Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.84 MB
2010-02-10 20:16:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3043
7815
Rövid leírás | Teljes leírás (738.15 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 019-027. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1W2. mörc/.liis :t-án.
19-111 Hzám.
Tlzcncsycillk évfolyam.
„..JJ.-rf-Í.V.
Ktíll
Hirdetciek jutányoi»n
.NVII.I\'I\'KIIIIKN

Zala-Somogyi Rö
Hcleiikiiit kétszer.
A lap txHIeini rf»*ít íj illet* kiUlméWk i »?.<\'rkrs7.(rtho*, —\\ ; anyagi réuét IIIotA l| koxlrimnyk Jtcdig. a \\ _ kiadóhoz bérmentve in-(ixi\'iidók:
NAGYKANIZSA s^ WluilOlMl.
(a y.alamojryoi trnz«lasií«jri o«íycMülut hivatalos crtuHÍttfjc.)
vasárnap-\' \\ csíilorfökön, megjelenő vegyes tartalmú lap..
.....------------T---
legközelébb következő megyei közgyűlésből várjuk a tisztújítási határnapot.
Tisztelt polgártársak!
A mozzanat nagyfontosságú, inert arról van szó: kikre biZzuk köz- és magán érdekeinket, jogainkat, vagyonunkat, jelen és jövő állapotunkat, utódunk jövőjét; kiknek kezébe tegyük váratunk Ügyeit, kiknek eszében ós szivében keressünk megnyugvást.
Miután a képviselőségnek helyes mogr választásától függ az uj tisztVisolőségnok szerencsés megválasztása, szükségessé vált oly férfiakat választani képviselőkké, kiknek Nhazafiságáról, értelmiségéről, szolul, szerény, de szil írd lelkületéről, szellemi és anyagi érdekeink iránt önzetlen jó akaratáról tapasztalásból meríthetünk meggyőződést.
Sikerültnek mondhatjuk a képviselőválasztást akkor, ha oly egyénekből fog az összaállittati i, kik bizalmunkat városi ügyeink érdekeinek előmozdítására és nem saját maguk előnyére fogják felhasználni ; kik velünk sorban állva készek érdekeinkért bar-ezojni ; tudnak és akarnak vívni jogainkért.
* Szükségessé vált tehát ezúttal még-egyszer mondani, hogy oly férfiakat tiszteljünk meg bizalmunkkal, kikben magunk megtiszteltetése képmását mutathatjuk be.
. l\'gy kell intézni az egyének kijelölésit. hogy minden szak inából elegendő Szám mai legyenek a képviselőségben",\' miszerént ügyvéd, orvos, kereskedő, iparos, egyház-férliu, gazdász sat. hogy az előforduló tárgyakat szakavatott tüzetességgel lehessen Jár-gyalui:
TKRSÁNCZKY.
Nagy-Kanlzsn város szerve/,kelésének terve.
I
Február .hó 24-én képviselógyülés tartatván, abban a város önkormányzati \' szabály terve felolvastatott, és egyhangúlag el is fogadtatott. A kormányzati szabály áz 1871. XVill.-ik törvényezikk értelmében állíttatott összo.üondolva vanab-bah mindenre, mert a czél, moly az által eléretnt szándékoltatik : a város j\'óvfíjobb-tétotick biztosításit. Ugy hiszem, hogy őzen . szervezkedési terv mint elfogadott önkor-inánymti szabály ki fog nyomatni, és a lakosság -közt kiosztatni.
Midőn .a terv olvastatott, mindcuki feszült figyelmet tanúsított. Végül észrevételeket lehetett hallani, molyok a rendszeres teendőkre vonatkoztak. Meggyőződött mindenki, hogy igen is sok és nagy fontosságú teendők várnak az uj képviselőségre és tanácsra, azért is voltak, kik szerencsét, szép türelmet kívántak az újból megválasztandó tiszti karnak.
Az elöljáróság és szóiga személyzet, a XVJ1I. t. cz. Vl-ik fejezete szerint e következőkép állapíttatott meg: egy polgár-wnester; egy kapitány alkapitánynyal, 12 con-|itabler(rendőrszolgával),négy tanácsbeli ezek Míiözül egyik referens, a másik egyúttal árvaszéki ülnök, a másikkettó külügyekkel foglalkozik", 1. főjegyző; 1. ügyész; 1. mérnök; 1. orvos; 1 számvevő; 1. közgyám ; 1. pénztárnok : 1. ellenőr egy ; szállásmester; 4. irnok; 1. erdész G ordóssól; 1. őrmester 4 hajdúval és 2 utkopró.
Voltak, kik a személyzet létszámát sokallották, még is megnyugodván a törvényben, ezt csakhamar megszavazták.
A fizetések nem állapítalak meg, jó-ii.i!. látta a képviselősége munkát az uj képviselőségre bizni.
* Iígy komoly lépéssel ismét tovább haladtunk. Mondhatnók, hogy városunk .képviselő testületének és n tanácsnak megválasztása kii zöbére jutottunk, mennyiben a
É.
Iskolai könyvtárak létesít II.
Midőn az iskolai könyvtárak léii- ité-sét indítványozom, nem szabad megfeledkeznem az úgynevezett „községi könyvtá-rak"-ról sem. Vannak községek, melyek a „köziégi könyvtárak "\'eszméjét felkarolták, ujabb időben azt megvalósítani is igyekez-
tek; néhány könyvöt összevásárolván, szerveztek olvasó egyletet; az iskolai könyvtárak azonban mindez ideig, fajdalom! igen kevés figyelemben részesültek. Üzen körül-méuy első tekintetre jelentéktelennek látszik. ha azonbaiuwdolog lényegét mélyeb-lK*u tanulmányozzuk, csakhamar észrovesz-sztft a feltűnő cllenmondást, következetlenséget, czélszeníllönséget és viszás helyzetet,, melyet a községi könyvlárakiuík iskolai könyvtárak nélküli felállítása feltüntet.
A uémúúvclt\'iég a közművelődés alapja, a további képzés kiinduló pontja, az önképzés éltető ere magyar népünknél az iskola; hol az iskola szellemi állapota rosz, ott a nép. szellemi állapota is hiányos; a hol az iskola a további képzésre alapot nem képes nyújtani, a hol az-iskola a tudomány-szeretetet \\ megalapítani, az olvasást megkedveltetni, az itélő tehetséget kifejteni, ízlést nemesíteni, józan gondolkozást megszilárdítani, az általános ismeretek alapját megadni nem képes: ott a nép elmaradott lesz s elmarad ttságát neiu fogja kipótolni a legtökéletesebb iroilalmi termékekkel felszerelt könyvtár sem, mert a szellemi sötétségben sínylődő nép nemesebbszellemi élvezetekre nem képes; és ha a legjobb esetben hajlandó is vaíamk olvasni, szivesebben veszi kezébe a pon>-airod.ilo:n zagyvalék termékeit, melyekkel érzékeit felizgatja, józan gondolkozását megzavarja, önmagát elámítja, a \'tormészet törvényeit meghamisítja s az igazság tiszta fogaimiit kétes homályba burkolja a helyett, ^logy az életmódjához szükséges, komolyabb müvekkel foglalkoznék s azzal hiányos ismereteit kiegészíteni, gazdagítani igyekeznék.
A községi könyvtárak felállításának csak ott vau értelme, a hol már az iskolai könyvtár téhyleg létezik, mert cz amannak i-sak folytatását képezi; a községi könyvtár f hivatását csak ott képes igazán betölteni, a j hol ez, az iskolai könyvtár kifolyását ké-[. pezi s a hol azzal fokozatos összefüggésben I áll. Ha azt akarjuk, hogy az iskolában szerzett ismereteket az uj nemzedék az életbe
is átvigye, azt-nevelje, bővítse és szaporítsa,likkor meg kell kedveltctliünk vele a/. önművelődést olvasás által; adjunk kezébe szórakozásul olyan olvasmányt, mely szivéhez, szelleméhez, értelmi fejlettségének mértékéhez szól azonnal, a mint az olvasott dolgokat felfogni, megértcui s átérezni képes. Kz pedig csakis az iskolai könyvtárak életbeléptetésével lesz kivihető, llogy aztán iskolái könyx\'táii községi könyvtár is legyen-e cgyszersmiut, vagy miud a kottó két külön czim alatt szerepeljen? az, az eredményre nézve közönyös dolog ; ncurközönyös azonban az, hogy, a kiindulási pont\' az iskolánál kczdődjéJ<-o, vagy a község felnőtt tagjainál? Ha a könyvtárak felállítását áz iskolai nevelésnél kezdjük, az eszme népszerűsítésére kiinduló pontul az iskolát választjuk az olvasás, a közhasznú ismeretek, a mulattató, szivképzó, crkölc-snemcsitó-irodalmi művek terjesztését az iskolai képzéssel összekötjük, az eredmény sokkal biztosabb, mintha erre az iskola mollőzésével egyszerre azonnal a felnőttek lelkesedését, áldozatkészségét akarjuk igényl»Ovvonni, kiknél az iskolában szerzett ismeretek rég elhalványultak s kiknél a rideg közönyösséget megtörni, az önművelődés iránti érdekeltséget felébreszteni legbiztosabban az uj nemzedék szervezése- é.ftörekvésével lehet. Az a szülő, kinek egy községi könyvtár jelentőségéről igen korlátolt vagy talán semmi fogalma siucsenj- a ki ennélfogva egy ilyen intézmény létesítésére, melyről határozott, tislta fogalommal nem bír, áldozni sem ..igen hajlandó, az igen természetes; mig ellenben ha az iskolás nöVondékokuéi szabályul állíttatik fel, hogy azok mindegyike az évi reiides tanítási díjon kívül még az iskolai köjiyvtár javára is köteles éven-kint például 25 krt fizetni, ózon szabálynak a szülők is könnyebben alá vetik magukat.. Az iskolai könyvtár számárk beszerzett műveket a felnőttek is kezdik lassau-kint olvasgatni, az^osziuo átszivárog a. nép közé, kezdik felfogni annak horderejét, üdvös voltát; kezdik megérteni jelentőségét
TÁROZA.
Olvad a Itó....
Olvad A Int, meleg a iiap "ligára,
.Ilii a tavait, kivirul nem aokáia
K«, fa, virág borujábdl ÍMM-I,
Hejh I c«ak nokcni marad gyáatban a< Hrt.
Kirl.a lettík ax ín boldogságomat, Volna b*r<-»ak axivem i« már fol.l nlaO Nem hullnának árvaaágom kflnnyei, llsn.vaii.kb.il r<S*»abokor i.fino ki.
Majd ha ugy lem, elhagy a l.rt, gylitrelem: Kedt eremet új lionál.an fMklem, Ki\' madarak fölettünk art dalolják : Bierulciubeii vau mák ódén, inenyoraiág.
A csalódolt.
Megy a kin lány knra6v.il kccében, lli\'m kl\'.uy ragvog mind a kii axi-in^Uell^.. Nem titkolja, nem I. aaígyeii «;il»: Árván h»Kyl* l\'fitlrn ixorrtnji*.
A minap még »xt ix. nlo néki: ünnep után sgylltt fognak i\'lni; Addig larti tok «xíp bix<alA«(al, llogy vígra ii kiliirdcltík máwal.
Bxoniorúan 01 • forrái n.cllí ; ••W-e boldog vagy tán aoba IHbbí! Mit tegyen már^níltó haragjába\', Konaját a part knvábex vágja. ,
HAJOATÓ flÁNDoli.
Ütközet után.
— Sí. Jlllalre bcazHye. —
1813. október hó 24-ón Nnpuleon l\'rei-burglm órkuzfitt, hol számára a protestálta lelkiznél k&tzilettok lakást. Azonnal bezárkózott lierthior-vul t5» — nem is ritkezvo — Frnu-czinország Ugyoirűl tanácskozott vele; a tör-vónyltozi! testillet összeliivásáról sziíló runilnl-vAny t mondta toll alá s ulöláptet&okot, julal miizásokat és órdemjelex kiosztását intézte el. A tábornagy pedig a lipcsei ütközet alatt és után eb-stek jegyzékét terjesztető ebi, liethier-nek magának is volt egy baloltja, kinek elvesztél különösen fájlalta, s oz ogy unokája, a liittal d\' Avrangoa volt,ki mint alezredes szolgált a pehány nap olfitt felállított uj vértesezredben. K bátor tiszt Lipcse külvárosában esett el l\'oniatowski horczeg visszavonul.isának vé-delméuél.
Midőn Herthier tábornagy d\' Avranges nevét megindulva omlité, Napoleon összerezzent, különös kifojezéMel tekintett az előadó neuc.bateli horczegre, a \'rövideh azt kérdezte: .Nos még kik fölött kell sajnálk znora, tábornagy url"
— Siro, Dolmas osztály vozér is olcsett a szász tüzérség golyói által, és vole ogyütt Vial, Kochamboaii ■ ■ •
— Kiég, elég, — vágott közbe Napoleon s két kozébo rejté arczát; azután lassan ismételte: — Uessiercs, Duroc, Kirchoner, Uruyeret VialjHocbambenii, Delmas, l\'oniatowski I.... I Mind meghaltak I Mindi Oh mily borzasztó^ Mikor lesz már egyszar végol Hát n<mi folyt még elég vér IV— S rörid szünet után igy
szólt ismét: Ön azt mondá, bojjy bátor alezredesem közt d\' Avranges ts ....
— Igen, Sire, 6 a jiorosz kardok által esett el. Végszavaiban is. felségednek mondott köszönetet iránta tanúsított kegyeiért, s utolsó lebellete hazáját és anyját illette. >^ire az az én nóvérom, és ő ....\'— Itt elhallgatott Herthior és szemeit kezével lodte el.
Mialatt Herlbief szólt, a császár kezei remegtek, ajkai elhalványultak, — mi nála mély megindulás jele volt. lehajolt az asztalra, melynél ült, és kinyujtá karját, bo^\'y llerlbier kezét megfogja, s azt szó nélkül kétszer megszorította.
A tábornagy magához tért s igy folytatta beszédét: Siro, az unokám halálára vonatkozó nrollékkörülményok között van valami olyas, mit meg sem tudok magyarázni .magamnak, a mit alig hihetek, habár biztosau állítják.
— Nos, mi az? — kérdé Napoleon.
.— Sire, az nom is gondolható, esik
gyerekség; egyenruhája és vértjo közt.....
pedig d\'Avrangcs nom volt bolond. . . .
— De, ugyan mi az?*— ismételte a császár türolmotlooUl.
•— Siro, egy kis bábkardot találtak nála, minőt a gyormokokook szokás adni; dó oly kömény, összeszáradt volt már, hogy alig tudták mogismeroi, mi lobot. A körülméuy azonban, hogy gondosau papirba göngyölve, s a tiszti okirat közé voltrojtvo, melylyel Felséged unokámat a mult évben inogtisztolui kegyeskedett, azt gyanittatja, miszerint o játékszert ó, * nagyra bocsülte. . .
•— Ez kulönöt I — mondá Nspolooa csen-
desen, és maga elé tekintett, mint a ki nem látja, mire néz.
— Bizonyosan valami ajáudék volt ax, \' melyet ő még gyermekkorában taláu unokatestvérétől kapott, kit igen szerotett.
— Öu téved, lterlbier, — felelt a császár s kezével homlokát törülgeté. — lg«", ágy van 1 — s ismét gondolatokba merült.
— Húr mint legyen is az, — mond lterlbier, — de olégkülönös! -
Alig mondta ki ezt, a császár azonnal felkelt, odu ment lierlhierhez, görcsösen iiicgra-gadá karját s néhány pillanatig szóhoz sem jutott..Azután mosolygott, de a mosolyba anoyi keser.üség vegyült, hogy a berezeg már attól tartott, miszerint őt- megsértette. %
— Ön ismét téved; Ueiu különös az, hanem magasztos! D\'Avrangcs megtartott* szavát, lift maradt esküjéhoz. Egyébként van talán még más mondanivalója is önnek ?
— Nincs, Sire.
— Jól van tehát, monjon; legyen gondja az általam helybenhagyott ajándékok azonnali kiosztására. Ilagyion magamja, Herthier, egyedül óhajtók maradni.
Napoleou két kezére nyugtatá főjét s mély gondolatokba merülta, a tábornagy magára hagyta őt, de hiába gondolkodott a fölött, mi összoköltetés lehet Napoleon, as ő szerencsétlen unokája s a kis bábkard köaött.
Azon iilóbeu,\' midőn a Véndom-térnek még más navo volt és XIV. Liios emlékének kődarabjai a begyepesedett burkolaton hevertek szerteszét, épen 17\'Jl-ben ogy- tüzértiszt járt fel « alá\'ü miyduuui puszta téren, gondol-
ekkor hozzá lehet fogúi a községi oltasókör szervezéséhez, melynek fizető tagjaival köny-nyenlehot létesíteni egy, az, iskolai- könyv-\' tárral szoros, de fokozatos solidnritásban levő községi könyvtárt.
Ez eszuio keresztülvitelénél leghálásabb tér uyilik az iskolatanács tagjainak. Ók a megyének mind anyagi, mind szellemi tekintetben tekintélyesobb osztályát képezik, a megye különböző pontjain laknak, a uéppcl érintkeznek, arra jelentékeny befolyást gyakorolnak; ennélfogva e téren reményteljes mozgalmat idézhetnek eló s csak akarniok kell, a sikert legbiztosabban kivívhatják.
Ismételve kifejezem azért azon óhajtásomat: vajha ez eszmét a hazának minden művelt fia, de különösen a megyei iskolatanács, — melynek cz ügy szorosabban hivatásjvöréhez tartozik — felkarolná, a? ügy élére állna, annak valósításáért minden lehetőt elkövetne! mert a nemzet jövőjeért, a felvilágosodás előmozdításáért minden lehetőt megkísérteni hazánk, nemzetünk, em-bert ácsaink iránti kötelesség, de leginkább kötelessége cz azoknak,kik társadalmi álláspontjuknál, s n megye közönsógóiiek .bizalmával jutalmazott hivatásuknál lu^va az akadályokat- könnyebbe.ii legyőzhetik.
GYÖKKÉY JÁNOS.
Nóiétuk » klnt-slúrl mloko/Hósről.
/
>\'!kül.i:
Régi dolog az, liogy ell lehet vitatkozni, azonbun a/. egy.\'Zor még som szorotnöm, ha. észrevételeimre valamely bar-, sány férfiú eget-földet nl7.(5 válássá, mint ogy torony tüzérének kétségbeesett hangja zavarna • fúl jövő gondolatomból!
A .Zala-Somogyi Közlöny" 1871.övi31. számában megjelent, természetilcg oly foiiséges-iiük mondható Mármarosból ogy igen kiniurilő czikk, mely az ottani erdők rendellenes kezelését, novozetosen pusztítását oly szomorú alak-. ban tüntoli öleink. különben az cnlő|»us/.titA-sok napi romiul) vannak az egész ohi>jlgban ! tekintsük csak az ujabban\' Zala- ós Somogy-megyét — ós tapasztalni fogjuk tokiuuilybs nagy birtoklóknál, hogy . mindon beosztás és czélirányos kezelés nélkül ogész erdő-testek tönkre tiltottuk. Azért no forduljunk ol hazáük-nak^mimloniftt ily alakban ismert képétől, hanem iparkodjunk még azt időjében a lehetőségig jóvá -tenni, egy oly kincset a yégouy észottói megmenteni: melylyol nemzeti létünk jobb jó-\' vőju is megsemmisíttetnék. Hiszem, hogy az alapot elméleti és gyakorlati tudomány mindenkor olég őrös arra, hogy az által okszerű.és (szélirányon kezeléssel biztos jövőt szoroznunk, hacsak egyesek önzése és elhamurkodásli azt meg nom semmisiti; do akkor méltán kérdez-hotjük, hogy miro való a törvény, ha annak 1 nincs kiható orojo? Azt is tudjuk, hogy a k\'>r- | mány körében az ordészot torén vannak olég | számú és jól dotált férliak, kik iiz erdők osztá- | lyozását, annak értékesítését az üzletterén elö- ,
adásuk szerint számok- és betűkkel oly hathatósan érvolik, a mint tárgyúk külöuböző részei azt megkívánják, molyok állápotját annak ide jében különböző sziliekben egy fostméuynyé, a» alkatrésgpkot dústoruiőképosséggé varázsolják, s igy müveik a kormány keretében az egység müformájával is bír.
Mármaro»ban,hol Flóra gyormokoi különnemű sziliekben ragyogva, örvendettek a regé-nyos bérezoken pompázó feny vesék- é»lombor-dőknok.molyokálladékni,minl viilarJUk szolgáltak, a&k tíibb helyen a kormány megbízottjai helybenhagyásánál fogva, irgalom nélkül letaroltattak,mely álladókok végpusztulása a tavaszi hóolvadásük, záporok gyors rohanásait nagy mérvben előidézik soz által a terményekben oly dúsgazdag alföldet is nagyban sújtja egyrészről a\' Tiszának, másrészről a Marosnak sokszoros kiáradása, moly megtörtént intézkedések káros következései vétkes emlék gyanánt «/. utókornak raccomodntio végett visszahagyatnak. v\\ ..Maros" és Szegedi Híradó" czimű lapok utóbbi számaiban ujomiu feljajdulva je-húitik a Tisza és Maros kiöntéseit; szerintom őzen országos bajok oiiuét fejlődnek, hogy számtalan ős erdő vétetett tarvágát alá, melyek lutaroltával azok ön tenyészettel nem birván, a letarolt térek pedig máig is parlagon hevernek. — Azon téreket tehát mielőbb mesterséges művelet által bekell fásitani, melyre a földrész termő képessége és az éghajlat határoz: szerintom Icgczélszorübb lenne, gyorsnóvekviUti fanemek kel : közperesznye(pii)ussylvostrr>T),vagy szurkos fenyővel (austriaoa) elegyítve; koesá nyos tölgy-(oiiorcus pudunculalio) éi juharral (platnnoides) fásitani. Mert téves tervek kivitelénél az oly erdőgazdászntnál, mit a vámon nyerünk, azt a réven tízszer- veszítjük ; mert a magas hegyekből lerohanó vizek hosszú évek során át utakat törvéil, nemcsak a hegyek aljában dústermő szántóföldeket és réteket teszi semmivé; hanem a kies és róna videkü produ-cens alföldünket is.
Azonban, mielőtt több téves eljárást hoznék szőnyegre, az ujabb erdei törvény egyes pontjaira szerény észrevételeim a következők :
Korunkban, melynek haladás a jelszava, törekedjünk reformot i szközölni mindazon kér (lések körül, melyek ildomos mogoldásától hazánk szobb jövője és felvirágzása l\'oltéloleztolik.
Megvallom, hogy tisztelettel hajolok Illeg törvény előtt, távol legyen tőlem azon mu részség, fiogy iizt kritika alá vegyem, azonban egyes pontjait liem helyeslem.
1-ör. A 141. ezikkely, mely még a gombára is kiterjeszkedik az erdórészek\' minden kivétele nélkül, inert különbség vau a térek ben, utóléretoU a tolvajló líatal vágás részben előkimélel, vagy szálerdőben, mely szerint a büntetés is eazközleiidő. ,
Szigorának találom a\' 14ü. ezikkely t, moly szeri n^bizony os föiiförgó\' körülmények közt azt no-talán megveszi, könny •fj^még hármas pénzbírságra is Ítéltethetik. - Örvendünk ugyan, ha törvény szigorú és minden speeilicus esetre kiterjeszkedik, - de nem szeretjük, ha csekélység- vagy semmivel bíbelődik.
. Nem tartom egész korrektnek a 171. czikkelyt se, mert midőn vfcy erdóór ólorzott tárgyat nyomoz, a gyanús helyre annak szab id benieiiési joga ne logynn, mert még a törvény szellemében assisteiitia után kell. az erdőfrnok előbb menni a közelebbi hatósághoz, addig az
elurzott tárgy könnyeu tovább odázható.
--■ - - •■ -
Nom tartom korrektnek a 174. ozíkkolyt sem, nVrt szabad egyezkedéseknek mindonUtt vall helye, annál inkább ott és\'aljkor,hol n.ká-rositó-a károsítottál egyezkedett.
Nem.tartom egészen korroktnok u 170. ezikkely azon passusát, inelv arról szól, hogyha a kár és kőltsiígek az eladott tárgy árát fölülmúlják, a hiányt a kárvallott szóbeli por utján követelheti, mert ez végletek- és nagy visszaélésekre vezethet.
Nem látom egészen világosan körülirolt-nak a 203. ezikkely tői egész a 213 -ig szóló ezikkelyeket se, moly általánosan ugyau nem, de bizonyos kii\'rülmények közt a magántulajdonost egészen prakáriussá teszik.
A törvénynek határozottan ki kellett volna mondani minden megyében az erdők kiterjedtségét s felosztását, mely szerint azok kezelését, fentartását a törvény értelme szerint kifogyhatlan előuynyel eszközöljék,azok újbóli-| tása, öutenyészot, ültetés, mag, vagy csemeték | által eszközöltessék, e tekintetben iu erdők ki-\' terjedéséhez mérten mindon megyében, erdő \' ! felügyelő czim alatt tevékeny szakértők nevoz-! lessenek ki, kik jelentésűiket évnogyedönkint a megyénél, a inegyo nődig a földinivolési mi-iiislériunínál holybeniiugyás végott feltfrjesz-lené; ha azt noiii akarjuk, hogy az erdők vég-pusztulásnak logyoiiek kitéve T
NKIJSZIDLKK JANÜS,
í3erdí«i.
<;a/4iasá^l Ituvl teendők.\'
Mdrcziui Mban.
U asd ászát. A tavasz lassaukint elérkezik, és ezzel együtt meggyűlnek a mezei munkák is. A szántás, vetés e hóban már mindenütt megkozdhotó, sok helyt folytaiható. Ilyenkor annál jobb, iniuél több igavonó marhája van a gazdának, hogy a szántást és keverést mihamar elvégezhesse; aztán maga,- vagy öreg bérese ez alalt a vetéssel foglalkozhatik. A vetőmagvak milyenek legyenek V\' Azt elmondtuk még a mult hónapban; most tehát csak azt jegyezzük meg, hogy üszökös és kon-kolyos gabonát a gazda soha el no vessen, mert az aratáskor és csépléskor bálija meg elég keservesen. A magol, elvetés előtt nagyon ajánlatos megszerezni vagy gipszezni, miáltal a gabonát megmenthetjük az üszőktől. Azt már úgy is emlitotlük, hogy a gazdf} mindig legjobb fajtájú, gabnájiit vesse el, m<ert csak ettől várhat a jól trágyázott földben kövér, gazdag aratást. — A vetést tehát megkezdhetjük, és vetünk zabot, borsót, bük^ányt, rozsot, árpát,\' búzát,-lóbőrt, mákot, lmu-isét, baltaezimot, czék-lát. Kzzol egy időben iifog lehet forgatni a kender-, répa- iis dohány-földeket is." A repozo fol-töltögetése szintén e hó végével történik, azért figyelmeztetjük rá t. gazdáinkát, hogy annak idején muftii nagyobb hasznát lássák. A tavasz rendesen esőzésekkel kezdődik, azért szükséges az őszi vetésekben a vizvezető barázdákat kiigazitnni, ós ha netalán megállott voluu rajtuk a viz, azt mielőbb levezetjük, róluk, nehogy a szépon mutatkozó vetéseket kimossa. A víz vezoto barázdák oly fontosak, hogy arra minél többször kell emlékeztetnünk gazdáinkat, no-hogy saját kárukra,-azoknak-jó karban tartását elhanyagolják. A tavaszi votésékotmoghon-gerezzük. A silány réteket javítjuk trágyázás
kokó arczczal s kezeit hátul összefonva; legfó-lobb 26 évesnek látszott, kicsiny, sovány és karcsú volt IIos J ú, fokoto haja vállára csüggött le, s rondkv vül tüzes szemei halvány ar-ozának \\eirhal\\nn, eredeti jelleget kölcsönöztek. A tiszt időnkint megállt, s fájdalmasan v.égig * kíntett a téren,\'inoly az őt még nem rég éké: \'"i tett diaiialjel vény októl igy megvolt foíZtvji. Először \'megnézte a széthúzott szobor talpkövét, aztáu az égre tokintett; miut a ki gondolatban ogy tomplomotj diadalívet vagy oszlopot épít. ,j
A tiszt még igy clmortílvo állt, midőn egy fíuoska a közeli házból kiugrott, váratlanul hozzá közeledett és katonai bátorsággal nzt kérdezte tőle: l\'olgár, nomde ön tábornok?
— Nem vagyok az kis barátom.
— Ah! ön nem tábornok I Nem is a tüzérséghez tartozik V
— Természetesen, ott szolgálolfpdo én csak parancsnok vagyok. . . . Ugy-o az valami nagyon jelentéktelen V
— Parancsnok, paraticsnoVI — ismétől te a tiu gondolkodva, aztán föloiuoltoJejét s nagy szemekkel a tisztro.tokintott és folytatta: — Az nokem mindegy I én parancsnok j is szeret • nék lenni 1\'Nagybátyáim azt mondják, hogy az már olég szép állás I Kgyonruháján mindjárt
\\ jól láttáin, hogv ön a tüzérséghoe tartozik, habár Jób nom akarta elhinni, de ő engem mindig boszantani akar:.
— Ki hát a* a Jób, ki uokod ellentmondani merészel V
Kh, az a mama lovásza. Mindketten az erkélyen álltuuk nüut^néicgottük ; látja olt
fenn----On már legalább ogy óra óta sétál
Itt, nemde ? .
K. gyors kérdésre" kissé elpirult a tiszt, az-| tán mosolyogva fololt: Már, régóta, várok itt valakit.
— Tehát, tnivel barátja nem jön, —szólt | a barátságos gyermek, — m-m leszek önnek
terhére, ha V,nlaiuit kérdezek?
— Kérdezz, n Iliit akarsz, Kziveson felelek rá, ha tudok, — válaszolt a fiatal tiszt, ki az ismeretlen fai iránt élénken kezdett érdeklődni.
— Jól van, mondja meg hát nekem gyorsan, befogadná ön engem ezredébu? Én nugy vagyok, már jól tudok olvasni, meglehotósen előrehaladtam a szépírásban és földrajzot is ta nuiok. Tanitóiu biztosított. . . . \'
— Uo, ho, fiatal barátom — vágott közbe a tiszt, ~ katonákat nem nagyság s/erint választják, azt rajtam is láthatod, hanem a kort és hazaízöretetot veszik lekiuletbe. Hány é<es vagy hát ? <
— Nemsokára nyolezéves leszek,polgár! Nézzen csak meg jól! - Sa Hú azonnal katonai állasba helyezkedett; a parancsnok |odig örömmel né/te öt s gyengén piros ajkát mosolyra vonta és szólt:
— To még igen liatal vagy, kis barátom; 1ia az éuibor nem is oly nagy, mint kelleiyi. lenni, de legalább elég erős legyen a háború nehézségeinek (i)viselésére. • "
— lJo |iiszen vau elég sípos és doho4\\ a kik nem nagyobbak, mint én. Tegnap is.láttám egy olyant az ezred élén. ,
. —moglohot; He neked olég erősnek kell lenned, hogy a kurdot elbírjad, mert ,az ellenséggel szemben nem elég csupán a sziv\'és bátorság, fiatal barátom.
-- Oh, hacsak a* kell hozzá, éu értek
I már a kardforgatáshoz; kérdezzo csak meg | nagybátyáimat, a kik szintén oly tisztek, mint | ön; tudom én az Ön nagy kaidját egy kézzel 1 is forgatni, nézze. ...
Kzzol a tiu, mint egy macska, gyorsan j felugrott a vizmedonczo szélére, mely mellett ! épen boszélgetlok, sögyik kezével a parancsnok j vállára támaszkodott, a másikkal megragadta j a kard markolatát és kirántotta hüvelyéből. E ! váratlan mozdulatra a tiszt hirtolen*.megfogta I és visszatartotta a gyermek közét s villámló sze-mokkoi, komoly hangon igy szólt:
— Megállj, kívülem senki ^om érinti e j kardotJ Vannak dolgok, melyekből egy gyor-| moknok soha som kell tréfát űzni; szállj le
azonnal, kis.oinbor! j — En csak megakartam mututui önnek, I — hebegett a gyermek, — és haragszik rám, polgár? Bocsásson meg, többé bizonyosan nem teszem!
Moghatottan karolta át a tiszt a gyerino-kot és letette\'a földre: Nom engedhottom meg, —. úgymond, — a-mit akartál. Do, hogy.megmutassam, miszerint neiu haragszom rád, b hogy harezvágyadat kielégítsem, egy csinos bábkardot fogok neked ajándékozni; elfogadod? Egykor talán másikul adhatók helyette; do no sirf többet, inert az igon fájna noköm.
—. 0|i igen, én elfogadom, — kiáltott a fiu, ugrált örömében.és tapsolt kezével; — do « csúf téren niucs is/bábáruló. — tette hozzá s felszáritá könyoit. \\ \\
Majd találunk mi egyet néhány, lépésnyire, a\' kapuczitiusok kertjében, ha te oly szives lészsz Byiljösz velőm . . . Azonbau, nem télsi attól, hógy távollétod miMt aggódni fog-
ós t\'űmagv alikai, vagy szénapolyvával való bevetés által. A vakandtúráaokat olcgycngeljük, úgy szjntén szétszórjuk a liaugyafészkoket is, mint a molyok a kaszáláskor sok alkalmatlanságot és kés\'odolineakedést oko«mik. Legjobban líd a széna, ha ilyenkor, inárcziusban a rétekre vizet eresztünk és rajta hagyjuk egykét hétig állani, mi áltól\' a tenyésztést uagyban olő-Begitjük. Ez főleg ott alkalmazható teljes sikerrel, hol a rótok mellett tó vi»gy patak van, és a zsilipek felnyitása által rájuk lehet a vizet, ezekből ereszteni. — Marháinkat most ne hajtsuk a rétre legeltetés végett, inig csak a szénát le nem kaszáltuk, mert ozáltal a fű növését nagyon akadályoznék és a kárt kaszálás után tapasztalnék, a mennyibon nagyon csekély takarmányt nyernénk. — Hogy a raklárakban a gabonát most is többször inog kell forgatnunk, azt úgy hiszszük, nom B.zükségoshosszasan emlegetnünk és bizonyítgatnunk.
M a r h a t a r t á s. A hasas kauezákat most nom tanácsos nehezebb niuukákra alkalmazni, miuthogy a mogorőltetéa nemcsak rájuk, de csikójukra nézvo is veszélyessé válhatik. Ez-zol azonbau épen nem- akarjuk azt mondnni, . miszerint mindon munkától óvjuk őket, sőt inkább nagyon ajánljuk a többszöri jártatást és könuyebb Jíiuukákhoz való alkalmazást. — Az igavonó állatokat, most, midőn a szántással yau nak elfoglalva, jó takarmánynyal koll tartanunk, hogy a terhes munkát annál könnyeb bon és vidorabban végezzék. A tehonok, különösen a borjasok, szintén megkívánják a ua-gyobb, figyelmet és gondot, azért burkon diát, répát és egyéb guiuós- és gyök-növényekot adunk nokik, jól ínogvágva ás darával keverve. — A juhaklokból a trágyát, legutóbb e hónap elején, ki koll hordanunk. A mi a juhok takarmányozását illeti, arra nézve, különösen a bárányok ellátását illotőlog, megjegyezzük, hogy ezeknek zabot és ezen ki vül a lehető legjobb takarmányt adjuk, igy aztán szépou növekednek. Nagyon, ajánlatos, ha a fiatal bárányok a déli melegebb \'órákban naponkint kihajtatnak a szaluidba.- A kosokat, melyekot utólagos, pótló hágatásri (ugratásra, lodozósro) akaruuk használni, zabbal tartjuk és a meddő anyabirkákhoz áteresztjük.
A kosbárányok közül azokat, melyeket piog akarunk liagyui, idején kihoréltotjük. A sertések táplálásira vonatkozólag, minden s régimarad. A szoptatós koozáknak és inal ezokuak mindig elegendő eleséget adunk s fi almot tegyünk alájok, legalább naponkint e^ szer. Ez igen czélszerüleg történik osto felé, « mikor az anyát malaczaival kieresztjük az ól- . ból és az alatt az almot\' kihordjuk ós újat te. szünk bo. Az auyakoczák főtt burgonyát (krumplit), a malaozok pedig elogoudő árpát kapjanak. — A kotlós tyúkokat még e hóuap elején megültetjUk, a minők az az eredménye, hogy korán lesznek aprócsirkéiiik. lizokot kezdetben köleskásával, később aztán, ha már nagyobbodnak, buzahulladékkal és rostaaljával tartjuk; mert attól, mit a szemétdombon találnak, ugyau nom foguak ám meghízni.
Kertészet. Első gondunk mindon esetro a melegágyakra irányul, molvekot ua-ponkint szellóztotüuk, ha szép idők járnak; este pedig befödjük azokat. A melegágyak told -
{\'ét inegporhauyitjuk, az ugorka- ós dinye-ágyak töré pedig többször fris trágyát holyozünk. Aztán votünk beléjök; káposztafajokat, kalará Wfíoiylaláx a meilékMeii
nak? . . . Egyébként azután iimét ido vissza vezetlek.
— Oh, szabad magamunk is kijárni, do. hogy Jóbot meg ue szidja a mama, mégis inkább megmondom neki, hogy öunel megyek s nemsokára ismét visszatérünk.
— Igon, az jobb is ... .
(KulyUtAsa kOv.-lkeilk.) \'
GYULAI BÉLA.
IRODALOM.
— Uj lap. .Oyöugyös" ozimfl vegyes tartalmú hetilap mutatványszáma küldetott l* hozzánk. Felelős szerkesztő Földváry Kálniáu, társszerkosztő Szalay Józsa. Ára: ogí\'ér. évre 4 frt. Mi, kik n vidéki érdokok képviseláscw szükségcsnok tartunk minél több vidéki lapot, örömmel üd vözöljük uj collegánkat s tartós jövőt kivánuuk I „^
— A Follegi Viktor által szerkeszteti .Apolló" cziinQ zenomA folyóiratnak in. Iiér* eső ü. és 4. számai beküldetett hozzánk. Az «\' sőnok tartalma: .Nöeturno" Zólyomi Jánostól; .Menüetté" Schubert Foroncztől; .lvoniob magyar és friss" Szabadi Frank Jgnácztól. A másodiké: „Albumlovolok" Beliczay (iyulAl-\'-L „Andante eantabile" Mozarttól; „ImprompW*, Foiglpr .Viktortól; .Heigtátási induló" lWoaj Móricz, toron tál uiogyo főispánnak ajánlva, A" Lajostól; .Anyámsírjára" Uuéinojky•|<ip<Htö\'-. Ára egész évre frt. Ajánljat a zeuetnAbar*-tok pártfogásába. \'
Meltéklet jR „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 19-dlk számához.
Uét;.k»f%lt, hagymát és ennek mjn.len faját, ] Haláloxás. Gyiílai §uál Krintóf so-
ji«láuit, uiajorannát, zellert, paradicsom-almát, | inogymop-ófcbirtokos közbuesíilés- tiszteletbeli
álfó npínés emberbarát és íi/.ávay János jeles
hónapos retket most másodszor, újólag <iu-irassuk. — Az időjárás most már olva\'n. hoirv
ássuk. — At időjárás most már. olynto, hogy képzettségű, s hg. Hsr.terházy uroűalmi mérnök tabudban is megkezdhetjük a vctoményozést. \' fobruár 21.ón im.Hi \' \'
. Vetünk tollát: salátái, murokrépát, potrozsel/- j műt, pas/.tinákot, spiuálo!, póréhagymát,- rot- \' kut, sóskát, czéklát, (vörös répát), turbolyát, korai káiM>sztál, kolt poxdort, ^searzonerát.) I Azután pedig Illtetünk és dugdosunk : foghagy-
inát, burgonyát, (korai krumplit), metélő hagy iát, (Sciiiiittling), a salátát a hónap végével | s csak ma vasárnap tart olőadiUt. Hely árak
február 21 én meghallak;.
— (lelttel (iutinann S. II. ur, kit miu-don hazai jótékony adakozásoknál ott találunk, a b. Kötvös szoborul szinte 20 forintot adományozott.
— li iHVD Kd« és Dante urak tegnapt előadása közbojöti akadály folytán elmaradt,
kiültetjük. Azt tiíláii fölösleges is említeni, hogy elvetés és elültetés előtt az egész kertet felássuk, inegporhanyitjuk,. elegyengetjük és iiinggero-helyezzük, ft\'.lán egyes ágyakra osztjuk tel. A spárga ágyak gondozása szintén fontos, a inuiiy-" ny\'iben szükséges róluk a trágyát legerublyézni, a földet pedig kissé ielporhunyitnni. — A sza-inócza ültetést most is olvógozhetjük, ha ősz-szel tenni elfeledtük ; a földet azonban bóültQ-tés végett igen ajánlatos kissé megtrágyázni.
Gyümölesóseot. Most már a gyümölcsfák körül is meggyűlnek a tavaszi munkálatok. A fák ültotését folytatjuk vagy elkezd-jük ; a hernyókat podig minden módon kijrtani törekszünk. A fák nemesitése e hónap - végével már megkezdethetik, főleg a párosítás és oltás. A fákat ezzel kapcsolatban folyton tisztítgatjuk és uycaegoljUk, mint az alma-, körte-, naspolya- (lasponya-) éa birsfákat. — A fiatal kiültetett oltványfákra,\' különösen a kajszibl-raczkfákra nagyon ügyeljünk és minden lő liink kitelhető módon óvjuk ezeket az elfagyástól. A magiskolftban és faiskolában is van most már elég dolog. A magiskola földjét gerob-Ivével elegyengetjük és egy hüvelyknyi mélységű barázdákat vonva benne, azokba ültetjük a magvakat, egynjástól 2—3 hüvelyknyi lá-Milságra ; a keményliójú magvakat azonban nagyobb távolságra is ültethetjük egymástól. A két-három éves .fiiatkákat most már átültethetjük a magiskolából nzoltványos kertbo ogyis faiskolába ; átültetés előli azonban gyökereiket jól oliszapoljtik, hogy annál gyorsabban megeredjenek. Az ültetésnél nagyon ügyeljünk, hogy a fa ugyanazon oldala legyen dél \'leié fordulva, moly előbb volt, és hogy no eresz-lessenek mélyobbre a földbe,mint eddig voltak. — A ribiszke ágakat most bujthatjuk, miáltal zaporodásukat segítjük olö.
Szó I lösze t. A szőllőtők döntéséi még e hóban is folylnlhatjuk, és ezzel együtt megkezdhetjük a szőllólőkók nyitását, melszését ültetését is, úgyszintén a nemeailéat sem szabad elmulasztanunk a silányabb fajú szőllők-nél. A télen lefóilött szőllótóket ugyanis fel-emeljük ésa födőül használt trágyát a szőllő végében egy határba rakjuk össze, melyet jövő •\'•■•/szel újra félhasználhatunk. A piiiczében nem szokott ilyenkor sok dolog hinni, de azért a jó "uzda többször letekiut, és különösön a tavasz nyillával neln feledi foltöltögelni bo-ail jó ó borokkal,miáltal csak javulhat. Kzzel oiryido-jüleg a hordók lotörölgetéaér is ol lehel végozni, liinMr sokan ezt fölöslegesnek tart ják.
M éh észét. A szebb időjárásnál a iné-li k ki szoktak szállani a kasból tisztulás végett. Ilyenkor a kas nyílásait sárral betapas/.tjuk, hogy rablóméhek be no törhessenek. A kiszálláskor a kasok alját letisztítjuk, miáltal a melleket egy lerhea dologtól óvjuk meg. Ila télen át az anyaméh (királyné) is elhullóit volna, ítgy most nr. ideje, hogy a kasnak anyát (királynéi) ailju.ik, killönben az eg/wz kas elvesz. Mosi természetesen gondoskodnunk kell, hogy a\'inéhfknek egész tavasz, nyár és őszön át lo-({.Ven éhségük, vagyis virágjuk, lionunn a mézet összehordják. /
II I r o k.
— Kluerexések. A kir. igazságügy mi-nisler a kajioavári törvényszék területén bírósági végrehajtóknak a törvényszék mellé: «Sz»-H\'lhy hiim törvényszéki írnokot ; a kaposvári járásbíróság mellé: üv«y*» Lnjo$ szilvás-szent-iiiártoni körjegyzőt és AJuduníng ■AWrpíjr\'Volt megyei esküdtet; a marczali járáslurímág inol-lé : Pohr ülndor végzett jogászt f\'tonku Jd-női ügyvédet ; a nagy-aládi járájiwróság mollé: Torma Emii kndarkuti lakost, ésHu-•\'••\'/körjegyzőt; az igali jár^sbirógjig mollé: X:rti(miklő\'i l.njo$ volt megyeTTSjrtldtet; A ►ligetvári járásbíróság mellé ; Hnkiitt Ljwici K\'*zlt körjegyzőt és Dóczy Ititn ügyvédjelöltet; " lengyeltóti járásbíróság mellé: A\'ronW</*r Mmi végzeit jogászt; a- csurgói járásbíróság mellé: Forinloi Fir*nca berzenezoi körjegyzőt é -SzVruüku Addm szentmiklósi körjegyzői ; a \'^bijárásbíróság mellé: JeUintk liegiö ond-fedi lakost és VargnLnjot kiliti körjegyzőt no-vezio ki.
— Effi/eniUt (Uilárilák,l- i. a „nagy-Kanizsai" dalárda" és „Leány-énekkar" jövő Mombaton, marczius fl-én a .Zöldfa" vendéglő "agy termébon hangversenyt tartanak. Hiszek, hogy a közönség is egyesült, lömegos-pár-tolánbanjrészesiti a dicséretes török vést.|A hangverseny után. tánciikoszoru rendeztetik..
— Sxxtiter\' színtársulata Kaposvárról "éázprétabo magy; hire járt, hogy Nagy-Kaui-
számozott 1 ft, földszint &ü kr.
— Csáktornyán a napokban egy tiszt-, tarló szolgálója — ki, mint mondják, a falu szépei közé tartozott — elment a közölt tavat megnézni, ha váljon léli rabbiiiucso alól felszabadult-e V — A szél kellemes játsziságával a tó habjait oly idylieu hányta egymásra, hogy a tiatal leány zó szemlélése által < elragadtatva
— — a habok közó\'velé magát, hol sírját is lelte. \'
— FeliixáiulállmUuii az a sok öngyil-, kosság, mi már történt a vasút buhozalala ola!
— (.\'síiklornyán közelebbről ismét, egy a vasúti személyzethez tartozó — egyén nyakát u sínekre töve, ollá el eletét u- kegyelmei nem is-morő locflmoiiv által.
— Sajtóhiba. Egy kis pont mily nagy i.lknlmallaiiságot csinál. A baUiou-molloki h ilászinesierek emlékiratában ugyanis igtatva volt: a halászok szegre.akasztható hálóik állal 2.0&\'>,lX>0 ft értékű kari szenvedhetnének he-lyeti olvasandó J?U — 2i>,0OU fl éctékil kárt sat.
— 1 Alkaton Sándor ur, írja a .Szegődi Híradó", helybeli is ismeri és kedvelt latic mester,\' (izentúl állandóan tízego<Í ós Arad közi fogja megosztani láncztanitási mftködésih, az év nagyobb részét azonban itt fugja loltoni, miután azo(i idókbuu, inidón a táticZoktatiU a két városbeli szünetel, a közel l\'ékvő városokban fogja e térou tevékenységét kifejteni. Közelebb llod .Mező-Vásárhelyre kapott meghívást. A szülék és Hövó|dék tulajdonosai bizony-nyal öröuimul veszik u liirt, mert gyermekeik s illetőleg növendékeik nem kerülnek mindenféle kóborló kontár tánc/mesterek kezei közé. Kzek szerint, mint hire jart, Lakatos barátunk sajiiitalunkra nem egy hamar jó körünkbe.
— Vakmerő tolvaj liipp.ing Nagy-Kanizsán. A mullkor már emlileuuk, liogy a helybeli szentferenczrendüok zardájában órákat s pénzt loplak ki a szobából.; a napokban pedig délelőtt U— 10 óra közt L. tanár ur szobaajtajának hamis kiilóscsal való kinyitása kisérte-lék meg, azonban beluloiölt, a lakatossal kelletett az ajtói kinyittatni, uz illeió lauár saját kulcsával, nőin csekély meglepetésére, nem birta kinyitni.
— Perl fogorvos ur Hécsböl, miként lapunk hirdetési rovatában olvashntui^ ismét Nagy-Kanizsáu időzik: mindazok, kik fogbajban szenvedtek, so!; dicséretest uiondaiiak l\'erl fogorvos urtóbazérl őt az illetők figy elmébe any-nyival is iiiKabb ajánljuk, mert a szegényeknek ingyen ad rendelési. Műterme a .Korona- vendéglőben van.-
— A .Mayyar l\'jná(r aláírást nyitott Somogy-éa Haraiiyamegyék víz alatt álló Driva völgy ének segély zésére. Üdvözöljük a nemes intézkedést s minél nagyobb siker koszorúzza törekvésükéi!
— Sxántlékm tfi/tt jtás. Kapós-Ke-reszturban Uoró József lebr. íij— l\'.l.dik közli éjj"!- istállófí\'elgynjtotl; a tettes elfogatotl; a kár HMM) frt kör il van.
— Ázsiai buza érkezett hozzánk Tri esten át, p\'-rsze. nem valami nagy mennyiségben, de elég arra nézve, hogy kísérletet legyünk velo; felét most lavaszszal, felét podig az őszszel ibgjuk elvetni. K buzaszemek feltűnő nagyok, vékony héjjal bírnak s igy dúsabb liszt-tartalmúak, szillök sárgáslehör.
— ÍAlky Kristóf ur, a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez kivezeti ügyéaz körünkbe érkezett.
— [Korai bar don un. A gyakorlati .Mező Gazda* lo.;közel«bbi s/ámában olvassuk j A burgonyatermelés szorosan különbözik a zöldségtermeléstől, s csak azért teszek róla említést, hogy a mezőgazdákat igen körai burgonyák termelésére ösztönözzem, é« ennek egy — kertészok által alkalmazott módját ismertessem. A korai bugonya oly jól fizettetik, hogy a földbirtokos, ki zöldségtermeléshez ueiu éri, vagy azzal foglalkozni nem akar, neiu találhat jövedelmezőbb leriuéuyt, minthogy a korai burgonya igen keresőit czikk, melyet még a szegénvebb sorsuak is kapva vosznok. Kliez járul, hogy tőle a föld már korán inog-szabadul, úgy, hogy ropezo- vagy ős z i g a bo n á r a í m é g i d o j én b o v e th o-tő, sőt ez utóbbi alá 4 —G hélig még eszlonáz-ható is. Ha ez nom illonék boafordába, akkor a koriifr burgonya után — tarló répát ter-molnünk, moly oly nagyra megnő, mint ritkán »rozs után. K jövedplinoző üzlet főfoltételo először : meleg fttkvéi, hogy a burgonya korán érjék, másodszor dús hozam-u,jósigen korai faj t a, végre k i c s i r z o 11 g u in ó k korai ol r.u k ás a. A korai biírgoiiyák között van némúly jó h ski fajta, és. kortészok által miudig uj és jobb wjlák hojiatutk be_Ilyon p, q, m uj wnerikai rónnburgonya, mely
majdnom korábban érik, mint-az u. n. hat h e-tos burgonya, mellette podig mégegyszer oly dús termő éa lisztes. Ha nincson kitűnő < korái burgonyánk, moly a/.. illető talajon jól díszlenek, akkor .legjobb néhány* fajlát hozatnunk s yelök a termelést megkísértetünk ; később közül.ik .egyet, vagy logfölobb a két legjobbat ineginrthatjuk.
Hogy korán legyen burgonyánk, azt f o b ruóiban, legkésőbb marczius ele-jéu nyirkos föld, homok- vagy fű- , részpor közé kosarak- vagy lAdák-b a rakjuk s ezeket m e I e g helyre, p. o. s z o s z ó g e líi li e I y i s é g b e, m a 1 á t a , s z á r i t ó k b a, cselédszobába v a g y m o l e g i s t á 11 ó b a helyezzük. Ha a burgo-nya erősen csírázni kezd, bevárunk egy meleg napot, s akkor elrakjuk a gumókat. 10 végből a burgonyát edényestől a meziJCA >Í9í?Uk s ott , kiborítjuk\', mert a g ú in ó k már • többnyire ! gyökerek ot vertek, melyek in eg k i m ó- I ion dók s melyeknek kiszáradniuk nem sza- ! bad. A további kezelés semmiben sem tér ol a , közönséges burgonya termeléséiül.1 •]
— IttieUl hírek. \' Duka l\'twadar hazánkfia Indiából Ú0 forintot küldött az Köt- \' vösszoborra. ~ Az akadémia ez évi költségelőirányzata 1 ló, Ült) frt. —.Az idei színész-gyűlés J\'esten mari. I«s/. — A vegytani intézet építése és fölszerelése 27U ezer ezüst frtba | kerül. — l\'esti Frigyes hazánk földrajzi törté- , netél irja. — A pesii Ganz-öntöde azorosz kor- 1 mány roiidrihttéro nagy mennyiségű vasúti ke- \\ rekekel készít, - Gounod hírneves zenomer- | zöröl uz a hir terjed, hogy luegiébolyull. — ; U. Hotscliild londoni bankár két Ián; a 2 köteles . könyvet ír. — A légszesz a fák gyökereire meg\' , ölő hatással vat). — Egy berlini szabadkőmft- ! ves páholy izraelitákat is felvenni határozta.— 1 Angelica Germán bácsi g. k. püspökké neveztetett ki. — Márczius hóra a vasuti árkeletpiit-lék 10 %-Ud számíttatik. — \\ .lluugaria" szálloda resten I, 30Í>, 270 frt ó krba kerüli; maga lllmer a bérlő 4;")O,0«)O frl. beruházást telt, a évenként 81.200 frt. haszonbért fizet.— Jozs<;f föherczeg szórakozásból az .esztergályos mesterséget megtanulta. — lYágábau a. Uurl-heimféle gyár leégett. —
l\'ftlíIrHzeh\'lck.
I — 80 forir
sxakál- i* liajaMÍrt,-
I líny ilolírec*
\' állS|..)tl)»ll. A
o « |> s r i p á t egy leijei kör-
ií({ pedijg wiiitioil leéget»«T. •ni meMerivgi-ay inoglobatS* berúgott t újsoron valamelyik korc«m*l>«n ked-ililugilvin. tSbli lárasi a egy lóknpscs láitanágilinu, — <>lt beaxídkOxben • miuto nekl-Imvllll lókupcoi .\'>() frttal kínálta meg ax emiitett áeaut, ha hogy a« sxakálál éa bajusail elbairyja — ógi\'lletni. — Aa ic» azonbaii oiinyUrt nem mutstott hajlaiidiiaágol a mftlítre, baneiu a koraamsajló eU kOI\'ill • ax nap a v*»árban HO ftlirl kért háua láirt kéaíaíggel ráállott a* ajánlatra a • íelol- iráabau i« uiegfgyoaluk. Moat lehat rákerült a aor a nem min deiuiapi látványra, mely tortúrának ia beillett volna, » a gyi-rtya lángjni a kupecx nom igen kim^letea kexe állal irányoltatva, egymitutáli perzaelé lo elébb két fvlől, axuián alél a eaaUII, végre a bajuaat. Mldöu inladviiki mi-gelégeilholett a lufiléttel, ax igy irgalmatlanul megborotvált\' egyén a lórn pattant a liaxa vágtatott; hanem annyi bizonyos, hogy ax illet<t • fogndaaa nyomait a túlvilágra ia el fogja vinni ; — meri a gvertyiláog által egetett nyomok kittirOlhet-leinti fognak •baxelegui arexáu.
Szerkesztői üzenet.
140 „Állatvilág éjjel\' ím fogunk velo. ltl. W. Pe.
igyelMtibél jött oxáfblatb knxKljnk. a
rgkdldottllk,
cl Imi
„Sxemély.\'
illiii
ívI e
beteg gyet mig axoul
•liléitek lit
— .Sajtóhiba Kgy fi a I e n c v o a x o 11 etjárá. valöhaa a helvott a f e n n « v u x u 11 eljáráa,
— ólc< A te m o t é a. K napokba iaa«i.ár. mint a „Uyöli KttalOny\'- irji
gyógyitáa végett egyik or
.MiképY -lapban olvaa-
gyogyax
inklioi mlelt,
gyermek meghalt. KemlklvUl nagy volt fájdalma a hánUtos .axtilékuéV\' egyetlen szereteti gyerulvkllk el-veiateVfiilr.lt. De Végre ia megnyugodtak\' á ionban, a a. holt gyermeket koporaó hiányában egy xtákl.a tették fol a koe.ilra.\' A |.ánatoa .xillék holmi apróié koa báxl ailkaéglotek végett egy illeni kerekedő boltjába mentek be, a midőn Mvid ido múlva kijUunek, rémülve veixlk é.xie, hogy a kocáiról a x«k, éa exxel együtt a bolt gyermek ia bftuyxik. V.lau.i élelme. lolvaj hihetőleg gai-lag prédát gyauitván a xaákhau, a magára hagyott kocáiról axl axépvn el-yitte. A axillők egy ideig nyomoxták a tolvajt, de hasztalanul, végre U* be kelleti elégedniük o nem inindtannnpi, de legalább olea-i temetéaael.
- Kgy I k ul t r a ra d.i k á I i a párili polgár
cgyclle
gély.e . hlv. remélhetek V". — Kn ft momlbntok, hogy ilt gitliet. - „MŰ, leaklli „akkor inkább haljon
kérd»
apa, —
_ itékony
— kiáltott fel egyetlen gyen . Többen beizélik, m>«c-riut Napóleon vslaháii.v*xor parancaol adoil a ro-hamra, vagy iltköxct alatt vexényelt, iniiidannyiazor megaxokell\' érinteni egy gjürül, nielyet kia ujján hordott. I.álták, hogy e gjürüt, midiin ax üraiiii-me-rénylethöl c«odáaan megmeiiokülve, a nagy opera elölt koeaijából kUxállt, kegyelete.cn megeaókolla. Az állameainy alatt ia, kandalója előli Ütve, vagy li.l alá járva, ugyané gyltrüt láxaa ixgatoll.ággal íoigalta volna ujján. Hxeintanuk állítják, boulognei ki.anllá-ankur, inldöli a papirkamra elöli végbeaxédét tartotta, «. gyűrűvel játizoll. Azt hiixik, az ama gyüril, melyet I. Napoleon 1. birva, már ex állal mint talizmán tekinteteit, melynek történetéből a mit tudni lehet itt elmondjuk. Midőn Napoleon l.ajoa ItM-ki október ló-én édeianyjától llortemia ki.álynétól Arenhergboa elbucauzotl, hogy a .Iraaaburgi kalandolt kezdeinényeaxe, llorlemia, mintegy aojtelmével hirva fia e.eméi.ytoljei jövöjénok, k ivetkező azavak-kai adta ál uoki ama gyltrüt, molyet egykor Jo.e-phine kapott 1. Napoljoutól a jegyválláiuál: „Vedd gyürllt Ham, hogy tfliimánod legyen minden ve«xe-■lelem ellen." Ki e gyürü, caakugyau mint talixmáu i/eiépelt a aedaul napig I. Napoleon e a<avakkal „ll át Joiephiuojéuok: — K gyürü a azcreuciút Uuezolja hexxáin. Midőn Joaepbinéiöl elvált) axe-relte volna e gyllrüt, melyet uem tudni, honnét kapott, innét vlaaxakapui, de Joiophlue uem akarl attól megválni ( « a gyllrüvel ciakiigyana axeioneie ia elválni látixott I. Napoleon oldalAról. Joaephiue ha: liláig megtartotta a gyűrűt, a végakaratilag llorlemia királynénak hagyta, ixivére kötvén, hoyy ax minden Időre mini talixmáu örlxlcuék meg a Napoleouok cialádjában mint ilyet hordoxta Uédáuld III. Napo loon t ugy látaiik, hogy utóbbi időben -Kugoniáuak adta, inert ixerenciéje lealkonyodoit.
iukábl
egy német gaxd. lapban ajinloll I
kiciibeii
lagyb.
, teliál
i»l találkozni A lett előllzel xámiljilk.
1 ló. K. I Miháld. \' iniikbAn, hogy a f. évi . i*\'ni iz..|gálhat>iuk. A KI. ! loltUk.^A má.lk ügyben iu
kijeleutettük la axámbel egyáltalá. •záuiokat megklll,,
Üzlet.
Nigy-Kaalisa, ma
gabonaüzletben még miu
i 2 frl ÓO—411 kr.
íolyá,. frt. 1 Kukor
• kr. - -2 {,. Zali 1
. Kukorlcza 4 fl.
. Árpa 3 frt lo — a frt Só l kr. Kukoriexa frl. íiO -40 kr.
Vsisll nspoflklntl meselrend :
Hu la-peili idő azoré
lir.ná r.U lludára reggel ti ór. IS ,
délután 1 „ ■4S
eilvo 10 „ 4:>
Itéf alio délután . IS
...ive 10 . ÓS
Hze •mtiathélyré reg. :» , 4»
a.\'u. a v»:»
l\'rs igerliofba " éjjel II . :to
M.tl ■áui, Itarea.t ■Nzék.eg.ó , 18
. délbe i , 4:i
ra Hildáról reggel 4 . <:r
délután 1 . 4ó
eitvd ti . ao
llé. •bői " \' reggel 4 . 3-1
eitve 1U . 18
Hx< iiuhathelyrfil d. e. IU . 27
Tri eat felöl d. u. 1 . \' »
ealvo 10 , ■JJ
l\'ri igerhofböl reggel 3 . w»
Ca rciról 4 . l\'
délután 1 .
kertekben, mint a moiön IáUxik alkalmilxhalóiiak lenni Különben moglihit kliértoui, uiiuláu luk koltiég egyébntUéxiéggel ueui jár.
zaáról induló ámu ixenély
Érték- ét váltófolyam mart. 2.
!>.% metaliijues Ü4.GO; f>% uems. kölcsön 72.-; I8ti:>-ki álladalmi kölcsön l.Oöl ; bankrészvények 847; hitelintézeti részvények 335. London 112.1 f» ezüst ágié 110. 2í>; arauy da- . rabja íj.33; — frankos arany 8.03 kr.
Heti naptAr.
Mtroilui 3-fdl 9 lg 1872.
II; - éi heti- Katholikua nap- l\'roteitáui 5
nap____j naptár ^ JÍ
t») Jéxua ördögöt tize ki. Luk. Xi, 14.
:i Vssárssp Kuneg Kuneg| #
4 Hétfő Theopl.il Káxmér ft
ó Kedd KtliebiHS Kiuoblui rt
,0 Kxerda Krlgyea Frigyei n
1 CaUlörtök Aq l>m- Kellcltái
Héntek llten. Ján. Lajoi (£
9\' Hzo mb Kraneaicka Cyril éi M. M
Felelós szerkesztő: B4t«rfl Lajoi.
f
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
egrncrfl, .
Flgyelmeztetei. Az Általam •Alt 1» o m |> a d o u r |. a * t a, nifly igen t\'goll tuAria ktttolianicróasel fogadtatott, kedől.Asak Altul utAiioztatik a t. < z. ki idom, hogy. att egyeddl valid! oredeli [ott raktArban ka|>li»tó. Kanti |.nst:< az nem II |.ör«.iu\'»ok, bőratkAk, azoj.lők
növal a liSrazlu feiitarlAtAra ú« aaíjiitéreao l MlJir.
pr* SeMMi tem lehetetlen! Ki hiiti olyasmi il follalAltalni fog, iniltok « let ii loln*t kimíliil a czórnrinak iftl.e
rakedolml czikklll linas-i.l id\'i ni tl kitlluősrgo >- idu óta t.ibl, kerea-laégnek tehát til.loniámtl i,.a*la caak.az alóljegy-zoii mutatkozó minden-ájfullok ellAvolllAaAra, ;*n azolgál. Kgy köcsög
ntolBlt, hogy
^ Tyuksiem gyilrUk angoragyapjuból 12 <11.. -.\'A k w Mosópo, hogy 11 fehérnemű lióleliúr k/int ka|. ■nAIata Által i d ő. munka il» p í n x takaríttatik
lagyol
i foll
ízölltégc* mosAanAl. Kgy fontos csomag Sin kr. ^ Varazítlnta, használható komoly »Vs tr.\'fá» .lol| intával irV.lt levél a legélesebb lAtAau nemnek ia cnak az tudja olvamii, ki a* el.ox azilkségos ttlaailAas
lólklll a lálati ti
konyáikor ia n mát üclelieb fU*. á.«al együtt e,»k Brillanlinpor, mlarUluiu jioí, mely elne> azkoa, elavult, vagy ki non Lgy kO*flii«ígoi írcil.81 ké»
tfil.o
;at meglő,,ő taailAsaal egy (Itt v
tisztit
yengllll .«
eikéuek I
iiilag ké*. ii.igf.lel.
• I.Azi
(olgAlatot
Csiszoló iPolltur) vegyillék Kgy igen •g-- nolylyoin.ll.dei.ki elavult, fényveszlelt hntorait e.okély fára.Uág \' í \'ital uiaga ismét fényesítheti. Kgy ilvcgoao, elegendő ogy szoba ■g* bútorzatára. <iU kr.
« £ I W Ezüst csiszoló golyók, killlnfl azer elvakolt ér.ztArgyak •t: 4 UjltAsára * fényeiitéaéro; íjélklllüzhotlnn arany- é* «*(tlilmflv«»ok-í-jnek. Kgy db, b kr. S ~ j ML. Eziistöiö por. aoksxur
- . \'miudcnfélo érczneinUt néhány perez alatt taitósau uieglebol estis | 7 ^ tttsni, a ostUIKaOtl tárgyakra nézve, molyok aziut változtatlak, j if J, különösen ajánlhatók. I\'akfoug tárgyak czllalkfts hnnoolóvá vAltoz--r- J. tatliatóó. I csomag 2/i kr.
i jj i W Minden orak szabályozna a jól *za|.AIyzoit tájtfivol : -i B. ellátott napóra ; <•* inii>donkiii. k ajánlható, m.vol ex.iu minden-c»etf« blxtoa.óra után legjol.l. j.i lehet a gí|.e/«ii órákat igacitám, \'£ t- l db. kr.
i y Amerikában pátentlrozolt védlakatok, kitiinR aiorve-
j. 2 ixeltel, l»l*tó»ak *bo(Jlcó« ellen. 1 dh. ki»ol.bfflo IU. 60 kr. ;
u2 liajfyobli Vu, IK» kr.,1 írt; nagyok két\'kul. tra I frt ; uU«ó tálkákra ~ 3 jvaló üft, 40, fc«» kr.
^ Kllüno kaucsukkal keve.t lakmáz-csIzmakenScs; a hör
S j lió karban tartására. Kgy doboz (1 foilt) kr. G c.: A lábakat szár.tzan tartani mindenkinek "ajánlható,
•i^\'ítffe* « »K«»Wgni > .... A Motiger íelo kétitnC börcsino-f » |rfpíUxiiálala által a .. ,..il.a<ága n vi«...enle.»égo lo.ilartatik,
H \'o^fifiiyira, hogy a legi.o^ .i.....Mg tartó hordái után i» a via
•Í.S|At non. hathat » igy a ez-! ;..kóioio\'«eii eléretik. I llvegono Ol) kr. - E , Nagy eliinynytl bir az uj gép Irón, nom azllkníg ezt
j a mindig hegyezni, n tőré, olleu bizloiitult. I db. Ijibau 10 kr.; «- í íozoi.tban l.\'i kr.: tolltartóval z kénél ;| l kr.,.— egy telt tokban IM\'I\'JÍN. Miután a font ol.\'izor.dt tárgyak hamixitváuyb Minden, a raktárban található árutárgyakról zzóló árjog Kgyazorsmind Hgyolmeztotom a t. cz. rldóklűket Üzletei é« ponlosan oizközóltotik. Htámoa uirgh.cáaokra ajánlja mag
Igen alkalmasak a nadrágvédók, molyok a nadrágot jro.z időben hopinzkolA* ellen megvédik ; párja !> kr.
Legújabb rozsdapor, pi tozitott »zor a rowdafoltok eltávolítására \' vászonból, selyemből és má> kelméből, szintúgy | vas- . . nexíl ozzkrtUikről. I e.omag :tf» kr.
Angol birlaok, mely által miudenfélo bőr puha.ágol és laekfényt nyer. Kgy ki. Ilvege.o Ü.r» kr. i nagy Ab kf.
Folyadék enyv. KélkillOzhetlen minden l.áztnitáshan, meri az ember ezzel a aok kOlnuféle, mln.lon házban előforduló javításokat maga oaxkflzillhclí. Kzeu enyv évekig fentarthaló • hidegen használható. Kgy nagy liveggel 20 kr.
Szagtalan vltaentes agybetélek, az ágynak gyorokeknél,
betegeknél f gyúrok Agyasoknál előforduló elnedvo.odé.éuok elhá-
ritásara. I dh. 9t> kr., I.W), I.Ml, l.7o kr.
Cs. k. sz. szarpanfu zsirrüplcg tSapouin-Kott-Aetheri néhány mázo.lporez alatt eltávolítja mindennemű kelméből kivétel ■lólklll akármiféle foltokat K legújabb találmány minden oféle gyártmányt fellllmul, mintli.rgy a leglluouiabh ixiu lem rontja a „zoni.al szárai, azagtalau le.z. Keztylltiazlitnzhoz is ajánlható. Kgy „veg l.aaxti. ulaaltáaaal együtt 4t> kr.
^ Közönséges párisi ragasz Uvog, porezollAn, kő, tajt, fa sll>. gy»r« éa tartós Usazofoiraaxlaaácn, ngy hogy ez elválhatlan le.z, az\'"tugy kUMnféU. tárgyak 0<„ —i
IIveget porexellánnal slb., ngy hogy eaoiuag e iiélkUlftzhellon szerből . I folyadékban, igen bözéges. | llvog ;
W+- Villanyos fogktftk, melyekkel a fogakat fogpa n.áa gyógyazer nélkül le,ak tiazla vixxol) tiaztáu, felié 1 Iiélkhl és t.lkélotos egészségii«n fctiii lehel tartani llogy * " " y*k\'-1—- ......
ilííiikínl
« CD k
t tilnik fel. Kgy Ugyan e ragaaz

L\\ i-
Levél bélyegjegyek, molyok kényelme* haaxnAlhalAauk, olezóaágnk és biztos záráiuk folytán az ostyánál ttlbb elői.ynyel bírnak a jobbak, mint a pocaétviasz. I.ogtinomalib \' mlii6iégliei kívánat axeiintl felirattal, czimorreW uévrol, vagy névelővel . fKJ ,|b. 1 frt 30 kr i IUOt> db. I frt ÜÖ kr.
A hajat frizsoaégben fontartani é« szőke vagy ő. hajat altiét azinre foateni. a legjobb azer a dióolaj; iniudonfél vogytaui készítmény Ártalmai. Kxenurl tudatom a t. ex. kft;tíuaé, gel, hogy frlaa, kétazer tisztított valódi dióolajat raktáron tartól Kgy ki* üvege*® •.\'.\'» kr., nagy 46 kr.
wv- Uj balhafogógép dbja 2o kr.
n ia fordulnak ölő, lig>vlmcztotAin lehAt a t. oz. kltzünaéget, hogy az« zékok Ingyen kllldotnok.
i bizományi osztályára; ez egyetlou a m*ga iiomóbou. hol a legklaebt
a hamisítatlan Arnika1
indeufélo fejbaj ellAvo-j uek folytán a haj meg „ég kopasz helyeken i.
I0+- Szabályzó tollak, minden kézhez a minden • papirhox Igaxithatók, ngy hogy ogy éa ugyanazon tollal a legflnomabb azép iráazatot, mint a legdurvább iráat ia eaikitxMbclui. 12 db. 24 kr.
Legf. helyről pátentlrozolt méreg, egerek, patkányok, hOrcaiikftk éa vakaudok kiirláaára JótAlláa mellett áruaittatik. Kgy nagy bádogazoloiieze I frt.
í**- \\ tyukazeutiiok H nap alatti gyükerea kiiríására izol-gáló azer; ezen ujolian feltalált azer; túlhalad minden eddigit, azért jótállás melleit Áruaittatik. Kgyfdobox haazuAlati ntaaltá.-aal 40 kr.
S^- AuaztriAbau egyedüli raktA. ikappanón Olajnak, mely eao.lV>alA*aal bi litAaAra, a fejbőr a izek erőaithetéaéro a Irpöleg gyora uOveaztéléuek előaegitéaéi
hátráltatja a pikkelyek képződéaét ja. urvouierut tiaaiuamat súrlódások, lirzamodáaok, inrángaUiaok rheiima, égotéa álul oko xott sebek ath gyógyítására. Közelebbi értoaitéat tartalmai a hozz caatolt leírás. Kgy llveg I frt.
^őrpasta kaueaitkkal; ex a bőrt olpuixtltliatlanná toazi klIIOnbaen ajánlható lóazerazAmra atb. Kgy bAdog azoleneté vei 1)0 kr.
Legjava beretva pasta. K paata a beretva kuazOriiléiét foloalegoaaó toazi. Kgy doboax 2.ri kr.
Nélkninxhotleu mln.lon liáztartAiban az uj patenllr. köszörüld, mulylyo) k.í\'i.oyildou éa legkiaehl. fáradság nélklll min dentélo motazóazért, ollót, kéat. egy perci alatt megl bet ki.axorlll.il Kgy db. af. kr.
Beosl legjobb folttlsztltó víz, ogy iiveg 10 kr.
Enorlvoir tdatéut kiveszi a fria tintafoltot mindeufaita kelméből. Kgy liveggel 1b kr.
Minden látatlant láthatóvá lesz az uj zseb-gérosó segítségével, mely minden tárgyat 10 , 20-, 30—loO-azor nagyit, -J. >gy hogy a ■>••■• il<-.H íii.i,„.lil.i i. ii..ii,, ...„..\'ín

I E
II
\'HÍ
il r.á 5 iii
2.7
• vízben létező ..................................... , . ..
igen aokfélekép haazuálhatók, péld. liaxt.l j! 3 gabua\', htlvelyeaek, fftazer vAaxou bevásárlásnál, vegybonUanál.L. £« „ lonnéazotvizagáuál atb. Kgy db. 40, 60, "0 kr., 1 frt, 1 Út 20,| y . n I írt í\'iO kr. - I\' » o
MlndenaemU rsvaft kiirthatni ai uján feltalált rovarirtó eaaeutiAval. Kunok inlajdonsAga, hogy a rovart nemcsak gyorsan kiirtja, da tojAaait ia megatinmialti j haaxnálható poloaka, moly, líiillaiica, píuezebogár ellni. Kgy\'nagy llveg 30 kr.
Czelszerii dugaszoló gép. Kztel az üveget gyoraau éa légmentesen éllel el dugaszolui. Kgy db. M kr. ■ leglliiomabb gyá. I i\'akba I frt 20 kr.
! Angol dugaszhuzó gép eneltyll.el. Kunok aegitaégével
minden arSltetoa nélklil ogy gyor.uok ia kihúzhatja a legerőaabt.ei. illő dugatzt. Kgy db. I frt.
Esóyipeny vizmentea roffgAlhailan kelméből, varrA. nélklil, angol gyártmányú, K krtpenyok a legkclleineab idobben is | hordhatók, minthogy mindkét felén azép felnit kliöz hasonlítanak I Kgy db. 42 hüvely hosszú 10 frt f»0 kf., minden tfvábbi két I hüvelyk I frtlal több. K gyártmány nem belföldinek tartandó. \' iák az alólirt raktárban valódiak.
ighixAa szintúgy, mint a^lognagyobb, minden asakmAban egyenlően
Frledmann A., Becsben, Praterstrasse 26.
i
^(iíítcrc, íötftífrtvtcn, ^ctfdirtfte
J uuii nuörrr Sil|rcib-tlti)ui|ilfn. C 21CIií6 fetnltcr JD.unlitnt imd)ftfjcuben ®pott|)relfen
Wotlo d»* Hautts: «ud) bidifle Wonrt faun gul f<ln. \' Krflniös. Brlefjmplrr- ffi^T
»«, uat I e4l(itl(«s.\' I 8<t«ilrl|<t,
n«T,r, i C ArciS\'ru.ttír, l alnnBii\'rr, I " \' , l ft««ri aitiMtr, I flcM*t(4<t a I- as» Utitr\'in. «in»l ft»T (l>M «ak bit uni l.ftd MC« I p.
~ >ru rrfundrnra Tlnlrn-Pulter."
JJCf- \'«« sl*rk VMik .rt. n
i< ín^nitf. (. mi.Mutdf. ,„u,(i, «A„|IJII e. t.-iMtfi.. Msí « t Mmp- •«■-•
\' Stahlfedrrn.
ira |iim i,<ti,n II « iuitf . . .
SütM
Zlamis.u -.(íHi
»J»llt»M(ft.Klil.
aaí tft -ríni tal tirritra t<r íriK j fiiUi .* t>.li tiUH 10 ti.. I eild In mim !•■ ti iit,l<t»itjllii pntl\'toFfi wifr. i «jr\'<:fa;:..r mentit ((rií.<*», lo fr, I <! Umc.-i. sHitíi Ir f lil »«S llaií • h. •
Drr arhúne Kcdrrltallrr. "^211 I flinta.. »<it»(|t«t,r n »«,l. ,„ .„ l í.en isltttllairia ílfr.-.t\'ftlfliavVr \'l<l | a wm t«n érclltnl\' ».a lí fr. t" Clif. . yelast grailrle Prtsrhafle \'SM
ui» í-«iml|<»»a
a tli •■»-
e««4tii isi
\'Ü^r VorlsRin fír grwihnllrke nad kallKraphUrhr .Srltrlftíbapgen,
llttl nrxciK l (W|t tUiad lUiaiit. mit II e<tri|i«i \'«"" I" ti. I ^ H. iiairí llctaiat. nlt SOtrlrl Vrs«|.
Hlaitni « t:. ^eilsjfn, <n |«na IM t.-cn u I inja, nm<fl« TOcíJfU. |1< nni;njti uat Cllnttatm, l_: ^„n^it,, ;,ufira|l. t (Hh 10. I», II h.
\'ti* \' Kine roinpletf/clfhnfDsrhnle
(10. í €>.(«« I
;<n; Hleatii* |u i
HllralllrUkrn Rl\'lsllfl.
á Ha |\'»t I4«r. ra|:i|tr.i<alirail\'<r i\',a|4iarn.
la Kma « n<»,\'llu\'<. 114 J.<l tt(.ei<l*l:l. •m Wen«l« t«f.at<i. i Biká tcfln llcl »o h. \' Da* nrnr Srkreib-Ktulrasi »t««l t«i Itír tl<i<nt, l(i4i uat i| iMlai o, l» Iu4 |.r «4<l \' arci a I ift. uui t<ai .\'afalK la
I nlt I faV:*;< (aftd jo fr., «... f- 4>eitiSmrfi>r
T jttam^tull.n |«máit »l(4tif!(a.
•í^raswr\'ss
(fdltaiVunj fl t.iV"
(a ?»*„,„,.mm. „ ntrdi.il :Uiataatf Délid, i en.it t, i
10. >0, 10, 0 tr. .\' \'
■».nil<t«>. i ohlfrtwn 1
—....... it«4 ». I.. ti. »o.
(T Sohreibe-Mappen, 1
t eu.t n\' i
lu\'jíaous 110 \' l,rt,l»*""\' • 4 t\'"\'
It.iarlien fír Mndrhrn nad knabei. Iámat Wliaua, Ha\'«4 \'« «>, W, «) »!< «!»« *»• í.trr, Ir (0, -v. M. ^
w»4 a.e4al.*,tll\'(u n(, fr SO, g t, M . " Brr beste Krdrrnnlschfr. Jln ÍJH4C V(t|\'Biall|(k(a, mit IP,i«(a idaOl.ktlAt
.. --------- ifffft ciiB|al (k,t(l|(< ,..„.
(dalét t eiít <o ti. Tlnle In allén Parben,
i 8<a«
I4ita
rru 14. Aartrn,.«
lar ectld. mii
WlnlKlírr. t «tu<f «• lic un*«
" Beate Relmirncr. "É|
ire4«K.Mfr. ti i -. i to, tToT - - . . gro»( e<tt». tíauut |l ÍM, S.— I etűd |<i,.flc iar 3u|(il(»it n I. ,l.M>, l.lo, A.50.
• \' -Il it, t iKdv\'do II f» ^^
_ V" Parbrn-kft t. hm, "M
\' i\'lUUt m i | ia«s t.a jlir.-r.., |<r lidciIrStaaiia ctn Honi. ""* . »Jii4(a. M\'iat am tt, ih
e It"^"\' 14 "•45h 1 »*«••«-- •• • Ol |<UHt.
oi«la,i| (l .t; ■ P « KI, I, I 40.
kio «Í i i II |(lKa
; p-t
\'lat G4ul(r 1S W, <V>. \'■ eiu.t, i
- (ilsbnaar -a
tallt. I etotf 50, i >0 i emi ani 0?
■ \'((flallr
r Briefsiegelmarkeq,
»t,n« ni.i P(Wm i^f(n. e.ni.-di Í4nr» 1t>t\'4laM\'« »•» CHaKa uak Km ö. WHtt* *at, la Idafttr C»a Ilit, ml> Hii.t
^tV.-.J\'.\'.\'"\' ««a.-4iaiam, &©o C, lwfcíafl l,,so
DQfT* Paprtrrlm.
i(l4fa siifj,|ijiic( ca.if.lot.pt, UJOl mii ia»-Vailitt« Hal 4cuwit«, I kiul 16, i
f.»ltt
l . Víltr. IdaSt j». 45. U ft
„ .\'SS
\' w Prakll.cl, lJ.lum.DiHc r, ~mm
dXS :\'I" *>.»i,
- 1 . \'., e«i,.,. n, tt. ii i.ih
*\' Csplr-fr......
l«ft(, taurrhalKfl, Miil »rardfA» imlliea, H«
(A . ,°\'ft4,? 9«rM4n . Só mutt t.so. 141 k W. Ut, 1 jto.ttS€t.\'tf|tlaM«lts«U*(f la H»«|(.
■ aSttklps
ín birfrr jűunlitál allrin ju (jabtn in
\'Wien űri A. Frii\'.ilmaiiii, JJrntriftriiRr llr. 26.
SEMSATKOm
maciién iiaclistehoii«fle proUauvB^üSi!4«lFii^oiiD.
Kein ZimTerputier raehr.
• te tlmmrrhodnn-l\'4al), nd4( KaiHttta " . |4>a."
aua tibal fa Mi «drau4 6<r a ittnalflll4ta "<*<* líd 1 Itt.8a<ll4a\'. atntliftia i|l, Rual. tasf( ait(aitt|ill4). I CUiI X* tr
I Gu\'den 50 kr. ein Dampf-Apparat tat ftlI\'iftrilOM »tt fif><Mi<t»n Vuft. Uat\'tl\'Ml 4 \'Ir Spltilar, Bohulao, Aam Ur, W.ik.Ult-n, Wolinzlmmar, it*l( as4 Balons. £ t|r «ta>4la( 11 ««n Ot.llM n/t Ktr alt\'IU aifidilrt. le fa| fl. a « í)n
. t Cili tf(trt " \' I M ll.
i.l-V\'l
NZum 8ohut*e der Person
ual lut eirtwrb.lt Sri Ctlsdtlbuml H aatttlilu) a.\'ltarati). tiat |sk CtiiHII. zaacws«( ii tnik a: Mtld |la» Mt atartrNIa »er mlt\'«l4tr.
rí.\'OS XX
< Lafaaokanz-b <t
na ta, M altii, |« ta» <(4< »4(rt C4\'B\'. al„ N\'..b t lua ..I... rca Wa-lrn. I CtOtf 1 lMOlK\'tr fl I lOOVatr.-nta fl l.~
1 : ; : S.!\'. : ": í:r
Taaoh»B-FlatoI«D^ fda Hai.tdtl. t 6iui
Labenarattar leH, TodtsohUrar «(.
aaasi. I;(|.l t.i llildii.i |(«rrt,l(tt z),u.
tit ifi | r €(IHici.i»(i l.unj V I aaitlUt.i .11 > t »(üt IDa \'t ia tai» tbti.. ta tai4 kit iltin tti|( ta (1 c « t( i»( • alt jutUK. \'Naa, -•« d\'tía t.i.d, tat Ik litt.ma i • tt! i4 la t»t 1 af4( liaita tana. I Clud I «< :otr
Blektro-galvaniaohe Binge,
tlnt bort.fl »\'rt.il»í, fdr i.t.n «t.ifrt<t.i wehlihdtia. (»rAn».iii« f»a ,ta|.-tH(a m(tl.irll4(n UaraolJtta Ifl
(I l.iMtfltUI. >\'t UÍJlranlmal »^fltlll|
Ein Sieg der Wlmensohaft.
Daa nana Athsm r.kasrvattv ■*( 4tl
ttietM4u4lal.il lt«a alt t t»tsít.n aljúi. »oa Ral Immtt t> ti»ita>, M.u.ul aaV n.l ratm \'■)» ta w. UHu.^.n B.cms tt(.r(4ft I. Iil iO(ia a ítr • it\'tti álta Dltttr ált 14 (t.ta \'ÍUr NsaStt 6.1 aXtí |a (mff »\'a I »,»,. íla|4t lammt ttaadlaas SO I.
Eino Wohltbat V
anh ia Itbtm Clu|lla« an\'iiltl ► (4 M< JdKrtraai »tt ata ratlat .Ka C. (»u ta. 8lalS(,-jala faaa |.»r IH4I ta\'.t4 |d mai tatltittd iáid (t a|t I X>jt Pist la ia ll:|(a>, a*lr<4l eWt l(,lt .a. e4la|t tlt t\'aiiunj tt. ♦alttá, aaí |i»t la tti|(ltin Wti|t. all után il tan tVattcrSrafl iu1u|-s nOt aimll4 <>ai idtt «aa| «vr OOiUt ftnata Kn (Pitil lltlrt <rftrkaa> |41»<* I ClU «• fr., t«ia| aalirftiltd M K
Neusate chlrurglsohe Erflndung!
En(llaoh*S*lbat-Xl]r*tlar nll fultrumrt, tt. *iat(ta aal Qna.4í tn s.istatait,; |tt» I id4n\'4lt. ftanfi «(.|cata físnta a|at ■ • ftrtitaa* aa A4 Itl6« anttlmtal ea »UV» aal almai lltftl »l»|Htr it int v lati >lt f (I fit alrt «rSin l\'.t,jt a.| fHttiS Jaltiam at I Un inalt la f(ia(a «<af( fttka. I «llí í n.
Ein inleressinter Federhaller.
ttll tt. ttai »4llit Wascltta III. »al Wrrl 3allH 91\'at 141 6. stl rt tta ■■11(44. mai mtjt ikm la 4 ttsia >tr «(|tl4i(|t(a «(4asl\'tf data i|ttrt>4ltir ua4 (l»tatf Íajilí mi.»t i laflta, lamit lal llltlu S| .tau4ta nirait a tít, aa\' SM)aurt »;(■ C 4itlKa (KI aal tt Kt lulflt «.i|í.|tll4 «a«. o\'llttil «(4d artltfldlt a«4 Mttuttal IU :llt(. aal n|ltll fl( »:df |. Ilt t.K eiild 50 R4»a\'f»at«r ». ta tt Sin -a. diRarianna t(a S»t<ft íJtltre^ta tat- Mtlti n.ltt(alitT I* a t ftlatai tf»iaafl Itt. »((l*titt. iat. Ili »a ifliafil.-n ifi lt«ti. m tea HtS) Ml «t«sl "4((IK i faza. (|n( :i»< ei.-t**| aa; la\' BIKtta Itt ílnlt l.lldu u ,.1 tta faaa. ItW tdt maaa in ta|ftl(ta. Hlfa (t# a-.t ISr Aitf<nt«,OtJmt\'.Ccat,lilrZ, Ctlltn i. t?al i ,k. I eilit tedd ^ I, I Ii((n| >.« Mia.etlns |ltt* 14 tr.
Havanna-Bouquet. <-
f«t IV, ft dát soh. aifart\', nl«i.4 tUMSi n.
a »it ttr «.iu4 >1
t.\'4l»l
.,« it
. K|di
nif.tKn.
It|iii4ti<r
Luftpölater,
s ,0(1. sttl atts, fa «
ti. ast.ia> Mdt tan
i> *4tifr\'i|ltr"\' """*\'
|(|(l4adlt va ásna atta«4«U. Ola. ))U|4< I at|inb |lt 0 fllianta, S I.
| Mediainisohe Theerseife,
|»aant tlt ISu Hrtdft, avnat4id uat H4<(t* lliilfl tt.ta It\'t (4ut\'raa\'tdt «ulWtt íílt4\'(-
B<na(a ;tatf(KK tli.K.a uat 9ura vl.a
asmrtafca I iUÍ |4.sat aaa,i urj ti ft.
Kein Zahnsohmerx mehr,
3(Kr Ha»a\'4"«(l, ti.(4 Slltara (ttr difiim |utt|»«(a. Rllt la data. «atr*ll|.f ,<t-lll tai tl( a.u.a »<(!>(( -^atstiorr*. tlfViraalit Ntait H4tt, tai tdWitnriifa.ftt.lOMt nfta I j.|dta »ut. I aiaoa ant ftaiculuni SO ti
Praktisohe Erflndung.
\' (I tt!4 \'ft t« itlua ta. tl. llzl-arulitt |a < l|tuí«i. *d4rt Jdta I r H m ad. tl Ott tiltl aOd fl | il|( ilw M a. e ii>, all a>4 < n:il|f|ti. Sut4 d.isill i ua i und \' tt\'lr .\'.\'alt fan* ma, aui\'n>:i-ft■.» l|t I.M I4W) u ?ln
ErupavniflB
Persisohe* Haarfar bemittel,
aatu(4 aaj(*Mltf:i4 |tand ^tt na4 »>d,.t<a l\'aaa «:t( t4»a.i |"jiH Wdtta t un; tld^lt |a|l(l4 lit nalliliV l|il|4< «t txllll vantiaa-Ina tdtí\'d «»l Ifl|-ia|ai.|4d:i4, I Uail. n lamml ■aatilzai tl.
Zahuperlen I!
naftrtitii ■ ft II. Ili t|( 81.1(1 |4«n la IKrit latl\'ftt* Ja|inl I«r4 tal \'ajnta irí<(e.\'m(o ».a t írtbai. Tal aatt\'aim Kft. «mc tamtn fist tlt írttal tta .pataiul a. n-d4( tta itlatira lal á\'»a(* Itiarl itio4 t .,, \'ai fit |4*.tt|t.« Itit á«t»i «t|altta flit.l tiati C4au, ;0 ft.
Palver gegen Futssohweias.
TillH t.|d!l|l bal llftlfa «4Tl|(n Itt Ölti aal ttn talat4 ataajl.a tf1 uiua4.atb>n(a i«.ta4. •aakivid a>4 ttl 9(14<M|. I C4\'«KI. laaul ■ att lanj. i\'nüj.al Sf S Wiaalt, 60 ft.
Magen-Tropfen,
ttt4 at\'4t Ot Wai-niM |a .lt«iam»|. «r»f t t. aaMI:ib*..aaJi.|l|\'li-, Pattit..:,»■, ftatitf) t ia. (afail lai.tab ttk^t" attta... mit |aiaa. tutim Qi(tl|(. I í|la.aa fia-il ■ atifaa| S» It
Ein&ige Hilfe
fit ftamHdlt.lt 04|« ; aa< lat.» llt tailHtl d.aaff .ttr írSar\'t \'ana tldf I4r«fti4a Ualtl j.si .«,tlt. ntdta Uii Ciuu.il I.i4<r sn Icfltl H. l.\'O I.
Herkules-Eflions.
IldtOK |\' tft|l lit f.ali aataisnHafl Ka (MillM , le all III Osjmcu,|.| |u » (din ual l* Üifia, tmuitt. ttl t |4aa i at \'(■ (tft(a « Kau4t tűi n.tfaOi i t t Cj rt It ,1 i|t |(tn. Il( taibaal.-ata ta aal urWutdl tani iita>llta»|. I Blatt,i |a«mi Raat |an| lo fi
Piaktisob und biliig.
Saa D4|4tmttft* litt tü: 4 utivltiil
I nlt uat N<-Vtral II ..... rlaa lc|t*
taít i tla
■libattt i, :st illalli4 ai.l.r . I, alti |a|aaa;a I lltl4ta «ac- "-» " •
faftlt 10 ft.
Neueste Zsubernadel-BUohse.
8 n<4taa Riaaui U4 Mid I
laiKIAta 4
m I r
• Itt-
. I.
.4 fír^ fl.
liíVa\' «f»41i" 014Y/ ÍV fr." - . ................................. ...„„ Fliegen-Aether
- - - .J»"1 í"|t fana más a«».alH4li.» Mi KM 14mj tt Tt-iis Mr Slaatr, 8ll4(a, Cal M \'t laujisda..
Üwrii«tenbr Btnfil n»b hit Me óflimuft.HnSHoitat^ t olnxlg und rllaln lit ber jtfetiialin «itkfilaa» in bobén.
A. FRIEDMAW1B In WÍBW; JJtfttrrftrnfte ttr. 2fi.
csal.
TllUU •írvimi tekintély Altul inegkiaMrtvo óx njnnlvn, a le({k«.<l)omnaiiliba l>>Khi li[xto«ni>l> py•.«»■»/.■ r mindennemfl chronikus, p&ge- és tüdo-hurut, köhögés, rekedtség elnyálkftsodottságnal. A t. c*. kfizönsép kín^luiíro éa kívánatra, labdacaalrrf
. \\
rertáráliai
Belus József ur
■di»tl árban 25 kr., 50 krúrt kapható. Nagy-Kamzaán <
EGOER ADOLF,
m\\i ror.oi!
Hó esi) öl.
Már előbbi ittlétéből ismeretes. j Moslorségoá tógákat, lég nyomain fogsorokat arany és viilkanitba iivglal va n-lcgujnblfnm\'tírilttti mód szerint, ftVjiljilom iiálkiiLlu-t sz. Fogmutétokoí eszközöl, valamint afo^l íjdalmat is rögtön megszüli-tcti.
MíUermo n .Kii r u u »" ven-dűlőben van 4. sz. a. ■ 1) Szegényüknek «/ orvosi rendelés !IIK> (*lt adatik.
A LEGÚJABB,
a\' SORSJEGYEK részletfizetés melletti megszerzése erdekében
Az eredeti sorsjegyek csekély részlelek fizetése melletti meg-
ujabb lilitucn wgyik axon liaaznoa inléxménye, i*ér« éa loj;lA>;.-ti>b terjedéaro talál, éa valóban írtr.
minthogy mindenkinek takarítási biztosításit 4a negalapitáaát lehetővé toaxi, a mint o».en aiakmihau
l kellem
§ ALTÉR .és KISS v I
dí magyar királyi u <1 v uri ilivntnní azn 11 i t.c»k,
1829 óta ionálló női divat llzlotük változatlan fonn>nradá»n\'mi)lÍnit. hnsonkitnrjedéalt Őr
HL 1 I
$ ^férfi-divat-rtzletet f
alapitottak, Szfititkh\'álj/f-(6\\u házban, váczi- és régi poslanto/.n sarkán, jolonlogi női tjl
divatMizletilkel szemközt. ör
Az uj férli divat-üzlet minden o szakmáim ?ágó czikkeket a legdúsabb válasz- W
tikban tartalmaz, részint angol, részint tranu/ia gyártmányban; — ezenkívül össze van ^jn
külvu férli-szabó-mílhclylyel, hol a logolugansabb s.divatosabb térti-öltözékek, szintúgy »|jí
készen kaphatók, — mint rendelés titán a loholó leghamarabb elkészülnek. \' \' <u.
Vidékről jövő inogrondohMok nzon pontossággal teljesíttetnek, moly eddigit jff-
czég női divat-üzleténél tapasztaltatott. \' nn
Tllkos .
feetegségafc&t
gyógyít gylikoieacn éa lilxtonaág-gal ti frt honorárium mrllctl
BESENBEKA
uivoaaebéax éa az.itléa/.. 11i-ml 7 9 éa 12 I rniir, v aárnap
Kll 1<"»ii bejárat a van\'. axobába - killOn kijárat a remtolB-azo-liáli.il
Pesten,
/„H.lfa-ntcia 20. azáui ar Ii.lv, linn l>alra, Díjjal ellátóit velőkre azonnal -válnvul.
szj^zcsenek mmlia mély allatán,,* ellamer
tartós szerencséJeneK
oly gyakran előfordult.
A remény •\'■> \'ama kellem ily osekely havi fizetések által sokat ígérő töke birtokába jutni, él.axti u takarnám hajlamot ós ax ember Ily m\'Hlon folytatólag sorsjegyet szerez, mit egyszerre venni egyhamar élnem tökén magái Korunk tOrekvéae ininilennek javiláia é» i.ikélyoíiti-m\'-io irányul; a r<\'«/.l>-U"r.<ji-^yi-k >xakmálian i« ugyanazon l|>arkoili* éi» revehol-,\'é» a t. kij*\'in«ég már klll.InfAte »*ámvelíiek«t itiner. Ml Is azok számát ezennel ujjal szaporítjuk, mely az e-l.lig l«\'i«íl!kot vlfinyro iiéxvo letemoiuii lulliaiaiijn, mivel i\'gjri\'.itl a • •■mji\'gi vknek ri-n/letllzctéí általi incK\'zerii/\'tn i-zZ-lját elérlictíivi- tvlll, iná<rú.«<t a \'nyuraméuy valóaxinilaá-
stó^KBSsSMMöawiWAJDITS JÓZSEF
20 darab lei/Jobb vh UykctlrcUcbb mvnJcffl/ 10 mllió jhi\'lnlni/l foni/e>\'vm6)kt/elben én kOriUbeliU 100 lt ti sásaiba n részesít.
Sorajogyek\' in»pa*cr«éaínél a legt\'tbli -aúlyukrt igérük válaaatau<tik in iiíírl ia axnmvi-liíiink alapjául
mugy. kir. kölosön-sorajogyokot 1800-as állam- „
400 frankoatörök „
vettiijik melyek ára, |átéktervUk í, értékük miatt emelkedésre Intőbb kllátassál bir. /
a fenti «or«jeRycket t. i. havonkinti 6 forintos részletfizejtes ís a
Irgjuiányoali feltvteték mullott vlailuuk, in pedig akú|irii, li»gy a r/»«let-lixetV-a uilncua nlall kUlönlülo aumjegyuk jálí-kál JO ióaxIvavGusk ingyen\' ál.-ugedjilk, kik teliál ótmkhil 40 hlizáuru tn MrtlIMOl ti iiiítlüni/1 /oiti/cifintiiyrc JálHxmmk.
A 20 darab sorsjegy a következő : évniikiiit fönyer. iSvuukiiit fJuysr.
I llllul-forajogy 4 liux. «00,oO<J
KANITZ C.,
tar
papír- és disxüJifiáru fcores&odőso
Pesteu, Doák Foroncz-utcza 6 sz
Ajánlja dúsan folszorolt raktárát tl\'ó- és ivoilai szerekből a legjutányosabb gyári ár mellett, u. m.:
Levél — irodai — és csomagoló papir, borítékok minden nagyság ós minőségű, szalma papir, boritek irodába igen alkalmas; né v, jellem ós helység fekete nyomatával; 1000 db 6 frt. - Ügyvédeknek irodai papír, zöld-, chamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költségjegyzék, nagy ki választéka.\'
TvIJi-npii folnxerclt nMxtnli IrácitikMx ickliiiomnbb broiiot-- óm vjihImíI
a-, «-, 1Ó-, !"»-, 3Ü rn a|iKlliií)niHl>li.
Váltó- cs okmánytárcza, vauján nedvesítő, dombornyomÓ-prÓ8, levélmérleg.
Levólpapir ós boríték a legújabb színes monogrammal leszállított ar mellett.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati könyvek, minilciincniű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
Levélbeli megrendelések rövid idó alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
konyvkiadiMiivntalában \'
3NT. - Kanizsán
mogjidont éu általa minden hiteles könyvárusnál kaphatók :
„Halljuk a szól!"
.ifil I fit*.10 /.»•
S 7. cg é n y 1) ö 1
leax
G A Z D A,G.
Ara 90 k r n | o z á r.
.Rajta üúk vigadjunk\'
u|, olosó kiadás
I iHtil. •
1 lijiM).
i \'. lA.v.i . i
l Magyar , 4
1 Tüi»k . 0
I In-In neki «igy 4
1 llrannavhw.. I
1 Muiuii\'gi. „ 3
■ I
i.ar»ti,ooo
UM.UOO 4\'1,\'HH) ÍIMJ.MKJ
1 aó\'J.Oiü r.rt.\'-oo
1 Hutlolf-torxjegy 2 l>
I 8alm . 2
1 t.\'lary „ 2
1 l\'állly . 1
1 Uenoia , 1
1 lluilai . I
1 Waldatoiiv . 1
1 Winiliachgr.-ajgy I
1 Kogluvich , 1
I Slanlaláil , I
. 4.r»,0(M) 63,000 0«,o0«i 42,000 62,600 3-1,000 21,000 21,000 10,UR) 2i!,000
Minden nytremeny ax uj>iu|u-. m ■lián » 1,-ativfvik kn/\'t egyenl • resztjeit
.után. iiilnileú ritfuivevő « törvényesen kiállított >\'•* a/ összes sorsjegy megjelöleset tartalmazó okiratot, é» a. axabuit réa.lctck ilxeiíao után at ill< i» milell HOPnirf/l/it nxonnal kikapja.
Megfontolva a*"ii kiirlilinéiiyt, hogy a réaxtvcvfi rgyiko a Irpjnlil) eWilcii sorsjegy iiii-g«erzé.«in kiviil míg a legkedveltebbek 20 db. nyere-menyeiben •\'« havofiklnti 3—4 húzásaiban reszt vesz vevőinkéi elegendőin K.. IÍ,: !.■• lii«x«xdk, mivel a ríaxtvevía eaak csekély költséggel (•* sok clonynyt\'l jár
Mindenki egyedül Is, a többiekkell érintkozés nélkül részt
ehet ; a mi mi\'n Jlilili, rén/.lvcvllinknok azon jogul ia átengedjük, hogy a mi máshol nem történik -. v/nüi i víhIöI iiiintlrn hitiben elAU-hill élt US t rttlrH HornJeui/t\'t a hálrttU-fö rétietek /intite után ttxoiüitil (Mw/irtl,
ara »■> ar. K< oly kedvexmíny; mely semmi más váltó-iizlettöl nem nyujtatik,
i mivel ezaltal az ember a reszlelfizetes tartamához nlnos kötve, es nem ,Rajta leányok, mulassunk," tarthat attól, högy a befizetéseit elveszti, mi milideu máa lár^aajátiSknál
,,,.-... ialó»«inll.
ara l frt W kr. Huxáal jogyxékct minden Imxáa uláu Ingyen ói bérmentve küldllok.
en igvu vlönyiia aiáuweléat legjobban ajánljuk.
Kcbclhangok,
Ara I frl.
LenOrmand.,
vetükártya.
„UadtérszoIgálatJ4
<717
MAGAZINER és STERK,
^váUó-UxM l\'rntcn,
Deák-Fen-nex-ulcxa, 7-dik axám alatt Cxégek, bixoinányoank i\'a llgyn-íkuk, kik ríaslel-lovolfclnk cladiai-al fnglalkoxni axánilékoiuak , ext illetőleg lioxxáuk \'fordulni asivea-
„IN VALIDENDANK"
Doiitachos Zoituiif*sbureau.
Untor obiger Firmp, wírd mit dem houtigon Tagé in Dóriin
„Annonoentoureau"
oröffuot, das sieti túr Aufgabo gomaoht hat, Invalidon dor lotaten Feldzügo dio Mittel xii gewtthron, wie sio dnrcli oigono Thiltigkoit und unabhiUigig von dor Vorsorge dor I\'onsionanstalten, síeli ím Lobon wiodor uino gesiohcrto Kxístons zu schatjon vJrmÖgon.
IJusor IiiHtilút boíördort Annoncon síim Originalpreiso an .-.itmmtlicl/u Hlilttor und Zeitungon dor Krdo, líöfort auf Wunscli Helogo fUr jedos Iuaornl, besorgt dio cor-rocto Uoborsotsung dor Aniioncon ím frotndo Sprnchoii unontgoldli\'-li. Ks Uelasst sieli mit dor Spoditipn sJimmtliohor in- und auslHndisohor Ztíituugou uiiter Solidoston Hediu> guogiin. CorrospondotiB franco gegon franco.
Iliuweisond aufden guton Zwoc.lt unserosMJntornohmons ompfohlon wir uusor Inslitnt oinoin hoóhgoohrtou publikum zu gonoigton Honutzung f«r soine gesebiUzten Auftriigo.
• lloohaohtiingsvoll \\
(740—1)
„lavaUdoaclaak41
Deutsches Zeitungsbaureau BERLIN, Harkthallenstrasse E.
ÜZLCT-NAÍJYOBBITÁS.
A . nagyérdemű ki\'rzönségnek van szerencséin tiszteletteljesen jelentem, miszerint tizenhét év óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett

KÁRPITOS ÜZLETEM KT
aztítán is <rs?íall;in tiiki\'vcl. ís a lonjnbU\' sl>gi!ilqrüvol folyttitainlom.
Nagybecsű megmJilöim kUlonos kényelmére, folyó szeptember eleeje óta, - >
gazdagon lel,szereli asztalos lníior raktára inal
is megnyitottam, melyben n legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült buto\\;okíial minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
Midőn a nagyérdemű,-kyzöiiségnekv kárpitos Üzletem iránt\' tanúsított\' hi\'-/.almáéig. hálás köszönetemet kinyilntkoztatom, egyszersmind
asztalos nuron uaktAuamat
kiterjeszteni kérem,, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelőim elegedé nyerni fófcladatul tűztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
ki-
ZOTTL GYÖRGY
(034—4) 6 kárpitos és asztalos butor-raktárnok.
MT Varazsdi (német) utcza. Babóchay (Schaffaritsch) féle bázban.

Legiijabb JMcklcrvcm,
WWWWWWWWWW9
melylyol.....st n n. é. közönség elé lépők, 4/íC lojyobb aorajo\'gyhól ttMzoállitott 2 csoport-
„ .. - • - , ®W01
bői áll, iiiotyekkel évenkint i\'i húzással egyedül játszhatni,snrészletfizetések idojo alatt-•is Irtot kamatozunk. k csoportosítást ok időig még ogy intézőt, bank- ésváltóüzlot hoiii köAdittHneg, s midőn még őzen nagy\'szorft nyoroménypk, s rendkívüli kamatozás mollolt, kiUolo/nm magamat, a j). csoportbeli IfiüOdiki sorsjogyot, ha sorozat száma kihúzatott
— ■Iái) írtért visszayáltnwi, ft résztvevőnek mégis inlrtdon osotbon 100 l\'rt készpéuzo s magántulajdonul \'A eredeti sorsjogyo tiszta-hasznúi marad.
A. csoport,
t ougyar JufalosMQrsjdgy,
évenkint 4 húzással, £■>0,000 frl föiiyerémónyiiyel.
I tolj(\\sen liofizotott 400 frankos tTu\'ok-sorsjoKy,
^ • „ évenkint 0 liiizásHul,
000,000 frankon / fin f/e remény nyel.
I Brwinscliweigi20 lallcros sorsjegy,
évenkint 4 húzással, 80,000 tallér főnyereménynyel
I SZ.\\ISZ-M ElXIX(íKN1 >S0RS.I Eli V,
ó v o n k 1 n t U h u 8 á b a a 1, ^ 2.»,0(M) cxilti forint föiiyercméíiyuyel.
K csoport évenkint ü frlot kamatoz, és 17 húzással játszik; megrondolliutö 20 l\'rt ós 10 Iihví részlettörlesztéssel s 10 frtos 33 havi részíot törlesztéssel.
B. csoport,
1 1800-lki állainsorstev,
^vonkint kilt lni7.iii.KHl,
főnyeremény 300,000 forint és 60,000 forint.
1 egészen befizetett 400 frankos t.örök-sorsjejvy,
r VI\'lik Ilit ti IiuxiínmaI,^
1 BRADNSCHWE1QI 20 TALLÉROS SORSJEGY,
évenkint 4 hmáital.
I Szí»H/-MelnlnKonl sorsjogy, évcujtliit 3\' hu/.ással.
K csoport évenkint H) fi\'tot kamatoz s lij. húzással játszik, mcgroiidolhnUI 17-liavi 20. frtos s 3.Miavi U) frtos részlotlizotéssol. \'
Mindkét csoport évenkint 32 húzással játszik s a befizetési idfi alatt 48 forintot kamatoz. .... \' n " \' s.
Meg ~a?on inegjegyzcsem van^ iiogy bármely csoport az éltli riizlet Ufietilitf(Hl ti<jyt<lu( jithzik miiulen ftinytii f minyre, a nyereményeket kivel sem kell mogosztaiii.
Iluzásjegyzékek díjtalanul küldetnek, s a l.ínyeroméuyekröl .r. illetők távirati Ing értcsittetnek.
Vidéki megrendelések utánvétel mnllett, pontosan tuljesittotnek. Hár mely csoportot megrendelő a »M agy a r Fortuna" tőzsdei lap számait ingyeit kapja.
Bérbeadás.
Kényelmes falusi lakház; hat szoba, — pincze. istálló stb. szükségletekkel, kitűnő karban, 4 5 hold legjobb minőségű konyhakert szép gyümölcsössel t ö b b évre azonnal bérbeadandó; a kontár városi és-keszthelyi vasútállomástól egy órányira Szóke-l)encsen Somogy megyében. / \' (7.W-M) Ilóvebb, értesítést szóval vagy levélben (id VÓSSey Sándor 8zőkc4)cncsen, utolsó posta N emes-Vid,\'
FISCHER M. L,
bask-és váltóQitete a. .Fortunák*!\'. PtsUa, Hatvaal-utoia 16 niai

Nericiiloscmllssciigewliiiicii.
^ tím iton xslilrcicliou síi nn» (oUiiReiulrii Auirnnli-ruiiKrii *» .•»t*p>rclicii, vcrkmiron wlr
ttr J\'A ItTI AI,S(;H HlN H
Stlf /.WHIUÍ)!«t«l
Jirauu Holt ii><]f (/cr (lexoynw Serien Ioh\'v.
I)urcK clnnmllRen Krtsg von nur fl 8 wlrd nun Mitrljcn-Ihtlmpr cinca eulrlicji, I.o«pi, wolrkv^ (un :il. t)o». mif Tfffoi von
1100,000 Thaler in .Sllber
»pi»l> \'iiTTO w n b t d i u.g t go*inneu muM,
W IiOSK auf ll \\TK\\
1864-er fl, 50-Loso
ii«7
2S0000 ) km.
{ VI mmt.ti. I ll.i.t.ilfl.,4
3"|,;kaÍ8.ti\\rl?;400-li\'rds-Lo8 Í"»ntIK
ll.upt,,ff., 600,000, 300 000 PIB. \'JI m»n.llldi, Itlli-A II. 4.
Stadt iiwbruckor-Löse1 \'i-«.V «°"3moo,"!!\'
. 30000, «tr.
16 muH.llicliK IUioii á II. I. . AilHér ili«*,n H.ril.n «uf v.íl.ilgafl .Urli .11. .mli.\'mi l,o«-(tallun^.n «ln..l«\'und In 1.o. . o11.<■ l-,«fl ■ n rd, íll Tlj.íl. Ili;,m.r g.gtli Ki t.lll.lilllllg l.illtK.I TCrlUUft.
j>le y.i ihcii tler IjOüc-laiifey *»< í\' finrth\'n MnlMm,\'
Wlrn, W\'nllollr IS
Aufforderung
ilcr Ei\'bscJial\'ls (ililnlii^er mid Lcga-
tarc lm crhsclmftilchcn IJquUla-
j
Llebor den Nachltiss des nm H7. Xovcmher 1RVO, in di-r.Svhlacht bei Amiiiiisgolalloiieii l\'rinzen StunlHlaim von línlzjvhlt ist das crbscitallliclic l.ii|uidiitions Verfalireu erö(f-net worden. Ks werden. dnher \'xüinnitlfclie lirhuehaflH-(•l/iiihif/et" IIml IXffitUtre aufgofohlert, ihro Atisprücho an N\'a^ttinss, dieselben mögen benyits reclitsaiibUngigsein oder niolit
1)1,s /umlSiMal IS72 eliisclillcssllcli
]-l)oi uns schriftlich oder zu Protokoll nnziimolden. Wor soino An; lóellilung Hchrlftllch einreicht, hat zugloich eíno Abxchvtft deVsolbon iiml Ihrer A11 luyen beiziiftlgon.
Diejenigen Krbsclialu (Jlitubiger und Legataro, weleho ihro Kordernngeii nicht iiim-rhnlb der bostinHiiteii Frist aumel-don, werdén mit iliren Ausprltchon an (len Naehlass dargestalt ausgcsehlossén werden,«lass sio sicli wegen iliryr llefriudigung nur an Dasjenigo haltén kiinnen, Svan nach vollstllndigor llortchti-gung aller reelitzeitig angeinelde.ten Kordorungoji von der Naehlass Masse, mit Ausseliluss .^llnr s\'eit döfi) Ableben des Krblassors gezogonen nutziingon iióeFnibrig bloibt.
Uio Abfásstíng dog l\'riielusioiMi Krkcnntnissca iindot iiaeli Verliaudlung der naehe iívder
auf (Ion (i. Jnni 1872. Mlttags 12 Illír,
Hiiburamnlpii lilTunlliuhun Silcmig fllall. \\
Traclii) n liorg, dun IW. Nov. 1871.
(-/.«.; ^ KdRlglíoh Prtuill.ohi Kr*l|.Qirlohl|.DepuUlloa


Élet-ital,
kit (inií házi,szer
váltó- és mocsárláz, bél- és gyomorgörcs, npoiugor, hányás, tengeri betegség, vizolntszoruláft, álmatlanság stb. ellen.
A r n e k )\' n a K) H v
Sős-borszesz,
mint háziszer
Mr. Wlllinm liPC ntnHiiHHR Hxcriiil.(lyors hatást eszközöl: UbouniH, csi\'iz, szaggatás, fagy ás, fog-, fej- és fül-tájdalmak, szemgyulladás, rákfekély, bénulásók stb. stb. ellen; sót fogtisztitó szerül Is igen ajánlható, mennyiben a fogak, fényét elősogiti, a foghust orősbiti, és a száj tiszta, szagtalan izt nyor a szesz olpárolgása után.
Ara egy n/igtj üvegnek 80-kr., kisebb 40 kr.
Használati utasítás magyar vagy német nyelvon, johintékonv orvosi .a egyéb elismerő bizonyítványokkal, valamint/bizományosaink .névsorával, minden üveghez mcllékeltotik. 1 \'
Kapható: Nagy-Kanizsán Fossolhoffer József, Zer-kovitz A. és társa. . „ \' «\' .
I\'écsett : Muldiní Lukács, Neumann M.
, KeAtholyon: l\'uly János. , *
Werllicr\'és Brázay
(743-3,2)\' Qjárl Iroda (■* kOxp. f.^qiktár: l\'elt, ur»«<gut 26. »*
Wftjdiu Józsuf kiadú-| lap- nyomdatulajdonos, gyorwajtóiiyom&sa Nagy-Kanizsán.
11711633
NAGY-KANIZSA, 1SÍ2. márczliis 7-én.
20-ll£ szám.
Tizenegyedik évfolyam.
\'J* Előfizetési Ar:
[ egész úvro . . 8 frt. fi fül évro.... 4 „ ji negyed évro , 2 „ KVU nxám 10 kr.
Hirdetések jutányosán
NYILTTKKItKN soroiikint 1(1 krért vétetitek fol.
Zala-Somogyi Közlöny
f A U|> szellemi részét" illető közlemények » | szorkeixtrthcz, — j anyagi részét illntA |j közlemények pcdix • I kiadóhoz bérmentve in-I tézendóki [ NAGY-KANIZSA
^J (a zalamotfyoi gazdasági egyesülőt hivatalon \'ortositöje.)
íieTenkint kétszer, vasárnap- s csütrtrtőkfln, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Í3v
Iskolai könyvtárak létesítést1.
III.
Az uj közoktatási törvény megalkotása igen sok panaszra adott okot s életbeléptetése minden lépésnél uj, meg uj akadályokba ütközik. Egyik kárhoztatja az egyes felekezetek iránti kímélését, mlg á másik épen a felekezeti érdekek, a felekezeti kiváltságok megsemmisítésére törekvő iránynyal vádolja ; egyik az állam részére biztosított felügyeleti jogtól is visszaretten s a másik minden áron azt kívánja, hogy a nevelésügy a nép kezéből teljesen kiragad-tassék s azt az állam vegye át; egyik épen azt dicséri e törvénybon, a mit a másik kárhoztál; egyik épeu azon pontja ellen panaszkodik\', á melyikért a másik lelkesül. Hogy ily egymással ellenkező szélsőségek közt törvényt alkotni igen nehéz, hogy a már megalkotott törvényt végrehajtani még nehezebb: azt hiszem, mindenki belátja.
Én azt hiszem, ezen sokfelé elágazó ellentétes lameutatiok a törvény szellemének hibás felfogásából erednek. Nem a törvény szellemének gyakorlati kivitelétől, hanem a rideg, érzéketlen, holt betűktől várjuk az eredményt. Nem fogjuk fel, hogy c törvény a nemzet kezébe jogokat ad, hogy a szabad verseny sorompóit a törekvés előtt felnyitja, hogy a haladásnak irányt ad, hanem azt hiszs/.ük, hogy ezen törvénynek sincsen egyéb hivatása, mint parancsolni és büntetni. Magyarországon megszoktuk azt, hogy a törvény háta mögött mindenütt végrehajtó inquisitorok álljanak, kik a balvéle\'méuyt, a hibás felfogást, az eltérő nézetet szükség esetében súlyos, néha talán érzéki érvekkel is capacitálhassák. A törvény parancsol, követel és büutet; a ki a parancsnak engedelmeskedni, a követelés előtt meghajolni vonakodik s a büntetésnek magát alávetni nem akarja: annak hála mögött áll a hajdú, távolabb várakozik a brachium, hogy a vonakodót kényszerítse arra, a mit az maga jó szántából felfogni, teljesíteni, kövei ni nem akar. így fogja fel a magyar
nép a törvényt s épen ez az, melyet a közoktatási törvény nélkülöz, a közoktatási törvénynek épen e/,cn fényoldala az, moly a rosz akaratból, félreértésből s hibás felfogásból származó ellentétes agitatioknak szabad tért biztosit, melynek kontójára a hanyagság, ridegség ós közöny bántalom nélkül tesped s lomha egykedvűséggel tétlenül heverészhet.
Az uj közoktatási törvény alapja az emberi önérzet, támasza a törekvő erő, végrehajtó hatalma a becsülctérzés, s ha ily hatalmas ténvezók egy magasztos közügy előmozdítására erőtlenek, ha Alagyarurszú gon egyedül a kényszer az, mely az eredményt biztosithatja, ha a közoktatási törvény oly nehezen tud gyökeret verni sa népnevelés ügye máig is\'csak tengődik, annak ugylátszik, nem a törvény az oka. Eötvösnek a közoktatási törvény miatt csupán annyit lehetne szemére vetni, hogy ennek megalkotásával korát megelőzte, s ez egy körülmény is elég volna arra, hogy emlékét halhatatlanitsa, s a tisztábban látó utókort maga iránt hálára kötelezze.
Azt mondja tán valaki, hogy a törvény csak ugy felelhet meg teljesen nevének, csak ugy töltheti be kellően hivatását csak ugy biztosithatja a kívánt eredményt, ha szelleme positiv és negatív tényezőkön alapul, ha parancsolná büutet, sujt és védelmez. Ezen okoskodás első tekintetre, classicusnak látszik, de a ki viszonyainkat tüzetesebben tanulmányozza, csakhamar észre fogja venni, hogy ez nem egyéb, mint egy uralkodó procatori^elem merev szabályainak ellenmondást nem tűrő kifolyása, mely hazánkban az irányadó szerepét jái3za, mely a magyar népnek már annyira vérévé vált, viszonyainkba már annyira belecsontosodott, hogy diplomaticus egyént ügyvédi oklevél nélkül képzelni is alig merünk.
Vau a parancsoló, büntető, védelmező, sújtó törvényen kívül más törvény is, van olyan törvény is, melynek gyökereit nem a mesterséges perfogások, hanem az emberi
lélek, a szív, a kedély, szóval\': a neme? értelemben vett ember magasztos rendeltetése táplálják; ezen törvényt a népok eseményeinek történetkönyvébe fénylő betűkkel irta le a nevelt, a felvilágosult nemzetek dicsősége, ezen .törvényt sötétlő, fekete pecséttel szentesítette a neveletlen, tudatlan népfajok szomorú sillyedése és gyászos halála. A közoktatási törvény alkotója elótt az emberi rendeltetés magasztos fogalma lebegett s a végrehajtó hatalmat a haznhas érzelmű magyar nép műveltebb része az „intelligens" osztály ügybuzgalmába tette le. Eötvös azt akarta, hogy midőn az oktatás ügye a bukás szélén végrehajtó hatalom után kiált, necsak a törvényszéki zöld asztalhoz, hanem az egész nemzet szivéhez kiáltson, ó nem akarta feltenni a magyar értelmiségről, hogy egy nemzeti közügy védelmére, megmentésére, előmozdítására egyesült erővel fel ne keljen, mert meg volt arról győződve, hogy ezen ügy felvirágzása az egész nemzetre fog fényt árasztani, bukása azonbai. az egész nemzetet fogja maga után a -sírba rántani, llogy e feltevést mennyiben fogják az eredmények igazolni, a jövő titka. Nem akarok e felett előre véleményt koczkáztatni, mert a mitől félünk, arról örömest hallgatunk. . . .
4-ik éve már, hogy a közoktatási törvény a keresztülvitel akadályaival küzkö-dik, s e négy év alatt népünk szellemi elmaradottságán a felnőttek oktatása lendített valamit, ez azonban örökké így nem maradhat, hacsak minden évben pár hónap alatt újra nem akarjuk azt a keveset ismét betauultatni a felnőttekkel, a mit egy éven keresztül háromszor is elfelednek. A nemesebb szellemi élvezetek ■ tiszta forrása az olvasás, a szellemi ismeretek bányája a könyv, s az önképzés legbiztosabb támas/a a könyvtár. Létesítsünk iskolai könyvtárakat, kogy azokból népünknek apraja, nagyja szépet, jót, mulattatót, hasznosat mindany-nyiszor meríthessen, a hányszor arra vágya, akarata, hajlama van, s a hányszor anuak szükségét érezi.
Az iskolai könyvtárak felállítására a kö/.oktatási törvény nem ad utasítást, de vár-e utasítást a szomjazó, midőn szomjának ^oltásáról van szó ? A magyar nép szellemi életét égető szomjúság kínozza évszázadok óta s ez*a tudatlanság; a magyar köznép szellemi állapotát egy fájdalmasan hangzó rövid sző jellemzi s ez az elmaradottság, előretörekvó korunk művelt népei egy jelentőségteljes fogalmat tűztek fel a XIX. század homlokára, s ez a haladás. A haladás lett az emberiség jelszava, a szellemi felvilágosodás symboluma s a jövő nagyság eszményképe; a mely nemzet e jelszót meg nem érti, c symbolum alatt nem lelkesül, ez eszménykép megvalósításáért áldozni nem akar, anuak a nemzetnek lehet múltja, lehet jelene, de jövőt hiába remél; a rideg közönyben, a közönyös egykedvűségben, az egykedvű tespedésbeu nincsen haladás, nincsen jövő, hanem csak erkölcsi sülyedés és halál, mert a nyugalom a halál képe.
Nekünk, kiknek vállaira a százados tétlenség súlyos vádja nehezül, nevelésügyünk reformálásábau, előmozdításában kétszeres . . . tízszeres . . . százszoros erőt kell kilejtenünk, mert ha még nchánv olyan század tespedés között fut le e nemzet feje felett at. öröklét tengerébe, mint a milyen szellemi fejlődésünk múltja volt, talán nem fog maradni a magyarnak egyetlen unokája sem, a ki az ős-apák bemohosult sirhalmára a mulasztás miatt követ dobjon. •
Neveljük az uj nemzedéket, de míg az uj\' nemzedék azon tért elfoglalhatja, a melyen most mi állunk, mig egy uj, képzett felvilágosult, értelmes nemzedék léphet a jelenleg élók helyébe, addig még igen sok történhetik a földön a nap alatt, azért a gyermekek mellett neveljük a felnőtteket is, létesítsünk minden községben könyvtárakat, szerezzük meg abba a népszerű olvasmányokat, vegyük meg a nép felvilágosítására, a köznép nevelésére irányuló irodalmi műveket, álljon ez ügy élére a hazai értelmiség, áldoz/.ék ez eszme megvalósításáért
TÁROZA
Ügyetlen kívánat.
Kívánalom egyetlen én csekély, Mn^MiUiKt.xl a/l kUunyen, i»tenein; 8 a filldi és *% égi vágyakért Csak ex egyet engedi! inog énnekem :
8(cnderilljiin cl lelkem multamon, Miként hattyú a tó hullámain; H találjam ott- magam, hol egykoron — A hftlelon leánynak karjain.
Igy allaaa el a/, tl keblén megint, lluldogA.igról hidd Álmodjék fejem; S feledj el igy \'tr\'ikre engemet, llogy »»é|. Almain leheunn végtelen!
1( A KOSI I.ÁS/.I.Ó.
ftklizet után.
— St. Ililaire bt*xHuc. — ,- Vége. -— Jób I — kiáltott a iiti 8 intott a lovász-nak, ki hz orkélyon. állt; én olmogyok a parancsnokkal a kapuezinus kertbe egy szép Kurdot vouni; |t» n mama kérdezősködik utá-i"\'in, mondd csak ^ neki, hogy mindjárt itt h-szok. . ^^
^ lovász.odufliotett^^ijlőn látta, hogy a tiszt olukurja csakugyan v"úzot|ii a fiút; a gyermek azonban, miután észrovotto, hogy Jób gondolkodik, kifeuitétto mellét, lábával top-
pantott és büszkén mondá: „lla egyszer mondom, hogy azonnal visszatérők!" —Azután megfogta a-fiíínuieanok köztit ős szenvedői tilosén igy-^zólt: „Kn jól tudtam, hogy o polgár a tüzérséghez tartozik, de te soha sem akarsz jiuWáJiinni."
y Áj tiszt és fiatal társa hamar találtak , a níitJcotiíAtok.
A-^yermek mutatott neki egy bábáruld üreg asszonyt, s miután mind mognézegotto és összehasonlítgatta, a legszebb bábkardot vá-lasztá magának.
— Mi az ára? — kérdé a parancsnok az árusítót, mialatt egyenruhája úldulzsobébon keresgélt.
Kzoknok itt két garas, polgár ainuzok-nak csak egy.
A parancsnok f> livretPról (franezia pénznem) szóló pénztári utalványt ^bankó^nyujtott oda az árusuőuok, moly o pillanatban összes vagyona volt.
— Ah, jó polgár, — szólt az árutnő panaszos hangon, — ez utalvány ma már -készpénzben csa\\c 1& garast ér; jobb szeretném, ha csak egy garast adna is, mert nóta tiujyk belőle visszaadni.
— Nincs nálam aprópénz, - válaszolt a tiszt kissé" olpirulva, — egyébként tartsa mog, egészen. . •«\'. ®
— Jézusom, mit gomUI ön telelem?. . . kiáltott a jó öreg asszony, mialatt egy lépést hátrafelé tett, — én inkább hitelbe odatlom önnek ; no ugynu szép volna. Nincs most veszélyben a ItazR, miúta inult héten; ön tohát két garassal marud nekam adós, — totto hozzá, erőien hangoatatva oz utóbbi ssavakat.
A tisztet gyötrő zavarából gyengéd vál-veregotés mentette ki, mire hátra tokint, és mély hangou igy szólitá meg őt az érkező :
— A mint látom lionaparto parancsnok kedveli a bábot, és most bevásárol!
— Ah, ön az Talma . . . valóban kedves barátom, ön igen jókor jön. Fizessen ki helyet-tom e jó asszonynak két garast; ő nem nagy bizalommal viseltetik a köztársasági pénz iránt.
A művész elővotto tárczáját, és kifizette a tartozást. «
— Már egy óráuál is több idő óla vártam önt, kedves Taltua, a téren, — szólt ozután Nupoluou a baráti szemrehányás hangján, — és már bizonyára rég eltávoztam volna, ha egy igon kedves kis fiú . . . I)o hol is maradt az a iiczkó V — kérdé, és aggódva tokiut körUl.
— -Legyen nyugott, én láttam őt közében bábkardot forgatva haza futni, ismerem közelebbről ... De bocsánat, kedves Hona-parte, hogy oly soká hugyom várakozni; épen most jövök csak a próbáról.
— A köztársaság színháza végre egyszer tán valamj ujat, és jót fog adni V
— Kpet) nom ujat, do jót, én legalább biszotn; (Jheniertől „IX. Károly" losz az,smost szoi\'opét-ygészoit megváltoztattam . . .
— Mily boldog ön, Talma, — szakitá félbe Honap&rto, a mcgrifögcdés és kosorüség némi vogylitékéveL^^-üna-nép hódolatahiak örvend ; miudegyÍK ftap t»j diadalt hoz önnek; az ön miiviWmeaKolsöiuiíitlunnyi közt ; min-deu est^ euy ojbAvölt tömeg totszés-nyilváni-tása áradja el önt I . . * Ali Talma! áz ön állása, mint miivészé, valamennyinél magasztosabb \\J. . . Nokom olóbb csatákat kolr mog-nyoruí, hogy ama népszerűségnek oeak uo
gyedrészét is kivívhassam, melynek ön birtokában van; s hogy ily győzolmeket urathassak, arra katona, ágyú, pénz szükséges . . .
— Kgykor ön mindavval rondolkoini fog, higyjo el, kedvos barátom; önnek érdemeit elismerik, méltányolják és jobban jutal-mnzandják, mint ön azt most gondolja. Kn mondom ezt önnek ! — 8 hirtelen színpadi állást véve, méltóságteljes taglejtéssel Nupoleon karját ériuté Talma és szólt:
„Ki o jóslat, hidd el, több Calcha szavánál.14
— Hruvo! Talma, ön e vorsot mindig oly különösen mondja.
— Ka ön, kedves parancsnokom, mindig hízeleg nekem ! . . . Dó erről tulajdonképen most no beszéljünk. Mindketten a „Krérespro-von.jaux"-hoz akartunk ebédre liiQlini; db d\'Avranges d\'llaitgerauvillo tábornok meghívása lehetetlenné teszi, hogy máshol ebédeljok. Ma reggel ott voltam magamat kiinontoni, de nekem okvetlenül ott\'kcll lennem ebéden, hol Chonior s d\'Avrangesné tívérqi: IJerthior Cap-sar, I<i|xSt és Sándor i» rísztvesznok, kikről ön is bizonyára llallott már valamit; Karrjis, l\'or-regaux és mások i« meg vannak lilva. Kn megígértem a tábornokijak, hogy önt magammal viszem j tehát ön sem szabadulhat, nincs mód benne.
— I)e hisz csak nom lobot oly háznál ebédelnem, hol még be sem vagyok mutatva.
— Önnek nom ií kuli magát bemutattatnia, miután önt várják. 1)\' Avrangos asszonyságnak igon kedves gyormokéi, szeretetromélté fi- és nővérei vannak, .s az egész család é^ f vágytól öat uiogismorhoUú,
niindenki tehetsége szerint póiwíel, idővel, fáradsággal, karolják fetezt különösen a megyei iskolatanács tagjui s csak ez Hton fogják a népet igazán boldogítani, csak igy fognak a nemzetnek jövőt teremteni.
GYÚKFFY JÁNOS.
Föld tfs talaj.
Általán ismeretes azon körülmény, melyszerint a körlég skiválóan annakegyes alkatrészei mind a szerves, mind pedig a szervetlen testekre lényeges befolyással vannak, sót egy s ugyanazon cltin különböző testekre különböző hatással van; tudjuk például az élenyról, mig az élctmüycs testeknél szervképzóleg hát s hőhatása következtében éled mind növény, mind állat, nd-dig az életműt len testeknél ■ — tollút .az ásványoknál -t szilárd állapotukat lázitva — rombolást idéz elő s az elmalást eszközli.
Óriási sziklák — évszázadokon át vannak a körlég behatásainak kitéve, minek következtében felületük folytonosan lazul s porlad - • szél s esö ezen lazült részeket tovább viszi uiagaval, s alantabb helyeken a földfölületct kisebb-nagyobb réteggel gazdagítja. A patak csörgedező vize miért is •zavarodnék meg az esö kristály tiszta csep-peitól — ha ily lazult s porhadt részeket fölolvadva magaval nem sodorná folyamata közben? — honnét volna filli-pjök — iszapjuk, ha c porladt, föloldott j> tova ragadott részek —* önsúlyuk követkt\'ztébeu bizonyos, időtartalom után le ueiu üljepddnék? Miiyl ez a természet folyása — ugy volt ez századok előtt s ugy les-z századok utáu élő lények elmúlnak, de a/ örök természet változatlan marad.
Ily nemű réteg borítja a földet mindenhol kisebb s nagyobb vastagságban, s ha ezen vagy ilynemű réteg ősi helyén nyugszik, vagy ha-egy -s pgyanazon helyen kőzetek eluiállása s szerves\' Ufstek korhadása következtében származott ügy eredeti ha pedig mint emlitők, s%él, víz segyéb körülmény következtében sodortatott oda — ágy áramlási névvel jejezzükv
Ezeli kifejezés: föld, oly tágas értc-ményű, miszerint retegoihek minőségi különbségénél fogva egyes fokokat s ezek eluevczését kellett eszközölni^ igy származott a- föld és talaj megkülönböztetés. Talaj alatt tehát szorosan véve aiüldfolülci azon rétegét értjük, a jneddig a termelni szokott növények gyökerei lehatolnak. Azonban ezen Ichatolás leggyakrabban mélyebben történik — mintsem az eredeti, vagy áramlott réteg vastagsága van s igy
ismét a talajnál incgkcllctt különböztetni a fel vagyis termő s az al vagyis terméketlen talajt.
Feltalaj alatt értjük tehát a földfölü-let ama rétegét, mely a művelési eszközök által a lég meleg s nedvesség behatásainak kitétetik, melyben ugyanezen okoknál .fogva folytonos elmállás s növényi tápoldás történik. liz alatt fekszik az altalaj, — ebben Jálchet kisebb-nagyobb mérvben szintéu vannak növényi tápanyagok, minthogy azonban emiitett tényezők behatásainak kevésbé, van kitéve a tápanwigok legnagyobbrészt oldatlan állapotban vannak — s igy a növények táplálkozására alkalmatlanok.
A fel- s alrétcg alatt vau a tulajdon-képeni föld, — ez a maga állapotában rendszerint alkalmatlan — eddig sem a föídmi-ves munkáíó eszközei, sem pedig a növények, gyökééi nem hatolnak, s igy jogosult ~tfma állitás, miszerint az földműves-gazdának\' talajjal mig ellenben a bányásznak földdel van dolga.
IjIKHIJAM) JifiNl.
Állatvilág éjjel.
— Siomorlúl.
A természet igen gyakran u|y tűnőmé nyoit tárja tol előttünk, miknek szemlélete nyugtalanságot k<ill bennünk és megfoghatatlanságát ismerni kényszerít leginkább akkor, múlón még csuk ismerni köztijük o tüneménye-kot it nélkül, hogy azokat felfoghatnék, midőn lelkünk még iiom szokta meg a/ok tényeit párhuzamba állitani a egy magasabb, általános szempontból tekinteni át; bármily dicső jeleneteket tüntet i» az elélik, bármily nagy erő és fenséges rejlik is egyes mozznuutábuu; ntmi la-gaiiliatjuk, miszeront c tünemények: az undor, félelem és irtózatot, — tehát oly érzeményeket kelt tol bensőnk bon, miket csak a gyakran a ligycluies szümlélő győzhet le; miután nem akad fői cjyet tüneménynél, hanem az eíjfnet összpontosítva tekinti át, és n természet-ludo-mánvok eddig ismert elveiből vonja a következtetéseket. — Igen sok természeti tünemény van, u mi egészeu iiihh szempontból tekintetik, mint a mind valóban. Így nálunk a nép, a - li-dorcz és bolygőtüzokot: Pludvérc," „gyertyás* kísértetnek hiszi. Kgyik az ocsmány s idom-talan állatok, pl. varangyok, pókok, kígyók stb. megpillantásánál iszonyodva lordul el, — a másik örül érdekes fölfedezésén, mely búvár-latánuk bányát igér. — iv helyűn nem akarunk egyik, vagy n másik tette Iblött vitatkozni, annyit azonban mondhatunk, — és uzt a tapasztalat íh bizonyítja, hogy az örökké képző természet nem liuuden alakja költi fol\'beniiüuk egy, ós ugyanazon mágasztos érzelmet.
Sokiui, kik előtt a természet- tudomány ok elvei ismeretlenek, a lúrm&zeth tünemények tapasztalatánál, páll félelem ^p;uiii|Ue) egyiiemo által\'hagyják inagukAt, e tüuoiuuuyuk lioniá-lyifcib részeitől kifürkészendő, elijesztetni. Innét van az, hogy azon tünemények, mik leg-kevésbbé sem azok, mi.kii.ok a látszul mutálja borzalmasnak tüiiuuk fői. Igeii sok természeti
tünemény van, melynek ogyes részeiből összo-függő éredményt állitliAtnáuk ; de ez egyes részük is csak igen homályosan és kövesek által ismertek, o szerint kedvező resultatumlioz nem juthatunk, mután kevesen Tanunk azok, kik az.ilyosokkel „bajmolódnuk.*
Ka ha nem törekedünk egy Lavatort, (bit, ílalvftnl, Körösi \',\'somn Sándort, Huni-doldot, Sulit követni éa velük ez emberi élet-szurvek működésének vizsgálatában : párhuzamban haladni, — és ha az \'irtózutot alakok és jelenotok csak az emberit, a közvetlen közelünkben levőt engedik megismerni, — ükkor épen annyira kell hntoliiuiik, vagy tán még gyarapitaiiunk is tcrinéazottűnoményi búvár hitünk tudományát. Így nem egyszer jutnánk valamely mogfoghatlnnnak tetsző tünemény megfejtésében és egy elesett mozzanat homály osb bu várlatkod vező eredmény éhez,
A fentebb olősoroltakliól azt gyanítja a nyájas olvasó, hogy értekezlet ülik ben nz egész-természet összes tünoméuyeit vagy unk lolople-zendőkV — Ily messzire még nőm terjed tor v mészottudemáuyunk. Csak oly mozzanatait ki-vánj11k e^Jtud*\'"lányoknak e-helyt ecsetelni, melyek a kiízönségis, a természettudományok Ivgegyszerűbb elveit tudók előtt ismoretlonek. K vázlatban, ha sikerülond, csuk. azt akarjuk megmutatni, mennyire különbözik a természet alkotása, és önkormány tata fogalmainktól — mily fogalmakkal birunk özek felől, és mily fogalmak alkotásához vagyunk képesek, azokra vonatkozólag, ha a tények bt$tr/ll<jijhc állal ismerjük meg az eyyet tüneményeket. Az igaz, hogy a természet-buvár minden tüneménynek „csak lényoldalát látja, és — a hová lát erojo el nem ér, táv — ás gór-csövek (perspectiv & microskop); által jut oda, — könnyebben jut eredményhez, mint mi, kik az éjszorvozetébon akarunk hopillantani szabad szemmel; azt azonban tapasztalni fogjuk, hogy a természet; mindenütt nagy és hatalmas.
Időzzünk uéháiiy peresig azon természet tüneménynél, melyet mi ijnek nevezünk !
Azon időköz, mely a földgömb legtöbb helyén 24 óra alatt, ha csak oratiyban is ismét megjő — az éj — semmi esetre se liagy-liatá, szemlélet éa tárgyalás nélkül. Az éj sajátságai, már a legrégibb időkben ismeretesek voltak. A legnagyobb költők műveiből! : mondták és regéikben, szóval minden omberi intézményben e tüneménynek igen nagy szerep juta. K szerepnek tulajdonitható, hogy inkább költői értelemben, mint jelen tőségére nézve — ta-iiulmányoztatott. Majd minden nemzet oly eszköznek tokiuté, melynek segélyével a szellemek országába juthatni és a túlvilági lényekkel jöhetni érintkezésbe. Már Gorregio „Wal-purgu"-éje; az emberi szellemnek oly anyagot nyújtott, mely őt vonza; do vissza is riasztja. —
Túdjnk azonban, hogy töldünk, egyedül , tengelye körüli forgása által jő a természet azon tüneménye létre, molyot najipnl ét éjjel-i\'uk mondunk ; továbbá, azon rézsútos állás- | link, melyet a föld pályája a nap körül elfoglal -r- tulajdonítható az éjelek külötiféloségb.
A tropikus (az egyenlítő alatti) tartományok majd mindegyikében ; egész éven át ; a nappal 12 és az éj is 12 órái g tart. K/. állitás valódisága felől a 8—10 szélességi foknál győződhető meg. Minél távolabb esünk mi e gyűrűtől, unnál lényogesb különbség jő a nappal és oiínok éjjele közt létre. Hazánkban a leg hosszabb éj 17, a legrövidebb 7 óráig tart. K
különbségot annál inkább tapasztaljuk, minél távolabb esik az ogyonlitőtől. Már Koppenhágában (l)ania) 18 ^ 0 órai éjekot tapasztal-hatunk, l\'étervárott (í)rósz) l\'J és Izlandban (sziget az Atlanti tengeren, Angolországtól éj-szak-éjszak nyugatra) van a leghosszabb naj» és éj. A hetek és\'havak közti lényeg is a szerint változik; mig végre a tiijfl sarkaihoz érnének, hol t> havi nappal é« ugyan oly hosszan tarló éjjelnek kell bekövetkeznie.
K rövid asztronómiai (eslllagászati) megjegyzést szükségesnek vélők ide iktat.ii, u végből, hogy annál világosabban fejthessük meg • a nap s éj folytonos szabályszerű következését a szorint, a mint minél távolabb vonulunk az egyenlítőtől, a mérsékelt és hideg égöv alá, hol az mindig többet-többot fog, mig végre a 3üí> nappalnak és ezek éjjeleinek egy nappallá és éjjé kell enyésznie. —
Minden orgaliious. lény, molynok létele világosságot s melegséget igényel a legrészlo-tesb összefüggésben áll o tényekkel. Trópusi lényokot, legyenek azok akár növények, akár állatok, minden szemléleti gyakorlat nélkül a legelső pillanatra fölismerhetni; a mérsékelt és • hideg égöviektói annyira különböznek jellemző szervezetük által, hogy azok különféloségeit, még az avntlnuok is egyszerre föllelhetik. Kb* bői azt következtethetjük, hogy * lények éjji élotébon a forró (trópusi) égöv alatt a legbizu-r.ibb jelenségek ép e tájakon fordulnak elő. Minél közelebb állunk a sarkokhoz, annál inkább összliungzóbb a lények képződéso ; a hideg sarkoknál igen kevés különbséget lelhetnénk, az általok éa egyebek éjji és nappali életében.
Ismeretes továbbá az is, hogy a földsarki állatvilágban, valamint nagyság, szin,^ ugy alak mozdulatok stb:által, mindig nagyobb egy formaság tüuik ki. Ha a tenger imm terjedne annyira, akkor a hí dog égövi tar.toiná: nyok sokkal szogényubbek volnának, mint a minők most. A víz-mérséklete meglehetősen egyforma mindenütt; ennélfogva a tengorparti lakók nem érzik az egymást-fölváltó évszakok világosság s melegség hatásait; jóllehet a mo-*log égövi tengerek a sarkvizektől lényegesen különböznek.
A vihígoitiíij ét mclcgiig tollát:. fölénye-zőjo az állatvilág fejlődésének ; igoii. természetes, hogy éjjeli hatása különböző a nappalitól. E szerént, lm azon mindennapi kifejezéseket halljuk, hogy : a nappal uz élők mozgatása, a növény ok virágzás és mi vési ideje, az éj ellenben a nyugalom, az áloiu , erősbűlésé szemléleteinknél nem lohot azt minden lény szervezetére alkalmazni. Az oipber megszokta környezetének liiindon viszonyát, ogyéb tünonié-nyokkol összoállitani, innét van az, hogy nz állatvilág egyes élet-mozzanatát öszponlositva azt kövotkeztetjük, miszerint a távol földrészek állatai, és azok életmódja megegyez a közelünkben levőkkel. I)o a természet különféle-ségo mindenütt kitűnik, épon ugy, inint az igyekezet, melynek különtélo utj\'n, — és- módjain egy czélhoz juthatni. Vegyük csak a lélokzést; mily különböző ez! Az o\'mlős állatok és madarak kifejlett tüdők állal lélekz jnek; a halak és piihányok pedig kopotyuik sogélyévol szívják az éltető erőt.1— Mily különfélék ezekhez képest az állatvilág ütttöm I Ptt a mealermü : . a szem, ott a tost ;,a világosságot igénylő szúr -vezet.
— Még valami gátol, igy öltözködve ugyanis lehetetlen ott megjelennem, — m<mdá Napoleon b^zusan felső öltönyére - tekintve, Diolyuok ko/ott külsője hosszú használatra mutatott. — p több valami emigránsunk vagy legalább anstokratáuak néznek, — tettiíiozzá félig uioaCjjyogVa.
— feli, kedves, barátom, egy tüzéreégi
főtiszt og társasági Kgyébkó férfiakat
enruhája még mindig elég szép k(iz-eleseink álfénye és tollturaja mellett, t nagyon szeretőin, hogy mind iizoij dkulmu lesz öniiek inegismemi. —^ lói van, logyon tollát l — hagyta lielybo N polcon s n tjzjuinüvdflz.pigltjtéseit és hangját u ánoiva hozzá/telte\':
„i.egyeu, hát követem, hova sorsom ve\'zot." Caík a nők olőtt mentsen ki (iii! Y*.
Talmi azt megígérte s a parancsnokot a Vendoine-lén.egyik legszebb palotájába vezvtte. lioléptek s azV-lső, kit N\'upoleón egy szép te-- rémben a társudág közt éazrovetl, a kis<fiu volt a bábkarddal. Mihelyt őt.á5 gyermek meg|iil-lantotta, leugrott nagybátyja Jlerthier Sándor öléből, hozzá futott, ^arjaiba dőlt és kiáltott :
— Ah, mama I itl van az én olőbbi jó barátom, llgy-e, polgár, olKUjegigérto, liógy e kardot, ha nagy leszek, feleaoriJIi egy szép valóságos karddal, mely jó óloa? ---------
— Mindenesotro, fiatal barátom, — felölt Napoleon, őt gyengéden megcsókolva.
D\' Avranges tábornok elejbe sietett és bemutatta nejének, ki ót barátságosai! üdvözölte, aztán igy szólt termőkéhez:
— Igen, ángyokra, frizd meg gondosan, hogy Ikinaparto par^ocsnoknak egykor ép ugy ue logyon oka megbánni o bábkard ajándéko-
mint ha fővwári kardot adott volna. •
Ív naptól fogva kezdődik ama kitűnő barátság, inoly\'Xtipolcon; a Halál D\'Avranges és Herthier Sándor között 2$évig feiinálll. Talán a bábka/d emléke\'is néinileg elősegítette azt, hogy később Jlerthier lön Francziaország álkor Hiányzójává, melyre őegyébkéíit tvlj eseu méltó volt, Mi Túlinál illeti, mindenki tudja,, mily joakarólag éa nagylelkűen bálit vele a császár mindenkor. Aiijuz adósságot ped^g, melylyel a bábkard v.ételo óta a nagy színésznők tartozott, az által vlörlesztclto le Nnpoleon, -hogy nem egyszor fizette ki helyetlo összes adósságait.
Most azonban 12 évet átugorva, 1813-ra kell áttérnünk.
Marczius hő egyik vasárnapján, körűibe-(ól hat héttel előbb, mint a császár nmá szomorú szász hadjáratra elindult vólnn, mely a lipcsei nagy catastrophával végződött, Napóleon szemlét tartott a tuilloriák udvarában a másnap reggel elutazandó hadesaputok fölött.
Minden ily szemle után a főtisztek és alezredesek rendesen megjelentek a császár előtt, s az tetszését, s hiegjegyzéseit nyilvánitá. Kz alkalommal mindegyiknek \' csak kellemest mondhatott. „On jól, kiválasztá embereit! — mondá egyiknek. KOnnek loi/ai ép oly lelkesülteknek Játszanak, mint emberui; szerencse* előjel!" — szállt a másikhoi. Ki igy tovább. Kgyszor csak légvégül megpi|la,ntott egy tia-tal vérlea-alozrodest; azonnal hozzá sietett s örömtől sugárzó arczozal megállt előtte.
— Jó napot, d\'.Avrangos alezredes, szólt oly kifejezéssel, melyro a fiatal alezredes szive örömtől dobogott; — szeretőm, hogy elutazásom olőtt még Ont látom. Hogy vau édes anyja? |
Napoleon megtartotta igéretét, melyet fiatal Ávrnngesnak tett 22 év olőtt. Tizenhét-éves korában belépett a fiatul omber a katonaiskoláiul, hol két évig maradi; ezután, miut hadnagy, részt yott a porosz, és lengyel hadjáratban. Wngramnál, hoV különösen kitüntette magát, a hareztéren kapitánynyá lett. Az orosz táborzás előtt már század-vezénylő volt, s o boldogtalan hadjárat után, a császár őt alezredessé a a bccslégió tisztjévé nevezte;\' most alig 30 éves. A császár kérdésére fiatal D\' Avranges Bzorényon földre szegzé szemeit, és válaszolt i
— Siro, az én anyám már nagyon koros ; egészségi állapota mindazáltal megengedi, hogy naponkint templomba monjon s ott Felséged üdveért és fegyvereinek dicsőségeért imádkozzék. u
— Tudom, hogy I)\'Avranges asszonyság igon áhítatos, s hogy csiüádjának naponkint példát ud mindonben . . .Jppropos, alezredes,
szakitá félbe saját beszédét, Napoleon s ün-népies hangját barátságosra változtatta, — emlékezik ön még az első találkoizásonya a Ven-domo téren ? az is már régen volt I
— Ah, Siro, a jelenőt mindig előttem áll.
— Ugy vagyok én is! akkor még csak egyszorü tüzérparuueHnok voltam, — mondá, fejével biczczontvo, — Inig ön már most alozre-\' dea; ön parancsol, én engedelmeskedtem akkor, pedig oly idős wltaui-luínl ön.
— Igen Sin, — felolt\'mosolyogva IVAvranges, •<— Felséged az elvesztett időt jól tudta kárpótolni.
A császár it mosolygott, s igy szélt:
\'■ \' ■.\' I\' <
— Azt hiszem kedvesein, ön seupairasz-kodhatik. Igaz, «z idő a«óta nagyon megváltozott; mégis fájdalommal emlékezik vissza az ember ifjú korára, arra nz időre, midőn báb-kardokat evett nemde V Taláil még emlékezik arra a kardra, melyet azért adlam önnek, hogv a béke köztünk helyre álljon, mert kissé össze-koczczantunk ? I
— Oh, Siro, azt a kardot én nem ottoVii meg gond snu megőriztem s még most is még-van, — felelt az alezredes élénk mozdulattal.
— Valóban ? — kérdé a császár oly hangon, mely csudálkozást és örömet fejozett ki egyszerro; — do csak nőin nz a knrd volt, melyet a Moskwa mellett százada élén oly jól for gatottl
— Ax nom, Siro, do a bábkard is min don hadjáraton volom volt.
— Ha még most is önnél van, — szólt a császár kegyes mosolyul, — akkor őszintén kívánom, hogy o hadjárat végeztével is visszahozza.
— Megígértem anyámnak, hogy csak a halál választ el tőle, — válaszolt 1)\'Avranges tűzesőn, — s higyo el Felséged, én megtartom szavamat I
K lelkesültön Inondott szavaknál Napóleon kifojezésteljesen tekintett-n fiatal alozre-de^re, kezével barátságosan intve üdvözölte őt,s távozott: „Isten vele, hiszem, nemsokára ismét látjuk egymást!- .. . ^
A mi következik, már ismofotes /)K-nsó-ink előtt,
GYULAI BELA.
Szemléleteinknél, hu nz eredmények az ismert olvokkol ellenkeznek, - nem kell csüggednünk ; de még.aljkor sem, ha a meleget és világosságot igénylőknél ezek nem Az ismert arányban működnek; miután csak a legujubhi időkben bizonyittatott be, hogy a világosság a legkülönbözőbb hatást idézi olö némely tárgyakon. A (íaguorrotypia az, mely o hatást oíőt-- liink megTogWftóbbá teszi; a szerves lények, különösen ezek sziliére a világosság hatása ol-vitázhatlan. Es hogy a melegség tényezőjű a szerves lények fejlődésének, nem vonattntlmtik kétségbe, miután ott, hol a világosság hatás-, kitre megszűnik, a melegség az —véghetleu (okozatával, mely mint íálhátlan hatalom — terjeszti szét éltető-erejét, és alakit a természet rendje szerint. Kísérjük csak figyelemmel növények és állatok tengését, a nupUlnn völgyektől, a. jéghegy ékig; ii tengerparttól az örök hóval takart vidékekig, — eléggé tapasztalni lógjuk, valamint a növények, ugy az állatok számo^ példányán íb, hogy azok a melegség üde hatását sovttrogják.
10 szerint tehát — hn \' bebizonyítok, — hogy az. állatvilág azon • tagjai, melyek éjjel adják jelét létüknek; a nappalinktól külön-bűzniük kell: miután más természeti benyo-\' másoknak vannak alávetve — nincs más mondani valónk, mint előtüntetni: mily helyeken mily alakokkal, szervezettel és miként tünnok ezek föl a szemlélő előtt.
Kétségbe vonhatluli az, miszerént az éj különféle viszonyainál lógva, az állati életre, jelentékeny befolyással bir, és hogy e befolyás alatt áll néhány állat nem azt szervezetük hi xouyiljit. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az eijyts tünemények egyei jelonoteiuok egiiz-ni alakitásában nem hatoltunk annyira, mi-h/erint egész biztonsággal és elég világosan tüntethetnék elő e kölcsönös összefüggést. Az állatvilág némely tagjánál, níég a gyakorlatban is inogkUlönbüztcthotni a nappalit az éjjelitől. -
\' 15 néhány thooriai elv, szolgáljon a kö-vetkőzök könnyebb inegfoghatásánák eszkö-zeül ! " \'
Könnyebb áttekintés szempontjából czél-szerfinok véljük, ha az állatvilágot, a mondottakra vonatkozólag 4 csoportra osztjuk\'. 15 cso-portok l-ben olyanokat lelünk, melyek.kizárólag nappal adják jelét létöknek, melyek — az emberekként, a nappalt a munkára; az éjt ellenben a nyugalomnak szentelik. (Nappaliak.) 2. olyanok, melyeknél a nappali és éjjeli élet határozottaiiiA nem külöuitbutó; tehát: valamint nz ogy Be, ugy a másik időközben életjelt adókhoz is tartoznak. 3. az éjjel műkő-dók ; melyek nappal elrejtőznek. 4. olyanok, melyek az éjt .miipka a nappalt nyugalom időjének tekintik. (Éjjeliek.),^
15 oioporiozatok által azonban nom akarunk a tudományos világra idegen hangzatú és fölösleges osztályzatokat rátukmálni.
A monnyiro nz előzményeket figyelőm mel kísértük; tapasztalni fogjuk, miszerint a 2. csoporthoz a legtöbb — Vízi állat tartozik. Kmcz állatok legkevésbé sem igénylik a vilá-g\'. i igol éa ennek az éj által előidézett változatossága befolyásának alávetve; miután tartózkodási helyeikben a világosság, melegség, szárazság és ucdvosség befolyásának következményeit nem lelhoijük fül. Ezen, illetőleg azon tulajdonságuknál fogva, mert a világosságot nom igénylik, inkább éjjeli állatoknak nevezhetnék.
E csoporthoz tartozik a nemek- ős fajok-l»an gazdag zíigorok osztálya. E lényeit, csak igen kevés faját kivéve, egész életen át, más lények bensőjében tartózkodnak. Az állatvilág minden nemének, — mjjg van saját bel-lérgo: a fej-, mell-, szem-, májban, a lelső bór alatt, még a iélokzési műszorekboni s. Ezeknek színlelőn, többnyire szennyes, fehér színük a világosság hiányát bizonyítják; \'
Míg ez osztályzat állatai inkább nz éjjeliekhez szítnak, addig a puhányok némely csoportja a melegség és világosság, — tehát a nappal élők csoportjához tartoznak. Ezt gyanittat-ják, legalább: a kagylók, csigák, korallok, sat. t. különféle szino.
A zöld és barna polyp (Hydra viridis & fusca) eme, csak górcső segélyével látható féreg, tavas/szál tiszta vizok növényeinek alsó-lapján látható, puhány leginkább megmutatja, hogy kedveli s igényli a melegséget, világosságot. 15 felől meggyőződhetni, ha ezeket cgy pohár vizbeu a verőfényes ablakba helyhczzUk, hol csakhamar a napsütötte oldalra kúsznak, bár hányszor fordítjuk a poharat az árnyék leié I
A szárazföldi kagylók majd éjjel, majd nappal adják jelét az élotnok. Ezek inkább sóvárognak a meleg- és nedvesség, mint a világosság után. Az állatvihig oinc osztályzatát, csak mintogy átmeneti csoportnak tokiuthotni. ValéságoB elemük az árnyékos és nedves hely; innot van az, hogy nyári meleg ^esőzéskor log-inkább láthatók..Természotök-a tikkasztó melegét és száraz légjárást épen ugy nom szereti, mint a fagyasztó éjszaki, és metsző keloti sze-
tulajdonítható azon körülmény, miszorint ozok renilszeiozésében semmi biztos alapra nem lelünk.
Az állatok 3. — alsóbbrendű világában," a sok lábunknál sem tűnik ki eléggé az éjjeli és nappali éleljelladék közti lény e g ; egyes osztálya, majd az egyik, majd a másik csoporthoz tartozik. A földi giliszta (Hugón-wurm) inkább .éjjel kúszik ki, mint nappal; talán kevésbbé a világosságtól! félelem, mint a nedvesség igénylésétől izgatva;, mert muleg esőzések után épen oly gyakrftn lehet látni őket nappal is. •
A teknőozök között: a rákot lehet leginkább éjjeli állatnak tekinteni, miután még fogása íj éjjel eszközöltetik; de fordulnak elő esőtek életmozzunataibau, luelyek miatt nem lehet ez osztályzathoz különíteni. Ezen kívül bizonyom, hogy a rákok nappaliak is,\'pl. a/. ol-lóllan rák. Ez évenként egyszer elköltözik közönségei tartózkodási helyéről,, petéi lerakása miatt; útját ijjel és nappal s/akadatlaniíl folytatja. — A gyíkok, rinyák és sok lábuuk, leginkább Üregekben, fák kérge alatt tanyáznak nappal; sokszor azonban «— leginkább az elsőket nappal is láthatjuk a napon sütkérezni, — éjjel azonban ide s tova járnak, mely tulajdonságukat ismervén, nz emberik elejtésére tőröket állítunk fel, hogy igy a kertek megszabaduljanak u kártékony férgüktől.
Végre a rovarok, az alsóbb állatvilág omo legképviseltebb osztálya, n . logbizurubb életmódról tesznek tanúságot; miután tartózkodási helyükhöz nincsenek kötve és igy majd u nappali, majd az éjjcliekhcz-ttartoznnk. Szu poraságuk oly nagy, hogy lehlünkön nem lu-lünk holyot, hol rovarok letérői, — habár csak nyomokat is, — ne lelnénk. A vizb\'on, szárazon, üregekben,-szikla- "és falhasadékokban a hó és jeges vidékekbon, — szóval mindenUtt, hol csak az állati élet iontartására szükséges erók létezuek. A rovarok, ugy látszik, a növényvilággal állnak párhuzamban, inert valamint ezek a legparányibb mennyiségű éltető erő mellett is föntarthatják magukat, ugy amazok is a legkietlenebb vidékeken is megmulatják, hogy életök mily szívós. Az általunk felállított osztályzatok mindegyikében loliink ilyeneket; \' leginkább a lepkék közölt. Azon percztől fogva melyben éltet nyernek : nappali-, esti- és éjjeli lepkéket (alálulik ; oly Osztályzatot, ifíely már a 17. században ismeretes veit, — akkor midőn a természetrajz parlagon,"— bölcsőjében hevert.
Az éjjoli lepkékre még visszatérünk, most tekintsünk a Jtliübl állatvilágban körül; tán akadunk özeknél is egy osztályra, meghatározottan jellemmel bir a nappali éle\'tro. vonatkozólag. Valószínűleg ide tartoznak a balak, viziállatok, melyek épen azon sajátságokkal bírnak, miket fentebb bonczolgalánk. Egyes nemek találtatnak, melyek a nappa\'i- és éjjeliekhez is tartoznak; igy a halak; ezek leginkább éjjel úszkálnak; de inSIog napokon épon oly élénken ticzkáudöznak.
A vakaud egész életét a föld alatt tölti; reá nézvo mindig éjjel van. llyos jolonetek által lesz csak eléggé megfogható előttünk, mily jelentékeny szerep jut az állatvilágban is, egy némely szervezetnek, a szemek csak a világosság — a látásra alkotvák; a természet oly. állatoknak, melyek egy vagy más szervezetnek hasznát nőin veszik, nem adja meg. Barlangok bensejéboU/-lo)t vak rovarkák, ujabb adatokkal szolgálnak állításunk felvilágosításául.
Hacsak egyes tények búvárlatánál időznénk, akkor igen sokra akadnánk, moly a tor-mészig különbféleségét tüntetné ki; az alakok és ezek viszonyait, gyakran olyanok, mikro . nom is gondolunk, látjuk; ncmcsak az, mit * képzelhetünk, a létezhető, valóságos, hanem olyanok, mikről fogalmunk sincs, vagy Ián hosszas tauiilmáuyozás után juthatnánk némi fogalmnkhoz, jő elő a valóságban.
Forduljunk most azon állatcsoporlozat-hoz, melyeket a valódi tiapjxili és kizárólagos éjjoliokhez osztályozunk.
Az éjjuliuk már szervezetökbon sok feltűnőt mutatnak. Igy a mozgalmi műszerok edzettek, egyes tagjaik nagy fürgeség- és hajlékonyságra mutatnak, szomcik ugy alkotvák, hogy a legkülönbözőbb világosságsugarakat képesek felfogni. Ide tartoznak az emlősök kö-zül a ragadozók, leginkább n macskafaj; milyenek : nz oroszlán, tigris, leopárd, hiúz, a szolid- és vadmacska. Ezek leginkább éjjel szállingóznak. Nyúlánk testalkatok, lassú, nesz-telen járásuk, szaglásuk finomsága és ozerfélo tulajdonságuk jelloluzik leginkább, hogy éjjel adják jólét létüknok. Csak igen ritkán láthatni őket nappal, akkor is álmosan ; csak gyéren hallatják hangjaikat,- moly az éj csöndé-bon lesz oly irtóztató. Ezon éjjeli szpkásaik alapjollomo természotöknok.
nop- vagy vasárnapra esnék, az ozon napot kö- I ja" czítuű beszélyfüzért fog kiadni. — Király
Híre k.
____________________— Étiyedmény. A földmivclés-, iparlet. Ezen osztályzatnak nincs meghatározott " Untoroskedolomügyi in. kir. minister Zalamo-éléUflju, ezt nemcsak az alakok,\' hanem a mű-, I gyében kebelezett Cierenciecz község kérvénye ködés- és élotmódban tapasztaljuk, mjslf az dl- nyomáti megengedto, hogy novozott községben »<&& állfttvilágo^.elógg(J jollomzi. Tán oauok j évonkiat Szout-Koroszt napján, vagy h* oi thi-
vélő. köznapon marhavásárral egybekötött számos vásár tartassék.
— A ráróni kőltxéf/veté* tárgyalása i alkuimával heves viták fejlődtek ki, a javaslatok visszuiitasittattuk és a városi építészet: bizottmány Adám bécsi építészt hívta meg — mint, ki pályázatával jutalmat nyert — tervének létesítésére.
— A mryyel stílt it In möli helybenhagy -fák- a ministeriumnál. A nagy-kanizsai halasztásoknál, az alispáni helyettes (ilavina Lajos ur lesz, inert alispánunk bokros teendői miatt e kötelezettség alól lol inon telni kérte mit\'gát. v
— A nuyy-kunixsai ráróni tanács kérvénynyel járult a közlekedési m. kir. mi-nisteriumhoz,- hogy az állami mérnöki hivatal Zala-Egerszegről Nagy-Kanizsára téte.-sék át.
— A betryscyélyxö-cyylvt f. évi april 1 én nagygyűlést tart. Fontosaid; tárgyai lesz-nek : A kezelési módozatok és ugy másodorvosi állás felállításának kérdése.
— Jtécnén f. hó 4-éro virradóra .ogy embert a gőzös izio-porra szakgatott.
— A kenxthelyjr dalcyylet f. hó ii-én nz Amazon" yeűdéglő nagytermében tarland--ja ez évi /ilső rSndos daleslélyét. Müsorozat: I. Katonakar „Eausl" operából Uounodtól. 2. .Virágnak mondanálak" Zsák Vilmostól, 3. „Dalra magyar!" -Erkel •Sándortól. -I. „Ilara-míadal." 5. ,Olyan a to dalod" Hubert Károlytól. ti. „Kápolna" Kreuzertől. *— Belépti díj I Irt. Kezdete 8 órakor.
— A keszthelyi Itírésxeyylet az „Amazon" vendéglő nagytermében f. hó lü-áti .zártkörű" eatélyt rendez, melyre u belépti Bzomólyjogy 2 frt; családjogy 5 Irt o. é.
— ítoHCit Enyen, a világhírű Hosco ei/yetUn lia, — mint f hó 3 án volt alkalmunk meggyőződni; — nem eyyettvn a maga nőmében ; sót mondhatni, egyike azou kóborló bűvészeknek, kik, hogy nagy zaji ü"sonck, holmi npiriluulitmutról beszélnek, s miután jól összeharangozták a közönséget, olőveszik a kártyát, tojást, zsebkendőt, pisztolyt, — mit már Isten tudja, hányadszor láttunk, — és ez elavult dolgokkal s hosszadalmas beszédjükkel untatják a bárány türelmű nézőt. — Ez egyszer azonban a charlatánság méltó jutalmát jjlnyerte, mert a közönség nem várva végét uy. előadásnak, ott hagyta. Hosco urat kopogó, forgó s röpülő szellemeivel együtt; sőt itt-olt egy-egy, no n megvesztegetett, de a nézőség tetszését nyilvánitó fütty is ongedé inagát halIátnT — HoniényIjük,: hogy vároiunkban nem f<g többé alkalmatlankodni! — Meg kell azonban jegyeznünk,hogy Jjin(<-. ur emlékező tehotsége vulóbau bámula-t >s, a miért méltó taps.- és tetszés nyilvánításban rószejtilt. ,
— Kotóxnrárott a noinzcti színház intendánsa br. iluszár tíáudor, elakarja törloni az operát a színházból, miért igen nagy a felindulás. — A zene-conversatorium gr. í\'éclty Mrtnó kir. biztos ur olnökleto alatt átiratot intézett, figyolmoztotvo, hogy Kolozsvárnak nemcsak magyar ajkú lakói vaniüik; az idegen ajkúak pedig csak az oporát élvezhotik, s már attól is megakarják fosztani. — 15a válóban kártékonyán hatna a zene- és énekre.
— Erdély tcstrérhaxánk központjában, Kolozsvárott,Jaz Artézi kutak alkalmazására C(jy idő óla nagy súlyt fektetnek és már kilátásban van, hogy a tudomdnyot fízlelitek, — melyek ez ügyben többek által tétettok, miszvrint mely irányban feküsznek azon viz-moutos földrétegek, molyok o czéhink megfelelnek, — » gyakorlati kivitelben foguak győzelmet aratni. —Váljon Kanizsa város mit szól hozzá ?
— ltomctc Sándor ügyvéd ur, Zala-Inegyének több éven át főjegyzőié, majd törvényszéki ülnöke, miut értesülünk, Alsó Leadván! tette át állaldó lakását és fia Homoto Uéza ügyvéd úrral egyesített főirodát nyitott, azonban a Lotonyén már eddig fonnállott irodát-mint fiókirodát Heinoto Géza ügyvéd ur to, vábbra is személyesen vezetni íogja. ;
— J/Ctenyéröl tudósítanak benn ün ke ti hogy nz ottani murai liid épitéso előrehalad s körülbelül junius olején már a közforgalomnak át is adattathatik. E hidat a kormány épitot-toti a mintegy 50 ozor frtba kerül.
— (ItekHMefett.) A főuteza sétáló közönségét sétáié helyének megváltoztatására hívjuk fel; mert némely háztulaidonoi jóvoltából igen kellemes szag élvbzutébon részesülhetünk ; a mint a kapitányság olőtt tott panasz bizonyítja : H. J. ur tanácsosabbnak tartja az-árnyékszékürülékot rövid idő alatt a főcsatornába tomotni a sétálóközönség \'legnagyobbtól-vozotéro I O.
— lltivld hírek. A poroszkormány előterjesztést tesz az országgyűléshez, hogv Len-gyolországbaii a lengyelny.olv has^náltassék hivatalos nyelvül. — Ubryk Borbálának Mészáros Lajos, szegcdi polgár, 20 aranyat, szalonnát és bort küldött a.krakói Ujbolydába. — ü felsége kívánatára mult vasárnap a nemzeti színházban a .íJtrike" czimű pályanyortes színdarabot adták olő. — EötVöt .Falu kgyzője* ozimü iráuyrogénye némotuyolvon habúadik kiadást jrt. t- Abonyi Lajoi aA fonó krónikái
6 Felsége f. hó tVén reggel 7 órakor, — József főherczeg és többek kíséretében — Gödöllőro ment vudászui. Ujabb bir szorint a királyné marrius vége felé jön Hud.ára. — A budavárosi sorsjáték közelebbi főnyeríese ináig Bem jeliintkezutt. — A svábhegyi birtokosok ogyle-let alakítottak s elnökké .lókait választották.
Frankfurtban két ház összeomlott, mely alkalommal sok ember meghalt, sok megsobecült.
Ttfrt6iie(l naptár.
Márczius H. IS-I\'.I. A magyar pénz elfogadása • megtiltalik.— | . «». l«3l). Béke Mexikó és Francziaország közt. 1845). Kossuth a parlamentnek a dolgok állásáról jelentést tesz. — 1 . 10. 184D. Bem Mcdgyosből a cs. őrséget j • kiveri. —
.11. 184*.). Bem Széliéül bevoszi. — Az | oroszok kimonuek. —
| . 12. 184i». Bem in. tábornok Nagy-Csür felől jővén megtámadja az oroszokat, é» szurony rohammal v iszany otnja őket (Nagy-Szebeu.) i . i:l 1838. nagy árviz I\'eston. — 170S.
Na^y-Euy eduu a császáriak br, Tige ezredes alatt nagy vérengzést követnek el. — 1848. Bécsben forradalom, I mely" elől Metternich hg. menekül.
1848. Bécsi mozgalmak, l\'ozsonyi inotf galmak, — 184!). a lián kecskemólru . jön. —
. 11. IÖ7.L halt meg János Ziigmond s benne kihalt a Zápolya nemzetség. 1^9-halt meg Mezzofauli József bibornok nyelvtudós*, ki \'62 nyelvet .beszélt, (Hóina.)
| r 1:*>. 1710. halt meg Heveuesy Gábor val-I .látftudoinányi iró szorgalmas tör-
ténetbuvár. — 1848. Bécsben a ma-gyar küldöttség diadalszerüen fogad* talik. — 1848. a pesti 12. "pont. — 1848 l\'csten nagy népforrongás. — » 1819. Perczel az alvidékro küldetik. \'| 351. Krisztus Jeruzsálembe királyi be-
meuetét tartja. —
"Cr se 1 e t.
Placzi ár.
Nagy-K«ui*t«, ívl uiárctius C-ik napjÁa. Il>i*» s:» foiit. G Irt — kr. H(i -HÜ fuot ti írt 10 kr. S7-S3 lóul - írt — kr.-Kom 78-7» font a fit 60 kr. 7\'J-ÖO Iont 3 frt 80 kr 80-81 fyuty- fii — kr. árpa «rfo«é»ro 70-71 fout U fit 20 kr 71- 72 fout - Irt — kr. Ar|>» kOi\'iniúgc* 05 00 font 3 frt — kr. C7- 68 fout • irfc,— kr.Kukorio** 4 frt — kg^frt — kr. Kuko-ricis uImi\\eaiii\'|ii«utin) — Irt . kr. Zab 4S-47 font 1 frt 80 kr. 47 - 48 font I frtlKJkr. I\'ohan\' a 60—68 fut. 3 Irt ÜD kr. 08-70 fout 3 frt 30 lu. lJab frbér -frt — kr. bab tarka kr. Kunyárlliit köiOiu<-((o« V frt
— Unom - frt — xr. Zívmlolitst 11 frt — kr Uinglliit k<)«ón*é|(oa 13frt. —. tiuoiu — irt — kr. Kirily-lliit kbaOiníges .14 írt — kr. linóin — fit — kr. Koa«-Ung k»«\'in,úg«a —• fit — kr. tinóra - frt — kr. Marha lul* fouija \'2 l kr.- Ilorju-liua fontja 30 kr. H«r-uVhna tVjntja 30 kr. Juli-bna fontja 30 kr. Hia-Ion* foMj* 30 kr. Zalr fontja 60 kr. Ciibe,párja — frt kr/— fit. Kácaa — kr. I.iiil toviny frt — • frt — kr. líUil hixott írt kr , írt — kr. ■ Pnjka írt kr. Tyúk tojia 10 db 20 kr. iiurgonya uiírcje 2 frt 70 kr. írt — kr. Kgy máma iivna I írt 40 kr. kr. — Egy kivu ««u|i 15--, kr. tilalma inü««aja — frt 80 kr. Ujbor vidéküukbeli akója 6 fit — kr. Ó-bor vidákUiikbeli akija 7 írt
- írt — kr. IlUkkía öle 14 írt.
Vaiutl naponkint! menetrend:
■ liu>la-|iritl idő iícríut. taárél IluiUra reggol 0 óra 18 perc.
ilólulAu 1 , , 48
eatvo 10 , , 43
Ilócabo •lólutin 2 , > lU
, oatvo 10 , , M
Hxoinbatliulyrc > reg. 6 , , 4b
l\'riuat foló . & • . #
<1. u. \'2 , , Ü3
IVagerliofba " ójjel 11 , , 30
Mobáva, ltarca,r.a*úk rog. l> , . 11
, délbo 2 , . 43
,x«Hra Ituiláról reggel 4 ,• 43
dólutiu 1 , .
oatve\' \'J , ■ iw
llíctböl reggel 4 , , w
oatvo 10 , . lö
Híomlittljulyrí >1 d. e. 10 , , W
Trioat felől d. u. 1 . 8
oatve 10 , 22
PragerhofbAI reggel 3 , . \'M
liarcaról a 4 . l\'J
dSlulán 1 , ai
As íjj«l 11 óra !W p vonat a.TrioatbSI llácsbo n a/Alliiú vonattal l\'ragorliofuál cistlakuslk,
ikor KauUaáról iaduló o r>-(la aiámii aí«iu4ly
Érték ós váltó folyam marcz. 7/
ö% motaliques tíö.lö; ő°/0 nemz. kölcsön 71.1K); 18íiő-ki álladalmi kölcsön 104.00; bankrészvények H4;>, hitelintézeti részvények 340.76 Undon 111.80 ezüst ágió 110.25; arany darabja 5.30; — frankos aranyU88 J/io \' *
Felelős szerkesztő: Bátort! UjU.
J
5 Kgger Coilein-iiiell-lfllíilíiosai, 1
■»»*" ...............-.......... "W
Több orvosi tekintély által mpgkiiértvo ós ajHnlv.t, * legkellemesebb, legkitflnőbb .\'« leg-biitosabb gyógyszer iiiiúileiuícm/i obronikun. gége- és tüdó-hurut, köhögés. rrkeütbég. torokbnjok és elayálkasodottságnal A i. «-z. közönig kéuyehníro «
Belua József ur
edeti árban 25 ki , 50 kréit kapható. Nagy-Kanizsán
10G GK11 ADOLF,
MOLL A. SEIDLITZ-PÖRA.
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓvitH; Tapasztalván, hogy uz onyéimnok szóról szóra ulán-nyomott, süt a kíi/öiiM1-; ámítása végolt hamisított uév-nláirásommni ollátott használati utnsitványokkal árultnlnnk Seid lile-porok, s o végolt it kíll-alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyön I\'oIch.«-réltotholuok, ozon hamisítván) ok vásárlásától azon mogjegyzéssel óvok mindenkit miszerint : „az általam készített Si-Ullitz-por minden ka taJi/áfa hasonló készít méiif/ektoli )n <yk itt ön büntet é#i\\ l saját véiljef/t/ein és a lái/asommal ellátva^
Ara egy lepecsételt eredeti doboznak I frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig\'ismert házi szerek közölt tagadhatlanul az első holyot foglalják ol; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, omészthollouség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vcrtolulás, csúszós togfájdalomnál, végül hyuteriára, búkórra és huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, b a legtítrlósb gyógyhntást eredményezték.
Jtaktávak Nagy-KanIzsán: Helus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fessölhoffor J. és Uo
senfehi F. uraknál Bclovárott I.akovles (1. Marcialihan tsztl NAiulor
Ctaklornyán Kárá« II. Bánok-Szt.-oyttmyön Kibic* .1. gyógyn.
Kőszegen t?«acsiii»viu l»tv.-gyógy**. Siambalhelyen l\'iliehKorcncz gyógy«».
Kaponvarolt Kegl Nándor gyógyul. Sopronyban Mezey AndrA* gy\'<>g.v»*
Kolm Jakab I Zágrábban Millolbach /.«. gyógysz.
Kereszten llreyor Jakab flal í , Ccylcck J.. I. gyógysz.
Kspronczáiytt\'eili -Hámi. gyógysz. |! , Urwolst Kr. gyógysz.
letenyen Kalivoda J. gyógysz. U
Ezen c,zégeknél kapható még: (544—52,39)
A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosabb
valódi Doraoh-halmój zalr-olaj
Ara egy\'üvegnek használati utasítással 1 fit.
Minden üvijg, unta halmájzsir-olaj-lajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A-valódi Dorsch-líalmáj-zsir moll- és tüdő-bajoknál, scropliulus és raohitis bologségok-ben legjobb gyógy hatással van ; meggyógyítja a legolidültobb köszvény- és csúazbajokat, valamim az időszaki bőrkütogokot.
Fzon^gtiszlább és loghntályósabb hnlmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybcgyüjtéso és kiválogatása által nyorotik, és átalában semmi Vegytani kezolés alá notn vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint az közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Mécsben
figyelembe venni kéretik!
V. AVeiss és társa, olajfestéknyomatu -képek- kereskedése Bóoatoen.
Ajánlja a^nogyérdouid közönségnek Itelss urat, ki a "kereskedés számára utazik és magával hordja a nagyválasztékú
oliOiiyoinülú képekéi.
Ily csinos- és díszes kiállítású képek még itt nem voltak. A képeket 10 havi részlottizolosro lehet vásárolni a az egyes havi részletek helybeli megbízottjuknál, Wajitltti József könyvkereskedő urnái, N. Kanizsán tizotondók le.
Utazónk, lteiss ur, csal£csupán három napig fog itt tartózkodni.
Tisztelettel
v V. WE1SS ós TÁRSA.

Bérbeadás.
Kényellnes falusi lakház, hat szoba, — pine/.e, istálló stí).^ szükségletekkel, kiittnö karban, 4—5 hold legjobb minőségi konyhakert szép gyümölcsössel több é v r e azonnal bérbeadandó; a koniárvárosi és keszthelyi vasútállomástól egy órányira- S z ök e-1) o n cs e n — Somogy megyében. (739 — 0,3)
Bővebb értesítést szóval tfagy levélben ad Vóssey Sándor Szóke-Dencscn, utoWó posta Is\' cmcs-Vid.
Árlejtési hirdetmény.
A Zalamegyében kobelezottt Szepetk községébon újból építendő rom. katli. papink felépítésére a vallás- és közoktatásügyi nagyméltóságú magy. kir. ministerium által 13545/rl 23 krnyi | költség engedélyeztetvén, ennek biztosítására f. é. márc/ius hó 22-én reggel 10 órakor a helyszínén, Szepotkon, nyilvános szó-és Írásbeli árlejtés fog tartatni, melyre u résztvgnni kívánók ezennel felhivatnnk, mogjegyoztotvén, hogy előirt módon kiállított írásbeli ajánlatukat márczius 21-éig bezárólag n zala-oger-szegi kir. mérnöki hivatalhoz, azárléjtós napján pedig az áriejtő bizottmányhoz, Szepotkon, adják be. A költségterv és föltételek az alólirott kir. mérnöki hivatalnál mindon nap moglokinthotók.
A kir. mérnöki hivatal
Zala-Kgerszeg, 1872. márczius hó 4-én.
Vavrek János,
li. v. kir. inéinük.
VÍV
z. szab. a^ujtrbban ■! KeUégo Által ki váltaággal kittinteiott, a* or(v\'4»l kartól megvizsgált, » sikeresnek talált <-*crf«:lok.">|i.<ji kipróbált titkos szer a patkányok. házi mezei egere>., vakardok « svábok telje, kiirtására, (melyet aukl\'uU megpr<>t>Altak baini.iaii ntánuxui • árulni,) hamlsltlan minb\'sógbeu
Nagykanizsán IÍOSENFELD ADOLF ur
kcrc.ikvdésóbun, l\'esten Schneidor U. Lipót-ntezai kciiMkodí-•óbcli kapható, nagy bAdog 1 frt, kia bádog 80 kr. Kgycs bádug incgrcudclóio is utánvótol mellett gyortau tcl-■Ittetlk.
. Úgynnott kapható oiltrom kenöos cgymlull azúr a fagyhó-lysgok é> tyúkszem ellan, egy tóguly 60 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-lovelekből: Mintán az Untitl hozatott cs. k. szabadalmazott ari-anium, mírcg, patkány i* eg.ir\'ek pmzlitáinbau oly liathatófan mflködölt, szíveskedjék míg egy-nagy dobozt küldeni, melyek után jegyzem magam a lcgil>ciidöbb lis-tel ettel l.ucine, lobr. 1-án 1872
INDOF MARTON,
676- *,l8) I.ucinci káplán, l.aibacli mellptt.
X.UJV-KAXIZS^Í 1NJ8. inái\'czlus 10-ni.
ai-ltc szám.
TIz.piiukj i\'illk évfolyam.
/ [/ (/ mii in III A r. Hirdetések, tutinyonn
NYii.rniiuiKX
.oronkliii II) krúrt tí.
Zala-Somogyi közlöny
(a znlnmocryíM !rn/.ilnsn<rí oirvnsillot hirntnlos (>rtositÖjp.)
f A lu|i szellőin! rí\'nxél illető ktízleinínyvk >\'
, anyaid réscét ilIrtA f| köxlcmúnyck - |>ciuk » t fc tollúhoz bérmoDlvr> lu- L téxomlék: |
NAíiY-KANim |
WlutletMx. J
lletenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenti vegyes tartalmú lap.
Znluun^yt\' AviittKytMlttM kiizgyliléso.
Máraiui 4. 1872.
Gróf Szápáry Géza főispán úr 10 óra tájban a terembe lépvén, szívélyes éljenzés-sel üdvözölte! ott. .Megnyitó beszédében hangsnlyozá a küszöbön lévő községi ren de^ést, melynek sikeres keresztülvitelétől függ az anyagi s szellemi jólét biztositásá-nak záloga. Nagy tetszéssel fogadott beszéde után az alább közlendő alispáni jelentés olvastatott fel.
Az állandó választmánynak nagyszor-galommal készített munkálata vétetett elő, hanem őzen pontok, mivel a belügyminis-teri • rendelet szerint 1872. évi költségvetése a megyének.az újból alakult törvényhatósági bizottság által megalapítandó s igy némi hiányos kitétele kiigazítandó lévén, többnyire összegfelemelés forgott kérdésben, heves vitára adott alkalmat;- különö-s(*n az ellenzék részéről heves támadás intéztetett Pály .János, görböi lelkész, és Ituzsics Károly Ügyvéd által s az állandó bizottmányi dolgozatot elvettetni igyekeztek, azonban részint Pály lelkész ur nagy vidorságot keltett s hasonlattal erősített beszéde, legkivált Bessenyey Kinő hatásos ezáfolata, majd Skublics István elevenre ta pintott beszéde kövolkeztébon az indítvány eldjtetett s részletes tárgyalásra met.t át.
A másod-aljegyzői fizetés meghagyatott.
A harmad-aljegyzői állás betöltése elrendeltetett. Számvevő, alpénztárjioki hivatal újbóli szervozéso szinte.
^ Sajnosan esett tapasztalnunk, hogy a megyei főorvos csekély dijának méltóbb felemelése nem történt, meg; valóban, nem válik diszére megyénknek s igon szeretnők, ha n j ivő költségvetésben c fekete folt eltörül-telnék.
A járási orvosok 350 frtnyi évi díjazása 400 frtra emeltetett?
Igtató s kiadó évi díjazása 800 - 800 • frtban állapíttatott meg.
Egy hnrvútnyelv-fordító évi f>00 frt-| tal rendszerosittetett.
Balaton-Füreden a fürdői idényre bi*-tosrtl Gscpoly Károly, ki különben is t. szolgabíró, neveztetett ki.
Sípos Iiure, járási oi vos, főleg a törvényleien gyermekek kora el halálozásának okairól jelesoirértekezétt. főolitll hozván tel a járási óklovolcs bábák hiányát, mire nézve (j járási bába újból rcndszeresittetett.
Előjött a balatoni halászat-ügy. Ez érdemben t. közönségünk e lapból ismeri a\' hárommegye küldöttségének dolgozatát,ugy a halászmestcrek memorandumát. Íírdökfe-szító eszmccsore fejlődött, ki. Hozzászóltak gróf Batthyány Zsi, Skublics László, Beck «at. s az lett a határozat, hogy a hálok tí. évre megmaradhatnak, a szünetelés apr. 1-én veszi kezdetét.
A megye közlekedési viszonyának rendezése tárgyában meggyózóleg indokoltan s jeles beszéddel beadott ifj. gr. Batthyány Zsigmond indítványa tárgyaltatván,, a megye közlekedési viszonyainak rendezésére kiküldött blzóttság a következőleg alakíttatott :
Tapolczai járás: Adám Antal, mindszent-kállai, Ács Ferenez. ilísz\'eli. Sümeghi járásból: Bessenyey Ernő, iniliályfai, Me-tyey Károly, ukki. Szt-gróthi j. llertelen-dy Imre. gyülevészi, Kollár János, kehidai. Pacsai j. Nunkovics János, gétyei, NoVák Ferenez, csányi, B&án Kálmán, szabari és Czechmcistcr Viktor, hahóti. Kanizsai j. Plosszer Ignácz, — és Dcrvarics Ákos, kilimáni. Egerszogi j. Kőnigmayer János, veszélyi és Skublics Jenő döbrétei. Lete-nyei j. Folly Bernát,. lotenyoi^ósuzy Károly becsehelyi és Czigány Bertalan szt-adorjáni. Keszthelyi j. Nedeczky Jeiiő, ba-laton-edericsi, Csesznák László, keszthelyi, l\'olgár József, keszthelyi. Londvai j.irús: Schindler János, alsó-lendvai, Horváth László, lenti, llaksai j. Kiss János és Pas-lek János, baksai lakosok, Csáktornyái j. Bogdán György, felsó-hrastyáni és Vraná Frigyes, pekleníczai 1. Perlaki j. Oszterhu-
ber László, krisoveczi és Faics József,-al-só-domboníi I. jár^s szolgabirák, megyei fó- ós almérnök, és utbiztos nrak. Ezen küldöttség megbizatik, miszerint föladatában eljárván, jelentését az állandó választmány elé leendő felterjesztés végett Gsutor Itpre alispán u\'rhak beadja; mi végből az indítvány kiodatik.
Egyúttal, mivel az utak roszkarbaii létét mindenki eléggé ismeri, s ennek egyik fóokát abban lehel feltalálni, hogy a közmunka-tartozások leszolgálása elhanyagol tátik és ezúttal is a bemutatott kimutatásból sajnosait arról győződött- meg, hogy a megyében nevezetes hátralékok léteznek; ugy\'ai:azéH a hátralékos közmunka-tartozások lcszolgálására véghatáridőül- f. évi ju-nius hó 1 -só napja azzal tűzetik ki, hogy a ki Közmunka-hátralékát ezen időig leszolgálni elmulasztja, attól tartozásának kétszeresen számított váltság összege azonnal, és pedig ha máskép nem lehetne, közigazgatási végrehajtás utján is. bevétessék, miért is j.-béli szolgabirák felhívatnak, hogy a leszolgálásra kiváló gondot fordítván, a fenuebbi határidő eljöttével netán tartozásban maradandó közmuuka-köterezcttcktól tartozásuk kétszeres váltságósy.ogének behajtása iránt minden szigorral, a legerélyc-sebben intézkedjenek és a beveendő pénzösszegeket az utfentarlási alapba leendő be-utalványozás végett a megyei alispáni hivatalhoz felterjeszszék. A megyei utbizto-sok pedig utasíttatnak, hogy a kitűzött határidő elteltével a netáni közmunka-hátralékosok névszerinti kimutatását járásbeli szolgabirő uraknak beadják.
Kis-Kanizsa város által imaházuk felépítésére felveendő kölcsönről. Kis-Kanizsa város közönségének templomuk felépítésére szükséges költségek fedezhetése tekintetéből N.- és Kis-Kanizsa városok közös vagyonára bekebelezendő 25,000 frt kölcsön felvehctúsére a törvényhatósági beleegyezés megadásaért benyújtott folyamodására nézve véleményes jelentését benyújtja az állandó bizottmány.
Miután N.\'- és Kis Kánizsa, városoknak egymástól megyehatosági beleegyezésének közigazgatási tekintetben történt el-külfcMft alkalmával a két várost érdeklő közíisűgyitk elintézésére egy közösügyi bizottság lett felállítva, mely bizottság mindkét város közjavaival rendelkezhetik, tekintve, hogy ezen közösllgyi bizottság f. é. febr. 14. 443. sz. n4 kelt s bemutatott határozata szerint a felveendő 25,000 frt kölcsönnek a közös javakra leendő bekebelezéséhez beleegyezését adta, továbbá, miután a városi^javak csak látszólagosan tor-heltctiiek, a törlesztési mód pedig t- mely-szerint minden kís-kanizsai r. kath. lakos f)0- iegfelobh GO kr. éveiikinti tizetésro köteleztetik, a lakosság lehető legkisebb meg-terhcltetésével lett megállapítva; ugyanazért a 25,000 frt kölcsönnek imaház felépítési czólra leendő telvehetéséhez kórt törvényhatósági jóváhagyás ezennel megadatik. »,
Több érdekes tárgyról még jövő számunkban teszünk említést.
A főispáni díszebéd alkalmával először Svastics Károly apát emelte poharát szeretett főispánunkra, válogatott szavakban emlékezvén meg a Zrínyiek-, Frangepánok-s Szápáryakról. Nóvák Ferenez hétsze-mélynök átérzett lelkesültség- s megragadó édes szavakkal éltető Deák Ferenez, megyénk szülöttjét. Séllyey László múlt alkalommal az .egység", most a .boldogság" érdekes variálásával emelte poharát főispánunkra, Talüan Ede t. kanonok vidorságot keltett szavakkal mondott pohárköszöntést Glavina Lajos-, majd az alispán, majd Sély-lyey László urakra, sa t. Fesztelen társalgás, ritka kedélység s vídojság kiválólag jelleinzé a 24 tagból álló együttlétet.
Alispáni Jelentés*.
— Zala megye nnfrcziut -l iki kVzgyUléiín. —
A múlt 1871-ik év utols<\\ negyedéről, ugy .» lolyó éri január én február hónapokról van szerencsém a t. megyoi bizottmányt kőz-
TÁROZA
K v o 11 n n <» k.
i-lillaif,
Sxebii v«(jy, mini
Finylölib, mint n S*emel.t rR|(yogú Uy^mAiilokliól VAimnk. Knehb »«Ky, mint kx Ali. A *tÍT mniiynruifta -, Hi«bl>, mint a kik«lol Uy-ilnyllrlt rúxiAj*;
Klltervadé virág* K mi vagv te íiuieksin V HAtiAjoR imnt vilAg. Mi i. » » oiltof(? Holj({ófiUiy «x\'ÍRen, M le ? sx ín imnrtlmem, Itilem, remínysígeni.
iliu,
Szegény 3Iatll(l!
- K«ji. - \' Házam,előtt kin csinos kert van. F^vok előtt dísztelen domb volt ez, hol k szomszédok apré marhái legelésztek, s a pajkos gyermekek játszani, lármázni, játék kíizt összeveszni, egymásra hajigálni, s igy több-szíir czél^tjévísztvo, a közeli épületek alda-kaiban károkat okozni járogattak ide.
A plébánla-náz ozon dombon nyúlt 61, homlokkal*\'Kis-Marton és a Laytha-hu^V felé, s mert ntfgy ablakja nagyobb czéltáblaól szolgáltak a dobálédzö gyeruiekuknek, az üvegesnek Ininduutalan dolga volt a .javít-gatásokkid..
j Kgyikíi ezen ablakoknak azonban tör-; téiiclmi szomorú emlékkel is"bírt.
A paplak előtt kis virágkertecsku volt . léczrácsozattal bekoritvo; boldogult elődöm, egy nagy tudományu férfin, ido szokott néha , kiülni s a gyönyörű vidék szemlélésében lel két felüdíteni keserű fájdalmai közt, melyeket aggkora, de főleg hivői közt néhány gonosz ellensége okozott. ■ JlarmjjM-7.öt évig vo}t a boldogult ezen
község Dtébánosn, sok éven át más czimok-kel is/földíszített esperes, s minthogy igen csendes, visszavonult életet élt, sokan dús-"gaz/Taihiak tartották, míg halála után be-j s^uinitváii a beszámitandékat, alig maradt i anny4ífTíegy állásához méltéan elteinottethe-I tett, <to nem jutott annyi, hogy valami kő-j -emléket tétethettünk volna noki. Ott nyug-| szik a kifáradt zaráudok ogy .kőkereszt árnyékában, melyet hajdan ő édes anyjának emeltetett fíui kegyeletből.
Hová lett hát közel félszázad munkálkodása, hiresztelt kincsei, melyek egyrészo nyolczvanezer forintban, mint hírlett, az Ksz-torházy horczcgi pénztárban kamatozott.
iieszéljenek a félszázados lelkipásztor csendes jótékonyságának néma lajstromai, szóljanak e kérdésekre rokonai.
En mint utódja nom tudom, volt«e oly gazdag — hallottam, hogy sokkal jót tett — kik hálátlansággal válaszoltak, — tömeggondnokaitól pedig hizonyqsan tudom, hogy ogés/ tiszta hagyatéka jótékonysági ozélo^a volt szontelve.
•K férfiú éltébon a logszobU erkölcsök példaképo vylt, «oha senkit meg nom bántott,
i meg-
hivatalában maga n szelídség, maga testenült papi buzgóság a még is.mily véget ért!
A* nevezetes 48-ik év országszerte a népség kezébe fegyvert adott, — nemzetőrüket ak irián teremteni minden bel- és kül-ellertség ellen — fájdalom — sok helyt nemzetgyilkosokat ébresztett.
A/, itteni lakosság is fegyverekkel, tölt-vényekkel láttatott el, — mert az ausztriai határszélre Windischgriitz és Jcllacsies ellen nem volt addig iiilézoudö.
Míg a népség a rendeletre várt, azalatt egy része fegyvereit a berezegi vadaskertek pusztítására, más része más kihágásokra hasz-nálta. Valamely elvetemült egyik sötétebb este oda álUnt a paplak elé, és a redőnyökön át ősz lelkészét akará meggyilkolni, — a nyugalomra tért öreg ur ágyára kétszeri lövést tett.
Csak az ur Isten őrző angyala menté meg a holtra ijjedt lelkészt — — s mialatt a megrémült cselédség a borzasztó merényi észrevette, a gaz czinkos tova állott. A golyók az ágyba és falba fúródva találtattak.
Másnap közrémiilés fogta el a helységet és a följelentés következtében töbhon elfogattak s vasba veretve a fraknói tömlÖezökbo kísértettek s a .vallatás egész szigora meg-kozdutett. — mely napvilágra hozta volna u tettest, do a jó "lelkipásztor alig üdült lel nehéz betegségéből, melybe a lövések után esett, első lépéseit arra használta, hogy\'tokintve a- bcíogottak ártatlan családjait; biró-Bágtól bíróságig fáradozott, s nom\' nyugodott előbb, mint-a bozámka*^* már-már háláira
ítéletidőket szabadlábra és családjnikivtk visz-sza nom szorzó.
A jámbor férfiú lolki oh^gtétollel nézhette nemos szivü tettét, de Lázárja maradt .holta nnpjaig ezen apagyilkosi merényletnek.
Az ijedtség, a rémület nehéz betegségbe verte, s végre lábaiba bocsátkozott — ugy,\' hogy felüdülve később csak alig tudott járni, s tömérdek fájdalmat szenvedett egész 1857-bcu bekövetkezetthaláláig. "
Kllehot gondolni minő érzelmekkol néztem én ezen szobát — mely az öreg ur dolgozó és alvó szobája volt, a golyók holyoit az ablakredőnyön, a falon, s a boldogult ágy-fáján I
Minő leverő: Mono, Tekel, Phares — voltak o jelvények az utódra, ki érzém magamban, hogy mindon jóakaratom mellett boldogult elődömnek ritka szép .tulajdonival nom birok!
Hányszor állottam én később o paplak előtt meg, szemeimet a szép paradicsomi vi-\' dékon legeltetendő, s magamba fojtám sohajo-inat: Iitonem,\' do. W vagy, mily gyönyörű a \' te alkotmányod, csak az omber, kit képedre teremtél, mint az isteni tökély remekét, csak az a legvadabb állat olvotomültség&ben I
Mogvizsgáltam a holyot, honnét o merénylet jött. A kis-virágkert előtt szokott a a népség a templomba járni, s a papiakhoz néhány kőlépcső volt illesztve, molyon a ínég magasabban fokvőtomplomkorülothez koilo fölhágni.
"Ezen lépcsőkön állott a gyilkos, innét belátott a szobába, a mennyi bon a hohuzott redőnyök ongedék, inuét irányozhatta istento-lou ozélzatát, ugy, hogy az öreg ur irÓMiUk*
gylilésuok jelentésemet kttvotkozőkbon előterjeszteni.
\\ A közogészségi állapot a legközelebb luuli évitok utolsó negyedében u hozzám beadott főorvosi jelentós szerint átuljában nőm volt kedvezőtlennek inondbató, a beteg forgalom középszerű volt, s csupán itt Zala-Eporeze-geu mutatkozott a rendelésnél nagyobbnak, hol különítsen november búban a szegényebb néposztály tagjai *»oitak. kitévo a ned -ven időjárás miatt, légzó szervi és bélbántal-inaknak, járványossá azonban egy kér sem fejlődött, — a váltóláz alább hagyott, de több helyen csúzos lobbok fordultak elő, a körinentö azon évnegyedben huruton, csúzos; a halálozás podig nem nagy volt.
A f. é. január és febr. hónapokra nézve annak megjegyzésével, miszerint a sUmcghi és uacsai járások béli orvosi jelentések főorvos úrhoz bo nem érkeztek; a többi 10 járásban a betoglorgaloiu, a nedves és ködös időjárás miatt a szokottnál nagyobb, és igy a közogészségi állapot iiom a logkielégitőbb volt, habár Muraközben és tapolczai járásban a betegedések valamivel kisebb számban fordultak elő, mint a többi járásban. A lelnőttekuél a légzö szervek húr tilos éa csúzos bántalmai észleltettek a legnagyobb mértékben, mint tüdő és légcsőhurut, éa lobb. Továbbá a haksai, alsó-lend-vai és szenl-gróti járások min észleltettek egyes hagymáz esetek is, és az utóbbiban, ugy a ka-, uizsai járásban váltóláz elhanyagolása miatt, vizkórnak lübb esete. Kis Kanizsául) bét alatt gyormokágyas nő balt meg, és bebizonyult, hogy a gyermekágyi lázasok ragályát, a szil lésznők vitték tovább olajjali boken\'éaés chlor-rali mosás állal. E baj azonban be hitt tetvo. Gyermekek kozl a londvai járásban^-/ vórhony lépett fol, — LoUjuyo vidékén totjb álhártyás lorokgyik tordult elő, járvány uyá azonban nem fejlődött ; legk ib i j • lettobb mér vot öltött, gyermekeknél épen ugy, mini felnőtteknél, a légzőszervek hurutja és gvuladása, melyhez több esetben bélhurut szegődött. Bu jakor caupáu a városokban fordult elő, iiéVánv, a nép között nem tapasztaltatott. Az uralko dott kórjelleg, az ez évi elmúlt másfél hóna pókban határozottan hurutos, lobbosnak mondható.
Alsó • Lendván mu|t november hóban hituló esutek mutatkoznak ; megbetegedett az év végéig l:> egyén, ezekből keltő természetes himlőben, 13 pedig csak álhimlőben halálozás egy esetben történt. Nehogy tehát a himlőkór az ójtást megelőzze, a járási orvosok odautasit-tatluk, liogv az ójtást megkezdjék. Az év végével ezen himlőkor alább hagyott ugyan, éa Alsó-Lendván majdnem megszűntnek volt tekinthető, azonban, január és februárhavakban Leridva lakoson; Gyertyáinoson, Hottizáu, Be-terházán, Kapozán és Tiirnisehán kiütött, sőt az utóbbi két helységben még jelenleg is uralg, a többiekben pedig majdnem egészen megszűnt, — s noha ezen himlő nagyobbrészt csak ál-himlő (vuriolois), — mihdozáltnl a kellő intézkedések megtétettek, a a himlőkórosok gyógykezelés alatt állanak, az ojtás pedig, mely már a mull hóban azon vidékbon megkezdetett, folylaltatik.
A nagyobb házi állatok közül semmi járványos vagy ragályos betegség sem adta ina-
!;át elő. Bejelentetett ugyan, hogy Tárnokban, ölyó hóban Holfiuan Jakabnak 3 db lovai ragályos nyavalyában elhullottak, de a rögtön
kiküldött Kovács József, járási baromorvos-uak jolontéao szorint, az omlitctt állatok veszedelmét előidézett nyavalya csak meghűlés, éa rósz bánás által előidézett kehe volt.
. Öngyilkosság & fordult elő, nevezetesen l. mull évi decz. 10 án Sastai Gábor kápta-taufai lakós, saját pajtájában magát fólakasz-tolla. 2.) Németh János, soiironmegyoi illutő-ség\'l a keszthelyi gazdasági intézet alsó osztályában tanoncz, magát január hóban pisztoly-lyal főbe lőtte. 3.) Schreiber Ádám, börzön-ezoi lakos irz. magát késsél meggyilkolta. 4.) Lázár Károly né egregyi lakos, elmebeteg magát a patakba ölte. í>.) Scwoohor József pénzügyi felvigyázó, l\'erlakon febr. lU-én, borét-fával magát meggyilkolta.
Véletlen szerencséi lenség általi, vagy hirtelen halálozások, következők jelentetlek be. I) Szabó István, gnlamhoki lakosnak 8 éves lia, a kulba fult. 2.) Bovázsoy l\'ál zalaegerszegi lakos, decz. 10-én lábát törvén, tagdermedést (toraim) kapott, és meghalt. Sipóez János számadó juhász, Sármellékről decz. 21. Dáriuidra indult meg, többé vissza nem tért holtteste f. évi lei.r. 28 án B. Ilid végnél a Ztlnfolyóhan találtatott meg. -1.) Kapuszina, vagy Seiuper Mária l\'erlakon jan. 2.1 án Zngo-recz Lénárd udvarában halva találtatott. ú.J Csendőr,\' vagy Siuker Forencz karosi lakos, jan.\'3-án túlságos borital miatt, saját piuezéjé-nél a prés mcdonczéhoii halva találtatott, !»;) Zsiboct, vagy Zsibe/da Márton czigáuycsák-hegyi lakos, lebr. II-én a verhovlavi közlego-lön, 7.) Ilirschler Salamon, u.-kanizsai illető-ségü izr. febr. Il> én a zákányi vasúti állomás közelében egy diófa alatt halva találtattak. X.) Juhász Ágnes langvizi szolgáló, a szobában lévő takaréktűzhely széngőzétől, jan. 13-án reggel halva találtatott. U.)Tuboly János pál-liszogi lakos, ittas fővel a osoiikaliegyháti kovács műhelyben a kerekek közé esvén, oly sebet kapott, melynek következtében hazamenet a csonka hegyháti határban \'elvérzett, és hullája ott megtalált itván, folbonczoltatott.
Elemi csapásoknak téli időszakban ke-vésbbé levén helyök, ilyenek nem is történtek.
Tüzesetek szinte gyéren történtek és ezek is nagyobb részben euak egyes épületeket emésztettek fel, nevezetesen Foka János inerenyei lakosnak pajtája, Fodor Imre gyulakoszi lakosnak.háza, es Ádám Aulai mint-szent-kál-lai lakosnak, a helységen kívül lek vő szérűjén .\'t\'.W kereszt ..gabnaju ismeretlen okból támadott tűz által felemés/t -ttek; Tallinn — Dö-rögdön febr. lü. I\'ethő Mihálynénnk mint gyalulják, gyújtás következtében elégett szobája, konyha-, istálló- és pajta ü kereszt cséplollen gabnával s egy-egy szekér szénával és szalmával együtt," Nagy József halióti földbirtokos urnák pajtája o hó l\'.l-én boszuból felgyújtatván elégett, a gyújtó Máté László , halióti lakós elfogatott. Horváth l\'ál udvarnoki lakos pinczé-je ismeretlen tettes által felgyújtatván, elégett, borai azonban a földpiiiczébon megmaradtak.
A személy és vagyon biztonság jelenlegi állapotáról, teljes meggyőződéssel jelenteni miszerint az mindenkit kielégíthet.
itablás egyáltalában nem fordult elő, — az itt-ott előfordult, éa itt alább előszámlálandó gyilkossági,— emberölési és tolvnjlási eseteknek elkövetői, sőt még az útlevél nélküli fegyvertelen csavargók is — erélyes csendőrségünk áltul többnyire elfogattak, ós a fenyítő bíróságnak átadattak.
, Gyilkosság 3 jolontetott be, nevezetesen özv. Todor Magdolna garabouezi lakosúé, a ga-rabonczi ugynovezott csorda kútnál f. hó í>-én halva találtatott, éa toatén bonczoláskor az erőszakos halálnak nyomai ttttljiltaltak, és a gyilkosság el követőjénok tulajdon édes anyja gya-niitatik, ki is elfogatván, a kir. járásbíróságnak átadva vau. Vaguur Alajosné N.-Kanizsán hó t. 21-én a bonczolás szorint szinte erőazakoa halállal múlván ki, annak meggyilkolásáról férje Vagner Alajos gyanusittutik, ki is elfogatván, a fenyítő bíróságnak átadatott. Yál lusi kanászbojtár l\'reicz Ágoston szcrolomfél-lésből Szij József-zsidi lakost, a fonóháznál Zsi tb-ii Molnár József által kihívatta a szobából, s őt midőn kilépett, a lesben állott l\'reicz Ágoston baltával levágta, és azonnal szörnyet halt, l\'reicz elfogatott, Molná- megugrott.
Kmberölési eset 3 adta magát elő, novi • zetesen: 1.) Szabó Imre garabouezi csősz, Buj tás Józsid ottuni kaszással m. évi decz. 23-án összeveszvén, a csősz nála vojl fegyverével Buj-tns Józsefet mellbe lőtte, ki is másnap elhalálozott, a tettes pedig elfogatván, a fenyilő bírói ságnak átadatott. 2.) Farkas József, és annak kis lia Kálmán lakosok Bolgár József és Kovács Fereucz tilaji lakosokat a tilaji uj hegyben jan. 21-én megvervén, Bolgár Józsol a verés következtében meghalt. A tettesek eltogva, éa a fenyítő bíróságnak átadva vannak. 3.) Nagy ti ás pár rádi lakós, ugyan rádi\'illetőségű N\'ngy Boldizsárral verekedvén, ez utóbbi meghalt; az oStiT a lenyitó bíróságnak bejelentetett, és Nagy Gáspárnak befogatása azért nem teljesíttetett, mert a vizsgálattól függ, váljon ez ülötto-o agyon Nagy Boldizsárt, vagy mint állíttatik, az esés közbon ax ajtószárny fába ütvén lejét, uz által idéztetett-e elő halnia,
Tolvajlások, pinezotörések összesen számra 20 jelentettek be az alispáni hivatalhoz, molyok közül következőket mint jelentékenyebbeket vottom fol őzen joloutéseinbon. 1.) Mat-torsdorfer Simon sohonnai izr. és Somogyi János azenl-iniklósi ükörcsordás, liszkói Rózsás Mihály úrtól egy pár lovat ellopván, do észre-vétetvén, Mattersdorler meglövotett és elfogatott, m csordás pedig menekült, Mattersdorfer pejie nem életveszélyea. 2.) Obrovcsák Jakab erdőslai lakós, a már rég elfogott Bival Gyu-rínak é* Kardos\'lstván jelenlegi fogyenezok-nek régi bűntársa, mint lészes ugy tehén tol-vajlásban elfogatott. 3.) Kovács János kapor niikí szürszabó mestertől a novai vásáron 7 db szűr tolvajoltatott el, do a tolvajok kortéaz Fe-reiioz és Csiszár József tárnoki lakosok clfo-gattnk, mind a 7 szűr náluk megtaláltatván, aümeghi lakosok, Scheibor Sándor és Kauf-mann Adolf kereskedők boltjában, Woisz Mó-ritz, llolzor József és Krausz Miksa segédok, több UK) frtra terjoilő kelmét lopva eladogatván, elfogattak. t>.) Kovács latrán vasmegyei illetőségű csavargó, Bollátinz - vidékén több kamrát feltöryén, elfogatott, ü.) Zsuppán István nagy-kulaai lakosnak 2 lova ellopatván, az ismeretlen tetteseket kinyomozni még étidig nem sikerült, 7.) ellenbon llenics látván há-romfai (somogyi) éa társa Tütösi Jáuoa z.-apáti lakos, Slavoniából két lovat ellopván, mindkettőn ultogaltak. 8.) A lesenczotomaji plébános urnák, ft db sertése eltol vajoltatván, az ismeretlen tettesek még eddig felfedezve nincsonek. U.) Guczegő József esztregnyi lak\'tfs, 8 sertésé-nek eltolvajlói, 10.) ilorczeg János döbröezoi lakós piuczéjéiiok, 11.) Béntok József n.-apáti

Iánál olvasva, akár Igybn fokvo legyen, a gyilkos golyó eltalálja.
Nyugodjál békében szegény vértanul To megbocsátottál ellonségidnek, gyil-kosidnak, én sem zavarom nyugalmadat uj kutatásokkal.
Do tudom: az igaz Isten majd napfényre deríti az ügyet s a bűnös bűnhődni fog.
Az ur büntető kozo sem nem siet, sem nem késik. Mily vad, mily romlott lehet a népség, melynek köböléből ily apagyilkosi merénylőt támadhat!
S ozon népség az én lelkipásztori örökségem. /Ez azon istenes nyáj, melynek gondozásán az Ur irgalmában, bölcseségébeii reám biztal /Ez az IJr szőilojo, melyre munkásságom, fáradságom, eddigi tanulmányom, egész élctem[ czélj-5 fordítandó I
Ez.uzon ovauguliomi akol, melyért h»»z-szu éviik Borán temérdek Költséggel, végtelen láradsAggal, tengernyi ki»ubb-nngyobb áldó-zalokkkí küszködve,\' ^szüleimet, csaláibuuat a városi Hotot elhagyva, minden életörömöktől, >niudon\\ müveit társaságtól megfosztva,,- egy rendetlen, sáros, piszkos falu-magányra\' kár. hoztatvaÁéljok és éltemen ál fáradjak \'A
S m\\ jutalom vár reám? E foldtín y a keserű keny\'éren kívül ozor üldözés, bántalmazás, rágaWn, s végre tán boldogult elődöm sorsa. \\ \\
Vajnii kecsegtető,\'irigylendő kilátás! Do minek tvzcn érzelgésV Minek ezen panaszkodás? Ide oív^tlon Uz isteni gondviselés tett, • igy bonno rOjlott bizalommal fog-juuk a munkához.
A tér, melyre holyoztel\'.em sok tekintet b«l «lhanyagc!látott, tolo vau dudvával éa
bojtorjánnal -- tjo unnál tennékenyobbé vál-> hátik férfias kitartás és munka által.. Szakítsunk hál a múlttal, kezdjünk uj életet.
Törüljük el mindenek előtt ezen apagyilkosság minden fon álló emlékét; s ömöljünk helyébe jobb izlésnok,.jobb növelésnek, a jobb erkölcsöknek irányt átló menhelyet. Irtsuk ki a roazat, ápoljuk a jót.
Hisz azért vagyok itt.
K munka eleinte igen nehéz lesz, szembe kell pállanom sok bajjal, do mégis jó ered ményü Ic-sz.
(Folytatása kiW.-tWlk.)
. .McgliírtíiiL
Kuli a laln ilolija, ^\' OyUl a nép ►rőníiu ;
Hogy n« ? kan*"/ í» laiiitú HovÁla«irlá« liuoi,
O
S/ali.i\'l jugaiktiiil . Knnyi inara<lt néki^,— tiyakorolni tlii<«iirl Kiki, a mint illik.
Tolo a liiiá-lak lloiitl nitivvel, májjal ; KOüttlk a két liivataluok D^onilrt komelytággal.
Ilangrik a v\'i-rér««ú
Klx\'i kaliiulá<a, .-—
t,\'»vip* nil li-ir. a gyfllét, liugy
t\'gyanraak átláxa.
t ■
bolgárok! klil.lnl.en NVm «>>k a lormlő, , Mrrt a múltban hlr«n ttolgált — TVIjnk. — miuü a keltő.
A ml kütalgllnket Fontosán érinti: Fiietéalik megaialiáia Itt a dolog éli.
Vendel a aoraával
Móndá - megelégaiik, l\'r/diálja meg mest\'ram ia még Néhány esitendőig.
Hagyjuk meg a. régit, I-\'k aa indítványom ! Ilelcsiavax minden lorok : No liát én ae liánom I —
Kmliixaégea gytlléa ! Sk\',1 moat a tanító. „Halljuk* II lie legyen a laavau Henkiro meghántó.
Álljon ugy, mint liéprm Oondolkodik, érex ; l>e megiaegy inatanliám \'on keTmelel
Vagyon
ietekhea
Riámlláat oiináltnuk, K« kiatilt lídtSIe : Vendrlllknek kóla\'xnr annyi Majdneui, líaotéio.
e.
Aa volna liát aaerény, l>e kiHiioly kéráMM : Itogy a kanáai l^talái Adnák oda nékem ! —
IIAJt.ATÓ SÁNÜUK.
- i
lakott piuczéjéiiok 12.) Mártoil József n.-kaní-zsai lakós kuuiurájának, 13.) Molnár József bé-czi lakós kamarájának, I I.) vízi sjíent-gyor gyí plébános kamarájának feltörői mindannyian elfogattak, és a fonyitő birówlguak átadattak, ellunbon 15.) Molnár Zsiga, almási lakós piu czéjénok feltörői, lt»,)-Horváth István bánfai .majorgazda 2 sertésének eltolvajlói, 17.) INsii József estergályi lakós, tinajának ol tol vaj lója, 18.) Márkus Józsof, batyki lakos, 10 sonkájának eltol vajlója, H>.) Berta József u. apáti lakos, kamarájának feltörői, 20.) Tóth Amál és Maskó József tapolczai lakos vendeki pinezti jökiiok feltöröl ínég eddig ismeretlenek, és igy ókot kézre keritoni stitu lőhetett, oli< uben bizonyos iiémot borvásárló ti(X) frtjának eltol-vajlója Kolu Ferencz sormási lakós elfogatott, és a n.-kanizsai járásbíróságnak átadatott. 21.) A. vízi nzout györgyi templom is frllörutett, no-vozetesen a sokreatyo ajtaja, melyen a tolvajok bemenvén, minthogy értékes tárgyakat nem találtak, mftsoui vittek ol, do ugyunazon éjjel a templom közeiébon lévő cgy pinczo ia fultörolott, a tettesek ismeretlenek, de alapos nézet az, miszerint a bűntények a dol\'iányter illesztő alsó-muraközi vidékekre, a onnun viaz-sza alattomban a hegyekon keresztül vándorolni szokott stájerországi dohánycsompeazok által lőttek elkövetve. 22.) Oazlcrhttbor László . edericsi . földbirtokos ur, soriéaoi közül 9 db ismeretlen tettesek által eltolvajoltatván, a tettelek a foglárok elől megugrottak, de a aortások 1 híjával Uyürüs vidéken foltalállaltak. 23.) Kaskó János, Csáktornyái asülotéaü egyén, több tolvajláat, csalásokat elkövetvén, — m. évi docz, 21-én a caáktornyai zárda főnöknek 12 órakor szobáját is föltörte, és abból több^ mint 200 frt. értékű pénzt eltol vajlott, do az őrjárat által elfogatott..2-1.) Takács István bea-senyői lukahegyi birtokos pinczéjét Gá! Kazi-mir ottani lakos, Lipótvárból 15 évi fogság után kiszabadult fogyoncz feltörte, és ubből egy dupla pisztolyt és lőport, Bápa Isit un pin-* czéjéből pedig egy duplapuskát és lőp >i t tolva-jolván, megugrott, s üldözés alatt van. 2f).)^v<>-vács Vendel és Ágoston, németfulusi lakoiruk pinczéjo ismeretlenek által feltöretvén, abból bórakor tolvajoltatott ol, mi iránt a nyomozás folyamatban van.
Több uti levél nélküli csavargó lutt ol fogva, — az elfogott csavargók közül azonban csupán t. i. Stefán István, Bomogymogvi ilh • \\ tőségA Znla-Lövő mellett az irsai pusztába In • lyezett nagy-hegyi inajorbnn elfogott ogyén volt keményen töltött pisztolylyul ellátva.
Gyermekgyilkolási eset egy jolcntotolt be, iiftlyszorint január 2:*)-én Kis Mihály, kő-vágó-eörsi lakos udvarán, mintegy hat botos" férligyertnok hullája találtatott fol, melynek jobb kozo és fojo már a kutyák által folemész-letett.
Meg kell még itt említenem azt, miszerint Járó János moszosgyőröki vőfél esküvő alkalmával zsebpisztolylynl az egyik zunészczi-gánynak vállát, nem i|gyan veszélyesen, meg-lövé, miből is alkalmat veszek mitgamnak a t. bizottmányi közgyűlést alázattal felkérni, méltóztassék ozon többi békés polgár nyugalmát kollomotlüiiül zavaró, már nagyon is lábra kapott, tóbnyíró még éjjel is lolyíatott és Európa egy művelt nemzőiénél sem tapasztalható lakodalmi lövöldözéseknek megszüntetése tekintetéből szolgabíró urakat odautásitani, hogy MT* Folyt<UA* a tnril+Meíen \'
alatt jolonik meg. A legújabb szám is tarta-lomdÚB, találkozunk bonno Horváth Lajos, Falk Miksa, b. Kcméuy Gábor, I\'ulszky Fo-rencz, b a t. jeles dolgozataival. Lantulujdonos Bródy Zsigmond, felolős szorkosztó i)r. Császár Károly. Ara egész évro Ü fit, félévre 3 frt a évnegyodro 1 frt &0 kr. Ajánljuk olvasóközönségünk figyelmébe.
- A . Mayyaroraxáfj és a N<t{W>\'l-l/Hl\' ozimfl nagy képes hotilap mfllapja meg-jelont s csak dicsérattol omlékozhotüiik meg róla. Hogy e nagy képes lapunkkal bajosan lehet másnak versonyozni, azt bizonyítja a volt „Ország Világ\' czimfl képos közlöny esoto ia; o lap nagy zajjal indíttatott mog, do a „M)()."\' mellett nem birt felülkerekedni b végre is belő-olvadni kényszerült. A „M. 0.« olőttünk fekvő mfllapjáról meg koll vallanunk, hogy a kiadók nem mondtak sokat, midőn valódi műre meket ígértek előfizetőiknek. A kép M u r i 11 o .Mária mennybemonetolé-.t ábrázolja, aczéí-metszet b mindon szobának diszéro válik; az

IRODALOM.
— Heti Krónika ozimü politikai, köz-gazdáazati éa.társadalmi hotilap uj szerkesztés
- —-----■ iiiszoro vatiK ; az
előfizetők még a féléviek is, e képet 20 krért
kapják. Ez alkalommal mogemlitjük a „Divat-ezunfl gazdag tartalmú képes divatlapot is, mo-yot Wohl Stophanio és Janka úrhölgyök ritka ugyessoggol szerkesztőnek, a mely, bár negyod-évre csak 2 frtba kerül, mtuuze fölülmúlja az évenk.iit 2 frtba kerülő többi divatlapokat. h \'*P jutalomképo is előttünk fekszik, igen di-szes H ezé lmot azot „Szeret, „om azon. t-V \' • • - ozimmel, kedves alakot ábrázolva. Di-azoUl szolgálhat mindon toromnok.

Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" Í872. évi 21-dik számához.
P.r.«n boszantó és veszálycsTöviijib\'izések meg. , . mrlásál-* a legnagyobb oiélylyol vegyék 8 it e./élru olsö Horlxiii 18 helybeli elölj írókat Inga- 1 lúbb n lövöldözőnek cliiltá*;i és nem engedelmeskedő esetére a bejelentés elmulasztása iráni szigorú fololösségre h kötelezendőknek vélném.
F. évijan. lóén délelótli órákban Tűr-~jén voszolt ub mutatkozván, Török Autnlné, utlani lakosnak közét, ós Varga Ferenc/, <>t-tani lakos szolgálójának mellét megharapta, | kik azonban kellő fölügyelőt és orvoslás alá j vétotvéu, orvosi jelentés szerint veszélyen ki-vili vannak és nagyobb szerencsétlenség liekö-vetkezőiétől turtaiii nem lehet, .laiir lU-én az-é.\'oiiföidi urodalmi/ird.s kutyáján dühödé* vé . Irt ven üsíre, a kutya tulajdonosa állal az nap agyonlövetett, az összes ottani kutyák |>edig i 21. napig zár alá vétettek. De ózon intézkedés h"Z Ll-ad napra u helység kovácsának kutyáján isinél veszettség jelei észleltetvén, általa ugyan » kovácsnak egy sertése meg is máratolt, mire az összes, habár már zár alá helyezve volt lielységbuli kutyák agyonlövettek, — a sertés pedig -In nap. zár alá holyozt<ji.fttrTiioly egy sertésén kivül egyéb állat a helységbon
dár felvágásakor a batáárny alatt, a belek félretolása illáit szemliflhotö etojáská
A gödöllői udvar* .vadászat gik.n élénk és igy reményünk van, hogy vidékünkön nekünk is jut az élvezetből -- addig is. mig a sikerült húzásról többet irhatok! Vadászüdvöt mindnyájunknak! N.
II i r <v k.
— Albrecht fóherezeg pénteken délután a trieszti rendes vonattal ide érkezvén a iiagv kanizsai indóház első osztályú várótere-" lilében külön ebédelt; az állomásV.nökkel pár szol váltva, kíséretével azonnal Hudá felé utazott.
fil/iir/ft/ JthiOH^ tevékeny munka-
társunk,
,gyed;
.egmnr.va
i lett.
Végre a törvénykezés f. évi jan. l étől fogva tulajdon a megye felügyelet- alatt nem átyó igazságügyi közegei állal kezeltetvén, s igy enuek Ugy kimutatásit az alispáni évnegyedes jelentés tárgya lenni megszűnvén, a közigazgatás köréhez tartozó ügydarabok iránt vau szerencsém jelenteni, miszerint-1.171. no- \' veinber G ig eiiuté«etle:iUl maradtak lt>7. folyt\' évi marczius l-ig beadattak L\'.\'IIS*, összesen tehát 2445, ezekből elintéztettek 2ttl0 db, eiintézeilouül van 13 >. Az. elintézette bői köz. gyülésileg elintéztettek 11G, alispáni uton 21U4.
Ámbár a mogyei árvaszék a megyei szn bályreudelet szerint önnállóan működik, és a tevékenységéről évnegyedenkint maga köteles a közgyűlésnek, jelentést tenni, miután ózonban hozzám az árva-vek részéről is kimutatás adatott, van szerelteim annak tartalmát ezen jelentésemben a t. megyei közgyűléssel tisztelettel követkozóképon tudatni: ugyanis, m. évi nov. G-ig elintézetlen ügydarab maradt 174, befolyt I8ft-bei» UlW, 1872 ben H43, összesen tehát eliniózés alá tartozott 1-ső ináreziusig 1985 db. Kzekből eliutéztetott 1440, maradt elintézetlenül 545.
Az ujonczjutalék Zalamegyére 834 lobon állapíttatván meg, az ujonezozás febr. I;> én n muraközi járásban megkezdetett,és ott már párnap múlva bevégeztetik, a többi járásban .oly, formán folytattatik, miszerint az egész megye területén befog apr. 15-ig végeztetni.
Az adóhátralék mult október hóban egy millión felül lévén, ennek behajtása végett, a mint úgyis köztudomású dolog, a megyének majdnem minden adó kerületében folynak jelenleg\'is n aMrehajtások,— mi lett azou-hun a fellobbi nulralékból behajtva, erről jelenleg tudomásom nincs.
Kelt Zala-Kgerszegen, 1872. évi marczius hó 3-án.
Cíjl\'TOH IMKK m. k. alispán.
Levelezés,
Nagy-Ktnlits, marcs. 0- 1872.
Ha jövő sorsunk bűvös tűkrébo tekintünk, sokszor mindéül oly rózsaszín ben látunk előttünk elterülni! s midőn a fiatul korban fellángoló vágyaknak többj tekintetben nem tudtunk eleget szerezni, ugy végtelenül szenvedtünk a balvégzet, a sors nyomasztó körében: az ily szeuvedóknek ajánlom, ki a szabadba, a nagy terniészot csendes ölébe, hol zaklatott gondolataik szabad tért nyerhetnek. Mintha látnám o soroknál, hogy a t. olvasó, mosolyog és azt hiszi, hogy csupáu szerény\' magam vagyok talan, ki igy sóhajt fel. Oh-higyjo ön, sokan voltak előttem, kik igy éreztek, és iliég többen jöhetnek utánam, kik a jázmin kellemes illatától elkúbullan dűlnek a tavasz roménysziuü gyenge pázsit-, jára, gondolataikban elmerengve, bírhatni a szerencse aranyhegyét és kies völgyét.
A szenvedély, az ösztön, mely sokszor öntudatossággal, többször annak hiányában vozoli az embert élete különböző utuin, no kom csak egyben nyújt, élvet, és ez a snepf-, vagyis magyarán mondva a szalonka- (>ko> lopux rustieola) vadászat. Azonban nálunk ez ideig gyéreu mutatkoznak, és a sportkedvelő több napi járás után alig képes egyel az ag-gatékra juttatni. Különben ma Laétare, azt mondja a német: dio siud dio wardn, és igy reményünk a várva-várt vendégekkel közelebb szemben tulálkozuil Csak ki kell mondani a nevet szalonka, már kedvderült a szenvedélyes vadász, megindul cserkészel- ó\\ estéli lenre, a hajnalit folytatja, mert a tavasz zcfirjo itt van és ó meghozá részünkre a dél hímporát.
A mi a szalonka-tojót a kakastól megkülönbözteti, a zoologiu szerint csuk bon-ezolán álul tudható meg. — Sokan mond. iák : ez uőslényf^nz kakas és azt erősen állítják magukat -Vadászokuak képzelő egyének, azonban bizonyosat uyujt a szép ma-
/.ulámegyei ískolTituiiáw Utóbbi . . _ ülésén egyhangúlag jegyzővé válasz tátott. Örülünk s üdvözöljük A tapintatos intézkedést, mert ez állal az Ügyek gyorsabban s biztosabban kezeltetnek, mivel ő a központon van s a megyei tanügyek folyamát teljes tigyo: lemmel kisérheii.
— Or/hnhlr. Miklósi tlyula p.\'esi szín-, társulata k<tri|nkbe.érkezik-» máreziun 21-én kezdi Illeg előadásait. A jeles s-j.\'d.szervezett társulat 40 tagból áll s innen a budai színházba inonnek, mely körülmény eléggé igazolja, hogy az itteni igényeknek megfelelni teljesen képes. Egyébként néhány darab czi-mét megemlítjük, melyeket előadnak: Operettek közöl: .Párisi élet" .» Ilv., .Fáim" :">flv., „Zuávok" 3Hv.. „Trapezuiiti herezognö-3 fiv., „Tulipatáu sziget uralkodója* 1 liv., Kómái furulyás" I fiv., ,Utazás t\'hiiiábu* 4 liv., „Oerolsteini nagyh< rezegnó-..3 fiv., „Kék-szakái* 4 fiv. s> Népszínművök közöl: „Strike" 3 fiv., .Szegedi vár titkai- 5 fiv , .Agg zsidó és fia" 3 fiv., „Kgy könyelmü leány 3 fiv., ..lárj u magad lábán* 5 ffv., „Froii- Frou-4 í» fiv., sat. Drámák közól: .Haza* :"> Hv. .Hamlet", uj fordítás szerint 5 fiv., vVelonczei Kalmár* 4 Ilv., „Ksküszegő paraszt" p liv. .Bolondok eslélye Párizsban" 5 tlv., .Fekete orvos- 5 fiv., Páris romh«i* 5 Üv., sat.-— 12 előadásra bérlet nyittatik, tájnlásszék 8 Irt. Zárt-szék G frt. Megvagyunk győzőiive, hogy ily nagv s kitűnő társulat méltó pártolásban ré-
\' szcsiil.
— Ili rutaion. A veszprémi s buluton-fürodi kir. járásbíróságoknál : Téés ii zirczi, Faisz a veszprémi kir. jur;isbiró<ághoz osztat-nuk ; a sümeghí,* keszthelyi, s ulso-lendvai kir. járásbíróságoknál: Szőcz, u tapolezai,\' HáiilV, Krdeitalu és Apát^puszfa a zalaiuerszegi kir. jbirosághoz i\'S-ziattnk be.
VUíytoutUinm\'m. áldoxittul n Ha li.ton mellékéről értesíttetünk, hogy kél bodrogi (ves/préinmegyoi) lakos, Sjubó tiyörgy és Zöld Jánosné.az úgynevezett Ábrahám hegyben levő szőlőbirtokiikra mentek pálinkái főzni, febr; 2í)-éii este a purázst behordották kuuyhójokba s aludni lefeküdtek, de fel nem keltek \'többé, mert n kifejlődött füst s gőzben megfuladtuk.
— VJonczosHlH. A Csáktornyái sorozó járásban az ujouczállitás már iheg Volt, j n-leg Alsó Lendván van, s tart márcziiis í.»-ig ; polgári elnök llorvtfth Péter orvos, l>r. tiréáz János megyei főorvos. Zala-Kgerszegen inár-czius 14-től 22-ig tart; polg. elnökCsulorImro alispán, orvos l)r. Orész János. Keszthelyen iiiárczius 23-tól npril sVig tart; |Mdg. elnök \'l\'er-sánczky Lajos bizottmányi tag, orvos Dr. tír^éz János. Kngy-Knuizsán. april G-tól, l,r> ig tart ; polg.,elnök Habochay János biz. tag, orvos l)r. Orész János. Tapoh-zán apr. 3 tói 1 l-ig tart, polg. elnök Csntor Imro alispán, orvos Dr. Mangin Károly t. megyei főorvos. A tapolezai sorozójár(U 44-dik cs. kir. sorgyalogezred hadkiegészítési kerülethez turtozik, a többi pedig a 4X-ik cn. kir. Kruő fóherezeg nevét viselő ser-gyalogezred hadkiegészitési kerülete; katonai elnök Kéler ezreden, esetleg ennek helyetlese Köri Ferenc/, kapitány, nvutótiszt Oytiricza főhadnagy, orvos, Dr. Oyuraeskay ezredorvos.
— Jí Itlfutk szerkesztője n zalame-gyei gazdasági egyesület közgyűlésén tiszte létből! tagul választatott meg.
— VI ffli/h-t. A zuhi-egerszegvidéki tiók-tanitó-egvlei f. hó 5-én tartá a megye\'8zék-helyén alakuló gyűlését, melyen 24 e vidék-béli tanító jelent inog. Klnökül egyhangúlag Krób l\'ál iiiásodlunfelügyelőiir,alelnökül \\V»is Joel, jegyzőül IJjlaky Mátyás, uljogyzőül l\'uit-kovics György és pénztáruokül Stern Miksa tanitó urak választattak meg. Kendős üléseket a megyei bizottmányi közgyűlés alkalmával tart. —
— ÉrtenitCH. A tisztelt közönség részéről tapasztalt-figyelem- é« bizalomtól ösztönöz-tetve, febr. hó I-én-Légrádon is nyitottam ügyvédi irodát, mit azon értesítés mellett van szerencsém köztudomásra hozni: miszerint ott ozontul minden vasárnap poittosan meglógok jelenni; távollétem ideje alatt pedig I<égrádon , állandó lakást tartó rendes\' segédem, Simon Oábor, törvényszékiig bejegyzett joggyakorló ügyvédjelölt ur áll az érdekűitek rendolkjH-sére. Irodai helyiségem Plohok Kudylf lt«*-gyám ur házában van. Tisztelettel vagyok Z.-Kgerszegen, 1872. márczinj G-án. Horváth Oyula, hit«» ügyvéd.
— Tftx, Ntxharmailszor is tikx, és pe-dig egy éjjel.. Mult csütörtökön ós te hót .órakor Dr. An^enfeld-félo házban a kémény kigyu-ladt, éberv tűzoltóink esukhninar ell\'ojt.aták ; ugyanazou\\e.Hte !• óra tájban a berezegi szám-tartói lakásban gyuludt ki a kémény, tüz< Iliink ott termettek és eloltották. ......est, gondolja u t. elv.só, hogy eze.i önként s tűzoltó-egylet minden tugjui\'-des álomra adta fejét, de-h »i\'y! áj fel után egy neg)<d hatom órakor ri-> . uvalik a fóutczáu Vi3gig. . . . Kis-Kniii-zsáu tűz volt s Ili tűzoltó viliémgyorsusuggal repült összes szereikkel a színhelyére, hol iszo nyű lármát h.\'llottnk k-u Kis Kanizsa városi fecskendőt egv tnoes.irbi düiv-, pillantották meg. Két lukház égett, \'melyet kividről gyuj-tot:ak fel;. n mint\'tűzoltóink iiduártek -a polgárság ttfrt engedett, s pillanat ul.itt u romboló elein meghajolt u szorgalom, Ügyesség n em berbaráti azerelut szülte intézkedés előtt, .mint felln\'-szukudus ömlött a víz a kitűnően kezelt kiiUuő fecskendőkből s a szabályszerűen működő tűzoltók elénk sürgés forg isu teljesen megakadalyozá a Iűz terjedését. Ol óra tájban vinszujövetkor -már 34 nagy-kanizsai tűzoltót üdvözölt a hajnali ^nr ; bátran m .ndhatjuk, ha ki mim iiienii\'.-k,fé|.Kis Kanizsa elég. Kérdjük, van-e. még egyetlen Ogy ember, ki o derék s önfeláldozó egylet jótékony ságál fel ne ismerné, nincs, nom lehet! Itt az alkalom, hogy Kis-Kanizsa város fősgyökeres magyar polgiirsága, minden szép, jó és jiomesre születőit közaka-. rattal méltó figyelembe vegyék az egylet létezését, s mert a tűkoltói szerek nom csekély kárt s/.en^ednek. hozzáillő pártolással lelkesítsék s fenállását biztosítsák. Kz alkalommal szinte felhívjuk a biziositó lársiilMok helybuli ügynökeit, hogy u társulni központi igazgatóságé nál e ritka szolgalmat nzounal felj.íleiilsék,. i méltó tigyelembe ajánljak, megvagyunk győződve, hogy az érkezendő anyugi segélylyel s illetőleg |)ihizbeli elismeréssel teljes fólszere-lést eszközölhetnek.
— Mc\\f ran. Lapunk f. évi I j-dik számában oinlitettük, hogy Horváth János káma-házi juhász-neje és 3 gyermekének hátrahu-
I gyásávul megugrott; f. hó 5 én Vallus községben a rendőrség által elfogatott.
— (hiffiiHU\'M. Klóbbi számunkban rö-I viden irtuk, hogy e hó 4 én viradóru Kécse I mellett egy embert a\'gőzös összetépett, több I oldalról vett értesítés után biztosan közöljük, \' hogy a szerencsétlen Takács Jo/sef, oagyn-
esi lakós, a petendi pusztánál magát sz.unléko-| san a mozdony alá vetette, hulláját u vasúti személyzet darabokban szerdte o-sze. Öngyilkossága okául iriák nekiink, hogy a szomszéd ha arban fekvő birtokot, mely nem az ő sa-! Jíifjii, baiuiui tesivérjeé volt -I0O ftért eladta, s I\'irf. gbííóul fölvett ön frlot elköltötte,s o mi 1 atti bújában vált meg az élettől, í — liái\'ó Patiu\'iuy (trsa zulamegyoi \' t. Wjegyző válnsztntott megum g - *bili állandó lótenyésztési biz<ittság elnökévé, miután Zala-I béri Horváth Mér es. kir. kamarás, bokros I elfoglaltsága miatt ez állásról leköszönt ; a kik I tehát e bizeltUág tagjaivá óhajtanuk lenni, for-! dúljanak az uj elnökhöz Szigliget, n. p. Ko»zt helyi Sajnáljuk, hogy az e téren is oly szaka-I vatotl egyén, mint Horváth Mór ur ő méltó-j sága o nagy horderejű ügyet nem vezeti tovább, 1 másrészről örömmel üdvözüljük II. Putoány Géza ur ó méltóságát o tefen, ki isméit tevé-j konysége, dicséretes ügy buzgalma folytán, a | közbizalomnak minél eredméiiydús^bbun fele-| lond meg.
— XnM/ Hzvnnirsrtlni.n\'ff történt f. hó 8-ái> reggel, uz ujabb kliuker utczán ugyanis sebes vágtáivá haladt egy koesi , és Kiroli-mayer G3 éves nőt agyontip»rla. E vérlázító
, esemény Mel hét órakor törtéül s a szegény , aggnő d. u. egy órakor meghalt. Hányszor I felszoll.illuuk már e nyargalod/ás ellen, de si-! kot fülekre (utáljunk. Saját életünk van ua-; ponta koczkára tévő s m-m pirják kivinni, hogy j 5- G hajdúval több állíttatnék föl, ez élénk ! város népesb utczáin tartandó felügyeletre, s e nvarglilód/.ó suhanezok illő megfékezésére.
— Jtürtd hirrk. Az angol. királyné ellen rósz pisz^»lylyal merénylet kisérlelett.
— Honda LászTo képviselő, muukaszerotö fér tiu, meghalt. — Józsel főiig önfuragta fuke-lielyt ajándékozott Komor Flórisnuk. — A pesti múzeumi fegyvertárt u b óc e i-warse-iinli fegyvertári igazgatója rendezi. A^Kar-gitszigeti Duna hidra 223 pályázat küldetett be. — Győr vidékén humis tízforintosok keringenek. — Dosniában felkelést emlegetnek.
— Triostben tanítónői képezdo állíttatik fel.
— Mióta ő Felsége Hildán van, a benyújtott kérvények száma meghaladja az ezeret. — Az Kőlvös-szoborra eddig I8,«)00 frt jött be. —, Soiussich l\'ál visszavonul a közpályáról. — Orlay nagy képét: .Atilla halnia a nászé^\'en* Myhácson nyerték meg. — Kötvös Lnjos hatul j, irű, kivel o lapok Szerkesztője a bécsújhelyi" " kétszázadbs emU\'kttnnepé|yeii találkozóit, mely \'* rt átliató tanulmányit oinlékheszéde is kiválóbb figyelmet érdemelt volna, — meghalt. — Vilmos császár születésnapján (marczius \' 21.) Moltke, Koon. Mauteiifól stb. 300,000 tallér díjazásban részesülnek.
Üzlet.
N * K y-K « "11 * « ». nriroi. 8. No|» a re l. -rk j. l. u áll»|M.Ur.tl .»/.l"l n^K nln<* itt Ss id8, m.-fl ,i V«v«,m i.l.-ijirá* minÍMÍtfíia n«m iiimllbs-tinik, inon i-t m.-K mtuitld a j\'-vS tilks, mindsmal-1*11 a itnl.nnlUlrl ro»s moneUUt agy j<*lo<h«ljOk, niiiftlii n/. nrslá* már a klúsObllii volna lliányilk a ../IlkiM-KlH • 4MH-K inkái,I. • kivitől. Ai itak fi kr. k -st.variálnak fnl- ii le. mi ai (Mrekre nisve nam k.-.lvoiö. Á llnnai{o/liajA l4r«a«á|c sionbaii OUhor-•z«kImM napyaitfnnvlníjn kukoriaail •■Aliit, meljr si árakat iio\'k Injulili foifja nyomni; o galnia nem ott i< Mkor.xen leroioli .« a f-Mcgel haiáiikta «illil iák, holott ij> kn.lviő terméno vol\'.
— (li. I..) 1\'oM. Ilma 7.30- Ö.20 kr. Kott 3.
50 kr. t.iMI kr. Kukorica kr.
— Sopron. Hun 0.78 3.ri kr. Kom 3.80 —.\'Hl kr. Árpa 3. -3.70 kr. Zab 3.10-1.90 kr. Koko ricxa 3.70—1(0 kr 8<alma 70 őo kr. 8iíaa 70 kr.
— (|». L.) IVci. Il.i«a 0.50—20 kr «•>»« 4.4o —•-Ti kr. Kétszeres 5.20—5 frt. Árpa 3. - U.\'M) kr. •MU \'2.10-2 fri. Kukorica 3.70-Ö0 kr, Haj.lioa 3. ni kr. 8«.tna I írt 80. 8/alma SW kr.
— (Uy. K.) Ovörait Huta 6 Hl) 00 kr. Kon 3/.0-10 kr Árpa 3.10-3.50 kr. Zab 1.00 70 kr. Kukorica t.—3.40 kr. Knle* 3.30-3.-85 kr. Hsb I.—-iO kr.
— 3ii:ks*fehlrrárott. Iliua .\'.,|J0—40 kr. K.\'i«r..ro» 4.—3.80 kr. lto(. 8Í40- 30 kr. Árpa 3.70 —50 kr. Zab 3.-1.80 kr. Kukorica 3.30—3 fri.
— (8.\') Kaposvár. Ituxa 6.50—5 forint. Kon 3..-.0.-3U kr. Árpa 3 -50 kr. Kaki.rica 3.85 4o kr. Hajdina 1.50—40 kr. /.ab 1.70 liO kf.
A .HAZA\' magyar .\'U1l.Ulo.it0l.ank 1812. febr. .havi llxlM kiniufatita : ll.-uyujiatoii 44o daiab f.cvalláé W2.I30 fri — kr. Kiállítatott lOM db bevallás 467,680 fri 2H kr Ki óvbeu befolyt dijak Diiii(« 138,043 in 115 kr. Kx évben kitiietelt károk öuseg* 20,700
írt kr. --Npdor. Ai ilMíet érvínybso
levő biitoiitálok ttiitiego 10 008,08.1 frt 35 kr
Ér(tók és váltó folyam marcz. 9.
•*% metaliijues Ü4.7Ű; ó°/« nemz. kolcsűa 71.05; |Hii;Vki álladalmi kólesón 104.—; bank-résr.vények «4ú; hitolintézoti részvények :i4t>.60 London I I 1.40 ezüst ágió 109.7ú; arany darabja 5.20; — frankos arany 8.84 — 1$.
Sorshúzás.
Heti naptár.
Marciim 10-tÖI 16 lg. 1872.
ll- - én I...IÍ- KalhoiíkiH nap tár. M „tj.1
.•án. y>-
10 11 Vnarnap ll.\'iiö Kedd -S.er.la 10 véri. Ilerakliui üergofy Koxiua | 10 vért. , Ko«i«,a (lergely f* £
14 Cailinrl.\'lk félitek Malhild Malhild a H m
Cyriak

Felelős szerkesztő: Bátor fi LajOS. Ptfyllttér.*)
isISn/.* 17-ik *
i illlóri a, líj..
latkor
éd i
, lm


f.-JC
Lati
folytán m krll .óim Meg«iig«d<
nHett, raelyri isiikou me|{faUI-iia a loiinarcnak vöge Íöii j * •■•ág*lc|(iijkáhbaa állal nyert ki inra vc/«-lett uyilalkonalol, 8si-ó orral hltalmaian kói.ilieia, » I a« Írásbeli feleletet aa ö meleg i-ll\'ogadlam. . — Ugy hWxem ,
\'Ity ügjr. •ol liataronoiian álli telt iiolgabiró ur ké l.nnyagtága által,» v
di hit
virág-
hogy . ■•ven ál példa-rágokat elfony

i,yegy»«
iftVíll.el
...lgal.il
nnyil
k, hogy a megindított cődeljárás .
bukóit l.ilelll Naigcthy Lajoi iirtdl már e il fogva i», Wbb kíméletet váriam volna. Megengedem, hogy iikoláaá* nélkül i* ki-bárki i« magát, • hogy Síigelhy Kajo. ur, ludomáiiyo* képxeiuúge által, engem,-ügyvédei tdlxárnyal - , aionhan annyit még l« megjegyeaui vagyok bátor, hogy a Iehrt6«4fel képvisidó. Bíigethy l.ajo< »iulgabir.i uraak, ellenem-l.*|. piándbb hangon tán ildomosabb Wtt volna bi valkotiii tudományosságára.
.tj Hogy 8iigeihy l.ajo. ur, Molgabiydl aspi-rnnttága nekem, éa e vidék népe túlnyomd tflbbsá-grnek nem letxvll, a<t egy ishtt »«á* tagból álló, t\'i.lrklieli értekedet tauuailá) — és igy ép nem e«u-dálkpihainám aiou, hogyha a< állllólagoi képviielöi én, aeenge kifogáaal gomba
ra mlllemleii
o) A 16.
való»ágal é»
(j-ik náinok ilyváit tarló
késs\' lae
un köslnt-, de éret-idek •
\'W
röl a fából ké«a(llt
fásaben tett Onbeisme-igsi- klfejeiá*, míg egy Mkarika logivájál tanú alt|a, Igabiró ur salou mivel»«4gi,t
l;ogy ily idegc»flé^»kre ha ós időin mindig leoud. Iteinet.ii Uóaa kts és váltó Ügyvád.
*) £ rovat alalt kOslOlUkfct itUIvuágel nsa
Wm- Mindéi iMltlui áru vluzafogadtatlk, vagy aM áraval kloieréltetik. • u a leg.zllárdabb beoauKteaseg blzoaylteha. •
Olcsó é k s z e r
urak és hölgyet a z A m á r a
Kten, » ugyueveielt ujarany vagy tslmlaraay féle fA.nl.5l késiillt éksiér feleslegessé, teaal a válód. ékéiért, minthogy .i ujgyártináuy sem " mellett még aiou előnynyel i« bir, hogy csak uegyedrésso.vlbe kerül. mint a valódi aranynak csak íoglalványa^ csalathstlk • gyártmány által, oly jól vau minden ulánoiva. Legújabb ékezer-tárgyak •. tartják. legdivatosabb foals
t i* lix>■ Iiií kell ; Így i
.................. ofl.n kiállilátia nem áll a valódi mefelt, i a
legújabbal gyakrabban be lehet Marsul. Mág a uak ember li meg-
anyh.il, melyek a< aranyatint meg-tartjik. legdivatosabb" foglalványban, valódi utáuiotl kövekkel vagy tománciuiva, amint, a foglalvánv igéíivli Ki lm in mollink dl.ja 10. tiO - Ml kr. — I frlig, legfinomabbak 1.50, 1.80,4—2.60 krig. Fülbevalók I pár An. Ml. 80 kr I írtig, Irglln. 1.60, 2, 4.60. Kgéai garnitúrák, inelltfik és flllhevalók : HO, 1.40, 1.60 kr., Icgtln. 4, 3 60, íl. 3 Ml. 4-6 IVtlg. Karpereeiek, tinóinak dbja ft\'l, 80 kr. I fiiig, IVüíin. t 60 >, 3, 3 60 krig. A Ugnebb nyaklánca, .}l>ja tK>, 1.30, l.6o kr. Kmlények fin. 20, 40, 60 kr, flnomabb «0, |, 1,60 kr. Tüiőfésük, iijarany fejjel 80 kr., 1, 1.80, 2, 3 fiiig, tlyürflk. csalékonyan utAnoiva, különféle utánion kövekkel, dbja 30, 40, 60, tio, 80 kr. I frtlv. Legsiot.b óra-.\' láueiok uraknak, rövid t 60, 80 kr., I. 1.60, 2 frlig. l.egiiebb fin. nyakláncok, velcuciei tavon: II". I .80, 4 frlig Melilflk. urak • lámára, 20. 40, tiO, Ml kiig liittgombok dbja !•», Ifi. 20. 30 krig. Késelőgomhok páija 30, 30, 4», 60. mO krig. Ilallérgomhok\'fi 10 kr. Kgéss késsict logaiebh Ing- és késielrtgnmbok .\'tO, Ml kr. | frl, l.fiOkrlg. Kgjr caomó öralityelék, igen csíuosin üsaieállitva: $0, 8il kr. I frlig. Valódi aranygyűrűk, kövekkel 1.60. 2. 2.50 krig. (3 latna jelzett cifial-lánc>, lllat.nii aranvoiott, róvid : 3.60—
Kenut elSaorolt áiuk e siabott vasáia mindenkiuck érdekei,
4 frlig. 13 latoa jeliotl Imásan nyakláiici 6 7 fiiig. 13 latoa eiüal
emlénv.tüibcíi ar.uyoiva é» loiinincsoiya 2 60 - 3 frt
Legflnomabban kiállított gyémánt-éktzer. Kaiul maga a
aiak- > (" csalódhat. Kien ékaier valódi eiüslbc van fogUlva aram iljjal éa t."v.-l ellátva, aa uláiliott gyémáulok mind finom, e.ii«/-\'t liegyl ki irályból, mely aoba nőm vesitl élénk fényét [ iiiiU drágakövek i« fellsiuerhcllonlll iiláuoavák 1 melllfi : 4, 6, ti frlig. I pár fülbevaló -. 4. 6. ti frlig. I pár kéielőgomh: 3.60, 3.60, 4.50. | <11.. uii Ifi: I 8u. 2.mi. 3 4 frlig. Myemánt gyürllk, aranyból, I 20. I.fio. 4. 3 frlig. Kerekítek éa ajiivek. mini nyakék 2,.3, 4 frt A mindig Illatos éktzer,\'Indus/növényekből, melyek termé-sie^s Illatjukat mindig feulartják s logulabb divat sicrl.nl formálnak. Ki éksi«-r, dlsicn.gel illetőleg lálhaladbatlau s illatja vígolt • igen kedvelt. Ha egy hölgy, ki ilyféle éksieikésiletel hold, egy terembe lép, e« néhány perci alatt eieu éksrer illatjával lelik meg. Khböl I melltfl <10 kr. I frl. 1.40, I .\'>0; egy pár fülbevaló 80 kr., I fit, 1.20, I 60; egy karpetect 60,60, 80 kr., 1 frt, 1.60; egy nyakék tio. 80 kr.. 1 frl. 1-50, 2 frl. 4.60, egy urlóialánci, illatot 1 frt. 40. ^
Di«>p«. divatot íl HatálOl ai ij rokoko ík.ier, níílyet
k(i«ipkorban eiak harciegi •lemílyia^eíT hordtak; egy Ily \'kauar aipnban ai uj divat tioriut átalakítva. «*<Sp, mfttelje* err.\' v I. — Kgy kéailllék : melllfi é« inlöufllggö 2 fii M, 3 frl; legfiuomabb 4 frl .Ml, 6. ti Irt : emléuy I frt 60. 2 frt, 2 60 ; legfinomabb 3, 4, . fi frl; egv pár haiM 3,\'l, 6. ti trl ; egy kerent uyakíklll I HO, 2.60, .8 frt; karp reoi, di»i««, 6 frl, ti\'frt 60, 1 frl 60; nyakák.
diaié* 3.A0, 4.fH». ft.fiO.
A fekete oeUrH-ekwer. Kieu «j .Nvatu ékaier kövei a va-lódi ruta formájára vaunak köeiörülve, ■ ennek folytán kUlönö* hatáil gyakorol a inéglt bámtllaloa oloaó. Kgy kémlel, melllft t* fnlönfUggő 30, Ml, "0 kr; egy nyakék. I-, 2-. 3 ioro» 1 frt, 1.60^ 2 frt; agy pár hajili 16,26,30 kr ; egy fejik (Óladéin) tiO, 80 kr. 1 frt 40 kr.
A divatot fekete éktier. finoman, legaiebl. mintára ii I ir-tóaan káaiitve Uvegl.til, ietb^l, lávából, bivaNiarvl.óli kautaukhól: egy molltn 20. 30. 60, 80, kr., 1 frt; egy pár fillönifUggS 26,36, 60, HO kr., 1 frt; ,»gy karpereci 30, 6(1, 6Ü, HO kr. 1 frtegy nyakék 60v Ho kr , I frl; egy rövid óralánc* Ifi, 30, 60 kr.; egy nyaklánca 30, 80 kr.. 1 frt: egy inggnmti 4 kr.; agy- pár kéael«-gomb 16, 20, 30, 40 kr; egy tUi\'iféefi 20, 40, 60, UO kr.
í« ily mluSaígbeu ciakii ai alólirt raktárban kaphalók Minden, raktáron tartandó eilkkekről^iál^.\'árjegyiékek ingyen adatuak. Kgy ily árjegyiák ától-
F IMEDMANN A. díszbazárja ü ö c s b e n, Praterstra^se, 2tí. szám. fitf ltószedóstől mindenki óvatik! "^Pí
Azon nagyszániu liir<l«tin$iyok közi, Oiclyok különösön órákra vonatkoznak, némolyok igon oziczoinásan és azon számítással vannak kiállítva, hogy a vidékieket hálóba kerítsék. Saját érdekében óvakodjék mindenki oly órák megvételétől, melyeknél az eladó részéről kiolégitő biztosítók nem nyujtathatik. A tőlem megvett órák tetszés szerint minden időben akár visszavételnek, akár becseréltutnek, mi a jelo a le^szig^irúbb becsületességnek.__
azon kitűnő órák, melyek két i\' hetlen tárgy megszerzésén-.
| AZ tTJKOR OaODAlh |
i biztusiték mellett adatnak el, kővetkező csekély ároii, nagy. lorgalom kieszközlése végett; ez okon senki no mnlaszszk el az alkalmat, ily nélkülöz-
Minden óráért jótállás vállaltatik, ugy mint órásoknál.
Kgy igeu |- ; .naóra emailot c\'itiiilappal l frl 30 kr., ugyanai finom . mail-porcielláuból t frt tiO kr., ugyanas ó j a 0 t i ■ • e 1 2 f«t 80 kr, áb.r«ist6vel .20 krral diágább, acápeu kiállított u agy alakú p o i . \' \' l 1.1 u •• r a 2 trl 8" —3 frt 20 kr., ugyanai ii;ei. diaaea kállitáaban ór a U l ó i a el 3 frt tm—4 Irt 60 kr., ugyanai feetelt iiámlappal vagy a r a n y k e r e t be n, in jeti f a r a g v á n y u » . i, - óiajllíaael 6." ti. 7, H frt. ,S a 1 v n-ó r a bromból, (|vfgl,.ritékkal • állványnyal 2—2 frt 60 kr, uagyobbak 3 frt 20 kr.. 4 fit 60; egy legjobb iierveietB angol u t a / ó-Ara tokban a ébre«»tÖ\\cl 6 frl; jól irabálycoll avájcii mcbórák 2 évi jólállátnal, clinoa foglalváuyoyal, «• uj-arauy Inncictal 4 frt 60 kr. Minden noliáuak vagy terriunok diaiáUl aiolgálnak a biret bécai iugaórák 8 napi jármttvi-l, egy\' JO hllvelyknyi lnmul dla/ea mekré\'uyben; ilyen óra ciak járuifivel l!< frt, OloiuHvel 2tt frt.
A n ír o 1 zseb ó r á k
legfinomabb Nlekel- vagy aiab^Ioi (prKcialon) uiflveí. 6 évi jStálláaaal poiitoa járáaukérl. K«ek a Irgbiiloaabb órák, uielyek tddig kiállillattak. ^
Kgy h e ii g e r c h r o li o tn\'e I e r H fit 60 kr., ugyanai arauyuyal edjte 10 frt 60 kr., kri.<tály(lveggel 10 frl 60 kr., arauyoava ll frl kettöa boiítékkal, aavonety 13 frt 60 kr. ; ugyanai lucgaia-nyoiva 14 frl ,\'>0 kr ; a m err i k a i d u p I e , .{ k, keltöa mfivel. enkiíei. ára e<e)őtt 40 frl voltr innal e«ak 18 frl. - II o r g o A y-6 rák, diaieteu kiállítva,. kriatályllveKg^| ifi f,t 60 kr. — Angol m flórák, kolöuftien finom a fáradaágoa munkájú filigrán miivel, daralija \'JO.frt: lt r m • n t o i r, kulcs uélktll 12. frt 60 kr., ugyanai a legfinomabb mlnüiéghen l4\'ÍM, ugyauai legújabb kellői kriVlályBveggel, ugy, hogy a gépeielél látni I, het, anélkül, hogy ái óra\'felnyillatuék |0i\' rtöü kr.. ugyanai, legtinoinabb horgony 13 frt 60 kr. - Itölgyórák linóin éa dinéi; dbja 12, 16, 13 frt. Kiakeo, kivUl mindenféle, itt meg udin uoveiell órák olcaólik áron adalnnk, mint máifiol; egy jó aisbályiotl napóra iránytűvel) iiobb\'eu hordható a mely után minden mái óra ígaiitbató, 25 kr.
Órulúnezok tulminranyból, legujubb,. pompás mintúkbun
tn jlökéleteaeu utáuoiva vaunak
melfuk a valódi aranylánciuk által -semmiben aem aiorillatnak háttérbe/ mivel árok niiutáb I db. rövld\'láuci 70. WJ kr, I frt 2»K í frl 60 , 1 db. legfinomabb n»0 I f.l 60 kr. 2. 2.60 éa 3 frt., I /(b. boiaiá nyaklánc, velenciel, éa 3 frt 60., 1 db. valódi 13 laloa eillal-láuci. tQiben\'aranyoiva 3 (it í\'SI. 4 lit.. I db. valódi Cl laio* hoanó nyaklánci 6 fit f>0- 8 frt 60. \\
l.egaiebb mintájú emltnyek /\'»>, HO kr, I frl, 1 frt 60. Kmlények 13 laloa eidatböl 3 frt 60, 3 frt Kgy liokor órafityelék ti különféle ékárutárgyhól tiO kr.
aranynin mindig megmarad, frt 80 éa 2 frt., 1 db. boiaiá legfinomabb mfl 4 frt 60
Mindez cjrywliil kapható: F1UKDMANN A. uj, nayy diszbazarjálmn l^csbon l\'mtorstimse 2G.

Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
ti:
Flgyelaieztetét- Ai általam kereskedelmi ciikkül hasi \' ■jJ Inait r o uip-a d o u r p a at a, mely igou rövid idfi al ll kitűnősége c végett máris köiellameréaaut fogadl:«iott,.ogy idd óta trtbli keres-• •«• ikedöháiak által utauoít.itik ; a I. ci. k^iOuaéguek tehát tudomásul 1 | adom, hogy ai egyedül valódi cre.luti airipasla csak ai alóljegy-- • lett raktárban kapható. Kien pasin ai arcion mutalkoió mindon-•j |ii«uiU pöra néaek, biiratkák, aieplök, ii ájfoltok eltávolítására, ^ gysióval fr börfiiu lüiitartására éa siépitérélu nolgál, Kgy köclOg Irt Ml kr.
■V* Semnl* lem lehetetlen\'. Ki hitte volna eielStt, hogy uég olyasmi ii fellalálUlui fog, minek segítségével majd a lemet ii lehet kímélni a ciéruáuak Ifibe öltésénél ; e^- ilyen « H egysierü, eliné* eaiköi jegitiégével sikerült, hogy, gyengült aiom-■g cjinol még alkonyatkor is a Irgvékonyahfi tfílio minden erfilietéi Jj K nélkül a c^érnál helehvt füiul, és ára egy ily gépecakéuek hasi-
Js « jnálati utailtáaaal egylilt es,k Jö kr.. kiiebbfélo 4. kr.
W Brillantin-por, egy uj, sikerüli, vegytanilag kénltett B B fémtarlaluiu por, mely elnoveiéaének tökélcteaen mogfelel. Kgy B o ptaikoa, elavull, vagy ki nem vehető iivnuyfoltokkal bíró nemes *»B>" kflaöuiégea érciből kéaiUlt tárgy e porral, csak könnyűden 2 « \'csinos alván, ismét viiiiauyeri eredeti fényét\'; o por ilyoa lárgya-3J-.]kat meglepő gyorsan tisitil és \'poliioi. Kgy kaiiil^a haamálall
i liilaailáaial ogyütl 46 kr. S « | w Ctlizoló (.Politúr) vegyülék Kgy igen hec<«i báiisier, ■g J melylyel mindenki elavulta léuyvesitett bútorait
Kadirgumml) léniát vagy irónl kivenni 6 kr. | igailtliatók, ugy hogy egy és ugyanaion tollal a legfinomabb
Tyuksiem-gylIrUk aagoragyapjuból 12 db. 46 kr. iiép iránatot, miut a legdurvább írást ii onköiölhetui. M*1 MosÓpo, hogy a fehérnemű hólehér nint kapjon. K db. 21 kr. por hasmálata által idő, munka éa póni takaríttatik ineg ; ""
de legnagyobb előnye ai, hogy a fehér ii-jmlt jobban kiniéltellk,
csekély fáradság-dugeudö egy noba
mm Eliltt oala\'zoló golyók, kitllnfl nor elvakult ére/tárgyak ujllásáij| a fényeiltéséro ; nélkUlöihellou arany- és eiüsIiiiOvesek-nek. Kgy db. fi kr.
■ífe. Elliltltló por sokiior kitűnő nolgálatol tesi; evvel taiudeDféle érciueuiUl néhány perci alalt tartósan meglehet eiüi-töiui, a eiltstüiötl tárgyakra uéive, melyek siiut válloltattak,
m ajániliatók. l\'akfong tárgyak eiüstkíis hasonlóvá váltói-. 1 csomag 46 kr. \'
külünöseu tathatóó. 1 csomag
__ Minden 6rak izab&7yozó|a a jól siabályiott iájt&vei ellátott uapóra; es mindenkinek ajánlható, mivel eien uiindeu--J cselre blitoi óra után legjolibáu lehet a gépeioli órákat igaiitam, K l db. 4fi kr.
* m* Aaierlkábaa pátentlrozott, védlakatok, kitűnő sierve-
5 lettel, biitosak belöréa ellen. I db" kiaubbfélo 30, 40, Ml kr ; [nagyobb 70, SH) kr.,"l frt; uagyok kél kuli-ira f frt; ntaió táskákra j bou\'vhil csak
....... .. köilmségés mosásnál. Kgy fontos csomag 2o kr.
Varáztllata. luimálhaté komoly éa tréfás dóinkra. Kgy e tintával irott levél a Icgéli-ebh Ini.ísu stomuek ii titok marad , csak ai tudja olvasni, ki ai uUv* •iúK*vgu« utasiláaial bir. Kgy Üvegcse 20 kr
Igen alkalmink a nadrágvédők, melyek a nadrágot roll időben bepistkolás ellen megvédik ; párja 6 kr.
legújabb roztdapor, pCióiított ner a roudafoltok ellnvolilására vasionból, aelyoiubiil éa mns kelméből, aiiulugy vas- és aciél-eszköiökről. I csomag 36 kr.
t^ Angol bórlaok, mely által mindcufélo\' bőr puhaságot és lackfényt nyer. Kgy kis llvegcae 26 kr.; uagy 46 kr.
ai^ Folyadék enyv. Kvlktilöihetleu miuduu hinaitásbau, mert ai ember e*iel a sok külöufélv, min ién hnibau előforduló javitásokál.maga caiköiölhcti. Kien ciiyv évekig feulartható s hidegen liasinálhatö. K„-y nagy üveggel 20 kr.
. Szagtalan vízmentes ágybetétek, «« ágynak gyerekeknél, betegeknél.! gyuiek ágyasoknál vlól\'orduló oluudveie\'déséuek elhá-rilásara. 1 4b. UO kr., 1.30, 1.60, 1.70 kr.
C». k. tz. tzarpanfil zilrröpltg Saponiu-Keit-Aciher; ucháiiy másodperei alalt eltávolítja miudeuueiuü kelméből kivétel nélkül akármiféle foltokat K* legulabb laláliuáuy minden cféle gyártmányt felülinul, minthogy a legfinomabb siiu. sem ■ r\'oulja a aioniiHl siárai, naglalail Icái. Keily ülisititashui is ajánlliató. Kgy liveg hasin, utasitással egyUtt 40 kr.
Ktfztfntéget párisi ragatz üveg; |u>Mswllán, kő, tájt, fa stb. gyor* á* lartós ö>»««A>irasiliis.tra, ugy hogy e* elválhatlau less, silxlugy különféle tárgyak (issiolllesiiésére, péld. fat érciciol, llveget porciclláuiial stb., ugy lio^y uimtegy lest tllulk fel.- Kg) csomag v nélkül..zlietieu »»erből ciak 10 kr. Ugyan e ragaai folyadékban, ig«i bőséges. I Ilveg 3U kr.
Villanyos fogkefék, mi lyekkel a fogakat fogpasta vagy I más gyógjaier néiklll ^cs.tk lis<ta vliiel) tililáu, fehéren, bili \' nélkül és tökéletes ógéaiaégbcn l\'eun lehet tartam Hogy e hasi-
5 való 26, .40, 60 kr.
Levél bélyegjegyek, melyek kényelmes hasxnálhatáauk,
olcsóságuk és blalos tárásuk folytán ai ostyánál több előuyuyel hiriiak s jobbak mint a pecáütviais. I.cgliuouiabb minőiéiben, kívánat »aeiIntl.felirattal; ciiiuerrel névvel, vagy uévelővel . ÍHJO db. I írt ao kr ; IUOO db, I frt tjtl kr.
A hajai frisaeségbeu fentarlauí és siőke vagy ősi hajat sötét síinre feiKiui, A legjobb sxor a dióolaj; miudeií^éle
Kltünö kauotukkal keve>t lakmáz-oílzmakeatoi, a bőr jó karban tartására. Kgy dohoi , I fontji Míl kr. .
A lábakat tzáraifia lartaaUi\\iiudenkin.ik ajáulliató, t el ai egésaséguck Kasinoa A Metigér-féle kitlliiő bőrcsluo-hassuálata által a lábbeli puhasága s viiyientesiége lunlartatik, olyannyira, hogy a lefthosaiabb. ideig tartó, hordás után is. á vii balhat i igy a ciél tökéletesen eléretik. 1 üvegcse 60 ki. Nagy elKnynycl bir ai tjJ^ gép Irón, nenysillkség eil
mindig hegyemr, a\' törés" ellen butositoit. I db. fában 10\'kr.; ____ _ ......
csontban 16 kr.: tolltartóval s késsel 30 kr., — ugy teli tokban] Új balhafogógép dbji
ISTJÍ.H. Miután a leül elősorol! tárgyak hamisítványban is fordulnak elő. ligyelinoitutem tehát a 1. Minden, a raktáií.an található árutár&yakról sióló árjegyiékek ingyelTküldeliiek;
Kgysiersinlnd tí^ielmeitotem a t. ci. vidékieket Ui|«si«„i biiományi ulitálydra;\' «i ogy\'etlcu .i oiaga noiÜMion, hol
gyorsan áa ponlosau esskoxölteUik. Üiáuio^uiegbiiásokráajáulja magát\'
^ Legf. helyről patentlrozott méreg, egerek, patkányok, hörcsökök év vakaudok kiirtására Jótállás mellett árusillalik. Kgy uagy bádogsielencio I fii,
X tyuksiemnek H uap alatti gyökeres kiírtáaára iiol-gáló sier; oieo ujouan feltalált sier; túlhalad miudeu eddigit,\' aiért jótállás mellett árusittatik. Kgy doboi haasuálati " 1
sal 40 kr.
f^! Aitsitriábau egyedüli raktára a hamisítatlan Arnlka \\kappanór, olajnak, u.ely csodahatással bir tuiudenfélo fejbíy ellávu-litáaara, a lujbőr * iiek erősilhutéséro ■ euuek folyláu a baj meg-lepőleg gyón uövesitéséuok elősegítésére még kopási helyeken is hátráltatja a pikk.-lyek képifidésél is. Orvossserül basxuálható súrlódások, licxauiodások, iuráugalások rheuiua, égetés által oko-loll sebek stb gyógyítására. Köiclebbi értesítést taitalmai a honá csatolt leírás. Kgy üveg 1 írt.
Börpaita kaucsukkal; «t a bőrt-elpuiitithatlanná leni; különösen ajanlható lósaersiámra stb. Kgy bádoir sieleuuié-vei tiO kr. * 6
Legjava beretva patta. K pasta a beretva kösiöriilését Ivleslegessé tesii. Kgy doboai 25 kr.
tt*> NélkOIöilielljjn miiidcn háitartásbau ai uj pateatlr. kötzöriiló melylyel köunyUdeu es l.gkisebb fárad»ag nélkül mindenféle moisióiiurl. ollót, kést. figy perci alatt megl hot küsiörUlui Kgy db. 36 kr.
Becsi legjobb folttltztitó víz. «gy üveg Ki kr. Eaorlvoir iustént kivtsu a fris liutafoltot miudenfaita kelméből. Kgy üveggel 46 kr.
i. \'"M"! láthatóvá lesz az uj zteb-gdrotó
teglttégevel, mely miudeu tárgyat 10 , 20-, 30—toO-sior nagyit, ugy hogy a tisita ivóviiben léteiő állatocskákal is tintán síuin-lélhotui, s e gói-csők igeu sokfélokép haainálhatók, péld. liwt, gabna,. hüvelyesek, físitr vásiou bevásárlásnál, vegyboutásuál, lurinésietviisgáuál ntb. Kgy db. 10, 60, »0 kr., 1 frt, l frl 40, 1 fit 60 kr.
Miadeonemii.rovart kiirthatni as uján feltalált rovarirtó esseutiaval. hunok mlajdonsága, hogy a rovart nemcsak gyorsau kiirlja, do tojásalt is uicgaomiuisili; hasiuálható poloska, moly, kullancs, piucicbogár ellen. Kgy uagy Üveg 30 kr.
CzéltzetS-iltigaizoló gép. Knel aa üveget gyorsan és legioouleseu ellol el dngasiolui. Kgy db. 60 kr.: legfinomabb gyárakba 1 frt 30 kr. *
Angol dugaszhuzó gép emeltyűvel. Knuek segiuégével uiindou urolleles .jtlkül egy gyo,,uok is kihu.batja a lege, ő.ebüeu
i a
u
ülő dugasit. Kgy db. 1 frt.
Eádktfpeay vlimeiites i
ngálhallaiy kelméből, varrás
i belföldinek tartandó.
vigytaui késillüiény ártalmas. Kiouuel tudatom a I.M, kótóiuig- 1 nélkül, augol gyáitiuáuyu. K köpeuyek a legkellomesb időbben is gel, hogy fiiss, két sier tisitltolt valódi dióolajat raktáron tartok, hordhatók, minthogy mindkél felén nép felölt fchoi hasoulilanak K^k.^v\'HJ-*■>kr- PW/Í-V hüvely hoas.u 10 frt. 60 kr„ minden további kél\'
Ti fW- UJ bllhaíogógep dbja 20 kr. | hüvelyk 1 írttal több. K gyártmány nem b
köiönségeVhogy aiok osak a» alólirt raklátbau valódiak. / -
i legkisebb inogbUás siiutugy, miut a legnagyobb, miudeu ssakulában egyeulSen ai első ositrák biiomáuyt üilet:
Frleamaíin A,, Bécsben, Praterstrasse 26.
n
? t. ■í 3 i & ií II
n
* sl
II
* g B
Ml - ■
I
A\\
íal
l\'.\'r
1U
n
Ü ií
•s 8
B n
i
/fejüí Orsz. sxabad.
%szköz-ÉSgépgyár
Győrött,
városháx-utczu, HUH. sz.
Miután a nom rég mögnyilt magv. nyűg. vasát állal Zula b Somogyjnogvá- , vei .ily Ky.oiu lisszokoltotásben állok, ujánlom uz ottani nagy érdem (1 kozönaóg I.ocko* ligyelmébe n már lh-ló-ik dvtől fogva fonálló számtalan mintákkal éa óvo óla göz- : errt- a mindenféle segédgépekkel ellátott eszköz- a gépgyáramat, mely nemcsak min- ! (lentieiiiTi javiláaokat. elvállal, hanem inegromlolóseket uj gépek- a gvárberoiideáWkre ia leggyorsabban, legpontokabbau ós logjntányosb gyári áron eszközölhet, a igy a ló-városi gyárakat, melyek sokkal távolabb.foküsznok, nélkiilö/.liotővé teszi.
Különösen ajánlom\'a nagy ó. gazdaközönaógnok legezélszorilbb ós legújabb
Garrett-fílo vetö^ópelmet,
ekéim- s szénagyüjtőimet,
k ü I ö n f ó 1 e s z e r k e z o t fl éa d i j a z o 11 I
járgány csóplögópeimot, szh I in a r íi z 6- s XI c li o 1 s o ii-félc rost á v a I, kukoricán niorzsolriimut, "^feS
Hzeoaka- s répavá-^ólmat, i
zúzó-, daráló-, s őrlőmalmaimat tisztitóval,
továbbá I
tésztasodró-gépclmpt, 1
ÜT gópkutaim- s tizedmérlegeimet,
szóval mindennouiA gazdászati s egyéb készleteimet ,
(762-4,1) < u legjobb rendszer után. -
I Kgyúttal felkérem a (cnnomlitctt n. é. közönséget, mind az uj cséplőgépek 1
megrendelését, mind a járgány- s gőzcséplőgépeik javítására nézve, becses megbízásokat még tavaszkor beküldeni, minthogy később a munka szorultsága miatt nom vagyok oly képes, minden irányban illő pontossággal megfelelői.
Magyarázó képes árjogyzékek kívánatra bérmenti-sen szétküldetnck. — Gépeim jósága- s tartósságáért, — nii vidékemen eléggé ismeretes, — kezeskedem.
Kész tisztelettől
St^dlel Karoly,
Gyűrött, tavaszazai 1H72. gyártulajdon<»\'.
S Kgger Codciii-mell-labdacsai. ~
Több orvosi tekintély által inegklaértve éa ajánlva, a legkellemesebb, legkitűnőbb .\'■« leg-biitooai.b gyógy axer niiudeuuemfl chronlkut, gége- ét tUdóhurut, köhögés, rekedliég, torokbajok ét •IsyilkAlodotttágntl A t. c«. köiönaég kényelmére éa kívánatára, lahdacaalm
Belus József ur
gyógyaxerlárában, eredeti árban 25 kr., 00 krért kapható Nagy-Kanixaán.
EOGEU ADOLF,
(7,\',4 — j) l\'eit, Krtiébcttér 3.
Egger A. urnák, Pesten.
A. Cntlalii-mell-paatillák oly jd háláit idéztek elli, hogy oaennel legjobb könBnetoin mondlial.tm, é»4axl mindenkinek őixiulén ajánlom.
Or. Klein F il I ö p.
Ilgy.réd.
ii-try
(In által kéxxitett Codaln táiaal ir.ftkadték. exennul hiteUiltoni la ait Stadler litván, foldbii
váaxonkereike.lő a ,McnvaMx»nyh»x, Ilák nálam, ugy családomnál a legjobb iek a legmelegebbül! ajánlom.
Stelnhardt Antal, áatulajdonoa, egyetemi utexa l.fu
• Megrendelitek caak két kötél 60 kr. kötélével killdotnek.
KAMTZ C.,
papír* és dí^wííání. B&resketfésa
Pesten, Deák Perencz-utcza 6 sz
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát író- és Irodai szerekből a legjutányosabb gyári ár mellett, u. m:: ,
Levél irodai és csomagoló papír, borítékok minden nagyság és minőségű, szalmapapir.boritók irodába igen alkalmas; név, jellem és helyseg fekete nyomatával; I00Ü db e frt. Ügyvédeknek irodai papir. zöld , chamois-. rózsa- és kék szinekben.
Meghatalmazás, kötelezvény , váltó, váltóóvás, költség-jegyzék, nagy kiválas/.tóka.
Tfljenon felszereli (iHxfitlí íróeszköz I«\'kI1iii»iiii«I»I> hroiice- <:m vitából U-. «-, !()., 15-, 30 frl n li-KlIniHiiiiltl).
Váltó- és bkmámjtárcza, vHiyűiyicilmsitn, dombornyopl Ó-p, r é 8, levélmérleg, ■■ ■■. • v
Levélpapír óa borítók alogujabb színes monogram- \' mai leszállított ar mellett
l.ei/iijiibb nivjayyzfk 100 darab öt) kr., / frt 20.; nyhz 2 frt /»() krig; valódi francziu brillantin papíron.
Irodai- kereskedelmi- ós gazdászati könyvek, niindenneiiifi nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
A liu-véli (iiinepekre ajánlom j<JI rendezel! rnkliirHiunt, illiiidemictnh illátnxci-ckhöl. kölni vla (Kau do-(.\'ologno) pipere- én kV-zl szappatilxil, egy-»zet stiiinil IIInlHzei liez való fecskfitdczöl.
Levélbeli megrendelések rövid idő alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
f FOSTER W. és TARSA
$ I Jucimból, Aiigliúhaii, »;izil;is,í<i,i ^(!|^y<irös»k,
(704-8,1) ajánlják széntakaritó
| mozdonyaikat,
javított és Magyarország részére czélszerüen szerkesztett
t g ő z c s é p I ő g é p e i k e t, J
lllilllllJlik.il. fa- va<í_y" vas-állványon,
kukoi\'ic/ii-inoi\'/solóik.it ós \' ^
szecskavágóikat
•stb. stl).
Iroda és iiiííIipIj j "yár-iilcza 33. Pesten.
Fiók üzlet: Kass&ti, Krzsóbettér 4 sz
Papírok, lálogaiójcoyck, pecsétek és más Íróeszközük, mind legfinomabb minőségbeli,
vagy koro angol reexé
■ CO kr,
i tttbhm
Franeila levélpapírok, minden kívánt né. gyen nyomatáiával:
100 db. 8-adréthen tinóm fehér 4.r> vonalxott •?.\'» kr, reexéa axinexett 7.ri kr.
\' 100 db. 4-edrétben linóm fehér Kft nalx. I frt, boríték 8-adr. fehér 30 kr, liu bél 60, axinea roeaéa 5.r> kr, belSI aománei
VV\'eainoa betli koronával a divat.. loO papirra monogramul .\'10 kr, 100 borítékra monogramul :iO kr.
100 db. látogatójegy, kettőa fénymáau papiron. legújabb fajta bellikkel kőnyomatban 1 írt, ugyanily legfin fekote nyomáa-• al .r>0 kr.
Aoiéltollsk. Regulator (axabályxé) tollak; minden kéxhex a minden papirhox alkalinaabatók l!í db. \'.\'4 kr. 1 tuex ang. réxtoll IS legjobb fajban 10 kr, li tcx. angol réxtoll egy doboxbaii, fennebb! lajban HO kr, 12 tea. aluminiuintoll, biatoaitva ronda ellen 80 kr, I tcx. kantaohilk-toll, j6mln8«égll, lü\'kr. A liirea éa kitllní! niagnnm bonum toll, alknlmna minden kéxhoa. tollnyéllel egyillt 12 db. 15 kr. 1 tcx. iri.li, jdininfiaégll 10, 16, 25, 35, 45 kr, 1 tea. tollnyél 10, 15, 20, 30 kr
Nagy előnyt nyújtanak ax uj gépírónők; fflOalegea ezeknél a fáraaxti hegyoléa," egyaxerxmind ax Irón hegye bixloaitva van ar. elttiréa ellen 1 db. fába foglalva 10 kr, oiontba Ifi, 1 db. tollnyéllel éa kéaiol 00 kr, 1 töltény 3 hóra elegendő 10 kr, 1 db. uiiio\'radirgummi tinta- éa Iróiífojtok törülíxére 5 kr.
A tlép tolltartó; egy legfinomabb aodronyinfl- (filigrán) múnknju e.onl tollurté, Igen érdokea ^mikro-fényképpel ellátva, potom áron kapható dl.ja Z5 kr.
Legfinomabb vetelU pcotétnyoraók igen axép betlikkeli db. 2 bellivel finom nyéllel &0 kr, egy korona SO kr; tökelotej nevek legjutányoab áron kétxluetnek.
Sajtók dombornyoiniira névvel Igen tinóm munka 2 ftt 80. Hlampiglie (bíly«gva») hádogakatulyával. fettékkel éa eexet-tel 4 frl 60. k •
Legújabb önfíttékió bélyrgvat, melylyel a, gépeietet egy
ltövetHezö potom ó,ron:
axer festékkel ellá inatabb bélyegxön ael egy UH •> fii^rfT
Legtiebb névnapi t köszöntés) Jegyek, igen koc.ea kiállitá-auak, I dl/ 5. 10, 15 kr-, legkUlnnv.erlIebbek - mindig finom illatú vánkóeakával 1 db. 20, 30. lo 50 kr.
-tlfiúíítlthatlsn ruganyos síimlótáblik .il.ja 5. lo, 15. 20\'kr. Ifókéllletek. ki. uyolcxadrét. íélaxeroléa nélkül, xnrral 1.2". 1.60. lSiSiKltoyinilyfln teljea l.ellel.xerelénol .Ibja 2, 2.50. Kivtll a lieliil pomíá/an kiállítva 3 60, 4, 4.50 Nagy negyedrét foUxe-reléi nélklll 3 frt, 3.60,4 írt. Ugyauilyen pumpáian kiállítva 4 frt 50,-6 frl, 5 frt 50.
Levélpeoaét-bélyegjegyek, im-lyek, a mi kényeliue«<éget, ol-ciéaágot éa a levél bixloa lexárá.át illeti, jol.l. pecaétlö axer ad uak, mint o»tya él pecaétviaax, igen.axép kiállitáauak é.« tet«xé« axerinli cximirattal, cximerrol, névvel vagy névjegygyel, 600 db, I fit 20, 1000 1 frt 60.
Paplrtároxák. Kgy ixépen kiállított envelope killnníélo dl-• xes papírok- éa borítékkal telio, dl.ja 26, 36, 50, ÜO.UOkr, 1 frl.
Alkalmat olotó ajándék ax nj bronxöntetll irékéaxlet kii-vetkexő 10 darabban, 1 tintatarlérJ tollnyélállvány, I levélnehe-altő, 2 irólámpa, 1 hévmérő, 1 kí*V gyertyatartó, 1 gyiifatartó, I tolltisxtitó, 1 ékaxer- éa iiótartó. Minden cíinoian éa diaxoaeu kiállítva caak 3 frt.
Ujsn feltalált tlntspor. moly vixxel vegyítve IcgkitUuöl.b fé-nyoa tintává leax. 1 dobox 20 kr.
Közönséges ét tzéplrásl (Hiterjeiztvények, tanítók a tanú-lóknak, 1 fllxet kii formában 12-félo iránnl ÍO kr ; 1 flliet na-,gyobb formában 3.0 pompái iráafa/ttál C6 kr. Klilltuféjo rajt-példányok, melyek aegiUégével - igen gyorian lehet rajiolátt tanulni. 1 fllxet 10, 15, 25 kr.\' &
Tökéletes rajziskola. >\'. faxethen, egy előkelő rajitanitótól, ax vonáatól kex.lvn a ra.irolii vég\'aS hcfcjeitíig. \'lauuló ifjn-•ag aaámára kllKJnüaou \'ajanliiató. Mind a-C fUxet c»ak I frl UOkr. Mltrsileute-irón. Igen ü|itro« gólyómóró forn® gépírón, mely-
A lu\'i/. jelszava: „Olcsó áru is jó lehet!\'
nek •» e««vébon tülib hónapra terjedő iróu-előleg van rejtve. 1 db. caak 20 kr.
Uj Iró-redóny bagariabSrből, kKunyeu clmhető. ugy hogv tanulók i< ha«/nálhaiják ; tartalma legfinomabb fajtában : I iri-\' ixnr, I tolltartó, I rajaón, I vönalxó c#ontból, 1 hajtogató ciont, . I karexoxó két. 1 db. peciétviaax, 1 db. karexo-
, glllll
db.
toll, i
caak I frt
• xijjal.
Iskolai táskák leányok- s fiuknak, l db.
40, 50. 150 kr-. ugyanaz búi 1.öl 00, HO, \'.W kr-, li áuykáknak \'.Hl kr, I frl, I frt 20.
\' LegjobbtzerU lolltürlfi, igenc.ainoa porcxélánodényke, allrtével tömve, mely a lo*piaxk»«abb tollat axonnal \'megliaxlitja, I db. 40 kr.
Tinta rnlndtn színben, legjoitb fajta; 1 tlvcgcao fekete, pirol kék vagy x.lld 10 kr.
Legjobb rajzszer. I db tanulóknak SO kr. 1 frt, 1 frt 20 I frt fiO; ugvauax nagyobb lökéletea 2 Irt 3 frt; legfinomabb inérnökökiiek 2 írt, 2 fit 60, 3 fit 50, 4 írt 1 db. körx-\'i i/.jrkel; 20 kr, 1 ralxtöll 30 kr.
Festék tzekrény finom felékkel telve nxlnexéare vagy via-íe.téa kiálliláiára ; I axekrényko 12. 18, 24-féle fenékkel 25. 35,45 kr; 1 axekrényke legfinomabb fajta festékkel iigyanannyi axinbcíi 80 kr, 1 frl, 1 írt 20. 1 db. liliom axőrepiat I él 2 kr ; 1 db. ainal tuafoaték 20 éa 30 kr.
Földgolyók mln.lon í.lokorbeli tanulónak, 1 db. 50, 80 kr 1 írt, 1 fit 20, 1 frt 50, 2 fit, 2,frt60; ugyanai délkörrel 1 írt
, 2 írt
l frt 5
. fi frt 60.
Jegyzékkönyvek\'papírkötéaael 5, lo kr: váifonU kötva 15, 25 kr ; \'legfinomabb bőr táblával--85, l5, \'»5 kr; örökké tartó jegy-\'xékkönw axirony (pergament) lapokkal, 45 kr.
Alkalmat napjelzó,\' I db. irodába 20,30, 50 kr t legfin. diia. torembe 70 kr, 1 frl, 1 írt 20.
Másoló sajtók, legjobb, 1-glarlőaabb,. a legklkslmasabbak, dl>. t írt 5o"; máaoló könyvek 60<J lappal 1 írt ÖO, valódi írau-cxiii máioló\'Tmta I konóval .46 kr.
Kgy borítékban 6 db. legfinomabb peosétviatz kiilouíél*
Mindez ily minőségben egyedül kupható friedmanu A.-nál JBécsbeíi (Pratorstraáso 20.J
Prof. Ur. lyippiér
Befecskendezése
A LEGÚJABB,
l RÉSZLETFIZETÉS MELLETTI MEGSZERZÉSE ERDEKÉBEN
itmtimmtmimttltlhtnthhhmm
L^iijaltl) játéktervem, •
Az eredeti sorsjegyek osekeíy részletek flzolese melleid meg- • Mi«|yly«| most.a n. é. I u legjobb sorsjegyből összoAIIilott 2 csupor
tt iinp alatt
meggyógyít*) tninalon liitgy folyat.!, valuiniiit nőknél Teher «\'> gyn\'-rau
Hl Cl (UVIl vwnv./ iV<r»w»n ----------. , , A IIMÜ I 1 I "I IHVOI \'I »\' V" .............| \' \' ......\'V • \' < I \' I \' 1
mriliének in.Vil.in njfl.l. i-1-..^k ..wtk *„■<. !■«.....- I111JWU..M 9 (| (|| „(„lycklicl üv.\'i.kiitl IihimmiiI játi/lmllil, »ftrt\'Wiltitli/.oti\'Nnk ulcjuiilull w
;,\'<"..-. mu ííkíhu ,.ísía.I.i.olfiví .............. ......k-i..........I umhí................. ...........»««•« ityt\'rüHU-uyuk,» ni«lk..Uli k.,l.,«l«á» «.oll. 1, «
»..\'\'■ .......ir:í____I..I. * U> I . I ............ .. I) .........,#l...i: IWItl L.libi ...r. »,>v«< lm mtrintnl w.itlllfc klllll/.a olt
■u-i Mimi ily; csekély havi fizetések állni sokat ®
r.i,«., k. ,„Ar i,iui..k». 1 , ...........
üveg <lra használati utasítással •>. ,,,,;,!,,,, folytatólag sorsjegyet szerei, mit egyszerre venni egyhamnr el •
Irt 20 kr o/iífA pén/, beküldése nem tökéli magát. K«rn..k törekvése mindé....... Javitá-a é» ir,k<Sly.-»]té •
után, titoktartás m-ll.il kaphat.\'., .én-irányul i » ré «l.....snjwr.* «!»•»»*\'«» " Tűnt\':,! 2
j revelietG, és « t. kO*finsí(t. mar különféle ssái.iveteiiükel ismer. Ml IS BlOk © | számát MMMl ujai szaporítjuk, moly az <"Mii{ lél«x«ket rlönyr." né.v, ,, ., . •• X tetemesen tiiííialailj-.,"ÍH.vid egyréi.l Wffleknek r-zleUjzcl,-. „Imi;
riPllOlMlCIIStftH\'CSlíKCt .íi.g.zersís. raíljAl el.-h-lővé I....I, ...ri-n.. ■ a ...........ny ü
1 \' , . . , ,-ét nttvcatli azáltal, l.ügj «
(nrli. z kor) .,0 ,/„mft uai\'bb e* h-f/kat rrltrbb sornbyy 10 miliő «
, .,, •..., «..,>,,..,„,. forintnyi fönf/ereiiirnyitiben tw körUlbüllU **
gyógyít levélileg, százszorosan , . /(W hasaiban. rvsxcslt. *
gyógyít levélileg, százszorosan jónak bizonyult gyógyszerrel
ÍV ITT A.-nál.
Berlin, I.indenstrnssc 1*8.
■Iiyci 1 ba)1.
legliihl. sélyekot Ígérők vál.iax
n.l.\'.l
jgyógyitoll mar. ,
wajdits józsef
könyvkiadó hivatalában
]\\r.-Kanlzsan i
Sorsjo^/ek ni-
inugy; k|r. kölosön-Hornjogyokot 9
lBOO-as állttin- „ ••
400 IVunkoatörök „ • ^
vettünk melyek ara, játektervllk és értékük miatt emelkedésre leglöhb Sl
kilátásul blr. Z
v .\\ Vejiti\'»ur«je/yl-kot t. !.. havonklnti 0 forlníüs rés/lelfizelés . JJ
l.-KjHtiiiiv.Ml. I, ítéletek; melleit i l.eliniH, A< pe-lig .iki j.-.i,, iiogy r.\' íl. l 5 lW..-lés lailan.a nlatt »). MII8.1IÍI.. aoiajegyek jáivkát ingyen Átengedj!!!, kik tubái éntlkéflt tit hffiámu t-s kfírillMiil
iiiűioni/i föuvi-wutényw\'MUwcnak, * . ■
A 20 d>rálr>oraJegy a következő :
logjelent ós általa minden hite | Í"\'^3<J \' \\ " \' ....................Magyar I "
. évi\'iikllit fí\'.nyer. j.\'g) I bili. ö\'l K\' . fi .• . l.a.iH.ulH)
,t a B. esoporlbeli lHlltl-diki sorsjegyül, hit sorozat száin|i kihúzatott
•Km írtért\'visszaváltani, a résztvevőnek mégis minden esetben 100 Irt készpénze s u
magánltiliijdonul .\') eredeti sorsjegye tiszta hasznúi marad. ®
.A., csoport. / 5
t oxagyftr iatatam^orsiegy, í
évenkint 4 húzással, •
•>.»(►.0<M) frt fAiiyt\'rfiiieiiyiiyt\'l. •
I Itíljt\'son bolizotott 100 traukos törok-sorsji\'^y, • J
óvcnkiiil t» Imi/,ássál, •
000,000 frankos /öni/enuium//ni/cl. •
Itniiiiisclnvi^i íalléros sorsjegy,:
tívenkint 4 húzással, *
00,000 tallör. fönyeroménynyel o
I !S\'/• ASZ-J1 li 1X1 .>\' li li-N1 SOltSJEUV, i
_____ óvonklut 3 kufcÚBHal, 2
\'i.*»,<mm> t-xO^t f«»rilit rfmyvreiiM\'ii) nyel,
1" Und..lf-s.
les könyvárusnál kaphatók :

i
íA\'..iikint í.\'ímvpi 0 "K«\'M»|>or( i\'.v.\'iikint li Irtol kutnntox, iSt 17 Iuizúmhi jAt./ik, mu^r.üitlulliutú 20 •
■iiy -j 1.1,.. 4 ..im. jü fr)l(b |1hv1 pt.xlvtiiirlt.KHS*,,-! it 10 IrtyH :l;l bavi r<i«7.liit liirli«tKJ,\'ii«cl. j
í : íiiíl! * 13 csoport, S
„iiiiiijuii n »//\'p SZÖII" |i iii.wn\'iiKj i: ■ jwy** \'. i :
Jvai írt 1 Ukr i mÜSS™\'; » ." ~»VM> \' . tSHF i ■
...! u «
I .-,.,,i.i.„ I , »,!««• i lunyciciiii;iij .......................luinii. g
Szegényből .^„Stt^M^lTtf^tow S 1 egészen beH/.etett 400 frankos törők-sorsjegy, J
.lelek I!
B. csoport,
l |!S(i()-Li .illiimsorsjcsj,
évenkint kél húzással,
főnyeremény 300,OüO forint ós 60,000 forint.
r5l- A ÍZ TI /K , mciuílolesef..........
~ ^ | illet.í , ,; <Mi norW M\'l .......... kikapja. w
A r a 90 ,k r a I c Z á r. Megíoiitolvn\' aauii ^örllliiiíiiyl, Imgy n r.\'./líievö egyike a l. gj.,l,l, j y
| er.iduii sorsjegy inugsser/.«»én kiviii még legkedveltebbek 20 db. nyerő- %
.Ralt&ÜÚk Vieadlank\' mésyíibea - l.avonkinti3—4 húzásaiban részt vesz vevőinkéi ....................«
\' J . ° ■ ki. ivu.iw- J.i»«v!ik, iiiivor a ré.ztvrvé. . ,.,k osekély küllséggel ■ sok a
■ j. oloso kl.da. f lonynyel jar > -. 5
c ti k i it t <i li ii x « * h n I. •
1 BRAÜNSCHVVEIQI 20 TALLÉEOS SORSJEGY, 2
evenkinl 4 hutiiitl. O
I Szísz-MeinliiKcuI .siii\'sji\'sj, évi\'iiklnl :t húzással. S
• Rajta leányok, mulassunk,*
<•• 1 í" k.
Kcbelliango\'k,
Lenormand,
rriJIkAriva. \\
Árft ÍHl hr«j,*í,.
,„: Ml\'-*
-----. . ■ . — K csnport évenkint 10 Irtot kamatoz s 1;> húzással játszik, megrendullie!", 17. #
Mindenki egyedUI Is. é- a lobblekKell erlnlkezes nélkül reszt 9 |mvi 20 frtos « :$;\'» havi 10 l\'rlos részletfizetéssel. .\' . > * »
Veha,.mí\'máshol nem történik \' JV^\'i/-<I\'óhIííÍ ülii^\',/.,//- ^ Mindkét esoporl évenkint húzással játszik a b.-lizetési idő alatt -JH l\'orin- 5
Ha! az í rethtl mn-nln/yet « hátni/érti rriix/<1t /< /Sziltsc iiiii 11 y lat kamatoz.
azonnal "\'<\\\'«H a Még a Zoli megjegyzésem van. iio^y bármely csoport az rhü rf$zlrt ItfizolftftU *
Ka »iv ked> • ziinnv: mely semmi m.ts vállu-liilellul nem nyujlalik • & ... ., . ■ . • . . ... J T
mivel ezáltal az ember . reszlelfiietes tartamiho, nlno . kélve, eí nem Z W\'l\'Hj \'bsi&j............ Jn^unr^.r ,, erem.-oyek..: k.ve só... Kell megosztani. •
larlfiat attól, hogy a befizeleseil elveszti. ...i ...i...l.-n tár^sjAi/knál, J Ilu/.Ujegyzékek díjtalanul kUldolnok, » rtjőnyeroniénycktőj .7. illetők távirati J
lalésziuii. ^ lag érlesittutiiok. 2
ié^lo",oM!auy«,,ánÍil1|.\',nenlVe M"\'l""l< !• Vidéki megreiidelésok utánvétol mellett, pmtosnn teljesittotnok. #
I..SI egio . >au ajan jn Jiai»- mely csoportot megrendülő a ,M a g y a r Fortuna- tőzsdei lap számait •
Unzá.l J. g
„lindtórszolgáhit."
MAGAZINER ós STERK, J
• CVégek, bizományos
! va| foglalkAtuii s\'ándék.n , kedjonok. \' .\'
ráHó-tUht I\' D.-ák-Kercnex-ntc/a, í- lik sxám alatt. ! ^ s dgyiiükók, kik rdaalot-levclaiiik eln "\' \' ~ , esi. illvlölog hozzánk fordulni >
FISCHER M. L,
tilnk- el nllóililete » . Forlunntiot\' Pe.t.n Halvanl-uloza 16
••• .!M VI)
Élet-ítai,
*
kiliino lia/i\'s/<ir
váltó- és mocsárláz, bél- és gyiniiorg.ir\'-s, epeinger, hányás, [tengeri" betegség," vizeletszondás, álmatlanság stb. ellen.
.4 r « f k ) H » K ) v k n e U «.» kr. kim-1» li ">0 kr.
Sós-frorszesz,
lint háziszer
. .Mr. Wllliitinj.ee uiiihÍIuhíi szVrlnl. t lyors hatást eszközöl: Itheium., i jt\'iz, szaggatás, fagy ás, fog-, lej- és fiil-
ÍAjdalmák, sze ellen; sőt l\'ogiisztitó foguk fényét előseg szagtalan izt nyer a
Indás, rákfekély, bé mlások slb. sib. szeriir Js igen ajá.iilhatói mennyiben |i tj,\' a foghust-erősbilj, és a száj lisziu, szesz elpárolgása ut^n.
Ara tujn nagy \\*vegnck HÓ kr., kisebb, 40 kr.
Használati utasims magyar\' vagy mímel nyelwn, jelentékeny orvosi s egyéb elismerő bizvnyitvanyoííkal, valamint bizományosniuit\' névsorával,; minden üveghez mellékeltütik. \\
Kapható: Nagy-Knni\\án Fesselnolfer József, \'/a-t-kovitz A. és társa. \\
l\'écsott: Muldini Lukács, Neumann M. Keszthelyen : IMily János. \\
Werllier és iMzáy-
174,t _ 3,8) - qyAri |rolU knj|, r.1rakti(r: l\'ot
Haasenstein és Vogler
li\'grcgilib n Ie«kllcr.ji (||el,|,
iijkSiiíí-liinlctCiSi iiivatal
Arinrtorszáf/ban , Aasátríában rs \' a ,Srájczban.
A röltlktM\'tjkst\'gón minden hírlapban
e»xk«/li a lilrlapl \'lilulotésnk l.elftlatásál-jutányos, eredeti áron, fár- és | l.oM\'adij srámllAsa i.élktll. trvdál vannak :\' Be\'oshen. Neiöcr Mark II.: Prágában, tirabcíi^\'7,: Pesten, mi nícka l«. ? •uiini szinte n\'knvelknx." városokban: llasel, lle.lin, llern, llrcSlan, Clio.ilnit*. fhur, Orozda, Krfnrt, Main Prnnkíyrt, «t..tinljnn, Oenf, llalle a. S ; Hamburg, Kain, l.aiisaiu l.ilie.e, l.lib-ek, huzern, Meiz, Magudeburg, Miliielien Nonchalal, Nlli - ■ bvrg, •Slullgarl, X.ilrii\'li. . .
tömlő
Árlejtési hirdetmény.
\\ Zalamugyébo kebelezett .Szepe|k_községél> ;il itjb.\'.l épi-otn. katli. paplak fylépitéséro a vallás- és közoktatásügyi nagymélióságu tnagy. kir. ministeriuin által (iö4:*> frt 2.Tkniyi költség ■engedélyeztetvén, ennek biztosítására f. é. márc/ius hó 22-én reggel 10 órakora helyszínéit, Szepotkon, nyilvános sz<i és iráslieli, árlejt.\'« fog tartatni, melyre a résztvoiini kiváltók ezennel felhivatnak, iiiegjogyóztetvéii, hogy előírt módon kiállított írásbeli ajánlatukat márczius 21-éig bezárólag a zalaegerszegi kir. mérnöki hivatalhoz, az árlejtés napján pedig az árhijtö bizottmányhoz, Szopetken, adják ,bó. A köllséglerv és feltételek az al.ilírott kir. mérnöki hivatalnál minden uup megtokintkutók. A kir. mérnöki hivatal Zala-Egerszeg, 1872. márczius hó 4-én.
Vavrek Jú 11 ok,
h. v. kir. mérutik.
szembajban szenvedőkbe
\' legnagyobb fontosságú roudkivilii, gyógyhntása-kövi^keztélion elérhetluii, több év óta niiiiden világrészbon .\'ismeretessé lőtt szemvize a v. hlrcs szciíiorrosnak (tiOS - 0
Prof. Dr. GRAEFE-nok.
, Már ezerek^neggyógyuliak a különféle szembajokból, és a .IIK\'^Vllk lilástól \'
megin.mletlok, azon viz tehát a legjobb\' hírnek örvend. I\'-Ult á/\'i\'i/nek ára / tanár I Irt tSH kr. o. é.
Prof. Dr WAGNER
1) (\' 1\' Ó C S k (\' II (1 0 7. Ó S 0
\\ \' ■ • ! :t IWfKalatt minden haf/f/esó-kl/blf/ást, ngysziul.\' nőknél a í\' Udrfolyást, SŐI az egészen idülteket is inegv.igyii ja. lCgy Üvegnek ára használati lltasilásival\'Ogyütl I tallér és 1 \'JO.eziistjgaras. Irt o. é. «■
Az összeg beküldése után szigorú titoktartás incjlotl kaphiiló
_ HOLZJ. L;-uél licríin, Pi-iedriclistr. 74. Í
Wujdils Júncf kiaJú-, ús lup- u}omd«tul«jdouos, gjursaujtOiy urnOsu Nu#)\'-
1\'01\'P .1. (i. cs. k. udv. fogorvos urunk
Jleci, Stfult, Jiogiieryassö Nro 2. Kn önnek
Aiiiitlieriii-xzájvlzel
ieg vizsgál la ni s azt ajáulundóiiak találtam.
Oppolzei\' tanár,
émerirter Itector Magiíjlicus, l\'rofessor der k. k. Klinik zu Wien, k. siiuhsischor llofrath, otc.
M !■J; , "\'■\'" \'l\'!!""\'"- *......... I Ktjol. s.um
!,\' ■•.r\'""".",1...........................mí\'«...„,„,.
Í J k\'«|„„K„. I iiiuili.t,: u„« «, ,■,,,... ._ | "„"Ju
Ü^Í^St^L._J<gnonc,ion> Hlmon -tyógysserdsa uraku»l.
-Kanizsán.
NAUV-KAMZSA. ls;2. miiri\'/.IÜH ll-ín.
-Itt Bzéim.
"V
Tizenegyedik évfolyam.
negyet! "vK> . ■> , Kgy hz<\\ih 10 At.
Hirdetések jutányosán
NYII..TTKKBKN
Zala-Somogyi Hozlony
rJ , . (a zal«inotryoi <razclnsiííxi cjjryusuiuf hivatalos i\'rlirsilojc.J
II ele n K inl kel szer, vaNiininp- s csfllíirlököii, iiii^jclciiö vegyes rlalin u lap.
(tf-^.....■«*««»■
f A • l»p szellfiinl résnél1 i\'j ille.tó közleinények. Vi >/.<-rk#M«6h«i, -; anyagi rVkzét illető
liiixli\'ini\'uyrk pedig i kiadóhoz. bérmcntye in tézendók:
NAGY-KANIZSA Wlassloshaz. -------.Ci
Znlanieiíye kflzicy H lésének ; jegyzífküny\\éböl
• egyéb hivatnia intézkedéttk.
,M7,/iM«.N.-Kallma város tok. tanácsának. A községek rendezéséről szólói 871. esztendei XVillát, cz. határozatait Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városára nézve, miután a folyó évi február 24-éröl 12, jk. szánt alatt ideérkezett jelentése szerint e részben semmi akadály sem forog fenn,, már most életbeléptetni szükséges lévéiij az e czélból megkezdendő szervezési eljárás legfontosabb teendőit t. i. a képviselőtestület választás alá cső tagjainak megválasztását folyó hó 27-ik s szükség esetére 28-ik napjára tűzöm ki oly formán, hogy, mivel a választást egyéb intézkedéseknek is kell megelőzni, ezek felett már-26-án elnökletem alatt tanácskozni szükséges,leend, — miértis felhívom a t. városi tanácsot, hogy a képviselőtestületet reggeli 8 órára szokott helyiségébon összehívni ne terheltessék, a midőn is a választókerületek választási elnökei, ngy az igazolt választmány tagjai is megválasztandók, illetőleg általam kinevezendők s egyéb, netalán szükségleiulő intézkedések elrcmlclcmlők lesznek.
Felhívom egyúttal a tek. városi tanácsot, hogy a mennyire netalán az összeállított névlajstromnak a törvény-41. ij-ábao elrendelt 5 napi nyilvános kitevést, s az esetleg szükséges kiigazítások megnem történtek volna, ezeknek teljesítését, mire még most elegendő idő vah, pótolffcg eszközölje.
U07i«?jk. .Tárgyaltatott Zala-Kgcr-szeg mezőváros közönségének kérvénye, melyben városukban fölállítandó algymna-sium ügyét pártolni, illetőleg annakjétesi-tése czéljából.egy bizottságot, kór kiküldetni.
A megye bizottmánya Zalii-Egcrszcg mezőváros. közönségének a nevelés terén mutatkozó cloretörekvésétörömmel üdvözli s a városi közönség óhaját melegen pártolja, minthogy belátja annak szükségességét, hogy a majdnem 60U0 lélekkel biró megyei székvárosban egy középtanoda álljt-
tassék fel ár.nál is inkább, inert Kgerszeg város közelében ily tanintézet nem létezik. Kzen -i»Hoda felállításához szükséges adatok megszerzése, és ogyátalábítn a kivitol módozatai iránti javaslattétel végett Árvay István ür elnöklete alatt lsort Alajos, Skub-lics István, Isoó Peren cz, Skublics László, Königmaycr Károly, \' Fischcr Miksa, Mi-szory Ignácz, Páslek .János, Molnár György, Szigethy Antal, Kovács. Károly,\' Kaiser Zsigmond, Kuzsics Károly, Szekeres .József. llaudler István, és Maver.Jakab urakból álló bizottság küldetik ki. Miértis a végzés a bizottság minden tagjának kiadatni rendeltetik ; a bizottság pedig utasitta-tik, hogy munkálatait mielőbb befejezvén, $t megyei bizottmánynak mutassa be.
"Veijk. 1872. Felvétetett a m^kir. közmunka- és közlekedési ministeriuinnak folyó évi február 5-én 20,877. szám alatt, kelt leirata, melyben a megye közönségével tudatja, hogy Jlervitt 11. F. és érdek-társának, múlt évi dcczember hó 8-én benyújtott kérvényük folytán, egy, a magyar stájerországi ^határszéltől Hadkcrsburgtól M urakeresztui ig vezetendő vasútvonalra az előmunkálati engedélyt hat hóra megadta.
A magas ministcriiimiiak e részbeni leirata tudomásul vétetvén, a rendelet párja Nagy .József, és Szigethy Lajos, valamint Kovács János szolgabíró juraknak a végett rendeltetik kiadatni./, hogy. nevezett engedményesek megbízottjait "o részbeni működéseiknél a netán szükséglendő hatósági támogatásban részesítsék.
— Az uj iskolatanács tagjaiul a törvény 125 íj a értelmében megválasztattak, és pedig 5 évre.
Glavina Jjajos, Tolnay Károly, Inkev László, Talabér Zsigmond, Guttmann S; II., Bábocsay János.
Kupricz Imre, Isoó Fercncz, HoLínyi György, Gráner Mihály. . Sknblics Zsigmond, Uezerédy Klek, Modrovich Gergely.
liaudisz Gyula, Pintér \'líndre, gróf Uatthyány Zsigmohd, IJesscnycy lirnő, Uo-gyay János, rende ki.
I lorvAt li IV\'tor, I {orváth György, Nóvák Karoly. Molnár Klek. Sz.fáhia "l\'ál.
Vadnay Rudolf, Mezoriczky Péter, Ilohoniczky Antal, Csepely Károly, (Jsen-des Józsefi •
Simon Pál, Nagy Pál, Kiss liéla, Kiss -János\'. Horváth László, Sáska Imre.
A megyei iskolatanácsnak újbóli megalakulása-végett tett ezen választás eredményéről a iii. kir. vallás- és közoktatási ministerium Ecliratilag, a megyei tanfelügyelő ur átirátilag\'j.a nít\'gyei .választottak pedig jelen végzés kiadása által rendeltetnek értesíttetni.
Emlékirat.
Ihailutaft Zttlnmajyn ,bizot(m<inyi köz• gyttliithvz, J\'rfolviithilviiit, <iz tillmulö bizottmányhoz kiadatott. Felhívjuk e jelei miire ng iUetók fiyyelmit. Sterk.
Tekintetes Bizottmányi Uyülésl _ Köztudomáau dolog, lmgy közútaink áta-Iában más országok útjaihoz képest, még csak középszerűség színvonalán sem állanak, — frt oka ununk abban rejlik: hogy - -
1-BZür. Nincs kellő útépítési alapunk, a ennélfogva .
2-szor. l.\'tépilési rendszerünk som lcliut tökéletes. Es mégis, hu a* állam vezetése alatt kezelt utakat tekintjük ott, Itol a/.ok kiépültek, b folytonosan tataroztatnak, "ly eredményt ta-
tasztalunk, moly a viszonyukhoz képest eléggé iélégitőlog —■ tekintve azonban megyei s Iü^-közolubb t5rtlnklólüg a\'tokintot .s mugyo útjait, fájtliilominal kőnytojonok^agyiink bevallani, Ito^y a/okon, — kuvés ulszakaazok kivólolóvul lavaszazal, ószazel óa nagyobb esözós alkalmakor á kozlokt-döa nagyon nóhuzitve van; v\'ü-.. nek fó okait szinto abban találom, ltogy a to-kiiUuljM megyének rendelkezése alatt levő út-tlpiléai alap a közmunka-erő, a mely azonkívül kellőleg nem is értékesitheUl; nagyon csekély azon útvonalok kiierjeiléaeilto/. Mjjoat, melyek az alapból lentariaiulók luniiénuk, — a o mt-l- | l\'letl azon rendszer sinua gyt.korlatban fogana j tosilva, — értvén a folytonos tatarozáai rend- . szert, mely ezou nehezítő körülményt némileg ellensúlyozná. — Kugedje meg a ttt^a bi-zottmányi gyiilcs, hogy o közérdekű tárgyra nézvo fulliivjain bepaea tigyulinét. !
l nzör. Tekintse az alapot, éa az ezzel i fontartandó ulak lioiüzitságát, bátran ulmorem ;
momluni/ hogy ezek közt nincs meg a kellé arány. - Magyarórazág 12(M) mertfüidet meg-közelítő megyei útjaiból a ltoa megyére esik : Tapolczai járásban : I 73/, mf. Szátéibsn: 17% ,
Kapornaki alaó,vonal: -14\'/n ■ Knpornaki.felsővonal: lii\'/* » Kgerszogi járásban : iü\'/s >
Lövői . 21\'/, ,
Muraközi „ !»»/> „
Osazeaen: 121 7, mf.
Kgéazben 122 mértfold, teliát több mint \'/1„ az ország osszea megye útjainak.
A.közmunka-nla|>ot tekintve, melylyel ez utak tatarozliatók, a tavali közmunka-összeírás szerint volt:-kézi napszám 130,103, pénzértékre áltéve per 40 kr. tészen :
\' HOCI frt 20 kr. kettős fogatú 3870(3 per 3.20 124,051 , 20 . egyes . 4G2Ü . 1.00 7.4UI . 00 . A közmunka alapértéke: 185,514 Irt — kr.
Kzen összegből, ha az útépítési személyzet lizetésu tokintotődnék; — esik ménfőiden-kit^t átlagosan 1520 frt t>u,"/MW kr.7 ölonkint pedig csak 3\'j1 y,^ kr., hogy mily caokély szám ez a uzükséglethez képest, szumbuötlőleg kitüntethető, hacsak az állam által kezelt utakkal hasonlítjuk is össze, /
Az állam mérnöki hivatal körében itt, Zalában eső ;it>\'/B mértföldnyi utvonalokra évenkint csupán tatarozásra közel 10ti,000 frt péuzadomány engedélyeztetik, — e pénzadományból mértloldeukiut esik 2U34.2G kr.; e mellett útjaik folytonosan tataroztatnak, — már magában véve azon körülmény is előnyös, hogy pénzzel kezeltetnek, — melyet a szükséghez, illetőleg a forgalomhoz képest beleltet osztani arányosan, — du progressivo uj utakat ia építhet, a mivel roudelkezík meglehetős mennyiségű községekkel; azt folytonosan tata-, rozva, lenuirtliatja. •
. ..... \'M\'/djábs.It Yojija ft. ttes ZaUmegyénok is progressíve uj uukat épitoni, — do rnivol egy rendszeresen épült uj ut sok költséget igényel, 40,000—Ülj,000 frt, az nagyon csekély mérvű lehetne, inert évenkint csak egy mórtföld vui-bóli építése ia az alapot annyira kimoritellej hogy a már kész utaink időszaki tatarozására is alig maradna valami, — már pedig a tapasztalás azt mutatja, hogyha a kész utaknál az évenkinti kopás a forgalomhoz mérten ne\'111 pé-toltntik; előbb-utóbb az útban bofoktetott tőke is elvész.
Itt u pontnál alkalmam nyílnék számuk-k-al kimutatni azon szükségletet, melyet a tető-m\'cs kiterjedése/megyei utaink progressiv épi-
TAROZA
K. Matildhoz.
(A* Alarfu
arf/.o* liAlliól 187^. fnl.r. 21.) Kgy érdekes talány völtAI. Minden cmlior talAlgntotl . . . H ns írdek még miiplkedolt Hogy lelevéd a* Alarcsol;
líc tni W«*rlili Tolt a liAlbatl Njllét <irmr>l, slltél liaiad Mint K p U t ii o k éji titka \' Továbbra is t a I á n y maradt.
TalAny maradt egé« lényud, — Kgy bllbAjo* r"go, mmida Volt l\'cjékcd, üllliznlad, . H li-gyeiüdnek |>Avalolla. . .
Kgy csak, így, mi nem vijlt rcjlély: A .iliadem fejed felett I Meit hisxax mint bAlkirAly nőt Téged inéltAu megillslelt.
TUHOI.Y VIKTOK.
Szegény 3Iatlldt
- Kajs. -— Folytát ás.
A hol ozon rút gyilkos merénylet történt, most egy igen szép terraszos kort terül el, telő virágzó bokrokkal, finoin gyümölcsfákkal, szép virágágyakkal körüjyévo Ízléses falazattal, —. mely ez oldalról minthogy ntajd két öliíyi magasan fekszik, a papiakut szép^^méiljával.kÍH • liozziU\'érhetleU erőddé Uszi.
S lio! a régi\'dísztelen paplak állott, komor lőcsei tehetetlenségéből!, ott iiIOst egy gyönyörű emeletes ház áll, épitéazi remek, burát-
ságos Ízléses külsejéről a messze azép rónaság fölött.uralgó, páratlan kilátásaid u paradicsomi vidékre. Keletről a Fertő tó éj a lajtha hegylánczolalót Pozsonyig látja, éjszakra Kismar tonnái néz szemközt a belát liádenig Alsó-Ausztriába, s mig délről kies szőlők, mezőség éa a soproni erdő törül ol olőtlo,"azalatt nyugatra az ipar tűzhelyei, gyárak, virágzó falvak, az országliirü Fraknóvára, a háttérében a ata-jerhoni egekig érő havaaok zárják ol a láthatárt.
Mindez persze több év mflvo, s uem ogy izzó nap hevébe, nem ogy véres verejtékbo került.
De elmultak á borús iiapok, nl a fáradalmak a most mint meganuyi kedves gyermekeim néznek és örvendnek ozon változatok felém.
S ha jé barátim moglátogatnak, ha rokonim a azép Zalából (elrándulnak, hozzám, vig pohár és jó szó közt örömest folejtom lejárt bajaimat, do még öröinestobb neki adom magam az édes vig kedélynek — elanynyira, hogy a falaim közt uralgó hangulat már nein egy szomorú botog szivet uj élotro, nom egy meghasonlott kedélyt boldog élőt örömökre, nom egy élotunt mogorva lelkületet a sorssali kibékülésre, megolégedottségro vozetett.
Hár mindig sikerülne ily gyógyítás I de nagy jótékonyság volna házam a kedélybeteg em boriségre.
l)o örömest feltárnám lakomat; szivemet minden szenvedő előtt, ha tudnám, hogy enyhülést nyer s meggyógyul.
Fájdalom, az ily csudatotoi nem emberi\'erő.
Pedig hány beteg aziv, hány meghasonlott kedély van a világon I
Kertemben egy körtefa áll, — most midőn o sorokat irotn téli szomorúság nyomja/
ágait zuzmóra fedi s lefelé kunyultak, nem ugy állt ez tavai, pünköst tájain, nem ugy június elejéit, iiiiilüit egy kedves lény, kedves rokonom előtte állt, s héjába nevét, és a napot bo-molszé.
A körtefa tele volt héfojér virággal — az ártatlanság színével, — s buján sarjadzot-i tak az ilyen levelek rügyoikből, a reménység l eleron zö\'dszinében.
Már darab ideje néztoin éu o leányka aggodalmas viseletét,a máskor külcsinra annyira vigyázó győrinek egész pongyolában járkált a kertben, szép gesztenye szín hajazata rendetlenül hullott vállaira, majd énekelt, majd airt, inaid magában boszélgotott, majd keserű fohászokat intézett Istenhez, majd egész költonié-nyoket szavalt, Lonau, Zscliokko, s a híres Ainaranth szerzőjétől Kodwíoitől —« melyek tárgyai a szerelem ezer kínjai, csalattatás, akadályok- és azok hígyőzéso után uj romény. Majd inngyarul beszélgetett a szegény angyal, bár ez nom volt anyanyelve, s mintegy fölüle-vouittotni látszott boldog emlékekot élete keserű könyvéből,.s o kevés boldog érák magyar társaságban folytak le, — majd egy Gusztáv nevet hangoztatott a szorolom kesergő fokozatán, a o névhez látszott egy látatlan hatalom által lánczolva. Majd sorsát valamely regény hősnőjéhez fiasonlitá, ki szinto ezer akadályok után szive tárgyát óinyeré, — vagy ha ol nom nyeré, fájdiilmas őhajiunk áldozatja lett. \'Majd virágokat szakgatott le, ős koszorút kötött, majd fejare illeazlé azt, majd földrodubá és összotiprá, s a rózsabokrokat és virágágyakat pusztitá, majd kort párkányzatához állott,— s velőt rázó siralmat és sóhajokat intézett lo a szomszéd házak felé — ugy, hogy a népség nora tudta a
| viseletet mire magyarázni, aggódva nézett a lelkéazlak felé.
A iniut most ogy késsol a körte fa héját véét\'-, szelíden hozzá léptuin és mogszélitám :
.Matild, mit csinál i)U"-?
.Semmit bácsikám, íómmit."
.Do a fában kárt tesz ön; ha héját még-mntszr."
.Oh nom I oz nem árt neki semmit, sőt még jobban női, és szélesedik, ha az ombor héját megnyitja."
.Igen hoaazában,— do nom ugy mint azt ön teszi s mit látok, itt egy" egész irat van ?
.Ne nehezteljen bácsi — a szegény Matild nevét irta ide és az évszámot, és a napot — elii^ül/hogy ha majd -uom lesz, a bácsi emlékezzék reá, valahányszor e fa mellett elmegy."
.Ej édes\'gyermekem, ne járjon ily komor dolgokon eszo — 6a meggyógyul, és boldog lesz,"
.En soha bácsikám. — Azt nem szabad szeretnem, kit szivem választott, — azt mondják rosz ember, tékozló korholy, — ugy-o ez nem igaj!, bácsi, ugye nom V"
.En nem tudom kodvosem, ■ do hát ki mondta öunuk-eztV
.Bátyám s testvérim és mamáin, csak-azért hogy azt a berezegi tisztet megkedveltessék velem. Petiig azt hiába akarják. En lemondok (.lusztávról ia, de a másiké még sem. leszek, inkább meghalok. Csak még egyszer\' láthatnám Gusztávot."
.Szegény gyermek, vesse ki főiéből mind egyiket mind másikat — a keresse kedvét it| a szép természetben, a virágukban."
„Bácsikám I* \'
táse, és atok tatarozása vsnno igénylő, — bolyén volua olomozni azon, uoha látszólag drága de k consequonti sokkal olosébb útépítési, és ápolási rendszereket, uiolyok az útépitészötbuu mindig nagyobb tért kezdenek foglalni, — dé mivel még csak a közönséges rendszer foganatosítására sem rondolkozUuk a közmunkán kívül kellő tőkékkel, ezek felsorolásával becses tUrolmüket nem akarom fárasztani, a. inkább e helyett a meglévő alapunkat veszem boticzolás alá, s annak kimutatására szorítkozom, menynyire lehetne o csekély alappal is kiterjeszkedni arra nézve: hogy még a partialis:kivá-nalmaknak is lehetőségig elég tétessék j — e czélbél megyei utaiiikat először is két főosztály ba osztanám :
Az első főosztályba sorozottak alatt értvén azo,u nagyobb forgalmi utakat, melyek kő vagy kavics réteggel időszakon kint el voltak látva.
. I\'KKTSINSZKY PÁL,
Z»Um. füinrrutkc\'.
v (Folytatása kSvetkviik.)
Követválasztú.sliuoAiíal inak*)
Zalamegye Deák-párti központi bizottsága márcsius hé 4-én tartott értekezlete lölybíu a pártnak válasttó-koriletcúkinti szervezéseit kilátásba helyezte, a mennyire egyes választókerületekből az értekezleten jelen voltak, azok közöl a sservozésro kiküldöttek neveztettek ki, kik hivatva vaunak, a választó kerület elnök és bizalmi férfiak megválasztását eszkö tölui, minthogy ""tyudig a letonyei es leudvai választó-kerületből, az értekezleten jelen ki seiu volt, eonél fogva az e két választókerület uervozésére Séllyey László veterán bajnok vállalkozott, ki Letonyén máretius fO-én a pártot aszal, hogy as értekezleten megjelent szép számú közöuség Szalué- y Farkas urat elnökül, Fólly Bernát és Fai. 4 Ferenez urakat alelnökül megválasztván, szei vt-zle, de ogyut- | tal a községi bizottmányi tagok szinte megválasztottak, ezzel a mozgalom pártunk érdokobeu megindult, s országos képviselőül Királyi | Pál ur ujol-ig kikiáltatott, kinek leemlö megválasztása tekintettel az értélmiség sorako zása- és tevékenységére, bifctosuak jele\'zhetó. Folyó-hó 11-én a len (jelzett veterán bujnok küldetéseit teljesítendő Alsó-Londváu szinte megjelent, hol is ismét a kellő intézkedéseket az értelmiség sorakozása mellett megtette, még pedig akként, hogy a multakban mar tnpintu;. 108 eljárásának oly nemes példáját élőt üu tető Horváth László ur elnökül, Leuk «Aliin és Vrana Frigyes urak alulnökökill megválasztat-tak , a szép számmal joleuvolt párttagok Molnár Hál képviselő urat ujolag képvise lőül kikiáltották, és a községi 1/izátmffcHiaKar kijelelték, őket a tevékenység megiiulitására megbízták. — Ha a mindkét helyen sorakozott értelmiség közreműködését a haza javára latba teszi, úgy a győzelem olmaradhatlau.
,__K. J.
Levelezés.
SUaegh, fM.r. 28. 1872.
A torna ügyében tartott bál 130 forintot íjtoedolmosott; igaz, hogy csekély az egész, de kekdotnok ép elegendő, a mennyiben az előle-
*) Jelen tudo»itừal megnyitjuk c rovatot • kírjuk » kiküldöttek isire* jrleiitfioil. S«vrk.
ges\'szükségletek fedezésére, u legszükségesebb \'készülékek megszerzőére — mint egy szakegyen nyilatkozott — megfelel A közgyűlés* lelépett ideiglenes elnök, a távozó Felluer László ur helyébe Takács Alajos ügyvéd urai, alelnöknek Stottnor Máté ügyvéd, pénziárnokuuk Dorner Kajotán keroskodő és jogy«őii"k Hiúikkor Alajos leány osztályú tanár urat válasxtá meg. Az ogylct tavuszazal kezdi meg műkő dését. —
A színtársulat,\'melynek igcu sok kedv.es órát köszönhettünk, a mull héten távozott innét Szent Gróthlm. Kél hónapi előadás alatt egyetlen ugy darab fordult elő, molylyel a közönség nem volt megelégedve. Nemcsak a darab teiideiitiosus iránya, hamun még a készU-íetleii\'ség is, mulylyól előadás közbon taiálko/ni kellett\',. tetto botrány, majdnem undor tárgj ává az egészet. K darab volt -Lukácsi „II. Jó-zseph-o.*s Ki nem olvastj\'/vágy nem hallotta, nem képes magának fogalmat szerezni azon p\'eriid elj :rásról, molylyel itt egy törvényes ótalom alatt álló vallás hitelvei, szokásai, és intézményei poloiigérre állíttatnak; Mennyi rágalom, hazugság és ferdítés vad e darabban, az abliól világlik ki h (.\'jobban, hogy míg más vallásnak is legnagyobb megütközésüket fejezték ki aziráut, hogy ily darabot átidáu előadni engedi a kormány. .Pesten ugyan eltiltották szin-rehozatalát, hanem ugy látszik, kárpótolja magát szerző avval, hogy a\' Vándor színészet által az egész országban széthordatik. Hu a vallásos békét ólmjtjij a kormány, akkor nocsak a gvú-pontou, hol a műveltebb körüekuél úgyis lenézést és méltó magvetést aratna, hauein az országszerte vidékein is iparkodjék a vallásháho-ritó darabok felett égy kis statariumot tartani. Lukácsi 11. Józsepk • magasztalása! túzte ki czélul, pedig ha ugy viselte volna magát a nagy eszű császár, mint ő festutte már rég a feledékenység hónába költözött volna. Kgy szusz azonbau más két feladatnak is akart elege^\' tenni; ez abban állott, hogy n k ith. vallás elleni mérgének ajckbad tért.adjon és az iv.raeli-tákat émolgésíg magasztalja. Ivz utóbbi ezé"! lob gott szeme előtt „Zsiilö Jioíjvéd"-jébuil. i#, mely uiynliuii jobban paródiának , illenék be, niin«4$oltikmntk. Hogy iummiiImwÍc ka\'lio. likusok között is vannak, azon legfdlobh ő üt-kőzhetik megl .le- hogy gonoszságokat egész rendeknek f.íuikmáljon, hogy moráltalan elvekkel törvény í védelemben réizosülő\'vallást vádoljon, hogy líyilv.inos történeti eseményeket hamisiison és é/.ersz r czáfyh koíiolmányo-kat tényékként felállítson, erre ismét csak Lukácsi vállalkozhatott. Egy benno a mentség: hogy az egész darab egy nagy ügyetlenség, s hogy a hniiiis uuyték oly sujtá-oían vau reá rakva, miszerint ember kellene, kie „Háriádo-kat\' igaz pénznek elfogadná.
Soproa. marn. lo. IH7J.
Azt hiszi ön, hogy én most újságot irok V ámbár a hit üdvözít, de nem mindi* csalhatatlan, és íme t. szerkesztő ur ís csnlu\'kozik, mint Mátyás király a czinkotai kántor kilétén ; a mit irok, nem újság, t. i. egy postatiszt leveleket sikkasztott. Hz oly Lnindoiinnpias szomorú-történőt, hogy ha bárminő nyelven irt hirlapoi veszünk is kezünkbe, igengyakran lelünk ogy ilyen nagyig egyformán stylizált szomorú történetet, s ha ez hiányzik valamely hírlapból, azujságl — Mennyi kára van az államnak
ez által, óriási összeggé tömörül és ezt nem le. hei orvosolni! — Sokan azt állítják, caiuio letétel által; do vz\'nuvolség, hisz\'bUO ftot lelesz, és 2O,0iH) frtot elvisz, igv aztán Kiese Ádám számtana se bizonyíthatja - bo az államnak, hogy sok haszna vau a eautioval; ? - \'morális — cautio" legüdvösebb volna; jó érkölosü becsületes , ernyedetlen szorgalmú egyéneket szerezni, azokat becsületes tizotésscl ellátni legjobb volna, inert a mely egyénre a közönség pénzét ^és ügyeinek gyors Vovább szállítását bízza, annak példás hecsilljtlosségüiiok kell lenni, pedig még. olyanokat koresni neui oly nehéz, hogy Uiogeiies lámpása válna s-züksé-g. ssé? — Az egészben csak na az újság, hogy a sikkasztó F. iiovú egyén a soproni központi-tisztséghez tartozott, a melyek eddig minden-bon dicsérolére váltak — és F.-I\'et kivéve válnak is -- a -honi postának. — Az illető
Í\'itállás mellett V/abad lábon van. Kvok óta i)z.d Sopron egy katona zené elnyerhetéso végett, do ---V csak néha vergődik udvarunkba egy obsitos zenekarával; mit v e r k-I i no k \'hívnak.
Somogy megyéből soproni főispánná kinevezett Méroy ő ingban a kormány egy eré-Jj\'es, szorgalmas és tiszteletre méltó közegre bukkant; Sopron közöuségo örömmel üdvözölte 0- választást.
A lakbér itt már oly magasra emeltetik, hogy a mesés ár kiteromtéséré uz alsóbb osztály alig képes, — a háziurak mind „Hóhér l\'eter" és „Steig aufli"-t énekelnek,liánom „steigou lásson- és ismét „steigen lassen" között különbség van V! r. I.
8«l((«l vár, márcziiM 11.
Válasz a .Somogy" 10. számában megjelent sellyei névtelen levél írójának : íbi ubi.
A példabeszédek \'^ti-dik részének\' 4-dik versénél fogva neiu kelleti volua felelnem; de a rákövetkező ő-di^; vers ez egyszer felelni késztet.
Tehát Önnek valami fájl abban az én levelemben V Tán bizony magára ismert ön a\' ritkított yégsorokban \'/ No, nem baj, majd elmúlik. Csak kár volt igy kihiresztok\'ii a kó-v.önség előtt. Mert ez bi/.ouy nagyon ,Jn.lolörts a/, ön fájdalma iránt. Aztán a titko$ fájdalom édesebi) lett volna.
Kgyóbaráut már a eziiiiezésről is láthatta volna, hogy a polgártársaim; .és jóakaróimhoz szólt: tehát nem uri önhöz.Ön olyasmire felelt tehát: .miről nom kérdezték ; do ha már megtörtént, vigasztalja magát a fogadatlan prókátorok lixumávul.
Nagyon rósz hírben álló neve lehet önnek, hogy kritikáját aláírni iiom merte. Ily csekélységet! Ebből is látszik, hogy norti azok közöl-való, kikhez luvoloin intéztem. Azokban sokkal több bátorság van sokkal becsületesebbek, minthogy szemembo mondani nem mernék, a mit akarnak.
O11 azt mondja, várjuk, míg a haza ügye kedvein szerint zökken: hogy akkor sikra szállhatok. No erre nincs szükségem. Kn síkon állok, nem mint ön, s ha már ezen levelem néhány sora is fcljnjdulni késztette -r elképzelem, hogy hányszor koílond még jövőre száját a feljajdulásokhoz\'i^\'a-.\'iaui. Kegyes eugedel-
Hanoin ne búsuljon,.ön a jó gyomrunk közé tartozhatik, azok pedig sokat megtudnak emészteni. 4
| Kritikáját egészben véve, szollomdúsnak 1 találtam. Do az Istanert, vigyázzon ám fejére X j.Nu járjon hajadon Jövel, a typhus urnlg, köny^ \' nyeli fejébe szállhat. I\'e.dig bizony kár voíiia, j hű ily tartahniui hüvely porrá letétele által: a. : csírázó szellőm .\'fótion* maradna. 1 Fogadja érdomolt üdvözletemet uri meg-
I emlékezéséért, ha nincs terhire.
V1NKOV-ICII ANTAL.
ir 1 r e k.
— Tiszteletinél tisztviselőkké nevei tettek ujabban: l\'ók Alajos, (laáj Miklós é Király l^ajos, t. szolgabirákká, Kráner Mihály t. főorvossá.
\' .— Triesztben a 48-dik cs. kir. Krnő főhorozeg nevét juselő sorgyulogozn-d altiszti. kuru f. hó 18-án íanczvigalmat tartott, melyre honvédoíuk altiszti karát is bujtársilug moghiv-ták s mint lúilljfiik 2 altiszt küldöttségileg részt von.
— (}etnéi! Simon Jórzsof mellbajban sin--lödő kántortanító melleit oly*segédtanító nyelhet alkalmazást, kia kántori toondőkben i-i jártas.
— /><•. Hérics János kir. törvényszéki eli^i Csáktornyán 8 frt. 50 kr. Mittényi .ló zset Ug)fvéd Tapolczán 7 ftot gyűjtött- a- vidéki színészet nyugdíj alapjára..
\'—■ Isinél easntl szerencsétlenség. Csáktornya és Kraljevecz közt n vasutvona Ion egy favágó mintegy ti font puskaporral kezében, melyet lahasogatáshoz használt, iltas fővel épen akkor ukart keresztül menni, midőn a személyszállító vonat arra robogott. A szerencsétlen ngyontiportatott. >
,— Fényes siker. A nagy-kanisaai dalárda mult szombaton pártoló tagjainak\'a ,Nő kar" közreműködése mellett „Dalostélyt- adott. A nőkar részéről jelen volt 41, a dalárda részéről pedig 30 * igy összesen 71-on énekeltek. 420 egyén voltjelen, ezok közöl 182 u-im-ügyleti tag, kik I frt belépti dijt fizettek, kól tség 130 frt. körül van. Fostői volt u fehérbo öltözött hölgykart, ogyonlón vörös szalaggal övezve . szemlélni, a mint egy koszorúba tömörülve oly bűbájos.in énekeltük ; a szem szinte elfáradt a nézésben, a kesztyűk repedeztük a taps ban 8 »iz öregek ifjú mosolylyal uSrlllgotti-k papa — s pápa szemeiket, hogy a szépek szép tetteiben gyouyüi ködjenek, valóban oly ifjitó títokszerüség andalita bennünket éileni körbe, hol világi gond nincs, örökmosoly mimlon, a tavasz változlmtlun, a bú i^moretlon. Szeretném o leírásnál tollamat rózsavizbo mártani és irigykedve loirni annak a két nemzoti zászlónak zephirszérü lengedezését, titkos örömét, mond-hatlan gyönyörét, édes boldogságát, do hogy is noy nemzeti zászlóinknak szép szinoi táu sohasem azonosultak egy gyönyörű hölgykoszorú-val ugy, mint ez esetben, l\'iros, fehér, zöld I A hölgyek jnosolygó ajakán a rózsapir longli mozgásba jött, mint rózsafolhótömeg, midőn a dalt zengték, •- aztán az a piros fátyol, dalárnói jolvéuy I valamennyinek ruhája hófehér levén kettő-kettő egymáshoz hajolt, midőn ogy kottából kettőn énekeltek, mint ha jolozvo lett volna: párosával szép az élet, és iguz, mert az élet nem egyéb kottánál s ehhoz tartozó ki sobb-nagyobb hangszernél; végre a zöldszin ah oz elrejtve volt, elrejtve van mélyen, a szívben .. . annyit indiseretió nélkül tnondha-
„Mi tetszik," «
.Kdoé jó bácsikám, kérőm szépfti írjon tíusztávnak, hgy Jöjjön föl ide, hogy csuk még egyasor láthassam és szólhassak velő."
.Jól van, majd írok,, dó most menjünk reggeliini.*
„Nekem nem kell reggeli, nekem semmi •om kell — csak szegény Gusztávot láthatnám," — a tőle hallanám hogy nem igaz, a mit róla beudlnck.*
.Majd hát irok neki." ,l)e mikor." /
.Majd ha reá érek."
.Most mindjárt, kárem szépen bácsi. De mégis jobb — no írjon noki — maradjon ina-, gátiak! — hu szerotne, magától kellene neki
Íőni — ugy-o nem illik, hogy én szöllitsam, logy én hívjam?"
„Persze nem. kedves Matildom.". Majd ha ön moggyógyul, s én jót hallok Gusztávról, majd akkor rendbo liozzuk ez Ügyet — csak\' legyen nyugodt."
De szegény gyermek nom találta nyugalmát —, • mindon erőlködésem őt más gondolatra hosni hasztalan maradt.
Sxcgény anyja, ogy olőkoló kismartóni kereskedő özvegye, a testvérei néhány nap előt^ kihosták a kodélybetog leánykát hozzám, — hol máskor sok jó napot töltött azon romény-ben, hogy itt a falusi csendben a szép tormó-Mwtben, kedélyes vig társaságban a szerény. b«teg felUdülend.
HiábaI kifagytam minden eszemből,\' — minden uj és uj kísérletből-- ha szegény j*1** •fp\' pár órára jobban lett is,\'— bole-belo Jött ismét képiéit állapotába, mely napról Wfra aggat Jbb lőn.
Kgyik nap a templomba ment misére, a mint eniiok vége lott, megkérte az egyházfit, \' hogy a Szent Szűz szobra előtti viaszgyertyát 1 ^gyújtaná meg. A mit az meg is tett. |
. Krre Matild oda térdelt, s toiiszóval oly | ■elragadó buzgó imát mondott, hogy a népség 1 megállotta-- s.csak őt hallga\'tá.
A mit egy szetiveilö vziv tuláradiisában | imádságba önthet; s a szomorúnk vigasztahijá- 1 nak előterjeszthet, azt o sZegiíny kínlódó szív- ! repos/.tőleg ehAondá- .
Megindulva hállgatám — tigyelmezto-tein a, népséget, hogy szegényen ne botrán-kofczanak meg, -Mianom. vonuljanak t-sondo-seu vissza, s térjenek haza. " .
, Mennyi mennyei erő, miiy láthatlan is -t.eni malaszt van az ily imádságban! A jámbor beteg bovégzé imádságát, .ekkor -megeredlek könnyei — s^zivszukadvá sirt szomorú álla-pta fölött. .*•\'".
Megszólitám, s vigasztalni iparkoilt%n
— de tnugum is ugy inog valék hntva e jelenet által, liigy alig bírtam \'könyü nélkül hozzá szólui. A legfóuségesb lélek uuiolkedés; egy részt — az"olinoháborodás másrészt, mint két ellenség egymás ellen harozbán f A finom mű voltség,\' a1 jó sziv, i)K ártatlan sziiíi Szemérem
— és a lángoló szerelem ,«gy Un rfiéluitlati, képzelt egyéniség-Iránt, hogy szak^táK e?.en gyenge leányzót — s hogy harczolának az indulatok egymással.
Végre fölkelt, óulom-»\'\'templomból távozott s inintogy lelki olragadtatásábjui /ugá. fülumbo.
„Láttam Guíztávot — beszéltem tele, ő jó oiiiIm s inilv finom gróti alakja volt, u ily b^jok g szeg > kék szemeit reám, midőn a jg-
vallá : hogy ő engeiii szerot, s csak ellenségei akarják tőlem elidegeníteni."
Mintegy tizonnégy éve, hugyjjj^egy előbbi kisebb plebiU«áRt| ozeu nagyobbra tetettem át.
Miután közel vagyok Kismurti/íihoz > sokszor beszoktaiu rándulni.
fckedves kis városka oz a Lajtha hogy lábán Kszterházy herozeg ház virágzó ko-iniiak telmirdok emlékével —számos jotékoy sági iutyzotével.
fit van u híres berezegi vár, sok ritkaságával nagyszerű termével — melyben három ezer vendég elfér, i»\' magyar, törtéueloinre oly fontos család okmánytárával; csonka tornyaival, melyek egyikében ii 17;> mázsás harang függ, melynek negyed része tiszta ezüst.
(FulyiniA«a kOvulkoiik.)
IRODALOM.
Kttuy vlHiuerútés.
„Orvosi Kalauz, különös tekintettel úz, első magyar gyógyszerkönyvre és a gramm su ly rendszerre. í>7l» vénymintával. Snerkesz-tötto dr. Grósz Lajos, az országos kötegészségí tanács rendes tagja és jegyzője, egyetemi 111. tanár; ájlumvásuii igazgató főorvos.s a t. Pesten, 1S72."- Kiadja l\'foifor Ferdiúánd.
(? Midóu szerkesztő ur e könyv összeállitá-sát torvezte, ugy vélekedőit: nvtu^\'rint nzüksé-gea leoud a gramm síilyrviodszvfnek megtanul-hatásában kalauzul szolgálni as orvosnövendó-kéknek ugyh míut a gyakorló orvosoknak.
Találkozik ebben az olrasó a magyar gyógyszerkönyvben\' felvett szerek rövid loirá sával, ugy mint azoknkk használati és adago-hisi módjával.
A mellékelt jciuiutatások szerint köny-nyon kiszámíthatja a viszonyt, a jolonben még érvényes magyar-osztrák és a gyógyszerkönyvbe már felvett grainin-súlyrendszer között.
A miudeu egyes gyógyszor tárgyalását követő vények legjelesebb gyakorló orvosi tekintélyektől származnak s ugy a kezdőnek, mint a gyakorlattal már huzámosb idő óta fog lakozónak utmutatásul szolgálhatnak.
HasznosságámtTTogva ajánljuk orvos közönségünk figyelmébe
■ Miután a gramm-iuilyrondszor használata mint minden\' szokalíau, eleiuto\'némi nehézségre fog okot szolgáltatni, azért is óhajtva várunk oly zstíbküiiy vöcskét is, mely tárháza leend a . legjobb vényeknek, Creéoptir taschenbuch melyeknél a grammsúlykitétoluk a^. eddig használt mértókokkol zár közt fognak jeloztetiii . ily kép sokkal gyorsabban és biztosabban fo- -gunk okulhatni a * ujmértékek holyoi alkalma-, zásában. Például:
. Kp. Natrii hydrocarb. grammaía duo (drachipam semis.)
Aquae rubi Idaoi. grammata 32. (uneius duas^ - *
DS. 7, óráukint 1 kávéi Iwaiállal. Gör- . csii* hányás ellen. ^ )
^ Hykép irt vények egy pillanat alatt emlékébe helyhozik az olvasónak oi uj súly rendszert; a e/él: hamar tanulni és hibátlan alkui-«»*«">i. TEltSÁNCZKV. ^
tünk, hogy minden hölgy égy élet boldogul \' gánnk örökzöldjét, n reményt táplálja kebelé-Imii! de csitt, mini mindennek, ugv journalÍK-likai szabadságomnak js határa .viu\'i. .Mimiig tudtuk, ín»gy Kanizsán sok szép-leány vau, de ennyi, együtt, egy érzés, egy gondolát, egy aka-lattal, egy tor iii u ruháliun megjelenvo —felülhalad minden költői fogalmat. Azért csak hamar tartassék a második előadás is s inogva gyünk győződve, hogy o tekintetben Nagy Kanizsának nem lesz pátja. Őszinte elismerés Diait Eugénia, Mnschanzkér Ida, és Engliiíidcr Luiza úrhölgyeknek, kik oly magasztos lelkesültséggel fáradoztak a „Nőkar" létesítésén s annyi Ugy-buzgalommal viselik a védnökséget; nem különben nyilvános köszonotci érdemeli ki Kartsch-muroll\'Leo dalárdái elnök ur, ki az éiiekilara-bok hikerdús betanilásában annyi s oly kiváló szorgalmat tanúsított. A dalárda fennállása ója oly ténycs sikerű előadásban a pártoló tagok még nom részu.-ültck. A táncz reggi 5 óráig kedélyesen s fesztelenül folyt.
— ÚJoiiöxoxAs, A \'folyamatban lovö ujonezozás alkalmával Zaiamcgyo járásonkint ehmllit: Muraközi járásban : Ilit) ujonozot 10 póttartalékost; lövői j. 92 uj. a 9 pt.: z.tla eger-eiogi j. 8S uj. » 0 pt.; kapronczai j. IíiH uj. UJ pL ; szántói j. 121 uj, s .12 - pt.; s végre a ta-\' pob\'./ai járásban 139 ujonezot, s 14 póttartalékost.
— Sxomoru mlut. Zaiamcgyo bizottmányt közgyűlésén harmadnap, inakor még. mintegy 00 Ugy elintézetlenül hevert a zöld-asztalon — a ÜOO bizottmányi tag közöl kettő volt jeleu Id. Skubiics László és Molnár Elek, n szolgabirák közöl Skubiics István ésliogyay Antal, ugy hogy a központi tisztviselőkkel egyűtí 12—14-on intézték .az ügyeket el. Ililtiik, hogy az uj megye uj erővel lát saját belügyeinek uj rendezéséhez, azonban ha cz
» igy tart, az uj élet reggelén — jó éjszakát mondhatunk. Nem elég uz első napra meglátogatni Égerszöget s u készült s nem kés/.ült szó noklntoknt első nap eTinondaiii. hanem ,a/ ügyek lolyamat a tettek mozojéu állandó lelkesedés-sel letárgyalni, röviilen hozzászólni, közakarattal elintézni ; igy, Csuk is igy lehet a megye vi rág/ó. a jólét biztos.
— Utolsó, sxó. Lapunk lti ik számában megjelent .(\'zábdati a" hozzánk több, u bog. lári bálban jelen volt fiatal aláírásit érkezett a molylyel nyilatkoznák/w elismerik, hogy a lentin bál alkalmáyal 14-ik számunkban .említett bálkirálynők ezen kinevozésro valóban méltók és azt n szó teljés értelmében kiérdemelték. Tehát kiderül ez által, hogy azon kisasszonyok, e fokra nem subjectiv, hanem közvélemény szerint neveztetlek ki boglári levelezőnk által.
— Értesítés. A nagy-kanizsai izr. népén reál kereskedelmi iskolánál - egy uj intézkedés folytán — o folyó tanév második fele o hó2t)-én veszi kezdetét. Nagy-Katiién márczius 13-áii 1872. Eichberg Ad. igazgató.
— J i Ital a sör, ha jót készült. Jó azért, mert emukor, maláta álludékai által táp Iái; komló keserűsége erősít; skcszo részegít; szénsava derültséget okoz, és husit; uj M> időben a mell, gyomor és bél betegeknek óvgyógyszere ; megengedtetik italul minden forró be.egségla u, mert a vért nem lázítja. Különösen, ajnnllmtó azoknak, kiknél a gyomor savanyúságot, hcvülést gyomor-görcsöt okozhat a székletre és vizollototj ezoknál fogva megihatják még a vizkórosok, köszvényesek, ezuzos betegek, vérköpő, tüdővészesek, és a szokványos szokszorttlásban szenvedők is de vsak U(IU ha Jó. azaz; ha nem igen barna, hanem világos szinü, keserűsége, szesze holmi kábító szerek hozzá főzésével nincs mesterkélve. A közönségnek igon kedvező azon körülmény, hogy a logjobb sört (Oráczból Keinnighaus test-vérelv jó\' hírben álló söre.) Nagy-Kanizsán a
. föpiaezón Htrim, Klein, is Wvctkict uraknál Wucskios urnák házában kaphatni akó és pa-laczkszám. Ha tekintjük azt, hogy a mult évben termelt boröknak igen nagy része nem a legjobb, mert felettébb savanyu, sok azokban borkő és más durvány, jobb, ha sört iszunk, mint holmi érotleu, vad-suvanyu bort, mely nagyon is durván támadja meg a tápszervekot, a vérkészletei, szóval: az égés/, élotműves testot.
— (itil faiskola van Zalamögyében s ezek közöl csak 18 kezeltetik, ez érdoinbon Ar-
. vay István kertészeti szakosztályi elnök ur, a zalamegyei gazdasági egyesület közgyűlésén kitűnő szorgalom s szakismerettel irt jelentést adott bo, igyekezünk mielőbb egész terjedői-mébon közölni.
— l/f vasat Zalumeot/ében. Oróf Batthyány Zsigmond és Fackh tíedő urak kezdeményezése folytán, márczius ó-én délután a zalaegerszegi városházán több érdekolt jolon-lélében értekezlet tartatott, miszerint Csáktornyáról Alsó-Londva, Zala-Egerszog, Zala-Szent Iván, Sümoghot érintve Dovecserig épittotnék egy összekötő szárnyvonal. Az előleges elő-munkálatok megtétele érdekelt városokkali tanácskozásra bizottmány küldetett ki. Ar. Ugy folyamáról biztos kútfőből nyerendő értesítést közlünk.
— Kéxre kerüft. Ez előtt 10 éwol Oál Kazimér Hess.enyő-fukahegy.i lakos, 19 éves •uhancz é» társa, rablást követvén el, — sgyik Ydutürvóoyuék iltftl halálra ítélvofoUkuMU-
toll, (iái Kazimér ilju koránál fogva 15 évi fogságra ítéltetett, — múltév végével büntetés-.idejét Lilöllvén, szabadon bocsájtiftott, közsó-gébé érve a ínég éleiben lévő szülőinél tolopo-dett le, s a telet itt jámborul töltötte cl. — Azonban alig hogy a tavasz első hirdetőjének bájos dala a mezei munkás ekéje felett olliang-zott volna, (íál Kazimér színlelt jámborságá-ból kivetkőzve Takács István egerszegi lakos-iiuk a Lukit hegyben lévő pinczéjét feltörte,— s abból egy dupla pisztolt, — pálinkát, — szalonnát, — I Irt. 00 kr. készpénzt, — és puskaport, — mégis l\'ápai István.pinczéjét szinte föltörvén, ubliól egy duplapuskát és lőport tolva-jolván, s mindezen tárgyat magához véve, — ; hó 22-én megugrott, s bujdosóvá lön. Az iz érdemben beérkezett jelentésre ufőcsendbiz osi hivatal intézkedett. Uál •Kázimér megye szérto köröztetett, nyomoztatott,elfogatása azonban nem sikerült, — míg végre f. hó ti áii sá-l\'ordi hegyben ittas állapotában.lövöldözvén, — az ott foglalkozók által elnyomatott, — .és a/, éppen oda érkezett rendőrségnek átadatott. — másnap podig a z.-egeri}ze.gi kir. törvényszékhez kísértetett bc. — Említést érdomol ezen veszélyes egyénnek leloinényessége, — ki hogy rvény szigorát kijátszn, jónak látta a fő csendbiztos aliul hozzá intézett kévdésekr\'e oly érlelembéű felelni, hogy ő a pisztolyt és pus kát csakis azon ozélból tolvailottaela nagyobb mennyiségű puskaporral, — lio^y iííint igen életunt i iii ber öngyilkosságot követhessen el.
— llörld hírek■ — llirizerint az or-szággyülést upr. lilén zárják be. s az ujat augusztusban nyitják meg. — Az angol királyné e hó végén Németországba készül utazni. — A budai honvédemlékre eddig 0;*>00 frt. gyűlt be. — A országos gyógyszerészi gyűlés l\'esten május 0 án lesz. — A közös hadseregben a sisakul akarják behozni..— Az egyesült magyar gözhajótársuság 2 millió frt. évi silbveutiót kap az államtól. — Klotzor Kori Tomosvárott hangversenyez, .--- A pest-lipótvárosi basilika építése meg 1,20 UX«) Irtot igényel. — A baloldal országos értekezlete lll-én ment végbe a V gnrdalmn, elnök Clyc/y Kálmán, azorpheum-ban lakoma s este fáklvúszcno volt. — Szent l\'étervárotl a würietiliergi királyné ékszereit elakariák lopni. - Mazzini meghalt. —. Az Lötvös-szoborra 2l>,0.;U Irt. gvült be. - A király melletti hiidsegédi szolgalatban egy főbb honvédtiszt is lesz. — A nemzeti színház ezentúl évonkiiit nem OU, tle U-I ezer Irt subven-tiót kap. —
Papírszeletek.
(L.) Gazdasági. Kj;y városi kixsssxony Iá-logalóba ment a majorba) ós a mim ugy nkaita, hogy lássa,iniko^ egy parasxtassxony a lejnek tetejét szedte lo. .Mit ciioiil kegyed," — kérdi a kisasszony. — .Iliit A tej teiejct sxedem le" — volt n válasz. — „Nuindo aztán a di.ru^knsk ndj»" — kérdi mit nsivan » kÍM«»«uuy.
(L.) K gy tidfinoítor Buliilií*. Kgy »áro»i vcadvglobcn egy -bUvétx (raaclient)ii«ler) ölű-«d«*t tsrtott és ogy Imi* kru« dsrsbot tüiitutetl ol. A k->x<>u«óg iii ég ilyenmit neui látva igun ciodálkoxutt,
dn .nem Kokiiig tartutt ai tkrJIui, mert a ...........
kereke fordult, midou neniesi» gyauaiil «gy |>.iraixt vmb.er léjutt fel, n ki ugyauii |ir-iduull6 máiodik »ta-Inúlyúví^ vult kivál.ií/tva. „Nemde uraim, — kérdó ax vxermcater -- I.áttiik, iiód\'iu a loiiikrajczároa kvxembuu Volt éi most nincs, .Mindkét oldalról általános csend) és mit gondolnál, hol van most ? (Még nagyobb csend.) hálják uraim, én tudom, liogy hol van \\llalljuk I) Kodves atyáníiia — sxólitá inog a falusi gazdát — a* ön zsebébeu van a husíkrajcná-ros, ne s*égyo(jo magát és adja vissza." — „Én ná-. lam, — vi.izoiuá a falusi gazda,— nincs már a busz-krajexáros .li.inem csak l\'-\' kr., mert mikor a szomszédom n butikrajexárost titkon a zsebembe dugta, mindjárt ogy pohár sört tlxeltuiu ki belolo."
— ^b.) Kgy tiatal ember k/lpyvekot kDlcstlu zött egy kisasszonynak, tobbok közt XVI, élcttlirtéliolót is. A könyvöket a kisasszony vissi hozván, kérdi a tiatal oiaber, h-gy melyik n; meg tetszését. „Nekem bixony — válaszolt a assxony — Ksxui l.ajos történőié tetszett legjob-baii." — Tehát a lti-ot X U 1-nak olvasta.
_ Kém aranyok. A szegedi laji\'ti-g-utols6 száma írja: A Sxcgedro érkező vonat egyi* |iosta-koesija utko\'kbeu valami séiüiést sxeiivedvén, itt a málbákat kiszudték belőle ■ a kocsit a vasúti gyármriholybo ritliik kijavítás végett. — Otöduapra ezután jiin egy.siirgöuy, hogy azon a vonaton egy csomag voll, mely utkoxbeli elmaradt, néxzetek uláiia gyorsan, dohi itt akadt-o meg, meit nem kövesebb volt buinie, mint Mi ezer frt. aranyban, Tormé:xet«-seu lett l jlás-futá» a drága csoiung llláu. Fölkeresik a javítás alá adott |io»t;ikocsil, és iino — ott hever egyik sarkában egész békességesen a keicielt csomag, mint valami hitvány viteledet! porték, teljes ép-ligbun, ugy hogy a\' kutató bixotimáuy egy db hiányt talált.
— Kgy régi magyar költő. ,Uebrc-ezen ^-árifsa türtéuetének* utolsó kötetében érdekes adatot olvasuuk l;\'a/.okas Mihályról... a .Ludas Ma-~tyi" költőjósol. O ugyani* a IrirficxU liáborukbau katonatiszt levén, egy ixhou oly f.auezia városban volt, hol a katonaságnak pohány órai szabad sarezut engedtek. Ileiueut tollát egy url házba, hol a könyv-. Utfból kiválasztott egy jele* munkát, luUlt az asz-talh\'ox, olvasott\' rigyolincsvu * mikor a sarczidö le-lelt, a könyvet viiszatette a s*(okréuybo, * mint ki a zsákmányból jól ki tette a maga lészét, Indult ki-
bázh-ur megindulva a nagylelkű vonáson,
emlékül egy ériékes órát tukmált reá. 8zép adat <
régi mígyaf költo^k^ébül.
— ^K X" a íiptH kisasszony (nom olyan sárdAszfit) boleszérotett .egy csinos tiatal törökbe, ki európai mtSvi luéggel birviu, a nyugot ^ftdö» hónába is betekintett. .S*erelmC-t axunbau uem a\\lhatá tudtára szóval, mivel csak angolul tudott, a török podig hár több nyelvet beszélt, do angolul nom tudott. Mit tett bit a kiiMiiou)\' í Miután v ;yau»xon ittorombo járt
S it, a melyikbe .1 tOrök, ágy ejté, hogy egy izbcll a tllrllk Ateílo léjC Ilii. 1ít»*»x.asnH nézett a nyugodt ln« ányka.kelijt dús fllrttl fiára, d<> e*ak nl\'in btrta meg-iíjé/.ni, * iiiásuap sxiiitvu ág)\' t\'jn.a hölgy, nxou kll-lönbséggol, lingy miiMii táv"xo\'ll, egy virág-esokrof dobott a törökhöz, mi a töfítkökuél olyan formát jeleni," lingy ,"tt« iieknm tetszel",«i török p»rsx>i ésxre|.;rl s rögtön \'liiictte a kisasszonyt, j. lekK. I adván neki Indiára, hogy most már ,ix i.\\{.... a hölgy ax.tiil.an nagyot sikoltott s — fölébredi... lKy van ez a h dgy naplójában_ megírva, melyei egy amerikai Ixji közöl, l\'.i j.xiíliul téve lil\'/./..i a. Iiieglegyzésl, hogy *ikoltotto n hölgy, hogy álniodolt, vagy azért, h.. iiiérl óbrodt föl ...>\'
Tllrtúiietl naptár.
Márez. 10. 1731. Uékeszerzödés Anglia és Atisz-trin közt n prngmatiea sniictío iránt.
„ I7T ÍH-Irt. Ilntthyáiiy körirata a rendtartás ügyében.
. IS. I«l«.t)rszággyülési liatalxágItéesbon. Magyar miiiisterium.
. 111. 17i>«>. A magyar menekültek uiegér-kezéso Aleppoba (SyriiÜMu) 18-Í\'H. — A nátlor helyettes királylyá neveztetik. — 1H4Ö. A parlament tárgyalja Madarász indítványát a Zichy féle holmik eladása iránt. Ilü(7 halt meg. Pázmán Péter, esztergomi érsek.
„ 20. 1720. Newton Izsák, elaé\'rondü mathematikus és csillagász,halála Londonban. —
. 21. 177S. sz. Csapó. Dániel, volt országgyűlési követ, s a legnemesebb hazafiak egyike.
r 22. 1421. nz orlcausi szűz által vezérelt francziák, s a Talbot vezérletto angolok közt ütközet.
Sxerkeszttil üzenet.
HU. II. S. Ksxlergom. I.. II tisztelt barátunk
jíJnl fog
M8. Veszprémből egy régi jó Ismerőstől .\'.>1 -Srivélyos sorokra a-i a váln?\'ziliik, hogy feías.\'-gSM
Kérjük. 1.....se* nevévol is keressen fel Mimiinket.
IIil .A katonai határörvidók polgárositiisa\'
czimfl jeles rrikket körönjük ; mini..1.1. hozzuk.
l.Vi. M. K. li. .láiioshá/a. Itee.es ígéreten számol..k. S/.ivélyrs üdvözlet!
LM. .Allegória llkáliux- < zimfl köliemény for diíójá*. k.\'-rjllk, tudassa velllnk nevét.
IW S. .1. Tamási. Dolinái .Kis\' I j.á/a- IV* len, vasutasa 11. s/. rendellu-i.-. mi. Á.a : : vr- ! frt, évnegyedre I ft.lllxtoii ajíi^ln .in pái ü\'.^áiod\'.á lfifl II. .1. f)ias. Klintéxlti\'.. Ila/.alia\' lidvöxlet I r, l- V. L. Sopron. Itocsánai, hogy • szám ra maradt.
ty 25 1 e tv
Szőlészet és boraszat.
Nem jó hírek szálinkózmtk, sem a szóló tókékról, som pedig a borokról. Ugy mondatik, hogy a tőkékben oly nagy kárt okozott a mult évi esős ósz és szigorú tél,hogy nem o,-«ak a ve-nyijyik, de még a tőkék is nagyrészben elfagytak, e szeréül nincs renlény valamely jobb borterméshez. E-hir nem alaptalan, mert magam győződtem meg úrról, hogy a t«\'kék kivétel nélkül sokat szenvedtek, a veszszók pedig any-.rfy.íra elfagylak, miszerént azokat szaporításra felliasziiálni nem lőhet.\'Ennek rovására vidékünkön a mult évi rósz termésnek akóját már is 7 forint 00 krra kezdik emelgetni abban a reményben, hogy még ennek is lesz becse, bárha olyjiii, minl\'a valóságos moslék. y^jó hír ez annak, a kinok tele van a pin-Czéjo jó borral, lesz annak ára olyaii, minő tán soha sem volt. Vidékünk bon igen megürültek a pinczék, óbort ókulával Kell koresni, és ak találni lohotno I
Szőlős gazdáink nem tutinak dönteni a •szszök romlottságánál fogva, azért is, hogy foltozni, tolopitoni lehessen, sok oldalit meg reudelések történnek, s mint látjuk, a megrendelők nom gondolnak arra, hogy a tőkék, vesszők országszerte kevos kivétellel hibásak és nem igen alkalmatosak a megfogumzásra. Nagy figyelmet kell forditaui uz elültetendő tőkék és veszszók rügyeire, mert zöld lehet a vessző állománya, még is ha fekete, lekopaszt-ható a rügy, nincr^abbau élet, tehát elvetui való. -
Telkemen mindon faj szőlőveszsző elfagyott le egész a töke fejéig, s .mint látom, a termő csupru metszés nem is fog lehetséges lenni, elfogyott még a fehér olasz, rieszlijig is,\' mely első történet a mióta szőllősgazdává lettem) e faj volt azon egyötlen,\' melynek ozidóig semmi hideg som ártott, ugy fölckedcm, hogy a romlást\'a nyári jége^npás is \'sogitette, mert keresztül, kasul csépelletvén telkem, minden vessző ezer meg o;er sérelmet szenvedett, okozta ez nzt, hogy\'a vesszők kellően inog nem érhetvén ; a fagy sokkal kényelmesebben győzedelmeskedhetett azokou.
Nézotom szerint lagyos szőlőt tanácsosabb korán m cg metszeni, ílyeákép hamarábbjojlőd-tiok a mellék\'hajtások, <Ss bizonyosabban. uieg-érhetnek a szüretig. , r
TEKSÁNCZKY/
Placzi ár.
• Nagy-Kanizsa, löía. óvj márczius lll-ik napján, lluza HU-»5 fout. 15 Irt— kr. |„„v tj f« ÜUkr.
87—88 fout 0 írt 40 k/. K .xs 7H-.1V iont - /rt — kr. i\'J-80 font 3 frt 00 kr 80-81 font 3 fit HU kr. A*|ia serfőxésre 30-71 fout J f.l 1 kr 71-7U iont - Ut — kr. irpa közönséges tíá - tiij fout U frt 20 kr. t!7 — t>8 font 3 frl.3U kr.Kukoricza -I frt 20 kr., frt — kr. Kuko-ricxa o|a*x (csiuquantiu) — Irt kr. Xab 46—47 f«ut I frt\' 80 kr, 47—-W fout I fr !M) kr. l\'oliauka 6t>-Ü8 fut.. 3 frt •-ti kr. i»H -70 főút 3 frt 30 kr. Rab fehér
- frt - kr. bab tarka kr. Kouyérllsxt közönséges « frt
- Unom — frt — kr. /.aemlcilwt\'t 1 frt — kr Ungliizt közönséges 13 frt. f>0 linóm — frt — kr. Király-li»it köiönségvs I I frt — kr. finom — frt - kr. It\'oxs-liíug közönséges —- frt — kr. finom — frt — kr. Marha-hus fontja \'23 kr. Ilorju-hm fontja kr. Mer-tés hus fontja 3*> kr. .luli-hil* fontja — kr. 8ia-l\'ona fontja 3l.Kkr. Zsír fontja 00 kr. G\'ílbo párja — frt kr. — frt. Kacsa — - kr. Lud sovány frt — • frt — kr. Lud. hixott frt - kr , frt — kr. l\'ujka frt kr. Tyúk tojás 10 db 20 kr. llurgouya mérejo I frt 70 kr. \' frt — kr. Kgy mázsa sxéua 1 Irt
liO kr. kr. — Kgy kóve xsup lti--kr.
.Szalma mázsája I írt — kr. lljbor vidékünkbeli akója <> frt — kr. 6-l.or vídékilnkbeli akója 8 frt
- frt — kr. Illlkkla öle 14 frU
— (H.) Hopron, inárc\'x 8. Uuza\'S.6t>—30 kr. Koxs 3.7b-\'ob kr. Árpa 3.5-2.70kr. Zab 2.10—l.l»0 kr. Kukoriexa 3 \'JO—ÜU kr. szalma 70 00 kr. sxéua
70 kr.
— I\'ápa, márcz. 9. lluza 0.50— 0 ft. Koxs 3.40—10 kr. Árpa 3.W-60 kr. Zab 1.80-70 kr. Kukoriexa 3.40-30 kr.
— (!\'. L.) Páo», márox. 9. Biixa 0.-6.60 kr. Koxs 1.20- 10 kr. Xrpa 3.-2.1(0 kr Zab 1.40-80 kr Kukoriexa 3.80-70. Hajdina .2.00 kr.
— (Sx.) 8 x é k o s I e b é r v á r. márcz. U. Iluxa ft.fltl -30 kr. Koxs 3.40-20 kr. Árpa 2.00 40 kr. Zab l.y0--70 kr. Kukoriexa 3.20~;i ft.^.
— (K. L.) 8 x o ib b a t h e I y márcz. Uiíza 0.00-0 ft. Koxs 3.00-40 kr. Árpa 3-2.80 kr. Zab 1.80 -76 kr. Kukoriexa 3.70 kr.
Vasúti naponkinti menetrend \'
Duda-pesti idő •torént.
ilixsáról Iludárv ,reggel 0 óra 18 porc
délután 1 . 4» .
estvo 10 , 43 ■„
■ llérsbo \' délután 2 , 18 ,
estvo 10 . 68 ,
Szombathulyró reg. b , 48 ,
l\'rii-sl felé . & * 3 .
d. u. 2 . 23 .
l\'rag. rhofba * éjjel 11 , ao ,
Mohács, llarcs.K 18 .
, délb.1 2 , 43 ,
ixskrn Dudáról reggel 4 , 43 ,
délután 1 . 40 ,
ustvb 0 ■ 20 .
llécsb\'Öl \' reggel 4 , 33 .
estvo 10 , 18 .
. Szombathelyről d. o. 10 > 27 .
, Triost felől d. u. 1 .
östvo 10 * 22 ,
Pragerhofböl reggel 3 » 60 ,
. Darusról . 4 , b
délután 1 , 5{1 .
Ax éjjel II óra 30 perc.xkor Kanizsáról mduló vonat a Trio»tb3l Bécsbe uienS 6-ös ^sxámu személy szállító vonattal l\'ragerhofuál csatlakozik.
Érték ós váltó folyam marcz. 14.
i)% metaliques 05.05; 5°/0 nemz. kölcsön 71.80; l«05-kiálladalmi kölcsön 123.—; bankrészvények >144; hitelintézeti részvények 341 .— London 11U.HU oziisl ágió 110.25; arany darabja 5.24 ;• — frankos arany Ö.ÖO — kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
JSS-smtXé>xr.*)
Azon kcnői söt, moly olyau sok orvosét az azzal elért szerencsés gyógysikor által ajául-tátik: az
altesti szakadások
(l)iitcrlelbft"Brűche.)
ellen, Mcliwnjt\'zliait, lli-riHaiilinii Kturscn-egKcr <i»ltlii\'li készíti; s az nála és az alólirt raktárban kapható. E kenőcsegyátalában nom tartalmaz semmilélo ártalmas alkrészokot; s legtöbb esetbon a szakadását teljoson meggyógyítja. — nra csuporban; 3 frt !ÉO kr. o. é. bajor péuzbou.
linktár: Pesten, Koriiingyi. F. gyógyszertárában.
A neliéx nyavalyát íh a nyava-lyattirési görcsöket
gyógyítja dr. O. Killincli a nehéz-
nyavalya speciális orvosa llerllulien, I L o u i s u n s t r. 15. — Már száznál " többet teljbsen kigyógyított.
R í G E R LIPÓT,
iikleveies és hites Ügynök NAQV-KANIZSÁN,
kiulk iiiindojifélo bizományokuak tcl]esitéiére, gabona, bor, gyapjú, földbirtokok \' it erdtik eladdta ís megvitelire. \' L.jkik fíUrhixutcxa, saját l.ázábao, 608. *i.
tállal «
) E rovat alatt kOslSttekárt feleltísWget a»m
Kundmachung.
Áríejtési hirdetmény.
•JH | H í r
9 = 5- \'2 - v .. © - 5
Weg.n Ambiu und Vergröiierung dcr Fahrika I.okalitUten filr dia nKrlitié Wiener Weltauilteiiung werden aXmmtlieh* Wabren-.VorrlIhe dcr gefer-tigten Lelaeitwaaren und Auiitatlungi-Fabrlk ».g.-n moglich«raeiinclier KltUinnng dcr LokalitKten tlef nuter dcm Krxeugiingapreia verkaufi. Iii r lUrürkalchligung dencu, ai. e. <Ur g.fertigt-n Fab.lek.lcilni.g darau gc j Ivoztotott, legeu lil, jeden •inxelnen aeiuen geebrten I\'. T. Knndcn aucli ffir ktlnflig j rul "\' hln lieh iu tichern, vrird dcr Ktfcktuirung cinét jeden Auflragca die i grOt.U Horgfall xug.wendel.
(jJrrttls-Auffiahc bei Rccliniingsbcitragcn
von je II. 25 8tUok l.ciuentüeher, von ja H. 60 1 I)aiua.t Tiarligcdcek filr II! l\'erionen, von jo ll. 76 12 Stílek Leineulllelior n. I Sl. Kotheanavaa filr 2 lleberxllge, vou je 11.100 12 Stílek llandtllcker, 12 HlUck l.elnenlllrher und 12 Htitek Dama.t-Serriutten.
Prela - VerzelohnlBB i
unler ilr.ng.ter Oaranlle filr rcftiet l.eilicn und vnrxilgliehatc (JtialilMloii : I HtBek \'/, brello Lelnwand xu 30 Klleu ll. 4.60, ti.60,\' 7, ll. 8," !), \'J.6o die feiuale. I
1 . V. • Lelawaad :ki Kll.il H. !•, 10, II, 12. 13, l-l dic fcinatr. !.•/»•. Holllader und Irllader, 40 Ellen, il. II, 12, l:t, 14,16., 16 die foinate.
1 . V* - Hollánder und Iríiidlf. 40 Kllcu. H. 16, Ili, 17, l!»\' die feiuate. \' "I
1 . 7« , Irllader uud Blelefelder. Ml Klleu, il. 2i», 2!», 33, -II dir feiuite.
!,\'/,, Hamburger, M Klleu,\' II. 26, f(0, 3fi, 38,-42, 60, 56, die ftiuile.
I • */. . 3ii Wien. 12 LelalBeher ohae Nahl, 1131, 37,10. 4\'i. 48 dlo f.imteii.
1 .. \'/. •• 30 Kll®« Canavai alle Farbea, ll. 4.50, 15.76 7.50, f»,
•J, 10, 11 d.-r feinale. I Schnürl- oder Piquet-Barchent, ll. I0.60, II, 12, 1.1, U <|. r feiuatr, I \',. Chiffon oder engl Schlrliag. M> Klleu. ll. 8.6t>, !t.60, II, 12 der feiuale.
TlHCllgtMlt\'ekt\', Zwilch oder Pamast:
Filr i> l\'eraonau ll. 6. li, 7, 8, U, III .lia.- feiu.lcn, in 8cldc, ftrl.lg, II\' 32 und 36.
,. 12 „ ll. 10, 12, 14, Hi,l8, 20. 22, 21 die felnaten. „ 18 „ II. 27, 2ti, 32, 3IJ, 38 die fein.lcu. "* tl. .\'W. 3.\\" 3J»; 42. 4ii, 6o die fematcu.
—jea- o. Battlil-Saokliioher fl. 2 .V), 3. 4, 6, rt, 7, »,«.». i<>, 11. Zwilch- oder Daaait-HaadtUoher ll. 4.60, í., ii.6o, 7, M, i», lo, ll, 12.
I stílek Zwilch- oder Daaiait-Tlschtuoh filr I> 1\'erann.in II. 2, 2.60, 3, 3 60,
4, 4.60, 6 din leiuaten. I „ d(0 dte (llr 12 l\'eraonen il. I. 5,0, 7, R. !», Hl die felnaten. I ., dlo dlo fUr 18 l\'craolie I J.60, t», m, 12, 14 die Iniuateu. I „ dtodto fUr 24 l\'eraonen il II. 14, Irt, 17, Itt die felnaten. ,
I „ Kairee-Taeh filr U l\'erao....., allé Kar Ke n, II. 1.75, 2.26, 3„3 Wl
ilic fcinüeu.
1 -Üir. l2i\'i!M. al|e.l\'arbtni H. 2.25/2.76, 4 daa feiuale
......... \' ),\'{>, t», f,8 dia Teiiiate.
2.50, 3, -3.60
A Zalaraogyébo kebelezett tokenyoi rom. katb. |»i»|ilak , bnlyroAlliUaa iianymrtltdaiigu vállán- & közoktatáai i,my. kir.;
I miniatorium állal \\4H\\ frl f>:» krnyi köll-eg öaazogbo.i ou«e.b • j ,U moly káa«|«Jn»boli köluégokon kívül meg ImziájA-
______Hotó koucg állal ingyen le-zolgálnitdii l llí ké/.i na|»azái.i. |
— Moly munkának bizloaiuUára f. é. marez. Iió 27-en roggol 1U| érakor a licly atinén, Tekonyén, nyilvánua azéboli árleiléa l»g tartatni; melyre a réattvenni kivánők ozuonel felbivntnak, mog-jegyoxtotvén, hogy az előirt in.id.ui kiállított Írásbeli ajánlatokat marcz. hé 2t»-ig a zala egerszegi kir. mérnöki hivatalhoz, az " * Tokonyén
2 i 3 -3 Jt r- * " \' - .3 * s C iri h . S tf HA % >-\'
I Dutiend l
árlojtés nit|>ján |MitÍig az árlejtó bizoltmányhoz
*a,\'"kA kölUégvetéá ós feltételek az alulírott kir. mérnöki hivatalnál minden nap megtekinthetők.
Zala-Kgerszeg, 1872. évi marcz. 7 én.
VavreK János,
,76»l-3,|) •>• kir. inériiftk.
J
I-----E™ F.B""-^-?.S a\'-" 3
S \'
fu** U! t.
fí« H
i\'á\'5 2 &
iilH •ii? Hl

; Ijogkcgycíuicsclib kiiicvcztctÓMuii folytán az ügyvédi pályáról yisszalóiivón, azoknak, kiknek ügyeit vezethetni szereiicsÓH v<$Njfy irániam íiinúsitott szíves liizalmokért j ezennel uielej^Jföszöiietoiiiet nyilvánítva, — tntloniásnl adom: hogy függőben levő minden ügyemnek további vezetéséi tisztelt kartársam-
Horváth Gyula,
zala-cgerszt^i ügyvéd úrra biztam; ki is azoknak további kezelését, s ügyvédi ellátását elfogadván, bizalomtóljesen kérem összes érdekelt megbízóimat: liogy ügyeiknek szorgalmazása,-s esetleg az azok feletti további rendelkezés tekintetéből közvetlen nevezett ügyvéd urboz fordulni szíveskedjenek, .kinek lakása jelenleg uri-utoza, 203. sz. alatt
0-S.St- -
bimm müv
ü\'í\'^űaíaü\'jS ?. h f\'* * * j\'
I lll |-IJ|4 I íi l-Ifliiíi \'í 4 ílJIS\'íSJalí fíiil\'ÍSí i
>5: :: : :
I Dutae
.....1 Fhrbig, ll
I Deiiert-Servlettea,
• 1.10, \'5, li die feinateii. I „ Groaae 8ervletten, Zwiloli und liamajit, il. 3.60, «,
!\', 10, 11, 12 dlo feinalen. ■
I StUrk Herren Hemd ChlfTos, glait, faltig uud fürbig, ll. 1.60, 2, 2.60,1
3^ geatiekl H. 3.60, t. I „ Ldnen-Hemd, glati, faliig, II. 2, 2 60, 3, 3.60, I. 6 gealickt li, 7, #. j I „ Letaea-Hoaen mit Kuöpfo oder.Zng tl. l.fiO, 2..\'<0, 3 die f.-iii.teii, | Damfn Hsmden, l.vincn, m 80 Ai).fliliruiiKeu, ll. 1.76, \'J, 2..V), :t, 3 60, I 4..\'it», 6, «, 7, K. „ CorMtta, Itarcbrut, tri.ilfon Uii.l llatiat,
6, li, 7, diu feinatou. „ Hoien, Uarclient, CbilTon uud Leineu, die foinaten.
Olijg/ Danién Meindeii, l)aineu-Coraella und llaineu lloaeii glatt, gealickt und in H|iitacn- Moile-Auaflllirungen in gritaater Ananahl.
Hctt wüsclie Jetlor (írllsst\':
I .St l\'oltleraicben glatt ll. I\', ,. 2\'/,, 2\'/,. Mo.le und geatiekto Ausnili-
rung tl. 3\'/i, 4, 4\'/,,\' 6, ti, 7, 8, 11, I flt. Deckenleiu\'ueb glatt, ll. 4, 6, - «. 8\',, lo, 12. 16; 18, .20, 22, 24, I Kt. Tuelienttlbertug mit obigeu barinonireud, II. 6, 0, 7, 8; 10, I: I Hi. Leinen-Gradel 30 KlUn il. 16, 17, t\'.i, 21 -30 KII. .......... —
!.. ; van a postaház közeléboii, jövó Szont-dyörgy naptól fogva n f, ij.^. f ^ : • "i - \\ 1 -s j j j \\ j | pedig „fehérképi utezábaif, a -királyi járásbíróság szóm-; H C ^ | "f > »\\ S í "FSf\'í -S u?\'? í I"* _: \' j szédságábau leend. ; |j.41 j? $ \\ ^ j l X í | . 2 í í > = | : | \\ i 2,\'i Kelt \'/\'•• lígerszegcn, jan. hó 1-én 1872. \' 2!.- 5 « s-----------e----
Kakál)\' KnIsiiioikI, \'íf^f\'l
5f 81 1 l 85
1. 1.76, *.6Ut s3, :t.6o, 4, 1.76, 2 60, :», 3.6tT; I |
ii\'nv!
Áríejtési hirdetmény.
1 -"í Aí
klao 6. Í7,, «\'/\',\' 12: \'/, brell\' 14, Ili, if<, 2i
Ht\'htmtlcrs zu beaclitcir:
2* Lelatiicher ohne Haht, 24 PSIater. 12 g.-.tickt, 12 glatt, Ik Decken-
Leloliicher 8 ge.t, I0 gl., allea b.reit. mit M. I\'. Moiiog>aiui«gei|lickt aua rtin I.eiueu vorillglielialer QualiUl, aüiiimtliebe l>l> Ht. itt II. au babeu.
Auftrlge narh Allcu Kiehlusgen dea In- u. Autlandca »cr.l< gtu Haartendnng oder Naehnahme |irom|>t elTeetuirl.

Nagy-Knni>.sa város épittisi bizottmányának ruár lui 20 án :»2t». az. alatt hozott végzése folytán az opolila- j ilt«;xii Hurkától un lumpi «<•\'..• ll ^ é«lu « liéral Ut /.thuli. i. ItoseiiHtnrk Iiúziiík mintegv 2í\'8I futó ölnyire klink. rut árk- k-
Mode und ge.tirkt.- A.iaflO.nutK. ka, 8 rit8Zj,on járdákkul, mélyekn. k költségelőirányzata közel: 7 lo 12.\' \'í!t,(H>0 frt -- v. é. építendő, ennek vállalkozás utjáiii biztosi-1 Bauatwoíl-Gradel 1 túsa végolt april hő 2-án reggeli \'.I órakor Nagy-Kanizsa város- j V, iireit 3o Klleu weiaa uud gelb Nanvj |,éz termében nyilvános árlejtés log fartatnj.
vállalkozni szándékozók az árlejtés megkezdése előtt | kötelesek luUO frt o. é. ovatpénzt készpénzbon vagy érlékpapi j rokban a bizottmány kezére .dől.-geson bolizotni.1 A t.rrvek, kolt TJáft tégvolés, áríejtési általános és különleges foltétolok t. évi marez..
22-től a városház,termében inogt\'-kinthetők. » K\'- j N.-Kanizsa, 1872. marez. M én. (JóH—.\'1,1) i
............... Ul......r«, ...... áwilallnl. F.brlk. HÍd\'.rlig. Stotol Frigy... \' PIOSBZer IflnáCZ,
>0,, H. Slr.mi, Wlt". l(..ll>.-iill.iim..lr...o Nr. .\'I_| é |. i I i . . I I f r III k j r 1 \'|\'il.\'""\'tl 1...............|

t. ,

MOLL A. SEII)L1TZ-P0RA.
Központi szállítási lakhely a ,,Goyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
: Tapasztalván, hogy az /nyéiinuek szóról szóra után-nyomutt, sőt a k/zöpaég ámítása végett hamisitott név-aláirtisomuial ellátott használati utasitványokkal áru|latnak Seid-litz-porok, s c végott a kül alak haaonlafosságánál fogva saját gyártmányommal könnyen felcseréltethetnek, ezen hamisítványok vámolásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint; „a* általam k*xxlt<-tt Seidlltx-i>t>f mlmlen katuiyája hamtnlti kéM*ltménuektöll
- ..............ij/vm én alálrúH\'tmmul el hit m.
ibozn .k I frt - kr. Használati ulasitás uiiuil.ui nyelven, irőbb <>sctekben bebizonyult gyógyhátásuk állal hiind.-u ilbatlanul az els.^ holf ut luKl.ljik nl; mint azt sok ezer a jizeinkhez küldött háju-iratok a legrészletesebben tanúsít-ll, emészthollei^ég, gyorttoriiévnél, továbbá görcsök, vc.s(f> ueaaég okozta főfájás, vértoluláa, csúszós foglájdaloumá^ ...... " \' \' 11 \'kjt^el alkalmaztatnak,«
s lto-
in?,ykülönblixteténül saját védjei Ara egy lepecsételt eredeti -d E porok rendkívüli s a legeli eddig ismert házi szerek között taga császári birodalom mindon részeiből k ják, hogy o porok rögzött Bzorulásokni| éa ideges bajokban, szivdobogáanál, idt
végül hystoriára, búkórra és hüzamosuiányásrahajlamnál a legjobb a legUrtósb gyógyhatást eredményeztél^
Raktárak Nagy-Kanizsán: BoluaU. gyógysz. I.ovák K. gy.jgysz. Fesselhoffer .1;
soitfehi F. uraknál , Belovárott Lakovlca 0. j] Marozallban Iaall Nándor
CiAktoroyáa Káráat II. \' \\ l| Báaok-Szt.-györgyön Fibica J. gy^gyaa.
Klizegea C.aciinoviu I.tv. gyAgy.a. Szaatbaf.ielyea l\'lllch Fcreuex gyágyax.
Kapoivárott Kcgl Nándor gyágy.a. Sopronyban Mexey Amlráa kyógyaa.
. Kohn Jakab | \\ZágrábBM Mittelbae.h /.a. gyógyaa.
Keresltei Breyer Jakab Hal \\ , Coyleok J. J.. gyógy.x. v.
Kauroioiáa Werll Bánd. gyógyax. I> X. U^weili Fr. gyígyax. .
Ltieayéa Kallvoda J. gyógy.x. M \' *
Ezen czégekml kapliatfrví£[: \\bU—ft2,3í»)
A norvégiai ilergen városból való legtisztább és leghatályosabb
valódi DorBon-HalmáJzslr-olaJ
ÁVa egy üvegnek használati utasítással 1 frt. ■ Mindou Uvog, más halmájzsir-olaj-fajtél leendő megkülönböztetés végott .védjegyemmel van ellátva. /
A valódi Dorsch-halmáj-zair moll- éa tüdő-bajoknál, scrophttliis éa rachilis betegségok-beu legjobb gyégyhaláasal van; meggyógyítja áJegolidUltobb köszvény- és csuszbajokat, vala-
mini aa időamaki tWlrlcütn.r.<l<i.t . J
Tllkos
Ííett^gííógeket
gyógyít gy\'ikereacu éa bi/toiiBág-\' gal 6 frl lionoráriuin melleit
BESENBEK A
írbéair
i axllléa
-l.del
órAig, va.árna|i
Knlon b.-járal a váró ./ol.ába éa klll\'in kijárat a rendelő axo-liátiól
Pesten,
Zlildfa-utcxa \'M. axáiu ax udvarban balra. -- l>ijjal elli..... le
veleVre axomul válaaxol,
Áríejtési hirdetmény.
A Zalamegyébe kebelezett Szopotk községében újból építendő rom. kath. paplak felépitéséro a vallás- és közoktatásügyi nagyméltóságú limgy. kir. ministoriiim által li:\'>4:) frt 2.\'i krnyi költség- engedélyoztot^n, ennek biztosítására f. é. inárczius hó 22-én reggel Itt órakor a helyszínén, Szopotkon, nyilvános azé-és írásbeli árlojtés fog tartatni, melyre a résztvonni kívánók ezennel felhívatnak, mogjogyoztetvén, hogy előirt mótbn kíálli-lott írásbeli ajánlatukat márczius 21-éig bezárólag a zala-eger-szrgi kir. mérnöki hivatalhoz, az árlejtés napján pétiig az árlejtó bizoltmáuyhoz, Szepetken, adják be. A költségterv és feltételek »z alólirott kirNtiérnöki hivatalnál minden nap megtekinthetők.
A kir. mérnölTi hivatal Zala-Hgerszog,. 1872. márczius hó 4-én.
Vavrek János.
ALTÉR ésiKISS
mini aa időszaki bőrkütegeket.
Ezen legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faji a Dorsch-halaknak legg. •Ky^fgyűjtése és kiválogatása állal nyerollk, és átalában soiiitlii vegytani kezelés alá ut
udosabb
.. . , , 1,1 vona-
tik, hanem a bepecsételt oredeli üvegekbenlévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint M kömtlenul a természet által nyújtatott. Moll A., gj\'ógyszeréaz és vegyész Bécsben.
__mftgyar királyi udvari divatárú Hzállitók, (
^B) 1^21) óta lenálló női divat Uzlotük változatlan fonmaradásjt mellett, husonkiterjedésA f
férfi-divat-üzletet !
alapítottuk, /Swntkll\'ályl-ítía házban, váozi- és régi postautezn sarkán, jclonlogi női ( CoJ divat-üzletükol szemközt.
Az uj férli-divnt-üzlot minden o Hzakmábff,vágót^:zikkukct a legdúsabb válaszig tékbiui tartalmaz, résziül angol, részint fraucziu gyárlmáuyban ; — ezenkívül öi^zo van I ^ kölvo férli-szitbó-műhulylyol, hol a legelegánsabb s divatosabb ierlí-öllözékok, szintúgy rfta készen kaphatók, — mint rendelés után n lehető loghamarabb elkészülnek, i" Vidékről jövő inegrondolések azon po/itossággal teljesittotnok, moly oddig a
2J* czég női divat-üzleténél tapasztaltatott.
YMíY-KAMZSA, 1N«. inárcxliis 17-ín.
33-1K szám.
Tizenegyedik évfolyam.
v
i Hirdetések jutányosán.
I soronkiut 10 krért ró-
Ziila-Somoiivi közlöny
:fj tft) m
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
A isp ixcllomi részit illető közlemények a sxorkesxtijhex, —
anyagi ré»z$t lllotó közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve itt-tózendók:
NAGY-KANIZSA
Hcíenkint kétszer, vasárnap- s csütörtököd megjelenő vegyes- tartalmú lap.
ZalnmcKytt k0zKy 11 léének Jegyzőkönyvéből.
m,\'/»««jk- Felvitetett a .Zala-Somogyi Közlöny" szerkesztőségének folyamod-váuya, melyben a megyei bizottmányt kéri, hogy Gömörmegye példáját követve, a .Zala-Somogyi Közlöny* megyei lappá emeltessék.
öHabár a bizottmány belátja, miszerint a köz nségre nagy előny hárainlunék az által, h°gyha a .Zala-Somogyi Közlöny" utján nyerne a közönség tudomást nzon általános közérdekű ügyekről, a melyek részletes intézkedést nem igényelnek ugyan, de minden egyes polgárnak dzUkségos tudni, \' továbbá a közigazgatási ügykezelés nagv- , ban könnvittetnék, és mivel ez csak ugy"! volna elérhető, hogyha a nevezett lap minden egyes község által megrondeltetnék; j ugyanazért tekintve azon körülményt, mi- ! szerint a községek belügyeiben az ujonnn | életbe léptetett közigazgatási törvény utján szabadon rendelkeznek, nem ta\'rtja jogosnak a kényszer utjáni előfizetés elrendelését.
Figyelembe véve azonban, hogy az említett lap a megye anyagi és szellemi felvirágzásának előmózditását tűzte ki czélul; tokintve továbbá: hogy a megye közönségének érdeke megkívánja, miszerint e megyében egy Önálló lop létezzék: szolgabíró urak ezen végzés kiadásával utasíttatnak, •hogy járásukban a községeket figyelmeztetve, ezen lap előnyére, különösen, hogy abban a küszöbön lévő községi rendezésre vonatkozó sok tudnivaló foglaltatik, ezen lap megrendelésére serkentni, segyátalában erkölcsi támogatásban részesítsék.
A^űíegj\'ében alakítandó jövedelemadó kivetési bizottsági tagokká.
0 s á k t o r n y á n: Hegedűs József, Göncz Lajos; póttagokká: Kórász Albert, Pecsurnik János.
Keszthelyen: Bekk Kálmán, Tersztyánszky Lajos; póttagokká: Bertalan I<ajo8, ltoss Sándor.
Len d vá n : Feisztl István, Kiss Já-
nos; póttagokká: Ehrcnroich György, I)r. Kelemen István.
Letenyén: Follv Bernát, Tuboly Viktor; póttagokká: Kalivoda János, Viz-mathy Fereucz.
K.- Kanizsán : Darás Zsigmond, Gelsei Guttinann S. II.; póttagokká: Be-rényi József, Albaních Flórián.
Sümegen: Szakmáry .József, Eitner Sándor; póttagokká: PetrichGyörgy, Moj-zer Imre.
Tapolczán: Ondrey Pál, Vadona Ferencz; póttagokká: Matton Gáspár, Győrffy Antal.
Z a l a- K g e r s z e g e n: Haá ry Ágoston, Sipos Boldizsár; póttagokká: Wcisz Kde, Wcisz Sándor.
A házadó telszólamlási bizottságok működésére :
A jövedelemadó kivető bizottsági tagoknál megnevezettek és pedig: az első helyen megnevezett elnökké; a másodig helyen megnevezett pedig helyettes elnökké megválasztattak.
A katonai határőrvidék polgárosítása.
Az 18(58. 30. t. cz. szerint a horvát, tót és dalmát királysághoz a katonai határőrvidék és Fiume is tartozik. S a nevezett királyság hozzátartozandó részeivel együtt a magyar korona egységes és elide-genithetlen államtcstét kéjiezi, és ezen egysége- és összeségében az európai államok s az austriai tartományoktól is elkülönített és önálló, független magyar királyságot alkotja. A magyar szent korona ezen részei közül a katonai határőrvidék polgária-sitása az, mi a\'törvényt legközelebo igénybe veszi. Mi ^valljuk nem minden aggály nélkül nézünk ez ügynek eléje, mert tartanunk kell, hogy vajmi nehozon fog ezen korigényelte szorvezet, a polgáriasitás, a katonai határőrvidék lakóinál ezen elavult,de századok óta meggyökeredzett institutiókhoz
vakbuzgósággal ragaszkodó népnél elfogadásra lalálm. Akarva nem akarva kell már most konyulni a darázsfészekbe, s a magyarnak kell helyrehozni, mit tiltakozásai daczára mások elrontottak. Lássuk, mikép történt ez ?
A katonai határőrvidék keletkeztére nézve vissza kell mennünk a XVI. század elejére, midőn t. i. II. Lajos 1 .r>22-ben, a styriai rendek indítványára, sógorának, Ferdinánd ausztriai őrliérczegnok átengedte Zengg-, Szliuií-, Czettin-, Ogulin-, Likkát s egyéb horvát-duluiát várakat a végből, hogy ezek védfalait képezvén a styriai és krajnai tartományoknak, a tör$k cllrn kellő védelemben részesüljenek. Kze^ ket Ferdinánd még akkor sem csatolta visz-sza, midőn magyar királyivá lón, sőt még több váiat is építtetett, melyeket a már előbb kiszakított részekkel együtt a Lai-bachbnn székelő styriai főparancsnokság alá kolyo/ett. 10z a horvát vagy károly városi végvidék, azért neveztetvén így, mivel Károlyvárosból kormányoztatott.
Kgy uj végvidék keletkezett 1553-ban, midőn Ferdinánd a zágrábi püspöktől, a neki átadott topiiszkói apátsúg helyett, Csázmát, Dudrovát, Ivanic/.ot, Gyurgyeczet s egyéb slavon helyeket s/ereztc meg, mely helyeket azonban nem a styriai főparancsnokság, hanem a slavon karok és rendek által ajánlóit kormányzó alá helyezett; polgári ügyekben azonban a bán hatósága alatt állottak ezentúl is. Ez az úgynevezett slavon vagy vurasdi végvidék, \'mivel Varasdról kormányoztatott. E véghelyek összeköttetése az anyaországgal lazult, sőt lassankint meg is szüut, a mennyiben egy részt osztrák foherczegek vitték a főparancsnokságot, kik a bán polgári kormányzatát lassankint magukhoz ^ónva, annak hatalmát megszüntették; még inkább boni-ladozott a viszony, midőn 1578-ban a styriai karok és rendek a slavon véghelyek hadi fentartásáuak költségeit magukra vállalták, minek következtében maguknak ar-rogálták ezen várak mikénti kezelésének
hozzászólását, Ilykép egészen német kor , ; mányzat alá jutottak .Windische Gránze" j név alatt. \'
) Mind ti horvát, mind a slavon végvi-1 dék hadi- kormányzatát a belső ausztriai j hadi tanács intézte.
! Az említett két végvidékhez a XVII. i század, végén egy uj végvidék járult; u. is a slavon rendek a török ellen kezdetben a j Kutyán innen; később a Kulpán tul is és az Unna mentébon állítottak véghelyuket, melyeket a bán hatósága alá helyeztek ; innét báni végvidéknek neveztetik, magát a bái.t pedig: capitaneus in partibus un-nalís etc.; c végvidék költségeit a slavon rendek lődözték.
Az lGliy-ki karloviczi béke tehát három végvidéket talált, melynek két elseje az ausztriai belső hadi tanács, az utóbbi a bán hatósága alatt állott.
A végvidékek nem nagy jelentőségét I. Leopold belátván, 1703-ban uiiud a va-rasdi mind a báni végvidéket meg akarta szüntetni s megyékre osztani s cz által nekik polgári kormányzatot adni, azonban siker nélkül. Sürgette a végvidékek visz-szukapcsolását az 1715. 115. t. cz. mit az 1741. 50. t. cz. siker nélkül ismételt. 1734-ben III. Károly megbízta Hildburgs-hausen szász eredetű bárót a végvidékeknek az ujabb kor igényeinek szervezetével, kinek Károly város körttl tett intézkedései annyira megnyerték Károly tetszését, hogy őt a többire nézve is hason intézkedésre kérte föl. S így 1734-bön a károlyvárosi generalatus a következő ezredekre osztatott föl: a) oguluni, b) likkai, c) ottockaczi, d) szluini ezredekre; a\' varazsdi generalatus: a) körösi, b) szentgyörgyire; Mária Terezia pedig a báni végvidéket a) első b) második báni ezredre osztotta\'.
A XVIII. században még két végvidék keletkezett azon várakból, melyek a polgári hatóság alól kivéve katonai kormányzat alatt állottak. Ily várakból alakult 1740-ban a Száván túli megyékből a szc■> rémi vágy magyar végvidék, felosztva a)
a.......--—:-........-
TÁROZA. Balatonvidéki dalok. *)
A HHomhcyy krAnikáfa\\ -
I.lliomliegy, dlcsfl örsílk hogykirálya 1
»tir, a iiavodiiok nem volt eddig krónikája:
Pedig borod aranyosia koronádat,
Oyüngybiiia termi) gyémántod, Virág, — i gyümülcs nemesítés alkotmányod I
I.iliomban angyal- s s a ndaágan élet j K g y e n I ő a é r rakott reá családféaxket -, Itt virul a testvériség édeufája, . Kierctet a virágzása, Piroslik rajt paradicsom gyöngyalmája! —
Felmegyek a liliomhogv tetejére
llelenéaek\' kedv-som tündér saemébnt
llej I a* én kedvesem, dicső magyar liáxám,
Mig érte égbe sxáll Imám} Tiln ér sxome, a ItaUton kacsingat rám I
Kttembo jut a Malatonragyogáara, Hányan tOmek e boni fény kioltásra ! Pedig o kis magyar tengor apraxtása Csak ftnérdek bsjbásxáaa, 8 Magyaroraxág ssamaféuyo kioltása. —
Legyint boldog, ép, és dicső e báromság, l.iliomliegy, a Halat.)u s Magyarorstág ! Krónikásuk uiig magyar él, együtt éljen,
Dlcsíítégtekről bettéljen. H a tihanyi ttludér vlsshaugossa t — éljen, — ÖK8I.
*) Üdvöslilm e dalok lolkss íróját I A knsvélainény tOrhetleu bíróját 11 llalatou uj Kisfaludy tiándorát 1! I
Szegény Matild}!
— Kaja. — -Folytatás.--
A szobák majd mindegyiko történelmi nevezetességgel bir — sokszor megfordult egyik- j másik íojoUelum j a bútorzat száztulokról ta- i működik — egyik terem a szerencsétlen XVI. ! Lajos franczia király bútorzatával van di- ! szitve. Drága rőtnek festmények diszitik a fa- i lakat, — romok mozaik fedi a padozatot.
Mindenütt látszik a horezogi ház fénye. !
A vár mellett vau a világhírű kismar- { toni kert vizzuhatagaival, tavaival, barlangjai |
— kéjhely oi, római s görög szobrászain kéjesur- j nokaival, melyben a mükortészot századok óta remekel — s legújabban a mostani birtokos Miklós herezogben szenvedélyes pártolót nyert,
— ki a már meglevőt lehető még uagyobb fényro emeli, — s többi közt ogyik emelkedett helyen boldogult nejéuek kegyeletes emlékére legújabban egy szép pyramist emeltetett. Itt vannak a milliókra becsült hirca Üvegházak, vis emelő gépezetek, itt sok más kertészeti ritkaság.
A várnak kerti oldaláu vau az u fejedelmi pazar oszlop sorozat, tuoly egy millió forintjába kcrUlt berezegi építőjének, — sazon drága kényelmet nyújtja a vár urának, hogy kocsin hajtathat föl lakásába.
8 ozou fejedelmi fényt és kényolinot nyújtó vár sok éven át lakatlan volt, r- ura Lundonbau, l\'árisban, Olaszországban mulatott
— az ifjabb berezegi esalád nevelőjével Mécsben — vagy utazásban.
Az alatt itthon a gazdálkodás nom a legjobban kezeltotett — a temérdok vagyon daczára milliókra menő adósság terhelő á jószá-
gokat,mig végre beállott az 18l54-iki katastrofa. Sok jószág eladatott, az uradalmak bérbe adatlak, a tisztok vagy nyugdijakkal, vagy a nól- \' kii! elbocsáttattak, s a hercegi ház előbbi fenyő a logszükebb körro szorítva, tömeggond-nokság alá hulyoztetott. . >
Kevésre ezen családi csapás utáu az öreg berezeg ltogonsburgban meghalt, — s a ki oly soká távol volt nagyszerll birtokaitól, mint holt telem hozatott haza, hogy berezegi fény nyel tetessék ősei sírboltjába, a kis-martoni t\'eren-oziok temploma alá, — a híres Albault Szaniszló mellé.
Fényos gyászvonat volt oz, — milyent hazálikban alig láthatni, — elő ment az egy pár száz,főnyi véduökségi papság, a szombathelyi püspök tízenezy Forouoz vezénylete alatt — közepén a,pompás arany palásttal betakart — hat foketo méntől vonatott gyász-kocsi, — utána a siránkozó örökös és virágzó családja — kísérve Magyarország logfóbb nemeseitől — tu mérdek tisztségtől.
így\' vonult bo Pál berezeg ósoiörök nyughelyére. 8 igy votto át Miklós berezeg a mostani korlátolt kormányt, hogy netues szivéhez méltólag, igénytelen csendben, jó tevékenység-nok és családja jövőjének élve — a nyarat o/.ontul Kismartonban töltse, — ha a téli idényt béosi Wallner utozai palotájában tölti is.
K/.on nemes retigualio éi okosabb takarékosság, jobb gazdálkodás, majd néhány év múlva kigyógyítja a szenvedett sebeket — s az ujabb sarjadék maholnap tisztázottau talá-landja ősi birtokát.
Kismárion város p.olgárai — a különösen szegény oszUllyai örülnek, ■ hogy a jó berezegi cialád hónapokat itt tölt, molyuok minden
tagja a mogtesteslilt jóság és emberszerotő leereszkedés, — s örül a vidék midőn valamely nagyobb tlumpély alkalmával, — teázom űrnapján, a berezegi családot a többi ájtatos hivő sereg között láthatja.
Az urnapi körfnouethez a régi berezegi fény egy kfllönös adattal járult.
Ezon körmenetnél az egész vidék iparosai, mesteremberei czéhlobogóik alatt szoktak megjelenni. A szegény csordás és pásztor-népség is szeretett volua czébképen, zászlóval, czéh-mesterrel, b ily íélével tündökölni, — do aio-gónységo ozl uotn engedé.
Folyamodtak tehát a közönségi csordások a herczegboz, hogy venné pártjukat, éa ajándékozná meg egy ozéh-lobogóval. 8 imo a berezeg nemcsak e kiváuságukat toljosité, do mintegy önmaga is e ezéh tagja lott, — s a csordások az urnapi körmenet után a vár előtt egy jó órán át durrogatuak ostoraikkal. 8 kinek ostora legjobban szól, az a jövő óvro a czéh előljáró. — Ezou durrogatás végével pedig no-hány akó bort kapnak a horezogi pinczéből.
Egy ily urnapi ünnepély alkalmával én is berándultam Kismurtouba egyházi sogédlelro.
A rátóti-és kisiturlonhegyi prépost szokta ozou ünnepélyt vezetni — s a czéheken — uradalmi tisztségen, s már ájtatoskodó népségen kivül az iskolai itjuság is jelen van. A kis leánykák fehérbe öltözve, koszorúkkal lejeiken égő gyertyát hordoznak kozeikbon — teno, ének, éa harangszó közt oltárt a menet több óráig.
Mintha ma volna, ugy orhlékaiom reá, pedig már U —10 éve — hogy «gy olőttom lóp-delő kis fehér leányka ruhája, fürtjei — kia aíomszéduőjéuek ü^yotlenaége áltai moggyuladt
brodi, b) péterváradi, c) gr^dicskai ezredekre és a titeli csajkások kerületére. 1779-ben pedig, midőn a temesi.bánság megszűnt s három megyére osztatott fel, ennek némely területrészeiből a bdfrdgi végvidék alakult a) a német, b) oláb,c) illyr ezredekre osztva. S igy 1848 előtt 5 határőrvidék! kerület volt 14ezrcdkcrUlctrc osztva, melyek az ország törvényes közigazgatási szervezetéből mintegy kiszakítva, az ország többi részeitől elkülönítve, idegen rendszer s intézmények szerint igazgattattak, melyek az 1807. aug. 7-én I. Ferencztől nyert szervező statutombau foglaltatnak, s o szerint a többi, lakosról eltérő kormáuyszervozettel láttattak el. Azonban habár ez által az anyatesttQl cl lettek is választva, a nemzet folytonos tiltakozásai által jogát reá feutartotta. Így az 1848. 5 t. cz. az által, hogy a végvidékeknek- 15 képviselő küldhetését az országgyűlésre kimondta, egyszersmint azoknak a szent koronához vaiő tartozóhágát s politikai integritását is nyilvánította.
S mi bízunk a törvénykezés ildommal párosult erélyében, hogy c részeket legközelebb az auyaországgal azon viszonyzatba hozza, mely előbbi állásuk s az ország alkotmánya s törTéuyeiuek megfelel.
VARGA LAJOS.
Emlék/irat.
Jitadatolt Zala\'m«gy« bi.ottnulnyi köt-gyilUtihti, ftlolvaitatvan, at lillundii bitott-mdnykoB kiadatott. Fethitfuk e j«l«* miir* at ilUtok jiyyolmit. iiitrk.
(Folytatás.)
Második főosztályba pedig a kisebb forgalmú kkvicstalán, úgynevezett földi utakat, molyok oly terfuoszutúek levén, hogy résziut homokkal, réaaiut — az utépitóazetoól régen világszerte kikuazóbolt — eaetleg talaU>ato ho-moK-kóvel ia lOiuoritkotuéuek.
A két főosztály kiterjedéséro-\'\'Jvouatkozó, azáiukiiráaál, illetőleg megjegyzem: hogy az, miutáu kellé adatokkal nem ronlfölkezliotciu, asokat tanulmányoznom pedig o csekély idő alatt nem volt lehetséges : csak feltevesen alapilik, — azért tehát felteszem, hogy a ttes megyének a 122 mérttold útjából 7t> uiértiOld esik az rlső főosztályba, — 52 mértfóld a másodikba.
Az első főosztály ismét két alosztályra osztandó: olyan t. i. mely jó anyaggal ollátha-tó, azaz, mely részben bazalt, részben mészkő kavicslást nyert, — és olyanra, tuely kevesebb értékű, úgynevezett földi kavicsosai fedetett bo.
Az első főosztályunk első alosztályába né-zotoin szerint sorozható:
Tapolczat járás : 174/$ mértföld utja. 8zántbijárásból: 10 „
Muraközből: 106/, n „ Öss^jmn : 38— mentőid utja.
Ezen utakon ifly rendszert kovotve, inely szerint első évben uz útszakaszoknak egyik
fele, másik esztendőbon másik felo fedetnék bo kőréteggol, harmadik érben semmi átalá-nos kavicsolás nem történnék, s caak a forga-galom által előidézett korékvágások, gödrök, beiöiihWre szorítkoznék a munkálat. — o szo-riut tehát, ha már benn lennéuk a londszer-bon, csak minden harmadik évro esik egéax kavicsolás; nagyobb forgalmú utakon t. i erő-aobb, s kisebbokon gyengébb, ugy a 38 mért-földből \'/j rész fódnnyaggal leuno ellátandó, */a rész podig csak tataroztatnék.
A mi az első főosztály első alosztályába aorolt 39 mértfóld kavíesolását illeti, következő beosztás lehetséges :
I •> a/> mért lóid kavicsoltatnék mértfóldon-kint ót köblábra 400 prizmát számítva mért-fóldenkint.......5007 prizma.
U\'/s mértfbld tataroztat-nék mértfóldenkint 100 priz-mát számítva, ide értvén a rendkívüli elemi befolyások által történt rongálások kiigazítását ia ....... 1267 prizma.
121/) mértföldre csupán a kerékvágások és tiagyohb mélyedésük kiigazítására szorítkozva mértfóldenkint :*>ü s igy: G33 piizma.
I só osztályú 38 mértföld- .
ro esnék átlagosan jó^binőségfl _
kavics........G%7 prizma.
Az első főosztály második osztályának 32 mérttöldre számított utja kevesebb értékű földi, do rostált kavicscsal négy évonkiut fedetnék bo, — e szerint egéss kavicsolás alá jönne 8 mértföld első évben, 8 mértföld második évben tataroztatnék, — 3-dik évben 8 mértfold kisobb kavicsolás alájönne, és végre 4-.dik évben 8 mértfold ismét csak tataroztatnék. Így a kavicstermelés szükséglet a következő :
8 mértfóld kavicsoltatnék, mértfölden-kint 500 prizmát számítva . .\' 4000 prizma.
8 mértfóld tataroztatnék, f>0 prizmával inértfóldonkiul: 400 prizma
8 mértföld \'/» kavicsolása mértfóldenkint 20u prizmát szá-mitva........1C00 prizma.
8 mértföld tataroztatuék 50 prizmával mértföldenkiut: 400 prizma.
0400 ptiztna.
1. b) osztályba 34 mértföldre esnék átlagosan középértékű rostált kavics 6400 prizma.
A második főosztály 52 mértfoldro számított utjai, melyeken a közlekedés kévéabbé élékeny, de még a kőanyag hiánya miatt eddig nem is kavicsoluthattak, és igy nzokuák bárv mi rendszerreli progressiv kiépítése aránylag sokba kerUlne, addig, míg az országos képviselet u lyizlokedési törvényeket alkotja, s ebből kifolyólag a közmunka is átalukulásou nem megy ; - folytonos tartozás mellett a szükség-és-alkalomhoz képest, részint homokkal, részint földi marsával 4 évbon ogyszer láttatnának el e szerint:
II ik osztályba 13 mértfóld elláttatnék fed- vagy vegyítő, illetőleg feltöltő anyaggal mértfóldenkint 800 halom fólddcl kevert kavics, homok, murva vagy máa olcsó auyaggal 10400 halom.
Mindezen utakra szükséges fed, és vegyítő anyagok beszerzésére, szállítására, és elterítésére vonatkozó árelemzést illetőleg következő tényezők szerepelnek:
Ai első főosztály alosztályának egy 54 köb-
0.6
0.1
9.B
lábos prizma előállítására felmegy: 9 kád | igás
A kőnok egy köblábos nagy-! üapok ságbani fejtésére, a bánya melletti fonsikra helyezésére
Két hüvelykes törésére, ap
ritására........
2200 öl közép távolra szállítása .......
Sár lehúzás, kavics elterítés és a sárnak eaetleg az utróli eljá volitása
I. a) összesen: Az első főosztály második osztályának egy 54 köbláboa prizma előállítására napszám felmegy: Aknázásra „ , Rostálás- és felrakásra , Szálitás 2200 öl közép tá-
volságra........
Sárlohuzás, kavicselterités, a sárnak- homokbani dobása, és esetleg, a sár eltávolítására . .
II. b) összesen : A második főosztály útjaira vegyítő auyag kiállításához ogy halmot 3 szekér ra-kodmánynak vévo, szükségeltetnék, halomkint összesen 2 kiii, 1, 2 igdi naf.
Meglővén egy prizma kavics kiállításának költsége, éa az évenkínt kiállítható kavics mennyiség maximuma; a felhasználandó nap-
0.6
0.9
0.3
p
I. a) osztályú 38 mfre 6967 prizuia kiállítására . . .
I. bj osztályú 32 mfre 7200 prizma kiállításába . . .
II. osztályú 52 mfre 10400 halom . .......
135,153 kézi napszám lévén, — a kézi napszám kiadásánál 1170 kézi napszám többlet mutatkozik, tohát az igás napszáipot radicálva kési napszámra, 8 lcézi=l kettős vonós igás uapszímnial felcsorélondő.
V^n\'pedig 38766 2-ös vo nós 4626 l-es vonós, mely 2313 fogattal áll egyenértékben, tehát összesen . . .
Fenn murád.....
Mely 13806 kettős fogatú igás napszám értékéből kerülne ki az utépitészet közegeinek fizetése, — beszerzése az utépitészeti eszközöknek, — az ezek után fennmaradott különfélékre, a szükséghez képest az utárkok újbóli tisztogatására, s a t. fydittatuék.
2-szor. Az utépitészeti rendszert illotőleg ezeu körülmények meflettis nem lehet az más, mint a folytonos tatarozási rendszer, — s^az oly rendszer, — mely állandó, és folytonos muukaorőt biztosit, ajánlom tohát a kellő személyzet felállítását, annálfogva t[is, mert e nélkül a föntebbi nagyon is takarékos beosztás illusoriussá válnék, — s erre nézve fősúlyt fektetek:
a) A felügyeletre, moly időszaki és foly-I tonos felügyeletre osztandó.
Idős/aki felügyelőség a mogyoi mérnö-I kök kóréhoz tartoznék, s azért ezeknek útvo-
kl.i
nap. .kui
~5á3T
48640 71)80
20800 12480
13632S 271Í7
140
27273
. | 4107y
| l.iMUli
nalaikat évenkínt legalább kétszer megjárni kellene, hogy az utak, hidak, áter&zek állap., tát tanulmányozhassák, azaz hogy a közmunka, és az útépítési alap czélszorű, corrcct be-oszlásához adatokat szomélyespn is gyüjthcsse nek,hogy a közmunka,és a folytonos tatarozási munkaerő fölhasználását is ollonőrizhesaók szóval, költségvetési előirányzatot készíthessenek.
PKKTSIN\'SZKY PÁL,
Zslam. tóniárntlke.
(Vág• kOvstkeilk.)
Az Izr. kerületi elnökök \'gyűlése.
Az izr. kerületi elnökök ez évi gyűlése, mely gyűlés a coogresstisi szabványok értei mében évenként ogybohivandó — folyására nézvo érdekesnek — a hozott határozatokat illotőleg podig erodménydúsnak nevezhető. — Márczius 12-én délelőtti 10 órakor Schweiger Martin a 6. kerülőt olnöko és az országos iroda főnöke, a gyűlést megnyitván, elismeréssel uyilatkozott azon Ügybuzgalom fölött, molyet a kerületi elnökök oly szép számmali megjelenésük által tanúsítottak, fölolvastatván ezután az országos iroda évi jolentéso, különös megelégedéssel láttuk, hogy az egyetemes gyűlés ez intéziuénynok tovékenységo a tényleges viszonyokkal szemben csakugyan áldásos és a köz-/kiváualmakat kielégítő; mert egyfelől a kor-szorü szervezkedés eszméjének nagyobb elterjedést szerezvén, a haladó párt híveit nagy-mérvben szaporította, másfelől pedig számos vagyontalan de törekvő hitközjégnek az izr. országos iskolaalapból állam segélyt kieszközölt, mi álul a nevelésügyro közvetve bár, mégis üdvös és jótékony befolyást gyakorolt.
A hozott határozatok közöl kiemelendők-nek véljük a következőket. —
1. Az országban levő kir. mintatanoda, melyeknek föntartási költségei mindeddig az országos iskoia alapból fedeztettek, még ez évben megszüntetendő, illetőleg hitközségi tanodává átalakítandó, ugy, hogy fönnállásáról az illető hitközség gondoskodni tartozzék.
2. A pesti izr. tanitéképezdo mellé egy ugy novezott gyakorlóiskola fölállítandó,
3. Az ogyetemes gyűlésen kilátásba tett rabbi-képző intézet mielőbb életbo léptetendő, mely iutézotnok a.talmud és szertartási törvények tanításán kívül, a tudomány (mai állá sának, követelményeinek tökéletesen megfolel-nie kell. 4. A biblia magyar fordítására Tehető legrövidebb idő alatt pályázat kiirandó sut.
Az első nap ülése délután 2 órakor befejeztetvén, 3 \'/, órakor a gyülekezőt tagjai Sehweigor elnök vezetév alatt előbb Pauler vallás minister urnái, s azután Qróf Lónyay míuistoreJuök urnái testületileg tisztelegtek, hol dr. Ligeti a felekezet legforróbb óhajinak ékes szavakban kifejezést adott, különös súlyt fektetvén rabbi-képző intézet létesitéséro, melynek hiánya nem csak a zsidó fölokesetre, hanem az egész országra nézvo hátrányos kövotkoz- \\ ményü, szintén a külföldről hozott lolkészok a haza nyelvét nom bírva ós viszonyait nom is- • merve neiu képosok a népben honfiúi érzelmeket ébreszteni és ápolni. — Ö niulgaÍK a tisz-telgŐkot szívélyes fogadtatásban részesiték, és különösen a miniaterelnök ur szivet nyerő leereszkedő modorával oly bizalmasan és fesz nélkül társalgott, hogy uz egész testület olégül-tou és sme]kedett hangulattal hagyta el a termet pF" Mutatás,, nteiféktelen
— a ha szerencsére azonnal észre nem veszem
— és azonnal ol nem oltom a legnagyobb szerencsétlenség érhette volna.
A kis fehér égett angyal azonban ijedtében roezul lott — és biztos kíséret mellett el kellett haza küldeni.
Az ünnepély végén egy tisztes öreg ur felém jön s igon értékunyen megköszöné szívességemet, hogy gyermekét a veszélyből megmentéin — s igy tudtam ki, hogy ő a kis szép leányka atyja, különben előkelő kereskedő, s ott a berezegi vár-niaezon lakik.
Megkért, alkalmilag látogatnám meg, hogy igy neje éa családja is megköszönhesse tottemet. —
I)e ezen kívánsága egyelőre elmaradt. Az ily ünnepélyes alkalmakat a kismartoni prépost föl szokta használni, hogy paptársait, a főleg az egyházi segédletet a berezegi védur novében vendégszerető asitalához meghívja, — melynek kedélyes lefolyása után, a délutáni isteni szolgálat újból kövotkozik, — melynek későbbi végeztével, különösön a falusi papság haza siót saját nyájához. *
Igy szokott ez máskor is lenni — s én is kocsira ülvo a mulatozó csoportok, az .íjtczáki^n. föl s alá tolongó czéhbeliek, fölszabadult inasok, uj logéttyek, ul remeklőit mosterűiuporo^ kö-zött haza hajUUam.
Már ogy éve folyt önnek, s én az utóbbi urnapi eseményt már el is feledtem, midőn Zala-Ikgorszegrő! rokonim inog\'átogatlak.
Néhány napot töltöttek nálam-, inidőu sógorom, — ki különben rohonczi születésű, Eátdesott, váljon ia Kis-MarU>nban nem isme-
rők -o egy 1\'. nevű családot, ki ő közel rokon.
.Ki«-Marton nom nagy város, meg lehet hogy üsincrotn o rokonodat* mond\'áut, 4 nevet legalább már baliám.
.Nem volna-e kodved — berándulni vo-lem, szeretném az<én örog .Horr\' Vqttloroimot" meglátogatni — váljon oinlékuznek-o még, ro-ám, az én anyáin születott P. leány, s első unokák vagyunk a kismartoniakkal.\'
.Igen szívesen, fölelék. S alkalmilag befogadtam — s beráudultunk a tervbe vett látogatásra.
Meuuyiro meglettem én azonban lopetvo, midőn a kérdéses uj rokont föltalálva, bmino azon érdemes öreg urat Ösmertom föl, 11 ki tavai az urnapi esemény alkalmával gyerinuko megmentését nekem köszönó.
Mily kedves fölismerés minden részről.
Hovozottottünk a család szentélyébe, s mint uj rokonok ogymást üdvözöltük.
Sógoromat azonnal fölismerte P. ur —. ámbár Ii jsskii évoken át nom látta, s mint kis gyermek találkozott utólszor Hohonczon.
Lett ozentul kérdezősködés u családi viszonyokról — mialatt én tavali kis védonezom miként létéről tettem kérdést.
Még a varró iskolában vannak a loánjv kák lón a felelet, — ha nem addig hazajönnek..
S egy léi óra múlva meg is jött két ked- 1 ves leánytostvér, egyik szőke, másik barna, do mindkettő az élőt és emberiség, s ogy szép jövőnek fejlődi* bimbai. Kgy bezárt könyv a jövő —■ melyről nem tudja az omber mit tartalmainak lapjai.
Mily boldog-volt ekk«r ezen család. Ai üzlet igen jól meut, családfő egy az egéss kör-
nyék által őszintén tisztelt egyéniség támo- I gatva tivéroy és reményteljes fiai által Kis- \' marton olsó kereskedő czégét képviselto — a . mint hogy a horczegi ház is egész szükségletét , innét fodozé.
A házi asszony a jóinódu polgári élőt őrangyala — viruló gyermekei közt mint a h^zi boldogság példányképe tündöklött.
8 az uj rokonság is csak\' öregbíteni látszott czon^ólétot; — jómódú gazdag rokont örömest fogad ol az ember, s egy „papbácsi" a családban, ki a vidék ogyik legszebb plobáni-áját kormányozza, s a mellett jó kodélyü, vendégszerető, kihez a váYosbol hébe-korba mulatságos kirándulásokat lohot tonni, kinél barátságos fogadtatásra lehet számítani, nem szokott annak terhére válnia
Főleg a család ifjabb tagjai — köztük a leányiák is igen Örültek, hogy a minden tokin-tetboa életro való . . plébános ur, ki már amúgy is kodvos emlékozotben volt, IlerrOnk-lijuk l«tt, — s*tgy a barátsági rotconság vi-szonyánál fogva a családban többször megfoa. duland — s nagyobb bofolyása által ogyik testvérükét, ki a soproni gymnasiumban papi pályára kéfczült, de kissé nehezebb fölfogása miatt kétessé tetto iótőjét — önnek göröngyeit itt is ott is so^itvo kiegyenlifóndi.
A köUös baráuág szivemolö áradatai közt tértünk hat* azon tett és vqu ígérettel, .hogy az uj rokoniágot mindon részről minjíl elov»-nobben ápolandjuk, s mielőbb latogatást látogatással viszonozva látandjuk."
Szogény ember szándékát boldog Isten blrju. \' \'
Ki hitte "olaa,- hogy neháay áv múlva
látogatásaink fő czélja csak egy más vigasztalása legyen ; s keserűség keserűség által, csapás csapás által fölváltva rokoni barátságunknak a küllőnél több alkalmat nyújtsa a tűzpróbát kiállani.
Néhány boldogságban loélt év után 11 kismartoni rokouságra nehéz úapok jöttek.
Az első^sapás a legrövidebb leán^testvértől jött, — a annál súlyosban nehozűit a boldog család mocsoktalan tiszta nevére, minél ösmortebb vala erénycssége, s minél kdvésbbé lehetett ilyesmire gondolni. A szerencsétlen leány boldogtalan viszonyba lépett egy jellem-tolon orberrel, s bűnös viszonyát olrojté a mit sem aojtő szülék előtt — míg szégyon-gyalázat mindent napfényre a csábító körUlményoi nem ongedék 0 szeny foltok házasság által jóvá tenni — s a mogbántott család irtózott is öttől, — s igy a kövotkozmény mély gyász lön az egész házra. — Vége lőn a tiszta életörömöknek, vége az ártatlan házi mulatságoknak, a bizalom mogszünt a családtagok közt, h a szegény kisebb leánykák lőnek áldozatai az öregebb testvér meggondolatlan léptének.
(Folytatája köv«tkc«i,k.)
Lakatos Sándor
- emlék kön U vébe. ~ Nevednapján, mit kívánjak án nake.l 7 KI a haiát ■ barátságot szereteá ! HtlvgyBnyttrrel ápolo.t a cseinetít, Hogy boldognak Iáid Árpád hB. nemietít.
t.így boldogi nem lehet mái kivánatoin, Ebben legalább én is ositoihalorii, No gon olj at SitlllíS hajssálra mart Ifja ssived ifjú tsttekra térként I
• ^TNbatobfi.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 23-dik számához.
Másnap szinte k^f ülés tartaton, .... rt óVakor nz elnök inkásan isüiéi egy Int gyüi i luk do nőin tanácskozásra, liánom MÍiszestélyro, J melyet Seliweigor ur isunrt/vciidégazoretöttcí | és p.izar fény nyel rendezett, és melyen A pesti értelmiségnek nagy része hivatalos volt - j hogy «>z estélyen a pezsgő hatása ol uoni jna- | r.idi.liogy szollomdút fölköszöuiések napirenden vngy inkább éji renden voltuk, fölösleges flilom-litenUuk, de inogható volt dr. Hirschlcr sz.d-lenidús folköszöntésu, melyben valódi megillu,-lődéssel az elhunyt Kötvös elhervadhatlan érdemeiről megemlékezett — a társalgás egyál-talján kedélyesen és minden foszitltség nélkül l\'olyt, és a vendégkos/oru, mely bon az egyszerit kereskedőtől egész, az országgyűlési képviselőig minden árnyalat képviselve volt csak éjfél-illán ugy órakor hagy ta el az elnök vendégszerető léreit. — S. . ____;__

Levelezés.
hatunk minden megyei s.ktizügyi kérdést. Az előfizetési föltételek lapunk homlokán olvashatók.
— Ilymen. Tojjnap tar\'otla esküvőjét Henc,/ Antul* építész\'s-lapnuk i. munkntársa, vasmegyei szeut-pétorftti liszttarló Kocziáu l\'ál ur szellem- » kolloiudtis leánya Mulrin kisasz-szonvnyal. Tarlós boldogságot kiválniuk az uj párnak I
— M-l/lírán. A városi képviselő-testület tagjainuk megválasztására folyó évi mározius hó 2.7.\' és 28-udik napjai levén kitűzve, a mai napon tjlrtott deákpárti értekezlet határoznia folytán uiindon egy deákpárti tisztelettel folki-vatik, hogy a választás alá eső 100 képviseleti tag iránt tetszés szerint megállapítandó névsort folyó hő 18-ndikától 21,-dikéig a „Zöldfa" vendéglő szám aluUi szobájában délelőtti 8 órától estéli í> óráig együtt lilcudö bizottságnak beadni szivoskedjék. N Kanizsa, 10. Í-lr*r*72.
— (.\'senyyry Antal szeretve tisztelt | nénk feleletet.
évnegyedébe lépőit. Nem inuluíuthúljuk el a jogászok eme jeles közlönyét a jogi téren fog-\' | laikozók figyelmébe ujánlniii, h ezt annyival ! is inkább tehetjük, minthogy aTheinis a jog körébe tartozó minden mozzanatot élénk ligye-. lemmel kisér, s teljesen igyekszik hivatásának \' megfelelni. A miudon kedden megjelenő s tnr-tuloindús lapnak előfizetési áru: egész évre 8 \' frt, negyedévre 2 frt.
i — Sxent-Gothárdról írjak nekünk\':
htV\'V l\'ap Duui, zalafői lakos gyiikosu ugyan { \'odavaló Zsoldos János, a kir. járásbiiósághoz )\' bekísér telelt. K rablógyilkos a holttestei egy > kútba dobta, előbb pénzétől kifosztotta.
— Aíiy/iÍ*. Lapjainkban olvassuk,hogy a lörökkormány Kúdáii Cilii Kaba sírját osiito-í sittatjn, ezt mi olvassuk ; váljon olvashatják é j a törökök, hogy a magyurkormáiiy meg Kákó-j ezy, Tökölyi és Zrinyi Ilona sírjait csinosittut-ja Hodostóban! K kérdésünkre tényben szeret-
né c». márcxlus
A-hal idény csendeden foly le, mint méltósága megköveteli. A redouic,termek fenye* tánczvignliimi rég zajlottak le ex már esak édes emlékét birjtik uz iinposatm jelmezbáloknak. Oda vannak az\'academikusokéi s mellettük a pinczérok komikus helyzetekben gazdag bálja; elzúgott & nagy polgárbál s utána a csendőröké; az altisztek kardos-sisakos-pajzsos bálja is csuk egy éjjel tartott és hasonló sors érte uz üzleti szolguk aristokralikus feszessége tánczvigalimU. Oda vau, elmúlt mindt/íi . . . szivünknek fáj n kiábrándulás; de óról nd lel künknek a meggyőződés, hogy midőn miuden egyednek rang-, VHgyou-, hivatal- s foglalkozási különbség nélkül jogában nll erszényén tetszés szerint könuyitní, már, nincs messze a népszabadság ragyogó napja, melynek hujuul-pirját vérmes reményünk szárnyán az utcz^ seprőknek jövőre reiidorcndő testvéresülési nagy inucr.üniiepélyében sejijük kihucudoi.
Azt mondjuk, hogy a halnak vére hideg é> hiiiása fagyasztó. Hogy ez igaz élyftnuja keserű kijózanodásunk, fokonkénti oljiídegülé-sűiik, mejy hu tovább is oly huln-\'tváiiyliun, liiiut eddig, ismert bécsi koiiélycsse^üiik hideg sírjává válhatnék.
Aggoduliuunk azonban nélkülöz minden
al-ipot. *
Un küldött az Isten telet,.küldött utána tavaszt is; Imádott nekünk vérfagyasztó halat, erősen hiszem, hogy u hangversenyeket uzért teremté, hogy ismét olvadozásnak induljunk. Meghallgatjuk tehát a hangversenyeket uéha a redoute, legjöbbnyire azonban a zo/iccgylet termeiben. Es kii aztán nem indít meg a férli dalárda működése, az Kubiiistelu varázs halalmának aligha ellenállhat és do mégis — mondom, ha mégis — hallgass* meg Keményinek „Repülj fecském" nótáját és a felzaklatott érzelmek rohanó árja elsodorja szellemi letliar-giájáunk utolsó maradványát is.
Igen Kemény i! Adjatok neki vonó ho lyett kardot, legelső párdtiezos ósytifk szégyent fog vallani mellette kacskaringós zsmorzás lekiiiletébou; hagyjátok\' meg neki u vonót és rakjatok eléje liem köveket, de kőnél keményebb emberi sziveket és özek lágyulni fognak.
Krís akaratom hinni, hogy hiteles forrás, jnelyből értesüllein, hogy Kemény inuk elhatározott szándéka a világbéke kedvéért a megbotránkozás minden kövét vonójával mcglá-gyitni, miro nézve már legszorosabb frigyet kötött több -.érdemdús páterrel, kik főleg ez - ájtatos hlijli időben versenyezve fognak meny-dörgés- és villámeiWpások segélyére sietni. No oz\'összhungzutra kíváncsink vagyunk; különben, mert \'Koméiiyi jé barátunk, kivánjuuk sikert ez érdemes szövetségnek. 1\'. F.
H i r e k.
— Királyné ó felségo I. hó 26-án a déli órákban Nagy-Kanizsán\'lesz. Ugyanis f. hó 2ó-én esio induliuid Kotzeuból magán udvari vonattal u nem rég megnyílt déli vasútvonalon Frauzensfeste-Villne.hon keresztül s igy \'21 óra alatt liudáru érkezend. Különben ő felsége s Mária Valéria, főheruzeguő a legjobb egészségnek örvendenek.
-) iAHnink uj évtizedének kezdetén alig pár bzám jelenik még meg és az első no-\' .gyodév befojezvo lesz, melyben üröminél tapasztaltuk , hogy igyekezetünket kiváló figyelem kiséri, mely körülmény még inkább lelkesít bounünkol a tevékenységre. Felkérjük mind azon t. pártolóinkat/kiknek előfizetési idejük 0 hó végével lejár, \'nogy azt ideje korán inegujituui szíveskedjenek, és a pontos szétküldésben fenuukadás uo történjék; egyszers-mint bizalommal kérjük mindazokat, kik áz első évnogyodro csak 1 fl\'öü krt küldöttek be, hogy 0 hiányzó- f>0 krt a második évnegyed! összeghez csatolni uo tudieltossciiok. Ürülünk\', hogy a megyei küzgyirfK C\'sutor Imro alispán ur s Molnár Klek bizottmányi tag ur lelkes felszólalására u t. szolgabíró urak/utján 11 megyei községek pártlogáaába ajánlja. Felhívjuk mi is oxunuel a tles szolgabíró uruk szíves buzgalmát} monuól elterjedtebb lapunk s uionnél több olvasója van, anuál buzgóbban tárgyai-
országgyűlési kíiveltiiik a nugy-kanizsai Deák- j párt értekezletéig egy hangúlag ujulug képviselő- \' jelöltté léptettetutt föl. bzeietjük hinni, hogy e nagy tudomány u lóriin s országos tekintélyt párikülönbség nélkül büszkeségünknek tartjuk továbbra is köveiünkiil üdvözölhetni.
— JJeákpárt szervezkedése Zalában: Nagy-Kanizsán Hegedűs József, kapornaki kerületben Inkey László, egerszegibon Árvay István, szont-grotkibuü grof Batthyány Zsig-mondi keszthelyiben Koller Ferenez, -tapolezai-bun báró l\'uteány Ödön, csákt</rnyuiban Di urbányi Klek és baksaibau Kiss Jáuos urak \'bizattftk meg^z itjboli szervezkedés vezotédével.
— ±\\vtn:*»itn/{, A uiigy-kunizsui jnistáu egy szállítólevelet láttunk a rovatok következő kitörésével: A kiildeniéffv neme: férli (küldi).. Tartalom: Zala Apáti. Értele: Nem t\'om. Keuiloltelési hely: Az apám házába. Utolsó puslu: bálul uz udvaron. Feludó neve: Kanizsán én.
— Miklósi sziutársulata Pécsről f. hó l\'J-én érkezik városunkba s szerdán megkezdi előadásait. A bérletgyüjlés eddig megleliolóseu sikerült.
— (InxtlÚNxat. A patkányokat és egereket irluni kell, nn.it mu-holni)p felesznek bouiiüukut.\\ Nugy-Kunizsán u patkányok és egerek évenkéiU annyira elszaporodnak, hogy ha azok irtása komolyan nem.iorlénik, inahol-nap felesznek bennünket; feldúlják az épületekel, pusztítják uz élelmi szereket, ugy hogy sok gazda azt ftctn tudja, mit tegyen, mihez nyúljon. Méregszereket kupni nem lehet, do veszélyes is az. azokkal!, pusztítás; macskát nem igen lehet találni olyuut, mely puszlituná azokat; vassal, ejtőkkel s más elfélékkel nem lőhet fogyAsztiuii, mert igen ovatosuk, ezer elfut mindazon tárgyuk mellett, mig sikerül egyet hurokra keríthetni.\' Ennyi baj és nehézség közt olyasmit kell kigondolni, mely. mérog a patkányok- és ogeroki;o, do uom árt uAis álluluuk, olcsósága, könnyű ulkuliuuzhutásu, sajátságánál fogva mind\'11 felett áll. Véletlen eset tudatta vel-jin\', mit kelljen etetui uzon pusztító állatokkal, h. ;:y- irgalmatlanul dögöljenek. Megtanulván oules, veszélytelen és köiuiyű puszlitás-mód\' \'. uidntom mindenkivel jó pénzért^ Igen, jó pénzért, mert oly időszakban elütik, .melyben pénz nélkül seiuuiit uem adnak. Divatos uz is, hogy ilyesmiért privilégium eszközöltessék, LtScbjnáltatnnk u titkos szerek holmi pléh-pixisbe, rápiugálnak néhány patkányt, egeret és csótáut, aztán elárulják a garasos szert forintokért. Nem leiiue tehát föltűnő, ha az általam feltalált patkány-\'és egéritié-reg közléseéri én is gazdug jutalmat kéruék. Ugy do hagyjuk ezt abban, marudjuuk meg a haszonlesés határán kivül és mondjuk el ingyen, hogy mitől döglik patkány és egér a legbiztosabban. Komiti, mQíóssiipptinnak nevozem a jótékony szert, mert véletlenségből győződtem meg arról, hogy attól döglött meg minden patkány és egér, tuoly búlólo lalutozoit. Jó ízűen megeszik, és mivel u szappuubun hamuzsir van, mind felfordul tőlo. Nagyobb darabokban ol kell rakui, hol patkányokat, egereket ezé-lünk ülui,s el vuu érve a ezél ártatlan, olcsó cs mégis biztos szerrel. Ugy hiszem, jó szolgálatot tettem a közönségnek, midőn egész nyilt czivü-séggel bevallottam tapasztalásomat. T 0 r-sánczky.
— (L.*) Megtörtént. sSz-vár helységéből értesítenek beunünket, hogy egy ottani szolgálóleány szerelmes yoít egy mészáros legénybe, ennek viszoiiszerelmél kuruzsláa által vélvén muganak biztesithatni, egy czigáuy asszonyhoz folyamodott. Kz mégis jelent másnap férjével együtt éa a bűvös experimentumok kivitelére egy pecsenye sülő serpenyőt kért; ozt megkapván, u leányunk megparancsolta, hogy az udvart egy vasgeroblyén háromszor fussa körül. A leány hivén ennek bűvös hatásában,hí legnagyobb hévvel megtelte; do megtette ám u ozigánypár is a magáét, mert n^dőn a leány keroste.ökei, csuk hűlt helyüket találta, előbb összeszedvén a szobában többféle ingó-biiigó vagyont. K kUlönös\'szorelom-vadá-szálnak eredménye\'pedjg az volt: hogy a leány félulem- cs szégycuból gyufával mérgezte n\\eg magát. \'
— A t Magyar Theinis* egyetoines jogi közlöny második ávi folyamának második
— Ax IIjonexoxátii állandó vegyes felülvizsgáló bizottság elnökévé Zala és Somogy-megyékre nézve Pécsett l\'erozel Miklós Uaru-nyumegye főispánja van uiegbizva.
A xalaeyertixeyl gyinnusium léto-sitése ügyében mar 1*28 üau kérvény adatott be n megyéhez, 18üll-üeu szinte, talán a harmadik szerencsésebb erediuenyu lesz.
— Csáktornya községi iskolája részére mint irtuk, 1(),<)00 Irt. kölcsöht volt M a kormánytól, ez összeget 20 éven át öOü frt.lkamat-nélküli törlesztéssel fizeli vissza. K jótékony intézményt a megye gyűlés helybenhagyta "s a község\'vagyouara bekobuluztotui engedte.
— ifrfiiiuööiirjúkneküuk, hogy otl hu-mis 10 és 100 foriutos bankjegyek jöttek forgalomba, s oly hasonlók áz eredetihez, miszerint peiiziuteze lek is sokat beváltottak, később jöttek reá a vizuyoiual némi kulönbsóge-és a serio szám parányi görbeségéról.
— llövUl hirek. Dobruuszky hires muszkavozeló, előbb helylartosági, ninjil ud- i vari tanácsos magyarországi jószágait eladván l\'élervárra lette ul lakását. — 32 uj púnzinté- | zet alapszabályai vaunuk\'a\'keruskedeluii mi- "j nisteriuiuuúl tárgyalás alatt. — Kgy fenyítő per Franeziaországban a törvényszéktől a hó- I bérig 02u2 fraueba keríti. — Kismarok álmatlanságban szenved. — Az orosz ezurué Krímben loltendi a nyaral. — Kényei István inarc. 24-én szabadul Ki fogságabol, s azonuul átveszi lapja a „Szabiul Mugyurország\' szerke«ztéséi.
— Kuuedikty József u nílusi utazó kövoljel.ilt.
— Kossuth liazujöveteleért küldöttség készül -Turiubu. — A delireezeni ,(Jsokouai*iszobor lő ezer frtua kerUlt. — Uouuod baja nem téboly, csuk búskoiiiolysúg. — A buioldul országos értekezletének Kezdeményezője Horváth Klek vasmegyei követ volt. — Király ő felsége Ku-dáu húsvétig marad. — Mikzica Kálmán Zág-rábmegyo főispánjává neveztetett. — Wlussics János lelkész Kszekeu, meghalt.— A nugyhur-sáuyi biró lakásán éjjel, ablakon át moglövo-lett. — Lonkay „Lehel Kürtje" cz. alatt politikai hetilapot iudit inog. — Gr. Koglevieh (jábor vadászat ulkalmávul lolőtt rókákat kö-toz.ött lovára, egy még életben volt s a lovat murin, moly neki vadulvu futott, s a gróf egyik lábát a^bozót kiszakította. — A soproni k-száiiii-tolobuuk alapszabályai jóváhagyattuk.
Papírszeletek.
(i..)

"fryv
al.\'n.ia, hogy a feleié^tm mitidsu us|> oly r^SMf,
Iiojo? alig képe* a lábáu Állani.
— M a I »c s, gy ö 11 g é <1 r ó x s a s t i I, s *
r p I in I é il és li 11 gy •< I I á r i «. A napokban történt, li.iuy ogy \'iiisrtonoii polgártárs adasvevisi\' aaindék-várusiiiikliá — írja a Hmjc.H Híradó — térődvén, sgy jill ooiiservsU inalaeaot adott el, irit — liKi-myy .larali liiíorintosoklisn — more patrio bCr-liiiKyolliIrísúlis kvártélyosvúu «l SsagiW v^vén pedig a* öA forintnak bixonyoi városuiikban még folyvást vi\'^l/-ln<t.\'!* inuiiTiiyi\'égbi-ii léliut\'6 a<er«liui vadróasa-rt-iidiiok egyik ropolUarkü tagja, édes epi-kedása*! kOxulcdik a nicguiaUcxUlsuitoU dobogó köbeibe* 1 W*e< kit-- rledéio i. ijliálélia is keriti a |»ró»«l ualM* inján kíilió\'i mforliitusok birtokába jutott lovagot. K* n«..iilisa s inogtettotlllt *xerolmí ábrándok édper i-xi\'liiek lovsillsnáia illán r.iakliauiar sxou ke*erll i.illVdoxésre jiiii, liogy sx éde* porcxekkcl bugycllá-1 isit is iiiiiiiliii\'xtől tovaiílanl; miutáii pedig a báj-virág is jónak l.\'itn tovább bordaui ilisll, a káró* . í\'inlior ieloulAxt tett Kéme u d y bixtoinál, ogyéb% iniiurlotS-\'jell axonbau liem tudott felboxni utbaigaxi-táóil,. mint, liogy a tovarílppont mcxitlábbo* augyvl bájiM sxeiiivinek ogyikúro igéxS bályog. borul. Oe a liálvog <\'b>g elég éult ax ügyts bixloxuak, bogy ráisinorjcu a xxépuein e gvilugéd példányára * elcsípje
üt ax elosipott llxeuogy darab OtOuol együtt.
_
Szerkesztői üzenet.
155. Oy. J. Marion, A hoxxáixdláira ké*8bb risssatérltlik,
150. Ofii. Ituc«n* költeményeiért k<>«x9ueL Igea tajuálom, liogy >^«r*xegeu uom talákosluuk.
15/. U I*. Kővágó-Kör*. A „Hattyúdalt* kü. ixóuettel vettem, 1 mielőbb kOslOm. Stivat UdvOilat t 1Ö8. „Kebévári buoiuxóm* jünni fog.
Üzlet.
Naay-KaaliM, mart. 15. 187t.
A tcrmeixlniények árubaboctálása beáll, ml » vetőmagvak j.\'. állkpotjárai reményt erőiül meg. Sem ugyauaxou uértékbeu nevekodik ax árucxikk«k (•resi-tnége, mely a axomixédtartományokbau luág Mindig balárok kiixé van sisoritva. — Miuden gabua-élék ára ugyauax, mint a ininíi a mull béleu volt. \\xuiibaii jelek látixanak, hogy a boluapi bécsi gabna-Clx.do élúiikebbeu fog kifeJISdul, mit mi a baxsl kvreakedv* vrdvkébeu igeu kiváuuuk.
a kir. tlinéuyssékbo i folyamodásának.hply adatolt, a*x uiküt lolclto és mftUildiHi, a napokban pedig visx-mnjiitt a folyamodás a iiiliiistorluiiiiúl axon leirattal, f bogy v\'mxautiuftuulk. 7
Bgyixomd többet I á t. Két^ornirv/T fogadott ax egysxeiufi, hogy ti többet lát; a fogadás mi\'glliitéiit. Ürült á két "ép xxeiiuiivl biró.
„Megoyortvliu a fogadált, mond ax ogymomfi, mort ón •"•nuok két ixeinél látom, 1I0 ön ciak egyet lát."
— A hirts bajvívó. Kgy- nápolytTnrnu-* M-nxer Tnrekedott meg ax»kkal, kik Arioilol nagyobb .költőnek mondák Danteuál; baláloi ágyán axutiín bo állottá, liogy egyikuok uiflvult ivin olvasta.
— A gyöngyói-i kir. -Orvénysxék. blirtö-nénok eUö rabja axon lakatos legény lőtt, a ki a börtönök ajtó-xaiait kéixité. Miilőu u böitíni kilsxö. .bérc lépelti körlllliíkintvo követkexő koxerll sxavaklmu tlirt ki „Kxt ucm hittem volna, hogy ex őrös vasajtók, melyeket én késxitettem — olősxör i* éu előlem xáiják ol a világot *
— Á t o I d a I f á j á s b a i< ixenvedfl nő öterét nésvéu ax orvo», cx ax egyllgyü előtt igen csodálatodnak, Ivtixetl, » meg nem nlhalta, hogy 0 ixavakat 110 inlé».r.e környoxSIhex: lloloud ex nx orvos, nekem ax old ilam fáj é*\'ö kexemet tapogatja.
— Kítk* madár Jó uíi. Mxlcsiliában egy einbor tömlöcxbo vettetett, mivel öt foleiégot vell, kik mindnyájan jéletbon voltak é^elldne pana«t omvllok ; a bírótól kérdextetvéu, miért létto exl, igy vála»xult, megakaitam tiidni, találok e jóra annyi kUxÖtt. Alig hixxom — felelt a 4irö - - hogy 0 fúldöíí to jót találj, s axért a másvilágra kell vándorolnod, -> 1 a bUuCsuek feje vétetott
— Kgy ss«r.unos<tlcn birtok o iy<\\x .Alföld*-boa egy ftlltann a követkexő beixédel\'miAidja el : Van-e kendnek valiiili fekvő jósxiíga Y krrdi a gáji jegyx-i a mogidixeii paraulot. Do elótf lájdalma*,
,hogy van! r~ felcl^óh-utva a parayt. - Kii.il .»ró-kölio kend V \' - apó»omtól, nyugodjék
békével*! KörllUiuM liteiiiiylro terjed r A l..xoi.y »e tovább, \'i\'o idébb, ciak -ax ágy egyik lábától a\' má-fikig. llpgyhouyí - A bia úgy, éd<M jegyxö ur, hogy ax auyó.om másfél éve fekixik .Auek-m Kell" g-\'udjit viieiueui.. — íját iugó jénága vau-e ? Ax i« van, verjo meg a ciuda, — . majd mit mondok I llo^-hogjrt hát bit »« ug/i ursui köretei*
Vaitttl aspssklstl aesetresd :
Uuda-peili idő IxoréuL
\\.-KnuiMá(ól liudára reggel 6 óra ÍM perc<
UúUilán 1 . 4S .
• r ■ eilve 1U » 43 ,
. Iléi-xbe délután -1 , 18 ,
ellve 1U . öa .
, .Sxombatbelyro reg. ó . .
, Irie.l felé . 4 . 3 .
• \' . « v d. u. i . 23 .
, i\'ragerhofba éjjel 11 . 30 ,
, Mobáoa, Uarc*,Kixók reg. b » 18 ,
. délbo U , 43 ,
N. Kninxiara ltudáról röggel i . 43 .
* » délután 1 ■ *ó .

. IIéviből reggol \'4 ■ 33 ,
ellve 1U . 18 .
. tixombathelyről d. o. 1U . •Jt ,
. Trióit lelól d. u. 1 , » ,
eilvo 10 .
» Prágerhofból reggel B „ 60 , -
, Harciról . 4 . 1U w
délután 1 . 21 .
Ax éjjel U óra at> perexkor Kanltíáról ladufó
Érték ós váltó folyam marcz. 16.
6% metalupies 04.00; 5% nemz. kölcsön 70.-10; lrtüi>-ki álladulmi kólesöu 102.80; bankrészvények 841; hitelintézeti részvéuyok341.—■ London 110.70 ezüst ágió 100.— ; arany darabja ö.2«; — frankos arany 8.80 — kr.
Heti naptár.
Maroilus 17-től 23-ig. 1872.
>»■ éi hvtí-uap Catliollkui naptár l\'roteitám taaptir i
11) A xiidók inegakarák Jéxuit követni Jin. VIII.
1 i Vasárnap F J Fek v F. S Jidloa
IS Kiluard
\\<J Kedd JÓMof Jjxief
Kicotai
Lm Cilltörtök llouvd. ap. lleiiodek Mt
,2j félitek Octaviáu v. 1.00 sü
23 ■Sxombat Victoriáu Kidőli* df
Kolulős szcrk\'csztö: Bátorfl Lajot.
í^yllttór.
, -Azon keiuVcsöt, moly olyan sok orvos áa az azzal elért szoronesósgyógysiker által ajánl-tátik: az\'
illtCSti SZiikiKÍiLSOk
" (l\'liter leitta-HrQche.) .
\' .. - < ■ °
ellen, Schwnjezliait, llerlNHUbnn Kfarsen-«KH«t iiotllieli készíti; bak nála és áz alólirt raktárban kapható. K kenőcs egyátalábán nem turtalmaz semuulélo ártalmas alkrészekot; q legtöbb esetben a szakadását teljesen meggyógyítja. — Ara esuporbau; 3 frt $0 kr. o. ö./ bajor pénzben.
lUktár: l\'esteu, Foruingyi. gyéj Bzortárábau. __
1
Kellei* Igiíácz
Natty-Kanlzaáii, «n,-i
J
Ajánlja gazdagon (elszorult urak-, hölgyek oá gyermekek számára való topán-raktárát, a logjobb minőségikokot a lehetőjutányos áron, .. .
Ugyszinto figyelmébe ajánlani liátor vagyok a cs. k. katonasága t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel- és külföldi bőrből oífogadok és készítek) az árt logjutányo •abban száinitom.
Az\'én raktáromban vásároltaknt kijuvi tásra elfogadom.
Kmptíolilt sein n ieli aasoriirtes Láger ftllor tiattiiugen llernn-, íJaineii; Und Kin-dor-Stillotton von beater l^ualitiit und /.u möglíohst biliigen 1\'reÍHun.
Korner úiaclto icb daa k. k. Militür und verelirungswUrdiges l\'ublikuin aufmerksam, dnss ieli allo liestcllungou vont beaten In- und AuslUudor\'Leder verfertige und prompt und billigst bereebne.
Auob w.ird von mir gokaufti Waare epurieren angenommeii,
Jós/ág eladás.
Kgy :t08 hold szántóföld ^ .18 hold kaszálóból álló tá-gositott birtok Somogyban 1 \'/, órányira a szigetvári vasútállomástól, a korcsma regálénál együtt, vagy a nélkül, igen előnyös fizetési feltételek mellett, eladó. (704 — 8,1) Közelebbi felvilágosítást nyerhetni lioxa Pál ügyvéd ur irodájában Pesten, rostély-utcza 2. szám.
\' Fog- és Májbetegségben izénvedíknek
int POPP
(fiíiT - Ij.
ANATIIKRIN-SZÁJVIZE
nem eléggé ajánlható. Ki ezt csak egyszer próbálja, minden más szájvizek fölé holyozondi.
Ára 1 iivognek 1 frt. 40 kr. Pakolási-dij 20 kr.
Kaphatók: Nagy-Knnlasáti i llolus Jáaseí gyógysxe., Kosonboig Ki.senfeld, Wejlsch, J. és Fessellioffer J. kereskedésében. — l\'Apáti: Tschepen J., Kesxthelyeu : Pfisxterer gyógysxeréas, Hinger M. \\Vui«> Zala-Kgersxeg\'ii t tartó F:. gyógyszerész. Kapronoaán : Werli gyógy-iseréss. Varaidon : llalter gyógysxeréax. Sümegen : Doruer Kajvi. Sióm hathely eti: Pilllcli FcreiirzVa Kudolf gyógyszer. Határőrvldékl Sx.-tlyftr> gyOn. KII.ie- K. 0. Vesspréiuben t Moyr Tusxkau, ugy (Jntha.il Tirádái •a fiáinál. — Székesfehérvárott; Legmaun A. Itrann J. gyógysx..l,ovtis-ileiénybeu: lluiater gyógyss. Kalocsán t\'Horváth K. gyógyszerész. Koe«. keni Aon : Mllltoíer éi Machlold gyógysx. I\'akaon : Flórián J. gyógysx UOrmenOvn i HorvAlh J,8o.Dzeuren<r gyógysx. KaposvArott.: Kohu .»., Ilögl, Halu* és Schriider gyógyss, 8*eg.«xárd: llralnay gyógyix Konyhádon : Krautollii J. 8xigetvárotttHarwarth, Salamon gyógysx.-Kaján: Michilseb Hl. i* llerxfeld fiái, ngy Herxog Ignácxnál. — fécsotl Zsolnay \\V. és K. ZAeli, Hij.nkh gyógyss. KArAdon: /.adobAnixky gyógysx Karciallbaui.KlM gySgyxs. Tolnában : Oraff gyógyss. — Dunaföld-Aroll l.ttkáca gyó\'gyáx. — Sxent-Uyörgyöu : Nöthig —■ Alsó-l.ehdváu K"" By"K)\',x- Kohonciou". Simon gyógysxeréax urakuál.
• Minden nemtetsió ára visszafogadtad, vagy más áruval kloseréltetlk, s ez a legszilárdabb bioiHIfttaiég blionyltéks. •
Olcsó ékszer
ur ab: é b hölgyeit
xett iljarany vagy talmiarany félő fémből késxÜlt ékszer íeloalogcaaé teszi a valódi éksiert,
Fxon, ax ugyno míllett még ason előnyi.yel caalathatik o gyártmány állal, oly Jól van miuden utáitoxva. Legújabb éktzer-táigyak : uj aranyb.il. melyek ax aranysiint megtartják, legdivatoaal.b foglalványhan, valódi ntáiixotl kövekkel ».igy xomAiicxoxva, aminl a foglalván* igényli Finom melltűk dbja 10, llO -HO kr. — 1 írtig, legfinomabbak 1.60, 1.80, S—2.60 krig. Fülbevalók Jj.ár fin. 60, H(l kr l.frlig, légiin. 1.50, 2, S.ÖO. Kgéax g.iniitnrák, midllfik í» mlberalnk : Hl), 1.20, rféo kr., légiin. >. \' ••».- U, 3 ól), I—ö frlig. Karpcrcexek, finomak dbja ötí, 80 kr. I íit.g, le-lin. I.60. 2. li, 3 Ml krig. A legsx-bb nyaklAncx, dbja \'.Hl, I..-H. I.."»•» kr. Kmlényuk fin. 20, 10, 60 kr., finomabb HO, I, l.iVl K, l\'.i».;fé«llk, ujarany fejjet «0 kr., 1, 1.S0, 2. IWrtig. Oylirfik, í«al4konynii\\iliinuxva,-kllli!jifélo utAn-xoll kövekkel, dbja :t0, -10, «), (iO. SO kr. I frlig. I.egnxi-bb c\'.rn-láncxok urakuak, rövid: 60, HO ki., I. I.60, 2 frlig. l.egsxabb Ou. nyaklAncsok, volencxol *latjon t l.lo, 1.80, frlig. MelltGk, urak
ssAmAra, 20, 40, 60, xü krig. Ingg.....bók dltja 10, IÖ. -20. :iü krig.
Kéxelögombok pAija 30, .\'10, 4o, 60, 80 krig. (iallérgomliok 6 és 10 kr. Kgé«i kéixlet legsxobb in^- ít kézelőgombok fiO, HO.kr. I frt, 1.50 krig. Kgy csomó óralllyvlek, igen csinosan össxeállitva: CÓ, HO kr. — I frlig. Valódi aranygyilrllk, kövekkel 1.60, 2, 2.&0 krig. 13 latos jelxetl exUst-IAncx, tiliiiou arnnyiixutl, rövid : 3.60—
Fcnut el6sorolt Aruk e axabott áron és ily luiuösógben vaiása iniiidcukinck érdaki
anynak ■
z él m ara
iii.tl.ogy íts uj gyArtuiAny s«m sVinro, som kiállllAsra nem All a valódi megett, iáit foglalvány.té.l it fixeltti kell ; igy a logujabbat gyakrabbau bo Isbet sseraxni. Még a sxak sinber is m
4 frlig. 13 latos jnlxitt lioaaxu nyaklAncx 6 7 fiiig. 13 latos oxOst einlúny, tllxbcn ar.iny.isva >•\' xoináncsoxya 2.W» 3 frt.
Legflnomabbaii kiállított gyémánt-ékszer Kxálul maga a axakérlö is csalódhat. Kxon éksxer valódi exilnbu van f.glslva arsny.iljj.il és tövei ellátva, ax után/ott gyémántok mind liliom, csiszolt hegyi kristályból, mely soha nuin ve.Mi élénk fényét ; uiáa drágakövek i« felimnerhetlenlll utánoxvák 1 melltŐ : 4, 6, ti frlig. I pár fülbevaló : 4. 6, ll frtig. I pár kéxelőgohib: 4.60, 3.60, 4.60. I dl>. uri tff : 180. 2.80, 3 4 frlig. Oyúmánt gyUrUk, arányból, 1.20, I.ÖO. 2,3 frtig. Keresitek és axlvek, mint. nyakék 2, 3, 4 írt.
A mindig illatos ékszer, indus növényükből,\' molyok,leyné-•zetea illatjukat mindig felitartják s legújabb divat sxerint formálnak. Ka ékixtr, iliixen. got illt-tölog tiilhsladl.aílan s illatja végett igen kadvelt. Ila egy hölgy, .-ki ilyfélo éks/orkéixletet hord, egy terembe lép, ex néhány perex. alatt oxen ékaxer illatjával lelik meg. KI.I.5I I melllfi 80 kr, 1 fit. 1.-20, 1 60; egy pár fülbevaló 80 kr.. I f.t. 1.20, I 60; egy karperecx 50, 60, 80 kr., I frt, 1,60; egy nyakék 00, 80 kr.. 1 írt, 1.60, 2 frl, .2.60, egy ilri óialAticx, illatos I frl..40.
Díszes, divatos és hatásos ax üj rokoko-ékater, melyet
köxépkorban ctak liercsegi nxemélyisé^ok hordtak; egy ily éksxaf axonban as uj divat sxeriul átalakítva, axép, lufiteljos ékszerré vAI> — Kgy késxlllék : melltfi ét lUlöufUggö 2 fit. 60, 3 frt; legfinomabb 4 frt M, 6, ti frt; emlény 1 frt 60, 2 frl, 2 ÖO ; legfinomabb 3, 4, 6 frt; egy pár l.ajtü 3, 1, 6, ti irt; egy keresxt nyakékUI 1.80, 2.60, 3 frt: karperecx, disxes, 6 frl, li frt 60, 1 frt 60; nyakék, diixea 3.60, 4.60, 5.60.
A fekete Cliirló-ékszer. Kxvtr uj divatú ékaxer kOvei a \\a-lódl ruta formájára vannak kösxörUlve, s enuak folytán külön.Is háláit gyakorol • mégis bámulatos olcsó. Egy kéaslot, melltfi éi fülönfüggő 30, 60, Ho kr-; egy uyakék l-, 2-, 3-soros 1 frl, 1.60, 2 frt; egy pAr hajtű 16,26,30 kr; egy fejék (Diadém) tiO, 80 kr. 1 írt 20 kr.
A divatos fekete ékszer, finoman, logaxebl. mintára és tartósan kéaxitve üvegből, jelből, lávából, bivalixarvbóll kaulaukból: egy htelllO 20, 30, 60; 80, kr., 1 frt; egy pár fülön,fllggü 26, 35. 60, 80 kr., 1 frt; egy karperecx 30, 60, 60, 80 kr. 1 Irt; ogy nyakék 60, 80 kr., 1 frt; egy rövid óralánc* 16, 30, Ül) kr.; ugy nyaklAncx 30," 80 kr., 1 Irt, i\'gy inggnmb 4 kr.; egy pár kéxulö-gomb 16, 20, 30, 40 kr; egy lUxüíésd 20, 40, 60, 80 kr.
alólirt raktfrUau kaphatók, Mipduu, raktáron tartandó cxikkskröl sxóló árjegyzékek jngyvn adatuak. - Kgy ily Arjogyxék Atol-
FllIEDMANN A. díszbazárja B ó c s b eYi,«> Praterstrasse, 26. szám.
Kászcdéstől mindenki óvatik!
Azon nngyszántu hirdetmények közt, molyok különösen órákra v-Onatkoziiuk, némelyek igen eziezomásán é kerítsék. Saját érdekében óvakodjék mindenki oly órák megvételeid, melyeknél az óladé részérói kielégítő biztosíték 110 idóben akár visszavétetuek, akár bocsoréltctnok, mi a jolo a le^tszigorúbb bocsUletosségnok. . - •
azon számítással vannak kiállítva, hogy a vidékieket háléba i nyujtatliatik. A tólom megvett órák tetszés szerint minden
AZ ÚJKOR CBODAl I
azon kitűnő érák, melyok két évi biztosíték mellett adatnak ol, kővetkező csekély áron,.nagy lorgalom kioszközléso végett; ez okon sonki no mulaszsza ol az alkalmat, ily nélkülöz-hotlen tárgy megszerzésére. v . «* . •
Minden ór&órt Jótállás váll&ltatik, agy mint órásoknál.
Kgv igon sxép I. r o n x ó r a cmailos cximlapp kiállított nagy alakú p o r e x o 11 A n ó r a 2 Irt 80—3 frl 20 s v a j c s l faragvány nyal -s órQUtéaael 5. ti. 7, 8 frt. Hal. ó r a lókban s ébresstfivel 6 frl; jól sxabályxolt aváje/i xiebórák ingaórák 8 napi jirmfivel, egy 30 hüvelyknyi liosaxú disxes sxekr,
i^ry hengere hri> n o m 1 nyoxva 14 frt 60 kr.; a >n o r I k a i -1 u p I e 6 rák, különösen finom s fára.UAgo* miinkil "KX. hugy a gé|.exetet látni I. het, anélkül, I féle, itt meg nom novaxett órák ulcaóbb áru
1 frt SO kr., ugyariax finom cmail-p^rexellAitból 1 frytiO kr.. ugyanaa óraütésiel 2 frt 80 kr, é brosst 6 vei 20 krral drAgAhh, sxépen , ugy a nai igei. dlsxos kállitAsban ó r a ü I a s s ul 3 ül 1)0—4 írt 60 kr., ugyaiia* f e s\'te 11, a x A m I n p p a I vagy a r a u y k o r o t b e u vagy Ion-óra bronzból, ilv<gLoritékkal a állványnyal 2—2 frt 60 kr, uagyobbak 3 írj 20 kr., 4 fii 60; egy legjobb sxervexetfi angol- ii\'laxó-jótállással, csinos foglalványnyal, és uj-árauy láucxcxal 4 frt 60 kr. Minden ssobáuak vagy leremuek disséUl tt;Igáinak a hiros béeai i; ilyon óra csak.járművel 151 frt, Utötnllyal 28 frt.
kel- vagy sxabalói fit 60 kr.. rák, kell\'"
A n o 1 zsebórák
« (prHciaion), infivel, 6 évi jótállással .pontos járásukért. Kxek a legbixtosabb órák, melyek eddig kiAllittaltak. yanas araiiynyal cdxve -10 frt 60 kr.,\'kri-lályllveggol 10 frt 6o kr., aranyoxva 11 frt ketiC, borítékkal, savouei 13 frt 60 kr. ; ugyatiax megara-ifivel, ezeknek ára e/.cIBtt 40 frl voll, most bank 18 frl. — II ö r (j o h y-ó r á k, .dlsxcson kiállítva, kri«tályürogg,| tft f,i 60 kr. — A n g o I u. «-darabja 20 frt : K « m » n t 6 i r, kulcs nélkül 12 frt Wl kr., ugyauas a legfinomabb miiiőségben 14 frl, ugyanaz legújabb ketlfis kri.tályüveggel, malitok 10. rta\'J kr.. ugyanax, legbi.o.naf.h horgony 13 frl 60 kr. -r Hölgy órák finom és dl.xea; dbja 12, 16, IH f,u Kxokon klvUl inindo.t-i adatnak, mint máshol; egy jó ixabalyxotl napóra irányt fi vei, xsebbeu hordható s mely után tuindop\' óra Hgaxitható, 26 kr.
uinde^Tnils i
Oralánczok talmiaraiiyból,/legújabb, pompás mintákban.
melyek a valódi aranylAnoiok Által sommiben sem sx\'orll\'lalnak háttérbe, itivel axok mintában tökéletesen ttlAnoxva vaunak I db. rövid IAiicx 70; <H) kr, 1 frl 20. 1 frt lío , 1 db. legfinomabb infi 1 fit 60 kr, 2./2.60 és 3 frl 60., I db. valódi 13 lat..* exiist-IAncx. lilxl.vn aranyoxva 3 fr» 50, 4 Irt.. I db/valódi 13 l,eg»xebb mintájú emlények 60, 80 kr., 1 frl, 1 frt 6Ö. Emlények 13 latos exIUtl.GI .2
Mimloz ivuthIííI\' kapható: FlilKDMAN.X A.
FRIEDMANN-réle
legjobban bízónyiija, hogy minden, versenjt. élén áll, és tlaczára, hogy rtz árt 1 pár harisnyakötő. 6 , 12 drb irón. 1 xSebgyásxer. •" 6 , ldrbtömC, 1 ovfikanál ércxbCI exllslöxvc. 5 . a legaxel.b fényképek. I drb ssép óraláncx. 5 „ 1 drb axlvarlcvágó. 1 darab gyertyatart...............
1 kr. 6 drb jó réxtoll. 1.2. tolltartó.
1 . I . Irka. .
I, 2. 3, 6 kr. különféle illatoxi balllxjátók.
2 kr. 1 kávéskanál 6rcxb.11 e
2 ki. 1 drb finom pipere sxappa 3.1 t\'iélixerU kulcstartó.
3 . 1 rb konökefo.
3 í, 2 könyvecsko Havanna-sslvar papír.
3 kr. I drb kextyUéacxipCgomboló. 3 , 1 . vakaró-guinmi, 3.1. örököa naptári 3.1. beflIxtWgép. 3.1, finom jegysékkönyv. 3 . 1 , Illatos pecsétviasx. 3 . 1 , pléhlAlcsa. 3,1, finom xsebgyúsxerviaax gyertyAval.
3 , 1 üreg béesl tinta.
4 , 1 drb elegAna fényképráma.
4 , 1/eatéklAdAeaka 12 íoalékkel
és ecsetMl 4 . 1 rSf kanóex. 4 . 1 exdstöxnttgyfiaxtt. 6 . 1 drb xsobtukör. 6,1. sxAjhangora.
üvegből. 6 . I udag legj, ércxliaxtilóaxer.
5 . többféle jalékkxer.
6 . . társasjátékok.
5 , 1 drb szép képeskönyv ssö
\'Cggi
. 1 drb szép melltfi.
, I . cxélaxerfi KeltemUtató.
. 1 . sxép gyllrfi.
. 1 . kAvúa lAlcxA.
6,1 . finom kéatart.V.
. 1 , finom gyertyafodor.
. I , glycorin- vagy növény-
. I drb finom hajkenőcs.
. I tüxíí fé.ll Kauu. hnkból , 1 legjobb fogpaszta,
, 1 pénxtár plébből.
, 1 pár nadrágtartó.
. 1 drb szép plélitro\'mbita
. 1 , va.láax vagy jelsip.
. I . sxlvartárcxa uj és cxél-
, 1 drb papirtXk 3 drb pecsét-
araitysxin mindig megmarad. 3 frt., 1 db: hosSxá nyaklAncx, velencxei, 1 frt 80 éa 2 írt:, 1 db. hoasxú legŰnoi —. „„-„iá nyaklAncx 6 frt 60- 6,frt 60. írt-60, 3 írt. Kgy bókot \' .........
tbb lufi 2 frt 50
órafityolók ti különféle ékárutárgyból tiO kr. \\
uj, nagy diszlmzarjában lőcsben Pratorstiusso 20.
Krajozaroa hlrüetóae ~ \'—
czikkok l>otom ^onHiirdotvék, minőségök^mégis inindei^várakozást messze túlhaladja.
■ " •• 25 . 1 napóra jól regulAxott.
10. |
•r\' „ I drb
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr. különb sxerok ajándéknak nlkal nők, urak ét gyermekek
5 . 1 tucxst fartlekeies b/írbCI. 8.1 gyormek ór.1. \' 1 pár cxérnakextyfi gyereknek
\' sxép selyem Uribojt. 10. 1 . jogyxéknaptár. 10, 1 akaiulya 12 fin, fealékkel. 10 . 1 tajték ssirarsxipka. [0.1 kés (let melltfi és nilbevaló. 10. 1 llveg legfin. illat. olaj. 10. 1 olló lAuez. 10. I tüxőléall bivalaxarvból. 10 . 1 jó"xár bőröndhöz.
10. I hüvelykmérő l.écai és frau-cxia mérték sxerint.
10. 1 axép legyexő.
10. I pár kAvéacsésxe, purcxel-láiiból.
10. 1 csemege tányér ,
10, 1 exélaxerfi ixivargép.
10. 100 drb varrótű.
10. 1 jó pénxtárcsa.- \'
10. I pár gyerii.ekharisnya_
_ 1 pip* axárral egjfltt,
10. 1 tajlékpipa.
10. 1 i\'xukorlyntö.
10, 1 fllgőgyuaxer.
10. 1 öv lackblirböl.
1(,. 1 linóin arauyl.ronx tnedailloin
10 , 1 axép órátok,bársonyból. *v
-i0. 1 aárkefe.
10 , 1 finom késxlet gomb, ingelS, \\ késfodor it inggallérral. IO-,, 1 cxélsserű dugasxhuxó 10 Cxeutimeter. 10. r^iiriiótixoloncxo 10. I jHlló acxélból. 10. 1 x.inVvalódi bitrányból. 10, 1 OvcglejobbJoltvix vagy folt-axappan
10, 1 sxépon.lillözOtt báb.
10, 1 fogkefe. i
10, 1 finom fodriló féall.
10 . I pár divatos fülbevaló.
10. 1 légei erő* hajkeniies.
10. 1 kötőkosAr.
10„ Itkdrb jó fogvájó. 10. (J fuhaporoxó.
10. htUrtfodoritó fából.
10 i \\ divatos órálAucx,
10, • " .......
16 kr, 1 pár nagy erős uri harianyi 16 . 1 p. női nagy erőa harisnya. 16 , 1 l\'lai.l sxij.
16 ,. 1 késés villa.
15 •, 1 üveg fiupin illatssér.
16 , 1 . valódi köitiivix. 16 , I finom olló. \' I
20 . 1 pár czéruakeityU urak sxá-
20 . 1 üveg folyékony enyv bide-
gon használható. 20 , 1 nagy hangóra. 20 . keuyer kosár drótból. 20 , 1 fejkofo jó minőségű. 20 . 1 atebhévíqér.\'í reguláson. 20 , 1 oxélazerfi\'kextyü-tágitó. 2(> . 1 finom ssebkefo fésll és tükörről.
20 , 1 pár virágcsokor porcsel-
lAliból - , r .
20 . 1 jól áUxerésxi távcső negyed
mértföld lAtorövei. 20 , I jó angol borotva.\' 20 , 1 pár erős hosssu női haris-
10 , 1 ssép varró párua srólTál, 20 , 1 pár nadrágtartó. 20 , 1 késsiet evőosxköx, kés, villa és kanAI. , 100 drb levélborlték.
2A, . 1 fénykép album.
26 . 1 sxemUveg lAtax. llveg.
30 , 1 bovAsArló koaAr.
30 , 1 s\'xabadalin. kösxörlllősxer minden vAgóixeraxámnak.
30 . 1 legújabb angol sxoptaló, mely állal a dajka könnyen melliixhetővé lesz. , rföldgömb.
, 1 gyormeksxInhAx képalakkal , 1 nagy oskolatáska sxljjal. . 100 drb finom levélpapír.
60 , 1 napernyő.
í frt 20 kr. 1 jó nagy esernyő.
1 . 30 . 1 axobaóra jól regulá-. aott, 4 évi jótAllAvnellett.
2 írt 80 kr. 1 egéax késsiet iróesx-
kös bronxból, mely 10 darab-ból All t 1 tintatartó, 1 lovél-nyomó, 2 magas gyertyatarló, 1 kési gyertyatartó. 1 hévmé-r«, I gyusxer.lóratarló, 1 tolltartó hamutarló. Képoi Arjegyzóke\'met, melyben sok exi-r csikk följegyex ve van mindenkinek ingyen és bérmentve beküldőm.
t\'ltlEDMA ,VA\' A., Bécs, l\'rateratrasse ijti. ai.
FOSTER W. es TflRSfl
Unconból, Angliában-, gazdasági gépgyárosok,
(754-8,2) ajánlják szóntakaritó
mozdonyaikat,
l javított és Magyarország részére czólszcrűen szerkesztett (
, g ő z c s é p I ő g é p e i k e t,,
J malmaikat, fa- vagy vas-állványon, \' kukoricza-morzsolóikat és
5 Eggcr Codciii-iiicll-labdacsai. 5
Több ón-óul tekintély által meghisértv^ é* ajánlva, a legkellemesebb, legkitűnőbb és leg-bixtosat.h gyógy»*or inhidouneinfi chronlfcus, gége- és tüdő-hurut, köhögés, rekedtség, torokbajok és elsyálkátodottsígnál. A t. rx. kfixöiiség kényeiméra éa kívánatára, labdacsaim
Belus József ur
.-vógyiixcrtáríban, eredeti árban 25 kr., 50 krért kapható KagyKaiiíxsán.
HGG\'Ull ADOLF,
(7M--I) Krssébettír 3. *
Egger A. urnák, Pesten.
idéztek elő, hogy •oxuilnol legjobb köaxiSnetom
Dr. Klein Fülöp. Ügyvád.
s Hogy a/, (in állal késxitott (.\'■\' ir.flklldtuk, özönnel .bitelosikuii út Stadler István,
földbirtokos. KJ* Megrendelések ciak két
ajánlón
M ö s i m e r,
nstunkereakodő a .Monyafaxonyboa." nálam, ugy raaládomnál a legjobb ball li\'gniulcgebhuii ajánlom.
Stelnhnrdt Antal,
hiíxtulajdono*, egyetemi utexa 1. ix. .ével küldetnek. "WM
szecskavágóikat "^Jfl^ l
stb. stb.
Iroda cs míílicly: gyár-ulcM 33. Pesten. *
Alullit ln.k«ilk
Fiók-Üzlet: Kasaan,
Erzsébettér 4 sz
Fris erfurti kerti vetemény magok. Valódi stájer lóhere. Franczia luczema. f
Angol és franczia perje. Burgundi répamag. Vízhatlan mész (Cement). Gépekhoz való faolaj. Paraftn kocsikenőcs. Czukor.kávé ós mindon fűszer félék, Friss ásványvizek.
Nagy-Kanizsán
Rosenfeld Ad.
kereskedésében
nagyban t-s kicsinyben olcsón kapható.
Nyeremény a tőzsdén. TŐZSDEI SZÁMÍTÁSOKAT
•tsköxölul oly kötelezettségek alatt, minő ílönyt meg eddig nom ifílj^lhattak föl.
1, Magatálláiu és ax /Ixlotl.e beavatott egyenek megbízása állal, vagy a t«bb»«8r képződő ártxBk-k«ut8, ét árciftkkeiitő tártiilalokbanl részvétel állal a ezég gyakran az >n helyzetben vau, bogy a t. bito-mányzóknak gyakorlati tanácsot adhat, hogy mely hitelpapírok esnek b trxei változat alá, ■ raolytkkel a miudeukori tőztdirinyiást nyereményre íerdilta. »
2. Napoutai Waiámitoláital a hivatalosan jegysott péiwárkeletuél, molyhos
200 ti-t.
elegendő, hogy mindönki 23 darab értékjagygyel a tőzsdei apecnlatlAban rétit vegyin.
8. Minden általam vátárolt hitolpapiruak lio.ni tz(iktége« inogveltuek lenni. 500 frt tedoxéisel mind addig hoatiabbilás alatt maradhat, mig a kívánt exél elérve nlnc« út ezért otak 8 perexont számíttatik. Kisebb fedéléinél a hotixabbitáa tőxtdosxerllleg változik naponta. | 4. I odáiu l. biiományxói, Kik a vidéken laknak, minden jolontékenyobb otoményről táviratilag
I értesíttetnek.
t frtlAl fölfelé (769—3,1)
7\'/2 percxenttel s három napi felmondással
szvéiiyjcgy ^ely gyor.
Orsz. szabad.
ESZKÖZ-ÉSGÉPGYÁH
Győrött,
vároaháx-ulcxa, 308. sx.
Miután a nom rég megnyílt magy. nyűg. vasút áítal Zala- s Somogymogyó- { vol oly gyors összeköttetésben.állok, ajánlom az ottani nagyérdemű közönség becses figyelmébe a már 1845-ik évtől fogva fonálló számtalan mintákkal és 3 évo óla gőzerő- 6 mindenfélo segédgépekkel ellátott eszköz- s gépgyáramat, moly nemcsak min- I donnemrt javításokat elvállal, hanem megrendeléseket uj gépok-s gyárberendezésokro | is leggyorsabban, legpontosabban és logjutányosb gyári áron eszközölhet, s igy a fő- • városi gyárakat, molyok sokkal távolabb fokilszuek, uélkUlözhetővé teszi.
Különösen ajánlom a nagy é. gazdaközönségnok legczélszorűbb és legújabb ^
Qarrett-féle vetőg;ót)elmet, ^
ekéim- s szónagyüjtőimet,
különfélo szerkezetű és díjazott
járgány cséplőgépeimet, hz ni m a r ú z 6- s N1 c h o 1 s o ii-félc rost á v a I, U^T" kukoricza morzaoMimut, "Tfcg szecska- s répavasóimat, zúzó-, daráló-, 8 őrlőmalmaimat tisztitóval,
i továbbá
tésztasodró-gépelmet, gépkutaim- s tizedmérlegeimet, "
szóval mindennemű gazdászati s ogyéb készloteimot
(762-4,2) «legjobb rcmlsxer után. ^
I Egyúttal fölkérem a íeuiiomlitctt n. é. kózönségot, mind az uj cséplőgépek tIá
\\ megrendeléséi, mind ftjárgauy- s gőzeséplőgépoik javitásiira nézve, becses mogbizáso- ^
r kat ínég tavastkor beküldeni, minthogy később a munka szoruluága miatt nom va- yj*
gyek oly képes, uiiudon irányban illő pontossággal meglelolni. uj*
Magyarázó képes árjegyzékek kivárStr* bérmontesou szótkUldetuck. — ^ Gépeim jósága- s tartósságaért, — mi vidékeioen^offiggé ismoretes, — kezeskedem.
.« SW
Kész tisztelőitől lá)
Stáöel Kárpit,
Györütt, tavaszszal 1872. \' gyártulajdonos.
§
tói 9 i ff ff ff ff
ff
kamatotlalik.
Hogy
i eredni \'ny ércthoi
sekély betéttel U majdnem ivo \'elég világosan be.xél, e
harmadik speculáló-társaságot
100 rÍNitvi vővel

már alakult e
sak 20 frt fixelendŐ minden ogyoo ipegtiirléii) roudexkedét után kiiratili f<Sg. díliatik • mindon résxvevíivel tudatik,
vény cgysxermindenkorrá lUl^írt; a liojegyxi tUliio poregont< IUt résxlot lixetési ide l\'-gy 7000 irt mindenkor liilr/.oi-irányxá.
100 darab sorsjegy
vásároltatlk, a sxámok kn*«llelnek. .V «or«jegy nemét a löl.bség határozta meg.
Mind kftxiiiou játsaikj a nyeremény a résxjogyek sxerint losxtatik ttét, axétosxUskor mindönki egy >>r«deti (orsjegyet kap, Mliideu osiuált UxIotrSi minden résxlvovő ér:eaillelik, minden hónapban atáinadáa él pi\'-nxlár rsináltnik, s a hasion sxa><ad rendolkoxésre adatik. Minden hat hónapbin felosilik a táriuág • ujluM nlakittalik. Minden résxtvev.\'inek joga "van a k .uy vöket x kassát mogvingálni naponkil. A lirsulat ilxlelénéí nem siámillalik egyéb juulík, mint a tiaxta nyeroíf Miyoó\'l 5VP- Amint a 100 réixTÍuyes aláirt, i társulat megalakul, mindönki órlesittolik, hogy három folligyell; tanácsost bixxon meg.
Kik a börxohelytöl bár távol vannak, mégis gazdag nyereményben résxeslüuok.
Kivonat a szamadasjelentósböl
Mindon 100 bofíxotett részvény után ax általam alakitól! a vitelt apeculátiá. \\ _társaság egyet tagja \'
20 forint
hónapban a v. ghex vitt llxleti iniili t jől-
PLACHT J. B.
Comptolr fUr Fonds-Speculstionen an der k. k. Wienor Uörse, Wien, Stadt, Renngaise I. 2. Stlge
% KAMTZ C.,
|jk papír* és díszüifidru; koresfeotlése
^ Pesten, Deák Ferencz-utcza 0 sz.
Ajánlja dúsan folszoVolt raktárát iró- és Irodai szorokből a legjutányosabb gyári ár mellett, u. in.:
Levél — irodai - és csomagoló papír, borítékok minden nagyság- és minőségű, szalmapapir, boríték irodába igen alkalmas; név, jellem és helység fekete nyomatával; IOUO db 6 frt. — ügyvédeknek irodai papír, zöld-, chamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költség-jegyzék, nagy ki válasz téka.
TeljfNPii felHXvrcIt Haxlali irót-aiküí lcKllin»iii«bl» brouce- é» viinból 3-, 0-, ÍO-, !.»-, 30 frl n It\'Kfliioiiinbb.
Váltó- és okmánytárcza, magánncdvcsitü, dombornyomó-prés, levélmérleg. *•\'
Levélpapír ós boriték a legújabb szines monogram-mal leszállitott ar mellett
Legújabb, nivjegyzik 100 darab fiO kr./l frt 20.; eghz 2 frt 50 krig; valódi franczia brillantin papíron.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati kön>vek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
A hiiHvéli aiini\'pekro ajánlóin jól rendezeti raktm aiuat, miiidciiiieiiiü illatszerekből. Mlliil^vUjjKaii do Cologno) pipere- «•» Uézi Hzappanból, egy-hiernnilnd illiilHíerhez vnló fecakendczöt.
Levélbeli megrendelések rövid idó alatt, a egpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek. ^ «
GÁRRETT R. és FIAI
Le is ton, Suffolk, angolországi gépgyárának fóiigynöke
KOTZÓ PAL,
f0f~ jpeaton, V él, o z: 1 u. t, 39. hzó, txx alatt.
njiiulja
e gyár tyabb s javított gyártmányait, és pedig:
7IÍÜ—li— 1
világhírű
vetőgépeit,
gőzmozdonyait ^
cscplőgépcll,
malmait,
.MíijjTvan-i-szií^ vis/.i.nv.\'iiiiak lei!jn!,lmi uu-fflV\'lulö\'
Sa.mueiBon éa társa,
araié- és
kaszáló-gépeit,
és kéri a t. cz. gnzdiiközöiiségct, miszerint becsüs megrendeléseivel it eleve szercncséltiitni szivoskedjek, hogy igv minden kívánatnak megfelelhessen. Árjegyzékek kívánatra bórmentve küldetnek. "US
N ••
• Einzlg tn ihrer Art in Európa J
2 l.t din Rrn.at., ,i,]>pir£.tu>R.xelrlinulc .Vali. q
Skais. kön. llor-WAscbcfabrlk *
3 des E. Fog!, In Wien,
• Nleüerlagen:
MartahUf, nr , •!
Hsuptstrasse ZO, j \'ftxain Krxhcrxoy Kart",\'
•li .«lrctixate SolldltAt .ind .ml jojeiu Ülueti. »x anre o.it 5j
•litliclini Preia c< bei ilir. r ,Mn«.eii|.r., dm-t.on .laliiu ge- J!
dai iio .lem Kxporte, Kngroi- amv.e Uetailverkaufn J I
,l.r ...■„.I.....I/.II ll.n.llnr e.r.eiclil>..ri«. aiiaiér.ir.lnm. Z
:
Wajdits József
könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanissán mogjelentés általa minden hiteles könyvkoreakedésbon kaphatók:
S „Raj ta fi uk, vigadjon k!"
• . IV-ilik uj, olctó ki«líi. Ar» üti kr.
V ,, i ____ l _____l _____1. la
•25
í lich üillige. und Kent.*,
lellui
Kngl.
aen.let und Nicht| t\'/i ifí\'on ■ llemden krhgeii, achftiK
ii pruu.pt x
„Rajta.leányok, mulassunk !tt
Mulattató kézikönyv. Ára 1 frt 60 kr.
„IliiIljuk a szép szót!"
Magyar felköszönte (toaszt) könyv. Ara 1 frt í>0 kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ara i)U krajezár.
ii (bei h
vllichor lloatellungli 3.60. t)a»\'
u II. I. •
^ ollick u, i .oll, j,
J Kleganteite und m Humbnry.l.einen Jlerren-
a i/<-Hir/f;jvllul.u.iilai.gai.*UKel.ei.,: "\'"
a xu tl. 2, .1, I, 6, 0 die allorbvateu. ^ Uutskriiyen, neue.tei Ka<;on,ju-4
• per i>l»d tl. 2, .1 - I H. (»lal.umíaug|r/(\'.r \\
4> llrrrm-Cravaien oder uo
• tonbinden per Kt.lok 76 kr., II. 1, »u «.
• 2 »»■ •»-»-\' í Seri
DamciwIrUmp/\'e n t\'tuuuocken, d« ti — 10 tl. Uiu leiuateii JMliicninlctler xu
1.6u,
ab.i.che, oder ungaruclie Ka<;ou. !
Wollenn tíeaundheUs - Ja-) ekeit <u ll. 2, a, -I, aua neiile tl. \'i, i,j gcpolxto oder geivirkte l\'nlrrlio- \'
Unterrőcke xm Por- J ___
intem Kuek-Üaichcnt- S I
.......• A LEGÚJABB,
• \\K SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETÉS MELLETTI MEGSZERZÉSE ERDEKÉBEN. \' ■ \' Az eredeti sorsjegyek csekely részlelek fizetése melletti meg-
, . Cl | szerzetének mrtdja a« ujabb idftuúk egyik axon ha,xno, In. Vménye, \'" i\'*" # mely ultiilánoa eii>iíiVrév<íV« \'éa legtágabb törjed/.re talál, én valóban\' érox-^ hietK axllk-éget pótol, minthogy mindönkinek takarítási blztOiltAsSt <U 0 i tartót sierencséjeneK megalapitá.iU lehetSví teaxi, a mint exou axakmában « oly gyaVran eliltordult.
« | A reioóny 6» ama kellem ily OSCkély havi fizetések Által Sokat
9 I Igérö tőko birtokába jutni, .\'•! axti a takarítani hajlamot éa ax ember ily uiu mén ® módon folytatólag sorsjegyet\'szerez, mii egyszerre venni egyhamar el-
JlaaMiűiwr • nem ,ök®" roa»ál K,\'r"."k ..................jsvitá.a tilkélye.lté-
. -_,,\' A I "ere ii anyui; a ré.«xlcti\'orajogyvk axakiuAbau l.« ugyauaxoii iparkodix é«x-
\' \' \' 0 \' revehet-i, .\'•« a t. kll/iMinA* már kUtliifále iiámvetéiek\'et iimer. Mi Is azok
számát ezennel u,]«l szaporítjuk, mely ax eddig léteinket előnyre uó/.vo teteinexeu tulbaia.lj ., m.wl egyiOnt a .orajegyeknyk ré.xlotlixeUx általi meg»/eix.\'»e exéljat elérhetővé tusxi, má«reaxt a nyeremény valéaxinüaé-
í.ehivn- \'J\'ascIieiMl-
b Hallat Tftchvr
1 Lrliicii-Tlnch-Oariiitar \'
r 12IV,
.|.)xull.ú
• Lehint - Ita m te glatt, xull. l.fxt.\'.M
^ tl. 2.í»0, aowie liebM
" uaatl gel
ii l\'ilrbiyvs Ht tlzi uu, J
ll c. 1- d. •! llumluurn-Lcln- • j

\\ 3,3.60,4.6, .oaucliallerfeln
! r.7,"aüeb «p.uiu!"ü\'d"
► ltamen-Maciit- odor Hintcr lo—|-» Kllen vorx
► hejaUva mit langen Aeruieln xu Ü.loáfJjctnwainl
lam- • ;
I J, 13, • I •
»«- fi
\'iO darab h-f/Jobb en legkedveltebb novt\\)eyy 10 miliő forintnyi főnyereményeiben ént körülbelül 100 hitxsiilban réHxenU.
.gyek m. g«erxéaéu.\'l a legtöbb-..aélyekot igérők vál.ilatandók
i iiiírl
.luk a
mugy. kir. köloson-soriOogyekot
1800-as állom- „
400 frankostörök „
vo11tink melyek ara, Játéktervük i* értékük miatt emelkedésre Icatöbb kilátással bir.
Icgjuláuyoab fellé
Kundmachung.
Wu,\'«n AmbiU\'und Vergrösserung der h\'abrlki-l.okalutten Mr iÜe nXrhit. Wiener Weltausstellung vrerd.n xXmmtllch. Wahr.n-Vorrlth. der g.fer-tigten Leinenwaaren und.AusstatlungvFabrlk wegon m8glich»t .«chneller KK\'toiung der LokalitKten lief unter drin *Kraeugudgipr.l. v-r\'kaufl. In tlerUnksichtignng deJ«en, alt ti der gefertlgt.n Kabilckileitnu; -laran gv-legen i«t, jeden .Inxeluun aemen geelirteu I\'. T. Kuuden a.ieh tfir kllnftfg hiu sieti tu xichern, wird der KITektolruug elitei ja,len Auftragex d,e gfftnte Horgfall xugewendef.
(íratis-Aufgabe bei licjchuungsbeitrágen ^
on je d. lift 12 Stílek l.eiuviitilcher, on je tl. 60 1 I)ama,t Tisebgedeck fUr lü Perionén, on je fl. 75 12 Stílek l.eiiienllrcber u. 1 8t. Koth ou je tí.100 V2 8tUck liaudtilel^er, 12 Stílek I.ei
Damatt-Scrvlelton. - «
Ptel8 - Verzelohnlas
nter itrengit* Oarantio für rniuei l.elnen und, voixllglicbate yualiljiten: HtUek \'/«• Leinwand xu 30 Kllen ll. 4.60, tí.OO, 7, II. 8 D 9 ;\'.0 die teiiiito. \' \'
. »/« • Letnwaail 30 Kllen fl. », ü, 10, 11, J2, 18,14 die felnit,., . „ •/, , Hollinder und Irlilndor, 40 Kllen, fl. ll, 12, 13, i4.Mft. IS die feinato.
. »/« • Hollánder und IrIMnder, 4ű Kllín, fl. 16, 10, 17, 19
die teiuale,
. 74 „ IrIMnder und Blelefeldsr, 60 Kllen, \'fl! 26, 29, 33, 41
dl. feinitn.
. */, , Rumburger, 61 Kllen, fl. 26, 3o/36, 3a, 42, 60, 66. die feinate. / . ■
, \'/i . M 12 Lelnlllobír obne Náht, fl. 34, 37, 40, *>),
48 die íelniten. / \'
.. \'/« » . M Canavas alle Farber, fl. 4.60, C.7ú 7.60, 8, 9, 10, 11 der feiiiite. 7
Schnűrl- oder Plquet-Barohent fl." 10,00, ill, 12, 13, 14 der fehiate. „ Chlffon oder engl. Soblrtlng, sO Ellen fl. «.5o, 9.6Ó, 11, 12 der feiiiite:
Tiscllgedecke, Zwileh odci Daáast:
rUr 0 Perioneu fl. .\'», 6, 7, v, io die folniUn,\' in öeide, rtirbig tl-
32 und 30. \'
..12 .. fl. 10, 12, 14, 10, 18, 20, JJ2, 2 die r»:..«i«H <
l, 27, 20, 32, 30. 38 dio fe^i
". 30, 35, 39, 42. 40, 60 dia foiU.....
1 Dutxflnd Lelnen- ■»: Battiat-SaoktUcher ll. 2 60,3\\\'4, 6, 0, 7, 8,9, 10 ll \' Zwlloh- oder Damast-HandtUober fl. 4,60, 6, 0.60, 7, k, i
j«vyoket t. i. havonkinti 6 forintos részletfizetés éi a
lellott eladunk, i» pedig aképon, hogy a .réialet-
. • 8.60, aueh geatlekt fl. 7 - 0 11. Itvliaehe o.ier 12 l\'iiii.en-lleuiden)ll. 1 2 lMimeahonea, atu l.elnon,Per-|l l, 16, In, 22- 24 tl. 1
J cail, od.r Uarchcnl ll. 2, 2.60-3 fl.) 4« \'dligu belglicl.u lt eben J? I tá.tama alatt 20 klllllnléle aörajegyok játékát UO rV«xlvev3uok 2 mit stickerei. Utnwamt xu ll. 22,2.-, 30-tó, w jh(,v,.n /„..„x.djin,, kik tcl.At rfw-Mkint 4U !auá*ra is kOrtlltnlül fí
» ljamen-.\\tvllt,fi „der Nacht- fl. au.gexrlci.net achbií. • mit ión l/l /önU\'i^infni/i-e JAtoxanak.
» romét* au. fotuitom llarchent xu 60 un.t ;>l Kllen uiivergl gutc JJ - — ----■—
T (1. 2—2 60, aua íranitfUiaeliem Ha- KmiilxirU\' r oder llotUlmtr, • i
iui.it und J,. br. •
A 20 darab sorsjegy a kővetkező:
» Ilit mit Stlokeici x|i fl. 3.60, 3 —-I IlJ lletien 1.1
9 (lUlít/mfang auxugeb
| Brlefllche Bestellunnen
A gea odor jl\'c-*—\' ----- -----.t_ >.i----............\'—
:
SI-12,1) ^
1 llitel-toi 1 1^4. 1 1800. 1 V, 1HS9 I Magyar
évenkint egy 4 htll . 6 ,
1
• E. FOGL, Wlcii.k.k. Ilofllelcraiit,S
• Mariahilferstrasse 25.
J Kinkittlfo yítn Jh í,I) II. li bt. lla.istt.lclior grntis. J
• • J ••
MtHMMMHNMiMNMHMHtN
Árl\'ejtési hirdetmény.
\'.Nagy-Kanizsa város építési bizottmányának 1872. évi február hó 20 án\' 320. sz. \'alatt hozott végzése folytán az ápoldn-utoia Harktitól n hétti utexáltmi,
ItoMeuHtoek IkÍshík mintegy 2.\'>0 futó ölnyire kliukerut árkokkal s részben járdákkal, melyeknek költségelőirányzata közel 20,000 frt — v. é. építendő, ennek vállalkozás utjáuí biztosi-tása végett april hó 2-án reggeli U órakor Nagy-Kanizsa városház termében nyilvános árlejtés tog tartatni. ■•• ■
A vállalkozni szándékozók az árlejtés megkezdése olőtt kötcleaek 1000 frt o. é. ovatpénzt készpénzben vagy értékpapírokban a biaottmány kezére olölegosen befizetni. A tervok, költségvetés, árlejtéai általános és különleges feltételek f. évi marcz. 22 tfli a városház Ürmében tno^tekinthetők.
N.-Kauizsa, l»72. marcz. 11-én. (75«-v3,l)
Stelzel Frigyes, . Plosszer Ignácz,
i^HéSs.tl f.lllgy.18, épitéixetl biioUmány eluöke.
1 Inal. 1 ltrai
1 Moinit-gi I Coi
ki »jgy 4
Minden nyeremény «
8(K),it00 1.3ftO,t>06 120,000 40.O00 700,1 *X> 1 360.000 f.O.\'ÖO 280, i)oO 70,n00 2l,o0(l
1 Kudolf-aorajegy 2 I. I .Halni 1 (,\'lary \' \'állfy
évenkint fonye
1 (
1\'
Ü8.IS 42,000 62,.\'.u0 30,000 21,1)00 21,000 10,100 26,0<K)
1 Hildái
1 Walditein . 1 1 Windlacbgr.-ajgy 1 1 Kegl ovi eh , 1 1 8lanialau , 1 njoiian megveendíi aoraiegy árának lovonáfa egyenl > reszbep feloaztatik. Az első reszle:flzotése után minden réixtvcvrt n törvényesen kiállított <\'a ax összes sorsjegy megjelölesét tartalmazó okiratot, éa n axabott rét.letek tixetéao után ax lllotó eredeti noríJíVI/\'t nxonunl kikapja.
Megfontolva axon kllrlllinényt, hogy a résxtvevö egyike a legjobb eredeti aorajegy megaxerxéién klviil még a legkedveltebbek 20 db. nyereményeiben <(a h«vonklnli3—4 húzásaiban részt vesz vevőinket elegendően kielégítve hiixixllk,\' mlvol a léaxtvevéi caak OSOkély költlégflel éi sok elönynyel |ft>
Mindenki egyedUI Is, és a többiekkel! érintkezés nélkUI résit
vehet ; a n.I még. tol.b, réaxtvovőiiiknek axon jogot ia átongedjllk, hogy - a ml máshol nem történik - rénzlvevértöl mintlen itlö/nn ctátt-hat tn ax eredeti aorufeuyet a hátralévő részletek /ixetfoe Idán axonnal Atrehetl.
Kx oly kudvéxmét*; mely semmi más váUMflettöl nem ayajtatlk. mivel ezáltal az ember a részletfizetés tartamáig ninos kötve, tarthat attól, hogy a befizetéseit elveszti, ml iMuden ...áa ú.
Iluxáii jegyxéket inlndeu huxás után Ingyen é» bérmentve kllldflok
Kxeu igen elönyOi ixámvetéit legiobbau ajánljuk.
MAGAZINER és STERK,
(711- ,7) váttó-1lxht l\'exien,
Uoák-Kerencs-utcsa, 7-dik ixám alatt.
("/.égek, híxri.iiíuyoa„k éa ItgvnökSk, kik réialet-leveleink eladá.á-val foglalkoxni axáudékoxnak, eit ltlotülog. huxxánk furdulul sxtvoái
e, ti nem
.-jint-ki.nl
>on (1. 2, 2.60, 3,3 60,
1 HtUek Zwileh- odor Damast-TÍsohtuoh fUr 6 l\'c
<1, 4.5o, 6 dio i\'eliiitcu. 1 , „ dto dto fllr 12 Perionon II. 4, 6, 6, 7, 8. 9,\\l0. die feimton. 1 „ dto dto f\'lr 18 Porionon II 7.60, tí, 10, 12, 14 dio leiuiten. 1 „ dto dto fllr 24 Poraoiieu fl. 1J, 14, 16, 17, 19\\lo feihiten. 1 „ Kaffee-Tuoh fllr 0 Perjonen, alle Karbon, ll. 1.7(L 2.26, 3,-3 60
die feinaten. \' :
1 .. ii >\'«"■ *"o Karben, II. 2.26, 2.76, 4\\Jas feinit...
1 .. fUr 1,4«"e Karben, tl, 4.60,6, 6, 7,8 di^feliute.
1 Diitxend Dessert-Servletteo, welü und Kárbig, ll 2, 2.60, 3, S.60 4 \'
4.i0, 6, 0 die feiuiten. 1 „ Grosse Serviétten, /.wiloli und Damatt, ll. 3.60, 4. 6. 0. 7 s
9, 10, 11, 12 die feimteu. 1 Stílek Herren Hemd Chlffon, glatt, faltig und firbig, fl. 1.60, 2 2 60
3, gotickt II. 3.60, 4. \'
1 u Lelaea-Hemd, glatt, faltig, fl.2,2 60, 3, 3.60, 4, 6 gnsiickt 6, 7, 8. 1 „ Lelnen-Hosfen mit Kndpfe oder Zug ll. 1.60,2.60,3 die folntten, Oaaten-Hemdea, U-ineo, in öu Auifübruugeu, fl. 1.76, i, 2.60, 3, 3 60, 4:
!, 7, 8. Corsetts, Harcbei:
l>, B, 3.50, 4, \\Á, 3.60, 1
, Ohlffou und Hátiul, fl. 1.76, 2.60Í ! . 6. 0, 7, dio feinaten. 1
„ Hősen, llarchent, Chitfon und l.elnen, fl. 1.75, 2 60 die feinaten.
Oblgo bamen-llomden, Damou-Corietti und Uam.u-llos.a .ind ghtlt, ge.tickt und in Spitxen- Modo-AutfUhrungeii In grU.iter Au.wabl.
JUettwUuühe Jííder UrUsse:
7?\'8, Vw1" Mod-u,,d Au\'f""-
ÜX^X.Modf ond K",ick,e A^bru"K
l si. Tuch.uiilbif.UK n,ii oblK«» h.,moolf«ud, fl. T,. 0 7 H .0 12
ki., H \' /,. 8 /,. \'J1/, IJJl, >"-li M, 10, .8, 20.
Ilesomlérs /,u bcachten:
21 Lel.lBehtr ohue Nahl. 2. Pai.l.r, 12 K,.iifk,. 12 .1.,. ih n.nWn Llí,tHolwr » » ( .,,.. Ii.r.u. nlt «.\',.. Í\'.\'"\'.uli S" " .u. f.ln l,.lü.u .criUglicli.l.r QuJiim a.imll.b. Ül 81. *> 2M n. xu babeu.
Auftrlg. naeh Alle.. Hiehtungen de. |„. u. Au.laude. werd.n ge gen llaanenduug odor Nacbuabm. prompt effectuirt. Verpackung
(766-3,
von A. 8trausz, Wien, Uötb.utburm.traaie\'
dl. Lelncnwaaren- und Ausstattungs Fabriks-Nidarla\'gáS Iraaie Nr. 21. \' \'J
WajdiU Jówef kiadó-, ós lap- nyomdatalujdonos, gyorMi\\jtónyom4w Ntmy-.
NAGY-KANIZSA, 1872. niáresslilsál-én.
Í egész évre \' fúl évre .... •» „ negyed "jvro . 2 •„ , h>JU szám 10 kr.
Hirdetések jutányosán.
| NYILTTKRHKN > íornnkint 10 krért vó-. tetiink fel.
íi cteii kint
24-lk szám.
Tizfne&ye<Hk évfolyam.
A \'lap szellemi riszét illetó közlemények szcrkeutAhoz, —
anyagi részét illct/i közlemények pedig kiadóhoz bérmentve in-tóicmlák:
NAGY-KANIZSA Wlaisloiház.
(a zulumegyei fjftzdnsájji egyesület hivatalos értesítője,)
kelszer. vasárnap- s csiitortökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
,zala-somogyi közlöny\'
f. évi második évnegyedére.
Lapunk t. olvasó közönsége ismeri igyekezetünket, nem szeretünk hangzatos szavakban Ígéreteket tenni, hanem tényekben, iparkodásban mutatjuk meg, hogy a t. közönség figyelmét kiérdemelni törekedünk.
Lapunk élénkségének előmozdítására minden lehetőt elkövetünk, munkatársaink, levelezőink száma egyre szaporodik.
Dunántul gabnapiarczáról gyors közlést hozunk, nevezetesen szaporítjuk c rovatét eredeti gabnaár tudósításokkal Nagy-Kanizsa s Kaposvár mellett, Zala-Egerszeg, Sürnegh, Keszthely, Tapolcza, Boglár, Mar-czali, Szigetvár, Csurgó, Csáktornya, sa t. városokból.
Kérjük az előfizetések mielőbbi megtételét, hogy a pontos szétküldésben \'fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: félévre 4: forint, évnegyedre £3 forint.
KorizuilcH László
legújabb könyve.*)
„Lévelek a szőlőből."
Köny vUmertotés. „Levelek mzölöböl", irt>Ko-rizinics László. Pest, 1872.
A magyar gazdasági szakirodalom nem valami termékeny, annál kevésbbé a szólő-szeti és^or^szati Szakirodalom. A „Borászati Füzetek" ezimű folyóiraton kívül, melyet dr. Entz Ferencz szerkeszt, .ez a szakma más lapok hasábjain nincs kellő mérvben képvigclvo; itt-ott egy-két czikk jelenik meg, s rendesen feledésbe megy a
*) ürllllluk, hogy e nagybecsű munkáról az egész hazáhaii mi hozunk előszűr ismertetést és pedig kittluő tlgyhuzgaloiDi s szaki.mérettől irt ismiretésl, mely érdemben kedves barátunk becses Ügyelőiéért fugad/n kOszlinolllnk.I s kétszeres OrOmmel ajánljuk. I. gatdakOxOuségtluk ki»áló ügyeimébe. Szork.
nélkül, hogy legalább eszmecsere zaklatná fel a szakembereket és a gazdákat. A mi eddig nálunk önálló szól őszét i és borászati munka jelent meg, azt is könnyen elszámlálhatnék ; pedig Magyarországnak a szőlőművelés jelentékeny gazd. ágát, a bor pedig egyik fő-tő kiviteli ezikkét képezi. Az c szakba vágó munka tehát nagy figyelmet érdemel, miért is e sorok írója óhajtja a fentebbi czitn alatt minden zaj uélkül, szerényen megjelent munkát nem bírálni, — hanem a gazdaközönségnek bemutatni.
A könyv ismertetése előtt azonban szabadjon egy kis alkalmat vennem kisérőleg oly dolgok elmondására, melyek ehez ugyan szorosan nem tartoznak, de a gyakorlati,, hogy ugy mondjam, a szakmunkák sorsát nálunk illustrálni fogják.
Mi, magyarok, erősen politizáló nép vagyunk; igaz ugyan, hogy erre van elég okunk, de annyi még sincsen, hogy a politika, vagyis a politizálás mellett minden egyebet, legyen az bár-felette „életünkbe vágó14 is -- elhanyagoljunk!
Már pedig minden nagyítás nélkül azt tapasztaljuk, hogy különösen, midőn megindulnak á képviselő-választási mozgalmak, de sót az 1861. és főkép az 18155 ki országgyűlés megnyitásának ideje óta az irodalomnak minden más, bár nem kevésbbé fontos ága hallgathat felőlünk, nekünk csak a politikai lapok és a polit. röpiratok kellőnek. Mi több, a politikai hullámzás nom egy szakembert sodort el magával, a ki ott hagyta szakmáját, s beállott politikusnak.
Másik sajátsága az nagyon „sokunknak", hogy mindenhez érteni akarunk látszatni, innen van aztán az az áiszemérem, melyszerint a másoktól való tanulást szégyennek tartjuk.
Van egy harmadik sajátságunk is, mely a jó eszmék terjedését gátolja, s ez épen azok hibája, a kik hivatva vannak a jó eszmék terjesztésére, cz pedig a magyar lap-szerkesztők gyengesége, En ugyanis azt tapasztaltam évekéi) "keresztül, hogyha a németországi majd minden városban levő
lapok valamelyike hoz egy életre való er.ik-ket, egy jóravaló eszmét közre, ha még annyi lap volna is, mind közli utána, tudván azt, hogy az eszme a közönségnek minél nagyobb korben adandó át, ha azt akarjuk, Jtogy a közéletben hasznot hozzou; de-, a int szerkesztőink nagy része azt tartja, miszerint ha ez vagy amaz hozta, bár a leghasznosabb eszmét, ó azt nem közölheti, mert már a czikk nem eredeti, már a másik la^)\'közönsége ismeri, s feledi, hogy ez* kár az ő közönségére, mert a jó eszmét — nincs alkalma megismerni. Továbbá a könyveket nálunk most a szerint is bírálják, a mint irójuk egyik vagy másik politikai párthoz tartozik, s igy az egészért politikán ki-vül álló dolgok s eszmék elvesznek értéktelenül a politikai zűrzavarban a helyett, .hogy mind a két pártbeli ember hasznára iordithatná őket. Meg kell azonban itt jegyeznem épen ezen könyvről szólva azt, a mi még nálunk hallatlan eset, hogy a midőn szerző leveleit a „Gazdasági Lapokban" egyenként közre bocsátotta, ugyancsak e lapok után azonnal közölte a „Kertész Gazda", „Borászati Füzetek", s ha jól emlékszem, az „Ungarischcr Lloyd" német fordításban. Ez mindenesetre nagy haladás, nagy előny, és ajánlat. Tehát haladunk !
K kitérés végezetére még azt is meg kell jegyeznem, hogy könyvet írni nem oly nagy mesterség, mint jó könyvet írni. Alioz csak egy kis olvasottság kell\', hogy valaki egy munkát átlapozzon, s az eszmét más formába öntve, tálalja az olvasóközönség elé, kivált az elméletet; hanem aztán egy jó, gyakorlati munkát írni, mint a szóban- levő is, — melynek alapja az elmélettel és-tanulmánynyal párosult, nem oly könnyű feladat.
Valamint az még nehezebb feladat, egy szakmunkát irni olyan nyelven, melyet minden ember megérthet. Hiszen a tudományok népszerűsítésének egyik fő akadálya nálunk a többi között még mai napig az is, hogy a szakember a nyelv correct tudása
kötelességétől az eszmék rovására felmentve érczi magát. Holott mit érnekaz ő eszmél és előadásai, ha - ót nem értik az olvasók és tanulni vágyók!?
E munka pedig a magyar szakirodalomban az egyetlen, mely a legkézzelfoghatóbb gyakorlatias előadás mellett minden ujonan, mintegy gőzerővel gyártott uj szavak, s uj szólás-formák nélkül — adja elő a dolgokat tiszta, érthető nyelvei.
A „Levelek a szőlőből\'\' czimű munka irója, ugy látszik, tapasztalásból tudván aztj miszerint a gazdák gyanús szemmel nézik az írást, könyvet, mit^iuszta elméletet; ó tehát leirja az ó 11 évi tényleges munkálkodását a szóló- és pinczében, még pedig egészen a legkisebb részletékig; az-tiián az eredményt ugy mutatja be, mint a tanulmány, mint az elmélet kérlelhctlen következményét, a mely elől nincs menekvése a kétkedőnek; nem mondhatja, hogy cz csak papíron áll, ez csak okoskodás, ez csak elmélet; az író megteszi a számítást, előttünk kezeli a befektetett tőkét, kamatokat, munkáltatási költséget; a bevételből leszámítja a kamatokat, hogy lássuk, mi á tiszta haszon? (Es mellékesen mondva, bár miuden magyar gazda követné az ily számítást!)
(Folytatása következik.)
RÁKOSI LÁSZLÓ.
A zalaniegyel tan fel ügyelő-
Bégnek
a tankerület állapotáról ttóló, i a megyei ti-kolutunáct elé terjentett tvi jelentéte.
Az 18üÖ.38-ik törvónyezikk értelmében, a megyei iskolatanács köteles évonkiut működéséről, h a taiikcrülotbon a tanügy állásáról, | a megyei bízottmáuy eló jelentést terjeszteni.
.. A zalamegyei iskolatanács a törvény ezen rendeletét szem előtt tartva, 1871-ról a megyei elemi iskolák, s általában a népneve-lésnek ezen mogyóbon előfordult mozzanatairól, a következőkben terjeszti elő tiszteletteljes jelentését.
TÁROZA
Hagyjatok el!.,..
Ilagyiatok el, s no kéXlj&ek, Mi fáj nekem, mi bánt engem, Hogyha olykor elbolyongok, IMlvSa bájos vidékeken ; Itola fUlmilék-lakoznak, 8 boldogságról álmndozuak, -No kérdjétek ■ no bánjátok, Hogyha otí«kilnyazni.láttok.
Klmrrciigek a multakon; Tépett virág újra látlak I Hervadt kebledben a nyomor, 8 arezodou a régi bánat. Apol szivem s halvány képed, É.heri lég Illatától, A* ébredő napsugártól Újra vidul, újra éled.
Aztán jő a bőszült vihar, 8 a virágot mosize viszi; Mély tengerio hol a zajló Hullámok kOté\'temeti, És a vészben olykor látom, Megjelenni a hullámon, Akkor is felém Integet! Isten velőd I Isten veled 1
KONRÁD JKNÖ.
Szegény Matild !
- Haja. -— Folytatás. —
A hol tt Bzereiuwétlonség egyszer bekopogtat, ott ritk/Ui jön cs«& mugn — hetiül luif-tfávol szokott az járni, mint u gorsoi roszlelkok.
A borzaszto eset, mely az eddig tiszta család szentélyét érte min A tagra válságos benyomást tőn. a logválságosoat a szoroucsét-Ion háziasszonyra.
liúskomvr, bizalmatlan, azótlun^ emberit táló lőn. Nom mert az utczára kilépni, attól tartván, hogy a szégyen, mely a családot érto Kain-nyomokat hagyott homlokán — bo\'zár-\' kózott szobájába, kedélybeteg lőn — ágyba feküdt,\'— és nyolcz egész esztendőig szouvo-dott magának és a családnak kiumadhatlan terhére oson állapotában. .
Ez idő alatt az egyik-ftu. ki Bécsbon kereskedő gyakornok volt, valami bizományos dolgában egy magas\'ház legfelső omelotéro küldetett — téli sötétes idő lévén, a mint hazafelé akart térni, a negyedik emeletben egy bal lépést tón, s a lépcső házba leesett, s majd minden tagját összezúzva szedték össze s vitték a kórházba.
Életrajzom kedves hősnőjo — ozon szo-roncsétlen koreskedő segéddel ikor-testvér — s azon nap, a melyben ozon eset történt egész nap rendkívül lovort tfblt —■ 8 mintegy azon porezben, midőn azon esés történt, — elalélva összerogyott — ozon szavakkal: „Rudolf testvéremet valamrssorencsótlouség érte." —
Másnap röggel mogkapta a család a sürgönyt, moly ozon lélektani jóslatot gyászolva igazolta.
A bécai híres orvosok világra szóló birokot őzen ifjuuál bubizonyiták. — A üti hosszú betegség utá/i isiuét fölgyógyult — sőt annyira jött, hogy két év mulya mindon o» iránt j tott roelamatiók daczára katonának jónak ta-j hMtátott — éa mint hadköto\'le* beis vált, szülői
és testvérei könnyűikozt Dalmátiábaküldotott — a Uocohosok elleni tUzbo. 7
A papságra vágyó diáktostvór buvégzé gymiiasiumi pályafutását, -- do gyönge kalkulusai miatCnom sikerült folvótotóso a győri püspöki megyébe.
A temérdek költség, mibo a noveltotés került megvolt .téve, a szegény ifjú hiába erőlködött, mostohán öröklött talentumai a számos julesb pályatárs közt háttérbe szoriták,, — s már már valami bárátzárdába akur.Volcsüg-godésébeu folyamodni, midőn én látva az í|von különbon^tolid jó. lelkiismeretét, s a világi papsághoz való rendkívüli hajlamát, az akkor még Veszprémben volt kanonok, kedves föl-dim 8 barátom Kovács Zsigmond ur által á vesz-\' prómi mogyébeni tolvétotését eszközlém.. \'
Ezen bir sok gyásznap\' után az első derültebb uapottszorzé a családnak —8 még a betog anya is \' örömkönyokot sírt ágyában azon nz anyákra ícözönségeseu boldogító gondolat fölött, — hogy imo neki pap tía lesz, — a ki a család szomorú napjait elfeledteti.
Fogadja az akkori mindenható igazgató, és veszprémi pUspöki segédkauonok, —»jelenlegi pécsi püspök ezou kegyes közvetítésért évek után is, — é« a messze tavaiból ezen ko-sortlen látogatott család nevében szivem log-
.mjílyobb háláját, --ő ogy családot moutott
meg tudta nélkül a réginségtől, — — mert a mint a betog anya jóslá, s a mint látni fogjak ezen paptiu lett később az egész család gyá-ibolya.
Ezon egymást ér>1 csapás, a családlVt ií végre vojjíolyus betegségbe verto. Mint a sz. írási hói jób rendkívüli magasztos lélekkel, tűrő
leuuiiol és vallásos odaadással az ^stoni gond viselés végzoteibo viseló ő családja soboít,ony-hité. bölcs atyái intézkedései által a csapásokat, vígasztala szenvedő nőjét, gyormokoit, s erős lelke által föntartá bonnök a bizalmat, —• do végro is — „gutta cavat lapidom, hon somol süd saopo cadondo-,—a mily gyöugon viz csepp, — sa mily szilárd a kőszikla, — a folytonos csepegés még a sziklát is átmossa. 8 ilyon az ombérj szív is. Ha még oly orő* ia a- lélek, végrosok szenvedő hullámzás elgyongiti, el-lunkítsztja. ^
/ Vagyonilag is rákfordulatot vott a háztartás. Drága kopylfti^k\' gyógyszertár, s log-drágább szakács az orvos, podig évoken át ezokszürögotték itt a beteges életjccsorü hevesét. ..-•\'■
Az üzlotbon "is majd oi, majd azon balfogás, majd a nagyobb versony, majd á kereskedő társak bukásai temérdek károkat okoztuk. Mintha valamely láthatatlau ollenséges kés megrontotta volna az egész üzlot gépezetét, miuden kettőzött iparkodás és vasszorgalom daczára megdöbbentő \'auyhultság, pangás, va-gyoui veszély mutatkozott, bármerre ferdíti P. ur 8zem9Ít.
Ezon mostoha körülményok közt fejlődött ki az ártatlan kodvos testvérpár P, Matild és Leqpoldluu,\' s azért természettől bővén nyort jeles szépségeik, 4n más tjtlajdwnikon kívül uiindketlőnek arczán a néiua szo\'nvodét nyomai látszottak.
Mít rejlett ezen két iljti hölgykebol magában, mely elhagyvu u\'gyermek évek napjait: — a h iz szereiicsétleu körülményoi által minden m»gilteió niulatságtól, mindén ördu-I kcsb mű\\«U uu\'«fl3iijjtól oltílutott? Ily kU
1, Tekintve azon nohézségokot, molyok a népiskolai oktatás sikerének előmozdítását, a múltból öröklött bajok miatt, tetemesen hátráltatják tőrömmel jelenthetjük,hogy az 1870-ik\'évben\'jelzett haladás, 1871-ben folytonosan növokedott.
2. Ebbeli őrvondotes nyilatkozatunk indoklására, fölog a következő adatokat soroltuk elő.
a) uj iskolák létrejöttét,
b) némely iskolaházak kijavítását,
0)az iskolatermek felszerelését,
d) a törvényben előirt tautárgyak előadását,
e) a tanítók Ugybuzgalmát, képességét.
í) a tankötelesek iskolába járását,
g) az iskolák éa tanitók azámáuak növekvését,
h) a tanitók képzésére tartott pót tanfolyamot, s tornászati oktatást,
1) a községi iskolák államsegély általi gyámolitását,
j) a tanítóknak egyleti és szakirodalmi téren kifejtett munkásságát.
Az elsó poutot illetőleg lH7l-buu több ily iskola építtetett. Felső Őrsön, Vonyárczon a keszthelyi hegyaegben, A.*Csáuy ban ;• N.- és Kis-l\'áliban, Karmai-son, Báuok-hzt.-liyörgyön, üujesán, Magy.-Szerdahelyen, liucaehulyeu, Káváson; Eszturgályon, Szoboticzáu, .Muraközben Docztoldöu, kesz házal iskolai czélra vetlek Nagy- és kis ltucae, és Sárszeg, Uyenes-Diak, Szeui-J\'élor Udvar, Uolso-Szigoth, .Mura-Szeut Marloubuu, TupoWáu díszes la^oluházut építtetőit a leány tanulok számáru u vorfzptomi püspök ur, - hol apacíák foguak Uuituiii.
A második pontra nézvo jelenthetjük, hogy igen sok iskola kijavíttatott, vagy ál alakíttatott, Tapolczán, Taliáu;Dorögdöu ág., Ka-poluaau ág Balaton-Füreden kutli. Karoson ka.tli. Csehiben, Sümegbe.i, llomok-komároin-bau, Zala-Egurszegeu, Salomvarott, Jakabfán, Bókaházán,Koboleu,tjaborjaliázaii kívül számos helyen lellek az iskoluház lelője, talai, padok, ablakok, ajtók, s egyéb épületrészek kijavítva.
Az iskolalormok lunkerUletünkbou nagy részint felszereltetlek. A val(ás-, s közoktatásügy- i mugy. kir, ministeriutu, az államsorsjáték jövedelme után beszerzett taneszközökből a zalai tankerületpeui 1.10 iskolu számára engedélyezett taueszközóket, nevezeteseu a löld-götnböl, Magyarország és Európa térképeit, termoszul! ajzi abrákut éa számoló gépet, és 14 példáuy természettani eszközöket. Ezen igen becsüs, felette huaznos és szükséges itiuoszkózók a tanfelügyelőség által minden vulhisfeluko-leli, és iskola jelleg— különbség nélkül oszlattak szét.
(Folytatása kövctk«*lk.)
Emlőkirat.
(Vág«.)
Kngedjo meg a ttes bizottmányi gytllés, hogy o pontnál határozottan kimondhassam, miként ez a mérnökök részére megszabott 200 frl, 200 frt utazási átalány mellett kivihetetlen, kivihetetlen podig azért is, mert o 200 Irt utazási átalányban befoglalva vannak uzou költségek is, molyok holnapokat igénybe vo vő vizi munkálatok felügyeletére, azok előmunkálata ira, éa ogyéb kik ihletések alkalmával uz illető méruök elkölteni kényt -len, — szabadjon részletesebben olőaduoiír:
122 mértfóldot kellene a kél mérnöknek évenkínt kétszer beutaznia ; tehát összesen 244 mérilbldol oda — s ugyanannyit vissza; oda utazva gyakran kell neki megállapodni, vizsgálni, és jegyzékeket lenni, ugy, hogy átlagosan három ménfőidnél többet uaponkint nem hagyhat hátra,— visszujövetro lehel ti mértfóldot számítani, — ekénl u 244 mértfóld inegjá-rása oda 81, vissza 40 uap, összesen 121 napot kíván, — a törvény értelme szeriut centrumba kell a főmérnöknek lakni, itt fuvarost fogadni, naponkint 4 forintot fizetendő bérnél jutányosukban neiu loh«l, tehát maga a fuvar bér ni« ponkiut 4 frt, és azutuzási költségre uupoukiut 3 forintot számítván, belekerül ogy nup 7 forintba, cs igy magának az útnak évi megjárusa a mérnöki hivatalnak bolokoruluo 84< toriul ba, s igy egyik-egyik mérnöknek 423 forintjába, — ezenfelül kiküldetcsekru ^yenkint csuk 177 forintot számítván, az utuzásru költeni kfcll egyik-egyik méruoknek legalább 000 forintot.— A toine.ruokuuk azonkívül a cuutniiu-ba kelletvén lakni, és azért szállást is kell neki \' fogadni,, mely szinte felmegy 200 loriutm, es igy u luvaiuluvul összekötött kiadásai tesznek AUO forintot, vuii,pedig osszusuii 12oO forint fizetése.
A levouás uláu kideríteti tiszta évi tizo-lése a megyei fótuéruoknek caak 400 forint.
Becses íteletükre bizom, hogy üf/ fizetés uielletl elegei tehui-u a megyei luernök itötel-műinek Y a néikül, \\hogy nuyugi léiét egészen fel no áldozza, — az eddigi viszonyokat nem lehet semiui lokinictbe|i sem a mostanival esz-szehusouliiani, — a megyei meruok eddig olcsóbb körülmények kozl kerületének akár centrumúban is li.klutott, — korüleiét kövesebb költséggel is beutazhatta, kiküldetésüknél napi dijakai számíthatott fel, — körohez tartoztak a tagosítások hitelesítései s több c félő jövedelmező tutulek, most o jövedelmi tételek uágyobb részben ogészou hiányzanak, részben nagyou is roducálva vunnak, a mullull a toeu-dóK felhalmozódtuk.
A megye mérnöki teendők sorába felvétetett ugyauis a kurtlevó vizek/folyók szabályozása, uz, hitcsuk a felmerülő esetek ompirice uetu oldaniuk meg, mi podig u dolog loriuésze-téuél fogva nem lunácsoj, rendszeres .műszaki elömuukululot igényelj — ily előmunkálatok sok időt kívánnak, éa u melleit a működő osztatlan figyelmét veszik igénybe, áaért tehát ezekre uczvo-kcrotn a lles\'bizotiiiiáuyi gyűlést, mistoriul akként méltóztassék hulurozui, hogy legalább az olőmunkálalokat tartozzanak az érdekellek tulajdon költségeiken inegtétolui. •
A folytonos felügyelet és a kivitel képviselői az utbiztosok, — ozukegyikére a mostani beosztás mellen, hol 1U, sót még 21 mértfóld is esik, — ez tulzolluu sok, egy-egy ülbiziós
Krühwinkel-város szükkörü viszonyainál fogva kérlelhellen boszulója uz egyes családi bálié-]>éaeknek.
A mint I\'-né Asszony, a szerencsétlen anya emberfélő, emberkerülő beteg lőtt, — ugy kellő ezen szegény ártuilun testvérpárnak is félni minden mozdulattól. Még a templomba monvo Is, Yagy valamely sétán hátuk mögött sompolygott a kisvárosi inegszólás mérges fu-lánkja — az öregebb testvér hibáit, az ó liliom ! tiszta hírnevükhöz csapdosva-
A mint az első csapás az öregebb leány-, testvér szerencsétlenségével beköszöntött, s a mélyen sújtott család nem tudta még egész * hordorojét Ujainak — Matild ekkor 10—10 éves, Loopoldin egy pár évvel ifjabb volt, — mély szomorúságukban a szülék tanácsomat kérték, kirándulván hozzám Csinfalvára.
„Odaadják o ezen éhetetlen embernek a bűuös leányt vagy no" V ez volt a kérdés.
S én azt tauácslám, hogy .tekintve min-v den körülményt,\'igenis adják neki" — azon egyszerű csztnejárásnál fogva, hogy miután szerelemből hibáztak, — a szerelem sok hibát isméi-jóvá tehet, — — mert különben a két Kisebb leánytestvér fogja ozou ballépés kos6rü árát megadni.*
De a csábító tette annyira elkeserítő a •sülöket, hogy aom a bűnös leány kéréseire, sem kétségbeeső jaivoszékléseire, sem az «én tanácsomra mm^ hajlottak.
8 ugy látásik ezen keménységből, oson - kérlelhellonségbót eredt a család minden szerencsétlensége.
bármely s*jp erkölcsös hajadonokká fejlődtek ki a kisebb leánykák bármily ti-|Kua kiképeztotésbuu részesüllek, s bár a va-
kezeléso alá nom lehet 10 mértföldnél többet adni, mórt egy utbiztosnak munka-idő alatt holunkint logalább egyszer, munka-időn kivül legalább két hétbon egyezer kell utait be-utazni, o nélkül nom ügyelhetvén fol nz indítványozott s nagyon is szükséges utápolók munkái felett. — Kellene o ssorint 12 utbiztos, kikuokMoladata lunno a folytonos felügyoleton kivül a kavicstolepok kutatása,\' a közmunka loszolgálásánJIi kavicshalmokrél, azok fölhasználásáról a nyilvántartás, — netalán létosi-teudó építészeti anyagok raktárára közvetlen felügyelőt, az útépítés közvotlon vozetéso, szer-számokról és minden körhöz tartozóról pontos számvitel s a t. ezek fizetésének javítása is nagyou kivánntos.
b) Az állandó és folytonorfnunkaorőt biztosítanák az ugynovozott utápolók, — özek to-endójo lenne az utak oldalain lovö árkok tísz-t.intartása; — az ut domborúságának fontar-tása, esőzés ím hóolvadáskor koreszt árkok által a víznek az úttestről levozetéso, az utpatkák tisztogatása éa idomítása, az útszakaszokon szolgált közmunka napszámosok feletti pallér-kodás, — ulrondőri kihágások feljelentése, alkalmilag kavicstörés vagy rostálás, és az uton elszórt nagyobb kövek összosrodéso s több o féle. — Kzen utápolási személyzet számának incgálla|iitására nézvo a közlekedés nagyobb-kisebb élénksége a mérvadó, — ugy, hogy azok mennyiségének minimuma a kavicsolt utsknál ••/, inérlföldre egy, a földi utaknál l*/» mértföldre egy, — ezeu számitás szerint kellene őszesen 120.egyén.
K* most áttérek azon pénsszükséglntro, i^toly nélkül biztos és könnyű közlekodésünk nom lehetséges.
Efsó sorban javítani kellene "~~,7J--
az időszaki felügyelőség úti átalányát egyenkint Ü00, összesen . 120!)\' —
Második sorbau 12 utbiztos ti-zetéséro Ö00 írtban mogállapitva . G(X)0 !_
Harmadik sorban 120 utápoló 1
fizetése per <180 frt .....
Epületek, hidak- és átereszekre fordítandó költségok ....
S végre minthogy két mérnöknek van csak egy nivollaris műszere egy uj, és még más a vizműtun-hoz szükséges műszerek beszerzé-
21Ü00 -30000 j-
500 1000 Üt M .00 | —
Útépítési eszközökre . . .
Összese u :
Kbből levonva a közmunka állal fedezendő utbiztosok ÜIJOO frl Utápolók fizetése 21000 . Utépitészeti eszkö- | 28t>00 I,*-
zök beszerzésére szűk- | j
séges......1000 . !
Maradna: hjl700 | — A magas kormánytól kiossköz- i | .
londő évi subvenlio lenne . . . 317001 —
v -Tokintoto^IJieottmány 1
Elsoroltam és átaláuosságban számokkal is iparkodtam kimutatni a meglövő korlátolt viszonyok között, mikép lehetne közlekedésünkön juvitani, — kimutatám, hogy a tekintetes megye más megyékhoz képest monnyiro tul van terhelve ui ikkal, s mindozokot azért voltam bátor előterjeszteni, hogy tájékozhassa magát a tekintetes bizottmány, és ezáltal a magas kormány azon subventionalis összegről,
gyoni hanyatlás daczára egyre egyro legulább uz ezer foriut örökség várhatott, —.mintliaegy bűvös szellem átka hálózta volna u kél ártatlan testvért bo, évek alatt senki, de somtifi lélo szerencse (pariié) uem mutatkozott számukra.
1 iáiba éa más ilykorú és jobbmódu pjl-gárleányokal megillető tiszlesseges mulatságokba — a -megrémült\' szülék állal sohasem vezettettek, — egész fejlődő életök az elrémítő példa által elkeseritletett, s hu tán mutatkozott is valamely .tisztességes ismeretség — mely előbb-utóbb térihez menetelhez vezethetett volna, a^olaroll szív félénksége nem merte el-fogadui.
A végtelen bizalmutlauság, az élet tiszta örömei, iránt oly elfogulttá telte uz egész családit, hogy az egész ház egy öröm nélküli záida-élolot élt, és senki komolyan, és a mint ununk idejéu kellolt volna, lelkiismeretesen nom gondolkozott a kél kisebb leány becsületes ollá-"tísáról. (
Ott feküdt a szegény P-né kedély-beteg állapotában uyolez évig — setu élt, sem halt. 8 örök becsületére legyen mondva ,a szegény bűnös öregebb leány testvérnek, — ő hibáját ezen nyolc* éVou át, do később boldogult atyja hos^zautarló beteg ágyánál is bánkódó könyui és feláldozó gyermekszeretete s gondos ápolása által bőven letörlé. Egy második Magdolna kónyüivcl mosogatta es áztatta szülei buteges izmait, ia szivvérével adta volna meg nekik az egészséget, vagy hosszabbította volna meg u haldokló atya-életéi, ha szegény toholle volna.
Do megtelte Maliid, s Leopoldin is gyermeki kötelességét. Nyolcz éven át uz anya betegen feküdt s igy tiuiti vette észre kedves szülöttjei sorsál. P. ur kerosko^ó volt lesitel, lé-
lekkel — azaz: nem ért reá o kényes pontról goadoskodni. A fitestvérek tehetetlenek voltak.
Végre is az anya szerepe kipótolhutatlun. Azt semmi férfiú, sem atya, som testvér; nem helyettesitheti kellőleg.
Így jött tehát, hogy a papbácsi ezen szegény családnak megbecsülhetetlen rokonsága, baratja lőn.
•Sokszor nyomoruságaik közt kirándultak hozzám a családtagok, a kedves leánykák, mint a megrémült zergék, ha megszűnt üldöz-totésők, — mily. ártatlan, gyermekded örömmel elmulatgattak ók nálam, s mily hálás pil-lantást vetettek jó papbácsijokra, — midőn nz tréfás, résztvevő, emberszerető modora által a bánatos arczokról egy pár órára olüzé a lájda-loui koserü barázdáit, és mosolyra kényszerítő a síráshoz szokott vonásokat I
E napok a kovés boldogok közé tar-toztak.,
llár maradandóbb bohatást eszközöltek volna vigasztalásaim, bár jobbra deríthették volna a mostoha sorsot tanácsaim.
A mily részvéttel viseltettem én a P. család iránt, szintoly őszinto részvéttel volt iránta sógorom, nővérein és zalai rokonságom. 8 mindannyian igon szivesou láttuk volna, ha a bus fellegek ezen becsülotos rokon-család ogóról eltűntek volna.
Mégis kísértettük, s miután ott kellő o családi bajon orvosolni, a hol az kezdődött, elhatároztuk, hogy mindenekolőtt az öregebbik leány testvérnek ogy férjet szerzünk.
Áldott szívű nővérem, ki\'ily dolgokban ritka tapintattal birt, szerzőit is; és pedig egy igen jóravaló, derék férfiút — ki gyógyszerész do szegény legény lóvén, yszerotett volna, saját
melyet takarékosság mollott jogosan és méltányosan lőhet kérni, — továbbá azért is, hogy közlekodésünk részlotcsobb tanulmányozására, és igy alkalmilag szabatosabb terv udására a tekintetes mogyo részéről alkalmat és módot nyerjek, — mindezeket óhajtottam volna f. br. 1 ö-éii tartott tekintotos állandó bizottiiuínyi gyüléso olé előbb-torjesztcui, de fájdalom, iu időre ol nom készülhetvén, bocsánatért esib-k, kérvén a tekintotes bizottmány i, miszerint előterjesztésemet tárgyalás alá vouni méltiifctn^ék.
Tekintetes bizottmányi gyühvii -h alázatos szolgája
PRETSINSZKV I\'A
/.alant, fömórunkr.
A soiiiogyváruiegyei „flic^tlcn párt" nyilatkozata.*)
A higgadt 8 önálló gondolkozású egyének figyelmét ki nem kerülheti azon sajátszerű vi-szás helyzet, tuelybe a különböző irányú, egymástól eltérő, sőt egymással homlokegyenest ellenkező eleinek — az alkotmányos, törvényszerű alap megvédésénél egyfelől, s annak teljes átváltoztatásánál másfelől — állíttatnak ugy annyira, hogy az eszmecsere, a kölcsönös felvilágosítás s a vélemény szabad kijelentésének rovására a felvett kérdés felett eszközölt egyszerű- szavazás által engedik .magukat elveikkel nem mindig egyező czél felé vitetni. Ezen vi-szás helyzetből magyarázható: hogy belügyeink rendezése nem haladhat előre ugy, miként azt az ország anyagi és s\'.ellemi fejlődése megkívánná, s hogy némely ujabban alkotott törvényeinkben visszaesést tapasztalunk.
Időszerű, sót szükséges ennélfogva oly pártnak alakulás^, mely az önálló, gondolkozású s a szoros pártfegyelemnek meggyőződésük ellenére magukat alárendelni nem hajlandó fértiakat egy táborba összegyűjtve, minden, tőle kitelhető módon oda-törekedjék, hogy egyrészről minden honpolgár az ót törvény szerint megillető politikai jogokat tiszta meggyőződésen alapuló elveivel s nézeteivel egybehangzólag, a községi, vármegyei és országos ügyekben függetlenül gyakorolhassa; másrészről pedig az ország anyagi és szellemi fejlődését előmozdító, korszerű, szabadelvű, viszonyainknak, sajátszerű hclyzotüuknck, a közohajnak s a nemzet szellemének megfelelő javítások létesítésén teljes erejéből igyekezzék.
Ily szempontból fogva fej egy uj pártnak szükségességét és feladatát, mi, e hazának szerény uapszámosai, Somogy vármegyében a „független párt\' zászlója alá gyültünk oly czé|,ból: hogy egy részről sa-
•) Több oldalról me«krr<>.tettunk o progranun folvrtaléio, ui kOittljUk anvlkul, hogy uiagunkóvá tounSk. hierk.
kozéro letclepi-dni és......ben egy gyógy-
szertárt volt veendő, do nem volt vagyoni tehetsége. Nővérem olinoiidá az illetőnek a körülményeket, el P. kisasszony bánatos könyflit és javulását, mert az kűlöubeu igen takarékos és jó házi asszony loondott volna,—do elmondá neki azt is, hogy o leányra szép összeg vár, a ha elveszi — vagyonával czélját bizonyosan elérhoti.
(Folytatása köveik.)
IRODALOM.
— Megjelent „APOLLO" zenemű folyóirat 0 és 7 szama kövotkoző tartalommal: Köd-fátyolképok I. Wohlfahrt Ulanka kisasszonynak, Tűnődés, Petényi Ootávtól. — Volonczoi carneval, l\'oor Vilmostól. — Jaj do szomoruau szól a furulyám, Balogh L.-tól. — Örömkönyok, polka, Mihály Ignácztól. — Rövid elő- ós utó játékok, orgona, vagy harmoniitmra,Oiáh Károlytól. — Polka-niazurka, llonkáhak, Wro-schitz Sándortól. — Induló, „Narázssip" operából, Mozárttól. — Ballada a .Fohér nő" dalműből. — l\'astoralo Végh Jáuostól, ltomance, Soinasich Pálnó sz. Szabó Borbála úrhölgynek -zVrgyill E.-től. .Délibáb,eredeti magyar, Csapik Jánostól.— Későn van már, b Holyre Kati népdalok Tariczky Fercncziól, ez utóbbit nálunk „Helyre tyütyü" nevezés alatt jálszák. E tar-talomdús folyóirat ára egt«z évro ú frt, félévre 2 Irt. t>0 kr. A pénzek Fellegi Viciorfioz Buda, iutézeudők.
játképeni kis hazánk, Somogy vármegye törvényhatósági intézkedései körül befolyásunkat érvénycsitsük, tisztviselőinek eljárását ellenőrizzük, — másrészről pedig azon határozott szándékunk kijelentése mellett, hogy a jelenlegi kormány működését, mert ez nézeteinkkel nem egyezik, ellenezni fogjuk, teljes erőnkből oda munkáljunk: hogy a legközelebbi országos képviselői választásoknál oly férfiak iránt nyilvánuljon a választők hizalma, kik a fentebb kijelölt czélt tűzvén maguk elé, az alább előadandó kívánalmaknak törvényszerű létesítésén fognak fáradozni-
Kecsegtet benuünket azon remény, hogy egyedül nem maradunk, s hazánk szellemi és anyagi előmenetelére irányzott törekvéseink teljes mértékben fognak méltá-nyoltatni.
Mindenek előtt kijelentjük, hogy mi az 1867. 12. törvényezikket közjogi alapul elfogadjuk, azonban nem tartjuk azt oly sérthetetlennek, melyet akkor, midőn hazánk felvirágzása, biztonsága, a kor igényei és a körülmények ugy kivánandják, a törvényhozás tényezőinek közbejöttével, alkotmányos uton módosítani avagy változtatni no lehetne, mert törvény, mint emberi mű, örök időre számítva, legkevcsbé som alkotható, sőt a valódi alkotmányos törvényhozásnak egyik legszebb feladata s kötelessége a már létező törvényeket is a kor és körülmények kívánalmai szerént módosítani vagy változtatni.
üzen alapon állva, azon jogos és törvényen alapuló kivánatunknak aduuk ennélfogva kifejezést, hogy — az idézett 1867. 12. t. czikkben is megnevezett — magyar hadsereg felállítása s egy felelős magyar hadügyminister aláhelyezése szorgalmaztassák. - Mert, ámbár elismerjük, hogy a birodalom megvédésének — a praginatica sanclio értelmében — a birodalom másik felével közösnek és kölcsönösnek kell lenni, azonban a hadsereget, mint a birodalom megvédésóhoz szükséges eszközt lehetvén csak tekinteni, ugy vagyunk meggyőződve: hogy sem a közös és kölcsönös védelem eszméje, sem a pragmatica sanctióból folyó ezen kötelezettség az önálló magyar hadsereg lennállhatását ki nem zárhatja.
A birodalom másik felével kötött vám- és kereskedelmi szerződést magában foglaló 1867. 16. t. czikkben kitűzött határidőre való tekintetből, kívánjuk, hogy ezen kérdés elintézése alkalmával-az ország érdekei megvédessenek s Magyarország kereskedelme önállóbb képviseltotést nyerjen.
Kívánjuk Magyarország pénzügyeinek kezelését, s a kiváltságolt osztrák nemzeti bank helyébe egy magyar bank felállítását.
Az ország törvényhozótc8tületét illetőleg kívánják, hogy a képviselők függetlensége törvény által szabályoztassék, nem tartván helyesnek, hogy — a ministereket kivéve — országos képviselő kormányhivatalt vagy kormánykinevezéstói függő bármily fizetéses állást foglaljon ol. — A felső ház rendezését pedig, szabadelvű s a kor igényeinek megfelelő módon kívánjuk eszközöltetni.
Általában törvénybe igtattatni kívánjuk, hogy kinevezéstől függő, vagy választás alá eső köztisztviselők ezen hjvatalukkal egy időben köz- vagy magántáretííatoknál fizetéssel összekötött tisztséget wy hivatalt ne viselhessenek. —-^n.
Mindon választás eszközlésénél a titkos szavazás alkalmazáJját^-töwrCtiy által meghatároztatni kívánjuk.
Kívánjuk a felsőbb táífosztály okban a tanszabadságot, az elemi iskolákban pedig a kényszer- és ingyenoktatást törvény által kimondatni.
Kívánjuk, hogy országos pénzügyi gazdálkodásunknál az eddigi folytonos deficitnek jobb gazdálkodás által határszabassék.
Kívánjuk az aránytalanul kivetett s számtalanokat igaztalanul sújtó adóknak igazságosabb kivetését, egyúttal pedig a szcÜelettt nagy költséget igénylő; sok \' tisszaélésro alkalmas, nem ritkán pedig, ttklatfeokkal járó ádóbehajuUi mód helyett
más. ohvióbb és czélszerübb rendszer alkalmazását. •
Kívánjuk a.mtég fennálló\'hűbéri viszonyok minél előbb leendő rendezését.
Kivánjuk a dohány-monopolium helyett kevesebb költségbo kerülő s a közer-kölcsiségct s nemzetgazdászatot nem sértő intézmény alkalmazását.
Kivánjuk a só jelenlegi magas árának a lehetőségig alábbszállítását.
Kívánjuk mind a már létező, mind az Ujabban alkotandó törvényekben a túlzó központosítás, bureaucratia meghonosítására czélzó törekvések teljes mellőzését.
Ezekben adtunk kívánalmainknak kifejezést,ezekben jeleztük irányunkat, czélunkat.
Fölhívjuk ennélfogva Soiuogyváruic-gyénck szabad- s önálló gondolkozású fiait, gyűljenek kitűzött zászlóink köré, adjanak példát a választóknak, hogy összműködés, által pártunk czélja elérhető legyen s ekként pártunk munkálkodását diadal koszorúzhassa. \'
Kelt, Mikén, február 16-án 1872. A somogyvármegyci független-párt válasz\'mánya: Somssich Jmro, s. k. elnök. Sárkiizy Titusz, s. k. fölkért jegyző. Tal-iídn Károly, s. k. Jlvrteleiuly Miklós, s. k. Svustics László, a. k. Sárközy Vincze, s, k. J\'aál Aiulrds, s. k:> J\'aál Farkas, s. k. Nu(jy Márton, s. k. Somogyi ls>jos, s. k. Nagy Lajos, s. k. Vasdónyei Béla, s. k. B. Majthényi László, s. k. IJtulay István, s. k. Kováts József, s. k.\'n.rkorpádi ref. lelkész.
II i r e k.
— Királyné ő felsége, mint előbbi számunkban irtuk, f. hó 20 án, kedden, déli 12 óra 28 perczkor érkezik Nagy-Kanizsára, az első osztályú váróteremben fog ebédelni, s 1 óra 25 perczkor Huda felé távozik. Sietünk e biztos forrásból vott hírt közölni, hogy vidéki t. közönségünk elovo tudhassa, mert liwzszük, miszerint o ritka szereucse igen sokakat Kanizsára int. Egyébiránt készséggel közöljük az időpontot, melyben ó felsége inHön udvari vo-nata vidékünket ériuti. Csáktornyára or I 1 érakor, 5 peroznyi megállapodás loaz. Kralyo-voczro ér 11 ora 46 perczkor, megállapodás nem lesz. Kottoribu ér 12 óra 1 porezkor, megállapodás nom lesz. Nagy-Kanizsán 57 porez-nyi megállapodás tartatik. Komárvároshoz ér 2 óra 2 perczkor, 5 poreznyi megállapodás lesz. Szonl-\'Györgyro 2 éra 35 porezkor, mogállapo-podás nom lesz. Boglárra ér 3 óra 18 perczkor 5 perczyi megállapodással. Szántódra ér 3 óra 55 porczkof^mogállupodás nélkül. Siófokra ér 4\'óra 13 perczkor, 4 poreznyi megállapod Sil. Lepsényhez ér 3 óra 40 perczkor, 1 poreznyi megállapodás lesz. Csikvárhoz ér i> óra 18 perczkor, megállapodás nélkül. Székes-Fehérvárra ér 5 éra 33 perczkor, 6 percznvi megállapodás lesz sat. Budára érkezeiül 7 óra 30 perczkor.
— Hivatalos. A kir. igazságügyministor a Csáktornyát törvényszékhez irodatisztnok Bokk József, megyei iktatót; Kollay Győző, ügyvédi irüokot, végre a Csáktornyái járásbírósághoz írnoknak Barauyay Károly, megyei esküdtet nevezte ki.
—Folly József, somogymegyei földbirtokos urnák, a közügyek előmozdítása körül szorzott érdemei elismeréseit! a király i tanácsosi czim díjmentesen adoinányoztatott.
— Holt-feltörések. Neumann L. halióti korcskedő boltja f. hó 9 én az ajtósarkok kífe-szitéso utáu feltöretvén, abból 0-10 frt értékű ruhakolmék vitotfok ol. — Borger József keszthelyi rőfös koroskedőnok boltja pedig 11-én éjjel szinte feltöretvén, abból mintegy 800 frt értékű tárgyak tolvpjoltattak ol. tettesek még ismeretlenek. Éjjeli őrök, éjjeli őrök! hol vagytok az éji homályban ?
— Illa berek, nádakért közmondás alkalmazható arra a tolvajra, ki f. hó 7-én éj-jol kél ökröt lopva a vindornya szőllősi uton hajtotta éjjel, a két ökör után lassan mondcgélt az ipse s egyszerre Borda l\'ál, ottani szőlőbirtokos, közeleg felé 8 jó estét so mondva, tűs-kén-bokron oltutott. Borda l\'ál moglopotésébun csak nézlo a dolgot, míg végre megszánta a két jámbor ökröt s bitangságba hajtotta. A tulajdonos Vidornya-Szőllősbon megnézheti.
— Lengyeltótiban f. hó 18-án votto kezdotét az ujonezozás.
— Ax Izr. farsang marcz. 25-én losz, o napon a longyolióli fiatalság tauczvigalmat rondezf?molynok tiszta jövodulmo az oltani iskola javára fog fordíttatni.
_ értekezlet értokozletot ér. Múlt vasárnap délután 2 érakor a főgymn. tornatermében Eporjesy Sáudor ur elnöklete alatt a városi képviselőség megválasztása érdemébon pártuélküliuok mondott értekezlet tartatptt; ugyauM nap dólujáu 3 órakor podig Hegedűs
József ur olnökloto alatt azok tartottak értekezletet a „Zöldfa" teremben, kik a Deák párt elveit vallják, oz alkalommal, a mint Csengery Aulai követünk nőve eniliiftitolt, dörgő éljenzés kisérto azt. Másnap délelőtt Jnkéy László ur elnöklete alatt pedige kövelválaszló kerület Deákpárt hivői ayültek össze s egyhangúlag szinte Csengory Antal, tisztelt követünket, óhajtják továbbra is \' képviselőnkül Üdvözölhetni.
— Merész tolvaj. Ma d. o. 0 órakor a „Zöldfa- vendéglő éléskamrájába tolvajkulcscsal 1 nő lopni ment; rajta kapatván, elfogatott.
— Csáktornyán Btidáy Józsofné színtársulata moglohotös pártolásban részesül. Ma Dumas .Egy uő vétke" czimű színművöt adják elő. Hvlyárak: számzotl boly 00 kr.; földszint 40 kr. ; és karzat 20 kr.
— Nagy-Kán hm városi képviselőválasztására az igazolójegyek f, hó 24 és 25-én beadandék, és pedig, az 1. kerület az alsó népiskolában, 11-dik- a városházánál, 111-dik a Zóldfaterembeu, Vl-dik a-főgymn. tanteremben.
— Vlrlllsek Nagy-Kanizsán. Megjegyzendő, hogy u csillaggal jegyzettek adóin kétszorozott összégü. Blau l\'ál 822.12 kr, Karczag Béla 701.50 kr. Karczag István 701.50 kr. l\'ressburgor Jakab* 03S. 14 kr. Blau Henrik 008.45 kr. Guttmaq S. H. 500.58 kr. Tóth Lajos* 538.22 kr. Horváth János* 524.0 kr. Zsombor Ferenoz 445.47 kr. Szukits Nándoi* 4O3.20kr WIusmcs Antal* 308.8 kr. Vagm r Ká roly*303.52kr. Lövinger Izrael 380.80 kr. Lesz-ner Henrik 373,20 kr. EaglHndor Lajos 345;78 Schortz Albert 3w2.51 kr. Lovák Károly 201.58 kr. Ujváry Illés 200.70 kr. Orüuhut Külöp 284.0 kr. Lövinger Ignátz 2< 1.05 kr. Mártin-kovils Károly* 208:22 kr. Koch Mihály *2.i7.OH kr. Babochay János* 252.88 kr. Lövi József 218.44 kr. Hosonborg Izrael 216.30 kr. Let-linger Kelemen* 2) 1.08 kr. Torsáuczky József* 204.50 kr. Ollop Samu 108.80 kr. Ebouspán-ger Manó 100.1 kr. Kaán Károly* 188.52 kr. Blau József 187.10 kr. Kiss József 181 08 kr. Király Mór* 184.48 kr. Dobrin Béni 17«.81 kr. Hirsohl Edo 175.58 kr. Weisor János 173.70 kr. Blau Nántlor 172.8 kr. Hichler Mór 103.42 kr Axenti György 101.48 kr. Eperjesi Nándor* 100.12 kr. Schönfeld Miksa 157.7 kr. Stern J. Morfz 150.33 kr. Horváth Antal* 153.21"\' kr. Varga János 151.31 kr. Woias J. 1|. 148.70kr- Notisiedler l\'ál 147.50 kt. Dob-roviis Döm\'u 1-12.07 kr. Wutskita.l.iuos 142.02 kr. ltátz Antal* 140.02 *r Ha:i-, r János 13.J.35 kr. Fürst Simon 137.2 kr. Boitlheini Samu 135.5 kr.ltimeufeld Sándor 130.00 kr. Sanwober József 130.48 kr. Knorczor Frigyes 123.83 kr. Blau Lázár 121.15 kr. Belus József* 118.02 kr. Darázs Ztigmond* 110.32 kr. Eicliberg Adolf* 115.44 Fasciatti Bertalan 115.18 krt. •Túrok Bódi 114.12 kr. Fessolhoffor József 111.30 kr. Friedenthal Jakab 111.32 kr. Kei-chenfeld Samu 1 IC.50 kr. Potrics Ferenc/. 109.56 kr. Weiss Manó 108.33 kr- Mayor József 107.23 kr. Schmidt György 105.53 kr. Ka,ufman János 105.38 kr. Wulbach Jakab 104.93 kr. Botlczik Feroncz 104.81 kr. Wo-bseh Józsoi 103.27 kr. Bauer Jakab 100.35 Klein Ignátz 00.23 kr. Chinorányi Bódi 08.30 kr. Lachenbacher Herm. 04.06 kr.Lovt Jakab 04.8 kr. Gáspár Feroncz 01.0 kr. Domanitzki Lajos* 90.30 kr. lieiohonfoldrMárk 80.00 kr. Szüls Feroncz 80.21 kr. Plosezer Ign.* 87.00 kr. Schertz Lipót 80.68 kr. Csemits Károly 80.12 kr. Hosenberg Sándor 85.28 kr. I\'ráger Henrik* 85.2 kr. Albanits József* 84.78 kr. Kniscr Sándor 81.5, kr. Woiszmayor Márkus
83.00 kr. Guttmanii Simon 82.48 kr. Hirschl Samu 82.44 kr. Nondwich Gyula 82.18 kr. Brunner Feroncz 81.08 kr. Koltn Fülöp (kávés) 81.518 kr. Sommer Sándor 81.27 kr. Wobor Mihály 81.18 kr, KUrschncr Miksa 80.47 kr. Mersc\'h Ignátz 8U.30 kr. Hosonfeld Adolf80.l5 kr. Kirschnor Mayer 70.02 kr, 1\' ó 11 a g o k. I\'ráger Lipót 70.60 kr. Matosch József 77.01 kr. Nagy Feroncz 77.77 kr. Wilhcim I^nácz 77.28 kr. Blümlein Frigyes 77.10 kr. Bay György 70.00 kr. Botfy Károly* 70.(1 kr. Jac\'k Ede 05.12 kr. ltosenberg Fer. 75.8 kr. Hegedűs József* 74.80 kr. Milhofer Salamon 73.70 kr. Steiner Maycr 73.30 kr. Dobrin Gyula
72.01 kr. Engol Ármin* 70.10 kr. Veszter Imre* 70.10 kr. Schroier Lajos* 70.10 kr.
— Csurgón o hó 12-én hunyt ol Nosz-lopy Antal, 1840-diki tevékeny, leikos kormánybiztos, a kivégzett Noszlopy Gáspár íivé-ro 50 éves korában.
— Színészet. Miklósi szinigazgató Pécs-ről, b. Orczy iiitoiftlnns által táviratilag pestre hivatván, o miatt társulatával csak a nagy hétben jöhet Nagy-Kanizsára.
— Elchberg Adolf helybeli izr. tanodaigazgatót nagy csapás érto, 28 éves fia, Tivadar, I\'csten tegnap meghalt.
— Jiövtd hírek. Dobranszkyról eltér-jedf hir alaptalan. — A pesti népszínházra a hazai olső takarékpénztár 2<;0l> Irtot adott. — A román színházra I5()00 frt gyűlt be,— Maz-zini holttestét Gonuába szállilák. Sarolta császárné folytonos ájulásban fekszik. — Az olasz király meglátogatja a bécsi kiállítást. — Vasmegyében 334,7\'JI lakos lakos van » erdőség 289,000 hold. — Langrand Dumoncoau hamis csőd miatt a brubuutt törvényszék által
10 évi fogságra Ítéltetett. — MaAjui GoflUi*, ban szülotott 1805> junius 28-án. — Soyring Adolf, könyvárus Sopronbap, márczius l6 én meghalt. — Kara Mollah, Vámbéry tatárja, visszajött l\'estro éa boltot\'nyit. — Gróf Kog-lovicli Gábor baloseto nom való.— Dux Lajos, íré, „Dóczi"-ru változtatta nevét. — Az angol királyné ellen 5-ször intéztetett merénylet. — Dijonban nagy ünnopélyosséggel iHték meg Mozart születésének 110-dik évfordulóját. — Balázs Frigyes „Torontái" czimű vidéki lapot indít meg. — Elszáaz-I^Otharingiában az olnó: ujonezozás uj évkor lesz. — Ismét egy gréti család halt ki: gróf Barkóczy János 67 éves korában, Bécsben, meghalt. — A török császársági kincsek a bécsi kiállításon szeropolni fognak. — Prágában egy 114 éves nő él, ki a legjobb egészségnok örvend. — A Toloky-ju-talmat Dociy Lajos .Csók\' czimű vígjátéka nyerte ol.— Mazzininak Kóma egyik legszobb terén, szobrot akarnak emelni. — Az országos magyar\' gazdasszonyok* ogyleténok 50379 frt tőkéje vun. — A törökdöhány joleutékenyen drágább lesz, mert a törökkormány is behozza az ogyedáruságot. — A becsi . Wanderer\'-t az ó cseb-clubb 150 ezer frton megvette.
Történeti naptár.
Márcz. 23. 1007. halt meg Wesselényi Feroncz, nádor. — IGoO. l\'álűy Miklós, életének 50-dik évéb.en, meghalt. — 1*48. B, Jollachich Bánná losz. -1849. Berezel Mór Nagy-Kikiudán a szerb csapatokat szétveri.
„ 24. 1527. Ferdinánd és Károly német császár fölszólították a magyarokat, hogy hagyják ol Zápolya pártjá; s térjenek vissza a törvényes király iránti hflségro.
25. 1843. A themsei alagút mognyil-tátik.
„ 20. 1827. halt mog Beethoven Lajos, korunk legnagyobb zouuköltóiuok ... .ojíyiko. — .1552. Országgyűlés Pozsonyban. <
/ 27. 1840. A pesti izraeliták40000ft.iar-ezot Űzetnek.— 1443. sz. Httuyady Mátyás, uiagy. király, Kolozsvárott.
Üzlet.
Piaczi ár.
Nsgy-Kanizaa, 1872. ivl márcsiui 20-lk ua^jáu. lliu. »:j-8. (ont. G Irt — kr. SÓ—8ti Iont 6 írt 20 kr. 87-88 font fl frl -10 kr. Itozi 78 -7\'j Iont - frt — kr-7i»—80 foul 3 ín ÖO kr 80 -81 font 3 fit 80 kr. Árpa »erfő«i<ro 70 -71 fonl 3 frt 20 kr 71-72 foul - Irl— kr. Árpa krtrlliitJjfoai65—Ü(> foul 3 frt 20 kr. U7-68 font 3 irt.3\'l kr.Kukorioia 4 frt 20 kr., frt — kr. Kuko-lioia olaai (ctinquaiitin) — Irt kr. Zab 45 —4! font 1 Irt 8Ü kr. 47 48 foul 1 frt W kr. l\'ohanl.a 66-Ü8 fut. 3 ót 20 kr. 08-70 fonl 3 frt 30 kr. liab febér • frl - kr. b.ib tarka kr. Konyórliiil kOtOutvgot 0 frl — finom frl — cr Ziomleli>»t 11 frt — kr Uu|{lii*t ktliónaígoit 1:1 frt. 50 tluom — írt — kr. Király-liut ki>aün»B($«ii 14 írt — kr. liuoni -- írt kr. Ko*«-láng köaöniéfja - frt — kr. Ünoin - frt — kr. Marlia nu« fontja 2.1 kr. Ilorju-bui foutja 3li kr. 8er-lm» fontja 3\'i kr, Ju\'b-but fontja — ki. 8ia-loua foiili «3Hkr. Z4lr fontja 50 kr. C«ik« párja — frt kr. — frt Kác»a —• kr. l.ud aovány frt —
l\'ujka
l.ud I
frt
frt -
kr.
kr. Tj-uk tojás 10 db 20 kr. Uurgonya inoivjo 1 frl 70 kr. frt — kr. Egy inátia «nlua I Irt
00 kr. kr. — ügy kóvo oup 10--- kr.
Szalma ináttája 1 frt — kr^ tljbor vidékllukbcli akója 0 frt — kr. Ó-bor virfikUnkboli akója 8 frt
frt — Kr. Illik kfa lllo 14 íft.\\
(8; Kaposvár már^v. 15. Uuna 4 frt. 80 kr. 5 fut. OO-kr Itoi* 2 írt. őOsjy^— 1 írt. Kukoricán 3 frt. 50 kr — 4 frt, Árpa 2 frt. 60 kr. Zab
1 frt. fcO-üi) kr. liajdiua 2 frt. 50 - 00 kr.
— (V. L. 8xoinbatbuly, marex. ló. líuia 0 írt. 70 0 írt. Km*. 3 ír,V 00 - lo kr Árpa. 3 frl 10-2 frl. 80 kr Zab. 1 írt. 80^-75 kr Kukoricia 3 írt. 80 kr.
— tUy. K.) Oyür, márci. 10. liusa 0 írt ÜO 50 kr. Kox», 3 frt 60-10 kr. Árpa, 2 frt. !K»—ÓOkr. Zab, 2 írt, — 1 frl. 70 kr. Kukorica 1 frt. - - . 3.80 kr. Kl.lo. 3.20— 2.85 kr. Hab 4 frl. 00 kr.
— 0\'- 1W ntarci.-ltí lliua ö fr(. — 5 frl 00 kr. két.zuioa 6 irt. — 4.80 kr. Koz«, 4.40—30 kr. ~ Árpa, 3 ül, -- 2.1U kr. Zab 2 -I frl !H) kr. Hajdina, 2 frt. 50 kr. Szóna 1-80 kr. 8zalma DO kr.
— Ili. L i l\'cat. marcz. 17. lluza bAnaAgi 0 frt. 85- 25 kr; lisznvidóki 7 frt. 20—0 frt, 30 krj pc»ti, 7.05- 0 ír-. 35 kr; ícbórmegycl 7.2O-0 írt. , 45 kr; b*c»i 0.75-25 kr Koza 3.00 kr. Árpa 3 frl. 2.8U kr. /.ab 1 frt. 8ó kf. Kukoriq a 4 frt. .20 kr. Kölcit 3 fit. 35 kr,
— (8 ) Sopron, marcz. 15 Ituza 0 frt 70-30 kr. Koia 3 írt. 80—00 kr. Árpa 3 frt. 10 — 2.80 kr. Zab 2.10 - l.ilj kr. Kukorioza 3ÜJ-00 kr.
Ertek ós váltó folyam marcz. 21.
5% metaliijues 05.—; 59/0 uemz. kölcsön 70.10; 1805-ki álladalnii kölesöu 103.—; bankrészvények 838; hitelintézeti részvények 342.— London 109.90 ozüst ágió 107.60; arany darabja 5.25; — frankos arany 8.74 — kr..
Sorsliüzáa.
II u d a, inarnctuVlő-án kllüuatott: 53, 01, 35. 58, 82, •
Folcltw wurkcsztó: Bátorfl Lajos,
8 2 S"\' °° S " S
" 11? -" -.s
SSÍ* *** " **
II jj
"ő & \' 00 0 -
" ■ B " B *
J: íft
íál "„a"?
ii
~ §"a; E £ m TS I «
l-.il 1:sí
H f.
MOLL A. SEIÜLlTZ-jPORA
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
óvás: Tapasztalván, hogv as unyéimnek szóról szóra utáh-nyomott, sót a k«
i^t f^líJfel^Éfi IfltliHXSf^
3s:í;:-í:«üi ■ fcfcliíilíUii
:íi li , JM üti iiiífciiy éife ii=:
.ÍORA:*---——IWAJDIT Arlejtési hirdetmény. k»..™i.i«
III*
11\'?! if ii
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában
N. - Kanlzséiu
ámítása végett hamisított név-aláirásommal" ellátott használati utasityány\'okkáUruhatnak Seid- j A Zalamcgyébe koboloiott tokanyai rom. kath. paplak j raoRj0|0nt ,t8 általa minden hite-litz-porok, s e vógett u kltl-alak hasonlatosságánál togva saját gyártmányommal könnyen felese- helyreállítása nagyméltóságú vallás- és közoktatást magy. kir. )u8 könyvárusnál kaphatók : réltetholnek, azon hamisítványok vásárlásától azon mngjegytwsol óvok mindenkit miszerint: j ministoVium által 1401 frt i»i> krnyi költség összegben • uigedé-
„az általam készített SeldlUx-por minden katnlyája hasonló készítményektől! i lyoztetott,. moly készpénzboli költségeken kívül még hozzájá-1 „Halljuk 11 SZep SZOt!" megkülönböztetésül saját védjegyem én aláírásommal ellátva. ! "ti az illető község által ingyen leszolgálandó 14ti kézi napszám. (rn } fH m kr
^Ara egy lepecsétolt eredoti doboznak 1 frt - kr. Használati utasítás minden nyelven. | — Mely munkának biztosítósára f. é. muroz. hó 27-én\'reggel 101
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által mjnden \'órakor a hely színén, Tekonyén, nyilvános szóbeli árlejtés fogj S Z 0 £T (í II V b O 1 eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanul az olső helyet foglalják el; mint azt sok ezer a tartatni; melyre a résztvenni kivánók,ezonnel felhívatjuk, meg- » J
császári birodalom minden r. / n.ől kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanusit ! jegyeztetvén, hogy az előirt módon kiállított Írásbeli ajánlató |p«
ják, hogy o porok rögzött s/.oi .undoknál, emészthutlouség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese kat marcz. hó 2ü-ig a zala egerszegi kir. mérnöki hivatalhoz, az G A. Z D J\\. G-és ideges bajokban, szivdobogásuál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogtájdalomnál árlejtés napján pedig az árlujtő bizottmányhoz - Tekcnyén — I A r a 90 k r a J o i á r.
régül hysteriára, bú kórra és huzamos hányásrahajlamuál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, a legtartósb gyógy hatást eredményeiték.
Raktárak Nagy-Kanizsán : Belus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fessel hoffer J. és Kn-
senfeld F. uraknál ■tlovárott Lskortcs O. Marozallban Is>tl Nándi
Banok-Szt gyírgydn Kiblos J. gyógyss. Szambathelyjs l\'ilieh Karencs gyógyss. Sopronyoan Mai«y Audiás gyógy*s Zsgríbban Mittelbaeh Zs. gyógyn.
Ceyleck J. J. gyógyss. , Urvreiss Kr. gyógyss.
Csáktorayán KArAsi II.
Kisiafta Caaesiuovits Jstv. gyigy. Kaposvárott Kegl Nándor gyógyss.
. Kohn Jakab - \\ kereslten Breyer Jakab fiai Kaprsnozaa Warli NAud. gyógysr. Lttsoyía Kalivoda J. gyógyn.
Ezen czégeknél kapható máj: (544—f>2,39)
A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosabb
valódi Doraoti-laalrnöJ zalr-olaj
Ára egy Üvegnek hasziíiUati utasitással 1 frt. Minden üveg, más haliuájzsir-olaj-fajtót leondő mogkülönböztetés végett védjegyűmmel van ellátva. ,
A valódi Dorsch-halmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus rachitis betegségekben legjobb gyógyhatássttl van; meggyógyítja a logolidliltobb köszvény- és csúszbajokat, valamint aa időszaki bőrkütegeket.
Ezen legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása állal uycrulik, és átálábau scuiini vegytani kozelés alá nem vona-tik, habem a bepecsételt eredeti uvegekbuulévó folyadék ébou\'és ugyanazon állapotban van, mint sí közvetloulil a természet álul nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Mécsben.
adják be.
A költségvetés é.s feltélelek az alólirott kir. mérnöki hiva-taln4l minden nap uicgtekinthetök.
Zala-Egerszeg, 1872. évi marcz. 7-én.
VavreK János,
• E^azig in ihrer Art in Európa J
ikaKs. kön. iiol-ivisclieiabrik:
J des K. Fo^l, in Wien, •
.Rajta Üúk vigadjunk\'
uj, o I o i i kiadás
ára yti kr.
i „Rajta leányok, mulassunk,"
Ara t frt tJO kr.
■ RíJTAPÁROK,TÁNCOLJUNK I
Ára 1 frt 40 kr.
\\ Kebelhangok,
•25
NlBderlasen:
UarítlhUf, ne I Sl.ai, n«riil.ír.lr...t 27.
25,
Alallrt cttg (gycksilk
Xj erémény a tőzsdeo. TŐZSDEI SZÁMÍTÁSOKAT
•s«kö«ölni oly kStelesattségek alatt, miuS előnyt íoég eddig nem inutathattak íól.
1. Magasálliíiu és as lisUtbe beavatott egyének, megliisá.a állal, vagy n t."»l.l>»ii>r képiodS ársstik-ksntfi, és árcsökkentő társulatokban! résarétel Által a cség gyakran asou liely>et!>eu vau, bo^y a t. biio-uánysdkuak gyakorlati tauAcsul adhat, hogy mely hitelpapírok esnek birsei vAltosAs atl, • melyekkel a uindsnkuri tőudiránysAal nyersményre ferditsa.
2. Naponta! iMsámitolAssal a hivataloaau jegyzett pémárkelatDél, malybes
200 rrt.
•legsndö, hogy mindenki \'2b darab\' értékjsgygyel a tösa.lci speeulatiAbau résst vegyen.
3. Mindeu Általam vAsAroll/bilelpapirnak ueiu iiükiégei ineg«eUnek leuui
caak H per
t lede<é«i«l mlod
sseul ssAmltlatik. lényről lAviratilag
tTöí 8,l»)
i már alakult cs\'o-
Hauplstrasse £.U, | ^jum KrzJurzuu Kari\' durel
Zillero ersirlitlicbeu\'l\'reis «< bei iliror Masieupi\'odut bracht bat, daa sie ilim Kxporte, Kugroi- sowie Detail\'
\' licb llilliges und lies
i llaudler
eiclib
a.,, p„
i auf li
ieilleli
sendet
ijj • Kogl. Clil/t\'on llemdeii loir Z odtr ubuo Itaiskrftg«u,scb0uer als,< J Leiuen (bei brieöichor lleatéíluug . 7 i»i der llalsumiaug auzug«beujda>!. J Stílek II. l.ÖV, 2,-j.m, a—a.&u. iW J Klegautesta uud l\'raktisoliesta. li ^ JCuinhitiy. IAÍIHH llerrcn-
0 i/Cffll/cdO\'aiauci
ingen lloilelluugun proui lMmvn- l \'itU rröcke ai
LenOrmand,
vetökáriya. Ara 5U krajcsár.
j „Hadtérszolgálat."
Ara ÖO kr.
K g y li a ■/. I é n o kk n y v.
Ara tiO krajesár.
Prof Dr. l-nppidr
Befecskendezése
alatt
addig hossiahhitAs aUlt maradhat, mig a kivAnt e/él Kisebb fedeiésnél a hossiabbilAs tőodosseHlleg váltosi
4. I.odAui t. bisoinAnysöi, kik a vidéken lakna!., minden jelentékenyebb érteti ttetnek. 4
6. l\'énr 1 írttól fölfelé
7\'/, jtercxenttel s liánom napi felmondással
kamatostatik.
ti. Hogy csekély betéttel is- majdnem bisouyos eredmény érethessék el, mi portosHok eredménye elég vilAgosan bessél, eaennet
harmadik speculáló-társaságot
1»0 ré«xivevővel
megnyitom. Egy réasvéuy egy^jermindenkorra 10U frt; a bajegysésnél caak \'JO frt fiseteiii^S réssvényjegy ulAn, a többi 00 percseut két résilet flsetési ^deje a megtörtént rendeikedéa Eseu bevételből mintegy 7000 frt mindenkor börsei-irAnysAara lorditlatik a miudeii réa mely gyors hassnot hos. A többi, vagyis 30U0 frtou
x SW 100 darab sorsjegy "VI
vásArollalik, a ssAmok kösöltetnek. A sorsjegy nemét a többség batArossa meg.
Mind \'kösösan"jAtsiik, a nyereméoy a réssjegyok eserint .osstatik síét, aiétoisláskor agy aradttl sorsjegyet kap.1 Minden csinált Usletről minden résdvavő érlesittetik, minden lidnapbau és péoitár csinAllatik, ,■\' a haaiou siabad reudelkeiésro adatik. Minden hat hónapban felonlik a tArsasAg a ■ ajból alakittatlk. Minden résstvevSnek joga vau a könyveket s kassát megvU.gAlui napoiik*^ A tArsulat Qalaténél nem ssámitutik egyéb jutalék, mint a tisut* nyereményből &\'/„. Amint a 100 rísaVÍnyea alAlrt, a társolst megalakul, mindenki értesíttetik, hogy hArom felügyelő tanAcsost biai\'ou meg.
Kik a böriehfelytől bAr távol vannak, mégis gasdag nyereményben réssesUluak.
Kivonat a szamadásjelentóáböl. )
Miudeo 100 belisatMt réssvény utAn as általam alakitott s viselt apeoulátié. társasAg egyes tagja
20 forint
résaetfdlt a* elaö itt tlali\'ti uifili\'tliől
turnéiulritinodor Jlvi— "
t ftlMIMOehCII, ll.ll UtXii ll. ü, |
.»...»«!,j, wy-jM7v«u„i„,
esten i lallleuuiulaiig i»t áiuugoueui au W ■ . . . ..... , . „
IKŰtkNlgen, ...uostar :", f ; * ,R ^áMdültok is, Kgy
m, r in. iii *i j .i ii i , ! 1 Lvincn-Tancttvnltl- • üveg ara használati utasítással d
8 .......d. i.^-^H. gr.„, uud • frt 5, kr „. ó. Apénz beküldése
_ ........ Cmvaten oder Su-Vin™Zwi\'™UUüM 1\'tU-her • ,,tán»titoktartia ,,,üllüU kaphat.\'..
• tunOiiulcn per HlUck iü kr., H. 1,|1U ||,,, j ||. j,„ loinaien. • |
• 2 i Xervlttlen od. llmattUehcr,
• Ilvrren-Unterhosemn ll. l,!p«r Uud uur U. 6, o, 7— tf tl. m •
• 1.60, Z, á.&U—Ü ll. Keitscbuilt, Irau-luamaal. •
• löaische, oderungariaclieKayou. i 1 Lclncn-Tlsch-Uurnltur 1 2 Wollono Oeaiindtietu - Jii-fUrti iv Z rA«ssud.2,»,4,aus tit 0 gepulato oder gewirkte V,ntt rlfo■ \' 0 •<->« ll.3 — 4. ricbuts gegcu Uic 0 Mnen -1 Hunén - Ileimlen,1
J 3 nap i
|! meggyógyít*) minden litigyc-ü
Epilopticus görcsöket
(nehéz kór)
u ll. 1
ludatlk jj

_ gaschli
0 ll. 2.Ö0, sowie Hehneiierform 0 ueue Kőimen mit Htickareieu
1„ HtattiV.,. •
- • ® Ul"1 Uatislliamdan unt ö
i, auob Üpilaen, su d. Ü, «-10 tl.
• iMunen-Mueht- oder IUnler 9 heilltlcn mit langeu Aormeln
• a.M), au«U gostickt ll. 7 -Ud.
• JMlMCHhoaen,auaLoin«u,Par-| 14, ló, 18,22 -24 J cail, oder Uarchem fl. jf, 2.Ő0-U Ü. 4« ellige belguuho Uebei» •
• mitUlickorei. \\Leinwnml suli. Mt, 9
• iHi\'Hen-XeyllgéoiUtShcIU- H. auagescicüuct sebou. • J ciraeis aus foinaiem llarcbeut *u 60 uud ..I Klleu uuvergl guto O
• ll. t-\'i 60, am frausösi.cheiu Un- Itamburyer oder llotlllntler • lit Stlckoiei suli. 3.60,3-4 tl. McA«l\\tlandgespiunsl uud br. •
ii tl., lur l\'Jl\'ers.ila; Doppvlle. • i hlion J\'ürltli/e* Betlzeuy, • \' daa üt. su fl. <, », U, áO— Vi II. • 30 Klleu Jlundi/urn-Letn- d " IMIIld gebleiclu, aueti Koppéi. • iwlru uugeblaiclit >u ll. ,7.60, U.yo, • IO, 13-1..". m
l Öl. 30 ellige 7, broito Jtuilt- • .\' (mryvr lA-inteuml m il iá, 13, tl lo —- lo ll. «
40—42 Kllen vorsdgliclu- Ih- • ■""\'-ifafM-JüiOlMMttlMtflxu In uur Uetl- S >r lZUaiuau-lleiudeu)tl. •
gyógyít levélileg, százszorosan jónak bizonyult gyógyszerrel
WITT A.-nál, Berlin, Lindenstrasse 1K.
») Több -(702)
«ázat meggyógyított mAr.
\' (Italsuiufaug auiugabeii
u U. 30, 36,40, u
aus deu l\'ro-Ualdsciiduu-sugeaeudot. — (701—12,2)
• Briefliqhe Bestellungón ^iSrV.g\'\'
^ geo odor l\'ostnachnahmo uutar (iara.ilie ilberallhiu 9 llriefe xii adroaslrcn :
• E. FOGL, Wien, k. k. Ilollieferam, S
• Háriahilferstrasse 25. *
0 Kink.ufo von jo írt) fl. 6 Sl. lUlútlIlobor Br«li«
PLACHT J. B. \'
Qflaplalr tör Foads-Spioulationcn an der k. k Wiener Börao, Wien. Stadl, Renng«»$» 1. 2. Stl|
WajdiUi Jgzüef kiadó-, ós lap- ay0mda(uU^dL0Q08l gyorMajtouyoiuasa ^agy-Kauusáu.
Titkos
BESENBEK A.
onrosseliéas és atllléss. Itendel 7 9 és llív4 órAlg, vasárnap
12 óráig. . Külön bejárat a vAr-VssobAba és ktllóu kijárat a rendelő ato-l.nl.ól
Pesten,
NAGY-KANIZSA, 1872. márcziug 24-én.
f * Előfizetési ár : j
j egész évre . . rf frt. ! fél évro. . . . -t , ji. negyed évre . J , ■ « Kyy nzám 10 kr.
Hirdetések Jutányoian ,|
NYÍLTTÉRIJÉN | soronkint 10 krért vú- | tetnok fel. J
.....tŰ
25-11$: szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Sfc.
(a\' zulnmogyoi gazdasági égyusuict hivatalos drtositöje.)
f 1 ^
I A Isp Kellemi részét i illctó közlemények a lj txerkeutóbez, —
anyagi részét illető közlemények pedig * I kiadóhoz bérmentve In-1 túzenddk:
i \' NAGY-KANIZSA L Wlssslotház.
Hetenkliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
,zala-somogyi közlöny\'
f. évi tnásotllk éviuyyed黕«*.
Lapunk olvasó közönsége ismeri igyekezetünket, uem szeretünk hangzatos szavakban ígéreteket tenni, hanem tényekben, iparkodasban mutatjuk meg, hogy a t. közönség figyelmét kiérdemelni törekedünk.
L&puuk élénkségének előmozdítására minden lehetőt elkövetünk, munkatársaink levelezőink száma egyre szaporodik.
Dunáütul gabnapiarezáról gyors közlést hozunk, nevezetesen szaporítjuk e rovatot eredeti gabnaár tudósításokkal Nagy-Kanizsa s Kaposvár mellett, Zala-Egerszeg, Sttmegh, Keszthely, Tapolcza, Boglár, Mar-czali, Szigetvár, Csurgó, Csáktornya, kat. városokból.
Kérjük az előfizetések mielőbbi megtételét, hogy a pontos szétküldésben fonua-kadás ne törtéiyék.
Előfizetési ár: félévre 4 forint, évnegyedre 23 forint.
K o r 1 z ni i e s László
legújabb könyve.
„Levelek a szólóból."
Könyvismertetés. nLevelek a szőlőiül\', irt Ko-rizmics László, Pest, 1072.
(FolylatásA\'
Az elveket közben-közben ériuti, s minthogy ezeket már maga a gyakorlat eléggé igazolja, feleslegesnek tartja az indokolást.
Igy mindjárt az első levélben elmortd-ja, miért lesz ó gyakorlati szőlősgazda:
.Elmondom mindenekelőtt annak okát, hogy miért lettem éu szőlős gazdává. Nem azon uézet tett engemet azzá, mintha c foglalkozást olyféle embernek, a minő én vagyok, jövedelmezési szempontból hasznosnak tartottum volna. Tudtam én jól, hogy
ez irányban hányadán vagyunk. Neta altattam tehát magam hiti reményekkel. A szólóművelés hazánkban úrféle embernek régen megszűnt jövedelmező foglalkozás lenni, miután szőlőtelepeink általában már igen régiek, a régi szólók pedig teremhetnek jó, de nem teremnek sok bort; a jó bornak azonban nálunk, mert biztos kivitelünk nincsen, megfelelő árakat talúlui nem lehet. Vegyük ehez aztán még azexorbitans munkabért, s könnyen megfogjuk érteni, hogy szőlőművelésünk megfelelő hasznot csak oit adhat, a hol u művelést a tulajdonos teljesíti jobbára saját erejével, vagy a hol. nem jó ugyan, de annál több közönséges bor terem.
Világítsuk meg ezen állítást egy kis számítással.
Egy (800 □. öles) fertály szóló, mely gazdag termésűnek tartatik, terein hazánkban egyre másra 40 - -60 akó bort, ennek értéke must korában, akóját 4 frttal számítva, tesz 100-r-200 frtot. A tiszta ha? szón e szerint egy ily minőségű szólőnél — miután a művelési költségek az adóval együtt 50—60 frttal fedezhetők, — tesz körülbelül 110—140 frtot. Ezen esetek és termések rendszerint a gazdiig talajú és friss ültetésü szólókben szoktak előfordulni.
A régi, a hegyi szólók ellenben, melyek hazánkban tudvalevőleg a finomabb borokat termik, hoznak hasonló területen egyre-másra 5 — 8 akót, melynek értéke must korában nyolc/, frtnal drágábban nem igen fizettetvén, képvisel 40 —ÜO frtot. Levonván itten is a művelési költségeket, 50 — 60 frttal : öt akó termés, esetében a termelő már veszteséggel dolgozik, nyolez akó termésnél pedig marad számára csak pár nyomorult forint.
A gazdagon termő, s közönséges bort szolgáltató fertálynál mutatkozik a liszia haszna e szerint egyre-másra 125 frtbau, holott a másiké semmiben, vagy legfeljebb pár frtbau. Alapján e számoknak, melyek nagyban Yéve, a valót fejezik ki, a közön séges bort termő szőlőnek. a tőke értéke
2,500 frtra mutat fertályonkint, inert az elérni szokott tiszta haszon ezen tőkének teszi 5%-cs kamatját; a finomabb bortter-mő talajunk ellenben termése értékét csaknem tejjesen fölemésztvén a kiadás, úgyszólván, tőkeértéke nincsen iá!
Igy állunk kérdésünkkel, És éi; mégis szőlősgazdának csaptam fól 1861 ben; és pedig egy oly természetű talajon, mely századok óta teremvén már szólót rendes termékenyítés nélkül, a mint az nálunk szokás — nagyon is azon második kategóriába való, hol t. i. jó, de vajmi köves, bor terem immár. Tettleges termései in átlaga a lefolyt tíz év alatt, melyeket pontosan jegyeztem évről évre, fertályonkint nem ment öt akón tul. fis én még se fáradtam ki a sisiphusi munkában, hai.cm teszek és haladok folyvást egy lépést olőre, s inárig látom, hogy pár év múlva nálam is más mérleg foguiutut-kozni fáradozásaim jutalma gyanánt.
Lettem pedig szőlősgazdává több rendbeli oknál fogva. Először is egészségi szempontból szükségesnek láttam maganira nézve a nyáron általi folytonosabb kívül tartózkodást; másodszor érezvén bortermelésünk közgazdasági fontosságát, annak keretében magam is tettleges és tevékeny részt akartam venni; végre, mini egyiK igénytelen tagja az orsz. gazd. egyesületnek, igen erősen éreztem, hogy e fontos hazai termelési ágnak ugy tehetek inkább megfelelő szolgálatokat, ha magamat e téreui tettleges működés által a hozzászólásra alaposabban feljogosítom.
Felcsaptam tehát szőlősgazdának, daczára az ösztövér kilátású jelennek. Szemeim előtt álltak egyrészt a külföldi, más természetű példák; szemeim előtt állt továbbá j a meggyőződés, hogy a szőlőművelés térén hazánkban is.lehet idővel jobb állapotokat és eredményeket kitartás- és okszerűséggel eloállitaui. l)e meg voltam arról is mindig győződve, hogy ezen jobb állapotok és eredmények csakis ugy fognak bekövetkezni hazánkban is, ha a szőlőművelés és pinczeke-zelés ügyét azon osztály karolja fel fóleg,
mely állása- és értelménél fogva a szükséges javítások megtételére fogékonyabb, mintakár a nagy birtokos, ki birtokai terjedelme mellett kicsinyli a szólót, akár pedig a kié. művelő, kit meg mindennapi gondjai, terhei, és értelmiség tekintetében rendesen az alan-tabbb fokon való állás — zár el az e téreni iittöréstől. Ez utóbbi persze hogy tulnyo-mólag hazafiúi indok; azonban van reményem hozzá, hogy idővel tólc az anyagi haszon sem fog elmaradui.
Es hogy no volna, kedves. barátom, mindezekben indító erő VI Gondold meg, hogy Magyarország hatszázezer kat. holdnyi területen termeszti a bort; gondold meg hogy e területen terem egyre másra mintegy 15 — 20 millió akó bor, és hogy e bornak értéke ugy is, a mint ma kehijük azt, -60 -80 millió frtra megy; másképen járva el pedig, ezen szép értéket uem lenne lehetetlen legalább is megkétszerezni I stb."
(Folytatása következik.)
RÁKOSI LÁSZLÓ.
A zalamelyei tanfelügyelő-sédnek
(i tankerület állapotáról szóló, s a megyei iskolatanács elé terjesztett évi jelentése.
(F.dytatái.)
Az f. alatt idemellékelt jegyzék kimutatja azon községok neveit, melyek a taneszköz zökboii részesültök, s minőségét azon oszközök-nok,tnelyok egyik vagy másik iskolánakadattak.
Ks igy örömmel jeleuthetjUk, hogy Zalában mintegy 200 iskola a logszUkségesb taneszközökkel, molyok megszerzését az iskolai . törvény 30-ik §-a elrendeli, részjnt ingyen nyert, részint saját költségén szorzott taneszközökkel fel van szerelve. A többi iskolák it vagy más taneszközzel már ol vannak látva, úgy, hogy alig van község, moly minden taneszközt nélkülözne,vagyis ogészon folszorelellen \' volna. \'
Ezen állapot annyival inkább örvendetes, uiert taneszközök uélkUl a mai kor igénye, s az iskolai törvény rendeletei által kö-
--i--j-------------
TÁROZA
EmlókkOnyvbe.
Kétkönyet óhajtok minden honlánynak erényül; fcgy szent bú jeiolll a nemzet sorsa miatt; mert Még mindaddig a houtxerelom fájdalma hiányzott,
Ki köxönyötaéget szült a haza hölgyei köxt ex I A másik kOnyctopp a axiv harmatja legyen, s rajt A boldog tjereloju^rfent háromsága ragyogjon; A hőség, kt^yelet a a »s cm érem szellemi \' fénye,
* könyetepp, ogy hiv azerotönek ölé-
ígi tiTvXfvfhyként olvadjon egyé koszorúdul. 111 j(tíUxu/»l Kálmán eredeti kézirata ntán) közli -.
DESZÁTlt GÉZA.
Szerelmem.
Mi voll nekem A szerelem ? . . Egy ttludér álom, ZöldelS vlrányon ... Ax volt nekoui A ssereleui.
Ml rooit nekem
Í szerelem ? . . , det, mézes borban, 1U gyilkos méreg vau, . Ax luoit nekem A szerelem . . .
Mi lesx nekem
A szerelom 1 ... ■ llos.zu, édes kinzús, — Mely véttre i« »lri ás. -
A. •
ii-kem
liAtt,M(Í.\\KTEN ZH. e
Szegény 31atlld!
— Kajx. — — Folytat át. -
Mintha látnám folojthotlon sógoromat egy pár szép szürkén házamba egy larsaagi napon behajtatni. Akkor a sopronkanizsai vasút meg nem létozett, — s ha Égerszögről valaki hozzám ráudult, oly útra kollo készülnie, mintha ma Párizsba akarna menni. A téli róvid napokon Szombathely Kőszeg,Sopronon, kereszt ül jó kél és több napba került ily utazás. Miliő áldozat oz sógoromtól, ki iparos omber lévén minden perczét drágán értékesité. Do nővérem kérésére felkísérte a vőlegényt, u bekopogtatott ezen bánatos családba.
Van egy szó a közélotbon, mely a szötá-rakban kevésbé találtatik, azután igon tnesszo ható értelme van. Az angolokról ázokás a mel-léknovet használni, do reá fér sok más nom angolra is — oz a pzó a „kalmár szellem" — mely néha erőt vesz a legjobbakon is, és olhomályo-sitja a kis közeli áldozat miatt az elérhető nagy jó iránti t öl fogást.
Dőrék sógorom fáradozása sikorctlen maradt, s meghiusult a vőlegény azon nyilatkozatát), hogy ó elveszi N. kisasszonyt, a lobetó boldoggá teszi, — do ő szegény ember, s neki anyagi segítség azonual koll, ha nom volna is több, miut négy ezer forint, a mennyit az alkuban levő gyógyszertárért azonnal lo kell tenni.
Uj rokonságunk kereskedő család volt, do rövidlátó, — h\'daczára vagyonos, állapotának soknllotta ezen összegei üsieléből uzonoul kivonui, ~ háziüzolnózó sógorom tui-után egy hetet hi\'ába áWofótt ez útra, védőn-
czévol más folé fordult tehát, s ez egy sokkal vagyonosb hölgyöt nyert nőül, kivol azóta boldog házsaságban él.A rokon család állapota tollát a kisebb leányok nagy szerencsétlenségére a régi maradt. —
Do még egy nagy veszély íenyogotto o családot, — moly a jolon körülmények közt a legnagyobb osupás lelj volna s ez magának P. urnák veszélyes megbetegedése és halála hiro.
A ki csak félig érző szívvel volt a vidékben, megdöbbent e Iiiren.
S u muuuyoi gondviselés itt egy különös csodát tett — egy roszut a másik roszszal gyógyítván meg.
1\'. né asszony nyolez éves lelki — vagy képzeleti betegsége sok orvosi fejtörésbe, sok gyógykisérlotbe, temérdek pénzbe került, — s mind liiábun.,
A mint 1\\ ur nehéz betegsége a család jajveszéklésél folkölté, — felugrik a botogasz-szouy is ágyából, s mintha csak álmából kelt volna, oda siót férje--ágyához, — páratlan búz-galommal iparkodik ő is segíteni, mollotto éjjel nappal virrasztani — s P, ur egyolŐrp újra fölgyógyult, — s az asszony azóta ép egészséges, mintha soha semmi baja nem lett volna.
Ó ismét azon résztvevő jó anya és miii\' deiibon körilllátó nő lolt, ki betegsége előtt voll — s ha kérdezik a múlt 8 évi bajáról, — sóhajjal azt tololi, hogy az ogyhosszu nehéz álom volt.
A kismartoni orvosok ma is fejcsóválva szólnak ozeu ritka tüneményről, s egyenesen a nagy iji.-dUégiiek, megrázkódtatásunk tdlaj-douitjak P. hó asszonyság csodálatos felgyógyulását.
Míg özek itt Kismartonban történtek, ax alatt saját családom is bőven részesült a halandók kese.\'ü os/.\'élyában.
Elmellózve\' más szoreucsétlen eseteket, nom mollőzhotom ol derék sógoromnak 1868. november 3 áu bekövotkozott halálát.
Nemcsak a rokouság viszonya, do a legbensőbb barátság, szép jelleme iránti tisztelet kötött hozzá.
Benne nem csak nővérem vosztotto el életörömét, világát, míndonét, nemcsak családunk díszét, büszkeségét, támaszát, do maga Zala-Ege rszog város is ogy érdomtoijes polgárát, közszeretciÚ bíráját,|a nevelés és iskolaügy, egy tevékeny londitőjét, a közjónak ogy lelkiismeretes előmozdítóját. jt
Tanúskodott ezen szeplőtlen tiszta polgári jellemről azon bánatos közérzület, mely bt éloto legszebb korában kiragadva \\Utvdn üdvös munkálkodásából, szokatlán\'ünnopélvlyel, általános részvéttol kiséré utolsó nyughelyére. Válóban mintha Z.; Égerszög atyja halt volna meg, a kegyelet mindon osztályban, mindon vallás különbség nélkül megtette végső tiszteletében a mit tehetett. Az üzletek, a boltok, a merre n végtelen gyászvonat ment, miutha üunop lett volna, bozárvák, szegény, boldog — sót a körylbelőll földesurak és más birtokosság is a fülükről nagy számban mutatá meleg részvétét.
Ha a gyászoló özvegy sajgó sobeit, ha a család liagy vea/.teségét emberileg valami körülmény enyhíthető, ugy ezen hálás, mdgtiss* telő k.i/ti/.,i.<j:, közfiijdiiluiii a boldogult érdemei irtst első helyen áll.
Sajnálom örökre, hogy szegény nővéréinél élete e»ou l-grövísesb utján, (érjs kopor-
ayqv*! ...
Ve teli tan mód és tantárgyak előadása, kellő-sikert nem eredményezhet.
^ Az oraléző és csupán olméloti Unmodort elitélto a százados keserít tapasztalás, moly níeggyőzhotott mindenkit, hogy nom az iskolának, hanem az életnek kell tanulni s a pillanatnyi tudás, alapos ismeret nélkül haszonve-hető, az élotbo kiható nom lehet. Pl. földrajzot térkép nélkül tanulni nom. egyéb, mint elmekinzás. Vajmi csekély haszna van a természetrajzi oktatásnak is az ennek előadásához szükséges ábrák nélkül. A föld alakját, állását, forgását, a földrészek fekvésének táj-viszonyait földgömb nélkül tauitani, vajmi haszontalan fáradság. —
A természettant eszközök gyűjteményében csak 14 nagyobb község, illetőleg varos részesült. Egy-egy gyűjtemény ára 83 frt. o. értékben. Ezek árával együtt, az államsegély keppou nyeil eszközök ára tesz mintegy 40o0 forintot.
Ezen ószvog is szép ajándék, ha megfontoljuk, hogy suk iielység lakosa inkább áldo4, vagy adni pénzt bármire, miut könyvre vagy i*koiui uuszyrro. De ha majd u szemléltető ok tűin* eredménye alhat uz eleibe :u kozony s.a luk.irmg az iskola iran\\aban részvétté s uiuozuikctisegge log atvultoxui.
A törvényt)eu előirt luulargyak előadásai letouiotou elősegítették u tuuiubb érintell taneszközök.
Tuujuk azt, begy népiskoláink legnagyobb részében a vallásiutiou kivul , mely ogyébiraut most is első tárgy iskoláin kbau, — a gépies iras, olvasás és lóleg *i egyszeregy betunulásan alapult számolás, voltuk az iskola főtárgyai.
A szülőföldet, a hazát földrajzilag la- I nului, a luult iilók több eseményeit iicptus tor-téneltuuiias allal elsajálilani, u leriueiiyek log-főbbjeit megismorni, a természettan kiválóbb élűmen, a mindennapi légtuiiomenyok okúit is megérteni, a polgári kötelességek lényegét megismerni ritkaság, álomszerű latvauy, csuk a jámbor ,óhujtás volt.
Ellenben a. létező taueszközök segélyével a haszuos ismeretek megszerzése, terjesztető oly könuyuvé vált, hogy miuden tauitó, u ki hivatását felfogta, pályájára\'készült, vagy legalább\'most készül, okiutasának sikerét kellő mérvben elő-tüutetboti.
•4
Nem csekély vívmány tehát az. mely iskoláinkban a korszerű tautárgyak előadása által már is eléretett. Az eredmény naponként ^fokozódik.
A törvényben előirt tantárgyak sikeres előadását, több helyen megnehezíti azon körülmény, miként némely szülék gyermekeik számára luukónyvekérl pénzt, csuk néhány krajezárt is adn^ sajnálnak, s ennél fogva a tanitók elégséges kézi tankönyv hiányában
| csak a többszöri magyarázat, ismétlés s kérdea-: gotés által egyedül az iskolai időro szorítkozva tehetik a gyeriuokok sajátságaivá a logSzük-ségesb reálisiuoroteket.
És ezen^nehéz«ég legyőzésében találhatunk indokot a tanítók ügybuzgalniánuk, a képessegének elismerésére. Kevés kivétellel tanítóink dicséretes ügybuzgalmat fejtenek ki kötelmeik teljesítésében. Az itt-ott felmorűlő képességi hiányok a null idők viszonyaiból fejlődtek, s maradtak fenn.
Azonban reméljük, hogy a képestégi hi-ányt, a jóakarat, a kötelesség érzete, lelkesítő buzdítás, a naponként gyurapodó s utánzásra serkentő jó példák noiu sokára pótolni fogják, t a cselekvésre törő hajlani, az öuképzés hatályos befolyása mellett az években előre haladt tauerőket is képesitendik annyira, hogy legalább, ha nem it kitűnő, do középszerű iskolát tarthatnak, s muiulhuliittk elő annyi eredményt, tuenuyil a méltáuyosság jogosan kö-\' vetel. ^
(i
A tankötelesek iskoláztatása körül még igen sok akadály fordult elő, mely akadályok legyőzése esak uz iskolai tor vény szigorú végre-hujtasatol ruiuellietó.
baj nos lenyúl kuli lelhozuuuk uzl, hegy tok itpa es uuyu gyermekei novolésero kevesebb ügyeimet loruit, mint liazi allataik ápolása — t gondoméira, cs sokau azou uezetből ludulnak ki, hegy Int az ap* íuí^lohotult iskolai uevelet es oklalát uelkul, uz ulodok illetőleg gyermekeik u luegelhetuuk a néllcül. A neveles es műveltség hiauya miudig hátráuyara volt es lesz az országútik, koruiikbuu pedig életleltetellé válla nepuevele*.
A jeluu kor feluduta eieu megrögzött tévét, karót uozetet, moly » ludaiUntsg okozta szomorú lulki allupoiüol ered — uiMgvalloz-tutni, s oduhutui, üogy u közművelődet szuk-ségessége alialauosuu elismertessek, s a szülék kényszer uélkűl uz iskola liastuostágáuak tu-datáiól tttliutvu erőmmel, kétztéggel küldjék gyermekeiket ískolaba.
^t\'ulj l.ila».» kitv. tkellk I
. ,-----
Balatoni hajózás 8 törvénykezésünk.
A balatoni Fűlop-Boglár és Badacsony közli gózhujo ugj e ulore halad. A legutóbbi kesztholyi válusziiiiauyi ülésen már az alapszabályok is kidolgoztattuk, melyek egy közeli közgyűlés ele, uzuiaii a m. iniuísteriumboz fel terjesztő tnek. Addig is 1 vál.-tug megbízatott, hogy i\'riesztból ej:y gyarasl, illetőleg szukórtó iiiegbizoiij.il u helyszínére (elhívjon, u ki u helyi szemle után az akkorra Boglárra összehívandó valasztmáiiynyal a gőzhajó ara iráiit ulkut köthesteu, liogy igy h^ lehet, u hajó f. ovi juli-uuguszlbau jurásat megkezdhesse.
A szuk&egolt -tO,UOvj frt részvény iyúr aláírva leveu, mégis netán noh iy r» ivényes kiiuarai >u, fedezése vagy u hajózásnak, vele
kapcsolatos nyereményt igárfl Üzletokroi kiter-jeszkedhotéso czéljából a résivény aláírások
még mindig elfogadtatnak.
Logujabban is Paulor ministor ur ő nmsga mint érdeklő badacsonyi szőlőbirtokos, — ugy ür. Esztorházy l\'ál ő msga is mint kővágó-eörsi birtokos, alnlirthoz küldött több db részvény aláírásukkal örvondeztették meg alulirtat, és a társulatot.
A koszthelyi vál./ölés határozata folytán, az oddigi részvényesek ,fojonként nyomtatott iveken felhívattak, hogy részvényoik 20% ját T. Wodianor Arnold úrhoz fSomogyban p. Berénybo u. p. Lengyoltóti) bokűldjék, — a ki oz idoiglones pénztárnoktágot elvállalni szíveskedett, mely áldozatáért uoki a választmány megbízásából nyilvános kötzönetot szavazni, kedves kötelességemmé tétotott.
Valamint az is: hogy a részvényeseket így liirlapilag is fölhívjam, hogy részvényeik iJu \'/.-iat legkésőbb april 5-éig T. Wodianor urhoi beküldeni süssenek. A jövő közgyülésro majd hirlapi\'ig mi hivatnak.
Nagy lányi pótoland o gőzhajó n ár azért is, mer or*záoutaiuk és mollék utaiuk itt Szigliget, Badacsony, Kővágó-Eörs és Kö-veskál közt rémséges roszak. Es midőn szelei időben az oddigi gyarló evező hajókra nom ülhetve, Keszthelyig kell vasútrazökögni: majdcsak nem lelkűnk szakad ki hüvelyéből I
l\'cdig a murva v. kavics gödrök\' ott tátongunk az ut mellett bőségesen. Csakhogy persze a gondviselés saját markával nem hordja reá. — A magyar oinber pedig azt várja; hégy parancsolják, — s a büntetést ne csak ígérjék, do kiszolgáltassák is. —- A mi jó szolgabirónk azonban nagyon jó ember I
Ad vocom : járásbíróságunk is jó; kivéve azon rósz statutumát, hogy a nom székhelyen lakó ügyvédek fuvarját n«m ítéli meg. No, de ezt majd megsemmisíttetjük. 1-siör próbáljuk az 1871. XXXI. t. cz. 3-ik §. alapján a t. törvényszéki olnók ur utján, azután szűkség esetén felsőbb helyen is, mert ez törv. ellenes is, méltatlan is. Mert a Back világban igen is a székhelyhez voltak az ügyvédek kinevezve, pátens firma, do erre moit to törvény, te döntvény. A szokás és törv. gyakorlat is m^tt mutat. Hallatlan is ez, más j. bíróság nem teszi. Ellenzi járásunk hosszú keskeny fekvés is. Sót a nép java követeli, hogy miután Tapolcta járás keleti szélén van, hogy ,akkor * középponton m. Kővágó-Eörs és KöveskáWn is ügyvédet találjon a járás nyugoti szé\'.én lakó szegény ügyes bajos fél, — hegy meuokűljön a Tapol-czáig fuvarozástól. l)e aztán ha helyette ügyvedje teszi meg a fuvart: ezt annak meg nem Ítélni méltatlan i9 — jogtalan is. Olcsó népszerűség keresése volna ez, ha az volnál — A becsületes ügyvédet kár voxálni. Ez haszon a bíróságnak is, a teleknek is, mórt hivatása nom sokasítani a pert, de kevositoni, otthon elintézett egyezségekkel, — s a hol már kikerülhet-len a per: ott ezt már törv. és logikai láncz szeiuro szedni, és miut félig kéozet betálalni I
Albiráinak szám 3. Dolgoznak isi Domit használ, nincs ki expediálja. Egy írnok kép-toluu. Megint ott marad papíron az igazság. Koll valamit gondéiul e vé,;ott a kormánynak, — mert már Pestről is hullani ily panaszokat. De koll gondolni Jvalamit az átvett hátralékok leiemészthuieso végett is. J£rro ugy látszik az uj birók is elégtelenek. A világos adóssági porok még csak ürülnek.
De hát m a tömérdek hagyaték ? I Pedig os nehezebb ám ás lassabban ismogy, mint a sommás per. Pedig obben a kormánynak is sok százaláka — átirási dijai bont hovernok. Hát a sok osztályos örökös érdeke I Gyűlölködés, por születik ozer éppen azért, mert nincs elin-tézvo a hagyaték. Eladja az örökös a nélkül, és a vevő nom tudja átíratni a miatt, és a vétől végső rákját nem fizeti, az örökös pedig eladja másnak, per és per szűloinlik egyik a másikból, s mindtíz a restancziából.
Vegyük át a Bachkorbol is a mi jó volt. Figyelmeztessük a m. kormányt, hogy a hagyatéki hátralékokra novezzen ki idoigl. birá kat, minden v. legalább a nagyobb járásokhoz, mint voltak 1855—60. Bizony mondom nincs más segítség. Naponként női, drága tisztviso-lóségünk mollett is, főleg a fontos hagyatékok . resláncziája 1 —
Kővágó-Eörs, marcz. 19. 1872.
CZIÖÁNY KÁKOLY, ügyvéd.
Kttvetválasztási mozgalmak.
Z a 1 a-K geru«i, marci. 20. 1872.
A jelon országgyűlés loteléso idejének közeledétéro, mint mindenütt, ugy nálunk is kordetöket vették a választási mozgalmak. -— Egyik pártot\'ugy, mint a másikat a fölléptetendő kövotjolöltok. keresgetése foglalja el.
Választó-kertllutüukbon, mig a baloldal, — a mint .hihető is — mostani követe, Nagy Károly mellett marad, addig a jobboldal miudon teljes lehetői elkövetni iparkodik oly jelölt felléptetendéso tekintetében, ki által réssáre a mull vosstoséget pótolhassa. A mint a hangulatból kivehető, a Deákpárt igen tapintatosan, találóan, szemelte ki fölléptetendő követjelöltjeit; elmondhatni, hogy a párt óhajával, helyeslésével Utálkozva, szemelte ki Ckillag László és Dr. Hérics János urakat, — Csillag László mint megyénk volt alispánja, főbírája, most pedig mint ministeri tanácsos; Dr. Hérics János pedig mint volt törvényszéki űln ik, jelenleg mint csáktornyai törvényszéki elnök és nag/ tan ügy barát, ismeretesek. — Hiszszük, a végmogál lapod ás nem sokáig késend, miről azonnal tudósítom a t. szerkesztőségol. r. 1.
K 1 »-K .0 m á r o to, márei. 20. 18T2.
Mint mindenütt, ugy nálunk is a követ-választási mozgalmak napirenden vaunak.
Az alté szántói járás deákpárti kövotje-löltje Tolnay Kálmán, Zalamegyo földbirtokosa. Az ellenzék részéről, hír szerint, a mostani követ, Gaál Endro ellen még Madarász József, szinten ollonzéki fog föllépni; valószínű azonban, hogy Madarász, atnottani kövot tiszteletére — vissza fog lépni a jolöltségről. Különben még nőin volt szerencsénk programmját venni; ugy hiszem, nem soká várat magára. Külön bon Tolnay Kálmánnak legtöbb kilátása van a kövotségro; legalább o környéken, úgy nálunk is, számtalan aláírás köröztetik részére. Lesz élénkség, do arról majd annak idején. — Ezt megelőzőleg, még egy választásunk less, értem a biróválatztást. Hihetőleg, a mostani biró, Marton Boldizsár lesz a győztet. ....
Utaink, melyeket a szép idő kissé holyre hozott — a néhány napi esőzés következtében ismét járatlanok. g.
MP* FolytatA* a mtlléklcltn
cója mollett nom gyámolithatám, hivatalos állásom épen okkor kérlelhotlonül honmaradásomat igényié, — s igy helyemet házunk egy hlv barátja, pótolá..
Mire én jöttem, a csinos lakás olvcszté fáradhatlan gazdáját, — csak üres helyét leltem a zala-égvrszegi kálváriái temető egy lakossal szaporodott, — s ott nyugszik ő ma nagyanyánk s édes szüleink porhndő totemoi mellett kiket éltébon oly igen szeretett, egy díszes gránit-emlék koreszt alatt, melyet a gyászoló özvegy kegyeletébon tétetett neki, és számos könyűivei áztat, a viszontlátás nagy napjajg^ S igy alkalma lón a kismartoni rokonságnak minket is vigasztalni, részvétével fájdalmunkat enyhitoni.
. I _ ■ \\ •
\\
Jó sógorom 58-ik évébun Imit el gyomor-rákban, vagy tudja a jó Isten, min^ bajban. Hiába volt minden majd oinberi erőt meghaladó iparkodás a bajon segiteni, hiába minden költség, mindeu orvosi cousultatio. \'Szegény nővérem Bécsbe mont beteg férjével, a világ-hirty Skoda, Uppolczer és más orvosok tanácsát kikérni — esek némi gyógyszeren kivül kedélyes mulatságot, minden munkátöli szünetelést, falusi cseuAcs életet rendeltek a betegnek, — nővéromnok azonban oz ifltnt tett komoly kérdésére titkon a baj orvosolhatlanságát egyenesen kijelentették.
liová\' forduljanak már most a remény Vesztett segítség-keresők V Azt tartom, ha a világ végán lett volna még néinű jobb kilátás — oda is elzarándokoltak volna
Ekkor jó sógorom hozzám kívánkozott. ,A Tönihozt/ Et lón legforróbb vágj a.
.Mnjd ott meggyógyulok" — ez\'voltsz\'jgény-nyk életroménye.
Bécsből tehát hozzám jöttek. Távírda által tudósítva lévén, oléjök. rándulok a nagymartom állomáshoz.
Do mennyire megilletődtem, midőn semmit sem sejtve veszedelmes bajáról, kedves rokonomat a legaggasztóbb állapotban találtam.
Ez-o azon derék, szép férfiú, noinos magatartásával, a mint őt ismertem, vagy csuk árnyéka-e már az életnok ? Ez-o azon jelentékeny, tekintélyes külsejű férfiú, kiről jó nővérem női büszkeségére egész Égerszög azt tartá, hogy F. nemcsak hogy városbíró, do annak, ha még nom volna az, okvetlen beillenék V
Nővérem intésére uzonbun elnyomtam fájdalmas meglepetésemot, és a lehető legjobb szívességgel fogadtam drága rokoiiHÍmat — kocsimra sogitém — és kérésére csak lépést kellő hajtanunk Csinfalva felé.
Do minden szorgos lassú kocsizás daczára minden kis kavics, mindeu legcsokélyebb zor-roné.s kimondhatlau fájdalmakat látszott a betegnek okozni.
Hozzám érvén, minden kitelhető módon iparkodtam a beteg állapotát enyhitoni, s rend kívüli bizslmánál fogva hozzá\\n, sikerült is néhány kellemesb napot, s némi jobbra való fordulást szegéuynek nálam szerezni.
(l\'olylatápi kOvetk.J
IRODALOM.
— Mogjylent.Muf//ytf r Nyelvfir* III. füzete, márczius lü. szerkeszti s kiadja Szarvas Uábor. Tartalom: Kövotkezeto«séghelyes-
írásban. Szarvas. — Egy hirdetmény. Brassai.
— Jár, megy. P. Thewrewk. — Egyház, éktelen, égödolöm. Szilády. — Faludi magyarsága. Borostyánkövi. — Népnyolvhagyouiányok. 1) Közmondások. Kriza. Forenczi. 2) Népdalok. Fcronczi. Zánibó. Hainary. 3)lIelynovoK. Tur-csáuyi. Borbás. 4) Tájszók. Kriza. Forenczi.
— A magyar nyelv. 1) Az iskolákban. 2) A hírlapokban. Komáromy. Stoiner. 3) A nouizeti stitiházban. — Idogon csemeték. — Felszólítás. — Kérdéjek. — Válaszok. — Üzeneteink.
Előfizetési ára: egész évro 5 frt, fél óvro 2 frt 50 kr. Aiánljuk o nagybecsű folyóiratot a t. közönség kiváló pártolásába.
— .Tüzoltó-asobköny v." Márkus
Miklós é3 Stirling János, a nemzeti torna- és s tüzoltó-egylot tagjai előfizetést hirdetnek tűzoltó zsobkönyvro. A tűzoltóságok iránt nagy hazánkban az érdeklődés, do szint oly nagy a tájékozatlanság is az intézmény helyes szervezésének kérdése iránt. E zsebkönyv czélja: városainkat,, községeinket, do még a gyarló tűzoltókat is mcgismorlotui a gyakorlati tűzoltás tudományával. Égető hiányt fog az tollát pótolni. Egy másik, nom kovésbbé nemes feladatot fog ama törekvés által megoldani, hogy a tűzoltóság magyar logyon s nemzeti irányban fejlődjék. A logjobb lélekkel ajánljuk azt au-nál fogva községeink és városainknak pártfö-gásába. Előfizetésig 1 frt o. ért., mi csekélynek mondható ama költségekhez niérve, melyeket a fa- és rézmetszetek kiállítása igénybe vosz. Az előfizetési péozok bérmentve l\'est, váczi nt 8. tzám Márkus Miklós u hoz, kült\'on-dók. Előtize; iek ~ak april végéig fogai it-nak el. A k >y v b ti ára 1 frt 40 kr. les*.
•... "
— Psenyeczky Nagy Sándor által megkezdőit angol ás franczia nyelvtanokból ujabb fűzőtek jelentok meg; jelesül: 1. Az angol nyolv levélszoVinti önoktatása Hobertson T. tanmódja szerint. Il-ik rész, XXI. és XXII, ik lovél: 39 40. 41. és 42-ik loczke. Egy lovél ára 30 kr. 2. A franczia nyolv lováltzorinti önoktatása Bóbertson T. tanmódja szorint. I. VlII-ik és IX ik levél. 14.15.16. és 17.leczko. Egy levél ára 80 kr. Mindkét munka Pesten Aignor Lajosnál, s Debreczonben a kiadó-irodában (piacz, Farkas ház) kapható.
— .Tygodnik Polssky-czimalatt april elejétől kezdvo egy időszaki folyóirat készül megjelenni Ppston, melynek programmja hozzánk beküldetett. Czélja a lapnak — mint irja — lánczszomet alkotni az itt lakó lengyelek és hazájukban lakó testvéreik között; végre tolmácsává válni a lengyel törokvések- és ér-zelmoknok o vondégszorotő ország lakosságával szemben. — Nem szolgál sem pártot/ som cot-ttriát, som magyar, som longyol részon, hanem függotlon közlöny losz s jóravaló magyar és lengyel irók lesznok dolgozó társai. Közölni fog irány- és vezérczikkekot, tekintottol Longyol-és Magyarország olőbbi és jolon viszonyaira ; lapszemlét, kiváló tokintettel a lengyel-magyar ügyekre. Irodalmi és könyvészeti rovatában, fókint a longyel és magyar irodalommal s szépművészeti viszonyokkal foglalkozik s tárcza rovatában is o két nemzőt íróitól közöl beszé-lyokot, kiváló férfiak életrajzait, költeményeket stb. Előfizotési ára: egész évre 6 frt 50 kr. félévre 3 frt 50 kr., évnégyedro 1 frt 80 kr. kr. Ajánljuk a közönség méltó figyelmébe, \'
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 25-dik számához.
Levelezés.
It é c s, m.iif/.iiit 13.
Minap egy berlini Involozó ogy nagvobb bécsi lapnak azt irta, bog; Borim az egyesült Németország fővárosa. Hu kény lelőnek voltunk bevallani, hogy u meglepő ítélet minden izétioü az igazság és lángész jelleget Hinteti fel, annál iukább csodálkoztunk azon, hogy — mint töiy-tátja — o világváros az irigység bizonyos nemével sóvár szemeket vet liccs szellemi fölsőbb-ségéte. Ila ezelőtt néhány héttel a kétely némi árnyalata szállt fel lelkünkben o dicséret ellőtt, ma már ebben is luljcsou egyetértünk vele, mert az események döntő htilalinánuk olloiiul-luni nem vagynuk elt-g okosak.
Vagy láu nom inutat a közönség minden rétegében kifejlett nuincs müizlésro, midőn az Olfou hadihidak hetekig tartanak? Beszélnek egy bankárral, ki Ütionbachchal szoinélycul-tust üz. A művészeket altalábau uaplopóknak tartja ugyan, d\'i Oflonbach tnagusau áll előtto, oly mágusán, mintha Sina hegyének aljáréi pislantana fel hozzá, ila darabjait adják, hogy e túlvilági (élvozet) gyönyör éldeletéro kellőkép előkészU|hesseu, már hat érakor látni páholyában ; joga-van tehát logjobbau mulutui, leghevesebben tapsolni és legtöbbet izzadni.
\' Mározius 2-án reggel az enthusiastikus bankár tbeázott. Az nap ugyan más ember is ivott theát, do bizonyosan nom olvasta oly crediuonyityol, mint bankárunk az újság hátsó lapján o következő színházi jolontést: . A Wien uiollotti sziuház : Fatilasio, Jutjucs OÜ\'oubach-tél." Szotiio fellángolt es az arezon a buiisó olé gUltség rózsás öröme elsimított miuden icdót. Mrampfer színház: Csempész, Jutjucs Olfou-buciitól." Mintegy varázsütésre visszarezzentek odúikba a kitódult szemük és a foloiéukult vonásokra halálíjedolum szállt. „Károly-színház : llólupda, Jaijues Ulfoiibachtól." Erre már lecsukódtak szürke szempillái és összeroskadt a Jajdulom terhe alatt.
Bizony kár, hogy az omboruom mindenütt juloult-holő. Két előadást a kedves Jui{u<-s-tól el kellett halusztani — s o miatt a uugy fájdulom.
Este jó korán a Wien melletti sziliházba hajtatott uz alig felüdült ttr; iuneu az elsó felvonás után a Strampfcr-sziiiházbu, honnét a Karoly-szinházban jelent meg, épen jokor még, hogy ai általános tapsviharban részt vehessen.
Az UÜ\'oubachcullus inoll-jll meg más is-inertető jele is van magas szellemi öloluokuck «-s ez a gyülésezés. Nincs a társadalomnak oly rétege, moly itt ál ue lenne halva gőzerővel baladó korunk nagy eszméitől. Egymás mellé sorakozik minden, kozdvo a mágnások korusz-tes vitézeitől le egészen az utolso hordárig. Haladni akar uiiitdou, a korszellem áramlatával. Szabadság és felvilágosodás hangzik gyűléseken belül, és künn ismét csak tfzabaUság és felvilágosodás. Do bármily kicsinylőleg is ítéljünk minderről, aunyi bizonyos, itogy urna sokat hangoztatott plirasisok rovására itt sem történik nagyobb botrány, mint miitől a pos;i országgyűlés néhány utóbbi ülóao az egész mű-\\. li vilug bámulatára életbe hívott. 1*. F.
Kesztbel), márcz. IV. 1S72.
A helybeli lövészcgylet által e hó 10-án rondozott zártkörű estélyen oly kövesen vettek részt, hogy a tánczolók összege csak nyolez párra ogészittothetott ki, kik is roggoli 5 óráig mulattak, illetőleg tánczoltuk az .Amazon*-boz czimzolt vendéglő nagy táneztermébon.
A bevétel — miután a lövészogyloti tagok közöl belépti dijaikat többen — noha nem is jelenlek meg — az estélyen mégis fel-küldötiék, 1UU frt, u kiadás pedig 17«/ irt o. é.
A .Keszthelyi Dulegylot" e hé 17-ikén este fél 9 órakor aloluökét^ BeckJSándor urat, énokkol tisztolé meg. A vendégszerető aloluök ur a tisztolgóket az ének végeztével magához felhívta, — hol meleg /za vakban köszönte meg az ügyletnek, esetríiTáuta tanusiiott előzékenységet — s őket Jflcgyuiidégulto.
A lakoma nlkalmtUiüittpck Hermin k. a. kitűnő zongora játéka, alelnök ur zongora kíséret melletti magány éneke és a dalegylet több éneke által mulattaták a jelenvolt vendég-koszorút.
A vidám kedvben levő társaságban a lelkes íelköszóniosok sorát Nagy Uyörgy ur, a dalegylet elnöke, az alelnök éltetésével kezdé meg; történt több felköszöntés is alelnök ur uojo, a gondos s vendégszerető háziasszonyság-ra, a jelenvolt hölgy koszorúra, az oluök ur- és a dalogylotro.
A lakoma 12 éra tájáu a dalogylct által énokolt Hitekor indulóval fejeztetett bo, moly után az egész vondégkoszorú újra éljenezvén Bocit Sándor urat, onnok édes anyját és családját — szétoszlott. — z.

Hírek.
— Királyné ő felségének koddon, f. hé. 2t>-áu délbon történetid^ ídoérkozéaéro -,a holybo|í pályaudvarban úagy előkészületeket tosznak. Az udvari ebéd elkészítésére Bécsből készlotek szállíttattak ide. A nélkülözhotlon dvftri személyzet ma, vasárnap, jó.
lUfeyysés. A főúri kórok egyik általi-nosnii uszteli, az egyszerű kunyhóban ugy, mint u loity es paloiakbau közbccsiUésbou rcszosüló Weiickheim Krisztina grófnőt múlt kedden eljegyezte magának gróf Wenckhoim Frigyes, ki neinesszivüség- és hazali erényekben méltó tarsa honleányi oréuyckbcu lüiidóklő jegyesének ; a boldog jegyesek égyszorsiniút másod-unokák ; vahimiui magunk, ugy lapunk által képviselt vitlék összes lakosságának ltő érzőimét tolmácsoljuk, midőn tartós boldogságot .»i vaniink a szent frigyhez, kísérje a szeretet angyala minden iepiökut s ragyogjon felöltök a boldogság napjaiiak el nom inulo tiszta sugara!
— Törvényexlkk. l^ogfolsőbo szentesi-lést nyert az l«7o! XXXlli. t. czikkol kobo-lezutt vasúti engedélyokmány ö-ik § ának iné-dositása, inolyszeriut a bállaszék dombovár-zákányi vasúinak a vontatási szolgálathoz szükséges építkezési, ajtatarozási műhelyoí Dotnbovár helyett Kaposvárott helyozoudók ul.
— Hxlnésxet. Miklósi Uyula, jó htrbon allé vidéki színigazgatónak, minta .liudaposii Közlöny" irja, adatott it u budai színkor, ki enuok folytán külöubeu is jó társululát kitűnő tagokkal orósití. Éhez hozzátehetjük, hogy l\'écsról a nagyhét folytán Kanizsára érkezvén, liudára) költozfoig nálunk marad az egész társulat. Husvéiuupjau jótékonyczélu előadást tartanak, húsvéthétfőn pedig a bériotoi kezdik meg.
— A magyar.•nxludtjy pártolóik >x.
Tiszteleltei kurjilk mindazokat, kiket a magyar vidéki színészül nyugdíjalapjának növelésem gyújtó ivekkel bátorkodunk megkeresni, miszerint gyűjtések eredményét legfólebb I. hó 30-ig tudatni méltóztass, iák, annyival iukibb, hogy az, az ugyanukkot együtt leuudó magyar színész congressus elé terjesztethessék. Kelt a magyar szincsz-kubolzot k. Kormányzó tárnicsának i. évi 1D éu l\'estcn tartott üléséből. Az elnökség. - -
— Fasor illtettetek a Cseugcryutcza egy részében, mely már most is csiiiosbiija városunkat, hát még ha majd -zöld águkon énekelnők a madarak, s ezt hallgatja az itt Jléiesiiló gőzfürdőnek vendégserege 1 ... V
— Időjárás. Márczius bu ti apriiisi időjárás uralg; niajtl s/el, liiajd vurőtéuyes nap van, itiujil esőzik, ntoat o sorok írásakor — havazik.
— Vásár. Erős készületeket tesznek a nagy-kanizsai vásárra, mely keddou tartutik meg.
— Megerősítések. A „nagy-kanizsai fürdő-részvény-társulat- alapszabályai a löldini-volés-, ipar- és kereskedelemügyi mugy. kir. luiuistcrium által f. évi márcz. hó 17-én 2213. sz. tt. a törvényes bemutatási zaradekkal ellát latiak. \'v
— A nayy-atádl takarékpénztár alapszabályai a töldmivoles , ipar-és kereskedelemügyi in. k. uiinistorium által í. évi márczius hó lí$ án 21)70. sz. alatt a boinutatási zarudékkal ollattattak.
— Pályásat. Postamesteri állomásra üyöngyösmclickou (Somogy megye) tiszti\'szer-ződés es 10» Iri kcszponzouui biztosíték letétele mellett. Evi járandóság: 120 frt tizei--* 20 irt irodai és 240 Irt szállítási átalány. A kérvények két hol alatt a soproni postaigazgatósághoz iniézondók. Sopron, 1872 márczius hó 13-áu.
— Mind a kettő megvan. Műit évi alig. 30-án llerballarol eltolvajloll Jl db sertés .végott megugrott, de mar — mint közölve volt — elfogott Horváth János kámáukázi juhásznak bűntársa Bobcs Pisti, budafai kanasz, szinte kézro került, s u zala-egerszegi kir. bi-róságuak átadattuk. A tolvajlast mindkettő bevallja ; — a sertések Csáktornyát! adattak ol Horváth Jáuos állal ogy isiueretlou kereskedőnek 1 írtért, moly összegből Bebcs Pista 00 frtot kapott Horváihtól. — A két jó madár jól hozzálátott a költéshez, mert a pénzt többnyire a korcsmákban fecsérték ol, — s így igen érzékeny voszteségo a károsultnak potolva nehezen lesz.
— Sxomoru hlr. Biztos forrásbél halljuk, hogy gróf Festetics Uyörgy ő nagy méltósága terjedelmes uradalmait bérbe szándékozik udtii; vajha a száudék téuynyé uo válnék!
— Mellékelve van lapunk mai számához a „HotiKróuika* ozíiuü politikai, neiuzotgazdászatí és társadalmi hetilap olólízo-tési felhívása. Kiadó tulajdonos lirody Zsigmond, felelős szerkesztő dr. Császár Károly. A két tömött ivnyi, élénken szerkesztett bolilup higgadt, nyugodt, szonvodélymont s meggyózó
i^knérséklot haugjan adja elő a hét eseményeit, e mellett kitűnő munkatársak dolgozuak bele, noha mind a kiadótulajdonos, iiiiml a szerkesztő kiváló tehetsegek. közé tartoznak, s már maguk elég garantiát nyújtanak a lap iránya — s irályáról. A mellékelt olő\'tizotési fölhívás egyébiránt bővebb tájékozási nyújt. Ajánl jtik t. közüjpégünk, különösön a községi elöljáróságok ngyolmébo. .
-k Jtadayné színtársulata Csáktornyán tart előadásokat. — Fájdalommai kell omlito; nem, hogy o. űintarsulat tagjainalc uagyoblTró sze iioiU. o(égii«ti ki bouiiuukol. Ntfui podig azért: mivel ugy látszik, uoui tanulmányozták egyesük gondosuu szoröpukoi )fom • phisyoho-logico, soiu podig a darabbal <* a többi ue
reppel összefüggésben. A súgóra nagyon ia rá vannak szorulva.,— A magyar nyeK\'et [» 1 dig igen hibásan beszélik. r. 1.
— A csurgói gazdasági kor évnogyedos ülését Csurgón, ápr. 2-án tartja.
— Varasdmvgye holyettes főispánja szoiiipéteri Horváth Péler, ezeu állástól folmeii-teteii.
— Magunkéi mi is, a . Vasin l.uttiik" azou méllán; os ii ,iuj u leliiivasál,tuely-s tt a vidéki lapot n kir. törvényszékek, es kir. járásbiióságok ligyelmébe ajánlja. A hivatalos hirdetések a , llttd tt-_i«.-sti Közlöny\'-bon közöltetnek, mert ezt egy rondeljt ugy kívánja. Atti-lo koztudomásu do-log, hogy éppen a hivatalos közlöny uz, mely lap a nagy közönség körében legkevésbbé vuii elterjedve; köztiidoniés\'i dohig, hogy a nagy közönség egy jelentékeny reszo, melynek érdekébon a hirdetések közzé tétetnek, azt som tudja, hogy.lélozik-o .Budapesti Kózjöny* vagy nem; ha p. o. Zalamegyében néhány hold föld vagy ogy kis viskó árverezés ulá került, mit érdekli ez Erdély valamelyik lukosát ? az bizony soha som log ido jönni, hogy azt inegvo-gye I Mindezeknél fogva önkényt támad uz a kérdés: nom volua-o ozélszcrü, ha a hivatalos hirdetések u megyében inkább uUorjedt, s köz-kézou forgó helyi lapban is kózöltoinéuek V Ugy hiszszük, hogy ettől u főlek, hu a tárgyalások alkalmával felvilágosittatnának, — neiu idegenkednének.
— llövld hírek. Bopaparte Péter berezeg nojo Londonban uói ruhaknreskedést nyit.
— Linzben az ácsok strikcolnak. -- Waohtol Dávid egyetemi tanár, liudáii mogh ilt. — A .Delejtö" lap .Huladás* czitiiro változtatott.
— Papáu aroiitt épül. — A mexikói forradalom bofejoztehoz közeleg. — A soproni leszámítoló bank alapszabályai jóváhagyattak. — Aradon színházai építenek, mely 40 ),tH)0 Inba kerül.
— A kormáuy uj szivargyárakat építtet. — Brassóban egy nő kórházra ó ezer aranyat adott.
— Török Pál suporintendoiK meghalt..— I.isr.t hangversenyének jövedelme-MiMl frl.— B. Eötvös szobrára étidig \\ib ezer forint gyűlt, be. — Szász Károly lemondott a p-ttinegyei tan felügyelőségről, és a j.is/.-kiins:igit vuszi át.
— A strassburgi színház igazgatója llíO ezer franc segélyt kapa császári pénztárból. — Düsseldorfban az akadémia épületi- leégett. — Poroszországban is eltörlik a hírlap bélyeget.
Papírszeletek.
K J u a r d- Kuni K\'U u-d a. Évek <>U xi-rrlinl >\'t) vissviiybau állutt tfy gyo^ystcrlári l»bo-• .Hit ojy Ozvígy gylIinftlríáriH. as^zonyiiysl. A »<e-r-lini tnibíkcilámk kflxn|irtte Kdnárd ncin fvlrdkoirll iut\'g airul xuin, lit»j;y Kunigundának ••ini^ylljtflit p«-tit-fxvs liufiaaai i« vaunak, mu-rtii oiokbűi idükftx\'ln-kiút hol sxó|> mcré.cl, hol mái luddoit rrquirált egynehányat, liogy jó napokat c«aphassoU. tiejtuttc, később t ult.i in e maiiipiilaliól K<iuigitudi, de urm lépett fel erétye>en, — nehogy Kdüardiál rireaxitse. Múltkor aionbau lángoló Kiríl lulsxáruyalta a itta. tényaégi avagy rnáa vágy, meri eomproiu>siióba hoxta lovagját. Kx ugyanis kéxhex kerilvéu dulcineájának l.ikarékpénxiári könyvre.kéjét, avval kivett •><) írlot, a n könyvet axtáu visi-.atetto bely.-re, Ksxrsvevén est Kunigunda, feljelenté lovagját a rendőrségnél, mely ia elfogatta őt a. igy most a boldog pár részére következik a -.\'J-ik .eantale.
■ (II.) báró v o u Vioreck. Maliéban egy .lláró von Viereck* tanult, ki taiiulmáuyai bovégeaé-lével, l\'álvja által llerliuhe hivatott. Klulaxáaa előtt barátjainak bucsii.takomát adott. Nebáoy barátja öas-siebeszélt, liogy a Uáró.al Irél\'áa deákvainyl követ-uek el, ssiute kUlöii-killön kocsira tillek és inellék-utakou igyekexlek a bárót, elkerülhetni, a Ilii livkik szerencsésen aikerillt ia. Ilurlinheii nx a axokáa uralkodik, hogy a vároa kapuban őrt álló káplár ax érkező vidékiek nevét fsljegyxi. i\'ár nappal a deákok elutasasa utáu IWrlin varos llalle nevfi kapuján egy csörömpölő kocái haj ott be. Ax úri álló káplár kéri aa utazó nevét, a leielet volt .Itáió vau Kiueck " Alig mull e^y negyed óra el, isinél egy kocsi érke-xik éa at abban Ulő jelenti, hogy nevo .lláió vau Kncteck", a mi a káplárnak fejcsováláat okozott. Kgy negyedóra utáu ismét egy kocsi tuulatkoxik ca annak tulaj ouosa magát „liáró von l>reieck"-uek nevezi. Mcuydbrgős átokkal tuondja a káplár, hogy .Aller guteii Uiuge aiinldrei", de több ,eekiger báró, ue jöjjón, mert akkor a tréfának vége. Itövid idő múlva egy negyedik kocsi áll meg a kapu előtt. A káplár a nevet kéri éa lelelutlil veaxi .lláró von Vieruck.\' Kx, Mara liának már mégis sok volt, Kgy lökéaael kirontotta a bárót, és mérgesen átadta at őröknek. A megijedt éa acmmil uein sejdítő báró caudálkoxáaát lehet gondolni, tnidóii a kaplar, foly-loliosan átkozva és fenyegetve, fel >\'•■ alá járkált. Miuden ellenxéa nein hastnált, Uáió von Viuuox őrizé\'. alá vételeit, mig bátyját levél utján, oda nem idéxi, ki atutáu sxabadulását usxköxlé, A báió sokáig nem tudta, ki követte ul ezen usluyl, mig baráljai atl később maguk el uein árulták. ,
107. ftzigeivárra. A gabnairra nésvs a hivaU-\' s liejegyxéal kérném heteokinl egyster.
lótí. Ili tjy. .Sajnálom, hogy másodisben nem találkoxhattunk. Igécetedet váron
Üzlet.
Piaczi ár.
Kagy-Kanissa, márcs. \'li. Lsssámitva a vizi-radásbau atenvodC alföldet, Kuropa minden résséről ineguyugtat > értesítések jöuuek a vetések állapotáról Amerikának még sok gabnakészlete van Anglialés Krani-síaortság réstérc, a a mi termésssti fsk-vésduknél fogva csak llelvelia sxámára kaldhetüok vajmi k. vés azUkséglotet. es as oka, hogy .uáluuk, ia at öaa/.ot ausztriai provlnezlában a gabuaforgalom silány ra aa Iliiét peng.
— A tala egeistcgi vásár f. hó 16-án tartatott meg ; legnagyobb árkelotnek örvendtek as igavonó-uiarhák; auuál iukább lanyhább volt a gabnaváaár.
Miről a jegyzékol ezentúl rondsseu megküldendőm.
— (t. I.) Keaztbeiy, márcs. V\'i. A városi Unics jegyzőkönyvéből kiirt gabnsárak t Uusa Ő.4U - ö.tíO kr. Kuss 3 50 3.70 kr. Arpe Í.80 kr. 3 írt. Zab 1. UO—kr., -J frt. Kukcrioxa 3.60-3.76 kr. TQsifa kemény 17 frt. Stéii\'a iuátaája 1.70 kr, Busassalma 1 írt. Aipa- éa xabstaliua 1.1U kr.
— (r. I.) Csáktornya, márcx, 21. Ilusa 6.20~ fc.hO kr. Uon 3.60—3.20. kr. Árpa 3.\'20-2,W kr. Zab --l.au kr. Kukoricxa 4 írt.
Vasstl napoiklstl atsaelrend :
Suda-peali idő sxeréut.
Szerkesztői Üzenet.
168. .Sok szenvedés után* cxiinll novellát vet-tilk, átolvasás utáu nyilalkotuuk.
liio. .Matild* axoixójéuek. KeltŐuek jár, harmadiknak kéazaéggel kUldjllk. Ilaaatias Udvöxletl 161. M. S. A kérdés (Uggóbeu- vau. Magán IbVelet irok.
102. ,Ax sgyptouii pyraraiiok látványa\' kö-söltstni fog
lt>3. y, Kiváncsisk vagyunk. At itfért dolgosatokat várjuk, főleg a kereskedelmit és gasdáaiatit.
161 M. J. Ungvár, licosea vrteiitéssérl kö-stönet) a |el*tó Mehádial
jÍUí. V It Stókei-Kelié\' vár. i kdldeméuyskst megkaptuk; ma^án levelei íru.ia.
ltiti. X. y, Ke ivqiuiu, ha volna rózsa s.-tt. at alapgoudolat jó, de a kidolgozás ros«. N«>a v.ii\' hstö. -
. \' .. L
. . délutau 1 48 M
. , estre ÍU a 43 •
llée.abe délután J a ia *
. . eatvo 10 • 6a a
t Stoinbalhelyro reg. 6 • 48 •
l\'rioai leié . j » 3 a
. . d. u. 2 ■ 23 ■
• l\'ragerhofba éjjel 11 » 30 •
Mohács, Uarcs.Kszok i«g. 6 « ia a
. délbu 2 ■ 43 •
Ksnitsara Hildáról reggel 4 » 43 •
. , délután 1 a *
. cstve y ■ 20 .
f» lléeaből reggel 4 ■ 33 a
. eatvo 10 a ia .
, Szombathelyről d. e. 10 • 2/ •
V l\'rieat felöl d. u. 1. .a t>. •
. eatvo 10 m 22 ■
f l\'ragerhofból reggel 3 N 60 a
liarcsról . . 4 a IU a
0 , délután 1 21 a
Ax éjjel 11 óra 30 peicskor Kauissáról iadulé von ít a Trieslliól Uécalie inmiő 6-öa stáuiu axtmély átállító vonallal l\'ragcrhofnat caallakoxik.
Érték és váltó folyam marcz. 23.
y°/o motaliquos 05.— ; i>0/0 uomz. kölcsön 70.70; IStiö-ki álladalmi kólesöu 103.—; bankrészvények SliS; hiteliiuézeti részvények 83S.— London 347.t\'K) ozüst ágió 110.80; arany darabja 5.32; — frankos arany 8.83Vi» — kr.
Heti naptár.
Mározius 24-161 30 lg- 1872.
. II-\'.- éa iii-ti- Kathollkua nap- Protestáns 1 J) " nap | tar |* naptár | utj. 1 IV) Jézusnak Uuucpéiyua bevonulásáról Jeruss. Malo XM. 1.
24 Vasarnap F 7 lialior F. 8 Palai tr M
WJ llétto uy. o. b >. Uy. o. b a. n
20 Kedd Mauti Manó
\'it Szerda It\'ipe.\'l f Kupert
ZtJ Csütörtök S. C\'slltorl. f N. Pentek. 1
ifit l\'éutek N. fentek f N. esd tört. d I
axotubal N. Stoinb. N. Stoiub. 1
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
isrylititör.*)
_ _ Egy írju, t „
ki reáltanodát vagy algymnapi^ípet végzett, magyarul és néinutül ért, s a gépészetre hajlama vau, azonnal felvételik Győrött, Stádel-féle gépgyárbau.
Idősb korúaknak, kik ily gyárban már foglalkoztak, előny nyujtatik.\'
Mellékes
ntég pedig jó és tartós, — kin álkozik mindenkinek. — Bérmeutes levelek, inclyeklioz a fo leletre járó postabélyeg is inolloklondó^ poste restanto Pestre, M. T. 40 cziin: alatt, iutézondék.
Iskolázott fiuk Wajdit8 József könyvnyomdájában gyakornokul felvétetnek. A feltételek előnyösek. Bővebben értekezhetni akár személyesen, akár le-vélileg a fentirt nyomdatulajdonosnál.
A nehéz nyuvalyátjés a nyavalyatörés! KŐresOket
gyógyítja sir. <). KHUhcíi a nehéz-
nyavalya speciális orvosa llcrliubeu, | L o ti i s o n s t r. 45. — Már száznál többot teljesen kigyógyított.
P R H G E R i L.l PiÓsT, ,
Ok\'eveles és hites ügynök fiAOV-KANÍZSÁM,
ajánlk\'ixik ininileiilélv luxoiiiinyokuak teljeailéaérs, gabona, bor, gyapjú, Völdbjrlokok es erdők eladása it meqviteUr*. l.akik : börbáautcsa, saját hásábau, 608. sit. "W
1
Árlejtési hirdetmény.
i
A Zalamogyébo kobelezett tokenyoi rom. kalit, paplak helyreállítása nagyméltóságú vallás- és közoktatási magy. kir. miniíterlum által 1461 frt f>5 krnyi költség összogbeu engedélyez to tett, mely kószpénzboli költségűken kivül még hozzájárul az illető község által ingyen leszolgálandó 140 kézi unpszám. — Mely munkának biztosítására f. é. marez. hó 27-én reggel 101 órakor a helv színén, Tekooyén, nyilvános szóbeli árlejtés fog j tartatni; melyre a résztvonni kívánók ezennel felhívatnak, meg-
Wajdits József
könyvkiadó hivat .Iá .-un Nagy-Kanizsán mogjelontéa általa miuden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:
„K aj t a li ii k, v í g a d j ü 11 k!"
1 V-dik uj, óluké kia lás. Ara üO kr.
nRajta leányok, mulassunk !tt
Mitliiiii.iö kézikönyv. Ara 1 frt 50 kr. maros, hó 28*ig a zala-egorszogi kir. mérnöki hivatalhoz, azí II ,, I j I u I, « c, A n o. M A t l«6 jtés napján pedig ai árlojtő bizottmányhoz — Tekonyén - ; „II O I I J II II <1 O ö t 8 « " * *
• • 1 Magyar felköszönte (toaszt) könyv. Ara 1 frt 50 kr.
,Szegényből lesz gazdug."
Ára 90 krajcár.
elyre ........... . -
jegyeitetvén, hogy az előirt módon kiállított Írásbeli ajánlatokat tnaroi árlejtés ni adják be.
A köluégvotós és feltétolok az alólirott kir. mérnöki hivatalnál-mindon nap mogtekinthotők.
Zala-Égerszög, 1872. évi marcz. 7 én.
VavreK János, j
(766—3,8) • •>• *• mérnök. 1
Árlejtési hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város építési bizottmányának lty72. évi fob-ruár hó 20; áu 320. sz. alatt hozott végzése folytán az úpoldn-utcxa Hurkától Kiilnniplaetoii \\vgig. a béí-»Í\'utt\'Xiibaii. itciseoHt.H k liiisaiK mintegy 2i)0 futó ölnyire klinkorut árkokkal\' 8 részben járdákkal; melyeknek költségelőirányzata közel 20,000 frt — v. é. épitondó, onnok vállalkozás utjáni biztosítása végett npril lió 2-án reggeli ü órakor Nugy-Kaoifesu városház torin^bou nyilvános árlejtés log tartatni. —
A vállalkozni szándékozók uz árlejtés mugkozdésoelőu kötelesek 1000 frt 0. é. ovatpénzt készpénzben vagy ertékpnpi rokban a bizottmány közére olőlogeson botizotni. A torvok, költ-ségvotés, árlejtési általános és különleges feltétolok f. óvi mardz. 22-tól a városház \'termébou mogtekinthotők.
N.-Kanizsa, 1872. rnarcz. ll-én. (7&8-r8,3)
Stelzel Frigyei, Plosszer Ignácz,
é p i t é i s o t i f e I II g y o 1 3. építészeti bizottmány olnöke.
- Minden nemtetizó ám vluzsfogadtatik, vagy mai áruval kloseréltetlk, » ez a logtzilárdabb beoiUleteitég bizonyítéka. *
Olcsó .ékszer
■ > % ■ • urakba hölgyek azá m Ara.
• Kxeu, sx ugynevexett ujlrany vagy t«lml«r|ny f.\'le fímb.il késxíllt ékszer Íoleale/eíjsé teszi a valód, ékszert, minthogy ox uj gyártmány mellett még axon elouynyel i« bir, liogy csak negyedrésznyibe, kertll, mint a valódi aranynak csak Íoglalványi........ "
caalatbatlk e gyártmány állal, oly jól van.mindéi UwlabX ékszer-tárgyak : uj aranyi.,II, melyek a\'
^íjWPwi\'
...........kiállításra noín áll • valódi megott, * .
tizolui kell V i^y a legújabbat gyakrabbau bo lehet ixer.xui. Míg a «xak ember ia raeg-
»,iyb.v
anyui
,\'ckkel v
I írtig,
(ckí
Bplivatosaho l\'oglalvi
p xouiáiicxoxva, amint a íoglidvány igényli.
Finom melltűk dbja 40, t!0 -80 kr. — I írtig, legfino 1.60, 1.80, J—2.60 krig. Fülbevalók I pariin. 60, NO kr legfiu. 1.50, 2, 2.50. Kgésx garnitúrák, melltilk é. lillbeval 1.20, 1.60 k\'r., légiin. 2, 2 50, 3, 360, 1—6 írtig. Kaip. finomak dbja 6o, 80 kr. 1 írtig, legtin. 1.60, 2, 3, .160 krig. I.g.xebb nyakláucz, dbja 1H>, l.iO, 1.60 kr. Kmléuyok Ibi. 20, 40, 60 kr., finomabb 80, 1, 1.60 kr. TUzCfésIlk.Uijaraiiy fejjel 8" kr., 1, 1.80, 2, 3 írtig, Uyiirlik, csalékoilyau iitauózva, különféle után-1 sóit kövekkel, dbja 30. 40. 60, 00, 80 kr. I írtig. l.ogixehh óra-láuvxok uraknak, rövid: 60, «0 kr., 1, 1.00, 2 írtig. Legszebb Hu. iiyakláucxok, velenezet t.iv».ii: 1.10, 1.8a, -J írtig. Melllűk, urak .lámára, 20, 40, 00, sO\'krig Inggomiiok dbja 10, ló, 20, 30 krig. Kézelőgombok páija 20, ÚJ, 4», 00, 80 krig. Kallérgomhok 5 óz 10 kr. Kgésx készlet l.gizebb ing- és késxelfigoinbok 6o. 80 kr. 1 írt, l.&O krig. Kgy csomó óratityelék, igen csinosan Összeállítva: 60, 80 kr. — 1 írtig. Valódi aranygylfrUk, kitvékkol 1.60, 2. 2.60 krig. 13 latos jelzőit exllst-láucz, tUzbeu aranyozott, rövid: 3.60—
áruk e szabott «
I frtig. 13 latos jelzőit hosszú nyaklánc* 6-7 írtig. 13 latos ízüst \' emlény, KUbmi aranyozva ••« zo n.iiiczozyá 2.61)fri.
LegAnomabban kiállított gyémánt-ékszer Kzálial maga a szakértő is vsalódluit. Kzen ékszer valódi exüstbo vau foglalva arany aljjal *éi „tővel ellátva, ax utánzott gyémántok iniud tinóin, csiszolt hegyi kiislálybol, mely soha nem veszti élénk féüyét; más drágakövek >■ íelWiuorhctlentlI utáuozvák 1 nielltű : 4, 6, i! frtig. 1 par fülbevaló; 4. 6, li íriig. I pár kézelőgomb: 2 60, 3.50, 4.60. 1 db. uii trt : 1-80,"2.S0, 3 4 frtig. Gyémánt gytlrllk, aranyból, 1.20, l.5o. 2, 3 ínig. Keresztek és szivek, inint nyakék 2, 3, 4 írt. A mindig illatos ékszer, indus növényükből, molyok teriuó-- szeles illatjukat mindig fentartják s legújabb divat szerint formálnak. Kz ékszer, \'ditxes* get illetőleg túllialadlutlan s illatja végott igen kedvelt. Ha egy hölgy, ki ilyfélo ékszeikészletet hord, ogy lerembo lép, ez néhány perez alatt ezeu ékszer illatjával lelik meg. Kbböl | nielltG kr, 1 írt, 1.20, 1 50 j egy pár fülbevaló 80 kr.. I f.t.\' 1.20, I egy karpurcox 60, 80, 80 kr., 1 frt, l.&Oj egy nyakék liO, 80 kr.. 1 írt, 1.60, 2 írt, 2.60, egy uri éialáncx, illatos 1 frt. 40. r
Oiixei, divatos és hatásos ax új rokoko-éksxor, melyet a
i ily minőségben csakis ax alólut raktárban kaphatók. Minden, raktáron tarlaudú c
középkorban esak herexegi sxemélyiségek hordtak; egy ily éksxer axonbaii ax uj divat szerint átalakítva, sxép, lufitelj.m ékszerré váli — Kgy kéAxlllék : melltfi és ílllöiiíllggő 2 fit 50, 3 írt; legtlnomabb 4 írt uO, 6, ti ír) i -omléuy I frt 6o, 2 frt, 2.60; legfinomabb 3, 4, 6 írt;, egy pár hajlít 3, I, 6, ti irt; egy kereszt nyakéktll 1.80, 2.60, 3 frt; karp, recz, díszes, 6 írt, li\'frt 60, 7 frt 60; nyAkék. disxes 3.60, 4:60, 6.60. . .
A fekete OlUrlö-ékuer. Kson uj* divatú éksxer kövei a t«-lödi ruta formájára vannak kösxorlllre, s ennek folytán ktllönöl hatást gyakorol s mégis bámulatos olcsó. I>gy\' ké»xlet, melllO és fülönfüggő 30, 60,\' W kr; égy nyakék 1-, 2-, 3-*oro* 1 frt, l.fH), 2 frt; ogy pár hajtű 16,25,-30 kr; egy főjék (Diadém) liO, 80 kr. 1 frt 20 kr. -<
. A divatot fekete éktzer? tlnomau, legszebb mintára és tartósan késxitvo Üvegből, jolből, lávából, bival^xarvbóli kaulsul-bóll egy melltö 20, 30, 60, 80, "kr., 1 frt; egy pár flllöu,függő 25, 36, 60, 80 kr., 1 frt i egy karp.r.cx, 30, .\'w, 60, 80 kr. 1 Irt ; egy uyakek 60; 80 kr., 1 írt; egy rövid óraláncz í6, 3t),"6\'Tkr.; egy nyaklánca 30, 80 kr., 1 frt; egy lnggomb 4 kr.; egy pár kéxelti-gomb 16, 20, 30, 40 kr; egy-tuzőíésil 2o, 40, fio, 80 kr. ikokről szóló árjegyzékek ingy^o adatlak. Egy- ily árjegyzék átol-
•F lt 1E D M A X N A. díszbuzárju lí <• e s b e n, I\'raterstrasse, 26. szám. ltúszcdéstől niindcnki óvatik!
Azon nagyszámú hirdotményok közt, melyek külöuösen órákra vonatkoznak, némelyek igen eziezomásan és azon számitással vannak kiállítva, hogy a vidékieket hálóba kerítsék. Saját érdekében óvakodjék mindenki oly órák megvételétől, melyeknél az eladó részéről kielégítő biztosíték netn nyujtatliutik. A tőlem megvett órák tetszés szerint mindon időben akár visszavétetnek, akár beeserélletnuk, mi a jele a legszigorúbb becsületességnek.
| UJa^ÖlR CSODÁI 1 "|
azon kitűnő órák, melyek két évi biztosíték mellett adatnuk el, következő csekély ár«n, nagy lorgalom kieszközlése végett; ez okon soDki no mulaszsza ol az alkalmat, ily nélkülöz-hetlen tárgy megszerzésére.
Miriden óráért jótállás vállaltatik, agy mint órásoknál.
Egy Igen .xép bronxóra emailos ezlmlappal 1 írt sO kr., ugyanaz ll.iom email-pwrczellánból 1 írt oO kr., ugyauax órait léssel 2 frt »0 kr, ébre.itövol 20 krral drágább, szépen kiállítóit nagy alakú p o r c s e 11 á n 6 r a 2 írt 80—3 ín 20 kr., ugyauax igeu díszes kállitásban ó r a II t é s s el 3 írt 1)0—4 irt 60 kr., ugyanaz feitoil számlappal vagy aranykeretbou, vagy .vajéit farag váuynyal s óraütéssel 6, Ü. 7, 8 frt. 8 a I o u-ó r a bronzból, (IvegUritékkal s állványnyal 2—2 frt tiO kr, nagyobbak 3 frt 20 kr., 4 fit 60; egy legjobb szervezetű augol utasééra lókban * ébresztővel 6 frt; jól szabályzóit .vájezi zsebórák 2 évi jótállással, csinos foglalváuyiiyal, és uj-arany láucxcxal 4 írt ÚJ kr. Miuden sxobáuak vagy teroma.k disxéUl sxolgáluak a hlr.i béc.i ingaórák 8 napi jármfiv.l, egy 30 hüvelyknyi hosszú díszes sxekrénybeu; ilyen éra csuk járművel III írt, Utóui&vel 28 frt.
Angol zsebórák
legfinomabb Nickel- vagy sxabatos\'(prltclsion) mfivel, 6 évi jótállással pontos járásukért. Kinek a legbiztosabb orak, melyek eddig kiállíttatlak. Egy bongorohronouietijr frt 60 kr., ugyauax aranynyal clzv„ n> frt 60 kr., kristály Üveggel 10 frt 60 kr., arauyoxva 1.1 írt kettős borítékkal, savonot 13 frt 60 kr.; ugyanaa megaranyoz* 14 frt 60 kr.; ame.rlkai d u p I e x-o r á k. kettő."művel. ízüknek ára ezelőtt 4U fri volt, mo.t .-.ak Ix i.i. — H .. r g o n y-ó r á k, díszesen kiállítva, kristályllveggel 16 írt 60 kr. — A n g o I m «• érák, különösen fiuora . fáradságos uumkáju filigrán miivel, darabja 20 írt;, lt o m o u t o i r, £n!cs nélkül 12 írt 60 kr.. ugyauax a legdnouiabb minőségben 14 frt, ugyauax Ugujabb kettős kristályüveggol, Hogy a gépexetet látni 1-het, anélkül, hogy ax óra fclnyitlatnék iOí rt6J kr., ugyanaz, legfihomal.b lioig.ny 13 fii 60 kr. — ilö\'lgyórák tinóin és disxes; d\'ija 12, 16, 18 frt. Kzoken kirül minden* fél., Itt lueg nem n.vszelt órák olcsóbb áron adatnak, mint másból; egy jó szabály^itt napóra iránytűvel, xscbbcu hordható t mely után minden más óra igasithaté, 25 kr.
melyik a valódi
Óraliinczok talmiaranyból, legújabb, pórapás mintákban.
ranyláqciok által semmiben sem szoríttatnak háttérbe, mivel azok mintában tökéletesen utánozva vaunak » ax arany.xln mindig megmarad.
i sxorittatnak háltérbe,
1 db. rövid láncx 70, ÍM) kr, 1 írt 20. 1 frt 60 , 1 db. legfinomabb mű 1 írt 60 kr, 2. 2.60 és 3 írt., 1 db. hossxá nyakláucx, velencxei, 1 frt 80 és 2 frt., 1 db. hossxú legfluomabb mű 2 frt 60 h. 8 frt 60., 1 db. valódi 18 latos eztlsl-láncz, tűiben aranyozva 3 frt 60, 4 Irt., I db. valódi 13 latos hosszá nyakláucx 6 fit 60- 6 frt 611.
l.eg«xebb mintájú enlenyek 60, 80 kr., 1 frt, 1 írt 60. Emlények 13 latos exiistből 2 frl 60, 3 frt. Kgy bokor óratityelék ti különfélo ékárutárgyból 60 kr.
Mindez egyedül ktipluitó: FltlEMANN A. uj, nagy diszbazarjában llécsben Praterstrasse 20.
a legjobban bieopyitja,
1 kr. & drb jé réxtoll.
% , 8«"_. tolltartó. .-.\' 1.1. irka.
1, 2,3,6 k\'r. kfllöuféle illatoxé sxö-batüxjáték. v
2 kr. 1 kávéskanál ércxbCI exUs-
•töXVC/ \'
2 ki. 1 drb finom pipere sgpppan.
3 . 1 cxélsxerü kulcstartó. 3 , 1 urb keuSkefo.
_űi . 2 könyvecske Havanna szivar pap\'r.
8 kr. 1 drb.kextyUé.oilpSgómbolé. \'3.1, vakaró-gummi. 3,1. Örökös naptár I 8 . 1 . beftlxő-gép.. 3,1, finom jegyzék könyv. 8,1, Illatos pecsétviasz. 8,1, pléhtálcza. 8,1, finom xsebgydsxer viasz-
gyertyával. \\
8,1 üveg bécsi tenta.
-é» ecsettel , 1 röf kanéex. . 1 exüstöxöttgyflsxa. , 1 drb xsebtükör. - -, 1 , ixijbaugora. 1 , , .xukorcslpő.
FRIEDMANN-|\'óle krajozároa Hirdetése
hogy miuden verseny élén áll, és <lniciz,|rJ,» hogy az áruezikkok potom áron hirdotvék, minőségük mégis minden várakozást messzo túlhaladja.
\' J-L~~\' * •» -»-»->-- — • \' —\' 1 napóra jól reguláxott.
I pár harisnyakötő. , 1 xsebgyúszer. , 1 epikánál ércxből oxüstöxve. , 1 drb sxép óraláncz. , 1 darab gyertyatartó - tálexa
üvegből. . I adag logj. ércxtisxtitósxei. . többféle játékszer.
. társasjátékok. , 1 drb szép képeskönyv .löveggel. . 1 drb sxép inélltC. , 1 T cxélsxerü koltomulató. , 1 , sxép gyürfi. , 1 , kátés tálexa. , 1 , liliom késtartó. , 1 , linóm gyertyafodor. ■ 1 ii glycerin- vagy növény-
sxappan. , 1 drb linóin liaikenőcs. , 1 tUiő féalt Kauts búkból. f-1 legjobb fogpasxta. , 1 pénxtár plébből. , 1 pár nadrágtartó. , 1 drb .xép pléhtromblta , 1 ,vvadúsx vagy Jelsíp. , 1 , axivartárexa uj é^xél-
, 1 drb papirtok 8 drb peesét-
6 , 12 J/b iríii
6 \\ | drb töiiio.
6 . a le8■*e\'\',\' fényképek. 6 , 1 dr1\' szivarlcvágó. 6, 10, 20. 30, 40, 60 ki. különféle szerek ajándékunk alkalmas nők, nVai és gyermekek szamára. .
6 r I tucint fllittekeres bőrből. 8.1 gyermek óra.
10, 1 pár cxérnakeztyű gyereknek
10. i drb.Jxép\'selyem yribojt.
10. 1 , jegyxéknaptár. 10, 1 skatulya 12 Ibi. festékkel.
10 , 1 tajték sxivarszifik.v
[0. 1 késxlet n .elltn és fülbevaló.J
10, 1 üveg légiin, illat^laj.
10, 1 ollólánex. U
10. I tlixőlésü bivalxzXrvból.
10 . 1 jő zár böröndhöx.
10. 1 havelykinérő bécsi é. frau-
cxia mérték sxeriiit. 10, 1 .xép legyexő. 10, 1 pár kávéscsésx^ porcxel-
láuból. .. 9 " 10. 1 esoinpge-Unyér 10, .1 cxélsxorfi sxivargép. 10 i 100 d/b varrótű. . 10, 1 jé pénxtárexs. 10 , 1 pár gyeriuokhariiny* ^ ^
iz medaillon.
10, 1 i\'ipa szárral egyfitt. 10 , 1 tajtékpipa. H), 1 cxukorhlutS. 10. 1 fügűgyusxer. 10. 1 öv lackbőrböl. 1(,. 1 liuoinaranybr< 10 , 1 "\'ép óratok bársonyból. 1(|. 1 sár^efe.
10 . 1 liuoin késxlet gomb, jugelő,
kézfodor é. inggallérral. 10, 1 cxélsxerü dugasxbuxó KI, 1 Cjtenlimetor. 10, 1 burnól.xelencxo 10, 1 jó olló acxélhól. 10, 1 Minór valódi burányból. 10, 1 üveglejobbfoltvlx vagy folt-sxappau
10, 1 Képen öltöxött báb.
10, 1 fogkefe. \'
10. 1 finom íodritó fésű. 10, 1 pár divatos fülbevaló.
10, 1 tégoler6.bajkeu.öy«-
10. 1 kötSkosár.
10. 100 drb jé fogvájó.
10. 1 ruhaporoxó. _
10. 1 fürtfodorltó fából. 10,1 divatos óraláncz, 10, 1 album 10liéc.i látképpel. 10, 1 tollkés 2 késtél.
10 é. 20 kr. finom sétabotok.
16 kr, I pir u\'ágy erős uri hari.nyi
16 , 1 p. női nagy erős\'haVisnya.
16 . 1 l\'laid sxij. 7
Ifi , lké. és villa, /
Ifi , 1 üveg finom lllatsxer.
16 . 1 , valódi kölnivi*.
16 , 1 finom olló.
20 , 1 pár cxéraakeztyü urak stá-
geu használható. , I nagy hangéra. . kenyérkosárdrótbél. , 1 fejkefo jó iniuSiégü. , i 1 nebhovmérö regulázott. , 1 cxélsxerü kextyü-tágitó. . 1 finom xsvbkvfo fésű és td-körrel.
, 1 jó látszorészi távcső uegyod mértfold láterővel. . , 1 jó angol borotva. * . 1 pár erÖs hossxu n(ll harisnya.
, 1 sxép varró párna sróffal, . 1 pár nadrágtartó. , 1 késxlot evőeszköz, kés, villa é. kanál.
, 100 drb levéljték.
26 , 1 fénykép album. 25 , 1 sxemllveg látsz. üveg. 30 , 1 bevásárló kosár. 30 , 1 szabadat ni. kösxörlllősser
minden vágószersxámnak. 30 „ 1 legújabb angol .xoptató, \' mely állal a dajka\' könnyen melUíxhetövé lesx. 36 , 1 földgömb.
86 . 1 gyermeksxinháx képalakkal, 35 . 1 nagy oskolatálka ixljjal. 40 , 100 drb finom Isvélpaplr. 60 , 1 napernyő. I frt 20 kr. t jó uagy oisrnyö.
1 . 30 , 1 szobaóra jól regulá-
zott, 2 évi jótállás mollott.
2 írt 80 kr. 1 egész késxlet Iróeix-
köx bronzból, mely 10 darabból áll: 1 tintatartó, 1 levél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kéxl gyertyatartó. 1 bévmé-\'5, I gyusxor.l óratartö, 1 tolltartó éi hamutartó. Képes árjegyzékemet, mely-beu sok exor cxikk Íöíjegyex " ve van mindenkinek ingyen él bérmentve beküldőm.
FHIEDMASN A., ■
llécs, Praterstrasso 20. ss.
hirdbtesek
\' Fris erfurti kor ti vetemény magok. " Valódi stájer lóhere. " Franczia luczorna. " Angol ós franczia perje.
* Burgundi répaínag.
" Vízhatlan mósz (Cement). \' Gépekhez való\'faolaj.
* l\'arufin kocsikenőcs.
~ Czukor.kávé és minden fűszer félék. " friss ásványvizek.
A
valódi
s. taab. legújabban 0 Felsége álul kiváltsággal kitüntetett, ax orvod Kartól megvizsgált, « tike-remek talált exerféleképen kipróbált titkos s*rr a patkányok. házi • mezei egerek, vakartok és svábok teljes kiirtására, (melyet\'sokfeli megpróbáltak bamisan utánoznia árulni,) hamlsltlaa mluőségben
Nagy-Kanizsán R08ENFELD ADOLF ur
kereskedésébon, Pesten Hchneider ü. Lipót-utexal kereskedésében kapható. Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. Egyes bádog megrendeláse is utánvétel mellett gyorsan lel-illtetik.
Ugyanott kapható ozltrom-kenöoe egyeífuli sser a fagyhó-lysgok él tyúkszem ellen, egy tégely 60 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből: Miután ás Óntól hoxatott cs. k. szabadalmazott arcanlum, niíreg, patkáuy és egerek pusztításában oly hathatósau mfiködött, szíveskedjék még egy nagy dobost küldeni, melyek után.jogyiem magam a legll\'eudőhb tis telettel Luclue, febr. 1-án 1B7*>
INDOF MARTON,
576- *,l8) , Lucinel káplán, LaibacU mellett.
Nagy-Kanizsán
Roscufcld Ali.
kereskedésében
nagyban tte kicsinyben olcsón kaplmtó.
Jószág eladii^.
Egy 308 hold szántóföld i és 48 ho\'.d kaszálóból álló tá-| gositott birtok Somogyban 1 ! \'/« órányira a szigetvári vas-| utállomáétól,\' a korcsma regá-I lérral együtt, vagy anélkül, igen előnyös fizetési feltételek mellett, eladó. (764 — 8,1)
Közelebbi felvilágosítást nyerhetni Rcxa Pál ügyvéd ur irodájában Pesten, rostélv-I utcza 2. szám.
I
HH0K
ltckanutmiichung.
Aüa oiner coneuramassa werden nachstehende
gcpfíindetc Lcincnwaaren
partieuweise odor iu einzolnon Slüokou ohue Lizllatiou 10% untor der Schiitzungs-Auf-nahtne gegen Uaar oder Naehnahmo veriiusaert. Für Verpackung und Absondung sind 15 kr. zu ontrichten per Sendung. — Niihoros iu der Kunzloi des Hof-und U o r i c h Is-A d v o k a t e n l)r. M. Franki, Wien, Tuohlaubon, Nr. 1H von 10—11 Uhr Vohr- und 2—3 Uhr Nachmittags. 24 muck Lelntüoher obno Naht ,
gestlckte Polster
12
i, feiu,
goftickte Deoken Leintlloher H , glatte . ^ , I
IX. Partlile:
bi Sttu-k 30elligo Lelnwand ii. 7, 8, u, «\'/,.
70 . ao . „ « t», lo, ii, u, i\'J\'/,. •>* „ \'/, 40 ,, Hollánder ü. 12, 13, 14, 16. 82 „ 4 4ü ,. „ und IrlMnder H. 16, 17, Ím, 20. 92 „ \' 50 „ „ Blelefelder und Irlánder ti, 26, 28, 30, 32, Ü6, 38, 42. 67 „ 64 „ Rumburger d. 2i, 32, 35, 3*, 42, 47, 65, 69, 02. 4b „ 2 Kllta breit, 3«ellig, 12 l.elntiichcr ol.oe Nacht d. 35, 38, 42, 46, 60, 62. n-s. 123 „ 30 Kllen, Bett-Csnafsee. aiu- Farben tl. 4\'/,, 7, 7\'/„ 8, 9, 10, 11, 12. 4;i „ 60 „ Ctliffon und engl. Shirtiog per Elte kr. 2«, 32, 36, 38, 40. Uti Dutzeud 8sklüoher l.eiusu und Uattlst, rt.-2\' „ 3, 3\'/„ 4, 4\'/.. 6, U, 7, 8, 9, 10, II. 1K» ,. Hsndtiloher«Uud SefvIettSn, Damast und Zwllob tl 4\'/,, 6, «\'/„ 7, 8, 9, 10, II, 12. 2» Stück Tlsohgedeoke. Usmatt iür 6 i\'ersoueu tl. ti, 7, 8, 9, 10. 32 „ „ „ „12 „ «. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
19 „ „ ,, ,. "■\'•t .. d. 30, 36, 3», 42, 40, 49.
36 „ Lelnen-Herren-Hemden á rt. 3.60. 48 „ „\' „ „ á d. 4 25. $
64 „ „ „ „ á Ü. 4.76. 64 „ „ „ „ á H. 6.60. 42 „ „ i, á II. .tl.60.
11 Va Uutzend Lelneo-Unterhosen xu d. 21 und d. 30 per Uutzend. fii
132 Stuck Leineu-Osmen-Hemden d. 3, 4, 6, 6, 7. /\'/,, 8\'/,.
Briefliche KeflooUnten au dio Kanzlei des Hol- u. ÜericliU-Advokateu Dr. Franki, Wien, Tuohlaubon Nr. 18, 3 Stock. (767—3,1)
A LEGÚJABB,
A SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETÉS jMELLETTI MEGSZERZÉSÉ ERDEKÉBEN. Az eredeti sorsjegyek oiekely részletek fizetése melletti meg-\'
Sieriélének módja ai ujabb idöuek ogyik aiou hasznot Intézménye, mely általáuoa el\'tmeréaére ét legtágabb terjedésre talál, éa valóban érezhető síükséget pótol, miuthogy mindenkinek takarítási biztosításai és tartós SZerenoiéjéneK megalapítását lehetővé tesil, a mint e/eu szakmában oly gyakran előfordult.
A remény és ama kollem Ily Csekély havi fizetések által sokat ígérő tóke birtokába jutni, ól.-sitl a takarítási hajlamot és at ember Ily módon folytatólag sorsjegyet szerez, mit egyszerre venni egyhamar élném tökéli magát. Koruuk lörekvéso raiudeuuok javilása és trtkélyo.iti séro Irányul; a részletsorsjtgyek szakmában is ugyanazon iparkodát észrevehető, és a t. közönség már kUlöuféln számvetéiokot iamer. Ml Is azok számát ezennel ujjal szaporítjuk, inely as eddig létosőket előnyre nó/.vo tetemeson túlhaladja, imvel egyrészt a sorsjegyeknek réizletllzetéa általi megsieriése cxélját elérhetővé testi, másrészt a uyereméuy valósziutls^-gét növeszti azáltal, hogy
XÜ darab legjobb és legkedveltebb sorsjegy 10 miliő forintnyi főnyereményeiben és körülbeliU 100 huMsalb an részesit.
Sorsjegyek niegaierséséuúl a legtöbb .sulyokot Ígérők válaazlaudók él síért la iiámvetéstluk alapjául
magy. Kir. Kölosön-sorqJogyoKet 1800-aa állam- „
400 franKoatöröK „
vettunk melyek ára, |átéktervBk és értékUk miatt emelkedésre legtöbb kilátással bír.
A fenti sorsjegyeket t. 1. havonklntl 6 forintos réllletflzotét és
legjutátiyósb feltétetek mellett eladunk, és pedig aképon, hogy a résslet-fizotés tartama alatt 20 ktllöuféle aorajegyek játékát 20 résztvevőnek ingyen átengedjük, kik tehát étatAiní 40 Inuásra éa kOrUlbelül 5 miUónvi főnyereményre JAtaxunok.
A 20 darab sorsjegy a kivetkező:

áveuklut főnyer. 1 Hitel-sorsjegy 4 bus. 800,000 1 1864. . ö ,
1 1860. . a
i\'/, i8s9 . r
1 Magyar , 4
I Török . 6
1 Insbrucki ajgy 4
1 Uraunaohvr., 4
1 Molniegi , 8 1 Com
1.860,000 120,000 46,000 700,000 1 350,000 66,000 280,000 70,000 21,000
évenkiut főnyer. 1 Rudolf-aorijegy 2 l.ui. 45,000 t 8ali
1 Clary . 2
I Pálffy . 1
1 Qenoii , 1
1 liudal „ i
1 Waldsteln . 1
1 Windlschgr.-sJgy 1
1 Koglevloh , 1
1 Slaniaiau
63,000 68,000 42,000 62,600 30,000 21,000 21,000 10,tOO 26,000
_____» ayeremény as ujonan megveendő aorajegy árának levonára
Útin a réaztvovSk közt egyenlő i észben feloiztatlk. Az elsó részié.fizetése után minden résztvevő a törvényesen kiállított és az önzés sorsjegy megjelölését tartalmazó okiratot, és a szabott részetek Hsetése után az illető eredeti aorulegyet azonnal kikapja.
Megfoutolva azon körillményt, hogy a résztvevő egyiko a logjobb eredeti sorsjegy megssersásén kivin még a legkedveltebbek 20 db. ayere-ménvelbta éa havosklitti 3—4 búzásaiban részt vesz vevőinket elegendően kielégítve liiazazük, mivel a réaztvovés csak Oiekély költséggel és Sok elónynyel Jár.
Mindenki egyedül Is, és a többlekkell érintkezés nélkül részt vehet; a mi még több, résztvevőinknek azon jogot is átengodjUk, hogy — a ml máehol nem történik - réaxtvevéatSl mindet* időben etdll-h(U éa ax eredeti aortfegyet u hátralévő réaxletek fixetéae után azonnal átveheti.
Ex oly kodvosinény; mely semmi más váltó-űzlettöl nem ayujtatlk, mivel ezáltal az ember a részletfizetés tartamához nlnos kötve, es nem tarthat attól, hogy a befizetéseit elveszti, mi minden más társaajátékuál Valószínt).
iluzásl jegyzéket minden husás után Ingyen éa bérmentve küldünk
Esen igen előnyös stámvelést legjobban ajánljak.
MAGAZIN£R is STERK,
váltó-üzlet Pesten, Iták-Fereucz-utozs, 7-dik ssám alatt.
t?lt— ,7)
C\'ségek, bizományosok és llgyubkök, kik részlet-leveleink eladusii-»*1 foglalkosul ssíudikoinak, est illetőleg hozzánk fordului szive*-
kedjenek, . —^
.Csalódások elkeriilhetése végett l
Cl. kir. kizárólag azab. ujolag javilolt aineiikai éa augol pátensekkel ellátott átaláu kedvelt
Anatherin-szájviz
POPP J. G.
Cs. kir. udvari fogorvostól és szab. tulajdonostól. Hécs, belváros llognergasse 2-ik szám.
Ezen szájvíz a bécsi orvosi farultás által approbalva, é saját 20 évi gyakorlalomonát rendkívüli hatásúnak Ismerve, különöse
-----ouy hatásúnak bizonyult a száj kellemetlen szagtól! megóvás
teléből rosx vagy mesterséges fogak és íoggyükerck elhanyagolt >gaiáa miatt beállott "zájbttx elláv..litására, és dohány sxagnak megszüntetésére, fölUlmull.nllan szer beleg, könnyön véizö, időnkint felgyuladó foglius és seoruut ellen, klllöuösou tengeren hajózókra nézve; továbbá reumatlkus Ss köszvényes fogbajok orvoslására,
ghus\' lazulása és elhalása megakadályozására, moly kUlöuöseu a k haladtával, midőn a légméraóklet változtával igen érzékeny fájdalm izokott ez okozni -, igou hasznos ez\'a fogak tiazlitására átalábi de főleg a foghus rothadása ellen hatásos szer; felotio csudás hatása van a acrophulöaok szokotl baja, a fogak ingáaa és lasasága megakadályozza a<bcteg foguknál a fogkő azorfelotti kifejlődését, siti a foginakat, óv fogfájástól; a száj frisseségét foutartja és hllsi-tőleg hat, és ax ixt tisztítja, mlutáa a nyálkát feloldja, és ezt könnyen cltávolithatóvá teszi.
Egy Uvtfe ára I frt 40 kr. o. é. Vltelbér és oiomagolái 20 kr.
Növény fogpor.
A fogakat olykép .Isktftja, kogy mindennapos használ,.la álul
mcsak a keliemetleui logkÖ eltávoíilUtik hanem a fogak fény előálltatik ét fokottatik. Egy ikatula ára 63 kr. o. é.
Anatherin fogpép.
Egyike a legkényelmesebb fogtlsaitó izerokuek, miután t .ilfélo egészség ellen anyagot nem tartalmaz ; a fog emailja, a nélklll hogy.sértetnék, tisztíttatik általa, a gép egyéb vefcrüléke e nyálbártyákat éleszti és frissili, a száj résseit ax ktherikua olaj\'réazei által friuili, a fogak tiaxtaaágát%s fehérségét fokoxxa.
Különösen ajánlható ex sxáraxou vagy vixon utaxóknak, miután ki nem folyhat ét nem romlik meg.
Egy szelenoze ára I frt 22 kr. o. é.
Fogtapasz ^
Mely por és folyadékony anyagból áll)helyet üres fogak kl lapatxtáiára hatsuálnl lehet, hogy eredeti alakjukat viatzauyerjék, ía K további kivájjanak eleje vétethessék , megakadályozza ez az étkek maradéka feltorlódását a fogakban, ugy a nyálka éa egyéb nedűkét ia ís ezáltal a caonlauyag lazuláaától megóv, ml ax inakig hatva, fogfájást axokott előidézni. (697—a.,I] Egy adig ára 2 frt 10 kr. o. é.
Kaphatók: Nagy-Kanixaáu : llolut J.óxaof gyógyaze., Koaenberg Itoaenfeld, Weliacb, J. ét FesselholTer J. kereskedésében. — l\'ápán : Tschepen J., Keszthelyon : Pfisxteror gyógytxerész, Hlnger M. Weiss A. /.ala-Egersxegen : laóó Fi. gyégyszeréaz. Kapronczán : Werli gyógy-sxerésx. Varaadon : llalter gyógyazeré»z. Sümegen : l)oruor Kajet. 8zom bathelyen: Filllcb Ferenci éa Kudolf gyógyaxer. llaUrőrvidékl áx.-Oyör-gyön. Fibic E. C. Vcaxpréinben i Meyr Tuazkau, ugy\'Óuthard Tivadai ét fiainál. — Hxékesfehérvárott ; Logmann A. Ilraun J. gyógyat. Lovat-llerénybon: llelslsr gyógyas. Kalocsán i Horváth K\\ gyógyszorész. Kecskeméten : Mllhofer és Uaohleld gyúgysx. l\'akaon : Flórián J. gyógyaz. Ilörmeuden i Horváth J,8omzeureud gyógyaz Kaposvárott: Kobu J., ÍJögl, Uolua ét Schrőder gyógyaz. Szegaxárd: Hrahiay gyógyax. — Houyhádon : Kramolin J. 8zigeivárott:Uarwarth, Halamon gyógytx. — Kajáu : Hichiticb 8t. ét Herxfeld fiai, ugy Herxog Ignácxnál. - l\'écaetl: Ztolnay W. ét E. Zách, 8ipökh gyógyaz. Kárádon: Zadubánaxky gyógyax.
Marcxalibani Kiss gyógyxt. Tolnában : Oraff gyógyaz. — Duuaíüld-árótt l.ukáct gyógyaz. Szent-Györgyön : Nfltbig — Alsó 1-e.i.lv.in, gyógysz. Kononczoiit Simon gyógyíré./, oraknal._
Stsdt, Kárntneretrasse 27, S
_ _ . .Oeke der Himuielpforlgattfc, Z
Hauptstrajse 4V, | ,<kum Hrtherzog Kari", Z
elohe duruh strougale rtolidiljf .ind auf jedem 8lUck A\'aart mit Z
Einzig in ihrer Art in Európa
itt die gröaate, vielaeitijg ausge\'zeichnete erate
kuis. kon. Hof-Wáscliefiibrlk
des ]£. Fogl, iu H\'ieil* Nleűerlagen
nr Muriuhiif, nr ZÜ Hauptstrasse Zü,
.Sulidul
Zftforu eraichilicben l\'reis 01 bol llirer Masaeuproducllon dahli .. braebt bal, daa sic -lem Exporté, Engros- aowie Ustaiiverkaufe vjn keinem der anpieiseuden Hamller Krieichbsret, autaerordent-\' lich liiliigea und lioalfs, uuter voiiater Oaranlie bietet uud naeh J deu l\'rovinxeu auf brielliches Verlangen Uestellungen prompt a Kendet uud .Nlcblpaisendes retöur nímmt. Engl. C/iiJl\'pn-Jlemden uilti LMinen- L\'nterrücke tus P< oder uhne llaiskrkgon.achöner ala\'cail oder feinstom ltoi k-lfarcheul ! Leiueii (bei brieflichor lleatellungixu U. 4, mit Hlicksrei-Kiusülzen 0. j isi der Hslsuml\'aug anxugebeu)dAt.\'), 6 - 8 tí. \'
Stück fl. 1.80, 2,2.ÚO, 3—3.50.4Xas DawcnstrUinpfe oder ller- Z Elegauteste und l\'raktischeate. r<-»» t\'uasaoeken, das Utsd fl. 6, X Xumburv- Letnen Herren.]^ ö"10 ll- dl® íe1i,l"ea- Z
He/M<l«M(Haliuiiifauganxugebén) Vamenmietier xumSchnüren T xu fl. 2, 3, 4, 6,6 die allerbesteu. j( railleuu.nfang ist autugeben) xu J Htdskrtlffen, ueusster Fayon, 4"Z . », 11,..1.1 -r-í^i a <11.1...O.Í 1 DuJ ^lnen-TaachetUO- T per Uizd tl. 2, J — 4 fl. (Hslsumf.ng l/|rr ,u fl. 1.60-2 fl. grössere und •
»u,u«ol,eu > Ifsiusr. xa II 2.60,8.60,4,6-8 í. •
llerren-Cravaten oder tki-\\ 1 DitA/Avirn-lUUisl Türher 5 lonbintlen per btdok 75 kr., fl. l,Lafl. 6, 7, U 10 fl. die feinateu. • ,2bisfl.». | Servietten od. llandiOcher, •
Herren-l iitrrhoscn xu fl. IJpsr lítxd nur fl. 6, 6, 7—9 fl. in •
1.60, -z, 2.60—3 d. KeiUchu.lt, frau xösisebe, odor uugarisoho Fa<;ou.
•Wollene Oeaundheita - Ju-rken zu ll. 2,3, 4, aus neido fl. 6, 7, gepelxte odor gowirkte Vnterho-aen fl. 2, 3—4. Scbutz gegen Oicht, Leinetx - ltomen - Itemden, glatl, zu ll. 1.60,2, foiu gescblungen fl. 2.60, aowiu -Seliweizerform, ga. ueue.l-\'oiiimn mit Mlickereieu xu l. 3,3^60,4,5, ao ancli allerfeinsle l.ei-nán- uud llalialheinden mit Síicke-rei, auoh Hpitzen, zu ll. 6, 8 -10 II.
Damen-Sueht• oder U\'inter hemden mit langen Aormelu zu tl. 3 50, auuli guslicki fl. 7 — ti fl,
J>a m vnh uaen, aus I.einen, Per-etil, odor liarcheiit tl. 2, 2.60—3 ll iuit-Hliekorei.
lm men-Xefflif/é odor Xueht coraeta süt l\'eiuslem |{Hrchsul xu, - -
fl. 2—2 60, aua franztfWicliom UA.\\Humburi/er oder IloU/lnder tlitiuit Slioko.ct zull. 3.50, 3 t fl. If\'eéeH ^Handgétpiuuit uud \'/j hr. (Halsumfang anzugeben.) Ajzu fl. 30, 36, 40, 60 -60 fl.
Briefliche Bsstellungen Í-^T/."\'^\'ZZtfZ
geu odor Foslnaehnahine* untsr (larautle überallhlu xugesondet. — llriefe zu adiesaiieu : ^.761—12,2)
Damast.
1 Leinen-Tiach-Oamitur • f\'tír 0 l\'crsonea (1 Tiachtuob mit • patseuden Hervielteu) tu fl. 6, 6, • - 10fl., für 12I>era.da;I)oppeIta. • 30 Ellen fürblge* Ilettaeug, • das 61. xufl. 7,8,9, 10—12 fl. • 30 Ellen llandyarn-Lein- 2 ivanil g\'ebloicht, auch Doppel- 2 zwiru uugebleicht tu fl. ,7.50, 9.ÖO, • 10,13-1511. •
1 8t. 30 ellige »/«Bum- • buryer Leintvand xu fl 12,13, •
rxügllche We- • ben-Leimvand (tu feiftt Uett- • :he oder 12 Ua.ueu-Hemden) fl. • 14, .16,18,22 - 2411. / •
48 ellige belgische Weben■ • Lelnwand xu fl. 22,25,30—36, I. kusgexeiohuet achon.
uud 64 Ellen unvergl. guic
: E. FOGL, Wien, k. k. Hüllieferant,
o Mariahilferstrasse 25.
• IJeíiu Kinkaufo von je 6ü -fl. G St. Uatisttücber gratis. ^
á

Onui. szabad.
ESZKÖZ-ÉSGÉPGYÁR|SS
Györlött,
vároxháx-utoxa,:H)H. nx.
Miután * nom rág megnyílt magy. nyug. vasút által Zala s Somogymogyó-1 vei oly < gyors összeköttetésben állok, ajánlom az ottani nagy érdoinő közönség becses I flgyolraébe a már lMó-ik évtől fogva fonálló számlalan mintákkal és 3 évo óla gőz-| erő- s mindenféle sogédgépokkol ollátott eszköz- s gépgyáramat, moly nomesak min?\' i. dennomfl javításokat elvállal, haneiu megrendeléseket uj gépok-s gyárbof-ondózésofcro is leggyorsabban, legpohtuiábbau éa logjutányosb gyári áron eszközölhet, s igy a ÍŐ-városi gyárakat, molyok sokkal távolabb foküsxnek, nélkUlözhotővé teszi.
Különösön ajánlom a nagy é. gazdaközönaégnok logözélazorftbb éa legújabb
Garrett-íélo votöffópeimet,
ekéim- s szónagyüjtőimet,
különféle szerkozotü és díjazott
" járgány cséplőgépeimet, "kiflik 8 z a 1 ni a r á z o- s >\' i e li o 1 s u u-l\'éit> r o s i á v a kukoricán niurzdoiómiat, Bzeoaüa- ö rópavágóim it, zúzó-, daráló-, 8 őrlőmalmaimat tisztítóval,
továbbá
tétíztasodró-gépelniet, D^T" gópkutaim- s tizedmóri ogoimet,
szóval mindounomfl gazdászati s ogycb készleteimet (762—4,3) • a leitjobb rendszer uldn
I Egyúttal felkérjm a fennemliteti u. é. közönséget, mind az uj cséplőgépek
I megrendelését, mind a járgány- s gőzctoplógépoik javítására nézve, becses megbizaso-I kat még tavaszkor bekulileni, minthogy kesébb a uiuuka szarultsága miatt nom vu-gyok oly képes, iniudeu uauybati illó pontossággal megtelelni. ...i
Magyarázó képes árjegyzékek kivanatra bérmontoacu szétküldetnek. — Gépeim jósága- s tartósságaéri, — mi vidékemen eléggé ismeretes, -4- kozüökcdom. W
\' Késs tisztelettel ju
smaei Károly,
OyörOll, tavaszszal 1872.KAN1TZC., *
h papir- és disriMáni koresfeocléso
Pesten, Deák Ferencz-utcza 6 sz"
\'v Ajánlja dúsan felszerolt raktárát író- és íródul szerekből a legjutáuyosabb gyári ár mollott, u. m.:
Levél — irodai — ós csomagoló papir, borítékok .minden nagyság- ós minőségű, szalmapapir, boritok irodaba igen alkalmas; név, jellem ós helység fekete nyomatával; 1000 db O frt. ügyvédeknek irodai papír, zöld-, chamois-, rózsa- és kelj színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költség-jegyzék, nagy kiválasztéka.
TpIJcncii felszerelt ns/liill Iroehiköz 1 t-f^fi>■ 0111 ttl>l> broaco-ÓH vauból 3-, Ü-, IO-. 15-, 30 frl h legUnoinabb.
Váltó- és okmánytárcsa, magánriedvesitti, d 0 m h, 0 r n y 0 m Ó-p r Ó 8, levélmérleg.
Levélpapír ós borítók, a legújabb színes monogrammal 1 e s z A11 i t o 11 & r m e 11 e 11
Legújabb nivjtgyxék 100 darab 60 kr., 1 frt 20.; ogéix 2 frt 50 ierig; valódi . franetia brillantin papíron.
Irodai- kereskedelmi\' és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett. • \\
A hu**véti Ünnepekre ajánlom jól rendezett raktáramat, mind aocniü lllntMcrekbol. kölni viz (Eau de C\'ologne) pipere- ón kézi szappanból, cgy-
HicrHiniad illatHierhex vnló IVrskeu\'dcxöt.
Levélbeli megrendelések rövid idő alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
5 Eggcr (Jödeiii-iiicll-labdacsai. 2
Tilbb orvosi tekintély állal megklaértvo «« ajánlva, a legko|löin©»ebb, loRkilhiifihli é* Ipr-liidoisiib gydgyaáor Ifllndcantmlf ch\'onlkus, gége- és tüdő-hurut, köhögés, itkedtség, torokbajok és elnyalkasodottaágnal. A t. cx. kt»*«nxég kényeliniio éa kívánatára, labdacsaim
Belus Józaef ur
gyégyaxertárában, oredeti árban 25 kr., 50 krért kaphat^Kágy-Kanlaaán.
V EGGEK ADOLF,
(754—0) \' Poat, Krasébotlér 3.
Egger A. urnák, Pesten.
A Codain-im-il-|iaiiillák oly jrf halán idéztek elö, hogy eiennal legjobb kfoxlinelem mondbjilom, és. aat mltnleukinek (iaxiutén ajánlom.
Or. Klein Fülöp, .•!»»«•■• r, •
tlgyvéd. visxonkoroakeao a .Monyaaaxonybox." Ilugy aa lln álial kéaxltctt Codalii-mollpaatillák nálam, ugy caáládomnál a legjobb ha-lá.^l n flkmltek, . .........\' " - \' \' \'----\'—
Minél hitelealtom aal mindenkinek á legmelegebből! ajánlom ..adler látván, Stelnharrtt Antal.
illldbirtokoa. báitulajdonoi, ogyetenö utexa I
>l«grendelúaek caak kit kötés 60 kr. kíitéaítffr kUldotnak. -pg
Aluliit oii,-yokoilk
l\\ y eremén y a tőzsdén. TŐZSDEI SZÁMÍTÁSOKAT
ik»t0lt>i oly klllelcaell^gi\'k alatt, \'inln<\'i előnyt még eddig nem mulathatlak fcl-
1. Magaaálláau c» aa ilalelbo beavatott o,\'y<iiak inegbiaá<a álul, vagy a t«bbaa»r képiSdS árixOk-^kcnl-S, és Areaokkentö táraulalokbani réaavélol által a oaég gyakran axon helyaetbm van, hogy a t. biao-rpányxóknak gyakorlati tanácsot-adhat, hogy uiely hitelpapirolr eanek bdrael válloaáe alá, » melyekkel a ■uludenkuri tőaidirányaáet uyereményra forditea.
2. Napontal leiaámitoláaial a bivalaloaau jegyaett péniárkeUtnél, melybet
aoo itt.
elt-gcndfi, hogy mindenki 25 darab értékjegrgyt-l a Viiadei apeculati&bán réait vegyen.
3. Minden általam váaároll hitelp^pirnak^áeui aaükaégea meg-retlnnk lenni. 500 frt ledexétael mlud addig hoaaaabbitáa alatl maradhat, inig a kívánt (caél elérve nincs éi eiért caak 8 por^ient a.. nittatik. Kiaelib fedexéanél a hotaaabblláa löxaddtxertlleg váltoaik naponta. \\ \' \'
4. 1 odám t bixományxól, kik" a vi.léken laknak, minden jelentékenyebb eieiuényröl t\'ivlral?lag értesíttetnek.
6. l\'ént 1 frtiél fölfelé \' t7o2-8,3)
7\'/a jtercxenttel s három napi felmondással
kamatoitalik. - »
C. Hogy csekély beléttol is majdnem bisonyos eredmény érelbenék el, mlrSI a már alakult csoportosatok oredméuyo elég világosan besaél, esenuel / .
harmadik speculáló-társaságot
100 rÓHitvévövvl
megnyitom. Kgy résxvény egyaxermindcnkorra 100 frt; a bejcgyxéanél caak 20 frt fixetendö minden egye* . réaxvényjegy után, a tilbbi 80 percscnt két rcaxlet lixetéai id«>> a inogtOrtént rendoskodéa után kiiraini fog Kxen bevételbül mintegy 7tXXl frt iniiidonkor btrxoi-irány^áifti lordittatik s minden résivovövcl tndallk. w«iy gyors baaxuot box. A többi, vagyis 3000 frtoo
100 darab sorsjegy
váaár.oltatik, a számok kUaöltelnek. A sorajegy nemét a tObbaug liatároxxa.inog.
Mind kOxOson játaxlk, a nyeróméiiy\'a réixjagyek axeriut ,oaitatlk síét, axétoazl.iskor mindenki •B.v eredeti sorsiegyet kap. Minden csináll Ualeirol minden réutvov.i értcsitlotik, iniudoii hónapban »<ámadá« éa pénxtár csináltailk, a a baacon saabad rondelkt\'.xvare adatik. Minden hat bénapban fel»adik a társasig a njból alakittaiik. Minién réiatvovílnok joga van a. könyveket a kasait mogvuagálui uápouklt. A társalat Ualeténél nom sxámittatik ngyAti jutalék, mint a tisxta nyereinónyliol V\'/y Amint a 100 résxvényoi aláirt, a társulat megalakul, mindenki értesíttetik, hogy három felltgyclo tanácsost bisxou. meg.
Kik a börxchelytől bár távol vannak, mégis gaxdag nyereményben résxesQluok.
Kivonat a sz&mad&sjelöntésből
Minden 100 bollxalnll réaxtéuy után ax 4 általam alakított a vitelt apeculátió. táraaiág egyes Ugja
20 forint,
tinta nyereményben réJiiosUlt ax claö hónapban a véghez vitt atleli infiu\'tbSI-
PLApHT J. B.
Complolr (Ur Foadi-Speoulationen an der k-k. Wiener Börse, Wien, Stadt, Renngatie l7j2. Stlge
I FOSTER W. és TÁRSA
iiliicönliól, Aii^llálian, i>iizd<iságl gépgyárosok,
(754-8,3) ajánlják széntakaritú
ALTÉR és KISS
-fi
magyar király i n <1 v ari divatárú Kijállitók, v
1821) óta fonálló női divat üzlotük változatlan funtnaradáBa mollott, hasonkilerjedésd ^
\'M
férfi-divat-üzletét t
alapítottak, Sxentktrályl-íiUi házban, váczi-.és régi postauteza sarkán, jplonlogi női
divat-üzletükéi szemközt. W/
Az tg férfi divat-üzlet miiulen e szakmába vágó czikkokot a legdúsabb válasz-tékbán tartalmaz, résziül augol, részint franezía gyártmányban ; — ezenkívül össze van ^ kötvo férti-szabó-müholylyol, hol u legelegánsabb s divatoéablj férli-öltyzékok, szintúgy készen kaphatók, — mint rendelés utáW a lehető bgljamnrabb elkészülnek.
Vidékről jövő megrendelések azon pontossággal teljesíttetnek, \'iuoly eddig a oaég női divat-üzleténél tapasztaltatott.
_____
V^aidita Józsoí kiadó-, ás lap- ayoutdatuíajdoaoi^
mozgonyaikat,
javított és MagyarorsiAg részérő czélizerüen szorkesitett
g ő z c s é p I ő g é p e i k e t,
ülillllialkat, fa- vagy vas-állványon, kukoric/.a-ino\'rzsolólkat ós
szecskavágóikat
stb. stb.
Iroda és míílicly: gyár-ita XI Pesten.
FiOk-Qzlet: Kassán, Erzsébettör 4 sz. gyorssajionyotuasa Na^y-HaniMáu, x
NAGY-KANIZSA, 1872. márezlus 28-án.
26-lk száim.
-11—
•vq
. EUflietésl ár :
egmot évre . . 8 frl. fél óvro.... I „ nt\'iíyo.l évro . J , A.V/v wtm 11) K•/■.
Hlrütto»ek Jutányosa*
NYlííTTKRBKN i|
soronkint 10 krért vé-
• —* --
t»tn<>k fel.


Zala-Somogyi Közlöny
(a zulnmo^yui <ras5ilasátci utf,vu8úit\'t hivatalos ortusitoje.j <
Tizenegyedik évfolyam.
.........\'"V
T
A Up ijri\'lli nii ré»xét illrtá köxlrmények a pxerkeaxiólnjt,
anyagi résxét Illet kdxli\'incuyrk jx-dlf j kiadúbox biimeutvc m-téxcndók:
XAUY-KAMZSA Wlusleskiz. \' {áV ---------
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
/\'. tvl máJtodik\' tvnegyeiUrr.
Lapunk t. olvasó közöusége ismeri igyekezetünket, nem szeretünk hangzatos szavakban Ígéreteket tenni, hanem tényekben, iparkodásban mutatjuk meg, hogy a t. közönség ügyeimét kiérdemelni törekedünk.
Lapunk élénkségének előmozdítására minden lehetőt elkövetünk, munkatársaink, levelezőink száma egyre\'szaporodik.
Dunántúl gabnapiarezáról gyors közlést hozunk, nevezetesen szaporítjuk e rovatot eredeti gabnaár tudósításokkal Nagy-Kanizsa s Kaposvár mellett, Zala- Kgerszeg, Sümegit, Keszthely, Tapolcza, Boglár, Mar-czali, Szigetvár, Csurgó, Csáktornya, sa i. városokból:
Kérjük az előfizetések mielőbbi megtételét, hogy a pontos szétküldéséért fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár:
félévre 4 forint, évnegyedre 23 forint.
K o rIzm les László
legújabb klinyve.
„Levelek a szőlőből."
Könyvismertetés. .Levelek a tiölüblil*, irt. Ko-riztnícs László. Pest, 1872.
(Folytatás.)
A második levélben elmondja: hogy „a tui borügyünknek számos egyéb baja közt egyik igen lényeges akadálya abban van, hogy a külföldre való rendszeres kivitel hiánya miatt az eladási árakban igazi, a/.az a termény jelességének valóban megfelelő különbség ina még neiu létezik." Azután bebizonyítja, hogy ami boraink előállítása sokba.kerül, és mégis olcsón kell eladni, a miért nincs kedvök az embereknek nagy beruházásokat tenni; de aztán meg-
mondja, mit kell tennünk: termeljünk jobb, drágább bort! És igy indokolja a gyakorlatból: .Mások ugyanis, midőn kistétényi boruk akóját 8 — 10 írtnál magasabban^ér-tékesiteni neiu igen tudják, ugyanakkor én boraimat 20 frton alul nem adom soha; de sót vaunak már egyes specialitásaim, a minó például a tisztán ültetett veres burgundi, a melynek akóját 80 frton értékesítem.*
Azután arra utal, miszerii t nagyobb mennyiségben tartsunk finom, de egyenlő minőségű borokat, hogy a vevőt kielégítsük ; továbbá kezeljük borainkat ugy, hogy azokat a külföldi kereskedők mint kereskedelmi ánit utegvehessék, nem tartva atfól, hogy elromlaflak, sat.
A 3-ik\'levélben utal a bor helyes kezelésére, s uiint jellemzőt, ki kell emelnünk a következő-tételeit: ,Helyespinczckezelés nélkül nem létezik állandó, azaz változásoknak alá nem vetett bor." Továbbá: . Fájdalom, oly termelőt, a ki a bor kezelés fontosságát egészen helyes világítás alatt szemléli, csak szórványosan találhatunk a hazában ; olyat pedig, ki « jobb felfogásnak meg-felelóleg tettleg kezelné vagy kezeltetné is borait, csak fehér hollóként láthatunk a széles és nagy borországban.
Es váljon miért van ez igy? hát csak azért, mert vegytani és természettudományi ismeretek hiánya miatt igazságok helyett meséken és avas obseuritásokon táplálkozunk inkább. Szűznek nevezzük n bort, mely intacte fekszik pinczéiükben, s mely, míg ott fekszik, nekünk jó is lehet, de n mint kiviszszük a napvilágra, a változó hómérsékre, a szüzecske makranezos lesz, s aztán természetesen az ördögnek se kell. 11a írja aztán a kül- vagy belföldi vevó, hogy mi lett a szüzecskébol; ha írja, hogy újra forr, hogy-megtörött, vagy épen hogy megeczetcsedett, vagy megnyulósodott: azt már sehogy sem akarjuk hinni, habár ily sziizecskét többé ugyanazon vevó tőlünk venni soha sem fog, hanem azt hiszszük in kább, hogy megfiírták útközben a hordót, kivettek belőle, felöltötték vízzel, szóval,
hogy megrontották ! Valamint az apa kedves fiúról az érkező rosz hirekef csak nehezen szokta hitelre méltatni, ugy vagyunk mimagy. bortermelők is úgynevezett szűzies borainkkal! Mindent inkábbokozuuk és vádolunk, mint saját magunkat és piuczekeze-lésünk gyarlóságait."
.A külföldi vevó mindig biztosan tartható bort kíván; a mi igen természetes is. Ő a bort oly árunak tekinti, mint bármi mást ; s neki. hogy tőlünk elforduljon, untig\'elég, hacsak egyszer is .állhatlan árut kap.?
A pinczekezelés alkalmával ajánlja a bortermelőknek, hogy küldjenek fiatal embereket :>z orsz. magyar gazdasági egyesület budai vinczellér képzóintézetébe, a kik itt tanulva - kezeljék majd boraikat, stb.
A 4-ik levélben elmondja baját törekvését egy, a „ M a gy a r b o r t e r m e I ő k egyesülete" létrehozatala végett. Mivel pedig a termelők közömbössége miatt „hogy jobb hegyeink jobb termelóit* ily társulattá nem bírta összehozni, saját erejéből próbálkozott meg a borkezeléssel és a borkivitel Ügyével — a mi czélja lett volna a társulatnak nagyban. Kire megjegyzi„Ezen alkotás irányában a kormánytól, mely tervezett vállalatunkat szabályai alapján helyben is Itagyá, kétféle gyámolitást kértünk. Először is adómentességet lóbbévre, amint azt városokban minden újból épülő ház megkapja ; másodszor a megkezdendő munkálkodás par első éveire a tettleg befizetett tőkének (J száztólija biztosítását, visszafizetendő előlegezés mellett. Nem levén a bor oly czikk, mely kezelés nélkül rögtön értékesíthető; ezen eventualis kaiuat-clólcgczés igen alkalmas leendne arra nézve, hogy a tökéket az illetők a vállalatba annál s/ive-sebben belefektessék.
ger Miksa ur Londonban kijelentette ugyanekkor, hogy ó a vállalathoz csatlakozni kész. Értékének legnagyobb részééi)bo lement volna a dologba, s leendett ngliában a társulatnak tantieme-re szer-
■ \' ". r\'—ITT." i-
ződő kereskedelmi igazgatója s illetőleg képviselője. Kzen combinatió által u társulat azonnal otthou leendett a londoni piar-ezou, a mi Öregeinek, mostani évi eladása szerint is, hat- tíz ezer akó bornak biztos én előnyös értékesíthetését jelenti. A ki tudja, hogy mi a kész és használható piacz, az egyszersmind érezni fogja c kínálkozó körülménynek nagy előnyeit is teljes mértékben. Es nálunk az eredmény mégis az ellenkező lett. Gregcrnek csatlakozása és ajánlata ugyanis, méltatás és tárgyalás helyett gyanút keltett csak. Hallani lehetett azonnal, hogy ó a társulathoz csak azért kíván csatlakozni, hogy készletoit és firmáját minél drágábban eladhassa. És e felfogás főleg a kereskedői körökben volt észlelhető."
Hanem mondja tovább: „Krdélyi barátaink e tekintetben sokkal szerencsésebbek. Pár óv elótt ók is az álta latu ajánlott ösvényen indultak, és ma már az elért sikerek készleteik nagyobbitását követelik. Arra ügyeljenek csak, hogy a követelt fokozás által valamiképeu a pin-czébeu s az üzletbeni rendelkezést sokfejű köz- vagy választmányi gyűlések tárgyává ne tegyék. Hisz nálunk minden eutber ért mindenhez; nem tudom Erdélyben is ugy van-e? s ez uton öljük meg biztosán a legéletrevalóbb vállalatot isi Szigorú ellenőrzés a pénzügy körül, szakszerű, kipróbált vezetés a pinczében, s kellő szabadság az ügyvezetésben — azon beosztás egyedül, mely mellett egy társulati borüzlet prosperálhat. Ha ezen feladatokra nincsenek meg a kellő biztonságú és készültségü emberek, akkor — mindenesetre jobb az egész dolognak békét hagyni. A borüzlet nem a szónoklatok terrénuma! Egyesítsük tehát az erőket, s adjunk pár kipróbált embernek bizodalmat. Így boldogulunk, különben — nem!

(Folytatása kflvetkexik.)
RÁKOSI LÁSZLÓ.
TÁROZA.
Tavaszi dalok.
Fflldertllt a tava** •Isii mg.ira, Kinyílott at illatos kék ibolya! Egy kedvei lány megkereste, Itatod e Nekem sxáuta * ablakomba betette I
iláiora ax a kinyílott stép virá^stál De ott maradt egy mán tiiág lánykámnál! Ott a iteieleinvirág is titukban. A uiosolygva nyíló rótta areaokbau I
KftstAniim a bárom első ibolyát, Ékesítik stobám ntcaa ablakát! De a sserelemvirág a legstebbik, Haj! at stived ablakán ékeskedik!
Nyisd ki ró*«ám vfrágid kertajlaját, Tlltd keblemre tiBx sitreimed bimbaját! Oda, tfltOm én is a tn-esivedie HQ iierilweai bokrétáját örOkie!
II..
Tavastodik, isten , Mosolyg a világra ! Bterelainre ébred Lány, virág, a madárka !
Tavassoro, Heréiméin, Te vagy — nekem lányka t Ktivem rótsafája, Daloa madárkája I
Tavast vagy, ragyogó. Nap a tseuied. párja ; (Mv mosolyiig rélek K«ivem világára!
Virág vagy, ajkadon Kdes méa liarinalja ; 8 én a boldog rnéli, atl, Ki lecsókolgatja I
M.tdár vagy, csalogány, Sri vem rótsafáján, Felvidulok ajkad Dalra fakadásán 1
Ölelj mej. csók-dj meg! Csukod kéjvarátsa, Tllbb, mint égést világ Tavast boldogsága!
KDKltlTS
Szegény Matild!
— Rajx. — w . — F o I y t a t.á s. --
Időnkint felejtve a tevékony férfiú snját baját, mint derék építőmester polgári állására nézVe, elévette Inálhájfc^íl, a sok gyógyszer és orvosi rendelvények köztíl — azon Z.-Kgerszeg fótérén álló szép emeletes\' ház tervét, melyet épen akkor Muki öcsém számára régi családi házunk he.lyébo építtetett — s mintha egy félszázadig fogna még maga is élni, és minden részletességről még a késő kornak is megfelelni, közölte velem nézetét, s kérte viszont ki az éu észrevételemet, miután ő bennem is több építményem után a jó ízlésű szakértő embert, bocsülé.----.\'
\\ Áldott lélek 1 Huszonnyolc/ évi boldog házasságába ti jó nővéremmel ogy nagy ürömtől toaztA meg a gondviselés miudkottőt, — nem i volt gyermekök.
Midőn jó édes anyánk I Hó l-ben atyánk és az ő karjuibun lelkét kibocsátá, 1(> évos hajadon húgom és ogy kis U évos öcsém maradtak árván. — E két árvát uogyanyai szeretetében a haldokló derék vejének, családja biztos támaszának oltalmába ajánlá. U ezen bizományt elfogadta és utolsó órájáig lelkiismeretesen tol-jesité.
Minthogy házassága magtalanul látszott muradui, fó óhajtása lóu hajadon húgomat családjához még közelebb csatolni, s emberi számítás szerint igen jó szántában, hogy a szép vagyon együtt maradjon, öcsusével, ki külsejére nézve derék fiattal ember voll, elvétetni.
• Fájdalom, ezen terv igentmóstohán sikerült, szogfiny húgom nagy szorehcSTtlonségéro."
Hej, ha az ember a jövendóbolálna, soha setu hibáznék. Az egyházi törvények nem ok nélkül tiltják a közül rokoni háxssqggokat, s csak különös csotokban, nagyobb jó czélok elérése, vagy nagyobb veszélyek elkerülése eseteiben, engedi - meg hossxasb okudatoit kérésökre. Do ritkán is s/.oktak az ily házasságok szerenesések lenni. • (
Szegény húgom, ki más, jobbnál-jobb partio-k közt válogathatott, ezen családi számítás áldozata lott.
Ezen szerencsétlen házasságnak, mégis j" gyümölcse lett, szegény anyja s osalá-duuk vigasztalására, ez egy kis derék leánygyermek volt, Vilma; kit hat hónupos korától Pepi Tauto-ja és sógorom magához vett, s azóta saját gyorinekekint nevelték.
Schiller azt mondja: .Dos Lebens May blÜht oinmal, und nicht wiotler." Ztuska hu gom is ezt móndhaUi a moudhatja fájdalom oltévositett egész élotczéljában, — de nyu-
godjék meg az istoni gondviselés útjaiban! — Viseld szegényke keresztedet türelemmel, s ba már nem iehettél magad boldog, élj gyermeked boldogságának!
A letarolt életboldogságot sonki vissza nem adhatja, dc enyhítheti fájdalmait vallásos érzelem, az anyai sziv és részvét.
A másik árva, Muki öcsénf, édes anyja halálakor ogy kis ovodás gyermek volt, — • pedig dobosa az intézetnek.
Divatos volt széles cz országban, a honvédos ruházat, barnás kelme, vörös zsinórzattal és vörös sapka.
A jobbmóUtt szülék kis fiaiknak as ovo-dában is ily ruházatot készittettek. Szegény anyánk halálakor — hazánk is leigázott gyarmattá vált, Kgerszogon is ogy pár század horvát- vagy cseh katonaság volt exocutióo. S azért minden, tarifa honvédségre emlékeztetett c. dühös ellenség által tőzzel-vassal pusztíttatott,- Ki -gondolta volna, hogy a kis ovodás gyermekek is felségsértési gyanúba jöjjenek ruháiatjokkal ? — S ugy lón: Muki öcsém is azon vetto először észre árvaságát, hogy egy dkfrva katortii vitézségét abban mutatákt, hogy j\\ kis fiúról, ki édes anyja gyászünnpélye tokin-tétéből jobb ruházatába volt öltöztetve, letépte a ruházatot, leverte fejéről a fátyollal bovont kis sapkát, és a,sárba dobva, össc«tiporta.
KI eget sírt, sikoltott a kis tulajdonos, ■ azr.al^fenyegette ót: .várjon csak, majd megmondom a mamimnak* do som es, sem ag nem hallgatta inog panaszát. *
Ezen*kis auyavoaatett árva később atyáin, és mindnyájunk, összetett gyáuioliuU* mellett felsőbb iskolákra jött, kitliuóae tanult,
A zalainegyci tanfelligycltf-ségnck
u ianktrilUt állapotáról teúló, t a megyti it-kolalandct elé terjesztett évi jelenléte.
(KolyUtA* .<» vigo.) De addig is, niig ez mogtörténhotik, kötelességünk minden módot felhasználni, mi AlUl az iskola czéljának roogíel elli essen s a Unkötelos gyermekek az iskolai törvény 4-ik §-kkébo foglalt\' rendelőt szeriut rendesen látogassák az iskolát, a hanyag szülék irányában pedig a kényszerítő blintotés alkalinaztassék.
Azonban sem a UnfelUgyelőségnek, sem as iskolatanácsnak, som az iskolaszékeknek s egyházi iskolát hatótágoknak végrehajtó hatalma nem levén, s a kérőiem, a rábeszélés, az intés, a figyelmeztetés, sőt az ijesztgetés is sok gyermek szüleinél óhajtott hatást nem eszközölhet; vén: ezennel a megyei tok. bizottmány hivatalos tisztelettel megkéretik, hogy az iskolai törvény végrehajtására a közigazgatási ható-aágok által segédkezet nyújtani, vagy is a szentesített törvénynek tilztelotot ésérvéuyt eszközölni vagyisa már 1870. elején 2509 n. Í./140 J.k. sz. a. hozott mogyebizottiuányi végzés és uU-•itás megujitUtván, annak szigorú keresztül vitele iránt a kellő intézkedést megtűnni kegyeskedjék.
Különössu eltiltandónak véljük az ugy nevezett magánőrzést, mely eddig is egyik fő akadálya volt az iskolázUtásnak,\' s mely miatt kora Uvaszazal már sok iskolában az ólma. radások botrányos, sőt kárhozatna mérvben szaporodnak.
A törvények ilyetén nj ilt megvetését tovább is tilrni nem levéu szubud, ezen ősi szokás eltörlésére a tek. megyei bizottmány megkerestetik.
Miután pedig számos község van a zala, tankerülotben, hol iskola nincs, a távolság és ross uUk miatt pedig as anya-község iskolájába a tankötelesok nom járhatnak, do ha járnának, sem férnének el: euiiél fogva az iskolai törvény 40-ik §-a értelmében s rendeleténél fogva több uj iskola volna felállítandó oly bolyokén, hol tnég ilyonok nincsenek. Két-három közelebb fokvó község ogyepülhotne o czélra. As ./\' alatt ide mollékolt kimutatásban fog-lalUtnak azon községek nevei, molyok ogyik vagy másik szoinszédbolységgel ogyesülvo, uj iskola follálitására volnának szoritandók.
De miután az iskolaépülot és tanitói *ioiuás létesítésére szükséges költség miatt több község vonakodik iskolát állítani: a tok megyei bizottmány illotóleg alispáni hivatalt megkeressük, hogy a tanfelügyelőség obboli törvényes intézkedését a járási szolgabiróságok álul sikerhez segitoni, s a makacs községeket törvényszerű kötelmeik teljesítésére kényszeríteni méllózUssék. A felállítandó uj iskolák száma urintegy 73*ra megy.
Az uj iskolák felállítására vonatkozólag örömmel jelenthetjük, hogy a keszthelyi hegységbon Vonyarcz és Vashegyi, ugy Qyencs és Dias községokben a múlt évben 2 uj iskola jött létre s a tanítás azokban tényleg megkezdetett. Tomaj és Csorszeg hegyi községekben miután ő nagyméltósága gróf Kestotic* Tasziló a mult évben iskolai háztelket adományozni kegyeskedett; az iskola építés mindkét helyen a tavaszszal kezdetét vooitdi, s igy a jövő tanévre 4 iskola fogja terjeszteni a korszerű haladás jótékony áldásait. Bucsután is mogkozdoteleit az iskola épité*.
1871-ben több községnél tárgyalássá, véletett uz iskola-ügy, a hol az iskola-ház rosz, ott uj épület emelése határozUtott, hol iskola nom volt, do a tankötelesek száma igényj nak létrehozatalát; az elólépések e tárj is mogtétettek, s remélhetjük, hogy az iskolai törvény a megyei hatóság közbejöttével az illető községeknél megteriniohajloltgyümölesét.
Hogy pedig az uj iskolák tuueróket nyer-hesseuek, a m. kir. közoktatási koruiáuy az állami tanitóképozdék felállittásával töiekszik jól képzett tanerőket mini az országnak.
Az 1871-iki év más tekintetben is a tanügy terén élénk mozzanatoknak volt tuntija. Ugyanis a vallás- s közoktatási mugy. kir. mi-nistor ur a zului lunkiirülo\'tbon u Unitók képzettségének fokozása végott Keszthelyen tanító-képezdoi pótiaűfolyamot rendelt. A tanfelügyelőség foibivásu folytán az egyházi hatóságok is melegen felkarolták ezen üdvös eszmél. A póttanfolyamru 139 tanító jelent meg, kik nébáuy Keszthelyhez közelebb lakó somogy-megyei lanitóu kivül, miud a zalai tankerület-ben működnek. A tanítást igeu jeles tanerők teljesiték. A novolészoti és okuulstani tantárgyakon- kivül előadás tartatott a népszerű guzdászul s kerteszeiből, a szőlőtermelés- -és-borászati vegytan bóléit sajtnak svajezi módon való készítéséből, u tornászaiból. Az előadások elméleti és gyakorlati irányban tartattak. •Szeptember 21-én ünnepélyességgel fejeztetett be a póttunfolyum, s a jelenvolt tanítók a pót tanfolyam mikénti hallgatásáról oklevelet nyertek.
Ugyancsak augusztus 10 étől kezdve oktobor 8-áig Nagy-Kanizsán tornás/.uti tanfolyam tartatott, ty,elyen u n.-knliiztui derék, ügy buzgó torna egylet lúgjai oktatták a résztvevő tanítókat, számszerűit 14-ot. A tornászuti vizsgálat oktobor 7-én díszes közönség előtt tartatott meg) mindenik Uuitó a lornászulbuti tett előmeneteléről" oklevelet kapott, inely fel. jogosítja ókot úrra, hogy a tanulókon kivül felnőtteket is oktathassanak az annyira szükséges toriiászatbuu.
A vallás- k. közoktatási m. kir. ininister urnák ezen két tanfolyam létrehozatMla körül tett üdvös intézkedése valóban kózelisinerésre méltó.
A mult 1871 -ik évben több községi jel-leg\'ű\'iskola részesült államsegélyben. Nevezetesen Nagy-Kanizsa 4075 Irtot, Keszthely 1000 frtot, Alsó-Csány 1400 frtot, Hánok-Sz.Cyörgy 2CKX) frtot, Ducsuta 1400 frtot, Csapi 4000 ítot» Uelso 2000 frtot, Botfa 3500 frtot, Alsó-lUjk 3000 irtot.
Esőken kivüllübbközségijollegűiskolával biró községnek államsegély iránti kérvénye fel lön terjesztve, melyek az iskolai törvény 43-5> a értőimében a szükséges államsegélyt öz évben meg fogják kapui.
♦Ide járul ínég a Zula-Sz.-Miliály részérő engedélyezett 250 frt és Báuok-Sz.-Uyörgy részére 4300 frt államkölcsön, moly iisszeg-20 évi részletes törlesztésre kamat nélkül engedélyeztetett.
Az 1870-ben engedélyezett államsegély öszvegekról unnak idejében tétetett jelentés.
Mindezen államsegély- s kölcsönök, isko-aliázak építésére s egyéb költségek ledezésére adattak. Az államkölcsön a községi iskolai vagyonra, milyen az iskolaház, a tolok s egyéb ingatlanok tolokköny vilog bekob<dcztetnek , más czélra nem fordíthatók, s hiteles okmányuk számadásban kimutatandó azok felhasználása, mely számadások az iskolatanács utján a vallás- s kozoktatási m. kir. ministeriumhoz foltcfjesztoudók. - . •-\'
A tanítók közöl 1871-bon 20 tanító s egy özvegy tauitóué 50-, Ü0-, 80 frtnyi államso" gélyokben, s a vallás- s közoktatási uiinister ur legújabb rendelete szerint a tömeges segélyezések helyett az egyonkinti segélyezés ren-(lehetett ol a rászorultság, érdemesség, szolgálat és családi viszonyok indokolása mellett.
A tanítói kar az egyleti es tnuügyi, irodalmi téreu ki fejtett munkásságát ületólog örömmel jelenthetjük, hogy 1871-bon e téren is szép haladás jelezhető. A zulumcgyoi általános tuuitó-cgylot 1871-bon Keszthelyen lartá 11-ik nagygyűlését. Jelon volt a megyei tanítók mig\\ része, és tuuiicekozásai, értekezései s egyéb műkódése állal bebizonyltá tovékonysé-gót, ügyszeretetéi, s főleg azt, hogy mugusztos hivulásat u törvény és a kor igéuyoiuuk meg-felelöleg fogta, fel, a törekszik annak ulogot tenni. ^
A „Zalai Tankózlöay" mint az úgylot szaklapja tanúskodik azou szorgulonról, mely a tanilóknr köbölében az oktatási Ugy diadaláért munkálkodik.
Es^hu meggondoljuk, hogy n tanitói hivatás mugusztosságávul a tanulok anyagi állapota sehogy sem áll párhuzamban, ha tokiutjük a munkakór szélesbedését, s uz országos nagy czélt, melyet a népnevelés előmozdítása által hiszünk elérni: valóban lohetlon nem dicsérnünk s nyíltan ol nem ismernünk azon önfol-uliiozéf tevékenységet moly tanítóink iiugyrcszo súlyos gondokkal környezett kötelességének teljesítésében kifejteni buzgólkodik*
Az általános egylotközpontl válaízthiánya Nagy-Kanizsán koronként üléseket Urt, ezen ülésekben az egylet folyó ügyéinek elintézésén kivül a népnovelés összes érdekeinek előmozdítására intézi működését, értekezik a log-Bzükségosb novolészoti és oktatási ügyök; kérdései felett olvokot fejteget, taumódokat| tankönyvokot ismertet, szóval minden erejével oda törekszik, hogy a megyére s hazára kihaló tevékenységének a közművelődést u-lehetőségig előmozdítsa. . 4
Ezen egylot szerencsés alapítóv tagjaiul üdvözölni gróf Szapáry Uéza főispánunk éa Csctígéry Antal országgyűlési megyei képviselőnket.
Az egylot pénzértéke meghaladja a 200 frtot, mely öszvog kamatozás végett a takarékpénztárban vau elhelyezve mindaddig, mig az egylet javára szolgáló értékesítése el neui rendeltetik.
Ilyen az egyleti könyvtár nlupitása s egyéb hasznos tárgyak beszerzése. A kiadás- és bevételekről az ogylet szaklapja, a „Zalai Tanközlöny" közöl tudósításokat.
A megyei iskolatanács a zalai néptanítók segélyezésére a takarék-magtár intézményét vélte jónak és hasznosnak életbo léptetni.
Ezon intézmény alapszabályait 187 1-ik február ü-án tartott ülésbon megállapította s* a tanfelügyelő által a m. kir. közoktatási iniuihter úrhoz felterjesztette.
A ministor ur ezen alapszabályokat mult évi augusztus hó 31-én 20980. szám alatt jóvá-hugyta. Most ezen alapszabályok 4000 példány-bani kinyomatása iránt foly a tárgyalás. A kinyomatott alapszabályok szétküldése az üdvös intézmény pártolására locndő felhívás legközelebb eszközöltetni s ekkép Zalában a néptanítók sorsának javítását o téren is előmozdítani, az iskolatanács sürgős teendői közé számítja.
A tanitói osztály anyagi és erkölcsi állá-sánuk javítása korunk legméltáiiyosb s legelső követelményei közé tartozik. A zuluiiicgvni iskoluUinács több izlion lanusitá azon érzületét miként a tanítók sorsát anyagi és erkölcsi tekintetben emelni nemcsak hivatásszerű, hanem hazafiúi szeut kötelességének is tartja. Miért is a tok. megyei bizottmány nngybecsű figyelmébe a laniiiik borsánuk jobbítását a legmelegebben
iijánlju.
Bulaton-fclvidékén, Tűrje, Z.-Égerszög és Csáktornya vidékéu fiók-egyletek vannak résziül szervezvo, részint szervezet alatt, a f év o téren is örvendetes haladást fog fclniu talhalni.
A fentobb elősorolt tanügyi mozzanatokon kívül van szerencsénk más novezoles eseményekről is jelentést tenni ugyanis:
1871-bon a balaton-füredi szeretothájt ujabb örvendetes* lendületet nyert. A vallás- a közoktatási m. kir. kormány gondoskodása
• azért édes roiuónyo, szeme világa lett családunknak.
De hát midőn a csornai gazdag fehér papok felvették soraikba s ő Ujoucz tagja lett esen, mind tudomány-, mind hazafiság-, mind szép birtokairól hires, szép premontrei kauo-nok-rondnok, — s midőn jó atyánk-ogy szer Csornán meglátogatta, s hófehér ruházatában a sok jeles férfiú között látU s midőn a gazdag toritékü ebéd után a nagyságos prépost ur parancsára két ncgyes fogat állt elő, s a szegény polgár a praelatus jobbján ülvo, a csornai uradalom* s mellékgazdaságaiba kikocsikázott, — ki volt jó atyánkhoz hasonló atyai boldogságában, büszkeségében? I
.Hisz mindozen szép birtok, sozen kivül rnég sok más, as őMuki fiának is órökségo, ebből csak nfegélhet."
Ki veheti rosz néven az élőt ssnyarusá-gát bőven ismerő atyának, ha ő ezen édes áloin tündérországában magát oly kimondhatlan jól érzá — s Mukinak, azaz szorzotes nevén Ödön fiának szivére kötötte- távozta olőtt, hogy csak .jól viselje magát, s állandó legyei a szerzetben, mert boldogabb életet a világon nom nyerhet."
H az Jsteni gondviselés mégis máskép ren-
deli.
Muki egy próba óv után belátU, ho;y őneki nincs hivatása a szerzetes élethoz, s minthogy atyját nem merte megszomoritani, — vo-letn közöllo szándékát, s kért, ongesztelnéin meg neheztelő atyánkat kilépési esetére, s vonnám olulmam alá, ha atyánk félreértett buzgalmában egyelőre megvonná tőle a további wftkságea segítséget. f
* Jf«a UrméMetos, hogy én hivatás nálkUl
—--^-■
öcs mot j^ápi életre erőszakolni sem nem akartai , sem liem engedhettem.
Magamra vállaláimtoliát a közvetítő *zo-rop it, — magamra drága jó atyám egész no-hoz élését, magáiíifa a szükséges gondoskodást, mig\\ mélyen olszomorodott atyánk a változott körülményekkel kiengesztelődött—a mi ugyan nom Ygyhamur ment, do végre jó nővérem és sógoropi segítségével mégis sikerüli s mi a hazának más utón is egy igeit derék polgárt neveltünk, mert öcséin 2ü éves korában a pesti ogyotemnej a/, összes. jogból tudori oklovéllol diszittetott fel, s éltehurminczegyodik\'évében, polgári származása daczára, királyi törvényszéki elnök lottNHála az isteni gondviselésnek ezért, —• do örök i)á(ával\'viseltetünk a csornai promontrei rend irántié,-— inert azou egy évi kitűnő novolés maradandé^jó-befoLyást-gyuko-rolt öcsém egész éloto rendszerére. ,
Jó atyánk kis fia ezon dicsőségét nom élto meg. 1803. május 4-én kis rövid haláltusa után egy óra alatt egészségos is, halott is volt, — fáradt Ujjait véguyugalomra bocsátá, miután alyai ió szivének bizonyítványát két kisebb és luostmiább sorsú gyermekének javara, végrendelotébon mogörökité.
Elrendelte ugyanis —Jiogy összes hagyatéka sógorom által mindaddig osztatlanul kezeltessék, mig Muki oskoláit a közösből bovég-zendi és nagykorú lesz,.— az osztálynál pedig szegéuy hugunk is, daczára a temérdek anyagi károknak, miket szeroncsétlon férjhoznienetolo a közös vagyonnak okoztok, a többi testvérükkel együtt egyenlő ósztályban részesüljön.
Xldás és béke omlékénok ! A föld moly-ben nyugszik egy fáradhatlau iparost, ogy Ulpig bocsUlotos polgárt, egy igen jó atyát fed,
ki (gyermekei növelésére, javára minden lőhető áldozatot megtett, — s ki szerénységében azt -szokta mondani, ha valaki a sok neveltetési költséget emlogeté: „azt akarom, hogy gyermekeimből nálamnál különb emberek váljanak."
Most kezdődött-,sógorom gyámuoki és atya helyütt atyai szorepo.
Mily hi von, mily lelkiismeretesen viselte ő ezen tisztét! mily pontosmi számolt ő minden évben bizbmányáról. Családi h\'ázunk ujjá építtetése már hold. atyánk alatt elhatároztatott, — do sok akadály miatt elhalasztatott, mig Muki bovégozvén tanfolyamát, nz olső mogyoi tisztséget, mint megyei alfiscus polgártársai bizalinából\'olnyeré.
. Mily édos örömmel táviratozta nekem a boldogult a választás őzen kedvező eredményét. Egy évre reá törvényszéki ülnök lett -, s most már rangjához illőlog lehetett az uj házat tervezni és-épitoni.
Megtörténtok hát a szükséges építkezési intézkedések s beteges állapota daczára sógorom ez űgyot a legmelegebb részvéttol folytatá. Kocsin viteté magát az építkezéshez, mert már gyengeségénél fogva nom mohotbtt oly messzo és minden legkisebb részletet, a lognagyobb pontossággal vozottoté.
(.") fogadott fiának és fogadott loányának ogy méltó lakást kivánt építtetni; méltót építészi tapasztalataihoz.
Mórt hát a kis Vilma is oz alatt kikerült a gyerinokévskből, s áldott sógoromnak azon titkos.ohaja voll, hogy Muki és Vilmából ogy boldog pár váljon.
Ezon rejtett szándékát jöttő most hozzám\' velem közölni, • e fölött is véloményemet kikérni.
Útjába állott porsze az igen közöli rokonság, s ez iránti kételyeit kívánta álulnm eloszIftni.Nv^^
Do én nom osztottam nézetét és szolidon, miut boteg állapota igényié, példázgattain a közel rokoni házasságok szerencsétlenségeiről — minők úgyis már családunkban, testvérén és húgunkon elovon példánk van.
Igy vettem, őt nálam tartózkodása alatt boteg állapotában reá, hogy* ezen kodvonez eszméjét, mely éjjol^appul foglnlkoztatá, végre olejtó — s más öss^Pöttotésokro kozdott gondolkozni, igy vélvén gyámnoki kötelességének olegot tohotni.
•Do „I)or Mensch donkt. Qott lonkt-.
A várt javulás nem érotett ol, lakomban sem. Sót egyes botoges rohamok a lognagyobb aggodalommal töfténok ol, hogy még itt talál moghalni — a távolban.
Midőn már jobban érzé magát, szép gazdasága jutott eszébo, moly mosások kárt szenved, miután som az ur, som a^ásszony nincs hon.
„Ej édea l\'gpiín" mondá nejéhez, „elmenjünk mi ismét haza, s bevárjuk ott az isteni akaratba vafó odaadással, bármit ád a gondviselés. — Egyikünknek haza koll menni, máskép elpusztul- mindenünk,\' — én nom mohutelcv do nélküled itt som loholok; mórt bár Tani minden kitelhotőt tesz érettem, de a te ápolásodat még sem nélkülözhetem."
A kis-marloni rokonság niöleg részvéttel osztá fájdalmunkat, egypárszor meglátogatták a beteg Horr Voltért, do sogitoni ők nom tudtak, végre I\\ ur maga is azt tolmácsolá, hogy még is csak legjobb lesz sógoromnak haza térni,
(Fol/tstisa kttvetk.)
folytán üdvös\' czélu intézőt igon díszen jól W ruudezott\' liázut, illetőleg helyiségeket kapott-A húz áilamkölUégon lott mogvóvo.
A szerototház növendékeinek száma jelenleg 30 körtil van. A mult november 22 én tartott vizsgálat fényoien igazol to az intézőt üdvös czélját. A háza közrészvéto s gondos ligyt-lmo függ őzen intézeten, Zalamogyénok valódi szellemi gyöngye őzen intézőt. Legyon I szabad azt n megye tok. közönségének emberbaráti s hazafiúi pártfogásába a legmelegebben ujánlununk. Eognoiinsb lelki gyönyört ad* ezen intézet meglátogatása, mert csuk annak megszéniléléso után van tiszta, alapos fogalmunk az emberszeretet ezen megható intézményéről.
1871-ben Nagy-Kanizsán miuialcri engedély inelletT egy leánynevelő s tanintézet jött léire: Ezt n intézőiét szép számmal látogatják a leány növendékek s jeles tanerőkkel van ellátva.
Alsó-Domborún egy nyilvános ulemi leányiskola állíttatott fel. Kottoribun szintén egy uj osztály alapíttatott.
A selyem tenyésztésVdokéböl a vallás- 8 közoktatási m. kir. ininistor ur felhívása folytán előterjesztést telt a Un felügyelőség a földmive-lój-, ipar- és kereskedelmi minisler úrhoz, ki legjobb iaju selyembogár tojásokat a zalamegyei tankerUletben 20 termelő számára küldeni kegyeskedett. Ezen mintegy 72 frt értékű becses ajándék az illetők közt ki fog osztatni.
A faiskolák állapotáról a megyei iskola-tauács inás alkalommal fog jelentést lenni, és pedig a faiskolák megvizsgálására a megye által kiküldött biztos urak jolontésoiből morf-tett adutok nyomán.
A vallás- s közoktatási mugy. kir. ministor ur tekintve a zalamegyei taukerülut térnagyságái s községeinek sokaságát, meri a ministori hivatalos kimutatások szerint van Zil.ibuii 580 község (város és fuluj és 258 puszin, mult évi deczemberbeii 15>2. a/. u. iniézvónyével Krób l\'ál urat,ki Nagyhursánybun, Haraiiyumt-gyében számi.it évig működött a tanítói pályán s azon. megye iskola-tanácsának tagja volt, a zulamo-megyei tuukurülctbo másodluufolUgyolóvó no-vezto ki.
A fő és másod tanfelügyelő közt a működési kör ükként állapíttatott meg, hogy a a másodtaufolügyolő gondozásu alá tartozik az előbbi megyei felosztás szerint a zulu-lövői és rala egerszegi járás is és a szántói járásból még két szolgabírói vidék, úgymint az előbbi felosztás szerint, Forintos Kálmán és liordio Feroncz szolgabíró urak vidéke.
Ezen intézkedés folytán az iskolák meglátogatásai ós ogyób teendők kétszeres erővel fognak a népnevelés előmozdítására s a törvény érvényesítésére toljesittotni. Alkalmilag itt megjegyezzük , hogy 1871-ben 300 iskola lón hivntalosuu meglátogatva és 1325 Ugy a tanfelügyelőség által elintézve.
Ebbeli évi tiszteletteljes jelentésünk végével még egyszer visszutérüuk azon hiányok-a akadályokra, melyek u népnevelés sikerét mai napig kisebb-nagyobb mértékbon gátolják :
1. A tankötelesek iskolalátogatása nem minden községben felöl meg a törvény ren-. doleteinok.
2. Némely tanítók tizotése s ennok kiszolgáltatása ellenkezik a törvény és a mai kor szellőmével, — tehát első és főtueiidónok véljük a tanítók fizetésének minden iskolai jelleg különbség nélküli javítását s rondoa kiszolgáltatását, a nyugdíjazás megállapítását s az iskolai törvény 4. íj-ában foglalt rendolot végro-hajtását.
3. A rosz iskolaházak újra épitését, másoknak nagyobbitását, átalakítását és czéP szorfl kijavítását.
4. Szükséges, hogy az iskolai törvény . 28-ik §-a értolméboií a népiskolai hatóságok
felekezeti, községi, megyei és kormányközogok uiindon hatáskörükhöz tartozó eszközökkel\' odahatni szíveskedjenek,hogy az iskolaépületek a törvfyiynok megfololőleg alakíttassanak, illo-tőleg épUtessonek fel.
5. Ha a\'népnevolós nagyfontosságú kér-désénok megoldása általános hazaliúi kötelességgé válik: az iskolák s a népoktatási Ugy felvirágzása el nom maradhat.
Kelt Zala Egorszegon, márcz. 4-én. 1872.
KflvetvíUftHztúsl mozgal 111 ak.
Lsngyoltiitl, (Somogy) niárcs. 26. 1872.
Választó kerületünkben a kövotválasztási mozgalmak már rég megkezdődtek; és pedig egyforma buzgalommal,egyforma tovékonység-gol. A*doá1cpárti választók mai napon keítgyel-tótiban értekezletet tartottak, melyre azok oly nagy számmal jelentek Jneg, hogy a helybeli veudéglö nagy tormében nem férhetvén el, szabadban folytok a tanácskozások. Miután Kacs-tyovics Ign. ur, a Deák párt érdeinteljes elnöko, kitUnó beszédben magyarázta meg a népnek a Deákpárt czélját cs elvoit, kövoijolöltűl gróf Fcstotich Pál egyhangúlag fogadtatott el. Továbbá minden, a kerülethez tartozandó községokból 2—3 bizottmány i tag kiuuvozteioti, kik hivatva vannak helységükben a Deákpárt elvoit Bzéttcrjosztoiii és u népet a fölött felvilágosítani. Végre u nagy vendéglőben ÓOO választó számára vala terítve, mely ebéd alkalmával a toasztok nagyban szerepeltek. Jövő l)ó 3-án a balpárt fog értukezletet tartani, melynek eredményéről a tekintetes szerkesztőségei szinte ér-tesitendom. H. I.
111 r c k.
— Királynénk ő felségo, mint irtuk, mult kedden délben ideérkezett, boláthallaii sokaságú néptömeg siolett látni a kogyszivü királynőt, az udvari díszes kocsiból kiszálltakor harsogó éljonzéssel fogadtatott. Ű felségének viruló arczárói a királynői kegymosoly boldo-gitólag hatott a jelenvoltakra. Mellőzvo lévén minden hivatalos fogadtatás, ő felségo Festotics Irma grófhölgy gye! a 4 terítékű ebédlőbe ment. Az ebédlő liécsból szállított virágokkal dúsirii volt felékitve. Tűzoltóink teljes diszbenképeztok sorfalat s tartották fel a rendet. Fél kettőkor szűnni nem akaró éljonzés közt a voiíat szerencsésen Buda felé robogott. Ó felsége egyszerű fekete lüsturból készült uszály nélküli ruhában vult, karikást fonott dús hajzatához igen jól állt u pörge iiPgyar kalap, seinini ékszer setn látszott rajta, példát vehetnének az ékszert s fényt uiiuyiru bálványozó kanizsai hölgyök.
— Királyné ó felsége üdvözletére Komárvárosnál Kis Komárom és vidékéről igen uagy számban jeleutek meg; l\'ap Károly plébános hatásos alkulmi boszidJel toliuácsolá az örömet, hogy ő felsége hazánkban vau ismét; több úrhölgy pedig kék díszítésű fehér ruhában jelent meg s közölök Somolko Mariska kisasszony egy gyönyörű kumeliákból készített s az ország színeit olótüulotő virágosokon adott ál, mit ő felségo leereszkedő nyájassággal fogadott, folyton kezében tartva mind u szónok, mind a virágot kézbesítő kisasszonynyal boszél-gotott. Az iskólai növendékek koszorúkkal diszitvo állták körül a 48-ki zászlót, moly alatt a városi elöljáróság so. aközött, Hallod ozt Nugy-Kanizsa I Ki*-Komárom tul tolt rajtad 1
— Királyné ó folségo Nagy-Kanizsán a következő étlap szeriül ebédelt:
Diner:
Polago liu au consominö do volaillo. llors- d\'oouvre: l\'ulites rissoles frites.
Kelevcs:
Piöco do boouf g. d. beofsteak, ot lögumos.-llaricots verls a littigluiso.g. d. coltolottes d\'agnoau.
Kóts. Hoino do ohevreui).
Entremols:
lliz aux peches li la Condo, Compoto mőloő aux cerises d\' Espagne, Ulacos. Urosseilles,
Dessert.
— Agyonlőtte magát Hofor István őrmester mult vasárnap éjjel, a. Uábor-utczábau lévő katonai laktanyában. Végzetes totténok indoka ismerollen. Temotéso hétfőn délután uiont végbo.
— „Alkotmány" czimü uj közérdekű képes hoti-közlöny küldetett bo hozzánk. Első czikko Doák Feroncz életrajzának ismertotéso, jól sikorült arczképévol. Az alkotmány (vers). A szerelőin mint hittérítő (boszély). Két kép: országház ée a budai magáu olmo- és idog-gyógy-intézot. A tárczábau „Két csodaszert! rózsa" legenda közöltetik s több vegyes hírrovat. Szerkeszti lierecz "János. Ára évnogyodro- 2 ft.
— llcncx Antal t. munkatársunk tog-napolőtt este érkezőit mog bájos nojévol városunkba, a tűzoltók mint főparancsnokukat testülotileg fogadták s az uj párt éji zenével tisztelték meg. \' __
— SMhlésict. Szinészoink megérkeztek, vásárnap, husvétnapján a helybeli tűzoltó-ogylot javára „Szigetvári vértanuk}" első felvonása éa »3sép Ualftthea" operotto 1 felv. adatik elő. Helyárak: Támlásszék 1 frt, zárt-szék 70 kr., földszint 50 kr., tanulójegy 30 kr., katonnjogy 26 kr. Örvendünk, hogy Miklósi ur színtársulata épen ily kiváló figyelemmel mutatta bo magát közönségünknél s jótékonysággal kezdi meg \'előadását, viszont hisszük, I hjgy műpártoló közönségünk sziule -kiváló figyelőmben részesitendi. Hétfőn, húsvét másnapján a bérlőt olső darabjaul .Ooroliteiui nagyhoroiegnő* operette 3 felv. adatik ol3.
Kozma fiántlor kir. főügyész ur Nagy\'Kanizsára érkezett a u húsvéti ünnepeket csuládjával együtt itt tölti. 6 méltósága\'tegnnp börtönöket szemlélte meg.
— t\'iiátor Imre megyei alispán ur, a városi képviselő-testület uj választása érdeméhen hétfő óta Körünkben van ; a tegnap történt igazoló jegyek beszedéso után kitűnt, hogy két kerületben a Deákpárt, két kerületben pedig a balpárt győzőit s igy, mivel a 100 virilis közt 7l> deák-párti van, $ városj képviselői testület többsége deák-párti.
— SaM)-Kanizsa város tisztujitása april 18-áu lesz.
— UJ va*ut. Említettük lapunkban, hogy Uöcsojt kunsztül metsző vasútvonalra J tesznek előkészületeket ég pedig megyénk két tevékeny és jeles földbirtokosa (Jróf fiátthyifhy Zsigmond és Fackh Updó urak indítványára; a megyét oly élénken érdeklő eszme az -egész vonalou igen nagy viszhangra talált, különösen Zala-Egerszeg városa móltó l áldozatkészségei mutat, hogy ezen vasút létrejöttét elősegítse. Az indítványozott terven azon változás tétotö\'tt, hogy Csáktornyáról Egcrtzogen át l\'ápára vezettetik, b igy u felső Duna Fiúméval legrövidebb ulon köttetnék össze, a moly körülmény o pályát országos fontosságúvá leszi.
— Pályázatok. 1. l\'oslaiuesteii állomásra : SzoIádon (Somogy ni egy u) tiszti szerződés és 100, frt készpénzben! biztosíték letétele mellett; évi járaudóság 200 Irt. lizetés 40 frt irodai s 480 frt szállítási általány. 2. Postamesteri állomásra 2.1. ég rád o u (Zalámé* gyo) tiszti s/orzódés és luu frt kószpénzbeni biztosíték lutételo mellűit; évi járuiidósilgok: 150 frt tisztiüzutes, 24 frt irodai-s 703 frt szállítási általány. A kérvények 3 hét alatt a soproni postaigazgatósághoz inlézeudök. Sopron, 1872. övi miircznjs hó 23-án.
— jJenyyellótihól tudósíTiUtunk, hogy a2t-íkszámünkbau előro jelentett tánczvigulom, moly ott "az ízr. farsang alkalmával.az -iskola javára folyó hó 25-én tartatott, az esősidőnök daczára fényesen sikerült. Gyönyörű toilott és köuyüd tánczaik által kitűntök és köztetszésbon részesültek: Waiss Júlia, Kohn Amália és Sonnenschein Ollilio kisasszonyok. Az iskola javára 1Í)0 frt tiszta jövedelem maradt. Dicséretet érdemelnek Kohn .Samu és I.Övctisohn Samu urak, ki e szent czél elérésén ritka buzgalommal és tevékenységgel működtek.
— Próbatét. Kis-Kauiísa községi iskoláiban a félévi próbatét f. hó 23 án tartatott meg s pedig jelos orotíinénynyol, mi isiuét csak dicséretére válik a derék tanitó-karnak.
— OryamUi. Egy holyboli korcsmáros, ki lopott tárgyakat váltott magához, a nagykanizsai kir. törvényszék által f. hó 22 én a szegéuy-alapjavára 00 foriut pénzbirságra itól-toloit.
— Elismeréiscl tartozunk a nagykanizsai kir. törvéuyszékiiok, hogy a halmaz porok közopotto is gyors igazságszolgáltatást eszközöl, naponta két sói három ülést is tart s 0 hóban 28 bünpert fejezőit bo.
— Jtövld hírek, Klolzor Feri húsvét első napján lartja hangversenyét\'•Szegeden. —\' A mull pénteki főrendi ház gyűlésén üOO tagból 24 volt jelen. — Bizalmi szavazatot a kormánynak utóbbi magatartásáért ituszt, Kőszeg és Kismartól1! városok is küldöttok. — A ina-gyarszinészeti coiigressus f. hó 27—30. napján turtutik Pestmegye tanácstermében. —■ Kovács Mihály kitűnő festész. Müncheuben télepedik le. Zárában földrengés észleltetett 23-án délbou. — A berlini kormány 400,000 tallért szavaz inog u bécsi világkiállításra. — Vilmos császár születésnapján a pesti poroszkövet a poroszzászlót tűzte ki palotájáu. — l\'ayor főhadnagy az észuki sarkoxpcditióról ingyen felolvasást tart Pesten. — Biguio apr. 2-áu érko-zik l\'ostro. — LiszlWeimarba utazik. — A Tisza sebesen árad. — A horezogprimáson lágyéksérv műtéte eszközöltetett, jobban van. — A szamos-ujvári román lulkcsz magát s családját inegmérgozte. -- Márki István sakk-könyve uiogjolout, ára 3 ft 50 kr. — a tomesmogyei nyomor enyhiléséro a bolUgyininisterium 1} ezer forintot adoll, 40 ezerot pedig kölcsön, v,o tőinagra, l> évi részlotlizetéssol. — A vasúti árkolotpotlék april hóban 7\'/,u/„-telszáiiiittatik. — Ifj. Madarász Endre, „Pécsi Lupok* kiadó tulajdonosa f. lió/\'23-án meghalt. -+ Az angol
királyné 24-ón éjjol l\'árison keresztül utazott.
---%-
Történeti naptár.
Márcz. 28. 1700. sz. Weigl József, híres zene-3- szerző, Kis-Martonbnn. — 1851.
halt mog Döbröntei Uábor, jeles m. író, Peston.
20. ÍOOÓ. Hocskay ístváu éá pártja Szo-renCtnél országgyűlést tart. — 17D2. Ilt Uuszláv, svéd. király, Stockholmban meggyilkoltatik. — 1598.
» Qyöf ScIiwarzonbergs^Adol/ tábor-
nagy és Pálfy Miklós á1|al csellel a ^törököktől vissza foglaltatik.
, 30.U848. Horváth potitio. - -Pesti mozgalom. — 1851. halt meg liata-viában (Jáva szigot) .Sclnrancr C. M„ -utazó turmészotbuvár, fiornoo olső ismertetője.
31. 1387. Zsigmond koronáztatáaa Sz.-Fehérváron. — 1848. Népgyűlés a muzoum torén, Pesten.
Szerkesztői üzenet.
IG9. „As urmlftliiuik liassonWrbesilisiról" irt gynknrlati csikket uiiulSIil, liossnk.
170. II. Kgy kúliiii rollrcliúlis már nrin\'leliet o.<xk(isiilni, clülib kellett vnlus tudnunk ebbeli siáu-rt.\'kát. A »*«lili un|Hik.jli|lévol irigyeljlk bwldug »or-sál, lm ugynn irigykedni nsali.sdus.
171. It.\'K. A kívánt ssámot azonnal elküldöttük. Má*ik Ügyet rendbe huituk. Többiro n/»*..: lielyeH
172. H». K. Nerel.\'sngyűiik stb esak a jöví lióbaii kíísnlln-t". A \'másik ügyre nésvo ml nem !•• ssilnk semmi jogorvoslatot, szereljük, lia csikkeinkot más lapok Átveszik, as ügynek terjedtebb ktrben to-lietflfik >><>|gálalol.
I7.I. V. II. Ssékesfejírvár. A mellékelt levelet átndtain. ,
171. ti*. \'A. A csikkek vissiakaldésru rendol-kesén késsen állanak.
Üzlet.
Piaczl ár.
Nagy Kanizsa, 1872. évi márraius 27-ik napján, liu.a 83-8% fonl. « Irl 20 kr. 8ö~ 8tí font « ín 40 kr, 87 —»a íonr— frt — kr. ltoss 78-79Jfont 3 frt 00 kr. 79—W foot 3 írt C.\'» kr »0—81 fout - íit — kr. Árpa serRs\'é«re 70-71 font 3 frt 30 kr 71-72 font - Irt — kr. Xrpa kftsflnséges 65 ülj font 3 frt 10 kr. 117-88 font irl..— kr.Kukorirza 4 frt 20 kr., frt — kr. Kuko-rit sa olaai ^eainquautiri) — Irt kr. Zab - 47 Iont 2 írt — kr. 47- 48 foiit frt — kr. HohanU iití-88 Int. 3 írt 30 kr. C8-70 font frt — kr. Hab f. bér 6 frt — kr. bab tarka kr. Konyérlisst kOs»nség«s 9 írt 60 kr. linóm - frt — ZsemUlinst 11 frt — kr Lánglisst küsouséges 12 írt. 60 Úuoin — frt — kr. Király-lisst k\'isOu<éges 11 írt 60 kr. flnom — fit - kr. Koss-láng ktizfiuiéges — frt — kr. flnom - frt — kr. Marba-bus fontja 23 kr. Ilorjü-bus fontja M kr. Ker-iéa-hus fontja 3G kr. Jub-lius fontja — kr. Hsa-lona fontja 38 kr. /.dr fontja 60 kr. Csibe párja — frt kr. ~ írt,. Kacsa — kr. Lud sovápy ..frt —.
írt — kr; Lud Hisott frt kr, fit - kr. 1\'nJkA frt — kr. Tyúk tojás 10 db \'^6 kr. Horgonya \' méreje 1 frt 70 kr. . frt — kr. Kgy mázas sséna I Irt 70 kr. — kr. — Egy kéve s.up Ili — kr. Szalma mázsája 1 frt — kr. Ujbor vidékUukbell aktija 7 frt 6 kr. Ó-bor vidékUukbell aktija Ü frl
- írt — kr. IlUkkfa Olo — frt.
— (S) Kaposvár máres. 24. Ilnza 6 írt. — kr. - 6 fi>. 40 kr. Kozs 3 frt. — 3 í,t. 1-> kr. Ku koricza 3 f^l. 30 kr — 4 frl, Árpa ^ frt. 60 ki. /.ab I frt. ÖO—90 kr. Hajdina 2 frl. öJ-\'iO kr. Kgy 1,1 fa 8-11 frl. Kgy akti bor 6-0 írt, ti borok 9 \'|2 írt. Kgy metszem valti botljú I0--12 frt. Kbvér lud párja 6—0 frt. Csirko párja 46—00 kr. Tyúk párja 1 20—00 kr.
— (1*. L ) Pécs. marcs. 24 lluzn 6 írt. iMl 0 írt. — kr. kétszeres 4.80 kí. —6\'fit. ltoss, 4.10-30 kr. — Árpa, 3Jrt, — 2.110 kr. Zab -1 írt IH) kr. Kuk .rkza 4 frt — kr. 3 frt 80 kr, llsjdina, 2 frt. 60 kr. 8zénk 1-80 kr. Hsalma UO kr. ^
— (r. I.) Keszthely, márcz. 27. A városi lanáus jegyzőkönyvéből kiirt gabnaárak : llusa 6,4ó- ft.\'iO kr. Koss 3-60 -3.70 kr° Árpa. 2.80 kr. 3 írt. /.ab 1 frt \'JO kr., 2 frl. Kuk\'orioza 3.60-4.76 kr. Tűzifa kemény 17 frl. Hséna mázsája 1.80 kr. Huzassalma I frU Árpa- és zabszalma 1,10 kr.
—^ (V. L ) 8sombatbely, marcz. 20. Ilma 6 í,U 5 frl. Kozs. 3 frt 70-3) kr Árpa. 3 írt, 2 frt 80 kr!
— frt — kr. Zab. 1 frt 80—7u kr Kukoricsa 3 frt. 70 kr.
— (Uy. K.) Győr, márcz. 2f. Iluza 0 fit ()•) 6<) kr. Kozs, 3 frt 60-10 kr. Árpa, 2 frt UO—60 kr. Zab, 2 frt, — 1 frl. 70 kr. Kukoricsa 4 írt. — 3.80 kr. K\'iles 3.20- 2.86 kr. Hab 4 írt. 00 kr.
— (8.) 8oprnD, inarcs. 23 llusa 0-frt. 70-40 kr. ltoss 3 frt. 80—60 kr. Árpa 3 frt. — 2.76 kr. Zab 2.8 — 1.00 kr..Kukoricsa 3.70-OU kX
— (8z.) ftzékosfejérvár. márrziiis 2:t. Ilt/za 1..30 6.40—5.^,0 kr.%éts«t.rea 3.70, S.80—3.00 Kozs 3.20, 3.30—$.40. Árpa 2.60, 2.00 t.70. Zab 1.70, 1.80 —I.\'JO. Kukoricza 2.96 3.—3 10.
— (r. I.) Szigetvár, márcs. 22. llusa 6.60 kr. Kozs 4.60 kr. Árpa 3.60 kr. Zab 2.60 kr..Kukoricza
4.60 kr. y %
Érték és váltó folyam marcz. 28.
\' 5% metaliquos 04.tH); 5% nemz. kölcsön 70.80; 1805-ki álladalmi ktilcsön 103.—; bankrészvények 841; hitclinlózoti részvények 345.75 l^ondon 110.55 ozUst ágió 109.—; arany darabja 5.29; — frankos arany 8.824/,, — kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos. NyUttér.
Idült vagy kezdcíleges
titkos betegségeket és tehetetlenaevet
hasonsseiivl gyógymtid sseriut gydgyit dr. Kn.st L., bálvínyulcsa 0. as. 2. »m. 15. ajt.i, Kcmle léai ltlő délután 2—6 óráig.
B betegségek gyakran, liogy azotuiall eredmény éressék cl — kfllmyelmflsn nagy adag jdtl vagy kónoaövel kezeltetnek. Aa ifty gy^-g\'yallak asonban a legboraaaztóbb iiíölíáigktól táui.nllaliiak meg; annyira, hogy a könnyalmS gyégvkeselés miatt késő vénségtlkig azenVed-nek. Ily v.-ssél»ek ellen menedéket nyújt a sonssonvi gyögymAd; mert nemcsak a legrégitib bajokat im*iry ;.gyiija, de hatása oly J<i;ékun/) hogy ^tittibajokt\'il félni nem lehet. As .\'lelremj melietla oly egyszerit, hogy mindenkitől meg tartható.
BV Levélileg is eszkiianltotik rendelés.
D
J3
£3
a lcgjobbau bizonyítja,
1 kr. 6drbjó réxtoll.\' iB 1.2, tolltartó. 5 1.1. Irka.
I, 2, 3, 6 kr. különféle illatos.\'. aso- 6 balllsjálék. 5
2 kr. 1 kAv.--.kai.AI ércxbftl extla-
2 ki. 1 drb linón. pipere axappan.
3 . 1 .-(élasvr* kulcstartó. 3,1 ..rb kcnőkefe.
3 . 2könyv»c«ke llavanuaaxivar papír.
3 kr. 1 drb kestyUéacxipőgombnló. 3, 1 , vakaró-gumtni. 3.1. Örökös naptár! 1 3,1. beftlxő-gép. 3.1. fiuom jeg} «ík könyv. | 3,1. illato* pecaétviákx. >3,1, plrl.ialr ia. 3,1, tiuom xtebgyúaxerviatx-gyertyával.
3 , I tlveg bírál lanU.
4 , 1 drb elegáns fényképráma.
4 . I festéklídArska IS fealékkel
ti •esettel 4 . I rflf kanóca. 4 . i ..üiiit.oit gyfl.ua. 6 , 1 drb MobtakOr. 5,1, sxájhaugora. 6 y. . , exukorcaipő.
Í\'RIBDMANN- réle jEraJozáros hirdetése
|i„.»v „.in.l. n veraeny Min áll. óa dacára. hujir a/, áruozlkk.k po""" liro» \'\'irdolvék, min.Wgök mégia míhdoii várakoaásl iiwutt líillialadja.
>:.t. k.\'.i......... : • r. ... .1,1, irón. .-ll>. I pipa asArral «*yfitl. 115 krJj.Ar uagy eru*_uri barlai.ya. j 25 . 1 uapdra r«\'giila*oll.
li*. , *l p. női uagy vrü< barlanya. 2-. . I fénykép all.um. 14 , 1 l\'laid »aij. j 25 . I sxemllv.-g lám. flveg.
|5 , I kéaéx vUla.
16 . 1 llv.\'g liliom illstaxcr
I pá. barluuyaktti,\'
. I evőkanál ér.-xl.fil oatlstflsvr. , I drb «rép óralAucx. , I dar.ali gyoityatartó - tál.-sa
Üvegből. , 1 adag !«.-.• j. é.catiaalitóixei. , tiil.br/-l.> játéksáéi. . , tár-aaiálikok. , I drb axép képeskönyv ««">-Vugtfvl.
, 1 drl. *»ép .uelltíi.
. 1 , ex. lare.fi kelteuiutaló.
, I . aȎ\'p uv.Uft,
. J , kávés tálexa.
, I , linóm KrMailó.
. 1 . Hu-.ui gvertyAt\'odor.
, 1 . gly.Vriu v^gy uövéuy-
. 1 d.l. Ilny... Iiaike.ió.-*. , 1 HU.\'! luSil KaiUaiimkl.ól , I l\' gjobl. i\'ogpaaxta. , \'I péuitr.i plehből. , I pár nadrágtartó. . 1 drb aiép plélilioiubita
, 1 , vadá<a vagy jelaip.
. I . mivaitárcxa uj éa cxél
drb lr>\' ii | il.l. titmő.
5 \' a legaa\'el.b fényképek.
6 .• I drb »»ivarlrvág>>.
i 5, 10, 20. 31»; 40, 5U ki. különféle \' \' .\'.erek ajándéknak alkalmai n-ik, >\'iak gyermekek «xá-
■ 6 , I tucaat íllillekeroa bőrből. 8.1 ^yetrtiek éra.
10, l\'.liro*érnakv<tyflgvöröknek 1 10* l drb\' sxép Selv.Mli uribojt. . 10. 1 . jrgJxÓBiiaptiit.
10 . I akatulya 12 tlll. fost/kkrl. j lt» . 1 tajték aslvarasipka. |0. 1 kéaal.\'l M-clllíi .<•• fUlbovaló, i 10, 1 IU»g legott. Illat. «>la|.
I ÍM . 1 olló lállv\'X
10. I HWőléall\'bivaUxarvl.il.. \' lU , l je sár btliondboi.
i 10. I bflvrlykn.érő\' bécsié* t\'raii-
■ csiainéiték\'axeili.l. \'10, 1 ao\'p tegyvi".
, 10. I pál kávéac»éax«>, poto-l j láuból.
! 10 . 1 caotnege t \'.nyér .
10. 1 ctélaxerfl txivargép.
I pipa «sáiral ogyflll, |0. 1 tajtékpipa. 10. 1 exukorblntö.
ln„ 1 íllg»g.vu»*er.\'
|0. 1 flv laekhőrhől.
I,,. 1 liuom aratiybroua medaijlou. | 1. |0a l «ép óratok liáraoiiyliól. j 16
|„, 1 aárkeíe. 120
|0. 1 liuom kéjxlet gomb, iugríő,
10^1 di bv
, 1 dil> papírtok 3 drb pfcsét-|10. 1 jó péuxlá.c/ .. v.a»á-/f\\ | 10 r I pár gyermekit n.«ii>a
kéafodur éa Inggallérral. 10. 1 rcéUivrd .lugaaabuaó |t». 1 t\'aent.melvr,
10 1 bur..ól(tcl.<Ui-io 10. I jj..110 áráéiból. 10. 1 /«ii.ór valódi burányból, 10. I IJveglejobbíoltvia vagy folt I 20
aaappait ,to. I aaépen iiltfcabU báb. • 10. | togkelc. Jih. 1 Iimoiii loilriló féaljL 10, I pár ilivatoa fillb\'-rval,\'. I". 1 tégul uiőa\'bujkci.űca. in. I kfltöko.ár. 10. ItKldrb jó logvájó. 10. 1 ruliiporoaó |0. | lllril\'udoiiló fáb 10 . I ilivatoa órai.
II),. 1 alb..... 10 bécsi látképpé).
10, 1 tollkéa 2 kéaael. loéa 2" kr. liuom >étabotok.
rajó.
fából. . j
1 . valódi ktllnlvlx.
, I liliom olló.
, 1 pár raéruakettyü urak «xá-
20 . I üveg folyékony enyv bide-| geu baaauálbató. 120 , l uagy bangóra, j 20 , kenyér koair drótból. 120 , 1 fejkefe jó mlnCaéglI. 20 . I xaebliévniérő reg.iláxott. 1 cxél.xorfl kextyll.tágiló. 1 liuou. xsobk.-le féall éa tfl-körről.
1 pár vlrngraokor porcxel--láuból \\
, I Jó lál«trré*xi távcaő negyed tuérlfOld láteróvel. , 1 jó angol borulva. , I pár erőa boaiiu uői liaria- :
| 2<> . I »xép varró párna arólíal. 1 20 . I pár nadrágtartó. 2IJ . 1 kétxlvt. vtíeíxkox, kés, villa ea k.MI^I ,20 . 100 dlb levélborit-k.
. . bovát.irló kofát. 30. I axabadalm. kn«nrlll«a/ar
minden vágóayeraxauitiak 30 . 1 legújabb angol aaoptató, mely állal a dajka kOihiyen it.ellőxl.etővé leax.
36 , I fnlflgtiiol.,
3f. , 1 gyeruioktxlnbár képalnkkal
36 . I nagy oakolatáakn aiijjal.
40 , 100 drl. Ónom levélpapír.
50 , I naporuy.1.
t frt 20 kr. I jó nagy csornyB.
1 , 30 . I »*ol.a \\ra jó! re;ulá-
xott, i évi jólnlláa mellett.
2 l\'tt 80 kr. r egé.x k.-axlel ir
k.\'tx brouxból, moly 10 darabból áll -. 1 tintatartó. 1 levél-uyouió, 2 magaa gyertyataitó, 1 kéxi gyertyatartó. 1 i.óvmé-rs>, I gyuaxer.l óratarló, 1 toll-tarló és bamiitartó. Ké|.e« árjegyxékeinnt, inely-beu a»V cser Csikk fdljegyox ve vau iniudeokluek ingyeu és bérmentve bokllldnm.
FII íEl)MA SS A., lléct, l\'rateratrasse 2ll. «i
w

o #
Einzlg in ihrer Art in Europii
^ lat d.o grflsate, vielaelt;g a.iigexviel.uvle ei,t« ^
Skals. kön. HoMVilsbliclalirík ;
{ ilvs K. III lile...
* Ni ederldneii
WAJDITS JÓZSEF
Rl 1 r il e I iu é n y*
• 25
Martahil/\',
Hauptstrassa
25,
Mi-
köii.v\\kliMló lilviilalálian
N.UÍV-KAMZSÁN.
y\'i\'U\'iit
iia(t) :
Stadt, Kainlncrstrasie 27.
Kek" .lel lllmme|pio(lg.ia<«, „zíiui Hi\'tlirrsoy huri". elube durclt atreugata Holi.li.At .ind .ml JeUvni hiu.-K < ,,,,t üitfern eralcíitlichen l\'reia e« bei lluer .Maouupruduet.o.i daliiii Ke-bracl.t bal, daa aie .lem Kxporte, Ki.gro,- aoum l\'uta.(veik..»i., von kei..on. der anpreiaendvn llau.tl.-r l,nmrliliirn, au»erordent lich Hllligca und lK-»le«, uuter volUt-r Oaraulie l.iet.-j uo l uacli deu l\'ifviuxall ailf briellieliea Verlaugeii ll.-aielliii.geii pi.Mupt xu-aendet und Nlthtpaasen.lea re.tou. uiliíutt. Kngl. CJillftm- llrmtlen mit. Ihiinvn-1 i./.-i-riK-A« au. IVr-oder ol.i.u ilankiageu, aetiOner aly/nit .Mié. le.it«tv-m Ko- K-lla.ii.eut l.eiueu (bei br.etlielier lleatelluug\'xu ll, I,\'unt •Mtcki\'H\'i-.i\'.liKalxeii tl. tat der llalsumlaug auxugebeúfllai\'.i, l> - 8 ll,
ütUck ll. l.tyi, 2, 2..iO, 3—3.60. í)a»! ilaim-nxlriliiiji/v o.ler J/<-«<>
Kleganteate und l\'raktiacliivaio. \\ifll FiltutHorkrii, daa Du.t it .» — . . .,,.,... . ••\' .
if«.rX,.M;l<i, &-iO d. 1I1O le.i.aten. • ICljfOO) CSIIIOS kollHMIV tUolllüft Kotott KOHWIU\'K
ZuLaitH\'gyo tulujdoiiái ká|iuzö, jc-loiilog Imnvód cxiilra liasz nált porlaki ópülotok" üijavitáaitra a 11. 111. 10. kir. bolUgyniinia-teriuut folvo óv l\'cbruár bó Ü-áit -ÜÜJ. utáni alatt kelt rendeltével UljJ forint 12 kr. eiigedélyoztotvéo, — ozon .;pitkezea biztositáxa iránt a tekinteted nliajiáni hívatalnák folyó év február 20 üti hrt^/11. i. H12 szám alatt;keit határozau köveikeatében
iuiaiíB-Mreleá köny nlmaum kap-1^t^JT* ^^ o á° ^
Miről mindenki azon megjegyztW mollott érteaitetik ; mi afuriul: a válalkozui «/.ándékozók tartoznak a belydzinén reggeh 10 óráig megjelenni, éa az árlejtést megolózőlegja fentebbi Összeg ;\')•/„-ját báoatpénatll b-t-üini, — mely úv/0 .1 vtilalkozó álotl a szerződés megkötésekor IUU/U tólira kiegtLuitendö, a mely | nkár készpénz, akár állani luilelezven^ekböl allijtt.
Mindazon által megjegyoztetik: hogy b^zárélng upril bő 1-éig a megyei számvevőséghez bektlldendő, szabályszerű ül) kros bélyeggel elláltott ajáulatt levelek is elfogadtatnak melyef
1..
Ilumhiiiy. létinrn Hcm
IhuiiriiinUilei- 1
I i/<*<ii(/r<iillalau»ilaiigaiixugebri.ij .
| xu ll. 2,-.r, 4, 6, Ü die allerbeateu. \\ ratlleuuuij..llg ------------------------,„ -
i Jliriitkrttyeii, ueueiter h\'aijon,!"- i\'1 ,\',\'J , ., Z
\' ... ,„.... ... . . 1 lítxd l.iimii- htii/ivnhl- w
per l»Ud 11.2,3-4d.ill.Uu...l,»g|r/í(.r ,„ tf. „ Ullll •
) an.ugebeu.) |,e....i. xu ll 2..-.O. .Ió H V
\' llrrrrn-Vrti falni ..der Sa-i 1 m,iAirii-n-iiuiixi TOcurr* f loabliKlrn per 8111 ck 16 kr., Ü. I,Lu ,1. itl ,,.. j,. «. ,|,„ ,„„„i,.„.. 9 j J b\'" | Sci cUIK ii «d, áiamltUcUer, •
\' ■ Uerrm-l\'iilerhonrn au tl. I,!per Uu.l »u. tl. .1, <>, .—ytl. m J 1.60, í,2.6o—S ri. Koiuchn.ti, lran |.t» ua»t. 9
J xiisisclic, oder uogariael.e Ka.;»u. I 1 l.fhmi-\'liaiii-liili\'nilur ® ! Wolleno OímiuuIMIk - ./n-l/Vl>\'« ÍVí-wiint tl.i laelnu. 1. ...11 • j cAthsu tl.2, 3, 4,aus neide ll. i./.,i\' pa»»eo.leu .vrvie.iení xu ll...,.., jj» ( gepelxttt oder gevv.rkte (i,lirho\'< "" l\'via.dn; Dopp. lu-. •
: m ii tl. 2, .1 4. riebutagégvvntiivlit.l f>lu\'" líillf iiy, J»
" % • JiUarit. suti iO—i.\'U. w
en ilautl\'juni\'l^in- •
"|aill|(l gyblv-U-ilt, uU.-l. l\'oppcl. • II Ul.g»l.lei«:b. r.ll II. J .H), M
„UnjIn leányok inolassiinl
MUI.A\'ITA\'ro KK/IKO.NV V. A magyar ■hölgyek\'\'szainira gyűjtötte:
Wihiiiis Jótócr. , ... , , _ -,.
, , , . ..,„... ... , .... linn B* tv Uiilo.l <l«»í.g .wmliu.l B üutnvul U.láruwjUll kl.ialldu, j lv/.cn nuilaj|>>IMrlul<nu, ?«•» kiuUitasu (.kuzet 500 lapra 11„v4bM\'„ lovd\'.lio. !>•/, Unmjii.n cuiol.ndú, . i.i> kRiiiéiiv tAlilália kötött kviiij vnvV ........ -" ....
Ara 1 Irt SO kr.
„Kebel hangok."
Uj évi, név ós születésnapi felköszöntösek.
Illik llomiANN Mólt.
K tllvz<>8 kiállításit knnéiiy k.iiésii könyvnek ára I frt.
| l^hii n - Ikiiurii - IICoiili ii, | glatt, au ll. I ..V), 2, Uiu gexeliluogi
) tl. 2.i>0, iom^i. rtelivveixorforin, gauxl f neuo 1 o.i..el|Mil stiekeieleu xu ll | 3,3.00,4,6, av. ami. allerl\'einate l.ei | uen- und llaliailieiuileii mit 8lické-{ | rtji, auvli Kpilaeii, xu ll. I>, ll) tl. I ltanu u .Y«<7(<- o.ler H inta-I heuuk-n Iliit lángén Aerinelu xu tl, | 3 60, auvli geatickt d. 7 - C tl.
| iUllHenlHMCII, aua l.ei.K ii, Pe(.
[ ca}l. odei Harcl.eui tl. 2, 2.60—3 ll, ^ mit 8iieke(el.
i 8r. 3u»lli^a , » b.cite Ham- -
iuaryn- l* imnii,<l «u u 12,1.1, • i-i«il.
40—12 Kileli Vo.xUglieli
„yil\'LcilIwand l.eu- W
tvkacbe o.ler IS lJai.icií-|temdei.)tl. 9
}4, lu, lo;22 - 24 H. •
• 48 eiligv- bt-.giaelif II <1,1 II 9 lAhuvaiul xu 1I..22,2.;, 3o—•
JMillcu-.Y<i/lii/éuileT Sac/ll-jl\'- *á»g«xviiitil«l\'atliou. • •
J cor«iin au* leiualeiu llarobsut su! jft» uuit ól hlleu unvorgl gnte ö | II. 2— 2 60, nua frauxnaUrbem Ü^JUumOun/vr o.ler liollümlvi- • \' liitiuit Htiekv.ei xuü. 3.60,3 — 4 fl.l Hrtiell (llaiidgeapiuiiat\'und "(, br. 9 \' (llalaumfau^onxiigoben.) • su II.\'H.\', 3.»,-ló, (K» -til»tl,. ®
nbelic-bigor 8pr,,vby ,tu . deu Ifro- ^ .\'ilixeu Werdou tfCg- n \'.oldaeuduii- 0 0 geo oder l\'oatnachuahine uuter (larautio itboiallliiu augo-eudut. — u llriofe an adtOMiren: (701—12,3)2

Briefliche Bestellungen
*
E. FOGL, Wicu, k. k. Hollieleraiil. •
Marlahilferstra8se 25. •
Heitu Kmkaufe von je 50 11. 0 St. UatisttUeher gratis. ®

TfTTTTTTTTfTTT..............
Nyilvános bútoreladás.
Közhinó tétütik, ho^y nj-hai Zuthu-rozky Nándor ur ögij^es bútora s ház-szere nyilvános árverés utján l\'ulinlmn Nugy-Kanizsa közelében, április 4-ikón délutáni 2 ómkor, elfog adut ni.
Az örökösök ..
S/.c^óay Lűl losz. gaz.da.g. i, I\', N O R M ANI),
a híres c/i||:tnyn5 Ignmiondó vetokarlyájá
a/in. /.-ll ki. iv.iv.,1 magyar aláiráa.-tl éa axíiveggel. Ara .\'Hí li.tr Po<t.il inrgrcitdelések aionnal teljesllletnek.
mmmoEa > —voi,^^1 ír-«tfrw-^ft-wívfiftiénmm
álalko/ó által anuak vezeték- a keresztneve, lakhelye hozzáté-telévelaláirandó.
A* erre vonatkozó költségvetés és feltételek april 4-ig/ inind.\'iinup délelőtti órákban a számvevőségi hivatalban megtekinthetők.
Zalum.\'gye mérnöki liivala állal, Z.-Egonaegen, 187ií. márezins hó ü én. 1\'HhT.SlNöZKY l\'ÁL,
főmérnök.
Jó közép&noma&gu i
iüMF" trouyósz-kosok "Tíi
6h neu.vsTujli
BADACSONYI SIMA SZŐLŐVESSZŐK
tiludutnuk
l\'ackli Gcdőiicl,
Botfán, u. p. Z. BKeraze^.
MM
Bckanntmachuutr.
» . . o
oinor concuremassa worden nachstehonde
wjciil\'3\'
partiunweisti oder in eilTzoínoii Stíleken olino l.izltatimi 10% unt. r dor vSchHf/un- a-Auf-nahiite gogetfH ittir. oder Naehnahmo verHnasert. Kttr Vorpueknng tiiiil Absentlung sind 15 kr. zu entrioliton per .Sendung. — Niihires tn d.r Ivanzlei des llof- und U r iü h ta-A d v o k a te n |»r. M. Pntnkl, AVien, Tuoiiliiuhen, Nr. lrt von 10—ll Uhr Vohr- und 2 — 3 Uhr NaehinittaL\'s. \\ 21 Sulek Leintiicher ol.no Nafot\' , " . . \\
12 . geatu\'kt. Pulster ) . 12 \' . glatt.- Polster 8 . ge.tickto üccken leintiioher I 8 „ • glatte \' _ \\ I
IX. Parthle:
3\')rllig.i Leinwaiut »- 7, 8, «, o\'/,. •" \' ,, . H \'J, 10, 11, 12,112\'/,.
.. -V, 40 „ Holiander ll. 12, 13, 14, ló. .. .4 4.1 ,. und Irlüader ll.\'10. 17, I8,\';20.
.. , ,•\'\'<» i. . . „.\' vBlelefeld«\\uud iriHnder d.»2i!. 28w 30, 32. 3i!, 38, 42. "< v. . \'1 .. Ruutburfler tl. 27, 3J, 35, 42, -lí, 55, ft\'.i, i!2. _ 18 „ 2 Kllen l.reil,. 3üollig, 12 l.elatiloher olme Naclit d. 36, 38, 4J, « 50^62. 123 ,. ;wrKllen. Bett-Canafas^, alle Karben tl. 4\',,, 7, 7!/„ 8, it, 10 II,. 12. 1:1 >. «0 ,. Chiffon uu.r«;vgi. Sbirting por Kilo kr. 2»*\'32, 3.\'., 4o. Ilii Dutxend SaktUoher l.einen unit. Hattisi, II. 2\'./,, 3, 3\'/K <\'/ 5, 0 7 8 \'.< 10 11.
Handtiioher und ServMttfa, Ua#a«t uud /.wilrh d -i\',,,\'ú,\'ii\'/ 7, 8, y\' io, II 12
----------- penüuón II. 0V í, 8, l»v10. \' \' \'
" "
" Leinen-Hírríi-Hemdon á"d,\\3.50. " . \' 9\'.- 4J\' j „ .. á tj. Vi 2,\'» -W \'
áü.v.ió. 7 \'
,, - „ „ A fl. &.60. v
„ A fl. lilöO. Dutxend Leinen-Unlerhoitn xu 11. 2T uud ll. :10 per Dulssnd Stílek. Le neó-Oamen-Hemden U. 3, 4, 6, tl, 7. -\'í\'/,. «\'/,\'
Hiche UulleViHUteu au dio Kauztei des Uol- ti. Úeriehts.Ad\'vokaleu llr. II. Franki.
Wieu, Tuehlauben Nr. 18, 3 Stoek. \\ ^7ü7-;i,J})
xl Htll.-k 1
2s Stiu-k Tisohgedfoke. Damnt
Titkos
gyógyít gyftkercaeu éa bixtouság-gal 6 frt honorárium mellett
BE5ENBEK A
orvosacbéax éa sxllféax. Kcndel tt éa 12 - 4 óráig, Vasántap 12 óráig. Klllüu bejárat a váró-axobába éa klllöu kijárat a rendelS-sso-v bAból
/.Oldfa-utrsa 20. sxám ax udvarban balra. — Dijjal ellátott vetekre axonual válaaxol.
Prut. l>r. l.upjmír
ItcIccskciKle^ése
8-unp\'«ilii(t • A
meggyógyít*) minden liuK)-c»«» rolyánt, valamint nőknél fehér r»lyÚNt,.ha már idültek is.-Kgy Üveg ára Iniszmilati utasítással 3 j Irt 20 kr y. é. A pénz bokUldésu után, titoktartás mellett kapható.
Ejiilepticus görcsokot
(iiolivx kor)
gyó^yil luvélilegi százszorosan jóuak bizonyult gyógyszerrel
»-(7o2) r}VlTTA.-nál,
\' lljtin, liindeustrasse 18.
NAGY-K ANIZSA, 1S72. míirczliis 27-11c szám. TIzeneRyetUkSévfolyam.
-IV- V \' \' W
:S3! Zala-Somogyi Közlöny |IS
NYII.TTKKIIKN I §1 Aj m [ t^xeadik:
.oronklnt 10 krórl té. WJ V ji XAÜY-KANIZ8A
^ "\'""k \'■!• jj? (a „zalamegyoi gazdásági egyesülőt" ós a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.) ^ wimiimu..
llctcnkliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenti vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhtvAs
,zala-somogyi közlöny\'
f. évi mónmilk évncyytitére.
Lapunk t. olvasó közönsége ismeri igyekezetünket, nem szeretünk hangzatos szavakban Ígéreteket tenni, hanem tényekben, iparkodásban mutatjuk meg, hogy a t. közönség figyelmét kiérdemelni törekedünk.
Lapunk élénkségónok előmozdítására minden lehetőt elkövetünk, munkatársaink, levelezőink száma egyre szaporodik.
Dunántúl gabnnpiarczáról gyors közlést hozunk, nevezotesen szaporítjuk e rovatot eredeti gabnaár tudósításokkal Nagy-Kanizsa s Kaposvár mellett, Zala-Kgerszeg, Sümegh, Keszthely,\'J\'npolcza, Boglár, Mar-cznli, Szigetvár, Csurgó, Csáktornya, sa t. városokból.
Kérjük az előfizetések mielőbbi megtételét, hogy a pontos szétküldésben fennakadás ne történjék.
, Előfizetési ár:
félévre 4: forint, évnegyedre 2 forint.
Észrevételek
a salamegyei balatonmelléki halásemeiterek ne-tében n balatoni halászat rendezése értlemében, a Zala-, Somogy- és Vesaprémmegyék küldöttsége által, ministeri rendelet folytán megállapított terveiéi ellen, a n. m. kir. ministeriumhot nyújtott emlékiratra.
„Difflelle «it satyram non seribere."
Kőv&gó-cörsi lakos és az ehez tartozó s a Balatonra düló pusztákban közbirtokos levén, parti halászainkat már mintegy százat! óta figyelemmel kísérteni, s e közben, m. c. négy évvel ezeknek halüzletét csökkenni tapasztalván, aze miatt megkérdezett halászok azt felelték, hogy a halnak ezen szembetűnő fogyatkozását a balatoni halászat bérlői által idehívott fiszamelléki ha-
lászok okozzák, mert ezek úgynevezett parázs (uprő szemű) hálóikkal nemcsak a nagy, hanem az apró növendék halukat is, sőt a petéket is (ikrákat) kifogják. Ugyanazért áz idecsóditctt ezen tiszai halászokat a szepcsdi, kis-örsi és badacsonyi partokon megtekintvén, csakugyan tapasztaltam az említett panasz valóságát, különösen azt is, hogy a kifogott apró halak és ikrák is azon parázs hálókból a szárazföldre kiöntettek, s azoknak pénzei (hejja vagy borítékja) magok tudják mi végre levakartatván, elliá-nyóíUak. Kgy ízben egy tiszai halás/.szal beszélgetésbe eredvén, kérdeztem tőle, miért hagytak fol a tiszai halászattal, a midőn — mint szokták mondani — a Tiszának több a hala, mint a vize, és ő erre a?.t válaszolta, hogy ók uiár a Tiszát és a Marost kihalászván, kénytelenek voltak üzle-töket a Balatonban folytatni. Nehogy tehát a Balatonból a hal kihalásatassók, miután e nagy Magyarországon senki fel nem szólamlott, ezelőtt három évvel a zalámegyei gyűlésen azon indítványt tettem, hogy valamint az 1802. 24. t. cz. a vadászatot a vadak némely fajaira a párosodás idején (tomporé foetifieationis) eltiltotta, a halakra nézve az ivarozás idején a halászat a mi-nisterium által eszközlendő törvény utján szinte cltiltassék, a meddig a megye ezen kártékonyos hálókkali halászatot tiltsa el, és o végett felügyelettel szolgabiráit bízza meg. Kifogadtatván ezen indítvány, az illető helyre felíerjosztetett, és kedvezóleg fogadtatván addig is, inig ezen várva várt törvény meghozatnék, a megyét a kártékonyos halászat megakadályoztatására utasította, de ennek nem lett sikere, melyre majd két évig hiába várakoztam.* Ugyanazért az 1871. évi\'febr. zalamegyoi gyűlésen érintett indítványom megujittatván, s a megye által ujabban felterjesztetvén, ekkor utasíttatott Zala-, Somogy- és Veszprénuue-gyc egy czélszeni halászati terv- s szabályoknak küldöttségileg leendő \'kimunkálására.. A három megyei küldöttség L.ta.azon alapszabályok elkészíttetvén, ismét a n..nisteri-
uiuhoz fel és onnét a halászmesterck folyamodására Zalainegyéhez visszaküldettek, mely is a folyamodóknak kártékony hálóikkal még egy évig űzendő halászatot megengedte.
Ugy képzelem, a halászmesferek ezen feljajdulna**, mintegy csatornázás alá fogott és utóbb búzatermelés alá került nagy haszontalan pysvánvterület békái panaszát, vagy azon esetre, ha az Isten országa eljönne, és a népek egymással örökös testvéri békére lépnek, némejyek ezen békét azéri kifogásolnák, mert a különféle fegyverekre, erődítésekre stb. kiadott myriád-nyi költségek, megtéritlenüi maradnak, tehát azt kívánnák, hogy még egy pár évtizedig azon fegyverek és erődítések basznál-hatása végett a népek kárára háborúskodhassanak. A halásziuesterek is a megalkotott alapszabályok szerint az ártalmas halászatot nem folytathatván, sok költségbe került hálóiknak, mint mondják; szegreakasztás:\'. miatt okozandó káraik megtérítése fejében még ezen káros, üzletet azon gyilkos hálóikkal folytattatni követelik, és csakugyan e f. évi marcz. 4-iki zalamegyei közgyűlés még egy évig ezen ártalmas halászatot megengedte, Jam lilllit, tieri que posse negabaní. — í-n ugyan a gyűlésen jelen nem lehetvén, a „Zala-Somogyi Közlöny" 21. sz. azt olvastam, hogy ezen kártékonyos végzés hozatalában gróf Batthyányi Zsigmond, Skublics László és Beck urak voltak a szóvivők. Beck urat ugyan ueui ismerem, de azt tudom, hogy eunek apja és nagy apjai a keszthelyi uradalom igen nagy kiterjedésű balatoni halmazatát legalább félszázad óta bérben bírják és igy, ha ez igy van, az ó felszólalását ugy tekintem, mint mikor a róka a tyúkoknak prédikál, a másik két szónok urnák pedij.\' tudtomra balatonparti birtoka, és igy ebben halászati joga nem levén, más jogával neiu/ deponálhattak\'volna. tis ha a folyamodók ^nég egy évig ezen hálókkal halászhatni.k, .és igy a hu.pusztítást hálóikkal folytathatják, melyekkel az apró Ital succrescentiut
kifogva, a szárazföldre elhányjak és igy a halszaporitást megakadályozzák, s ez által a balatoni birtokosoknak majd kiszámitbatlan károkat okoznak, megfogja-e a megyei uj gyűlés azokat téríteni? A felelősséggel tartozó uj megyei gyűlés azon tagjai, kik ezen végzéshez hozzájárultak, ezen körülményt aligha figyelmen kívül nem hagyták.
A folyamodók ugyan maguk is czél-szerűnek tartják a halászatnak ivarozás alatti eltiltását, csakhogy a tilalom april lő-tői kezdve május végéig tartson. Ámde hivatkozom az egész Balaton minden partján lakó vagy megfordult polgártársaimra, hogy nz úgynevezett Mátyás csukája febjr. 26-ike táján már elkezdi az ivarozást, tehát már rasreziusban a halivarozás megkezdődik és azért én, mint a zalai küldöttségnek egyik igénytelen tagja, a tilalmat márczius hóra is kiterjesztetni kívántam, azonban somogy- és veszprémmegyei tagtársaim által leszavaztattam azon ürügy alatt, hogy ekkor még csakis csuka ivarozván,ennek,mint ragadozóhalnak, kímélete szükségtelen. Ámde a halakat tartó vizek, regnum piscium-nak neveztotvén, egyik hal a másikat, a harcsa, fogas, süllő és a csuka is a kisebb halakat el fogd ózza és elnyeli, — és pedig a fogas és süllőn kivül a csuka is a becsesebb halak közé számíttatik. — A mi illeti a böjtölöket, kik^pril első felét a balatoni halon akarják eltölteni, tehát a balatoni birtokosok kárával az abstinentiát gyakorolni, nem gondolják meg azt, hogy midőn egyik bűntől menekedni akarnak, a másik bűnbe esnek. Kgyébiráut a ki igazán akar böjtölni, kövesse a hosszít böjtöt tartott Krisztust, kinek azonban egyik bölcs tanítványa, Máthé, tudván azt, hogy a halandó ■ Jiber oly liosszü böjtöt ki nem tarthat, cz érdemben következendóleg nyilatkozik XV. 11. 17. 18. lü. (Kiíroma bibliából idevo-iiMkozó verseket, mert a „Zala-Somogyi Közlöny" olvasóinak nagyobbrésze katholi-k .s .c\' ón, minthogy a biblia kevésnek há-..iiil lutaláiható, azon verseket nem olvashatják) „ 11. vers nem fertőztet, meg az cm-
TÁRCZA
Hazánk.
Heten vagy nb I nem is randa: Kit annyi "vész e.apolt ; Szerenese, hogy baléira nem Korit alt az állapot.
Nyolc* századon a fél világ Majdnem beiéit veszeti; H egészben egy véilft barát, Kgy volt csak : Istened.
Fentarta C, a a aok vihar MA* od.te karjaid; Az östlk inégis szenvedi! Hajókra hagytak itt.
Oydgyit,*atnnk : nyújtják a szert Jobb és baloldalon; — Do mindezek daeiára az ülér Utas nagyon. ...
Eiernyl knlroham kttillU Ki gyflzvo állliatál, Ugy félek ah I hogy sjrba dítnt Ai átkos pár^iiszily.
ItAJOATÓ SÁNDOR.
Szegény Maliidl
. » — Raja. —
A jó kit Matild is — ki kUlönöá tisztelettel viseltetett fógoroni iránt, forró könyflk közt bncaiir.\'itt el rokonától, ki o gyermekek sorsát, mig lehetett, oly riuzotlou jó szívvel kikére.
8 midőn sógorom önmaga tele bajukkal mégii résztvovőleg kérdezősködött családi sorsukról, 8 elmondá, de kár volt az ajánlott vőlegényt öregebb testvérének el nem fogadni, — a kis eszeit leány maga mondá a louuubbi ko-sorfl szavakat rokoni ellenében :
.Ezen kalmár szellemű testvérek elsza-laszták a boldog órát, s most mi leszünk az áldozatok. —
S még ily állapotában is a jó oiuber vigasztalta a kél leány testvért — h megigéré, hogyha majd meggyógyul, leviszi egyiket má-aikat Égerszögre — s majd akad ott szoroncso az ő kedves rokonainak.
Az olválás azonban örök időre történt. Alig tudtam a betegot leszállítani a soproni iudóházba, majd összeroskadt a coupé lépcsőzetén — s mégis vigasztalására végre is megcsalni- kényszerültem, — hogy kétségbe eső állapotát maga no vogyo éstro.
Szivszr.kadtan váltunk el ogymástól — hogy többé oi életbon no találkozzunk I —
Sógorom halála által a rokoni vijzony 1*. család s mi köztünk tlilajdonképoni lánczszo-mét elvesztene ugyan, do azért az őszinte barátság és rokonszenv fenmaradt.
Hőt Popi testvérem boldogult férjo iránti kötelességének tartá a rokoni viszonyt tovább is ápolni, s ha leijött hozzátn, nom mulaszt). el vallásosságánál.lógva a kismar.oni híres bucsu-holyot is meglátogatni, s ily alkalommal 1\'. családhoz is beszólni.
- Azért ar. o^ész család különös tisztoht- és bizalommal viselvetott iránta, s ujind örömét, mind baját,- rmU-ovö kobo ébo kiönteni szokta.
Öröme e családnak azonban kevés volt, hacsak az nem, hogy a paptiúk tanóveit szerencsésen boyégzé, s már egy pár évo, a\'Uahr"" ton vidékén lolkészkedik /
A többi viszony a régi maradt -/csak-hogy nz elöregedőit családfő és a incguyvgy ult házi asszony, már most maguk is\'koinolyau gondolkozni kezdtek leányaik jövőjikűl^s/wpg-bánva, hogy bold. sógorunk egykori ajánlatát el nem fogadák, — igen szívesen látták volna, hogyha előbb, mint a halál ot életből kiszólítja őket, kedves két kisebb leányaik sorsa biz-tositva,lott volna.
Ku sógorom halála után, mint hagyatékának .rendezője, családi Ügyeinkben néhányszor lerándultam Egerszegre, mindannyiszor mogkérvo l\'.-ók által, hogy nővéremet kérjem meg, váljon nom volna-e szíves a bold. sógor ígéretét teljesitoui, s egyikét a leánykáknak ogy pár hóunpra magához vonni — részint, hogy magyar szót tauuljon, részint hogy tán ogy uj vijágba jövő — látva és láttatva tán valami -tartósb viszonynak alapja megvettetnék.
y Matild ezt főkép sürgető. Neki rendkívüli hajlama volt a magyar jtyejvhoz, do kedélyé-\' uél fogva is igen szép bánásmódja volt özvegy nővéremmel, s mert jnintogy kedvenczo levén bőid. sógoromnak megle.t az ígéret, hogy mi-, helyt lohei, azurnal nővé.-em feljön Kismarton-ba, s magával viondi.
Oh mily forrón várta M.itild ez alkhlmat, do aggtágukKai toljes uővéremnek özvegysége ezer, más (*uu ot adott, mintsom hogy ígéretét azonnal be^otltalta volna.
Végró mégis megtörtént.
Egyik hnzarándulásom alkalmával — nom ^szokván dohányozni, .Sopronban a nemdohányzók coupojába szálltam — melyben már két csinos ismerős zsidóhölgy, és minek még jobban megörültem, egy ismerős ur is volt. T. Ügyvéd ur Kanizsáról.
A közelebbi östnerkedés hamar megtörtént, a két csinos inouyocsko szinte Égerszögre utazott.
Azt mondják, ily találkozás szerencsét
jelont.
Mi legalább nem untuk el magunkat; egyik is, a másik is éleszté jóizfl ötleteivel a társalgást.
Anyagot az uti körülmények, tájképek, s más észleletek eleget nyujtának.
Észre sem vettük a czenki ezukorgyár mellett robogtunk ol, a legnagyobb magyar, gróf Széohonyi István sírboltja és nagy nevét, a vallásos omlékok közt is rnogörökitő nagy-czenki "szép templom mollott.
Miro egy n is adomát bovégoztünk Bük-nél állapodtunk u %, — s alkalmunk lő N-gy Pálról és köznyelv n forgó ors/ágos orvosságáról szélűi, ...incfon .iazai baj o .On .pénz, péni, ■ pénz." ^ •
Tellát n két nagy -lérfiu siromlékei mol * lett robegiuuk el kovés perez alatt, okoskoA-haltunk a hrzai történeloin virányain.
l\'ál jelmondatai Izrael szép leánya szinte sajatjokká tevék. nIgaea volt N. P. ur nak" mondák ők, .pénz a fődolog a világon/\'-\'
T. ur fejfájásban látszott szenvodbi,y^e azérl a tártalgásban szinte élénk részt.vett. E-jész é\'otéoen kodvoncze volt a hölgyvilágnak, tái \'b!m«(\'ó módja b-J«édos, eleven ífolgy*-| inkiiek rendkivUl órdokv^nok touaetty
bcrt, a mi száján bémegyen, hanem a mi kijön a száján. 17. v. nem tudjátok-ó, hogy a mi az ember száján hámegyen a gyomorba megyén és onnét az árnyékszékbe vettetik. 18. v. a melyek pedig az embernek szájából származnak, a szívből jónek ki ós azok fertőztetik meg az embert, lí). vers, mert az embernek szivéből jónek ki a gonosz gondolatok, gyilkosságok, paráznaságod, tisztátalanságok, lopások, hamis tanúságok, rágalmazások."
Nem tudom a lialászmestcrck milyen vejezet készítenek a halfogásra, a melybe csak a nagyobb halak mehetnek be. A mi vidékünkön a vejez borítójának akkora nyílása (szája) hagyatik, hogy abba a nagyobb hal is igon könnyen beférhet, de a kisebb hal még könnyebben, tehát azon állításuk is alaptalan, mintha kisebb halak abba be nem mehetnének, de ezeket deválvált mértékű hálóikkal kifognák.
Azt is rcstclik a folyamodók, hogy ártalmas üzletük moggátlására igen sokan, fognak felügyelni. Az igaz ember nem fél a fel ügyeiottói, nem tart a kutatástól. Az a halász, ki a szabályokat pontosan megtartja, nem tart attól, hogy bármikor és bármennyien lepjék meg üzletében, és az alattomos halász könnyebben megvesztegethet egy-két felügyelő elöljárót,\', mint azokat, kiknek száma legio.
JOs végre a folyamodók a fogas- és Hüllőfaj fentarthatására oly javaslattal állanak elő, miszerint a fél fonton aluli süllő a Balatonba visszabocsáttassék. A folyamodók ezen emlékiratban igen emlegetik a- practi-kumot, a mit tehát kivihetőnek- gondolnak, de szeretném tudni , ki fogja a balászokat minden hálókihuzáskor, kiváltképen akkor, midőn a vizeit Hajókba húzzák ki hálóikat, szemmel tartani és reájuk fel-iigyejni. lia szükségesnek tartják ezeket a Balatonba vissza bocsátani, tartsák saját okoskodásuk szerint kötelességüknek azon apró halakat is, melyek foguk, kopotyujok vagy serényük által a hálóba megakadnak, szinte a liulatonba hogy még nőjjenek — visszadobálni, és hogy ezen saját kívánságul: teljesülhessen, igenis szükséges eltiltani a hálóknak a hajóba intézendő kihúzását.
Aliul fentebb érintem, a márczius 4-ki gyűlésen jelen nem lehetvén, nem tudom, ha azon ártalmas hálókkal egy évi heászatot megengedő bizottmány eltiltót- i ta-e a parázs-hálokkali halászatot. .Akarom hinni, hogy igen, mert szemtanuk után á itiiatom, i jgy mostanában - \'talt Kére.-ztes nevű fonyódi halásznak két v g •ly ;n hálója maradt, mindegyik m. e. lüU öli i In J • ha egy év aíatt mé£ ily hfók\'ü>! f /tfttatik a haíászat, s igy a ha -sjccrcsceuth elfojtatík, t; c miatt
okozandó iszonyú kár még számos év folytán sem pótolható. Jó lesz orról elmélkedni azoknak, kik ezen kárhozatos végzést hozták.
Ezek szerint tohát három megyei kiküldöttség által kidolgozott alapszabályok ellen felhozott okoskodások megcziifoltat-ván, ezen észrevételeimet azon óhajtással, zárom be, vajha Zalamegyének tisztelt erélyes alispánja azokat hafodék-nélkül a Balaton vidékén nemcsak a halászoknak, hanem ezen párt mellékén lévő helységek lakosa ityaft a.kiküldendó szolgabirák által ki-hirde\'.tetvén s. megiuagyaráztatván, a parázs hálók alattomos használatát szigorúan eltiltaná.
Kővágó Körsön, marcz. 1G. 1872.
MKZHIOZKY PÍ1TK11.
K o 1\' I z ni i c 8 I/á s z 1 6
legújabb klinyve.
„Levelek a szőlőből."
Könyvismertetés. „LeveUk <1 tsHIöbül", irt. Ko-rizmivs László. Pest, 1X72.
(Folytatás.)
»\' „Tekintettel mindazon tapasztalásokra, melyeket én eddig segélyre színült ügyünk körül tettem, Ugy látom, hogy azon gondolatom, mely szerint főleg a termelők szövetkezését tekintettem oly alapnak, melyen a magyar borok kiviteli társulata, mindent összevévo, iukább prosperálhatna: ma is elsőséget érdemel.
Ezen alap elsőséget érdemelne azérl, mert a termelők érdeke egv és ugyanaz; mert továbbá a megalakulás ily formán\' köny-nyebb, s mert elvégre ez út oh kereskedőink alaptalan féltékenysége sem állana lítium.
.. Gondolkodjunk tehát újból és újból mi termelők. Hisz bennünket nyom a csizma főleg, s tegyük valóvá az annyira igazfran-czia közmondást: Aído toi et Dieu t\' aidera! Azaz: segíts magadon, s megsegit az Isten is!" . " •
Tehát, mint előbb érintve volt,ő mága-iparkodott borait az angol piae/.ra vinni. S mint a többi levélben közlött számlából kitűnik, valóbán jó sikerrel.
A többi, levélben..szerző leírja szóló-földje területét, minőségét, a szőlófajokat, melyeket művelés alá vett, a költségeket, befektetéseket, n bevétoleket, a kamatok levonását, a. tiszta hasznot, és számítása valóban ajánlható a szőlészeknek. Elmondja tapasztalásait, csalódásait és következtetés seit. Röviden az aj tanulság, hogv a helyi viszonyoknak megfelelő módon keil a talajt javítani, a szólófajokat megválasztani, a bort pedig okszerűen kezelni, hogy a termelőnek haszna is legyen belőle..
Az utolsó, vagyis a 24-ik levélben az egész munkának mi\'ntegy kivonatát, tanulmányának, eredményét, s az okokból vont következményeket adja elő; melyet egész terjedelmében mutatunk be:
„Ama tizenegy éves küzdelem, melyet leveleimben elbeszéltem s ama sokoldalú tapasztalás, melylyel e küzdelem folytán találkoztam, ugy hiszem jogosítanak, de tán köteleznek is himozetlon nyilatkozatra. Vegyék hasznát azok, kik itéletökben függet-Iciok s az ig -cságot felismer i szeretik.
Az a sürgés-forgás és érdeklődés, moly iu lány év Ha a borügy körül hazánkban és erdélyi t "tvéreinknél is mutatkozik, ta-gadhutlan jele az ébredésnél\' Ugy látszik azonban, mintha ez örvendetes mozgalomnak mindeddig határozott iránya és alapja nem volna; nem legalább azon mértékben, mint a hogy én azt kívánatosnak és szükségesnek tartanám..
Tisztázni tehát ez iráhyban* a nézeteket, úgy tartóin, hogy hasznos, és időszerű dolog.
Nézeteim és tanácsaim borügyünk fejlesztése- és emelésér/ í^zve körülbelül a következők: t^P
„ Véleményem szerint kérdésüi.k hathatós lendületet, csak az értelmesb és vagyo-uosb középosztálytól várhat."
A dolog természete hozza ezt magával. A nagy birtokos átalában kicsinyli a szólöt, s mindazt, mi azzal kapcsolatos. A kapás vagy paraszt birtokos ellenben értelmiség tekiutetébeu ma még sokkai hátrább áll, sem hogy attól valami átgondolt haladást, várni lehetne.
\' Hogy ezen állítás helyes, mutatja a tapasztalás Erdélyben ugy, mint nálunk. Az erdélyi uraknak távolról sem levén annyi birtokuk, mint a magyarországiaknak : komolyan veszik a szólót, holott a mi nagy birtokosaink, igen csekély kivétellel, vagy teljesen elhanyagolják azt, vagy pedig a mi szintén igen gyakran észlelhető, oly nyűgnek és tehernek tekintik, hogy attól miudeu áron szabadulni törekesznek. Van-nak-N;gycs kivételek ez irányban. Például, hogy ctaik gr. Zichy Fercnczet és ltanoider János, veszprémi püspököt, emiitem meg, kik daczára annak, hogy nagy birtokok felett rendelkeznek, mégis a szőlőművelés terén is dicséretes eszközléseket tesznek; ezek es mások azonban, mert kivételek, csak a .\'elhozott szabályt erősítik.
Zövme a culturális eszközléseknek sző-\' lóuiüvelésünk terén, a hazai középosztály keretében fekszik. Minden, valóban gyökc-rffs és átgondolt haladás csakis ezen osztálytól fog kikerülni ezoatul is, épen ügyj mint eddig történt.
Es ez tcr» észetes. Ezen oszéálynál
megvan az érdeklődés kelló mértékben; meg továbbá a kellő értelemmel párosult anyagi képesség is.
Ezen osztályhoz intézem főleg szavaimat; mert tőle várom leginkább bőriparunk fejlesztését szólóben és pinczében egyaránt.
„A ki szőlőműveléssel akar foglalkozni, bírjon legalább is annyi pénzorővel, hogy a csak-évek múlva bekövetkező eredményeket beváini ludja."
A forgó tóüc iánya minden tcrmclés-né: haj. Alig érezteti magát azonban valahol sajgóbban, m\' )t- ipena szőlőművelésnél.
A bornak el.*>.orÍ8 óvok kellenek, mig elkus/ül; továbbá, ha vaunak is kész boraink, nincsen sokszor alkalmatos vevő; végül a szőlőművelés terén is elég sűrűn jönnek egymásután a mostoha s elég gyéren a kedvező évek.
Mindezen tekintetek azt követelik, hogy a termelő várni és kitartani tudjon, egyszer az egyik, másszor a másít ok miatt. A ki ezt. tenni nem bírja, elég hamar meg fogja bánni, hogy bortermelő lett.
Hogy adjak számodra, kedves barátom, némi mértéket is a szükséges pénz-eróre nézve, utasitlak leveleimre; miket, ha figyelemmel átolvastál, bírsz már ez érdemben joformán helyes érzéssel. Nagyban véve annyit mondhatok: hogy elvénült s rosz szőlőnél az átalakítás annyiba kerül, ha többe nem, mint a mennyire ment a vételár.
Az a szólővásárló, a ki erejét á vetelár-által teljesen kimeríti, nemcsak a szükséges javításokat nem tudja megtenni, de tokintettel a folytonosan emelkedő napszámra, még a művelési költségek által is könnyen zavarba jön. Kevesebbet kell tehát inkább venni és művelni; teszem a rendelkezésre álló péuzcrőnek csak feléig; a másik fél rész pedig maradjon tarUilékképon zsebünkben, hogy abból a szükséges javításokat kényelemmel tehessük, és hogy a tartalékra támaszkodva, rosz évek esetében is baj nélkül megállhassunk. A szőlő különben is oly dolog, hogy belólo, hajójegy hold ad annyit, mint a roszból — tíz! E körülményt nem szabad felejteni."
(Folytatása kilvotkeilk.)
RÁKOSI LÁSZLÓ.
A xulamegyei „Qatdaidgi Egyesfllet" hez érhetett iratokból.
Az 1873-lki világkiállítás Bécsben.
Programra:
I. ó cs. ós apóst. kir. Felségének legkegyelmesebb védnöksége alatt az Jltt7«3-iki év-■V Votytalán u mellékleten
Szombathelyt elhagyva, mindinkább közeledtünk Z.-Egorszcg felé, midőn a men/dos-kék egyike az ott mi helyi újdonságokra került.
Mi lehet ily kis városbun oly igou közérdekű, mintha egyik-másik clöbhkclő hölgy férjhoz mogy, vagy oz vagy azon iljú ember megházasodik I
Egyike a házasulható ifjú uraknak Mi ki öcsém volt,a férjhez mebo ö hölgyeknek Vil ia húgom.
Azért hát rcájok került a sor. ^
8 bovolt oz a két vászoncseléd avatva a családi titokba, jobban mint én magam.
.Végío ái egyik igy szólt:
— A városi krónika majd kétségbeesik az ülnök ur leomló választásán, szinte pártok alakultak az iránt, Vilma kisasszonyt veszi Col, vagy más választást lesz. Ün legjobban tudhatja a4 körülményeket, szánja meg kíváncsiságunkat, 8 adjon egy kis iolvilágosilást,
— Kit választani! öcsém, azt én nem tudom, do Vilma húgom sukkal közelebbi rokonság hozzá, mintsem hogy öl itt szóba hozni .\'ehetne.
— Miért nem? Nálunk zsidóknál elég ily házasság van. 8 azt mondják, ez volt a hold. T.-nak legforróbb kívánsága, h özvogyo T. . no is igon óhajtja.
— Volt ozon számítás szóban, még jó sógorom élotébon, do én mindig ellene voltam, s igy a terv elojtotott.
— De ha igy van, miért nom lép föl ülnök ur már nyíltan és oszlatná ol .a csak fejtörést okozó kételyeket? \'
—. Sok egyéb gondja van még öcsémnok előbb elintézendő.
Ugy\'aq agg®ága lehet ülnök
urnák ? megvan mindene, a mi bármely, előkelő családba ajánlhatja, szép vagyona; 8r.ép háza, szép hivatala.
— Köszönöm kogyédnok kedvező véleményét öcsémről, do ugy látszik fi o fojitos lépést nem akarja könnyelműen olha/narkodni. Sok van e dologban megfontolni vajó.
— Ugyan nem unatkozik-e abban a szép nagy házában egymaga? /
— Elvan ü foglalva hivatald által, moly alig enged neki pilionésro időt.
—- Mindez üresen hagyja a szivet. Ennek egészen mád foglalkozás kell, mihez plébános ur uoin ért — ugyo T . . ur ?. I • ^ Van valami a dologbanlfololé T. ur mosolyogva, s én hiszem, liogv azuilnök ur is ti mi véleményünkön lesjs. O bizony derék ember, és bármely fényes ház öróniiilul \'és egész lelki megnyugvással fogadhatja szentélyébe.
Ily formán folyt társalgásunk, uj é« ujabb védokokkal élesztvo a hölgyek részéről, s a végeredmény az lőír, hogy Mukíra kimondatott a sontentia: \\
— Házasodjék. \\
Mind közelebb értünk Sz.-Ivánhoz. T. ui\\
tapasztalhatólag jobb és jobb kedvű lett s mintha egy varázs által eltűnt volna fojfájása, mondá az állomást meglátva: — Szinte sajnálom, hogy itt elkeli válnunk, oly jól érzem ma-gai.ial kedves társaságukban. Plébános ur, ha Kanizsára talál jönni, nagy szerencsémnek tartom, ha meglátogat, úgyis Nándor tiam örömmel emlékázik a jó órákra, melyeket gazdr-sági gyakornok létekor . . . n ön házábtóij élvozett, nyújtson alkalmat, hogy köszönotünketi ön iraitl házunkban Kanizsán kifejezhessük.^
Mi Sz,-Ivánnál kiszálltunk. T. ur tovább utazott Kanizsára. Sz.-Ivánnál kellelt nővérem kocsijának roáin várni\' —s azért\'már elébb azon osotro,\' ha útitárs nüiin alkat-na nem Volna itt, készséggel íölajáuláiu uek-k az éú kocsima;.
Minthogy nővéroimotjöttömről tudositám, egész biztoflsággal vártam kocsiját a sz.riváni állomásnál, 8 így uom siottom az ogorszogi ott álló tiakkorbo, — moly azonnal megtolt és be-huj tu t^. Égerszögre.
A mint podgyászomat mo\'gkaptam, körülnéztem kocsink ulán; — do az nom voltat. \' A két utitáxsnő is körülnézett — az ő alkalmuk-som volt itt.
— So baji mondám őkot vigasztalva, kissé olkéaott, de bizonyosan jön.
ók is biztosari várták alkalmukat, b igy előro podgyászaink körül holyozkodv.e, türelemmel vártunk.
Egyike a iifktql hölgyöknek az egorszogi leggazdagabb izruolitaház tagja, a másik n.-kanizsai születési! — do Egerszeg közolóbon, Lengyel bon vala férjnél, hol férje Üzloto noílltjU egy kis jószágot bérbon kokéit. Mindkettő oly uzépen, oly folyékonyan beszélt ma-gyurul, mintha aoliaiuáe nytlvot seni hallottak völua.
A magyar-uyolvtorjesztő-táraulat s!»k év óta töri fejéi azon, — mikért lehetne más nyelvű honliaiuk és honloányainkkal nyol-\\ nkot legalább mogkedvoltotni, s a gazdag izraeliták különösön csököayösok nemotsé-göklm; if -iitu nden jut. .lom nélküli megfejt >*.i k: „kUldjék ó. . üt ísejbo,"
Egy longyoli zsidó monyocsko, oly tűzről pattant magyar asszony — mint akár a java, Kanizsán igon ismerős lévén, nom győzött olég magasztalólag eddigi T. ur útitársunkról, családjáról, fényes házáról, nagy vagyonáról értekezni, do kocsink csak nom jött — ellenben mindinkább besötétedett, a a hold világ is neki indult éjjeli szondo foglalkozásának, utat törvo az itt-ott olőtto alkalmatlankodó folhők között.
\'■« (Folytatása kövotk.)
IRODALOM.
— Mogjolont b boküldotott hozzánk ^lí örMt mcMét.- Irta Majthényi Fornánd. A csinosan kiállított füzot tartalma: I. „A kőkereszt. II. Egy rózsa élotéből. III. A tavasz története. IV. Megfogadta s megtartotta. V. A lantos dalnok." Szerző édes merengéssel festi a természot Változatos alakjait, titokzatos mü-ködését, kiterjed a legparányibb részletekre, molyol oly vonzóvá tosz. A inosék elvont tárgyak körül forognak, do a gyakorin ti élotro oly hft tükröt állit olő, hogy átolvasás után gondolkodóvá és , a niflro nézvo olégedetté teszi az ombort. Üdvözöljük a szorzőt 8 óhajtjuk, hogy a második füzot mielőbb kövosso. Mogroudolhotő szerzőnél l\'osonyban. Ara?
— Mogjehut IV Nagy Sándor által irt Angol nyef.v Önoktatási lovolénok" folyta-
tá.aban a XXII\'. levél 43. ét -14. leczkév.el, uj / szinte Fra\'.ifixia nyelvről a X. levél, vi^yis 18. és IU. leczko. Ara egy-egy levélni \\ au kr. Me^rc lolhető szerzőnél Uobre-c: Anbon, vagy\' n Aiguor Lajos ktinyV k fedésében.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 27-dik számához.
b- n, Bécsben, nemzetközi v i I ág k i á 11 i t á t fog tartatni, molynok feladata leond: follüntot-in a jelenkor közműveltségi fokát, valamint a nomzeign/dászat ogyotomes területét, és önnel: folytán előmozdítani annak,további olóhaludn-sát. — A kiállítás a Práterben! o czélra felállított épületekben, fog megtartatni. Megnyitás napjául 1873 iki május bó l-sejo, bezáratás napjául ugyanazon évi október hó 3l-iJío van meghatározva.
II. A kiállitás tárgyai a következő 20 csoportozatba lesznek sorozva:
1. Bányászat és kohászat.
2. Mező-, erdő- és kertigazdaság.
3. Vegytani ipar.
4. Élelmi és élvezeti czikkek, ipartor-méki minőségben.
5. .Szövészoli és ruházati ipar.
0. Bőr- és kaucsukipar.
7. Fémipar.
8. Faipar.
9; Kő-, agyag- és üvegipar.
10. Rövidárú-ipár.
11. Papifipár.
12. Ny o mászati művek és iparszak-rujzok.
13. Gépészeti ind vek s szállítási eszközök.
14. Tudományos műszerek.
1:». Zeuészeti műszerek.
10. Hadászat.
Ezen csoportozat a hadsereg felszerelésére és a sebesültek és betegek ápolására szolgáló tárgyakat és készületeket foglalja magában.
17. Tengerészet.
Ezen csoportozat a tengeri és folyói hajózást, a hajóépítést, hajófolszerelést, partépitést, kikütővilágitást, mentési ügyöt, stb. illető tárgyakat turjulmazza.
18. Építészeti és polgári mérnök ügy.
Ezen osztályban ki lógnak állíttatni: létesített vagy tervezett köz- és vasúti építések, vízvezetékek, lecsapolási, folyószabályozási, csatornázási művek, magán- és középületek tervrajzai (országházak, színházak, kórodák, börtönök, lürdő-inlézotok, közmosóházak stb.)
- továbbá belső berendezések, mint: szellőztetés, fűtés, stb.
(Folytatása kövétkexlk )
Levelezés.
Daáktorii-y n, mi
. 28.
A csáktornyai .Dalárda" f. marczius hó 23-án dalestélyt rendezott, melyen az ónok-darabok oly szabatosuu és kellő készület mellett adattak elő, hogy közönségünk teljes elismerését és meglepetését nyilvánitá ezen rövid idö alatt tanúsított olőmenotel felett. — Mi részüukiől kívánunk o „Dalárdádnak hosszú élotet és óhajtanék: bárcsak minden mezóvárosban jönno égy .Dalárda" létre. Mert valamint u tornászat a testet erősíti és müvééi ; ép úgy műveli és nemesíti a dal a szivet. Es: a hol édes bájló hangok érzőcezivbfil zengedeznek, oda siess; — zord kedélyek dalra soh\'sein emelkednek.
I\'\'. márczius 25-én uz izr, tanoda ifjúsága színi előadást reudezott, melynek tiszta jövő-tlolino uz izr. é* kózs. tanodában fölállítandó, illetőleg gyurapitaudó könyvtárra fordittutik.
Az izr. tauuló-ifjuság ezen színi előadása igen jól sikerült. A szerepek gondosan lőnek tanulmányozva; az indulatok valamint a hang és mimicáuak kellő ulkaltuuzása oly ügyesen inog volt határozva, hogy csakugyau bámultunk ezuu olőmeuotel ,fölött. Hát még az u színpadi - otthonosság, molyot tauuailáuuk , néhány vidéki színészeinknek sem válnék szégyenére. — Különösön kiemelendő 11 or-*er Móricz és Paula, kik oly könnyedén játszottuk és szerepükhöz mindvégig hűk maradtak. Azután a Szinpadi deli alakkal biró N eu wirth Mathilda fülhez és szívhez szóié hangjával; a kis Singor Miksa, Noimanu Berta, Lupporsbok Lajos és Stoinor Janka; és végre, kit igazságosan először kellolt volna omlitcuom — AUmaim József dőrék veterán izr. tanitó ur, u kinek köszönhetjük, hogy — időt és fáradságot nem kimélvo — oly élvnzet-dus estélyt szorzott számunkra.
F. hó 20-án királyné ő felsége utazott keresztül. A vonat 5 pcrczig késett. — Semmiféle előkészület nom tétetett fogadására. — Királyné ő íolsógo nem mutaU magát. — Ott láttuk az indóiiázuál.a kir. törvényszék testületét, a tanitó-testülotot. sut. r. I.
Hírek.
— Cm tor Imre, köztisztoletű mégyoi alispáu ur, szordán az egybegyűlt régi városi képviselőtestületet s választópolgárságot erélyes szavakban hivta fel az uj képviselőválasztásra,-tapintatosan jelezvén, hogy oly képviselőket válnszsaanak, kik uömcsak saját, do e haza ér-deljeit is védjék. Krro a szavazatok a. város ^.tfégy kerületében msgkozdottok a kinevezőit bizalmi férfiak által s tátott este ti óráig. Másnap, csütörtökön délelőtt a .Zoldla" nagytermében tartott gyűlésen felolvastatott az uj kép-Viselótostlllet nóvsor.4, (alább mind a 4 kerü-]otbelít, össseseu 100, névleg közöljük,) s a
ÍOO\'virhis névjegyzéke; (lapunk 24. számában közöltük,) ezen 200 egyénből álló városi uj képviselőséget tokintetes alispáu ur, a törvény által roámházott hatalomnál logvn, megerősítette, azon megjegyzéssel,, hogy a reclamatióra 10. nap tüzelik ki. Az 5 tagit bizottmány állal kidolgozott községi rendszabály egésjK torjedel méhen ellogadtatván, alispáu ur hatásos szavakban jó szerencsét, tüzoles ügykezoles^ és áldást kívánt az uj képviselőtestületnek.
Bel un József ur a polgármostt r-jolöll s ugy látszik benne központosul u többség jjizalm t. Ürülülik a uzvieacsós s tapintatos választ;.snak, mert a t. jelöltben munkásság, emberbaráti szeretőt, minden közjó s közügy iránti láuglelkesedéssel párosul a város érdekének lehető előmozdításához szükséges tapintatosság, buzgalom és ernyedetlen kitartás. S mi legszebb érdeme: jószívűség a uomcslolküiég-gel ölelkezve, miudon teltoben u műveltség ragyogó tükrén olvasható: a haza mindon előtti
— Városi képviselők NugV-Kanizsáu. 1. kerület. Weits Samu, Dr. Sclierz Simon,-Gózoify Ferenez, Uoseuburg Ferenez, Babochay György, Bója Gergely, Hegedűs József, Koch Adoll, Bur.tos János, Zerkowitz Zsigmond, Bo-rényi József, Kaán Vilmos, Tárnok Alajos, Juhász Gy..rgy, Maninger Jozsol ifjú, Dr. Engel Ármin, Bachrach Gyula, Kbenspangor Lipót, Botfy Károly, Weissmayor Mór, Halvax József, Kollarits János, Maschanszker Mór, Kot-tek Nándor, Sehorz Zsigmond. II. kerület. Zerkowiiz Vilmos, Lengyel lguácz, Wolheiiu Félix, Walbach Mór, ötolczl Frigyes, Dr. Frouud Zsigmond, Wlasits Kde, Soinmer Miksa, Hirsoliel Hermán, Veszter Iliire, Rothschild Albert, Velisch Samu, Dauneberg Jakab, Fi-sclior József, Topolics József, Tánczos Uergoly, Dr. DitriShsleiu Dávid, Nóvák Ferenez, Nu-setz József, Acs József, Allmunn Mihály, Oszeszl Antul, Juck Frigyes idősb, Wellermuun János, Varga Antal. 111. kerület. Bachrach Izidor, Benedek József, Botlolheim Márkus, Nagy Károly, Fránsits Józsof, Albanits Flórián, Horzoy György, Pál Sándor, Ilorráth András,/Berzuy Elek, Kiss János, Knausz Bódi, Kránilz János, Lusky Ferenez, Leber Ignácz, Lövi 1). M., Mutulnik Aulai, Nusoiz János, l\'uizs Farkas, Ritter János v Matosits János, Sznkonyi József, Samu Józsof, Sirém Vilmos, Muraközy Józsof. IV. kerület. Al-banieh Flórián, Bentzik József, Buváry Ferenez, Hermán Lajos, Csizmadia Imre, Uorois István, csizmadia, Gödörházy István, Hirschl Ignácz, Horváth Islván, Imrei István; Klein
. Kdo,KuezovicaJuk.,Dr.Schreyer,Matoscíi J. Ni-moth M., Ti bolt József, Mikó János, Kóthmann Bódi. Sasváry János, Sárotz József, Slorn Károly, Tálosi György,Vfineky l\'ál,Weiller Mór, Pintér István.
— örömmel jelönijük tisztelt közönségünknek, hogy a nagy-kanizsai „Kereskedelmi s iparbauk" kizárólag lapunkat választá hivatalos közlönyéül, mint o megyébou s tüzetesen Nagy-Kanizsán már 11 év ótu uiegjeloiió helyi lapot, ebben közölvén miudon hivatalos értő? siiését, sőt a t. közönség olőuyéro szolgáló köz-haszuú táviratát s nagy élénkségnek örveintó sorsjegyosztályának minden közleményét. Üdvözöljük a fonliszloll bank ezen nemes ösztönből keletkezett intézkedését, mert látjuk ebből, hogy minden torok véső oduirányul, miszoiiiil a kózöuségot alaposan, híven s gyorsan értesítse körében felmerülő oly intézkedésekről, mely a tovékony, munkás es takarékos polgárságnak bizalmut nyújt, ösztönt ud s tiszteiolro jogosít a társulás nemes eszméjének sikerdús ápolására. Üdvözöljük ujolag a sulid s biztos alapra fektetett s szakértők által vezolett kereskedelmi b ipurbank irányunkbani bizodalmát, mert ez által nom mi, de a lapunk által képviselt nugy közönség van megtisztelve s ezért míg egyrészről elismerést szavazunk, ugy másrészről igyekezünk a bizalomnak pontosau megtelelni.l A munkás, szorgulmus közönség érdeko mitideuok előtt, hudd lássa a gazdász, a kereskedő, az iparos, hogy midőn a haza jó-1 téréi törekvést hangoztatjuk, egyesek érde-koit nem feledjük el. Mai számunk homlokán történt változásra tehát felhívjuk t. közönségünk figyelmét.
— .Leány-nevelde s tanintézet" nyittatott meg múlt évi októbor hóban Nagy-Kanizsán. Oly tanerők működtek benne, hogy büszkeség lehot egy ilyen intézetet felmutathatni. A higgadt s nemes gondolkozású szülők ezt bolátva, örömmel karolták fel, fájdalom mégis találkoztak, kik a kezdet nehézsogeivol való küzdést haláltusának jolozék , sietünk kijelenteni, hogy az intézet ujult erővel szervezkedve, a nyári idényben uj, do törvényszerű programmal folytatja áld ásd us működését. Felvagyunk hatalmuzva kijelenteni, hogy a tanfolyam április harmadikán, vagyis szordán folytattatni fog; miről az érdoklettok tisztelettel értesíttetnek.
_ örült M«í. Mult csütörtökön délelőtt szállítottuk bo Uj:népről egy . nőt, ki erősen rt koa.ti"Z volt ^kötözvo. \'Egy fiatal, vasúti hivatalitok özvegye a szeronusétl jn j.j^oiglono-sén a he|yboli kórházban fcoiyóafüioli el. Rögeszméje:- Jancsi a tolvaj ; mindenkit Jancsinak szólít s tolvajnak hisz.
— Keyel Sándor kir. törvényszéki, kiadó Kaposvárott) életkora 38-ik évében sorvasztó lázban mán*/.. 21-én meghalt.
— Drága pillangó! Alsó-Kajkon a napokban egy szőlőbirtokos bori lejtvén 10 akós hordót ütött csapra s a mint a kis edényt alá illcszté, kitekintett a szabadba; gyönyörű tavaszi idő lévén, édes elégedettséggel tekintett szét a szabad természet újra születésén s egy vörös pillungót látoil meg, hajrá! hatalmába ke l kerítenie, niort a tavasz első pillangóját1, meglógni nagy szerencse, e babonás hiedelemtől ös/iönöztetve tüskéu-bokron árkon-borken űzi a szegény pillaugót, rnig nagy sokára sikerült neki megfoguia s diadalmas önérzettel sietott vissza a pinezébo, do mily nagy lón uz ő ijedelme, midőn iiíBgjTilluntja vala, hogy u 10 akós hordó összes tartalmát a piuczo földje isszu, természetesen az idő alatt, inig a pillangót kergette, a bor kifolyt.
— Illan Simon ur, városunk szülöttje, ki 80 óv óta már Törökországban lakik B dicséretére legyen modva, a magyarnyelvet folyékonyan beszéli, körűnkben időzik; Sku-tariból jött haza, Blau ur őrnagyi rangban teljesiti orvosi szolgálatát a török államban s jeles képzettségénél fogva föl van diszitvo a II 1-dik osztályú jeles „Mogttodia-rénd\'-dol s azon felül még a krimi háborúból három külön érdemjcilol. Szép, midőn ily kitiintotott s a külföldön érdemel szorzott hazánktíát üdvözölhetjük körünkben.\'
— Haladfunk-e, vagy maradjunk? czimü röpirat küldetett bo hozzánk. Nyilt kérdés a magyar néphez. Irta Nagy Uyörgy. Kapható Aigner Lajosnál, ára 40 kr. Jövő számiinkbuu bővebben szólunk róla.
\'— Kerkupoly Károly pénzügy mi-nister ur a husvéii ünnepeket rokonai körében Balaton-Henyén (ölti.
— Köre* jelöl tekiU említtetnek Somogyban a csurgói választókerületben An-dorka Gyula, u szili választó-kerületben pedig gróf llunyady László, mindkettő a\'Deákpárt részéről.
— llymen. J(inkor Gusztáv nagy utádi jeles képzettségű kir. aljárásbiró ápril 17-én tartja esküvőjét Salamon Kmijiu kisasszonnyal Csurgón. Kinérjo Irigyüket boldogság 1
— „Kisfa ludy-gözös\' már kózloku-ilik B.ilutou-Füred éa Siófok között helonkint kétszer. Nagymonyiségű bort szállít. ^
— Ekeverseny. A csurgói és lengyeltóti gazdasági körök kerületén f. évi május
. j|-én okevorseny tartatik.
— Emlékeznek olvasóink ama ^közleményünkre, melyben Szij Józsof zsidi lakos meggyilkoltatásáról szóltuuk, u lettes Simon l\'reisz Ágoston vallusi kauászbojtár e hó 23-án a u.-kayizsai kir. törvényszék által 15 évi súlyos börtönre itéltotott; vádlott felcjbbozott.
— ltövUl hírek. A cseh helytartó korlátlan teljhatalmat nyert a törvény tokintólyé-nok helyreállítására. — A pesti állatkert igazgatói hivatalára pályázat nyittatott. — A margitszigeti hid 8 öl széles lesz. — A kismartoni takarékpénztár alapszabályai megerősítettek. — Zágrábban erős középpárt van keletkczóbou. — A Moszkva és Sebastopol közli vaspálya 3éy alatt kész lesz. — I larriot Beecher-Stowo irónő meghalt. — A pesti izr. ápolda 40 ezer forintba kerül. .— Alipótmozei tébolydába fonállása óta ÍO\'.U elmebeteget vettek föl, megnyittatott 1868. decz. (ián — Dédesen a mult héten 5 hüvelyknyi magas hó esett. — Posonyban egy őrmester özvogyo 103 éves korában lin^t meg, fia ott szent-Ferencz-rendü jeles szónok. — Izabella exkirályné Bécsbe érkezik. — Az ungol királyné Badou-Badenbei. van. — Az Eötvös-szoborra 28 ezor forint gyűlt bo. — B. Jósika Kálmán súlyos boteg. — Kborgényi Júliát a neudorü fegyházban őrjöu-gővé loiioChorinszky halálhíre, (lüluiug önmaga ellen s véresre inarczangolja karjait. — Bismarck lépéseket tesz Bécsben a jezsuiták olloti.
PaplrH/idctek.
siók.
— (Íj.) N i p s r. á m I á I
hivatalnok egy grál\'n\'it •—szaliail kérnem esaláái aila-lékait, én a népsxámlálási üivatal kikiil.lmije vagyok. .Hogy j«n ei mi hotxáuk, válaaxolá » gréfná — hi*t. ml nem a népliei, hanem at arislokraliáhox tar-
— (I..) iskolai, itrányai. . Kedves nöm — scélilá mc(» ogy b- csilléiét polgár nőjét --én a Károlyt (0 éves) nem járathatom t\'ihhé iskolá ba, mert elSbb-utóbb IHbbet tud, minién é* mindo-uOtt blaniiros.
— (L.) A (ói K.-y nevolŐnó kérdi már meg-Ichetö* nagy ntlvendékeitíil, hogy mi a». a g S i ? A válást nagy csend volt, a mi peilig att jelenti, ho^y uem tudják. l)e egyik. mégi| bátorságot vett magának o csendet megtörni, é« a madaine-t kérdetni, hogy hát\' mleao<ra fán terem? ,A göt — - a got — bebtgé most doiperálva a nerel.lno a gót — — nem egyéb, miut a vianek at ittadáaa.
— (L.) T n r v í n y a * é k i j e I e n e t. Kgy kö et válasttisnál aton ésot adta magát elS, a mi ugyan - cUg sajnos — mindig előfordul, Ijogjr egyik koréi a másikai cxudarnl elverte. De a paddurok állal Ifogatván, más \' nsp a biró míg a kihallgatás el«tt
mon^á ntíVl : .Kend ZBld Jancsit hf*nap^éjfél el«M „ \'uite ; yt büntetést érdemel.* „Tekintete* biró ur Válástól s deliqüens ha éít-tudtam v Ina, akkor éjfél után veflam. vf>lna el, \'
— (I„) Stép bók. Aciívgéfiysk verskv Itek rtjfymáikOal, befogatván, másuap miudegyik t^ i.-
nrtiá liivatkox*ttt, a ki látta, a tai.u felidétlelviu kérdi töle k biró -.
— Ön látta tegnap att a verekedést 7 . - \'g\'"-
Milyen niessxe volt tRll.k 1 ■ Tizenöt ói egy fél lépéire.
— Honnan tudja ett oly pontosan?
— Megiiiértem,- mert gondoltam, hogy Ulálko* xik elég vnkinerS a tOrvényitéknil, a ki megkérdi.
Üzlet.
(,Az Anker" lb72. február havi ftalet-kimutatása.) E hóban a társulatnál összesen beuy új tátott: 881 bevallás 1,744.550 frt bi«-tositandó összeggel, és pedig iilO bevallás 1,142.81)8 Irtl halálesetru és 371 bevallás (JOI,»i58 frtl élotesetre. — Kiállítva lőn 473 kötvény ÜÜ8.017 frtl, hulálesotro ós 353 kötvény 531.401 frtl életesetroj összesen tehát: 820 kötvény 1,52U.478 frtl.
A havi feevétel ,volt 1ÜU.98Ö frt 00 kr. halálesetidíj, — és 13Ü.325 frt 48 kr. betétekben összesen : 33U.311 frt 54 kr. — Halálesetekért pedig lőn kifizetve 40.859 frt 59.kr.
\' Ez évbon a társulatnál benyújtatott 1582 * bevallás 3,190.378 frtl és k/állllatott 1481 kötvény 2,743,903 frtl; ugyanezou időben bevétetett 598,001 frt 71 kr., halálesetekért pedig kifizettetett 57,544 frt 40 kr.
A társaság működése kezdetétől fogva halálesetekért kifizetett 4,129,320 frt 57 krt, és az 1871. túlélési társulás eredménye 584,371 frl 95 kr. volt, mely összeg 553 tag költ arány-lagosan felosztatott.
Piaczl ár.
Xagy-Kanitsa, márot. 2\'J. B pillanatban Pesleu gabuaár emelkedéséről kapunk ugyan tudósilásl, linek atoubau at ottani kéixtet-hiáuy at egyedüli k, Kunok ijlleuébou a trioaxti gabuapiarci oly dá> s lehet mondani, toltOmvo Krajua
és Karinlhiáhúl, I
"Ky o
n nagy meunyiséget Urátr-
ha keiUtt s.állitaiii- Kgyébiránt kUxeieg ax időpont, melyben kikeli tUuni: váljon lesx e oteu idényben lltloti élet i mily inéivbeu ?
— (r. ;.) SUmegh, marex. Hl. Huta ti frt-6.80 lir. Itoxa :» írt í,i) kr -20 kr. Árpa 2.1.\')—30 kr. Zab 1.70 110 kr. Knkiiricxa 3.IJÜ—40.kr.
— (r. 1.) C-áktornya, márex, 27. Huta fi.HO— ii.20 kr. Ituzs 3 30—S.tíO kr. Árpa 2.Ö0-3.10 kr. Zal^l.öO-l.iKJ kr. ^nkoricta 3.&0—4 frt 20 kr.
Érték és váltó folyam marcz. 30.
5% metaliiptes 04.10; t>°/0 nemz. kölcsön 70.80; 1805-ki álludulmi kölcsön 103.—; bauk-részvéűyek840; hitelintézeti részvényok 340.— London 110.30 ezüst\' ágió 108.35; arany darabja 5.27; — frankos arany 8.70y,« — kr.
Heti naptár.
Msrozius 31-tol april 6-lg. 1872.
1 Hó- és buti- Kalliolikus nap- Protestáns V
nap | tar naptár Ulj.
\'13) Máris Magdolna és Máii .Uak.^b anyja ás Sralóme.
Márk. XIII.
31 Vasárnap Husvitv. Husvstv. I j*
1 Héifó Husve.hetfö Hisvethetfő t\'. Ferimet
3 1 <torda Itichárd H\'erestlély £
1 -1 , rsdt.irtlk- Ambrus, U Ambrust rt.
f, 1 l\'éntuk .-er. Viuo, Máximus
ti sxombat Cxolosttiu Irén, Abig 5=
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajoa.
rg-yiittér.\'";
Iskolázott fiuk Wajdits József könyvnyomdájában gyakornokul felvétetnek. A feltételek előnyösek. Bővebben értekezhetni akár személyesen, akár le-vélileg a fentirt nyomdatulajdonosnál.
Mellékes rofflalb:ozá.B,
még pedig jó és tartós, — kínálkozik mindenkinek. — Bérmentes levelek, melyekhez a felelőire járó postabélyeg is mellokiondó, poste rostán te Pestre, M.T. 40 cziiu,alatt, iutézeadők.
W K*y írju, -m
ki reáltanodát vagy algymnasiumot végzett, magyarul és németül éri, s a gépészetre hajlama van, azonnal felvétotik Győrött, Stádol-félo gépgyárban.
Idősb korúnknak, kik ily gyárban már foglalkoztak, előny nyujtatik.
IA nehéz nyuvitlyátjéx a nyava-1 ♦lyátUrísi gOrosOket
W\'Ky\'y^ dr. 0. Killinoli a nehéa- I
nyavalya speciális orvosa Uerliuben, I
L o u i s o n a t r. .45. - Már száznál f
többől toljoHon kigyógyított.
\') K rgvat altlU kOxIOUekgrt l«UÜ

Figyelmeztető- A* általam kereskedelmi cilkkUI hass-1 előleg,. elegendő 3 húr* 10 k. -|I a d o u r pa at a, mely Igen lórid idő al (t kitűnősége | Kadirguinmi) tontftr vngy ir.\'.nt kivi
J dl., vak > kr.
vágetl mária kö*elismeré»sel fogadtatott, íny idő óla több keret ktdőbásak állal utáuostalik ; a I. ex. köartinégnek tohát tudomásul adom, hogy at egyedül vaWdi errdeli arozpasta csak ax alóljogy-telt iaklarl.au kapható. Kxen paala «< aicton mutatkozó minden-nsuitt pört.uétok, bőratkák, tseplök, májfoltok- eltávolítására, \' \' .....—J-J-- \' - ssépltérésu szolgál. Kgy köcsög
JSe egyszóval a hSretiii fenlarlásár* > ? 1 IU 60 kr.
Zi Pf^ Semmi sem •«h«tetlen! Ki hltl» volna sx.-IŐtl, l.ogy
9 t még olyai.ai ia teltaláluinl fog, minek acgitségóvtJ maid a «-< aaeniet ia lebet kímélni a elírnának Ilibe Olléaiiuvl ( i\'gy ilyen •gytteiü, elruéa etakb* aegitségé\\el sikerült, l.ogy gyengüli ateu. ■ "C 5 lnr\' még alkun tálkor la a legvékonyabb Ifibe minden erőltulét S h nélkül a ctérnát beleltet filxni, é.. ára egy ily gépci-skóiiek l.aai-J P nálall uUallátt *l együtt caak 26 kr.. kiaebbíéle- I kr. a $ WW Brlllsntln-por, egy uj, átkerült, vegytanilag kía.iieit
g ii fétiilarultuu por, uuly eluevttéaéuek tökéletesen megfelel. Kgy B o jplatkoi, elavult, vagy ki uem vehető txcnnyfollokkal bitó neinea M 8 vagy kfttOutéget éiexből készült tárgy1 o porral oaak könnyűden \'í S jctlttor atváu, lemét vizaxányerl eredeti fényéi; e.porilyéatá/gyifc íjakat meglepő gyoraan tisztit ét polirnx. ""Kgy" kaiul)ajjisssnáíati
S jutaailással együtt 25 kr. - ^ .
g " W Cslezoió vPolltu.) vegyiilfk Kgy Igen becses Uáxlucr,
■fl mvlylyel tuiud.-uki elavulta lény vesztett l.utoiait csekély fáradság-• 1 gal maga innét fényesítheti. Kgy Üvegese, elegendő egy .szoba o 5 Ji\'uloraatárn 60 kr.
S a I IV* Ezüst csiszoló golyók, kitünS axer elvakult érczlárgyak ~ *" ujilitára * fény vsitétért; uélkUlnzbvtk-u arany- ét (züslmiVo.sck-
uek. Kgy db. 6 kr. » Clltttfxi por toksxor kitűnő atulgálatot lc» | övvel
2 mindenlélii érez£otnÜt nehiiuyperc* alatt taitósau meglehet ex III ■í".. Ilötni, t eiűtlotiiU lárgyakia nézve, melyek «xint váltoxt.-itt.n., £ iklIlOuOaen ajánllialék. I\'akl\'oug tárgy.tk exllatkoa hasonlóvá váltói-~ ;,!uUi»tóó. 1 csomag Ui kr.
\'jjl W* Minden Oiák tiabályoió|a a jól„aisbályxoU tájtlivol ellátott napóra; ex luiudeukinek aj.tulbntó, mivel vkefi miudvu--J leseire bialos óra utáu legjobban lel.et a gé|x>toli órákat igaxltaui, \'• I .lb. *& kr.
e^ Ameilkában pátenll.ozott védlakatok. kiiimr. ..erve-2 téllel, bixloaak l.xtdréa ellen. I db. kisobbfélu 3(1, III, .>11 kr ; — — nagyobb IHI kr., 1 lít; nagyok kél kule*r* I l>l , ntaxó táskákra ■3 m való A Ül, kr.
P a w*- Kltilno kanosukkal keve.l lakmáz-osizniakesóos. a bór jó karbau laruaára. Kgy i|.>u.>a vl l\'oul) .hl Kr.
A labakat szárazan tartani n.iiiJenkiuek ajánlható,
5 mert ex ax egásaségnok ........ A MeWger lólu kitűnő bőroaluo-
J sst hasxnaUla alul a lábtiel. |>uliti>.iga • tixuieiileisége lentartatik, olyanuyira, hogy a lugbutsi.iuu ideig taiM bordás uláu 1s a vix át nem hathat s igy a exél takéletuseu eléretik. I üvegcse 61) kr. T B MV< Nagy elönynyol bir ax uj gep IrOn, nem. a/dknúg ext
|uiiii>ftg liegyvaiii, a toré* ellen Uulosiloll. I dl>. Iában Iu kr. ; osonll.au 16 kr. : tolltartóval a késsel 30 kr., — egy Si-lt lokl.au I.S TKS, Miután a leül elősorolt tárgyak hamisitviii.yb.i
Minden, a raktárt.au lalálbaló árutárgyakrol axóló árjegysékok iugyoii küldetnek, | Kgysieramiud Ügyvlmexleteiu a t. cx. vidékieket ililetoin luxoinányi osxtályára;
gyorsau és pouloasu caxkOxoltelik. Hiámos megbixáaokra ajánlja inagiil
j____:_
Tyukszem-gyii uk angomgyapjuból 12 db. Ji ki
- !»#> Mosópo. hogy I f. lie\'riieiiiQ hóloliér sxlul kapjon. por liaaiuálala által I d ó. m u ii k a éa p ó\'n * takaríttatik, meg; de legnagyobb előnye u*. hogy a leiiér u.nill jobban klmóllellk, mint a kn*üui.ég<M mo«á mii. Ugy fontos caoinag áu ki.
VBiázslinla. b.i«<nalli»tó komoly «« trefáa dolgokra. \'\'•tiX 0 "illával iróll\'leséi a legélesebb lálásil xuulliek is lilok marad, ev.ik ax tu-lja olvasni, ki a« t-hos <x(lkségo» litasltással t.ir; Kgy tlvogeao Vu kr
u.l.i.O.i. (Hnlmi-I <f S«b»lj iú lollü. Ijillldon kéxhex s minden p.tpirhox\'
Igarilhatók, ugy lio\'g.^ egy ís^-ugyanaxon tollal a legfliioinabl.!
egerek; patkányok,1 Ilon iirusitlntik,.Kgyj

iráaxatot, iniut \' a legdurvább i I dk. . I kr.
óv- Legf. helyről pnteiűiiozolt méreg,
hürcsnkük éa vakarniuk klitlásáiá. Jótállás .. I nagy bádoKSSoleuexn 1 frt. • i tM* A tyukaxonuiok H nap alálti pyökores kiirtására sxol
j gúló SM<r i uxeit ujuuan ndtaláll »»ur; tullialad minden e.l\'l.jji\', axé/l jótállás mellett niiis.tlatlk Kgy dobon liasxiiálall utaaitaa-1 ] sal 4U kr.
» Ausztriában egyedüli raktára a hamisítatlan Amlka
Igen nlkslmasak n nadJigvcdAk. melyek - ------..-„ -. ,. < -rr ---i
id\'dieu be|ii»ikuiás ellen un g.. .I.IT} párji :\'> kr. | (kuppsnórj OlSjuak, muly vsuilaliatassal l.ir inindenlol.. fejbaj ellavo-
U>r- Legujn b .ozsdapo., pi l ••ito*) »X«-I a mxs.lafoltnk |lilá»ara, a fejbőr s Írek ernsilheléséro a ennek lolyláu a haj luog-l eltávolítására vAsxunbol, »clyumb<d é» m..« kelmgből, sxinlugy 1 lspülek győri iiövssiléséiiek el.,«egilé».V u\'vK kúpasx lielyekoii is vas- i* iicsél-ea»k.\'>x«tk\'\'-l. t\' exom-ig •\'"•\'> kr. Iiátfáltaija a pikkelyek l.v|>/.öd>Wi |s. Oivvsaxv(UI hn>xnálbalu
w Angol börlaok. mely lilúl lu.ndeufélo bór puhaságot I súrlódások, liexamodások, iuráugaliipok rheuma, égetés által oku-és laekfényt uyei. Kgy ki« üvegcse lí.i ki.; n..gy K"» kr. <utf sebek. slb. gyógyiiát.ira. Kbzelyljlii érlesiust taríaluias i\\ l\'oxxji;
nr Foiyadok enyv. NólklilbxlietleU minden (láxUllásbau, | csatolt leírás. Kgy llveg I frt. |
■ •---•• • ....... —i.. ..... í.j-1.-.. -1KA...1..1A» Bó\'pasl* kaueaukknl; ex a bőrt hlpusxtitliallaiíná tessi"
ajulilliató ló-xorszáiura slb. K\'gy bádog s\'xeluucxé
ít.
rr
r" -t k
exx\'el a sok klllbufvle. min len háxbau előforduló javitihokat maga flsxköiíOlheti. K/on enyv évekig teutartható » lilde-hnsxnáliialo. Kgy li.lgy üveggel 20 kr. k^t Szagtiiluii Vízmentes agybetílek, a* ágynak gyejekeknél, betegeknél a gy.uuklágyasokuul elofonluló ulnedvesodésúliek ell.á-ritásaia. 1 db. \'.»> kii, 1.3Ó,.l.íVI, I.Jn kr.
!»•• Cs. k. sz^szarpánfi nlj-dplég (Hapunlu-Fott-Aether) uebány liciaodpurex alatt viiávojiijx miudeuiiduiil kel.néból kivétel iiélúi.l nk.-iuuifélo tollúkat K li\'gu|al.li találmány minden t-féle .yártuiaiiyl felnimül, ininth.igy a logliiioiiiabh sxin sem imitjA a íioiinsl Kiiir.ii, í/n-tl.«lan I;.... Kei(yiltlxl|i.iahox is ajánlható. Kgy |vng hksxu. ill.isll.-i>aal egyiilt 1*1 kr.
Közönséges párisi ragasz üveg, porexeiián, kő, tajr, fa stli. gy^\'r" és.tart.\'" ii.sxeiutratiuisára, ugy liugy .ex elválhsll.iu lesz, azó\'lu.ty t\'Huniéin taigy.ik úsexellliisíté-iére, ji-ld. f it éiezcxel, tlveget poret.\'íláunnt stji., ngy l.ugy iniulegy tes\'l tűnik fel. Kgy

liélkulhxlxt

küliln\'ísen vei Un kr.
*** Legjava beretva pasta. K pasla a beretva köszörülését í
feleslegessé tva£t»Jvg5\' doboss. 2i\'l kr. \' < L.
Kúiktilüzlietleii uiilidou hnxIAitá\'bau ax uj pattntir. » • köszörülő mclylyel kanuylldeu és legkisebb fáradság nélkül mm- í f, 3 deiilelo ni»isx...<x«rl, oil.\'.t, kést. egy pere* alatt iiiej^I bet kO.-xdrÜlni j » \' Kgy db. a;V kr. " 3
Becsi logjob ) follliszliló vlr, . Sy nveg 10 kr 3,"" g
Lnorlvoir lüstéut Mn-sxi a fris liul.ifoltot liiíudeufaita ». ^ » kelméből. Kgy rtvog^nl í.r> kr. | ör \'. J
Minden latstlsnt láthatóva lesz az uj zseb-goros6| =.r segítségével, mely minden\'táigyat 10-, 20-, 30 —linl-\'sx\'ir nagyit,] 2.-í »p ugy liogy a lisxta\' ivxvixbeu léti xG iillatoeskákat is liaxlau sz>ui-| • ; 5.\' l/lhotní, s e gúr-eaők igen- tokfélekép használhatók, páld.* liszt,\'{*•»>\'3 gabna, hyvilye»ek, l\'A.sxvr vászon bevásárlásnál, vogypojitásnal, Si ^ lei mészéi vizsgánál slb. Kgy db.. 10, 00. 00 kr., I írt, 1 -Irj 20, J- , , I fit ..0 kr. \' g\' 3
Mindennemű rovart kiirthatni áz uján feltalált rovarirtó g £ esaeiitlával. Kuuek iulá}"duitaága, hogy a rovart neinesak gyorsan a" kiutja, de lujásait ia uiegsemióislti; baszuálhaló poloska, moly, °2 kullancs, piuezabogár olleu. Kgy nagy ilvcg 30 kr. í* 5-
CzelizerU dugaszoló gép. Ksx^l. »z üvegei gyorsan é«|
dugaszolni. Kgy db. iril kr.: legliuumabb gyá-. \'r-3
\'««k Itl kr. Ugyaii u ragai folyadékban; Igen li.iséges. I üteg ;|0 kr. ■—-
W Villanyos fogkefék, .^\'ly ékkel a fogakai logpajta va^y. gyúgyaxer nélkül \\e« ik,^.«»zta vixxel) tissláu, l\'eliéren, bu\'z nélkül és tok.Uel.-a eg.V"».».yi.eii fenn lehet tartani Hogy e hasznos os»t.>zb\'\'>rniiii\'l ióM.et lehessen forgalomba hozni, ára dara-houkiut eaak 0<l kr.
Levei belyegjegytk, melyek kényelme* haainálhaiásuk, olcsóságuk és luzl\'.s xaiáauk l\'olylán ax ostyánál több elöuyuyel \' légnionteseu éllel biinak a jobbak mint J\\ . pecsétviasz. I.egllnoinabl!. mitiuségbeu, ia»ba I ft t 20 kr, Jiivánat sseilnli felirattal*, 0*1.nerrel, névvel, vagy névolüvel. .\'iOO I Angol dugaszhuzó gép emeltyii/el. Kunok segítségével]
db. I fn 30 kr ; looo db. 1 frt ilO kr. \' uiindeU ucfillete* nélkül ogy gyermek is kihúzhatja a legerősobiionj
A .hajat (risseségbeu leutartani és szőko vagy ősx ül.í dugaszt. Kgy 1II1. 1 írt. ha|at stitét Izluro l.\'sl.u.i. .V legjobb szer a dIÓOlaj, luludouléle 1 - tstfktipony vi*meuto* roiigálballau kelméből, varrás
vigytaul késsllméuy ártalmas. Kseunol \'tudatom a I. ck. kíixíinség-. j nélklll, augol gyárimáiiyu- K kupouyek a legkelleüiesU- Időbbnn is| g„|t hogy i\'rlsa, kétszer li>ztitoll ,-alódi dlóűlajat raktáron tarlók. Iiordhalók, minthogy mindkét felén szép felolt kl.oz flasuulit.\'iuak.j Kgy liiis Üvegese 26 ki., nagy |f» kr. . Jti. 42 hüvely bosMu 10 frt 50 kr., minden lovábbt két
Uj bsihafúgógop d íjá 20-kr. f | hüvelyk l írttal több. K gyártmány nőni belföldinek tartandó. • j
fordulnak elií, tlgyelmozietem le\'liát a t. es.J^ixönségot, hogy at;nk 0 n* alólirt raktárban valódiak. . /
1 vgjr.itlon a maga nemében, hol a legkisebb megbízás szintúgy, mint a legnagyobb, min len-szak mában egjroiilőeu\'
\\ \\
"X
Frledman r» A., Bécsbss, Praterslraase 26.
É
\' Minden nemtetizó áru vUnafogadtatik, vagy mas amval kiesei el telik, s ez a legszilárdabb becsületesség bizonyítéka. ■
0 1
c s 0
é k
szer
urak ö ti ll ö 1 B y e K 3 z á m á i" a
Kzen, ax ugynevexelt ujSiany vagy talmiSiany féle fémből ki«zült éksxer feleslegessé teszi a valód, ékszert, minthogy ez\' uj gyártmány se. 11 sziur mellett még axou elöuyuyel ia bir, b»gy csak negyedrésznyibo kerül, mint a vajúdl aranyuvk csrA foglslváuyaéit is tizetui koll ; igy a logujabl/ai gyakrabl.ai csalalbalik e gyártmány által, »ly jól vau minden utánozva. ... \'
honi áll #\'valódi inegett, " \'g a sxak ember
meg-
Legújabb ékszer-tátgyak •• uj aranyból, melyek ax aranyszínt megtartják, legdivatoaabn fogUlváuyban, valódi uiai.x.>ll kövekkel vagy xomáiicxoxva, auiiut a foglalváuy igéuyli.
Fiuoiu melltfik d.bja 40, ÜO -W) kr. — 1 fitig, legllnuinijbbak 1.60, 1,110, S—2.ÍKJ krif. Fülbevalók I pár tlu. 60, HU kr. I fiiig, legliii. 1.60, 2, 2.60. Kgésx garnitúrák, meltilik és llllbevalók : «0, 1.20, 1.60 kr., logűii. 2, 2 Í)0, 3, 3 f>0, -1—6 l\'rlig. Karpercetek, tinomak dbja 60, bO kr. I litig, legtlu. 1.60, 2, 3, 3.5tl krig. A lagaz-bb nyaklánc*, dbja W, 1.20, i.\'iO kr. Klnlényuk lln. 20, 10, «0 kr., finomabb Wl, 1,\'l.öQJtr. TüxÖfésUk, igarany fejjel «\'• kr., I, I.ÖO, 2, 3\'frlig. llyllrrik, esalékouyau utauoxva, különféle "után-xott kövekkel, dbja .10, 40. 50, 60, SO kr. I Irlig. K.gsxebb óra-láuexok uraknak, rOvid : 60, HO kr., I, 1.6\'), 2 frtig. I.egszubb fin. nyaklánezok, veleuezei lafuu: 1.40, I.Hii, 2 frlig. Mellifík, urak ■tárnára, 20, 40, 60, »U krig. Iiiggomb.rk\' dbja lo, 16, 20,-30 krig. Kéxelőgombok páija 20, 30, 4o, 60, hl) krjg. Usllérgombok 5 és |0 kr. Kgész ké«zlet legszebb ing- és kéazelőgombok .\'KI, HO kr. I fr>i 1.60 krig. Kgy eaonió órafilyelék, igen csiuusaii óssxe^llilva: tii), ÖO kr. — I írtig. Valódi aranygyűrűk, kövekkel 1.60, 2, l\'..rU ■ krig. 13 latos jelxett exüat-láncx, lUzbeu aranyozott, r^vid: 3.50— [
Kenut elősorolt áruk e szabott árou és ily uiiuSségbt vatáaa miudeiikiuuk érdekes.
4 frlig. l-t latos ji-lxett h\'.sszu nyakláuex 6 — 7 fiiig. 13 latos exílat rmléiiy, tilxben aranyozva es xumuucXilxy* 2.50 —íl frl.
\' Legtlnomabban kiállított gyeman(^ksze< Kzáltal mága a sxakérljf\' is eaabidliat. Kzen ékszer 1.1I.WI1 exüaltie van foglalva arauyaljjal és tövei ellátva, az uiáuxo\'tt gyémáuiok mind linóm, eslsault hegyi krlstálybóWuiely s.,ha liein veaxti élénk - fényét ; más drágakövek h felismmeil.mll utánuxvák I mulltfi t -I, 6, U frtlg. 1 par fülbevaló-.1. ■\'{, l\\ írtig. I pár kjWelogoiub\'! 2.ÍHI, i^uO, 4.ÍI0. I db. uri ifi: 1-hH, 2.NU,- 3 I ínig. Oyémánt gyllrük, araiV ból, l.2ti, l.\'lO, 2,3 íjilg. Kelesztek és asivvk, mint nyakék 2, 3, -1 írt.
A mindig illatos ékszer, iipl ia növényekből, melyek termé-szeles illatjukat mindig íeulartják « xgmanb divat sxei.nl formálnak. K* éksxer,- disxiws. gel \'illetőleg lúlTialadhallaii s illatja végett Igeu kedvelt.\' lla egy iiotgy, ki llyfélu ékt^eikészlelet Üuid, egy teíVmbe lép, ex iivliány perc* alatt exen ékaXVr illatjával lelik meg. Kbböl I uielltCi HO kr. I frl, 1.20, 1.50; egy pár fülbevaló-NO kr., I frl, I.L1I, I íiO; egy karp. roez 60, CO, 80 tír., I írt, 1.50; egy tiyakék i\'.tl, ««» kr.. I frl, I.Mi, 2 frt, 2.50, egy uri órslánvs, illnlos 1 frl. 40.
Diliét, divatos és hatáeoi az új rokoko-ékazer, melyet a csakis as alólirt raktárban -Mplialók. Minden, íaktárou -tartandó czlli
középkorban csak berezegi személyiségek hordtak; egy ily éksxer axunlraii\'a-s uj divat sxeriiil átalakítva, «zép, mdleljes ékszerré vál. -- Kgy készülék: melltli és flllöulilggő 2 fit 50, 3 írt; legfinomabb
1 frt M, 5, 6 írt ; •\'iiilény 1 fii 60, 2 frt, 2.50 ; logduomabb 3, 4, 6 frl; egy pár hajul 3, I, 5, 6 irt; egy kereszt nyakékül l.MO, 2-ísl, 3 írt; karp rucx, díszes, 6 írt, 0 frt 60, 7 frl 60; uyakék. diszet 3.\'.11, -l.fH). 6.50.
A fekete osiirlfi-ékszer. Kzeu uj divatú ékszer kövei a valódi rula tonnájára vannak köszörülve, s ennek folytán ^ülönöa hálást gyakorol s mégis bámulatos olcsó, Kgy készlet, mclllfl és fülönfüggő ;i >, Ml, <1. ki ; egy nyakék 1-, 2-, 3 s..roa I frl, 1.60,
2 írt ; ogy pár hajlfi 15, 25, 30 kr; egy fojók\' (Uiadoin) ifli, HO kr. 1 frl 20 kr.
A divatos fekete ekézer, finoman, legsxobb inintára" és tarlósai! készítve ütegből, ji.lből, lávából, bivalszatvbóli kaultukból \\ ejjy melllfl 0, .Itt, ÚO, íH>, <r., Lírt; egy pár llllöii.lügg.i 2l>, 36, 60,- WO kr., 1 frl; egy karpere™ 30, 60, «tl, »0 kr. I irt; egy uyakék .">0, íi\'l kr., 1 frt; egy rövid óraláticx 16, 30, 60 kr. ; egy nyakláuex 30, .SO kr., 1 irt ; egy iuggomh 4 kr;; egy pár kételő-gomb lú, 20, 30, 40 kr ;\'egy tilaöfésű 20, 4lA 60, «Ó kr. kékről axóló árjegyxékvk ingyen adatnak. Kgy Jly árjegyxék átol-
Fit IEDMANN A. diszbazárja 11 e c s b e 11, Praterstrasse, 20. szám. llászettéstől iniiulenki úvatik!
Azon uagysgáiuu liinJsitiuóuyck ko*t, melyek kUlüniiseti órákra vonatkoznak, ndnielyok igon eziezomásau cs azon számítással vannak kiiillilva, liogy if vidékieket íiáhiba kerilsök. Saját tírdekóben óvakodjék mindenki oly órák niigViilvIülCl, melyeknél uz^cladó réezérOl kiclegító biztosíték uem uyiíjlatliutik. A lólotii megvett órák tetazéa szerint iniiiden időben akár visszuvétotuck, ukár bei-seréltetnok, mi a jele a-íegazigiirúbb becsiiletHsségnek
| AZ UJK-Olrt
azon kittlufi órák, melyek két évi biztosíték mollott adatnak ol, következő
hetlen tárgy megszerzésére
_CSODÁI 1
ikély áron, uitp* torgalom kieszközlése v

égult; ez okou senki no multtszsza el uz iilkalmat, Ily. nélkülöz-
Minden ór&órt Jótállás v&llaltatik, ugy mint órásoknál.
Kgy Igeu ttép l.rontóra emailos eximlappal 1 frt 30 kr., ugyauax linóm email-poresollánbiSl 1 fit Ui kr., ugyaunx óraütéssel 2 írt HO kr, ébresztővel 2il krrál drágább, kiállítóit uagy alakú p o r c * e 11 ánö r a 2 tri Mo— 3 frl 20 kr., ugyauax igou díszes kálliláabau ú r a 111 A s s ol 3 frt —I írt 50 kr., ugyanaz l\'oiuil s aá m l a p p H I vagv a r a\' n y k o r o t b e 11, vagy ■ vajesi faragvány nyal s óraütéssel 6, 6, 7, » frt. K a I u u-ó r a bronzból, (lveglorilékk.ál a állvúuynyal 2^2 fit 60 kr, nagyobbak 3 frl 20 kr„ 4 frt .\'>0; legjobb szerveseid a 11 g,o I ntaxó-óra tokban a ébresztővel t, frt; jól tiabályxolt tvájexi xaebórák 2 évi jólálláaial, ctin... ío^lslványnyal, ót uj-arauy lánexczal 4 frt 50 kr. Miuduu txobáuak vagy toreiüuek diaxéill szolgálnak \'a\' hirot bécsi\' ingaórák 8 napi jármftvel, egy 30 hn.vrlykiiyl hotsxú dltxet txekréuyben; ilyen óra ctak jármüvei IU frt,. Ulütodvcl 28 frt. £
A 11 £>\' o 1 /se l) o,,i\' tl k
as;:
Kztk a legbiztosabb órák, melyek pdd\'.g kiállitlallak. . . .. . . . M 60 kr., aranyozva ll frt kettős, borítékkal, savonet KI frt fiö kr ; ugyaua*\\ megara\' ,ák, kettős luflvel, exokliek ára ezelőtt 40 frt volt, most o«Ak 1H frt. — 11 o r g o 11 y-ó r á k, dlsxeseu kiállítva, krialályüveggel |f» frt 60 kr. — A n g\\c I In unkáju filigrán uiüvel, darabja 20 frli U e iu u n t o i r.^ knlea\'nélkül 12 fit 60 kr., ugyauax a legfinomabb minőségbeli ll íit, ngy.auiu legújabb kellőt kristályiveggel, "" "" *" ....... ..... " ...... *" ....... ....... " \' ditseij dbja 12, 16, 18 frt. Kteken kivül ^indon-
legtinoinSl.b Nickel- vagy t«abatos (prkeitlou) mfivol, 5 évi jótállással pontos járáauki Kgy b 0 u g o r 0 h r » 11 •> m e l e r frt 50-kr., ugyauax arauynyal udxve 10 frt 60 kr<, kristályttveggel 10
ayosva 14 frt 00 kr.; aiuerlí " \' ...... - . ... ........ ............
4 r á k, különösen fluom 1 fárat„.„. . ____. . .... .. _ .. ._„,...................
ugy, hogy a gépetetat látni Uliet, anélkül, hogy at ttia feinyiltatnék 10.\' rt60 ki., ugyanaz, legtlnoiiúbli horgony 13 frt 611 kr, — llölgyorák finom é
1 nevezett órák olcsóbb árou adatnak, miul u.áthol; cg y jó szabályzóit napóra Iráuyt
, zaebbeu hordható t luely Után miudou uiás óra igazítható, 25 kr.
Óralúiiczok talmiaranyhól, legújabb, pompás mintákban.
melyek a vííódl arAylánczok álltl semmibeu sem szoríttatnak báltérbe, u.ivél azok jmulában lökélél.vseu utáuotva vannak s a/, arauyslfn-iniudip. megmarad.
. rnvW láne* 70, IKI kr, 1 frt 20. I frt 60., 1 db. legfinomabb mö 1 f»t 60 kr, 2. 2.50 ét 3 frt-, I db. lu.s.xó nyakláuex, volsnciiei, I frt aO 4* a.ftl 60., I db. valódi 13 latos exUat-lánoi, tűsben aranyoiva 3 fit 60, 4 irt., I db. valódi 13 iatóa lioatxú nyaklánc* 6 fit 60 6 írt 60. \'
^egaitbb mintájú sMlények .\'iO, 80 kr, I frl, 1 irt 60. Ktulöoyek, 13 latv% exilstböl 2 fii 60, U frU Kgy bokor órafilyelék 6 külö(ifélo ékárutárgyból 00 kr.
2 fit., 1 db. liotsiú logliuomabl. inti ií frt 60
Mindez ogyodül kapható: FIUKDMANN A. uj, nagy diszbazurjábuu Bwsbcu. l\'i\'utorstnisso 2ü.
GARRETT II. és PIAI
tMT Leiston, Sufl\'olk, angoloi\\szági gépgyárának főügynöke
KOTZÓ PÁL,
Pesten, Vö,ozl ut, 39 szá, m. alatt "M
ni(í:|]j.i
e g-yár ujabb s javított gyártmányait, és pedig:
yiiághirű " . malmait,
703-6-2
vetőgépeit, r gőzmozdonyait -CSíípl/ígéjieil,
a a t.
<*.•» Magyarország viszonyainak legjobban megfelelő
Samuelson és társa
arató- és
kaszáló-gépeit,
és kéri a t. cz. gazdaközönséget, miszerint becses megrendeléseivel öt eleve szerencséltetni szivoskedjók, liogy igy minden kívánatnak megfelelhessen. Árjegyzékek kívánatra bórmentve küldetnek.
Nyilvános bútoreladás.
Közhírré tétetik, hogy néhai Zatlm-rozky Nándor ur összes bútora s liáz-szere nyilvános árverés utján Palinban Nngy-Kanizsn közeiébon, április 4-ikón délutáni 2 órakor, elfog adut ni.
Jó középfinomsftgu <s
WÍT tenyész-kosok
és no ni es fa | li
BADACSONYI SIMA SZŐLŐVESSZŐK
elmlutnuk
F a e k li (ie (lőnél,
BOtlan, u.\'p. z. Bgerazeg.
i iiiíii it* .i
Az őrOkOsAk. A LEGÚJABB,
A SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETÉS MELLETTI MEBSZEIIZÉSE ERDEKÉBEN Az eredeti sorsjegyek csekély részletek fizetése melletti meg szentsének módja at ujabb .időuuk egyik azou ha«»no« iiüéiméityu, . mely általános eliamerésére éz legtágabb terjedésre talál, és val-Van érez- i l.etfi szükséget pótol, minthogy mindönkinek takarítási biztosítását és | tartós szerencséjének megalapítanál lehetővé tejsi, a mint eseli mrakmában oly gyakrau előfordult.
A remény és ama kellem ily oiekely havi fizetések által sokát; Ígérő tóke birtokába jntni, él, »ti a takarítási hajlamot éa sz ember Ily módon folytatólag sorsjegyet szerez, mit egyszerre venni egyhamar el- i nem tökén magát Korunk törekvése mindennek javítása és thkélyosilé- | séte irányul-, a réaslatsorijogyek ssakmábau is ugyaiason iparkodis éss- | revehetö, és a L kltsUnség már ktllHnfále ssámvetéaeket iamer. Ml II azok számát ezennel Ujjal szaporítjuk, mely az eddig létezőket előnyre né-ve \' telemeann túlhaladja, mivel egvré<ut a sorsjegyeknek rézzletlinelés általi ni\' c««erzéío esélját elérhetővé leszi, máarészt a nyeremény valóssinltsé- 1 gél növeszti azáltal, hogy
20 darab leyjnbb én legkedveltebb nornjegy 10 miliő\' forintnyi főnyereményeiben én körülbelül 100 huzalban rén*e#lt.
Horsjegyek ntpgsseiaésénél a legtöbb .-sslyekot Ígérik választaudók \' éa asért is számvetésünk alapjául
mttgy. kir. köloaön-Bor^Jogyokot 1800-aa állam- „
400 ft-ankostörök „
vetiitiik melyek ára, látók tervük é. értékük miatt emelkedésre legtöbb
klIAtassal bír. ---
A fonti sorsjegyeket t. i. havonklntl 6 forintos részletfizetés és a legjuiányosb Kitétetek mellett eladunk,.és podig aképen, hogy a részlet-llsctés tartama alatt 20 klllflnlélo sorsjegyek játékát III léarivevőnek Ingy. n átengedjük, kik tehát évenkint 4H /tuxeUnt én k/h tUhriíll fí tiiUlnnyi fönyeréiftényre JátnxeiniiA.
A 20 darab sorsjegy > kővetkező :
Egószseges fogak.
A fogak s a- foglius tisztítása és cgészségcson tartásit, u száj rosz szagának eltávolítása végett, a dr. J. (I. POPP cs. kir. titlvitri fogorvostél Bécsben gyártott
ANATIIKltIN S/.áJVÍZNÉL
alig van olkalmasb azer, minthogy az, aetniniféle az egész-■gro ártulmna alkatrészeket iii\'m tarlalniaz; a fogakat a meg-oilvo&odástol és a borkő lerakodás képződésétől, a fogfájástól, s/.ájbúszhödéató megóvja j s az clőállé olyan bajokat rövid 16 alatt eltávolítja. — Ara. 1 frt -1<> kr. egy Üvegnek.
Dr. J. G. POPP növényzeti fo\'gpora:
fogakat aként tisztítja, hogy az által nem csak az alkuimat lati borkő oltávolittatik a logról, hanem a fog fénye, fehérség és tisztaság tekintatéből még erősbödik. — 1 skatulya ára: ÖU7—b,2) 03 kr. o. é.
Kaphatók: Xagy-Kauizsán : llelu* József gyógyaze., Kosenbern ufeld, Wellseh, J. és Kessolhoffer J. kereskedóaéboii. Pápán rschepen J., Kessthelyen : Pfioteier gyógyszerész, .Singer M. Wei«i A. Zala-Kgerszc^eu : laóó K., gyógyaauré**. Kaproneaáu: Werli gyógy zeréss. Varasdon : llaller gyógyaaeréss. Sümegen; Korner Kajüt. Szóm atbslyeu: Pillieh Kerenes.ós Kudolf gyógyzer. MalárArvídékl .S«..t»ylír-jyl>n. Kibic K. C. Veszprémben -. Meyr Tusskau, ugy (iuthard Tivadar Ta liainál. - «<éke.fehérvárolt ; J..-gmami A. Ilrnuii J. g?ógyas. l.ovr-Herényben: IluiaUr gyógyss. Kalocsán : Horváth K. gyógyazwréss. Ke, Heinétől!.- Milhofer és Ms.cJileid gyógyss. Pakson : Flórián J. gyógy, lllfrtnoudun t\'liorválli J..Somsvnreud gyógyss. Kaposvárott: Kolin J., Itllgl, llolus és Schrőder gyógyss. Szegazárd: llrahiay gyógy a a. ilonyhádon i Kramolin J. Nalgetvárott:llarwarth, Salamon gyógyss. -li aján : Micbitseh St. éa llersfold liai, ugy llorzog Iguácznál. - Péeaell Zsolnay W. ^s K. Zách, Sipltkh gyógyss. Kárádon: Zadubámsky gyógyaz Marezaliban: Kiss gyógyzs. — Tolnában : Uralf gyógyss. — Dunafrtld-rótt l.ukáci gyógyss. — 8zent-GyArgyi>n : Nnihig — Alaó-I.nnd\' «a gyógvas. Holtonoson: Simon gyógyszerész uraknál.
ti ~ ~ ~«" "
** 1 i j * ! *
■iUS: íáSÍ s .1 i
1 llitel-aorsjcgy 4 Jjíis.
1 Imit. . 6
1 1»Ü0. . a 1 \'/» IBS\'-\' . 1
1 Magyar . 4
1 Török . 0
I Insbrnr.ki »jgy 4 1 lirauusciiw.. 4 1 Meinirgi , 3 .1
Utál
évenkint főnyer.
BOO,\'K)Ü 1.850,000 120,000 4G,00Q 700,000 \' 1 350,000 50,1 >00 2»u,ooO 70,000 21,000
évenkint főnyer.
1 Rudolf-1 Hal in
1 Clary 2 \'
I Pálffy . 1 ,
1 Uenois , 1 ,
1 Iludal . | , 1 W aidalein , 1 , 1 Wlndlscbgr.-sjgy 1 , 1 Keglevlch . 1 ,
1 Slanlslau i I , itgy árának
Ü3,0iK) 68,000 42,1*10 62,600 30,Ottó 21,000 21,000 \\ 10,1)00
Minden nyeremény az ujonan megv. . .
ii ^résztvevők ko/.t egyenlő részben fcloszlallk Az első reszle.fizetése n n,.nde\'n résztvorő a tórvsnyesen kiállítóit és as összes sorsjegy
t résjetek tizet
után
megjelölesét tartalmazó okiratot, illető erttlcll Hornjvyytt azonnal kikapja.
Megfontolta a»ou kiwtllményt, hogy a résstvovő egyiko a legjobb eredeti sorsjegy megszerzéaén kivin még a legkedveltebbek 20 db. nyereményeiben .éa havonkinti 3-4 húzásaiban riszt vesz vovfiinket elegendően kielégítve híazazUk, mivel a résatvevéa csak OSekély költséggel és tok elónynyel |ár.
Mindenki egyedül il, éz a többiekkelt érintkezés nélkül részt /\'veket 1- « mi még több, réantvevSInklick azon jogot is átangoiíjttk, hogy \' - - a ml máshol nem történik - réMtvrvéntől mi,„lm időben Válthat é* <U eredeti Hornjeyyet a hálrtűévö réaaletek i\'tx<ié*e után tuonnnl átveheti
Kz oly kodvesmény; mely semmi más válti-Uzlettöl nem nyujtatlk, mivel ezáltal az ember a részletfizetés tartamához nlnos kötve, es ném tarthat attól, hogy a befizetéseit elveszti, m< mUd«n más táraaajátéknál valóssiuU. \' J
■ nnaást jegyzéket miuden hozás után Ingyen é« bérmentve kOldUnk Eseu igen elSiiytt aiámvelést legjobban ajáuljuk.
MAGAZINER ós STERK,
. OH-J- ,7) VitítÓ\'iUlet fenten,
T)eák-Kereuea-utcza, 7-dik ssAm alatt.
I Cségek, blsoHiányosok és llgynak\'lk, kik réssle.l lovalunk tdadáan-val faglalkospi ssáud*k»suak, sst Illetőleg Uossáuk (oidulai s*tves< L disosk,
Wajdits József V. J|J{ !|IJ{!l?i;l|j\'lÍ í li!

könyvkiadó-hivatalában N. - K a n i z s á n mefije-lent^HDTtTldenJiicelos könyváruantii kapható:
„llajta leányok mulassunk !"
mulattató k t{ zj. k ö n y v. A magyar hölgyek szömara gyűjtötte:
WiUditó, József.
Ezen gazdag béltartalma, sz/p kiilllitásu (közel 500 lapra terjet ó) csinos kemény táblába kötött könyvnek _A_x~£t 1 Irt eo űr.
„Kebel hangok."
Uj évi, név és szü;>tésnapi felkoszöntések.
Irta HOFKMANN MOH. R (llsaos kiállitiUii kömény klíUSafl ktinyvnok Alti I frl,
_ SxegöayMí losx gastlag.
• Ára »0 krajezár.
L E N O It M AND,
a híres ozigányaó igazmondó vetőkártyája
, ......Jeti kártyával magyar aláiritaal éa sztlveggel. Ára f>0 kr.
gjaaaBttÉaaaaafaai

=>2030000000 oo ooooo
mítm
s- i i i ü i f 3
I iikii.-ii iil^
3 . I 1 3 51 i t .
h. i s -ilHIIáf t4\'-
m.M i] ttóiilMiiiili


\' -1 tl í .\'.V „,» ■»■>
SS\'

KANITZ C.,
papír- ős lüszuuuMnt kereskedése
Poston, Deák Foroncz-utcza 6 37,
Ajánlja dúauii íuIm.tuU mklárAt író- <í. IriMlai m;r.\'kbrt) n lugjutitivI,b gyári ár tuullutl, u. ui.:
Levél irodai és csomagoló papir, borítékok minden nagyság- és minőségű, szalmapapir. boritek irodába igen alkalmas; név, jellem és heIy8ég fekete nyomatával; 1000 db e frt. ügyvédeknek Irodai papír, zöld , cbamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatalmazás, Mtelozvóny, vállú, váltúiivás, kílltsíg-jegyjék, nagy kiválasztíka.
\'I\'rlji-Hen fi11»,i\'rt\'11 nHitnlI IriicnikAs Irgfl tl.....nbli bronrr- «n viihIhíi
3-, «-. IO-. 15-, 30 rrl » li\'Klhloinnbli.
Vilii- íj akmdngtdrcia, magAmcdveMi, dombornyom ó-prés, levélmérleg.
Levélpapír és boríték alegajabbszines monogrammal leszállított ar mellett.
Ifjabb ntvj*,jytik 100 <lnr„b M hr.. 1 frl 20.; \';/(«- 2/rí fii) lirig; valódi /ranctia brillnnliii jiaj\'iron.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványuk felvétele gyári ár nipllrlt.
\\ hiifcWli (linii\'|>pkri\' hJiiiilnrii jiíl ri\'lldcsi\'tl rnktiirmnnl, mind\' nnrnift illHlMirrcLIiül. kftlni vu i k.ni ilo c\'olokiki) |rtp<tr- »>t» uéil Nsii|i|tnulttil, prj -xxemnilnd lllntMscrliVx \\ i.l.i r<-r!«krii<li\'zi»l.
Levélbeli megrendelések rövid idd alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
jHaasenstein és Vogler
I Icurógibfi h l«itkllfrj«dleM»
j iíjság-liinlelésl hivatal
KémfítorHxá{/bnnjjgMiMrUihun «\'■* a SvájcxImiii
A lol(lkon)kslBKjiiÍH(loii hírlapban
P FOSTER W. és TÁRSA
Liiiconltól, Angliában, gazdasági í^epgyíirosok, I
I (754-8,3)
ajánlják széntakaritó
mozdonyaikat,
javított és Magyarország részére czélszerúcn szerkesztett
g ő z c sépJőgépeik e I,
(uj mallllilik.lt, fa- vagy vas-állványon, 3 $ kiikoric/.a-iiioi\'zsdlóikat ós |
* szecskavágóikat SS
I stb. stb. i
I Iroda és műhely: gyár-utezn 33. lYslen. j
Fiók-üzlet: Kassán, Erzsóbettér 4. sz. (£■
lkikunntinuchung.
Aüs oinor concnrismassa wordon nacbstehondo
L
partion wniso odor iu oirizolnon Stíleken olino MziUition 10% untor dor Sehiitzun»s-Auf-ualuuo gogon Banr odor Nuohuuhme verttussert. Für Vorpackuug und Absondung sind lő kr. zti ontrichten por Sondung. — Nilheroa in der Kanzloi doa Hol-und U o rich ts-A d v o k a to n l»r. M. FrmiM, Wien, Tuohlauben, Nr. IH von 10 — 11 Uhr Vohr- und 2—3 IJbr Nachmittags. 24 Stílek Lelntücher uhno .Sulit .
12 . gesticki" Políter „,■,„.„
12 . glatte Políter *rt",«
Ö n KOitlfkte Ueoken LelntPcher *
ö . glatto , I
II. Parthle:
84 Stílek *[, 8flelligo Lelnwand II. 7, 8, 9, »\'/,. 70 , 30 . „ II !i, 10, II, 1*, 121 /,. .64 „ •/. 40 „ Holliindcr tl. la, |3, 14, 16. M */4 „ . „ An<l Irlitnder il. 1«, 17, 18, 20. 92 „ 7, 60 ;, .. Bielefeder uml IrISader II. JO, 28, n>, 32, .\'irt, 3a 42. f>7 „ 7, f.l ., Rumhurfler il. -\'?. :«"). -t7, 12, 17, :.5, .V.i, (ií. RH „ Kllen hrell^-Mi rlli(j, 12 LOlntÜCher ohne Nsolit II. 35, ÍI8, 42, 4«, 60, 62. 123 „ 30 KU.-.ú, Bell Canafasse. illo hvbeu ll. I\'/\', 7. 7\'/,. », «. 10, il, 12. VJ „ Chllfon un.l ongl. Shlrtlnj pcr.Kllo kr. 2rt, 3i, .i;., 30. 40.
110 DuWomI SaktUoher l.eiuou uu<l Itaiiist, ü. 2\'/,. 3, 3\'/,, 4, 4•/ 6, tí, 7, », 10, 11.
HándtUoher uml Sírviettín. Kamast nnd Zwllcli A. 4\'/,, 6, 0\'/,,.7, », \'J, 10, II AGk Vlsohflcdcoko, Hania.it fllr II rorsouuii U. 0, 7. H. 11, 10.
II. 12, 14, Ili, 1H, !tO, 22, 24. II. aO^ 36, 39, Í2, 48, 49.
1 IV I\'UICO\'.I
90 / 2» Hy/ck 1
64
Lelnen Herron-Heniden A II. ,3.50. „ „ „ A II. 4.2ő. „ „ „ k II. 4.76. „ „ „ it fl. 6.\'60 ,, „ i Ü. 0.60. 11\'/, DuUcud Lelnen Untarhoien «u 11. 27 und fl. 30 per DuUond. 182 8iU«k Leinen Oamen-Hendcn II 3. 4, 6. 6. 7, 7\'/,. *\'/,. Brii-l{ieiio Koü^otuulon ub Diu !vun/l :i úoa liol u. OuriviiU-Advokatei Wien, Tuchlaubon tir. 1», 3, ötock.

,.»rkörli a lilrlapi lilr«let-<«ek beiglaUsAt jutAnyos, eredeti áron, Mr- i> iioaladlj suimiljtna nílkiil. Iroditi vannak : Béotben, Neiicr Mark II.; Prágában, (Iral.ea 27.; Peitín, uri-utcia 13,; inlut szinte a knvelko*fi vároaokban : (IM.-I. Ilerlin, Horn. Itreslau, Clie.nnit*, Cliur, Drosda, lirfurl, Msjnal Frankfurt, Sl.-Oallen, (lenf; ltalle a. 8 ; Hamburg, Köti., I,a. |,i|,.-.o, Idlbei\'k, l.ui " ............
, Meti, Magedeburg, MIIucIk berg, Stuttgart, Zdrleli.
i Neucbalel, NUm-
Kgy 308 hold szántóföld és 48 hold kaszálóból álló tá-Kositott birtok .Homogylian 1 \'/, órányira a szigetvári vasútállomástól, a korcsma regá-lírral együtt, vagy a m\'-lkül, igen előnyös fizetési feltételek mellett, eladó. (7(i4 8.3) Közelebbi felvilágositást nyerhetni Ilexa Pál ügyvéd ur irodájában 1\'esten, rostély-
utcza 2. száin.
| ALTÉR és KISS
magyar királyi udvari divatárü szállítok, tik 1821) ót* (ónálló női divat üzletük változatlnu feninaradáaa mollett, basonkitorjediSafl
l férfi-divat-üzletet
$ alapítottak, Hxettfklrályl-Mü házban, váczi- áa rógi postauteza sarkán, jcjonlogi női W divat-Uzletükel szemközt.
W Az uj fi5rti-divat-Uzlet mindon c szakmába vágó czikkoket a legdúsabb válusi.-
^ tókban tartalmaz, rószint angol, ri^zint franczia gyártmányban ; — ozonkivül összo van
fljj kütvo fórli szabó-mübolylyol, hol a logologansabb s divatosabb fórti öltözókok, szintúgy
\'ttt kóazon kajihatók, — mint rendeld után a lohotó logliamarabb olkóuzülnok. ^ Vidókről jövő megrondolóaok azon pontossággal teljeaittotuok, moly eddig a
2? ezóg női divat-üzletónól tapasztaltatott.
\'A
tat ve ifi
I
9
Ift! ^
%
tit
W
\' ]«VÍ3 erfurti kerti .vetemény magok. Valódi stájer lóhere. Franczia luezerna. Angol ós franczia porje. Jiiirgundi répamag. Vízhatlan mösz (Cement). Gépekhez való faolaj. Parafin kocsikenőcs. \' (>,ukur, kávé cs mindou fűszer félék. Friss ásványvizek.
Nagy Kanizsán
Koscufcltl Ad.
keresk edesőben
nagyban tía kicsinyben olcsón, kapható.
ti)
0r«7„ Hzabiul.|
ESZKÖZ-ÉSGÉPGYÁR
Győrött,
rá roxh áv-u texa u :ii)8. sx.
k Miután a nom róg megnyílt tuagy. nyug. vasút által/Zala- b Somogymögyó-
? vol oly gyors ósszeküttotósbon állok, ajánlom az ottani nagy firdoiníl közönság bocseo
\' ligyolinóbo a már 1845-ik óvtől fogva ionálló számtalan mintákkal ós 3 óvo óta gőz-
I erő- a inindonfólo aogádgópokkol ellátott eszköz- h gópgyáraáiat, moly nemcsak min-
j donnomfl javításokat elvállal, hanoin iiiogroudolósokot uj gójíok-s gyárborondozásokro
í is leggyorsabban, legpontosabban logjutányosb gyári árijn eszközölhet, s igy a fő-
i városi gyárukat, molyok sokkal távolabb foküöznok, nólkülözhot\'ővó teszi,
j Ivülöiiöson ajánlom a nagy ó. gnzdaközöusógnok ligczólszorübb ós legirjabb
J Garrett-félc vetögépelmet, ,
» ekéim-»szénagyüjtőimet,
) különféle sznrkezotü ós díjazott
8V j&rgany cséplőgépeimet, h / a 1 ni a r á / ó- s N I c h o 1 s o 11-fóle rost á v a 1, kukorioza morzsolóimat, HzecBlca- a répavá-Kólmat, zúzó-, daráló-, 8 őrlőmalmaimat tisztitóval,
továbbá
tésztasodró-gépclmet, gópkutaim- s tizodmórlegeimet, "^Bfi
szóval mindonnoinfl gazdászati s egyób kószlotoimut (762-4,3) a leyjobb retulnxer után ,
Egyúttal folkórom a íonnomlitott n. ó. kózönsógot, mind az uj osóplógópok \' megrondoliWit, mind n járgány- s gőzcsóplógópoik javítására nózvo, bqótós. mogbizáso- 1 kat móg tavaszkor boküldoni, minthogy kósóbb a munka szoriiluágá ijíiatt nom va- i gyok oly kópos, mindon irányban illó pontossággal mogfololui. 7
Magyarázó kópés árjogyzókok kívánatra bórinontoson szótkUldotnok. -r Gópoiin jósága- s^Urtósságaórt, — mi vidókomon ológgó ismeretes, — kozoakedom.
Kész tisztelőitől
Staael Károly,