Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.47 MB
2010-02-10 20:26:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2223
8972
Rövid leírás | Teljes leírás (643.39 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 045-053. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1872. Június 2-S,,.
4S-1K sz&m.
Tl/.onegj crtlk évfolyam.
Eliflietíil ár:
D,
Zala-Soino«YÍ Közlöny |E
W) WJ [ . NAGY-KANIZSA
Wlattloihiz.
I Hirdetések jutányosán
XYlI/rnÍKBKN loronkint 10 krért vé-
^ t.u.,1. M. J (a iZa|ame9yel gazdasági egyesülőt" és a „nigy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\'- hivatalos értesítője.)
.......A
Hctenklnl kétszer, vasárnap- s csfttflríökön, .megjelenő vegyes larlaliuu lap.
K1 ií i n t é % k o d é 8 o k a fo 6 v h i világkiállításhoz. II.
Lássuk most a második pontot; erre nézve mind a kiállítás, mind pedig a kiállítók erdőkében őszinte kívánalmunk az, liogy a kormány csak oly egyéneket nevezzen ki szakbiztosoknak, kik nemcsak jóakarat-, hanem képességgel is birnak nehéz és sok munkával járó feladatuk teljesítésire. A kinevezendő s/.akbiztosokuak — nézetünk szerint — az ország viszonyai- és tulajdonságaival, nem kevésbbé azonban a kiáilitó terményével, annak fajában teljesen ismerősnek kell lennie, rnort csakis így lesz képes a reá bízott fajokat mind a nemzetközi jury, mind sok más elóadaudó alkalommal érvénycsen és credménythozólag képviselhetni. Továbbá tapasztalatból tudjuk, hogy egy oly kiállítási biztos, a ki a kiállítók bizalmát bírja, rendkívül sokat tehet a kiállítás eredményére nézve, miután a résztvevős a kiállításon a kiállítók részéről sokkal élénkebb leend, ha tudják azt, hogy érdekeik oly emberek által vannak képviseltetve, a kik minden legkisebbet felhasználnak, hazájok- és a kiállítóknak hasznot szerezni. Továbbá ajánljuk még maguknak a kiállításon résztvevők érdekében, hogy a szakbiztosok a kormány által a lehetőleg mihamarább kineveztessenek.
A harmadik pontot illetőleg a kormány érdekében fekszik szakbirálókat a lőhető nagy számmal keresztül vinni, és mi nem kételkedünk, hogy a végrehajtó bizottság ezen, a kiállítókra nézve oly annyira fontos ügynek kiváló figyelmet szontolend; miután azonban bizonyos számú kiáilitó egy csoportban igényelheti magának a jogot egy szakbírót nyerni, a kiállítók minél nagyobb mértókbeni résztvevőstől függ tehát a lehetőség ezen nagy előnyben a lehető kiterjedtebb mérvben részesülni.
Feleljünk végre a negyedik pontra. Ha azt akarjuk, hogy a bécsi világkiállítás
a kiállítókra és így kü/.votve az országra nézve, gyümölcshozó legyen, ugy a kiállítás-felügyelők kiszemelésére is különös figyelem- és elővigyázattal kell lennüuk. .pőrék és szakképes kiállítási felügyelők nélkül a kiállítás nem felelhet meg teljesen czéljá-nak. A kiállítási fölügyelők hatásköre a kiállítási biztosok teendői körét egészíti ki;, mert nem — semmi esetre sem elég az, hu a kiállítási tárgyak rendezésére fölügyelnek, a bírálókat a kiállított tárgyak előnyeire figyelmessé teszik, vagy ha az itt-ott felmerülő hiájiyokat helyes rendszabályok alkalmazása által elhárítják, hanem szükséges, hogy a kiállítási fölügyelők közvetlo-nül a kiállítási biztosoknak alárendelve legyenek, és azoknak minden iutézkedéseit pontosan és azonnal érvényesítsék. A kiállítási felügyelők fofoladatai közé tartozik, hogy a kiállítás egész tartama alatt Hécs-ben és pedig a kiállítási helységekben jelen legyenek, a kiállítást látogatóktól kívánt felvilágosításokat azonnal készségesen megadják, üzleti összeköttetéseket elintézzenek, megrendeléseket elfogadjanak, árjegyzékeket és czimkártyákat uszszanak szét. Kom kevésbbé szükséges továbbá, hogy a kiállítási felügyelók a kiállítandó tárgyak kicsomagolásánál jelen legyenek és a kiállítási biztosokkal karöltve, a kr^jlitandó tárgyak jó és czélirányos elhelyezéséről gondoskodjanak, minden egyes türgy tulajdonságairól részletes ismer...