Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.73 MB
2010-02-10 20:19:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2777
14236
Rövid leírás | Teljes leírás (660.82 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 028-035. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANI/aSA, 1872. apillln 4-én.
. 28-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Eláflietosl ár -.
rgóu óvre . . 8 írt.
ui\'KyL-d cvre . 2 „ l\'1/U »xám 10 Arr.
Hirdetések |ulinyo»an.
NYIL1TÉRBKN noronklnt Kl krért fé-tétnek fel.
Zala-Somogyi Közlöny
V.......T —15
A 1>|< Mi\'llmni r£ta4t Ml illeiA kflutemíojek a
sxerkrfatMiex,
, anyuci rfatfet lltrtA kflalemínyck |>rill* a
kiadóhoz l,.nnmtvr iu-
tíieniiók:
NAGYKANIZSA Wlaailoakái.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.
líeteiikliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartatom lap.s
. Á „n.-kanizsai kereskedelmi és ipar bank* ez évi
május hó lí-én reggeli U órakor
saját helyiségében (takarékpénztári épület) tartamija, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyal:
1. Az 1871. évi üzlet eredményéről ■ előterjesztendő jelentés.
2. A zárszámla előterjesztése, a számvizsgáló bizottmány jelentésével együtt.
3. Az osztalék meghatározása.
4. Négy kilépő igazgató tanácsosnak, és három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak választása.
fi. Indítvány az igazgató tanácsnak három személyijei leendő bővítése érdemében, és esetleg ezeknek megválasztása.
6. Indítvány az alapszabályok 2. §. c. pontja, továbbá a 24. 28. és 31. átido-mitása érdemében.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt vennt óhajtanak, az alapszabályok 48. és .03 §§, értőimében folkéret-nek, hogy ideiglenes részvényeiket f. évi april hó 17-tól bezárólag 27-ig a hivatalos órákban a bank pénztáránál letenni szíveskedjenek.
48. íj. A részvényes szavazatjogát a közgyűlésen személyesen gyakorolhat ja, vagy meghatalmazottakra, kik egyúttal részvényesek is, átruházhatja, megjegyeztetvén mégis: hogy a mások képviseletével megbízott részvényesnek saját szavazatának beszámításával együtt 10 szavazatnál többet bírnia nem lehet.
A közgyűlésen személyesei) vagy meghatalmazottjaik által résztvenni szándékozó részvényesek 8 nappal vagy a 43. §-ban megemlített el napol tatás esetében 5 nappal a közgyűlés" előtt részvényeiket (elismervé-nyeiket) a még. le nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál, — innen nyerendő téritvóily mellett, moly egyúttal belépti jegyül szolgálandó letenni tartoznak.
A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindeniknek neve mellé, egyszersmind az általa lejött részvények, s az öt megillető szavazatok száma is kiteendó.
Nagy-tKaulzsa, upr. 2-án 1872.
(G.) ltövid idő ahá t bekövetkeznek a napok, midóu ismét nagyszerű, választási moz-galmaknal^eendUnk tanúi. A szenvedélyek újra toronymagaslatig felkoí-bácsoltatnak, s a gondolkodó hazafi szorult kebellel szemléli eme küzdelmeket, melyeknek mikénti kimenetelétől függ hazánkban a renddel páro-\' sult szabadtág, s ezzel minden, mi szent és becses lehet előttünk.
helyzetben, választó-kerületünket illetőleg, kötelességünknek^tartjuk felemlíteni a következőket :
Büszkén tekint vissza ezen választó-kerületbeli Deákpárt az 18G9". éVi jun.hó 14. napjára, midőn Cséngcry Antal urat, országgyűlési képviselőjéül határtalan örömzaj között megválasztotta.
Nem szólunk most ezen jeles hazafinak az irodalmi pályán szerzett, gyémántként ragyogó érdemeiről.\' — elhallgatjuk, miként ő rendkívüli szakavatottsága, bölcsosségo, feláldozó fúradhatlun tevékenységű követ-
keztében, a legfontosabb hazai ügyek elintézésénél már rég idő óta igénybe vétetett s vétetik, s hogy épen énnek folytán, ezen -példátlan szerénység!! férfid, hazánkban a legelsőKörökk\'n is a legkitűnőbb tiszteletet, s bizalmat élvezi.
Szólunk azonban röviden arról, hogy megválasztatása idejétől, ezer más gondjai között, ezen kerületnek szellemi s anyagi clóhaladásáról a legjobb atyaként gondoskodott.
Midőn megválasztatása után ót N.Kanizsa városa kebelében személyesen tisztelhetni szerencsénk volt, tapasztaltuk, mily fokozott érdekeltséggel kérdezősködött viszonyaink felől, s a lángelme magának biztos ismereteket szerezvén, lankadatlan buzgósággal igyekezett, hogy Nagy-Kanizsának s vidékének jogosult igényei, szükségei kielégíttessenek. — A tények tanúsítják, Irogy fáradozásai a legszebb eredménynyel koronáztattak.
Tudjuk, hogy a törvényszékek székhelyei kijelölésénél az országgyűlésen mily erős viszályok, küzködések fordultak elő. Tény, hogy egy ízben, magán, a központi deákpárti értekezleten, Nagv-Kanizsán felállítandó törvényszék iránti javaslat megbukott, — hogy pedig az egyensúly Nagy-Kanizsa és vidékének jogosult előnyére ismét helyreállítva lön, s hogy minden, — a nevezett város és vidéke ellen intézett izgatások daczára is, a jog és igazság győzött, azt leginkább a nagy hazafinak, Deák Fe-reneznek, s Cséngcry alapos, ellentállhatat-latt érveinek, ernyedetlen buzgóságá-nak köszönhetni. — .lelenleg beh nagy" mcgbccsülhetlen jótétemény, hogy a népes Nagy- és Ki8-Kanizsa, lígy vidéke a törvény s igazság kiszolgáltatását oly közelről élvezi! Mily uj és erős lendületet ád ez a forgalomnak, kereskedésnek! Mennyi költség s fáradság kíméléssel van ez ugy a gazdagra, mint a szegényre nézvo is összekötve!
Ki ne hallotta volna hírét a nagy-kanizsai sártengernek? Mi ugyan statistikai adatokat erre vonatkozólag nem gyűjtöttünk, de azt tudjuk, hogy e városnak bizo nyos utczájában egyik télen 17 ló hűlt tetemeit vonszolta fti a gyepmester a messze elterülő sáringoványból. — Öszszcl, télen át a közlekedés felettébb megvolt uohezít-vo, a pályaudvartól a városba vezető útvonalon tengelyig érő sár, — mélységes gödrök a bevonulást életveszélyessé tettén. Az utas sokszor íukább a térdig érő sarat gázolta át, mintsem ez utat a városbai jutlia-tásra kocsin tette volna.
S iiróst 1871. évben mit látunk ? a városból két hoss&ii klinkervonalon még a legncdvesebb időbon is vigati robognak a kocsik, — a járdákéi pedig — jó kedvvel hullámzik a néptömeg, dicséretekkel halmozva el az uj állapotot. — Nem hallani többé, a különben napirendet) levő panaszokat, boszüs klfakadásokat, s fülhasitó káromlásokat.
S váljon mi bűvös erő varázsolta el százados tanyájából az undok sarat?
A városi képviselet éyek óta igyekezett a fentebb ecsetelt .botrányos s szánalomra méltó állapoton segíteni, s mivel szúk anyagi viszonyai folytán saját erejéből a czélt elérni képes nem volt, — kövezetdij szedhetési jogért folyamodott. — Kérvénye a tárgyalások kinpadján éveken át nyögött, — inig 18b\'y. évben gróf Szápáry Géza, megyei főispán, és Csongory Antal urak erélyes előterjesztéseik s közbenjárásuk foly-
tán a kérdiUrx jogot Nagy-Kanizsának s ; vidékének felszámíthatlanolönyérc a magas I kormánytól kioszközlötték. > - !
. Az ujonau nyitott, s Nagy-Kanizsá-nak városi alakot kölcsönző takarékpénztári utcza; — a piac/, közepétől, a magyar ut-czán át, még ez évben létesítendő klinker utdarab is, — a megszerzett jognak mind megannyi kellemes s hasznos gyümölcsei.
Nagy-Kanizsán a legszebb helyon lévő városház, s a községnek tulajdonát képező szomszédos Plchler-félé ház felől,, ezoknek düledező, rozzant, életbiztonság ellenes ál-lapotjuk folytán, a városi tanács intézkedés végett a képviseletnek jelentőst te:t. — Ha nem csalódunk, a tárgyaláskor crós szél fújván, s a házgerendák recsegései között, a képviselőség kellő színvonalra eineíkedye, elhatározta a rozzant épületeknek lerombolását, — s egy díszes, a kor igényeinek megfelelő községi háznak, — kiilcsön utján eszközlendő újbóli felépítését. Határozatának a nlegye s ministerium által lett jóváhagyása után, a pénzösszeg előállításáról kellett gondoskodni.
A jó genius Cscngery Antal ur bölcs tanácsai, megbccsülhctlen jóakarata s készsége által a városi közönséget itt is a ezélhoz jutni segítette. — A magyar földhitelintézet a városnak Ö30 ezer forintot 34 évi annuitásra a legjutányosabb kamatlábra kölcsönzött. — Már az épületnek az ápol-dautezába nyúló egyik szárnya fenn is áll, a másik résznek kiépítése ez évben kezdetik meg. Egy fővárosnak bármely utczájá-\' ba is odaillik, s a kanizsai polgár büszke érzettel tekinthet arra.
A vállalatnak legfigyelemreméltóbb oldala pedig az, hogy az épület a városi pénztárnak minden terheltetése nélkül 3-1 .év alatt önmagát kifizeti, s hogy ekkor az ápoldautczábani — 80 ezer frtba került szárnyépület a városi közönségnek nyereményül marad.
Megjegyezzük, hogy a hitelintézettől kölcsönzött összegből mintegy 70 ezer frt a klinker ut-vonalokra fordíttatván, ennek kamatjai s az annuitási részletek a kövezet-dijakból törlesztetnek.
A népnevelés ügyében alkotott 18(»8. 38. t. czikkuck keresztülvitele a községektől nevezetes áldozatokat igényel. \\
Nagy-Kanizsán a népiskolák-\'és tanítóját szaporítani, az utóbbiaknak fizetésö-ket Javítani kellett. — A községi szükségek jobbadán pótlék utján fedeztetvén, az ujabban felmerült több ezer forintokra menő terhek felettébb nyomasztókká váltak. A községnek a közoktatási ministoriuiuhox jutott segély iránti kérvénye Cscngery Antal urnák lelkes s igazságos felvilágosításaival támogattatván, epnek következtében a község már két évcu át az állam részéről jelentékeny segélyezésben — 1871. évben 4700^ frttal részesittetett.
De miért füzzük tovább fejtegetéseinket, hiszen köztudomásu dolog, hogy Cscngery Antal úrhoz nemcsak egyes községek, dó magánosok is, — nagy számmal, jó tanácsért, útbaigazításért folyamodtak.
Olvastuk a jelos hazafinak .vliozzája-rttlókhoz intézott több rejidbcli sájátkozűlpg irtt válaszait, 8 csodálkozásunkat nem rejthettük el, hogy tcondóinek roppant- halmaza ^kíizött isr terjedelmes s a tárgyat kimerítő feleletekkel nyugtftta meg az Illetőket.
jCsengery Antal ur nőin üres phrázi-sokkal hanem tényekkel tanúsította, miszerint Nagv-Kanizsának s vidékének iga-
zán jóakarója, barátja, — helyi érdekeit itt szívén hordozza, — s azoknak a mennyibea\\ igazság — 8 méltányosságon alapulnak, ki-olégitésen fáradhatlanul buzgólkodik is.
Valóban a jeles országgyűlési követnek ritka példánya. •
Cséngcry Antal urnák neve Nagy-Kanizsán s vidékén élni fog, — míg a valódi érdem iránt az emberi kebelből, a rokonszenv, hála- 8 kegyelet érzése el nem enyészond.
Korizmics László
legújabb könyve.
„Levelek a szőlőből."
Ivönyviimortütós. .UveUk a uölöbUl*, írt* Ko-rizmica László, l\'oat, 1872.
(PnlytaUa.)
„ A kapások és kis szőlőbirtokosok azon ösztöne, melynélfogva csak sokat akarnak termelni tekintet nélkül a bor minőségére - teljesen jogosult, a fonuálló körülmények közt. A termelők ezen osztálya egyébiránt a magyar bort világkereskedelmi czikké nem fogja-tenni sAfU"
Hogy ezen osztály*miért tekint termelt borának csak meunyiségére, 8 miért nem egyúttal a minőségre is, azt neki egy- > általában nem róvhatjuk föl hibául. Hisz a jó borért is alig adnak eddig hazánkban valamivel többet, mint a közönségesért, 8 azonfelül ezen osztály okszerű pinczekeze-lési scm-4\'zlietvén, de sőt rendesen szorongatott anyagi helyzetbon is levén: minden oldalról minél többnek a termelésére s minél gyorsabb eladásra van szorítva. Hozzájárul ezen tekintetekhez még az isnés ez sajátlag a legnagyobb mértékben dbntő: hogy a sokat s bármily gyarló bort termő szólók tetemesen nagyobb hasznot szolgáltainak közönséges termelőknek, kik a pin-czével okszerűn elbánni nem tudnak, mint a keveset s bár a legfinomabb borokat szolgáltató telepek. Nem levén még meg nálunk a jó és hisz bornak ára közt a kellő külön-I bözet, á sokat, de roszat termelő, rendesen | nagyobb haszonnal dolgozik. li körülményben keresendő amihk oka, hogy a finom, de keveset termő fajokat kis termesztőin): any-nyira kerülik, és\'hogyezek helyett mindinkább a bőven termő közönséges fajtáknak adják az elsőséget. S nem is lehet,ezt nekik rosz néven venni valóban, mert hiszen utól-jára mégis azt kell tekinteni, különösen a kis termelőnek, ki gyakran szólejéből él, hogy mi után juthat nagyobb haszonhoz. Azért mondám, hogy a termelőknek ezen osztálya borainkat világkereskedelmi czikké nem fogja tenni. soha. Ezen termelők a hazai fogyasztás számára dolgoznak, és ezen fogyasztás termelésöket rendesen eléggé meg is jutalmazza.
„Oly el vénült szőlő, mely fortályonkint egyre-nfásra már (J —7 akó bornál többot nem terem, nem érdemel egyobet a kivetto-tésnél."
Ezen határt általános szabályul veszem, s különösen a közönséges borokat szolgáltató szőlőkre vonatkozom vele. Nagy finomságú borok nem esnek alája, ámbár, mint mondám, a kellő különbözet boraink áriban mé^ távolról som érhető el hazánkban ezHdn szerint A fölebbi határnál a ti 7 forintos borokat érteni, melyek lefejtés után ez áron azonnal eladathatnak, s melyek után, a nevezett átlagos termésnél a tormeló alig kap a művelésre fordított kőlUéjjuéJ cgy«bet vissza, Bzen estben «
realitásban felevő tőke-értékre nom tuarad semmi kamat; ós a termelő évről évre nem teszon mást, miut értékeinek gyarapodás nélküli forgatását.
Kzen kategóriába esd szőlőnk pedig igen sok van. Csak körfll kell tokintenflnk hegyeinken. Mindazon számos elhagyott rész, melyet látunk: kiáltó jelei annak, hogy a munkának h&szna itt már végére járt.
.Kiaggott s a íolebbi sorba tartozó szőlőinket uo dOijtés, banem forgatás, trágyázás és tybóli ültetés által készítsük újból.*
Már mit mondjanak agyakorlat emberei a döntés czélszerúbége mellett, s búr mennyire legyen is, szülőinknek e javítási módja hazánkban általában elfogadva: én egész meggyőződésből azt állítom, hogy a döntés (bujtás) a szőlőnek csak bizonyos koráig alkalmazható haszonnal.
A mint a szóló c bizonyos kort meghaladta, s a gyökerek ppdvásodni kezdenek : kár minden krajezárért, moly ezen műiéire fordittatik. 8 nálunk, ugy hiszem, hogy e kornak határa a laza természetű tahijukon legfeljebb 30—3ö, a kötött, agya-gos talajokon ellenbeu 4U -50 év.
E koron túl, véleményem szerint, u szólót nem düuteni, hanem teljesen ujbol kell illtetni és pedig forgatás- és trágyázással kapcsolatosan.
lg)\' cselekesznck a rajnaiuelléki szőlészek is; sói ezekuel a szőlőnek bizonyos ido multán való teljes megiljuu>.i egészen sza-bilylyá vált.
Kz eljáráshoz kell folyamodni nekünk is, ha akarjuk elaggott és kifáradt szoleiuk ösztövér terméseit jutulmazobb magaslatra emelni. Terméseink ez utou legalább is megháromszorozhatok, holott a döntések, a régi szólók ben u termésnek tokozását egyáltalában nem képesek érezheloleg eszközölni. Kanek igazságát, szólészkedésem ^tizenegy eve alatt, bőségesén tapasztaltam.
Kern reslelem kimondani, hogy szinte sajnálom, miszerint a szólomben a döntések alkalmazásának néhány évvel előbb, mint tényleg történt, véjjot nem vetettem. Kiaggott Hzólóben a döntés egy meg ueut szűnő sisiphusi munka; mely a mellett, hogy tó-kéukiut I) —ti krnyi kiadást okoz, és igy fertályoukint, ha t. i. az egésAit leuöntjük, a tőkék számahoz képest, 250 —300 forintba kerül, óhajtott eredméuyre még sem vezet.
(Koplalása kö»elk»iih.)
RÁKOSI LÁSZLÓ.
Uyukorlati nézetek a községi «r<lo-remlezés-, Mzelvényezés- és n faleiiyészlésről. I.
IU axtcmberck elhagynák a* országot, ennek s/4 területét 100 év iiiuIva fa ntfhé bo, s igy be luiiuo fásitva, — a minthogy akkor a fát senki seui használná, a foldut fogná termékenyíteni, a igy az erdők nemcsak nagyobbak," do termékenyebbek ia lonnénok.
Ha azonban késóbb ax cinboruk iámét viaazatéruéuek a épen ugy igénybe vennék a fát, aa erdei almot, és a legelőket, mint jelen-lug — caak tessék hazánkban szemügyre vonni Zala- éa Somogymogyében hg Kazterházy, hg Odeachalky, hg Naaaati, hg Hutthyány éa több haszonbérbe bocaájtott urodalom erdészetét, a kamarália erdőkot, atb. atb. olt látni fogjuk, miként teázik tönkre óaoink hagyományát, u •xép álladéku erdőkot a jolonkor hö«ui! ax erdők a legjobb crdőgaxdáaxat mellett ia iámét nemcsak kiaobhek, do terméketlenebbek ia leunénok.
Az erdők tehát leginkább ott képződnek éa tbnyéaznek, hol emberek nom laknuk, éa következőleg, hol ninca erdógaxdászat; o azu rint teljea igazuk vau axokuak, kik állilják : . Knnuk előtte nom volt erdéaxeli tudományunk, du volt elég fánk ; útónt vau tudományunk, do nincs fánk." Azonban joggal mondhatni azt ia: „Axonemberek egéazaégoaobbek\'kik orvoaaág gal, a illetőleg orvosi tanácsosai noiu élnek, mint azok, kik orvoaoltutják magokatI" u nél-ktll, hogy ebből ax küvetkoxnék: miaxorint az orvoaok okai a botogaégoknok •, nom lennének orvotok, ha botegBégok nom volnának; — ugy nem lenne érdéaxeti tudomány, ha nom aaonvednánk fahiányt. Kxeu tudomány caak a Mttkság gyermeke a u szeriut u* kozouaúgoa ki-
aérőjo. A föntebbi azólásmód: .Kunok olőlto nom volt órdéazoti tudományunk" atb. holyosb értelmet nyer tehát, ha azt mondjuk: jelenleg vau erdéazoti tudományunk, mert uinea Iánk I
Az ordészottau nom bir varáxsazorrel, a mit som tohot a terméazot menete ellonébon.
Egy bölca állitá : .A jé orvos hagyja ax embereket meghalni, a roax megöli őket." 11a-snnlé joggal mondhatni axt js: a jó ordéaz engedi ronda*, okazerfl beosztáa mellett n logtol-jtaobb erdőket vágni, n rosz megrontja azokat. Mikéut ugyanis a jó orvos inog nem akadályozhatja, hogy ax omborok no haljanak, minthogy 0* a terméazot útja, ugy a legjobb erdész a.un gátolhatja meg, inNxoriut a még ax őskorból reánk maradt erdők moat, midőn annyira igénybe vételnek, kisebbek Iraxqek, mint ennek előtte, míkorjujiu használtattak.
Magyarország efdbb rémítő nagy, teljea .é* igen termékeny édőkkel birt, mit sokban előaogilett az akkori időjárás, a iiiérsokult at-mospíicra. A nagyokból axonbau kicsinyek,\' ji termékenyekből terméketlen erdők válták ; és ezt leginkább ax emberek sokasága okozza, éa azon magánjog, melyre ekkorig kiható törvény Uuk nincs likxáukbtin. Mimién emberi neiuxudék csekélyebb fnguuuratiót lálfítt és log látni sarjadozui. Imitt-amott még. óriási tölgyeket a jegenyéket bámulunk meg, melyek minden emberi gondozás nélkül emelkedtek \'föl, mi alatt megvagyuuk győződve, hogy lui azou helyeken aeuuuifélo tudomány éa ápolás mellett a jelen időviszonyok közepett nem lennénk képesek hasonló fa kai növoluí. Amax öriasfák unokái hirdetik luár az őket fenyegető halált, mielőtt azon lamennyisHgig negyedrész-bon érlek volua ol, melylyel a koros Iák bírnak, os semmiféle művészet s tudomány nem képes most a teriuékellenue váll ordötalajou oly kitorjcdéaü erdőket növelni, a milyenek itt és ott meg vágatnak. t
Tohai a jó erdész is hagyja tfrdoil kisebb mérvben vágni, azonban csak olt, hol meg nem akadályozhatja. A rosz ellenben rendszerűéi-küii gazdaságává! mindenütt elrontja azokat.
iMindon használat nélkül az eruőlalaj milldig jobbá válik ; rendes használat mellett természetes Bulyegyoubeii taVtalik ; káros haaz-nálal mellett roaiaób lesz. A jó ortlcsz a Icgmu-gasb jövedéket vonja erdejéből a nélkül, Imgy a talajt roiilauá; a rosz megrontja uzi a nélkül talán, hogy a valódi teruius tuiet ki vonla volua abból.
Alig hihető, meiiAyit használhatni vagy árthatui a kezelés éa eljárás módja által; a épen őzért az igazi ordéaxeti tudomány sokkal többet rejt magaban, minisom egyesek magokról képzelik, hogy aunak minden reszel isiuo\' rik. Az erdészeti tudomány a természet isine-retein alapszik; minél mélyobooú hatolunk axonbau obbe, annál nagyabb mélységekre bukkanun*. A mit inéoa féuyo bevilágít, csakhamar át lehet lálui. Sokkal több tárgyat látunk fáklyaféuy melleit, azonbau vegleien-többet a nap világánál, ^linél világosb lesz kö-rötlUnk, annál több ismeretlen tárgy jolouko-zik s a fel uleloaség biztos jele, ha valaki azt képzeli uiagaröl, hogy íjiiudunt tud.
Krdeszeiuk közönségesen gyakorlatiakra <!* eltnélotiokro oszlatnak, ritkán van miud-ketló együtt.
A mit ax első ax öVdőgazdáacatra elonge-dőiiek tart, csakhamar megvan tauulva, és a ■uásik reuds/ercfe alapaxabalyai csakhamar az eiulekezelbo .vésvék. A kivitelnél azoubaii az első képessége ugy viszonylik az alapos erdészeti luöomáiiyhoz, miut a kuruzsolás a valódi gyógy tudományhoz; éa a másik nem látja néha ax erdőt a íak miatt. Másként néznek ki a dolgok ax ordőbeu, miut a kony vekbihr; ennél-fogva a tudós gyakrauolt áll elhagyatva tudományosságától a cgyazoramiiit megfosztva a gyakorlati erdész merész elhatározásától.
NEUfcKiiDLKU JaNOS.
(Kolytstssa köveik.)
(jazdaságl havi teemlíik.
Ajn-ilii hóban.
(1 azdásza\'t. A mull hónapban inog* kezdett tavaszi munkákat moat teljes érőnkből folytatjuk; és Ugyoljünk, hogy a legnagyobb poiitosaággal végezzük nevezett teendőinket, A vetéaekol lassankint bevégezzük; vetünk ugyauia, fehér czéklát, nyári repezét, köleal, mohari, luezoruát, lóbőrt éa dobáuyt; á hónap vége leié pedig megkezdjük még a répamag, kender- és le.\'iiiiag vetését ia. Kzokkol ugy ido-\' bon elvégexxük a kukoriexa- és burgonya ^krumpli) ültetést is. Így axtáu a votoiuéuyo-zéaoket egymás után bolöjozzük. Kzek után a vetéseket, főleg a répát éa mákot kigyomláljuk ; niert különben a sok fü éa gaz elnyomja a vetemény t,aiu idő előtt elsatnyul és haszna ve-hűtlenné válik. A repezét foltöltögotjilk, miáltal annak növéséi éa gyora fejlődéséi mozdítjuk elő. A zabvoleméuyt, ha az már kikeli a földből, igen aiáulaloa ineghougorezni. mert os állal a tőidnek uedvosségét továUb visszatartjuk, miut ha azt inog nem hoiigoruinők ; — pedig különöseit arabunk igen iwtgy szüksége vau nedves, túpdús lalujru. A löher- és luczerna főidőket, it^yauutou a l«karinuuy-kuKorioia*
vetést is MeghetigerozzUk. Ha idején vetettünk kaaiáló takarmánynak szánt rozsot: anuak kaszálását o hónapban már megkezdhetjük, éa cxiel kapcsolatban, ha nyáron át nyers takarmányt óhajtunk, kukoriczát is vetünk a hónap vége felé. Kunok hasinál minden gazda belá-taodja és ezután tenni el nem uttilnszija, inert axáltal marháinak jó erőban maradását, éa a tehenek jél tojoléaét biztoaitja. — A hónap végével a gazdagabb, srtril vetéseket sarlóval iliegritkiljiik, hogy annál vígabban nőjjonek és fejlődjenek-, egymást el ne nyomják. A komlót fel töltögetjük és uj karókkal látjuk el.
— A mi a réteket illeti, azokat még most mindig öntöztetjük viz ráeroszténe által; nron-hiin a hónap végével uz öntözést leiben nzakit-juk és bevárjuk azon időt, midőn u frt annyira megnő, hogy kaszálni lehet. Kz okből most már nom szabad a rétekre bocsátanunk szarvasmarháinkat legeltetés végett, meri exállal a takarmány ban érezzük meg mnjd ax okozott nagy hiányt. — A magtárban a gabonát o hónapban is a rendes időközökben megforgatni cl no feledjük ; or.xnl együtt a magtárt ia szellőztetjük és kitisztítjuk.
Marha tar tárt. Ax anyaknnezákat e hónapban is folyton jó takarmánynyal tartsuk, hogy ki no merüljenek. A csikókat másfél hónapos korukban már lassan-lassan abrakra szőri íjuk. Igen jó nokik a zab éa tinóm gyengo széni>, melyet kisebb, alaerfony vályúkban adunk nekik. — A munkák által terhelt lovakai most szintén jó tápláló takarmánynyal Utrljuk: elegendő azénát éa xabot adván nekik. Meri ha valamely állat, úgy bizonyára a ló az, mely megérdemli éa megszolgálja az oleaégot, nut kap naphosszat. Kitől tehát a szükségest meg uo vonjuk; mert magunk látjuk kárát.
— A teheneket most már ki bocsát haljuk a legelőre, hogy no egyék otthon a drága takarmányt. Kiég a mit reggel, kihajlás előtt éa eslo ntugea/nek. Azonban ily caétbon minden bizonnyal jó logolót,kell választani : mert enni k\'ell a tuhciiekiiiík is, ha akarjuk, hogy jól tejoljeuak- A bikaborjukat kiheroltotjük, üszőkéi pedig zabra fogjuk. — A juhokat e hónapban már fölösleges az akolban tnrtani, hanoin ki ^oll bocsátani a legelőkre; do kieresztéa előtt roggelonkin). száraz takarmányt adunk nekik, hogy mé^óvjuk őket mindennemű bajtól, mi ellenkező esetben nagyon könnyen érhetné őket. A lohorlarlóra reggel és este, most tavas zszal ne ertszszük a birkákat, inert a nedves takarmány tói könnyen felfújhatnák maglikat: — oz pedig veszélyes. A legeltetésnél egyébként fóazabályul kell tokintoni azt, hogy uodvoa legelőre, mlg az kiaaé meg nem szikkad, semmi nemű állatot ne hajtsunk ; ha azoknak vesztét nom akarjuk. Azután ügyeljünk úrra ia, hogy legolőn vagy ahhoz kózol ió kút legyon, hová a marhákat lehesaon délben hajtani; minthogy az italáa elhanyagolása voszélylyul jár mindig.
A kosbirkákat kiheréltetjük, éa a birkák beolláaát olvégozxük. — "A malacoknak árpát adituk éa hó alomról a tiszta Vízről gondoskodunk. Nem tölöalegoa naponkint kitiazlilaui a sertéséit és fris alommal ollálni.
Kortészot. A konyhakertbon inára mull hóuapban beállottak a tavaszi munkák; most tehát csak folytatjuk azokat. Így votüuk e hóuapban borsót, babjít (paszulyt), káposztát, karalábét, kelt, karliell ^Hluiuóukohlj, árti-taókál; a hónap végeleié pedig dinnyét, ugorkát, tököt, aalatát, földi mandulát, retket, czéklát, zellert. A ihelegágyakböl pedig itt ax ideje, kiültessük: a nyári aalatát, korai
káposztátokéit, karalábét, tormát, téli éa uyári hagy mákat,, foghagymát, vöröshagymát atb.
— ila axáray idők járnak, tanácsos a véleményeket és ültelvéuyokel naponkint megöntözni; az öntözés idojél illetőleg most logiukább -ajánlhatók a délelőtti órák; ax esteli önlözéa caak nyáron moudlialó tolj oson biztosnak, a midőn az éjjol beállható hidegtől nom kell félui.
— A melegágyakat szép időkben naponta szellőztetjük ós langyos vízzel imigöntozgotjük. K hóuapban vethetünk boléjök: ugorkát, diuuyél, babot, paprikát, bazsalikomot, méhfiU éa borai-kát. — A apáíga ágiakat mosl lehet azép sikerrel készíteni. Főszempontul veendő, hogy jó talajt éa aok trágyát használjunk ; mert csak igy lcs». képes a spátVa gyorsan fejlődni, orő-aodni és vastag azárakat toromuir, |>edig ez a fóuzél. A régibb " spárga-ágyakban termelt spárgát most már leláit móléiul; moly uagyou ogéazaégea, éa koljomoa vértiazliló eledel, a mellett, hogy drága. — Szintén\'lontoa a diny-nye teriuoazléso is. Adinnyepalántát Inugyoa vix-xeltöbbszörinogöntóxzUk. A melegágyban növult dinnyu-iudákat ^gyümölcaro- horéltotjük. A dinuyoíéaxekhoz kívántató fóldvogyületol éa trágyái olkéaziljutc; legjobban és azobbeu tenyész a diniuo, homokkal- vogyitelt iszapos éa márgáa földben; molyoi még ló-, galamb-, tyúk és egyéb madarak azeazes trágyáival javítunk. Megjegyzendő, hogy éretlen trágyát íiaaxnálui nem szabad. A hónap végével aztán a gödrökol ax említett vegyülettel megtöltjük éa újhold előtt három nappal a palántákat (rásxákat) czeu léaxkekbo ültetjük ol. Egy l\'éaxokbo osak ogy fajú magot llltoaaünk (ha
vagy több azuiuet is), mert kUlöubeo
könnyen olfajxik. Födök ró 1 természetesen el-feled kőzni nom szabad, ha szép tormést akarunk nyerni.
.0 y U in öloaésxo t. A faültetést, ha még most sem végeztük volna ol, sietünk o hó, elején befejezni. Az ültetésnél u fák gyökereit jól boiazap.djuk, ágait pedig, úgyssintén fölós-logoa gyökereiI, éles késsel lenyessük. — Az oltást és párosiláat o hónapban folytatjuk és hevégexxük; do mindig n legnagyobb Ügye-lemmel. A térmékptljO), dús hajlású liatal iák ■ ágait lenyessük, úgyszintén IniiieN\'ljük « száraz ágakat is. A heruyótojáat, és horuyókal most teljea erővel pusalitjiik, hogy az Ián -fáink leveleit le no egyék. — Még moat párosíthatjuk azon fáeskákal is, melyeken a tavalyi axemzés nem sikerült. — A mag- éa fniskolalöldjét folkapáljuk és mindcuncmil gyomtól ós gaztól kitisztítjuk ; — száraz időhun pedig többazör -megöntözzük, ha lehet tó-, oaő- vagy egyéb "lUbrft vizzol; hogy a kikelő magvak csirái annál jobban hajlsauak. A fák koriilotél kissé felkapáljuk és trágyalével megöntözzük; később, különösen erős, szép hajtású Iáknál, a kútvíz is jő szolgálatot tesz.
Szöllóazot. A nyitást éa homlitást o hónapban befejezzük; úgyszintén elvégezzük a hó közepéig a sima és gyökeres vcazszók ültetését is; inort aztán már elkéaünk volök ! Kzzel egy időben, vagy a hónap vége felé megkezdjük a szőlők első kapálását, a mikor a szölóvesszőkut is felkötözgetjük. Az új ülteté-sokét tartós szárazság idején igen tanácaos többször megöntözni, inert egyébként nohezeu indulnak meg; vagy végképen elszáradunk a vesszők. A szőlő úgy terem szépen, ha folyton a nap éri; azért a nagy árnyékot okozó fákat vágjuk ki belőle, ha nagyon túlságosan tele van ilyenekkel ültetve. A baiacxkfákat még legjobban meglehet törni a szőlőben, niert nem adnak nagy árnyékot; "do ogyátal4n más fákkal boültotni a szólót épen nom ajánlatos. — A borok lassankint ismét lorrásba jönnek; azért a dugókat kissé kiomo^ük a hordóhői; éa csak a lyukra tcszszük rá. — A luirüs után azonban, mihelyt a hordókat feltöltögi ijűk, a -dugókat is erősen beleverjük, hogy a bor inog no romoljuk. Tanáesos a bordókat ez alkalommal letisztogatni; mert különösen nedyes piu-czéhcii, könnyen megromlik a hordó éa velő a bor.
Méhészet. A röplyukak a kasokon, 0 ha még nincs elég eleségük a méhekuck a szabadban, szűkre csináljuk, hogy a rablóméhek bo no törhessenek. Azou kasokból, melyek mull évbou nom rajzottak, és fölöalegoa mézzel bírnak, annyi mézet veszünk ki, hogy még maradjon bennük 15—}*0 Iont a kas éa költée számára. A kiszedett méz helyébo, igen jó, ha üres lópekot teszünk: mert igy auuái gyoraabbau megtelik a kaa riiezzel.
111 r u k.
_ Jelen számunk a második évnegyedet kezdi meg, tisztelettel felkérjük mindazokat, kik költséges kiállítású tizenegy évfolyamú s lehető elenken szerkesztett lapunkat pártolni készkednek, az előfizetések mielőbbi megtételére. Eiöflzotési ár lapunk homlokán olvasható.
— Amloí\'ka Gyula kir. jarAaljird ur őrtoMt bonutlukut, hogy legkuvijabliij híiic. ■xáudúkáüaii kójmiuKíjuJültUI folldpni, iiuha a wur(í<ii valttMlit-kuriilut .Kainoa kiiíaúgo ól liailulii iiil\'jj bizalmival. írja tübbi kbit: Te-kiütve a partok óiua tutáját, — UE0I1 m.\'ggj-f-aödAibou vagyok, liogy joloii azoróuy ltolyxo-toliibon jobb Biolgálatot loazok a kiizón.c^ órdokéookjiiiintlia ax osolbou ií,\'ugy vi.jálykodo parlaliiunt Ugja lobotnók, Bat. ö.úlMin jolloiuiik o uorok Aodorka ur baaatias dríolinüt B iioupolgári tuvtikonyaégdt.
— AKhiluix. Szombaton, április 8-ikin korUI Bzinro lóuya kiál itls tüuemónyoB Ul-váiiyowág- c« tuloiuolt bulyárakkal: i\'AOUT, nagy oporouo. Vo|t alkalmunk oz ugy zo udjobou igon kuitvoB, mint igtu\' inulatutó opo-rotlo^t l&lbatui; tia igen örvoinlüuk rajta, hogy , iliklóay ur ia loivonú ropurloirjába, mi\'által t. közOoBÍgUnknok alkalma 1„„ „gj. „jabt liatiB-<ia élvozotdúa oporottot láthatni,
.— JÍIH\'HÍ vagy JJorB Ldazlí homoop. orvoa, gyilkoBBagi morónylotóríl a óngyilk.oBBá-rfl annyit írlak a lapik, aligfeyljzlllk olvijui, nokiliik IB jutott ogy kia azomoru hozjáazí láai jogunk, amoimyibon az illoW nagy kaniitti Bílllotáaü a Igazi novo Ndtliig Fordilland.
— A kulonal liatárörvidíkok togna;), npr. 3-án, azunlok mog, a loljoaon hatályba lapolt a közigazgatási törvény.
— i\'uZHfuán j.ivú hót olojiiu nagy ir tokozlot Iobz ltogovila miniatori tunácaoa olndk-loto alatt a nagy alföldi v.lBUlllgybon, malylioz jüvö azáinunkban hozziUwlliink.
— lVliyéllt/mikt tárgyalási torom. A nagy-kauizBui. kir. lörvonyazökuok f. ávi »pr. Von tartandó hüufouyiu osztályú llyilváuoa ülrádn köi\'otkozíj vádlottak llgyoi lárgyallat-nak : Mato IjUzlo gyujlogatáa!, Éri Jiizaol Af Va« t\'oroiioz útonállási óa súlyos tosti sirtési. Horvát Forouoz tolvajsigi ügyök. \'
— CaehQery Antal SrszágRyUlósI ktt • votUnkot valószintlíog körünkben lesz szerencsénk Üdvözölhetni, ugyanis a nagy-kanizsai koreskcdolmi- ós iparbank elnöko lóvén, a május f>-én tartandó közgylllcsro küldöttségileg liivja 111 og.
— SebenHf/\' Alajos a Csorna-promontroi szorzót egyik tagja, o hó 1-én tartá Keszthelyen legelső miséjét. A szurlarUlst a nevezett nagybátyja tiobossy Kálmán tartá i\'ónyoa sogódlot mollolt.
— HO év különbsógot tesz három botfl. Mozriczky Péter ur halásziltiigyi czikkénok liunnudik Honiban század óla holyutt f ól-század ériomlő. Az iró\'73 óvos lován, százados tapasztalást ha nom is bár, do. tanulmányt jolozhet.
— %á{JV(ibl országgyűlés junius lö-ro vau ösazohivn.
— N<WU rtoi\'njáték. Apr, 2-án kihúzott Jiitelsorajegyok sorozata: 2;\'). 417. 67ü. 1(X>5. 1284, UW>. -1Ü7Ü. 17;»S. 1807. 1071. 2281. 2ü78i 2f)10. 3210. 4130. Ugyunozon nap kihúzott Kudolfsorajógy sorozata: 181). 373.399. 603. 711. 723. 820. 067. 1249. 1382. lo5U. 1070. 1749. 1810. 1908. 2057. 2219. 2423. 2408. 2Ú83. 2808. 3090. 3448. 3579. 3030. 37ul. 3912. lla ozon seriesok h\'özői t. ülőiize-tóink birtokában vannak,további tudakozódást akár általunk, mint a nagy-kanizsai kercsko-deliui- s iparbank hivatalos lapiánál, akár közvetlen a banknál eszközölhetnek.
— W)\'o jáí\'t, hogy a zalamogyoi általános laniió-egylot Nagy-Kanizsán s vidékén lövő\'választmányi tagjai „hangvorsonyt" rendeznek Ji. Eötvös-szobor költségeinek fedezésére; ujabban csak annyit hallottunk, hogy a nyári szUnidényben akarják adni. l\'edig jobb mielőbb; a soproni tanitó egylet már mult hó *;>-én rendezett, s tiszta jövedelme 137 írt volt.
— ICsxteryomból értesittotUnk, hogy ott m. hó 28-áu, esli háromnegyed kilenoz órakor, délnyugatról északkeletre vonuló orőa földrengést lökés rettegtető meg a lakosságot. Komáromban néhány ház megsérült.
— Kérjilk t. előlizc tői nket, ha valakinoka lapunk mult övi 49-dik éti f. évi 4-dik száma megvan s nem használja, szíveskedjék beküldeni, készséggül visszaváltjuk.
— AllutklAxáa. Többször felszólaltunk már az iitczáinkou látható állatkínzások ellen, nagypénteken és nagyszombaton közbotrány volt látni, a mint a meglehetős jó uton is roppant terhök alatt görnyedezve megállottak a« igás lovak s brutális jUtlegoléssol nógattáttak a tdher húzására. 8 e szívtelen ember valami Mechiior nevfl, ki gyenge • roszul élelmezett két kis ló után is 50 - 00 mázsa terhet rakat kocsijára. Fölhívjuk az illőtök figyolmét o közbotrány orvoslásra.
— Polgári Iskola. A „Zalai Tankös-löny\'-ben olvassuk: Nagy-K*üiz«a-városm. hó 20-án tartott közgyűlésén, a tanfelügyeljJ réss-vötével egy teljes polgári iskola felállítása ismételve elhatároztatott. K tárgyban a taufel-ügyelő részéről a felterjesztés ai illető minis-toriumhoz azonnal meg fog tétetni. Ezen gyűlés alkalmával Csöngőry Antal, r.alamugyol or.v/aggyUlési képviselő urnnk azon előzékeny, nagybecsű gondoskodásaért, moly szerint a nagy-kanizsai tauintézotek szaporítását s ez által a város s közvetve a mogye szollemi elő-haladását oszközölni mindig kész volt,sex ügyben kiváló sikerről fáradozott: méltó köszönet szavaztatott.
— riaglum. A ,Zala-Somogyi Közlöny* szerkesztőségében a vidéki lapok közt véletlenül kozombo akadt az ,Ung* czimfl lap s mint tanügyi dolgokkal loglalkozó egyén figyelemmel kozdtom\\)lvásni abbau egy „Tau-. ügy" orimü czikkot. A tanügyi czikknok már első soraiban meglopetvo ismortom reá a Meny-II)oy József által irt „Novólás- és Tauitástan" cziinft könyvének ogyik pontjára; mind a niellott nem bizván teljesen emlékező tohotsé gom kövotkoztetósónok helyességében, a no-vezott czikkot ^összo hasonlítottam Monnyoy neveléstanának illető helyével s ekkor csakugyan moggyőződtom, hogy az .Ung" f. i. 13. teduidnak „Tanügy" ctimü t „Fiicher Fercucz fan/. toUnok" tíltyl aláirt czikke izórol izóra, belliről bellire Menny ey Neveléstanának 1 kii tétéből, a 28, 2<), 80 4$ 31 lapról van kiirva. Ennélfogva sajnálattal bár, da "z irói becsű-lototérzés érdekébon kénytelon vagyok figyelmeztetni az .IJng* szerkesztőségét, legyen szi-
, vos jövőLon a minden irói Bzeméreinérzetről oz-utlal megfeledkezett Fischer Ferencz .tan toll-nok* urtol,ha mé^csikkekkel akar kod voski dni, mugkérdpzni, hogy azt honuan irta ki ? s igy forrás legalább megnoyozhotő logyen. Nehogy ez ember máskor is a jég?o vigyo, a miről ogyébiránt a szerkesztő ur nom tehot. ■ Uy.
— Utbxal b itrány. Nagypéntok napján délelőtt —. mint finnop és va»árnapokou — nagy néptömeg időzött főutezánk városház előtti rtWzén külöubfölékről beszélgetve. — A néptömeg "között egy vidéki fuvaros szabatos-san nem .hajthatva, egy útmollotti czövokbo megakadt; ezen vigyázatlanságáért városi hajdúink által letartóztatandó lévén, mégis a ciövokről kiszabadulva, szabadulási szán-dókból lovait továbUjorkoutotto 5 de volt is ám urro egy pagysv.erü utozui oxooutió,
Uívly egy lojjjreuuutluuo.bb laluUu ««u fordul-
hat elő, s moly fölött 2—3 száz városi lakós-polgár botránykozábát nyilvánította: ugyanis az idogon fuvarost városi hajdúink egyike a kocsiból hajánál fogva lerántotta, s mindon jobb egyéni érzést, illedelmet, egyéni biztosságot, rondot s törvényt sértő módon botjával annak fojéro több ütést ojtott. Több polgártársam ohajtáaút tolmácsolom, midőn ozon fegyo-lom nélküli városi hajdúink rendollonos kihágásait nyilvánosság oló hozom, s éppon jelenleg várva^ az uj érdomep városi képviselőtestület által njtendő városi tisztújítót azon óhajunknak adunk kifejozóst: vajha a képviselő-testület egy oly városi kapitányságot létosftlmtno — választhatna, moly röviden szólva hivatásának 111 og f01 oín i kópos lenne, hogy városi közönségünk ily féle botránkoztató, rend- s törvényollonos féketlen kihágásokkal továbbra is találkozni 110 kény-tolenitle.-isók. Heküldotott helyből. (Ugy halljuk, a lovakat l]^tó vidéki ostorával a hajdúra is rávágott, moly szinte érzékeny büntetés alá voendő volna. Szerk.)
— Szép megtlHxteltcté*. A .Zöldfa* vendéglőbon vasárnap esto (Húsvét első napján) egy távirdatiszt bizonyos uri ember mellett akart helyet foglalui, vacsoráját elköltendő. Az Illető uraság lenézólog tekintett az állam hivatalnokra és egy sarokra mutatva, mondá: .Az Apparai-Knechteknok amott van helyük!" —. Ajstl mondják, tréfa volt. — lla tréfa, ugy igen Vastag; ha való, ugy sajnáljuk, hogy senki soui vonja kérdőről
— JtörUl hirek* Ilalfvig Józsof német színtársulata Szombathelyen apr. 1-én kezdette meg előadásait. — Uruno Tamás sz.-Ferenez-rondft szerzetes, jeles hazafi Csikvárott meghalt. — MannstSerger színigazgató 20 aranyat tűzött ki egy vígjátéki-pályázatra. — 27 táv-irász-jolöltnő távirdai kezelőnőuok neveztetett ki. — Slrauss János udvari bálzono igazgató Amerikába megy hang verseny ózni — A czi-gányok ouropai nagygyűlése Canst-idtban(Wür-loinborg) volt, czigáuykirálynak ogy 98 éves német vajdát választottak. -- Napoloon new-yorki birtokát 4,200.000 frankért eladta. — Pinel orvos állítja,hogy a^lefejezott ember még ogy óráig él. — Jáva szigetén 1870-ben 2795 ember halt meg erőszakos halállal. — A királyi istállóban Budán 18 hátas- és 48 hintóló van. — A képző mflvészoit társulat apr. 7-én tartja kózgyüliuét. — A katli. templomi ünnepélyek katonai diszéhez ezentúl csak kath. katonákat rendelnek ki. — A herczegprimás betegsége aggasztó fordulatot vett.
Színház.
— (M.) Vígra uisgJrtUV asl, a mit annyira óhajtottunk. 8sln4*(«ink vaunak! — Miul mAr lapunkban ISbbunr li cmWuttak Mikló«v U/uls, s picii nlnhái igaiKilája dráma-, oper«U*-, Tlgjátik-éi nípiilnmfi UraulaUval kOrdnkba írkeiett « m. U<$ 8l-ín jótikony mélu (« tO«ollA-»gyl«t javára) sir.-adiaival keid* meg mflkOdínít.
Legvlűb\'b a „Bxigotvári vírtanuk4 eliS íelvo-Dásában mutntA bu dráma iieinílyetínnk klválíbb tagjait. Mit mondjunk a darabról ? Jókki i\'r«, alkotott c« Hat mindig! K darabjában i« a megvcaitegtllietlcn, liatáját mind báláiig hWeu ret« Zrínyiben * dőrék honfit állitjs/etönkbo, kinek nem kuli bibor-paláit, uein kit omág.ciimere, meg-eUgtiik a» egytterfi .honfi" nírvrl Nem akarónk hitolfgni, de ki keli jelentenünk,\'hogy Miklóty ur iiorepít AtirU-tte, tanulmányoxta ■ ép ott, hol a renegát Által ajánlott ciim«Vet viitiautailtja, a aid teljei értein.áben nagy volt, mert alkotott ét ha. tott a kUiöuségro — Oeriífy (8ell«i, renogat) luog. oldotta «ierxpét — I.énArdué (Alma) valóban hSauo volt, egéaa valóján IáUxott, hogy átérti a mit mond, « több ji-lvuetébou jól eltalálta a hangot; do engedjo meg nokllok ait a »iorény mcgjegyiéd, inimerint páricor ép ott, hol Ivgkovéabé kellett volna a* éráét ét (xenvodily hangján mólul, a helyott hogy elfojtotta volna, a legnagyobb fokig emolte é( viaiont. — Kaiul nem akarunk érdemeiből temmlt levonni, lilát jutalmát — a ktWtlnaég véleményét éa eliinio-réaét — kivívta magának akkor, midőn aiflnni nem akaró tapsviharban kellő távomia a atinpadról.
Kit követto „Hiép Oalathea* oporetto ogy fol. vouáaban Houpéotól. Sokkal Jobban ItmerjUk 0 vig mythologial operetto-t, temhogy bírálni kellene. — Káldyné (Oalathea) mindvégig naiv maradt, hangja inegnyotS éa iikolAiott, mit eléggé biionyltauak ai octavokuni m.-réat ugráial. — Legjobban aikerUlt kettői dala DékAny ltoiával, (Qanymed) ki magán dalában nomedik énekelt, do játaiott is. — Jól aike-rlllt a négyet atinte, hol Kápolnay (Pygmalion) hang-terje "taégénok éa ni a felottl rendelkeihotéíéilok atép blionyltványát adta. — Holymoaynak (Hydaa) legnagyobb érdomo aa, bogy alakltáaában nem tultott, pedig nagy réaio átoknak, kik e uiBmoeirnáal játai-atak, e hibák hínárjába aioktak nyakig nainl.
Végül .Már alatik* francaia vígjáték egy f-1-vonáaban. K dnrabuak lt — mliit mindért frauoiia vígjátéknak főfeladata a néiőaégot róaaaailnll ko Ívben tartani, mlt\'olyan atcinély«*ítökkol, mint Keron-ctl (Chaponier) Fohéryáiy (Jótaaf, inaa) éa Láng Irma (aeorgetto, itobaleány) mindig elérhetni. — Kngedje mog azonban I.áng Irma k. a., hogy toiletto-jo Inkább, taloul hölgyé, mint tiobactieiuaé. — Xt igai, hogy Oioat dolgot ád fellimornl, ha váljon 8 nagyaágával van aioioneaénk beatélhotnl, vagy a atobaleánybyal, do aió>t legalább n atlnpadon maradjunk a régiek.
Általában a legnagyobb megolégodéaOnket fe-jöttük ki, ■ reméljük, hogy ktttbntégüuk it méltó pártfogiiahan fogja réatoaiteui Miklóay ural Aj sfln-tártulatát.
— (».) tlétfJIn, apr; 1-én .Qorotstelnl nagy-berctegnő" hoiaiott .ainre. Káldiné DékAuy Terét attaony atép tanulmAnjrAnak atép jelét adA, midőn - at Bíishangtáa nélküli leuekiiéretet hangja a iakolá-l»tUága bittos tudatában reiidioutaaitá, t ugyatólva, 8 vetőié. StabAtoa játéka, válatitékol OltOieto kiváló i figyelmet ébroaitott. Uékány Kóta kedvoa jelouaég, í (.Vauda, a pórloánjruak) kiiiá pirl»i»bbn»k
kellett volna lenni, tíolymoay lg«n jól alakit, kitűnő tehetaégro mutat Uumbunt atemélyeailéae- a a-aiin-padi otthouoaaág joletéae. KŐmlvoa (l\'urk bárói jó kedélyben tartotta a nagyitánj" kötllnaégol, eredeti aUk a iwerqpkOrét hatáaoaaá tudja teuni élénkaége, éi folytonoa mimikái alakitáaaival. Keronriy llgyoa ügyetion hereteg volt, Kápolnay igyeketell Frítr. a»o-repét vontóvá tenni: általában válaaitékoa nltöiék, ateroptudás a Aaaiovágó elSadái jellcmtik o jól reu-deiett láraulatot, a a kötönaég kiváló párlfogáaát, méltánylását valóban megéulomlik. KülOnUaen figyol-mciteljllk a vidéki kllaüntéget, hogy o» élveiotea elő.-i.látokat ne mulaaxiták el.
- (Oy.) Kedden, apr. 2-án adatolt a „CtájnO etinift aiinmfi b fulvonáaban. Irta Horibe, ford.-llu\' at.ír Imro. K darabban Nagy l\'étor ctár féktelen in-dulntoakodásit, gyanakvó aienvcdélyéaaégét, saáTuok nnfejUiégét, híven éa erotoljeaen jellemette Uárdonyl. Kuniekult a jellemfoitéabon, Lénárdué Katalin ctáriiü tieinélyeait8jo, nt at ogykodvfiaég, melylycl a ctár gyanakvó dühnngéaeit fogadta, at a hidegaég, inoly lyel at Indulatot férj an\\r<í tokintelét kiállta a i.éto k\'íiünaéget bámulatra ragn<lta, a fin atenvodéaea ki-ttréaek, melyek egy aicrelmo* nőt jellemesnek, at at Omuegtag.vlát, m-ly egy férjei nőt a gyltlllt köte-le«aégro intenek játékában mind ki volt lojotve, l.é-n.-irdnéi \'il elmondhatjuk, hogy a logatobb drniuai te; heUégek ogyiko. ftrtéatcl játaiotUk továbbá Láng Irma é» lierőli. Olga atoinélyetitöjo a ttlnpadon ke.l-vca jeleiiaég volt a leginkább kimagaauli aión jelenetben, midőn Olga \'\'at általa forrón aicrot. tl térje hódolatát női méltóaágáuik, mogaértott fájdalmának egéat femégével Atouual ^aataultailj.t, mihelyt meg-g/Stődik arról, hogy at a férj, Sapieha gróf (Oprőti) a ctáiné kedvetv, a őt eaak kényaterültaégből a ctár (Oárdonyi) határolóit parancsa folytán letlo nejévé.
KOtönaég atép aiámmal volt jeleu, ámbár több la lehetett volna.
Történet* naptár.
Aprll 1. 1812. szül-,tett l\'ronay Gábor br. honismertető magyar iró (Beszterczebá nyán)/— 1848. br. Eötvös l\'estro érkezik.
2. 1849.. Hatvani hircs diadal Konzol bűvészi Özt.-Tamást. l6ó7. Meghull III Kerdinnnd életének 49 ik évóben.
3. 1849. Hg. WiudisohgrKtz Uüdöllőn. — 1Ü90. Meghalt Lipót legnagyobb hudvezéie: hg. Lotringi Karoly s el . tői fogva II Szulejmau s XIV. L.,jos nem léitek Ausztria hatalmától. — 1712. Károly király országgyűlést hirdetett l\'osonyba.
4- 1849. Tapio-bicskci csata, f). 179Ó. Hékokötés a franczia köztársaság és l\'oroszors/.ág közt. <£ 14yp. Mátyás király kulála Héc.ibon. —\' 1849. Nevezetes csatiinyorések. Az első Isoszegnél, a második a parlamentben Madarász ellen.
Szerkesztői üzenet.
176. V. Bopron. A 1Ü. példáuy stopnál postára adatott. Akit levél u a g y nevetéat idéiett elő.
176. M. M. Daruvár. Jövő stámuukban ató lünk hottá.
177. flt. H. Zala-Kgeraieg. Vártunk, de hiába I a csomagot e héten küldjük.
17H O Zala- Kger\'ateg. At aaitalodon fel dott iv tiivoa mcgkllldéaét kéreti at illető.
179. A .Magyar politika\',\' és a ,.Koruok\'\' t. aierkeattőaégeinek ativet. üdvöilettel megindítottuk * -oerapéldányt.
160. II. I. Jövő atámra maradt.
Üzlet.
Piacii ár.
Nagy-Kanltta, 1872. évi apr. 3-lk napján. Huta M.\'t-8\'. font. G Irt 20 kr. 85— 80 font l! frt 40 kr. 87—88 Iont — frt — kr. Kon 78-7VJ font a frt GO kr. 79—80 font 3 frt «55 kr 81 font - fy^- kr. Árpa teifőtéare 70—71 font 3 frt 30 kr 71-72 font - Irt — kr. Árpa kötöutégei öö—tiU font 3 frt 10 kr. l»7—Ü8 font frt.—kr.Kukoricta 4 frt 20 kr., frt — kr. Kuko-rlcta olaat (calnquantlii) — Irt kr. Zab 46 — 47 foul 2 frt — kr. 47 - 48 font frt — kr. l\'obanka 6U-IÍ8 fut. 3 frt 30 kr. 08—70 font ftt — kr. Hab Miér 6 frt — kr. bab tarka kr. Kenyérliait kötönaégea U frt 60 Ur. tluom — frt — ütomlellatt 11 írt — kr l^lugliait kötönaégot 12 frt. 60 duoiu — frt — kr. Királyliatt kötönaégea 14 frt 60 kr. finom — frt - kr. Kom-láug kötöuaégot — frt — kr. finom — frt — ki. Marha-Ima fontja 2S kr. llorju-hua fontja Hü kr. *«.-tét-hut fontja 3ü kr. Juli-hűt foutja — ki. Kt.i lona foutja 3ü kr. A*lr foutja 50 kr. Ctibn párja — fri kr. — frt. Kácaa — kr. l.ud sovány frt —
- frt — kr. l.ud hltott frt - kr , frt - kr. l\'ujka frt — kr. Tyúk tojás 10 db 26 kr. Burgonya méioje 1 frt 70 kr. frt — kr. Kgy niátaa aténa 1 frt
70 kr. — kr. — Kgy kéve tiup 1Ü--kr.
ftialma mátaája 1 frt — kr. Ujbor vidékllukbeli akójn 7 frt 6 Ur. Ó-bor vidékünkbell akója <j frt • frt — kr. Itükkfa öle — frt
— (r. I.) Keaitholy, április 3. A váloai tanács jegytőkoiiyvéböl kiirt gabnaárak : lluta 6.70- 6.60 kr. lton 3-70 - 3.60 kr. Árpa 3 frt. 2.80 kr. /.ab 2.10 1 frt VO kr. Kukeriota 3.75-3.00 kr. Tlltif t kömény 17 frt. Stúua mátaája 1.80 kr. lluiasialma l frt. Árpa- ét aabatalma 1,10 kr. Időjárát i cső*.
— (V. 1..) Hioinbatholy, apriiia 2. lluta 6 frt. 6 frt. Kon. 3 frt 70-3\'l kr. Árpa. 3 frt, 2.frt 80 kr.
— frt — kr. Zab. 1 frt 80—70 kr Kukoriota 3 frt. 70 kr,
— (St.) Htéke.ifnjérvár. mároiius 20. lluta 6.00 6.40—. - kr. Kétaxerea 3.70, 3.80—3.90 Rom 3.20. 3.30—3.40. Árpa 2.60, 2.00—1.70. Zab 1.76, 1.80 —1.90. Kukoriota 3.70.
— (I*. 1.) l\'éct. marct. 24 lluta 6 frt. 00 ö frt. — kr. kétatorea 4.80 kr. —0 frt. Best, 4.40-30 kr. — Árpa, 3 frt, - 2.90 kr. Zab 2 -1 frt 90 kr. Kuk-rieia 4 frt —""|kr. 3 frt 80 kr, Hajdina, 2 frt. 60 kr. Síéna 1-80 kr. Ssalma 90 kr.
Érték és váltó folyam apr. 4.
f)% motaliques 64.70; 6•/, nemz. kölcsöo 70.45; 1805-ki álladalmi kölcsöu 1(12.26; bank részvények 838; hitelintézoti részvények 34I.ÍH) London 1 lO.lf) ezilst ágió 108.—; arany tla rabja 5.20; —20 frankos arany 8.81 Vto - kr-
Sorshúzás.
H u d a, marctiu* 30-án kihuxstoll 2, 62, 36, ül, 16,
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
üvryirttór.\'J
Kemeto Oéta letenysi ügyvéd nr által a ,Za-la-SoiiKigyi K\'itlóny" 21. aiámábau Síigethy Lajot atolgaliiió ur ellou k<lnét«tt viixoiiválattuak néhány kitételéio aaját tapaaitaláaom a ebből merített blitoi tudoaiáaom alapjau, liwatva értem magamat at igát-.ág érdekében a kOvo\'.koxő megjegytéioket tenni :
- - érintetlenül hagyva uton rétiéit, melyek mint ateuiélyoakedéaek caak a nevetett t. uri ogyéuek költi uliuié/.és tárgyát képothelik.
A b) alatti „példabeatéddé váltlianyagaág\' kifejő téa nom állhat meg, « kénytelen vagyok kijelenteni, tiogy otikkiró ur, ha meggondolja: ii|ittorint a volt leteuyei atolgablróaáguak évenkiut 0000 dgyitáma éi ketett be, bitonyára nem fogja.att állítani, hogy ő 8tigothy iiolgablró ur helytetében a 0000 Ugy-atáuinak megtudott voloa felelni, —- at nom I* kívánható ; do iamerve a tehjUégoket, kétlem, hogy tudott o volna annyira ia menüi, miul Síigetb\'y, ttol-gabiré ur
A b) pont alatti paatuat, miután aa vagyoni állapotról ttól, .nem ériutem, de éu, mlut osikklró urnák jóakaró embertáras, ativemből óhajtóm, hogy míliamaiább Halgetliy úrral haionló vagyonnal ren-delkették. .*
A cilkk d) alatti pontjában foglalt paiaut, mintha Saigetby. l.ajoa atolgsbiróí aapiráuaága a vi-oék túlnyomó többaégéuek nom tetaiett — ,att egy tölib atát tagból álló vidékbeli értekeilel tanuaitá"
— nem hti, mert én it tiereuoaét levén a biv«tkoiott értekoiloteu jelon lenni, síért arra táját tapantalá-biiiii után kiju\'enthotem, hogy bit ott nem volt jelen még egy ttát egyén lem, a átok it ctupáu Loteuyo, Kgyndllta, lléci éa Ueoaehely atou lakotai Voltak ua>(yohbréatheu, a kik még követválaaitáa> atava-n.ilUl aoiu bírnak; a eként leatáinilva a jelenvoltak k-itől néhányát, — koránt aiucaenek hivatva arrs, hogy Ston nagy vidék ériületét ők tolmácsolják ; — egyébiránt e hivjtkoiott értekeilot által (elvett jegy tőnöiiyv taiiuailása sierint uton értokoilot által ia ki lett jolelvo aiolgnbicájuknak. 8 ha feltéve : — hogy a 17000 lélekből álló vidékbei) találkoaott it néliány, a ki\'Stigethy atolgablró ur aapiránaigát nem aioiotte, kéidom : vau-e egy biró a világon, ki-n«k no legyen ellensége?
Végül at általánot .Igataág érdekében nagyou kívánatos volija, ha calkklró ur at •) pont alatt Arin-tuti áilitáaaí valóiágát bspróbálva bemutatná a kO-töntégnek, mlaaerint Hiígethy ur által hasanált nom igát kifeje\'ét jogtalan haaináltatott ellene.
ZAKÁLY ÜYUtA, ügyvéd.
Azon koitócHÖI, moly olyan sok orvosé* az azzal elért szerencsés gyógysiker által ajánl-tátik: az
altesti szakadások
(tnlcrti\'ibk-UrOchc.)
ellen, .ScIiWiijcxbnii, llcrinnuban Murzeu-i||t(i<r (aollllib készíti; s az nála és az alólirt raktárban kapható. 10 kenőcs egyátalábau nom tartalmaz sominitélo ártalmas alkrészeket; s legtöbb esetbon a szakadását teljesen meggyógyítja. — Ara csuporban: 3 frt 20 kr. o. é. bajor pénzbou.
Kuktár: l\'t\'Hteit, t\'omingyi. F. gyógy Bzortdrábiiu. j
PRÁGER LIPÓT,
oklevelet éi hites Ügynök NAGY-KANIZSÁN,
niiiulkotik mindeiifúle bitiimányoknak teljeaitésére, gnbona,\' bor, gyapjú, földbirtokok éi erdők eladdta ét mcgvéteUre. gy I.akik i Sörháiutota, saját hátában, 608. »t. "Ml
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és teUetetlenaéffet
hasonatenvi gyógymód ateriut gyógyít dr. Erast 1., l\'eaton, bálványutct* 0. aa. 2. e«n. 16. ajtó.
Kondelési idő délután 2—0 áráig.
R betegaégek gyakran, hogy atonuall eredmény éreasík ol \'— könnyein,(Ion nagy adag jód vagy kénotővol koieltcluok. At igy gyó gynltak asonban a logboitaa.tóbb utőbajoktól támádtatnak még annyira, hogy a könnyelmű gyógyketoléa miatt kélő vénaégllkig ateuved nek. Ily veatélyok ellen menedéket nyújt a ha-tonatenvl gyógymód, mert ncmcSak n legrégibb bajoktat meggyógyítja, do b«t4ai<^oly jótékony, bogy utóbajoktól félni nem luhet. At életrend mellette oly ogyateiR, hogy miudenkltöl megtartható.
PV 1,/vílíleg la entköiölletik rendelét.
•) £ rovat alatt köslUtUkírt (ololgssigel
tiM *.
20,000
PatDrlKa-Haupt-Depöt
von Sonnén- und Regenschirmen.
Dör fnor\'tnn \'/•uiprtiéh und Mn»«ini-Verknuf in Seidniioii; den ich iin vorigon .Imiire hullf, voranlaaau mieli, mif <1íp«o>i Artikel raeln llnupt-Augoiinicrk mi rlcbtCT, ilun zuíolgo liin leli nnt i!i»u <-r*tcn Seiilenlsb-rikmi in Veiblndiliig gelréteil, Ilin billíge nini pul"\' St"lTe *ll orlmllon, mi •m-h lienlltzo leli din gnuin WinteraAiann zur vullkoniiiiaii-Mt llurdelluiig d«r UaHr, wndure.h leli gr«aao Vortlioile >owobl im Arboitaloliuo ala ancli ím H»hinnteriatA errungeii balie.
Allo dieao ThatAnelien flllirlon xn dein KtKiill.nl>\'. ilim Uio Waare, gegen dai Vorjalwp "noeli sohöncr. besser und hllllflPr ziim Wrkauf. kuinnit, maii U«»f «ieh dalicf von gnr kelner Conourrenz Inirren, den ■ diireh "len ao Rering gealoltten Nulx.\'U i-i .lédéin din Müülielikvit genom-uien, >nir Coiieuironz CU bieten.
Prof. I.)r. Lnppior
Hcfccslu\'iidezó.sc
\' -
;j nap alatr
iimjggjh>k>\'ít*).mi»\'l«!\'» lm«ych» j folyási. valamint iiAkuril foliérj folyást.4ia miVr idikllolc ík. Kgy j Üveg ára lins/.nAliiti.nla.xil.\'JíHiii 31 Irt 20 kr o. ó. A jiiíii/. Iidvitliji\'se _ j uláii, titok t*u\'UU mállott kapható, j
j Kpi l<»pti(íus prörcsökot
(nehéz Kór)
gyógyít Iwúlilog, sx.:l/,s/or08iin jónak bizony ull gyógyszerről
!( (702, WITT A.-u/it,
•Hírlin, Lind\'-nslransc IN. *)T(íbJ. az.izAt niíggy.gyU.^t már ,
üzijít-ivagyobbitAs.
A nagyérdemű líOzöns^gnek van szorenP^ní \'tisztelettel jeten jelenteni, miszerint tizenhét óv Aila a t. közönség közmogtiló\'gedé.sórc vezeteti
KAKL\'LTOS ŰZLETlíiVIKT
azuliíu is osztatlan tókíjvel, ús a IokjuIiIi M\'f,\'(í\'lpn"ivel fulytntamlom.
Nagyljecsli megrendelőim kUlönds kényelmére, folyó szeptember líd elseje éta,
í>az<la«on Kiszerelt asztalos bútor raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, ós a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható ár fokozatban szolgálhatok.
Midőn n nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanusilott bizalmáén hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, egyszersmind
ASZTALOS BÚTOK KAKTÁKAMAT
kiterjeszteni kérem, biztosítván, ingy nagybecsű megrendelőim elégedését kinyerni fófela\'datul tűztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
ZOTTL GYÖRGY
(IjlM II kiir|iilos ca ns/.talos biitnr-raklilrnnk.
Varazsdl (német) nteza, Babóchay iSchafTaritsch) féle bázban.
Wajdits József
Frllhjahrs-Schirme.
1 HtiloV 1.11. 8lnff ..... kr. 60 1 . anl f.ln.tom Holil.n.toff, vor.ohlf.Inna (.\'.mliuir. ll 1 \'-"I. l.fül, 1 «li
! 1 íí™rfíű,\\í^uít."liuő!l\'°r ll. ilo.\' 3.S; Xiklinyvkindí hi,»l»Uli.n K»K) -K«niiíHn moRjolini™ »ll«ln min-
Grosse Sonnenschirme. du" h\'""k\'" ktinyvkon.k.-.li\'.b™ ki.pt.aiAk:
..........:,. W.S .„Itajta fiuk, vigadjunk!"
• » l- IV-tlik ui, olcsiUia lás. Ara.íiiJ kr.
1 Stílek aus Blöff
] „ gríliita florto
1 „ aua angl. Baiimwolt-Alla« >•\'.
I „ dieurlben géfdller.l .
1 H AI|>areA, imvorwlUll. . ngl. St.i
1 , 8»rt«>, geflltínrl
1 , .iu« fniint l.yoncr KoiilonilolF Karbeli, jo uncli (Irlimir
1 . ili.(„ll.en úrflllli\'il I , Timi Mipirf. (laltímcefi mii uilrr
Oamen Bergsteiy Schirme,
gro>«- S»rtc, mii deli Icdi-riivn liulmii HlUrken. I Stílek .hm Al|.a.-cn Sl.rtT . • . II. l.W>,
. I , B B reieli Onruirt . . .11. 2.10, 2-
Höchste Eloganzü\'
Dai Efeotvollite, Feintte. wis bis jetit crzeunt wurdo, sind die
Frou-Frou-Schirme
nu« frinfttor Beidc uder Atlaa.
1 Stílek, roicli gcpntzt, far"* Krlllijnlir 11 :»•!», t.
I n n \' n » » gronne xortn • \'I. f\'-ftt), I).
I . mit mndornuni Bergsteig.lncko ll. 0.—, C.60
(772 ii-n Glséla-Schlrme.
Das Neueste der Salson 18Ti.
Hehlrine aui dem fniiiiten SeideimlofV. rnieli, goícIniiAokvott und m.odorn
adjiMtirt, gopaart mit hl>eli*t. r Kleg.in/. 1 Stílek KrillijAhr Hchirm .... II. Ü.Wj, 4.—, 1..V)
1 . gromior 8on\'n«n»elilrln ... II. li.fiO, 7.fiO, H.ftO
l>i»nuMi-S(rhiitt<Mi-ScliIrnn\'. (Kn toutOas.)
I StOuk gra««o Sorto. ongl. Woll Atlan, li.il v. <ilau« >v. S.-iil.-n-AH.t« ll. 1.B0
DnniMbo gefllttnrt . . II. 1.80 1 , :«im dem iinvurwUnltielien cnxl. Alp.n\'r.i Sti.tVn . . II. l.\'IO Oeraullie gi-fatlert . . . " . ll. 2 40
I , am foinam nehworon \'Soidonxt\'iff ti\' "1 .\'>0, fi.—, íi.60
Schirme aus feinster roher Seido.
1 PtOek grn«» nlmo (iarniruug ll. 4. -, Í..V>
mit reie.lier Uamirung ....
Herren-Schaiten-Schirme.
1 Stílek f«in Wiill-Atlan . . . •. .
I » ■ ■ gofilttcrt . . ...
1 „ an/i engl, AlpaeeA .......
1 „ , „ „ • gofllltert . ... .
Regenaolilrme.
1 Stílek gi-\\Y»rintielirt Sorté, gro«» II. I.:H) li
1 „ .ati« nnverwilatlicliom «úgl. Ito.\'aliaArntolí, iilmlieli
dmn Sel.lenMoff ......
» feinaler l.ynner Seiilo ll. fij
I, Ü.ftO
ii- J.KII ll. 2.2(1
„Rajta leányok, inulassiink !w
Mulattató kézikönyv. Ára 1 Irt ;\'t<) kr.
! „Rajta p/irók, tfiacxoljfraulf I"
Lngit jabb ma;;var liiin\'zkony v. Ara 1 Irt -10 kr.
„flJilljiik a szísp szól!"
Magj-ar t\'ulk<iazíinM5 (toaR/.t). könyv. Ara 1 Irt fiit kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ára 110 krajiv.ár.
•• OOP
g Einzig in ihror Art in Európa }
q \' int die grOailte, vielac|tig AtiagozL\'ieliiii\'li\'eralt< 0
Slüils. kiiii. HoMVíLscIiel\'abrik S
3 (les E. Fo!;1, 111 Wli\'ii,
2 Nloderlagoű\'
: or .<\'«-•"""\'/■. oc i
J 4U Hauptstrasse LU, | „zum Kiilmzoy fiai*
1| a.
i «7.süíÍÍJs J sí
a-i-h ~ "i "iá "
sii
MM

i s ■ i , ? ~ i5 I 5\'
! 1 \'S i t S \' i ;E i í S \'i S J I í 14 í i " 5 ^ ^.. .tó,\'
l-l-i-- a. vz S\'
ür. ?,?,?. ?,
Mar la hit/ Hauptstrasse
wol.ülio dureli atrciigale Soliilitilt iind nuf jyduin Stílek anrd mit J V > ilitliejieu I\'reia o< bol lliror MMáiiu|iroiluctiiiii (líiiin gu- J i U ^
^ brAcht li.il, ilaa aio dem Kxporlv, , Kugroi- aowio Dolailvurkajife
a von koinnin "lor Aiiproiaandcn llandler Krioicliliarca, Aiiaarrordout
a lieli liiliigea mid lluatea, untot. vollalüC U.araulio biulel uml nncli
0 den I\'roviniun Auf briellicliua Vorlangűti Ílo»U\'lltius«ii pr\'iirfjii zu-0 (u\'iiditi und Niclitpaaai ii l i r"t- «i. dÍHinit. ^ Hugi. Chi/l\'on-llciiKlcii milj Duint n-(\'nt< rriíckeaua t\'cr-
» ndnr úliiic Unlakriigiiii,neli>liiflr^ta|enil odor foimtum ItoekrllAreliviit
m l.einoli (bol briullielier lleitolluug /.u ll. I, mit Sliekoroi-KinaitWuii ll.
-tlíJjll
Il i n3_.Í 8 \'2\'? í 3 \'
jimj
1 , entiafeiiie Sorto .... II. 7.&0, H.60, \'J.íHI j # 1 , felnate S.irto aiik Koidciikopper
1 , non pina ultra Hvidenaloir .engllscher Doppelstolf). {
zwnilHrbig..........ll. II;.», 10.60, 12 — | _
G00- Un fírott-Küuffír m-h alton Itatmtt. •
i\\. Fi
dór ll.ilaiimlniik\' Aiixilgebeii)dAi|/i, 15—H ll. 2 Stílek II. 1.80, 2, 2.Í.O, ;l—.l.öl). Daai ^ KlogAiiteate iiii.I l\'ciktiaclie.itii. [j
H niimhitrv.T*!MHUcrrrnJ l.Uo 0 ll< Ultim ll.iUi|iii iiig:iii/.ug«.\'limi)j 0 /.u ll. 2. ;l, I, i">,ll die Álliirbeíton.. k ."5.00, JI.SO • JI«l>iki-üi/vii, iiüucalor Fn<J> . «5.Ö0 i • por Iftxd ti.
c ti ni a ii n,
Wlen.Praterstrasae X\\Tr. 26
Nyilvános btilorclatlás.:
Köühirrí tétetik, liog.v indiai Ziitlui- ® rfijik)\' Nándor úr ii s s jfi o s Ii ii l o r ii s li n/- Jj Kzore nyilvános árverés utján l\'iilinlmii Nagy-Kanizsa közelében, április 4-iKén délutáni 2 érakor, ell\'off adatni.
___________Az öi\'Okősök.
Jó köíópünomaagu
0T tonyész-kosok
MP ín uc miisriij ű "38]
BADACSONYI SIMA SZŐLŐVESSZŐK 1E. FOGL ^iwi,\'k7\'kT H«llicicraiit, I
uiadatuuk \' _____ ok •
r a <* k h (iHiíiié!
Botr&n, u. IJ. 2;. E5tíor33 ;o3í-.
Háiiieiinlrllinp/\'v oder Un— 2 H ivo FiiMsmirkeu, dm Dud ll fi, 2 M
|o ll. diu íuiuitcn. Jj . IMiinniiilulcr xuni Seluillroi) ¥ /J) Tnilliiliniiilniig ist auzugiiboii) zit ? I. .1, 1 - f» ll.
4.i.iii.b..r»g\' ».U\'1Í ® s
/ni\'ebiní ■ cftrrw H. il. n.,d ^ W
. foliiűrn *ii ll d.iil), a.60, J, ft — t) ll.- 2\' *
« lli rrrii-Vrtiviilen o.lor S<i-> j mu\\Zíi>ii-ii lliitl.st TUt fici- 2
J tonhiiKIcii per Stílek \'Ib kr., II. 1,Lu (|. ;i .. |n |j. ,|ie fcinston. • j
" bi* "•„j si.rrlittin ód. Ilitniltftc/i<T, • i
Itcnuu-riitrr&iMOii zn ll,\' l,!p«i Dt/.d níir d. 0, ií, 7 —ü 11^, in ?
&0,2.&D—:i il. lí \'itM Imitt, frnn- líamaat. ^
• \'iai-lic, odnrmi^.nriavlio Kaijoii. ! I hrlnrii-Thclt-d\'trnlttír ®
U\'.illene (itjttlntllicifs . JuJftlr <\' Tlndiliieb unt * j
•/.\'<.•»»*u ll. 2, a, I, .ni i Soidu tl. ii, 7, • p.mnendiii Senifilen) zu ll. ft, li, ^
dor gcivirkto Űutvr/lO- 10 " ■ í,lr l-\'l\'era.dn- Doppelte. 2 i
- \' - " ..... ao Kllcn lilvblyvH IUUXVHQ, 21
dnaSt. zu II. 7, 8,!\', 10—12 ll. J!
Iliimlyui n-l.iln- ? I
wamt- geblulolit, mu ll lioppel. 4WÍiu iiiigebloiebt xii ll. ,7.fiO, i\'ni,
jlő, 13- li\'ill. \' •
•lli^i- ,, l\'i i\'itc Jtum- ^ || Spit/i\'ii, „I tl.s -10 i\' I^Th \'" IJ\' • I
• Dmmn Nuilit- oder U\'hilei-i 40—42 K|lon vorzftgliclie He- •
® hetoilvu mit laiigcii Áonnelu >u II. W,,./^,,,,.,,,,,/(»„ f, illCr llett- •
« d.:>0, Hlieli go.li.^t tl. 7 i UH. ;„Hael.e íd-r 12 DAirten M.unU n) ll. • !
® yM«i<\'////o.K\'/i,mial,eliioii,l\'or.\'l l, líi, 1Ö.22-2Í II. •
2 eAil, o.lur llnrelieut lf. V; 2.WI-.I II. • 4H cllign bclgiai liu H\'cl.f ll
mitrtliokeroi. \\LclnWUIUl kii II.\' 22, 2&, 30--.li>, jj
ll. Kiiagtfzeielitli.\'l ailiün. \' jj |
60 und öl KIIon unvurul gute
Ituviburger oder IMIilmlrr • j
ll\'etienOJ*mtgo*plniM» und ,, iir. • |
^ vm»i««inin»B iiiizugouaii./ zn ll-iW), 40,50 -IJOII. ® I
S Brieflicii. Bestetlungen ^^^^SZ §
ü 1 ? ... .
t lllÜSli ü\'IlÜlífd
-g as.^^ - = H52E22 2222S22222322
--—...
| « }•
ftfiííl?. 1 J\' l. 4 4 ,
í\'1 S I í ; EHilj üa-8^3 t = J
! 3 5 í i"s J *£ * sE 3 1 - s
•í\'iflJ

§ iiiill-i* ..............
7 ü t s |6t í.í.Ií-jH\'-ísí\'-5
W S ^ \'l - i ^ .IBISJ 3.5.r-iSMEE.


ií \'=.3 3
\'íiS\'II
á i "I & IsSI-í-ll
Slíibi

4. Selfulz gegeu (iiel.t.
Ja.íiu u - lhi iiii n - llcnnlvn, ;lati, zu II. I.:i0,2,ffliiigoseliliiugiii L •_\'.:>", «.iivie Seliwoizorforni, gniií huh\' I* iiiuiou mit Stiukcrcieii /.ii C-1.0O. I.fi, ,„ au.-li .illeríriiiMr. I.
•Sliekn-
K liml I k lillt^f -bla.\'el^f |
Jj 1 Jl
S. ,,■ "3 J c 5,« t". Ití.-fliö.g 1 S rs \'2 2
"8 -v í e-*? i o «
,1-iÜ 3 •3\'8\'S\'í í ■a ^ "ő 2 a
® J>iniun-j\\<vtl{/6 odor Xitrht-
• rOt-se/M aui loiuatoin Harcként zu ® U.-2- fiO.\'aua fr«nzJjiiaeliuiu Ha-
• lut mltfitiokerui ziill.a,.W,3 ^jg. _ (llnlniiinfiiiig iinxiigólinii.)
O rt <0 i.-j
Bustollungon
t,... n.lor I\'..,([....I...,l.ii... mi., (i.rn.iil.. llVuMllhii. ...gu^tmUi, t j p a.
^ llrk-f.. ... ^ ÍU t — I Z | j; fi 3 J 3 j
6.
13
•I -
II.IÍHI KS»ii>«.||<.
Marlahllferstraue 25. .
j: Sl JUatullUckur icr*í. J
......----e»u> „ ,
W<jijji» .liiii.if ki.ul.i, i»(i. iSs Iij^idttukl\'l\'.uiií, oriinawui|,v«u4Í(
i-rstj . B ÉK | . j,Í í-- f.^if "s -üs&á
eissiiiajj-is-iuü
|l|j-|l34líl |tl| |j.|í fl
■ X

XAGY-KAXIZSA, 1872. április %6n.
29-1U: azám.
Tl/.í\'iiouypdlk évfolyam.
Előflieté«i ér :
cgó»* óvrc .... 8 írl. fél évre. . . . t n | nogyod óvro . 2 „ j Egy *xám 10 kr. °
Hirdetések |utányo«n j
NYli/rrKIUJKN

. "J
ücK\'ilíviiil
——
A lup txcllcml réuét ill«-tí\\ kflzlimóuyek a ./rrkfwtóV*, -
..nyugi (órxét • iUetó közlfMüti)\'i;k pétiig a kiadóhoz bérmentve iu-tOxonűók:
NAOY-KASJZ8A Wlisslcihaz.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület- és a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\'- hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

v kori /. 1111 c 8 L & 8 z 1 6
Ugujubb könyve.
„Levelek a szőlőből."
Könyvismertetés. „Lnveltk /»leülöböl\', irt i Ko-rizmics László. I\'eat, 1872.
(Folytatás.)
, Újból Ültetett széleim, a roszabb talajú részokon is, kétszer-háromszor annyi ter-tf mést adnak már eddig is, mint a régi és jobb talajú részeken, hol döntések által javítottam. Ez tény, és nem elmélet, mely még bebizonyításra várna.
Járjunk el tehát régi szőleinkben gyökeresen, s a meddő, döntés általi f.iltozga-tást akaszszuk a szögre. Csak ezen eljárás fogja régi telepeinket uj erére, diszlésre s haszonra hozni.
Tegyen ez érdemben kiki annyit, a mennyit erejéhez képest tenni tud; tegyen ar.nyit, há ugy tejsm, mint a mennyit most évciikint dönjiéáckre fordit: s bizonyos évek múlva, itt/előbb, ott utóbb, regenerálva lcsznek/hegyeink teJjescn és maradandóan, ujbóKvagy .\'55 — 40 évre. íls ezen forgás-rvissza kell térni mindaddig, a míg csak (tcszerü szőlészek leszünk. Ugy látszik, hogy /a, forgatás, moly sajátlag a földnek szellőztetése csak, egy olyatén- termelési tényező, melyet a föld\' hosszabb idö múlva ugy megkíván, mint megkívánja rövidebb\' időszakokban a trágyázást.
Midőn azonban a döutésnok elaggott szőlőben oly határozott ellene volnék,ugyanakkor ép oly hatátozott barátja vagyok annak a fiatalabb ültetvényekben. Az ilyek-ben minden szaporítási módozatok közt feltétlenül neki kell adnom az elsőséget."
. „Uj ültetéseknél legyünk kiváló figyelemmel a választandó fajtákra. \\ Szőlészeink a legújabb időkig, alig hódítottak valami figyelmet az ültetendő fajtákra. Vették a vesszőket a mint épen kapták-; s- öntudatos eljárás ez érdemben csak elvétve fordult .elő. Ez oka, hogy szó-leink legnagyobb része, valóságos egyveleg,
melyben fekete és fehér, korán és későn érő. jeles és haszontalan fajta egyaránt található. Hogy lehessen aztán valamely állandó jelleget keresni borainkon? Hisz c jelleg változik a szerint, a mint az egyik évhon az egyik, a másikban pedig a másik fajta terem többet. E gondolat nélküli ültetés mellett a korán érő fajták gyakran már egészen túlértek, a midőn a késői fajok még egészen savanyúk. És ez*mind. egyszerre megyen szüretelés alá; minek természetesen csak az lehet a következése, hogy a selejtes fajták a jobbakát paralisálják.
Ideje, kedves barátom, hogy ezen gyakorlatnak véget vessünk.
Kérdezed tőlem, hogy miképen járjunk el ez érdemben ?
Válaszom a következő:
Válaszszuk teendő uj ültetéseinknél alapul a helybeli legjelesebb fajtákat, melyeket kipuhatolni nomjiehéz. Tartsuk pedig jelesebb helybéli- fajtáknak azokat, melyek biztosan s amellett jól és jót is teremnek. Ezon fajták,.az egyes szőlőhegyek természete szerint változnak; minden hegynek azonban, melynek mái ig jó bora van, még jobb lesz a bora; ha a selejtes fajták kikü-szöböltetnek. .
Ezen egyszerű eljárással biztosan .emelhetjük borainknak u jóságát, a nélkül, hogy valamit koczkáztatnánk. Az uj ültetéseknél pedig, különösön ügyeljünk arra is, hogy ültetendő fajtáink egy-egy szakaszban a lehetőségig egyszerre érjenek.
Minthogy azonban a helybeli jeles fajtáknál is lehetnek, sót vannak\' is, vidéki és külföldi még jelesebb fajták : nehogy ez érdemben a haladást bezárjuk, tanácsolnám ázt is, hogy szőlőd területéből szakíts ki egy kísérleti szakaszt s pedig mindjárt javításod elején, azon czélból, hogy azon mielőbb többféle jó hit ben álló vidéki fajiakat is megpróbálhass.
Ez uton jutottam én is a fekete burgundi fajták nagy jelcsségének a tclisjncré-séhez, melyeket most már a helybeli fajták elejtésével szaporítok.
A kísérleti tér, négy—öt év múlva meghozza a tanulságot. íls ha csak egy-két fajtát találunk is olyat, mely a helybelieket értékben túlhaladja, meglehetünk teljesen, elégedve az eredménynyol. •
Hegyemen például, a fekete fajták közül, a kadarkát tartották eddig legjelesebbnek ; és én odahoztam pár év előtt a fekete kis és nagy burgundit, s azóta többé egyetlenegy kadarka vesszőt sem ültető!., S teszem ezt tormészoteson^csak azért,, morti a burgundi talajomon, á kadarkát/ minden tekintetben messze túlhaladja.
így teszünk kísérletek által fölfedezéseket, melyek idóvóí egy-egy nagy és áldásos haladásnak alapjaivá válnak.
JJár minden hegyen akadna- néhány termelő — ki hasonló szövétnekkel belevilágitana a létező állapotok homályába.
,11a akarjuk szőlőink terméseit fokozni s\'biztosítani, noiu mellőzhetjük többé\' azoknak rendszeres trágyázását."
Ezen állítás igazságát más országok\' már régen nemcsak belátták, hanem a szerint járnak is cl. AHajna vidékén például, a ki csak teheti, minden második vagy harmadik. évben trágyát ad szőlejének. Mindenki régen tul van itt azon az előítéleten, ípintlia a trágya a bornak jóságát alább szállítaná. Ellenkezőleg tény az, hogy azon szólőnek a termését, melyet rendesen trágyáznak, drágábban fizetik. Azt állítják ugyanis a kereskedők, hogy az ily szőlőnek u bora sokkal simább és kedvesebb. És ezen tapasztalás mellett számos évnek a tanu-sága szól. Hogy a trágyázott szóló e mellett többet is terem, azt, ugy hiszem, tán már mi sem tagadjuk ma. Saját ez érdesn-beni tapasztalásaim szerint annyit mondhatok, hogy termésemet eddig, a hol csak a trágyázást alkalmaztam, csaknem minden esetben megkétszereztem. Trágyázzuk tehát szüleinket mi is rendesen; s tégy ük le azon elóitéletet, mintha u trágyázás a termésnek ártalmára volna. S minél régiebbek a szóleink, annál inkább hálával fogadják a trágyát. Ha a tőkét trágyázzuk, a rajnaiak
módjára, akkor legalább is minden harmadik, ha pedig a sorok közeibe fektetjük a trágyát, ugy minden 4—íí-ik évben tauá-csolnám a trágyázásnak ismétlését.
És valóban, furcsa jelenség is az ná-\'Junk, hogy egyedül a szőlőnél tartjuk a trágyát nemcsak szükségtelennek, de sót ártalmasnak is. Kertjét és földjét ma már luiudeu valamire való kertész és gazda trágyázza, hacsak lehet, minél gazdagabban: és a. szőlőnél mégis ártalmasnak tokintik a legtöbben ugyanezen dolgot. Előítélet ez, kedves barátom, és semmi más.
.Fordítsunk a szüretre figyolmot.mcrt a jó bornak az alapját ezen eljárással rakjuk.le."
Kiszolgáltatjuk pedig e2.cn figyelmet az által, ha először is a szőlőnek teljes megértét bovárjuk; ha továbbá a s/Aésuél a nem teljesen érett fürtöket elkülönítjük az érettektől; ha — végül, a szóló fürtjeit öst-szetapostittván kellőleg, a csutkát a többi anyagtól elválasztjuk, s a mustot, fehér éa veres bornál egyaránt, a hójával együtt erjesztjük.
Próbáld meg, barátom, jövő szüreted alkalmával -termésednek egy részét így, a másikat pedig szokásos módod szerint kezelni; s meg fogod látni, hogy ugyanazon anyag mily nagyban különböző bort fog szolgáltatni. Csak egyszer járj el igy, és tudom, hogy többé nem hagyod o gyakorlatot el.
„Erjeszszük és kezdjük borainkat okszerűen, mert e nélkül nem lesz azokból soha nagyobb értékű és kivitelre alkalmatos czikk."
. Ma már, gondolatom szerint, elérkezett annak ideje, hogy minden okszerűbb bortermelő, a ki jelesebb termény előállítására törekszik, bírjon egy"oly erjesztő ho-lyiséggel, melyet szüret idején, ha t. i. a a légnek hőmérséklete alacsonyabb, a szabályos erjesztésre szükséges meleggel (14 fok U.) ellátni lehessen.
(Vígé kftvotkeiik.)
RÁKOSI LÁSZLÓ.
=—==•-- - ---------------------
Kemény, vágy, Üröm, kihalt ónbolőlem,
Nines mír tanyájók pusda lolkoráon ..
Kuli" vad, mi vol»in marad halálig: • Kiulóko\'d lányka, <i.í1»«r«lfin.
KOMIVKM IMIIK.
Szegény MutHtl!
— Haji. t-
— Fo ty tatás. -Ét
Már kissé aggódui kezdtünk — midiin végre a csendes távúiban kocsizörgést hullánk.
Kedves bájió. hangok ily éjjeli pu»4tji magányban távol a falutól, honnét legjobb esetben nagy nehozon, s csak ugy pár óra múlva tudnánk segitségot kaptái.
\' — Hölgyeim, mondám, jön egy kocái, bármelyikünkó, mi azövetségosok vagyunk, egymáson segítsünk. .
— Vöd, éa daezszövotség, mopdá novetvo a longyeli hölgy. ,
— Miud halálig, vagy ogyelőre Egorazogig stóla másik sorsnőnk. *
Minél közelebb ért * kocái zaja, annál vigabbak lettünk, de annál gyanúsabb is lett füleimben o zaj.
— Ez nem kocsi, mondám,igeu csikorgón, nehozkés hangja.
— Valamelyik azent-iváni lakoa hajtat haza Egorazegről.
— Akárki fia, nokünk ogy paraaztszokér is mogbcosülhotlon szolgálatot tehetno.
.8 a szekér csakugyan közeledőtt.
— Jancsi, l\'iata, Uyuri te vagy «*, kiáltottunk csaknem egyszerro.
. E» Alatt h szekér közelébb hajtott, s ükkor vettük észre, bógy tele vao utassal.
— No jól jártuuk! Ezek a jáiubor»k in elkéstek a vonattól, tudom Kunizsára akarlak.
TÁHPZ A.
Kórágyon,
i.
Orvosomhoz.
— Pécs, január 26-éu 1872. — -
V Látom a róssvótnok könyór momadben\', Muly vi-giK gOrtldl axAtu^ arrio<lon, H látóin képeden nt >KKAIynak ialylát, Mit rá a kílely kod homálya von.
No hánUa lalkcilut, neinot barátom, llogy nívgcxalt a tudomány 4* rumíny,-- , Éli i§ c*al<Sdtf.ni, * iiyii|{talan izlvouinok A* örök álom ciak jótétemény.
Miírt li íInAk o rideg világban, llol a litiióg, a tiixta ixeroloui: A éiatiidámak mérgeiott ioliiben Kuldokolva kfliködni kviiytelen. . . .
KOnnyUlni érsem fáradt lelkemet, Hogy karjai végro kitárulának Utolsó • im\'gia o 1 n fi orvoaomnak ▲ minden bajt meggyógyító halálnak.
II.
Klcmentlnához.
— Pógs, január s7-4n 1B72. —
A vígremónynok megtört horgonyával Megvidulok lelkűm röpku vágyai) ■ Ábránd helyett lemondás van tiivomben Vígiotem a (írok hónába ht !
\' ll*ít hullottak örömlmnok vlrágl. Iluiva-n levelek halina ycix k(ii(ll. . . A vír, mely beiinein egykor \'getl, láugolt, . Mim tiétlolyt áva, egyre, egyre hiti.
— Nem bizony kérem, tuondn a kocsis, hanem a mi asszonyunkért jöttem Lengyelből.
—• Ej hát te vagy l\'óier, reád sein ős-mertem volna, hát mert nem küldte az ur a másik lovakat? — sjólitá meg tulajdonos-nője. j\'
Gyuri a másik lovakkal Körmondbn van, én is egész héloíi szántottam, s csak ma délután adta urunk \\iidtouira, hogy be kell hajtanom Egerszegre ói ide b;ent-lváuba.
Uizony szegényes fogat volt.ez; fáradt, nyomorult apró lovak, egy csikorgó, hájnt nem látott purasztszekór, azonfelül három-nogy durab rokonság .rujtu, kik ezen alkalmat tol használták Egerszegrőj ide kinuiílnlm.
— Már most intézkedj l\'éter, Itwy még mi hárman ftiférjünk, pnraucsolá a menyeke kocsisának, s félig mosolylyal félig röstelkedve hozzá tévé, , uii egymást el uem\'hagyjuk.*
— MarYiogyun lesz á», ha csak egymás ölébe nem ülnök, lón a dörmögő válasz.
— AvVal no törődjél,mondá asszonya,csak iparkodjál, tedd föl ezen podgyászt, majd azután elhelyezkedünk. ^
En egy füllel ide, a másikkal az egerszc^i útra hallgattam, nem jöu-o más kocsi f— de hiába — csak nem jött, 8 mi volt.tennünk, mint a kellemetlen korülményhoz vig kedvet mutatni, i\'.n is* oda szóltam, és a kocsis markába nyomott borravalóval biztattam — végre jobb kedvű lett ö keiue, — éd elhelyezkedtünk a mint luhotett, s .megindultunk.
Ekkor votto. a kocsis észre, hogy ostorát vagy olvoa.zté, vagy a szekérbe bepakolta — haj.-/.olódotl tehát, keresgélt egy jó félórát, — \' U • csak-uem találta, l\'e\'dig szegény lovak n/oil koserü abrakhoz jobban bójiá.vyltak .szokva,
mint u zabhoz, a nélküle éppen nem igen remélt boldogulni velők a kocsis.
De csak hiába keresgélt a jámbor, a végra is nem volt más módja, mint ogy jóra való ffls-laágot lemetszeni,, a avval, pedig többnyire a bold.ig végével, biztatiii szegény tátosait.
Hogyan ültünk, hogyan jutottunk nehés fáradságos utazás után végre be Bgerszogro ?
— erről hallgasson a krónika. — Bizonyos as, hogy T. ur előbb ért Kanizsára, előbb kedvM óvói közé, mint mi Egerszegre.
Legnagyobb zavarban volt jószívű fuvar-tulujilonosnőnk. Sze^étjly maga is kési lott volna tolni u szekerei, csakhogy segiuen a bajon,— de hát végre a bajlódásnak is vége lón.
8 a néma hold novotott nyomorúságunkon
— s ol-el bujt a felhők mögé, hogy no láaía ftegény pára lovaink kinját. A kocsis káromkodott közbe, szidta pogány gazdiját, én pedig r hogy nojhalljam e szidalmak^, bedugám füloi-illet és a két dobo^á hölgykebel inologétől elárusítva sohajték kínomban - .Szülőföldem szép ha|ára, meglátlak-e valahára?!" ^
Alár mély csendben vo|t nővérem ház*, midőn udvarába <}rtünk. llogy is nem ? már éj tel felé volt . . Senki sem várt — a midőn végre fölébredt háznépsége fogadáaorara, a egyet mást rendelkeztek, kozökbo akadt levo^ lein még. lel töretlenül, melyhon jöttömet jolen-tóm — de a levélhordó a házi kutyáktóli téltében, mint mondá — mert nővérem háza aj város végén áll, —. do-inkább szokott kényei-■ ménéi "fogva, az utozáról csak a csolédsaoba T r- dóiiyön át nz ublakliókba tette, de«géu nap I », itki ont vvttu — a igy nem küldh«U«IÍ " értem Sz.-IVáuhoz.
Gyakorlati nézetek a községi erdö-wii<lMcé8-, kezelés-, s/.t>lvéii.vozés-;\'én a fafniyésztésről. 11.
(KolyUlU)
Három oka van főleg, miért maradt oly hátra ke erdészet, t. i.:
1. A nagy időtartam, melyet a ín kifej-léséig igényel;
2. A talaj nagy különbsége, mulyou a fa nő;
», 8. Azon körülmény, hogy közöiiségoaon h Alkat tapasztaló erdész csak keveset ir, a sokat \'iro púdig csak koves-\'t tapasztal. — Az első oknak az a következménye van, hogy gyakran jónak tartunk és Állítunk valuinit, mi csak egy-iiloig jó, később azonbali az erdókozolctdieu káros hozzájárul a nálunk többször hangoztató közmondás: első a kenyér, azután jó u la; as erdőművelésre pedig szükséges, hogy a kellő illót mérsékelt oróvol idejében haszuuljuk lel.
A ináaotiik ok okozza, hogy sokan valamit jó\', vagy rosznak allitanak, a mi ónak bizonyon helyűken jó vagy rosz, éa így uz erdőművelés tukintotébou többször a legnagyobb siker eredmény háttérbe szoríttatnak, okozza uzt na is, liogy az erdők iulézésót, művelését más pályán működő ogyónuk vozotik.
A harmadik ok teszi, hogy a legjobb ta pusztaiatok kihálnak az azokra szerttovó om-berukkol, mig olluuben sok egészen egyoldalú tapasztalat a pusztán csak iro erdészektől sokszor utániratik, inig végro, mim hitágazat vérré uum válik, uiulynuk ki sum mur olloumon-dani, ha mindjárt iyég oly ugyoldalú és tó-ven is.
A« ordötenyésztés éa rendezés, moly itt elöadatik, fontosságánál fogva megórdoiuli, hogy figyelemmel kísértess" i. \\/ .zen .iratban felállított szabályok a tapas/.ul.iii.oi ment vök, valamint a melle helyzeti ki\\.-t.-i- k is.
Minthogy nálamnál sonkisem állhat jobban távol uzon öntudat véleményétől, miszerint saját nézeteim ni? egyedüli valók, ennélfogva mindeu jobb helyreigazítást örömmel fogadok.
A fa tony ész tusról.
/I fa ujranövtirol, vayy tarjad tdír ól, dltaldbuii a» ebIlii kifolyó erdókeietiti módokról.
Ha a fát az erdőben levágják, vagy lefü-r.iszolik, ugyanazon helyen kozóuségesou újra uö fa miudou közreműködésünk nélkül, egye-dttl a természet által, hacaak erőszakosan uum uátoItAtik. Az ujranövés, vagy régi fa lehullott iTOgvui áltál történik, vagya törzs és gyökerük hajtásai által.
A fa elvitolo egyébként vagy bizonyos meghatározott helyeken, melyeket vágásokmik növésünk, történhetik az erdőben, vagy pedig lehet a fát különösen vágási rendszer nélkül, szétszórtan as erdőben felhasználni.
■ As elsó kezelési mód, a melynél vágások forduluak^lő, vágási g a z d á s z a t u a k uo-vozteuk, a második ollonbon szálaié gazdaságnak.
lia a fatenyésztés oly médou Űzetik,hogy ai ujranóvés á magvakból történik, akkor magfaerdő létesül, s ezt s z á I f a o r d ö, uia g-faerdónuk nevezik, minthogy ezen kezelési
l eljárás esak ott vétetik igény bo, hol magas fá-I kat szándékoznak növelni, nem pedig csekélyebb caoriefáknál. Szálerdötenyésztés kezelése | vetés vagy illtetésáltnl is törtéíiik. Az ide vágó i szabályok a fatenyéaztés köréhez tartoznak. I Ha az luratenyésztés a vágási rendszer mollolt a tör*# és gyökerek kiüajtíTa által ozéloztatik, akkor ez á szálerdő ellouében nÖvondék-[ erdő — alenhí — nevot nyer.
(Folytatása kövotk.)
NJCUSZIDLKK JÁNOS.
IlaroH-iiareufnl vasut-llio.
Lapunk előbbi számának hírrovatában jeleztük, hogy ez ügvhen l\'ozsegán nagy gyűlés lesz a napokban. Alisaimat veszünk röviden hozzászólni.
Ismeretes azon vaspálya-confcrentia, mely tavai,jul. lü . 18 áu, tartatott ltéesben, a szerbéi bosnini vaspályák csatlakozása érdemében, hat hónapi határnap tűzetett ki a csatlakozások végleges megállapítására, o határnap folyó évi január lU-én lejárt, azonban a magyar kormány részről az ígéret nem váltatott be; pedig tapintatosság s méltányosság igényelné, hogy ilyesmi ne feledtetné^ ol.
Szerb részéről az összekötő pont .lankova, Klisura vágj\' Alexiuacz leszj a magyaroké Kosztanioza-novinál Itosniában.
Hazánk fővárosa ez állal kulcs Iqsz a balti és adriai tongerroli lúgrövidoub összekap-csolásbau, p. o. a suuzi. csatorna is nappal közelebb esik vagyis -úOOO geogr. mértfólddul. Különben is Narenta !> folyóval bír s Motluko-vicoig nagy, tengeri hajók is mehetnek be, mig a Uunu csak 7 mulléKlölyóval bír. Hasonló lesz l\'est e világkereskedelmi vasúttal New--Yorklioz; mert a belgrad-saloniki* keletnek lesz kikötője, a barw uarontai pedig kolel- ós nyugatnak.
Daruvár, o hatalmas gyógyfürdő emélke\' déso óriási mérvben fog ez áljai umulkudni.
A gyűlés alkulmával igen méltányos volna a slavoniai éhínség állapotáról is a kor. máuyuak gyakorlati müggyóndést szorozni, iiogy alapos segitsegol n) ujiiiussoii.
Egyébiránt o hazánkra nézve nagyhorderejű világkereskedelmi V*»pálya ügyében készítőit előleges szerződést egész terjodolmébon közöljük.
Előleges szerződés, moly egyfelől a társulat, másfelől pedig Aloriditi Mihály, török csáaz. tengeri kapitáuy mint engedélyező között következőleg megkötendő :
1. Hu politikai akadályok közbo neiu jönnek, kötolesus engedélyező a szerződés megkötésétől számítandó három év alatt a barcs-gradiskai vaspályát, mulynek összes hosszúsága 11V» lötök mértfóldot tesz — egészen kiépi-. teni. E vonalon a zágráb-kutinai és eszék-po-zsegai csatlakozó állomtlsokou kivill még a kö-
i yotkozö tiz állomás\'lcsz: lírává á. Ujholy. I 3. Iiastaja. 4. Haruvár. T>rWrác. i», Dragovic.
7. Lipik fürdőhely. H iJaglio. !». Okucauo 10. I Száva melletti (iradiska. — Ezen mozdony-vasulvonul összes költségei, a Drávahídat nem számitvn, előlegesen 7*.498.HK> frthau, éa uifitl-denkint G4f)(XK) írtban állapittatnak meg.
A társulat, moly: „koloti vasútépítési bauktársulat" czéget visoleud, öt pénzügyi c<*>-porlozattal bír,és púdig a némot/nagyar, olasz, török és kulotiudiai csoportozatot. Ecsoporloza-lók miudegyikéuok jogában vau az igazgatótanácsba hiíroin-liárom tagot választani. Daru-várott felállitandó liok-csoporlozata pedig a központ alapi tilsáig Koustautiuápolyban a kije-leléseket ideígleuesuu foly tatandja.
8. A kiépitendő vasúinak első osztályú pályának kell lennie; kettős siuok uzonbati előlegesen, -éa pedig u továbbépítés c/.éljuból, csuk az alagutakon és a hi^akou, molyok vagy kóból vugy vasból épitundók — i akutnak, egyébiránt az egész vűlti^l további intézkedésig egyszerű siuü vasul marad.
-1. Az egész vasútvonal 7l)évig a társulat birtoKubuu murád. Mégis jogában van u megnyitás napjától számítandó Üi) év mulvji 12.000,000 Irinyi áulányért, moly bo uzonbuu a Drávahid beváltási dija uum számíttatik -megvásárolni.
ö. A megnyitás napjától számitandó 80 évun^t a pálya setu állumi, sum más, bármi néven nevezendő, udót nem lizet.
ti. E vonal(kisajatitási költségűit az engedélyező visoleudi; az anyag,pi)<jig, mint l«j i>ő, téglára való lóid- és ineszcgoicsro való ko iu-gyon eugedlolik ál az épiiotarsulutuak, moly uzonbau a/, anyagok készítéséről magú gondoskodik. Nemkuh/iibou iendolko?.eaero Oocsáltut-uak ingyen\'á kimérésre szükséges mérnökök /tfs a személyzol ulholyoaéoére ulkuíinas helyi\' ségek. .Mindezen kedvezményük lejében az ou-gudélyozö a társulattól a pálya megnyílásáig a végoszletről üw/u tözsdijat iss 8 \'/j"/„ építési tozsdijal követelhet.
7. Köteles a társulat u gradiska-narentaí vonalaiba hasouuov& l\'vilyam torkolutuig ^adriai tenger) tolyluiui, lovaboa u Mureulu lölyuiuöt hajózhatóvá tenni és a Naront^volgy mocsárlú-lamlását kieszközölui.
K. A kereskodeliui társulat szervezése oly képen történik, hogy áziiurliu, l\'ost, Homa, Konsiuntiiiápoly és Kalkuta városaiban fog székului,. cs a Itosporus ineUotti^ központon három-három igazgalótauáus által képviselve lesz
— mégis jogában áll az uugodolyozónek mindegyik csoportozat mOllé ugy titkárt kinevezni.
- A részvénytőke 200,000 db Ö00 iraukrél szóló részvényre osztalik íol, melyukuek egy része valuuiounyi pénzügyi csoporlozatnak ii) ilváuos aláírás végett átadandó.
/I tjiUmegyei ,0atdatdg% RayettiUf het \\ irb\'zctt iratokból.
Aa lsft-lki vIláiíklAllitás Réesben.
Progra m in: (Folytstá..)
1U. A polgári lakház belső burenduzéso éa csinosítása.
20. A parasztház holmijával és szerszámaival. ,
Ezen két csoportozatban teljesen berendezett lakosztályok ezom ulé állítása által olA van tüutetvo, hogy miké]> fogják fel a külön-lélö népfajok a hajlék fejadatát.
21. A nemzeti háziipar.
Eteu osztályban ki fog dorittotni, hogy a homzoli háziipar készítményei * pipuro-tárgyak-ban, edényekben, szövetekben stb. a becses műtárgyaknak mily nagy bőségét foglalják magukban.
22. A műipari muzeumok hatályosságának elölüutoléso.
Ezon csoport czélja szem olé- állilaui nzon eszközöket, melyeknek segélyével n< uj: kor műipari muzoumui az ízlés ueiuesitéséro és az általános művészeti képeztetésre közra-hatni lörokszenuk.
28. Az egyházi műtermékük. %
Ezou osztály egybefoglalaudja mindazt, a mi a műipar torén ugyházi ciélokra előállít-tátik.
24. lUlgibh korokból való művészeti éa műipari tárgyak, műkedvelők és gyűjtök által kiállítva. i^Exposition dcs amatcurs.)
Ezek^iálíitása kísérletül szolgáland oly végro, hogy a ron^leson csak szűkobb köröknek Íio?.iál°érhotö inagán-műgyüjtömények a műburátok számára is megnyittassuuak és a műiparnak uj eszméket szolgáltassanak.
2ó. jelenkor képzőmű vészelő.
Ezen osztályban csak- oly műalkotások fognak felVélotni, melyek a második londoni kiállítás óta (1872-ben) készültek. ,
20. Nevelési, oktatási és művelődési ügy.
Ezen csoportozat magában (oglalatidja :
u) annak előtUnlctését, a mi a gyermek ápolására és nevelésére, testi és elmebeli fej-lusztéséro vonatkozik éloténok első napjaitól küzdve ur. iskoláztatás kezdetéig.
b) Az oktatási és tauü^yut, az elemi iskoláktól kezdve a szak- éa főiskolákig.
c) Az egyetemes művelődési ügyet, a mennyiben ez az irodalom, a sajté, az egyesür letek, a könyvtárak működésének feltüntotésu és statislikai útmutatások által szemlélhutőv^ tétethetik.
III. Különböző időszakokból származó gépek és készülékek egymás mollé sorolása, valamint a különböző korszakokban történt husználuli módok és inöködtotési eljárások;ol<J: tüutotése által ogyes találmányoknak, mint p. o. a varrógépek, szövőgépok, távírdák, fényképészet stb. fokonkiuti tokélyvsbtiléso fog tol-mututlatni, egyúttal kisérlutül szolgálván a találmányok törtéueténuic szem olé állítására. Ezzel kapcsolatban a gépi és kézi muuku ered menyeinek szombutétulo log inegkiséreltotni oly végből, hogy utóbbinak a gépmunka általi felvállalásának ozélszerüségo annál ink&bb
BZoinbetünjék.
JV. Hssonnomű, de különbözfl időszakok-bél eredő tárgyak (és a monnyire lehetséges, az illető árak megomlitéso mellett), valamit PT* Foiytatá* a miMékieien
A mint a szekérről leszálltam, ulőtünt*nz elveastett ostor is, cg (tsz utou kemény uyelén Ültünk.
Nőin akarván zavitfni jé néném és Vihna húgom nyugalmát, mig a szakácsné jöttömet jelenté, és a szükségosukut számomra ulkésziié, kimuntem megint az udvarra. Csendus, szép ; holdvilágos éj volt, a szukérrázás ugy megtört, hogy miudeii tagom fájt s igen jól osott a lanyha szabad levegőben fel s alá járkálni.
»Szülőföldein szép határa, meglátlak hát valahára."
Valahányszor életemben hosszabb távollét után Egurazug felé közeledtem, annyiszor kegyeletes érzelem fogott ol.
Gyermek éveimben foldobogott szivein, mikor messziről már kVit szép tornyú nagy templomát incgpillantám.
.SzUlőfÖld, szülőhely" a jó emberre mindig szuntérzolmü behatást tesz. Ifjúságomban jó szüleim szerető karjai, testvérim bájkörébe siettem — most — hosszú évek után, mint férfiú térek haza komoly sóhajjal t .elhunytak legjobbjaink a hosszít harc* alatt."
Kiket mint gyermek üsmortum , azok már csak alig vaunak. Uyermeki legdrágább emlékeimet uagyobb részt a hantok födik. S a kálvária, és a közös nagytomotő sírkeresztjei azon névtár, raulyben én jobban kitalálom ide tartozásomat, mint az élők között.
Harmincz-harminoxöt év ulutt\\egiWsuu más nemzedék lakja o várost — itt-ott ismerős vonások csak a szülékre emlékeztetnek.
B. sógorom háza igon kitűnő helyen áll. Udvarából a Szép Jauka- és egorszógliogyi •zólikortukre, barátságos szólőhajhikokra, « a Mép teriflákbiiy mesöség hátterében az aUó
erdőre nyilik a kilátás. A háznál nagy konyhakert és gyümölcsös vau — melyen át mintegy nogyvou hold legjava szántóföld terül el, mindez a boldogult szurzoinényo.
Mintegy ÖOévvel ezelőtt jöUfl Uohonczról iüo-, szegéllyel sorsban — s iparkudása által bár ínég egyszer annyira lehetne, — igen jo-lentékchy vagyont hagyott özvegyének. " ez által kis fogadott leányának.
Z.-Egorszeg áltáljában hájló, termékeny vidék — nincs ugész határában egy talpalatnyi haszonveliutlou földje. Nem hiába papi jószág ~ csakhogy fájda-loinl mióta a veszprémi püspökségtől elválva Maria Thorocia ulatt a szombathelyi püspökség birtoka lett, ezen utóbbi birtokosai vajmi keveset toltok javára.
Szép nagy szerű kéttornyú temploma, a paplak s az uradalmi épületek, mind lliró Márton nagynevű veszprémi püspök emlékei .— egy század éta alig láttak jelentékeny javítást—hacsak valami tűz veszély nem pariin-esolá — h azért ez épületek igon iTyomorult karban vMinnk,- — a nagy vendégfogadó dü-ledékeny rom\'!
A nagy tomplom gyönyörű festményé a vakolat lehullta miatt sok kárt szenved —. a bolthajtás már életveszélyes repedéseket, és nyílásokat mutat — mindez azért, hogy a 182."). juliuB 28-án dühöngött nagy tüz után, molynek n templom, tornyai, harangja, áldozatul estek, éveken át fedél nélkül hagyatott.
Metonyi tenni való vár itt mostani bir-, tokosára, az, arany szónokiam, országos nevű, s minden tekintetben julus Szabó Imre püspökre VI
Mily szükséges volna, mint a falat kenyér, Egurszegro egy jó nőnoveldo, kik a leánykák erkölcsös novoléao-mellett, a betgeket, ügyefogyottakat is ápoluák u nagy Zala-megye Rzékholyéu I
Már hnrniiucz-uogyvouóv olőtt komolyan követelték Xulamogyo rendjei,hogy Ege.rszugen felső iskolák, gyiunosium ulakitliuisék, és a znla-apáti bunczésok bízatnának incg vele.—. már csak igen nagy birtokuk Atán is o niu-gyében. Ujabban o kérdés tómét liilderül, kívánatos, ^hogy végro kedvező megoldást uyorjon.
(FolyUtAn k(lfolkai\\k.)
IRODALOM.
— Uf x<<iH\'i)liitH>k. ^Táborszky és l\'arsch kiadiisábau, l\'cstou a kövotkezu uj zc-noinűvek ►jelentek meg: Zongorára két késre. Ufibure- Wély t)p. öl. Iam Clochoi dlt Monustóro (A zárda harangjai.) Nocturnu. ÚO kr. lÁiit Fereucz. Mosonyi gyászmenete. 1 ft 20 kr. lticharity 11 Marié. NooturiQ» »0 kr. llichardt H. Ara Abend. (Entvo.) Komanzo. 50 kr. \'l\\»ta Aladdr. Oyöngyök a magyar nép dalaiból 2-ik fü/et. Isten, áldd meg a ma-/gyárt. No menj róziám. Tólon tiyáron. Ez az én szurotym. Kepülj fecském.*Megéréin éu. Az alföldön.-Szerutnék azántanh^HO kr. T á ii c z o k zongorára k ó t k c z r o. J\'Atl&buch i\'hiliop junior. t*)8-ik mú. „Erinuurui\'g an Josel Stra-uss." Keringő 80 kr. 7i> ik mii. j^Anf elun Klu-run" Mazurpolka. ÚO kr. 77-ik imű. Lazzi-l\'olka. í)0 kr. 70-ik u»ű. »l>m l\'rinzossin von Trape-■uut.* Induló. UU kr. Jioitnfn<tei</ A, Chansv
notton-négyos. 60 kr. Setfert A. 82-ik mű. Lach l\'olka (gyors) 00 kr. títrobl 11. Nühma-schinon l\'olka (ruzgő) DO kr. Tina Aladdr. Hesonyói lakodalmas csárdás. 00 kr. Ejnye, ejnye azt a betyár ... csárdás. 00 kr. Zon-.gorára négy kézro. Tisza Aladár. (Jyöngyök a magyar nép dalaiból. 2-ik tüzet. Isten áldd meg a magyart. No ntuuj rózsám. Téleu nyáron. Ez az én szorulóm. Kepülj fecském. Megérem éu. Az alföldön. Szeretnék szántani. 1 fi. Titta Aladdr. A fiatal színházlátogató. Választék, .á magyar dalművok legkedveltebb dallamaiból. Két huszár. Kunok. Szép 1. 1.20 kr. Dalok ogy énekhangra zongorára kísérettől. Abrdnyi Kornil. A magyar népdal I 1. Csak titokban 2. Ilotyár dal: Jaj boh szennyes az a maga koudőjo ... 1 8. Iloli szomorú ez az élőt én nékem ..14. Helyár dal: lieh sok falut, heh sok várost bo-jártain I ö. Erdő erdő sürit erdő árnyában l 1 fi 20 kr. (Ezon eredeti, bzéplotételű, kedvolt dalok nkként vannak zongorára alkalmasva, hogy azokat énok nélkül is olö lobot játszani, miután a dallamhangok a zongorarészben it benfoglaltatiiak,) Az összos itt elősorolt inftvok béltartalmuk tekiüiotéb<)l is a legnagyobb ol-ellerjwlésro tarthatnak igényt. • A tánczzeno- , művek mind igou dallamosuk és a köskodves-ségnok örvondonek; kivált Kahrbach szerzőmé-nyoi bármely Strauss-félo oiiomű szorzomény - -nyel kiállják a vorsenyt. Fahrbachnak ,Auf deFluren" ciimű polka mazurkája az idei farsang báljain feltűnést okozott s ép úgy dallamossága mint tánezra gorjonztő hatásossága — miatt í\'eslon ugy, mini liúusbon o^tknem minden este közkiváuatra 8—4-szer játszatott.
Melléklet a „Zala-Sompgyl Közlöny" 1872. évi 29-dtk számához,
lliin\'b\'ü\'iiP \' \' ^ /tepertőire liázhun: Vasárnap i«j>r.
ft* ilytíomfl níuiíiTk éáiiíakzatok tnl, h mennyire lehetséges, a% illető áruk lingcmlité*,, mellett, egyes iparágak torrfiott\'-si IfépéMégénok fokozása, azoknak u ízIc\'hv.!!!. zásaítél vuló függéso, és viszont az iparok befolyása n« ialésre, valamint idŐnkiuti közgiu-dáwati jelentőségük log kitUntoltotni. Ily mó-(jon egyszorsmind az ipartörténeti ad:\\lék<-k lógnak •tiiml« ni* boesátt»trii.
V. A tudomány befolyásának uz ipur íVjlődéséro yiaacnpillmitás utján leendő foltün-tet.íso tekintetéből » hulladék értékositéso, vagy növekvő felhasználása az iigyímvozett hulladékok és az ezekből nyert gyártmányok én köxl«eKy termények szombeállitáaa állni ki lt»g mutattatni, a njönnyibon az ilyfélo nj érté-kok olóállitáia az -Iső világkiállítás (London IK.M) óla tott ujabb lefedezések éa találmányok utján lohotővé vált.
(Folytat*** ktwotkoxlk )
............. ........... ..... &wntt
nagy-kanizsai szín- | át, 3(1 ér óta éjfél előtt nom feküdt le * ugyan-
Hírek.

— Nagy-kanizsai mozgalmak a megválasztandó városi tiszviselők minősége éa özo-téséuek megállapítása körül. Folyó hó-l én, aa ujonan meg választatott képviselők ogybehivat-• ván a .főgyinnasium épületében ériokozott. Határoztutott 1 polgármester 1200 ft övi fizetéssel, 1 főjogyíő H00 At,\'üjü éa* 300 \'frt, 1 előadó tanácaos700 frt,\' 1 árvaszéki ülnök-ta-osoa 4(XJ frt, 2 ta nácío* 4OO~4O0><Vt 1 s*ám-vrvfl C0O frt, 1 pénztárnok 600 frt, 1 mérnök 6(h) frt, I ellenőr 700 frt, 1 közgyám 000 frt, . 1 vároai ocvos 300 Irt, 1 szállásmester. .f)(K> írt,. i erdész 400 frt, 3 iruok 30C> írt foótééw), egyeukiut, 1 főkapitány 800 forint, 1 alku-ójtáhy óOO frt évi lizetéssol. Nagy vitába Került ezon fizetéseknek megállapítása, mert a jelenvolt képviselők nngyríaze a megállapodáskor oftyromásrft a városi jövedelmek szUk fiiéra gVndolt, mély azt tanúsítja, hogy\'haj landólTb lett volna még jobb tizeket is adni, mint mennyit megállapított. Mondhatni, hogy kiss^ zajos volt az elválás, mindamellett sok oldalnál azon megnyugtató hangulat volt hallható, .iniszurint jöiii ,fog egy idő, melyben a tihztikAr röindofr orbjct lnegfeszltohdő a jöVd-dclmoző kutforrások kiaknázására, hogy ki-érdemlett évi dijaztatásiik korán se nehetUljöu . egyesek tárczájára, törekedni fog-minden esetro arra, hogy a mennyire csak lehetséges leend, az által az óvi pótlókot inegkov«abitse a ha csuk uein lehetetlen, nevetséges kicsiségre szorítsa. Ily nézettől áthatva megnyugvásban részesül-hot a közönség, mert meggyőződhetik a Kilőtt, imncerint az újból szervezett órélyea képVisolő-aég mindont elkövet részben jogát maga, részbon a közönség olőnyo megszerzésében. A jólétet nem a hivatalnokok fizetésű megcsor\'uí-l, tásában , hanem a jövedelmi lorráaok 09 kiaknázásban kell keresni, mikép kerestetni fog i(. T o r«á n o z k y. ►
— Hivatalos hirdetmény. A balatoni halászat rendeztvtéso tárgyában Zala-, Vonz-prém- éa tíoinogy vármegyék által közösen megállapított snaüálytorvezot alapján kiadott fOidmivolés-, ipar- éa kereskedelemügyi minis-téri rondelet folytán közhírré tétetik a) a Hula-touban és abban beömlő folyók, csxtornák s vele kapcsolatos tavakban at ivarzási idő alatt Vngyis april 1-től fogva június hó l-ig a halászni ieltétlonUl mindenkinok tilos, b) a pete\' (ikra) szedés, valamint a sejtéseknek a Balaton nádas, sásos és kákás parti részeibon való legeltetése ivarzáa idojo alatt szigorúan, liláik, e) kemlert áztatni a Üalatonbani ozzef kapcsolatos nádas, kákás éa csuhus részek körül az iyarzés idojo alatt tilos, d) a tilalmi idő alatt minden halász-hajó a határban egy helyre helyzendő cl , éa az illető\'szolgabíró által lezárandó, o) eién az ivarz\'áal időtartamra vonatkozó tilalomnak , már e folyó évben életbeléptetése ezennel elrendeltetik , — a visszaélések meggátlása tekintetéből a felügyelet a Járások azolgabiráira, a községek líráira és elöljáróira bizatik azon megjegyzéssel, hogy a községek bírái minden tupasitalt visszaélést a; szolgabírónál bejelentem tartoznak. Kapós-Vár, 1672. maroxiua 23-án. Kiadta : Gáspár Pál, m. k. aljegyző.
— A lUula-itestl Köxliiny írja: A ulamegyi. tanfelügyelő jelentése szerint gelsei Otíttmnim Henrik izr. kerületi olnök a N.-Kanizsán felállítandó polgáfi iskola felszerelésére 2UÖ0 forintot, — Tullidn Ede légrádi róni. kath. plébános éa zágrábi czimzetes kanonok ugyanezen iskola javára lOOO forintot ajánlott fel. Eton, a tanügy .érdokébon^iiállitáaba helyezett
"nagylolkü adományokért a közoktatásügyi m. kir. miniator az illőtöknek eliamorését nyilvánította.
— Muraközből írják nokünk: hogy n»gy-b\\ikovéczi Bávor caperea urnák 13 darab sertése egy éjjol-ellopatott. Kereskedők alkudóztak előtte vhló napoii) de potom árt. Ígérvén, nem kapták meg, azért jobbnak gondollak a gonoszul^ ingyen elhajtani; reájok eaeit az1
g^\'attu. .
népsiiomflr 3 fefv
opi iotli!. Küdiíeii ;KakÍUs„0„ ,.....................
&. fo|v. SÖl rdáii „Szép Heléna" opcretle ;j fel .Ortötürtököii .Haramiák" dráma ;> felv. Szombaton „Párihi élet- i.p«iruito ;"> felv. Vasárnap, npr.l lj „l\'lébános életkép ö felv,
-- Ni/itath\'oxat, \'1\'. szerkesztő ur! Azon\' körülménynél fogva, hogy azereiiosém van a „Pesti Napló* hasábjain dolgozhatni * jmgy jelonleg Nagy-Knnizsa város kebelében
A ki többet akartndni a glyífcriu tiszój-
7. „Uobó Katiéin* j oiyiyi év alatt a nf|) felkellét .nem l|tta. >«ágár<V,á>lvassti nz 1871 ik évi gyógysz|M|s Hétfőn .Tulipatán\'! I. Gróf ItykyiGyulu jTMvfr* t^\'.ll\'.1>.l<íijé\'>!>heti(|luft 7\'tli-ik hasábját. fej.
:ego paraszt. sziiimA t napilappá "alakult. - I.ajos bajorherezcg Ki- | \'rKKSANCZRY
rálynénk idősb fivére Hildára érkezett -- I | I laynald érsok kalrtcanl tira<l.»lmi pdnztfirából; i j íven kint 20 ozor íiuintot rendelt ki iskolai\'\' | y^lc\'-iA. —"SzeíJcd vilW haláriibui a Tisza | \' aggn >zió mérvet olt. A l.ml.u honvéddandár I helvniil Tuia jelölieielt ki. — Apr. 12 én a | i h: : |yi cxkírálí p^j-\'lludára érkezik. - Déli KaliVorniábau nem rég két napig tartó földrcu-
Pnplrít/ioletok.
ló/.öin, azon hir .terjedt el, mintha az (x-y) | gA» volt. r- Patti Adel Peatro készül. jej;y alatt -Nagy Knnizsáról a Csongery Aatal j l\'Uzl«rgainl«tii közelebb 103 évea nőt temettek, képviselő-jelöltségéről a „Pesti Napló" april f).\' I — II. Khujj k«?öa hftjlügyér t.lhpiízérltagygyá
ségéről ismert I, Kisfaludy
reggeli számában ir-t czikk szerzőjó én volnék. Ezoií téves hir ellenébon kötelességemnek tartmn kijelenteni, hogy o czikk azorzőjo nőmén vagyok. Megtettem bár o nyilatkozatomat a »Pesti tyipló* hasábjain is, de minthogy o vidéken becses lapja a legolvasottabb, ebben is kötelességemnek tartottam kijelenteni, mert egyátalán nem azoretnék u czikk szerzőjéül
tartatni. Fogadja stb. Wa s s i o a G y u 1 a. , . , . ___________
— 4ÍKttato\'«-/ttred/hidog-fUrdó&gy j öwzeeaküvó elfogatott, hídját a közelebbi nagy szélvész elszakitá s megmentésére hat ember sietett két Inaikon, de mind a két ladik fölfordult s két ifjú — az urasági kocais fia éa egy kertészlegény — tf habokba veszett.
— \'JM Csati Ady Gusztávot a koszt-holyi m. kir. gazdasági, felsőbb tanintézetnél ideigl. minőségben alLalpnizva vylt helyettes tanárt, a fóldmövolés-, ipar- és kereskedelemügyi mioistor ugyanoda a^gyian, iparüzlet A \'eíZtil rokon tanszakokra rendes tanárrá véglegesen kinevezte.
— llymetu Anyós Tivadar mint a\'„So-mogy* irlft Esztergáiról (Veez])rémmeg^e) el-jegyzotte Vnsmegyéiick egyik legszebb virágát, a szélea körökben »lelki müv\\ili Kit\'fuludy Aítlunio kisaaszony Sándor leányát. A vőli-gény is egyik r^gibt), tiaetnletbun álló fejöltőnknok ni\'íltó sarja; a menyasszony pedig annak a s/.erelom dalnoknak hordja niovet, ki a világiiodalomban eg-.több változatossággal, bübájjal énekelte.meg a ncreluiot. Lohetotleli, hogy a lelkifrigy egy nagy boldogsága ne legyen a jövőnek, mit szivünkből kívánunk. Az esküvő liadacsonyban le«x, a uonizel egy dalnojc^oak, Kisfaludy Sándornak diófájához ki\'lM, hol annyi szép költemény nyel ajnndékozá meg a világot. Az nj\'páriiak élbte is\'lpgyfrt ó^Wl\'p költemény I..
— llichard ozimű mozdony közlekedik | már Kaposvár éj lJaté^lh\'inÁf köjtott, de\'csak,\' a munkálatokhoz szükséges luíyuc\'ok hordására.
— l\'(tl{/áxat. posyipieolcri állpmúsro,., Osoltonya (Moníogyiiifrírye) \'tisjfn szerződéit éa 100 frt\' kcszpéiisboní\'bitoniték letétele mellett. Évi járandóság: 120 frt fizetés, 2-^frt irodai, 420 frt szállítási általány. A kérvények két hét alatt a soproni postaigazgátósághoz intó-zondők. Sopron, 1872. inároziu* hó 30.-án.
— A kcsxthelyi on-zigon vásár az , apr. 4:ki kellemetlen esős idő miatt f. hó ll ére, \\«az jövő csUtörtökro halasztatott:el. A marha*
vásár jóllohöt az eaő szakadatlanul esett, ih<igis igen nagy volt; leginkább » pedig jó árói\'t vették a fo\'jős- s illetőleg a borjastehenóket, a többiek azonban csak álllak.
— Pacsán f. hó 3 áiudéli 12 óra táján tűz ütött kj, mely Müller Sámuel ottani kereskedő Öaázcs gazdasági épületeit felemésztette. A tűz mint o sorok irója hallotta ^igyá\'/atlau.pipárás következtében történt nem * károsult tigyan, hanein ennek tőszomszédságában levő ménlovak meghániulására ösazo-gyttlt néptömeg valamely Ügyetlen, s Illetőleg vigyázatlan tagja által. Kmlitenek ínég egy. ikocaiat"\' $s«\'a kár" ,dMötójánnk.\' Á* Káf 0000\' frtra rug.
— Aix6-J>4/iiih<rrnhvt érteaittottünk, hogy bit il lelencei\' hídtiáf kói kranyccz-pmtier e^y goricuányi tínt agyoniMött.
— \'tÜHQÓ" cziiiiA színészi s hnmeristi-\' kus lap jelenleg Nagy-Kanizsán adatik ki, mivel onuok azerkosztője Kőmivea lmro> s kiadótulajdonosa Miklóny Gy. urak körllukben vannak. Kőmives Imro nevével már több izbun találkoztak olvasóink o lap hasábjain, ki nemcsak ijprekojlő s t^hvUégestazUióaE\', ,háuem irodalmilag is szép sikerrel működik. Élénken szerkesztett a havoukint kétszer megjelenő lapjára felhívjuk a t. közönség figyelmét, előfizetési ára egész évre 4 ft, ftSlévro 2 ft s évnegyedre 1 fi. Teljes számú példányok az év elejétől kezdve még kaphatók. Bzerkosztői szállás: „JCöjdfa" vendéglő. 44. az. alak\'van\'.
— A hi. kir. távirdahtvatal -— mint halljuk — f. évi Szt-György uaptól fogva jelen helyiségét megváltoztatja és az ujouan épült Hvárosház" első emeletébe teszi át. IJgyauoz alkalommal a huzalok oszlopaikkal együtt a Csengery-utczáról eMtotnek és a vasúti állomástól égy onuaon ^ Börháa-^poldautcsán vezet-, tétnek az állomásig. Az előmunkálatokhoz már hozzáfogtak, aszükségolt uj.oszlopokat beszállították.
— ltfivUl hírek Rudolf koronsherczeg
nétezteiik ki. — Az,orsiággyülést 12 vagy Í5. zárják be. — A zürichi mngyaregyletnok\'87 tagja vsn. — Görgél Arthur Krdélybrtn utazgat, mint mondják: yasutilgyben; nem találnak más embert!? — .Vnroadmegyébea kormánypárti képviselőjelöltek : Czokus vőlt polgármester, Hedekovit\'s volt bán. — A sárosfürdő nagy gyógyerojö forrása elapadt. — A himlő-járvány a fővárosban apad. — Sklitariban 30
8 l 1 n h á z. -
-r (Ii.) Bwril*ii,«|>r.:i sn a ,K/k*i»ká|u h«rc*«i!" lelt Uáx iüiilt\'\'huistutt Káinra, it mint elfiblil ixinliiil r .v«tankb*n,U|{y ino<fi», Miktóiy urnsk ullv\'nieMlfla-ket fcjo/*nk ki »*on tS(>iiit«io» v»*ieyKtní(J, roflv-In ül i»áro«uiik ílyo*ct«i|\'vár k<t<l!nii\'i|úL kj la tja «l-\'gi-.Imii, uqUji iiqui úpou .lUn/irlo > i<l«are ii>uini, hóiry uák m op»r«tl!« kb«n v»n .tulí liás. KIUni«(űljj{ krll oiattsl"fnrg«ml^k«xiil1iik n »«nick«ffél m." io;;ly in.i \' jobb ílfierre! jafrkQJlitt Ojxro, mint pj.lig o* \' iriut psgj {í»»t K ij ily ur ^l.iiriHt!«i«rl rnli ún- — C«U|>ál> a* uloUú fclvuiióibsu lóriint tgy kí» rnrnt, « ml, reniíljllk, nom fog lAbhú Kiitjuu^ — De túr-jllnk *t as clGs.Uti1*. OlTenbsch egyik »ikorll|tebb Mjicrctta jo igou jó kedélyben tnrlfi a usgyttiiau k\'>-•<Jusi(goL Á (/.0(0|)ISk kililnöon felellek meg xer\'4-j.eiknek, « iitcmtyibon flolynioty (llobocho klriljr), KSmlvel\' (Oic*r), DíkAny Teri* (Uoulotte), Uikány
(Baphir), Voroncsy, ^\'ópulsuí) »•» KApoluny iKikiiskálu) , semiui kiránni valói lp*m hsgylak bálra -
- (II.) CíKiarlükCii, .ipr. i-f.t .SsiimT ui kc-•aivei. vagy kió » 4<mjU«i In f Ir; .íc*ia vijtjítók a.la-tutt rlö. Mint .1 acinl.il> uioieljf . .MitlJualUl kÖzloU, ««/«1m.., r.(«ic<llll kitnafi vigjnlvf, r* állal nem ar*. 19(1 uálunk kOiIelMÚt, tom a vi^itlúk kildnSti gét iicin láttak boigazulva. A eselakvvnyaavgény ilnrab ninxevágó otöailáia nipgUttu ugyan lintiUnt, tlo nom i\'okos^tluu aÍ\'«li*io«rin aVon ín4fc.e.UiAr«, lívgy valaki i *<ik ki in l.i|isoltatüit volna, >(< es jollcnuö kH-rOlmíujr KOmin-i (Maimig Igyul^HS ámynl.iMal irt-inílj««ité a nuoi-muMl og/tnl, OArdoiiyl (K*j««), a fíliíkeay rtrj sxerípíi elíg bemSirgget kdá, mit tolt., \'mint a «iiné<ietúit uly b\'üvvel lalketlllülöl, \'árjuk, .lolj-nioír iltai kosi) ilju ttl«zcl alakit,
meg ia
i l">iy legtöbbnyii ing Iiiu* k. a. (Amália nkifcjaiéi4t alig tudja kUrOtményfc, kill.Wu
„flrogen" axorc|iljen Intjük, i vidor kcdúlyét,. motulygó lartiVttalai; llgy «liiK-zli>ljllk legixubb jálóka ia liAÍJila
d I\'crtinozy (SiílliAíi) e* olSadáaou b\'an luvgállolla wlua lívlyúl, lm egy ki«aí nidg aai losub\'u lelt volna. Peatllil (itussinio), flKysliiifiv jit.aotl de nem a rf|<i, hanoin a darab aséllo\'nűi n^ive. Sicatoai kuvéá a^creppcl birl,. do .»«t a«.lá lgua jél adta el8. KOaOuaóg kor\'ep aiáiuui*!.
\'léttfl ■kM/\'fbblí - Iga*. A i«Am»n,||ial.l \'
i \'I
Hogy\' lifttel K.*ih.iíilil a u)tg/f
• egy tte/b \' linrúrt foga.lj mef
Md».r « -9 i\'ififf \'uAiWiiieg\'eii l.o it-lnn^\'k aiikajaijAl JolVriiylimíl^ •■\'l* Ii.ilirfrtftii^jMnra o««lja. J n -ki rf-vnroabáiA.i\' (moit.nilt ) MV\'v.tlakl k..ld,( inlált •> kap <u latkAro*.\'. plttkiinyl titldl y *j. I ez. m\'uCdWt á* atyafi, mikor r vlrpal.G . gkeverC vari1* nem tudják k\'(IH«bi! \'4 [J M H I fl r t rí* 4 « m d,\'ri drttt. Kgyik kOa«V aa vaddixaton\' eiak\'P/étorf, vaak oxAlox rrplllS vadra egyik A sok kíixöl, • uaait, eFlliSrinknt moHdolt Klixcl dili tA/aa b\'oxái *«.il. Ne-n eted It vad; nein ám\', reléit a lioa<ank$ dd, kOzel voK\'a vad; do a* idtf már rajláw tét jAH - Mii calftVUt a* ur evrot ax ombófrol t ké.jU a f\'lorvon a borbélyt.\'klaok\' S\';JilJrm<il ktfiili adta ki
a lelkét-\'Usts*? Tlrsrrf1^ VAJiwiiAn a botbMv
/■n tnrgitylila-n, inejborotrAttsin," ínogkitpItlyDste-á;, •el vAgtam rajta, a mit It tuduiA lllam, hl\' uein TiASinátf. nem l<-lt¥
lobbi Ur»
í-!íA» klb.t

lek róla.
t* as let.
Jfiaczi ár. I
N*py\'Ktiiilxíi, ailr.\'^\'"A^gáKMNlxlet mAg-»nifi •Jilf gyenge. A iern\\í«>Wcírfl Ijlvítél, iH.\'fy d^li iMnlI bsn nyilvánul, \'PrUxii áttát aaJittíágoaMi" flM/.i«,
klWt^h\'fV^I.Hf.Wijek klvAnl\'iS nnk -. la jd.texunfc\'fdl.\' KgrébjrAnt iiAltuiV !,lv c^ekiü a k*«rl.-l. Iirtp)- 4,1 b1»\'x»xllt, mitxórlat ark\'Uaig >njH
ti (t. I.) Keixtfí\'$r; SprilU1 \\ . .si\'t^iáj
jegy*6krinvv.\'.b«l kiirt Kabnaifák t^Iliixa\' ft.70-.6.:|| kr. K..*a «-70-8.50 krM\'ü ftt,X7ö (tr. Zab 9. ifi t frt— kr. Kukorloxa 3.79-3.flOkr. TUxifa kemór^ 17 frt. 8xéna mAiiája .1.80 kr. Huxtualma 1.10 k»u. Arpn- 6» xabatalms 1.10 kr. NtfjArát i Kollomoar
- (r. J;) t\'sAktornya, apirllU .£.\' Hti*\'a O.SOál 0.801\'ki\',\' -K../1 3.W-S.ÍW kr. AVltíT 8,20-2.80 M^
y.nli *J -I.UO kr. Knkrtricxa 4.\'20—J.80 kr. Keményfa «(■• i0.Í.(1 kr. lATÍw\'ni;\' c»8i. Tí\'mtíuyok ál-
laput.i m.* eddig klíl^W 1 A
— (r.-l.) KdriiegI,, \'áprllta 4. 1872. Hass úJp»# M kr. It»x< .1.46 \' i\'ríir.\'.tiiíV .\'.70—0" kr. Zj^El.f - *•> kr. KuVorlná 2.-IÖ—3ö i,r. ft.i\'r^ö.iyü G&- ^
- Ertek ós váltó folyam apr. 6.
&•/„ uielalitpies 04.60; »°/o ueinx. kölet 70 20; lHOá-ki álladaími kölcsön 102.—; banl| részvények 8;iá; hitelintézeti részvényok H3U.8 LoiiiIimi 110.IU uíüst\'" ágiő-108.—; arany di| rabjrtó.2tí; —20 frankos, arany ».82s/|0 — kfl
Heti
Aprll 7-től 13 *«. 1672.
két évig állandóan Uudán fog Uk „lícggéli LapukA mi\'gs^ilntek. - IVignii
HASZNOS TUDNIVALÓ A védliiinlő ojtása
Síokásban vatl émberok- és háziállatoknál. Az enibor-, tehén- vagy ebből axáruiazytt í.\'iiil^\'r-himlfvdl, W Wrán^\'UirkahíinlŐvor.\'n Hirta»ltu(yV tfziuie emberhimlővel ojtatik be, történik ez
(zért, htjgvj .a ^turmészv U,;s hjmlü-í ol left* iu^T|as-anak. . " . \'\'" 4
A ki ojtani\'kényszerült, legjobban tudja,\' hogy mily\' nehéz k jó védhiiulő anyag tneg-szorcése, elsokasltása és eltartása, aiért is ntím It^t felesleges köztudoiuásra hozni azon módot, moly . áluu köuuyü áT.védliiuilő anyagának elsokásitása, hosszabb időroi eltartása éa sikéres elszállítása.
Fölkeli marni a himlőt, niklőn abban a geny, még folyékony , lugalkaliuatoaabb ezt tenni ojtás utáui Ö—il-ik napon.
A kiáradt himlő-anyag ogy harmadrész litgta xslrcdénynyel (Glycerin^) Összekévertetik és légmentesen zárható patikás üvegben el teendő további haszonvétru. — Használás idője alatt egy Üveglemez,} vagy^ üvegpohát letekére tétetik, a mennyire szükség van és ugyanannyi lepárolt vizael(atpia destillata) eztfft helyen össze kovertbtik. Az ojtás ebből teljesíthető a legjobb eredmény nyel.
Ila a himlő-anyag tiszta glyoorinnol vegyítve, üvegbe zárva, lepecsételve egy palaczk vizh«n .olbiíktatvai tai\'tfutlk, ogy évig ,is megtartja fertőző tulajdonságát.
Sikerre csakúgy lehetszámitaui,hu&gly-cerin inunt miuden idegen állatlekoku\'il, ilyen ae, melyet a viu, borimig, (spiritua) inog nom változtat a sziubou, ize étli*, le^eseij f^é^wny. Vegy tanilag n\'om tiszta zsfredénynyol nem
- • • ...
I il\'- ,\'. I„:,i- KatliulilfU* uap- i\'r\'jtistim
! na P ! tAr. naptár i\'i
H).Mik- r catve volna a
. .Ián. XX. IU.
1 Vasárnap" t. t. Fehv F. 1. Amim. ff*
i K Hé\'fó ( \'Délion Uóuos p.
I ti Kedd Dlmötlfr Dumntflr
1 10 la < Excehlet KxecTtiel UK
U 1 lUiltllrt.\'ik
l\'j | Pnulok | Oyula pap» Oyula X*
11.1 8x<nnl.at •faaxltu \\ ■\'
Volclós szet kosztó: Bátorfl Lajos.
T;
Jv.ti nelnxuti .kiiiIiAzI.hu vuuilt^nsuruiiul. — I t.iiiicu. tt k^ulul, muri H lúmlü-.u^u^ vc.tl
vgmky kivéh.ii U.ktél Qutiurosk «dt» 1 f-Tt3*a U.riu.tiril<bíl: mm .
ívyuttér.\'j . ^
i Iskolázott fiuk Wajdits József könyv-nyomdájában gyakornokul felvétet-\' nek. A feltételek előnyösek. Bővebbért; értekezhetni akár személyesen, akár le-, vélileg a fentlrt nyomdatulajdonosnál. $ k
Mellékes rosXsitllcozÉia,
ni\'\'(í 1.1Urlós,, — kiiúlku/ik.llúüiluii- t
kinuk. — llíVm.int... luveluk, íiiiilycklloz n fu-^ lülulro jArú ()ij.titb<Slyi!g il mL.Il..kJuntí<>, ]nnta rostnnte l\'ctros M, l\' lODíiin .l;iu, uiliiíeuilJk,\'\'
wr mű, -m
ki reáltanoilát vagy algymnasiumot végzett^ magyarul és németül ért, s a gépészetre hajlámifi van, azonnal folvétotik Győrött, Stádel-] féle gépgyárllau. ... . \'j
Idősb korúaktiak, kik ily g^ árhau már , foglalkoztak, előny nyujtatik. • - > g
| AnolitV.nyavalyát 6h \\\\ nyuya-1 lyatUiésl i?i»rcHÖkct
I gyógyítja-ilr.:i(>. .kÍlllKeli a nehéz-I I nvavalya apocialU orvosa llt-rlinl»rti; I | 1.0 u i a » n a t r. 45. — Már száznál f íjibiiot toljon jji^ógvitott.
U iuv«t 4Utt *«•»éutkiH

\\
1


ii ii II
. a
\\í 11
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
általam keroikudelmi cxikkül haai- elíloe. elegendő ii hóra 10 kr — • dli. vakarómésfca (Union- W*4 Szabályzó tollak, mind.
II •«\'1JiJ|j,i i lltaiit*A-
J^" F|ayel«Mt»té». As általam keroakodelmi c.íkkül hasa- elSIcg, elegendő 3 hóra 10 kínált Pouipadourpaata, mely igen rövid i.iö «l u kltüuöaégo Kadlrgumiui) teutát vagy íróul kivenni 6 kr. végett mária kOxeliameréaael fogadtatott, ogy IdÖ óta trtbb keroa- TyUkStefltflyU.ük afl|)0.ayyapjuból ÍJ db. 26 kr.
kedtfbásak álul aUaoitetJk-, ■ I. «•«. koibiiaégnok tol.át tudomásul Molópo, hogy a fehérnemű hótehór »lnl kapjon. K
adom, hogy ai egyedül valódi eredeti arrspaala caak A« alóljegy- por haaxnálata állal i d Ö, munka éa póni takaríttatik mfg ; U raktárban kapható. Kxeu paala ai arciou inutatkoxó miudou- de legnagyobb előnye ax, hogy a fehér ii-jdiU jolibAU kiiuéltotik, ma pflre néaek, bőratkák, sioplök, n ájl\'oltok eltávolítására, mint a kHsOuséges mosásnál. Kgy fontos eauraag 2o kr. egyaaóval a bSrasiu feulartáaára éa axépiléráso axolg.il. Kgy kttcaög SS»> Va.ázstlnta, haamálható komoly éa tréláa dolgukra.
1 Irt ÖO kr. Kgy • tiulával irolt levél a legíleaobb láláau qiuinnck iá tilók
■V Seaal IM lehetetlen! Ki hitte volua eaelStt, hogy marad, ot^k ai tudja olraenl, ki ai éhes aáükaégos utasítással b ég olyasmi ia feltaláltatni fog, minuk aegitaégévol uiajd a Kgy flvegcao \'A) kr eieuiet ia lehet kímélni a csóruáu.ak tűbe .Illésénél ; egy ily cu IgCB alkalmaiak a nadjágvédók, molyok a nadrágot
r (gyaitrU, elmía caikOa aegitaégévol aikerUlt, hogy gyöngüli aioui- Yoax Időben bepisikulás ellun meg\'édik ; párja .\'i kr. 5 uel míg alkonyakor ia a legvékonyabb tflbo minden erílietéa Legújabb lOZedaper, pi-tositott sser a roxadafollok
* nélkül a csórnál belehal fUini, éa ára egy Ily gépocakéuek liaax- •ItávoUtátár-v vásxoliból, selyemből ít \'niáa keiméből, Silnlugy nálati uUaíláaaal együtt mk 20 kr.. kiaubbfóle 4 kr. vas- tt oaskrtsükről. 1 csomag :tí» kr.
Brillantin por, egy uj. sikerült, vegytanilag késsilell Angol bftrlaok. uiely állal mindenféle bőr puhaaágol
fémtartalmú por, moly eluevoxé.éuok tökéletesen mogfolel. Kgy éa lackfényt nyer. Kgy kía Uvvgese 2ö kr.; uugy 15 kr. pisakoa, elavult, vagy ki uom vehető asuuiiyfedtokkal bíró nemoa Folyadék ,«nyv. NílkOlöihotleil niindni bátUrláaban,
vagy koaOuiAgea jtcabSl kvMllll tárgy e porral caafc kOnuytlden m«rt ai ember éxtel a <ok kllloutéle, min len házban clÜforduló c4iaio^; atváu, iaulát viaataiiyeri eredi ti (ényát; • por ilye* tárgya- javitáaokat maga oaikfaOlheti. K«eu enyv ivekig fuutartható a hide-kat meglepő gyoraan tiaqtit í» poliroi. Kgy k*lulya baamálatl geu kaaauálhAlö. Kgy nagy üveggel kr.
ulaaltáaaal egyUt( »ö kr. Szagtalan vízmentes agybeUUk, ai ágynak gyerekeknél,
HT Clltzoló (Palltar) vegyülik Kgy Igen becaei háiiater, betegeknél a gyerek ágyaiknál ciőtorduló eluedvuaodéaéiiuk ollia-■lylyel miodeuki elavulta fóuyve»*l«tt bútorait caekóly fáiadaág- liláaara. 1 db. VÜ kr., l.\'Mí, I.W), 1.7" kr. gal maga Uoiát /ányeaitheti. Kgy Uvogcae, elegeudS egy aioba Cl. k. »Z. szarpanfű ZSlJ\'Bplég (H^puniii-Fctt-Aolher)
bulorialárx. üO kr. néhány máeodpervi alatt ellávolilja miudeuneuiU kelinábol kivétel
_jr Exiat oaltzoli golyók, kitUnd a.er elvakult órc.lá.gyak uálkOl ak.lrmittlo holtukat K legújabb találmány minden t-fálr ^ ujitáaira a ttuyeaitájára j nélkUlOaliellen arany i» eiaatmOveaek- gyártmányt folUlmul, minthogy a leglinuinabb axiu acm rontja a c 3 nak. Kgy db. 6 kr. „ionnal akárat, aiagtalan !«•>. Keitylitiaxlitaahoa la ajánlható. Kgy
Mu Eliiatlxá por aoka*or kitUiií) aiolgálatol teai j evvel (lv»g haain. utaalUaaal együtt 40 kr. ^^ mindenfále drcaueuiBI ueláoy perci aiall tarlúaan meglehet eiOa- Közönséges párisi ragatZ üveg, porciolláu, kő, tajt, fa
tömi, a eiüatöiött tárgyakra nóive, melyek aiint váltoilatlak, ,|b. gyora éa tartón dmet\'orraaatá iára, ugy hogy ci ulvállmtian *JS kUliluOitu ajáulbatók. Pakfong tárgyak eiüalkdi haaoulóvá váltul- |ela, aii»\'ugy küloníile tárgyak OaaioilleatuSére, j^ld. fát árciciel, a k tathatóó. 1 raomag U6 kr. n üveget porciollániial atb., ugy hogy mintegy teát tUnik fel. Kgy
IV MiadM irák uabályozó|a a jól aiahályiott tájtBvol caoiuag « uélkülOihelleii aiorböl. caak 1U kr. Ugyan e ragan £ H_ allátolt napóra; a« iniudaiikinok ajaulbato, mivel eien minden- fulyadékbau, igon bőaógea. I üveg 30 kr.
eaetre blitoa óra után lagjobbau lehet a gépeaeii órákat igasitani, Villanyos fogkefék, inelyokkel a fogakat fogpaaU vagy
t. 1 db. t\'j kr. mA, gyógyaiar uólkül ^caak tisila vlnel) tiailáu, fehéren, büi
3 2 Aaeiikábaa piteatlrozott védlakatok, kltUuS aierre- nélkOl ía tokélatea egjai.égoen fonn lehel Urtanl Hogy e haai
tettel, bíitoaak betöráa ellen. 1 db. ktaebbfálu 30, 40, &0 kr. ; „0, onkfiibül minél tubbot Irboaaen forgalomba hóim, ára dara-iagyubb 7u, iK» kr., 1 frt s nagyok két kuleara 1 frt; utaió tálkákra bonklnt raak 60 kr.
H- - a6, «»■ kr. Levél bélyeglegyek, mclyak kónyolmea haaniálhaliaitk,
e^ Kit Unó kanosukkal keveit lakmjz-cslzmakeaöos, a bőr olcaóaáguk i a biatoa láráauk folytán ai oatyánál több elönynyel légmonloaen . jó karban tartására. Kg, l.\'<o» vl fonlj M kr. bírnak a jobbak mint a pecaétviaax. LugUnomabb minSiégbeu, rákba 1 irt 2
A likakat aij.azaa tartaiu luindeukinek ajáulható, kivanat axeiinü felirattal, uximurrel, névvel, vagy névelSrol. 600 I Angol dugaszhuzi gép emeltyil.el. Knnek aogiuégóvol
mart ei ai egéaaságnek hmmi <t MeUgor-file kltüiiS bSrcalno- db. t frt 30 kr ÍÓOo db. I frt t»0 kr. miudon eröltetea nélkül egy gyermek is kthuihatja a legerőaebnen
haasnáUta által a lábbeli puba«.iga a viim4nleaaige ieutarlatik, ea^ A hajat frlaaciégben fcuUrtani óa aiöke vagy 8aa Uló dugaait. Kgy db. 1 frt. I
olyannyira, hvgy a leghuaaxabb ideig tartó l.urdáa után ia a via ha|al aötét aainf? feateni. a legjobb aser a dióolaj; mindmiféle ( OV EsOkiipeny vlxmentea rongáiballaii keim.lbiil, varrá,
nem hathat a igy a caél tokéleluieii eléretik. I üvegono 6ü kr. t«gyUiil ké<xltm>HjLártAlmaa. Kxonnel tudatom a t. c». kOxtiuaég nélkül, angol gyártmányú. K kiponynk a logkollemosb idobbon Ja t=a Nagy eihiynyal bir ai uj gep irón, nem rxUkaég oxt gel, hogy fri.., kvlaxir ii,«titott valódi dióolajat raktáron tarlók. ! hordhatók, minthogy mindkét f,.léu axóp folölt khOx ha«onlitanak. udig hegyeim, a loróa elleu buluait.iit. 1 db. fában )0 kr. i [Kgy kia Uvegcao W kr.. nagy lö kr. I Kgy db. 4\'i hüvely hoxaxu 10 frt M kr., miuiiun további\'két
untban »ö kr.: lollUrlóvai a ké««ol 3<» kr., - egy teli tokba,i| a^ UJ balkafogógép dbja ao kr. hUvolyk 1 írttal tübb. K gyártmány nem belföldinek I
lMTAJi. Miután a lent elűaorolt tárgyak bamiaitvá-iyban ia fordulnak elö. ligyelmoitetem tnhát a t. ci. köxönaéget, hogy axok caak ai alólirt raktárban valódiak. Miu.leu, a rakUrban található árulárgyakról aióló árjegyxékek ingyen küldetnek.
Kgyaieramind dgyolmcxtotem « u ci. vidékieket l.xlelem b.zoinányi oaitályára; ox egyetlen a maga nemében, hol a legkisebb megbiiáa jxintugy, mint a legnagyobb, minden axakinába gyorsan áa pontosan esskSsOltelik. Hxamoa megbixáaokra ajánlja magát ax ela3 o.itrák bixományi llxlet:
ií. M
H ? 2
h
Szabályzó tollak, minden kéxliex a minden paplrb. igaiilhatók, ugy hogy ogy óa ugyanaxou tollal a legfinomabb aiép iráaxatut, mint a legdurvább Iráat ia caskUxelheUil. 1U db. 21 kr.
Legf. helyról patentKozott méreg, egerek, patkányok, hf.rcai.kok és vakaudok kiirtására Jótállás mellett árusittatik: Kgy nagy bádogsxelenoio 1 frt. .
A lyukaxeninek H <iap .alatti gyOknroa kiirtáaára gáló axor | uien ujonau feltalált aier; tulhalad minden axért jótálláa mellett árusittatik. Kgy dobox haainálatl aal 40 kr.
Atiaxlriábau egyedüli raktáia a hamiaitallau Ainlka ^kappanór)\'olaJ nak, moly caodahaláaaal bir iniiuleiifélo\' fojbaj ellávo-lltására, a fujbdr a ixek erőaltholéaére a ennek folytán a haj uivg\' lepőleg gyora nüvt«xtéaének elSaogltéaére még kopási bolyokén Is hátrállAlja a pikkelyek képiddéiét la. Drvoasxerül hasxnálható aurlódáaok, Hcxaniodások, íiirángnláaok rheiuna, égetéa állal oko-aott sebek stb. gyógyítására. KOxelebbi érte\'ailéat MiUluiax a boxsá! f Ü csatolt lelráa. Kgy üvag f frt. » a -
•a^- Bö\'pasta kaucaukkal; oz a b.irt elpnastithatlaiiuá lesxi; ? 5" "" külniibseu ajánlható lóaxoraxámrn stb. Kgy bádog axeloncxé- S" S vei Ut> kr. I % ° \'2.
Legjava begetva pasla. K paata a beretva köaxOrüléaét ® § folealegcasó teaxi. Kgy doboax kr. 3, " 5"
Nélküló/.l..itloii miudon háxtartásbaii ax uj patentlr. I \\ S-k\'dszdrUló, molylyol künuyüdon éa logkiael.b fáradMtg uólkül min-: 7?. -denléle metaxoaxerl, ollót, kéat. ogy perci alatt mogí hol ioiibrlllni Kgy db. 36 kr.
Beosl legjobb falttiaztltó víz, «gy Qveg
Enorlvolr tüstént kiveasi a fria tjutafollol miudenfaiU kelméből. Kgy üvegjei 26 kr.
Minden lAtatKnt láthatóvá lesz al uj *ieb-gtfr«t6
segitsegével, ...oly minden táígyat 10-, !W-, 8»>— 100-sior ««gy^l fi. Ugy hogy a Unta ivóvisbeu lóluxö liliatooakákat ia tisxtáu aso«i-J2 lélhalni, a e gór-csök igen aokfélekép haa,xuálhaltókl péld. liast, *•• gabna, hüvelyetek, ffiaier vásson beváaárláaiiáli vegyboiitá^iial, léaxolvixagánál atb. Kgy db. 40, XdO, HÓ kr., 1 frt, 1 frt KO, 1 frt 60 kr.
MindeanemU rovart kiirthatni «x ujan föltalált rovarirtó mtlával. Knnek tulajdonsága, hogy a rovart numcaak gyoraan kiirtja, de tojásait is inogsommiaiti; haasuálható poloska, inoly, kullanr*, pinrxobogár ellen. Kgy nagy tlveg 80 kr.
CzéltzerU dugaszoló gép. Kxxel ax üveget gyorsait éa ullelet dugaasolnl. Kgy db. 60 kr.: loglinomabb gyá--20 ki
m
m
íS. • - s
Ii
ff l S
ii .[{X.IIIGIIII
Frleamann A., Bécaben, Pratefstrasae 26.
i
■ Minden aemtetszó áru vlitzafogadlatik, vagy mae áruval kloieréltetlk, a ez a legszilárdabb beosílletesség bizonyítéka. "
Olcsó éks
z e r
u r a K ó
Esen, as ugyntveseit uja.any vagy talmiarany t\'éle fémbM ké«i mellett még axon elöuynyel ia bir, liogy caak uegyedréaxuyibo kenll, mlut caalatbstik e gyártmány állal, oly jól van miudeu utánoxva. Legújabb ékszer-tá<gyak : uj aranyból, melyek ai aranyaiint meg-taryak", lagdivatoaabi, foglaleányban, valódi iltáiisoll kövekkel vagy ■oináncsosva, amint a foglalvány igényli.
Kínom melltQk dbja 40, 60 - 00 kr. — 1 frtig, legfinomabbak l.W, 1.80, S—2.60 krig. Pülbevalók t pár (In. 60, kr. Itrtlg, Ifgrin. 1.60, 2, Í.60. Kgéax garnitúrák, melllRk éa fülbevalók: 60, I.ÍO, l.OO kr., Icgllu. S, 2 M, 3, 3 60, 4—6 frtig. Karpcrerxek, finomak dbja 6u, «0 kr. 1 frtig, legtín. t.íiO, 2, 3, 3 60 krig. A legaxtbb nyakláuci, dbja SH>,.l.*0, 1.6\') kr. Km lények 11... 20, 40, 80 kr., flnomabb 80, 1, 1.60 kr. Tüxoféaük, ujarany fejjel kr., I, 1.80, 2, 3 frtig. Oyürfik, caalékouyab uUi.oxva, külduféf
b b O 1
t ékaxer l\'olealoguaaé
y e U:
axi a valód. ék«x< ioglalváuyAéi t ia
z á na ára.
iniutliugy 0uj gyártniiiiiy aeiu anuro, i ni kell i igy A regujabb.il gyakrabban l
ein áll a valódi megelt, . Még a axak ember ia m
•ott kövekkel, dbja 30, 40, 60, G<>. 80 kr. 1 frtig. I.cgaxebb óra-lánrxuk uraknak, rüvid : 60, 80 kr., 1, l.&O, ti frtig. Lrgaxobb Ilii. iiyaklánexuk, veleucxoi tavon; 1.40, 1.80, t frlig. .Völltflk, nrak a lámára, 20, 40, 00, HO krig. Inggombok dbja 10, lö, ^0, 30 krig. KéiolÖgombok páija 20, 30, 40, 60, 80 krig, Uallérgombok 6 éa 10 kr. Kgén kéaxlet legaiebb ing- óa kéaaelCgombok 6tl, 80 kr. 1 frt, 1.60 krig. Kgy oaomó óraHtyelék, Igen caiuoaan üaaxoi\'dlitva: 80 kr. -nJ frlig. Valódi aranygyűrűk, kOvokkel 1.60, 2, 2.60
krig. 13 latoa jelxett eiüal-láuci, tUxbeu aranyoiotl, rövid: 3,60__
Keunt elSaorelt áruk e axabott ái vaaáaa mindenkinek érdekes.
4 frlig. 13 latos jelxelt hoa.xu i.yaklánrx 6-7 fiiig. 13 latoa exüat emlúuy, tüxboii arany mv t oa xoiii.-iucioxya 2.ÍI0 — H frt.
Legflnomabban kiállított gyemánt-ékszer Kxáltal mnRa a • r.ak.\'rló ia csalódhat Kxeu ékaxer valódi oxiUlbo van foglalva arauyaljjal éa tóvol ellitva, aa utánsott, gyémántok luind liuoiu, uaisxolt hegyi kiistályból, moly aoha riem vosxti élénk fényét ; más drágakövek U foliamorhetlenül utáuóxvák 1 molllS : 4,\'6, •{ fiiig. 1 pár fülbevaló ; 4, 5, ü frlig. 1 pár kéxelügombr Í.íiO, 8.1)0, 4.6t». 1 db. ii rí irt: 1-80,2.8", 3 I fnig. üyómánt gyürltk, aranyból, 1.20, 1.61). 2, 3 frlig. Koreáitok éx axivok. mint nyakék 2, 3, 4 frt.
A pitidig illatos ekszer, Ind.nt I.ftvé.^ekl.ri,, molyok termé-ax.lea illatjukat mindig fvntartjáK a Ivgiijnhb ."j.at aserint formálnak. Kx ékaxer, diaxoaaégot illetőleg túlhaladh\'atlan a illatja végett igen kedvelt, tla egy li.ilgy, ki ily féle éksxoikéaxlotct hord, egy terembe lép, ox néhány pórci alalt oxeu ékaxer illatjával lelik inog. Kbből I molllrt 80 kr, 1 frt, 1.20, 1 60; egy pár fUll.ovaló 80 kr., 1 fit, 1.20, I 60; egy karpereóa 60, 60, 80 kr., 1 frt, !.6t!; egy nyakék ÜO, 80 kr., L.\'frt, 1.60, 2 frt, 2.(K), egy uri óraláncx, lllaloa 1 Irt. 40.
Mezes, dlvatoe és batisos ax ilj rokuko-éksser, melyet a
küxépkorban caak li»ro.iegi a/oniélyiségvk hordtak; ogy ily ékaxer axunban ax uj divat aicrínt átalakítva, axép, niKtoljca éks/orré vál, — Kgy kéaxüléki nielltfl ós fülönfüggő 2 fit 60, 8 frt; loglinomabb 4 frt 60, 6, 0 fit; oiuléuy 1 frt 60, 2 frt, 2 60 ; legtltioinabb 3, 4, 6.frt; egy pár liajlii 3, 4, 6, ü trlj ugy. koreait iiyakékül l.HO, 2.60, 3 frt; kárp (roíi, diaxca, 6 frt, ti frt fK), 7 frt 60: uyakék. diaxea 3.60, 4.60, 0.60.
A fekete otUrlA-iktzer. Klen uj divatú &kaxor küv\'ei a valódi ruta formájára v.tmiak koa^.IrfJlve, V. ennek lolytáu küllin.la hatást gyakorol a inégla bámulatoa olcaó.\' Kgy ké«xlol, molltA éa fülönfüggő 3o, 60, 80 kr; egy nyakék 1-, Ő-, 3 aoroa 1 frt, í.f»t),
A divatos fekete ekszer, liuoiuau, logsxobb minLara ja tartósan kéaxitvo UvogbÖl, jótbai, lávából, bivahxm vbóli kftiilaukból : ogy melliQ 20, 30, 60, 80, kr., 1 frt ; ogy pár fOllin,függi! 26,36, 80 kr., 1 frt; egy karperec* 30, 60, 60,-80 kK 1 frl; egy nyakék 60, 80 kr., 1 írt; egy rövid óraláticx 16, 30, 00 kr. ( egy nyaklánca 30, 80 kr., 1 Irt; egy íuggomb < .Jtr. i ugf pár kisclí-gomb 16, 20, 30, 40 kr; ogy tiíififéaO 20, 40, 61), 80 kr.
óa Ily ininőségbeu i^akia aa alólirt raktárban kaphatók. Miudeu, raktárou tartandó csikkekről axóló árjfgyiékok |„8yon „latnak. Kgy ily árjogyték átol-
FK1EDMANN A. díszbazúrja Bécsben, Praterstrasse, 26. szám. v Bászedéstől mindenki óvatik! ___
, . J( . Al<"> ojwyaaáinu biraotményok közt, molyok kUlöuowu órákra voottikoínak, nóiuolyok igun cr-iozomAsun <U azon SEáinitáawl vannak kiilllitva, hogy a vidóktokot bAl\'iSba kcritaok. nnját ártloköben óvakotlj.^k mindenki ol>- órák mogvétoKStCl, moiyokuól aa oladó rónzóról kitdvgtUJ bútouitók uom ttyigtathatik. A től.sm im-gvott órák luUsAt «iori»t miudeu időben akár viiwzavótutnek, akár becRüróltotnok, mi a julu a logazigorúbb bocaUlotoenáguok.
| AZ ÚJKOR OSODAII | <
axon kitllnö árák, melyek k«5t dvi biztonitík mollott adatnak ol, kövotkozi cnokóly fr hollon tárgy megezorziUdro.
uügy iorgaloiu kioaxküzltSao vógott; ob okoa sonki uo mulaszsza ol az al"kulnjat, (ily nt^külöz-
Minden óráért jótólláa vállaltatik, agy mint órásoknál.
< ügy \'geo ssép brouxóra emailos• esiinlappal 1 frt 80 kr., ugyanax ll.iom email-porexelláKból I frt fiO kr., ngy.inas óraüt
kiállítóit nagy alakú p o r c i e I I á u ó r a 2 Irt 80—3 frt 20 kr., ugyauaa igei. diaiéi kállitáabau ó r a II t é a a el 3 frt «J0—4 frt 60 kr., li^yai... . v . . u . . . „ „ avajcii faragványnyal a óraüléaaol 6, Ii, 7, 8 írt. 8 * 1 o n-ó r a bronihól, ItvegLorilékkal ■ állváuynyal 2—2 frt 60 kr, nagyobbak 3 frt 20 kr 4 frt ó r a tok bau a ábresitfivet 6 frt s jól asabálysott avájcxl saebórák 2 évi jótállásai, csinoa foglalványuyal, és ty-arany láucxcial 4 frt 60 kr. iliudou a \' ingaórák 8 napi Jármfivet, egy «0 hüvelyknyi hossxrt diaxea axekrényt^enj Ilyen óra caak jármQvol l\'J frt, üUSmBveJ 28 frt.
eI 2 fn 8
tobáuak vagy
broavtSval UO krral drágább, axépni appal vagy a r a.u y k e r • tb e n, vagy
I Ogy legjobb axorveiotfi angol ii t a k ó-
oremuuk diaxéül axulgálnak a liirca l.éeai
Angol zsebórák
legfinomabb Nickel- vagy axabatos (prücislon) mflvel. 6 évi jólálláaaal pontos járáaukért. Kxek a legl.lxtosalib órák, melyek eddig kiállíttattak Kaj hengerebronometor 9 frt 60 kr., ugyauaa arauynyal e.lsvo 10 frt 60 kr., krütályüveggel 10 frt &o kr., aranyoxva ll frt kelti, Witikkal aavonét i:l (Vt V) k. ayoxva 14 frt 60 kr.; a m e r I k a 1 d u p I e x-rt r á k, ketlös mflvel, exeknek ára exelCtt 40 f,t volt, most qsak IS frt. - II o r g .. n y-ó r á k, di.xeaeu kiállítva krl.lálvüveeffel íft VA érák, külOnnaau floom a fír.daigoa munkáju filigrán müvei, darabja 20 frt: l( e in n n t o i r, kulca\'nélkül 12 fit ÖO kr., ugyanai a legllnon.abl. mi,,S.,?Vl^tÁ tartSKa I La .lik "/T. bogy a gápaietet látni I. het, anélkül, hogy „ óra felnylltaluék lOi rl60 kr.. ugy viai, legdnomal.lt horgony 13 frt fln kr. - II r. I g y ó i á k lluom é, ,|Ux. v dhja 12 16 18 frt K féle, itt meg nem nevexett órák olcsóbb áron adatnak, mint máshol; ogy jó axabályiotl napóra iránytűvel, isebben hordható a moly után miudou más óra igaxilhátó, 2C. kr.
Óralánozok talmiaranybóJ, legújabb,
molyok a valódi aratiyláucxok által aeiiimibeii aein axorillaliiak háttélbe, mivel axok mintában thk. db. rOvid lánca JO. \'.HJ kr, i frl 20. I frt 60 , 1 db. legfinomabb mfl 1 fit 50 kr, 2. 2MI éa .1 frt., I dli. I.o iJo< ...üst láncx, tűiben aranyoava\'il frt 60, 4 lit., I db. valódi 13 Uloa boaaió nyaklánca 6 I.ogaifbb mintájú emléayek 60, 80 kr , 1 frl, 1 frt 60. Kuilényok 13 latoa eiüstbül 2 frt 60, 3 frt. Kgy bok<
mintákban.
t <id. rövid lám és 9 írt 60., 1 db. vsJódi 13
lin\'iuimlig mogmarad. • 2 fit., I llb. huanxó
Igfiliuniabb infi 2 frt 60
óraHtyelék 6 külOnfélo ékárutárgvl.ól <J0 kr.
Mindez ogyodül kapliatu: FR1BDMANN A. uj, nagy diszbazarjákn Bécsben Mtorstnissü 2ü.

KC X gt P B_T tó S te IC
SCHÖNFELD JAKAB
ujonan nyitott
elaö p&rlsl férn ClivatéiruH: csarnoka
Pesten, Forenoi-Józsof rakpart, Thonot-udyar, ur. uj Lloyd átellenében. Ajánlja a legújabb ii logdiatesebb nyakkendőket, kalapokat, enernyHfiet, h/1uhutokul, kez-tliliket, vá/>»on, chiffon-ojrford én eriion Ínyeket, vászon I.uttisxi zse\'ikendiikrt, korín-nyákul, 11U- bSrÖndfíkfít kf-zítánkákut, lb»roi.do»v«) Illatszereket í, «gyAlulábn» mindi-i. nemfi n inrli-Mt\'■*•■ klirx aitilkargea r.xikkckct, a IrgulcióMi árakon.
[:lf~ Baktára a valódi angol szabadalmazott izzadság mentőknek. 10(1
Mogmontauok mindönkii a raoghüléiilöt; . Uv.lil, mim .filitíli « nyíri Idiiiyr. i. rgttfigí .irinpiiiilbdl ajiiilli.t\'lk, il.f.iij. l fn.
Inggallérok ós kózelök tisztit,".sniátviillaltulniik.
Ű0f~ Vidéki megrendelések, utánvét mállott, n Ivfyiontoimblmii ís lt\'Kjoblmn tvIjlUilttCflIOk. (770-8,1)
kAMTZ C.,
( papír- és líisziftffdru feoves&.otlése
bécsi bizományi-bank
váltóüzlete Béosbeu, Kolilmarltt -1,
kibocsát
IGÉNY-JEGY E K E T
vilnnt jngyzott sorsjegy-csoportokra, éa őzen összeállítások inár azon okból is n legelőnyfisobbokhoz számítandók, raivol ogy ilyen igényjegy tulnjdonosánuk ftzun lehetőség nyujttttik, valamennyi fő- éa melléknyerovényekot egyedül nyerni, és azonkívül
30 frankot aranyban és 10 frtol bankjegyekben
miut kainatjüvedolinot élvezhetni.
A. csoportozat, (CVtllkllll Ki IlU/ÁS.)
tO Moh havi rémietek. — Ax utolnö rénzlel lellzetéie utón minden
réMxtvevd.követkcxö 4 nor-jegyet kap: .f
I 5% 1800-iki 100 forinloH nllniiiMt^j\'Kyct. (
főnyeromény ÍJUÜ.OOO frt, n kihuzott-szám 4ÜU o. é. frttal váaAroltatik viasza. \' 1 3U/U «"M. tőrük 4<>0 franko* állniiiKui-HjeK) ct,
főnyeremény 000,000, 300,000 frank aranyban. 1 hereien llriuniHehwelKi £0 talléron hornje^et, főnyoromény »(),000 tallér minden levonás nélkül. 1 liiiiMhruckHtyroli) t>oinj egyet, főnyeremény 30,000 forint.
15. csoportozat, (CVCtlkilll 13 Iliim.)
0 frto-, havi rVHilotck. — Ax utolttó rc»xlet Icllxetene utón minden
réaxtveva követkexó 3 aorajegyet kap,: 1 3% r«. törlik 400 franko* állHiiihort-j. «yet, főnyeremény 000,000, 800,000 frank aranyban. / 1 berezeg HraunHthweini 40 falléroa Hor.\\jogyet,
/ főnyeremény 80,000 tallér minden levonás nélkül.
1 SiftM-liielnlngenl i*.or>*jegyet, főuyoroinény 4ö,0o0, 15,000 déln. ért.
Vidéki megrendelések k\' X**,"1\'", "rk\\, \'
° Húzást Jiyuzékck minden hiuás után bérmentve
inyyvnik tűdet n«k.

FOSTER W. és TflRSfl
Lincoiiból, Angliában, gazdasági gépgyárosok,
1/(764-8,6)
Pesten, Doék Ferencz-utcza 6 sz.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát ivó- éa irodai merőkből a logjutáuyosabb gyári ár mellett, u. in.:
Levél irodai — ós csomagoló papir, borítékok minden nagyság ét minőségű, szalmapapir, boritek irodába igen alkalmas; név, jellem ós helység fekete nyomatával; 1000 db Q frt. — ügyvédeknek irodai papir, zöld-, chamois-, rózsa- ós kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, viiltóóvás, költség-jegyíék, nagy kiválasztéka.
Teljéden felmer cl t ansltili iróeniköz IckIIii »innbl> brouce- én vauból 3-, «-, ÍO-, 15-, 30 frt n leKf)nom»l>lt.
Váltó- és okmány tár cza, magánnedvesitö, dombornyomÓ-prÓ8, levélmérleg.
Levélpapír és boríték a legújabb színes monogrammal leszállított ar mellett
Leijiijubb névjegyzék 1VU darui/ 60 kr., 1 frt 20.; égéit 2 frt 50 krig; valódi franctia brillantin papíron.
Irodai- koreskcdolnii- és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
A húsvéti ünnepekre ajánlom jól remlecctt raUtiii a)iiat, mindennemű lllntNxerekból, kölni vlx (Eau do Cologne) pipere- én kéxi Hxappnnból, egy-szerhiiiind lllntHxei lii\'X való fernkeuitezól.
Levélbeli megrendelések rövid idd alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek._ ____
Keller Ignácz
J
Ajánlja gazdagon fnlaxerolt urak-, htil-gyek éa gyermekek azámara való topán-raktárát, a legjobb minőségieket a lehető jutányos áron.
IJgy szinte ligyelmétio ajánlani bátor vagyok a es. k. katonaság a t. köziJiiségnek, hogy megrendülésüket a legjobb bel- éa külföldi bőrből elfogadok éa kéazituk, az árt logjutányo-Habban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi tásrn elfogadom. .
Kmptíehlt sóin roich aasortirtea hagor rtllor OiUtnngen llórren-, Dámon- und Kin-der-Htilietten von beater C^ualitiit und zu mögliebst b^illigeu l\'roisen.
Ferner tnaebu ieli daa k. k. Militiir und verolirungswürdiges l\'ublikum aufmerksam, dusa ieh alle Huatellungon vom beaten In-AuslUudor\'Loder verfortigo und prompt unJr billigat berecbue.
Aueli wird von mir gekuufte Waaro zu repariernu angonomiuon.
ajánlják s^éntakaritó
Fris erfurti kerti vetemény magok. Valódi stájer lóhere, Franczia luezerna. Angol és franczia perje. Burgundi répamag. Vizhatlan mész (Cement). Gépekhez való faolaj. Parafin kocsikenöes. Czukor,kávé és minden i\'uszer félék. Friss ásványvizek.
Nagy-Kanizsán
Roseiifclil Ad.
kereskedésében
nagyban iíh kicsinyben olcsón kapható.
Dr. Fáykiss\'

mozdonyaikat,
i javított és Magyarország\' részére czélszérűen szerkesztett
. g ö z c s é p I ő g é p e i k e t, J
, lllilllllilik.it, fa- vagy vas-állványon, ^ kukorlcza-iiiorasolóikat és
JtJT* szecskavágóikat
stb. stb.
Iroda és niíílicly: gyár-iiícxa Ü.\'i, lYsíon. f ^
Fiók üzlet: Kassán, Erzsóbettór 4 sz \'
stepuikárpáti növény kivonata mtll-ét tUdlibttagek számára
X (icpeii kárpáli lloráimk lrg(iorgKlma<abbnn kifUrkénett « kittlnölo< alkálin*. K/Ogj-niruiuok uoJveiböl kcííitotl »«or, mint kiltliiG Indámnak boblion>-ult: kUliO^él, rokoilluúi;, n máj-, gArat- a I6g*tí**wrvék uyákliáil^áinak heveny, burtitus liántalniai, gOrcsns idcRoi, lígrokoilúíi roliAinoi köliö|{ó«bk, nxilktnallUsd);, olJaUxuráa, idillt liUrKlmrut, tUdüvittt « a tlldőgilmuKlk, oii\'-fogyaaitó a bő lítndA. olltili.
lUaonlé li.it.íoal birnak : a .•zoptii kárpáti iilívéiipr-cIeRy-llioa a txopuii kárpáti uOvóny-btukorkák (Itoiibona) Dr. KAVKtSS\'-töJ. Ára egy (ivog nüvény kivonatimk liAimúlati ulaailáaatl kr.
„ caumag tbcának . VA kr.
,, ilobos níivónyciukorkáknak „ „ <M kr.
Kicu gyógyciikkok mogrondullu-tők magánál a kéaiilőliíl : gyógyai.rtár a „magyar koroiiájjőn" K(-»mávkon — AnonkivUl kuplutók Szeyodcn : llerni(|llór úa 1UM, Makón: Kioufeld it Spiu, Tcmosvároit : i\'nuianborgv\'r Jóiiet\'i Jaromir M. (luirini "rak-uál, Keoskemóten: K»rk«.; N Szt. Miklóson: Kari Ferdinánd éa B.-Cs«bán: Uoiman urnái. \\ (770—6,1)
Jószág eladás.
Egy 308 liold BiAntúfúltl is 4S liold kaszálóból álló társított birtok Somogyban 1 órányira a szigetvári vas-iitáHomáatól, a korcsma regá-lérral együtt, vagy a nélkül, igen előnyős liictési feltételek mellett, eladó. (764-8,4) Közelebbi felvilágosítást nyerhetni Ilcxa l\'ál ügyvéd ur irodájában Testen, rostély-ffutcza 2. szám.
IS
B I
rt
l\'t Ki\'S ili fciiii
-ií
•3,
^ a -.3 íilllj
f. ► - J i
i.ii.z ■
i\'í\'í. -S \'i aSSií í
= 11 u. 1

•fi fi
a. W
6* j
s-a p
íl
tS;: f

%
0,000 Sí. Soímciiscliiniic ír rr^ITZr #sj
I 0 i>I dic gtassle, víoIkoIKk ausgeíviehncte crste
: kit is. kön. Ilof-Wiísclicfabrlk
J des K. Pugl, In W\'loil,
• Nlederiagen:
ÍJ .i.,„i„i,itf m | Stsdt, Kftrntnfr8lrnt.se 27,
• OC Marian II/, ne de. ii.........ipfurigusV.
• <L\\J Hauptstra»»e | „jm/ii Ei-xlnrxoy Knrl", T wetehe dtiroli Itreúgsto .SolidllM und a\'lf jodeiu Sittek Wi
abrlkB-Haupt-Depöt
von Sonnen- und Regenschirmen.
Drr ennrme /.usprueh iiud MAsson-Vcrkitilf in Sehlrmon, den lelt •rigcu Jahie hatte, veranlasste Inifh, auf dicsen Ar|ikel meln llaupt-unierk in rlchlen, dem sufolge liln icli mii den •■rslcii Seideufab. In Vtrbindung gelretcn, um bllligo und gute S|..ffc »u orhallen, •>. 1\'fiiOUe leh dle ganso Wllltorlaisoii inr vollkommeu n lleratelluiig Vaara, wodurch leh gro**e Vortheilu sowohl lin ArhelUlobne ala int Hohmateriale errnngen habe. s
Alle dleae ThaUaeh«n fllhrten «tt dem Hesttllale, daai dle Waare, das Vorjahre noeh lohóner, he»»er und btlllger xtim Verkaufr <1, man lasae slch dahvr von gar kelner Conourrcni belrren, den din io gering gcstelllen Nnlaon isi Jc.lem dle MÖgllehkeit gonotu-«ulr Conourren* au bioten.
Frllhjahrs Schirme.
tok au* Stoff ..........kr. 60 I 2
felnstem fleldenstoff. verschledeue Ootiletirs fl 1.20. 1.60, I.AOl £
j-— nrfv o. 1 2 braolit Imi, das sií> dcitt Kiporle, Hugrus- ... w |T |5 voii kelnem der anpiolioiidcii Hatidler Krioichb
tíí | » p 1 ? Hclí Milligea und lle«iea, itnior Volls r, " pj | S den 1\'rovinscu auf brielliclics V«rlang< | * netidei mid Milnpassonlo"
£ ! r Kngl. ati/fon-llrmihn mii ? á) oder ohne Halskrkgon.ichaner als \' " |S l.elneu (bei bmiliehor llcat.lluug ■ 2 isi der llsNiinvísng An«"gebou)das ! " 1 5 Sitlck II. 1.80, jrj.X)^-460. Das
Kri.ganf.to uutjj\'raktisohost. Oí | ^ Hu mim iy.- IaIiicii-llrrifit-
0 //fW/wHllalauutfengaiixiigebi £ <u ll lí, 3, I, 6, ti die alfcrbetteii. Ilaltikll\'ígcii, iicuwster Fa«j<
o Delailvorksufo •lent\'
lek
dieselben, geftlttert mit Selde • . H. I.8l». 2.
•uperfein ausgesialt.\'t, mit odor oIiup tlariilning ll. 2 70, 11.20, H.
Grosse Sonnenschirme.
Stoff . . .... kr. 80,
lirh llihigra und Uc<le<i, uitior Volltler tiaraulle bivtot und unoli
....... " \' llntlvlluiigoli prompt au-
otour plniiut. IJwih-ii- l\'nlrri\'öfkeau* IVr-, ■II "del l\'viunom Koi\'k-llmchriit tu.ll. I. mit Stickt\'roi-Kiiiiiilxi\'u ll. Ü-öll.
DilllH lUitl-tliiili/r odor J/(•!•-_n t\'iiiutxorkfih d.n Di*d d. 5,
li, »r ló ll- dto foiu*i4.».
JfilllieuIIIIrtli-r «uui ScI.nUioii l\'ífllcuuiiifang int aiuttgvbvu) xu ll. 3,4 - 6 ll.
I l)l«d Lrincii-Tanc/icMft-r/icr *u ll. l. Mi—ll. grfiter.\' und • nerc «u ll J.ÚO, ii.50, i, 6 - 8 ll. I liud y.irlni-IUili.it J ilr/irr i tl. !>, 7, ii lo H. dio fclmiop. Scrvitfti■« od. Uumltücher, = Herren-Vntrrhoncn «n n! l,|por Uud tmr ll. 5, ti, 7—<J tl. In 5 1.60, t, 2.60—a ll. KeiUehliilt, frau- liamaat.
• »tl»i«i-he, oder tiugarítobe Fatjon. | I Lvtnni-Tixch-UurnUui\' 5 \' Wollouo (lenitntl/ifit* - ./«-!/\'«»•«1\'crnuntn (l TiiohtucU mit 2 ckcnxu li..2fa, I,niu sei.l.i ll. tl. J, • |u»»^udvn Scrvloiten) 4, ti, S (Jopolitű od«r gewirkto Vnlt rho-h I0fl.,lüt 121\'eriMla^Uktppcdtc. Z n«n ti. 1, .Sci.uu gog. u tiiclii. ;i\'J KHon l\'ili\'hlyen lUUzvuy,
""" \' •\'\'■\'""""V."..! riM, aúcii ikA
0 pi>r Uud ll. 0 nmugebi\'u.)
Hci\'rtii - Cr<i rulett, 9 lunl\'imlcn por stílek í • 2 bla d.,8.
I il. ^Ilaliuinfaiig
>der .S\'/|-
fl. 1.10, l.at)
, 4 ;
grSiite 8ort« . . aui.engl. Baumwoll-Ailat »el>r »cb"n
[ , dieatlhen gefptteit .....>
, Alparca, uuverwtlitl. cngl. 8toi . . . . I , g/niato fl.irto, grflltlrrl N
, aua feinit l.yoner KvideiiitolT iu allén modernen
Farbeu, j* naoh Uröaat\' .... 0 2. , *«ielt>Mi gt\'filllert ll 2.1NI. il,40.
vnu tuperf. Clattungeii mit oder nlm« (larnlrung ll. 4.60, í>.—,
Damen Bergsteifl Schirme.
groiar Sorté, mit den ledvin-n holtén Slltekon
• lek aua Alpace.-StolT .:,... fl. 1.80.
, , relch Oatuirl . H 2.40,
Höchste Eleganzü
Oái Eftotvollate, Fei«»te, wai bla jetit erieuflt wurde. tind dle
Frou-Frou-Schirme
aua felnater Bcido odrr Atlaa.
• 4rV. relcb geputat, f«r\'» Krülyabr « » . . . • • groaae aoite " \'\'Ml
mit oioderuom llergiteigatoeke
.... Gisela-Schirme.
Dm Neueite der Saiton 1872. me aua deui feluat. n 8oidnial..tT, relcb,\' geaehinafkvoll und modern
adjuatírt, gopaart mit hnclntcr KU-gan*. 4ek Krflhiahr-Schlrm .... ll.^l.W), 4.—, 4.60
, groaaor HonnenachUm .... ll. «W), 7.50, H.511
l)ainon-S(\'hatt<Mi-S(rhlrinc. (Kn tonnás.)
(Icrk grovac Sorté, engl. Woll Atlaa, hat v. tíUii* w. Si-ideli-Atlaa ll. I.Ml
Drraflbe gefillturt ......■ -f**»
, Kua dem unverwIUtlIchon engl. Alpaeea-StolTo . . II. I1"1
Derielbe gefuttert ....."I. 2 4U
a aua felliem achwercn HeldeimtotT \'
Schirme aus feinster roher Seide.
dek groaa oline (larnlrung . , mit releher Uaruiruug.....
Herren-Schaiten Schirme
Itek feln Woll Atlaa.......
, , , geftlttert.....
, c-»ua engl. Alpacra
, , , , geftlttert.....
Re»ensohlrme.
iQck gewohuliche Hotfe, groM . • . ll. 1.30 lila fl, 1.90 aui nnverwnatllrhem engl. Kotalinaraloff, Hlinlich dem 8«lden«toir . . . . ll. U.W), 3,80
, aua felnater Lyouor Heide \\ . II. f»| , ft.flO, li. , «.(><»
. extiafelne Porté . . \\ . . fl. 7.50, 8.N), "O.ftO
, feltntu Horte au* Soldenkopper ... ll. 7.\' , 8.— j , non pina ultra Heldendolf .engllccher Doppclstoff\\
iwellílrhig......ll. li,.li, 10.MI, 12 - j
Kn Gron-Kdufer erhulten Kabult.
V r i (k (I ni a ii n,
ITien, Praterstrasse Nr. 26.
»\'»■ • "lmon .ui. rttiokerelon »u n.i. ... . .
3,3.60,4,\'), soauelt allorfoiuite Let- JJ, "*.,.! , . ., ,,
11.-n- uud lUlUilieiudvii iuil Stleke-L \' SU • ..fo\'í
atiűh Spiuon, ,u ,1. ti, 8—10 fl \'?"^, \'\'"" \'
lklinrH .\\Hc/it oder 40—42. Klleu VoraUgliebe »» t- \'
/<WH</«Hiulilaug.uiAeriueliiaud. ben-UimcuntUtu leiuer li.ll- \' 3.00,«uoh gestiokt ll 7 ti fl. InHacko odor I-\' l)a.ncn-lle.nden) d."
... ------ _ iM>i<e»/ia«Mi,ausL«iueii,Per-14,16,18,22 -^1 ll.
fl. 1.80[ • cail. oder llarcheiit d.a.60—3 fl. 48 clligo belgiiclto Weben \' j® unt Sliekorot. a l/i\'lltHHtlttl au ll. 2."i,.30—üj, 1
" """ • O\'illli-li-Xtf/Uf/éxder Smhl H. au*go*vi<-li»tol achón. -1
• roi\'.ntn .ina fenni..,,, lUrdieut au 60 ,und íil hllen uuvurgl guiú \' 2 ll. 2,-2 60, au, fraiiitiaiarhfiii Ha- JlUill/>lllV< i- odor\' HotiUndvr \'
• li>t mit Síickc.vi xu ll. :i.,\')0L3 I ll.j Ih/WH \\llnudgv»piiin»t uud br. \' W i ll.ilauiulAlig .tlir.iii;vliiMi.l \' |«Ull. 30,36, IU,ÖO-tltl 11. . <
• Briofliche Bestellunyen ^SZ^\'ZÜk j
0 g.\'tt odor r«atuai\'hualiino uuier Üaraullu (llivialllilu augoseitdet. —• , g llriefo «u adiutairoii : ^7til--ia,3)
A* Oppolcaer tanár, roctor magnif. a c*. kir. bíc»l kll-| ulk latiára biionyitváuya eicrlnt:
dr. J. O. l\'OPP c*. kir. udvari fogorvo* UiSc*beD, belváro*, llognerga**e Nr. \'i.
A nathorin -s/áj vi/o
a legalkalmasabb aaer
fogak conservAiasára
• oivrt a* ugy Oj>polvxerv mini atámo* ntáa «rvo*ofctól gyakran rcndelv^nyeiicllk
a fog- és szajbajok ollen
Ara 1 frt 4t» kr. ogy üvegnek. Növényied foypor: a fogakat. akk<«t tiwlltja, hogy nx állal nem t-ank ax Alkalmatlan borkő •jllávolitlitlk a fngriM,,hanoin . Mnyo-, fehOraóg- óa ti»iltA*iig tokiuH-tóböl nióg cröabOdik. — 1 lulya ára : 0.1 kr. o. i.
Kaplialrik: Kagy-I£auix»átl : lloltia J<ixaef gy.lgyaxo., Hoaouborg ltoaeufolil, yVollaoli, .1. ó» KosielhofTor J. kero.ikodtSaíbeu. - Pápáu: i\'schepeu J., Koiatlielyou : Pfiixtorer Rydgy«>er<<i>a, 8inger M. Weiaa ila-Kgoraxegi\'tt: )ad<J Ki. gy<tgy»xerí*x. Kaprunexán } Worli gyógy-xeri**. Varaadon : llallor gyógyaxoría*. Sllinogon : Dorner Kajet. Hionv bathelyen: Pilllch Ferenc* •\'» Kudolf gy.5gy»xor. HatárRrvIdókl Si.-Qyör. tyűu. Fibin.K. C. Vo»«prímbeti: Meyí Tuaxkau, ugy Oitlbanl Tivadar a flainál. -- Hxikeafehervárolt; Lcgmtiuy\'A. Iltaun J. gyógy**. I.oviu-Heráityben: lloialer gyógy**. Kalocxán : Horváth K. gyógy**oró««. Kec*-kemétou Mllhofer ó* Maohleid gyógy**. Paktou : Flórián J. gyógy**. Körmenden: Ilorváth J.Homxenrend gyógy**. Kapo*várott: Kohn J., IUlgl, llelti* óa Hohrűdor gyógyix. Sxegaxárd: lirahany gyógya*. Itoiivhádon : Kramoliu J. tixlgoivárottillarwarlli, Salamon gyógy**. Kaján: MichlKoh St. óa llo(*feld tial, ugy ller*og Iguáoanál. - l\'óotell : /.•oiuay W. ,\'a K. /.áoli, Hipltkh gyógys*. Kárádou: Zadubánaxky gyógytx.
Maroxalibaut K"ia* gyógy*a. Tolnában : Oraff gyógy**. — DunafUld-rárott -Lukács gyógy**. — Uienl-Györgyön: Nöthig. — Alaó-I.omlván, Ktaa gyógya*. - Kohoiic*oni Hiinoti gyógyaxoróa* uraknál._
; SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE
legnagyobb fontosságú : a rendkívüli gyógyliatása kiirotkoatóbon olárhotlon, tóbli óv óta inihdoii világrószbon ösmerotossó lott szumvizo a
hhyHicemorvtmuik (tíG8—7
Prof. Dr. GRAEFE nek.
\\Mr ozorok uu-ggyógyullak a külónfifio szmnbajokból, cs a
niegvnkulttHtói
ntegiuuiitollok, azon viz tollát a logjobb hírnök tirvund. . Kf/l/ űiWflHok <if<i 1 tallér 1 frt 08 kr. o. ó.
SE. FOGL, \\Vlcii,k.k. iloflieieruut, s
I
6.—üifto f Kinkaufo
Mariahilferstrasse 25.
Prof. Dr. WAGNER
bcfccskcn do z 68 e
3 nap alatt minden UiHJ(/cxö-kif<il}/ÚHt, ugyszinto n/iknól n /\'ehűr/olyánt, sőt a/. egószeu idülteket is megyógyitja.
Kgy Üvegnek ára haszqálati utasítással eirvlltt 1 tallór ós ---------a ,-rl 0_
jo i)0 ll. li St. liatisttUclier gratis.
\' Az. összog beküldóse után szigorú titoktartás mellett kaplintó;
UOU ,1. 1,;-ik;1 llerliti, Friedriohstr. 74.-
, 6.Ml
tl l>0 11. 2.20 II. 2.40,
fl. 3.- !
A .........
valódi
a. a«ab. legújabban >> Kolaígn által kiváltsággal kitünteteti, n* orvosi kartol megvizsgált, a sikeresnek talált exeiféloképoii kipróbált titkoa a/.er a patká nyok, házi » mezei egerek, vakordok és svábok teljes kiirtására, (inelyot aokloló ntegpróbállak liAinisan utáuoxpl a árulni.) hamliltlan niinösógbeu
Nagy-Kanízsan ROSENFEÍD ADOLF ur
kereahedvsében, Pesten Hcluieider O. Lipót utoxai kereakadó-
sábfll\'kapható. Kgy nagy lUdog 1 frt, kis bádog H\'l kr. Kgyea bá>!<>g megrendelése is utánvétel mellett gyorsan tel-ailtotlk. \' . " *"■"\'
Ugyanott kapható ozllron kenAos egyedüli s*er a fagyhó-lyngok i* tyúkszem ellen, egy tégely 60 kr. Kivonat egy, naponta órkező hasonló dicséró-lovolekből :\\ Miután ax ilntől hoxatn.tl os. k. iv^tliad.-tlmaxolt aroanltim, méreg, pa\'káuy ós egerek pii*xlitá<áliAU <>l)\' hatlintósan luKkOdiitt, sxi.esUcdjék még egy nagy doboxt ktlldoni, melyek után jegyxein ttingant n legiliondöbb tiá/lelettől l.tteiiic, lubr. 1-én 1872
INUOF MARTON.
6"6- *,1\'J) - l.tio.inei káplán, l.aibacli mellett.
\'• • -A..-----
Wajdits Jőzsef
könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán megjelent ós általa iiiin-deu\'hiteles kíinyvkoreskedósbon kaphatók:
„11 aj ta fiuk, vigadjunk!"
lV-itik uj, olud kiadá*. Ara 90 kr.
„Unjtn leányok, mulussunk!"
. MiiIiiIIaM k.mkonjv. Ar. 1 frt (Hl kr.
„ttnjtd párofe, títimaliuufc í"
Legujtibb magyar tánczktiny v. Ára 1 frt 40 kr.
„Hulljuk a szép szót!"
Magyar felköszüiltö (toaszt) kiínyv. Ara 1 frt 60 kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ára UO krajezár.
PRIEDMANM-réle krajozároa
mraetéaé
legjobban bizonyítja, hogy minden vom-ny ólón áll, ós daczára, hogy az árui-zikkek pótolU áron hirdetvók, tniuósógök mógis mindun várakozást mossze túlhalatlja.
1 kr. 6 drb jó réxtoll. >■1.2. tolltartó.
1.1. irka.
1.2, », 6 kr. knltioféle lllatoxó s*o-batUxjáték.
2 kr. I káyéskanál ércibfil exlls-
töxve.
2 ki. 1 drb Unom pipere\'siappan. 9 . t nélsserO kulcstartó.
9 . 1 ib keufikefe. 8.2 kdnyvecsko Havanna sxlvar papír.
8 kr . 1 drb keWyllé*c*lpligombol.V 3.1, vakaró-gutnmi, 3.1. Orllkös uaptárt • 8 . I . b«ftl^C-gép.
3 . I . finom jegysékknnyv. 3.1. Illatos pecsétvlasx. 8.1. pUhtálosa.
8 m í- * finom ssebgyésxervlasx-
gyertyával, 9.1 Qveg bácsi tenla.
4 . 1 drb elegátis fányképráma. 4.1 feslékládáeska 19 festékkel
éa ecaettel 4 . 1 rfll kanóca. 4 . 1 ►*n»to»mt gytlaxtl-6.1 drb asubtUkOr. \' 6,1, stájhangora. M , , ssukowlpll. ^ ^
, | pár baiianyakrítj). |6 . 12 dili
1 ascbgyásxer. 6 . 1 dib Uimr.,
, 1 evőkanál éroxl.ől extlsttlsvo. \' f» .a legaxebb fényképek. , I drb a/ép óralánc*. 6 . I dr\'\' axivarlovagii.
, 1 darab gyertyalaitó • tálcán I 0, 10, 20. 40, fi" kr. klllönfé
Üvegből.
. I adag legj. ércttlsatllóaxer. I , tObbfélo játéksxer.
társasjátékok. 6
. 1 drb sxép képeskönyv s*(í- | 8
rok ajándéknak alkalmas Itők, urak és gyermekek sxá-
. 1 drb sxép mulltfl.
. 1 r cxélaxerfi keltemulató.
. 1 . «*ép gyürfi.
, 1 , kávés tálosa.
. 1 , Iluom kést a > tó.
. 1 . tiltom gyertyafodor.
. 1 > glyoerin- vagy nOvéuy-
sxappan. \'
r 1 dili finom haikenőea.
. 1 tUaC-fésll Kantai búkból
. I l>-gjolili fogpassta,
. 1 pítitlrr plébbtil.
, 1 pár usdrágtartó.
. 1 drb\'*t£p plébtrnnibila
. 1 . *adáaa vagy jalitii. I -.xi.attároxa ttj étnél-
1 tucxal ftlrttekoro* bőrből. 1 gyermek óra. 1 pár o.xén>Ako*tyfi gyereknek 10, | drb sxóp selyem ttribojl. 10. 1 . jogyaéknaptár. 10, 1. skatulyául 2 lin. festékkel. 10 . 1 tajték **lvar»xlpka. |0. 1 kéaxlet tnellirt és fülbevaló. 10 . 1 üveg légiin, illat. olaj. 10. 1 olló láucx. 10 . 1 tüxölésit biyalar.arvból.
tO. 1 jó aár böröndhöa. 10. 1 hüvelykniérő béesl éa francai* thértók sxerinl.
10. 1 *x#p legyoaő. 10, I pái kávc*«sé**e, poroiel-láiibél.
10. I ekutiiege tányér ,
10. I oxélsxorfi ./ivargép,
10. 100 drb vitirótű. X 10. ljópénstiiox*.
1 pát gyeriiieklmrlsnya
10 , 1 pipá saárral együtt, 11), Ijajtékplpa.
10. 1 caukorhiuto.
10. 1 fügőgyuaxcr.i
1(1. 1 Ov lAokbőibő;.
1,1, 1 liliom Arauybionx modaillilu.
10 , 1 sxép óratok bársonyból.
1((. 1 sárkefe.
HÍ. 1 fluóm kéaxlot gomb, ingelő,
kéxfodor éa-Inggallérral. 10. 1 uxélsxord dugAsxbuxó 10, 1 Cxentimeter. 10,1 btiruótsxeliiucxo 10 , 1 jó olló ácséiból. 10 , 1 asiuór valódi Imrányból. 10.1 llvog lejpbb foltvia vagy folt-
sxappan. 10\'. i sxépon BltOitHt báb. 10. I fogkefe.
10, 1 Iluom fo\\lriló fésü. 10 . 1 pár divatos fülbevaló. 10. 1 tvgol ei.\'ia hajkenőci. 10. 1 kOlőkoaár. 10. 100 drb jó fogvájó. 10 J 1 ruhaporo*ó. IU i 1 ttlrlfodorltó fából. 10 J 1 divatos óraláttox, 10/ 1 album 10 bécsi látképpel, i 10. 1 tollkós 2 késsel. | 10 és 20 kr. fiuoitt sétabotok.
16 kr, 1 pár nagy eröa url harisnya.
16 . 1 p. njii nagy erős harisnya.
1 fi , 1 l\'Jaiil sxlj.
16 , l/W* és villa.
16 ; "Klveg tinóm illatsxer
16 . 1 . . Jvnlódl k\'llnivlx.
16 , l Unom olló. r
20 , 1 pár cxóruakoityll urak sxá-
mára.*\' 20 . 1 üveg folyékony onyv hidegen hasiuálliató, . 20 „ I nagy (tangóra. 20 . koliyir kosár drótból.\' 20 . Lfejkefcjó uiluöségll. 20 .A xaebhévmérő reguláxott. 20 , I cxél«xorft kextyü-tágitó. 20 . I finom xsebkelo festi éa ttl-! kbrrel.
20 . 1 pár virágcsokor porcxel-
20 . 1 jó látsxoréaxi távestf uegyud
. tnértföld látcrővel. 1*0 . 1 jóVllgol botolva. .20 . 1 pár érlis hossxu női harlf
I
20 . 1 sxép varró párna sróflal.
Wujdita Jöjauf kiadó-, lap- ás uypiudnt ulijdonoa, gyorssajtonyomása Na#y-KauUsáa.
1 napóra jól reguláiott. . 1 fénykép album. 26 . 1 sxemUveg lálsx. tlveg. :tO , 1 bevásárló kosár. 30 . 1 sxabadaltn. kOsxUrülősxór
minden vágósrecsxámnak. 30 , 1 legújabb angol sxoplató,. mely által a dajka könnyen mellCxhclBvó loax. \' 36 , 1 foldgimb. 3.% , 1 gyormoksxinhá* képalakkal 86 , 1 uagy oskolatálka sxijjal. 40 . lOO.drhflnom levélpapír. 60 , 1 napernyő. I frt20 kr. 1 Jó nagy esernyő.
1 . 30 . t axobaóra jól regulá-
xott, 2 évi jétálláa mellett.
2 frt 80 kr. 1 egésx kósxlet Iróesx.
ktix bronxból, mely\' 10 darabból áll -. 1 lentatarió. I lovíl-nyomó, 2 magas gyerlyatartó, 1 kóxl gyerlyataitó. I bévmó-
tartó hamutartó. Képoa árjegyxíkoútxt. mnlv-
ben aok e*er csikk ftllji\'gyea
v« vau iniudenklitek Injyi bérmentyn hoküldfttn.
Fi(lKI)MA SS A., Ué«i, l\'raterstrasse 2ü. ||.
és
NAGY-KANIZSA, 18:2. április 11-ín.
30-llt Bzám.
Tizenegyedik évfolyam.
líi\'vvi\'d érre . - , Eyy utóm 10 kr.
, Hirdetések jutányosán
SYILTTEKBKX | loroukint 10 krért Vé-tctnok fol.
IliMen kint
Sri Vé- |
,,-J
Zala-Somogyi Közlöny

(a „zalamegyei gazdasági egyesillet\'-\'és a ,,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
L
NAI.VKANIZ8A Wlasslothii.
kéts/ct. vasárnap- s csütortrtkíin, megjelenti vegyes tartalmú lap.
A „n.-kauizsai kereskedelmi ■ és iparbank4 ez évi
RKKMS KŐXGYÖLásfcT
ni«Jti* hó ő-én reggeli 9 órakor
saját helyiségében (takarékpénztári épület) j tartamija, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyal:
1. Az 1871. évi üzlet eredményéről előterjesztendő jelentés.
2. A iárszámla előterjesztése, a számvizsgáló bizottmány jelentésével együtt.
3. Az osztalék meghatározása.
4. Négy kilépő igazgató tanácsosnak, és három it&gból álló számvizsgáló bizottmánynak választása.
ö. Indítvány az igazgató tanácsnak három személylyel leendő bővítése érdetué-. ben, és esetleg ezeknek megválasztása. \'
G. Indítvány az alapszabályok 2. ij. c. pontja, továbbá a 24. 2b. és 31. §§. átido-mitása érdemében.
Aí&n t. részvényes urak,.kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, az alapszó bályok 48. és 63 értelmében felkéretnek p hogy idoiglenos részvényeiket f. évi april hó 17-től bezárólag 27-ig a hivatalos órákban a bank pénztáránál letenni szíveskedjenek.
48. §. A részvényes szavazatjogát a közgyűlésen személyesen gyakorolhatja,vagy meghatalmazottakra, kik egyúttal részvényesek is, átruházhatja, megjegyeztetvén mégis: hogy a mások képviseletével megbízott részvényesnek saját szavazatának beszámításával együtt 10 szavazatnál többet bírnia nem lehet.
63. §.A közgyűlésen személyesen v. meghatalmazottjaik által résztvenui szándékozó részvényesek 8 nappal vagy a 43. g-ban megemlített e \\napoltatás esetében f> nappal a közgyűlés eló tt részvényeiket (elismervény eiket) a még le nem járt szelvényekkel
együtt a bank pénztáránál, innen \'nyerendő téritvény mellett, moly egyúttal bcr lépti jegyül szolgálatid, letenni tartoznak.
A részvényeiket letett részvényesek névjegyzékében mindeniknek. ii$Vc mellé, egyszersmind az általa letett részvények, s az őt megillető szavazatok szátua is kiteendö.
m
Az építészeti és szépitészeti szakbi- ! zottság az építészet és szépitészet tárgyában ! működik egy előlegesen megállapított épi- J tészeti, szépitészeti terv s térkép szerint, j
A\'kö/.cgészségi bizottságnak .köréhez a közegészségi Ügy rendezése, vezénylete tartoznék.
A pénzügyi és pénztári bizottság a pénzügyi osztály munka testülete. ■
A jogi bizottságot a jogi osztály venné igénybe.
A közművelődés és oktatási bizottság
Nagy-kanizsai mozgalmak.
Az uj képviselőség megalakulván a tisztújítás e hó 18-kártkhatároztatott. Megtörténtével a tisztújítónak következni fog a közművelődés, oktatás terén működnék, ez a szakbizottságoknak szervezkedése, j helyettesiteué az eddig létezett iskolabi-
mennyire fontos az, hogy értelmes, \\\\ zottságot. |
uiuukás. jó hajlamú egyénekből állitassék j A bizottsági gyűlésekben a p\'algár-
össze a tanács, éjien oly kívánatos az, hogy , mester elnökölhetne, akadály estében az
a szakbizottságok is értelmes, munkás, jó alelnök foglalná cl helyét, hajlamú szakférfiakból álljanak, mert a szak- j Alelnök lőhetne a háztartási és közbizottságok, mint a képviselők és taiiácsbe- \' igazgatási szakbizottság gyűlésekor az előliek segélyező munka testületei tekintendők, j adó tanácsos, rendőrkapitány, melyek hivatva vannak, hogy mint tanács- i \' fipitészeti ós szépitészeti bizottság kozó, véleményező és indítványozó testüle- \\ alelnökének megválasztandó lenne, a mértek a hatóság törekvéseit és munkálatait j nök, rendőrkapitány.
könyitsék, elősegítsék.
Ily nagy horderóvel bírván a szakbi-zottíágok,-gordolnt koll arra, hogy tt-köz-ségi szabály rendeletben felemlített szakosztályok szerint osztályoztassanak, s.a férfiak azok természetéhez illó ismerettel, mondhatnám szakképzettséggel, vagy legalább is szakismerettel bírjanak.
A községi szabályrendeletben fölérnii
tett szakosztályok tekintetbevételével a következő bizottságokat vélném megállapitan-dóknak. Legyen :
1.-háztartási és közigazgatási; j
• építészeti és szépitészeti;
3. közegészségi;
4. pénzügyi és pénztári;
5. jogi és végre
6. közművelődési és oktatási szakbi- : zottság.
A háztartási és közigazgatási szakbi- í zottság pótolandja az eddig létezett gazda- j sági és közrendészeti bizottságokai (187 f- I jki XV1ÍI. t. cz. VIII. fejezete értelmében). |
A közegészségi bizottság alelnöki szé-I két a rendőrkapitány és községi orvos fog-: lalhtttná-el.
j A jogi, a közművelődés, és oktatási !• bizottság alelnökének az ügyészt kellene j kijelelni.
\' Én abban a néwetben vagyok, hogy ! e G. bizottságnál sem több, sem kevesebb ■ nem lehet, ós hogy ha azok dologhoz értő
férfiakból fognak össze állíttatni,sokszorosan könnyebb és biztosabb leend a köiadmini-ítratio, mint volt eddig, legkivált,ha rendszeres szabályrendelet fog- részükre kidolgoztatni.
Ugy vélekedem, ha minden egyes szakbizottság lefölebb 12. jól választott tagból álland, sikeresnek mondhatni a megállapodást.
.Ennyit előleges tájékozhatás végett.
TERSÁNCZKY.
K o r I z in I o s László
Ugujabb könyve.
„Levelek a szólóból."
Könyvisiportotés. „LtoeU-k a txülHIM*, irt» Ko rizmica László. l\'est, 1872.
(Folytatás A* vége.) "T"\'
Ilyetén helyiség nélkül boraink kellő kierjesztését biztosan eszközölni nem lehet. Azért ne bízzuk magunkat a véletlenre, hanem rendezzük be c czélraakár piuczénk-nek egy részét, akár pedig az elópinczét. Zárhatónak és füthetőnek kell ezen helynek lennie ; és ezt a legtöbb esetben csekély kiadással érhctjük-el. Pár ablak, egy-két ajtó, egy keresztfái, s egy pléhlcmez-kályha : megadják már a legtöbb esetben a zárható erjesztő helyet.
Horaink tartósságának, cz ime, egyik legsarkalatosabb feltétele.
Erjeszszük továbbá borainkat zárlan és hordókban, az ismerete? rajnai erjesövek alatt., és padig fehéret .éj vereset egyaránt a csutkák- kiválasztása mellett, a magvak-és héjakkal egviltt. llyformán nemcsak sokkal tartósabb lesz borunk, de egyúttal testesebb is. Az illat és a csersav főleg a héjakban levén, nyilvánvaló, hogy az ezeken való erjesztés által mindkettővel sokkal bővebben látjuk el borainkat, uiint különben.
Fejtsük borainkat gyakran. Ne sajnáljuk ez irányban a fáradságot. Mi sem érleli a bort annyira, mint a gyakori fejtés, s mi sem tisztítja izét s fejleszti zamatját oly gyorsan, mint a fejtés.. Tapasztalásom szerint, a fehér borokat az első évben négyszer, a másodikban háromszor, s a harmadikban kétszer, czélszerű fejteni. A vereseknél, minden évben egy fejtéssel kevesebbet adhatunk. Az ilyformán kezelt bor, már a harmadik évben rendesen kész; s különösen áll ez akkor, ha a fejtéseket egykét derítéssel* is támogatjuk.
Tartósságát feltör bóráinknak végül, biztosítják teljesen a leveleimben már emiitett cser- és czitromsav,éspedig oly niér-
TÁRCZA.
Feliérvári Imcsuzóm.
— 1807. atignxxtux t. — (.lilán hozzád *»í|> falum liatára* dallamára.)
Mint a fee»ko, hogyha útra kéaxtll, liiUl.an htí.íáalk el a vidéHsKI, Dalt, — poharat emeluk reátok, Jtajta hiti — buoxáxni Í.-I barátok 1
Utam memo yíii, egy sxebb halárba, Magyaror«xág |>aradic(umábs(? Hol magaera nyiilia 5»i hérexek A 11*1 Aton tükörébe néxnek.
I»ten hoxxád\' dúx rlrányu róna, ■ Mint itta* tekintek rád, — huctúxra, F.» te lányka; — földi éltaui Ud^e, • Jnjj, » borulj • iianvedÖ kebelre. -
Te valál illemnek boldogaága, Ifjtuágoin xennga bájvirága, . S bár, ha moit elhagylak, lányka téged. Gondolatban gyaktait xlxixatérek.
Ajkaimról xéng\'a báo*uúni-.k telítek vtMxa-vUixaníxok, áinde elinni már a i\'Óiía képe, A »ntít íj bánatul ködébe. .
Níma már ajkam, — nem xeug ax étiek, Intenek felém a honi bérnek, RxUlSíöldeift I — látlak újra téged, Oh I da 6k, . . . örökre elülnének. —
Szegény Matild!
(Kaja.)
— K oly tatán. -
Egész Egorazogon éa azéles vidékén auinmi nagyobb jótékonysági intézőt nom létezik, ha valami ügy-baj fordül eló, a harmadik, nt;gyedik megyébe kuli vinni a butogut.
Én az ugyuovczott férli irgalmas renddel, szintúgy, mint az őzen néven novezottnói renddel igeu ismerete* vagyok, — az előnyt a betegápolásban okvetlen az utóbbinak adon). A hó természeténél lógva alkalmatoaabb ily gyengéit feláldozást igéiiylő szent hivatásra, s a merro bármily novü keresztényi irgalmaaaág leányai vannak, pejlig a, széles kerek világ minden réazébeo azázezerenkint elterjedtek, mindonütt, bármily vallású, aót török és po gány országokban is minden ncmesb szivú embertől elismervék érdomoik, mindenütt béke és különösen háború időjén, a szenvedő emberiség angyalainak hivatnak, inort jobb kezekben a azogény beteg ügyoemhérilog nom lehet.
Éa soha semmiféle bármily drága költségen fUntartott betegápolda, azt a gyámolyt, azt a gondos ápolási, azt a lelkiismeretes gyengéd bánást nem nyújtja a szegény betegnek, mint ezon benső hivatásból és vallási szent ihletből e nemes czélra Önkényt magokat foláldozó jó lelkek.
llogy o kirívó hiányon csak némileg se-gitvo legyen, egy-két nemosb lelkft jótevő az ngynevezett ispotályt néhány elaggott öreg szamára, — ujabb időben bolti. Stern Bernát, izraelita kereskedő, egy valláskülönbség nélküli, de csak kevéieágyt»t toglalé kis betog-ápoldát alapítottak Z.-Égerszögen.
Bármily magasztalamló példák ezek, do csak cseppek bizony a tengernyi szükségben^
A lakosság jó indulatú, vallásos, do gyobbrészt szegény mesteremborckből -állj^ik önmagok alig győzik a küzdelmet jövedelmezőbb koresetbiány miatt a drága időkben. Azért a város gyermekéveim óta keveset szépült, s nom is tehet sokat, bármily nemes volna egyesek szándéka.
Fölülről kellene tehát o jó népségnok segédkezet nyújtani, s főleg oly jóakaró körökből, melyek századok óla innét tetemes jövedelmet húznak — s a jótékonyságra önmagok Bugallata által vezéreltetni.
„Qauro ipsi magistri et judicos vestri erunt."
Ily gondolatok közt tértein nyugvásra, hogy másnap uővérem érdekében bold. sógorom hagyatékát, irományait rendezzem.
A uagy-kanizsai fényoa menyegző utáu Matild nemsokára szinte Z.-Kgerazugro ment.
Vilma és Matild könnyen megbarátkoztak — ámbár alig lehet két, egymástól különbözőbb jellemet képzelni.
Vilma a boldogság képo, vidor kedélyé-vol magával ragadá a szenvedő, és kcsergéshez szokott Matildot, ugy, hogy oz is lotové lassan a korával alig összeférő komolyságot, bizalmasabb lett uj környezetéhez, s örömmel részt vett a gyakoribb házi és családi mulatságokban, a\'mikbon Égerszögen hiány nem volt.
A szüreti idény Egerszegen még régi vlg módjában megszokott tartatni. Ily alkalommal a megyei hivatalnokok, hivutalosok valáuak a
mulatságokra.
Jlutild egészen uj világba jött itt.
Minden élőt, elevenség, jó kodv, vidoirág.
/ A liatal hivatalnokok jó mulatók, jó táu-ezosok, finom ttdvarlók, a szegény Matildnak egy eddig nem ismort tündér ország kapuit nyitották meg.
Az omheri sziv titkos ösztönénél fogva boldogság után vágy. — Az árva gnrliczo madár a sok ifjú között nom addig ogy alakra talált, mely minden eszméit, gondolatját elfog-laltatá, talán a nélkül, hogy az illotő erről távolról is csak valamit sejdített volna.
Ez lőn Matild eszményképe. Volo szere-retett leginkább találkozni, volo tudott logjoob-| ban mulatni, s ha vele táuezolliatott, boldogsága fénykörében volt.
Ezeu hivatalnok Uusztáv volt. Szép kék szemei, sugár termete, t\'érlias, komoly viseloto, amellett kedves, szeretotre méltó, behizulgő modora tudta nélkül Matild szivét ohiyoré, — noha az illedelem minden közelebbi találkozást eltiltott.
Már egészen föléledt Matild, midőn futólagos boldogsága rögtön\'félbcszakasztatott.
1*. ur ismét veszélyeseu megbetegedett, • távirat által Matild is a haldokló atya ágyához hivatott.
El kollo szegénykének tehát hagy ni a bájos kört, melyben egy szobb jövő csirái látszottak számára sarjadozni, s bevettetett újra a gyermeki sziv legnagyobb szenvedéseibe — oda állani szereteti atyja halálos ágyához, s heteken át újra minden szomorú benyomásokkal küzdoni.
P. ur 1870-boít karácaony táján, nehéa szenvedések után megáldváS gy nifke l, — . IbiHMuzva a világtól, — meghalt. Halnia állal, mitől a család tartott, ino/(s:iint az atyai kor-inány gyermeki kogyolettel v«u vozéuyl\'itg,
tékben, hogy uekom például, a mióta csak küldözöm boraimat Angliába, solia a megtöréssel nem volt b%jom.
Küldtem pedig boraimat e hosszú útra az évnek minden részében, nyáron és télen «gy eredménynyel.
Elmondottam, kedves barátom, mindazon tapasztalás által megerősített igazságokat, melyek előttem tárgyunkra nézve, a legfőbbeknek látszanak.
S be is zárom ennélfogva leveleimet azzal:
hogy bár sikeVfllt légyen soraimmal ügyünknek némi szolgálatot tehetni; s hogy bár felkelthettem volna termelőinknél azon vágyat, mely egy hatalmas borkiviteli eszközlésnek a létesítésére irányulna!
Nagyban és sokan tehetnék ezen esetben azt, a mit én, saját korlátolt erőmre j támaszkodva, évek óta egyedül és kicsiben , tettem."
Főbb voiiásaiban bemutattam a munkát. Hogy végül, magáról az iróról is szólok, nem azért teszem, mintha a/.ok közé tartoznám, a kik először azt kérdezik : ki mondja? mert legyen az bárki,ha igazat mond — annak igazságnak kell lenni. Hanem igenis azért szólok az iróról , -mert nálunk, a mídón Magyarország magát — és méltán termelő, a mezei gazdálkodásra s ezzel együtt jelentékeny bortermelése miatt, bortermelő országnak is mondja : hány ember ismeri a szakembereket ezen a téren? Vajmi kevés!
Továbbá mintegy megnyugtató, biztató van abban, ha azt tudjuk, .hogy a ki\' valamire tanit bennünket, arról tudjuk, hogy Bzakember.
K.rizniics László, már azt hiszem, nem csalódom, ha azt mondom, negyed-század óta működik a gazdasági téren, ó már már majd ennyi ideje, hogy az orsa. magyar-gazdasági egyesület működésében tevékeny részt ^esz, majd hosszú évek során alelnöke levén, részben tanácskozásait vezeti, majd az általa alapított Gazdasági Lapoknak most 24-ik éve vezére, s igy\'clég alkalma volt tanulmányozni, gondolkozni, eszméit, gondolatait, tapasztalatait mintegy megszúrni — és a gazda-közönségnek biztos használat végett átadni.. Tette pedig ezt egyes czikkein kívül az általa 186\'7-ben szintén ily módon kiadott .Gazdasági Levelek" czimú munkájában,és mostki-válóau a szőlőművelés\', borkezelés s borkereskedés vagy borkivitel érdekében irott .Levelek a szőlő bői" czimü müvében.
Csak az a sajnos, hogy midőu egy ember hosszas tanulmányának eredményét készséggel bemutatja: hogy ime, ne botorkáljatok, ne próbálgassatok, itt a vezér-fonal, én helyettetek is tettem a kísérleteket,
s a tanulmányt — csak használjátok: mondom, szomorú, hogy a legtöbb ember az erős politizálás mellett elhanyagolja úgy a gazdasági irodalom olvasását, tanyulmáiiyo-zását, mint magát gyakorlati gazdálkodását is! Ez okból ajánlhatom a saölómüvelők különös figyelmébe e munkát !*)
RÁKOSI LÁSZLÚ
(JyakorlAlf nézetek a községi erdfí-rendezés-, kezelés-, szelvényezésig a fAteuyésztésrfíl.
(Folytatás.)
2. A növondékurdó egyik aláreudult kezelési módja a szálerdő-gazdaság, a melynél a kivágás után a talaj folülcte a visszamaradt gallyak, moiyek liaszonvehetleuek, azok segélyével fólégottetik éa azutáu ugy vagy két évig gabnával vettetik bo.
l)o hu a vágási roudszor mellett aZ után sarjad/.ást mag és kihajlás áltai együtt akarjuk létesíteni, az erdőterület egy részen szálfákat, a másikon sarjfát szándékozván tenyészteni, ekkor : k ö z é p o r d ő-g a z d a s á g nevet használunk. S"
11a az ujranövés ki hajtás által történik ugy au, azonban nem mélyen á tuskan, vágy a gyökereken, hanem fönt a törzsim, «kkur ll/OII esetben, ha a törzset az ágaktól, kivéve a csúcsát, megfosztottuk: n y es o 16-ü z em-ga z d a s á g.
Ha ellenbon a törzs bizonyos magasságig egészen lovágatik és a hajtás ezen a helyen váratik : b o t f a-ü z o m nevet nyer.
Az ágak gyökercsitése, vagy a bujtóágak homlitások, dugványok szaporítása által czclba vett tenyésztés csak egyonkint alkalmazható, a nélkül, hogy önálló gazdászati eljárás érté ,kével bírna, az oltás, szemzés, sat. az erdészetnél ritkán jő tekintetbe.
Egybevetve mindnyáját, van : 1. Szálerdő-Uzom. 11. Sarjordő-üicopi és 111. Középcrdő-Uzem. A s i. á I o r d ő-g azdaság előnyei: ") hogy minueu fanemre, mely az erdő-hun Iákká nőhet, alkalmazható;
b) hogy mind a zordon, mind a szelídebb égalj alatt kivihető;.
c) hogy mellette a legtöbb famennyiség a legbecsesb választékban nyerhető, melyek a legkülönbözőbb igényeknek megfololni képesek, a tulajerőt leginkább fentartja és növeli.
A h a r j e r d ö-ü zemolőnyoi: a)La korai használat, i/kisobb erdőterületen évonkint egyenlő termés erudményezésének lehetősége;
c) becses fénykéreg nyerése a tölgynél, moly nagy jüvedolmet nyújt és némely válnum növelése, melyet a szálerdő nem nyújthat, p. o. pa!áukfouásra, kosárvesszők és kötőágak ;
d) hogy sarjerdők kevésbbé vannak ki-tévő a veszélyeknek, mint más erdők, és hogy a reájok jövő veszélyeknek kovesobb rosz következményei lehetnek ;
•) Mi<|{rcudelliet<> a „Uatdaiigi Lapok" »i»r-ko.itü.ígíuél l\'eiteu, Üllői ut, 12. st. Ára 1 írt.
Az árva család eltartása, az üzlet átszállt a legöregebb fitestvérro, ki iránt a leányok már régi időtől igen el voltak fogulva, a ki iniuden iparkodása mellett ezen bizonyos olleuszeovot leány testvéreiben nem tudta legyőzni.
így lőn o ház megint a szenvedés és siralom háza.
Az egymást fölváltó lelki harezok, majd egy eseppnyi öröin, majd ismét tengornyi szenvedés szegény Matild életiáját alákezdék ásni.
Szivében egy távoli kép csalékony tündérfényben, itthon örökös sírás — ohez járult, hogy testvéro csakugyan komolyan kezdett ellátásáról gondoskodni, sa berezegi ház egyik igen derék.tisztje, szemlátólag iparkodott feléjo közeledni. • .
Más körülmények közt\' ezen közeledés ötömmé} fpgadtatott volna talán, —\' a thesjvér iránti bizalmatlanság, minden, még oly jó szándékú törekvéaei iránti ellenszenv, Matildot azonban oly olfogulttá tevé ezen\' ajánlkozott alkalom cllömvhogy abban csak szívtelen mes-terkélést talált, molylyel fivére nyakáról leráz-ni — s egyszersmind szivéből Gusztávja képét, kiirtani akarná.
S ezen balhiedelem beteges idegei mellett\' rögeszméjévé vált, mely egész lelki állapoiát ootromlá és veszélyeztető.
Legforróbb kívánsága volt még egyszer Egorszegro jöhetni, Gusztávját láthatni, vele taláUoznatui — s minthogy ozt családja körében többször nyilvánitá, fivére és testvérei, hogy eszéből az alaptalan eszményképet kiverjék, nem épen a legkiméletesb módon bántak mind vele, mind távoli Gusztávjáva!.
Orvosságnak kellett volna ezen bánás-
móduak lennio, mi által a beteg eszmojárulata más alaposb jrányt nyerjon, de czélt tévesztett. Matild folyton ingerlékenyebb, szenvedélyesb, csaknem kiállhatatlan lett kis családi körébou. Jó özvegy anyjában, fivéreiben csak ellenségeket látott — s loíko világa ogyro homályosabb lőn.
így tartott ezen szomorú állapot hónapokon át, a midőn én, Vilma éa D. ur jegyese által megkérettem, hogy a pünkösdi ünnepekre rándulnék Egorszegro esküvőjükre.
Nem tudván én szegény Matild e szomorú lelki állapotát — előbb, mint lerándultam\' Égerszögre — némi ügyem s egy helyettes miatt bo kellő mennom Kis-Martonba, s P.-éket is moglá lógattam — a mint azt többször szoktam tenni.
Előhoztam utazásomat és czélját.
Matild egészen magán kivül lőn örömébon s kért, vinném el velem Égerszögre, — hadd legyen —.mint mondá tanúja, Vilma ha-rátuéja nászünnopének.
—» Igen szívesen, mondám, ha mamája megengodí,
— Oh, bácsikám, kérje mamámat, eresz-szón le JOgerszogre, — csak még egyszer él-tejmbon, hadd legyok én is boldog. -
De a mama — ismervén már szegény gyermoko aggasztó, botog kedélyét — kitérőleg válaszolt, sazon ürügy alatt: hogy Matild atyja halála miatt még gyászban vau, jolenlog nem eresztheti ol magától, de majd máskor veszi igény bo szívességemet.
Matild ezen válaszra olhalaványodott, mint a fal — s aléltan rogyott össze.
Mig tedtvérei segítségére siettek, szegény
| <j) a sarjerdő-üzem gazdasági kezolés I könnyobbségo miatt alkalmas különösen a ki-| sebb erdőtulajdonos- és községekre nézve, ki-válólag oly helyeken, hol folyum és nedves ta-lajou tenyésztendő.
A középerdő-Űaem előnyei: -
«) hogy minden kis helyen megfelelő fanem növclhetó;
b) hogy minden szál (törzs) a legalkal-masb időszakban használható ful;
c) hogy az alkalmas fanemük vegyesen tenyészthetők, bármily különböző is növési körük, és
d) hogy a különösen mező- és házigazda-ság legkülönbözőbb szükségletei általuk fedezhetők.
Egyes gazdaság előnyeinek olőszámlálá-sából Önként kitűnik, hogy a három erdőgazdaságnál minden a vágás helyes kezelésétől függ j igen óhajtanám, ha t- polgártársaim, kik a német és magyar erdészet classikusainak inAvét, novezoteson Grabnor, Pfoil, Cotta, Lio-biek, Hohonstein, Baur, — Boivinklor, Lázár és Illés müveit olvasták, ha ezeu hatályos s nagy befolyású nézeteimet figyulummcl kísérni, és ezeu általam átdolgozott ordőmüvolési tervemre alkalmilag válaszolniszivoskednénok, o mellett azonban kövotkezők\'a kérdések :
I. Hol vétessenek a vágások alkama-
Kasba?
II. Minő határt szabjunk ezoknek, vagy évenkint monnyi vétessék igénybe?
III. Minő szabályok szerint történjék a vágás ?
IV. Mikor kell a kivágást eszközölni ?
(Folytatása köveik.)
NEUSZIDLEK JÁNOS.
A talamegyei .Qaidntdgi Egy«till«t" hee f.rkeiett iratokból.
A/, 1S73-1M vlliigklHII<ií» Itécslien.
P r o g r a m m : (Folytatás.)
VI. A kiállítás további tárgyát az árak történéto fogja képezni. A legnovezetcsb tor-nfCjlé^j vidékekbeli fontosabb czikkek árai, a mennyire lőhet , azelőtti évektől kezdve és ötévi átlagokban egymás mollé sorolva, a mutatványok és próbák felmutatása mollett fognak szemlélhotővé tétotni.
VII- ^ termékek nemzetközi csereforgalmának áttekinthetne végett kisérlot tétotik a világkereskedelem elótüntetéséro. — E végből valamennyi nevezetes kikötőnek kereskedelmi czikkoiből mutatványok és próbák foguak kiállíttatni, és ezek mindegyikénél a származás és kolendőség, a be- és kivitel mennyisége, az árak stb. iránti utmutatások elő fognak tUntettetui; továbbá az illotő tengori kikötőnek utolsó tíz évbeli hajózási és koreskedelmi mozzanatai statistikai adatok és rajzok utján elő fog tüntettetni.
VIII. A kiállítás tanulmányozásának számok és rajzok feltüntetése általi könnyítése iránt fentebb kifejezett eszme,a kiállítás minden osztályában - olykép is fog valósításra juttatni, hogy nz egyes államok részéről az első világ-kiállítás óta( London 1851) tett közgazdászati haladás, hivatalos adatok utján fol fog tüntot-tetni.
így például a földmüvolósro szánt toríllo-tek kimutatása, a tormesztmények évonkinti munliyiségo, azoknak ára, a föld értékű, a kamatláb, a vasutak, a lakosság száma stb. a későbbi kiállításoknak (Pária 18;">5, London 1802, Pária 18ti7) minden egyes időpontjaiban földe-rült arányok egymással párhuzamba fognak soroltatni, hogy ily módon az ugves államok anyagi turmelő képességű u részükről kijelölt kiállítási helyiségekben, táblázatosan szem-lélhetővó tétessék. Másrészről az ugyos kiállítási tárgyakat illető mindennemű adutok, miut a kiállító nove, a tárgy megjelölése, az ár (ennek nyilvánítása azonban a kiállító tetszésére bizatik) stb. az illotő ogvos tárgyaknál közvetlenül szem elé fognak állíttatni. Ilasou-lókép egyéb olyan adatok is, molyoknek köztudomásra juttatása a kiállítóra uézvo kívánatos és a közönségre nézve tanulságos, (a telep története, nagysága, fokozatos növekodéae, az évonkinti termelés nagysága éa az ogyóbkint csak a tárgyjegyzékokbou foglalt adatok stb.) irás vagy nyomtatás által sokszorosítva éa a kiállított tárgyakhoz mellékelve, a kiállítás látogatóinak bemutatandók lesznek.
IX. Hogy a kiállítás hathatósan gyümölcsözővé tétessék, kisérlotok foguak tétotui oly ui vagy kovésbó ismort uljárási módokkal vagy oly kiállítási tárgyakkal, inelyoknok értéke csak oz uton megállapítható. — Például kisérlotok a piuczegazdaság torén (a bor hovitéao, a hydro-extractor alkalmazása stb.^ mindennemű kézimunka-pótló gépokkol, a villanyos fény alkalmazásával, a léghajózás használatával, gőzekékkel, sodronyhuzal-pályákkal, közúti mozdonyokkal, gőz-fecskondőkkel, továbbá repesz-tési kísérletek, stb\'.
Hasonló czélból fognak idujekorán nemzetközi pályázati kérdések kitüzetni és a kiál-lítási-holyiségekben felolvasások tartatni, (niin^ például a ezukorrépa termelésére szolgáló legjobb eszközök folől.)
X. Ideiglenes, azaz a kiállítandó tárgyak természoténél fogva csak rövid időtartamra szorítkozó nemzetközi kiállítások tárgyai lesznek:
Elő állatok (lovak, szarvasmarhák, juhok, sertések, kutyák, baromfi, \'Vád, halak stb.) "
Leölt baromfi, vad, hús, zsiradék stb.
A tejgazdaság termékei.
Kertészeti termények (friss gyümölcs, friss zöldség, virágok, növények).
Az erdészotés mezőgazdaságra nézvo ártalmas élő növények.
A kiállított állatok haszonképességéuok kitudatására szintéu kisérlotok fognak tételűi. A fényűzési lovak\' kiállitása nemzetközi lóversenyekkel leend összekötve, melyre dijak kilátásba helyezvék. — Egyszersmind a „sport" egyéb nemeinek, -például csónak versoriyokuek stb., valamint népjátékök bomutatása is terveztetik.
Egyes ideiglenes kiállitmáuyok gyakorlati kÍBérlettétolokkol lesznek kapcsolatban, s ez. alkalommal arra vonatkozó kérdőtök foguak tárgyalás alá vétetni.
így például á tejgazdasági tormékek kiállításával vaj- és sttjtlcészités iránti gyakorlati kisérlotok lesznek egybekötvo stb.
(Vége kB\'vetkaxik.)
anyja beavatott izgatott állapotába — molynok én eddig sommi nagyobb jelentőséget non^ tu-lajdoniték.
Mire ezon kirándulásomból hazajöttem, szegény Matild sorsa még aggasztóbb lőn.
Eu. Égerszögen bővebben kérdezősködtem Matild Gusztávja ki- és miiétéről, — do a mit hallotjam, nem volt alkalmas szogéuy rokonom beteges képzolmoinek életrevaló jelen-tékonységot, vagy máa irányt adni — annál is iukáhh, mert az illető már ogy hónapja Egor-szegről elköltözött és megházasodott.
Ezen hír, gondolám, meggyógyítja Matildot, s azért olmondám neki és anyjának. De szegényke már nekem sbm hitt, s azon gyanúban élt, hogy testvérei, főleg bátyja uuszolá-sára mondom én is ezt — csakhogy annál hajlandóbb legyen azon neki ajánlott horczegi tiszthez menni.
Ily szomorú körülmények közt kívánkozott a szegényke ismét kijönni hozzám, örökké aion tépelődve, hogy őt testvérei csak megáö csalják,j ő tőlem valami mód Gusztávja felől tán mégis kedvezőbb hirokot nyerhöt.\' ■
Csak maga\'kívánkozott hozzám jőni, do aggódó anyja testvérei kikísértek, s megkértek, fogadnám hozzám nobány. hétro, azdn végső reménybun, hogy talán a szép természet, vidorabb társalgás, helyi változás, jó hatással leond .gyengélkedő elméjére.
Epoir vendégeim voltak Sopronból, há- j rom domonkos: szerzetes, köztök a soproni perjel, ogy igon müveit, szép harminczévos férfiú. Mind a három festii bő fehér ruházatukban, fcyáju társalgásuk áltai Matild betego* kodé-
lyéro igon engesztelő, csillapitó, jótékony bo-nyomást idéztok olő.
Különösen a perjel személyo iránt — ki molleslog mondva, grófi házból való kitűnő mélv tisztelettel látszott a szegény boteg lenni. Mintegy mogigézvo, csak félvo nézett a perjel halvány arczára, kék ezouioibo, s a .máskép igon beszédes leányka, hallgatag, félénk lőn ezen rendkívüli finom, úri alakú szerzetes iránt.
Késóbb értettem meg szegénykétől, a mint nagy sajnálkozására a perjel társaival hazatért, s tőlünk búcsúzott hogy Matild őt fÖhlfoletti lénynpk tartár.
As első napokban jobban is kezdé szegény boteg leány magát érezni, s Nanita rokonommal, ki házamat vezeti, olmulatgatott, elzongoráztak, elsétálgattak, vagy máskép olvasmányokkal, divatképokkol eltűnődtök.
Nanita rokonom maga is ifjabb nupjai-ban olég szerencsétlenségen keresztül menvén, végtelon türelemmel kihallgatá a szegény háborgó szeszélyeit, élményeit Égerszögön, bzívo egész állapotát — s a szegény Matild az elbeszélésekben nagy könnyobbülést érzett — « reményleni kozdottünk mindnyájan — hogy betegünk meggyógyul.
Egyszor egész komolyan kérdi tőlem Matild, váljon igaz-e az, hogy Gusztáv megházasodott?
S én azon jó hiedelomhen, hogy most vég-leg kigyógyítom képzelt szóróiméból — olmondám neki, hogy csakugyan ugy van, a miért is kértem hogy vesso ki ezen képzelt képet, eszéből, s foglalkozzék okosabb tárgyakkal.
(FolyUuUa kOvctkeslk.)
Hírek.
Kljeyyxés. <*> császári éa Apostoli kid.-lyi Felsége legmagasabb beleogvezésévelGizolTa fóhorczegnő ö cs. és kir. PetiM-go f. hó 7-én Lipót bajor horczeg ó kir. Fenségével a budai királyi várpalotában jegyet váltott.
— l>eákpártt kövotjelöltek Zalaino-gyében: Nagy-kanizsai kerületben C\'songury Antal, a kesztholyiben Toluhy Károly, zalaegerszegiben Csillagb László, tapolczaiban Kor-kapolyí Károly minister, lotonycibon Királyi Pál, Csáktornyáiban Szabó Imre, londvaiban Molnár Pál vuunak fiilléptotye, a mint értOMtik lapunkat, biztos a remény azok megválasztására. A még hiányzó kerülotokról tudomásunk nem lévén, később kozöljü^./
— \'É**cevétetfk o becses lap 29-ik számában közlött városi \'tisztviselők fizetését tárgya/ó ezikkre: l-ör. Az előadó (roferens) tanácsos fizetését 70U írttal, ellenben az árvaszéki Ülnökni\'^^ ki nenv ülnök, hanem árvaszéki eliiöWjj&otését csak 4CXJ írttal teszi ki, ez nem áM^uiort önnek fizotéso szintén 700 írtban lelt megalapítva.*) 2-or.A városi erdésznek fizotéso 100 ft, ez áll, molyhoz járul még szabad lakása és kertje, u ,mit jelenleg élvoz.
or. A városi orvosnak fizetésű nom 300 frt, hanem csuk 10t) ft, melyért tartozik a városi szolgákul gyógyítani, ós más egyéb előadandó esetekben a városnak kellő szolgálatot tenni. Az orvosnak 200 Irtja van a kórház jövedelmeiből, miut a kórház magán orvosáuuk, ki u városi tisztviselők sorába nem tartozik, mórt nom a város pénztárából nyeri a 200 fiot, h.v \'nom a kórháztól. Igy kottő is lehet az orVos, egyik a vArosi, a másik a kórházi. Tárnok.
— g. A Csáktornyái derék tanítói testület volt tiók-tanitó-egylotéuek fíilélesziésén, vagy ennok ki nem vihetése\' csotéru egy ily egylot ujolagos felállításán fáradoznak. A körülmények aligha nem az utóbbit helyezik biztosabb kilátásba.
— llesxélik, do hitelt nom adhatunk neki, hogy a csáktornyai kir. törvényszék fel-oszlattatnék, s helyette Poriakon járásbíróság lenne szervezve.
— (Beküldetett.) Az elkötő közönség kiválóbb figyolomboni részjwifcso igen kiválta-tos, mert csökkenti a lajiHordatásj kedvet, im^ cgy .puniuz: F. év olajén Vér^osy Ar.iold ur^. nak 2 frtot küldteirfa regény uj/tgra, minthogy ez meg nem joleiíltololl, sziv>)« volt az összeget a lJoulsch, twiívérok kiadóhivatalába az iránt áttenni, hogy a .,Képes világ" czimfi lapot nekem küldje meg. lvz t)tóbb nevezett lapoknak 3. fllzete/ineg is jelent pontosan, de a 4. és :Vik
"füzetek/rt soká .megvárakoztatva, •— írnom kelleti; mig azokat megkaphattam, do u mult hóban megjelenni kellett O-ik füzetet műig sem kaptam meg, mi lehet o késedelemnek oka, felfogni nem tudom. N.-Kanizsán, 1872. april 3-án. Kuthy Emil.
— Húsvét napján böjt. Z.-Apátiból . Veskzük a hirt, hogy oz otlant mészárszék ösz-
szcil készletét nngyszombaiun éjjel ellopták, s igylhusvét napján nom adhattuk husi, kóuyto-|i i:iiietett a lakosság apró-c? ijiró lábas jószágát küldeni ki az árnyék vitából s martalékul adui a hosszú l;öjtö!csből kiszabadulta minden áron hust követelő gyomornak.
AHalász István által miniatori engedély mollbu kindott .Batthyány" és .Eötvös" emléke czimú nugyobbszorii mülapok házan-kint árultuttuk városuukbau. Eredményét nom tudjuk.
— Htirllng Antal alsó lendvai plébános ur az alsó leudvai esperest kerület tisztkodő esperesévé neveztetett ki,
— Fiyi/elmextetésül azoknak, kik váltókat kibocsátanak, vagy elfogadnak, közölhetjük, miszerint npril 1 jótól keulve oly váltók nem fogadtatnak ül, melyekre a bélyeg ia-gasztva van; csak nyomatott bélyegft vállókat lehet ezontul használni. E rendszabálynak ol-mulasztása sok zavart és váltóóvatolást idézhet olő. :
— Zalay IjoJos járásbíróság! dijnok a nugy-kauizsai kir. törvényszékhez Írnoknak, Szigolhy Sándor a zala-egerszogi kir. törvény-szókhoz irbdutisztnok, helyébe Vörös Károly pedig írnoknak novoztottek ki a kir. igazság-ügymiuister által.
— Oorlni nevű olasz tanár, ki Fiúméban a^magyarorvosok a természotvizsgálók gyűlésén, a magyarok ülésezési módjának Unul-mányozása végett hallgatag visolto magát, o lapok szerkesztőjével azonban közelebb ismerkedett meg, Mazzini holttestónok nyolez hó alattileondő potrilikálhatására ajánlkozott; no-vezelt tanárnak o különnemű túdománynyali foglalkozása eddigelé valóban ritka eredmó-nyekhoz vezotott. Az oljárás akként történik, hogy a holttest néhány óráighideg vizbo tétot-Vén, bizonyos bebalzsamozás! készítmények segélyével alvó kinézést nyer, akként a hullán a legkomolyabb anatoini észlolések meg-ejthotéso lehotővé tétetik: más késrilményok alkalmazása mellett pedig a holttest kőkemény-nyé válik, oly annyira, hogy a mologgel ugy, mint .a hideggel, nedves idővel ügy, miut a siárazznl, szóval: bármily időjárással egyaránt
\' (Ks különbou a*jtóhlbt volt. 8s«rk.)
daczol. — Qorininak van egy sétabotja, melynek gombját egy jól mogőrzött omberi szem képpzi, 8 u mely oly kemény, mint akár kristály vagy karniol, azonfelül gyűjteményében har-inincz óv ota több potrificált omberi főt őriz, s most is ugy uéznek ki, mint elovenok.
— Vadotia János keszthelyi gyógyszerész n posti .cselédkópző-egylot" rendes tág jai közé lépett évi 5 ft tagdíjfizetéssel.
— Letenyéról irják nekünk, hogy ott »pr. 7 én Lotenyo, Egyeduta, Iiécz, Zajk, Ke-rettyo, Háza, Pólu, Becseholy, Tóth-Özent-Már-tou, Szerdahely, Sormás, Bánok Szent-György, Tolmács és Borsfa községekből balpárti érte-kozlot tartatott, mélyen (,\'zigány Alajos ur ál-\' tul melegen ajánlott Kupricz Itnro ellonébon kövmjolöltül Ueineto Géza ügyvéd ur kiáltatott ki, s küldöttség által mrghfvalván Kuprioz ur érdemeit-élénk szavakkal rajzolva, kijolenté, hogy ha Kupricz ur pártja többségben van, kész visszalépni, programmját podig egy általa kitűzendő nupou előadandja.
— Kápolnay ur, az itt működő színtársulat egyik teliutoéges tagja olismorést és köszönetet érdemelt ki, hogy a vasárnapi előadásban Sárosy Gyula hatásos költeményét .Születésem napján" Nyizsnyay szép dallama után énekelte, ily erkölcsnemesitő költemény előudásr. jótékony hatást gyakorolt.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos és győr-tunkerüloti főigazgátó ur ő nga az éjjeli vonattal városunkba érkozott. Hozta Isten 1
— Rövid hírek. Oroszország államvaspályái 1871-ben lü millió rubellel iövedolmez-tek többet az előbbi évinél. — Odry Lehel Berlinbe készül. - A köztelkon o hó 20-án dohánykiállitás lesz. — A Corvintársulat meg-votte Nosedu nyomdáját. — Morsé a távsodrony föltalálója f. hó 3-án moghalt Eszak-Amoriká-. ban, szülőföldje, G\'harlostowbau ; az oiuberiség ez egyik jótovójo b\'zületett 1791. apr. 27. — A „iMagyarhonban élő zonemAvészok sogély-ogy-lete* javára rendezőit sorsjáték húzása apr. 15. lesz. — B. Putcany Nathalia .Bokréta" lapjának l-ső száma mogjolont. — Aug. 18-án Pesten nagyszerű „csolnak-vorsony" lesz. — Bors (Nóthig) László sobeibon meghalt. — Zárában apr. 5-én reggel 4 órakor földrengés volt.
— „Tanvezér" Ciátnft hirlap indul meg-Szegeden. — Egy hollandi emoor 30 év alatt kiszá-jiiilotta, hogy .a bibliában 3,5i"íl>,480 b.QÖl, van.
— Bécsbon földalatti vasutakat szándékoznak építeni. — Basaino kivégeztotcsét sürgetik a franczia lapok. — A kalocsai kir. törvényszéknek nincs nátralékja, s szaporítást sem igényel.
— Királyné ő felsége reggel félhét órakor naponta gyalogsétát tesz a budai várbástyákon.
— A „Békés-" czimü lap isinél megindult. — Az aradi vértanuk oiulékszobrára 40 ezer ío
. rintnál több gyűlt be. — Vas Gorobnn 22 évos fiu, László egy posti kórházban moghalt.—Bolgárország milliomosa Hrista moghalt, összes vagyonát nomzoticzélokra hagyta.—Grácz mollolt 4 lőportorony a levegőbo repült. — Az esztergomi főkáptalan összes birtoka is haszon-bórbo adatik. — A huszárok ismét visszakapják vitézkötéscs, forgós csákójukat. — Az akadémiának jelenleg 309 tagja van. — A pesti lóvorsony május 10-, 12- és 14-én Josz. — Déván közolobb nagy erdőégés volt. — Toheran-ban naponta 300 ombor körül hal meg éhen. Hamudanban már a gyermekeket eszik. —■ A török zultán 15-én indul Florenczbo, onnan I\'árisba megy, s Bécsen, Pesten át utazi^vissza.
— A kreditsorsjogy főnyereménye (200,000 ft) Hahn Salamon bécsi gazdag termény kereskedőnek jutott.
8 » 1 n h á z.
— (M.) Imonyósn haladunk lv^J(orunk _»á«*l6-jára kitlUDtt jelaxavak kó*it«lfo|chanJlag Tapinlbaták rajtuiikl Mogiagaduuk minden olyán alkalmat, mibSI valami maradandó (axollomi) kincset gytljthotUnk magunknak A tnhbek kiUött bebinonyult tény a*,, hogy a lélek felemeléiérc, a aiiv nemealtéaéro lemiui akkora befolyáaaal nincs, mint a síiitbás. Us mi ea áliitái horderojét ollauiorve, négykéiláb rohantunk sslnháibs, csakhogy láthassunk éa tannlhaaaunl^raU-mit. — Láttunk éa t a n n 11 ti n k I Mert, nj^egy történelmi fontoaaign dráma-, egy népéletbCI merített életphiloiophiával teljes népaiinmű clCadáaakor — miknek irodalmi liecaök is vall — Urea padokat látunk : addig at oly darabok eiöadáaára, melyeket nagy lifihóval hirdetnek, a melyoknek sem iroíálmi, aem teueateM boetök uhica, do raneaulroxni megtanítanak — Igeilit elmegyünk t kocakára leatatllk életünk- ét egéataégiluket! — — — Hxombaton, í. hé 0-án került elliitör a\'tiuro i .Faust" lálváuyoi operelte 6 folvonáaban. Nétetünket o darabról itiár^ fentebb elinoudotluk, de atúrt nom tMbkd uiegvoiml a játajióktól, mi 8ket lllotl. — Ksldyné (Margsrétha), mint mindig, ugy mott ia, kUitutaaéabou réaieaUlt, süt a«on kerti jelenetbou, hol as ékttereket magára rakta, kitűnő játékkal fUatureiott magáiidalát bárom-stor .ujráiták." Uéktny Kása (Martba atatony), 1.5 tükrét éllitotta elönkbe nyelvei aaatonyalnkuak. — Kápolnay (Kauatj, Holymoay iMofelet NActi), helyöket mindig megállják. — Legjobban játatotl atonban Mikléay ur, ki e darabbal a kötönaég ele ve bér* tapintott,
I — (Oy.) Vaaíruap. /. h4 7-én bérletfolyammal
datott „Dobó Katicta, vagy at egri atép napok éuo-
P. eielekvénydiVa éa váltotatoj Urtslmú atiiiíoK elfiadáiáu alkalma volt a tiinháti kötöuiégnek, a tehetségeket ujabb oldalról megiaraerni.
Kevés kiTétollel a aturcplök mludegyike egé-(ton a darab végéig megtartotta élénkiégél
(Jcrüfi ur (llalatta llálint, lsntoa) a darabban a férfiaa humort, a ba-aflal lelkeaedéat, a költői elragadtatást oly életbfiaéggel ábrátoll*, hogy ot mindenkit meglepett.
Midőn mint bujdo.<ó dalnok, lantjával oldalán, a tr. ;-.kök által oatromolt Kgorvárábt bejutott, t egy ■ei«g puakával. felfegyvertett s bonvéd atillába öltö-tött nő kött találta magát, kik katonáa. tiigorral tigyelmeitetik, hogy iulajdonképeu női hadaereggel vau dolga, oly hatalmatan éa életh\'fltéugel kactsgntt fel, hogy a kactsgáat át öiaxo* nétőköxönség önkéntelen utána iamételto Do legmegragadóbb jeleniég volt iiavalata, molylyel a llegedllt várhádnagy (Ke; renety) állal áruláara csábított várbeli lakotokat a vár védelmére újra megnyerte. K ttavalát képeate at egéat darabnak fénypontját a ilyen megható jelenet még a\' kanittal atlnpadon aligha volt valaha. Abbau a hanghordotáiban, taglejtéaben ki iolt fo-jexve s honfiúi keterv, a rajongó honaxerettt, a honáruló rlátkoiott toraa egéa< nagyaterlltégébcu.
Dobó KatU-ta (Dékány Kóta) híven ábrátolta a honleányt, <lo VUlönöten a tzerelmea leányt, ki a törökkel harexoló kvdvsa távolléte mi^tt dalban airja el aterelmét, dalában oly ábrándoasn, retgö hang>>k-kal áradoxott a ateretií leány tzlv édea keaervo, hogy a nők érzékenyebb réaxe könyexni keidett.
Iloinonnai uram (Kőmivei) aa őttb\'e csavarodott öreg vitéx, kit teminifélo viazontagaág kötött sem bágy el derült kedélye, jó sikerrel állta meg helyét. Sikerülten haainálta fel a jelentékenyebb mvttanatokat arra, hogy „de már erre ittom egyet\'. Ugyanéit mondhatjuk Hunionnal uram kulactcail felfegyverkezett hfi fegyvernökéről, Sebettyén gazdáról (Solymoty) ia ki gyakori atomjuaágban atonvodő urát mindannyiazór ábit.-ito> „placeat" kiaéretéban kiuálu meg, a hányszor annak at ivát uixébe jutott.
Dobó látván (Miklósy) .kiaaé feaxea volt. Nem volt mog játékában axou tSx, moly Egervár urának haiafiuí lelkesedését egéax nagyaágábau kiatinexui hivatva van. Legiikerüliebb volt axou joleuete, moly-ben Ali töiökkövetnek (Ichéxváry) a vár fokára kitett t „gyŐtelem vagy halál „felirattal ellátott feUte koporadt megmutatja
Ucgcdüa látván (Ferencty) azemforgatáta a arctjátéka híven tüntette fol at alat&moi boatúl, a nagyravágyó árulót, ki a ungyravágyát- éa botzúnak képea feláldozni bániját. Ko/iiu-ég nagy izAmmal.
— (II.) Hétfőn, api. 8. „Utazáa Chinába- czi-mft operetté hoialott atiuro nagyazámu kitxömvg előtt a aziiiháxbau, atat pardon : a tiiraalgáal talonban, mert maholnap nom tudjuk, ni olŐadáat hall-gaaauk-é, vagy egyesek jól érthető táraalgáaát. Kítit-. iiöuii jiilazottak valameunyien ; at ehaincréa babéra Káldynét (llerta) éa Dékány Kótát (Mari) illeti kiválóan, Sólynioay híven alnkitotl, Kőmivea találó rög-tönzéaei folytonoa jó kedvbeu íartutták a kö>öi)tégut.
13. 1204. Koustantinapoly afr. áT^i lenczei keresztesek által bovétetik éa kipusztittatik.
14. 1848. A miuistorium Pcstro érko-zlk. — 1849. Függotlenségi nyilatkozat. Kossuth kortnáuyzó.
.15. 1804. Miksa osztrák fhg. a mexikói cs. koronát al fogadja.
10. 1831. Párisban forrongás a köztár-
■ saságiak és bonapartisták között.
17. 100.\'). Bocskai országgyűlést hitt összu Szerencsre, Kákoczi Zsigmond várába s a legkitüuőbb m. főurak közt Bothleu Gábor is tiitogjof&il.
18. 1849. Nagy-sorlói fényes diadal.
Papírszeletek.
- (L.) a p ö r n y e r t e t ia apellál. Kgy fa\'uai atyafinak pöre volt éa a pört axeroneaéaen meg ia nyertoj a bíró ezt közli velo, mire a falnai atynli nagy iudignatióval .ipelláláai axnudékát fejezi ki. a bíró atou hiazeiubeii, hogy a jó ember nem érthette jól, megmagyarázza at apollalio tzltklégteleiiaégét, miután ő a pört inegnyerto; ex-nagy hévvel viíln-axolja: Uram, én megakarom mutatni a nagy uraknak ia, hogy nekom vau igazaui!
- (L.) Boldogult dr. N. N. egyiku a leghiro-tebb orvotoknak volt a maga loejében, ctak at volt a baja, hogy nagyon tzerelln a bort. Kgyaxer egy bi-ouyoa igen aulyoa beteglu x épen akkor hívták, midőu llachuauak igen aokat áldoiott. lleinegy a be-tegliet, a a miut literét akarja tapiutaui, ennek kesét baiketévcl megfogván, jobbkezévcl addig-addig tapogatott, hogy egy*toire ctak aaját literét találta megtapintani : Krre attáu jól kikémlelvén tévedéaből a aaját literét, egéaten komolyan o ttokra fakadt:
.Kéateg «t at ördögadta, fakete kávét neki I*
- ^L.) Kgy vidéki ttiubátbau .Korona éa v é r p a d"-ot adták.
l\'gyau mi* játatuak ma. a aiiuéttek, papa? — kérilí a toiiiaaaatony a hataérkető férjétől
liitony hallottam a korctmábau, valami .rokonáé* v é u p a p o t."
i;:
kei néptiinniQ\'\' Tóth Kálmántól.
j Tnrtéiietl naptár.
Április 7. 13í)9. tétetott le a bécaiíSzt.-István templomának alapja. — 1848. Leirat a statusadósság ügyében. — 1849. Kossuth gödöllői szózata.\' . „ 8. 1(504. A pozsonyi országgyülcsro Mátyás küldetett királyi holytar-tóul azon utasítással, hogy mindou ovaug. papot száműzzön, a gyülekezeteket feloszlassa s templomaikat olizedjo.
9. 1690. Batthyány Ádám gr., horvát bán,Nugy-Kunizsát birtokába veszi. — 1810. i^. l\'auler Tivadar, kitűnő m. jogtudományi és történelmi író, Budán jelenleg vallás- ós közoktatásügyi minister.
10. 1849. Domjanich ejfoglalja Váczot. Göcz elesik.
„ 11. 1848. A pozsonyi országgy iflés botáratik. — 1849. Asboth a Káko-I son csatát nyer.
! „ 12. 1Ő00. sz. Cam erari us Joachim (valódi nevén Liebhurd) híres német litorator és polyhistor. — 1849. A császári serogok vezénylotót Wol-I don votii át.
Üzlet.
,K R 0 N 0 S" nyugdíj- ós élctbixtoaitó-tártulst ütleti jelentéle. Tovékenytégéuek uiegnyítá\'ától fogva 18731. márctiui 31-ig bekOld.telt : -I^J bevallás, bevallott tőke 10Hö72o. —, aláirt tSke 4i;3h0. — öaat-let 1I351W. — ét 2900. — ct. kir. arsuy. Kbből el-intéztetett: 3\'J2 bevallás, biitvaitott tőke 9.-8620, — aláirt 4ü3ttO. — öuxlet 1034900. - éa \'J900. ct. kir. amiiy. ViaaiaiiUiittatoU. 13 bevalláa, tőke 5100\'. -Filggőben maradt: 24 bevalláa, tőke 49jih). — Kd-digi díjbevétel: Iöb7». 15 kr. é« 3U ca. kir. arauy. Kddigi belétek: 7356. — öntlet: "0233. lftkr. éa 3<i ,g,(wca. k. arany. Évi dijönzeg: 30347. 38 kr. é. 132 "/■a,, ct. kir, urany. Évi betétek : Í365. - öaaalet: 37702. itt kr. és 182 "/,„ ct kir. arany.
^ Pla«i ár.
Nagy-Kanizsa, 1H72. évi apr. 10-ik napján. Huta H3-H4 fout. G Irt 25 kr. »6—Ö»i foni ö frt — kr. 87 —öö fout 6 írtUOkr. lton 7»-7« Iont 4 frt — kr. iu-tiO fout 3 frt UO kr fout • tit — kr. Árpa
%erfő«éare 70-71 font 3 fit 20 kr 71-72 font 3 Irt— kr. Árpa köaöu\'iéges 66—Ctt iont 3 frt 10 kr. t!7 - •>» font Irt.— kr.Kuköricza 4 írt 60 kr., frt 25 kr. K .ko-rleza olaat\'(ciiuijuantiii) — Irt kr. Zab 45- 47\'font l frt 00 kr. il—iii font 1 írt8okr. l\'ohanka «!>-<$» fiit. .3 frt 30 kr. IW-70 fout frt — kr. Hab fehér (t frt — kr. bab tarka kr. Keuyérlmt kötönaégea V> frt 50 xf, finom — frt — /.teinleliiit 11 frt — kr Láugliitt kötönaégea 12 frt. 60 tluom — frt — kr. Király.I lati kötönaégea 14 frt-60 kr, Anom — frt - kr. Kon-láng kötönaégea — írt — kr. finom - frt — kr. Marha-hua foutja 23 kr. Horju-hus fontja UU kr. Sor-, téa boa fontja 3t> kr. Juh-hua. foutja — kr. Hta-loná foutja 3I> kr. Zair foutja 50 kr. C\'aíbe párja — frt kr. — frt. Kácan — kr. Lud aováuy frt — -
- frt — kr. Lud hízott frt kr , . frt — kr. l\'ujka írt — kr. Tyúk tóját 10 db 26 kr. Burgonya méreje 1 írt 70 kr. írt — kr. Kgy mátaa atéua 1 íil
70 kr. - kr. — Kgy kéve xaup 10--- kr
Szalma mátaája 1 frt — kr. Ujb$r vldéktlukl.ell akója 7 fit b kr. Ó-bör vidéküiikboll akoja 9 fit
- frt — kr. Illlkkfa ölo — írt.
— (r. I.) Sllmegh, apr. 9. Buta l».— kr. 6.80 kr. Itox\'s 3.50—3.30 kr. Áip.» 2.40—2.70 kr. Zab I.
00—1.55 kr. Kukorirza 3.SO.-3.50 kr. Kölet--
--kr. Hab 4.6U-4.SU kr. Ilajdiua------kr.
Széna mázaAja 1.20—1.10 kr. Sxnluia\'70 - »5 kr. Ko-ményfa öíe 13.6. —12 írt. Időjáráa langy ua\\iok. Termények állapota----
(r. I.) Zala-Kgerazeg, apiilia 8. Buxa 5.80 kr. Koxa 3.60 kr. Árpa 2.80 kr. Z.tb 2.- kr. Kiikoricaa 4.— kr. Köiei 8.- kr. Hajdina 9.W) kr. 8zéna má-t»ája 1.S0 kr. Szalma -90 kr. Keményfa öle 12. -kr. Időjárás ctcndei, tavsaxi meleggel. T. rraények állapota igen jó<
— ^S.) Sopron, április 5. Buta I, írt 80-80 kr. Roxt 3 írt. 80—60 kr Árpa 3 frt. 16 2.80 kr. Zab 2.16-2.— kr. Kukoricxa 4.5-3.70 kr.
— (P. 1. ) Péea. április ti Buxa ti.60 - 40 kr.
- kr. kétezerea 6.30-10 kr. — frt. Kos.. 4.10-30 kr. — Árpa 3 ír), - 2.90 kr. Zab 2.-10—2 írt kr. Kuk riexa 4 frt — kr. 3 frt 90 kr. Ilajdiua, 2 frt. 60 kr. Síina 1-80 kr. Saalm* 90 kr.
— (V. L.) Sxombstbely, aprllh 5. Buta «.30-6.50 kr. Itoxs. 3.86 -Oo kr. Árpa. 3.10-2 frt 90 kr. Zab 2 frt - 1.90 kr. Kukoricxa 4.20 kr.
— l\'ápa, 1872. april 6. Buta 6 frt. 80 kr. 6 frt. 60 kr. 6 fit. 20 kr. Uoat 3 Irt. 70 kr. 3 frt, 40 kr. Árpa 2 frt. 5o kr. 2 írt. -.0 kr. Zab I írt. 90 kr. 1 írt. 70 kr. Kukoricx 3 frt. 90 kr. A vetélek igen atépok, de a gat lák eiöt óhajtanak.
— (r. I.) Ciáktoruya, aprilit ,10. Buta 8.60— 6.40 kr. Koxa 3.60—3.80 kr. Árpa 3.20-3.10 kr. Zab 2 10-2.—kr. Kukoricxa 4.10—8.90 kr. Keményfa öle —.-- kr. Időjárát bideg, mivel óiiakl ttél fuj. Termény ok állapota
— (r. I.) Keixthely, április 10. A vároii tanács jegyzőkönyvéből kiirt gabuaárak t Buta 6.85-6.60 kr. Koxs 3 76- 8 60 kr.Arp*Jl írt. 2.80 kr. Zab 2..-, 1 frt 96 kr. Kukoricts 3.90 -3.70 kr. Tütifa kömény 17 frt. 8téna máttája 1.80 kr. Butsitalma 1.10 kr. Árpa- él xabitalma 1.10 kr. Idfijáráa : atoloi, hideg.
Ertók és váltó folyam apr. II.
»% motaliques 63.95; ő°/0 nemz. kölcsön 09.85; 1 HG.)-ki álladttlmi kólusöu 101.76; bankrész vény ok 831; hitelintézeti részvények 337.75 London 110.40 ezüst ágió 108.35~; arauy darabja 5.29; —20 frankos arany 8^5 — kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos. JNTyilttór.*; Nyilatkozat.
K Ispok 24-ik itámásak ujdoniágl rovatában .»x.ép mejliittelletéi" ctlm alattiiiegjele.it — egy, a ,Zöldfy\'endégiőben megtörtént easméuyre — indíttatva érettük magunkat a következő nyilatkozatot a t. olvasó kötöniégnek tudomáiára juttatni.
Klőitör it a tiistolt tOdonság ir/íhír Igen caa- • I.Mkyzik abban, hogy mi, igy rtÁuk üetve bármely oldalról jövő megtértéiért^ ca.ikis hírlap utján ügyel-uieztetve, lennénk kéayizerfllre elégtételt ateretni. - - Miután at általunk jól lamert e-yéu aaját pyllat-^ kotata nerinl egy testületet toiuud eaetre uiegiérteni nem akart, a at nem volt egyéb, mint egy akaratlanul t meggondolatlanul kiejtett tréfás isó, melyért ml, miután oonok elnéxéiérn felkért, • emml tekintetben elégtételt iiem köveu-liietönl !
A in. kir. távírda! tlarUk.r.
*) K rovat alatt kflalöttekért lelelőuéget n*»
HIRDB\'TÍ!B£1K
SCHÖNFELD JAKAB
Ujonan nyitott
laö péirlBl féríl aivatá,ruk csarnoka
Pesten, Fori<nor.-JóMi>f rakpart, Thonet-udvar, ujs uj IJoyd AiollomJlwn. illa a legújabb .\'•» l«*-ll»<c«rbb nyakkendőket, kalapokat, eavrnyökct, sft.iliulu^J, kez-ívUzon, rhtfínn-oxfort ím . nton Ínyeket. rátxon .\'. l.,.tti*U z.e\'-kciidók.i, AtirA-JAd/, uti- MróndfíkiU é« késltúikákoi, .lemulitla/*irrek<< < \\_f|,\\vAllalá>Au roliKton ueuiű a Mrfl-OltniOklni «»llk»ígn. eaikkeksl, a legoJeaiUtTárakoii.
p- Raktára a valódi anyol szabadalmazott izzadság mentőknek. T0Í3
MoKmontunok mindönkit .a J|i0fthütá*tőt i l.tvajai, ultit iiinlín a njrtri i-J«\'..vii» ««<»gi Rtci.ip<>iilbúl ajili.ll.M\'ik, darabj-i I frt.
Inggallérok ós kezelők tisztításra át.vnllnltntnak.
f Vidéki megrendelések, utánvét incllutl, a legpontosabban éh legjobban toljortlttotuek. \'W2 .77.;-3.l>
a B"wel» dor j
nrar eine Probe,
(ld) ooiibfn p\'Of fiiíi hilliftfii yrcifcii brr uiitcn ofrjfidjnrtrn ©rocnjlfmür
lit úhfrtnipfii.
»-*r.J. 0 aottr Oarautlo rt.r tinUa QnaltUt Wérk»uft,
K.tkJil ICD III a u.|tt.i. ttill,|.t<n. |ÍUIt IUJHI >t f.« (Vtjt.ll.aaKa. Itlt n\'| rit (U[ tii 114 ua» .1: l\'t\'H.111\' iai(t>»t>«4ít<a« »ln .aütBKn*! ,tir
11 all1 ig» 1U1 HtiiM uKn Sii.il a ni :NaMI m ijul<,itfa*<t Saí.u.1 Hniin tiui\' ,»U jtKiuurn nit> jt.-an 1 fl ,u.-< u, Sdtiit |i« II |ria,a |J;tfiíi.ll. m i<» « ilr n rlu lín uia |u li*m.
HT Ali\'. Wki
Rin |trt(t <la( hm 1 Wltn Irtat »\'tif »IM . II 1.. . ..,,. ,-, f\'rtfM Int 1 jirn. ai-tnitív Jll ju» tlla T"t»wtitttai| ......
|a« llt 1\'. 1. I\'trurllc

lener Lederwaaren,~
jtlnlda. tr|t i\'<i|tltt.tii - • -O. >.M
p- ».tui9t ltil:i|á<
f~ W.iit ;.U|i».n, mii II
» 1 ei. *. 1. 0, 1 co. !.»• >.«•
r- Dl* srAaato Auaivalil
~ Per t eh 01 Ml ni -JKbiiui^. -
»\' Pitin. 14 (a aalitfial t>. \'1. <0 >«, n. 1. M . I«i» *li ».-lttrt||uB4, ti. va 11. 1. \'. ■>■••»\'«"*« í\'fl.irtBBj-íl. ». O.J. !.»■ e»\' »i-«I|ttaH«u, lOOnat t«> íiilu, I «i. ((■«. A.
m~ Mus k-Album. ^m
»■« Iru.t Ni. Dti\'otat \'|t|>ta .«« »r"t jaj bá un duíj, bii ulii fli 1
Íl<
. . ^ - ------------------------
\'Víí\'"."." Unltlkta tVcmtaic , • - -
-.11 »tl».
tlilatl Rutait fl, . Iu , tt"ü B II. 1 •liJatiii.ld,
Ji. Itl.\'it, rp\' - -WT^ Utjn «Ul
JJP Damen-NeoeBiairea ,
"aj í\'íi\' 90fX||S1.>\'Vw"n\' *" l,l"!(" "i( " W\'Yi\'.: y"\'\'\'!**" »il I-n tiaaifli\'lliai (1
.r...„.II,au,u., I. ... n ;.V, r»V • I
tlt * «(<:.-
a llaua.a: Hu4 nOljt ID«rt laaa ( it
I*- iPtdt OflntUjtr. Mantj\'t mi rutlili, i ilut 1.1 i\'&i 80 •u\' " "
C- fv 1 c»il. Ö\'i\'tBtllft. M CiUi IJ, 1
inHitlt ítiiiíjiinlmini aol t4cn iv(,t. I l\'í.afltin. m (latai diai, lil^alfimn |t • \' \' . jjl Vtt lUQuai nu ml4itt«tn ítlua un» t\'-íilta lilt aOnlli Ijjtna »n! Tiljl, inii .i»,h,uui 1 lnma»i»l4la«««r»e«Htt|»l»l«aaUt«,i«4i:,ti miifuta, m tíiad r. 1 «.«. a. Me- t"< liKK laUtn\'latl.ntt. mi| ant rla« ?na « JT liLiíRHUMÍlt.
aW FtirHorroníehrbranohbar
\' .Ii\'ii t-a\'.*ait IfilitkHatlrtH. \'fia, ián «p<iita. ml t»t mii HJI JnkjUti I ItiBfí (r|l|M<« NaMmri\'tr ii" Kamtlnltl aul ta.VUiKn, 1 |t a< Wjmi. Wm!1.1.
\' KttiO Wiiirtílí, 1 aat 8itl i\'uin
\' »ial|t«|. ni tmarn, 1 3j>iV,m« 1 -IMI," «JSd l;a4»tfriK-. 1 , Ud ,
ÚT CkUa.llbrr
. V 1 "vJ.íi "■•\'l|0ll|t<l"í*«aii||« WfltltnWíttinft, íuií li,\'\'; «.»! ft\'flk-Hiü"^.
I eiül itiJltloH\',1! 41 *\'
1 r»t. Idlttiia.flji «. 10 60 I ejliMm. (4enHtt (lajta. f » 80, 1 l\'liMtilKian |l I .4u tiiHniut 1.1 t. I .\'11U «ll4|itf.-\'n S. JM, 1 . Cut.t -Korín 1 ViO. I.CO. " "" " (t. I^tadt (Ijjít. í. ».
r.oty,„, ,„ jjf.iifrniin,. xi<f<«
»4i»< aal Qa(«a Kai (4lta tilM
Br>t c\'«n\\lralrlr IlnnaprlIirR,
t*»«WIH lt»! « IrO.a. 1 ei «TiuV-
v-SjUíiv.\'í.ííir tv,,;
....-----10 lr. Hlaa in ft,
- ClUo>al«.Tiflt| (■"tfvatlttlhMIil) i «•
ara> C4i.„ .... aal 10 fliádta. a< k |HI B«l4»mt.
alnf i (» klűiatt ««frf.«uf III tll I- eijd »»miíf«il\'v"... " —-- tH «rt«(t|a|. kiCtltai u . *ia;t lífltl fl. 1.11 " k\'— ««.<■»! oj. 1» . 6j\\l nWiil B. I n
őlr ÍÉiiiV-w 1 \' \'
l<»\' H»I4 ilt|<aiaaljtiuiu uak l»|l<t Hfl I d
~w Haupt-Depot
, r- . . Alp»e«»-MT»l
1 ÍH.Hil 4 I 40. >.».\', VSo, | \' , »JÍtt Ulllll I.W.I.I ,1.40.
1 »♦»• tmtifadr.
MM>ti r
l|l<fl« 1. I X
I „ ^""\'^"J^rtifl.^nri.\'lk lrmn i„l| tlrha 1 1U EIO.I jioii SrMilcttil 3 ■ lr.
II . 3. nloflil i»h.
0<> relnato au*llaoh« Eaab.ataok*.
°vj r^afuivtni itftliji .« ■ • -
•lUnfrWk f. 1 w^f.\'rw
jy Sl*tl< \'Hulnahl »■»*
ÚT ■»»•, Tfcfttfr- l. ProiarnsdcfHfhfrn.\'
> et aiu I4«an Malmi, ti 40, so. ». 1. i.to " ^•♦twIaa^UKl. ». 1W, 1,1.40.1.4.».«. "
Wjfa iöamru unrnthrhrlid).
9lai Dnlvaraal -D»m»n- ollotto Ima\'
!•«<*\'\'\'«\'\'«\'Itifl I élacc. tl-i •IM tII«44(rxaK I euj la^.\'Rlri ti, 1
J ^\'Jj1*"" 1 tílaronfn I 1
Av ■ i mr, -1
" frlBítí tlpsccs- l.fucülrr. \'
flfW: «\', f. «\'. 1-. »-, J-, |,
atuiil.t ■(«(<*, i fjjr «. ||.
in c f (lUKn.t lu tr„ nli lal|t i \\ ti
I<|4<|| ratna«a. |«tt vet l|,» ______
; »\'K„rt"<" kh |r»»<B ti^l iill tr.41.
»«1M4I Hírt. t« (Bellii M |« Mtlul-Ka «. Il»jta
»o*etfteöftírr.Commi|\'nonfl (<5cí(0nft öco A. Frledmannitt JOifti,
Vvfltrrftrnfir Wr.30.

A bécsi hizomáíiyi-bank
váltóüzlete BöoaDen, KonimarKt 4,
kilKiosál
IGÉNY- .í E ( í Y ii K K-T
alant j.gyzutt a.irsjógy-osoportokra, ás nzon (tsszcállitiUok inAr azon okból is u logolónyüsobbokhoz szitmitaudók, mivol ogy ilyon igónyjogy lulujdonoíAnuk azon lehetósóg nyujtátik, valamennyi W- ós.inollékayurovőuyeket ogyodUl nyorni, (ű azonkívül
80 franko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjüvcduliuút dlvezbotni.
A. csoporto/ut, (l!Vl\'llkilll Ki IlUZiLS.)
frlos havi rémietek. Xr. UÍoIhő rt\'Hilet li-lUetése utáu miiideii réMtvevó kÖveti».exö Horfjegyot kap:
I IStíO-lki 100 forinton nllniiiNoraJfgyet.
WoyeronnJny 3tK),()00 Irt, 11 kibuzott-szilm 400 o. ó. írttal viUHroltatik vissza. 1 3% en. trtrtJk 4<)() IVankoM iillaniHi»rf\\jiHyet,
fönyeromóny ÜOO.OOO, ItOO/XXJ frank aranyoan. 1 berezeg llrnutiNehnelgl tfitl tallérun nuritjegyel, fónyeromóny «0,000 tallér minden lovonás nélkül.-t InitHhrucki (tyroll) Horhji gyet, fönyoromóny 80,000 foriut.
lf. csoportozat, (éVCIIkiltt 13 llllZiis.)
ü frtoH liavlrcHilt\'tck. -y\\* utolnó rÓHilet lellieteae utáu hiiudeii reait vevá kOvetkeió \'A M>r*j-nyet kap : 1 8% v.i*. (tlrök 400 frankon álli»in»or*j.-g)ct,
fónyeromdny Ü00,000, 300,000 frank arauyban. 1 luTeseg BrauuHfJiwelgi !tl> tallérim Hor^jouytt.
fOnycromóny 80,000 tallér inindon lovonás nélkül. I SzáHi-iui\'iilhiK>\'iii Hiip^j.-Kyoe, fúnyorotnóny 45,000, 15,000 déln. ért.
Vidéki megrendelések i\'"\'"T\'!n, \'\' T"c!t ,rü\'*u.el.
n Hután Jv(i\\i3lkvk nilmleii Inna* után OtnucHtrc
iuuytn küldetnek.

aaaanaaaaaiaiaaaaaaaaiaaaaiaaaaaa •• ••
• Einzig tn ihrer Art In Európa
Z iat ilu- gr<i»>l«, violavitig auageificiiuptv eralo
Skais. kön. ilof-WtlscIiel\'.üirik
J Ilon E. Kugl, In H len.
• Nledi
• nc HnrhthHf,
• ZÜ Hiuplilrmt

r 1 a s e n :
ám | Stadt, Kkrntnerstraise 27.
Jt Koko Jer llii.HH«l|iforlgAaao,
| „ih»h JSrxherzoo Kari", •i\'welolio ituri\'h aironiialo SoliiliKt iliid awf Joiieai Htllok Wnnr.o mit 2 Zifforn uraieblllclicu Prola u« bel ilircr MataoiioCbitüolinu tUliin go-2 braulit l.nt, dna aio ileni Kxpurte, Kugroa-.iowie Di\'t.iilvcrknnfo ^ voii keiuem der aii|iroia«ude» Itmuller Krroichbarot, auaavronleut • Z licit llilligea und II^Mcn, iiutor vullaler U.traulio biot«t uuil u»eh £ den l\'roviiiaou auf brioDiehet Verlaiigou tloatellui.gpi. pruui|it «u-J aeudet und Nielitpaaicudea retour nlmmt.
0 IIiirI. CMffon-ilemileit— iplt| iXimeh-L\'nterrüvke l\'er-Z Öllel uln.ó ll.-tlakii.geii.aeli.iifi\'Mla rsil ud«r (eil.iloiu Itoek-llxrcliout Z Lcineii (bul b\'riolllclior lloalollu^gliu fl. 4,\'n.lt rtllokorel-UinaXUe.i ll. ^ iat der lÍAlauiulRiig nuaugclii]ii)dai^r>, 0 — 8 ll. 2 SlflekNk 1.6»J, S,\'/Ml, 3—:i.A0.Da»! l>anietmtrflinjife oder Ilci-Z Klog*ut«ate uud l\'raktlacbeate. !»•«-/» Fiuhnocken, dua Dtad fl. 6, a It a in h a rff.- Lel ne ii • llerren-\\{,< M~10 "• di® % 7/4-«u/f»Hltnlauuifai.g»n»ugobcu( lKinienmieiler xum «olii.ll.«ii 0 «u II. a. :i. 4, f., ti diowllorbeaUMi. kTalllonninfang iat muugobon) ku m llulxkrüyen, i.ouoater J-\'aoon, Y* „ , : p.rUudfl.-.a-, fl.CaUua.r.ugt,;^ ^^^ • aoiugebeo.) f(j g||,, .JM v ■ , 6 ö „
V - Herren-Cruvaten oder .SVi- 1 \\nx<\\y.,vlm-1tuHst Tílrher 2 lonhlmlen |.er HtUck 76 kr.,a. 1, 1U fl.ft, 7, y lo II. ,1in feloateii. 5 2 bi\' "■ ServUllett od\'. IluniUtlcher,
- Jlerreu-Vnterhosen »u fl. I.lper Uud . uur U. 6, t», 7—9 U. hí
k,M). \'/. *i.fll)—.1 ll. WmíIaiiIiiiiii Iriii.lllamaiL
S gopolxto oder gowlrkto Un terhű ^ aen ti. i, 8—4. rteliuW gegou Cicbi. 0 lA-lnen - JMtinen - llemden, 0 glalt, »il l>. l.M\',2,foiugo»i-liliiiigeu 0 il. a.tW, aowle Hehw.elibrfortu, gana 0 ucup Kormon mit Hliektroieu au ll. 0 3,3.ö0,-l,f), aoaueliallerfoluate 1*1-0 non- uud natiatliemduu mit Htiuke-
— —h SpiUon,
1.60, t, a.60-3 il. UelUoliu.it, Vrau-jUaaiaat. \'kna.ich(4 odor uugariaebo Ka.jou- . 1 l.clurn-Ttse/i-durilttur Wotlono OeHiindheit* - Ja-/\'1\' 0 °"en <1 Titchluch mit ; ekemu II-2, 3, l.nua Selde fl. G, 7, \' P»»SSjÍ*» \'\'efvlottoi.) au ll. 6, Ü, \' - a — 1011., ÍUrM2l\'ora.dn^Doppelte.
30 kiiúi, f(lrhly\\* Ihttzcuy, daa 8t. au fl. 7, », », 10—líM.
30 Elten. )landyarnn,etn-wund geoíoiebl, »ucb Uoppol. awiin uugebloicht au fl. 7.50,11.60, 1)», 13 - 15 fl. 1 8l- afí0lllK0 \'/♦ broUo HM"-ii. u \'iiiryerlLelnwand »u II 13, lfi-laá.
Uamen Xucht- odor ll tntei\'-j Elleu vorillgllche He-
• Al-MU/oi miHangru Aurmelu iu Ü \\ben-Lelnwand (au feiuor llott-
• 3.60, aucli ge.t.ckt Ü. 7-6 II. w|Ucho\'o.ler ÍJUamen-llemdon)fl. 2 l)<linenhoaeni n»t Iieluei.,Per-|l4,16, 18.22-24 tl. J cail, odnr llarshent II. 2, a.50—3 fl. 48 ulligo bulgiadbo It elten w mit8ilckorol. . Lelnwund suli. 22,25,30—36,
• l>iiincn-.\\eyIlyéodor A<iWi/-i>1. auage*«leliiiot acliüu.
• rormtM Rua Huni. in IUtcbe.it au1 f>0 uud 61 Kllei. unvorgl gnlo
• tl. 2—2.60, Rua frRi.a\'lalacbem Un-^Hmntiuryer bdur llotUlhder
• tiato.il Stickoioi «u fl. 3.60, 3 -4 fl. UVAeH^lRiidgetpiniiat uud br. •W (ltálaumfaug anaugjiben.) |«u •!. 30,35, -lo, 60 - 00 ll.
• Briofliche Beatellunaen
vettikártyu
Pályázali hirdetés.
A nngy-kanizsai járitsba kiv bolozott lungvizi kor. jugyző-tó^ ürusudóabo jövén,\' moly ullásra a pályázat az 1871. évi 18-dik itörvény 83. § a értulinóbon azun-inel megnyittatik, minél fogva a \'hivatkozott törvény 74. §. tigyo-Jloiiibo tartása mollott folbivatnak ia pályázók, hogy rondoson fol-iszcrolt kórvónyükkol f. évi april hó 25 ón a holyszimiu Langvizun ^uogjclonjonek.
Kauizsa, april hó 5. Ih72.
- Kováth János,
•xolgRbiriS.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó-hivatalában < -INT. - Kanizsán
jnogjulunt ós általa minden hito-les könyvárusnál kaphatók :
,Halljuk a szép s/ót!4\'
■ int 4 M 00 kr
Szegényből
GAZDAG
Ara 90 kraj\'ozár.
.Rajta llúk vigadjunk\'
I uj, o I o «ó kiadás
I Ara Uü kr.
.Rajta leányok, mulassunk,-
ára 1 fit 60 kr.
rajta pírok,táncoljunk
Ára 1 frl 40 Vr.
ICebolhaugok,
, W>jdiu Jóuiif iúadó-, lu|i i\'i uyomilxultjiloaoi, |}oriuutimjüiu^i> Na«y-Kaiiu»ai>.
Briuflicho Bestellungen
S ii.n od.r I\'uHn.clinlin,. u„iU.r.uli. llb.t.llbln .agt -omlut.
X 11>l.r« .. ÚiMllM i (7111—la.U) S
SE. FOGL, Wien.k.k. Ilollietanl,:
S Marlahilferstraaas 25. *
Uoiiu Kink.ufu von ja í>() 11. r, Sl U.liitlilobur ^r.lii. 2 • .SEg} liüíl éuckkíuyv
eeeeieeeeeee^eeeeaeeeeeeeeeoeeee i*. m k,.j„.,
At» 611 hr.\'já.ir.
„Hmltérszolfrnln*."
Á.á 8o -kr.
JíAGY-KANIZSA, 18*2. április 14-ín. 31-llr HKám. Tlxeneityíillk évfolyam. \'\'~™»l»léll\'ár- F" ......"\' ■»}
<irdel«tf<i jutánys.M .
Zala-SoinoüTi Közlöny
I ki.dulio* bcrin.cne lu I
NVU.TTKUltKX | f) ■ a] Ai [ Wicnaík:
oronklni Hl kr.irt ..i- I ^^ W* WJ I NAOV-KANIZSA
íruck w ^ (a „laiamegyel gazdasági egyeatllet" és a „nagy-kanbsal kereskedelmi s Iparbank" hivatalos értesitJJe.) ^ wiu.ic.wi. ^
líétenklnt kétszer, vasárnap-s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú íap.
Hirdetmény.
Az. 1809. tipr. 20-án megnyitott országgyűlés leteltével, a következő országgyűlésid küldendő képviselők választásának eszközlése tekintetéből a központi, választmány megalakítandó lévén, e czélból f. évi april lió 2^-iHi Zala-Hgerszcgeir tartandó közgyűlésre a t. megyei bizottmány tagjait tisztelettel és oly megjegyzéssel hivom meg, miszerint azon okból, nehogy rövid időköziién JiSt közgyűlés tartása légyen szükséges, az évnegyedes közgyűlés is a föntebb, f. apr. 24-érc kitűzött közgyűlés alkalmával folytatólag s a következő napokon megtartható lészen.
Kelt Zala-Egcr.szcgcn apr. 10. 1872. ^ Gróf SZAl\'AttY liftZA,
főispán. \\
t lt é s z o n kiírás
\'/.nlmnnjyfntk \'/.. Etjcrtzegtn, 1872. Avi már-
ctim liú 4-in fnlytutvu turlotl kliigylititi ^ jmjytVklinyviböl.
Ill/j.k. Fölvétetett a balatonThalá-szat ideiglenes rendezése tárgyában Somogy- és Veszpréminegyék küldöttségeivel közös tanácskozmány tartása és szabályrendelet kidolgozása végett kirendelt küldöttség jelentése és javaslata;\'— ugyané tárgyban a balatoni halásziuestereknek a a küldöttség javaslata ellen benyújtott folyamodása és az állandó választmányunk " ezpn ügyre vonatkozó véleményes jelpntése.
Végzés.
A küldöttség által beterjesztett és az állandó választmány véleményes jelentésével is indokolt szabálytervezet elfogadtatik, mindazonáltal, tekintettel a halászmcsterek kérvényében felhozott azon körülményre, melyszerint a használható hálók minőségének a szabály tervezet 4-ik pontja érteliué-
beni megállapítása és meghatározása által, a jelenben használatban levő összes hálóforgalmon kivúl helyeztetvén, a hálók át riaín alakitható szerkezeténél fogva a halászoknak e nemű hálókeszletjükbcn fekvő értéke \'teljesen és pótolhatatlanul kárba vesz: a közgyűlés afcon követelmények szempontjából teendő jíitézkedéseknél, melyeket a halászat rendezésére nézve, a neiu-zetgazil^zati érdekok szabnak .eló, — hivatásához tartozónak látja akként eljárni, hogy a íialászati iparüzletből élő polgárok sorsa a rögtöni változás által nótolhatlan . kárral \'siytva ne legyen, az említett méltányossági tekintet alap^áu tehát a halász-mestereknek egy évi idot enged arra, hogy az alatt a már megkészített hálóikat ipar üzhetésére használhassák és értékesíthessék, — ahoz képest a küldöttség áltyl beterjesztett és elfogadott szabálytervezetnek érvényro emelése és szabályrendeleti megállapítása azon kikötéssel határoztatik el, hogy annak 4-ik pontja csak jövő 1873-ik évi april hó 1-én lép teljes hatályba, és,ez értelemben vétetvén foganatba, a és 12-dik poWok is, — minden egyéb rendelkezéseiben azoiíban, melyekhez egy külön pont alatt az állandó választmány javaslatához képüst a 7t_cd \'fonton alóli fogas (süllő) hal kifogását eltiltó szabály is csatoltatik, már e folyó évi april hó 1-sojóu, mint a végre kitűzött határidőben, teljes érvénybe veendő lesz, és e záradékkal ellátandó szabályrendeletet kinyomatni, kellő számú példányokban közhirrététel és mihez tartás végett a szolgabíró uraknak, valamint Nagv-Kanizsa város tanácsának e végzés mellett kiadatni rendeltetik, kijelentetvén az. 1870. 42-ik t. cz. 4-ik§-a értelmében az, hogy jelen határozat csak birto-i kon kivúl fellebbezhető; — miről a folyamodó halászinestcrek e végzésnek és.éivé-nyöknek kézbesítése mellett\' Király Lajos szolgabíró ur által értesíttetni — Veszpréméi Somogymegyék törvényhatóságaihoz pedig megkereső átirat intéztetni rendeltetik az iránt, hogy a czéj sikeresitésére vezető egy
i öntotű eljárással a szabályrendeletnek ily i értelembeni életbeléptetését elrendelni szi-! veskédjenek. —• Kmf. | Kiadta: \'
SVASTITS BENÓ m. k.
ij íöjcgyxS.
Szabáljremlolot
a balatoni hufoUeut bleiylv)io« remlnxiie || túráiban.
j . .1. §. A Balatonban, és abba boömló j folyók, csatornák s vele kapcsolatos favak-I bau halászni csupán a tulajdonolok s azok . képviselői — engedményesei évuérlói jogú I sitvák.
| 2. §. Az ivarzási idő alatt-, vagyis I április hó 1-tól június hó 1-éig a halászat feltétlenül mindenkinek tilos.
3. A pete- (ikra) szedés,\' valamint a sertvéseknek a Balaton nádas, sásas és kákás parti részeikben való legeltetése az ivarzás ideje alatt szigorúan tiltatik.
4. A tilalmi időn kivill a jogosultak a halászatot csupán a következő eszközökkel gyakorolhatják:
a) Oly huzó hlWókkal, melyoknek szárnyszem-üre nedvesített állapotban két
j hüvelyknél, — a. zsákszeiu-üre p dig másfél hüvelyknél nem kisebb.
b) Oly eresztő- (álló) hálóUiulJ melyeknek szeműre két négyszög/hüvelyknél nem kisebb.
c) Egyes horoggal.
ő. §. Az olóző íj-nak a) b) c) pontjaiban kijelölt eszközökön kivúl minden más halászati eszköz tilos; — legszigorúbb és fokozott beszámítással tiltatik a halak bódító s iyérges szélek általi pusztítása; — szigonyozás, borító háló —véghorog — lövöldözés — veiáz — s minden oly eszközök í használata, melyekkel a halak járását el-• zárni lehet.
ü. §.. Az apró halakat, melyek rendes használatra még nem alkalmasak, a partra kidobni, vagy sertvésekkel feletitni tilos; - • a kifogó tartozik azokat a vízbe vissza-bocsátani.
. 7. Kendert áztatni a Balatonban, a ezzel kapcsolatos uídas, kákás s\'csuhus részek körül az ivarzás ideje alatt tiltatik; ez időn túl pedig oly községekben, hol az áztatásra7 más alkalmas hely nem létezik ; c qzélra a szükséges helyet az illető hatóság jolöli ki.
8. A használatra való felügyelőt a visszaélések meggatliisa tekintetéből a nagy közön-ég, a járások szolgabirái, a községek bírái és elöljáróira ruháztatik, azon megjegyzéssel: hogy a községek bírái minden tapasztalt visszaélést 10 írttól—50 frtig terjedhető pénzbírság terhe alatt a járási szolgabírónál jelenteni tartoznak.
!). Minden halászatra szánt háló a használatbavétel előtt a szolgabiróuál bemutatandó, ki azt e czélra a megye által nu\'ghatározaudó bélyeggel ellátja, és a tulajdonos nevével jegyzékbe vezeti, a község elöljáróságát pedig szinte feljegyzés végett értesíti. — Ezen eljárásért dij nem fizetendő. i •
10. A kő/cégbírák kötelesek a halászati időszak alatt a bejegyzett halászokat többször meglopni — s. hálóikat megvizsgálván, ha visszaélést tapasztalnának, ezt — ugyszinte a tilalmi időszakban tapasztalt —; vagy nekik feljelentett halászatot 24 óra alatt 1U frttói—50 forintig terjedhető birság — büntetés terhe alatt a járási szolgabírónak bejelenteni.
11. §. A ki szabad halászati időben bár, de másnak tulajdonán jogosulatlanul halászik, az, az illető jogositottnak panaszára a fogott hal s halászati eszközeinek elkobzásán — vagy az eltávolított hal kipuhatolható értékének — s a netán okozott kárak és költségek megtérítésén felül 5 írttól--40 frtig terjedhető\'birság — vagy 1
- 8 napig terjedhető fogsággal büntettetik.
12. A ki oly hálóval halászik, mely a 1). §-ban megszabott hivatalos bélyeggel ellátva nincs, habár a háló különben szabályszerű volna is, annak elkobzása mellett esetról esetre ö frt bírságot fizet, — a háló
TÁRCZA
• Az Ima. 1
— \'Vonat t. —
4la mindenki elpártolt már től% itl, I ninca kinxá fájdalmidban réselvevő, Mélyen aebsrtt ssive.dre irt tev5, — Keresd fel a -templom eaendes Irelt.
8 láxongd kebled forró érzelmeit 8xelfd imába rejt ad a megenyhít A burgó ima e kniwtitfi latén éa ember köxt, S megsegít.
Biai,<taKon»).»x imáknak angyala Koaxorút (<>1.1 a hó kérésekből. Mii ax Istennek fejére raka.
fca Itten, végtelen kogyelmebfil Kvrésidnek kicsiny, xá\'rt bimbaját - Teljes, nyilt virággá tervmii ál.
•/.ILAÍÍYI UÉÍ.A.
S z e « (•, II y M a I i 1 ti!
ouj«>
— Folytat As. - ,
t^omorits* njra caiilAdjAt, moly úgyis tülo czertx.rca sx<>m<>riisAgtikKnÍ — no Ui-
\') A bébinek inytbologiájában Hxaii»\\«llnii, ax l\'»ák angy.-ila, volt, ki ix imáxök kéndmo t k.isxo-rúkbt fllxó ésCas Isten fejére rakta.
gyo mngát ki b kisvárosius pletykának caz-tolon képzolmtSnyoivol. — Itauom ha igazán kinálkotik valami tzoroncso itt Kismartonban, mely mind ruá, mind a családra csak hizflgő, megnyugtató, — mert az illető igen derék fúrhii, csak nyúljon hozzá." Ily forijiÁn beazélgettoiu éa póldázgattain még soká, mialatt Matild mély elmélkedésbe merült, a már azt hittem minden njervu van, midőn azogény egész termetében megrázkódott, sziliét viltoztatá éa nehéz könyeaeppok fedék pilláit, ezokot némti sikol-táseal mint torméazotea nzéval mondá:
— llát csakugyan mogházosodott Gusztáv ? — Jaj nokem, ez lesz az én halálom 1 — — — —
S ezen órától fogva elniójo mindinkább elhomályosodott, s ón fájdalommal bekozdéni látni; hogy ő nálam napról-napra roszabbul lesz, — miért is írtam ódea anyjának, hogy komolyan orvosi segítség után kell nézni, s egy jó barátom kisérotóbott azon ürügy alatt, hogy ódes anyja kívánkozik utána, boküldóm családjához.
.Hamagányosember volnék,a mily rokonszenvvel én szegény botog iránt viseltottom, nem bocsátottam volua <Jt házamból és még míuden más kigondolható gyógyszert íölltasz-. ná Uim volua megmentési^rt, — du mint falusi pap,— kiuuk háza az egész ktizöuségó, hivatala nyilvános, nem turthutám itt.
A kocsi készen állott az udvarbnn - de szegény Matild vonakodott lolazállni; félt haza
Mogkelfu szegénykét csalnom, högy „csak más ruházaijáért muiteitd br- Iviainarlonba", I éa barátommal isinót^ViMZiijüveud\'—r ha tetszeni | fog neki."
Kkkor végig ment mintlon szobán még i egyszer, — elbúcsúzott minden kóptól, minden j egyes mogkcdvelt tárgytól, kiment a kertbe éa | szivszakgató módon sirt, letérdelve megcsó-kolá a fóldet s fönhangon mondá: — leien veled hát életem egyetlen kedves holye, hol sok jó órát tölték sanyaruságaim közt — Isten veled mindon ág-bog, miudon bokor, mintlon fa, — ti a szegény Matildot többé nem látjátok I
K midőn kértom, hogy ne ingerelje magát ily keserűségekkel, hisz viassajüvend még ma, belefogódzott a billiurd-asztalba, mintegy nagyobb biztonság végett, c« velőtrázó siránkozás közt ozt moudá:
— Oh bácsi, ongom nem csal meg, én tudom, hogy már most uiucs menedékein sehol o világon. Azért hát laton önnel; köszönöm mindon irántam mutatott szívességet, tizeaae meg az laton bő áldásával ogész háznépének, ogéáz távoli rokonságának Umind azon jót, mit
volem tottek I.....
Szegény Matild aorsáttak elébe megy, — ogy \'ienoketlcn "örvény nyílik ulőlto — melyen tul ub Üdvözítő magához hívja szűzi
jogyesét......do móg ogy kórésom van :...
írjon Quszuivuak, hogy legyen boldog!.....
Itt Bzegóny kimnrUlt erejób\'l — majd összerogyott, jobban vinni, mint vezetni kellett a kocsihoz — és beleemelni, mert nem lett volna képes föllépni.
Még ogy könytelt pillanatot votett y. reánk a házra, azután zsobkeiidójóvel elfedé urczát — s k kocsi behajtott lvisuíjirtonba gyászos családjához.
Szegény Matild javulására mindon leggyengédebb anyai gondozás, testvéreinek föláldozó ápolása hasztalan volt.
A legjobb orvosok látogatták, a legczél-szeriibb gyógyszerek használtattak, a mit a hás
. megbírt, miudeu ápolására fordíttatott.....
fájdulom, mind hiába! „Nymphomaniá\'-uak novozto el az orvosi consultalio tébolyodása nemét.
Borzasztó szerencsétlenség. Óvjon meg a a jóságos ég minden családot ilyontől I
Nincs nagyobb. Isten áldása az emberrs nézve, mint ép testben ó p ó s z.
S midőn a patriarchális horvát családfó végrendelkezik, — as Agyánál összegyűli örö-köseiuek különös hanguyomattal ezt szokta mondani: dttj vatn „liog do|)ru painet" (adjon ua ur jó észt), a többi magától jó.
Klbeszélésem nom üres időtöltés, nem ütérkodés, nem regény, nem költészot.
. Eu ilyonhez neín értek. l>o bokros toau-dőiui mellett nem is érnék reá.
Klbeszélésem családi rajz oly élinÓQyofe-ről, melyek mintegy 14 óv óta szemeim előtt vonullak cl.
Akár egy cauládi naplónak veheted a»í-ves óvasó, moly bon a fóiuozz^ualokat a keress-telési, házassági és haiálözási osolek képezik.
Hogy a sírhalmok aránylkg többször szövődnek k<>zbe, oz közönségesen a világ sorén I
Szegény betugilnk fiiidalmus orvosi kisiít -lotekntrk vettotott nlá, egyik legazulidobb sipt volt u sokszoros jéghideg vis-z rbany.
szemeinek szabálytalansága esetén pedig az erre nézve külön megállapított büntetés alá esik.
13. §. Ki sürú háló, vagv mAs tiltott hálóval halászik, a fogott hal és eszközeinek elkobzásán felül 10—25 frtig, ismételt esetben 25—G0 frtig terjedő birságban marasztaltatik el.
14. Hogy a Balatonban jövőre az eddiginél szebb és több fogas tenyészfessék, — az e fajú V* fonton alóli halat vagyis a süllőt kifogni tiltatik; amennyiben pedig ily süllő fogásra jönne, azt a halász a Balatonba visszabocsájtani tartozik.
Ezen tilalmat áthágó halász első esetben 50 frt birsággal, második esetben halászati ipar-üzletének elvesztésével büntettetik.
15. A ki a halászati tilalom ideje alatt balatoni nádasban s vele kapcsolatos kákás, csuhus s vizes részekben sertvéseket legeltet, ugy az is, ki bármely időben a halat sertvésekkcl eteti — vagy a parton elszórja, 1—8 napig terjedő fogságra büntettetik.
16. §. A tilalmi időszak alatt minden halász-hajó a határban egy helyre helyezendő cl, és az illető szolgabíró által lezárandó.
17. §. Ezen szabályrendeletek értelmében hozott hatósági végzések ellen a fellebbezés csak birtokon kivül engedtetik meg.
18. §. A. pénzbírságok egyharmad-részben a feladó, kétharmadrészben pedig azon helység szegény alapja illetik, a melynek illetősége alá a tett elkövetési helye tartozik. A jogosulatlan halászatért magán fél panaszára megszábött pénzbírságok egészen a községi szegény alapot illetik.
19.§.Ezen szabályrendeletek érvényre-emelésök után azonnal kihirdettetvén, azontúl az illető községek közgyűlésén évenkint felöl vasandók.
Ezen szabályrendeletnek a 4-. 9- és 12-ik pontjaiban foglalt 8 a halászati hálóra vonatkozó.intézkedései jövő 1873. évi april hó l-jén — minden egyéb rendelkezései pedig már e folyó 1872. évi april hava l-so napján lépnek életbe.
Kelt Zalamegyének 1872. évi márcz. hó 4-én folytatva tartott bizottmányi közgyűléséből.
Várónképviseleti házszabályok.
Minthogy a legközolobbi képvisolőülés-nok első teendői közé fog tartozni egy választandó bizottmányja által uj, házszabályokat kidolgoztatni, talán polgártársaimat érdekelni fogiák Kanizsa város első tanács-házszabályai, melyoket ltí90-ki junius hó lö-én kapott.
Eredeti szövege német levén, mely fordítás által eredetiségéből sokat voszteue, és tud-
Minthogy erője szerint ollen szegült, kényszeríteni kollett, mivel testvéreit, anyját, áz orvost, s mind azokat, kik volo bántak, s kiket szívtelen kínzóinak tartott, do sőt magát is öeszekörmölé, sebző, harabdálá, kínjában haját kitépő — nyűgbe (Zvangs Gurte) téte-tett, s gyönyörtl dus hajzatát lemetszék. Minthogy igon sikolgatott, — hogy a népség össze-szaladását, botrányát elkerüljék, az ajtót, ablakot.a lehotőleg elzárták.
Ez a szőlői házban történt. ;
J.)e minthogy ez mind nem sogitett és az egész család nagy fölindulásában, részvétében egy beteg testületté lett, s az orvosok-attél tartottak, hogy a icég mindég gyengélkedő Özvegy és a kisebb leánytestvér is csupa, szomorúságból ily lelki&ajokba esnek — szegény Matild a háztól eltávolíttatott a külváros végén lévő kertbe — s ott két izmos felügyelőre bízatott — kik nem mint anya, nem mint testvérek, nem miut türolmea orvos, hanom elég durván bántak a szegénynyel — egy sötét kamarába zárták, nyűgözték, fenyegették, mint ballá-t verték is, hogy igy szivropcsztő s rocaszc halló siránkozásait elnémítsák.
Igy ment e kínzás öt—hat hétig.
Végre az orvosok kijolenték toiiotetlonsé-gökot, s azt tanácsolák, hogy Bécsbe kell szegénykét adui a cs. kir. birodalmi tébolydába.
Altató szert adtak szegénynek, hogy átszállítása lehetővé tétossék, — moly mély álomba veté s abból csak akkor ébredt föl, midőn a szerencsétlenek ezen legszomorúbb lakása bezáródott utána.
Itteni eltartása bavonkint közöl száz fo-rintba került, — a család tiszta ruházattal, fehérneművel, minden szükségestől bővon el-
ván, hogy polgártársaim nagyrésze a néiaoit-nyelvet is érti, bátorkodom azt ugy, a mim az eredetiben, a város okmánytárában van, közölni :
Von der röm. kais. auch königl. zu Vi-sitir und Einriehtung der nouen Aquiston (szerzomények) in Hungarn, gegon der Drau und dóin Saufluss Deputirton Comission, doneu Edlen, Woblweisen auch Ehrenvosten N. Hich-. ter und ltath der Stadt und Vöstung Oanisa zu Ibror guton Ordnung, und goziomonden Kiehtschnur, wiesie síeli in oínem, und anilern kü\'nftighin zuverhalten habon werdou, hiomit anzudeuten.
Demnach Notorium gnug ist, und os die Titglieho Efitöhrenhoit auch lehret, dass jene Lttndor, und Stfttto, wo uiueguto Pollicoy-Ord-nung Introducirt, und dio Gottesfurcht die Qrundfost der ltegierung ist, in bostem Flor stehon, odor bei erlittonon Schaden und Ituin, vor andern sich hald wiederum empor hebon, und im vorigen guten Stand goratheu.
Als wird Er Stadt ltath gloichfalls die Bofordorung der Éhre Qottes, vor allém iú schuldigste Obachth nehmun, Ihren Eifor son-dorlieh in omsig samentlicher (mindjájau) Bei,-wohnung des Sonn- und foyorlilglichon Gott»w Dionstes, auch andurn ölfontlichen Kirchou So\\ lomnitoten zu orkenuen zugebon, und oin solch tugeudgoreclitsam und Exemplarschen Lo-buns-Wandol zu führou wiason, womit liierob dio Untergebono Bürgorschaft oin gutes Bei-spiel schöpfen, in Tugeudeii nuchfolgon, und alsó mit gesamter Hand die Éhre Uottes bolör-dern und vergröisorn mögon.
2. Gottcslilsterer, verbotone huimlicho Zu-sammonkünfte, Unzüchtige, Wucherischo und audro Lastérhafto bostrafen.
3. Dus* unnützo llerrn- und Dienstloso müssigo\'Gesindel in der Stadt auf koine Woise duldon, sondern ctlíohiimal im Jahr durch oi-geno hiozu Bestellondo aufsuchen lásson und absehaifen, auch den Bürgern vorbietoii solche Louto zu bohorbergon.
4. Woi so und Ord n u n g vrie sich dor.nou angohondo Magi sirat bpi donon Kathsversammlungon r o r-halton s o 11:
1. Wird sich koifter an soine gebührendo Stollo begebon odor zu sotzen habén, cs soy denn, dass dor Stadtrichter vorhero seinen oh-riston Bíatz hetrótton, und sich niedergo-sotzt habo.
2. Sollo der Stadtriehtor dio Kathsmatertc durch den Stadt Syndicuin, oder aber weun er es comitiren wéjH, vortrageu, und koinor von douon Uathsherru sich golustou über etwas l\'rivatuui im Kuth vorzubringen, und dom Stadtrichter vorzugreifen, cs war denn Sach, dass er des Votrages halb den llerrn Stadt-riohtor mit gobühronder Ehrenbiotsainkeit uiu Vorlaub eraucht hiltte.
Wann nun 3-tio dio Rathmnterio referirt worden, sollen sodann dio Vota oder Stimmon, vom Ultoston angefangen bis auf den jüngsten ltath mit Bescheidonhsit angehört, denn wcdor vom Stadtrichter, noch liathsvorwandten (tanácsos) Zeit des Votirons im geringston oingo-rodt, sonder von jodwodorn dio Ordnung und soine Zoit zu reden mit Geduld erwartot worden.
Nach abgegebonon Uathstimmon 4-to soll dor Stadtrichter nifiht nach seiner Meinung alléin, sondern wio es die mohrero Anzahl Uer
látta, mindozen ruházat az átadó 1\'. ur jolonló-tébon egy bizonyos számmal ellátott szekrénybe tétotott, s az átvett ruhauemüktől darabonkint megszámlálva — két jegyet készíttetett, melyek ogyiko a szekrénybe tétetett, a másik 1\'. urnák kézbesittotott.
Mind az igazgató orvos, mind a többi orvosok, mind a folügy olőnő, kinek még külön szép ajándékot adott ifjabb !\'. ur — Matild firéro — kezébe, a legjobb ígéreteket adták P. urnák — ugy hogy az a monnyiroily körülmények közt lehetett, vigasztalódva tér-hetott haza.
■ Ezen siralomházban volt Matild 1871. déczember 14-ig, midőn a végirgalmu Isten fölszabaditá kínjaiból halála által.
Nem akarom szegénykénok bécsi életéi leírni. Elég idegrázó volt az, mit itthoni orvo-soltátásáröl irtain! Tény az, hogy ozon öt hónap alatt testvérei közül senki hozzá nom bocsáttatott, hogy a folügyelőnő panaszkodott dühöngő rohamairól, s hogy semmi ruhát magán inog nom tür, mindont foszlánynyá tép, ha nyűgözve nincs.
S tény az, hogy midőn szogényke vérhasban, mint táviratoztatott, meghalt — s fivére holt totomeért fölment Bécsbe, hogy azt haza hozza — ruházatát az intézetből szintúgy érintotlonül, felbontatlanul visszakapta, — mint az átadásnál szemei olőtt a szekrénybe záratott — s hogy a szegény liolt tetemet sok lótás-futás, tömérdek borravalózás, és taxálás után már nem itt az intézetbon, hanem átvive a közönséges betegápoldába — s ott is a bonc«-■ terem előtti folyósén több más bonczolásra oda készitűtt tetemek közö It lalálá! —- csak egy kis foszláoy volt reá vetro.
\'Stiramon gegobon, don Stíliluss machon, rich-torlich erkounon, dio Expediliou hornach vor-fasjon und pro roi momoria (tudomás végett) órdVutlich Protocojiron lásson.
ű-to. Wann dio Hathsmaterio abgohan-delt und dic Kaths Session-gosohlosson, sollo koin ltath bovor doni Stadriohtor sich von sei-nem Sitz aufhebon, keinor demo vor, oder aus . der Ilathstubou troton, sondern der Vorgaug jn állom dom Stadtrichter gobühron, nach dicsein aber denon Kitthon juxta Senium (életkor szerint) golassen werdou.
D-to. Wird Ihren Stadírath dio ErkJtnnt-nuss dor Civil und Criminal Sachon solcher gestalten übcrlnsaon und anvertraut, dass wo-fern oin odor anderor iif civilibus (polgári perekben) don orgaugonon richterliohen Aus-spruch nícht aquleeiron (bolonyugodni) wollte, sondern sich hiordureh boschwert befllndo, derselbe- hofugt sei bei dor, in don Aquiston angestellten kais. Adininistration soine woitere Nothdurft zu handeln, und dio Deoision\'fhatározat) von dórt aus zu orwarten. Gleichfalls wird in Criminalibus zu allén Zeitoti dio ge-fssdte Sontenz, ante Executionom bosagter kais. \' Adininistration zu hinterbrigon unddoro Apró-bation Gonehmhallung unmittelbar oinzuholon sóin ./• 101)5 bon Kanizsa városa a J u s g 1 a-"iTlKf is kapta, mint oZta Kanizsán, julius 4-én kelt okmány hetedik pontja, melyet eredetibon "közlünk, bizonyítja:
7-mo. Was dio Civil und Criminal Juris-diction conccrniret, ist dio Sauli mit llerrn Gráf vou Burg dor röm. kais. Mayst. Obrl. undt Cominondanton allhier in so woith ábgo-rodt, und geschlosson, das fürdershin dio Ci-vilia dcssen Jurisdiction borihrter Horr Obrl. Vermög Eines hochlöbl. kais. Hofkriogs llaths Betehlsich giinzlich begeben, mit der von Einor löbl. kais. Olner Cainoral Adminislration ha-bender Depondenz den Ehrsam kanisch. Stadt Magistrat quoad prímám Instantiain zu exorciren, hiermit ühorgebo, wio Zumahlen denn auch demsolben das j u s Ü 1 a d y in so woith als sich dor Burgfridt (határ) orstrockt, hiermit docli dargostalten anvertraut wirdt, dass sío die vorkommendo Maleficantén in Ver-haft zu ziehen, Juxta Articulos mit Formirung der gewöhnlichon intorrogatorii> zu oxamini-ron, des Urthl guottachtlich zu föhlon, sodann auch juxta lataui und von hölierer Instanz con-firmatain Sontcntiam dio E x o c u t i o u zu führou\' bofugt, hingegen dos Sentonz Guott acli-ton beriehter Ofner kais. (Jameral Admin. wio gcmuldt pro ratitica(ione zu üherschickon schuldig, uud Ebe und bovor kein\' Execittion imo quod benő uotandum kóino Tortur boi Veri os t dor Jurisdiction Vorzunohmen bo-rechtigt seiu, zu dom Endto und Üb^rkom-mnng der I\'ossession ist erforderlich, gostal /n.-auch dicsorwogon dor Bofehl hiermit orgohott, oin Hochycrlciu (vosztőhely) vor der Sta.lt, wo Mann am bc<juombsten zu sein erachtet,Itein in der Vöstung einon- P r a n g e r unvorsaumbt zu erbauen és a t.
(Folytatása kOrotkfiik )
Közli: Dr. SZŰKÍTS.
Hírlapjaink míikUdése.
A hírlap irodalom kozoléso olyan hatalmas oszköz,-a moly által az állam lakosainak zömo olyan és azon irányban terelhotő, a hova
Ártatlan angyal, kiszenvedtél végről
Bármi legyen az oka szerencsétlenségednek, akár n sok családi szenvedés, melyhez atyád halála a legnulyosh csapást adá, akár a félszegnovolés, moly mellott a fejedot, eszedet a mostani szerencsétlen divatozó regényolvas-mányokkal tültéd ol, praktikusabb, életrevalóbb foglalkozás helyott, — akár-az anyai vo-zérlet hiánya azon hosszú évekon át, midőn az legszükségcsb lott volna, akár a véralkat — vagy a szerelem egy képzelt tárgy után, akar össszehasonlitása boldogtalanságodnak más ko-rodbeli boldogabb sorsuttkkal, akár mindozon befolyások ogyüttoson — te szegényko kiszenvedtél 1
Végro noked is rendolt a sors egy ünnepélyt — oz volt megható szép temettetéacd — elköltözésed szorctott atyádhoz — ki mellé té-totni szonvedéseidban oly sokszor kivánkozál.
A ki csak szőrét tehotto Kismartonban és vidékén, o kiszonvedott angyal végtisztolo-tében részt vott. Hosszú sorozata kortársnőinok fehér és fokotébo öltözködve, lebocsátott haja-zattal, égő viasz gyortyákkal kezeikbon, lépdelt a koporsó előtt és mellott, s nom maradt ogy szem köny nélkül, midőn a totem az ogy évvel előbb elköltözött édes atyjához a családi sírboltba lobocsáttatott 1
■ Nyugodjál hát békében sokat szenvedett szép test — még átszellemült lelked ollobegett az ártatlanok hazájába 1
A sora e végső csapás után, ugy látstik, kiengesztelődött ezen nohezen látogatott családdal. 1
A fájdalmas bonyomások lassankínljgyó-gyúlni kezdottuk — mihez legújabban igon
s morro azt az ilgynaobb irmodoru hírlapírók torolni akarják.
Má, a midőn főleg az által talál bármely hirlap kapósságra, ha tartalma minél élénkebb ós pikánsabb, ha czikkei minél Irissobbok és gyorsabban teremnek elő, hogy igy, ugy szólva, a jelen „pillanat" kérdéseit rögtönözve ragadják meg éa azokat minél inkább rögtönözött frissoséggol tárgyalják: a logtöbb hírlapi czikk, nem annyira a nyomozódó s higgadtan ítélő ész tuigalinnzásaiből, mint ijikább a szív éa érzelmük folláugolásából és ezek folyván pezsgő izgatottságának-befolyása alatt toromnek elő. Ez okon logtöbb hírlapi czikk nom tartalmaz a felvétetett tárgy rószlotoilJo alaposan behatoló észlolődést és érvelést, a hideg észhez szóló, tüzetoson bólintó érvelést és mélyebben járó kimerítő okoskodást, . . . hanem az az élóiik azi-nézés és a magával ragadó, tüntető festogotés által, főkép a képzeletre hatni é.4 a pillanatnyi hatás által olőidézott izgatásnak minél orősebb felfokozására törokszik, annál inkább, inivol a hirlap irodalmat logtöbbnyiro fiatal erők, vagy egész élőtökön át t h e o r o t i k u s és oszmónyi állami és társadalmi eszmékkol mogrögzvo foglalkozó látnoki szellemű gonialis egyének dajkálják és közelik; és azt legnagyobb részben egyéni nagyravágyásaik, hír-, dics szomjuk eszközoül aknázzák ki, hogy az által, a tömeg köréből kiemelkedvén, szellemi fensőbbségét, kiváló politikai szerepokot játszhassanak.
Az itt elmondottak sok tokintotbon alkalmazhatók a magyar hirlap-irodalomra, annál inkább, mert a, magyar lapok legtöbbjoi tulajdonkénen csak az ogy es párt árnyalatok uszály-hordói és szigorú pártfegyolmot tartó trombitásai.
A magyar hírlapoknak is legtöbb czikke a pillanat hatása alatt torom olő: és a helyett, hogy az idónkéut felvetődő tárgyakat s egyes kérdéseket a dolog mélyéig bohatoló s azt minden oldalról megvilágosító okoskodásul taglalná, azokat az izgatottségot még -cr-lsebbou fols/.itogató kiszinozéssol szórják odá olvasóik elébe, a kik ac által még inkább lángra gyúlnak, képzeletük még inkább folizgattfttik, a aztán a kis dolgot is rémdologuak látják.
Mi azt hiszszük: hogy a hazai hirlap irodalom sokkal áldásosai) szolgálatot tenne a közügyöknek az által, ha a helyett, hogy o I a j a t ö n t ö g o t n o a nép izgatottság s a közvélemény ziláltságának folfokozása végolt, — napi kér-désnkot minél inkább cgyszorüsitvo, férfias hangon, alaposaű taglalgatná; észéként a zavar felfokozása helyett, a nyugodt érvelés ogyszérú felfogása által kitüntotné azt: hogy igen sok kérdés, a miből egyik vagy másik párt olyan rendkívül nagy dolgot s hanóabandát csinál, olyau csekély valami, hogy az valósággal nom érdemes azon nagy és gyakorta a nagyvilágra is kiható szenvedélyes ingorültségü huzalko dásra és éktelen lármára, a molyot azok ogyiko s másika miatt a vak párt omberok előidézni szükségesnek és az ogész hazára uézvo üdvho-zénak kiáltanak ki.
Logtöbb hírlapunk oz idő szerint logfő-kópon a kövotkoző műveletekkel foglalkozik:
1) A párt izgatottságot sziiogatni s felfokozni igyekeznek íegtöbbnyiro nyershangu támadásaik, kirívó s gyakorta durva ezin^zéseik által.
2) Némoly pártlapok saját pArtjok oljArá-sAt minél kodvozőbb színben törokcsznok elő-
jjtr Folyt€ü&a a mellékleten.
sokat tott azon nem. várt sZorencso, moly által a veszprémi megyéből ozon győri megyébe át-kívánkozott pap testvér részesült.
Ó herczcgségo Eszterházy Miklós Ur, mint védura, püspöki megyénk mintegy nyolez-van plébániának — figyolmezt Jtvo jó emberek által ezen szomoré család végtelen szouvedé-seiro, veleszületett nagylelkűségénél fogVa ogyikét a legjobb plébániájának, Kismarton tőszomszédságában ozon, különben derék férfiúvá vált ifjt\'i lolkésznok adományozá.
Ezen szép, csendes falú most\' a sokat szenvedett özvogy kedvcncz menhelye — a hlv testvérek egyedüli vigasztalása I
- Vége. -
A tyúk és a kavicsok.
Pierre I.acbamWau\'itie meiéilidl. F.gj kii lyuk ollntelon kodácaolt ogém nn|tk Mégii nílndca reggel hit\' egyet tojolt cunk ( Ea egy tujáfbél lem volt Cu>ki liaexna : • •tonya uaponkint kiixedlo úi eladta, legény lyuk meg eié[t még jobban kiabált I K*t egy pajkoi fiu éaxrorette. A kii lyukot mindjárt rá ii ir.odlc: Hol fehér, gOmbölytl kavic«okat talált, Meginni aiebcit i a féltekbe rakli; tgy a ixerenciétlen meg lelt TÍKanlalva H «gé»», nap tilt, kotolt a lok áltojiion. „TohAl a axereloin még iem agyrém, látom I — Kodáeiol) HrOmmel, — snya léixek végro. fxép piexinyek anyja 1« — i vári s kikoléire. Do biába várta, hiába kol«U, Mert a kCtojáiok nem kellek ki soha.
Hány-ember ran. a ki aat\' gondolja .magában : C\'iupa nagy gondolat rairja van agyában : 8 inad, hogy kikeljen; de a ion moalohai A liamli tojások uum kelnek kl aohal
OYUIJAY BÉLA,
Melléklet ^Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 31-dlk számához.
^ttíntotni, ab ellonfélét pedig minél ködvezőtli Vobbül láttatni s elmagyarázni.
p ft) l\'ártfelcjk érdekében mindenfélo na-• gyitásokat éa valótlan állításokat ropogotitek bzét, hogy partfutóikét annál inkább hitegessek pártjuk előnyös helyzetéről, nagyságáról és ,do-rékségéről; holott az ilyen pártsziuozóa többnyire csak önáiuitgatás, a Jóhiszemű, p&rtembc-lek elaltató hitegetése, a párt izgatottság ok-adntolatlnn szitogatásit, ósju gondolkodni nem szerető, nem tudó tömog fólrovozotéso; ... a mik által a magaszttísb állami és tártndalmi feladatok vajmi kevéssé \'segittotnek elő; legfeljebb csak ophomor — múlékony pártolőnyök vívatunk ki;1 a mi legtöbbször nagyon keveset használ a kttzjólétucjtij^ a kevéssé képes fejleszteni s gyarapitaö\'haza éa nemzet egyetemes boldogulását s jólétét.
A. hírlapok bizonyosan sokkul többet használnának az által liazauk állami érdekűi nok, ha a pártizgatottságot és párt értetlenséget a népszérUsóg és kapósság kedveért nem szito-gátnál, s a helyett, hogy olaját öntonének a tüzre, az jgiizságoi -nyomósán, higgadt érveléssel, beható okoskodással őszintén elmondanák a közös haza egységes hatalmának és jólétének töiÁöritésu, orösbitése, iingygyá nevelés végott.
\\ A. H.
A Z\'iltniiegyei ,0n2tlitnitji Eyytoitlef hoz (rkfiXfiH iratokból.
Az IHtf-lkl vIlágklftlIltáN llécMben
P r o g r a m m : (Folytatás és vége.-)
A kiállított élelmi szereknek a közönség részéről leendő megvizsgál hatása czéljából: kóstoló-csarnokok fognak nyittatni, melyekben u kiállítóknak szabadságában állund: ki^Mltmá-nyaikból elkészítőit állapotban, fíze\'.él mailett, kóstolókkal szolgálni. /
XI. A kiállítás tartama^álatt nemzetközi értekezletek és tanácskozmányok is fognak tartatni oly nagyobb hordonjU kérdésok tárgyalására, mellekre vagy/maga a kiállítás az anyagól szolgáltatja, vagy pedig a nemzetközi megvitatás sajátképi tárgyai gyanánt indítványba hozatnak.
Különösen\'kilátásba holyozvék : tudósok és művészek, taíiféi fiak és orvosok\', müinuzeumi képviselők, rajztanárok, mérnökök és építészek, kereskedelmi/és iparkamarai, bank- és bizto-titó-Ugyi, mezőgazdasági és erdészeti, valamint bányászati éa kohászati ssakképviselők nemzetközi értekezleteik.
Megvitatandó tárgyakul egyelóto a kö-vetkőzök ki vannak jolölve: a szellemi tulajdon kérdése, azlizlés nemesítése, a rajztanítás tur-jesztése és fejlesztésű, a közlekedésügy tökélo-tesbitéso, a gtjpuk legmagasabb haszonuredtué-nyének ulérésk az erdők állagának fentartása, as élolmiszerokvolcsóbbítása (a termelés fokozása, n piaczi viszonyok szabályozása, a kony-\', hakezelés javitásavuj eltartási módok s több tíTélék áltul) a győrinek táplálása és első nevo-lese, n jelenkor törokvései a gyógynovelészat terén, a nők képezletéso és keresetképessegük . növelése stli.
XII. A kirfllitás térbeli felosztása földraj: alapon, vagyis az egyes országok szerint, oly módon történik, hogy a különféle termelési te rüictek u kiállításon is lehetőleg oly sorozatban lesznek bemutatva, a mint földünkön keletről nyűgöt félé egymásután következnek.
XIII. Oly tárgyakra nézve, molyek cset-log-a II. szakaszliM\'képest, több csoportozatba is sorozhatók volnábak, -a csoportozat-kijolölési jog az illotő kiállítónak hagyatik fenn.
XIV. A kiállított tárgyak megbirálására nemzetközi bíráló bizottság fog szerveztolni.
Minden kiállitó nyilatkozni tartozik az iránt, váljon alávetl-o az általa kiállított tárgyakat ezon jury bírálatának vagy nom, ijiioly utóbbi esetbon kiállitmánya „Hors Concours" felirattál lesz megjelölve. - ,
A nemzetközi bíráló bizottság által oda ítélendő kitüntetések kövotkoző fokozatokból állnak:
A. Képzőművészeti műveknél az i-lismo-rés julvényc a művészeti érem íeend.
B. A kiállítás többi tárgyaira nézvo a következő kitüntetések vannak megállapítva :
u) Oly kiállítók, kik már korábbi világ-kiállításokban is résztvettok, azon haladásért, melyet gyártmányuk valamely világkiállításban utolsó jízben lett kiállittatása óta foltüntet, — a haladási éremmel lesznek kitüntotvo.
b) Oly kiállítók, kik először jolonnok meg világkiállításon, azon érdomokért, inolyokot közgazdászat! vagy műszaki szempontból bo-igazolni képesok, az érdem-érőmmel lösznek kitüntotvo.
c) Azon kiállitó, kinek kiállitmánya szin, nlak és külső minőség, tokintotébon a nomesobb izlcs követelményeinek megfelel, azon fol ül még a jó izlés éroméro tarthat igényt; végro
d) a korábbi világkiállítások alkalmával gyakorlatban volt .tisztoletteljes megemlítés" pótlásául „elismerési oklevelek fngnnk adatni.
C. Azon muukalársuk, kiknek a kiállítok nyilatkozatai szerint nevezetes részük vau uz
előálIitás jo 1 ességében, a munkatársi érem- j mélyxcto felett szemlét tartott, mely alkalom-
mol lesznek kitüntotvo. mai. Németh István csendbiztos állal vezényelt
1). Egyesek vagy testületek által a nép- ! legénységnek bár avult,.de tiszta öltözete, még
uovolés emelése, a közgazdászat rnűvoléso, vagy i tisztább fegyverzete, a fogy ver forgatásbani
a munkások szellemi, erkölcsi ós anyagi .jólló- j gyakoroltaága, különösen a szuronyos Jegy
tének előmozdítása körül szorzott érdemek kü- . lön díszoklevelekben fognak részeltetni.
XV. A kiállítás foganatba vétele, a bíráló bizottság szervezése és eljárási módozatai, I a kiállítási tárgymutató szerkesztése és a hírlapi tudósítások rendezése stbwráíiti részletes határozmányok annak idején kibocsátandó ogy .1 általános s több különloges szabályzat tárgyát | képozendik.
Hécs, 1871. soptombér hó 18.
A.ca.w.Ari bizottság elnöke -.
litijner Föherczeg.
\\ ve/ér-igazgató: Jfáró Schwarz-íianborn.
Mire k.
— Gróf Hxápárg fi óm, Zalamegy u főispáni állásáról leköszönt, olvastuk a tóvárosi lapokban; soha örvoudotesebb hatást nem Bzülno sajtóhiba, ha ez az egyszer az volna, soha nagyobb örömmel nom vennénk egy a lo-
irő hír dumentirozását. Fájdalom, a hírlapi hír komoly valónak látszik lenni, s már emlegetik, hogy utóda az általáuosnn, pártkülönb-bég nélkül szeretolt s tisztelve becsült főispánnak l\'aliui lnkcy László lnsz.lla oszárnyaló hír ténynyé válik, ugy o körülmény enyhíti az általános lehnngoltságot s kárpótlást találunk a fontisztolt férfiúban, ki a tettek embere! Né mely lapban pedig azt olvassuk, hogy Zajame , gye főispánja flertelendy Kálmán 8zonl:Qróth kerületi képviselő lesz.
— A polgári-egylet kertjénok tevé kony haszonbérlője Tóth József ur csinos kioszkkal diszesitetie 8 o kellemes, szórakozást
nyújtó kis kert látogatottsága még nagyobb
mérvű les/., mint eddig volt. |(m IU>IIUU uo lurBUU. _ JX u
— Taptilotal kerülői baloldali képvi- lőtt, a lövés azonban a távolság
sulőjelöltje, Hegedűs Sándor, a ,Hou"\'bol- j Mt, mit látva a csendbiztos munkatái
reli vívás, többféle mozdulatok, leginkább pb- , dig a ffomndbiztos állal a rendőri szolgálatról ; a legénység körül többekhez intézett kérdések igen helyes megoldása felolt, áz alispán ur, s j töb\'> jelón voltok teljes megelégedésüket jelentőin* ki. í
— Köttaéről irják a „Fövi Lap- nak: \' Boka József/ o tehetséges fiatal hogedüjátszó , és zeneszerző, folyó hó 7-én, • helyboli műkedvelők közreműködése mellolt, hangversenyt rmdesett nálunk. Noha egészen rögtönzött volt, mégis jól sikerült. A hangversonyző „Irén ábrándja," „Füzér egyvelege" magyar zeuemű-\' vekből, és Ernst „Volenozoi karnevál*-ja általános tetszésben részesülték. A zongorakiséro-tet a bájos Kacskovich Irén kisasszony volt szíves elvállalni, ki egyszersmind Liszt .Lucia" átiratával, melyot közkívánatra játszott el, — valóságos tapsvihart és virágözönl idézett elő.. Hasonló kitüntetésben részesült S/.uinuotz Ella kisasszony, Arany János „Kozgonyiné" -jáuak szabatos előadása után. Kerkapoly Gyula pedig Vecsoy Sándor „Hogy lesz az ember eladóva V" czimü költeményét éa többek kívánatára „Az együgyű paraszt"-ot Szentjóbi Szabó Lászlótól" szavalta.
.— Furfangos cxlgány. E hó 5-én Bogács István.cala-cgors/cgioHündhiztoi, Szent-Lőrtncz község határában egy oláh czigányt vett ésyro lóháton, ki a legsebeSobb vágtalás-ban közolcdett, midőn ugy út) lépés távolságságból a csöndbiztos előtt volt máf, ez reá ki-álltott, hogy álljon meg. tf A száguldó czi-gáuy a kiáltásra nem csalc nogy meg ueiu állt, I hanem a puszta kötéllel fékezett lovát, melyot . jobbról a kötőfékkel, balról a kezében levő i bottal, hihotetlen ügyességgel kormányzott, mig \' gyorsabb futásra serkontvo, mint fergeteg iram-lott tovább és tovább. — A c+öudbiztos reá nlt nem lakára menő
néval a főszerepben. K szerep nem tartotik ugyáü I l.énárdné szakmájába — miután 8 drámai ssinéssnS — I de ait mégií oly érnéaiel, élclhfi játékkal adta, hogy a ki)Kftn*éi; inrRelé|;edéiét toljeien kiérdemelte. K3mÍT«« j (Molnár I\'.\'tor) mint rendesen, ugy moit Is jól meg-\' állta holyét, ámbár egy kis élóiikelibiég nem ártott : votriS". Koreucxy (Kak.isti) Láng Irma (Nlna) as előadáf slkerdneW méltó el8inóadilól valának. Eit | kilveito „Tulipatán síiget uralkodója", operette 1 fülvonásltau, liöiu, re%«p. a sarkpootja e darabaak Kikus mlnl«ter(8olj mo»y,)ki oly Jelesen alakított, mint \' eit rondricn tenni i* nzokta, hogy a saép siámu kft-Küuiég már uiAgÁúrl as alakért, mielőtt egy siót is : múlott volna, toUtósnyilvánltásban tört ki. Kten igyckeiA tlutal embert láttuk komoly éa komikum ^ srorepokbeu, hanoin akár adja llambum-V Fleus-t I Mydat-I VagyMordit, a kö*öu»ég mindig tudja méltá-uyolni jó ciJadátát én UibbtsOr Upiolja ki. Oly kitilnS lélektani alak- éa oly kereastUlvitellel, mint \\Solynniíy é. vidéki iiinpadon nem egyhamar talál-koshsini. K á I d y ii é (Axalea iierrpében) mint minden alkalommal ugy mail ii Uuubisonyságát adta hsiigjáiuk inagniabl^ kiképsetUégérSI és éléuk játékáról. Dók á n y K*ó » a k. a. (Uleauder) jól alakított és nővérével ngyltu igen élethiven adta mindkét nembeli Mcrépét. — Kápolnay (XXII. Cactus.) romul ültöskfidatt; Kapolnay urbao nem ludjiikj hogy és miért van, aajátaágoiiágut vettünk ómre A darab elején-tüisel-hévvei játssik, « vág* • Uggsd, \'egy okot gondolunk i
\'.M.aol .
i kOxdnli\'giiek i
■ léggé méltáuyló viselete, du nom okmat, » ai igyokvtl itinéii etiel nem tc kat törődik, egyébként ő él Takács (Aloe) emelték darab érdekét.
ok
néphoz kiálltott, hogy fogják meg. A lövést, — Kovács Gábor, helybeli jól ismert ! u kiáltást hallva, a futtató czigányt látva a joles zenekara, a fürdői idényre Harkányba j uép, olnyomására BÍetett. A czigánynnk nem
szerződtetett. Május 2U áu utazik oda,
— EiikttVO. Juukovich Aladár, somogyin egye főispánjának lia,gróf Hmnbcllos kisasz-B/onynyul f. hó 17 én tartja esküvőjét Opuká* ban. Ati egyházi szertartást Talliau Edo, lég-rádi plébános s kanonok, teljesiti.
— Deákpárti kövotjelöltok Somogy-megyében : a csurgói válaaztu-kurülotbuii\' llo< gedűs József, ügyvéd és nagy-kanizsai Deákpárt tovékeny s ilgybuzgalmua elnöke, a tahi választókerületben pedig Svastics Józsof, bzoI-gabiró.
— Argaut szarvasmarhákat szállít külföldről Szalaosv Farkas ur vontéi urudaltnába. Örvendetes jelenség, hogy a gazdászat terén haladást látunk megyénkben. Az argaui tohe-nészot ercdményérőía fentisztelt tulajdonos ur szíves Ígérete folytán, koronkint közlést hozunk.
— Uf orgona szereztetett bo a helybeli Szent-Feréncíröudűok plébániai templomába, és pedig nagy költséggel s most több oldalról vcszszülj a panaszt, hogy rosz szerkezete miatt hangja igon zavarja az áhitatoakodók vállá "ós érzelmét.
— Jutalomjáték. Feronczy Jó/sof egyik igyekvő 8 tehetséges színész jutaloiujá*-téka jövő szerdán, apr. 17réu lesz. Előadandó darab „Színházi képtelenség" czim alatt Mohr-\' lilnlíertől, zeuéjo Stóla Edétől, magában foglal drámát, operát, balletot és szoinorujátékot. Óhajtjuk, hogy a vígjáték pedig a közönség részéről adaesék hozzá.
— TÜx. Kesztholyen, f. hó 8-án d. e. 11 órakor az ugynevozott „Lohen" utczában tüz ütött ki, moly egy lakóházat s gazdasági épületet hamvasztott el; ha azonban a helybeli ácsok, kik miudonosetre dicséretet érdomclnok, a már lángban lövő gazdasági épület folo részét elvagdalva le neiu szórják, akkor több ház esett volna martalékaul a lángoknak. A kái f)00 ftra tehető. Tyzoltó ugyle\'tünk még nincs. A rnug-választott bizottmány igen mélyen hallgat.
\' — íííWfc<í»j/-dombovári vasúti munkálatokat apr. 9-én ugy vogyos bizottság a helyszínén mugvizagálta a a kitűzött időro megnyit\' ható .lesz.
— Polgári Iskola ügyében Nagy-K\'a-nizsán annyira haladtunk, hogy az 187a/3 tanév kozdotóvul a két olső osztály megnyittatik éa podig a tanárok fizotésének az állampénztárból loondő fedezése mollott.
— Gyűlést tart,a fürdő-részvénytársaság, ma apr. 14-én d. o. 10 órakor a takarékpénztári épülotbon.
— Bisxlrlcsányl János ur 184p bon készült kád fürdő-hulyiségét uj épülottol nagyobbítja s czélszerűsiti; a közönség ozt bizony-nyal örömmel veszi, s az oddigi látogatás meg lusz kétszorozvo.
_ Balaton-Filredro Latabár Eudro
színtársulata csak junius végén jő.
* _ CsUtor lmre alispán ur o hó 4-lke óta n tapnlezni ujoiiózozó hi/ottmányban mint polg. elnök működik, ez alkalommal iiovozoto-■en 7-óu a tapolezaí járás p^Mos, rondőr sze-
máradott font más ut, mint Ogyvsürü csepőte , áfával bonőtt magaslat, ennek li r Ott tollát I vadfutással, itt azonban a ló elbukván, az oda i siető nép és foglárok által ellogaioit. A czigáuy ! lova, molyet oly bámulatos Ugyi-ssé^gul a log-I sebesebb futásban kormányzót, miiidkét azo-| mérő vak. Az elfogott czigányt mogláuczolvA ; kisértetto a csendbiztos Kov.áts Pál foglár ál-; tal Egorszegro, útközben a foglárnak uólkülöz-| hetlun dolga levén, furfangos czigáuyunk foi-liHSználva az alkalmat, az erdőbe ugrott, s bár i a foglár reá lődözött, a lánczczal együtt szerencsésen menekült, s többé elérhető nem volt.
- RövUl hírek, A Batthyány-e\'mlékro eddig 24,848 frt gyűlt bo. — Petrozeénybon ogy kőszén bánya ég, mintogy félmillió mázsányi esik áldozatul. — Major Béla beszélyíró mughalt. — Az országgyűlés apr. lÖ-áti trón-beszéddol Budán a királyi palota tanácstermében fej«zlotik bo. — A magyar és olasz királyok a nyáron Isohlben találkoznak. — Katonáknak a színpadon uein szabad etatistának Betn fellépni. •— Az intcrnatioualo Bukarestben is fészket rakott. —A londoni lóversenyen a nézők állványa leszakadt, s 1 f)0 egyén megsérült. — Sarolta császárné teljesen olvoszté eszméletéi. — A követválasztások alkalmasint julius olső hetében lesznek. — (jörgoit erdélybon több holyűtt insultálták.
Szerkesztői üzenet.
lHl. T J. Duna Pentele. Tőlem a\' hallgatást nem tanulhatod, mert hetenkiut kéleier keretiek fel. A májusi örömet mi la várjuk,
182. A. I. Sllmogb. ileciei igérelére tsámo-1 iink. K. F. iliciéretei morgalommal mtlkOdlk, etak hir kevéa jő axou vidékről.
1)5!). A ;pui»Ui iskolákról\' etimO csikk kOtöltelik.
184. „Kityflri párt" dal uam kösOlhetO : mutatványul álljou itt »» első vera:
Mikéi gróf Sonissich Mit tett fel magában f Felöltözött, felöltözött F.U g g o 11 o ii ruhában ileje niri HtyUri
F\'lggetlen ruhában I
nf>. Több közlésre elfogadott csikk viuaama-radáláért t. munkaUriainktól bocsánatot! kérünk; amint a helyi érdokfi a alkalmi csikkuk kőslése véget ér, közöltulni fognak.
1»6. Szinte borsánatot kérUnk, hogy a levele-xésuket, tárgyhalmaz miatt, rövidítve kOsöljOk.
Iö7. „Oluck és a fehér leány* átdolgosást igényel.
|U8. L. K. Hol t-MexO-Vásárhely. A 6 forintot vettük. Többire magán levélbea.
18U. S. K Uyőr. Intézkedni fogunk.
1U0. O. Oy. N. Magasi A. Qy. által emllUtt költeményeket nem kaptuk. ÜdvOxöjjUk.
l\'Jt- „Bgyesüljüuk, hogy erőtOájdnk1 kOsOl-lelni fog.
Üzlet.
— Nagy-Kanitsa, apr. l\'i. 1H7Ü. A pesti magas gabonaár mindru egyéb piarosol vissaatart, * minden oda csoportosul. Ax egésznek nemcsak ai sxolgát Alapjául, hogy Uáuátbyn rosx termés less, hanem a vizáradás miatt uiucs kilátás még a jövő évié sem hogy áldásoa termés legyen.
A .HAZA\' magyar életbixloiitóbank 1U12. mart. havi Üzlet kimutatása: llenyujlalott 476 darab bevallás i:i i.ftl 7 frt— kr. Kiállítatott db 400 bevallás 600,652 frt — kr. Ks évbon befolyt dijak össsege 200,662 fri 47 kr. Kx évben kiűzetett károk össsege 61,160
frt -- kr. és--- Npdor. As öasxes érvéuyben
levő bixtositások Usxsxege 10 002,321 frt 26 kr.
j Színház.
— Kedden, apr. 9-én „Egy szegény leány" éyPxép llergtől hoxatott színre. Kx bax\'uiegazdag a hatásos darab előadása eddig a legsikerültebb volt, a azép sxámu közönség egész megclégcdrltiéggel tá vosott, mert jí mOködők általáuosau ilicaéietea igyekezettel a jó kedvvoi játszottak.
v — (M.) Bxerdáu, april 10-én. Miklóay ur való-ban élveietdús oatét szerzett a kösép-azám\'u közönségnek elannyira, hogy eléggé méltányolni nem vagyunk képesek. Mórt a aono nt érzék és ixlés dolga gyakran megesik, hogy :nig ax egyik köblét ilagadui, lélokxcté^-clfojtatni érxi ax által; aildig a másik kö-tönynyol fordul ol s dugja bo füleit 4 xene hallatára Ily esetbon nem lehet ax általánosaág nyelvén sxó-, laui, magam és többek uéxetél pedig s a magasítón hatást nem vagyok képes papírra tenni I — Csillag A. ur, a sxó teljes értelmében művészileg játszik és \'ökép .Souvenir do Mozart"-ja oly nagy hatást költeti, .niisxerlnt a köxöi.ség méltó tapsviharral jutal-mazá. És a Uékány tostvérekről — kik o hangversenyen köxromUköiltek — mit mondjunk? — Jól tudják ők, hogy köxönségiluk kedvcncs énokosnői s olégcdjeuek mog ax o 11 « m o r é s a o 1, inolyért sok esren küzdenek ugyan, de vajmi keveson büszkélkedhetnek áaxal I — A hangversenyt megelőzte i „Ö nem féltékeny Vigj. l.\'.(elvonásban. — Miig Irma k. a. (Cxeoxilia) megnyerő .modorral * mindvégig a legnagyobb elevenséggel játszott Gárdonyit, Uőmiveit sokkal jobban ismorjük, s.emhogy ily darabban bírálat alá jöjjenok. — hgy sióval, több-ily élvezetes estét és nagyobb saámu közönséget kivánii|ik I
— (L.) Csütortoköu Mikiósy ur a* áliala folyó-
kouyan fordított gN3i OH»«ll» »t mutatta bo
Piaczi ár.
— (r. 1.) Hxigotvár, április. 6. llusa 6.60 kr., 4 fl 60 kr. Kon 4 ft — kr. 3 A 60 kr. Árpa 8 ft
— kr. - ft - kr. Zab 2 ft — kr. 1 ft UO kr. Kuko-riexn 4 ft — kr. 3 ft 80 kr. Köles - ft — kr. - ft
— kr. Hab • ft kr. • fl — kr. Hajdina - ft — kr.
— ft _ kr. Hiéna mázsája 1 ft »0 kr. 1 ft — kr. Hiatma mázsája - (t — kr. - ft — kr. Keményfa ölo 12 ft - kr. - fl— kr. — Időjárás esővel vtóa-koiik. — Termények állapota.jó. J \\
— (r. I.) Kosstholy, április 12. A városi tánáes jegyzőkönyvéből kiirt gabnaárak i Husa 6.86/-5.60 kr. Ilon :i.7o_ 3.60 kr. Árp* 3 írL 2.80 kr. Zab 2._> f^frt^ft kr. Kukerioza 3.U0 S.70kr. Tüiifa kemény 17 frt. V4«\'iia mázsája 1.80 kr. Buzassalma 1.10 kr. Árpa- és xabszalina 1.10 kr. Időjárás i kellcmoe. \'
Értek óf váltó folyam apr. 14.
ö°/0 motaliquos 64.10; ó% noms. kölcsöa ü9.7új 18üí>-ki álludalmi kölcsön 101.00; bank,-, részvények 827; hitolintézoti részvényét 337.60 London 110.-Í0 ezüst ágié 108.— ; arany darabja Ö.2S; -.20 frankos arany 8.31,$/it kr.
Heti naptár.
April 14-tól 20 lg- 1872.
| Hó és heti- \'Katholikus iiap-j Protestáns nap | »»r_ .1 ..... ~ 16) A jó násztorról.\' " Jáu. X. "i JÜ
i4 Vasarnap F. 2 l\'ibor.es F. 2 Paifor b. (IS
i H.tfó Auasúsia Seszto
16 Kedd Turibius Turibus
1 17 Szerda Rudolf ltezsős frt
H CsOtOrtSU Apollónia llálint Hf
: in Pintek á!
r" .Szamba! Aguee- Absoioil #
l\'Clulo* werk^to : BátíTfl Ltja,

HIRDETÉSEK
VI tft gl[orgl (út jfbfl finb, eb |urtg obtr all, ob rtiit ebit atm; mon finbd in Wilil Vein 1 >0(1 Affd),)|i, ivo tini berniig ntanmglaifct ■uin>.ifcl uúrr unb |u folib billigen <tfftiftn Clihull tb. fiifftitMnt lolitegjnU n\'iflrnl I)i\'llidif epuK lür bit @itul|ugti.b. fo au<t tint immtaft tul-<tbl cin n«4in inlttefloidin 9(|(Q|4o|lfli>iil(n |ür Jhitbet jtbti VlKri u. u.
» fnér».o griloHie f«rr«». i ClM ft- *>,|»^Ma4bfiH.*g4fB. eilít. mta.8laat«t, •altal,
*".*>. I. I, t, 1.4. I iimiiI - ■•-
- U |(°iilr<« v>r»«. I eiMfr.10, w, *>. lo,|*iiHt Ibeatee, It "■->-•• eNiMn. "
b i!J\' <tiail4taij.
• Vtr44il<4« faa|timi ml enaiw, Hvtgti!
*<*. W»H •» I «Ld II., I ittt JV
I Bab Jr"bfU.«|nU. t> fl 10. 10. W. *>.
art OMc>fe, h. lo, 10. >0.
i ii<\' \'\'ír VV V\'*-
flallrl.ie, tt. «o, lo. *•.\'«.\' l!l\'! l! Hiti h »>, g i. i.io, i.
——:» t\'iaaaen, linxin. Strandi. PIcIImr.
\'"ja*. ®l«l(Rlnele ml a.-Hie 3aRiaa(R:r |i>i lillij e ih mim |ii „areifllnliii Hialet, l "
____Ka . >k\'l« Í..H4.I, Ír ■». M. »j, 1
HN^^ ><M í|leti auf Palj. II. 1, \'lu,
Sjbiy ,V,U!;- \',\'*\' «■**\'(•>\'*• m ft.. n.
" *«N|| eWc<|a*tilaio«o|a4fiai*»a|L lo (t. ■ ^leci^iliiti |lj >i
II |ae IcHr Uattnt4\' f»RR(i BlRtet >|(Lal loia ii »«t* tu Kin tele- »■» eiit<tri«<n i Ciat i (* *"■»> \'•«« Ma Ha llaHia letetetne ftanlael ^»at4 iii <it«a ltHitl|4ilei. i éllí hC
■ *(fír«le. I«| f
M, 10. g. I, 1.50, I
maiira. inuaai AaaHe-V.
aajiai»K«< Uirreiali fit ,V<| »Rb Ili, *íí " U< *V *■
. aan. i
I . . tai4>re\'
i Ma tleie.l Uattenb u44b«ltti Itrtu h^ n f,. ••flll4< Ont)<a|fia<l. siliíi
i> aa<a l
l-ift á. t, HrMHa\'ÍUÍá \'Üt \'iiiür. h. »». II I
r ll|taa la |il|i« «ílna»l, III
«» »\'.!l*a ima ailin. I e»lt> ^ h.
W. ». \'•»♦. >. IM.
P" ni\'tt rnfnnra, frrrlil "II «lr»i»fii« aal
» I "T"11\'*"- ft- " "
r!.\'...\'..\'\'
|i<*lm Vihnh \'
] «t»«i(liai e.u mini. la e4««!tln MINA. la ■»"»4«t Ralvitl. Idi m»4«a aal taitia. m (ni
........*>, ». I -
Nl\'MlI, It. I\'>. aKnUI* aill l\'aa\'wil, II I ÍO, Jj-MOi"- ^
»liMt n»m Irtai, mii e*la)K(if, ft II. ■al<i( *«tlt«, fi. 10. II, W, 10, 10. M^-t<ifl II I. ifaullan unt DimtK alt
Onitl, l Cl. ti. »\',!■>. V), ». I, 1.10, l.». J^p-CJK »«« ft. l V VI. 40. tea euil,
■■■p- Ji-Uicti ítlnj|lrfn iti)a.-i||.Vi f rltlviaita, In »<»«« r<4 Nt Ai4lur| Hl VUiMltl (♦itlaitnn. i e«i4lil \'t l v. lű, jo, »o, »•.
•Pirjiűia . íiKrt-. a»«. u «Hik\'C<ril«l. |« •Il «cf»f fi «0. |1>, fl i, i 10, >. I.lo.
l"\'ttt"a>l aal aaillial Aal |ji |ilil Sild III ata iilavaKaiiDíJlíR 4<aH<-«I«WI(». 01 iH fia, Idl! aa \'iiii mll » i|4liiiniB riaili|iitia .Saaln Snauiia. HCii ml j.niair1 Jaliilaii, hit ,l<Ht ói il jif-Ki HI4I a\'lil ni SiylíiÍJÍI (4 I. tlt.liKM ínfo PiHn far.a • " I\' aai» «n>.H Hr ...............
. I 40, I.IO. i.M. > 60,

< a»> Ur< *in»i»«tt, far trt1lla)l|i
II Ki Hit i»tlillia ; il i« ím vlia mii • I (lltiAI aal|IU|il ■«» lB« fl rllm
ii iH\'t fial Idil-l>j*l<.l.iut aaf|i|IHt. U la I Citi«(» nt Naati; Idill i >» |t.
ft\'íí\' 1 p»«(tVti(Hiic ItKK,\' ■íl\' Hlltll4ii eiiami. ft O. lo. A. I. i.io, 1.10, /. ÍM
liH Hanoii l.l«iuln» aal i HaalK aia.Njii. *aHi.lnl. «u3*i|i». ilu lialKUMi uul aaHtt ííjjia. «a< ml t|(iH«,
~B)|(mi t*nH»«|a, Ulliall^Ml áll Ci»i«i
Xiift nUi| faai ,i>n «li> I^Kn |d4ita "ift\'l""\' ^"\'\'.r
S HUÍHIT l>. it Oilln I rul ti »\', «. 1.10.
aal BnlnitllfItt, | H frtl\'IH. fl. IOl
K í»»l *.«.-!»• fr •■>. 10. :o.
aal (II.-4 !t 0.\'. I Cilii II 10. ,1 J
rí" firlu tinin, dint f««||ilr. |ilt <jlf«i «»#tJ»«i|, H«(K»I aal I eilll m I »a»itl. Tilt ml Paiiaaii. I Vm»li 41 I Q|al|, *0d
• * t.to. fll\' Hl «ctic B ? w, p- R(.(fltl .\'i[.fiiIiIl I eiUi VlJt4ta|<a«ti w . .. «,.... .... . , ||4|| ,
Pal( \'t4|<t ai|l ©ruitl
-Ktui ijllrinia.fj.iai n ( «t4i.||m.l, |li
llnai ti tn l«tc L\'Btitlallial, I «Ui vilid. |ti| It IS, 4 . |ta|f Colt li It
T* III Ja|.ji|aittal|l,l, MrtiOtal iliti •»»*t| Irt Ilién KiHilliil^i, Kl.4et, ri.h ma taiait <4*41, H< Vtaiiak lal «an Hiat|i. I Ci<«
jf^Ubii^airkaaK and l\'nlrrhalf^jf
leMlita Hl m.i« C«lM.{|twiMilt. .|w ilm Hl,..
ííTiV ZTtth,1\',*\' «"\'«>•- *»\\
Der kleine Zauberer
0l!?í l»«R «.i «, «!., Teafáit, eíet a,4 i.\'ie <íi(iH4a\'lt. a.l >.l e;.a-e-Mi rn 1!L Ittí\'.s I \'í" li| 141 Ht ®«á|e« HifiHa He »ti|4 el m 11< ......»"«l"K"<\'l«;t ll»l fluiiial.n Mlbn\'ia. itmii Ktialuie |u itlariea.
»* iW \'*«»\'•"» »«el(i 41 ft |ü4»e.HH(»«iliiUi|(aliltta K>1 \' •• MaH..^.! -"\'\'\'\' ...............
\'•|ite ia IMea !■ e.nH l|
I í*rt\'4iai.| a
• v«c|elaal*
1 a* .„1
:•« tlal4l cHt Hl la\' Hre I aeJe, I 14 retti** lenn velili\'e aalMiinej
tana 1
, u|eei. vlUlet 1. II. iM c. laaettiB f«t (.Wiifel, |d«; aa| Kcm-| aaata 40 tt e I r^inl.e ail I e»Ml>tii|ii 1. I,t». I ©4# 4llan.-|(i(.9lal, a: Ilid tet. 1 |4*irHi........
O á fl4ee|V|ea|, ni 19 aHt Hi IDd liaie\' lo ft.
Jet ,:dí iaui> tui4 Hí t«(4. \'Olt Wal 1 t ,UiH H »al\' ni 1;
^iHIf. Mael c.a be III, fO te. ©le u itei»Mli.1« C4aat; aea itf I4i< bíl "il4 »et Ha l\'at tlan ml II I >e4 i(l <aa(, It ft. Xet l>er<-.. M4l;t, «» • HIU*ml|«
Ilii »n Htlael. H.
■■
-1* elblllt laiMl lei. >0 ft fluu^i^«it<»u|4e, ni 1*
\'e>a» \'•(Ualal.ai, »n lm tl < . , _________
kifli 1»> It. Ht \'mai, a. 4.
Sia *•(!!.el Wi (il |i< t.ill tel Oaa>.M*ji|la la VtliH lift etMeUia\' l» f» lyt feiai|ia |l IrHtel *. I .0
ItS- 81 Rab n4 HtUkHii 1 lm ■natile, |i>e4 iteiiR niag\'! " ««»a laaa 1I41 HSel |ei-.ar»l itnHi | auif Wtngt ínbtier epielnnami unb aillűIdjallllpKli, blc allé ni<tl btmnnl MNtbtn finnen f/línf |a bulin «r«i(en ctnjia U"b nddn nut m bif g(|uliglfn *ubcilag» iu M«n ÍKilbUtlit, roeldje j lebr inlimfUnt finb, meifin gi,ni| »<ilb<ill.
fflfr ^rnctit-gfl^r, A. Friedmann, VUícn, prutcrflrnftf 26


SENSATIOlf
ifiaolion nnflmlehendo probatelürfiiii^siís^üa.
Kein Zlm i erput*er mohr.
Bli aniK*a«loliB*l» ZlmmcrSo.ffn-
Olaupiila |mll *|jl 4ali, ».I4i lenf\'.-íei
ml\'eif\'a\'
tlele
.. bk - . .........
I 6IÍJ Balra-Wlohabtril* fe^tl
Amerikaniaohea Patent.
aaaunda, aohóni w«|i*» Slkn* laaa
aai eelalei e, »<Ha.« le aiNialkil^ia leid ilel t |li\' f4iH4iV ataHillia .11: AaaH Iliit. iaeilHliU4). I CNi »0 It
I Guldrn 50 kr. ein Djmpf-Apparat
i» Hl*\'It IplUUr,"Óoho\'űo,A*b•
Ein Sieg der Wiiaenachart.
Daa ma* Altiam P,fla-.rTatl*. »e:4e> Hl OeHia.* (el.sl ittfi IH r eiea:e n «it ta. w« »4l la: ft bert>ea?, &e.< a »t »»> ml «\'■»■ \'"P li i Mii i. Ha ae.-n-i ler.eí\'et.
1* iSna .a He le eti elei l\'ii.i: aj( la Sa.ei ŰJt J(« tt írt i> r |a ti i n 1 »t. i nla|4« (aaal Itaa I uüi W fi
I Eine Wohlthat V.
tt-iíe 4i |iHa ClajUii «if|tl»l l t4 He \' iH\'ltani Ht aei t4«4lnlea 0et|b4 ««• Bla\' Je, aaa laai li|t In4l fa t.» |e» ■«
er.t (|t. \' * el « a«l j «ia> (Un II |ial, 111,41 elet leil\'l iá PÍIalt He t\'iHa«| le bi:tl«. aal |»jc ii HelllHi t-.\'iite. all am el "ullttlrn iali(i(a ».| (, ulrll4 b\'e Vat KJII:t If.aei Ha K>rtlb
. «a"f
* U-t
•eb« -«l«ell4 a «i.|j||I...... . .
|l|.a|aal I.t a4 et íreebea fen. I eml trllrt I ». mai rll<l4i f««i \'e!liia|.tl<t|aa M le, I«ea0ita» >lr |lil|l,aalj
NZum Sohi\\tze der Perion
unb int Cltytl\'lt btl «l«(NII)iiiul
« inetliili4 •.•l>»e»li|. die |ik \' etiHI>i. eaaj\'ivi"! |i »dt|\'R; Iftlil Hí\'- Mi aiutttli\'a létül Lafauoh.ui-U.voUat all Cljet.

a líi-e
I laaa;
1 b.l
I CUII maineiir II il 100 Vaiieata \'l >.-t. . J * >» *
\' . •« . i-n. . .
Taiahaa-PlatoUa, lm laaaleitl, i ei.tf
eiaUiia r II. leireQai^e I I Xiibinir*lt«r .Ki ToJtaohllaar ic
aaaali t elel rir Qileuiai i\'arte i.K atra-
Elektro-gnlvauiaoho Bicge,
elne kó*H aiebliae. fdr IrHa Wenfin. w«lilth4li«e (•iAhIiii « Hl biaflia aeitii.l\'4ea 9aia(iUlea lg el \'eliefteai. • e| I.T «IjI\'«» i~iI <a.»i»)h| i< n men» a "RM«««R\' «i r »«»• «■» «R-llllliael bíij.-a la Var le »i|l.l n.tle ill •((.. rt.ifl la lelit flliite aal « iielb iRiim ail Ht .lilígl dr|i et(\' t,. a-4|aliH4<a \'leltei. »i:4ct mi a:l(H»-t( tVI::m« bal, |a « >.t.i II.- H\' <a aí* H . Mteaa. ■ ■> K\'rri *"- •\'•ura. t. »»-b K O\'l »li« 10 ft. i |a t.iiti eaiil;.
L\'uftpfilster,
|i iarleb\'11 alc KiIiiir. (e ai« Ur fl. er-itiHl a\'" " H. ln» H» He\'e Iiii4 l\'teQli4|. l\'Ul, «rr I b t4 ía\'l e.n«|l netHR aaa, ... - - i- ~ ..
llde\'irt baai I4l|ei I étaj (4 > lll^egailel M ft. O
Neueste chirurgilehe Erflndung I
Eo|lliebi8albit-Klyatltr alKiillraati. Hi tiiletJ ni Vtw\'4\'l-la aa|aatil|t: lelbl |.l4*44le, ftaa\'e Vnleata flnn.i el»( (.> Bie-|««i ai h.\\ ldt<l lal i||(ttli>lat lleH\'. ■ at naal lle|e« »i»»ltt le l<4 V lati Ml t el-tl elet :.i|li ÍM :e aal tHil\'b Jagraa al M\'< liall la Imin |>aili |i>Ki. I Ciui 1 |l.
Ein intereasanter Federhalter.
111 Ci. Ka *<I||| WaiMita III. bal fíetl ?all»l 04 ar 14 I í |ab et >ei Il\'tin al t at(i ibm la 4 eiJ\'l tee |(|:ll (lii 11(41.1(1 diea 9e\'et>j|ie. \'«4 .li.an «ní.-bi aa4i.. i la lei, baall bal llgl.-i .\'»n4ea etlrait a rtl, y.iMl t a rlb lai <4ielHa ibl\'aab ee J.imlM U |-.|ti4 aa«i. Alii trlIMii Ke4te * rleiliilc Il4 HHejeat He .IHr, alb Itlidl II\' >1:1\' le
\'btl 4\'e e:i>4 .V> r>H\'iU(.t l. ta H Ibrr ate
\' aiwailaRiea Ha .-®(.\'i etil fj-»ia |al I lelei |B(Hi|al:n ili ltíiea Obiul bet. a:i\'4 te. I.Ht. ble «»atntlfc* lg Hi.ii. Ht a a rea : ctu| >11 RHab t4telH I faai, i|ni (H et.\'r*>| ia> ba> itllelen Itt 3iali Hlltbn tl ul tlR \'aaa. ba:tt iibe aiaa iu ia|leblea, H\'.-i\'iel a -ír ^r K(i (Rle,Beeai|.. Jea.Klr\', re\'lett i, "drtil i
\'l etltf figet Í í. I Vaieab \' | ♦<«»■> _
, Hftvanna-Bouquet.
Itt* h r\'Rejp-r — -•——
| Jluttl ta i ijrTtii
^arai :a.fe -IBII I.___. _______ _ ...
an laftiliell Otnl«al..\'ien| aitb ail ... (Vmid Hb t-iaili >d i4:ea »e>mb.l4ei Za. ba^giri\' |(im aei.u\'b aií n-\'aibe e 41 R| alt betli Hr a tb lei •(ta4 Hl itb ittii 2 a. »a\'l eai|-g ■ iab te.ia lal d.t lr.ua nt aal ■ |i,(i*aeil< 1-a aaaa »eevi.»ili. glat (1la|4e. g alllab fit -\' 0 4l(am.\'., « I.
Medlshiieohe Tbeeraeife.
(eMaai ble HtWile. aimHiel aal T.4errt m illt |lil* ll.etant taa\'beli Sal|4<a| i!lc4\'ea | giaa.a laíea :( tVI HlrH\'i Rab tiua vl(iea
[Mr UliatT\', rlMll4 III HSIigt
ftt\'4 «
. Hl a
3eHe .^aVa 4- \'ri, b»t4 Rbetir-a elír ítll \'iiRi |R|ete|ea, nitt ír di-ea. (a-eabilif jiVIIi bar41 He R(u<« 0iii rii Ja|iltir »r. tl» o*ai|i|!t ll Hrail n4«, Hl Hl «l4líitfi. |i l -el. trteaf g.gtHi alib. I tJlidi a il *(K(iiaR| 10 tt
Praktisohe ErfindunR-
• b!l4 ig ll pital\'tl. fl - ?|il avi lltt |.i «t> |i. I\'. mU.) Hr b t\' bi <R » t5 if gllt. til \'l aad«<| b Il|l 111 -1 a 19 Hl, all ax4 aa Pl\' l|l|ll. Dwr4 feia.ll III eiRH "eJ»" .-lafrt 1 ble(i laaa kii aa«eab:i<fl< j III H 1 <4m 1) . (ne • - ; ei|li| il »(I4• laatll* |i |l tac\': IR. I Ua. 1 ht, |iaS|\'ih |Jf el/ie Oti|, • -
Erapurmts.
- Agr libi fan.
(alm g g b Hr
Looomobll-
?.\'\'inb!*4.4lQ(-Ilit ni aa l-eif,
Olf ,-JI:il|
•lag.lt
VI ím e" ig................. .
b-Hl I I 11- \'a a rab 14 ll Hnft bea .-tilrain all ml el 11 -eir(tn!i4ia CtgelrlieB lal 4ir* litll g.ie g 1 írer e»
I CUd la al A\'iR felet Ilii g. I.to.
Persisolies Haai-rörboraittel,
■t>it4 ai|ftbli4\'l4 gta«el (>-at »a4 M.eb.R b.aai tlei Kinin «f\' rtt treilti Cir: tl.iM.l |uain4 tie Raltt.l .be llli\'cte t e tel Ift t.l ltja-lei r Hurd «Rb Ig»«a|ial4abll«. I «ailee.<a*al liaellani l;l.
Zabuporlenl!
Vngttil\'i lg ll. bt| H\' Ifi\'lei |4ir In f>ret latt.bCR Jaie. b bar.b.bal J\'l\'eR jt\'ii C aet.
Iiti ííIri ttfallea fiiul
Palver ^onron Fu»r.aohwelrs.
rilM Hkll\'ll Hl llg>- C4tlt.i Ht Itlil anb Itn Hbit4 iti\'wd 1 :i I: uaj.nebniH 1 ■ b, \'iiktttrt aa4 He Bel4 \'bilit. ■ l\'n nt
■aat.jinji. 4\'Ru^iab Vi 1 víiuili, Hl ft.
Utgen-Tropfen.
bit4 wíi Oi Wii\'iCbel |i:.le «ta«bl \'.\'t»e> IU* nt tlnbauit;!.. e«bbrfmii, Ailatt} " " lel.-tl lai mi HbeiH. Kitt. i-.ll Hí\'" Qefilge. I \'lla ca liarl ■ ici.liig »> It
Einiiee Hilfe
Igt ftirbgeltl.H Re|i: mi lai» H( (ailil\'l Mianrl \'He :tJar\'e ia..a :iele\' i4teili4c llebel iiai .licit > aeitea O11 ettamif I.-.4 t atl ligil ». J.:0 I.
Herkules-Eesoux.
Tlt\'l Q \'f rfln lle ftalt xat a ce l\'.alt Ha Oaaita\'e , t all .1. ^anwii|.i |< I Itbia .ni
Sglilen. Itrb f. leb t IAvr Ili "a etilen bta>44 ba> lilllltt b t (>aitt be .1 i|l let t:
ll: ti.b\'RbtRtn • i|v|i. R tnb wibUHil Inti
y<ia>l<t.ia|. 1 0lir»» (aaat «aiti |a.i| lo Tt.
Piaktiaob und biliig.
Íir nil.ttutifii fin •tfdtlfl III gir.itl ltit.|lí\'4 .tarltl.f WliUHl a al la iiler 4atu 1 t ,-tifftc 1 iá \' li te i.ial.\'.t 4 ml\' et SlarN I le VRb ne It.n Id, aflel |uiaaa n 1:1 el un) Jgl\'iHi 5a 1I1 a liflf bU-l 71 ft ]latt aBiia
Nouotte Zaubernndcl-Büchse. Otae at II Da t:iiA!t, tel.S\' nll if lela-i let. Iiilla (II |: 4ia v.lblbiaabni Bl> w l emt n tt;4lai|, n| aaa itH Ifit a 4le Rálel aa4 Miaaeea i«a V.t tla lenaiR UHt faia. ill ulib l-bJt4 ta) MiRea riiiúlrl aab 1*1 ei4:> tfNt:. I B«<»|; 4> ft.
Fliegon-Aether
I It Slaatt. í.g a, Calial \'1 ti i»e etati\'4i»b uní riilet bi .11 \', Cl ir i t.l gtéile v ia« rtlii|la a ni. I platói W It.
» Ooifiefetnbt Viliid linb (üt bit eftttiitrt) |$« •Woiiai^ t alnslK und »lUia m bet giltnigUn ftitbtilagt m babm.
A. FRIBDMAfflg iit W\';IW, Vrntfrftrnfir tlr. 26.
llászedéstől mindenki ovatik!
Azon nagjszAtnu liirdotntényck közt, melyek kUlöniMbn órákra vonatkoznak, nóutolyok igen cziezomAaan 6s azon azAinitással vannak kiAllitva, hogy a vidókiokot hálóba kerítsék. Suját érdekében óvakodjék mindenki oly órák megvótolétCl, melyeknél az eladó rtsszérOl kielégítő Jiiztositék nem nyujtatliatik. A tőlem megvett órák tetszés szerint minden időben akúr visszavételnek, akár becaeréltetuek, mi a jule a legszigorúbb beciiiiletossegiiek. _
| AZ ÚJKOR CSODAl I |
azon kitUnő órák, melyek két évi biztoailék mellett adatnak el, következő esekély áron, ua\'gy torgalom kieszkUzlóao végett; ez okon atípki hetlen tárgy megseerzéaére.
Minden óráért JótAll&s vállaltatik, ugy mint órásoknál.
Kffjr i|r»n aaí|i t> t o n a ó r a nnalloa raitnla|i|>al 1 fel 30 Wr„ u^auai Iliiom email |>.irca«IIAjilidl 1 frt IX) kr., ugyauaa 6 r a (l I 4 a a « I Si fit 80 kr, 6 I. r o a a l li v o I VO ktral drA|<Aüti, M<|» n kiállít olt n«K) alakú o e . a « 11 á u -W a 5Í IH Ho -!» frl kr., ug/anaa lK«i. dlaa.a killiláal.an .. r a ll t Ő lí el !! frt !♦()—4 ftl f>0 kr., Ugyauaa r.et.il a a i in I a p a I vagy a fa ny k o r o t b e n, vagy avajeai farag vi n yuyal a óraQl.\'aarl 6, li, 7, H frt. H a I o u-ú r a IhouiMI, ilvegl.<>ril«kkal • állvrttiyiiyal 51—S, ftl 60 kr, nagyobliak 3\'fit VÜ) kr., 4 frt M); ugy Ivgjotib aierveaild angol illanó-óra loklian a íbreaalüvel U frl\', jól aial^ályaoll avijcai aaebórák i jótállással, eaiima foglalt in> nyal, éa uj-arany Uucacaal 4 frl bU kr. Mjíjdan aaobAuak vagy ursiunok dlaailll\'aanlgílnak a hlreb béeal Ingaórák « napi Jirmfivel, egy 30 büvalyknyi hoawá diaiéi ankríuybeni ilyen óra oaak járművöt Itt fit, (Itómlivel frt.
i inulaazsza el uz alkalmat, ily nélkillói-
Angol zsebórák
|egímoni4|ib h\'ickel- vagy aaabatoa (prKcitiou) mfivel, 6 <vl jólállánal pontoa járáauk.Wt. K>ek a legbiiloaabb órák, melyek eddig kiállíttattak. \' I
Kgy h«nR«rrhro no meter frt Ml kr., ugyauaa arauynyal edkv III frl M kr., kri.lályllveggel 10 frl .\'Ki kr., aranyoava tl frt kellői boritíkkal, aavonol 13 frl Ml kr.; ugyaiiaa megara- I nyoava H ÍH ÍiO kr ; amerikai duplca-óiák, kcltüa miivel, eaeknek ára «ieliitt 40 frl voll, luoal caak 1» frt. — ll o r g o II y-ór á k, diiaoaon kiállítva, krialály llv«gK,,| |f, fr| f,o kr. — Angol tn fl-órik, kfllOnn««ii flnoin a fáradaág"* nninkájii rtligrán müvei, darabja "A) frli U e ni o u l u i r, ktilci uiUklII l\'i frt f*> kr., ngyaiiai a Icglinomabb miuüaígben 14 frl, ugyauaa legújabb kullfia kriitályOveggeiI, , li.igy a gépeialet látni Ubet, anílkUl, bugy aa óra íelnyitlalnik 10í rl&O kr., ugyauaa, legllnumabb horgony 13 frl 5n kr. - llölgyó/ák Ü.iom ca diaaoa; dbja lií, 14, 18 frl. Kaokeu kivill mindou. meg uein uuvoaell órák olcaóbb átou adatnak, miül másból} egy jó aaabályaoll napóra i r á u y t fi * e I, aaebban liordbaló l mrl;\'ulán luindeu ruáa óra igaiilbató, \'i6 kr.
ugy, bn| fii*, Hl
Oralánczok talmiaranyhól, logujabb, pompás mhitákban.
melyek a valódi arnnytáncaok állal ae\'mmiben lein aaotillaluak liálléttie, uiivel aaok mintában tökéletuien iitáiuiava vaunak a aa aranysain mindig megmarad. I db. rOvid lánca 70, !KI kr, 1 frt 20. I fll M»., 1 db. Ugllnoinabb nitt 1 fit ÍH) kr, 2. 2.50 óa 3 fit., I db. hoaaaii nyaklánca, velonraei, t frt »0 ía 2 fiL, I db, boaaaú legllnumabb ntli 3 fll 60 i 3 frt M)., 1 db. valódi IS latna eatlat lánca, tűiben aranyoava 3 ftl Ml, 4 Irt., I db. valódi 13 laloa hoaaad nyaklánca fi fii t) ftl 6ll. "
Ug.aabb mintájú CMltnyek !\'l», 80 kr., 1 frt, 1 frt 60. Kmléuyek 13 laloa eallatbfil a frl M), 3 frl. Kgy bokor ótalilyelék li ktlIOnfólo ékárulárgyból .60 kr.
Miudez ogyodül kapható: llilEDMAN^ A, uj. nagy diszbazarjábau liécsbcn Fratorstrasso 20.
Jm
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE i
legnagyobb fontosságú !
h rendkívüli gyógyhntása következtében uló. Iiotlen, több óv .ita minden világrészben {ismeretessé loti szeniviío a /
híres üzemorvosnak (i>i»8 —7
Prof. Dr. GRAEFE-nek.
Már ozerek meggyógyullak a különféle H*em bajokból, ós a
inegvukulástói
megmentettek, azon viz tehát a legjobb hirnok örvend. Kffif üregnek ára 1 tallér 1 frt tiH kr. o. ó.
y
Prof. Dr WAGNER
b e f o c s k e n d o z é\' s o
3 nap alatt minden iMtffl/CNÖ-kifolf/á.it, ugyazinto nőknél a • /\'elfér■fo.lf/ast, sőt az ogóazen idillieket is megyógyitja. Egy üvegnek ára használati utasítással együtt 1 tallér ós 20 ezüst garas. 3 frt o. 6. \' /
Az összeg beküldése után szigorú titoktartás mellett kapható:
HÜl.Z J. L;-nél Berlin, Friodrichstr. 74.
20,000 81. Soiiiieiisrfiíriiie!
Fatorlks-Haupt-Depót
von Sonnen- und Regenschirmen.
p,.r cnornif Ziuprueh ami Masaen-Vorkatif i" Nehirmen, den tch
im vorijt.....l»l.ro hatto, vcrnilaa.to ml. li, attf dieacn Artikel incin Haitpt-
^ufccniucrk zu rlcliton. de... zufnlgo bin icl. mit iton ersiim Seidenfali-rikcii in Verblnduiig gctrcteu. Min liilligo and Riitu SlolTu zucrl.Mtci|, so aiich In\'..lltze icl. die ganzn Wi.itor.aiaou x.u v,.llkn.iimcu-nMlcrst«tluiig der Waare. wodurch leli grosso Vurlhdtlé sowohl in. ArbeitMol.no als aueli lm K \'bniateríale errungcu halié.
Allé ilicac ThaUach.-i. ÍUhrton zu dein Hoí.iltalc, daas dio Waare, gegon das Vorisl.ro nocl. schóner, besser und bllllger zum Verkaufc koinn.L, mán laasc slch daher von gar kelner Conourrenz beirren, -ion durch den »o gering g^.toMlcti NuUeii i»t Jelöni dio Mdgliehkeit genom-

bicton
FrUhjahrs-Schirme,
1 Stílek an§ 8toff......
1 \' , nui feiustom Beldenstoff, versoliiedei
l „ dicsőiben, gcfllttert mit Soido \' . .
1 « superfein ausgeat.ttet, mit oder ohno Oarnirung fl. 2-70, 3.20, 3.80
Grosse Sonnenschirme.
t Stílek au« Stoff . . ......kr. 80, 90
1 „ grüsste Sorté . ...
1 „ nn* engl. Uaumwoll-Allaa sehr schöu
» I n dieselben gcfiittert . . / .
1 , Alpaeca, U\'ivo.vfiutl. cngl. Hton
1 „ g.inato" 8ortc, geíllltcrt .\' .
1 „ aus feit.it Lyoner Beldenstoff i.u allo.
Karbeli, jo nach Urösse
1 . dieselből
. fl. 1.10, 1.20
fl. I.-
fl. t 20
II. 1.40
. fl, 1.80
T er\'rtn2.-, 2 50, 2.80 fl 2.90, 3,40, 3.80, 4.30
Pályázati hirdetés.!
A nagy-kanizsai járásba ko-| belezett langvizi ker. jegyzőségl üresedésbe jővén, mely állásra1 a pályázat az 1871. óvi 18-dik\' törvény 83. §.H értőimében ezen-i uel megnyittatik, minél fogva nljjh, (7ái hivatkozott törvény 74. lembe tartá^íTmeílott folhivatiwkj^ a pályázók, hogy rendesen Wl jfc^g szőreit kérvényükkel f. óvi apri\'i&\'JB hó 2ú-óo a helysziuén Lang^izcnl(yrj| megjelenjenek. UJkÍ
Kanizsa, april hó í>..lh72. RjR) Kovát s János,
Jöszág eladás.
Egy 308 hold szántóföld;^ és 48 hold kaszálóból álló tá gositott birtok Somogyban 1 \'/« órányira a szigetvári vasútállomástól, a korcsma regá-lérrahegyütt, vagy a nélkQl.j igen előnyös fizetési föltételek! _ mellet, eladó. (764 — 8,ói J
közelebbi felvilágosítást nyerhetni llexa Pál ügy.véd ur irodájában Pesten, rostély-j utcza 2. szám.
FOSTER W. és TÁRSA «
iiiiconlinl, Aii^lláliiiii. ü.TZdasásI sé|»fflár«,sok,
ajánlják széntakarltó
mozdonyaikat,
javított és Magyarország részére ,tfzólszclrüen szerkesztett \'\' |
gőzcséplőgépeiket,
llialllialkilt. fa- vagy vas-állványon, j™
kukorlc/a-iiiorzsolólkat és ■ , *
szecsjkavág-óikat
sth. sth.
I Iroda és iuííIicIj {" jái\'-iilcza 33. Pesten, j
Ftök üzlet: Ksaaftn, Erzsébettér 4 sz.
Dr. Fáykiss\'
izepesikdrpiiti növény-kivonata m*ll-t<s tlldlilittogtk tzdmdra J A szepesi k*rpAli floritiink logazorgalmaaal.ban kifürkészett s kitlluülog alknln.aa gyógyfilv.„nok j.edvoibol kísxitelt azer, mint kltllnö hatásúnak boblznnyult: Üillillgís, rokodtsig. k s»«j-, g-irat- a légzfisiervok nyákl.ártyáiiiak h-veny, huruios liáu\'ialniai, gnrcsfls idegei, lúgrckcdéii roíiauios killil^áaiik, azllk-nollilség, oldalazniá< idillt hörghurut. tlkl.fTész a n tlld«cllmíia\'ik. er.lfogjaazt.i a bű izzadáa ellen.
tlas.>nld haláaaal l.iruak a azop. sj kárpáti nüvénv elcgy thea .•aa az.-Pe«i kárpáti il.Wny-eziiU. ikák ilíoiilional Dr. KAVKI.SS\'-t."!. Ara ogy Üveg növény-IOvonatunk has/nál.ni nta.iláasal ?.» kr. , . eaomag th. ának , . V.5 kr.
» „ dobuz nlivényertikorkákunk „ ., .V.í kr.
Kzen gydgyezikkek megrendclliet;;k mng.\'.nál a késziiönél gyi\'.gyszVrlár n „ifmg\'yiif koiunlilíox" lifaniórkoil. ~ Azonkivfil kaphatók Szcgcdm l llormlljler és Ilii.1. Makón: Kienfeld éa Spitz. Temesváré.t : l\'ausoubergor \'J..z«of, Jarumir M. éa l.uiri^ uraknál, Kecskemétén: Kark«., N Sít. Miklóson: Ka.l Ferdinánd éa B -Csabán: Keimen urnái. (778—5,2)
• Einzig in ihrer Art in Európa
^ lat dio grilsato, violáéit g auagczvlclinoto ersto
skitls. kön. llol\'-WáscIiel\'alH\'ik
* dcs E. FokI, In Wien,
•25
Nleaerlagen
Alarlahllf, Q|> I SUdt. KMrntner.tr...e 27. Hiupt.trai.s ZO,
id auf jodem ;
mit (
............f."0.iltiingen mit oder ohno Oarnirung 11. 4.60, f).—, 6.60
DamenBergsteifl-Schirme,
grosac Sorté, mit den Icdoinen bobon Stöckon. I 8l(lck au. Alpaccz-StolT .:..•• 1-w, 2.-
I . , . releh Oarnirt . . . fl. 2.40, 2 60
Höchste Eleganzü
Dat Efeotvoltite, Feia.U, w«» bl. Jetit erieuBt wurde, »icd dle
Frou-Frou-Schirme
au. ífln.ter\' 8oido odor Atl»s.
1 BtUck, relcb gopntst, fdr\'s Frahjahr . • fl V "
1 n n » \' ■ \' » grosio sorto . U. » öO, ">•—
1 . mit modernem Hcrgstoigatockc . fl. 6.-, G.60
i772 it—n Gi8ela-Schirme.
I \' D.s Neueste der Salson 1872.
Kchlrmo aus dem foinston Holdiiiistoff, roich, g«»ehinaekvoll und modern
, adjuslirt, gepaatt mit hOohstor KI........
1 Stílek Krlll.jahr-Sehlrm . .
1 „ groszer Sonnenachirin
l>aiii«u-8ehattíMi-Schiriiie. (Kn tout Oas.)
1 Stílek grosso Sorto, cngl. AVoll /ttlas, hat v. Ulau* w. Sciden-Atl.a ll. 1.60 » DorstlM gófllttert " . fl. 1.80
I „ hoa dem uuvorwUsUiohen engl. Alpat-oa-8toiTo . . fl. 1-3"
Dtrsidl.e gcfllttert....... • . fl- jf-JJ}\'
t , aui felflem schwoíon Scldenatoff . . ll- 4 50,5.—, \'>.60
Schirme aus feinster rohor Seide.
1 Stílek gro\'aa ol.ne fli^iilriing . " s l „ n.it roiel.er UiAlrung
Herren-Schaiten Schirme.
1 StUck fel ii \\Voll-Atlaa . . \' . • . •
1 , , • B ................
1. . aus <ngl. Alpacea • •
1 , n r n ...............
ReaenBotilrme. 1 Stílek gevrtlhnUcho Sbrtc, gros. • ■ ■*\'M bl
, i \' „ aus unverwlUtilchom engl. Úosiliaaistoff, Khnlich dem Seidenstoff ... •
.1 „ aua folnstcr I.yQnej \'Soido \' 11 • "1
1 „ ezt.afulue Sorto.....
1 , felnato Sorto au. Hcidenkopper • \'
3\' , . non plu. ultra S..ldon.U>tr ,e»flllsoher Doppelstoff\\
,«.if»,big .... »»»•-SOSf Kn OroS\'Ktíü/\'er erluilten Rabatt.
V r k e tl in a ii ii,
Wlen.Prator"""\'1"^0 r«Jr.ae.
rio\'Uetailvorkai)fo Q " írós, aussorordent. 0 ) bíotot und nach uii|jeu prompt zü- 0
M wolcho durch atren^slo Soliditát .1 0 ZilTcni craicl.tllchen l\'rei. o. bei il.rer Mai ^ bracht hal, das sio .lem Kzporte, Kngrua- ao £ von kcinom der anproisondon Handlur Kr.eichb ^ lleh llilligcs und lloaios, unter vnll.ta^ Uárauti a don l\'roviuzuu auf brioűlchos Vcrlangea llu.tul 0 sendet und NiohtpM*ftiid-a retour
a Kugl. ClUjl\'on\'lleinüeiw mltj JUlmvn- L\'ntvrrürkcnn> I\'cr- Z Z odor iht.o llal.krHguu.schi.iierals eail odsr feiustvin Ko.k-llarcl.out A Z l.elneu (bel briedicher llctollungizii fl. 4, mit Stickoroi-KinskUei. d. ^ £ itt der lUlauiiiiaiig aimigoboujdas 6, ti S II. 01
Z StUck ll. 1.8", 2,2.60, 3—3.60. l>a»l Jiameiuitrtlmpfe oder //<■#•- 9\' 0 Klegantesto uud 1\'rak.tisclieato. rm FilHMHOCken, das Dtzil ll. 6, jJ
• KHmburo.MncnlterreJ*.10 ,u® fo|il"lc\'\'- •
• i/e»n«/«»(llal.umíaiiganzugobóu) •! « zu tl. 2, .\'t, 4, 6, Ii dio allerbeaten. KT"il\'u""."\'fa"K «
• HiUxkrUytn, uouoJtcr Fayon,.11- ■\'<
Z .„ .. .. 1,1 /ti 1 t 1 "<■»»- TascJtcnttt-
• P" «■ J-4 (»«»>"""\'í»»í,r/l<.r 111 U. I.ÍW-2 II. grüsser. und
• auzugeben.) l0„.orozuU 2.Ó0,3.50,4, ö- » tl. T Itcrrrn-CraVüttH -..ler Sa-\\ j i»Ul| y,„ irn-H<UM TUcher
lonttintlen por St.lck 76 kr., fl. l,|in fl. ö, 7, u lo fl. dl« feiuaton. 2 bis tl. 8. ! Srt-vlefhn »d. HaiuUOcher,
Herren-1\'ntcrlio.ien zn 11. l,|pcr Uud nnr tl. 6, 6, 7—9 fl. In 1.60, 2.50- 3 d. Uoítaohuilt, fran-Dauiast.
lUsisch*, odor uugari.cl.o Kmjon. I 1 Lidncii-Tiacli-tíarnUur f a Wollcuo (JeiundtuU* - Ja- für " t\'rr.wnen < 1 Ti.el.iueh n.lt 2 rAoszu 11.2,3, 4,au. S.id. fl. «. 7> W ul\'
Z gep.lzte oder gowtrkto Únterko- «- »» ÍUr 1 \'ecs-dai liuppolie.
• l*ln,n-l>*>n<»-llrm<lr», -M EIUn llantluarn-l^n-
• |UM »all.t.601V1í.iog..chlM».ul H(| bU(t.hlf ,uob „oppil.
• \'V.\' ,ow,u Scliwolzorform, K*"í|ÍWj,„ ungeblcicl. \' .......
9 nono Korínon mit Stickereleu »u fl. 1T..... ?. .
A Yojínk és to^luis
tisztilása s (■RiW.aógboni tartására legczólszerübb
Dr. POPP cs. kir. fogorvos Bécsben
\\ NATI 1KRIN SZÁJVIZE,
•elv semmi ártalmas anyagot netn tartalmazván, a fogak othadását a borkő szaporodftwlt" eltávolítja, fogfájás éc szájbotegségtöl mi ^órzi, ha piíllig ozon baj már bukovetkozott, iCzt rövid idö alatt onyhíti a meggyógyítja i. liitiinó száj viz kapható:
Kin.h il.\'.k: N\'tigy-Knuizsáu : llelua Jdsiof gy.\'.gyazo,, Rosenbori: !■.\'«.\'l.f.ld, U\'vllsch, .1, é, t\'uaavlhoffcr J. keroakodéa.\',bei.. I\'ápito! \'vehv|i(!ii J., Kcaztlielymi t Pfiazterer gyógyszerész, Singcr M. \\V>i». 1. /.ala-Kgeríieg I.: la Ml Ki. gyógyazeróaz. Kaproliczáu : Werli gyógy. zerész.Varatdvn : llaltor gyógyazeréa*. Hltmogon : Dorner Kajet. Szóm-.alholycn; l\'illiel. Ken-urs éa kn.lolf gyógy.zcr. Il.itár«rridékl Sz.-Oyör-[jrftn. Fibic K. c. Ve.zpré.nlieu : Meyr Tuaxkau, ugy Outliard Tivadar ;s tiainál. — Széke.feliérv.-jrott : Legm.mi A. Ilraun J. gy.igysz. I.ovas-Jorénybeii: lleialor gyógyaz. Kiiloesán : Horváth K. gyógyazeréaz. Kee«-teinútoii : Milhofer éa Maehleld gyógy.z. l\'akson : Flórián J.-gyógyaz. Illlrmcudon i Horváth J.Somzenrond gyógyaz. Kaposvárott! Kohn J.. Ilögl, llelua és Sel.r.\'ider gyógyaz, Sxogazárd: llraluay gyógyaz. — Uoavbádoii: Krauiuliu J. rizigotvárottiíiarwartli, Salamon gyógyss.— Kaján : MichiUch St éa llerzlold lial, ogy Itnrzog Igi.áeznál. — l\'écsett: .ay W. éa E. Záeh, Sipökl. gyógyaz. Kárádom Kádubáuazky gyógy.s, arczaliban: Ki«a gyógyza. To iiában : Urad gyógyaz. — Dunafold-It l.ukáea gyógyaz. - Szcnt-OyOrgyttu : Nöthig - Alaó-Londván, gy.igyaa. K..li..iiezi\'i.: h.iiiu.) gyógytZBráw uraknál.
Titkos
betegségeket
yii ........ l.lii»».í«-
. f. tn li»n»rí(i>iin in. ll.ti
BESENBEK A
Killöa bejárat a váró szobába kltlflu kijárat n rciidel.l azo-bábót
Pesten,
/.öldfa uteza 20. szám az udvi l.au balra. - Dijjal ellátott I vclckro azonnal váhiazol.
Prof. Dr. LnppitSr
Befecskendezése
3 nnp alatt
ggvógyit*) minden htiKysft folyást, valamint nőknél fehér folyást, ha tnnr idültek is. Kgy úveg ára haaználati utasítással 3 Irt 20 kr 0. é. A pénz bokilldi\'so után, titoktartás mellett kapható.
Epilopticus görcsöket
(nehéz kór) (>
gyógy it levólileg, Bzázszorosau jönak bizonyult gyógyszerrel 9-702; iVlTT A.iiál, Uorün, Lindenstruao 19.
*) Több az ázat meggyógyttott már.
■ i jo, ut 15 a.
zu fl. 7.50,
II. 4.-, 4.60 fl. 6.60, ti.50
fl- 1.80 ti. 2.20 a. 2.40 a. 3.-
zllgliche !>>■-
• \'"»• "»•« U»tlstb.md.„ -»it "«ick\'- huivrr
• ioi, aueb Spitson, zu 11. ti, 8 -10 fl.U&_ „
Itiimmi-^Mi\'IU- odor »\'ÍH/er-| 40—42 Klteu vor hemiten mit langou Aormeln zu l,i n-Ia íIHI UIiU (i 3.50, auuh gostlckt fl. 7 Öfl. Inlscho o.lor 12Uauieii-Heinden)fl.
iHimi nluwn, aus Liaiiioii, l\'cr-] 14,16, 18. 22 24 fl. oail, odor llarcl.c.t fl. 2, 2.60--3 fl. 48 ellige belgiaeho Ite/un-
SmtiStiíkeroi. tetnmiMfl SU fl. 22,26,80—36, Uumtn-Xcfjllflioder A\'<ir/i/-1 d. au.gezeicl.net _ corari» aui feiustoui Itarchent zu *.....
[ corart* a
nd 51 FII 0;
<orgl gulo
. 3, 3.60, 8.80 • 6.60, li.-, 6.60 I. 7.50, tt.60, 9.60
[ fl. 2 -2 50, aua frauzSsischom Ua-{««»ifcuri/cr odor llotfündvr l,| It\'chcn ^Handgeapini.i
P H.t mit Stickoiei zud. 3.60, 3-4 \' (Halsuuifaiig aiuugobon.) -
[Briefliche. Bestellungen
| gou odor roaliiaohuahme uuur
jzu tl. 30, ;i5, 40, !t In beliobigor Spra
- 60 fl.
. aus den l\'ro-, Oeld.ouduti-
Hgoaeudct. -—
(701—12,7)
• e. FOGL, Wien, k. k. Ilollleleraiit, s
I • \' Hariahilferatrasse 25. X
| Beim Kinkaufo vou jo 50 ti. li Sl. UatUttúéhur gratu.
EiöBiierbadi
(das steirischc Gasteln)
Ij\'oII\'iiiiiih; der Salson am I. M,
nn der Südbahn (v. I. Juni an mittelst Kilzugea vou Wien 8\'/,, von Trii-at tj Stundon), aehr kriitlige Alpenthcrino vou 30" K., lusondtirs wirksatn bei <iicltt, Hlteiiiunti« Ultis, ,Nei*\\etileitléo, l.iihoitiiiK<\'o, SfliwftfheztiittHii-den, l-\'i HuenkVHitUUeiteii, .UciistruutlnnHstUruuK, Knoclwn■ und (let<;nh\'#kranfíl\\eUen ote , reizond.tu Alponlaudsehiilt, ausgedehnte se.hatteiireiyho l\'romuuaden, comfortable Woltnutigeii.
liadu-Arct llerr l\'rofos. Dr. .Uarl Tolwarczny. Austührlielio l\'rospocto mit Tarif gratis und franco zu beziokua durch dio •
Dlreotlon,
IWnu-rhtnt, in Unlir»teU-riiiartf.

KAMTZ C.,
papír- és díszműáru kereskedése
Pesten, Deák Porencz-utcza 6 s/
Ajánlj* JÚMI, foliiürűlt ruklirrtl író- iJe írwlat aiorekbOl h lu|yiititii)\'<wnt\'b gyitri Ar mellett, u. m.:
Levél — Irodai — és csomagoló papír, borítékok minden nagyság és mlnóságil, aialmapaplr, boritok irodába igen alkalmas; név. jeliem és helység fekete nyomatával; 1000 db e frt. ügyvédeknek Irodai papír, zöld-, chamols-, rózsa- és kék színekben.
MegliaUUtnazáa, kstotavóny, váltó, váltóóvás, kólt«fi-jog)\'Zók, iin«y kiválssztóka.
THJ fiien felniéről! UKitnli IriM\'mkOl li\'KlIiiiimnlil, lirillKM\'. r. vit»biíl S-, «-. 1U-, !.">•. 30 frl 11 li\'KlliliM,,nlll,
Váltó- és okmímjtdrczn, magántodvmtli, d 0 m b 0 r n y 0 m Ó-p r é 8, levélmérleg.
Lovólpapir és borítók nlogujabbszinos monogrammal leszAllltottAr mellett
1,\'ijujiM niajt^tk 100 darabüO kr., I frt 20.; «,jht 2 frl to kri.j; t-<i/i«/i frittictiu Irrill.inlin jKij.t\'roji.
Irodai- kereskedelmi- rts gazdászali könyvök, mindonncmil nyomtatványok fulvótolo gyári ár mollctt. \' /
.tjáiilmi, jill ri\'inli.,i\'ll rnklnminitl, mfiiitiniiriiiii llliit-mTi\'tliöl. klllnl. vl* (Kbu ilii C\'ologno) |,l|ii\'ri\'. i\'m kóif »Kii|>|iiiiiltól, hiithiiiíiiiI llliitMii\'rlii-x v«l„ r, ntketldusi) I.
Levélbeli megrendelések rövid idó alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
" FrÍ8 erfurti kerti vetemény magok. \' Valódi stájer lóhere. \' Fráncziá luczerna. \' Angol és francziu perje. \' Burgundi répamag. \' Vízhatlan mész (Cement). \' Gépekhez való faolaj. I\'arafin koesikenőcs. Ózdkor, kávé és minden tüszor félék. Friss ásványvizek.
Nagy Kanizsán
Rosenícld Ail.
kereskedésében
nagyban es kicsinyben olcsón kapható.
SCHÖNFELD JAKAB
ujonan nyitott
elaö péirlsl férll divatáruk csarnoka
. Pesten, Foreuei-József rakpuri, Thonet-udvur, az tij Lloyd Átellenében. Ajánlja a legújabb éa legdlaaranhb nynkkrmlükti, kalapokat, enernyBkti, nHahol\'ikat, /,<•;-tyükrt, rántott, rhiffan-oj-fovd In rrríon Ini/fkcl, váttxon éa lutlllntl tsebkriulökti, lutrin-nyákul, uti- MrŐntlökiH éa kAtltánkákal, O\'oromlosvö) Ulatntervkct é« egyáltalában mindet, nemfi a férfiftlWaékhe* annkáégo* csikkeket,, a legolcsóbb. árakon.
MT Aktára a valódi angol szabadalmazott izzadság-mentőknek, m
Hogmontonok \'.mindönkit a\' moghfllóatöl;
a tavaasi, mini asintén a nyári idényre ia et;éaaaégi aaenipoii>ból ajánlhatók, darabja I frl.
Inggallérok és kézelők tisztításra átvállal tatnak. ■V Vidéki megrendelések, utánvót mellett, a legpenlimiilibaii én IrKjiibban teljesítetnek. im-w
A bécsi bizományi-bank
váltóllzlete Béostoéiií KohlmarKt 4,
l kilKK\'.At
I G K NY V K G Y Jí K K T
alant jegyzett sorsjegy-csoportokra, és ezen összeállítások már azon okból is a olőnyösebbekhez számítandók, mivel ugy ilyen igényjegy tulajdonosának in lehetőség iivujtntik, valnmennyi fő- és mollóknyerovényokot egyedül nyerni, és azonkívül -v
30 IVanko aranyban és 10 írtől bankjegyekben,
miiit kamatjövedelmet élvezhetni.
A. csoportozat, (éVMlklllt Ki IlUZiis.)
fi tos lutvi rémietek. — Az utolsó részlet letlzetéso ultin minden
résztvevő követkézé 4 sorsjegyet k.tp s •

I 3% lKOO-iki IOO forinton nllaiiisprfjcgyct.
főnyeremény 5100,000 frt, a kihuzott-szám 100 o. é. frttaí vásáioltutik vissza.
13% «•*. lóriik 4<>t> frankó* allamsorsjegyct,
főnyeremény 000,000,\' 300,000 frank aranyban. 1 berezeg llrAuiischweígl talléron\' sorsjegyet,
főuyoremény «0,000 tallér minden levonás nélkül, t Innsbrucki (tyroli) sorsjegyet, főnyoremény 30,000 forint.
15, csoportozat, (éveilkilll 13 IlUZiiS.)
0 frtos havi résglvtnk. — Az utolsó részlet lefizetése után mluili-n
résztvevő kővetkező 3 sorsjegyet kap : 1 3"/n cs. türük 400 frankos ullainsorsjegyet,
főnyeremény 000,000, 300,01)0 frank aranyban. 1 berezeg; »r(uuiHch\\vei«i totleron sorsjrt«yet,
főnyeremény 80,0<X) tallér minden levonás nélkül.
1 Hwisz-iueiuiiiKeiil Morsjügyet, főnyeremény 45,0(j0, l\'&.OoO délu. ért.
vidéki megrendelések pontosan é. utánra mellett l* nljrulhlmk.
Illt ^rt.imt n st,n l)luxa!tl f,f/l/xa,k mln,hn l„alán hérmrut Inyyi n küldetnek.
4 183!l-kl Holliscliilil-,sorsjegyek részletek nélkül. |
w - \'\'
Hogy ezen legnagyobb -játéku s elterjedt sorsjegyek könnyen minden kíir-bun mogszerezhető legyen, éji u kik a jegy Arát k\\i réskletlizotésben so egyszerre megvenni íiem akarják, te«ziik a még esuk.hi^ htizást érő tH;>!) iki Hothsehild-sorsjo-gyekre (t\'őhyornmény 3(K),IXH) frt pengő, legkisebb nyeremtíny ŐOO pojlgő forint)
feasxadrős^/őaisanjeyyéfe
kiállítását, n melylyel az ember ugyan nzon saját, jogát éli miudon húzásra és különféle szerie számukul suecessivu vAlnszthut. A betéti pénz r{///szcr én mimle.n-korra cttii/iún 10 frt, a molyért u sznbályszorü kijilljtott iromány pontos serie és Horsszám ellátású mellett szolgáltunk ki, u kihúzott sorsjegy eladása csutében nyereségért kezeskedünk ős kéizen is állunk, nz eredet in\'s/. vény jegy eket, mindenkor 1 frt különbség mellett a napi árkelethez visszuvásárolní és reá olőlegnt nyújtani. Hövid idő teltével ezen jegyek bizoiiyiiyul a -l-szereH árkeletnuk ürveiiduok, miután már is alit; tarthatók vissza.
Kgyés IW.üki Rolhsehild-Horsjogycket adunk 22 havi részlet 10 forint fizetés liiollott axön kötiilozotuéggol, hogy azokat, /mint scrieiíorsjogy/a seriohiizás után 8 nappal &0 frt huszonnul visszaveszszUk.
MAQAZINER 6a STERK,
(779—12,1) lu.uk-víltAhA., IVi|. „, li. Ak 7. ,
Vidéki megrendttlésekot utánvét mellett pontosan eszközlünk.
GARRETT R. és FIAI
Leiston, Suffolfc, angolországi gépgyárának íoügynöke
KOTZÜ PÁL, \' w
MT Pesten, V&ozl u t, 36, s ss él m alatt. 763—6 - s
ajiíiilja
e gyár tyabb s javított gyártmányait, és pedig:
világhírű
v e t ő g é p e i t, - gőzmozdonyáit -
cscplílgcpcil,
malmait,
wt SlnfjyniiirBzttí,\' vjjauiiyniunk lonjubban nioKi\'ololíi
Samuelson éa társa
araié- <\'\\s kaszáló-gépeit,
1 ís kítl :i t. cr.. tilts ■fiiul Im.-m\'s liii-gi\'. imlw. .\'i-ml ál i\'lrv c &mic<íllftiii vivsknljOt. Itogy igy miniVit kivátutnak niogfcliilhcsscn.
Arjegyíékek kivanatra börmoutve küldetnek
Waj\'iita .Jysof »i.,\'l\'i .-.lap iiyoiudatulajdonna, syoríiiyliiiijDiiifcn .Nagy-Kaulisáq. \'

NAGY-KANIZSA, I8W. április 18-án.
32-llt szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ár
egész évre . . 8 frí.
negyoil livra . 3 , Kyj/ *»<»» JO-kr.

Hlrd«té»tfk-Mányo»sn
NVil.TrHKUKX
sorinikjnt 10 jkrért vó; tsuiok fül. J
Hetenklnl
Zala-Somogyi Közlöny
A lap urlleini részét illet/. kAxleiuűuyek a
\'anyagi rostit iliutó ko/l. menyek pedig a kiadóhoz liórmcntvo In-tézcnilék:
N\'AUY-KANÍZSA
Wlitslotház.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület\'* és a „nagy-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
A „ii.-kanizsai kereskedelmi j ós l^m-b ank" ez évi I
RKNMS KOmÖLÍSÍT:
május hó ÍS-én reggeli 0 ómkor I
saját helyiségében (takarékpénztári épület) i tartamija, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyal:
1. Az 1871. évi Qzlet eredményéről előterjesztendő jelentés. . 2. A zárszámla előterjesztése, a számvizsgáló bizottmány jelentésével együtt.
8. Az osztalék meghatározása.
4. Négy kilépő igazgató tanácsosnak1, és három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak választása.
6.- Indítvány az igazgató tanácsnak három személyijei leendő bővitéso érdemében, és esetleg-ezeknek megválasztása.
0. Indítvány az alapszabályok 2. §. c. pontja, továbbá a 24. 28. és 31. átido-initása érdemében.
Azon t. részvényes urak, kik a közr gyűlésen részt venni óhajtanak, az alapszabályok 48. és 63 értelmében felkéret-nok, hogy ideiglenes részvényeiket í. évi april hó 17-től bezárólag 27 ig a hivatalos órákban a bank pénztáránál letenni szíveskedjenek.
, 48. §. A részvényes szavazat jogát a közgyűlésen személyiben gyakorolhatja, vagy íncghatajinazottakra, kik egyúttal részvényesek is, átrj-iíázhatja, megjegyeztetvén mégis: hogjy. mások képviseletével megbi- | zott részvéuyesuek saját szavazatának beszámításával együtt ÍU szavazatnál többet bírnia nem lehet.
.03. §.A közgyűlésen személyesen v. meghatalmazottjaik által résztveuui szándékozó részvényesek 8 nappal vagy a 43. íj-bali megemlített clnapoltatás esetében 6 nappal a közgyűlés előtt részvényeiket (elismervén nyeiket) a még lo nom járt szelvényekkel
együtt a bank pénztáránál, ~ innen nyerendő téritvény mellett, uioly egyúttal belépti jegyül szolgálani, letenni tartoznak.
A részvényeiket letott részvényesek névjegyzékéhen mindeniknek neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények, s az őt megillető szavazatok száma is kitccndó.
Meghívás.
A nagy-kanizsai „Segélyegylet" részvényes tagjai tisztolettel meghívatnak f. é. apr. hó 23-án délutáni 2 órakor a helybeli „kereskedelmi egylet" teremében tartandó
rendkívüli közgyűlés re
Kelt Nagy-Kanizsán, 1872. év apr. havában.
A segélyegyleti igazgatóság. SOROZAT:
•A niult évi deczcmbcr hó 24-én tartott közgyűlésben 1352-, 1354- és l35f>-dik j.-köny vi számok alatt hozott végzések fölötti értekezlet és pedig
a mult évi sorozat
V. pont szerinti indítvány a 13. §. átalakítása. VII.\' pont szerinti indítvány a 800 uj részvény kibocsátása. VIII. pont szerinti indítvány a megjelenési jegyek behozása érdemében.
Nagy-kanizsai mozgalmak.
Kérdik sokan egymást, hogy miért állapitatott meg a közrendészeti hivatalnak 1 kapitány és 1 nlkapitány, midőn e/. időig elég volt annak betöltésére 1 kapitány, 1 Írnokkal ?
E kérdés sajátszerű sejtelmekben látszik öszpontosulni Ós épen azért, mert rejtélyesnek lenni mondatik, szükségessé
válta tisztujitás előtti felvilágosítás, nehogy tévesen történjék az intézkedés.
Kapitányt kellett a közroudészeti hivatal főnökéül megállapítani, mert e hivatal helyes szervezése első lépés a kiindulásban. Oly egyénre van tehát szüksége a köz rendészeti hivatalnak, a ki hosszú évi tapasztalás után már az első 24 órában képes az egész hivataloskodásnak rendes menetet és érvet adni, tehát oly ogyéniséget élére állítani a dolognak, a ki a közrendészeti tudomány alapelveit ismervén czélnak megfelelő vezényletet képes tanúsítani.
A kapitánynak legfőbb tenni valója az irodában van, noki kell mindent rendben, féken tartani, vezetni az irodát, irányt,, rendolctckot adni a végrehajtásokban, s a hol szükségeltetik, nom csak az irodán kívül a határon belől, sőt az országon kívül is, mert hivatala lánczkapcsolatbui áll majdnem a félvilág közrendészeti közegeivel, legszorosabban az ország közrendészeti-ügy kezelő intézetekkel.
Városukban cz időiga kftzrcndészotí hivatal önálló nem volt, kezelte azt egyik tanácsos egy Írnokkal, s hogy azon egyének rendőrkapitány ezimet viseltek, c<ak elnézés volt. Ma a törvény kapitányt rendel megválasztani és épen ezen indokból állapitatott inog 1 kapitány ezerféle teendőkkel.
Az alkapitány végrehajtó egyénisége a kapitány-hivatalnak; oly fériiu tehát az, a ki a cancellarián kivül foglalja el-helyét constablereivel, felügyel minden oly mozzanatra,melyek a közrendészeti ügy biztonságát támadjak meg. Boltokba, mészárszékekbe, korcsmákba megy ós ellenőrzi a mértékeket, éleluii tárgyakat; meg jár minden bordély, kávéházat, gy ül helyet; figyel a piaczi, ut-czai mozgalmakra, tisztaságra, rendet tartat mindenben; figyel az uj épületekre, az épület állványokra; szemmel tartja az utakat, hidakat, csatornákat;\' védi a koldus Ügyet; akadályoztatja az utczai tivornyá-zást, gyors kocsizást, lovaglást, és a napi és éjjeli eseményekről délben és este jelentést ad a hivatal főnökének. Ez tehát azon
szülységcs egyéniség, mely egykor r c n d ő r^ biztos ezimet viselt, és alárendeltjo vol a kapitánynak.
Ezekből kiderül, hogy a képviselőség c két egyénben igen is kiljönböző tényezőket kíván megnyerni, s általa azt kivánta megállapítani, hogy a kapitány mint főnöke a hivatalnak belátása szerint rendelkezhessék az alknpitánynyal.
E hézettől áthatva állapíttatott meg 1 kapitány, 1 alkapitány és 1 írnok, ugy mondhatni igon helyeseli, mert ettől eltérve nem képzelhető egy jól rendezett közroudészeti hivatal. " r
TEltSÁNOZKY.
Tárgysora
a zala-megyei évnt.gyedes klisgyllUitnek, mely •i megyei fiiifpán ur által folyö 1878. ivi april í hó 24-re i}$éit>hivoH kötgylllds alkalmával /oly-j tatölng, » a kOvf tketü napokon megtartatni fog.
I 1. Horváth Mór pacsai járási szolga-gabiró ur lemondása folytán üresedésbe jött szolgabírói állásnak választás utjáni betöltése.
2. A n. m. m. kir. vallás és közoktatási minislciium leirata, nz 1808. évi 38. t. cz. 120. Jj-a értelmében választott tankerületi iskola tanács öt évi törvényes idő tartamának az uj szervezéssel megtartása tárgyúban.
•3., Földművelés, ipar és kereskedelmi ininisterium leirata, az ipartörvények végrehajt ása tárgváhan.
4. A ni. kir. közmunka és közlokedési ministcriumuak leirata, melyben elrendeltetik, hogy a vasút építés folytán szükségessé vált patak-szabályozásokra vonatkozó eljárás eredményéről a törvényhatósági küldöttlég által jegyzőkönyv vétessék fel.
[). 1872. évi közmunka felosztás; ezzel kapcsolatban az ut fenutartási költségvetés, mégis több község közmunka átengedése végett benyújtott folyamodásainak tárgyalása.
TÁROZA
A nyíló Ibolyákhoz.
(Klomanilnáhoa.)
Nyilnak ax Iholyák, nylldogálnak xxépen j Fenn a atikla ormán, a lenn a völgy Méhen . . . Óh ml boldogok ők I a axerény virágok, Nem dúlják keblüket rajongé ábrándok, 8 Dlncien érxC xxivlik, mely fájjon — miut nőkéin.
Kgykor én ia voliani,.iulüt ok olyan boldog, Miut axull\'1 ringatta virágxé falombuk, — Kgy él.i ibolya, xxép mint a kikelet Bterelmi mámorral tlilté bc lelkemet . . . Haj de moat keblemen gyáíx világot hordok I
Nyíljatok iholyák, béri-zen, válgy lilében \'--
Kitárt kebleitek\' oly jél r«ik úúxADin :
Mint ax opykor xxerény é» ílxxintc Tinkát ---
----No ! óh ne uyiljatok--hervadjatok Inkább!
A niultuak emlékén xxivom ugy fáj nékem ! . . .
KÜMIVK8 1MKK.
Hazai aphorlsmák.
o.
Kanizsa város a znl&vizp (V 1) mollott, alsó Magyarországon, a zalai ispánságban a stoieri határszélén. (V0 Kp úgy fokszik, mint egy sziget a sártenger közepén. — (Ilubncr földrajzi szótár.)
7.
Batthyány cialád. E főnemesi család őstttr-fcan hajdan n(jr«"-nok novezte magát — megyénknek azon helysége után, <»oly később „h\'öoágif mellékbovot vett fol, — do a inolv eltKVczés végro a „Batthyány\' VMötéktióv fel-
vétele után haszuálatból ki mont. — Az őskas-tély „Némot-Ujvár- — a honnan e család származtatja magát, — az 1524-ik évben Lajos királytól adatott a „Magistro l\'ineornarum" Batthyány Feroneznok, ki később horvát báu lett. — Továbbá ismeretesek a Batthyány testvérek : Kristóf és Pál, kik mint a némot újvári kastélyban a „testvérkapu" foliratján látható, azt az 1072-ik évben épitolték. — A haza iránt nagy érdemeket szorzott liathyány Ádám berezeg, nagyapja a korán elhalt Philip herezog-uek. — Czélja volt Ueohuitzet összekötni Nagy-Kanizsával töltött úttal, de a küzbolukvó jószágok tulajdonosai által meggátoltatott, és igy uz építkezést csak Körmend irányába terjeszthette ki egyfelől 8zombatholynok, másfelől Kgerszeg-nek, melyre több mint 40,000 frtot áldozott,
lle&ozegi épitkozéso még tovább is törje-dott, ugyanis: a Nagy-Kanizsa mellett levő mocsárt, mely ogyiko az ország legnagyobbjainak, — mint a „Toxf-beu oml.itik ~ ki akarta száritattni, a miro 200,OOü frton felül ha»zta-lnnul áldozott. — Szoroncsésobb volt horezogi ti a Lajos uádor, a ki Woisor niérnöK által UO(H) robotossal 0 hó alatt u mocsár egy részét termékeny rétok — és legelőkké változtatta át. — Woisor jutalmul nemeei rangra omoltotett.—■ (Kunits, Magyarországról! iratai I. kötet 150 és 130. I.) .
8< ./
Zalavár, hazánk legrégibb és történelmi fontosságú holységoihoz tartozik\\ — Már a rómaiak uralkodása alatt m><g lőtt orősitvo é.i B8alabur){uma vajry nMui>sbtirRUinl<-iiak novo/.-teteti. A vüiuua itiool omladékui lói hatók.
| ^u... n. 1.)
0.
Ae ül.ő Imsüdruk 1741\'Liun inunti\'k nlA-»r.ür l.icíik zuiitijokkol csaUbH, oiuly ilis/.i kéj ai\'ibb inindun auropui li.jdulum uláuEutt. \'anp loyira Artiliiv. íidc. 430 1.)
10. I
l)r. Sartori Foroncz a követkoző adatot idézi, melyet ő azon időben a bécii ujtdgbiSl lenyomatott: „Az 1749 ik évboti Nagy Foreucz éa Moltjár Mihály kapuvári halászok állal egy gyermek fogatott el, körülbolöl 10 éves korában, — ki inkább vadállathoz hasonlított, do | azért teljesen emberi nlnkja volt, — n kapuvári kastélyba hozatott, s mivel beszélni nem tudott, mint „rejtett itllletieüu megUeresztclto-tott. A gyenuok moztolen .volt, gömbölyű fojo, kicsiny szemei, kissé behorpadt orra, széles szája, s az egész tc\'sten és főjén nom volt közönséges emberi bőre, hanem valami *uját«ágos bibircses fakéreghoz hasonló, erősön kifeszített testrészekkel és főkép kezein és lábain kétszeres hosszú ujjakkal éa lábujjakkal. Csak füvet, szénát és szalmát ovett, ruházatot nom szenvedett és ha közelében nem látott emberekot, azonnal a kastély mollotti folyó vizbo ugrott, s mint ogy hal: úszkált. — Majdnem egy évig volt a kastélyban; már főtt ételoket\'is ovett, ougudto magát fölöltöztetni, klizdott emberé válni, mi okból a darabontok igon sokat bíztak bonno, nem uézlok után na, ugy, hogy egyszer véletlenül, eltűnt az emberke s többé nem is találtatott meg. Bizonyosan a kastélytól nem messze folyó „Uyór* vizbo ugróit én mogíni u i „Hanság-Mm úszott. Kapuvári tanácsház -\'I. I nugusztua 8-án. (Surtori vilá^oiodni. I.h-cs." j 1807. 1431.) • [
H. ^ A magyar királyság ogy ős időbőli bor-oxogprimásA, ki később birodalmi fö-pintnagyi állását helyettesére, az úgynevezett Pisotar-r* ruhá/.ta át, — totte lo a vízvezetékeket a kiir-möczi bányahegyben, A mai idóbon (1811.) már többé nom birodalini-pénznagy az ország primána, de azért még most. is húzza PisoUr ja által ilUtikit a Körtuöczhöz tartozó arany vagy ezüstöt bányászó korülottől, moly áldásos nyeremény évonkint 20 - 30,000 frtra megy.
LÓNVY JÓZSKF.
II a 11 y ti <l a l o 111. ■)
\' Un Rggkorom-kcaorvel
l.ojir.álinak a kebelre, Me-onyhillilk, ha rándulok Fülöp kies begyére.
A hegytetőt tölöiliget
Koaxorákéot takarja, II..I reggel < este fltlmlle Víg énekét dalolja.
\' Midőn FülOpre ballagok Kctéri hegynek éléu, Fele utón .pihenre ott * Nyugot felú\'néxok él).
\') lllrafi pr.ilogasáhan igy nyilatkotik: ,lla valaki mértékre nem sxabott Terxeit ver«okne>< el urni fogadja, ugy tekintae, mint proxa poülikát.* Én meg axt mondóm, " ha na olvaxé ogy vén poütáuxk a«en régi n.odorliau irlt ja.ubicut költeményét még pro.a poEtivái.ak jmn l\\.„>adjn ol axt, mint ktd?e« Tniettla-ímmnni a f.ilöpi xxíilöm éa el.ex toxelö i.tj» fagéu/M Vidékinek Ui»iprl«9 BouojraphUI hO IHrását.
6. Heves és külső Szolnok t. c. vár- I 20. Kauzli Fcrencz káptalanfal, volt megyek átirata, melyben a képviselőházhoz 1 néptanító özvegyének nyugdíjaztatása iránti az 1870. XLII., törvéiiyczikkbc igtntott | folyanlodványa, legtöbb adót fizetők jogezime eltörlése iránt tört-ént fölterjesztésüket pártoltatni kérik.
7. Biliaruicgyénck hasonló átirata.
8. Hontniegyc közönségének átirata, , melyben a folyó évi költségvetésük helyben j hagyása iránt, a bolügyiiiiiiistcriuinhoz in- I tézett feliratát pártolni kéri.
21. Gergely György sormás lakosnak ! felfolyamodványa, az ellene közrendtaitási i uton hozott szolgabírói végzés nicgscnimi-i sitése iránt.
Sza ha l) ok a v6gások vá 1 asz-lása Körül.
- 9. Nagy-várad város közönségének átirata, melyben a birói letéteknek az adóhi-vatalokbani elhelyezését rendelő igazságügyi inii.istcri rendelet vissza vonása iránt az igazságügyi miuisteriumboz intézett felterjesztését pártolni kéri. .
10. Sümeg város közönségének folyamodása, az ottan felállítandó reáliskolához \' szükséges építkezés költségei fedezésére \\ 1. A logkorosabb fa kiválóan elóbb ve-20,000 forintnyi kölcsön felvehetése iránt, ondfi a fiatalabbnál;
III.
Az óvi vágások helyoa választásától nemcsak a tormós nagysága, hanem egyszersmind, az üzlet tartóssága éa biztonsága ia.különösen függ; a vágások választása körüli szabályok tehát nagy horderejűek. A következő szakaszokban jelzem ezeket
11. Szolgabírói jelentés; Zalakoppán lakosságának községi iskolaház vásárlása alkalmával lett megkárosítása iránti panasza tárgyában,teljesített vizsgálatról.
12. JBezeréd község több lakosának! folyamodása, a pacsai közigazgatási szolga- I bírósághoz leendő csatoltatás iránt, — ugyan e tárgyban több Bczeréd községboli
egyes lakosoknak az elcsatol taius elleni 1 ... • -, • .
.....liüg, itezerúd W, | ^Stíff
a szentgroti szolgabírói járásban mégha- i tui,ain Ulbb 0|y helyen, hol az erdész a feláili-gyassék. tott erdészeti szabályok szerint nom müköd-
13. A megyei rendőr személyzet szol- ! hetik, hanoin százféle kivánatokés nózoteknok gálatí és fegyelmi szabítlv.ii Megállapítása. ! kénytelen hódolni, mert a Frigyes igy, a Uüsz-
r \' , .. . , ,. i táv pedig akkóp kívánná azt elővarázsolni
14. l^|)olczaiuczovaroa lobb lakóinak I ,b \' ...... i.m .
A dolog természetébe:) rejlik, hogy a leg-korosabb fa egy és ugyanazon nemből legközelebb áll a hfiszuálhiWáshoz, lm csak más tekintetek kivételt nem parancsolnak. Ily kivételt azonban a többi szabály igen sokszor követel, amint azt a következő magyarázatok mutatják: 2. Oly erdő-állabok, molyok csekélyebb ujranövéssol bírnak, mintsem a holyot tekintve, birniok kellene, elóbb vágandó « korosabbnál.
Gyakran találhatni községuknól.oly álla-bokra, hogy nagy területek kedvező helyzeti
a pénteki heti vásárok, helyisége iráni a város elöljárósága állal hoz >tt határozat megváltoztutása tárgyában benyújtott lel-folyamodványuk.
ló. A zsemle és kenyér árszabály megallapilása.
16. Kejiida község közbirtokossága egy részének az ottani közös legelő feldarabolását eltiltó szolgabírói végzés ellen benyújtó tt felíolyamodványa.
17. Franki Dávid letenyei lakosnak jogtalan pálinka és söruiérés miatt hozott szolgabírói végzés elleni fclfolyainodványa, s az e tárgyra vonatkozó tiszti ügyészi vélemény.
18. Míillcr Jakab szt.-péteruri lakosnak felfolyamodványa, a közte és szt.-pé-temr község közbirtokossága közt jogtalan pálinka mérés miatt fenn forgó panaszos ügyben hozott szolgabírói végzés elleii; — s az arra vonatkozó tiszti ügyészi vélemény.
19. Németh János Szt.-Gróth, mező-, városi lakosnak, — Berger János ugyan ottani lakos elleni végrehajtási ügyben lei-folyamodványa.
minthogy egyes erdőtestok igon csekély J\'át tartalmaznak, vagy kort túléltek ; cgyszersmint azonban lehet az állab teljeson zárva, iniuda-mellott csák csenevész, törpo fákat tartalmazhat, és ennek következtében nincs ttlánaarjnd-zása) mint a milyent a hely megengedne, \'tiik területű talaj gyakran a fa eaekély kora mellett ha utánsarjadzást nyújt, kivan téve. jobban a fagy- ós éjszaki szeleknek, azért ily helyeken, ha az állab engedi köpeny-erdőt kell védőül hagyni.
3. lla az ifjú növendék még cl nom cse-ncvészedett, még ép éb elegendő mennyiségben jeienkczjk, ugy a.felállított forda Bzotint a vágás ily helyett igen pontosan eszkózlondo,— nem pedig hogy kort itil ólt erdőkben hol nö-vekvéii felvétel semmi tekintetben nom várható, hol az utánnövés oly gyér állomány, hogy abból somiui esetre éj) és értékes erdő nom várható, ily helyekon a vigályitási költség kidobott összeg miut azt tapasztaltain, a nagy-kanizsai erdő egyik kort túlélt ós tökéletesen vésznek indult elegyes álladéku pagoiiyjában, — holhojdanként 10 ft befektetéssel lett ezen erdő tér átvigályiláaft cszközölvöj anélkül, hogy ozon müveiét a jövőro nézve eredményt Vagy hasznot nyújtana. Azonban ezen művelőt soha a működő órdésznok vétkül föl nem róható, annál is inkább, miután u Tamás vagy Só s rendülnie folytán, törtéül az. Türokqdni kell, hogy a vágások \'beosztása által az utámiarjadzás biz-/ tosan és köllség nélkül éressék el, mórt ilyo-
ténkép a növésben több óvot is nyerünk. Azonban nagyon kell ovakodnunk, nehogy őzen sar-jndzást oly fanemektől is várjuk, melyek már vésznek indultak ; n romélt előnyök helyolt általuk gyakran a legnagyobb, kárt szenvedjük, iiasonlólag clöityösobbé teszik a Vágást leginkább ott alkalmazni, hol a létező viszonyok, a mag és a talaj tulajdonsága az óhajtott ujraor-dőaitést ígérőibe helyezi.
IV. Ha Biirjordőbon fák talállntnak, melyek már nom hajtanak, ugy ezeknok korra nézvo utáifook koll állnniok uzolyíiak, melyek-ifJk a rendes koruk megvan a hajtásra.
Ezen esetben a vágás elhulasztása ily ál-labbnál a hajtásra nézve további hátrányt nom okoz; ha azonban ily holyekot előbb vennénk használatba, mintsem a korra nézve utánnok állókat, ugy ozok szintén korhndtá fajulnának és oz által a baj mindig tovább tor jedhotno.
NKUS2IDLKK JANOS.
(Folytatása köreik.)
Levelezés.
I1 á a, apr. 0-éo 187:2.
A természetben uralkodó némaságot örömhangok válták föl. A mit a zord tél számüzu, az ébredő tavasz kcllomo ismét visszaadta. Nem lánczoliatunk már most a szobákhoz, a nap -melegítő sugarai kicsalnak a szabadba, hogy lássuk egész nagyszerűségében az évszakok leg-szebbikének teremtő erejét, b fakadni indult virányai közt használjuk fol sétáinkat, PápX-nak különbon is poros, egyenetlen kövozotü szük járdáiii nem -valami nagy élvezottol kop-tatjuk-ísizuiHÍukat, nagyon jól esik tekét, ha e mulatságtól megszabadulhat az embor s vészi Bétáját a vasúti indóházhöz vezető uj út folé, Még ez a BÓtaholy: nyújt logtöbb gyönyört a járó-íjp^nok, mely idővel sokkal több élvezőtől ad, - jjnan levén fasorral boültotvc. Ilyen továbbá a grófi kert, hova, a közönségnek szabad bemenőt engedtetvén, szokott az ember a porfellcgck elől menekülni. A városban egyébiránt igén is nagy az élénkség. Kereskedése a megyében olvilúzliatlanul legvirágzóbb. Ez élet cro a város jólétének, molyot emelkedni hittok; ha földjeit vasút hasítja át. Az óhaj botol-jósült a magyar nyugati vaspálya a várostól alig liz pereznyi távolságban fut át a földökén, s tagadhallauui nagy előnyére van a vidéknek, de-magábaii Pápában a tengelyen ido szállitni szokott tizlotczikkok azóta totomeBcn-kcvosbed-tek, s más külöiibeu is a magyar nyugati vaspályának megnyílt, a a közlekedés és forgalminak átadott gyúr szombathelyi része még eddig nom felolt meg tt hozzákötött reményeknek, mert a kormány folyvást nagy összeg kamat garanliát fizet, nem hozván bo a forgalom a vaspályába l\'ektotetl tóko procontjeil. Lehet azonbun, hogy ha az építés alatt lévő többi rész szintén megnyillik, az ogósz pályán nagyobb leend a forgalom. Ugy halljuk, hogy a Székes-Fehérvár éa czelli szárny f. ó. agusztus 3-áu fog átadatni a forgalomnak.
Nagy továbbá o városban a pónz-raanipu-latio. Takurékpóuztár, ipar és kereskedelmi-bank, népbank óvenkint nagy összeg pénzt szokott forgatni. Csak a szellemi mozgalom nem tud szárnyakat szorozni; igen lanyha biz ez, minden\'tekintetben felismorhető, hogy nélkülözi a typust nemcsak o város ós vidéke,
hanem az ogósz mogyo. Nincá ogy közlönyé, mely érdekeinek hordozója lenne, nincs, moly visszatükrözné lakóinak gondolkodás módját. A saját ügyeiben is mojdncm mindig utolsó, inig más városok nagy orélylyel, buzgalommal hozzáfogtak * község rendezés nagy munkájához, megválaszták képviselőtestületüket, addig Pápán ez időig arról bz^miiCs. Pedig rendezőit tanácsú kiván maradni, do hogy ki logyon polgármester, milyen inagiatratuBt válasszunk, arról vajmi kevesen, talán csak az aspirálók gondolkodnak.
Nem sokára befejeztetik az 18í9/iV»ki országgyűlés a elrendeltetnek a közolebbiro a választások, volt képviselőnk nem kell, do hogy ki legyen az uj,. ki legyen a képviselőjelölt, arról nom tanácskoznak, l\'odig a Deákpárt itt novozotcson többségben lehot, a pártok állása som oly élea könnyű szőrrel volna kivihető egy jeles Deák-párti jelölt megválasztása. Az időt elszalaBzthatják a a baloldal könnyen felhasználhatja saját érdekei javára. Jó a népet a névhoz szoktatni, s annak birtokosát azzal s jellemével moglsmortotni.
„Ebrodj álmaidból; ébredj Árpád fift!\' ...
Orvendotoa roánk nézve, hogy színészek látogatják meg nem sokára a várost. Lászi é* Szupor társulata egyesül hir szerint, a o két, jó erőkkel rendelkező igazgató fogja a már készülő arcnát átvenni, hogy a nyári idény alatt ti közönségnek azon részét, mely szinolóadásokat szokott látogatni, a művészet c ritka jolos Heinével mulattassa.
E Bórok befejezéséhez közöl álltafn, midőn a vészharang tüzot jelzett. Magam is siettem a kárvallottak segítségére, kiknok ogy hajléka . lőn a lángok.áldozatává. A tűzoltók erélyes buzgalmának, kik rögtön a helyszínén termettek, voUköBzönhotő,hogy a tüz nom harapódzott tovább s az égő házzal kapcsolatban lévő szomszéd épülőt mogmontotott. V. L.
Hírek.
— tfn, apr. 18-án van a nagy-kanizsai tisztújítás. 8ok azoroncaét a választáshoz, a tisztikar szerencsés választása ogy város anyagi és Bzollomi jólétének biztos garantiája. Jövő számuukban az oredinóuyt közöljük.
— lZllcnxékl hotilap jolonond meg Somogyban.
— M(iyel»w.ztetjük a t. közönséget a inai Bzini előadásra — ,6*ybn\\iyHi>r vagy «* ufvikal Mhj adatik Miklósyyul a cztmszo-, repbou. — Ismerjük o dárabot és zenéjét, láttuk honn a híres Davisont vendégszerepelni és hiszsziik, hogy Miklósy ur is megfelel művészi szőropének ; Dékány Hóza és Kápolnay pedig az ónekréazokot azokott bájjal fogják énekelni. Kornéljuk, miszerint a „.Szegény I o á n y " előadásán oly jól mulatott közönség nom fogja elmulasztani újra ez élvdúsnak mondható e«tót.
— Jlajyató SAndov, szorgalmas éa tehetséges munkatáraiink ujabb költeményeit
Njajtó alá adta; az első kötet teljesen elfogyván, Iít»<^zük,.liogy o má8odik_köteuÍ8 méltó pártfo-gásba1!! réazesűlond. Lapunk t. közönsége sokkal jobban isniQri a szorzót, hogysem őt liosz-szasan ajánlanunk szükséges volna. Annvit azonban jelezhetünk, hogy a széptohotségft ifjú minden mftködéso az irodalmi téren-a való élet valódi gyöngyeit fűzi egybe, tormészotes módon, szabadon, minden brőltotós és kirivás
l.átom magas (\'tobAiici iitgyit
Oyulati uniluit vArát, Hol »gy vlté* kuruez c«apat Klilüugetú laliHiictHt.\'j
Ott a llakoiiyban Tátika
H Kosi köilöi (Kúriait — HlUrku l\'vtliök megénekelt liú» oiulatlck vniait.
Vili* urak bllnfésikel
Voltak-e, vagy menhelyet Adtak, nr&ór-\'tatir török Fojtogatk a.ii6|>et.\';
A völgyben ott foltllntstl
Kc.íf k-dillt.templomát, Hol ciionka tornyán Comvo áll Vvdjxoiilji?, mint Uóliát.
VíiUrenije volt l.áazlá király
K lielyro ssent bueanra Tódult a nép földet ura Utót Cipriáu daczára.
\') A vár a labancsok. által ostronioltatváii a • kuruez váröíégc Aeokra kiroliant í» ök«t íi\'éjjelver-te. l.sid a kiuucKok lisdjárat^it Tjialy\' Kálmántól.
\') Hogy a várurak egymás várait ostromolták ás kirabolták, • oiiuét a, »zép úrnőket Elragadták, beniutattani at ltKÍ9. 43. n. KVasárnapi újság" ban köilhtt e/en cikkeim ben :•„ Négy régi vá^a llalaton \' vidékin." « Arról pedig, liogy a* igynfvn*ett tatár-tö.\' rök\' futáikor a tu-géuy emberek mm várakban moii helyet nyeitek volna, «x én Chronlcáin lullgat.
\') A veaiprétni káptalanunk 125Si-ben ojpoll-ált blíonyilványa sierint gróf C\'ypriáu, miut Ec«ír birtokosa, a« őril (kSvágó.-cörii) neiiie>iiággel tantor-gott határ trillougásai t\'olytán létrej\'-tt egyezségben engedte meg a buesuiáróknak a kimutatott -réTnn>s Utat Hz. l.ászlának nevére felizcnlelt ezen egyházhoz (ad Kc.-lciiam saucti Ladizlai.) Jelo» regéntink Korner itt ri*sftál.;.lván a még. most is meglátsz,! (Júliát j kópét Usrnt Kriitóféiuik. taitja, d« én Lásdóénak hl- j szeiu nomoiulj asért, nivrt aion okloi él sseriut S volt S»on ogyhiáurik vedül.i\'je, haneui ö\'zcrt- ii, in«rt
Sirkő van itt, mely jelzi, hogy v
Fribonius <Tilusnak Juita leánya .hamvai
Kvezrej át nyogonnak.*)
\' Vadláng világ,;nílklll a hit, A I* a p II t II völgybon- ott Ax itt rajongott butanép Agyonütött ogy papot.*)
Ax indulat bilis embere
Csak bemagolt imáját Mohdá, d« f.l nem foghatá Krisztus dic»8 morálját.
K régi bús omlékokon ■ Mélázva délkolctro
Tovább in ogy «k szőlőin felé, VMig eljutok FUlöpro.
Hegy derekán szőlőm tekint ,
A llalatonMavára, Itt is terom nagy istenek Dicsőített noktára.
Itt kis storény pinexém előtt
110 í 11T»1 n/.étlrkilltsk,
Kl-elragsdnak Íeít^.ő • áziveinolő vidékek.- .
Kiterül itt a íialaton, )\'
fia-vjilgy virányos partját Nyalja s lobegteti baláss f > 1
lláikák a tojóknak raját.
e király rcndkivllli nagy 6s szép férlláuak Irnttat-ván, termelő a lefestett Öóliátéval megegyez.
\') Ax ezen sirkövön alig kiismarhető botlikét Korner igy oliasla: „(julntus Titus Fibronius Musté filie pienlissimo."\' Kz\'ii teniplom o szerint.Kriixtus előtt még a-rómaiak által épittotVén,-utóbb :v keresztények által átal.ikiltatott. Hogy pelig ar.fln időbon s rómsiak cr.eu vidéken laktak, bixonyltja\' ax innét félórai távolságra fekvő kékutl helységben lS3.\')-b*n kiásott kőkoporsó, melynek födele míilQri fuluólitái lulytáu Kei kapui/aUipáít állal l\'ctlrc, s muzeuiaba
l\'art közeiébon omlsdox , Fülöp lcdillt\'temploms,
Itt mint Kcséren szomorú Tatár dúlások nyoma.
Hát néraxotlluk tatár, török Harcxalban mért bukott í
Mert köbeiében, thlilt fene Átkos yissály rágódott.
Török imája hat ^eáak\') Üldözzük egymást« marjuk! - De o sötét képek helyett Kzőlőiu vidékét lássuk.
Innét emelkedik Tihauy Jlol Kndro ó\' zárdája
elszállíttatott, melyen exea könnyen olvashat} bellik látszúiiak: „Tibiin Julius Faeuudús Anno 1AX. F. I\' I\'. Anno Oct. ct Ant." Kzon felírást két páva kö-röxi, csöveikben egy-egy sxőlőftlrtöt tartva, miből axt lehet gyanítani, hogy, akkor oisn vidéken már a sxő-lőtcnyésztésl megkoidették\'és tévedpe a ^Zala-Sonio-gyí Közlöny" 17 sí. azon aphorlzma közlője, mintha öltő Mátyás király hosatta voljis OlAsxhonból legelsőben a szőlővosszőket honuiikbá. .
*) A I\'aptttS olnoVezésről ax igun régi hagyomány a következendőkben tartatik fent:
A kővágó-eörsi helyaéghe/. közel az innét kék-\' útra vezető orsfá\'gut mellett van ax úgynevezett és három halo\'inból álló hármas i^mb. niolyeken mind. egyiken egy-egy keresztfa állván, a középsőn a Krisztust\' lisxtelték a a, két sxálső halmon feláljitott keresztfákat a két latoréinak képxolték. Aa ccsóri lem-plómhöy. menő liucsnjárók erro mentek és tértek visz-sza sHtl a Krisztus kínszenvedéséről és haláláról m.cgeialéke\'.tc, buzgón imádkozánák. Történt Azonban, liógy egy buciujára népet vezető pap a néppel erre visszatérni nem akart és az • miatt történt viszályban a felbőszült nép á papot Azon a helyen agyonütötte, mely mindeddig is paptltSnok nevettetik.
Gyermekkoromba olvastam egy török imát magyarra loforditva azon korból,midőn még hazánk nagv részo. őt uralta, melyben igy fohászkodik fel ax ő istenéit x a magyarok ellent ,1,\'ram, holondlttd meg b\'kpt, hogy egyinájt marjak, miut a dllhöi óbík.\'
Tál mog Fonyodvár hős Magyar
Ilállul mohos taayája.\') \'
\' Part vonaláu gőzmozdonyok
Sivítva versenyesnek, De ciak Trltjt folé, — magyar Tengert sehol uem érnek I
Túl a kalászok tengeréi
A déli ixél ingatja, A nagy hajót a vizeken Mint egy pehelyt ringstja.
Majd szüntelen háborg.a tó,
Bxellőceke is savarja, Oly ritka, mint boldog Hymen, 8lma nyugodt orezája.
Hfi képo ex lefolyt s megunt Éltem tajoi szakának, — Vig perczalmre sors vagy égj Kzer csapást injlának.
Már hetven éá két tavaszon
Uótsálm elvirultak, Virágjok elröpült s nekem Csak tövisek mAradtak.
Í\'.b e csapások keblcqiet
Annyira s ugy megifrttók, Hogy felvidul, hs feltan ez Kiragadó bájvidük.
\' Axért, hs ággkorom süt^t-^ Fellege száll axiveitíro, Meglfjttdom, lit rándulok Fülöp kiéi hegyére. c~
MEZKLCZKT PÉTKK-__ _ • •
*) Msx\'mlllám király alatt Magvar ná\'iitl ura éa kapitánya levín a fonyódi és r.zlgllgeti váraknak, ezen rárak és környékolnek a törökök elleni Pitéi megvédéseért királyának tetsxését (complaocntlam rsgiam) kUrdemelie. .\'X,á«d e, alatti esikkeo.et.
nílklll smiul ily Wrokvfett iklnok fldpnAmu | .í»c«n.\'k olronilolni." A Mrgozí.i Hindik ok« | «\'■<*» fliimtrí. ill.tí K«dr»íl, (n.l.n.) SJljmo.U, | I
V
JA kr. fl<»lmA . ín kr. K\'mínrí* NU 12.
Előfizetési pénz
■ N
a
\\
„Zalasomogyi Közlöny"
s /. c r k c s /, t (! » f a (• u »■ k
Nasy-Kanlzaán.
i


K >
o >
a
\' E
o
r
s-
S b
& K í;- £
E S ■»
B r." r> _
& s ?3 °
b 2 i-2
B- S. |\' I
<5 < ?
c. 6 rt. C\'
c ot \' E
r. ? E e.
= K- " B
i I í ói"
\'2 f s. B
g- J. 3 ff
I i; i B
•s s1 .=
« fia\' V *
U n y, o
B 09 P
\'£ SÍ 3\'
S"S. g £
U \' I\' I
p 5

3 =
11
f
B ^ I
03 P
gj. *< g. £
o v. *<. L
S. a B, „1
E |
2 B*
I
?r
» g"
í g
r "
I 3
E " BT
ar\'k " - \'£ S
íf 3 E 3\'
g S. *
o &)
3. B ~
5. ja-
fi
3 ~
s ?!
B
S
í i I
sr\'i n» \'
?• = I
■o
C: B
i=1
3
ÍS
M
o CS5 N CD
Í

a.
1 g S .1 "a S a f I
N v. s\' » ;r
■ X
\' «LW itíútMük t«. vár-. I • 20. Katói M tfMMÚ. ">\'»I iWp\'^^wi\'T!1\'\'\'*"\': I

• )
Klófizetósi pc\'ii/
Hajg-ató Sándor
t urunk
Kla-Kanlzaan.
Utolsó posta N»ííy-K«i»r/.sn.

s n
-SS. tr.
rX
C.
t-i ■ 5
T.
s
u
c
lC
is1
o

\\ -
V
r \\

nélkül s mint ily törekvésű dalnok szépszámú olvasóval együtt érez, együtt ól — a* egy élet-
ben, melynek éltetője: honszorotot, boldogsága: szerelom, s öröme: a barátsáff. o háromság át\' ölelőjo tűidig: a tisztaórzó*. örömmel ajánljuk ez njabb költomónyfüzért, melyről a \'felhívás lapunk mai számához mollókelve van.
— Kcaxthelyröl valaki a\' n.-kanizsai törvényszék egyik hivatalnokához 2 frtot küldött, hogy a 3 nappal előbb beadott ügye elintézését sürgesse. Az illető megdorgáláxa hiva-talosnn eszközöltetni, a 2 frt pedig a keszthelyi b/.cgóuyok alaptőkéjéhez csatoltatui rendeltetett.
— S/ofkovlcH Janka k. a., kitűnő zongoraművésznő tegnap este Zágrábban adott hangversenyt, 20 ált l.aibachban, 24-én Tri-cstbon, innen viisznjó hazánkba s már 27-ón Nagy-Kanizsán ad valószínűleg hangversenyt. Az ünnepolt művésznő nagy műélvot nyújt.
— Hahőhtn t\'obruárbau tUz vo t, a szántszándókos gyújtást Máthó László totte, ki o hó 5 ón a nagy-kanizsai kir. törvényszék által 10 óvi súlyos börtönro itéltotott.
— tíetovárinegya főispáni helytartójává gróf Orsics Hobert, nyűg, oz. őrnagy rte-veztotett ki.
— Kiüti Látixló Várasd megy 0 alispánjának sikeres ós hosszú szolgálatúi olismoréseül a királyi tunáesosi czim adományoztatott.
-- A nagy-atádl választókerület De-ákpárljának kövotjolöltjo gróf Síéchenyi Fe-
— Bogyay Ödön, zala-egerszogi kir. nlügyészl az iguzságUgyminister a nagy-kanizsai kir. törvónyszókhez helyezte át.
— „Sxeiit Péter három levelo" czitnü röpirat küldetett be hozzánk, nem olvastuk móg, de egyelőre is elmondhatjuk: sajnáljuk, hegy Aiguer Lajos bizoiúáuyabau van, ki a komolyabb s nevelószeti munkák kiadásában oly dicséretes elisinorósben részosüll. Ara oz 50 lapnyi füzotuok 40 kr.
— lAi-tolrajtán. Német Ferencz nemes-apáti lakosnak 4 lovát az istállóból f. hó 4 ón viradóra ellopták. A lovak csapása Lopotv községig vezetett, de itt a rélro tértek.
— Mltneghen a reáltanodának 3 dik osztálya az 187\'zj dik tnnóv kezdetével megnyittatni fog, eddig két osztálylyal bir, azonban Kádas ltudölf főigazgató ur. hathatos közbenjárása folytán már az idén is kormányi jelentékeny segélyezői mellolt, nagyobbiuatik.
— JiáddH liadolj\', kir. taiiácto* és gyói-tankerületi főigazgató úr, liótfóii reggol körünkből Kaposvárra távozott, onnan Kom-helyre utazik » Keszthelyről Sümcghre ór kö-rülbelől a jövő hót utolja fele. A nagy-kanizsai főg^íiusiuiiibuii szigorú vizsgát tartott s teljes megelégedései nyilvánította ; fáradhatlan ügy-buzgalmát ós páratlan emlókezótehetségót csodálva, 9»uk fokoztaelismerésünk- s üröinUnket hogy a fonsőbb teniotézotok élén ily jeles tan-férfiú áll.
Pályázatok. 1 l\'ostamestori állomásra: Bullatinczcn (Zalaniegyej tiszti szurződós ós 101) (rl kcszpéiizboni biztosítók lei.ótele melleit. Évi járaudóság: 2üO Irt tizeién, 24 frt irodai 072 ft szállítási átalány és 21 frt oslorpénz. A kérvéuyck 3 hót aTatt a soproni postaigazgatósághoz intéiondt k. Sopronban, 1»72. évi apr. 11. 2. Postamesteri állumasra: Balaton-Edorics (Zalamegye) tiszti szerződés ós li/O ,frt kész-pénzbeiii biztosilék letétele mellett. Evi járandóság. 200 frt tizetés ós 24 frt irodai átalány. A kérvények 3 hót alatt a soproni postaigazgatósághoz intézoudók. Sopronban, 1872. óvi április hó 13-án. 3. l\'ostamestori állomásra: Zala-Egerszogon (Zalamegyo) tiszti szerződés és 000 frt kószpónzboni biztosítók letétele mellett. Evi járandóság: 1000 Yrt fizotéé, 100 frt irodai s 1344 Irt szállítási átalány. A kérvények 8 hót alatt a soproni postaigazgatósághos intézondők. Sopronban, 1872. óvi április hó 14-dikén.
— Mérgeiért pör. Múlt év junius ha-vábau Zalamegyo egyik községében Nóvák István neje, Borbála, ogy este vacsorára káposztát főzött, mielőtt azonban a vacsora móg elkészült volna, eltáxpzott a gazda hazulról. A nő a családhoz tartozó Hogina ós Péter tostvé-rekkol együtt jó ideig várakoztak, vógro azután a vacsorát magokban költötték el. Miután az „apjuk" vacsorautánra sem jött haza, kö-rülbelől tiz órakor loloküdtok. Alig pihontok \'azonban lo, mindnyájan roszul lettek és álom íiotn jótt Bzomókre. Midőn a gazda éjfél tájban hukakorült és- őket .ébren találta, e szavakra fakadt: nllát as ördög most som vitt el titokét, már látom, hogy rátok kell gyújtanom a házat I" Borbálának még volt annyi ereje,hogy a szomszédba vánszoroghatott, és itt segélyt kért. Itt nagyon megijedtek az asszony sápadt tirczán ós orvosért küldtok, ki azonnal mórgo-zée ellőni szert rendolt a megmérgozottoknok. íA vegybontás kiderítette, hogy mireny volt a mérgezési auy\'ag. A gyanú tormészotoson azonnal Novákot terhelte, do oz a tettet konokul tagadta, noha minden ollone bizonyított éa mireny t is találtak nála; a zalatncgyei törvényszék ót 2 óvi börtönro ítélte, moly itélotetV kir. tábla holybun is hagyott. A lvgtelaőbb törvényiéit a«ooban pítviisgálatot mrloM Mtlk-
KÓgosU\'-k elrendelni. A mérgezési szándék oka mé„\' niuci kiderítve. j>.
— Sxeiit Jakab községben apr. 7-ón tartatott meg a leinőttek iskolájában az első próbatét, molv kitűnően sikertilt; az alig 40 házszámot foglaló községben 17 egyén (köztök az árvagyám s öreg esküdt) vett részt. A jolos eredmény elismeréséül Talabér Zsigmond, megyei iskolatanácsé* ur, népünnepélyt rendezett, hol nem hiányzottak a jó zono, és az ősi szo-kásszeríi áldomásos pohárfelköszöutósok.
..— Elttii haláleset a nagy-kanizsai kir. törvényszék fogházi kórodájábau; folyó hó 9-én halt meg Horváth György, ordőháti kanász, ki sortéstolvajlái miatt lett olitólve. Hüntetési ideje e hó 23-an tolt volna lo.
- Meghívás, A zalamegyel tankerületi iskolatanács f..óvi npril 24-én délután 4 órakor Zala-Kgerszegoti, a városház tauácstéromóbon óvnegyedi rendes ülést tart,melyre a t. tanácstagok e lapok utján is tisztelettel meghívatnak. Nagy-Kanizsái), april 17. 1872. Hója Gor-g o 1 y, tanácselnök.
Próbatét. Lengyeltótiból .tudósítanak bennünket, hogy az ottani 4 osztályú nyilváuos izr. néptniiodában f. hó Ití-án tartatott fényes uredménynyol a félóyk vizsga. Szép számú közönség volt jelen, és a szülők, gyermekeik jó és alapos feleletei állal meggyóződ|iol.tok N.i-scher Adolf és Singer Bernárd tanitó urak fá-radatUu múködéséröl. Megjegyzendő, hogy fentirl tanodát több keresztény vallású gyermek is látogatja és ezek közül l\'ulkovics József, egyszerű polgártiu bámulatra ragadta el a közönséget a földrajz és világtörtónetbeui síját szavaiyal összoállitott feleletei által.
— Boglárról, Somogymogyo, irják nekünk, hogy ott 17 tolvaj fogatott el, kik egy kovácslegény sogodolmóvcí.ytánzott kulcsokkal njjir 2 óv óta, több száz mérő gabuát és lisztet tolvajoltak el néhány boglári kereskedőtől anélkül, hogy a tetteseket rajt érhették volna. A tolvajok kiváltották, hogy rendesen 2 —3 szor hotonkint látogatták inog a kereskedők magtárait. A mellett curiosum az, hogy ugyanazon gabnát többször más nap Hugiáron saját zsákjaikban eladták.
— fíörltf hírek. Frigyes Károly, porosz berezeg, Konstantinápolyba utazott. Ipolyi Stummer Arnold, besztciczo-báiiyui püspököt,,14-én az egri érsek szentelte tel. — Ur. Vay Ödön ,8piritiftta-ögylelet- alakit. — A magyarországi vaspályák hossza s)82.09 mért-föld.\' — Ur. Széchenyi Iiure Pesten egy 7 éves fiút kocsijával agyonzúzott. — Király ő felsége f. hó 24-én Ferenczcstttornához utazik, s nw-g látogatja az alföldi vizkárosiilt tájakat. — A mohácsi takarékpénztár megalakult. — A Hajdú-kerületben nagy jégeső volt. — A lefolyt szili házi évben a pesti nemzeti színháztól ti 120 frt 10 kr. irói díj fizettetett ki. — Kecskemé-ten színházat ópiumok. — Szegedváros JO ezer forintot szavazott meg egy árvaházral,. ~ A zultán nem utazik Párisba. —\' Székesfehérvárott .Szajkó" czimű humoristikus lap jelenoiid inog. — Gr. Zichy Jenő, szcnl-mihályi kastélyában, 30 ezor frt értékű lopás történt. — Az egri érsek 40 ezor frtot adott ujabban egyházi czélokra. — Ühyczy Kálmán kijelonté, hogy" gyengült egószsége miatt képviselőséget nem vállal. — Uécs közeiébon 1840-iki magy. bankjegy-sajtókat találtak ogy erdőben. — Horváth Marczi, budai czigány-zenokara Amorikába megy. — Az orosz kormány Londonban 120 milió frt kölcsöut vesz fel. — A Szont-Uellórt-hegy befásitását megkozdotték. .— Prágában egymást érik\'a laj/leloglalások. —Azorsz. magyar gazdasági egyesület közgyűlése a köztelken apr. 23 áu lesz. — A Ludoviceum átalakítását a tói folytán ossközlik. — A japáni császár ellen merénylet történt, do nom sikerült.
— Páris erődjei olyanok lesznek, hogy ostrom-zár alá nem lehet vonni. — Gizella fóliurczegnŐ vőlegénye 1848-bau született. — Versecz körül a szántóföldök vis alatt vannak. — A Károly vár-medgyesi vasútvonal május 1-én adatik át a közforgalomnak. — Vajda Viktor, hírlapíró a jeles zenokritikus, Hevesinegyéból\'llármát Gzeleszta kisasszonyt jegyezloel magának.
— Gróf Fostotics Uonő meghalt. — Happier közelében ogy fa odvában mintegy 400 alvó fcosko találtatott, molog szobába vivo, mogdög-löttek.
8 z 1 ii h A z.
— fliombatou, apr. lüáo, Káldyná Dákány Teiit asaxony jutaloiujátúkaul a. .Troubailuur* 4-dik felvonása, lUlsxs 8ándor .Miért nem básasodik a sógor?" csimB vígjátéka * végro .llúuyady l.ássló" operából egy párdal adaték elS. Csodáltuk, hogy rf^y Káldyné, ki a .magasabb ssabásu11 darabokkal is ját-tsl knimyfiséggel bánik, ily tbredéksket\' váíasstott. KUiOnség nagy ssámmal. .
— Vasárnap, apr. 14-éo .Jóisef csásiár és-a ssidó apáeaa" csliufi áleikép vótetett el(. Hajnálui !obet, hogy ily erCItelett vallási isgatottságot élőidé-. iii darabbal mulattatják a .vasárnapi kOsöiiségol, hololt annyi Jeles népaalninfivllnk van."
— Hétfőn, apr. Ift.éu .8(ép Helcna" ismeretes operetle kerfilt ssinte Uékány llóaa (Orsnes) volt a* est bősuője, ki vidoi kedél lyel, ilgysicveut- .s rend-UtSU isor|^9)i)m«rh»U4 a uUv> gályán, u«>o ke-
vésbhé elismerés illeté Káldynét, (Flelena) Svlymo|it, (t\'alchas) Ferencxit, ^Uenvlaus). «tb. Kfftünség nagy
— Kedden, apr. 16-án. .Kokról fokra" életkép hatással adatott. Láng Irma k. a. mulikori megjegy-xésUnkel, ugy látsxik, figyelembo vette, asóta játéka váltoxatosb, ma, mint Mari, a.ánalmat keltett, velő busuliuuk a tévelygések Ösvényén. Dékány ltóxa kedélyes l.iscttc volt s a .helyxei magaslatin* jól alakított. Oeröli jeles játéka uagy halnál idéxott elő. Ká; - Imy hfl volt sxerepéhex, Kölnivel, mintha csak valóban résxeg lett volna.
. — l.ogktlxulebb kortll sxinre a .Tékoiló\' (Der Verschwender^ liinerctos tUudérrege táneicxal é* IU-neményokkel. Ajánljuk a I. kOxönséguek. ■
xsája 1 M kr. 8>alma ■ 03 kr. Ke.nénvfa »le 12.-kr. Időjárás sxél és kévós esővel váltoxó T. rméoyek állapota reménynyel kecsegtetők.
Érték és váltó folyam apr. 17.
:>•/„ meiali(|ues 63.80; :\')% nemz. kölcsön Gil.lK); 18tü> ki álladaluii kölcsöu lul .75; bankrészvények H28; hitelintézeti részvények 332.50 London 110.05 eztlst ágió 108.60; arany darabja 5.30Vio^" 20 frankos arany 8.83 kr.
Felolós szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Papírszeletek.
— Megnőnek. Megtaláltad-e már a 4 kraj-csárosoaUt to rosx iiúl rivall a fOsvéuy megijedt fiára, ki halálsápadt remegés kbxt kereste as általa ellopott 4 krajcsáros réxpéuxt, mivel egy kitlit uiár vett rajta; hirtelen felugrik « cs\'lrgoli falét: Itt van papa, megvan papa, két krajeaár, a iobbit is megks-resem.
Illsx ex eaak fele, te kópé.
De két darab,.felel a Bú, neki bátorodva.
Hallgass, ax uagy veit, esek kiesiuyek.
Majd mogn őuek, mint én és hugoin.
— Ul vasi uk egy lapban. Iiogy egy sxlnész é I e t h i v e n halt meg — a ssiupadon ; ilyet csakis olvasni lehet.
-- Ju leföxés. Kgy bácskai kereskedő Igy irt egy becskeioki kereskedóhex: Vojvodiua, marti. 27. >. vixek apadása lulatt helyreállván most uiár a kűxlekedés, kereske.dósi vissonyaiukat me^uji\'.baljuk. A baxalias becskereki kereikedő erre igy felelt: Magyarorsxág, marex. 30, Külföldro nem hitelesek. Jó reggelt!-
Törtéueti naptár,
Április III. 1070. Zrínyi és Frangepaii llécabe érkeztek, hol azonnal elfogattak, s miut folségsértők tömlöczbo vettettek. — 1848. Pesti zsidó craval. — 184U. l\'orczol Mór másodszor fog- ( lalja ol Becsét (Torontal). és ti ráczo- | kai kiveri sánczaikbul.
„ 20. 1854. Ütközöl az oroszok és törökök közt.
„ 21. 1713. sz. Domanek Antal hires fa-ói rézmetsző művész Bécsben.\'
„ 22. 1G70. Lobkowitz roiideletot adott ki, melyben az összeesküvést felfe-dezotinek, Zrínyii és l-\'rangepánt ; foglyoknak nyilvánította. — Iöl8. Bécsi uépküldöttség Pesten.
23. 1700. sz. Fejér György, nagyhírű m. történotbuvár cs az okmánytár kiadója Keszthelyen. — 184Ö. Pozsonyi zsidó-eraval. — 184U.Acsá-száriak elhagyják Pestet.
24. 1848. Kikiudai vérengzés. .— 1840. Török-Becse közelében Perczel.Mór hun v. tb. a Thoodorovits alatti-osztrák-szerb sereget megveri. — 1849. A magyar seregek bevonulnak.
. 25. 1010. Páznány Péter a király által turóczi préposttá neveztetett ki, hogy az érseki székre e2 által ut uyittassók noki. — 1848. Az unió? küldöttség Pesten. — 184\'J. Porczol Törökbecsénél csatát nyer,
Diiiiftntul gabnaplarcza.
Nagy-Kaulssa, 1872. évi apr. 17-lk napján, llnsa Ha-b» font. 0 Irt 2ó kr. Hl)—üti loui Ü.frt — kr. 87—Ö» font 6 frt bO kr. Uoxs 7Ö-71Í font 4 frt — kr. <»-80 fout 3 frt 80 kr tJO—Hl fout • fit — kr Árpa wföxésre 70-71 font 3 Irt 20 kr 71 — 72 font 3 In — kr. árpa köxöuséges 06—Üti font 3 frt 10 kr. U7 -«« fout frt.— kr.Kukoriexa 4 frt 60 kr., frt 26 kr. Kuko licxa olasx (csinquautln) — Irt kr. Zab 45— 47 fout l fit kr. 47 — 40 font I frtbUkr. l\'ohanka 6Ü-tiö fut. 3 Irt 30 kr. tiÜ-70 font frt — kr. Hab ff bér 6 frt — kr. bab tarka kr. Kenyérllsat kOxOnsóges 9 frt 6.1 kr. Ouom - frt— Zssmlelisxt 11 írt— kr Láuglisxt kOsOnságos 12frt. 60 Auoiu — frt — kr. Klrály-llsxt kUafluségei 14 frt 60 kr. finom — frt - kr. Roxs-láng köxöuséges — írt — kr. finom - frt — kr. Marba-bus foulja \'23 kr. Borjú hús fontja |»li kr. Ser-tós-bus fontja 3i» Wr. Juh-bus fontja — kr. Hxa-loua foulja 30 kr. /.tjr fontja 60 kr. t\'slbe párja — írt kr. írt Kácsa — kr. I.ud sovány írt — ■ írt — kr. Lud húott írt - kr, írt — kr. l\'ujka írt — kr. Tyúk tq^ls 10 db 26 kr. Horgonya méreje 1 frt 70 kr. frt — kr. Kgy uiáxss sxéna 1 frt
•70. kr. — kr. — Kgy kévo aiup lü--- kr.
Sxaima máxsája 1 írt — kr. Ujl.or vidíkUnkbeli akója 7 írt 6 kr. Ó-bor vidékUukbeli akója V írt
- írt — kr. Itltklifa öle — írt.
— (r. I.) Sxigetvár, április. 12. Iluxa.&.&O kr., 4 ft 60 kr. ltoxs 4 ft — kr. 3 ft ;">0 kr. Árpa 3 ít
— kr. • ft - kr. Zab 2 ft — kr. 1 ft »0 kr. Kuko-ricxa 4 fi — kr. 3 ft DO kr. Köles - ft — kr. - ft
— kr. Hab - ft kr. - fl — kr. Hajdina • ft — kr.
- ft - kr. Mxéua mistája 1 ft — kr. 1 It — kr. Kxauua máxsája 1 ft — kr. - ft - kr. Keményfa blo 10 ft\' -- kr. - ft — kr. — ldöiárás sseles, derült kösbeu esős. — Turniéoyek állapota Jó..
— (Oy. K.1 április 13. 7 ltuxa frt 40—6. 1)0 kr. ltoxs, 3 írt 50-36 kjr. Árpa, 3.10—^.GO kr. Zab, 2.20—2 íft. Knkorioxa 4.«~4 í.t. Köles 3.20-2.86 kr. Hab 6.-\'4 frt. tK) kr
— (V. L.> ^sombatholy, aprili > 12. Huxa 0.70-6.— kf. ltoxs. 3.U0-/.O kr Árpa. 3.10-2 frt !H> kr. Zab 2 írt - l.\'JO kr. Kukoricsa 4.20 kr.
— (8.) Hoproii, április 12. Huxa 0 írt 85-60 kr. ltoss 3 írt. 85—kr Árpa 3 ót . 2-\' 2 t\'.\' kr. Zab 2.11-2.— kr. Kukorica* 3\'BU <0 kr.
(r. 1.) Zala-Kgoisavg, aprii.» !•\'\'• Kr-
Uoxs 3.60 kr. Árpa 880 k\'- Zv»J *■>» l - Ur. KüU» 8.40 kr, Haj-Uii% «»é»s
oxryiittór/J
A .Zala-Hoinogyl líojluny" í. évi 21-lk sxámu nyllllérl rovatában-It meto tí. sa (1,-yvéd ur álul köx-iött, éa Sxigethy l.ajos sxolgabiró urat sértő csikké-éri aluliroltaV I. évi márrxius 12-én Itemete Üésa ügyvéd urat Pxigcthy I.^Jos sxolgabiró ur Irányábaul lovagias olégtéieli\\-< fcl«x ilitoltuk, — i noha as elégtétel megadását el\'ígadia, s auuak már egyhavi Ideje le lejárt, inégls tt Ideig nmn e«aV líögy eleget nem tett adott sxaváuaU; sőt annak oléglételér*, tudomásunkra, általa mlndennemli iutéxkedé* neiu tételeit.
Miérlis ax irt siáoi\'u ctikkb.nl sértő kifejexé-,eket, inint valótlanokat ós rágal>nakat .-xennel vlsa-s/auta<itjuk, Remete (.é«a Ügyvéd uruak pedig axért elégtételre adott, de a lovagiasság sxabta ld8 tartama alatt is be nem váltott sxavát ason utón. -melyen a tértéi történt, a nyilvánosság elé áll tani kötelessé-g.iukn-k tartjuk. — Kc.t Sxt.-IJsslón, 1872 Ik évi aprll 13>áu.
A Kvastlea Ilugé.
t.\'xlgány Il«rtdau.
csépiMP.-i*
Egy felszerelt és jó karban lévő 8 lóerejft gőz-cséplőgép eladatik, megtekinthető a kanizsai urodaltni majorbau.
Nagy-kanizsai urodalom.
Mellékes foglallcozaa,
még pedig jó ós tartós, — kínálkozik mindenkinek. — llórmeiites levelek, melyekhoz a felelőire járó postabélyeg is inellekleiidő, posta rostanto IVstrjj, M. T. 40 czim alatt, iiitézeudők.
| A nehéz nyavalyát óh anya va-lyatiirésl nUrcnöket
igyitja dr. O, Killinffh a nehéz I ivalya spueialis orvosa llerlinbrii, I I L o it i s e n s t r. 45. — Már száznál f I többot teljeson kigyógyított.
Azon keiiócvüf, mely olyan sok orvosét
az ázzál elórt szerencsés gyógysikor áljai ajánl* tátik: az
altesll szakadárok
(liitiiltlbfc-üröclu\'.)
ellen, Mrhwájr*!ini», lli-rhnuünii Hfurtcn-( guer <soi(lit\'b készíti; s az nála és az alólirt raktárban kapható. E kenőcs egyáulában nem tartalmaz seiumilÓlo ártalmas alkrészeket; • legtöbb esetben a szakadását teljesen meggyágy itju. — Ara csuporban.\' 3 frt ÜO kr. o. á> bajor pénzbon. _ •
Raktár: Pi\'hteii, roritingyi. F. gyógy\' szertárábau.
PR1GER LIPÓT. ,
oklevelei ét hites ügynilk NAGY-KANIZSÁN.
ajá\'iilkoxlk mindenféle bixományoknak teljesítésért, gabona, bor, gyapjú, földbirtokok it erillik eluddta it mtgoiltlire. I.aklk 1 Rörbáxutck\'a, iáját háxában, 608. sx. "M
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és
telietetlenaéKet
haronsaeuvi gyógymód sxorint gyógyit dr. trait L., Í\'esten, bálványutcxa li. sx. 2. «iu. 15. ajtó. Rendelési\' idő déluUn 2—6 óráig.. K betegségek gyakran, hogy aaonuali eredmény éressék-ol — könnyelmften uaAy adag jód vagy kénoiővel kexeltetnok. Ar Igy gy<-gyiiliak asonban a lcgborxas«tóbb ut.Sliajoktól Uuiadtstnak meg-, annyira, hogy a köm.yttmft gyógykexelés iniatt késő vénségiikig sxeuved-nek. Ily vutxélyvk ellen menedéket nyújt a ha-sonsxtuvl gyógymód, mert neuicsak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de .hatása oly jótékony, hogy ulóbajoklól félni nom lehel. Ax életrend melléttfe oly egysxerS, hogj^ miudenkitSl meg-
Urtható.
Uf l.Ovéltleg is esxkUxöltetlk rendelés.
\') K rovat alatt köslOttekért íelslói

HC
II
JSt
-A bécsi bizományi-bank
vál t Ailzle te Béop\'ien, KoíilmarSt 4,
kibocsát
I G É N Y - J Ji G Y E K E T
almit jegyzett .sorsjegy-csoportokra, és ezen. összeállítások mér azon okból is a legelőnyösebbekhez számítandók, mivel ogy ilvoti igényjogy tuhíjdonnsánrtk azon lehotőség nyujtatik, valamennyi fő- és molléknyerevényokot egyedül nyerni, ós azonkivitl
30 franko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.-
A. csoportozat, (évi\'llkillt Ki llll/ás.)
10 frtu* lütvi r<;B»letek. — \\r. utolnó ren/let lefizetése tiliin minden
réhztvevfl\'kftvctkeiö 4 sorsjegyet kap : j
1/>% I8«0 lki 10<> fofitil\'iN iillMiiiMoi>j« I
főnyeremény :J00,(XK) frt, a kihuzott-szám 400 o. é. írttal vásárOltatik visaza. ! 1 3\'vo cm. törilk 400 franko* jUhiinsnr.Hjcgyt\'t.
főnyeremény liÚU.tRK), :i(X),<A)ü frauk aranyban. 1 berezeg Hi nuiiscliwcigi 20 talléron forsjexvet, főnyeremény «t(,(KX) tallér minden levonás nélkill. I Iniiabriicki (tyroji) MOi>j.<>Kyct, főnyeremény 30,000 forint.
15. csoportozat, (CVCIlkllU 13 IlUZás.)
« frt oh havi rénzlctek. — az utolsó részlet lullif\'tétto után minden résztvevő következő 3 sorsjegyet kap : 1 «». török 4ÓO frantofenllainsorajcgyüt,
főnyeromóny 1)00,000, 300^pfrapk aranyban. 1 lit\'rcm\'u itiaiiiiHcIivvcigi ÍJlV talléron sorsjogyet, főnyi t.- .•>::iy 80,tX)0 tallér mmdon levonás nélkül. 1 SsáflX-inclni;iK ni ":»i -jt\'Ky«\'l, főnyoroméuy 45,000, 15,000 dóin. ért.
Vidéki megrendelések """"" "!e"\'l" t
n lluzásl J< !/i(i> /iik minden húsán után Oérmeutcc
ingyen küldetnek.
te
^ l; 1 8 5
< iu3
-raji £ Os^tfls. 8
I
r*\'.j a -r íEiíS
1 m * ; "44 U
?itt ?J?
Ifi "Ss-3^
sa—1 S ^ *í\'-íjl.! SSf .t\'B1- síi •
& ^tsíl-l oS^lll^lflrlíí
Lml « fe S "-S-? Is 2 3 rr-. i £ i \'43
r—\\ • e » te A.S ^ . ►,, £ c ~ z n n * j . s
w rfíiHli | g ;l;.|| *|!plll 4 _f
"i-iipiplii \'3H1-
^11! ^P-i! =F-iiiltf|lt1illS I
l\'-ii\'S-s\' í 3 •■ -i 3 Tlíüiia,»ii
sHniiííiz & Hl*l&ifJlila.f
Éiiílfr co!
Tfr
3 2 e e■g g s I 5 ?~?s
lüill
!
Sütöde,
• A legnagyobb, — s.a legjobb forgalommal biró.\'kót komenóz6voL.cllAtott, \'-v : zsemle- és konyórsütötle Nagy-Kanizsa legnépesebb utczáján, közbejött családi viszonyok 1 miatt a liiízzal együtt eladandó, vagy bórbeadaiidó.
A netáni búrló-vállalkozóknak azon ejö^yiik van, hogy a .lisztet számlárg
Közelebbi értesítés
REICHENFELD SÁMUEL
tulajdonosnál, \'Nagykanizsa.
L&nder-Baaken-¥ereiiL
(ÓRS/AGOS BANKOK líGYf/KTE.)
Aláírási felhívás a„Láii(ler-Hanken-Vereinu 50,000 db részvényére. Részvéiiyiöke millió fii o, é. 100,000 darab 200 o. c. forintos részvényben.
1. kibocsátás 7^,000 részvény, melyre 4O°|0, azaz részvéiiyenkint 80 frt o. é. fizettetik be.
A társaság- székhelye: BÉCS.
A társaság alapszabályszerü hatásköre.
- (Alapszabályok I. szak.) A részvénytársaság czélja legközelebb a banküzlet és. az Üzletforgaloin közveiitésc általában JJécs és a koronatartomVmyok, illetve a különböző koronatartományok bankjai és pénzintézetei között; azután az említett intézetek üzlctforgalmáiiak előmozdítása egy-)más közt,, különösen pedig a pénzíntézet.ok támogatása a koronatartományokbaíi váltóleszámítolás utján.
A társaság ighzgató tanácsa: Elnök: Liebig János báró.
Alelnökök: Skene Ágost és Friedmanu 0. B. s
Igazgató tanácsi tagok:
Franki János, a horvát leszámítoló bank igazgató tanácsosa. ,
Hermann Gusztáv, a reichcnbcrgí bank igazgató-tanácsosa. ,
Kohn Ferencz és József, cs. kír. tőzsdei tanácsos és az álsó-auszt. leszámitoló-társaság
censora., . V.
Dr. Neuwald Gyula, Bécs, cs. kír. fő- és székváros alpolgármestere. Dr. Pecz Sándor, a tepliczi bank igazgat\'ó-tanácsosa. Planek C. F., a fölsö-aus^trlni és salzburgi.bank elnöke. Thonet József, gyártulajdonos.
Dr. Schanzer Lajos, udvari és törvényszéki ügyvéd.
Schöller Gu8ztáv lovag, gyártulajdonos. v
Skrej80W8ky J. S., a/jívnosteuska banka alelnöke.
Strasser József, a győri kere0£edehní bank elnöke.
Szongott János, a nemzeni és leszámjtoló-bank censora.
Wetzler Bernát, az ,Kger" cseh északnyug. egyleti bank alelnöke.
Aláírási féltételek.: 1. kibocsátású 75,6.00 darab részvényból^öO.OOO darab
Karlsbadban: a karlsbadi banknál. ^ Cyorboil: a cseh- és északnyugati egyleti bankhál, Eszéken: a slavoniaí kereskedelmi banknál. PÓC88tt: a baranyai takarék- és hitelbanknál. Gráczban: a stájer leszámitoló-banknál. Kassan: a népbanknál.
Klagenfurtban: a stájer leszámitoló-bank fiókjánál. Krakóban: a galíczíaí. kereskedelmi és iparbanknál. Laibachban: a stájer leszámitoló-bank fiókjánál. Lembergben: a galicziai részvóny-jelzálog-banknál. Linczben: a felső-ausztriai és salzburgi banknál. Újvidéken: az első bácsi kereskedelmi és iparbankuál. Sopronban: a soproni hitelbanknál.
V á |) á II: a pápai kereskedelmi banknál.
Pesten: a magyar leszámítoló- és váltóbankuál. Pozsonyban: az általános hitelbanknál. •
Prágában: az általános cseh banknál és a Zivnostenská banka pro Cechy a Moravu-nál.
Reichenbergben: a roichonbergi banknál.
Győrött: a győri kereskedelmi banknál.
Saazban: a saazí banknál.
Salzburgban : a felső-ausztriai és salzburgi banknál.
Teplitzben: a teplitzi banknál.
Troppauban: SchtHq^l. ü. urnái. \\
Bécs-Ujhelyen: az alsó-ausztriai banknál.
Verseczen: a verseczi hitelbanknál délelőtt 9 órától 5 Óráig aláírásra bocsáttatnak, a
mely még\' ugyanazonjiap be fog záratni.
2. Az aláírási ár részvényoukint 200- frt o. é. névszerinti értékkel a 40 Bzázalék azaz 80 frt bolizetéasel, 100 frt o. fc
1872. april 16-án
az alábbi.jegyzett lielyeken é.s pedi^: Bécsben: Liebig János és fia nagykereskedő házánál Wipplingc^tras.se-4. Zágrábban: a horvát Icszámitohvbanknál. Bielitzben : a biclitz-bialai kereskedelmi és iparbankuál. BrUnnben : a morva letét- és váltó-banknál. BUdWflisban; a budwoisi.banknál. \'*,
tik, és a jegyzés eredménye log-
_ WujdiU
:t. Az aláirástiál minden jegyzett oéazvény után 20 irt óvadék gyanánt készpénzbőn vagy n bécsi tőzsdén jegyzőit értéMcben, a napi árfolyam szerint azámitva, \'loteondő. Kéazpénzéva-dékok évi 4 százalékkal kamipzUtnak. \\
4. A jelontkezésok leszállitása túljegyzés esotén fenntartatík, közelebb közzé fog tétetni.
5. Az elosztott darabok átvétole, a kibocsátási ár letétele és az 5%-os 1872. april 1-től járó részvény-kamatoknak papirvalutában, l-lizeté«- mdlolt, nr. évndék különbeni olvcsMése moflett, f. é. april 24-tOl Ici/kinöbb. május ir,-iy kell hogy eazköz^lteasék, ugyanazon aláírási .helyeken, melyeken a üzct& is teijoaittotott.
Bécs, 1872. ,»„„: 10.6,, n „UndER BÍNKEN\'VEREIN" engeoméníesei,
Jw.üc) k\'milii-i I»P lia ipomdatüi^doooa, gyorMajmnygiutM Nigy-Klaiijtn
XAGY-KAMZS.t, 1872. apvtlls 21-i\'<n.
y
33-llc szám.
Tizenegyedik évfjblysnt

- EUflxetéíl ár
e\'ffém érre . . 8 frt fél évre. ... \'4 , negyed évre . 2 „ Egy Hxfím 10 kr,
Hlrdatéiík Jutányo»«*.
SYII/rr^RÍlHX

A U|> szellemi réseit illető kinli\'inények • szerketrtdhez, anj ngi rí síét llletó | kbxh menyek |«dlg, » | kiadóhoz bérmentve ín | tézeuüdk:
NAUY-KAXIZSA Wlsssloshái.

SíU
(a „zafamegyei gazdasági egyesülőt\'- és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
Iletéfiikint kétszer, usáriiip- s csfttorlöhdii, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Kivonat
ZalavMoyt gatdatdgi egyeiUUtémk 1872. már-\'e$iui Xala-Eg«r»teg«n tartott év/tegyed** IcViijyiUiii jtgyfőkönyviből ioim alkalommal tárgyalt köiérdekÜ ügyekről.
t 1, Thaasy Lajos, egyleti pénztárnok >ezeü\\állomás további viselésért^ az egylet 1878-dik évben! ujjá alakulásaig történt megnyerése. ^
2. Ügyvezető alelnök urnák, az egylet 1873-ikí újjá alakulásaigaz egyleti jegyzői teendők teljesítése végett, a közgyűlés beavatkozása nélkül, egy egyénnek saját tetszése szerinti folfogadásárai felhatalmazású.
8. Skublics István, eddigi ügyvezető •alelnök urnák, az egyesület ügyeinek kitűnő szakértelemmel és ernyedetlen ügybuzgalommali vezetéseértjegyzőkönyvileg elismerés és köszönet szavaztatik.
4. Az egyleti tagok által hátralékban levő tagsági dijak és kamatok kimunkálására kirendelt küldöttség véleményes jelentése folytán az időközben elhalt, kilépett és elvagyontalanodott tagoknak s azok luit-
TÁROZA )
A Balatonná 1.*)
Hitét as ég, hull a sápor, A Balaton Arad. . . .
HMét a gond, atitét a bd, Ksfim kínossá bánat.
A sajka száll, — a sajka leng A f«lb(issUlt tdbaii.....
8s8m ugy remeg, ssfltn ugy vérs\\k, Megreped bujában.
Tlsstul as ég, a Italatont Csókolja a hajnal. . . .
l)e ssQm remeg, de axfim vóralk, Telve van bánatul.
A sajka ssáll. — a sajka leng A tó sima tllkrén. . • ■
Ssivem remeg, szivem véralk, Hók tengere mélyén.
baumuaitfkn 7M.
A Vesuv kitörése. I.
Láttam egész teljosség.\'-bon a legfentégesb játékot, ntoly által a to^mdssot m\'kedélyt meg-
. , •) Mutatvány ssefs.\'inek "sajti al.tt levfi uiun. Ujából. .. bifrk.
Alszcghy János, alsó-lendvai néptanítónak, ki községi faiskola hiái.yábuit saját birtokán a fátenyésztési- és a tanuló ifju>ág-nak\'c tércni oktatásában lankadatlan buzgalmat tanúsít, dicsérő oklevélNútvaztatott meg a közgyűlés áljai, s a dijak a* illetőknek az egylet pénztárából kiti/ottlotui ren-deltettek. ^
9. Bátorli Lajos urnák, a „Zala-Soiuo-gyi Közlöny" minta zalain.gaztl. egyes..IU-vatalos közlönye szerkesztőjének, gazdasági egyleti tiszteletbeli taggá lett megválasztása.
11. Az egyesület általmult évben vásárolt tenyészbikáknak, a Csáktornyái uradalomnál Csáktornyán, lkán Kálmán urnái Szabarban, Horváth Mór-\'kamarás urnái, Szent-Mihályon, Skubiics István urnái dJessenyóben, Chernél Gyula urnái Csab-Rendeken, Oizterliueber Lajos urnái Ük-kon, s Hertclendy Kálmán egyesületi elnök urnái, LesenC\'.e-Tomijon történt elhelyezése, s hogy ezen bikák által tenyész-telienek fedeztetéseért, gazdásági egyesületi tag által 80 kr., nemt.ig által pedig 1 frt mint á bikák tartásáru fordítani rendelt iij
ronditi b meghatja. A Vesuv tartá lángömlé-sénok rettenetes Ünnepét, teljes csudái- és pompájával. — Sokkal előbb ormán fehér tűst-lobogó lengett, mint levegőben röpdöső magas oszlop, mely nagyszerö látványt nyújt. Durrogott uz elkeszUles a tetemes Vúlkáu belsejében a fejlődésre; a rejtett hutuloiu mélyebb rángása megijesztette Nápolyi s a határos szigeteket, számos házat ledöntött és alakosok nagy részét romjai alá temette. Látván a iohérlustiolhőt az alatta levő íorró zsarut által veresedni; gyakran a legbeusőbb része lobbanó lánggá változott, \'mely Ibi és kürti! égő kövekét hajtott. Torkában uagy morajlás csattogott cs recsegett.
II.
Végtére augustus 12-én kozdődött a Icg-elrugadóbb játék* melyet a természet bemutathat Kstvo U óra felé magasabbra szitllt a füstfelhő, véresebb és voresebb lett, mig végre, tündöklő lánggá nőtte ki magát, mely változva, fol és alászállt; erre a. felséges tűzoszlop ptyezekre majd mozdulatlanul állt, mint egy lángoló .Serapli, moly az édoni vidéken túlnéz. Veres felhők röpdöz\'tek és tükröztek vissza a borongó tongerben. A tenger csqudos lett, félénkéit hallgatva a felbőszült szomszédot. Egy-biterro leesett a feJsugárzó látváuy a tűz torkába, festői folhőkbői álló koronát hagyván hátra. -Most újra roppant zsarátláng szállt fel, égy kisebb omoíkndott mellette; nagy zaj s fenséges látváuy kisérd; ismét visszu.-sett és változtatva helyét, lángfolyóvá vált. A hullámok összeolvadtuk éjt lángjáikkul boveresilék « láthatárt, mely. gyönge visszfényt* veteti a tényei- és u sutéi síirtre. % •
alatt a stritlói községi kert u megyéb.-n a legelsők kö/.é ló*/ számítható, ezen kell.-me* falté* \' . vésben, de tanúsított buzgalmának is jutalmául I s további ösztönzésül Kosz Jakab stridói néptanítót az első díjra órd-mesitni javaslim. !
Pnrger Fcvence petnndi níptanUi -figyel-inet érdemlő szorgalmat, ismételt pálvázáfűvul i kitartást, s mindezeknek megtelelő erydménvt is tanúsítván, további buzgalmának ii romé- ! nyéboii őtet a másodrendű díjra ajánlom. I Kz alkalommal nem mulaszthatom ol a j t, közgyűlés ügyeimét felkérni azon tapasztalásból felmerült körülményre, miszerint a uarmad - ropdü dijképuii kitűzött kertészeti szerszámok beszerzése lejottébb neljéz és csak levelezés utján lévén létosii-liető,aránylag nagyobb "\'szegbe Kerülnek, s a czéln tk megfelelő minőségűén még is alig kaphatók ; jöyeudőSen tehát ;t hur-mudriindtl dijjal kitűzött k»rtcjzeti e»/l;ö/.Ök helyett bárom d>trab ezüst két forintost \'h ilá-rozui és kiadni méltói üssék. *
Fájdalmas érzéssel kell jeleznem ízt, mi- 1 szerint iuár több óv óta feniiállr>,*» évenkiut megveszerte k«>?ltirr«S telt nópun,u.i pályázások daczára a megyei ösízos néptanítók közül osak kettő találkozott, a ki-fulhivdanak engedve, kö teless égszorU btugalmáuak eredményét\' a megyei gazdasági egyesöiet betekintése és bírálata alá boesáliini merészelte. Néptanítóin!; szorgalíítára, felfogására, a tanotiezok-oklufÁ> sára vonatkozólag öz szomt.ru jele\'nsép, különö-
III.
Mindig élénkebb (fs nyugtalanítóbb lett a lángok zsibongása, most kirónia, mint valami lázadó szörny terjedelmes börtönéből és loro-hant a tűzokádó hamu ormáról. Szavak nem képesek leirni: inily érzolom ragadta el a meglepőit nézőt. Kz állapit vala az olbájolás, mi csakhamar rémületessé változik • ismét az ol szörnyedés .elragadtatássá. A tűzokádó fölött felszállott füstből lollegtábor képződött; ugy látszott, mint, a porpuru Ilorák, melyek az éj mély sötétségében a hajnalt várják. Szakadatlan mozgás s raj szüntelen megjelenés- és eltűnéssel ragyogott ide, Most fölszállt két veres füstoszlop, mely vértengorkint rémlett. l)e mi o nagy jelouoiet leginagasb fokra oinelé, Az emelkedő holdtölte vala; feljött a tornyosuló és hömpölygő füstfoihők mögött, s valóban Aurorának látszott, mely a nagyszerűség diadalmenetét az idesiotott Móráktól a hogyormon túl elfogadja. Lángoló arczczal, jnint egy nectar-mámoros Isién, lépett a megdicsőített éjjeli színpadra.
IV.
I)o. a hegycsúcsról lezuhant a láng-ár és sebeson elérte a haiuúorom alját. Most lerohant a szép szőlőkbe, melyek már szüretre érettük; fehér -lángok lobbanlak fel, hol a pusztító tájt magával ragadta a gyönyörű zöld yoteuiényt. Gyakran ogy fasort látszott elérni, bielynek világos lángja messze kinyúlt és n veres folyó felett mintegy könnyöd rénytömpg. lengett. Itt oszlott öt részre a Láva folyó, három napkelet-és kettő napnyugat felé; mi csak ezeket láthattuk. Sabcsuu rohant a kiömlós-tovább, pusztítva j
báni hathatós működésre, az egyesületnek mag* szerény anyagi tehoUCgenol fogva igeu »■ szült körre szorított fáradozasai gyatuoliiáaára. ki. mutatta, miszerint a néptanítók nagyobb része a nemesobb érzésre számított ösz.onzéa iráni fogékonysággal nem bir, azok csak kényszerítő s a mulasztásokra némi hátrányt bozo szabályokkal bírhatók kötelességeik teljesítésűre. — A kertészeti szakosztály részéről ujabban is azon kéréssel járulok a t. közgyűlósitez, a megyei községi luiskolákuak elhagyatott s/omoru aila-poiát, a községek ós uáptauitók legnagyobb részének vétkes közönbókségét, részben hanyagságát a m. miuisteriumnak tudomáiMV\'juiUiui s erélyes intézkedések inogtótelére felkérni méltóztassék.
Végül; kedves kötelességemnek ismerjem a szorgalomnak os buzgóságunk e helyeu is meghozni azou elégtételt, mely nokeiu épen oly örömöt okoz, mint amiak, ki azt oly bőven kiérdemelte. Alszeghy Jauos alsó-lendvai néptanító községi laiskola hiányában Bajul oirtokáu, részint némely buzgó ügybaralok által telajáu-lott területeken ioly vast egyenlő szorgalmat, * növendékük e téreui oktatásában lankadatlan buzgalmat tanúsít, működésének eredményéről jeluulésévol cvunkiul inogórvendeztel. Nevezett tanító ur s/.ámos évek óla tauusitott e részbeui büzguljliáért u gazdasági egyesület tiszteletbeli tagságával tiszteltetvén meg, os ulkaiumuial felkérem a t. közgyillést, móllozUtssék A\'s/egliy Jauos urnuk megelégedését, a közflo órdekébeu tanúsított Oiizgalmaert köszönoiéi kile)uzni, s arról u végzés )cozléso mellett értesíteni.
lluzáiitii tisztelettel . A tisztelt ogytisületi közgyűlésnek.
Zitla-Kgerszeg, jauuár l(5-án 1872. alázatos szolgája
ÁttVAY ISTVÁN,
kertésseti ssakoistál/i eluOk.
Nugy-kunizsal mozgalmak a városi tisztújítás körül.
Folyó évi april bő 18-án a „Zöldfa" cziiuu vendéglő nagy teremében megtartatod a városi tisztújítás, még pedig a következő eredmény nyel: \'
Polgármester: Belus József, gyógyszerész, 1200 frt évi fizetéssel, nevezetes szótöbbség által; rendőr-kapitány: Albauits Flórián, szavazattöbbséggel, 80U frt ó. f.; ki 1848-baq városbíró,
mindenütt; házakat folyt körül, inelyekuek lakosúi már alig birtak menekülni, botöltoite az alsó emeleteket,,\'elrontott számtalan mezői- é« kéjházat, kunyhót és szőlőt. A gyönyörű pusztító folytatta útját, melyet, ha völgyekbe rejté magát, meggy uladt fok. fényoszlapa jelölt. A láva tolyó kél szakadéka egymást majd elérte, majd elhagyta; rövid időre eiórlók az utat, moly l\'orticin keresztül, Tőrre del Greco- éa Pompéjra vozet. \' .\' •
Mindkét folyó keresztül vágta az ulut e«. leoinlottak az iunenső kéjházak- *és kűriekbe, melyek a tengerpartot határozták, itt elveszett az egyik, a szőlőhegyek kötőit, a toásik inog kettős" dühvel, a tengerbe zuhant. Addig — két .mértJöldnyi utat kellett tennie, s mar a part sarkát elértő. A nézők sokasága csónakokban úszott a part közelében, hoLa/túzszőrny a pa tról lezuhant. Végre bekövetkezett, a mi várutoH, A tijztómeg lerohant nagy pattogás ós mennydörgéssel a tengerbe.. Tuzir" é« hul-lániTsibougás, küzdöttek egymásullen, lázatihé-, dűb- ós tusakodásban. Emésztő vizOszlopok «<s haragos iángsugurak pattantak fel az árból, le-kiizdlék egymást, ismételve a legszilajabb no-noliouát, mig végro a zsibongna gyengébb éé gyengébb lett, 8 sziszegéssel\' Végződött u békekötés jeléül, emlékéül pedig u megmerevült tflztöinegből e.lőhegy telepedett meg, moly mélyen, a tengerbe ért.
Tit;dg« utáu :
hOUMLK HÓXA.
ralévő tartozásainak kitörlése.
7. Horváth Mór, cs. kir. kamarásnak, a lótenyésztési bizottsági olnökségrőli lemondása folytán, ezen állomásra báró Put-theany Géza ur megválasztása^ Uaán Kálmán urnák, ugyan Horváth Mór, kamarás ur lemondása folytán, állattenyésztési, fól\'d-mivelési és gépészeti szakosztályok elnökóvó lett megválasztása.
8. A községi faiskola kozelésének művelésében 8 a tanuló ifaiságnak e részbeni oktatásában magukat Wtün te tő néptanítóknak Arvay István, kertészeti szakosztályi elnök ur, Írásbeli előterjesztése folytán, (mely írásbeli előterjesztés egész terjedelmében a Közlönybe iktatandó; az erre pá-1) ázó néptanítók közül :
Kosz Jakab, stridói néptanítónak, az 1-8Ő dij G darab arany.
Perger Fercucznck a 2-od r. dij 3 darab arany.
tizetendö.
SKt\'ÜLlCS ISTVÁN, "
xslamvgyui gn/.\'l. egyesilleli nlelnUk.
Tisztelt ktlzgj illís!
A községi faiskolák kc\'zolésébon, művelésében, s az itjuságijak o részbeni oktatásiban magokat kitüntetett néptanítók részére kitűzött ösztöndijakra beérkezett, s alulírottnak véleményezés végett kiadott két rendbeli pályázatra vau szoroncsóiu véleményemet a következőkben boterjeszteni:
Kost Jakab stridrfi néptanító sznbályszo-rüleg szerkesztett pályainttu szerint nem uiullit ugyan oly ereit meny l, mely magában vévu u kitűzött olsőrOndü ösztöndíj olnyeróséie elegendő alapul szolgálhatna, miuda^ouált.ttl Ügyelőmbe véve azon körülményi, hogy^ickózségi faiskolát csak egy év óta kapta kezelése alá, s őzen rövid idő Alatt is oly ercdlííényt bir felmutatni, moly csak moglcszitott szorgalom és szenvedélyes Ugy buzgalom mellett elérhető, s méltán azou reméuyre jogosít, hogy megfelolő idő
sen, muton u in, toitimuvelMi minist^riumuak 0 részbeni hivatalos megken-MÍso folytán már évek előtt kimututluk azt, s m. minlttertum ligyelníét is felkértük arra, miszurint a megyében létező (JG1 község közüi 4Ví."> kö/négn-di"faiskolája nincs, az összesen ltiti-ra ineiiö faiskola közül is 130 községi faiskola e^-i-jzen tnás czélra használtatik, s a üül község közül csak ilO-bsn van a faiskola szabályszerű kezelés alatt, habár eteknek iá nagyobb része a\'czélnak nem oléggé incglelolőlog kezeltetik. — Szomorú jelensége ez annak, miszerint a községok, még inkább pétiig a néptanítók nagyobb részo felfogni som birja a gyümölcsfa tonyésztésnok, a mezei gazdaság aránylag legjövedelmesobb ágának jelentőségét, erkölcsi és anyagi hatását. — Kzon •zonióru jolonségnek móg szomorúbb következménye uz iljusagnak azon érzékotlonióge, minélfogva nemcsak hógy saját kárára a hasznos foglalkozást elhanyagolja,. felőle fogalommal sem bir, de azou fölül inas szorgalma iránt részvétbe gerjedni uom tud, sőt annak irányában ellenséges indulattal viseltelik, pujkosságból a fiatul csemetéknek pusztítójává válik.
A gazdasági egyesület felterjesztéseiben ismételve felkérte a m. ministeriumot e tárgy-
később rendőrkapitány volt- a 1 k a p i t á 11 y: . Szakonyi-József, szakmája as nwrtórs\'ég, a múltban rendőrfőnöki hivatalnok vóít, 600 frt é. f.; jegyző: Tandor, (megmaradt előbbi minőségében) szótöbbséggel; cl só, azaz előadó tanácsos 700 forint fizetéssel Szanweber, 1848-ban és utóbb is városi tanácsos volt, szavazattöbbséggel; második tanácsos és árvaszéki ülnök 700 frt fizotéssol, Wagner Károly, eddig rendórkapitányi minőségben, cgyhhn-gd felkiáltással; k é t k ü l tanácsos 401) —400 Irt fizetéssel: Kollárics és Weisz Mór (maradtak); városi ügy ész: Daruz* Zsiga, 300 frt fizetéssel egyhangúlag, mint delegationalis elnök; á r v a g v á ni: Herényi József, 6p0 forint fizetéssel, szótöbb-léggel; mérnök: Plosszer, 600 forint fizetéssel, egyhangúlag, volt urodalmi mérnök; számvevő: Juhász György,600j frt fizet, (maradt) egyhangúlag; Zauschtier 600 frt fizet, (maradt) egyhangúlag; p é n z-tárnok: Oskeszli, ellenőr: 600 — 600 frt fii.et. egyhangúlag; Smotena bVréncz, szállásmester, (maradt) íOO frt fizet. egyhangúlag; orvos: Hácz Antal,\' 100 frt fizet, egyhangúlag; erdófnester: Hotfy Károly, 400 irt fizet, (maradt) egyhangúlag.
A tisztujitásnak elnöke a megyéi alispán ur volt. A választás csend- és-.rondüen, becsülendő egyetértéssel, folyt le. Nem tagadhatni, hogy két párt szavazott, mégis örömmel fejezhetjük ki magunkat a fölött, miszerint a pártok daezol épen nem tanúsítót-tak, azértis kevés különbséggel találkoztak . a vélemények, melynek nagybecsű eredménye az lett, ltogy igen is\'derék, hivatalképes és sokat igérő egyénekből állt össze a hatósag, motynok visszaverő fénye minden-hon a képviselőtestület becsébon összpón- i tosul.
i
Tisztolt polgárok I . A nagy munka befejezve levén, a k«- í moly fontolgatás után sikerült aképwselo- j séget és tanácsot oly férfiakból összeállítani, 1 a kik iránt teljes tiszteletig és bizalmat i nyilváníthatunk; erős meggyőződésünk le- , bet, liogy,oly választottakra bíztuk,köz-,és | magánérdekeinket, jogainkat, szuba\'dsá- ] gunkat, vagyonunkat, jelen állapotunkat, i jövőnket és utódainkat, a kikre teljes óhaj- , |al bízni törokediüuk; ismervén választót- | taták jellemét, elmondhatjuk: hogy ók jó \' hazafiak, értelmesok, szelfí, szerény, szilárd | lelkülottol bírván, urai a szellemi és anyagi | érdekek iránti buzgalom, s önzetlen jóaka- j ratnak. Oly férfiak tizébe sikerült letenni \' bizalmunkat, kik bizonyára nem saját ér- j dekoik előmozdítására, hanoin a közönség j előnyére logti ik törekedni ; nem fogják ók | tlrcs elmélkedéssel leélni éveiket, hanem sorainkban helyt állva, küzdeni leszne^ készek közös érdekeinkért; szivükön fogjuk hordani vérükbe ojtaui a közérdek és ha- ! ladás szeretetét, s érvekben biztositandják 1 részünkre mindazokat. 1
Ily sikerült tisztújítás utáu íszüksé- j gessé vált, hogy határtalan és nagybecsű \' bizalommal, tisztelettel viseltessünk az ősz- \' szes képviselőség és.tanács iránt, mert ineg-lehotüuk győződve,*hogy ők megtisztelő bi-zalaiunkkal visszáélui nem fóguak, átét^zr 1 vén bizalmuukat, mogtisztelésböl származó | tartozásukat, a város érdekeinek hu szolgálatában fogják leróni.
tízen olósoroltak után mondjuk egy «ivvcl,»lélekkol:
Éljen Nagy-Kanizsá város, uj képviselő-testülete, éljen a ta- j nácsl J
Hazafias tisztelettel
TKRSÁNCZKY.
• \' ■\' \'
Siabáljfok a\'v&K&sok vAfasz-tátift kttrül.
IV.
\' V. Á$ trdük félotitdia vágótok-, clükiméUtek ;
ét Ugtlökntk. Vannak Ijözaégek, hol az erdókozolés to\' kiulttében több V \\ guiierális, mint a közkatona," hol «gy erdei fomtoi ügynek oldöntését nom fjrakorloW ö» uakavatott epyéook, liánom hóirni
: féltiidálékoé birtokos, kereskedőik telivér száj-j-hós iparos osztálybeli egyének intézik, kik I .folytul} jövcdulmel,\'jövodolmot és isméi jövő-dulmot kivárniuk minden beosztás nélkül uhbol l kivonni, azt figyelemmel néni kisérvén, hogy ] a rendellenes kezelés által ptisziUiásnak indult I ordőlérokm}! n tormékuftyitő anvngot ^ tyly j vényt készítő részek fóíeniészloiuok, -- igya j moaioreéges művelőt által ujoiiimtt bcl\'ásifUndti j térek sokszor, hogy azon urcdmén£t mut tluis-antik fol, tiz-zero* .költségbe kerUlut-k. M i n rang-kórjában" lábrokaptai haszonbérleteknél, hoi « | gazdatisztekre ninostyöbbá szükt-ég, sok holyo ken, Movozotosen-giól\' l\'éstoMcs th órgy, ur birtokain mint ordtSzek alkáliiiiztatnnk, holott igeit jltl tudjuk azt, hogy a gazdásziU nz erdé szelnek minden időbén u mostoha körülményo-kot.előidéző pályt^ilrs i volt és ozeuitilra azokkal kívánják kozeligtni a még. itt-ott p,morálnál szépségből! tündöklő erdőinket; .bátran yi-mondháijuk, hogy Magyarország folyton nőtt ítépesHdésu, A vasúti roppant Ikoiiimuníkutió, a véglolukig rttitdtdloniísordőKezeUisiink fölemészt mindent és maholnap erdeink regen vas térni — ; m erdészet is oda lóg jutni, hol már sokan be , végezték rógite pályafutásukat hazánkban 1 pmlig mindenütt ésak a h- rtob%yi pitszinsáij j lészeii szoinlélliotő. Erdészetünket 11 igvban \'i akadályozzák töl.l. helyűn » j
következményéi, melyek nagv mérvben nevel\' tétnek a vágások JiiegioiHolati\'.in kezníe^ álla!. Uyakran minden i részről kör.tlvv»tnnk tell|.\'jtő helye,í által, minek folytan a lei\'-lői | térről az elókéméleten át a viu-\'Uhu Imjiaiik a j barom. — A oaromlogélőlc ! igy<m-k nn glitt-tárolva aV. erdő kitérjedéséiiez nv üeit, h.t a szükség ki ván ji\\ sövény nyel, lini i vagy árok I ál la! elktllöi.itve, mort különben n kezelés, el. i l-yörzés megliehe/if.\'-tik. h»V i v ^-«ok beké- \' riténe s/ll!\'.séget, i>tt n^v.íkedi\'t\';- Kiaiíás. O.\'v i tét ;ket,\'ho. u tulaj megfelelő es miut előkérné- . lot tartalik, azonioltll a Ucizji\'g egyezség által lomb- és alomliasználatot enged, ott féll\'u-kezelést kell vozotni, moly által a mr.kkterm\'wből • is szép hasznod vehi^ be.
A vágás és előkémélolűkou kívüli térek | mint jegelő lins/nálltttiők fel oly formán: hogy \' ft Horléílogitlő mindenkor azelőkéoiéh.t tőszóm- j szédságábaii ti^igíék, miután iv loliuriís-áliaLi/.. | eíhulló magvaknak ésirképcsségök tojhH/.tvpk és u Vágás ulá^esemiil téf apró esemiitéklítol leond fedezve. v \\ !
A vágások czélszi-T^en egymásmellé so-rózandok. • ,V\\
A vágások igen na/v olkülönilése, ha szUkségonfeltilt, köyétkező hátráuyokitt ok«íz: j
u) a\', magas fa olUífpiti »• tiatalalibakat bizonyos korban, és a növekedést m\'egiik.tdíi-lyo/.za ;
bj a liatal rtllnli szélei mindig szuuved-mik a me lette n\'lo korosb fák kivágatásakor ezek vágatása, féhlolgoztafása — és olVitolo altul;
e) n veszélyek, mulyoket a vágások a viharoktol szenvednek, nagyobbodnak.
A vágásoknak.\' adandó kiiö^jvlés fYilöt> ti\'ibtsok körünnéiiytöi függ. A Inneni, helyi "viszonyok, kezeltfsPlTHid, hásziiáÍati,.s/.orgali,ni körülmények atb." teki^ttífbe veendők. .Móniin-tározott számot iteiu lehet adui ról i. a lu-iyi-s, pr.iktikus itélot mindeiivséiro egyoiiitl bii\'ja a legezéUzeriibbót ineglintáro/ni.
Viégtll ajánlom a finir haldokló áliapotbait levő erdészetünket ,a kormány maga- lir.yel-inébe, nehogy azon káros eljárások é<. uiitvke-déaokot, melyet ajoleukor moglohiolutlatisága az erdők ellen iuléz, unnak káros következéseit uuokáink sirassák;
•NKl\'öZIDLKK ÜANO.S.
V Aróskópv lsclet 1 liAzszti bá I > ok.
(Kol.vtatái,)
Allermassen C-to, Kr Stadtrath inmediáte. mit der líopeudejiz und Uespoel. nn mehror-wehnto l^áis. A\'dminUtrution g\';\\viosen ist, und in rebus ditbiia (kélos eseteknél j lliro Deeisioti und Ilos\'ehuiil zu vurnohmeu\'und zu voil/.iehu. In gleiehon des llerruX\\>mandanl<-n» niit/.li-"ohoii lirrinuerungon, guton lt uh und.V\'orse)il..g so viel m zu merklielior Aiifmtbmo des\'gémei-u\'es Weseiis gereiolit, und ilio 1\'iiiict Dnlnu.ng einer Vöstung erfotdert, mit uilém.Oliiupt und lloscheidonheit zuvbegogiloíi, uiid. tniuquitm eonsultativum non autóm prooeptivuin iiniut tanácsot, nem pedig piirancsol) zu "hefol^en,. auch soQSteti mit lhmó in tnoglich guleii Ver.-nehiiion zu" stehn, uiclit wonigeV wann i;ino 1\'ublieatión"\' dor vom Stadtrath crgohondeti .Verorduung baschehon sdle, sowohl die kiiis. Administratloii als don Jlerrn Onmanduiitoii zu begriisson jiaben wird. .
7 ino. IstlhmoStadtrathoiluibi déren bei andern regül>rteu íStádtou Ublichen Kanzlei Jliron u.id T a x o n zu BuheH der nölhigen Kaiizlfi-Vhiterhiihung sich zu- bevlienen.
. . Dio UauclvfHn go der Hüu-ser_woleho von lliilz und l.aiinbutzen bostéhn, mitEon bei Stralo n bgoworfou, und an d,-ren Strtte andon\'ii von Ziegol :.uf;fs-\'i».t w<;rden.
D-iio, Duceh Stídt poinis-am-. dl* IlHu-a«r allmoivttlich von Unus zu IlmWgemu visi tiruit, iMiy-llordstttn Und HtWhillifíy, und wo
I oíne Fouersgofrthr^olbn gleieh ox offo woiv den, dio Ubortrotor aiier lleissig vormurkeif I und aúdei ii zum lOxeuipol, undgu^er \\Vahruug j wolif empiituiíích uiwtraft-n. So wird Rttcl ! lU-ino zu Jiubliqireii, d.\'is?j«Ut in.í!
{ llatisd oin . gute L\'éitor, oin Kouerhngget | fcliaplvaiidcf-tuugliehe* Ilandg-vmliirr in Juuirt-j ii.xj. zui.i Wrtsser trage.i bei der lland habo, Iliid I S.ur Zeii oitler \'heg.dientlnn Kouersbrunst (was t lot i dér A H iii.\'lchtige ghií<i.Ígh\'oh vérhűtőn wolio^ | nach !i> .s •ii.-h \'ii -n l-\'ouvCZeich.-n síeli ftílHIgleicli unter gro.-Mor Slr.-tl imt ciá oder ailduru iiöthi-geii l\'eU\'T JíetjuisltOil an ílie FeuerslftÜt bogel^Hf und .uiidh ei warlen sollo, woíiiu or von /leiu, llerrii\' Stadtriclít-r mid . ívndern Huthsvér-vrandlun idie sich oi»oi)oriO«sseii insgesttintoliiio /.öitwrii\'MiiHing aljdu einliudou, undgute Urd-niiiig hali jii weniivíi) zuf schleinigeu ltod- und AliWcitidiiug dér Keuorsnot.il angostollt werdou wird, ingleiohoii . - \'
1 l-itio. "Solle er Stadtrath in der i n n c r n und a u s s e r n S t a d t oinigo N\'uohiwitohler bo-stelleu, wolche níolit állóin bei\' dor Nuelu in go- j. wissen 1\'iiltzeuder Sladt dio S^undoii ordentlioh | vorrulfen, Vuu llaiwryu4|uus (>>b niolilein Fouor | zu m< rki-n, od\'T aber wio bishúr obaervirt worden, dua llolzwerk ni deneti |líiusorn umgesclihv-geii, oder auch in dio I líiusi r eingebroehon und u^c ll.iiisiMth ent/.ogen witrde) Tleisaij^hórum-g.\'hn, spudern iuio^ioiiii Tiigli wanti sich gr«»so \'Slunnwiiid.i orheben, lleissigo Ubnoht nuf das Feueí\'zu linben,.die JíUrgei1 erribuorjj und vermien. so|len. * \\
•13-tio.. Ueiiinnoli: öfters zu gesehuhoii .pllegt,. dass oiito genieinoStiüli durch unwürlh-llolio Vorsteher in grosso und uuors\'chwin^liehe bdiuUlohlast geSitirzl wird. Als sollo ubsoluto keiii Capital l\'ár geuíeino Stadt, oiiuo klaror Darthuutig ztt welohén vortrilgliohon Endo die-sós ^jplú-irt Werilen wolle, ^itif konurlovweÍM Hufg-no\'hmen, souu-iin dor, dufcii derlei Eiu-Hc|inidung eiwa verholVemlo Nutz collegiulttor vom gúVizeu Katii leilltch üborl-.-gt, und desseti Italili.Mtion von der kuis. Aamiuis\'.ralioii cin-golioil, auch sonstun keíne Atugabo, sin soy grosí oder -klóin l\'iir.giHig gohalten, (ind bei ltaituiig passirt Wordon, \\vó nicht hier auf eiiio Hcliriltliche Anwoisung üiiter dos llerrn Stadt-rtchlérs und oinos illiern Kuihsvervvandton Un-tcrschrill oftheilt fiein v/ird.
I l-to. Ileí K.iu\'f und Verk.auf wíihI pro in térim (.egylőro) í»i» nicht dió bei llof lur giinz llung.irn in. Üoliberationó de Jacto sto* heudo (tanáe.-tkozás aiaU Ui\\o) gleiohé Ma as-v i u r i e h t n g A.um Schluss gebracht, und pu-Idicirl sei.ii wird, d iaousterreiehische tJewicht, dio Ello und diu\'Luuilmansso. Iiiemit ordinirt.
lö-to. Wird er Sta<ft ltath nicht alléin dicső von der kais. Commissiou aufgwuohnicne uiid bei .jetziger lticlnerwuhl abweáe\'ndo Hür-ger, sondern auch di.ijeiiígo\'n, -so der hiesigo llerr Drovsigur iiitch. Abreiss der ("ommission nufnohmen, und llitue Stadt Katii tiotilicirett wird iu. bürgcrliche Ayfl (eskilj und l\'llicht zielin. Lotzliöheu und
16\'to. Wird der Stadt ltath ormnhnt soi-
non Piliehton obzutiogim.
i Nach vorllossetier Jahrcsfrist a Dato hu-jtts, wio auch weitej-shin von Jalír zu Jahr wird Er Ütadtmaglsfrat l\'hre obgehabto Oflicia pu-blica ^közhivatalok) dor kais. Administration mit goziotiieudeír ltespoet zu rcsignireu, und (Ke-s\'.-lbo um Vormdiinuiij».eiiior nuuon ItuiRs Wuhl gobühreiui, zu. crsuiUsen habon,
\' Weiches, .alles-mami lhineStndt ltath zu sóiner iiuehrichtlicho.i WissOnschaft hiemit uu-verhallt\'ii wollon.
Uebeu Cauisa, den 15. Juxil, Anno ÍOUO-Ex Uomissiouo Sucriio Unsareao ltegiao Maióstutis.
Erdokos ezen kívül még az l(íí)8-íki do-ézembor lió l-től szóló os l\'écsett, kelt okiifány, mivel ttjjbuh uotii csak a házszabályokra vonatkozó, pontok is jönnél, elő, .hunom mivjjJ itt K i s-K« u i z sá ni I, irielyhek akkori \'novo „Városa* niint ka|iizi,jii. klilvárodPÓl, tétetik onililés. .
Ez okmányból csak az ido vonatkozó lantokat közöljük env lotifjon.
• Von der Kom. k ais. wie auch kön. May: zu Visitir und Eiuric. htiiug der noiten- Acipii-•teli in lluhgarn, C\'ron tien.and Slavonien aller-gnitdigst ubg\'Mirilii\'it; :u . (\'omnfisjiou 1 dotioti Edlon, Wohíweisén, auch\' Ehrenvesíeii N. ! N. Kichter und K ttli der Stadt und Vöstung | tJauischa uue|i . . , der Voi-sKnlt Fifroís «u | ihrer gttlou Ordnun g mid goziouiflüdon Kicht-| Bohtiur, wio sie wcli in Eitiom und Andern i künftighin zu vodiiklteu bábon werdou, hiemit j auzudouten:
5- to. /jolleilorS ult Magislrat wöchentlich zwet bis droimuKm, ii.Hmlich hiii Montag, Mitt-I wocli und Fruitng zu r ordfnarion K a t h s ao 8-j "sión, atíclt wonn es dio Noth erforlern, und dér regierendo Stait\'richter es so l\'iir gut be-| fiudeli moohio, b^woilen auch im aiidern Tagon oxtra ordiurtrio, docli allcinal in dom gewöhn-rliohen S«adt-Kathh.iu«o oder (wöiun ütwu der |. Stpdtiichter uiibUsalAohj oder sonst otno andor^ j grosso VerhindotnUa uutl oriiéolicho llrsaoho i obhuuden witro) in d^s iiiohters U -hMiaUng zu-
sammetilrofQti,. und alsó von 9—11 odor nach\'
(-í^staU derun vprkommoiuloii-S»olt und -Procosj ^i), wi\'hl ultcli his:12 Uhr Katii halton, wobo ,h aber kein Kuthslround ohpndor an soino Jlhr iidn St«.dto zu bégében oder zu setzon fii hun winl, e? soy tlcnn, dass der Stadtrichter \'Vorheroseinrii nbriston l\'Iutz hotroten, umt lích iiiedorgest tzt ha be. \' . •
11 mii. So!!.! der St.idtmuglstrat boatmög-üchstehfii\'ls aakohron, d^it in ulíeiy Oa^ou und Sirasson die Sniiberkoil gopll\'>goii, i.tti(i zu dem Endo -vor Jc\'lwcdert) lín.its" von Kie»öl oder Ziogelbtein iiueli \'iidlicheii von Ilolz oin be stendiges l\'Hastér ^Vuíehes der llauseigontliii-mor zu mnehon achuldig). nngolegt, itudjli gu-ton Stand orhalten w\'wrtío,
Iji®lytaláta kftrí.tkonik.)
Közli: l)r. SZŰKÍTS.
Levelezőn.
Keaatlialjr, apr. t6. I87í.
Hosszas várnkozáH után. végre újból inog-pendittetott városunk buti a tilzoltó cgylot felállítása. \' 1 . * Ez ügy bon már mult év októoor hó. 7-én tartatott ;értokozlet, amidőn is ogy 11 tagból á.ló bizottság választatott, az omlitott e;jylet nlapszabálvHÍ megszerzése és kidolgozására; o I I-e« bizottság közül, csupán eíinuk jegyzójó felölt.meg, s illetőleg tolt eloget a bounji \' oly-zétl bi/.ak\'mnak, a reá bízott uhtps/Jibáíyok A . több oz ügyet érdeklő iratok megszerzésével, Keich Károly gépész, — ki azintén tugjá a bizottságnak, — s több fiatal omborj nőin türhetvóu u megválasztottak tétlenségé!, o luí 13 ára újból f\'olhivtuk a város lakói közltl "többet ez ügy feletti érlekozletro. Az értok^zlot az BAtnazoii" vendéglő\'nagy, tyrmcbeii tartatott; lyillthogy azonban kevesen jelentik meg, ennélfogva az f. hó 14-dik este 8 órára Ugyanazon liolyre^összehivatni, s megtartása oVáios összes lakosságának tudtára udaini határoziatott.
A f» lió..14-én tartott értekezleten kövot-kozőlog hai.iroztatott: .
1-ör. A bizottsági tngok számának lel-omelésói . • i. *,
13-or.\' Az alapszabályoknak f.\' évi május 1-éro leondő elkészitcso.
3-or. Folyó évi május 1-éro nlakiiló gyűlés Ü6szehij.-ájsa.
A bí/zottsági tagok száma ;>w^értekozíet határozata folytán 11 helyett \'Jő-ro oincltetint fel, uij\'íy bizottság az alapszabályok elkészítése, s nz»olakiilő gyiílésuok fentebb irt napon lo-cimíő iijiszohiyása, illetőleg meglartására follia-lal(iii./tnt.)U. Keiuényljük, hogy őzen most már \'másodízben.megalakult bizottság, a már többször oiiiliiott napra elegét fog teniii ama Ibnlos. ügynek, melyet a/, értekezlet reá ruházott, s iiein fogja luuiak teljesítését ismét ti hőig elhalasztani, uiiut ezt az elObbi bizottság tutto.
^ - 1.
H tl m o (j, apr. lö. Í8j|2.
Kom ritkán jut az cm bor oly holyzotbo,. hogy nevezetesebb jérliak jollerao felett gondolkodóba esik, ha ró|ok oly vonásokat hall vagy tapasztal, melyek\'az eddig tapasztalt véloiud-nyekkerellcukezésben vaunak vagy legalább annak látszatát mulatják.
Nehezére esett a város minden polgárának, midén az országgy űlés bizottmánya inog- \' tagadta azon segélyt, melyet a boldogult Eötvös b. Süiueg város reáltanodájának ígért. Es általános volt az iiröiu, midőn n bizottmány ajánlatának ulletiére az országgyűlés a 4000 ft évi segélyt mog8ziiviiz(n,\'és a folyó óvro annak folót folyóvá töiinl határozta.
A várys rögtön intézkedett, hogy a torvbo vett iskola épülő:, melynek előállítására és bo-rendezésero vállalkozott, minél hamarább létesüljön, ,s végre pályázatot hirdetett. A három terv közül, mely.á pályázatra\' megjelent, egyet némi változtatással elfogadott. Az épülotro váló anyag már készoii áilutt, az opilcudő iskola helyiségéről közgyülésileg határoztak, azozévi. segély-összeg utalványa már kezében von a városnak : midőn egy nem várt helyről oly nehézségük állitattak fel, molyok a tervezett épülőiét elodázták és pedig nem csekély kárára á kózmrt velődósnok és igeit nagy hátrányára azou taufértiaknak, kik valahára illőbb díjazást vár-Dák, miután a kormányi segély-igéről határozottan kikötötte, hogy a tanerők ugy, lizetesso-nok, mint egyéb koriuáuyi tatiíntézetekben.
Képesük voltak a város közgyűlési" határozatát ismételt gyülé3ok és határozatok állal hutályoa kivül -tenni, .is a város tekintélyét lo-nliicsonyitauii midőn a v árosi gyillések- és határozatokból tréfát és gúnyt üztok. Es az ok, mely miatt minden, határozatláu időrú olha-i lasztatott, nem volt más, minthogy uohány ein-J bornok nom tetszett, hogy a tanoda ép oly | helyre épitloasék, mulyro a közgyűlés határoz" i to, és löoly.-o.\'akkoribuu maguk is tosttol lélok-1 kel épittötni akarták. Nóm szeretem a lefolyt i eseméuyeUer felidézni; tgoti sok gyoiigqnég.\'" ! igon aok jaUúmssogénység jöu akkor napvi.ag-
Melléklet i „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 33-dik számához.
rft, — Hogy mi leni tulajdonkópon a hogy mi* kor lei* o *avarnak vége, nom tudom; óhajtom a tanügy 4* a várót bocsületo étdokébon, hogy minél elóbb.
A felnőttek oktatására tartott olőadások , jövő héteu befojoztetnok. As érdokoltség irántuk megmaradt, habár nem oly számmal látogatták utóbbi időben, mint eleinte. Alt asonban a tavasai szép napoknak köszönhetjük, molyok munkára ós üdülésre csalják ki a hallgatók nagy számát.
Mint hallom, a jobbpárt Zalamegyo fő-iipánját akarta a sümoghi kerületben fölléptetni, ki azonban — ismét csak hallomát »io-rint — a jelöltséget nem fogadta el. A balpárt erősen szervezi magát; jelöltje Páli János gör-bői esperes-plébános, • mint a conttellatiók mulatják, sok kilátás van arra, hogy kercsztUl-v isiik.
A vároa közbeszédét a minap egjj. tárgy képezte, moly tragicomikus végónéi fogva sok mendo-mondára szolgáltatott okot. Egy jámbor fóldmivot ugyanis épen azou szerencsétlen időbon ment a hegyre, midőn fiatal felesége egy másik fiatal emberrel mulatozott. A dühös férj kap egy kötelet és felakasztja,. — nem a feleségét, som a vetélytársát, hanem — magát. l)e a jószivü asszony lemetszette a kötő |ot és 4 féltékeny férjnek semmi baja, csakhogy a féltékenység még miudig gyötri. A no-vezetes ben no ctak az, hogy ugyanazon fértiu a télen hasonít? okból fegyverről is próbált életének véget vetni, do hasztalan, a golyó — ha tudniillik volt boiiuu —• caak súrolta. Hogy hányszor próbálja még, vagy jobban mondva, kell még próbálnia o drastikus gyógyszert, hogy (eleségét bajából kikúrálja, a jó Isteu tudja I
éves ember ugrott a Dunába, kimentették. —■ .Temesvári Lapok" első száma megjelent. — A horvátországi választások május 25-én kezdődnek. — Az olasz király juliusban Bécs és Berlinbo utazik. — Pesten lakó lengyolok „testvéri segélyegylotet" alakítottak. — Te-mcsvárott egy gazdag urnő családi villongástól elkeserodvo, szivén lőtto magát. — A ,Linzer Zeitung" május 9 én lesz 100 éves. — Bécs világkiállítási költsége 8 millió frt. — A strast-burgi egyetemet\' május 1-én nyitják inog. — Párisban l-l millió frank uj adót vetettek ki. — Az Idei jogászgyüléa szept. 22—20. lesz. — Wrangol porosz tábornágy 88 éves. Odry Lehel Drczdábtfu van. — Giókutinál Pesten 600 féle dinnyomagot kaphatni. — Gr. Karácsonyi palotájában tattott két sziuházi estély 4012 frt 20 krt jövedclmuzott — Lipót bajor •berezeg a Temesv.árott állomásozó Ib ik tüzérezred tulajdonosa lett.
11 i r o k.
— Notnsslch Pált ő felsége belső titkos tauácsossá nevezte ki.
-- A Zalameyyére nézve oly fontos, annak délnyugati ré«zére az úgynevezett Göcsejre uézvo pedig életkérdéssé vált ujonan tervezett pápa-csáktornyai vasútról közölhetjük: hogy az illető inditváuyozók mindent elkövetnek. ini ezen pulya létruhozatására nézve elő-lugeseu szükséges és kivihető. Legközelebb az indítványozó urak\'egyike egy kitűnő szakképzett mérnökkel, ki egyszersmiud Zalamegyo szülöttje beutazta azou vidéket, melyen keresz-lűl, a vasutvonalat kikellene tűzni, tanulmányozásuk tárgyát leginkább Göcsejnek völgyei és vízválasztó hegységei képezték, mely utóbbiak egyedül fognáuak a Zala é« Mura áthidalásával költségesebb munkálatokat igényelni. A mérnöki okadatolt vélemény elkészülte után, a további lépések megfognak történni. 11a a> illető érdeklott vidék községei éa nagy birtokosainál áldozat-készség és vállalkozó szellőm a kellő mértékben meglesz, — akkor a Zalamo-gyének egyik Bzóp, regényes és a természettől megáldott vidóko, moly közlekedési eszközök hiánya miatt volt eddig a világkereskedelem forgalmától elzárva — losz a már-már fenyegető hanyatlástól és itt ott mutatkozó végpusztulástól megmenthető.
— Músoroxat: Vasárnap, apr. 21-én Lumpéi. 22. II. Rákóczy fogsága. 23. Hamlet. 24. Zsidónő. Szamárfej, Káldy javáro. 25. Varázsital és házasság politikája. 27. Zuávok, D. Kóza jutalomjátékaul. 28. Plébános szakács-néja. 29. Tékozló, (Der Verschwttuder) Sély-mosy E. jutalomjátékaul. 30. Faust. Május 1. Itomeo és Júlia, Fohéíváry jutalmául. 2. Pária romjai. 4. Trapozunti herezognő, fölöméit holy-árakkal. 6. Izsák Stern. 6. Dunanmi. 7. Samyl, Miklósy javára. 8. Bűvös baba. 9. Notre Dame. 11. Johanna, a nő pápa. 12. Szogedy büukró-nikt, vagy : Kózta vándor.
— Kinevexés. A soproni m. kir. pénz-ugJ,\'g»*g»tóság Takáur Jenő, soproni m. kir. fővárahivatali gyakornok-jelöltet, a lotenyei adóhivatalhoz Vll-dik osztályú adótiszttó do-vette ki. •\'
— Tékoxló (Der Verschwiinder) ctiraú énekes és tüueméuyos tündérrogo a r e n-dos helyárakkal, korUlend színre. — A« említett jelee éa ogyszorsmind mulattató darab Solymosy, kiváló szorgalmú ésjo-Ut tohet^égü ttinétzünk jutalomjátéka leend, melyre at előkészülotek már folynak, s »>ely estétől minden eddigi énokos darabokat felülmúló élvezotet várunk.
— Tabi kerUlet Deákpártjelóltje: Zichy
Antal.
— Köxgyülét. Somogy megyei gatda-*igi egyesület május 0-ikán délutáu 3 érakor Kaposvárott közgyűlést tart.
— Pénteken déli 1 órakor a városi templom tornyában félreverték a harangot, tódult a népség a jelzett irány felé, a tűzoltók
1 •wreivényeikkel siettek a íőgymnasium körül gémolygó füstfelleg irányábau, do fele uton visszatértek, megtudván, hogy a füst Engel •zappaugjárából veszély nélkül tódult ki.
— Tárgyalási teremből. A nagykanizsai kir. törvényszék bflnfettyitő osztályában a közöosógot igon érdeklő büuperük foly-
igyokeiüuk azok teljét befojeztekor köt-Uményt hozni; addig ia inogjogyezidk, hogy * Weissmayer-ZerkoviU és Prá\'gvféU ügy
tárgyalásánál mintegy hatvanan voltak jolon. A Wagner-féle gyilkossági perben a fiú is letartóztatott. E bünper sok mendemondára ad okot; a dolog eddig igy áll: orvosi jelontét •zorint Wagnernó nyakán nyomás következtében rögtöni halál kövotkozott be, este a férj és fia az ittas nőt lekötözték, a férj a vasúthoz távoiott, a fiú honn olvasott s mire a férj hazajött, nejét halva találta. Az orvosi látlelet szorint a mogfojtás vagy az első lokötözésnél, vagy a férj hazajövetelekor törtéut, mivol azouban mindkét esőt tagadtatik t a fiú állítja, hogy atyja távozta után a lekötözött anya még azt mondta: Villikámah! igy a fiú mint anyagyilkos lóu lotartóztatva, a férjnek töredolmes vallomása mentheti meg a fiút a rettentő esettől.
— Oyörffy János t. barátunk s szorgalmas munkatársunk „Iráüveszmék a novo-lés köréből* cziinű nagyérdekll müve raegje-Iont igen szép kiállitáslmu. Avatott tollból bi-rálr.tot hozván, tartózkodunk minden megjegyzéstől. Ára l frt 20 kr. Megrendelhető a szerzőnél is.
— Nayy sornl át ék. At 1804-ik 40
millió államkölcsön 40-ik húzása febr. 15-kén történt, következő erediuényhyel: 108. 39ö. 842.1780. 2071. 2514. 2.802 éa 3370 sorozat. 1(18 sorozik!bun a r9 sz. 5000. 78. szám K-O.) írttal, 395 sorozatban 32 sz. 220,000 frt, 93 sz. 2000 frt. KM) sz. lOOO frtlal, 842 sorozatban 90 sz. 15,(KK) frttal, 1780 sorozatban 4&. 2009 frt. 21-ik szám, 5000 frttal, 2u71 sorozatban 03 sz. 10,000 frtlal, 2514-bon 7. és 77. az, 1000 frt. 90. sz. 5i)00 frtlal, 3370-bon 39 és 98. sz. 1000 frt és 90. szám 2000 frttal. Adó 20% vonatik lo a nyoreméhyből.
— Marcxali városuak távírda állomás felállítása az illutó minisioriumtól közelebb kiadatott. Örvendetes jeleuaóg. Marczali és vidéke régon megérdemelte volná o figyelmet.
— Helybeli elófizetőinkct tisztélottel kérjük, ha nótán egyes azámot nom kapnának, szíveskedjenek nálunk azonnal jelentést tenni, a lapkihordás körül néha oly nehézségek fordulnak elő, hogy legjobb akaratunk mellett eem iu lliatjuk, megkapja e lapunkat mindenki rendesijn vagy ueiu.
— Hecses ajándék. A tihanyi opát-ság számára a belga királyné egy doboz brüsz-szeli csipkét küldött (ezer frt értékben) misemondó ruhákra, viszonzásnh\'a szívélyes fogadtatásért, melybon őt tavaly nyáron ott része-siték. \'
— Laktanyák. A Nagy-Kanizsán építendő katonai laktanyák épitéso ügyének elintézésére a és. k. hadsereg, ugy a megye által ték. Glavina Lajos ur elnöklete — alatt bizottság küldetvén ki, mely vogyes bizottság f. hó 10-án és folytatva tartott tanácskozásaiban abban állapodott mog, hogy a lovas osztály számára építendő laktanyához 61/* cataat. hold szükségeltetvén,, ennok hoVyisógoül a ró-xsa-utezai düllő szcmeltetett ki. A gyalogsági tartalékparancsnokság épületeihez 1\'/, catast. holdnyi tér kiváutatik, ezák Gábor-utczában lévő kisajátiiandó telkekon volnának olholyo-zendők. A kórház szamára 3/».hold igényeltetnék, ennok helyisógoül a városmajor telkének ogy részo B/.olgálhatna. Gyakorlati térnek a lovasság ugy » gyalogságnak Kis-Kanizsán az ugynevozett „büdöskuti" dűlőben levő 107 holdnyi terület szolgálhatna. Ez érdemben a a városi tanács is felhívatott, hogy oz ügyöt telkek és építő szerek ajánlásával clőacgitso. Meg vagvunk győződve, hogy o nagy horderejű intézjuéuyt a város tanácsa és képviselőtestülete nomcsak örömmel karolja fel, hanoin lőhető áldozatkészséggel, ha ugyan a városnak o roppant olőnyü intézmény létesithetéténél áldozatról szó lehotno ; a kormány o nagyszerű épületek költségoihez, ugy halljuk, 000 ezer forinttal járul. Ez ligyot szellőztetni fogjuk.
-— Alsó-Csányban közelebb 10 ház leégett, ogy 5 éves leány is bennégett.
—• Rövid hírek. Szende Béla, miniateri tanácsos neje, meghalt. — A fyerczegprimáa teljesen felgyógyult. — A lefolyt országgyűlés alatt 484 ülésbon 57<;0 határozat hozatott, 25 képviselő halt meg. — Egy madridi lap szerint a carlista csapatok szaporodnak,— A Missisip-pin egy gőzhajó elégett, 100 egyén volt rajta s 00 odaveszett. — Gácsországban a cholora teljesen megszűnt. — Az északamerikai állomásokban utolsó 50 év alatt 2.538,149 német telepedett le. — Bécs nom enged állandó tartózkodást a külföldről kiutasított jezsuitáknak. — Ó-Buda mellett egy lŐDorraktár a levegőbe repült. — Tanosica Mihály összos munkája sajtó alá rendeltetik. — A „Haladás- ozimd lap beolvad a .Szabad Egyh4zu-ba. — Offoubach, az oporottek nagy mestere, Pesten van. — Madridban általános munkabeszüntetéstől tartanak. — A« akadémia idei nagygyűlése május 20— 2Q napjain lesz. — Pesten tav»l 13,383 tanuló iárt a?" ötspes iskolába. — Peaten 1871-ben a lóvasuton 0.392,830 egyén jött-mont s a bevé- .
tel 725,272 frt volt.-Az országgyűlési váiasztá- Ertek ós valto folyam apr. 20.
sok juliusban, at.orskággyüjée pedig augusatus- metaliqúee 04.10; 5% nemz. kölcaöü
bau ül össze. — Patti Adelin,a nemzeti színháznál | 70.10; 1805-ki álladalmi kölcsön 102.55; bank-
májusban vendégszerepel. — Egy-egy latnyi | réwvényok 829; kitelintézovi részvények 332.-
súlyú jég esott Vid pusztán. — A Tisza l\'oly- Londou 111.15 oaílsv ágió 109.25; arany du
vást árad.— A királyi család Bécebe költő- | r«bjfk 5.32; —20 frankot arauy 8.8ö4/ia kr.
zött april 19 ón, — Békésmegyében 100,000 ____
holdnál Wbb ím vi« alatt. ~\'öudáo egy 00 .
8 z 1 ii h á z.
— 8(»rd*n,sspr. .Hrioliásl képlélensin\' egyveleg a.Utoll «IS. Pertucii .lósseí jutslonijiléki levén, tnrlóikodunk niludou uiegjegyaéstül. Kllxitusé, kevés siáminsl.
— (M -y.) Április A gyöngysor, vagy.: az ■fiikai bős. Ki)sáp siámu kl>/4nség elült lioíatolt salnre e meséjében ksrskded éa végig véltoaatus siuinill. Nem akarjuk a kBadnaég réssérol p&rlfog.is-luáuynak venni, — de mégii kaldnOsiiok ttjaik fel, liygy épen .i legjelesebb darabok iránt mutatkuilk legkevesebb réstvél. A mai estét például nem Imx-hatjnk fel, a rost idő némileg raeuto einkos, do re-tleetAlunk előbbi esetekre.
Gazdagon kárpótolva érzik azonban magukat kik a rosr. IdSt stb nem szokták számba venni, mi-\' dSn inUéivczvtrSl van szó. A siker felülmúlta vára-kotáannkat.
l.áng Irma k. ai (Anna) szaropét átértve, szépen s szabatosan játszotta. Hucaá-jeleaete at előbb kláíhlttlan félszeg UyBrgy Jánostól, megható életl.fl-ségll volt. Majil ideállá vált síivében e megvetett szolga, mint távol világrészben szeioncsétlen szerel-nieért halált kcr«sl> hős, <* a szerencsétlen no kellői érzelemmel azivebun, férj és essinénykép iránt, a ha-lál elleu küzdve, fiszont látja az ideáll, de e percben férje öngyilkossága hiréro szive megreped. — Dékány Kósa k. a. (Llzi^szép játéka- s kedves hangjával gyBnyÖrktldtetott. — Miklúsy ^Uyürgy János) nehéz szerepét művészileg oldotta meg. Mint izolga, luegvétvo a világtól, zavart szellemmel, kétségbeesve szereneséüeu szerelmén, egy — a sorstól UldOaOtt — nemes léleknek élethű képét adta, s kü-lr.uOseft kitUnt művészi kivitelében, mid6n szerelme tárgya — egyetlen kincsét, anyja holttetoméríil egy értéktelen gyöngysort visszautasít. IJucsujelonete a önfeláldozása szinte hatásos volt.
Uerófy (Károly, vadász — Waldmsnn Károly, poitaim slery jeles játéka eiak ■ növeli bennünk a meggyőződést ez ifjú színész szép jOvöje felöl.
8 Altalábau a tObbi közreiuöködő is dic»éretet érdemel i csak egy hiány volt — a közönség
Szerkeszttfl üzenet.
192. M. P. Az l7C7-ki zalai varbnugoz-dalt köszönettel veszsztlk, kérjük mielőbbi szíves beküldését.
|{*3. P. J. Mlháld. lioi-sánat, hogy csak rOvi-dltva hozhattuk, kdlönbon Is ugyanaiou czlkk a T. K. közelebbi számában már megjelent,
194. M. P. llécs. Nagysád beesss ígéretének DilelSbbi szíves teljesültét azabadjou reményleoem. \' A budai CsászárfUrdö jótékonyságát Ismét csak as ííszizel élvezendom.
195. W. K. Hées. Megkaptuk. Ha mlndeoki hasoulóan féluo a bírálattól, mi lenne belSlIluk?
196. &z. A levelezési lapon tett msgjgyzést nem lehet közölni.
197. II. érintett levelét nem kaptak, A nevezett urnák írunk.
19». .A. lovaknál előforduló kólika betsgség Ismertetéso" czimK ozlkket köszönettel vettük, s mielőbb k\'izöljUk.
— 199. N. A. Pécs. M. úrtól megkapUm, most már ismét mehetnék vplo hozzád. A kívánt számul megkUldém.
— áOO. T. Oy. Szeg.zártl. "Hogyus lehstus postajlcg ktlldsni I-osak rajta! Várjuk.
— \'J01. A. K. Pest.\' Jövő számra maradt.
— 202. A. 8. J8r!í ejámhan okvetlen.
— 2Ki. Uebreczeube. A kiegészítést vettük.
— 2\')4. P. P. Szigetvár. Az említett levelet
Heti naptétr.
April 21-tál 27 lg. 1872.

Duuáatul gubnupltii\'eza.
- (r, I.) Uttmegh, apr. 17. lluza 0.— k kr. Kozs íKjo—Ü.40 kr. Árpa 2.70—2.60 "kr. Mo—1.60 ki. Kukoricás 3.60.-3.70 kr. Kole
--kr. Hab 6.—4.30 kr. Hajdina---
Széna mázsája 1.20—1.10 kr. Hzalma 00 aO l méuyfa ble 13.40—12 frt. Időjárás lanyha, ti vasai. Toiiuéuyek állapota meglchetés.
— (r. I.) Csáktornya, április 17. lluza 6.20-6.— kr. Kozs 3.BO—3.60 kr. Árpa 3.20 - 2.90 kr. Zab 2 — l.W— kr. Kukorícza 4.20—3.60 kr. Keményfa öle —kr. Időjárás esüs.
Terméoyok állapota klelégitfi.
— (P. L) Pécs. április 17. .Busa ti.50-20 kr. — kr. kétezerei 6.30-10 kr. — frt. Kozs. 4.80-10 kr. — Árpa 3 frt, — 2,80 kr. Zab 2 frt — I frt90kr, Kukorícza 4 frt 40 kr. 4 frt 30 kr. Hajdina, 2 frt. íO kr. tizéua 1-80 kr. Szalma 90 kr.
— (r. 1.) Keszthely, április 17. A városi tanács jegyzőkönyvéből kiírt gabnaárak : lluz« 5.90-6.60 kr. Kozs 3.60-3.66 kr. Árpa 3 frt. 2.80 kr. Zab 2 frt 1 frt 96 kr. Kukorioza 3.90—3.76 kr. Tűzifa kemény 17 frt. 8zéna mázsája 1.80 kr. Iluzazzalma 1.10 lfrt
Árpa- és zabszalma 1.10 kr. Időjáráe : .....
nyek állapota igen szép.
— (V. L ) Szombathely, április 16. lluza 6.70— tír— kr. Kozs. 3.Í0— 60 kr. Árpa. 3.10-2 frt 90 kr. Zab 2 írt - 1.80 kr. Kukorícza 4.20 kr.
— (G. L) Pest. április 18. Uuza bánsági 7.40 —B.50 kr; Kosp 3.60—67 Vr. Árpa 3 frt. Zab 1.9i —90 kr. Kukorica 4 60—40 kr. Szalonna mázsája 93 forint.
— (r. I.) Boglár, aprllít 19. lluza 0.20— 6.90 kr. Közt 3.60—3.6Ü kr. Árpa 3 10-2.90 kr. Zab 1. 76—1.70 kr. Kukoricsa 4.30-4.10 kr. Köles
kr. Bab !>.— kr. Hajdina 8.30—8.20 kr. 8aéna mázsája 160 kr. Szalma 90 kr. Keményfa öle 12.60 kr. Időjárás szeles s esős. Termények állapota meglehetős. 0
— Marczali, április 19. Búza «.—6 90 kr. Kozs U.ftOw. 11.46 kr. Árda 8.- kr. Zab 1.80-1.76 kr. Kukorícza 4.10—4.— kr. Köles hiányzott. Bab hi-áuyzott. Hajdina hiányzott. Széna mázsája 1.20—1. — kr. Szalma 80 kr. Keményfa Öle 13.—10 frt. Időjárás esőzés, hűvös. Termények állapot* jó.
Hó-1 és heti- Katholilius nap- Pr\'oüTtáns~j~X\' nap | t*r 1__naptár I ot|.
ili)\'fcgykovvsié "látni ftgtok eogemet. Ján. XVI.
21 Vasaraap F. 3. 81 J- 01 F. 3 Jubilál.
22 Hétfő Holtér Holtér \'
23 Kedd Béla Béla
24 Szerda György György
26 Cslltliriök Márk. ov. Márk
2 ti Péntek Kilit pápa Ervin
27 Szombat Peregri ü* b. Anastás
Sorshúzás apr. 13.
Buda, 40, 31, 4, 11, 03. Lincz: 43, 42, 87, 62. 18. Trleaat: *8, 9, 2ü, 2, 4j.
Felolös szerkesztő Bátorfl LajOS.
JNTylltt^r.*;
A .Zala-Somogyi Közliíny\' 32-lk számú nyílt-térében lett nyílatkokat folytán kijelentem, hogy a márczius 12 én történt\'felszólítás utáu, pár napra, ■levelikben Michollór János főhadnagy ur as érintett tisztség elfogadására felkéretett és általam azon idö-Tretter Mihály főhadnagy ur személyesen felkére-e czélból » ">ig az .vW>nevez»tl_ főhadnagy ur hosszabb ídíire lelt elutazása mífett, addig az utóbb tisztelt Cihai\\n»gy ur egyéb korillinényeluél fogva bizalmas felblvázomuak eleget nem tehetett.
Akonban apr. 8-án kelt elfogadó nyilatkozatát hí. két tisztelt urnák, kik késedelmének okát nem tudhatom s gondom lesz reá, hogy azonnal lovagias kötelességüknek oleget tenni iparkodjanak.
A fent jelzőit tényállás alapján visszautasítom, tisztelt urak idŐolötti a alaptalan durva klfejozóeeít főlog jónak látom niogvrintení, bogy Czígány Berta-n ur .ismert találékony és mag*s röpttl szelleme, blzonynya) csak hainar reá jön azon okokra, a melyek a több oldalról lörtént visszalépés alapjául vehetők.
K nyilatkozatom szolgáljon igazolásul a kézedelem vádja ellenében é< irányul a jövőre. I.ettnyén, 1872. april 20.
REMETE GÉZA, •____ ügyvéd.
Jos/itg-claúás.
Kgy 308 hold szántóföld- és 48 hold kaszálóból álló tágositott birtok Somogyban \'/« órányira a szigetvári vasútállomástól,, a korcsma-regáléval együtt, vagy a nélkül, igen előnyös fizetési feltételek mellett, eladó.
Közelebbi felvilágosítást nyerhetni Rcxa Pál ügyvéd ur irodájában Pesten, ros-tély-utcza 2. szám.
CSÉPLŐGÉP.-*®
Egy \'folszorelt és jó karban lévő 8 lóerejfl gőz-csépíógép oladatik, mogtokiuthető a kanizsai urodalmi majorban.
Nagy-kanizsai urodalom.
| Titkos betegségeket §
& ** ^
í teHetetlenaé^et, o
0 (elgyengült férfierőt) 3
gyakori magömlétekot, idült syphilist, a .) 0 legmakacsabb bőrbetogségoket, gyógy ii 3 ■V gyökeresen ée biztonsággal 0
5 frt honorárium mellett ^
| BKSSNííKS. A. |
^ orvos, sebész és szülész, József főberczeg 0 A, \' ő fenségéné) volt uradalmi orvos. •> ltendel 9—4 óráig Pesten, 3 A Zöldfa i&tcz\'a 20. szám az ud- ^
varban balra l-ső ajtó. r MV* Díjjal ellátott levelekre az< • ual Válaszol.
\') K I0>*\\ itisU közlőitekért felelŐseégetas* vál.»i a wKtH^

gtlorgl füt jtbn *inb, ob |ung abtr olt, ob t»i<$ obit aim; ntan (Inbil in ffliínfcm B )l»tin» Sifiyfl. ni* (int Otratlig mannigi«<l)l «tHipobt \'vár; unb )U (old) büligcii \'tftri\'fn otlfflli|l 2 nmb. KfrfrtjitMnr ultrtflanlt R)iffin[.tifilidit Cpi«lt lür bit tídiuliiigtnb. fo autft cmr immtnft feul-jj ion hl non RMM inttltffailttil ®«|«nfifca(t\'fpi«l«» fú* *inbit |tbt««llirl it. U.
» H |Cidt«i« fáim, i ettfí fr. 10, to, 40,
I 61.4 li.. >0. <fO
|. ») I.-HU.«Milc. |u li >
Mgit h...... .....
(?l!ult\'»«lt, tl. >0. I", 10, 40, tO, g. fa. 4ttf, ft. tV. 40, «». 40. g. I. I.Su, a. D ffi!v*l;ltli. tt. »0. 60, ív. ft, *. 1.10, t. J IrttllMaHttltR. ft • \\ ¥•, g. I, 1.40, >. KTÍIBH, |u *. 1.(0, I. I, 4.
- -tiimi, Itcati\'ta. atiaattn. elillan. i»bii ntn. IRtlalUal, XBHi\'adi\'ti\'tn, 6af ■ xnifa*. ®IM«ai|.tl< uat aoHtf ílagiiaiail fibf hou S Mtf*\' «il< Ta-ma |it uaMlfUall|l Iirhi, aul Ra Ilílj 1M( «aui(4ut, ft. 15, li, lo, 10. - «ttl4<fHat l»ltji auf Oatg, ft. 5, 10, 10
latot e*<l|a4«taia00fa4ttHatni!. 10 ft. MBT* 9(l\'CÍ4illlf| <1< Ma 10, 80 tt. bll «. 1. ^^ lltatgt Cilttibaítr, lit «H4ta. mii etet itat Ilit, t CM ft. 10, 14, 15. 45. 45, » II I. Cbai kWa Uatttd4l Icaara *ini»t i|itlral íilta . Ittam utO III atata H(f aal BilMtUfUa. I Buli g. I. e»!iltal laaa mai Ma llabftn trrl4(tt«tft BaabatHi\'fn ..... ■ 1liktll|4a1ra, I élti í "
ínrr,
— i.auraa ta>|i\'a. ginanai taiiNi.ratinr, ki
aaitirbagr Uatttball lüt 3iip| uab HU, I •tM all ll fcltxra ft. 4S. SS. »• •>. j. «. ( III g. 4. ■ . •••
\'t^K- I (liláig 9UI > Onflinn >\'.:ain ■ * tBaabftKtrl, tar4*tU..,Md.iVrfinadatt |rHa Budi lia|4mi M4ab"tB Nnii; ti<M Itbt tnt-ttfliati ec\'itinig littl bleg 15 h.
r- «Rg(lf4t OttHiagtigfl, ,-ífűat aill aUta I \' fi«u|i Ma \'4Mitn tDrtl|tu,fii, I fflgtl n. J, l.ío, I. 4, bkfclHa tltla fit linHr, ft. 15, II. 4
»it aalj\'jrlíBttrn OrMfl\'Mta CtltU t J etOgbUM Hguitg. la |tdfltt HaliíaH, |i tiaHa aal Ull4tn ima ■llcrl. 1 «tlt\' aO ti • \' *«, I, i.U. • l 40.
p- flaitítuiarita, tcphft iltbikltn di Dttagllia. Ili mN4|tai CinHt. h. 8*, g. l.t
|tí|f«T talMtl
" \' ctt»t tiMtmaarta. la C4a<t>tla Minit, ft Huliratl. Itt Vii>4ta aal SaaNa, ki
»«. 4.J U, fl. I, I.
-lebirriirhang; ind l\'ntrrbiltl
tB4|na III ptum Calca.^axtc«i!>. efat tinta lllia <tu\\ pi tiilitllta. la |t»t auaat||a4<t «u«ih»I, «tlf tt. I, 4, I, 10, 15.
«c4»<tbt,M4ia, etiDf. Ílltn.át-\'W. «a|fnl,
ID(« ml uat c|ai OUilíU.ij.
ffmHt-a ft »5, 40, g. 1. 0.
ibNifalltn. ti. 10, lo 10
ttrHailtlbí in-etl\'Tt. fr M, 40, 43, «.
RolttlI\'Critlf, lf. 15. 50, 40, g. 1
viliit mii ua wif. It. 41.
QWnNibn ai\'t taalwif, g IM, », 1.80.
llnllt\'Ub\'li \'tl-f. *ll ®i*,iajit\'tl. It 14.
rt\'ill lt:l. Oatali <t iipl QHill. 1 ti. f,. .„. » f-Cal\'l. tea t)l«b, It. l
Htttfbit mit ía\'S.
rQlat,"i*i nuneabltr.i miintnlVn ítlilttiattn, íi« lat wjcii ua4 Itt »i4lun| KI wjjwKI |4n|aiBitn, I e4a4t(l tt 1 , 10, 4t>,/0, » . "—T^f trjfUii.. ftaflit.. 3b«. u Cmli et.-ml. ti \' aa4 «rift It «0, 40, g I, I 50, J, l.\'O.
la\'tniliit ail amülanl gnl |ilt ; — - llttt lit uai ntH illauiKiatfttJlin rfai RaUdltii. |,| „„, fti,}, *aii,n, mi »,iUl(t íatttft Icairliiltltn ,íauHt «tutiltn. HU« mii «in . aalcilurj. |« lai .Ida »ll atillet nl«l g-nt tlfi«.<i.ft<n jiultig.ift (4 |> t>t.-\'tlln írt\'.) nattn faun I Ráunt
l\' »»4 taiaK »«t arrataii r. 140. i.w, i w.
B*- íi Utlt aa( Ibtt Cct»ib"«T, lat t.ttialiai . F llibrt lt»r ta (ütltblia; tl ifi dn lílr -■• 4ti|i«»ul. I 4tTi4l aaljilillti anb aUt Ptreta: TOil. ia ib* t «it ina|.lid4| (ilctiil ailai|gVt|, 1« 1 C:tJ<»en Itt IJjmt; f.g t !| I .s ft. ^Jíirrt, mii (ltQ üiíiii^ih, tt|t lJB(t|i|l,
p>tlir|4Ítt(M iblttt,\' mit\' aailtiiibtr 6i1bibii, \' Ir \'J, 40, fl. I, I ?0, 1.50, í. I
ríBl 8!t4 Itbt laattHII (infliwint Bn5 timallr oibi|m|ib, ftaltUldi, AltOMgta, Illa. tttl, SlBi|Mlall| iiat anlttt fitajtn, aüi mit llrttti, •- • >, :0. g. I, l.4o.
f-Ounit V trttbabn, üdtnlabotB anl e<bífll \' IB ft. 60, 40, g |, l.io.
rílt íbctcgtarb, dn unlttballrnKI 6tUI, i;e manttltflliít íbdottJtHrn n|tu|<i finn. I Cl. lannl ■■ IMiluBa fr. "an, 4\'.\'.
ei\'iil\' un> un.B[tuoli Cb\'t |tl< W 4<eifinatni| fara itltl liab |4ai0 |fi<tatB •inl iittdHn ttlitam. Vin Hifatal |flt iitin Qltai giub Ittaial rr. 4\', Ki, 40. Hilitt<»!|l Ir. 50. 40. tDrlIKi ali\'irl It 1. I 10.
i}ta.|. Bab Hnlaetllclil. |:br foni|4, ft. 10. lliaigr (dll-üigtlia tt. lo. 10, :o. ninlttlJttt .0-ttMVti tt. 40, n., II I M Cím a.l ti..\'v It >0. 4:1 0:1(1 fl ao. |l 1 Mt- l tr ritlal Btitjtr. Hint (on tl-li. Iiti VuM4i ■jIiüIIubi, MftiMab aul 1 öalil m I luttll. 1 íVtnitt nil Piirnnd. 1 faltJula 1 vliala, tlOtl latammin fl I.M, f*l. gi Ccitt g. í h>, 1 iO atf1 Rcitfttl >B(.t\'ielBlt. 1 eiui HÍJt4ia|lniii • tr - Oin il iBii, |it fraki flib l ®llif »Bfd\'ta»(r n|l Crl\'ttl tO ft
-"I" Jltur i}lli(i!tn.»Suigl mit ífftanllmBl, fda
flriBt Kbbit Itt. u|t(Oilttat, 1 «lilf inllld. jicj tr 15, 4S |teit 6.jlt is ft
f Xlt Ji<>iiigatttn||itil, kdtiltOtnbtbKn Hullt td Ifiata «rbtilili|<bt, Rti<btr. tttnn hjr baraal taa^l, lit ütnlaab lal 8n i 4<ur jt. 1 Ciliit
tar4 ai4lttbtabi ,-taabiT.ItMrali faaa aaa
Ittiali a ÍHI K|pJidlr g.it li \'■(itt |< I4|ll la ClaaH lg; cin
Der klelne Zauberer.
ti |l.ni Vtt1;nin Hit a«4 aia|i ®ttlll4i(lta aal bil «raaitabgt g.iBrilA fcaiHn ti, lai aat Irt 6tii(tt Hi(r Ha lit *n|4 tliaa I )M mriMiH\'t fana l-nfnlani niHb.\'nlra, rbntlura MtlalUlt iu atlanain, ■ . á^r*,. gp> emttaoi c.tjtbtn.
iri\'4\'a aa^i
Dil ,\'4uV t!al4t elír Ht aaartltH
batt L.MJI, I .l4 Itll4l nun (t4*
_ ■• • «, . !«"<• u»tlt»«\'t aullHalti laaa.
7a!4ti.|J«:i«ntB|; an |»»Had. bt« 1 Cliií It. 1.4)
flai<at tlita ta\'altti. 41 Ir. t«r iMiia.«it|ir. la l\'Ct btt, but li|t 14 M blatu, ia uileiia bb» triait
Wifaia lg il • 40 ft ilHtB, U!U|rc :, fl. .
®4l ttitlr.írtJim.aaili, laartnO Xir r ftUtl.l, j(i|i auf Ita. lütll aHt laaitt Ittr. 10 It. | r an!a 40 Ir
® I ít|lt-4l|aitt^U|4t, ai lg bll Jttul Dal •-laalal.41. »<i lana tl aaf-
gittii?»Sft. Ht ■mai, g. t.
*.Í*T,"\'? ,J. \',a v!\' 1,1 Bw>.«nnla ia«aatt Jl ft
|a ttralbtn, . .. T.rt tPaiHi-falit.i ildt ;toV.
falta lennrn 1a naia 4aaiiit ■ ríra, g I dia e<Hd\'|(ua, K: lg aHt Hl
liait? 10 ft. Xtt \'silbflmrtb bur4 Hn 10ft tVal I«r laibt ll ta».\' Mclb ia> jttit:
it\'tbli, fd.itl Brnlcttn, fo ft. Il< umirailillírt C4aut; aaa |tf l4at brl Htli rrt Ha Vub ilua u.ib tt i \'C4 •« (It«aa|, 15 Ir. Tv {"<!<«• I:i4lít. Cb r bdUnatg*
1:4\' acg\'.IA |B aa4 a 10 fr. Xit erubJi5(t, abtraii 1,1 5al fflrlb I
trtlrUia f 15 tt. -tit Stmrb\'i
w " HII4IJHBI a-b-ti «i|aÍ4t>, Il>t4 i«ir« «irg<l aa Raaa faaaa(4l «atl imanrl •tttH*.
UinrWtngt nnbtttt epitlipiottii unb •tftlUibafilfpitli. bit aOi nidji bfnannf wtrbin fómun. (Int }u bli(«n Vltiftn tiniig unb allfin ntif in btf jt|<ilijli» Kubitlaat iu babin. «f|i»blall«f. rotlAi l«t»r laittftffbttl >nb, ntibia gtalli bnlbnll.
_g»yrad^.flii;ar, A. Friedmann, tDIrn, jtalerjlmpr 30
SEIISATIORI
maciién nacíiNtehende prohat© Erii mlmigcn.
Kein Zimmerputser mehr.
Dia »aa«.talcbnalo Zlmm«rhodrn-OlauillU (all ftadt\'4«fi. •»<"?« ><a ScHl
---------- bta|4>a.
gini»lai|
Ein Slear der TVí\'aenaohnft.
Daa neua Alham l\'i Oa :rr-nllr. ttt 4rl Hl ®tfnui» Watt \'itHa tiblitt HuMai - iMT »oa tral laun b: iJí tas. tmal Bar il 1-ntBi .<R|:n.\'bM m bllburnHn Vt.\'ma tiial4|il, tg aűrln n Hi at\'ttl |lta Ifim t|t |: ba\'ta

t btl R
t«i|»f.bi«a
l IHH
ÍHtft
fiigi aa4l bia 3iaatrrattr tani talbi}.ll4,
b< bl\' P.».anan« tlRt \'tjt ItiHi l*. 1 eidl Bodan WIohabütala lc\'!i| . . g. 1.
Amoxikaniiohes Patent.
0*anDde. aobSne walaaa Skhna fana
■aa libái ra tti Wtbrai.4 brr aalintflgl 4ta niara tlititdll.i«aall4a\'>.-<ababgigii (fgiRiiab. traali yiiiRI>.fltl>4>. 1 eiarf »0 Ir.
I Gúlden 50 kr. ein Pampf-Apparat
iur Ttllnfirilou Hr fiMbllAin íufi. Datnibttd\'4 Hr BpllMar, flohnUn, Aam
ildilbtt. fi tag It H Klrbt* iljiagaab bdia4\'.fl ttitbra faan. 1 6iOi Itgtt 1 g. Uiai llla|4l ri\'iii\'tlllir.l.®jifua 50 It. (•tal|tab 11 r (da\'iliaiil.)
-,Zum Sohütso der Person
uab iut CIAtrbill btl (*i|tnlliuml ra iaitliil\'-4 Bíibittablj, nat gait imb.lbi. aaag.»a»i |u Nifrl flab bit atattt\'da
fttlra Lofauohoui.novolvar mit CI4it.
bt II.en m, blMlltrt ."mijuna ar.b <t|C|i«tn tla\'ta, ll \'thli, |» lat .un In tinit Klnllf Ír4l Ii4ttl c4\'fl<. ibl\'bra fann i ll It b l Non Jlaa Iilira col BJallin. I etii 1 Viiglntittg II lOOVitt.\'aca II l.~ I • » . fl 16 . . g. \'.50 I . II . P. ». . . fl. 4. -Taaehan-FlatoUn, |da laaaltirl, 1 6lil4 linUaht 1 1\'. rctr\'Olalt g » l".
Labanarottor itHr Todtaohllgar v a.a 11). X.tl\'l »oa iliftnai aratl-titrlt a itu. nini ig Int etlbfloiribiitliona Hl Hntd\' t.. dl Ml bifli tBa \'t ia laliblli, ra m.n Iut4 bit rttrm Hift tn tl i jrcfi i^iwall auUH i faun, u»b II bit ftaíca Hrart, ta| ilt JiHiaaa Ni 14 In Hl lafti Unta lann. I etűd b.ol .Olt
Elektro-galvaniaohe Ringé,
tlnt aidillgt, (lit |lh» Vttiifrlun
wabltbaiigr Crdutiinj Bia Hn t*4l\'a aitliii l\'4iR Qa antlltn (fl tl ligidtiat, tij Ht valiaailiral arblibilll |til.n briir I a ■ rll Itinlll |<n icitl . f|j4ln> *atl natl HtUSBita fatlftr Brilrl natHiflInarr. tlng) la libn 0):c|i aul Tt ai.lb an;t tn |i ai| Ht .Inligl fi t\' flrf.t« ma»Biill4f« Ttallrf. ml4tt ht a iltblbirt il\'lt.\'uni bat. 1\' ito iia uaí |u btllta aBi 0>ltl-. nh ima. b > «rrti . irlni. .HltlfPi, í.l\'w\'b Uia fol itt | a icr ."ti\'rini togil b:i< *o Ir. aab n tb lt|tll4tiltlil .titluaaaa |u tiajia imtlKlin.
Luftpölater,
|r latfib\'ia ágra Ktlalln, fo au4 ftr fl. mriitri*!"\' v\'i*t, Inb na> Hrlf »at4 It tt |i|ll, ter « -ur bi.t4 faft tiltuat aftbtn aan, all e « al J41i\'e-lgrt l« b\'t i»..t anü t . t"fll 4 < t.-tft i\'niuj lg rl. Ili aja bli(i fllflft la ltUflia Wl-m iigittHiajf
Ma|.bi famal ftaaillaai »■ u
Eine Wohlthat ^
tanít aa nHm Ciajtiai a«i|táM t t4 »ia frrH^RI Ift BtR rattit - Ita e>-,bd I1»-8laf4t, min faRB l.br ItiOi ra It4 |fb. oai —\'-«--■ ------ , t^/ fiat r» n || (lab,
€4lafi Hl VlilWI ff ialita. ai^ | . :r a Mifrlíci l. tiff, all wiitn tl a.R «alUtb(afl |afli<|rn wát»f, Ri»ili4 \'b«i
tiH «i\'ltt |BB| flur iiljilrr l.\'nain btn tDir\'b Itltr am l.inj (41 (fa I fciH.I CO It., \'tlag aaljiflaitil 10 ft.
Neueate chirurgiiche Erílndung!
KmllaohaBflbat-KlyatUr miit fii umit,
btl Uiafiti aab fln»a4 " " ------ \' \'
.... .. . ........ . , ..........— ll.....
aab Bimm! Mtftl Bi|glfr |i a.4 1 bari bit I n fll iHt ittili ím iii aal Xltlil Jngtua it f.bu
! 114*1411, Iranfl fnfraln I\'rrii ibil tii|UR| aa (J4 bal apinnal JilH_n,
tiait\'ia\'itiBin {iialr ftbíta.
Ein Intereasanter Federhaller.
■II Ct. fiai ftdiltt DialHlira III. I4t Orrt Suliul tli\'at I4\'t\'b. t>b.rt tia Pafltai. aai ai.-|f Ibat bu 4 tt-\'a Ht iiffMitgta I>li4auiit tlatn ntlftiailtr \' i« .i|,a-t tniab: mif-tt Iliin, tamil bil llfll i di : 4<a rilvail a tn. ■ar Ibrt\'a \'tlb.\'la :"4>ili<B iH< aal tt A\'t \'.ulill nl \'iti4 aaii. i,vi.t vilriii r-tbiflnlt
Bl4 HMaltnb Ht IH\', uab fTbldl lilr b-l\'f f\' - - "•\'•* Vi Baj.. tiRí.t i. ta f» flbtt aOr
, Hibtibaitti li a I Illata <i|inaft.btt, <
\'bar. Hl KlifttBliltn lg tn.ti. ta| ......
Rtilb Ml tbmb l4tiiH\'i riRR. t|ai ubf eiitu.i| ba\' gilttf\'a Mf í li.It llrbn tt ul tfa taaa, ta ft Irbi miai III tatliblta, bt\'-a Ití a rt lüt K.niBH.eiaal\'.viiaíl.lil, tdittl i.idái t*. K. 1 eiú-l Ifid g 1,1 Xu{iRb 9i4:ilti.i Ibtt.i bll|u 15 fr.
Havanna-Bouquet.
Ur I", ft lini li ft. di* tr, "imti4 llf HDIigi ílutrt la a In tlnf t4lf fat.-Bia lai V tal ^araa u.íl loatt rf»r ft I r.-itl,n, th\'t ja"l
btl itb nlitn la. f-t. íl":
MediKíiiiBohe Thooraeife,
jfnaani bit ®)b Htl-I\'f, otrtibjif unt fi4f«l Viliid |t la |t f í-ajl tan brli fluf illai r.lM in
(JiRntR. :luAn tt. í" i ÍI\'H n :nb 8nr4Mtnin af)jn:fnHB l "IJd fari t :,pit l »nj |i ft.
Kein Zahuflohinóix n^ehr.
OtHt .\'tahró i-fti, b ir4 Altim a rlrt Orlll\'nng liijfifjfn, Kitt1 In tbi\'i iij fut M l\'frill turi>
III a
it níft, l
. 1 If-
in ...in\'ii■ ram uBiiirimain ián i, . ii|tu,i n, biib \'.-jiii.s ib ;t:
a bli íaft bnaurtm, I MI 11 3 Hl 4 I ff, (tRÖ|ta; f r iíri Wa|, f.-
l.-jiHn Kiil. I .llatcn mii Aait|i\'ur| 10 tr.
| Jfraktinone Eri:ndung.
9 bli4 ig i\' ll-1R fa, ti\' 3In: a.-ulrir iu lliufti, >i(4t< .\'rtra b t HU »i). fl üt ] Itbif aHil f I b ilit il» H a.i9itt, all au4
fi Ijfil. Xwr* t-f..Itl am tiall 7\'f It\' fl\'afllt . fana irh aufrabiitfl ^ Ili br l 14.01 tt \'\'tr.lt niiua
Erapavniss.
- .\'.It |tbl c4b».
blllu-1 fl b bll n n lafltuiiltn I.00-mobil -BA>*Ula«U !•«• tairtlil 4. átirat iii a.i Vtlb, i)<|,<atnlt an jtil.
Ua J tr íttna» 1 aittlal tana -naa
rln| iIui\'rHr eiabl |l tVta. "it llct\'a Hifii VI ttd\'f:» Ifi tfiatl, lai I\' fibt In4l |B baaH • Ma l l uo (am tab 14 ti HaffiblR ,-ltlttaiai ir.ll fl i n . rircbnll4fR fljtlilfil bal £«»• U|. glifftfn.
I ici id la. al M Iiflfl H)l IH).
Perainohen Haarfkrbemittel,
»rtur4 aujraMHII4 |tautl ^iat m4 Bllifbfi b>aaa eítt Wi»at| trtiHa laaai tl nMll
IB,1H4 III ailíil 4t 0til4t eilbtlH acaUtfa. Ifír Hiti-fl uRb lg »\'B| unl4lbH4.» «4t1ia |inal •aadtang I fl.
Z&huperlenü
Hnflriili| Ifi tl. bli Hr HtnHr.|4l* la fbttt tatl gia 3aainb bat4 Hl .J«Hin (tolt «4aft-1 a tiltibts Tal intf.BnI bfgt Villttt tamtR i-.nt tlt trt.\'Hl i .Sasai ttl:». *d4t tra Halira
II .SiSurn Ír ail it rt4 f :., . al g« f4mtr|trl iltt fil(R< ft a.lin (liiit nitt C4aur (0 tr.
Pulver geRett Fusaaohweisa.
rii\'il frlflil|I llgigr €4itl|fi btt Oütf aab ttn lJbar4 rt)!U|lri iraajtubmta «cta4, tcnlriiin au4 tn Vtl4>bnaj. I e4>4lil. faaal ■axl laaa. «rau|iab gr 1 Wiiili.M tt.
Ma^on-Tropíen,
bitit M\'4l üt flai\'R\'atft (• llBtan|f. R«t. | |. lumriblíBB:lii«lTHt,*cbbtt«RtB, Kilirtb
í rtra aif(l|i. I .)i4>.a faa 1 R «yifua|\'a> It.
Einaige Hllfe*
lit ftin»gillt>H a\'ifi na tar» bit taillfitt UiamplaHtHlaiif laul Illír !4ti4U4t Uilil tani .tjiln ni.Ha. 4n €ltan|f fil4rt íil lifltl 8.1.50 1.
HerkuleB-Eraons.
II \'4 a li 1 \'Ifl;i III fial: liat ai«infíifl Ha (•ni: i"t\', if kle I |)aamat|d lu.brltHi URb
Sgaitiii, tltblaiti .fb t I4CI rn» na ttgta Ma At bafü lfaít. b t tt/HiliItt (tmtt il\' titb\'Rbtaia \'tmp.ia uab yítMa\'f\'il tfttn Jiia.il uni. 1 Oliíí 1 faaal Ram |un| 40 ft.
Pi aktiacb und biliig.
íom tUai-HiatifiR aHt fltrrolli tla ganMI |i!t . tatiti I HU barit la natl tin.ibn
9>arn:li t 3 ■ ff rr un tlif llafitl 4 mifttt WaH. I\'rlt 11 ab «f Inti fll, aBtl |ufamata in iír«r ÜVÍH Qailcu ligf blcl 11 ft. imlt aflun
ítfld 10 tr. - .
Noueste Zaubernadel-BUohae.
3nt nl II fia 1 » 4\'f. ^tfiiOt mit 50 Irinr.i fer-
tl ttüluai, f.\'l aiaa rtr iio.i 4lf Rattl na4 tljdiiniia |i<ta t 1I1 !.-.:.bi.m la!:ii fana. Ml nlib bab«t4 baí íiílua tttbllrt lab tal Cu«:r nfpt:. 1 »il4|: 41 tr.
Fliegen-Aether
flr Slaimtf, Iii4ra, Ca(>Ri 1 ta uinrbmtlríiab • • bi at (Ul\'l In gtlill <\'.1141
BB5 tOllfl bl Bt ■ , I 11)1 i;«f aul. I r,:a|it
IKái^ öor(liítnbt Itliftl flnb (ur bit í(ltfrtid|i|tt íWono:<$ r alnilg nad r.lleln in btt gtlttiiglfn Sifbtriagt |n fcabtn.
A. FRIEDIBAITO in W\'Effiíi "prntfrprngc tlr. 26.
Ilászedéstől mindenki óvatik!
A«on hagyseitnu hirdetmónyek I\\özt, melyek kUliinöaon órákra vonatkoamik, néntolyuk igen oziczomáaau óa azon számitással vannak kiállítva, hogy a vidékieket hálóba keriUdk. Saját érdekében óvakodjék "mindenki oly órák megvételétől, melyeknél az eladó róazéról kiclégitfl biztosíték nem nyujtathatik. A tóiéra megvolt órák tetszés azerint minden idóben akár viiMsavétetnok, akár becserél telnek, tni a jele a legszigorúbb becsUlotoaaégnok.
I AZ TJJKOR CBODAl I I
azon kitUnó órák, melyek kut évi biztoíjték.mellett adatnak el, kóvutkozó csekély ár<»n, ua^y íorgaloin ki\'iszkozléao végett; ez okon aenki no raulaazsza el az alkalmat, ily nélkülöz-hetlon Ufgy megaiertéaéro.
Minden óróórt jótáll^ vállaltatik, agy mint órásoknál.
Egy igen liíp b r
kUllltolt oagj, alakú p o rc a a I _ _ ..........
rt»jcrI faragván* nyal a dtaNWaanl. 6, 0. 7, 8 frt. 8 * I o u-4 r a broyibdl, Uve|l.oril«kkal » nllváuynynl K—2 frt 60 kr, nagyobbak 3 frt 20 kr.. \\ frl M); e^y legjobb «lerveiVtö" a ng ° ül a"a" óra tokbau a <breittfj»el 6 frt i jrfl aial.ályaolt avájcai iaebi5r/k i <*i jótilláii.xl, cainna fugUlványuyjil, éa nj-arany Uurxcaal 4 Irt &U kr. Miuden KobAuak vagy leretnuek distiul aaolgilinak a hírei bícil Ingaórák 8 napi jármfival, egy 30 hflvelyknyi holtad diliéi kiekríuyben; ilyen óra cink jármüvei 19 frt, litotnűvel frt.
"Angol zseb ó r a k
(egllnomabb Nfcltel- ^agy aaan.iloi (prlciiion) pifirol, ávi jótáiláaial pouloa járáauk/rt. K»ek a legbiatoaabb órák, melyek tddig kiálliltattak Egy hengorchronoitte_ler !) frl fK) kr.. ngyaiMi aranynyal odt*e 10 frt fiO kr., krialályilvíjKel 10 frl 50 kr., aranyoava ll frl keltóa borítókkal, aavonet 13 frt 50 kr • ttryanaa megara-nyoava 14 frt/W) kr.| am arikai J uplo i-.. rák, koliva mÜrol. eaekuek ara o/.elfill 40 frl voli; moal oaak IH frt. - H o r g o n j-6 r á k, diaaeien kiállítva, kriMályOvoggol l.\'i f,t 60 kr\' - Antol mí-4 rák, klllBnöian finom i fáradiágoi munkáju ÖligráiAn""\'. darai,ja Irt; K « m .. n l o t r, knlca uilkül 12 frt &0 kr., ugyauaa a logfinomabb minSiégl.en M frl, ugyauaa legújabb kelt5a krlaUlyOvegirol »«7i a gépeielet látni- Lhet, au^lkül, hogy aa óra folnyitlatiiík 10.\' rl.VJ kr., u^yanai, leglinomalib lioigony 13 írt 6n kr. — II ö I g y o r á k tinóin ói dinéi; dbja 12, 16, 18 frl. Kaakeu kivUl mlndon\'
óra emailoi caimlappal 1 frt 30 kr., ngyanaa finom email-porcaellánból 1 fn IX> kr.. ugyanaa ó r a tl t é a i e I 2 frt 80 kr, áb ronat 8 vei 20 krral drágább itlpen .1 r « Irt 80—3 frt tfO kr., ugyanaa igai. .liaaea kálliláil.xii ó r a U t ó a a el 3 Itf Un—-t irt 60 kr., ugyaiiaa fealelt alám lappal vagy a r a n y k e \'

ueveaell órák olcaóbb áron adatnak, mint máaliol,; egy jó iiabályaojt uiput
ánytfivel, aiebbon liordhaló a mely után mindeu inái óra igaiithátó, 26 kr.
Óralánczok talmiaranyból, legújabb, pompás mintákban.
melyi.ii a valódi aranyláticaok állal tetunilben aom a^orilialnak báltérbo, tnivel aaok mintában tokólétcien u^ánolva vaunak • aa aranynin mindig megmarad. 1 -db. rOvid lánca 70, "JO kr, 1 frt 20. 1 frt ÖO., 1 db. legÜuoinabb mű 1 frt 50 kr. 2. 2.60 ét 3 frt., ,1 db. hoaiaú nyaklánca, veloncaei, l frt »0 áé 2 frt., t db. honaú legfinomabb Alfl 2 frt 60 4i 8 frt 60., 1 db. valódi 13 latoa eaUll-láuca, taaben aranyoava 3 fii 50, 4 Irt., I db. valódi 13 latoa lioaaaú nyakláncig fil 50\' ti frl 60.
Uegiaebb niinUju cmlbnyek 50, ÖO kr., 1 frl, 1 frl 60. tmlények 13 laloa f-ailatböl t frl .r>0, 3 frt. Kgy 1-ojP óralilyelik G küllnfóle ókáru|árgybói GO kr.._
Mimi® egyedül kapható: MIMJlAM A, uj, nagy (lis/bazaijábau liécsbou Phiterstrasse 26,


IBMBnaMMma —\'-vrrr-
Dr. POPP J Q. o.: liír. udvari i„K„lv.,»
NÖVÉNYI FOG PORA;
A fogukat oh[ módon tisztítja, hogy n.vponkinti huszml jjlnin Altul ncme«nk"a közönségesen .oly alkalmatlan. fygkő jtávolittntik «l,.-l|unt:m a fogak zoiíWncza is fehérség ót tinóin ágiján mindig gyarapszik/ Eny\'skatulya ára I>1J kr. o. é. /)!•. l\'OJ\'l\',/. (i.\'cs. I:ir. udunri ftíijorvús
A.tx at ner ln sjsáj vizo.
A legbiztosabb szer a fogak éa ioghus épségboüi megtudása, ugy szilit^ »záj- ós fogbcttg.icgek gyögyilúsákoz, leg jobban újivnlvttu a \'raktárakat:
Kaphatók: S.tiíy-K i^í/in .- Ivlm .lü/.^íf gyógviuo., itoaenberk UpscnföM, Wclivti, •> í* K. süetiioffvr J\'. k«-r>\'>k>-\'lüaAÍi«u. — l\'ápán : lavhcpvn J., K.nítiicl* .i. i 1\'iWientr gy\'Sgjítsrc**, tMiiger >1. \\\\Vii> A; 3Sala-Kg®r*w|f;n: !«\'.U F., \'iyteytnistvrt. \'Kapr^nt-váií: \\Vnrjj gyógy-sifirfi. Vaipatloii : l\'altor gjú«}>/.0ié»r.. Hlliiiogo.t: l.lnriutr Kajtít. f<xom-■ thelycu: t\'lllicli Ferencit [{uiloif gytjgyniivr, Hauíi t\'irvidéki .Sx.-Gyi.r-rtri. Kibic K. C. Vesxurtlinboii: Moyr Tu*/kau, ugy Clnthartl Tivadar liaitiát:.—- Sx4ke«íeh>ti ráiuti ; I.vgmanu A. líraim J. gyógys*. I, rínybeo: ll.-isler gyó^ys*. Kalocsait :. Horváth. K. gyógysxt\'rÁx. Kn>. mó;cn : MiDiofer t5» Maehloid gyóg\'jyx. Vakiuu ; Flórian J. gyógy** irmendcns Horváth J.Homxenroiid gyógysx. Kaposvárott:.\'Kölnt J, \'t\'l. U"l\'t« á* •Selirüdo\'r\'gyógyít. Sncgs/.ár.l: Itralnny gyáfcWx myliádnn t Kratnoliii J. 8*ii:t>tvárotl illarwarth, .SaIMiÍioii g^ójrys*, -íján : Micliitd\'li .St iVlleriíeld fiai, Ugy lli<rzt>g Igiiá<-/.iiál. l\'i,cvitt /,»oltii\\y W. ín K. /.áeli,\'SipUkli\' g«/?y«x. á.lou; Za.luiiiiii v/.W -t Kím gyógy xa. To\'nábnn ; (iifl<rVy \'«yii\' \' «i\'>ld
\\
Wajdilr József
\'Marexalibat rárótt Lukács gyógvsx
ut-O/\'irií} ..ii : .Nfiiln^

mr Kii IUx Vilma
ezennel nyilvánosan kijoloutom.\'^ogy ón, mint boldogult Dr. Ui,x ■ A. özvegye Iá óv óta Cffffe*eifl/edUU kosziiöjo vagyuk a vá-lódi es IianiUitutlan J\'oMliadituv-lVtxxlünu/»•, ingrt -.yak ón magam isitorom ounek kéazilési tiíkát. .Midőn özönnel*joluntvm,! hogy nevezett Pompadour-Pászta mostantól k-lzdvo csak luká somon, fe, Lcopoldstndt, grosso Mohrengusso 14. l.Stiego,} Thilr t>2. v a I ód i m i n őség be u kapható, intők mindenkit j a indánál való vétel ollóit) jnimhugy jolonleg \'som i\'ó- sem pedig | .tiok rák túrt nőin tartok éa az e^útii raktárukat, o l ó fi. r d tt 11 h a ín í»i t íi s o k vógott\' megszUntottum. Vulódi Poiitputlour- .j Pnuztáui, csodapásztáuuk ia nbvozvo, hatását soliu som lojn el- ] hibáznirf\'ívfolUlmtilhatlao arezpasyta eredménye mindi n vára ; kozABoií túli, i egyedül biztos szer urczbörkUtóg, bör-a tkúk, i szeplők, májfoltok éa pörsunéiok gyor? éaiesulbutatlun eltlzóaéro. j A-VtíV\'ök unnyira biztositvák, hogy iiűni\'tapasztalt síkor oauté-1 ben, a pénz vissznádatik. K kitúuő pás/.táliúl 1 .tégely, ut:iHÍt \' ványnyiil együtt 1 Irt*. »>\') kr. o. é. -írf;— rj i,
Köszönet-Iratok nem nyilvánittainak. - Postai után-vóttel is küldetik.
(8t9iri8che Gasteini
| iíirílö idény kezdetéi veszi máj. I.
I st.ijerors/iigi gvó^yhiily; a déli v,i»pályán (Héesbol Triesztből tl óra) igenvrós b -gvi i ggul J{. 8II0, különösen
bnii\'ki.iiv n kiiij/vény, qsíiz idf;;baj> i»)ny.vedé«. fvongillés, ii-.-i t>:«j<>K, - véVkó i ingesiftkadály, xsont éá\' eniíkíyó-Ooteg-
l;»rili\'- .rvo.: !>,-. Folwarzny Károly t.u.ár nr.
Körnv. kezvu koHemeH kiránduló é» árnyékos sétuhe-lyokkol, bérkocsik- a lakásokkal van ollátva. •
Kelviiiigosiió értosilést ingyon s bériiiontve- küid.ü
RÖMER\'FŰRDÖI IGlZGUTiiSiC
AI*r\'-Sisjcii>r»/|iíi\'iMi.
SL Soiiiieiiiscliinise!
\'!9f
k<lnyvlviii<M-hivatalyl)an X.-Kani\'»ft4n megjeleli; vs mimh\'ii liiteUví könyvárusiutl kapható:
„Itajla loányok niulasstmk
í " m u l u 11 a t o k é 7, i k ö 11 y v.......
A. magyar hölgyök számara gyűjtötte
Wajdils József.
i\'i/cn ci\'zilaií 1. llal\'Mliiiil. s/.ip kiállítású (kó/"! 500 ltprft turjiíitü. írsiinis U\'iiiOiiy táblába kötött köuyvnek Ara. l frt. BO ltr
„Kebel hangok."
Uj évi. név és születésnapi felköszöntétek.
lru llomtAXN 11ÓU. K Cíixtx. kjálliln.íi ktfménv kitlúaft kltnyvtiok lírtl í frt.
Szt>séarlíűí lesz pxdtag.
; • \' Ára UÖ krajctiir.
„ 11 uílkprszolíPRat"
Ifiti Injirn tt>rj«<l" knl<)iVai taiik\'inyv áru Wl kr.
LE NORít A WD,
a hires ozigÁnyní Igazmondó vetőkártyája
í «*lncr.<\'li • káriy.ivíti imi^y.&r nlAirnxsl 6* sifiveggol. Ara íriy- Postai megrendelések azonnal teljesíttetnek. 1
Faütltea-Hiiupt-Depót von Somién- unci Reyenscliirmon.
«a vw
J Einzig in ihror Art in Európa g
^ iat dio gr0K»to, vlojíicil.^.aiingotvicliiicio uistu ^
Einzig in ihror Art in Európa
ist tlip grOioto, viojíi\'i! g.atiKguti-icliiiPte vistó
ikiüs. kon. lIoi-WiiscIieliiVHIfS
des E. FogI, in Wien, Nieaerlagen l)CMIuriuhil/V í)C fcOTh auplbtrai.se ZÜ,
P<«r\'ítiorftio Zinprncli mid .M«*s«ii-Vofknuf..lu. Scliirincn, d-n ich ; ♦ •Ihw vórigi\'íi .iaiiifi.Hattc, vtiMnlrfisto midi, nuf dioípli Artikol moin IHnjit. ; --— I .Viigoiuiii-rk *« ricilten.-il\'em xtifulso Wn ieb mi\' \'""\'i Vrkí«it Biddcnub-
\' riken in Yt rhiniluii(r |>(^rcteii, uin billige und gut« Stoffo *ú orlialtcnr »o : , ■tui\'h livnitúc icli din gaiuo Wintorsai»on íur vollkomineiwii tlorntollni.ií do\'r Wn.iro, wii\'dtircíi itlit groiío-, V\'.»rll)cür sowt,hl lm Arlioitnlolmo al< 1 aúob lm U<\'limatoVlal« omingi n hMn-. \'
Alii\' dioíns.Tliat«ai>lifln ífUiH^í\'*ii dóin |(omillát«,. <la«» dio Waaro, gegon da» Vor^hrc noMi schfiner. besser und bllllgcr >yiin V.rkanfr k.i»mint,. tnn%. lasun nii-b dalmr toii ittr kciner Conourrenz boirroi^ \'den •turcli dcu só gfrinc (Jcstollton Nuttiii in Ji-dom dio SlOgliolikoil ginom-
Dr. Fáykiss\'
szepisikdrjuUi növény-kivonata mell-lt tudöbeteijek tsdmdra
Á s ropó Pl kárpáti flitrának Ivgsxyr^atmasabUan kiítifkiízett s kitilii8l«j( alkalma*\' gyi\'.cyfdvoiuok nudvollítíl kíiíltott saer, mint ■kllilii\'l jiatáii\'iaak bnbiapnyult: köliügíí, rokviltiíg, a i>*áj-, garat- n li\'gíjisífrVok iiv,ákli.íilyáiiink Imvony. lutriitm bántalmal, görcsét ItUiiV*, líífi\'kodvni .rohamos köliügínek, nxllkrnellUaőg, olílaUserás, ítltill llörgiiiirut, UÍd<ivú« t\\ tilt|§KÜIaii«iík, orőfogyasttí « bÖ
iitni)3«^ oíicn. . i"
. Ilasmilt\' lintái<al birnak : a «cpe«i kárpáti nijv/iiiv-ology-tíiea a */«{io»i kárpáti navóiiy-eziikorkák (llonboiu) Dr, FAVKlSS\'-tSI. • Ára v;y jivog |il5vi!ny-\'kiVonatnak llaaznnUti utaaitással 71Í kr, • , , t \'omag tlit-áuak i . .
. ,t dubiK )iíivt\'iivc»ii KorknkRak „ „ •M kr.
Kzen Ky»i!yc?ik.k*k i»o»(««iuáfllliai;ik nwánál á kA«*aönél : py\'Hys/. rl.ir n „magyar koi\'oiiálioí" K/\'xniárl.im. — AnonkWfil knplmtók Hormllllór t» Iliid, Makón: Kienf.ld Spii»,
Temeíváro t : ^Uícnlu-rgor Jáztef, Jaromlr M. éa (lulriiii urak-- mii, KOSSkemétén .\' Karkm, N-S<t. Miklóson : Kari Ferdinánd tn B.-Gubán . Kcimou urnái. (778—6,V)
StaUt, Karntnerstrasse 27.
I K.\'ku dor IlinriiitUpforlgaaitii, THaopIstrasse | „tuin^Kfslicrsou JíukI
Ő weluiio durvít atren^tó .Solidil.1t .ind .tuf jodem .StlU\'k A aafo mit d Ziffcrn orsiobtlioboa l\'roii o« boí iliror .Ma»sonproductiou daliingo-0 \'"\'acht bal, daa aio dem Kxporto, Kngros- sowio Dotailverkmifo \'"**\'" Vir.oivIib.nroN .aiiaaoriirdi.vit
, oilr üotiuurroii
Frühjahrs-Scliirme.

n fi\'in\'.tom Soidonstoir, v
Uaraotic bivtot und nacli n llóalvllniigoii \'prompt *ti-
dor nnpr.oifiouilvu lianillur Kr.oiclibnroí, ^usaott.r.Kvil. ^
Ü íich llilligtfa- und\' il«itv«, untor v..ll«tn- "----.. ........... - 1
don á\'r<ivinxon au: briíllivlioi Vorlaug\' tt "\'Üllőt uud NiclitpasacíJdiM rutuur ............^
O Engl. Ohtií\'on• tlenideíi mit; lMmi-t>~l\'iiU\'rröckcnns l\'cr- ^
0 Odor olino llai!kr«gflii,ávb<liiór ale\'cáil udiii loiiiaiom Hin k-llarvliont y I.oíjicii (boi briuliivhor llealollung\'íll ll. l. iáit Stickorti-lviiiaftuou ,L q
® i»t dor ilalíiiiuiain; nii*ugnb«Jii)ilas:ó, C —6 ll- u
9 Stílek tl. I.o\'i, i\', il—o.irt\'. Dai; Jtanu iixtrilmjifc dc- II, r- ^
1 i\'lpgftiiUato uud l\'raktiaoboato. j/v»» Fitan$Oc/ív/i. tlus\'lJU.i ll. >, ^
Ü
l Stliok aus Btnir l „ grfi««to So
• -\'.Mt\'lttpf, init ndi-r ulnio (laruirung ll.
Grosso Sonnenschirme.
■t\'iwii^tl ougl. Kii ■. g^f\'.lttort
Scidui ttolf ir. allén niodvrnou\'
mg ll. tjt", i
• Jiar: hiii\'i/.-Leineii ■ lívrreu-l\' ö y/t\'/;i(/i/ivll;il.iiminiignnxngolivn;\'
r zuiir8rlinllii>ii ^ t anxugot\'Oii) üii a
V. 3, í, fi, il dio alíorbíaten. ia\'"il\'u"ur"\'u"f.
Hatókriiyen, nou^ntí r Fay.....\'A^Vi -.• , ,,, ©
... . , ... \' , ,, , , 1 l)i *d ItClnai- tase/ienta- iá per Uud ll. 3-4 tl. illaUuuifang , , „. ,..„,_.•„. tmd 2
anaugcucn.) ,uü ^.óo. il^i" i.ö,1. ®
HcrrcifCruratcn odor .Vr<- j ot/.i /.wirn-Halint \'i\'ihhcv 2
lonlAndm pur Síink ."ú kr., tl. 1, zu II.fi, T, " l"\'lt: din fi ......... Jf
a «• I ,Ser ll itten o.l. IhhutlUeher. g
llcri\'cii-I nte.rhonen itt 11. l,;pcr ,Dud nnrü.ö. ü, 7—U ll. m.f
1.60,ü, a.&O—3 il. Koiucluiitt, l\'rau-iUaniaat. ág
E&aiaibo, oder iiugarisvbf l\'nyon. i 1 helueii-TifiC/l-UitrilUttr ^ Woileuo (leHUUilhelts - .lu-S"\' " i\'l! HO[,e\'\',\'1 «
löi\'m-lio,odor nugarisvfui Faljon, i 1 l,eliteii-TI*eh-U<iru
• Wollono CeHUMlhelt* - .Iu-/"\' 0 1 »"\'■
• ekeím ii.a, a, I, aus fseldo ll. il, V,í° |»a"»«»\'lc« ^rvi.uícu) xu tl.
• gfpoljtc. od.r gi\'vvirkto t.uterho-\'" ií:4"U: "\'ji\'l
1°!. af-\'f"!0\'!"!\' \'"\'á\'l/wim Iingoblcicbt xu il. 7.50, ü.áo,
» tU\'.ÖO,
3 Se."r n,it Stúikcrolon xu ll. lu l3
- •!,:>, anaachallcrfoiiiatoLoi-i \\ íJOolligo breito Jtum
» "> n> iiml tl.itiallieuidt\'p mit »lickc-. Ulltu ai,il
\'lt Kpitxnu, i
£ Jiainai-Sailit- o.lcr ll liilir l •lo—I: Z hem<tnn mit laug\'íiiAf......\'-----•\' -- \' -
■ ,, „................................. •■■il/vn-UliiaaiiU^i.«
Jl d .>0, auch gcatiuki fl 7 —ti ll. vvascho odor U Dauioii Q /iMMírii/íowij.axuLcluoii.Pcr. 11,»\'"\'. «•
0 eail. o.iui llarclioni II. -J, ai<0~ 3 fl. "»ligo bolond
0 mit^iiékeroi. iljvliurauil suli. ~J
ff Damcn-Neyllgé iidor Narht• aiunúxi.Kiiiift scinm
I. ll\'ili»tUin linri\'lieut
^ cor&ct* a
• »• Ü-2W, a iu franci ü!,\'.\'i, mn\' Jtll nihil l(/<r od 9 ti.t mii SliitkorcI xiul. 3.M, 1} 4 II ; If\'thCU (.Uandgcap t (ilaUumtang aiuugoben.)\' ]*\'>•«. -K), lo, 00 Ü^ U,
5 Brlefliche Bostell\'jnjon
• í\'ii oilcr ro,in«Vhn.liino iinini C.i.n\' .T..II1.i..
® llrW. «« .drowl\'-n1

O
a
i-U\'^\'i....."\'.,.....
n gr\'Usto nort\' 1 „ mi íVitiil. I
FnrbtMi, jii nacli.tS 1 . divaolbou i;.;(illlrrt
Damen-Berflsteig-Schirme,
grosto SortoV mit don l«divn«n bobon SHU\'kvn. I StlU\'k au* Alpac.M-Si.iir . : • . v , . «|. .MH ■ 1 B „ roit-li Mamiit . . , tl. 2.10,
Höchste Eleg^nzü
Oas Efeotvollsto, Fcinite, was bis jetzt cr^eugt wurde, sind dio
> Frou-Frou-Schirme
nu« folustor Uoido.odór A|la». 1 Stllvk, roich goputit, flir\'a Frdlijntír . . 1 • " :1 ,;o-
I . „ groaao.sorto
1 „ mit iiioduriK\'in llvr^stvigílocko ;
-.,,„, Gisela-Schirme.
0aj ^cucstQ.uer Saiaon 1072.
Rchiimo au« doni Mnsi.\'ii SoidíiMiuir, roicb, go»i\'liinackroll und modorn
ndjustut, gapaarl mit liOcbstar IJlvgalu. ^
1 Sllfrk Fillhjahr-Svliirin . ........«... ,.«.. il. .\'I.íiO, -I —, t..>0
gri...\'\'r .k.iiui. ii»\'!iirin .... a. .. ..o, ....0, a.50
Damen-Seliatten-Seliinne. (Kn toutCas.)
1 .Sttlvk gioiio SttUc^iMigl. Woil-AtUít, liat v. U%u« >v. Hoj.l. n-.Vila» II. i..r\'" DoratlUo gcflltt.\'rt - . . . . •- 11 • \'•8"
„ aus dem ifnvortvllalliolicii cngl. Alpacca-Stoiro . . Jl. l.W D.frstdbo ^ofllllort . . . • . . II. SÍ.^O
, ám íoiimm (tílnwtcu Soidoii!|l>iir . . H- .4&0, «>.—, .».ot)
Schirme aus feinster roher Seitlo.
Stílek gr.iss ..liuc .linrtiiiiiiirf • \' • • • ■ , -mit roichor Oarnirilitg ......
6 Herren Schaiten-Schirme.
• j i Stílek ív in Woll-Atlaa . „......
5 \' n n . ROfiiltOIt\' . •■\'■">
.m«"b« «»«« S | ( i, aus éng!. Alpacca . • • ., . . Ilnltihuler • i 1 „ „ r geflltteii .
.t unit b,. 2 eiisolairim©
SZEM3AJBAN SZENVEDŐKRE
legnagyobb fontosságú a rendkívüli gyógyhatású következtében elórhetlon, több óv óta minden világrészben ösmereteasó lett szomvize a
hh\'t\'H nxc)H<>t\'vosi\\ak (0ö8—
Prof. Dr. GRAEFE-nek.
Már uzonk meggy égy ttiluk a különféle szotnbajokból, éa a > uu:^\'valuilá>ttól .
megmentettek, azon viz tuhát n logjobb hirnok örvend. lCuy üvegnek ára l tattör 1 frt.68 kr. o. ó.
Prof. Or. WAGNER
b o f v c s k o n (1 o z é s e
•\'l nap alatt mindeu hitt/i/eHÖ-klfolf/ímt, ugyszinto hőknél a fchérfotyftst; sőt iiz egészen idillieket is tnogyógyitja. Egy. itvognek áru használati utasítással ogyütt 1 tallér óa -
u (j_: 2.0 ez\'iisl gurus. Ii frt o. é.
ll. 6 -j 0.60 j Az összeg beküldése után szigorú titoktartás mollott kapható:
ILOIjZ .1. L;-m\'\'l liorlin, Friedrichstr. 74.
i li l^, 13,
silglichc Ili Újiuur ll.it i-iloiunou) ll. .
I tehén
ll. f).60, c.au;
II. -J.-jo II. i\'.40
ti. a.—
• : 1 Stílek gewQlinliclio S..rto, gros*
a uiivvrwlialli.dium ougl. Uoaihaaratoft\', Kluilidi dom Híiid.\'jistriff . • •. • . \'
a»:.i felnsior l.ynuar Svido . . fi.-
E. FOGL, Wien, k. k. Hüllicí\'eraiit, \\
Marialillfer8tra8se 25.

. 1..I0 Ili a II. 1.90
, ii.őo, a.ivi,
ll. 7,ft0, H.\'M. O.írtJ i
» feliialo Sórii! Si-iilciikiippvr\' ^ luin pliu ultra Svídeliatnir .CnflliSoher Ooppcl Stoffí, , *«olfürbiR . . ■ ■ • . II. V 60, JO.;,0,
C35" Mii Qr»*-Kmtfcr evhalten Multait.
JSSi
A
valódi
12-
•^Jaim KinkautV von jo 50 Ü. 0 S|. iiutisMldi
6 °
■r gratM: e í
t. I r i c tl in a ii n,
l.\'i ujabban 5 K«l*égo itlul ki ráiiíáiígnl kítUntv\'ri t. »« or*o»i kartól negvlisgalt, « slkc-roíni\'k ltlált Víiif.\'lokópi\'n kipr.ibált titkos sxer a patkányok. h.ui « mezei egerek, yakardok l-t svábok t.ljes ki<
irtásiirn, vei *.>kl«l.\'< mvg|>r<>liáltak hamisan ulánoxai » árulni, i hamlsittan njliiCíígbon
Nagy-Kan\'izsán ROSENFELD ADOLF ur
koroaVoilvs.\'livn, Festőn Svhtieidor\'O. Iiijiót-utcaai kereskedá-
st\'bon kapható. . Kgy nagy"biidoj?-J írt, kis bádog «0 kr. Kgyoa bád-.g iiiegr.;iidvló»t, ís ul4iiv6ttd mellett gyorsau («i-aittotlk.
Ugyan.itt kaphat, lyagok tyuks/em vll< Kivouat egy, twjwntá érktíjő huaonló dicaérő-lovelekböl: Miután a* "iit"! lit\'sM"" r». k. siabadaliuaxoli ati-anium, iiiir^c, patkány •\'•« < £ r. k pu«/iitá>á^.>ií oly iiathatáaau mfikftdeii, .<HÍv..»ki;ilji\'\'k ui \',r wigy .1. btitC kÜldoDi, melyek utáu jogyxa.ti majtani ft IPRil\'fliidiibh tie tf.)ft:«í
li«elnii, íobr. 1-én |WÍ2 . ,..\'■•■
INUOF MARTON,
673-*.lf" \' í ;t„ i M,.léú». ».aib«ol» m«IUlt."
czilrom keaáoi . gyvduii n, vgy. t«golx 5tl kr. .
fagyW-
| 18311-kl KoHJiscIid-sorsjesjck részletek nélkül.
... \' Hogy oson legnagyobb jálékn * elterjedt aorajegyek könnyen minden kor-WJ Uen megszerezhető legyon, és a kik a jegy árát so részletfizetésben oe egyszerre Ineg-Wi venni nem akarják, tcszllk a még csak bot húzást érő 1839 iki Uothschild-sorsje-gyekre (főnyeremény 300,QJX) írt" pengő, legkisebb nyeremény 500 pengő forint)
fi,as2adrészv6ttfSQH\'sí egyeli
kiállítását, a melylyel az ember ugyan azon saját jogát éli minden búzásra és különféle szerie számokat successive választhat. A betéti pénz effi/SXCT én mindenkorra csupán 10 frt, a melyért a szabályszerű kiállított iromány pontos serié és sorsszám ellátása melleit szolgáltatik ki, a kibuzott sorsjegy eladása esetében\' nyereségért kezeskedünk és kéizen is állunk, az eredeti réazvéuyjegyokot miodonkor 1 Irt külflnbség mellett a napi árkclelliez visszavásérolni és reá előleget nyújtani. Rövid idő toltével ezon jegyek bizonynyal a 4-szeres árkolelnek örvendnek, miután már is alig tarthatók vissza.
Egyes 1839 iki Roihsehil.í-sorsjegyekct adunk 22 havi részlet 10 forint fizetés mellett azon kötelezettséggel, hogy azokat, mint seriesorsjegy, a seriohuzás után 8 nappal 60 frt haszonnal visszaveszszük.
NUGAZINER és ST^RK,
(779—19.8) bm.k .Alliihí., 1\'fll M, Frinl -i-utcia 7. li.
Vidék! megrendeléseket utánvét mellett pentosan eszközlünk.
lAMT/i c., n
jj^. papir- teziuffárit feeeös&eilésft íjB^
Pesten, Deák Ferencz-utczr, 6 sz.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát iró- és irodai szerekből a logjutányosabb gyári ár mellett, u. m.:
Levél — Írtjai -- és csomagoló papir, boritél;3k minden ní«gyfág és minőségű, szalmapapir, boríték, irodába igen alkalmas; név, jellem és he!y8óg fekete nyomatával; 1000 db 6 frt. ügyvedeknek irodai papir, zöld-, chamois-, rózsa- és kék sziliekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költség-jegyzék, nagy kiválasztéka.
TeljcHeii felnzcreU asztali íróeszköz legflnoninMi ImilK-e- óh vasból 3-, Ü-, 10 . 15-, 30 Irt a lerínom.,hl.
Váltó- és okmánytárcza, magánneduesitö, dombornyom Ó-prÓS, levélmérleg.
Levélpapír és borítók a legújabb színes monogrammal 1 e s z á 11 i 1011 á r m e 11 e 11
Legnjabb névjegyek 100 darab 50 kr., 1 frt 20.; eght 2 frt 50 krig; valódi franctia brillantin papíron.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár melltitt.
Ajánlom jól rendezett raktóininat, mindennemű illntszeri\'Miöi. kölni vls (Eau do Cologno). pipere- óh kézi *z;ippn»l»ól, egyszersmind illatszerhez vnló feoakendezót. f
rövid idó alatt, a legpontosabban, utánvét
I
A bécsi bizományi-bank
váltóüzlete Bóoaben, KohlmarKt 4,
kilm\'silt
IGÉNY-.) E G Y E K E T
alant jegyzett sorsjegy-csoportokra, és ezen összoállitások már azon okból is a legelőnyösebbekhez számítandók, .mivel ogy ilyen igényjegy tulajdonosának azon lehetőség nyujtatik, valamennyi fő- és melléknycrovényekot egyedül nyerni, és azonkívül
30 franko aranyban és 10 frlol bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetnie . ,
a. csoportozat, (évcilkillt Ki IlUZás.)
ÍO frto* hitvl ri\'-Hilctvk. — Az utolsó részlet lefizetése utón minden
résztvevő kővetkező 4 sorsjegyet kap : •
I r»7o 18ö0-u,i I0O forintoH nllaiilHor-jegyct. |
főnyeremény 300,U00 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. írttal-vásároltatik vissza. 1 3u/o «\'*. török 400 frankos állaniHorsjt ny»-t,
főnyoreméiiy (>00,CKK», 300,000 frank aranyban. 1 berezeg Hrnttiiseliweigi 20 talléros sorsjegyet, főnyeremény 80,000 tallér minden lovoifás nélkül. 1 Innsbrucki (tyroli) *orsj gyet, főnyoremény 30,000 forint.
lí. csoportozat, (éveilkliu 13 liu/i.s.)
0 frtos hnvl részletek. --\'A* utolsó rósslet lellietese utíin minden
i-észtvevo következő 3 sorsj ■^et k«j»: I 3% es. (örök 4O0 frankos »il|niiisoi>jeWyot,
\'főnyeremény t>UO,UOO, 300,OüO frank.aranyban? 1 h\'rrczeg nrauns| hu\'e «i 20 Oillérorf sorsjojgyet, főnyoromény 8U,000 tallér mindon lovonás nélkül.
1 Ssaas-melnlngenl sor-jegyctr főnyeremény 45,OoO,\' I ;>,000 déln. ért.
Vidéki meirreiídelések pontonun <S» Httinpét mellett is te\'fetUetnek. »rneiu megrt,imtit»tK \'\'JJluM Jff/l/Xfkek «wN*>» hu*á, után tn>c
tntri/eií Lilidéinek.
Weissberger Zsigmond
gazdagon ellátott mindennemű
slremlélsels:
homokkő , márványai
gránitkőből
■ M.alllt rskUinl.
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja
■Szintúgy igen jó fajtájú malom-
kövek nála kaphatók. ^ f _ Elvállal képrátuázásokat stb. ®tfr Vidéki megrendeléseknél órczkoporSÓk s ugy halottías készleteknél, történjék az bár éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz azonnal szállíttatnak.
nsgyválasztékú
ÉRCZKOPORSÓ
raktárát lieÍRy«iừ*l e/ydlt. Ily érczkoporsók olcsóbbak a fakopdrsénál, pedig tartósabbak és díszesebbek a igen ajálhaiők mindazoknak, kjlfovéik végtisztesség tételénél szomorít kötoles-aégut teljesítenek.
! FOSTER W. ts TflRSfl 1
I Liiiconliól, Angliában, gazdasiigl gépgyárosok, *
tS, w
•» (7Ö4—8,7) ajánlják széntakarltó
k ■« ■
ffl
waí
mozdonyaikat,
S^l javított és Magyarország részére Célszerűen szerkesztett
|gö z cséplőgépei ke t,|
fí malmaikat, fa- vagy vas-állványon,
kukorlc/a-iiiorzsolóikat és ^
szecskavágóikat ^
$ Stb. Stb. I
t Iroda és míílicly: gyár-iilcM Pesten. |
M
Fiók-üzlet: KassAn, Erzaébettór 4 sz.
Keller Ignácz jS
Nagy-Kanizsán, «7i,«)—
Ajánlja gazdngon felszerelt urak-, hölgyek és gyormokek számára vnló topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron. •
Ugy szinte figyelmébe ajánlani" bálor vagyok a es. k. katonaság a t. közönségnek, hogy mcgrondelé8oket a legjobb bel- éa külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutáuyo-Babban számitóm.
Az én raktáromban vásároltakat kijuvi tásra elfogadom.
Empfiehlt sóin reich aasortirtos Láger ftllor Uattungen Ilorron-, Damou- und Kin-dor-Stillotten von bester Qualitltt und zu miiglichst billigon l\'reíaon.
íerner maciié ích das k. k. MilitUr und vorohrungswürdigcs Publikum aufinerksám, dass ich alle llestellungen vom bestén In- und AusliindorLcdor vorl\'ertigo und prompt und billigst bercchtic.
Auoh wird von inir gokauflo Waaro zu roparieren angonominou.
«
".b aa
a <«

Sámmtlichen Behörden, Institutsvorstánden, Gesellschaftsdirectionen,
. , sowio don Herron
iteclitsaiiwaltou, (Jutsbositeern, Bnuquiors,
UUtl BOUBtigtill
Industriollon, Priváton etc. etc.
cw otíipfíohlt dor gehoraam^t IJnterzöichueto aein von dom kön. ung. Wochaolgo- \'
CÖ rioht zu l\'oat und von jjler stlidtischon Hohördo k^noosai onír tes \'
1 n a t\'í t\'u t zur püuktlichon llofórdoruug von I
1 Bekaiiiitmacliuiigeii und lii&eraten ullcr Art !
^ in irgend boliobigo Zoitungen dor óa\'ferr.-ungarischon Monarchie, sowio des Auslan- !
dea. L)io Veryiolfil1,tigung dea Konzopies, obenso die Vereouilung, aowie Lioferuiíg (
der Doleg-Numinérn gescliioht tinoíiigoHlich;<^s werde.w nur.die (i^igimjI.Tnrifproiao |
der betreffondou Zeituug beroclmot. A f* s 01 i d anorkaunt gobo ich dom lnserenton j
den grösst uiöglichon Haualt; ;
jákob naschitz. j
Annoncen-Expeditions-Bui-eau für sámmtl. Zeitungen Pest, Josefspl. Nr. 12. i
Siimrotlicho Auftrligo Wordon am Tago dos Eintfellons aofofnjxatt aiiig^i\'űhrt. \\
Wajdits Jozse.f kiadó-, lap- ós,nyomdatulajdonos, gyorssajtouyoinásá Nagy-JCanizsáu.
NA(JV-KAM/aSA, 187\'!. api-IIIs %-«\'\'».
34-1K az^m.
Tizenegyedik évfolyam.
3
vr
Hird.léiek jutányoitn j
NVH.TTKIUIKN tnrftukint Hl krvrt v l.\'ttirk fH. ^
Heteiikiiit
Zala-Somogyi Közlöny
A lap szellemi ríszét \'illető kftxh-mónyok \'a sz\'i-rki-sztfein\'f,
anyagi rénzdt illftó koxletm-tmk puiiig a j| kiadóin./. bérmentve in. tézemldk:
NAUV.KANIZSA Wlaatlcihái.

(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- x csűtörlrtktfn, megjelenő vegyes tartalmú lap.

A magyar Iparosok.
i.
A7. ipar, a munka értelmessége és emelése első sorban az iparosoktól függ. Angol, l\'Yauczia, Némethon és Austria iparosai csak a tudomány tökélyesbitése állal emelék a/, ipart; mert mindenek előtt saját magukat oktatíatvár: ismereteik körét bövitve, azon meggyőződésre jutottak, miszerint az egészséges ipar csupán a tudomány alapján nyughat ik. iizeü meggyőződésből kiindulva, gyermekeiket észszorűen neveltetik, és az ipar segédeszközeinek természetébe mindig mélyebben behatva, az egész iparrend lendületet nyert. így pl. a kis Belgium két nemzedék alatt első rangii iparállammá emelkedett.
Nem tagadhatni ugyan, hogy az egészséges ipar sikeres felvirágoztatására még más fontos tényezők közreműködése is szükséges. Kell. hogy a földművelést és kereskedelmet emeljük, miután viruló ipar csakis e két tényező mellett állhat meg állandóan.
Cuvicr és ama jeles ncinzctgazdász Dr. l\'ngewitter, a kereskedelem- és ipartörténetét az emberiség művelődésének történetével azonosítják, egyszersiuintazt állítván, hogy iparral egybekötött kores-k ed elem a leghathatósb eszköz, mely a legtávolabb népeket összeköttetésbe hozhatja.
Azonban az iparszorgalmi törekvések előmozdítására kereskedelem és ipar nem elegendők. Magából értetődik, miként oly áílamban, hol fóldmivolést, ipart és kereskedelmet virágzásnak indítani szándékoznak, a törvényhozásnak oly törvények alkotásáról kell gondoskodnia, melyek a honpolgárok tulajdonát minden tekintetben biztosítják; továbbá a közlekedési eszközök a legnagyobb mérvben ki fejlesztendők, szóval oly állapot "teremtendő, mely az ipar fejlődését nemcsak neiu akadályozza, de az esetleges akadályokat lehető leggyorsabban elhárítani képes. Míi;denek fölött jó és észszerűen berendezett tanintézetekre fósuly fektetendő.
Ezt előrebocsátva, áttérünk hazai viszonyainkra. Általában nemcsak iparosaink, hanem az ország valamennyi lakosa órzi, hogy hazai iparunk nem igen akar előrehaladni, és jiogy az iparosok bizottsága Magyarország iparosaihoz intézett felhívásában igen helyesen mondja: . A szabad verseny ellenállhatatlan hatalmát mindegyikünk érzi és látja. Hogy tollát a In ;ii iparrend végkép tönkre no tétessék, szükséges, hogy versenyképességét gyorsan és erélyesen fejlosz87jlk.
Jí fölhívásban a hazai ipar lenditésö czéljábol felállított öt póni a követke-ó:
a) A közművelődés és az ipari szakismeret terjesztése;
b) Azon akadályok elhárítása, melyek a hazai ipar fejlődésére gátlólaghatnak;
c) Az államszükségletnek, nevezetesen a katonai fölszereléseknek, ugy országos vállalatoknak honi iparerók által leendő fedezése ;•
„ d) Biztosítása ama befolyásnak, melyet az iparosztály a hazai ipart illető orsz. intézetekre gyakorolni hivatva van;
e) hogy a honi műipar társítás általa nagy iparral való versenyzésio képessé tétessék.
A felhívás öt pontja igen helyesen foglalvák össze, és kétség kívül mindenikünk óhajtja azoknak életbeléptetését. Azonban nem minden óhajtandó eszme vihető egyszersmint keresztül is. A -nélkül tehát, hogy azcmlitcit pontok beható bírálásába vonatkoznánk --mert politikát űzni egyáltalán nincs szándé-kunkban, ■--■ bátorkodunk a következő számban szerény kérdéseket, tenni.
I\'OZNKR K. Ii.
Csurgói válrtHZÍó-korülct^
Deákpárt küldöttsége mult vasárnap, apr. 21-én délelőtt, jelent meg Nagy-Ka-i|izsán Hegedűs József ügyvéd urnái, őt a követjelöltség elfogadására Ünnepélyesen felkéreudó.
j 12 község volt képviselve a küldött-J ségben. melyből hogy Inkey .József és Sze-gedy Iliire urak, mint a párt részéről kiküldöttek, hiányoztak, azon körülmény j volt oka, mert Homogyjuogyc bizottmányi közgyűlése apr. 22-én tartatván KnpoSVá-I rott meg, a vasárnapi elóértekezletre ok-! vétlen inegjelenniök kellő, i Délelőtt 11 órakor Báthor Céza., al j elnök nr, a küldöttség élén megjelenvén, a | helyzethez inért, honpolgári érzelemtől át-| hatott beszéddel üdvözlé Hegedűs József J urat, mint kiben a csurgói választó-kerület Deákpárt tagjainak bizalma központodul s kinek honpolgári erénye, szép tehetsége, hazaszeretete és ügy buzgalma ismeretes lóvén, nenie<ak a kerület egyescinek, de az édes hazának érdekét híven képviselni, értté szóval, tettel, ész- és szívvel küzdeni is fog, bizalommal felkéré a képviselőjelölt -ség elfogadására, hangsúlyozván aleinök ur a l»7-iki 12-dik törvénycikket, s hazánk bölcse, Deák Ferencz, azon nagyigazságii nyilatkozatát, melyet az országos Deákpárt vezértiainak legközelebb mondott, egyetértés- és kitartásra intette a pá|t tagjait s hogy a haladást demokratikus alapra fektetve, hazánk jobblétét jgy előmozdítani honpolgári kötelességünk, mely általános érzelmet alelnök ur ujolug liangsiilynzvaii, zajos éljenzés közt üdvözlé a követjelöltet.
Hegedűs .József ur ismert szerénység-, de az érzelem tiszta gyöngyeivel az édes magyarnyelv vonzó, biztos kezelésével oly meggyőző szép előadást tartott, hogy a számos jelenvoltak többször zajos helyeslés- és éljenzéssel szakították félbe.
Érzékenyen mondá cl, mennyi édes emlék köti ót Csurgó vidékéhez, de egy-szersiuint lelkesitőleg hatott, hogy ez édes emlékek hű megőrzése mellett ismeri a kerület viszonyait, .szükségét és hiányait, Ígérvén, hogy ezeken segíteni, ezeket orvosolni nemcsak egyéni, de honpolgári kötő-, lessége is lesz. Élénken, meghulóhig jelezé hazánk állását, a küzdelmet, melyre utalva van, az egyetértést, mely létünk záloga, jö-
vőnk biztosítéka, a Deákpárt álláspontját, 1 szükségességét, inert ma többet észszel,* j mint erővel. A bizodalmat megköszönvén, a képviselőjelöltséget elfogadta f> miként a a pártértekézlet elintéző: Iljáros-Berény-bi\'ii, Surdon. Csurgón és Berzcuczén kimerítő program inját előfogja adui.
Jói eseji a jelen voltak arczán láthatni, hogy a bizalom bizalmat szült, s oly képviselője lesz Csurgó- s vidékének, kire büszkén tekinthet s bizalommal fordulhat hozzá mindenki. A hon^zerelem s helyismeret ragyogó tisztaságában tartott gyönyörű beszéde feledhetlen behatást tett s örömet, megelégedést tanúsító szivélyességgel szorítottuk kezet a .képviselőjelölttel s fogadá \' a küldöttség, hogy e zászló alá tömörülni fog.
iWyft\'los\'/táHl terv,
Aroijy K\'Otiti\'t vdroi tttwleia riitiri.
; (liU\'iglriiM •llogadást nyert « folyó hú iJO-áb tartotl
Unáciil4vahei|.j
? I. KMadö tanácsos. u) Gazdasági: Az utak v.Vlcr\'<k.ti*ziá|iJurtá*ii, járdák, csatornák ópi-térti?, tilcza s tér hefasiiasa, ezekre felügyelet, j.ivnslut a végr.ohajtás, e tekintetek boni állapo-. t.ikr.il a havi k ö/gyülést megelűző tanácsülés-j ben.-joliililásl tesz, gondoskodik az irodaszük-! ségletekről, ez iránit költség vetésről, i . b^tatisukai:
\' • A főjegyzővel teljesili a statistíkai összo-j állitások- ■ kimutatásokul, összeállítja az ipar-| kamrai adó alapjaul szolgáló lajstromot, vezeti | az ip.rosok lajstromát, i . cj \'Közigazgatási: , Teljesíti a városkorltázi ápolási költségek behajtására vonatkozo átiratukat és sürgetése-] kel teljesüli kitöltve » a polgármesterrel alá-| irva, adja át a jegyzői hivatalba expediálás ;, végett, a történt megkeresésekről az elintézett h valusz nélkül hagyott megkeresések számát j tudatja a. tanácsosai s turtozik a válaas nélkül hagyott megkereséseket egy hó leteltével sür-geitu az így befolyt kórházi pénzeket, táblát kímtilalás mellett a kórházi pénztárba botnu-latja, úrról, valamint a szegénység alapján alkalmilag visszatol ilundó összeg remélhető nagyságáról Jelentést tesz.
A beérkezett szegénységi bizouyitványok i alapján, évuegyedeukint utólag — de logfe-
TÁRCZA
11 o z z á.
Ki ne, kl ne ssoretne tégedet! Ha piros rdtaAa ajakail At ég urábox fSli.ilisjt, 8 tmelkadik vágyteljes kebeled?
Ki ne, kl ne sseretue legedet!
— Ha Igssin ssemed liC f/nye, Uagyog s»t<l tavasa elibe —
8ieml«v« bájos, ksrrsu termeted ?
Ki ne, ki ue sseretoe tégedet t
— Htoké ftlrtnd, jitsil bullám, Lengéit báj alakod nlán,
Mint gyenge íflssál a esorinely «!"». —
Ki ne, kl ne sserelas tógádét !
— Eillst hangod sengsetivel, 8sép lelked Tor«ffnyiv»l.
l\'nstu k-bienibe kültíl érzetet.
Ki ne, kl ue szeretne tégedet! HdzaatS nyíld virága ; De ugy, mint én, hidd mt|r lányka, Oly híven, forrdn, senki sem szeret.
itONKÁU JKNÖ.
A ndiuMii fúrstuliilnii kérdést\'.
tWonlsnf Weight 011 tho Wornao-questiou. |Jcles ■uomUtok a nll-kéidésr<>l.) London I.oiigmau et co. 1871.)
A kor nagy horderejft tárándalmi kérdó *\'\'i közt első lutlyen áll a nők emnneipátió-jának kérdése. A nőket kedvezőbb állásban ós bánásmódban az előhaladt oivilisátió részeaiti.
Nemzetek ós korszakok megítélésénél — mondja Klizd Cook — szokás a nők helyzetét is tekintetbe vonni, mint nyilvános bizonyságát annak, mily fokot ért el a civilizátió. A vad ós félvad egyaránt nevezetes azon gyalázatos visz-szaélésről, melylyol a nőnem viszonlagos gyöngeségét kizsákmányolja. Civilizátióval kérkedő országokban a nőknek csekély bevétele világos jele az alacsony ée erkölesteleu társadalmi állapotnak.
Ilogy a nők barbaroktól a rabszolgaságig lealacsonyittatnak onnan van, hogy maguk o barbarok nem képesek a [„féi li"-méltóságig fiil-vergődni, azaz annyira, hogy kormányozhatnának. (Aristötors Politics.)
A nők személyét védolmező eddigi lör-vóuyok épenségKol nőin mondhatók méltányosuknak ; halasztást netn tűrő élotkérdés, hogy meunyire t-s meddig lesz még szabad a férfiaknak a nőket megrontaul (corrupt.)
Mái\' hiiért ia legyenek a női bocsület sértői olloui ügyekben az ügyvéd, a bíró, a törvényszék mind fértiakból. Atok sillyával nehezedik az reánk, hogy csak .uraink" itóljonek. (Atlantic monthly ltoviow.)
Miudaz mit eddig a vallási ós polgári tör-vények legnagyobb részo a nőkre vonatkozót tartalmaz, a következőben foglalható röviden összo: .Olyan, mint az áruba bocsátott portéka, büntethető, mint rabszolga." (Miche el.)
Kgy férfitól olvált — Írja I,ord Lynd-httrst — hasonlít a kiátkozott hoz, semmiféle szer*óili\'-«i viszonyba ni-4ii bocsátkozhatok, és ha tenné is, nincs inódjrt. annak nirvénVes i-rót ad-n.i. A törvény tollát l.oráutsém véfli, sőt inkább
elnyomja őt. Hazátlan, gyámoltalan, reméuyto-len (honieless, helples, hopeless) és majdnem az összes magánjogoktól megfosztott. Minden igazságtalanságra, cselszövéuyre, ravaszságra és becsitlotóuok föláldozására hajlandó. Mindenképen megronthatóvá lesz, személye, jollomo irgalmatlanul rosz hirbo hozható; és mindezt tűrnie kell, mert nincsen támasza. Oda van vetve ellenségei kegyének. És méllányos-e ez?
Igazságos-e e\'zV Az igazságnak, a méltányosságnak vagy a közműveltségnek mily elveivel meuthotő, igazolható?
Teljesen át kell alakítani a törvényeket, hogy legyen a nőknek is joguk, igazuk. (l.ord Urougham.)
Az ujabbkori törvényhozásban magában álló példa, hogy a nőktől, csupán, mert azoknak születnek, minden képesség megtagadtassák. Nincs példa reá oz esetet kivéve, mégpedig az eipberiség felét érinti — hogy valaki születésének olói léi élességénél iogva magasi* társadalmi foglatosságokból ki legyeu zárva. Kzt sem törekvés, sem a körülmények változásai nem képesok megdönteni. (J. 8t. Mill.)
11a van a történelemben egy igaz.szó, az bizonyára, hogy a nő a földkerekség legnagyobb részén csak megalázott félnek, játék tárgy , rab-, háziuutoruakés teherviselőnek tekintetett.
Néhány szerencsés ós magas műveltségű társadalmi osztálynak kivételével, szigoraiul vévo személyes rabszolgaságban sinlődik.
Mégi nzon országokban is, hol a legjobb bánásban é» helyzetben részesülnek, saját érdekeiket legközelebbről érintő Kérd-si-kben nem kedveznek nekik a törvények. (Lord >Ta cnttlay.) \' \'
Mi a iiők iránt lovagiassággal kérkedünk, do az alsóbbrendű nőket ebben netn részesítjük. (F. \\V. Newmanu.)
Igaz, tiogy a lovagiasságnak, az előcó-kenyseguek uagy befolyása volt a nők helyzetének javulására, bár az csak gyámoltalanságuk elvéből folyt. Államügyek vezetésére, sőt saját érdekeik viseléséro mindenkor képteleneknek tartainak: foglalatosságaik azok voltak, melyekel a férfiak, mint magukhoz méltatlanokat megvetetlek ; gyámoltalaoságitknak hízelgéssel és érzelgős bálványozás nemével tömjéneznek a lóriink. (Social and Politiual Depeudauco uf womeii.J
Igaz továbbá az is, hogy a nők a társadalmi élotbeii bizonyos. megtiszteltetésekben részesülnek, sót annak bálványáui neveztet-" nok. I>s miféle bálványa? Miben áll tisztelete? Abban, hogy nyilvánosság előtt helyet csinit-lünk nekik; hogy a fertiak kötelességüknek ismerik magán körökben „figyelemmel" viseltetni irántok, hogy velők társalogunk és sommikben segély ökre vannak. Otthon elkényeztetnek, a házon ki vili meg csupa udvariassággal halmoslatnak el. l)o mindez csak külsőség, szinlegestég, mely arra szolgál, hogy félrevezessük : miszerint ne lássák mi illetné meg őket. (Iiidustrial and Social l\'osition <>f woiucn.)
Az igazságtalanság a nők iránt abban áll, hogy a lértíak maguknak tulajdoniiják, tniszo-ríut csak ók vannak hivatva és képesítve az oktatásnak, növelésnek, művészetnek stb. gyümölcseiben, előnyeiben részt venni. (K C. W\'iUtonholnn;,)
A nők niiudijikiiMi öu.^otartjUiikra lesznek szőritva, du a társaUaffirn a li^kisebb fárad -••i|»ot swni veszi magának hogy akár oktatás,
•lebb » következő negyed végéig ft tornmáa ki-mutatáit teljes folszoreléssel fölterjesztés végett ft tanácsnak bemutatja. > Idogen hatóságok o nomű megkereséseit végrehajtja, a honosság és szegénység megállapítása iránt a tanács olőtt véleményt ad, a behajtott összeget podig elnökileg rendeltetése helyére juttatja.
Előadó és véloményoző az ipari Ügyekben, felügyel a> ipartársulatokra, azok szabály-tata felett az Ugyéazszel egyetértve, véle-méhyez.
Véleményt ad az útlevél ügyben.
•Segédkezet nyújt a főjegyzőnek az ujon-ezozási munkálatoknál.
I. Killtanácsoa: \'
Kezelése alatt áll a* összes közmunka annak kivetése, behajtása, a befolyt ü«nr.eg<»k• ről minden félévben számol a mérnökkel egvtttt rendelkezik a városi közmunka mikénti felhasználása körül, fölügyel az ismétlő oktatás pontos foganatosítására, felügyel a* ipartórvé-nyeknok az ipartanonezokra vonatkozó rendcl-kezései szoros megtartására, az ismétlő oktatás állapotáról negyedévenkint részletes jelentést tesz.
Tartozik az ipariauonczok ismétlő oktatására szorosan felügyelni, az iparosokat ennek azigorú teljesítésére szorítani, s saját felelőssége \' mellett behajtani az e tekintetbeni hanyagságért, kiszabott törvény- és bírságot.
Az-ipartanonczokról rendes lajstromot visz, ebbe minden változást pontosan bejegyez s e tekintetbeni eredményt s tapasztalatait a tanncscsal közli.
Teljesíti a halálesoti felvételeket s ezeket kiadványozásra J^észeu juttatja -a jegyzői hivatalba
II. Kültaiiácsi>s:
Teljesíti azon össíi\'allitiiftl lavaszszal, yiely az «Ky»?a leriuultVi agak t-.Tilleti szétosztása k iiuuialasuiial szükségei, moly alapja .1/ Ő"Zi araiasi st.tlisliKui kimutatásnak.
A< U\'iomuakalatoKnal közreműködik.
F itigyel 1 mérnökkel a ko/.epUlet<-k jó-kaiban tanaiéira, ese eiikiut a (elmerült hia uyok l\'ilöl . Jel -utóit s javaslatot 111 tat be , lelj.-siti *t iu^oM«gok s szükségletek beszerző »éi a fogj iiu.usiuiu , nép- es poigari iskola re szere, felügyel a tanügyre; összeállítja, uy.d- s vaoturtja a tanköteles gyermekek leiszamai, ezek törvényszerűit! iekoiazlulasáról szigorúau gondoskodik, felelőssége mellűit szorítja a szülők- s gjámokat az iskoláztatásra, s mulasztás eseté bu 11 szigorúau behajtja a törvényes bírságokat.
A tanügy, tankötelesek száma — a hiányok-s bírságok fulól negyedévenkint jelentési lesz s működésében jogosítva van elnó ileg az iskolaszéktől .a szükséges adatok bekiván .sara.
Az állami és községi pótadó behajtásánál ténylegesen közreműködik.
A tiszti bútorok beszerzésénél a szállás-biztossal közreműködik.
Tanácsos és árvaszéki ülnök :
Telepedési, honossági s távozási engedély iránti kérvények plőadója s véleményezője.
Kezeli az összes s\'zugéuj;ügyot.
TANDÓRvFERENCZ,
fSjtgyxö.
Eredmény kimutatása
a .Magyarhonban élő zenemüvéntk ttgélyegy-le(e" javára rendezett ezllil lortjdtik f. 1872. iv april lö in, hatótdgi ellenőrzi* mellett, «nr-lott nyilvános, hutáidnak,
4 sor. 460. szám nyert toiletto-kargyer-tyatartót, 5 s. 79. az. czukorfogót, 5 s. 894. sz. női ékszert, 0 s. 481. sz. tizenkét párxyümöl-esős kós, villa tokban, 9 s. 700. Tiotz-fálo harmónium hangszer, 12 a. 378. sz. pár gyertyatartót, 12 s. 790 sz. gyümölcsös állványt, 13 s. 401 sz. só- ós papnkaUrtót, 14 s. 704. sz. fali feszület, 14 s. 234. sz. gyermek ovőeszköz tokban, 15 s. 729. sz. pár sótartót, 17 s. 321. sz. gyümölcsös állványt, 17 s. f>04 sz. zomán-czjs karperecz, 18 s. 650. sz. hallapát, IS a. 702. sz. tűtartó-Allványt, 18 s. 978. sz. ivópohár, 18 s. 528. sz. női ékszer, 20 s. 107. sz. sótartót, 21 s. 897. sz. gyermek evőeszköz tokban, \'21 s. 918. sz. ténta- s porzótartót, 21. a. f»\')X. sz. fekete kávés csésze, tálczával, 23. a. 330. sz. pár asztalkendő-tartót, 24. s. 484. az. léntatartó lálczávai, 24 s. 920. sz. hat db gyümölcsös kés tokban, 25 s. 715. sz. három pár gyümölcsös kés, villa tokban, 25s. 581. sz. só-és borstartó-állváuy, 25 a. 780. sz. kenyérkosár, 25 s. 313. sz. három pár gyümölcsös kés, villa tok\'oau, 25 s. 383. sz. pár kézi gyertyatartót, 20 s. 123. sz. gyümölcsös állványt, 27 s. 935. sz. kötókosárt, 28 s. 757. sz. betózöltes állványt, 28 s. 794. sz. gyermek ovőeszköz tokban, 29 s. 252. sz. pár sótartót, 211 s. 024. sz. pár asztalkendő tartó, 3() s. 781. sz. karpe-roczel, -31 s. 390 sz. három pár csemegekés, villa tokban, 31 s. 909. sz. ivópohárt, 32. s. •005. sz. hat pár gyümölcsös kés, villa tokban, 84 s. 300. sz. czukortartól födéllel, 34 s. 7«/4. sz. só es mustaral! vauyt 35 s. 71. sz. takarék- j-puiizszoleuczót, 30 s. 5b 1. sz. .virágtartót, 38 s. 312. sz. loileti-kurgyuriyatariot, 39 s. 580. sz. j wy ezukorszórót, 4 1. s. 299. sz. hat par gyü- I - \'.olcsos kes iuiti.au, 41 s. ö51. sz. varroeszköz tokbau, 4.\' s. 920 sz. ivopoliartj43. s. 072. sz. J kezi gyei tjaUriot, 4 J s. 24V. sz. kisebb surlog, , 47 s. 9t»ö. »z. .czuÁortartó, 4c) s. 290. sz. ugy Karperceiül, 4 > s. 0s9. sz egy varroeszKoz toaban, ül •>. 4j4. sz. egy so- es borsurtot, i»l s. iibu. az. egj BosciiUorler Hangverseny zongora,. Jl b. 4-iü. bz. egy kezi gy oriyaiartot, o2 s. l\'J\'J. sz. egy czukorautuiuóuyes állványt, 52 1 s. olU. sz. egy iro eszköz tokoan, 55 s. 731. sz. ogy gyufalartot, u7 s. 4u3. sz. egy ezukorfogot, 57 s. i>9sz. barom pár uvókes s villa tokbau, 59 s. 701. sz. egy darab sótartót, 01 s. 958. sz. czukoriartio, 01 s. i>0. sz. egy ezUst női ékszert, 02. s. 989. sz. hat darab cseiuegekes ós tokbau, 02 s. 4U4. az. egy fedeles serleg talpazattal, 02 s. 19. sz. szí var hamu-tartót, GJ s. y3. sz. ezu-korsUtoményes állványt, 04 s. 04J. sz. hárotn pár evőkes, villa lókban, 05 s. 201. sz. tizuu-két darab csemegekes lókban, üli s. 110. sz. ezukortarto, b7 s. 7i3. sz. uőiekszirl, 08 s. 908. tz. két darab sótartót, 71 e. 5. sz. szivar-hamu tartót, 73 s. 102. sz. sótartót, 74 s. 3t5. sz. három pár gyümölcsös kes, villa tokban, -75 a. 254. sz. női ékszer,- 75 s. 849. sz. három pár kés és villa tokban, 70s. 251. sz. ivópohár, 78 s. 813. sz. varrooszköz tokban, 78 s. 401. sz. huszonnégy szomélyre való teljes asztali készlet, 80 s. 715. sz. női toilette-készletet, 81 s. 783. azivarhamú-tartót, 82 s. 134. sz. három pár kés, villa tokban, 83 a. 82. sz. pecsenye-
vágó kés, villa tokban, 83 s. 524. tz. tortaáll- 1 ványt, 85 s. 598. sz. pénztárczát. 87 t. 920. az. burnót-szelenczét, 88 *. 248. sz. karpere-czet, 89 s. 182. sz. levélnyomót, 91 s. 802. sz. burpót-szoleuczét, 91 s. 417. sz. győrinek ovő-cszközi, 92 s. 447. sz. theaazürőt, 96 s. 943. az. pár asztalkendő-tartót, W a. 885. az. czukorfogót, 97 t. 105. sz. karpereczet, 98 a. 45. az. három pár evőkés és villa tokban, 99 a. 37. tz. caengotyű tálczával, 99 a. 935. az. karporoczet.
11 i r e k.
— Távirat. Főispán ur távollétében a zalamegyei gyűlést Csutor I. ftliapán ur nyitotta incg. A követválasztáti központi bizottságnak a jobbpárt által össze Állított névjegyzékét, a balpár* által össze állított névjegyzék ollonében
a gyűlés 110 szótöbbséggel elfogadtft ; balpárti | szavazó volt 52. Délután a központi választmány gyűlést tartott, molyboo az olnökök s a 1 választás vozefésével megbízott tagok válaaz-tattak meg. \'
— Ugyancsak táviratilag érteaült a nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank, hogy t\'sengery Antal elnök a május 5-ki közgyűlésen személyesen jelon lesz, hacsak egészségi állapota nem gátolja. Isten húzza körünkbe 1
~ Balettet. F. hó 22-én a fógymnasium mellett egy tűzfal ledűlt, s az ott dolgozó Mar-kotán novü munkást agyon zúzta.
— Sxántásrerseny. A lengyeltóti gazdasági kör inájus 14-én több rendbeli jutalommal egybekapcsolt szánlásversenyl rendez. Jelentkezések Ferenczy Sándor úrhoz Lellére, intézondők május 1 ig.
— DaráxH Miska, zala egerszegi ze-netársulata, Szombathelyen szándékozik letelepedni.
—Cuáfolat. A „Zala-Somogyi Közlöny" 31-ik számában megjelent ama vad ellenébon, hogy a Sz.-Fereucziek templomában állított uj orgona hangjai alul sokan ájiatosságukban zavartattak, baior vagyok azi a megjegyzést czá-lolatúl f/ozui: jóliuüel az uj orgoua hangjai változui szoktak az első években, a mini ez itt is all, de ez oly csekély hiba, melyen mint alapou, a felhozott panaszok nem nyugodhat-nuK és igy éu, ki ez orgoua kellemes hangjait majd unpouKiolszoruui\'se* vagyuk hallaoi, iijaz, a szép üBsztiaugzat engem is néha zavar, de hogyan? bal ugy, hogy a megkezdett áhítat toKszor magasabb fokara emel; merő rágalomnak declaráloiu azon vádat, bárkitől származott is, azt az igazság követeli, az illető készítő pécsi lakos, Angster József ur, jó nevének meg-meuieaéru. A templomban, ba az ember többször megy, olt meggyőződhetik az igazságról. N. 13.
— Mcy korán van. A régi időben, már t. 1. a tisztújítás elöli világcsodává váil a nagy-kanizsai utczák sepretése. tisztogatása, most azouban koraii megkezdődlek, igen, meg-keziltkltek az. uiczáK sepretése, pedig korán vau, meri a sár még chiuai nyelveu sem szemét; azért jóakarolag tigyolmezietjűk az urakat és úrhölgyüket, szíveskedjenek megmondani szakacsuejok, szobalányaik és egyéb ázol-gálóikuak, liogy\'hosszu uszályos ruhában még nincs itt az idő az ulczán sétálgatniok. Jót nevettünk egypár ily penona sáros uszályának láttára.
— Kaposvárott a somogymegyei nyilvános közkorház javára ezűslt sorsjátékot ren-
deznék. A. megállapított aoraolási tarv ártelmé-ben kihoftsáttatik 60,000 darab 50 kros sorsjegy. Minden eladott 10 aorsjegy után kap az olárusitó 1 ingyen aorijegyot. \'A nyeremények kizárólag ozüat- éa arany érték-tárgyak és fényűzési ozikkokből állanak. A nyeremények száma 243, érték* 9000 frt. E sorsolás apyagi tekintetbon igenolőnyöaa közönségre, a mony-nyiben a befolyó összeg egyharmada értékes nyereményok alakjában megint visszamegy a közönség birtokába. A huzáa napja 1872. évi julius 1-sője. A huzáa erodménye a lupokbau közöltetni fog a a választmány kötolezt magát a távolabb vidéken lakóknak az esetleges nye remény-tárgyakat posta utján megküldeni. .)<? gyok megrendelhetők Kaposvárott, Sziget h kórházi főorvosnál.
— Zala-egersxeyl r. I. irjn: Végre — lesz vasműnk, katonai laktanyánk óa —\' reál-gymuasiuuiuuk! Ez most népünk jelszava I S hogy ezek létesítése városunk komoly akarata is, bebizonyította azt e hó 20-án — délelőtt ugy mint délután — tartott népes küzgyülésou, melyen elvileg oiek mielőbbi eletboléptoléso ki is mondatott, határozati érvényre\' emeltetett. E három, népünk anyagi és szellemi érdekeinek olómozditására uzélzó tárgy már az ezelőtti évekbon, — bár ogyenkiut heves vitatárgyát képozé közgyülésdinitnck, hogy miért ejtettek el ekkor ezek, az a kroni\'ia titka mat\'adjon. Mig ezelőtt e három uirgy egyikének is életbeléptetése sok volt; most — mind a háromnak együttes felállítása kevésuek, csekélységnek látszik. Hiába, mégis igaz: hogy az idő kor-szellume megérlelve hoz uug mindent 1 .Nincs is kétségünk, hogy városunk e kézzelfogható szükségen, kerüljön bármily áldozatába hamarosan ue segítsen; mégis feltohajtok: .Add Uram, de mindjárt és mind a hármat I" A vasút es a katonai laktanya az illetékes közegektől ideküldendő vizsgáló bizottságok véleményezése- a reálgymuasium pedig a legközelebbi megyei gyűlés kedvező intézkedése- es áldozatkészségétől függ. A végeredményt annak idején sietve küldendőm meg. Meghajlok varosunk előroibrekvó szellome eiőtt, do — lokiutve ho-lyi körülményeiuk- s viszonyainkat, lokiutve a körülöltünk közel feuiiálló gyiunasium- ós
j reátintózeteKot, tekintve nOpűuk foglalkozását stb. stb.... kérdezni bátorkodom : nem leuue^o czelirányosabb helyben az allain segítsége meh leti egy, az életbe képzeit egyéneket bocsáiu polgári iskolát, melyre most oly igen kedvező kilatasuuk van, felallitaui? Alkalmilag uiug-írom, hogy « hó 22-éa dühöngő szélvesz közepett a csupa zsuppos házakból álló Czigány-utózábaA éjfél utau tüz ülölt ki, mely 7 hytai s több szegéuy csaladot lelt semmivé; gyors és ügyes utannézéa-, intézkedésnek köszönhetni, hogy városunk az ekkor dühöngő szélvész mollett a tüz martalekaul nem esett. — Mint keletkezett a tűz ; arról még bizonyost nem tudhatni 1\'
— Említve volt 0 lap f. évi programtu-jában, miszerint Wajdits József, előbbi felelős szerkesztő, loljoseu visszalépett e lap miodeu szellemi vezetésetői, hogy könyvkereskedői üzlete a köny vnyomdája 11 agyoubitósára fordítsa gondját, igy es érdemben apr. 23-án külföldre utazott, novezetesen az európai könyvárusak nagygyűlésére Lipcsébe, onnan Frank furtot, Hamburgot, Berlint stb. meglátogatja. Élményeiről közleményt igért.
akár fízetéaea hivatalok megnyitása által őkot arra képesítse. (B. K. l\'arkea.) \\
Ott látjuk, hogy a szegényebb osztályokból való leányokat a nyomor ós iuség az erkölcstelenség örvényébe sodorja; ugyanezt eredményezi a független oazlálybftn az unalom) az elszigetel tségbői származó szellemhiány ós a kényszerűségből kötött szerencsétlen házasság. (Madame Gatti di Gamond.)
A törvények, a szokások, a növelés csak házasság által adnak a nőnek társadalmi állást. Mint hajadon, magában álló, függő és folytonos megaláxáaoknak kitett. Es noha a társadalom a nőnok a házasságot jelöli ki kizárólagos hivatásának — éa ez egyedüli czélra nevelteti — mégis est sem kötheti saját akarata, tetszése szerint. (M. Gatti di Gamond.)
A nőnöm haladást, mutat azon kortól fogva, faidőQ még minden nő rabszolgának tekintetett és a házasság bizonyos értelemben mindon nőuok biztosítva volt, a mennyiben t.
i. a férti hatalmának teljoaon alá volt VetvQ. Ismétlom, ezen időtől fogva ha|ad a nő függetlensége felé, midőn is a férfinak uoiii többé alá-, haaem mellérendeltjo lesz. (Thcodore l\'artor.)
Mit értsünk a nő erkölcsi/emaiicipatióju alatt 7 ■
Független helyzetet\' melyben szabadon követheti hajlamait éa tehetségeit a nélkül, hogy rajtuk erőszakot tegyen. (M. Gatti t|í Gamond.)
Kinok alkalma vau a munkás osztálylyal közelebb érintkezésbe jönni, okvetlen meg fog ütközni azon, hogy keresetük nagyobb-részét magukra költik. Oly ember, kinek otthon feloj sego éa egy rakás gyoroko van, azt hiszi, hogy. nagylelkűen, nomoMD éa nem önösen cseleke-
dett, midőn keresetének felét az asszonynak > adja, másik felél podig egészen magára fecsérli. I Do vannak még ezeknél is gonoszabbak. Olyauok, kik azt taitják, hogy.nekik összes keresményükhöz is egészben elvitázhatlan jo-; guk van, s hogy a nőnék kötelessége a házlar-I lásról gondookodni. ^E. Spender.)
A durva, iszákos férj ellen, ki gyilkos-! sággal fe.nyegoltidzik, nyújt védelmet a törvény; do a tisztán önös - és érzékiségének élő férj el-lon, ki a bornak engedi át magát és ártalmatlan, — a mennyiben az erőszaktól való tartózkodás ártalmatlanságnak nevezhető — nincs védelem.. ,
A nőnek tovább kell folytatnia vele a közös életet, látnia kéli, mint pazarolja énjéro — még pedig saját vesztére — azon pénzt, mely minden erkölcsi és társadalmi jogoknál fogva őt illetné meg, mint a család természetes gondnokát ? (E. Spender.)\'
Igaz, itt-ott lehet látni ittaajaőt is; de az már magában véve borzasztó látvány. Száz közül kilepezvonkilencz esetben a férj az, ki boros mámorral térvén haza bántalmazza a gyermekeket. Á nő azt ritkán teszi. (C. H. Spuriéra.) &
Ha tekintjük, mily tiA^y azon emberek száma, kik talán csak kevéssel állnak az.állatok fölött, de azért as egyházi törvények a házasságtól el nem tiltják : átláthatjuk, hogy ezeu intézmény nyel való visszaélés mily ijetlztő alakban tünteti fól az emberi nyomorúságot. (J. St. Mill.)
Ha ily vadszenvedély fl emberek nem zsarnokoskodnának a nők i\'ólott, kiköt a törvények mindoubofc tflrósrM boriinak, a társa-
dalom már paradicsomi helyzetbo juthatott volna. (J. St. Mill.)
Ha azt akarjuk, hogy a jövő nemzedék nemesb legyen, hogy a büu annyira no uralkodjék, hogy a vallás nagyobb hatással birjon, a gonoszság kiirtassák, az erény tiszteltessék: a nőre kell votni ögyolmünkot. (Lord Kuasel.)
Mert a nő Ugye egyszersmind a férfié is. (Tehftiaon.)
Az örök igazságnak törvénye: hogy a térti nem alacsonyíthatja le a nőt a nélkül, hogy ő maga is lo no alacsonyodjék, máarészt meg nom emelheti, hogy ő is ve.e ne emelkednék. (Aimé Martiu.)
N A láucznak, melynek egyik végét a férj neje nyaka köré vot, másik vége a maga uyaka közé fonódik. (Eliza L\'ook.)
Elérkezett as idő, midőn, ha a nők a férfiakkal szellemilog egy színvonalra nem emeltetnek, ezek fognak azok szellemi színvonalára alásülyedui. (J. St. Mill.)
Mindazon hibák, melyeket ft nőknek szemere szoktok vetni, a társadalom és balul fölfogott nevelésük szüleményei. (Lettres de Grimm.) ^^
Zárszavaim a nőkhöz: legyetek komolyak, legyetek gondolkozók, ne vesztegessétek az időt, tétlen életet no éljetek. Fontoljátok meg, mennyi a bűn, m-nnyi.a szenvedés e világon. Gondoljatok szomorkodó nővéreitekre, eltévedt testvéreitekre. (<tt|iza Cook.)
Es ti boldog asszonykák omlékezzetek meg, mily nagy a boldogtoluok száma. Nyájas és igazságos férjeitek mJPitt emlékezzetek meg, hogy ozor meg ezer nő van, kinek férje önös és gonosz. Világi javaitok közt gondoljatok a arogény leányok és amöiiyok ezreire,
kik alig képesek maguknak fáradságos mun-kájokkal a mindonnapi kenyeret megszerezni. (Manchester Womeu\'s Suffrage Journal.)
__M. P.
A veszélyes szomszédság.
— Uhland. —\'
Ritkán járok kl sxnbámból, Mégsem kásxtll a nifivein; Felnyitom bár a könyveket, De nem dolgosom hiven:
Mert a -ssomsxád fuvolája Figyelmemre igányt tesi, Es most — át kell kacsintgatnom Sxomsxádotn ssáp nejáhex.
__y.
IRODALOM.
— Megjelent a boküldetott hozzánk Lauffer Vilmos, posti könyvárus ós buzgó irdalmi váJlalkpzóuk kiadásából: a) ,A tteretet áldozata* regény, irta Daah grőfnő, fordította Ozoray Árpád, a csinos kiállítású s 100 lapra terjedő regény ára 1 frt. b) wJ\'driii titkok" irta Sue Jenő, fordítják többen. Ára 80 kr. E nagy érdekű regény füzetekbon is megrendelhető 25 krajczárjával, s előfizethetni Lauffer Vilmos kiadónál, Pest, Ujvilágutcza 19. sz. c) „Nyilatkozat" Szarvas város választóihoz intézi B. Podmaniczky Frigyoa, Szarvas város képviselője. Áqa 40 kr. /
— Aiuner Lajos kiadásában mogjolont ós beküldetett hozzánk ; a) „A magyar népdalról\' irta Aigiyjr Lajos, ára 00 kr. b) mLeh«l « reformpárt második kiadát. Mindkettőhoz hoagá uóluuk, ai előbbihei tüzetesebben.
— KrH^helUuü, M &-óí*kofr. műkedvelők által a keszthelyi nagyvendéglő termében -hangverseny roudoztotik Káró hütviis Józsefnek Pesten állítandó omlékszohra javára, uielyro a t. közönség ezennel tisíUlot-tol incghivatik. Műsor: 1. „Dalra magyar\' Krkel Sándortól, énokli a kesztholyi dalurda. 2. l\'reghiora di Mosó Cramertől, zongorán elő adja Király Vilma k. a. „Uucsti" báró Eötvös Józseftől, szavalja Wolf Ilka k. a. 4. Magyar népdalok, cziiubttlmon előadja Trsztyán-szky L. ur. 5. „Kagyogó szem, te szép csillag\' Kichárutól, énekli Ivayser Irén k. a. Ii. Capriccio brillant, MeudulsHoliu-llartholdytól, zongorán előadjuk Heck liermina k. a. és Kelko Tivadar ur. í. „ Végszó egy barátoinboz" és „Első szerelmem" l\'otólitól, szavalja llácz Vilmos ur. ». Eszméuy, Eötvös emlékére, Trsztyánszky Lajostól,. zongorán előadja a szerző. 0. Olasz niatrózdul, éneklik Vasz,iicsin iiólu cs Aurnha-mer Istvun Uruk. 10. „Köpülj fecském ablakára" Keményi Kdétől, zongorán előadja Heck Hermina k. a. 11. „Lulla ltukh", lloü\'maun-tól, hegedűn és zongorán előadják Vajda Miklós és llunuel Károly urak. 12. Kákoe.zy Induló, énekli a keszthelyi dulárda. Jegyek előre válthutok Wulzer Károly ur kereskedésében, vagy este a pénztárnál. Számozott holyek ára
1 frt. Holépti dij t>0 kr. Folültizotésck köszönettel fogadtatnak. — A kegyeletnek, mely-lyel nemzetünk báró Eötvös Jo\'biof iránt viseltetik, egy i\'osteu állítandó einlékszobor által leend kitejezés adva. A dicsőült férfiunk a nemzet, tudwmány és a művelődés Ugye szolgálatában szerzett érdemei miudeu mugusztalásuál bővebben indokolják a nevezett czél jogosultságát, mely czél meleg pártfogására a t. közönséget egész tisztelettel telkén a reudozőség.
— lt\'<!{/fl«)\'-léJo bünperbon a nagy-kanizsai kir. túrveuyszék előtt a iérj ujabo vallomása folytán bebizooyult az általa eszközolt fzántszándékoseinberöles, igy a tiú szabadláora helyeztetett-, u kir. állumugyész a férjre 10 évi súlyos börtönt, a iiúrn 1 hónapi fogságot kért; következik a védőügyvédek védOeszéde s az ítélet ez után mwmtaiik ki.
— Tancx vigalom. A nagy kanizsai munkások f. ovi május 4 én az ujonan nyitott komlókért termében zártkörű tuiiczvigalmat tart. Belépti dij: csuladjegy 1 frt, inugaujegy iH) kr.Előre vaiibuioti iveiier és Louer urakual.
— SkublicHJenujegyűt vallotta bajos •Spellettch i\'auia kwusazoiiy nyal, kinek atyja, liodeg, u szao.uUugtiaiczoiui nagy érueuiokot szerzett. Időso leánya Kovács Kalmau ministeri tanaesos neje, egyetleu tiu pedig AiuorikáOan gazdálkodik azou lóidon, melyet atyja meue-kuli korábau szerzett. Zuiatuugye hóigykoszo-ruju isiuet egy uemes honluúuyuyul ekesebb lesz.Fellegtoluuboldogiugkisérjoszeut frigyüket!
— Tiszt njitus kis-Kanizsán f. he 21-éa teljes reudüel ment végbe; a bizalomnak szép jele volt, hogy mindauuyian a legnagyobb lelkesedéssel egj li.niguUg újra inegválasztattak, kivéve a kozg^uuioi, ki helyett a tiszta jelleme, — hu.\'4tszereii^j — s polgjtri értelmes-sége folytán kozbicai^Rocn ailo Varga István, Vuiusztaloll meg.
— A magyar földrajzi társulat megalakítana erue^eóeu I. lio lo-au lluufalvy János elnöklete alatt ujuoüuu értukezlet tartatott, melyen Kvrecz Aulai tunár bejelenté, miszerint a reudcs lugsagra eddig 2UO aláírás érkezett bo s hogy dr. Arousloiu Jozset a társulat alupito tagja leend. Ezen jelentést a jolenvoltuk örvendetes tudomásul vették s miután igy a társulat mcgulultulása lehetővé lett, közniegcgyezénao! haturo/.iuiott, miszerint az alakuló közgj ülés f. ó. május hó 12-én d. o. 10 órakor tog az ukudeiuia palotájában megtartatni, melyre uz ulairók valum,ennyieu hi-vaulos^iílT. Ezen időig utgoági nyilatkozatok l\'esten ikalap-utcza ii.) a „Természet" szór-k esz tőjénél fogadtatuuk el.
— Vándor cxigány, vándor czigáuy I meddig lesz u neved zsivány? Említettük, begy Nemes-Apátiban Németh Ferencz istállójából 4 ló ellopatott, a károsultnak vissza adattak már, mert Szuut-Gothárdon a vándor czi-gányok birtokábun megtaláltattak.
— Üxlnváltoxás. F. György zala-eger-szegi szolgának inegtetszott haragudni azért, bogy L. Közi szakacsué kis adagban találta kiadni husrészletét, n Bértvo értett szolga ur (bocsánat, de ma már majd ott vagyunk, hogy a szolgát kell urazni!) boront a konyhába • rövid szóváltás után u szakácsné domború karját késével megszúrta, no de a tűzről pattant szakácsné sem maradt adós, haragra lobbanva fogyvor után kapkodott s ezt lőző kanalában töllolte, melyét forró eledellel tölt bögrébe lenékig meritott, egész tartalmát bántalinazójának urezához zuditá; az igy lo-forrázott szolgának arcza ogy pillauatra ugyan fekete szint öltött, de már a másik perozbou vérvörösre változott át. S igy lázongo ellenó> nemcsak legyőzto, de le is főzte.
— Agyón verettek, l\'aitli Józsof ó-hídi lakos saját házában Német Lajos, Horvát Lőrinci, Marton Foroncz, Gyarmati Antal és Kovács Antal ottani lakosok által agyonvere-luttj — Vági József kis-vásárholyi lakos saját Ferijében Czuktor Vendel által agyon Ültetőit. A lettesek elfogva vaunak.
—v-A% rrífd-Cflányl tűzvészben lö j lakná*., melléképületekkel s ezekben Ü szarvasmarha s 4 sertés lett a lángok martalékává s mint előbbi számunkban irtuk, ogy & éves kis leány moiilhotlonUl a szobában égett el. A tűz oka ismeretlen.
— Csurgói választókerület legújabb népdala, „már én többet.\'már én többet\' . . • nótájára: V\\
Honszeretet —
llonsieretet n magyarnak erényi-,
Jol.lira mugyun —
Jobbra menyen\' aioiak Igás ösvénye.
Jobb kesével .Jobban haicxol a magyar,
Jobb oldalon jár a*, a ki jól akar.
IU-geilil» l.-«x —
1l.Kt-.llls less a kflvMlliik igazán,
A ki ésxwel <egit rajiunk « basán.
IU\'geiltl« bal kerülo\'.Unk kflveto, »
Éltesse üt a magyarok Istene!
It. Mi kos Ktle nagy-atádi birtokáu egy 170—180 lóra való istállói s ogy oscadron számára kaszárnyai építtet saját költségén, át is adja használatul. \'A honvédelem nokünk magyaroknak cletkésdéeíiiik s ki uhhez áldozat-készséggel,ónkóules ujuiilattal járul,a honpolgár legszebb erényéllek áldozik,.mert nem szó de teltei íegit u hazán! A iietnVs báró logadja tőlünk a közvolotyeny elismeresél!
— Uytnen. Junius hármus uuue-pély lesz a kies liolhásou, iiátnor Géza urnái, de nem mondjuk el mind u hármat, csak keltőt. A fopiirt napon lesz Caányj Melanie menyegzője csehországi tekintélyes üirtolcos es több gyár tulajdonosa Kérdik úrral, ugyanakkor s ugyau ott tartja u vőlegény tivéro a kellomdús Háthor Viktória urhölgygyel eljegyzési ünnepélyéi. Mindkét részro aidasl, boldogságot kivauuuk s igazat adunk a költőnek: „a szivviszonyok menyben költetnek l" Ki hitte volna, hogy Csanyi László szabadsághős vértanunk unokái miud külföldre mennek nőül.
— Kesxthelyen f. hó 22 en reggeli 3 órakor a fóuteza deli részén lüz Ütött ki, mely egy lakhazui s a házban lakó halásznak par száz frl ériekü. hálóját semmisítő meg. E tűz oltásnál — hihető a miatt, hőgy mindenki a legedesobb hajnali aloinbol zavartaték fel — oly zavar és rendetlenség uralkodott, a minőt a fentobb nevezett varosban ily szereucselleu-seg alkuimával még*soha sem tapasztalhatott senki. Hiszszük, hogy u tUzoltoegylot bízott-mányi tagjai iparkodui legtiuk a reajok bízottak elkeszitosere, hogy igy az egylot megalakulva, egyelortessel vettessék vege a netalán bokóvetkezoudo ily szereneséllenséguok.
— Kexileilk, vagy kezdődik? jobb volna ha végződnek. A zsidi hegyben tóbb némotfulusi es zstdi lakos, a kupulus közben a pártok álltMa felett vitázott, s miután nem tudtak- uiogogyozui, a kapanyolro bíztak a dolgot ó ugy elverték egymást, hogy vala«iounyi nyögi, liaticz Mihály piano éloiveszélyesen pahoituloti él.
— Rövid hírek. Ö folségo a király május 3-án jő az alföldre. —•\'Ipolyi Arnold beszterczebáuj ui püspök május 2-án tartja iusittiiuliójtti. — Torkos László kisebb költeményeit Aignor Lajos adja ki. — A .munkások pere" l\'esten véglárgyulás alatt vau. — A bécsi kátráuygyarbau tlkz ütött ki, a tűzoltóknak köszönhetni eloltáaát. —-j Dr. Guj izgató illír hirtelen meghalt. — Orosz Ádám eguiszu-loki esperes, jeles népkoltő, 13íáu meghalt. — József fóherczeg az alfóldd\'n körutat tesz. — Friedliinder Miksa a N. Fr. l\'resso szerkesztője meghalt. — Kévbeu (llibarm) egy vasulór neje 4 gyermeket szült, miud a 4, s anyja ogosz-ségesek. — A lefolyt frauezia-porosz háborúban Strassburgru 1^3 ezer, l\'árisra VÍH) ezer és Kolibrira • 400 ezer ágyúgolyó lövetelt. — V Ferdinánd király apr. 2U án volt 80 óves. — A temesvári, színház fél milio forintba kerül. — Kokody sziutársulatu Szombathelyen apr. 27-én kezdi inog olóadásait. — Stuttgartban a szedők A hónapig strickoltak. — Kerlinnek 820,341 lakosa van. — A persa schah őszszel Európát beutazni szándékozik. — Somlyó-Vásárhelyen 24 ház közelebb loégott s 44 család tönkre jutott.
Színház.
Ssoinbaton, april \'iO-án felemelt bslyárak-kai OiTeiibacb .Párisi-étet* cx. operetteje a.iatott elű nagy ssámu ktsünség előtt. A sikáml6s francsia is-léstül eltukiutv, sikerUlt el\'iadás volt; J.áng irma mindvégig hfl volt neliáa aserepúbes. Hulyinosy, mint mindig — Jv. Káldyué, Uirüfy, Kápoluay\' dicséretet vívtak ki. Dékán/ ltúsa miut ssubaloány élénk btl-séggel a jó kedvvtí játsSott. Általában uiiudenki igyekezett bttOltenl helyéi.
— Vasárnap, apr! 21. „humpacius Vagabundns-Ne\'stroinak u régi, de mindig mulattató énekes bobé-sala kertllt ssinre, As elSadásun sajátsserd vuiitalu|l-ság huxódott kei.\'sstUI, milyen sserepcseréknél s<o-kutt tUrténui. -
- Ktfddeu, Apr. M. „ifthdet" Kbakespearetül e világbirQ Iragoedia Arany Jáuos furdilása ssorint adatolt elli és pedig as uj városi tisxtikar tiszteletére A szándék ssép ás ilívltiuyos, <te\' a kivitel nem volt uiúlsserii • kUlanOsen asért neui, mert a városi tissti- I kar uagyrásaéaek a megy,, gyairi.re kelle utasirfa , At uluadáa sikerét ucuutak a MsimOg kovái
de a kihagyás is gálolá. Oerüfy, mi„t Hamlet sok bensőséggel alakított, Láng irma (Oplietia) amily egykedvtlleg fogadta Hamlet rneUxC nyilatkoxatát^ sárdábai küldéskor, annyival inkább belyropótolá ax (■rllltségi jeleneiben. Uárdonyi merlvsileg ssav.ilt. Sajnáljuk, hagy nálunk a dr.iinai elSadásoknnl még a körtllméiíyek is gálul ssolgálnak
Papimé let.
— I)er S c h li n e Mayer. A sxép német Valorlandbau t-\'sak is egy ,» c h ö u e r M a y o « van, II* ax. utexán végig megyek Megáll, bámul itjtt üreg, S kiált ! ,s v h I U c ii ■ c h Ii n e u M a n n, .Nincs axubb nála a városban!" A bllaxke U a n g, a ssum roll K e u e r !! ! Ki i-t, e s i • I, e s i s I Jer sc b ö u e Mayer.
Mayerheernél a xongoráu Játszani jobbau tudok áiu, Ha bev.\'gseni a darabol Kiültem\' nyitják ax ajtót! — — Kgy .tpatiál Kompoiisllam, A tapsokat csak ngy vártam,
Tapsolnak ük mín.lnyAjau és aebreien u u g e
lllnsus, hinatis, hiiiaus mit n srhtli.en Mayer \' :!
Ila bejárod a világot, Nincs .-lég pénzed aranyod :
Mint ez, — oly ilgyvs tanezosra I
tldrbe hátain ilouiborodik,
l.áliam inindciiitép igyrkoik
Oe csalogatnak hölgyek Is \\<>|lei l\'uuor:
tlbd hergrlKt, obst hergelist, áU\'schniiKter Maver !!\'
Megy az flgyvéd láigyalásra, Olt ta.ál egy rollegAru, — Midiin latja -i beui.s inátat --M ex t — tudakozza társát?
• Kx uéx ! erodálva -mondja: -bKx á bl.ó.1* 6ii ue.n lü.ijaí » ii r n . magas tvller Keuer l)as ist, da« ist, das isi <ler sebtue Mayei I \' :
Csődet kérnek Mayer ellen,
I. a . s a I e I. u r oudi i» e 1 s\'s e n.^ b e 11 e n \' -
l\'edig mur ü is lioxza lat,
A kf> csttnt dll.an ritss .a\'lni, -
Csak n-i ken Ügyet hagyni.
Majd meglstjak, — meg n o c h h e u e r
Ks lacht, es lacht, r. lacht <ler .rM.no Ma>er!l
Történeti naptár.
Április 20. 1770. sz. Cartts Frigyes Ágoston, tudós lélokiaui iro. — 184\'.*. Görgey iolszubadiljn Komáromot.
r 21. I84tí. Irányi, pusti kormánybizlos.
— 17ÜJ. Murtiuovics és uegy társa Kudan reggeli 0 órakor lutejeztet-tek.
. 28. 1401.Zsigmond m. király Kudáu sajat királyt iukaoun szemrehányások közt elfogunk.
, 2lJ. lOlü. i\'azman Pétert V. l\'ál pápa a\'jeáűita rend alol sziuleg leimen-tette.
30. 1670. Délelőtt 10 órakor Nádasdy, Zrínyi cs Fraugopan lefejeztetlek Uecs-Ujholyen. — Iö4y. l\'erczel Nagy-Keeskurokuél győz.
Szerkesztői üzenet.
, U0:>. V. A régebben bekUldatt költemény elve-ssell, szíveskedjék ujolag bekilldeui.
„Pogányvár! vészsstliet ax Otvvues évekből" folyékonyan irt humoristikus kép s miut Z.ala-megye sok jeles családját koxelebbrál érdeklő müvet Orbiuuiel kóxolnok, ba egypár kitételét sxerxo uieg-válloztatni ssive.s lenne. KOsbocsülésbeu álló hol-gye«uél, vagy családok neveinél a sikamló\'* élez basxuálását is tiltja a llssteletérxet.
\'Ml. I\'. A követvilasstá*i mozgalmakról ho-c-jnk-e közleményt\'/ kérdi On. Hogyne, caak bű legyen a koslvméuy, akái- deákpárti, akár ellenxéki iegyeu as, hisz igy ismerjük a kOrUlinéuyt, a viszonyokat « általában a vidékllnkbeiii kUxdelmul^el. Ila a tinlósitás nem tárgyilagos, fenlartjuk magunkuak a jogot kironatiUg kOsölni, mi nem a hossxú beszédnek, bau cin a rövid léuyekuek OrUlUuk. Kz érdem-beui tudósításokat hasatias küssOneltul vesxUnk, sőt Uvirstj közléseknél a költséget megtérítem fogjuk.
- 20t». Kt-lkérjUk U levelesöinkel, kik a gat.ua-piarexi árakat beküldeni ssivesek, Írják még hoxxá a bor Árát, ugysxiute a marha-, botju- s disxuohus fontjának árat; jOvü számunkban táblás kimutatáil hozván, lehetőleg kiterjesskedtluk e mindeukit érdeklő gasdássati rovattal.
20y. ii. ti. iiusgakpaért kOssOuet. Ax A. A. t.
váijuk.
!ÍtO. „Kgy uj keresetmód", némi váltoxással, a „legcsodálatosabb\' mielőbb jő. A másikra nvxve — Igasad van.
211. M. K. Pest. íio baj, kOlönbru jót nevettünk. A levelet átadtuk.
212. K. L. Duda. llcleegyextUnk.
Dunántúl gabnapiareza.
Nagy-Kauissa, 1872. évi apr. 24-ik napján, ilusa 83— öi font. 6 Irt26 kr. «ö -bii fout ti íVt - kr. 87—88 font & frt 80 kr. Koss 78-79 font 4 frt — ki, 7»—00 font 8 frt 80 kr 80-81 font • frt — kr. Arp. teifüxésru 70—71 font a frt 20 kr íl-72 fon> in -kr. Árpa kllsbnséges C.\'»-üt> fout ii frt 10" kr. ti i -tiu font fn.^-kr.Kukoricza -1 frl 60 kr., frt 26 kr. Kukoricás olasz (csinquantin) — Irt kr. Zab 46-47 font 1 ÍVt 90 kr. 47-48 font 1 frtBOkr. PobanU 66-68 fut. J frl 80 kr. t>»-70 font Irt — kr.\'llab fehér 6 frt — kr. bab tarka kr. Kenyérlisxl közön-.-ges V frt 60 kr, finom — frt — Ziemlelisst 11 írf— kr l.ánglisst kOsOnságes 12frl. 60 Nnim — írt — kr. Kiraiy-llsst kOaOnséges 14 frl 60 kr, liliom — Ist - kr. .tv-s-
láng kOaSnsége* - frt — kr. flnom - frt — kr. Marha-bus <fontja 2.« kr. llorju toos foutja 36 kr. Ber-tés-hus fontja 36 kr. Joh-biis fontja — kr. Bsa-loua fontja 36 kr. Zsír fontja .\'.0,4r. Csibe párja — frt kr. — frl. Kacsa — kr. Imd sovány frt —
- frt — kr. Lud bízott frt — kr , frt — kr. Pujka frt — kr. Tyúk tojás 10 db 26 kr. Unrgenya inéi<>je 1 frt 7U kr. frt — kr. Kgy mássá ssáua 1 írt
70 Kr. - kr. — Kgy kéve xsup 16--kr.
Hxalina mázsája 1 frt — kr. Ujbor vidékUnkbeli akója 7 frt 6 kr. Ó-bor vidákünkbeli akója 9 frt • Irt — kr. Ilükkta Ole — frt.
(r. I.) Zala-Kgersseg, április 23. Busa 6.— kr. Koxs 3,40 kr. Árpa 2.AO kr. Zab 2.10 kr. Kukorisxa 4.— kr. KOlos Ii. sO kr. Hajdina kr. Hséna mázsája I ót> kr. Bzalink • Wu kr. Keményfa Ole 12. -kr. Időjárás sxél és kevés esővel válluXÓ.T. rmiayek állapota ríraénynyel kecsegtetők
— (r. 1.) Uxlgetvái, április. Hi. Uusa 6.60 kr., 4 fl .76 kr. Koxs 4 ft 60 kr. 4 ft 26 kr. Árpa 3 ft
— kr. fi - kr. Zab 2 ft 20 kr. 1 ft 80 kr. Kuko ricsa 4 ft 20 kr. S ft BO kr. Köles • fl — kr. • ft
— kr. Hab - fl kr. fl — kr. Hajdina • fl — kr.
- ft - kr. Hxéna máxsája 1 0 80 kr. 1 II — kr. Hxalma mázsája - It — kr. - ft — kr. Keményfa Ole 12 ft - kr. - ft — kr. — Időjárás sseles, daruit közben esős. — Termények állapota jó.
— (r. I.) Keszthely, április 1U. A városi tauács jegysükOuyvéből kiirt gabnaárak : Húsa 6.00 - 6.60 kr. Koxs 3.iá —3 ÖO kr. Árpa 3 irt. 2.i6*r. Zab 2 írt
I frt \'.ló kr. Kukoricsa 4.---3.76 kr. TOsifa kemény
17 írt. Hzéna mázsája 1.80 kr. Uuzassalma 1.10 lírt Árpa -és xa basaima 1.10 kr. Időjárás: váltosó. Termények állapota jó.
Ertek és váltó folyam apr. 25.
y7„ luouliquca Ü4.80; ü"/e uems. kolosón 70.f>0; 18üa-ki alládalmi koiusoa 103.—; bankrészvény ok 83uj hiteliuiezeii t^Éf^ixyi^. 333.— Loudou lll.üo ezusi ágio IU\'jTíü ; arany darabja 0.32; —20 frankos áraqy 8.tí0 kr.
elelos szerkesztő : Batorfi Lajos.
Nylltter/J
W CSÉFLOUÉF. ím
Egy lel.zerell és jo karban lévő 8 loerejű góz-cséplógep eludatik, megtekinthető a kanizsai urédalmi majorban.
Nagy-kanizsai urodalom.
| A nehéznyavalyát és a nyava-1 lyatürésl gOrcsöket
gyógyítja dr. O. Klllinrh a. nehéz I nyavalya spocialis orvosa llcrlliibvii, I Louisenstr. 45. — Már száznál [ többet teljesen kigyógyított. Azon keiiócnöl, moly olyan sok orvoTeí. az azzal elért szerencsés gyógysiker álul ajánl-tátik: az
PRÁGER LIPÓT,
okleveles éi hitei Ugyntttt NAQY-KANiZSÁN,
ajánlkozik míiidenléle hizoinnnyoauaK teljesítésére, gabona, bor, gyapjú, ÍOIdblitokok it erdők eluddta ét megviteUre. Lakik-. .SOrbásutcsa, saját hásabao, 608. is.
Idült ngy kezdetleges
titkos betegségeket ée tehetetlenaóifet
basonszenvi gyógymód sseriut gyógyít dr. Erait L., Pesten, bálványuteza 6. ss. 2. eiu. 16. sjtó.
Kendelési idő délután 2—ti óráig.
K betegségek gyakran, hogy asonuali eredmény éressék ol — könnyelműin nagy adag jód vagy kénesővel kezeltetnek. As igy gyógyultak azonban a legborzasztóbb utóbajoklól tainadtatnak meg ; annyira, hogy a kOu..yelinH gyógykezelés miatt késü vénségükig szenvednek. Ily vesxélyek ellen menedéket nyújt a basonszenvi gyógymód, inert nemcsak a legrégibb bajokai meggyógyítja, de hatása oly JÓUkon/, hogy utóbajoktól félui nem lehet. As életrend mellette oly egysserü, hogy mindenkitől megunható.
BV Levélileg is esxkösOltetik rendelés.
*\' \' J
0
<$ tenetetlenaóg-et, ^
\'•\'.) (elgyengült féríierSl) 0
,v gyakori inagomlésoket, idült syphilist, a f^ ft legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógyít 0 gyökoroson és biztonsággal 0
v.0
0 0
_ W
•l) orvos, sebész és szülész, József lőherczeg ^ 0 ő fenségénél volt uradalmi orvos. ^
Hcudel 9—4 óráig Pesteil, -t) \'.\' Zöldfa utcza 20. szám az ud-^j varban balra l-só ajto. w
ft lJijÍnl ^látott levelekre azon- y
jv ^^^ ital válaszol. ^
0
*) K rovat alatt k«*IOUekért uisIJsségst aea
**»U1 * flwrfc
Titkos betegségeket
5 frt honorárium mellett
a S & 8 B E s x.
H I R P E T ^ 8 ffi K
47
A bécsi bizományi-bank $ \'
váltóüzlete Ijj\'
Béoeben, Kohlmarkt 4,
kibucaAt
IGÉNY-JG (i Y K K K T
alant ^jegyzett sorsjegy csoportokra, és oxen összeállítások már azon okitól is a legelőnyösebbekhez számítandók, mivel ogy ilyen igéuyjegy tiljftjdonosáunk azon lehetőség nyujtatik, valamonnyi tó- és inelléknverovényekot egyedül nvrrni, tíi azon ki v(U
30 franko aranyban és 10 frtot Imiik Jegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
A. csoportozat, (évt llkillt Ki IlU/iS.)
tO frtoa hnvi n\'-nsIHek. Az utol«» r n*|et Irflirlrtt1 iitiin minden
rémtvevö következő \\ Norajriiyet kap s* >
1 6% IHttO lkl IOO forinton nMaiu-or-j. u> t t. ,
főnyeremény 300,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. frttal vásároltatik vissza. \' 1 3% «•». tőrük 400 fr.mkoH <tll»uiHor»jfK) i\'t,
főnyeremény 000,000, 300,000 frank aranyban. 1 bemen Hr«iin*<hwelnl 560 talléron nomjt\'g.vet,
főnyeremény NO,000 tallér minden levonás nélkül. 1 linixbrucki (tyroli) ««or«.j nyt-l, főnyeremény "510,IKK) forint.
B. csoportozat, (CVCIIailli 13 IlUZiiS.)
0 fr«o» hnvl ré-iletok — \\t ut-laó ré-»«M IHlsH-*t> utnn mindni
rmi»t>v kóv-lli"««» $ aor-j k> h k«p : 1 3"/o «-• l<^rök 4<>0 frunk\'K ali.uiiHor^j «yet, fóuyereuíjíiy 00,"00, 300," 0 frank aranyban. I li rcxi\'u ItramiH\'Invi\'4 t-> <\'01 r »* "itr-j-my t. főnyi rotuétiy 80,000 .tallér m.nden levonás nélkül.
1 *tn«t-<tt ilii iK ni * \'f.l \'HV\'l. I\'óuyoietuouy 4ó,0 i0, ló,0 i0 délu. ért.
Vidéki Uiem\'lldülések l>0\'»/0J""\' itl\'hivét meUrtt ia teljesítetnek.
° UUM4itijtvux-kt*i itiintltf/i nut\'in után torment ve
Sutodé.
| A legnagyobb, — s a legjobb forgalommal biró, két komenezóvol ellátott,
zsemle- és kcuyérsütödc Nagy-Knnizs^ legnépesebb utczáján, közbejött családi viszonyok miatt a búzzál együtt eladandó, vagy bérbendandó.
A netán! bérlő-vállalkozóktiak azon előnyük van, hogy a lisztet számlára
I átvehetik.
Közelebbi értesítés
REICHENFELD SÁMUEL
tulajdonosnál, \'Nagy-Kanizsa.
Rcreeskcidezésc|20,000 Sí. Soiiiiciiscliirilic!
.1 unp nlnli \' /
Ingyen k(Üdítitek.


5 «
%
6
l> i
é
1839-kl llollischlli-sorsJegyck részletek nélkül. - —
llogy ezen leguagyobb játéku s elterjedt sorsjegyek kÖrinytH minden-kjir-bon megszerezhető legyen, és h kik a jegy árát so részlettizelésben se egyszerre Ifieg-venni nem akarják, leszuk a még csak hat- húzást érő 183U iki Knthschild-soraje- > gyekre (főnyeremény 300,000 frt pengő, legkisebb uyoreipény f)(X) pengő forint)
httSMiIrészvéaysarsí egyek
kiállijását, a melylyul az ember ugyan azon síkját jogát éli minden búzásra ét különféle szerie számokat successivo választhat. A be4éti pénz tyysxef <\\s tuintlctl-kotra ampán 10 Irt, a melyért a szabályszerű kiállított iromány pontos serié és sorsszám ellátása melleit szolgailalik ki, a kihúzott sorsjegy eladása esetében nvore-•égért kezeskedünk és készen is állunk, az eredeti részvényjegyekot mindenkor 1 frt különbség mellott a napi árkelethez visszavásárolni ós reá előleget nyújtani. Rövid idő teltével totfji jegyek bizony nyal a 4-sr.eres árkolelnok örvendnek, miután már is alig tarthatók vissza.
Kgyea 183U-iki Rothschild-sorsjegyekct adunk 22 havi részlet 10 forint tizo-tés mellett azon kötelezettséggel, hogy azokat, miut seriesorsjegy, a seriehuzás után 8 nappal 60 frt haszonnal visszaveszszUk.
MAGAZINER és STERK,
(779—12,8) bank- és váltóbái, Pesten, Deák Kerencx-utcxa 7.
Vidéki megrendeléseket utánvét mellett pontosan eszközlünk,

\'w s m
~Ü >
sí za
M
a -Hí m
VI SS "
er fC
J7
— oo?
OO m fo OS
tj. ,Rajtaütik vigadjunk\' ou\'
, u i, 0 I o s i k-iad* s I
I 1 \'1 .Stück a
ára y*í
J! .Rajta leányok, mulassunk," j
M
OLLA.SE
Hirdetmény.
,A sala-egerszegi járás közig, szolgabirája által ezennel köz-hiríé tétetik, miszerint Ságod, Andráshida, Alsó-Bagod, Salom-vár ós Tárnok községekben felállítandó körjegyzői állomások — szabad szállás ós 400 frt évi fizotésscl — pályázat utján lcszntftt betöltve, a ságodi körjegyzői állomás f. évi május hó 22. délelőtt 10 órakor Ságodon, as andráshidai f. évi május hó 22. délután 8 órakor Andráshidán, az alsó-bagodi f. évi május hó 23. délelőtti 10 órakor Alaó-Dagodon, oalomvári, f. évi május ht> 23. délután 4 órakor Sajómvárott, a tárnoki f. évi május hó 20-án délelőtti 1Q órakor Tárnokon, moly holyokro i\'w napokra, u pályázni óhajtók ason felvilágosítással hivatnak meg, miszerint a pályásni^hajtók folyamodványaikat, a szükségoH okmányokkal\' felszerelve, a pályázatra kitűzött határnapot^megelőzőleg logké-•őbb ö nappal előbb e osolgabirósághos benyújtsák.
Zala-Eg«r\\»segen, 1872. év april hó 22.
Skublics litván.
Belovárott takorlcs u. CstáUrsyái Káiáaa II. Csikós Kreis\'i-r D.lvlit Kspí wárott • uhu f.knl* , Ktprtwoián Sái.d. «>ágys«. Kssittoelyen Wü.lscb F. Kerisn\'sn llisy*r Jaksb fiai \' Kéutftta Csacsluovlts l«tv.
nnp
meggy..gyit*) mindoii Ihikjtmi| rp rnlui^t. valumint nőknél feli érj
folyást, |ta uiér idiiltiik is. Kgy! j^J
llveg ára használati utnsidáKsal 3 Jíí
frt •-\'<» kr o. é. A pénz beküldése! „ Y/i
\' után, titokuirtás mcllftl kapható. P ^^ C
Epilopticus górcsőket] ""
(ueliez kiír)
gyógyil levélileg, százszorosan i jónak lúzonvult jcygyszorrol
. V..-J02) ÍVJ TT A.-nál, *
Berliu, Lindenstrasse 18. •) T<ibb rsáiat meggynyltott inár.[
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában
c. -vanlzsan
tuegjelent ós altala minden hite Fa D T lkS-HaU P t-Dep ö t
les könyvárusnál kaphaiók: j voniSönnen- und Regenschirmen.
>r rniirmn\'i^ítspnich nud Masson-Vorksuf ii« H.-I.innen, .Ion leli-:n Jalue hstte, vrranlssMv mii-li. a.if .llesei. Ariikul uieiu (Uu|it-.k xn rx-litrn. .lem snfolgo bln l«\'b init .Un trsfn &fll.|enf«l.. Vorl.ln.lung getrelcn. uo» bllllge und gute StulTe xn orhallsn, n-t, ,, l " 1 !*\'"\'h beufllsé ícb Jic itaiuo WiuteAaison xur vollkominen n Uorstallung
dzegeny DOl |d4r Wssrn, wodurch lob grolsc VoHhelle sowohl im Arl.eltsloline nli
. jaitqli lm K-ibifiatiirialp errnogen habé.
_ _ . . _ ^ I AUo illcs\'e Thafachen ftlhrten xu dem Kesalutts, dáss ilio Waare,
G -A- Z JL-J -A. Carls-uRcn .las V.,risl.ru nocl. schíner, besser und bllllger mm Verkaufr Ara 90 kraiozir. Ikoromt. maii lassú sich daher von gsr kelnsr Conourrenz l.ulrren, <i«n Jdurch de,n si. guring gcstellten Nuttun Ist Jpde.ii dle Mt)gli«bk«it genoin-
FrUhjahrs Schirme.
US 8t«.ff kr. fiO.
us feiiistem Seidenstoff, versobledsne Cuiilcura II 1.20, l.fiO, I.MO lesélben, geftlttot mii Suide ... H. 18\'.. 2.30
nperfeiu ausgustattot. mii oder i.hno Oarnirung tl. 2\'7\'), \'3.20, 3.80
6rosse Sonnenschlrme.
1 Hitluk aus Htoff . . \'\'."" . * . . kr. 80, 90
1 „ grrtsst. H..rln . A.\' 1.10, l.2tl
aus engl. Haumwoll-Allas sehr schnii • , d. I.—
dicseiben gefflltert....... „ II. 1.20
Alpacea, nuvciwllsU «ngl,,Htps , . .. . • . tl. 1.40 l n «rí-.»«tu Horto, gefUttort . II. 1.80
l „ nns felnit. I.yousr SeideustoiT in allén modemen
Farheti, j« nach Orflue .... II 2.-, 260, 2.80 \' I . dieselben gefHltert ... tl. 2.1H), 3,40, 3.40, 4-30
I „ von sujterC. Oattungen mit vder ohne Clarniríiug tl.-4.00, ó.—, ö.\'H)
Oamen Bergsteig Schirme,
grosso Sorté, mit den ledernen hoheu Htöckeu. 1 Stílek aus Alpaccs-Stoir . fl. 1.80, 2.-
1 , . „ reich Oarnirt II. 2.40, 2-60
Höchste Eleganzü
Dat Efeotvollste, Felnite, was bls Jelzi eneugt wi-rde, siód dle
Frou-Frou-Schirme
aus felnster Seide oder Alias. 1 8tUok, relcJt jeputat, fOr\'s Frflhjshr ..:.(! 360,4 -1 , „\' „ n , grosso sorté . (I. 6.60, 1 n mit inodert>ui|i llnrgsteigstooke , . . tl. 0 , G.AO
6 isela-Schirme.
Das Neueste der Siilon 1872.
4eni fuinsten HeidtnstolT, relob, geschmaukvoll, und modern adjustlrt, gopaart mit httchstcr Klegant. t 8tUck PrOhjahr-Bcblrm . . .\' . II. 3.60, 4.—,.4.fs>
l , grosser Sonnonselilrm . . . . d. BUl, 7.60, 8.R\'»
Dainen-Schaiten-Schlrme. (En tout Uas.)
I HtUck grosse Sorté, eagl. Woll-Atlas, hal v. Olana w. Helden-Allas tl. l\'.fttl (.lursplbo gofuttert . . . |), I.SO
l n :.us dem unvcnstutllchcn engl. Alpacca-StotTo . |L 1.30
Dursvlbe gofllttcrt........... fl. \'/40
I , aus folnem schworcn 8ild»nstoff tl- ^ 60, 6.—, 6.60
Schirme aus felnster roher Seide.
t Stüuk gross ohne flarulruag . . a. 4. — , 4.60
mit r«icl.>r Oarninuig ."\'-.: tl.-6.oo\', C.60
Herren- Schaiten-Schirme -
1 mark ffcin Woll-Atlas . •-.. ■ \'./•- . , \' .\'„ .; a- 1.80
1 n n . geiuttert . ■ . . . fl. 2,20
1 „ nns engl. Alpacca . . . ft. 2.40
1 » « .n g«ítlttert . ... i. 3.— .
Retfenaohlrme.
I Stílek gewtlbnUfhe tjorte, gross . fl. 1.30 fl, i.ViO
l . nus unverwOatlitshem engl. Kosshaarstoff. Shuliul.
dem Seidenstoff . . , . . . fl. 3, 3.60, 3.tH) \'
I B aus fofiuter Lyojner Meldo ... fl. &.—, fi.60, tJ__, C.60
: „ cxtiafeliie Spfte . ... fl, 7.00, ».60, Ö.60
1 „ foinsto Sorlo aus Seldonkoppcr ... tl. 7.—, 8.—« -
I „ non plus ultra Reldenst.iff .enflllVcher Doppelstoffl, -
sw-iíKrblg . . . . . U4(,t Jo.fK), 12 —
W iüi Gn>M-KHufcr crlnilten llabatt. "M
% RAJTAPÁROK,TÁNCOLJUNK
^ i Ara l in 40 kr.\' V^1
- Kobolhangok, J
ára 1 írt. I
LenOrmand,
veiékártya. 1
A r a 60 k r a j o ■ á r. 1
„Hadtérszolgálat." *
Ára 80 kr.
Kgy li&zl énekkOny v.
ára 00 krajesár.
ULlTZ-rOltA.
K porok rendkirfllls á legellérilbb es«l«kben bcbltonyult gyógy. I hatásuk által miudon, eddig ismeiti ásl saorek kOxött, tagadhatatlanul aa elsS bulyel foglalják ul; miut axt tok eier, a usásiárl birodalom minden rfsijbSI kexelnkhei ktlldmt hála-Iratok a Isgr6sileiesebl.cn tanúsítják.- hoKy • porok rflcsüit szorulásoknál eméizlhitetlesiégeknél, gyo ■orhevnél,\' torábt.á glreiük. vess- t» Idsg-bsjokbaa, szlvdebogtsaál, ide Itssáf okoata fófíjáe, vériolulás, -ígUI hysttriéra, búkór ós buzatnos hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaitatnak, s a legtartósb rydgyhatást eredményeitek.
Ara I eredeti doboznak használati utasitással I frt.
JÓS PÁLLNKA és SO.
•I
DORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisxiábli ús |p|>i.aihati\'.salib. urrosi sxer Norv< gia hegyulhSI nem csuróiend« fel\'a ii.usiersígessn iis*titott ).almáji*ir-olajjtT. > A valódi Oorich-halmájzslr-olsj mell- ús tUdfi bajoknál, aorophu-
i\'as- ús rachllls-betogsúiteklieii Ipgjohl. g)óg>hatással vau -, in. ggyúgyitja á l.-Kidliltcbb köszvény ús oiiizbajokat, valamint aa IdSsaak\'i bőrkUlegékel
Ara I Üvegnek használati utasítással I frt.
ltaktárak 2í(iyy-K<inlx*án: Belus J. gyógysz. Lovák K. gyógy sz. Fcaselhoffer J. \'és Rosenfold K. uraknál.
(772,12—4)
lpgmegblsl.atól.b oivossxer a sxcn<-eilO emberisig ibb betegség, ir nyitott s«b-k, i n, stb itb.
I palack ára használati ütasitáml 80 kr.
. . _ igedél-
minden h%|sK ús klilsö gyuladás, legtöbb betegség, inindsnue-C tel.-, fej-, fUl- és -ogfájás, régi sérvek és nyitott seb-k, rák, fene, siejugyudás, búuulá* ú» mindeunemfl sérülés ellen, stb. stb.
l«tenyt$ Kalivoda J. gyógysi. Marozallban Is.tl Nándor -Bánok-Szt. gyírgyün Flbica J. gy Sz.imbathdyen l\'illuh Kurei.ci gy Sopronyban M.n-v Aud..U g.v\'.gys/ Zagrabbaa Mitiulbaoh /.«. gy.ioat Ceyleck J. J. gyógyst.
1 r i e d in a 11 n,
Wien, Prateratraase j\\rr. 26,
Urw.i.. Kr.
.ÍOVQWittlilwiwio., (Ovr«íuytóaj_(™jMi Nig}--"ksaJu4o.
NAGY-KANIZSA, 1 HU. aprlllx 2S-ün.
OH-1K az&m.
Tizenegyedik évfolyam.
tulntéal
(i\'u «r«
*bí ár:
■ ■ ? "M
n^ityed órro . J „ H /■."(/í/ udM JO kr. í
| Hirdetések Jutányosán I
! NYILTTARBKN • I
| snrnnkint 10 krért vé-
Zala-Somogyi Közlöny
ia „zalamegyei gazdasagi egyesület" es a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalo8 értesítője.)
Iletenklnt kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
*" A lap Itollcml részét
i1 illető\' közlemények\' á-l izerkesztóhcz, -
anyagi részét illető | közlemények pedig í j kiadóhoz bérmentre In-\' dflk
AGY-KANIZSA Wlatilosház.
A magyar iparosok.
II.
Ha egyfelől nem tagadhatni, hogy ép és erós ipar ügy — derék iparrend alkotása nevezetesen Magyarországnak nehéz küzdelmekbe került, sőt most is kerül, akkor másfelől meg kell vallanunk, mikép ipurüzésünk nagyrésze okozza, ba a külföld concurrentiáját még oly czikkekben sem állhatjuk ki, melyekkel más körülmények közt a világtusában fényes diadalt nyerhetnénk.
, Bármely iparág művelésére ész és szorgalom föltétlenül szükségesek; itt azonban, legaiélyobb sajnálkozásunkra, megkell vallanunk, hogy iparosaink túlnyomó része e tulajdonokkal kellő mértékben nem bir.
Tekintsük meg az angol, franczia, német és egyéb külföltjiiparosokat, mily egészen máskép folytatják azok üzletüket, mint, magyarhoni iparosaink.
Az ily külhoni iparos körülbelöl így vélek\'edik: „Húsz évig szorgalom- és értelemmel folytatom Üzletemet, hogy igy nőm, gyermekeim, és öreg napjaim számára cny-nyi és ennyi forintnyi évi jövedelmet biztosító tőkére szert tehessek*, és ekép gondolkodva : soha nem téveszti a kitü-zöttizélt szem elöl, hanem ritka kitartásául végre feléje közeledvén, azt el is éri.
Az ily férfiú vezetése alatt álló gyerr mekek és munkások, nemcsak a jövő hivatásukra megkívántató ügyességet tanulják meg alaposán, hanem a szükséges tulajdonokat, a szorgaliiiat és takarékosságot is sajátjukká tevén, képesek lesznek az utat, niclyre\'vezérök által tereltettek, sikeresen folytathatni, és ily módon fejlődhetik aztán az ép és virágzó ipar.
bálunk pedig a kezdő.iparos igy vélekedik: „Miután Önállóságra vergődnöm sikerült, kellcmesb életmódot is szerzek magamnak, és azon törekszem, hogy iparunk, mely fájdalom, annyi ideig hevert parlagon, az országos képviselet közbenjárása folytán, a kormány által gyámolitva, minél nagyobb lendületet nyerhessen."
E ozél elérésére azonban föltétlenül szükséges, hogy a „meister ur" délutánokon a kávéházban és esténként a vendéglőkben rokonérzeliuű collegákkal találkozzék, hol o fontos tárgy komolyan vitatva, a pártállásról ós az egyes képviselők befolyásáról biztos tudomást szerezhetni — do ez urak a délutáni és esti gyülekezetekkel be nem érik, hanem mint alkotmányos polgárok annyira foglalkoznak a politikával, hogy minden kínálkozó alkalommal egybegyűlnek az égető napi kérdések tárgyalására, és igy csupa politika miatt, az üzlet tönkre jut.
Netu szeretnők, ha félreértenének, és azért készséggel elismerjük, hogy hazánkban, mint szabad, alkotmányos állambún, minden polgárnak, és igy az iparosnak el-vitázhatlau joga, sót kötelessége szabad ha-zájáuak jogaiért kitelhetóleg haic/.olni; tökéletesen helyeseljük továbbá, ha Magyarország iparosa tanúsítani törekszik, mikép ó is életképesség- és lelkesedéssel bir és közreműködni képes, ha hazáuk ipari nagysága- és jólétének alupitiísa, mire Magyarország — a központi bizottság meggyőződése szerint — olyannyira hivatva van — kérdésben forog; de mindamellett saját érdekökben figyelmeztetjük ipar sain-kat, miszerint előbb munkával és azután a p oI i ti káva 1 kel I fog 1 a 1 koz-nunk, továbbá, hogy e tekintetben a kezdeményezést sem a törvényhozástól, sem a kormánytól kell várnunk, hanem kell,hogy iparosaink az ipar érdekeit, a mén nyíre az tőlök kitelik, — önmaguk mozdítsák elő ; végre, hogy az iparós akkor működik leginkább á haza javának előmozdításán, ha saját lételéiiek biztosítására törekszik.
E nézetünket egy lcgujubb időkben történt példával támogatjuk.
POZNEK K. L.
Balatoni gőzhajózás.
E pár éves terv immár testet öltött I A részvény-társulat ig. választmánya meg-
szerződött Verutla 1\\ újpesti hajógyáros czéggel, hogy ez ide egy 2ö lóerejü csavargőzöst alkot f. évi julius 20-ig — a mikor ! a forgalomnak átadatik. — Fülöp-Boglár-Badacsony kikötőit nuponkii.t rondQsen ! érintendő, de más helyeket is, hová teher- , szállításra meghiviitik.
E vállalat, nemcsak magát kifizetőnek mutatkozik, de országos közgazdászat és kereskedés főleg kö:, bor- és mészszáiiitás tckiutetéból is kivanatos, —a Baíaton kö-zépparűakra pedig igazán életkérdés.
A zalai Balaton középpartiak, más vasúttól távolesve, csakis ezzel érintkeznek a déli vaspálya-vonal boglári indóházával. — Zalából szállíttatik kö-, bor-, mész-, arató- és cséplomuukás. Somogyból gabona, marha, és épülétt\'a. E két megye szükségleteit e hajó összecserélni segítvén, ezzel magának, mint vallalatnak, jövedelmet, a két megyének áldást és országos borászatunknak is lendületet adand, — s a két parton rég tervezgetett borcsarnoknak is emeltyűje leend.
Jankovich László ő nsga, mint elnök, a k ö zgy ü I és t B og 1 á rr a, f. évi m aj. 13-ára Összehívja, mire a részvényesek fejenkint majd meghivatnak, de itt is ezennel értesíttetnek.
llészvéuyaláirások még mindig elfogadtatnak. Egy részvény 50 írt, hogy minél népszerűbb legyen, a minél több ember legyen általa közvetlen érdekelve. A hová aláírási iv nem is jut el: azért a ki az 1-sö ráta 20"/o befizetést F. Vodiáner Arnold ur idejgl. péuztárnokhoz (p. Beivoy, u. p. Lengyeltóti Somogymegye) beküldi: annyi részvényt aláírónak fog tekintetni, s a muj. 13-iki közgyűlés után fog nyugtáztatni.
Kéretnek a tiszteli többi lapok is e közérdekű közlemény átvételére.
Kóvágó-Eörs, apr. 24. 1872.
CZIGÁxN Y KÁROLY,
idoigb igazgató választmányi jegyz-i.
A lovuknál Igen gyakran előforduló kollka betegség rövid Ismertetése.
A kolikn-h iirúg li-bélgörci a gyomor és belek mint emésztő szervek botegsOgo, lényegére né/.vo a torinészotszorU emésztés fuutukudá-sábun s mogzavarodasában rejlik.
Ezen gyakran lázzal járó életveszélye* kör okait a meghűlésben, rendeljen etetes s itatásban, rosz, logfojlesztó minőségű, n szokatlan takarmányoan poid. a rozs, kukoricza, korpa, zöld lóher stb., valamint bárminő hideg, deres takarmányban, ugy szinte igen gyakran a ta-karmaiiy változtatásában kell keresnUnk.
Hogy p.\'dig ezen betegség.nuiiuenuumfi állatok közölt lo/gyakrabban a lovasnál fordul elő, annak oka. ezen állat nem aráuy talan bo-szerveiben található, ugyanis: aló test nagyságához aránylag kis gyuinörral, vékouyabb belekkel bírván, a fentebb érintett kórokok által a természetszerű emésztés könnyou megzavar-tátik.
A ló ezen görcsös fájdalmakkal járó a több órákig tartó betegséget uagyobb njoriékbeai nyugtalanság által kUlloli, nem eszik s nem iszik, első labai val kapál, hátsókkal a hasafelé vagdal, hasára hátra nézeget, larKát erősen csóválja, hol lefekszik, hátara fordul, hol felkel, a bélaav a vizelet lotétoléro készül, de ezt véghoz viuui nem képes, nagy obb fájdalmaknál magát oloives/étyesou a földhöz vagdalja.
11a pedig a kolikás beteg állat hasa nagymérvbon fel is puffadt, akkor a betegséget izél-koliktinak nevezzük.
A szélkolikánál az állal gyakran oly nagy mértékben fol van puffadva, hogy a gyo- • mor- ea bélrejíodéstöl, gyomor- és bélgyuluUás-tól, a gyomor szélhüdéstől lehet tartani, mely esotbeu gyakran es sikeresen a UgcxipoUit (<ro-koiirosii*) aikalinazlatik.\'lla poilig a légcs<tpö-last nem akarjuk megkísérlem, ugy a !egny elő szerekhez kell\'lolyamodnunK, póni. a iiwtzoit (nqutieolcii). do |uég hathatósabb legnyelö szer a tZ\'U\'tmi i »z«»z (Ammoniu j/urulimidá) ebből adagul vesszüuk 1—4 uohezéKol \'/a—1 meszely vízbe, vagy nyálkás folyadékba, s mimion \'/j — \'/j óraban ismételjük, még hatás nem mutatkozik.
Ezen közönséges fölpuffadás ellenszert tudom, hogy\' minden jobb gazda ismeri, azért is igen csodálkozva tapasztaltam, hogy bizonyos állatorvosi (Ttáerarzt) minőségekben kontárkodó gyógykovácsok (Curtchmiede) ezen loguyo-lőszert ueiii ismerik, ebből meglehet ítélni, hogy ezen gyógykovácsok iniuo gyógytzerlemi\' vei yl\'ltarinucogiwsii) biruak, a kövoikozéské-
l^--: •—-•-:■■•\' - - -i-\' :-----•-:-
ostoba, buta természetét tekintve, azt gondol- ; nók, hogy tán ó képtelen is a nagyobb vadak j megtámodáaára V no higyjük azt, ha nagyobb j vadat megtámadni akar, nem teszi azt ő egymaga, hanoin társakat gyüjtvo, együtt rohannak áldozatukra.
Azoubau ezt ritkán, csakis akkor teszi, I midőn a káros rágicsálókból már teljesen kifogyott éa különben is o kis intermezzo nagyou olnézhető "neki, mert máa oldalról két^coresen pótolja vissza azt jótéloménynyel. Néinothon-ban a földmivolő lakosság szerfelett nagyrabe csUli o madarat, mindent elkövet, hogy néhányat földjére édesgessen, — mi az általok alkalmazott ügyes móddal, többnyire sikerül; pedig a dolog nagyon egyszerű, abból áll, hogy, földjüket minden irányban czölömpök-kel, melyek mintegy 4 láb magasak, verik teli és azokra keresztbe egy-egy 2 lábnyi szélen és mintegy láb hosszú deszkát szegeznek; o készítmény az ölyveknek mindig kellemos les pontul szolgál, s órák hosszat elguksol rajtok. A gazdász pedig azt nyeri vele, hogy rövid időn elpusztul földjéről minden névon nevezendő kártékony állat.
E nézetből kiindulva, hazánkban is több bolyén dívik az ily ölyvcsalog\'ató készítmény, és mint tapasztalt gazdászok állították, egyszerűségű daczára, jgen alkalmas és megfelelő czéljának.
Zalamegyo Balaton tájéki „Nemes Vita" helység nagy hírű és tudományos gazdísza Nagy János ur, a font cmlitott módot alkalmazta, oly képen, hogy minden hold földjére 3-3 czölömpöt állíttatott, éa igy leveretett 2 — 300 darabot s íme 4 líét főfolyása űtáli miudeu — a karókon levő deszka véres volt,
TÁRCZA
A költészetről.*)
Nagyítás, -ábránd, képzelem A dalban legtöbb gondolat ; Télszárnyal a valá folett, H árul aaifárváujr kopeket, HU*\' a k\'illőnek sok szabad.
•Szerelme csábos, késza hang,
Unv, »o asitonv nom hisii. Mint lepkr nnAlt Arzalmtvol, SiöWíl, barnát megénekel, t\'sak keíji lfKj^n, mindegy neki.
IU/.N, bsrátaág bármit , ir, ^ziv^bfii kUnnylI* szalma lűz. A bor hevével Ivlkealt, l»s ú kíméli tetteit; K|fí«zb»n: o.ak játékot flz.
Midiin magaiztoi ihlete, Melynek izlkráj* l"*ni. Kget kerei, mert (tdre ott, Alant, a főidnek nem jutóit, MuUtják milljík könnyei,
Midiin szerelme fellobog, Kitépi » Crtllésr lezz, Mert angyalt, llljomot azerel, — -.HlW\'Rhrn eidíe kincseket, .8 aemvérli ineír lem az, zem ez,
Midiin ha\'znt, baiátokat f»l I, imád önzésteleii, SzivvárlbSI küzzönti fol ... . H .búban reped mog a kebel :\' Jlár volna ábránd, kvpzolem ! —
. , ..utalvány » k*!*^ czl^trisíaöílik-

llány törpe lélek nyargalász A szent költészet érdemén. Ila klllsziu az, mint véli sok, l\'jgjp volna bár a dalaokok K.ájdalina is csak költemény !
HAJOATÓ HANDOK.
A ragadozó madarak
dttekintiio erdő- 4t mezögazddizati, nemkülönben vaddnati izemyontból.*)
Nom ismeretion az olvasó közönség olőtt ama körülmény, mily hasznot vagy károkat okoznak némely ragadozömadarak a gazdászat-, erdészet- és az olyannyira jövedelmező vad- és hal tenyészetre nézve, és tapasztalhatjuk azt is, hogy az o fajta madarak, melyek egy vagy más tekintetben hasznot hajtauak, uiásoldalról — kisebb vagy nagyobb mérvben viszont érzékeny károkat okoznak.
Sebből igen" természetesen következtethetjük söt állíthatjuk is, hogy azon orv madarak, molyok élelmük beszerzése által haszon-hajtóknak mutatkoznak, ép oly vagy nagyobb mértékben kártékonyakká válnak. Mint tudjuk, az egerész ölyv ^buteoconnuunis) mind az erdő-,* mind pedig a mezőgazdaságra nézve, föltétlenül haszonhajló madár, ésineltáu nevezhető a hasznos madarak gyöngyének, épen o madár, a mely a kártékony egér, patkány és mouyót pusztításával oly nagy mérvben lift-szonhajtó, ép oly káros létezcse a vadtenvé-szétro nojve, Bar lomba testalkatát, általán
\') Uj. Kovács Kcroacz, szegedi íöldüirtokoi r által U ci. klr. krao/nyal jqtaluit/ott közleményt
mi fényes bizonyságul szolgál á felől, hogy az ölyv vagy egyéb uaszuos ragadozó madár által ott egér-lakoma tartatott.
Lehet, az olvasókózönség előtt kissé furcsának tetszhotik eme állitiisom,\' hogy az ölyv s egyéb orvmadár által az oszlopon olköltött egér-, vakand lakoma közt kizárólag madár-préda nem lehotolt-eV vagyis az oszlopokon elköltött egér helyett valami haszuos madarat ép ugy nem lakomározhattak-o fol ő kölniek, erre határozottan uetnmol fololok és az arnito-logiában járatlanok kedvcért megjegyzem, hogy a ragadozómadár a tollas prédál, melyet zsákmányul ejtett, mindig a földön költi ol, és ritkán történik, hogy azzal a fára szálljon, miután előbb a zsákmányt tollúitól mognsztitja, moly utóbbi műtétei a fán nagyou kényelmetlen dolog volna. Noiu úgy van ez az egérrel, ezt nem szükséges tollúitól megtisztítani, tehát ót a madár szőröstől, bőrösön elnyeli, és pedig azért a czölöinpön, hogy mielőtt az utóbbi élvezet (reánézve) teljosedésbo menne, széttekint-seii\'kÍHsé más ily préda után és ha — mielőtt amazt felfalná, ogy más ogorot vosz észre, rögtön lecsap azt megragadni. Sokszor igy folyik ez — inig ;">—ü darab nincs együtt 04 akkor kéuyolmcscn, kedvére lakomároz.
E madárnak méltó társa az ugynovozett kigy\'ászó sas (circaetos gallicus.) E tuadár méltán helyet foglalhat mellette a hasznos mada- -rak sorában, de méltó sajnálkozásunkra, nagyon kevés akad közUlölt. E madár feliünóou hasonlít h tugj i- és természetéből), sőt röptében is az egerészölyvhöz, azonban természetét szigorúbb birálatiulá vévo, talán még szelídebb, mert iiiucs reá eset, hogy egér, patkány, ki-, gyókou M hüllóköQ\' kívül egyobot ragadosna,
pen nem ütközöm meg abban, ha értésemre jut, hogy őzen gyógykovácsok az Autrarbotog lovat kolikásnak conatatálják, a tnóg u kolika-szeri a gyógyszertárból meghozatják, oddig az
állat el ia hullik, — ha a tUdővósz s horvadás-ban már olsováuyodott s gyógyitliatlun szar vasmarhánál * marhatápport \'/» mávum s/áin.a aikertelonül ótotik, — ha ur hasrágások beteg ökröt, mint hugyköves vizelet rekesztett beteget, potom árért a mészárosnak eladatják, s a mészárosnál az állat teljes egészségesnek bizonyul, — a ha az élet veszély ea torokioboa lovaknál még eret sem nyitnak, — mi első teendó volna — a a lovak elhullanak, stb.
Gyakran úton-útfélen halljuk, hogy a ko likáa ló körül a sok kuruzsolók minő téves ós nevetséges véleményekkel áiuilgatuak, sok eltalálja, hogy az állatnak a hasa fáj. de sok azzal ámit, hogy az állat egere mozdult nttij, s a kuruzsoló kovácsokat utánozva, u ló tilliömiri-gyét árral megszurkálják, harapófogóval eilp-delik, fogaikkal rágják stb., holott ily egere megmozdult nemű betegség a jeloukoi ig terjedő : állatorvosi tudoiuánybau elő neiu fordul, — ! mirigybajok vannak ugyau, do azok egész más j tüneményekkel s veazélyoa trtóbajokkal járó i hosszadutmas betegségek.
As ily kólikás beteg ló kuruzsolasáuál | köznépünk általában csak a küol\'ijt(l\'ehuoLuni) | hol kisebb, hol nagyobb adagban tehát czólsze ! rUtlvuül, sikertuleuul, a gyakran károsau hasz-.j nalja, mert minden szer csak akkor gyógyszer, i ha az szabályszerű aránylagos adagban liasz- ; nallaltk ; ugyanis: kis adag, vagy jeuiiui vagy ; késedelmes gyogyhatást gyakorol, uagy adag pedig gyomor es bollobot, tehát kari okoz.
A kolika-hasrágas betegségitől ujabb idő ben igen jó sikerrel baszualjuk a keserű sóm ; hashajtók helyeit a kikiric* fettvinyt \\Tinct-ColcKici) inii a t. gazda kozöusóguek magam is ajáulhatok, és pedig fenyőimig a:eez*eel ^i>j>ir- 1 juniperi) keverve, ugyanis: Veszünk kikirics 1 fest vény bői l-»-2 nell. feuyőmag szeszből 2—4 . neh. \'/, meszely vizbo keverve u kólikás lónak beönteudó, s minden \'/»— \'/j órában ismótleudó, i mig javulás nem mutatkoznék, e gyógyszereles j mellett a ló egész teste száliuacsuiákkul ismó- | lelve erősen dörzsölendő, s melegen betakarva, | ha lehetséges jártatandó.
Mint feljebb érintettem e betegségben ri sok állat elhull, mi azou esetekbeu törtéuik, ha !• a betegség folyamában gyomor- vagy bélropu- I dós, gyomor- vagy belgyuladás, gyomors/él-\' i hüdée áll be, mely esetekbeu az allatot meg menteni lehetetlen.
Nagy-Kanizaán, april hóban 1872:
MAÁK NÁNDOR,
✓ illatorrol.
Városkép viseleti liázszubalyok.
— Folytatás. - .
13tio. Darnit aber Er Stadtraih aucli wisso, was unter die Bürgorschaft gezogen würdt, alsó hat Ihuie hiermit bedeuten vvollcu, das* die nllchst bei der Vöslung liegendo . . . . VorsUdt Wáross (K^is Kanizsa) und die da-riunen wohnhafteu Mitbürger, gleich wio sie infavorabilibus, ao prosertim Oivicis Piiviligiht (terhek-és polgári előzményekben) denen inner Sudt-Bürgern allerdiugs glefoh gehulton, ulso dieselben na«h Proportion ibres Vermögotis
auch dahiu zugloioh in das Miliőiden gezogen wordon, und mit der innern Stadthürgerschafi zu contribiiireu schuldig seyen. Nielit weniger, dass Allé und Judo, was Standé*, Würdou, Coudition uud Profession sio auch sóin mögen, uud Hitusor in Canucha und der Vorstadt Wáross an aich gonommon habén, rospeclu doren audors nioht als Bűrgor zu cons\' lerirou, und yerbundou seyen, nftch Proporlijn ihror Hiiusor undOründedio bürgorliche Onera (tor-hőket) mit;i>-rageu, widrigenfalls selbigo in den Háuso\'rn nichtzu orduldou, sondéru auderii (die prüstanda prUstirou) an doren Statt oinztt-sotzon ,seyn soilou, von diesen btlrgerlicheu Obliegonheiton aber wordon gleichWoHI oxtiuirl:
Primo: Dio Ehrwüidigon Acides fiindique pnroéhialps 6t Ecclesiastioll llorrn P. P. Soc. Josii und P. P. Ordinis Sti Krancisci, wolche liiugogon von ihren innohabouden bürgórlichoii Ilüusern kein bürgerliches Gewórbo (was Na-mens auch das sei) zu treiben botugt, und mit ihren ausgezeichnetou Torminis allerdiugs zu-frieden sóin solleu.
2.do. Wirdhjorvon eximirt diu.vor íjoin llorrn Oomaudante\'n assignirto Wohiiung, nicht weniger 3-tio .die kais. Cauieral, Comisturint und Provinnt Hliuser, aueli
4-to. Die Publica Aoditícia (középületék) aíjssor derén nuukeiner (Wor cs auch soy.e) mit em/.iger H.uisfroiheii oder bUrgerlicheu Exniiip-tion sich zu schützen habén würilo.
. 14-to. Dio Gloichhoit in Coufribuondo, nacji eiues Judon llabsoligkoit iint^-Vcrmogoii "obsurvlrt, und\' der Anno votu Uoiciieu nicht unt- rdruckl worde, als solle zur Vorhütuug alluigeu (minden) Uuierschletfes die Koparu Hon der gomeiii madlautugeu jedv .»/>il in Ue-geuwart sub praesidio (uluokloi) u£>fiUasiguu O bb r a m t in au ll s oder eiues tií.Úern von llimbdazu D-jpiitirtou kais. Cauioral Olliuiauieu ordénitiob vorgouommen, sodauu auch (urn zu .s rhn, ob der Eiupfahg mit der Ausgabe rechi ilbereins komme) bel jedusmaliger Ucsiguatiou duren Stadirichler und Kammerer Aeiuter —die Uomoino Sudtrechnuug (nach d.uino der Sladl-ratli, uud die vou daraus deputirendo Uailuugs C\'oinmissary selbigo durchgaiigeu uud wohl examiiiirl habon) dem alldaigeu kais. Provi-sort), nnchgehends dem káis. Oaineral Prefecto zu Eüiifkircheu, uud sodaunder kais. Uameral Administratiou ulterius ad revidetiaum el rati-ficandum (további vizsgalat és jóváhagyás végett) bchitndigl Wordon. (Akkor meg Kanizsa királyi vár és város voll.)
15-to. Solluu die üouioin Steuer uud Ga-bon, sammt denen Ubrigeu Slaats-Gefollen dem allgemeiueii Weseu zuin Beslen aufs genaueste eingefordert uud colectirl und wohlversicüerteu UrÖ\'on, wie auch das baaro Gold uud Geiueius bt ad is i g i 11 (az 10\'Jj iki július 4-ről Kaui-Zsán kelt okmáuy 14. pontja szerint ■ a mostanáig használt pecsét: egyszerű sas, szájaban ág, és\' egyik lábával félholdat tartváu) nióhl weiliger die lust\'rucliónes, l\'rotocola uud allé amiéi n itnportirlich\'if-Schrift- uud originál Do-cumeuten ni einer mit döppelt- uud zwar vei -schiedentlicheu G^pórr verseheuou Trulien, oder sogeitáifnlon S t a d t tj a s s a (worvon- eiu Schiilssul der Sladtrichter, eleit .auderu aber der .•itudtcoinmaudr.nl bei sich hat, uud ullo-malen beedo zugleich und miteiuaudcr auf uud zuspörron sollen) wohlvurwahrlich aufbo-lialten werden; — als daun solie der Sladt--
| Cammorer dio Gemninstadtausgabon hiorvon bcslreiten, und darUber eino absonderliche ltechnuug 1 illíren, aber ohne jedesmal in Vor-hinéin iu öffontliclium Hatli goschlosson und vorwilligton Anschalfungv untor des Stadtrich-ters uud iiltoston ilathsvorwandton llnterschrift (ao nebst donon bonöthigten Sohein und Qu>(* tung der Raitung ordontlich boizulogon, und darauf alsdann selbigo Poston für richlig in Ausgabo, sonsten aber nicht zu passireu seynd dus tioringsto nicht auszahlen odor vorwou-den aoll.
18 vo. Wird dom Sudtrichter und Rath ajjsonderlich dio Obsorgo und Schutzhaltuug der sonst vorlassonon W i ti w o n und \\V a i-sen hiomit anbofohlon, weloho soviol möglich zu überhebon uud zu versorgen Dio Floiss an-küliron, forder ist aber dio ihren Pupillon und Minderjiilirigeu vou Hechtsvogen zugehörige Sterbefiille und Erbschaften sogleich wohl uud genau Iuventireu, darüber sodanu gowissen-Itufte uud gorechte Voriuüuder und Gerhabon (|o dieselben auferziehon und auf eino gute Profession appliciron]T gauz unverlltngt anord-non, so doren etwann habende Mittel und Gü-ter mit der bestthunlichston Würtschaft admi-nistriren, die otwann obhandeiio B-.irschaft und C\'upitalieu aber auf Ziuson (jodifth wohl verai-chert) anlogen, und b >i erreicllter Majorén ni tilt (n«ch vorhur beim Kalh abgelogtor uud adjus-tirter Gerhabschafts-Iiechmtug) Ihnen alles ujid jedes Vermógei) zu Kechl überantworieu uud behiiudigeu sollen.
(Víg, kOvatksilk.)
Közli: Dq. SZŰKÍTS.
Ulrek.
— ö felsége legkegyelmesebben mog-engodte, hogy Glavina Lajos palini uradalmi főigazgató az Ernő szász berezegi házirend II od osztályú, keresztjét elfogadhassa és viselhesse.
— llivutalu*. Az igasságügy-miuister-no t 3213. sz. a. kiadott rendeletéi A nagy-ka-nizsai kii. törvényszék mellé időközben egy kir. ügyészi állomás rendszeresítetvén, f. évi januar hó D-eu 704. száiu alatt kelt rendeletem azon részét, uiely szerint a nagy-kanizsai és Csáktornyái kir, törvényszékekhez ügyészül, a zala egerszegi kir. ügyész rendeltetelt, megszüntetem, és egyúttal uz 1871. XXXIII. t. cz. 9. tj-a alapjáu a csáktornyai kir. törvényszékhez ügyészül, a nagy kanizsai kir. Ügyészt roudo-lem. Pest, 1872. april hó ü-án. Bittó I a t-ván, a. k.
— Furcsa neme az elfogatásnak. Mii-kovics Géza szántói lakos, kerületi jogyző neje, szomszédja lluuser Audrasuővol az utczáu ósz-szoveszett; e kózbou egymást különféle sértegető s rút szavakkal .illetvén, a fololoteket, illo-lóleg egyik a másiknak adós ném maradt, mit az omlitott jegyző uoih türhetvéu, lluuser And-rásiiöl, nllitolag becsületsértés miatt, nz ugyanazon község be u állomásozó foglárok által befogatta, s egy éjjel Szautóu bobörtöuöztette, másnap pedig a szolgabírósághoz Keszthelyre bi;-kísérletté, hóiméi móg az nap "Ibocsátlatott. A tettes szolga bíróság, hogy járt el ez ügyben, ltom tudjuk, s nem is turtozik hozzánk, do aiinyii tudunk, hogy az említett jogyző ily tettekre soiii a törvény, seni az ő politikai hatósága állal\'feljogosítva nom volt.
— Laktat)i/ák ügyébon működik a bi-zotlmáuy, Keszthelyen f. 19-én jolout meg égy részint katonai, részint pedig polgáritagokból állá bizottság. A laktanya helyiségéül kitűzött három hely közül a bizottság a „Hosszú* utcza végén a sörház átellonébon lövő helyiséget választotta. Nom tudni, miért nem választotta a kiküldött bizottaág a főuteza déli részén, az úgynevezett .Hauozók* réten levő helyiséget, mely o czélra szintén kitüzvo volt, s azon oset-beu, ha oz utóbbi helyre lett volna az omlitott laktanya építve, s nom a mollék utozúbu, n vá" rosqak nagyobb a különösön a főutezának díszére válnék. (Szorotnők tudni a bizottság indo kait. Szerk.)
— St>ttwgymegyébe11 130 D ák-párti és 30 ollonzéki választatott a központi bizottságba.
— Kt).evezések. A Nagy-Kanizsa városi tisztviselőkhöz Taródy József rendőri-, Vernor Foroncz pénztári ós számvovői-, Hiba Forencz jegyzői- ós Seidel Ágoston tunácsbeli Írnoknak neveztollok ki. v \'
— Somogy megy i-ben a kövotválasztdsi összeírások megyeszerte május 13 án kezdetnek meg. zVz összeíró bizottság kerűlotenkint következőleg választatott f. apr. hó 22-éu tartott bi zotimányi rendkívüli közgyűlésben: A kaposvári kerületben: Matkovich György, id. Csorba Ele, Hagelinauu,Károly, póttagok: Vaszary János ós Scbwarz Samu, /V lengyeltóti kerti-letbun: tlaukovicli József, Kund Jenő, Baáu
.Gáspár, póttagok: Botlka\' Pál és Bosnyák Gusztáv. Marczali kerületben: Véssey Sándor, Lehuer Vilmos, Kiss István, pottugok: Vogro-nics Antal és Tombor Jó«suf. Csurgói korülot-ben: Bathor Géza, Szegudy Imre, Szörcsöki ztdáin, póttagok: Erdosy József, Majerholler József. zVtádi kerületben: Boronkay Karoly, Marton Lajos, VasUmyey Bódi, póttagok : Jobszt Jáao» és Péntek István, özigothvári korületben : Koharies Forencz, Vermes György, Kovaoso vics G. póttagok: Bogedy Istvau éa Pfeffer Antal. Szili keruleibou: llajdeii. Fureuoz, Bu-gyay Imre, Kacskovicji Saudor, pottugok : Gaál Deties, .ivasiich Gáuoi*. Tabí kerülolbou: Kiss Lajos, Talliáu Lajos, Szeioenecz János, póttagok : Grubauovieh Gyula, Hadaró Forencz. A lentin gyűlésen ,-*z ellenzék részéről még több balpárti tag mugválasziása kívántatott, mi azonban elleneszruvotelekre adván alkalmul, gróf Zichy Jauos indítványozta, hogy ínég minden összeíró választmány egy-egy póttaggal szaporitussók a balpári részéről, de ezzel sem elégedvén ineg, kijelentették, hogy ők magoknak orvoslást löguak szerozui ós a termet tömegesen elhagyták, uiiuek következtében gróf Zichy iuditványát visszavette.
— (Beküldetett.) Zalamegyébon, Zala-Szt.-Gróth mezövárosbun 2304 lakossal, melyhez Szt.-Gróth Polgarvárosi község 1088 lakossal ós Uüvarnok község tí99 lakossal van csatolva, a kor. jegyzői állomás üresedésben van. Évi jarandóság 400 frt ós szabad lakás, melyre ezennel pályázat uyiltatik. Akik ez állomást elnyerni óhajtják, képességükről szóló bizonyít-ványaik mellekletével küldjék bo kérvényüket május hó ló éig a városi tanácshoz bérmentve.
— A kaposvári kir. törvényszékhez irodatisztuok Jlári Mihály, lengyeltóti járásbi-rósági Írnokot; továbbá telekkönyvi írnoknak Hitdánty Ignácz, városi jegyző és Somogyi Sándor, telekkönyvi dijnok, nevóztotott ki.
FoiyUUáe a mellékleten
Elég, csak azt jegyzem meg /\'a fiatal vadászok figyelmeztetéséül, hogy e két igen hasznos madarat, no téveszszék össze inas kártékony sas ós a szerfelett nagy rabló hójával, éa ne lődözzék Össze, mások pótolhatlau kárára és vesztességéro. Különben replükről — mely-egyenes, határozott irányú a meglehetősen lassú első tekintotre felismerhető, nem lehel összuté-vcsztoni a többi ragadozó madarak sokkal sebesebb röptével.
A hasznos orv madarak áttekintésével nom mulaszthatom ol a keselyüket megemlíteni, köstudomásu dolog lovéu, mily nagy hasznot hajúnak az emberiségnek az egészség tekintetéből a dög fellakomázása által. Kivált Egy-ptom és több török városra nézve, valódi áldás, hol a dög szorte-széjjol az utczákou is hever, iiein gondol volo senki, legkevesebbet eltakarítása felől, egyedül o madarak, melyek ott a sintérek helyét látszanak pótolni —. szállják meg seregesen és falják fol. No de van is a lakók előtt becsületük, nagy hüntotés van annak fejére kimondva,va ki őket bántani merészeli, sőt annyira mennok — hogy madarukat — mint hajdan az íbiszt, csaknem vallásos tisztelőiben részesítik. Aconbau holta után, már ha tudniillik valami botogségből érve, felfordul, tisztelőtök annyira megy irányokban, hogy nem Urtva ízetlennek és undorítónak husál, fel is lakomározzák^.legkevesebbet óivo — a nálunk ily eaotben dívni szokott előítéletben, sőt ex által valami vallásos — kegyeleti dolgot képzelnek végbe vinni.
Hogy tárgyamra visszatérjek, soktól Kai-toltam már álliuai, hogy az apróbb sasok, sólymok, h\'dják, karvalyok, kányák, némely\' elvből kiindulva, nagyban elősegítik, hasznos
lormészetök áltgl, mely n rovar, egér, vaknnd-pusztitás ininómüségéból áll — az erdő- ós mezőgazdászat hasznos leladutát. Igazuk leliot, ezt jiómi tekintetben értelmezve, ón sem vonom kétségbe, hanem erről mégis uem turtoni feleslegesnek megjegyezni azt, hogy azon csekély húszon, mit talán okoznak, legkevesebbet ér fol azon nagyon is szembeötlő kárral, mii az apróbb rovarevő madarak pusztításával 1 okoznák. Kivétel alatt áll közlök a vórcso-só-lyom, (l\'alko tinuunculus)oz mondhatni esküdt ellensége a nagyobb bogarakuak, különösen a cserebogárnak, (mglolorita vulgáris.) Mintegy nálam tartottam, észleltem, naponkint 2 itezo 1 ily bogarat megevett. Különben e sajátságos szokásáról a vércsének, minden\' figyelmesebb gazdász meggyőződhetik, Uvaszszal számtalan alkalom kínálkozik erre, t. i. midőn a csorbü-lyök Röpködni kezdőnek. Ez időbon számulau sokat éllogdos közülök a vércse, vagy pedig — mint ha összebeszélnének —. ö—G egy csomóba gyűlve, neki S»snok valami fának, uio-lyot a csoroby\'garak megszálluk/- olyforman, liogy egy pár u fára szállva, a többi pedig a la alatt foglal állást, \'s a fent guzdájkodók szárnyai által levert bogarakat kapdossák.\'Még a kártékony fajok közt fe|ómlitondők u havasok megannyi királyai, a vuakcaolyU (lypaetos bar-batus) ós. parlagi sas (nquilla, fulVa), melyek nemcsak Irigy uagy károkat okoznak a vad áliomúnyokban, hknoiu gyakran ni oinbornek is kell tőlök rottegui s ozort méltán megérdemlik H vadászok Üldözésit.
A többi sas faj\'ok kisebb, vagy nagyobb mértékben hasznosak vagy károsak. A vadászat ós halászat körül legjobban szui. pol a vízi tusok miodeu fúja. z\\a arauy sii»\\a. iiiipeiiajis)
j többnyire a vadászat körébe tartozó, nemesebb | vadakat pusztítja, sokszor a fáczánosokba is j beszemtelenkedik, — és busásan kiveszi eme I delikát madarak közüi adóját. Tehát ezérl is i ós más fel nom hozható sajátságaiért, káros j volta méltán elismerhető, valamint a többféle vizi sasnak, a halakban tottfpnsztitása következtében.
| Egy vizi — úgynevezett folyami sas, (paudion haliaetus) csekély szi^uitással, óv)m-kint legkevesebb 200 fout halat emészt ol,Uz lovéu csaküein egyedüli tápszere. Sajátságos o madárról, hogy mindig oly helyeket választ állandóun tauyául, hói a hultouyészot rendszeresen üzotve, e czélra állandó halastavak vaunak berendezve, iunoif aztáu seiumi által néni hagyják magukat elriK^ztani.
Méltó társa neki a barna kánya, (milvus •ater) moly hásoulólag uagy haltolvaj. A vadászat köróbo tartozó megállapított vadaknak, nagyobb mérvben pusztítói a hója, (astur po-lumbariMs) karvuly, (a. nisus) cs a nagyobb sólymok, (falko) melyek feltűnően üldözik soraikat, kivált a liija; o madarat gróf Lázár Kálmán találóuu nevezte a kókür kalózzá és a lóg hieuájáuak. Az bizonyos róla, hogy fószko környékéről egy év alatt képes minden szárnyas vadat kipusztítani. E zsivány sorsát osztja a nálánál jóval kisobb karvaly is, mely ugy látszik, feladatul tűzte ki magáiiitk az apró ro-varevó madarak pusztítását, sót mint egy izbou szomtauvja voltiííu, a lyirkályt is megtámadva — zsákmányául ty\'tÖ, pedig egyedül a harkályok azou madarak, molyokol bizonyos okoknál fogva, semminemű orviuadár iienv üldöz.
Az erdész és gazdász figyelmére méltán érdemes tyi rugudozók, moly alatt a baglyok
, értetődnek, sok káros állatot elpusztilanak, do náluk csakis »z erő hiányzik, a mi nom teszi őket képessé a nagyobb állatok megtámadására, ós igy tücsök-, bogár- és egérről táplálkozva, — do csukis a kisebb fajok, szembeötlő hasznossá válnak. Azonban mint soraimból kirí, a baglyok közt is vannak olyanok, a molyok épen sommit sem husználunk, sőt inkább a /vadállomány s a mindennemű gazdászatra nézve feltétlenül hasznos rovorovő fiiad a rak pusztításával, nagyon érzékony oldalról ériuthetik a gazda-közönség igyekezetét. Innen szármáik aztáu azon engesztelhotlcu gyűlölőt, a miért a nép irányokban visoltotik. Különben a mi a nép oz olvét illeti, más -sötétebb oldalról tokiutve a dolgot, kísérteties babonán is alapul, inolyet vitatni nem feladatom, ngyis elég ismerotcsok azok a legkisebb részletig, csak egy némi tekintetben novotsé-ges, ddviuegtörtént dolgot kíváuok még fel-hozni, mely nem kis bizonyVgul szolgál, némely ornbor balvéleményének. Ez\'&ot, melyet felhozni akarok, N-i. helységbon, (már nem emlékszem li megyére) a hol történt, eleinte nagy izgatottságot, végre szörnyű kaczajt szült az ottani közö&sóg körébon.
N-i harangozó igei becsületes éa némi talentumokkal bij^ egyéniség, csakhogy né melykor a gara« felöntoni nom tartá vélek-nok. Egy éjjel ugy 12 óra felé a,csapszékekből hazafelé ballagva, midőn a paroohia -udvarán- át, lakasára akart" mouni, n szurok miné-müségü sotótségbeu, valami legnagyobb meg opotése, de még nagyobb ijedtségére bárány kucsmájába ragaszkodott és azt minden kézzel lábbal való szabadkozás daczára fejéről.le-emolé o parázsként égő tzomeit rászegezve,.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 35-dik számához.
— Öngyilkos KistKauizsáu o napok- | dr. Klóin Sándor reodoa tagok; Dourbányi
bau egy földmives polgár kötéllol vote.tt véget ,-létének. Mint uondják, kuszált pénzkörülmé-nyo tovó öngyilkossá. Nőve : Miloy József.
— l\'ályadlfOl ogy 3 folv. oredeti vig. •átókra Bokody Antal, színigazgató ur, 25 darab aranyat tűzött ki. Hoküldósi határidő f. óvi októbor hó 10-ka. A mű a szerző sajátja maradand. A jeligés lovéllel ellátott pályaművek Foketo János, fejérmogyoi levéltárnok t. főjegyzőhöz, mint abiráló bizottmány elnökéhez Szókest\'ojérvárra küldendők.
— Tolnay Károly kijelöltetéséről a kövotkozőkot irják a Reformnak: Folyó hó 21-én Keszthely városa örömünnepét ült: vidékről egybegyűlt választók népeaitetto ut-czáit száinlálhatlun lobogók diszitélt. Délelőtt 11 órakor taraozkok durranása között üdvözöltük egész Znlanjegye által szeretőit kövotjelöl-tünket, Toliuíy Károlyt, ki választói előtt meleg szuvakbau adott kifejezést lángoló honsze-rotetének. álláspontját és elveit ismervén, lolkesedóssel vettük tudomásul a haza javának, a nép jóvolláuak, u vidék emelésének előmozdításain ozélba veendő működését. Délután 2 órakor tartolt nagyszerű banketten a városi s vidéki inioliigencziáu Kívül az itteni katonaBág
- tisztikara, es a munkás osztály nagy száma, ° összesen 427-ou vettünk részt. A fölötte kedélyes ebédet a végnélküli toasztok : a király Ó Fellegére, Deák Feruiiczre, Tolnay Károlyra, Cseszuák Lászlóra, a munkás néposztályra, a szorgalmas tevékeuysogre stb. Stb. — fölötte fűszerezték.
— Zulaineyye kóvetválasztási összeíró bizottsága következőleg neveztetett ki: Ta pol-czai választókerületben: mlám Antal elnök; Ács Ferencz, Csigó l\'ál rendes tagok : b. Pulhe any Géza, llirsch Adolf, Nagy Gábor, Tóth Ferencz, Écty László, lioliuuiczky Antal, Diaszil N. ó-.»y liure, ilj. Csendes Ferencz, Nóvák Edo, Alurlop Gáspár, Vndona Fer- iicz póttagok. — Szt.-groti Kurülutoen; B s eiiyoy Ernóelnök; Tanács Alajos,Szín D-zsó rendes tagok; Szűcs István,Cheriiel Gyula, itynay Tivadar,L-ickon-baker Pinkász, Eiitier Sándor, Kiss Lajos póttagok. Kcszhulyi kerülőiben- Nédeczky Jenő elnök; Bogyay .Máté, i rstyánczky Lajos rendes tagok; Kern Karoly, Positer Ferencz, Koller István, Laskói László, Kuglor Nándor, Rozs János póttagok. Kanizsai kerületben: Inkey László elnök; Babóchjfy János, Talabér Zsigmond rendes tagok ; Buán Kálmán, Dervarics Ákos, Dervarics ^uire, Walbach Mór, Rajky Miklós, Rajky Zsigmond póttagok. Z.-ogor-izegi kerületben: Kóuigiuiger János elnök; Bczerédy Elek, Deák Lajos rendes tagok; Tarányi Ferencz, Jankó József, Miszori Ignácz, Audohl-tván, Stolczer Jakab, .Strausz Sándor póttagok. Londvai kerületben: Stirling Antal Kiss Béla , Vraner Frigyes, rondes tagok; Faisztl István, Czigány Bertalan, Molnár József, Tivadar Ferencz, Vizraathy József, Szilágyi Gyula póttagok. B a k s a i kerületben : Nagy\' Bál (zalapatkai) elnök; Sáska Itnro, Farkas Sáudor retidos tagok; Le.itner Ignácz, Msyer Frigyes, Bezger Ignácz htdr, Plichta J.iuos, Babos Páter-, Nagy László póttagok^ Le tényei korületben: Szalacsy Farkas elnök; Tuboly Viktor, Folly Bernát rondes tagok; Nóvák József, Fajcs,, F<""0"0Z, Uilaky Imre, llirschler Miksa, Kalivoda János, Fajcs József. Csáktornyái kerülőt: Bogdán György elnök; Hegedűs József (Csáktornyái),
(mint ó elbeszélte) és nagy szájából tüzes szi-Porkákat fiijva, v» tomplom felé — eltűnt. A harangozó borzasztó lármájára álmukból fölvert több — * plébános szolgálatában levő csohjdek odarohanva, hallják a halálra ijedt ember hát borzasztó előadását, mely a fent einlitottekot iszonyú inódon testé, tormóazoto-•on foleziezomázva, szarvak, lólábak és két parázsként égő szóm hozzáadásával. Másnap a plébános, ki a dolgot kaczagva votto tudorná-sul. keresést inditványozott szolgái és a harangozónak, és pedig az inyatomplom tornyában, mert mint ő gyanitá, a sapka-elrablás sziv- és ó«zrenditő történetét egyedül a toronyban lakozó számtalan baglyok egyike által vélte elkövettetni. Ugy is volt,-a toronyban keresgélte, megtalálták a báránybőrt ogy bagolypár fészkében és a gyávaságaért piruló — becsületes harangozónak gúnykaczaj közt adták át.
A ragadozómadarak közé sorozható gébicsekről annyit jegyzők mog, hogy többnyire •pró — feltétlenül hasznos madarakkal táplálkozva, káros voltuk\' igen szombeszökő példáit •dják. Nom későm tehát íigyolmeztotni a gaz-dálkodó-közönségot, húgy o madarakat gyű-nökseik- és kertjeikből kipusztitani el ne mu-
Áttekintésem bevégezve, ugyhiszo.m, ezé-\'otnat ha némileg is — do megközelitém és wsk odaak*rok hatni, hogy a hasznos orvma-"fit a kártékonytól mogkükinböztotvo, ue ül-dOHék és no Jévoszszék össze amazokkal, mi |°\'Ddig alkalmat szolgáltat a hasznosak méltán-ta\'»n üldözésére.
LAKATOS KAROLY.
ilok, Friedl Károly, b. Knezselics Constanlin, Skak-sics Elok, Láposy Márton, Lisziák Foroncz póttagok.
— A barw-gradiskal vasút tárgyában f. hó 8-án ogy értekezlet tartatott Pozse-gán Daruvári gróf Jaukovica Gyula, Malyovaci Péter pozsegai főispán s kir. tauácsos iker elnök-lötök alatt s több érdokelt földesurak joleulétá-ben,melyoa Miriditi.Mihály engedményes szépen előadta e pálya jelentőségét. Ez alkalommal elő is terjuszté azon előleges szerződést, mely a pálya .kiépítését biztosítana. Lényeges pontjai ezek: A barcs-gradiskai U4/» méritölduyi vasul, ha politikai akadály nem lép közbe, 3 év alatt kiépítendő. Állomások Dráva, Ojhely, Bastaja, Daruvár, Sirae, Dragovic. Lipik, Caylic, 0*u-caue és Fradiskán építendők. Az egesz vonal költségei a Dráva hiu nélkül 7,4110,120 foriutra mennek. A cousorttuin keleti vasútépítő banktársaság neve alalt ót csoportból s német, magyar, olasz, torok ós koleuudiai poitzorókból fog állni. — A vasul elsőrendű palyauak építtetik ; kellős sin egyelőre az alagútban rakatik. A consortiuui 70 ovtg^orja a vasutat, de a tu. állam 26 óv múlva 12,000,000 írtért megveheti. 30 évig adómentes. A cotisorliutii köteiezi magát, hugj a pulyát Gradiskátöi Narenlaig folytatólag kiépíti, s hogy a Narenta fulyoj, sziu,a-lyozni fogja. A kereskedelmi consortium Berlin, l\'est, Roma, Konstauiiuapoly ós Calcuttában fog székelni. Az ougcdiuéiiyes iiiind-ju .csoportnál egy titkárt nevezliot, a részvénytóke 200,000 ÖOO traucos részvényből fog allm, inulyuek egy része iniuden pénzügyi Csoportnál nyilvános ulairasr* letelik. E uugy horderejű vasutügyben lapuuk ho&za az elsv közleményt, tűim u gy ülést mar az april\'7-ki száuiunkbau jeleztük.
— Rövid hírek. A Kőrösnél egy 114 éves ember reveszkedik, 17 74 boti már\' katoua voll. —■ A Keglevich sursjogyek húzása május 1-éu Pesivaros lanacsteruiobon lesz. — A zui táuiul a nagyvezér 00,000 fout sterling ajándékot kapuit.—Darboy, párisi érsek gyilkosa, a vorsaillosi kórházban moghuit. — Genfben 3 ezer órakészitó vau s evenkiut mintegy 8U0 ezer zsebórát csiuáluak. — Az első toronyóra Breslaiibau volt I3iid-0atr — A napóra tolta* laloja Bcrosus volt Kr. e. 200 évvel.— Az au-tiochiai földrengés kovetkeztobeu tobb mint kél ezer hulla ásatott ki a romok f|>zól. — Az „EszloJ magyar ezred Daluiáltáua létetik ál. —A siklósi postamester saját szőlejében agyén-lőtte magát.— A mecklenburg-sciivroriui uagy-hercz -g Pesten volt. — Ziuiay Lasz.ó, zeue-•zerzó, május 7 éu vezeti oltárhoz Lolir Irma k. at.; Tors Kálmán pedig Stfigligeti Aranka k. at. veszi nőül. — Lipót oajurlierczeg a nyár folytáu hazáidat beutazza. — Néiuel lljvarotl a julms 13-^i váeár október 30-án ti>rtaiik meg. Gr. Zichy Mauó a somlyó-vásárhelyi tüzkárosultttknak OUO Irtot küldőit. — Szón-tagli Kálmán, pesti jeles ügyvéd, meghalt. — A pesti záloghazuk raktárai ugy tele vannak, hogy 8 napig semmi zálogot sem fogad el. — Fiuméboii t»0 mazsas czápat lógtak, gyomrában emberi testreszek, czipök tnlftltattak. — A vas-utakou május hora az ezüst árkeletpótlék 7\'/, %-tel szedetik. — Az alföldi vizkárosultakuak gr. Zichy Károly 100Q, a hazai első takarék-pénztár 2000 frlol adományozott. — A „Hugenották" dalmű Párisban óOO-szor kerüli szinre.
— A zürichi egyetemon 24 nő hallgatja az orvosi tudományokat s 7 a bölcsészetet. — Apr.
/fi\'in éjjel a Vezúv erős lávafolyamot hányt.
— A csebválasztások végét érték, az alkot-máuypárté a többség. — 111. Napoloon április 2U-áu volt Ü4 éves. — A dresdai szabadkómi-vesek közt 24 inagyar\'vao. — Festi Imre államtitkár visszalép hivatalától. — A hadsereg felszerelésének módazatai tárgyában 29-éu kezdődnek meg az enquéto-tárgyalások Bécsbon. — Thiors, hogy beteg volna, megczáfol-ják. — Eszéken kir. fővámhivalal állíttatott fel. — üyöröttt római kősirt uláltak. — A: német császárné Angliába utazik.
Szinliáz.
— (L.) Káldy O y u I s derík ksrnsgy jsvárs sserdán „Ámor a (isUcsklisii, v«gv a itcrcluies bur-bíly* é$ . .8ssiaárfcj- került gyír kösönsíg elült dinre. Valóbsu ssjuállistlik, kik otlbou msrsdtak, mert mindkél darab oly ólénkao folyt te, hogy egyet-leu néiü sem rult ott, kit bidegeu hagyott volna, — Jobban mondva, kit a sseropl&k kielégítő előadása, éneke, humora, alakítása, stb. el ne ragadt volna. As est hőse Holymosy volt, kit négy alakban láituuk egy este, oly négy alakban, melyek mindegyike ha-lárosottan kUlOnbttsik egymástól, s melyen miudoDikv oly hivatottéig és jeles slakitdi képességre mutat, mit litva, a legkomolyabb önálló embert is irigygy* tessi e pálya iránt. K uégy alak hármát „Hsaiuar-ttj\'-ben Obidi techuleus, a negyedik pedig „Ainor a palsiskban* Karcxosi borboly sserepét képesté Káldyné, Kóasi sserepébeu~ tüudökölt s ragadta taplókra kilUnii éiiokóvol. a k»s«nségei, nem kevésbbv Kápolnay, ki Pétervpárfiái sok érséssel éneklé, Oé-kány Hósa, Kfimivos és Feronoxy la inoltd előmoxdi lói voltak sx igen jól sikerUlt előadásnak. ,
— (L.) CsUtÖrtttkáa Lustigiienrieli* k. a. íftilépto és „ú^ben- cxliufli eredoti vígjáték 2
felvonásban adatott. I. a a (i« Henrietté"^, a. hang jávai mfivéssileg tud bánni; futamai inkább iskolá \'ottsága-, mint ha\'ngUrjedelemröl tanuikódtak, t«bl»-sxttr kihivstott és xajosan tapsot aratott. A vígjátékban 8 o iy ni o s 11 — ax o^orottc-buffot — csudáltuk, ki daexárs, hogy alakja nem o sxerepr* való, mégis ax előadás kOxpontja s a siker legelvitishatlanabb éltetője volt Lolkeii axerepében. Humora egéssségos, játéka terméssetes — nem erSltetett — mint igeu sok ssinésxó. Lénárdué kedvvel, átgondoltság- és kivitellel oldotta meg Ssemlramlna ssorepét. Láng 1 r iu a, mint mindig, ugy inoitfia as Ossshaug elöse-gitSje volt. Oárdonyi és Pestiné as előbbi mint Hámori, ax utóbbi mint Oiispár , és 0 e r 8 ll mint Galambos, emelék a darab érdek, t, axon daral>él, mely Ualáxs Háudor egyik legsikerllftob.b mfive.
K |fír sor besártaval nem mulassthatjuk el ós kCtelességU,uknok tartjuk a t. közönséget Solymosy, ó jelesiehelaégU Halai ember julalomjatóka., a .TekoiIO"-• a tigyeluieslotni, mely l. hu iU-éu, a legúnycsobb kiállítás mellett, fo; sTiVrc kerUlui és ugy látsxik, hogy egyike iess a M.kKsJ ur állal ruudosvtt legél-vexvuúsabb estókuok. 1
Papirszelet.
a
— A világ I o g u a gy o b b pipáxója Vau-Klaüs KoUeid^iuOan mvgliuii. twiolimiyno-KÍialj t loi-ui«i a ..Nagy pipák apj^\'-aaK uvVuxiuK, a róla a fraiiusia UpuK »u» érauaes russleiei be.sélueiv el, V\'au-KlaOs sselld, njugoilt ember Voll, du leuükivul bixarr. jeileui. U«.«a vágyóimból gyon,onl palotai épilleletl KoitcriUUi ko.e uoe.i, — egy u<g> p!^*. e. UulMiiywuseuuiiiiai. Miutlcuiela lonoaju pi. aa, emberi ea anali lursalaauKKiil, . vua^uakai ea Kuloueoxo ubvéuyeaKSi iliáxüve, a tluhauy.as legi.gibo kuiauol volua o uiuaeiubau oa.xégyuj.ve, ,eiod«i es eutuuo-logiai leim saeriut. .S«m iviiei e.guimoiui, uuly auaat koiiötl e kuiouos uiiueuiu.a/\\>.ouiei u-l.e auU.u, |,« uui.o hoxaa beieile., kik«-. sxonual sonei «u,.m «.

• tgy
Mgy uvjjniuyoa,
meglő
■ eunyi
el a kót érVaii-Ki«e> bus> kiút ib inre sort ivott, s 1 el. Ki pedig év klall U lü lure aor pedig >
I élt, i

xárailekabau megliatyia, liogy miuoatoii Uohánylok,
a legujabu uisál\' si nul kvaziiell holUuüi pipál kapnak, melyekeu as ó uevo, osmiere és luial.inak uapja ki leeuj vésve, A rokuuoa óa baráiokuak végi., uyoga-
csak\'akkor pluák ki.*, a barnul iiiiuUegylk pipájából kv,>ore.ojara kell Inulviii.-A kerület o« koru/éa sxegouyei, kik temetésén -megjeleUuek éveukiui — liniala uapiau — io lom «tóiiauyi es egy hordó sori Kapna* vgeas élelöaOu keresitul. Kujal saouiélyero nesve a.ju Van-Klaés igeu keveset Hirau, megeieg-■ «i.. tolgyia koporsóval, meiy ar. o régi liavanua-ai-.ivai-lauacakniiiáa lajauól legyou belelve, birjaua pedig, hol leteui. piheaui fog, egy lailauska\' ugyuuvo-x«lt „Korporai l auuka--l es egj caoiuag reg. hóilaii-diai ttolniiiyt kiváu tetetni. Ezenkívül oluaia mellé legkedvesebb pipaját, a .rigien |egr«glebbjet* és . gy aKxtula gyújtót, aexol.larabo^, kuv»t, ,gy darabka up lol kivan tétoiui. ,Aluit nem ludm, mi ailualja eló magal* — jegyié meg. Van-Klaía vcgrt-adviet(i e ponljárs. — ritka tfírmaju vugteudeiciuea minden pontja toljesillelett. A aívgéu^oR, kik a lomelvsrú meghívatlak, — esopvrioaainl jöltek psioUjUöa és a> udvarmostor gaaiUguu ellátta okot duhauyiiyal és pipával-, a liamut a pi,ákból a komló levolehkol kossorusolt koporsóra hiutellek ; a palota kóiepéu egy nagy dohanyxo ssaloa állott pip.-ikkal berendelve. >1 iiidcu Van-Klat\'s kivánata -xeriiil törtem, u/eg a Uertrud ssakavsuojvre vuiialkoxó sáradek is, kl a dohányt soha nem siouvedhelto és kire ó éléllioaajig Ő0,t,)00 l\'raiikuak kamatjait hagyta, de csak axou feltétel alatti ba uapoukiut egy cigarottet eisxi.
Üzlet.
— Nagy-Kanizsa, apr. 2C. A gabonaílxletben beállott újult eróveli válloxás tartja magát, as (lobbi magas árak isméli emelkedéan megakadt. IJéesbe oroax busa i-rkeiett, a minőség asouban oly csekély, hogy a concurreutiától nincs oku.ik félni, mikoxbeu a uii késslolUnk iniudig ssükebli less és óriási lépésekkel síelünk ax idei gabnauxlel idényének végéhos.
Dunáutul gabnapiurezu.
-- lOy. K.) Oyőr, április 21, Uus* frt 7.20—0. ÍO kr. Kbxs, a frt ao-*6 kr. Árpa, 3.80—Z.-IO kr. Zab, 2.10—2 frt. Kukoricsa 4.»í>-4 fit Köles a.20— 2.86. kr. Hab ó.- 4 Irt. 00 kr.
— (1*. L) Pécs. április 24 fiúsa ti.40-10 kr. — kr. kétsseres b.M- 10 kr. — frt. Uoss. -1.30-10 kr. — Árpa 3 fit, — 2.80 kr. Zab 2 frt —1 frt öo kr. Kukoricsa 4 frt 60 kr. 4 frt 30 kr. ll^jdiua, 2 frt. 70 kr. 8xéus 1-80 kr. bxalnia ÜO kr.
— (V. L.J 8xoinbathely, április 2^. Huta 6.80—
8.60 kr. Roxe.-3.86-70 kr. árpa. 3.--U frt ÍHJ kr.
Zab 2 frt - l.\'JO kr. Kukoricsa 4.Ö0 kr.
— (r. I.) 8llmegb, a,.r. 24. Húsa «.— kr. 6.76 kr. Koxs 3.Go—3.40 kr. Arp.a 2. <6—2.IÍ0 . kr. Zab 1. 80 —l.tio kr. Kukoricsa 3.00.—3.liO kr. Köles — -
--kr. Hab 6.—4.oö kr. tl^jdiua----kr.
Sséna uiáxsája 1.20—1.10 kr. 8(alma 60 60 kr. Keményfa öle 13.—12.61 kr. Időjárás derfllt, tavísxi, ueleg. l\'ermeuyes állapota jó,
— (r. I.) Koastueiy, április 2ti. A városi tanács jegysököiiyvéuol kiirt gábuaaiak : Uusa 6..MJ O.M kr. Kos. 3..0 - 3 60 kr.4rpe 2.tk»-2.iO kr. 4ab 2 trl I frt bO kr. Kukvricsa 3.U0-J>.8j kr. TUsita kemeuy 17 frt. 8*éua .mátsája l.»o kr.-lfuiaasalaia 1.10—1 frt Aipa- és sabnaiuia 1.10 kr. IVójWrás : kedvesö. Termények állapota jó.
Érték és váltó folyam apr. 27.
5% motaliquos Ü4.Ö9; ö% nemz. köloaöo 70.60; IHOű-ki álladaltui kölcsön 102 90; bankrészvények 840;.hitelintézeti részvények 332.50 London 112.80 ozüst ágió 109.75; araay darabja 5.32; —20 frankos arany 8.90 kr.
Heti naptéir.
Aprll 28-tól május 4-lg. 1872._
lló- és boti-* ívMbolikus nap-l Prolestáiis I J) nRl\' Ur I uaptár j utj.
I - \\ ____________JL ki blllil.
^á . XVI.
24 Vasarnap F 4 Csatát Antalka
29 lletlő P«ter V. hulpitus
Kedd
1 ► xerda 1- ülop. Jakab Fuiöp, Jakab
* Csütörtök Zsigmond Ziigm.n 1
8 Péntek t leitaialasa \\eressl fölt.
4 Ssombat Flórián 1 lorlán
Felcl.ia szorkc^tit: Bátorfl LajOS. jMyiitter.\'J
Miniluukiiiuk kulóii\'ja 1)^v..Itiicb.1 I.jitllutiic .
Ur. Foi-ty-réle ultulúuus
s e b-t a p a s z,
mely reudktvUli gyogyereje, elvalasxtó, éilelb s fájdalmat csillapilo\'balrt.a által leggyorsabb, legbisto* aabb s egysiursiuiud g>o«ores gyógyulási eaSkoaöl kutoiin ■ in a ba/okbaii. — 11/ ba|o« t ti.ongj uiatlás, K-gcs-Uurul, bórk.. s-baiua.ag, üáitya.gyia vCroup, angina/ miaileueiufi ui gaei l. aeK, harapás\', sxuias, vagas vagy eges alul taui-tdbato s e b e », megluriá-xáaon, da.áxs- vagy uieiiaxurasuk, Koiiok-feaelyek, susatok (cuiitosiok) meglepő gjois ujüaiom csillapítással — logxotl UaganuloH, gmuOK, talj .iguk, pokol* var ivarbuiicUlus puaaila iu.iligua/, uiegkeuitu)ed«si.k, geuyedesek, Veíkelesok, uiiujen mitlg/belegsegek, goivvlyés lekvlyek, iagydag4fiat, ujjlér.g, koröiuiavreg, vadl.us, liigsaivaca, c.ou...ú, k,u«x..m.Us es ui.giáu-dulns ja, beiyi c«us; luvabu* a sxules loiyiám labf leltakauuJOn es .\'".J \' \'""\'J\'1 1 "\'"„"(J-
■selyes
sebcsxi iftfitétu. scbtap.tas uasxiiaialik ail.i uiui Végre a teslbo t.-ijeseu sinlk.t, vagy
aitlihelieil éiei I — egyedül s
•apa.
>vid
-kihusliuto, unre a Seb gjogjuia.a uemaókSra Ueaó-
Lxen megbeosOlbetlea gyógyszer, melynek Jelcs-sége legliíteleaebb egjéiiek saá.nus a kUiouös kivá-uaua barmikor feluiut.tui.tlo bisoujitvauyai uilai uiár regen a legléuyesebbeii oilsme.Utett — reudkivtlli, s
t.llUnÓ aikeritús eieUiuéuyeiuél togva, mely vk bassuá* lala által meg elatUll bajokbau la eivieluek, jol iiug.il,ipitptt es elleijeiletl mret kuiavgbevoubaiikuUl igasulja.
Kgy csomag ara 5l) kr., nagyobb csomag I irt, hsssuálati uimiUmSI együtt, postán kUidve i0 árral tobb. — Egy irt.iji usoiuaguai kiaeob s.amu«aiijr nem leljo«ittrtik.
Koxpoati kUidoaiéuyesö raktár: Psstea Tíróll József gyogysaere.x ur. al airaly-utcsa .-ik as-.u. aiail.
lovaubá kapuatók : Najy aaniisan . WAJOifá JÚZSEF urual. Pak.un: Alami.iaiKy n. Psosslt i Áipoef J. - Stlmegvn: 8t<,uuor»sky. Sz.-F-nerva-rolt: Uraun J. \'— öiO uuatneiyen; Puncu f — Ves/premben : Feroucsy K. Zdgrauban. M.tiu«ch Zs.
A l. ex. gjógjstKíosz oj Koiuaaedo uiaa, kik raktárt elvállalni bajuudoa leuueuea, letssoiillatoaa, inisxeiiut e rósxbuui ajnnlataikat oien gyogysser ké.st-tojehes FORÍV LÁi/körtjZ .iimes.e: tíuua.a, t.Hacs. varos, tíiuwxa, Sxa.u; A>kiiiaeiii s<ivoskeJ,enek, ki megrendüléseket is poiilosau lvtje--.it-
ViUeki bermeutes levelek áilali ui.gren-dőlések áx árúak késspuiubum bektllXese, vagy peatsi utalváuy vagy uláuvel moiletl lustvut es legpouto-sabban teljesíttetnek. .
Júszág-elaűk
Egy 308 hoia szautoloid- és 48 hold kaszálóból álló tágósitott birtok Somogyban \'/* órányira a szigetvari vusutailomasiol, a koicáma-rogaléval együtt, vagy a nélkül, igen előnyös fizetési feketoiek mciieit, eladó.
Közelebbi felvilágosítást nyerhtt\'ü Rcxá Fái ügyvéd ur irodajabau Pesten, re«-
télv-utcza 2. szám.
. %--
: Titkos betegségeket f
0 és , 0
§ telietetlenaógret, o
\'-!\' teiKyeugUlt lérlionitj •)
gyakori magömlésükül, idült syphilist, a ui
0 legiuakausaou oóroolegsegeKol, gyógy it 0 gyonoreseu és biztousaggal .-J
• 5 frt hoiiorariu.n mjllett ^
1 && k. |
orvos, sobesz és szulesz, Jó^tuf tóhorczeg ^ Y ó leusegeuéi volt uradalmi orvos. Q
^ Rendel 9—4 oraig TesteU, ii) g&öl\'día utcza 20.. szam az ud- ^ ti) var bau Ualra i-so ajtó. &
0 kMÉf" Díjjal ellátott levelükre azon- -0 Q nal válaszol. 0 ■
•l K rovat alatt kOsfOitskért fslslffsséfet asa
HIHDEJT fiSBK
tfirlf iont ©ffrUfdiflflsftiirlr
«» (fl |tf«r|l (úr itbti tinb, c\'j |unj fitt all, ob ttii* obit oi
Inirb. OtrfAitbtm I ivjLI un atnin intcrcfToaKn <*t[fUf4irtffpitltn fúr «»*4t»«S at\'ltlHtt tuRn. I <2|M ft. 10,11 ->. «. I I, i. * II
• B>«rfirtifii firna.
ibrr |tbtl Vlltrl i(. i(. ■fficttnH. C(1Q<. littn.•<ic! mtr, Cl W «u<l mii rbat 4nni4u%. lo.ftaru JbM\'»t. ft 11, «o, «. i. o. —, w. i. >, ,. |«Nrtin«». f\'. I". t«. 10
tV<4<>KH faifratpta Mit íliaat, H»t|ti «■•\'»">■ NaH aa.- éV I ei.<f fr.. TO, »4,f.?J«"1*?• v
>• aab l*afeW>Cr«U. )a ft to, 10. 10. 10. -w Bar »|«tr f.. 10, * .....a. n. *o 30 M>. $0
*4a4 Itia all aijuttr-, I i.to, i.Ml t. Kiltl, h. 10. H>. -0. 40. 10. OkulKtittt, tt. io. lo, io, (0, oo, II. i. bl) Ijlír, ft. 10,1.1, \'0. ao, n. i, i.so, I. Kamit.itlt. h. lo. m, tO, I. i.ío, l. liMtO-HaHttita, tt »>, *\'. I l, l.&o, i. (HUH. |« fl. 1.10. I. ». 4.
JUF" taaaata. Iioardta. friaatla. (Hallata.
«ait itta. tv.ictiuni. I uHraJrd .n. fr>r« ■aailat. UUotfiafiitli 4«Htt ;i„«,„„„„ (,», »lBu I - —■ flilt MIK f|| uurttMlUjt tiatft.
" tlMl" l\'*1 "f"^1\' 40
- Intőt ^Ml|i4«p. Utviv|i4it«ulKM|l. Iu tt.
il all r.
■ t\'il It I. Qatablrti i
\'btn, i fiájíid -r 1», j<l *>, n. . . HT»\'ir«.i\'. .iaf|ít-, Itn.\'a- tírt-lt e\'t\'it.J "4 o\'r.fi it to, ni. a • • •
i Sanht-taifia.\', Ki
I Állton It. 11. li. r
l.ío. I. 4, bkftibra tlna lilt íiattt. tr. »
i aal i>Ut4« „M, autrt.
Ilrb-btlra
ItHltt lalMbt.
tMt14Utf«i 12,-u MJtia. ta C4>4lda Ntpaft.
- fiwHn. ptt Ciliit
*b<t lalirjbl. Ilt Wlb4ta u
"Itbtmitkn; und lilrrkair^MÍ ualbita Mi im.ni Calaa .flniitwft. itat ilata alltJ
■ sav rww
............ i
> dUilUal Aul fai ulti "1 *
i. L"> i.7büíkstssít; \'I íü \',\',••..
n.ifi (iiiVt.itilM ífiV)*4tt« íj n t .. tl. « I ««|ibl btt fltMiilt 1. 110. I.ro. 1.10 I -0, Ü
biltilaci f.-t, f.......
Albint.
tl. 11...... .. .
I*»6itl4ittti* Zbittt,
an> Ibtt fineb it, lit t
I aa\'jtiii.it Mal\'aOt fl\'.ala i ul.\' Hiti ttlitnl jm■, falu , i Ilt Kaai; I.Í lt| | iv h. ■ifi ubttiF\'.in. Iibi liuttb >ft •
nil ailút\' .Vi eilaiai,
^-lal |i\'f4 ibr Manyii lianiau t an» tuii* Kaulli st a N|ta, fialttcldl, ^u:iit;j.n. Ha i o\'"l*i"i\'Jín \'0t<" (><\'<<*\' <C( "" timti, ^tS)it\'<t^«I^UbiÍNI»íinl4»aia aal 34nft
■-V\',, "t
-Í Vill. aab ,-<! 4 un. Btcujii C»Jt |ibi tirttlnal\'i\'l fara itlil Ilii |.;a H | li",ati
au" fr\' \' \'\'
Xttrririfl ... .\'0. >o öfltit aulil h »i<, 1. l.ío. »ta\\. aal ««l»itl||ld, | bt \'»aif4, ff. 10. a «. fiil ln ft. I\'. 10, :o. mltrli>tt.i"iitftti \'t, io. vi. I i io •J_ai| fI 4 ft -.0. a I © all ft »o, < l
Itt futat firititt. iliai ífH\'ii. uir iuif4t í\'HtJflaai, tiliVal aal | k. jltl a l fluv, •t«tM ail fj cnnM. I fatnaia 41, I Oiafa n! ila_-« t i l| i .10. In fii i? i ilt II - i io í1
MT* Utat\'IH acttirlali. I iVitíml n
r^ p fi - fi): i || al,. ),, ftj., , g,
a fi^ta|n mit Cri\'ltl tO »t
flflF"" \'Km JH.ii.tn.ei.i»l a l iv\'t4ai.||ail,
lluat Ül In i||i uaiiiMUial. I «u.l aiitl
"I f« 4, «toit «.ut «\\ft I
a/gT III .lai«li|i\'ttnf|l I. littiOtní riam tlni\'it
u ------, a,niui,i4,, o injit, am. a n
" \' \'il fiau b«m|t. I ©iád
.bujái taa4t. bll Ital aab b.
. ^ ^ k 3 Der kiölne Zauberor
^.^••^•^"^.•■íf.*\'.\'\'\' \'«? «\' II at ínlwtn .t«.i4.a,„«d,Jl4i.lt. aif bal 6 .....•»,
Itiftbia Ht tiils.í.ilii (baiiaa Wtfallalt |a jiU;i|t.i.
t.l ■tíaialt n<» bitati | miti4 t, «|,a ,,. |„ • lita ia Itfta ta CiaaH m; ila UMiaitwiTlit laaa \' • Bl Ittatal.
mi| «tdt>ta.<| » tiUta.
aal r i
r«a VrrtVa.aila lUtt ttl i|t,n ft. Itt a.ltilaaait, tiit4 l<bia,-.. .
JMjn Nil4aUbtt tla«t|ialaal ^latt .. .. . ,. htld wtltl
laUi fttatr^Mj Bt, MbflMl, H\'l I Clitf I 1 • iJ.\'J J" 4i ft. tn vnta-ffl.\'
-1"\' - Van a, la tttiala aa\' analltd witi, , «
. 1 ubtta. ««(.. i • i»o. tiaan «c8 «<t .Hm f j^j, |,i,, „|
I4.\'" . JM«\'blMt«4ttiBtaaiM|rUtB 401 ta4 Inni It Kii.. ll, tű.n .\' t«\' 4ítt lal i-tHioini)
talbta, 1
t4 1MI4I_______
: aalf«4atii laaa.; a líra, « t \' , . 1" ®4ul-|ui, ai II alít Iii
Itt StIHactb>ui4><nttl4. ^fr fi\'al r |J|lllit>ai • Jlíin i«i,ta,
t tbll. \'tl tla.-nbt Ita, In It. £l< „.i.Hajnim tí4nat, naa itt. ila b:l lild ttt Ha Vab ilaa anl in cet i* \'1144|, il tt. tlt Odtn. J I4lit. ll t l.lllcaja.
14 B(|:i4 |a —* ■ r.i ailjí\'t. a t> n
t^4 »l|M tli: |-l ia Haas laaa ai4l 10(1 |taanrt ttftlta
AnA I. .„{. ........ .................•títll(d|«|l»fpitlt.blt flflt niitt btnanni irtfbin ti\'nutn
•T \'ü..^?:.Wr u"M,l"n nut"fflff.Hi.it... Kiiftflagi ,u b-ibtn ftnlbldlur,
bt lt|- i4 —__ ll ll M ll tal Ptrir-Vi tli.i.aaal.
H»tlb ibtl lautt Ult ®l «t|lt.4UaittaU|4i,
SarC.laalaMI, i
laa.i il aaf- |4>U\'
^»«tn"fa.ri\' n. tis wi »4ttt ®«rá\'v"t \'tf4iiaia r ftr. t„ flira-H
ur at n-.b aa* Htl4ilHai arbitt Irtaiali, i Sínt Wiigi unbtttr ápitlro mitn nní>

h i l ai4)<.i
Itkt inirrreffant ftnb, wtibtH guiil ítilUill.
g-yrnd)Mgn?nr, A. Friodmami, mini, ^intrrörn^ M
- irwina i
machcn iinchNtclieiR^o proÜMite Drfiiad n najy cn.
Kein Zim^erpatier mehr. Ein Sie? der Wi\'seuschaft.
Dl* aua*«iolchn<l* ZlmmarboSro- i Saa aaa* Atham Pilainraliy
OlaoapaaU iail *ail\'<|atl, Ktlftt Ita flsHa in iji t, t i.\' i .r a umkhii.
-.....- - »ca trai lac tt bt rlb ln1. H a t
flimvia | nni- 1)3 fa . Ii>it,:ítn ft • a tir ttfb I.
Ktlnbiy II Jlda n Itr \'t tt «lta Mi t: 4« la bt ta
aa 0411. Bit X.u:n Ht a\' r |a «.. t; mi 1 |tu«
lift I Ma|4i la.nil laa I am n I,
Eme Wohlt^at
, tt. t.r. « ittt-a PÍBília. a >\'íl I : .4 -ll
- -.............

- 4 ritit
ialbl)i|l4,
ftiM ■odaa-WIoliabUratV tíitl . . ». I. AnioriicanischoB Patent.
daaimd*. aohOna walaaa Xlbua laaa
an nyílta i. «utaie I t a.ttiadUl*** niaiB Hit 11 ;i fiaHI4a\'. aValligta ,fí. Raal-
\'tanft Baia;Hldi4). I «IIJ »0 It.
I Gu\'dcn 50 kr. ein Dampf-Apparat
iut rilliiifii." Itr fiti4tli<1<in íufl. Uat .1 Hl 4 Ji SplUUr, Bak.itaa, Aaa . Ur. W".b U.Im, WobuMBBaf, aulf a>4 Baloni. 1 I • wai.tlai l innOI.Ik t ad t|t alt"II.» a (|ff iHI. !• fa| Cl a I Wi n-.llialaabl l .4 <1 ^tbia laaa. I Cilt lt«it I fl. tini IW4I ft\'i i\'lfliial.faif»a 50 It. ítajiiai ilt faai|liaai.i -
NZum Sohutte der Perion
4i Hit \'.Hm «»la<! Iii i n an"- |t> <t n nldtin i.t.ft. ^\'.Bllltlral piv.ihn n- r iiihi|i4_
aatiilHittt yO V Neucato chirurqisrlin Erftiidung!
"idV
Enirllaoh*Balbat-Rlrallor n
i Knfc
•\'tat
ll Ht t\'n\'fíi
anl alaal btljtl •ifflitr it B\'"i \' lati Ml fin Hitit I t anl Tltl I JaK-ua Bt |. M*it la filaia ^ia\'f li> ia. l ílúit > *.. , Ein interes*antcr Federhal\'or.
■li et. fia Hiifa KaMttB Hl. la\' ft\'ttf Jallal wl\'at 14 I aal tt un *aliaa a.|t\'ib« lo 4 ti .a :<t atf.Wtlti ildba llain Üt\'tti-lltr a4 n-.a t In ab.- ma
|4\'||b........
anr tlt a rl I ia l.t <bt Í4 "44,t.
HMali.il Ht ...
|att .Hftbtibi. I »>« «*< * íí :*\' *■■»>«»
i Bl 11
l\'aai\'aai/|a M%i.~tttU$ "fíal\'íli aWNl»«V I ................
•iti\'B Lafanohnoi-m .votvar all tlto. »tHtb4l.ti 11 a.l \'Háta Mb\'»aA b«, b« !♦■«» tt , laiídlit (Btaana aab t,»|t. ta ,n\'
tlata, .1 1«I4. I" <a. aaa fa tu.,Hti» »ll«Nnr.i,t,w, a,,..,\' n4» Ii4m *«.f|<. al ba fara: tl 11 l-l l aa> b4< DUttta itt -int -\'liils Nin lN.nr. »(» tta"f.i. |Uitt <ibl Ciana |j lailiMm. Hi
(tll 7 LViBimitlt I \'I IdOfatt;
la* I
i \'l \'li
^araa .a.»ijBtl Itt
. , ata lat\'iluti Ot\'d\'a . ■ i
it. tlt tt.it .íttlll a,«H 7a... """
a> II »•« ftJtia Miarl, tat ni .librtaaa . ni \'*.\'J."J k,\'tt* 44 la Ht !a)4« f.iia li,.. l.tlMJji. 14fr. |■if,l?,%V.í

............................
Elektro-g ívaniaohe Sinoe,1 «?*«
•lai b«<t>ft -lAllar. ftlr lif.n WiaM-in » \'•»« \'* O -Hiant .. . ..
r„ „.a\' M«dl»M»Uoh« Theersetfe,
. Kai ,1i |4i.
ll \'dUilltUI
MiiiraHi8taal\',.. [ai, i.irp, a \'-kii .. m , .. . n. .>»,• €ntí liltt I I, I Xa.-trb .4 .Itt
. I 5- »- _ . \' 1.4. b\'HB l»h-
i*".\'^"\'1 I Havanna-Bnuquot.
I..b.oarrl\'.r ^Hi" Todtao\'hUgar ai\' | 7,\'Vrí ÍI a"!\', Vím \'mÍ." * Vő-
- i5«:.. i_________
Hoiknlea-E^ashs.
Tl-\'i 0 t | tlfi tlt ital; aar J ii Itafl Ha ?aai. Bit , . ilt I |>aaiuat|il |b b ItHa uab li (Htftn.vttt;t i «i al t I t.-a . a4 (B ttlm Ü» Ha\'4t bam.l\'aOii t t pa tt H l-||l ftt lt it: v».b\'niiaiii ct|i.» >a uab \\trHaHil ».tta lilBtiliBaa! I 8ta.l i la.iimi fiant la..| lo It.
Pi a\'-ctiaob und biliig.
■Ua tBai vtnrifn cHt !<rt taif lia inul fiit »0 4 jt.Htl I Hu taío ia . al |a,t.{« 0>atn I t .Siftn u i fi it .u\'tia m f ,t »atf. I .Ilt I.nl Mi- lm aCil |u|.aa n in tl.ua ü>.bn Ja.tn.. IiAc H.> 14 ft. .Mali alltia Mii lo tr.
Ntueit* Zaubernatlol-Büchie.
t ni ll fll t\'f . 4\'t, <il 1: all 10 frlara Itt. ta taili4 a «\'iM|..jIii un- ui t tlait ti4laa«. tjf ^ aa .itr y* a4lt Raul n«4
atib I lat4 ta .(ailta tttMld aal lal €14.° tr>Jt. i 4i it.
Flio^en-Aether
Ilt SlBBtt, 3i_4,a. íat a« t tant itMtUHmb Hi ta\'l btiau ff|l. I Ütarií"; M» 4\' ItV\'Va" rí-M\' dai\'wlVí I ■i* ! rdit*\'\'1" ,-» e«tfitítiibt Vtuftl flnb Itlr b\'« .\'fttrti\'A | at i>}oii,i!$f ófnziB uud »liöin
.....
ta t at Itt atiltl tr.tt* ililair.
......................« «"lb aa.ttti >■ a l
Ht \'-ni *|t ri |\' rl to na|alill4 a Íubt\'í ai íir Mr a pHl.tt l. ldaat lat. >a t« > na aa- 1 j btlua aSt O-IH., KH an nt Witrt • Idlta auitta, «-M»-b «. üia l.l iit , a m \'"\'"\'l \' t *■> tr. bb» a tb 4tii.i4«i|iiil IN. ián |u luita iai|fíliB.
Luftpölster,
ia lailib\'ia rBiu *< f aln. (» a <4 Ilt
bi t s | a- • li, a-I .\'B> Hdtlar4 I ttQ4..\' I. |- t wn»t\' tta > b1*?• b 14 Íb\'I 1 ta«l aitHn an., nl 1 aJrl | ,|„ .,„ all P a> 41.1 l|n In I 1 4 u u t. n U n t.iri v cini ! U\'.!1]* . \' " •• lbi.lt -a,, ..,1 aminlli\'tl 4 Jílltt la t..iiia laia aaittb I»ÍK fa -------....... -------f 11 SHl
ííiltl flata ......................„„_,.
8"aia .lutftau M c 1. H a uab a.u-a .finii a^latHnlin I finot «n».l u: | 11 tt.
Koin ZahnsclTneri mehr. .IrHr .laln\'4-tti. but4 libdira rítt iltMI\'bbi I^Jt|f|<ii. iritb la tlntm na tnb I.! atbrilt tuiit Ht mun » 11 att \'ab\'lttv tn. tl. aramu i| Ktaii H4tt, Hl Hl ri4tiriifu 4 í I«»iH rrttar. t\'|,-Ha »iib. I dla,ra mit ait«lluu| 10 ft
FraktiHche Uriimluii^.
4 b\'14•>» tl Itl.B ta. n 7la\' a;-litr |itr.
Er»pavniűB.
IWu m"
nig*i»?oMI
<tii 4. If Ilit 11 "db,
aaifi\'aj fai a «aa M \'ti - tt d I lut
"t \'Jtt\'m11fliltl
Hol lenn l il fl l.to. PpiTvír-ciiOP Haurfürbemittel,
ir-t ,rf a j n |tt <1 t at na4 tWIItbta
r iaa í-r |.-.irj 1 -t.-l wriHa r-naj tlitball luaiii.: ir aaia I ,ttil4< < btl 111 «ia >ti|. irin I tr.i nt ifl|.>B|Bal4JbI v\'atlfn faaal
Zaliiiporleti!!
\'Inflit t | il tl. tn M\' fi. Itt f4in la llrtt
rt \'It t r \'lt . a.\'iutila. Trl|-tta lilabltn il rfj\'1 a\'l tr ■ t) t 1.,. aj Ht |.Ntt| I Ult Altri tt a\'.ttn flit.l rítt tf.nn 0 ll
Pulver FttBsíohweit B.
fit\'it t\'ki\'i|t b il ll« *r 64vH\'i Ht 0«I aab
.. ------ ----------------t*>ti4b
•lltl \'B
T.:
au4 tlt ttrvibaai. i \'4.4t\'l. (iaial ,. írnujial 8. 1 Utcuali, lo tt.
M i-íen-Troplen.
tt Cl Cla| a. Irt || it i taatf. It>«. \'bl an I *|*v, fc\'íHt iutB, falait)
I\'iliai llij.\'lir. I .jia va faa" I tM^uai\'io\'ti
Eintige Hilfe
fll Itawrld\'i-lt 8 \'tt ■ »a lir« Mi raillf tt ■l aat1 Hl tilMV t U. a Hiit \'41^/1141 Utbtl un. tj.lt • Bi\'lta liti «ira i.rnfcl4<t an
ilt r,«a.,
, n btr jflmijitn Kirbtiligt in bábut. I
A. PRIEB52&H1B in W EÜJi prntfrftrafif tlr. 26.
... -------------- -----.....BBBIII 1 a ■III. I |
IUfT* Rászedéstől mindenki Vivatik!
■ . , "W\'^ni" Iiir.liiliiiinvilk kO»l. malyuk kllllinlmou iltíkr. von.lku.o.k, niiniulyok igon^uiouiiukaa.4. aion .rfSÍIüIl v.nn.k kiillilvi, hncv l, viiliikiík.l liilíSa
kjjauék. s.j*. ^rilokiili..|l lívukinlji-k „n,,,l„„k, ul, „rák ,M»sv«lolí.íl. „„Íjuk,,,11 „ „l„a„ MMI kiolügi,,! üi„„.i,ök ,,«„. u;,<jt.ll,.lik. A
idflben »k<r vimavdlmnck, »k.lr l»n\',..nilu.iiiuk, mi » jel., » l,.K..il!„riilib lj«..nlclu»i<l;ii.k. . ot.ki.um. «»rint mlndilil
I__Ajg UJKOH C80DAII I
tf.^^Zittil\'* ",ü"°" "J,"""k .................... ""If1- raras^r! « „k™ „„ki „c n,»!„„,. Ol J.lk.l,„„,, il, oHkallia.
Minden óráért Jótállás vaUailtatik, ugy mint órásoknál
I" l\' b \' \'" "".\'!"« i..lii.I.ji,ikI I 111 311 k,, "Ky.11,1 lítium .m.il.|\'urci^lliiiLúl | frt WJ Ki., uiy.u.. ú , . tl t £ ■ ■ I -1 f„ kii .. i , .,,, , . , , ,
iuiui.il w, .iu. i.........i,....:... ».\'-ii mw....i.«y.\'.». iii«u .it..... kaiiiiii.b... a,,,...._*s?SSk,!"Sü!v.K.;íI!*.•.\'\'..*** " \'■\'»("•. «»».»
- Iif.iii.biil, Uv.gloHilkk.l . ailvnn,ny.t d—-J f,l HU n. \'.*! l/í-f fji .\' " \' * 111,k * \' " \'b " h- v»íj-
a,, i.iríf.n . íiK...iüv..i i r„i j.n .„i.íiwmii ............. a M JSUIIÍ...1, ta MMpri, Í. ;,j ..„., un",,.,! a m 4Í k, Sifi.. ,i" I 1 "" u,,\'"\'b """"I11 nia.1 «•..<•
ü.,.J,ik » Ii.fi ián.a..l, .w ha,.ljk„;......... ..........krltifb..\' il,,„ ö,; ...k Ji,.ítlvoT i«M. .lilV.Táa7, "k """ Ji,,M" •»\'a«ii.k - W". Mrt
Alizol zsebórák
.. , , ajw. V,,<) ...b.i... (pr.ol.luni n.v.l, 6 M j4iilli,..l po.U. JM.akin. Knk . I,|,l,i.i.,..l.l. ............... .ddl. klailliluuk
í.|y L,iiKr.,.|,r.i|..ii\'..l.-r U in mi kr., ii,y.u.. .r.nyiiy.i u ín W kr., kri.bll,111 liV íw> kr m (rl l,.,. ■ , ...í, ,
...... Ill.il,; A ... k ,.,■\',\' I...... ... i ..li:. u..kií ir. ...Itl, «, l„ „I, ,„„., L.k\'K.W. _ , » . ,, , i Tk, d .ÍJSS kn.uúJÍ.T1, \'Jr\'í «?• "f" • ««\'"""
.rik, kiilandnu ii,,u.„ . i.,.. iúc... ............. .1: ■ -..... m.1,.1, .1...\'.). id ín, a.m.nlol., ki.lv. m\'i.ill 13 l.iTfti kr. Un*„ Yl.Vfil.i, M.^ C 1 ,í i , \' *1\'\'1 14 - A • , . I » «-
f>. ..................... >..\'. "\' ">\'"• \'..\'...■ ." . .. Momma. m. «w b„ ...................un, i,»,,,„; 13 1 " V Vi ,ii , , S VK": \'°«Ii*bb i."""
Ili*, iu "... .ll.\'. n.fciot! dr*k uloa.tbl. nio-i adatnak, mini niáabol; rgy ji> aiabál^aoll uapúra i r tl u > t ft v 0 I, .aiebbeii hordható * moly mán niiiidon irAi óra i aalth\'tó 2fi k fcl0\',,n kirUl niindan-
Ürah\'mczok talmiaranyhói, lógujabb, pompás mintákban.
mrlyuk a trab\'-dt ruBiivIán.aok Alial iciuniiboii aciu aaoriltatnak bittórb.o, mivel U*ok niiotÍbau°tókól«t.-t«ii uláiioiva v-imaif . a« araiiráxln mindir . 1
1 db. rnvid liim * ÍO. iKHir. 1 In *>. I frl .VI , 1 db. Uflliiomabb inti I frl iH> kr, 2. JM it j frl., 1 db. I,..»,a.i n^ikiiin. . v. lr„. a«i I í.t wi A. ■> r. t i. T" . . ,
U 8 frt 60., I dh. valódi m 1,1... .. i/t Un. .. Hiab»tt A.at.yoav.i U í.i M, t Irt., I ^tb.,valódi ta latol lioau.i i.vaklAi.i.., " t VJ, ■ " " 1 1 1 r,t1 l,0"»1\' l*i:fi»oinabb m(i » frt ÖO
L«|«Mt)l. ...itiii,,, amlcnyrk Wi, <jO kr , 1 fit. 1 fit-40. Kntlón.vók .18 latoa •illitbfil * frt \'50.^8 írt. K& l.»k..r ..f.v.»l>-.*!jk ti\'km«n«l0 *k«rtil<rWbiSI (10 kr
Miudüz egyedül kapható: iüUEMAiNiX A,, aj, nagy di^ba/arjaban lió^ben h-aterstnisse 20.
^ GARRETT R. és FIAI
HT Leírton, Suff\'olk, nngolországi ••fépgvárának főügynöke "96
KOTZÓ VÁL,
MT Peaten, Vaozl ut, 39, az éb m alatt, "M 763—6-8
njfililj\':
pi^ e gyár lyabb s javított gyártmányait, és pedig: "ff viIAghirű A^teáliBÍ^í)^ malmait,
vetőgépeil, ff^ÍAWWOTlHfflPnf,!k viszonyainak legjobban
gőzmozdonyait
CSCplŐ«\'ép(!Í(,
megfelelő Samuelaon társa
arató- és
kaszáló-gépeit,
és kéri a I. cz. gazdiközünstget, miszerint Ihoim ungi-.\'iKlwoi\'ivt\'l ut elrru s»-mKWIi.-ini síovstaljúk, hngy igy ijiMid-ii kivirulnak megfelelhessen;
ifW~ Árjogyzékek kivftoatra bérmontve küldetnek
TŐZSDE.
alnlirt cZég igyekezik
TŐZSDEI SZÁMÍTÁSOKAT
mulathattak fnl. a tObbniNr kipitűdÖ ár«ök-
■;, i melyekkel a
ntkOifllni oly kBtele»ett«ége,k alatt, minő elönrt még eddig i
1. Maga.iálláiu él u II/.let be beavatott e^yénok megblrá"* állal, ..........
keuto, árciökkínt.\'! táriulatokbani ré<avétcl Alul a u.ég gyakran azon helviiel l.on mányiknak gvuk\'.rlati t»nác«ot adhat hogy iu«ly hitelpapírok cinek bitrzei\' váltoíAi miiíJfokori tőzidirAnytAat nyereményre fordilla.
2. Naponta leiiámitoláiial a tiivatal->*an Jegyzett péniArkeloinél, melyhez
BOO forint
•Ifgínil."., Iiogy mindönki 25 darai. értékjei-ygjel a tőitdei ■pcculatidhau réwt vegyen.
3. Minden Általam vA«Aroll hilelpvplrnak nem »rUk«ígc» megvett lenni. f>00 fit feder.é««el mind addig hoiaiabbitáa alatt nimadhat, inlgl». kivAnt e»él i-lérve uinci éi eivrt mák 8 percient iiAmiitatik. Kiicbb féderéinél a hoiiiablutA* loi( l«<VerUlrg vAltoiik naponta.
■». IrodAm t. bliomAnviói, kik a vidéken laknak, rniudtn jelenték* nyebb etetuéi.yröl tAvitalilag érliiltteluek.
6. Péoi 1 írttól fttlíelé (702-3,1/ 7 pey xenttel s három napi felmondással
kamatoitatlk. \'
ti, II.igy caekély hotellel U majdnem bixonyo* eredmény ércthe»«ék ol, miről a már alakult oto-portoltatok eredménye elég vilAgoiar benéfi
NYOLCZADIK
Npeciiláló-társasiigoi
______________100 résztvevővel.
. Kgy r.««»vjiiy cgyaierinindeokorra 100 frt; » bejegyíímiíl e««k 20 Iri fiaet-n.li rí»iv,\'iiyji\'gy után, a lílbbl bO pnrcirnt kit réiileiliietéíi Ideje a megW t,\'-»t romleiko iu Kien l\'evótelh8i mintegy 7000 frt mindenkorra böiaoi irAuyxáira fiirdlilaiik • mindon ré««f moly gyom haatuot lioi. A tübbi, vagyi* SoOU frlon <
Ű)^- 100 darab sorsjegy
timrollatik, a iiAiuok kOxBltetuvk. A aorajagy númet n többség balAr<
Mimi k»»n««n jAfnik, a nyeremény a ré«*i<>gyek .«ierint ..»il*iik **ét, »xétu«*ln»l egy eredeti «ür»Iegvet kap. Minden cmnAlt tinidről minden réaxtvavü írtedttolik, minden hónap íi\'pinilár eoin.-iltaíik, * a liánon aisbidrou.lelkenéiro ndaitk. Minden li.it hánapUn felo.tlil iijhAI alaklttatik. Mludmi re«»tvevl!uok joga van a k.inyvckot » kkna^t mogvim«gáli|i imponki (Illettnél nem nnAmitiaiift egyól.b Julalék, miut a timU ny«reminyli3l 6\'/n. Amint a l(H) rí»ayénye« tArinlat megalakul," mind-oki irleilltetlk, hogy hár-m fölügyelő laiiácioat bliion meg.
Kik a biírivhelytől bAr tAvol vannak, m«lgi» ga»dag nyereményben ré»*e»ltlnsk.
\\ Kivonat a szamadasjelentósböl
Minden 100 bolizotett róazvöny után nz általain alakult \'spceulátió olsö társaságának ogyos tagja két hónapra
45 lorlnt
lÁr»"«Ag*í A társulat . aláirt, a
i Hogy ozon legnagyobb játóku s elterjedt sorsjegyek könnyen minden kör-
j-bon megszorozható legyon, és a kik a jegy árát so részletfizetésben se ogyszorro megvenni nem akarják, toszllk a ínég esak hat búzást érő lBiJi) iki Hothsehild-sorsje-
I gyokro (főnyeremény 300,000 frt pongő, legkisebb nyoromény ÖOO pongő forint)
< basxadrésiívéaysüi\'sjegvek
4 kiállítását, a molylyol az otnbor ugyan azon saját jogát éli mindon húzásra és külön-
i féle szorio számokat succossivo választhat. A botéti pénz egysxer és minden-
J korra csupán 10 frt, a molyért a szabályszerű kiállított iromány pontos sorio és
3 soraszám ollátása mollott szolgáltatik ki, a kihúzott sorsjegy eladása esetében nyoro-
\' ségért kozeskedünk és készen is állunk, az eredeti részvényjegyokot mindenkor l frt
J különbség mollott a napi árkolethoz visszavásárolni és reá olőlegot nyújtani. Kövid
k idő toltévol ozon jogyok bizonynyal a 4-szeres árkelotnok örvondnok, miután már is
• alig tarthatók vissza.
k Egyes 1 MM-iki Rothscbild-sorsjogyokot adunk 22 havi részlot 10 forint fizo-
® tés mollott azon kötelezettséggel, hogy azokat, mint seriosorajogy, a soriohuzás után
15 « nappal 60: frt haszonnal visszaveszszük. \' .... *
g MAGAZINER és STERK,
[J \',779—15,4) linnk- .ill.lMi, Pmiimi, hrlk K*r*iu>.ni„ii 1.
í Vidéki megrerídeteseket utánvét mellett pontosan esmózlllnk.
a második tiírsft.süg első hónapra 22 frt tiszta \' nyereményben rdszesült. i
PLACHT J. B.,
Conptlor für Fondi Speoulatlonen an der k. k. Wiener Börae, Wien. 8tadt, RennQ»ue 12 Sllege. j
l83»-ki Itolhsclilld-sorsilegj\'ek részletek nélkill.
<M üt w tu dk tK
ies
w »
II\'■
1
\\ bécsi bizományi-bank
váltóllzlete Béoaben. KohlmarRt
j W kllnii\'ínt
f IOÉNY-JBÖ-YEK E T
alant jegyzett sorsjegy csoportokra, és ozeij összeállításuk már azon okból is a tli legdlőnyösobbokhoz számítandók, mivel ogy ilyen igényjogy tulajdonosának azon lehetőség nyujtatik, valamennyi fő- és melléknyorovényokol ogyodul nyerői, és azonkivlll
30 franko aranyban és 10 í\'rtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmei élvezhetni.
A. csoportozat, (éVüllklllt 10 llU7ÍS.)
| t(> frtos tmvl részletek. — Az utnl»ó re»zlet lellieténe utiiu minden
ré.«stvevó következő 4 Niir-jfgyvl kap; f 1 ">% 1800-iki 1(M) forintot* nll.iiii.or-j. Kjel,
főnyeromény 300,000 frt, a kihuzott-száin 400 o. é. friul vásárolutik vissza, i 3% «H. török 4t>(> frniiliO!* nlluiiiH.»rhjegytt,
főnyeremény C00,000, 300,000 frank araiiybau. 1 liereit\'K llrmiimelnvelnl tnlléron «or.-í&\'gyet, főnyeremény 80,000 tallér mindon levonás nélkül, t liuislirucki ^tyroli) »oi>j.gyet, főnyeremény 30,000 forint.
II. csoportozat, (CVCIIKilll 13 IlUZllS.)
(> rrlon linvl rémletek. - Az ut"l»ó ré-zlet Iclliviene után minden résztvevő következő 3 nor-<j gyet kap : 1 3"/u <>h. török 400 fnuikos úll.im<«or»j gyet,
főnyoromény tiOO.lXK), 300,0«JÓ frauk arauyban. v~ 1 ln reseK llrnuiiHi Inve\'Ki talléron »or-.j.»nyet,
f{y főnyoromény 80,000 tallér minden lovouás nélkül.
1 Hzn*z-meininK*\'»i Hiirfji\'Kycl, főnyoremóuy 4ó,0tl0, ló,OO0 déln. ért. Villák I ini>"-r<>ll<l<\'l<>S<kk ltontonnn é* Utánvét mellett is teljesítetnek. — > HU KI Ilit Mt nutltbt K \'JhlttM Jivl/X^,k ,,/. ,, Uuxó. után bérme.Uve
Ingyen tyIhletnek.
-

KAMTZ C.,
ós dhxüjiuápu
^ Pesten, DeAk« Perencz-utcza 6
Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát író- és irodai szerekből a legjutányosabb gyári ár mellett, u. ni.:
Levél irodai — és csomagoló papir. borítékok minden nagyság- és minőségű, szalmapapir, boríték irodába igen alkalmas; név, jellem és helyseg fekete nyomatával; 1000 db Q frt. ügyvédeknek irodai papir, zöld-, chamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatnimazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költség-jegyzők, nagy kiválasztéka.
Teljesen felszerelt nsztnli iróeftzküz leglluomnbb bronre- és vnsból 3-, «-, ÍO-. 15-. 30 frt h Irufliioiunbb.
Váltó-, és okmánytárcza, inagáimeilvesitö, dombornyomÓ-prÓ8, levélmérleg.
Levélpapir ós boritók a legújabb színes monogrammal leszállított ar mellett
Legújabb névjegyek 100 darub 60 kr., 1 frt 20.; egítt 2 frt 60 krig; valódi francziu brillantin pupiron.
Irodai-.kereskedelmi- és gazdászuti könyvek, mindennemű, nyomtatványok felvétele gyári ár mellett. • -
.Ijniilom jól rfiideíetl rnktárnmnt, mindennemű.illntHzcrekliöl. kölni viz (Kait do Cologne) pipere- és kézi Hinppiuiból, egy»xei-hmind iilutNiei hei való fecnkeiiric/üt.
Levélbeli megrendelések rövid idó alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek. _
20,000 St Sonnciisrhiniic !| wajdits József
f ■ ■ kiluy vkiatló-lii víilnlAhnn
5 | i\\r. - Kanizaaii
megjelent éa áltnln mindon hito-Ica könyvárusnál kaphatók :
„Halljuk a szép szót!"
Ara I frl .Ml kr
® Szegény l>«l
GAZDA
A r a 90 k r a j c z a r.
,Rajta Üúk vigadjunk
uj, olotó kiadás
áru 915 kr..
„Rajta leányok, mulassunk,*
ára 1 frl CO kr.
FOSTER W. ES TÁRSA f
IJneonból, Angliában, gazdasági gepgyáiosuk, (
ajánlják szóntakaritó
Fabriks-Haupt-Qepöt RAJTAPÁROK,TÁMCOLJUNK ffi von Sonnen- und Regonschirmen. «-
Der euorme Zuaprucb und Ma««en-Ve<-kauf In\' Bchimien. den ioli lm\' rorigru Jabre batte, ve\'raulaaato mieb. aitfdleieu Artikel meiu Haupt-Aagenmrrk tu r>chleu, dkiii xufolge bin icli mii den craloii Beideníab-rlkrn in Verbinduug getreten, um biliige und gute 8t«ft« zu elhalton, ao iu,h lirndlte ioh die ganze WiiiterAlaon »nr vollkommen i> Her.tellung der Waare, wodurch ich grone Vurlheile lowohl im Arlifltalohue alá aucb im Rohmateriale errungeu liabe.
Alle ditie Tbat-achn. filbiten xit dvui UcauUale, d«a» die NVaare, gegrn das Vorjahre uocb schóner, boiser und bllllger /um Verkauf. kom int, mau la»»c aieb dahei von gar kil.1»r Cosourreai belfron, .len durcb den «o geriug gc.telltcn Nutxen im Jedem die MOglielikelt geuom-mán, oiir Concurrem xu bieien.
Kobolhnníiok,
LenOrmana,
^ VI t ti kártya
„Hadtérszolgáhit.\'
mozdonyaikat,
javított és Magyarország részére czélszerüen szerkesztett
gőzcséplőgépeiket,
lll<lllllilik<it. fa- vagy vas-állványon, kukoricza-morzsolólkiit és _ gjCiT* szecskavágó kat ""^f!
stb. stb. (
\\ Iroda cs mííliolj : " jár-iilcza 33, Pesten. |
Fiók üzlet: Kassan, Erzsóbettór 4 sz
Frllhjahrs-Schirme.
1 StOck au« Stoff ..... kr. 60 |
l \'„ »ui feimtem Seidenatoff, ter»chledene Coiil.-urf 11 1.2.), I...O, I.HO
1 - „ dleaelben, g.-iiittert mii 8eide .... II. I SO, 2.30,
1 • luperfein aiwgc.tattet, mii ...I- • elírni Onrnirnng ll. 27\'i, 3.20, 8.80
Grosso Soii\'tnnsciiirme.
1 Btflck au. Blöff . . . kr. IJO, 90 i
1 . grft.ate Horle . . II. I.IO, 1.20,
1 „ an. engl. Baamwoll-AtíM feli. mbn.i • fl. I—j
1 „ dienell.en gefullert ..........11 • ••20:
1 . Alpacca, uuvervrUit! engl. Stox .... fl. 1.4oj
1 „ grAlite Sorté, goflltlen . . • 11 1-80 i
1 n aua feínat. Lyoner Seideiuloff in allén inodornen
Karben,\'jo naeb Grö.ae . . \'1 2,-, 2 ;>0, 2.80
1 , dleaelben goflllterl . . H 2.W. 3.10. 3 <0, 4.30 |
I r rou auperf. Uattungcn mii oder obiul Uarnirnng II. 4.60, .\'>.—, j.M
Damen-Bergsteig Schirme,
gione Sorle, mit de\'n ledeiueu bobén Btücken. 1 Stílek aua Alpacca-Stoff . • • 11 L80, 2.— i
1 „ , B reieb Uarnirl . U. j. 10, 260i
Höchste Eleganzü
Das Eftotysllste, Feinste. was bls jetit erzeugt wurde, sind die
Frou-Frou-Schirme
Kgy linzi nekkönyv.!
I " . Ara 6.. k/ajexár. |
Beidé ode
1 SlUck, .
icb gepuU
1 „ mit modernéi
(772,18—4J
i Frllhjahr
iteigat\'
Atlaa
II. ii.60, ti.—
Gisela-Schirme.
Oai Neueste der Saigon 1872.
i feinsten SeidcuatolV, reicli, gea.limao adjuatirt, gO|\\aart mit btiebater KlegSin 1 Stílek KrOhjahr-Bchin
Sebirm
1
n.cbiri
tifHi. 7-íio, h,50j
il. 1.30 ti. 2 101 —, fi.60
ii- í.bO, ll. 2Í20 fl. 2.4Ó!
Dauien-Seliatten-Sehlriiic. (En toutCas.j
1 Sttlek\'groaae Borlo, on«l. Woll-Atlna, hal v. Ulan*. >v. .Seideli%Alla«
Ueraalbe gefllttert 1 „ Kui dein nnvenvtlatlicheii engl. Al|>a< ca-Stotfe .
üeraelbe gcínttert . \' .
1 , aua feinem achvrc.eu Seidenatolí ll -I .\'.
Schirme aus feinster roher Seide.
1 RtOek groaa ohuo Uarnirnng .
1 „ mit reieher Oarnirui.g.....
Herreh-Schaiten-Schirme
1 Miüek fein Woll-Atlaa.......
1 „ „ „ gefUltcrt.....
1 „ aua eugl. Alpacca
] „ un p gefllttert......
Regensolilrme.
1 Blück gewöbuUehe Borte, groaa ll. 1.30 bia
1 „ aua nnvérvrOatlichem engl. Itoaahaaialotr. ahiilich
dem Beideuatoff......ll. 3, 3 6
J „ aoa feiualer l.yoner Beide fl. .\').-, !>M, ti.- .
1 „ extiafeine Sorle . - . . . II. I.Au, B.W), » öO
J „ feiuate Borle aua Boidenkö.pjicr ... 11. 7.--, B.— 1 , non plua ultra Beidenatoff vengliu^.O.\' Uoppelslolf
avrelflrblg...... \' «■ l\'.fio, ltt.mi. 12 —
/py En Grus-KUufer erluUten ltabatt. \'^y
A. F r I e (1 in a 11 n,
Wien Pra/teratrasBe KTr 20

Höuierbad
(stelrische Gasteln)
l\'ünlö-liléiiy ke/dviét veszi máj. 1.
stájerországi gyógyhely, a tléli vaspályán (Mécsből 8\'/i. Triesztből Ij óra) igen erős hegyi léggel K. 30°, kUlónöseii hatékon}- a köszvény, csttz idegbaj, senyvodés, gyeágliiés, női bajuk, vér^o riugésiukatlály, csont és csuklyó-boieg-tégbon sut.
íürdéorvos: Dr. Folwarzny Károly tanár ur.
Környékezve kellemes\'kir.iutluló és árnyékos sétahc-lyekkol, bérkocsik-, s lakásokkal van ellátva.
Felvilágosító értesítést ingyen s bérmelitvo kllid a
ROMER FÜRDŐI 1GAZG&TÚS&G
_____________,________Alao-HtaJerorazáKban. _____
Binzig in ihrer Art in Európa •
\' ist die grlaAto, vlelacltig .magezvirhnete crate q,
kals. kiin. Ilol\'-Wisclicfalii\'ik S
dcs K. Fogl, Ín Wien, e
N 1 e a e
nr Mariahitf, ZÜ Hsuptatrasse
\'/V Ot U Zü,
1 a s e n :
.Stadt, Kárntnerstrasse 27,
Kekn \'dc<. iliminnlpforlgaaa „zuin lírxtierxoo Kari"
diÍKt mid nuf jedemvBillck ■ .Vaaro i o• bei ihrer Maaaonproducllon dabin |i Kxpnrte, Kngróz- aowrio Detailvi von keiiiem der.anpreiaenden llaudler Krieichbarea. auiaer lich Uilligeá und Kestea. uuler vollater Oarantio bietel un den l\'rovinzen auf brieiliche«i Veri i.n;eíi. Ileavllungeif proli aen.lot und Niebtpaaim.lra lotuu, ulinini, Kngl. Cili/fon-Hantira min Ikuncit-.lnterríkkv« oder ohne l|alakikgeu,«ehOner pláiealj ^>der feinaiuin lto^k-11 Lollién (bei briefli.-ber Iluatniltingizu il. -1, mit Blivkerei-Kinafi iat der llalaumfang auzu\'geboii)da> .>, U-ö ll. \\ Bilick ll. 1.80, 2, 2.:\'.t),\'3—3.60 l)a» J)ainrnntrtlmp/\'e oder Jíer-Klegauteate und l\'rakliaibctte. rcn FUBHUOckcu, dai Dl*.
Iluiúburu.-Ulnen llcrrm." "l" \'\' üw/KfeMtHalaiimfaíiganangebc-i. DamcnmUttcr zum Bchi.Urtn xu ti. 2, 3,-I, 6,0 ,|ie alleriíealen. I\'ai|lcn*>ilang iat anxiigeben) au i llaittkrlloen, neneater Fay. 4 \'\'"
■ufe #
\'er- #
ie.it f.
• J
Daincninletler
Vai|lcu1h»!aiig iat .
ti. :í, 4-
............,„ , , 1 Dixd Leinen-Tanhcnttt- Z
per Dtzd II. 2.J-4 fl. tllal.umf«.,K h Il( „. „. ft,„r.. „,„, •
»","Ke,,tu » lei nerc zu II 2.60,3.60, I, ó B ll. J
llerrcn-Cravaten oder fia- i Mwlrn-HatM Türtter Z lonhlntlcn per Blliok íö kr., fl. l,iiu dl6, 7, \'J lo ll. dio feiiiatmi. S 21\'1« fl. B. Serrtetten <>d. JluntUUchcr, 5
llerrcn-l\'nterhosen zu fl. 1, per Utzd uurll.6, 0, 7—í»fl. iu 5 1.60, 2..\'K)—3 II. Keitarhn.lt, fraii-jl)ama»t. Z
\' 1 Miteh-TiitcIt-attritltiiri\'Z
1 Tiachtucb mit -5
Fog- és szájbetegségben szenvedőknek 1 DR. l\'OPl\'
ANAT1IERIJN - SZÁJVIZE
nem eléggé ajánlható. Ki ezt csak egyszer^próbálja, minden más szájvizek fölé helyozendi.
1 üvegnek 1 frt. 40 kr. Pakolási-dij 20 kr.
Kaphatók : Nagy-Kanlxaán : Bein. .lóz.cf gv\'Vgyaxe., ifóaonb\'eri Roaenfeld, Weliach, J. áa Keaaelhoffer. J. kerezked.!«íl.en. — Pápán racbepen .1., Keazthelyen: Pfiaxtorer gjrógyazeróaz, Binger M. Weiaa A. Zala-Kgerazeg. ii: laíó F;. g/6g>azerí«z. Kapronczán : Werli iryógy-izeríaz. Varaadon : llalter gyógyazeríaz. Bllmegen : Oorner Kajet. Bi-.űm-batheljren: Pillich Kerenca éa Kudolf gyógyazer. HatárBrvidáki .Sz.-(»yür-
On. Kible\'E. C. Vezzprámben : Moyr Tuazkau, ugy Oulhard Tivadai . fiainál. — Bzíkeafehárvárotl ; Legmann A. líraim J. gyógyax. 1,-ivaa. Ilerényben: llelaler gyógyax. Kalocaán : Horváth K. gyógyazoríaz. Kec«. kemíten : Milhofer éa Machleld gyógyaz. I\'akaon : Flórián J. gyógyax. JOrmenden; Horváth J.Bomxenrend győgyíx. Kapoavárott: KoluT J., Bogi, Uelua áa BcbrSder gyigyai. Bzegaxárd: Brabaay gyógyar. --R\'inyhidon i Kramolin J. Bxigetvárott iHarvrarJh, Salamon gyógyaz.-•jáns Mlebilacb Bt. 4a Hemfeld fiai, ugy llerzog Ignácanál. - POoaell: ioloay W. ia K. Zácb, BipOkh gyógyaz. Kár*don: Zadnbáiiazky gyógyax. Maraaalibani Kiu gyógyza. Tolnában : Oralf gyógyaz. — Dunafftld-rároU I.nkáca gyógyaz. - BzajU-OyOr^yhn i Nötbig - AM-I.ondván, W^fjaa. — Kohoneaoü; Simon gyógyaxaríax utaknal.
Woíleno UeHUtulheltM
cA\'enxu H.2,3,-1.«
\'iritM - .itt-\'/1
elde fl. 6, ;,J\'
•árOJPei
paaaendvu Berviettcn) xu 11. 6, tí, ]
21
fl. 2, H -í. Bi-huix gégén t(iclit.j -\'»«» Kllsu fdrblutn tMtxf.au, J | l^lHt-ttrlMtnu n - //. «i</<•/•,j^ Klí.\',1. \'nantluarn-Mn- • | \'ivat 1(1 gcbleichi, aucli l/oppel. 5 Ízwíiii ungebloielit zu ll. 1.M, -J.6U,
10,-13 16il. 7-
| 1 8t. 30 ellige »/4 bretló Ultin- Zj , buri/er Lelmvantl zu ll lí,-13, T 16 - IS 11.
# glatt, zu ll. I .\'iO, 2, feiu n ......o..
# 11. 2.60, aowio Hcloyolxerfonu. gau-i 9 neue Ponnen mit Bliekereleu zn ll.
# 3,3.60,4,6, ao aucli allerfeintie. Lel-0 nen- und Hatialhemdon mit Blicke. 0 rei, auob 8pltxen, tu fl. U,
HIX AiYfÁL,
Aiiifirirlc •k.vc,Ií" |ílJ«8 •
AI11UUUL, febír kezeket kaphatni
a péux
ajánlja t. cx. vevőinek, í* kényei levélbeli megrenileléaekro k»-vetkező legújabb talAlináuyoka! a legi-ontoaabban kllldi arétt
Sziikállhigyniu, iiríi\'^S\'^\'.\'.\'ÍP
paaxabb helyen a .egazebh axakált növeazti. A jrtlállá. blztoail, hogy axon eaetben, ha ninca hatáaa a azernek viaazaadalik. Kgy caomag ára 90 kr. MnlnaÍTlft jótállóit azer, hogy tizenkét nap alatt
iUtlUSIIlt, májf.ltol, buborciékol, himlői alb. OrOkre el-reaxlt. 1 caomag meluaino ára \'JO kr. utaaitáaaHl együtt.
melylyel rögtttn Ijnom Jó\'.állás melleit. Kgy tlveg ára ti& kr.
8 nPrP\'/ íllíltt r*k"0 íeh<r,íRu foK»k Legjobb fogazer.
o perez alaii Elín ,ierr4| a fekele f,I(?,h 3 porci ,Ul(
vakító fehéraágUek áa tiixták leaznek, azonkivUl a fogkőt eltá-vobtja ía a axá) kellemetlen aiagát elveazti. 1 caomag Ara 46 kr. I^ÍAmIüÍ Ri* Antaltól. Kzen dióolaj a dió mid hájá-ól aaj ■I-\'1UU1<lJ> toltatik ea minden v.lágoa hajat a legNWidobb idő alatt megbarnítja. Kgy tlveg ára 25 kr. Rózsaolaj e<y tlveg 16 kr.
Rnt.or-máz 1 "V8K kr- elíK,<i.,<" «fr*,,!
lllt»/j, bútorzatára éa minden politurát nólktllöx-lietővé teaz.
lltll-hnl/snni KgX íu»">"Agu találmány, mely
J a lermvaaet törvényét a hajnOváat illetőleg
kitalá l .lőtt Or. Wakerion Londonban oly hajhalzaamot talált fel, mely mindazt helyette.itl j a mi eddig lohetrtlcunek lát.zott; a hajkihulá* általa rögtön elmúlik, előaegiti a haj nOvéaét hihe-tetlou módon óa a novéat caudálatoaan elősegíti, ugy annyira, hogy a legkopa«abb helyen allrlln haji; é» 17 óvea fiatal embereknél már allrtt axakált nttveaxt. A kilxönaég tiazteletlel folaxól-liltalik, hogy • találmányt ne caoréljo fel cx igo.i gyakran előfordulni azokolt vásári cxikkekkel. Or. Wakcaaon bajbalxaamft eredeti axelenoxébon 2 frt éa 4 frt 6o kr.
A/ újkor csodája, :„\',"
megtartását előaegíti é. a azájnak minden kellemetlen azagát cltáyolitia, 1 eredeti tlveg Anodiu-axájvix 36 kr.
Jóságban íelülmulhatlan fauxMS"";S;íí|[í
. mellett, hogy 6 perex alatt minden hajnak liiillámaze\'rtlen fod-roxva kell lennie. Kgy dobox fodritó balxaam <J6 kr..
Eskimo-lagy-illuny,
jótállaa mellett meg kell gyógyului. 1 tlveg fagyillany 46 kr.
lUx szabadalmazott párisi ruhatisz-
tltó-vlze. mely szövetből a minden loltot veaxély nélkül nyom-talán eltávolítás. 1 tlveg ára 4VJ kr.
Itix salon-füstölü-illanya,
,moaobb»azaggal tölti bf, é» mindönkire nér.vo nálkUjözhetlen. 1 llvcg ara 7B kr., poralakban 20 kr , papiralakban 16 kr.
Higfestö-anyag,
nára vagy fckolére feat. Kzon anyag ÍUvokből kéaxült éa leg-kevéabbé sem ártalmai. 1 caomag ára 90 kr.
Villanyos i\'ogkelék 4ö kr. Villanyos köszvény gyürük ",eU8U
Fent irt ezlkkek egyea egyedül (788—12,1)
ant. rix, Wien, l\'raterslrasselü,
gyaro. urnái kapli.tók éa mi exen ha.xnoa cikket ..ját tapa.x lalá.unk folyláo bárkinek eléggé ajánlhatják. Arjegyxékek 104 lap va.Ug é. .11)00 ábrával 20 kr^t kaphatók.
Dturien-tíKcht- oder HVrifcr-! 40—42 Kllen vorxüglicla „.-
mit lángon Aermeln.u 11. /, („, feincr llell- •
8.60, auuh go.tíckl ll 7-611. wa.olio oiler 12Uauiou-llemden)ll.-* J)anirnlioHrn,K\\i* Lcinon,Por> 14, lö, 18,22--24 II. •
cail, oder Darohom 1I. 2, 2.60—3 11,1\' 4H\'/i\'elligc be\'rgi.cbo Weben- 11 mit Blickorei. \\LelttttHttul zu 11. \'22, H!>, 3(1—36, J
Damen-XtfjUyéodor HttrlU-\'«• au.goxc^cl.nít .thón. ... • ( cor*et.i au. foinatem ítarcheut zu 60 und 64 Kllen ttpvergl ,gnie W 11. 2-2 50, au. fraiixö.iaehem Ila- ltamburycr oder HoltüuiU r • i tlat mit Slickerei zu H. 3.60, 3-4 fl. Weben (Handgeapium.t mid » br. • (Hal»umfaiig anz(igebért.) \'zu tl. iíO, 36,4t|, 60 - tiO ll. "
• Brieflinlio Bestellungen -SS^^SSfiií;
a gon odor Pbitnachnahmo unter-Oarantio llObralllilu xiigoíouilnti — m llríefo xu adreazlrouA (ílil —I2J10;
:E. FOGL, Wlcn,k. k. Holllcferaiit, S
Mariahilferatrasso 25. •
von jo ÜO H. ii St. liiiisiiUohor gratis,
|
9 Beim lOiiii
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtouyomása Nagy-Kanusáu.
Dr. Fáykiss\'
itepeti kárgáti növény-kivonata m«ll-ét tüdőbetegek ttárnára A sxepe.il kárpáti flórának legaxorgalmaaabban kifürkészett li kitünoloK alkalmai gyógvítlvelnok uedveiből kéaxitetl «zer, mint kitUnő hatá.unak bubixonynlt: köhögéa, rokedtaig, a »xáj-,\'garat- a légxőazervck nyákhártyáinak heveny, hurutoa bántalmal, görcaöa idogca, légrokcdéai robamoa köl.ÖKéaek, a.Ukmcllüaég, oldal.xuráa, • dilit hörghurut, ttldővóíx . a tüdőgllmőaök, erőfoiryaazló a bS Ixxadáa ellen. «
llaaonló hatáaaal birnak a .zopoai kárpáti növénv elegy-thea ua a azopeai kárpáti növény-exukorkák (llonbona) Or. FAYKIBB\'-lSI. Ara ogy üvog növény-kivonatiiXk liaaználati utasítással 7.5 kr. , „ caomag tbeának . . gfí kr.
. „ dobox iiövénycxiikorknknak kr.
Kxen (prógyexikkek megrendelhetők mag^áí- a kéaxltőnél : gyógyax^rtar a „magyar koronához - Kínmárkon - AxonkiVöl kaphatók Szegeden: Uermüller és llild, Makón: Kienfeld é» 8pitx, Temtsváro t : Pausenberger Jóxief, Jaromir M. é« Oulrini urak-nál. Keoíkeméten : Karkaa, N-Szt. Miklóson : Kari Ferdinánd U
(778-0,4)
b.-Cisban.
1 urnái.