Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.84 MB
2010-02-10 20:16:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2909
7710
Rövid leírás | Teljes leírás (738.15 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 019-027. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1W2. mörc/.liis :t-án.
19-111 Hzám.
Tlzcncsycillk évfolyam.
„..JJ.-rf-Í.V.
Ktíll
Hirdetciek jutányoi»n
.NVII.I\'I\'KIIIIKN

Zala-Somogyi Rö
Hcleiikiiit kétszer.
A lap txHIeini rf»*ít íj illet* kiUlméWk i »?.<\'rkrs7.(rtho*, —\\ ; anyagi réuét IIIotA l| koxlrimnyk Jtcdig. a \\ _ kiadóhoz bérmentve in-(ixi\'iidók:
NAGYKANIZSA s^ WluilOlMl.
(a y.alamojryoi trnz«lasií«jri o«íycMülut hivatalos crtuHÍttfjc.)
vasárnap-\' \\ csíilorfökön, megjelenő vegyes tartalmú lap..
.....------------T---
legközelébb következő megyei közgyűlésből várjuk a tisztújítási határnapot.
Tisztelt polgártársak!
A mozzanat nagyfontosságú, inert arról van szó: kikre biZzuk köz- és magán érdekeinket, jogainkat, vagyonunkat, jelen és jövő állapotunkat, utódunk jövőjét; kiknek kezébe tegyük váratunk Ügyeit, kiknek eszében ós szivében keressünk megnyugvást.
Miután a képviselőségnek helyes mogr választásától függ az uj tisztVisolőségnok szerencsés megválasztása, szükségessé vált oly férfiakat választani képviselőkké, kiknek Nhazafiságáról, értelmiségéről, szolul, szerény, de szil írd lelkületéről, szellemi és anyagi érdekeink iránt önzetlen jó akaratáról tapasztalásból meríthetünk meggyőződést.
Sikerültnek mondhatjuk a képviselőválasztást akkor, ha oly egyénekből fog az összaállittati i, kik bizalmunkat városi ügyeink érdekeinek előmozdítására és nem saját maguk előnyére fogják felhasználni ; kik velünk sorban állva készek érdekeinkért bar-ezojni ; tudnak és akarnak vívni jogainkért.
* Szükségessé vált tehát ezúttal még-egyszer mondani, hogy oly férfiakat tiszteljünk meg bizalmunkkal, kikben magunk megtiszteltetése képmását mutathatjuk be.
. l\'gy kell intézni az egyének kijelölésit. hogy minden szak inából elegendő Szám mai legyenek a képviselőségben",\' miszerént ügyvéd, orvos, kereskedő, iparos, egyház-férliu, gazdász sat. hogy az előforduló tárgyakat szakavatott tüzetességgel lehessen Jár-gyalui:
TKRSÁNCZKY.
Nagy-Kanlzsn város szerve/,kelésének terve.
I
Február .hó 24-én képviselógyülés tartatván, abban a város önkormányzati \' szabály terve felolvastatott, és egyhangúlag el is fogadtatott. A kormányzati szabály áz 1871. XVill.-ik törvényezikk értelmében állíttatott összo.üondolva vanab-bah mindenre, mert a czél, moly az által eléretnt szándékoltatik : a város j\'óvfíjobb-tétotick biztosításit. Ugy hiszem, hogy őzen . szervezkedési terv mint elfogadott önkor-inánymti szabály ki fog nyomatni, és a lakosság -közt kiosztatni.
Midőn .a terv olvastatott, mindcuki feszült figyelmet tanúsított. Végül észrevételeket lehetett hallani, molyok a rendszeres teendőkre vonatkoztak. Meggyőződött mindenki, hogy igen is sok és nagy fontosságú teendők várnak az uj képviselőségre és tanácsra, azért is voltak, kik szerencsét, szép türelmet kívántak az újból megválasztandó tiszti karnak.
Az elöljáróság és szóiga személyzet, a XVJ1I. t. cz. Vl-ik fejezete szerint e következőkép állapíttatott meg: egy polgár-wnester; egy kapitány alkapitánynyal, 12 con-|itabler(rendőrszolgával),négy tanácsbeli ezek Míiözül egyik referens, a másik egyúttal árvaszéki ülnök, a másikkettó külügyekkel foglalkozik", 1. főjegyző; 1. ügyész; 1. mérnök; 1. orvos; 1 számvevő; 1. közgyám ; 1. pénztárnok : 1. ellenőr egy ; szállásmester; 4. irnok; 1. erdész G ordóssól; 1. őrmester 4 hajdúval és 2 utkopró.
Voltak, kik a személyzet létszámát sokallották, még is megnyugodván a törvényben, ezt csakhamar megszavazták.
A fizetések nem állapítalak meg, jó-ii.i!. látta a képviselősége munkát az uj k...