Kivá-
*) K rovat alatt k.»»Kittekéit felulőiiéget nem vállal a Hxerk,
Ú z 1 e t i - h i v n ö k.
Nagy Kanlm, nov. II én 1k7<>.
Ml e bélen egy lietiváíáruak ilrvendettilnk, inlnő
már régen'' nem volt; niindonfélo gabona....... kéiivi-
xelve volt, ax árak »»iliirdak maradlak. A kenyérgabua Icgk. retellebb volt; viláfoi blxoiiylatot nynjtotl, bogy ax II»let élénkül ét liogy a inegkiltWndő békével, melynek előbb illóbb bekővelkozni" kell, luég inkább szilárdulni fog. A kerti s ogyébb niivények nagymérvű beaiálliláxa «»intő axt mutatja, liogy vidékllnkbn búvón termett.
_____i «
Píaczi ár.
Nagy-Kauixia, IH7o évi nov. »-ik napján. Ilma S.l - «•. font. I Irt - kr. Sí» m) font 4 frt&Ofcr. H7--SH font. & frl — kr. Hoxx 78-79 font- frl — kr. 7VI HO foul .1 frl kr ft) H| font ¡i fit ''¿0 kr Árpa •erfyxétre 70-71 font2frt .''SI kr 71-72 font J Irt GO kr. Árpa köx«ii«égr* «».''» 60 íout frt - hr «7 -liS font • frl. -• kr. Knkoriexa 3 frt — kr.; frt. K»ik... rie/a olaa» (e«in.|iianlili) — írt — kr Zab 4.r> 17 fon! 1 frt n.r> kr. 47 |M font I frt 7 > kr l''obauka rt»V CH fut. -- irt - kr. l»8 ~70font — f,| — kr. Ilabfeb.''r N kr. ■ ''bab larka •! kr Keuvérliait k«xSnxé|ea «frt. tinóin!* frt.— £«eiuleli«xt Íífrl - kr.Lángliaxt kltxttn«égea - frl - llnom - frt - kr. Király liot kn»3n«ég.i« - frt kr linóin 14— frt .V) kr. lto««-láng kSxilnaéget frt — kr. tlnom — frl — kr Mnrlia-bu« fontja 3.1 kr. Ilnriu littt fontja 315 kr. Her -lé«-Ima innlj.t M kr. .Iiib-hut fontja 14 kr flxa-lona fontja II kr. ''/.air '' fontja 60 kr. f''tibe párja fiO ''iO kr. Káeaa Ml kr.—I frt l.ud «ovány - fit — I fit ''.1» kr. I.n.l liiSotl J fit ftl kr, 2 frt 60 kr fujka — lil . kr. Tjfuk-toját t kr. Horgonya láerujo I frt 10 I frl 60 k''r. Kgy niáxaa axéna ''Jt frt llO kr.; *xi>na uj J Irl''.''O kr. Kgy kéve xanp 12 kr. Hxalaia l l*rt> VO kr. Iljbor vidékllnkbeli akója 4 frl fSI kr. Ó-bor vldékdnklieli akója a frl.
A nag v k a 111 x aa i váró« tanácaának árjegycék« könyvéből kiadia 8ZIGETHV KAROLY, bi. toa
Érték- és váltéfolyam: nov. II.
í»% metaliijues ;''»7.:iO; Ö*/0 num/.. kölcsöu 157.20; isiin-ki álludalmí kölcsön 02.80; bankrészvények 7.''12; hitelintézeti részvéuyek 250. HO; |,ond<>ii I22.í*)0; ezüst ágio l21.2i"); arany darabja íi.Híl kr.
Felelős szerkesztő: Wajdlts József. Segédszerkesztő: Bátorfl LajOS.
H
r
R D E

Ii S EK:
tmmmmmmmmmrnmm^mmaa^MaMMMMriiMÉÉlaÉMniMiÉW^^
Játékáruk és íársasjálékok. a á \.. nt
|U és öreg, szegény ós gazdag számúra olyan, jhisvájw/.- # V^ MJI dJ li M ^r I I •
Iíii és íilrsó rabtárn. n milven Hétében több nem létc/ik I
II |u és öreg, szegény ós gazdag számúra olyan,thisvála**-téku és olcsó raktára, a milyen Bérűben több riéAt létezik Tit n u 1 ó k s/Auiáru tudoinányos játékok, és iii inde n korunk számára roppant választékkal érdekes társasjátékok, kivonatos árjegyzéke n jútékúrilknnk :
l''nnipátau nlIOalottlt babák dbja .''III, rsi, so kr. I. i>, .1, 4 frt. Ilábok nltnxetleu 10, 20, SO, 40. W>, IM)
kr. I. fit. gépe« futkosó bábok, bkuggal, moxgőfejjel, kéxxel • lábbal 7o, no, I f,t 20 kr.
Lotteria é» tombolajáték ''.''0, 30, M>, HO kr. Ilarangkalapáe» 10. 20, 3(1 kr. Oominó 20, ¡Ül, 60, X4» kr.. aebakk ligniákkal 1.30, |..r>l), 2 frt; k ugli 10. 20. 40. 60, HO kr. 1 frt,
1 frt í>0 kr. :l frt; knexkajáUk 10. 60, 70, ISI kr. 1.20, 2 fri; rajxké »«lilék :I0, CS). UO kr.; munkalartáU 60, HO kr. I frt fiO kr, < frl l''ia-uók 1.20 kr. 2. II, I frl.
Trombita, »Ip, doli, hegedd, me ódium, duda, barmnnika, bar.ing játék » iná« bangaisrek igen Jnlá nyo» áron.
Má. játatótterek 10(S» féle rá laaxtékkal tO krlM 4 frtlg. Táraa« játékok 30, 60 krtól 2 frtlg.
.Mindenféle képeaklfnyvek 10, l.t, 26, 4f>, 6f>, HO kr. I Irt. láttxva megtanulják a gyermekek a kdlnii kéxiniiinkákat e könyvekből: So kr. 1.20,2, 3 frt. Olobuaok ; W», HO, I., I.M), ''i fri. Laterna maglka t képpel «ft, M kr, I frt, 1.60 2, 3. 4, 6 frt, (''auda uiadár, a madárban-gokat ulánoxxa, exak kr. An gol mn«xer-ka«iul, megtllltve irtlu-denféle bá»imfi«xerrel I frt, l.ftO, *, 2.ÍSI, 3, 4 frt; klxobb gyeripekek-''<«ki íf,. 36, W», HO kr, I frt; nyomda, telje» kéaidlékkel, felutlt gyorinekeknek : Hfi kr, 1.20 I .NO. 2.fS), .1 ft frtlK. Krnbel Játék tfn mulatságra mlndenkoru gverínekek nek : HO kr. | f,t fg) kr. 3 frtlg; exino» Jegy»« it horgoló kniuvek 30 mn.trával, ft kr. Mindenféle ta nnxágoa ját/kok éx Jálék.xerek ka-tnlyákban, |0, 20. 40, Mi kr. I,
2 írtig
liirijatékok »xag nélklll, illila 3. 6, lo. IT, kr.; konyha, jalálrt, holt, xxobn, bntor/attal « anélklll. tlyer-niek-x/inhár, ;U">, tH» kr. « írtig. Átváltó»«'', Játék. J«, 10, (SO. «<1 kr. Oiilette 36. 60, HO kr. I fit Fntó egér, 60 kr. Kutó vasút 2 fit, 2 ín HO kr,; gyermek óra ,lilé»»el 3ft ki; olexóbba/erll I, .">, 20. .''IO. 40 kr.
l''i««to|y, pn«ka, lavőxxerkexellel -Hl, 40. HO kr. I írt, 1..S0 .1 60 Hanl pl.''llbol, 2tl-III Irrlgf ae.élllél, ISI kr. 1 írt ÍiO krig. Sokféle máglie-''*«■(• játékaaerek. melyek a vixben a ''mágnes iránta ■/elint u^xdogálnak, 10. ti. 30, 6ti.HO kr. I frl. I''or.-xelláu kávés. Iben« és ebédjő.edéuyek, (ÍO, HO kr. l írt. 2 A)) krig.
.lálékok r,lbs való gtermekeknek Iából » I,a,.Lékükből'', 15, 25, 30, ,ri0 kr; kUlSníéle állatok, ft. 10, »O kr, I frtlg; /Halok'' terméxxeteaen alakítva. 50 kr. 1-2 írtig
Igen mnlal«ágo«ak minden kornak «xámára. a l.ilvéxxkéttlIlékU *;ép ka»inlk, a melylyel mindenféle bfl vé»t mutatványt meglehet eaiiiálni kénxlllékek »xáu.áliox képest, I írt 40 kr, 1.80, 3.60 krig.
A fold és lakói, egy tartályban a ÍStdgnmb éa nöiideii axonlako emberek nenixeti líllllxeteikbrii, három nyelten aláirt névvel, .16 kr. Allatok bőrrel bevonva 30, 60, 80 kr. 1 frt, I frl 50, 2 frt. Allatok ler méxxete« hanggal, .''S), 80 kr. 1 frV, 1 írt 30 2 frt 60.krig. Koc»ik, ''fo-galok, omiiibnaxok « uiindvufélu axekerek pléből: 30, 60 kr, 2 tri, I fit 50 kr. Iléexi lovasul, va«utak, hajók ; 60, HO kr, I frt, 1 frt 50 kr. IMiotograpli kéa/.lllék : melvlyel va> lódi fényképet la lehet exinálni : 30, 4<i kr. Amerikai katona-játék, vagy ai amerikai lobogó, mely egyxxer»-mind trombita é« pixilolyként
Meglepetés éx mulatxág. - l(áxliha«»nálbaló ; igen xxép : 80 kr.
Koppant mennyiségű egyéb játékszerek kaphatók ol «•»ón egyedül e raktárban. Árjegyzék ingyen osztatik ki.
-A. ^HiraíDMAlMJNr, »
(37M-0) H len, l''rHterMtrnsse \r. ÍO. ''
Amerikai patent. A ki
axt akarja, hogy »xép » ép fogai le (vonok, e/t exak ax uj villanyos ikautihuk fogkefe (serte nélküli ál
tal . »xkoxóllieli. Kxen exerféle bi-Soltiatok állal ui.iga<<tall kefe, »erie beíveli egralen kanUelnikból van k.''xiitv«, a mely a fogról iniu-■lan ártaliiia« r.''sxt eltávolít; ét a kaiilxeluikban eleklrikai erő i« van; a u.i állal neineaak tli/.lit,ile a meg-romlá«tól f« óvja a fogakat ; axért már a gverineknél előnybaeii alkal inalható, K fogkefe annyira tartó», liogy egéxx évig lehel ha«xliáliii éa darabja < sík *.IO kr.
t frtért egy gözUés/tilék ax áilalnm« léglia»titá«ára. Rxenkó-«dllék parflinimel töltetik meg,inely a liox/.á alk.ilinaioll «xe«xlámpa ál-al fellievillelvén, a» ekként előálli-ott gox néhány perex a''alt a legnagyobb xxobál a roxx''levegőtől mejf-■hxlilja » kelleme» illattal tőlli nie((. NélkdlOihellcn kórliáxak. lakolált, niflhelyek, lakaxobák éamalouok xtl. »xámára. A kéxxlllék aiauybroiixb.il igen ealuo''taii van kéxxitve; dbja 1 I. I llveg parfilin lioxxá, xxeaxaxal együtt 80. Kiég 50 ha»xnálatra.
Sit''inély- én v»K)''on-V(f
delmi végetli fegy tejek a lugnjall-
b''an javítóit Lefauheux-rsvolverek
lii''toaitó xárral a kellő» moxgáaa.''jl l! lítvéare; egy ateri l.''ilté«re egy peri1 alatt t! liixtoa Iftvé», 1 db 7 millimo ler 15 frt. 100 |i)llé« 3.50-, I db ¡•milliméter 17 fit. 100 Klllé« 4 írl| I drb 12 mill. II) fl; lOOIdltéx 4.50.
A tutloninnv uj vivtun-nya: nz nthrnipreHervAtiv,
— amely a klleh''jllésnek minden ro»x ixagát eltávolítja; minden »xájviiet nélkllliíxhetrtvé texxen «fő-leg a pipáxóknak ajánlatot. Kx ex-sentia; melylyel reggela»«ájl kikeli «bliti.nl; * ennek még kelleme» |,fl-sitS Itatása 1» van. Kxen teÍJo»en uj Vegyésxeti eljárás «»érint ké«xl<lt
«^er tiidomniiyot egyéniségek állal megt í<«gá Ital válik i III nőnek találta teli. I llveg ulatitáaaaMKI kr.
I.''lrei-o galvanienn <j.\ fl r(tk. Kgy liirr.« párixi ort ■>» nla«ilát «xerinl uiar.oiybiil vannak kéixitv eleelro-iiiaguelieit« drót belételével ''» linsxtiál •''■« iiiegúy; e«áxoa, küsx vény « idegbajokban, ro«xketeg«ég főfájá« stb. ellen. I gy fitfi c«ak ''.Ml 1
l.egnjaltl» tiiliíliiuíiiy. i
latoa talódi exllatből, felvarrni t.tl illggombnk. K/. igen elegatl« és ál lamlóan tarló«Mi n.len tuexat gomb hox blion.vllfány arról,''bngy ax va lóili ex Itat vagy arany. Ax ár Igen ju tánvn»; egy tuexat .«xép mfivexetn.Sft kr.; fltná 70 kr.
Érdékaa penna tartó. Midőn Illik Napóleon a Jullii» Oaeaar életlratát doolgoxta. axoli rendeletet adta ki mltxeriiil kémiltfiick ax ő »xá|iiára »aját íeladá«a «xerinl olyan pennát, melyei nem kell tintába mái lógatni K megbixa«nak Hnap itittlt a kíltluö b.g eli''gt/teuti. - Kxou találmány ltoehe* OHIiert állal i.lknleöttetelt Kii exeu találmányi.-! néxve ax egye •lilli rakláit tartom ax o»xtrák-ina gyár birodalomban, A penna-tartó eklnae»(Ulbol v^ii ; a*/al reggeltől «aligleltet inti,» a liuta folyását tel »/,''• sxeríul igaxgatul Alakja if< u csinos ét miiideii k.''/bas alkalmalrn. I tartó : 1 írt. elilíe/ I tuexat N''apo leou peiina: Ift kr.
Ilnv;inn«-pmii|iin t </i krérl: egy 30 krot »sivár, minthogy ax állal a legolcsóbb «»itar valódi
havauiía .......ájutá váltoxlatlialó
ax ehbex való essenexla valódi Ita vanna-dokáuyliól van extrahalva. I llveg elég 5oo »»ivarra : I frt fSI kr.
Kaaököpenv . vixlintlnii.
olnyQbotlen, yarrá«''nélküli kelnie; angol kéaxitméuy. .Kxen köpeny akéut van k黫llVe : hogy ax a leg-txebb Időbeli 1« t ¡»élhető, minthogy mindkét oldalán »xép fel«." rultv I db ; I frt 50 kr.
Kxen exikkek ax o*«». birodalomban egyedül alólirt raktárában kapha''»k;
t *
► - —-
A. FRIEDMANN in Wien, IVatersti''a.sst-Nr. 26. <:i>*
POPP J. G. GYAK. FOGORVOS URNÁK
Bécsben, Btadt. Hognergasse Nro 2.
Tekintete» úr!
•Nyolex év óla Analberln-azújvlzéhez'') >agy.«k »xokva, inely, vall mint a fogakra ix reitdkívllli lilli e«a tá«t gyakor.i klllOiineinU fogfájáat enyhíti » liK''g«xllIlleti; a állalábm egy kitilnő txájvíx hírét nirgérdatnli a/, ujabban feldiexért o yemil axerek egyikének lia«xuálalára sem »ián hatóin magam, miiiélfogta felkérem, hogy nekem a mellékeli liaiixegért Analhi''riu-sxájvixéből egy luugíüti lő niemiyiaégel megklildeiti sxive«kedjék.
Zágráb, juliu» 20-áu lH»í«. (1157-4.2. ti.)
Memes Mandelstein Teréz, s/íil. buciml Jellaclc.
n A K T A Ii A K :
■ — -V
eseti, kitilnő tulajdomágai miall iniuileulill, »01 Némeloiaaág, lielvétia-Töiok- é» Augolorsxág, Amerika, llollaud, Itelgiuin, (>la<xot«»ág, Kelet, éa l»él Indiában méltán érdou.l. ti elismerésben rés^eslllC vxikkek léteinek valódi ét friss minőiégben.
Kaphatók : Nagy-Kamraán : llelua ,ló»»cf gyógyaxeréat, Koaenbarg-Koveufeld A, Wajdits J. W.Uiaeb, Keaselltofer é«'' Heltnaix A. urak ke-
retkedéaébi ti l''ápán : Taebep....... keaxtlielyen : Sing. r M WeistA.
Zala r^rrsieg-1.: l«óól K;. gyógys/.eré«x. Kapronexáit : Werli gyógytae-rés/.. Varálilnii : Malter gy őgysaorésx. Hxent-Oyargylln : Nötbig. 8(1-tuegvu: Dorftef Kájei é* hlauihortxkj L. gyógyaiuiúx urakuáL 8xom-batbelyeu : INIIieh Keret..-» ,:yógy»xeréxx urttál. HatárŐrvitUk! 8x.-<iy(.r-gynn; Klble K. (''. Ve«xpt. i.il.e., M. tr Tuaxkáu, . « (lutbard Tivadar tlal. Xtékeaích.''rvár; l.i giiiaii.i A., Uraim .1. gyógy«xerétxek. Lovas-lletény t lleitler gyógy»ier,''t»x. Kaloraa : Horváth K. gyógyaterétx. Keet-keiiiélen, Mael.lei.l gyógytxeréax. Dunaloldvár: ''IVminerK. Pakaon t Hortan .1, gyógy«xeré«x. Körmend
Kí''gl, Itelu« gyógytxeréax. Sx. g.xár.l; K.mriea A , llr h''aay gyógy. Ilbnybádoh :KraaiolinJ. Tolnán: Sebwars U. 8xigeivár..tt: liarwarth
nnner
Horváth J.K «aj-osvár: Kolui J., axeréts,
Haján: MlebiUel, Si llerxf. ld tiat, HerxJjj |gnáex. 1''écieU, Zsol-"» ''''»>'' é. K Záel. Sípőklr gyógv««erésr.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában
na(;y-kanizsán.
Mo^jclout i''h minden hitele« könyvárusnál kapható :
Rajta leányok mulassunk !" MÜLAITATÓ KEZIKÓNYT.
A magyar hölgyek számára gyűjtötte.
Wajdits József.
ízen gazdag beltartnlnjjrfT szép kiállitásu (közel A00 lapra terjedő) csinos kemény táblába kötött kön. \ .•!
Ara 1 frt 60 Kr.
Vidéki vevőim különös megelégedéséről elég tanúságot tesz az 1 ><ti7-ik évi posták imntatáa, mely»»oriut 15,tWO postai küldeményt és 18118-ban lV,HOO-at adtam fel. K számot egyetlen idovaló üzleti-ház mid érto el, Minden nem tetsző tárgy rlsszavétetik, h ez új bizonyítéka a szigorú becsüloteiuégnek! IIokv m e*nlá«r»t «xóiiiitolt tiRNÚillÓ •*éttH»ct ne ni t*i»y<:»M «> itiiitlil vtgft a ti kítzóunéu. kérem u krtv«tk*»ó |»<»Ml»l rziiuzé*: FiiIKI)MA NN A. Bécs, PrtWiWm »•
Tessék csak egy próbát tenni,
és az alább megnevezett tár^vak olcsó Aráról n vevő meg fog győződni. Minden áru a legjobb minőség biztosítása mellett adatik el.
Itt a legjobb gyakorlati é* i''.''nvrt/.<*»! ezikkeknek olylnagysnerU válns*téktt Található, mint Béeaben naaonló nem létezik ; goiid«»skod<ra van itt tinta <*»i öregről, ugy, hogy esokélységét, szén »5.1 alkalmatos ajándékot nemesik hölgyek é* urak, de még minden korú és állásit gyermekek számára ezerféhi választékban találhatni. Árjegyrék mindenkinek, cxiine. pontos meg-nevezés« után ingyen én bérmentve küldetik; niigyonelfluyö* tehát a vidéki t.cz. lakosokra nézve, hogy ogy példányt megszerezzenek, miután abban nemcsak az ár, Ttnnom mlndonik raktárban létei» ezikk pontos megnevezése in található. A szétküldés utánvél, vagy a péne előlegen beküldése mellett történik. -
Legjobb «legújabb gyártmányú különféle czikkek kivonata.
* A ház jcliifóje : ,Az olcsó tárgyak is lehetnek jók."
....... uiml minden mérrglartalinu anyait
tói, r«éi l finn oxl.l.ál, mini iiin» fő inrk. igfrn tartó«« mindig fehér ó íi''miv bViYiafH.tr 12 dl. kávíakanál 8 kr ; U db gyrrmrkkauál t.fiO. 2 írt l''J tín i''v4anál 1.30 kr.; t trjinrrő kanál H", t Irvettárrő .V) kr.
Beosl bóráruk a legjobb kíasit-iiu''nvok. HÓI kézitáskák acsAI-ab-roueacaal, •!«», 76. 90 kr., 1 frt, 1.20;
legfinomabb i-hagrin lf«»r!■ ara-lliuigll inrr.it 2, 2.60, 3.2O,3.fi0,
4.M>. 6 frl.
Legújabb penztárczák lo,«iO, *o, 1*> kr., I frl, alrgfln. 1.20, 1.60 2, 2 fió.; bankjegy tározák «''.<>, 80 kr. 1 frl. 1 50, legfinomabbak 2. 2.Ö0,3, 8.60.; nekbeti Jcgyidköayvek tó. 16,Í0 26 kr.. Ifüdu. hÓrkÖlétbeu 30.it. .''»0. «»kr.. I frl.
Dokáayzaoskék 40, ilo, ho kr., I fn, I i.fio.
Útitáskák erőt bőrből »árral 2.20 2au 2.K0.3. 3.80. 4/iO.fifn. VIzkatlM MtlMr«a<|«lL-alk:>liM.^
berrndrtéaael "2.40. i.hO.'' ;)..''*). 4. 4.fiO, fi. « írt.
Féayképl albumok legnagyobb vHaatiékban. Díszpéldányok lo. 12
14. 18. 20 fd
Zeneid-album. Mlndonik album, ha kiuyitják, darabol játaxik .1 a li.|(iij>lili ■ li-jfkpilvvllolili lAno/.ln-rnli''ikliól, ii»K.V "l''i''rákli.ll, krilM''-«•''ii «''it-iiKÜ linn^uii. 1 ilb S-.nilri''l I<» Irt .''KI, 12 frl r.0 kr.; 1 .11. l-f.lrt-t l.">.
A Ir^Hn. Uuuirltii távcsövek «rkruiimlirai llvv((li."l,l.i»l«» UU''rü-vrl 1. 2 ¡1 inllitrr l.''íi.fKI. 7. frl,
írómappák «írről I. l.f>o. t fn.; ii^ynn«/. ^v*k..rlnli»« f< l»»rro
l.''.nrl í. * jo.:»'', :».riü. I.fifrl. Httlgy necenair tk ihmkIbii n.->l
tnrórtikntilkkrl «»liuil klllkiiilli lállian M> kr Mtkr. I frl, I .Vlkr . I (tal U knlfiiilinxít li.trKol.''.tlIvi''l 1''. kr.; I etul 2 vagy 4 kftl. i; k.HÖlőv. l 10 t* 20kr.; I etul loo klllflnl.iu;; TurrólKvrl 20 kr., I hurgold- «•• ni-li*j>''t>)«ó>i minlnküli^v 20 Iiiinu lappal b kr,
A ráfi árnak felén! l pár l< u»jni.l> furniájii vá«a,frnliciin p»rrrll.uil..''.l 40. GO. «o. 1 Irt. I Mi, nagyabbak lí. Jl. 4. 6 frl.
Ztebtülllier kan.''.ricial «''« an.''l-klll ilrlija 20. .10. 40. r>0 IMI kr.
I>«gjobl. mlnr.af trll \ ada; <<>ll>t • leinrxrl «llátolt ohlna-UÜIt, jótal-
lán 10 «Wl fiilvloil.in lia«/linl.ll .....I
l«lt. 1 luetat rv.''ikanál Irt frl , kA-ri(«kanál 0 lit., ke* .''■» villa 27 frl. ; I pár Kyurlyalarli. 4 frl. Kgyvl. rlii nai''rtlUllárK.vak Ari''rl. Ki''n
Kyártináiiy aníu- .''■» f»(iii«l..ni m valódi r«ll»lliii/ |in*»nl<i luiidorl.an van ki''tíilvi-. Gyakorlati oloaó ajándék. A K«-
Hjabli l.roii«5iilin«''''ii,vl Iriikíirlcl 10 drbliúl, l *. li. «itö. 2 ¡r->Uiiipn, I lióvni,''K>. Ilftxxpr, I lolliailS.lnind •>.''p«li ki''nltv.- .''I frl.
I.utfnanyubli vála«íU''ka báli-, aiinliáil- >''» m''l.vliyy. nüknok. 1 db «Kyau>rtl vai fino* 30. 40. IÍO kr. I db aaúp f.''«t<''*Ki''l 40. SOkr. I l.''JO; I iUrab*poinpil»an kiállítva l-*iO. 2
J..VI. X 4. r>. l! frC 4i
Lefljobb tolletta-ttrgyak. Krau»
mii mappaunk klilunbiHÍÍ illal.ik-
k.il 1«. Ift 20 :.0 3f». 40 kr. I.ryl.n. »•iitiiutlmm (Kl»al.»lr> Jbja lo, lf». 20. -y.t kr. (a''gliii. illau*«-r«k.
Kölni vli ]iimin.Wt»bon 20. lo, IÍO, XO kr. 1 frl, uir>»*intöii inlndrii; •UinwmU mán tuiWli-tárgyak alrf »Irt.ibb árak mcllrll.
Legfinomabb katfUuk-féeiik. K«) fodorító f.''«U I.''». 20. 2.''». 30 ki ; city «inii r.''.n 20. 4,*>. aokr.j 1 nyplr« f.''«U 2íi. 30. 3f> kr.: I Inriú fí»ll 30. 40. ''Hl kr Ki.ri.inki í.''k 2.''i .HO. 4''i kr
Selyem nyakkendők urak »«á.nára I db i''iki-li- vnjry »»liio» 2.''>. 3-''» 45
Oikr. |^>|{dival«.*al.b ».•l_v«,in-«''b.ir-|.. ..k dbjahOkr. I frl. l.fiO.
Legjobb nadrágtartók tart »a-k.trl.nll, 1 pár nntf.il oavrnálnil t.''> ÜO. ho kr ; »i-lyombűl «0 kr. I -''<» I Irl So kr.
Legfln. alpacoa • gyertyatartók. \lana»»A|f 4". 6 ''.''i", J". ,»", 10". 1 db rVra U>. ;»0. •;•». 70 «O. ''.rtl kr I f
A legszebb floreatinl hroni a»j-tall gyertyatartók. 1 pár l.f>o.2.M«. 3..''iO. I frl ^!tryan»l)an kvtáznaV a l.''Kiijabb miiila «»vrinl 3. 4..''». •"> M.l I v''v. rlvain.''iílakarlt.''. alaba»tr<.in-l.iil III kV , aljjal l.''>
Legjobb zseblámpák, ¡v''c» B> ak..r
latiak vcjllv«|»«l. mely najiy cárkiirt .vtRO. 70.80kr.,m''/y«xi''ro* v.Muv0|;u«l l Irl. l.tO.
Látszerészl távcsövök i-''. iívt,-vfrl, ini''lv okrll l''lfy fíl im''.lf.lldiiyi láváiból ti kivrlictSk a l/tr^yak ; I db 4o. 80.1.-J0 kr
Hagy vegeladasa <•«• bukott«"« r nviijfs ini.ik. K(y tiacy <''<fnij5 U\apiii«rrtvi''tb."*.| t.''.bt kr . I nany
< InylIbflUn ani:i>l l.''nxiíraiirtvrtbííl melynek «. Uoinfi''nvrt van, m>''p (»• uant.viival 8.20. 3.W> 4; l.''írj lyoni • l''lv>''lii««fi% . tli.''ü fi, li. H fit. A loy»*. iinpi-riiy.lk divat..« kiállításai min deli imiuboii dlija 1.2.V>. .1. l''iíjan-
i''.. K''iíf. inlnőw''if 3.óo. 4 frt. » Valódi brltanla-kanalak ic«.''»/.*í-kanalak; K< Alizol gyártmány,
Legjobb angol tollkések drhja sfi (jJtfi, lí, r.o Hd. | 1.2" ki - Hölgyeknek nélkültfztietlen.li acr, tollflIo-Kokr/nyk«, nazy,llnom fi1-nyrallrtt, »árral, lltktrrvl frlaacrel-vi*. Mimii''/, a b''){l)ii iiiiníiai''ir bőlö««-»«»■•n <*«ak t''.''iO kr.
Legjobb szerkezetű czlnreoiken-
dök iiMklIIOrhVlK''ii mlnditii háilar-t;i«ban, I db (tV''/f in. k/rr»ki"ni|í> >H) kr.; I forint 5o\''r
Igen haiznalhntó uraknak. 1 < *r<-tcni« » borolváló tolli''ito-mi''krónyko ftliirrrlvi'',
Valódi tajték szivar pipák szo-
pókák, «''p f.ieon, linóin mi''t«*t''»»i>l darabja .''h>. 1 l.fiO. .1 iZ (,l. Tü-ki''Ut< M H rllálott doliány*á»l kvadl-Ilitek v nl.''ili t tjlíkl.ol bi»ro»tyánkő-vi''l lokb.-i, .11.|a 3 t.''f}«. Hfr.t
Valódi töri korallok IcKflnumahb niiii.".«.'')(ll I ».»r I Irl.
Hihetetlen és megls va<ó ! a
I,.1 vi tkő/>''• ík, ni. ly. k k«''l ívl j.''.t ;íllá<«al ailalirik ol, a j.''>,''\ ->ll árak iiirllclt loirjobb inlnitnr|.''ib''k. Sálon-.''.rák broii/b.''.l (ívelttőlii. kk.il 0|{y kim lib 2 ifi: I ki»«.''|i|ini:>». 2.U0; I nacy.ibl. 3.20. I l. -n. I Vi t''alll»« • l< .¡ol.l. «». rk. /.''tll «zoba.''.rák I >lrb bioiualappal 1 1>); u^iy auai úbruu. lővul l.liO. V.ilami''Unyi .''na kivan |.ióbálva .«Ii>n<ávaló u.''licxílokk. l J Zseb hévmerok lukkal. tryüii da rabja ¡U»kr.
Rimák latogatofenyképekbez. I db kő/.''plluoin 1,1», III, Ifikr, I drb lotif. fraui íia 20, 30,4''i, 60 ÖO kr.
Rendkívül olcsók » i.rou«.»nl< tll d»hiuyai>lti''''iiiiloli''k. Kzy »/ivar.il-'' vány .roiu>al.lkii . Iiaunllnrl.l tll*i-»íct •''« r^v c»iiio» »ivarpipa b ellii, lajlbol l''.»»«ii.oi I.ŐO kirrl.
Valódi alpacca-kanalak. I iur<ai «v.''ikanál 2. lo. .'' NI, 3,.»o. l.jO..''» fi. I tctkárfiftaliál 1.30. 1.1»I, 2 10 kr. 1 |cvr»mi''ro I..MI | t.''juK''ro 4.1. i!0. K/tuorl b.''voni fémkanalak, mr.
lyvk mindi): ft''lii''rcii maradnak. 12 db ttatiy ov."«kanál ''.>.''» kr ; 12 db ká-vá«kanál Ifi kr.
Legfln. angol evöeszközök. I i< <t
lába foglalt 3. 3.ftO; I tnp«at bivaly-
o neuiben
«/áruba foglalt 4.60,fi.f>0. lí fii. Kgyuttal iigyelmu/.tetem a t. vidéki vánárlrtkat azálliui osztályomra; egyedüli ú/.lut uz ben, moly által a legkisebb « legnagyobb bizomá(iy gyor*un a egyenlő olen''ón
i »/.állíttatik.
U ELSŐ tUSTBIAI BIZOMÁNYI ÜZLET : A. FRIEDMANN ^».^.m»1*''
FIGYELMEZTETÉS!
Van sr.ereitCM''in a nagv-kanizMii tisztelt inúbarátokkal mlvariasan tudatni, hogy én szoinbattol, f. é. november 12-tól kezdve csak Ii a t napon át
a „ZÖLDFA" viMMltsfosiMló kisebb tcmiiébcn
olajizinnyomatn képekben eg\ nagy
nyitok meg. •
A uagy-kanizsni t. nuls/.eretó kózónség, melyet én ozcnnel iuinél nagyobb szám-baiti megjelenésre mlvariasan felkérem, ezen alkulommal bizonyára épen oly művészi, mint geniíilia kivitelűnek találja olají»zinuyomatn képeimot, melyek luimlen termet dis/e-sitenek s inimlen lakszobát egyszersmind o^iouiassá tesznek, szívesen méltányolják.
Az érdekelt múbaráttik könnyebltségére kivánntra tiz havi részlet fizette mellett M adok el, ngy hogy ezáltal iitimlen mnharát azon kellemos helyzetin» jő, hogy lakását iöldiszitheti, anélkül, hogy a havoi.kinti rsekély dijtizetés mellett jelentékenyen érezhető kiadása lenne.
A kiállítás ezen fi nap alattnrtponta déleMttl 10 órától, délutáni 1 óráig félben-szakitás nélkül szabatl belépés mellett megtekinthető.
POLLAK MAKTÓ,
különleges intézete olajszinnyoiuatu kópekív uúz\e, II é e h l> ii I.
Ugy idő őta keroskodők pompáa hirdctéaek álu»l roaz érákat ajánlanak a t. cz. közön-, ^uliiníMíon a vidéki lakonok félrevezetésére. K koreakodfik aem éráitok, »ont — mint állítják -éraíryároeok, ennélfogva ax órának belaze^vozetéről legkevesebb értelmük alnca. Eladnak például avult lógony''mílvot, pakfongállfám ban tuint uj szitbatíw mflszerU órákat, valamint másféle lep közönségesebb érákat valódi angol érákul stb. Azérl óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan érák vffvésétfll.
gP^f A ki egy valóban jól roudezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jó hiruevü öraBiioz. HBRZ 3VC. '' -
ki átalábauesakis u* óragyártáaaal foglalkozik. lkk»l»en, (Stefansplatz Nr. 0.)
* s
HERZ M,
polg, órás Héesbun, (St«ifansplat» Nr. 0. AiiMensuil. ii des Zwcttelhofes) számos év óta jó hirnévbeu részegülő, legdiiaabb tartalmú
óra-raktara
ajánlja mindennemd jól rendezett óráit nagy választókban, egy évi jótállái mellett, a következő árjegyzék szerint.
<■«•1111 «hl''bórók. (471. 12, 8—11.)
mm- killlno k. kímK»*»!! hivatal által mi''izprAbálra.
Wffldon TTTbályo.oll óriiróli Jdtállá.i.ji-py adatik. A nem »»abályiolt drbja 2 fllal nloidbb.
.'' . . untall. 30-3i''i fl. ellenürn* 40 4H frt.
K 4 r fi órák, j . hl%yorák nr.lap. 3fi-40 fi- |L«gna«yubb válaxt^k » lf
- «Uiail. nyírnám. .W-48 ft,dl»»«scbb párisi brcaoz órákban in.
- krixtálvlappal 34-45 ft. 20. «V. ift-80 frUiral; ... uKy(in i-
• ki''llöilap H t 40—IH fl. Iltílmfivíl ti, 30, 3ft, «0, firt, i;o
''- »iiall.nyíniántok..Ml lifi fi. I1"'' t"Ul.
■ hftl^y bor*, ¿rák 4o-4s ft.} Ltf**gy«bb raktár iagaorakban.
• j«^aritlv«K 46—00 rt i Tulajdon iiyártuiáuy, kvt
• krltői lappal fil).-fit! fl jútálláttal ; Naponta fi>lliiuand<> 10, remoulolrok «0, 70,-hO. •.NI...(00 1« frt. — Mliidi-n H nap frlbn.aiidi
• kel fod. l ÍHI. 100—III) ft Irt. 17. 18. 1». 20. 22 frt. ••• IWnn.u tff Alonklvlll iiiin.ivnfále .UaurmUr«- A» fíl.'',r«Üt.''i.«l ''30. 33. lifi frt.
káaaj«lb*u vau, j — óra- <•• aaiiyáádrauivaaol
MB« K''Ual drák I I.fiO-ig aranyn* 48. M1 ;V> frl. Itóuap»« rp/ttlatcur tatnak. 2«. ''K'' .''<2 frt. OiinnaKolá* |n/a.''irák
Kiltat Aralánritok 2 frt Ml kr. nál I Irt. fiO kr. iíÖ-SŐ Ö.!a- 4. •>• «■ 10 12. frt. Miiidon javitáaok Iflmt.» lrK
38-4.r»ft.j Arauy óralánciok 1». 2*i 2*. jobban v«lgriloln«k. Vidt''kl inivr. ii-
10-12 ft.
Kifl«i b«ii«*r Ar. 4 rub
. arauykrr
. ruerai 13-14 fl. . koll«. ftldAIIH Ifi 17 ft. . ■ - . kristály (Ive*. 14 17 ft boraony r. Ifi rub. It>-]9''fl . flu. ultit lappal 20-2.VÍI . kftlSa fOdAllol 18 23 ft. . flnoiftal.b 24 — 28 ft .- auf. h.krl«. II». 1H 2ö ft. horif.badt.ir.k lap 24 -2« ft . r.''in.niloirc a nyaknál l.iitandó frl 26-- 30 ft. r"in k.''tl''"» f.''dvl- 8fi - 40 ft . jr((<Ttllvo|rtfl bort. baili
I. .rif b.t''li l.''lll Jfl —1.1 II I ......... ... — . '' H'' . .''.v«l
Arâuy biniícr^r Nr. 3 ar. 8 r. 30 ;t(i f,>. 40. fKI. IMI. 70 80. »0 Hál. frl (deÚ.ok a. ÖMarpek kA.,b.« bfktll-. borKouy Ifi r. 34 44 ft.r Kl''ltó Óritval 7 fl. »W P<>»Uni ulánvit inilb ii
pont ii) •
Unom. ar. lap 4ft 60 0 ... «Vty a k. l Nl»''"''"^»" trlj.-.ll «Inek M.
k.tt«« lappal W»-«fi fi '',#„^1 Kycrifyál 1'' frl-'' .í Í i '' i/''"^-aranykil- to.ltA kill«. rla"«W IUn*l, mrly O''ák e»e|Ul,.'' .. clf^adlalnak. ____________, ......____,, ,„'' Klll.ln kivánatia kii
ák-it »''« láiK''iokat ,vála»tA«ia, «•■ a mrjf nrm tartott ¡i.iuúlt járaudd »»»ii-(t< t ««akiit.Ilim.
70. 8-1. ''.Ml. IIHI ISO;WMWi„,|„d Ky,.,-,.yát „yujt''ll «f »« kívánatra kllldak bcjfAl i,.„, t 12-1X1.1 K,PlirUi kl.llí .•.,.; di "« bloiux-
jpoi-nllVRi; Arany r*il. ar.lnp fiO,7 >. ri''inoiiloir ho.
• ■ k. l. lap. 100,110. 120 - IfiO ft. Vmln»c niui.liA« rfmotitolr pakfon/ v. talmi nraiiyokbflu 13 -47 ft. II ft I p y ..rák Hullai p«il. I «•» H r. 13 18 ft. Arany - • " 2fi - 30 It.
t''.kban 12, 13 14 irt, loo ft.i Hsrdozhitó őrségi ellrnózó órák
'' — II»ik<>iivI.''I>'', ruiiiiiiial, a* .''iblig lí''l'' nők kiHllt lenjobt.an baas-nálbatd mlndi-n va«|.ályaudvari ürrr-«m''r*, •(inl.áxakbau, ityárakban <tb. K/mi dráknak niliidvKylko U|(y vau iivrveavv, boity bat kllllluf/lu lirlyen
Kérem figyelembe venni I
Minden áron lo^jobbiirrii.''k ín k.fi''«ki:d."k v»i:y <10111 drá«ok ál lal aiáulottakkal 1i««r nrm viyyi« tendOk,
Jó, valódi is IsibNiiólkűII váhuu áruért keaeakrdvef
METHS BóoBtoen, Rothethurmstrasse SlO-dik szám alatt,
rumburgi vászon- és reliénienift raífüira
itt k..KsA ••»m a] árjezyaAkAl. Tartdikodoio mindi.n l<an;(iatnt dir«vroltol * caupán a»í bátorkodón, tiri o i.Miibu ajánlani. bof;y «. vsvüliniick iiabadtá^ukban áll a tölmn \fV calkkekat, ba aiok túrnii okbAI nein t«Uxouck, bérejntesen vimiakUtdani, min- a luetrtl ár mÍWl utján asunnal niegtA itt.-tik,
Mi''ffr«n.t*IA|«k a» lli**«t: brkllldi''a* után vagy postai utánvét nirllott, bárhová Ittklimereteseit .''•« pontosan telji-alitbinok. - Kívánatra a vásiuakbAI minták bérini''utvn kitldvtnek. Férfl-laaokre a ayakbíséo mértékét kérjUk megküldeni. A Uv.l»k c.l».s«nd«k:
8. METH. k k. Hoflieferant in Wien, Uoilmrinstruss« \r. 25».
Vrvttk, kik 3fi frti<( vásárolnak: *fy floomut Mmietl batlsst-k«udő|; fiO frtl« vá''áitdk : rjjy fA|l<ir/i( fran csla batiMt-krn.l.''it •■in« »«. KÍtylyel; Kai frtit; vásárlók: o^y disira aaxlaltrritßt kapnak ráadámil.
ÁRJEGYZÉK:
t db :K) r"frt» jó L»./''. fou.il .........
Ityári áia |lí fir., ....... r. ik tri.1
I db :kl rőflta valódi fillAritelt fonál'' váaaoii |H f,t. most iaak H fit i 1 db 30 rőfrti liáti''váatou v''O forint,;
m ont r«ak |0 fri Ml kr. t db .10 r. ír ép.''li fehi''rittlt ircaavá
»«on 14 frl, ino«t ctak 12 frl. '' 1 db 30 rőfn» valódi runib. válton 28-31 ft mo»t r.ak l4_-> frt.
,1 <11. 40 riífll» hollandi nit''riiaváaion 32 frt. most c»ak Irt frl.
1 db 315 ríífR» ktlUnö rumburei vá-•íou, Mir (f nnynenilltkr» alkalma« 30 frl nio»t i''aak Ifi frt.
I <lb40r1ffl> kfllnnnteu jó irlaudi vásson 34 frt. moat c»ak 17 frt.
1 db fiO rőfn« hollandi sirtvAa ^yán ár 34 frt, mot! rsak 18 frt.
1 <lb fiO toffts valódi irlaudi »«övé», 44—4M frt, tnùat rtak S2 24 frt
I db fiO röf n« kit, hrlgiumi »«övi», lr|[alkaluia»abb férfl-iu^ekrx ,S2 — «tl-70 frl, SAftaS 2ti.-!lll ,S.''i frt.
1 db. M) ta ûi^r.if.l» Ufnekaubb At liiiyol.b miaöaÓKlt rumbiir|(i aiOvAa
23, 2fi, S7, Vtí, 32, 3.''., 40 4*. 4fi, 60, fifi «¡0 frt.
1 »ipgAani''dkUli Up«4v,3 r. hoastu, t rőf »sAtrs, 3 fUtdl S fl 60 kriff. 2>/a ráf saálea 3 fit fiO kr. 4 — fii*.
1 tucsat valódi fthAiváasou kis t»»b krn.lö I frt 20 kr.
1 tursat valódi fehérváron s»«b kcudíí uagy fajtából 2.40- 3 tri.
1 tucsat valódi frhArváamn ««»b Kfndiík , (hnlfy-iatbkendök) 3 frl fiO krt^l 4 fi, « - 7 f,i.
1 társai li''K''lJsbb , la«rinuuiabh ét
l0|(«.''.''''bl. fl.nil''«i,1 vásoiu lialiatl ««''l.kegdo . ajoitr- »«r^élylyi''l .''« Silurs ctipkéxollsl |o fit I db 30 róflla ttiura áy* • kanavá««
14-20 frt, iuoiI 7, 4, ''I, 10 frt lg. I tue«, ttlnrs váaion.ticbki''udú inen tiuoiu éa tartó«, 4, fi, tí, 7-8 fit. 1 tuc/at batiiit vátton - «aabkendö, fehér tagy tsluet itegAljrlyel rtak 7, H, ». 10 —12 Artig a leirflnmiiabh.j I luraat váttuu dainaaat a»«lalkuudC|
A, 0, 7 — 8 frt a legtluoinabb. 1 tartat kávA- vatry Ihra-attlalkondő, váasou dainattthdl f.-liór ét ttiuat
2A0 kr., 3-4 frtig a Irglluautabb
atouból divatot! tiabáttal 3, 4 -
!> frt a l''Ztiiiom.''ilib.
I u''ii''iug jó váttuiiliól busóval I fit &0 krtól 2 frt fiO krig a legtiu.
Női-nadrágok Unom ÍK''hirdiuK va^v barchetből , vagy psdig jó uiiti.i aágll váatouból , tiináu vatv Iii-me «ve 2,2.60,3,3.W> — 4 ft a l. gllu
Női Aji -felAlto icursetl«) biuirxv. .. vagy hinné« nAIkUI 2,2.60 3.3/IO, I), 7, 8 frt a Ugttnomabb.
Nőj alsAssokuyák igru jó barchetből í,3.60-4 frl a l«gUa.; 1 női al-aioknya a legAuoin. pi<|uú tiau b-nn b.íl 4 —fi frl a legfinomabb.
1 runibnrgi damattt atiUlkeudS ti,Valódi angol fubér éa a«inea arkir
t«rmélyre 5, 6, 7 8 frl ig a legfln. 1 Himburg! damattt aatlalkéailot 12 atemélyre 10, lí, 14 - I« frt a leg« I tuet, erőt konyhalilrlŐ 2.fiO -3 flig I db. 30 r(fi)t Igeu |ó satnor-bsrchont
11, 12, 13, 14,16 frtlg. a legBn 1 db 20 rOfíla nagyon jó piquA-bar-rbent 18, 14-18 frlig a Irglinoio. Chiffon, igeu finom A« ép oly tarlót, mint a vátsoa ingekre, gályákra, é.t altóttoknyákra baituálható, rő-ío: 26, 30. 36 - 60 kr. a Irgfluoin. I''amut-gradli, alUtt-rtikokkal, ágy-urmQre klllrturiann alkalmat, rőfe : 30, 36, 40 «6 krig a legfln I női tag hollandivá.1011 1.60 - 2.50. 1 nSI Ing kitUntl rumburgi- vagy hollandi-váttonból, lluoin himiAa tel, rtak 3frtí>0kr., 4, 6 ftal. gti. 1 női ing kitllnő rumburgi váatoaból, Irgujabb páriti mintára kéadlfv, r aak &. 0, 7, 8 frt • leginooiabt. Női téli- vagy Aji iugek, h„uui vá-
ting-ingek nagyon tinóinak éa Jók
2, í 60 kr 3 4 frt a }eg4l)»i«.
tlri-ingek, • legjobb lumhurgr vau>A hollandi-váatouból 2 frt, Ï 60 kr,
3, 4, 6-4 frl a logtluomahb.
Uri ingek, legfln. hátim mrllbelrll. i.
legelegantabb fi, •>■ I2frl a ''.egll. Klaneil uri lAU-iugok l.-gliiÁ". legelrg.
miuden ssinben 3.8..VÍ, f fi..G fit. I tuci. arl-luggallér, a leguj. frauMU e angol divat iierlnt 2.r><> -fit.» lf. 1 tun uri-kútrlő IcKiij. fraurtia a angol divat atrrinl kiáll 4.60, fi, ti frt. Uri-galyák, igeu |ó « tartót váatouból félig magyar ttabát«al 2.60 .1, fit a legflu. franrtia a«abát2, 2.60, 3 (rt tfri gályák, igru jó Aa larlót vátcon hót, magyar «tabáaaal r»ak 1 fii HO kr., V frl fiO kr. a legllnomabb. 1 tuoiAl linóm uől harisnya 6 , M,
10 12 frt a legliuoinabli I luetat fá/fl karitaya 4, 6, s. 7, ti, ''J lu f.t m legllnuiaabb.
.. váttá - 12,1)


n
íü
t
m
Itten tixxtclt vevőim klllnnli» megelégedéséről, elegctfflő tanuiágot le»* ax |KI¡7. poHakUldeményt éa a« IHtit-tki, m.-)y«avrint lU.HIHI.yi adott fel. K axámnt egyetlen llásra
Hogy «z I nieml a leveleket
intnkininl.il.il melyaxorint alólirt 15.011», , - egyetlen iilm-alő llxbli hát Bein érte cl.
míüL,2Lluh!$?nl0 ,lá Je«y",,ek " «ny*»»«! w ■»« cseréltessenek, tisztelettel kereat, flondTürcTT
FRIEDMAHH A ho^ Bécsben, Prsterstrssse 26.
Minden nem toUző tárgy vitm/nyéltitík vagy fcEá^réTtulik. Uj bizonyitékn a »zigoru bocaUloKWgnfk.
(278—h)
Egyedüli raktár Ausztria számára
Legújabb találmányok.
hato
oxoiiaegiii-*, nogy «a iia-
i eredeti are/panla egye-cnak » elégnél kap-KII arcxhiáliyuak »nké-lik, »«eplők, májfoltok
. A* általam kerrtkedéthe hoiott
Intés. POMPADOUR-FASTA,
mely kil(lnő«ége által áta-Iáim» eli»mcré.at érdemelt ki, danib idő ¿la Nlbli ciég által hainlaltlatik. H/olgál-jmi tehát et Iii lóailámtl a t. kőxnuaéguek, lioj;y a va lódi eredeli arcxpaal dili
K* »xulgál minden léte» cltávolitáaára. Atkák
cltlluuek X) kiváltké|......gifjnl " atépCII ax
arc/. -- Kgv »égely 1 (''I «V» kr.
Minden lehetséges. Ki hitte volna, hogy m«''(c.
oly caxkflxt, mely megkiméli a «nemet a cxér ■iának tfihckuxáa.inál / Kg>»xerd »yllcmdú« ra«k.''i/ ex, mely megkíméli a «»emel, A gé-perakc iqaait,í«»al 25 kr. Nlaoi többé fogfájás. Klrtmma vagy mcghjl-
|é* kővelkexléhcn tráruiatolt inindeniieinil fog-fájá.«, a« nj berlini fogc»cppek állni egy pere* gyiV«ittatik. A garanlia annyira bittó*, hogy credniéuytelefiaég ételében » pétit vla»x«adij-tik. I llvegeae uta»itáa*al #0 kr.
FéayctiM pssts M«gbcc*uili«itluu háxlatcr,
inelylyel minden elavult é* elvakult bulorl •iii. legnagyobb ktiuny«daégg«l Ugatehbcn kifényctilhctui. Kgy dobox utatilá»aal (elc-.gcitd<"> egy''iiiitofgaruilnrára) Ki) kr.
ElUst tlsitltó-gplyó, kitőitő *»er mindén Ito-tny"|yi>i*á vált érexlárgyakat fehérré én tijjá váltoxiatol, nolklllnthelleii arany- ét étlut-indve«eknél, I db 6 kr..
Minden irának regulatora a reguláit napóra «oiupaatal; mindenkinek legjobban ajánlható,
Legújabb rozsdapor.
enfele roxadafollok el
Ilixtonitott *xer min denfél« rondafollok cltávolitáaára váatouhiM, •elyembiíl é» minden mátléle axilvclekhől, — axintugy van- én acxé|»xerekről, Kgy exotnat; ára :*f« kr.
lopát ellen védelem ax atijtol jegytinta, mely
a fehérneműből aoba ki nem megy a fri»« n/inét mindi); megtartja, Kx minden liáxtar-táxnak ajánlbató. K«y Uvrg ára e«ak 211 kr.
Tyukeze« gyürilk angóra iryajioib.il, IJ
darab ''Jfi kr.
Angol b<rfé«ymil, mely n bőrn< Uillek eredeti láuyoáxál vlanxuadja é« legaxebti fényre boixa, I ki* Uvagexe Ü.''i kr, Kgy nagt Iiteg ára 40 kr.
Folyékony enyv l.egní|kiiln»hotlenebb nxer minden'' báxlarlánban, mert e/xel n liáxbau ulőjiivii'' javitáxokat mindenki maga e<xkiixid lieli ; exeti enyv évekig ellarlbalu én Indexen lian/iiúib.iló Kgv nagy llveu ára L''.''i kr.
SiagnélkUII vízhatlan áoybetetek. Minden liáxlarlánnak ajúnlliató kivált, kltlflnbiCH g)e''r mekek, betegek «''•» gyermek-ágya» nőknek nílklllrtibellen, ''.Ml kr.. I frl ''.II kr , I fit fto kr. egé»x I írt 70 krig
Ce klr. ezab. jSzaponln-zelr-Hther, mdylvel
néhány |iere» alall minden néven uevoxendő »«eiitiyfnlt.iknt mindenféle kelmékből a leg-lláxtábban kivehetni, -- K«en nj kéixilinény meghalad mindent, mi a» ily »«erekben eddig |flexeti, mililh''igy még a leglinnmahb é< kénycuebb aaiut 1» »értetlenill hagyja, mindjárt »»4rad éa nem »xagoa. Ajánlható egy-»xerrmind ke«xtyli-tiaxtltá»ra. Kgy llveg ha»x-nálafi uta«ilá»»al -tll kr.
Altaltílot tlaztlttf por.m. lvlv. l mindennemű érexvt, aranyat, cxiUt''it, broiixot |iakfnngot,
f<iW|''n»ni| MiHvinniiivn ■•!,].......... -,"■''■".------l VfVMVI^ «l^tMnn v — .......---- |'' ■■ —........
minthogy exeu bixonnyára bixonyoa Ara után «cxélt é» /eief tUMIUlU, ét fénye»ilenl l<dii-t miuden gé|ioxet(1 órát igaxitani llohet, I drb Kpv «lobo» ára 20 kr, ^
m
mom Üfi kr.
Mosó per- Kxen |<or^>áarua>iUÍDál idő,
inunk i éa |iélix uiegtakariMiató. A legnagyobb cinellet ax, hogy a ruha Inkább kiméltetik, mint rendé» előkéixllleteknél. — Kgy fnlilo» etomag''ára ''J''J kr.
Aaierlkal szabadalom, biztosítö-lakatok. ki-
tlln''i »xerkexel, Idxto» minden belilré« ellen, I darab kíaebb alakban .10, 40, fm kr., . ¡jy nagyobb 7", °0, kr. 1 frlig I nagy kél kule«. e»al 1 frl. uiaxrttA«kálioi I db 25, 40, .Vi kr.
Czélszellek a nadrágmentók, melyek a nadrágot ro»i időjárnrkor |>i»/.kilá» ellen védik, t |>ár 10 kr.
Angol ollók. I.gtfiobb acxélliél I «xabáni olló legeuouiabb ''J.''i —gr* krig, I himxő olló legli-nomalib 2o :<0 krig. I ollólánex |0 kr.
Nagy elúnyt nyújtanak ax uj gép-irónok, megtaknrittvlik ax unalma» hegyexé» é» blx-t.oittntik a hegy t.''lré»e, I db fával »xegve III kr. eaontba Ift kr., I db tolllarlö é» ké« • el <N) I db uuion-radirguuimi irón- éa tintára fi kr.
Hogy lábait megóvja a nedvessegtól, ei-ro
gondja legyen miudenkiuuk, minthogy ex ax egi''-aiaéget feuntarlja. Kx eléretik a Met»ger-féle bSr-aajtolmány állal, muly a lábbelit puhává é« álhatlanná letii ugy, hogy a e»l|iö, bármeddig lapotla legyen i» a virc» »arat, még »ein/rexheIlii benno nedve»»éget. 1 Uv. I»0,
Kltüni lakfénymáz kagt»cbnkkal VegyOll, hogy a bőrt larló»»á tegye, I dobox(l fnt)SO kr.
A legújabb ligroln-tüzl szesrzám (««ebben
hordhalö> a leggvakorlatiabb e nemben, nem dohányxók »xáinara ia ajáulaloa ; kn»<1u»égea t''lii axeiJxám formájára, lámpával vau tgy-[VSekrttve, mely néhány órára való gyúanyagot e»x fel ugv, hogy gyakran adódó alkalom-lal legott világot lehet gyújtani. Ara r»ak a gyora elterjedéa végett ily ole<ó, 1.1. 1 db 60 kr.
Perzsiai hajtató ezer, melylyel ax őnhajat
icrrx alall barna éa feketére fealhelni,» ejyullal S-gi''ívja a terniéaiele» lldu<éget. .N''ilvényékből Ykévxlll é« egéaxen árlatlau. KV. dobox lltaii-|á»»al 2 frt. ^
Intésül
Porok a lábak ixtadá»a ellen., Kx ellii\o-lllj* a lábak ¡««adáaát • ax exállal élőidé.ett kellemetlen axagot. Kgyaxeramind a lábbelire W'' liassnoi 1 dobox haatuálxli utamtaxal] elég :l hónapra, í>0 kr.
Parlsl allalanos ragisz, melylyel ueme»ak üveget porcxellánt, kiivet, tajtékot, fát >th. a leggvornablirn éa. állandóan meg lehet ra-gaaxlani ugv, hogy elvála>ilhitlau maiad, hanem l|ogy miuden egvetitxe leg.veu, fát érex-exel, (ivi''get ívumellamial «tb. ugy o«»xeia-gaaxlhatni, hogy egy le»tté-le»x. Kxen iniudeu hátnál nélkillöxbetleiilll »tllkiége» »xerhől egy doboxxal 10 kr. ITgyan v raga*x .folyadékban, üvegbe »«ndve .SO kr.
Villanyozott fogkefék. Kxekkel a fogakat minden l''oglapatx vagy fogpor nélklll e»upáu hideg vlxxol a Ugaxebbon, feliéren, egé»x»é. ge»en »tag nélklll lehel tartani egytxerll dórgnlé* által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendőaég, dbja eaaki« 60 krra tételűit.
Levélpeosételó bélyegek, melyek kényeim»»-»ég, oletótág fit bixtoatágu'' miatt i» minden ottyánál vagy vianxnál olöuyfiibek. l''Cgliuo-mabb éa bármiféle nérvel vagy c»égg«l éa rximerrel vagy ¡eg.vgyel fdNi darab I frt 80 kr., 1000 darab 1 frt .r>0 kr.
Irttollak regulatorral. Alkalmathatók minden késhet ea papirhox, ugy, hogy egy éa ugyauaton tollal a leglinoinabb é» legvaata-gaíib vouáaokat 1» lebet eaiuálni, 12 darab ára 24 kr.
Valódi angol tollkések, egy-*gy 2 pengével
20, :>0, 40 ; :t pengével ftO—tít» kr; legtiuo-mahb fajUju pengével lVl, 70, tlü, kr. I frl ; 4 pengével HO kr., I frt I frt 20 kr.
Legfoletbb helyen, szabadalmazott méreg, rgervk, patkányok Ilrgék éa lifireafigitk kiírtjára. A* eladá» felelő»»égre tfirtéuik. Kgy nagy »»elenex < ára I frl.
A hajat éléuk állapotban tartani, ax őax, végy a«őkél daruára fe»teni legalkalmatabb a dióolai, minden vegyi kétxitméiiyok károaak. Van «xereneaém a t. ex. kiixtluiégoiik Jelen-
axer tiaxlitoll dió-olaj kapható. Kia Ov- ggel 25 kr, nagvgy.il Ifi kr.
Oyókeree szer, melylyel a t.vuk»xemet H nap alalt ''gX''lkereaen ki lel et irtani. Kxen '' ujabban feltalált »«érnék minden totábbi di-eaérote felealegea, niiulhogy garaulia mellett '' árul. — Kgy dohoxxil hanxuálati ul*aitna»al egy (Itt 10 kr.
Ál irnlka-olaj egyednll raktára Au»«lria axámára. Kuuek asou eaodnhatáaa vau, hogy a fejhetegaégekel i Imnlaa/lja a liajgyllkeret é» a fejidegekel erőaiti, » exáltal a haj Iliivé-»ét meglepH rllvld iilő alall niégl a kopa»x fijrét/eken jl« előinoiditja. Mint g,vóg\a«ex lialályo« xnxáaok, kiliexnmoda«ok. lAghaaog.il tőd«áaok, rlienma égeté»ek »tbl ellen hőt ebbe a liaxuálali ulaailáab-iii, | llveg I fri.
Valódi átlátszó glycerln szappan a legiino-inabb illatokkal. Kgy kAxépuag« aágu ilarab ára 15, 20 kr., nagy drb 2ö kr. Kgy tégely valódi uiar-it^ir (Kaminfelt < hajkenőea .''<0 kr. Kgy darab mar-xair bajuaxpidrő ;|n kr.; valamint mindrii iiiá« illat- é< loi''etle •jxerek- bel-éa klllfrddiék. n legnagyobb lálaialékbnu.
AklIUnó ezobapadlo-fénypaszta Lkauiaehuk-klll, mely a padlöt leg»»ebb fétiyny''el lálja eT. éa "lirlóaaágra liéxve a« eddigieket fiHHl-múlja. Itoboxként U''b geudő I axobáhoxl I frl.''
A legnagyobb takarékosstg "Minden háx-
tariá», kétmive» éa gaxdaeniberrn néxve a» eg黫 lljoliuail <xeikca«tetl angol »xa hadaim kbszöüló gep »li.il (baatnálható mli^deu vá-góeaxkllxhex, axinlugy Ilveginelaxé»r<-V legnagyobb kiíunyiWggel néhány iná»odpe«ex alatt élteién vágóe»«kóxók, úgymint olló, <:é», k.i-axa.alb igen éleare kliaxllrlllhetők I db 2."> kr.
Btfrpaszta kaulaekukkal a bőrt elnyllhe- . tétlenné tenni, klllbunteu ajánlható lóater-axáinok goiidoxátára. I bádogdohox tlO kr.
Legjobb borolva-paezta.. K paaxta f>dn»le-
geané leaxi a bofotvn kövxfirllb''-aét. .1 d''d''O/ ára 2"> kr.
Orvosi keaóosszappan,. eand.i»A|>p.iuiiak ia Hevertetik : kipróbált éa bixt»» »rer mindeír bőrlietcgaég, u. m. killtéaik, atkák. per»ené-»ek alb. ellen. Kelnőttek é» gyermekek állal .egyaránt h.KXliállialó. Kg> darab ha»xnnlati utaaitáaaal ;tf» kr.
Encrivolr, n fehérueuill.kből vagy máa »/.fi-vi lekből minden nj \iigy régi tlutafollot ki-ve««. 1 llveg 20 kr.
Az uj bolhafogo szerkezetek kaphatók, da
rivlija 20 kroii.
Légyirtós/eyz. »/ob.ík, konyhák! »talonok l/árnyra, igen jó illattal bir éa egv fél óra alalt roppanl meiiuyíaégll legyet puaxtit el I llveg ár* kr.
Legújabb talalmany. Inggombok felvarráta Cl bróbáa exiUtbol. K lalálmánynyal e »«akmiiban a legmagatabb eredüiény éro tett el, mivel itt a »«ép a haa«no»»al <l»»xe-kfitletett : ha »«ámba ;ea»«llkl hogy ax ily gomb nr''lkre eltart » ha»«iiálhatlaii ingekről léVeb''etfi « ianlét mátokra alkalriiA/ható, a mellett értékét mindig meglartiá.^ffiig máa gombok nioaáa, máugorlá», é> vataláa állal eaakhamar tlínkrv jutnak. Miuden gombbox 1 jótálló, ax exlUt valöditngáról a^óló irat vau ctatolva, ax ár oly csekélyre »«.ihatott axért, bogy e találmány minden háxlartátiiál alkalmaxtaaték, t tue/.at gyliny''irK mAvll gomb exltatből K*> kr,, alma 70 kr.
Minden láthatovi lesz at uj xaebmikroakop által. moly 10, -Jll egt»x »iá«i«oro»au nagyit minden tárgyit ugy, hogy exeu kereactlll még a tltxt.i vixhen ia megláthatni a »«álagokat. K mikroako-p >k *ok»xoro»au haxuálliatók p. litxl gabonal vetemény-magv ak, ixóvőárnk a torméiietvlxt-gálatoknál, 1 ''lb 40, i}0. 80 kr., I, 1.20, l.&O.
Halál az alkalmatlan rovarokra! Ax újonnan feltalált rovarirtó folyadék által. K neim-aak bogy a rovart gvoraan clpuxxtilja, de óvaxerOl • «olgHl''axok befé»xkelé«e ellen. Igen alkalma» poloaka, moly alb: ellen, l''tíagy llveg ilo kr.
a neve
tcnl, hogy nálam fria, mcghamititatlan. két. Minthogy nevetett áructlkkck I», ligyelmextetam a t. et. klltiiuaéget, hogy valódi miiiőtégbeii eaaki» telt Ittlétben kaphatók — Arjogyxékek minden a raktárban létexő tárgyakról ingyen adatik ki. -«
Kg)úttal bátor vagyok a li. é. vidéki lakotok, tigyelmél kOtvetitő lltlctemre • a maga Ildiiében egyetlen llxlet -''- felhívni hol a legki-■obb mint a legnagyobb n«|trendelé» uiiiiden''ágban éa nemben gyo/aan éa olexón catkfit.lltelik. Sxánioa megrendeljek kivitelére ajánlja magát
Fricdiiiaim A. első kOzvctitlf-liitézctc Bécsben, I»raterstr«sse 20.
Vidéki vevőim különös megelégedéséről I elegendő tanúságot tesz az, hogy az 1867'', lévrö szólló posta-kimutatás szerint alulirt "15,0001 ■postai küldeményt, 1868-ban 1 íf^OO-at adott fel.
[Papírok, li''Uogatójesjek, pecsétek ]
(«7»- ♦) és más Íróeszközök
U''KlIti. inliiÖHéKben ktivetkexö potomáron.
Kranexiaevélp.ipirok, miuden Ikivánt név vagy korona ingyen |n> oinatáaával:
Int) db. M ail liliom fehér 45 kr. lángol reexéut v. vonalaott 06 kr. Irccxéa »xiueiett 75 kr.
100 db, H-ed linóm fehér »5 kr. láng, restét, v. vonali, I f., boríték ■S-ad feliér :I0 kr, erőíítO ''»r. a/luf ». Ircc/éa 55 kr, belől tomiUu''ioa DO |kr; l edre recté* papír tk''i^r.
2 calilo* betli komnával a diva lio» t<ibb axiull nyoinathaií lotljla-Ipirra monogramul !io kr, 100 bori-Itékra .10 kr.
|II0 db-látogalőjegy,ki>ttő» fény |má/ii (laplrotl, légiin, kőnyomat I ■frt ugyanilyen legliuom fekete ny
Im.iaaal ,Ml kr.
Acxéltollak. Ilegiilalorlollak Iké/. ign/itiíaára miuden paplrlhit It2db2''lkr, I !■:. «. :.ng ré/.toll 12 legjobb fajban l<Vj»r, 12 t. ang. Ifétloll eg) dob''iMiail l fenuel.bi lajban HO kr. I''J t'' alumlniutntlill, Ibitliitilva roítda ellen KO kr. I t Ikalllaehllk toll. jó millőaégll 10 ki ]l t. irón jómiuőaégU 10, 15, Jü kr Nagy előnyt nytíjlaiiak a< uj gép ■írónők; filllialege» eteknél a fá Ica »«tó kegyre», egytiertmiud .1/ lirón hegye bixtoaitvn vau ax eltilréa i''Ueu, ,J i|b fába- foglalva, 10 kr. Icaonlba 15, I db toilnvJl éa kéaael MO kr. I tnlléuy N hóra elegeud lio kr, I db (.''uio-radirgummi tinta |éa irónfoltok tfirleaxtéaérv 5 kr.
Kiiioman véawtt pe. «ét nyomók llegatebb iráaaal t db két bellivel, liiy''llel Ml kr. Koronáért .10 kr. kll Iliin egétx nevek «Irtán »lámiftat-Innk. Dombornyomó préaelt névvel együtt Icgtinoniabb 2.HO. ¡1,60 llé-llyeg (Staurpiglin) bádogatekrénv Inyeí featék é» ecettel t,,''H) kr. A Igépegyaxeri liedve«ité«»el llloo le li.yomatot ké»xit A leggyakorla Itibh hivatalok ét irodák axáui.ir.i I J''ib legliiiomabb véaulU ti l''it fiO kr. iKiiiyllU tleu rirganyoa»xánioló láb I darabja 5 10, 15, 20 kr, A leg laxvbb névnapi- éa újévi Udvüxlő Ijogyek, gvfiityfirllen kiállítva da
abja 5, 10, 15 kr, kiilfitifiacii fi no uoinak, őrükké illatoxó bélléaiel ] 20.80, 40, 60 kr.
Irőkéaxlclrk, ki» nyoletadrót, I folaxereléa nélklll axárral 1,2011,60, .#0. I''gyanilyen teljea belfelat*r«-1 éaael darabja''2, 2,50. KlvlllrŐI éa fellllrjíj féjtylixétiel kiállítva 3,50 I, l.ftO, S''agy negvedrét feltterelá* I nélklll I .HO, 2,50-,lelje* foUx«relé**el 3, S.r>!>, 4. ligyauilyea fónyütÓM*! ki.íllitva 1,50 ft.fiO,- |
l''ectél-hi''lyegek,melyek kényei-mt-aaégllk, o|e*ó»águk é* bltlo* be- | ragaa/tnaiik miatt a« oatya é* pe-eiétviaaxnál exéUxerflbbek, Ugtin. niiuőaégben, tet»xé»»«vrillti exim, I eximer, név éa iiuuiogrammal 600 J db I frt 20, li*Nl db I frt tiO.
Papirtárexák Kgy atépen ellátott I
envelope kllh''lliféle fény«é«l papi-I
rok éa borítékkal telve ilbja ''¿t>, 35, ] Ml, l»0,80 kr, I frt.
tlyakorlali olcsó »jándék aa uj ] bronifintetll irótxerkéatlet krtvet-kexő |0 drbau: I tiuUUrlv, 1 toll -nyél-állvány. 1 levél uebetitS, 1 I Irólámpa, 1 báviuárő. 1 káti gy«r- I Ivat ártó, I gyufatartó. I tollllaxtitó, | I éktter aóralartó. Minden ctino-tan éa di««c»en kiállítva c»ak 3 frt, I l,egjobb rajteatknxfik 1 db HO kr. I frt 1.20, 1.50 1 db teljea kéax-l.«0,2.50. .''i; [ rajttóll SO kr. I k.fir- ] tő ki«ehb 30, tiagrohh lio kr.
KitldgOmb''lk ,''»<), HO kr. V>0, 1 3 frt. l''catékaxekrénykc a leglinom io< «fentekkel inegtHltve, ilrbja 30, |0. 80 kr. I frt, 1,51», 2 frt, JegytŐ-kíínyvek lln, 10, Ifi, 20 kr. llőrbeu | 25. 3.1, 50 kr.
I.egliiioniabb illatoa pncaétvlaat dbja, piro» x |tl kr. légiin, klllfin* féle a/i''nrkbeii dbja 10 kr.
K''Ufintágot é«''*xópirá*>all irá*-minták tanító é* tanulóknak'' egyaránt ajánlható. I kiexnv formájú I illtet I2irá»ueiniuel lOkrért; 1 nagy [ íttxet 30-félo ■iiax-iráaueinmet l!51 kr Minták n rájxolá» kfiiiuyn meg-tanuláaára, legújabb taumód kei-dök én mfikedvelők »tárnára, nagy I válanxlékban, I fllxet 10, 16, 25 kr.
K minóüégbcn egyedül kaphatók :
I BÉCSBEN FRIEDMIWW k.-»^ PRATERSTRASSE 26.
M
Xagy vásárcsarnok Bécsben.
. —«—
F, BAHL,
liiitósú^ila^ rondflt bízoiminyoM a viirosi wGros8markthalleuban ^h bérlője az egitoz husvösárlásnak azért,
Bérbeadások.
Kálmáncsni uradalmi tisztség részéről közhírré tétetik, hogy Szulok mezővárosban levő
három urasági vciulégrogadó, a lius, és italmérés!
Joggal*, ~
1871-évi april 24-től fogva ()( egymás után következő évre, folyé évi november, hó 20-án reggeli 10 érakor a Homokszentgyörgyi tisztilakban (Német-Lak utolsó posta) nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek bérbe fognak adatni.
TITKOS BETEGSÉGEKET
((■t''lteinit'' KrniiMtfitt''ii)
legrövidebb idó alatt, és a nélkül, hogy a szenvedő hivatásában vagy életmódjában gátoltatuék, úgyszintén más mindennemű külsú bajokat gyökeresen gyógyit 2G évi ta|>a*ztalása alapján Schulhóf Adolf -
orvos.
Lakik: Pécsett Kistéren Obertnaycr-félc házban. Rendel: naponta 11 — 1
óráig.
<4*2-12.1)
lat''hz lizotért iiii''llt''lt az illet«» vmhhtI nrakitii.
lemészárolt borjuxat. disznókat, birkákat, bárányokat, kecskéket és friss marhahúst.
Nyers és füstölt suílka és szalámit; főleg minden féle friss és fUsttflt hust különösen borjú és disznó hust, ''
niindonncmú vadhúst (* szárnyatokai l&ifokép kövér hulat, pulyka (''jyöuyytyiikJ fa kappanokat.
ll^y azinU; u lent Uüvczotí Ium l''ólók
tolzomíinyoB elaaétara
elfogatlutnak. (477—6,4)
Kxon biatiniAnyti kUldoin^nyckro kivAnat után pthiz-lit''li clóloKot ia mliiiik u inouiiyiiH''K H értékéig u knmntok ssáiiiitásdviil,it ugy nz i-lmláK után kézpémzul ogyonlittotik.
A novomro kiililütt liuanoinUuk Oulicziából hu ját kúlt-aégomoii jéglio rukutt kocaiklut érkeznek.
.Szállító levelek, a küldlietéa éa elrakódáai mód ée . illán ogy''ébb felvilágitailáwik Wrinontvo kültlotnek. ^ Leveleket éa klllileniényoküt kérem curficzni IkVa, okt. hó IH70.
I . Kalil,
Bócsbon.
A legjobb és legbiztosabb sorsjegyek részletfizetésen! megvevése,
melynél minden vevő az egész nyereményre egyedül játszik s az eredeti sorsjegyet minden órán átveheti.
----— —aaaAAA/V*
Magyar dUJutalék kölcsOnsorsJegy, SÄns i
tnaj. ir» és aug 15-én 24 róazlotfizetéaben á 5 frt. Klső részlet 5 ft 03 kr. ; Főnyeremény 100,000 frt.
1864-ki állam,sor^v, Ä * *£¡
8 frt 03 kr. Fönyoremény 250,000 flrt.
IIÜűl^AP^Iűírír húzás jan. 2-án (évonkint 4 huzáa) 20 részletben IlllVIMlI ÄJt^J« á 10 irt. Klső részlet 10 frt 03 kr. Főnyeremény
250,000 frt.
1839-kl Rotlisclilld-sor^m'', ÄÄJ52
32 részletben á 25 frt. Ötöd szinte 32 rés/lotben á 5 frt. Ezen aorsje-gyuknuk egészben inár utak <1 húzása van, éa minden vevőnek as egésznél 300 frt. az ötödnél 00 ftot biztositok a vételáron foM
Ki mind a négy sorsjegyet összesen részletfizetésekre tőlem veszi, minden dlj nélkül adok 10 db Concordia sorsjegyet a nagy ezUst sorsoláshoz,
melynek húzása 1871-évl febr. 28-án lesz. _ (48f>~r,,i)
x — —W«sy»r »»«riiJeKyr« * frt 60 kr. ) én ftO
ifférvenveK * m 50 tr. kmjci«r
o* llltel ^ 3 frt 5» kr. ( bélyeg
Vidéki megbízások utánvet mellett is eszközöltetnek és jegyzékek ingyen ValtÓ-haz a „Fortunához, Hatvani Dtcsa
inegkQldctnek. 16. 8Z. Pesten
(4ÖO — 0,1)
FISCHER Hl. L.

Elégséges bizonyság arról, hogy a t. cz. közönség mennyire igénybe veszi az alólirott raktárát azon körülmény : hogy a hlv. postai kimutatás szerint 18(''.7-ben : 15,000; lH08-ban 19,800 postai küldeményt küldözött szét vidékre.
Bécsnek legjntányosb bevásárlási kútforrása.
! Az újkor csodája !
aton kitlluő órák, tiu''lyrk bixto.ilék-iiatok ni''-ltrll adatnak rl r.vki''ly úron nagy forgalom rainál.ína Trirtt; ex okot»-a*aW rl ti<- mnlssis/ir aton tillkUlilxheiteu lárgyitl Innon tnecxx«rt-xnl.
Miiidn óráért jötálhi» vállaltntllt.
K-.''v ijín an''-p bronx <!m •-iiiailoü rximlappftl, 1 frt 4o kr. j ugyann. linóin email* porxclláuból I frl fiO kr ; ugyanax óra(tti''-aac| 2 fit Ml kr; vlirrmliívrl 20 krrai drágább; núpi''ii kiállítóit nagy alakú pörexellán óra 2 frt HO—.''I frt *0 kr; ugyauai dUxi''.ebb, óralltt''nilel :t frt WI-4 fit 60 kr.; iifry.tn.ix (• «• t«U axámlappal, vagy aranykerelben, vagy svajexi faragványnyal a óralltraacl ft, fi, 7, H frl Halon-óra tironihól. Uvegboritékkal a 2 2 frt 20 kr; knxépnagy.águ lfl 20 kr.: nagy 4 frt 60 kr. --Angol utti/i Ara tuklisn * «•lirv.xlővrl li frl. Svnjcxl i>rli-iir*,'' 2 >''vi jótállií««al, minő» foglalxiiiiyoa ujarany-Viól lánrtcxal t fii 80 kr. — Kxekeit kivlll mindenféle órs olcaön : iinp-óra. irányt.''» : 2.\ karajt''xárjával kapható » megrendelhető e rrini nlstl s. (7s''| <- )
Pracht-Bazar des A. l^rícdmailll in WÍOII l''ratcrstrasse Nr. 20.
Mindon nem tetsző tárgy visszavétetik vagy felcseréltetik. Uj bizonyítéka a szigorú becsül etességnek!
Olcsó ékszer "^Iflg
hölgyek és urak számára.
Kzcn úgynevezett uJ-nrniiy fémből készült ékszer folonlegeaíui twizl a valédi élcazert, minthogy ez uj gyártmány sem szinre, tem kiállításra noln ál) a valódi megült; k amellett még azon előoynyel is kínálkozik, hotjp csak negyedrésznyibe kerül, mint a valódi aranynak, esak foglalványaért Is lizetni kell; igy a legújabbat gyakrabban Jöhet beszcrezni.''Még a szakember ia mégcsalatik e gyártmány által, oly jól van mindén utánozva.
Lfftujnlilt ékHzer-túrgynk
uj aranjból * legdivatosabb faeon ■ttrinl, uielyek nt arany./int min-dift megtartják, valóéi ntán/ott ka-vekkel »agy rmniUisii n »roriiil, s mlot « f«<;on i^i''nyli, MrlllUk finom ilt.j» fio Ho kr I írtif: lv|(<liioniat»l> t.M), l.MO, *, í.íiOkritf. Killl.fvatók 1 pár fin. ftO.NIkr. I frlik'', liu. |..''»<>, V.ftO, Eglux gsrnllnrAk, mrlllfl .''« túlhevülök HO kr. I.''HI, J.liO; fin.''.'', Í.MI,8,3.fiOt4 —fifrlig.Ksrjierecsck finomak dl.j« MI. st) kr. I frtijf. Ksr-[»errrxrk l.ftO. ''J, 3, 3.fHl krlk«. AUjt •■•tib nyskUlin dl>J* f.líO.
Mrilailloiiok fin 20.40. 60 kr. fin. 8o, I, l.M kr Tfixöf.''.llk uj arany f«ü«l W» kr. l.flO, 5?.S frtljr. (lyfirfik k^traon nlAintott kll|nnf/-l« kSrrkkxl dlija .''Ui. 40, {*>, CO. HO kr. 1 frti*. 0«irs>t''hl. ¿tnUnrxok uraknak rOvia M>, HO kr. 1. 1.60, "J lrU(. I.«g*xcbk nyakláio''/ok fin. vrlcnrci fk^on I, I .40. I.H0 2 frÜR. Mclltflk urak aráirára 20. 40. Ikt, HO kri(r. Innonbok dbja (ft, ir». 20. 30 krlff. Kixclßfombok |>árja 20, 40.tíO,HU krir. OalUrKoi>il>ok A 5 t* 10 kr.
K(4aa kí.«l«l I^M. bb é* ki''x-
•lofomkuk !H>. Hllkr. I, l.<;Oktig. K(fy raorait órafilyi''l|rő igen raino-
ann (.«xrállilfn ÜO, SO kr. I fili»r.-VulA.li arnny (f.vflrftk kovvkkt''l l.''io,
2 ími kritr. 1-í lato« erOat láiU x tds arsu> xolt tavid .''t.ty, • írtifj, 1.1 Into« liouia iiyakláno/ fi, 7 frlip. 1:1 Intő« ritlat nirdsillon tfiinranyxutl «''■» *•>. máncxoxva -..''»0, 3 l''ilijf.
.4 IricdivulOHiilili nisél-
rkax^r axámos finoman ralaáolt «•xnat-arxrl-aiffr.íki''kből n»ax<*rr> ki''axtvc M.lltfi 40, 00, 80 kr. t fli^.
1 mclltff oxíltttfl k.iroxM1 l.fX), 2 3 frl ig 1 |»ár fQlbrvalé 60. IMI, So kr. 1 — 7 frtljf. I |>ir falbcvaló cxUatlol krtr''Uvc l .''»0.S.«. 8.A0.
Ab uj flrflk naptár, »Medaillon formában, mrly órnlilyrljf.''í. Ili ia axolgálliat, iin|>tÁr olyax. rii nir-rliniileÁTal axvrkraxli''tt, h»|íy a napot. hónapot ¿a dálunto''. poiiloanii ji lxi, dl.js rank ."» kr finoman 20, v.i ló.ll araiiynxntl 4!t kr.
I.eglliioiiinhlxiii kiiilll-lott uyéiu.iiit-ékxzrr. MaKa
a aiski''rtő la rlámiltstik. Kxi>n ík-axrr valódi rx«atl.c vau kSrlixvp, — srauyalátékkal Am t ikk. l cllálv.i, ax utáiixolt (ryi''ináiitok miud Anom ral-a/olt lo-gyi kriatályfiól, ináa <(rá);n
- I m. Ilt''i 4, ő, ti fi lii:. > pár tnlbrvalö 4, f>. fi frti),'', \ pár kizrlŐRomli 2.W». .•J í''Hf. 4.50 kriir. 1 ilburi t<í l.»O,2.H0, S—riIrtifr''.tiy.''inántpyArflksraiiybúI 1.2«), 1.60,2- 3 frliR. Kereaxlfk «''» axivok mint nyakt''k 1, ii I frti)(
<iy«HX-ékMserek. trk.tck
■ i(.''rn tartóaak, övr^- jrt- láva- i* bivalvíiaruból. 1 mrlltfi 20. 80, Ml, HO kr 1 frtiir. I pár fUlh«vaM26..<i.''>. fxi.Nlkr. I frtiK. 1 db karpenrx :<0, AO, W> kr. 1 frtiK. 1 db nyak4kaxer őO.HOkr. I frlig. 1 r.lvid óraláncx 2.''». JtO. fiO kr. I nyaklánc« 30, HÓ kr I frlij;. 1 iii)(mi''IÍ|(oinb 4 kr. I pár k4xrlő}(omb |f», itO, 30, 40 kr. 1 1(5 xőf.''.d »0, 40, liO, HO kr.
Ax örökké Illatozó ék-
»xer ti''inii''aiotiiudiaiieívúnybiiJ,mr lyrk ii toriuíiK''tl jó axagot inindie mcKlnrlják a l^uj.-tbb divatot forfliálja. Kseu «''kaxi>r niiudcnt fr-Inlbilad ía illata miatt igen kcilvrlU ba a''bSlgy e«rn ¿k«xrrt bordva »a louba jS, ail ndhány porcx alat luop^agotilja, I nielllli 80 krtól I: 1.20 1.60 krip 1 pár fülbevaló 80 krtól I, l.iOkri/. I nyak/''k lUlkrt.M I .«>. 2. 2.60 kritf. 1 f.''rü iralán. x II-latoré I frl 40 kr.
k''lvi k iifrliaiilorhrtloiilllut.''iiioxvák
l''Matos finom ezüstnomüek legújabb favonban a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbéíyegével.
(''»akis n nngymennyiség Ü olcsö curstia szerinti bevásárlások régi tőrt ozUstben,lohetsé-goaitik e valódi ozüatncmüknrk a következő árak melletti eladását; régi ezüst becsuréltotik 1 tariat aaxlalkrtrk 16 frt; villák | a <>n étak«tí> 4 (rtj «Alart4 rjryairrfl 1 I pár márka nelita (fyortyaUrtó 16 frtj rarnirgfkru k 10.60 kr; vil n-li. 6 frt{ dupla 10.60 kn tojáafartó fii» ót. Oxukor- aUtrmínytálrxák
6 fit; borkrlirvlv ponipáa iHfil, «•«•it t t* olajtartó ,''W frl; kony.''r <•« vytlmnlrfkoiár fii munka .''((I frl; ki''si pyrrtvatartó i>/»0 kr. — aaxlali Kvrrlyalartó 7" H" !>" JO" ll(" osotl n''. IÜ.60, 23, 2H, 34. 44 frlig.
Iák 10.60 hr, evőkanál neh/x M frl; ryermrkkanál.''».''» frt; káv/akanárjf. frt; 1 Uveameritőkanál 18 frt; tóxr-í^kkanál 12 frl; balkanál li frt;lbea axflrő 6 frt; riukurbtlitS 10 frt; bura hlntft 8.60kr; rxuk«resip8 fi.Mlkr
Az itt elősorolt árak o minőségben ily árakon csakis az a
A. FRIEDMANN FfmaiziRjiBÉCS prítms
kalnnbOiS finom mAvAek 20-2ft .''lOfrtif. Kyy bnlyyiirrt-aaalr*. tsr talmax- egy exttat iryUaxfit, lildiő •xert, tgy k/''»t, rgy lyukaixlól, vgy Kombolyitót, Ouiraen H frt Cs» kr.| egy xySuS macában HO kr. ólirt raktárban kaphatók. (37«-2, b.)
Kipróbált
egyensúly-
mértékek
i), évi jótállással mindenféle üzleti hawtnálatra a leg-j nagyobb mfílani ! tökélylyol ékesen I s tartósan elké-I szitve; elszedhető | serpenyővel; s raj-| tok egész 7m latig ! mérhetni. 1 I lorderő: , 2,
Arak: í», ti, 7.i)0. 12, li>, 18, 20, 22, 25, 27.ÓO, 30
A béesi s& k. mérték hivatal által miig vizsgált én mogbélyogaott négyszegű tizeden mértékek K évi jótállássnl; mely |>ontosau és biztosan mér''B igen tartós. Horderő; 1, 2, . 3, a, 10, lf>. 20, 2Í>, 30, 40, ŐO mázsa. Ar ciekhes.iOk.ico» Arak: 13, 21, 20, 3», 4», f>:», 70, HO, W, 100,110 frt.
Alntmérlrgck 5 (10 évi jótállás), vert vasból, ükrük, tehenok, wirtésok, borjuk, nhok, stb. mcginéréaéro.
Ilortlorő: 15, 20, 2ö,* 30 40 mázsa, korlát Iliikül, «ionban a .lUk.i^c. .nlyoksal. Fakorlát
(... (IWI —«.>..'' |.j, iu«»~iifíiCr . •»'' «» .ulyokkal miinl.ii im''rlcK Ifi írttal több. Yaakor
Ara: 100, 120, li>0, 18tt, 200 frt. 14u„ it /ulyokkN, 6„ ílul dr^hb.
IlidiuérlfKfk: Megterhelt kocsik vagy több darab állat mugméréaérc.
Horderő: ÍK), _60, 70,__80, lOO, 120, _150,_ 170, 200 mázsa.
Arak: 350," 400, 450," 50t), 550, . 000, " 050, "70Ö, 750 frt.
Továbbá minden kigondolható, bármily szerkezetű mérlegek és sulyok.
Vidéki megrendelésük az öaszeg beküldése vagy utánvét mellett azonnal teljesíttetnek.
!>) Buffáunyl L. társai,
nurlcif- ia mvrUtf.uly-gyára liidm.''rlcg-ópitíi iMlíxeto U<ralieu. Féraktár : Stadt, Sinfltrstraise
7o
!___
80
t)
Az első lnk*í
lábbeli-gyárnak
egyedüli raktára
ROSENFELD ADOLF ml
Nagy-Kanizsán.
a hol mindennemű női- éa gyermek-láb-beliok a legegyszerűbb félétől u legfinomabb féléig, nagy választékban, jutá-uyos szabott áron kaphatók.
Árjegyzék imyyidy »serint:
Kgy.terfl Kyennek-bnr rxipflk 30, 40, fiO-HO kr. Kin. gyerniek bőr-topáoyok 1.10, 1.20, 1.40, 1.60. I.eglin. bőr, brSnrl, báraony l.fiO, 1.70, l.MO, 2.20. Uyerniek-csismák er5. bőrből 180, 2.2.40,3.60.
N& tofdnyok finomtdg iterlnt:
OMalfllsS .arkatlan 2 frt.
Oldalfttxő aarkoa brtinel vagy báraony 2 frl. 40 kr. tíuinmi betéttel, aarkoa, bőr, báraony vagr
brtlnel 8 fre. ;( (,t rÁ, kf
(lunimi betétlel, aarkoa, bőr, brUuel,- linóm
'' lakk-orra 4 fr|,
Klőfllxő elrgan. Debardeur divaftopányok
brtlDel vagy ke.lvfl bCr 4 frt. 4.60, 6 írtig. Ugyaabíéle dupla nrko. fi f,t
428— 10,!i]
I
Alleinige
Nieder-
Wajdit8 József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos gyorssá f nyomása Nagy-Kanizsán.
ige
der ersten Wiener 8chuhfabrick
beiADOLF ROSENFELD IH
Gross Kanizsa;
grösste Auswahl aller >Sortcn Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten Original-Fabrickspreiscn.
I''reii-Courant nach Oröue:
Ord. I.e<|pr-Kiuder.rhahe 80, 40 M, fiO-HOkr. Keine l.edor Kiuder.tleflflten 1.10, 1.20, bi. I..''S», Kein.to Kinder.liofletlen, l.edr, Itrlim-I.
Hauiuit init l.ack.pita 1-fiO, 1.70, I.H4I, 2.20 Kuaben.tiefel starke 1 HO, 2, t 20, .), 3.fi0
Damemtießetten nach Qualität:
Au der Heile au achntlren 2 II.
Uiex-Ibeii HrtlneloiL Hainmt mit Sl ic k. l 2.40. Voran au .chnltreii; einfache Hi,vki4 2.HO, 3 II. Mit (iutiinilsuf und Htnrkel 3 fi, 3.60.
Dieselben f., Leder, llrllm l in. I.sckapitx eieg. 4 li. Klegante I>«h.- Mode.tieB. mit I.a< k be.eltl,
llrOnel, Cliagrin, C|^r4-I.rder .4. 4.''»0.6 H. Die.elben mit .1. rmellcn fliKrkrl,, ('', (I.
Nagy-Kanizsa 1870. november StWm.
48. szám.
Kilenczodik évfolyam
<s

Kiterjed v,c
0PR0N- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Ixetllap ''
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazd/iszai, tiidomárircs ml)vészét kOrclWÍI.
Mcgjelenllc:
•riadta íimImUi, i gyskran atitfél vagy két irru. Mierkehztöiirodn óh kiadó lihatal
W AJIilTH Ji''tZHKK krtny vkere«kod<Mb«ii.

Előfizetési föltótelek:
lll>ljrl>eii hiUlio» h»rilA«al itt «i^Akrr pnáUn kflljii»víf • Rjr«''»« ívre: ■ (5 frt. — kr.
ír .1 r r: arwrT- ■, : - i -t-. ».
K4| ívre • . 3 4. — , Kvaegyedre • I . , fiO „
"xt" ''. »»«
JL
rilraetéseH:
A 1i.ii liifiii''in jirtit. ».ir.''il )-»ifir 7 kr. r i''» iiiin.l. ii tnrAliM lieiktM>Ulrt f> kr. ll.''lv.''u.llj iiiIikUii c({vp» l>piklalíi«írl .''10 kr,
A .Nyílt líron* petit <or beiktatni itija 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
i N.-Kaalztia: UK A DÓ-HIVATAL,Peitea: 7.KISI.KK M. Becs-, Hamburg-, Berlin-, Majaa m.- Frankfurt- *» Batel-
ben: II v tHüNri''l''KIN A VOOLKIt. Lipoie-.'' Bent-, fi Stuttgartban: SACII8K&TAltHA. Béctbea : OPI''Kt.IK
- ---"T ■/Bjej .tc - —• -—---w
Zalamegye évnegyedes közgyűlésén
no». 7-#n* Iftt alispáni jelentéi.

Azok, miket folyó évi augnstus hó 1 l-só »apján tartott közgyűlés óta lefolyt j három havi időközre n megye állapotáról, ■ a törvény és árvaszékek, és a közigazgatási hivatal mnkftdésc\-és egyéb közérdekű esc- '' ményekról jelen tiszteletteljes évnegyedes jelentésembe foglalni szükségesnek láttam, a következők:
A légiuérséklctnok gyakori változás miatt a közegészségi állapot augnstus hóban neut nagyon kedvező vala; — az epeláz, l>élhuriit, a vérhasnak és hagymázuak, néhány enyhébb ootei szórványosan'' mutatkoztak ; — késóbb azonban a járványos epelázak és vérhas, ''alább hagyván, ugy szinte a gyermckcKnél uralkodott ltok- és bélhurut is megszűnvén, sept ember hó második felében a közegészségi állapot kedvezővé vált és kedvező azóta is. —• Természetes himlő esete netn fordult elő; — a védhimló-oltás kevés kivétellel az egész megyében befejeztetett
A hasznos házi állatokról jelesen a szarvasmarháknál kiütött a száj és körűin fájás a megye azon vidékein, melyek-tavai e betegségtől mentesen maradtak, jelesen a lövői és muraközi járásokban és Kanizsa táján; áldozatot nem kivánt-e betegség, és most már megszűnt. Ezen kivül az egerszegi járásban még is Szcut Lászlón és ltécsén a lépfenében néhány darab szarvasmarha, — Kis-Kanizsán ebben és a tüdő-hurutban 20 darab ló, — és Nagy-Lengyel községien (j() darab birka, egy ökör és egy borjú hullott el; — valamint elhullott a szántói és tapolczai járásban több darab sertés ugyanezen nyavalában, — végre a lovak közt néhány taknyossági eset tapasztaltatott.
öngyilkosság általi halállal nyolezan multak ki, — jelesen felakasztás által Schol-czer József Nagy-Kanizsán, — Fekete .János szinte Nagy-Kanizsán, — Marsall József nyugalmazott katonaorvos Sümegen, — Puschnik József betöréssel párosult tolvajság miatt befogatott sáskái erdőkerülő a tapolczai börtönben ; — agyonlövés által: Doznyai Pál Keszthelyen a gyenesi szőlló-ben, -r a postamester Cicisén, — Itáskó Antal a íuagyarósi szóllóben; -- és vizbe ölés által Vadla Lőrincz hodosani lakós.
Véletlen szerencsétlenség általi halált szenvedtek kilencen, •— Vctnhoffer Ferencz napszámos, és ílonhciszcr János lakatos Nagy-Kanizsán a gőzuiozdony által agyon zúzattak, — Erdős György szántói vendéglős, a leölni akart sertvés elugorván, saját ezombjába szűrik a kést,« és vérvesz-• tés folytán félóra múlva meghalt, — Smo-dics IstV&u boldogfai lakós kis leánya szülői távollétében, —■ és Nóvák Kataliu buko-
vfcczi htkósnó terje fegyverével véletlenül agyon lőtték magukat, — Mátay Károly Itt''SRenyóhegyi lakós a pálinka guiiyhóban elégett; — Horváth Péter egerszegi lakost a tehén a kútba rántotta,s abba belefúlt, 4- Tödelmesi Ferencz víndornya-szóllósi lakós gomba általi megmérgezés következtében halt meg; — Tanositw Mihály aranvodi koldus június''16-án Nemes-Apátiban egy veszett eb által megmaratván, aug. végén víziszonyban halt meg.
Az elemi csapások közül legelsőben is ázt említem meg, hogy aug. 17-én a k. komáromi és garabonczi szóllóhegyekct s mezőket a jég elverte, —■ és tetemes kárt tett, tett ínég a jég a hajdinákban a bel-latinczi, mcllinai, izsakoczi és deklezsini ha-tárokban;— és azután jelentem,hogy tüzeset 1G jelentetett be, jelcsen : Hécsén sept. 1 lián 20 lakház és mellék épület égett le, Gyula-Kesziben okt. 8-án 14 lakház és két pajta, — Gyömöröben aug. 17-én 7 lak-ház a mellék épületekkel és két sertés, — Lentiben okt. 9-én r.égy ház,,— Nagy-Kanizsán okt. r>-én két ház, 3 pajti«, istálló és sok takarmány, — Zajkon okt, 8. két lakház, Komárvároson, Bonczódföldén, Kapornakon és (lel lén házán egy egy ház, —: N.-Görbőn K.-Komárvárosban, Tüskeszeren, Edericsen egy egy pajta és némelv gazdasági épületek és takarmány égett el; végre a lovászi hegyen egy pinc/.c lett a tűz martaléka. A tűz okát csak két esetben lehetett kinyomozni, a gellénháziban, hol a károsultnak 7 éves fia játék közben gyújtotta meg a házat és N.-Kanizsában, melyben a vétkes vigyázatlanságtól okozott gyújtás miatt a tettes Tibold József befogatott. Megemlítésre méltónak találom még, hogy Gy.-Kc-sziben ugyan azon házban támadt a tűz, a melyből eredt ezelőtt két évvel, s általános a vélemény, hogy a ház tulajdonosának 10 éves kis leánya gyufával játszott, és az gyújtotta, meg a házat, de ezt egész bizonyossággal kinyomozui nem lehetett.
Áttérve a közbiztonságig állapotra, megnyugvásul jelenthetem, hogy azon hí-rck, melyek szerint több helyen fegyveres csavargók mutatkoztak volna, nem valósultak be, s azért nem volt szUkség az augustusi közgyűlésben nyert meghatalmazásommal élni, vagy is a fegyveres csavargók fejére jutalmat tűzni ki. — Egy rablási eset jelentetett ugyan be, mely szerint Ben-dekovits György ur vasmegyei lakós sertés kereskedő, mint maga feljelenté, aug. "22-én az irsai erdőn keresetül vetető posta utón két cgyinges és fegyveres egyéni által megtámadtatott és 5550 írtjától megfosztatott; — azonban e rablás elkövetését az állítólag kiraboltunk vallásán kívül legkisebb körülmény sem igazolja, és az előadott körülmények is annyi valószínütleuséggcl bírnak, hogy a rablás megtörténtét alig lehet elhinni — Továbbá Lecsek Uokus július hó 24-én éjjel a vrátisineczi pinczei hegyben saját hajlékában három beburkolt egyén
által megtámadtatott, baltával megvagdal* tátott, nemző részében megcsonkíttatott, csizmájától,.r> fit készpénzétől és élelmi szerétói megfosztatott. De ezen igét* sulyosbün nem vagyonszerzési, és igy nem rablási szándékból követtetett cl, mert a kinyomozott és elfogott gonosz szívű tettesek közül t*gvik a megkinzoMnnk saját felesége, másik ineg ennek szeretője vala.
Kz időközben egy, 1861-ben elkövetett ltorzasztó rabbigyilkosság is lón felfedezve, ős kinyomozva, t. i. Bíró vagy Kálomista József golsei juhász bojtár, maga mellé vévén Feszes .lános akkor még csak 15) éves és Szőke Gyuri juhász bojtárokat, elindult vélök juhokat keríteni, menés közben Vasmcgyébe kebelezett N.-Rákos határ fenyvessel ritkán benőtt legelőjén körülbelül 208 darabból álló szép juhuyájt találtak ; és miután azok pásztorának szemét saját kék kendőjével bekötötték, — Feszes János és Szőke Gyuri az egész juhfalkát megindították; és hajtották, Kálomista Józsi pedjg utánmik hajtotta a bekötött szemű pásztort egész délután két óráig; és mivel c közben a szerencsétlen pásztor szeméről a kendő többször becsúszott, Szőke Gyuri azon aggodalmára, hogy őt a pásztor, kinek gyermekkori pajtása vala, bizonyosan felismeri, -• közösen elhatátózták, kogy elfogják emészteni; ós a szerencsétlent, ki a tanácskozási ¿s halálitéletet mintegy hét-nyolc/. lépésnyi távolságban szóról szóra hallotta, de azért nem kért,nem könyörgött, hanem hangos y.okogúsbali tört ki, — ugyan azon távolságból Feszes Jancsi fegyverével mellbe lőtte, s*azután fejét kalapjával betakarták és ott hagyták, a juhokon pedig megosztozván, Szőke Gyuri a neki jutott 44 darabot szerencsésen elhajtotta, — de Feszes János és liiró József — midőn a nekik jutott 160 darabot a hollahidai határban egy vízen keresztül akarták hajtani, — a nyomunkba akadt tulajdonosok reájok irányzott lövésétől megijedvo futással menekültek. Nem csak a rablógyilkosok, hanem< B/.őke Gyuri akkori gazdája Kokas vagy Nagy János, ki ótet biztatta és élelmezte, és Gerencsér Ferencz juhász, ki nekik ut-luutatójok vala, elfogva és a megyei büntető törvényszék által már elítélve is vannak.
Ember ölési bűn csak kettő lön elkövetve u. m. Berta K&roly szegvári lakós a keresztúri luicsun megveretvén, Pintér Jánost ésupán azért, mivel az is keresztúri lakós vala, fleptember hó 24-én Szegváron a nyilt utezán agyon veré; — Pintér György k.-kanizsai li\kós pedig hasonnevű fiával szóváltásba keveredvén, ennek fejét kapával \ctté hasitotta.
Gyermekölést követett el Nyirádón Bognár Örzsc; llórváth Órzsébct pedig Dörgicsén hat-hét hónapos magzatát dörgő léssel hajtotta —- és a padláson egy ládában ban''rejtttte el.
'' Igen súlyos testi sértés bűnéért befogatott Vaguer Mátyás, ki Kadics István
nyirádí lakost a dobási erdőben vadkörte szedésért életveszélyesen meglőtte, és Kárász .József szent-györgyvári lakós, ki saját testvérét fejszével szinte életveszélycsen összevagdalta.
A tolvajlások kö/űl az igényli leginkább a köztjgyclmct, mely okt. hó 21-én víradóra • Ntrittyn köveTtetétt cl''; hol körülbelül 20 főből és részben asszonyok és gyor-mckckból álló és valószínűleg Stajcrhonból bejött csoportStárck Lajos és Kuskó János, pinczéjökct és kamarájokat feltörvén, azokból nagyobb mennyiségű ruhadarabokat, ágyneműt és zsirt vitt cl; — de közfigyelemre méltó azon sajnos jelenség is, hogy különöst u a lótolvajlások a lefolyt .''1 hó ulatt nagyobb mérvben, és némely esetben vakmerőséggel párosult furfangossággal követ tettek el; jeloson: a szent-békállai plébános urnák, az ttki és gyöutöröi korcsmáro-soknak értékes lovai éjnek idején a zárt istállókból lopattak el, sót aunyira ment a tolvajok vakmerősége, hogy mind a három, esetben a tulajdonos szerszáma és kt>csijába befogva hajtattak cl az ellopott lovakon, — -ezeken kivül ellopatott Hosszufaluból, Szt.-Gróthról, Szt.-Miklósról, Tapolczáról, P. Magyaródról, K.-Kanizsáról és Sármellékről is két és két összesen 18 darab ló; — juh pedig Kővágó-Eörsról 27 darab, Zán-káről darab, és az orbányosfai majorból 14 darab sertés, N.-Kapornakból, Ormánd- JJfc ról, Oroklánból, Szt.-Péterföldéról, Dőbré^ • téról és Vindornya-Fokról összesen 27 darab ; — szarvasmarha összesen csak 4 darab lopatott el, u. m. Pók áfáról 2 ökör Szent-Andrásról egy leltén, és Hosszufaluból egy iiszü tinó; — a többi tolvajlások közül megemlítem még az ólait, hol Frigy Jánostól 118frt, —a turnischait.holMorosa Fe-rencztól 120 frt, végre az andráshídait, hol Steindl Zsigmoúdtől 50 frt készpénz lopatott cl. — A stridói betörés és tolvaj lás elkövetői kinyomozásábanmégmostis működik a megyei főcsendbiztos; továbbá elfogattak n k.-kanizsai lovak — a zánkai juhok, a turnischai és andráshidai pénzek lo-pói, — a többiekre nézve a nyomozás crély-lyel folytntfatík, és gyanúból többen vaunak elfogva.
, A megyei polgári törvényszéknél 1870 augustus elsején maradt elintézetlen per 22. folyó ügy 32. összesen 64 ; — azóta beérkezett per 120. folyó ügy 1G42 összesen I7t>2; — ebból elintéztetett per 122. foiyó ügy 1G38, összeseu 1760; — marad elintézetlen per 20, folyó ügy 36 összesen í>6.
Az árvaszéknél maradt hátralék 604, — azóta beérkezett 1480, összesen 2084, ebből elintéztetett 1496, márad elintézetlen 589.
A telekkönyvi hivatalnál maradt hátralékképpen előadandó ügy 10,60-1, az óta beérkezett 2876, — összesen 13,480. Letisztázandó 815, bevezetendő 360, kia-, dando SÍ5, —- cbból elintéztetett, és pe-
dig előadatott 2836,tisztáztatott 3462, be bevezettetett 3040, kiadatott 3462; -van tehát jelenleg hátralékban előadandó 10,644, tisztázandó 189, bevezetendő 146 kiadandó v 189, továbbá tárgyalás eszközöl totott 66 ügyben, telekkönyvi kivonat ki szolgáltatott 654, hcgyvámváltságí előtér jesztés hitelesíttetett 17.
A büntető törvényszéknél maradt hát ralékban bünper 124, egyéb, folyó (Igy 2 az óta beérkezett bünper 97. egyéb folyó ügy 509, összesen 732. ezekből elintézte tett bünper ''139, egyéb folyó ügy 506
— elintézetlenül van tehát bünper 82 egyéb folyó ügy 5 ; az elintézetlen bünpe-rekben letartóztatva vaunak 12-en, szabadlábon 119-cn.
A megyei börtönökén 1870. augus-tü? 1-től maradt elitélt rab ai 7, ítélet nélküli 9, összesen 326, az óta bekisérictett 137, elj.téltetott pedig 114, ítélet következtében felmentetett 11, — idejüket kiállva ^elbocsájtattak 159-en, országos fegyinté-zetbo elszálíittattak 43-au; van tehát jelenleg a megyei börtönben elitélt rab 238. Ítélet nélküli 12, összesen ¿50. ,
Végre a közigazgatásnál marad 1870 augustus 1-én hátralékban 95, az óta beérkezett 1853 összesen 1948, ebből elintéztetett 1863, maradt elintézetlenül 85 ügy.
A kukorieza törés, és burgonya szedés és bor szüret igen kevés kivétellel a megye egész területén bevégeztetett, éS a mi a kukorieza termést illeti, az mennyiség tekintetében jó, minőségre néüve pedig a tapol-czai, szántói, egeiuzegi, muraközi járásokban, és a lövői járás egy részé bon szinte jó;
— ezen járás másik részében és a kapor-naki járásban közénszerü, — sokkal kevésbé jó a burgonya !«.;rmés, uiely még a nyár derekán is 8zéprfmén)tíkfe jogosított; a később beállott* gyakori és tartós esőzések miatt azouban mennyiségre* nézve is alantabb áll, a jó középszerű termésnél, minő* ségileg pedig különösen a sárga faj majdnem egészen megromlott, és még kiszedés előtt a földben elrodhadt; — a kék faj, melynek termesztése mindinkább terjed sokkal jobban kiáltotta ugyan a tartós nedvességet, de sok a hibás abban is. — Végre u bortermés, mely a megye sok birtokosa jövedelmének nevezetes ágát képezi az egész megyében kevés is, rósz is; — a késői tavasz óta ogész éven át nem lévén az idő járás kedvező a szóllö kifejlődéseinek, még azoknak is rosz boruk lett, kik belátván, hogy a késői szüret sokat hoz a bor minőségéhez későn szüreteiének, és miután az idén a gabnatermés -— különösen mennyiség tekintetében sem vala kielégítő a vége felé közeledő év nem számitható a bő esztendők sorába. — Legvégül jelentem, hogy Horváth József megyei alpénztárnok ur október hó végével lemondott hivataláról.
Z.-Kgerszeg 1870 november 6-án.
BARCZA SÁNDOR, elsőalispán.
Állítsunk „Szeretet-házakat."
Igy lőn lehetővé, hogy a közoktatási ügyeinket vezérlő férfinak szives bátorítása mellett, a gondviselésben vetett hittel — és a magyar közönségnek emberszerető részvétében helyezett bizalommal c hó 20-án megnyithatjuk Balaton-Füleden a legelső magyar „szeretőt házat"*) Az első évben, (mig t. i. Webor magyarul megtanul) németül is tudó 5—6 elhagyatott fiút vehetünk fel, de különben nx intézet 44 .gyermekre van tervezve, és tannyelve magyar leond.
Ez intézotbe legalább 12 éves anyagilag és erkölcsileg teljesen elhagyatott, do
•) Magyarul ai Intfiet alapját, jellegit • eiél-ját leginkább kif«je«őQl találtam a .»»eretet bá«* e|-D«veiá»t annyival inkább, mert a néinot K«ttunga Anatalt, * íranola Hanoii de correction, a a« angol Hegged-Heool, inkább oly Inteleteket jelentepek, bo-*á már Táiott gyermekeket vfnmk fel. Ila valaki jobb nvvet talál, aaifeten elfogadom.
még nem romlott fiuk**) vétetnek fel, kik kötelesek 16-ik évük betöltéséig ott maradni, — s bár az intézetnek magának is leend néhány hold, a növendékek által mi-velendó földje, de mihelyt életkoruk és elemi tanultságuk engedi, rendeden lefognak járni 3—4 évig a B.-Fürcden már létező szóllö- és gyflmölcsfa-mives felső népiskolába clméloti és gyakorlati oktatásra; s igy 16-ik évük betöltésével a ».-.őiiószcti s kertészeti munkákra íucglchqtós képzettséggel lépóndiiek ki az intézottfől, melynek elöljárósága iparkodni fog a kilépők számára jóliázaknál szolgálatot szerezni.
Atyám szívességéből annyi épületet kaptunk, melyben az intézet egyelőre elhelyezhető, s a legszükségesebb felszerelés is már megtörténvén a gondolat létesült ugyan, de teljes kifejtésre s biztosítására sem anyagilag, sem munkaerőmet illetőleg képes nem vagyok, különben is ily intézet léteiének nem szabad egy halandó szegény sorsától függeni. Ennélfogva egyfelől a balaton-felvidéki népnevelési egyletet szándékozom legközelebbi közgyűlésen felkérni, hogy a füredi szeretetházat vegye át, s az én erőtlenségemet gyámo-litsa, másfelől a tisztelt közönség részvétéhez fordulok, felkérvén minden ember-szerető polgártársamat, szíveskedjék kö-nyöradományával gyámolítani az első magyarországi „szeretet-házat*,melyben a hazának szegényei nyelv- és valláskülönbség nélkül fognak neveltetni.
Nem egy, még ezentúl létesítendő, s tán el is maradható terv kiviteléhez, hanem iuár egy valósított eszme kifejtésére''kércm fel a t. közönség támogatását. Azonban, hogy hány növendéket vehetünk fel , s mennyi tanerőt alkalmazhatunk, az minden esetre az adakozások eredményétől függ.
Az adakozások eredménye pedig a gyűjtők buzgalmától függvén, hazafiúi bizalommal bátorkodom a t. szerkesztőséghez a 128. számú gyűjtő-ivet azon tisztelettel jes kérelemmel megküldeni, hogy méltóztassék ismerősei körében gyűjtést eszközölni, s az ivet f. évt dec. 31-ikéig visszaküldeni. Bizonyosan legszebb karácsonyi vagy újévi ajándékkal fogja a t. szerkesztőség a haza szegényeit megörvendeztetni.
Elfoglaltságom lehctlenné tevén, hogy a begyülendő pénzeket magam rendben ke-zeljom, c fáradságot barátaim voltak szívesek elvállalni, s az iveket kérem vagy b. Eötvös Lorándhoz (Pest, Erzsébettér 10. sz.) vagy Szilassy Aladárhoz (Pest uri-ut-cza 21. sz. vagy b. Huszár Imréhez (l''est, Tükör-utcza 1. szám.) küldeni.
A beküldött ivek nyilvános nyugtául apókban fognak közöltetni. Hasonlóul az intézet elöljárósága évenként nyilvános- Számadást tcend közzé az összes vagyon hova fordításáról, és miként kezeléséről.
Azouban bármily fényesen sikerüljön is a füredi szeretet-ház, de a szükséghez képest ezt csak első kezdetül kell tekinte-nüuk. Sajátképeni ohajtúsom az, hogy azon mérvben, a mint alkalmas nevelőket szerezhetünk, az orsjeág minden vidékein állit-,, suuk férfiak és uók számára hasonló „s ze-r ct et házakat."
Felfogásom szerint ez mindenütt, de különösen viszonvaink között, első sorban a társadalmi tevékenység feladata, melyet az államnak inkább csak támogatnia kell segélyezésével.
Bátor vagyok tehát indítványozni, hogy alakuljon o czélra egy országos társulat, melynek feladata legyen:
1-ör kezdeményezéseivel, közreműködéseivel, s a mennyiben szükséges anyagi gyámolitással is az ország különböző vidékein szeretetházak állítását eszközölni, ré-sziut az által, hogy közvetlenül e társulat maga állit ily intézeteket, részint az által,
hogy erre egyes községeket vagy társulatokat buzdít s erkölcsileg s anyagilag segit,
2-szor és mindenek előtt alkalmas nevelők.kiképzéséről gondoskodni,
3-szor gyűjtéseket eszközölni, és szükség esetén a törvényhozástól is segélyt kérni, és
¡-szer általában a szegény munkás nevelés-ügyet az országban öszhangzatosan vezetni.
A második pontra nézve megjegyzem, hogy Bernben megkértem Kuratli urat,kész volna-e tanitó-képezdéjében magyar ifjakat is felvenni ? s ő azt feleié, igen szívesen, de csak kipróbált jellemeket, miután itt fődolog nem annyira az oktatási talentum, minta nevelői jellem, a bebizonyított odaadás, humanitás, türelem és munkásság. A füredi szeretet-ház vezetője Wcber", Kuratli ké-{«zdéjében tanár volt, s igy a tanitók képzéséhez is értvén, a vállalkozó ifjakat első évre Füredre lehetne küldeni, s az ott magukat kit (Intetteket második évre Bernbe. Ékként Füreden kicsibe tanító-képezdénk is lenne.
Tisztelettel felkérem mindazokat, kik az ügy iránt érdeklődnek, legyenek ú ivesek ez indítványomhoz sajtó utján hozz A szólani hogy az eszme tísztáztassék, még mielőtt valósításához fognánk.
Budán, nov. 1870.
MOLNÁR ALADÁR.*)
••) K fiuk lehetnek akár árvák, akár |>e<lig Myanok, kinek »»Illői «cm anyagilag, «em vrkrilcai-leg nincieuek abbap a helyselbeu, hogy gyermvkü kel u«T«ljU. *
Ilike, nov. 18-nii.
Terránczky Józset urnák a Zala-Somogyi Közlöny 4(i:ik számában közlött .Kőszénnel vagy fával tüzeljünk-e ezentúl?* czlmü ozlk-kére van szerencsém következő észrevételeimmel válaszolni.
Itégi dolog az, hogy ki egészségére, őszére, erszényére, étvágyára, végre testi élvezőiére mit som ád, annak kár élnie o világon. — Kzzol azonban csak azt akarom bizonyítani, hogy az egészség első kincs az életben és szabad reményleneiil,hogy T. urezen élvezetnek uziiito nem ellensége, ismétlem, hogy az egészség mindenünk az életben, sőt rendkívüli éa nom sejtett csapások közepeit ez vigasztalja lelkünket, az egészség segédszárnyai alatt olőro törekvő lélek képes a gazdaság, ipar terén foglalkozui, hogy az által családjának fontartását és az általános emberi küzjélétct előmozdítsa. Azért tehát, hogy egészségünket drága péuzért a gyógyszertáriul no kellessék megvásárolni, úgy igen sok és gyöngébb complexioval bíró családnak egyáltalán ncui ajánlom a szénnel való tüzelést; hogy a kőszén és annak illő szénsav ereje mily hatással bir az ember egészsége megrontására, azt tapasztalhatjuk leginkább a rémes kőszéu bányák k&elébon élő embereknél,''-— kik ugyan lelkileg erős, de testileg kiúszott gyönge kül-sejü egyének, ezek ugyan vidáman üdvözlik egymást napontu, midőn alkonyatkor munkájukból haza mennek, ki sem olvassa lo nrezuk-ról a nap áldozatkész fáradalt''uaít, — melyot a bánya sürü és kollemotleu légköro még mala-dícusabbá tészon, ott terül el fölöttük a messzo láthatár távolában a bánya aknáiból kígőzölgő fermontált szénsavas légkör, hogy az egészség és az élet megrövidítését mennyiben idézi elő a köszénneli tüzelés, azt bizonyíthatják oly egyénok, kik azzal foglalkoznak; u. ni. bányászok, gépészok, kovácsok, és több más sors ül-dözto családok, kik kénylolonitve a kőszén tüzelésre, azzal főzik vagy sütik napi kozmás étolükot; — láttam,szemtanúja voltam,hogy az Esztergom ¿negyében fekvő Dorog és Tokodí nagy kőszéntelopoknél, hol a bányatisztség pénzen vásárolt és általam kiszolgált tüzelő ölfá-val készittoté napi ételét, igaz hogy ott a fának ölo loco az erdőben -3 ttot kostált s miután uz erdőből vezető jő mollékuton volt haza szállítható, — igy a házhoz állítva, moly 2 óra távolság volt, a fának ölo 5 ft. 50—60 kr. árba került. — Hogy T. urnák Kanízsáu az ölfa sokba jön, azt nem lehet csodáluí; — de mind annak ki az oka, mint részben az országgyűlés és maguk a hazai polgártársak,kik sem a fő országutak, sem a mellékutak javítására semmit, az az igen csokélyotfordítanak, magában a városban térdig érő sarat kell gázolui, ■ót ogyoa tekintélyes urak háza előtt caak bot segítségével lobot tova jutni, oz okozza azt, hogy a fuvaros a szállítást csak szükség esetén és akkor is dupla árért teljesíti, ez okozza azt, hogy nálunk helyben, mely Kanizsához 2''/,
''•),Melegen Udvöiöljttk a neme» ceainc megpen-dit/iét • oly áldoialkéta tiUlcgo.it.''.él, llaiafiaa bi. »alommal felkérjük t. olva»ók*»íWg. nket, hogy a nálunk lövő gyiljtő iveu ailakotul ailveakedje nek.
* Hivrk.
f óra távólság, itt az elkészített és ölbo rétegelt 3, hosz 3„ 8„ átméretü hasábok 6, 7, átlag kitorjodéabon blikk és gyertyán fának ölét 3 ft. 50—1 ítért adjuk a szállítás ogyéb mellék kiadássalegyütt 2''/, óra távolságra 8 frt. körül ölo a hasábfának 11—12 frtba; — vegyük*" most azl^ogy egy ölfa, mely nyers állapotban 50—55 mázsát nyom hely bon az erdőben alig kerül 8 krba. mázsája,; — igaz hogy a majna melletti íraukfurtí közönség az erdő pusztítás és az emelkedett faárak következtében szintén kénytolonitvo 1865 óta a házi tüzelésre kőszenet használni, ugy van az Francziaország egy-rcszébon is, 1860-bfln Fouhl volt pénzügymi-nistor azon türvóuy javaslatot terjosztó az országgy ülés elé, hogy minden dovastált erdő térek ujjonan beerdősittoftsonek, azonban a fa hiány tokintotébon tessék elhinni nem irigylom som & francziák, som podíg a frankfurtiak «oratt; — és ón inkább oazoin a bükk vagy cserfa parázsa mellett nyárson sült ma-lacz és pásztor pecsenyét; mint a kőszéu gőzölgő tüze mellett készült auflaufot.
Kgyébként iparkodjunk czólszorüou olo-gyított állabok ujjá ordősítéso által o szép magyar hazánk egyes torűlotoit omolni, iparkodjunk uz erdőkezolés és annak ftlntartására szükséges térvényt megalkotni, fólog az országutak és n mellékutakat Holland és ilol-|íium mintája szerint kezelni és akkor remélem, hogy nem lesz okunk az erdők éa a fa drágaság iránt panaszt emelnünk.
NKUSZIDLEK
főerdín.
Levelezés.
Hioipbstbslr lü70. uoT. 16.
(á megyei életből. Kletter Ferenci hangvcneuye. Ua»dá*iatl vieiouyok.)
Hogy incgyéuk kőszegi kerületében megürült képvisolőí áljás legközelebb betöltendő leszen, azt ugy hiszom az országos lapokból már mindenki tudja s így onnok felomlitésével újságot nem jelzek ; azonban az még is be illik újdonságnak : hogy az oly sok joles és tudományos omboréi''ól híres Vasmogyo noiu tud | köbeiéből egy képviselőnők valót kijelelni, ba-nem bukalaudozza egy vállalkozóért hetedhét országot, inint az a rosz gazda, kí elhanyagolt birtokával többé boldogulni nem tudván, messzo vidékről hoz rá egy jó hiszcinü haszonbérlői. Kzen hasonlatosság ogy kissé sántít ugyan, azouban a dolgok állásával szembe any-nylra mennyire viszonylagosnak mondható. — A legközelebbi megyoi közgyűlés egyíko lesz a legérdekesebbeknek, a minthogy két szolgabírói és cgy — do valószínűleg két osküdtí állás vár betöltésre ; pro et contra már is annyi inindeufélo coinbinatiók láttak napvilágot, hogy a tájékozhatás: lehotetlon. A pártállás valószínűleg éles színezetet nyerend.
Folyó hó 10 ik és 12-én tartá meg Keltzer Ferencz gordonka művész hangversenyeit, első izben. szép számú — másod ízben gyér közönség olőtt, moly utóbbi sajnos körülmény azonban nom u művészet iránti részvétlonséguok, hanem a kellomotlen időnek tulajdonitható. I)e szóljunk az olőadásokról. Klotzor Forencz valódi művész a gordonka kozclésében; azok a ''viharosan kitört, azok a lágyan folyó s végro elmosódó pimaszon haugok, melyeket nyiroty-tyüjéből kicsalt, majd taps viharra ragodák, majd az érzékenyülés néma csendjére kénysze-riték a közönségot, még változatos gyors hang futamaival a zene ismerőknek nagy totszés nyilvánítását idézto elő. Vogritsch Miksa zon-gora művész ur is a várakozás legmagasabb ff? káig töltötte be szerepét; különösen Liszt1;Fo-reuez szorzotté Rákóczy indulójával, ntolybon az a rész, hol a dallam a hangzavar közül mint üvegharang csengése vált ki, kitörő „éljen, riadásban nyilvánult, elismerést^ aratott. Klot-zer Valéria asszony melodráma szavalatára nézvo, melyet u gordonka simuló — és a zongora egyep ütésü hangjai kísértők, — Oyulay l''ál az „tyi látogatás- czímű gyönyörű költeményének előadásában as érzéseknek mind szavakban mind arezminikában oly hű kinyo-niataít adá, hogy a joles költő sem érozhotott nagyobb elfogultságot akkor, midóu költeményét készité, mint a minőt átérzott a közönség az előadás alatt. Bizonnyal nagy ürt hagyott botöltetlonül lelkében az, ki Klotzer Forencz hangversenyeit végig hallgatni elmulasztotta. .
Időjárásunk kíelégitő a mennyiben jobbat novembor közepe táján már nontis várhatunk. Uazdálhk kellő időbon kellőleg olvégezhették őszi munkájukat,*) mi * mezők viruló víitówin eléggé észlelhető; ha a jövő tél és tavasz nom hátra, hanom előmozdítója lesz a'' természetnek, gazdag aratásnak nézhetünk elébo. _____'' K. K.
•) KanUta vidíkén rnáikép van, minden gardádat! 11 aiSISneli munkával elkéitek. H»erk.
Folytatás a mellékleten.
jlelféklet a „Zala-SomogyiKözlöny" 1870. évl48ik számához.
dei tag székfoglalóját az akadémián. — A prágai városi tanács elhatározta iskoláiban az
Hirek a csatatérről.
— A francziák borús egén ismét némi remény-sugarak kezdének tohüuní uz utóbbi napokban, s ha a legvestodolmesobb ollonsógot: a belforradalmnt, a pártviszályt, sikerül száműzni kebeléből e szerencsétlen nemzetnek, s cgygyóforr a hazaszeretetben,kitartásban és hó-liiWgben, akkor míg egyrészt Hisiuarek uraiu számlájának értékét jóval devalválhatja, más részrólacandidatus német császár is hálát adhat a Gondviselésnek, ha a I''árisba való Ünnepélyes bevonulás helyett,szép esendesen hátat fordíthat a világvárosnak és szárazon hazahozhatja az irháját. — A Loire hadsereg- ugyanis, melyről a porOM lapok már napok óta azt hirdették, hogy teljesen szétveretett, oly élet-jelt adott magáról, mely igen nagy fordulatot adhat a franuxia-porosz háborúnak.Nem caak a franczia, de as ellenség főhadiszállásáról ia hivatalosan jelentik: hogy a francziák Von der Tann ba-
Í>r tábornok hadseregót egészen azétverték és arczképtelenné tevék. Hét gyalog ezred, mely % lovasság ellen quarét képezett a franczia tüzérség közreműködésével megtizedeltetett. Kgy huszár osztály a Liiro mocsáraiba Űzetett éa lekaszabol tátott — Tann hadseregu 84,000 emberből állott 2í''»0 ágyúval. E nagy hadsereget » trauo/iák Aurél les tábornok vezérlete «Jatt csak ugy voltak képesek leverni, hogy a iveire hadsereg, (HU,000 ember 200 ágyú) a csata kezdetén egyeaült a Kiírat ry vezefiite alatt nyugatról jövő aereggel, melynek elfl-caapatai inár 0-éu t ''hateaudunbau voltak. Így a francziák mintegy 120 ezer emberrel és 280-300 ágyúval támadtak. Tann tábornok szétvort serege K t a m p o a b o, Orleanshoz, mely most a francziák birtokában van, tis ea1 l''árishoz miut egy öt. mértföldnyire vonult viasza. — Metzben a Plappeville erőd hadszer-. raktára légbe repült uov..21-kén, mHiányan meghaltak, 40.en megsebesültek. — A német szövetségi uj alkotmány jan. l én lép életbe, Bajorországnak külön hadserege marad. — Kobleuz, Aachenben a tourai kormány két agenae fogatott el, kik a fogoly fr. tiaztek közt pénzt osztottak ki a hazautazásra. — Kocrognál 18-án 400 Ir. nemzetőr 2f>00 poroazazal három órán át harczolt. — Dreuxt a poroszok lU-én megtámadták, de visszaverettek. — (''hatillon-ban a garibaldisták 7 —800 {»oroszt részint megöltek, részint elfogtak. — llnrscy mellett 200 porosz tétetett harczképtelenné nov. 20-án.
— A ineziéresi erősségről a poroszok ¡>00 katonát vesztve kiűzettük. — Uj fr önkéntesok alakultak 1702 iiainak neveztetnek. — A
"Tőire — hadsereg főnökéül Aurelles de I''al-ladino tábornok neveztetett ki; jelenleg 07 éves egyén, 18 hóval előbb tették nyugalomba.
— Bordeauxból egy távirat jelenti, hogy a porosz foglyok igen sok franczia pénz, arany láncz, női ékszerek igazságtalan birtokosai. —-Franczíaorseágban az Oroszország által előidézett viszály kod áa nagy örömet idézett, egy altalánoa európai conflictust remélnek, a midőn szövetségtársakat kapnának a francziák. - A poroszok 18-ki öti lövik már az Ivry fortot,
— Lillo jól el Van látva élelemmel a benne több gyár ágyukat s pánczélos initraillousöket készít. — Trochu nem akar előbb kirohanást intézni, míg a loirei sereg ágyudörgéaeit nem hallja. Oroszország erély<*en folytatja hadi előkészületeit. — Thionvilh) bombázása 22-én kezdetett meg. - A meelenlnirgi nherczeg folytatja előnyomulását. — Luxenburgi hír szerint ThíonvIUe 24-én capitulált.''—■ Aiuíens bői jelentik Domart és lirotamon közt csata volv,a ooroszokOoig visszaverettek,veszteségek jelentékenyek. — A poroszok Verneuílig hatoltak. — Madridban s általán Spanyolországban nagy az izgatottság a köztársaság eltörlése s király választás miatt.
Heti szemle.
November «5-én 1870.
— Hollán Krnő honvédelmi ministeri államtitkárnak neveztetett ki s 1» én elfoglalta hivatalát. — l''eatco egy virslist fogtak el, ki lóhusból készitotto virslijeit. — Kgy párisi szabadkőműves páholy a porosz királyt s a porosz koronaherczegot esküszegésért vád alá helyezte. — Király ő felsége Dudán van ; 19-én a noubergi hegyen lőtte az ezredik zer-gét. — A királyasszony a kolozsvári nemzeti színház javára l&XH) frtot adományozott. — A honvédlovasság 8 századdal szaporittatni fog. — A FrÖbcl.féle gyermekkert a napokban nyílt meg Pesten, hazánkban a második. — Mosonyi társulat alakul — A magyar deUgá-tio elnöke Bittó Istváu. A lyukas vagy megcsonkított pénzek caak fémérték szerint váltatnak be. A veszprémi és győri székes-káptalanoknál nagyszámú előléptetések történtek. — Uon/alea Károly, a ezukorgyár-ipar terjesztése
ar ne-
körül szerzett érdemei elismeréséül

mességre emeltetett.— Itottenbiller Lipót meghalt. — Jókai Mór doc*. 5-én tartja miut ren-
orosznyelv tanítását. — Varsóban c hó 5-én zsidószínház nyílt meg, melyben caak bibliai színmüvek adatnak elő; először Judith ezimü dráina került színre. — A magyar gőzhajózási társulatok egyesültek, vagyonértékük nyolezad-fél millió Irt. — A budai-tlizoltó egylet szervezésére 20 ezer forintot kap. — Balogh l''éter superíatendeim meghalt. - .
(Irodalom.) — l''efrik fiéza kiadásában Pesten ineiyeleník: gyorsírási oktató-levelek, melyekből az országgyűlési gyorairói gyakorlat folytán legbíztoaabbnuk bizonyult'' magyar gyorsírás a legrövidebb idö alatt könnyű szerrel mindönki által megtanulható. Irta Dr.Tiűnther Autal, a magyar országgyűlés revisor-gyora-. írója, a katli. congreaaus gyorairodájának főnöke, a berlini gyorai^ó-ogylet s a „l''honetic Soeiety ofOreat Britain and Ireland" tagja.
A gyorsiráa művészetének nagy és sokoldalú haszna annyira elvan ismervo, hogy annak minél tágabb körű elterjedése indokolt közóhajjá vált. llogy mindemellett a gyorsírás művészete nem terjed oly mérvben, mint az kívánatos, éa hogy nem sajátítják azt el mindazok, kik annak becsét ismerik és (óbb oka az, hogy az eddig megjelent gyorsirási tankönyvek nem oly népszerűek és könnyűek, mint a mily népszerű és könyü tnnmódot a gyorsiráa művészetének egyazorüaége megenged, aőt követel. Ssolgálatot vélek te úti i, midőn egy n é p a z ej ü, világos, m i n d e ni r n í éa o I v a s n i tudó .ember által könnyen felfogható gyorsirási tan módot nyújtok a közönségnek. Nem valami kísérlet adatik elő o műben, hanem az o n gyorsírás, melyet az országgyűlést gyorsírók legjelosb-j o t b a s z n á 1 n a k, s in e l y li ö k követ ő-ire oddigeléa logf.ontosabb tanácskozási testülotek gyorsirási munkálatai bízattak.
A szerző, egyike a legkitűnőbb szakférfi-aknak e téren, mindössze nyolez levélben fogja könnyű éa világos módon olőadni a gyors-irást. lí léveleklad minden két hétben fog megjelenni egy-egy, nagy 8-adrétü alakban é*-kiállításban. A tananyag mindegyik levélben oly k e v éa és oly könnyű lesz, hogy a következő levél inegjolonéseig játszva s tökéletesen megtanulható. ,
Az elsőjevél d -e/ember-hó elején log ineg-jelonui.
Mind a nyolez levél előfizetési ára I fit 40 kr. — Klőlizetések f. évi d e c z e m b e r h ó 1-jéig bérmentve vagy egyenesen hozzám, vagy Wajdits József ur könyv kereskedésébe intézendők.
A t. előfizetőknek minden egyes levél külön, bérmentv.e küldetik meg. (lyüjtőknek 10 példány után egy ingyenpéhíánynyal ked-vcskedem.
I''eat, 1870. évi novembe, hó l-jén. • BKTKI K ORZ A,
, '' fcOnyvk''oruakeiléao.
— Beküldetett hozzánk Tipold Özséb zirczczisterczei r. áldozár éa a pécai főgymna-siumban a történelem éa földrajz ny. r. tanárának ily czimű munkája: Világtörténelmi helyek zaobszótára, különös tekintettel hazánkra. Nem caalódtunk, midőn e fáradságos munkához azon reményt kötöttük, hogy Uirténelmi irodalmunkban nagy-elönyű segedköny v s hézng|H>tló becses mű leaz-A mű l''écaett ifj.Madarász Kudrénél nyomatott, a díszes és kitelhetőleg hibátlan kiállítás be-csQletóro válik a nyomdásznak ; G4H lapra terjed a mű a a történelmi szitkok figyelembe vételével a történeti helyek részletes ¡«mertetésére is kiterjeszkedik; a földrajzi ismertetés mellett a történeti főbb mozzanatokat, a jelesek születés- éá halálozási idejét is krónikái rövid "éggel sorol ja elő. A nagy szorgalmit szorzó el-i&morést érdemel s ily tömött tartalmú mű a tanuló ifjúság hasznos segédköny vo levén, jutányos ára mellett tömegesen való megszerzése igen kívánatos.. Ara 2 frt. 50 kr. í. évi deoz. végéig azonban 2 frtért ia megszerezhető szorzóitól Pécsett. Ajánljuk a tanári kar, tanulók s törtéuetkedvelők méltó figyelmébe.
Hirek.
— Asomogymogyöi országos főorvosi állomást dr. Szigcthy Gy. János nyerte el, ki pár évvel ezelőtt a pesti Sz. HochusróJ nevezett kórházban miut másodorvos működött. • ,
''— A sopro n j tn, kir. pénzügyigazgató-ság Kutiissy Lajost csáktornyai Ill-ad osztályú idiegl. segédtisztté nevezto ki.
— Cser főn niult kedden kutásás alkalmával nagy szcrencsétlonWg történt; ugyanis reggel mintegy Ili ölnyire ereszkedett le a. cseberben két férti, az egyik lenézett a mélységbe s leszédülve alábukott, a cseberben maradt egyén egyensúlyt norn levén képes tartani, szinte alábukott a mi legrosszabb a cseberkap-caa kiszabadulván szinte utánuk esett,mi jelen-
tékeny tagzuzást idézett elő ; az először alábukódnak lába két helyen összetört, melle behorpadt, urcza orrán át behasadt s pár perez múlva a k ive vés után meghalt, a ináaík lábtörést kapott, ini olvágattalott ugyan, do életbe maradásához remény van.
— A nagy-kan izsai tornaegylet tevékeny elnöko a tűzoltó-egylet szervezésére nézve aláírási ivet köröz s már eddig szép eredmény mutatkozik mind alapít«''^ mind pártoló, mind pedig működő tagokra nézve. Mihelyt 1)0 működő tag aláirta magát, az alakuló gyűli1« azonnal ogybehivatík. Eszerint nemsokára elmondhatjuk, hogy Nagy-Kanizsán ismét egy egylettel több van, mely a veszély idején tu-nusitandja felebaráti nemes tisztét.
—K a p p o Ferenc •/. jeles s hírneves társulata Nagy-Kanizsán oly nagy pártolásban részesült f. Iio 12-ke óta, hogy ujolag 4.előadással hosszabbította meg itt létét. Az erőművészek ügyeosége bámulatos, az eleven szobrok s csoportozatok közkedvességet nyomok mind kivitelben, mind a mythologia képletek uieg-• lepő rendezésében. Ily társulat még városunkban nem volt. de megelégedetten távoznak is körünkből Pécsre.
— Miként hirdetési rovatunkban olvasható; a közkercsettaégnek örvendő llofTfélo maláta gyártmányok kanizsai raktára Wajdita József kereskedésében van ; ajánljuk a t. közönség tigyelmél>e. A honbonsok különösön keresettek.
— K ó nyes bál tartására tesznek előkészületeket Nagy-Kanizsán j, a bál 1871 évi január '' 7;én tartatik a .Zöídla" vendéglő termeiben; bál adó — Nagy-Kanizsa s vidékének fiatalsága. A jövő Övi bálidény beköszöntése nálunk eszerint fényesnek mutatkozik, hisszük ia, hogy a rendezőségnek eleve történő figyelmes intézkedése közel s tán mesazo vidék tánczkedveló fiatalságát füzendi össze. [
— M ii 11 vasárnap tartaték meg a „sörház5 helyiségeiben a nagy kanizsai fiatalság közt alakult „l''Yohainii" társulat által rendezendő bálok elseje, melyet kedélyesség s patrinrthalis jókedv jellemzett. Boros János jeles zenetár'' sasága működött közre.
— Az u j u tc z a kinyittfiték, do ideje volna már egyszer a közönségre is gondolni s a ltosenberg X Velisch házaknál a járdát elké-azitti tm, legalább a gödrökot betemetni, a dombokat széthányni kellene; vagy egy kis Dalmatiát akarnak képeztetni az uj utczán ?
— Felsőbb intézkedés folytán — mint halljuk, — a nagy-kanizsai főgyinnasi-ufiilmn a felnőttek számáru a fenébb tantárgy aklKÍl népies ejőadások fognak tartatni a nagyérdemű tanári kar által. Üd vözöljük a nemes intézkedést s hisszük, hogy Inínden tekintetben nagy hasznot idéz elő.
— A gőzkocsi a mult napokban Ko-márvároa mellett ismét össze ti|>ort egy fiatal eifibort, két héttel előbb pedig egy asszonyt.
NjrUt tér. ♦)
llcllcr-fcle zei''.élöinűvekről
már annyiszor mondatott dicséret, hogy alig szükséges tovább ia reá figyelmeztetni. De ini-után sok helyeu más müv(rk is mint Ileller-íélék áruitatnak, melyek púdig nem azok, ugy csuk az vau biztosítva, hogy ennek valódi müvét kapja, ki közvetlen tőle rendel. Minden egyes infl, nevével van ellátva.
Uj azonban, ktxjy Ileller ur tit idei télen zi iiélömllrr.ibtll tgy tortoldtl reiulez; melyhoz «¡iy*t tor »jegy 2 frt bankjegyben, 12 torzjegyé 20 frt, miáltal mindenkinek lehetséges, kevésért egy ilyennek birtokába juthatni. Ki tehát a zenében örömét találja, az no kétték, él kitért t* meg Fortuna istennőt. Kzen sorsjegyek kis ajándékok gyanánt ia legjobban illenők.
A húzás nprilis 1-én, hivatalos egyének jelenlétében fog történni, és a huzásjegyzékek minden résztvevőnek bérmentcson küldetnek meg. Egy a multévíhez hasonló nyeremény-osztás, 12/KX» frank értékben, ugyanazon módon ismét törtéuend, ugy, hogy mindenki, ki u tél folyamában ogy müvet rendel, értéke arányában, egy vagy több számozott jegyet is kap, miáltal a nyereményhuzásban részt veond.
J''rotpectutok é* árjegyzékek, mindenkinek bérmentetvn küldetnek.
FAIbivAt*
a» ftroi: korban 4l8khBs, ufrrxlnlo a iillltkhai I Alulírott »oktWI ta|iaiiUlalaiin fuljrUn • korábbi fclblv^aiin kflv*tk»itlban kostAm iuUWett Iriabali inrgkrrr''^ickrr aa oritáff klIlnnMIc vidi''.kelrül tftbb ,''K''rrc iiirnő l>olo)(«k«t alkareMii i^vónyilván kblöiifi-l* bctcga^Kektitl, olhat4ru>tam ^inafrainbaD, b«ior tapaijUlataimat 0r«(fbiten''d6'' aa ortiág kalán-fél« riilékeit »i«m<ljr«iea ti m«flátogatom, a a D<p-
■ *) K vállal a
rorat alatt kOdOttekírl
f«k''lő(i^rt iiíiiv
8a«rk.
nek nokáiatt, /-UlmoJjAt • a vidéken neUn itlvatoiö ti»t«g»í|{ckct lanulmányotoi fogom.
Midőn arrc haiiin flai íi leányai figyelmét f«l-birom, egy*/rr<min<t flgyelm''aitetem aa öregebbe-ket, liogy alHÜrolt » t(ld5hurntöt, makaea kth^géit, lulladáat, uu,ll«g«,»i (<* saivdobogiat »ikerewo gyó-itvitom ; a » a III fi k e » pedig arra, bony » 8 k » 4 1 clfiforflqlni »«okolt romlntlen havi tUítaláet, rir- it fehír fotyánl, mébinelíxétl, méh-, f-J- 4« gyomor-gör-c«nt ■ eiekkL-l kapcaolatbart lérd viriiegínyiéget As inaglalamágot, — továbbá gyermekeknél elő-fordulni sxokott gönri''lyt (acrophnUt) ii »ápk.Srt (llloichnucht) blxtos sikerrel i;y<Sgyitani «erenoéa vaUk; aaflrt kik .orvoii tanáraommal ilyen vspy bármi ntáaféU betog«igpkbi-n ia, «''Ini kívánnak : aaok levclb.''iii megkerraéaeiket inl/íxík, mely leví boo b,''teg»/giia miben létét -. titoktartás Ígérete mellett kOrdlméiiyeaeu kö^bltetni kérem.
ÚcHviir y Kde m. k.
oivoa éa itüléta, a m. kir. term. tud. táranlat * tnlib tártulat r. lagja.
A bejárat klllnn
IVatan, Hatvani fitoaa 19 atám.
Wo Männer, wie
IJroftffor üKoféítco — $>of|«pcltmfiftcr Ouliu« ÍHifó -- .$offolxUtuclftttStart Örrt« bit tbrtubfifii Urtbíitf üWr Hí jdioitftcn iM,\tr: „^ujjínbtráume" t?on O. .JlUbitír-iriiiitíi — >,!öiirft^nlaiiAf" .t,on ^ohamifö áéenborf „JVrüljIlit^rtlflfii''* von ^uliuö Vainmcr», al>ji(t>tii, ba borf után wijictycrt Ifíii, Kift bífjf itlftcn atté luírflidK ö4bliirt9ftllcf( (iub. — itrtiö pro OpiW [4 5öcsifit ftarfj ttúr 75 Ir. ^tt l''f,\icl)ín von iHctxrt Vtpí(>|c^ iit Vripjifl uub bu^jiU^ii^jitb^P^
U x 1 e t i • li i x n ö k.
Nagy KsaltM. nov. 26-én ¡1870.
A gabonalialet a lefolyt bélen nem élliiklllt, melyre |n>dig «Ikéarlllve voltunk. A nyugati a éjaaski vaspályák a fölvételek tulhalmoa''ottaága miatt béálli. iák * további felvételt, ugy ««intő ai egyeaUlt duna-gőtliajóráii láraulalok aem vebctlek fúl aeoiini gábua-kll|deményt ngysnaaon ok miatt. A htlvelye« vetemé-nyek iii''hsny krajctár árral euuUkedlek, míg ellenben a buiaiiomUck a* viobbi áron maradtak.
Piaczi ár.
Nngy Kanitaa, löJO. évi nov, 23-ik napján, nitt* H.1 M , font. 1 Irt - kr. Hf>—80 font 4 frt «Kl kr. 87-X» font í> frt 10 kr. Itoa» 78-79 fout frt — kr 7U- W» font H frt lo kr 80-81 f„nt 3 fit kr. Árpa aerffl*é«ro 70-71 font''ifit »» kr 71 -72 font 2 Irt 90 kr. Árpa kilxlliiaégea Hft 60 font - frt — kr. 07 — 68 font • frt. — kr. Kukoricxa 3 frl frt. 80 kr.j Kuko-ricaa olaix «raliu|uaiitiu) — frt kr. Zab 45—47 font J f.t dl kr. 47 18 font I frl 70 kr. l''obauka 60-68 fnt. — flrt — kr. t>8—70 font — frt - kr. Uab febéj-8 kr. bali Isrks ß kr KrnvérlUtt köxnnaéget 8 frt fal linóm''.I frl.''ai. Ziciuleliaxt 12frl 60kr. Lángliaxt k»»0ii»égea — frl.-flnom — frl. - kr. Klrály-liaxt kJlx8n«égea — frl kr Unom 15 — frt — kr. Koxa-láug kKxlliiaégca — frt — kr. linóm — frl — kr Marba bua fontja 2.1 kr. Itoriu htia fontja 2<> kr. Her téa-hua fontja a«t kr. Juh-hua fontja lt kr 8xa. lona fontja 41 kr. Z.ir fontja ¿O kr. (''«¡be párja IKI-70 kr. Káca 80 -''JOrk. frt. I.ud aovánv f frt 20 1 frt 30 kr. ).nd liixoll 2 frl .80 kr, 2 frt ÜO kr. Pujka 2 írt TO 2 frt £0 kr. Tyuk-toji* 3 kr. Untyonya méruj« 1 frl 40 t frt ft» kr. Kgy máa«a a«''étia 1 frt 70 kr.; ««éiia nj frt kr Kgy kéve xaup |0kr. Hxalma I frl 20 kr. lijbor vidékllukbcli akója 4 frl -- kr. Ó.bor vidékUnkbeli ákdfa a frt.
A ii a g y k a ji i a * a i váró« tanáeaáiink árjfgyaéke'' kflnyvébfil kiadta SZIÖETHY KAROLY, biitoa
Érték- ós váltófoiyam: nov. 26.
óB/o motalb| uea f»;>.40; í)°/n nemz. kölcsön IÍ4.40; IMün-kí álladalmi kölcsön 00.40; bankrészvények 717; hiteti ntézoti részvények 125. 2ő; liondon 24.1.25; ezüst ágío 12.3. — ; arauy* darabja 5.05 kr.
Vasall aapoaklatl nenetead :
Indul K.-Kanixaárél Harca fol.í reggel 4 óra . délután 2 éra
. ■ . Hilda
reggel d. u.
G éra 1 éra
6f> perea 25 perei
Trleat lléea
t''alve 10 éra
reifK. 4 éra délben 2 éra raff. 6 ér/l
perex.
J n m m
Krk. N.-Kanixaár/i Rare«
éjjel 1 éra délután I éra roggai 4 éra
. . délben 12 ér/i lluda fnlfil reggel 4 éra . délb. | éra . , eatve 8 éra Trieat . délbenl2 éra . , eate |0 éra Héra , reggel 4 éra . . eate 9 ,Vra • „ délben 11 éra
22
57
45 ;
15 .
30 ,
20 .
30 ,
1 . 3''i
23 . ti perei.
53 .
ft2 .
36 .
10 . .
9 .
Heti naptar.
No/. 27-tól dMt. 3-Jf 1870.
Ilé- éa boti- ÍKathollkus nap I >,Ur
48i Jelek leatnek a napban
Luk. XXI, itt-33.
ÍVrJnT
nap i PTötMtlna" J _I naptár ut
WVW5 . - - rzr&iz. Ii i »JUwj
27 Vaiáraap |
28 II éii.:
21» Kedd
30 Hxerda
1 Calltnrt
2 l''i''ntek
3 Mxomb.
Ködben. 8aturnln, J) A ml rá* sp.
P.llglua. Blbiáoa ''
Xav. Fer. - —— -
R I Akna Kberhard Noe, Valth. Ktidr« Natália llibiana Atala
1
3S S
s
Felelős
Segédszerkesztő
Wajdita József. Bátorfl Lajos.
]I
II" D 14 T
E S E K :
A legjobb és legbiztosabb sorsjegyek részletfizetésem íiiegvevése,
melynél minden vevő az egész nyereményre egyedid játszik s az eredeti sorsjegyet minden órán átveheti.
■MAAAA/V» —• -——
Magyar tHUulalék kölesonsoFíUegy, fftjTE
aug. 16-én H nov. 16. 24 réízlotfiíótéeben á 6 írt. EIbő részlet a ft 03 k* Főnyeremény. tOÖ,OOO frt.
1804-ki jillamsorífev, S:!
8 frt 03 kr. Főnyeremény ''¿.VO.OOO frt.
IlifíllttAP&iaO''ir húzás jún. ''2-án (évenkint 4 busás) 20 részletben IlllvlAUI « á 10 írt. Első részlet 10 frt 03 kr. Főnyeroméuy
250,000 frt. .
1830-ki R0tlisclil((ks«ivslw,7»
32 részletben á 26, frt. ÖtíkI sziiite 32 részletben d f) frt. Ezen sorsjegyeknek egészben liiár csak 0 hozása van. és minden vevőnek az egész-nél 300 frt. nz ötödnél 00 ftot biztositok a vételáron felül.
Ki mind a négy sorsjegyet összesen részletfizetésekre tőlem veszi, minden dij nélkül ad;ik 10 db Concordia sorsjegyet a nagy ezlist sorsoláshoz,
melynek húzása 1871 évi febr. 28 án lesz.'' '' (48f>--5,3)
ígérvények
1864-ki llitel
* frt 50 kr. |, *H,fto. „ , , ril . > knijeinr a frt •>() kr. j bélyeg.
Vidéki megbízások utánvét mellett is eszközöltetnek és jegyzékek ingyen
mcgkllldctnek.

FISCHER Ml. L.
Váltó-ház^ a „Fortunához, Hatvani ateza / 16. sz. Pesten
1 rsA I r\A

í
6000 csemete!
A nagy-kanizsai uradalomhoz tar tozó bánfai pnsztabeli gazdasági faiskolában van hatezer darabon felni, É— képzelhetői cg legszebb, — két éves
öszi-baraczk vadoncz-cscmctc
»
darabja három krajczárjával eladó, a tisztelt venni szándékozók kivánata minden órán a legpontosabban kielégíttethetik (4H9—Ü)
a nagy-kanizsai nrodalom által.
Kipróbált
egj''cnsuly-
mértekek
f> óv» jótállással mindenféle üzleti használatra a legnagyobb mfltnui
tükélylyel ékesen
h tartósan elkészítve; elszedhető serpeuyóvel •, s rajtok egész V latig mérhotni.
1 lorderő : »2, , _ -,, . ........................—
Arak: ^ 0, r7.60, 12, lő, 1», 20, -22, 26,-;-27.60, ¡K» frl.
A bécsi es. k. inórtékhivatal által megvizsgált és megbélyegzett négyszegű tizeden ...ériékek S évi iótállásnal: mely pontosan és biztosait mér s igen tartós. V, . V t 9 3 6 10. If». 20, 26, 30, 40, 60 mázsa. Az ezekhez szüksége.
Hordorő: 1, i±.....». ''"» 2. ! ''• .. ... .. ........... hiteles sulyok rend-
Árak: #3, 21, 26, 36, 46, 66, 70, 80, «.(0, 100,110 trl. j.ÍT(tl olcsók
Álntniérlegek : (10 évi jótállás), vert vasból, ökrök, tehenek, sertések,, borjuk,
uhok, stb. megmérésére. Horderő: 16, 20, 26, 30 40 mázsa
Ara: '' 100, 120, 160, 180, 200 frt.
korlát nélkül, azonban a «»ItV.ége* sulyokkal. Kakorlál t*l,é. sulyokkal minden mérleg Ili írttal több. Vaskor Úttal éa sulyokkal 60 fttal drágább. ., . , » ''
Hídmérlegek: Megterhelt kocsik vagy több ínrab állót megmérésre. 1lorderő: 60, 00, 70, 80, 100, 120, 160, 170, 200 mázsa.
Hr»k: 360,"" 4(H);.....460, 600," 660, OOO, 060, 700 760 frt.
/ i Továbbá mindon kigondolható, bármily szerkezetit mérlegek és sulyok.
Vidéki megrendelések az összeg beküldése vagy utánvét mellett azonnal teljesíttetnek.
<*43-hí, io) BUKétnyl L. és tArsal,
mértei- és uiérlcgMily gyára é. biduurlo^tólö ieté.ete üéeabeu. Fíraktár: Stadt. Sin9er.tra..e No. 101
Kitűnő gyógyhatású
az aisérv, aranyér, gvoinorégcs, kOliögés és nyálhA-
souisra nézve.
Hoff János udvari szállitónál központi raktár Bécsben. JJI11. karí\tnerring. 11.
Mohol (Bánát) szopt. 20. 1H70. Egy hó óta használt 3/a/dfa-kéazitményo oly javitdst idézett elő egészségemre nézve, kérekyjolpg 28 üveggel Maldta-kivonat-egészség-sörbiil és 2 font unildln-egéstég-ehokoladét kUldenTT^^ Milán Lolin.
Fthsring, jul. 18. 1870. Miután 4 hónapos legitjabb fiam napról napra gyöngébb és gyengébb lett, hozaték 2 doboz Mnldtn-egszség-chokoladét. Ezon két doboz használnta kitünö hatást gyakorolt, ismét kérek 4 doboz Maláta-egészség-ehokolado port küldeni. Teodor Smetchkal
c* kr. törvénysiéki segéd.
lirood (Sla von ia) nov. 10. 1800. Udvariasan (elkérem önt gyorsvonattal küldeni 24 üveg Maldta-kivouat-egészségsört, 0 adag Mell- maldta-bonbonst és 2 font MaUíta-egészsig choko-ladít. Májusban használtattam ön készítményét,oly alsérv, aranyér, gyomor-gyoDgosóg, nyál-kásság és köhögésro jó hatóssal veit; utóbbira nézvo mindon más felett csupán az ön Maláta bonbonsjai használtak. . llogdanovitt Ittvdn.
Jiepcte-Lak, (Magyarország) deez. 3. 1H0D. Kérek postafordultával í''/j font Maláta-egészség ehokohtdét és Mell-mnláU-bonl>onst küldeni. El koll ismernem, hogy ezen készítmények \ kUkUgétemet nagyban enyhítették. KUfaludy Tercsin.
Valódi iiilnŐHéglteii \ngy-Knnihsán
egyedül Wajdits József urnái kuplmtó.
Játékáruk és társasjátékok.
II iu és üreg, szegény és gazdig számára olyan dusvilasí-tékn és olcsó raktára^ a milyen Bécsben több nem létezik. ; Tanulók számára tudományos játékok, és minden korúak számára roppant választékkal érdekes társasjátékok. -
U #
Kivonatom árjegyzéke » játéknruknak:
ta»íjat< k<.k mag uélkfH. dbla 3. 5, S, 1<>, 15 kr.; konyba, i«tii<í. bolt, •xi.ba. batorzatt.il « anétkfll. Gyér-mek-.iitibár, Xi. O» kr. 2. írtig. Átváltozó játék. 2«. 40, 60. H0 kr. r-julrtte 35. 50, hO kr. 1 frt; Kató egér. 50 kr. Kot«''- va.ot 2 frt i fit kr.; gyermek óra iltrMcl 35'' kn olc».''.>,l.«zVrü 1, 5» 20, 30, 40 kr.
Pintoly. |>uaka. Ir-TŐtrerkeaettel S". 40. So kr. 1 frt. l.SO 1 50 Hard j.léhböl. 2>».40 krig; aeaélből, ■» I kr. l írt "lOkrig. Sokféle mágne-■»e. játék.zerek, ajelyefc a vízben a (mágtir!< iráoya »x«-rint n.zdo^ilnak. ¡10. -0,50.80 kr. 1 in. Pnrczelláa íkávé. theá. é. rbédiő-edénrek, 60, kr. I írt. S krig.
Ját/-k,ck ílllw« való gyermek.ltTíek jfából kauUcbokból, lő, 30. ¡SO kr; külr.nféle állatok, 5. 10, 20 kr, 1 írtig; állatok termé.zetr.ee alakitea. :*) kr. 1-ti frtig
Ig-u in:il»t»ágr>..\k minden karnak szániára. a b.lvé.zké.iülckü szép jka.znik: a melyive! mindenféle b5-yí»z mutatványt nnrglehet csmálsi a kénOlékek .záinához kép««t, 1 frt 40 kr, 1 «>. .°,..M> krig. i A ft>M é* lakói, egy tartályban a föltlg-őnib éa minden azonlakó cm-berek nemzeti öltözeteikben, hátym nvetven aláirt névvel, 35 kr. AÚa-tók bőrrel bevonva 30. 50. 80 kr. [1 frt, 1 frt 50, 2 írt. Állatok trr-méuete* b*nggal, 50, 80 kr. 1 frt, ¡1 frt 30 2 frt 50-krig Koe.it, fogatok, omni''.n.zok « mindenfelé ''.xekerck plébül: SO. 50 kr, 2 írt, 1 Ifrt 50 kr. Bec.t lovasat., vaantak (hajók : 50, 80 kr, 1 frt, 1 itt 50 kr. !Photocrs),h ké.zülrk : írelylycl va->lódi fényképet i. lehet csinálni : 20, t ¡40 kr. Amerikai katona-játék, vagy laz cmerikai "ab^gó. rfieiy egy.zeri- \ fmind trombita pi.ztolyként
! Pompa«an i''ltöztrtet-. babak dbja | 30. 50, W kr. I. 2. 3, 4 frt. Báb. k rdtr.zetlen 10, 20, SO. 40. W». « '' kr. 1. 2 frt. pépei futko.ó bábok. : hanggal, mozgófejjel, kézzel a láb-; bal 7(>. i«>, 1 frt 20 kr.
Lotteria é. tombolajáték 20, SO. ! ;>0, ÖO kr. H arangkalapáe. 10, 20 30 kr. Dominó 20. 30. 5«.», SO kr. sebakk figurákkal 1.30. 1.50, 2 frt lkagli 10. 20. 40. 60. kr. 1 £rt
1 frt 50 kr. 3 frt: koczkajáték 3i> 60, 70, 90 kr. 1.20, 2 frt; rajzké ■zfilék 30, 60, 90-kr.; munkatartily
; 60, SO kr. 1 frt 50 kr, 2 írt. Pia-nók 1.20 kr. 5, ó. 4 frt.
Trombita, .ip. dob. hegedő, roe-odinm, duda, harmonika, harang-I játék . má« hangazerek.. igen ju:á-nyo. áron.
Má* játszószerek 1000-féle vi laiztékkal 10 krtól 4 írtig. Tár.aa-jatékok 3<», 50 krtól 2 frtig.
.Mindenféle képeskönyvek 10. lő. 25, 45, 65. sO kr. 1 írt. - JáMzia megtanulják a grerTnek--k a kfllfic-kézimunkákát e k.''nvvekböl; SO kr. 1.20. 2, 3 írt. Glóbusok : 50. 80, 1.. 1.50.. 2 frt. Laterna magika 2 képpel 65. tó kr, 1 frt. 1.50 2. 3. 4, 5 frt. Csuda-madár, a madárhangokat utánozza, csak 25 kr. Angol mfiszer-kaszai, megtöltve mindenféle házimfi.zerrel 1 frt. 1.50, 1 t, 2.50. 3, 4 frt; ki.ebb gyemekek-•nek: 25 . 35 , 50. «0 kr. 1 frt; nvomda. teljes készülékkel, felnCtt gyermekeknek x 85 kr, 1.20 1.8a 2.50. 3 5 írtig. KrBbel-játék ön-mnlataásra mindeukoro gvermekek-\nrk : 60 kr. 1 frt 5<J. kr, 3 írtig: j''PT1" és horgoló könyvek Ifr mustrával, 5 kr.'' Mindenféle ta nnságos játékok é. játékszerek ka-tnlvákban. 10, 20, 40. 60 kr. 1,
2 írtig
J Meglepetés és mulatság. — Házi.bsszcálható ; ig"i szé^ ; 80 kr.
Koppant mennyiségű egyéb játékszerek kaphatók'' ul-j csőn egyedül e raktárban. Aijegj-zék iii^yen osztatik ki.
5'' A Jb''HTRDM A IXTIXT.
I • Wien, Prateratrai.se Xr. 26.
1839-ki nagy ROTHSCHILD sorsjegyek részlet nélkül.
Hogy ezen, a legnagyobb nyeremény nyol kinálkozólag kiállított SOT8jegyek, azok számára is megszerezhetők legyenok, a kik azok árát egyszerre le nem tehetik ét télietekben nem akarnak fizetni,
HÜSZADRÉSZNYI RÉSZLET-JEGYEKET
adunk ki nz 1839-ki Rothschild sorsjegyekből, melyokböl már-, csak 6 toAs lesz; s á fó''nyerő: 300,000 frt p. p., a legkisebb 6QP írt p. p.; — az által tulajdonosi jo^a lesz a vevőknek arra, es azzal minden ezutiíni huztisban rtfsat veszen j <Ss magának egyniiísutdn kulönftlle seriesekre szerezhet tulajdoni jogot. A befizeti csak ÍO frt egyszer mindenkorra; mire a törvdnyesen kuUlitott okmány kiadatik, a series szám kitételével. A kihúzott series-sorsjegy után nyereu>ényt biztosítunk a*5 eladáskor: éa készek vagyunk az eredeti részlet-sorsjegyet bármikor, a napi árfolyamhoz kdpest 1 Irt ditlerentiával visszaváltani; s erre előleget adni. Nem sókára bizonyosan négyszerezett áron fognak ezen sorsjegyek elkelni, a névszerinti árhoz kepest, minthogy azok most már nehezen kaphatók.
* Ö frt rés/let fizetésre adunk:
lOOftosmagy. sorsjegyet 120ltjával; 100 írtos 1864. nagy sorsjegyet 156 ttjával; ''|51839. nagy sorsjegyet 156 ttjával. Vidéki megrondclések pontosan ős utánvételre is foganatosíttatnak. MÁGAZINER & STEBK
490—5,1 '' '' bank- éa váltó-Usloto Deák Perencx utcza 7. szám Pesten.
« X
Keller
KARÁCSONYI ES UJEVI
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyök és gyermekek számára való topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
IJg) szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonHgltgg közönségnok, hogy. megrendeléseket a legjobb bel- és külftldiWir-ből elfogadok és készítek, az árt logjutálPfo-sabban számitoui; *
Az én raktáron,ban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Kmptiohlt sein reich assortirtes Lager allor Gattungen Herren-, iJamon- und Kin-dor-Stiflettejt von bester (¿ualitiit uml zu möglichst billigen Preisen.
Auch mache ich ein k. k. Militär und vorohrougswürdiges Publikum aufmerksam^ dass ich alle Bestellungen von hosten In- un<f Ausländer-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch werden von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen
Jó, valódi s hlbanélkail vhhioii nniér keieakedve!
, Rothethurmetraese ao-dik szám alatt,
rumburgi vászon- és fehériiemfi raktára
itt köi*é •«•«! «j árjrgy lékét. Tartóikodom minden hangiato* dlriérettSl i caupáit sít bátorkodom figyelemé* ajánlani, hogy t. vevőimnek nabadiágukban áll a tőlem Vall csikkeket, ha *i»k bármi. okból nem leUietiek, kértaeatetei vimakuldeni, mire a tiaetvtt ár poita utján. aiunnal megtéríttetik. Megrendeléiik ss Biiieg .bekflldéie után vagy |io»tsl utánvét mellett, bárhová leikillMtretSien é* postoiss t«]jciitt«taek. - Kívánatra \ vánnskból minták bér.neutvo küldetnek. F<rfl-I»«*lir« a syakbíléf ■értékét kérjft ■»ffcaídMl. A levelek dmMendSk:
METH k k. Hoflieferant in Wien, Rothurmsirasse Nr. 29.
Vevők, kik 26 írtig vásárolnak : egy finomul himielt batlnt kendőt; 60 írtig vá»árlók : egy fél tuc»a írsnciia batiut kendőt nlnei negélylyel; 100 frtig váaárlék : egy dinéi antaller ¡tőt kapnak ráadáiul.
FIGYELMEZTETÉS!
• CW *
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. ez. közön-*ég, különösön a vidéki lakosok félrevezetésére. E kereskedők som órások, sem — mint állítják — ragy árosuk, ennélfogva nz óráhnk bolszorVezotéről legkevesebb értelmük sincs. Eladnak például ívult lógonymflvot, pakfongállványban ntint uj szabatos mftszorü órákat, valamint másfélcf legközönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindenki ilyfélo haszontalan órák vevésétől.
SMP"'' A ki egy valóban jól rendezett ős olcsó órát akár venni, forduljon a jó himevQ órÉislioz.
ki átalábancsakis az óragyártással foglalkozik.
Bécsbon, (Stefansplatz Nr. 6.)
HERZ M. ¡»óig. órás Pécsben, (Stefansplatz Nr. 6. Aussenseiten
des Zwettelhofes^számos év óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
öra-rakta
JBOTZŰK:
(484 -12,3)
/
1 db 30 rfiPii jóvv tl fonál-vánoa , gyári ár»''/ 16 ífi^fjaio*t • iák 8 frt. I db 30 rv«*í/ift fehérített fonál
vánon ÍM frt, Wioit eiak 0 frt l db 30 rőfo* M^-_<áíion y<) forint,
re<j", f»ak Sfei kr. I itämj, «^igORrlt*» crea.tá
f,t, Uni caak 12 frt. 1 &W> rüíOr. -alódi mmb. vánon
28-8* ft v.%, caak 14-lU frt, 1 db 40 rjfö» Sollandl rijrnsváaaon
»8 ÍKV. po*| OMk 16 frt. 1 db 30 ríföi kltűnS rumltargl-vá ason, fSlofl ágynemliakr« alkal-nu .W frt moit c«ak 16 frt. 1 db40rf;^Oi()l«na*en j* Irlasdl rá-
•ao''i ''^t frt, mo»t r»»k 17 frt. 1 db ''''j/röft* hollandi aitlv/a gyári
ár M frt, moat c«ak 18 frt. 1 db r>0 ríífrta valÄ.U Irland! txjvfe,
44— 48 frt, nn.it" c«ak ''.>^ 24 fr« 1 db MJ rfifö» kit. belgiumi aaOvia, l*f*lkalma«abb férfiingekre 62-/ «0-70 frt, moat M-:W-»6 .rt, I db. 60 éi 61 rőföa legnehesetli é< legjobb «ilaőiégd rumburgi »«t>véa ¿8, 26, sí, J», 3f>, 40 ti, 46,< 60, f>6 UO frt. 1 aaegéanélkQll Itpedő, 3 r. hoa««u, í r5f atéle*, 3 ftrtél s ft ftO krig. 2</» rßf iiélea 3 frt fiO kr. 4 _ ftig. 1 tnciat vslddl fehérváaaoii kU a«eb-
kend« 1 frt 20 kr. 1 tunai valAdi fehérvá.xon aaeb-kcndS nagy fajtából 2.40-3 frt .tuciat vslédl febérváaion aiolt-ksndSk , (hnlgy-uehkendftk) 3 frt 60 krlél 4 6, 6 - 7 frt. 1 tneaat legttjabb, legfinomabb éa
1
Isgasebb frsnrala váaion ba''.itit aaebkendS . ajour • aaegélylyul éa iiinéa cal|iké*ettcl |0 frt '' I db 30 röfi!« miuca ágy • kansváai
14-20 frt, moat 7, 8, U, 10 frtig. I tuei. aainea váaiou-aaebkemlft igen llunií éa tartós, 4, 6, Ü, 7-8 frt. 1 tnciat batiáit «áaMa • tnebkrndX, • fthér vagy aiinM aiegélylyl eask 7, «, U, 10-12 frtlg a legfinomabb 1 tuciat vánon damaait-aiiUlkendlS
6, 0, 7t-S frt a legfinomabb. 1 turiat kávé- vagy thea-auUlkendo, váaion-''daniMitbél fehér é* ailnei 2.60 kr., 3—4 frtlg a legfinomabb. 1 rumburgi damaait aiatalkendtt 0 aiemélyre 6, 0/ 1 M frtig a legtiií. 1 rumburgi dayiant anlalkéailet 12 iiomélyro 10, 12,14 16 frt a legti 1 tui''i. erSi konyhatOriö 2.60- 3 ftig l db. 30 ríífrta Igen jé lalnor barcbont
11, 12, l.H, 14,1/í írtig, a legfiu 1 db 20 rttfrti nagyon jé |>ltjué bar'' ebest la, 14 - 1H frtig a Irgfinoin OhilTon, igen finom é. é|> oly tárté*, mint a vánon ingekre, gatyákra, éi aliAnoknyákra hanoálhaté,'' rS fe: 26, 3<), ,36 -60 kr. a legfinom. i''amut-gradli,'' atlaii-ciikokkal, ágy nemflre klllOnnien alkalmai, rüfo t 30, 36, 40 46 krig a legfiu. 1 iiB| Ing hollandi vánon 1.60-2.60. I női Ing kitti»n rumburgi- vagy hi''llauili-váa/onbél, Unom hlmaéa-■el, raak 3 frt W> kr., 4, 6 ft a l.-gfi, I n>"i ing kittlnő rumburgi váéionb>Vj, legujal>!> páriái mintára kéiiitve riak 6. ti, 7, H frt » legfiuomabO Nöi téli- vagy éji ingek, ílnou» vá-
asonbél divatoi nabáaial 3, 4 — 6 frt a Igfinomabb. 1 női-ing jé váaionbél huiévsl t frt
60 krtél 2 frt 60 krig n legfln. Női-nadrágok finom ichirding vagy bsrchetből , vagy pedig jé min8-légii váiaoubél , almán vagy híméivé 2,2.60,8,3.60—4 ft a legfiu Női éji felnit« (conette) hlmeive,. vagy himtéa nélkül 2,2.60 3,3.60, 4, 6, 6. 7. S frt a legfinomabb. NSI alaénoknvák igen jé barcbelbtl 3,3.60--4 frt a legfin. \ 1 n«i alaé-aiokuya a legfinom. plqné-barehent-ből 4 -6 (rt n légfiuomabb. Valódi angol fehér él aiinei ichir-tilig-tngek. nagyon finomak é* jék
2, i 60 kr 3 4 frt a legfinom. Uri-inftek, a legjobb rumburgi- vagy
hollamli-viliionbél 2 frt, ''i 60 kr,
3, I, 6—ti frt a legfinomabb, llri-ingek, legtin. batliit hiellbetéttel.
legeleganaabb 6, ti 12 frt a legfi. Klanell uri téli-ingek legtin.éa legoleg.
minden itinhen 3,3.611, 4, 6 —ti frt 1 tucs. ari-inirgallér, a leguj. frannia «angol dlvst««érint2.60-6 I. s If. 1 tuea. uri-kéaelo leguj, franraia a angol divat aierint kiáll. 4.60, 6, 6 frt. Úri-gályák, igen jé a tartó« váiionből félig magyar aisbáiaal 2.60 3, frt a lentin, f raneiia aiabáa 2, 2.60, 3 frt Uri gat^ák, igen jé éa tartói vánon-ból, magyar nabáaial raak 1 frt 80 kr., 2 frt Wkr. a legfinomabb. 1 túeiat finom női bariaiiya fi , X.
Itt 12 frt a legfinomabb I turiat fórti liari^nya 4, 6, 6, 7, 8, V - 10 ftt a l.gfinoiusbb.
ajánlja míndeunemü jól rendezott óráit nagy választikban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szerint.
Genf) laebőrák. (471-13, «--II.)
^kittlnő minőiégfiek a c*. k. kémléixotl hivatal által megpróbálva. Minden uabályosott órátéli jétálláii jegy adatik. A nem viabályiott drbja 2 fttal olciébb.
Férfi érák.
10- 12 ft.
Kiflit henger ér. 4 rnb.
- aranyker. • rugóval 13
- kettői frtdéllel 16 •• kriitály Üveg. 14
• horgony r. 16 rnb. 16
• fin. ealtat l»p|««1 20—23 ft.
- kettői födéllel 18 23 ft. finomabb 24
- aug. h. krl««. flv. 18
- horg.hadiér.k.lap 24
• remontolre a nyaknál huxandö fel 26
- rein. kettői fedél-36
- jeReeiftveggel 30 - - horg. hadi rein. 3«
Arany hengerórNr.Ilar. 8 r. 30 horgony 16 r. 31 finom. ar. lap 46 kettői lappal 66
arauykrt- : 66. 7». 80. W». 100 -120
- jegextlvegg. 42-60 ft Arany cxll. ar.lap M>,76.
remontoir * tfO. !H) 100 ft.
• - ket. lap. 100,110, 120 l6tl ft. Vadán éa munkiíi rcmontoir pakfnng
. talmi aranyokbaii . 13-47 ft. Iinlgy órák Kittit eiit. 4 éi H r. 13-18 ft. Arany - - 26 W ft.
14 ft. 17 ft. 17 ft. 19 ft
28 ft
26 ft. 26 ft
.V) ft. 40. ft-36 ft. 46 ft. 36 ft 44 ft 60 ft. 66 ft
penynyel
• email. 30 36 ft.
• hfflgyórák ar.lap. 36 40 ft.
- email, gyémánt. 38 48 ft.
• kriialályfeppal 36 46 ft.
• keitőilap 8 r. 40 48 ft.
• email.gyémántok.60 66 ft.
• hOlgy horg. órák 40 48 ft.
- jegeeiflveg 45 f>0 ft
• kettői lappal :''60 66 ft
remoutolrok 60, 70, 80, ÍM)—100 ft
— ket fddél. 90, 100—110 ft. Aionklvtll mindenféle Aranem kéiilotben vau.
ü Kxttat órák 1-1.60-lg aranyoi-tatnak.
Kidit éraláuciok 2 frt 60 kr.
3. 4. 6. 6. 7. 8. 10 12. frt.
Arany éralánriok 18. 26. 28, 30. 40. f»0. 6U. 70. 80. W. 100. frt
Keltő drávai 7 ft.
— Keltő órával, moly a kel léinél gyergyát gyújt 0 frt. j- Itii toaitó keltő, risntó tOnel, mely egyiaeritnlnd tprergyát gyújt 14 frt. - Párlat kftllü óra diliea bronci-tokban 12, 13 -14 frt,
HsrdsHutté lrié«i dltaézé érák.
— llorgouyféle, rubinnal, a< eddig létriők lírtifll legjobban lia.i
ellőnöm« 40-48 . frt.
legnagyobb válanték a leg-dlneiebh párisi brsaez erékbaa. 18,
20. 22. 26-30 írtjával; — ueyaaas ütőmfivel 28, 30, 3», 40, 60, 60
- 100 írttal.
L*«aaty«Mi raktár Murllüiu.
Tulajdon gyártmány, két évi jittáIIánal; Naponta felhuiandó 10, 11. 12 frt. — Minden 8 da|> felhuiandó 16. 17. Í8. í». 20. 22 frt. — Ugyanai éra- éa íélératlténel 30. 33. 36 .írt.
— . óra- éi uegyedóratttéMel 48. 60. 66 frt. Hénapoi regnlstoui^ 29. 30 32 frt. Cioinagolái. Ingaórák • nál I Irt. 60 kr.
Mindea javitáiok lehető legjobban végeitetnek. Vidéki jnegren-■leléiek ai flnxegnek kénben bokUl-déio nagy poitáni utánvét mellett legpontoiabhau teljeiittetnek. Meg nem felelő érák kicseréltetnek.
Órák cterébo ii elfogadtatnak. Kftlrtu kívánatra küldök bejlttt flii.ie-gekért aránylag órákat 4« láuciokat válantáira, éi a meg nem tartott áruért járandó »«««eget viniak üldttm.
Kérem figyelembe venni!
nálható »linden vaipályaudvari őrré Minden áron legjobb* icrO.k
aiére, Miuháxakban, gyárakban itl>.;é* ki-reikedok vagy nein érátok ál-K*en éráknak mindegyike ugy van tal ajánlottakkal flanc nem vegyis
iierveive, hogy hat különféle helyenjtendSk. ''
mmt
fi)
1807. ¿vi poitakimutatAi wciy»»«Hnt alólirt 15.0ÖO
Igen U»*teH vevőim knlönlU megelégcdétérSl elegendő UnutAgol letz - , - ,, , ..
poitakltldeménvt éa a»'' l»l''.a-lki. melytzcrinl 1».»00 at adott fal. K t.Amol egyetlen Idevalóüzleti háa "m "«*__
Hogy m i.lli.r» azámllolt UoalA ozég alá J^yx>Hek »1 enyémmel tel c*7réHe..e«et, t)»x«eUttei kerem, Bondo,»n ez murI • Itveleket: FRIEDMANN A-boz; Béo»ben, Prater»tr»»»« 26.__. _, ,
Mindun nem totazfl ldrh'',V vim/iiv
.¿totik vngy fcK''»oróltotik. llj biwayitóku a bcöadlotcwÓKiH k.
(278—tó Kgyedflli raktár Ausztria számára
Legújabb találmányok.
■V* ''■ ^ . . . . .. _____J____ n .> .!i..u _______.» ti. .. au . i_j I____t..i( t/:-
Intés.
általam kerctkedéthe honolt
POKPADOUR-PASTA,
mely kilünőiu''gfl által ála-Unó. elitmerétt érdemelt ki, darab id6 óta Iftl.b iaég Alul bamiiiltatik. H«.»l«*1-jon tebát c* ludótilátul * I. kfisöntéguek, huny a valódi eredeti arexpattn egjre-.lat etak • czégnél kap-
___ gtl minden arcahiátiynak töké-
lelet eltávolltátára. Atkák, azepIKk, májfoltok eltűnnek * klváltkép megifjul a tzépül a* arc», — Kgy tégely I frt 60 kr. Mlntfen lehettége* Kl hl«« volna, hogy még
oly ctzközt, mely megkíméli a aaeiiiel a czér-ninak Ifibekuzátánál V Kgytxerii tzellemdút ettköt **, mely megkíméli a átemel. A gé-peeake utaaitáaaal 25 kr.
Nlaoa tíbbé fegfá|ál. Klicnma vatry me^l II-
14* kSvctkrztében arAriuazolt inindenneinll fog-fáját, aa uj berlini fogeteppek állal ogy perce gyógyittatik. A garami* auryira bi/lot, hogy eredméuytelcntég eteléhen a pénx vittxaada-lik. 1 üvegete utaaitáaaal SO kr
Fóayealtl patta M.«b.v«uiio ti. n i.á»Ua<-r, melylyel minden elavult éa elvakult bul"rt atb. legnagyobb köuuycdaéggel Ieg«achln-n kifényesíthetni. Kgy doboz uUtitáttal (elegendő egy ImlorgarnilurAra) Hl) kr.
Exllt tliztitó-golyó, kitfinfi mer minden myiyotaA vili .''réztárgyakat fehérré éa ujj» változtatni, nelkülöthellcu arany- éa exlltt-mfiveteknél, I db 5 kr.
Mjpdtn órának regnlatorn a reguláit napóra compaatal, mindenkinek legjobban ajánlható, minthogy ezen hlionnyára hltonyoa óra uláii minden gépezelfi úrAt igazítani lehet, 1 dtb znom 25 kr.
Ható por- —" Kten por hatriiAIAaAtiAI ¡«1«!. monka éa pénx megtakarítható. A legnagyobb emellet a«, hogy a ruha InkAbb kiuiéllctik, mint rendé, élőkétxllletekii/l. -• Ky> fontot
ctomag Ara 22 kr.
Amerikai »zabadalom. biztosító lakatok, ki
t(lnr> aaerkeiet, birt»« minden belftré« .-ll.-.i, 1 darab klaehb alakban ¡10,- 40, .Hl kr., r^y nagyobb 7". "ti, kr I frtig I invy l.ét U.il.-a-r.al 1 frt. iita/.ótá«k»hox 1 .tl. -J.V 1», -io kr.
Czéltierttek a nadrápattatók. melyek a nadrágot r<).a lilüjArArkor pia kit»» ellen védik, 1 pAr 10 kr.
Aagol ollók. I.ggjobb áriéiból l *<abA*i ollrf legenomahb ¿5-4.''» krlg, t himaü olM legli-noinabb ¡¿0 30 krig, I olUIAm-«-]''» kr.
Nagy előnyt nyújtanak a* uj góp-lrónok, mrgtakaritlvtik ax uualniaa h.gyeitéa éa bia-lonittatik a hegy t1ré*e, 1 db fAval aregvo 10 kr raontba lf> kr , I dl> tolltartó .''•« ké»-• el (H) 1 db union-radirguinmi Irón- éa tln-tAra f> kr.
Ho«y lábalt megóv|a a aedvenégtól. <■<<» gondja legyen mindenkinek, iniiithog) n* na egéméget fenntartja. Ex eléretik a M.-t ''i;er-féle bRr-tajlolmAny Által, mely a lAblielit j^ii-hAvA é. AthntlannA teiai ugy, hogy a .xip''V bArmeddig tapotlf legyen !• a vlje. .arat, m/g »<-m ¿rejthetni benne nedvea.égel. I llv, líd,
Klttfaó lakféayaiáz kaatuchukkal v.-iyiilt, hogy a bőrt tarfóa.A tegye, 1 dobna(I fut i .til kr.
A legu|abb ligroln-tiizl tzerazáai (»ebben hordható) a Irggyakorlallabb e neuilx-u, ue''iu dohánynak aaAin Ara íb ajAulato. ; kíix.iu^é^,*.. tliil «xertxAm formAjAra, lAoipával vau <-gy bekötve, mely néhány órára való gyri.inya^ot *e»a fel ugy, hogy gyakran adódó alknlom-mal legott vilAgot lehel gvnjtaui. Ara e.ak a gyor« ellerjedéa végett ily oleaó, f.i. | ,||, fmkr. •
Peritlal hajfeití aztr. melylyel !U ő.xbajat perca alatt barna éi feketére r«athelni, «''•gyúltál megóvja a terméaxetea adeaéget. N''.''Wényeklutl kéfxlll í. egéaxen Ártatlan. Kgv doboz uta.i-táaaal 1 írt.
8zagaélkBli vizhatlaa ágybetotek Minden
liAxtaitAanak aJAnlható kivált, kOlnnttaen gyér-
Legújabb roztdapor. Iliztoaltott »xer mindenféle roxadafoltok cltávolilAaára vA»«onbiM, aelyembSI éa minden inAatél® »züvetekből, — •xintooy yw-4« acxélticrekrfil. Kgy eaotnag árá .t&''kr.
Lopál ellen védelew a« angol jegytini», mely a fihérnemüböl aoha ki ucm megy • friaa axinét mindig megtartja. Kx minden háztar-táanak ajánlható. Kgy üveg ára caak SO kr.
TyakaiM gylrflk angóra gyapotból, U darah -lb kr. ..
Angol bör-fénymár, mely a börnemdek eredeti lAgyaAgAt vlaaznadia i* legaxebb fényre hóira, t kia Uvegcae 25 kr. Kgy nagy Üveg ára 40 kr.
Folyékony enyv. I.eguélknlnthetlenebb aior minden bAxlartAtban, mert exxel a hátban elüjóvü javitAaokat uiindeuki maga eaxkttzOl-heti; ezen enyr évekig eltartható éa hidegen baaxnAibató. Kgy nagy llveg Ara 25 kr.
ágybetotek. vált, kalnnti ux''kek, betegek éa gyermek-Agyat nökuik nélkalitihetlen, ÍK» kr., I frt 20 kr., 1 frt 50 kr. egét« 1 frt 70 krlg
Cl kir. »zab. Szaponin-illr-Ktber, melylyel nehAny perrzulatt minden néven"HtiT3WWtfl txcunyfoltokat mindenféle kelmékből a leg-tl.xtábban kivehetni. — Kten uj kéizitmény. meghalad mindent, mi ax ily tzerokben eddig létezett, minthogy még a legfinomabb éa leg-kényo.ebb axlnt U tértelloiiUl hagyja, mind-jArt axírad ét nem txagot. AjAlilbató egy-azertmind ketzlyfi-titztilAtra. Kgy llv.g liatx-nAIati utaiitA««al 40 kr.
Altalánon tloztltó por,melyly.<l inindvnuema ére««t, aranyat, eillttnt, bronzot pakfongot, acxélt ét rezet litzlilaul, éa fényetiteni l.-het, Kgy dobat Ara 40 kr.
Porok a lábak ixxndáta ellen. Kz eltávolítja a lábak IxzadAtAt • ax .-«által élőidé ett kellemetlen txagot. Kgytxertmind a lAbbeliie ¡« batzuot 1 doboz batxuAlati uta.ilAt.al] elég :i hónapra, fiO kr
Párlil általáaoa raaatz, melyly.-l uemet.ik llvr^et porezellAut, Krtvet, tajtékot, fAt <ll>. a ieggyortalibeii ét állandóan meg lehet ra-ga./tani ugy, hogy elvAlatilhatlan marad, ba-lo in bogy minden egyetitve legyen, iát érez-cxel, IlM-get porezellánnal atb. ugy llt./era-gatr.thalni, hogy egy lettté lett, Kxen miuden liátuál nélktllbxbetleulll tzilktégea .xerbSI egy riobotxal 10 kr. Ugyan e ragatx folyadékban. tlvegbe txedve .''10 kr.
Villanyozott fogkefék. Kzekkel » fogakat minden fogta|>a>z vagy fogpor nélklll r»u|láu hideg vixxel a leg«xebben, fehéren, egétxté-geten ét ttag nélklll lehel tartani egyixerll dnrgnlét által. Hogy minél nagyóbb legyen a kelendő.ég, dbja e''akia 60 krra tétetett.
Levélpeoiételi bélyegek, melyek kényelm-a-tég, ob «ó.ág Kt ItizlottAgük mialt it mindi-u ottyáiiál vagy viat/nAI előnyltbek. I.egfino-mabb éa bármiféle névvel vagy exéggel é« ezimerrel vagy |egygyel 500 darab I frl :t0 kr.. 1000 darab 1 frt ■*) kr.
Irótoünk regulatorral. Alkalmazhatók minden ké/hez ct papírhoz, ugy, hogy egy ét ugyanazon tollal a legfinomabb ét ie^vnala-galib vonA.okat it lehet etinálni, 12 darab Ara ?4 kr. r
Valódi angol tollkélek, egy-egy 2 pengével 20, :tn. 40; H pengével 50—IVI kr: l.-glin»-mabb fajtájú pengével fiO,. 70, Wl, kr. I fit ; 4 ......pAvel HO kr., I frl I frt 20 kr.
LegfoUIbb bolyén, ozabadalnuzott méreg,
egerek, patkányok llrgék ét hOrrtltgilk kiír tAtAra. Az eladAt felelőttégre Iflrténlk. Kgy nagy tzelenez < ára 1 frt.
A hajat élénk állapotban tartani, az ő.x, vegy tzőkét darnára fotlenl legalkalinatabb a dióolaj, inludoo vegyi ké.zitinények kArotak. Van tzereneaém a t. ez. kftzOnaégenk jelen-
tzer tiixtltott dió-olaj kapható. Kit tlveggel 25 kr., nagygyal 45 kr.
fiyíkoro»'' izer, melylyel a tyuktxemet 8 nap alatt gyflkereten kl lehet irtani. Kzun ujabban felUlAlt tzeraek minden további di-rtérote feletleget, minthogy garantia mellett Árui. — Egy dobozzal haazuAlatl utaaltáaial egvlltl 40 kr.
Ál Arnlka-olaJ egyednli raktAra Autzlrla tzAmára. Knnek azon etodahatAta van, hogy n fojbetegaégeket elmulaaztja a hajgyökerct éa a fejidegeket erőtiti, a ezAltal a haj növé-tét megleps rMtl idő alatt még a kupatx frjrétzeken It előmozdilja. Mint gyógyazer hatályo» xnzátok, kiflezamodatok. taghatogal tódzAtok, rhenma égelétek tllil ellen, bővebbe-a hatxnálati uUaltáahau, I llveg 1 frl.
Vtlodl átlátazo glyoerin-izappan a legfinomabb illatokkal. Kgy középnagytAgu darab Ara 15, 20 kr., nagy drb 26 kr. Kgy tégely-valódi mar-xtir (Kaiumfett) hajkenőea ¡10 kr. Kgy darab mar-ztir bajutzpedrő :tll kr.; valamint minden mát illkt- ét tollelle-axerek belét klllfllldiek. a legnagyobb válatxlékban.
A kltUnó Mobtpidlo fénypaszu ^kaultchuk-kai), mely a padlót Irgtxebli féayijyel lAljj el, ét lartóttAgra nézve ax eddigieket f''ilül-uiulja. Dobozként («lejendő 1 azobAliox) 1 frt.
A legnagyobb tnWókoatág Minden hA<-
InrtAa, kézmivea ét fazdaeinberro nézve a< egéaz újonnan azerkcaztott angol tzahadaim küizSHIó gép Által (hatznAlható minden vA-góetxkttxlitx, txlnlugy tlvegmetizéare) legnagyobb k''innylltéggol néhAny mAtodpercz alatt élteién vAgóeaxkltxnk, úgymint olló, két, ka-txa atb igen életre kntaArnllie^k 1 db 25 kr.
BBrpaizta kautaekukkal a bőit elnyllhe-lettenné t.-uni, kllll>n«ten aJíidtiAló lótzer-a/ámok gondoxátArá, I bAdogdobox f>0 kr.-
Lefjobb borotva-paizta. K paazta fi.lrtale-
get.é letxi a borotva kttainrOléaét. t doboz Ara 25 kr. ^
Orvod iteaóoaizappan, ctodaazappannak it neveztetik bőrbe aek alti,
egyaránt hatználbaló. Kgy darab haaiuAlati ulatilAtaal 85 kr.
Enorlvoir, a fehérnumllkbőt »agy inAa tíl»-M''tekhői mluilen uj vagy régi tintafoltot kivett, 1 Üveg 20 kr.
Az ni bolhafogo azerkezetek kaphatók, da-rabja 20 kron.
Légylrtóizepi. tzobAk, konyhák! azalonok txámara, igoii jó illattal bír éa egy fél óra nliUt roppant mennyitégO li-gyel puaztit el I llvrg Ara 80 kr.
, ff Legújabb találmány, fnggombok fel-varráaa KI bróbáa ezllttbol. K találuiAuynyal e tiakmábau a legmagaaabli «•r.-iliuény éro-telt cl, mivel itl a luép a haa/noa.al littze-kolletett -. ha aiAinba ,-ea««llkl hogy ax ily gomb flrnkre eltart a liaatuAlhatiau Ingekről levehető a lantét inAtokra alkalmazható, a mellett értékét mindig megtartja, inig inAa gombok motáa, mAngorlAt, ét vaialAt Által .-•akhamar tflnkre jutnak. Minden gombhoz 1 jótálló, a* ezütt valódWágári''d axóló Irat vau ctatolva, ax Ar oly eaekélyre tzalialolt azért, hogy e találmány minden hA/tarlAtnAl alkalmaztaaték, l luezat gyhnyilrfi mtlvtl gojf.b exnalbltt 85 kr., alma 7t> kr.
Minden láthatóvá lesz a* uj ziebmikroakop Al Itl, mely 10, SO egét* axAxaxnrotati nagyit miu-deu tárgyat ugy, hogy oxeu kerra/llll n.ég a tiacla vízben ii inegiAtbatni a txAlagokal K mikrotko-ptik toktz<irotan hattiiAlbatók p. litzl gabnnal vetemény-magvak. ixnvliáruk « leriiiétx.elvlzt-gálatoknál, 1 db 40. AO HO kr., I, 1.90, l.ftO.
Halál az alkalmatlan rovarokral Az újonnan feltalált rovarirtó folyadék Állal K nemetak hogy a rovart gyortan elpuazlilja, de óvaxerlli tzolgAI nzok hefétzkeléto elten. Igen alkalmat polotka, moly itb:«llen, I nagy Itveg 80 kr.
a neve
POPP J. G. urnák,
gyakorló fogorvoe
Bécsben, Stftdt, Bognergas8éNr.2.
Nitgyonlinztolt orvoa úri Több év óta az (tűnek (idvíit gyógyerejil AtMttkerln-nzálviz»*) »«iik-égl- lenné vált. Több HK.nl Üveggel haiználtallk ÍOi nAIam, mlérl la képet v agyok, * valódit a haiultilollól könnyen im gklilBubö/.lelul ét rtakit a hintetett raktárakból Igyektzem axt brazer.-znl, — Minthogy azonban ujabban a hirdetőit raktárak egyikéből igen gyanút Anatherin-txAjtixel kaptam t több raklAr felöl hatonló gyanutltátokal hal''.ék, au-nAIfogva, elhatArozlain hogy nevezett Anatberin-azájvtzet ezután az era-deli forrAtból txerexorobo, ét ezennel nagyon tiniéit orvot úrhoz, mint fellalAló ét ixabadaeomtulajdonoihoz fordulok azon kéréttel, bogy nekeiu poitafordultAval Anatberlq-taájvlzéböl tlz üveggel poitaí utánvét mellett küldeni méltóztatnék.
Litowee, 1WW. február 4. Maradok kitűnő tiiztelettel kétztéget tzolgája
Boryslekiewicz Ferenc,
(357--4,3. c.) plébáuo* Utoweeban Qalloiában, potj Tlutte.
RAK T Á Jt A K :
eien, kitűnő tulajdontágai miatt mindenütt,''i5t NémetornAg, Helvétia-| Török- ét Angolortzág, Amorlka. Holland, Itelgluip, OlatzortzAg, Kelet ét l>él Indiában méltán érdemlet elitmerétben rétxe.Ulö czikkok létez nek vnlódl éa frl»» mln*«ó|ben Kaphatók : Nagy-Kaniztán : llelut Jówef gyógytzeréax, Kotonberg-Kolenfeld A, Wajdila J. Wellitch, Keaaelhofer éa 8ehwart A. urak ke-retkedétében i''ápAn : Ttchepen J- Ketzthelyen : Hinger M Weit« A. Zala-Kgortxegen: Itóó ¥:, gyógytzerétz. Kapronexán i Warli gyógytze-rétz. Varatdot) t Halter gyógytzerétz. Kzcnt-Uyörgyön: Nölhig. HU-tuegen: Dorner Kájet ét Htamboriíky L. fyógyazeréix uraknál. 8aom-bathelyen : Pillleh Korepe» gyógytzerítz árnál. Ifatárürridéki 8«.-QyUr-gyön; Kibic K. C. Vetzpmnbon Meyr ét Tutzkán, ét Oulhard Tivadar fial. 8zéke«fehérvár; Legmann A., Hraun J. gyógyttérétzek. I.ovat-lierény : HeltUr gyógytzerétt. Kalocta : Horváth K. gyógytzerétz. Ktct-keméten, Maehleid gyógytzerétz. Dunaföldvár: Tcmmir K. l''akton i Flórián J. gyógytr.erétz. Körmenden: Horváth J.K aapotvár: Koka J., Kögl. Uíltu gyógytusrétf 8a«gtxArd: Kowica A , Hf k.ay gyógyizerá»»,
II: Harnrartb
Uonyhádon : Kramolin J. TolnAn: rtchwart M. Bilgetvárolt
Haján: Michitn-h Hl. ét Herzfeld fiai, Herzog Ignácz. réctelt, nay W. 4« K /Ach Ifjpökh gyógytzerétt.
Ztol-
•vo»l keaőo»»zappan, c»oila«xappanuak it < |
itetik : kipróbált éa hl ».loa trer minden ^ )
iclegtég, u. ni.'' killlétek, atkák, peitnié- i j
alb, ell«n Kelnőltek ét gjermekek állal ''
! Damen — Herren !
®f| cincin eonesiiionírttn Central-liurean tocrbcti an aíífn Orten Cnro^''« fowobl f^vtlMunbigt JJamtin al« Herren Ifbfit Stiiiibfé iintfr fluten Oehnltf, Prooititnu- unb i''auiiotu-Jiedinaungen \tí fiiijaflirtit flf(ud)t. X>icfc «nftdluitflcn fifltwtt (i<b NÍciibír« für cin r«n<a6/«i Nebeneinkommen, iubem fin l^rlaffcii No Íöo^tiortíö baW uiét nötbifl wirt.— TU ^cí^Jf-tlfluitj bfftebt in Ifidjtcn ^ur<an «rbtitrn, ítforbrrt feint ftbőne S<tirift unb nimmt tá.\lid) nur fiúiét Stunbtn in Ktifprud). Tfin Cífcrt (inb ÖO fr. í). ft». in lanbc«übli<^it »ritfmnrffii ober ^Mpiftäflbfür íHiirfantiport unb Jraufatur jffdUiaft iKijufüflfit uub bj«fdbc huI> C.B.K. Nr. 1050 jut iMcrbffírbtrunij an bit Annoncen-Expedition btr .Jxrrtu ¿jachté & Comp, iu llem (-2<^twii) ju abríffirtu.
tenl, bogy nAIam frit, meghamltiiallaii. két
lllt^Hlil * Míi"Ik,W ne\cxetl áruetikkek 1«, figyelmexletem a t. ez. közöntégel, bogy valódi inlnStégbon etaklt • «el» üzletben kaphatók — Arjegy»*kek minden a raklArban létező tArgyakról ingyen adaUk ki. Kgyultal bátor vagyok a ». é. vidéki lakotok, figyelmét közvetítő üzletemre - a maga nemében egyetlen üzlet — felhívni hol a legki-tebb mint a legnagyobb negrendelét minden ágban éa uemben gyor.an éa oletóu et,közöltetik. HzAniot niegroudelétek kivitelére ajAnlja magAt
Friediminn UM közvedtó-lntézcle Bécsben, Pratersínisso 26.
Einladung*! i
3>itjttiiflcn .^artn bto Vtrbcitcr ober «v.uifciiwrtiiifi}, bic''
fid; für bit üierbreituitg bcvJ Ökrfldjtftf fo tifrifl ixriüínbtn, bop
ber .fciupljiwf uttfcrcr tttfftüfd^ft llntei^tabimg rcíp. Peruid)
tiuifl obiger Wtrtittt ifi, bic nitfi niiffetbcitt nőd) mit Mutten bt-
jeidjncit, bic nid)t iu bic Jtotcflorie cincö (fpitftctou ontoitÖ
gehören,twibcit frcunblid^fl cittflclabcíi, fid; an cinéin (öcfcUfd^ftí
abenbe Uom Wfgcnffycile jn übcrjciijjen. (49?-i)
Vit «efeafdjaft „FROHSINN." .
Megjelent ét minden hazai köny vkeretkedétben kapható ;
„Halljuk cl szép Bzót!"
eaimO magyar felköjzöntő (toa«t) könyv, mely kotöll ét kötetlen mindennemű felkötiönlétl UrUlmatván, ditzet kiáliitáta éa töinAU tartalma, ugy hatznot ét mulattató voltánAI fogva ax IfjnaAg figyelméba..különöten ajAnlhaló. — A 400 lapra terjedő 4« 800 többnyire eredeti fclköazönléat laitalmazó uiátodik tet''meaen Átdolgozott ét bővített ttinet keménykötétü könyvnek Ara 1.2f) kr.
A dalkedvelő ifjusáflnak különösen ajánlható
WUAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
közkedve.aégll dalkönyv harmadik javított ét telenic.cn beviteti kiadáia.
K nagy azorgalommal öitzeállllott ind közel 1000 «Alogatott dalt tartalmaz, ét tzinet borit.''ku; ciinot klállilAaAnAI fogva i« kitűnő, mondhatni: egyetlen a maga nemében. At elaŐ kiadá« 2000 ét a inátodik 35(H) példánya igen rövid idő alatt elkelt mi eléggé tanmitja, hogy méltó figyelmet érdemel. Ara at 530 lapra terjadő a dltaeten kiállított zaebbkönyvnek 1 20 kr . dút aranynyomáa ét aranyt/egélylyei 1.80 krért.
„Rajta leányok, mulassunk!44
étim« mulattató kézikönyv, a magyar hölgyek tzámára gyűjtötte'' Wajdita Józtef.
. Kf" 47,1 UPr* ,,,ried8 f»l««» kiál Illát ti könyvnek ííra 1 frl. 60 kr., kötve arany meUzétben 2.M) kr., d{z»köté»ben 3-6 frt.
LENORMAND,
• Wre» czlgAaynó igaz ma adó vttókartyája
82 Kinézett kártyával, magyar aláiráatal éa «zöveggel. Ara 50 kr.
I^akatos Sándor magyar „tánczkönyve44
mindkét nembeli ifjutág tzámára, areakáppal, á* Umerdek a tzöveg közé nyomult táuez-ábrákkal. Ara I frt,
„Hadtérszolgálat44
160 lapra lerjedS katonai tankönyv ára 80 kr.
X (ioack Badenben. I u<r" ** "^^"»p'' • ¿ietí^bvi.»o..y»i
Ajútilja kitünö jt''íHtígu finom badení Chí2-| uiafi:iiyimí/iít vitrioluluj ndlkiil kíilttnfV''lp ta nka-l tulytikban JJndeiiboii küantí^etdssel vapy utiín-[ véltei 100 toiit 12 frt.
í viznionteH fény máz 100 font 20 frt. tis/iitó jx»r 100 font 10 frt. c/JpiW, szurok (fovögyántából 100 t. 7 ft Baden, Anna utcza 343-ik szám BÉCS mellett.
évi, név- ét tzületéinapl • ** élet egyább-vitiouyeira alkalmazott köazöntéiok kötőit éa kötetlen betzédben.
Irta HofThiann Mór.
K ditzet kiállitáaú kemény kötétfi könyvnek ára I frt.
Legújabb n«gr egypt. Almoskönyv
170 lap ét «¡410 képpel ellátva ára 40 kr.
ROroakMéltbM egytzerre véve, valamint Htáuvéttel együtt rtn-devle 8 frl. 80 kr., nJnd • nyoloz egytzerra pedln otak 6 80 kr. - l''otlai rendelétek a levél árkezéte uUn
frt
jeaitetliiek. - Minden tiz példány uUn egy lltztTütpéldánjnvai • tzo tvátok.
WAJD1TH JÓZHKF, könyvkerctkedO Nagy-Kanizaán.
I — 2j
w»jdit8 József kiadó, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó njotuása JSagy-Kanizsán.