Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.73 MB
2010-02-10 20:19:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2695
14128
Rövid leírás | Teljes leírás (660.82 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 028-035. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANI/aSA, 1872. apillln 4-én.
. 28-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Eláflietosl ár -.
rgóu óvre . . 8 írt.
ui\'KyL-d cvre . 2 „ l\'1/U »xám 10 Arr.
Hirdetések |ulinyo»an.
NYIL1TÉRBKN noronklnt Kl krért fé-tétnek fel.
Zala-Somogyi Közlöny
V.......T —15
A 1>|< Mi\'llmni r£ta4t Ml illeiA kflutemíojek a
sxerkrfatMiex,
, anyuci rfatfet lltrtA kflalemínyck |>rill* a
kiadóhoz l,.nnmtvr iu-
tíieniiók:
NAGYKANIZSA Wlaailoakái.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.
líeteiikliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartatom lap.s
. Á „n.-kanizsai kereskedelmi és ipar bank* ez évi
május hó lí-én reggeli U órakor
saját helyiségében (takarékpénztári épület) tartamija, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyal:
1. Az 1871. évi üzlet eredményéről ■ előterjesztendő jelentés.
2. A zárszámla előterjesztése, a számvizsgáló bizottmány jelentésével együtt.
3. Az osztalék meghatározása.
4. Négy kilépő igazgató tanácsosnak, és három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak választása.
fi. Indítvány az igazgató tanácsnak három személyijei leendő bővítése érdemében, és esetleg ezeknek megválasztása.
6. Indítvány az alapszabályok 2. §. c. pontja, továbbá a 24. 28. és 31. átido-mitása érdemében.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt vennt óhajtanak, az alapszabályok 48. és .03 §§, értőimében folkéret-nek, hogy ideiglenes részvényeiket f. évi april hó 17-tól bezárólag 27-ig a hivatalos órákban a bank pénztáránál letenni szíveskedjenek.
48. íj. A részvényes szavazatjogát a közgyűlésen személyesen gyakorolhat ja, vagy meghatalmazottakra, kik egyúttal részvényesek is, átruházhatja, megjegyeztetvén mégis: hogy a mások képviseletével megbízott részvényesnek saját szavazatának beszámításával együtt 10 szavazatnál többet bírnia nem lehet.
A közgyűlésen személyesei) vagy meghatalmazottjaik által résztvenni szándékozó részvényesek 8 nappal vagy a 43. §-ban megemlített el napol tatás esetében 5 nappal a közgyűlés" előtt részvényeiket (elismervé-nyeiket) a még. le nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál, — innen nyerendő téritvóily mellett, moly egyúttal belépti jegyül szolgálandó letenni tartoznak.
A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindeniknek neve mellé, egyszersmind az általa lejött részvények, s az öt megillető szavazatok száma is kiteendó.
Nagy-tKaulzsa, upr. 2-án 1872.
(G.) ltövid idő ahá t bekövetkeznek a napok, midóu ismét nagyszerű, választási moz-galmaknal^eendUnk tanúi. A szenvedélyek újra toronymagaslatig felkoí-bácsoltatnak, s a gondolkodó hazafi szorult kebellel szemléli eme küzdelmeket, melyeknek mikénti kimenetelétől függ hazánkban a renddel páro-\' sult szabadtág, s ezzel minden, mi szent és becses lehet előttünk.
helyzetben, választó-kerületünket illetőleg, kötelességünknek^tartjuk felemlíteni a következőket :
Büszkén tekint vissza ezen választó-kerületbeli Deákpárt az 18G9". éVi jun.hó 14. napjára, midőn Cséngcry Antal urat, országgyűlési képviselőjéül határtalan örömzaj között megválasztotta.
Nem szólunk most ezen jeles hazafinak az irodalmi pályán szerzett, gyémántként ragyogó érdemeiről.\' — elhallgatjuk, miként ő rendkívüli szakavatottsága, bölcsosségo, feláldozó fúradhatlun tevékenységű követ-
keztében, a legfontosabb hazai ügyek elintézésénél már rég idő óta igénybe vétetett s vétetik, s hogy épen énnek folytán, ezen ...