Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.29 MB
2010-02-10 20:08:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2526
11972
Rövid leírás | Teljes leírás (703.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 001-009. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGY-KANIZSA, 1872. Január 1-én.
1-ső Bzám.
Tizenegyedik évfolyam.
fél évre ncgjrod
txám Mf k
i
j Hirdetések jutinyi
| NVNIjTTÉKBKN ij loronkint 10 krért tó-. tntuok fel.
Ki.
T—~ \' —<8
A lap mcllentyi^H I il leirt könleménjek a
(zerkesstóhrz,
anyagi rétiét illető fl k6ntciiiéu)(.\'k pedig a j kiadóhoz Itérmenite in-tézendók: -*"
- uO*
Heten Kin t
(a zalame^yei gazdasági ujrye^ület hivatalos urtesitöje)
kétszer, vasárnap s csiltíii\'tököii megjelenő vegyes tartalmú lap.
NAGYKANIZSA Wlaiilethfti.
A t. olvasó közönséghez!
K lapok n. 6. olvasó-közönségét van szerencsém ezennel értesíteni, miszerint az utolsó időben teendőm — az üzletem-,s nyomdámban, valamint könyvkiadó-hivatalomban annyira megszaporodott, liogy lehetetlenné vált a ma már hetenkint kétszer megjelenő „Zala-Somogyi Közlöny" felelős szerkesztését, melyet már évek óta vezettem, tovább is viselhetni.
Szándékomtól távol van,hogy terjedel-mesoaelmondjam a n. é. olvasó-közönségnek, mily és mennyi küzdelembe került egy válságos évtized óta, temérdek viszontagság közt nem csekély s hatalmas, — a lap vesztére törekedő ellentóljegy jobb jövő reményében.e lapot megóvni és valamint ennek életét, ugy | becsületét fentartani.J
Tiz 6v e$y magyar provinciális lap éle-tébon hosszú idó, temérdek ujlap-vállalat tavaszi növényként emelkedett fel. arany iilot remélve, hogy a magyar journalistiká-ban csillagként ragyoghasson, és alig élve, keserűn csalódva, ismét mint szappanbuborék eltűnt, bizonyítékul tehát, hogy lapom o tiz éve« „Zala-Somogyi Közlöny" él. kö-szönhetó.hogy alapja szilárd talpkórc volt letéve, munkásság,nélkülözés s áldozat-készség nem kiméltelett s ha kellett, nem egyszer bátran a sikra is kiszálltunk,_ köszönhető derék munkatársainknak, kik egy vidéki I- o\'horderejűt felfogva, minden önhaszon íivikul készséggel sorakoztak e lap körül és végre köszönhető törzsclófizetóinkafik, kik elleneink mitrailleüs-éből záporként koholmányokat szórt lövetei daczára , előfizetőnek megmaradtak, fogadják ezennel mindnyájan udvarias és hálaköszönetemet.
És most, midőn a szerkesztőségi felelősségtől véglegesen visszalépek és azt,a már öt év óta mellettem működő Bátorfi Lajos bará-iomrá ruházom át; az uj felelős szerkesztőt, kit t. olvasó közönségünk egyrészt c lap, másrészt több önálló művéből is eléggé.ismer, ezennel ismét azon édes reményben mutatom be, hogy olvasó-közönségünk e lap iránti eddigi jó akaratot és bizalmat háro-
moltassák át az uj felelős szerkesztőre, s miután Bátorfi barátom e lapot önálló, szabad és független lobogóval disziti fel, kész is,ha kell, a közérdek és c vidék jóléteért u darázsfészekbe nyúlni, jónak látom, do különösen az illetőkkel tudatni és ismételem, hogy e lap szellemi beavattatástól tökéletesen visszalépek, pehogyelófordulhatóalkalom-kor személyem üántalmaztassék, mint az már néhányszor történt.
Végre, midőn az uj vezérnek szivem^ bői szerencsét kívánok egyúttal azon hő óhajjal zárom soraimat, hogy tartsa szem előtt a nemzet s nép érdekeit, tántorithatlanul ragaszkodjék az igazsághoz, nevelje a népet, jutalmazza a jőtörekvést. ostorozza a tár-dalmi élét káros kinövést, egyszóval vezérelje c lapot a város és megye — mindkettőt pedig édes hazánk javára ; ezzel minden előfizetőnek és munkatársnak boldog újévet!
Éljen nemzetem s viruljon hazám ! ! WAJDITS JÓZSEF.
Kzekután kötelességein szólani, noha felmentene azon körülmény, hogy e lapnál éveken át szakudutlanül működöm, ismer c lap t. olvasó-közönsége: de ép ezért önérzetbcli édes kötelesség ösztönöz, hogy, mint független lapvezefü >/abad>ui jelezzem az irányt, melyef követek s nyíltan lengessem a zászlót, mely alatt működöm és ismertessem a tért, melyen megállani iparkodom,
Irány: szabad verseny a helyi kérdések megvitatásában, tmtázni az eszméket, mert c*ak igv verhet gyökeret a szorgalom és ipar, elismerést így aráthat az érdem ; tevékenységébresztés, lelkesedés minden közügy iránt, a hiterkölcs, s a polgári szabadság teljes tisztelete. Védeni a szegényt, felvilágosítani a tévelygőt és lelkesitni a gazdagot; tisztelni a gyakorlat emberének nézetét s emelni a fejlcdezó erót, szóval oly irányban hatni a közműveltség drága oltárának lánglobogásához, hogy ott mindenki gyönyört, vigaszt ,
| vHáí^sságot és meleget nyerjen az\' élet küzdelmeinek közepette.
Zászló: A férlias tetterő szilárd fejlesztésének Öntudata, melyet a honszerelem drága érzete leng körül, hévvel szeretett, sziv.vérrel ápolt édes hazánk jólétérci ernyedetlen, törekvés, higgadt s megfontolt nézet politikai életünkben, nyelvünk, nemzetiségünk s irodalmunk* szeretetteljes ápolása, i hogy küzdelmes állapotunkban őrszellciu-i ként figyelmeztessen bennünket nemzeti létünk büszkesége.
Tér: Tisztelet az értelemnek s becsülés a munkásságnak; amily örömmel teszem \' le tollamat az értelem előtt,\' ép oly öröm mel veszem fel a munkásság becsültetésére. Édes gyönyörrét\' emelem a csemetét, ha gyümölcsöt igér s kérlelhetlen\' sújtom a meddő fát, habár ágainak koronája terebé-j Íves is.
Korunk a haladás kora, mit ér? ha nincs gyám botul az egyetértés! j Egyetértés az. mely a világegyetemet i olv titokszerűle.g összetartja, egyetértés,az. j mely az emberiségnek törhétlen égi erót I ad, s egyetértés az, mely a nemzetet i nemzetté teszi. A nemzett est ben pedig, ; hogy ép erő. ernyedetlen tevékenység, haladási ösztön uralkodjak, a nyilvános j közegeknek erre hatnia egyik legszebb fel-, adata, melyet ugy s akkor teljesíthet, ha I az egyetértés szinmézét tehetsége szerint minden honpolgár a közkaptárba hozza.
13 meggyőződésben bizalommal üdvözlöm hőn tisztelt munkatársimat, kiknek becses neveit néző kirakatkép nem sorolom eló, jelezzek ók magok munkáikkal a lap hasábjain, kik figyelemre méltatnak, kikhez szívélyes, őszinte, Isten hozott\'-tal fordulok s azon l||zek, hogy a szellemi tér, melyen csík ndRies ügyekért küzdünk, minél ma-gasztosabban virágozzék. Megvagyok győződve, hogy édes hazánk e szép vidékének lelkes közönsége méltányolni fogja törekvésünket, midőn ~e lapot, mint jóakaró, vigasztaló házibarátot szívesen, rokonezenv-•— és barátsággal fogadja.
Engedje meg e lap t. közönsége hinnem, hogy független állásomban lelkesen ttfmo- . gatni fog, egyesült erővel sokat tehétünk, sokra mehetünk.
Bizalommal felkérem tehát e vidék t. értelmiségét, hogy becses munkálataikkal felkeresui szíveskedjenek ; különösen kérem az egyletek és testületek elnökeit, titkárait, hogy a nyilvánosság elé hozható nyomtatványaik. egyrCgy példányát ideje korán hoznám küldeni készfcedjcHek, ez által nem egyéniségemet, hanem önmagukat éri meg-tisztelés, mert akik a nyilvánosságot, a közvéleményt fespectálják, magoknak elis-rnerest, a képviselt Ügynek több bajnokot s egymás iránti bizalmat szereznek. ..
Vidékünk minden nagyobb városából rendes levelezők,\' \'— Zala-Eger*zeg és | Kaposvárról mint o két • megye székhelyé* | ről rendes munkatársak vaunak: Helyben pedig, mint e vidék gubnakcrcskedelmi irányadó főpontjárókáilaudó munkatársunk a nagy-kanizsai kereskedői házak egyik legtekintélyesbje Ltiw\'y. József ur, ki minden számban e rovatot ismert szakbuzga-lomuinl töltendi be.
\\ A nagy-kanizsai, zala-egerszegi, csáktornyai s kaposvári" kir. törvényszékeknél előadás alá kerülő Ügyek sorozatát gyorsan közöljük s minden foutosabb bünügyi tárgyalást figyelemmel kisérünk.
Felhívom, felkérem ujolag e vidék t. értelmiségét, hogy becses tudósításaikkal szíveskedjenek.előmozdítani törekvésemet; ismert értesítőktől bér mentet len leveleket is elfogadok, távirati, postái s ogyób méltányos költséget készséggel viselek.
HoupoJgári tíEztelct-\'és üdvözlettel " BÁTOKffí LAJOS.
K l v o n a t a
a tnlamegyti y<ul<t*<iyi e<jy>ill («{ 187 l ik ívi \' vmber tí. ét folyl\'itolt t<irlott évnegyedu könjyHlétt j yyzökOnyvének.
Vi»4. Magyar királyi földmivelős-, iparés kereskedelmi minisztérium leirata foly-
TARCZA
V 1 s s z a ]> 11 l a n t á m.
Vlmanállok multam emlékéhen A gondtalan gyermeklég korába, Hol a világ oly kieiinynek lálsilk, Mégie Tolt at Örömnek balára. Mennyi népet, mennyi keierfit lát Míg elír a lelkem akkori* önkAaytelen felsóhajt ulánok i latenem, d* minden elmúlik !
Iit a kiided liít, ahol nülettem, —ha ncretve ringalik bölcaímel. . Htmoahat év repüli el aiifla; llo.niu idS, mégli hogv letellelt 1 M*iként né« kl már a lak tájék*, Nem megyek be, ciak ai udvarig Nem ismerem népéi, fik ae «ngem töltenem, de miuden elmúlik!
Olt a vtilgy, hol radvirágol iiadtam Varijain a cieregíi pataknak, Mtg ai erdííi hegytetőn pajtáiim Kének ulán .verienyt firadottak. KvInOrénk, élet tettra aiólit t N Klbagyá a játiiit mindenik | Uj ábrándok, Uj vágyak jArének. — Iit«Mn>, de minden elmúlik I
Kéaübli, mert nyiláaát a virágnak Megtiltani nem lehet, aielve Kákapnti • nerelem pillangó KbredeiS, mámoroi laivemre. — Volt aiutáa keár, kOnyQ. boldogtág t B moat li lOut aie«i»«t elvii.ik. — Vég. lett a legiiebo Wor uakának IiUatm, de minden elmúlik |
I Kltüntével a rideg valónak I KHnRntnit be kíiidelmei folyáia, | 8 í|<y.Urt végig j ninci mit várni többjtt; Még néhány év, éi ulam lejárva. Mi a Midi lét t titkoi romilmunk
aienvedéie a.ilrig ! 8ienvedUnk él mégii fvliohajlunk : Utenem, de miuden elmúlik I
IIAJGATÓ SÁNDOR.
A boldogság.
- Etif köilemény. -
II faut élre heureux, c\' eet la fin de toiit élre aeniilde, c\'eit le premier déeir <|Ue noui imprima la naiure, el le aeul qul ne noui <jaitt« jamai*. Maii oii eit le honheur?<iui lo iáit f Cha-cmi le cherche et nuP ne le trouve. On uie la vle k le pouraulvre et l\'on meurt iaui l\'avoir attelnt.
J. J. R088ÉAU.
(Hugy boldogok legyüuk, egén érió lényünk c.éljai «» » legeliS óhaj, melyet > terménél belénk oltott, ut egyetlen, mely beuiiilnket cl nem h»gy. De hol a boldogiág t Ki tudja? Min-denkl kereil, de lenki sem találja. Eletünket arra banuáljuk föl, hugy uiána járjunk, meghalunk • nélkül, hogy elértük volna.)
Minden ember: magas síUloUUU * pór, szogrfny éa gazdag, boldog akar lenni. Do miben áll a boldogság? Ait sonkiaein mondhatja meg biz.ouyossággal. KórdeuUnk meg az iránt asáz kUlonlule embert, ■ biztosak lellotUák, hogy száz kUlóiiiéle feleletet nyerünk. AJz egyiknek a boldogság dicaósógbon, a másiknak rendjelek- 4* magas hivatalokban, a har- I
madiknak gazdagság-, a negyediknek uralkodási vágyban, az ötödiknek csendes,kényelmes" cletlien, a hatodiknak megint valami másban áll. A boldogság a logtübb emberszámára o,tt van, hol vágyaik vannak. l)e kiiz-íiiségesoh csak azt óhajtván, a mivel nem bírunk, « bol-dogsággal ugy vagyunk, mint a vándor a lát körrel. Ott a látktir szélén az őg a földön nyugodni látszik; odaérkezvén, cg}"uj látkor terjedezik szemű olfltt,j- uj pontok merülünk fel ulötto, hol az eget Kézzel foghatónak véli. De oz is csalódásnak mutatkozik; 8 mindinkább tovább-tovább vándorol, nrtgaslatról magaslatra, sehol sem állván helyt az ég, — fáradozásai- a vágyódásaiban inógvénül, ellankad, s végre Jobbal o panaszra fakad: „Az élet ötven, hatvan, b ha magosra száll, hetven évig tart, s végre a legboldogabbik számára is fáradság-, baj- és veszódségteljos vala!"
Csak csekély élettapasztalat szükséges, hogj belássuk, miszerint tökélő es és tartós boldogság n?m létezhetik. Tö k él o t o^ boldogság nem, inivel oz összeegyezhotlon dolgok cgynzéso volna. Ez az öröm iránti fogékonyság fájdalom iránti érzéketlenség mellett, fóleleiu nélkilli romény, nyugtalanságot nélkülöző munkásság, irigylők nélküli dicsőség, árnyéktalan világosság, melegség nélküli tüz volna. T a r-tós boldogság azért notn létezhetik, mivel a léloknek életo a mozgásban, a változékonyságban áll.
Kiwai filrchten und h >líen und «"rgen, Mull d»r Xlensch flir den koinmon.len Myrgen, Dan er di« H.hw.ue dei Daieiui eiirag.-Und dal Kmiüdeu le Qlelehmaii der Tag.., Und mit erfrliebeadew Windeiweben Krftaielnd bevrejc du itaakende Lebon.
. BCIULli&K.
Ha Vjilaki oly szerencsétlou lenne, hogy a teljes boldogságot uiuglelholné, ugy neki jobb tanácsot nem lehetuo adui, miül a közuioudás Nápoly látogatójának ad:,Nézd és halj mug l\'A boldogság utáni vágy, melynek inugkolluno szün-nio azon pillanatban, midőn aunak^ tökéletes I birtokába jutnánk, a lelki élet nohézkodési tör-I vényét, perpetuum mobilejét képezi. Ml^ egyeb I maradna az ombornok, kinek többé semmi óhaj-I tani, semmi rotnényleni valója\'nem voluaV. Az I ilyouuek csuk félni kollune, tehát az omberek \' legnyomorubbikjánál is nyomorúbb volna, kinek számára még legnagyobb báuatában is lön-marad a romény.
Kii. jedor Weohscl drohl dem Olücklichen ;
Wo kein Ucwinn *u hoffeu, drohl Verluit.
80HILLKK. llörne a szabadságról »«t mondja: ,A szabadság, melyet óhajtunk, szeretőhöz hasonlít, kit megkérünk ; a szabadság,moly megvan, nőhöz hasonlít, kinek -birtoklásáért nem kell küzdenünk. Ugyanozt a bolgogságról is állíthatni. K« is reánk tiézvo szerelőhöz hasonlít, melyei megkívánunk a\'meddig élünk. Örök jegyességben ulálkozváu vele, orokkó gyouyö« rfinok tűnik fel előttünk. Ha valaha teljes birtokába jutnánk, a költővel kellene felszólal-nuuk : Mit dem Gürtul, mit deu: hchleier reisst der sqhóue Wahn onlzwoi." Azért csak itt-ott enged futólagos mogöielést, inkább vágyódásunkat gerjesztendő,miui bennünket kielegitve.
Do melyek azon féuypouiok az életben, melyeknél fojva magánkat legalább pillanatig lag a boldogság birtokában véljük\'( JSz\'ek az éléuk öröm pillanatai. Boldognak érzi magát: egy leány, ki^ legelőször bálba megy ; a tialal katOQ«ti*zt kinuvezluténo napjá\'u j «u iró, ki
t&n az 1873-Ík év május 1-én Iktabrö tartandó nemzetközi világkiállításra küldendő országos bizottságim Zalaiii(*trjt> részérói tagokul Ileytelcmíy Kálmán gazdasági egyesületi elnök s országgyűlési képviselő, Inkey László, Szabó Imre országgyűlési képviselő, Csillag li&s/ló iu níszteri tanácsos és Horváth György Csáktornyái uradalmi felügyelő és fiókgazdasági egyesületi elnök urak hozattak javaslatba,
«/,„. Az alapítványi tőkék és kamatok beszedése és szükségesetén bíróság utjáni behajtására Kackh Gedő, SkubHcs László egyleti, tag urak, valamint Thussy Laj\'»s egyleti pénztárnok és Isóó Alajos ügyvéd urak küldettek ki, egyszersmind az alapítványi tőkék telekkönyvi bekebelezése végett 1U0 forint előleg, Molnár Alajos egyesületi volt ügyvéd urnák\'pedig ezer forintot jóval felül haladó Mgsági dijak és kamatok\' beszedéséért jutaloiudijképen\' ÖU fi t. a/, egy&sü-. let pénztárából kiutalványoztatott.
Vm. A nagyméltóságú m. kii*, föld-mívilés-, ipar- és kereskedelmi iiiiiiisteriuui által az egyesület részére küldött 4ö0 fout iigai lenmagból termelt IenmustrA\\ a különbség megbirálhatása végeit a muraközi magból nyert leumustrákkal és llorváth György Csáktornyái tiókga/.da>ági egyesületi elnök urnák erre vonatkozó véleményes jelentésé vol együtt a magas fölérnivelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumho/. jelentés mellett felterjesztettek.
•/ui. Dubovszky Gyula által kiállított .selyemteruiylési utmulatósból, a muraközi splyointcruielók részére 26, magyar nyelveu szerkesztett példány \\ogküid.éaére a magas löldmiveles-, ipar- és kereskedelmi ministerium felkéretett.
\'/ni* llédli János perlaki ga/.dusági egyesületi szedreskert felügyelőjének eddigi működése eredményéről szóló és megjuiaí-mazását kéró jelenlése véleményadás végett Árvay István kertészeti szak»»ztahi elnök uruak kiadatott.
*/ui«" A pacsai lolyó évi október 8-ésjl-ik napjain tartott gyümölcs-, szóló- és borkiállításról szóló, S a zala sbujogyi, mint az egyesület hivatalos köziónyéüen f. évi október hó 28-dikán 44 szám alatt közzétett értesítés a nagyméltóságú in. kir. fóldiui-velés-, ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz a jutaloindijazásokra utalványozott 2U4-ft. liováforditásáról szolo kimutatással együtt fcliorjesztetett,egyszersmind a magas minísloriuiuiiak. a jutalomdíjaknak állami alapbóli utalványozásáért, és Árvay István kertészeti szakosztályi elnök uniali á kiállításnak jeles tapintató > s minden várakozást teljesen kielégítő rendozéseért az egyesület részéről köszöuet szavaztatott.
! Vjji- A nagyméltóságú m. kir. föld-j mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium által a megyebeli szorgalmas selycmtonyész-j tők részére küldött BÜ írt. jutalomdíj kiosztásáról szóló kimutatása nmguministóriumhoz leendő felterjesztés végett Zúlanuigyc alispáni hivatalához megkflldetctt.
. n/ n?- A pacsai gyümölcs-,-szőlő- és borkiállitási dijakból fentmaradt s Arvav István kertészeti szakosztályi elnök ur áltól bemutatott 19 fi t. o. é. és 21 kr. ugy 4 db. ezüst 2 fitos és 5 db. ezüst 1 frtos az egyleti pénztárban a bevételek rovatába beutal-ványoztatott.
H/n». A „ Filaxoni Vastal ríx* nevtt szólló pusztító rovar felismerése és kipusztítása iránti javaslatra 2.0,00U fraukiiyi pályadíj kitűzésére vonatkozó miniszteri leirat Hertclendy Kálmán gazdasági egyesületi, ugy borászat és szóllészüti-szakosztályi elnök urnák intézkedés végett kiadatott.
Vm, A Bécsben f. évi deczeiuber l\'ő. tartandó inagkiallitásrá szállítandó magvak szállítási díjának mint tehernek vátnmázsa és mértföldeukint a kezelési dijat is bele-^ értve a magyar nyugati vasút vonalon oda és vissza 1 osztrák foriutrai leszállítása iránti miuisteri leirat.
SKUULICá ISTVAnV
ilg) vcxvlo Jtlvluok.
KOzegészség.
íV*jjji«rU fi<jyülMil«tii as 1(171. évi jdrvdnyfii váUóiát i ulókvvátkazéioi körllt t.timíí lapati-tahitokra, hogy okuljunk.
Az elmúlt érogyike volt azoknak, inolyot , közogész>égi ezotit|ilutüól könnyen felednünk Ildin lehet, muri az azon óvbuiií vállélázuak maradványai folytonosan feszültségben tartják omlékoző (oholségüukot arra ululvu, hogy áltola okuljunk.
Ugy lohol mondani, hogy nom volt a/, ország területén oly város, ko/.súg és puszta, melyet kíméletlen mérvben nem zaklatott volna, majdnem iriiiiiluu házban loli.itott egy vagy több lázas boioget talaíni, de .voltak oly csuládoK in, uuil veknek minden logkisubb tagja váltólázba s/.eiivi dult.
A moglámadás erőszakos,- lefolyása i.nh 1 kacs, a gyógyulás késodolino\'s, igen soknál vsak ! színleges volt. Voltuk háiiyhusiiionóssül, erős!, agy vórtorluszszul szövutkozett igen komoly r/>< li.un >k is, molyok után azon sejtelem torjoili ul, mintha c h ű I o r á u a k, t y p h u s n a k leli volna utópistája, ós unn is volt ulaplalan a soj toluin, mert a járváüyos váltóláz mlntuukor elöpostájaszok luaniu oholurán^k\', typhus\'vagy más gouosz turinészutü járványnak.
11a a váltóláz még ci»k ugy hóiból tovább\' : tartott volua, bizoaynyal nyakuukr.i fejlődik a \' o h o 1 u r a ós t y p h u s. Jótl azonban ugy áldott j viszony ós uz sz jro<ii esésűn vógot is votott a 1 dühöngő lázas ostrom araim Inak a nélkül, i hogy járváuy olulorát, vagy tyh4iusi Hozott volua. i
Á légkörnók szokatlan eltérő nyomása; a höinérséklutnok aránytalansága ; a lovogőnek túlságos vizoMÓgo ; a-szcluknok liolytulun já rása; a |i>\'o)ectriritái» sulyogyunónok ullóróso; a filldnnk sárvleöw^go; a nöyónyoknok sok ✓i\'.zoli tiíjddlko^nsn, láprAvzoinok korcsvogyU-luie-, és a lársadalmi élutca bántalmazó háborús mozgóm szolgáltak Indokul arra, hógy a«on váltóláz járvány l.-rn>észutut ültoti.magára, s aggodalmat szorz<3 utóbajokk^.1 ilint niúg.
Aggodalmat s/crz\'ö utóbajokkal s/.Unt meg ig.-nis, inonuyiboo, nagy- íisszogru mogy a tókóloloson móg nem gyógyullak létszáma, mondhatnám tán,hogy milliók vannak, kik az akkori váltólá-z állni vérkorosoa o d&at nyerlek,ós unnuk alapján gyakran viísznusnok, máj, lép, yesj, tUUö, sziv vagy ugyvoliJ utóbajokkal kilzdunok.\'
Igon is, ily »zoiiv..\'dósuk visszahagyásával szikiit inog az 1871-ik évi járványos váltóláz, minők okát loginkább nbb ni találom, hogy a szonvúdók num ismervén a válióláznnk ily ólolbiivági^turmószotót, vagy sominil suh\'i liusz-níltak elíoiiuvagy ha igen, logfulebb- 1\'ágliA-u o t, é I o l ü a s o U t i á t, f\'c n y ó m a g p á 14 ii-kát, kárpáluai cs j|\'»polcot, néhány g a r a h á r a k i n a |i o r t stb.
. K-i ugy t-a puszi nham, hogy a váltóláz népünk által iniift valami, liájibáij butegség-lukintutik, azért is azt hiszi, hogy annak orvoslására bármifól" házi. kuntársz^r vagy leg-. (clubb egypár gar;.» ára k i n a por i» elégséges. ■ o bal hiudulum okozza u küllő soguly keru-sésboni mulasztások alapján azt, hogy majd-nufú minden váltóiázas liuteg tíibbó kuvosbbé clutfogytiglan szunvodó marad, és képlulminé losz ogy nomzodék ogészaégénok jóléto kollő bisztoaitására. \'
Minthogy o nézet igen veszélyos, azért is jónak láttam a közönségut ezutial ügyqlmez-teiui arra, hogy minden váltóláz nagy. fontosságú botogsóg, tehát olyan, moly minden usut-boi) megérdemli mind ar. ogyusuk, iniud. púdig a hivatalos közegük éles \'figyelmét.
Jó azt is tudni, ha num járványos terin(S-szulü. is a váltóláz, hogy annak egészség, utóbaj vagy halál a vége.
1.. A hoz, hogy egészség legyen a vége, klllóuös kedvezmény szUk-. séges. Az fyltéilun inegkivántatik, hogy a b.o-• lég.ti inásmlik roham után. azonnal orvosi su-gél^-t keresíun, muri ott lehetbiik a I izullenes •gy.igyszerük, miv\'sein lóond azok fulhasználá-s.uiak sikere, ha (Ijkintolbo nem vételijük az egyéb gáuiMoló kiirúlinényok. A váltiiláz esak is ogószstfgus .viiléltóú orvosolható, jó sikurrul, künnyéh <Vi biztosan,-.dó ínég ily kedvozmény liiullött is gyakorla.^iászaosés, ha a bulog ninei \'clövigíliz.ó orviís kezei közt. E jészsógtolen vidéken nagyon diiozot, azéri is minden mulasztásnak siralmas,a vége, muri mindég luholsé-gesok az ft ló bajok-. >i»nuák ugyéuuk, a kik inog sem gyógyulnak; tii^g elnom hagyják izékhűlyUkot, és.más^, vidokbkkel nulu cserélik ful azt. \'V; .
Váltóiázas butógrö mindenkor rosZul hatnak : a növény táplálékok, az áifázáí, a nedves levegő és a fárasztó tusli liió^gás, azért is (i váltólázban szunvodóknok míuduzokut szorgalmatosan kell korillni, ó nélkül Beminíf.jlu gyógy-szer\'sóin használ gyökqreaou.
2. A zon u éike lóg s é g u k h oz, m o-lyuk a vAltólMj^l^al koniíyun ho-.z\'atuak lévro, Vér^
k\'orcsoROiláír, vérszegénység, szlvtágulás, tlldó-vész, májsorvadás, lópdagaiiat, vosobáj, minden ilumo a gyiiladásoknak, nagy izom-é» ideg ■ gyöngeség,\'késébb véiíulbomlás által vlzkér és lassú halál.
3. Halálos kimonotolo rögtön is beállhat ÍAzáí vagy forr.iságalatt agy vértorlasx folytál) bövérUeknél gulailiés, vérszegényeknél szélhűdés halál nemévol.
Elmúlván a járványos váltéláz, özünébua \'vagyunk\'az \' utóbotegoknek, » csak is.ni\'st mutatkoznak azok, kik a butegség kozdemó-nyezö fokán ja ósok, kontárszerok után kap-kodva elmulasztották a kedvezi alkalmai, * ma már csak alig, vagy nom is meggyógyulhatok.
A sápadt, szennyes színű bír; a kékes Bzumok i a íoghusnak halvány »zino;\'uz izm )k-nak, a bírnék puha, lágyságapu élet evnuk fogyatkozása; az éjjeli gye.ngité izzadás; az cmészlési háborgások ; n haspulFadás ; lépda-ganat; zavaros vizeiül; a légx\'sbuiii hátlányok és a gyakori visszuusésuk jelképoi a láaas vérolkorosodát és aggasztó kinie-nu t eluok.
Ezen most elésoroltakból világosan inig-érthet\'), hogy a váltóláz \'nom valamiféle I szolid turmészolU butegség, num"is olyan, mo-I lyot holmi hájiblji kontár-, vagy háziszerek-1 kol tökéleteson lehetne orvosolni, kitűnik tuhái i az, hogy annyira fontos, minéllogva nom csak 1 az egyesük, sőt a hatóságok figyelmét is nagyon I kiérdemli, legkivált, midúii annak járványos lupjíiészcto van, nem is csak a körfolyam "Időszakában, hanom azon tilt is, mert mint monj dóin: nagy készséggel bir egész nemzedékre torjaié utébajok, s inunkakeptolcn oinburok r^feritásán. ttóvid; a közogésíségl jóiéi biz-l •)\'■»■.\',:a veszélyuzletéséru.
":f Elmondottam azáltal a váltóláz körUl , jzorzelt tapa8ZtaláS\'.)mat, hogy oklüjuuk.
TEKSÁNCZKY.
IJI r 6 s á n I kinevezések
. Hala- ft So noyynicijyJben.
A nagy kanizsai törvényszék területén törvényszéki bíráknak: Uózony Eorenoz nagy-ka-nizsai városbirót, üabolits Imru é< l\'lihál Fo renez zalamogyui főszolgabirákat, I).ibocliay ílyörgy nagy-kanizsai ügyvédet és Molnár Alajos alsó-lendvai Ügyvédét; Nagy-Kanizsára j irásbirónak : Koch Adblf nagy-kanizsai városi t\'irvényszéki tanácsost, albiráknak: Arvay Sándor zalamogyui árvaszéki ülnököt és Zakáll Zugmondzala ogurszogi ügyvédei; Koszthdyri járásbirónak : Stookor Antal zalamogyei fflszol-gabirót, aIbiriinak> Nagy Oyörgy zalainogyoi esküdtől; Lotenyéro járásbirónak: .Mocsáry Jáuos zalaiuegyoi bullalinczi szolgabírót;
a nagy kanizsai o. f kir. törvényszékh * jugyzökneú: Urauiistuin l\'ál megyei törvényszéki jegyzőt, Takács Zsigmond mogy. tiszl-j-lutbeli aljegyzőt; irodaigazgaténak: Vla®\'ich Edu n. kanizsai városi törvényszéki tanácsost; irodatisztnek: Kulhy Emil nagy-kanizsai városi .\'iktatót;. Írnokoknak: Kovács Vilmost, Kuruc/. Mihályt, l\'lander Györgyöt, Szilágyi; .Jánost; tolokköiiyvezetőknek: Kántor Pál zalaegerszegi telekkönyvi előadót, Mild Károly zala ugersxugi lulekköuyvi irnokot; tolokköuy v-• vézotó segéduok: Babos Gyula zalaegerszegi i telekkönyvi iktatót; telekkönyvi írnokoknak :

első könyvét nyomtatva, látja uiagi.\'előtt; a lnüv\'csz, ki utolsó vuiiását sikertilt reuioliiiiüvé-Uuk csinálja; a tudós, midőn uj igazságot fodu-Kell ful; a szerelmes, ki legulúszOr haligat^a a viszonsierolum édes vallomását; rokonoK, barátok hosszú elválás uláni viszoulálás uapjau;; as atya, anya, kik első szülöiijökei szivükhöz szorítják; a hadvezér nj\'ert csata utáni estén; meghasonlott hitvesek vagy s/oroluies k á ki-békülési éráb^ii. Misina az élet, ha ily lény-pontok állandók, s nem oly ritkák volnának?
Állandó k\\oiu lehelnek, inert ez, mint már omlilottük, a léluk niozgás elvével ellenkeznék\'. Gyéren kuli limuiök, mivel miiiduu gyakran ismétlődő benyomás élénkségéből ves».l. A kellemes akkor tuuik Ibi vlőttuuk leg-g^oiiyörúubbnek, midőn uj. Hu uz már a dolog természetében fokszik, hogy egy leány kél vagy többször num mehet a\'legelső tánozviga-lomra, az iró num nyomtathatja isméiultuii a legelső köuyvél, a becsvágyó Uom kaphatja többször lltgolső rendjelét, a szdlőii töOb ulső szUlöltet nem szoríthatnak szivükhöz.
Ehhez járul még, lfogy num minden-om-.. ber fogékony egyenlően az öröm minden nuimo iráut. A bővérű ember másképen.8<má8 dolgoknak örül, mint a méla, a hidegvérű vag/ a heves iudulatu; ac érzékeny máskéjieu\' és másért miut\'a hidugszivü ;,a mivolt ombur másképun • másért, mint a uiivulotloii. Még ugy s ugyan-ason ombur sein egyenlően fogékony életének miudon időszakában az öröm, vagy csak íiéine- i lyik öröin iránt; a külviszonyók, s a mindun-hai kodélyhangulatok egyonlőkopun gvakorol- j ják hatásukat reá. 1 |
Ai öröm iráni legfogékonyabb az ombor \' Mjusigában j asérl gyertaek- és ifjukoruakai |
nom jogtalan novozzük a legboldogabb kornak, j Hisz a gyormok egy uj játókszurrol, uj ruliá-| v.il, a falura vaío kiráimulás-, sziniiá«i látoga la»s.d is buéri, elhallgatva a kurácSonüstét és a hiUv\'éti U-\' íUjiyt, hogy boldog logyon. UülUog a/, ki gyeriíieki érzőimét az éroUoób korig ké-pus maga számára iiiugmentuui 1
Gyakran azonban még a felnőttnél som szükséges valamely tevőleges ok, hogy pillanatokra boldog legyen. Egy iiuhéz gond- vagy iiagy veszélynek rögtöni mógszüute, egy kinos iolroérlésuuk megoldása, testi vagy lelki laj-dalniaklóli megszabadulás szintúgy boldogít-, hat, mint más kórüliuóuyok közt maga a póai-. tiv öröm.
Ha tökéletes-boldogság muii; létuzik és nem létuzhetik; hn sorsunk az, liogv életünk öröm- és koaorv Vei vegyüli logyon : azért mégis relatív boldog .emberük vannak, v.uaiu\'ini io-laliv boldogtalanok. Ha kél 8zinl,-luhéi;t é.i lukétól, összovugyiiuiik, akkord bolől\'u kolijtkoző
s/.ürko sván annál világosb luond, miuél többet kap u végyiték a fehér-, s minél kovom-bél a fuketoból. Megiordiivu a szürke szili uun.\\ I «<»; létubb Ioíz, a iiionnyivul löbbut nyer a veg > Illót a fokúiéból a l\'ohérhoz képjst. A lugjS l)b oselbou szürke az élélsorsunk. iioldegiiíik n.e-rvnzhetjük azóu ombori, kínok életébun az öriiin a keservei, boldogtalannak azt küll nuvuíuüuk, kínok élotébon u kusorv az örömót lblUluiulja,
Most az a kérdés: vájjon hatalmunkban áll-o, oltokinlvq u külviszonyoktól, víg óráink számát szap irnani, kesurvua óráiuka; kuVesbi-toni, avagy előbbi példázatunknál mugállapod-va, élotsorsuuk azUrku sziuét világosabbra alakítani/ s képuiásitás beikül él vej ,vájjon, aka-
ratunktól függ-e, hogy logaiifbb aránylagosau boldvgok legyünk?
Kélaégkivül. Do hogyaa kezdjük ?
Síugau után GOLDSCHMIDT 1).
1 ruda lom. ,,Az áldozitl/ían zsidó-kiiKiis,\'
— Töránilitíl váztut. —
A ki i üvuit kiváló figyelőmbu részesítve, annak ala osságát, szakértőimét, logikai cszmojárását, a forrásokkal való bő rondolko-yését, szóval fé iiuj írói .líhetségéi\'isineri. az bizonyára morés jségnuk torija, Inj.oly inugain-félc\'laious a iné y- tiidomáiivu sjÜ-geili főrabbi infivénék\'mogbir fásába\'(kap; inoct (
..Süliroékliqli ist\'s d\'o4 Lou\'zu wuok<n»\'" vagy hogy aizuntíriU szavaival éljük: .Ki jöhet 1» király után\\ mogbirálandó azt, mit ez\', már régen réghezWilt ?-. — Nem lehut tehát • szándékom a röpinii l\'udpmányoá. részének\' W j d^iiijego8 bírálásába qoosálkózni; urro nézvo j é.j/.rovételeim csukély c^iiatját\' szerény kérdésük alakjában lépu-iem oíg. ^o^y igy a\' kérdés-, jfluk\' véd bástyái mögött azNmiszlán notáiii támadásai cllun némileg védvo fögyunok.
Kőcíéiom azonuau a JtsiilókSvlukozuli vi-BZöu\'yaiba bo nom avatott olvas<> tájékozására e röp.\'rai gonosísát vagy inkább közzétételének indokai a kövotkuzőben földeritoni.
Ac 18CíJ. év végén r:gvbuhivott orsz, íz\'r. jogyütemes gyUléa tudvalevőleg a zsidók m*é-
ről.nom találkozott áltjdános rokoniizcnvvol, bár it coiígressusi uszmo valéditásának szükséges voliáról.minden józauosísü izraolita már régen meggyőződött. —* Aki o felekezet oddig rendezőijén viszonyainak bonyodalmait figyelőmmel kísértő, az tudja, mint zavarta meg nem egy • szer- pártviszály és erőszakoskodás a községek belbékéjét ; mint avatkoztak a közigazgatási kozugok a zsidólelekezot legsajátabb bulUgyci-bo, sőt nőin ítkán rituális kérdései bo,:és o szánandó helyrét ii^jobbérzulmü izraelitákra nézve annyival l\'ájdafinasb Iiih\'etutt, mivol ily peres ügyekben a végzés soha torvény\'on nem alapult, de a dolog tormészetéiiél fo^va töh\'éiiy-bői ki som folyhatott, liánom legtöbb cselben\'a közigazgatás- közog<jinek önkénye \'volt a dön-
Eszerint a cangressus egy behívása iniii-dun jobb nieggyőződéöü izraelita részéről valódi őtzinto.tfrömmol üdvözöltutot.l, moly a már ele-, jéu mutatkozott no^ joluiiléktülon ellenzék daczáramunkálatait több havi ülésozéso után annyira a monnyiro bofojezto, \'Á ezon congres- • susi.szabványok ő felsége szontcaitését is megnyerték.
Ho a congr. munkálatok alapján,életbelépett hitfolokezoti szervozut számtalan ellen, zésro talált, vnkhi|zgalom. önzés és tudatlanság a vallásvédolméiiuk ürügye alatt folizgatá a hivőkut, é^ terinés\'zetos \'szívósságánál fogva erélyusségo és uszkö^tinok minősége által ó határozatokat mogszüutotni iparjtodotl, moly törekvését fájdalom némi látszólagos síkor is kovetíft.
I E< a rond és haladás ollon kü^dő, a «a- \' varban halászni akaró párl Löw Lipótban,
| a mtívsítfiWi íWAaráwdtan, a mily (udormfnyn
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi I s6 számához.
XI X
£3
E
■ » o • • • a • • • •

a
e

o
• • • • • • • • • > € • •••••• |
• •••••••••• •••

K110 NOS
JU

»U|,.«»l„tl,.l
nyugdíj- í\\s élelbizlosltó-lársulat
PEJSTEJN,
*• A 1 a p t. ö k e :
•* két millió forint o, ért,
Iroda: Váczi-utcza, a „vastuökóhoz" I. emelet.
A kik vezér-, fii-, vagy kerületi ügynüktigH kívánnak figyelmei q vállalni, forduljanak ebbeli ajánlataikkal egyenesen az módo»ati # igazgatósághoz l\'eiten. ""iJSÜ
A „K II 0 N (> S
nyugdíj- Olotbiztosibi-tiirsulat Pesten
[littoalláai koiibiniSio<tnk • iagelönyUaahb föltátalak • (677 bf.) •
Megkötünk élet és halálesetre sz.U^iúztositásdkai, hozomány íiiztositásokat. nyugdijakat, a gyakor-ből merített s annak megfelelő luiszonktk módozat szerint, egyb.n a vasúti balesetek elleni biztosítást áskörünkbe. ,r Írjén hat
kölcsönös túlélési egyletet
lati életből is belevontuk hatáskörünkbe. 1872. január l.jón hal
nyilunk meg, rnalyok leaaán.o á«a 14, 1Ű, 18, 20, 22 h 44 ív mulra f„g cuklaUtba vitetni Ktok » 111;.pAuacAr oálját „
nrr,l.l«« elSnyável kmik í«ue. mi Alul gyakran eaokíly hetíl. k ia tefmea lókékki^ai""\'" In** lol. KiUflnö««n II. c«., aiUlők kik gyermekeik jrtvöjíl * leggyakorUtibb i, lagjnvadalmaiSbb módon kívánják l.ul .íímiií, ajáulhaljuk «« ntójjbl billóiiláaí
"N s Ajse, ig,az:g;atóBébK>.
a Farsangi idényre
fia
linóm kcztyllk wr divatos nyakkendők elegáns topányok. Hj-l\'éle ékszerek díszes legyezők mr l\'ranczia IDzőkék ar klllflnfls linóin illatszerek
Ujlaky, llirschler és
fakereskedö társulat
AL80-D0MliOKUIlÓI., Utolsó póstu KOTTORI,
, | I Ittetetottd jrlonti a maga* «ra«ágokmk «rgrállaMii n.g, kiutinségnck, mijnerint
Icírolcsobb arak I deszka, lécz,............... fenyő éptiletfaból
dús vtaiékbAii
melleit kaphatók Hoscnfcld Adolf
nagy és jól berendezett raktára v an; mely raktárból bármi e nemű megbízás gyorsan és ntányosan eszközöltetik; mire nézve midőn a jnngas uraságok s a t. cz. köíónség további bizodalmát kérnök,. ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLIÍSJX(«KU GYULA urnái lévő
Teljes tisztelettel,
(62í»—38) -*•
bizománvi raktárunkat.
Első ügyvédi ügynöki iroda.
Vidóki tlgyvódtáraaimtól, táraulatok, kljnaígek ts ma-gánióktól atb. elfogadok minden megbízásokat, lluda-1\'eatoii ktix-boniárá.t, megiii!urgalm*«á«l, írte.lléaeket atb. iginyelnek. K*a-ktizl\'ik |>ín*kölc»BnOk*t, e«ígheJogyté«cket. Kíiultck vád- ía vódlratokat.
("xílja tlgynnki irodámnak a vl.lóVI ügyeibájoaoknt a jiivíiinoiiíii, ulánjáráai, iililtnltéa, terhes ktiltaágektSl mígmenlonl, pvora, kiii.eiif", alapot tudóaitáaokkal axolgálni, í» liol aka.lá-lyoxvn leimének, MpvUetlctni, atb.
A .lijnk előre fWetendfik, egy félnapi IdSmSI tllbbet nem IgínvlS eliárá.érl 1-3 frt.
fjar Irodám síékbelye Peat, Ittvisz-utoia 12 dik sz. fi
llősö Kliséi Sándor,
(COO :»,!) í« válift-ögyvíil.
JELENTES!
Van sztToncsóin tisztelettől jelenteni u ínigyérbemi\'i közönségnek miszerint a
zalii-egerszegi zenctársula^
YKMHMUH Mmm,
vezetését Kovács Gábortól átvettem, egyszersniint köztudomásra hozom,hogy
A koszti.oly niciioiii hív.™ «"«»«««• Ia táwiiliitot újból szerveztem s minden
lud létező uradalmi vendéglő 1H7<í. vvi tebruárho lU-un . . , , \' . , , . • i
igénynek megfelelni igyekezem.
A m.t. közönség pártfogását mély tisztelettől kéri
délelőtti l{!-órakor Készthelyen, az uradalmi tiszti irodában tartandó árverés Utján 1872., 187.5., 1874. évre bérbe lóg adatni; mely\'árverésre a bérlcni kívánók azon hozzáadással meghivatnak, hogy az étterem, konyha és éléskamra butörokkaLellátva vannak.
Gréf Festetics Tasziló
<J191 — 3,1) _________jf.g-, .\'•« joa«áKkoim«..ya. _________
Darázs Miska.
Ijliiky, llirscliler A Fia,
« fakereskedók.
valódi
>. aiab. legújabban « KaUige álul kl? te\'eti, ai orvoil kartól megvlugált, • «ike-raanrk l.ilnlt oxrrf. leképen kiprflbáll tilkoa .«er a patkányok, házi » mezei e«erék, vakandok éa tvábok trlje. ki", irtáaáia, (mtlyal iwkíolé megpr.H.álUk hainiaan ittánonni « árulni,) hamisillan miuöiágben
Nagy Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
rtikeiléaábeii, l\'calcn Holnniileí Ü. Lipót*ulnal kareaksdi-•óban kapbató. Kgy nagy bádog 1 frt, kia bádog 80 kr. Kgyes bádog uugreiideléa* ia ulnnvétel melleit gyorian tal-altletlk.
Ugyanon kapható ciltrom kenóot egyedüli a««r a fagyhó-lyagok é« tyuksiem ellen, egy tégely 60 kr. Kivonnt vpy, nnpoiita örkotő liusoulú diuaórú-lcvolukból:
Kérek még egy pár tégelylyel kllldeui, mart a\'nagy n\\eny nyiiéglt patkányok klirláaára »«llk»égea, ax eddig haizliált kllünfl
ialáaa»
rolt.
TlaaloUltel Velnii zén
, Károtyvároi mellen jun. l7. 1«W.
ULLMAN BETTI
baiaoutiérlSuS.
IZLET-IVAGYOHBITAS.
A nagyérdemű közönségnek van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét óv óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett
v KÁRPITOS ÜZLETEM KT
a/utAn ú uszlatlan tőkével, és a legjobb segéderővel folytatandoiii.
NagybecsU megrendelőim különös kényelmére, folyó szeptember hé elseje éta,
gazdafni felszerelt asztalos bútor raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatod, egyszersmind
ASZTALOS BÚTOR KAKTÁRAMAT
kiterjeszteni kérem, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelőim elégedését \'kinyerni fófeladatul tűztem ki magamnak
> j kiváló tisztelettel ,
ZÖTTL GYÖRGY
(634—4) , kárpitos és asztalos butor-raktArnok.
MT Varazsdi (német) utcza, Babóchay-iSchaffaritsch) féle bázban.
Iloir-lélt! iiiaíáta-k
gyo«;yiiftiasa
mell- ós torokhajokban, általános testgyöngeaégnél stb. 100 ezernél több hála- és elismerési iratokból eléggé be-bizonyittattot.
HOFF JÁNOS udvari szállító nr központi raktárának
Bécs, Kllrntiierrlni! 11
lt fi I I u n o, (Vfilcnctíbon) 1S7I. ;t. Ke (SvUuli Mimit hs *t»láD,rt t««l((j\',iiigild.%. \' tői raegtimadvk, molyot itinjd lülju.on «l(ivuliuiii u* ön iiihIAih kivnitalnnult aikurült (. vedö » inuhóvokbon ugyatiaftn óviiakbau már tiilib.iiir vull utuUukivmjitlol) kíruut önt nokom
28 pnlaczkkal kUldfiiti.
Korit i a 1»7I. mdCiiu. 14. M„llk„lm„\',t<,
N i n a d,i B o 11 a
ijrvundoltM foluugodeae, (mt-ly lö7U t* 71-
boti igtsti liovt\'B volt)« inolyot citk ai olt attnvira liiroa mablta kivoiiat.oninuk éa roaUu-bunbua-jaiuak köuHnltk, kstolei öntttik loRiii,ilyol)b Hálámul ktfujoani; nem fugok k<Uni u .Jotókony gvógy.iort\' máa aienvodökfttik ajánlani (mcgromloláa.) S t a r k I\' á I , káplán.
(I il r k a ,, , 1H71. noplamber 17. MintK tgy kca.lowui fogyo fáiban van,_kor«k a. Un jótékony maláta cictkoládájibol 1) fonlut kttldnni. M a c k o w t t a Ftrunca
lltoi, 1871. jun. 3 Ni,ni hallgathatom »l,liogy aa Ült maláta cokoládéja p,Halakban mint a aiomi. gyormokok tápaiorc kitűnő Italáau. 1\' o g a I > n t k M. ügyvád.
S c h w a r a o n b a-c h t\'abruár ti. Káruin tint ttükom lamátulva l) palacak tnalátakt-vonat atirt moll-maláta bonbonokat kllldoni. .Meg ki kell fejaanoln moglopotáaomot maláta káaail. mányoinok e.odálato. halá.a lalett; a. olaj h.,.in«lal után caondo.on aludtatn.a köhOgáa lany
hul éa a nyálk könnyön oldódott Mindon mellbotegnek lyáalltatoin, hogy .aorotaa mag, mi.ol ít viuaanwri K a u . t a n J. v.ndégWa.
Ovás a hamisítástól és utánzástól.
egéaaaágá
-Valódi maláta kéaailményaiiu miudegyikinek otiqn, ttján olt van névyonáKim,
HOFF JÁNOS.
Valódilag kapható Nagy -Kattiuáu Wkádita Jóuof ttrnál.
(060 2)
UJEVI AJÁNDEKOKUL %
bámulatos olcsón kaphatók
k A \\ I T % 0.
papirkercskodésóben roston, Doák-Forcncz-utezu 0. sz.| Gyermekek s/.ániára: Hölgyek számára: l\'rak számán!:
Kí|i«iktluyvek, lfhii*ókí|ii-k,
i/ííutila <■« kil|K-i ivük, |ili\'|i-minták
kartonokban, Ir4««rtartók nitd-ilen alakban, legújabb minták bagariából it iából, iráat tartó lar.o-lyok boromloire, vagy a n&lklll, UkoU-Uakilk ím larliitiyAk róka-bőrrel b»rllva, raj» tartók aiinei rfj.ónokkal, JegyiÜkrtnyvec«kik inimlcii kiállitáabau, tolltartók n ligtin .tnabbak ót gyfing.vbáaból, legfinomabb Mtigol lollk.\'iik !«•(■-gai.lagaliti raktáron, fi>|.lgiinibnk, feitók- á.tikák it Ukarckpíniláf kák br.ntiroUI éi vsából itb.
Ctiiktoiika-airli-m\'/ók, email-lirviottak ugy, mint bnj^nriii\'-ól fajiirtOinból, valamint u/.-r Cjfyéb inlnilciif^lo, ill fgl iioiii holott «|i-
ró»ágok mesésen olcso árakon
KOTILLON RENDJELEK
Igen elcgatu, vatni-kónlilplfik li^«»«Ul í.\'U»crolvín>uk br.mc bagariába alvgiijabbisléiaii-rinli Ml, »ei4fb..l, «ut»H vaibúl kimit.o, gai.lag til,ultikban ;; riS«b5l. Jkor-diviHn iiaj.lrtartókat | il\'.»tgi>»ó.k»»ítrkiik i$ k.rai t.\'nkák, bagariából, nwgywrMiM , lril.url.lk .. íiáMiuiUk, tolj.* fel- iiallyiiibjj(\'"\'l, lognagyobb\' aairol \'-*•«!. *ArMl vagy mUktÍI«, j Uniókban, vilid- «
« okinánitái-
látogatój.
liftl, «ehin>»liék»b.\'-jból. bagaria-lii.rbül vagy Ugtlnoiinibii ainltyáti-biSl; vulúkküiiyvvk^albuiiwk) ic-uAvcl vagy ii.ílkillu , nagy vi latilia\'iaii, J\'íiutwaák Ivkiiöv lióksli.\'jból, kagylóból.Vbagaua bőrből, gantlag lakláru keityll- éa xaubki mtö-iuilrók mogyoró- i» olajfából, bagnriabörbol í-a waler-[Koull VI, cbatelaiiick ollóval,gyll-*iUv<.|,rajióniial, j gy<íkln|\'okkal j luiiikillüuti ói illalairrUvcg.a.vvl, tálogal.i jigy-l.io/a broii.cl.ól, nllitl..|| lilaliiiiiböl, faragott fából « U-gliltomabbak,illalfi«rck <Vkól-ni vii\' k a U\'gn gvobb váia.jlók ban, a bulaávalo tiiaiiiövfl llvúg. li.il, p.i ,\'(<íng]iól ig.\'ii olción, iioiii Míliihl i-n intixleutii-iuit goinl.illia-tó (ó| i_.i«.r<U ii\'gnagyobb
Untéi.ban
táneM-rendek legnagyobb választókban,
100 darab levélpapír dombornyomattal 50 krajcz&r
kikat sátrai, mimleii nagyiágba tár. iákat ia |i*iutáriolyok«t, *
vartsrciák , burnót-»í«lenc*i gyiiíatait«k nagy halmain bagaria bi\'írból úi nattyáilból, gyílugybái-ból, b«kat»fcut>b(ll, iimgyorófib.d ra a loguiab moJoluik il waur-proot- v« iulyomglaui5b.il.
8*ivar-átváuyi>k, í«uykv|>ú»«wi iliitk\'iityvek wiiivol vag}1 a n.l kul.ilobáuyaó v»«l>\'\'l(Jk bivnsaliúl
\' mulattuk ininiioii | fajnak, tinoiiiaii broiicvli.il, ac ból va outOlt vaiból kóintvv, ■lai vl »»obtililat»rtók ganl.ig | valaantiík\'iau.tolltnrtiik bruuwból piUatből, plaliuáiiül, *v«óll>ol u (tiltott vMiból j irka-lokutru\'k «
Irg.liaicavbbvii kiállítva, jogyió-él (l/.l«tl kílnyvok nagy raktnia lllock-implar él tíap,i?gy niutato iiiimlrii fajta nagy vrtl»n«tókb»K
i UK).
írlink .liaiv\'a iloboiban 4
•Ikeitő tiinti monogramnál .liaa. i
100 liliom levélpapír ilomboru nyom. \'2, J 1(1 a li\'gliu.imább.
IW .inon. U-ii\'lpapir él bo a80, 8,6ü, 4 fit, ,1 Irt a Icgtluuinalib
Látogatójogyck a la minute
lt|0 egy aorn .Vitinuiuabb »-i fit, IngliiiuiuaUb luiluiitin papíron "J utóbbi lu krral üvbii, konyomatu K"1 1 fit.
IW Levélbeli megrendelőiek utánvéttel gyorsan esjközoltctnek. -
t frl. I f.t itoboibau oi
MOLL A. SElDLITZ-PORA.
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Óeá#: Tn|uuzlnlván, ho^y nx onydimuuk 8/ón5l sztira uUn-n>oraoU, stft a köxiiiihdg itmitáta v»!gott hamisított tiiiv nlrtirtUomniaí ullAtott littazmilnli uttwitvAnyokkal Arultatnak Seut-)itz-|K>rok, s u v.^ult kUl alnk liumuilatoMAnAnAI lógva »aját gyártimínyo.nmal köniiyoD folcao-n-íii tii\' itii-k, ozoii liuiiiinitvánv<>k viUárlásiltól nr.on inc-tycgj íéwol óvok inintloiikit miizonitt: „az általain készített SeldlItx-por minden koth!útija hasonló késxltméni/ektnli inei/kííWnböztetésUl saját védjem/cm és alálvásnninal ellátea.
Ara <>xy lejK\'caótoll oroiloti (tolxiznak I Irt — kr. HanznAlati utamtits iiunden nyelvűn.
K porok romlkivilii sa Ifgoltdríbb egotokben bebizonyult gydgyliaTiUtik által iniiidon , eddig ismert lii\\/.i szórok küziitt taundliatlauul az ol»ő ltolyot foglalják ol; mint azt sok ozor a cmU/ári birodalom minden nWibAI kezeinklioz küldült liála-iratuk it logr^zloteaobbon tanúsít-\' jiík. Imgv « porok rrtgzőtt szorulások ntil, omi«ztho»lon»«lg. gyomorhív női, továbbá Körcaök, veau ideges bajokban, szivdobogásnál, i.logessdg okozta fófájás, vártolulás, es|isz\'»s foglájdaloinnál,
v<5gül by»t«-riára; In\'tkórra huzamns liányásrnliajla.....ál a logjobb sikerrel alkalmaztatnak, a
a legtiirtósli gyiigyliatást eriHlményoalék.
Ilaktávuk Nauff-Kanizsán : JJulus .1. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fesselhoffor J. is Hősen leld F. uraknál
Brlovárotl l.ikovi.-i 0. Csáktornyán ICniAa* II. Kosiegtn t\'-acainoviti latv. gy»gy«« KapokVArott Krgl Námlni g)óg>>*
Kolin .l/ik»,b Kemsiten lln-yi-r .Iftksb Hni Kaproucián Wmli Siml.\' gyógy Lctenyen Kalimita J. győgyal.
Marcaliban la-il Nsn.tor Banok-Sit. györgyön Kibii S/ambathílyen l\'lllcl "
ógyai.
Sopronyban Moiey An.lria gyógy•» Zágrábban Mitielbacb /.•. gyógyn.
tVyl,ck .1. I. gy<gí«. , Urwviai Kr gyógyn.
lürn cv\'gcknél kapható még: (544—52,37)
, /\\ norvégiai Hergun városból való legtisztább t\'s Ieglintályosabb
valódi Dorsoli-lialmóJzslr-olad
Ara egy üvégnek használati utasítással 1 frt.
Minden ilvog, más Itnlinájzsir olaj tájtól leendő inegkUlőnböztetós vágott vődjogyotnmi l van ollátvn.
A valódi Dorseli-lialmáj-zsir moll- ós tUdó-bajoknál, scropliultís ós racliitis betegsógek-| bon legjobb gyógyhutással van; meggyógyítja a legolidültebb kijazvány- ós esúszbajokat, valamint az időszaki bör.kütogokot.
lízen legtisztább ós legbatályosabb lialmájzsir-olaj faj a DoMch-haluknnk leggondosabb i egyliegyiljtiWós kiválogatása által nyeretik, ós áialában semmi vegytani kezelós alá nem Vonu-tik, hanem a bepeesótelt eredeti üvegekben lóvő lolyadók óboíi ós ugyanazou állapotban van, | mint az közvetlenül a termószet áltól nyújtatott.
Moll A., gyógyazerósz ós vegyósr líóoabon.
Mi*s.vui&-au: cz Kvtfsvnxazxií irmzxzi
%*íipinr, i&ifitirúvti\'ii, \'pctfdmftc
) mii itiiDrif Síljrrili-íteqntntrn. C Sincs fcliilffr Cimlitát ;u untljftrbrnbcu SSvoftprelfcn.
Wolto de« Hauiei : Wuib billige W.inir t.uin pul |dn.
Kr.ioina, Drlefpn|iirrr
íViriilja.
,1 .U! « rl(.\'<r" unt cin :c |«|i fJM> l\'iit tl(|M(
« Cttí CtJí. 1 ■i \\ \'C.uirl, f<
I C t«, , i ipfl. (\\art. fap. I 1\'iHi, l"l»»t I
Mii ii)H (nainiil I
ilrCi4il.ííilitl, :ji(,» Vnlir |
iííj*\' o erfiiiidrno Tlnli,ii-Piilirr.",^flf
IIII unt )\'< nUmif van t.\'jlVr <iMtl win tlt t Hl-Ii >":> II •». I it,-. nt 111 10 ti.
\\.rla^.n Tűr (irw.iliiilli-lir nnd KalisrapliUclir SchrlftOlungM, n>y«M.tn»»
« fattíti. iVíocj a,

Mlü Mflrk \\Mlknrtrn
<■\' itn>ütt. (. ii tfjuríw. rc.nt idillim (i. i. tlllllkn. fillá »l li>rtJt| m J mt -.!
1S§- Mahlfnlrrn.
H1411UHM • a.Hm Ilim I <t\',n lu, (,u í,4B( B„t ,
pr<m vni i, ii i ui........
I 1Iljltl.tl. III II Ki un. QetU» . I • ti
1) (IlK JJi 10\' I. ,M,ln ;.„. . h • ti
! \' tMHANt\'A MM\'"\'\' " "
i M««B\'hiu i\'«Vnní.*c><í.\' ii!
" VVÍiVu\'. inl( Ctitt,
í\'líHl (llt »in ti( i i
Sir.,\' I u\'iVm,\'£ \' \'t Viríjcr SMti . i *jri«i|ii
I <»Klh
Cf tlt It

l-i "\'j n j i\'.it nlitafcl, 1 i\'ili iu |». | .
Klne foni|»lfle/i\'irlinriisflinlt
(lilrsil.i u*rn ni bllft, -TgWJ1
Ü.t« nrar .Srhrrib-ltonlri
v.v/vrvr
ClJit
I vlMnii.ÚHtfra^ii
llt Itti Wtiuic 4ni««»r, io....... ....... „.,„.
fit 010 unt tlalr 5 ft. 1HF" Drr nrhünr l\'rdrrtiall>-r. "Tiri
« ■ Itt4 HWtai |-at» Kltr . t( a u l t , . h»ta wit tinti attii iái i iU\'i.-.* .te,u.!,» \',„ ,,
tat a «■ t(n Cvttntiia lí It. .«, ttíjf. •V xratlrlr Pftsrltaíir \'XM
■ad Miomltr íditllr.
1 CtM nlt I fitOatin ijn,».i , lnc,„ ,.
#tiai taflil so t,.. ji | fjjius irti.f • Huj : i,.m " 4>orti»turt»rtffni fammt jiiukh. i( nf)
i«l»íii, n. ».»».
• tu i ntltt.i<(lkfl%«f«HikluHiWuin,\' > kii •atka lOOi Sttiúíi nn rti\'iml Ji.i-t ,, Wiléln. tal t\'ntti iti < Út Jiiiniit , ci in | ,,
\' CtM tinim ttlllHt 0<i« min i| t.i MgT- ?l» I* »\'.»■ MMHII>MH > W. iinliiu-ni., HarrtH. lOimnu-j u i • r, i.. i i tltralti» Cfitt.i mii liinfi imi-.imi\'.ii. i.i in (,a HlfAtrlOrr. l tl3,t to. le. in. o f^.
nl.i i t SiU.t 11 ti. Tlt;t • In nllen J\'arbrii,
• - ■■\'-«■•«» Itipait. t.-t\'. H u ;i . . lo b HMi-

SSflr\' Cnrhpti-hh t It n.

I i Claí (I » ií Saíta, R .1 I Htll»llaj > I.
Briefíiegeliuarken, "TíPj
«•. riiiSÜ" Kii \'CHil ii ■ »»ii«ti «».-. ti ((tikn Cm iát, •9"»t<», tmi Hn tiiíii.jnii 1000 «IM tt
llift tolulni i»Mi, t»ii:ii(ii
»- chj|.n i p.t i,.„ i ,,, •tVtii.^ianitii, M>-i i£iJ.i |t. .
MT* Fa^elVrlen •taalAJ. au^.tUim. , 14a, „,(,,
S\'L «".\'"" «•■««»\'. \' >v
HHf Pral.il.rh- llalnm.tntrl(( r.
. . IJt\'jjt lUlMl í\'l.U. »■> I
\' tlf\'(i/Ü.tn.\'.n.\'-ig
(1 (i MÍliilí un» vi.-r l.\'thf " I. li .».
tii biijtif j.<i»iUuif la titttju ;
ín öi(r« ííttrtlii.U nllcin )u Ijabfit ík
Wien tiri A. h\'iediiimiii, JJrntrvrtnrOr íli*. 2(1,
iMsií\'h^Ba lEacIistHicsu^ ^olmtivEi\'iiiidiiagí^ia.
Erapavnisi.
Kotn Zim vorputser raohr,
Dlo nurc.iietctinits Zlmm.
QUuipaita
Ejn Slo? der Wi«Bennchnft.
" Atbim riiiTtillt,
íialít lammt tlaK.I ua| 9< fi
Eino Wohlthat V
"MJI ciiilln aníjtííl t t<» •
— -....... CJi |ba <

i II
Btirn^tt^fiji mlU : 114. t itli t Bodta-wiohibfirat* ft^tl . . ft. 1.
Amorikaniaohes Patent.
Oiinndi, aohOna wetaaa Z»hi » tini
n « (iMlta !c. s»<»ta. 4 H uittnciftlitti lua ntuti ftt tía il^i\'.-alnHiftmlí Kaat. \'taitf uii\'ait<tiH4\'. I Cilii w> tr
I Gtí\'den 50 kr. ein Dampf-Apparat
mt T«»l iftfili-1 ftr frfiiMlitiin tfiifi. . »«.-. it Itl i» >ni BiilMUr, flobutiD, Aom
tar, W. ikitatlau, Woliniliami>r, e tlt
li.M un C.»tafi ti< 1,lenini .. m> (irot n ttiftlttii ft\'ti|t. alt »«nn tl ullti»t«1 |u1i,í(n aimli* itnt
•"«« waiitt tíB»t» km ro.tn
Jifi tm li»n<». I Ciat co It., tttan ml iftiiKt 90 tt
Neueste chirurgisolte Erfindung!
EiiRttiohaBclbit-Kljritlor nllfuttcaMrt, tti »iní(ti rnif trti^t ti 1 liiittati: |tl» I « l4itj4i<, itji\'t Vdlrrti framn «tat « . (iit.juai in ha itlm hí tlirtiimiat to ililn, u.o a mail ti(|,» k.vltiri .....
I Tltl « vtnftiui
•<>r Iilftt.* * /MOll, lr ta| iii yjirr-\'* 4«.l<Mt**t»\'t «.ín i it n f;»n. 1 Ciü.f tcM I N Umt i, i i\'ttlUnl^ail.B |t.
,g»in.i tnt fii lin\'iljnil i
NZum Sohutzo der Pergőn
un» (llt Ciltirih\'lt ht (Viamllimnt
n HHtliii.í H iMt.afU. ii«i j«K íaiKltl. 4»MI.-i\'r |i 1< (a; illlil ftií tlt
•<tLsfxuohnui R ivotvor mii
IM • I-U1, r.\'it Ilir <\'(Mtji:.i| bn> i
ÍI1».\' iin it, |l . II rína; j\'»
1 etdd 7 IMOi-nt tt A i* "lOO Vatr-Tia I . ti \' . III .
t«-.tii la Inam i etild j
Ein intero»santcr Fedorhaltor.
«(• Cl. íía: Aaiftr Sir.ltta III. i .tjlinl Jl\'at 14 I b. nt it Ha Hu llai, ma.i r- it ibat tu « tl.ua (it i(|lllc!tn n\'cr t\'Ht\'i lltítt)i|ltr nt i|f»\'t «mi»\' nu.íti lalin. tanul hl Ilin « Qi • • 4m ,i|r4it n t\'|, v Hl. r ai(l» In i> ntii tltlait tt *<mHt t 1 lr ii* nitt ft r ollltit ..ci* t r ittflult ncí tit.- Kif tx i ab ti>idt lu. b (t |i »it nt C.\'ntf (tn:.t l. Ii ,1 (ht aUt
Oiitaiaaita ttu ,Sitt,ti (.illit- tm (it. i kiii „. Rittl»allti 11 a I ftiata aift Kt, t i 4 itt-M!tir, tlt Muftiutil..i Ifi Mun. ma •>■ 11( i |<t 1 ti* «Mib |4i(itn Ina. fiit. ,<H et.Taa| ,1 ir ntitfttn ttr Halt KilibU It l-l Hit |J«II t« tr utt nana iu tmr\'ttlta, N , « (t» 1 \'ír líi . Mil\'taK.eiJBI\',<i(at|,-|t|, Iflltlt l, Íitli-.K, l. •.1 , , ,,|Hrt
Tavob^n-FtatotiD, fr<a
fi, 4.- I
"ne ti, t eiuí Havanna-Bouquet. ^
>1 IniH\'ii i iíá tt-UMlt I írr111\'n. Itt .-«,,,
-\'..ím.* ti, |
ta\'rfliri Étwemi.. .. ......
!r OiiuA ti
őteictro-galvanisohe Rinpro, \'JU^A M*\'«t,"«:?tíí/fV-!
tiut tiCitnl 1» iMIfl\'. (lir Itftii fl.Vtnl.1ti I \'t fúr 0 Oljattti, a I.
Metli*itiiaohe Theeraeife,
» aBt 1*1 tl .
\', s f» ^ •< yia lel.ttr , ^ *\'» »l\'.i*«.|tír
. I JKl <m\' l.\'tlta.
Luftpölater,
1 nt. »:tlattá, f> i,4 fi, ^j. tt. snMai tl.lt lm4 i\'rc atilla
• ■ é, íu\'l i it.,i ntrbtn ini, i> >lit*flit I- » - - -
t :"« J.a na iaiti|:|iin
........ atmtiití
ta\'JltJirW.SulfiVit iMt<»it«
**<• Sli ttia tnk iliiri lltntft
mtNstai i Cttd |im«i| Ha*H\'w| is tr.
NKein Zahmohmers ntehr.
tn,t Kt(UIpi rirt Orrillni
«{?»«" tt\'i\'c*"""*"1 f!1*"1
III tn*tr, to .\'11<%ÍiVi11"»t l\'.WliJtrt\'\'.\'i* ttiit. i i)li<ca mt Siirtifurj to tr
Praktische Erfiudunír.
»M» ia .a a(iua:ia. tl, I|at\'S(«|i« |i n.
i, «alai,> . int |aia>. «.|u«| »i It
*>tt ;<fc»íibf «riitd
i ki m . i, [. f... . . l, J . " \'* " * iiusoii-nmuut
I iil h,", !. \' - ",\',1 Mm tlr3lm.tr. l n- « rmt
íiVl ii \'ni\' \' \' • lM,,U " \' »«» tol Itl <i,im ! f |jn , tl, „
Cili t - tlt t ff. „Ii jia-1 „ „„ t H.t^Rtr | 0i,«jU ,„. , ,)ii|j,t ,.\' " \' •
Jtnb fui efíer .td, |t,« WcwQ, «|nllff nnd , lleln (ll bff ít(<„ig|(n s„t„( |U ,
A. PB1EDMA1TO in WiEftf. Drntn-ltrnfif Ur. 2fi,
tla|iltitatta Cntl |* » <lt Útik tl Itl tlt tt.lltit ift Kiirt, ta| t |<br itiHl |u tuti Jittii lí «1Í tana ii* t« »i n(t liu .stiltJiia ill uit tl in ptirl*n(l4tii »\'ü| liiiia tlt ior* ttlit |tit ft i wtrti.
I cua fiual Hol ftfln IUI |t i.to.
PeraiachoB Haarfnrboralttol,
Kft\'.iti* iiii-«>llitlli» irinrl ^ur rai* PtfliVta t\'iua f.ti wivaii |i\'j|tl Bolti fjnni tlnSili lujltii* llt iuiu i iw Dtllijt :t!tt» t« t;n 9ilu. Ion fotrtl int i|t |.<n)un|i*öt:i4. i Ciitín |iannl ■aiea|uiij 14,
Zabnperlen II
llnftttitU Ifi tl, b»5 tl\' anttc (i»«« la ftrtt l«tl 1" Juit.it }ji.» tal -\'aS itn (tejt c .\' ait(> | n t i itti Tal aatr\'íHI tiflt Dollit ta ,t|ta unt llt it r-htj 5a5»iol i, irdi*( tta (inttra ih .silnin tt\'nt tttflc\'t-i., iái «t |4"tr|\'tl lítt .sltai ttiiiiíu r»«e * tiati Citaui to tr.
Pulver Retcen FusBiohweiBB.
1 itltl tiltllljl tlt lia\'j: €f*rnm *tr »b(t un> tt i titun* (tvu^t.a tí*n naa>jtat*ni(a 0"iiui*, ftaltmil a in* tii Btl4i»uai. i £<*j4k(. fmat ■ llt 4\'>u|iat tií i «c»llt, »« lr,
HUgen-Tropfen,
tar.* m\'4t ct lti| nitti l« i it fliimtf, rrbt.
t l- uit íi ilnii.«.i«|tHi,(!rMt-ií It. Itfcit tag tok ttífí,, inti tilttai flilílji. t qu.cafibjilb
EiniiKe Hilfe
\'üt triftütitiibc 0 ift; na- tart Ht tattlltc Siaan-r tlt ■tumt\'t la :a tltlf i|»t(Jlli*t ilitd
Herkuloa-EsBonz.
iiu aii.|ua,i turult »i a «u tia
faaifcM , le nli ll (atmii|ii |u * Ut.n un* |u flaifta. rtrbluliti tt* r it.n ii* un mim ut tiaii*t bal tlui\'aSt i ».r n tt | lal f„ «
ii\' ttt*>a*tntit tfli). a unb ittblnttil t.itt »illMe»»». I QUiii ii.iimi Knttt |uu| lu fi
PiaktiBob und biliig.
aun b9i|.ttnufn ettt Kcr iat« n< hu<j Irtt **■\'<* (titltl.l hu latit ii , irt Űtatn l r .-tiffit. un ■ t nt dtilitt i* m l >t cía.\'. i nlt unb Uar ltitt |ti, lOtl |ui.\'iun n In n un
télrtla «.,„. r.iut tlil n ft itai< iuiia
Neueste Zaubernadel-BUohie.
diát ntlt Ita t\'»i(»f«, |t|>ai nll to ftlata (tr-
lt.it. ,»,!„■*,« 9..|»traitt:a m,
8 itiil.tat, ta| maa |tb< atn a t*|« f)Jt|i ft maion |>a f t tilt Iraint. h «, lana, 01 nlt* Ijíjii* ta< tKcDti itinu i u.tb lu Cui»ia ttitít. I t1ui*| «i tr.
riiogen-Aethor
t t |t.\'*tt v »u
babtn.
Wajdita Jitmt kiadó lap-, Sj njorailatulajJunos, gyorssiutii njomija Magj^Kauüjáű;"
J.uranioh Lajost, Ver hass Sándort éa Pliohtif Ferencz iomogyinegyei esküdtet; a nagy kuni járásbirósághoz írnokoknak : 11 jPlnliuV l\'iilt éa "i Horváth Lajost; a keszthelyi járásbírósághoz | Írnoknak : Viasita Itozsől ; a leteli) ei járásbiró j bághoiurnoknnk!jizánthó Pált;
n xala-ogerszegi törvén vszék területén törvényszéki bíráknak : Malati\'nazky Laj^/íi-jamogyei törvényszéki üluököt, línrv József, znlamegyoi tiszti főügyészt. Mihálovila Károly znlamegyoi törvényszéki ülnökül, llrabovszky Flóris zala-ogerszegi ügyvédet éa SzaUy Főrend semmi t Aszók i fogalmazót; Zala\'Eger- , szegre járásbirónnk s Bölcs György znlamcgyvi törvényszéki ülnökül, albiráknak: Horváth József zala-cgerszogi ügyvédet, Vizy Uvulu zalaini\'gvei szolgabírót; Tapolczára járásbiró-nak : GvőrlTy János zalamegvei főszolgabírót; tilbiriikiiak GraÜ\' Károly zalaiuogyoi telek-könyvi előadót, l»óó Fei\'wicr. zalámogyoi esküdtet, Kossár Kornél znlamegyoi szolgabírót; íSUiiK\'jfru járáabiróuak : Gyötitörey Vincze ukki 0g\\vedet; •\'
a zaia-egorazegi első foly umodásu kir. tör-nvszikhez jegyzőknek: Skublics Kálmán lörvényiitéki jegyzőié* Gózouy Láazló joggya-koniokol; irodaigazgatónak : Muzsik Kálmán pertárlió\'kot; irodntisztnek : JJegycsy Lajos árvaszéki BZámv.ovőt;. írnokoknak: Szigolhy Sándort, Sirnicska Jánost, Nómeih Jánost, Fábián Lászlót, Nagy Józsofet.; tolokköny vve-zeiőiiok: Paulini Zsigmond telekkönyvi igazgatót és Kopácsy György tolokkönyvvezetÖt: telekkönyv vezető segédnek Martinkovica Sándor telekkönyvi irodatisztot; telekkönyvi Írnokoknak : Doboasy Ferenczetr Hajós .Sándort és ifj. Háry Ágostont; fogházfolügyelőnok : Fábián Jó\'zsof zalainegyci várnagyot; a zalaegerszegi járásbírósághoz írnokoknak\': Király Jánost és. I)Öino Gyulát; a tnpolezai járásbírósághoz ir\'no koknak: Vas Antalt éa Mozrecjkv Sándori; telok-könyvvczotőnek : Krizmanic* Ferencz megyei tclekkőnyvvezoiöt; tclékkónyvvezetO regédnek: Bajomy látván lelokköny vvezotőt; telekkönyvi írnokoknak : Lakossy Józsefet és Szabó Istvánt; a sümegi járásbírósághoz írnoknak : Szmodiss Károly z\'nlnmégyoi esküdtet;
a Csáktornyái. lörvényszél^tcrii létén törvény azékí bíráknak : Bogyay Pongrácz éa Siett-ner István znlamegyoi törvényszéki ülnököket, Terbócz György znlnmegyci szolgabírót és l\'ofr-tier Sámuel znln-egiTSzcgi ügyvédei; Csáktornyára járásbirónnk : Szij Sándor csáktornyai ügyvédet; albirákniik:,Kollárefcik és Dugovity Pál ziilamegyoi szolgahirákat éa Filipics János zalamcgyei esküdtet; Lendvárn járnabirának ; Lendvay Mátyás sala\'niegyei szolgabilót; albi-ráknak: Dervarics Kálmán alsó-iondvai ügyvedei és Koczeth Mátyás znlamcgyoí esküdtei;
a Csáktornyái első folyamodást! királyi törvényszékliez jegyzőnek: Ziegler Kálmán pesti kir. táblai sugeclfogalmazót és (Jacaznák Sándor zalnmegyei törvényszéki jogyzőt; iroda-igazgatónak : Donio Géza zala-ogerszegi aljegyzőt ; irodatÍBZtnek: Vranstcs Károiy megyei esküdtet; írnokoknak: Molnár Józsotot, Pich-ler Imrét, Caury Jánoat és Szmolkovita Józsefet; t>\'lekköny vvozotőnek : Latlbheimer Józaef telekkönyvi irattárnokot; toltikkönyvvezetó-se-gédnek: Gál Imre telekkönyvi kiadót; tulek-könyvi írnokoknak : Szigeti Károlyt és Kopá-cny Sándort; fog liázf cl ügyelőnek : Nyiznyay József megyei esküdtet, a fsáktornyai járásbírósághoz Írnokoknak: Nemecz Józsefet és Ivol-
urgfdi főrabbiban hatalmas szövetségesre ta Iáit, ki szakítva a múlttal ca eddig vallott ol veivel, előbb álnév alatt, azután pedig „der jüdi-soho Congressin Uugarn" (sziinü művében nyílt titokkal lepett fel,a ^ongroasus iránya e« niuu-kálata o!leii. \'
Nem tagadhatjuk, hogy Löw ezen föllépésé megfejthetlen talány marad számos tiszte-lői előtt; mort sehogy. Bem magyarázható meg, hogy Löw, ki 80 év óta ile* eitf.ntk és iö (udo-indnyoiidgdnnk minden fogy verérel a hitközségek rendezése a tiidd/elekitAt önkormányzati jognak gi/\'ikorolhatdi\'i mellett küzdött, most egyszerre minden alapos ok nélkUl a jó ügytől
elpártolva, annak elleneseihez szegődött.--\'
F.zen körülmény Lövr egyik kartársát,do ielonlegi pártellencsét, Ilochmuth Áhrahátn Veszprémi főrabbii egy igen érdekes éa tartalomdús munkájáuak kiadására bírta, moly bon L, mint theolegus, törlénéaz és publicista szigorú bírálat alá vonatik. E mii csakhamar, nagy elterjedést nyert nomcan.k Magyarorazág-
1 an, de külftildön is, éa az olvasóközönség ló-► zitltséggel várta Löw viszonválABzát éa az\'el-l.mmondáaoH kiegyenlité«ét, iiielyokbo sajátságos elpártolása kövotkozlében ^satt. — Végre megjelent a várva várt inegczáfoláa „Az áldozattan zflidókultus* alakjában — melynok ,elŐBzó* iában Löw azokott sarcaBinusával ob-iijrozza eílencaeit, a kérdéses pontokat azonban egyetlen egy árva szóval aem ériutvén,. meg.
Monnyiro sikerült Lőwnek ozon válaszával nmgát tisztára mosni,, ennek megítélését a •tives oIvmóta bízom.
SOMGGYI 1IENIUK.
ler Istvánt; az alsó-iondvai járásbírósághoz {rnoko^nák: HabolcMay Sándort éa Gunsberger llolili/\'.iár t ; tetiikkilliy VVoZetítlek : Nagy Alajos menyei Írnokot; telekkönyvi Írnoknak: Mild Gytil t megyei dijnokol;
a kapósyjiri törvénvsz\'ék területén tör vényszéki bíráknak: Vörös Vinczo, itnab Jó-rsef, \\\'ági Mór éa Szalny György HoinogyniO-gyei törvényszéki ülnököt, Istv\'ánfv József é^ Makfalvay Géza pesti kir. táblai fogalmazókat. Fodor Géza somogyiftegyci szolgaidról, Nagy Sándor somogyim-gyei IÍhíIÍ ügyészt éa llogyni Kálmán somogymegyei szolgabírót; Kaposvárra \'járáabiróuak: Hermán Manó aontogymegyei szolgabírót; albiráknak: Gulyás Jenó\'aoinogy-megyei aljegyzőt éa Kacakovita Holdiz»ár ao-mogymegyei szolgabírót; Marczaliba járáabiróuak : Luhiier Sándor somogymegyei szolgn-bírót, albiráknak : llochstlltler Ferencz kaposvári ügyvédet és Vajda Gyula -somogy megyei esküdtet; Nagy-A Iádra járáabiróuak :"b. Majt-liényi István somogynicgyei főszolgabírót, all»i-ráknak: Jltnker Gusztáv éa ilochroitor László somogy megyei esküdteket; Ig.-ilba járáabiróuak: Bogyay Gyulá aoiiiogymegyei szolgabírót, albi-rónak : Himanóczy Alajosgomogymegyei eaktid-tet; Szigetvárra járáabiróuak: Gruber Guazláv •kapóavári ügyvédet, albiráknak: Hamulyák Fereiiez éa lloinyák Ferencz somogy megyei esltüdtökéi éa Szabó Sándor kaposvári ügyvédet; Lengyeltótiba járásbirónak : Maár László somogy megyei Ügyvédet, nlbirónak: Pozsguy Adolf Boniogymegyoi aljegyzőt; Csurgóra járáabiróuak : Andork\'a Gyula Bomogymogyei Bzolgabirót, albirónak: Scbvoy Ferencz \'somügymegyei szolgabírót; Tabra járáabirónak: Svastícs Józaef Bomogyiftegyói^főazolgalúröt, albirónak : Fodor János Bomogymogyei esküdtet; .\' t
a kaposvári első folyamodást! királyi törvényszékhez jegyzőknek.: ^triuovich\' lleia •ügyvédjelöltet; Somogyi \'Lajos tiszt, aljegyzőt éa Zniga Miklós ügyvédjelöltet; irodaiga/gatő nak : Vörös György Bomogyniegyei alszámve vöt;irodatisztoknék : Gáspár Menyhért, Kégl Sándor ea Nyujassy Pál. megyei irodalisztuket; Írnokoknak\': Kva Páll, Uückhcl Ödönt, Varga Istvánt, Czonyió Györgyöt; Krdődy Lajost. Ilramaricw Dénest, Szabady Károlyt és \\\'ágó Pált; telekkönyv vezetőknek: Jániiay Jó/s-f Bomogymogyei telekkönyvi igazgatót ó» llos-nyák László megyei telokköiivvvezetőt; telek-könyvvezető segédeknek : Víiiitiiér Jáno., győri adóhivatali tisztet, IVtráa Antal szegedi Tolók, könyvi helyszínelő toilnokot Jbiiazner !>oinok»« telekkönyvi helyettes irattárnokoi éa Hajeaányiv Lajos telekkönyvi Írnokot; telekkönyvi ihio-kokrfak: l\'oppól Antalt, Somogyi l.ijost, Glü-ber Imrét, Wagner Jánost,\' SzjgetiJnirél ós Kovács Gézát; fogházíelilgyolőnek : . Vargha Lőüncz mogyei őrmcBtort; a kaposvári járásbírósághoz írnokoknak : Vnszary látván tisztb. esküdtet éa Farkas György törvéuyszéki díj-nokot;
a marczAÜ járásbirósághoz írnokoknak : Gőz Lőrincz és Gosztonyi Sándor megyei írnokokat; tolekkonyvvozetőnek : Stampf Andris megyei segédtolokkönyvvezotőt; teltikkönyvi írnokoknak : Kováca Józaofet Itazgha Hezsőt; az igitli járásbirósághoz írnoknak: Gabsovich Kárjly főbírói írnokot; a szigetvár,! járásbiró-sághoz írnokoknak: llermánn Zsigmónd\'szol-gabirói dijnokot, éa lláth Ferencz ügyvédi ir-nokot ; tolokkQnyvvez-itóiiek : Kosztanszkó | AntkP megyéi Bogédtolekkönyvvczetőt; telekkönyvi írnoknak: Odor Sándort; a nagy atádi járásbirósághoz Írnokoknak: Pap Sándor és liánokkor Ferencz megyei esküdteket; a lengyeltóti járásbírósághoz írnoknak: Háry Mihály nyngahnazott irodatisztet; a csurgói járásbiró> aáglioz írnoknak: Soros Antal szolgabírói dijnokot ; a tahi járásbirósághoz Írnoknak : Dabiua József azolgabirói dijnokot nevezték ki.
TqyAJsÍAL kir. Ügyéazekhek a zalaegerszegi törvényszék mollé Bogyay Ödön zalaiim gyei tiszti alügyészt\\ ir kAposvári törvényszék mollé: Perger Ká|oly Bomogyinegyci törvényszéki Ülnök és Psik Lajos képviselőházi elnöki titkár noveztotett ki.
Levelezés.
ptbt, 1871. ilecC vógíii.
Iámét egy év tűnt n-semmiségbe, iámét egy újnak küszöbééi illünk, de mégsoin vagyunk bizonyosak, Váljon átlépjük-o azt, vagy nem roskadunk-e Össze Sylvesler fagyos kéz-szoritásakor éjien az utolsó peKzbeji. Es ha átléptük is a rejtélyes küszöböt, ki tudja, mi vár ránk ázon-tul. Do - .bátotljág ad erői\', pályán a gyáva hanyatlik." Miért alkotnánk rémképüket ; hisz ugy van az éa lesz, míg a tormészet törvényei alatt állunk. Most egy éve, mi.gyűjtöttünk a francr.ia sebeaUltek javára; ki tudja, jövőre nem ők fognak-o a mi számunkra gyüj-. toni. Semmi sem Tehotetlon !
• Már nom egyhelyen mégis kozdődtek a kortoskedési mozgalmak , pártértokezlotok ; mint látszik, leéz küzdolom elég. A képviselők nagyrésze is hazatért az Unnepokre s tudora, nom egy kíván ,boldog újévet" válasitóiuak,
azaz, hogy jövő választáskor ne feledkezzenek in -g róla, lám ő aem feledkezett meg róluk. Némelyik talán visz i*-magáyal egy kis .karácsonyi ajándékot!- Pesten a szabadelvű ell.ni-zek tartolt \'iö\'án ilv lizet-y^.ő p.irtértekezl-t M; olnTikeinek Jókai, C.Vrnatony éa Vldnea \'Jáno» lőnek megválasztva.
l>! nemesik a pártok élénksége érdemli lig\\.-Imiinket, az ünnupl mulatók zaj i i« iiiü-gnia vonja azt. MíikIoii „fiákkor," minden . -inib.us* a városliget felé robog, a kü/.utt vaspályán törikzüzzák egy mást _ az emberek, hogy előbb odaérjenek. S^jít\'^ kiiíu a városli- | getben ? — a legszebb tavaazi napon sinea oly ■ nagy közönség, mint volt az idei ünnepek alatt. A aok korcsolyázó, csúszkáló vorauiiyzett egy- \'■ niáasal a jégen, s ha egyik gyengébb azereu.- \' caélleiiül elbukott, egetverő hahotázáa követte
aéat. Pályadíjakat tűzlek ki vagy tog.-idtak , a legügyesebb koicaolyázóra, kik zoneazó und- i lelt kezdték meg pályafutásukat. Így tartott ; kéaő oalig. Másnap azután köhögéa, nátha, Iá- { zas állapot elmaradhatlau következményei vol- j tak a félnapi fázáanak. Hja, min lonuok meg kell tizet ni az árát!
• A aok ealély, hangveraeny éa előadna kó- 1 zül \'alig tudja az oinber moat ellia\\áio<ni, uio- 1 lyikol látogassa nieg. Nőin csoda tehát, Irti nó- | melykor egy-egy jobb sorára illetőleg nagyobb közóUBégro érdomoa táraulatot vagy jiangvor- ; Benyzőt is ér ama azerenciétlenség,\' liugy rá \' kell fizetnie. így járt a Door-féle. trióogylet. A 1 Kiohter-féluorchostCr-koflcort éa Hullineaberger i négyoacatélyei azoiibiin roppant diadalt \'arat- j nak. .Hellmbaberger eatélyei valóban páratlji- [ nok is; minden darabjat szűnni nem akaró; tapavihar követ b a leróni rend oson zsúfolva .-van. Ki is uu jonno.ol. jil. Schubert i|uiiitottjét ! meghallgatni, ha egyszer már.hallotUt 11,\'lhuca- ! bergeylől V >— A Petőll-azobor alapj-avára la tar J tottak intlkedvelők\' egy sikerüli előndánt. Jó ! volna azonban, ha ily milkedvolők egyszer min-denkorra megjegyeznék,. hogy drámái vagy. j szomorujáté.koi előadni, kifogástalanul.előadni, | kissé ntih kész\'llet\'éaiöbb gyakorlat ki< linlntik. Azért iiioát\'is jobban sikerült „A kftünő ven dég" cziinií vígjátéka, mint „lláró iia ban-J kár"-é. Az eredinény kÜlönbou elóg azópjiek moiidhati). |
Ennyi sok mulatsággal aztán .a p<Mtiek \' még Belli elógeaznek meg, liánom egyeá -tárau; latok maguk rendeznek f.\'Iolvasások il, üuiio* pélyeket.\' így a peat.i ijtoib mfcj\'lii\'lyíaoguibrtji nem\'rég j-\'ulk tartott felolvasol b. ko\'ivös .lo-zsefnől, a a napokban K\'iuts ii.i>>im.Ioii liaiiaoa alkalmi \'beszédút\' a bank egykori elnöko — t.\'onlvg\'iieic tanár oMtjban\' festett arczképénok le-lepluzésokor, — Jo volna, há a vidék obbon ia kövotnó-a fővárosiakat a időnkint felolvusáao-kat rondo"znéiiek. úgyszólván — semmi
költséggel nem já.r,ha<;ank jotékonyczéllal nincs •összekötve, iuégis haázuoa éa kellemes időtöltés!
Bohlog ujévot I
GYULAI.
2«U Egiftztg, ác\'c*. Íi7. Í871. j
A*on édoa roményben,liogy-szerk\'esziösé- | ged o vegyes tartalmú ludósifásömuak becses lapja haaábjain, mely már csaknem egy czigány I oszlondojo nélkülözi soruimsi, tért Bzolgalutand, I ragadok tollát kezembe. — Tulajdonítsa o íjéma hallgatásom okául azon\'sujtó, tán . — , niár szerkesztőségéd ál tal ia ismert körülmény t, melyet a balsors kegyeilou vaakam gyönge vállaimrá-mérni vaknVerősködött. — A niit nem teheték a luultbaií; teendőm a jövőben; "Jniérl — hiszem — becaes lapja hasábjain ,áz /eddiginél többször leond B*ert^:!B<hik találkozhatni. FóljogoBit o i\'emónyró már 11/911 körülmény is, mort úttörő lapja a „Z.-S. Közlöny",\' moly anyagi és szellemi érdekeinkért — a líízpróbát mindenkor neinosen kiállva — köz-elismerés niollelt küzdütt, ezoiitül hetonkínt kétszer jelenondik meg. — Üdvözlőin t. azer-koíztőségedot e iKHuea előretörök vő vállalatéért! A közvélbméjiynok .biszok eleget tenni, ha e .tekintetben helyeslésemnek adok kifojeZiíat. — Adjon, az ég ura t/azerkeazlóaégediiek a lap további Bzerkesztéaé/ioz bókóa türelmet éa ujult oröt;\'nomes tervén A pedig fyivitvléhez anyagi éa 8zelle.iiu tekintetben kellő pártfogoljlst I .
A karácsonyi ez évben földünk\'keretére fehér hideg ruliívt öltve köszöntött bo. -- A Krisztkindli is ni"lyeloiit ésVendkivílli aj\'ándö-kokkal lepte megfáz ország-számos családját-\'; ti. i. meghozta ai\'íiipodvo várt kinévOzééeket; .molyok ogyesgk-ntk olőlőptdtéáök^ct örömöt; többeknek degmüiláaokórt, sokatfnak pedig kihagyásukért karácaony||nnepi Veaeiüségel, .él vágy hiányt, aokuig t\'artí/Jllmatlanságot és, gondolatokkaU-kUzuolmot, stb. .... okoztak. — Száníos család m<(gycj«!nek éveken át lett • szolgálata daczára \\ konyér nélkül maradt ..........\\ .
Nem vagyok hivatalnok, nem voltam éa nem ia nzAndéköin lenni, Xjgy neln ia vádolliat Bonlti, hogy magam énjo KÍsztftf tán c sorok írására, oh nom\'l több gyor>nékea családapa koBerüoii hangoztatott panaasa szolgál tatának erro okot, tjsaládapák, kik -megy^t|inok, a hazának szolgálva a kinovezésnél rüineuytuU-nül, Váratlanul hoppon maradtak ,,
A birottmányi tagok válnsztáan helyben a jobb pártnak kedvezve lolyt li;. - A-pártok erósi-n iW kitartóan működlek a győiolem babérjáért !
A helybeli községi iskola, melynek szol-lemi állapota nemiíak az érdekeli szülők, haliéin a tanfelügyelőség állal ia többször dicaére-tea elismerésben réa«wült, a legközelebb, to-kiulvo egyenesen a népnevelők amúgy is tul-lerhefö vállaira nehezülő roiz tinaucialis lioly-z ^tét, a nom-si magántulajdonára folilgyolö választmány altul 1*72. (ívtől kezdve három égymáauiáú következő évre (a. 4Ú0.) 12 )U frt adományban részeajttelutt. — Fogadja a t. adományozó választmány o nemes leileért az összes t. kozö iséguok e lapok utján mondott forró "köszönetét éa ubboji kívánatit, hogy: engedje a kegyelmes ég, miszerint 0 válaast-niány a népn iveléa magaaztoa ügyének emelése lek in leiében még számos éven át áraszthaaaA ki jótevő kezeit | — A 1111111 hallhatui, a helybeli takarékpénztár ia készülő félben v&ii jótékony czólokra fennálló alaptőkéjéből ozon iskolát segélyezni; vajha cs»k így le.iiio! éaa* ég mind-m iskolának ily jótevökot adiia, hogy azok munkás napszámosai tízetéaöket rendeaou vehélnék Tol*) éa fordíthatnák családi szükségleteik fedezésére éa ne kényieleniltetuéiiek azl 2, ő és l() forintonkint min l yi használliatáw nélkül folszedegetni, vagy — piano — annyit ae kapva nyugtáikat szükségből, az-irultságból üzérkedőknek,\'(liani\'Sg ilyent fogni is leh.it) — nagy veszteség mellett elárusítani. — Fiiotést\' pontosan kapva adójukat is tizethotnék, mi állal nem (ótelTiének ki iM iidtíix>tculió éa egyéb kellemetlenségeknek. — Szomorú egy jollenség, -de valói. .\'
tanítók rendetlen t»otés(3 mindennapi |):rtiasz. A l(jtt panaszokra a- megyei iskola-hathatós vé gzéaekot hoz ugyan, do a aj • ttgjyhogy azoknak practice nincs semmi erod-uién\'yük. — A megszolgált át alig várt havi \'fizoicaok kérésekor niiincso;i"-util utasilják ol a tanítót, nemeik falukon, háiíem városokban is, mire példa! Egerazeg. — . . . . stb. Sok szép a/ó hangzott el m ir a zíild asztal körül, sok noiiies indítvány hozatott szőnyegre, és enielio-téu határozati érvényre, do ez mai napig is papíron vau, lizutéa még siuca, mely nélkül pedig az iskola oly kepzelt ház, melynek ala|ija jiiáiiyzik. — Meddig lesz ez még így t hova forduljanak tehát a népnevelők, hol nyorhetik inog bajaik gyökeres orvoslását-? —
Sajiiosan hallottam, do\'hinni nem merem, hogy — legalább a. zala ogeraz.-gi — közs. tanítok fizetősök után .a oyugdij-, vagy ha akarjuk .segélyalapra torvényszurüun eddig levont 2u/j pénzösszeg még most ia, nem a miniate-riumhoz fői terjeszt ve, beadva, hanem a helybeli takarék|)én/.tárb in kamaloziia végett van letéve. — lliuigy-4\'au, azép nyugdíjra száiuit-lial esliotólog egyik v^gy másik tanítói család. — Mindezek utáu t. szerkeazlőaéged éa b. lapja t. olvasóközönségének boldog újévet kiváuva maradok tisztelője a viszontlátásig
HAUCZÜUJ ZSIGA.
Keszthely, deci. 2a. mii.
A gazd. felső intézetről szóió országgyűlési tudósítás.a mennyire meglepő volt, auuyira leve\'rőleg hatott a kosztliilylokrJ. Sokat találgatják : Miokb.il viszik, illetőleg száudékoi-zák Kassára áttenni, holott alkalm isabb. bély ily .intézőire nézve alig van mint Keszthely"/ Tiilán családig intézetté teszik, mint van már családi vaspályaV* atb. stb. .
Azonban ninea min aggódni a keszthelyieknek, mert még csak szóba volt hozva az intézet\'áttétele, meg, nztáú° ha bekövetkeznék is, az épitoiidő apáciiakolosior eléggé kár|>óiolui fogja a Veszteséget. (VI) •
A polgári ol*. egylet a nap\'kbau újra Bzervozkedétt a egygye olvadt a társaskörrel, az előbbinek czimét a alapszabályait tartván • meg. Helyisége újévtől kezdve Nie&zuur-féle kávéház emeletében leond. A tagok száma miuto\'gy 2<)0 eddigelé. Mondják, hogy a társaskör tagjai közöl—hó hányan az előboi cziminol fóntarijak a\'kort/Nein szeretjük hinni.
A polgári dltlárda faradbailanul működik. Buzgó kariuestero Vajda Miklós űr. Sylveater estéjén tá/iczvigaloiuniál ogybekötötiilalestélyt\' rendezőiül; a belépli dij égy forint. A tagok .évek óta ugyanazok, [-nem ak.tr találkozni, ki keserves, jó kedvében belépésre száiíná magát. Hj> mi, moat működők,kinövünk a dalárdából, majd vorbungojokat küldünk a vidékre, li* azl akarjuk, hogy végkép el no ulugyjék, 1 hogy legyen, ki lolviiÖts^i a keazthelyi íiiű tcd-veló liatalaágoi. Egyéb nom marad, hátra.
Végül pályázatot nyitunk "ólynn lámpa, \'.készítésére, melynek világánál a tuuulni .vágyó iölurfttokot az -elóadáaou megtalálhatjuk, ha ,"ugyan vau, akire ráférne qgy kis tudni való •
•) Nem Uulyescl^lk-t. la túiitánk m ujo^yiíiél s IÁngi>it*xAl.iiiu AiliWoiif nom síén tíKiiÜ, hogy *.
liiíi-iits Hnitljon, li.iuidii liogy. as *i\'án\'<>»«ók, iie>u n« iskola lúüalistjsu, liaaoiu annak iuift\'táirai 01 v t»ni6(« as iuduk, IÜI0({ X Bjerííog^a, • «ÓII«iiiUoo O.trü ftljitk a u->me4 öuiouaJl MUUelisU lut^iksiiat, msfVcMkta i({)- Ván jötékuay htiiis a\'x alakosásiuk, kUt(lulisaJ»\'\'yhali«4got, UjjiíHit « a* tlg/W\' miUem lörJíííít id<» 8»oík.
lapunk
iiurííi ;;t
Ha minden vikusbnn annyira fidóled a tu<l<> mAny-vágy mint nálunk, akkor boldoguli kii/.-oktatási miniszterünk UrUkálmn nyugtalan Iccnd. — llaszuiWl-o n „bu\'m-buiii lu n -buin!" Kanizsán? legyen szíves n lap I. rz\'o k esz tője cg)* kin csillagouska alatt tiidliilmliii! Talán nálunk íh fog liaszmMni ugy, mint ott. Megkr-•irtsuk. *)
Boldog uj évot!
III r e k.
— Jelen twininiik a deez. 30-ki Int lyott van, résziut azóri tullUk kivételesen január elsőjére, hogy régibb előfizetőinknek jelozhes-Btlk az uj irányt <1h alakot, melyet az uj szerkesztőség képvisel, részint azért, hogy a inult évet 53 számmal no 1\'ejozzilk be,hanem áj hétben 52 számmal, küli\'inbon kijelentjük, Img jövő száma, esötiirlőkön, jan. -í-én fog jelenni. Egyébiránt legyen szabad is a szive* pártfogást mind nz<tllciifi. miid anyagi tekintetben remélnünk ; az e|i\'i:i/.«|e»ek mielőbbi megtételét bizalommal U**rjU ;. Iiogv a lap re ml v-s kiildéséoeii l\'enakadasa in " fürtéiP jók; Uoldog uj é. irt
•- A thztiijitiís Sotitogynu^yóboii dec/.i tnbei- 2í)-óii folyt lo; alispán l.-it egy-liangulag Csépán Auta), főjegyző .Maár, főügyész Szabó Kálmán, utóbbi tisztviselő >/.iiite doákpárii s aszerint lőnek lii<ztvji, mint az előtte vnlő napon párti ennforentiában megállapodits löt lé balpártiak -1 esetnél megkisértettéK igvan a vötuinrai bocsátást, azonban alig J!) \'JO szavazatjuk volt, és nem győzhettek.
— FelhleÚM. 137j/>ÍI. *z. Mintán a városi iskolaszék, ugy a kir. InnlelU^yeluíég jelentésű szerint a szülök abbeli kötelmeiknek, bogy nyerinekoikot ti — 12 éves korúkig a koz-
népiskolába, 12 —ló év-_-s-korit L.; pedig «V. ismétlő isk.iilaha járassák, iegiiagy-\'ni.nvszi nom lösznek eleget; — felhívatnak mindazon szülők, kik az díj. t. ez. órl-lmonon
tanköteles gyermekeiket iskolaba jaritm elmulasztották vugy az iskola ind kivontak, . kötelmeiknek azonnal eleget tegyenek; min-tíin ellen e<elben a népoktatási in\'rvény értelmében a hanyag szillöket \\ J» esetben 60 kr., másod esetben 1 Irt, -majd 2 frt, sói 4 frt büntetés közigazgatási behajtása által fogja kötelmük tuljasitiyóru szorítani. Nagy-Kanizsán, 1871. deez. 23-áit, /t vdroti itiutic*.
— A »xql.anie{///eláltalánostaniló-eyyl,et" részérói évkönyv adatik ki, az ebbe közlendő dolgozatok tíyőrlíy János megbízott szerkeszlőlu-z Tebr. lí) ig beküldendők;
— Madai\'ásx Júxscf országgyűlési képviselő .Somogyniegyébeli a virilisek sorába felvétetvén, a megye alispánjával levéiileg tudatta, liogv ő o joggal élni nem kiván.
- Á balatoit-fáretli sxerelrUiáxm ujábban 2600 frt gyűlt be. József l\'őherozug 200 ftot adott.
— UJ pélix-eyi/lrt, A nagy kanizsai . „Sególy-Cgylut" utóbbi közgyűlésen a többi
közt az a/ inditvánv is öllogadtaloti, hogy az ujonan belépő tagok 15 frt leliillizotést legyenek, s a müködo tis\'ztyisulók-dijazasliii i reszo-süljenek ; o miatt sokan a avgelye/.ési ojzin.it hittük megtámadva, melyet az ügylet eziinénél fogva is képvisel, elhatározták, hogy egy uj segély-egyletet létesitenok, mire nézve a dél-zalai takarékpénztárnál deez. 2.V és 2t> áu 6000 részvénynél többet irtak alá, heti 50 kros fizoUWd s 10 évre, moly harniadtel miliő-nál többre fog .i leloszuiskor rúgni.
— Másik njeyylet, mely nom a rideg pénz csengésével, hanem a bájhaiigok.sziv-lolkositö nemes gyakorlásának bűvös "erejével nyújt élvet, t- i. Nagy-Kanizsa minden szép s nemesért lelkesülő hölgy koszorújának ugy része dalcsokorbafűzúdöltsBIauEugénia, .Mn.-.eliaiiez-kor Ida wEngliiuder Lujza úrhölgyük védnök-aégük mollott, eddig a következő kisa» zonvok.
. képeznek . Leány -énekkar"-t: Ullop l\'aiiliua, Áventi llulona, Axonti Alexandra, Maver. Hermina, tyayer Eugonia, Wuliseh t\'i.ibriela, Rózsavölgyi Szidónia, Kosonstock Etnilia, Ko-Bcnstock Sidonia, Ktiseiistoek Ilka, liritlheim Zsótia, Hettlheim Cleinentina, WiIIp iiii .Szolina, \' Neumann Késa, Som mer Jlerta, (iriinlnit Sze-Ima, Woissmayer Verona, IJichler Kosa, Eich-borg Eugénia, Neumann Fáni, Kronfcld Adél, Kürschner I\'aula, Ditrichstein Fáni. liiba Eugénia, (iodina Uizolla, Uodina lJulla, l\'rager Ida, Fesselholér I\'aula, Laokunbacli Irma, lto«enberg Jos<-fa, l\'ick Fridrika, Wink-lor Doborah, Milhofer Antónia, Sohr Hermina és Suliwarz Amália. Titkár Heitlhoiiu tlyőző.
A n.-kmtlxml tltxoltók őri.Wáján karácsony esten szinte érdekes mulatság volt Stölzl Frigyes és Ziirkowitz Vilmos urak Tsinert áldozat-készségök Wetkoztébau,
\'kHHitMl (lutánlw Vrtiárnup, «zaz 1871. évi ducsuiubor 31-én, pártoló tagjai-
í\'*JÍ»\'f>".o<t«..k t.U\\,j (;r*(liní i)\'ieleii, gicrk. __
~ E Mámhoz fel ív melléklet vim cwtolvi
nak", a .Zöldfa\' vendéglő\' nagytcrinélion,(lr(ln-bauinJózsef zenukata működése mullütt^dal-csjelyt rendezett következő müsurozattal: .1. r Euókpréba" • bohóskai Kunzotől. 2. Zenedarab.\'."). .Alarczmindeiuitf tréfás polka Strauss-lol. -I, Zenedarab. 5. Mncsk»Mtős. Zongora-kísérlettel llartlioldtél.d.Zvjn\'darab. 7. .Négyes" nagykar zunekisérlottel Engelsbergtól. 8. Zenedarab. 5». .Allatnégyés\'\' Hrixnertól zongoraki-Bérledol I-bi5 tenor macska, II-ik lyuk. I-»ő basso kutya,. II-ik disznó. Ezt tánczkoszorú követé.
A A „11 ó(ll/-ko » te*ti I v«lilá regi/let ■
tisztújító közgyfilóséu a következő urak választattak meg\': oluökiKdí^auweber\'József, titkárnak I\'k-sszer Jgnácz, \\ pénztárnoknak Uolfy Károly, választmányi tagoknak Wellermann János, liarlos János, Id. Jack l-\'rigves, Darás Zsigmond, Nondvich Uyula,. Hirschol Ede, tiödörházy István, Ulau l\'al, Mantuano Hozső, Uszeszly Antal, Itaboehay Uyörgy és l\'rangor József; 1\'óttngokuak Kollarits János, Urllnhut Fülöp, és Leber Ignácz.,,
Kai\'áesonjth Pallavicini Hyppolit honvédfóliadnagy, őrgróf, neje sz. Vojkfy a nemes keblű grofholgy^tv FényesJenő lioj.iXéil hadnagy, Inkey Kai maii, C»u/\\ Karoly es Szalacsy l\'arkas földbirtokos urak, kara^soii előtti va-sárnapon egy gyönyörű, orlékea karácsoufáva) ajándékoztak meg a Kis Kanizsán állomásozó •10 ik honvéd-lovasszázadot. Á kedves ünnepély, d. u. 3 órakor vett-J kezdetét, mikor is a grof-l|ólgy által sajálkezüleg meglepő pompával fel-ekesilelt kaiaesonta zeneszóval lón a nagyszámú kivauesi jelenlevőnek beiuutalva. TüOb-szori felköszöntés után, melyek közül .Mélán őr-\' mesteré legsikerülíobö, az örömtől alhatott huszároknak egyenkint kiosztaloti a neki sziiut becses ujáudék: p>pa, dohányzacské és egy koleg szivar. Az ainsziek liasoniieuiU, do érté-kesoöb adoináiiybaii részcíiilHik. A kiosztást kedélyes vacsora, mit a legényaég-ingyun kapott —s a késő éjig tartó vigalom követte, liz alkalommal nevezeti, grófné a Vendéglős lánykáját is nagybecsű krisztkinUlivel örvendeztette :neg. Sokszoros elismerés a derék haza-liaknak és a lelkes grólnő honleányi lángbuz galmu szereletének!
— J)cák Júxst\']\' Zala-Tárnokról a honvédmenház javára 6 tri. 01 kri küldött.
Zvi\'(/élil/i (i{/«{<( soproni váltótörvény széki\'kereskedelmi ülnöknek kitűnő tevékenysége elismeréseit! a Feruiicz-József rend lovagkeresztje adományozlatott.
— Kvsxllivly. A „keszthelyi dalegylot" deez. IH-éu az „Amazon" czimü vendéglő nagyteremében -1-dik roudes —^tánczvigalommal összekötött „Daleslelyt" tariott. Müsorozat: 1. „Dalra.", tf. „Olyan a te dalod" Hubur Károly lói. 3. „Lulkésedes dala" Liszl Fereiicziöl. ■1. „Kiitoiia-kar" Faust opjrábtd (iouuodtol. 5. „Ernani bordal" Verditől. Ü. „Kákoczy-indulo" Ivngszer Mátyástól. Éjfélkor: „Isten áldd meg a magyart" Kölcseytól. Jjtlépti dij 1 frt. A pártoló.tagok beléjieso dijRioutcs. Sziinotuk b a lánczvigalom alatt a keszthelyi zenekar működött.
— A HO»l\'i(/t/ni< lfl/ei .tisztújítás deez. 28- és 2U-CU folyt lo, a zalainegyoi ellenben január 0- és 10-éu tartalik meg. \' -
— Daráxs Miska előnyösön ismert zenész, mint a hirdetési rovatba igtalotl jelentésből kitűnik, Z ila-Egerszegcn Kovács (iábor múködéso alatt volt zuuelársulat vézotésót át-vetto, s ujó\'nan szervozkedott. Iliriapok b inú-gáubizonyitványokból látjuk, hogy már több hely (Itt dicséretes kittiuteiesbon re.-zesült, azért a megyei közönség ligyelméöu méltán iijanlha-tóvá tette magát.
— A kis-komáromi lolkcs iljuságnak ismét\' egy szép ionéról emlékezhetünk inog, ugyanis alig .hangzón cl a »ttcsérei, hogy ügy jotékonvczelu műkedvelői előadást\' tartottak, most ismét ft balaton-iuredi „szerotetházJ javára roiidoznek lánczvigaliuut jauuár-^-l-on. A nemes és szép czéi minél nagyobb sikeresi-lésén u I. közönség tömeges részvéte nuin fog hiányzani.
. — Sjiorxmi J\'ál a keszthelyi gazd. le Is. tanintézet és löldmftveS iskola nagyty-duniU igazgatója „A gyakorlati mezőgazda" czimü népszerű szaklapot indít meg, ara egész évre •J frt, félévre 2 U) jövő számunkban bővebben szólunk róla.
Jh ti sxcmle. San Franciákéból egy expeditio indul, 8iJ liap alatt a fó|<k>t körül utazza, mely 23,í>0<) angol mérlftild, dij 1 Mű dollár, vagyis 1 l li> J frt, — A vapnti kocsik fii lése általánossá válik. — Az 1872-ki tijoucz-\' állítás l\'obr. lb~ apr.M>. közt fogáiiatósiitatik jiz IÍJŰ2-, ^ 1^\'O dik évben született
hadkötelesek korosztályaiból. — A fold körül távírda sodronyt létesítenek s -10 perez alatt a villanyos szikra megkerüli az egész fihlet. — Königsvvarter bankár dei^. 23. Ijecsbon meg-lmk. — Floroncíban valóságos felhőszakadás volt. — Oirk Alajos kanonok hirszoriul nieL\'-•nyerto purdt. — <ir. Lónyay Vejsuczon orsz. képviselőnek választatott. — Mult évben 397 ■ hirlap s folyóirat jeleut meg n magyar korona területén, kőztök 21Ú magyar voltl — Keplor nagy termószettudós szUlotésénok docz, 27 én
volt háromszázados évfordulója. —vfOllivior volt franezift ministor Kossutlmdl látogatást ! (ott. - Homényi Ede Fáy Oizolávál jeg.yet J váltott. -- Az oziist árkélei pólíék\' jftiiujir hóban a. magyar vasutakon l;\'>7o- -\'r/IVston a ■ „Két pisztoly" hoz czimzétt vendéglő helyén I gr.^Oyürky . Ábrahám nagy palotát épittol. — Mazziiii gyógyuló félben van. - Oran város 1) éráig tartó földrengés következlébon elpusztult.
Papírszeletek.
• V. sebkenü «-t á v i r d u A m c r 1 k 4 li a n. A züolikeiidót az ajaklmz emelni, jelenti: „ismeretes-séjji-t aksrok veled k^inl." A kezek közOtt tzétbmi-lani „eiiKCilelem-ailás.* I.efelé tüKKúI^Kúsea tartania „liirod rukolibZiilívfiael." K«z kmul sodorni: „Közo-nyOisei{.* Az áll ala\'.t tartani azt jeleiiti: hogy ^„szeretlek !" lm a két véijónél szétbontjuk, gyűlöletet akítrunk jelenteni.--A jol>l> arezhoz szorítani: „igen;" bal arezhoz tartani „nem;" A jobb kéz c»ukl6j,in körtlUekcríu: „má»t szeretek j\' a balkaron: „ugyan ne alkalmatlitnkoiljék!" Zsvbkemlót ujjaink küzt tar-tini annyit jéleiU.liiogy : „szoretnek (innel benzélni!" - Trillára fi-lwtve: \'.kovesnen!" Ha a Ííét végénél ú>g\\a tai tjak: a/t akaijuk mondani, hogy „».irj I" A homlokon koiülkóive :. „meüleiwtés." A\'jobii tulúu laitani annyit te,/.. : «óa kiállliatatlan!" A bal-fillihr peilig : „\\al.tkít<>| llzeue\'Wm vijn ön fzámára." ilu az i-gyik Kzcmre téi-z>zilk, tudatni akarjuk, hngv: „Oa kegyetlen." A inutatoi\'jjra göngyölítve: „meny-ttmzony vagyok j" a gyilius üjji a gongyólitve : „meny-asízóny vagyok;" a gyürlls njjra : .térinél vagyok.*
— ift a j I rt h i ii á k.) Kgy wllrlpnibír^i Inpl an, midi\'íii a •tnttgarti kíjiVKrlíi liAxrót volt\' («\'i, ai moii-dank, hogy a kamitia iuugiiyitá>Átal legutl HiegtOr-téuik <ii iijuu választott kiioncc ké|>vi«elii elteiuvtésu. Oluvnliguiig, ehelyett ■ llvrltliguug.) Sem lég pedig vgvik n-agyar U|> litt"; a fő cndiliá/ jrKyt\',\'j" Alkotta a íör<-ndihái jolcntétél; ehelyett Slhotia rtO.
Fuir.ii> r e e t e p t. Kgy ndvária\'tlar. cl-méiic* a kövuikczij hirdetményt tette k«té egyik amerikai laphau: .A ki a<t akarja, hegy caiiiuija s.ihw, át no áíiók, e«ináltai»a a etitina fejéi TalaiRely hi\'uUxák gégéjéliul, mert at a vuot hu nem voti : a tal|iát podig |)lulyk».\'i»iiony nyelvéből, mert at « >ha ol nuin ku|iik.* — l.ám, ilyen goromba eml^urek is vaima|( a világon !-
— Ahol a n ö k d i e « i r o t é t tengik. Kgy londoni lapban kfíiolcbb a ktvutkei\'í volt olvasható -. „Nősnek luimi nnnyl, mint jé reggoli, gom-bftlyll karok, |iiiuj .likak, lnrá.tiájfo« esevcgéi, ing,
mellről nem hiany/ana% a guinhuk, ágyhot késtitelt
esixmahltiö, .boldogig, egétitág »tb. .Nőtlennek lenni pedig egyírtclmll anKal, liogy di\'rékaljuiik ragéi (>«*• \'xetlirvék, l\'agyos ori, lolellon k.ilvlm, ■ ejjiiytlrn fohér-nvmll, kiiung\'y.ill haiisny*, rusx ebéd, tyukxem, biirut, nállia, — s/óvil a/, emberi élet minden kigondolható\' ugynevetelt „apré* bajai."
Szerkesztői üzenet.
1. T—y. Amint bekilldbtett :
.Mér( kéítti fin ssép i.i.gÁoika l\'alra rtjó Vblen/etV .
Tndja-é a -.megtart -szívnek • l)alt zengeni noiif lehet. IJejtvéAyembén fcllelé már lliven tirzUII titkomat ,
K tabbet Ítóliii — ali intenem ! Többet (tolni nem aaabad.
\'i. S. A. l\'écs. Iletenkint nem egy-, do kéltter k stlllük a nyilvános vitsgira, átért ninct okod hallgatagtággal vádolni.
•\'I. PK<tlokagnt\'>»| igia" kotliltotni fog, azonban tterelníík, ha Itt-ott élélikobb szint fenteno rá; van | anyag olég. j
.4. tiy. II. Ilnda. A lapuk retouroxtattak ; in- | tíikedtlink ujólag. A láretaiovél kétón, a. mátik ko- ! rán érkezeti, iparkodom átolvaini. Kérem vitxonti I •livélye* UdvOzletoinut kijelenteni! \' I
á. I*. 1*. Kottlhuly. ..Stivot ígéretére tzAmoloV, ; klll«nii,en a haláuat Üléseiről fölvett jegy*ok»nyr másolatnnak inlolöbbi bekllldélvt kéreini kOzérilektl j dolgoknál a gyors iiitéikedéa kéti*c,ro/,i a k<>V.I><* I becséi. N My- alj.irátbiró uruak-bo.sei késttégeérl hatalias (Idvüzlct !
«• K- Koloztvár. Kj^ pj ! hatalmas argu-rnontiliuokkal él»t. Magánlevelet irok. \'
, 7. L. 8. Szeged. Január vége feli küldhetem válatxoniat. K-nak előbb.
ti. 81, X. Körmend. A laput aionnal kdldém. ígéretére stáuiot tanok.
0. V. 1. Hada. Kérnélek,ha Treiehlingeriiél a nagybecífi képek felöl intézkednél, síivet tudosílá-tódat váiuiu.
x 10. 0. 0. Nemet-Magasi. Horsánat, a levelet nekllnk nem lehet Mzálui, Tftbl.lre nézve kérjük I Bti\\j;» Udttttlet n lelket knmeiiotaljaiaknak I
1,J.-r I. /.ala-KgertiOg, Kötérdokfi kőiloinényért semmi-dijt .cm íog.vlunk el, ext különben u t kú-ztntugliiik irámi tittinleiérzeiank• tiltja ; jllvőro it kérjftk becset megkeresését.
l\'Z. K. A. /lign\'ib. Teljen kéntté^gíli lapunk veteresillag i: a* egyutértéa, hataliat Urömmul Udv8-
löljük, ki e vetércaillag lényéi, melegét kebelében hordja.
Kiadói kérelem.
Igen sokan az oliJbbi olólizotési árt kill-dölték be* tisztelettel kérjiik a bzívcs utánpótlást akár azonnal,akár az olfitizotui újításakor; megjegyezvén, hogy a „Zala Somogyi Közlöny" joleulegi olélizotésí áraogésa évro 8 frt, félévre 4 frt a nogyodóvro ti ÍVt.
Történeti naptár.
. A r.ímni császiri ac\'ra kozdotott ni\'jg kr ... 11. évhrtu. - Ür. Mou-te<lugui Albert Keroncz tí^ilUgász szül, Klagenfurtban 1811. — IV tófi Sándor köszo\'riíi költőnk szül. Kis-KórösÖn 1823.
Január 2. Vilniös porosz király irénía tópfift V^lbOI. — A pfiucsoval ütközőt 184i>. — Jawyi:\\békekötÓ8 II. KAtaliu oroszczárné\\éa Törökország közt 17\'J2. \\ •
n 3. Az angol parliament 1. Károlyt lototto a királyi méltóságról 1Ü-H. -r Thaly Kálnián költö a történész szül. (Jsepoi) 1830. , 4... 1B4Ö. joleu\'t mog az első imakönyv "KJcTbön, Nausor püspökiéi. — JUÖ. kr. o. szál. Arpiuumban (Italia) Mnrcus Tullius Oicoro, a lughiro jobb római\'izénok, — 1008. lloih-lon István Krdély fojodolménok halálozása Kcseden.
Üzlet.
Najy-Ktnlm. rtecteinbcr 29. 1»7I. K hét- n Az Iliiéiben it Unnepnapiat ctend állott be, mint e* évről évre történni ttokoll. A ctokély kéidezőtkndé.s lökéleleteli .egjrildS volt a luég eteké-kélxel.b nzállitátnál. Vetteii ét llértben ezen tlzleti • Cf-nd koveikettébii a loita mi«»Aja.20 krajezirral alább tz.illl, nálunk a*»nban »*.etet nem állt be. Mi Ugy é«zleljtlk, hoyy a legkötelebb időben erűt üilet-tevékenység \' fejlődik ki, annyival it Inkább, mert a ktinény\'ulak a forgalmat it elöidétik
Piaczi ár.
lliválalot jegyaei. N»gv K«uir.a, IM7l. ívl deotemb/ir!í7-ik napján. Ilma 6.111. Ü Irl — kr. löut « frtjO ki.
87-SH font <! frl öü kr. Koy 7« —79 font 8 frt 70 ki. 7d- 80 font 4 frt — -kr 8t»-«t fout - fit — kr Árpa verfönésre 711 71 font 3 frt\'20 kr 71 -72 font - Irt - : kr. Árpa kütönségot ö.\'l—liti font 3 frl — kr. Ii7-U8 font írt. Kukoriuta 4 frt. kr,, frt — kr* Koku-ricza olatt (esiu<|iiaiitin) — Irt kr. Zab 4í> 47 Iont 1 frl\' 81 kr. 17- 48- font I frl 90 kr. I\'ol.aii\'.a fut. a irt \'20 kr. 70 font 3 frl M) kr. Ilai» fehér
— kr. bab\' Urka KonyérlitA küillntégoi 10 frl
— finom - frl — /lemlelinit li frt — kr Unglltzt közönséges l.\'ifrl. — liuo ii — frt — kr. K rálylittl k«»ünséget 15 fit 50 kr. finom — frt kr. Ko/s-Iáiig közOnségH.s -r frt - kr. finom - irt — kr. Msrha bns -fontja \'il kr. Ilorjn-hiu fontja :l0 kr. Sertés hu» l\'ontjs — kr, Juh-hut foutja — kr. Sza-lona fontja 4\'>kr. /.sir fonijlt-{|0 kr G\'tibn párja — — Jn. — frl. Kácta — kr. l.ud továny frt —
• frt — kr. Iiiid hínolt frt kr , frt -- kr. I\'ujka frt kr. Tyúk tóját lo db 35 kr. Hurgonya mérője I frl Gu kr. Irl — kr. Kgy mátta tténa 1 Irt ■>\') kr. kr. ~ Kgy kéve t«up IV —14 kr. Srahna m.á»nája\' ■— frt 80 kr. tJjbor viilékünkbell akéja 6 frl - kr. Ó-hor vidékünkhell akiija 7 frl
• Irt — kr. IKlkkfa Kle 14 frU Tölgyfa öle 10 frt.
Vaiull naponkint! menetrend:
lluda-petti idíí»tor,\'nt. Indul N.-KanUtáról lludára reggel 6 éra 1(1 perei.
„ délután 1 óra . „ , . etlvo 10 óra 43
. liéetbe délután 2 óra l.U „
„ . JV etlvo 10 óra CtS ,
. . 8iombathelyre reg. 6 óra 48 ,
, . I\'ríesl felé . S óra 3 ,
» ■ . , , d: u\\ 2 óra 23 ,
l\'ragerhofba éjjel II óra 8o ,
„ ,.Mobíci, llarct,Esték reg. 5 óra Itt „
\' .. . . .. . délbe 2 óra 43 ,
Kik N. Kauittarn Dudáról reggel 4 óra 43 „ „ „ délutáu 1 óra 46
. „ eitvo 9 óra KO „
„ Déciböl reggel . 4 óra 33 ,
, , ettve 10 óra Itt „
„ . 8tomballielyr6l d. e. 10 óra 27 ,
\' , Trióit felül í d. u. 1 óra . 9 ,
. . . etlve 10 óra 2i ,
„ Pragerhufböl reggel 3 óra 60 ,
„ , Üarctról „ 4 óra 19 . > . . délután 1 óra 21
At éjjel 11 óra 30 pnctko.r K.^u.A-ól in duló vonat a Triestböl lléctbe tnentt 5-Ut ttámu •temély ttállitó vonattal Pragerhofn.il eiatlakoilk.
Érték- és váltófolyam deci. 30.
ú% mutaliquos G0.&0; ú% noinz. kölcsön 71.35; I80ö-ki álladalmi kölcsön 103.26; bankrészvényük 815 ; hitelintézeti részvónybk 331. 2i">; l.undun 115.70; oziUt ágió 114.75; arany darabja 5.43; frankos arany U.25 kr.
Heti naptár.
_Deoiewber 31-til január 6-ig 1872.
If.í- ét heti- Katholikus nan-
I
l\'rotettáui I J) naptár j mj.
8) Jótief Mária esi.dalkoiának\'
__l.uk. It 1
| Vatirnap
Hétfő
1 Kedd
Kterdll 1 Csütörtök i l\'éntek j Siomb.
! A 5 Silvctlor
| Ujesitendi Ujeulendő ■
í Iféla I
1 (Senovév. Dániel
1 Titut P 1 tabella
1 l\'ijlestfor
i Viikereszt | Vízkereszt |
Felelős szerkesztő: Bi&orf) Lajos.
ivyilttér.
Gyakornok kerestetik Wajdits József könyvkereske (lesébe, hol egy jól nevelt 8 Iskolázott fiu igen előnyös feltótelek mellett azonnal alkalmuast talál. Ugyancsak eköhyv-kereskedésbe tevékeny és Ugyea utazók ^colporteurökj kerestetnek igen előnyös és jövedelmező feltételek mellett.
NAGY-KAM\'/M, 1N7Ü. Juniiár I-Cmi.
2-llc Bzéim.
Tl/nicujnllk Ivfolyrtlii.
í* Eldflietésl ár : *
\' eain é»re . . 8 írt. f
i NI érre.... 4 H jj
,u„)cA é»rf . a . «
l.i/l/ máin 10 Kr. 1
Hlrdítéisk jutányosán
;j nyiiittkkhkn j. „orouklnt 10 krOrt vé- ,
Zala-Somoijyi közlöny

A U|i ueltviul részét illeti közlemények a uerkeutAhcz,
anyagi rétiét ill«(A kft/lriuéiirt-k pedig a Madohoz hét mentve lu-tízondök:
NAtíVKANI/.SA Wlaislcshti.
(a Kíilamotfyoi ^nzdnsáoi c^yi\'siilot hivatalos orlositüj\'
Ilclciikiiil kcts/er, vas ár nap- s csiildiiököii, megjelenő vegjes (arlalmu lap.
KLÓVlSKTIJÍSI KLUIYÁS
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY4
1872-dlH: évi folyamára.
lilzalommal k/rjiik, lapunk t. piirtolfiit, hogy előfizetéseiket mielőbb megtenni szíveskedjenek, hogy elegendő példányokat nyomtathatva, a pnntos szétküldésben fon-akadd* ne történjék.
Előfizetési ár a hetenkinti kétszeii megjelenéssel :
egész évre O frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2t frt.
Hlróságl kinevezések. (X.) Megtörtént, mit annyim vártunk, r kir. bíróságok kinevezése.
- Mennyire voví a nemzet c kinevezi-hckkeljuegelógcdvtí, vagy meg nem elégedve, (•/. alkalommal nem szólunk hozzá, de nem mulaszthatjuk hangsúlyozni, miszerint a kinevezési munkálatok, tekintve az ügy fontosságát, a reformcszme nagyságát . s n kinevezés tartósságát, ^Ihainnrkodtattak. Nem mulaszthatjuk jelázni azt sem, hogy a ininistc.ri kinevezés töiuöraégéből a bizalom igen halvány alakban kandikál felénk.
Pedig nem- volt még nemzet, mely előtt. oly óriási feladat állott volna a jól szervezett társadalmi közrend csak egyetlen ágának szabályozása körül is, mint jelenleg egész hazáivklírtn az igazságszolgáltatás ügye. Mindent, de mindent — ro.idszcrt és. embereket át kell idomitannnk, vagy épen újból teremtenünk, törvényeket ugy, mint intézményeket. *
És ép ezért felülről bizalmat .várnánk, ha alulról egyetértést kívánnak, mert egyé-nonkint s testületileg közre koll működnünk\', hogy jogi intézményeinket mindenben s mindenütt a polgárisul (nemzetek múvelt-Kégénok színvonalára emeljük.
Vagy váljon az igazságszolgáltatás ügye nem levén már a megye atributuma, hanem a kormányé, tehát az igazságügy
ennek szatócskercskedési árujává vált? oh nem, a társadalom legszentebb, a személy-és vagyon- s így a magánjogi érdekek összes i védereje ma is, s annak is kell lenni mindig. Mi, kik az igazságszolgáltatás reformját óhajtók, tisztelve magát az igazság szellemét, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a táplált babér legszebb levőik/, már is hullófélben vannak.
De k törvény s a törvényes intézkedés előtt honpolgári kötelesség meghajolni. ^ kinevezések élethossziglan tartó erővel bírnak, igen óhajtandó, hogy a bírák egyé-nenkint hozzák helyre azt, mint a kormány ignorált.
Az átalakulásról.
Alig képzelhető édes hazánk átalakulásáról fonto<abb mozzanat, mint ép a a mostani. Hazánk őstörténetein ha át pillantunk, látni fogjuk, hogy minden átalakulást a nemzetet megrázkódtató nagy .forradalmak és pártütések előzték meg.e mostani átalakulásunk megelőzője hz örök emlékezetű 1848. évi szabadságharca volt, azt tehát, mit ez úttal létesíteni a nemzet zöme I hivatva van, annak magva már 48. évben hozott törvényeknek továbbfejlesztése.
Az 1848. óv előtt az ország sorsát a nemzet azon kiváltságos része vezetto,
mely örökre, még a késő ivadékbaii is kell, hogy a tiszteletet feltartsa, ezen osztály nagy és nemes lelkületének köszönhető, hogy a kiváltságókat nem élvezhető népességet testvéri szeretettel magához felemelte, s jogait emezzel megosztva, a törvény előtti egyenlőséget létesítette, sőt mint felkiált testülettel a jogok gyakorlatáéin némi megszorítás eszközöltetik, no de ez a terbiészet folyásától függő valami, s tói -véuyen alapuló intézkedés, mint egy ösztönszerűleg hatfii akar ama magas eszméhez, e nemzetet vezetni, de hogy egy nemzet boldog legyen, kell, hogy az alaposan képzett munkás és szórgalmas legyen, mert azon nemzet, mely e kéL ikertestvér birtokában van,.az nagyba bohmg, hogy teliát ez létesülhessen, kell mikép egyesitett erővel ennek létesítésére törni s azt előmozdítani minden jő hazafinak a legszentebb l:öto* lessége. >
Minthogy pedig a megyerendezés után nyomban u községek rendezése fog következni, az vulua.ft legkivánajosb, ha hogy az erők egyesittetnének és az óhajtva várt rendezés egyesített erővel eszközöltetnék, mert a községi..törvény a községek önkormányzatát egészben fenhagyta,-ha tehát megyei értelmiségünk kerülve minden pártérdeket, egyedül figyelmétV közjó meghonosítására fogja Irányozni, ugy a várva-várt jólét elmaradhatlanűl meghonosul; mert a jólétet és biztos állapotot én a községekre nézve csak a fontolva szerkesztett községi statntomokban hiszem biztosíthatni, ha \' községek figyelme a megalkotandó statútumnál a legkisebb részletekig kiterjed, ugy egy s?ebb és biztosb jövő alapja lészen megvetendő,, legyünk teliát itt o czélnál is cg}ok, lebegjen szemünk előtt azon Öntudat, ho^y a jó rend által munkásságot, a munkásság folytán tudományt fogunk kölcsönözni azoknak, kik tán eddig könnyelműségből a községeknek hátrányt szereztek.
A törvény a községek elöljáróit felelőssé tette járatlanság, mulasztás és vétkes szánt-szándékból eredő károk megtérítéséért,
ez legyen.a kár egyesek, akár pedig községek ellen elkövetve, de miért lehet az elöljáróságot mulasztással vádolni, járatlansággal vagy roszakaratból eredő tettel vádolni, az mindamennyire a törvény körül nem irta, kell, hogy a községi Matutumban bent foglaltassék, igy p. o. első sorban csak a magán legeltetésről teszek szót, — ha ezt « község statútumába felveszi, s egyszer örökre kimondja, hogy a uiagánlegeltetés mindennemű állatra betillatik, ha ezt az elöljáróság szigornaif nem veszi, mui\'ásrtás-jal vádolható, de mily borzasztó mulasztást követ el és törvényszegést, azt klsii-mitni sem lehet, mert a magánlegeltetést a barmokra és libákra nézte kivel eszközük. különösen az iskolás gyermekekkel, vau-3 az a tudós egyén, ki azon fiúnak mulasztását az iskolátóli elvonatása miatt kiszámitni tudja,én nem hiszem, mert valamint. a növény gyenge korában leghatha-I isban élvezi a kedvező nedvességet, mint kifejlésénck egyik fő individiumát, ép ugy a gyermek tudományos képzettségét csak is zsenge korában élvezheti leginkább, ha tehát ekkor öt barom vagy libaőrzésre az isk ilától elvonni engedjük, mit nyerütvk azon gyermekben a társadalomnak mást, mint egy konok ellenséget, mint a nagy tos-ten egy oly kelovéuyt, mely rúttá és raeg-vetendóvé teszi, — hátha elsorolom azon rosz oldalát is, mely erkölcsileg káros és végre romlásra vezeti az illetőt, t. illik, hogy ott henyélése közben minden roszra hajlamot nyer, ugy kétszeres óhaj követeli, hogy a statútumokban a magánőrzós betiltása benl foglaltassék.
Vegyük például tüzrendőri szempontból a községek helyzetét, alig létozlk egy két\'oly község, melyben a tűzoltó szerok rendben tartatnak,mennyi azok száma,hol o tekintetben semmi sincs, .pedig mily gyakran történik, hogy sokszor egy sajtár vic egy egé-z község jólétét mentette meg, — ha azon borzasztó sanyarúságot és szenvedést, melyet egy leégett község lakossága átélni kénytelen, fontolóra vesszük, kell I
TARCZA
Oh III Ilit j^IUUIh/,!
~Oh • miüt gyttlnlttl A magas égre, Kélek tGled ki. k.ilvwn, | HBlét nemed vakilü fénye Atnyllal ÍAJ.t lelkemen.
A harag eUáiiantja i\\Jkad\', Megveté» ragyog mosolyán, H nij.it Alija minden aaavadnak, Mely auHrnya Alkot mond roAm.
VlharxS koblod vad.hulláma Tompán iiól i Örök gyUlnlot l Ell.omll homlokodnak Arnya KnlklAlli kerülj fngomol I
Sok «tOrny(l ktol ulno»en hatalmam, Hogy vAiljom, inonttom anivemol; \\ Nlnot arü r«»iketS *.>ava\'ml>an, llogy hlttmrRI m«ggy6xaolok I
Oh I •» IdÜ, hogy mígboMátau, Kljíi a nap, hog^ k»ny«iel, K megtudod t Igii tolt a vAla««, Mit tol4d »tr a 1.6 kelitll
Ital I
Kt ennyire gyllllllnl kí|>r« --Annak «»erelmo nvllytii <d«j«, >IU> nagy) inlly v<gt«len leheti
Í\'HKM JÓ/.rtKK.
DcinokrácZia és a kttztip-osztály. *)
Alig viin b»>1 vdg y fogalom, inolylyol nz omborok több vi«»ZAiMé«t Aztolc volnn, u iJzué-unk móg ma is, mint n domokrácziáviil. K vis»íiiiU«\\b jóformán volo HzUlolott mog, — mint niimlou inslilutiónál vngy oszimiitél, móg a par|inmontari« kormányformát som vóvo ki, — inogván u visszadlóa loliotóadgo, — s folyto-nosan mtozott, attól fogva, hogy a tis*tn doinok-ráczia logolóazur fajult Athénban ilomagogiává, h nóltány izgató kolompos vozotös* alatt sogi-tott zavart ós ronöotleusógut csinálni, s kitUni nz államból a logilurokabbakat, ogdsz a nóliány iSvvol ozOTÓ\'tt búzánkban megindult doinokrala körök mozgiilmáig, mokyoknok réazbon boazautó ritazbon.novol.sógos tudatlanságuk turbuloii-tiltjuk g^Qlöltló és kollomotlonnó tottók a do-mokráczia novét a mUvellok ós gondolkodók utótt. \'
A szó nép-uralmat jalont, ellontótben nz aristokrácziával, vagy o főbbok, (tulajdjuké-pon a legjobbak) az olókolök, a koyoiok uralmával. Mini olv, politikai^onatkozáoábau oda irányul, és azt kövotoli, hogy az állam kormányzására való bofolyás niantöl több ogyénro kitorjesztossék, sőt iulajdouképoii mindon otu-borro mugszoritás nőikül —\'kivévén a moly megszorít Vsukat maga a twmészot tosz a gyermeküknél vagy <?rtolmi botogokiiél; — * miután számánál fogva uz i^jj. nó|> túlsúlyban van minden államban, a politikai bstolyás w kor-
•) MuiatvAny .Syiigot Kur.\'.|ia hátink" valmtt i.ag> Ügyeim*! ír.lemlii ulpIrail.M. )iU A|.U l«iu» (Ukrálh K.nuc.) U»»tk.
mányzás zümo a nép ko/óbon nyugodjék. Tár sndnlmi vonatkozásÁbun kövotoli az elv az emberek ogyformaságának olismorésőt, a kiváltságok, előjogok eltörlését, a társadalmi elkülönítő rangfokozatok ledöntését, egy szóval nz embereknek társadalmilag lehetőleg ogyformá-sitását, ogy színvonalra helyezését. Ilyen formában létozUlt és áll fenn a domokráczia Amerikában, de csupán Amerikában. Ott maga az állam mogulakulása, annak alapjai, az idomok, á melyekből előállott é* iolyton erősödött, n létezés föltételei: mind olyauok voltak, a molyok mintegy szükségképen tették a deiixikráczia elvét Amerika politikai és socialis intézvényoi-nok alapjává. Az Angliából kivándorolt vágy kiüldözött puritánok i|uilkerok, kik az anya-országban is a legerősebben képviselték az isten előtti kicsinységnek, nz emberek közötti egyenlőségnek elvét; kik legerősebben át voltuk hatva u szabadság é* köztársaság szellemétől : ezek rnkák le alapjait és képozik magvát az amerikai nagy köztársaságnak,megalkotván azt saját erőteljes formájukra. Az uj állam polgárai ourépai kivándorlókból telvén ki és szaporodván lel folytonosan, -- kik lelki képesség dolgában odahaza bizonyár^ nem á legalsó elotnol kópvMolték,— ez által az értelemnek, akarat-erőnek ós vállalkozási képeaségnek olyan óriás mennyisége halmozódott össze Amerika földjén, a minő aránylag nem lőhetett Kurépa egyetlen országában mmi. A szabad-ság-harcz, mely élet-halálra vivaték, a szaiiad ság nevében; a hol szükség Voll minden egyes polgár karjára, s a hol öntudat os a n be is túlié mindsuik a maga föladatát, önnön kézé vei viván ki niagá iák , hazát és szabadságot: minden egyént -táját méltó fo&tOMAgáank é»
| bíisikoségének érzetével töltött ol. Sőt maga az egyetlen lény, hogy nz uj világban minden kU költözött saját erejére van állitva az óriás versenytéren, önmagától függvén szerencséje, boldogulása vagy elbukta: elég voliu megfejteni azí, hogy nz amsrikai társadalom alapja nem lehetett más, csak domokráczia.
Kurópáhan. egitazen másként áll a dolog/\' A most létező európai államok mind aristofcMK^ tikus tejloményAek ita szerkozelőek. A feudulis) állam-formából szükségkép ai aristokráljku/ állami és társndalini szerkezetnek kellett állania. A múlt század végén felrobband nagy forradalom megpróbálta szétzúzni as aristokra-tikus formákat, de nőin boldogult. Uj alapra akarta fektotni a társadalmat, elég vért is ontott, hogy elmossa a létezőt; mind nem használt sommit: visszaestünk a régi alapokra. Mert a történelmi fejlődés alapjait nőin lehet mellőzni. Mi aristokratikus formákban fejlet-tiínk: azokból nem ugorhatunk ki. Forradalmak nem változtathatják mog soh i a világ folyását. Síottethitik ogy mir úgyis haladt* ban leró irány vagy szollem fejiését, diaü hátráltathatják is. 8 mi azt hisnlík, bogy Karó-pában a demokratia ügyét nem a forradalmak, foxják jlőm\\>zditani: hanoin diadtlru juttatja nzt az öntudatos, do békés, oiendos fejlosztés.
Mert hogy az európai társadalom irány xata is demokratikus, az a fejlődés sxükségké- . peni tor vényei, bőlkti vetkezik. Az állami, társadalmi éa mivelőd^iormák folytonos változásiban, fojl.kfesben Siniink, Egy már létezett formába iv visi\'zAnieués lehetetlen. Történjék az előnyünkre vagy hátrányunkra, do a lét uj formákat követel, és minden nap\\ közelebb hozza atoka\'. Az arjstokratiku* foriuAk^a k«<
hogy minderről addig elmélkedjünk, inig Isten jó voltából epületeink rendben vannak, s oly intózkédőst tótesitslínk, inely biztos léteit fog előidézni, igaz, hogy a tűzoltó-szerek beszerzése költséggel jár, de nem-e jobb krajezárokban adakozni, mint a véletlen sors dühe folytán százakban veszteni.
Tekintsük továbbá közrendőri szempontból a községek mostani helyzetét, -nincsenek éjnek idején őreink! pedig a fáradt test nyugalmat kiván, igy a község lakossága, mely naponta a fáradalmas munka alatt volt, pihenésre hajtja főjét, sokszor meg esik, hogy rosz száudoku és az enyém-tiéd közti különbséget nem tisztelő egyén ez nlkaJaitW fel használva,egyeseket megkárosít, mig ha a község éjje^jiikiut biztos őrjárattal látja el a községei, meggyéiül az ily tolvajlások száma i^
Sok volna még elmondani valőm, de nem- akaruk a tisztelt olvasó türelmével visszaélni, valamint a lap keretéből tán ctiitél fontosabb Ügyet viszaszoritni.
KOVÁTS JÁNOS.
K m 1 ó k I r a (.
\' Minthogy az 1871. évi X VlllilCTiffvény
u köziek önkormányzatát tVlállitottii, ónkul a közaégek jobblétót olómozditni ozélul kitűzte, uohogy a községenkínt alkotandó azuhály-roii-deleteknél fogva ;i községi és körjegyzők to.:n-dől o megye területén külön-külön alakot nyer jenek, ennélfogva a kapornak! járás\'össw* m->st létező jegyzői, hogy egyrészt az fcgyöntoiű el-járdát . magok közt létesítsék, másrészt ha> tekinteté* mogyohiUÓság a jegy/ői teendők" körvonalozását, a megyei statútumban IVI-venfii szive* leend, — mintegy működését inogkönyithessék, o végből t«?lto» Mártínkovils Károly kapornaki járás fölíró ur elnöklete alatt tartott tHiiáeakozmányli.iir a következő megállapodást indítványozzák :
I. A jegyiéi irodára iiitver n)at irodahelyiség legyen tiszta, a meny-nyitó lehetséges tűzmentes,és az abban szüksé-gtis tárgyak pontosan elhelyezettek.
b) A jegyzökönyvük szabatosan kiállítva, rendesen liéheíyozoltek és olyannyira rendben tartva, hogy első tekintetre a szükségei adatok felderíthetők legyenek.
II.\'A je\'gyttii ,t«endVlt UhtHleg: n) hogy ajegizö o fontos kölelménynok pontban megfelelhessen, az a jegyzői t :eydűin kivül más állandó tizotéisol összekötött hivatalt nem viselhet;
b) koll , \'liógy a jegyző irodáját, -a mennyire lehet, el IIe hagyja, teendőit reggeli . 8 órátóla megkereséshez képest esti f>. illetőleg Ü óráig eszközölni hivatásának ismerje, haesak egyéb hivatalos teendő kerületében igényim iium veszik, ha pedig akár egészségi, akár más családi körülményeknél fogva hivatalát 2.4 órán tovább elhagyni kénytelen, azt az, illető járási tisztviselőnél lejelenteni tartozik.
1-ször. A jegyző tisztéhez tartozik min: ilen a jegyzői hivatalt illető ügy daruiéiról jogyzököuyveket vezetni — az iratokat iktatói
/záinokkal ellátva csomagolni, biztos lmly.ro elrakni, a községeket érdeklő rendeleteket a községi elöljárókkal a községek által felállítandó közegek utján köftilní.
2-szor. Az oly kívánatos cseled-nyilváii-\' tartást a esolédreiidwor életbeléptével vezetni, j minden cselédet nemcsak összeírni, hanem cse-I lé()könyvvel leeiulő ellátásról gondoskodni, a
biztos megélhetést nem tanúsító keresotnélküli megtelepedést. egész erejével az elöljáróság egyetértésivel akadályozni.
3 szór. A kiállítandó inurlin-levolekro kii-lönös gondot fonlítani, azokról nemcsak re.udea jegyzőkönyvet vezetni, hanem a kicserélendő I mni hit-leveleket saját jegyzőkönyvi száma szo-1 rinl összecsomagolni s évről évre eltenni, a nyomon kiáiliiandőkat pedig jogyzői pecsétjével ellátva kiadni hivatásának ismerje. I 4 szer. Minthogy a szegények ilgyif ezúttal községi ügy, igy tehát, hogy a honos kol-: dúsuk a kéregetéstől megmenekedjenek, a va-\' lodi koldusok összeírását és azok cluirtását a kép viselő-tostUlet tel együtt a községeknél szorgalmazni s kieszközölni iparkodjék. -
ívször. Az országos közmunka- és adóösz-szeirások, minők a személykereseti adó, házbér, és házosztály-adó összeírása,valamint ezek nyilvántartása, a jövedelmi adó-vallomási ivek fejezetének előleges kitöltése és kiosztása, lígy azoknak beszedése, »z illető hely re leendő eljuttatása szintén a jegyzők kölniméhez tartozván, felügyelni köteles, hogy egyrészt á magas kormány\' meg ne \'kárnsiltassák,másrészt a valótlan összeírások felszólamlásra alkuimat ne szolgál -J tassanak.
| U szor. A teririéiiystnlistikai kimutatások í szerkesztéseinél lógómtól fordítson, hogy az, Irt egészben nem de megközelítőleg a valódi eredményt olólünt\'osse. s
7 szer. Ai&.szedés alkalmával a napló vezetése, az egves lizetési tétéleknek, az iul.il;ivetési éa lerov.tsi főkönyvbe vagy akis könyvek-buli bejegyzése és aláírása szinte a jegyző körélie^tartozván, a nap végével a naplók le-záraiuíiik, a kis-könyvben pedig a befizetés szerint Jelvevők; l.iró vagy elöljáró aláírásával ellátandó, azért kívánatos, hogy adószedés al kulmával a bírón vagy adószedőn kívül egy előljáró, mint ellenőr jelen legyen, valamint I ügyeljen arra,hogy c beszedett adó illető helyre \' ! kotló időben boszallíttnssék. j 8-szor, A költségtervek, számadások ve-I zetéso szinte a jegyző köréhez tartozó, niiérii* j a dolog lényegénél fogva a pí\\rztári< intplők J mindeu szövetkezett községeknél behozandok, I sabuan az időszerűi ti bevétel és kiadás felje-• gyoz tessék.
y szer. Az ujonezozási ügyben előforduló mindennemű munkálatok, minők az egyénen-kiüti és idegenek összeírása, azok nyilvántar-! tása, az ideiglen és a tényleges szólgiíl\'at aluli : felmentésekhez szükséges okmányoknak az il-j lelő fél által leendő előállítása nyomán a kérvény tökéletes.és,/hiánytalan felszerelése, ugy 1 a távollevő ujotrezoknak tartózkodási hatóiá-i guk utján kellő időbeni pontos teljesitéso. j lU-szer A szabadságos- és mrtalékosak-.
; link nyilvántartása községi illetőségűekről ép j ugy, mint a vidékiekről, ezekről a változás ki-I mutatásnak minden hó végével heterje.Vzté*ov
11-szer. A közóhaj ol várja a jegyzőtől, inikép a községi iskxdaliatóság állal a községi elöljáróságához Imádott inegkereavények jwii-tosan elintéztessenek.
" 12-szor. A tolonezügyiiél különösen Ügyeljen a jegyző arra, hogy a tolonezok kellő időben továbbiitassanak,elláttassanak a szükséges táplálékokkal, az élelmezésről a kellő szám-sdások minden hó végével az illető járásbírósághoz beadatlnssaiiak.
"1.5 szor. A közegészségi Ugy szenipontjá-ImiI ügyeimen kívül no^hagyja a jegyző, hogy minden\'járványos eset a hatóságoknak azonnal feljelentessék, a kellő zárlat és felügyelet meg-tartassák.
j l l-szer. Ott, hol külön állatvizsgálóbi-| zottság nincsen, különös ligyelmet fordítson a jegyző arra, hogy a levágandó marhák ogész-i aégesek legyenek, azok- ugyanazonossága ren-j des marha-levél által igazoltassák.
j 111. A ygytö itemélyinhjit illotöley: | a) Az előre bocsátott pontozatok a jegy-I zői teendőket, ha egéazbon neinis, de megközo-. liiőleg elötüiitetik, tekintve ázt is, mikép a | jegyzők az 1*71. évi XVIlI.-ik törvényezikk | 7t)-ik második bekezdése szerint hivatalukat \' éleiliossziglan megtartják, a közóhaj és a inéi-; tányosság megkívánja, hogy a inegürülendő állomások csőd utján hiiinauus és szakképzett egyénekkel töltessenek be.
6) Hogy pedig a szakképzettség minél inkább megbírálható legyen, óhajtandó Tolna, hogyha U megyei\' tetles törvényhatóság a bizottság közt jegyzőket i* felvenni szíves lenne.
Midőn a kaporuaki járás jegyzői testülete o szerény emlékiratát a tettes löi vény hatóság ehí lerjeszti, leszi azt saját, ugy a közjó olő-mozdítása tárgyában, mi végből azon óhajnak ad kifejezést, bárha ligyolembe véleiiiek, s enmik alapján egy szebb és jobb jövő biztos alapja létesíttethetnék.
Iveit Nagy-Kanizsán, 1871. évi doczeni-ber hó 10-án tartott értekezletből.
Mártinkovitti Károly, in." k., kapornaki járás lőbirája, mint az értekezlet vezetésére felkért elnök. Töttösv Károly m. k , szonl-péter-uri k. jegyző. Stingly Károly m. k., gelsei kerületi jegyző, ^chuch lgiiáez m, k., zala apátlii k. jj\'gyzö. Kováts .lános m. k., langvízí ker. jegyző. Dénes l-\'ere;icz m. k., szepetiiekí k. jegvzo. S/arvasy Öy. m. k., bakónaki jegyző. I\'ulyigna in. k., k. jegyző. I\'auer János m. k. sr.epuiiieki k. jegyző. Iloler Kersncz ni. k., kis-kanizsai jegyző. Fülöp Mór m. k., sárszegi kor. jegyző, llerli\'ch Antal m. k., kehillái jegyző. Kecskés Károly in. k., k. jogyző. Németh; Mihály iii. k., zala-koppányí k. jegyző. Szélér Antal tn. k., sáiüegi sogédjegyzó. Kerenezy Zsigmond ni. k., szent niihályi k. jegyző.
lit\'vele/.és.
Keszthely, jan. 1. 1872. t (Telje* készséggel közöljük - bár kivé-telesen — megyei irodalmi termékünk c nagy-jöVőro jogosító egyikének fölhívását, oly szaklapot, melyet kitűnő gazdász szerkeszt.)
— Klőlizetési fölhívás ily oziind lapra: »A gyakorlati mezőgazda" mint okszerű növénytermelő, állattenyésztő, kertész-, borász-és házigazda. Népszerű lap, inindonrendö gazdák és gazdaság-kedvelők számára. Szerkeszti
és kiadja: Sporzon Pál, * keszthelyi gimlssági fölsőbb\' tanintézet éa földniflvo* iskola igazgatója. A logutóbbi hivatalos népszámlálás, szerint Magyarhonban van több, mint 13,700 gazdatiszt, 3ü,000 bérlő és 21)0,000 nagyobb fiildbir-tokos I azonfelül egy milliónál több lelkesgazda és kis földbirtokos. A mezőgazdák ily roppant száma mollett elenyészőleg csekély azon ismeretterjesztő eszközök száma és hatása, molyok nálunk a mezőgazdák tud- és lanulásvágyát kielégíteni hivatvák. Nem érintve a többieket, itt az ismeretterjesztés csak 3, do lognovezete-sebb eszközét akarjuk joljzni: a szakiskolákat - a szakkönyvöket, — a nzaklapokat. Vajmi elégtelenül vagyunk; mind it három tokiiitel-ben ellátva. Gazdasági szakintézetünk kevés van. Az okulásra törokvó gazdák százezrei kö-ziil ezeket csak néhány száz használhatja éren-; kiut. Szakkönyveink alig vjjn.nak, s a inogló vők is kevesektől olvastatnak. Tehát eredményük is aráiiylag csekély. A szaklapok hivatvák a gazdák azon pzázozroiiiok\'tud- és tanul-nivágyát kielégiteni, kik intézetbe nom járhatnak, szakkönyvokot rendespn nem olvasnak, do mégis a jobb, ujabb ó* lükélyosebb iránt fogékonysággal birnak; — kik szerelnének mások tapasztalatairól értesülni, a jobbak példáján és tanácsán okulni, ajelesebbek nyomán -haladni.\' Vessünk egy tekintetet jelenlegi gazdasági lapirodalmunkra. Ali gyönge mértékben alkalinaztatik és használtatik, nagy földművelő hazánkbán ezen, aninylag leghathatósabb, leghivatottabb e»zköz! Milliókra menő száma, mellett földbirtokosaink- és gazdáinknak — alig vau egy-két gizdasági folyóirat, egyenként \'néhány száz előfizetővel. Ú\'azdá ink messze túlnyomó réaze nein tart, iieiu olvas szaklapokat: tehát nélkülözi azon közvetítőt, mely a gyakorlati gazdát a ine/.óipar égelő szükségeivel, nagy kérdéseivel, életérdekeivel, mozgalmával - fidylouos, el-iven érintkezés ben larljji. Nélkülözi az alkalmai,\' a g.tzdaság tág ni\'izején febneríllt ujabb lap.is/ialoknt s eszméket tigyeleinmef kisérni s kóztiK; a bebi a "nyúlt jót követni. Ismerve, méltán) o^u egy jól vezetett szaklap messzehaló, üdvös befolyását, és InpVsztalva azon sajnálatos hiányt s kő-zóinhösséget, mely e tekintetben nálunk lát-ható: hasznos és hazatiuí feladatnak tartó tain : e/y iij, a iiK-zőipar minden ágára kiterjedő szaklapot megindítani. IC lap éber ligyekmiii-l fogja kisérni és gondostin feljegyezni mindazon jelenségeket a bel- és külföldi uiO\'őipnr tág terén, melyek okszerű haladásról és tartós javulásról tanúskodnak, és melyeknek közlese gaz Iáinkra érdekes és tanulságos lehet. Ezeu közlemények kiterjedni fognak : a földművelés és állattenyésztés, szőlészet és borászat, kerli-ip.ir és háztartás minden ág* és viszonylatára. De a mezőgazdasággal rokon természet- éa államtudományok is fognak, a mezőgazda érdekeihez képest, méltányoltatni. A köziésok biztos forrásokból meritvo és könnyen érthető modorban Usznok előadva. Főfigyolem fog n gyakorlati irányra éa valódi hasznavohetőségro fordíttatni. Főtekintet pedig fog vétetni a mezőgazdák közép és alsóbb osztályára, — a középbirtokosok, bérlők, Huzdnthitck, nemkülönben a fitIu»i lelkének, iiéptnuhók ét "gyéb gazdaságkodvclők érdekei- és szükségleteire. Kzcn alapterv értelmében a lap kuruté-ben helyi lógnak találni:
0 Irányczikkok, az idöszorint fontosabb gazdasági napi kérdésekről.
resztül éltük magunkat, s kezdjük azökat tor- | heseknek, alkalmatlanoknak találni. Azok alap- , jai a hitbon, tiszteletbon tekintély-imádás j han megíngotlak. Szépségei iránt nincs fogékonyságunk ; igazságtalansága ollen fellázadunk; gyengeségeit kigúnyol juk. Az egyén mind erősebbeu órzi saját .méltóságát; hangja követelőblié kezd válni; — a jogoknak és élvezoteknuk minél többekkel való megosztását sürgeti. A meggyőződés vagy hit, hogy isten o föld minden javait é* boldogságát mindnyájunk számára\'egyformán teremtette: kezd mindjobban a szivekbe belopédzanr. Kgy szóval, az aristokratikus állami és társadalmi szerkezet igazságtalanságát érezzük; gyűlölik so-kau; gyong(«égét ismerik "kevesen; do még nem jött ol az idő annak ledöntésére. Azonban a küzdelem- már megindult és folyik; s akármeddig tartson az, az eródmény világos: az orifltokratikus formák elavultak, magukat többé fenn ntim tarthatják ; a fejlemény legközelobbi formája a domokráozia.
Azonban e domokrácsia nom a irti.né-..pUnkkel ismertetőit láriuázilsé, szájaskodásé, földosztásé és tudatlanságé. Uizonyáia non/ Annak ki kell irlatni^, a mig egy jóravaló ha zafi van, ki szivén honija a rendet, szabadságot, egyéni jogot és mivelődést. Annak a demokra-tiának, a melyről mi szólunk, s a úiely az európai társadalomban lassan, do biztosan érvénytw. sül, két alapolvo, s ugyanabban két r\'ttenote* ,erős é* biztos fegyvere vau: az ér t e Ióm^a mu.n k a. C>ak az as állam biztos, csak írea nemzet orőí^mely e két elemre tániivszkodik j ■ a moly kizárólag e két elemre támaszkodik : . a* a jövő demokratikus állama. Minél szélesebbé . Wftfti U jobbwí eltorjoMteai az ér tol mi tnivo-
lödést; mimtől gázdiigabb értelmi fejlettséget hozni létre, ós inoiuól többekben ; minél több kezet nyerni meg az állandó, tartós, kedvvel é« c/.óllal intézőit munkának,* igy minél nagyobbá tenni, még pedig az egyes egyének olönyéro, a produkcziól: ez az, ami minden .értelme* deinokralának czélja és feladata, s a mely ezé-lok előmozdítására mindent ine^inozdílnia, minden alkalmat megragadnia kell. A demok-rácziának örökké logbiziosabb egyetlen alapja az egyének lelhető függetlouségír, még pedig ugy értelmi mint anyagi függetlensége. K két dolog az, a miru mindeu-embernek tö-rekednie kell, ép ugy önnön személyében mint polgártársaiéból!. Lehető értelmi és vagyoni függetlenség: * ezt csak öuiuiyelés és munka által érhetjük ol.
(W\'go kiivotkoílkl)
IRODALOM. KI) n y v I) i r á 1 u t.
A ízijlticútröl. Hhméf egy könyvecske jelont meg, mely-nok csimv a következő : ,
.Ai oktitrÜ bordicat alapvonalai u bor-k4itité» és Imtiíléeben mindazon bortermelő ynx-ddji és néptanítók sztimdra, kik a bordizati vayyianban ismereteÚc\'iíl nein birnak * Irta Molndr Ittvdn, oklevelei i/azddtz, vegytani fa borászati tandrjclölt, Keszthelyen 1871. (Ara nincs kitéve, \\igy hallom 40 kr.)
" A könyv nagy 8-ad, tartalma 31 oldalra\' terjed. Kiállítása dicséretére válik a nyym-dászuuk^ ,
I Az előszóban kifnondja szerző, hogy cz es ik kivonata a szélesebb borászati ismeretnek, \' tehát kivonatban adja át a borászati vegytant a néptanítóknak, hogy annak sogitségévd oktathassák növendékeiket a borászati tudományban.
Hővezetése képezi az 1. §-t, és obben ismerteti meg olvasóival a) az éghajlat és időjárás viszonyainak; b) a telep fekvésének; c) a talaj minőségének befolyását a termény mony-nyíségo és minőségére.
A tárgynak torjcdolme*obb olőadása ABC. alatt történik.
A) alatt szól a borkészítés műtéteiről, névszorint: 2. a szüretről ; 3. §.*a sajtolás vagy must nyerésről; 4. §. a must lorása, vagy is erjedéséről; 5. §. a bo\'rodényokröl.
B) alatt értekezik a borkészítés mfltétoi-ről, illetőleg a Ü. ujbor tovililii kuiulii.d-röl i 7. S. » l>»r clorilö.», »ugy i.koUtUtiiárö! .\'■a a\'borok ItiirgyágyUiiánil.
. C) alatt tirgj.lj. > bor>vIU» mjlíto. leit, ft.
K kanyvcokinok kiurnU \' kilorjeddia okojín, hugy abWI • IwriUiati voxvlaimak ala))Vonásai caki. » Mm) l6srűvid„bl) írio. lunibuii tanulmAnyuxkat^k | do mit i> lobut Írni u nagy runloni^u uirKvrill :il oldalra nvoloa parasrapliu.ban (8. §.),. midin olv olva«lkli-tón.óü vilautatolt, n.tijnok a lwni~.il vogv-tanban kollú i.morjito rf[»on ninojon. Modammi koll oinllal, bog/ o kdnjr\'vráUnl Sreonvo. ÍMihrtnci tudót, mini ni orjíí^o. uSMItkola í. vinciollór-kilpoido igaigatój. állal !■;.,„„ 1ÖTO. ívben kiadóit ilj ciiuiU koujvocikíjo •
AVjiir.rlI bili \'< nlililmlloe\'t, iorW«í tf. nlc.rtrU mtíjdril. M.íioilii íüviUíl liiudJi. Ara 31) kr.
K könj voc.ko 71 oldalból 411, tartalma a kiivotkorfl:
/CM rítt. 8ztH6niivoléa.
1. A liild. II. A aiöljlajok. III. A aitlS-
mivultia. _______
I. A tolok oítílérilóao. 2. Uj Biölí Ultotdiio. 3. A« uj TraóJ/üsiiiolAín. 4. A nyári. ö. A tóli ■lólö munka^li. A dontía.
Mi uwn^tíll. A borkfozitfa éa bor* kozoló.. [/
I. Szilről. II. Szítói.potó. III. Az orjoaz-tó.. IV. A vórös bor kííazitóao. V. A l\'olidr bor kilazildaó. VI. Al ó-borok kozolíao. VII. A bor-fojlóa. VIII. A borok kiegyonliléao. IX. A bor I dorilóao. X. Ai llrol hordók katolóao. XI. Ktt-löulólo móró uaklizok. Van boouo 8 ábra ia.
Ij\'sy vólokodom, ha o kól kónyvooakól a móg nom I6kól yotoaon kópozoll azólóinivolSk i* nóptanitók magukóvá tonnók, aokkal nagyobb nyoro.ógro larthálháiiak azámot, mint a
raonnylbouo«id41gráazo«llltok,mort mindegy iko
alallo. „inerotot torjeazt az oklíortl azúljmivo-\' borászatban uüvónyólot éa bonozvogytaoi azomponlbók A- kát könyvcoako Irgloloíb 111 k«ril1-inindogyjkót bírom, azórl mind-ogyikót jó lólokkol ajánlhalom i>.
Koll N.-Kaiíizaán, 1871 jan. 2.
TERSANCZKÍ JÓZSEF..
2) Szakozik kok, a inarfipnr ktllönbö/..* Pere Agaiból, főbb tekintettől azon gazdasági leon- ! iga/j dók- éanirtvolutokro, molyok az évszakhoz ké- tünkre unt. yest napirondon vaunak ós közvetlenül érdekelnek. — Ai-ukazorfl állaUenyéaztéa, szólűiiiiive-lós és borkozelóa kiváló ligyolomro fognak méltattatni.
3) Közöltetni fognak kivonatban vagy «géaz terjedelemben oly jelesebb értokozésok ós közlések, molyok más bazai lapokban mogjo-loiivo, megérdemlik, hogy a gazdák körében lohotflleg oltorjodjonok, h a napi lapok czikkoit funyogotö gyors feledékenységtől megóvás-saiiak.
O imlos szemlét fog a lap a kitllöldi gazdasági lapirodalom f.il.itt vozotni, ós ogyik fő-f-ilttdatául iainorondi a kUlhoni jolesubb szak-lupokbau megjeleni érdoko* ozikkok-jt jó fordításban ga/dáink tudomására lio/.ni.
5) Dobató ligyolommol fogja a lap a beiéi külföldi szakirodalom ujabb, jolosobb tor-mékoit kisérni, azokat ismertetni , illetőleg belőlük muUtvAnyokat vagy kivonatokat kii zölni.
fi) A gazdasági tanügy,ennek jelentősége, inesszo terjedő bofolyAsn, különböző Agai 8 eszközei rokonszouvos ügyeimet és hő pár^olAst fognak o lapban talAlni. \\..
\' 7) A nomzetgazdás/.at fejlődése, onnok törvényei és tényezői, a legbensőbb összefüg-gótbon Állván a magángazda érdukeiyol s a inozőipar felvirágzásával: ozon irány bel i jelöltségekre a lap szintén ligyolmut fordítani a azoknak a gazdák köróbon kellő- méltánylása a tneg\'értéséhoz közreműködni log.
8) A gazdaaAgi iparn*vonatkozótörvény-hozAa óa kormAnyi intézkedések éber szemmel kisértotni és fontosságuk azorint kiemeltetni a órtolmeztotni fognak.
9) A természeti tudományoknak a gazdaaAgi gyakorlatra kiható áldásos befolyása — bangoa viszhangra és hálás elismerésre fog e lapban talAlni.
10) A gazda nemcsak mint iparoa, hanem ugy is, mint ember, mint honpolgár és család\' apa fogo lapban tekintetbe vótetni és mindezen viszonyai szerint tAmogattaini.
11) Az .apró közlemények" kivAló szorgalommal fognak gyűjtetni, oly módon, hogy minden azAmban minden rendU gazda leljeu mi őt érdekli éa neki hasznára lehet.
12) A forgalom, közlekedés, pénz és pi-ncz, mint a gazdAt igen közelről érdeklő mozzanatok nem fognak ügyelőm nélkül maradni, és mennyire a lap terjedelme ougedi, róluk is rövidebb közlésekben említés fog tétetni.
13) Az ujabb időben oly nagy szerepre hivatott hitolvAllulatok e ogyéb társul isi intézmények, valamint az egyleti élőt általában tigyolomrnel kisórtotni, eredményeikben ismertetni — éa működésükben a lap részéről is tá-mogattatni fognak.
Hogy azonban lapunk az eléje tűzött közhasznú czélnak minél nagyobb mértékbon megfeleljen, nrra nem elégsége* csak anyagi pártolás, de szükséges szellemi támogatás is. . . Mindkullőt egyaránt kérjilk éa várjuk t. gazdaközönségünk részéről. Ismeretes közmondás az, hogy ama lap legjoub, melyet a közönség maga szerkeszt. Minél többen fogják, gyakorlati gazdáink közül, lapunk utján tapasztalataikat, észlolotoiket és nyert eredményeiket közölni, annál érdokosobb és tanulságosabb loond a lap mindnyájunkra nézve. Oda óhajtjuk vinni o lapot, hogy az gyúpontja legyei? a gazdai mozgalomnak,tolmácsa a termékeny eszmecserén ok, képviselője az érdekeknek, eleven kifejezése mindannak, ini a gazdát közelebbről érdekli. A lap Ara, tokintvu kiállítását, & le-hotő logolcaóbb:
rnŐHS évre: 4 frt, félévre: Z frt.
Es csak azért tehetjük ily alacsonyra, mort bizton azámitunk tömeges olófizotésro; Ígérvén t. előfizetőinknek , hogy minél nagyobb számban í\'ogjAk vállalatunkat tAmogat-ni, mi viszont annAI több aegédeazköz folhasz-nAIAsAval fogunk a t.gazdaközönségérdekoiuok ezolgAlni.
Kosztholy, 1871. dccz. hó 20.
Sl\'OKZON PÁL.
cr, mint egykori, Dittó IstvAn mostani giígyi miniatűrre, \'Jsengory Antal köve-
esik i1gy tanuló. — Londonban egy madárkor-ház létesítésére egy
H i r c k.
— XJj törvfinl/ülték. A nagy kanizsai kir. törvényazék a hatásköréhez tartozó kir. járásbíróságok a kezelő személyzetei dpez. .Hl-én délelőtt az úgynevezett tinanczópület cmoleté-ben, mint a kir. törvényszék helyiségeiben összegyűlvén,Wlsssics Antal elnök, mint kiküldött ministori biztos hatásos beazéddol nyitotta inog az első" nyilvános ülést, melyen a közön-\' bégből, ia többen jelentek meg; az\'ülnökök, fő-és aliáfásbirák az-vlfiök, mint ministeri biztos kezoibo tették lo az esküt, az cluök pedig viszont. Az> eakü-lotótolek végeztével azervező Ülés tartatott, elFondeztetvén, hogy január elsején mind a. törvényszéki, mind a telekkönyvi igtató megnyittassák, mi a» valóban tettlegosittofett is. Délben elnök\' ur vondégszo-rető házánál diszobéd tartatott, hol az uj tiszt viselők ismét együtt voltak, pohárfolköszönté-lek mondatuk as ulaök s otaládjára, Deák
— TuHlplom-cpitéH. A kis kanizsaiak kntliT templomának uagyobbitása ténynyó válik ; «;mlit"ttük már, hogy o nagyobbitáa 21 ezer forintnál többe kerül; a kalh. hívok ez összegnek alig bírják felét fedezni, a templom javait pedig uoiií akarván elzálogosítani, kü nyöradományok gyűjtését eazközlik. A mostani templom alig ké|>ea a hivek egyharmadát iio fogadni, ennélfogva nagyubbitása balaszthatlan. Hisszük, hogy az áldozatkész a bitbuzgalinas hivek .a kis kanizsaiak e nemes törekvését adomány >k kai előmozdítani,aikoresitoni fogják.
— \'Viiiu\'XVtyulmuk. Január 13-án a nagy\'-kanizaai általános beteg- éa rokkant-ae-gélyző egylet jíjvára zártkörű tánozyigaloiu rendeztetik. Dolépti díj 1 frt. A bíl.estéjén á pénztárnál I frt mj kr. Jogyek válthatók: Koa-aolhofer Józael, Dolua Józaof, Zorkowitz \\V. A., Hosonfold Adolf éa llalphon Lázár urak korea-kedésóben. Fulüllizotések köszönettel logadtat-nak a nyilvánosan fognak nyuglázlatni. — A helybeli fógymnasiuin iljüaAgAnak tAnczvigal-ma pedig január 27-én tartAtik meg. — Kebr. 10 én a helybeli tflzoltó-egylet tart fényes tánczvigalmut.
— HuliUoxús. Dobrovita Döme Baját s nővérei: Dobrovita Anna," férjezott Vaits, és Dobrovita Ercsi, férjezett Dogdanovica,. — ugy néhai Dobrovita Zaóti, férjezett l\'achani íjs Dobrovita Mária, férjezett Konyovits kiskorú árváinak novébon legszomorodottabb szivvel jelenti: kedves jó anyjuknak, illetőleg nagyanyjuknak, özvegy Dobrovita l\'éterné, szül. Márlovita Krzscnek hosszabb betegeakedés után f. hó l-jén éjjeli 9 óra táján élőiének 80-dik . évében történt gyászos elhunytát. A boldogultunk hillt tetemei tegnap, f. hó 3-kAn, délutáni 3 órakor tétoltok a nagy-kanizsai n. o. görög sírkertben örök nyugalomra. Déko hamvaira I
— HaUUnxáHOk, Bacsóit János aágvAri lelkész deez. Vj7-én amint Kaposvárott az ut-czán ment, hirtelen rosszul leit a pár peecz múlva tüdŐBzélhüdésbon meghalt. — Ozv. Ciotthárd Istvánná sz. KovAcs Dörbála jótékonyságáról általában ismert jó nő Tabon elhalván, vasmegyei Hetye kiizségbon lévő családi sírboltba szállíttatott.
— Pályázat- Alsó-Domborun egy ujo-.iau felállított loányosztály tanítónői AIIAara a pályázat jan. 30-ig van nyitva; a folyamodványok főt. Légin Mihály kor. esperes éa iskola-széki elnök úrhoz intézendők.
— Kovács Gábor. Kzolőtt néhány szóval omlitők, hogy a helybeli önkénytes tűzoltó-egylet Kovács óa IJoroa zenekarái szándékozik szerződtetni az egylet zenekarAvA; miután azonban a társulat újbóli azorvezését illető ismertetést helyszűke miatt elhalasztottuk, most annál ia inkább, miután közeleg a farsang, ol nem mulaszthatjuk a vidék ifjúságának figyelmébe ajánlani. A nevezett zeooiáraulat vezotéaét, mint hirdotéai rovatunkban is olvasható, Kovács Gábor vette ál, kínok elég csupán novét említeni, a magyar zene körül tanúsított érdemei eléggé ismeretesek olőttünk. Kovéasel ezelőtt votto ő At a vezényletet, már íb a társulat oly szép virágozáanak indult, mely a -egfényo-sebb sikerre jogosít bennünket. — Naponta ujabb éa ujabb válogatott darabokkal hódítja városunk közönségét magához.
— JfVtktl/ásMene. A simogymegyei tisztújítás alkalmával Jankovich László főispán, Inkoy József a győzelemre jutott Deák párt I elnöke, Oróf Zichy Nop János éa Csépán Antal aliapán urak fáklyáazonévol tiszteltettek inog, üdvözlő boazédet tartottak Vüssóy Sándor, Kacaóh Lajos, Doronkay Károly éa Tallián Sándor urak.
=• Egyleti élet. A kis-kanizaai polgári olvaaó-kör f. évi január elsején tartott nagy-gyüléaén tiaztviaelőit következőleg választotta bo: elnök llajgató Sándor, alelnök Varga István, pénztárnok ifj. l\'lándor Józaof, jegyző Pap Ferenoz, vAlnaztmAnyi tagok: llóler Fe-rencz, llaba Józaof, l\'oszovocz (Dátori) Ferenc/, Hegedűs László, latéi" Józaof, l\'lándor IstvAn, Fleischhacker Ádám, Szordaholyi Józaof, ör. l\'IAndor Józaof, Háry látván, Plándor Liszai LAszló.
Válatixtáa crodményo Somogyban, kiegészítésül előbbi számuukban közlötthoz: alispán Csépán Antal,főügyész: Szabó KAIni.,f; • jegyző Maár Gyula, árvaszéki elnök: Laiptzig Jónás, központi szolgabíró: ifj. Csorba Kde, igalij. szolgabíró: Svnstics Józs., marczali járás szolgabíró: Véssoy\' Mihály, csurgói járás szolgabíró : Stunn üyula^n.-atádi járás szolgabíró: Tallián Gyula.
, — Jh\'tl HXOHlle. Vilmos császár a pesti rof. német fiókogyháznuk &ÜÜ frtot adott. — Satnyl ogyik fia novét Samylowro oroszo\'itotta.
— Páriaban osztrák-magyar-lranczia bank alakult 50 millió tőkével. — A suozi csatorna eladd. -- A „ Vossisoho Zeitung" 150 éves jubi-laeumat tartja. — Poaten több utoza aaphalt burkolatot nyer, osro 900,000 frt van készen.
— A botbüntotés eltörlése törvénynyé vált. — A Magyarhonban élő zonemüvéazek\'Bogélycgy-lote javára ongedélyozett sorajáték húzása,apr. lö-re halasztatott. — Siberiáb&n 001 lakosra
dublini lakos -IOO,(K)0 fo-rkitot hagyományozott. — A Konstantiná|M)Íy-ban uralgó eholera mindinkább törjed. Az év végen több eaoh lap.lofoglaltatott.
iljMk
lddi
Papírszeletek.
(illek lülf, MI WPI\'O : A « A merik Ab a ii «««>• síim tökéli filljrk.-l.il-, in.\'l i Állni » clllCStf"\' "*«.V l m) liNnlyalnk tiát" in.i.
ily tltc
nem inarkil. rotroioiiw fel, legfrlebli «mtierel«» (i.) A ciUol llsrci lit\'Ky\'K
.-líl.l.
nptniiük. ilőrtl oly yírül
\' ••t iggA lett, liofy I >ldlt«ll
oArfi ílKlJAr.Wisk l>i>j«leiu
nlAi nélkül ci-ikolóitsk, *|pljan «Kyi>«r ulc/ál kel kolá.i jegyiúko
a 3 I»
lik.
l«k»lele« •t*|>«í*ll nííl
luk Mt tartják, vetkestt kellék.k kii i)8r, » foR.-xk é. s kattk ; hAr. * »«oinOI<tök ét n »i.ni|>IIUk,
lek \'éi 8 Ubsk -. I.árom «él«» : a is«in4M»k, három ,ko«k*ny lAUsk ; három : 8 kar. n «*»m
három Vékony \' u uji«)i, » l.sj.iAIUk
""\'.."\'íCS:
: 8 fogak,\'* IA.
II, a homlok- víí
áj, as-án/Alc, a
jOU, liogy a vill*nj\'g\'\'|>tl JiiuUs.ilk *lil«é«ére lia».-nAIjAk. Ugyani, a nllanygépM a> ajt.l kilincióvel egy <lrál Által Otíiekmnff. mihelyt é..rrvr.„k, Iwgy ^gyik máiik hltcleifijilk »tAud.\'-ko«lk náluk aláxaioi ti.íteletét teani, a gépek rögtnn villanyi idé.nek <18, ily kl)«illr« lévén ai ajtí klllnrtc.el, a» ««l ériiilö hitele.öt annyira elrémíti, hogy a*t i.m tudja miként djon el a meg), .laorkápiyoiott helyről.
Ö K < I » e g 4 n 4 I. pár nap előtt egy réKi g.A-i - jelenleg r»od<1i«égl hivatal.tolga — volt klhallgatáton, Koliringer Jó»»*fuek liivják, uiU koronái eall\'t érdeinkere««tet k«»*oné meg, m. lyet Ő Kel«égé«8l rtlvenévei ..olKálal»iiak eli.ii er -.cOl kapott. ltohrlnger kOaytnetet mondva a kiin»lelé«ért, natopái Allá.l.a tette magát, « l>íe»i kedélv.>».éggel .g/taóll^.Kel.ég. még egy héré.em vő),
liArou
Ki.-.
my: a
i kellék,
r é.
gjron
inger
- Két be
i.léa
I.Hjé„ .
II II 1 ó
Üzlet.
Piaczi ár.
Ilivutiiloi jégl/\'zét.
Nagy.K.műíís...lil\'i. ívl iaauár.S-ik napján. Ilma h;1 font. f> Irt HO kr. 85 -Hli font 6 frl — kr. S7-H8 font ■ frt kr. Uoti 7H 7-.I font 8 frt 00 kr. 79-8U font frl llO kr HO-81 font - fit — kr. Arp» ierf8.é«re 70 71 font 3 frt — kr 71 -7ií font - Irt -kr. Árpa kfl«ftn.ég«. ö.\'i 1)0 font 2 frt 10 kr. «7 fiiul frt. Kuk»rii-«8 4 frt kr., frt_ — kr. Kuk .-rlcia .>la<>.t>-«»\'|<i8nlin) - Irt kr 7,\'ab 46 - 47 font
I frt »» kr. 47 18 io.il frt - kr. I\'ohan\'.a «6-lW
fut, Ol --. kr. IH 70 i..nl frt — kr. Hab fehér U frl ?,0kr. bal. laika kr. Ki.i.yéili.atkö.ön.ígea 10 frt Auom — frt - .r. /..amlellul II frl — kr I.Angli»»t
kft«fln»ég>>\' I-Jfrl. - ......... — frt - kr. KirAly-tiaat
kO*ni(«égt\'.« l\'l frt .VLkr, llnom — frt - Kr. Ro»«-láng kn».\'Mi»4g«« fii -- kr. fluom - frl — kr. M.rhahii* fontja 2i kr Horjil hu. fontja 30 kr. Ser-téa-lma fontja 30 kr. Juh-biis - fontja — kr.. 8«a«
loiia fonti. \'> \' kr. \'Mi fonlja W) kr C.lba párja--
kr. — f.l K«.a — kr. I.nd saván/ írt — - frt — kr. t,.id liUotl . frl kr , frt — kr. I\'.ijka frl kV. Tyúk lojá. lo db 30 kr. Burgonya inéreje I írt IHl kr. frt - kr. Kgy má.na ««4iia l Irt
!ÍO kr. kr. — Kgy .i(4v« (lup 10--kr.
Síalma mAs«*i* — frt 80 kr. Ujbnr vldíkflnkbell akója t, f.t kr. Ó iior vidékltnkbeli akájll 7 frt Hl - k. Il.l\'kkfa nle 14 frt. Tölgyfa öle 10 frl
Érték és váltöfolyam jan. 4.
5°/u inetaliquos 02.— ; f)% neniz. kdlcaöfl 72.10;\' IH0f)-kí Alladalmi kölcsön 104.-; bank-réazvénj ek H30 ; hitelintézeti részvények 389, — ; Loudou 116.15; oziist ágio 114.25; arany, darabja f>.3;\'); 20 frankos árauy 9,.l&4/ié
Fohflös szerkesztő : Bátorfl Lajót.
»ár föUWIilS,
< ekké,!
férne.
.ég«d
OK*
It : l uUj
drága, . uti íiá. nnyi .et »gyoi
ol ajlá\'ál,« -**/gét\'» *tí leié
•■luleui
. l)o
pén.ilgymlni.xfi nyonao ki lo/ja tnrUlni.\' A c-« megígérte 8 veteránnak, hogy t. vAn.ágit.
— A punca eredőt c.
gen tudják,
■ed.
hi.ii
hogy angoj? Kgy áljai
; hlndoi
I. ital 01 rísilelből áll, t. i. csu é. caitromból. — Kgy hóhérbárd föli li van . gy hóhérbárd a 17-ik oá :\',k vé.vék : .Aki valamit talál utctték volna, valapiít *e»c, ar meghal, mlalötl beteg lett. volna
\'j\'Orténetl nuptár.
184Ü. Wiudisebgratz hg. s Jellasich császári vyzérók megszállják liudát. 184i). deézsi Utkozot Wardonor osztr. tábornok s Bein. magyar tábornok közt.
ÍŐ19. l\'ost ostrom állapotba tétotík. 1003 Kassán lá/.adás ft protestánsokon elkövetett erőszak miatt, ez volt kezdete a Itoeskay-félo háborúnak. — I84U. Nagy-Knyed föl-éijettetik.— l\'Jitoerós katonai őrsza-pat lógta körül gról Károly i Oyörgy pesti palotáját, hol Windisehjriitz oltogatta grol UatthyAuy Lajos mi-
nisterolnököt. «*
1849. A magyar nemzeti couvont megnyittatik Dobreczouben. I7ö3. jzühl\'osony ban Amadé Tádé jeles zongorás* s Liszt Foronoz kiképü\'101^0-
1Ó31. I. Ferdinánd koronájstatása Aachenben. — líUO- Helgium magát az osztrák uralomtól függetleníti, — 1813 — halt inog Czirboa András latin iró s költó.
isryilttór.*)
(HokUldetott.) - Mióta pápa ó szonUén* ogészségét linóm Rcvalescii-re du Harry haas-nálata szerencsésen helyreállította, senki sem kétkodh-itik többé e becses ^yógytápszer hatás* ftjlíFtl, moly • gyógyszer is kftllség nélkül meg-g\\ógyitja a kiivqtkezö betegségüket: gyomor, itleg, mell, tüdiíi máj. mirigy, takhártya, légzési, hólyog ós vcs\'.\'bántalmat, >;Üm.íkórt, szé-dolgiist,\' szílkmeüllsúget, köhögést, emésztési gvöngtjsojjot, "szorulást, diarrhíiat, álmatlansá-goi, gyöngeséget, aranyért, vízkört, lázat, asz-kórt, vér torlódást,\' fillzugást és hányási ingert még terhesség idején is, diabotest, buskomor-ságot, soványkodást, c-tuzt, sárgaságot a 72,0<X) gyógyeset, molyok minden gyógyszerrel dactól tak; többi közt bizonyítványok pApa 6 szoíttségétól, gr. l\'luskov udv-^ marsaitól, de Drohan tnartjuisnőtól. — A húsnál táplálóbb Jév\'én, a llovalosciéro folnóttoknél és gyermekeknél 50-sznrte mo?kiméli a gyógyszerek küLtjégeit. 74,316 számú bizonyítvány.
(jaseii í8tájerhon) 180Ü. dooz^l9.
Örömmel állapítom meg a ltovaieaoi&ro annyira isinorotes gyógyhatását. tí kitünö szer-irtózatos légzési nehézségemet, köhögésem o görcsöm inol ogyUtt, megsziintette, nőiért ia teljes fölgyógyülásomboz közel vagyok. Kérem önt postai utánvéttel még 5 font Hovalesciöre ikUldtW-.Legmélycbh hálám kifojezésmolleUstt
fft e i n i i\\ g o r V i n c * nyug. lelkész.
Pléhszelonezékhen \'/» ,ont 1 t\'»- 1
font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50.Jb ö fnt 10 ÍU Lí font 20 fl. 24 font 30 ft — Kovalesciére Cho-colalée táblákban 12csAízéro 1 ft. 50 kr; 24 csészére 2 frl 50 kr ; 48 csészéro 4 frt 50 kr; poralakban 12 csészére l ft. 50 kr, 24-ro 2. 50 Ur. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft. 288 ra20 ft. 570-ra 30 ft — Kapható: llarry du Harry ée t-rál.Hécsbon. Walltiscbgasse, Nr*8. Pesten \'J\\i-rök Jóutf gyÓKyszpésznól.KolozsvArott-Kron-stHdternél, Alsó-Kmbinban- Tyrolor ós Schle-síngornól, Dobreézouboii\' Uorsos Koroncznél, Uunaföhlváron N IJríllí F.-nél, N. Ersokujváron C hérvárott Diobal schor Mórnál, s fűszer, és csomoj
Ithora l\'álnál, Károlyfóvárott y-Ar\'>uízsái> I.oviik Kirolynil, logner Ignátznál, Sséke«-Fe-. Györgynél, Versoczen \'Fi-\' lindon városban a gyógyszor, e.irusoknál.
I
Szerkesztői Üzenet.
13. W. K. -Héra. Megkaptam, elég riinosak. Fogadja kOtimieteinell A mellékeltedet a.ónnal Ata-dáiu.
14. 11. K. 8t.-Miklós. A régi miinkalAr.at tij erővel nmmuiel UdvIl.lBm. A» .elemi snneMer»ó^•tan• érdemében pár nap múlva magAnlevelet Írunk.
Ifi: .Ktel .aerelme\' romAuci, inielöbb kö«»l-lotni fog.
\' 16. .lloros \'Jancaihoi" csimsett kedélye. krtl|e-ményt alkalomucrflU\'g jöv« atámuak hotsa.
17. .A fájdalom gyítngyei"-t kfljartirottel veimk.
ltí. N J. Uétvc. Híivoa megjegyaéie ha.aíui ncincs1 Mivérielmét Arul «lj vajlm o v.dék .minden intoilígcn. tagja igy gondolkodnék! Kn.myfl volna egy hatalma< lapot »«crke»itenl. - Fogadja tiivélyei Udvösletttnket I
IA nehíznxftvalyátésa nyftva-1 lyutoVésl görcsöket
Killixch a nehAa-1 orvosa llerliiiben, I
L*o u i\'io\'nst r\\ 45. — Már esáinál | lobbot toljeson-kigyógyított.
I gyógyítja «lr. nyavalya sp.
Gyukoriu)kv
kerestetik Wajdits József könyviidreske-dósébe. hol ogy jól nevelt 8 iskolázott flu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny és Ügyes utazók (colporteurök) kerestetnek igen előnyős és jövedelmező feltételek mellett —i
*) E lovat alatt k0il0tt«k4il í«l«lí««
3&Í*
, >«m mrtítmu r<iVt!(*cn*R iViMntraí fc!:rn ou 100 fatlrtt. 3K.net anm
l\'O vlfMWH tiíracj.Jnm , . .
JPJgT lüü Nlflrk Ylillknrt\'o "
au\' Iclf Djí, I. VIl^tafiK, n««n« e<Mlail HclilNii. |.in(l n l I4i«n<m ti.i .
JS^T Stnhirrdcrp.
iv.«<"*!*!«\'.>"
I Xtt. lajllUl. tn II to Mm e«t(n U .. <«|. ■ÍJitfB) li atljai fetten
II . fllnmlnlu -.(IfNm, j<|4üít imcb Rcfl 1 ]„ {l„ „„
Il« H>: » : i iorjii| KiluHu l.ouuw.fl «>< «*ii» r,i»,- |i«ml WTríatm It eu i ,. w<inii:, guit io, u iv i i .. Cmrtí\'tt , „io, is, »o. i
B5ST" Si1*^,\'"*\'1! .!\'•"»•« ►
» t<ftw«lw CHalfa un* l, Je ítn (Int. (n trlnftir C.u« lUl, wh j,ií,
•IMfTI?*" WMítMmm- e
Virágcsokrok
I a következő bálakra, továbbá s7UletÓ8 névnapok-, nemkiiionhen menyegzök- s vnU- alkalmakra megrendelt*- ét (írhat ,r->:ás után azonnal Ízlést eljesen elkészíttetnek
Jaiidá Károly ^
urasági műkcrtáamcl Horv.U-Sienl Miklóson.
I (CöG—3,1) N.-Kamata iii.lUli.
JELENTES!
Van szortüicsóm tisztelettel . lenteni a nagyérdemű közönségnek szerint a
zala-egerszegl zenetár,snlat
vezetését Kovács Gábortól egyszersmind köztudomásra hozom,lio a társulatot újból szerveztem s igénynek megfelelni igyekezem.
Á m. t. közönség pártfogását tisztelettel kéri
Darázs Miska.
MOLL A. SEIDLITZ-P01U.
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Becsben.
Óvá*: Tapasztalván, hogy m onyéimnek széról sn\'ra után-nyomott. sói n kiizöimég AmitAsa végett hamisitott nóv-nlAiráhominnl ollütott használati utasitványokknl Aruli.unak 8oid-lit/.-porok, 8 o végett u kül-alak hasonlatosságánál logvn saját gyártmányommal könnyen fülese-róltothotnok, ezen hnmisitványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint: ,,<t» általam kénxltett Hetdlltx-pov minden katutyá)a hasonló kónxltniónyoktöll meykUUlnböxtetéH II l saját vfuljem/om 6s alAli\'án\'rmmal cl látra.
Ara ogy^lepeesétolt crodeti dobozunk 1 frt — k\'r. Használati utasítás minden nyel von. K porolt rendkívüli 8 h legeltérőbb esetükben bebizonyult gyógyhatAsuk által minden oddig ismert hAzivezorek között tngudhatlunul az első helyet foglalják ol; mint azt Hok ezer n osAazAri birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a legrészletesebben tanúsít-\' ják, hogy o porok rögzött szorulAsokniil, emészthotlonség, gyomorliévnél, továbbá görcsök, y.-so éa idogos bajokban, szi^obogAsnál, idegesség okozta föfájAs, vértolulás, csúszós fogfájditlomuAI végltl hynloriára, búk^P" & huzamos liányásrahajlutnnAl a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, i. u legtartósb gyrtgybatáBt orodmányezt^k.
llaktárak Nayy-Iíanixnán: Ibibw J. gy^Kyez. LovAk K. gyógyaz. Fcan.\'lhoir.ir J. Hősen feld F. nraknAl
Rolovárott Lakóvlci 0. Marczallban I»»tl Nán.lof \' * . CUktornyáB KArÁ« II. BAnok-Sz^Byírgyön Kit.icm J. RyÓKy, MíieflWi C«»c«lno»it» I«tv. Ryógyi*. Szambathelyeo l\'ilicli tVrcuo* gy\'iuyi Kapoavaroff Kc(fl Nándor gyógy. Sopronyban Mr*ey Amlráa K>ég.v ..........ZAgrábbt .........
Kulin ,1 iiKftll KermttN Hroyer JAkab fial Koproaoián Werll Hlnd. gyófryai. Letcayta Kallvoda J. gyógy".
Zágrábban Mlttclbacb /-«. gyó((y»«. , Coyleck J. I. gyógyo , Urwoln Kr. gyógysi.
Ezen czétjekné.l kapható máj\\ (544—02,:i8;
A norvogíui iiergon viiroHböl vuló logtiaztAbb tía leghatályoaubb
valódi Dorsoii-lialmáj zalr-olaj
Ára egy\'üvegnek használati utasítással 1 frt.
Mindeu üvog, mAa halmAjzdir-oiitj-f^jtól loendő mogkUlönböztol<Sa v«igott vtMjogygminel vnit ellátva,
A válódi Dorsch. hulrnáj wir moll- óa tUdö-bajoknAl, aorophulita <5s rrtcliitit1 i.ulegstlgojt.-bon lagjobb gyógybatá^al van } meggyógyítja ii logolidliltobb kószvóny- caűszbajokat, vala-mint h« időazaki bflrkUtogokot. K\'
Ezen logiíüztÁbb ós leghatAlyoaabb halmájzaír-olaj faj a Dorsoh-liahiknak leggondosabb egybogylijtóso ós kiválogatásn által nyeretik, Atnlában semmi vegytani Kezeló-a alá nein.vona-hanoin a bejnjcatílelt erűdeti ti vegekben lévő. folyadék óben és ugyanazon állapotban van, luuUl a toruiéazot állal nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyéa? Hécsbon.
Franiö*. Brlffpnplor
inprtHn| |rt(t tdl/tlitn
«iul Jliltw CKT llnllrt . (I. I.—
K,u . (i. -,JO
. i. ct«», ji.itn n««t. a. - .m>
« HtWj, Ifitől tl. —M
. M mntn canIQI.i h. -,«■>
«0?!<»» ^atn\'Hn |>nnl tfteni In
Hetlfrll |(ici(

,5-t
i antlMre Mit, I *jn«||ja„p, •Itt, 10 ír., 1 elJa Union . Kjiir.
■Se bolt
uiiut Mű MzvoÜouUl tl
"^rtpictY, ^ifttfflvtcu, »Vrtfd)«fte
miit nnírrr Sri|rtlli-«n)iilfitfn, C StlIrS fcinffrr Cúalitát rioe^flr&cnben ®t)ott|)rfirm
Motto dci Hauiei: Vud) billigc Bontt faun gul |iln."
(fin >r«rnfrf>(» k(UU«> 0<f4»«r II tW trw Cíi.Ui.i.llar <■« «I»^«íiiJ, HíiW ««< », u>t itNi: 1 e<»iil!i/»i. \\ 0<W>t<t»rt, .. jift, j e*i«ni«»ut, í aHtorai\'iT, j fxit»«
li\'I»l:t, I fliwi|í»|ltl(ft, I B(t*T*»f*tt *>( lla l\'.4mu.t. unt UMlrJ^r. tóM |.»t "»
jusii^II t nu n. SWT" >rB \'rfoodcBM Tlálfn-Pulifr.
\'.ur »u«t Pfinl|t»nS tc l»«fl«i iim\'i m |ilil4n«l« 4llin|Hili. 1 €t»i(»lil ItiMIr,
tflfT T.rlagca flr gewihallcbe aad
kallicraphluhe SchrinebBigra, \'tjj^ rdtl niirmj i Mi. [Vinrt (|(™n, ■« i» «Vtl|Mf.._, fofirt 10 h. l © tl. |(»{f« flernti. mit »-J»tlrt
UUtlin is I:. - duliMi, ón I4mB liltmn u iiRtu, aiaiOt (ír rtnbnjlt rfllrfű.iiC
In marnljU«<t nmiríjl. i (,dl to. lí, II ^
Klne rompleteKctohnensrhnle
!» « Bdlrii, ctn ri-m ti tirijiiín (U-4nc««ilfn ten frtin «lrt» tnu!«iui (n |«|I(B«.
.S\'l^infvnB l}9t »ll H\'»tnM 3«JtoV H|.»HM |u in. M<« BBI i O\'iu tífui tui n. i VflT JIItrallleaarR Blrlatiru
M I* rt« I\'it IVr, h|i;tii.t«alítBtiii Tl«(4l_ _ <l|ttl..l» N||l« < Att.-aUak! fla Kírt\'ni.tJUlS),!. wlww W«»al« fcfiBfci. i «ilil lo|Ml Hei ao ti MT »aa orar 8rbrrlb-l»nlr*ai *^8Hf
f\'t\'* «\'\'<» Í;t f Ült? I"l n I Ifi mi n\'ai í, I. I.I a . o-.^u,,, c4-t t-no| i Brtntiint. i
e«la. I i)«l|Wn, I Vtl|<$a|t, 1 RaMi ima » »| "to \' 8,,klrí"""1\' 6 C"
hea fUr M.idrhta and Knabea.
J KUaxn (<B\'«4 ft í), W. «), ..
tl.liM a»l Í.Ur. Ir W. *> *>. * Wlt4 •» •C4at<V(tll!lra«l tt 90, ft. l,1»h. Der bcate Pederawlaeher. "iftf Sl.»il#(
. _ Bit acböae Federhalter.
«a ih.í fliitnb ,t.«ntm„n.w.t,ut >ui |l»li rali ilnit iBtiriHai\'in «lttC.\\JírlCjtapil«. ip ^ ■ >■■ •ííllttlll »«i It ft. ,,« CH»! "JBf^ Pcluat gratlrle Pflirhaíte -aga
„ , tnll ÍAunflir Zthtlfi, ^^
r.ni_f»!ut »0 h., tln>, .urtr, H3gH Kr<4rKl
í\'.rt - - bnin\' mmr- Zt.nni\'l n. 4 6o.
Tlnte la alfeá ParbcD,
i eiM <
Oimiallin, Otrt unt }l|n[(t
itt\'Cumv\'aUdi
—I írJulmN
|l( lílrní.n Namcnilaa*. i, Orüliiljlloní.!"1*,
Sohroibo-Mappen, MJi
aa. oll.f.eftnui, aíni aurlílni, rli í?<we» n l >" \'»&), «m
e«í P.I, 14,, l.jntMj.fc- - • • • * I aas«B, B I to, , 4,,./ m J ainil^l.n, M#, 4 XI:HINa
Watca Ma*.
gfiijf \' Bf»tr Heltairorr, ~LVm
érni a. eitiiin eo tt,« i -.j.to.iT^
.1. . ,» *»iti, ftntlil (I IM, I.—
B®9r Parbra-Mi trkra,
IBI I Imi 6ca<|titf«i( fii «l»lcilrt-»nnn ctn" lj«a.e!í;iW4!inna. t «in,»,a, 9trt3i Mii |», iá "M. i5 16. 45ft. I «í\'ll»«>. |t:0l«.| |il>«(., n. l», lé, 14 (Jartlfl, W ft, (I. i, i tv I ClJÍ
b l"h \' \' h\' \' €,a4 asM
r CUbiue "M
K Klaff*. I eiOÍSO, Mft, (I. « 10 I enld MII DtuilllB jl.
jl GI04, I
atiíl a«)ji|iall(l| J
W Notlibflfbtr 1H
V-Ull (itontm í. 10 ír. •laira.í , u, ll fr.
i. j.. ü-\'i "\'I" 4J.t»rt
Briefaiegolmarkon, \' <VI! -n en^ai.eutttm, * ""» H..I Prakil.fke Dalaaua.rla r, "M
|J*U í!|«4 IJt fati\'Hi.1 to, », 10 tl. 0 o . Jiaj. tat Cal.al. >o fr, i, i tv
"I WT raplr.Prí..f«,
Ifcift\', lanrSaílifte miií praí Ifrtli 9-nTt.íecn ria »CUÍ|<U|UI «li«)U«f la
W Papetrrlfa. .
» i\'t?" "\'l\'f\'IHIi «a»rl»»»». HdBi mltKiM íaiaHUHtna unt atuw.ll, 1 éúí It, u, t
í" flualitsi űlltln ju jjabrn ín
Wien tirt A. FricJmaim, yvatrrflmlír \\\\x. 26.
A FARSANGI IDÉNYRE
W^jdiU Jóuof kiadú lap-, ós ujuimJuiulajJoiios,
Unom keztyük aw- divatos nyakkendők elegáns topányok. Hj-fiile ékszerek dlsm legyezők W l\'ranezia Hi/okék af különös liliom illatszerek
gforoajtú Lj\'uuiáüa N»|jj-Kauu»áu.
dús vAlaszt ókban
logolcsiíbb árak mgllett
Jm"l)Jmt<5k
Kifsciifeld Adolf
kereskedésében,
JELENTÉS!
Mély tisztelettel jelenteni a műpártoló t. közönségnek, miszerint újévtől kezdve
Koros János
zenetársulatát uj szervezéssel saját, nevemre vettem át, igyekezni fogok, hogy minél több uj darabokkal kedvesked-hessem, miértis minden igénynek megfelelve a nagyérdemű műpártoló közön-; ség szíves pártfogását, van szerencsém kérni, teljes tisztelettel
- Árverési hirdetés! n
A júrszonibati zalamegye-baksai postai álloniáslioz. félórai távolságra <vsó közsegjjen a liatárszabályozás törvényes utón keresztül vitetvén, a bin\'nági ítéletek folytán a volt jobbágyságnak legelő résziil esett téren, mely a hely színén kimiitatantló lmon; fentáil\'> küliinféle fa-tlarabokbaii, vagy egészen nyilvános árverésen kész pénzért eladíUik 1872. január 1.í-én, délelőtti 10 órakor előlegesen ez érdemben felvilágosítást ad Molnár l\'ál egyik pórázom-bal i volt fiildesur boglárd-zalamegyei a jelezett posta állomáshoz fél órai távolságra esó helységbem lakós. Pórszombaton, 1872, j.innár 1-én.
(tíöö-3,1;
Molnár Alajos, m. k;,
: . nl.«li l\'ólil-K ír ik ui\'igliitilmizottja.
Árverési hirdetés!
, Az eger-aracsai közbirtokossági alsó és felső korcsma jövő február 1-én 3 egymásután következő évre azaz api ij 24. 1872-tői april 24.187ö-iga legtöbbet ígérőknek nyilvános árverés utján a\'hely színén reggel 10 órakor kiadaluaL Az árverési feltételek :
1. Hánatpénz a felső korcsmára, moly a litisvágási jjoggal bir, lecnd 100 frt, az alsó korcsmára pedig f>0 frt.
2. A kikiáltási ár a felső korcsmáról leend 300 fi t, áz alsóról pedig 220 fríT
3. ^ haszonbér évnegyeilonkint előre flzetendő.
4. A község fogyasztási, nemkölöiiben a közbirtokosisági jövctlóluii adój.i beszámítás nélkül pontocin i\\ község-
bíró kezére befizetendő.
f>. Az. épületeket becsű szerint biztositani. Különben ja szerződés a pénzkezelőnél mindenkor belátható.
Melyre a vállalkozni kívánókat tisztelettel meghívja F-ger- A racsán, jan.- Iió 2-án 1872. Gruner György, Kohn Sándor,
/
N.HJY-KAN1ZSA, lS^. Janmii* i-én.
3-llc szám.
Tizenegyedik évfolyam.
\' lói év rr ,". \'. v I ~ HUH I" *
Hirdetések jutányosán
N YII.T TKIUIKN
A lap -xi\'llr.nii reszel illeti közlemények a szerkcíxtóliex, —
anyagi résxét llluló közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve tu-
(a /.iilaiiu\'tiyci gazdit.sú^i t\'jryesiilot hivatalos\' ifrlt.\'tfitöju )
ífTUcírkiii^kelszcr. vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
NAU Y-$ANIZSA Wlasstesház.
KLÖffíXKTKSH i\'KLÍUViS
Á
.ZALA-NOJIOííYI KÖZLÖNY\'
^L072-ölb: évi folyamára.
Jiizuhmmal kérjük, lapunk t. pártolóit, /"*/// <■l<">/ízctésviket mielőbb megtenni sziresjfaljcnek, hogy- eleijetulo példányokat ni/o-tdathatva, a pontos s;étkiddésbcn Jen-akadAs no történjék.
l\'llojizctési ár a hetenkinti kétszeri megjelenéssel :
egész évre Q frt, félévre -3b frt, évnegyedre 2 frt.
\' l\'j kor, iij élet.
Helyes volt-ó Atillának ama ször-\\nyü tette, hogy a bókéért sóvárgó Hullát. testvéröcscsét. kegyetlenül megölette tizéig, hogy a harezdüh békés foVdiilatot ne A^gycn? a béke angyala még kegyet le ■ neobül megboszulá magák mert a; testvér-gyilkosságot a nemzet megsemmisülésével torolAwiieg.
Helyes volt-é a magyar olygarchák pártdühe 11. András és IV-ikHéla királyaink alatt, midiin a királyi herczcget királyi apja ellen ingerlék azért, hogy az elszegényedés alacsonysága fölött egyesek hatalma növekedjék V Hathu chati irtóztató módon megmutatta a gőgös olygarchák nyomorult puhultságát. \\
Helyes, volt-é a kéjencz király munkátlan tCspedésének szitása Kun László alatt ? a tétlenség keserít íuérvben hatott a nemzettestre » a lymszerzó nagy Árpád végsarjának cselszövevénycsen nyújtott méreg alul kellé kimúlnia.
Helyes volt-é a hadi tudomány ellen iinfejűleg hetvenkedő Ulászló király környezőinek önzése ? a porba hullott koronásfő ,nem*-mel felelt.
Helyes volt-é a tétlenség, a pártosko-dás II. Lajos alatt? midőn az egyéni éide-ket a nemzet érdeke fölé helyezek, s a törvény szentségét nem tisztelék, Mohács si-
ralmas gúny nyal felel", átok verte meg a i magyart, mert az .soha együit nem tart. I í)c ne menjC.ik tovább, szomorít érzés, | keserű kín matozatigolja a hazafi-szivét, íuidón\'törfénoí\'mrtukön végig tekintve, visz-, szaszáll képzeletünk a múltba, a tanulságos
múltba ; hol végzetes jeleket láthatunk,
miszerint még minden nagy veszélyt a pár toskodás, az önzés, a tcspcdéS idézett elő.
Jelezi a niiilt, hogy a beke legjobb éltető elemünk, a békébeni munkásság,szur-galom, tevékenység biztos kalauzunk a megerősödéshez; nekünk pedig erősödnünk kell, mert gyengék vagyunk, gyengék olyannyi-j ra, hogy a világpolgárosodás színpadára csak pirulva tekinthetünk.
Szerencsések vagyunk, hogy az érzés megvan, hála nemzetünk nemtójének! de, hogy e hálát tanúsíthassuk, becsüljük meg magunkat, tiszteljük a munkást, a szorgalmast, mint a kis méhek egymást.
Napjainkban nagyhorderejű osemé-nyek történnek,, cohmalis nyomokat találunk mindenütt.
íme Európa nyugati részén a hullák fölött, a vértenger gőzében Noé bárkája köt ki az ifjú köztársaság olajágával; idabb az ifjn egység erei duzzudoznak a vén s szétszakadozott Németországban, s nálunk, liurópa közepén, izgatott •tevékenység, lá-I zu.s" nyugtalanig, de tagadhatlauul élénk I sílrgés--forgás tlmlg.
TARCZA.
Horos Jancsihoz^
Klíg«*er bájtul, in én hallg.vtám tteiii.-k játékod ke.lv. » h. iik-s. I.\'I j Megadl.no volna miudvii dallamért S«á» é>el, ali ! ile p.\'i|«t nem hdhaték. Nyujtnon, kinek t.in ebből tölil. jutott, <,\'terébe <In e dalt ajánlani n^ked,
l\'al.ik mftví»*« vagy, megilleti, ) tl"gy elfogadd eg» ios» ilds helyét\'. Oh inud! <nyeld lel \'gig/lelknuivt: Meguntam mi\\ a »áro»\' földiekéi, . II..I kltzdelemmcl jár a perexnyi kéj H»ort|ie«e még, hogy vagytok, és vigaist Httv.it kezekben nebáuy, fáia vont Caodp^kii reígíi, *sára> birkából, \'fedd rá tonild, verjen liulláiuot « Oyltliytlrben lárerra Keltett lomba lég; Ulánn gordou, liráesa,\'cimbalom, Hadd lángoljon fel a fagyot világ,
, kin


Játi\'ál reményt, <s.slód;\\t egyaránt, -Kertit négy bitrról bánat óa öröm. — Halljunk ekat\'tl, a népek .latjait, S a felkUidmt esabadság bymiiiisát, — Kirj meiivedést,— csapkodd fel a kacsait . . Zengi holdo.g«á/ol ÓS\' két-tégb\'esést, Olelkeník xeuédben tfdy, pokol, Xtáa móval : játSsd a» ember életit HMiit caak, kl tudja meddig húzhatod. Ki \'uat \'niondá is, lég elhamvadolt. Hejh! bolt nekem, 8 már ugy la Bofoi, Hadit ducolok rei^*va ttbliire; ( llogy éljen a dicső i^iagyar aeire I
\' HAJUATÓ HASÜOM.
Hála, kétszeres, hála nemzetünk néni-tőjének !
Higgadtan, férfias komolysággal tekintsünk végig édes hazánkon, lehete.tlén, Itógy magasztos érzés, édes öntudat s bol-diigitó öröni íie dobogtassa szivünket, mert bennünk az életerő ép és egészséges, csak társadalmi alakzatunk vén.
A jog- és közművelődés forgószele tép, ront de tisztit; a munkásság és szorgalom villámüstökkel ztízzaszét a möh-lepte tétlenség bérczeit s menytlörgőhang közt emeli ki a rejtett kincseket, a meseszerű csodáéról, hogy Árpád vén neiifzcte ifjú legyen ; igeit, a/, uj életre kelt, a meg iljiilt magyar nemztt csillaghetükkel jelzi, életerejét, mind az öt világrészre ragyogó hetükkel hirdeti, hogy a polgárosodás ver-senyharczai közt ép ugy az elsők között áll, mint hajdan a harezmezón!
Hála, háromszoros hála nemzetünk nemtöjénelt!
Ne busíiljunk azon, hogy a haivzi. vért szegre akasztanék, ne butuljunk azon, hogy ősi iuívzméityeijik uj kötés alá jöttek, hogy uj ruhába öltöztetnek, hiszen a százados törzs is uj agakat hajt, s gyümölcsöt ez telem. Inkább örüljünk azon, hogy iiiegifja-duuk, hogy a sors tért enged a korral haladhatni s az ódon szekéren döczögve, nem megyünk az enyészet felé, hanem a szellem szilaj paripáján vágtatva, sietünk a tudomány, a vtlágpolgarosodás égi csarnokába, hol a világ minden nyelvén ittasuk kéjjel zengik a művelt nemzetek:
Kljeiig éljen a magyar !
Mert velünk egyet akar !
HÁTOUFI.
V e I h l v á s
<t goj\'foui h\'iiiin) al ■ ke\'Ulet t. >\'i\' i/mrot\'ii i termoUiihii
U cs. és apóst. kir. Felsége legkegyelmesebben megengedni .méltóztatott, hogy lJS7. évi május h<> l-vn Bécsben nemzetközi világkiállítás nyittassék meg.
Az e ré-zbeni előkészítő lépések telje* folyamatban vannak ; elkészült a programúi, kineveztetett .s mítködik már a kiállítás igazgatója, megalakult a központi kiállítási bfeuttság. s felhivattak valamennyi külföldi állatitok a kiállításban való részvételre.
A soproni kereskedelmi és iparkamara nem tartja szükségesnek magyarázni, menynyivel közílébb érinti á bécsi világkiáilitáj Magyarország érdekeit s mennyivel inkább vrszi igénybe támogatásunkat, mint a Pá-risban és liondonban tartott előbbi világkiállítások.
Tekintve azt, hogy Magyarország ezen béc\'i kiállításnál legelőször jelenik meg mint szabad, önálló állam ; hogy a kiállítást, rendező állammal Magyarország egy és ugyanaz uralkodó alatt áll; — hogy Magyarország és Ausztria egymásnak legközelebb, sut, egy és ugyanazon vámterülethez tartozó szomszédjai, kik közt a fogyasztás i-8 termeié,s kölcsönössége, a kereskedoloin- éi foi:galombani legbensőbb érintkezést tartja f >n : - tekintve, hogy Magyarország kivitel\' kereskedése uj összeköttetésekre tehet .s/ert, \'Iliin külföld e kiállításon a honi össz-litriiiülés hű képével Uilalkozik , — . éi végre tekintve azt, hogy Magyarország iparosai és termelői is alkalmat nyernek, a kiállított Uülföidi hasontermelé.s\' megszemlélése által — saját o/.ikkeiknok tökéiyosbi-tésére inegbi csiUhellen útmutatást szerezni: —■ nem lehet abban kétség, hogy hazánk összes termelói ép ugy becsületbeli köteles-ségükn -k, mint .saját érdekük sürgős köve-teluiényénok fogjak ismerni, ezen kiállitáa-ban minél nagyobb mérvben 8 minél tökéletesebb tárgysorozattal résztvenni és nemzetgazdasági fejlődésünk minél méltóbb képét a többi nemzeteknek bemutatni.
A soproni kereskedelmi és iparkamara tehát hazafias kötelességet vél teljesíteni, \'midőn kerületének minden iparosait és termelőit, kik magukat képeseknek érzik, szagukban valaiui jeleset, "példánysztrüt éí egyszersmind a-gyakorlati értéknek megfelelőt előállítani, vagy kik ilyet már elöalli-
| DemukrAcziu és a küzép-osztály.
| ^Folytatása és vége.i
Kxokbon áll szoriniUiik 11 ilomokrácxia I lúnyugo: m nioit itt vagyunk a kérdés kozolobbi nlkiiliiuuásátiál. Melyik onztálya h tárAttdalóm iink az, u moly oíoii Uoiiiokruoziiviutk olvnit óh e/.cljút u lugliatároKottubbiui képviseli; ntuly annak harcziiHátil olvalntsztva, diatlalrá jitltn-tiisáru hivatva van ; melynek léte épen áron alitpt\'íilléioluken nyugatik, i melynuk joga ós feladata az állam kormányzásába a legdöntüb ben batolyniV A fidulut magálöl^ SK-Jiii.bootlóleg . kínálkozik: l-t. a k ti zép-o s /. t ál y. A fulső osztály vagy aristokratia már iMgalnmnál fogva j kizárja magából az olomot. Az a köveseknek, I a kiváltságosoknak, a» olűjogoknak ós kitlsó ; tlislinctíóknak tiifitüluto. Nom sajal orejóro és öntőmére, Innom n múltéra, az ósokéro támaszkodik. Öiimunkásságra kénvszeritvo nincs, i miután megöl az úaók öroksógéból. Formája | elavult és jogtalan; hatalma és befolyása nap-j ról najwa gyöngül, » kell hogy gyongllljiur: i Arra, liogy ugy szal>ail ncmxotot vozoasen és kóriKápyozzon, már kovés száminál és kivétő-| les nolyzoténél togva ia.képtelon. Ivpvés arra ! nézvo, tiogy ^szUkiég időjén nagy orót tjejtson : ki; a nagyon maganan nll arra nézve, begy ! Idolé oróson tániuB/.kmlluiHsók, Szerepe és lii-j vatása azerl inogva^ a lácaadalomban : képezzo j otl a oonsorváló olomot. Egész fogalma a múlt--i bau gyökeredzik; léto annak iVinturlását kiivo-, toli, b ellontótbou van minden uji\'tó rombolással. ; S a létesültök consorválásáii kívül mánik föladata, hogy szépítse a társadalmat. Azt az am 1 bitiét átadjuk uuki, Imgy iogyoil a társadalom [ logsiebbosztálya, uuuak virága, diszo,
Mind módja, mind id-jo legtöbb van hozzá, hogy iiiiinagaban és környezetében, totteibon az erkolosi óa aestiiotikui szép élvot megváló-vitsa. K hiyaliist különben az aristokráczi.i eddig is gyakorolta.
A/, alsó osztály vagy a szűkebb érteh-m-bén vett nép ismét nom alkalmas arra, hi«y akár a domokráuziátiak liordoziija legyen, akár kormányozzon. Legalább az európai nép nem. Ertolmi képzettsége h nagy ré.szböii vagyoni liiggotlousóge hiányzik Ito/.zá. ÍJár mégis .-z az osztály az, a melyből a deiuokráezia suj:it sör-iil folytonosan szaporítja, a mivelódés haladásaval lerjeszkodvéu tovább iU toyábbJköztük : de a nagy szám onnan kizárva lesz ínég igen s ikáigj hanem nom örökre. s
S hogy csakugyan a kiizépósztoly az. mely elveinél togva demokratikus lévén, száma ék súlya álul a nomzetben .a lognyoniatékosabb testületet képozi, annak közszol leinél alkiitja, s a korm Inyzásrn döntőlog befol^iuutalja Nyu-got-Kurópa azon.országaitok példája, a Imi egy éi telmeM és vagyonos középosztály már régebből) megalakult s fejlődésében mind kiobb Jtur-joszkodik, s mutatja külöuöson a britt királyságé. :()tt tuliydonkép a középosztály a korhiány es a noinzet. A mit az akar, az töfvényiiy\'é losz; a mit az eltöröl, az meg van semmisitvo, .ha a* királyné és valamennyi poor mollotto van is. *
S itt van az egyik fópont, a hol társadalmunk rouxlocését kezdoiiUnk kelt. Ture m to-ti U n k kéli .ogy orós, szorvo*itt, mivolt középosztályt minden áron. Mert noktljik ínég niíios öntudatra ébredt, fejlőit középosztályunk, csak alakulásbau, forrongásban vau. 5 tízért tuoud\'tuk föntebb, hogy
nincsen társadalmunk sonylígy kifejlett, megszilárdult, saját töwubjyoi szerint mflködő mivolt társadalom im»x orős és mivclt közép osztály által kchotí£«l, u moly. annak alapját és magvát képez^űPlJgyaiiozou középosztályra néz azou kózvóToinény luogtoramtése és vezetésű is, a melyról tiiutebb szólottunk, tormeszoteaon a nemzeti élet mindennemű nyilatkozatainak hatása alatt. l)o egy szabású, egyöntetű és csak egy elem legyen az, mely a gyeplőt kezében tartja. 8 ez elem az aristokratia. hálunk még kevésbé lehet miut nyugoton. Vaunak ap.-üitikm gyengeségei, s ezek kőiül egyik legtöbb az, hogy nem magyar. A mint más nemzeteknél épen uz aristokráczia képezi mindenUtt legerősebben a nemzőt vérét éa velőjét — a mu\'v l>israoli szerint scinúii méa nyelven nem társolog soha a\'hazain kivül, addig a magyar aristokráczia sajátságos fejlődésé-nél fogva idegen olemekkol van saturálva. A legjobb esetben is csak félig magyar, a másik feíe európai és kozmopolita. Jíyelvö, észjárásik, élvezetei, mivsltségo, szokiUai mind három ^negyódrészbeii idegenek, és a nemzet azlveré* Kbek lüktetését soha érteni nem fogják. Azönki-azt sem mondhatni, hogy magas értelmi \'miveltségük, a közügyekért hozott folytonos áldozataik, vagy tudományos munkálkodásaik iiltal igyokeZnéiiek megtartani a bofjlyást z> nemzetre,.A mostani\\ angol folaöíiázról a libaralis lapok iselismornt, hogy magas értelem és .szónoki \'tehetségek dolgában aránylag sokkal fölötte áll az alsóháznak. Ki merné nxt nlmon-itani a mi,felső-házunkról V Es iámét Angliában háit^előkelő tjur van, kik a politikai pályán nem talU\'ván, vagy uoiu ia keresvén ezarepléati úagy áldozatokat igénylő tudományoa kuUtá-
toltak, — már most ezen kiállításra figyelmezteti és ükei sürgősen felkéri, hogy ezen-, a hazai ipar és termelés becsülete és tekintélyére nézve fófontosságu versenyhen minél terjedelmesebb módon ternidvényeik-kel részt vegyenek; egyúttal kijelentvén, miszerint nem fogk&ni, minden, ezen világkiállítás érdemében ezután teendő intézkedéseket közzétenni. —
A sojtroni íjhii\'- kereskedelmi kulimra.
A nagy-kanlzsal ftfgymíiasluiu Anyagi helyzetéről.
A .Zala-Somogyi Közlöny mull óvi szántainak hasábjain a „Nevelés* és ,Nagy-Kani-tm váró* tisztasága1! ügyében közzétett csikkek nekeiiV-br\'alkalintil nyújtónak c váró.-. lf.soií-érdekű Ügyiről néháuy szót felemlíteni:
ltfti.Vik évben u váios képviselőtestülete, áthatva a népnovclés és oktatá-i szent ügyétől, ogy, a -helybeli gymnasium. oiuelésé-uok kieszközlése coljából, bizottmány t alaki-tótt, melyben a közbizalmat kiérdemeli Ingok ▼ettek részt, és még hzoii évben nemes feladatával járó törekvésének iníílhiágot adva , a nagymltgu magyarországi helytartó-tanácshoz folyamodott, s engedélyt is nyert a városbair ungy gymnasiuniol alakíthatni, moly részben u \'helybeli, részben a megyében, és annak határán kívül lakó "nemesérzeltnfl, és áldozatkész honliak önkéntes adakozása nyomán léiosiilt is.
A nagymltffu m. kir. vallás- és közoktat tási miuisiorium a bizottmány folyamodványára az V-ik és Vl-ik gymnasinmi osztálynak luegnyitbatására a\'z engedélyt megadni kegyeskedett, ez eugedoly alapján, a kegyes tunitó rendi ház kormánya, a vele kötött szerződést, mely szerint az V-ik és Vl-ik gymnasinmi osztály 3 tanára és 1 spirituális — fojonkint ÜOU frt évi dijjal, és lakszobáiknak, szinte a várúr költségén történendő első bebútorozásával lát-tassék el, elfogadta és helybenhagyta, -— a város a gymnasium épületét, nem köves költséget igényelt áldozattal, a csőinak megfelelő-Jog, tágas torna- és rajztermekkel is ellátva, inegnagyobbittatta, — az uj építmény, a századon lul fennállott ó épülettel összekapcsoltat-ván, — a kegyes lunilórend kormányától,azon kötelezettség mellett, hogy az adót, ugy az épületek időszakonkénti tatarozását magára vállalandja, a város átvette, és telckküny vileg, mint tulajdonát, át is kebeleztetto, így ,lTJ07-ik évben az V-ik, l«8«-ik évben a Vl-ik osztáiy mégis nyittatott.
A város képviselőtestülete még ez«n áldozattal\'sem érezte nemes vágyát kielégítve lenni, a korszak igőnyeinok o terén netovábbját elérni törekedvén, ltí70 ik évben ismét to lyainodott a nagymltgu m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz a Vi 1 és Vili ik gyiunnsialis tanosxtály mognyithatásáuak eu gedélyezéseért, b ebbeli törekvése is sikert eredményezett oly képen, hogy 1870. évben a Vil ik, 1871. évben a VI 11-ik osztály, megnyitása is kegyesou meg — és a befolyandó tandíj mind a nyolcs osztálytól s városnak állandóul át — engedtetett, olymódon, hogy abból a Mária Therézia alapítvány részéről 3 ló Irtot, mégis 315 frt államsegélyt, — és igy összesen
030 frtot a kegyes tauitórciidnck évenkint kifizetni tartozzék, — szerződésileg kötelezvén magát a kegyes tanítóiéiul kormánya évről évre mind a nyolc/, osztályt a szüksőgloiidö 13 főből.álló tunérővol. ellátni, -- s igy inig egy részről- a varon közönségének törekvés* óhajtott oredményét elérni sikerüli, pmig más részről a kegyes tnnitöiond min*( a vallás, mind a nov\'elés és oktatás terén fárndrtliiias ős gyötrő feladnianuk kifogástalanul a logbnzgóbban. u lugpéldásabb\'odaadással megfelelni törekszik, ■—cinem mulaszfom mvgeinlitenj azt, hogy n kegyes tanilórend, közszeretetet és becsUlést kiérdemeli főtisztelendő házfonokének,a gymiia-sitim épületével kapcsolatban levő és idu tar t»zó városi régibb épület fedele lcroskudnssal fenyegeti, — ugy a gazdasági épület tettl-g összeomlott részének helyreállittalása tárgyá buII illető helyen több izboti ismételt legszivé lyesebb kérelmezése elég részvétlenül .i pusztában hangzott el, s mind a mellett, hogy n Nagy és Kis-Kauizsa testvérvárosok közös ügyeinek kezelése tárgyában fennálló delegátió, az épületek helyreállításának eszközlését tett legel fogad tiys mégis mai napig is emberéletei veszélyeztető diilékeny állapotban vannak, — a. gazdasági épület egyreszú most is össze- ; omlott állapotban van, -- miáltal bóállott azon | valóban leverő kéjiyszerültség, hogy o házal, I —. melynek személyzete 23 főből áll. egész | évuu ál érzékeny pénzköltséggel beszerzendő zsír és húsfélével kénytelen a kegyes tanító-rend ellátni. Azonlelül szégyonitő pír osztályrésze m.iidazoknak, kik a logymiiusiuin nagyérdemű igazgatóját meglátogatva, a hálószona-bau lévő hitbelien kályhát s u körülölte tócsaként álló bűzös kémény-folyadékot szemléli, párullau türelem kell hozzá, hogy ily lolkeiluii visszaélés meg úoin toroltatik. — Valóban sajnos, hogy az epületek, inert a gymnasium a városnak tagadlijijlonul nagy előnyére szolgál, mégis ügyelem éa részvéten kivül hngyva.igy elhanyagol tatnak, a azt, mii mtr mérsékeltebb kolueggel lehetne hulyreállituni, a halogatás es mulasztás érzékenyebb kiadást fog felemészteni, ezen és még tobb más, a gymnasiuin épületének, ugy belső, mint külső alkatrészei közül felmerült lollleges hanyagohisokért e nyiit téren megrovó ligyelmezletésomet, vegy.u magára a kit illet, s leleljen a nagy közönségnek az, aki magát ezáltal érintve lenni érzi.*)
TAKNOK ALAJOS. \'
Néhány szó a lép le ne vagy vértá* íyogróL. (.UllzImiiHl, Antrax.)
A lépfene vagy vértályog lizon vérbeteg* ség, mely vidékÜiiKon minden évi időszakban, Ué leginkább meleg nyári évszakban szórványosan, — hol nagyobb, hol kisebb mérvben néha igen kegyetlenül — a lovak, szarvasmarhák, juhok, disznók, stb. közölt pusztít. — lla számításba veszszük az ezen korban óveukiiit elhullóit gazdászati állalj .íuk számat, elrémülve lapas.\'ta\'juk, Jiogy ezen pusztitu kor gazdaazuti vagyonúnkba!, évenkint csaknem ki-szamilhatlán nagy károkat okozott; azért nőm
•> l>ol|oK>- r.K-tiM.W,. ., n.tiuMl t-inek : t.allrfnti.i nyilunk l-rt n f.bilág.
« eictrktiuii i Killűntieu Ui s/.
tartom érdeklolonhok őzen állati járványos be- I tegségről röviden szólani. •
Kren betegség különböző alakban s kór-boneztaui tilneinényokkel lép; fel, miértis igen sok s különböző táj és népszerű elnevezése van u. nr.: lépfene/ léptnlyog, lépüs/ög, lépdngnnat, lőpgynladás, vértályog, vérUszög, vérkor, vér-gulaűlés, lágy ék vér, hátVér, sz. Antal tüzor-háncs, tályogo.1 láz, pokolvarláz, sárga nyálka, sárga víz. boszorkánylövés, ördöglövés stb.; — di.i /ára* a különböző alaknlik s elnevezés-nek, ezen veszélyes, járványos kor mindig csak ctty. a vér rosz minőségéből származó, vérfel-bomlásban mutatkozó vérbetegség marad, csak a vérfclbomlásból eredő alakok s kórbonestani tünemények\' változnak. \'<
Oyakran a bőr alatt fejen, nyakon vagy sziigyen tályog elnevezésű daganatok Jtáinad-iiak ; - gyakran a belső nemesebb szervek kórében, /mint a sziv. tüdő, máj, vesék-körül vi-z.-iiyős.V sárgás nyálkás kiómlésékot, s sárgás sziiiü\' kocsonyás \' kiizzadásokat találunk ; -továbbá a.beiék nyák és savóshárlyáin majd mindig fekete üszögös szinü véröuflónyek, vér-foltok. vérdiiz/adások mutatkoznak, ugy szinte a végbél táján kátrány fekete szinü^nyulós vérkiómhist, valamint a lép állományát elpuhulva. porhanyódvn,\' megdagadva, elfajulva, kátráng fekete kásás vérrel telve tapasztaljuk.
Kzen kór lényege az érintettek után. a vér rosz vegyületében rejlik, miértis, nézetem szerint a különböző elnevezések közül, o kórnak legalkalmasabb elnevezése a vérgutnütés lenne, mert c gyorsán lefolyó vőrgutnütéssol végződő kórnál n\'z érintett kórbonc/.tani alakok s tUnomények a vérboinlásból származnak. , A vér ryíZ vegyületénél fogva a lesíet táplálni képes ii elli\' íéyőn, vérltfz.-lépfól, « ki-li.iolény, lio\'csonyás -kiizzadástahikban\' a test különböző részein, ler.lkodn.-tk, a süriibb »zé-nenyes vérrészek \' pedig* á vérkeringést nem leljjesilhetvén -• a .iTiilbőr\'alatt s a belekon, fekote üszögös szinü yéiíimlénycket,.vérfoltokat Jiagyva — n véredéiiyekben megállapodik, — ezen kórállapotot vérlelbomlásnak, a vérkerin-gé« megszűntnél pedig vérgiitnüiésnek nevezzük, miértis o betegség vérgütaütésnok el is neveztetett, . . . •
Kzen kórnak bizlos s állandó felisnWrteúT jele a reszketés, izzadás, gyors lélekzetvétel, s nagy. nyugtalansággal jani gyors - egypár órai kórlefolyás, de néha a halálnak rögtöni beállása.. ...
Ar. ezen kórnak lényegét képező rosz vc-gyületü széneliycs vérnek készülési okait: a forró száraz időben, meg inkább a meleg nyári\' évszak utáni liüvüs időjárásban, igou tápdus buja legelőben, szénenyos magvas • eledelben, csekély élunyt tartalmazó légben, rothadt vízben, s ibldialuj rosz minőségében k°H keresnünk. . l
Meg kell szintoemliten.cm, miszerint éscu betegség allutorvosi tapasztalatok nyomán, ra-gályofiiak bizonyult, s hogy nomesak más állatokra, do állitlatik az emberre is, a kigőzöl-i gés (contagium volatile) In-szívása, s a ragályos iii-dvnék mint a vérnek ; nyálkáuak,\' zsírnak, bensőbb t. i.-vérreli érintkezése folytán — átragad, miért is ezen járványos-kór állatorvosi, rendőri szabályok alá rendeltetett, .
Igen bőveü lehetne ezen veszélyes, ragályos állati betegségről értekezni, ifo ez alkalommal ctuk röviden s felületesen óhajtottam azt
az érdekelt f. cz. gazdászati közönséggel meg* ismertetni.
Ami pedig c kór orvoslását illeti, az mindig csak a rosz vegyületü vérjavitására irányulhat j — mjnt gyakorló állatorvos 12 évi tapasztalataim után magam is azon né*H- és meggyőződésben vagy.ok, hogy a lépfene vagy vértályog, ha az — állati tost szervezetében már kifejlődött t. i. ha az állat a léptályog kór tUnomónyeit hasbani kolika nemű igen nagy fájdaliijakra mutató nyugtalansággal, reszketéssel, izzadsággal külloli, — a gyógykezelés siker nélkül murád, azaz: a kifejlődött vérlá* lyog gyógyitliHtlan. - .
Azért nem tudom eléggé ajánlani a t. cz. gazdászati közönségnek, miszerint ezen járványos kór megelőződéről, moggátlásáról mulasztás nélkül kell gondolkoduirugyanis: a tavaszi évszakbarraz állatoknak vérjuvilóóv - és gyógyszerek nyújtassanak, például: salétronij (l.itras káli I. kénsav, (quid sulfur) sósav, (quid muriat tlí 1 ii11 ivóvízben : a Iklványoj viz (nquachlbri) szinte .jó sjkorrc^hassnáltatik ; — nyári meleg időjárásban, jálfpált, urőtoljes fiatal állatoknál h vérbősőg#Myitások által bizonyoi mértékben kevesbitessék, — gyengébb állatoknál vérei vezetésül\'a lianyar gyökér (rnd. bellobori nigti) bőr alá alkalmazása elégséges.
Továbbá szükséges gondoskodnunk arról, hogy az állatok jóminósőgü egészségos, nedvdús táplálékot nyerjenek,, nyári forró napokban hűvös árnyékos helyeken logeljenck, vagy hűs istálóban álljanak, s friss, tiszta egészséges vizet kellő mennyiségben kapjanak.
A vértályogos botegállatok gyógykezelésénél az állatorvosi, rendőri szabályok megtartása mellett — illetőleg a betegoket az egészségesektől elkülönítve a fentebb érintett kórelőső óv- és gyógymód t. i. vőrbocsájtás s vérjixvitás halasztás nélkül teljesítendő.
MAAK NAN\'HOH,
A kch/,tUe 1 yI olvas/>egylet közgyűlése.
f Keszthely. js«. 1. |H7i.
A helybeli olvasóegylet a fennirt napon uj helyiségében, mely a Nistner-félo szálloda emelutobeu van, nagy gyűlést tartott.
Polgár József elnök megnyitja a gyűlést, meleg szavukban oajotslvén az egylet szükségét és hasznát; a iiíoguyitó beszéd bofejszésével felkéri a nagygyűlést egy korelnök választására.
Korelnökül inegválaAztMott Rankn Mihály, ki az elnöki székel éljenzés közt azouuul el-foglalja.
.Sólyomváry l\'orencz üdvözlő az olvasóegyletet a társáskörreli összeolvadásért • kívánja,hogy az a legszebb yirágzásuak^örvendve. még soká, igen soká feuálljon. (Általános éljenzés.)
l\'lanka Mihály korelnök — miután a tisztviselőig még a múlt ővi^decz. hó 3-áu tartott uagygy ülés alkalmával leköszönt s hivatalát csak ideiglenesen vállalá el — indítványozza a tisztviselők megválasztását.
Megválasztattak: -
Kluökkó: Kugler Nándor közfelkiáltással, ki is — minthogy a,gy41lőson,nem volt jolen — meg választásárórAzoiínalérlésitte tett
»ok»t, gyűjtéseket tesznek, s általában a tudo mányos munkásság terén teszik hitessé nevüket. Nálunk ogy fiatal aristokraiát, ki az egyetem ifjúsága előtt vállalkozott hirdetni u mit tanult, s ez által kötelezte magát* hogy még tübbet is fog tanulni: iniut különös ritkaságot megbámultuk. A baloldal keresve keresett egy státusférfiui szabású vagy kitűnőbb szónoki te» hotségü mágnást sorai közé, hogy nagygyá tegye ős miniszterségre kandidálja: de nem talált.
S a mi a népet illoti, mi a mi népünket sem tartjuk különbnek tturópa többi oiszágai-nak népeinél. Ott és itt szerepük az, hogy vezetessenek, és nekik parancsoljanak. Kormány-sásra Európában soiiol nem képesek. ítéletük és meggyőződésük nincs; könnyön felizgathatok, s igy felizgatva lehel vezetni őket jobbra és balra. A modern demokráczia kizárja és visszautasítja őket tudatlanságuknál fogva, mint a hol első kellők az értelem.
íme az elemok állapota, a melyekből rendezett társadalom fejlődhetik ki, de a melyek most zavarosan kóvályognak egymás mollett ős össze-vissza. A kőt szélső elein nein való és nem képes egy szabad nemzet korufány-sására; a nemzet súlya és zümo a közép osztály bau koll hogy öszpontosiiljon, mely kiválóan képviselője a modern deinokráczláiiak, s melynek igen sok előnye van a másik kettő fölött arra, hogy 9 társadalom kormányát magának követelje. Xagy és tekintélyes számot^ képvisol a nemzetben, a mely szám a mivolt-•ég haladásával folytonosan növekedik alulról, • a mely szám szükség esetén olég erős lesz a nemse\'.et maga körül egyusiteui. A legtöbb ♦mlml Wőt, <tU m trős, tailird karaktereket,
, kik saját munkájok és küzdelmeik által lettek nagygyá, oz az osztály egyesíti magában. Anyagilag i\'üggetlen, egészben elég nagy értékkel rendo\'kezik, mely a munka és termelés következtében folytonosan növekszik,ÍS végro a kö-1 zéjwsztály.az, melyben a s\'poeilikua magyar [ elemmel és tulajdonságokkal a uyngoti mivell-| ség idéiuei.legjobban egyesülhetnek — a m$ly I egyesülés fajunk fonmaradásáiiak érdekében | szükséges a nélkül, hogy akár az idegen miveltség behatásaira fogékonyialau lenne, akár azért magyarságát elvesztené. « ideje, hogy nálunk a középosztály szerveződjék. Ideje, hogy sajál fontosságának öntudatára jusson. Hogy mogértso ...........
horderejű feladatot, mely nemzetünk fejlődésében reája várakozik, s igyekwzzék .azt betölle-ni. Angliában 0 középosztály már olyan hatalmat képvisel, hogy szinte zsarnokivá vált, s az ország legkitűnőbb gondolkodói oda irányozzák\'működésűket, hogy a népi elemből, vej^i szemben, egy korlátozó tényezőt alkossanak. Nálunk a középosztály szerepe még csak ezután kezdődik, de itt uz idejo, hogy kozdŐiljéK derekasan. Iparosok, kereskedők, gyárosok, nagyban termelők, tanárok, papok, tudósok, írók, közhivatalnokok, tőkepénzesük, birtokosok, az egész közép nemesség: miud egyesüljenek öntudatban, azzal a törekvéssel, hogy mentől nagyobb értelmi és anyagi erőt s befolyást fejtsonok ki. Ragadják meg lynivolödés-nuk minden eszközét magukra és gyermekeikre nézve; táplálják családjukban a vugyoiiosodás és függetlenség két főoszküzót, a munkát és takarékosság^ Foglaljalak el minden tért a neinzotbe^, a hol becsülonel hatni és munkálkodni lobot. Vetkőzzék U as aristok rácsiát
majmoló gesekké
eddig is a
betegséget, mely ál esznek. Közcpos/.tál írek, és épen a befolyásosahhn volt a nyavalyája, hogy a mlj lakozott az aristokráczia jog .moly-őt be nem fogadta, s kár kasztssellemél és gyengeség Ütánözla azt épen ezen gyengi lomra méltó és iioveiséges holyzdt!
Egy gyermek hiúságára érfvéretlenségéro mutat. Nevetséges dolog uZ íi"félen gúnyolni; de még nevetségoVobb ugyanakkor közéjük vágyni. \\
A ki, mint munkás, tovékeny^értelmes ember betölti ludyét a nemzet derekáinin, az nem fog onnét az aristokráczia fényes hidegségébe vágyakozni. Az érezni fogja, hogy itt ízr lárdabb alapon áll, és talán foutosabb helyig tüll be. Annál a születés és előítéletek gőgjét pótolni fogja a munkának és értolemnek, a hatásnak és sikernek sokkal mélyebb és igazabb, nemesebb öntudata.
Az ember nagysága, vőgalapján, az öntudatban van. Ki,önmagán kivül keresi, a súlypontot voté ol magától. A középosztálynak van joga hozzá, hogy önmagáról elég nyomatékos öntudata legyen; s ha ez öntudat me\'llő állandó törekvés párosul: a jövő hatalma az ó klzében vájj. J
IRODALOM.
— Mogjolont és beküldetctt az nnrfol^ nyelv levélszeriuti önoktatása Kobert-soh F. tttiimédja szerint, H-ik rész XIX. lovől 35-36-ik lcczke, továbbá a francsia nyajv
lovőlszerinti önoktatása. Ugyancsak .rónebbi taumód szeriül V-ik levői8-ósD-ik leczke. Irta 1\'. Nagy Sándor a franczia és angol nyelvek . nyilv. tanára a dobreezoni • ref. főiskolában. Mindkét nyelven lovólszeViuti óuoklalására szolgáló füzeteket már .több izben ismertettük t. olvasóink előtt*, az éurópai kultu£ nyelveket ismerni ma. már minden, csak kuvőssé mivolt férliüuak is kötelessége, e nyeivtau pedig maga neméin, tekintve a magyar nyelv alak és mondattanát gly kitűnő szerkozotü, hogy ennek vezérlete nyomán o két nyelvot a lőhető leggyorsabban és legkönnyebboü\'ol lehet sajátítani. Nyelvek tudása pedig kincs levőn mai időben, ajánljuk ugy u szülők, mint külöuösou a t. ifjúság ügyeimébe és pártolásába I
— Megjelentés boküldetett „ vagv 11 tuilluriák titkai czimü regény1 folyóirat-i>ak Vlll-dik füzote." Szorkeszti s kiadja íjcul-tőty Josufu l\'esteu, . uri utczá 0. sz. v»ra füs*-renkint 25 kr.
SW* Kérelem.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kik o lap tiszteletpéldányát elfogadták, hogy; beoses munkáikkal, tudósításaikkal mogkeresni szi-vo\'kedjenek. Lapunk köluéges kiállítása nem engpdi meg, hogy felesszámu példányok kül-desjonek szét s azoknak, kik feltűnő gyéron emlékozuuk<mi\'.g rólunk.
F.zou méltányos és bizalmas kőrejmüiik •zives figyelembe vétóiét kérj lk.
szeukksztOsiío.
Alnökk<$: Luporszbék Sándor Nagy Sándor.
Korelnök átadja h özeket, melyet N.igy Sándor alelnök foglalt cl.
Pénztárnok ká\': Oszmán l\'ál, jegyzőkké : • llelvoy (Jüxtt és alulirt, köny vtániukká SiL jánezky Zsigmond, gondnokká l\'rágur Farkas.
Alelnök kéri a könyv bíráló ós számvizsgáló bizottság megválasztását.
Mogválasztutiak : Csesznák- László, Polgár (József, Vértessy Iván, Bcck Sándor, Sólyomváry Foroucz, Lázár L. Lipót, Obor-tclial István, Uuischliigor József, Nagy < iyörgy, ids. iUischl Vouczel, Simon János, Pintér Já . nos, Lázár Kde, Pitiormnnu Károly, Laky János, Dr. Proisuch Lipót, Leflhárd János, Trsztyánszky Lajos, Stoukór Antal ós Noiger lslyán. \' l
, Polgár, Jtizsef boni utalja u volt társaskör elnökének az oIvAsó-ogylothez küldött s bútorzata ós minden egyéb vagyonit átengedéséről! átiratát, mely átirutbaii felemlíti, liogy a társaskor utolsó gyűlése alkalmával l\'lauka Mihály, dr. l\'reisach Lipót <9S Lázár Kde urakból álló háromtagú bizottságot választolt a a leltár elkészítésével megbízott; felkéri az olva-.ó-egyletet egy ugynuaunyi tagból álló s a társaskör vagyonát íeltirilag átvevő bizottság vá" lasztására.
E bizottságba l\'olgár József, Nagy Sándor és Pittormann Károly választattak.
Szóló felkéri a nagygyűlést, miszerint az egyleti köny tárnoknak, ki a mull évben hivatalát tisztelőiből viselte; tudván pedig, hogy a könyvtárnokság teherrel jár, fáradozásaiért legalább 60 frt oszt. ért. évi díj szavaztassák meg, mit a nagygyűlés egyhangiílag megszavazott, fonuevazstt köuyvtárnok pedig köszönettel fogadott el. A könyvtári órák hetenkint háromszor u. m. hétfőn, szerdán és sztunbalon este télen ti—Ö, nyáron pedig 7—ö óráig tartatnak.
A gyűlés folyama alatt belépő uj elnök általános éljenzéssel fogadtatott s az elnöki szék elfoglalása után következőleg szólt: Tisztelt nagygyűlés 1
Meglepő reám nézve, hogy a t. nagygyűlés ez egylet elnökévé engem szemelt ki, illetőleg választott meg. Fogadja az elmúlt évben működött elnök ur s az .összes tisztviselőség működéseért, a t. nagygyűlés pedig bennem helyzeti bizalmaért" legforróbb Köszönetemet. Felkérem az egyletet, szíveskedjék valamint engem, ugy az összes thiztvisolóségel is szivei közreműködésével segíteni, hogy ez által egyletünk nagygyá és virágzóvá lehessen. A midőn a t. egyletnek -újra köszöuelet mondanék bennom helyzeti bizalmaért, ogyszorsmiut ígérem, hogy tehetségemnél lógva mindig odafogok törekedni, hogy egyletünk méltán megfeleljen feladatának. (Altalános éljenzés.)
A jegyzőköuy vel,miutáu agy ülés kezdotén nem volt jelen,felolvastatni kéri. A jegyzőkönyv felolvasása után a tagdíjakra nózvu határozta-tott: hogy azok az egyleti pénztárnok lakásán félévoükint előre fizettessenek\'le.
A hírlapokra nézve következők határoz-tuttak meghozatni: 1. „Pesti Napló", 2. „Ilon", 3. „l\'estei L\'ioyd," külön esti lappal, 4. „Neues Wiener Tagoblalt", ö. „Budi Pesti Közlöny1, ü. „Magyarország ós a Nagyvilág", 7. „Nefo-Ij\'jta",a szépirodalmi csarnokkal, Ö. „Loiptiger lliustrirlo", Ü. Zala-Somogyi Közlöny", 10. „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok", 11. „Dolond MiakaV 12. „Borsszem Jankó", „Kikeriki", 14. „NCue Freuo l\'resse."
Szabó János a „Közinűiparosok országos értesítője* ezimU lapot IfBri megreudelletni.
A nagygyűlés tekintetbe véve azt, hogy városunk nagy része iparosból áll, elfogadja az indítványt s a nevezeit lapotguiogrcndolui határozta. W
Kzek után olnök a \'gyűlést befejezettnek nyilvánítja. K. m. \\.
Levelezés.
Fest, l«7i, j»n. i.
Mégis különös hatása van az újévnek 1 — némileg hasonló az uj boréhoz : csak abban különbözik a kettő egymástól, hogy egyiknél élvezet előtt, másiknál élvezel után mutatkozik a hatás: egyik előzmény, a másik kdvo iiiény. Azonban mindkettő egyenlően meghozzad Amigáit és gyümölcseit, ábrándjait és vis.iói . A lapok is alávelvek az njév (pardon, nem mondom: az. újkori) e különös hatosának\': egyik versben, másik prózában iidWiífi közön-•égét; az egyik az ó-evet áldásosjiuk, másik át-kusunk mondja; egyike fát)^>íi von mulasztá-naira, másik felszaggutja az altala ütött sebeket és látuoki visióval áuiifja vagy rémitgeti a közönséget, mintha miudegyik született próféta viilua. — l)0 |m jgy a.divat, ki teliot rólal S h szegény újságírónak követui kell a divatot, ha közönséget akar szerezni lapjának; mert — l \'jdalom I — a magyar még iniudig sokat ad a nagyhangú szavakra, ha űreaok is azok I
Beszélik, hogy miolőtt a uíostaui képvi-ünlők végkép szétosztanának, okvetlenül keretül riuik a lelióház régUrvMott reformját j
mivel annak szükségéről lóriiban ismét inog* győződhetett miudenki az utóbbi ülés alkalmával, midőn ÜUO főrendi tag közül oak llárom jelent meg a felsőházban. Azt is mondják, hogy a választási törvényeket is revidiálni %,\'ják, a banki éa viijuluiigy, valhLuzabadság-^. uiáa fontos dolgok is előkerülnek. Óhajtandó, az igaz\'; de nem szeretnék rá megesküdni, hogy úgy lesz. De ha igy a divat ebben is, ki tehet rója!
A főváros rendozéséről szóló törvényjavaslat azonban bizonyosan előkerül még ez illesszük alatt. Ürüljelek előre pestiek, mért akkor nióg. fényesebb kirakatok melléit sétáihaltok büszkén • • éhes gyomorral, akkor tán több helyen szurkot ^(lociictj fogtok látni — nem csak a hatvani uiczában, s a jó falusiak hzt hiszik majd: csupa menyország van itt. Pedig csak tudnák, hogy 187-1-ben is iüO,00t> ékszer fordult meg a pesti zálogházban. S ki tudja, nienuyi kerül\'jövöru ama jótékony intézetbe, melynek nevetői is borsózik a szegény embor hála? — l\'edig most igy a divat. Ilisz\' Eugouie császárné volt, ékszerei mégis mr. llarry Emánuel, londoni ékszeráriishoz kerültök. Ki toliut róla! —
i)e hát arról kitehet, hogy nincs mindig nyár, hogy a városi embernek oly sokba kerül a tél — és mégis igazán csak a kávéházban tud fölmelegedui. Az idei naptárakat is nem volna kár mind elégetni, anayi sok hideget jövendelnek. Ah, de mit szólnaakkor a korcsa-ha ez másként volna. Használja is az alkalmat kedvére : vasárnap Sylvoslor-ünnu-pet tartott a városligeti jégen; isiink az ogész város kitódult bámulni a rendezett frauezia-üégyest,-a. lampionokkal, fáklyákkal korcsolyázó egyleti tagokat. Vasárnapra is gondosko/ dolt már mulatságról: egy korcsolya-müvészt fog ugyanit fölléptetni. Képzelhetjük, lesz nézője elég! Da hu igy a divat, ki tehet róla.
Színházunk is nagy változáson ment keresztül az újév alkalmával. Noszveda k. a., Toperczer lika kisasszony,\'Kaltner Mari, Bogyó Alajos, TemesVáry Lajos és Néuiclhy Irma,»ől Szerdahelyi Kálmán is megválik a nemzeti színpadtól. Kjlonben Kocsisövszky Borcsa és Jókainé már szerződlek. Hogy honnét kerül a többi ? — azt Orczy báró ur tán tudja, de mi laicusok még nem vagyunk titkaiba avatva. Do ki tehet róla !
GYULAI.
ion ily i v«| inkább lehelik Tr7t-*Hii >k tehetősebb birtokosai, ezt A iskolatanács megyei staliitu
......S-
II I r (> k.
— Személyi hlr. Mult csütörtökön Bittó István igazságUgymiuisier ur ó nmga a dél vasúti vonattal körünkbe érkezvén, rokona Pulini lnkey László úrhoz Nagy-liécaéro utazott.
— Zula-Eyerszeyröl értc8Űlünk,hogy az ottaui posiahclyclloht, ki elleu több ízben már panasz emeltetett, hivatalutól felfüggesztették s bűnvádi eljárás alá helyezték. Postai rendotlcu s roszakaratú .kezelédről tanúskodik azon körUlmény is, hogy a még lMU-ki évben feladott s kézbesitetlon levelek száma pár ezerre megy, melyok.a soproni kerületi főigazgatósághoz tcrjcsztolvéu lel, ounan küldetnek rendel-tetésök liulyéro.
X.. 4)n{/t/tlkoHM{/, Németh\' Józsof, Sop-roninogyo veezkényi születésű, 23 éves ilju, a keszthelyi m. kir. felsőbb tanintézet 1-ső évi hallgatója, f..hó 4 én Markó\'Józsuf — Keszthelyhez J/| órányira eső — Vonyarcz hegység tanítójánál mulatóit, estefelé a tanítótól egy darab szalonnát kért, ki luitsoiu gyanítva távozott szobájából a szomszédban lakó kovácshoz, hogy tőle szalonnát kérjen. A kovácscsuli bo-széigetése közben szobájában lövési hullott, mire Sulelz János kovács, Borbély Játfos és neje, Uyórei Marival a szobába futottak, a szerencsétlen ifjút halva találták. A gyilkoló eszköz — egy kétcsővU pisztoly — a kovácsé volt, kitől azi pár nappal előbb iontuevczett tanító vitte magúhoz; a pisztoly 1 lat nehéz golyóra volt tölive s a mint a bouczolásiiál kiderült épen szivét liasitá két részre a szerencsétlennek. Baksay Sándor derék csendbiztos Keszthelyről még uzon este a helyszínére sietett s a szerencsétlent — kinél lőpor, uéhány mogyoró nagy-lágu s l latnyi nehézségű golyó, 2 frt 2U kr. "■p. é. készpéuz és\'néhány dalnál egyebet nein\' talált — ínég azoii éjjel a keszthelyi kórházba szállittatá.Ougy ilkossagának oka pár száz frtnyi adósság, szov.il péuz hiánya miatti kétségbeesés volt. Temetése I. hó tí-áu a gazdasági hallgatók által rendeztetett.
— tiyy ayricola l\'acsa vidékiéül pro memória kedélyes, do nemes ösztöuből koletko-zett indítványt küldött be hozzánk; t. i. u népnevelési törvény a kis községukiiek is meg-4 hagyja, hogy iskolát létesítsenek s iparkodnak vetélkedve tettekben felelni, ámde a vidékbeli pusztákban , majorokban számos csóhidség gyermekei vallástalanul, fegyolmotloutil s isko* lázás nélkül uevelkedtiuk fol s csak a községok terhére lesznek; a közjó tekintetéből ezen um bulans tanítók által lehetne segíteni. A kőz-igazság ugy hozza magával: hogy\' liainár a kis köiiégek ie\' iskolát, lauiiót tartani köteleiek, 1
ponti zölhefi
- liáU jelent™. A n.-kn
ügykt- lolyú .hó 2l),áii .a „Zöldfi nagy i. romében zártkörű tánezvigalinat r<-n.!.■/,. Tis/.t. \',-iiel felkéretnek mindazok, kik l\'.dyé hó íg .^iioghivót nem kapnának, és err( igén vt iarlanak, ez iránt a polgári-egylet ln-lyi-sé-. n magukat bejolonteui^iziv.-skedjoiiek.
— Ih\'llkronlh\'K. A zala^geiszegi fiatal-ság lánc/,vigalma január l.J-án les/.. A jöveile- | lem b. Eötvös Józsefnek Pesf.Mi feláililnii.lö ! omlékszobra javára .f<iruiitntik. Belépti dij 2 j frt, családjegy ;"> frt. FelüllizeKisek köszönetlel. fogadtatnlik. Jegyek olőro válthatók Isóöl-Y-rencz %és Ilo/viUh Miklós uraknál. — Siime(iheh
a fölállítandó torna egylet javára-január 21-én lefz a tánczvigalom. Családjegy ;>frl, "/.oiiiély jegv/JM\'rt. A tánc/vigalom mül.irgy-.ik kis-»rso-liURval levén összekötve, kik ilyenekkel a nemes czőit előmozdítani kogyoskednek, b\'-cses adományiiikat sziveskedjoiftk Sümcghre, Foll-ncr László tanár úrhoz küldeni. E„\'y sorsji gy ára 20 kr. -- Szombathelyen a torna-csarnok javára tartandó részvényes tánezvigalom pedig január 20 án tartatík. Belépti dij 2 frt.
— Ax év halottai. Ha végig tekintünk az 1871. éven, szomorúan tapasztaljuk, hogy
( hazánk és külföld nem egy tekintélyes kitűnő •tagját vosztette cl. Hazai irodalmunk és tudományunk szenvedte a legnagyobb csapást b. Eötvös József halála által. Uiáiut a nagv politikai pártférfiu.Nyáry Pál, — Körmöczy Imre, Hováuyi Ferencz kanonokok; Patjiky Dániel J-orvod, Oáll Sándopró, Szúk Mátyás zenénk kitűnő művelője, Erdi János történész. Lőrin czy Zsigmond műfordító, lllésy Oyörgy.az ellenzéki sajtó tevékeny munkába,- Horepai-Ká-, rolj ref. kitűnő hitszónok,\' dr. F.ór és dr. Tor-m»y postvárosi főorvosok, gr. Zay Károly, a szépirodalom művelője, Fábián Is\'vánpBilnicz Lajos, az nkudomia halottai. Ordódy Kálmán, miníszteci osztály tanácsos, Szilády IváVoly , a m. nyomdászok volt nesztora, ChÍHorányi Antal, Zalamegye utolsó iiisurg-\'lite, b. Orczy György, Ausztria Dietrichstein Menadorf hgot, Tegeilioir tengernagyot; a héiui egye Opolczor tanári. N óiu o t wrszá"<É|lervii azi ujabb lörténetirás mesterét, Tausí^r Károly zongoraművtv>zl,\' Hesz. Péter festőművészt. A golország: Murchistn gé ■ rnisfát és 11• echel elsőrangú csillagászt. F r \\ n o-zi a " r-szág: Paul de Kock, uz njubb IrancKia ret. gé.nyirodalom termékeny mftvi lőjét, Auber zeneköltőt és Charles Hugót. Törökország: Omer és Ali basákat. íme ezek a letűnő évnek főbb veszteségei! Kik vannak hivatva helyű ket elfoglalni? Azonban ez a világ sorsa, s ók boldogok. mert emlékűk él! | - JJixxkrini/r.A nugy kiinízsui „Loány j dalegylet* % beir<> diszkönyvo Wajdits Józsof I könyvkötészetében elkészülvén, mottóul e lap j szerkesztője a következő dnctylus-distichoiit irta:
„Dalra Ifnnv .k, n «li.l (fjllaviiill!
Almi* i« n lioiúrn «».th".-| ; Ifj. SkubUCA Lúsxló, lőnvös -n ism. H i ügyvéd irodáját Perlukról Csáktornyára tette j át, mint a hol most kir. törvényszék van s igv j o luzzá forduló egyének ügyeit még gy«»r-| subbail végezheti.
— (JJ efii/leh Valáini „fogyasztási eu-y-let" alakulásáról beszélnek. c/.«:lja még .-ddig ismeretlen.
— Letonyén Budiiiués/inlárimlatas/.ép pártolással karoltatik f.-l, mint írják, minden
j előadás telő ház előtt tartalik.
— Poslámtat, A sapr-mi in. kir. posta-I kerület főigazgatósági felügyolője a tevékeny 1 \'et-
| rikovics Kár. ur, Zalalnegyélieii teszi körtrját,\' hogy a kormánynak előterjesztés jket- l<jgyen I uj ))ostaállouiások szervezésére nézve. Örvendünk, hogy a közművelődés o hatalmas emel-tyúje. a magyar postászat, minél szélesb mérvben terjeszti ki jótékony működeiét.
— Utexal l\'nhláH. Január 4-én este hat óra tájban egy keresztutezai kisebb boltosnő mintegy 12 éves fiúval süveg czukíot hozaiott kisebb kimérésre; azonOaii egy valaki íöldtiiiz vágja a liut, elveri tis a keresztutezai sötétségben a süveg czukorral tova illan. Az elvert fiu nem emlékezik a tetfosre. Ujabb adat nz utczai világítás nagyobbitásöra. *
— Hírtelen halál imán. E hó .\'i én ; özv. Urels németvargánét a szőlőhegyről, hol elhagyatva lakolt, halva hozták a városba. Mint mondják vidáman lépett bé szobájába s amint az ajtót betenni akarta —- ösizorogVptl. , — lle.tl szemle. Pesten a lánczhid é-roui Nákó-házat a kormány 1.1)00,(300 fAért megvette, s a keresk. és igazságügyi minis-te riumok hivatalos helyisége lesz. — Egy len gyollap is jelenik még, Peston : „Ty\'godnick i Polszki.* — Az ujoncz^zásaprilisro lialaeztatott. j
— Szalon tán .égy upánuk három gyermeke, j két lia s egy lányaegyszcrro tartották menyeg- j zőt; — Franczinországba közehibb 130v.uzcr át- , alakított puskaágy szállitlatqtt Oroszországból.
— A gr. Teloky-félp vigjáféki pályázatra 7, a gr. Karácsonyi drámai pályázatra pedig ló darab küldetett be. — A „Budapoiti Szömlo*
szták, majo- jul. 1-én indul mog.^-Sylveí/.tor napján 11,720 negyei köz- coiumiinista bocsáttatott szabadon. — Stross-mmal cszkö- j mayer püspök Nápolyban veszélyesen inegbo-| tegedelt. A népszámlálíjsra igénybo vett i összes köitség 170,470 írt. — A new-.vorki pol-gáriiieHtcr vád alá Ji«jly<iZtiiUiltr a mormonok prófétája pedig gyilkossági vád loiytán elfoga-| tóti. ~ IVsi.-ii a mult évben 11,3*jegyén volt j letartóztatvjji^r- A Batthyány-szoborra dec/.. I végéig 23,700 frt 21 kr. gyűlt be. — A.török i kormány, jelenté az angol kormánynak, hogy a . Dardanellákom cs Bosjioriison való áljárás I >\'.a bad. —
Papírszeletek.

. h\'.í-y i«m<Mt iisvR lier-Imrntjáfil |>onipni bun-
\'k • r.\'.k.ik liőr.\'.v.l vnn
X nciii\'iuil mit e<ináli.i ii|i v<"lo híidnr-
■I bír. , , ,itk» blIDilá-
\' A vAj»»ft >« riibadaisb l»|ill HiníAkulAi-in mojiy
"dat lu.rd niiuddilkí,

kikről n n.vrlvek .
iM\'k kiilya-i;ull|. li
kutya cnallikiwik
■ elüt
;os- toiusIiíiiiimaI vi#«llci iránt. Ugy bí\'rkiicii riíiiuiiij horgonya uyannnl o utiirylábii tildh\'«\'ii «|iil, "lf*Jv* krtvel, méjf e<y ivv«/..i illatát. T«hnl*á|{ i ,, ki\'k rókák I " \'
\\x Winb\'.X \\r.inn »gy l.nrnu.iik ■iry továt.k a fiai.-d iií-lgy hal^-lül.ik biiimil\\jk—1-» unláii k» /»;-s "liiidcii |iill insllisn .in|>orodlk, innyi rh^UIUn .-l,é \'bftiisot mkll-lilotí l.-|.trkk.\'l hal«i|A brtlirynok. ni nyumnib iii, « » vnkmoröbbhk lik dnrrrjlii, H kik r..w< bfir--g>imi k./.l \'Iriuii a Ko.onga\'ott >Kf • kutysk kik rókftbur i fist il hölgy
r»«ji()o({, «
i kctvi
darabig « So blR-y M
-i- il a J k o r é s k o\'íl ii k. A t\'higii\'iii-gydrak
ökei moat isinít ii-igyjiiinm.il
vidi-kokvl, li\'it ktívcsubb kiláiá van jó iMsttn-
Krnm\'nin , Olasz-, Minv.uirs?, itt; KarintbU
• « falvait ál. mr-4 álkniaiják, b •aaédb* frodiiek
rlo.iiiyúkkal » l«nyc» arauyAkka , lalióriikkal rA-
V«l»* k a íícginyokpl, liogy \' Iiim.vxii fdrijriklSl meg-
yálj nak. K..Klnn mngiik nirgi« iivir ák áldozatijaikat
a in iMilvngvn uj nmjak kcnllkbi-, a íiiyé- laliírt, inig
n f dinsmiiitél. bli>»«*i<r au\'iiyit ka o.ak a lo.ágoll
f 11»* k«rí. A szííkv. tiajúil aránylag ikkal ini.b«i k;-
ak.\'i.ii vagy a-ra iiinlal,b..gy a hugy így ujabb „«ök...tivai- fökr baj rllk\'ábl. •n kilálátbaii
Szerkesztői üzenet.
1!«. Sk. II Magyk|.ld. Valóban mi U k\'ajuilljilk,
rgy i.\'inui etea kflamondá*: \'lltbbci ím.
nini !■ ró vitt ! Alkalmiig ik mondunk valamit.
20. lí. Kaj.osv.-ir. Ilii r.on bitou nem küldmik.
i s/lv im. íkcl.-sít k érem. (Mvöilüni.
11. I • noi.nnl inlé\'knltllnk.
•li. i K l\'.«»i. Kö« in, >•«, li-g.i.i|> adalók poiitára.
IngliÜbb *acr>> 1 I* ax eleji\' Ignn nm-l-
I. ;• de vígé M ■ 1 luiáMftlaii « ront. J.\'.Kka-
■íjioi l.iik ujb..li d»\'lg. "á.ni, mert ax etaint a
ty :
siet,
Nnjy-Kaniisa, j.in. ft. imlUl. U.. urnui.i ujat *
".te
"i ,„ variál,, ml get t<-»i,..\'» igy ii isiiiorlict.\'i. Ai ag.-eiahb ngiursi k ai vigaotat oly iisgym^rvO; amink kellou* |>iarcir<U j)B-
Ertek- és váltofolyam jan. 6.
i>7„ metulíipies IÍ2.80; ;\')% nomz. kölcsön 7iJ. -; I80i")-ki áliadalmi kölcsön 10Ó.2Ó; bank-részvények JS.54 ; hitelintézeti részv«iuyek — ; London Í IÓ.ÖO; ezüst ágió 114.7«; arany darabja á.ÖH; 20 frankos arany 9.1Ü kr/
Heti naptár. "
Január 7-tőt Január l^iy i872._
: » ■ Kalholikm nap , \' \'nlplár" ul^.
\'í.uk. \'ll 4Z. évea lelt.
7 vftiarnsp g. t nái. n: G. I llálint
ll.\'ifó \\ b
Knlll Marnál
ló sjierda kem. l\'ál KvmolQei\'ál
II Üílltoilrtk MhiIIÍM^ tk
1\'óiitPk Hr...... 0*. H.obi,, A
l^i Uiiimb Vidor [ Vidor Zi
Felelős sicrkewtó -. Bátort) Lajos.
EJ 17 S E .
In J- Ilrtibrrgrr\'i t\'crhtt/t in Urrn ■ • *IUn lltirhhaudlungi\'ii cilhalicn In í.\'r\'».\'>- \'» Ilui/lhiill4lll I
(.iLÚCKiilC\'11 K MKNSl\'II.
klug. anstSndiy und fröhlich zu leben.
V..ii B v. Branse.
Dritto, vorbosHorto und vértnplirto AuIIiiho.
h4\' br. Vniitíi -Ngh "
tnhuU : I. l>ie Kuu.l, k I u * \'*•» I Í<lii.;lirlur.\'g<,l.ii fllr
dan Ungai.g mii ai.-l. ■ollxt- Klusk-i.....r.ln Klr .1. n I .i.tfnUl? nllt
Meuachou Ul.uibanpl. •>■ Klugliei»r«gvl» f\'.r «I«M *.\'«»j*ai«jí Mein.hvli TOQ Wlul. J«lei (Jamll\'htail. II. L»l«, Kny •!, « II « I ii u •! i V \'"I lob-Mi. .V AuMaud im Aemieni, h. Alixlaud ilo l>ir •!;«« mit .MÍ Ími Ih ii in li.fio-huug anf O.icIiIbcIiI, .Stand und .Allrr. • AiMnn.l in <íll.\'»i KáTlrli •!•■« geielligeu Lebena. III. l»i« Kiiiijl, l"r\'o li I i I. /» !«•<■•-■=- !. Hanoii. d«« FiúhMi.m lUr Tafel liud tf|ii»lg*»ellM-hafl.... 2. Unlinii-dv l\'io|.-ií|ii» fllr kluilicl.a Kr»te. 3. tiaben de« Vciluii.li> Mr l.i»b\'«\' Und JYcll>i\'!«ob»íl. .
Anhang Micllreeter Kin átfaiu, v.mm IVIdc d.-rv I,. i..-i,s»wmIi»í»_ Ki J«n Alltr di» JlaíMva.
JELENTES!
( mm wnnrM&a k .^urafe—l
lm VerJago von
Clir. Wintcr in Kninkliirl a. M.
..ii.I i.t\'ii vr.ulikiiuii iin.l l,.i"
JOSEF W.VJ IIITS in (óoss-Kanizsa
zu bulién :
1. v. UAIK), tlrr WHnbnii uiteli dt-r lWhi ul\'fi>;e der v.irkoin-iii«:iiiIimi Arbeitun, iiebslAiiluituiig zu: Ilisroiuiiijr und jM|i;go-des Weiiua. Dritto Aulligo mii Aoudoriitj^iMi und Zusül/.<-ii* von A. v. llAlb>, Direetordor Weinb:iuseliule il( Klostoríieuliur>;. Huliof-
Ut rf. \'2.
Anleitamj xur Hereit mm uml l\'/l<•</<■ des U\'elnes. Doarbüitet vun A. v. 1.IA1JO, Diree or der \\V.-iiibnu*eliiilo in Klosterneuburg. (juhuftot rf. i
Mély Iis/telellil jelentem fi iiuipár- | loló I. közönségnek. nnszerinl njévlö! kezdie
I! n r o s .! ii ii o n
zenetársulatát uj axcrroztWI saját nevemre véltein át. igyekezniIbgnk, hogy. minél liibb uj danil.okkal kedveskedhessen!, miérlis minden igénynek megfelelve a nagyérdemű műpártoló közönség szíves párlfogását van szerencsém kérni, teljes tisztelet lel
!\\o\\iics (iiilior,
|. n r iiio a t n r N u g v," K\'n n i
lillililit
i-1 y melletti llév-viz ttirűöiiilő/ot-
JELENTÉS!
Van szerencsém liszle\'lellel jelenteni a nafivénlemii kiízöiiséífiiek mi-szeiiiit a
/illil-l\'fülTS/l\'Hi /(\'lll\'liií\'Mllill
vezetését. Kovács (iál.ortól álvetleni, cfíj szersniindkiiztndnniásra hozom,hogy a társulatot iijhiíl .szervezleni s minden igénynek megfelelni igyekezem.
A ni.t.közönség.páiil\'ogását. mély tisztelettel kéri
Darázs Miska.
i
\' A k / ! Il iii\'.l li\'ti\'/,*, iii.nl Imi mwI\'ííIm IS72. tWi li\'liniárll,\', ll.-rii ilrli;li»ui 10 iinikm\' Ki\' .-thrlyfii. bz iir.ulaii.ií tiszti innlá-Imi. tt.rln..iiri úrvíMvs ii.j.iii 1.ST2.. IS7;i.. IS7 I.ívroIn\'-rlic: fojí ..\'látni; niclv ii[\'vnnlsre a lit\'lli\'iti l;iviii.l.k iizi.ll lm/-zAniltissnl nn\'gllivjiliidk, l.„;iv a/ últerciii, koliyllil tis clób-kamra liiitiinikkal ollátva vánnali. , <
(«róf l\'Vstelics Taszihi
Árverési hirdetés!
A pórszombati znlamegye-bulisni postai álloimisboz lólörai távolságra osö községben a hat árszabályozás törvényes\'uton keresztül vitetvén, a bírósági itélelejv folytán a volt jobbágyságnak legelő részül esett téren, tuely a hely szinén kimuiataiiiló leszen, fentálló különféle fa-darabokban, Vagy egészen nyilvános, árverésen kész pénzért eladatik. 1-S72. január l\'»-én délelőtti 1,0 órakor előlegesen ez érdemben felvilágosítást ad Molnár l\'ál egyik pőrszom-liiiti volt földesúr boglárd-zalamegyei a jelezett posta-állnináslioz fél «»rai távolságra eső helységben! lakós. , Pórszombaton. 1872, január 1-én.
Mplnár Alajos, m. k..
, Hti.\'i \'J,Ö1 ív )türszoiiil>nii filldc.iiir.ik ini\'i;!.mai muftija.
Virágcsokrok
i következő bálakra. tm-Abbá születés <■* névna- |
I pok-, nemkülönben menyegzők- s mái alkalmakra metireivlutts- és árhatározás után azonnal ] izlésteljesen elkfozittetnek
.randa Károly

iám

Besonders vortheilhafte
G 1/ ÍJ lv 8 O F F K R T E.
„(.liick mid StMícii Im\'I (OIiii!"
Grosso, voni Staalo Hamburfl flar.intirto Cold-Uotterlc von iiber
1 MUlOii 670,000 Thaler.
Dícso . vorthüilhafto tíold-Lottcrio ist \' iioucrdiugH wiedeniiii dtirelt t«e\\viniie l>: dett(eiid veniii bi l. hío oiitliü11 iiur 52,500 Looho, und wordon iu wonigon Monu-ten in i.) Abtlioiliingon tol^eildo (iewiniic nielier ue-wmiiieii, iiiimlioli: I (lovinn ovont. 100,000 i\'huler, mitÍi-I {\'lile. (50.000. 10.000. 20.000,\'Ili.000. 12.000. 10.000. 2-mal 8tl00, H inal. ÜOUO, 4-nml 4800, 1-nial 1100, -l-inal 1000. 5-iu»l .1200, 7-iiial 2 100, 21-mnl 2.MM), Ü iiiiiI ItjOO, 85-inal 1200. 102-inal 800, 5 inul 000, iJ-uuil 180, 20.) iiinl -100, 255 inal 200, 5 inal 120, :S7ö inni 80, lil,lU8-inal 4 1, 40,12,050-mal 20, 12, 8, 0, 4 ^ 2 l\'biiler.
l)io <>e\\vimt-Zieliuiig dor zwuiton Abthcilung ist iiiiitlicbuufde.il
17-leit Jantiar d. .1.
r,-M güntcllt, und kontot liierzti dio lionovation lür <!»>< uniize OrjKimilliMi.s nur H (iuld. O. W. •Iiih linllte ^ do. nur\'31/) Ould.\'t). \\V. d»H viertel do. nur !•*/» Ould. ü. \\V. und non l>j ieli iliosu OrÍKÍnnl-l<ooHt> mit ItegieruiiK^-wappeiii nielit von dun vcrbotoiion l\'roinos.nou odor l\'rivut-I.ottorieiii gogon frnukirte Kinaon.Inog dos llelrageM, iu It iiikiinteo, selli.st naoli dun eniferiile«ten Oe»eudeii soru l zu.
Din iluitlielie /-ieliuiiK-tli-le und
dio Vorsenduug dor Qowinngolder |
orfolgi » il\'ort ii4t.-Ii der i\'ielinnn un jodon der Jiothoi-liglen proinpt mid vemt\'liwitueii.
Mimii tíoicliiilt ist bukaiitliuh\' da-> Aeltente und Alli-rKliiel.ll.lmle, iiidom dio kei mii- llellieilinlen selion dio Krös^teii ilutipli;e\\vllllie von Tlinl. l(>i>.(>(>(>, «t),l)t),»,.»»,tM>0,ofiiiutl»40,000,20,000, solír liüulijí 12,000 l\'liiil., 10,000 1\'hnl. ete. ele. uiul jil.iUs) iu dcii im llitiiul Noveinlier V. J. slattgobnbtou Zieliuii^on die Oe^niiiiiit-Suiiiiue von <lt>.-r 7ö,000 Tlinl. und seliiiii uieder nin jüiignlcii 20.tteii Deeeinlier die lieideii ^
ullvrarŐHHtcn llaupt-0ewlüne. U lu.il anitllchen Oewlnnllsten bel mir gewbnnen habén
LAZ. SAMS. COHN
In Hamburg, Haupt-Comptoir, ii mk- mid \\Vocln dgeichili\'i.
Bámulatos olcsón kaphatók
IvAXITZ V,
pB.pirkoroskt\'dt\'.sólx\'ii Pesten, I)oál<-l\'Vroiicz-ntcza (>. s/.B (íyerint\'kck s/ánuira: Hölgyek számára:
Kíp\'»ktiuy»ík , lelnu..\'. k.\'|.i k. ; l«ni tk\'^niu, varr/i-kéí/tllclok minta- í« kíp. i ivak, p .\'•li-minlák j hagaiiáhiil n li-gnjaliliixlú* wi rint kartonokban, irdxritatl.lk min- i kíiaiivo, g.iolatt válixl\'íkl.ai.: d«n alakban, Ivgujabli minták bt- j d.ilg..ió-k.n»rkiik é« kivi láakák.
ilök v* i.n.lá.i.lák.loljes fel-n.l \'«««l, l.irral iiélkillo,
oy it.ijivy-l\'iiikiik elel.inlr.i.nl\'-
I, tchuótliöknhéjlnll, l.a^nrin-rbúlvagy lo){l!noinnliln»nliyitii-
Ka«iál.„l 4a fib.S.
lyok berendravr, »*ify a iiélkill, | iikoU-irtík.ik ,\'» tarifiiyák róka- ; büiral horltTa,\'rají i iri-\'k a*iii«* { rajaiinokkal, jcgya\'íkiMiyvé.\'^ki\'k [ iiiínileit kiállil.i\'l.nn, i..Illan .k a; Ic\'gliiiomabl.ak «» gyftngyhn*b.\'il, nívói V.igy iiólhill.; , nagy vit-Ugftnomabb an^ol l.illkésik ! U»il:\', «l.^n, pún/l iicíák It-kn.V gAi.lagalib raktáron, fdldglltnl.itk, j bókal.ójliól. kngy|.}l. ,1 bngsria f»»lrk- ádikák Inkaríkpíimlár- Jl»8rli- I. gazd i* lakilirnIcvalyll- in kák br\'inca>.dl it vnibdl alh. U»«bk. niíö.í.i.lr.\'.k. ili..gyor>\'.- in \'Caiikmraka-aMlvncxik, omall- | oliyfnbAI,l..ig,ii iftbürbi.l ét walvr-liroaoltak ugy, mint bagariából | proodull, uhaulnim-k ..Hóval,gyil-papirlöml.CI, valamint ncr egyíli 1 «ilvol,rajtóiiiialrjvgy<cklap..Ukal mindenféle, itt fíl nem lioiotl ajf «a illahtirr ilvtg.-a. v.d, látogató.
A FARSANGI IDÉNYRE
lw linóm kozlyiik
ü-\'fp
•le, itl (<•! iioio lio/.otl a róíágok miiéttn oloid árakon
KOTILLON RENDJELEK
/u
tánoM-rende Aj
jvgy-tálvza lir.ineoból, ciil»i|..\'il, platinából, if laiagoll fából a, \'l(igliuoniabb.ik,IIU\'u/.vrck k,il-ni vi/rk a Icgn gyobb váiaoilí\'k-bau, a hottávab\'i friiailőrel llvcg;; böl,p:igfougl.ól igen olvtón, nőm- 1 klllliiilioii minilMllK\'inlI gondolható |iipo(cmr«k legnagyobb vá Uguagyobb váluHBtékban. | laíztíkban
100 darab levélpapír dombornyomattal
100 flnotn larilpaplr dombom nyomattal it 10 ) b>rliiik1lúu4i doboi1>au iH«/o<oi S, 5 itt a legfinomabb.
(no finom levélpapír b\'oriiik niindkttiö tilnes monogrammal <li«*>"< • 3.K.I, 8,6o.\', r- f>t, b frt a legfinomabb.
Látogató j egy ok á la minute
100 így töru 60 finomabb I frt, lngfiii.un.llib brillantin p,ipir<.n «Mbbt 10 krral tobb. kfinyomatu 100 db. 1 fri. -
Levélbeli megrendelések utánvéttel gyorsan eiiköiöltetnek \'
l rak szj\'iináni:
Iró.ii\'t.il-fi\'UxorvIv.\'nyék liroiico. I.ól, a./élból, iinl.ilt" >.i«i,ól róíl.,ilT ókur divalii p.ij.irtailók.it lia^aríából, mogyorói\'iból . ,\'« Sif:lll.vánl.t\'i| Im.I, lcgiinuv..l.li v:i l.t«ílíkl>nn, váltó- ú< ok,..án,\' lái-
láre/ák.\'it .M\'pén«tá1í..|y ^kilt. \'"i varlárO\'.ák . burnót ■ n/vleniv.\'k , gyilfatntlók iiagv linlinn •.■! Ii .\'^.ul:, borból és »<nitji ánllól, g_N (ingybá/.-b.\'.l, livk iloknoliöl, uíVgyorófából a logujab ui».l<.neik.it ivrit,.\'.,, jiroof. im nólyviiiglactVi .1.
Snivitr.álvány.ik, fi\'uyk^pjar.e.i di<r.kiiiiyvvk;xviióv.<l vagy a nél-klll.dobáiiyx\'. <-»xkllailk l.ri.n. i\'ln\'.l nciiíkillilnlicii h,multait,>k iiiiiidcii fajnak, liiioinaii broiiccl.ól, nri<J-l.ól és i.ntnil vauból kó«/.iv>\', iro% dai i-a aaeblintalartók gnxd.ig v>ilaa/.u-kbi\\iiltolltaitók l.roi.cel.úl eall»tb3l, platinái.öl, acjúlhól é< niitiilt vaaból j irka-lokervaek a Icgdisztuebbtm kiálli|va. jígyio-ilxloíi kílnyvok nagy raktára, j —lll"/ck-n,aptitr új nap,egy uniutó | mind un fajta nagy valiMitékl^.\'
50 krajezár.
m-
(iitiilos ii.viikkonilök cli^iin,s lo|»)iiiji)k. iij-fclc ékszerek iliszes legyezők IVii:;c,zia f\'Hz^ók .••<r kiiliiiKiN lliiom^illai.szerek
dú3 valaeztőkban
legolcsiibli lírák mellett
kapitalúk
HoseiiíddAtloil
kereskedésében.
B22íS5£S2SgS|p
"Wajdits Jőzsof kiuu^ lap-,
,|j SZEM3AJBAN SZENVEDŐKRE
m- ■ lognngyobb fontosságú
^ | a rendkívüli gyó^vIrtiláni kovolkeilébo.i olérliellon, lolili év óta ™ iiiindon világrészben üsincrotessó lott szninvizo a
: i— híren axemonrotmuk (i>68— f>
P^ Prof. Dr. GRAEFE-nok.
cjo i Már ozorok meggyógyultuk a kiiló\'^élo szembajokból, éa a cr> | ineg-vakulástól
g \' inogni.!,,toltok, azon viz tóliát a lojyobb hiriibk örvend..
a l.ify iii>c{/itvk ára J tallér 1 Irt tis kr. o. é
\' / \' ** " \' \' ö
.Prof. Dr. WAGNER
cj b c f e e s k e ii (1 e z é s n
e. n II,,1, »l«u ,„i,„l„„ luiWHÜ-klf.ili,;.,!. uKfMi.te „Jkm\'.i.
S ! r/»\'í/,|» .,,/■.««!, i,iiii,.,k„, „ „lOívóitviij..
21 .„, ;*> Uv°«!!\'? 11 ;.i.»»i.,U,nl i laHór f,
^l : -\'II eza.t II ír. u.
^l-AtlkmgMUUH ulin „igorí. übAwu. mclloll k«|,l,.ló:
T-; 11017/J. L;-nól limlin, Friodriclistr. 74,
nygjilílulujdouM, gjurssigió npiuisn *Nag)\'-K«,ui«ia.
NAGY-KANIZSA, 1872. Jnimár Il-ón.
4-iH szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Hirdetések jutányosán
| NVII\'.rTKKÍlKN | iioroiil^int 10 krért »é-
Zalci-Soiiioijyi kö/Iönv
..........
I A lap iixnllcini részét illót/. köxlcmónyfk a J azerkmtöhtz, -I! anyagi rémét illi\'tó j köziemén) i-k pedig a
b______:_na •• .
Iletciikliit kél,szer,
(u zalnmc^vei ejjyosület hivatalos crfositöje
vasárnap- s csütörtökön, megjelenő
NA(iV-KANIZ8A Wlasilothkz.
vegyes larlalniii lap.

ÍITKSÍ l-\'KLUÍYls
ALA-SOMOGYI KÖZIÁ)\\\\
1872-dlk évi folyamára.
liiz/ilommal kérjük, lapunk t. pártolóit. hogy előfizetéseiket mielőbb megtenni fziveskedjr.no,k, hogy elegendő példányokat nyomtathatva, a pontos szétküldésben Jenák adás ne történjék.
Elfyizvtéíi ár a hctenkinti kétszeri vbgjelenésscl: ,
egész évre 3 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
Zulu megye uj tiszti kunt.
A tintiljitil yylllf* tnirdsiil időhiány minit r. tsdiiviil el kell* hnhuztanunk, közöljük maiiban <!• uj tiiztik\'ur nfviordt.
Alispán: Csutor Imre, általános szótöbbséggel fölkiáltásutján. Főjegyző: Svns-tii\'.s Benő, egyhangúlag. l\'-lsó aljegyző: llaiitv Károly, egyhangúlag: második aljegyző: Horváth Bertalan, egyhangúlag. Főügyész: Skublics l\'ál, egyhangúlag. Főszámvevő: Czukkelter József, szótöbbséggel. Kópén/.! ár nok: Skublics Zsiga, szótöbbséggel. Fóorv.: Dr.örész János.szótöbbséggel. Főmérnök: Bres\'inczky l\'ál,szótöbbséggel, 2-ik mérnök: Hotényi Ferenc/., egyhangúlag. Árvaszéki elnök : Hertelendy Ferenc/., szótöbbséggel. Árvaszéki illtiö-\' kök: Kurkapolyi Balázs-, Batungartncr .József-, Donászy Ferencz-, Krosecz János szótöbbséggel. Árvaszéki jegyző : Skublics Imre, szótöbbséggel. Árvaszéki közgyám: (•soktiyay János, szótöbbséggel. Árvaszéki s/ám vevő: Medgyesv Lajos, szótöbbséggel.
Szolg.. bírák: Tapolczán GyórlVy Dániel. s/.ótöbbs. Sümegben Bogyay Antal,viszony lagossztg. Keszthelyen Király Lajos, egyhatig. S/.cut-Gróthon Braudisz Ferencz. clmg. Z.-Egei-szegen Skublics István, sztg. J.etenyén Szigethy Lajos,sztg. Alsó-Lend-ván Nagy József ehtrg. Baksán Vasdényey Lajos sztg. Nagy-Kanizsán Kovács János,
> általános szótöbbséggel. I\'acsán Horváth i Mór, ehng. Csáktornyán Zakúll Henrik.
sztg. Perlakon Kollay Rókus. ehng. | Járási orvosok: Tapolczán Bőszedi\'ts .j Kde, sztg. Sllmoghcií takács János, ehng. Keszthely l\'reisach Lipót, v\'hng. Sz.-(író-tlion Surgótli János, ehng. Z.-Kgerszegeu j Mángin Károly ehng. Letcnyén Schmern , Lipót, ehng. Lnidván Feichmanu Adolf. | . ehng. Baksán l\'ihovs/.ky József, ehng. Ka i I nizsáti Tersánczky József, ehg. I\'acsán Sípos i József, ehng. Csáktornyán Klein lgnácz. s/.tg. Perlakon ltőzsay Mór,, sztg.
Baromorvosok : Tapolc/.a- és sllmeghi járásban Faky Zsigmond, keszthely- és szent-gróthi járásban Torma János, mind I kettó felkiáltással. Egerszegi és letenyei 1 járásban Kovács , József sztg. Leadva- és baksai jár. Brilhl Lipót, közf. Kanizsa- és pacsai jár. Maár Nándor, közf. Usáktornya-és perlaki jár. Fiuk János, közf.
Főispáni kinevezéssel : lgta\'ó: Bekk .József. Kiadó: Dereu-cséuy Pál. Lajstromozó: Aláver János. írnokok: Csontos Imre, Paizs Károly, Nagy Károly, Konkolvi Jáno", Skublics Antal, | Kocli Sándor. Lí.ijnokok: Palkó János, Hor-; vátli Gyula, Löwy Jakab.
Tiszteletbeliek : Takács János, t. főorvos. Mangin .János, t. főorvos. Putheányi Géza báró. t.
főjegyző. Isoó Alajos, t. ügyész. Pa ár Károly, t. szolgabíró. Hajós Mihály, t^ szolgabíró. Eft Miklós, t. mérnök. Ditrich-stein Dávid/1. orvos.
Állandó bizottmány :
Séllyey László, Königinayer Károly, Arvay István, Bessenvey Ernő, Denrbán\'yi Elek, Isoó Alajos, l\'aslek József, Miszory Ignác/., Isoó Ferencz, Skublics László, Bar- > cza Sándor, Csertán László, Nagy Károly, Kerkapolyi Mór, Hertelendy Kálmán, He- | gedüs József, Gelsei Gutmann Henrik, Blatt Pál, Bezerédy Elek, Mangin Károly, Nagy István, báró (Jusich Alajos, Szigethy Antal. Kaiser Zsigmond, Königmayer János, Kovács Károly, Handler István, Tltassy Lajos< Skubfics Jenő, Lisziák Ferenc/.. " ^ Fegyelmi bizothnáiiy: .
Főispáni kinevezéssel: Szigethy An i tal és Isoó Alajos. Titkos szavazattal : !
Séllyey László és\' Árvávalstván

Hit 1 a I <1 ii I II a 1 nszu I r/> I. ,
Jrgyzilkiihyr a nagyméltóságú m. kir. I\'oldmivelés-, iparés \'kereskedelmi luiiiisteriumnak \'" \'\'• v« •,. sz. alatt kelt-leirata folytán Somogy-, Veszprém- és Zalamegyék küldöttségei által á balatoni halászat tárgyában 1871. decz. !tcii, Keszthelyen tartott együttes tanács-kozmányról.
Jelen voltak : Somogyiuegye részéről gróf Ziclty János, Baán Gáspár. Hencz Károly.
Veszprétnmegye részéről: Csapó József, Csapó Kálmán.
Zalaiuegye részérói: Inkey László, Mezritzky Péter, Csísznák László, Trsz-tyánszky Lajos.
Az egybeolvadt három megyei küldöttség, mindenek előtt a tanácskozmány veze-, tésére elnökül: nagyságos Csapó Józsffl — jegyzőül: Trsztyánszky Lajos urakat /megválasztván, a megyei küldöttségek / által
külön fr.\'lci jeszt«fT ja vaslapok, ezután pedig a ugviiiltgu m. kir. foldmivelés-, ipar- és kereske.le|nii minísterhim fent hivatkozott leiratáiiaJí felölv- után, következő sza-bály-róndeletok ^^tlatba hozásában állapodott meg:
1 -,só !;. A B ilatojiban és abba beömlő folvók._ csatornák, s vele kapcsolatos tavakban halászni, csupán a tulajdonosok, h azok képviselői, engedményesei és bérlői jo-gositvák.
2-ik Az ivarzási idő alatt, vagyis april hó 1-től jtitiius hó l-ig a halászat feltétlenül mindenkinek tilos.
3-ik Jj. A pete- (ikra) szedés, valamint A~ sertvéseklick a Balatonnádas, sásas éská kas parti részeiben való legeltetése az ivar-zás ideje alatt szigorúan tiltatik.
4-ik íj. A tilalmi időn kívül, a jogosultak a halászatot csupán következő eszközökkel gyakorolhatják:
a) oly huzó hálókkal, melyeknek szárnyszem-üre nedvesített állapotban kél hüvelyknél, a zsák-szem-üre pedig egy és fél hüvelyknél nem kisebb.
, bj oly eresztő (álló) hálókkal, melyeknek .szem űre két négyszeg hüvelyknél nem kisebb.
c) Egyes horoggal.
()-ik jj. Az előző gi a) b) c) pontjaiban kijelelt eszközökön kiv.ül minden más lulá-szatf eszköz tilos. — A legszigorübb és fokozott beszámítással tiltatik, a Inlaknak bó(iitó,\\s mérges szerek általi pusztítása; — szigonvozás, borító háló, vég-horog, lövöldözés, veisz s minden oly eszközök hasz-njUata, melyekkel a halak járását elzárni lehet.
U-ik .§. Az apró halakat, melyek rendes használatra még nem alkalmasak a partra kidobni vagy scrtvésekkel fekítetni, tilos, a kilógó tartozik azokat a vizbo vissza bocsájtani.*)
K »«l>ál7-r«ndeUi ileU.cl.\'pí^Vel Ulin u«<u foKnak kiinil^tlfh.k loutii\' «i n|>ró haluk íriut, m«-lyeket rrixinl l.aj<likluu oapkoilva, r^aiiut a rA(i» kiítniOtvc a litilldknak rlv.lelilt liaKrtí»Oi3l *> >< liieginrl.\'iit már — peilig a Ip^knirlrUbi WliStaakbaa • i» — ho(ry hi Cii UU- hajaikban ha^ylák, hol Huie fagyva, \\mi ,k rl n-^nyek. 8i«rk.
taroza
Szabiul sajtó.
IUl nabad a bonfl tolla vígre, 8 iiólbat ajka, mint itt* .i.v.\'-l A bilincaot, moly tarlA nyilgaxva A irabadtag karja 0Mxcl<írt«.
I\'jra él a gomluInlnAI l.-lkiliik, Hogy aiIvUnkblil maba<l inrkrlnU H ax igaxaAg mcgjclonhil l.nlrsi
Aí írna a gomlolaliink acárnya, Ö aiálliljn axólylyol a viliigba; Hol nem derít mAr ax rlbal.S hang, Ó u«.it xngirt a vakuakodóknak.
A tő, a a/.iv — o IcgihWb két bánya C>ak K v,-l.. loliot kiakníxva, (ly.\'inánljait fol caupAn ö hona, S ragyogóvá ia caak o caiiaolja.
Felpattant már bttrtUnénck xára, S » felülhet újra axeut trónjára, llogy helyát ki rútal bitorolta, Kxcnvcdéa. t r«jta megtorolja.
Kiállhat fd/.vtt aiárnyaln ax eainie, llogy angárát nemtelilnkre veaae ; Hogy xáaxlóját hordjuk fenulobogva, H v\'ílo honunk axrbb jtivfit e bonra.
Kdade Árpád népe gyakran karddal, —• Moat exxel i.em rivbató a hajnal. Ax erüaiak\'gy.enge, ineguyirt üámaon, <"> Vail tigria, de ixéttvpbvtlsu láurxou,
Kel aiért hát, a kinek rau lelke, A baxáéit kvax munkára, tettre I Megtliaire leax, iáiért fáradtunk, Katiit anyánknak Udto leaa jutalmunk.
TAKÁCB JK.NO.
A I) o I ti o « 8 á g.
Második köjlemcny
„t\'iuk ktUnumo van" úgymond ^itulio ii buliluga«n;iiiik: vagy né[>e«u<IUuk i\'a uépu-aitjikk a világul esxiiitSnyukkcl, uj jiivűro vulii kiliuánokkal, ritigHtlozuiik u lúktulun tortíkvóo hulláiii\'zatán; vagy nyugodt lólokkel tukiutjUk a világot, ürvondUnk a lugesukélyobbnuk, muge-gudóoaul plántilttnk, türolumiil-jl várjuk u m-kert, a jt-luntúktulüiit kulluim-s allakká idomítjuk, uuut kívánván többut az óluttól, mint a tncniiyit\'ópon nyújt, — é« a/.oiuszúdunkat a onnuk erdukút tiibbru ItcvaiiljUk uomzotuk javA-I itál ki-aervénél.
I .En" — mondja Jcau l\'unl — „soliatiibb ! mint bárom utal num fudozbuték fol, hogy az l umbur boldogabbá (ltom boldoggá) légyen. Az ! oUö, muly a magaattágba fólvozut, az: miazuriut olyannyira a lolhóiotuu kurcaztUlbatoljüuk, hogy az ogóaz külvilágot larkusvormuivel, utó-i buauivol ca zivataros folhúivol mélyen alattunk gyurinukkortücakokónt feküdni látjuk. A máao-dik ai, miazerint egyenoaon lucalünk a kerteca-kébo, itt oly otthonosan befcazkolődvéu ogy barázdába, hogy Ita mulog pacairtatészkünk-| ból kitekintünk, szintén — úe tarkasvurmekut, méheseket é.a póznAkat, — hanem csak - kalászokat, pillantván meg, mellek mindegyike a füszekmadárnak fa-, ttupurnyó vagy esernyőként tűnik. Vdgro a harmadik, melyet Icgne-hezebbuek, de legokosabbnak tartok, az: miszerint a kel elsővel, váltakozzunk.
Mások cletbülcsejégükei rövidebben foglalják öisze: W
.julvezai" mobdják Epikur hírei; ,a bol-dojjaág az ólvewtbon rojlik," .
Mindé-
alko-
jiilténi
.Nélkülözz.1" mondják a morálisttk boldogság.az erényben feksxik."
E kettő közül kinek van igaza V Iliknek, senkinek vagy mindkettőnek.
Az élvezőt a működés-, törekvés táara meghitt ember életét nem birja bt
„Csak amiéin s innám", — mondjal\'\'ichtu az ember rendeltetése könyvében, — Ahogy ismét éhezhessem és sziimju/.hassiim, eliMsem és iliassam mindaddig/ mig a\'lábaim alatt megnyitóit sir elnyel s magam is étkül kiesi rázom a földbőli hozzám hasonló lényeket nemzek, hogy azok is egyeltek, igyanak a haljanak meg* s hozzAjok hasonlókat neiuzhessenek, ugyanazt teeiidőkj mitévő írlár én válék. Mire való ezen folytonosan magába visszatérő kör, özeti mindig újonnan s ugyanazon módon raló keringő játék, melyben mindon csak lesz, hogy ismét elmúljék, s elmúlik, hogy ismét lehessen a mint ! már vala; ezou\'szörnyeteg, szüntelen önmagái I fölemésztve, hogy ismét önmagát szülhesse, — önmagát szülve, hogy ismét elnyelhesse magát?"
J)o ha ezen él\'vezetyágy határtalan volna is, mi a irtinl undor unalom bizonyítják, ugyan nincsen, — még akkor sem volna a* élvezet mindig lehetséges. Ugyan mit használ, a ■ tékozlónak rendelkezésére álló minden goudol-iuvté élvezeti eszköz, ha betegség, vénség vagy idő előtti gyarlóság megfosztották az étvágytól vagy élvozési képességtől\'/ Avagy mit használ a legerősb élvezést képesség az egészséges, de szegény embernek, ha nélkülöznie kell a lehetőséget, ezen élvezést képességet felhasználni? még maga aií orény sem elég arra, hogy boldoggá tegyon. A» erényes ugyan nyugodtam fog . ónbetegséget, ön bánatot elviselni; de szerelném t az oly eréuyee embert látui, ki ltilki nyugalmát
föntartani képes, midőn uejét • gyermekeit a legborzasztóbb Ínségben látja senyvedni a ő ac-gitni ncui, tud I >.
Tehát se nem élvezeti képesség, sem nem az élviátetek megszerzésére való eszközök birtoklásig sem nem egyedül az erény elégséges -iifra, hogy\'bennünket relatív boldogságban ró-szesitson.
•De ki viseltetik-\'érzékenyebb szivvel az öröm iránt V Ki viseli állhatatosbau a szeren-esetlenséget, midőhöz beront ellene? Ki teljesili buzg.\'ibbaii és sikeresebben kötelességoit, melyeket hivatása és állása reá mér? Ki legde-\\rekal;b s legkitartóbb a munkánál? Kinéz mgbátrabban szembe A halálnak, ha végro közeledik? — Az, ki test és lélekbeu legegészafi-gtisobuN,
\' Stugau után GOLI)SCHS|!DT Ü.
IRODALOM,
Pályázati felhívás
Ont. Mmjynr IparKjyeiUlet (/imYmairi.
i
y Az ors*. m. iparegyesület feladatául tU«-vén az előretörök vö hazai iparosoknak elismerést szoroz ui s ezáltal tolo-peik versenyképességét emelni, ezennel pályázatot hirdet exütf dittirmekre, molyok oly iparosoknak fognak kiadatui, kik üzlolüket korszerű berendezés és okszorű ügyvitel által oly fokra omelték, miszerint a külfölddel való versenyképosaég feltétoleivel birnak.
Akik ez érmut elayeroi akarják, pályá-
. 7-ik Kendert áztatni a Balatonban é\'B ezzel kapcsolatos nádas, kakas s csiihus részek körül az ivarzás ideje alatt lillatik; -- ez időn tl»l pedig oly községekben, liol áztatásra más alkalmas hely nem h tc/.ik, e czélra a szükséges helyet az illető hatóság jelöli ki.
tí-ik íj. A halászatra való felügyelet a visszaélések meggátlása tekintett\' bol a
nagy közönség, a j:
iégek birái- és előljár!S!!Pii!fezíjiVíl. ; ázo\'n jügnsulatlan jw^^tér!^ magán H pám
ibin\'n a köz-
lyezemlő el, és az illető szolgabíró által le- j zárandó.
lU-ik Kzen szabály-rendeletek értelmében hozott hatósági végzések ellen, a fellebbezés csak birtokon kivül engedtetik meg. - . .
17-ik S- A pénzbírságok- \' , részben a feladót V rés/ben pedig ama helység szegény alapját illetik, a melynek illetősége alá a lett elkövetési helye tartozik. A
megjegyzéssel, hogy a községek br.ii minden tapasztalt visszaélést 1>> öOÍitig terjedhető pénzbírság terhe alatt a jár.isi szol-gubirómíl jelenteni tartoznak.
y-ik/^. Mimben használatra szánt háló a használatba-vétel elótt a szolga bír. mái bemutatandó, ki azt e czélra a meg e állal meghatározandó bélyeggel ellátja - s a in lujdonos nevével jegyzékbe vezeti, a község elöljáróságát pedig szinte .feljegyzés végett értesíti. Kzen eljárásért díj m-m li/ctemio.
JU-ik A községbirák kötelesek n halá-ziti időszak alatta bejegyzett halászó-kai többször meglepni s hálóikat megvizsgálom, ha visszaélést tapasztalnának e/.t. ugy5/.iute a tilalmi időszakban tapasztalt, vagy nekik, feljelentett-halászatot 24 óra alatt 10 50 írtig terjedhető birság büntetés terhe alatt a járási .szolgabírónak bejelenteni.
\' 11-ik jj. A ki szabad halászati, időben bár, dé másnak tulajdonán jogosulatlanul halászik, az. ax illető jogosítottnak panamára, a fogott hal s halászati eszközeinek elkobzásán, vagy az eltávolított hal kipuhatolható értékeinek s a netán okozott karok és költségek megtérítésén felül -\') 1" írtig terjedhető bírság, vagy 1 — is napig terjedhető fogsággal büntettetik. i
12-ik A ki oly hálóval halászik, | mely. a i)-ik jj-ban megszabott hivatalos bélyeggel ellátva nincs\', habár a haló kü-lönben szabályszerű volna is. annak elkobzása mellett esetről esetre í> írt bírságot ( tizet, — a háló szemeinek szabálytalan esetén pedig az erre nézve külön megállapított | büntetés alá esik.
13-ik 5$. Ki sürü haló vagy más til- j tóit eszközökkel halászik, a fogott hal és j eszközeinek elkobzásai felü! 10—00 írtig ismételt esetben 2b- GO írtig terjedő bír- | ságban inarasztalíatik el.
14-ik A ki a halászati tilalom idbje alatt balatoni nádasban s vele kapcsolatos j kákas\' csuhus s vizes részekben sert vésőket I legeltet; ugy- az is, ki bárinelv időben a \' halat sertvésekkel eteti, vagy a parton elszórja, 1—8 napig terjedő fogságra biln- l tettetik. |
lö-ik A tilalmi időszak alatt min- I dea halász-hajót a határban egy hely re he- 1
szára megszabott pénz bírságok egészen községi szegény alupoi illetik.
1 jj-ik I\'«zeu szabály-rendeletek er-vénvré eiuelésök-után azonnal kihirdettetvén*. azon túl. az illető községek közgyűlésén évenkint felolvasaüdók.
Kzen közmegállapodással készített javaslatot oly megjegyzéssel van szerencsénk a kiküldő megyék közönségeinek bemutatni, hogy elfogadásuk esetVii, legalább a jövőre használandó hálók minőségére vonatkozó megállapodásokat a végleges kormányi megerősítés előft is az érdekelteknek tudomására juttatni méltóztatnak ^ azon tekintetből, hogv miután a hali kat leginkább télen készítik, részben követendő szabályok sz tása lehetővé tétessék.
:<ik hál" lekik az e t előli tát-
it N/egészség.
S\'éptzerll Jigyel\'nezl\'.té* "t / . vdlldldzra ét nnunk küvetkeu okuljunk.
hogy
Eselótti czikkei % mull évi járvány."
hon kijelentenem, hogy vAltólttx oly utóbtvlokat •ult, melyek következtében temérdek embernél tán éJotfogytiglAH tarló egészség hábo-riiiiü állott be; ozoren leltek munkaképtelenné temérdeknek ébjlediozatott bizony talmi liely-zeü>c; megemlítettem egyúttal a<t is, hogy azon évi vállöláznuk súlyos nyomását egy egész nemzedék fogja érezni; mcuiiyibcíi a visíiahagyottszenved iku.\'k koros v\'-rVegyülete nem adhat életrevalóságot. Kzek alapján inon-dottam azt ím; hogy a váltóláznak szokásos gonosz természotookozza, miszerint az korán sem oly hájibáji beUgség, melylyel köi.uyedéu, amúgy kontár módjára lehetne elbánni, sót igen is megkívánja, hogy a tudomány lel-kiiuueretcson alkalmaztassék.
Ezen előzményük után egy p\'r kór.-setot kívánok íelemllleiii. molyok egyedüli szülémé nvei leltek a mullévi járványod váltóláznak és mindenesolro óbor ligye|ointn»jl emlékezetben tartandók, hogy okulni lehessen :
Egy 43 évei családfő a múlt évi járvá-időben váleólázba osott, körűi-beiül I I
nyoi
lagát
izben esett abba vissza, mert nem eléggé az ártalma* befolyások ellei orvosol tátott a tudomány elveivel m •gogyextot-bető módon, a gyakori visszaesésül. kövelKe*-bon a vírvogyillót lollioinlott, bobzi.ronkedösek történvén a lép és ludőbo, beállt l-\'*p daganat, mellhártya tudógyuladái, tUdógvnyedc*, tüdG-vész (*« halál.
Egy 10 óves hajadon a múltévi járráayot váltóláz következtében. H negyodnapo. rolia-mok által gyötörtetvén, rohamait a boltban - vett o li i I) á v a I flztn el. orvosi s«g«lyr« r«ak vízkóros állapotban gondolt. Lépe roppant nagyra dagadt, a vérnek vegyülete felbomol-ván, ennek elkorc.osodá.a folytán szlvkttágn-lást kapott, mely mellviikór kezdi-in«nye*és6-vei általános vizkórba mentát- A megkésett• gyógvjavaílat »iker nélkül maradván, a beteg káró* szenvedések közt meghalt.
Iv-v lő éves tlu .egtftz nyáron át váltó-láv/.al knzdrttl, gvakori visszn.sónei és hanyag önmaga tartózkodása mellett lepe megdagadt, b-szüronkedés történt a jobb tüdőbe, beállt annak |„boi állapota, mely sorvaszt.\', lázzal és tüdó-rei/.szel vetett véget a viruló életnek.
Van <-gv :J í éves férlin betolom, ki a múlt évi járványos váltóláz minden küzdelmeit kiállta, urvosszer.i legkivált kontárízerek voltak, ina lépe, mája kőkemény, és sárija-•ággal szövetkezeit általános vizkórbau várja halálát. , .
Egy :tO é-i.\'fl férfiúval bajlódom, ki a limit évi járványos váltóláz következtében ltriglit vog.ibajiia e» -tt, e perezbeu sorvadás és vizkoros küzdelmek kozt vau a vdgvonaglás rezeiben.
Ilogv mennvi lehet még ily beteg az egé,/ hazában, l-gkivált az alanti, munkás, azegéiiv.-bb sorsú n.p ki.zl. csak egy hfl öss/e-ira* altul bdn-nio tudouiáaul venni, és nem i» lenne lelesloges ezen eljárás,mert nézetem »ze-rint csakis tlyké,. lehetne .\'.l-yél venni azon •zenvwlő állapotnak, mely a fenti minőségben igenis eláltalánosuliuak lenni -nutatkozik «gy nemzedéket törekszik yj«5Ívbu hozni. | Tekintettel lévén ezen, mint igaz tapasz-
, taUsokból merített, előterjesztés-k iránt, azon ! iiiegfejteudó kérdés merül fel:
Mikiy Uh*tM ét kellrne < h .jon f ^itim ! utrnemk tgywk, /iii.iem e.jéiz nemzedék ■ küz*<jfttt((ji jóléte megvédétére ét UztotUd-I iára 1
1 TERSÁNCZKY.
j ... ^----
II I i\' c k.
A balatoni ha/ásxitt nagyérdoka : kérdésének rendezése tárgyában felvett jegy/ő-! könwre azon megjegyzéssel hívjuk fel t. olva ! sóink figyelmét, hogy e/.en jegyzőköuy v egyos 1 pontjaira, ellenbeszéd s ill-tőleg ellenjegyző-könyv adaték be s terjoszteték lel január 4-én a nmgu toldmivelés , .ipar- * kereskedelmi minisztériumhoz, melyet később szinte közölni fogunk; egyszóval a balatoni halászat ügyét méltó-figyelemmel kisérjük.
~~ Az elüti bál Nagy Kanizsán lényegen sikerűit, mint mindig, ugy most is minden le-le-tőt elkövetett e város s vidékének fiatalsága, li .gv i.z évenkint tartatni szokott első tánezvi-gAlóm minél kielégítőbb 8 fényben gyönyörködtető legyen -, a nagy terem gyönyörű földi 8/itésu.is már emelkedottebbé tevé a belépőt, hát még a bájos hölgykoszorú, melynek egyes gyöngyeiül ott Himlőidének o két teatvérmegyo, SÖmogy- és Zalának sok szép hölgye; feltűnt azonban, hogy több kiváló szépség nem volt jelon, kiket már korábbi tánczvigalmainkbaii oly kedvesen esett üdvözölhetni. Hálkirálynőkül általánosan .Somogybúi Kaoskovics Irén és Há-tlior Viktória, (jsáktornyárél Horváth Kamilla
és Zioab r Ktelka, városunkbél Gétohy Marcsa és Axenti llolena, vidékünkből a Oodina nö-vérek,a»ok szép asszony közölt podig HUu Eug • uitl, Vészter Imréné uijiők i\'b l\'allavieini grófnő
enilittettek.Aniia höigy^öjtö^két illeti,általánosan finom elegantia tükröződoU vissza. Gutinann núvérok azonban oly kiváló toileit • ben jelentek meg, hogy bármely u lv.iri bálban is diszökre vált volna. Megemlítjük, hogy az-itt székelő katonai törzs 8 buszártiaztek t-1 j-i számmal jelen voltuk. A fesztelen a kod. I -i iánozvigalom mindkét helybeli zenekar mtiU.. dése méllett reggel :» óráig tartott. Klianmr. i n fáradhattan rendezőknek !
yanpátya-Hl/ltáA Somogyme gyét átszelő dombovár-knposvár-zákányi vasútvonal, legújabb hir szerint, f. évi május első jén nyittatik meg.
* Lojitii. Egy vasmegyei kuresmáros/ ki évok óta jár borvétel végett vidékünkre * rendes vásárlásait sormási birtokosoknál eszközli, — folyó hó 4-én ismét megjelent Sorma son, hogy a már hónapokkal ezelőtt lefoglalt bort kifizesse s elszállíttassa. Említett nap dél utánján több érdeklett tormási lakos kiséret ■ lton a homokkomároini hegybe indultak, honnan a bor szállítandó volt. — A már vett borok nuk saját szekereire felrakása után este áld-mást ittak egy szóllőkerülő pinezéjébeu. hol összesen I J enjöltek egybe. Mulatság kii/.ben h borvásárló az ut fáradalmai által elnyomatva, lepihent a szobában szétterített szalmára s el aludt. Mellényének belső hallóién levő zsebj.r bon egy kia tarozában ül."» frt pénze volt, ua.l rágja balzsebében pedig 100 drb egyforintoi csomagolun. Midőn felébredt, hirtelen pén /éhez nyúlt, — mollényzsebét kivágva találta s a pénz onnau eltűnt, nadrágzsebében ózonban hiánytalan veit a 100 Irt. - Az egyetemes gyanú K. E- sormási lakosra esett, ki kőivel-len a korcsmáros mellett feküdt s időközben fekhelyéről (elkelve távoáMt s eaak kö űlbelul 2 órai idő elteltével tért yisszá. Midőn kérdez tóték visszatérte után, hogy hol volt ? a/.l állit i. ho^y szédült a feje s kiment a hóik feküdni. A jelenlevők lolszóliták, mutatná meg a he lyet, hol feküdt? ő majd itt, majd ott mutatá • n havon fekhelyét, <le emberi nyőu., vagy lek-hely nem is látszütt. Uyanújolt teljessé lön, s luiúűap reggel K. F. átadatott a nagy kanizsai kir. járásbíróságnak, hol a vizsgálat ellene megindittatott.
-- A lienzthe!yen történt öngyilkossági esethez meg hozza tehetjük, ho;ry a »/.e rencsétk-n ilju kétségboosé»éhozjárult atyján il. tulszigora, kihez pár uappal halála elölt elu:a -zott, s nemcsak pénzt nem kapott tőle, sőt mindennemű segély ét megvonta.
— Pályásat. Postamesteri állomásra Hal&tou-Ederioseu ^Zulamegyébeii) tiszti »/.-rv ződés és 100 írt kcszpónzbetii biztosíték letétel.-mellett. Evi járandóság: 120 frt fizjtés és » frt irodai átalány. A kérvények két hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézetniük. Sop ron, 1872. évi január hó ii-án.
— StatMlkal adut. A nagy-kanizsai kath. plébánia anyakönyvéből. A lefolyt 1*71. évben született ööt), ebből fitietuü 328, nőneiuA
I 322; meghalt í)47, ebből fiuemaail, nóueniu I 230, és igy szaporodott 103 taggal. Egybekelt 127 pár. L o 11 i n g o r, helyettes lelkész
— Idöjál\'áH. Erős-zivatar uralg lapunk bozArtakor, elannyira, hogy a vasúti közlokc- \' dés több oldalon beakadt.
catukat 1872. évi február 1& ikig adják be az „Orsz. m. iparegyeaület igazgatósághoz- (Fest, országút 7. sz.)
- A,pályázati iratnak magában kell foglalni azon adatokat, melyekből a versenyképességet megítélni lehessen, nevezetesen:
1. A műhely vagy műholyek hiteles leírását, ha lehetséges, vázlatos térképpel, továbbá kimutatást a netaláni hajtóerőről vagy gépekről, — a dolgozógépokről, vagy készülékekről és eszközökről; — végül ahol szükséges, u termelésnél követett netaláni uj eljárási módnak megismertetését , amennyiben az Uözhirjé tehető.
2. a munkások számát ée azok vinzonyai- j nak Í8inerteté«ét; miro nézve különösen na- , gvobb gyáraknál, ha JehűUéges, következő ( kérdésekre adandó válaíz: Hány munkás tog-lalkozik az ipartelepnél, hány férfi, no, gyermek (segéd, tanuló). Mi ft munkások átlagos bére: térfiaké, nőké, gyermekeké. Milyen szarmaza- . suak a munkások. Mily mivellséggol «•« ügyes- j séggol bírnak. Vannak-e a munkások anyagi cs ■ szellemi jólétének előmozdítására szolgáló intéz- | ntóuyek vagy intézkudések, és miben álluuak azok?
3. A termolés terjedelmét, ha lehetséges, következő kérdések megfejtésével ; Mily »•* mennyi nyersanyagok használtatnak U-lV IJol-vagy külföldiek-e? KörítIbelől mennyi a tor melvény, vagym«nnyi tew«il%lvények álliltat-uak elő évenkint (darab v. mázsa). Mennyire becsülhető azoknak értéke.
Nagyon sxiveson fogadtalik, ha a pályá-u\\k terinelvényyikből mutatványt küldenek be M egyesület mintagyUjteményei számára, vágyik iiskUaUl/okbaa lo«ud5 bemutatásra.
eladási
4. Az
a kiválóbb fogyasztók i netaláni árjegyzékek megrendelési levegőket
piaezokat, megnevez, közlé.sév
h.i lehetséges sével, továbbá •I. t\'zélszerű , okiratokat
dlékelni, utelyek a c\'zikkek kelendós igazolják.,
ö. Értesítést arról, vájjon bír >• a pályázó már más érmekkel, vagy kitüntetések kel.
Hudapest területén levő pályázók a telep leírása helyett arra hivatkozhatnak, hogy telepók szakértő küldöttség által mogszemléltessék.
Az érmek odaítélése az illető szitkosztály i által kinevezett szakértő bizottság véleménye i alapján történik.
A pálvázateredménve az.\'gvesiilet 1872. év; közgyűlésén hirdettetik ki é> a nagyobb I hazai lapokban kózzé fog tétetni. • Ugyancsak I e közgyűlésen az érmek és alioz járuló okmá-nv.oU is ünnepélyesen fognak kioszlatni.
A jutalmazott telepek leírásai az egyesit: | let közlönyében közzé fognak tétetni.
11.
Miután az ipar előmenetele nagyrészt a munkásosztály jeh-sségélől |«gg, az orsz. tii. iparegyesület ozél^ául tűzte ki muukái\'aiuk szorgalmának, kitartásának és törekvésének fokozását.
E czélra az egyesület jutalmazó elistne-résben akarja része-iteni azoii gyári s/.akve/.o-. töket, kézműves segédeket és kiválóbb gyármunkáikat. kik hosszabb ideig egy munkaadónál dolgozván, szorgalmas és buzgó magukviselete állal, vagy elismerésre méltó jelességük által, vagy a közvetlen felügyeletül* alatt* levő munkásoknak, vagyxlnnulóknak j uksierfl vezetne, vagy oktatiUa állal a hazai
ipar körül érdvmeket szerezlek. — Nők is pályázhatnak, valamint azok is, kik a mull évben már pályáztak.
A jutalom ezüst diszérenibon és azzal járó elismerő okmányban áll.
. Akik az érmet elnyerni akarják, pályázatukat 1872. évHebr. I;j ig adják be az ,t)rsz. m. iparegyesülot igazgatóságához* (Pest, országul 7. sz) -
A beadandó pályázatnak nem szükséges egyébből állani, mint egy egyszerű levélből, melyet a pályázó gyáriga/.gatója, mestere, szóval munkaadója a/, iparegyosutelhcz intéz, és melyben elő vaunak adva az illető munkádnak jutalmazásra méltó jeles tulajdonságai. Azonban nagyon szívesen íogadtatik, ha a pá lyázók ügyességének feltüntetésére egy általuk készített darab mutatványul beküldetik, magától értetődvén, hogy azt a pályázó annak idejében, miután az illető szakosztályban bc-| mutattatott, és esetleg a mintagyüjteméuyben kiállíttatott, visszakapja.
Az érinek kiosztása -Á egyesületnek | 1872. évi rendes közgyfthWwíJog megtörténni, | s a pályázat eredménye a^iiaűj\'obb hazai la-í pókban közhírré tétetik .CT"
Az iparegyesülei azt hogy a kitűnő munkásoknak ilynemű jutalmazása buzditólag fog hatni hazai munkásaink összességére; ben lilik ébreszteni fogja a kitartást és lelkiisinero-tességAl, az önbee.-iilént és előbbrotürok véat.
Ezwii- tulajdonságok az ipari előmenetel in.\'gbecsűlhotleii tényezői; sezéjt minden hazafi bizonyára tániogalni fo^yi^ az iparegyesületet abban, hogy eme kitűzött czélját minél telje-íobben érje el.
Ez okbél bizalommal forduluitk-a hazai
iparos , munkás- és legényegyletek elöljáróihoz, az ipartestületek mestereihez, a gyártelepek vezetőihez és még nagyobb körben a városok közönségeihez és a hazai ipar miiidenrcndA barátjaihoz, kérvén őket, miszerint az iparegyesület jelen közleményét minél tágabb kbrbea megismertetni szíveskedjenek.
Kelt Italon, az Orsz. M.. Iparegycsillét igazgatóságának 1871. évi dccz. 7-én tartott üléséből.
WENIN\'üER VINCZK,
elnnk
MUDltONY SOMA,
vstírtitkir.
— Megjelent s beküldetett hozzánk: A jOyórv Közlöny", mint a dunántúli vidék egyik legkiválóbb lapja, felfogva hivati-tásál, élénk ismertetője a helybeli viszjnyok-; nak, s e mellett mind a bel- mind a külpolitika
1 dolgokat röviden ismerteti olvasóival. Ex évben Hi-ik évfolyamába lép,. 8 felhívásában igén, hogy az ottani kereskedelmi viszonyokat u | tüzetcsen tárgyalandja, mire nézve szakavatott \' munkatársat nyert. Melegen ajánljuk az ottai\'J vidék köreinek, ugy mindazoknak, kik a gyén kereskedelmi piaozczal némi összeköttetési)." állnak.
— A „Figyelő" czimft irodalmi, szépművészeti és kritikai hetilap jövőre is folyta\' • pályáját Szana Tamás szerkesztése éa Aigi"\' Lajos kiadása mellett. Az 1872-beu megjelel1 dl jő számot kaptuk, s annak ugy technikai ki álli&sa, valamint érdekes és jól választolt W
talma dicséretére válik a szerkesztőnek és t\'-
adónak. A minden vasárnap megjelenő J\'l| előfizetési ára: egészévre 8 frt évnegyedre 2 Irt.
Á-lYi*. Folyó hó 10-én délbon n város főutczáján rozzant, dűlő félben levő, városunk szépészeti előroonelolél hátráltató Kiss-féle ház-\' lián kéményégés volt,moly rögtöni segély kövat-kji/.tébcn olfojtatwtt. \'
— IfaUlloxás. Habos (lyula Nagy-Ka-ni/sár a kínevezett telekkönyvvezető segéd, mi előtt uj hivatalát elfoglalhatta volna, Z.-Hger szegen meghalt, temetése tegnap délután tartatott, nagyszáráu tiszttársai adván meg a vég-lisztelelol. Valaki a kávéház előtt akart búcsú beszédet tartani, azonban a hol ttetein liiel nom állottak inog.
— TáffH/ulátli Ilii Jii\'/t a megyei a törvényszéki uj szervezés miatt, egész januárról, február ugyanazon napjára s esetleg inarcziua végére halasztattnk, inert februárban nincs aunyi nap, mint januárban..
3= (iyUkHHHáfl. Hojtás József garabon-c«i kanász ki a Szalui József ugyan oda való kózaég erdőse állal január hó elején az erdőn agyon lövetett, hz összoveszés abból történt, hogy az erdős a kanászt a falopástól tiltotta, mi végett a kanász ez erdőst levagdalni akarván, mig huzalkodás közben az első agyon lövetett.
= Haladunk. Zalnmogyo minden egyes rendőrje , kik a szem*% és vagyon I iztonság tekintetéből vannak felállítva, legközelebb minden egyes ember ti lövellt rovol-verral fognak eliáttiitni,a mi az egész magyar-korona területén legelső tönénik.
— Szomorú hir. Hertelendy káliná.i országgyűlési képvijulő életveszélyes beH-gsón-bíit szenved. Óhajtjuk, liógy mielőbb "llenke ő liiri közölhessünk.
— Sajtóhiba, Lapunk előbbi számábau h keszthelyi olvasó-egylet ■ közgyűlési leírásában Hanka Mihály helyett. I\'lauka Mihály , Helvey (lázit liHlyejl Iletyey Uéza s közmű-ipurosok helyett kéziuüiparosok olvasandók.
— //«•// nxenilf.\' A Nákó házat a kormány nem 1 .liOO.OüO, hanem csak l.OUu,000 fiiért vette meg. -- Király ő Felsége rövid idő múlva Budára jön s (lödöllőn udvari vadászat rendeztetik. - - A nemz. színházhoz ismeretlen szerző „Jó hazafiak" czimü vígjátékot küldött, mely általános figyelmet ébresztett. —"Áldor linro és Dely Mária k. a. esküvője vasárnap volt IJjpesten. - Majoros István a tiő-eiiianci-pátiéról törvényjavaslatot fog benyújtani. -Símonyi Kinő .Szombati Lapuk" czimü heti közlöijyo megindittatott. — Vasúti hivaialno-kok képzősére l\'esteii egy tanintézet tulajdouos tanfolyamot nyit. — A .Koform" továbbra is Kálli Mór kiudásában fog megjelenni. — A .Haza" banknál deczemberbon 422,ÜHÜ írtra ni^ii életbiztosítás köttetett. -A bírói kinevezé: sek közt öt zsidó vallású ülnök és albiró van a haza területén,kik már előbb ügyvédek ésmegyei tisztviselők voliak. — Ur. Kádaykir. biztoi Sí egedről Aradra költözik, hova szegedi várból a foglyokat is átszállítják. -- Iharos-Berényben Inkey Istvánná szül. b. Kötvös Jolántn cselédjein kiviil PO gyermeknél többet látotl el kará e«oiíyi ajándékkal. — B. Königswarlor Mór el-Imlt bécsi bankár egyetlen lia s örököse !<};*> \'. zer forintot adoinányozott jótékony czélokra. Kzen elhunyt bankiírnak csak egyik unokájí \\< 4 millió vagyont örököli uiánnu. - Király <» Felsége vasárnap Salzburgba utazott. — A laibachi szív.-irgyár kigyúlt s a tolakodásban
■ egy muiikiisuő meghall, több megsebesült, a tiiz azonban hamar eloltatott. — A szt.-péter-vári török követ vadászaton egy megsebzett medve állal megrobantatott s veszélyesen meg-s-besítetett. -- Egyik londoni collogiuinban • Ió4í) ben egy Banti Hunyadi János novü magyar
•^Polt híres természel tani tanár. — Londonban a magyar kölcsön aláírásai a kiváut összeget
kétszeresen fedezték. — ■-—-
Papírszeletek.
— |S ) Á 11 .i 111| .V c« 81 ú d. Kjy alsó-auaxtrial faluban .\'I :>0 évet hajadon, n ki 72 etxleudö óta folvváat eg., családnál. txolgál. Kilka példája a ca«-lüdhftségnel., jó vselédiarláanak. A ki eit a leány-xót nőlll n-imé, littrínyot lehetne foliílr, hogy mind :» aírig lift párra i«ii meri.
— ti a x\'-d á\'t I * ii hllvelykuj.j. Villonbak kr»«"(fl.nií egy gaxdáimk apró marhái minden éjjel fogyogatiak, ar, ü liim iiélktll. Kgysxur uiegaokalta a diliből,,inoit már .kevés baromiia maradt. Vall tebál egy ri5k.Tr.iKc.ts.nl kii.-ite a tyúk-ól mulli, aiár előre a/ámitra a • rAkaliíirie. . Ahg varia, hogy pitymal-lmlji\'k, mindjárt axalndt mogué\'xiii, mi v»u a rókafo-góban nagy me.gli\'p\'téi.ir.) .róka helyett egy emberi krxr.il oil maradt iiUv.slykujjat illáit — Kinber villa hát a róka sxertfpét !
Hajdan ni agyar k » n y h a J g y-* é k. Midün a lialalm.it Tlnirxii r«alA>l egyik ai<^|i iraiUka a bájo» Juditli é» h«« .lakmleli Kndre egy-lii\'knltrk Uilu ik ívIiiiii, a lak-idalmue \'elfogyoli : in 6kiír, 43 lioruyi\'l, Ml bárány, 341 lúd, l>i»l tyúk, IV pulyka, 103 faj.llyiik, 2 i«\\\'rv»>, I 27 liynl, IM malarx, Ö& i-«nka, Ili!) \'jiulykn., llK) pi\'/iián^r, 7MI innnylinl, I■><< aiiK"lua. lÜSl <..«liil, 4o k.-iráit, I\'hi i«tyn bal, Iti\'W tiijia, 4 ma/»a lur.i, *ajl, 1 iiiiíkii aú, lórlákra •\'/,. Hfyéb lUteinéuyokra 2 m&oa," l4\'«r.-táuak ■ má< konyhai batinÁlatra 100 míríi Hihihi 108 mírfi iiiAiodrendlI liait, 0 oldal vaslap azálouiia, f>4 ltex« xtlr, ÜH font Irétvaj, !M iirta iní«, 103 fuiil aa/lali »laj, (í1/, akii horaezel, 21/, akó irtrecxei. Kt iniiidexekiiak lrl>b|.1|(etvtúio Ü.I6, akó bor (» 114 akii \'illr folydoftált él.\'-A veudí^ok loval pndig 6l!6 mérii xab.it, é« 1)0 axekér nxcnil emélxtoltek meg. Iliigy volt iiiit tenni a vendégek elú az említett lakadalmon, aciii raakugyan aanki iem (og kételkedni, a lia valaki migit kiciinyleoí Thuraó uratu vendiglátiiát, vídal. méia att emlitillk fel, liogy még talán nagyobb dari.-dót etapot volna, hanem a lakadalnm előtt rnvld Idővel 80,000 magyar forintnyi kárt vedeli a/ akkori káboru által. Hej pedig roppant iittxag volt jfllO-ben Ho.oijo magyar lorinl.
— H ill j u i ó k » /. e r. A Tímea umlitl, hogy Uirinab királyának nem régiben l.ondoiiba küldött réiídkivüU knrete ar. angol királynénak lill—10Ú fonlo* . nynkékaxert lioxotl ajándékba. Képzeljük a királynét — jel*! mi,\' a Time* ctinlalaniil — egzel ax ékazerrel nyakán.
— Uoiinsx f é I r rf« r 1 i *• \'Jelenet egy i«<-uli liliomát.ni Kgy ihérgez arexn tíregatizonyaág kihajol a kupé ablakon a lekiált a vezetnökro :
Hallja konduktor, axabad ebbeu a kupéban dohányozni V
Ha azon uraknak odabenn ninVt aenimi\' kifo-gáauk ellene — felel a vezeln\'.k x/nlgálatkéazou --akkor ax aaazunyaág bálian pipázhalik.
^ O a z i n t e\'s é A nevelő- Iratán, kia Kózám, nem kell magamat azégyeiilunem ; mikor én
annyi Í49* voltai......int kegye.l, mnr ugy tudtam
oivaaui, mint ahogy uioat tudok.
A kia Kóza airva : lgoii ám, de. ugyé a nénit máa tanította I
TOrténeti naptár.
Jan. 12. 184«J. Öttyoii Ipolysághnál győz. " I á. 1847. József fi liercieg, Magyarország félszázados nádorának halálozása Budán. — (iörgoy Vursáuyuál győz l»4ü.
14.-13UL halt meg Budán 1II. Endre kírdlyuuk, az Árpádház utolsó férti __ ivadéka. lf>\' 1U03. Frdély u gyulafehérvári or-Bzággyülésen az o-ztrák császárnak hódol.
n 1(5. 1831. született Jámbor I\'ál (Hiador) in. lantos költő l\'akgun. 17. IÜ8&. Megérkezett Lolhríugi Károly • af koiiiároini táborba s onnan indultak Érsekújvár ostromára.
* 18-. 1.1344,.- Abauj-, Borsod- és Zemplén-megyék rendet I. Kákéezy Uyörgyöt Kassán Magyarország fejedelmévé kikiáltják.
SzcrkCH/.től. üzenet.
. 25. T. Oy. A pártkérdéa felöl irt elniefullalna igen jó, ámde Tonxóhb alakban kell hlr. annak iiu-i;. jelenni. \'\'
•2ö. 1\'. I\'. A balatouflIrdSi réatvényláM.i»,íg llléaezéteiről t/Inlo kflaxllnottel fogadjuk beetet kilyiénéi.
•21. Id. Sk. I. Hi-tenyőn, llee.tet igérelér« számolunk.,
U\'8. K. I\'etl. lteml-lele axeriut járunk el. •->!). r.. M. ,A Kineal.eretök- r.M még nem axólbaliuik ; iiiinyit s.zunbaii kérllnk, hogy jtivüre.A ki./i.-i-lényt a levéllel iiu egyl|tt irja, inerl a magán-levri.-i nem azeretjllk kezünkből\'kiadni.
Üzlet.
Nagy-Kanlm, jan. lo. h"\'i. |
Z a b t e r ni e l ő k ú e k. Főtisztelendő l.ápoay | (!. Márton plebáuoa urnái l\'erlak.»n (potla helyben, j vaaiili álluiuát Krályevee*,, knphntn az oly annyira dieaéit axiberiai zab, ninlyuek l\'etten 0 luiint mérője, a fuliliaztelt plsbáuus ur aiouban 4 fiijával adja mérőjét ét pedi^ 1 mérőtől ftO mérőig, aki igény-nyit kívánna vetőmagnak. Kgy hoblou inegton-m C&
A .HAZA\' magyar élttbixloailóbank l»"l. decz havi fl/lel kimulal.it,i; llenyiijtatotl 612 darab bevallA-i-.li;.,:iO« frt - Ur. Kiállítatott íi«4 db bevallás 4MII fii — kr. Kx évben -befolyt dijak (iaizege l-OJJ.\'iO irt kr. Kx évben kilixetett károk daizege I,ü; fit II kr. éa 31WZ\' 3f>0 Npdor. Aa öaaxel érvéiiyinui Uvő bixtoaitáaok iiaxazege frl — kr
Piaczi ár.
Hivatalos jeijytii.
Nagy-Kauixaa, 187Ú. é.l január 10-ik uapián. ■ llu>« K3—ö\'i fout. f» irttío kr. Hó H»; fűin íj üt kr. t»7~M» fout ti frt 20 kr. Ko/.« 7« <v >«nl 3 irt .\'iü kr. 73--ÜO fonl 3 frt 00 kr NI-hl Iont • fii — kr Árpa teifőxéare 70- 71 fonl 3 frt 20 kr il - 12 fonl • Irt — kr. árpa k .lflnaégea Ő.\'i- üli fout 3 frt kr. ül —GS .ont iit. Kukoi4 Irt rie.zn olasz ieiin.|iiunmi) 1. frt »U kr. 47 ^H f.Al I 30 kr.
Érték és váltófolyam jan. II.
fi°/„ inetaliquos 03,00; 5?/0 tieuiz. kölcsön 73.7t); 1 Ht»;"» ki álladulmi kölcsön 105.25; bankrészvények- 8ÍJ8 ; hitelintézeti részvények 343. r>(); Loiidon 114.55; ezUst ágió 113.25; arany darabja 5.38"; 20 frankos arany 9.09 kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
3S3 yllttér.*)
A iu\'IkV,nyavalyát t-Ha nyava-1 lyntiír^sl iriircsUk^t
gyógyítja dr. (». Killiteli a nehéz-1 nyavidya speciális orvosa Iterlhiben, I I.\' o u i h •! n a-t r. 45. - Már száznál | lobbet te|jesen kigyógyított.
K\'iko-
l kr Zab -ÍS- 4 Tl/ilil !H)kr- l\'oliauUa Hli—iitt 3 irt 4U kr. Ilab fehér U frt ftf) kr. bab Iniks kr, Kenyilllaxt kniiimi. ge» !• frf
-- .......II frl - *r. y.temleli.xt II frl - - !.r l.iiiig\'liaxl
kdxrtn^égea 13 frf. — liuom — frt — kr. Kir.ily-liazi kAa\'jnaégea ló fii kr. linóm — frt kr. l<or.»-láng klzOntégea - f(l -- kr. fiflom frt - kr. Marha-hua fontja 23 kr. Ilorju-liua fontja -:n5 kr. -Ser léa-hua fontja 3i\'i kr. Jub-hua fontja ki. íSza-luua\' fontja 30 kr. Z«ir fouija 60 kr.. Caibé j-árja — -kr. — frt, Kácsa — kr. I.ud aovány . Irt - frt — kr. I.ud hízóit frl kr , fat kr. l\'ujka frt - kr. Tyúk lóját . Ili db -iii kr. Horgonya méreje I frl liO kr. frt —\' kr. Kgy mú/.e.i «r.éna I írt 40 kr. kr. — Kgy kéve z-up II kr.
Szalma uiázaája — frt Ml kr. I tl.oi vi>lékuiikb»li akója t) írt kr". Ó-bor vldokUi.Kiieli 7 írt
• Irt - kr. UUkkía lllo\' 14 frl. Tölgyí.i ole 10 frt.
Vasull naponkint! meietrend:
liu.la-pra\'i ii Dudára reggel\' •) ót « délután 1 ói 10
i 18 pVrei . 43 \' \'
lléetbe délután
, . . eatve \'10 óra ;iS
, Szombathelyre reg; ft-óra\'-IB ~ \'l\'rie.l felé 3
d. u. 2 óra 23 . l\'iagi-rbofba " éjjel 11 óra ;M . Moliáea, llaret.Ktr.ék reg. ö óra
, délb., 2 óra 43 •
Krk N. Kini/v
. Itu.lár.il
eggel
. 43 .
. .Szombathelyről d. « í\'rii-.tt tvl.\'il • d. «
délután 1 óra 4*i
\' cttve U óra 20
re.-gol 4 óra 3.1 H) óra 1H
i 21
. > l\'íMgefliofböl reggol 3 óra AD .
„ Harcáról . -I óra P.l .
délután 1 óra 21 . Ax ójjel II óra\'30 p i. zkor Kanix-á-ól induló vonat n \'l\'rie.ytből llóotbo menő ö-Ua aiámu ateinély • xállitó vonallal Pragerho/iuil. eaatlakosik.
Kin Fi\'I.soiii\'-Uohiilíe,
der auoli riisiren künn, wird unter gutun Ik\'dinguiigen ttesucht.
Naheres bei LlJlÖ^\'E Bit A UN
in Uross-KaoiitM.
Szciiilteti\'gckiick
igen iontos.a dr.H liite féle neiiit lz, moly ii i o I é r h e t I o n rendkl vilii gyó^yei-ejeért már 1^22 óta a told minden részében ismeretes és elhiresudett, a mely állal Ehrhardt T r h u g o t t Uroszbreiten.bachból Thüringiá-buli (a inexreiidelésiiél k ü I ó rt ö s e nörro kell vigyázni) már t\'xci-L\'kuf\' lliegnyó«> Itutt a különféle «.zt\'iiibeli-|f<t<!gt\'kt<í|, \'megtnentatt á iitfgvnkuláttól s látószorveiket megerö-aildlei ezért iírveud olvau vihÍKliliütégurk{ a mii a ii a p o u k é r. v - 4^;kező köszönő levelek tuiiusitaiiak!,^ ^z, a felsőbb •u vosi hatóság által van .megvizsgálva é* mint a legjobb szein gyógy- és erősitőszor ajánlva.
I Üveg ára 1 Irt.\' o- é.
Na^y-Kanizsáu csak egyedül Wnjdits .lóztef urnái.
Tekintetes Krhardt ur! Miután a na-pnkbaiiszememnek- istoétbajit lett, kénytelen vagyuk önt felkérni, hogy legyen oly jó ön igen hasznos és hamar-segitö \\Vhite-/éle szemzviéból egy üveggel nekem minél előbb külilem. Nem tudok önnek elég köszönetet mondani azon Csudás, hatású szetugyógy-szerél\'t, a mely .szembajomon még míndly Segített. KI nem íuulasztoiu azt egész ke-" rUletünkben a szembajban szenved ó k-n e k hathatósan ajánlani. Nagyrabecsüléssel vagyok Maria MUhlburger. Untergim-pern in liaden, 4. Aug. 187U. •
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s Iskolázott f)u igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny és ügyes utazók (colporteurök) kerestetnek igen előnyös ós jövedelmező feltételek mellett.
~33~
E
PRIEDMANN-féle Krajoas&ros Hirdetése
a legjobban bizonyítja, hogy mindon verseny élén áll, és daczára," hogy-yá/,. áruezikkok potom áron hirdotvék, ininösógök mégis miiiden várakozást- messze túlhaladja.
1 kr.r.ilrbjó 1.2. tolltartó
1.1. jrka.
1.2, », 6 kr. ktllöiifilo lllatorí. axo-batdxjátók.
2 kr. 1 kávéakanál érexböl exUa-
2 ki. 1 drb finom pipere axappan. .1 . 1 .vélaierll kulcalarló.
3 . I Irl) kunökefe.
3 „ 2 kilnyveeake llavanun-axivr papir.
3 kr. 1 drb koxtylléaexipögomhoh 3.1. vakaró-gumini. 3,1. Ilrnkna naptár!
a „ 1 . bi-filxő-gép. 3,1, l\'n oni jeg^xékküuyv.
3.1. lllatoa pocaétviaax, 3,1, pléhtlilexa. 3.1. liliom xaebgyútxer viaax\'-gyertyá-val,
5 . 1 Üveg bAeai tenls.
4 . I drb clegána fóuyképiiinift.
4 , I featékládáeaka 12 lettekkel
éa ecaettel
4 . 1 rfii knuócz.
4 . 1 exUatflxlllt gyfitkO.
0 . 1 drb xaoblllkör.
6 „ 1 , axájh,ingóra, ő . I , Vxukoreaipö.
I pár harianyakntíí.
. I xaebgyút/.er.
. I evőkanál érexbíil exllatlixve,
. t drb aióp ÓMláiiex.
, 1 darab gyertyatartó • tálexa
llvegbGI.
. I adag legj. órexliaxtitóaSer.
. t\'lbhfóln játékaxor. . . tártaajátékok.
. 1 drb axép képeskönyv axö.
. 1 drb axép melllfl. . I . exélaxcrfl kidtemulató. . 1 . axép gyllrfl. , 1 , kávét tálexa. . 1 . finom kéatartó. . 1 „ rtnom \'gyertyafodor. ■ 1 » glycerin- vagy növiuy-
axsppsn. . 1 drb finom hajkeilöca.-. 1 tllxö-féall Kantai hukból . 1 1-gjobh fogpaaxta . I pénxtrr plébből. . I |iár nad\'ráglartó.
. 1 drb ar.ép jdéhlroinblla 1 . 1 „ vaditx vagy jcUip.
. K. Bxlvartárexa ,uj ét e».ó_l-
i , 1 drb papirtok .3 drb pec.tét-viatxar.al.
, 12 drb ir . Idrbtltmö. , a legaxnbb fényképek. . 1 drb axivarlovAg.i, , 10, 20. 30, 40, 60 kr. klÜOiiféle i axerek ajándéknak alkalmat nők, urak éa gyermekek a>
1 pipa axárral együtt, 10 . 1 tnjlékpipa. 10. I exukorhliitS.
10. 1 flIgCgyuaxer. 10.1 öv lackblirböl. Id. 1 fiuom\'aranybronx mcdsillon. i 10 , l axép.órato\'k báraunyból. uiara. I,,. 1 aárkefe.
ö , I tUfxat fllrltekerea börbfil. - \'10. I finom kéaxlet. gomb, ingplő, H . 1 gyermek óra. I • kixfodor j\'a inggallérral.
10. 1 pár eiéruakextyfigyeickiick \' Hl. 1 exélaierll dugaaxhiixó
10. drb axép aelyein uribojt,
11, 1 . jogyxókliaplár 10, I akaliilya U fin. foatékkel. 10 , 1 tajték axivaraxipka. |0. 1 kéaxlet nielllfi ú. ílllbevaW. 10, 1 llvegleglln. illat. olaj. 10. l ollólAiu-x. l|». I tllxötíall bivaltx.irvli.il.
I 10 . 1 jó xár börttiidhfix. 10.. 1 hUvolykmérii bér.ti ét frau-exla mérték axerlnt. j 10 . I axép legyot\'i. \' I lOy 1 pái kávétcaéaxe, pore.xel,-| Inuból. •
| 10 l 1 eaemege tAnyér .
10. I exélaxuril axivargép. I LU, 1W drb varróid. 10. 1 jó píuglárcaa. | III, 1 pár gyermcklowlanya
10. 1
.0 , 1 biirnótaxelencie
lu. I jó olló áriéiból.
10. ,1 xaiuór valódi burányból.
10. 1 llveglejolibfoltvixvagylV.il
axappmi 10. 1 axépen Óllllaött bab. 10. 1 fogkefe. 10. 1 liVom fodritó fjSall. 10 , I pár divaton.fillbévaló. 10, I tégol orfia hajkeu\'int. 10 , I k\'ótökoaár. 10. 100 drb jij fogvájó^ 10, 1 ruhaporox.V. 10, 1 ÍHrtfodoritó fából.. 10, 1 divatot órnláucx. 10, 1 album 10 héeai látképpel. 10. ltollkés 2 késsel. , 10 éa 20 kr. finom aítahotok. -
Ifi kr. 1 pir nagy erőa u
ló , 1 p. nÖi i.ag-
16 , 1 l\'laiii ázij.
Jö . I kés éa. vl|l
lő . 1 llveg lluoiöillalazer
1& , I .. való,
lő , I liliom oIb
20 , 1 pár exór^.ikectyll urak ari-20
barianya. ; 2") . 1 uapóia jól regnláxott.
arianya. . 1 2f« .1 féuvkép album.
i 2ő . 1 axemilveg Int^x. Ilvegi ! 30 , I hev.Wrló kótír. 30 . 1 axabadalm. köaxrtrlllSaMr-
minden vágóa»ír*«í|iinak y 30 . 1 legújabb angol axoptátó, ) mely által a dajka kMinyen \' mclloxiiotíivó leax. I llveg íoRékon/ jinyv lilde-! 30 , I fnldgümb.
geirhaaxinUható. 20 . I nagy haligüra. 20 , kenyér kJaáWdiólból. 20 * 1 fejkofe ló mln«aégll.-20 . .1 *«ebhé\\M.0rö regiilázoll. 20 . 1 oaélaxoih kt-xty(Mágitó. 20 . 1 Iino1i)\'x|ebkefo fé.tií éa tll kllrrel.
20 ." 1 pár virágoaokor porexel-I Aliból
20 ,
1 jó lálaxor^txl táve«o i/egyed értfala láte>jivtl.
SO^ ,V1 jónngoljiol
20 . U-^r " • nya.
20 . 1 axép varró párba 20 . .1 pár nadrágtartód ao , 1 kéaxlet ovötiaxkl\\kéa,
la éa kanál. 20 , 100 drb lorélboriték.
3A . 1 gverniokailnháx képalakkal
j 35 . I uagy oakolatáaka axijjal. .
40 . 100 drb finom levélpapír. I őO , 1 nsperny\')-. j I frt 20 kr. I jó nagvveteriiyő. I I v 30 . 1 .xohk\'ora jól regnlA-!\'.- rott. S évi jólálláa mellett, frt So kr. 1 egeax\'készlet\' Iróesa-kox b ronxból, inely 10 darab. . \' ból áll -. Y tintatartó, \'l levél-nyomó. 2 magsa gyertyatartó, I kéxl gye^ystartó. i héviné-rő, \\ gyiiaxenl órat/rlé, 1 tolltartó ét hamutartó. I*. Képea i\'irjíigyxékemct. melyben sok exer exikk fillje«ye» • ve vau mindenkinek lugyeu éa bérmentve bekllldom.
FltlKpMANy A.,
lléi-a. I\'raleratraaae 2tj.es
7-ik Kendert áztatni a Balatonban és ezzel kapcsolatos nádas, kakas s csahus részek körül az ivarzás ideje alatt tiltátik; — ez időn tul pedig oly köz\'ségi-kbtju, hol áztatásra más alkalmas lioly nem hl<:/.ik, e czélra a szükséges helyet nz illető hatóság jelöli ki.
Ö-iJcJj. A halászatra való felügyelet a visszaélések ineggáilása tekintetéből a nagy közönség, a járások szolgabinii a községek birái- és elöljáróira ruliá/.iat ; azon megjegyzéssel, hogy a községek biiai minden tapasztalt visszaélést ] 0 — 50 frtig terjedhető pénzbírság terhe alatta járási szolgabírónál jelenteni tartoznak.
y-ik .Minden használatra szánt háló a használatba-vétel előtt a szolgabírónál bemutatandó, ki azt e czélra a megye által meghatározandó bélyeggel ellátja -;s a lu lujdonos nevével jegyzékbe vezeti, a község elöljáróságát pedig szinti- feljegyző* végett értesiti. Kzeh eljárásért dij ni m ti\'ctcndo.
lü-ik A községbirák kötelesek a halászati időszak alatt a bejegyzett halászokat többször meglepni s\' hálóikat megvizsgálván, ha visszaél6.--t tapasztalnának e/.t. ugy>ziute a tilalmi időszakban tapasztalt, vagy nekik feljelentett halászatot 21 óra alatt 10 50 frtig-terjedhető birság büntetés terhe alatt a járási szolgabírónak be-< jelenteni.
11-ik A ki szabad halászati időben bár, de másnak tulajdonán jogosulatlanul halászik, az, az illető jogosítottnak panaszára, a fogott hal s hi^szati eszközeinek elkobzásán, vagy az eltávolított hal kipuhatolható értékeinek s a^rtetán okozott károk és költségek megtérítésén leiül •> yl" frtig terjedhető bírság, vagy 1—N/tiapig terjedhető fogsággal büntettetik.
12-ik A ki oly hálóval halászik, mely a U-ik jj-ban megszabott hivatalos bélyeggel ellátva nincs, habár a haló különben szabályszerű volna* is. annak elkobzása mellett esetről esetre 5 Irt bírságot tizet, — a háló szemeinek szabálytalan esetén pedig az erre nézve külön megállapított büntetés alá esik.
13-ik Ki sürü háló vagy más tiltott eszközökkel halászik, a fogott hal és évközeinek elkobzásán felül 1ÜL—.00 frtig ismételt esetben 25- Ü0 frtig terjedő bírságban marasztaltatik el.
14-ik A ki a halászati tilalom ideje alatt balatoni nádasban s vele kapcsolatos kákas, csuhus s vizes részekben sert vésőket legeltet; ugy az is, ki bármely időben a halat sertvésekkol eteti, vagy a parton elszórja, 1 —8 napig terjedő fogságra büntettetik.
15\'ik A tilalmi időszak alatt^mln-deu halász-hajót a határban tegyhelyre he-
zatukat 1872. óvi február 15 ikig ndják bo az i „Orsz. in. iparogy osület igazgatósághoz" (1\'oít, J országút 7. hz.) |
A pályázati iratnak magában kuli tog-lalui azon adatokat, melyekből a versenyképes- , ségot megítélni lehessen, nevezetesen: \\
1. A műhely vagy müliolyok hiteles leírását, ha lehetséges, vázlatos térképpel, továbbá kimutatást a netaláni hajtóerőről vagy gépekről, — a dolgozógépekról, vagy készülékekről és eszközükről j — végül ahol szükséges, a termelésűéi követett netaláni uj eljárási módnak megismertetését , amennyiben az közhírré tehető.
2. A munkások számát és azok viszonyai-nak ismertetését; miro nézve különösen nagyobb gyáraknál, ha lehetséges, következő kerdésekro adandó válasz: Hány munkás foglalkozik az ipartelepnél, hány férti, nő, gyermek (segéd, tanuló). Mi a munkások átlagos bére: férfiaké, uóké, gyermekeké. • Milyen származásunk a munkások. Mily lulveltséggel és ügy ősséggel birnak. Vannak-e a munkások anyagl és szellemi jólétének előmozdítására szolgáló intézmények vagy intézkedések, és miben állanak azok? -
3. A termolés terjedelmét, lm lohetseges, következő kérdések megfejtéséről: .Mily es mennyi nyersanyagok használtatnak tel? Hol-vagy külfóldiuk-eV Körtllbolöl mennyi a tor-melvéuy, vagy mennyi tormolvé.nyok állUlai-uak olő éven kint (darab v. mázsa). Mennyire beJsülhetó azoknak értéke.
Nagyon szívesen fogadtalik, ha a pályázók termelvényeikből mutatványt küldenek-be »» egyesület miuugy Ujteményui számára, vagy k MAKOUtáljrokbao leyudő bemutatásra.
iyezcndö el, és. az illeiő szolgabíró által lezárandó.
1 (i-ik Kzen szabály• rendelet ok értelmében hozott hatósági végzések ellen, a fellebbezés csak birtokon kivftl engedtetik •meg. - ••
17-ik §. A pénzbírságok 1 4 részben a feladót ?A\' részben pedig ama helység szegény alapját illetik, a melynek illetősége alá a tett elkövetési helye tartozik. A jogosulatlan halászatért magán fél- panaszára megszabott pénzbírságok egészen a községi szegény alapot illetik.
13-ik §,Kzen szabály-rendelotek .érvényre emelésük után azonnal kihirdettetvén! azon tül. a/, illető községek közgyűlésén évenkint felolvasandók.
Kzen közmogállapodással készített javaslatot oly. megjegyzéssel vati szeren-"oénk á kiküldő megyék közönségeinek be-! mutatni, hogy elfogadásuk eseten. legalább í a jövőre használandó hálók minőségére vo-j natkozó megállapodásokat a végleges kot-mányi megerősítés előtt is az érdekelteknek ! tudomására juttatni méltóztassanak a/oii | tekintetből, hogy miután a halászok hálói-i kat leginkább télen készítik, nekik\' az « részben követendő szabályok szem előtt tartása lehetővé tétessék.
Kii/egészség.
Niyiltríl figy*lmt>tMh:at hú j.írvAnj/S»
vdltiíhíirn é> nwuik kiivetktiémir*, hogy okuljunk.
Kselőtti czikkembon kijelentettem, hogy a mull évi járványos váltóláz oly utóbajukat n ilt, molyok következtében tömérdek embernél ián életfogytiglan tarló egészség hábo-
!rilás állolt be; ozeren lettek munkaképtelenné <W temérdeknek.élete hozatott bizonytalan hely-_ zetbe; incgemlitotfem egyúttal azt is, bog)-azon évi váltóláznak súlyos nyomását egy egész nemzedék fogja érezni; iiionnyibcn a visszahagyott szenved ,ku.<k korcs v\'-rvegyülste nem adhat életrevalóságot. Kzek alapján inon-, doltam azt is, hogy a váltóláznak szokásos gonosz természet® okozza, miszerint az korán suin 1 oly hájibáji betegség, melylyel könnyedén, I amúgy kontár módjára lehetne elbánni, sót i igen is megkívánja, hogy a tudomány lel-. kiismerc-toson alkalmaztassák.
Kzen eTőzméiiyek után egy pár kór. sot-it : kívánok felemlíteni, molyok egyedüli sziliemé 1 nyei lőttek a multévi járványos váltóláznak és ínindonésolro éber figyelemmel emlékezetben tartaiulók, hogy okulni lehessen :
Egy 4.") éves családtó a múlt évi járványos időben váltólázba esett, körül-belül 14 izben esett ubba vissza, mort nem óvia magát | eléggé az ártalmas befolyások ellen, de nom is i orvosoltatott a tudomány elveivel megogyeztet-j hetó módon, a gyakori visszaoséiel; köveike* í beu a vérvogy illet (elbomlott, beszi.reiikcdésok történvén a i.\'p és tüdőbe, beállt lép daganat, \' mellhártya ttidőgyuladái, tUdógonyodés, tüdő-1 vész és halál.
Kgy 16 éves hajadon a multévi járványot váltóláz" következtében. S negyednapos rolia- v inok által . gyütjiciutT.1n, roha<na.t a boltban vett c h i n á v a I űzte el. orvösi. segelyra csak\' vízkóros állapotban gondolt. Lépe roppant nagyra dagadt, a vérnek vegyülete felbomol, ván, ennek elkorcsosodása folytán szlvkitágu-Inst kapott, mely mellvitkór ke/.d. ményezésé-vol általános vizkórba tueot át. A megkésett gyógyjavaslat siker nélkül maradván, a beteg káros szenvedések közt meghalt.
|y• v ló éves tiu egész nyáron ál válto-lá\'/.zal kuz.jíltt, gyakori visízaesé-seí é» hanyag Önmaga tartózkodása iiibIIbU lépő megdagadt, bw-UronkedésWrtéiita jobb tüdőbe, beállt annak lob .S állapota, mely sorvaszt.\', lázzal és tüdő-r.-s/.szel vetett véget a viruló életnek.
V.vn egv 3 i éves férfiú t»etogem, ki a multévi járványos viltöláz minden küzdelmeit kiállta, orvosszorsí legkivált kontárszerek voltak, ma lépe, mája kőkemény, és sár^i-íigu\'i\'l "/• •vetkezett általános vizkórban-varja halálát.
Kgy 30 éírs \'férfiúval bajlódom, ki a inuh évi (áTványos váltóláz k«)v.ttkezlób«n r i < h t vostibájiia es itt, e perozbeu sorvadás és vizkiiroii küzdelmek k..zt van a végvönag-lás p rezsiben. *
H-.gv mennyi lehet még ily beteg a* ohazában, legkivált az alanti, munkás, a>i-»ény, bb sorm nép közt, csak egy hü tt**\'e-ir.ts alíal -Pdieine lu<lomásul venni, és nem is lenne felesleges ezen eljárás,mert nézetem sze ríni c-iükis ilykép lulietue -i-jét vonui azou i/.invedö állapotnak, inelv a fenti minőségben ignnis elálialánosultiiak lenni \'outatkozik és «gv nemzedéket törekszik voi/.\'l vbe hozni.
\'\' Tekintettel lévén ezen,.mint igaz lapasz-tálasokból, merített olőterjü«t.is-k iránt, azon megfejtendő kér.dés merül \'tel:
Miki)\' ItUlM é, MUiie >. h-ijon f<j>t>»i
nemetak tgyt^k, luutem f.-jéit ntimtedtk kVt*gt*ufgi jólite m*<jvi<liiér« ét biztoiitd-HÍltl 1
TERSÁNCZKY.
II I r c k.
„t Oulutonl hiilásxat nagyérdekft kérdésének rendezése tárgyában felvett jegyző-könyvre azon megjegy/.éssw hívjuk fel l. olva s<>uik figyelmét, hogy ezen jegyzőkönyv egyes pontjaira, ellenbeszéd « illetőleg ellenjegyző-könyv adaték be s torjesztelék fel január 4-én a niiigu lobluiivolés , ipar- s kereskedelmi minisztériumhoz, melyet később szinte közölni fogunk; egyszóval a balatoni halászat ügyét méltó figyelemmel kisérjük.
--- A a <\'lxö bál Nagy-Kanizsán lényesuii sikerült, mint mindig, ugy most is minden le-h-tól elkövetett c város s vidékének fiatalsága, Irigy az évonkint tfirtatni szokott első tánczví-g.iIlim minél kielégítőbb s fényben gyönyörködtető legyen ; a iingy terem gyönyörű földi h/1 lése is már emelkedotlebhé tevé a belépőt, hát még a bájos hölgykoszorú, melynek egyes gyöngyeiül ott titndüklénok okét testvérnu-gye, Somogy- és Zalának sok szép hölgye;, feltűnt az inban, hogy több kiváló széjtség nem volt jeliül, kiket már korábbi táuczvígalmainkbau oly kedvesen esett üdvözölhetni. HálkirálynőkUl állalátiOBan Somogyhól Kuuskovics Irén éí"Uá-tlior Viktória, Csáktornyáról Horváth Kamilla
és Ziegl. r Etelka, városunkból Oózony Marosa és Axonli llelena, vidékünkből a tlodina nővérek, iisok szép asszony közölt podig Hlau Eífg-nía, \\7esztor ímréné úrnők és rallavteini grófnő említtettek. Amia hölgyek öltözőkét illey,általa-nosan finom elegantia tükrtiződött vissza, a Gutinann nővérek azonban oh" kiváló toilott,-ben jelöniek meg, hogy bármely udvari bálban is diszökre vált volna. Megemlítjük, "hogy a-/, itt székelő katonai törzs s liusz^ftiaztok telj számmal jelen voltak. A fesztelen s kedel...., tánezvigalom mindkét helybeli zenekar mflU.. déso mellett reggel ö óráig tartott. Elismer-i h fáradhatlan rondyzöktiek !
— VuHpálj/a-nt/ltáH. A s.mogyme gyét átszelő dombovár-kuposvár-zákányi vav útvonal, legújabb hír szerint, f. óvi május első jén nyittatik meg.
* Lopás. Kgy vnsiu-gyei korcsmáros, ki évek óta jár borvotel végett vidékünkre s rendes vásárlásait sormási birtokosoknál eszközli, — folyó hó 4-én isinél megjelent Sorma son, hogy a már hónapokkal ezelőtt lefoglalt bort kifizesse s elszállíttassa. Említeti nap dél utáujáii "több érdekl"tt sormási lakos kíséreli-l,en a homokkomáromi hegybe indultak, honnan a bor szállítandó volt. — A már vett borok nak saját szekereire felrakása utáu este áldó mást ittak egy szőllőkerülő pinczéjébeu, hol összesen 12-en jöttek egybe. Mulatság közben a borvásárló az ut fáradalmai állal elnyomatv.i, lepihent a szobában szétterítőit szalmára \'« elaludt. Mellényének belső ballelén levő zsebje. bon egy kis tárcsában ti 15 frt pénze volt, nad rágja, balzsebében pedig ltK» drb egy fönn lb»— csotnagollftu. - -Midőn felébredt, hirtelen pén zéhez nyúlt, — mellényzsebét kivágva lalálu s a pénz onnan eltűnt, nadrágzsebében azonban hiánytalan voll a 100 frt. — Az egyetemes gyanú K. K. sormisi lakosra esett, ki köz vet len a. korcsmáros mellett feküdt s időközben fekhelyéről felkelve távozott s esak kö ülbelnl 2 órai idő elteltével tért vissza. Midőn kérdez toiék visszatérte után, hogy hol voll? azt állit, i, hogy szédült a feje s kiment a hót a feküdni. A jelenlevők felszóliták, mutatná inog a hülyét, hol feküdt V ő majd ut, majd ott inutalá • a\' havon fekhelyét, de emberi nyom, vagy tek-hely nem is látszott. Uyanújok teljessé lón, s má-Hiiap reggel K-1-\'. átadatott a nagy-kanizsai kir. járásbíróságnak, hol a vizsgálat olleno megindittatott.
— A Kt\'nsthi\'li/en tiWtént öngyilkossági esethez meg hozza tehetjük, hogy á sze renuséllen ifjú kétségbeesé»éhoz járult atyjának lulszigora, kihez pár uappal halála elölt elu:a
I zott, s nemcsak pénzt nem kapott tőle, sót mindennemű segélyét megvonta.
— Pályázat. Postamesteri állomásra | Halatoii-Kdericaou ^Zulaniegyében) tiszti s/.-r
\' zódés.és 1,00 frt készpénziieni biztosíték letétele i mellett. Évi járandóság: 120 frt fiz-stés ,is 20 frt irodai átalány. A kérvények két hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. Sop ron, 1H72. évi január hó 3-án.
— Htatlattkai adat. A nagy-kanizsai kath. plébánia anyakönyvéből. A lefolyt l»?l. évben született GöO, ebből tinemű 328, iiónemft 322; meghalt í>4?> ebből litiemü 311, nőnoinu 23G, ós így szaporodott 103 tággal. Egybekelt 127 pár. Lotlingor, helyettes lelkész*
Idijjáváx. Erős.zivatar uralg lapunk
bozártakor, elannyii dés több oldalon bcakudt.
mgy
i vasúti közlekv-
4. Az eladási piaezokat, ha lehetséges a kiválóbb fogyasztók megnevezésével, továbbá netaláni árjegyzékek közlésével, ("zélszerü, megrendelési leveleket vagy más oly okiratokat is mellékelni, melyek a czíkkek kelendőségét igazolják.,
í>. létesítést árról, vájjon bír >• a pályázó már más érmekkel, vagy. kitüiitolésukkol.
« ltudapesl területén levő pályázók a telep leírása helyett arra hivatkozhatnak, hogy telepük szakértő küldöttség által mogszomléllessék.
Az érmek odaítélése nz. illető szakosztály állal kinevezett szakértő bizottság véleménye alapján történik.
A pályázat eredménye az egyesület 1872. évi közgyűlésén hirdetteiik ki és a nagyobb hazai lapokban kögzó fog tétetni. Ugyancsak o közgyűlésen az érmek és alioz járuló okmányok is ünnepélyesen fognak kiosztatni.
A jutalmazott telepek leírásai az egyesület közlönyében közzé fognak tételűi.
U.
Miután az ipar előmenetele nagyrészt a munkásosztály jelességétól tügg, az i,rsz. m. iparegyesület e/éljául tűzte ki munkásaink Bzorgaimáuak, kitartásának törekvésének fokozását. .
K özélra az egyesülőt julalmnirtt clisme-résbon akarja résresiteni azon gyári szakvezetőket, kézműves segédeket és kiválóbb gyár-muukásokat, kik liossyabb ideig i-gy otuuka-adónál dolgozván, szorgalmas és buzgó maguk-viselele áltaj, vagy e I i s lu e r és f e méltó jelesség^k által, vagy a közvetlen felügyeletük alatt* le\\*ő. munkáioknak, vagy tanulóknak | okszerű vezetése, vagy oktatása által a hazai
ipar körül érd-.-meket szereztek, piilvázhatnak, valamint azok is,
- NŐk is kik a mull évben már pályáztak.
A jutalom ezüst diszémnben és azzal járó elistnerő okmányban áll.
Akik az érmet elnyerni akarják, pályázatukat 1S72. évi febr. li\'í ig adják be az .Orsz. ; m. iparegyösülel- igazgatóságához* (l\'est, or- I szagul 7. sz)
A beadandó pályázatnak nem szükséges egyébből állani," mint egy egyszerű levélből, \\ melyet a pályázó gyárigazgatója, mestere, I szóval munkaadója az iparegyosülelhez intéz, !
vannak adva nz illető munkás-méltó jeles tulajdonságai. ] szívesen fogadtatik, ha a pá j igének feltüntetésére egy általuk j mutatványul beküldetik, ma-, hogy azt a pályázó annak miután az illető szakosztályban be- | mutattatott, és esetleg a mintagyüjleméiiybon kiállíttatott, visszakapja.
Az érmek kiosztása az egyesületnek 1872. évi rendes közgyűlésén log megtörténni, s a pályázat eredménye írjtagyobb, hazai lapokban közhírré létetik.
Az iparegyesület azt hiszi, hogy a kitűnő munkásöknnk ilynemíl jutalmazása buzditólag fog hatni hazai munkásalak összességére; bennük ébreszteni f \'gja a kitartást és lelkiismeretességei, az -ónbee.- ülést és i-lőbbretörekvési.-.
Ezun-\'tulajdonságok aziipíiri előmenetel" ineghecsülhetlen lényeziu ; s ezért miudWT hazafi bizonyára támogatni, fogjav áz- iparegye\'stllelel abban, hogy, eme kitűzőit czéíját minél lelje-sobben érje i;l. , .
Ét okból bitulomuul fordulunk á hazai
iparos-, munkás- és legény.\'gy letek elöljáróihoz, az ipartestületek mestereihez, a gyártelepek vezetőihez és még nagyobb körben a városok közönségeihez és a hazai ipar mindonrendű buraijaihoz, kérvén őket, miszerint az iparegye-siilci jelen közleményét minól tágabb körben megismertetni szivoskedjenok.
Kelt Pesten, az Orsz. M. Iparegyesület igazgatóságának 1871. évi decz. 7-én tarlotl
illéséből.
WENINOER V1NCZK, elnftk
MUDUONY SOMA,
veiírtitkir.
— Megjelent s beküldntott hozzánk: A „(Syőry Közlöny", mint a dunántúli vidék egyik legkiválóbb lapja, fellogva hivatá-tását, élénk ismertetője a helytieli viszonyoknak, s e.mellott mind a bel- mind a külpolitikai dolgokat rövidetv ismerteti olvasóival. Ez évben Iti-ik évfolyamába lép, a felhívásában igéri, hogy az ottani keresketlolmi viszonyokat is tüzetesen tárgyalaudja, miro nézve szakuvaloti munkatársat nyort. Melegen ajánljuk az ottani vidék köreinek, ugy mindazoknak, kik a győri kereskedelmi piaczczal némi összeköttetésben állnak.
— A .Figyelő" c/.íinü irodalmi, szépntn-veszeti\' éjt kritikai hetilap jövőre is.folyta\' 1 jiályáját S/.ana Tamás szerkesztése es Aiguer .Lajos kiadása mellett. Az 1872-beu megjeleni eliö számot ktfptuk. s annak ugy technikai ki-
\'itllitása, valamint érdekes és jól választott tartalma dicséretére válik a szerkesztőnek éj kiadónak. A .minden vasárnap megjelénő l \'l\' olólizeiési árij\': egész évre 8 frtévnogyedro2lrt,
\\ Tilx. Folyó U 10-án délbon a város föulczáján rozzant, díllő félben levő, városunk szépészeti élőin enetolél hátráltató Kiss-felo házban kóniiVnyégés vóTt,inély rögtöni BÓgöly\'Ciivnt-ke/.táben\'olíojtatott.
— Halálom*.. Habos Gyula Nagy-Ka-ni/sára kinevezett telekköriyvvezető segéd, mi
,i-lőtl uj.hivatalát elfoglalhatta volna, Z.-Hger-\' szegen meghalt, temetése tognup délután tárta-t\'-tt, nagyszámú tiszttársai adván meg a vég-tiszteletet. Valaki a kávéház előtt akart bucsíi beszédet tartani, azonban a holttetemmel nom állottak meg.
— \'JYlt\'fH/lll<lsl lUijHik a megyei s tör vényszéki uj szervezem miatt, egész, januárról, február ugyanazon napjára s esetleg marczius végére halasztattak, mert februárban nincs auiiyi nap, mint januárban.
= <1 yilkoHHt\'ifi. Hajtás József guruban-éüi kunász ki a Szabó Józftnf ugyan oda való kózKf\'g erdőse által január hó elején az erdőn (*gyoi> lövetett, az ógszuveszés abból történt, hogy az erdős a kanászt a falopáutél tiltotta\', mi végett a kanász ez erdőst leyagdnlui akarván, míg huzalkodás közben az első agyon lövetett.
= Haladjunk. Zalainegyo minden egyes rendőrje , kik a személy és vagyon 1 iztoníág tekintetéből vannak felállítva, legközelebb minden egyes eniber 6 lövellt rovol-verral lógnak elláttatni,a nti az egész magyarkorona területén legelső történik.
— Szomorú hív. Hert«léndy Kálmán országgyűlési képvisulöeletyeszélyea betegségben szenved. Óhujtjuk, hogy mielőbb ellunke ő hirt közölhessünk. .• \'-•,.
— SajlóhílHi,l.i\\\\nl\\\\k előbbi számábau k keszthelyi olvasó-egylet közgyűlési leírásában ltnnká Mihály helyett l\'laiika Mihály , llelvev Oéza helyett Hetyay Géza s közmű-iparosok heTyMt ké/.müiparosok olvasaudók.
— Jlvil HxtunUt. A N^kó házat a kormány nem l.liW.Ot-0, hauetii csak l.oS>Ú,U00 fi tért vette meg. — Király ó Felsége rövid idő múlva Hudára jön n (lödöllőn udvari vadászat rendeztetik. - A nemz. színházhoz ismeretlen szerző „Jó hazafiak" czimü vígjátékot küldött, mely általános tigyolniel ébresztőit. — Aldor Imro és Delv Mária k. a. esküvője vasárnap volt Újpesten. Majoros István a nő-onmnei-palióról törvényjavaslatot fog benyújtani. — Simonyi Krnö „Szombati Lapok" czimü heti közlönye iiiegindittutott. — Vasúti hivatalnokok képzésére Pesten egy tanintézet tulajdonos tanlolyamot nyit. — A .Reform" továbbra is Hátli Mór kiadásában fog mogjelenui. — A .Haza" banknál deczomberbon 422,tiH0 frtra ntgó életbiztosítás köttetett. —A bírói kinuvezé-sel< közt öt zsidó vallású ülnök és albiró van a haza területén,kik már előbb ügyvédek és me-uyoi tisztviselők voltak. — Ur. Háday kir. biztoi Scégedről Aradra költözik, hova szegedi várból a foglyokat is átszállítják. — Iharos-Horényben Inkev Istvánné szül. b. Kötvös Jolánta cselédjein ki vili W) gyermeknél többet látott el kará t-onyi ajándékkal. — H. Kónigswnrtor Mór elhalt bécsi bankár egyetlen lia 9 örökósO lik") v/.er forintot adományozott jótékony czélokra. F.zen elhunyt bankárnak csak egyik unokája is 4 millió vagyont örökölt nláiina. - Király Ó FeUége vasárnap Salzburgba utazott. --- A laibachi sztviirgyár\' kigyúlt s a tolakodásban, egy muiikásnó meghalt, több megsebesült, a tiiz azonban hamar eloltatott, -r Av»zt.-péter-v:iri lörök követ vadászaton egy megsebzett medve által mcgrobantiitotts veszélyesen meg. s\' besitotctt. -- Egyik londoni collegiuinban Hi4f> ben cgyHanti llunyadiJános novli magyar
volt liires természettani tanár. — Londonban a magyar kölcsön aláírásai a kívánt összeget
.kétszereseJi fMeXlék, —
Papírszeletek.
- (S ) A II aii tl ó csalid. Kgy alsó-ausxlrial falúban .\'I :>0 éves bajádon, a. ki 7J esxteudő óta folyvást egv családnál ■«i(olgál. Kilkn példája a cs«-lédliUségnol., és jó vselédiartásuak. a ki ezt a leányzót iiülll iciilir, bixonyns lehelne íelillc, bugy mind :t •íiit; hfi párra lull szeri.
- liaxdátUii hll vel y kuj j. Vidotibik klWiéghe.n tgy gjx.láuak apró marhái inilld«n éjjel fogyogsttak, a» ő liitfl nélkül, Kgysxer megsokalta « dolgolt mnit inir kevés baromím maradt, Volt tehát egy rókafogói s n«i kitette « tyúk.-ól mellé, aiár előre sxámitva a rAkaliürie. Ali« virin, hogy pitymsl-l.nljók, iiiimljArt sxslaill nio^néxni, mi .vtii « rókifo-KÓIisii f\'.< nsgy Miftflpp^lMtiro r.\'.kn lielyntl egy em-!»•*ri kéxr>íl ott uinrsdl hüvelykujjal inláll — Kinlixr vili* }• fát n ritks sx«io|iút !
ll«j.la„, magy». k .. n y h s j g y-r. ó k. ilí.töi. a lialalm.\'n \'l\'lnirxil imaIAiI *-^ryik ax<l|i irmlíks a l>ájo<" Judilb \'■\'■» h.".. .Ukoiléli Knriro l"\'k«iHck Itíle-ik ívIhmi; «\' Uk.Mjaliuoi\' rtfogyuU< 10 ftkíir, 43 burnyii, Ul biiriiiiy, a-II Imi, Ijül ivók,* IVf jiulykn, 103 faj.llyiik, \'1 ix\\tva>, I ">r., \'ií iiynl, 1H .malai-x, ,6f> <\'Mik*r Ití\'J\' |i\'ilyki, 11M.) pi./.irin^, 7Mi iiiniiyli.il, ISO angolu*. IIOO <.\'.<11(1, 4o k:ini>/., l\'Ni v«h\'yoa hal, ItíOO tojás, -I niiixaa liu.i, >njl, I iuiix<a só, lóriikra "\'/,, egyéb «Uti iii<\'iiyokro i niíxin, l4«r. lAnitk ■ mii* konyhai baixiiAlalra 100 inér\'i liliom h 108 iiifnl mAindrrndli liaxl, 6 oldal vaaU|( (xatoiilis, fi4 Itcxn x<lr, V\'.i font iróavaj, VH ilcio inét, 103 font aarlali olaj, 0\'/, akó borsciíl, í\'/i sl"1\' «1recxet. Ki miiidcxeknek. Inbblttgcty-aúiv 236 nkó bor éa 114 akó allr folyilogált el. A veudí^ok loval pódig 61)8 raóíii tabui, ía liO axrkír\' axínit emíaxtottek mp^\\lloj;y volt mit tMiiii a vendégek elé ax emliteii lakadabnon, aton caakugyan aenki- lem fog kételkedni, s-ba /alaki mégia klctinylcni Thnrtó uram vendéglátását,--\\éd«l-méie atl emliliflk ful, hogy még talán nagyobb diridúl csapot volna, hanem a l^kadaloin. elölt r\'nvid idővel 00,000 magyar furinlnyi kárl »xi.i,vedelt a/, akkori káború által. Hej pedig roppant iiasxeg voli IA 10-ben Ko.OiKI magyar forint.
— Sályoa ékax.er. A Tim«* ••nilili, )iogy liirmab királyának ii»iii légiben l.oudoiiba kllldotl reiidkivllli krtvelo at angol királynénak HO—1011 fontos nyakékliert hotoll ajándókba. Képxeljllk a" királynét — jclxi meg a Times csintalanéi — exxi-l ax ékszerrel nyakán.
— U o n o s x félreértés- Jelenei egy va«-uli állomáton Kgy mérges .ircxii Oregasaxonyaág kihajol a kupé ablakon s lekiált a vexeluitkru :
Hallja konduktor, sxnbad ebbtn a kupéban do-
Ha axon uraknak odabenn nincs semmi kilo gásuk ellene — felel a vexotn.\'.k sxolgálalkésxon — akkor ax aáaxonyság bátiau pipnxhalik.
0 a t i ti t e s é g. A m-vvltf • Igazán, kis Itó/.ám, nem kell magamat atégyeiilunem ; mikor, én annyi . idíla vottam* mint kegyed, már ugy tudtam orfasni, mint ahogy most Indok.
A kis Kúxa ilrva : Igen ám, dr ngvé a uéuit máá tanította!
Türténeti napt/ir.
i. 12. 1Ö4D. Öuyon Ipolysághnál győz.
1847. József fi iierczeg, M«gyárország". félszázados nádorának halálozása Budán. — Görgey Varsáuynál győz\' 1«40.
14.1301. balt meg liudán llí. Endre királyuuk, az Árpádház utolsó férli ivadéka. f
j n 15. 10U3. Erdély a gyulafehérvári országgyűlésen az o-zirák császárnak hódol. ,
■ 10. 1H31. született Jámbor l\'ál (Hiudor)
m. lantos költő l\'akson. 17. 1080; Megérkezett Lothringi Károly a komáromi táborba s onnan indultak) Érsekújvár ostromára. 1«. IÜ44. Abauj-, 1 Sorsod- és Zemplénmegyék rendűi 1. Hákó\'qzy Uyörgyöt Kassán Magyarország fejedelmévé kikiáltják.
Szerkesztői tlzenet.
• Bfi. T. Oy. A pánkénlés felöl iH elmefúliatila igen jé, ánnle vlui/.óbb alakban kell hix xiinak megjelenni.
20. I\'. I\'. A balatonflIrdSi réaxvénylárr.iság llléscxéseirői .sx\'ulokllsxiluottnl fogadjuk bicsejkőxh\'jél.
\'•27. ]•!.- 8k. h. llesenyBiii ll.ec.ses igéri-íére sxártioliiiib.
L\'S. K. i\'est. Hend-lele szerint járunk el.
•20. K. M. ,A KiffvViVoresők-r.\'.l még nem •zólliMunk; iinnyil aconliHii kúrllnk, hogy j(l>őre a kii/íi i i.\'njl\' a levéllel ne együtt Írja, meri a magán\' lovrlét iiein szeretjük kexllnkböl kiadni.
Xf 35 1 © t,.
Nsgy-Kanlisa, jau. 10. IHT-J. j
Z a b t e r m r I 5 k n e k. Kötisxtoleiidó\' l.ápoav | ÍJ. Márton \'plébános uruál l\'erl.ik.iii (posla helybeli, vasuli állomás Krályevec/,, kapható az oly n\\inyiia. dicsért szibériai zab, innlyuék t\'eslen ti latiul inéiője, a l\'eiifisxU.lt piabános ur axoiibau 4 fiijával adja mér\'jit és.pedi< 1 mérölőt fH) mérlíig, aki meny-nyíl. kívánna vetfimaguak. Kgy hoblon mogterem ti.\'i iriTiu ft\'2 f.iiitu^ xab.
A .HAZA* magyar élell.ixiosit,\',l.ank\' l»"l. decx hnvi ll/.l<it kiinulalása : lleiiyujlatott >U2 darab hevallft« Ml;.,:i6» fit — l>r. Kiállitatott :\'<»4 .11. bevallás 4.\'L\'..,II I frl — kr. Kz évben befolyt dijak iltiiege t02,2/»0 írt 3.1 kr. Kz évben killxe^elt káruk Ünzege 13>i,l3U irt 11 kr. éa 31*22*-SÍÁf Npdor. At önzeaérvéiiyii.n. Uvfi biztositások itsxexpge i;i G.V2,t)23 frt — kr
Piaczl ár.
ílivataloi j\'ijyzís.
Nagy-Kauizaa, lHI\'2. évi jauuár 10-ík ú*p|ái). Ilur,s H3—8-VYonl. fi Irt 00 kr. »l"i -Hti.foni •<" Irt kiA 8.7 — 88 fout 0 írt 20 kr. Kon !« - J» font 3 irt 60 kr. : 79 —W) fonl 3 frl tiO kr MI-KI l-.ut - Hl - kr Árp» serföxéaro 70—71 font 3 irt "20 kr <1-7* r-nt • in — kr. Árpa kflsOmíges tiíi- Ilii fonl 3 frl • kr, tfi-tíli foal in..Knkoiir/.a 4 Iri kifrt - kr. K\'iko-ric.xa\'olass l<aitM|uantini Irl kr Zaü 4.\'i- 41 Iont 1 frt #0 kr. 47 4H íunl I frt l«j kr. I\'ühání.a «*.«;—liö fal. 3 írt 30 kr. »»» —70 fonl 3 írt 4n kV.\' Hal. f. bér frl 60 kr.- bab tnika kr. Keiiyéllí*xi-kox<iiM>;gVs
— ........ frl - Ur, Xseinleli./.! II fii — j;r J.AilK|i>xl
kOr.rtnséges 13 frt. — linóm — írt — kr. Király-lUxl kóaniiavgra ló fii kr. linuiii — fit kr. Itoxs-fáng knzOuségea — frl -- kr. finom ír* — . kr. Marha-liua fontja kr. ltorju-bus fontja ."éi kr. Ser-lés-bus fontja 3l! kr. Juli-Ima • .\'fontja ki . 8za-lona fontja 3l> kr. Zsír,"fontja .\'iU kr. fCsibe párja- — •• kr. — frt. Kácsa kr. l-vá sovány \' írt -
•\' frt —\' kr. I.ud liixott fn. kr ; !it kr.\' l\'íijka fit - kr./rjKik tojás 10-db 4(1 kr. Horgonya méreje t írt CO^r. írt —\' ki\'. Kgy wner:i szviia I írt 40 kr. ,- kr. í Kgy kúv.- n-up II - kr. 8xalma mázsája .— frt SO\' kr. t\'|l.<>r n.li\'kunkbeli akója J> írt J kr. O-I.or vldúkUnki.eli -<\\..ja 7 írt . Irt - kr. jiukkfa iilu 14 frl. TBÍgyü -le 10 írt.
^ Vasúti naponkint! menetrend:
lluda-p. I N\'.-Kauizsái\'-U .Hildára reggél,
I idóíler.\'nt.
estVí 10 ■lélulaii ■ \'£\' . eslve Jyí)
t felé
óra 48 ,!> óra 3 2 óra 23
. I\'.ag. rliufba - v\'yól . Mohács, Harcs,K</.ék ieg. h óra\'*lí> „•„\'■. . délbe 2 óra 43 •wiasKra Uu.l4r.il reggoj * 4-,óra 43 „ > délután I óra 4\'i
U óra.20
. Iléesböl •
uvgel 4\\ói
3:i
r«dgel
10 óra 18
10 óra 27
. 1 óra " 11
10 óra \'2}
Érték- és váltófolyam jan. II.
i"i% metiiliqiies 03.50; 5% nemz. kölcsön .73.70; I8(»;> ki álladalmi kölcsön 105.25; bankrészvények MS.; hitelintézeti részvények 343. 50; I.oíidon l 14.55; ozllst ágié 113.25; arany tl«ri»lijii i>.:$B; 20 frankos arany 9.09 kr.
líclólós szerkesztő: Bátorfl Lajos.
3S! yllttér.*) | A nt\'hí/,nyav«ljútéHftnyava-| lynliirósl ^ircslíket
I gyógyitja lir. (). kilÜHch a nohé?.-1 I nyavalya speciális urvoSa Berlinben, I j I. «> ti i h e n s t r. 45. - Már száznál f | tiiblji\'t i\'tljes.m kigyógyitott.
Kin Frííiour-üehülfe,
der huoIi (int rasiren\' kuntí, wird unter gatun Hcdingnii^«n genuelii. _
Niilieres t.ui LIÍIS^E 1)HA UN
in Uross-Kaoim.
a óra 60 „ 4 óra líl . ilélilláiv j óra 21 ; •rézkor Kanix\'áról induló aaámu személy
vSz(\'iiilii\'(c»(\'kiiek
igen .foittos ii ilr.Wliitc Tele iseiiiviz, mely n i^ii l é r h é 11 o n i\'ciidltlvaii\'Ky»K)\'urejuért ináf 1^22 óta a ftíld-mindon résziben ismére-és elhiresedutt, n mely által K lir h a r d t ■ \'( r angolt Oroszbreitenbacliból TbUringiá-baii(n mugreiitlulésiiél k Ulönösen erre kell vigyázni) már ■•xerekH moggyógvltiitt a Uülniifele M<\'iiilnliK««égektöl, megmentett a iiii\'gvnkiiln>*lól s látészorveikut ittogerÖ-Milettr; ezért örvend olyan viliÍKliirUiégiick { a inii a n a p o u k é n t érkézé köszönd I e v e le k tainisitunak. Az, a felsőbb orvosi bulóság által van ,megvizsgálva ós mint a legjobb szóm gyógy- és erűsitőszor ajánlva.
I üveg ára 1 Irt. o- é.
Nagy-Kanizsán csak ogyedUl WnjdiU JózHff nrnál.
Tekintetes Hrhardt.ur! Miután a na-pokbanszememnek isinétbajii lett, kénytelen vagyuk Önt felkérni, hogy legyen oly jó ön igen hasznos és hamar-segltő White-féle szemzviéböl egy üveggel nekem uiinúl előbb küldeni. Nem tudok önnok elég köszönetet mondani azon C8Udá8 hatású szemgyógyszerért, a mely szembajomon még mindig segített. KI nem mulasztom azt egész kerületünkben a szembajban szenvedőknek hathatósan ajánlani. Nagyrabecsüléssel vagyok Maria Mühlburger. Untergim-pern Ín Hadén, 4. Aug. 1870.
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott fiu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny ós Ügyes utazók (golporteurök) kerestetnek igen előnyös ós jövedelmező feltételek mellett.
sxAllitó vonallal Hragerhofiiiil •sallakoslk;
\') K i
t alatt kilxlIUtekért íelelSstégel neai
Sutrft.
3E£
FRIEDMAKTlNT-féle Krajozái/os hlrűetése
a legjobban bizonyítja, hogy minden vorseny élén áll, és daczára, liogy az árnczikkek pototp .ároi) bifdetyék, irtiiiőségök mégis .\'minden várakozást messze, túlhaladja.
1 kr.fidrl.jó réxtoll. I . \'2 „ tolltartó
I . I . irka.
1, -2, a, fi kr. különféle illatozó s/o-
batUzjáték. •2 kr. 1 kAvéskan*l ércxből exlls.
\'2 ki. 1 drb linóm |.i|ierc sxa|i)>an. - .1 . 1 •v.ólsxerll\' kulcstartó.
II . 1 irb keniikefo.
"J . 2 liitiiyveeakc Itavauiin-sxiVnr
kr. 1 drb kexl.vUésexi|>ög<.mbolö. 3 . 1 vakaró.gummi. :l , 1 . Ilrllkfls\'naptár! :i . 1 , bi-filxö-gép. :i » 1 „ tivolii jeg.vxékkHuyv. , 11 „ 1 „ ..illatos poesélviasx. 3,1, pléhtálexa. . 3 . 1 „ liliom xsebgyúsxerviast-gyertyával.
3 , 1 Itveg bécsi lenla.
4 r I drb elngiiiis féiiyképiámn,,
4 r I festékládávska ti festékkel és ecsettel
\'4 . 1 rf.í kauócz.
4 r 1 exllstOxölt gy(tir.il,
\'o . I drb xseblllkür. 6.1, sxájh.mgoíá.
fi . 1 , exukorcaipü.
r hnrisuyaklllö,
„ 1 evőkanál ércxbíil exlisti.xve. „ l drb szép óralánc,x. , 1 darab gyortyalarló - lálcxa"
llvegbCl. . I adag legj. ércxtisxtitósx^r. , lllbbíéln jAléksxer. . lársaajátékok. >
\'.-,1 drb sxép képeskönyv sr.ö-
véggel. . I drb sxép u\'ielllíl. . I . cxélsxerít kolleinulaló. - l.N. sxépgyllrö. \' , 1 . kávés lálcxa. . 1 „ llnom késtartó.
a 1\' „ tinóm gyertyafodor.
a I « glyceriii. vagy nOvény-
sxappau. . 1 drb finom. Iiajkciiocs, . 1 tlíxÜ-íésll kaiítsililikból r 1 l \'gjobb fo\'gl\'iisxla . 1 péíulr.r pléhb.\'il. a 1 pár nadrágtartó. 1 drb sxép plélitroiiiliila 1 . va\'dú«x vagy jel«ip. . "V\'i\' a sxivaitárcxa uj és ex.él-
, 1 drb papirlnk 3 ilrb pecsét-viasxsxal, \'
12 drb fi „ I drb lllmii, .\' \' iV . a legsxebb fényképek. •> . I <)rb sxivarlevágó, 6, 10, \'20, 30, 40, 60 kr. kllltinféle sxertjk ajándéknak alkalmas Iliik, \'urak és gyermekek sxá-
5 . I luexat fllrltekercs bőrből.
tí . I gyermek óra. ,
10\'a\' 1 pár ctöruakeltlyKgyereknek
10. t drb sxép selyoiij.uriboji;
I" „ 1 » jegyxéknaplár.
10, 1 skatulya lá fin.-fostékkcl.
10 i, 1 tajték sxivarsxipka.
jO . 1 késxlet nu\'lltfl óa ílllbevaló.
10. 1 rtveg leglla. Illat. olaj. .
10r 1 olló lám /..
10. I lilxőtésll hivalsxarvb.il. .
10 . 1 jőxár börttndhtix..
1<I, 1 hilvolykiuérö bécsi é« frnn-
cxla mérték sxerlnt. 10 . I saép legyrnt\'i.
pái kavéscsésxe, pnrexel-
. 1 pipa axárrál
, I tnjlékpipa.
, ! exiikorhiuti
i 1 figőgyunei
. 1 ttv lackbörl ól,
. 1 linóin arany , 1 sxép óratok
. 1 sarkéin.
bársonyból.
ló.
Iáubó. l.csejnege tányér 1 cxélsxorö sxivargép. 100 drb varróid. 1 jó pénxtárexa. 1 pár gycrmokliarisnya
! lll. \' 1 linóm késxle gomb, í kéxfodor és In^állérral.
\' 10,. 1 czélsierít tlu 10. 1 (\'xenluneter.
| .0 , 1 burilótaxeleilc:
i lo. I Jó olló nciéll/ól
j 10. 1 xsinór valódi bu\\ányliól.
i 10. 1 liveglejohbfoltvfr vagy toll-
sxappiin \' \\
I. 10. I szépen öltllxfill.bii.b,
- 10. i fogkefe. *\'
1 llí. 1 finom íodritó\'fésil.
: 10. I pár ilivalóiMillblnal.\'
í lo. 1 tégcl erüí hajkenöes
\' 10, I kittökosár.
! 10. |(KI drb jé fvgv.íjó.
i 10. 1 yubajioroxi.
; 10. 1 íllrtfodoritó fábói;
; 10, 1 divatos órnláucx. •
! 10 , 1 album 10 lléesi látképpé!
I 10. 1 tollkés 2 késsel.
I l!>é»\'20ki- finom sélabotok.
? 0 .
Llíi kr, 1 p.4r nagv fló . Ip.niiinag ÍI& , 1 rinid sxij. I Ifi . 1 kés és\'villa.
Ifi . 1 llveg llnom illatsr.er 15 . -1 . valódi k« nivix.
Ilf> a I finom\'olló. \\ "20/t, I pár exérnake/.tvll urak srá-
•20._. I llví-g folyékony enyv liide-|. . \' g\'Ju hasxnálható. \'
21) . I nagy bailgöra.
kenyér kosár Ri óiból., 1 íejkefejóiuinftsé^fl. 1 r.<ehhévmérü reguláxott. I \'cxéU^erH.küxtyn-iágitó. I linóin xióCkefe fésll és Ml-k(írrel. , I |)ár virágcsokor porcxel-. láuból 4 20 . 1 jó látsxorés\'xllávrső negye.V ni éri fold látcrővtl. , 1 jó angol borotva.
" pár erős hos«<>i\'n."|.hariii.
I 20\' . 1 »si\'pVfirró-|.irii)L\'.i.\'.ll«r. j \'20 . í pár.nadrágtartó. |\'40 . I késxlet ovőcíxk\'ix, kés< vi|.
la és kanál. ■> | 20 , 100 dfbjevél|»nrilék.
harisnya.\'j 2ö.» 1 napóra jól reguláxíll. . hnrisnyn. . \' *2<ri . .I\'fényk\'ép albiim.
2ő . l síeuinveg látsx, üveg. \'30 , 1-Viot-ásárló ko\'Ar.
30 . 1 sxabadAlm. kflsaSrlIISszer
^ mindeu.vágósrersxáhinak • 30 . 1 legújabb angol sxoplató, mely által a dajka klinnyen ineliőxhetö.vé lesx.
3fi , I ^ldjsümb
3A , 1 gvermoksiinhái képalakkal
Sít . 1 uagy oskolatáská sxijjal. 40 . H\'O drb llnom .levélpapír, SO a 1 napernyő. I frl 20 kr. I jó nsgy esernyő.
1 , 3l| , I. sxobaóra jól regnli,-volt,\'i évi jótállás melletti
2 frt SO kr. l egésx késztet Iróesx-kftx-bronxból, mely 10darabból >11-. 1 tentatartó. 1 levél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, I ké»i gvcrtyatttité. 1 hévmé- \' rít, I gyusxer.l ófülartó, 1 tolltartó és bainlltailó. ~ Képes árjogyxékemet, melyben auk exer cxikk faljegyex ve vau mindenkinek ingyen és bérmentve boklll\'dOin. \'
FMKDMAXX A„ Tlícs. lVaterstrassé 2(i,«s.
(
JELENTES!
Mély tisztelettel jelentem a műpártoló t. közönségnek, miszerint, újévtől kezdve
It o r o s J á n o s
zenetársulatát uj szervezéssel saját nevemre vettem át, igyekezni fogok, ftogy minél több uj darabokkal kedveskedj liessem, miértis minden igénynek megfelelve a nagyérdemű műpártoló közönség szives pártfogását, van szerencsém kérni, teljes tisztelettel
|G«9 ■ 3,3)
Kovács Gábor,
A
valódi
t. Mull. leruj.lbbaii Kid•/■«<• liltul ki vAlinn>n;At kitliutetcit, az orvosi kartól megylzsgalt, * sikeresnek talált ezerféteképrui. kipról-.ilt titkos ,«i-r a patkA nyok, házi » mezei egerek, vakandok \'■« svnbok i<-ij..« ki irtásáia, (melyet sokfelé iiicgflróháítak fimii.innii utánozni • " Ariilnl,) hamUÚIan >i<inö><t\'gt.,-it
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereskedéséiért,Pesten Kchneider (I. l.ipót iit<-aai koreakeilé\'
; sében kapható, Kgy nagy bádog I frl. kin bAdog HU k>. Kgyes bAdog megreudeléso ii utánvétel mellett gyorsan tel-aittetik.
Ugyanott kapható ozllromkenöcs > efye.JíUi szer a fagyhó-lyagok •\'•» tyukizem cllnn, egyjégely M kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből •
Kérek még egy l»áf. tégelylvel kdld.-rri. im-rt a nagy meny nylaégU patkányok kiiilá\'ára szükséges, az eddig használt kltUnó hatással Tolt.
\'l\'iKilii]wttol Veliiicr.cn, KArnlyvároa mellett jmi. l7. lörl.
UIXAIAX BETTI
57ft- \\IH) / haszonbérlőig
Árverési hirdetés!
Az eger-aracsal közbirtokossági alsó ós felső korcsma jövő február 1-én .\'5 egymásután következő évre azaz april 24. 1872-tői april 24.187f>-ig a legtöbbet ígérőknek nyilvános árverés utján a hely színén reggel 10 órakor kiadatnak.
Az árverési feltételek :
V. Bánatpénz a felső korcsmára, mely a husvágási joggal bír, leend 100 frt, az alsó korcsmára pedig 50 frt.
2. A kikiáltási ár a felső korcsmáról leend 300 frt, az alsóról pedig 220 frt.
3. A haszonbér évnegyedenkint előre fizetendő.
4. A község fogyasztási, nemkülönben a közbirtokossági jövedelmi adója beszámítás nélkül pontosan a község-, bíró kezére \'befizetendő.
f>. Az épületeket becsű szerint biztosítani. Különben j a szerződés a pénzkezelőnél mindenkor belátható.
Melyre a vállalkozni kívánókat tisztelettel meghívja
Eger-Aracsán, jan. hó 2-áu 1872.
Gruner György. Kohn Sándor,
ellenőr. (t>98—■1,4) _ pénzkezelő\'.
Csalódások )ilkeriUhetése
\'{lett!
0a. kit. kUArólag szab. ujolng javított aiVn-rikni éa angol pátensekkel \' ellátott A l a 1 A n kedv ii 11
Anatherin-szájviz
POPP I, G. *
C». kir. udvari fogorvostól {•* ,«znb. tulajdonostól. llée*, belváros llognergasso ü-ik-ajtain.\'
Kzen in Aj viz a bácsi orvosi fneiiltás állni apprnbalvn.é ■ajAt 20évi gyakorlntomouát r.\'o.lkhllli hálámnak iaimirVo, kllloii>\'iae ótékony lialAsiúiak bizonyult a száj kellemetlen\' szagtól! megóvás toklntoii\'bi\'il rosx vagy uiestorsége* .fo/ak és foggyilkerek \'elhanyagol!
gn\'áa miatt beállott szájhiiz . ultávolitá»Arn< és dohány szagunk megszüntetésére , fOllljiiiiilbatlnu szer Imleg, klíiinyen véiz.\'í, időnkint felgynladó foghus és aeorbnt ellen, kllliiiitlscii tengeren haió/ókra
tovAbbA rciimatikua és kii\'/vijuye.s fogbajok orvoslására, foghus larulAsn és eUinlásn megakadályozására, mni.v klililiiKseii n k halndlAval, midőn n légmérséklet vAltoztnval Sgen érzékeny fájdahn ;at.azokolt ez okozni; igen li^w^iiia ez a fogak lis/.lilására álalában, le főleg -á foghus rothadása ellen hallásos szer; fclMlo csudás hatás \'áll n scropliuU\'xiik szokott baja, a fogak ingása éa lazasága ellő iiegnkndályozA n Jictcg fogaknál a\'togkö azerlVlelii kifejlődését, on" iti n fugiiiakat, óv fogfájástól • a száj frisseségét iVutartin és hllsi Őlog hat. és n/. izt tisztítja,mintáit a nyalkát feloldja, és e»t k\'iiniyc -ItAvoljihalóvá teszi. Egy üveg Ara I frt 40 kr. o- e. Vltelbér es csomagolás 20 kr.
Növény fogpor.
A fogakat olvkíjK. isítftj:,, kogy mindennapos használ .la állal leines-ik a kellVmeilcni f.>eU« • Itnvolittatik hnne.iii a-fogak f. •löilltatlk éa foknzi.iiik. Kgy sknlula ára CŐ kr. o. é.
Ánatherin fogpép.
Kg.riko a l.igkényelm.<«e!tb fogtis titó szereknek, mintái iiifél« egészség ellen anyag o nem lartalmaz; a fog miiailjn. n nélklll u\\gy séitetiiék, tisztlilniik .-ili.iln. n gép egyéb vegyüléke e iiyálháilyákat \'•Icstli éa friasili, a axA.i ics/eit »\'. Ktherikus olaj részei által frissit \'ogak tisztaságát éa fehérségéi fokozza.
KlIlttnOsou ajánlhntó e* V.ár.szon vagy vizén utazóknak, mii <i nem folyhat és nem romlik mftg.
Egy izelenoze ára I frt 22 kr. o. é
Fogtapasz
Mely pur éa folyadékon)- anyagból, áll, melyet lires fogak tapaszlására használni lehet,\' hogy eredeti alakjukftt visszanyerjék toválihj kivájnsnak eleje vétethessék , iiingnkmlAlyozza ez. az étkek iradékn fcltorlödását a fogakbaii, ngy a nyálka és egyéb jiadllkét is, ezáltal a i-suiitanyag lazulásától megóv, mi at inakig hatva, fogta-l szokott előidézni. v\\ (097—a.,t
Egy adtg ára 2 frt 10 kr. o>,é.
Kaphatók: Nngy-KanizsAo : llelns..liías\'ef gvógvaze., ItnienWf ltoaeiifel.l, Wellsch, .1. és Kesselhoff.-r .1. k.-,esk.-.íé.éi.eii. v. l\'ápAn :liepen .1., Keszthelyen : l\'fiszterer g/ógy«zerés», Ningi-r M. Weim itala-Kgerszeg.-ii: !sóó K.. gyógyszerész. Kapronorán : \\Verli gyi\'.gy-rész. Vninsdon > llaltor gyógyszeré.*. .Sllmegon ; Dortior Kajet. Szombathelyen: l\'illicb Ferenrz és 1,\'udolf gyógyszer. Ilatárőrvi.iékl Sz..(Jv«r-
gyiln. Kibic K. t". Veszprémi....... M. yV Tuszkau, ngy Unthnrd Tiváda-
éa fin inál.I — .Székesfehérvárott ; l.ogiiinini A. llrnunJ. gyógysz. I.ovas-ltorényben: Heislor gyógy(z. Kaloe«án< llorválh K. gyógyszerész. Kees-keméteu : Mllhofer és Maehleid gyógysz. Pakson : Klóriiíii J. gyógysz. IJlirijjendon : Horváth .I.Somzenrcud gyógysz. Kaposvárott: Kotty\'.1.! Illlgl, Helns és Schrőder gyó^gvsz. StegszArd: Itcnhsny.\' gyógysz. * Koiiyhnádou : Kramoliii .1. Szigeivárottrltarwartb, falamon\'gyógysz 1 — Kaján : Miclillscli St. és llerzf.-l.l liái, ngy ll.-rzog IguáczrfAI. - Kiesett • Zsolnay W. és K. Zách, Sipílkh.gyógysz. Xárádbn: Zailnbáuacky gyógvsz, Maiezalibaii: Kiss gyógyzs. Tolnában : OralT gyógysz. - Dunaffild-rolt l.iikács gyógys/.. .Szcnt-flvör.M It i : Nnthig —\' Alsó.|,n,|,jván,I Kiss gylgy«z. Itnlione7on: Simon -gyó<vszerris* uraknál,
Besonders vprtheilhafte
G Íj Ü K S O 1? F ft U T E.
,,(«\'líit\'k iiiul Si\'ucii bel Colm
Grosse, vom Staate Hamburg garantirto Gold-lottérle von ilber
X Millpn 070,000 Thaler.
Díeae vtirtliüilhalle / tieliM.otterie i«t neuerilinga wit dt riim ilurílríai\'Viniie b dellteiid Vei ni.lirl, si,-entbitlt nnr 52,500 Loose, -íind \\*,erden in wonigeii Monu-ten in ti Abtbeibingen folgenile (iewlime wícher wnniKMi. tiainlieh: 1 Govjitn ovont. 100,000 Tbnli-r, speciel Thlr. ÖO.OOO, 10,000. 20.000, ttf.OOO, 12.000, 10.00Ö. 2-inal 8000, 3-nial 0000, 4-mal 4800, I inal 4400, .{-mai -1000. 5-iual 32(H), 7-inal 2 100, 21-nml 2000, 3 inal 1600, 35-inal 1200, 102-nml 800, 5 tnul (500 , 3-inal 480, 20-vinnl .400, 255. mnl 20t), 5 inal 120. 375 mai 80, 13,108-mal 4 I, 40,12,050-mal 20, 12, 8, 0, 4 A 2 Tlmler.
Die (Jewhin-ZichunK der zweiten Abthoilung i»t üilitlieli auf don
17-leii .Jniiuar tl. J.
fest gestellt, und kostet blerzu die Hunoyation für iIiih gnnzc OrigimillooH iiur 8 Uuld. O. \\V. ttiiH bnlbe «l«». uur 3\'/, Uuld. Ö. W. dnn vlrrlfl rfn. iiur Uuld. Ö. W. uiTtl scn4é ich diose Oi-igiitnM<oi»HC iiiit ItegiiTiuigH-wnppen(nicht von don vorbotenon l\'romesson oder l\'rivat-Lotterienj gegen frtiiikirle Kinaendung dea llctratfOH, III Hniikonteii, selbst uach den üiilfernteNtcii (iegoudcii sorát zu. -
Die iliulliehe ZiCbutlKsIhte und
die Versendung der Qewinngelder
erfolgt Hnfort nácit «lt*r Zit-Sittitg un jeden dúr llethei-ligten proiiipt uoil vcrHehwk\'goii. >
Mein Ueschfilt ist bekautlích tlils AeltfMtc und ^AIItTKlA■-•Mi -IijiIo, indom dio bei mir lletheiligteii schon die grönstea llituptgowliiae ion Thnl. 100,000. 00,00 0,.r»0,»00,oltmala 40,000,20,000, sehr hiiutig 12.000 riinl., 10,000 l\'lial. etc, ele. ltod jil ig-t in den int Mount Voveinbcr v. J. stattgohubton Zichungcn die <a("<iiniml-SumiiH\' von ílber 75.001) \'l\'ltnl. und >chon wli\'tler nin jüiigoten iOstni Ib\'crmbi\'r beiden uflerf/rtissten JI<ui)tt-(Jeívlnne. lant ümtllchen Gawlnnllsten bel mlr gewonnea habén
LAZ. SAMS COHN
, In Hamburg, Haupt-Comploir, Ilink-mid Wecluel^e.ehKft.
Virágcsokrok
a l;iirntk<.;ii bálakra. h\'iuihbá születés \'■■■< névna-j pQ|t-. iicmLii/iiuht-.n menyegzők s >mh alkui-
iiiaki\'u iiii\'tfriíívluli\'x- <\'.>\' drhat irOiiíx után azonnal \\ \'izlifatQÍjbsfin uljíészittiitnck, Uen.leléseket WA JDITS .JÓZSEF küny vko- | l\' reskedésében etlogad .
JANDA KÁROLY,
urasági mflkertesznol Horvat-Szent-Mlklóson,
ví.i\' N.-Kanizsa uicllell.
GAZDAG
j o - * n m v««t »\'■ h s|. Ara 90 krajcz.if.
Kapható:
WA.IIMTS .li\'lZSKT
NagyKanlzaán.
AUFTRAGE
atif alle an der Wiener- so wie an den inn- und aiisliindischen llaupt borsén vor-kommenden Staats- und Industrie-l\'ápiere, werden von dem uiiterfertigtcn Wechslerhause zu den koulantesten Bcdingungen atisgeführt.
Durch niich gekaufte Elfekteti .werden zu dem laufentlen Zinsfusse in Depot belialten.
Darlehen werden auf inn- und auslilndiseho Wertlipapiere gegeben.
Allc beliebten inn-nnd aiislandischcn Staatsanlehenslose werijen auf I2-, 24- iilíd 3G monatljche Raten verkau\'ft, auch Anthoilschein(! auf eu).sprccheiul kombinirte Losgruppcn zu billigen Bcdingnissen atisgegeben nnd alle in das Bánkfacli einschlagenden Commissionen bestmöglichst efi\'ektuirt.
I)«m ííosimnnttín inseviremlon Publikum,
tleii hoh«u JiqlionUiir ihiiik lnitituhm, uulustritílen Kt\'ibligiemtinlt jiuler lirnnclin u. s. \\r. beijhren \\yir uns beim .Ifthrc8wecli8el utiaere
W Annoncen-Expedltlon
. in eiiiprehlende Krinnerung zu briiigen. "
l\'m illírek Alisbreitiiug inunres li.-«-hlillsbetriebes den Interesscu .les IiHiyiilell-Verk\'elira in |virks.i...ster Wdlcn..,. zu kőimen, f.ai..-i. »ir iiebe.i un.ere,, ;„ Wien Prag. üliscl, Berl\'n Bern, Breslau, Chemnltz. Dresden, Erfurt, Frankfurt a M. St Gallen. Genf, Halle, Hamburu, Köln Lausanne Leipzlg. Liibeok. Luzern. Magdeburg, Metz. Münohcn. NeuohStel. Nürnberg. Stuttgart, "Zürloh be-teheii den Klablissemeiiti nnd zablreielien Local-Ageiitureii an anderea KIKlzeii, \'neuerdlnes noch oine Nia--derlassiiug in
gegrllndel, vvelche II
Pest, JlerreHff<isse. Xro. i:t.
r flberall gleichlnuti-ndeu Firma
Haasensteln & Vogler
\' der PublieitXt gowldmot, und den Uedllrfnissen derselben angepasat Isi.
. Das uns aelt .Hí Mahreii vén allén Krei-rej) des öir-iitlichen und IVivat-I.el.ei Vertraiien, nvlcheiii unaer luatitut teine i n t e r n a t i o u a I e II e d e u I n „ „ verdankl H.-rdeu auch kilnftlg zu rvchtfcrtigeu wiaaen. * »»raaiiKi, «.rdiu
Haasenstein & Vogler.
A FARSANGI IDÉNYRE
Férd, F, Leitner,
k. k. Ilof-Wcohsler, (?«>6-s.i)
Graz, Wien. Pest,
Murgasae Nr. 14. Wullnorstrasae Nr. 17. Palnis der ung. Aaseeuranz.
Stabilé Kaujlentn, twlclie sich zu vortheilhajtcn Hedhujnissen mit dem Vcrachleissc von liatenbriefen auf Slaalsanlehom-ljoso befassen und cinen i/uten Ercfolq in Anssiúht stelie.n können, wollen ilirc. dicssjalliijcn Antrai/o an die vor-stehend gefertiyte Mrma ruhton. luclche ihnSbdaiterml lo/mondc .fícschüjliijuny und jedö rnügliche lieijiin.stüjunij zukunnnen lassen toird.
s*r linóm kczljllk m- divatos nyakkendők m~ elegáns topánjok. ew uj-lclii ékszerek díszes legyezők íw- l\'raiiczia l\'llzőkék w különös linóm illalszerek
dús* választókban
legolcsóbb árak mellett
kaphatók
Rosciifcld Adolí
kereskedésében.
Wujdits Júisof kiudó-, lap- ús njomiíaiiüsjdonia, gjurssiytiiuj oiiiísi Nngj-l\'áuiziwu"
NAGY-KANIZSA, 1H5«. JnimAi- I l-ni.
ES-llc azáim.
Tl\'/.cM\'K.voilIk évfolyam.
Hlrdelrsek julány.san
NVrífl l\'KIIIIKS
Zala-Somogyi Közlöny
(a z.\'tlainn.U\'v
IIHünkint kétszer, vasifni.i
.......
|i A lap szellemi réniót 1 j illctii közlemények a f szerkeztéhez, — j anyagi részéi illett\', I II kOxIcményrk pedig a { j kiadóhoz bérmentve in- J - < tézentlők: I
■I NAGY-KANIZSA | Wlasiloiház. J
il|l- N
>azilasií<4Í o.ifyosiUiít lii^ahiMs oi\'fe.sittíjp.)
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
ELWimtSt íTCLíttYÁS
A
ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
1872-dllt évi folyaméira.
Bizalommal kérjük, lapunk t. pártolóit, hatpj elit/ízet fisaikét mielőbb mcqttrivi Ktoeskedjemk, hoyrf dnynda példányokat nyomtathatva, a pnntas xzétküldéxhr.ii Ji-.n-akadd* vr. történjék.
Előfizetési ár a hctvnkii.Ji kétszeri méyjclnnéssel:
egész évre S frt, fólévro frt, évnegyedre 2 frt.\'
Zala megye t iszt ujtf ásá n.
Január !). Ji}72.
Nagy időket élilHj^ országszerte vődtol o» hagyaték ősi alkotmányunk\' ezredéves liicgyci -bástyái, csak. pillanatra , hogy it j erő, uj lelkesedés védje, azokat ujolag, nem az öröklött díjért, nem a kiváltságosok korlátlan liautlmával, hanem- a korszellem fegy verével/az értelein és munkásság vértjeivel s aíjon édes emberi joggal, liogy hazáját mindenki \'szeretheti s-nemcsak érte • vérezni/ de üdvéért, hosszé éltéért munkálkodni/tenni s hatni tartozik. Ila hajdan dicső/ halál volt a hazáért vérzeni, annál dicsőbb most a hazának élni, midőn a világ legszebb trónja is összeroskad az egyetértés óriási hatalmának ellenében, midőn nem a születés vakeszköze immár az ember, ha-* nem az észja lélek, a szív isteni adományának látígereje emelheti fel.
Deák Ferencz szíllömegyéje inéltőlag viselte magát, nagy fiához, nagy fiának dicső szelleméhez, melynek koronája: a honszere-!otn, ragyogó gyöngyei: a béke, az igazság és munkásság. Érdemjele: jw önzetlen hazafiság, a haladási
Zalamegyc évkönyveiben dicsőséget sugárzó lapuk vannak s elilioz járul a január !>-ki diadal is, midőn az ősmegyc haldoklásánál az ujmegyét, mint kedves pliönixct. diadalittasan üdvözöltük.
I. • Tisztelet az ellenzéknek\', mert telteiből meggyőződésének itein romboló, do.éltető illata szállt a többség vívmányának koszn* * rujáltoz; igy szép s dicső, lm honpóigári küzdelmeinkben az édes jó anya, imádott hazánk üdve, léte s hosszú éltérei törekvés a termő alap, \' A \'megyeház terme, előcsarnoka, sót; | lépcsőin is tömören állljt|> a megyo virilisei ; s választott bizottinányi tagjai, kik n\'hon- : szerelem bonts érzelme közt várták az ünnepélyes pillanatot, midőn a nyolezszáz éves megyei municipium el teliültetik, hogy .az uj megy\'o azonnal életbe lé^joiú
Fél tizenegy órakor kö/.tisztoletü főispánunk, Gróf Szápáry ii/./.a ur ö méltósága íiarsogó éljenzés közt.ri terciiiht! lépve, velős és meglepő szép, a pillanat magasztosságát hivén tükrözi beszédet tartott, melyet az ő tapintatdus modora, csengő s szívhez szóló Haifája oly lélekemelővé tett, hogy | pártkülönbség nélkül általános helyeslésre 1 talált s elhatároztatott, miszerint e beszéd ; külön nyomtatásban megjelenjék s minden i bizottmány! tagnak megkilldessék, azért, | ílohogy egy szóban is különbség legyen,
közlését felfüggesztenünk kelle. j A viharos éljenzés megszűntével Kö-\' nigmnyer Károly apát ur emelkedők fel s I megszokott lelkes beszéddel üdvözli) főispá-| nunkat, azon általános óhajnak adván kife-
jezést, hogy a megye ő méltóságát főispán? jául még sokáig üdvözölhesse, ki pártkülönbség nélkül birja a megye közönségének osztatlan tiszteletét, szeretetét. Hiszen — úgymond - a régi megye nem szűnt meg, mert dicsősége, szabadságszerctetc s szelleme meg van, csak a régi institúció uj viszonyok, uj intézményekhez arányúit, óhajtja, hogy a szel leni nem változásával a tégi alkotmányos téren vezessen bennünket. .Szűnni nem akaró éljenzés követte e beszédet.
•Mezriczky Péter mint phőnixet Ild-vüzlé az uj megyét.
Megalikittatott ezután a tisztújítást kijelölő bizottmány. Főispán ur részérói: Inkey László, Séllyey hászló és Nagy Károly. a bizottmány részéről : 0lavina- Lajos, gróf Batthyány Zsigmond és Tolnay Károly urak. Mielőtt azonban e bizottmány \'működését megkezdette volna, főjegyző Svastics Béni,máiodalksp.tn, s a tisztikarnak következő lemondó levelét olvasá lel:
Méltóságos főispán ur!
Tekintetes bizottmányi közgyűlés!
A .Sut) éven át fentállott régi Zala-1 vármegyének egyedüli élő emlékét már I csak e-perezben még létező tiszti kar ké-; pezi. • • Azon megyéitek minden más cm-• lékoztotö jelei részint élet nélküli, részint a legnagyobb részben holt betűkkel beirott jegyzökönyvekből, s egyéb irományokból j állanak. Do épen ez utóbbiak azok, melyek \' szólani fognak még akkor is, midőn mi már r régeluémiilunk, níí.dőnami sírjainkat, hogy j ko-zorm költőnk szavaival éljek, a fü már = régen benőtte.Kifogják azok különösen mon-\' dani kérlelhétlen itészettel azt is, váljon mf tisztviselők hivatalos kötelességünket | jól\'-e vagy rosszul teljesítettük, — elfogják ezt mondani akkor, midőn mi már sem a helyeslés- és elismerésnek örülni, sem a megrovás ellen magunkat védeni képesek nem leszünk. Történjék azonban egykoron emlékünkkel bármi, — jelenleg a régi Zala-vármegye utolsó tisztviselőinek még csak égy teéndőjök van, t. i. lemondással bevé-
gezni a régi megye életét, hogy azt kedves emlékű halott gyanánt a levéltár katakombáiba a többi holt emlékek közé temetni lehessen.
Kijött az idő méltóságos főispán ur, tekintetes bizottmány! közgyűlés, melyben a régi megye utolsó tisztikarának megszűnnie kell. •
Knnélfogva tehát nemcsak a magam, de ugy hiszem többi tiszti társaimnak is. akaratja szerint járok el, midőn a megye pecsétjét méltóságos főispán urnák ezcnnnl mély tisztelettel átadván, s e díszes helyet, melyre a közbizalom által ültetve lettem, elhagyván, - általam mindenkor nyugodt lélekkel viselt hivatalomat azok kezébo, a\'kikiől azt vettem;.leteszem,s tiszti társaim által is viselteket szinte letétieknek, megbízásukból, kijelenjem. Letesszük pedig hivatalainkat azon lelkűnk mélyéből fakadó kívánságunkkal: engedje a Mindenható, hogy az uj Zalavártncgye nem 800 évig, hanem ölök időkig álljon és viruljon; — legyen annak sok oly főispánja, -mint a mostani; legyen annak erélyben, igazság-és hazaszeretetben, kitűnő bizottmánya és tisztikara ; — s legyen ezek, de különösen fiainak egyetértése által Zalamegye a magyar államtestnek ép, erős, egészséges egyik tagja; — legyen a magyar szent koronának egyik bár kisebbszerű, dc homálytalan tiszta-fényű gyémántja; — legyen végre a királyi trónnak s a felséges uralkodó családnak jó és balsorsban törhetlen hűségű erős gyámola.
CSUTOIt IMIIK,
A felolvasás végeztével meghatottság szomorú érzete\'Ült minden arczon, .... a viharos éljenzés helyett bánatos hangok reszketteték a levegőt, .... a hoijJJ bú tompa sóhaja gyászmcnctet tartott .... a szónoki tehetség meghajolt az érz^s vihara alatt .... s a honszerelom tiizlángja helyett a szemekben olvadó könyú rezgett . . . . ah e pillanat magasztos, nagyszerű
TARCZA
Ilaluton-vldéki dalok.
Ab uj Kmmaua I
Yosxprém táját ha néxdeleln, Ka Inngynr Jeruzirtluiii,
A váro*tiöl Caopakig fut,
JWnSrdő ki\'xt tir! ej .ara, \' Kelulrfil ni /, egy uj piiíxla I
Az uj utat cain-íltatta A v>-.<x|ii imi |>llt|>ilk mag* ; Megkedvelte »iA|> CsupKkiiv:. K rá jé ntírl mit ao •ajnáll !
Uii nr.álliU kellett iiiAk mo»l, S fcUtlílá a kla )»rí|».st! Kaúatiteriiak .két* ni eljii, IS Kimnaiia rajt- aa uj jemlU I
— 11a áll a ft^odl nalsoii\'i S..k ur, weginy, jár /. uloii, Kinmaii«K»ii kén* a axáltáv.
tsleuVyldás!
II.
t\'j |.u««láim1< uj Míxene, KlUforrítl l\'nknnr.1 kexo, Uundja van úrra, •ío«.(iiyro t l>«^on áldásban einUkel
Hxálljuii\' rá i
Járj Caopakrn, » Krniu Vidám nép inuuká<< lm S .-> mrniiávnl áldott |i Neclárját C»u|inkr<V! k
Hu
m.-uUnak ír*
.pnkunk uei íny kalá»<,
Slngyarnuxág.S"
Kerlé.x Kertéi* Ültelek \'Itadd U
mijun
\'ár a iitlspUk Csopakjára, •Ín meg a kia uj piurtúrn; >11 a lialntoii tllndére ; ixebli a punxta monyoeskéjo I
Kllkény«omtl klx mony l.e^yeu gondod n llixl. I.oliogjoii mint égf> Hli
i-iko,
A réglek s61yom-va<Íászatiiról.
j Ugy \'hiazein kedves olvasó, előtted nem
ismeretlen a régiek, do különösen a középkor nieuóa lovngjainak kodvoncz iinilatsága a sólyom-vadászat, melyö^idy kedvvel éa gyönyörről Űztek hajdan; do ennek ia, mini aok miia lovagias mulatságnak\' vége, mi csak híréből ismerjük s elmondhatjuk róla ia, régen volt, tán nom is igaz./Pedig létozettj de sajuoa, idője lojár. Hajdan /telnőink i» kedvűtek n aólyom-vadáazatot, valódi ünnep Volt ez roájok nézve. Már kora reggel, midőu még uz eget uoia testó
a nap bibor sugaraival a a kia virág harmat-keblén ott ragyogott a gyöngy éa a kia inádár dobogó kebellel várva az laton ama 0S0diUat08 éa miliő azépaég^el bíró toromtinényénok megjelenését, melyet napnak novezünk; már ők felkészülve leaék a vér erkélyén a jojtiuló kürt órezhangját, oh mily kedves, mily bájoa volt e rezgő, durva melódiája nekik Va/t ők tudnák megmondani. Mily örömmel vetették fel .magokat habzó inéneikro, melyek tobzékolva várák uriiőjóket, a luv ez lágy kacsóival végig simítja büszke nyakát, egy örömteljes nyeriteasol adja tudtul tetszése kifejezését.
Mindenütt öröm és tarkaság, bárhova tekintünk, a lovagok éa lovagnók fényea öltözőtökben, fejőkön az ingó kócsagtollas kalpaggal, tűnnek szemeink elé. A aólymáazok büszkén lépdelve adják át urnőjök- éa a lovagoknak kedvoncz sólymaikat, melyek vijjongva a kiterjesztett szárnyaikkal csapkodva magok korul, fogadják a fejükre alkalmazott bőraapkát. A tárogatók harmoniás zenéje éa a aipok trillája indulást jelozve, mindenki elfoglalja helyét. A iljszea vadnmerog kihalad az; udvarból é« a n vonóbid előtt megállapodva, várja annak leeresztését,mely csikorogva robban le alapfájitra.
Megindulnak a közöli vírányok- éa Iigo-tekbo, hol a lelügyolő aóly\'ommestorek tanácsára kiki állási foglal a készen tartott aólyom-mal várja a vad.inegjelonéaét, melyekoOi\\ár a jó eleve elindult esallóaok és á aólymáazok kutatni indultak.\' Nemsokára azután minden oldalról hallatszik a vadat jolzó kürtök hangja, inoly a rengeteget megrázva; a távoli- hegyekben moraj tűnik. A.felkelő nap biboraugarai mellett a távol látlíatáron ógy fojjolyfe^a tű-
nik fel, melyek nem tudva magoknak megfejteni, a reájok nézve borzasztó zajt, ijedten igyekeznek bozótjaik felé, de vea^ökre, mert az ott rejtőző vadászok sólymaikkal fogadják, melyeket vozényszókiáltás közbon, bocaájtanak szabadon, s ók sobea szárnynláasal igyekeznek a magaaba\'; ott pár pillanatig keringvj,.szemlélik áldozatukat, molyok már-már menekülnek, azonban éloa szárnyauhogások hallatszanak, egy pár sólyom gyorafordulatokkal köztük te-\' rotnvo, kiazemeU áldozatukat déjczygon megragad vn,.villáingyorsnaággal szállítják urokhoz, kik totazi-aöko! mézes szavakban és részökro pár jó falattal nyilvánítják. így folyt ez mind-nddig, míg az előkerült vadak mind foglyul nőni oslok, vagy ol nom inoaokültol^mely utóbbi nagyon ritkán fordult olő.
Vadászai végeztével iaiíí^WA- rendben, éa kétazerea örömmel voniilUR a lvívagok váraikba, hol Ízletes ebéd éa Vltz£~$>crlog rig koezezintáan közben taglalgatták Lvégbomont vadászat élményeit, mely gyakcan nagy vitára adott alkuimat. így folytak ama boldog idők, inig végre, in int mindennek, ugy ennek ia végének kellett lenni, hja hiába, nem tarthat iniudon örökké. A Italadáa korában (?) élvo, rég elfelodé. apáinktól ráhagyott szokásait éa gyönyöreit a mai nemzedék, szégyennek éa di-vatellonoanek tartaná a korral nom előre,hanoin rák módjával biUramáazni, csak némely, belátása szerint ős dolgokiit kiván utánozni,jji1) "nío-\'lyet caaiiugyan liagyoiuáuy-azorünek tartva, gyakorol. Mélyet azojriiaji^uctu nyilvánít másban,- luiiilhá utczáin bakterait végigaétáltatva, „tueukoltőt Ütött az óra" kurjougattat, ezt már ügy raegazokto, hogy o uólkUl aludui «oia tudn^
volt! Mintha romboló vihar sodorta volna el a széliéin erejét, halálcsciul uralgott sokáig.? oh nem ! Százaknak egyszerre vil-lámtckintetc voltakét képre. Deák Ferenc/, és Os&nyi László életnagyságú arc/képei re; az iluncpies, pillanatban miut megváltói szellem édesen susogott mind a két kéjt.
— Sznlőmcifyémbcn honsicrclctii volt a bölcsőm, honszeretet ápólóm s honszabadsáij éltetöm; — élek, élj\'tck ti is; szereit<k <t hazát, reméljetek a jövőben s hii]i/jrt,k a jel■ nwk, miut én!
Százaknak borús arczára vidámító mosoly ült.
— Köztetek nevelkedem, Kérettem n hazát, mert ti tanítottatok reá, imádtam a szabadságot, mórt tőletek tanultam s inetj-kelle halnom , de bátran , mert bennetek maradt szivem érzése, mei/őltek, de sz<lle- ; ?w-m él bennetek, /tűim! a szabadság, v<fi/i\'-nhisétj s testvériséij terén előre!
S valóban lelkesült\';kéj;\\ramlat közt dörgött az éljen; midőn Csutor Imre, a tisztes ósz, a munkásság e peldánytükre, reszktíló, elhaló hangon cincié lel,.székét, bog} azt ott hagyja, azonban ót, ki >/.ivvérének egyetlen virágát, reményének, élet-(Idvéltek egyetlen csillagát midén a halai elrabolta, nem zúgolódott, de kijelenté, hogy lia helye,tt neki kell a hazának, a közügynek szolgálni, inig ereje birja; mondom ily apát, ily honfit a közbizalom nem ereszthet szókéról cl. .
A tisztújítás eredményét lapunk előbbi száma hozta. Leírásom befejezését pedig jövő számunkban közlöm.
Bfrroiun.
I j bélyegítfrvény.
Az 1872. évi apr. 1-só napjától fogva belföldön kiállított váltók után járó bélyegil-leték csak kincstári váltóürlapok használása által s csak ugy engedtetik meg, ha valamely adóhivatal által alairás előtt átbélyegeztet- Z.-Sz.:Mihály, 1402 f. 77 kr. Csnior l-mre ügy-
illetékei a lVná|ló Szabályokhoz képest utólag a IÍ-ik szerint pótolni kel!. Á nem kincstári űrlapon kiállított belföldi váltók elfogadtyar forgatója és\'minden későbbi bir-I aló ja felmenti magát és valló-utódjait a felelősség alól: ha az ily váltót, mielőtt azt aláírná,-továhb forgatná vagyli/elés végett bemutatná, a pénzügyi hivatalnál leendő előmulatás mellett, váltóelózói ellen a bélyegkeletet felvéteti, minek megtörténte a váltóra feljegyzendö. - A közúti vaspálya vállalatok által az 1808-ik XXIII. t. ez. 30. íj-a szerint mimlen szállított személytói eddig tizetett félkrajezár bélyeg-illeték 1872. évi jan. 1. napjától egy negyed krajezárra leszállittatik, ellenben az 180ÍL XVI. iörvenyezikk IS. Jj-ban foglalt. a gőzhajózási és vaspálva-vállalatokra nézve megállapított lf> ki nyi maxiinal illeték megsziintettetik; mihez képest .azok . tartoznak az általuk szállított személyek vitel bérétol .járó bélyegilleték lejébon a mennyiben a vitelbér 00 ki t meg nem halad - egy krajezárt, magasabb vitel-bértól pedig, tekintet nélkül annak összegére, annyiszor egy krajezárt minden sze-inelytól fizetni, a hányszor a vitelbérlum\' Oo kr. foglaltatik.
. Az eddig fenállott díjszabály, níely szerint a nemesreiidíiek neveik vált<>/.talá-sáliak engedélyezéseért 1 00 frt dijt tartoztak fizetni, eltörültetik.
Zalaincgyc
lejlijih adót ji;>t\'> h\'ittjjolíjdraiituk
fő kimutat a 8 a.
Or. I^stotica Tasziló Keszthely 2o7l»8 I. Gr. B uihyány Zjiga Sz.-lirolh, 4í)2\'J f. 10 kr. Ilr. Puttheáuyi <Mun Szigliget, 2S<»8 f. lnkoy László N.-Bécsé, 23S3 I. 2Í kr. Landauor Ilőnie/. bellit/ti urod. ll\'OS I\'. iii kr. I\'ejaesevics t iábor gr. Zalaber, 1830 I\'. 1)3 kr. Ilalassy Aladár Tóiszerdaholy, 1030 f. D kr. Gr. Batthyány t.íedő Kualán, Illői. 42 kr. Skublies Uábor
nck. Egyébként magán űrlapok, vagy másként kiállított váltok, habár azok az eddigi .szabályok szerint bélyegjegyekkel cl is kutattak, nem bélyegezetteknek lesznek tekintendők. i la a váltó oly nagy összegről szól, hogy annak a kincstári váltó-ürlapokon benyomva levő legmagasabb bélyeg (lő forint) sem felel meg: az illeték hiányzó része a váltó aláírása után legkésőbb 8 nap alatt valamely adóhivatalnál közvetlen beűzetés által pótolandó. Klroinlott, de még alá nem irt és meg ucin csonkított váltó űrlapok kicseréltetnek. Az cluzó íj. szerinti eljárásnak van helye azon esetekben is, midőn a» 1. fokozat szerinti bélyegzett válló-tirlapon eredetileg helyesen kiállított váltó-
■ÉTi-rr-aríii\'IÍ " • " ■ i —•—
véd Saloinvar, IIIHO-/. DO kr. tir. Deym Kis-\' rencz L.-Tomaj 1200 I". 3 kr. Bogyay Lajos Keszthely, 12úI f. i)0 kr. <Ir. Batthyány 1"«j-rouez Dabroiicz, I 223 f. 00 kr. Simon Z<igtuoiid apát Tihany, 1 lt\'O f. Oltny Sándor .\'iz.-l•yorgy-var 11\'.\'.) I. i>U kr. Ktl Itttváu apat M.-Keresztúr, 1110 1. 00 kr. Bogyay István llaiáp, I I I I f. Inkey Kálmán ltigyáez, 1U07 I\'. 2 i Kr. Csuzy Károly Beesulioly 1021) I. 71) kr. \'Jurányi l\'o- ; rouez l\'.-Sz L.is/.lo 111)1 1.33 kr\'. S/.aiacsy Far- . kas vontéi uroil.il.it 1.20kr. JloclistiiUterJakulj Öz.-tíróth, \',).>.» I. ;)ü kr. (ilavina Lajos ügyviitl l\'alin, y2< f. 7-1 kr. Korstor Uyörgy (.\'■•>»nv \'J21 f. 7 kr. Farkas linro Alsó JJago<l rí.I. I í kr. 1 íorvanu /»Kos ügyv. Kiluuan, « KI f. ill kr. liossuuyuy Kmö tigyv. .Mihályla, Ml I. ős kr. SajJy Ka-oly iigyv. AnUráshidu, bili I- in) kr. Ke lár János Kuuidá, ,73? I. l\'J kr. IJutfukoviis Kr\' aán T. Sz.-iMártón 720 I. b\'J Kr. V\'raita
Frigy t-s PukliMiieza 712 f. M kr.Siíllyey l.á«zló ÍÍVI.-i-\', li\'.\'2 f. S;"> kr. (\'sertán\'László NV.AjMlhi, tll\'JI\'.tilj kr! liogyay A\'ntaU\'s. Kundok, lílOf. 7. kr. Miau llonrik Kanizsa,l»U8 I. 4i> kr. Untmauii S. II, de tielse Kanizsa, iV.IH í. ;>8 kr. Vizlcad-vay István (lolso, f)lH f. 7\'.) kr. Kgcrváry Károly ügyv. Zalapat^Ua OSI I". 78 kr. Merklv\' Antal ügyv. Sz.-.Mihály, 070 I. b2 kr. Gr. <)\' Donnel Csapi, 070 1.72 kr. Svustics Károly apát Keszthely, f>0\'.» 1". Ili kr. Tolnay Károl.v üj;yv. Sz. .Mihály, 00.\'} I\'. 150 kr. Id. Skubfüs I.úszlii úgyv. Heiwciiyó, OiíS f. \'.íj kr. Nousz Ti vad ír Késznek, 0:W l". ?<) kr. Köves János |ir.i-j>osl K.-Urs, 0:51 I\'. <1 kr. Horváth János ügyv. Kanizsa, 021 I. 0 kr. Skublici István llesuonyő 02<) I. s:$ kr. IIcinez lgnáez l\'aesa, OH) í. H7 kr. Thassy Mihály Z l.övó, 012 f. 02 kr. Ilu-tye.y Károly Ukk 002 I\'. JJ2 kr. O\'herncl Ignátz (\'<ab Kileli k, OOí) f. 00 kr. Königinayer János Nesz.-l-j. 1D2 f. 10 kr. Vértesiy Iván ügyv. Keszth.-ly, 17.S f. Hü kr. Uainazetter Vinczu •Siimeg, 4 70 I. 01 kr. Hircza >Sánd »r ügyv. Csnh Kendők, 101 F..H2 kr. Htern Farkas l\'a-k\'id.\'4:>0 I. 10 kh N<*vák Foronez 0<ány l.\'l4 I. II kr. Kónigin iyer Károly apát Z -Kgorszug,. 4."/» I\'. 24 kr. BVz-nMy KÍok llozeród, 4211 I. IS kr. Nóvák Károly hilktMjf X«ul«licz, 410 I. 42 kr. A^lar LázÁr v. Honedok Z. L\'ivő 412 í. Os kr. Jiluu l\'ál Kanizsa, 411 I. 0 kr. Z^ibrik Itilint IIrtsjhágy, 407 I". 01 kr. Fábiáúii^ náez Misefa, 101 f. 70 kr. Tarányi Mihály (\'sab-Hitndük lül I. 0\' )4cr. I.aposy Márkus leik. Porlak, ÍWS I". 20 kr. VUsits Aiital ügyv. Ka nizsa, ÍÍU8 I". S kr. Vágner Károly inűruök Kanizsa, 3U7/1\\yO kr. Jl\'jrgor Ignáez lelk. Szout-liyörgyvölgy, 3110 I\'. Ileged(h Károly Ságod, Ml 1 :l(i kc((Sáál Kndro (Salsa, ;)\'.»! í. UO kr. Kováts Károly ügyv. Kgorszug, ;)SH f. 80 kr. l.\'iwinge.r Izrael Kanizsa, UHO t\'. 80 kr. Volt-nor Jakab Kesítholy, 3S1 f. 18 kr. Voglor Jó zsef iSzécai Sz.-László,-1180 f. 0 kr. Horváth Oyörgy Csáktornya,377 f. 12 kr. Sachs Arnold M.-Szerdahely, 370 f. 1>2 kr. Molnár István lelkész Szoboticza, 373 f. 00 kr. Horváth László mcínök Lenti, 37.í I". 00 kr. Loszner lluiirich Kanizsa, 373 í\'. 21) kr. Laska Foroiicz Keszthely,308 I\'. 03 kr. tlyomör.*y Vine/.o ügyv. L\'kk,.\'IOS I". 0 kr. Takács János lóorvos Sümeg,
301 f. 88 kr. Orosz l\'ál HoHOZodtöld, IJO\') f. 32 kr. Konkoly Ambrus lelkész Tapoleza, 30S I". 2< \\/\'t kr. N\'as.lónyoy Lijos Ko/.madoi.iibja, 307 I". 78 kr. Oyörllv .lános ügyv. IL-Henye, 300 I". 71 kr. Tunas h\'oreneí. örog L-denye,-iJ.VJ í. 1 kr. Kngliinder Lajos Kanizsa, 3Ü0 !\'. 78 kr. S/.eles>y Dáiiiöl Szegvár, 344 f. 7 k^. I)r. Orá-nor .Mihály orv. Kgerszej^,-312 tV-10 kr. Szy Sándor ügyv. Csáktornyii, 342\'f. 20 kr. Után Foroiicz ll:«rab:isszeg, 310 f. 4 lir.\'Kozáry Far-ka»_Znlabér, 3I3.J I". 40 kr. liogyay MátiJ ügy v. Sánnellók, 3 53 f. 34 kr.^Szilv Dezsj Hósztód, 333 I\'. 12 k. Horváth MórZ. S/.\'-Mihály,331 f. 110 kr. l\'revzburger JakaO Kanizsa, 321) t". 7kr. Ko-válH K\'jzaő Keszthyly,1 1528 f. 20 kr. ^Molnár Oyörgy ügyv. lCgerswg, 320 I\'. 22 kr. üaal Dortalan llos^tód, i}22 f. 80 kr. SzabóTuiro\'A.-l\'usztákoveez, 310 I. 4\'J kr. Köves Péter Felső-<^is .510 f. U\'/j kr. Isoó Alajos ügyv. Kger »zeg, 30U f. 88 kr. Ádám Autal ügyv. Mint-BZouikálla, 307 í\'. 42 kr. J}r. Uusits Alajos Kaszaháza, 3O0 t. 88 kr. Lisziák Ferenc/, ügyv. Perlak, 300 f. 1)2 kr. Fuliér József leik. Silmog, 3Ul f.\'Jl> kr. .Qu.terhuebor László l\'.-lvlories,
302 f. 70 kr. Sehercz Albert Kanizsa, 302 f. 01 kr. Nunkovies János Uétye, ÍJ02 I. 43 kr.
Csillag Liszló Ügyv. Hekeliáza, 301 f. 31 kr. Itr. It.irV\' 0önt**r*Sz. -ti vörgyvölgy,300 t. Skub-lits Zsigmond Z. Kgerszog, 2\'JS f. 82 kr. C/.i-, gán Károly ügyv. Kövágó-Urs, 21)8 t. i>U kr. Mártinkoviu Károly ügyv. Kanizsa, 2H8 I\'. 22 kr, l)r. UnW. János orvos Z. Lgers/.eg. 2\'JO I: OH kr. Vasdéuyey Aiünl F Kajk,2,.)3 I\'. Otlkr. Lovak Káró!gyógyszer. Kanizsa, 2DI I. OS kr. L\'jvárv liléi Kanizsa, 21»0 f. 70 kr. ll.ilka Lis/ló F.-Hahót, 280 f. 20 kr. Horváth Jó/.. I P. í)iska-2»1 I\'. 08 kr. Sáska Imre ügyv. Z Lövö. 270 f. 38 kr. Kollor Foren.cz Als\'-I\'t hok, 273 I\'. 2 kr. Löwinger Jgnáez Kíiim/h.i. 271 f. 1)0 kr. Ilááu Kálmán Szabar. 271 I. Tóth Lajos Kanizsa, 2011 f. 11 kr. SmodiU Klek M. Sz rdahely, 208 f. 00 kr. Oszlerl.ue-bor Ágoston Uógánla, 200 f. OU kr. Orlluhnt Külső Kaiii\'.sa, 200 I". 10 kr. Kuzsi<!s Károly llgyv. Z Kgerazeg 203 í. DO kr. F.perjesy Sándor tigyv. Kanizsa, 20D f. \'.\'2 kr. (J.irger Vida Keszthely, 20D f. l» kr. Horváth Pál több község, 20s\'t\'. Koijh Mihály ügyv. Kaaizsv, 207 I\'. 88 kr. Isoó Ferenc/ gvógysz. Z.-Kgerszeg, 2ől\', f. US kr. IV.tka JánosTJjl\'ulu, 203 f. 44 kr. Ba bóehav János Kanizsa, 202 f. «8 kr. Skublits Jenő bobrélo, 202 f. 82 kr. Tuboly János Z Lövő, 202 f. 10 kr. Polgár Foroncz lelkész Pae<a, 20O I. 70 kr. Habos Péter ügyv. Hago-nya, 20O t\'. 02 kr. Okolicailnyi Dénes Tót.-Sz.-l\'éter, 248 (. 8D kr. Kniser Zsigmout^Z.-Kgor-szeg. 217 f. 02 kr. (lyömöroy Gáspár \'Uógánla 247 I. 21) kr. Kondor Foronczjolk. Salomvár, 240 f. 24 kr. P.vllánovits Miháiyiolk. Csehi 240 I\'. 80 kr. Handlor István Z.-Bgerszeg, 240 IV \'411 kr. Bindor Mihály Csáktornyn, 211 (. 48\'/, kr. Filipáciicj, Károly lolk. Lotonve, 24-í f. 22 kr. Tuboly V^ly N\'.-Longvel, 2-11 f. 24 kr. Óry István (iuWis 240 f. <J7 kr,,Csontos Pál ügyv. P.ikod, 70 kr. Külloy .íózsel
Oógánta, 237 1\'. i> kr. Sáry István Dis/.el, 230 f. 81) kr. Forintos Klímán Mihályfa, 2.51 (. 71) kr Cjig<í István Gyulakeszi, 233, 1. 80 kr. Bekk Kálmán Keszthely,2 13 f. 00 kr. Oyörlly Dániel ügyv. Köveskáll, 233 f. 42 kr. Takáei Alajos ügyv. Sümeg, 231 f. 00 kr. Vajda Klek Z.-Miutszent, 227 f. 70 kr. Gábolioa Imre Kri-zsovecz, 227 f. 03 kr.. Dr. Krasovez Iguáez Csáktornya, 223 Í.0Í kr. Horváth Antal ügyv. Kanizsa, 221 f. 80 kr. MoliU Julius II. Ilugv-keriilel, 220 f.\'3D kr. Kiss János Baksa, 211)\'f. (.;1*2 kr. L-\'ív.v Jiizsi-\'f Kanizsa, 218 f. 44 kr. Boói Károly llosztód,\'217 I. 44 kr. Arvay István ügyv. Z.-Kgurszog. 217 f. 21 kr. Hajdinyák (forgnlv Perlak, 214 f. 1)7 kr. Simony Ferenez Pakod. 213 f. 00 kr. Ueischl Venczel Keszthely, 213 f. 38 kr. Srttca István Dabronez, 213 f. 38 kr.
ktivrtkcxik.)
(íaztlaságl havi teendők.
höbun.
Jenónok a Corvina által kiadott omo néptóerflleg irt müvéből minden hóban közölni fogjuk a gazdasági tcondőkot, hogy a kisebb » kezdő gazdáknak hasznos olvasmányt ^ nyújtsunk. Szork.)
. Oaxddtzai. Az elmúlt évvol a gazda teendőinek hosszú sorozata is véget ért, do csak rövid idüri, hogy a/tán ismét íijult oróvel lásson újévben szükséges teendőkhöz. A jó gazda soha som pihon; hanoin munkálkodik
jóiailot; gyunkra
A só
n vadkan
neonban hagyjuk ezt, térjüiik tár-
büszke, gyors szárnyalás! ügyességével és kihívó merészségével, sőt inkilOb alattomos ra-
, , . .i ,.\'..\' vaszsága uz, a mi ót o iiémbeti alk ilmazá. Ö a
jlymás/atot vagy solyomvadászalot , , ... «■»«"»• v «
szarvas- és őzvadász.aton kivltl is ; v"dul "Uuto.m.sun, ravaszul támada meg, ho-„agyban és kedvvel (izék őseink , melyet ! vfr;rt 11 knuerultscgének notovabbjál, es
:_.•.!..... I.1..MI ...J... : . tr.____f akkor volcll vegei eletd(/uk, yj\\gy kivásva cső-
révei szemeit, képtelenné teié /i nionekülésre, migleu az odaérkezett bólymászok kópjáikkal meg nem ölék. A sólymok botanitása nagy ügyességet és ttirolmet igényeli, kivált a kevés j talentummal bíró egyes Iájuknál. Oyakrau ineghiusult a mesterük iparkodésa és láradsá-gok kárba esett. Sokszor a már kész vadászmadár a vadászai színhelyén monda lel a szolgálatot és hagyá <>tt l\'anitójokat, azok mohó bo szuságára.
u ttirtónctirókon kivltl számos fön maradt hely eléggé bieonyit, melyek sólyom novöket máig is megtartották, az is bizonyos, hogy Sólymán várában a királyi sólymászok tartóz kodtnk.
A kitanitott példányokat, melyek nagyobb madarak fogására használtatlak, szörnyű drágán, sokszor 80—UK) aranynyal li/.oiiék. II. Lajos királyunk egy ajándékba kapott sólyomért az ország egy évi, minden jövedelmét az illetőnek engedő át.
K madárfaj közt legtöbbre becsültetek az ugy nevezőit nemes sólymot, {.Falkogculilis) a kerecsent (F. candicans). Kevésbé a s/alida sólymot (F. laniarius.)
A nők kedvenc/madarai voltak az ölyv-ded, sziklai és véreső sólymok (F. subhuleo, F. eaesius,F. tinnunculus.) Azonkívül szinte a só-lyomncmhoz tartozó karvaly, mely utóbbili.TŐs-ségo és vakmerő bátorsága miatt a nagyobb madarak, pl. a kócsag és fajdok fogására használták, a fentnevezet három lajt pedig galambok <J» foglyok pedzéséro és paosirtafogásra alkalmazták.
• t> Nagy sikerrel alkalmazták azonban még ezeken kivtll a karvaly ulső nagy faját,a lyíjál, luelylyol a nagyobb rőlvadakon kiv\'.il, milyen az óz éa fiatal szarvas, a nyúlvadászatot is liz-tók, molyro nigvou alkalmasnak találtaloll, wia»k, hogy nom bir « sólyom azon
.................. ". *\' ■ 11 \' 11. ,I| . . Ili >\' 1Ujfii.... :..|.„ Tiijju.\'jklii
7 * \'
kai több azaz idobifli megyei első alispánokénál, ^ meztelenül táuczollak. A táncz mindig tcsigya-kik 10 -10 forintos fizetéssel és egy pár píros ■ korlatokkal volt kiogésr.itvc, moly oljárás az csizmával voltak kénytelenek egy évig beérni alsóbb néposztálybeli tánezosuknál mindinkább
ell julván, étincnt nz nrezjáték, vagyis a né-
ama régi időkben,7)
LAKATOS KÁKULY,
A sólyom tanítása köriíl legelső do|.»g volt a liatal madarat annyira szelídíteni, hogy a mester szavát megértve, arra iigyejfiii és azt fogadni tanulja, mi borzasztó fáradságot igényeli, de végre mégis eléretett. Azután már a könnyebb rfcsz következve, madarukkal köny-nyon lurtak, zsinegre kötve, elboesájták a ház körül verebek és egyéb madarak fogására, s ha egyel megknparitottak, a mester vezényszavára az( odaszállitoiták, miért is pár húsdarabot kapóit jutalniYil. Később, midőn érezték, hogy madarok nem fogja őket hüllenül ott hagyni, nagyobb kirándulásokat toltok velők és az ugy nevezett solyom- vagy bőrsapka hordásához\' szoktatták, s ha valaun madarat láiv.u, azt hatalmokba óhajlák keríteni, a bőrsapkát hirtelen levonva, a vadra usziták.
A solyommesterek nagy kitüntetésboii részesülitek, éá lizetésok aránylag igen nagy volt az akkori idóbon, 100 — 20U itrauy, tehát sok
K/í sem Inlcktelcii tudni.
- A táncz eredete. Kgyptoiné fk lánc/, feltalálásának dicsősége ép ugy, mint a mér--laui tudományok használatáé. Táiie/aik közt leghíresebb volt az úgynevezett-\'cjiílagászati táncz egy oltár körül, moly a napol jélképo/.le, s a körében volt papok az egyes boltgó csillagokat. A papok,\' mint a nap bolygói, tánezot* lejtettek az oltár körül ; mozdulataik] — a vallási szentséghez illően — komolyan kimértek s ünnepélyesek voltak.-Később, midőn L müveit-, ség jobban elterjedt, a kormány féltvén a nyilvános közéletben saját jókedvekre gyiucorlaiidó xt\'áne\'z hatásaitól a népet, mely kühiiilAn is tor.-\' mészotéiiél fogva hajlandó a kicsapó Agáira s erkölcstelenségre, inegtillá a felsőbb osAályok-nak a táneztanulást, s engedményezte azt inint iparüzletet, az alsóbb osztályból csekély s\\ámu egyéneknek. Főezél volt obben az állásnak s mozdulatoknak keltenie, » táuczollak nvilvá-nosan hárfa, gjtár, sip\'t^ tambura mellűit, az\\ utc/ákon pedig dobszóra is. Wilkinson szerint a mostani balettnek és köriáneznak némi kezdetleges mutatványai szemlélésén az egypto-iniak már 3000 évvól gy.inyőrködhettek. A tánezolók öltözető átlátszó volt s néha épen
*) K* m kisií furcsa tílliins, a*ifotn.>k bobl-nvnyltiiAl litni. 8icrk.
majáték (pantomimé) bohózataiba.
IRODALOM. .
— Beküldőtől! hozzánk: \'Kmlékbes/.éd (\'omniinn A inon Júhom fyjaftT^ololvaata a „Népnevelők pesti egylete" közgyűlésén Mit-yiír Mikid, a ,Néptanitók lapja" szerkesztője. A kis tllzot elénk tollal, szép érzés- és tanul-mánynyal van iryá. * \' .
— Megjelent és boküldotott: ttíí Uúltjy tiiWnetí" regény, irta Dinoklago\'Caiupo bárón/., fordították\'gr. Toloky Géza és Szépfa-ludi O. Ferenez. A kiállítás gyífnyörft és eor-
. roct„.mint Aigner Lajos tevékeny könyvárus minden kiadványa, ugy ez ís. Ára a 212 loprá torjedő .könyvnek 1 frt 00. kr. A mi a mftvet / magát illeti, folyékony nyolvozetft s ama fran-ézia gyöngédség, simaság, mely ai ogés/.en átvonul, kedves olvásm^nynyá emeli, noha a cselekmény természetes lojlődéso is már érdek-fesziillté teszi az vlvasót. ICIisuierés a t. fordítóknak. hogy a kedves franczia irónő o széj) » jellomgazdag -uj mfivot nyolvünkro átülUték. . ^ - Kedves mipikalársunk Győr Ily János. Ntágy érdekű müve:. „Nevelési irány eszmék" mánsajtó alá adaték. K nagyszorgalomiíial h ->bÓ- tsihvlmánynyal irt műbőr mutatvány t kö-/.öltünk. , . í
A zalamogyei népTaniló cgylótévkÖnyv^ szinte rendeztetik már sajtó alá.
lolyton; télen úgy, mint nyáron, mert csak ígv Várhaíjií «V.\':«g alifását! &íinVlc11óü,• ír,11 i\'.tó iiiitju; tiioniiyi[takarmányt uyurl az elmúlt év-ben, ■» azt úgy oszt ja tol, hógy tekintetbe véve marháinak számát, a jövő kaszálásig kijöjjön vele ós no szoruljon arra, hogy ilrága pénzűn kelljen vásárolni szénát és egyéb takarmányt. Kp o/. okból nőin mulaszt ol sommit,~mi-által marháinak kitoleléséi könnyítheti.
A mezei munkák o hónapban nagyobbrészt nyugoszuak. Legfőbb munka a trágyázás, melyet elmulasztanunk, a inig van trágyánk, nem szabad. A hó borítja a szántóföldeket; azérM.a az kérget nyert,fel kell barázdálni,vagy J csordát kell .rajta áthajtani, hogy alatta a vetés • ki ne pálljék. Ha pedig gyönge, esős idfík jár- J nak és a szántóföldeken a viz megáll, akkor sietnünk kell azokról a vizet leereszteni, vízre- I zető árkok\'húzása által. - Alig gondolja Valaki, j hogy; mily nagy fontossága vai\'i o miitétnek V Pedig mi az oka aiiuak, hogy luva\'szazal veié aeink ritkák, darabosak, úgy annyira, hogy némely helyen alig lézeng egy-egy szál füV — | .Semmi .egyéb, mint az, hogy elfeledtük, vagy I resleltük nagy esőzések alkuiméval a vizet I szántóföldeinkről levezetni; minek az az ered-menye, hogy vetéseinket a víz kimossa. Csekély ] faradság által o kellemetlenségtől is szabadul- j hátúnk, ha idején alkalmazni el írem feledjük a iiiondollakat. — Ha nincs nagy hó, a réteket is\'tisztíthatjuk; a bokrokat kiirtjuk (és l\'eltil zeljilk. — Itru liihordás ideje is, mit kéüyoí-mesei) véguzmmlnk most; iiiiulhogy szarvas-vagy egyéb vonó marháinknak úgy sincs egyéb dolguk. -— E hónapban alig vail dolog a házon ki vili.
A hilt kürllli teendők közt nagyon fontos a cséplés, melyet, ha meg bő nem végeztünk, o hónapban bevégezni siessünk; hogy azon eset-ben, ha a szántásra alkalmas enyhe idők lieál-Innak, egészen erre fordíthassuk minden erőnket. — A magtárukban a gabonát, most is épen úgy, mint az előbbi hónapban, minden második heten megforgassuk és a magtárt száraz időben kiszellőztessük; mert így óvhatjuk meg gabnánkat az elromlástól, megdohosoilás-lói és niegnedvosOdédtől, — A dohány lassankint megszárad, tehát leszedhetjük a száritőről. — Nagyon szükséges a jégverem még helységekben isjazért siessünk azt készíteni ét bele jo-ge.t hordani; késő tavaszszal és nyáron látjuk majdcsak be, hogy mily hasznos Az. — A hosszú léli estéken és napközben elég idő van a gazdasági eszközök kijavítására és újak készítésére. Most kell ellátni magunkat elegendő goroblyévol, villával, ásó-, kasza- és kapanyó lekkel, szekér-oldalakkal, rudakkal és lapátokkal ; mert nyáron, a sok munka közben, ilyenek készítésére soha sincs elég időnk. Most lehet a kerti éa egyéb kerítéseket is kiigazítani és holyroállitani.
Marhaturtds. Az állattenyésztésben fóolv, hogy marháink mérsékelt, de helyes takarmányozással is jó karban tartassanak. Télen kevés dolga levén a vonó marháknak, silányabb eleséggel tartjuk. Leghidegebb idóbon adjuk a legsilányabb takarmányt szarvasmarháinknak : ekkor jól értékesítjük aJjíiáa-, zab- és árpaszál-niál is, legfólebb csekély szénával keverve. De teheneknek burgondiát, répát, megvagdalva és korpával behintvo is adhatunk: Így sokkal jobban jognak tejelnijpedig a tehenek tartásának ez egyik féczélja. — Száraz, fagyos időben ki lehet az ükrökut hajlani a legelőre és szántóföldekre, mialatt az istállót kiszellőztetjük és kitisztítjuk. Télen a-többszöri nlmozás felette szükséges. Sót télen épen úgy, sőt jobban, mint nyáron kell adnuuk a szarvasmarháknak ; ezáltal némileg pótoljuk a rósz takarmányozást is. — De ezzel együtt többször kell vizet adnunk nekik; ugyan igya lovaknak is, mint-hogy a sok száraz takarmány gyorsabb meg-einészléséro u többszöri itatás szükséges. — A hízó ökröket azonban jól kell tartanunk bur-gondiával, répával és darával; mert csak igy adnak értök szép összeg pénzt. — Az Urüket reggeleukint kihajthatjuk a szántóföldekre, ha a föld jól meg van fagyva, de kiereszt és előtt mindig adjunk nekik eg)sJus száraz takar mányi, különben drágán liftjük meg gondatlanságunkat. Az anyabirkákat u\' vetésre kiereszteni nagyon veszélyes vohlu; azért ezeket az akolban tartjuk és elég burgondiát, zabot, és korpát adunk nekik, hogy egészen ki ne merüljenek. A sózásról és itatásról ntAszubad el-lelodkoznünk. Hogy az elléfc biztosabban és verfzély nélkül történjék: az anyabirkákat most már külön zárjuk a többi jithoklól,- hogy elég kényelmes és szabad helyük legyen. E hónap-(■airmár ellenek is. A liata], két hotcs bárányokat külön zárjuk az anyáktól, s naponkint háromszor hozzájok eresztjük, hogy tele szopják. magukul. Lassankint zabdarához is szoktatjuk őket. — A sertések hizlalása most már Imi van íojozve; azokat tehát, melyekel loülcsrö hz Intünk, leöljük.
Ktrtétzet. A. meleg ágyakat, lia még ol\' iioiii készítettük, most siessünk elkészíteni. hol már régen vannak, ott a mull ^hónapban elvetett salátát átültetjük; és vatünk beléjük korai 1örpo borsót, paszuly t; murokrépát, aztán h kiszedett saláta rászák (palánták) holyého W^fi kápouUmiagot votlíuk, Továbbá Uujjdo-
sil.uk hónapos r.-dekmagot, mely kora tavuamnl kellemes eledel. — A melegágyakat azonban folyton .nitözniink kell langy meleg vi/.zel.hogy a növények a kellő melegség folytán könnyebben növekedjenek és fejlődjenek. — Ha szeptemberben és októberben vetődünk hónapos retket, borsót, paszuly t, spinótot, salátát\'; azokat már o hónap végével, mint teljesen kifej-leltüket folhaszuálhutjdk. — Az egész körtet megtrágyázzuk; — úgy szintén a spárgaágyakat is. Ezeket denzkaoldalokkal.és ablakokkal-is ellát juk, mi álla.l a spárga-gyökök tojlödésél nagyban elősegítjük. Pedig a korai spárga-gyököket főleg vár.oxokban. na-Tyon jól li/.olik, iiiert ritka, do kellemes, cgészséges\'ele.lel. — A zöldséges piuezét gyakran megvizsgáljuk, és n. rothadt burgonyái és répát kiválogatjuk és a sertéseknek adjuk.
Qr/Umvlcússet. A fagyok alnlt.tisztltjuk a fákat a mohától és heniyótojásoklól; úgyszintén a száraz ágakat ia lefűrészeljük róluk. A/, idős, termékellen fákat kiássuk és holyökbe (a gödrök megjavítása és trágyázása után) tavaszszal fiatal, jelea fajú fákat ültetünk. Ili az ideje, hogy a kitűnőbb fákról ollóágakat metéljünk, melyekot. homokba vagy tőidbe rézsút (haránt) téve tartunk el ; — s a korúi szobában történő nemesítésnél felhasználjuk, t. i. oltásnál és párosításnál.\' — A vén, do azért termékeny fákat betnoszolés áltat óvjuk meg a mohától; hasznos a.Ilamit .és-vizzel való bekenés is. —\'A gyümölcsöket többször megnézzük- és a rothadni, kezdőket kiválogatjuk, nehogy elrontsák a jókat is. A .téli kórtofajok lassankint megérnek, ezeket tehát, u mint megpuhulnak és illetőleg megsárgulnak, túlfogyasztjuk. A jel. sebb fajú-aknjik szép teljes magvait télroless/.ük .— tavaszi elvetésre —- homok közé. .
SzüUöízti: A szóllóioldek trágyázását folytatjuk. Most még mindig metélhetünk sima vesszőket, melyeket tavaszig a tőidbe féloldali fektetve ásunk el, hol szépen kiduzzadunk ni-gyeik. — Egyéb tlolog alig vall ozon-kívül, mint új kártik készítése/ és a régiók kijavítása, kihegyezése.\' A azőllödöntés. ugyan már idejét multa, do hu nincsenek fagyok, még most is folytatható.
M- hénzct. Ha méhkasok elég nohezek voltak és a múlt havi utasítások szerint jártunk el velők: úgy e hónapban semmi teendőnk som marad körülök. — De ha a méheknok nincs elég eleségük, és e miatt gyakorta hullanak : akkor a kihullottakut gyorsan felszedjük és a kasba .rakjuk , melyet megfordítva meleg kályha mellé helyezünk, befödvén .rostával. Azután a rostára mézet, .vagy jó ó-borban sűrűre olvasztott ezukrot túszunk, melyet a mó hok behordanak a,knsba. Ha oz megtörtént visszahelyeztetjük a kast előbbi helyére.
11 l r o k.
— Onf/t/ilkossáf/. Emlékeznek t. olvasóink, hogy tavai a liá által véletlenül agyonlőtt Krecatnor Ferenc/, herényi uradalmi vadász, nőt hagyott hátra, ki most oluicliáboro-tlás kövotkeztébou jan. ll-én délután egy órakor lia fegyverével lukén,,-lukszobájában magát szivén lőttes rögtön meghalt.E szerencsétlen családban \\ez már a kilenezedik. eset, hogy fegyver állal multak ki a világból.
lituulövl-ktnevvxénvk. Méltóságos Gróf Szápáry Géza lőispán uráliul következő reiulőri u«zlok,iiov«ztettek ki: Csontos Károly főbiztosnak, Pogács István, Acs.lmro,\' Pillér Hótlog, Németh lstváu és liuksai Sándor csend; biztosnak, mint mondják, — életfogytiglan.
— -Pályázat, 137. az. postamesteri állomásra: Alsó-Lundván (Zalamegye) tiszti szerzőilés és 2,00 fi készpénzboni biztosíték lutételu mellett, lóvi járandóság: 400 ft, Itzotési 40 ft, irodai b 1488 fi szállítási általány, ugy szinté 21 frt postakocsis oslorpéu\'zo fejében. A kérvények 2 hót ulatt a soproni k. postaigazgatósághoz intózondök. Sopron, 1872. január ü án.
— JCöxlvkcdési fennakadása január 10-ésll-ki vihar következtében a bécsi útban Uelso és Szeut-Mihály közt, a budai útban több helyütt, legnagyobb volt Uéeau mellett, honnan az utazók csütörtökön reggel kocsikon szállíttattak vi.-sza Kanizsára; ugyan igy érkezettgróf Szapáry Géza főispán urő méltósága is körünkbe, másnap, pénteken délután azonban liées felé elutazott; a budai vasútvonalon még szombaton délig Hz igazgatóság minden erélyes intézkedése daczára som lehetett meguyiln a közlekedést.— A távirdai huzalok sok hely üt sérülési szenvedtek.
— Évkönyv. Vettük a magyar-ordely-országi kogyea-tanitórend névtárát l87\'/,-dik tanévre. Rendfőnök Somhegyi Foroiicz, titoknok Petlatiovies Alajos. Kormánysegédük: Horváth Uyrill, Tóth János, Dornuy István,-Schirkhuber Mórioz, Jacger Ágoston, Kttlh János éa Lutter Nándor. Kormány-tanácsnokok Szailf János és Trautwuiij János. 27 rendházban ^■lK\'ítí.-gyesrendi tag összesen 0023 ifjúnak ttd oktátáSt; Nagy-Kauizaáu 201 egyénnek. Legrégebben ulapittalolt a privigyoi ház, t. i. lOOij-ban s legújabban a nagy-becikeioki ház
t. i. 1840 bán; a tuigy-kauizaai 1705 buu ala-pittatott. . tfc\'
\'.{It\'a Ián ns\' bot rá u\\jt idézett elő a városban Kiss Józsefnek aina barbár telte, hogy a mull szerdai kéménytiiz úlkalinával az oltásra odasiető kéményseprőt fölpofozta, ez aztán hallatlan s ritka példány a maga nemében ; akinek a háza ég, az yorí pofon a tüzolió-kéménysopröt. Tliszazük, hogy e garázda teli a legkeményebb szigorral büntettetik. — E tiizc.-einél Stolzl Frigyes . tűzoltó parancsnok, ki ekkor a „Koroiiji" vendéglőben ebédelvén, á t i\' észrevétidekor odnr.ohant s pár perez alatt már a háztetőn volt. /
— Cnni\'ffóll takarékpénztár alakul.\'
XX. Hat. Folyó hó 27-én \\akeszl hely-városi elöljáróság rendezem! lánczestéiy t, melynek. tiszta jövedeliiio u városi házi szegények közt osztatik ki. - A nagy-kanizsai „Polgáriegylet- zártkörű táuozvigalma a .Zöldfa v :i-tléglő nagytermében janitftr\'-.•20-án lai jí ilieg. Kezdete « órakor, llelépti dij I frt. -k előre válthatók: llelu* József, Fcsgclhof. ..
"zs\'éf, Italphen Lázár, Neniwíeh Gyula ura. •• b Seherz Lujztt arnő kereskedéséből).
XX. Jótékonyüáy. A keszthelyi takarék-pénztár az ugyanottani közös iskola alaptőkéjéhez l\'KI, négy szegény, népiskolai növendék felruházására i)0, a kVsdedovodának 40, a a városi kórház alaptőkéjéhez, 3(1, a szegények pénztárába \'M ltot, összesen: 2ÖD Irtot ailomá-nyozott. Logadja a föntisztult takarékpénztár becses a\'dományaiéri forró köszönetünket.
~ dó példák. Kis-Komáromban múlt vasárimp.. 33 egybekelendő pár hirdetteték ki, o/jelonség, tekintve ,„. „|ix 17-HJ lakossal a. 240 házszámmal biró községet,méltó a fö\'jcgy-zésro. Most aztán ellehet dalolni: Kis-Komá-rom/Kis-Koináróm, szép lány az .a harminez-három ; mert lakásuk Kis-Komárom, férjhez mennek minden áron!
* EvőHxakonkodáH, F. hó i> én délutáni -l óra tájban a récsei mészáros lakásába két suhanc/, rontott be irtóztató káromlások, közölt, folyton kiabálva, hogy a szegény nőt, ki%\'yormekeivei egyedül volt honn --gyermekestől meggyilkoljak. A tettesek egyike dupla-pisztolyt vont elő, azt az asztalra vetvén, egetverő káromlások kozl ligyelmezteté a kétségbeesett nőt, hogy készüljön* a halálra. — Ezután felkapva a pisztolyt, bűntársával ogyiltt az ut-ozára rohant s te házaolakail keztlék feszegetni Vs iördelni. — A szegény nő felhasználva a kedvező alkalmat, gyermekeivel együtt a szomszédban lakó Sz. Gy. községi eskiidtböz menekült. Sz.-nc, ki sziiitéli egyedül volt h<>nn,észre-vuvé, hogy a szegény női a két uldüző ii)\'om-bun Ufiveti, az ajtót amint a szegény menokvő asszony a szobába éri, azonnal belülről elzárá és eltorlaszolá. — Mialatt azonban a czinkosok fenyegetések közt a szerencsétlen nő kiadatását sürgőitek s Sz.-nó velók elhitetni iparkodott, hogy nem\' hozza, hanem a hátsó lakásig sógorahoz menekült, Sz, Gy. is haza ér\'wlelt, ki dorgolás és fenyegoléaek közt iparkodott az oróízakoskoilókal házától eltávolítunk ök azonban mosta nevezeti hátsó lakásba törtek, hol Sz. öcscse lakott, — s miután ótl mindent felkutattuk b a szerencsétlen nőt sehol sem találták, tijitott káromlások közt odább állottak, ígérvén, hogy a gyilkosságot kedvező, alkalommal érvényesíteni fogják. A toltosek, mint utóbb kiviláglott G. J. és öcscso, koinárvárosi lakosok vol.lak, erőszakoskodásuk oka azonban még nem tUdatik. —• A jelentés f. hó lÜ-éti a n.-kaiiizsuí kir. járásbíróságnál megtörténi, mely uliőgatáaukat\'inég az nap elrondelte.
— SertÓHtoli-ajtás. G. J. eszteregnyei község sertéspásztorának Ji. J. bálkai és Sz. J. kerétyei kauászok. által még november iió 20-án y darab sertése az erdőről ellopatott, melyeket Uátkára hajlottak, s ott S. J. kanásznak által adlak, — természeted gondviselés vegött, — ki gondjokat is viselte a sertéseknek, mert mig J3. J. kanászbojtár, ki a sertésekre igényt tartott, mert ó valt a tolvaj,— magánuk helyet keresett, hogy ott majd a lopott sertéseket elhelyezze, addig S. J. és S. P. kumiszok a $ darab sertést az erdőn levagdalták, falevélnél meg is pörzsöliék, mely levagdalt sertésekből részesültek N. Gy. rálkai juhász számadó azért egy darab sertéssel, hogy á tetteseket élno árulja, J. M. pedig azért kapott egy sertést," hogy azokat az erdőn megsegítette porzsolni, — a kapornaki járás megyei foglároknak sikerült azonban a levagdalt sortésok busát feltalálni, mely a széna kazulba volt elrejtve, a tettesekkel együtt N.-Kanizsára szállítani, hol további büntetésÖkot nyugalommal^(^hatják.
— Jtövld hírek. Zichy Antal budapesti tanfelügyelő tíOÜ irlol adományozott több iskolaalap "javát a. — Mécsben, a\'központi táv-irdánál, újévkor 40 hölgy alkalmaztatott. — A magyarországi postákon 1871-ben útánvételi osztályban 3.814,803 frt lizetletett ki. - A közigazgatási bizottmányok és tisztviselők választásánál 3 megye van baloldali: l\'ost, Uiliar és Heves. — líécsben jijn, 10-én volt az első udvari bál. ~ Angliikéá Franeziaország közt gőzkomp létesittetik. — Az uj 30 milióuyi ma-
^ gvarállam-kölcsönro 280 miliő íratott alá, tohát j U\'szer annyi. — A Ki^faludy-társaság balladai pályázatára 2ü pályr nft adati i be. — J"; \'i-[ Amorlkában ft forradalom terjed, — 1\'e.v— »
li. F.íilVi\'ls HZoliiiVn!T>(Ki<) f.i..l adóit, -- A pest- \\
korepesi lemelőb.) a múlt évben ri^i l egyén / temettetett el. /
iil\\\\itrtl(>« rtfvorísek,
— Zakál Zsigmoud tulajdonát képozó i)080 frtra becsült ingatlanok Zulu-égerszögen (Zalnin.) febr. 22., esetlég niftrl. 22. Igény atlitndó jan. 20.
— 11 orv át h Imrétől Gultmann Józset és nejű részére lefoglalt 410 frtra becsült ingal Iáitok Döiiiásineezoii (Zalam.) I\'ubr. 22. esetleg \' mart. 22. Igény adandó január 20-ig.
— Z s i n i t s Józsofnötől Uj. Skttblics László részérő lefoglalt 410 frtra becsült in-gallanok Alsó-Doinborún i_Zaliiiu.) febr. 20. esetleg mart. 20. Igény adandóján. 20:ig.
— Marcseez \'Páliié és Murcsecz Fe-rcncztől .laukász János részére 141 frt és jár. er. lefoglalt ingajhin Paloveczeii (Ztlaiu.)febr. > 11. mint másijuik\'árveréson.
s —Malisa József igali lakos Somogym. tszéke által pazarlás miatt goiidnokság alá helyeztetik ; gondnok Malisa János.
Papiis/eli\'lek.

ynl eltemettek ; a kis uuoka «». ttreg lioloiljn ktlzl tilfkált s meRtalAlta ás elte iMBlvll- ssuiiliivegút.\' - M»m«, iimiiia I —. kiált., — . ik\'siÍ esnk, llreg itt Imgyla » sxoinllregét,
pe.tig n .segéli) a i.élktll uc. lát.
— T o m 1.1 <> m I\' a mm.t egy kávíliásl mar-<l«iour nagy átmusaii, el is alu.lt szerencsíson a pr«-.likátió alatt, A Iclkóss épen ssónoki herében nagyút . fittitt a sr.ósxúkro. — Igen is uram, — riadt Isi a inar<iu«itr - ason»«l szolgálok I
— Kérj éa feleség klllun-klllön egy-ogy kis állatsereglettcl utazták be a világot. Kgy vidéki városkában véletlenül találkoznak. A férj « találkozást nagy falragaszokon kövolkesö szavakkal adja a közönség tudtára : „Nlimmeli Urvondetes találkozásain folytán állatseregletein teteiiiosou szaporodott.*
— Y. úrfi q. kisasszonynak udvarolt. — A szerelmes kisasszony Y. urlinak főjéről, e«ipasz«mimn-bőt néhány b.ij«álát gyomlátgatu ki q. kisszotiy kis
11 esése látván, mint bibéikéit a nén\\ Y. tini fejecskájéu, . egyszer megizóilítja a papái! l\'apá^kám, miért szedu ki ft nénike Y. urti lejéből « hajat V. Miért Y — faléit as api hm : mert amely kitiya az embert megharapja, unnak ször.vel szokás a sebyt Klstólui.
Szerkesztői üzenet.
31. O. Szent Má An. Készséggel m.-gkill-
d 11 Iliik ttj i vala.no ltévo Ilietctt, inett innen
elkllldeték
M.l\'e Ht, Min. \'Ilii mmul. |
1). .1 . A Ji it.\'k. ..y-cxélu láoczvigal;
inukban találkoz unk, addig (Idv Oztet! >
H4. JliZH ómmal igye mez etjük I. niunkatár-
saiukat, I. •ify . bllndgy lókr 1 irt becses közlő-
■■lényeikbe yálladék ot ríi ,s amennyire lehet
a tényked ek km.l tOi 1 elegendők a nyit-
váuos köz uerl mi vény n itélot kihirdetése
előtt a k izvéle nény i élŐs éke li nem a. .gyinl,
csak a lén t állithatjuk.
U6. V. 1 . ^Sopro i. A ,„ly jiesÜ mosolygással
lehangolna vSm "be u sza vau Mielőbb
váloszolok addig is sziv es ti dvöz it.
1\'. . llé. i. A II tuatv layt vottllk, magán
ai. f 7. Kzive. kér. ésed c jeleiitbelem, hogy
Ilautkovie 1. 1. r- Ítélőtábla VII dik
polgári ta áesáb an uiint lan .-sjugyaő mflkadlk.
y». K. Oy. Hasonlókat, sokat
25 let.
Nagy-Kanlna, jan. IV. 1872.
ierirtii.sele» fogya lici. a tulajdon.,sol innen van, hogy t jgnjdiiein teljest
mindinkább gyé-; ktllföldről • Tri-r.téi forrásokból is.
Izlot
arátkot
jelyyta
mllK.i.Kiia. kall 1.1 I.... l.álr,, mint , U.lt.M brvÁn... .i Kü,l, kü.U„.k ■n«.lVIIUvtl ...K,ul.ü
■ rak tfülimokl ...munkL.u j.loi.Jli.
Heti naptto.
Jaiu.r 14.tűi január 20-1. 1872.
1 " Kaili I.kus nap- 1 r lár | nai menyegzKro II. II 1—ö. •tesláns .aptár P
G Vasárnap ü. 2. liz. nev. o. 2 t\'flll* p.
it^ Héti\'.; Mór ui.nl \' Mor apái
!io Kedd Marc el l\\ 1 Mar. el p. !Mt
17 Keni A. % lluin
\'Itt C\'slllörtök l\'iros ka l\'iros kn íWf
IH l\'éiilek Sái a Sára ít*
Hzomb . Káb. Heh. j Káb. Seb. UH
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
jxryilttér.
Gyakornok kerestetik Wajdits József kösyvkereske (lésébe, liol egy jol nevelt s Iskolázott flu Igen eló.iyos teltételek mallett azon nal álkalmazast talál. Ugyaicsik e könyvkereskedésbe tevekeny es ilgyes utazók (colpor,teurök) kerestetnek igen előnyifs és jüvederniezj feltételek mellett
HC
Jtt
JD
Doni gosiinimtrn inseriromloii Publikum,
dűl) hohen Hehorilen, Jt<tnk-lnalituUui, uuíuslrö-.lhin }Ct<ilil!s*n utntg jtxlar llrancU i bcchrcn wir uus beim .Inhreswechsorunsero
tíjjgr Annoncen-E^cped 1 tlon
iu.oiiipfclilendó líritinerung zii hríngeit. \'
iuhliflsb«tti»l.<M tl.-t. Inti\'..---.-h d.s liMoralon-V-rkrliM in , n wir ii.-i.rti mnen-n i\'i Wien Pr.nj, Basel. Berlin. Bern. M , St Gflllen fii\'nf, halle. Homhurg. Köln. Lausanne.
Breslau, Chemnilz. Drestlen, Erfurt, Frankfurt ...... -...............
Leipzlg. Lübeck. Luzern. Maodeburg. ,\'detz. München. Ncuchátel Niirnhc u Stuttgart. Ziirloh n
.1-11 Kl»bll«neiii«iil> Iin\'l *ablr,-i.-lie.i l.ix-nl-AK-\'iitiirim an a.id.-rn. l\'l.".i\' ... n.-.i. mirli fin.- X
ilorlaoung in
J\'est, llerrcnffasse Xvo, 1.1, gegrltmlel, xvi-k-li"\'nnlor tlcr (lltcrnll gíeiéhlniit«iid.>u Firma (703
Haaaenst eln & Vogler
Haascnstein & Vogler.
_r
MOLL A. SEIDLITZ-POfU.
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Úriis: \'rajiiiKztuív\'án. hogy az uiiyéiitiiiuk szóról szóra ntán-nyomolt, sőt a k<V.öiihég ámitasu végeit liamisitott név aláírásommal ellátott liasználali ütasitványokknl áruitatnak Sei.l litz-p»rok, s e végett i. kill-alnk hasonlatosságánál fogva míjflt gyártmányommal könnyen foks.-réltethetnek, ezen Immisitvánvok vásárlásától azoii megjegyzéssel óvok mindenkit iniszmiii: ,,„x Általam készt tett Scídlits-pormindcn katntyája hasonló készítményektől í incykHtönbOztetésiit saját védjen ycm és aláírásommal ellátva.
Ara egy lepecsételt eredeti doboznak l Irt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
K porok reudkivtili « n legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy hatásuk által minden . eddig ismert házi szerek köfcölt jagad.hallanul az első helyet foglalják el j niiut azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a legrészletesebben tauusit • ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, omészUiotletmég, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csús/os fogfájdnlomuál, , végül hywteriára, bukóira és huzamos hányásrnbitjlamniU a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, u í a legtartősb gyógy hatást eredményezték. Kaktárak Nayy-Kanizsán : Del hm J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fesíellioffer J. és II..-senfeld £\\ uraknál
MarczMIban I«tl Nándor Bánok-Sit- györgyön Kil.fc* J, gyigyw Szambathclyen I*IH«1» Kor*no» gyígy* , Sopronyban Mexoy Andrá* Ky-igy»i Zágrábbán Mltiölbach Y.». gyngynx. , Coylook .1. •). gy.\'gy«». . • , UrweU* Fr. gydgy««.
AUFTllAGE
iluf allc un der Wiener- so \\yie an den inn- und nusliiudisdien llanpllitírsen vor-kommenden Staats- nini Industric-hipiorti, wordnn von dem unterfortiglen Wcc.hslerliáuse zu den koulantcsien HiMlinguiigcn ntisgoflllirl.
Dtiich micli gckaufte Kllektcn werden zn dem laufemlen Xinslíisse in Depot bchalton. .
Darlelien werden aufinn- und ausliindisclie Wurtlípapiere gegobon. \' -Allcboliebten inn-\'und nusliindiseliefi 8taatsunlelienslo.se werden auf 12-, 24- und M monatlicju! itat un verkauft, aitcli .Anllidlsehiiine auf untsprecliend kombinirtc Losgruppüú zti billigouHediiiguisson atisgfgeben und nllo in das Hankfacli ciuschlageudeii OlHpniissioncn bostmögiielist eflektuiiT,
Férd, F# Leitner,
k. Is". I lut\'-Wcclislt.\'r,
tíraz, Wien. Pest.
Murg<i8se Nr. l-l. Wallncrstrasse Nr. 17. I\'alais der ung. Assécuranz.
Stabilé K\'inflcnte, -urlc/ie. sicli :u> Vi>vth<:illoi/t< u Ikdiihinisai n init tlr.m Verschlciise. von Jíatunbriej\'cn unj >Sl<titl.<anl<:lu:it.<-I.o.-to lii j\'nxM\'ii und cinen tinim JCrfoü) in AnssiclU ntellcn kihintn, tuollcn ikre, diimsJiiUiy n Antriiijn un din mtr-stchend gefertigte Firma ri< Itten, wulche i/uwn dunernd lohnende IhitchiiJliijniiif und jede iniyliche \\\\e<jansthju)nj zukommén lasxcn tcird.
Belovárott l.nkovic 0. Csáktornyán Kárá<z II. Kőszegen «:jac-.<inoviu |>tv. uy^gyfr. Kaposvárott Kegl Nándor gy<igy«*.
. Kolin ilikab Kereszten llroyt-r Jakab Hal . Kapronozán Wcill Kánd. gy!gy»*.
Letónyen Kalivoda .1. gyógysif. i|
Ezen czá/eknél kapható még: (544—62,39)
A norVegiai Bergen várobhol való legtisztább és leghntályosabb
valódi DorsoH-lialmóJzslr-olaJ
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt. Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch halmáj-zsir mell- éa tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyiígy itja a logoliiliiUobb köszvény- és tyíirtzbajokat, val\'a miut az időszaki börkiitegekrt. "
lOzen legtisztább és leghntályosabb halmájzair-.olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése é.s kiválogatása által nyeretik, é« .\'italában seniini vegytani kezelés alá nem vonal tik, hanoin a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében éa ugyanazon állapotban van mint az közvetlenül a természet állal nyújtatott. ,ltoll A., gyógyszerész é,s vegyész liécsbeu .
Cotilliou-jolvények !
n li\'^iijnliliiikj.\'i iIíhzc. kiAllitAHltun luiv.nlja íeKiiiiouliliQváUNZli\'kltiui, 1T)-, 211, ftfi KUki . I trt ll k:j.":ln>;<il].uUi:l!;.
\'ráliczrrudrk HKI .11, .1, ;\')-; [ll-, l\'n n l,^\'lillo,iu,l,l,nk liohriü/.-Hapkúb KíllHnfdle ... te. iilk Durrainó-Bonüona, mclj-itklicii ln,li,\',« 4l»rc»ik, mint Hisniurk, adiillor, Jluluis, slb. vannak. Kgraaminniil bhlurk„il,.in lu«úl|>.pirji,imai bwiKkul, .„j,il 8v,lr\\,n,(.ivu ,,«,,.
............... »«ly 4v°k <t» « l««j»M, i<IM kiillii™, I. ,, küzOntíí Alt.il éli.i.it.rvu v„„,
IfMXiltlil tH <(,\',,.: ií|, iijív a l„(,\'iijnbb lm|,icklllii„l,yi«B.!^ut:
Rococo, Oiavolique, Eoyptioii, Atout, Bálié stb. IngmiSlyaliboit ajánlani. ■ J .ovélboli mcgrondclMt logjoblMü ós gynrsan ewkOxOltotnok KANITZ C.,
[,.).!. í. il|..„,ftírn kpr.-.ki\'.Ií.o I" .=.. „. ,■..„.„„ a ,, í(l) ,
.. Bosontlcrs vorlheiihafte G L U Ív S O K K II T Jí.
„(ililck und Scst\'ii Jm-1 l\'olnt!"
GrOlte, vom Staalo Hamburg n□ rr.I.r 11 Gclil-Lotkrle von über
1 HVIIHojlx 070,000 Thaler.
l)iese vorlheiihafte Cíeld-I.ottcrie int neuerdings wlcdci titii dtirt-h (»e\\vinnii !>, dni(< nd vmmehi i, sic oníliillt nur \'52,500 í.oosc, und werden in wenigen ílona-ton in ti Abihcilungon fnlKCiulo (íewliuie nieiur i;e-wonucii, namlich: 1 tlevinn even\'t. 100,000 Tlinler, speciel Tlilr. üO.OOO, -10.000. 20.000, HKOOO, 12.000, 10,000. 2-nml 8000, H-mul (ÍOt)O, -l-mal 4«00, l-mal 4-100, -l-mal 4000. 5-mal 3200, 7-iual 2iOO, 21-mal 2000, a-mnl 1000, !l5-mal 1200. 102-mal 800, 5-mal 000, tt-mal 180, 205-mal -100, 255 mai 200, 5 mai 120, 1175-mal 80, li{,108-mal 4 1, 40,12,050-mal 20, 12, 8, 0, 4 & 2 Tliulcr.
Die <áewiiiii-Zii\'liUiiK der zweiten AbtheilUng ist iiuitlich auf den
17-lcn Jantinr <1. J. íest gcstellt, und kostot liíerzu die Uenovation für iIiih «nnze OrigiiinllouH ntír 8 dúld. <"). \\V.
cliih IwtlIn* do. \' uiir 3\'/, Uuld.Ö. W.
diiH víi-rtfl do. mii- V/% tSuld. 0, W. und aendo ieh dioso Orif,lnnl-li(Miii\' mit H(\'i;ieriiii^>t-W»ppen(»i\'cht von (leli vorboteiien i\'romesson oder l\'rivat-Lotterion) gegen frunUirle Kinseinlung des Jtetrnm\'.s, in Itnilklioteii, selbst nacli den enifi-rud\'-Hti li tie^emleii Mifort zu.
Die niuflivho Zieliliiigsli-te und
die Versondung der Gewinngelder
erfolgt Hofoi t naclv «u\'r ZícIiiiiik an judon dér Bethei-ligten prompt und vitmi\'Iih\'íc^cii.
Moiu Geschiift ist bokuntíich iln-i Ad teste und Állt\'l\'glUcklii\'li\'iic, indom die ü>v{ inlr lleihciliKlcii liclion die urOastfii\' iliiuptgi-wiitno von Tlial. 100,000, 00,000,í>l),0OO,ofiinals40,000,20,000, sehr hilutig 12,000 Tlinl., 10,000 I lial. ele; vte. und jüngnt in den int Moual .Voveiiitn\'r v. .1. stattgohabten
Ziubungon dl« <iC\'siuiiint-Suiiiin>\' v-m ÜImt 75,000; Tlinl. und Mchou wlcder mii jüngsten 20nten OctTiiilier die beiden alleryrössten Jlaupt-Oaicinne, laut imtllohen Qewlnnlisten bel mlr gewonnen ha\'ben
.\'LAZ. SAMS. COHN
, \' In Hamburg, Haupt-Coraptoir, Uauk- u«a NVecúolgo u liaft.
SZEMBÁJBAN SZENVEDŐKRE
legnagyobb fontosságú a rendkívüli gyógy hatása következtében clérhetlen, több év óta miuden világrészben ösim reiessé lelt szemvize a
híres szemorvosnak (008 —0
Prof. Dr. GRAEFE-nok.
Már ezerok meggyógyultak a kiilönfélo szem bajokból, és a
ini\'^vaknljí-stól
megmentettek,.nzoii viz tehát a legjobb hirnek örvend. l\'-UU üvennék ára J. tallér 1 frt 08 kr. o. é.
Prof. Dr WAGNER
1) o f o c s lí o n (l o z é s o
:t nap alntt minden h11(/f/esö-kl/\'"lyást, ugyazinto nőknél a 1\'t\'hér folyást, sőt nz egészen iilültekot is megyógyitja. ICgy Üvegnek ára hasznábui utasítással együtt í tallér és 20 e/.ilst garas. íj frt o. é. i
Az összeg beküldése után szigorú titoktartás nydlett kapható:
JlOl.Z ,1. l,:-nél Boriin, 1-rieilriclisV 74.
Zeneművek
zeneszelen
mint (udva van a legnagyobb vrtlas&K-k és mindig a legújabb találmányok szerint.
Minden vevő 25 francnyi vásárlás mellett egy sorsjegyet kap ráadásul, níelynek húzása febr. 2« án lesz.
BIcller J. II. Beniben.
SORSHÚZÁS.
Hukfulöl j ilt kivrttuiltiiuimk tViloliMug.llíbb l.ifí ki»„r-8(,l,t»ft oBEköalíllulik. Egy ...r.jogv \'2 frt „. ó. 12 H„rMÍ,-L\'v 211 frt. llajta lcbr. 18. l»7Ír • \' "
Pfospectiisok és árjegyzékek bérmentve kUl-. detnek.
lilső ügyvédi ügynöki iroda.
\\.d*ki ilgyvúdtár*áinilól, támnlaiok, kiizsígek t-/> g.tii/okt.,1 stb. elfogadok minden mcgbjxásoknl, llndh-PeMon •r«nlina*i*l, írte«lií<éket ntb, igúnyidn»k.
i"5gbojogytínokel. Kínzilik vád-
k.i/lok |><>iiik(>lciOiiiik«t, vinliratokal.
f».-lja llgymiki iro,tárniuk a vid.\'Vi (Igyo.bajos.,kat a
\'\'!"\'• ! , .......................terhe, kfiltsígektol m,-Kmontont.
,-yor.v kimentő, a„,o, Indítókkal „olgílni, í, ,,o| .k.dá.
niionok, kípviiiidteliil, itb. • dijak elöro lUstcndök, egy fílnnpi idí.\'níl tiibbet nem
k\') ly.
igínylöeljáráiórt 1 — 3 frt.
OV Irodám székholys Pest, lövész-utoza 12 dlk az.
Késő Enscl Sándor,
__kői- ti válli1).ügyvéd.
(CÍW 3,2)
dyből ".......
k\'\'iit tllbb (ÍOOO darabnál késxit-t\' tik a 40 fi ár-\'dl koxdvo klil-detik, bintonllik * pr.Sbaidd mel-loli.Képokí. kivonatok ingyen birmoulro
TAKARMÁNY-
(li\'ihnro vágd)
metsző-gépek,
ióhítelii és alkalmas bizományosok ke restetnek.
Ifj Weil Móricz gt\')iSyilrn Frankfurtban a. M. Bei ERNST in Qaedllnburg \'
rraclitencn und *u babén
JOSEF W A JDITS\'sche Buchhandlune:
i ii <» r o m x-K n n i zs » : ö
(i\'Or. /Jntuíc/m-ne «vhr n/Uzilc/i:)
l)cr iHctisch und seln (Jesclileclit,
ltvlehruiigcn nber physi.ebo I.UIio, nbor k i. „
I e u t a
oder.lti-lebrm.gcn nber physisebo 1.1 o I, o, tlbur dic Kim \'i n
........ "";„,r„
r i, . ii "rtpflantu ng dicneii. \'..n Dr. A I b r o c Ii t. 7. w ö 1 f l o A u f I a i\'ll. Ej Ist dic« elno filr ji r w a c Ii a o n sehr jiUlxllhho 8ubrlft.
(Ks.tgosohcnk ftlr TöotiUr.) {701-n
Beatlmmung de.
undllir.vetlihltiiim.au OeHebté und Hrnut. TfcH Moa.icl. Hegel., ilber Dohm u t h, An.tai.d, WuT.le, Freund-sel. afta.|.lcbo und W i r 11. a c I. a f 11 i «• 1, k.. i i 1» . . \' """"" — horner Bber hm én von Or,
• l\'reia 10 H«r. und anguhondo K Ii a
ftliclio IS i •"„ ,,fl BK° l\'feis ü\'.» Htrr
!C\'"^ , * i(J8, UC.n.fWr uo"zií"mer ist :
der Frauen.
in don 1\'o r 1 ó d .. n dor
Die Heimlichkeiten
•Oder: II Von don K r á n k b e i t-l»t üt l.o. 2> {».„ • -! • « Ii\\ oe\'lj t s. i b ii r w n <1 o-tr^un\'i ] il II11
■ Von
,dup--lt iLa U ni m V o r O\'N
uud J n u g f , . u c" \' ~ " " b, W!\'r>!"doV lluch ~lilr
• W 0 e
Wajditó Józsof kiadó-, lap- óa uyouidatulajdouoa, gyorBS^tOüy\'omasa"Nagy-Kaaw34Ü1
Ur. A
tí-r.obt. H1 • b • u t o.\' A u f 1 * | «. - Pr«U lö 6|<<
NAGY-KANIZSA, 1SV>. január ls-án.
EISflzelisi ér: ^
E(1U nzám lO kr.
i] hirdetések Jutányosán
|i SYil.TTKUBKN\' !l siirnnkiijt 10 krért vé ^ tctnok fol.
6-llt szám.
ínzdnHiigi eiryosülct hivatalos <:rfositöjo.)
Tizenegyedik évfolyam.
.........
i| A lap szellemi részét I illetó közlemények a izerkcsztdhtz, -
anyagi , részét illető közlemények pedig a I kiadóhoz bérmentve in-; tézcmlók:
NAGY-KANIZSA
Wlasslcsház.
Heten k i ii t kétszer, vas áru a |»- s cslltfirtököii, megjelenő vegyes tartaimii lap.

ELtaKTKSÍ ramtvis
A t
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY4
1872-öllt évi folyaméira.
Bizalommal kérjük, lapunk t. pártolóit, hoqij előfizetéseiket mielőbb megtenni szíveskedjenek, hogy elegendő példányokat nyomtathatva, a pontos szétküldésben fin-akadás ne történjék.
J\'Mftzetési ár a hetenkinti kétszeri megjelenéssel :
egész évre Q frt, félévre 4: frt, évnegyedre 2 frt.
Zal a iu egye t Iszt u J l tó ktfzgy Ménéhez.
Fűjvtatólag följegyezzük,\'hogy a tiszU ujitás jan. 9-én este 7 óra tájban befejeztetvén, a főispáni diszeVdre siettünk. Itt a poíiárfölköszöntések sorát Mezriczkv Péter
_ kezdette meg, humoros s latinos hosszú |
beszéddel, mely a más alkalommal mondottakhoz nagyban hasonlított. Sokkal szerencsésebb s érdemlett, méltó elismerés kísértő Nóvák Ferenc/, ny. hétszeinélynök szívhez szóló,\'lelkes beszédét, melyben élénken hangsúlyoz*, hogy gr. Szápáry Géza\' főispánunk finom, tapintatos modora, igaz-ságszeretete táplálja bennünk a nemzeti remények biztosítását, méltó utóda a hazafiság eszménye, gr. Szápáry Péternek. B. • Putheany Ödön szinte találó szavakban felelt Mezriczky Péter szavaira, emelvén poharát főispánunkra, B. Putheany Géza a közvélemény jelentőségét fejtegeté s általá-, nos érdekeltséget keltett, a közvélemény ünnepeltje, Glavina Lajos éltetésére cmclé poharát. Kiss Lajos türjei apát lángszavak-ban jclezé", hogy van Zalának egy vára, de nem Zalavár, uiclynek \'omladékaihoz már csak a kegyelet jár, hanem a „Deákkör", s ennek tettdus kapitánya, Glavina Lajost élteié. Sélljey László pohárfölköszöutése kö-
vetkezett. mely találó szóbőség- s Szójátékban Csutor Imrét Ődvözfé; mint a megye egyetlen alispánját, ki állásánál fogva egyetlen, korára nézve egyetlen-, megválasztásánál fogva egyetlen s igy minden tekintetben a liiegye mint egyetlenre néz, éltetvén őt s a tisztikart, hogy erő- s kitartással mozdítsák eló a megye javát. Königniayer Károly apát szokott humorral s érdeket gerjesztő beszéddel emelé poharát a főispánra, alapja a bécsi világkiállítás volt, hová az országos bizottságba, főispánunk is kinevezve van, ki a honfiúi tökély s honszcrclem tiszta érzelmével bírván, örömmel nézhetjük ott, mindamellett mégis csak jobb szeretjük magunkénak vallani. Bossenyoy Ernő gróf Batthyányi Zsig* mondra emelt poharat, ííedeczky Jenő a főispán nagyreményű fiára sat. A napi fáradalom nem hagyta sokáig együtt á hatvannál többre menő díszes kört, hanem ÍJ óra tájban már szélyedezni .kezdettek.
Másnap, jan. 10 én délelőtt í 1 órakor a jegyzőkönyv felqlvasasa. után a megyei tisztikar összesen tette lc az esküt s megtörtént az állandó bizottmány s fegyeL mi bizottság megválasztása, melyekről már említést tettünk.
Nagy-kanizsai mozgalmak.
Amint befejeztetett a megyei tisztújítás, azonnal megkezdődött a városi tisztújítás raiképenje körüli élénk mozgalom.
Pártokkal, meghasonló nézetekkel találkozunk. Alig hall "az ember másról, minthogy ki legyen a polgármester; maradjon-e a város rendezett, vagy rendezetlen tanács mellett, avagyciio emeltessék-e szabad királyi várossá.
Uirszerint mintegy 13 polgármester jelölt van. Vannak, kik jogtudóst akarnának a polgármesteri állásra, mások ellenben csakis khálóap polgári osztályból kívánnak választani. -
Hogy voltaképen mi lesz enn% a vége, ma még csak sejteni sem tudjuk. Tartunk azonban attól,hogy a meghasonlás bajt fog előidézni, melynek utófájdalmait mindenesetre vajmi nehéz lesz odatovább lódítani.á hat év alatt
Kgyelórc nem tehetünk egyebl\'t sze-rcncsekivánatnál, mert mikép mindenhez, ugy ez ügyhez is szerencse kell. Óhajtjuk egyúttal: hasson az ész a meghasonló nézetek gyors kiegyenlítésére,mert nagyfontosságú. teendők várnük az uj tanácsra.
s Segélyegylet link.
~ A közintézetek és egyletek életképességét rend.szerint a nagy közönség részéről ^irántuk tanúsított részvét, bizalom és érdeklődés határozza meg; e tekintetben nem a kivívott siker vagy elért eredmény a mérvadó, — iliert e^ részjnt látszólagos, részint pedig kedvező esetlegességek következménye lőhet, — liáiiciá a tulajdonképi fokmérő a közbizalom és rokonszenv, melynek csökkenése vagy emelkedése szerint az intézet értéke is változik. . .
üzen jokmérö azonban nem ritkán életfontosságú kérdéssé\' válhatik oly pénzintézetnél, mijit péld. a segélyegylet, számos részvényen alapulva, életerejét ugy szólván a közbizalomból \'meríti. Valameddig az t. i.
eredeti rendeltetésének megfelel, megszilárdul, erőben gyarapodva mindig uj lendületet nyer, és áldásos működése nemzedékekre is kihat; mihelyt azonban az eredetileg kitűzött czélt szem elől tévesztve, a köz véle-* ménynyel ellenkező irányt követ,a reményében csalatkozott közöfizég joggal megvonja tőle bizalmát, maga az egylet pedig hosz-szabb vagy rövidebb tengődés után — végelgyengülésben kimúlik, és mi Jókai Mór híres írónk szavaival vigasztalódva, keser-göen zengedezzük: „hogy halála jótékonyság volt mind magára mind pedig reánk nézve."
Ily elmélkedésre bírt a n.-kanizsai segélyegylet jelen állapota; mert csak igy magyarázható meg, mint történt, hogy ez egylet !) évi fennállása után épen működésének utolsó évében á bizalmatlanság stádiumába lépett, csak igy fejthető meg, mint történhetett, hogy a nagy közönség a régi egyletnek hátat fordítva, hasonczélu uj egyletet alakit, és annak életbeléptetését nagy mohón sietteti.
Igen, a n.-kanizsai segélyegylet czélját vtvsztette és a közvéleménynyel ellenkező irányt követett.
Miinek bebizonyítására a következőket hozzuk föl.
Kz egyletnek ugyanis eredetileg két főczélja volt :
1-ször, hogy a szegényebb sorsú egyéneknek alkalmat nyújtson megtakarított fillérjeinek aránylag tekintélyes összegro való növeszthetésére.
2-szor, hogy iparosoknak és kisebb vállalkozóknak jutányos kamatok és aprónkinti visszafizetés mellett a betétekhez mért előlegeket nyújtson.
Mennyiben felelt meg nz egylet e czé-loknak, a következő számitás fogja földeríteni. .
A Vészvények jelenlegi árfolyamához képest azok értékét a 10 év lefolyta után részvényenkint légfölebb 375 frtban állapit hntjuk meg, \'.föltévén tehát, hogy valaki az egylet. keletkeztckor, azaz 10 év előtt
TARCZxi..
Visszvágy.
Mint a rabmadár, n melynek
Kelnyil börtön-ajtaja,
Vig dalok kjlzt jöttöm újra
K vidék virányira.
Hzivem telve voll a vúgygyal .
Látni újra földemet,
Ahol egykor kedv- t szóróiéin
Lelkesité^k ebiemet.
Klliagynn
Vndre
i tére
, tájt, mely annyi szivet Klr.igadtal, boldogít. Klbagyán. az egyedtlli Keblet, n mely értem élt,
Mert rajong.\' ttflt.....Indennél
Kxebbet — él jobbat roméit.
A*t bivénij li.ógy itt az élet Most is oly, mint egykoron, A midiin .ialt—dalra zengtem KI ábrándos lantomon. Feltalálni véltem mimlaat. Melyhez axép emlék eaau.lt, Melv az elmeit korban ifjú Életemnek gyöngyo v.olt.
Azt hivém, hegy még Jébaráto\'k élnek in,
\\ dallal llzték
régi
KI a

.-olt.
Gondolám, a kedv hazája Még e táj — s az emberek Moit ia oly vígak, mint egykor, Most is oly kedélyesek.
Ohl de hol e régi élet, llol a kedv. az érzelem — Ét a dal, moly szerte zepj«lt Haltnak- é* a vulg/ckeu\'r
Hol barátim — és a tájék Lelkesíti) bájai, -Kltllnének, mint a tiknak Lenge délibábjai * —-.—
zavágy a lelkem njra iagas bérezek közé,
Vis A t iiovj
llájvirágál ültető j — B újra boldog lesz a lelkei L\'jra dal kel ajkamon, Ott ragyog reám a legszeb! Csillag — az én angyalom.
A szerelemről.
— KliuofutlatAs. —
A szeíolem határtalan vonzalom egy tárgy iránt, melytől olszakittatván, ránézve, az ölet nom \'élet tübbó.
Ugy kellett volnffítgyan kitqnnUnk, hogy „egy rajtunk kivül cső tárgy ..iránt,"\' de ezen inegliatározás nagyon könnyen megtámadható 8 megczáfolliató lenne, minthogy vannak 6 pedig sokaji, kik egyedül önmagukba szerolmo-sok. — La talán ezeknek van legtöbb élotphi-losophiájok, minthogy nz efliber önmaga nélkül-nom ál. -
A szerelőin lakholyoUl a szivet tartják, pedig leginkább a szem. — A sziv — az igaz — bezárná belső kamarájának rejtekébe, ino-lyon kivül a szívnek pitvara is vau még, do ezen hely épen azért nem tetszik, mert akkor kevesen tudnák meg. Es ebből magyarázható a tiszta szórolom azon szoroncsétlonségo, hogy fálrcértotik és sokszor olllttotik imádata tár-gyától. — Sokkal iukább kiülteti tehát azt. a
birtokos a mosolygó szóm. forgó golyójára, az emberi érzelmek ezen auslag-jára, melyen a forgás közbui majd ez, majd az látható, honnan künuyen le is lejiet lökni, Ita szükséges. Ujabb időben ennek mintájára készítik a kirakatokat a kereskedésekben.
Legnagyobb szerepet játssik a világon. Már a\'ijjerineknok ezzel adja tejét az anya, ennek ít-iszonzásában a szülő iránti szeretetben neveli gyermekét. — Es bárhova tekintünk : a társadalmi és magánélet redőiben ott kushad jnitsdenütt o kis csapodár.
Logréndesebb tulajdonság a\'vakság. Mertj ezélja az volna, hogy boldogítson, boldoggá [egye legalább azt, a kiben támad; do icgiukiijbb. épen azon valami ébreszti azt fel, mihez a boiíjogaágiiak legkevesebb köze, mi a \'dolgokon Lsak függelék, mint a ruhákon az uszály, tudni illik, az alak./ -
ltondkivUli ty tiszta szerelem, mely a ló-lek szépségen épült./"lvzt nevozik piától szero-lemnek,* meri l\'látó, a görög bölcs, fejtette kia tiszta szerelem sajátságait. /.
A görögiik áz igazság istonnőjét fostptték bekötött szemmel, a szerelmet pedig tüzes, ragyogó szemmel, \\\\maz tudja, mit csinál, bekötött szommol\'is; ein\\ek szemét folesluges uiunka volna bekötni. — M<{g .költőibb nyitott sfoiii-mel festeni a vakságotX/
A római pogány hitregtjbon, Hu az ,ámor" és arany ny illái lövöldöz a sztVejjbe. Hemekül találja a rajz, hogy csinos és külöuüsoua\\.cany_^ tói csillogós külső, mily viliányos "hatású, a gyöngéd érzolemdús női keblekre. •— Megje-gyoüWk, hogy ahitregébona tíucska u szépség isteuuőjénok szUlotto.
Különben száp hatása van sok emberre 11 szerelemnek, kit p. o. költővé tesz, vagy legalább arr*l buzdít, hogy kimftYe\'jo, tökéletesítse magát, hegy igy érdemes legyen imádott-jára. — A legtöbbet á\'zonbun csak pén\'cköltővá varázsolja át toilett-re, friseur-re, lábrn, stb.
Válfajainak vizsgálata szép tapasztalati igazságokra vezot. .
Az igaz izerelem. Klsőben szólok erről, mert .lígkjWesbbé használják. E szorelom pedig a valódi boldogság alapja. — De sajnos, hogy az emberek nem igen gyötrik magukat azzal, hogy-minden kelléket megjjzerezienok hozzá, — azt tartják, nem fizeti ki magát.
Érzékeny szerelem. Mind érzékeny ugyan, mert hiszuti\'az egésznek, alapja az érzelem, csakhogy némelykor hamis; de itt különös fajként elüli tjük azt meg. Ily alakban az érzékeny szerelőm az imádott lénynek még saját gondolatokat m akar engedni,s azonnal szívfájdalomról, mcgcsalattattlsról, ámításról, stb. beszél, mihelyt az imádott-nem azt látszik gondolni, mit ő óhajtana, -r- Az ilyen azért vesző-delmcs, mert olyan, mint nz ért kelés: semmit se lehet vele tenni, mindjárt kipattan. — Van mindamollott az érzékeny szerelőmnek egy s\'.ebb faja is, moly valóban hatásos, és pedig részvétet gerjesztő mindönkiben, ki csak hall is róla. Az nevezetesen, midőn a szőreimet önhibája, vagy legalább szándékos önhibája nélkül hidegnek ralálja szerelme tárgyát, és e« annyira, bánatossá, elbusulttá teszi, hogy lázas -betegség(10 esik, mely bon élet-halál közt lebeg. Ennek már oka -nem kicsinykodő kötokecWs, mely nR .érzékeny síerolmot nevetségessé tessi, hanem ügy nepie a esalódáaból származott kát-gégbceáósnok. — Itt wutáu hldagnek
egy résuvéuye után 100 frtnyi előleget ? nyert, az ily részvényes 10 év alatt befizetett betétekben (hetenként 50kr.) 2tí0ftot kamatok fejében ... 715 . .\'í.lkr,
összesen: 333 ti 33 kr, ha most 10 év után részvényét 375 frttal váltják be. megtakarított fillérjeinek 10 évi kamatja.41 frt 67 kr., mely valóban sem-miképon ki nem elégíthető kamatozás egészen eltörpül, ha számba vesjwzitk. hogy 100 frt és a betétek l.,év alatt minden, kamat nélkül 100 frtot túlhaladnak 7 \'/,% mellett 6 év alatt 41 forintot hoz.
A kamatok jutAnymáuának megvilágítására elég azon egy körülményt\' fölhoznom, hogy az előleg után járó kamatok az egész 10 éven át, tehát még\'akkor is voltak fizetendők, midőn a kölcsön a heti betétok/tftal már kétszeresen lett törlesztve.
Ide járul még az hogy az igazgatóság a részvényesekre még más terlms illetményeket js róni ^szándékozik, mikro ezek a tapasztaltak után nem örömest vállalkoznak és igy. nem csodálhatjuk, ha a közön>ég régi egyletétói elpártolva, az újonnan létesítendő, kedvezőbb föltételekkel kecsegtető segélyegylet zászlajáalá sereglenek.
Mennyben sjkcrÜIend ezent.uj-egylelnék a róla táplált reményeket igazulni, az még az idő kérdése.
TOWiAOI JÁNOS.
ílazdtait.
/ A n.-kanizsai vadászatot üj 1x51 csak na,jy elővigyázattal megállapítandó szcrifőijéa mellett kell bérbe adui.
Azt .mindenki jól tudja, hogy eddig szo-kásban volt u város turidotonok nagy- részéről a vadászat szabad gyakorlatát leszorítani éa azt hároiu egymásutánt óvro bérbeadui.
Az 1\'872-diki óv\' az, melyben meg fog .szűnni a vadászati szerződés ós uj bérlet kezde-\' Juiéuyoztotik.. Uérbe lettek adva némely mező, ( \\szóllőhegyi és erdő részek, hozott is o bérlet néhány 100 torintnyi •jövedelműt, mórt vau a ^ város területén aunyi uyül, és óz, mennyi elegendő arra, hogy a tilos kiérdemelje a bérbe-adáat, a bérlő pedig ólvezettoljos mulatságot és jövedelmet szerezhessen maganak.
Megszüulóvol az eddigi bérletnek uj bérlet fog életbe hózatni, mivol pedig a, bérletek mindenkor szorzódé* áltat létesülhetnek, azért is figyelmet gerjesztünk a bérbeadási uj szerződős megállapítása-mikóponjéro, mert annak többó történni nem lehot, hogy a vadászat bérbevételének czóija^a vadpusztiláa legyen, nem tollút podi^ azért, t.uiutliogy- <iz ujouan megül" lapítandó vadán törvénynek komoly czélja u vadizaj)orltdt, Ö Ildin a vadjJ\'.isttitat,
Semmiféle .vadászat által sem pusztul el aunyi vad, mint a hnjtóvádászat által, mert az a bórlotoknól rendoson tekintet és kímélet uél-kUl oly szouvedóljrlyol történik, hogy a vadász különbség nélkül szerotno elejteni minden élő
é* mozgó állatot ínég akkur k ha jól tudná, hogy szenvedélyű áluvl örökre ollörülué a vadak léteiét.
\' Mogvagyok győződve, hogv a vadászat-, nak bérbeadása emeli a községi jövedelmet, do azt sojn vonom kétségbe,„hogy az csak ugy le-hoUfyos, ha a vadászati bérlet oljjz^.ődés ál-tid köttotik inog, melynek czélja a vadteaj/o-ritds looud.
Hol gazdag a határ vadban, jó bérre lobot szert tenni, vadszegény térülőiét bérbe vonni senkinek sine* kedve. ......
Annyit tesz oz, hogy mielőtt ujbot bérbe ailatnék Nagy-Kanizsa várói határának vadászati élvezete", alakuljon egy bizottmány oly bérszorzódé* megállapítására, mely meg-egyeztethető fogúit lenni az újonnan megállapítandó vadásztörvény és a jelenlegi vadállás viszonyaival. E biiottmáaynak ;t tagja mindeneseire , szakíórliy logyon , a többi más is lehet. Ka azt gondolnám, hogy ha például a szomszéd erdész urak részt vennének a bérvadászati szabályszerződéa megállapítása, véleményezésében, igen is nagy előnyben lehetné részes a közönség, mert nagy érdek/ogna kifejtetni a o,tdrz/tj>orilds miképonjo luegafhi-pitásáu. A bérlő mindenkor szenvedélyéi, tartja szem előtt, azért is korlátot szabni iiiagáuak íiuro enged. .
Nagyon helyesen tonuó a delegatio, ha megvárná a javaslatbu hozott vadászati törvény helybenhagyását, aztán ahoz alkalmazkodva járná el a szerződés megállapításban. Van még elegendő idó a hozzászólhatáíia.
Én a hozzászólást megkezdem.
A mgy-kanizsai vadászat -bérbeadása a delegatiót illeti\' mindaddig, még a birtokelválás liicgtörténni. uom fog, mert a jovede^u mint közös haszonvét tekintendő, szólok azört Ua-nagy- és kis-kánizsai közös bizottmányhoz.
Ugyanis :
1. /I bérbeadást előtag meg a jelenlegi vmldlldtnnk jegysékhiíoétele. -A városi erdész fogja azt tudni, hogy a .1 bérév alatt mennyi nyul, őz és róka lövőéit agyon. Kiszámíthatja ezután az éveiikintr szaporodás mennyiségét, (Inígy átlagos számítá/iál megtehesse.
Azt tudjuk, "hogy a vadásztársaság egy-egy nyulat 4t» kilói számítva I ft ;>0 kiig ar-vérezett el, eg\' őznek az ára ;"> - 10 frt is volt. A róka min/.o:ikor a moglövót illette. Egy téli rókabórnciC az értéke, ii frt.
Ilyképpeiii számítás után nagyon köuy-nvií fog" lenni a berleli összegnek meghatáio-zasa, melynek azért kell mogtörtóuui, nie.ri a bérlőinek egyik ezélja a jövedelem. Eszerint ha a vudállás nagy, e.motiessék a bérleti ösz-szeg, ha pedig kicsiny, szálliUssék le. -
2. Halúrozlasítk el « l/értcidát miké-l>e»je. A város tariiletéiiok kiterjedése nagy, van erdője és mezője. Minthogy a vadászatnak bérbeadásánál nem szabad megfeledkezni oly feltételek megkötéséről, molyok nehezíteni ké-pjick a vadpusztitást, aiináttogva azt indítványozom, ho^y ii határ részletek ben ne adassék ki bé|\'bu, hanoin mező és erdő\'együttesen, még púdig bánatpénz, letótelév.el csak o^y borlönuk, vagy egymásért jótálló t«Mtuletnek, tiltakozván a kibérletidő összes terülotiioii részletek-
I betli albi5rbeadása ellen.
I Ha a határ több részletekben adatnék ki
bérbo, bizonnyal kétannyi jövedelemre lehetne ! szert tenni, ugy de ilykóp annyira kipusztulua i múldou vad, Imgy tán már a harmadik óri
lujt.ivadászatra alig korülne 3 nyúl. Oz tné> kövesebb, legkivált ha a kanczák szabá.lón lö-véttethetnénok llyképeni bérbeadás inullutt diitz vadászatok tartatnának, inindogyik bérlő nrra törokiylnék, liogy minél, többnek a bőre kerüljön rúdra, inert a bérlóvudászok közt olyak i* vannak, a kik nem szórftkoziisért, hantim pecsenyéért oniolnok fegyvert a vad ollen.
Mogtorténhetnék, hógy ugyanazon napon 2—3 helyen is megtartatnék a hajlóvadászat, s kérdem, liol, merre lenné ily esoiben a nyo-moruít vad monokvése.
Kgyiltteseni kibérlésnél ilyosmi fel nem merülhetne, a bárha nem hozna is a vadászat annyi jövedelmet, mégis évonkint lőhetne oíuelni a bért, mert mindig szaporodna annyi vad, monnyi olégségcsuok lőhetne, mondhatni a kellő vadathU (Wildstand) fen tartására.
o.Kgy kivételt jegyzők még és oz ebből áll, a bérbeadás kétfélokép történhetnék, u. in.: aj évi bérfizetés és.. : b) yá.hiszkártyu mellett. X\'cii bérfiiélét melleit Idwtne kiadni azt a térülőtől, mely l\'aliutól Nagy-Kanizsa, Nagy-Kanizsától ll-réiifelé vezető orazágütaktól kelotéjszak felé eaik (mező- és ordőrósz.)
\\\'ad<iizkdrty t mellett lenne kiadatuló az ezen mliuaradl (nioző és rét) részlet, mely bérleti rendszert azért vagyok bátor javaslatba hozni, mivel oly vadászkedvolők is vannak, kik nem pecsenye után járnak, hunom keresik a szerény szórakozást és beérik azzal, ha sza- I bail óráikat annak idejébon az isten szabad ege | alatt tölthetik el; jól esnék ezen intézkodés oly egyéneknek is, a kikuok lakásuk \'o városban ideiglenes, tehát nem állandó. Kgy óvro szól ló vadászkártyhért akárinoly vadász ia szívesen megadna evőnként 4, í) Irtot, inert noiti lenno kötve egy testület önkényéhoz,8 igy akkor ino-liotnn vadászni, mikor ideje megengedné.
Első osotben a vadászberlóknok nyul , róka£öz, mozei és erdei repülő vadak, másodikban nyul, mezei és vizi madarak maradnak birtokukban. .Mindkét esetbon élvozotteljea vadászatokra lehet számítani, inert a határ egész területe igou alkalmatos a vadtonyészé&re, de más részről a szomszéd határok ia.segitendik nevelni a vádak létszámát.
Nincs kétségem a felett, hogy a vadász-kártya is hoz övouKént annyi jövedelmet, mint uionuyiro számíthatni az évi bérrendszer után. ."I. v.idKzaj\'orit\'lsra vonatkozólag : első szerződési teltételnek kellene lenni, hogy az évi bérlet alá szánt .tér 3 ogymásutáni évre adassék bérbo, tehát sem kevesebb, soiu többre. A yadászkartyák csak egy óvig lennó-uekérvényesek;
második szerződési feltételnek kelleno lenni, hogy a már egyszer hajtóvadászatoti át esett tér ugyanazon esztendőben több izbeni huj lő vadászat alá ne vétethessék ;
harmadik szerződési feltétel lohotno, hogy a bérlők a fontálló hazai vadásztörvény ellon kihágást el követ ui ueui fognak; azért is társas bérletnél minden kihágás ÖO-lől 100 frtiglani bírsággal, isinéti visszaélés eaetébon a bérlőt éa bánatpénz - elves/.tesévol Inniio büntetendő ; a vadúszkartyával visszaélők a viulásztórvény értelmében leuiiének elmaraszlalandók;
negyedik szerződési feltétel az őzvadá-szatra vonatkozhatnék oly formán, hogy csak aunyi óz lövethetnék üvoukilit, mennyit az álló vad létszámához képest megengedhet.
As Őzeknek szabad, korlátlan bitorlása általán betihaudő lenno, azért is az engedélyu-zott létsziimon felül miitdon előtolt egyes bak-őz 25, egyegy kaneza 00 forintnyi bírsággal leitüe kárpótolandó;
ötödik szerzhdtei feltétel lonno, ho«y az évi bérlók a vadászterületnek megőrzésére, a vadaknak tenyésztésére niogbízható egyéneket fogadnának, a vadászkártya alá esendő térnek védolinél-o a helyhatóság tartana tel-ügyelőt. • , .
Meghatározandó lonno egyúttal, hogy menuvi sózó lenne foállitandó az özek számára ós minő karban lennének ezok tartandók ;
Hatodik szenÖdéii feltétel Jcuue az évi bérlőkre nézvo, hogy a haj tó vadásza tok alatt elejtett vadak létszáma, óiekuól azok notao (bak vagy kecske) jegyzékbe vótetuók ó« év végével az erdész, uiint elleuőr által aláírva * tanácsnak benyujtatnók azzal a megjegyzéssel, hogy o kimutatáshoz mellókoltotnék a jóvo évre visszamaradt vadállás állapota..\'>
Ugy hiszem, hogy ily óvatos előrogou-doskodás alapján oly kölcsönös biztonságot lehetne megállapítani, mely azon kívül, hagy pénzt hajlaua a város oassájába, élvezetet is eleget szerezhetne a vadászkedvelőknek, de más részről elejo vétethetnék a vadpusztitásnak.
Mint vadászkedvelő, roiudenkor a legszívesebben fogaduók ily, vagy ebez hasonló szigorú szerződést.
tkrsanczky.
^ Levelezés.
Pe»t, I87S. jsn. !>.♦)
Hegertfi"**; funtlysinA, cíimU.tlnur.. ■ Vkii-e még, kit « bábánst l«ili<> nyom 1 A kittéi van, ig«*itr» A » bél, Hogy ii<-kl mtii»»*uk míg, liol : * lit 1 l\\.toki.
Örüljtstek mulatságkédvelő fiatalok , itt a jókedv időszaka; Örüljelek hajadonok és mamák, eljóil ismét az alkalom,s ha jól szőttétek a hálót, nem fogjátok üresen partra vonszolni, lesz abban legalább egy — czethjtl, akaráni mondani Jónás, vagy talán czelhal Jónás is; örüljetek ti is elvirágzott gardo-des-damcs ok, tán nektek is jut valami a sok jóból; de — sírjatok szegény ostdádapák és vakarjátok előre fejotekot, mert majd később még jobban fog viszketni, ba leányotok udpa már nem viszket ! Igen itt a farsang ozorfélo bájaival és bajaival, itt a bálok éa bohóezságok idejo, mindenütt csak „Hegedűszó, furulyaszó, czim-balotn . .
Nálunk ez idóu a farsangot a nőképző-egylwt nyitotta meg sétahaiigversenyóvol , mely tombolajátékkal volt összekötve. Itt noni tánczolt senki, hisz nem íb táuczmulatság volt eZj mégis mindenki e|égülton hagyta el a termet, kivált ha a játóknál kedvezett noki a szerencse s azok a rendező picziny kezek az övét is ériutók, íuidöu nyeremény tárgyát át vette. Ily bevezetést adtak a nök az idei tar-sauguak 1
Ah de oz nom minden; a nők uemcsak elkezdték, folytatták ia a mulatságot; nemcaak átsótáltatták azépon a közöusóget a farsangba,
• Folytatás a meUékUUn
>(-:?——-—
w jutón kebelnek, kiért a bánat ós betegség elkö-YTCtkozolt, valóban megrovandó s kárhozta-ÍrtKfiUó.
lUÜiJiÚió tztrelem. E kifejezés Kisfaludy "fSándortól való, ki őzen czimeir adta ki azép szerel mi költeményeit,\'melyeket akkor irtj mi-dŐn nem tudta még, hogy szerelíue viszonozta-tik ; a illetőleg azt hitte, hogy »zer«;hin; nem vi-Bzonoztátik. A bánkódó szerelem alapja tiszta ^-i^órzolom, moly viszonzást nem talál, vagy kép-aoli, hogy nem .talál, tudomást szerézni pedig ; \' róla nincs bátorsága. Kisfaludy Sándor példája, V hogy őt a bánkódó szerelem költővé tette in-kább, mint később a megnyert s igy boldog szerelem, sok utánzóra talált, azaz hasonló vi-
• szonyt kerestek sokan, ha költőkké lehettek ; volua általa. - És még-sikerüil is volna, ha a költészet az erőltetve képzelt szerelmi,csaló-dásuak holmi sallangja volna. -T"
C\'mlódott tzerelem. Éz már határozott, adattal bír, hogy szerelme nem víszonozfatik,
■ annak, kit^ ideáljának tart, itnÖt\' ismét az ideáljai do\'épeu\'nein ö. — Neki méltó bánata van,
■ vigasztalóba egyedül, ha nemes lemondással . bánatának él. — Hanem ezen alakban légin
kább csak a regényekben jő elő. Az életben pedig logtöbbnyiro veszedelmet szül vagy őrült-ségüt/\' vagy gyilkosságot, melyei ismét vagy \' magán hajt végre kútba ugrás, leikötés, gyula-evés, meglövós, stb. által, vagy imádottjáii, ha ő nom bírhatja, más se birja. Vagy végre a versenytársak párbajt* kelnek. A nők is vívnak párbajt, saját togyvereikkel.
. Regényei utreUm. Ez történik az álKd, hogy titkon légyottok adatnak bimbós lúgos-bau vsgy >öld berokbon, hol dallos madarak VíWik a t^t édottuó, keUomessó s a hold ezüst
sugarai regényessé. Különösen regény-falók által kedvejtelik, hol róla. elragadó leírásokat olvasnak és azután regény hó-sei- vagy hőanőivó lehetni a boldogság netovábbjának képzelik. Persze! kik legjobban lesik, legprózaibbá lesz-nek. — A regényes s/i-relemtől azonban lehull a bájos máz, ha HKggoiidoljuk, hogy annak oka a apeculans szellem. Mert csak ily czélból tiltják a szerelmet, a kik tiltják, az illetők közt a özek aztán kénytelenek a holdvilágos lúgost : és .berket lölker. siii Iréma pártfogóul. — A hol
,nincs tilalom, ott nom kell bujkálni. | Széjntö nscrehim. Ez a kifejezés kevéssé
költői, s azok haragiisznnk érte, kikre ráillik: j néni az a szép, á mi szép, ki mit szeret, az a szép. Ez tehát azokra alkalmazható, kiköt a \' a festő m ily olt ízlése nem talál ecsetjére móltól link. De gyakran, alkalmazható, » alkalmazta-tik is, azok lelki szépítésére, kik külsőleg bájolok. — Ez szoreneso ö magának, mert őt boldogítja. Dü mégUtnogoaik, liogy féltés ördögé felnél benne n ártatlanul tépászsia kobelót. — Van i« miért II
Féltékeny tzerelem, o\'z — ngyhiszom, — eléggé ismeretes a annál fogva meghatározni is teloslogeS. — Legjobban megjárja az, ki óhajtja, hogy féltse a/, ő kedvese, de az — igen okosaid — nem félti, mintáz „«.» nem féitékoiiy-c/imü azindíirabból •incgértholő. -- Hanem az jó benne, hogy csak a szorolem tárgyának holtáig tart, s akkor inegaziinik. — Az pedig ismét imgjegyzósro ínéi tó, hogy a szerélem féllés-beit kínlódott és ólotboii maradott fél „siet a gyötrelembe vissza, s a multat elfeledve, ujat ^ keres. ^ . \' . ■.
m* Ertetlen ezeroism. Kovóssó ismeri kifejő-| zcs, púdig gyakori\'oíotuóny, Mert sokou vau-
nak, kik nem tudják, miért, szeretik azt, kit | szeretnek. — íiöt még ez megjárná; de sokszor ; azt iioiii lehet velők megértoini, hiába Világosi- i tanúk, hogy szerelmök tárgyát épen azon tulajdonok miatt iioiii leltet okosan azuretni, a miért szerelik. Nó! de mi miudeu ueiii történik a világon ! V
Jjllhöe szerelem. Nagyon alklilmas reá"egy kis hideg zuhany*
ti/Mulnni tzerelem. A legújabb kor tüze, lángoló heve. —■ Hiába! Azt mondja Vörösmarty a kesergő czigánynak : .tnit ór « bú kenyéren\' és vízen V" Es az ujabb kor szerel-meseiVzeroncséseii alkalnia/.taták azonnal: isiit ér a bánatos szerelem V tán azért keresso az ember, hogy nyugtalanságot szerezzen magának \'( jobb ha utána p\'tzsgőt önthetünk poharunkba !* - Es félre tiszta, érzékeny, regényes ós féltékeny szerelem; csak gyere tallér és arany ! Es lett a pénz — neryus roruin gerendámul, — okfojo még a szerelemnek is. — Es e szerelem megél. Ercdo.i a nők speculatiója,\' moly csak arra igyekszik, hogy a leány (ejkötő alá kerüljön. -- Es! oli| jaj neked áldozat, kit megcsíptek : sajnállak téged ! — Ezt a szerelmet Iestette a legkirívóbb színnel Schakes péare, midőn 111 ik Hichard augoj királylyal megkéreti az általa megölt király özvegyónok kezét atittak ravatala mellett és azt megís nyered."Jaj de fagyos ez a világi -
Leggorombább a k-%iér szerelem, „^-g}\' pillantást vet amannak, csíkot ennek. Százfelé. is_ elhat csalfa szeme s ajaka, a a szegény hivő . nép, hogy megkap rajta!" mint a uópdal mondja.\' — Leggorombább ez, mert eunok \'c\'zéljwfcn emberokot legalább is j- lúddá tonui; gyobbmi is tör — lóvá tenni,
Öntzerelem. Ez műit külön faj is jeleut-kezík, mert találtatnak, \'kik önmaguk vaunak maguknak bilvány gyanánt. - ók kónyelmea helyzetben vaunak, inert nyugodtan lehetnek, hogy netu csalatkoznak, s ennélfogva szerelem miatt nem ugranak a ktttba, uom esznek gyufát, uom esnek szerelemiélléabe, nem télnek a kaczérság goroinbáskodásától, stb. — Különben kiaobb-nagyobb inérvbon mindenik mellett megjelenik, mert mindjMiitínok maga-felé hajlik a keze. /
Még egy kia párhuzamot húzok a nők út férfiak szerelme jtifet.
Azt tartja a/köivólsmóny, hogy a gyöu-géd uőnek Bzeru^nio oájtadékony, odaadó, önzetlen, s az erős fertTía\'fj/zzák magukat, hogy az védje őket; a férfiak ellenben önzők, kövoto-Jők. — Inkább megfordítva van.— Ádám aze-rolmo volt odaadó, engedékeuy, hogy az Ev;t szorolmének kérésbon kifejezőit kövoteléséro evett a. tiltott ta gyümölcséből. Az erős Herkules és Sámsoi^toljescn engedelmeskedtek kedveseiknek a mindenik áldozata lett.
Szép olvasók! összeszedtem ozoket 4 hosszabb vagy rövidobb ószrovótollel kisértom, s most .itt állauak olőttotek.\' — Egyált^lái. nem kecsegtetőm magam azon betoljcsülhollcu reinéiijvrt\'yol, minllm ez xaegváltoztatná a világ, folyását a szerelem dolgában, mert —\' ugy -t bizony — már obbon-a dologban magatok ha--tározlók szép olvasók, ós a szent Dávid hárfa-jára som hallgattok? Do.mégis összeszedtem 4 előadtam, válaszszatok. .
Válaszszatok, még nem kóső!
. 11—r.
Melléklet ■ „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 6-lk számához.
líanem tovább irgtmdoskodtak róla. líákiivnt k.f/ú napon, far<-ung első vasárnapján ugyani* a iiwgyar gazdaasszonyok adták szokott ular-uzoa báljukat. Igaz, sokan voltak, mindazáltal ez első bál nőm" épen mondható sikerültnek, liu összehasonlítjuk a gazdaasszonyok eddigi báljaival, molyok mindig a legfényesebben sikerültek közé tartoztak. Alarczos is nagyon kevés volt, mintha kozdonék unni e középkori bohóczmulataágot. Az a néhány megjejent kő-zönségea maszk is lassankint elillant s a közön-Bég unatkozva vár!a az éjfélt, a midin a töm-\'bolajAtók megkezdendő volt, s ez képoztu uz estély legmulatságosabb részét. Különös, hogy ez eredetileg olasz sorsjáték most nálunk is annyira divatba kezd jönni, hogy a mulatságokról már alig hiányozhat. A zaj is, mely e tombolajáték mellett kifejlődni* szokott, már megközoliti nz olaszok lármáját; de a lupisszc-gést, a kifülyölést, ha valaki tévedésből „tom-bolá\' t kiált, azt csak az olaszok értik igazán !
Kzután egymást fogják érni a bálok. Klső lesz holnap a jótékony nő egylet álarezos bálja, 22-én az orvostan-hallgatók, 24 én a technikusok bálja és 27-én a hajós-bál, molyon a lady patronease Karácaonyi- Uuidó grófné. A korcsolyázó egylet pedig liJ-án külön ecz-ilra alkalmazott gázvilágítás mellett jölmezes kor-siolyiiveraonyt akart rendezni; de ugy látszik — az idők ministere nem akarja, mert nálunk biz\' már három nap óta olvad és enged minden, a mi megvolt fagyva, ürülhet Jachton Haines, a hirea amerikai korcaolyáa, hogy ő már egy héttol előbb megtartotta körcaolyavoraonyót, •-mert most ő ülne fel és nom a közönség.
Végül Blllow hangversenyéről kell megemlékeznem, ki azt f. hé 9-én tartotta. Bülow Jánoa tudor, ki huzamoBabb időig volt a müncheni királyi Bzinház első karnagya, már ismert előttünk 1 Ötíö-ből, a midőn Liizt társaságában, mint kitünőzongoramflvéBZ nem egyszer ragadta el a littztínaégot játéka által. Jelen alkalommal Bach előjátékát és fugáját lágy A-ban Liszt átirata szerint, Mozart éa Beethoven két kisebb művét, Schumann\' románczát és novolletojeit, Chopin Nocturnoját, acherzóját, Liszt svajezi dallamait és három magyar rhapsodiáját oly izab\'atOBsággal és rrtka technikai tökélylyel jálszá, hogy a föllelkesült közönség ulig volt képes tetszésnyilvánitásaival fölhagyni. Klőro örvendünk a másodiknak, moly — mint hírlik — még érdekesebb lesz.
GYULAI.
BÁL-KRÓNIKA.
(Megnyitjuk o rovatot — bár ké»iin - liogy \'i>r|tuc|iore ialenaiaxonynak kflliJu áldozatot lioxxunk, •»k agglegény, |iénxtox\'ér a cl" nemlixetö no botráu-koxxék meg a hi<r.>Tat\'>an kuxléaeért. Mindennek megvan a maga ideje, vidékttnk bálkirálynSI olött no t-aak eato mondjunk .jó napol"-a vcgyllk la a kalapot, hanem a jelen- » utAkor gyanyrtrkrtdisirn adjuk ineg n rovatot. Vidékünk báli tudóaitáaait »xive«oa veaxi • kéri aaxe/k.)
Á keszthelyi segély-egylet 1 tánczvlgulom.
Kiskomál om, jan. 14-én 1872.
A keszthelyi fels.gazd. tanintézetaogély-egyloténok javára rendezett tánczvigalom tog-nup ment véghoz. — Nciu vagyok pazar a dicséretben, midőn a tánczvigalom lefolyását fényea:iok állítom. A csinos, a uj alakba öntött lánc/.lcrem a lehetőségig megtolt és azok, kik
— miként o sorok irója — nom vegyültek annyira a tánczolók. csoportja közé, hunom a terem egyik fülkéjéből szemlélődtek, valóban gyönyörködhettek az oWttök el-ellebegő azép-séguk szín-vegyületén 1 — A mi valóban ritka élvezetet nyújtott, az azon fényes hölgykoszorú volt, inoly ez estélyen megjelent^ özek a teremben azorosan egymás mellett cgy nagyazorü virágcsokorhoz hasonlítottak ; do olyan csokorhoz, milyent csak Magyarországban lehet látni\'.
— Kgy darab monyorazággá volt o kis lioly átvarázsolva, a a szem szinte káprázott, a mint a belépőket látta ! Az ember ámulattal lAirdoz-te, honnan veszi magát onnyi szépség egy helyen ? képvisolvo volt itt a női Bzépség mindon változata, az aetherileg könnyűd alaktól a piros, pozsgáa tűzről pattantságig; — a büezko junói termottől az ábrándba ringató bűbájos Bzondpségig; — az egyik fényes volt, mint a nap; a másik szolid, miut a hold; oz azoinéuok villámaival, amaz rózaaajkainak mosolyával hódíthatta volna meg.a világot; — már t. i. a férli- világot.—Egy üti volt ittazőko,barna,sugár, karcsú, rózaaarczú, piczi, kedves, minden, miu-den a init valaha k.öltői.képzelet látott, és mű-
: vészi ihletség megteremtett; — egyik a másikra árasztotta bájait; a ez nom ia lehet másként, mort a mennyi szépség itt együtt volt, ez tán elég lett voljia- egy egcsz nomzedék a/éppd tételére! —• Bocaátjat, kodvea olvaaónő, tudóm mounyj azép hölgy van o airva vigadó" ország mindén vidékén, és ivem ia mondom, -hogy másutt n hazában nincionek hasonló, aőt még kitűnőbb azép\'éguk ; csak azt állítom, nogy egyhamar uenv láttam annyi kedveset, mint koszorús költőnk álul is mogé.uokelt eme „Za-Jftmegye szép hölgyei" köaött.
M ni már nom maradna egyébb hátra, mint b ílkirály.nöt octroyálni, de minthogy nem vu^jok barátja az octroyálásnak, a e vidéken még nem is annyira ismerős; csak az egy-két ismert és kérdezett novok után\'választás alá terjesztőm a trónkövotolőkot. Így legalább biztosítva leszünk minden diplomatikus hajbakapás ellen. Tehát nézzük a candidatusokat. Ott voltak: * bálanyai tisztét viselő Sporzon Pálné, lloncz Torka k. a., WolfT nővérek, Woichingor Dori, Bőröndy Ilka, Somotkö Mariska," Kaisor Irén, Király Vihuá kisasszonyok; a már folo-Bégnek megválasztott, de a candidatióból ki nom zárt Boros* és Szépnó úrnők, továbbá Vlassits, Bischolf, Stofaíts, Kuglor és Lázár/nő-vérok még számtalan más, k\'iknok nevei már elmosódtak mnlé kőzetemben, mind \'megérdemlik e koronát, 6i csak tőlün k, illotóleg a meggyőződé* éj> sziv sugallatától függ, kinek í élni azt oda. ® ■ . ■ .....
Do nyugodni (inged >m a még mindig kedves visszaemlékezés mámorában kalandozó tollamat, hogy ujult erővol ébredhessen o hó 2 4-én tartandó jótékonyczélu tánczvigalmunk méltó leírásához, melyhez ugyauily jó mutatás, ehhez hasonló kis földi paradicsomot és fényes sikert kíván,a kedves szerkesztő urat is a megjelenésre szívélyesen felkérő
D-tliÜ-a. Zala-Egerszegen f. hó 13-án b. Eötvös omlékszobra javáru jondozott tánczvigalom fényesen aikerült. Tolongás ugyan noiu volt, noha áz idő azon nap igen kedvező Bzinbun nyilvánult, miért ia a párok — moly mintegy 40 re tehető — a franozianégyest igen kényelmesen lejthették ol. Kár, hogy a t. közönség ciue jóté-konyczélra rendezett tánczvigalmat nagyobb
figyelemre ...... méltatta, uqha aokun ezen vád
ollcnébon azt hozzák fut: hogy uNrond-zőáég, volt irányukban figyelmetlen, minthogy őket a tánczvigalmi meghívásban nem részosité. Azonban legyen Igazuk ilyenoknok ; do a rendezőség ligyolmotlen eljárását még is könnyíti ama körülmeny : hogy a báli meghívók uzon szorongatott időbon küldöttek s«ét, midőn u megyu-tisztviselői választás forgott azőuyogen ; ilyen esőiben tehát egy kis tévedést elnézni, megbocsátani lehet.A gyönyörű hölgy-koszoruban Vas-és íJoinogymogye is képvisolvo volt; do a sok szép közöl még is leginkább kitűnt K—y M—a k. a. Z:ila-Egorszügiöl. X.
— A nuyy-kanixHul második bál ro-szul sikerült, koveson voltak, pedig a helybeli általános beteg és rokkant scgélyző-ogylot javára rendeztetett; mondják, hogy a meghívók hiányosan küldettek ki.
— A n.-kftnizaai harmadik fánvxnl-{/alom, az ugynovozott .„Jelmoz-bál" tegnap, azaz jan, 17-én a nagyeasinóban tartatott meg, mintegy- 140-en voltuk jelon, a külónfélo jelmezesek közöl megemlítjük: Wcisama^orEugo-nia mint kortészleány, Halphen Ludmilla
. lengyelnő, Bauor Miksáné mint sioziliiii pémő-férje mint sicziliai pór, EnglUndcrné ó-íiémo-rococo-ban, Maachanzkerné galambposta, Dob-.rin Solino rózaajclmozbon, rococo a egyéb jul-inozbon kitűntök mégLöwinger Lajosné, yoher-Albortué, Blau E\'ugonia » Blau tíidonia, La-clienbachcr Hobokka, Friedenthal Malvin, Woillor Itóza, Noumann k. a. sat. A férfiak közöl mogomlitjük: Tarnóczy Ouaztáv ■ mint apanyol don, Wolhoim Hichard franczia lovag, Zorkowitz Vilmos borbély, Blau Lajos kolduló barát, Blau Nándor török buaa, Ebenspangor Leo admiral, Betiolhoim 8igfried hajós kapitány, Wolhoim Folix lengyel, Englandur Ármin lovászmoster sat. jolmezbeu jolent meg.
— A nagy - kanlxsai „polffái\'l-effl/let" tánczvigalma 20-áu fog tartatni, a meghívók rég szétküldottok ugyán, do mindamellutt, ki nom kapott volna s igényt tart, folkérctnok, hogy az egylet helyiségében joiüiitkozzoimk. E tánczvigalom szinte a látoga-tottabbuk köxé szokoti tartozni s hisszük, hogy jól fog sikerülni. *
— A üöjtorőn január 18-án tartott bált jól Bikerültnok írják. Az a különös, hogy onnan nem bálkirálynőt, hanoin, bdlhirdhjt irtak. Ha tudnánk, hogy nő irta a tudósitáat, közülnők.
Hírek.
— Zágrábi tudóaitónk érteait, hogy ott az országgyűlés január 15-én 11 órakor ünno-pélyeaou m-jgnyittatott. Proradovitis tábornok a királyi biztos. Uudokoviea báut általános lel koBodésa.ol üdvözölték, midőn a torombon megjelent. A karzatokon előkelő hölgyök diszkó-azorúja foglalt helyet. A királyi leirat felolvasását fenállva a dörgő zstviókkal fogadták. Az ünnopólyt \'Kuaauvícs-ozjred egy dlazazázada is omolé. Kralj püspök, korolnök beszéde tapjn-tatlau volt. A gyűlés 5 osztályban azorvezko-dott a az igazolási inűvolotok miatt az ülésük oluapoltáttak. Az ollenzék magatartása orós. Bedokovica háti loköszönéaét hiazik.
— A Csáktornyái takarékpénztár alap-azabályal f. évi január.hó 12-én 14,y4y"sz. a. a magy. kir. fóldmivolés-, ipar- éa koreakedelmi miniaterium által a törvéayca bomutatiwi aáía-dókkal elláttattak,
— liaft\'scf. Az elhanyagolt járdákon oly veszedelinca volt1 a járás, lv>^y Tersánczky ! .józsef orvos ur is h távírda előtt egy délelőtt oly szerencsétlenül osott ol,miszerint l\'ojo tototíiij-son megsérült a csak - gy^rs segély s gondos 1 ápolásnak sikerült a komoiynbb bajt clhari-tani. Az általános bec\'siilésbeii álló munkás férlíu számos tisztelői mo^nyugtatására kije-lent jitk: hogy veS/.élyen kivitt van, s tettsóvár le\'ke nem hagyja nyugodni, hanem mar is be-te^.-Unél tesz látogatásokat.
■= Járdáink, utczáink elhanyagolt állapotára nézve a mi rendőrségünk .ízt tartja: kiki a maga küszöbje, előtt sí-Jn-rjiui I pedig elrendelhetné, hogy hát.suprés után homokot hintsenek a járdákra, az utczai giz-gazt pedig hagyjuk tavaszig ott a helyén .... mindenesetre!—a városi jóudugu p\'itlékot pedig fizersu a közönség, mert ha nem, exuquáltatik ! — A rtatuiratio előtt jó lesz az ily igazságokat szellőztetni, (Jó lesz biz azt szellőztetni, mert az igaz-zsákba is beleesik a moly. Sze.rk.)
— Sopronból értesítenek Bennünket, hogy ott nagy előkészületeket tesznek a jövő hóuapb\'in tartandó dalegyleti jubileum inegün-nuplésére; ugyanis az oltani ilalogylet 2ü évo áll fen. Liszt Ferenc/, sopronmegyei születésű levén, tiszteioléro kettősfénjű ünnepélyt reii>^ deznek, ki nagyon hihutő, jelen is fog lenni. V
— Pénzügyi birohatósággal vidékün-. kön a soproni kir. törvényszék a soproni,^ szombathelyi, azont gothárdi, zala egerszegi, niígy-kaniz8ai és Csáktornyái törvényszékek torük-t jn, — a pécsi kir. törvényszék pedig a pécsi, Bzegszárdi és kajioavári töi-vényszékek terü!«téti ruháztattak föl.
— CurioHHM,\' A. nagy-kanizaai kir. törvi-nyszéki terület bortönoiben szaporodnak a letartóztattak száma, sőt miut umlitettük, f^yilkos.v\'igi csőt is fordult elő, — és még mai iinpigdiuiv Királyi ügyész, som l\'ogházfolugyclö.
— A kaposvári állam-gymuaBÍum számára az alsóház U,{")10 Irtot szavazott meg.
— Hivatalon. Böhönyo, Tapsony, .Szí-nyér és Neinos kisfalud soni- gymegyei községek a folyó év olojélöl kozdve a csurgói adóhivatal kerületéből elválasztatván, a marczali adóhivatalhoz caatoltattak.
— Több kisebb tüzeset adta magát elő, do ébbr lüzolfoink által észrovétetvén, mi-elölt a harangok félrovoroliek volna, tüljoscn
ülollnttak. _
— Legújabb, Az éjjel, ■január • 18 ra viradóra-íSclireíber Ádám znla-b. r/.unczui vendéglős a sachlerkéssel torkát fölmetszette s azonnal nioghalt, 2 gyermot hagyott hátra.. Tettének iiidoka isinerotlen.
— I)r. lingel Annin köztisztelotben-álló a tevékeny polgártársunk uovóztetett ki a n.-kani/sai kir. törvényszék börtön-orvosává.
— Rövid hírek. A veaz\'prémi {kerülut
országgyűlési képvisolöjévé Uunat Feroijcz baloldali választatott 27-1 szótöbbséggel. — íjzo-l>áts Józaef aupürintóndonB egyházi állásáról lo-köuzöoí. — Vértesi „Szünórák" czimü iljuaági\' lapja helyott az előfizetők Dolinái „Kis Ujsag--at kapják, amaz megszűnt. — A kormány altal megvett Nákóház az alsó- és fulsű- ház ülésuinek helye Ic-bz. -- Uc. tízéchortyi Ödön tüzollo-fópa-rancsnoknak b. Orcz_j Bód iginteiidanáogy ezüst jelző sípot ajándékozott. — „Ország-világ" czimü képes lap mogsziint s hely otte <iz előfizetők „Magyarország b a Nagyvilág" czimü képes lapot kf)i»ják. — A zágrábi betűszedők strickojo egyre tart. S-fa walesi herezog meggyógyult.
— A Marozibányi család kihalt; az uIoIbó Marczibányi Antal «U éves korában l\'esten) mull szombaton meghalt. — A jTisza- biztosító bank megalakulásához közöl van. — Pesten a himlöjárvány ismét terjed. — A magyar kormány kineveztottise ota 1Ó7Ü miliő forintét vett be. — Az igazságügyi szervezőt kereaztül vitdle alkalmából ismét sok rendjel osztutik ki, hallomás Bzerint a julenlegi törvényszéki elnökök, miül voll miniateri biztosok is kapnak — egyet-egyet! — A- bolondok estéjén:a posti rcdouteban Dante „ihtoni convoediája" szerinti össz-kiállitás lesz Bícsböl hozott tárgyakkal.
— B. Hol/gothan közös pénzügyministerré noveztototl ki. — Toldy- Ferencznek az országgyűlés 4CKX) frt évi dijt ronduÍT adatni. — A mult évben..hazánkban 29 pénzintézet alakult; .Pesten 2 nagybank, vidéken l) bank, 12 takarékpénztár a 0 népbank.
"jOjjllii, tr l;a]i!tilny hiviitjii: Már engcth\'lmot kérek, egy kissé több vagyok a Jéaku czimo-zésnél, 1 ör mester vagyok, másodszor családapa s adózó polgár. .Szeretem i^&alnml;de ily módon lealacsonyító a illemBérlő, lőleg hivatalos intézkedésnél. Szolgáljon e nyilvános megrovásom intésül s tanúságul, különben a comís-sio működése alkalmával megkérdezve sem lettem, s igy igen furcsának tűnik fel az egész eljárás. Kérném jövőre az ilyotóil meghívásokkal nlkalmatl.inkodást iie^zerozzenek, először a czimezés tekintetéből, másodszor ha ineghiv\' nak, hiába ne fárasszanak.
N.-Kanizsán, jan 14. 1^72.
M. J.
Nyilvános köszönet.
Midőu Z»i»M/»-4 Aulai ur, n.-kanizsai női szabó abbeli kzív.ch buzgalmáerl, melylyel uővérumot rövid idő alatt a női azabárizatba tejjuson begyukorlá, á nyilvánosság torén is méltó köszönetül mondok,, .nem mulaszthatom el egyúttal miiiduzokmik, l«ik a nevezett fog-lalkozást sziniéu elsajiititani óhajtják, őt, mint ritka ügyességit szakértőt, őszinte olismerésorn-iiíol ajánlani. — Tauitás-dij a teljes begyakorlásig : 2U frt. Lakása: Fiurista-tér, 407. h. sz. " Kia-Kanizsán, jani ló. 1872.
I1AJÓATÓ SANÍXÍH.
. Történeti naptál1.
Jan. ID. IÓ27. Ferdinánd egy néniét nyelven
fogalmazott okmányban tudósitoim a magyarrendeket, hogy ö nom oi .lünk, haném alattvalói szerotüto a közakarata által ki váll trónra lépni. Mug\\ar-ország jogai biztosítását igén--, - u hivataloknak magyarokkali betöltését . fogadta. E levél nagy hatáat gyako-. roll a magyarokra. „ 20. \\ 7üm. szul. VVatjbcr Uyíji^y jeles j«>g-
ludus )ioiuln:rgbun. „ 21. 1S49. WjiMlstihachti csata. Krikuui veszteti esa^iii Bi-jiinek. Mikus K. el-
„ 22. 1 >ilÓ. K^api^i Tarczalnáícsatái nyer. l\'i.-r^zul Czég\'éilig nyomja a császári • surggckol ___}\'
„ Nagy l/:ijos m. király Durax-
zói Károlyt ugyanazon helyen (_Av«r-8ubán,)hol..testvére, Endre megölotutt, lefejezteti.\' — ,1004. Zrínyi Miklós, a költő,-a törököktől licr^enezét ellog-■ liilja.
, 24. 17i52. Beauiúarcllifia Péterjulcn Irán-
cziaköllő születés napja, n 2f>. IIJfj.-í. Babocsát a Zrínyi Miklós alatti -. niagyarok hads/.üceóctesileg a törökök-lói oltoglalják. ■ \' . ^
Szerkesztői üzenet.
351. 11.\'s: :„lir/.iikémlio ; **/imtl gyi.nyrirö kí.l
toiiu-iiyeilut kií«x.\'>ili!tiol , X mii-liil.il U,!„>,..
<i. <i.- M térő .xámolimk
úy Tidúi.e -wiúiiW ligyólw Unk n rgyn; Vi\'ak. aria k.\'reji\',,
liogy cs>;ii|«ny<-k*>Íii: gyor-rtft, kOx-tlteuenok.
41. Zuln-Bgi\'Mx g< «■ \' \'lgyi!lm«d«t,,kya*«iifjrrt,
jttvöru i» kérlek.
4-. N. A. 1\'éca. Kdl.-j. ■ axeiiiit i.t Kllxdé« a«
élűt. Sok sikert! — l» liogy irtani biili-geii, t.- vagy
lioxxánk iilcgrn.
. 4:f. II. K". lloc.-á ..iii lí >gy ax lij.\'óvi ltttliHl.no-
xott teendők miatt él.\' •b ne i. irb.ittain. A lapuk el
km.iettóJi.
44. ..Kgy OM a .arkba >• nem ki>*itlliet3-
45. II. 1.. Aumfi ■ 1.\'. Vi. .ónt (IdvUxIoiu | axabad-
jnu kifliéin a sxé|í rtl: .jii^olykor egy-egy tár-
iát életi, levelet,, iiiax
4ti. A.\'.N. .Sxéke t/lléM ír. ji lobbit még nem
klllit lietéin. /
■17. 1H7".>. .M>\'gkt [.-\'ti. N lgva» gondolatokkal bir
ugyan, de a lolVjcí.\'i y\'jngv Uéggel Ililt.-K ax égíxx
ö»xlia|igíáaba liown.
4». IC Nimea-V 1. Ilaa
vi<l ktixli-mciiyek klll >«>\'ro kélem. . Máiikia nóxve,
jövő axá-i.niik". felel.
4!». K. ís , Kg r^Arni- Aii. •l\'.ieaá\'fá kllbletett,
nuiít már l.ixoiiy.isrili m« gksj.ja.
- \'M. V. II-K/ó* IvJiax n- t\' kai, b..gy .a aii-
laj pbaiitaaia i-rc"letit ■In. n in mer!- KSlIouboii ««
ily |itiakáxilat továbbra i« kér ?
KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) Sokra vitték!
A Kias-félo híressé vált kémény-kigyula-dás okának megvizsgálására Nagy-Kanizsaváros t. kapitányi hivulala egy városi hajdút küldött atyámhoz, jolentvo: hógy Jóska Jiu
«) Megnyitjuk o rpvatol a t. kDxiiiniég bárki Altal okoxott aé.ruliiitinek, a/bárki ellőni |iaii«sxaiiiak orvoitliixn, ax eíitmeréfek imlv\'/initáih h iiiinden oly köxleinóny bslogadiiaár*. ^lyck a méltányosság \'* illőm kuriátai köxt irvúk. Kx által jelixiAkiviiiJ.uk, liogy a t. küx<>n<éjf öa»xe« éa ogyea érdokdiuuk axolgálni. Iionpolgári a omborb»(Ati kütoleaségllnknck iamerjttk. B\'rovat alatt könlötlokóit axoubau ciak a aajtóható-lig Kiüti tállal fololüaiujjot a utrk,
Hivatalos\'piaoil árjegyzél\\a nagy-kitilisal gabnapla
oion jan. l7-klvfeellv*sárból. llnxa hii fóiitu* ti tt 40 Ijr. í^l fontos 0 ít Ifi kr. ltot* hU iontoa 3 IT 70 kr. TíjVonloa a. ft &t) kr. Ar,.a TJ fvntox 3 ÍI I.\'. kr. •>« ftoito* fi - kr. Zab l.\'i íontoa" I ft íii) kr. -ÍO loih<.s ,l" ft 7f) kr. Alig köts/.áx niiifti gab
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lctjqs.
Kíyiittér.
| A nehéznyavalyát ésa nyava. ,lj atörésl görcsöket
I gyógyítja tir. .(>. kiilisoll a neli\'éz-i I nyavalya speciális orvosa Berlinben, ! I L o u i s e n s t r. 4i>. 4 Már száznál I többet teljesen kigyógyított. •
. ••\'": \' j

> kiii/nő
Franczla levélpapírok, gyen iiyoinaiásAval :
1<H) .11.. 8;a.|rétheu ii vonalzói! (i) kr, reezés színi
100 <11. 4-edrélbeil Hi nalz I írt, l.o.il.\'k 8-adr. feM\'r
bál 60, áriáéi reezés 66 I r. bel
erít |>h|>í r 05 kr.
2 etinoi Iipi l\'ÓO papina monogramul 3<?
100 .11. látogatójegy, fajta beinkkel kSnyoinalban
• ál 60. kr,
Aozéltollak. Hegulátor (szabályzót tollak, minden kézhez • niiinten papírhoz alkalmazhatók 12 \'<»>».\'.\'» kr, I ine* reztol!
12 legjobb hil.au 10 kr. la le*. m.^.I d-hozban, fett
nehbi tájban 80 kr, 12 tea. <\\ 80 kr, I tcz. ksiiltcj.iikl-.ll, . niagnum bomim lóll, alkalm
12 db. ló\' kr. 1 Irt. írón, jómiiiííségll 10, ló, 2ó; .\'ló, ló kr. 1 le* lollnrél 10, 16, 20, 3« kr
Smy i\'lünvt nyújtanak az uj gépírónők; fülr.,lege« nekní
• fáraiztif hegve\'iét,\' egyszersmind ,.z bóu l.ígye t»út»«wa vat ai eltörés ellen 1 ilb. fába foglalva 10 kr. Montba 16, 1 db. toll nyéllel f él késtel VO kr, 1 Ullj.-tív 3 bóra elegendő 10 kr, 1 db
- .unio-ra.ilirgiimmi tinta- és iróuiV.: .k tftrllléséio 6 kr.
A azép, tolltartó ; egy I- «llu -iitabb todrouymö-\' (filigrán munkája cionl tolltartó, Igen érdeket, mlkro-íéuyképpel ellátva potom áron kapható dbja ió kr.
Legfinomabb véaetil pecsétnyomók igen «ép bellikkel; <>g) ■ib. 2 bellivel tinóin nyéllel 60 kr, egy korona 30 kr; tökélele, nevek legjutáiiyoth áron készíttetnek
Sajtók d0mb0rny0ir.ásra névvel Igen finom munka i frt 80 KtMiipiglie (béiyegvatj l.ádogskstnlyAval.\'fenékkel é« ecset tel 4 frt 60. »
Legújabb bnfestékló belytgvas, melylyel\'a gépezetet ogy
lcövétU:e25ö potom áron:
tor fenékkel ellátva, 1000 nyom ,t >\' Mid e«Wií*«liii; l-gMkal-ifttabb bélyegző* er hivatalok- é« b.t Iákban I .Ib, finom vétét •I egylilt f.i 6". . • \'
Legszebb névnapi • köaiönlesi jegyek i;;e.i kecses ki.illiii-
„k. I .Ib\' 6\'. 10, ló kr; legklll-Ui>ze,liü....... mindig linóm
Iáin v\'ánhoeskával I db. 20, I". óo i:r.
llpuaztitliatlan ruganyos szamlúlablák dbj.t írókészletek Ut nyolezadré. ,1. ereién nélkül, zá..al l.2«», t gyanilye,,. lelje, bellel / relével ilb.la 2, 2óo. Kivül ipátau. Vi.iltíiva .\'160,4, Nijgy negyedfél\' ÍoIszh-
I ;< in, 3.40, 4 frl. I gr-villven pompá«au kiállítva I
I gil, 10 kr. A Ilire, < In. l..\'-xb.<«, lollnyéll.
íégu io, ló, 20, ;«*.,
vagv
Levelpecsét-bé.yegjegyek, n
„W.;í..i ói a levél biAio.1 lezárái ak, mint .»t,va .\'•«, .|.ec«élvUn, ierinli e<iiiiiiall\'il, e/niierrel, né fit 20. 1000 1 frl UO.
Paplrtárczák. K^y «xé|i«n kiállítóit enve |>a|>irok- é» borllvtikal lelte, 4b)á l\'fi, 3.S.
Alkalmas olosó ajándék «« iij br..../,.. itkeíö 10 darabban, I liiilalarl.S, 1 l dlny\'l .l tő, 2 irólám)ia, 1 liívinérö, 1 kén gyeilyatai llllíítiló. ,1 ék»/,er- é< irótarló. Min len e«íno litva vsak Jffrt.
U,an feltalált tlnlspor, i»»l» vU,..l v.-g>i
lAíá I.
k.\'nvelinmiéger, ol-I. (.eeiéllő n**t ad rillillUuak é» Iflllíl évjegygyol, 60<J db.
Io|io klllílnfélo dl. iV), lU), ÖO kr, I frl. I ir/.kí.*l.-l kit-
löbb fé-
. I .
Közüntéges és széplrásl előterjeszt vények. Mauitok • tanú lóknak. 1 fiUet kU formában U\'-lVle irá«..il |0 kr ; 1 fili-t nagyobb forintban ÍIÖ pomp\'á* irá«fajual 06 kr. KttlOnfélb r a j * -példányok, melyek tegiuígé*.! igen gyornau lebct rajioUtt
lanulni. 1 "fiUal 10, ló, 26 kr.
Tökéletes rajziskola <i fOietbei., »gy előkelő rniílanilitól, ai el»ő vonattól kexlve a rajtolái végtii befejextéig. I auulö iljii-• ág nzAinára kill.\'ln(lsen niAnlbáló. .Mind a 0 fluet eaak 1. frt \'.\'Okr. «titraileuse-lrón. Ineu eiino. golyó«*órí forma gépirÓD, mely-
Mindoz ily nnnöspgbon egyedül kaplmtó JK ri e d lii a n n A.-»ál lkksben (Praiorsfrasse 26.)
A llá/. jelszuva : .Olcsó áru i* j<» leliwt!"
„pk\' lj .-..\'ivében l.ibb\' li.Wlápra terjedő irón-el."l«g »nn lejtve. 1* db <-«ak 20 kr.
Uj Iró redőny bagarialiörből, kltiiiiyen .-helieiő, ugy Imftv
tanulók liaiíuábmiják; la.lalma legfinomabb fajtában: I iió-»«or I lolllait\'., I rajióu, l vonnltó cf<inthól, I liajtogaii .li.nil, | m\'cíéliiV\'.mó, | kareao*.\'. két. I db. prtriétvlatí, 1 db. karet-t-1<, gitinmi, •> db. I..II, oxí.mbii e<ak I l.l 70 kr.
isko ai táskáit leányok- s fiuknak. I db. «ijjal. egy»«ei« 40 f>0, 00 ki; ugyanax bőrből 00, 80, SM kr; i. olai Urcia le-
Annáknak \'.\'Okr. I frl, I frt SO. , .
Leolobbszerü lolltiirló. igencalnot poreíélKnedényke, ««.lév..| IHnivr, mely a lo^pi«ko»«bb tollal aíoiinal meglUstlljs, 1 db. l \'k.
Tinta minden azinben, legjobb fajia \\ I iieege.. fokét., ph»* kék vagy zilld 10 kr.
Legjobb rajzszer. I db tanulóknak 80 kr, 1 írt, 1 frl 20 I frl 60; ug)*ii»* nagyobb ISkéletei 2 Irt tKI, 3 frt; legfinomabb mériiilkftknek 2 frl, 2 fit óO, S frt 60, 4 frt I db k«r»ő (Zirkol) 20 kr,: 1 rajiloll 110 kr.
Festék szekrény liliom felékkel tojva ninoieiie vagy vtx-fe«té« kiáliitsiára ; I uokrényke 12. 18. 24-H|e fc»iékkel v\'5, 3ó, 4,» ly ; I szekrényke legfinomabb fajU fellékkel ugyanannyi izlnbon bO kr. 1 frl, 1 irt 2«>. ) db. finoiir iióreoiet 1 é» 2 kr ; 1 db. lina Hllle«lék 2 l él. 30 kr. \' i
Földgolyók min :«n idokorbeil tanulöu.ik, 1 «b. M, 80 kr 1 frl, I f.i 20, 1 fit 60, 2 fit, 2 fit 6\'J; ujyainj délkörrel 1 frt M, V frl 60, -Í frl 60. ll fii 60. ,
iegyzékkönyvek papirkötínel 6, 10 kr: viizonba kUtve 16, 26 kr ; legfinomabb bértáblával 36, 46, 06 kr; drbkké lartó jegy-zíkkbnyv izlrony (pcrgameiil) lapokkal, 46 kr.
Alkalmas napjelzö, 1 db irodába 20,30, 60 kr; l«kfiu.dl»*-terembe 70 kr, 1 frt, 1 frt 20.
Másoló sajtók, legjobb, Ugtarl6iabb- • lrgalk«lm»iabb»k, 1 db. 4 frl 60; inatoló könyvek 6W Isppsl 1 fit »0, valódi fran czia másoló tinta 1 koriéval 46 kr.
Egy borítékban 6 dúv legfinomabb peoaétvlaaz különféle izliiekben 16 kr.
P -
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
„ V {«*»» 1\'
x C ;végett m&iii közeliim jkedöliáiak állal ul»ni" | E adom, hogy az egyed 5 • /.-ii raktárban kaphat ■Z-jji.en.il pro. néaek. b c tc jegvizóval a biinzin i Ítl\\ irt 60 kr.
mr Semmi -- - \' nég, olyasmi in l \' lobot
Figyelmeztetés Az áltíibno kerei a d u u r |> a al a, mely igen rrtvi.
f.ig,vll.íy.tl -gy
ellnQ.lil.\'i\'
g.il. Ew k\'n

Ki hitte volna «
nélkül n
: nlkoi
s Varazstinta. h
Iával irolt levél i.tk a* -t,u Íja \'olva •ie 211 kr
N Igen alkalmasak i
^ X
nadrágvédók,
v*- Lejuja b rozsdapor,
• Brillantin por, egy uj, siker.Hi,
v Angol bóriack.
^ 5 ílrnilaitAlmu por, mely éli
E " :|n»z>o«, elavull, vagy ki i * .livagy kasnniígei éiciből \\
\\ 2 jcaiíioltalváii,
t meglepő gyoi
\'» kr.
b i jutaiiláiial egyuti
* Csiszoló vPolilur^ vegyiilék Kgy
lldeiiki elavult
«Hiivf..It..kUal bíró i porral eiak kiii lényét; e por ilye. Egy "kaiul,, a li.i
"nbjil ■
lélkillakb
■ he.
il élv
házi-/.
Egy Uvegcie,

Eiilgálalot t
\'2 >■
^ jgal maga isinél l\'éuyeiilh \'í iniorzaiára 00 kr.
B9T Ezüst csiezoló golyók, kitfiutt
íjiláitra a-léuycsilíiéie j nelkui tzliolleii.; nek. Egy db. 6 kr.
" V- Ezüstöző por sokszor t.iil|uő
ie éieznemllt néhány pere/, al.itl tarlóian mogleliOt ez
_______ _ eiUitaiiött lárgyakia nézve, melyek szilit vAltozbill
klllöiinseu ajiiilhalók. I\'akíong tárgyak ezllitkiíz hasonlóvá Váll\' lalhatóó. 1 ciomhg 26 kr. ; il
fgíf Minden órák azabályozója a jól szabályzón tájinvei ellátott napóra ; ez luiiidvukiiiek hjilulható, mivel ezen itouden- j ttoi óra uiAn legjobl.au leliet a gépezoti Órákat igazil.no, í 1 db. *6 kr. n
r Amerikában pálentlrozott védlakatok, kinin." »z-rve. „ téllel, blilCttük b. tOréi ellen. 1 db. kiiobuiéle 30, 40, 60 kr ; n agyobb 70, VO kr., 1 fit ; nagyok kút kulesia I fit; ulazó táskákra ; Ii való 26, 40, 60 kr.
Kllilnö kauosukkal kevert lakmáz-osizmakenÖcs, a b ,r. jó karban tatl.Uára. Egy dobóz \\l Iont) M kr. : L
A lábakat szárazan tartani mindenkinek ajánlható,-! k t et az egén,égnek batzitoi A Molzger-léie kitilnő bőresino- i ■! használnia által á lábbeli |.ulta»ága * vizmenlettége luiiiariatik,! olyannyira, hogy a leghosszabb ideig lartó hordái mán is a tu | ie ni halhat i igy a czél iOkóletesOn eléielik. 1 Híogese f. ■ kr. v Nagy. ■•IjJnynyi-riiir az uj gépírón, nem szükség o/t ; k dig hegyezni, f tOrés ellen biztoiitolt. 1 db. lábait 10, kr. ; h csontban 16 kr.: ,to lltanóv il s kénél 3) kr., — egy toll tokb.i,,^ JSTÉS. Miuiaii a fent elősorolt tárgyak hamisítvány!,ai, Míii\'lú.n,á raktárban található áruláigyakról szóló árie^v/.t Egyiiersmind fig\'yuliiiezlulem a t. ki vidékiekéi u/,leiem I gyorsan é• pontosan v\'zk.lzóltelik. Számot megbizásokra ajánlja mngnt
Folyadék enyv.
az ember (j/zol a sok KUiomvle; mm
ha>/.nálhnlő. Egy nag, llvegg. l\'2" kr. Szagtalan vízmentes agybelelek, i
•éknél f, gyúrva á/»a-okuál előforduló . il a. 1 db.
Il
nd.TX bóra 10 kr — I db. vak.trómísga) Union. | Szabályzó tollak, miiideíi kézhez a minden papírkor j
i igazíthatók, ugy hogy egy él ugyanaiou tollal a legfluomabbj szép ir.>izalot, mint n legdurvább irá.t is etxklitiilhelui. 12] rr szilit kapjon. E db. 21 kr. i z takaríttatik meg ; Lcjf. helyről patcntlrOZOtf méreg, egerek; patkányok,
t fehér\'n\'Kiill jobb m ki.nvlletik, - hores ik\'ik és vakandok Viirlás .ra -Jótállás melleit árusltlatik. Egy I Egy fontot ev.mag 2o kr. i nagy b ídogSzelcncxn 1 frll
i.ziiállnló komoly és trélns dolgokra. A lyukszemiiek 8 nap alalti gyükére! kiirtására szol-;
I legéle.ehb láláni azeiiíi.ek is liiok \' g.\'iló mvr; ezen ujonau feltalált szer; túlhalad minden cjdigil, mi, ki az clivr szllkséges ulasitátsal i.ir. \' azért jótállás mellett árut.llalik. Egy dobotx használali ulViilás-l ; sál 40 kr. \' j
melyek a nadrágot I Ausztriában egv\'odilli raklá-a a hamisilall.ni Arníka
a ó\' kr. - l^kappanór, olajnak, mely cs-.dah.lát»-al hir mindeiiléle fejbaj ellávo-j
zei a rozi.lafollok j iiia*ara, a lejooi » izék erősithel-a-ie » . nnek folytán a li.tj meg : kelméből, szintúgy \' lepöleg gyors iiaveaztésének el"«egité»éro még kopntz helyeken iij • hátrált ilja a pikkelyek kéj.ződéi^l is. Oiv..sszerlll használhat.\' iféló bőr puhaságot \\ súrlódások, liezauíodásuk, inráiígatások rhoiima, égetés állal oko-igy ló ki. ; *olt sebek stb gyógyi\'lásara. Közelebbi értesítést tartalma* a bo*«»
lindeu hA/lailátbán, i e«atolt leirás. Egy llveg 1 frl.
I házban előfordulói Bírpaata kauesukkal; cz a bőrt clpuszlithatlanná teszi
ig fcnlartható » hide-i klil»nli$en ajánlható lótzerizoiszánira stb. Egy bádog\'szelencaé í vei 00 kr.
ágynak gyerekeknél, j Legjava berelva paata.\'E paita a beretva küizOrlllé.úi
i n agya«*kiiai elolor-lulö elnedvese léséitek ollia- i felvilegessé teszi. Egy dobosz 26 kr.
kr.. 1.30, I..VI, |.7n kr. B+> Nélkillnzhctleii minden háilarláiban az uj pafentlr.
t«a. .k. az. szarpanfú zsirröpleg (.Saponln-Kett-Aether)! köazörillfl, mely ly el köiuiyUdeu éa l.\'gkisei.b fárad tag nélkül miu-nehány uiHsoilporez nlait ellávolilja miud..nnvuill kelméből kivétel ! denfelo meliz.íazert, ollót, kélt. egy perci alatt megl bet köizUrUlni i ^ g.» nélkül akáriuilélo foliiikat E legújabb találmány minden efele j Egy db. 36 kr.
^ynftmáiiyl fellllmul, n/iiithogK a l.gliiiomabb szin lem rontja i BeObl legjobb folttiszlltó víz, egy üveg 10 kr S
azofital száraz, azngialan lesz. Keztyutisititáaliot is ajánlható. Egy tnorlvoír tUitónt kiveiii « fris tintafoltot mindenfajta ». * 5
ilvcg hasin, utasitással egyUtt 40 kr. keliníből. Egy üveggel 26 kr. a- £ 5
Kőzönaegea párlil ragaaz üveg, porezellán, k\'í, tajt, fa j w*" Minden latatlant láthatóvá leaz az uj zaeb-góroaó J r y
stb. gyors ét tarló. os.ziiorraszUs.ir.i, \' ugy l.ogy ez tlválhatUn SejiUégével, mely minden tárgyat 10 , 20-, 30—lnU-izor nagyit, £ < ^ lesz, izintugy kjllljnféle tárgyak ösixcillciitésóre, pél.l. fát éiczézel, J ugy hogy a litzta ivóvízben létező áliatoeskákat is tisztán izent-! 2 5 Itvegcl pórezellaun .l stb., ugy kogy mintegy lest lilntJf* fel. Egy j lélliotni, a e g4r-c»ök igen sokfélekép használhatók, péld. liszl.j S-\'a esoinag c nélkillu/heilfu szerbyl . rak 10 kr. Ugyan e ragaaz\' gabnk, hüvelyesek, fiiszer vásson beváiárláanál, vcgybouiáinálj—ei^ folyadékban, igen bőaégea. I (tveg 3U kr. | terniéiietviaagáiiál stb. Egy db. 40, 60, 80 kr., 1 frt, 1 lit 20.\' 7 i
Villanyos fogkefek,-melyekkel a fogakat l\'ogpasta vagy i 1 frt i.0 kr. [ s\'_3
más gyógyszer nélkül ^esak inna vízzel) tnztáii, \'feiiéruii, bu* ■ Mindennemű rovart kllrlh ifnl a* uján foltah\'üt rovarirt.\'/ 5 S*
nélkül és tökéletes egészségűén fenn lehet tariaui Hogy e hssz } esienllával. Enuek uilajdonsága, hogy a rovart neinciak gyortan\' r~ nos eszközből min-l tul.bet lehelten forgalomba hozni, ára dara- kiirija, do tojAaail is msgaeinmislll j haiznállialó poloska, moly,! ^ 3\' i.ni.^liii. ruli 00 kr. | kullancs, piuczebogár ellen. Egy nagy tlveg 3ü kr. \'
Czélazerü dugaszoló gép. Ezzel az üveget gyotiau é> igiiVuletun éllel el .liigattolui. Egy db. 60 kr.: legfinomabb gyá-•vjuuit, | iakba 1 fit kr. , „
el. öoo I Angol dugaazhuió gép emeltyű.el. Ennek tegiuígével |
I minden erőlietea nélkül egy gyeiniek ii kihúzhatja a leg«röiebuen _ 2 gy ősz | dlo dugaszt. Egy db. I frt.
■len féle t&r taoköpeny vízmentes rongál Italian kelméből, vaná.
z.\'itts. g- uélkiil, angol gyaiimanya. E knpenyek a legkellemesb illőbben i> tartok. I hordhatók, minthogy iitiiidkél felén tzép felüli khoa hasonlítanak, 1 %>\' 42 1i:ively Ikvsizu 10 frl éO kr., minden további kit j lotvelyk I fittal több. E gyártmány nom belföldinek lariaudó. il, hogy azo*k iák az alóbrt rakiáibau való-liak.
w*" Levul belycg,cgytk, melyek ké|i
hajat
folytán i
db. 1 frl 00 k risaeaégbeu íen
wr- UJ balliafogógépB*ilbja
fordulnak elő, itgyulmezlelem t k iltgjen kültlelnek. uuiányi osztályára; cz egyetlen
l.egfinomahb Ívvel. vagy. névelő\'
■zer a diÓOlaJ U-mi tudatom a t. ez. k I dióolajat raktárot
használhalásuk, előnynyel i-
uaga iiaui \'.ben, hol a logkliebb megbizái ailutilgy, iniut a legnagyobb, minden siakinAban egyenli a* elsíi osztrák bizományi Ozlafí^
pg^rlecaiaa^iarL A., Bécsben, Praterstrasse 26.
JF\'ftlJEiÜM-A.ixriV-irél© ltrajozaroa lilrcaoLós©
a lerobban bizonyltja, liogy liiíiitlon verseny ólén áll, ós daczára, lioyy az áruezikkok potom áron liirdetvók, urmösé^ök inógis luintlon .
1,2, 3, 6 kr. különféle illatoz?; sz<>
batílzjátók.
2 kr. 1 kávéskanál érettből ezüt lözve
2 kt. 1 drb finom pipere szappan.
3 . 1 ciólsterll kulcstartó. . 3,1 drb konökefo.
3 . 2 k«nyveeakc)rinvanna-9*iva
•papír. . 3 kr. 1 drb ke»tyllé»eaip«gomboló 3.1, vakaró-gummi. 3.1, örökös naptár! 8,1, boítliC-gép. 3,1, finom jegyxékkönyv. 8,1\'. illatot peyiétviasz. 3.1, plébtAIcza. 8.1. finom zsebgyútzer viasz
gyertyával, 8 . 1 tlveg béeti tenta. . 4 , 1 drb elegAnt fóuyképráma.
4 ,vW«il4kládácika 12 fenékkel
ísecitltel 4.1 ríf kanóca. 4 . 1 *>Qitöaöttgy&tail b . 1 drb taebtilkör.
6 , 1 i aaijbaugora, o\'j.l , emkorctlpö.
1 pár haiisuynkötö. . 1 *iebgyús»er. . I evőkanál ére/I.KI e/ilslö/x . I d. b szép óralánez. . I dm ab gyertyatartó - tálé-.
üvegből. \' \' . , I adnglegj. ércztisztiló-izer
w többféle játékszer, « . . tár«asjntékok. . 1 drb tzép képeikül,yv
véggel. . 1 drb szép inejllfi, \' . I , cjéls/.erfi keltemuthtó.
zep kávétlález; n kést.
, finom gyertyafodor glyeerin- vagy n(i
jó . 1 tuezat Illiltekeies bőrből. !8 . 1 •gyermek óra. >10. 1 pjlr\'ezéiiiake/tytl gyereknek 10. | drb szép selyem uribiijt. ■ ,10. I , jegy/óknaptár, , 10, I skatulya 12 lin. fenékkel. \' i lo , 1 lajték szivavízipka. | |0i. I készlet melll\'i és fülbevaló.
Aaappnn. i . J 1 dil. liu.iiiiibaikeii\'ici. i . I tilző fésű KailtS\' hukból t,l l\'gjobb fogpaszta > . 1 péncl\'r plóhböl. \' .. í , 1 pá\'r nadrágtartó. » « J drb szóp pléhtrombila j , 1 , va.lisz vagy jelsíp. 5,1. azlvanár«»s uj él czéi-szerit.
6 , 1 drl. papiitok 3 drb ,1\'ecsét-
l.\'glin. i
olaj. hói.
1 lil/.\'.léjüü biv.sls 1 j.i zár l.öröndh I hüvelykmérő bécsi é< ezia mérték szerint. Hl, 1 szép legyező.
10, 1 pái kávéscsésze, pi
Ián hót, ^ lO, 1 csemege tVnyér 10, 1 czélszerlf "sivargép. 10, ltXl drb varróid. UJ, 1 jó péúxláicza. 10 .\' 1 pár gyormekliarisiiya
jlO
. 1 fugógyuszer. . I.ltv 1\'aekbőrből. . | Iiiij.ni aioiiybi .iiz itiedáillóű. . 1 »/.ép órátok bártonyból.
. 1 tálkefe.
. 1 fiitóill készlrl gomb, iligelö, kézfodoi és inggalléiral. | czélszerfi dugaizhuzó
1 bitrnólszelencze
. 1 jó olló ae.zélhól.
. 1 zsinór valódi burányból. r 1 üveglejobbfoltviz vagj foli
szappan . 1 szépen líltözött báb. . 1 fogkefe,. ... , | linóin fodritó fésű.
| pár divatos fülbevaló: . . 1 légei erfii Igyke .Őes. . 1 kötökotár. fc . . 1110 drb jó fogvájó.
, I ruliaporoxó.
f l fitrifodorító fából. . 1 divatot óraTáuez, k\'
. 1 album lObócii lüiképpel. „ 1 lollkét 2/ké»tol. ^
éi 20 kr lilófii iiualioi\'ok,- ;
i
. 1 üveg folyékony geit használható. , I nagy bangóra. , kenyér kőtár drótból. , 1 fej kel".) jó minőségű. . 1 zsebhóvmérő regulázott. , 1 czélszerK kealylUtágiló. , 1 finom zsebkefe fésil ét tükörrel. - v , I pár virágcsokor porctel-lAuból
!0 >«és
st messze túllinlatlja.
1 napóra jói reguláiolt. 1 fénykép albiuu. , 1 ixeiuüvcg látiz. Üveg. , I bevAsArló korAr. 1 izabaUalui. köszörlllőuer minden vAgóizerszAnmak , I legújabb angol txopiaió, me y Alta a dajka könny.,, mellőzhetővé letz. , 1 földgömb
. } gyermek\'izinhAz képalakkal -- . J nagy oikolatáikatzijjal. 40 . 100 drb finom levélpapír.
00 , I napernyü. tfrlJÍOkr\'. ljó„W0íeíll,j;.
1 s dO . 1 sxobaóra jól regulA-\' 2 *>\'i16lállá, mellett. .
80 kr. 1 egé„ készlet iVóe.z-.^f^O\'-ból, ,nely lOdarab-• 1 tentatarló. 1 levíl-nyuntó, 2 magas gyertyalailó;\' l kízi gyertyalailó. 1 hévmé-rl>- ^ Kyüszpr.l ó/starti, 1 toll-tarló éa h\'amuiarió. .
fa*. Képes -Arjeg) xékemet, mely " ben sok ezer ezikk följegyez . ve van mInd\'cukinuk.iügyen é\'s ■
bérmentve beküldőm. \' ~
)
Dom gesaniiuten insoi-iiviulen Publikum,
den holmn lUUórden, Jiank-lmtiiuten, iívluslrirlleii Ktiibliiiemnnts jeder Hrunche u. a. w. beehren wir una beim Jahreswechsel unsoro
üjStT Annoncen-Expeűltlon
in ompfehléndu Krinuorung zu bringeu.
llm ilurcli AiubreitiiiiK u
i QeirliHftaliutriolie!
i do* 111.10
..-Verkehr* in
wirki.vi-stnr \\\\\'.>mo dl-non m kiinnen, Imiién wir nchen iimurfln .in Wien. Prag. Baiel, Berlin. Bern, Breslau, Chemnltz. Dresden, Eríurl, Frankfurt n M , St Gnllen. Genf. Halle. Hamburg. Köln. Lausanne. Lelpzlg. Lübeck. Luiern, MagdeburQ. Metr, München. Neuchatel. Nürnberg Stuttgart. Zürich u-j>t»ii<-u -• vl.\'ii KmblisMiiionU un.) üal.lreielieii I.oest-.VKentiirei. un anderen l\'l/ilzoii, ii. unr.lii.^M „u.:li rino Niu-dorUmini; iii
l>ent, Ilweuf/ttHHC Ni\'o. VI.
gegrltiíJít. welclie nnter der llborall gleicliUiitundon J>irfti» (703—2,2)
Haasensteln Vogler
der PuliliuilKt- gewjdmrt, und d-n |I«dllrfiiÍMBii dersulhoii aneejy««t \'»>■
Dm un« sóit Hí Jaliren von allén KrcUen dó* mTbnllicliftu und\'l\'rivat-Lflliefít eVWfcích* Vertrauen, welchom iinsor Inatitul noine i n t u r n a 11 o n * 1 e li e d o u t u n g verdankt, werden wir
Haasenstein ,& Vogler.
MOLL A. SIXLITZ-POR A.
Központi szállítási lakhely a\\,.6óJyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Óván: TapasítulvAi^ hogy az enyéimnek szöról szóra utiín-nyomott, sót a közönség nmitAnn. vtSgett liuinÍHÍlott nóv-nláirásomnial ellátott használati utasitványakkal áruitatnak Seíd-litz-porok, s i! végett u kttl-ahik hasonlatosságnál lógva saját gyártmányommal könnyen telese-róltethclnek, ezen hnntiaitvAnyok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint\': „ax általam kénxitett Sfttdlitx-por minden katulyáfa hasonló késx/tinényekt/dl nief/IíiilöubüxtetétilU saját védjegyem ói aláírási,mindi ellátva.
Ara egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetokben bebizonyult gyógyhatásúk Által minden eddig ismert liAzi szerek^krtzött tagadhatlanul az első helyet ibglalják ol; mint azt sok "/er a esászari birodalom minden részoibűl kezeinkhez küldött hála-iratok a legrész^tosobbcn tynusit-jak, hogy o porok rögzött szorulásoknál, emészthcllonség, gy.omoritévnél, tovAbbA gönwök, vfrse és ideges bajokban, BüivdobogásnAl, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós f.iglájdalo innal, végül liyHteriAra, búkórra és huzamos hányásrahajlnmnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, a a lcgíartósb gyógylintAst eredményezték. . .
Raktárak Nagy-KanIxsAn: Bolus J. gyógysz. LovAk K. gyógy sz. Fesselholfer J. é« Ko-
senfeld F. uraknAl Belovárott I,*k,>vic* 0, |! Maro/aliban ls/.tl NAndoi
Csáktornyán K\'árá** M. Bánok-Szt.-györgyön Kii.
Kőszegen C«sc«liíu.vitii Szambathelyen l\'ilirli K.«
Kaposvárott KorI Nándor jcyésyi*. ; Sopronyban Money Andr.
Kulin Jakxli j| Zsgrábbtn Mliiell.H.-h Z«
Kereszten Hrcy^r Jukul. lini \' \' » Ccyieck J. ).
Kapronoián \\Wrtl Sánd. , Ui "
Lotenyán Knllvod* J. Ky\'-ny"15-
Ezen ezreknél kapható vx\'rj: (541 - 52,39)
A norvégiai Bcrgon városból való legtisztább éa leghatAlyosabb
valódi 3Doraoli-lialm.óJz;slr-olaJ
Ára egy üvegnok liaszn&lati utasítással 1 frt.
Minden tiveg, más halmAjzsir olaj fajtól leendő mogkUliinbijztetés végett védjegy van ellátva.
A valódi Dorscli halmAj-zsir moll- és tUdö bajoknAl, scrophulus c« rachitis betegségekben legjobb gyógy hatással van ; meggyógyítja a logolidiiltobb kószvény- és csúszbajokat, valamint ar. időszaki bórkiíteneket.
Kzen le^tihztább é« leghatályosalib halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknnk leggondoBnbb egybegyűjtése cs kiválogatása által nyoretik, és átalában semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon, állapotban van, mint az közvetlenül a természet Által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsben.
AUFTRÁGE
auf allé an der Wiener- so svic an den inn- und aitsliindischén Hauptbörsen vor-komniciiden Staats- und Industrie-Papiere, wordcu von dem unterfertigten NVechslefhau.se zu den kqulantesten Beditigttngen ausgefllhrt.
Durclt tiiic\'li gek.ittfte Kffektcn werden zu dem laufenden Zinsfusse in Depot behalten.
Darlohcn werden auf inn- und ausliindisclie Werthpapicre gegeben.
Allebelicbteniun-und auslilndischen Staatsanlehenslose werden auf 12-, 24- und 30 nionatliclie Ratcn verkauft, auch Antheilscheine auf entsprechend koiubinirte Losgruppen zu biliigen Hedingnissen uusgegeben und ulle in das Hankfacl; cinschlagenden Commissionen bestmögliehst eflektuirt,
Ferd, Ff Leitner,
k.
(705—J,2)
k. Hof-Wech8ler, Graz, Wien, Pest,
Murgasse Nr. 14. Wallnorstrasso Nr. 17. l\'álais der ung. Assecuranz.
Stabik Ktoijlmto., welche sich zu voHhtilh\'íjlo.n lh{dhujnisso,n mit ibim Vr.r.icltleissc von Jtati-.nbrio.f6n auf Slaatnanlelu\'.nx-l/jm ImfaxAen und cinen gnten Erfobj in Auxsicht stclle.n ki\'mne.n, wollcn ikra div.\'s*J<Hliijt;n Antraye un die uor-stcltund ije.fertigto l\'lrma r\'vhten, xoclche ihnen dáuc.rnd lohnetuk IhschiiflUjiiny und jede m\'tMjlicho. iltojnnstujxiniflykomiMn lasstin wird.
I
Keller hsnúm
KTagy-Kanlzsán, mi-, is
J
i-t .1. gy^yt. >■•"<\'* /»*. " Kvágí"*\'
gyógy**. Ky\'gyjx.
• gr?*?"-
Ajánlja gazdagon (elszerelt urak-,-\' liiil-.(J?ek és gyi-rinokek számára vnló topAn-rak-tArAt, a legjobb minőségűeket a lehető jutAnyos áron.
Ugyszinte ügyeimébe ajánlani bátor vagyok a ca. k. katonaság s l. közönségnek, hogy megrendeléseke\'t a legjobb bel- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt lugjutányo-sabban számítom.
Az én raktárodban vásámltakat kijavi ásra elfogadom.
Kmpiiehlt sein reich assortirtcs i^agfir aller Gattungen Hcrroii-, Dainen- und -Kin* dor-Stitletten Von bester .Qualitiit und itu möglichst billigou l\'roisoti\'.
Ferner macin; ich daa k. k. MilitUr und verehrungiwUnliges Publikum aufmerksam, dasa ich jllungon vom beaten In- und
Ausliimler Iveder verfertige und prompt uud biiligst bercchno.
Aűch wiíd von mir gekaiifl-) Waare zu roparieren angenorninen.
gőz-, víz-, igásmarba és kézmfl-zet Bzámára 95 frttól kezdve. Úgy\'nökök. kerestetnek, liajzok ^ és .\'kimutatüsok kívánatra in-/ gyeií kUldotnefc.
WEILLMÓRICZ,
ifj. Frankfurt a/M.
Ai. 0p |> o ) o x h r tanár, roctor inagnif. .W « cn kir. liéi\'il kii-lik lanára binonyltv-Miyá axorint:
* dr. J. 0. POPÍ\' ca. kir. udrari fogorvos liicsben, bolváro*, llognergaiap Nr. U.
Anatherin-száj vize
a legalkalmasabb Mor
a fogak conserválására:
■ tívtl a* ugy Oppolcior, mint axáimia mis orvo*okt<}l gyakran rondelviiiyealollk
a fog- és szajbajok ollen.
Ára 1 frt 40 kr. egy üvegnek.
Növényzeti fogpor.: a fogakat akként ti**titja, hogy ar. iita ioiii c»nk n* .ilkDlmnlUn l.orli.\'i oltiivulittatik a fogril. hanem a f»t vnye-, feh.\'cég- /••< lnxl.nág tekintetéből még oröabüdik. — I »ka nlyu ára : 03 kr. ... é.
Kaphatók } Xagy-KaiiisíA-i : Iteliu .IA*«cf gy.így**«., Koaenbor^ to.enfeld, Welisch, .1. éi Ke»»«lhoffer .1. kor«*kmlé»ébon. - Pápán l\'.chepen J., Ke«*tholyei» : Pfii*tor«r gyógy«/.oré«*. -Hlnger M. WoIji \\. /,*I*-Kger«ícg. n : U.\'x\'. V.. gyógyaxcri»x. Kaprouczáii: Werli gyógy
ueiés*. Vnra«doi. : llnlter gyógy*/.eri>«*. ........gén : Uornar Kajot. SxOm
istlielven: l\'illieh Kerem x é» Kudolf gyógy.xer. Ií»tár«r»idíkl 3*.-Oy«r. •yr.ii. Kibic K. C. Ve»x|.ríinboii: Meyr Taaxknn, ngy Onthard Tivnda i ti,i iuál.I « Sí/.éknfehírvárott ; l.uítnann A. Ilraun .1. gyógy**. I.uvnv toifinybon: llci*lor gyógys*. Knloeaáii: Horváth K. gyógy«xe.é«x. Kec*. iciiii\'toii : Milhufer é« Machleid gvógy.i/.. I\'aknon : Flórián J. gyógy** Utirmenden: Horváth J.Somxonrcnd gyógy**. Kaposvárott: Kohn J. lirtgl, Itfln* is Schröder gyógysr.. Kxcg**árd: Itrahsay gyógy**. — ivonyhiuulon s KramolinJ. t>*ig«ivárottillar\\varth, Salamon gyógy**. — Kaján : Miohítscl. Hl. é, llerxfeld li.%i, ngy H^rxog tgnáexnál. — l\'écsett (Uolnay W. i* K. Zách, Hipökl. gyógy.*. Kárádon: Zx.tubánsxky gyógy** Marcr.alil.an: Kiss gyógy**. Tolnában : Oraií gyógy**. - DunafMd tárott I\'t)kác» gyógysx. — Sxent-OyOrgyön : Ntlthig. — Alaó-Lendván Kis* gyógysx. Kohonoxon: Himon gyó<ys*erósx uraknál. _
Első ügyvédi ügynöki iroda.
Vidiki lígyvúdtáraalmtól, társulatok, ktlrságnk és ina-gánxóktól *tb. elfogadok minden meghuásokat, Iliula-l\'esten kö*-bonjáráit, mcg**..rgalma«á*t1 értcsitóiekot »tb. igényelnek..- K»*-koxtiík péiixkolcioiitikét, cxégbojegyféscket. Ké**\'it*k vád- á* vádiratokat.
Cxííja IIgyubkl Irodámnak » vldóki llgyesbajoíokat a jQvétmrnéai, utánjárási, iddlOltó*, terhes költségektől mogmentonl, üyoj\'s, k.imerltn, alapos tudóiitáiokkal »*olgálnl, él hol akadályozva lennének, képviieltetni, stb.
A d\'ijAk élőre a.etcndök, egy félnapi iJőnél többet nem igényit! eljárásért 1—8 frt.
BT Irodám uékhdye Peit, l9viu-utoza 12-dlk az.
Késő Knscl Síiiulor,
(6^0—8,2) köt- és váltó.ilgyvéd.
Árverési hirdetés! WAJDITS JÓZSEF
Az eger-aracsai közbirtokossági alsó ós felső korcsma jövő február 1-én.3 egymásután kővetkező évre azaz april 24.1872-től april 24.1875-ig.alegtöbbot Ígérőknek nyilvános árverés utján a hely sziliért reg£?U U órakor kiadatnak.
Az árverési feltételek :
1. Bánatpénz a felső korcsmára, mely a lmsvágási joggal bir, leend 1U0 frt, az alsó korcsmára pedig 50 frt.
2. A kikiütási ár a felső korcsmáról leend 3U0 frt, az alsóról pedig 220 frt.
3. A haszonbér évnegyedenkint előre fizetendő.
4. A község fogyasztási, nemkülönben a közbirtokossági jövedelmi adója beszámítás nélkül pontosan a község-biró kezére befizetendő.
6. Az épületeket becsű szerint biztosítani. Különben a szorződés a pénzkezelőnél mindenkor belátható.
Melyre a vállalkozni kívánókat tisztelettel meghívja
líger-A racsán, jan<>hó 2-án 1872.
Gruner György, Kohn Sándor,7
ellenőr. (l>!\'8—4,\'2) \' pémkexelő.
l\'iir Wciiiproduzciitcii, Vi\'ciiiliílüüler, Gastwirllic ctc.
\' lm Verlag des Unterr.oiclineton ist sóoben\' erachionon und in allun Buehbaudlungen, in Gr.-Kanizsa bei J o» ef \\V a j d i t s xu habon:
L. r. BABO, drr Wclitbau nach der Reihenfolge der vorkoiu-mnndon Arboiton, nobst Anloitung zur Uoreítung und l\'llogo des Weines. Dritto Auflage bearbeitet von A. r. DAUO, Dircctordor Woinbauschulo in Klosternou-burg. Gohoftot Thalor\'ií.
---Anleituuy *ur liereUung und I\'Jlcyo des
Welnes. Mit Aondorungon und Zusützen ron A. v. BAliO, Gokoftet Thaler 1.
C/ir, WwUer, Vürlagshandlung in Frankfurt a,\\M,
könyvkiadó liivalalfilmn
NAGY-KÁMZSÁN.
Mcfyelent tfs niiiidcn hiteles kíiiiyviirusniill knp-lialú :
„Rajta leányok múlassunk !" MULATTATÓ. K1ÍZI KÖNYV.
A magyar hölgyek szümirft gyűjtötte :
W\'aidiís József.
| Kzen gazdag beltartalmu, Izép kiállítású (közel f»00 lapra terjedő) csinos • kemény tállliiba kötött k.önyviiek Ara 1 irt. 60 l^r.
„Kebel hangok."
Uj évi, név- és születésnapi felköszöntések.
Irta |IOFF,\\!,TON SIÓK. li ili.íc. ki;lllitíínii ktiinótiy kOliill.kWí\'imk ára 1 frh
SxogőnyfeSí ioss gazdag.
L E N O H M A N 1),
a hlrea Oiigánynó Ignimond6 vetikftrtyájk
3\'2 líincítítt kiirtyiívfil liin^ynr *lHÍriU<*l é» *x.\'Jve({|{el. Ár» 60 kr.
„1 Iiidtérszolgálat"
^ 160 l»pr» terjedő katonai tsinkonyv ari 00 kr.
fff Postai roegrendtlések azonsai talj«lltt&ta«k>
Durch den Brand von Chigago
iiml (liu |
Hungorsnoth von Pcrsien
wordon dic von cinem englischen llatise für dort bestollttm Waarun niclit expedirl und 7.11 folgi\'iidt ii l\'roiseii hier nbgcgoben:
Kehi engllesche Lauflepplche 26 , die feiiislen OO k: pr. Klle. .
Kehi eiiglische Sammt-Bettvorlegcr mii Illuineu 0. 8 26 kr. pr. Stílek.
Grosso 8alon-tlenillon-Tepploht mit lllumen ll. 13, 60 kr. per Stílek.
Kngl. echifHrbíg Peroalls. Battlst und Jaconets 20 kr. pr. Klle.
iielfasler hls öelllge Wcben-Rflslc rei.i l.el-non, 35 kr. per KII.-.
Kngliscbe woi.nc ShlíTons. filrl.. Shlrllnfl* und Nanklngs 18 kr. per Klle. .
Klílderatoffe in allén Karbon 10\' kr. p, r .KII- .
Kngl. Merreu-Soharwoll Hoscn\' und Rockstolfe 68 kr |>er Klle.
Kngl. weiis iiiid fitrbige Leinen-SacktUchér. IH
kr.
Bettzeuge echlfftrbigc 4 il.
3(1 Kllen. Schafwoll-Unihánglücher ll
*0 kr. per Miiek.
Dieser Ausverkauf findot statt A. Llolitenateln F. INTascU
II Un, Illett,
8tadt, Kramergassc No. 8. Leopoldstadl. Praterstrasse 42.
Fottier in ll\'úin, Jiuilolfiheim, üchöuhritnneritniiiit S\'o. -iö- vis-ii-vis voin Schvcewler Inti
J. FOLLA.K
Man bittel síeli zii buciion, du der Vorrnth bitld vorgrillen In die Profin? ycyrn Xitc/titit/utir.
tíirtok bérbeadás
Muraközben,
A caáktornyai pályuudvnrtól 1 óra távolságra fekvő Kri-zsovccz-helyságben, Muraközben ugy 11 i holdból álló gazdaság, lakházznl, bozzá tartozó, 2 holdból álló, gyümölcs- úa konyha-kerttel, továbbá 4 hold szőlővel, azonnal több évro bórbeadandó.
Hővobb értesítést Cl UNOKÁN Y GÉZA nagy-kanizsai kir. posta-gondiioktél nyerhetni. (71U—3,1)
Kngl. HattUt Kraiicn-Sioktiioher S kr. Kngl. weisse und fiírbigo Ilattisl-Glas Tiichel
26 kr. per Stílek. KngiUohe und enririe Barchent IS kr.. Schniirl-
Barchent. \',, hroii, 36 kr. per Klle. F\'.<l elngenrlioitele Longsliawlí Aiuehairnngs.
prois 86 Srhill. nur ll. 16 per StUck Kngl /eluvarze und flírbigo Lüstrcs 35 kr.
per Kiló. .
Kngl. Ripse i" allén Farlien,, Fabriekspreis-3
S.-hill, kosiét nur f.S kr. per Klle. IVin.ie eehií.iil.ige Sridcn-Foulard-Tii<h.-I I II.
lll kr. pr.- Stílek, Kngl. fingearl.eitele Tü-hel. kl.iiio I ll. 30, | grosso \'J ll. i)0 kr. . (i.ni/. rciu Kuíiit-ii•HandtÚvher 1.\'. Knglincho .welsso Gradl und PiquetS , breit, I
kr. per Klle. KnglUehe Wattmoltc 2 Kllen l.reit, 1 ll. 1<J kr.
Weisse und F«rhig.i Uiuen TlsehtU. h\'er, \' , íróit,
ll. I.-20 kr. per Stüek. Dámén Loogshawls 6 KII lang und Itrell, gan*
Schaíwollc ll. C, 60 kr.
Mein neuer Zeitongs-Catalog
nebst Insertions-Tarif
aíler Zeiímigcii OostcrreicIi\'Uiiganis
S Ó W Í tí \' .
(lor\'^lcscnstcii Journalé (les Auslandes,
isi sii(\'l)i!ii in O-tei- Auíiuge, l)is n\'ul" ilit\' jiiiigaf.. Zeit vorvoUsliimli^i, .................I vcrsfiiilu ic-li (U\'iiSL\'lbi\'ii an inuine vori\'hitnn Kuiul. u «ul;
Vi\'lljUliíLMI is ltll(l fm Iliit).
Rudolf Mosse,
o ÍTi c i ii 11 e r A g ont s ii in m 11 i c bor Z e i t u 11 g« ti N Wien, St\'UerxUltte 2, J\'ray, Orabon t i.
l\'Vrnrr dominlirl in : /lamhmij. Jiihliri, IJr^lnn, l\'hinkjurt a. A/., jsipzüj, Alihwlwu, tilrassbnnj, Nih\'iiOery, J\'ro;i, Zürich, llallo a.]S., \'StntCgait.
!| ALTÉR és KISS I
\'.magyar királyi udvari divatdrú szállítók,
^Is I82ÍI éta funállé néi divat üzletük változatlan fuiimaradása mellett, hasonkiterjedésA vfi*
® I
* f é rí i-cl i va t-ü z I e t e t |
alapítottak, Sximtk(rály(-Í&\\u házban, vác.zi- és régi postautuza sarkán, jejenlegi néi tój divat-Hzlelüki-I Hznmkr.y.t. tJu Az uj férlí divat-flzlet minden e szakmába vágó c/ikkeket a legdúsabb válasz- ra
tj}^ téklian tartalmaz, részint angol, részint franozia gyártmányban ; -- ezenkívül ösSr.o van kiHve férli-szalió-műhelylye|, hol a legelegánsabb s divatosabb férfi-öltözékek, szintiig)\' készen kaphatók. — mint rendelés után a lehető hghamurahh elkészülnek. íTi". Vidékről jövő megrendelések nzon pontossággal teljesíttetnek,\' mely étidig a
czég női divat-üzleténél tapiisztaltntott. v \'
vmkgloi m\\mm,
A Keszthely melletti llév-viz fürdóinlózcf-nél léto/.ö madaluii vendéglő 1S72. évi febniárlio lil én délelőtti 10 órakor Keszthelyen, az nradalnii tiszti iroda-, bán tartandó árverés utján 1«72., 187:5., 1874. évre bérbe fog adatni; mely árverésre a bérleni kívánók azon hozzáadással meghívatnak, Jiogy az étterein, konyha és éléskamra bútorokkal ellátva vannak. x^
(jiróf Festetics \'lasziló
a
valódi
»«. »*al>. leyujabbaa <" KeNége által ki váltsággal kltlluieieit, .•>». orvoii kartól megviísgált, » »ik..-resnek talált er,erfélek..pen kipróbált titkos sz,.r n patká nyok, házi s mezei egerek, vakandok <\'s svábok teljes ki-irtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) hamlsltlan minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereskedésében, l\'estcu Hehneider O, Lipót utczai kereskedésében kapható. Kgy nagy bádog 1 frt, kis bádog HO kr. Kgyes bádog megreudeléso ii utáiivélol mellett gyorsan tel-illtetik.
Ugyanott kapható ozltrom-kenöcs egyedali szer a fagyhó-lyagok és tyúkszem ellon, egy tégely 60 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből: Kérek ínég egy pár légelylyel küld,-ni, mert n iiany meny-nyiségU patkányok kiirtására szükségei, ac eddig használt kltiinó balással roll.
s. TiszloUttel Velnlezén , Károlyváros mellett jun. l7. 1S7I.
ULL.MAÍÍ uirjTi
5*5- 18) haszonbérlőn;;.
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE
legnagyobb fontosságit a rendkívüli gyógyhatású következtében clérhetleii, több év óta minden világrészben ösmerolessé lett bz\'Miivízu a
hh\'f-n HxeniofuoHnak (i»U>5 -ti
Sciler Henrik Szonibatholyen
aji\'ttiijn ii i. közöM.sú^iH\'k
KÖNYVNYOMDÁJÁT.
l\'j licfiikki\'l rs legujiibb szi\'rUo/.oUi gyors-snjlóval ellátva, olcsó ár mellett gyor.s »lí-.sze.s kiállításról kezc.-kedik.
Megrendelések könyvkereskedósembo imózendök.
Prof. Dr. GRAEFE-nek.
Már ezernk meggyógyultak a különféle szembajokból, és a
mugvakulástól
megmentettek, azon víz tehát a legjobb.hírnek örvend. I\'-UU üveynek áru 1 tallér 1 frt 08 kr. o. é.
. Prof. Dr. WAGNER
b e í\'e e s k e 11 d e z é s e
:t nap alatt minden hutji/cxö-kifol//ttst, ugyszintu nőknél a J\'ehérfblf/áfit, sőt az egészen idülteket is niegyógyitja.
Kgy üvegnek ára használati utasítással együtt "l tallér és ezüst garas. frl o. é. Az összeg beküldéso után szigoru tíloktartás mellett kapható:
HOL/ J. L;-n61 liorliu, Friedriclistr.
MWitiyigiMlM^^ "


ti legújabbak és disze* kiállításban tuezatja legnagyobb választékban, Ii)-, \'Ju, :íi 50-, HO kr. 1 - ü frl a lugelugansabbak.
Tánczn\'lldl\'k 1^0 db :>-, 10-, 2u frt a leglinomabbuk. iJollÓCZ-sapkák Különfélü mintákban: DurranÓ-toontJona, melyekben lioliócz álarezok, mii Bismark, Schiller, Haelms, stb. vannak. Kgyszcrsmind bátorkodom lbvélpapirjaimiil és boritékokat,saját gyártmányú s^ nes nyomattal (irtortoíranmp mely évek ota a-legjobb ízléssel kiállítva,t,a közönség áltál \\ elismerro van, h Mxálll^t( áron ; ép úgy n legújabb papirkü|önlogességet:
Rococo, Diavolique, Egyptien, Atout, Bébe Stb. legmélyebben ajánlani. { levélbeli megrendelések legjobban és gyorsan eszközöltetnek.
Prof. Ur. I.appidre
ii e l ecs k e ii cl ezé.se
(] 3 nnp nlntt
^ i meggyégyit*) minden ImgycHŐ )! rolyiisi, valamint nőknél feliéi-folyiihl, ha már idültek is. Kgy I üVec ára használati utasítással b | frt 5^) kr o. é. A pénz beküldése után, titoktartás mellett kapható
- WITT A.-nál,
■ Horlín, Lhidcnstrnsso 18.
DEC-A.3NTITZ C.,
i r. és díszműáru k «>r c > kod é«*e I\' e » 1 Deák Kvrenez ulc/a 0. sz. a fehér hajóban.
W; | *) Tübb százat n
I í

.Neue, besonders vortheilhafte
ÖLUC KSÜFFERTE.
„(Jlílek und Segen bel (\'oliii!"
Grosse, von der rejp. Landes-Reglerung gar. Geld totterle von iiber
1 IVtllloici 710,000 Thaler.
Diese vortheilhafto (iuld-Lotterio ist nenerdings Wiftlerlllil ilurHi Ciewliine hnlfiilentl Vcrinehi-I, síe enthalt nur 51,000\'Loose, und werden in wenigen Mona-ton in i5 Abllicilnngen folgeiule (iewlniie siclit-r ge-ivoniifli, nitmlich: I Oot\'inn ovent. 100,000 Tlinler, speciel I liin. 00.000. -10,000. 20,000,15.000. 12,000, 2-mal 10,000,2-mal8000,!i-mal ÜOOO, iJ-mal 5000,8-mal 4000, 1-nial IWOO. 1-1-mal 2000. 29-mal 1500, 165-mal 1000, 7-mal 500, 211-mal -100, 18-mal !I00, 838-inal 200, 525-máriOO, 25 mai (10, 25 mai 50, 17,100 mai 17, 8,5115 mai 10, 81, 22, & 12 Thaler.
Dio Ciewiiin Ziehung dur ursten Abtheilung ist iitndirh auf den
2-> (fii und 2G-(en Jnniinr |l. J. fost gestellt, und kostot liierxu
tluH Kiiiizc OriniiinllooM »ur 7 Ould. ü. W. iIuh Imibe do. nur »\'/, Guld. 0. W. tlnn vliT(el do. . nur V/K Guld. Ö. W. und 8end<s ich tlíese 0i\'i»hinl-l<OOHi<. mit HcgicriiiiKM-wap|)cn(nicht^-oii den verbotonen l\'romesson oder Privát-l.otterien) goguii fi nnklrle Kinsendung des lletrngeM, In. üniiknolcn, selbst nacli den onifernteHten (iegenden hofurl zu.
Die Ailillivlic Ziehuiigsl|s(c und
die Versendung der Gewinngelder
urfolgt Hofort uat-h der Ziehung au jeden dór liuthei-ligten prompt und vcrHchwioKon.
Műin Ueschiift ist hokanntlich ilns Acllcnto und AlleiKlücMirliMc, indein die bei mir lli>llifilii;(eii selion die Kni»s(«>u llnuplgt-whiiif von Tlirtl. I()0,0()0, «0,000,50,000,oftmal840,000,20,000, sohr híiufig 12,000 \'l\'liitl., 10,000 Thai. e(e. e(e. und
jílngst in den iin Mount ,\\oveiiibcr v. J. stattgehabten Ziehungon die ticmtmiul-Numuie\' von über 75,000 Tlinl; uud . Hehon wii-der nm jüiigHlcii 20«teii IM\'i ember die lie|dm* aUeryrliHHlcn Jlaupt-fíewhinc.
laul amtllchen Gewlnnllsten bel mlr gowonnen habén (713—1,)
LAZ. SAMS. COHN
In Hamburfl. Haupt-Comptoir, liauk- und \\Veeh«0lK0sch»ft.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtóiiyoiuíisa Nagy-Kanizsán,"
X.WJY-KAMZSA, 1S?>. Január \',\'1-ni.
7-ile azám.
TIzciii\'KjciUk évfolyam.
Hirtlílé.ck jul.tnyűian
M 11.1\' I\'KIHIKN\'
Ziila-Somojiyi Közlöny
, zalamcgyei gastlasiígi egyesület hivatalos orte.sitöjc.)
, A la,.
mi részét j
1 illető közien ények aj
■ .s/ei kesxiAiii\'Z, zét illctó 1
közlemények IK-ilig a
kiiuliilio/. béri lentve in-
: tétemliik:
NAOY-KANIZSA
i. Wlassloihiz. J
í\'A. -......--
Ileteiikint kétszer, vas ár nap- s csiltértőkön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
Nagy-kani/sai mozgalmak.
II. v">
Ki legyen a .polgármester? maradjon-o Nagy-Kanizsa továbbra is-rendezőit tanácsú város, vagy nagy község? ez a mai értekezések tárgya.
, Midőn ily fontos tárgy került megvitatás alá, s mint látszik dologhoz-alaposan neiu értő egyének is kívánnak hozzá szólni, nem lesz felesleges a törvény értelmében oly felvilágosítást hozni, mely tisztázni és összpontosítani képes a nézeteket.
Nézetünk szerint a fennforgó körülmények után jelenleg mUfcazt kell egymástól kérdeznünk, hogy ki legyen a polgármester, hanem azt., hogy biró kell-e, vagy csakugyan polgármester, mert az 1.871-ik évi országgyűlési törvfriy XVlII-ik czikk Vl-ik fejezetének (M. ij-sa szerint N.-Kanizsa mint rendezett tanácsú község épen nem volt szervezve,\' gyakorolta ugyan a rendezett ta-ns\'iCsU községek jogait, de nem bírt azon hiva-\' lalszoii/élyzcttcl,- melylyel törvényszeriileg birníAellett volna. Így állván az ügy, éppen nem {felesleges tudni közönségünknek, hogymint Vitatkozik a törvény a községek természetéről és azok szervezkedéséről. Az i inlitett törvényezikk I. fejezete szerint vannak városoké nagy községek és kis községek.
1. Városoknak nevezi azokat a községeket, melyekrendezett tanácscsal bírnak.
Nagy községeknek (mezőváros és nagy falunak) mondja azokat, melyek rendezett tanácscsal neiu birnak ugyan, de a törvény altai rájuk ruházott teendőket saját erejök-ból teljesíteni képesek. / .
Kis községeknek határozza azokat, melyek a törvény által a Községekre ruházott teendőket korlátolt anyagi viszonyaik miatt saját erejükből teljesíteni nem képesekése végből pnás községekkel, kell \' szövetkezniük.
2. llogy mind hivatalszemélyzetet kíván a három rendbeli község,kitűnik a lentirt törvényezikk Vl-ik fejezete G4-ik § ban, mely ilykép uyilátkozik:
,A községi elöljáróság áll:" „kis községekben: a bíróból és helyetteséből, (másod- vágy törvenybiróhól) legalább két tanácsbeliből , (esküdt , hites) és a körjegyzőből;"
„nagy községben: a bíróból és helyetteséből, (másod- vagy törvénybiró) legalább négy tanácsbeliből, pénztáritokból, községi jegyzőből, illetőleg jegyzőkből, közgyáiiiból és a hol van, a rendes községi orvosból."
„ A rendezett tanácsú városokban az elöljáróságot a fcmács tagjai képezik, t. i. a polgármester, rendőrkapitány, tanácsnokok, főjegyző, rendes fizetéses jegyzők, főügyész, rendes fizetéses Ügyészek, árvaszéki\' ülnök, , számvevő, ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök s a község által a helyi igények szerint rendszcrcsitctt más tisztviselők,"
II. A hivatalnokokat megválasztják a választott képviselők és virilisszavazók.
4. A községek jogairól és teendőiről ugyanazon törvényezikk lll-ík fejezete így szól:
„22.£. A községek:
a) saját belügyeiben határoz és szabályrendeleteket (statuluj\'/okat) alkot;
b) határozatait és szabályrendeleteit saját választott elöljárói és községei által hajtja végre;
c) rendelkezik a község vagyona felett;
d) községi adót vet ki és hajt be ;
e) gondoskodik a tisztán községi utakról s egyéb közlekedési eszközökről ;
f) hasonlug gondoskodik a községi iskolákról és más rokoniutézetekról;
| . g) kezeli a tüz- és közrendőrséget s a ■ szegény-ügyet;
1 h) gyakorolja mindazon jogokat és tel-I jcsiti mindazon kötelességeket,melyek a községeket törvény szerint megilletik."
,23. Rendezett tanácsú városok a 22. !j-ban\' elősorolt jogokon feliil:
a) kezelik ft\'helyi igények szerént n piaczi, mezei, hegyi, vásári, építészeti és közegészségi rendőrséget;
. b) gyakorolják az árva- és gyámható-
ságot, a községi.árvák és gondnokság alatt állók mindezen ügyeiben, melyek a rendes bíróság illetőségéhez nom tartoznak ;
c) eljárnak az ipar- s a gazdák cselédeik között a szolgálati viszonyból keletkezett ügyekben a törvény és szabályrendeletek-értelmében."
h. Az elöljáróság fizetéséről, a fenti törvényezikk Vl-ik fejezete G<>-ik ij-sa ilykép szől:
„ Rendes fizetést huz:" „Kis és nagy községekben a jegyző, illetőleg jegyzők, a körjegyző, és a hol van a rendes községi orvos;
\' „rendezett tanácsú városokban az elöljáróság, a kezelő- és segélyszemélyzet valamennyi rendes tagja\'. \'
f.A fizetés, valamint az esetleges napidíjak mennyiségét és a község szabályrendeletei állapítja meg.
„Kis és nagy községekben az elöljáróknak általában adassék-e fizetés? és mennyi? tekintettel az eddigi szokásra, a község vagyoni viszonyaira és az elöljárók elfoglhltatására a fentebbi g-ban érintett szabályrendeletben maguk a községek állapítják meg.
„IJ7. >i- A polgármester rendes évi fizetése kevesebb nem lehet azon javadalomnál, melyet az illető törvényhatóság a szolgabirók részérc megállapít."
„ A községjegyző fizetését a nagy községekre nézvp a képviselőtestület meghallgatásával s a község, illetőleg a szövetkezett helységek anyagi viszonyaihoz képest , ji törvényhatóság állapítja meg."
„ li fizetés, nem számítva a természetben kiszolgáltatandó szabad lakást, — 400 o. é. forintnál kevesebb nem lehet.
„A jelen törvény kihirdetése alatt megállapított fizetéseket alább szállítani nem hjhet. Kivételnek c tekintetben csak akkor lehet helye, ha az illető község tul-terheltotését kimutAlja, s ha a leszállítást a törvényhatóság helybenhagyja."
„Az elaggott jegyzők, s a jegyzők özvegyei és árvái sorsának biztosításáról, se-
gély- és nyugdíjpénztárak vagy gyáiuintézc-tek felállítása által a törvényhatóságok sza-bályrendcletileg tartoznak intézkedni. 10 czél-ból több törvényhatóság is szövetkezheük, „ A jegyzők által addig használt községi földek jövőre is a jegyzőknél hagyandók, de a földeknek az adókataster szerint fölvett évi jövedelme a megállapított kézpénzfizetésből lovonathatik."
<>. Hogy kit lehet elöljárónak megválasztani, kitűnik a XVIII. t. cz. Vl-ik fejezete 73. l5-ban, mely igy szól:
„ Elöljáróvá választliatik minden nagykorú honpolgár, a ki községi választó és a 74. és 7G. §>}-ban cl&Mttolt kivételek alá nem esik."
„A jegyzők, orvosok, ügyészek és mérnökök azonban megváhiszthatők a nélkül, hogy előbb községi választók lettek volna."
74. Jj. Orvosnak csak az válásztatha-tik meg, a ki a magyar államban érvényes orvost uiloii oklevéllel bír és egy évi gyakorlatot mutat ki
(vegyes és átmeneti intézkedések IX. fejezet 142. szerint azon községi orvosok és mérnökök, kik a jelen törvény kihiideté-sekoralkalmazásban vannak, ha a 74. §-ban körülírt minősitvéuynyal nem bírnak is, újra megválaszthatok.)
„mérnökké csak az lehet, a ki szakmájának önálló üzésére jogosítva Yau s egy évi gyakorlatot mutat ki ;"
„községi és körjegyzővé csak az lehet, a ki a törvényhatóságnak egy e végre kiküldött állandó bizottság által a községjegyzői hivatal ellátására képesnek nyilváníttatott."
„76. §. Nem választathatik községi elöljáróvá:
a) ki községi képviselő nem lehet,
b) a leikész, tanító, az állami, megyei tisztviselő és hivatalnok, habár a községben választói joggal bir is.*
7. Végül meg kell említenünk, hogy az 1871-ikévi XVIll, törvényezikk IX-ik fejezetében a „vegyes és átmeneti intézkedések 13(J-ik §-sa" igen megnehezíti a már
tArcza.
.Kte-1 8 z c r o 1 ni c.
— Komiii.*. —
A aajka axAll, replll Hajkábm. ifin van, Mellette lányka III.
A lányka háa azivél Faggatja bánaia.
A* esti langy azelel Felváltja .túrva szél, A lányka hóluhér, 8 ax ifjú liúja mély.
A tenger Arja nő, 8 a aajka ingva inr ; A tenger egyro nö, 8 a aajka itillvo már.
An ifjú
aaált ckáp: i leányodért, S/.ereimet eskllvéiik, .inttem irfenyaíaionyéit.\'
* l>ú»gazdag volt a». ur, 8 aa l.fjn oly\' axngíiiy, Haragra gyult aa ur, Jt besxálú ilyetén:
«A lányi, nem adhatom, Knyém e vári o táj . . .
a a* líjn jAvoxikí
ti aa iíju iíÍvc táj. ,
Nyugodni /állt a nap ;
A hold me rengve jár.
8 a vári. ,ép leány
ltjára várj a var.
Az ilj.i jll, siet,
Karoüa k. Ívesét,
S Irt\'irli e
A lány kő yll. szernél.
A várban írna eseu.l,
A l.ilsske ir pilieu,
.dék a* úr.
Nzé|. lánya elmegye,,.
A aima tengeren A aajka szAII, replll ; Sajkában ifjú vau, Mellett* lányka III.
A lányka oly fehér, Miként a tél liava, .A lányka hás azivét Faggatja bánala.
Ax esti langy szelői Felváltja durva axél, A lányka hAfohér, 8 aa iiju hája mély.
A\' tenger árja nő, H a sajka ingva jár j A tenger egyro nő, H a\'aujka dülviy már.
lUisál a büszke ur, 1 .Anyát altatja 8,\'. S a bá, a a goiul miatt Megialt a aiouvoitö.
llAtíMOAHTNKlt \'M.


A farsangon.
Mily »iri csend! A természet mély álmát látszik aludni, a köpenyként vonja magira hó urain néhol rongyos bundáját. Nem látsz /.öld réteket, nem virAnydút) halmokat, árnyékos berkeket, minden mogorva kietlen. A berek lakója nem tör elő estenden bánatos hangjával, nem vidítja tel u csalódott lelkeket, nom hullod a gulya kolompját, mely kiké gyakran a pásztor fájdalmai a örömei érzeményeit vegyíti fürtig-lyáján. Möniiyi kéjéi vezet van szép verőfényes tavaszi napon bebarangolni az árnyékos erdőket, fölszállni életveszély között a bérez cau-csára, s szemeinkkel befutni a messze távolt, séhajinkknl u lelhök.szArnyirn kapva, elmenni a kedvos körébe; nézni a lenyugvó napsugarait, mint váltakoznak színeikkel, miként aranyozzák meg a halmok éa völgyek -virányait, miként játszanak a sugarak, a folyamok kristály tükrében, mint halnak el az orom kópAr a. mobval födött tetejéu.
„Tavaszt -— tavaszt udi nekem én iste-| nom," — kiáltasz fel, — „olyant, mely örök virányokat teremjon!" Mindenki vágyódik a | tavasz első ibolyája után, mindenki iparkodik u zöld bársony pázsit puha ölébo, mindenki gyönyörködik a tavusz ébresztőjében, a caalo-gány sztvérzelmeihez szélé dalában. Do ki van közülünk, még i) nagyobb korban is, ki no j örülno Carnoval ő herozegsége uapjaiiyjk.
Kgyik eaalátlja, — másik nem családja ; liANUAdik ennek, negyedik unnak kedvéért , keresi fel u termek tündéri fényét, a fold an-gyalaivtvl telt menybrszágot; s legtöbben v»n-( uuk, kik öuszivtjcskéjók sugallntAt/ kövotve,
szállnak szellem-szárnyaikon o tündéri palotAk fényözönébe. I
Hány tiatul lélek épít hároui évszakon At fellegvárukat; hány kérdi meg naponta csilla-gál érzelmeinek titkáréi; a hány van, kin«k boldogsága, üdve van ezen napokhoz kötve, ki fényes menyországába, az óhajok 4 netovábbjába, ezen nnpok ulti t jut bo; s hányan vannak, kik ezen napok alatt érzik sziveikbon legelőször azon Illírt megpendülni, melvjut augja halkan „szerelem*, • s hány vajtfki boldogsága csillagát rejtegető oly rég köble mélyébe, a ezen nnpok alatt elvész, ránézve örökre meghal., Kgyiknok örömet, bobbttífciteot, — másiknak fájdalmat, lioldogtalanjmgot) hagy hátra Carnoval örök vidor»Agáv«l>--__Jo
A kis ártatlan lélok, ki ll^eléször érzi, hogy\' szerel, mint repes keble örömébon, köao-le\'dv.éu azon- nap, moly első bíbor sugaraival üdvözli, s azt mondja, — te karjaiba togs* repülni annak, ki annyi éjednek cdea álma volt. S midőn ott áll a fényos terem közepett, midőn látja Abr&ndiiiak tündérvilágát beteljesedni, rozsit|»ir futja boa szép vonásokat, a oly félénk —.ngy dobog szivo, minta kis tolvajnak; a ha fölharsan a zene, érzi, hogy dobogó koblo unnak szivverésit hallja, kit oly rég vágyva várt láthatni, mindent felejt — multat, jövőt — rti-ni gondol Bomíúir.!, osak ártatlan szerelmére; s ha a két éjfekete szóin találkozik . menyországának, csillagával, a rózsapír ismét megjelenik, s/.lvo még erősob\'oon vör, s jobban
• odasimul iidvo kebléhez. 8 ha elnénijil a zene, J becsukódnak a termek ajtni; a féúy eltűnik,—
visszatér a síri csend — csak néha-néha zavarja liieg u^fÉ^ur sípolása, a mint vad tánezAt járja
• a kis liéíjsíílugooskákon — »iut miudoa\'ki wof^
11887116
rendezett tanácsú városoknak nagy községre leendő átmenetét, mely ílykép hangzik:
""„ha valamely rendezett tanácsú város ezen állásáról le akar mondani, és a nagy községek sorába Ríván lépni, vagy valamely nagy község eddigi önállásávnl .felhagyva, mint kis község más községekkel akar szövetkezni : az ezen átalakuláséri folyamodók kérvényüket a ,135. Jj-ban körülin módozat szerint tartoznak benyújtani."
„Kötelesek bebizonyítani
„hogy ezen átalakulást a község lakosainak azon része kívánja, mely a község összes egyenes államadójának telénél nagyobb részét lizett; és hogy azon köt.-lezett-ségeket, melyek rgjük,\' niint remle/ott tanácsú városra,s illetőleg mint nagy községre háramlottak, olégséges\' szbllemi és anyagi erő hiányában teljesíteni nem képesek."
Midőn a „nagy-kanizsai mozgalmak" ezime alatt a küszöbön álló tisztújítás körüli helytelen és téves mozgalmak ellenébe törvényeket szembositünk, oda irá-nyuljgyökczetünk, hogy a helytelen é,s téves nézetek kifolyásának helyes és törvényszerű irányt jeleljünk ki; de.bebi&myitsuk egyúttal azt| hogy Nagy Kanizsa a fönti törvények értelmében többé nagy község nem . lehet és nem azért, mert van annak elégséges szellemi és anyagi tehetsége, mely által mint rendezett lanácsTKváros-mindazon\' kötelességeket, melyek ráruháztattnk, továbbra is elviselni képes.
Minő piszkos kéz merészkednék sér-tőleg megilletni a városnak azon díszét, mely eddigelé,azt tanúsította, liogj igen is van annak annyi szellemi és anyagi tehetsége, mennyi megkívántatik saját ügyei helyes elintézésére föntartani. az önkormányzatot? s ezen díszjelvény helyett azt sütné homlokára, miszerint Nagy-Kanizsának nincs többé annyi esze és pénze, hogy magát a rendezett tanácsú varosok jogai szeriut ezentúl is kormányozhassa.
„Haladni és nem hanyatlani" legyen* jelszavunk !
Népnevelési mozzanatok Zalában.
A zalai tankerületijén számos községi iskola nyeri már államsegélyt. Legújabban Holla község uj iskolaház építésére 35\'UJ frt, Bucsiila 14UO frt, Bánok-Szent-György -000 frl államsegélyt és 4300 Irt államkölesöiu 20 évi tör-hwzlésro kamat nélkül; Nagy- és Kis-I\'áU frt segélyt, lUtX) frt kölcsönt 20 évi lörlesz-tésre kamat nélkül, Csapi -1000 frt segélyI, Hagy \'és Kis-Uécso és Sárazug közös iskululiátvételre 3i)00 frtot, A.-Csáiiy 1400 frtot, Keszthely iskolai költségek fedezésére lOoO Irt államsegélyt, Zala-Sz.-Mihály A) évi törlesztésre kamat nélkül 25U0 forint kölcsönt kapott. —
Egyéb segélyezésekről más alkalommal szó-i lünk, most \'még-örömmel registrúljúk azoli. tényt, miszerint a lefolyt évben több iskola ház részint egészen újra felépült, részint kijavíttatott, mognagyobbittatott vagy részben felépít-, teteti. , . * ,
I Felső-Körsón díszes, uj iskoláiul* építte-
tett,. Kurinacson, Alsó-Vsánvban, Magyar-Szer-dahelven, Becsébe! ven, Esztergálon, Bánók S/ont-Clyörgyön. Nagy éa Kis-lYiliban. Szobo-tiezán (Muraközben)" szintén uj iskolák jöttek létre, Batykon, Kapoles- és Ta I lián-Dörögd, in kellően álnlnkittatliik "sál.
Más mozzanatokról réa/lules tudósítást közleudiink, mihelyt « megyei iskolatanács jo lenlése a zalai la.ikertilei i/ipiskolui viszonyairól kezeinknél lesz. .
Nemcsak a lentebb jelzett .mozzanatok-, hanem egyéb adatok és tapasztalatok nyomán megelégedéssel mondhatjuk,hogy megyénkben a\'ilépőklatá« általában örvendetes haladásnak indult. MegeiiílilJU\'c lii\'ég áz iskolák lelszeiéléséi illetőleg — (lin rl taneszközök nélkül a tanítás sikere kielégítő nem lehet) hogy az államsorsjáték jövedelméből engedélyezett taneszközökkel megyénkben 130 iskola lön a teli-felügyelőség közbenjárásával ellátva, felszerelve, ugy hogy köves iskolánk van, melyek részint ingyeu nyett, részint saját költségen szerzett taneszközökkel ne birna. A hol még egyes eszközök hiányzanak, reméljük, hogy azok ia rövid idő alatt iueg lesznek szerezve.
Vvgltl megjegyezzük, hogy a lanitóké-pttzdei poiianfolyam Keszthely en, a a toriiaszati tmitolyajii Nagy-Knni/sáii szép sikerrel larla-tottmeg. A nagy-kanizsai tornaegyleli választmány annak elnöke s a tornatanároknak a közoktatási miuistei* ur a tanfelügyelő állal e napokban Ultidé in\'vg a lorimlaiiitásban kifejteit eredményes mükódéaökérl elismerő iratát.*)
A nagyfontosságú népneveles olóiuozdi-tása legyen most mindnyájunk jelszava: Fáradjunk,áldozzunk ezen szent ügyért tehetségünk szerint.
Zalamegye
Uíjlöbb adói jixetü Iw apoltjar <iinak
löki in ut al as\'a.
. (Víge.)
Thussy Lajos.Ságod, 212 f. 77 kr. Ivudo-lányi János Uyuli.keszi, 212 I. 37 kr. tir. Fea-tils Vidor Sojlör, 211 f. 70 kr. Válentiuy Márlon Kis-Görbö J. 11 f. 20 kr. Csészuyák János 1\'. Magyarod, 2il f. 4 kr. Mentsek János Bellulincz, 2lO I. kr. Szudur Foroiicz Csáktornya, 2<J\'J f. \'.\'S\'/j kr. Lázár Farkas Szántó; 20lU. 50 kr. Nagy l\'ál Zánka 2t-y f. ü3 kr. Koacnbcrg Izrael Kanizsa, 207 f. 99 kr. Vadojia\' Fcrencz l\'apole/.a, 2u0 f. 93\'/, kr. Kuusiiier Furencz Kuszuliaz, 2uü I. Gí kr.- lt.ijky Lajos F.Jlajk, 204 f. o\'.i kr. Babos Károly Megyor, 203 I. 76 kr. i)uká»z Sándor B.-S/.t-.Cyorgy, 203 I. 50 kr. Csigo l\'át Gulács, 20.1 f. 10 kr. Fakk ü«dC Butlu, 202 f. 88 kr. Sovegjnrio Fe renoz leik. Zsid, -202 t. 05 kr. Csepely László Ns. l\'écsel, 2 02 f. 40 kr. Szabó Ja nos lelkész | Szántó 201 f. 80 kr. Szukics Nándor Kanizsa, 201 f. üil kr. Tuboly Vietor ügyv. f-z.Liszlo, 201 f. 0 kr. Solyomy Lipót B. Edurics, 200 f.
I \') l.t-gki>4vluljl> kiizOlni lúgjuk. • Sjork.
1 32 kr. Vlasics György Keszthely, 200 f. 20 kr. Ni.gy József ügyvéd tíyőrla, W9 f. 33 kr. Titilián Ede leik. Légrád,\' Í ílrf f. \'(>8 kr. Olop Samu Kanizsa, 198 f. 8 kr. Farkas Dávid (ló-•ánla,\' 197 f. "J8 kr. Schleifer Sándor Koszt-, helv, 190 f. 70 kr. Qr. Nitzky György .\'.\'".döföld I90 f. 23 kr. Kitnor Sándor Stímeg, HM f. 82 kr. Báron Ignátz Keszthely, lí»l f. 44 kr. II,.l.-s György Z.-Kgerszeg, ll>l f. 8 kr. Vesel Simon Lotonve, IHO-f. Ili kr. Siinónyák Antal Sa lom vár, 1«7 f. 88 kr. Blatt József Kanizsa, |S7 I. l\'J kr. Szigethy Antal ügyv. Z.-Eger-•szeg." IKti f. (IS kr., Tallián Kálmán Bebea, lhi> f. 451 kr. Kiss József Kanizsa, 184 f. ti8 kr. Királv Mór orvos Kanitsa, 184 f. 48 kr. Jaga-sila Alajos IJauy, 182 I. f>3 kr. Keszeldorler ,M iliálv Z.-Kgerszeg, 182 f. «J kr. Fris József (ivnlakeszi, 181 f. 0-1 kr. Horváth Bertalan Z.\'-I.övö, 180-f. Ji4 kr. Dobrin Boni Kanizsa, 1 ;.S f. 8Í .kr. Jámbor Antul leik. Nova, 178 f. Mi kr. Szász; Károly Sárosd, 170 f. Ü3 ,kr. Talabér Zsigmond Sárszog, 170 f. 24 kr. Ber-ger János több község, 170 f. •llirschl Kde Kanizsa, 17;\'» f. - 78 kr. Svastils Károly Gelse, 17ó f. 77 kr. Böröczfy Antal Karmacs, 174 t. 70 kr. Neuvirlh Moritz Csáktornyá, 174 f. oy\'/j kr. Veiser János Kanizsa, 173 I. 70 kr. Nagy Farkas ügyv. Z.-Kgerszeg, 172 f. 02 kr. Blau Ferdinánd Kanizsa, 172 f. 8 kr. Acs Fo-rencWkíiazel, 1711. 03 kr. Oblidál Conriid Kanizsa," 170 f. 87 kr. Mezoritzky • l\'éter ügyvád Köv. l/rs, 10U f. 10 kr. l\'app Károly lelkész K.-Komárom, 108,1\'. 72\'kr. Klein lgnácz orvos Csáktornya, 108 f. 38 kr. Kerkapoly Mór Szt.-Tamás, 107 J. f> kr. Breuer Ignáuz ll.-Sz.-. György 105. f. lJ4.kr. Kozáry László .Tárnok, 105 l. ól kr. Bakó Samu Fel. Kajk, llió f. Tál István Kigács, 10ri. f)0 kr". Uiller Mór Kanizsa, 10.11". 42, kr. Horváth Károly Z,-Kgerszeg, 103 f; 32 ki-. Leszner Matio Tapolc/a, 103 f. 30 kr. Háry Józfef ügy v. Z.-Kgerszeg, 102 f. 72 kr. Czifrák János Z.-Kgerszeg, 102 f. 24 kr. Axeiiti György Kanizsa, 101 f. 84 kr. Bogyay Káiiuáu Sármellék, 101 f. 71 kr. Kajky Zsigmond Fol.-Kajk, 101 33 kr. Biiyer András Sümeg, 100 fi\' 08 kr, Deák Lajos Tárnok, 100/. 42 kr. I\'alkovits János. Gelse, lóÚ 1. ,J4< kr. Kózsás Mihály hiczkó, löt) f. 51.kr. Kliön Frigyes igriezo, 158 I. (>8 kr. Njiíp- Uábor Hiszel, 157 l. 88 kr. Sinidt-Alajos líiő hegykorülot, 157 f. 84\'/» kr. lletényi Fcrencz. incrn. Zala-Kgerazeg, 157 f. 53-kr. K-Jczet Márk lelkész Ttirníselia, 150 f. Íi4 kr. Nagy Jyzsef Hót tó, 15l» 1. 30\'/, kr. \'Slorn J. Mór Kanizsa, lúö f. 33.kr. Bokányi G^-írgy leik. Szépülnek, 155 f. 18 kr. Bogyay Ödön ügyv.\'Z..Kgerszeg, 151 f. 78 kr. Neuniau -Antal Hur)»atía, 153 f. 55 kr. Schönleld Miksa Kanizsa, 152-f. 57 kf. Bogvay Jánoa Sármellék, 151 f. 117 kr. Nagy l\'ál Z\'iki-pataka, 151 f. 70 kr. Borgholler. lstvjin Z.-Iat-vaud, 151 f. 72 kr. Varga János Kanizsa, 151 f. 34 kr. Dervarits lmro Kilimán, 151 f. Veisz Albert Keszthely, 150 f. 71 kr. Mayer Jakab Z.-Kgerszeg, 1-19 f. 1)7 kr. Veisz S. II.: Kanizsa,-148 f. 70 kr. Nouszidler l\'ál Kanizsa, 147 I. ;>0 kr. Horváth Bálint Boldogfa. 147 f 30 kr." Kiss János Akaii, 1-10 f. UH kr. Kőműves István Diszel, 1-10 f. 53 kr. Göuz Li^jos Csáktornya, .140 f. 40. kr. l\'oós Mihály Z.-Lövó, 140 f. ^í kr. B; KnezeviU Konstántin Stridó, 1-10 f. \'/, kr. Brőktior Miksa Z.-Lövő, " 140 f. Veiaz Jónás Z. Egorszegj 14.\') f. 2Ü kr. Kocsis Jjinoa leik. Csatár, 145 f. 22 Kr. Szaiverth Antal Csáktornya, 145 f. 0 kr. I\'rey György Leadva,
)44 f. 57 kr. Kbonspángor Manó Kanizsa, 143 f. 81 kr. Vida^ Lajos Alibánfa, 143 f. 27 kr. Bárdio Feróncz Kíi-Görbő, 143 f. Dolm.viia Dömötör ívanizsa, 142 f. !»7 kr. Vucskila János Kanizsa, 142 f. 02 kr. Bogdán György F. Ilráa tyán, 141 f. 81 kr. Tuboly lgnácz Kávás, 141 f. 50 kr Ilayden Mihály Es/.terognve, 141 f. 48 kr. i)eutsch András Keszthely, 1-fl f. 22 kr. Viasz l\'ál N. Lengyel, 140 f. 1H kr. Ilause- János Kanizsa, 130 f. 35 kr. Nngv (i vula Tófej, 13U f. 30 kr. Kmaovetz Gyula Csáktornya, 138 f. 48 kr. Németh János Zala-Kgerszeg," 130 f. U-I kr. Deurbányi Klek ügyv. Csáktornya, 130 í. 01 kr. Bárány Aiidrá* Kővágó Örs, 135 I. 34 kr. Braunstein József Zala Kgerszeg, 131 f. !»3 kr. I\'ichovszky .József orv. Z.-Lövó, 133 f. 54 kr. Horváth János lelkész l\'acoi, 133 f. 20 kr. Kiss József Szl.-Mihályfa, 131 f. 34 kr. Nagy Károly Higács, 131 I. 13 kr. Csel. László Ukki 131 f. 10 kr. Kosonfeld Sándor Kanizsa, 130 f. DO kr. Hiinthy F.r jncz Z.-Kgerszeg, 130 1.81 kr. Neumayor József Loiidvn,130f. l\'öszér Fcrencz Londvn, 1211 f. 01 kr.Gráner Lipót Z.-Egerszeg, 121) f. 13kr.Simon Gyula Blikk, 12!) f. 12 kr. Fürst Simon Kanizsa, 128 f. 82 kr.,Muraközy János lolk. Hahót, 128 f. 8 kr. Bánolli József, l\'orlak, 127 l. 01\'/, kr. Nagy l\'ál Zalapatuka^ l20 f. 72 kr. BetteF helm Samu Knni?sa, 125 f. 81 kr. Nedeczkv Jenő B. Ederics, 123 f: 93 kr. Kiedf Károly Serikovecz, 123 f. {>3 kr, Horváth l\'étor,Csák. . tofnyn 123 f. 58 kr. Nagy János Ns. Vita, 123 ; f. 42 kr. I\'ol^^Liita) Miliályfa, 122 I..44 kr.
Blau Lázár >I«;#izsa, 121 f. 15 kr. Ungor Lő-\' rincz Kanizsa, 120 f. ílít kr. Maylllnder Lipót i Söjtör, 120.f. 8!) kr. Forbor Forencz lelkész i Mi Apáti 119 f. 80 kr. Kohn Antal A. Miliá-lyovecz 119 f. 36 kr. Schwarzonberg Dávid. G u tor föld, 119 f. 7 kr. Marton l\'ál Söjtör, 118 f. 76. kr. >
Koll. Z.-Egerszegen, nov. hó 0-án 1871-CSUTOIt LM KE m. k.
Il-od ,alispán, s alválsiMniái.yl slaOk.
Levelezés.
Egy ujabb nyolvozottt lovól.*)
(Ktiill Zslay.)
A t. olvasóközönség felvilágitásaul mindenek előtt u következő körülményt előre-bocsájtani szükségosnok vélorn:. Egy holybeli kályhaépitő özvegye üzlet vezetői keresvén , annak elfogadására tia által levél utján az alábbirt lovél íróját, ki már egy izbeji üzletében mint segéd működött — szólitá fel; — ki is a felszólításra következőleg felolt: „aleve-lel meyloy küdö té mégkatam én bizon éudes abadi\'.d naná lom inol en hozam lösz .embol nem vol dehát lia aZistén el\'volo uoiiUehelseki s<;mi tollát ilmeg biszonosau do vnnomukám a kol eluipdeyk elsezén-\'mégkőt hetet ki ködö gzani nt\'sauálov olot küdeni hoz bizonos lehetek béuo és akol a méhéltas fouokeín tudom hoyineg nom bauom tnol te zó tuda hoz én ma a mes-to|segbo dol goz nitudo - udy meni köl es hs-édes anyát lövicogút. inom kivan éa sem ka vanok uiot o zotudod hozd én uieiniáhálom t.ai si zolős mukav au dolgozini mot én udis il >iok
phous karjaiba, hogy álmodjék a lefolyt s elmúlt boldog pillanatokról. Ilyenkor ő nem tud aludni, vagy ha alszik is, ébreit álmodik, s a szép biborajkak oly kedvesen mosolyognak még álmában is, oly varázsló, oly bódító, ha látnád, meghajolnál előtte s imádkoznál, mint őrangyalod előtt. Olt cseng fülében n zene, látja csillagit, hallja a kedves hangjait, érzi dobogó keblének minden verését, odaröppen lelko a kedves alvó fölé, ki róla álmodik, a mosolygó ajak odahajol s az első szerelmi csök csattanik ol; — szemeit fölnyitja, a téli rogpir rezogvo ereszti be sugarait a siirü ablak függönyökön, kis gömbölyít karjai megjelennek a fiárna alól, s rózsás kezével elsimítja homlokáról a ragyogó fürtöket— egy sóhaj — a nagy fokoto szempillák bezáródnuk, újra alszik s álmodik boldogságról.
Do nézzük a zsugori fösvény pénztőzsért mint családatyát. Ez reszket azon gondolattól is, hogy farsang van, átkozza feltalálóját, s lia. soha nom imádkozott, ilyenkor imádkozik, imája kérelem az ég urához, hogy töröl je el a badar istentelen pénzpazarlö napokat a földszínéről, s adjon helyette istuni félülmos napokat, örök böjtöt. l)e imája Hasztalan, elenyészik,, mint a pusztában kiáltó szava. A liinma édeskés mosolylyal jelenik meg a papa dolgozószobájában, hízeleg\', elkezdi simogatni az éj állal megviselt redős homlokot, mire a papAcska baja égnek mered, homlokáról a. verejték csurog. Végro a mamácsku hosszas hizolkcdéd Ulun, melyet ogy avult csók fűszerez, előadja kérelmét, a papa nem lat, nom hall sommit, az ö íútui bocsukódvák, ő nem akar semmi ugrá semmi £én»j)a»»rlá«ról tudni. A mama ri-
mánkodik. haagj.i air.j kezd lenni. Kzt tovább kiállni nem képes a pupjíui, menekül hálószobájába,bezárkózik s olt éoroii oreget nehéz sóhajokat hörgő melléből.Másnap alig hogy kibontakozik a nap küdfályolábóljkiuyitja ajtaját s láb-\'ujjliegyon oson el hazulról, nem is tér vissza, csak késő este; midőn belép, ott találja a ma-inát s a kis lányt — ki különben már 10 éves —■ sirva; — ,a zsugori megáll, néz — no csak ez kellett még, a mama betakarja szemeit, do azért kendőjének egyik sarkán, szemléli férje mozdulatát, oly duett-zokogás kezdődik meg, hogy a borz meg sem várva február 2-át, megfordul odújában. Végro odamegy a mamához, most ó simogatja meg annalc homlokát, előveszi tár\'czáját, s a kért összeget szótlunul kiolvassa s egy „ne haragudjál édesem\'-liléi lávo-zik. Alig távozik, a zokogás megszűnik, :í\' köf nyok fölszáradnak, ur megkezdőink a ruliavila, a mama ilyent akar leányának, uz nviu egyezik belepi mama még fiatal s tetszvágyó hódiliini akar,» igy ól illuti meg az a ruha, mit leánya akar. Végre is sirással-végződik, s u kis leánynak bele■ kellő nyugodni a mama akaratába.
Eljö a várvavárt nap, u mama ott r<p gyog, körülötte nz iidvarouczok serege, bók, kézcsók — jön annyi, hogy ogy szénás szukér nem birná el, láuczol, repül, mint akármelyik a fiatal leányok közül. S a kis leánya a ma-mácskáuak egyszerű öltözőiében szendén, minden udvarlók aercgo nélkül ott áll, várva, koresve szemeivel valakit. Végre megjelenik, s ő boldog, boldogabb mint nz, kit a daudyk egész serege környez.
S most menj fói « mrigus íőur palotájába nzállj alá u pór gmiyliojábu,. s kérdezd iiu^
okét: iörüln ik-c . sének, bizonyát.. .. ellenkezőt mondaná,
Jarno\'val berezeg\' inegjoleuó keveset fogaz találni, ki az
TIHANYI GYULA.
IRODALO
— Szőllősy József telelő Szőnyi-Sz. István kiadó-muuL •febr. 4-től- kezdve vasárnapéi czimü \'
szorkesztéae-, és atárssága melleit : kint „titllnórdk\'
egyes tartalmú ifju« igi lap jeleiiend
i^vnyomdájából l l\'t 80 kr. A ki- j iz uj lapnak vál-\'l
meg l\'esteii Bartalits linrtf ki Ara félévre 3.1\'t, évnegyedre bocsátott ülőlizetési felhívás tozalos tartalmat igéj-.
. -r Megjelent és beküliLjtottV „ftfaujyar Nyelvi}r- a magyar ludoiiiáhyos akadémia nyolvtiidományi bizottságánakV megbízásából szerkesztik kiadja Szarvas Gábor I. Füzet. Jan. 15. A füzet négy sürüu nyoiftott ívből áll, kiállítása szép. A tartalmat illetőleg vannak benne jó dolgozatok\', do vannak. oWanok is, melyeknek haifgja, modora nem komidy s nem tudományos kiadványba való; azonban a kezdet nehézségeit méltányolnunk koll s igy o váilkla-tot örömmel üdvözöljük. Tartalma az első fu^ zetnok a következő: Mit akarunk? — A magyar szóképzés .tárgyalásához, üudoncz J. — A ezim kérdése. Volf Gy. — l\'utőii „János vi-tézóuek- nyolvo. Szarvas G. — A magyar naptár némely sajátságai. Hunfalvy I\'. - Unitárius irók a XVI. századból. Búdonz J. — A néphagyományok gyűjtésének ügyo. Arpádli ü. — Népnyelv-hagyományok. 1) ;Egy füst ^latt." I\'. i\'ituwrewk E. 2) Szsged vjdeki k(j-t
mondások. Arpádli (1. 3) Gyermek játékok. 1*. Thowrewk E. — Adatok a nyelvújítás törté notéhoz. Steinor Zs. — Idogen csemeték. 1\'. Thewrowk E. — Hirlapiroda.lmi böngészőt. — Felhívás, — Kérdések. — Szarkulábok a művelt- magyar nyelvből. ,—
— Megjelent és boküldvtolt hozzánk .Ma-ayar regevilág" irta 1\'. Siathmáry Károly. Best, Aigner Lajos, 1872. A 136 lapra torjodő s szépkiáljitásu mű ára 1 ft. — A mindon magyart egyenlőn érdeklő .Magyar rogo-világ* tartalmát teszik: 1. Az ósregdk Csodaszarvasról, Az isten kardja, Etolú, Csaba roge-köro, Argyrus királyfi s tündér "Ilona rogéjo, Csörsz álka, Mahizoth, Almos, Vörösmarty ősrogéi, A magyar rego olomoi.\'ll keresztétw rogék: Szt. István rögéi, Szt. László regéi, Természetrajzi regék. A magyar rego irálya. Ezekből láthatnj, líogy e mrt .biráaa nngybocsü, nem sokára mutatványt kózlün.k belőle. Szorző érdekesen irja a. magyar i^oinzeti költészet osorodotét, idéz költeményeket, molyok bői láthatni, hogy nuvozo-tesobb költőink honnan vottok mondai forrást. Szerző-toljos olismerést érdemel ez élénk tollal irt becses ipüvccrt, melynek olvasásánál oly édes melengetőn esik az őskorba képzolni magunkat. / ^
~ Záray Ödönnek rövid idő alatt négy k.aTtást-C£L„iU«í/yfir nyelét,,na" mogjolent, u népiskolai használatra igen czólszorű s kömény kötésű könyvecske ára 30-kr. Kiadja Aigner Lajoa l\'eslen. Ajánljuk népta\'Utóink figyel-inébo.
lio yktlrdolgmii noloték il meg metié elöli ko néibehet bé hodzbitios nnledyok tisztelem mi-nyázoka
malavok nluzalosan 7>~>
"ZGSZEF LEDNEYK1
Idillit* egét
II I 1\' c k.
— Jitízséyek feíidezése tárgyában a megyei állandó bizottmány véleményes javas-latot készil, mely a mároziits hóban tartandó • mogyei •közgyűlésen lelülvi&galás tárgya leérni ; eszerint a/, uj vár"8Í reslniiratiök oluupol-tatlak; hozzánk ktllilött Icvolekbeh több oldalról aggódást jeleznek, hogy a rendezett taná-
• esek az eddigi térről leterelvo,szolgabírói adini-nistratió alá kerülnének.
. — Orszáyos réisárunk a jövő hétfőn jnjiunr 29 ón lartatik, mely ez évben az első s \' igen látogatott szokott lonni:
— Nem róna! Egy vidéki részvényoso a,Dél-zalai takarékpénztárnak\' tudatja vulünk," hogy. az egyleti közgyűlés janiiét 28-án tartatik ; mi pedig e szives közlés nyomán értesítjük
1 a t. közönséget. {
— JÜfiékh-klír van. alakulóban Nílgy-Kanizsán s ^összejöveteleit a nagy-easinóban
\' tu-rtnndnná.
— Sttmoyyban ügyvéd-egylet alakul.
— Mult számunk egyikében említett gyászos esemény, t. i. Kreesmurné öngyilkossága \'következtében három kis árva maradt mindoli
gyámol nélkül; egyot Inkoy Józsefné, egyet Szogedy Imréné vettek kegyes pártlogásba s kijelenték, hogy nevelésükről gondoskodnak. Pályázatok. 1. Postamesteri állomásra: nagy-kanizsai pályaudvarban, szerződés és 4l)0 frt készpénzbeni biztosíték lotét«le mellűit évi járandóság : -000 frt lizetés, 200 frt irodai általány, I00í> frt visszavonható kezelői segély és900 frt általány háróni hivaláli szolga fenlnrtásaért, valamint a hivatali, helyiségek élvozeto. A kérvények 3 hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. Sopron, 1872. évi január hó lő én.
2. Postamesteri állomásra, Kottoriban (Zalumogye) tiszti szerződés és 200 Irt tiszti biztosíték letétele mellett. Evi járandóság: 318 frt lizetés, 3(3 \'frt irodai és 480 szállítási átalány. A kérvények 3 hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. Sopron, 1872. január hó 10-án.
— Lapunk mult éri 47. és 48. számaiból néhány példányt visszaváltunk, kérjük, akiknél megvan s nom tartják meg, szíveskedjenek hozzánk beküldeni.
— Kérelem. Alulírott hnzánk történőimét képokben állítja összo,\' eszerint tart olóa-d; st a helybeli leánynöveldébon, minden ogyis jelenetet a meglevő történelmi képek kot fogékonyabbá tosz, — tisztelettel kérőin mindazokat, kiknek magyar történelmi m&lnpjok van s birtokukból kibocsátani hajlandók, szívós-ko ljenek értesíteni s én akár készpénzért, akár cserébe, a nálamkél példányban levőkért, kőit/ ti iettel átvcBzeui. Nagy-Kanizsán, jun. 10 án 7872. Bátorli.
— fJomoyymeyye állandó választmányának osztályok szerinti névjegyzéke: 1. Köz « magánjog, ugy árvaügyi szakosztály : Boron-kny Károly, Kaeskovics Sándor, Bárány Gusztáv, Dornay István, Folly József, 2 alelnök, Fekete Lajos, Gáspár L:\\jos, llagelman Károly, Kiss Lajos, Körmendy Sándor, Inkey József, elnök, KacBkovies Ignáe.z, Kncaóh Lajos, Mut-kovicsGyörgy,MiltókaForoucz, Miklós György, l\'aiss Boldizsár, Henner Endre, ltigó Antal, Szalay Károly, .jegyző: Máár Gyula. — II. Közegészség! s kórházilgyi szakosztály : Boron-
* kay Lajos, id. Csorba Ede, Hadaró Foroncz,
Inkey Zziginond, Kozma József, Mcditn Imre, Magda János, Nagy ForoiICZ, Német lioldizsár, Szokolay Dániel alelnök, Sclilezingor -Ignácz, Somssich Lőríncz elnök, Szogedy lmro, Szabó Vilmos, Szemonecz gátion, Sárközy Béla, Tállián Pál, Verbay István, Vermes György, Zuzmón József. Jegyző) Gáspár Pál. — III. Közmunka s gazdálkodó szakosztály: Bodonyi Lukács,\' Bárány" Elek, Csépán József, Froistii-lt-ler Antal, Gaál Gusztáv, ^Iorválh Sándor, Kómeaz György, Kovács Iniro , Ladányi György, Lé.hner Vilmos, Madarász Andor, Marton La jos, Mezei Pál, Máté Antal; Somssich Imre gróf, Sárközy Dénes, Tevoly JCIck alelnök. Taliián Sándor, gróf Zichy N. Jáno», elnök, Véssey Sándor. Jegyző Benkó Ignácz.
— Somoyymeyye uj, teljes tiszti ka ra: alispán : Csépán Antal; főjegyző : Máár Gyula; tiszti ügyész: Szabó.Kálmán ; árvaszéki elnök : Lajpczig Jónás; ülnök: Kristinkovic* Antal és Grubanovits Géza ; közgyám: Sztánkovics József; számvevő: Mihályt! István; árvaszéki jegyző: Sárközy Ödön { könyvvivő:\' Kömény Alajos; pénztáritok: Hoibiazy Lajos; megyei pénztárnok: Svastics lmro1; számvevők: lg-mondy Sándor és Kaeskovics János; alj \'gyző : Gáspár Pá! és Bonkő Ignfcoz; főorvos: Paczay János; baroinorvos: Armutli Jakab és Sauer Sándor; mérnök: Török Miklós, Huday István, Lajpszig István és Landesz István. — Marczali szolgabíró: Véwey Mihály, togéd Bajzith lg náez, nr.oi Mitzgor Miksa. Szigetvári szbiró: Iginándy Bcnczc, sogéd Fonyősy Ödön, orvos -HozgoftjTt.rS\'bor. Kaposvári.sz\'biró: Csorba Kde, segéd Grul/er János, orvos Németh Károly. Kőröskegyi szbiró: .Kaeskovics Károly, segé l Horváth Gábor, orvos Mittor Ignácz. Igali szbiró. Svastics József, segéd Szabady Antal,, orvos Slesinger Sigfriod. Bajoini szbiró: Gosz-lonyi Lajos, segéd. Barla Szabó Sándor, orvos Grünhuiji Jakab. Nagyatádi szbiró: Tullián Gyula, segéd Krísaníts Vtticzo, orvos Kommon Ignácz. Csurgói szbiró: Simon Gyula, segéd Ünody Géza. orvos BariaSznbó Sándor. Megyei levéltárnok: Nagy Lajos.
—• A baluton-fitrcdl .szeretet-ház-" ban a tanító képezdei tanfolyam febr. 2-án. nyíttatík meg. \'
— llaleset. Köztiszteletü főispánunk szellomdús iiejo gróf Szápáry Gézáné sz. Győry Mária grófnő, — mint értesülünk, a,mcgyoiryillés napján/midőn ép Zala Égerszögen a tisztújítást főispán ur oly tapintatosan Tozoté, neje. h kedves lia életveszély bon forgott; t. i. Pesten az ujvilág-utezában kocsikáztak, hol az egyik ló elesett s ozáltal a hintó feldűlt. Szerencsére a -grófnő s az ifjú gróf esekély sérülést szenvedtek^ már minden veszélyen tul vamnk.
— Megsemmisítés, A nagy kanizsai kereskedelmi s iparbankot szeiivedólcg illető Eszlrognyo község által kiállított 171. számú GuO ftos főkönyvi kivonat iránt a tulajdonos jelentkezzék Zalnmcgyo törvényszékénél, s illetőleg a nagy-kanizsai kir. törvényszéknél 1873-évi január 3-ig. .
— A helybeli föyymn. Ifjusáy „saját segély-egyloto javára\' január 27-én tárt ja zártkörű táhczvigalinát. Belépti dij" I frt. Családjegy 3 frt. Jegyek olóro válthatók Belua József urnái. Folülfizctésok köszönettel fogadtatnak, Óhajtjuk az ifjúság o nomos-czéllal egybekötött tánczvigalmában minél nagyobb számban! rész-vétolt, hogy a pártfogást érdonilő segély-egylet fényes jövedolmot nyerjen.
— \'A ncnUiH~vl<U liatalság, egy alakítandó-olvasókör javára, zártkörű tánczvigalmat fog január 31-én tartatni. Sok jövedelmet a szép czélra!
— Záf/i\'áb, Dr. Makanecz szélsőbalpárlja I növekvőben van. Az elnök-választás má — jan, 1 20. — történik; a nemzeti párt Mazuranicsot I akarja eluöktiok.
— A kaposvéirl casino-egycsülot febr. 0-án tartja újra alakuló közgyűlését.
— inkey ICálméin ur nejével Velen-ezébo költözködött, honnan azonban július hóban -ismét" visszatérnek. Kísérje őket a Lagúnák között is szerencse é.s boldogeág !
— Jtiii\'ld hírek. *Alexits Miklós kép-iró Aradon meghalt. —f l!éki!smegyét nagy vizáradásjíKjfenregetik. -- Gróf Majláth, Kálmán Szombathelyen tart felolvasást. • - A pesti jelmezbál febr. Í«j-éi7 lesz a Hungária szállodában. — llonvédtiszti előléptetések történnek a napokban. — Höhin barsmegyei birtokos Bémro változtatta nevét. — József főhercze\' állandó téli lakása Budán van. — Az utolsó Marczíbányi 2()o/.or ftot hagyott az akadémiának. — Hyacinth atya Kómában ó-kath. lapot ad ki. — Gr. Kcglevich Béla képviselői állásáról lomondott. — Persíában az éhség miatt nu|>onkint átlag három ozoren halnak niog. —A népszámláláskor OO^iró volt beírva. — Az idei országos dalár-gyülés Nagyváradon lesz, elnök Tisza Kálmáyi. — Ghyczy Kálmán tul van-a veszélyen. —Albania folől döghalál közeledik felénk; a fiumei kormányzó már elrendelte a veszlegzárl. — 44 bnnkjegy-hamisjtó adatott , át a peslí kir. törvényszék-link. — Lyonban május l én nemzetközi álta lános kiállítás nyilik meg. — A tórendi háznak 27üytagja van; 120 gróf, 4\'J báró, 18 piis-pök sat. s
KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.
A zula-egerszegi nyiilsikKasztó.
Egy uri ember — ha ugyan annak lehet nevezni — legközelebb Zala-Kgorszogon egy kurtakore<mában az ujbor hevétől annyira Ifulvilhiuyoztalolt, hogy magát világhéditónak "képzelvén, a körüle in\'ulaliikat oly koldusoknak nézte, kikel egyik mellénye\'zsebéből is kitudna fizetni. A dolog utoljára annyira fejlődött, hogy egy polgár tovább-nem tűrhette a henczeskedést, megszamaruzta az illetőt Ostolm hetvenkedéjieért. Most leti a hadd el hadd. A két tígyén összement, s a polgár ugy megfojtó-gatta az illetőt, hogy mint mondják — nem hiszik, hogy valaha a kurtakorcsma küszöbét átlépi. Ebből az. az üdvösséges tanulság : kiki nézze meg, hóvá megy mulatni; s ott pedig vi-tel je magát rangjához illően. Különben a/, illetőt nyulsikkusztási vád is terheli. X y-z.
Papírszeletek.
Nv<y l-\'rigyoi twiSMere, .-ili-/. káplár, njM\'.r.ilánc. pH, nr.l luniiniiáiiy inl.
- llaxaíU-áff. Ni I.HI f«y ó|i oly Ilin, mini vi liorili.lt, iniilyro óm lioly nem veliofítl, egy |.inkJigoly,ii ii.ijioii jó kcitélyélicn zsvarlm akarván öt ho/ni, igy «í-\'U lio«á: apropoa! to nagyon takarékon luliciiá), hogy órát »«oro»t\'-l inag.vlntk, káplár! as onyéinim hat óra van; monilil mug mógia, iiioiinyi idl! Isltel á tíeden 1 A katona, ki a király szándokát felisincrto.\' anonnal kivevó *«4héh(il a golyói i mohdá : A* én órám sem tlt,-«cm hat érát rom mutat, ."le ar.t mondja nekem minden pillanatban, ho-y felségedért k»te!ei-ségAili meghalni — Itt vall barátom, sióit a király egóoen meghatvn -- vedd ezen órát, hogy — aa i d 5l is ind d. Ks neki ajándékoaá gyémánt..kkal ékesített óráját.
— Baj, ha a minlislornek nincs fel\'-ségc. Ár. .(l-budai munkások segély-egylete elhs\'.iroita, li»gy a farsangon bált reifles,\' melyie Stlávy iparminiseter nejét */oméltík ki bálanyának. Mindiárt gondoskoiltak kllld-ílnégröl, melynek tagjait tiletiikhö/. Illően kiőllőzl.-llék, a/.ép /ekele frakkal, feliérmellínynyel, glacck« ztyllkkel. .V \' miniszter igen kedélyesen "fogadta őket és klísz.inetél fejézte ki a megtiszteltetéséit, melyben\'házát rétze\'itvlték. A kill\' d.\'itlségnok esak ennyi kellett é.s már távozni készdlt, midőn a miniszternők egy B.lo< sV.\'.eskája maradásra készteti Gket .De\' folyiatá a iiii.iiis*lor. .egy akadálya van n dolognak, ar. hogy nincs foleségom !* A tisztelgők arcia erre jó hosszura kinyúlt.
Szerkesztői iizenel.
r. 1 (i. i. Isk, la- a la ügyi cTÍkVek, mint B
közművelődé* alaposz o].ai, kéa ségg<-l közöltetünk
fia.- p. .1. Sze étken. í- zives buzgalmáért kö
\'fiS. Znl -Kgeras eg bevét 1.- \'» kiadásairól yaló
kiiiiiitatís.iboz eddig . srgyhalm z . iniatl unni szólhat
n fogm k ezt mi
fii. 1,. (lv. Sz •gs/.árd. V mentség, roszasága
mellett is, jó. Magául veiét irn ik.
áfi. K. 1. Pées Csak a második számot kap-
tiik, kérjük a- elsői i Klllönb n mást is várok tőled.
i. Az igé
í»7. 1). 0. Kis- Komárom Kzeumd kljelentjllk,
I.ogy a kia ko iKÍroinl ........... házasság- (mint azt
a .lludn-pesti Kö/.löi gjegyzé) .V.im« kojlo-
iiiéiiyt nem ö s megjegyzés forrása
az ismeretes 1 ípdal is Ko.n\'ár jm — Nagy-Komárom
sal. a igy csak sajuálk >zui lobot ha valaki osérl s ezen
kétéileliufiség. 1 keres kákán somó keresés biz as.
"O" z 1 e> t.
— Nagy-Kanizsa, január •!!\'. A gabona forgalma még mindig Tgen nzlik k.irre van szorítva. Kevés a kínálat s ép oly kevés a szükséglet. A hajózás szabaddá tételével nagyobb forgalom várható ugyan, niiudanlel-lett a juleidegi-alacsony árfolyam azt gyaniltatjn — mint e)ő\\bi tudósitásiiakbaii fiilólag mcgemlit-"k, fiogy válóban nagy ilzli;tklltés<>k nem ri-niélliélök, meri nagy-
ilzlétnél ia.\'
Hehoffttal csekély.
Vasúti naponkint! menetrend:
Ituda-pi-stl Idllsjor.\'-t
iii\'r.Sá ,iól Hildára" reggél (i óra IH
délután 1 óra 48
éstve 10 óra 43
Hét •sbe \' \'* ■télnlán 2 óra 18
estvö .10 óla .\'\'8
Szu ni bathélyre reg. 1, ói a 4R
...t toló . ft óra 3
•< d. u, 2 óra
l\'.ag-rhoíba lvÍ"\' 11 órá 3\')
Mol lács, ltar.-s,K ;»z«\\reg, 6 .óra 18
doibo a óra 4;)
rí* llud\'áról •reggel 4 óra 43
. délután 1 óra 4li
u-stvo 11 óra 20
Itéc reggel 4 óra 8.1
estfo IO óra IH
Szu inihathelyről d. 0. 10 óra 27
Tri est felöl d. ti. 1 óra !l
eslve 10 óra 21
l\'ra gerhoíl.öl reggel 3 óra 60
11 a 1 csról . 4. óra IX v
dutqtnn 1\' óra 21
)-l 1 í óra iiD p rézkor Ka„W<á\'ól i»
".1 IJéesbe 111 eiiő fi-ös^íámn sze
uttal J\'ragjrllofili il csa\'tlákoaik.
.látó mély
Érték- ós váltófolyam jan., 20.
í>% motalií|iies 03.10; ő% nemz. kölcsön 73.15; 180i\')-ki álladalmi kölcsön 1011. —; bank-részvények 883 ; hitelintézeti részvények 340. 00; Loadon llü.20; ezüst ágió 113.70; arany tlarabja ü.47; 20 frankos arany 9.14 kr.
Heti naptár,
Január 21-tól ]anuár 28-ig 1872.
II és heti- Katliolikus nap- Protestáns !)\'
nap tár U.J.
~ 3) Mik. l.\'-jött volna .lés „. I,.w,SI.
Máté Vili
21 Vasárnap G. 3. Agius 0. 3 ..... w
Hétfő Vin.ia 1*
Kedd Mária elj. Kmenk rsi
Szerda Timolheus Timullieu. <*
Csütörtök IVil fordul. - .\'«. f.it.l. **
2tJ l\'éutok l\'otik. I\'.ilihitr|i t*
\\21 Szomb "Ar. szi Ján. , Ar. ... JÜ11. irt
Felelős szerkesztő : Bátorfl Lajos.
H
R
D
"3sT

FELHÍVÁS
,^popronl
leszámltoló-Danb:" részvényeinek alálráaara.
A „Soproni le»iámltoló-bank" alakítására B 1.11 It r. Mór. Oorlch Jóasof bécsi váltó, bank képvis-lője, llanny Kálmán, llillobrnnd V I n Mayer Oynla, Mellur MauÓ, Kogeiiliar.lt .1. L., K o m w a 11 e r Károly, Spilzer M. A. és gróf S z é c h é n y I 0 á b .) r urakból álló alapitó bizottmány ? elvégezvén, a* alapszabályokat magas jóváhagyás végett felterjesztette a a jóváhagyást ol is nyerte. —
alaklló bizottmány az alnkitaudó intézetül sókkal Illatosabb és szilárdabb alapra foktetottuok tudja, mintsem hogy hosszá ajánlgató clőrajzot szdksé
vonalainak k\'izzétételéro szorítkozik, ^
Ar. alakítandó bank a banküzletbe vágó Ugyok mbidon ágát fogja mltvolni, de főllgyclnlét a leszámltolásn-ik a haladás elveire való fektet, iparosok künnyebb módon juthassanak olcsó pénzekhez. —
Miután továbbá a* alakítandó bank C. M a n d I helybeli baukezég virágzó bank- és váltóllzlelét átveeudl, s Igy — ........-\'-■• -■!•■\'-•—
-a/áma ar. állal, hogy a bank forgalma a bizalmat ia nlivcazti, mindinkább szaporodni fog, a vállalatnak batározotlsnggnl bizonyosan Az alakítandó bank részvóaylökéjo egyclőro őtXl.lHRI frtra liatároztatott, a inoly összeg azonban egész 2 millióra n.elyokro csak 40% lizotondő bo, és melyekből nyilvános aláírás alá 500 darab bocsájtatlk; s az alulirl alakitó
lehet igér
igész a millióra fetflmolb.itii, — Az ,\'iOO.ih ttni.íny,a tisztnlt kil/.őnsógot azok aláirásárz
Az aláírás feltételei a következők:
dán, 1H72-ik évi január 31-én Mamii 0. váltőllzlclébon tíirténik, a az nap\' bezáralik. (k
. ........<• .. .. .. — - - ••• • „ v.„„
ére fogja formai már hatalmas és
i frtnyi alapi.\' fölhívja. --
il g I e r (! v r g y, M á n d I C\'„ Dr. ii mely a szükséges •lömttukálatokat
t iftana, » igy csak a programúi \'fff
.•* állal a kereskedők, in«- és k4«-
uegbizó áll rendelkezésére, kiknek
darab í«H»frtoa részvényre oszlik el,
J) A* aláírás Sopronban asordán, 1H72-ik évi január 31-ón M a n d I 0. váltóltzlotében Itlrténik.......... ................ . ■ ,
\'2) Az aláírás alkalmával a» nórAtéknf\'k J07„-ka vagyia minden részvény után 20 frt óvadék gyanánt vagy kósspénzHen,\' illetőleg bármely bank pénztári ntalv; l\'s* leteendő, a mely utóbblak az azon napi árfolyamlik Szerint fognak szám\'iltatni. , \'. ■ .,
;); Ila ax aláirástik a klbocsájlolt .WOSészvényt felül haladnák, a résavényok lehető legjobb aiány szerlul fognak felosztatni s az aláirt \'t«bblol után let.-tt .na-l-kpi-naeK Urának kUzzéiétele után I) naVpíf visszaadalnak. — ... . , - • i i , .\', .-l- \'
4) A" részvények mikénti eloszlásának kiínzététclo Után 4 hét alatt minden részvény után a névérték 40\'y„.ka bellzotendV a melybe azonban a k. szpeiiziinn le .11 o. i ..Kpi-lommal a kiosztott résxvényiisszcgre eső ovadéjtkénl léteit órtékp,a|>lrok vissíaszplgáltatni fognak, minők mcgtürtóntóvol az ideiglenes 2UU frtról szóló ellsinorvényok a. (rt ,b.-^«..-l,-s-ii. k elisn szelvény utalványával ellátva," ki fognak adaíuíT ... . \' ,■ , , ., ... . ., . , , .
ö) Késedelmes fizetés cíotébelt Ö"/0-los kósedclini kamat fiíOtelidö, ■ a lototl -elvesz, ha A kéiodeltnos fisoto a Űzotést l.áron«aor*-folsíólit«s ii^áu a az ut .lsó ft liniáridőbc-11 íetn teljesítené. , • " **\'.\'. /
.. 6) Aa alái^ásokhűi ssllkséges minták. C. Ma a dl váltoUsleteb.cn kaphatók. J
»0 P x P D, WTSMk évi jauuif haviban. « ^ M , ,, " \\ • ,
v „ A „Soproni teszttiüitolo-bank" tdakito bjzofctmuuya,
agy pedig értékpapiiosokbati a részvények mikónU plosz- .
iólitásbajv-^negszabolt *ár-• (716-2,1)
]^|pjn neuer ZeitllliffS-Catalog
ALTÉR és KISS 3j
in a g\' y a r k i r á l y i u ti v a r i d i v a I á r ú s /, 11 i I ó k, 1829 (Uh fotiálló nőidivat Halottik változatlan foiininrndiisu mellett, iinsunkiiorjedé*
fér fi-di vat-fiz lelet
nnbst Insertions-Tarif
iiller Zcilim^eii öcsíciTcicli-Uiiprns
s o \\v i e
der gelcscnstcn Journalé (les Auslandes,
alapítottuk, Sxcntklrall/f-WAvi házban, váezi- és régi postnulcza sarkán, jelenlegi női divnt-üzlelüke.1 nzcmközt.
í| I siiobon in 0-fgr Aullage, l>is nuf tlic jUngate Zeit vorvolls(iinclÍLrí,
Az uj férlí-divat-iizlet minden o szakmába vágó ozikkekot a h-gdiisabb válasz íjp I <*r»ollKMÍt>ll uiul VOrseixlc icll (leiisclbon Ul) moilie VCrohrtCll lÚlJnk-ll auf
íjk I Vfilnnííon gratia und franko.
| Rudolf Mosse,
téklmn tartalmaz, részint angol, részint franczia gyártmányban; — ry.enkiviil össze kötvo férti-szabó-inülielylyel, hol a legelegánsabb s divatosabb férli-öltözék ok, szintúgy készen kaphatók, — mint rendelés után a lehető I •ghniitarabh elkészülnek.
. Vidékről jövő megrendelések azon pontossággal teljesíttetnek, mely eddig n ozég női divnt-tizloténél tapasztaltatott.
oiricinllor Akolit »R in in 11 iclior Zoitiingon
Wien, Scllernllttle 2, Pmfí, Grabe» 14. Korner taiiicilirl In: Hamburg, (Min, Br\'dnn, Prankjurl a.\\M., lAjniij, München, Stnissliiin/, Niinéonj, l\'rag, Zürich, Hulló <i;|S., Stuttgart.
Neue, besonders vortheilhafte
GLÖCKSO FFWKTH.
„(jliick und Segen bel Colin!"
Grosie, von der resp, Landes-Reglerung gar. Geld-Lotterle von über
X IVÍlllori 710,000 Thaler.
Dicse vortheilhafte tield-l.otterio ist neiierdings wiodrruin dtireli (■••wluuo brdeutend veimehrl. sic. enthitlt nur 51,000 Looso, und werden in wcnigen Mona-te\'n in d Abtheilungen folgcndc tscwiiuic .sicher «(•-WóniH\'ii, niíinlieh: 1 (jevinn ovont. 100,000 Thaler, speciel Thlr. ÜO.OOO. -10.000. 20.000,15.000. 12.000, 2-mal 10.000,2-mal 8000,:i-mal UOUO, il-mitl 5000, 8-mal 4000, l-mal .1000. 1 l-mal 2000, 20-mal 1500, 155-mnl 1000, 7-mal 500. 211-mal dOO, 18-mal SJOO, Un tnál 200, 525-mal 100, 2() mai 00, 25 mai 50, 17,100 mai 47, 8,635 mai 10, Ül, 22, & 12 Tltiiler.
Die (aewiiiu-XicliuiiK der ersteu Abtheilung ist ttmtjirh auf den ,
25-tt-u uiid 20-tcn Jantiar d. .1. .fost gfístellt, und kostot hicrzti
dán xaiizc UrlKiiKillooM nur 7 tttlld. Ö. W. ritiM hiilbc do. uur U\'/t- Uuld. (>.\' \\V. dnn vicrtcl do. uur l;,/t dúld. Ó;\\V. und sendo ich djese th iginnl-LoiiHC mit licgii-riiiiKH-wnp|H>il(uicht von deii verboletien I\'romesseu oder l\'rivat-Lottorieu) gegen fraokirte Kinsondung des Uetriinen, in Unnkuoteii, aolbst nach den eiilferii lentiii (icgciiilen hofort zu.
Die ümtliehi- /ícIiuiiksIÍhU\' und
die Versendung der Gewinngelder
erfolgt nofort iinefi der Zleliung au jedou dér llethei-ligten prompt uiid vcrschwlcgcn.
Mein Ueschalt ist bekanntliuh dn« Aeltcstc und Allcrglileklichftte, iíidem die bei niir Uellicitigten schon die grö.s*ten llnupluowiiino vén \'Mini. 100,000, «0,0<>0,50,000,ofiinals 40,000,20,000, schr hllutig 12,000 Timi., 10,000 Thai. ete. ele. und j(lu«Ht in den im .Ilonul \\ovembur V. J. stattgehabten Ziehuugon die Gesnmint-Suuime voii über 75,000 Timi. und Mohon wieder «m jüiig^len 2Oslcn Dcet\'tliber die beiden (Ulergi\'ösnten Jíaupt-Oetvlnne. Uut Imtllohen Qewlnnllíton bel mir gowonnen habon
LAZ. SAMS. CüHN
In Hamburg, Haupt-Comptoir, Ittuk- und \\Ve«l,íjlgi»cliíft.
!V..I Iír. I..
lltil\'ecskenilczésG
11 nap alatt.
iggyógyit*) minden Iingyen5 | foltnnt, valamint nőknél fehér.j iolyaxt, ha már idültek is. Kgy | •g ára használati utasítással 3 i frt 20 kr o. é. A pénz bekül-l-V \' i, titoktartás mellett kapható j
II ITT A.-uál, j
lterlin, Lindenstrasse 18. j
\'l\'öbli *ii,\'ínl iik\'iíi;}\'"WÍ\'"" \'"ár. I
jSfT" Cotillion-jelvények!
\\llí
n legújabbak és diszcs kiállításban tuczatja legnagyobb választékban, 15-, 20 , 30-,
f)0-, 80 kr. 1 -3 frt a legolcgnnsabbak. Ort
Tánczreildok ly0 db 3-, ő-, 10-, 20 frt a legfinomabbak.\' Hollóez-Srtpkíík Kulöníólo mintákban. Durra.nó-"bonl3ons, melyekben boliócz álarezok, mint ííli Bismark, Schiller, Jiachus, stb. vannak. . .
Kgyszersmind bátorkodom levélpapirjaimal és boritékokat,8ajátgyártmányu Bzi- W/ s uvouiatial (moiiogrnnitn) mely évek éta a legjobb ízléssel kiállitvn,t. tHcíJZönség által elismerve van, ICNXállltiitt. Úron ; ép úgy a legújabb papirkülönlegességet: flÜ
Rococo, Diavolique, Egyptien, AtOUt, Bóbó stb. legmólyebben ajánlani, Levélbeli megrendelések legjobban és gyorsan eszközöltetnek. l\'j*
KANITZ C.,
ír- 6 < d i « s III ff A r u kcrttkoiUie I- n « t Deák Kcrnuct ulcxa 0. ti. a fehír hsj.Shsii,
Árverési hirdetés!
Scilcr Henrik Szónibulhelyen
iijiinijn a l. Icözönsi-t-iiülc •
KÖNYVNYOMDÁJÁT.
Az etjer-aracsai közbirtokossági alsó és felső korcsma1 jövő február 1-én 3 egymásután következő évre azaz april | 24. 1872- tői april 2-1.187;">-ig a legtöbbet ígérőknek nyilvá-1
nos árverés u\'ján a hely szinén reggel 10 órakor kiadatnak. \' |,otükkl\'l Js le^ujubb szerlu\'/.t\'lit "-yors-
Az árverési feHét.dek: \'" • . I hÍi j rö vn I filnlva, olcó &r .„ellett nyorH 6» d .*-
1. líánatpenz a lelso korcsmára, mely a husvágást i \' , , ,, , , 1M joggal bír, leend 100 frt, az alsó korcsmára pedig 50 frt. iszes ^"llitásról kezeskedik.
2. A kikiáltási ár a felső korcsmáról leend 300 frt, j Megrendelések könyvkereskedésembe az alsóról pedig 220 frt. | inlézendök.
3. A hasz uibér éynegyedenkint előre\'fizetendő. ; # " " ~ ~
•1. A község fogyasztási, nemkülönben a közbirtokos-í l-C | |» r |z h P I\' h f^ M íl ^ W sági jövedelmi adója beszámítás nélkül pontosan a község-1*-*11 lUIV M v d U Í4 ö
biró kezére befizetendő.
5. Az épületeket becsű szerint biztosítani. Különben a szerződés a pénzkezelőnél mindenkor belátható.
Melyre a vállalkozni kívánókat tisztelettel meghívja
Eger-Aracsáii, jan. hó 2-án 1872. Gruner György, Kohn Sándor,
t\'llt-uCr. (líS\'8 — -1,-í) |iéii/ko<cí;;.
Muraközben.
A Csáktornyái pályuudvartól 1 óra távolságra fekvő Kri. ^z-helységben, Muraközben egy 110 holdból álló.gazdaság lakházzal, hozzá tartozó,- 2 holdból álló, gyümölcs- és konyha\' kerttel, továbbá 4 hold szőlővel, azonnal több évre bérboudnudó Hővebb értesítést CIIINOKANY OÉZA nagy-kanizsai kir posta gonduoktél\'nyerhotni. *. (710—3,2;
Papirok, lálogiiíójcgyck, pecsétek ás más irdes/AOzOk, iiiíikI legliuoiiiabb ininöségbcíi
f íngy V ».11{«I r.

Fmnoila levélpapírok, inimlcn kivár gyón iiyoinntÁiával ;
100 illi. 8-adríU.cn liliom f.-liér I\'. vuiisl/.oll l>f> kr, roció.i .1 xi 111\'r.<-lt T.\'i kr.
100 ill> l-oilrítlicn lintnii l\'.\'li.\'r W> I u*U. ,1 frí, tto/ilók ft-a.lr. l\'.iln\'r JO kr, lin. brfl őt), aziiiea rociAs 65 l\'r,.belől xoii-áiH-jt •rü« ii»|>ir lift kr.
\'2 (\'•iuoi beltl kuronávnl n >liv«(í>« lűbbiiiiill iiyuinnlbnn 100 |)»|>irra inonogrumm .\'lo kr, 100 liorllőkr.t niiino^rnimii 30 kr.
100 ilb. látogstójegy, kelti!* fiiiyintWu |>a|iiu>n. legujntili fajin bptltkkcl kSnyoinstbaii I frt, »|{y*nlly Ir^iin Kkilu nyomi«-isl őt) kr.
Aciéltollak. ItuKulstor (!iimliAI)*ó) tollak, miiiitvii kézbe* • mimlun )ia|ilrliox nlknlnin/lintók l\'.í tlb. kr, I Inc/,. nu|». réztoll IS lopj uh b fajlmnlO kr, tox. nn:i"l ré/itoll .ciiy .loboxlmii, ion-nvblii tnjbsn bO kr, l\'J t«-x. nluiiilniiliiitnll, lilxtosilrn r<>xj<ln pIIdii 80 kr, 1 lo*. k.niticliiik-ioll, jAmía\'>«<\'\'g<l, 1" kr. A liircn kltilii.\'i iu«kii 11111 bonum toll, Alkalmait iiilniUui ki\'xlicx, l.illiiyi\'lk\'l t\'cyilu db. 15 kr. 1 t<x. ir5n, jéiniiiö.íglt 10, 15, 25, Ítö.\'-Jft kr, I lei. tollnriSI 10, 15, 2rt, 30 kr.
N»\'k7 előnyt "nyújtanak ax uj gépírónők; falüjlcgca exokníl a firasutö liegycíía, egyszersmind ax irón liouye bixloiilva van ax ellOrís ellen. I db. fába foglalva 10 kr, ctoiitb.i 1.\'., I db. toll-iiyi\'-ílcl kíxjol OO kr, 1 löllíny 3 liúrn i-logcndü 10 kr, 1 db, uiiio-radirgumini tinta- íj irónfollok lörtllétéro 5 kr.
A izép tolltartó; 0«y b-gtlnoiiiabb sodronynvö- (tiligiaii)^ munkAju\' cmnl lolllarló, Igen é.dekva mikro-féuykvj.jict ullátva, ^oloin Áron kapható dbja V\'ö kr.
Legflnomább véseti! pecíétnyomók igen beinkkel; «gy db. 2 bellivel finom nyíllt-l 50 kr, egy korona 30 kr; lökCIolei nevek legjiilitnyotb Aron kúxxiltelnuk.
8altóK dombornyomásra névvel Igen iliunii mmika \'J frt no.
\'8lam|iigUe,(biiy«gvat) bidog«kalulyával. fevlókkol 4« ec»ul-Ul •» frt f>0.
Legújabb Snfestékiö bélyegvai, liíalylyol a géiíénetei egy-
ltövetKezö potom áron:
.ixur fentükkel clinlva, 10W iiyoinatot t.-liet esxklixülrii; kgalknl-niaiabb bélyogxö.i/.er liivatalok- irodákban 1 db. finom véiét-•ul egyllll l> ftl 50.
Legszebb névnapi s köszöntést jegyek, igen keuaea kiállításnak, I db- 5. 10, 15 kr; IcgkilliiiKxerllebbok — mindig, linóin illáin vánkorskávat 1 ifb. 20, 30, lo, 50- kr.
ElpusztHhntlan ruganyos siámlótáblák dbja 5. 10, 15, 20 kr. írókészletek, kii uyolezadré\'l, lülixerul^ji ni\'lkltl, xárral 1.20, l.fiO 1.80. Ugyanilyen leljen I.elielixurelé».iel dbja 2, 2.50. Kivlll « bellii |iiim|>:isaii ViAllilva 3.60, 4, -1.50 Nngy negyedről feltxo-relén nélkül 3 frl, 3.50, t frf. b\'gynuilyaii lioiniiásan kiállítva 4 frt 50, 5 frt, 5 frl 50*
Levélpeoset bé!yeg|cgyek, melyek, a mi kényolme»«íget, ol-raéságot é* a levél l.ixi,,, i,./.(rA»át illeti, jobb |iec«útlo «xer adnak, miut ostya én jiuusúlvinsx, igen «xé|i kiállitá.niak é» leUxús \'/•érinti exiiiiirali.il, .v.injvtiel, névvel vagy névjegygyo), 500 db. I fit 20, 1000 1 frt tórtT
Paplrlároiák/Kgy ««éiien kiállított ein-ulepe ktllOnfélo dl-8X01 jiajiirok* /oiilékkal lelve, dbja 26, 36, 50, CO.ÖOkr, 1 frl, Alkalmas/olosó ajándék ax uj broiixtintottl irókítxlot kii-vetkező H^-ThtíílTfíiiii, 1 linuiarl.l, 1 tollnyélállváiiy, 1 levélnebo-xilö, 2 iróláinjfa, llliSvmérö, 1 kéxi gyertyatartó, 1 gyufalartó, 1 lolltiixlitó, l(ék»xi|j^és irótailó. .Minden oinoian é« dixxeieu kiállítva csak jTíTTT*/
Ujan feltalálrtlntapor. mely vixxol vegyilve legkitűnőbb fényei tintává leax. 1 dobox 20 kr.
Közönségei éa siéplrásl elóterjesitvények, tanítók • tanulóknak, 1 füzet kin formában 12-léle irátial 10 kr ; 1 ftlxet nagyobb fonuábau 3ü |ioni|iA» iráifajltal Ü5 kr. KUlliiifíle r a j 1 • példány ok, melyek negihígével Igen gyorsan lőhet rni/nláit tanulni. 1 filxel 10, 15, 25 kr.
Tökéletes rajiltkola 0 ftixotbon, «gy előkelő rajatanitótól, ai el«ő voiuUiól kexdvo a lajxwlíi vég«9 bolejéxtíig. Tanuló ifju« ■ ág •sálnára klljÖiiBséii ajáiilliaté. Mind a C l\'tlxel e«»k I írl UUkf. Mitraileuse-lrón. Igen c»lno« golyóiióró forma géjiirón, moly
h,,,,w,,,llvw UllUWWVgfWij
A. ház jelszava: >aOlcsó.áru is.jó lehet!*
uek 0 Oíövébeii llibb liónaiira terjedő irón-előleg vau rojlve. 1 | db, ciak 20 kr.
I UJ Iró-redóny bagarlabörből, ktinnyen elleliető, ugy bogy
| tanulók it batxnn\'li.ttják ; taitalina leglinom\'abb fajtában: 1 ir6-• xer, I tolltartó, I rajzón, I vonalzó caonlból, 1 liajtngatö etonl, 1 |ioctéluyomó, 1 karcxoxó kéx. 1 db. |iee.iétviaix, 1 db. karexo-xó gumiiii, 0 db. toll, (ittzeieii etak 1 frt 70 kr.
Iskolai táskák leányok- a Kuknak. 1 db. •zljjal, rgyixerS 40, 50, 00 kr; ugyaliax bőiből ÜO, 80, \'JO kr ; la olai tárexa leánykáknak 00 kr, I frt, 1 frl *Z0.
Legjobbszerii lolltörlö, igoucsinos iiorcxélino.léiiyke, lilrtével tOmvo, mely a l»«|>i«xkoiabb tollal axonnal niegtiaxlitja, 1 db. 40kr.
Tinta minden színben, legjobb fajla; 1 üvegcao fukale, I.iro* kék vagy zitld 10 kr.
Legjobb rajzszer, l db. tanulóknak 80 kr, 1 frt, 1 frt 20 I frt 50; ugyanaz nagyobb Klkélet.n 2 Irt 50, 3 f.t j legfinomabb mérnöküknek 2 frt, 2 frt 50, 3 frt 50, 4 fii 1 db. ktirxő iZirkol) 20 kr, 1 rajztoll :tO kr.
Festék szekrény liliom fotlókkel tolvo ixiuexúxro vagy viz-fetlét kiállítására ; 1 szekréliyke 12, 18, 2-1-féle festékkel «5, 35,45 kr; 1 sxokréiiyko legfinomabb fajta festékkel ugyauannyi sziuben 80 kr, 1 frt, 1 frt 20. 1 db. finom sxŐrectel 1 és 2 kr ; 1 db. siua tusfesték 20 és 30 kr. ;
Földgolyók miu Ion idökorbeli tanulónak, 1 tlb. f>0, 80 kr 1 írt, 1 frt 20, 1 frt 50, 2 frt, 2 frt 50; Ugyauax délkörrel 1 frl 50, 2 frl 60, 4 frt 50, ü frt 60.
Jegyzékkönyvok I\'.i|>irkötéssol 5, 10 kr ; vásxonba kíltve 15, 25 kr ; legfinomabb büitáblával 36, 45, 05 kr ; lirökki laitó jsgy-xékkiínyv szirouy (pergamenl) lapokkal, 45 kr.
Alkalmai napjelző, 1 db. irodába 20, yo, .50 kr ; Ugfin. disx-torembo "o kr, 1 Irt, 1 frt 20.
Másoló sajtók, legjobb, legtartósabb- s legalkalmasabbak, \' •- )0i másoló.könyvek 600 lappal 1 frt 80, valódi fran-
I db. 4 1
íxia másoló tinta 1 korsóval 45 kr.
Kgy borltékbau 5 db. legfinomabb peotótvlatz klllöiifélá sxiiiekbun\' 10 kr.
Mindez ily minőségbeli egyedül kapható tfriedmann A.-núl Bécsben (Praterstrasse
W^jditó JóiMof kiadó:, lap- ós uyoiadatulajdoaos, gyyriiaajtoiiy.omúsa ^ag^-Kauu^áu, -
XAÖ V-K ÁNIZS A, |anuár ->WMI.
Q-lVfL szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ir:
Hirdetések Jutányosán
j NYII.TTKU11KN 1 joronklnt t(> kr.\'rt vő-
Zala-Somogyi Közlöny
Heten kint
(a zalnnio^yói gazdasági egK\'.\'xiílet hivatalom.értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmii lap,
- —ifa
A liip-Kxcllciui rísiét\' illető kazínménjrök » szorki-nxtóher, —
anyagi rcs/iít illaté közlcaiényi\'k pedig a
Í kiadóhoz bérmentve in-, tézemlék:
NAGY-KANIZSA
í, Wlasslcihiz.
$$)»;•.......~
Nagy-Kanizsa, jan. ái. 1872.
E lap nem politikai lap ugyan, de azért hallgatás iiélküj nciu lehetünk a horvátországi .eseményekkel szemben akkor, midőn ő felsége királyi jogával él s az országgyűlést feloszlatni jónak látja.
Lapunk uagymeimyiségben járattatik Horvátországba 3 így, kötelességünk a leg-magasb intézkedést közölni, tartózkodván minden politikai megjegyzéstől, egyedül a megtörténteket soroljuk elő.
A horvátországgyülés bezáratott, s uj választások rendeltettek cl. E lépésre a kormányt következők bírták: Lónyay gr. ministcrelnök az ellenzéknek azon ajánlatot töreté, hogy az ülések 14 napra\'függesz-iessenek föl, mely idő alatt egy ujabb kiegyezés. volna létesíthető. Az ellenzék ez ajánlatra rá. nc\'m állott, s megszakított minden érintkezést az unionistákkal. A nem zeti párt Mrazovics és társainak ponloza-tait egészen visszautasította. Tcrmészetos, hogy ily testülettel nem lehet érintkezni, tik másrészt\' azj sem tűrheti el semmiféle magyar kormány sein, hogy az ország integritása ellen, a törvényhozás terméből izgassanak. A horvát túlzók nem panaszkodnak előzékenység hiányáról, mert a magyar kormány mindent elkövetett, hogy az egyetértés létrejöjjön, s maga a megnyitó kir. leirat minden szava, egész .szelleme azon őszinte szándékot árulta cl, hogy az-egyetértés módozatait a horvát párt kezdeményezte, s igy szabad kéz engedtetett neki. Mindez hasztalan volt. A tudósítások jan. 1 D-ről így hangzanak: A horvát országgyűlés — tagjainak igazolása után --elnökké a volt kanc/.cllárt Mazuranicsot, alelnökké: Kresztics és Gcrcsics ügyvédeit, jegyzőkké: Makanczc, Posilovics, lto-gulics és Turclly, ismert radikálokat vA-bisztá. Időközben megjelent a bán, Hede-kovich, a koruiányosztályok főnökeivel, u. ni. dr. Suhaj, Prica és dr. Michits el, az országgyűlési teremben. Miután Mazura-nics és a többi hivatalnokok ülésükét elfog-
| lalták, clőbbeni köszönetet mondott a kor-elnöknek az ideiglenes vezetésért, és az I országgyűlésnek, á tanúsított bizalomért; • hangsulyozá a reformok és a kigyezési törvény rcvisiójának szükségét, s erre az országgyűlést megnyitottnak nyilvánUA. Erre felkelt Bedekpvich bán és ő felsége nevében átvevé az clőütést, s fedett fővel felolvasá & f. hó 11-ről kelt kir. leiratot, mely az országgyűlést feloszlatja. Mire az országgyűlés ő felsége iránti loyalitásának kifejezést adva, — a jegyzőkönyv felolvasása után azonnal — egész csendben — szétoszlott. — Az országgyűlést bezáró kir. leirat így hangzik: Mi első Fercncz József, stb.pstb., — a horvát-szlavon or-. szággyüléseiij\'egybcgyült főrendeknek,\' zászlósoknak és\'népképviselőknck királyi üdvözletünket. Midőn a horvftt-szlavon országgyűlést 1871. márcit. 31-kén kelt kir. iratunkkal 1871. juiit 1-ro Zágráb országos fővárosunkba egybehívtuk, azon reményt tápláltuk, hogy az újonnan egybehívott országgyűlés — méltányolva azon körülményt, hogy az állam jogi viszonyok az clőbbeni horvát-szlavon országgyűlés által a magyar országgyűléssel egyetértőleg törvényesen szabályoztatok, — egész tevékenységét azon bonsó reformoknak szente-lcndi, melyek kedvelt horvát.-szia von királyságunk sikeres virágzására mcUőzlietlenül szükségesek és ilyenekül minden oldalról elismertettek. A horvát •szlavón királyságunkban fenállott politikai ellentétek merevsége folytán — a bennünket törvényeseit megillető hatalóm-tcljnél fogva\' — indíttatva éreztük nugtíhkat: az országgyűlés egybeülését ismét elnapolni. A népképviselők nagy többsége által \'1\'871. szept. 20-án választóikhoz intézett .nyilatkozat azon szomorú meggyőződést kelté benntynk, hogy az azon — nem helyeselhető és a fenálló alaptörvényekkel öszhangzásba nem hozható \'— nyilatkozatban kifejezésre ju-j tótt hangulat mellett a jelen országgyűlés-I tói sikeres működést várni nem lehet. Más-\' részről megelégedéssel értesültünk arról,
hogy kedvelt horvát-szlavon királyságunk népeinél már most mindenfelől nyugodtabb és békülékeny szellem kezd uralkodni; Ezen béfcékcuy szellemtől bizonyosan elvárjuk, hogy az uj választások folytán egy beülendő képviselőtestület", — köteles tekintettel az általunk szentesített .törvényekre, é^ hor • • vát-szlavot) királyságunknak Magj ai országhoz való államjogi viszonyát szabályozó, és más módon, mint a hogy kelctke/js t, — meg nem változtatható Allamalaptjurvény alapján — oda fog törekedni, hogy af/. élénken virágzó nemzeti \'életet a Szent- István koronájának és az ös\'zbiródal</mnal£ üdvére mindenkép előmozdítsa. tízen reményben indíttatva érezzük magunkat, az l&7t). il. t. cz. 3. §-nál fogva hj-nnünket megillető királyi jo£ alapjájv^z c hó I ő-rcf elnapolt országgyűlést felos/atni, és egyidejűleg horvát-szlavon-dafmát királyságunk bánját megbízni, hogy az uj országgyűlés égy behívása végett a kellő intézkedésiét tegye meg. .fígyébiránt hozzátok cs. és kir. kegyelmünk- és kegyclmcsségünkkcl hajlandók maradunk. Kelt.Bécsben, 1872. é^ri jan. 11. Fercncz József, s. k.tir. Pejac-evicli Péter, s. k. Hcdekovieh KAltiuln. s. k. f
Az unionisták báni tvinferéntiája jan. 22-én ért véget. A nemzeti párti közi nagy á levertség. Strossmayer püspijiv nem jón Zágrábba.
.. .. j. Nai?y-ka»lzsal mozgalmak.
III. j
Azt is mondják, hogy a \\4rosban valamiféle aláírási ív kereng, melynek czélja lenne: többséget szerezni arra, hogy Nagykanizsa a rendezett tanácsú városok sorából kitöröltessék, kerestetnek 4 szerint oly férfiak, kik által bebizonyítani ijzándékozta-tik a városnak szellemi és anyági szegénysége. Ugy van-e, nincs-e, mi azt még eddig bizonyosán állítani nem merjük, azért is 9S11 k\\azon közmondás alapján tesszük a megjegyzést, mert szokás mondáin: najalevcl
...... HU..\'.
szél nélkül mm mozog." Iparkodunk azonban kinyomozni, hogy miben áll a dolog, s j ha csakugyan tudomásul\' vehetjük, hozni ! fogjuk lapunkban azok névsorát, kik azok , közé sorakoztak, a kik homlokukra sütni nem átalották a szellemi és anyagi szegénység bélyegét.
Nem vagyunk mi uraim szegények sem szellemben, sem vagyonban, mert bir a város annyi iskolával, annyi vagyonnal, menynyi elegendő arra, hogy minden embor.pkos lehet, a város pedig gazdag. Tekintve eze-ket, annyi alkalom\' kínálkozik évek során át, mennyi elegendő oly szellemi képezett-ség biztosítására, minő által özönébe juthatunk a hivatalképes férfiaknak, s oly vagyonra vergődhetünk holmi majoros gazdaság vezetése által, melyből mindenkor készíthetni annyi pénzt, mennyi szükségeltetik nem csak egy rendezett tanácsú, hanem egy ^zabad királyi város administratiójára is.
Iskolába kell járni, tizszerezni kell a város jövedelmét, lesz akkor elegendő széliéin és vagyon, tehát ész és pénz. Helyén volna , wly aláírást köröztetni, melynek czélja lenne a szülőket kötelezni, hogy gyermekeiket iskoláztassák; s oly képviselőséget, tanácsot összeállítani, mely legfőbb czéljául a lehető legjobb, gázdálkodási elv megállapítását tűzné ki. A többi jó aztán magából folynék.
Igv kell megvetni a ráros, illetőleg a lakosság jövő jobblétének alapját, nem pedig olv téves bibclődésscl, mely mindinkább a hanyatlás felé vezet.
Szellemben gazdag, tehát testben é3 i lélekben tevékeny képviselőség és tanács I összeállítása legyen ma legfőbb törekvésünk, ! ha czéluuk a közönségnek jobblétct bizto-| sitani.
I A mozgalmaknak egy része a községi választók összeírása tárgyában történt, Ü47 | községi választó íratott össze, mely után | a fölölt töprenkedik sok; hogy mikép. fog | megtörténni a tisztújítás G47: községi vA-
tArcza,
A l árulás.
Dunkerque Anglia és Hollandia egyesUlt ereje által ostromzár Miatt állván, J e a n Bárt l\'outchartrain tengerészeti\'Ügyésztől fölhatalmazást nyert,; kis hajókból álló hajóhadát a kikötőből elvezetni, melyekkel szeroncséson s vakmerő módpn sértetieuül Imtolt át az ellen- , ■égés hajók közepett. Fölbátorittatvn az első eredmény által, a rottenthetlen tengerész há- | rom kereskedelmi- és egy hadihajót szaklta el az angol hajóhadtól, melyeket u Dunkerquo-kormányzó rondelete folytán lk-rques tájékára Norvégiába küldött. Scotin parljain végbovi-f.idő hadművelete után o négy zsákmány hajóval vissza kellő térnie.
E hadművelet ép oly szerencsésen lön bevégezve, mint az előbbi és Jean liail nem késett teljen erővel -vitorlázni Berques leié győzelmei gytiinölcsét fölkeresendő. Miro a négy hajót sértetlenül s . készen találá itt a vozérjuto alat£ leendő elutazásra; azonban ép azon pillanatban, melyben az .elutazásra n reudelotot már-már kiadandó volt, majd csaknem látni kényszerült, mint rabollatnak tőle vissza a hajók a körülmények bizonyos társulása fidytán, moly-ből csak hidegvérüségo s rotlenthotlen bátorsága által, mely őt kora első tengereszévé avatta, menekedhetett.
Bizonyos napot, a mint szokásai szerént, bármily kevéssé polgárias volt is, nyugodtan tilt. egy vendéglőben a sörös kancsó előtt, moly1-ből#b.úfujtéaül nagyokat hajtott boszankodásá-ban, hogy a Dunkerquo-i kormáuyzó oly ké-
sedolmes az elutazásra szükséges készletek elküldésében: nem messze tőle ogy angol hajóvezér egyonruhába öltözött férfi foglal helyei vole szemközt, ki átható figyelemmel vkezdi őt szemlélni. A mint kérdezni akará as ujonan érkezettet, mi oka lenne e különös figyelemnek, ez őt megelőzvén, kérdi a vendéglőstől, vájjon a szemben ülő frHnczia kapitány nom-a\'a hires J ea n liart.
,ó az, sir Williáms I — vrszonzli a vendéglős, tisztélottoljes és félelmes ,toKÍntotét vetve a kérdéses személyiség íelé.
l\'ompásl —•\'. mondá az angol — v^n egy szóm vele. \\ •
Szólt és közelebb ült Jean Bárt ruellé, kinek szigorú és leiiéző \'tékílitetét zavarNflan mosolylynl tftrte el,
— Ürftm — szólt müveit udvarias Imi gon — én sir Williáms ívox vagyok s kiiszií nöm a vélethmnek, mely ily. közelbe hoz egy oly jeles és kitüntetett tengerészhez, mint kegyed. . - .
— Mi van szolgálatára? kérdé nyerion a kapitány.
épen s
— felelú J»Z
— Somi , , , angol hajóvezér, mindig tiszleletteljesb hangon. Nem luorészlok. egyeböt kívánni, mint a sze-roncsét, néhány pillanatig társaloghatni egy nagy férfiúval, kit nemzetein szorencsétleiísé-génok ismeri, ellonségUl bírni.
— El az egész, ft.init ön kíván ? kérdi Jean Bartj szeinoít a beszélőro. szegezve. Jól, sir. Williáms I én követelőbb vagyok, mint ön.-
— Minő kedves szolgálatót tehotok az urnák ? sietett kérdeni az angol.
— Akar o ón megvorokodui volüukV"
—» Mogvurokedui ?
— Igen, nem vagyunk-e ellenségek ? Nincs-e két hadihajója o kikötőben? Nincs-e nekem is kettő ? UajtaSir Williams I egy csatát és én önnek egészen.. ..\'\'■\'
— Ha nincs más mód kegyedet megis-merhetnetn ... -
— Ön mondta; nincs más niód . . . főképen az angolokkal.
\' — Ugy . . . verekedjünk meg uram./
— A la bonne Iteur I Kc/pet rá! . . . Ks mikor a tánczvigaloin?
— Mondja ipeg nekem,it\'napot, a .melyen-ön
Jean Bart szólni nkar.t^ holnap J tnidón valami őszébe ötlött s meghöKk^it.
— Amonykőll mórmogú magában ; nem gondoltam rá, hisz nincs hndikészlotom.
— .Sir -Williáms!\'— tulytatá hangosan, miután On reám hízta a nap meghatározását,
\\bizonyosaii reám bizza a fegyverek" választását is..........\'
— Hogyan? a fegyverofc választását? . . Nem t&niörek kétféle módot. . . .
C Ke^igen, én ; van még egy .niód, me-
lyet \' éti külöiiöaon ked.velokj^éft\'n\'itdyol önök angolok, a mennyirolehet őlkerUluek. . . .
\' — Melyiket uram I
— A huj\'ócsáklyá/ást, ... A harezot kar kar ellen ;.c^yi>k kézben a kardot, a másikban a pisztolyt! r\\ . Ha akar, vorokedjUuk meg csáklyázá»sal (a l\'abordago.)
— Miért uoin az ágyukkal?
— Fontof oknál fogva, melyet elfolejték;, s melyet önnek inegvallok; miután som félol-inom, sem bizalmatlanságom nincs \\iin előtt:. Nincs se lőporom, so golyóm s nem tudom, mi-kor érkezik meg. 7
— Jól! várjunk, mig megjő. Nem kell jobban sietnem, mint önnek.
Az élénkség, melylyel a hajóvezér ezen eb\'terjesztést tövé, némi kételyt támasztott Jean Bart-ban.. _
— Ön megvár engem sir Williáms ? — kérdé megnyoiuv^ minden szótagol és szóméit . az angol tokintotéro szegezve.
— Esküszöm becsületszavamra] mond ünnepélyesen.
— Ez elég. Tudósítani fogóin, ha készen leendők.
— A viszontlátásra kapitány nr I
~ A viszontlátásra, hajóvozér url
És elváltak egymástol, miután ogyütt ittak b barátokként kezet szorítottak volna.
Három nappal később Jean Bart-irt Kox hajó vezérnek, hogy hadikészletei megérkeztek . és másnap várakozik a tengeren, Borques-től tiz angol mértföldnyire; az angol válaszolá, hogy á légyotton híven mogjolenond s ogyolőro meghívja a „Ilire* ol Ion őt", hogy szoron-csel telné reggelire a hajón.\' ---
E különös udvariasság meglopó Jean Bart-t s cselt gyauitött, azonban mondá magában, ha a hájiivozér megakarta volna őt csalni, már régeu alkalmat voholett volna; hajóik szünet nélkül megszállva voltak s láthatók voltak . 1 egész nap magányosan, és bizalmatlanság nélkül. Elég az hozzá, elfogadta a meghívást s elment iniudou kíséret uélkül ellenei sége hajójára. ™
A hajóvezér reggelije költséges és finom volt és Jean Bart tökéletesen megfelelt neki. "-A tui a társalgást illeti, az elejétől végig valóságos mulatság volt, az «s egymástól olUlő bo»»é4\'..
nsztó.és 100 vir.ilis, összesen 747 szavazó .\'• nem választható, aki községi képviselő nom
Által. IJ&y hiszik némelyek, hogy nagy lesz ! lehet, a lelkész, tanító, az állami és megyei a zaj, hosszadalmas a munkálat és mind a \' mellett a jó Isten tudja, kiből mi lesz.
Ebhöl látszik újból. hogy sok ninc . tisztában magával a tisztújítás miképenjé-\' f>. A tisztújítás rendezett tanácsú
.rol és épen ezáltal érezzük lapunkat hivatva | vÁl\'OSban tisztújító szók által történik,
arra, hogy a törvényeket nem olvasó, mégis j melynek napját az alispán, illetőleg a tör-
az ügyhöz szólni akaró közönségnek l\'clv - . v«?nyhaló<ng által e végre kiküldött lielyet-
lágosiiást hozzon. | les lüzi ki. (X Vili. i. ez. 7í). Jj.) A kijeié
Mondanunk kell tehát, hogy a tisz
újításhoz csakis a képviselőség \'szólhat, a/, ba van hivatalra je községi választóknak jóga kivétel nélkül á -másra külön-külön leírom egyént jelel 1;
képviselők megválasztásáig terjed. I A képviselőtestület megállapodásait a tiszt
i I tisztviselő, hivatalnok, habár a községben I választói joggal hír is. (XVIII. t. cz. VI.
í fejezet 7 ti
: jógát a képviselótrsi Illet gyakorolja és
a/f ha van hivatalra jelentkező, minden állo-
bürdei
1. Községi választó lehet mindaz, a ki városunkban 2t) óves lakós, és saját vagyonából vágy jövedelméből a föld-, ház-jövedelmi, vagy személyes kereseti adót már két év óta fizeti; aki azonban személyes kereseti adón kívül egyéb ad.it nem fizet, esrtk azon esetben, ha gazdai hatalom alatt nem áll ; továbbá minden testület, intézet, társulat és czég,. luy városunkban vagyonnal bir és attól adót tizet; azoíride-geui^f-kik két év óta állandóan az országban laknak, lölytoin\'ííiin adót. fizetnek, és inás állaimnak nem alattvalói, a községek által a községi köietikbi; felvehetők (,\'1671. évi országgyűlési törvények XVI tl. t. cz. 11-ík-fejezete lü-dik ; lV.-dík fejezete 38. "
.Ezen törvényezikkek ellenében, ha valaki véletlen kimaradt volna a községi valasztólr sorából," ngy az joggal követelheti, azoK soraba leendő lel vételét.
2. A községi, vala^ztok megválas\'zt-ják a képviselőket, rendezett tanacsu városokban azon községi választó, a kinek országgyűlési követ megválasztására inga vim, /irni, olvasni tud. községi képviselőnek is
még választ ható. (XVII. t. cz. lV-dik fejezete 38.
3. A képviselőtestület lelerészben a\' \' válásztoközönség választoltaiból, hasonféle .
részben pedig a legtöbb egyenes állam-< adót fizető községi lakós vagy birtokos nagykorú honpolgárokból áll. (187 1. évi országgyűlési törvényezikk XVIll. t. cz. 1-V-ik fejezet 38. .§.) Számát a ni-pesség száma \\ határozza, t. i. minden 100 lélek, után egy községi képviselő választathatik, melv roudezett taipicsu városban,minő a nagykaiiit zsai is, 48-nál •kevesebb, 200-nál több nem íehet. (1871. évi országgyűlési törvényezikk lV-ik fejezet 3.7.-j.) Ksez leend azon testület, mely teljesítendi a tanács megvá- j laszlását, (X Vili. t. cz. Vl-ik fejez. ti\'J. §.), «k«.
újító széken annak elnöke jelenti ki.
n. Csak azt lehet megszavazni, akit a tisztújítást megelőzőleg, legalább 10.városi képviselő ajánlatba hoz. (X VIII. t. cz. Vl-ik fejezet 78. §.)•
K/.en eddig elósoroltakból mindenki megérthette a tisztújítás körüli törvényszerű eljárások tyikéjíenjét. Elegendő is ennyit tudni egyelőre annak, aki nem forgatván a törvénykönyvet, kénytelen hitelt adni minden szónak. .Jól megjegyezvén a
mondottakat, des keret ból, i
senki : emlősei
térhet Ida ren-szólliat ux ügyhöz.
A „Szemle" iigyílM\'ii.
pc*», ]»».is;-..\'.\' (■W—\'ós) Egy ligyolemreméi\'tó » nagy jii ügyre óhajtom o lapok olvasóközönségét ligyohnoztotui.
Tan minden liiinpoigár, kfirodulmi vi-szunyáink ir/ljú csak némi érdekkel viseltetik is,tudtii.iógjn,hogy azon időtől togvu,mióta Csen-ge\'ry Antul kUüiiöen szerkesztett rJti«l/ffji.sti •tísoiiiU" je\' a\' \'közönség résvjvélloiiségií miatt megszűnt, mindenkor élénken foglalkoztál a \'tudományos s írói világo^ sőt az olyasé közön -ség joObrészét\'- is egy ily \\moyclopudikus magyar folyóirat fólélesztcse.
Mert ily Ibiilos közeg nélkülözése mar is érezbelővé lette szellemi pangás súlyát,
mely kétségkívül nsagyur tiubimányossá\'guiik lelkéró nohozödvtjíi, nemzeti müveltségönkifejlődésének tetemes hutrányiuil szolgáit.
l\'edig ríi feledjük cl sulia azon nagy igazságot, bogyói műveltség Ifthilom.
No,íovcszsz.ük szemünk olől sohasem azt, mii u-gyakori isóíéiles .iiiujd csaknem unott A lesz, hogy. t. i. nomseii tételünk mUú«l(*éy linktől tügg.\'
8 igy gondoljuk meg, hogy mi nemcsak cu.ltur, de egyúttal tis/.tütfliázalius liöielességot teljesítünk ükkor, midőn akárszollviiiilyg, uknr anyagilag lételünk e fő biztositékának, a mii-j t\'eltidétHvk üldözünk. -
Ezen meggyőződésnek adott n inagyar.tud. ilemia. és Osengery Antul eluokli
Qi/ulái Pdl mrkntzté«« tthtO egy tudomdnyo» mhiisztér ur méltánylé elismerését, egyszors-folyóirat indillonék meg. \' \' . _ j.iniiid kijohmlj a miniszter ur, miként mogulé-E folyoitnt a kiiiftiídi előbbrehaludt tudo- t gedéssel értesült u tanfolyma szép eredményé-máiivosság közvetítését ezélozvAn, a tudomány rőf, mely csuk nemes ösztönül szolgáljon úrra, minden ágiira ki l\'og bár terjedni, de nem fog j hogy velem együtt a torna-egylet ezentúl is részletes kérdésekkel dotail viszonyokkal fog- kövessen ol mindent, hogy nz oly felette fontos Inlkozui oly tudomány ágak köréből, melyek- j l.ornuügy minél nagyobb lendületet nyerjen.
Midőn a közoktatási, miniszter urjjuk méltányló elismerését, buzditó nyílutkozalái j örömmel közlöm, egyszersmind kötelességemnek \' lartom n mélyen tisztelt toriincgyloicl, ! annak válusztmányál, köztisztelet!! elnökét a felsőbbilog is elismert szép eredményért szivem | mélyéből üdvözlöm.
Fogadják uraim részemről is a\'legforróbb
.............r ......n íinolet azon haziiliuH nemes érzületből szár-
teli dkézvéii arról, hogy a czél iit a műveltség ■ mázott buzgalomért 8 tevékenységért, inelylyel terjesztése a tudománynak az élettel való ossz- a tornászait \'tanfolyam sikerét oly önzéstelen ül haiigbáhozutalii, s nem tudósok ezámáru való olőmozditani eziveskedtek. írás, negyédévenkiiit akarja megjelentetni. Az ezen tanfolyamnál, inüködött lolkea
Ív/, a szorkesztőro s kiadóra fog bizutni, s tanár uruk sem idői sem fárodsngut nem sokul-iviiténvljük, hogv nz akadémia nem fogja el- .lak, hogy a népnevelés szent érdekéből elvá-leneznij ba (lyuíay Pál e majd az illető kiadó ■ hilt valóban igeu terhes kötelmeiket közmeg-bit von kint fogják," a mi a leggyakorlatiabb, 8 lelégedéjio teljesítsék.
u mi közönségünk igényeinek legmegfelelőbb, \' Kbbcli hiv(xlásuknuk lelkiismeretesen
kiúdiii. . • I megfeleltek. Az .öntudat mugasztos jutalmán
Mert csak igy lehet nz akadémia jogosult-I kívül fogadják liszlolotteljcfl-nyilatkozalomai, követeliiiénycnek,* mely azeriilt nyolezvan iv- R miként a népnevelés történelében iievük és ér \' " " " - • • • <■ jomiii; elvkor áldva leond feljegyezve.
nukj mjnő a történelem, teriuészeltudomány, lanilgy,. archeológia, törvényk\'ozés-hazánkban 1 saját jól szerkeszteti közlönyeik vannak. K fo-. ly\'óirat inkább nz államtudomány, u történelmi bölcsészet s a magasabb szépirodalmi kritikát, melyek úgyis elég parlagon hevernek, öleleiidi föl. A nii a megjelenési időt illeti, erre nagyi szétágazók\' a vélemények. De n/ou felfogás j seinini esetre sem fog érvényesülni, mely meg-\'í kösz
in, czél-
i alatt
másrészről gyakorolja a község önkormány- lurtott tegnapi összes ülésén kifejezést akkor,
zati jogát. (XVIll. t. CZ.\'l V-ik fej. 34. ""don égotó szükségnek jelentvén KÍ egy tudo-
4. Elöljáróvá választható mi^a ! SttSSSS^ nagykörű honpolgár, aki községi választó. » hángulag .-bog ultuk,hogy ákadcmi-itejily^ént
XVÍII.Jt. cz. Vl-ik fvjezet 73: §.) Meg ( melUt(,\',tely\'MOO frtot tennoki,jul.l-wlJoijüo, \\
it kell a szemlének magában foglal szerűen megfelelni.
No do nincs is okunk kétkedni, hogy azok, kik a lényeg körljl oly Inpintatosnn jártuk el, u inédozatbnii is a legszoroncsésobb\' végleges megállapodást fogják eszközölni.
S igy a többi ii közöfisőg dolgu. - Mi, kik az irodalmi közönynek okát — megvalljuk őszintén nem pusztán a közönségben találjuk — egész bizalommal s odaadással hiszszlik, hogy az. a közönség, mely az elnyomatás korszakában oly hőén párlojla az irodalmat\'s oly nagy szolgalatokat tett ezáltal nem-zeii ügyünknek, föl tudja azt ,má is fogni,hogy mit tes< iíz: a „úenízeti műveltség szent ügyét előmozdítani."
Kérve kérem a vidéki lapokát, hassanak, tegyenek e//ügy ben, mert ők inkább vannak hivatya ily ügyekben sikeresebben működhetni, mint országos lapjaink, .
1\') lapok nemes közönsége tudom, meg fogja imijd annak idejében tenni kötelességét.
Krj MÍ élet,
A i\\o()!Í-kqni:s<ii tornn-cijijlet elnöke bach Alór úrhoz kövelkezö levél érkezett.
Tekintetes torna-egyleti választmány!
a vallás » közoktatási magy. kir. miniszter ur mull évi november 14 éu 2012. szám alatt hozzá tett felterjesztésemre, melyben hivatali kötelességemnek tartottam a len tisztelt választmány s az egész torna-egylot abbeli hazafias törekvéséi, ugybuzgó működését 8 a iiépinnitóknnk ii tornászatbani tanitására oly lelkesedéssel, oly nemes készséggel felajánlott szolgálatát érdemlegesen kiomolni, 8 fölsőbb elismerésre mól télink nyilvánítani: múlt évi •deczember iJU-áu 28,3-15. számú leiratában alulírottat, felhhni méltóztatott, miszerint a nagy-kanizsai torna-egyletnek, különösen unnak választmánya, elnöke 8 tanárainak u múlt uugusztusv és 8zeptumber hónapokban tartott lornatiinlőlyum remlezéseért, tejezzem ki a
Végül jegyen \'szabad kijelentenem,, hogy büszke vagyok arra, miként a fentiszlelt egyletnek nem .csak pártoló, hanem disztugju is iö lehettem, 8 egyik logfóbb kötelességemnek tartom a nagy-kanizsai közhasznú, tevékony a n magyar haza egyik legkitűnőbb torna-egylet javáért\'a rirágzáigéért pürányi erőmmel közreműködni. . -
A tornászntot, moly a testi erő kifejtésével u szellemi erő emelésére is hivatva van, terjeszteni s népiskoláinkban meghonosítani nem csak\'hivatali kötelességből, hunom egyéni meggyőződésből is léghuszuosb tcoiidő.m. tárgyául ismerem.
1-gvnnuzon alkolonimal a fe.iuti-zlell egyletnek forró, mély köszönetet mondok uzon nagybecsű figyelemért, s meglepő kitüutotésért, melylyel engemet disrlágjává kinevezni, 8 nz erről szélé igen becses okmánynyal megtisztelni kegyeskedett.
Egyébként hazafiúi szívélyes üdvözlettel vagyok a tokiul, torna-egyleti választmányunk. NagyrKanizsán, junltár 11-én 1872\', nlázatos szolgája
HÓJA (JKUOKLY,
Levelezés.
Sümeg, -jan. 21. löí\'2.
Városunk most örömteljes hangulatban Van. Do nem a farsang és báljai okozzák azt, hanem a képviselőház o hé li-én történt határozata, melynél fogva Süinogb város reáliskoláinak kiegészítésére, a kormány tél éveiikint 4000 frltal segélyeztetik.
Mint minden ügynök, ugy ennek is voltak ellonoi.-Némelyek Egerszegro, mások Kanizsára vagy pláne Szombuthelyro kivAntAk u reáltanodát. Szükségét senki sem tagadta. Egyetlenegy bonatya nom akarta b ilálni, miért kelloue a Sopron, Hz.-Fehérvár éi Pécs közti vidékeknek, tollát Vus-, Zala-, Somogy-, és Veszprémnek reáliskola. Igaz, hogy külföl
mód miatt. A kapitány nyers és kérlellietlen nyíltsága csak egy pillanatra sem zavará meg a liajévozér kitűnő udvariasságát, kitol tenni látszott magában, annyi jót mondani Franezia-Országról, a mennyi roszat mondott vendége Angliáról. •
Az egész, a mennyi udvariasságot mutatott Jetin JJart Anglia ellen szórt kifogybatlati Bértegétésében, csuk abból állt, hogy kivételt tolt, tokintvo a nyájasságot, házi urn irányában.
— Sir \\Villiám8; bzóIi nyersen u lakoma végén : ön honfitársai valóban igen \'jók, hogy tőlem félnek; én biztohitom önt, hogy én iojt aom félek tőlök ; én és ön erről nénisokára meggyőződhetünk nz emésztést aegiiő ,kis gyakor-. liitbiin,\'melyet egymásunk adandók vagyunk
_az ágyuk hangja\'mellett.
A bnjóyezér másra akard\'fordítani.a beszéd folyamát, Hquourt hozatva a szolgálati személy áltál; azonban Jean Hart visszatért kodvencí eazméjéro:
— Mennyi össz-oget adna királya kérdé —- unnak, ki engem élve megfogna \'(■
E kérdés meglepte a liajóvezért, Inigy majdnem elejté az Üveget, melyet közében tariá. A kapitány észrevenni látszék ellKfhtványodá-eát is; nz angol visszanyerve mosolyát » határ rozotsAgál, nyugodtan öntő véiidégénük u\'sz.e-8X08 folyadékul. \'
— •Köszönöm, mond Jean Bárt,.röpke gyani\'i szállv.áti meg />t, nem iszom lupieurt, 0fÜVkétC8eppViálinjtaelég pipaszó mellett; épen bzért ozon ajánlatot teszem,menjünk a lodélzetí\'e.
Minthogy e közben lölkelt, ellenvetésre nom talált a az angol liullgatngon követé őt u fÖdéUotro.
FöWrketvo gyor® pillantást vetett a ku-
pitáuy fél pisztollövésnyi távolban levő két hajójára » közöl u védgáthor. minden fesz nélkül rágyujta pipájára s kezdő u legnagyobb hidegvérűséggel dohányozni időközben az oléjo tett pálinkái ízlelgetve.
Az angol e gondlaliinsngot nem birta megfejteni s szórakozottan titkos tervet főzött agyában. Midőn Jeun IJart pipája és pohara lenekéig jött, fölkel 8 kezet adva u hujé vezérnek mondil:
— Eu önt most elhagyom; itt a pjlbinat szellőztetni a\' vitorlákati Tegye meg készületét, miuluit én megteszem az enyhnél; a viszontlátásra egy éra múlva ott alánt. Kemélem visszaadhatni a reggelit holnap az én hajómon.
E szavuk és a mosoly, moly azokat kiuéré jelenték: „Kornélom önt holnap hatalmamban láthatni-." ■
Az angol jól megérté a szavukat; óí ko-i moly hangon ép a ínint kedélyes volt u kupi-j lány. hangja , válaszolt:
-.- ,Öa csalatkozik, uram! ön nz éu 1 foglyom !- K pillanatban jolt ad legénységének, j és \'líz férfin lép töl a fedélzetre pisztolylyul ké-| zükben a oldalukon kurddal, i \' Az angol óra egész udvariassága s,elózé-.! konyíégü öt nap éta óz. árulást czélozzák.
\'■.■■* \'r- A te foglyod! én — kiált .)eail Mari, fölugorva, mint ti fölriasziott vadállat. Olt ! e/.or moáykől majd meglátjuk!:
*■■ EtA\'iHízafordlilvu hajéi leié: - „Hozzám VÍtézoim! •— sikohu, hogy inog. pendült bele a/, egész hajó föléin, Dunkenpie és Jean ÍJ irt !|)
\' \') K kél »*-5. vujt\'a li»ilij»lií4 Jo.mi Bari «»*k-JyAsáii tuk&tuiibcu.
Kiálta 8 mint villául rohant egy nem messze tőlo feküdi lámpához, megragatíá s pipája utolsó Bziporkájával meggyujiá s keresztül rontva a körüle álló fegy vofasokén, mielőtt ezeknek idejök lelt voluu kigondolni, mit akar lenni, oda lép a nupru kilelt lőporoshordéhoz s letéve az égő méciet, kiálta erős 8 rettenoteB hungon a hajó vezérhez:
— A to foglyod angol kutya I közében tartja a te s legénységed életét; hu omboroid ogyiko mer felém jönni, együu fogunk a levegőbe röpülni hnjódilal 1
A hajiivezér s legénysége megdöbbent, ogymásra néztek, bámulat-s félelemtől eltelve.\' Tudták, hogy Jean llart meg ia teszi, a mit mond; s egyse mort köz\'llök egy szét, egy tag-mozdulatot tenni.
E közben a franozia matrózok inegliullúk kapitányuk egy szavát s árulást gyuuitánuk. Két perez múlva összes sujkájok "a tengeren vollak s ogész rajban közeledlek u liajévozér hajójához.
Ez látva, az égő m.écsot a lőporos hordó fölött, néiii merte legénységéi védelemre töl-hívni; két hajója csapás* nélkül jutott a l\'ran-cziák hatalmába, s önmaga összes legénységéi vei azon lértiii foglya lelt, kit iáját hatalinába lenni hitt.
Igy győzé- le a rettenthetleiiség nz ármányt s Anglia Franciaországtól leezkét.kapott, moly nem volt egyedim, lnbár^ly gyakran nom is Uinéleltetott. s
közepett, mely ott oslromz^r alatt tartá ;jé» horgonyt vetett Bzülotési révuurtjában, miután a legbámulatosb hadmüyelotét véghezvillu volna, mit vah.ha .engoréaz morészlelt.
E hősitény következtéhon Versailles-ba hivatott az udvarhoz, hol XIV. Lajos által fé-nyoseu fogadtatott, ki megougedé neki előszobáiban rágyújtani. Különösön mulattatá az ud-varoilczokat, midőn őkot egyikot a másik után fólluazitá, hogy megmutassa nekik, hogyan förgalla föl a Dunkerqno-t^mogszAllé liajóhatl bajéit. //
(MonítOur des ViP.es & des cnmpagnea.
VÖLC1YI.
Ujabb két liadiMákniány birtokába jövő •Jean Búrt ogyeaité az előbbi négygyol a Dun-kertpio felé véve útját. Bejutott u kikötőbo, épouugy miuV onnan kijött as olloa hajéhad
— Megjelent s beküldetott hozzánk:. »N(ilnrgt$chieht« der drei lltich*.\' Für das Volk bearboitot von Ford. Siogmimd. A. Ilnrt-lebens Vorlug Wien & Pest. I. und II. Liefo-riiíig. E népszerűleg irt munka ogyelőro né-molnyolvon jelenik inog, a más nyelvro való fordítás jogát kiadó fonturtja magának. Az egész m.ű 20 füzetben, <500 szebbnél szebb képpel adatik ki, egy-egy füzet ára 30 kr. o. é. Megrendelhető llftrtlobon A. bécsi vagy pesti könyvkiadó hivatalában,ugy bármelyik könyvkereskedőnél s csuk a füzét átvételekor fizu-, telidé le a\'30 kr. Tekintve, libgy a természetrajzi tudomány általános becsű,, kívánatos, hogy magyarnyelven is niegjelonjék\'; a német- . ajkúakiutk""pedig ezt ajánlani ol uorá- inti-laiztjuk.
V
dőlt, mindül) 100,000 lélekre iparkodnak reál-lainidiit álliiaui, no du minálunk <•/. uuiii lehel jgy. Az álfiilili iíiunöSTikiülj \'u.gazdasági- ós "in fi j.suiilákrdl ulőbb kellett- volná gondoskodnia, mini azon középtunodáról ino)y.3S-l ménfői-il.ui ü 7.1,000 léloknok művelődési óhajtását ki-„légiiuiié. Azonban a gyümölcs is akkor lug-.\'•dcsobb, midén fáradsággal szoroztuk azt mug. S.ik lótás-1lilás, kérelmezés után végro is meg-. nyerlu a .város az óhajtott segélyt, a miután az épitési anyag már évok óta készen áll, roméi-jiik, hogy ujövő tanév bon íjiár egyes osztály-ival sza|>orodni fog a rualtanoda.
.Sümoghen most történnek lépések ogy alakítandó torna-egylet körül. A város mug-ajáulá ft szükség us helyiségei, inig a burende-zös és a tanár díjazása az egyletet illetné. Az alakulandó tonia-egvlut részére rendeztetik a jan. 24 éj-e határozott hál s valószínűleg annak sikeréiél függ u torniybgylct lété vagy nem léte. Mi annak sikeréi annál inkább óhajtanék, miután általa az ugyís eléggé terhelt városon néiiiikép könnyltenénk. A várés ngyanis tor-nászatról számos iskolái számára még nem gondoskodott, az cg.ylut pedig a b-jruuduzéa ós tanár- díjazással fél terhet vuiine lo válláról.
Köztünk tartózkodik most . Demjén Károly színtársulata, mely lolkesen iparkodik a farsangi napokat vignapökra változtatni. Eddig csak néhány darabot adtak s pedig ineg-, lehelés sikerrel. ítéletet még nőin merünk,mondani, do annyit állíthatunk, hogy Arvai, Ke-ketóiié cs Bártfainé várakozásunkat felülmúl-Iák. Ugy hallom, néhány hónapra vendégeink jjibznuk; Csak azt\' kívánom nekik, liogy a bír-lokosflág erszényoit is sikerüljön; megnyitiií)" melyük eddig igen gyéren nyilotlak meg k \'művészet pártolásában. . - r. l.
BÁL-KRÓNIKA.
t— Cnurgón az ottani liatíilság által jan. 27-én a „Daru" vendéglő nagyteremében jé-tékonyczélu táuczvigalo.in r.iiidbztctik. Belépti díj 1 Irt. caaládjogy 2 IV,t.
— A nagy-kanízséi llCtfl/edik tánezvi-galoin, melyet a ,l\'olgári-egylcf rondozett mint előre jeleztük, csakugyan fényesen sikerüli. Kilonéz óra tájbijn-aggódás lepte meg ur ükkor már megjeleli tokul^ hogy kevesen lesznek, azonban 10\'óru tájban egymást érték a fogatok 8 az első bálban Vészlvettek is nagyszámmal jelentek ilieg. BálkirálynőUl osztatlanul az első balbau köhöi szép, ritgyogó gyöngy • lelíegbon uszó s inost rózsaszínű ruhában megjelent Gézony Marcsa kisasszony ismertetett cl, ott voltak Kerkapolyi Matild, Gutinann iiő-vérok, Maschttiizkerné a gazdagon díszített 1\'eketeruhában idylli szépség volt; Vesztor lm-réiié, Chinorányi Gé/áné, Diotrichsteiu Fáni, Dobrin .Sulin-.) s mások. Az illeni bálokban cd-w ilíg meg nem jeleni kiváló szép ifjú leány köré is sorakozott a fiatalság, nom .liagy va bókébon, • szakadatlanul tánczolniu kellett s ez ifjú ábrándos kis leány Atthalzor Línka volt. l.\'eszte-len kcdélyesság uralgott s .i polgári osztály •Mszutömörülése dicséretet érdemel. Sajnáljuk, hogy a kaizat — karzat Volt,, szemlénket onnan nem vehetjük ki. Jövedelem a polgári ogy-, let javára frt.
— Kottáén iobr. 8-án lesz tánczvigulotn.
— A nagy-kanizsai liatulság mult vasárnap értekezletet tartott, mely alkalommal egy bizottiliány választatott, hegy a február 24-én részvények utján tartandó zártkörű álarcxon íánravf(f((lOtH rendezésének kezolését eszközölje. Az előkészületekből látjuk, hogy e bál igen érdokes és fényes lesz. A szünóru alatt álarczos menet rendeztotik.
11 írek.
- IWIiil\'áM; A Boglár. Fiilöp-Badacsoii közt felállítandó balatoni vontató gőzhajó .ügyében vállalkozók ajánlkozván, kik a még el nem kelt részvényekot megtartani nyilatkoz-t:ik : a tervezett vontató gőzös miulőbbi életbeléptetését s az ii/.lot megkezdését ezélzó f. évi felír, hó ■ 12-én délelőtti érákban Bogláron a nagy vendégló.bon tartandó tanácskozásról azon kérelem \' mellett van szerencsém a rés\'.-vénvaláirókat, mint társulati tagokat értesíteni, hogy a kilüzötl időben és helyen személyesen-vagy iiiegbizottjok által mulhutlanul • mtigjis-lenni szíveskedjenek. Kelt SzÓlős-Gvörökbon, 1872. jan, 10 án. JANKOVICII LÁSZLÓ, elnök.
— Sxép tett. Tegnap, január 28-án a „Korona- vendéglogudóbau ogy vidéki ur feledékenységből pénztározáját az ebédlő asztalán hagyta; a felszolgáló személyzetből egyik az asztalról! óíe.szközök elhordása alkalmával megtalálja a tdruzát, nyomban a vendéglő bérlője Sehmidt urauk átadja, ki 12 ezer forintnyi" tartalommal tulajdonosának visszaadta; a megörvendeztetett illogen - megdicsérte^ a sznp tettet s kedélyesen mosolyogva visszatette zsebébe a hűtlen tárczát, másnap délben tova utazóit, vivdn magával a magyar becsületesség egy feledhetlen jelét.
— Kamra betöretek. Szepolnokun az uradalmi béresnek kamarái éjjel feltörettek, egyikből 20, másikból 40 itezo zsír lopatott ol. A nyomozás rundőrsé\'gileg megtétetett. .
— VosxoU eb. Nagy-ltécsén a mult hí? tén egy veszett eb több kutyát megmart, minélfogva a rendőrség által novvzetl községben 20 megmart eb agyonlövetett.
— Gyfoxhir, Horvát. Boldizsár édes atyja id. llorvát József, Szombathely város egykori tauácsosa l\'osten, jan. 21-én bO éves korában meghalt. Áldás hamvaira!
— A kttjiom\'ári gyinuasíumi tanárok f. hé 19-én íSchwarz Gyula országgyűlési képviselőhöz a következő sürgönyt\'iiiléNék : A .\'tanári fizetésük emelésu érdekében tett országgyűlési indítványa alkalmából a tanárok nyo-m jrull Borsának enyhítésére ezélzó törekvéseéri, s a-közművelődés emelésére évek óta tanúsított lankadatlan buzgalma ; mondhatni páratlan áldozatkészségeéri, fogadja hazafiúi köszönetünket. A gymnasiumi tanárok.
— Ax i(/(lxsá(fH(j(/inintí<ter a nagykanizsai kir. törvényszékhez: Jurunics L ijos ii igy-kanizsai tulokkönyvi írnokot lulekkönvv-vezető-sogcduok, ói Jlvruúth Ftroncz zala-uger-szegi lakost lelokküuyvi\' írnokunk neroztu ki.
— A tfoproni iii. kir. pénzügy igazgatóság lititho/cr l-\'crcncg felső őri kir. segédtisztéi 111 ad osztályú végleges udólisztte a kő-szeghi, továbbá Hótfy L\'iijost és Kuiiit Miklóst iduiglunes k. adétisziukké az alsó-lundvai, illetőleg esáktörnyai, vé^ro TichUrt*.. Aurélt s Kit Jánost .végleges 111-ud osztályú siigédtisztokké a felső őri, illutölcg kőszughi m. kir. adóhivatalhoz nevoztu ki.
. , — Tupotexán a napokbai) uj távirda-állomás nyittktott njeg.
r- liépCHamok. Ozeiger S. műnohoni nagyhírű olajszinuyomal iu^zetéiiok utazó; ügynöke Salamon Simon ur, mint hirdetési rovatunkban olvasható, január végéig Nagy-Ka-nizsái) fog időzni; a nála luvő mintaképek megtekintése valóban műélvezetet nyújt, szinte csodálásig utánozvák uz eredeti olajfestmények, ugy-hogy szakértő akadémikusok is bámulatukat fejezték ki. Ajánljuk a műpártolóknak megtekintésül.. Bővebben a hirdetés. Kobriiár első napjaibáu Z.. Kgurszegen időzCnd.
A HO)IWjf!/ltlCf///ei gazdasági egyesület február ö én délután Kaposvárott közgyűlési "tart;
■ lillvfd hírek. A budavári llentzi szobor a béesi orsenalba szállíttatik. — Mar-ezibáiiy! Antal u nemzeti színháznak is tízezer forini.it Im/yott. — Az olmutzi érsek ellen bűnvádi keresetét inditottak, mert az anyu-köii.v \\ bői égy odairl polgári házasiágot ki\'lö rüllelett. •- Andrássy gr.il\' estélyu 21-éu volt, ni\' íyen" király ő felsége is egy órát töltött. — Toiiiory Anasztáz, a .magyar Sehakespenro" kiadója, Aradon megnősült, -r-\' Bíró László szithmári püspök jan. 19 én meghalt. — Mihály orosz nagy berezeg Kornélia érkezett. --Királynő ó felsége jobban vau. ~ A londoni börzén a magyar kölcsön hivatalosan bejegyeztetett. — A budapesti nőiparegylet nlapszabá-lyai jóváhagyatlak. — Thiers s a ministerium leköszönni akar. —\' .Reményi -Antal köz- és váltóügy véd l\'esten, hatvani itlozii lő. sz a. ügyvédi irodát nyitod. — Deák Korenez arczképu KII inger Jvle fénykqíésztől-a pesti árvaintézetek javára megj-dent. — Baúernfeld hírneves béösi yigjátékiróíiak 70-dik ftzülut-\'siinpján ő /eiségo\'gyémántgyürüt s a. Fercntv.-Józ^-l-reild nagy-keresztjét ktiído\'s 1000 Irt évi nyflgdiji rendelt. — Ik-rnben a rendi tanács elli ttáro/.ta, hogy a jálékbaiikok őt-év alatt beszünletiesse-nok. — A görög királyné, jan. 21-én herceget szilit.— Troíaynchban a vasúti munkálok meg: rohanták a városházát s véres ver-\'k-vlésbe keveredtek a csendőrök kel. A pesti lóverseny «pr. 7-én, a tityitsziukymájus 1Ü-, 12-és 14-éii, tartatnak. — Alkudozások lolvnal^ hogy a czár és sultán találkozzanak. -- l\'esten „országon iparbauk" alakul. i
Papírszeletek.
—" n e j l fé 1 y e » t 0 r t éli e l. Nayy.Várs.lyi; iióliány luit ylotl egj; isrecllú\' nie\'gsz ilil n .K.-kul.
kávvliázliáii. egy kiimüviu ség\'ilei,. Jiogy nem volna-e lisjlaiiilA Inkátiiii vaUmi innnkiU elvrite/.uí. Kilo viiít ugy M óra tájlián — s\'igy a kouiilvei »e glil nem */ívesoa vállalta ugyan el a muokrit, ile a* ígért jé péiui\'-d mégis c«ak ivá állt. Az i/rae itá k»-esira Illtette a/, ijnroil, ki .koiiIi.iii felette megréinllli,

i liekül
-
el, Ii gy i helyet,
. .. V.-íre"ho<. scu ut utáu megállt a koc.-ú l.ekiVt.ilt •./!«,\',,« |fjn egy |.iiie*él>o voieeítctetl. Ili sceiii.\'-r.".! a kH-
telékol » erf/-kiásott llre^et ... i- H-.:«k n - .í, \'me|vot ki kell téglásul, s al.l.a egv lá.l ít. .1. .-Cnliixn;. A kii. i.iUveinotn akart a nagy munkát a\' iáilnfknan\',, aión-Inni miután at*al ícuyogellék, li...«,- vlloukonS eíet-lieii élve ki nem megy A |.i..c/ié!.hortálátott a munkához * a láda — mely meglehetős t.ch:éi volt — reggeli -I órára be voll falaxvn, Az izraelita 2.) filol a luli nt l|>arosiiak, ismét bek-<t í sí móil a ko-é>íii visnav.tto oda, a honnan elindultak, a\' .Fékeié Kas* kávéház olé. A rejtélyes oiet \' kiváin-ö»ágbáu tartja egész várost, hol szerte busxélik azt.
—. U ti i x o t, T h i e r s és l| i s in a rk. A meni-kél német követ kézirat-gylljteniényébeii kovetkes-i három-három autógramm v.-iii kitzvollenlll egymás n.e|-\' lett. -.Hósskír élelemben két bt.les szabályt úiiultiini meg; az egyik : sokat megb..esálati>, a másik; semmit, sem felejteni. (I u l z ó t.\' —" K sorok alá l l.iers a kn-vetkezőket jegyezte : „Kgy kis íoledékedviég nem\' Ari a bocsánatadás iísziuteség-\'-nek. T h i ö*V A lap alap-\' ját. pedig llis.narktél élvaOialó o mondásV .It.\'sseui-röl azt. tanultam eg\'-sz élelemben, hogy s->kal feledjek és sokat bocsáttassak meg u.agnuínttk. It,i s In a r-k."
— Spanyol a.d o in a. Klznyelven foipg a spanyoloknál az a monda, hogy i .midőn az ő véd-azi.\'ijók coiipostyllai szeiit J.ikab a menyorszá^ba\' j>i!"tt, mindenből °n |cgj>|íibrt k.?r:<> isieniöl hnzáján.-i\'t, és i.iega.laték neki, b- gy legyenek! Mpaiiyuldrszáguak hők llai, bájos női, kellemos éghajlata, termékeny fűlJjii slb. Csak midőn ulóljsra .i-i kormái.yért* krt nyiirgUtl,-ilyen .választ kapóit: „S\'í\'iii, szent férllú azt ne kívánjad, mert l.a ennyi áldás mellett még jé kormánya is lenne haxád.uak, altkor itt hagynák az angyalok m-iiyorAxágoiiiat s a te boldog honodba költöznének !"
THrlíiiHI naptár.
.Imi".\' 20. 1022. Miithl ni Gábor királyi llunepély-lyel tartja,bevonulását Lőcsébe. „ 27. 1712. kondult meg először Bécs Szt. István tomplomábau a 0ii7 mázsányi harang.
„ 2S. I80.r). hall meg Csokonai Vitéz Mihály jeles költő, Uebreczunbuti. — 1795. szül. Albach József az ujabb kor egyik loiíhirosebbBzéifOka Pozsonyban. n 251. 1001. Zrínyi Miklós u költő és IIo-hunlohu gr. Bécsut a törököktől elfoglalják. A várat jun. 29-től fobr. 7-ig sikertelen oslrojjiolják. „ 80. 1830. hall meg Virág Benedek jeles
költő, Btidán. r 31. 1ÜÖ7. hil( meg Draskovich György bibornok, Magyarország holytartója, híres szónok, Bécsben. — 1703. jelont meg uz első rendes hirl-ip Bécsben „l\'ositiíglieher Murcitr" czimmel.
Szerkesztői Üzenet.
A 2-ik sr.i\'ii axoiiual Jghivást, sajnál-
M Cs. A. K í|i megklildetett.
CstírgÖM. K.isz\'iui\'ik juk, bog)- résxt nem vohetlluk, f jgyinn. ifjúságiink jötékotiycsMu \'tánezvigal.na is.
IW; J. Ov." Ve.zprém, A négy példány ildvöz-letilnk mellett elküldetett.
•51. -Siimeglíre. MsgAnlevelei Írunk, li-\'. W. <;y. I\'en. t\'jolag olkllldlittllk. Várjuk ax igére\'iek leljesilé.él,.
«3. I.. 11. "Hak\'a. A t .ir megrozidísodik. •54. V. L. Pápa.- A -kéziratok bekilldését kér-jUk, nz illetők várják. . . , \'
Cö. S*. A. Kgy. t sem használhatónk ; u|abba-1 kat várunk.
UC. .Kedve,eml.éz-; vers, olvasásra síép\', kiíz-
Üzlet.
Piaczi ár.
llivnfiilos }«ijijtit>
Xagy-Ksni/sa. l«Va. é l január i»4-ik napján. Il.i/s sít - Ö\'. fom. ll irt 10 kr. ÍW font tí frt M kr. i." »» fonl-.- Irt — kr. Kuss 78 7-J fonl 3 írt 45 kr. i\'li 00 fonl 3 frl 00 kr 8U - íit font - fn — kr. Árpa sörfőzésre 70—íl.luul 3 fit—kr 71 1*font - Irt — kr. Arpa kíizöiiséges ijf».í<!6 font - frt;— kr. (•7—08 fbnt íí frt.Őákf.\'vdKoricza .3 frt 80 kr.,trt - kr. Kuko-rioza\' olasz u-siü\'juai.tin) jr Irt kr. Zab 1.S 47 Iont 1 frt 80 kf- 47 18 fent I /u 70 kr: l\'ohatiVa r.l!—08 fiii. 3 frl 30 kf. «iíS-*ÍH fontfrt 40 kr. Hab fehér U frl íiO kr. báb tarka kr. KenyérlUzt kOxüns.\'gos frt
— liiioirt - frt-— kr. \'/.\'se.iileli\'.zt 11 frt — kr Ungliszt közönséges 13 frl. —jliiUii — frt — kr. Király-lisit köiömégei-15: frl - \'kr. • fif.om — frl - kr. Hoz«-láng kttxiinséges —, frl^-^kr. linóm - frt — kr. ...... ..... .. .. 3I> kr. Sor-
. Sza-
,o párja--_
^ir. — v«i. i\\.ics.i — Kr. i.uu sovány frt — ■ í/t — kr.. -i,i.d líiiótt \'. frl - kr, frt — kr. Pujka Irt ~ kr,\'- Ty.nk tojás J0- db 40 kr. lturgonya mérője \'J frt UO kr. frt — kr. Kgy marta, széna 1 frl.
40-kr.\'- kr. — Kgy.\' kéve xsttp l-l--kr.
Szalma mázsája — frl 80 kr. Ujl.or vMéklltikbeli akéja 6 frt -- kr. 0-Í.or vidéklInkbéCi akéja 7 frt
- frt — kr.-ÜUkkfa Ölo 14 frt. í\'Ölgyl\'a üle 10 frt.
M »rh»\'Jius^/6ulj:» V3 kr. Hórju-hus foulja 3« lés-lnl* fontja 3i> tr, Juli-h.is fontja — (oua. fontja 3i»kr. //ór íoHtja \'/<) k
Érték- és váltófúlyám jan. 24.
6u/„ n)uti.li<|ii<:i. IHÍ \',\'ü ; ;(°/u iiumi. kiilcün
13.-t ISOá ki »ll,,.|„fi,i 1U8.-11 buk-
riíitívúnvok Jílif. ; liii/linlúíuli r<ía..vii)\\>k iUy. Ö);I-liijt)U l l.i.l.); í/.tlrtl i„\'M [11.— ; nri.ii/ lUrftUjii ö.4\'J i ifi) t\'riilikoa iiruuy Ü.T kp.
Folclüs szerkeszt.\'.: Sátori) Lajos.
H
a=t

£3
k:
F E L II I VAS
„Soproni részvényeinek aláirá,aara,
II i 11 e b r a n .1 V i n e. r. e,\' Kii g 1 «• r (i y it r g j\', M\'aVdl C., Dr. lé .alapitó bizottmány alakult, n mely. a szükséges elömuuká{atokát
eh Jéz
érsi válté bank képvis-lője, M. A. és gréf 8* éeli é n ;
II a n ii y K á I m á
í (} á b o r urakbó
:i fekteteltuek tudja,
ii hogy, .hossz

nek t lrlai nii, hogy yz-áln
„imos megl.íi
i Így csalt
pr.ograinm ■eike l.\'ilc, ..ifi- él kés-•ndoíkezéére, kiknek
A „Soproni lesiámltoló-bank" alaküásáia K1 il I i t * M é
Mayer Cl y u I n, M « I I o r MainS, K e g e n h a r d t .1.1... K o m W a I l <-. ,, ..........
elvégezvén, \'ax alapszabályokat p.agas jéváhagvis végett felterjesztette * » jóváhagyást el is nyerte. — Az alakit., bizottmány az nlakilaudé intézetei sokkal biztosabb és szilárdabb ala| vonalainak kilxxétéleléro sxoritkozik. * \' .,.,.,,,,.,■ ,..,...
Ax alakitaiidó bank a banküzletbe vágó llgyek minden ágát fogja művelni, .le fóligyelniet A leszámítolásnak, a haladás elve.ro val.i fektet, s^r.. log a iparosok könnyel.I. módon juthassanak "lesé pénzekhez. — ....... , ... , ,
Miután továbbá ax alakítandó bank <\\ M a u d 1 helybeli baukezég virágzó bank- és íaltéll»lel.;t Atveeild,, s így az üzlel n.eg.iyitásaker ^iiár halai .ráma ax állal, hogv a bank forgalma" a bizalmat is ntiveazll, mindinkább szaporodni fog, a vállalatnak l,Alár^z..tl,sgk.;,l bizoXyosan ke.U\'ezo jllyoKlehet lg; \'"!- .
Ax alakilandó b.nk részvénytőkéje egyelőre .VXVHKI frt,a határoztalot., a mely összeg azonban egesz ií m. |i..ra felemelhető. - Az WHI.HW Ír nyi n.vlyekro esak -10% llzetendő bo, és melyekből nyilvános aláírás alá 500 darab Imesájtalik ;.s az alul.rt alak.t-, biiotlmány. a tisztelt közönséget azok. aláírására lolhlvj.i. - -
AzalAirAs feltótolei a kővetkezők:
• n Az Aláírás Smiroiiban szerdán, l»7-.».ik évi január 31-én Maiiil l C. váltódxletében lötténik, s az nap beiáraük. .....
V) Az Uláilál alkalmával a névé/léknek 10V.-ka vagyis minden részvény utá„<*0 frl óvadék gyanánt vagy készpénzben, illetőleg bármely bank pénztári utalványába-., lesx leteendő, a melv utóbbiak az azon napi árfolyamuk szerint fognak számiUatul. ,,,,,„,.... , . . , . , , . . .... , „.,,, „ .„•., ,nlcll. öi«.líknéii«ek
3) l\'la ax aláírások a kilioesájtott fiOO. ré\'zvényt lellll haladnák, a részvények lohelo legjobb arány sze.-int fognak, feloszlatni a az aláirt többlet utaii letelt ova.t. kpu)x. k
lá.ának közzététele u.áu 3^.appal k!i„it-t9U után 4 hét.alatt minden részvény uláu a ..évérj* ,U belizetentő. a mely... azo.,1..., a Wsz^usbeA leteli ;.,va lékp
........... a kiosztott iai SUSSi Í5.U értékpapírok visszaszolgáltatni fognak, minek megtörténtéül az llte.gl.iies.aol) frlról szóló ells.nervények a 80 frl beflsete.ei.ek .elis
*.»X»A.a.^-^^^» 07,-tos késedelmi kamat llzeleSdÖ, • a lelett óvadék el.es/, ha a késedelmű, flsető a fizetést • háromsxorl felszólítás után . az ....... felssóliiásbau megszabott .ír
.al rldől.en c",* A^Málriaokho.-.»llkséRo. minták C. M\'a n d I vállóll.letíboo kaphatók\', . • (716--8,2) ^
A „tSüproui loszá mi toló-bank" alakító bizottiüdayííT
i darab- 2<K)lVlos rfyzvéii\'yre oszlik el,
így pedig\' értékpapírotokban .
A részvények, mikénti elos*-
nxek lesxáinittStill s ez alka-i.tréiivel s szelvény, illetőleg
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
fogléjdalojnnúl, I alkalmaztatnak, ii
Központi szállítási lakhely a Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVTapasztalván, hogy az ojiyéimnek szórót azórn iitán-nyomott, aőt a közönhág ámítása végott hamisított iiév-nláiráaommai\'ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Keid-litz-porok, s o végeit á kiil-alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyen felese-réltotliotnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindönkit miszerint: „ax általam készített Seldlltz-iwr minden katalj/ája hasonló késxitményektöll megkülönböztetésül saját védjegyem és aláiráshnmal ellátva.
Ára egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás ......dun nyelven.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb" esetekben bebizonyult gyógyhatásúk, által minden eddig ismert házi szerek között lagadhatlanul az első helyet foglaljak ,e(; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hálairntokn legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögr.ött szorulásoknál, emésztlicilenség, nyomorliévnél. továbbá görgök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség, okozta főfájás, vértolulás, esúszos foglájdah végül hysteriára, búkórra és huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sík a legtartósb gyógy hatást eredményezték. »■
Raktárak Nagy-Kanizsán: Helus .1. Kyógyaz. Lovák K. gyógysz. Fessolhoffer J. és Ke sonfold l\'\\ uraknál
Belovárott Kakovlcs 0. Csáktornyán Kárász II.
Kőszegen Otacsinoviu Utv. gyógyvr.. Kaposvárott Kcgl Nándor gyógy*.
,, Kölni Jakab Kereszten Hroyer Jakab tiai Kapronozán Werli Bánd.gyógys*. \' jj . Urwoi.iz Kr. RyóV\'y««.
Letenyen Kalivoda J. gyógy". ■ ii
Ezen ctfgófcnél kapható még: (511-52,39)
A norvégiai Horgon városból való legtisztább és léghatályosabb
valódi Dorsoli-lialmáJzslr-olaJ
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más. halmájzsir olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel váll ellátva. \'
.A valódi Dorsch halmáj\'Zsir moll- és tüdő-bajoknál, acrophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógy hálással van ; meggyógyítja a legolidültebb köszvény- és csúszbajokat, valamiül az időszaki bőrkütCKckct.
Kzen legtisztább és léghatályosabb halni,ájzsir-olaj faj a Dorach-halaknak leggitndusabb egybegyűjtése"és kiválogatása által nyerotik, és átalában semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti ii végok ben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint az közvetlenül a természet állal nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Hécsben.
I
Cotillion-jejvények
Marezaliban l««il Nándor Bnnok-Szt.-györgyön Kibi Szambathelyen l\'ili.ii l\'<i Sopronyban \' M«*oy A\'i.lni Zágrábban Miticlbn.h •/.».
a legújabbak és dísze* kiállításban tuezntjn legnagyobb választékban, 15-, 20 , 30-, i 5{)., 8U kr. I —3 frt a logologanaabbak. |
TAiiozroiidok 100 db 3 » " > lü\'»20 frl ft lo«,iuon,abb»k- i
rjjj nohót\'/.-SapUák Ivtdönléle mintákban. |
r í IDl^iriraii3Lc!>-T3on.T3órLS, melyekben bohócz álarczok, mint l Bismark, Schiller, Jlachus, stb. vannak.
Kgvftzaswniiul bátórkodom lovélpapirjaimalés borítékokat,saját gyártmányú asi-nes nyomattal (inAnogrammy mely évek óla a legjobb ízléssel kiállítva,t. a közönség által elismerve van, leszállított áron ; ép úgy aMegujabb papirkülönlegességot í
Rococo, Diavolique, Egyptien, Atout, Bóbé stb. legmélyebben njáiilaiii. Levélbeli megrendelések legjobban és gyorsan eszközöltetnék.
DECA-lVrlTZ C.,
skodíae len, a feli ír kajában.
A LEüUJAlSB,
A SOflSJÉQyEK RÉSZLETFIZtTES MELLETTI MEGSZERZÉSE ERDEKÉBEN tek flzeteso melletti me|
heiö szükséget poi..l, iiiintioig/iii.iidi-iikii.\'vn takaritasi biztosítását \'•\'•« tartós szerencsejeneK meg.«la|MUsai lelietovo leszi,.* milit u/.óir szakmában
a remény és ama kelleni ily. csekély havi flzetesok altul sokat ígérő töke l.irt..k;il>* jutni. él s/li l.»K.iiU;»i Imjtn.nut ... ilv j
módon folytatólag sorsjegyet szerez, mit egyszerre venni egyhamar élném tökéli magát. Koihiik torekveso mindennek javná-a éa tvki-lj«sjl«
revehetóf és* a I. kbxOnség már klltouíóle sxá.nveiésékct ismer. Mi 18 azok szárnál ezennel ujai szaporítjuk, mely e.tdig létez.; siet cl-ínyie i..\'- v,-tetemesen tailiaiatlja, m.vci egyiészt a sursjeg, eknok tevl.\'tli.ilt.nl megszerzése cxéljat elórlietóvo teszi, másrészt a nyoroméiiy valószínű*.!-gél nfíveszti aiáliat, bogy
20 darab legjobb és legkedveltebb sorsjegy 10 mllló forintnyi főnyereményeiben és körülbelül JOO húzásaiban részesít.
Bonjegyek ineg.Mriéainíl » legtöbb íúlyokci lg«rök »li«ztauilOk éi a«érl ii tiámvolíiuuk alapjául
mugy. kir. kötosan-Borajogyokot 1800-as állom- „
400 ftrankoatörök „
vettunk melyek ára, |átéktervük értékük miatt .emelkedésre legtöbb kilátással bir.
a únti •or»j«gy«k»i t. i. havonklnti 6 forintos részletfizetés >•» n legjuiányoab íeltdlvlok\' melloU ela.lniiK, éspedig aképTnrpJiogy a i.;a/.lel-fiaeUe\' Utlama alatt 5W kUlönlvle «or<jegyek játékát JO ié«*tvBv«in. k ingyen áteug«djlik, kik tehát évcnkilil 40 huxünra én ktírMliclUl .» mUiónyl fünyer*>ntnyrr Játszimul;.
Szegónyüöl
GAZDAG
Ára OOkraJczár.
WA.IDI\'I\'S .IOZSKI\'\'
Nagy-Kanizsán.
7 Különös figyelmébe ajánlom
a n. é. közönségnek müncheni műinté^eteraben franczia, angol és olasz mű-darabok után legiingyobb szorgalommal készített :
olajnyomatú genre-, táj-, vadászati ! és szent képeket,
I melyekre a londoni műkiállitásban 1862-ben és 1871-ben ugy a párisi kiál- i l táson 1867-ben érdemjelt nyertem.
I • Utazóm, kit a n. é. Közönség jóakaratába ajiinlok, néhány napig Nagv-
I Kanizsán időzni fog, mely alkalommal megrendeléseket vesz fel. A képek i 10 liuvi részletekre adatnak és a megrendelések akképen vállaltatnak cl, mi- • i szerint az 1. részlet a megrendelés alkalmával az utazómnál, 2. ré.-/.let i ügynökömnél, Wajdits József nagy-kanizsai könyvárus urnái, (ki a megrendelt képeket a t. megrendelőknek kézbesíteni fogja) a 3 — 10.. részlet pedig minden hó elsején szinté az említett ügynökömnél lesznek\'- fizetendők. A k\'é-i pékhez izlésteljes aranykeretek igen jutányos áron kaphatók.
Utazóm január végéig levén Nagy-Kanizsán, szállása a „Szarvas" vendéglőben van, s a nála levő 100-féle olájnvomatú mintaképek megtekinthe-tők, nappal Wajdits József könyvkereskedésében, este a „Szarvas" vendéglőben; s kívánatra házhoz is elvitetik.
CZEIGElt SOM A,
a müncheni müintézc;t tulajítonosa.
A 20 darab sorsjegy a következő:
ávenkin fönyer. ■ éVeiikii t fönyer.
Hitel-sorsjegy 4 hnz. 8\'«>,iiOO 1 Kudolf-sorsjegy 2 1. z. 4.\'),uoo
1»64. , 6 - 1.3\'jO.OlH) 1 Salm „ -J
1800. „ a .. lÜO.OOO 1 Clary r 2 tirt.üyi
\'/» 18SU . 1 . 4ii,i.00 1 l\'altly „ 1 42,tx>0
Magyar , 4 , 700,IKK) ■ 1 (lenois . 1 fiV>,6UO
Török afio.uoo 1 Hadai , 1
tnsbrncki sjgy 4 . ÖI),\' Oo 1 Wiildsloin . 1 5íl,<iMo
Braunscbw,. 4 . \'.\'ÖO.OOO 1 W nidischgr. sjgy 1 21, WHI
Mcinii\'gi *, a „ • 70,1 UK) 1 Kcglvvich\' , | 10,<00
Como „ 1. . ii 1,01)0 1 Slnnislau , 1 2(5,OoU
hilyázali liinlcíniénj
Sümegit városában Z ilatnegyélien 4 elemi iskolának egy párhuzamos osztálylyal - 4 alreál osztálynak az ahhoz megkívántató mulléktermek és helyiségek , — és végre egy jegyzői lak és városi helyiségeknek építési tervérc és költségvetésére.
Az ösiszes helyiségek egy tető alatt, emeletre, az árra kijelölt helyiségen fog építtetni.
Pályázni kívánók a szükséglcmlő felvilágosítások és az alaprajz kinyerhetése tekintetéből • Sümegit város tanácsához fordulni szíveskedjenek.
A beérkezendő legjobb tervért — mely szakbizottságiig annak ismertetni fog, 100 ft o. é. jutalom fog kifizettetni. - • Pályázati határidő febr. hó 24 ik napja.
Süiuegh, "/,. 1872.
Binder Péter,
(710 3,1) (P. ti.) h. jegyző.
Minden nyeremény n
njoi
iegy árának I
után a rítítverök ko/i őjyenl.. részben felosztatik Az elaó reszle fizetése után minden rénitvev.\'i á törvényesen kiállított >•* a* összes sorsjegy megjelölesét tar talmazó okiratot. .\'< « ^/abott rí«.letek ilmdíso mán a/.
illető endetl aorníi(iy<t ............ kikapja.
Megfő tvlolva a/.on \'kUtlIlinínjt, hogy a r/n/tvev." ciív\'il.«> a legj.ibl. eredeii norajcgy iiieg«»..-rv.iVMth kivin .. legkedveltebbek 20 db. nyereményeiben éa havonklnti 3—4 húzásaiban reszt vesz vi-v,ő.iiikei rlegüiidüen kielégít ve hiaxazUk, mivel a ré^ítvevén t;i.r«k OSCkély költséggel <■■> sok •lónynyel jár. v .
-Mindenki la egyadili Is. é. a többiekkell erlntkezés nélkül részt vehet; ami a még tlll.b, ré«*tvevöinknek a/...n j..«..t if átéiiKedjlIk, Oiouy : - a ml máshol nem töfténlk - r<*zteevt»t<H onmUo Mötten elállhat én us vrulett nor.\\)v{jyt l n hútruUrÜ ri-ssteUk jiz< Uhc után uzoiiiitil áli\'fhili.
Kx oly kedver-méiiy; mely semmi más váltó-Uzlettöl nem nyujlatik. mivel ezáltal az ember a részletfizetés tartamához ninos kötve, es ntm tarthat attól, hogy a beftsetéselt elveszti, mi miudrii má» iiiraa.játéknál i vatóxlnll. j
llnxátl jegyiékot mindon Inr/áa után Inoyen é« bérmentve k(Ildiink í
E»eu igen clőnyOs ixJS^eléít legjobban ajánljuk.
9
MAGAZINER és STERK,
(717-1,1) nállü-llzM l\'enten, ../- |
l)eik»Kíicncx-ut.-ía, 7-dik tíám alall
A fognk és fo^hus tÍKztitéaa s egészségbeni tartáséra legczélazerübb Dr. POPP es. kir. fogorvos Bécsben
ANAT1IKDUN SZÁJVIZE
mely semmi ártalmas anyagot nem tartalmazván, a fogak rotlindáaát éa a borkó azaporodáaát oltévoliija, fogfájái rzéjbeUgaégtül meg«»rzi, In pedig őzen baj már bekövotkezott, azt rövid idö alatt enyhíti a meggy égy ltja. K Ititüiiö szájviz kapható:
Kaphat.Sk : Xagy-Kai.l«ián : Halna Jdx.cf gyógy««., Kosenbor ufeld, Wciisoh, J. és Ke««elhoffcr J. koroikedé.ébou. — l\'ápán •p. i. .1., Koaxlhelycn: ITiaxteror gydgyaxoréas, .Singer M. WeU. A. Zala-Kgoijxeg. il: l»óó K.. gyóiryaxeré«x. Kaproncrán : Wcrli gyógy. »/.. Vara.doii ; llaltor gyógyaioríax, Hllmeg.m : Dorncr Kajot. Hxoiiv lymi: l\'lllíeh Korei.ex éa líudolf gyígy.xer. Ilatárőrvidéki .Sx-OyBr-íiylUi. Kibic K, C. Veszprémben: Meyr tuaxkau, ngy Onthard Tii " ia inál.I ■— 8zéke«foliérvárotl; l.cgmaiin A. Ilraun J. gy"üy«. I, énybeii; ll«i«lor gyógy»x. Kalocsán s Horváth K. gyógya/.eié.i/.. Kcc«. .éten : Milhofvr é« Maclilcid gyAgyax. l\'akson : Flórián J. gy&Ky», Iplrmeuden : Horváth J.Somxcnrend gy^gy-z. Kaposvárott: KohnJ igl, Itelns é> Hchrodrr gyógysz. .Szeg«ár.i: llrahiay gy.Sgysz. -ínyhiiádoii: Kramoliii.l. Szigetváron iliamarlh, Salamon gyó«y«z -ján : .Michlt.eh St. é« II orz fold Hal, tigv H«rzog Ignáeznál. - Pécsett olnay W. és K. Zách, .Siplikh g)Agy«. Kárádon: Zadabámzky gyógvaz Marezaliban: Ki.s gy.igyzs. Tolnábai,. (liatr gyágyaz. - Dui.afilld r..lt l.tikác* gyJgysz. Szeut-tlyürgyön : .Viliiig. ■ Als,5-1,..,„Iván
A
valódi
" or»x. zzab. leg\'ujabban ő Felsége álul ki-Táluággal kitllntelett, az orvosi kartól metvizsgált, a sikeresnek talált exerféleképen kipróbált titkos szer a patkányok. házi s mezei egerek, vakandok és svábok teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbállak hamisan utáuoxui * árulni,) hamlsitlan minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereskedésében, Pesten Kehneider 0, Kipót ntezai kereskedá-
sébeu kapható. Kgy nagy t.ádog 1 frt, kis bádo-g 80 kr, Kgyes bádog tucgreudcUse is uláavjtel mellett gyorsan Ul-sittetik.
\' Ugyanott kapható ozltrosvkoníos egyedüli sstr a fagyhi-lyagok és tyúkszem ellen, egy tégely 60 kr.
Kivonat egy, naponta érkező haaonlé dicsérő-levelekből: Kérők még egy pár tégelylyél küldeni, inert a nagy ineny-nyiiégil patkányok kiirtás^rá szükséges, az eddig használt.kltOaó
icéu, Károlyráros mellett jun. l7. 1871.
ULLMAN I3ETT1
haszonbérlőnő.
Birtok bérbeadás
Muraközben.
A Csáktornyái pályaudvariéi I éra iávolságra fekvő Kri, zaovecz-helységben, Muraközben ogy 110 holdból állií gazdaság lak házzal, hozzátartozó, 2 holdból álló, gyümülca- és. konyha kerttel, továbbá -1 hold azőlővol, azonnul több évro bérheadandó Ilóvebb érteaitéal (JI11NOHÁN Y OÉZA nugy-kanizsai kir. poata-gondnoktól nyerhotni. (71U—3,2)
Wajdits József kiadó-, lap- és nyom&^ttUydoiioi, gyorsstytóuyomása Nog^-Kauizsáo.
Sciler Henrik Szombathelyen
ajánlja a t. közönstígnok
KÖNYVNYOMDÁJÁT.
IJj bclUltkol 6s legújabb szurkczotU gy<,\'r«-saj.(iíval. .Mliítvn, olcici ,ír mállott gyors/<!a .dí-V^ra kiállításról kesuhkodik. Mogrondelésok könyvkoroskodésembft iniézendök.
XAGY-KANIZSA, 1872. január ás-án.
O-llc azam.
Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ár:
eirész évrií ... frt. fél évró. ... . I , n,iyml úvrn .„ti •„ /■:(/!/ sstim 10 kr.
■ Hirdetések jutányosán.
| NYtl-TTKUIIK.V > soronkint 10 krert té-^ telnek fel.
Hete lik int
Zala-Somogyi Közlön)

"• a
A lap szellemi rósr^t\' ~ illető közlemények a
\'../.iTkoíxidliez, —
any.iKi rólüít illető líüzliíiuOnyok pedig a kiadóhoz bérmentve in-tézond/ik:
^^ w ^ naov.k
(a znlamcgyei gazrlasrigi -ögyésüjet hivatalos ertesitojo.) u wi««ili
kétszer, vasárnap- s cstltdrtökőn, megjelenti vegyes lartalmu lap,
KANIZSA Wlatiloiház.
Nagy-kanizsai mozgalmak, ív.
Minden mozgalomnak bizonyos czélra kell irányulnia, s l|ogy az elérhető legyen, helyes haladási elvet kell megállapítanunk, különben sikertelen iiinrndhat minden törekvés.^*
K szavakban azt Akarjuk értelmezni, hogy a városi mozgalmaknak czélja a tisjrt-ujitás, melynek helyes haladási elve legyen, jó képviselőséget és jó tart ácsot összeálli-taui, mert á czél: jövőt biztositani községünknek.
A\'községi képviseletről tudni kell, hogy a község az öhkórmányzat-j«gát képviselőtestülete gyakorolja. 1
>42 elöljáróság a képviselő-testület határozatait és a törvényhatóság rendeleteit hajtja végre.
? Ezek alapján hivatási képesség, értei- . níi tehetség, ügyszeretet és munkásság le-/gyének a legfőbb érdemek a választásnál, / mert , ihint már niondottuk, ,terhes teendők \' várnak az uj képviselőség- és tanácsra■.
Gondot fog szerezni az uj képviselő- f testület- és tanácsnak a hivatal átvétele, j( mert annak mulhatlan leltározással kell -megtörténnie, e nélkül felelősséget magái a ) nem vehet. . \\
Gondot fog szerezni továbbá a hivatalnak átköltözködésc, mennyiben a mostani ^helyiség építés alatt állván, abból máshova kell hordozóskodnia minden iromány-, pénz-t és butorkészlettól, mivel pedig az átköltöz-. ködés csak ideiglenes lceiul, azértis újból kell annak megtörténnie, a tanács.számára építendő helyiségbe.
Gondtclje^ figyelmet fog igényelni a városi adósságnak kezelése,-mind a tőke törlesztésére, mind pedig a kamatok fizetésére\' nézve, gondot szerez az uj városház építése, a két klinker-ut fontartása sat.
\' Haladni is kell mind. szellem-, mind pedig vagyonosodási szempontból, mert vari-nak a városnak szellemi és anyagi hiányai,
melyeknek fedezése az uj képviselő-testület és tanács erélyes tevékenységére vár.
Egyrészről a közönségnek számos kívánalma, másrészről a törvényben előirt kötelességek fogják szorítani munkásság- és tettleges tovékonységre a két testületet.
Az élőljiVróság minden tagja a képviselő-testület előtt esküt tesz Ipf tehát megesküszik arra, hogy hivatalával járó kötelességeit lelkiismeretes pontossággal felje-sitendi.
A képviselő\' testületnek évenkint gyűléseket kell tartania, melyekben a számadások vizsgáltatnak és az évi költségvetés állapittatik meg. K czélra tavaszi .és őszi gyűlést határoz a törvény. Rendkívüli "gyűlést tarthat a mennyit szükségesnek lát. (1871. XVIII. t. cz. V. fejezet, 08. §.)
Az\'elöljáróság és képviselőség felelős mindazon kárért, melyet hivatalos eljárásában akár cselekvése, akár mulasztása által szándékosan vagy vétkes gondatlanságtól; az államnak, a^rvényhn.tóságnak, a községnek és egyeseknek jogtalanul és illetéktelenül okozott, ha akár szabályszerű jogorvoslattal elhárítható nem volt - - helyes/ kártérítéssel tartozik.\'(1-S71. XVIIÍ ti cz. VII. fejezet, 87. §.)
Kzonttíb$>2sé</i háztartás nélkül meg nem állhat.a tanács, fontos teendők vannak clöirva a\'háztartás szabálya alatt, (1871. XVIII. t. cz. VIII. fejezőt, 102\\—1 33.§.) melyet tágítani sehogy sem lehet.
Kzekután kívánnunk kell, hogy:
J. Nagy elővigyázattal választassanak meg a képviselők és tanácsbeliek; -
2. Ki nem érzi magát eléggé hivatva a törvény által előirt, s a képviselőség,által megállapítandó kötelességek pontos tcl-jesithetésére, az vonuljon vissza és itc foglalja el oly egyénnek.helyét, a ki magában hivatalképességet.érez, s mint olyan, megtud lelelni hivatásának ; mert csak ily ova-tosság adhat biztos reményt egy jól rendezett tanács megiiyerhetéséhez s altoz, hogy létünk jobbra is fordulhat.
V.
Midőn oly tanácsnak összeállításáról van a szó,melynek tagjait: rendőrkapitány, tanácsnokok, főjegyző, rendes fizetésű jegyzők, főügyész, rendes fizetésű ügyészek, árvaszéki ülnök, pénztárnok, számvevő, ellenőr. közgvám. levéltárnok, orvos, mérnök, s a község által a helyi igények szerint rendszeresitett, tán más tisztviselők is képezik, csakugyan, méltán lehet kérdezni: ki legyen azon testületnek felelős kormány zója, vezetője, szóval főnöke, polgármestere?
Igaz, hogy a tanácsnak s a tanács fe- 1 jenek, a polgármesternek, a képviselő-testülethez, illetőleg az egyes tisztviselőkhöz \' való viszonyát, nemkülönben a tanács és \' egyes tisztviselők ifltuikája-, jog- és hatás- j körét s a segéd-, .kezelő- és szolga-személy- ; zct szervezetét a képviselő-testület szabály- j rendelettel állapítja meg. Ugy de oly nagy- j fontosságú lehet az, mely mindinkább sok- j szorozandhatja az összes tanács teendőit a polgármester felelősségére. (18.71, X-VIIl. t. cz. VI. fejezet, (>.">. jj.)
A polgármester elnöke minden tanács- : közásnak, az árvaszéknek,-és fötényező aj határozatok végrehajtásában, azértis értenie kell agazdászatot, az adótant és sze-genyűgyet; a közrendészetet, tudnia kell a községi törvényeket, avatottnak kell lennie az- árva- és gyámügyekben, értenie kell egyúttal az iparügyet is, és ha mindezekben hvataflan, ugy nem lehet a tanács feje.
Tanács leje alatt azt érthetni, hogy a polgármester fejéhen legkcvesbbé annyi legyen, mennyivel az összes tanácsfeje bir; többel bírnia lehet, de kevesebbel nem, inert:
Kom ugy lm ám, mint- volt régen,
Más nóta szól font nz égőn!
A ki -—mester a.kar lenni,
Kendbe kell a?, eszét szedni.
1 lassún azért ész, tehetség\',
Hogy nagy logyou a nyereség.
VI.
ívagy töprenkodést veszünk észre a kapitányi hivatal betöltése miképehjé fölött
is, napirenden van egymást kérdezni: ki lesz a városi rendűi\' kapitány 1
Ugy látszik, hogy a közkivánalom oly férfiú keresésében összpontosul,\' a kinek a közrendészeti tudomány - ^.tanulmányozott szakmája, nem akar, tehát ezentúl, c nagyfontosságú hivatalra oly egyént léptetni, a -. kinek legk\'evéslibé hat eszteiiíló kell, hogy megtanulja szakmáját a mi kárunkra. Ugy is legyen, mért nem kis dolog a közrendé-szeti (igy helyes, ezélnak megfelelő módoni kezelése. Jól fogna tenni tehát a képvise- . íóség. ha e hivatalra csakis oly férfiakat candidúlna, a kik legkcvés"bbé egy évet töltöttek valamely jól rendezett közrendészeti hivatalban. A hivatal elnyerésére legnagyobb igéijyt^mégis az tarthatna, a kinek képzet twgc legfelül áll. - .
Kappant sok teendő vár a rendőrkapitányságra, mint később fel fog tűnni, mert temérdek azon hiány, mely legkomolyabb pótlást igényel. Legelső teendője le-, eud, In igy hivatalos ügykezelése miképenjét rendezze, ,\'mert, miként az credméuy mutálja, a/ eddigi kezelésmód ezélnak megfelelő nem volt;
• $
Kérdést\' teszünk, váljon lehetséges-e az, hogy egv, oly sok mindenféle fontos ügyben. szakavatottal!, nem képzett egyéniség a tudomány elveivel mcgcgycztetliető iuó-i don viselhesse a rendőr-kapitányságot? ós I nem lenne-e megbocsájthatlan tény oly fér-, j liut felléptetni, a ki mindazon ügyek veze-i tése niilíépenjéről legfelcbb elméleti vagy ; épen .semmi fogalommal sem bir, de\'clóvi-í gyáy,atlantiak lehetne nevezni másrészről I azt az egyéniséget, a ki a közrendészeti tudomány kellő ismeret-hiányaival is hajlandónak mutatkoznék a hivatal elvállalá-
j Keresni kell a képzetteket, hogy jól , lőhessen találni, nem is kell messze men-j nünk, mert közel vagyunk oly férfiúhoz, ; kinek a közrendészeti tudomány tanulmá-I nyúzott szakmája. Csak akarni kell.
TARCZA,
M 6gne taszíts e1!
Míg ne taaxlta el, oli ne még! Kövead tiivcd tugaliuait. . . . Ax Igaraág legyén biiád, De méileged a tinta liit.
Veti nxÁmul magaddal a veleín, . Gondolj a mult ciulíklfc;
T\'"1. lclu c?y l,0"!.",i mely ragyog
01. ne feledd a 1uia „*,,0|, . Wiilfín inoK,uálll a i.euvodít, S liár f\'iIdre mjtotl, ellipurl, l^y »»\'>lt»in : Érte i mind koríil
Oli ne feledd a kíj « gydnyOr Tllndhklö lóiivt a liajnstát, Midőn ölemben pilieniSI Ks uiegkiTánUd a — halált
Ali! .blUxkcaiged eltipor, Rjavad »*éttípi ixirumet, S mely l\'iilcmelt- ax egekig,. Mo« porba suji tekintetni!
Ciak játaiál, taptplj, ám Ügyi". J.\'.l illik niked e uferep,\' \'Kítaigl-eeiUnk reggelin Hadd Jegyen Uxonyú »il»ed !
(\'•ak kai-iagj,mlg a nagy tOmeg Uúnyja íiseti képedet, ? hogy e I v i I i « n k a rágalom llox Hl Km (luk itálout I
t."»ak átkoxx meg, oh rajta eiak, Mig f&lHttüuk villám éiikix, H ha veget ér a kUxdelem i Mond tréfa volt, és nmiul mái I
lladd teljék henno »rim«d. Kogadd mag atived a i\'nmagad fea ördlj, hogy nem a világ Mgalma, hanem len hibád Ihilá föl boldogaágomat I
JMtÉM. JÓZSKT.
A magyar iiiíiítészct.
Ott, hol a mAirodalotu és a műkritikn virágzik, a művészet már elérte ogy bizonyos\' fokát a tökélynek, mert a műítészut mindig párhuzamban hnlnd a mflvészottul, az utóbbibél fejlik ki »5s önálló ösvényt tilzve mnga elé, a művészettől nyeri éltető erejét, valódi táplálékát. A inflitészot azért nom alárendelt szolgája a müvdszütnok, melynek termékeit vakon ; elfogadni kóiiytolenittotnék; a inftitészet ön-| álló választást tüz ki magának, függolleniU ! vizsgálja a művészet eredményeit, felkarolva I mindazt, mi a szellem olőtürekvi\'seit, a* eszme-| nyiség jellegét hordja magán, s eltaszítva magától, a mi a müvészot rovására álesnközökkel ! akar érvényesülni.
10 feladat teljesítésében hivatása sokkal , nomcsobb. semhogy nz egyszerű felületesség \' mttlókony sikero alaptalanságára támaszkodhatnék, év kényes óvatossággal vizsgálva á té-nyoket, szakadatlan buzgalommal tör elő, hogy a mult ós jelen közölt kapcsot alkosson, h»gy a szellem munkásságát folytonos szemüjygyol kisé/ve, a mftvészet termékéit fénylőn lobogó fák/yavilág moM\'ot.l mindenkinek feltárja.
Nálunk a műirotlolom még bölcsőjében reng, és a mflitészet korlátolt látiiatárlól\' környezett tói bégen keresi amaz utat,mely számára határozott jövőt biitositva, uj világot derít-
bjíl\'tni!: mert. nálunk a művészet országa még nem érkezett el s a mi « tóron"eddig létrejött, , csak a kezdőt nohézségénok korlátozottságát . haladta túl. Ily mérsékelt urudméiiyük után a/őnbau h-gkevósbbé sem csodálhatjuk, hogy müirodulmiink is még ki nom fojlődholutt; s valöb-..n, ha az erre vonatkozó munkásságot vizsgáljuk, vajmi sivár kép tárul olónk.!
A zeneművészei különösön, majdnem egészen nélkülözi a müirodaliuat s a mit o részben fölmutathatunk, a/, mindössze"éa úgyszólván kizárólagosan csakis a zenés/.eli lapokra szorítkozik; mert a szépirodalmi- éa\' kópcslapok 8 különösen a politikai nagy hírlapok, méltóságukon alul tartva, szolgálni a művészetet, minél csekélyebb adattal járultak a műirodalom gyarapításához, azt gyakran ligyolémro sem méltatva, vagy egószoti szem elől tévesztve. S oz iiumcsak a müirodalomra nézve volt hátrányos, hanoin a művészet kifejlődését is csökkenté, mennyiben a hírlapirodalom hatalmas, .és minden b"folyást*egyo»itni tudó és inindonrq ké\'pos eszközeivel, oly lendületet biztosíthatott volna számára, moly annak gyors fulvirágzását bizonyára előidézi.
l)o a politikai hirlapok és kevés kivétellel a\' szépirodalmi lapok cz elszigetelés művészietlen álláspontja,, még most som változott meg egészou s ha koronként nagyobb níőiro-dalini tovékonységot is vosfcünk é^zrn, * mégsem mutathatunk fol oly munkásságot, mely. a külföldi nagy lapok ez irány bim való működésével párhuzamban haladna, avagy épen kiállaná velük a versenyt. A francziaés néinút\'nagv lapok a uiűvéjizutro vonatkozó gazdag szint vagy hangversonyi és naponkint külön rovatba fog-lalt.jelflutéa\'ukeu kívül, heteukiiit külön é« ao-
. -hasem inellőzött tárczákat szentolntik a művé-; szilinek ; sót némely nagy lap egyenesen erre ; fekteti a fősúlyt és a legjeleutéktelonobb mü* j vészi mozzanatról is hasábokat közölnek. Ily | virágzó körülmények közt aztán kifejlődhetett \' olt a míiirodnlom, és munkásai Bzámára\'gazdag tér nyílt biztos jíivó hátterében, .gondtalanul, de az uj termékektől lblyvAst^lolkesitott és uj táplálékot nyert kedvvál, jKCgymással mindig versenyezve, minél széjrfsobb alapon terjeszt-.hettii az isteni művésznőt. JS\'álunk ma, inoglo-f,et. igen crdoküS-dwWtjkut olvashatunk a művészetről, do holiian^nán csak politikai cs köz- . igazgatási lervekoCieiltwk a hirlapok fokoto j betűi cs\' ellehetünk rákMülvo, hogy gyakran j holekig, vagy hónapókig sóin lartalmaznak i olyasmit, a mi csuk egy betűnyi haszonnal ia I gyarapithatná a műirodalmat. Hogy nyerjen itt hál gyorsabb londUlelot a mővészot, hogyan virágozhatnék igy a műirodalom ós miként érezzen ily ulőiinényok után valaki kodvet magában kizárólagosai^ csak a inűirodalomnak szentelni jövőjét, egész életét?
A mflitészet komoly előzményű tanulmányt. mély böicselmi buvárlatokat fcltéloloz és az általános aesthetikui képzettségen kivül behatóbb zoiieművoltségot, Unom érzékel és sok hallásra fektetett gyakorlottságot igényel 5 do minő kilátások kecsegtethetik ■ és kecsegtotik a magyar mflitészet buzgólkodó mozzanatait ?
Zetyjinűyeszeink ogyrész.0 még nom. is ol-. vas magyar lapokatsokan feleslegesnek tartják a művészi szaklapot s Tannak Utazott mü- . Volt umbo.röink, sőt iróink is, kik a legfényesebb művészi kérdés oldöntéiéío som folyamod-, náiiak a világért sem\'szakemberhez ;-hftdd uralkodjék a vélotlou. taliléküuyíág, — goa-
VII.
Midőn a polgármesteri hivatal elvállalásától többen félnek,, akkor a tanácsosi állomásra nagyon is sokan tartanak számot. Idegenek keresnek pártfogást, hogy tanácsbeliek lehessenek, történik ez azért, mert a legnagyobb valószínűséggel kevésbbé fárasztó, könnyen elviselhető minőséget tételeznek fel abban. Ily nézettől áthatva, sokan fognak jelentkezni a tanácsosi hivatalra, azértis azok megválasztása és odaadása egyenlő elővigyázattal történjék, nehogy időközben legyen kényszerült a képviselő-Bég másitását tenni.
Á tanácsra sok teendő vár, a törvény munkásságot- ir elő, a képviselőség követoló, a rendszabály, háztartás pedig szigort! leend.
A törvény \'4 tanácsost ir ugyán\' "t\'lö, de nem lehetetlen, hogy e létszámot a képviselőség lefogja szállítani.
Az is lehetséges, hogy nem fog minden tanácsos háta mögé egy Írnokot rendeltetni, mely szerint a kiszabott munka csakis a kijelelt tanácsosra fog nehezülni, épen nem lclietetlcu továbbra még az is, hogy a \'főjegyző viselfcndi az Ügyészi munkálatokat, főjegyző-, és ügyészi minőségben, e szerint, igy is mindinkább megszorul a munka,.
A ki azt Iiíjíí, hogy könnyű leend a zöld asztal körül járni, az igen csalódik, mert olt bizony ezentúl nagyon is sokat kell ülni, dolgozuL és a város ügyeit testtel, lélekkel kormányozni. Tessék csak ligye-lemmel olvasni a törvényeket ös uaitaú a szeriül véhíkedni, s intézkedni.
Hivatalos. \' j
Az 1873. év tavaszán Hitiben megnyitandó j viUlyklUllihiorn V0i\'"tkozú liVtlezésel. pultadlj-mentesseye iriiul kovetupzo szabályuk uttujiil-tuituk mag:
I. A világkiállítási magyar országos bi zottiuány es eiinek keOeloból ulukilotl vogro- \' hajló bizottság esszakuizotlsiigok. leyeloies kul-üouieiiyoi poaUuiijiiiuii lesen lúgnak kezeltetni.
A imtuiiyibuii ily lovolok vagy küldemények a kiállítási országos oizoiiináuy, vagy m koboiobeii alakított végrehajtó bizottság, éa szakbizottságok által posiakoieles felekhez iu-téztetnek, a portoiuoniessog elnyerése végett Kportomentes hivatalos Ugy megjegyzéssel, — purlokotelos testületek és személyeknek ^kiállítok, birlupok, vidéki bizottságok, az ira/agos bizptiiiiány vidéki tagjui) a kiállítási országos bizottmányhoz, illuiők-g eunok kebelében ala- \' kilőtt végrehajtó bizottság- és szakbizottságok- i hoz, vugy pedig u vidéki bizottságokhoz intézett levelezesoi és küldeményei a küídó minő- , ségénok megjelölésével „hivatalos felszólítás Jolytun" megjegyzéssel látandók el. [
II. llogy ezen, az ország összes postulii--vutulailiozinlezett rendeletnek egyes testületek | vagy személyek részéről való téves magyará- ,
í
zata és értehnozéso elkorültessék, a tisztolt végrehajtó bizottság felszólítani fogja ugy a Pesten létező szakbizottságokat, valiimint a • vidéki bizottságokat, s ezek által a kiállítási országos bizottmány összes tagjait, miszerint a kiállításra vonatkozó levelek- és küldeményeknél a feladó tostület (p. kiállítási albizottság Sopronban, vagy tomesvári Lloyd mint kitilli-tási albizottság,) vagy személy (N» N. világkiállítási országos bizottmányi tag) czimo u bori-tókon - megjolöltessék, és az 1. alatti utasítás szerint vagy „portomentcs hivatalos Ugy", vagy pedig .hivata los felszólítás folytán- megjegyzéssel ellátlassék.
III. A közönségnek ezen intézkedésről ugy a hivatalos Közlöny, vnlamiiit a hazai lapok utján való értesítése iránt a kellő intézkedések egyúttal .megtételnek.
Megjegyzések
\'í\'ersánezky ur e lap ntoUó számaiban megje-lent JcUzegétzségllgyí czikkeihee.
Tisztelt ügytársuiiinnk törekvése, népszó rű modorban tartott értekezések által a vidékünkben ugy is nagyon elhanyagolt közogész-ségi ismereteket o lapok utján terjeszteni, minden esetre igeu dicséretes, do sajnálandó, hogy ő ezen értekezésekben gyakran a képző-Ictuok szabad tért engedve, a sok igaz es jó közt többször olyant is mond, miuok liolytelwix sége még n láikus ol vasénak is szumliotuiió, vs\\ ezáltal szavainak hitelét csökkenti. .\'
Bocsásson meg czikkiió iir,liu az igazság érdekében néhány ilyen múltkori ozikkeiben észrevett hely telén állításra íigyolmoztotom.
Tagudhullun ugyan, hogy u váltóláz múlt nyáron hazánkban igon terjedőit, de azért még hoiii áll\' czikkiró ur azon nyilatkozata, hogy nem volt az ország területéu, oly város, kozseg vagy puszta, melyet kíméletlen mérvben nem zaklatott volna. Ismeretes, hogy a váltóláz posványos vidékeknek helybeli uetogségo, hol löbbuyire nyáron bizonyos kedvező viszo.iyok közöli járVánynyá fajul el; hegyes vidékekiieu a hideglelés ritka betegség, ott lobunyire oly egyenek szoktak kapui, kik bizonyos ideig lapályos vidékükben tartózkodván a betegség csiráját magukkal lioziáK, — ily begyes vitlo-kökben pedig, hol a hi\'loglolés soiia som járványos, hazánk igen bővelkedvén,tavaly is volt bizonyosan száz meg száz helység az ország terúu-lou, melyek ben a hideglelős nem ural kotloll.
Uíikkirónak állítása, hogy a váltóláz járvány mindenkor a cliolera, lyphus v»gy inas gonosz (,V) toniiés/.ülU járványnak elopt»»l«ja — épen nem felel meg az idén . toll lapaszialaa-nak, volt nálunk- elég váltóláz s még most sincs —■ hála istennek — cliolera, typiius olo.
Továbbá nem tudom azon hypoiliosisl felfogni, hogy ha a váltóláz meg egy Itólig .tovább tart, iv. cliolera és typhus jöti volna. — Melyik azon határnap, mikor épen csuk, .egy hét hiányzott azon minket fenyegető Meszely kitöréséhez ? Ha tudja, mondja meg.
Ali lohol azon czikkébon 0111111011 áldott titkos viszony, moly szerencsésen veget votott a dühöngő Iiiziib ostrym uralmának\'(
IgéU\'rejtélyesek sziiitóu az ugyanott nmlitut légkörnek szokatlan olléró nyomása, a szeleknek helytelen (Vj járása, tápszereink korCsvogyületo es a társadalmi életet bántalmazó huborus mozgalom \'i!
Ezek mind igen szépen hangzó mondatok , do .épen semmit »o mondanak — . Mely lebtaui" (moteorologicus) physikai és vegytani észlelések nyomán mondhatja czikkiró, hogy mult nyáron a légkör nyomása, vil-lanyossága és hóvmérsékleto oly, nagyon oltér-tok a rendes állapottól V mft\'eii állott a szolok helytelen járása és a tápszerek korcsvegyüloto? Iiogy a társadalmi életet bántalmazó háborús mozgalom szinte egyik okozója lelt volna a mult nyári váltóláz-járyánynak igen merész állítás.
A frnnezia-német háborúnak — hála istennők végo volt, — a pápai iniállibilitas miatti Hzoflemi l\'iarcz, hazánkban nem igen háborította a kedélyeket — a jobb- és balpárt közti vita, követvaluHztás nem levén,,nem volt tavaly oly heves; és miért dühöngött a járvány legjobban azon nép osztály köreben. moly szegéiiysogbun napról napra élvén r a háború liiret álig. hallotta ^ politikai küzdelmedről mii som tud V " \' . . •
Végül czikkirónnk azon állítását meg*, kell czáfolnoiii, hogy a váltóláz után tüdővész, sztvlágulás és lhightkór gyakran szoktak belépni; ón ezl eddig nem igen tapasztaltam, sem pedig semmi jelesebb\'\' orvosi szakmübeii 110111 tálaltam említve — sói ismeretes és tagadhatatlan\' lény, hogy azon tájakban, hol a váltóláz uralkodni szokott, ott u lüdóvészes betegek Sicátnu aránylag kisebb ; a hosszas hideglelések után lép- és uiájd.igaiiatok, vérszegénység, makacs gyouiorhurut) olykor vizkór szO-, kott belépni szív- es vesobajok. uélkill is.
Hogy pedig sokszor a tüdógyuladás egye-nősen a váltóláz állal Ictiue elóidózvo, épen nem képzelhető.
A mit czikkiró ur a nép köunyclinflsége-és tudatlanságáról mond, igen sajnos, de teljesen igaz ;u mi népünk, különösen falu helyűn, egészségi viszonyait illetőleg szörnyű gondatlan. Ezen sajnos korülméuy a nevelésügy hiá-,\' n\'yos állapotjával együtt járván, csak évtizedok folytan valtozhuiik jobbra.
Addig is a lelkészük, tanítók, jegyzők, általábau a műveltebb osztálynak hivatása volna a népei felvilágosítani és olőlbrdulo esetekben. raüesZóiui, hogy orvosi So^tyhez.folya-Uiodjaifak ; lehelne segiteni ezen\' b.ijoll u községi orvos czélszorűiruiidszeresiiéso állal.
llogy tárgyuiiklioz vissZittérjünk, tökéletesen osztom tnrzi., czíkkiróuak nézetét, hogy a hatóságok Is tegyenek valamit a váltóláz megszüntetése- vagy pedig veszélyességeitek kiseb-bitese erdőkében.
Vaiilíak vidékek, melyüknek előbb a v.állóláz volt valódi istoiiostora, — hol már auy-nyi\'ra dühöngött, hogy az égető szükség kony-Bzoriletlu a-hatóságot fiinak korlátozása végett intézkudésokül -tenni. Ilyen i\'iftézkcdések közé tartozik a posváiiyók kíszariiása.^aioruá- \' zás (Uraiiiago^ altal, a folyók és patukök szabályozása, az uiczákuak kövezése, uz árkok bolódése ; oly hely011, hol a posvány uk kiszárítása lohetetloú, inkább tavak .k\'ópozését kelleiio elómozuililui, mint uz iszapok allaiidósilását tűrni. i i
Szemtanuklól haüo\'ltum , hogy Temesvárit és környékén elQbb a hidogl dé* nem
k járványos volt ói hallom oly veszélyes a bo\'tVgok nem. ritkán rögion meghaltak. M< nyozö posvanyok csutt
likon át nugyr fokban, ukban lépett tel, hogy a \'állóláz-robainbuu is , st, midőn ^ várost kör\'-rnák segiuégéveí. kiszá-
ríttattak, ily különös veszélyes kóresetek nem fordulnak már elő.
Jí.ilft- és Somogy mogy ék re nézve a Dráva éa Mura szabályozása a váltóláz pusztításait te tomesen korlátozná.
A legmakacsabb és föllépésükben igon veszélyes váltólázesotek tapasztalásom szerint különösen a Dráva mentébon Légrád, Uubo-csa, Vízvár és Uarcs körül észlolhotők, különösön tapasztaltam, hogy a vasúti személyzet a barcsi vonalon igen súlyos és makacs természetű vállólázban szokott sinlődni.
Kanizsa városát és környékét illetőleg az úgynevezett kis-kanizsai .harmadik .csatorna, mely Szt.-Mihálylói kezdve húzódván Kakonya moliott a Murába foly, moly rendetlen, esés nélküli és lapos medréből különösen tavasz-szál és őszszoi kiáradván nz cgi^sz vidéket tengerré, néhány hétig pedig járatlan posvány nyá változtatja,\'igeu rontja n mellette lek vő helységek egészségi állapotját, k-ülöuösou előmozdítván a váltóláz kilejlŐdésót. Hivatkozom az 0 vidéki orvosok tapasztalására, hogy Szt.-Mi-hály, Uolso-, Palin-, Lasuak-> Kis-Kanizsa-, Nagy-Kanizsának alacsonyabban fekvő részei, a pályaudvar, Hajósa, Fityeház, Móriczholy, Keresztúr, Kollálszcg, Kakonya helységek, melyek ezen csatoriiu közelében feküsznek, nagyon ki vannak tóvp, majdnem minden nyáron a vimóláz járvány pusztításainak.
Ugy hallóin, hogy ozon pataknak sza bályozáíu gazdasági szempontból tervezte-tikj^L ez által sok jelenleg logfólebb legelőnek h.4^$!liató földet jó szántófölddé Ishetne vál-toj^ni; d\'o még nngyobb nyereség volna u vidékre nézve egészségi állapotjánajc javulása.
Végül még rövideden akarom említeni, hogy miképen óvhatja\' az egyes omber magát, és családját a váltóláztól.
Különösön árt nz éjjeli köd, nyílt ablakoknál és szabadbam alvás, nyers, különösen iiétn érett gyümölcs élvezése, általáoau uiindeii étel- és italokbani excessüs.
Az ivóviz ilyon posványos hely«k.;n többnyire tisztátlan lóvén, inkább borral vagy fe-koto kávéval vogyitvo, vagy pedig átszűrve ivandó.
Igon hasznot a gyapjuingek viselése közvetlen a testen, miáltal az izzadtság beszivat-va, az omber nincs oly Tiünnyen a meghűlésnek kitéve. — A lakás a monnyiro lehet magas hely0.1 és mcsszn a posványokiól épitoudő, — kinek pedig tehetségében\'áll, hagyja el a nyári hónapokban családjával néhány hétre a vállóláznak kitett vidéket.
Az orvosi szorek közt eddig a kinadék sók találtattak iöghusznosahbaknak, do az észszerűn működő orvos azonkívül ogyes esetekben. inog fogja tudni választani az illondő szereket, a betegség és utóbajaiuak gyógyítása olérésére, a lop-és máj-daganatok ellen különösen az olvasztó ásványvizek, — milyouek a roliicsi, karishadi, mariénbodi, koritniezui stb. gyógyforrások igon hasznosak.
liemélem, hogy tisztolt ügytársam ozon kis kritika által, — melynek minden iró ki vilii tévő —■ nem hagyja inngát oddigi működésében e tér^n vissza ijosztotni, do megbocsá-landja, hogy: azon esetre, .ha a folilletesség előbbi hibájába vissza esik, az igazság éa az olvasó-közönség érdekében arra ezen lapokban ligyelineztotni kötelességemnek tartom.
Dr.\'.SCHKlCYEK.
dolják magukban. — A magyar műitészelnuk húrom vagy négy emberre szorítkozó munkásai kozt talán egy sincs,.ki 0 sok türelmet és a legfinomabb különböztetésoket igénylő foglalkozásáért csak bármi csekély biztos jövedelemre is számoihatuu. A magyar müiiésiol sorsát náluuk még fájdalom, a jövő kétes loplű fátyola födi b a magyar müirodalom ily viszonyok közt, még sokáig várhatja felvirágzását.
SZ. J.
Felhívás és kérelem
a fejérmegyei irókhot, i egyáltalában tninden irodalomiarAthoz.
Készülőben lövő művemhez, mely a .Székesfojérvármogyei irók életrajzait" tártai-tuazuudju, minthogy ezek nagy része más uton meg nőin szerezhető, tiszteletteljes bizuloinuial fordulok a legjobb kútfőhöz: magokhoz az illető írókhoz, (különösen ós névszorint azokhoz, kik a „tízékosfojérvár" czimü hetilap hasábjain az irók sorába felvétettek, vagy ha \' még oddige rovat alatt megemlítve 110111 lettek is, do az írói névre igényt larlanakj, azon kéréssel, hogy becses életrajzaikat összeállítva, azokat saját érdekökben hozzám a lehető legrövidebb idő alatt beküldeni szíveskedjenek, nehogy a mű sajtó alá rendezése fénukadást szenvedjen,
Foloslngesnek tartom ugyan bővebben fejtegetni, miféle adatok feljegyzése képezi az álotrajz tárgyát, mindamellett mégis röviden körvonaloxui kívánom a iőbb pontokat; neve-MVsHa: hogy u életrajzok készítésénél főleg
a születési-hejy (megye, város, falu.stb.) óv- és napok piMitos leljogyzéso szükségeltetik, minthogy a téves utálok kiigazítása roppant időt igenyel; — ezen keretbe esik továbbá végzett Utuulinányaiiiak eió.-orolása, (a hely megnevezése, hol vógzé azokat); ezenkívül a közpályán felmerült nevezetesebb élolinozzanalai,. tudományos társulatok tagjául való megválasztása stb. stb.; végre a már incgjeleut, vagy még kóziratbau levő müveinek, legyenek azok nagyobb terjedelműek, vagy csupán értekezések\', avagy alkalmiak, időrendi (cbroiiologícus) elő-•sorolasa, a nyomtatási év, heiy éa ,u könyv alakjának (ivrét, 4-ed, b-ad, lÜ-odrót stb!) feljegyzésével. /
Tájékozásul még szükségesnek látom megjegyezui, iniszttriut \'jelen müveiiibOii nem egyedül és kizárólag Csuk e megye szülötteit veszem fel, hanem mindazokat, kik kora ilju-ságoktói fogva a megyével bármily viszony-vagy összeköttetésben voltak, de leginkább azokat, kik irói pályára léptök után o megye területén hosszabb itloig — legalábu egy évig — tartózkodtak, s itt bármiféle pályán működtek.
Végre bátor vágyok kijelenteni, hogy nom csppáii saját, hanem bárki másnak életrajzi adatait, sőt az (ill\'éle útiatokat tartalmazó kútfők kijolelését is szívesen és köszönettel fogadom.
\'l\'iszlolottol maradván Székcsfejérvárott, 1S72. évi jan. 4 én.
MOENIOII KÁUtHA\', (VÓrOsmarty-tér, Jr. 8»j-.liá«.) •
Most. ez ejAvszer.
Must új ;oK/sz>>r Í\\s((yjatok\' cl AJ.fáii.l, »/cicl<\\ii,
Más irx.Mi.ih>- ln.,Ae
Kva\'sUI keícloia.- \'
lladil SCIIgCHI fl Iliit \\lscilKlli . Ajkam rí^ kívánt X\', Kgy aiivszlllle «l»lt liatánniak, llálnljí-r gyanánt.
Kgy .UK, nokeJ, idei liaiim
llü(c»Gw íi« liuna, . Ncinxctorn\' te víniiMtíjíu Éplilt toniploroa.
■ Kgy <lah, ínclgiil, magasítót, •
Mely aa .ígig hal, - r-
Onuít hvtvs rád egy tünde /
Üi\' iíiny iiigaiat. \\
— I.égy áldott óh inoat <« lílimlig
Sxetéllo liafáin, Melyen oljö hajnal-álmam\' Hiiigva áluiudáiii.
I.így áldott, mert tilllS,\'
Sí ,lelett, ili, kllidott » Oyengód kebleden.
\'S ligy áldoll, meri ncii
Kde» anyja vagy, Ki viréWil lomhán vej; Kgy ««0|.t\'ict hag,
ilemiié\'k
Kii\' íil.i h-..!
XO I\'l\'Klt ANTAl.,
——~ • —*
IRODALOM.
-r-. Mogjeleut 8 beküldotott; a .Szépirodalmi Könyvtár" regény-folyóiratának X-dik fizető; mely az ,Euyenii(, vagy a Tuileriák titkai\'\' czinifi történeti regény IV-dik ki»teté-uek kezdetét képází?)Szerkeszti s kiadjySkul-téty Josefa, Pesti um-utcza O. sz.
— Megjelent s beküldeteti hozzánk: A magyar kormány nagy vatuti szerződésének bírálata. Irta Körösi József, a pestvárosi statistikai hivatal igazgatója, az orsz. statistikai tanács ingja sut. Az 62 lapra torjedő füzot ára 00 kr. "Táblás—kiinutátíUók- és vasútvonal rajzokkal van bőven ellátná; kapható Aigner Lajos könyvkereskedése (I\'est, vác/.i-utcza 18. Nemzeti szálloda) utján. Ez. érdekes röpirat azon bizottságnak jelentését foglalja magában, melyet az országos iparegycsülot nemzetgazdasági . szakosztály* a vasúti szerződés bírálatára kiküldött ,s melyben KőrösK Józsof, Kún Gyula és ^ludrony Pál vettek részt. Függelékül azon vlisíiti szerződést közlij ínolyot a 111. kir. péiiz-. ügyi-, a foldmivolés-,- ipar- és koreskedolmi, ugy a közlekedési ministor urak a pesti »Ma-gyaif általános hitolbank" és a bécsi „Credit-anstalt für llandol- und Qoworbo* igazgatóságai irtak alá. N \' • .
— Hbküldotett hozzánk : A soproni keres-k*dflmi és iparkaihara föjeUntése az I86(i — 18110 dl ki időszakra. E 11 agy szorgalom mai Összeállított statistikai kimutatások hű tükrét adják a kamara torúloti^iok ismortotésére. Nem mulasztjuk ol az alkalmat, hogy-a bennünket közelebbről érdeklő tárgyak felett szemlét tartsunk s lapunk hasábjain bőrobbon no tár. góljuk.
A zalamegyei megválasztott
lürliínyhutóedgi b\'ubttviyi tagok néviora.
Aliö-Ürt.,Kovács látván A rács, Bíró Dá niul Kóvoad, Jákói l\'ál Alsó Örs, Nagy Gábor Kövesd.
Udvari Hárdi Dániel 11. KíbSzóIIős, llotruian Antal Anzófó, Csepely Károly lyivei kálla, Saáry Dániel Ns. Pécsoly.
Balaton-Füred, tó .Somogyi Zsigmond II. Füred, Vörös Dániel II.-Füred, Móroc/.a Kálmán Felső Ors.
Követkállu. Sngváry Klek Köv.-Órs, • Csökő Dániol Moiíoszló, Somody Zsigmond, Szt.-Autnlfu, .Sólyom János Szl. Anhillu, Nagy Zsigmond Köveskálla, Vörösspiarty László Ko-veskállu, Gyórlfy Antul Kövuskálla, Csekő Óábor KövcskAllu.
MotuituVrAjhíti. Ilirseli Adolf Szeli l-Bó kálla, Tóth Foroncz l\'ula, Ferber Ferenc/ M.-Apáti, Kulcsár István l\'oteiid, Schwnrz Hermán Kapolcs, Csabi Péter M.-Apáti?
K\'ij\'taliníVJvti. Adám Józsel K:ipt.-Tóli,\' Tarcsay Józsqf Kápt.-Tóti, Bró Puitheány Gézu .Szigliget, Aczél Ji »zsef *Gyuliikes/.i, Fater Mihály Szt.-Béknllrt, Lökő L.ijos Káptalan Tóti.
Tajiolcza. Csébi Aiital, Vnstugh l\'ál, Marton Gáspár, Gujós Mihály, Csöndes József, Ondrey l\'ál Tapolczu.
Ctab Kendek. Chernél Olivér, Csik Sándor, liogyai János Cs. Kendek; Bakos János Káptalanfa, Szűcs Pál Sümeg.
Sümeg. Cseh László, VajUi János, Mayer Ferenci, GyőryJáuos, Epstoin Vilmos Sümeg.
Ukk, IJghi László Gógánfa, Kustos Boldizsár Gyömöró, Szalay Sándor Uigács, Barcea Foroncz Ukk, Sass Lajos Ualsa, Falkner Gyula Szegvár.
Mihály fa. Pályi János pléb. K. Görbő, Korchmáros János Mihályfa, Manón József Óhid, Csombó József Csehi, A udu Józsel i\'iága.
Tűrje. Erhard l\'ál T. szt.-l\'ot\':r, Erdős György, Kiss Lajos Tűrje, Zdrávi Iinro Szt.-Gróth.
üzent Gróth. Erdély Mihály, Koller Ignácz, Tavasz János, Laekenbaclier l\'inkász Szt.-Gróth iu. v., Ágoston István .Szt. Gróth p. váios.
tizt.-Lá>gló. Söptey .György, Söptey János Kövéskul, Barcs József F.-Kustáuy, Kis Antal öreg Ns.Bükk, öreg. Mikulás József Gyülevész.
Karmiicj.Csák Antal Száutó. Kósa János, Gosztonyi Ferencz, öreg Kovács Vendel Kur-macs, Budis József, Ambrus Mihály Itozi, l,us-koy László V. Lak, Sabjáuics l\'ál V. Szöllós.
Lenncze Tornaj Hertulcndy Kálmán Les. Toptaj, Nedeczky Jenő B. Edurics, Nagy János Ns. Vita, l\'Vancsics Antal B. Kderics, Svastits Elek Les. \'i\'omaj.
Ketzthely. Csesnyak László, Kuglor Nándor, Bock Sá.idor, Szegleth Mihály Keszthely.
■\'/jula-Apáti. Baudisz Gyula, Németh Gá bor; Kern Karoly Z. Újfalu, Talubór Elok Gé-tye, id. Takács József .Szabar, Koller István Alsó-Páltok.
(Vége kbvetkexik.)
JLe\\elezés.
Keszthely, jan. 25. l«J2
Tegnap esto órakor a gnzd. telsó ée alsó iuiezul li..\'ilgulósugu az iitlézut igazgatójánál, tok. Sporzon Pál urnái fáklyás zeuóvel tisztelgett. A fáklyásmenut alig végig látható\' kettős sora a Babócliay-féle vendéglőin 1 indult meg s haladott u legszebb rendben, nagy nép-tömegtől kisérieivo. A mellet esendőt néha-néha harsány éljenzés szakilá meg, molyok után csak a Kukóczy-indujó lelkot emelő hangjai hallatszottak. Nagy kórt alakítva rondozkedett a luouot az intézet tágas torén; a tisztelgést a .Szózattal" kezdvén meg, azután N. N. úr melegen üdvözlő a foiftisztolt iguzgató úrat, ki lejőve tisztelői közé, még mologobb szavakkal viszonzá azt. Végül még az intézeti hallgatóság dalárdája énekeltsa menőt a^Jegszebb rendben vonult el. Ezek után banquottu ronduztolott, mely bon az egész intézeti hallgutóság rósztvett.
A loirt tmtolgés, hogy meg no zavartassák holmi „aszoirgyák\'-folé, már előro torvo-zeit macskazono áltul — Ü pandúr volt fölállítva az ugy nevezeti promenadön. A tisztelgés után\'tudtuk meg, hogy ezért voltak fölállítva. Ugyan mi jutott eszukbo I Esze ágában sem volt senkinek is, hog$ mucskasonét rondezzon, aztán pláne még a polgárság volt«velo gyanúsítva I Uram-uram eunyujrotlonséget no tegyo-nok föl rólunk, ha volt ^egy-két mumus, a ki szeretőit volna fogalommal bírni a macskarau-zei káról i
Toiletto-hirok után itélvo a 27-iki „szo-gények báljában" nagyszámú vondégro szá-nmliatuak. A tánczeatöly.\'minél fényesebbé tételére a városi elöljáróság lehetőleg intézkedett.
Nem hiszi/ük megsérteni Tolna/ Ká» roly tirpák szerénységét, ha az olvasó közíu-ségntjk tudomásul adjuk, hogy aaomliloltük bálra 10 ltot ádoinányozo.tt. tygadja a segély-cendők uovében háJu-köMííínoiUnkot I — r.
bAl-krónika.
— Kis-Komáromban mull szerdán, jan. 24 én tartatott mog a balnton-füredi „Szeretőt-ház" javárairoiiiluzclt tánczvigalom ; a báltermet táradul inas disvitéso virágkerlté alakjtá át, melybon a vidék szépei nagy számmal jelenlek meg\'; fesztelen mulatság, zavurtulau jókedv fűszerezek e fényesen sikerült tánezvi-galmat. A gyöiijöuwhnlgykoszorú kiváló szépségei valánitk Nagy Etelka, Péczoly Flóra, Seinotke Mariska, Barossné, Huiiny Imréné, Illés Lujza, Tóth Torka, Csinesics Vilma,Hin-terstelhr nővérek, Lttcz Antónia, Totli Ida, Doiidokovich Karolin, Bei»z-Í Tóth , Michellor nővérek, Schuster Aloizia, Koúsz, Viola kisasszonyok sat. Ki tudná mind clöszáiiilálui, noha ii sorok irója emlékezetének táblájára lett volna idő följegyezni. A tánca világos vi-radtig tartóit. Elismerés és dicséret az, mi n dőrék rendo/őrt oszlályré»zelil jutott. Legnagyobb érdem Kutnocsny Károly jis Deszállt .GiSía urakat illeti, kik minden lehetőt elkövettek a bál sikeresitésére; igy a szUnórn utáni álarc/.ú-csoportozat igen mulatságos volt. Noha a bálhelyiségek\' toló voltak, mégis n költségek levonása mellett a jótékonyczélra mintegy ;JU frtot jövedelmezett.-.
■ -r Lapunk előbbi számában megeinlitct-tükr hogy a nagy-kanizsai tiatalság febr. 2-ljiii" .tartandó zártkörű álarezos táuczvigalomra^fcsz előkészületeket, most pedig már azon helyzetben vagyunk, hogy a bálbizotlmány névsorát közölhetjük: Kocl) Adolf (elnök), Blaú Lajos, Karczag István, Wollieim Folix, Horváth i.a-jos, Ebenspanger Leo (péiiztárnők), Tandor Ferenc/, (titkár), Dr. Freund Zsigmond, Dau-sciin Gttó, Bettllieim Sieglried, Albamch Kálmán, Mitzky N. és Zerkowilz Vilmos urak.
— ljvlcuyén febr. H-án, AInó-Ja-iuI-ván febr 7-én, Csáktornyán febr.* iJ-áu tartatnak lánc»\\igalmak.
— A nugy-kanÍ2saiá/#<2/Ac lánczvigttloin. melyet a holyucli fógymnasiumi itjuság öiisu-gélyegyleto javára rondezeti, tegnap éjjel megtartatott, daczára a rosz időjárásnak mintegy lliU-au vettek benne részt s a jótékoriyczélru IU0 ft körül jövedelmezett. A .Zöldfa" veu déglő termei szokott csiuual voltak földíszítve s s/ép női közöuséget fogadott kebelébe, hogy azok is tudhassák t. olvasniuk közöl, kik eljönni-ueiii akartuk, vagy el nem jöhettek, mily szép hölgykoszorúbau gyönyörködtünk, szabad jóit néhány nevet említenünk : liláit Eugénia sárga selyem, lökete bársony és- csipkevei. szogelyozett rocdcO antique iiliozulbon. A tíult-maiin nővére|í: MaBcliauzker Ida, NVéiss Hedvig és liysenfeld Berta niegozokolt szép s drága loilottooen, Eugliliidor Lajusné fekete selyeluOen sárga fölzeitel, Berényi Józsufué fehér solycmbún izlcsdüs díszítéssé!, Godina Bella és Gizella, Sclierz Madlain. és Irén, Veisu ltóza,\' l\'iszkor kapitánynó, Horváth Fjiui, Kohn Lina, l\'ragor Lióa, Hózsavölgyi Gizella, Milliofer, Barabás, Tripamer, Hoincz-\'luann és Király kisasszonyok sat. Bocsánat! nem folytathatom tovább, mert lérliak i/cve/t is kiváuom közölni, kik numesk\'oblU felüllizo-iésokkol járultak a jótékOnyozélhoz: Kugliln-der Lajos 7 frt. Többen Ij It, N. N. 1 (W 4 frt. Vizlendvuy 3 frt, Löbl 1 lri, líattser 4 ft, Kocli Adylf 2 frt, Kötlek Nándor 4 ft, Farkas László 2 Irt, Wagner Ignácz I Irt, Pulai Gusztáv 4 \'■fit, s o lapok ulján Győ\'rtl\'y. János és neje 3 Irt, Lustig Lajos 1 írttal. Örülünk, hogy a lelkes iljuságuak e lauczvignlina ily szépen sikerült. \' "
— Többektől mogkerestettUnk, hogy Nagy-Kanizsa járási szolgabírói hivatal nyi-tott-e irodát a városban, vagy num V — Alkalmunk van kijelentoiii, hogy igenis nyittatott szolgabírói iroda a főgyinnasium melleit levő Svastics-félo házban,\'hol a kir. járásbíróság is elhelyuzvo van s azonfelül tudatjuk az érdekel-tckk\'«1l, hogy kfitjvt\'8 munkatársunk, Kováts Já-no» s/olgablró ur lakását Lajigvízről ez évi szt.-György iinplöh^ézdvo Nagy-Kanizsára |
— A>\'(tlt8~pH*J>lik volt A napokban nálunk, ki egy papnövelde javára gvüjt adomány ykat. A lisztes ős/, lérliú ínix<- mondásakor számosan m^gjolentek a tcmplomhsii, hogy nz arabséileket hallhassák, meri nz egész misét arabsul énekelve tartotta.
— Khievexétieki A kaposvári törvényszék területén a marczali járásbírósághoz, albi-rónak Bersonyi l\'ougráoz, megyei törvwlyszéki ülnök, — a labi jámbirósághoz jXriWbiVónnk Griibniiovits Géza karádi ügyvéd, — a zalaegerszegi "törvényszék területén a sümoghi járásbírósághoz ulbirónnk Baumgarlner Józsel megyei esküdt neveztetett ki.
— TlhnvycH pártolás miatt lapunk idoi \'í számából a 3 dik teljesen elfogyván, készség- í gel visszaváltunk néhány példányt.
— Xyltvános kösxiinel. A kis-komá- j romi fiatalság által a balaion-füredi szeretetház J javára IS72-ik év január ltó»24-iki tánczvigal- j inon telt,-s a ueVezett czélra fordított_felüliize- | tiisekért és pedig: Semetke Lajos ur 2 ft és a j főre ni fűtésére 1 öl tűzifa; Sziduay Mihály úr 5 ft, Bohuniozky Antul úr ;> ft, Gáspár Boldizsár úr ö ft. Semeiko Géza-u- 2 ft, Tolh István ! úr 2 ft, Beisz fővadáyz úr \'i ft, B.-rg-;r Lőrincz úr 2 ft, Kopitlánszky János úr 2 ft, Bntorfi Lajos ur2 ft, Baross Ignácz úr 1 ft, Lázár Ede or l ft és Bokor Benő ur l ft. üszveson 32 It. valamint lek. Somotko Lajos, >ólyomi Lipót, Dr. Lercli Autal és Sohértz Antnl uruknak a vidékről érkezett számos kedve* vendégeink szívélyes és nagylelkű elfogadásaért hálás köszönetét nyilvánítja Kis-Komárom I>j72. évi január hó 20-án. A rendezőség.
\' — Jttieid hírek. Id. Szemző János ! földbirtokos közhasznú tevékenysége elismeré- | seiil a harmadosztályú vaskoronifronddel diszit- J letett fel. — A királyi pár Meranba utazott. \\ — páris kertjei mar tavaszra nagy részben ! helyre lesznek állítva. — Kochefurt büntetési) s/.ámüzdtésre vátoztatik. — Bukurestben jan. 24-en erős föblrengé.s észleltetett. — Ifj. Kos sutit Lajos Genuába megy lakni. —■ Február lióra a vasutakon szedendő jtfiislágio 12\'/t7» számijtatik. — Áziiában bWAfrikában ul) és Ausztráliában 75 napilap jelenik meg. — Bem szobrára eddig 11, lü\'l frt gyűlt egybe. -- Fogai assy János jelos tudósunk az akadémiánál í>i>00 frtos ahipitványt- telt. — Tólh Kálmán 2;> éves irodalmi működésének üniiepo márczi usban lesz. -— Tavai Pesten 129, Bécsben l\'J3 öngyilkossági eset fordult olő. — Laibachbau ismét lóldrengés észleltetett.
\\ üziet.
Nagy-KMltM, jso. 2?. 1872.
(Uboiu (tdotUiik álUpot* utiblil tudóalUiunk 6t», lm uciii roizsbbiilt, ito iicin U juriilu Miuden •nrn|>ni placsról kodvo*őtlon tudotitAiuk írkcinak, molyok > ki\'tíílilil siHll{tÁ"\'ikrit nítve ia UnyomóUg lintnak, UKy, hu^y shol drá|(ái> váaároli nLgymenuyi-«éjfi kúaxlotek vsniisk, ro|>pant voaatsaíg m«IUt X állliotnnk ío\'nn, v*«v nu-^.illanir.k koll. Zabra níav* kivitől van, moly karuantt 4a ílónk forgalomra aiitinlttatik.
Vatull naponklptl menetrend:
lluda-poati idöanyónt. I»rt*al N.-Ka«i*aiir.ll iludára ri\'Kg«l •> lH ,,eic«.
. .. drjulán I éra 48 , " „ • . oatvo 10 óra 43
. Ilóoalia délután 2 óra 1« .
. oatvv 10 óra &8 ,
, Haoinballiolyre reg. 6 óra 48 , r^-T . Trieat foló . S ó\'ra 3 ,
d. u. 2 óra 23 , . t\'.-ag.-rhnfbA íjj«| 11 ór* 30 „ . M»liárvl>arva,K»zék líg..\'» óra 18\' ,
............. óra 43 .
í:rk N.-lCudzsám lludáról r«gg.»l 4 óra 43
dvIutAn 1 óra 48 , oatvt 9 óra 20 . , . Iléoaböl rengd 4 óra 33 ,
, . eatvo 10 óra 18 ,
. Kaumi.athrlyrUI d. o. 10\' óra 27 , , Trióit folol d. ii. 1 óra 9 , . . r . oatvo 10 óra 2í ,
, l\'ragvrhufból rbggel 3 óra 60 , . Unrcaról . 4 óra 19 .
. . \' dilután 1 óra 21 ,
Ki ójj"I II óra 30 p-rrak.ir Kaiiia^ról induló vonnt a-T.le.tb8l Mcabe m«n8 f. tla laAMu atemAly iiállitó vonattal PragtiliofuM caatlakoaik.
Érték- ós váltófolyam jan. 26.
ú% metaliques Ü2.&U; 5°/0 nemz.ltölcaön 72.—;* ItfGó-ki álladalmi kölcsön 107.—; bankrészvények »4<J ; hitelintézeti részvények 348. &0; London 114.35; ezüst ágió 113.—; arany darabja 5.45; 20 frankos arany 9.4/|0 kr.
Heti naptár.
Január 28-til február 3.lg 1872.
» heti- .KalhoÚkin nap-, rroioalAu\'a f J
»!• I I »\'*I,tár...,l.?5J-
•uló nionyckiiok ora/iiga a caclódoa einberhoi.
■iH Vasárnap G. 4. S. Kár. G. 4 Hetv. V. lü
29 llétfo < S. h cr. Adóig. <ti
30 Kedd Adelgunda Mártonka
,tl \'.Szerda X. ÍVjtor , Viríil. t\'A
1 | C\'sllt\'íilUk Igná-xr. ) HDk.CI» «
: 2 l\'éiítok Gy n b a. (IJ. ... ti. a. as
i :i | Sxoinb llalAzs p. •" Ilnlái.
11 i r e k.
— Hivatalon. A m. kir. pénzügyminis-ter a tapolczai kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságát csak a tapolczai járásra szorítja, és a sümoghi járást f. hó 2í-től kozdvo a zala ugor-szögi kir. törvényszék tolokküuyvi hatósága alá rondoli. \\
— Városi főispán. Méroy Károly Sopron, Kis-Marton, Kőszeg és Kust szabad, kir. városok főispánjává neveztetett ki.
__ Sopront t. lovolozőiik értesít bon-nünkot, hogy a kath. lycoumban örömünnepei)\' volt éa pedig az önképző-kör első működésé! Az ünnepélyt az igazgatónak névnapjára rendezték, a mi minden lokiutotben szép volt és a.jó rondezés és beosztás folytán nem untató; amint oz máskor árpyoldala szokott az ilynomű ünnepélyeknél Jönni. Rövid szaval,ást ének énoket zene váltotta fel.
— A „Polgári egylet* tánozvigalmá-nak nem GO ft, de SU ft 4 kr. tiszta jövedelme volt, mely összeg jötékonyczélokra lelt fordítva.
VJ-orgona, A nagy-kanizsai székesegyházban ma szenteltetik fel az uj orgona.
— Sxcnt-Mlklóson egy telkes gazda 36 etor frltal csődöt mondott. — Egy másik ottani lakos testvérét agyonütötte. Jövőre bővebben.
— ltUijá rás. Egészségtelen, ködös és> hóolvadásu időjárás miatt utaiiíít^s utczáink majdnem járhatatlanok. Különösön boszautó, hogy°a hóhaluiok annak időjében ol nem takaríttattak e a járdák nem lettek tiastitva!
Papírszeletek.
— K r e .1 * t i f\'.. g a A A a. Krtsolíbfi l.ondoiibaii aton fogadáai njiliilntot tovv ogy ,u r i killHacx,\' liojj.v 100 font sterlinget nd annak, ki 2ö u.ip alattjo g >\' iii i 11 i •\'» vonáat bir Inuiii i uiogjogyoxvóu, hogy aiok iiciii o»ak pnpirra vetettek le./ycnek, hnuem n-udeaek
I mint midiin a gyermekek irnl tanulnak. A fogadás elfo\'-g.tiltalott. A vonás Írójának o Me.iiit 3UÓ.K\' vonáal kellett naponkint elinalni, vagy poro/.cnkint liO-at, órán* kint 3iiOI>. Naponkint tíz órai munka alatt, kirúvo ratár éa (luiiepiiapoknt 41 eurót biit csinAlni, Klaii nap 60,t>00 ot csinált máandikoii aziutóu annyit; de idővel *i vili hanyatlott i a kéz merülni, a .sukló dagadni k<ideit úgyannyira, hogy dolgoxáa kiUben egy más valakit fogadott, ki kcn/t eríiaito s/e. ekkol locaoígallá. A 2.í-ik napon a fogadAa aieg volt nyerve, a mennyiben csupa henczcgéshüi néhány eaor vonA«aal tiVbbot eai-U.ilt. —- A 100 font atcrling hiány m\'-lklll flaelletoú ki.
— K g y orvos aíta k\'ixben egy tó elölt megállván, puhatolni akarta a bík.-lnak órveróaál — órAját kivette — lailel.\'idntt, -• mfllíl uláii a reá ragadt hU degvórllajggel a« órát a tóba, a bókát zsebébe nyomta.
— K g y f fl a v e n y pap eldugta péiuét a azentségtartó helyre, éa ezt irta reá : .az ur vagyon e helyen.* — Kgy valaki meglesvén, elvitte a kiuciot éa ait irta hotyébe : .fcltániadoll, nincaen Itt." j
— Kél német meglátott egyszer egy mu-lát -, ax egyik nem győzőit eléggé esudálkoziii a inula sxArmazAaa felett. — Mi kUlOnba van «bban T — azólt a mAaik — a nulla még eaak aenimi, hanem én lAitam egy bokor ugorkát, melynek azArain olyan nnanAsx termett, mint egy tbk I
— Fé l o I e in. Kgy pazarló igy azóla jó ia-inorűaéh.\'Z: „Naivon félők, hogy mini koldus fogok meghalni,* . Kx még tflrhetS lenne," jegvzé meg amaz, .do én még ro«xabb\'tól félek, hogy iudniillik mint i koldus fogaz élni." !
— A „Le .Siéele\' ujabb kla.láaban. Közelebb ! I\'. kAvéháxAban a Siéele francija lapot kérte egy vendég a kis marqueurtSI ; ez rohan, éa oda via/.i a vondéghex az elaS mari|ueurt, mondván : „Itt a Székely.* Székelynok hívják ax elaö mar<(uourt.
Szerkesztői üzenet. .
87. II. Hilda. Azonnal xkedILlik, axives üdviizUt !
• 88 V. I. I.epaény. Igy aztán tlrftmmel válóit aljuk. OratnIAIunk ! . .
69. II. J. Duna-FAldTárott. ÖrTlIflnk a biza lomnak. Kondoaen kübljak.
70. V. L. Sslres ígéretére azámolunk.

Felelős szerkesztő: Bátorfi La]08.
Nyiittér. KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
V á la 8 z
az o lapok f. hó 21-én kelt 7-ik számában R zala-ugorszegi közönség köréből intézett vakmerő hamis vádra.
Mindenek olőlt kijelentem, hogy a felhő* zott hamis vád egy kéiogyóulól állíttatott ösz-sze, — b melyet most újra iBinéloiiii, nem tartozik a nyilvánosság körehoz. Azonban mégis egy kivételes esul forog fenn, s azért válaszolok\'.
Azon X. y—z. egyének vádj.i — kik ezen bújosdi álnév alatt elég vakmerők voltuk egy valamelyik uri ember becsületének kocz-káztalására ama korcsmai koholiiiáuyl elég szemtelenséggel loirui, \'— nem bír teljes bi-zonyerővél, — mert a beküldő azon vadnak, mit leirt, maga sem vala szemtanuja, miután a megvesztegetett nyilatkozatából kiderül: hogy ő csak ugy állította össze, a mint mások mondták neki .... Ej, ojligon ajánlom a szél-kor-getónek eme hasznos tanulságot: „Icgléltőbb kincs a be&jiilet" — ós hu egyszer ozt elvesződ, mindent elvettél! Kétségei sem szouvod, hogy ezen aljas szó „nyulsikkasztás* — csakis egy éhezőnek darab nyúlhutért való jogtalan felszólalása, ki egy uri — embernek testvérétől ajándékba küldölt nyulát, — éhes gyomorral mog-gomlolatlanul elnevezé „uyuisikkaaztásnuk" botrány bélyegéül csupán azért, hogy az ó liosz-szu foga nem riizeeUlhetett, miért is kiabál, lármáz mint valami szegény koldus. — Az ordítás még nem orély és noiu is fertias határozottság jele, s oz logfólobb azt gyauitja, hogy azon uri ombor ellen felhozott — vád .... csupa hoves — rosz indulatból eredt. Az igazság érdokébon kölolosségom\'nek tartottam ezen választ közzétenni, ogyazersmint\' kijelentvén, hogy o téren további vitatkozásba nou^ bocsátkozom.
A,közönség köréből
____ VALAKI.
IA nehéz nyavalyát és a nyava-|i lyatórésl gOresüket
1-SJ\'ógyitja dr. O. KIIIIscli a nehéz ■ nyavalya speoialis orvosa Hi rlitibeit, 1 L o u i s o ii s t r. 45. — Már száznál | többől tuljoson kigyógyított.
VaUnnil-títpuuk G-ik azAmAban, ugy oaultal ia kijelentjük, hogy ax o rovatban köilottokért caak a a/jtúhatiiA^.nlöU vállal,foUIŐMéget. Aaswk^
II l!
I
HC
£3
EJ
B K
Hirdetmény.
Prof Dr. Lnppidrc
1872. évi február 19-én ICaczorlakon, Zalamegyében, a közbirtokosságnak kaczorlaki é.s pölöskefői korcsmákhoz j n* <• nr/ÁoA
tartozó épületei, ugy korcsmához használt ingatlan birtokai,! I)vl Ltíoiit IMI \\jL uSt» magánárverésen olfogimk\'adatni örök árban.
Kaczorlaki korcsmához tartozó: belsÖtelek . . . 1 \'/<, hold, legelő és szántóföld ö\'/t » rét.....2\'/, „
3 nap nintt
í)s,/, hold. ,
Bánatpénz 200 ft.
Pölöskefói közös korcsmához tartozó ingatlan birtok: belsötelek 1\'/, hold. szántóföld 2 legelő 4 „ rét 2
hold
meggyógyít*) minden Iiiik>\'«*ö |< fnlyásl, valamint nőknél fi llér) f i folyást, lia már idültek is. Kgy | ■ üveg ára használati utasítással ■ j | frt 20 kr o. é. A pénz beküldéuo \' jután, titoktartás mellett knphatú !
IVITT Alitál, | Berlin, Lindeuslrasso 18.
j •) Több szitxat meggyógyított már. j Jj
(7<i!)—ií).
. Bánatpénz 250 frt. Ezen korcsmákhoz tartozó kisebb ; HMMMHMHHHMHH | királyi haszonvételek a vevők kivánatálioz képest a korcsmáival együtt árvereltctik, vagy külön alku utján is meg-1 szerezhető. , "• | *
- Az árverési feltételek Kaczorlakon alulirt lakánál WAjnijS JÓZSEF tudhatók meg. — Utolsó posta Gelsé.
\' könyvkiadó liivatalálian
Petrich And.rAs, N .Kanlz8an
ki..i..,iol....ABi mtM ■ f ______________ .. mogtolenl >!. Alt»l» minilon hite-
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE I
legnagyobb fontosságú * 1#>l
a rendkívüli gyógyhatasa következtében olérlietlen, több év. óta \\*t~ _ . _ __
minden világrészben ösmcrotessi) lett szemvizo a
híren szemorvosnak (G68 -6 j A r a 90 k r a j o z á r.
Prof. Dr. GRAEFE-nek.
Már ezerok meggyógyultak a különféle szembajokból, és iim\'gvakttlásttil megmentettek, azon víz teliát a legjolft hírnek örvend. JCyy áveynek ára 1 tallér 1 (>/t ös kr. o. é.
Prof. Dr. WAGNER
,Rajtaíiúk vigadjunk\'
s áru 1 frt 2o kr.
,Rajta leányok, mulassunk,"
ára 1 frt ÜO kr.
Kebelhangok,
befccskc n <1 c z c s c
3 n a)> alatt minden h11yycsö-kIfolyétst, ugyszinte nőknél a fehórfolyánt, sőt az egészen idülteket is inegyogyiijav
Kgy üvegnek ára használati utasítással együtt 1 tallér és I j
20 etüsi garas. \'6 frijo. é. í ]ladtÓrSZOlü\'álat."
Az összeg beküldése után szigorú titoktartás mellett kapható : ^ \'
Lenormana,
i■elölcái\'ti/a. Ara óO\'krajc/. ár. I
Cotillion-jelvények!
a legújabbak és díszei kiállításban tuczatja legnagyobb választékban, 1&-, 20, 30-, &0-, 80 kr. 1 —3 frt a logolegansabbak.
Táiiczrcndck 100 db 3 » f,\'» lü"\'20 frt ft log|iuo,n,lbbak-
HohÓCZ-sapkAk KUlün«lo mintákban. 1 Durranó-toonlaons, melyekben bohócz álarezok, mint i Bismark, Schiller, Bachus, stb. vannak.
I Kgyszersmiiid bátorkodom levélpapírjaimat és borítékokat,saját gyártmányú szí-
j nes nyomattal (monogramul) mely évek óta a legjobb Ízléssel kiállítva,t. a közönség által j elismerve van, Ivszállltott áron; ép úgy a legújabb papirkülöuiogosségot;
Rococo, Diavolique, Egyptien, Atout, Bóbó stb. legmélyebben ajánlani. Levélbeli megrendelések legjobban és gyorsan eszközöltetnek.
KANITZ O.,
papír- <« dlaxíntUr.n koroakoiUse Pattan\' Deák Ferencz utexa 6. ax, a fehér hajóban.
hitelsorsjegy 200,000 Jrtnyi főnyereménye az 1862-ki april 1-siti húzásban a mi irodánkból kiállított Ígérvény nyel nyerctett. A magyar nyereménysorsjegy 20,000 Jrtos Jönyereménye az 1871. aug. 8 14-ki húzásban általunk kiállitott részletlevéllel nyerétett meg. * A hitclsorsjcgy 20,000. Jrtot főnyereménye az 1872. jan. 2-ki húzásban \\ általunk kibocsátott részjegyekkel nyerctett meg.__\'
K számos ezerencseesPt altal bátorítva havi részletfizetés utján kibocaátjuk a a legjobban ajánljuk a következő sorsjegyeket:
Ifj^T" 3%-es 4UÓ frank töröksorsjegy, húzás febr. 1-én,\'évenkínt G húzás, főnyeremény 0\'00,000 frank, első részlet (3 Irt. 1870-ki magyar sorsjegy, huziís febr. 15. évenkiut 4 húzás, főnyeremény 200,000 frt. első részlet 6 írt.
Mindkélféle sorsjegyre együtt havi 10 frttal, évenkint 10 húzásra lobot játszani, azonkívül a belizotési idők alatt 24 franc kamatot kaphatni aranyban.
Az első részlot befizetésével a sorsjegygyeli játék egyedül a vovő javára történik s az utolsó részlot befizetésével a sorsjegy eredetiben kiszolgáltatui fog.
A szelvény-kamat az eUő részlet\' napjától kezdve a vevőé lesznok. Továbbá adunk mi %
részvényenkint 1864 ki, Hitel, ós 1839-ki sorsjegyre, .
<1 8 frt, it 10 it (t 11 ft 50 kr.
minden további fizetés nélkül iniuden húzásra érvényes 20-udrészt.
Vidékrőli megbízások pontosan eszközöltetnek. Huzási jegyzékek minden húzás után bérmentve megküldotnok.
PIRNITZER TESTVÉREK
jji-hZ- én valivtuM I\'eaten, Uurattyautcxa Xti. tx.
1101,Z .1. I,;-nél Berlin, Friodrichstr. 74.\'
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
. Figyelmeztetés. Ai. állal
geh.li! ó bóra 10 kr — I db. vakarómó ni) toutái vagy irónt kivenni 6 kr.
\' Tyukszem-gyilrUk angoragyapjubol 12 >lb. s Mjsop^j, iiugy a leiierne.ini nóieliúr- xxin
tgn) Uul 25 kr.
májfoltok eltávoliláí i.óro sxotg.il. Kgy ki),
.•nagyubl
Semmi sem lehetetlen! Ki hiti
íj:
Varazslinta, l

t kiméitelik,
cx * minden papirhox tollal a legfluumabb ii eixköxUllietni. 12;
•ikerlllt, hogy gyengült .i
Igen alkalmasak a nadrágvédök, melyek .
i^l\'árja \'.> kr.
Jl iitaiiláiaal egyntt rs PT Brlilantln por,
i\' ily
ff
E s IpixXkoi, elavult, vagy ki
egy »j, aikerllll, evexéaéuek tökéle
gepe. » 4 kr.
tek ha
Legújabb rozsdapor,
! ultávolitásárn viisxunból, aelyen
kelméből, i

sxlllt tárR.v yeri eriiileti i. pulim*,
•gyianllag kísxiteit n megfelel. Kgy ikkal biró ueinea | porral c.iak kiiniiylldoi •uyéf, e por Ilyes tárgy a Kgy katulja hatttml.il
oiail csekély fára<l»ag , elegemlö «j;y \'sxoba
r elvakult erextárgyak
colgálatot
leglehei
lultalvaii, isme at meglepó gyors tanítással egyUtt :
Wf. Csiszoló (.Politúr) vrgyiilék. K telylyel líiindeuki elavult s téuyvesxtett In í |gal maga ismét fényesítheti. Kgy üveges öitorxatára.\'UO kr.
Ezüst csiszoló gólyák, kitünti ■ íjitasira s l\'éuyesitésüre \\ neikuloxuelleu a uek. Kgy db. 6 kr..
(Mt. Ezüstözö por sokszor kltllntí mindeuléle ércxneuiüt néhány pervx alatt
tüxni, s cxtutöxött tárgyakra néxve, melyek sxint váltoxtattak, kúlöiiilseu ajánlhatók, l\'akl\'oiig tárgyak extlslhöí hasonlóvá villóx-jtalhatóó. 1 csomag 2ó kr.
j Minden orak szabályoiója a jól szabályxott tájtAvel
X 6JeIUtott napóra; ex luiiideuKinek ajanlható, mivel exeu mindenesetre bixtos óra uláu legjobban lehet a gépexeti órákat igaxitani, 1 db. Vfi kr.
Amerikában pátentlrozott védlakatok, kiüluS ,szerve-lettel, biztossak belörós ellou. 1 db. kiseblilóle 30,- 40, í>0 fcr. ; nagyobb .70, UOkr., 1 frt; nagyok kél kulcsra 1 frt; utazó, táskákra való .26, <0, 60 kr.- " .
Kltilnö kaucsukkal kevert lakmáz-oslzmakendos, á bur jó karban tartnsára. Kgy dobwx feni) M kr.
A lábakat szárazan tartani mimUitkinek ajánlható, t ex ax egészségnek hasznos A .Metxgor léle kitűnő borcsinu-haszúálata által a lábbeH puha-ága s vixmeutességé teutartatik, olyannyira, hogy ,a leghosszabb ideig tartó hordái Uláu is a vix I hajat sötí
hathat s "így n cxét lökéletoseuSlléretik. 1 -üvegcse űo kr. ■ vagylaui ké«altmény ártalu Sagy etCrfjnyel bir -ax uj gép Irón, ima s.okség oxt Lel, .hogy frisi \' ------
/• «u ........... ...........
üt
i
Szabályzó tollak, minden kéxh igazíthatók, ugy üogy egy és ugyanazon s/ép irasxatot, miut a legdurvább Írási db. 21 kr.
Legf. helyről patentlrozott méreg, egerek, patkányok, hürcsükuk és vakai.itok kiirtására Jótállás mellett árusittatik. Kgy nagy badogsxeleucxn 1 írt.
A tyúkszemnek 8 nap alatti gyökeres kiirtására nol-i gáló sxer ; exen ujonau feltalált sxer; túlhalad minden eddigil,] ssai Uir. | axért jótállás mellett árusit/atik. Kgy dobusz használati uUsilás-1 | sal 40 kr.
ladrágot j Ausztriábau egyedüli raktára a hamisítatlan Arnlka\'
^kappanór; olajnak, moly csudahalássat bir mindenféle fejbaj ellávo-itafotlok I litasara, a lejbor s itek erösithetésóro s ennek folytán a haj meg iziutugy lepöleg gyors növesztésének elósegttéséro. még kopasz helyeken ii Ag Uö kr. hatraltatja a . pikkelyek képződéséi is. Orvosszorül használható
Angol börlaok, moly által mlndonfélo bőr puhaságot súrlódások, licxamodáso.k, inrángatások rheuiiia, égetés által oko-laekléiiyt uyor. Kgy k\'>» üvegcső 2ó kr.; nagy 45 kr. xott sebek stb. gyógyítására. Rözelebbi értesítést tartalmaz a hozzá
•w- Folyadék enyv. Nélkülöxhelléu minden háztartásban, csatolt leírás. Kgy üveg 1 írt.
zel a sok ktllönfúlc, miü iea házban előforduló Bftrpasta kaucsukkal; ex a bőrt elpuiztithatlaimá leszi
szkUxIllhoti. Kzen onyv évekig feutartbató ( liide- különösen ajánlható lószerszerszámra stb. Kgy .bádog szelenczé.
vei UO kr. - 9 __
Legjava tíerelía paita. K pasta a beretva kösxörülésél feleslegessé te»xi. Kgv/dobosx Hú kr.
C*- Nélküliix/ietlun minden háxtarlisbau az uj pitentlr. köszörülő, melylyelAöni.yüden és legkisebb fáradság nélkül min-deiiléle luetszüIZIj^ollót, kést. egy porcs alatt inegl het köszörülni Kgy db. 36 kr./ )
~~~ Béo»Lteg]é>b folttliztlti víz, «gy Uvog 10 kr.
tnorlvoíFftU^tiut kiveszi a fris tintafoltot mindenfajta kelméből. Kgy üveggel líö kr.
Minden latatlant láthatóvá leaz az uj zieb-gérosi ieglUégével, moly miuden tárgyat 10-, 20-, 30— loO-szor nagyit, y a liszta ivóvízben létező állatocskákat is tisztán szem-z e gór-csők igeu sokfélekép használhatók, péld. lisxl, gabna, hUVelyesok, főszer vászon bevásárlásnál, vogyboutásnál, Irt, 1 frl Hü,
javításokat
den használható. Kgy nagy Üveggel 20 kr.
Szagtalan vljmentea agybetétek, ax ágynak gyerekeknél, betogeknél s gyérek ág>a»okuál c.óforduló elueüvesedesének elhárítására. 1 db. 80 kr., 1.Ő0, l„r)0, 1.70 kr.
Q». k. »z. ízarpanfQ ziirröpleg (Sapuniii-Kott.Aoiher) néhány másodpercz alatt eltávolítja mnide|iuemü kelméből kivétel uélkttl akármiféle \'Jvlíokal. K leguiabb találmány minden eféle „yártuiáuyt felülmúl, minthogy a Icgliiiomabb sxiu sem rontja a Axoiiual száraz, sxagtalau les/.. Kezlytttisztitáshoz is ajánlható. Kgy „vég hasin, utasítással egyUtt 40 kr.
Kölöníégos parUi ragaiz üveg, porcxollán, kii, lajt, fa stb. gyors és tartós ö»szeioira«/.i..sara, ugy hogy ez elválhatlau lesx, szintúgy különféle tárgyak Ossxelllesxtéi.érc, pátit, fái ércxcxel, üvegei porcxcllánnal stb., ugy hogy mintegy test tilnik fal. Kgy - nélkulrtzhellen sxerből csak 10 kr. "

Ugyai x fogakijt fogpai
ragasx
mindig hegyi csontban 16 kr.; tolltartóval INTÉS. Mintái Mimién, a raktári Kgysxersmind tlgyel
folyadékban, igeu bőséges, t üveg
Villanyos fogkefék, melyekkel a fogakijt fogpasia vagy mát gyógyazer nélkül ^csak tiszta vixxel) tisztán,. leliéren.\'bUi nélkül és lükóletes egészségben feuu lobot lartaui. Hogy e hasx-nos esxköxből minél többet .lehessen forgalomba hozni, ára dara. bonkiut csak 60 kr.
Lovél bélyegjegyek, melyek kényelmes hnsxuálhatásuk, olcsóságuk és biztos xarasuk folytán az ostyánál több \' előnynyel hiúak s jobbak miut a pecsétviasz, l.egtiuomabb minŐiégbun, kiváltai sxeiinti\' felirattal, cxiiiiorrct, uévvel, vagy .névelővel \'"" db. 1 írt óO kr ; 1000 db. 1 Irt GU kr. • ,
•a^ A hajat frissetégben íenlarlani és. sxőko vágj legjobb sxer a -\'dióolaj; mindi i. Kxeuliel tudatom a t. c*. közti valódi dióolajat raktáron l
iljeu buiosjtolt. 1 db. iában 10 kr. ; | Kgy kis üvegcse 25 kr., nagy 16 kr.
lel ao kr., — egy teli tokban | Uj balhafogógép dbja 20 kr.
i elősorolt tárgyak hamisítványban it fordulnak elő, tigyviuiextetem teliát a t. < .Iható árutárgyakról sxóló árjegyzékek Ingyen küldvinek. minin*! ri<iTiii«iiAt üxletoin biaományi oixlllyára) ex egyeilon a uA^a i
gyortau ét poutosau etzkOzölletik. bxámos megbixásokra aj.iulja magát
x. köxöméget, hogy mi jben, hot a legl.ii
inésxetvixsgáuál slb. Kgy db. 40, 60, 80 kr., 1 írt 50 kr.
Mindennemű rovart kiirthatni az ujau feltalált rovarirtó esientiával. Kuuek tulajdonsága, hogy a rovart nemcsak gyorsan kiirtja, do tojásait it megsemuiisili; hasxnálhaló poloska, moly, kullancs, piucxebogár ellen. Kgy nagy Uveg2l0 kr.
CzélszerU dugaszoló gép. Kxzel az üveget gyorsau én légmentesen ellol el dugaszolui. \'Kgy db. 50 kr,: loKliuomabb nyálakba 1 fit 20 kr.
Angol dugasihuió gép emeltyűvel. Kunok segítségével minden erőltetes nélkül egy gyorineli it kihúzhatja a legerősebben Ulő dugaszt. Kgy ilh. 1 írt.
RT Esoköpeny vízmentes rongálhatlan kelméből, varrás nélktll, angol gyaituiauya. K köpeuyek a legkellemesb idöbbeu it hordhatók, miiitliogy -mindkét feléu szép\' felölt khoz hasimlitanak. Kgy db. 42 hüvely hosszú 10 írt 60\' kr., minden loííbbi két hüvelyk 1 frttal több. K gyártmány uom belföldinek tariau\'dó. ,ak az alólirt raktárban valódiak.
b ntegbizá* szintúgy, inint,a legnagyobb, mújd.ea (xakmában egytOlötn az első ósxtrák bixomáúyi Uxtét:
3Fi-lec3.naa.i3Lr>. A... Bécsben, Praterstrasse 26.
ÍZI
Ibi
I?
If
s. í.
Jl
H
H-
e-S
ES-
4
Wujtüta Jóawof kiadó\'-, lap- ós nyomdátulftjdouoa, gyorasajtouyoia^a iS«gy-Jbkanixs4u.