Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.29 MB
2010-02-10 20:08:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2455
11837
Rövid leírás | Teljes leírás (703.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 001-009. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGY-KANIZSA, 1872. Január 1-én.
1-ső Bzám.
Tizenegyedik évfolyam.
fél évre ncgjrod
txám Mf k
i
j Hirdetések jutinyi
| NVNIjTTÉKBKN ij loronkint 10 krért tó-. tntuok fel.
Ki.
T—~ \' —<8
A lap mcllentyi^H I il leirt könleménjek a
(zerkesstóhrz,
anyagi rétiét illető fl k6ntciiiéu)(.\'k pedig a j kiadóhoz Itérmenite in-tézendók: -*"
- uO*
Heten Kin t
(a zalame^yei gazdasági ujrye^ület hivatalos urtesitöje)
kétszer, vasárnap s csiltíii\'tököii megjelenő vegyes tartalmú lap.
NAGYKANIZSA Wlaiilethfti.
A t. olvasó közönséghez!
K lapok n. 6. olvasó-közönségét van szerencsém ezennel értesíteni, miszerint az utolsó időben teendőm — az üzletem-,s nyomdámban, valamint könyvkiadó-hivatalomban annyira megszaporodott, liogy lehetetlenné vált a ma már hetenkint kétszer megjelenő „Zala-Somogyi Közlöny" felelős szerkesztését, melyet már évek óta vezettem, tovább is viselhetni.
Szándékomtól távol van,hogy terjedel-mesoaelmondjam a n. é. olvasó-közönségnek, mily és mennyi küzdelembe került egy válságos évtized óta, temérdek viszontagság közt nem csekély s hatalmas, — a lap vesztére törekedő ellentóljegy jobb jövő reményében.e lapot megóvni és valamint ennek életét, ugy | becsületét fentartani.J
Tiz 6v e$y magyar provinciális lap éle-tébon hosszú idó, temérdek ujlap-vállalat tavaszi növényként emelkedett fel. arany iilot remélve, hogy a magyar journalistiká-ban csillagként ragyoghasson, és alig élve, keserűn csalódva, ismét mint szappanbuborék eltűnt, bizonyítékul tehát, hogy lapom o tiz éve« „Zala-Somogyi Közlöny" él. kö-szönhetó.hogy alapja szilárd talpkórc volt letéve, munkásság,nélkülözés s áldozat-készség nem kiméltelett s ha kellett, nem egyszer bátran a sikra is kiszálltunk,_ köszönhető derék munkatársainknak, kik egy vidéki I- o\'horderejűt felfogva, minden önhaszon íivikul készséggel sorakoztak e lap körül és végre köszönhető törzsclófizetóinkafik, kik elleneink mitrailleüs-éből záporként koholmányokat szórt lövetei daczára , előfizetőnek megmaradtak, fogadják ezennel mindnyájan udvarias és hálaköszönetemet.
És most, midőn a szerkesztőségi felelősségtől véglegesen visszalépek és azt,a már öt év óta mellettem működő Bátorfi Lajos bará-iomrá ruházom át; az uj felelős szerkesztőt, kit t. olvasó közönségünk egyrészt c lap, másrészt több önálló művéből is eléggé.ismer, ezennel ismét azon édes reményben mutatom be, hogy olvasó-közönségünk e lap iránti eddigi jó akaratot és bizalmat háro-
moltassák át az uj felelős szerkesztőre, s miután Bátorfi barátom e lapot önálló, szabad és független lobogóval disziti fel, kész is,ha kell, a közérdek és c vidék jóléteért u darázsfészekbe nyúlni, jónak látom, do különösen az illetőkkel tudatni és ismételem, hogy e lap szellemi beavattatástól tökéletesen visszalépek, pehogyelófordulhatóalkalom-kor személyem üántalmaztassék, mint az már néhányszor történt.
Végre, midőn az uj vezérnek szivem^ bői szerencsét kívánok egyúttal azon hő óhajjal zárom soraimat, hogy tartsa szem előtt a nemzet s nép érdekeit, tántorithatlanul ragaszkodjék az igazsághoz, nevelje a népet, jutalmazza a jőtörekvést. ostorozza a tár-dalmi élét káros kinövést, egyszóval vezérelje c lapot a város és megye — mindkettőt pedig édes hazánk javára ; ezzel minden előfizetőnek és munkatársnak boldog újévet!
Éljen nemzetem s viruljon hazám ! ! WAJDITS JÓZSEF.
Kzekután kötelességein szólani, noha felmentene azon körülmény, hogy e lapnál éveken át szakudutlanül működöm, ismer c lap t. olvasó-közönsége: de ép ezért önérzetbcli édes kötelesség ösztönöz, hogy, mint...