Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.09 MB
2010-02-10 20:23:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2297
7829
Rövid leírás | Teljes leírás (739.44 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 036-044. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGY-KANIZSA. 1852. május 2-án.
36-lü szám.
Tizenegyedik évfolyam.
muftiid évre . J , ItyU nxám JO hr,
Hirdetések |utányosaa
j NVJLTTKRBKN
Zala-Somogyi Közlöny
ar——-
" A lap Mpilpml részét ;i illetó közlemények a jí szrrkf■ütAín\'j\'.; i: anyakí rrt»xrtt illetó kíixlcményck pedig a kiadóim* lirtrmentro in-téxendók:
NAOY-fCAinZ8A Wlai»lo»hÍ2.
ía „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizst. kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
Heteiikiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmi lap.
élni. jL\'edig ugyaniíom messze kellene mennünk jobb kövezot minta keresésére: mert épen a városház kapuja előtt van egy\'kis darab igen régi téglakövczet, mely homokkal soha nem védetett és a mostani építéskor a ki s be járó terhes kocsik áltiil ugyan-c-ak kipróbáltatott-s máig sem szorult ja-„ vitásra.
A\'városház egy részébe már beköltözködött a sürgöny hivatal; az épület késAi áll. a város közönsége Ítélhet, váljon jo-e a beosziás, diszes-e a külső alak? Most követ ke/jnék a hivatalos városház/ építése: de ebben erősen meg vagyunk akadva. Pénz vau, tégla is.,volna a régi épületekben egyelőre elég, meg is lehetue kezdeni a munkát és most tavaszszal lehetne legolcsóbban építeni; de hát nem ké>z a terv. --^Tudni való, hogy évekkel ezelőtt nyilvános pályázat utján 10 terv közül kettőt választott ki az építési bizottmány mint legjobbat, ezek nyomán a/óta számos ujabb terv készíttetett, de uiidun már minden a mit a bizottmány kívánt a tervben lehetőleg tekintetbe vétetett, egyszerre azt gondolta a bizottmány, h<Jgy az itt helyben N.-Kanizsán készített terv mégiscsak nem lehet oly jó, mint az. a mely készül híres Bécs városában. Most tehát készül a terv Bécsben, bécsi divat szerint: jó is lesz és eífogadta-tik, mert nincs már időnk hibáit felkeresni, meg is ép(M bécsi vagv pesti híres vállalkozók állal, s beszélhet akkor akárki akármit: a nagy városi tekintélyek ellen kifor gásnak hely \'nfim adatik. Hová jutunk ily eljárás mellett, könnyű belátni, a hivatalos helyiségek czélszoril beosztása, az épület belső kényelme és messze jövőre számított átalakíthatósága feláidoztatik a bécsj divatnak; asztalos, lakatos, palyafödő, bádogos, szobrász hozatik Béc->ból, —- mi pedig itthon zsebre tett kézzel sétálhatunk az idegenszerű csoda épület előtt és tízethcijük a drága bért, ha lesz liiiból — vagy kivándorolhatunk jobb hazát keresni Bécsbe! Az pedig szót sem érdemel, hogy az épület ily módon 10 - 2U,UUU írttal* tölibo kerüí,
csak felírhassuk a homlokzatra: Készült ; Bécsben, 1873.
A nagy reményekkel kezdett szinház-j és casinotársulatról szomorodott szívvel jelenthetjük, hogy organicus hibával szület-j vén, még mielőtt bölcsőjéből kilépett volna i megboldogult. A sok aláírás, gyülésezés,-I tervezés tehát kárba veszett és a beépítésre | szánt takaivkpénztári telek máig is pusztán állva, tanúsítja, hogy igazi vállalkozó szel-i lem építészeti ügyekben nálunu még eddig | nem található.
; De van egv ujabb vállalat, melynek i rugója a kénytelenség, melynek tehát sí-, í kere bizonyos r- ha jól vezettetik. -Értjük a fürdőt, melynek egészséges vállalkozói szellem piellett már régen virágzó állapotban kellene porteljes városunkat díszíteni. Végre nagy előkészülete* után van egy társulat e czélra, van telek is, van terv is, a fürdő tehát létre jön. — Természet-szérű alapja ily vállalatnak a részvényesek önérdeke, a befizetett összeg után várandó osztalék volna;.ezt tartvaszom előtt, a társulat m\'indont czélszerüen, csinosan ós takarékosan rendezne be, szamitana, rendet tartana és biztosítaná jövőjét, de nál...