Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.47 MB
2010-02-10 20:26:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2323
9129
Rövid leírás | Teljes leírás (643.39 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 045-053. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1872. Június 2-S,,.
4S-1K sz&m.
Tl/.onegj crtlk évfolyam.
Eliflietíil ár:
D,
Zala-Soino«YÍ Közlöny |E
W) WJ [ . NAGY-KANIZSA
Wlattloihiz.
I Hirdetések jutányosán
XYlI/rnÍKBKN loronkint 10 krért vé-
^ t.u.,1. M. J (a iZa|ame9yel gazdasági egyesülőt" és a „nigy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\'- hivatalos értesítője.)
.......A
Hctenklnl kétszer, vasárnap- s csfttflríökön, .megjelenő vegyes larlaliuu lap.
K1 ií i n t é % k o d é 8 o k a fo 6 v h i világkiállításhoz. II.
Lássuk most a második pontot; erre nézve mind a kiállítás, mind pedig a kiállítók erdőkében őszinte kívánalmunk az, liogy a kormány csak oly egyéneket nevezzen ki szakbiztosoknak, kik nemcsak jóakarat-, hanem képességgel is birnak nehéz és sok munkával járó feladatuk teljesítésire. A kinevezendő s/.akbiztosokuak — nézetünk szerint — az ország viszonyai- és tulajdonságaival, nem kevésbbé azonban a kiáilitó terményével, annak fajában teljesen ismerősnek kell lennie, rnort csakis így lesz képes a reá bízott fajokat mind a nemzetközi jury, mind sok más elóadaudó alkalommal érvénycsen és credménythozólag képviselhetni. Továbbá tapasztalatból tudjuk, hogy egy oly kiállítási biztos, a ki a kiállítók bizalmát bírja, rendkívül sokat tehet a kiállítás eredményére nézve, miután a résztvevős a kiállításon a kiállítók részéről sokkal élénkebb leend, ha tudják azt, hogy érdekeik oly emberek által vannak képviseltetve, a kik minden legkisebbet felhasználnak, hazájok- és a kiállítóknak hasznot szerezni. Továbbá ajánljuk még maguknak a kiállításon résztvevők érdekében, hogy a szakbiztosok a kormány által a lehetőleg mihamarább kineveztessenek.
A harmadik pontot illetőleg a kormány érdekében fekszik szakbirálókat a lőhető nagy számmal keresztül vinni, és mi nem kételkedünk, hogy a végrehajtó bizottság ezen, a kiállítókra nézve oly annyira fontos ügynek kiváló figyelmet szontolend; miután azonban bizonyos számú kiáilitó egy csoportban igényelheti magának a jogot egy szakbírót nyerni, a kiállítók minél nagyobb mértókbeni résztvevőstől függ tehát a lehetőség ezen nagy előnyben a lehető kiterjedtebb mérvben részesülni.
Feleljünk végre a negyedik pontra. Ha azt akarjuk, hogy a bécsi világkiállítás
a kiállítókra és így kü/.votve az országra nézve, gyümölcshozó legyen, ugy a kiállítás-felügyelők kiszemelésére is különös figyelem- és elővigyázattal kell lennüuk. .pőrék és szakképes kiállítási felügyelők nélkül a kiállítás nem felelhet meg teljesen czéljá-nak. A kiállítási fölügyelők hatásköre a kiállítási biztosok teendői körét egészíti ki;, mert nem — semmi esetre sem elég az, hu a kiállítási tárgyak rendezésére fölügyelnek, a bírálókat a kiállított tárgyak előnyeire figyelmessé teszik, vagy ha az itt-ott felmerülő hiájiyokat helyes rendszabályok alkalmazása által elhárítják, hanem szükséges, hogy a kiállítási fölügyelők közvetlo-nül a kiállítási biztosoknak alárendelve legyenek, és azoknak minden iutézkedéseit pontosan és azonnal érvényesítsék. A kiállítási felügyelők fofoladatai közé tartozik, hogy a kiállítás egész tartama alatt Hécs-ben és pedig a kiállítási helységekben jelen legyenek, a kiállítást látogatóktól kívánt felvilágosításokat azonnal készségesen megadják, üzleti összeköttetéseket elintézzenek, megrendeléseket elfogadjanak, árjegyzékeket és czimkártyákat uszszanak szét. Kom kevésbbé szükséges továbbá, hogy a kiállítási felügyelók a kiállítandó tárgyak kicsomagolásánál jelen legyenek és a kiállítási biztosokkal karöltve, a kr^jlitandó tárgyak jó és czélirányos elhelyezéséről gondoskodjanak, minden egyes türgy tulajdonságairól részletes ismeretet szerezzenek maguknak, a kiállítási tárgyak tisztáu tartására fölügyeljenek, végül a kiállítási tárgyakat jól becsomagolva, visszaszállítsák.
A fentebb elősorolt fótccndőkön kívül vannak még más fontos teendők is, u. m. egy hivatalos tudósító lap fölállítása és ez-ícl kapcsolatban egy magyar kiállítási tárgyj(jgyzék kiadása sat.
Ámbár ezen fentebb- elősorolt és egyéb kérdések is a végrehajtó bizottságban már szellőztetve voltak, nem kevésbbé áll érdekében a kiállítóknak mindezen kérdésekkel megismerkedni, mert minél többet
foglalkozunk a kiállítás ügyével, annál jobban megismerjük fontosságát és annál élénkebb leend az irányábani részvétünk.
l\'OZNEll K. U
(ja/dasá^i havi tcemlífk.
Janim hűli un.
az oaű elmossa, vagy a kiáradt folyó elviszi, —. némelyek akkor hordják bo, midőn még egészen megszáradva nine» a azéna, jónak láttuk az óvó szabályt elmondani. — Ha szénánkat behord tuk éa könnyű szűrről tehetjük, nagyon ajánlatosa rétekre vizet ereszteni. Es főleg oly helyekon sikorUl igen szépen, hol a rétek mellett hegyi patakok, folyó vagy tó találhatók, és a zsilipek felnyitása által a vizet egészén kényelemmel oroazthotjük rétoinkre.
Gazdászat. A pajták, csűrök, azérők kitisztítását, kiazcllőztctoaét és kijavítását, lia a mull hunapbun elfeledtük volna, most kell eszközölnünk. Az ugarlást, minél elébb befejezzük; vagy szintén buvégozzük inog c hónapban a ropezo alá forgatást. A kapás növényeket, minők a burgonya (krumpli), kukoricza (tengeri), bab, répa stb. idején lóltöltögoljük és pedig a mennyire lehet, eső után; midőn a féld már kissé megszáradt, a nélkül azoubau, hogy egészen szikkadt lenne. Ezzel a l\'uIti:Itögeléssel egyértelmű a második kapálás, melyet tudniillik a fentebb nevezett kapálé-novényeken viszünk véghez. — 10 hónap elején kiültetjük a káposzta-, répa- és dohánypaláiitákat (rászá-kat). Jobb ugyan ezt még május közepén és véqulelé végezni; de ha akkor nem tettük, még most sem lesz egészen későn. — Ugyanekkor folkötözgotjuk a komlót is. — A hónap végefelé mindennemű kaszálások veszik leginkább igénybe ürónket. Ugyanis ekkor kezdjük kaszálni a repezét, vagy mint sok helyt szo-kasban van, learatjuk sarlóval. A lóliert és luezeruát szintén .kaszáljuk -folytatólagosan, melynek egy részét zölden takarmánynak használjuk fel, másik részét pedig megszárítva csűrbe (pajtába) hordjuk. H«gy uuMiban ké-hülili, egész nyáron át, legyen elég zö/ld takarmányunk, vntünk u hó elején rozsot tatárkával keverve, vagy zabot bükkönynyel vegyítve, vagy.végre kukoriezát. A régobbon vetett bükkönyt (londek) most már lehet kaszálni sjöld takaritáinynnk és pedig akkor, mhlőn az még gyönge. — A réten szintén vau most elég do lug. Ugyanis e hóban esik a rétkaszálás, illető-Ing szénakaszálás ideje. A szénát (füvet ) jól megs/.árogatjuk, többszer megforgatjuk és csak teljesen kiszikkadva rakjuk össze a pajtába; j mert ha nedvesen hordjuk be, úgy csakhamar lorrásnak indul, megmelegszik és megpenéazo- | dik, megfeketül, a mikor aztán már semmiféle ! marha meg nem eszi, tehát haszon nélkül ve- ! szülődik el. Erre egyébiránt okszerű mezei gazdát nem is kell ligyol.neztotni; do minthogy . — többnyire szükségből vagy\' félelemből, hogy |
Marhatartás. A szarvasmarhákat most is a legelőre hajtjuk ki, vagy a lekaszált rétekre, ha nem áll rajtuk a viz; kihajtás előtt inni adunk nekik. Kitka eset, hogy nom isznak. A logeltetésnél szabályul kell lelállitaui, miszerint arra törekedjünk, hogy déltájban állataiu-kat árnyékba hajtsuk ; vagy pedig hazahajtjuk őket és az istállóban tartjuk, mert a déli nap nagyon károg hatású a szarvasmarhákra nézve. — A lovaknak luezeruát adunk, ha nom akarjuk őket terhesebi) munkára alkalmazni, mert ez esetben csupán szénával éa abrakkal kell őket bőven tartanunk. — A szarvasmarháknak zöld takarmányt, lóliert, luezeruát, kukoriezát stb. adunk; délben különösen ne hagyjuk a nap melegén, hanem teroljük az istállóba és ott etessük, hogy kissé kipihenjék magukat éa a hílvösben felüdüljenek, felfrissüljenek a különben is lomhaságra hajlandó állatok. — Nagy gondot kíván c hónapban a barmok itatása is. Ugyanis nagy melegben folyton izzadnak szegény állatokj kiizzadtat tehát pótolni kell vlt által; azéri ozükaégoa őket naponta 4— ö-aziir megitatni, nagy melegben többször Bein árt, mert ha nem itatjuk őket rendesen, az lesz vége, hogy vagy összeesnek, vagy pedig, ha •folyó mellett mennek el, beloviszÍK a folyóba a terhelt szekerot, akkor aztán megint csak a gazdának gyűl meg a haja; ő az oka, ha e miatt a dolog félbeszakad. — A borjukat azintéu kihajthatjuk most már a legelőre, kell nekik egy kis szabad mozgás és szabad legelő. — A birkák (juhok) nyirését, ha a mult hónapban meg nem kezdtük, ugy o hónapban kell tennünk a csak mosás, u^ztatás után szabad a nyirésnek történnie ! A juhok ogész nap a legelőn vannak különben és csak este kapnak egy kis takarmányt, néha-néha sót. -- Itatásukról szintén rendesen kell gondoskodnunk reggel, délbon délután és este. —- 11a szarvasmarháinkat a legyek felette csípik, a így akadályozzák őket a dologban, némelyek ajánlják, hogy teatöket cziczfúvel kell bedörzaölni. A aertéaek éa házi azárnyasokkal épen ugy bánunk, mint a mult hónapban; .junazykat a legelőre hajtjuk és eatenkint moslékot, burgonyát fóvo, árpát,
TARCZA.
A távozóhoz.
Int ax óra, a pillanat köxelg, Moly elválAira kínt kit hü koholt; KIAgaxók ax élet utjai, 8 boldog, ki Jót tmln válaaxlanl.
Tilók el&ttilnk, mit box a jövíi, Tán gond, — i bánátink toiho újra nfi Mint a bérexrGI gördlllő bdtamog, Moly, Iia megyidul, gyoriati lepereg.
Tinta Öröm ét megeljgcdéi, Mii boldog napunk nyújt, itfon kev.5« ; Titbb bánat rau minden lépten, nyomon K rövid, do tOvImol tolt utol).
Cialatkoxik, kinok lilr i dlc«8»óg l.elke vágya, melyirt aovárgv* ég i Ttlndérkcp a«, moly, ba köaelben vagy, Tovalobbon i Uini-t magadra bagy.
Sxerenenéa csak ax, ki binni tanult, H ki Islkébo véate, mit mond a mult : .Hlnil, munkálj, ixerényen, cxcnde.eu, Mlg l«tod mord éje meg \'nem jo!«n.
Iia klixdé» köxt telt napok után, Kiírt ildvOd loldorlllt liAjiiaUu, Ciondoi otlon a inullra gondolva Kl-eluéioia a meaato távolra,
Nol a magaald bírexok kúKlenek. R a begy ormát ixeliS érinti meg :
Olt fakad ax, mit a .xetlü Iioxa.....
Kgy ba barátnak inegtört\'xóbaja."
, v uti gomlolHlíörcdékek.
(K o I jr I a I á •.)\'
Az éjszaki vaspályán Hécs városától alig kiérve, látható a nagy tér, hová a colossalis világkiállítási épületek emeltetnek, látható itt aürgéa-forgáa ozrokro menő dolgozó éa nom dolg9zó egyén, vonóerő, mozdony, hajó mint a hangyatészek, ugy pizseg itt mindeu. liécs mutatni óhajt valami olyat, miuőt a világ még nem látott, csak liaaco ne legyen I Az épület még cairájában van ugyau, do azért tiazteletére a bécai házi urak siettek a lakbért 150-2i)0 •/0-tol fellobb omolni, moly körülmény főleg a munkás osztályban, általános olégedetlonséget idézott elő a már annyira vagyunk, hogy te-mordok család lakás nélkül vau s a kormány mind erről nom igen látszik gondoskodni , hiába, liéca caak nem Jíorlin I
lirüunt kiált a conducteur: 15 Minién aufenthalt I
Látszólag heh csinos városka ez a Brütui! Oly megelégedetten füstölögnek a temerdok gyárkémények, bizon könnyen ia tehetik, mert Magyarország olcsón küldi a nyers anyagokat, hogy drága honvédluhát szállítsanak vissza gazdálkodó hazánkba, ti uiiért.Wrténik oz igyV sajnos, hogy a felelet nagyon kovéaből áll: mert nálunk aitLindustria nom akar ébredni, inig ellenbon a virágzó HrUnn, Helvetia, és lielgium az ipar által óriáai mérvbon halad, városok emolkednok, a polgárok vagyonosodnak s az anyagi eró nagyobbodik é8 vele a szellemi. A mostani földi boldogság eléréséhez pénz veret, éa boldog nép-iek van nagy hatalma, mit szol ohoz Horn Kde!? nom interpellálja majd, ha .... Korkápolyi miniatűrt ?
Hrünntól Prágáig az ut igen kellemes, azép völgyöt metaz át, kétfelé hegyláncz húzódik az útvonalon, a szem folyton változatosságban gyönyörködik; többféle gyárral találkozunk, melyek közöl ezukor, posztó, szövet, vászon, üveg- és vasöntödék helyezhetők első sorba. E vidék mezőgazdaságáról sokat - nem irhatok, ugy látszik, hogy a munkakedv megvolna, do nincs mit ápolni, a kevés termőföld és a kődarabokkal telt tér alig hozza meg a szükségletet, mégis lovaik trabális nagyok és erősok; a földmüvolők házai ia azilárd auyag-ból épültek, nom kovés lakhely emeletesre készült. E meglehetős hosszú útvonalon a várom-ladékok sem ritkák. A falusiak jól öltözöttek, do barátságtalan kinézésüok és nehézkesek. Halt worda! ős l\'rága, mi a jelszó ? szlavis-inus, Czár, Oorazakoff éa fapapucs; a régi város toruyai barátságtalan üdvözlik az érkezőket, most azonban nagyon kollemotlon volt a fogadtatás ; világítást ugyan nem vártam, bár setét-koa volt. Komoly felhők vonultak el^felettünk a az ég világítás helyett dió uagyaág\\i jeget bzórt mitrailleuaeiből az üvogosok öröme-, a lakosság boszújára, már oz aztán nem várt meg\'epotéa, főleg\' midőn az anuyira dicsőitett cilinder-kalapokból néhány példányt megsebzett állapotban láthatni alkalmam volt, szegény teremtmények,feladva a földi bűnt,élottolen hevertek a tört ablakok lehullott ilvegdarabjain, mert itt ia rézaaágy helyett üvegpárnákon azon-deregvo, várták a auisztorinasok irgalmasságot tanúsítandó dévajságaikat.
A prágai nép barátságos, bár kinézéso, mint föntebb irám,ollonkező. Örömemro cseh-nyolvot ueiu sokszor hallottam, mort — uram bocsáss bünümot I — a csohuyolv oly zongőu
hangzik füleimbo, mit n nagy pénteki déli harangszó. Németfii azonban tisztán éa corroct beszélnek.
A kereskedelmi körök nagyon panaaz-kodnak a pénzintézetekre, az egyik bukása irgalmatlan roszúl hatott az üzlotemborekro.
A pauszlaviamua nagyon is zavargó, a a társadalomban kasztbeli élotot idéz elő. A némotpárt sörházakba vonul, a piIsi sör mellett politizál; ellenben a csehek csehül hotvenked-nok a város külréazeiben. Az utóbbi üdőben ugyancsak rövidet húztak, vezetői vissza ia vonultak oly hatalmas nagy orral, a milyent még a 48 iki Metternich ia megirigyelt volná, a a tóbbi muszkaimádók még elmehetnek „prosim panyo huislicsko" tisztolotérp fabakancsot gyártani.
A vendéglők drágaságán kivfil sokat uojn nyertem, sem vesztettem, tohát adieu 1
Nem lehet\'tagadui, hogy Prágától l)rea-dáig a kies Elba-völgyét az úgynevezett Szász-Schweiczot, Eurójía egyik logszebb vidékének tekinthetni; gyönyörű szép két hegyláncz, temerdok nyaraló, templomok ékítik a természettől oly annyira megáldott vidéket; ez utazás változatos éa folyton érdekfeazitő; a szélea völgy olykor keskeny , később magaslaton, majd. morgó alagúton halad a vasmozdony ; a kedves, gyönyörködtető azép vidék, moly különösen május hóbau ezernyi virággal s virágzó fákkal ékitvo a természettől a jámbor éa érzelemtelt utnzón.\\k",laton hozzád"-at iutenok, másutt egy-egy sötét éa barátságtalan óriási kőszikla az ő komolyságában villámszóró Jupi-terkint inti az utazót: gondolj a halálra; amott meg a hogytetóu várfogház áll, falai figyelmei-totik at utazói; hogy,bármely hazában vagy,
kukoriczát adunk nekik, éjjolr\' pedig friss vizet ; ezeknek pedig gabnahulladékot, ocsút, rostaalját (apró gabonát; és szintén tisztu friss vizet egész\'napon át. Némelyek szoktak a tyúkoknak árpát adui, attól jobban tojnak, — ezt azonban ritka helyen szokták tenni.
Kört ós zot. Ilit a mull hóban.ugorka ós dinnyoiUltotvényehikot ba^ érte, ujakat nióg most is vethetünk. Ugy szintén vethetünk o hónap elején: kései kelt, karalábét, kárfíolt (rózsákéit), káposztát, hónapos retket, salátát, nyári retket, nyári endiviát, borsót, paszuly), murok répát (sárgarépát) stb. — A paradicsom ós paprika- paláutákat, úgyszintén minden, eddig ki nem ültetett palántát még e hóban kiültetünk; kiültetés után jól mogttutozvén őket. — A spárgametszést, melyet mnreziusban megkozdtünk, e hónapban befejezzük. A spárgaidény József naptól körülbelül sz. Iván i.apig szokott tartani, néha eddig*se. — A kapálást, gyoiulálást, öntözést most sem szabiid elfeled nünk, mert ezek nélkül a kerti vetemények ós Ültetvények olcsi-nevészcdnok. Az öntözés ideje a reggel és este. Különösen megkívánja a dinnye i és ugorka az öutözóst többször. A kárliol (rózsákéi) leveh it felül összehajtogatjuk^ hogy a I virágbokrétát a levelek közt a nap heve né érje. I Az érni kezdő káposzta, kél, karalábé és répa-magvakat szárastul együt^levágjuk és niegszá- i ritva, alkalmas szel lós helyre tcszszüiyjclre. A I foghagyma s*árait, hogy inagla ii- mil \'jenek, leszokás tiporni a líildre. Itt van iiimV ../. eper j és szamócza érésének ideje: ozekotlehál,hogy annál nedvdúsabbak, illatosbak és z unatosub-bak legyenek, kora reggel.szedjük. — A korai törpe borsit és ezukorborsó lassankint megérnek; \' ezeket is loszodjük tehát és hüvelyestül elrakjuk ; télen vagy őszszel kilehet a hüvelyből a magot verni. — Ila a dinnyék ferdén nőnek, megforgatjuk őket másik oldalukra; a korán érő dinnyéket már a hónap végével leszedhetjük. Egyéb megürült ágyakat szintén belehet még most ültetni dinnyével. Nem kell félni, annak idejét} "megérik azért, csak jól bán- | junk velők.
. G y ü m ö I c s é s z e t. A szemzést o hónap | elején folytathatjuk még; a múlt hónapban ; szemzott oltványokon pedig, ha már hajtani | kezdenek, a köteléket kissé megeresztjük, tá- j Bitjük. A magiskolát és faiskolát gyakorta kell gyomlálgatni, ifitől, gaztól tisztán kell tartani; | földiét\' pedig kapálás által porhaiiylt-.ini. A faty-tyúhajtáüokat lenyessük és száraz időben az oltványokat megöntözzük, hogy annál jobban meggyökoresedjenek, megerősödjenek és fejlődjenek. A hernyókat most kiirtani már, ha nagyon elszaporodtak, majdnem lehetetlen; de legalább pusztítjuk őket annyira, a mennyire csak lehetséges. A levéltetvek is nagy ollensé-goi a szenvedélyéé gyümöJesfafenyé*ztöuok ; a mennyiben özek a fiatal hajtásukat, luvylokot egészen belepik. Legezélsz.efűbb ellenük hamut vagy dohányport használni, melylyel a k-vél-tetvekkel belepett ágakat és leveleket jól be hintjük. A ki faiskolát akart őszre berendezni, annak most kell n kiválasztott földet rigoliroz-nia, vagy homokos talajt j«i porhanyó televény földdel kell javítani. Az agyagos föld homokos sal vegyítve szintén nagyon ezélszerü faiskola- | hoz. l\'usztán adagos, vagy csitpán homokos nem felel meg kellőleg a czélnak. K hó/iap-ban némely korai gyümölcsök, minők a cspres-nye meggy, kajszin-baraczk, már érni kezdenek. Ezeket tehát annhk idején leszedjük és a
finomabb fajnak magvait azonnal elvotjük a magiskolában; vagy pedig pinozében nedves homok közé rakjuk el óket és ott hagyjuk egész, tavaszig, a\' midőn aztán kilőhet ültetui vagy vetni.
„ Szőllőszet és borászat. A szőlló-tőkot, ha már olvirágoztak, fel kötözgetjük szál-makötelekkel a melléjük leszúrt karókhoz; ezzel egy időben az egész .szülőföldöt kigyomláljuk. Azonban a szőllők nem egy időoen virágoznak, mint a gyümölcsfák, haucm fajukhoz képest előbb vagv utóbb. így legkorábban vi-rágz.iuak a kövolkoző szőllőfajok: inuskatály, bajor, izabella, portugál , furmint; kelőbb ezeknél: a kecskecsecsü. dinka, gohór; legutóbb virágzik az ismertebb szólöfajok közt a bakator kadarka. — A virágzással has-nló sorban érnok mog ezeken a fürtök is. "— A bzóllúmunkák közt o hónnpban a kötözésen kívül fontos a k.ipálás, melyet rendesen eső után szoktunk vétózni, ha a föld már nem egészen lágy, puha; hanein kissé megszáradt. — A mint évi borok Az első lefejtés után most már tisztulni kezdenek; azért e hónapban — holdtöltekor — lel\'jt jük tiszta hordókba és a hordókat letörölgetjük. *
.M óhésze t. E hónapban, ha szép idők járnak, a méhek lajt bocsátanak. Ekkor tehát vigyázzunk, nehogy a raj elvesszen. A rajzás legtöblmyire dél tájban történik; ezt azonban szabályul felállítani nem lehet; mert elégszer tapasztaljuk, hogy már reggel 8 -fl órakor vagy délután í> órakor eresztenek a méhek — főleg — utórajokat. Nem sokára kijön a raj: ha a hereméhek korán reggel kinn röpködnek, h>. a kas előtt n dolgozó méhek terhelten nagyszámmal összegyűlnek és a kasba be nem mentiek; ha a kasban szokatlan nagy zaj uralkodik, a mi arra mutat, hogy a kas egészen tele van néppel és lépekkcl. Ilit azonban csakhamar ki nem jönnének a k sból, a kas alá helyezzünk még néhány sz.tlmafonadékból készült gyürüt, vagy e czéíra készített deszkaládikát. Ha több uapig esözés\'jk. va\'nnak a rajzás után, úgy a \'fiatal rajokat etetnünk kell legalább fél font mézzel vagy felolvasztott sárga czukorral; különbéit elvesznének. A fölösleges utórajokat, ha csupán szalmakasaink \\ annak, egyesitenünk kell; ha pedig dzirzon kasokat használunk, ugy az egyesítés egészen felesleges, mert ezekben utórajok is jól kitelelnek etetés nélkül, llogy melleinknek folyton legyen legelőjük, vetünk tatárkát (hajdinát) és egyéb virágzó növényeket.
A felállítandó pesti magyar népszínház
ALAPSZABÁLYAI.
1. Egy pesti magyar népszínház felállítására azon a telken, melyet szab. kir. l\'estvárosa közönsége o czélra ajándékozott, társulat alakul, melynek czimo: 1\'esti-magyar njisziuhif-zat alakító- társulat. A társulat, miután a II.
szerint végleg megalakult, cziinét a pesti kir. kereskedelmi- és váltótörvényszéknél be f\'»gj« jegyeztetni.
2. §- .Az alakítandó népszínháznak legalább 2üOÓ látogató befogadására kell alkalmasnak lennie.
♦•1 A népszínház\'feladata, hogy abban a magasaid) tr.igocdia, magasabb vijyáték és a
nagy opera kivételével minden egyéb faj műveltessék. Az előadás nyelve kizárólag a ma-gyár.
4. §. A szinház fölépítésének előleges költségei előleges számítás szerint-egyelőro C)00 ezer forintra tétotnok, mely előirányzott költség azonban r. beszerzendő pénz kedvező eredményéhez s a mutatkozó szükséghez képest magasabbra is omehothetik.
6. § A színház építése- s felszerelésére szükséges költségűk n következő módokon fognak beszereztetni:
a) alapítványok,
b) segélyezés,
c) adakozások-,
d) sorsjáték, és
o) mü- és műkedvelői előadások által.
Ij. A társulat alajiitó, segély zö és uda-kozó tagokból áll. Alapító tag az, ki legalább 200 frtot aláír és belizet. Segélyező tag az, ki a sziuház czéljaira kétszáz i\'rton\'alul legalább 1U frtot, adakozó, - ki ennél is kisebb összegot aláir és belizet.
Az alajiitó és sej/ólyezö tagok jogai: v. 7. Az alapító tagok képezik a társulat vezető s ellenőrködő orgánumát (10.§) s alapító okievet kapunk.
Az alapítók, valamint a segélyező tagok a társulat állal évenkiut e czélra rendezendő rendkívüli előadásokat díjmentesen látogathatják, s neveik, valamint az adakozókéi is, az általok adományozott összegek kel együtt a színházi emlékkönyv be be fognak jegyes^otni.
8. §. Az alapítandó szinház köziutézet lesz, mely örök időkre az alapító tagoknak s l\'estvárosa közönségének, mint ilyennek, vezetése s ellenőrködése alatt állatid (10 §.)
U. A mint 200 alapítvány aláírva lesz, az aláirt alapítók közgyűlésre fognak összehivatni, a társulatot megalapitottnak kimondják, a részletes alapszabályokat megállapítják, a színházépítés ügyét kezeikbe veszik s annak élet- s működésbe tétele iráut intézkednek.
10. §. A mint a szinház elkészült s élet-bolép, annak ügyei vezetésére egy héttagú választmány válusztatik, melybe az alapítók 4, l\'est város közönsége pedig 3 tagol választanak. E héttagú választmány képezeudi a sziuház vezető orgánumát.
11. §. A választmány a szinház műszaki vezetését vagy házilug kezelteti egy általa választott igazgató által; vagy a színházat vállalkozónak adja ki; ő maga a műszaki vezetésbo közvetlen be nem foly, de őrködik a felett, hogy a szinház rendeltetése ellenére no kezeltessék s anyagi érdekei no veszélyeztessenek.
12. A választmány eljárása felett as alapítók ellenőrködnek. E végből óveukint legalább egyszer közgyűlés tartatik, mely bon a választmány eljárásáról számot ad, a szinház pénzügyi számadásait s mérlegét előterjeszti, mely számadások egy kiküldeudö 3 tagú számvizsgáló bizottmány által fognak megvizsgáltatni.
13. § A közgyűlés határozza meg azon rendkívüli előadások számát, melyekbe az ala-p-to és segélyező tagok szabadbemenoti jegyet kapnak, s meghatározza azok jövedelmének bizonyos czélra leendő fordítását. Ezen előadások idejét a választmány határozza meg.
14. tj. A választmány n 10. §-ban még-irl módon hatéveiíkiut újra választatik ; a volt választmány tagjai újra választhatók.
15. §. Az alapító tagság élők közt át nem ruházható, s csupán halálozás esetéré örökölhető el.
]G. §• Az építéstől netán fonmaradó pénzösszeg; minta Pesti Magy ar Népszínház törzsvagyona, a választmány által> mintalap- s tar-taléktöko fog közöltetni, sehez fognak időnkint csatoltatni a színházi Üzlet fountnradó jövedelmei is; mely összegek részint ezen színházi vállalat tiszta s nemes irányának biztosítására, részint ezen sziuügy támogatására fognak fordíttatni.
17. §- A szinház építése xizéljáböl kibocsátandó aláirási ivekre történondő aláírások kötelezők; at aldiró a befizetésre a törvény ut-jiín is szoríttat hátik s ez az aláirási iv fejezetében megjegyzendő. Az aláírásokból begyülendő pén/.ok kamatozás végott takarékpénztárba helyezendók el.
18. tj. Jelen alapszabályok jóváhagyás végett az illotó miuisteriumhoz két példányban föllerjesztoudők. ,
B. LUTIIAY KEL A,
> ■■. aé|»z. bisottfág olnnkr.
9830 szám.
Látta a magyar királyi bolügyminister oly megjegyzéssol, hogy az őzen alapszabályuk W. § ában érintett részletes alapszabályok annak idején szintén bomutatandók lesznek, továbbá hogy addig is, mig a végleges alapszabályok meg nem állapittatnak, a működő bizottság a felelős, s hogy azt hatóságok és harmadik személyek irányában b. Lipthay Béla, mint a bizottsági elnök, képvisolondi.
Dudán, 1872. évi apnl hó 5 én.
TÓTH VILMOS, s. k.
flirek.
— Báró ICtítvön szobrának a nagy-ka-zsai lőgymnásiutn olőtti téren létesitend. bolá-sitás alkalmával! odaholyozésénél 3 lámpa állíttatik fel és pedig születési napja jelzősével zöld (remény) szinű, névnapja kiírásával fehér (tiszta erény) szinű és halálozási napja barna (gyász) színű minőségben.
— Léyvádvól értesítenek bennünket, hogy ott szerelott követjelölijük Királyi l\'al megérkezte általánosan örömuuiiep volt; Tal-
liau Ede kanonok ur liazulias lelkesültségü szép beszéddel üdvözölte, Királyi l\'ál nagyhatású beszéde szűnni nem akaró éljenzéssel fogadtatott és teljes megnyugvást idézett elő. Ellenzéki zászlót u nép nem tűr meg, de híve sincs egyetlen egynél több.
— 7aila-Eyersxeyröl írják nekünk, hogy Csillagig László Deák-párti követjelölt megválasztása anuyival is inkább bizonyosnak látszik, mórt -a választók erősen tömörülnek zászlója alá, mint a ki noui csak az országos, do a helyi érdekeket is képviselni s előmozdítani hivatva és képesítve vau. Örülünk, irja tudósítónk - hogy a megye székhelyén a haladás és saját érdekök jól felfogásának türhot-len zászlaját lobogtatják, s a tevékenység letérő léptek, elhagy váu a megrögzött tétlenség szunnyadozását, haladnak a korral a megye dísze-, s saját javuk sikeres előmozdítására.
— OaxiláHxatl tanfolyam nyittatik
Keszthclyon aug. &.től, attg. végéig, mely bejt az intézet tanárai előadást tartanak a ministe-rium által behívandó, vagy önként jelentkező néptanítók számára.
tiszteld a törvényt, inert a népalkolta törvény, Isten törvénye; a temérdek füstölő gyarkémény oi a vidék jóléte- s haladásáról tanúskodnak; szép látvány az Elba vize hullámain járó vitorlái hajók, gőzösök és sokfélo neme a vizi járműveknek, melyek az ezernyi s ezernyi utazótól látogatott vidékot élénkítik.
ltodon bach a határszél, mely a birodalmat Németországtól elválasztja. Jobbommal Saxoniát üdvözlöm, hol egykoron nptn kevés idót tiUték a derék müveit és munkás nép között. Szászország emelésére kíinondhatlau nagy érdemo van lolkiisroortJtes és népo állal tisztel-vo szeretett kormányénak, moly kormány évtizedek óta polgárjainak jobblótól,- népénók vagyonosodását, művelődését szivén liordja. Isten látja lelkemet, hogy mily édva érzelem tölti cl keblemet, a hová csak nézek,\'mindénütt munkássággal, elégedettséggel, a nálunk any-nyira megszokott diva.tmajmolás helyett egyszerűség- és műveltséggol találkoznom. Ha itt egy kevésbé is vagyonos, vagy harmadrangú iparos leányát nézzük, meggyőződhetünk "róla, hogy anyanyelvén kívül, melyet ő cörrect bőszéi, vidéki nyelveket is ért, zenét ismer és a rajzolásban ugy, mint foitészetbon jártas, clas-sikusait örömmol idézi; él ő magának, él iro-dalniáuak és öltözéko mégis oly egyszerű, mégis oly szerény.
A mi hölgyeink — tisztelet a kivétolok-nek, nom egyesekről, hanem általánosságról szólok, — ép az ellenkozők, a tudományt és műveltséget felváltja a kevés tudás, do inért rontanák a tormészottói megáldott csillogó •Miliőket remekíróink olvasásával, hisz eléggé roo»ja a tükör, az arezfinomitó szer, a színes P°r» » szagos szappau sok; neuie sut. liánom
Vörösmarty, 1\'etófK Tonpa, Arany irodalmunk : ■gyöngyei ismeretlen növények, divathajhászAs, ! hajfodrázás, pipere százféle nemei képezik áz ! \' édes é^reu levő napnak fógondjnit; hej mikor j I érjük meg aZon sovárgva óhajtott idót, mely- ;
bon az élet fentarlásához nemcsak evés-ivás, \' j do szellemi eledel is szükséges. I Drezda, te temerdek műkincscsel ellátott szép város légy üdvözöl,vo! Drezdát látni élet j hosszubbitás. Ez nem is város, hanem valódi i földi paradicsom; százakra menő diszesbnél díszesb virággal halmi izott kertekkel ékesített nyaralók, paloták. Drosdának egyik nevező-tosségéijiépezi a kath. templom, hatalmas egy colossá á 17-dik századból, temerdek képpel, a ; lóollár díszét képezi a már alig péuzbolilog I megbecsülhető Hafael menyboinenotoli képe, I hatalmas orgona, régi ezüst gyertyatartók, I csillárok, feszületek vonják ipagokra a felkeresők figyelmét; a muzeum és képtárgyak loL-rásába nem bocsátkozom, mert nagyon terjedelmes lounu o rajzo\'at, hanem a zöld termeket, mely a királyi palota egyik szárnyépületét képezi, magára vonja, nem egyesek, do a világ bámulatát, irigylését,,ennyi kiucs remekmű és századok olőll művészi k-zok által előállítót, oly remekek, a milyenekkel ezen prosaicus; önérdeket hajhászó kor tö^bénom fogfalkozik ; szemet-lolkel ogy iránt gyönyörködtetőon bámulatra ragadják az embert. Lát haló|itt elefántcsont-bóli készitmírtyek Angolt/ és Dürertől; különösen kitűnik egy píntes Üveg nagyságú olofánt-csontból készült csoportozat, moly V2 emberalakot ábrázol egy darabban,szinte elefántcsontból készült több kancsó csatakóppekkel,mozaik művek, kagylók, reiifs czirádák, korálok, gyöngy-anya, borostyánkőből rumokuk, öntött porczo-
lán, arany, ezüst, rubin,kristál és üvogtárgyak, ékszerszokrények, királyok ajándékai, kókan-csók, achat, jáspis, ch ilcedou és lasurkóból>-két kancsó metszett kőből egy-egynek értéke Ü000 tallér, nagy értékű éktzer, igaz gyöngyök, képlaragvinyoR. elefántcsont és ébonfából. Lougyol királyi koronázási ékszer II dik Ágostontól, fafáragványok, különösen feltűnő Krisztus urunk keresztfáróli levétolo és monybemo-notele, Mihály arkangyal vivása a sátánnal; két nagyobb c.ata viaszból kimetszve ; a leg-nagvobb^értékü azonban az egész teremben a királyi ékstor, melynek arany és drágakő ér-lóko számos milióra megy.
DresdárÓl még sokat, sokat lehetne irni, de az indóházban harangoznak, a conductour trombitál, a mozdony fütyöl és a vonat velőm együtt tovább^obog.
<K")<rutf.» kaíotli.) » ------
IRODALOM.
— Uoküldettok Hockonast Gusztáv könyvkiadó által, a kövotkoző nála legközelebb mogjol -nt kiadványok :
1. „A rónák vésze." Vázlatok a botyár-életból, összefüggés!)en a szegedi bünkróniká-val. Kopekkel. Irta Tóvölgyi Titusz, nra 1 frt 20 kr.
• 2. „Fa(usi Jcdfiyvtár- VIII ik füzoto. A bogyár-gyüniöks tonyósztéso, mint ogyik hasznos s leggyorsabban jövcdehnoző ága a kort-gazdászatnak, különös tokintottol a szőlőlugas művelésére. Dr. 1-arkas Mihály földbirtokostól. Ara ÖO kr.
4. yV magyar törvényok rondezott és ki-egészített uj kiadása: az 1847/8 ik évtől egész 1872-ik évig alkotott s .Úrbéri tárgyú- tör-vényezikkelyek gyüjtoményo az azokra vonatkozó egyéb törvények- s rendelőtökkel kiegé-szitvo, szerkesztőSzeniczoy Gusztáv, nyug. kir. váltófollörvényszéki biró. Ara DO kr.
5. Törvényczikk ,A vadászatról", füg-gelékképon az abban hivatkozott mozoi roud-őrségi 1840: IX. t. czikkol kiogószitve s betű-rondes tárgymutatóval ollá\'tva. Ara 40 kr.
6. „A pusztai horczegnő" regény, irta Marlitt E. Forditá Boniczky Irma. A két tömött kötet ára 2 frt.
7. Az uj szolgabírói hivatal kézi könyve, hivatkozva az idevonatkozó törvényekre, ini-nisteri s megyehatósági szabályrendeletekre, számos iromány példa- ós gyakorlati utasítással ellátVa, mogyei lisztvisolók, ügy védek, jegyzők és községi elöljárók használatára irta: Gyürky Antal. Ara 2 frt.
8. Szoniczey Gusztáv szerkesztotto magyar hitel törvényok gyüjtoméuyébon I. füzot-„ A magyar váltótörvény", fölvilágosító jegyzetek- 8 olvi határozatokkal. Ara 1 frt. II. füzet, „ A magyar csődtörvényjegyzotokkol ellátva. Ara ÜO\'kr.
U. III. füzet .A magyar koroskedolini s ipartörvények." Ara GO kr.
10. Az 1871. évi Hiányok, ugy azok élctboléptotéso és végrehajtása tárft-ában kibo-fecsátott ininisteri rondelotek gylfjleményo. Hivatalos adatok után, közű Szoniczey Gusztáv, nyug. kir. vállófoliörvéfiyszéki biró. IV. kötet. Ara 2 frt 20 kr., kötve 3 frt."
— Név-ünnepély. Mult szerdán este a fjgyranMÍurai ifjúság határtalan tisztelete- s ucrotolo jelóul főtisztelendő Kottuk,. Nándor igazgató úr névestéjón fáklyái tonévol tisztelgett, mely alkalommal az ifjúság szónoka értelmes szavakban jolezé a hálát, melylyol az ifjúság az ünnopolt férliu iránt viseltetik, mert B tudományosság s erkölcsi ólot megszerzésére oly atyai szerotottol vezeti őket, melyro a köz-tiiitülotü igazgató ur rövid, do határozott irányú válaszban örömét fojozó ki, hogy az ifjú ^g példás magaviselete, buzgó törekvése- ós szorgalma által a tudományosság s erkölcsi jólét biitos iránya foló törekszik, lolkosUlteu fejező ki: hogy életének, hivatásának legdrágább gyümölcsöt birja, ha w hazának hü polgárai lesznek mind azok, kiket jelenleg a tudományosság-é» erkölcsi jólét biztoa kikötőjébe édes ügycleinmol vezetni igyekezik, óhajtja, hogy h&sonló jó szollem t«r;«a együtt a törokvö ilju íágpt- Szllnni nem akaró, lelkes éljenzés kísérte a neine* férfiú szavait s az ifjuiág a legszebb rondbea távozott, éltetvén szívben lélekben az általánosan becsülvo szeretőit igazgató urat. Valamint ez estén, ugy másnap számoB tiszto-J£jo, pártkülönbség nélkül, sietett tisztologrti s üdvözölni őt, nem hiányoztak a szokásos pohár-köszöntések som, melyekben notnesak az íiuno-pnlt, hanem a közkod vességil házfőnök a kor-mányelnök is éltetve lőu. Tartsa az ég jó egészségben a lelkes tanférfiut, hisz jólétének öröme úgyis a hálás iljuságé, a magyar ifjúságnak tudományos, erkölcsös növelése pedig nemzeti létünknek egyedüli biztos aiapja..
— A pesti népszlnháx ivóro szerkesztőségünknél ujabban Hajgató íjándor mint adakozó 1 frtots llotfmann Mór síinto adakozó 1 frtot irt alá. Ez ügyben ajánljuk a fontobb közlött alapszabályokat.
— Perlakon május 2b án kedden, az iskolai növendékük majálisa tartatott, melyen uáinosan jelentek meg a vidék értolmiségoi közól. Lélekemelő volt a növendékek ki és bo-Tonulása nemzeti zászlók lengedezése, s dobpergés közö\'.t, ugyszinte hazafias szavalatok hatátos előadása. Este kedélyes tánczvigalom rendeztetett.
— Ayftályt és félelmet idéz elő azon körülmény, hogy Eosselhofer József kereskedő ura városház helyiségeiben nagy mennyiségű lőport és petróleumot tart. Ily gyúanyagoknak * váro*bani tartását a törvény szigorúan tiltja, azért felhívjuk a városi kapitányi hivatalt,
, hogy itt\'a törvév intézkedését azonnal hajtsa végre, ollonkező esetben roppant felelősség terhe a hivatalt nyomja. Csak a mult napokban ütött ki tűz az urasági ház padlásán, mily óri-áti szerencsétlenség lenne, ha ez eaot a rozzant I igy könnyen gyúlékony városházi ópületben történnék.
— A Csáktornyái választókerülot volt képvisolóje Szabó Imre, a fölajánlott jelöltséget ismét elfogadta. Szabó Imre katouavisolt ember, egyazorU szavakkal köszönte meg az eliiniurést, katonás határozottsággal vázolta politikai elveit, a_ lefolyt országgyűlés alkotásait h a reformmunkásság azon részét, moly ii j*i\\-1 országgyűlésre vér j kiemelte a hjnvó-d^nii rendszer kifejlesztésének szliksógót áttért nemes axi-rónységgel azon sikerdus fáradozására, moly a csáktornyai kir. törvényszék fölállítására vonatkozott, s miután kijelentene volna, hogy a jelöltségot köszönottol elfogadja, általános lolkosedést keltő magyar éj horvát előadását, Deurbányi Elek ügyvédnek és Láposy G. Márton lolkésznek Muraköz
\' (* a haza körül órdemcBült o kél nép-MerU férfiúnak, hazafias szellemű horvát bo-Kédjnik váltották föl. Szabáur mogválasztatása bizonyos.
— Jutalom-kiosztások a zalamegyei gaxdusági egyesület részéről a nóptanitókuak Arvay István kerlészeti szakosztályi Ugybuzgó elnök ur által Bója Gergely főtai-felügyolő ur-\'«l együtt Bollatinczeu tognap eszközöltetett, Ha vasárnap pedig Alíó-Londván történik meg.
— A selyem-termelés Muraköz szor- \' galmas népénél kiváló előszeretetben részesül, az idén is nagy mounyiségü gubó áll rondolko-zéa készen ; kívánatos, hogy a beváltásra nézve
kormánytól gyors intézkedés eszközöltetnék.
— Ily mén. Szogedy Iiurd Inkol földbirtokos ur leányát Irma kissasszonyt közelebb vezeti oltárhoz Heisíg Ede vasmegyei aljegyző.
— Kalmár Jtéla egy költemény füzérre nyit előfizetési Az előfizetők nevei a pénzzel együtt iunius végoig Csákányba,-u. p. Nemos-Vid küldendők? Egy füzet ára 1 frt.
-- „Ilasxn ts Mulattató" czim alatt Dolinái Gyula, a .Kiir-Ujság" czimü gyermeklap szakavatott derék sztykesztője, juniuB-hó közepén Mintegy 52 lapríJ terjedő, tizenkét diázes képpel ékesitett gyöfiptik-köny vot ad ki, melynek czélja lesz, hogv a gyermek-irodalmat jóirányu, mulattató, szív- és elmoképező olvasmány nyal gazdagítsa, s hogy* ponyvairodalmat u lérröl is teljesen leszorítsa. \\ munka különösen alkalmas lesz arra, hogy gyerino köknek — népiskolákban, uovolőintézetekben ajándékul k.ioszlassék\', s hogy ez tömegesen eszközöltethessék, a megrondelési ár csekély,
— 10 pé dány ára 00 kr, 20 példány, ára 1 \'ü 70 kr, 50 példáuy 4 ft, 10U példány 7 It ;\')() kr. A mogreutijilésok, vagy előfizetések a „Kis Újság" kiadóhivatalába (Vasutc/a Il ik szám alá) intezendők. Melegen ajánljuk e helyos irányú munkát.
— Söjtörl levelezőnk irja, hogy ott Csillagh László követjelölt mogjo\'iiésö nagyszerű, volt. uzv. Sümeghy "lr\\ reuczné urh Ügyhez szállt, hol a lngszivélyös\'obben fogadtatott b amint megtudták, hogy ott van, azonnal se-regoltok hozzá a kerület minden részéből, bo-Bzédjét boldogult Sürneghy Ferencz szellemében intézé, mely oly.érzékenyen hatott a"jolonvol lakra, hogy szűnni nem akaró éljouzésboa tört ki s ünnepélyesen fogadák, hogy a kiegyezési alapon békés egyetértéssel kívánnak haladni, ínegvotve, minden izgaló b felforgató politikát, hiszon úgymond — még ki sem gyógyultunk s gyászos mull sebeiből s máris ujabb tőrdöfést intéznénk saját testünkre.
— Jókai Mór folyton Zalában jár kel, 27-, 28 án Tapolczán volt, ma vasárnap Készt holyro jő. Ah mennyire örülne TÍJala, ha a regényírót, a költői üdvözölhetné vendégéül, b nem a pártjwkodó, a korteskedő vezért! Méltóan jelzi c körülményt azon esel, hogy Keszthelyre gyűlést hirdetvén,\' egy vendéglőben sem kapott helyot.
— llövl\'d hírek. Körmenden Halwíg német színtársulata pártolásban részesül. — Az ezüst árkelotpótlék junius hóra 10°/0-tol szedetik. — A „Súgó" czimil lap elmarad száma Budán o hó végén fog,megjelenni. — Serrano tábornagy a legyőzötf spanyol fölko löknek általános kegyelmet hirdetett. — branyiczkói ütközet -\'mog.\'irökitésére készült omlókBZobor már készen áll. — Lcopoldsha-fenben a Rajna kiöntött. — A király megengedte, hogy Lookay Antal a-pápai szent Sylr voster-roud középkeresztjét ellogadhassa és viselhesse. — A horvát választások eddigi eredményo, hogy 3-1 közül 24 nomzeti és 10 unionista. A slavoniai választás eredményo: 13 unionista és 17 ellenes. — A szathmár-bustyuházi vasútvonal f. é. junius 20 án nyilik meg. — Győrmogyébon a képviselő választások f. é. junius iió 13 án fognak egyidejűleg mind a négy választó kerületben megtörténni.
— A budai kétmilliós sorsjegy kölcsön l\'J-ik húzása f. é. junius 15-én fog a budai tanácsteremben megtartatni. Ezeu alkalommal GOU számot húznak ki, a főnyeremény 30,000 frt.
— Szilágy-Somlyó Krasznami,\'gyében, állandó ■zinházat épit magának. — l\'rick özvegyónok a király ezer forintnyi kegynyugdijat adományozott. — Kecskoinéton egy napon három nő hat gyermeket szült. — Báró Eötvös Lóránt az egyetemhez rendes tanárrá novezte-tott ki.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *)
Rózsavölgyi Antal urnák,
o lapok 48. 8ss. mogjolont válaszára
„Tisztelet, becsület minden önfentartási igyekezetnek, még a törokvés a szerénység határai közt marad, inegvotésro méltó* (igy kezdi 11. ur válaszát, ón meg igy folytathatnám) inegvotésro méltók azonban az oly egyének, kik egy kis zenetudományt magukévá teiU r. s így már képeseknek hiszik magukat o
szép müvészot alapos tanítására--stb. —
----de mivel ozikkem olyat is sérthetett
tévedésből, kit nom is illet, nyíltan kimondom, hogy csupán ez egyéneket érinti és igy csodálkozásomat fejezőin ki azon, hogy II. ur akarja állításomat Bértőlog mogezáfolni, vagy. azon hitben volna, ki ogy kissé kalapálni mogtanult, már képes alaposan s jól tanitani I
lvzen még jobban csodálkozuám.
Káin fogja, hogy a holybeui zenetanárok érdeme letaposásával és azoknak a közönség részéről kiérdemlőit közbecsültotésük elforgá-csollalásával törokBzem, ugyanis a közönség pártfogását kieszközölni. Kérem czikkomet figyelommo? átolvasni s meglátandja, hogy az a vtdíjljtiu -jó zeuutiiirirt nem érinti és igy ez urak, .mindenesetre nem ellenem, hanem valóm kezetfoyvit foijiiak a zene\'valódi elljliiiliuliisn (rdekiben kitűzött czilom oUrUelfte(rt íiímo gatni.
Továbbá .csupán^önlontartáBÍ igyekezetből tértein ki — úgymond — a szerénység határai közül". — Ila a kézzel fogható igazsá got megmondani szerénytolonség, akkor igaza van, különben tévedésüket eléggé bizonyítja az, hogy ittlétom óta már két tanítványt utasítottam vissza, , mert a rosz tamnodort inogszo-t kott szülők tőlem o tanmodor folytatását követelték.
Készemről megvallom, hogy nyilvános fellépést czikkein ollon nem reméltem éj pedig éppon azon okból mert az a valódi zeníizt nem sérti, sőt a közönség a kontárokra okkép figyelmessé tétotvén a jó zenetanárnnk érdeme annál inkiibb elismerést fog nyerni; a tudatlanok piídig, ugy gondolám, már csak szégyenből sem fognak jelentkezni, de nem kevésbé örülök, hogy okkép előttem alkalom nyilik állitásom további magyarázására, inert az eszmék csak azok köloöiiös kicserélése által tisztulnak és ha Rózsavölgyi ur tahin ctnk tévédéiből Idljn megtámadva, valóban sértósza-vait bizonyai vissza voendi.
Azon megjegyzésüket, hogy zeno- és énektanitásra képtelen vagyok, eléggé meghazudtolja az, hogy éneket itt még nom is tanítván obbcli tanmódomat sonki mog nem bírálhatta, mi pedig zenetan itásomat illeti, egész Ön megelégedéssel mondhatom, hog_y azon t. szülők, hol tanítók rövid idei működésem daczára is belátják tanmodorom alapos izak-avalottidgdt ét czélirerlltégét sőt tanítványom mindonkor országunk lopyelesobb s legelső zenetanára elé állíthatom — ugy lelkiismore tem is tökéletesen tiszta e részben, hogy tanítványommal sem az időt, ugy md$t ítm veszte-«etck-.. ,
Önök vorsonyro hívnak fol V Arn legypn-! En mindenkor kész vagyok valamint arra is, hogy állilá8omat egy általam irt zenetanitáBÍ czikk köz^ébocsátása által kézzolfoghatólag bo is bizonyítsam.
Hogy zonedo és énekdo fenntartására képes nom vagyok, mi lohetue ogyéb rosz akarat s rágalomnál, mert lohet-e valamit fenntartani, mi nem is létezik, igy anunk fenntartására senkit mog sem kérhettem és ha sikorü-lond létrehozni, a jövő azt fogja megmutatni, hogy annak vozotéséro csakugyan képes vagyok, ha pedig a tanonezok száma annyira nö-vokedno, hogy gyedül nem győzném, bizonynyal egy általam megvizsgált jó tanárt választanék segítségül. Az pedig teljes moggyőződé-
*f B rovat alatt kOiIuttckírt »cm alak-, «i m Urtalomra nitvo nem vAIIaI felolSaaíget » »«rk.
sem, hogy kezeim közül jó zenéizeket fogok kibocsátani és igy senki nem tarthat attól, hogy az én kételyeim, melyek azokban, kiket velo értottem már rég megtörténtek — bennem valósulhallanak.
Azok, kik magukról elmondhatják, hogy tudallantdggal őket nem vádolhatom, vagy kik tdn tévedésből vették szavaimat magokra, re-ményUm, hogy e sorok olvaidsa ulan a zeneművészet ttrjiisztésn érdekében, ugy a közömég hasznúra csak támogatni fognak, kik ptdia nyilvános ellenségeskedés által maguk fogják homlokukra nyomni a kontárság bélyegét, azoknak akaddlyuiktól, melyeket törekvéseim elé gördíteni nemes szándékuk, mit sem törődöm.
N. Kanizsa, május 30-án 1872.
GRESZ ANTAL,
xeno- it énektanár.
Töi<|éuotI iiantói\'.
552. Győr árulásTfövetl
Junius 1. 1552. Győr árulásTövetkoztébon törökkézié kerül. — l\'48i>. Mátyás király Bécset vtfOglalja. 184Ü. Görgői hadügyminister. . 2. 151)1. (\'olloi|iiíum a Luther b Kálvin vallástud-isok közt a concordia czél-jából, moly azonban el nom éretett. , 3. 184!). A bán Surduknál a Duuán átmegy.
4. 1741. szül. Rájnis József magyar iró - f -b nyelvész Kőszegen. „ f). IfiőO. szül, nixbatí (Erancziaország) Turnefort József,a tudományos bon eztán megalapítója. — IH49. Kossuth ünnepélyos bevonulása Pestre.
Vssutl naponkint) menetrend
li(ída*p«/tl IdS ixoréiit.
tiiinnrtll IlmUrt reagál 6 óm 18 per.
, . dílulin 1 - .
, , e.tvo 10 . 43 .
. llícibn HílutAn 2 „18 ,
, öntve 10 . 58 .
, 8iuml>ntliclyr<! rr%. 6 . .
. feli , . 3 .
d. u. 2 . 23 .
. l\'r>gcrli»flia éjjel 11 . 30 ,
, Muháca, ltsrc«,K«ík re*. 5 . 18 .
, . . . .I«lb.\' 2 „ 43 ,
ii^-árn IluJáril fi-KK"! 1 , 13 .
. XyluUn 1 . v; .
» . 20 .
, IlícibOl röggel 4 , 33 .
, . eitvo 10. .18 ,
, 8>oml>ntholyr3l d. u. 10 27 ,
, Triutt fülül d. 11. 1 . 9 .
. . . (ütve 10 . 22 ,
, Prngerhofból reggel 3 . 50 ,
, Unrciról . 4 - 19 ,
dilutAn 1 - 21 ;
r. éjjel ll órn 30 pereikor KánUiáril lutluli TrIu«tl>GI Uécslio menő f>-ös fiámu izemól; t-onittil Fragerliofnál ciatlakosik.
Ertek ós váltó folyam jun. 2.
5°/o motaliquoB 5% nemz. kölcsön
72.20; 18(55-ki álladaUííf kölcsön 104—; bankrészvények 838; hitelintézeti részvények 33ü. 10 London 112.\'—ozüst ágió 110.25; arany darabja 5.40; —20 frankos ajany 8/J5 kr.
Heti naptár.
Junius 2.-tól 8 lg. 1872
| 11.\'.- i» liuli- ;K*ll...likui nap- l\'f.,l.-»t u.s ; 527*X~ n« e ítcb\'udrtff. ~ Lukáei XIV. \'">:
! 2 j Vasárnap F 2 K •„■>. F I lI.\'lullA tr*
3; Hit fi! Odiln OlivU ff*
4 | Kedd yuirlii p. Horta r*
5 I Hierd.i Uoiilínc. Vendel Kt
| 0 ; fKflt.irt. Norliort t.iA. M
I 7 l\'iutek Hdbort Kóbert
H 8iomli.il Medái d p. Medárd
Felelős szcrkös/.tó: Bátorfl Lajos.
Gazdáazatl Jegyzék saját tudósltólnlEtól.
Gabnapiarcz: Kelet:
Boglár MiJus-34
t\'«Aktorny» . 29-
Oyör .
K»po»vir . 28.
Keutbely . 81.
M.rc.alt , 29.
"»gy-K»oi»«a , 31.
■ 20-
P4c. . » 31\'
P..t \' n 31.
Sopron 29.
8üm»gb . 3l-
8«Ake.feh*rTÍr » 2g.
8«igotl,vir ; 81.
. 2».
V»r»«d , 31.
v«»»prím „ 29.
2»U-Kg,r„,g r| . 29*.
Árpa
kl0-6.-j3.70—S.50 fl".80 —6.5O4.\'20—4.—j
Lj.jjo—6.90ÍU.60—s.in
I0.60—ö.ao.j.as—3.6i| li.90-5.60^.90-3.70 <3,- -5.90k50-3.4ft
ö.\'tO —6.7UÍ1.--3.7IJ]
|ö.60—«.—Ip.iÖ.—3.20 tí.40—G.IU^.20—».loj [7.10—0.401(3.65—3.00 95—6.5o|l.5 —3.80\' „.10—5.90(3.80—3.0u fi.—-irrojs.öo—3.3í^ .50—0.—j|»,50
.80 -15.50; 3.8fi—3.75\'Í3.~—3.
i—5.4Ui 1.90—3.803.20—3.
0.20—5.80. í.—-3.8of2.85 -2.7I)}.\'.--l.\'.HH\'J.Oft -3.55,3.70-
0.10—5.90^).70 —3.50[ii.90 —2.7U|fl.---—J«--3.80^.20-
3.10 -2.80 1.75—1.70\'j4.80—4.20j|3.j0 S.40—3.20WÍ30—2.—!H.Ö5
•2.7l«J. 10 r-1.90(».--4.6C&.1O—3.
3.10—3.8wjl.70—1.60(4.2o—3.tío||
.2.80 1.9J-1.80\' 3.10-2.í0! 1.80—1.71
•2.00l2.--1.90
2.80-2.70 1.80-
3.—-2.80 W.--.1.80
2,90 -2.8H 1.90-1.80 J. 15—2.9012.18 3. 6 j_-_2.8olr.90-1.76| 2.70-2-Wlk
--1.80380-3.
—1.60|MO-4.—I
November hó I én adótérnél Dorottya-ulcza 12. 82. házba holycicm át.
W KANITZ C.,
papir- és (Ih.xuiSápm feer^sfeedése
Pesten, Deák F\'erencz-uteza 6 sz.
Ajánlja dúsan fölszerelt rak tárái tró- és irodai szórókból a logjutinyosabb íyAri ár mellett, u. iu. :
Levél — irodai — ós csomagoló papír, borítékok minden nagysag- es minőségű, szalmapapír, boritek irodába igen alkalmas; név, jellem és helység fokete nyomatával; 1000 db 6 frt. ügyvédeknek iroda1 papír, zöld-, chamois-, rózsa- ós kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költség-jegyzék, nagy kiválasztóiía. )
Teljéin ÍVI*ierclt hhzImIÍ Irnemköz I«kIIiiixti.ibb bronre- én vnubó 3-, «-. lO-. 16-, 30 frt h liKÜiioiiiHbb
Váltó- és okmánytárán, ituigámuuhmitQ, dom bornyom Ó-pré 8 levélmérleg. V
Levélpapír ós borítók ft logujabb színes monogram mai leszailitottarmellett
legújabb névjegyek 100 darab M l;r., 1 frt l\'O.; e,jé,t 2 frt í>() kvig; valódi •«metia brillantin papíron.
Irodai- k^oskei <ltHi- és ga/.dászati könyvök, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
Ajánlom jól rendre- ti rnkt iirnin.it,*iuiiul<-iiueiuii illatmci-ckltól. kölni vla (Eau do Cologne) pipere- én kési Hinpp.uiból, ck* »ierMiulnd illatHicrlu i vnló fecakendezót.
Levélbeli megrendelések rövid idó alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, esiközöltetnek
Einen Weltruf
orwarb sich in kurzor Zeit dio höchst ntltzlicho und sohr I bolohrondo Sohritt „ Der Juffendftplei/el," das borühiuto íluch fUr ffMohwHoiito und impotonto Milnnor, durcli Aus- f schwoifungon Zcrllttoto u. 8. w. S"
„ lnhalt: 1) Kiuluitung. 2) Uober Iwpotonz im AHjje-meinen. 3) Ursachou und Vorbroitung der Onanio. 4) Ein Wort überdio mftnnlichon flesohlochUthoilo. 5) Aoschlecht-lieho Krankhoiton. Ü) Ueschleehtliolio Aussohwoifuogen und da* Altér. 7) Rettung aus dein Verderben dor Onanio. 8) Heiluiig. 0) Kraukheiton und lloilungsgeiohioblen. 10) Auhang von Zuugnisson gohoiltor Mltnnor der vorschiedous stein Altoinklasson.
Man fordero in don Buchhaudlungon aber utir deli bi\'i\'flhililfii „JuK<\'iid»picKi>l," der fUr 1 fluidon sohnolls-ton direct vom Vorlegor, \\V. Ht-riihnrdl In llerlln (jotzt Slmeiiiialr. ■i.) zu bciiohon itt.
A. nehéz nyavalyától a nyuvíi-lyatőrési gölesüket.
gyigyitja Hr. O. KII. Marii a ni-lní/ nynvnlya ■jiociali. orvosa mo.l Hamburg. A—II—C-Slra.au Nr. 28. — Már b/ArhA) löbbot teljoson kigyógyított
i» ui^oA[ai| zs ízoin bíhojoq íötiiáia|zií ua-| ot| jaquieAON
Karaklai\' megnyílás Ii<»T<iilon. Hj^j
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint Stájerország- ds Knrintmd ból szállított faanyagokból
Légrátlon a Mura és Dráva partján
raktárt nyitottal)) s mindennemő (tpületf\'a, deszka, léoz sat. azonnal, jutányosán és a legpontosabban kiszolgáltatnák.
Megjegyzendő, hogy\'t. vevőim rt\'szdre n raktár mellett fekvő dtMi vasúton ú megrendelt anyagok gyorsan s könnyen .szállíthatók.
Valamint nagy-kanizsai faüzletemben szilárd e» pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra is bizodalomra midőn lol-kérndm. ajánlom a nagy-kanizsai fő- t{s ldgrádi fiók-faraktáramat.
^ Bachrach Gyula,
\\ f)i kereskedő
TsTels y-K anlzaó,n.
sli^ss-p iSilt^nlliilí
Én Hlx Vilma
!\'-.SS> L
II il!a!l 1
•••••éaaéééaééa*
~ ..ftlltjííii o) ja s || |
ocnnool nyilráuoean kijelentőm, hogy ón, mint boldogull l)r. Hix ft^ ^ |>] ""ík15 = 3 ? - í\'-w " 5 ó S ! A. divegyo\' lö év óta e{/l/exei/t/edUll kósritÖjo vagyok a va- g V ~ | 8 ^í -S á | £ ^ | á i » d Í8 ^
lódi óa liami»iutlau JPomjMUlttUr*Pá*»tának, muri cjak óii O t « . • s I ® I -S ® £ "" g E 5 g j E 5 17 i ®
magam isrneroin önnek kówitóai tiikát. Midőn exounol joloutoni,(jtj
hogy novotoú Pompadour-1\'áwta mostantól kotdna c«ak laká- ^ -f 2 « j "\'jlá\'í |
•oiudii, Uó(\'4, lioopoldsladt,
Tbftr 02, valódi \' " a másnál való vótol tiók raktárt aom tar
hainititáno^ _ _ ___
Pás* tára, o«otla|.á«zlának is nevezve, hatását eolia som foja el-H mm ^ j) S aJ-SSoiSg^
hibázni; o folUlráulhutlun arezpusxta oredWínyo minden vára S .\' C^ 1 - gl^lí.-őjS^^iSjS^jJ
kozáson ti\\li, s egyedül biztos szer arczbőrkUtog, bór-atkák, rt ; • W g * SI * 111 ^ | - * 5U I P 3 3. szeplók, májfoltok\' éa pörscuésok gyors
& csalhatatlan elüzóíóre. | == - ^ • • " 9 E S 0 B ? 0 \' - - V " ^ - ^ A vuvAk annyira \\ iztositvák, hogy nem tápasztalt síkor osotó- bD ± ben, a pónz vi»»za» latik. K kitttnó pásztából 1 tógolv, utasít-*M ványnyal együtt 1 ,rt. 50 kr. o. ó. <787-lí,2) 0 =
Strasser A.
ajánlja jolosokUl olisinort k ó\'szi t m ó n y oi t
vízmentes
k a 11 íscliii k-pony"vá kba 11
a Icgolcsólil) gyári árakon.
Mustrák t\'s árjegyzókek kívánatra ingyen.
Raktár: Pest, líéla-iitcza 5. sz.
I A bécsi bizományi-bank |
% váltóüzlete f
00 sfit
® Béosben. Kon imamt 4. £
jg kiboc.li w
f IGÉNY-JEGYEKET I
® i
alant jugyiott .jrajitgy-coporlokra, í. .lun üwioálliUUok i»Ar ar.on ..kii\'íl is a Wp
IcjjolőuyO.obbukhoi .tAi.iila.i.iók, mivul \\t/y ilyou igitoyj.\'gy tulaj.lono.Anak M1
a.ou lubot^.tig oyujtatik, valamannjri tj ím molldkayarovriiivokut cgyodltl nyomi, lB1
U atonkivtll jij
80 friuiku artmyban ís 10 frlut bankjegyükben, C
iniut kauiatjüvüdoliuot ólvosbetui. J»
A. csoportozat, (CVCIlklllt Ili llll/iS.) \'4
IO frt oh hnvl réailetck. — Ai\'utoUó reuilct Icflii-tCHi- utáii inladni iiaf
rémtvevó kövclkeió 4 Hor"j(\'K)-et knp : tffÚ
1 "»7„ 18ÜO-lk( 100 forint oh nllniimor-<ji-Kvet. ŰY
főnyuromóny 800,000 frt, a kihuzott-szára 400 o. ó. frltal vásároltatik vissza. TJ
1 3% en. török 400 frunkoH <iliniiinnr»jiK) «-t, W
fónyeremóny ÜUO.OOO, 300,000 frank aranyban. \'ft 1 hi\'i-rxi\'K lirmiimeliwelHl 20 Inlléron hof-je\'jt) el,
fóuyoroinány m),000 tallór minden levonás iiólklil. 1 liiiiMhruckl (tyroli) *or*jcgyet, főnyoromóny 30,000 forint.
B. csoportozat, (évCIlklllt 13 IlUZáS.)
ü írton lmvl rémietek. — Ax utolsó rénilft lellxetpae után mlndi\'n reaitvevö kövrtkeió 3 NorHj>-gyet knp : 1 3% ch, török 400 rnuikon nllnnisorhj1K)ot,
főnyeremény 000,000, 300,01)0 frank aranyban. 1 hereien UrniinHchweiKi 20 tnlléron Hornjonytt, fónyoremény 80,000 tallér minden lovonás nélkUl. i NiNax-iiieinloKenl »or»Jeg> et, fónyoromény 45,000, Iö,0<t0 déln. ért.
Vidéki megrendelések tJ,0\'U0\'"\'\\ fiA\',ivét ",ellrtl \'» ttynUM,,,a-.
Huxohí Jtvi/ztkik mlntlrn hutás tUAn blvmmtvc ° iin/i/<n küldetnek.
•••MMHMMMWIMI(MMÍtMNMNIMM«tNlllM
^ i! má: iHljtí is w jf m nm
*l n itíft mit fe«; h null!!
Kbsztat Iratok ntm nyilváníttatnak. Postai után-, vóttel is killdetik.
« ao- 7.• ;i«a;iti<f;]H*BHÍ:;KiimitKÍi\'p _
srisiSii^^\'iSii\'ii H
w.id,u ...wf ki.,16. ur — ............
XAOV-KAXraSA, 1S7Í. JunliiK ft-An. 48-1H Bzám. Tizenegyedik évfolyam.
Sl1 Zala-Somogyi Közlöny SS
i loroukint 10 krért ví- W) WJ NAGY-KANIZSA \'
•j. t0tnek-f01\' - -J* »za|ameuyei gazdasági egyesülőt" es a „nagy-kanusu. ..areskedelmi 8 iparbank" hivatal é8 rtesitője.) wia..ic»h»z. J
Hetenkint-kétszer, vasárnap- n csütörtökön, megjelenő vegjes tartalinü lap.
Zftlauiogyél gaKflnságl egyesületnek
a gyUmöla/atenyieztét » általában a kertészet tlömozdililsa érdekében telt intézkedései Itmtr-tetételll jónak ét alkalomszerűnek látjuk az alib-hiúkat közölni.
Tekintetes közgyűlés 1 •
A gazdasági egyesületnek a kertészeti szakosztály vozotése alatt álló kertjeiről van szerencsém jelenteni:
Az 18Ü5. april 11 -ki közgyűlési határozat folytán uz egyesületnek öt kurtjo közül u perlaki, továbbá a selymészoti szakosztály vo/.o-\' lése alatt kizárólag szederfatonyésztésro hagyatván ícnn,a kertészeti szakosztály vezet-íso alá bocsátott négy kort közül a zulu egerszogi központi és a bollatinozi kortok vétetlek ház-kezelés alá, a zalaegerszegibe kortész s melléje egy állandó sogéd, a bellatincziba pedig csak 1 kertfolügyolö állíttatott, s oz utóbbiban a szükséges munkák napszámosok által teljesíttetnek.
A zala egerszegi kort gyümölcsfa és venyige. — 14 bullatinczi sziuto venyigo-gyepü-növények, szeder- és nyárfutonyésztésro használtatik, oz utóbbi faj különösön nagyobb inunnyiségbon tonyésztotik azon okból, hogy a luura-molléki községek lupályos, ogyudül fűz-, i\'gcr- és nyárfanövolésro alkalmas legohelőinck befásitása elómozdittassék.
A galamboki és kanizsai kerteknek házi kezelése czélszortlnek nem találtatván, bérbe adattak; legújabban pedig a megyének beleegyezésével elárusittattak, a/, érültök befolyt összeg a zala-ogerszogi központi koitnok nagyobbitá-sára lévén fordilaudo, moly részbeni szükséges teendőkre a t. közgyűlés Ügyeimét fölkérem s a további szükséges czélra vezető lépéseknek a jelenlegi megyei bizottmányi ülésnél leendő megtételét kérőin. - A zalaegerszegi és bel la linczi körtekből már 18t>7. évi tavaszszal vo nyigo, és gyopüuövényok olárusitásából befolyt 129 frt, — a folyó évi tavaszszul pedig cladatottSül db szálas, 318 db törpe gyümölcs-fa, — 22,500 vonyigo, 23,000 gyopü-növény, melyükért összeson befolyt 432 Irt Ü5 kr. Ezen fölül a zalaegerszegi sétatérre felhasználtatott 1200 gyopü-növény ós 150 db 3 évos jegouye, minden tizetés nélkül kiszolgálva az egyleti kertekből. — A zala-ogerszogi kertben vau jc-lenlog 132 db anyafa, legszebb fejlődésben és nagyrészo gyümölcsöző állapiban; van a helyiséghoz nUalmazva csak 20 tőkéjjől álló szől-lőtolep a lúgos művelésnek bemutatása végett; — a nomositési iskolában 12,000 db különféle alany, 1—2 évos, a folyó tavaszi nemesítéssel
részint nyári, nemesítés alá olkészilvo; — a szőlőiskolában mull évi maradvány 3,000 db gyökoros vonyigo, idei rakás lösz mintegy 2«),U00, — ezeken kívül nagy mennyiségű magvetés; a legújabban ucvolésbo vett amuri-kai gyepüiiövényekből, 1 éves csomote, 3,U0U db madura uurantinca, — ugyanebből a jelenlegi tavaszszal is egy font mag voltelott, valamint a paliurus aculeatusból is. — A bollatinozi kertben a téli zordon idő s a nyulak rJppant károsításokat okoztak s csaknem egész tolepitvényöket inegsommisitotték, .— mind a mellett is a lentebb bemutatott eladási növényekhez jürult: 22,5l)Ü gyopüuövénynyol és 12,800 venyigével, összesen tollát l.\'Jü Irt 23 kr. értékkel, - - ugy a 150 db jegenyével, a fonmaradt további növelésre 7,"<HJ db 1, 2, 3 éves jegenye, Ü50 db szederfa, 7tíl) db leány-som, 2imJ db vadrózsa magouez; a .joloulogi tavaszszal elrakott ÜUOÜ db jogonyodugvány s 18,000 vonyigo; vottototl nagyobb mennyiségű galagonya és akáczinag gyopünövéiiyuk-nok. — \'Látni méltóztatik, miszerint a kertészeti szakosztály a fen forgó viszonyok és körül.nénynk között minden KiioJhetőt olkövotott. és folhaszuájt arra nézve, hogy a felügyelése és vezetésj alatti körtek rendeltetésüknek, a t. közgyűlés várakozásának lólu-tőiog megfelelje-uek s ha némüleg sikerült őzen czelt megközo-litonio, a t. közgyűlés elismerésében legszebb jutalmát találandja.
A jelenlegi tavaszszal befolyt 432 frt l)í» kr. a szakosztályi pénztárba tétotott be ideiglenesen, moly összegből azonban a folyó évi martina 2-ki közgyűlés í(. sz. végzése folytán báró Aorenthal színezett ábrákkal ellátott gyű-mölcscszoti J\'üzoteiért 2tX> forint már kili zottotett.
• A folyó évi őszro tervezett sző&- és gyü-mölcskiállitásra nézve, hahogy a mutatkozó kedvező termés szoroncsésou nuginarad s küllőén fejlődik, a kiállítás megtartása kívánatos és oz jelenleg a kapornaki járás felső részére s az ezzol szomszédos vidékokro lévén kiterjesztendő, kiállítási helyül zala-apáti, galamboki vonalon találtató alkalmas holyiség ajánl-tátik.
Végre: a martius 2-ki közgyűlés 21-ki sz. végzése folytán van szerencséin, a községi faiskolában s a néptanítók körében a gyümölcs fatonyésztés előmozdítására c/.élzó .munkálatot u a szakosztálynak orro vonatkozó jegyzőkönyvét ./• alatt tii/ztololtol s a t. k. gyűlés melog pártolásába ajáulva, bemutatni. ,
Teljes tisztelettel maradván a tekintetes közgyűlésnek /5ila-Égerszög, 18G8. april 4.
alázatos szolgája Arvay István m. k., kertészeti szakosztályi elnök.
A kertészeti szakosztály ismételve kimondta már, miszerint a népnek jótevője losz az, ki az okszerű gazdálkodást, s ezzol amink egyik lngjeleiiUikenyebb ágát, a gyümölcstermelést, vele megkedvelteti, ennok országos jelentőségét megérteti.
A több hatóság rég belátta\'a gyümölcsfa-tenyésztésnek fontosságát s épen azon hcjyre irányozta intézkedését, mely a szakosztály véleménye szerint legalkalmasabb, sőt egyedüli póni arra nézve, hogy onnét a gyümölcs-fatonycszté-si kedv » hajlam az egész népségre kisugározzék. — Ertjük, a kormányunk azon rendeletét, melyszeriul tagosítás alkalmával minden egyes községben taiskola kihasítandó s oz a néptanító által akkép kezelendő, hogy a növendék iljuság abban a gyümölcsfatenyesz-lést megtanulja, megkedvelje, annak jelentősé gél felfogja s ez utón kiirtassék a népből azon kárhozatna szokás, miszerint a növendék-fáknak általában mintegy született ellensége kép-.-u tekinthető. — Sajnos, hogy ózon jó szándékú s bölcs intézkedés o korig ugy szólván semmi eredményre nem vczolott — pedig a rendelet keletkezese óta lefolyt időszak elég lett volna arra, hogy az egész ország gyümölcskertté át- | alakitassek az ország jövedelme százozurckkcl szaporittassék.
11a vizsgáljuk az okot, mely a czélszerii "intézkedés kívánt eredményét iiu-gliiusitá, azt nagy részben a lefolyt szomorú politikai viszonyokban is találjuk, melyek a tisztikar gyakori változását idézvén elő, még-a legbuzgolib-nak is alig lehetett kodvo és ideje az e reezl.-ni sikeres foKigyolésre. — l)o legszomorilubb a i néptanítói karnak részvétlensége, a buzgalomnak teijes hiánya. Ezen vádat kimondhatja a szakosztály adatok alapján, mert hisz az Itftiö. 1 fiüí. evekben rendozottgyümölcs és gyümölcs-lukiallitásoknál megyeszerlo történi felhívás után is — mindössze csak kél néptanító találkozott, kik a községi,, faiskolákra kitűzött dijakra versenyezlek. Ürömmel folhaszuáljuk az alkalmai ezen két, minden tekintetben érdemes néptanítót o h(jyen is méltányló foluinliléssol a t. közgyűlésnek tudomására Juttalui. — Az 18üf>-ki kiállításnál pályadíjjal jutalmazott tSaJf\'ruuits Ferenci perlaki, uz 18ü7-ki kiálli-tásuál fátért és gyümölcseért jutalmazott pedig Kovát» tidudor söjtöri néptunitó, kiknek buzgalmukért a szakosztály ujabban is elismerést nyilvánít. Do ha o jeles két tanítónak buzgalma, szakavatottsága -méltó örömre gerjeszti mind azt, ki a nép jóléténok előmozdítására
buzgón törekedik, annál szomoritóbb, ha látni kénytoloniiottüuk, hogy a néplanitók nagy ré-mzo, ha látszik is a\'községi faiskolában valamit teuiii, szakismeret hiányában oredinényt semmi tekintotbou sem képes folmutatui; — legnagyobb rész pedig a községi faiskolákban! fatonycsztést csak ürügyül használja a czélra, hogy általa a kertet kozero kaphassa és saját hasznára fordíthassa. Súlyos a vád, molyot a szakosztály valódf hazafiúi fájdalommal kénytelen a megyebeli tanítói kar legnagyobb reszo ellen kimondani: do ki a bajt orvosolni akarja, ismernie kell azl miudon körülményeivel, hogy cllcuébou sikeres szert használhassou. bikores szert egyedül abban lat a szakosztály, ha a néptanítók néinü haszonnal összekötött ösztöu-zés által a gyumülcttl\'atenyésztésre lierkeutett-nok : a községi faiskolákra vonatkozó főbb reu-doletnek íoganatositása a hatóság részéről szigorúan ellenőriztetik; -a foganatosítás czélsze-l üsége felett pedig a kertészti szakosztály őrködik s a mennyire tehetsége engedi, ahoz segédeszközöket nyújt. — E rcszbou szükségesnek tartja a szakosztály:
a) A inogyehatóságot fölkérni, ulasiUa szolgaüiráit a községi faisKolák folutti szigorú felűgyolésro s az e reszbeni hanyag néptanítók feljelentésére. E czélból tétessék a szolgabirák-uuk szigorú kötelességévé, hogy minden egyos községi faiskola állapotáról évonkiut jelentést tegyenek az alispáni hivatalhoz, s ezok a ino-gyoi gazdasagi egyesületnek kiadussanak.
b) Miután mindönkitől csak azl lehet méltányosan követelni, a minek megtanulásához neki alkalom nyújtatott, kéressék fel a megye, eszközölje ki a kormánynál, hogy a praeparandiákuál megfelelő terjedelmű gyümölcsfaiskola állíttassuk, molybou\'a.uéptaui-tói pályára készülők a gyümölcsfanuvelést alaposan meg tanul hassák.
c) Hagyja inog a Kormány a püspöki megyéknek, hogy a néptanítói vizsgálatnál azok a gyüiiiölcsíatonyésztésből is vizsgálat alá Youatiassauak, okle velőkben o részbeni jártasságuk is uíegérintessék; s mindaddig, míg a vizsgálatot obből is kellő sikerrel ki nem állják, tanítói állomást ne nyerhcBsonuk.
d) A gazdasági egyesület tűzzön ki évi ösztöndíjakat a néptanítók, szintúgy a növendék iljuság számara, s ezt a megyohatóság, ugy a szaklapok utján is minél nagyobb terjo-delembon közhírré tegye.
Az ösztöndíjuk követ kezű mwlorban java-foltatnak:
A znlnmcgyci gazdasági egyesület hdrom rendbeli évi öszlöndijt alapit azou néptanítók
TÁRCZA.
iMl ni cg iii ariult.
Sokáig nóxlcluk kodvoi ItiAoy,
mUugtem jijkml b(lvii» niofolyAa, í:« láttam a sxolid fényt arrzudon, Mclylyol ruk angyalé Ishct rokon; Hallottam vscngK éroxnitavnil, . I,ontom k vará*»hangokat, H andalogva a tilndér énekén, Kimerültöm merned fénytongerén;
Ki átkarolva lartAin alakod--
6 nekum ax Orttk UdvOt adott!
Kllllnt a kedroi kl* lány, És blIvDi mosolya, Num látom xxoUd arexát, Nem ciong már ércx»xava. Hallgat * tllndér ének; Tengere ixé|> axeniének
8 mit átkarolva larlok, Csak ax tmlékexet I
KONKAD JKNŐ.
Utl Kondolattöredékok.
(Kolytatái é« régé.)
I)ro8dától Lipcséig átinotszi a vonal azl a nagy síkságot, melyen (1813. okt. ll» —ll».) egyesült orő által a világverő nagy Napoléon \'éuycsillaga homályba sülyodt. Ív földet nagy jőriéueO oinlék borítja, ollohot róla. moudani: nős vérlől pirosló nairv tér, beh, némán állsz olótUm,!
Lipcse, o könyvkoroskedői Jeruzsálom-| uek tornyai joloutik, hogy megérkeztünk. Mily I érzelom tölti ol köblömet V ugy koron o város I lakosa vv\'tam, a város minden részét ismertein, s most ugy áll előttem, miutha sohaseip láttam volna; a mollékutczákban, hol itt-ott egy házacska pusztán állt, most százankint paloták,-gyárak díszlenek. E város vagyonosodása bámulatig omolkedott, ugy, hogy az én időmbun még tengődő, küzdő és nélkülöző iparosok ma már miliók urai; inily barátságosan szorítják ismerőim kezemet, fényes milturmekbou üdvözölnek, lucullusi ebédokot rendeznek, fény mindenben. Jólétet, bőséget csak oly status idézhet elő, hol a kormány az ipart elősegíti. Lipcsének egy évtized előtt 00 ezer lakosa volt s most meghaladja a 100,000-ot. .
A népnevelés miudonnok alapja, mert csak jó iskolázott egyénokuok esik könnyen az iparés kereskedolom vezelésu; németnek ez fő s kiváló érdemo; családi élete sziuto miutasze-rü, ez teszi nagygyá polgárait, vagyonos polgárok által emolkodik az állam és oz bebizonyult téuy, tuert sejbol-som érte ol a családi élet fénypontját ugy, mint Augolországban (a csőcsolék népről nom beszólok) s oz ország a legvagyonosabb ; ellimben tekintsük Franczia-, Olasz- és Spanyolországot, kicsapongások, könyolmüsé-guk ne továbbju, moúuyiro\' sülyodt ész-, erőre és vagyonosot^isra nézve; a korszollemmol alig halad, az édes nomtauulás^.a folytonos „bon viyaut" élet demoralisalja polgárait; fiatalságát, nemzetének erejét, réméuyét; nem tisztelik a törvényt, mert ép iskolája kevés, elég bámulatos és üzen kárhoztató felületességért Isten és világ előtt soha sem fog. III. Napóleon eléggé büuhődui, mögbocaátliallau-, hogy a világ leg-
fényesebb trónjára, csilloghatás — s pazar féuybeiii úszás végott miliókat költött, hogy a figyelmes s vizsgáló szemek a bűnös ogoisinus fészkétől elvoiiussauak, holott Fraucziaország-ban statistikai jegyzet szerint két ozernél több nagyobb községbon még soha sem volt iskola, így a franczia katonaságnál, mely egykoron csak dicsőséget szorzotl, nom műveltségére, do külöltönyéro volt tekintet, már pedig nom az öltöny toszi az embort, hanem müvoltségo. Az utolsó franezia-porosz háborúban kárhozta-tóan hatott a nemzet bukására a franczia katonának müvcletlcnségc, doiuoralisálása, mert parancsra ubm hallgatván, rend, egyesülés megszűnt s velő a harczi dicsőség elhomályosult; bizton állítják ellunfeloi, hogy olyan tiszteket foglak ol, kik saját hazájok földleírását nom ismerték, moly a művolutlunség magasabb fokáról tesz tanúbizonyságot, ellonbon jol iskolázott, rendhez szokott ollonfolei nemcsak országuk földi oirását, do helyzetét, sőt a frunczia nyelvet is érlelték, fényes bizousága oz és győzelme a népnevelés virágzásának.
Vissza kell térnem, hogy a jó családi élet toszi nagygyá és vagyonossá a haza polgárait, ugy mellesleg, fájdalommal kell megemlítenem, hogy hazánkban a csaíádi élet sokat hagy kívánni valót, nálunk egyedül izraelitáknál lehet szép családi ogyolértést\'feltalálhatni, do egyúttal a vagyont is.
Lipcso tollát a könyvgyártás Joruzsaleme, itt kétszáz köuykcroskodő lakik, 40 nyomdász b circa 250 gyorssujtóval működik s terményeit az egész világ miuden részébe küldik, különösön mugomliioin a Hazar nyomdáját, li\'ol csak a német liazár maga két száz ózor példányban úyomattatik, számitva oliez u franczia, augol,
magyar, olasz, spányol, lengyel és dán nyel von megjelenőkjI, képzelhetni mennyi egyénnok ad ily nagy üzlot foglalkozást és élőimet.
Schülzonhaus meglepő szép mulatóhely, több Ízletesen berendezott teremmel színház- s népénekesek csarnokával, mulató kertokkol, nagyszerű vizvezoték-, szökőkutak-, diszlotok-és magaslatokkal és bámulatos világítással, minőt csak az .ezer egy éj" czitnfl tündérmesében találhatunk.
Lipcsének nagy vásárait Európának majdnem minden népo látogatja; van is ezorokro menő sátor miuden ki^oudolható árucikkel, százakra menő művész, bűvész; lovardák, ló-sátorok és Islun tudja a pénzcsikarásnak hány-félo nemei\'.
Lipcso nagyhírű koreskodésén kívül világhírű iskolákkal, s univorsitással bir, molyok közöl corservatoriuma páratlan és idogonok részéről nagy számmal látogatott, művészokot bir felmutatni. Lipcséből távozva, egyonoson Herlii.be utaztam.
lijflin, te bűszko uj császárság rosidon-tiája, már alig lohot gyalog beszélni veled ; szorgalmas, munkás és yugyonos néped vau, érdeiuuid sok európai városon folülemolkcdik, hanem \'ép oly mérvben gőgös is vagy. Igaz, hogy büszkén utalhatsz iparodra, virágzó ko-reskodolniodrc, ős/, császárod érdemeire. Molt-ked- 8 Hismarckodra, cs az égnek concurrontiát készítő csillagtól helt mellekre. Burliu 3 negyed millió lakival bir, 2000 magasabb tauodát hallgatóval. 11a van Európában város, mely óriási lépésokkol igyekszik első rangú világvárosok nagyságát elérhetni, sőt lulhaJadai, ugy kétségkívül Horlin az. Itt több társulat állal csak épitkozósro száz millió tallén»yi tőke
részére, kik n községi faiskolák kozelésóbon, s ezzol összekapcsolva, n tanuló ifjúságnak o tó-re.ni czélszorű oktatásában magukat kitüntetik.
Az oluő rendű ösztöndij Ü db arany , a m á s o d r o u d fi 3 db arany; a u a r ni a d-r und fi ogy gyümölcsfanomesitéei készület, mely*AH: 1 füróvJ.ói\', 1 nagy és 1 szomzőkés-b£l ós 1 nyeső ollóból. — Számosabb versenyző közt, ha az ösztöndíjjal jutalmazottakon kívül még többen is elismerésre móltó buzgalmat tanúsítottak, ozok első ós más o<J r oli d fi oklevelet kapnak.
Az ösztöndíjra pályázhat Zalamegyebuli nóptauitó, ki a tanítással, s o mellett a községi faiskola-kozolésscl foglalkozik; valamint azon tanító is, ki községi faiskola hiányában, vagy idoiglonesen tanitói alkalmazáson kivöl baját birtokán, vagy a tanitói állomással élvezésébe jutott területen gyümölcsfaiskolát állit és kezel. — A versenyzés idqjo évenkint szeptember holnap, melynek 2ö-ik napjáig a verse-nyozni óhajtó ebbeli szándokát a gazdasági egyesület ülnökénél írásban bejelenteni tartó zik. -- Ezon Írásbeli jelen tkezéshoz csato-landó:
1-ör. A versenyzőnek kezelése nlatti gyümölcsfa-iskola tertllolénuk pontos kimutatása, határozottan luirva egyszersmind a. talaj minó-ségot három láb mélységig; ugy .a fekvést, á azt is, mióta van kezelése alatt és mily ufódon kezeltetik.
2-or. Megkívántatik az iskolábatii csemetéknek szám szerinti bemutatása, a gyümölcs-nemeknek külön rovatokban s vál(ajVtM»ti elósorolásával. — Pontosan kiteendő aV->-.!ae-téknuk kora, a nemesilés ideje és módja.
A versenyzi előnyére szolgál, lia ft kertet alaprajzban bemutatja a gyümölcsfatenyész-tésre szánt terülotnok beosztását, az ogyos táblákat, ezekben a csemeték ültetési sorát szabatosan kijolelő.
3-or. Mindezen összeírások és kimutatások a helybeli lulkész- s gazdasági egyesületnek legközelebb lakó két tagja által igazolan-dók és hitelesitendók.
A nemesítéshez megkívántató oltóágak és a mennyire kerül, anyafák is minden ug> es községi faiskola számára az egyesület kénjéből ingyen lógnak kiosztatni, de megkívántatik, hogy ezek kiegészítése végett az illető néptanító évenkint deczeinber hó végéig az egye-sülét kertészeti szakosztályának elnökénél kérését bejelentse és határozottan kijelelje: hány és minő alanya jön nemesítés alá. A zaln-uger-szegi központi kertben a nomesitési és egyéb munkálatokat bármikor mindenki megtekintheti és kívánatára az egyleti kertész gyakorlati oktatási nyújtani köteleztetik.
Az Jigyesiilot elnökéhez beérkezett verseny-jelentkezések a \'hozzájok csatolt kimutatásokkal együtt szeptember hó végevei a kertészeti szakosztályhoz átfeondők és a szakosztály — ha ezélszerfinok, vagy szükségesnek látja — kebeléből kiküldendő szakértő tag által Íb az iskolát, annak kezelési módját meg-tokintetvén, az ösztöndíjukat és dicsérő okieve-tekéi kiosztja, eljárásáról jelentését a neki a<iott pályázati irományokkal egyetemben, táblás jegyzék mellett, az egyesület elnökéhez-bemutatja, moly jelentés a legközelebbi egyesületi nagy gyűlésben felolva.andó, s a levéltárban molléklotoivol együtt íont.irtandó, - a pályázott ós jutalmazottnéptanítók névsora pedig\'íi . megyének bemutatandó, hogy a szorgalmas,
van letéve, minők folytán az építkezés minden várást folülinul, ehez jön még azon előnyös körülmény is, hogy évenkint.40—(50 ozer lakóval szaporodik, igy aztán czélt érhet, ez nem mese, hanem bebizonyodotl tény. Berlinnek több mint 15 kisebb-nagyobb színháza van, mulatságosak n népszínházak, hol- étkezni, sörözni és szivarozni lehet; a rend, csönd, tisztaság s morális élőt ritkítja párját. E város most éli fénypontját, mert ha igy halad, nem sokára a gyárak kőszén füstjével elborítja a nap fényét és sötét, füstköd vonja bo a várost, ez már ma is órozhotő. \'
Berlin nagy novozotosségoi közé tartozik az Aquaroum, oz föld nlatti vadrengetogft barlang, a hol különféle vizűkben több ezer állat él, nem csekély számiak igy ók ugyan a közönségnek nom kedvcs látványt nyújtanak, annál inkább nz ezerrfyi különféle madarak, a kis kolibritól kezdve egjísz a Hagy ragadozó sasig, molyok kimondhatatlan lármát teszjjek, mintha csak egy damensalonban volnánk, továbbá tengeri állatok, nagyobbszorű mesterséges hal tenyésztés és más löbbfclc. Az egész rendezés sok izlést és még több költséget-igényelt.
Boriin büszkesége közé tartozjk nz Aráénál, vagy fegyvertár, do van is mire büszkélkednie, bezzeg megkoppasztottak bennünket, Dániát, nyugati "Németországot, de főkép a szegény franoziákat, honnan 2000 ágyú s mitruil-loust, fél millió chas«opot-fegyvert, az egész sereg hadÍ8zereit a Isten tudja mennyi más értéket kerítettek birtokukba. Az arSenal padlása töníve fegyvorekkol, az udvar pedig zsúfolva Agyuk s mitrailleusökkel, mind franezía feliratul, némán, búsan nyugodva állnak szól- a idő kogyollenségénok kitéve, mintha tudnák, 1 ocgy mostoha kezekbe kerUltek. A termek !
ugy a hanyag néptanítók is okkép a felügyeli hatóságnak tudomására juttassanak.
Hasonlóul ösztöndijak alapittatnak agyü-mölesfatonyósztési tanulmányban kitűnt tanulóifjúság részérő is, és pedig az egész ifiogyóro tizenkét rendbeli. — A három legelső egy-egy db. ezüst 2 forintossal — az ezok után következő három egy-ogy darab ezüst 1 forintossal, a többi hat l-l db ozüst húszassal.
Az e részbeni vizsgálat évenkint julius közepétől augusztus közepéig terjedő, és így a szemzésro alkalmas időszakban, a községi faiskolában b mindenkor az illotő lelkész és a-gazdasági egyesületnek logközolobb lakó k é t tagja jolonlétébou, s hozzájárulásával tartandó, kik is a magukat kitüntetett tanulókat a kertészeti szakosztályhoz intézendő jolentésükbon megnevezni a általában a vizsgálatnak egész folyamát, eredményét loirni fogják. A vizsgálatnak napja előre meghatározandó, az az illető lel késznok, nz egyesülőt logközolobb lakó két tagjának, de a kertészeti szakosztály olnököuilk is jó olőro bejelentendő, hogy szükség, vagy lehetőség esetében a\'szakosztály is küldöttje áltól a vizsgálatban részt vehessen.
A tanulók dijainak kiosztása a néptanítók díjazásával egyszerre, és szinte a kertészeti szakosztályuál, történik. — A dijak mindenkor az egyesület egyik elnöke, vagy ha a távolság miatt ez nehézséggel járna, az egyesületnek a jutalmazottakiioz legközelebb lukó két tagja és az illető, lelkész által a községi elöljáróság, községi tanuló ifjúság jolenlótében kézbesítendők.
Ezen szabályok nyomtatásban a megyebeli minden egyes községnek közhirrótétol, a néptanítóknak pedig tudomás, és az iskolában nyilvánosan, s kifüggesztve leendő lentartás végett a. in ogy o utJAii mogküldotnok, egyszersmind, a „Néptanítók Lapja", szaklapok, és a „Zala-Somogyi Közlöny" is közlés végett l\'el-kérotnok.
Ívelt Zala-Égerszögen, 18G8. april lD-én. ÁUVAY ISTVÁN, m. k.,
11 i r d e í ni é ii y.
A zalamegyei gazdasági egyesület a f. l»72ik évre is három rendbeli ösztündijt állapit meg azon néptanítók részére, kik a községi faiskolák kezelésébeu stb. s ezzel összekapcsolva a tanuló ifjúságnak o téreiii czélszerü oktatásában magukat kitüntetik.
Az elsőrendű ösztöndíj G darab arany ; a másodrendű „ 3 „ » a harmadrendű „ 3 „ 2 frtos. Számosabb versenyző közt, ha az ösztöndíjjal jutalmazottakon kívül még többen is el ismerésre méltó buzgalmat tanúsítottak, első-és ni á s o d r e n d fi dicsérő oklevelet nyernek.
Az ösztöndíjra pályázhat minden Zala-megyebeli néptanító, ki a tanítással s emellett a községi faiskola kezelésével foglalkozik, valamint azon tanító is, ki községi faiskola hiányában, vagy ideiglenesen tanitói alkalmazáson kivfil saját birtokán, vagy a tanitói állomással élvezésébe jutott területén gyümölcsfaiskolát állit és kezel. \' \'
A versenyzés évenkint szeptember hónap, melynek 20-dik napjáig a versenyezni óhajtó ebbeli szándokát a gazdasági egyesület elnökének írásban bojoleiiie.ii tartozik. Ezen írásbeli jelentkezési.ez csatolandó:
I \'egyikében nagy óriási oszlop áll kőnigrlltzi lVgy véreső vekből., közte kard, karabély és pisztolyokból ogy Ízletes csillár, nem messze attól podig 8(5 franezía sas csoportozata vonja magára figyelmünket, moly egykoron világ-vovő nagy hadsereg büszkeségét képezte is 111. Napoleon fénytengorbon uszó trónját védof-hiezto, most\'űjszégyonülton, fejőket hajtva, n<£-inán állnak egymás mellett, mintha ők lőttek volna tényezői a lefolyt szomorú és véres háborúnak.
Poroszország kuto;iai haladásáról sokat Írhatnék, de mivel- non^ volna mindönkinek ínyére, csak annyit jegyzők meg röviden, hogy nem tanácslom a támadást, inert az utóbbi hadi győzclom után ismét az egész katonai kar javítva, újra szerveztotott.
As^Őíz császár nem lakik palotájában, hanem untor dor Liliden egy izlotcs nagyobb polgári lakban, ott Tátható ő naponta, sokszor késő estig dolgozgntvn.
Berlinnek nagy képtára, ó és uj múzeuma, régiségtára, llauch-félo ipar, és gazdasági múzeuma, állatkertje, diadalszobrai sat. kiváló figyel\'Mii tárgyai.
Szabadságidőmből kifogyva, félbe sza-knsztám a további -utat, sietve szedvén össze sátorfámat, nehogy a iiiegszámlálhatlan vas-keresztekből úgyis .megterhelt vállamra is kössenek cgyot, hogy élotfogytiglan czipoljoni. Most tehát Berlin, Németország Isten veled, a viszontlátásig; utazásom ^zélja voU 6 lap kiadója könyv-, mű-, hangjegy-, iró es rajzkores-kedéséiiők, valamint nyomdájának nagyobb-szerű bevásárlásokat tenni, mely üzletet a lehetőségig cl is láttam újdonságokkal, ajánlom a nagy közönség figyelmo- és pártfogásába.-
KÖNYVES JÓZSEF.
1-ör. A versenyző kezelése alatti kert egész területének pontos kimutatása; határozottan leírva, ogyszorsmind a talaj minőségét három láb mélységig, ugy a fekvést, s azt is, mióta van kezelése alatt s inikóp kezeltetik V
2-or. Megkívántatik az iskolában lövő csomotékuok számszorintj bemutatása, s a gyű-mölcsnemoknok külön rovatokban s válfajon-kinti elósorolásával. Pontosan kiteendö a csomo-téknok kora, a ncmositéa ideje és módja.
A versenyző előnyére szolgál, ha a kertet alaprajzban bomutatja, a gyümölcsfáié-nyésztésro szolgáló területnek beosztását, az egyes táblákat, ozokbon a csemeték ültetési sorát, szabatosan kijelölve.
3-or. Mindoz/n összeírások és kimutatások a holyboli lelkész- és gazdasági egyesületnek logközolobb lakó k é t tagja által ignzolan-dók, hitolcsitendők.
A nemesítéshez inogkivántfttó ojtóágak — s a mennyire kerül, anyafák is — minden ogycs községi faiskola számára az ogyesülot kertjéből ingyen fognak kiszolgáltatni; do megkívántatik, liogy ezeknek kinyerése, végett az illető néptanító évenkint, dcczombor hó végéig, az,egyesület kertészeti szakosztályának elnökénél" kérését bcjelontso és határozottan kijelölje, hány s minő alany jön uemesitéa alá.
zala-cgorszegi központi kertben a nomesitési s egyéb munkálatokat bármikor mindenki inégtokinthoti, 8 Icivdnatára az egyesülőt kertésze gyakorlati oktatást nyújtani köteleztetik.
Az egyesület eluökéhez szeptember hó 2t)-ig beérkezett versenyzési jelentkezések a melléjük csatolt kimutatásokkal együtt azon hónap végével a kertészeti szakosztályhoz áttétetnek s a szakosztály, ha szükségesnek vagy czélszerfinek látja, saját kebeléből kiküldendő . tag által is Hz iskolát, annak kezelési módját megtekintetvén, az ösztöndijakat, dicsérő okleveleket kiosztja, eljárásáról jelentését\'a neki •adott pályázati irományokkal ogyotombon,-táb-lás jegyzék mollott, az egyesület olnökóhóz bomutatja, moly jelentés a legközelebbi ogyesü-loti közgyűlésen felolvasandó 8 a levéltárban mellékleteivel együtt fentáijaiidó; a pályázott és jutalmazott néptanítók névsora pedig a megyére bemutatandó, hogy ekkóp a B/"igalmas, ugy a hanyag néptuuitók is a felügyelő hatóság tudomására juttassanak.
Hasonlóul ösztöndijak alapittatnak a gyü-mölcsfatenyésztési tanulmányokban kitűnt tanulóifjúság részére is, és pedig az egész megyére tizenkét rendbeli.
A három legelső: ogy darab ezüsf két forintos, az ezok utáu következő három : ogy-egy darab ezüst ogy forintos; a többi hat egy-egy darab ozüst húszas.
Az. o részbeni vizsgálat évenkint julius közepétől augusztus végéig terjedő időszakban, a községi faiskolában 8 mindenkor nz illető lelkész- és a gazdasági egyesületnek legközelebb lakó két tagja jelenlétében\' és hozzájárulásával tartandó, kik is a magukat kitűntetett tanujókat a kertészeti szakosztályhoz intézendő jelentésükben megnevezni, s általában a vizsgálatoknak egész folyamát, eredményét loirni fogjík.\' . \'•; •
A vizsgálatnak napja előre meghatározandó, az illető lelkésznok, nz egyesület legközelebb lakó két tagjának, de a kertészeti szakosztály elnökének is\'jókor bejelentendő, hogy szükség és lehetőség esotébon a szakosztály is küldötto áltál a vizsgálatban részt vehessen.
A tanulók és néptanítók díjazása egy: szerro történik. A dijak mindenkor az egyesület elnöke, vagy ha távolság miatt oz nehézséggel járna, az egyesületnek a jutalmazottakiioz legközelebb lakó két tagja és az illető lelkész által, a községi elöljáróság s a tanuló ifjúság jelenlétében kézbositondők.
Kelt Zala-Egerszegon, 1872. máj. 30 án.
SKUBLICS ISTVÁN,
tlg/vcxotü alelnök.
Ftfvároal tárczalcvél. II.
Pont, 1872. roájui hó 2G-án.
Mintha az akadomia is folcsapott volna kortosnokí bejárata felett nagy nomzoti lobogó leng, inoly már távolról hivogatólag int felénk, 8 mint a napkoioti bölcsök csillaga, megmutatja, morro koll ma lépteinket irányoznunk. Menjünk, kövessük mi is n kijelelt utat.
A palota bejárata olőtt szárnyas choru-bok helyett jolftiról-balról kót.lovas huszár áll őrt délezog méneken, do aonfeit sem utasítanak vissza az édenkorjtfiojáratától, mint a lángoló kardokkal ollátotTOiorubok- tették ogykoron; sőt már a lépcsőkön cgy dűresbajszú nyájas magyar arcz — az akadomia portása — fogad dlszöltönyében és mutatja, morro koll monnod a csarnok oszlopcr(lőjc közt. A csarnok mozaik talapzatán, illetőleg szőnyogén áthaladva, ismét néhány lépcsőn koll magad felküzdonod, hol már alvilági cerberusokként\' rohannak meg, hogy inbgfoszszanuk — bátocság! nom pénzedtől, hanoin botod-, sétapáleáád- vagy esernyődtől; aztán ogy. diy-ab "vaslemezkét nyomnak kezedbo 8 indulhatsz ismét tovább. Újra lépcsők következnek, hol újra nobáuyau fogad-
nak, (do nem Am akadémiai tagok, hanem kik azoknak székeit törülgetik,) —no féli, itt nom vesznek el tőled semmit, inkAbb adnak iicháuv uyomtatványt: programniol, jelentést, — cmik fogadd cl bAtran, fizetned som kell értök. Most omold lo kalapodat, do saruidat még sóin koll lovotnod, mini Mózesnek u csipkebokor előtt, s lépj u templom hajójába — az akadelniu disziormóbej hol aztán inoglop a disz és fény, mig bámulatodból a melléd sompolygó drabant föl nem ijeszt és füledbe nem súgja: „tessék leülni." Végre noki bátorodva o hivatalos uó-gatásra, kényelmesen bolyét foglalsz valamelyik szókon, molyro azelőtt még nom mertél volna leülni, azt hívón, hogy ott csak a tudomány koszorúzott bajnokai, csupAu akadémikusok ülhetnek. E pillanatban tárul fol a fő-ajtó két szárnya, alélokzot is elfojtódik, min-dou csak szemmé lesz, a dandyk megnyorgolik orraikat és előre hajúinak, hogy jobban lássa-uak. Többnyire tisztes, jóarczú örogok lépnek be az ajtón magyar díszruhában,, s csak most vesződ észre, hogy nom azokra a székekre\'ül nek, molyok körülted meg üresen állnak, hanem » toruplonj — az akadomia szentélyében, hova laikus nem léphet, mely olkUlönzött ma gaslat, foglalnak bolyét, mint á pap és segéd-leto az oltárnál. Ezek az akademfai tagok, lányai gróf elnököl és romok beszéddel nyitja meg az ülést, moly közel háromnogyt>d óráig tartott. Összehasonlította akadémiánk munkálkodását műveli nemzetük tudományos mfikö dcsévol, s azt találta, hogy még sokat — igen sokat koll tennünk, költöztetett munkásságra vau szükség azon különbség megszüli totósé végett, uioly u nemzete* között és köztüuk van. A jolou korbau hiába bírunk egy dicső múltú történet emlékével, mely fokozza a hazaszere totot, 8 hagyományos harczi dicsőséggel, iu ly a küzdelem óráiban életéi áldozza noinzclc fon tartásaért: — most a tudomány ad hatalmat, a műveltség általános terjodéso erőt, az erkölcsiség megszilárdítása, ősziute akarata kötelességek teljesítésére; azok tesznek bounünk képesekké aszabadsággal párosult rendet megalapítani.— Munkán nyílott mog a tér —úgymond,— a nemzettől függ,hogy pótolja komoly munkában a multak mulasztásait és nem pihenve, ornye dotlenűl építsen, a hol századok romboltak^ -— Itt az idő, midőn mindenkinek jelszava lőhet csak: „fel a munkára!" Teljesítse mindenki saját körében, hová az isteni gondviselés állitá, őszintén és egyedül a haza valódi ér dekébon legjobb tohotségeszerint kötelességét: és bizonyára lesz a nemzetnek jövójo, mely folctl apáink gyakran kétségbe estek, stb. Végül igy zárja szavait: Törekedjünk a tudomány magaslatai felé, hogy Akadémiánk méltó helyet foglaljon cl azon intézetek közt, melyek a közművelődés,az emberiseg érdekében, a tudomány előmozdításában fáradoznak; habár szivünk sohasem fog megszűnni ogész melegségével ragaszkodni a hoz, a mit véghetetlen szeretettől átölelünk: a hazához 1
A beszédet hosszantartó éljen követte, ini után a nemzet legnagyobb élő költője, a galambősz Arany János főtitkár olvasta lel törődött hangon jelentését az akadémia munkálkodásáról. Szegény öreg poötank állva olvasott, hogy jobban hallhassuk s a kimélotlon közönség mégis folyton-zajongott, jött-ment, egyre potyogtak a czilinderok oly nagyokat csattanva, mintha a karzatról esett volna le valaki. Kár, hogy az átkozott köcaiigökot is el nem szedik ottkinn az ajtó előtt s a gyűlés kezdete utáu az ajtókat bo nem zárják! A karzat is | hiába van a nők számára, mórt — mint látjuk — a nők is nagy részt ott benn foglalnak he-lyet, hol a férfiak, habár oz tiltva vau; ugy látszik, kivételnek itt is szabad történni; pedig az iioiii jól .vau, uraim, mert ha egyik nőnek szabad ott ülni a férfiak székoin, mért nem a másiknak is. Nurgorocht, inoino Ilorron ! — az akadémiában is szabad az igazságot gyakorolni. A karzat úgyis olég üres volt, nom úgy, mint a Kisfaludy-társaság ülésein szokott lenni, midőn a kovésbbé komoly több laikust csal oda.
Arany után Szabó József „Hajdin-gor Vilmos" kültag fölölt olvasott omlókbeszé-dot; 0 roguss Ágost „Az olső mesterségek jelképeidről éa Szilágyi S A n d o r „Lorautli Zsuzsáim A"-ról tartottak igen érdekes, de a nagy zaj miatt alig élvezhetett értekezéseket, melyekről itt már bővobbon nem is emlékezhetünk inog, miuiAn még a Franki Vilmos Által Arany holyott fololvasott uj lagokat kell folomlitenünk. Lovoloző tagokkA mogválasz-tattak: Qyőry Vilmos, l\'onori Tewrowk Emil, Vadnay Károly, Arany László, Balássy Fcrencz, Fabrioius I^ároly, Ladányi Gedeon, b. Nyári Albort, Pór Antal. — Azután az ülés bezáratott s iiií^ elégülten indultunk haza felé s kö/ülbolül olyah önérzettől, mintha egy fokkal többet tudóánk, többot érnénk, mint azok, kik otthon maradtak.
Az idők ministero csővel fogadta kinn a magyar miniszter elnököt és az akadémikusokat, kik közül bizonyára legtöbbot fáradott ma az örog fótitkár s tán legjobban mogérdomol?o szereplők közt a publikum éljoneit és a pohárköszöntést, moly rá, a Hungviia nagy termében 2 órakor dipzlakomára megjelent*akadémikusok közt mondatott komoly íérfiak komoly éjjeneinok kiaéretóbon. Engedje meg uerkowtó
ur, hogy befojex&lU én ia egy óljeni mondhatják agg lantosunknak, ki csak egy Arany A még >8 többet ér sok ezer aranynál és ügyet „ tudoniAny összes komoly fórfiainak, kiket ma \' £vütt lAtui Bzorencaénk volt.
OYULAY.
H 1 r e k.
— Hymen..Húsz Sándor ispán berezeg . — Fürdő-jelentén. Alulírott -midőn Montenuovo német-bolyi uradalmában f. hó I fürdőjének eddigi pártfogásáért a t. közönség-
— Zalamegyének f. hó 3-án tartott I rűDdkivÚIV bizöttmányi közgyűlési- rövid tartamú bofejezéso után, melyben az országgyűlést szeptember 1-Jóre összehívó királyi leirata bizöttmányi tagok felállása mollett felolvas tat- \' vin, viharos éljenzés kisérte s főispán ur ó méltósága eltávoztával vetto kezdetét a köz- J ponti bizottmány népes ülése, moly alkalom- 1 inal megválasztanak a választókerületek olnö- i kei, alelnökei b jegyzői s végre a kövotválasz I tás napja az pgész Zalamegyére nézve f. évi j flintUH hó 20-áva, azaz mához két hétre j
tüzelőit ki.
— Királyi Pál, mint áz országos da- | lárogyesülot olnöko, s idősb Ábrányi Kornél, \' mint titkár, felhívást bocsátottak ki, melyben j felkértéit a dalárogyosülot tagegyloteit, hogy | azuptember hóban Nagy-Váradon tartandó or- i jzágus dalár: ós.zonoUnncpólyon minél számosb működő taggal megjolenni és abban részt venni ! izivüíkedjonek. Az ünnepély szept. fi-dikétől Ildikéig tart, sa bojolontósek junius 10 dikóig ; 8 titkári hivatalnál (kerepesi ut 5. sz.) eszköz- ; lendók. E feljelentésben minden egyletnek fel ; kell említenie, hogy mint működő vagy magát \' képviseltető tagegylet ohnjt-e az ünnepélyben részt venni \'t A működő tagok és képviselők névsorában a dalegyloti tagok polgári állása ! éa foglalkozása is mogemlitendó. Minden, magát működőül bejelentő dalegylet kéretik arról jelentést tenni, hogy a közös előadásra kitűzött inüdarabok egyes szólamaiból hány példányt óhajt megküldeni, végül tudtul kell adni, hogy illető dalegylet óhajt-e versenyezni, s ha igen : hány taggal ? A tagok száma, a közgyűlések további határozataihoz képest, tizenhatnál ke vetebb, harminczkettőnél több nem lobot. A dalárünnepély részletes programmját hírlapi- j |»g közlik.
— Koldulási-ü{/y.Tudomásul vettük, hegy a n.-kanizsai roudőrhivatal beszüntetto a házunkinti koldulást, látjuk azonban, de érezzük is, miszerint ezen igen jótékony ii^tézko-désnek nioti8 meg kellő sikere, meunyiben alig hugy szüneteltek kérugotőink a házalásban, taár is újból kezdőnek alkalmatlankodni. Erő-iou hiszik koldusaink, hogy e rendeletnek nem lesz komoly tartóssága a kitartó tolakodásaik által kifuraaztják aiuvatalt azért ia. Szívélyes kitartást kérünk ^rendőrhivatal részéről ki-bocaájtott rendeletei szigorú megtartásában, hogy a közönség azokban tisztelni tudja a hivatalt. A közönség nem az adakozást rosteli, Imnem a minduntalani alkalinutlankodáat, a váratlan érkezett tolakodást és gorombaságot, annálfogva igen is hajlandó leond bizonyos összeget áldozatul hozui minden évben, hogy élhessenek a szegények, de ne legyenek kitéve holmi háborgatásoknak buzgó adakozásuk mellett.
— Mag yar-Szerdahely en egy öz végy földmivcsuő nuhány év alatt négy törvénytelen gyermeket szült, az első életben maradt, a • három utolsó csakhamar elhalta szlUdf után. A mult héten halt meg a 3-dik. Az illető lolkész lólütvéu a halottak könyvét, kiderült, hogy ez már a harmadik haláleset, a mivel mindegyike alig élt néhány napot a ízületésután,betiltottad halottnak eltcmothctését és hivatalosan kérte annak loondő törvényszéki niegvizagáltatáaát. A vizsgálatból kiderült, hogy az újszülött 4 napot ólt, a halálneme pedig erőszakos fuladáa volt. Az uj szülött ép, egészséges, életrevaló óa jól táplált lovón; anyjával egy ágyban hált, — ogy napon reggelre kelvén az idő, oldala mollott halva találta újszülöttjét. Ugy látszik, hogy a gondos lelkész urnák igen is alapos oka volt az anyát gyermukgyilkossági gyanúval. vádolni. Vajha minden lolkész ily ellenőrzést tanúsítana, bizonyára kevesebb anyának gyűlne meg a baja meggondolatlan merénylőtök folytán. A szent-halázsi lolkész urat illoti o nyilvános elismerés.
— Pályázati Három postahivatal-gyakornoki állomáaru a soproni postaigazgatóság korülotébon 300 frt évi sogélydij élvezete mollott. Pályázni kívánók felhivatnak, hogy saját-kezüleg irt kérvényüket az életkor, erkölcai magavisolet, nyolvismorotok, külöuösen a hivatalos magyarnyelvnek szó-a iráaban tökólotes birása, a fógymnasiuin vagy legalább főreál-tanodáuak bovégezóso s az érettségi vizsgát jó •ikerrel lotétolónek hiteles okmányokkal leendő kimutatása mollott három hót alatt a soproni postaigazgatóságnál nyújtsák be; mogjo-gyezvén, hogy gyakornoknak leendő kinovo-vezésüket három havi próbakínti gyakorlatnak "icgelőznió kcllond, molynok tartamára 80 kr. "ftpi dijt huzandnak. Sopron, 1872. évi május hó 28-án.
— J-A klH-kanlxnal templom lobon-
már o héten bofojoztotik, jövő héten pedig
» szép sugártorony lebontása is meg fpg kezdetűi. \' r
12-én vezeti oltárhoz Mcrkly Antal zala-szent-mihályi ügyvéd leányát, Morkíy Lina kisasz-szonyt. — Sxegody Irina k. a. ós Keizig Edo esküvője lukén, jun, 19-én lesz. v
— A talált réyt pénzeket illetőleg, a bolügyminister körrendelotet bocsájtott ki, melyben a törvényhatóságokat felhívja, hogy ligyolmcztcaaék a népet, miszerint az ércuilelo-tek vagy talált kincsek, melyeknek \'/s rémi. ha értékük 100 frl<4 meghalad, a kincstárt illeti — valamint azoknak eltitkolása a pénz-
mert eltitkolás esetében a megtalálók nemcsak az őkot megillető rétest veszítik el, hanoin azonfelül a bíróság belátása szerint, súlyosabb megtorlásnak ia kitoazik\'magukat.
— ÜIóh terem. í. ó. junius hó 7-ón a nagy kanizsai kir. törvény kövotkoző bűn-, ügyeket fogja tárgyalni, u. m. :^Kirsehner v. Kakas Márton, éá Schwarz Adolf tolvajláai bűnperét. Osizmndia és Csordád. jozsef izgatási bünporéboni végtárgyalás. Hiba és Horváth István sertéstől vájok végtárgyalása. Junius 13. Takács Lukács a társai bünperében tanúvallomások hitelesítése. Fábján József dióskáli súlyos testi sértésbeni Win pere. (Jerliardo kanász zártöréssel párosolt tolvajlási ügyében tanúvallomások hiteleaitéao, Rudas István fegyveres csavargó ügyében tanúvallomások hitelesítése. Junius 14-én Tóth vagy Kócz József tolvajlási bünperében, — kir. táblai itélet kihirdetése. Caöndör György hamis marhalevél használata
ügyi hatóságoknak rögtön foljelontcndők, j lő hői egy fegyvertolen honvéd a „Szarvas" fő-
nek hálás köszönetét nyilvánítani szerencsés, tisztelettel jtik nli, hogy a „Láázlő-lürdfít" ujabban nagyobbilotla s a kivánalomuak még j inkább megfelelő karba hozta s valamint eddig, | ugy ezentúl is a tisztaságra főgondot fordítván, . gyors és pontos szolgálatkészséggel ajánlja a fürdő\', használó t. ko/önség becses látogatására. Nbk . Kanizsán, junius o vu 1872.
Bisztricuány i János. — Vtexul foHztoyatás. Vasárnap, má- j este 10 óra tájban a „Zöldfa" vendég
gadó felé jövőn, egyszerre két egyén me gadja s egyik fojtogatni, másik zscbolni kezdi, de a honvéd nem hagyván magát, sikerült ki-Altania, \'midőn a földre törölték s erre a városi I őrök oda siettek, de a két utczai rabló clsza ladt. S o vakmerő eset Nagy-Kanizsa város kellő közepén törtónt. E borzasztó t<-ttet velünk közlő T. A. ur egyenesen annak okozza, hogy már 10 nap óta utczáiuk nem világittatnak, , mely az uj tanács fukar-gazdálkodását tanúsítja, holott a nagy pótléklizetéa a város lakos- j ságát eléggé.terheli, legalább világosságról s ne j a sötétség maradandóságáról gondoskodjanak, j Eddig a közlemény, melyhez hozzá tehetjük, ! hogy hallomás szerint a közvilágítás azért ma- j radt el, mert a szerződés Kesselhofer József ] kereskedő urnái letelt. Ily esőtekben jó volna \' a közönaégot hirlap utján értesíteni s nem on- j godni tért\'a gyanúsítások- s elégedetlenségek -nek. Népünk úgyis eléggd hajlandó erre. Ok
bűnügyében tanúvallomások hitelesítése. Hor- j szerű figyelmeztetés ^sohseni ári L
vátli Ferencz és Böröcz János törvényszék el leni izgatási bünpere. Ország György veszélyes fenyegetés! bünpere. Junius 20 án Kohn Sándor hamis eskü mintt rádolt bünpere. Forgács Józsof lótolvajlási bünpere. l\'íoifer András és Kunics József tolvajok bűnpore. Mészáros László és l\'éter súlyos testi sértéssel vádolt bünpero. Junius 21-én l\'oór József éa társai súlyos testi sértés miatta is bünperében a tanúvallomások hitelesítése. Csinál Ferencz emberölés bünperében végtárgyalás. Öreg Kia és ifjú Kia György Tömpölihaki János és társai ser-tésttylvajlási bünpere. Fischer Farkas és Blau Bernát tolvajlási bünpere. Junius 27-én Tam-bor József és táisoi erőszakos nemi közösüléssel vádoltak bünpere.
— jMajálltt. A nagy-kanizsai fógymnasiuin ifjúságának tavaszi tánc/.vigalma a ,Kerekes- erdőben mult azombaton este megtartatott s igen látogatott -volt, összesen ■fnintogy 1600-an vettek bonne részt. A rend és figyelem mindenre kiterjedt. Elismerés a derék rendozőknek. Schmidt György vendéglős,
I — Ilajyató Sándor , Kikelet- czimű ujabb költcnjéiiyfüzotü igen szép, s díszes kiállításban megjelent s az eddig beérkezeti előti- j zetflk részérő a szétküldés megkezdetett. Tisz- I telt munkatársunk oz ujabb önálló müvéről bővebben fogunk szólani.
— (Halálosán.) Nagy Bálint, csorna-jirciiiontrei kanonok s keszthelyi algymuásiumi tanár, f. hó f^én délelőtti 11 órakor hosszas betegeskedése után meghalt. Besenyőről szinte azt a szomorú hirt veszszük, hogv a 1(5 éves azép és művelt Skublics Eveline kisasszony halt meg. Béke liamvaikra.
— ItövUl hírek, Á delegáliókat szept. 10-ára hívják össze. — N.-Váradon egy pórnő felukasztá magát, mivol liát besorozták. l\'o zaonyban egy bernáthegyi kutya a Dunáitól égy fuldokló kutyát menteit meg. — A győri múzeumban egy azabadságliarc?.i loliogo-daiab van. — Stöhr Ferencz, biztositotársiiluti hivatalnok, Dunába ólto magát, zsebében 1 kraj-czárl találtak..— Az igazságügy ér a buziáai
. . fürdőt élvezi. — Karánsobes szabad királyi mint mindig, ugy most ia kilőtt magáért, jo éa | vároa |t.u _ .Szabadka város 10 ezer forintot
II. Rákóczy György, erdélyi fojedo-lom, Nagy-Váradon^.V Junius 8. 1832. Seatini Domokos, nagy régi-aégtudÓ8 halálozáaa Floronzbon. lHfil. Hamburgnál véres összeütközés a tongeVészok éa a megszálló osztrákok közt.
. il. Hamburgban lázadás a aenatus ollón.
„ 10. 11583. Kszéknél Tököly Imre meg-jc \'Cnra Mustafa táborában1; s a\' törököt Bécsig kaluuzolja. — 1848. Jellasics hivatalából letétetik. — 18Ü4. Miksa főherczeg bevonulását tarljii Mí\'XÍco fővárosába.
. 11. 1834. A bosnyák lázadók kísérletet tesznek Czettin erősség meglepőié-aóro, de viaazaverottok. — 1848. llrabovszky Karlovicz ellen megy. 1848. Pesten véres összeütközés a C\'uccopori olaszezred és a magyar önkéntesek közt.
12. 1848. Munkások uyugtalausága elleni rendelőt Pesten.
Sxerkci\\zttfl üzenet.
->;\');"». K. I,. IVíl. A konyvekvt kuMjdk. SíiVu.-u-lff-rilrt kömöncl. A kOvelválanclA* uiAu lalálk^tuuk. •.\'.Mi. Y. V. Hildán. K/-»MÍjf({H. a.\'i7. M. N. A gyakorlati vilkkel k»»*nn«>ll«l
i-clltlíl.
268. I.. 8. Nagy-Kikindiu. baj, mindenkor i,\'. Ivi<, nn rl l>utu> liclyen van. A inuiikk mogjole- . iií«ín ílrlllnk. Kicainyli.H ln«x nagy, értein a varaet.
HM. K. J Hrékcfc-júrvAr. A moglAmadáa alap-lalan * pyermokai voll. Örllliík, hogy nem volt\'ré-
. friss étkek a italok bőven voltak, az e körüli rendezés éa pouto8ság Pulay Uusztáv főpinczér kiváló érdomo. i — ZaUinutyyel gaxdanágl\' eyyenil-j let jutalom-kiosztásáról tettünk előbbi szá-muukbnn említést, melyhez pótlólag jelenthet-\' jük, hogy Stridón Koos Jakál^ néptanítónak 6 . arany elsőjutalomdij s Alsó Lendván Alszeghy : János néptanítónak clsőrcádü dicsérő oklevél | Arvay István kertészeti szakosztályi cluök ur ; alkalmi szép s buzdító beszéde kiséretóbon át-, adatott; mindkét helyen az elöljáróság, több buzgó ügy barát s a tanulóifjúság jelen volt. Bója Gergoly föianfolügyolő ur lelkesült beszédet tartott, az illető kitüntetőnek hálás köszönetet nyilvánítva, zajos éljenzés zárla be az ünnepélyt. Általában megnyerő volt látni a hatást, melyet az elismerés o nyilvánulata olő-idózott a az ügynek mily hasznára szolgált. Eszmelánczólatnál fogva mogomlitjük, hogy az 1870-iki lOO.forintos ministeri jutalomdijt Bellatinczon Murkovics János, néptanító, nyerto el
— UJ bank. A soproni leszámítoló és jelzálog hitelbank Nagy-Kanizsán lilialet nyit, mint a „Somogy"-ban olvassuk Tóth Lajos •ügyvéd, Walbach Mór, Blau Lajos és Wolheim Félix urak bízattak meg vezetésével. Ez érdembon tegnap körünkbe érkoztek Gróf Széchenyi Gábor elnök, Spitzor igazgató, Mayer jogtudor éa Eidlítz igrtzg.\' választmányi tag, hogy a szükséges törvényes lépéseket megtegyék. Helyiség a Kaiserfélo uj házban lesz. Üdvözöljük a szabad concurrentia szempontjából, moly sohasem árt a kereskedelemnek s a közönségnek csak olőuyéro szolgál, minél több a pónzintézot, annál nagyobb a forgalom.
— NétnetUip van kololkezőfélben N.Kanizsán. Születéséhez jó éjszakát kívánunk, halálához jó reggelt!
— Plnczetörének igen gyakoriak levén Szécsi-Sziget vidékén, három pandúr folyton czirkált^mig végre sikerült n lonti bérnök-ség zajdai csőszét elcsípni, ki midőn május 31-én a szécsi-szigelhi hídnál kisérték volno a kerkafolyónak egyik kiágazó három ölnyi mély gödrébo votetto magát szántszándókos öngyilkosságból, egyik pandúr saját élete kocz-kázásával utána ugrptt az álló vízbe, s a fuldokló csőszt kivonatolta, noha oz még\'eszmé-loténél volt, a megmontő .pandúrt maga alá gyömöszölte." Sajnáljuk, liofcy a derék pandúr nevetnem tudtuk meg, hÍBzszük azonban, hogy a megye bizottmánya kiváló ligyelóm- s juta-
Jómban részositi.
íjánlott tüzőraég-alapitásra. — Győr siet követel választani, legelső, május 13-án választ. — Körmenden gr. Fugdcr, dragonyos kapitány, lováról leesve, meghalt,. — Piringer András, soproni gyármu^nkáa, ötven évi szolgálat után, ozüst érdomkertazlot nyort. — A bécsi augusz-tinii8ok kápolnájában f>7 hamvveder van a / Habsburg-család elhunyt tagjainak sziveivel.
— O felsége Csehország árvízkárosultjait is meglátogatja. — (Jorstackor Frigyes némntiró meghalt. — A chinai császár 17 éves, októberben tartja menyegzőjét.—A now-yorki kikötőbo apr. 111. 111 hajó érkozett 000 kivándorlóval.
— Astor Williám, a leggazdagabb amerikai polgár, ÖO miliő értékkel bir. — A német tornászok aug. hóban Bonn Városban jónnek össze.
— Viktória királynőnek születés estéjén — juu. 1. — száz akót dudás sorenadot adott. — Vasineg^ében 2ti,707 választó van, 17-én tartutik a.szuvazús. — V. Ferdinánd király 20 ezer forintot adott a cseh-vizkárosultaknak. — Ur. Majláth Kálmán vasárnap Székcs-Fejér-várott tartotta ipiota-törlesztési felolvasását. —
-JÜ0. I*. D. t.\'gy tiillialrnoaiidott kBileménytlnk, hogy nr Iliié <-lmarai^: inkAbb ancretn.énk a liirok gvnr« kllxlr-ménvít.
atil II- I.. llAii..k.S*t-GyKrgy. Az irt ilolgok klvonalli.in megjelölitek. Mi-gké<etl.
írt2. N. Péca. Örtllnk. llilvnalnm ar. uj polgArl. •JUt M. I\'. KxiilAu ailve.on kUMnk nehAny
204.


jnanc;, [

Értók és váltó folyam jun. 6.
;V/n metaliquea Ü4.70; f>°/0 nemz. kölcsön 72.—; 18li:*>-ki álladalmi kölcsön 104.—; bank-réazvények 8-10; hitelintézeti részvények 334.í>0 London 111.80 ezüst ágió 110.— ; arany darabja 5.39; —20 frankos arany 8.\'J4i/,ü kr.
Fclclós szerkesztő : Bátorfl Lajos.
rsj yUttér/)
Papirszelet.
- Hogy tndn
i oly
ui? A lapok majd minden nxAmAbaii olvaali. elvatumailvtt anyAkrW, kik kiadxiloikut kim.ir.ik vagy épen meggyilk\'iljAk. MIuC fvniúgca ellentétet képe/, c •xOrnyetogrkkel ama mindent vctzélyöitetü linfelAI-doiAa, melyet egy fecakeanyAról A limi lap kilvetki--xuieg. beazi\'l: A liAz, inelynuk vendégsaoretö eroaze alatt a feciko fé»*ke Allutl, hirtelen lilgyuladt éa lángba borult A fecake, mely a kigyuladA* percxébi\'n . ém volt féixkébon, a tll* legnagyobb dflliOngém nlall érkozett haza, a minden télovAzAi nélklll berohant a Illat éa lAugok k»ié, hogy kudedoit niegaaabadit-ha.ua -l)o az iiztS lígkllrbcn ugy látazik nóin inláltn meg fúazkél, mert csakhamar nmét keroplilt, vuló-azinllleg, hogy íri«.» lélegzetet vegyen. Kiaérletét mA-aoiUxor ia iamélolte, do izintén credménylolenlll. Azonban még ekkor sem vetítette el bátoriágát. a harmadixor.söt negyedizer ia berohant a lAugtcngurho. Do n azegény anyának ekkor ncin aikerlllt niegmen; ioni kiadcde.it, a mAr épon njből viaazankart fordulni, inldfiii leégett a/.árnyakkal éa fiiig megégve hirtelen (ilAiiiliaut. Midőn a földről fölvették, már nem voll élet beuuo.
Történeti naptár.
(5. 1809. Győrnél csata. — 1849. or: azágos böjt.
7. 1848. Első összeütközés a szerbok-kel. — 1808. halt meg 78 óverf korában Sinay Miklós, magyar tudós, Dobroczouben. — 1660. halt meg
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és tehetetlenséget
liaiouazcuvi gyégyinrtd azon^t-gyégvit dr. Ern»t li,. I\'ealen, hálványiileza^fíT az. cm. 15. ajtó.
Itondeléil Idő d/tutáu 2—ti ériig.
K belog»ég«-k gyakran, hogy azonnali eredmény éroaaék cl — kniuiyelmKeii nagy adag jéd vagy kéuoíCvel kezeltetnek. Az így gyrf-gynltak azonban a legborzaa/tAbb utóbajoktél tAmadtalnak, meg; annyira, hogy a köm.yelinö gyégykoteléa miatt kéaö vénaégllkig azenved-nek. Ily veaz.-lyek ellen menedéket nyújt a ha-aonazenvi gyógymód, mert nemcaak a logrígibb bajokat meggyógyítja, de ImtAaa oly jótékony, hogy ntóbajoktól félni nem lehet. Az életrend mellette oly egyixerfi, hogy mindenkitől megtartható.
pp- l.evélileg ia eazk»zöUetlk rcndcléa.
Titkos be(e»Négeket a : * |
• telietetlenaéget f 0
(elgyongltll férllerjit) X
<• gyakori magömlésokot, ulült syphilist, a (O
• legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógyít 0 V gyökeresen és biztonsággal
5 frt honorárium mallett
• liESSNBSK L.
orvos, sebész és szülész, ^Józsof tőherczeg ^ ő fenségénél "Volt uradalmi orvos.
f llcndel Ü—4 óráig Pesten, §
$ Zöldfa utcza 20. szám az ud-(•) varban balra 1-só ajtó.
Dijjal ellátott levelekre azonnal válaszol.
*) £ rovat alatt köalOttekért folelŐMéget
Swrkf™
gfREZIBOR^g
AI»(í-lnkosi piiszhln, Jluhót niolli\'U, Zulaim\'syAmi, Krajncr lm 10 urnái, kilei.czvitn egynehány 11 kó
ISM-di&í rozi-öor
otf^Süben, vagy hordónként ia eladó. — tártekeahotni a tulajdonosnál ugyanott.
Dr. Fáykiss\'
»eepMÍkárpátintíviny-klvonuta mill-é* llldlibttogckaltimára
A axepeai kárpáli dórának IcgaxofgAlniAaabban klíftikésiotl x kitllnoie* alkalma* gyógyíUvijiiiok liedvoibGI kéaxilell hit, mini kiMlnii liAtAamiAk bebixónyull vköhligía, rukedlaóg, a axAJ-, Karai- * légiilaiervek nyAkliArlyAinak hevony, lmrutos bAnlalmai, gUrcaOs idegca, lígrokeiMai rohamot köhli|{í»ek, axlIkmellUaég, uldalsaurás, idilli hörghurut, Ml.lffi««x » a UldílglImMk, erflfbgyaaxló s bö ixxadAa ellen. \' \\
llaaonló hatáaaal lilrnitk n axepeai kárpáti iilívénjelegylhoA 1 <xepeai kArpAli növíny-íx.ikorkák (Itonhonx) l>r. KAYKISfl\'-töl. Am "(jy flveg növínyklíonatiiak haaiuAlati utnnilAssnl 7fi kr. „ t-aomag IheAuak • . . M kr.
., dobox nOvényrxiikorkáknak ,, üli kr.
R*«n gyógyesikkvk megrendelliollik niAgAnAI » kiaxilniiól ; gyógyaxertAr a „fii Agyar koroiiAbox".ÍU/fimál\'kon. - Axniikivrtl. kaphatók Sxtf/ettenj li«riHtill«r e« ÍIÍM, Makón: Kienfeld é« Hpltx, Tenoivárott:\' l\'Auaonbnrger ,lóx««i;-.laroniir M. Uiiiriiii urak-n*l. Keoskemeten: Karkaa. N Sít. Miklóson : Kari KeMlnand ú» B -Csabán ; Keimen urnái. i< J»—&,£»)
OLL A. SEIDLITZ-POR A.
• a legeltértfhb esoti ddig iaiiietli\'Aaí .»xe mini at.I .ok e>
Jugeiid
ilum sic ii
k\'iiiI Mt.nrit.r k -I..I..1
ilirt-r .Innenii Auudiwoiliine.ni ilu. Vcrbr
„ol.ra ........
ilnroh
Jiincnii-
Spíegel.
alller Art,^
BClmiKCllVüllü
8 ú I b s t b 0-f I (? 0 k u n^g fahrt iintorgrabon. \'fi
hoiruungsloscn \'JUngliflgou, Sulbstinord brütondon Khemilil nem zeigto daa borühmto lhteh
don eraohnton Weg der Kitllnug. Ea int lilr 1 Uuldon unt aohnellsiqi)) dirpct vont Vorlogor, 1F. JiernhurtU, Jitn lin, jotzt Hlmmntttr. V. zu bozieheu.
__ __
g«\'},\'oii «»i\'»i
lllhst gCWOSOll,
iliro Wohl-
Jugciul-
SpiescI.
Besonders vortheilhafte
-$LÜC£SO FFERTK.
(jJluck und 8oroii boi Colul.
U r » H H ti v o III « 1 a ft ( e II n nt b n r K « « r n nt i r I c ^ <«t!ltl-l.o((« rlf von ilbt r
1 Mlllon 889,900Thaler.
Dioso vortlioiUiaíto Qold-l.otlorio ist (IícmiiiaI wlc-dcrinii diirch (ícwliitic kiiii? bcdeiitend vermelni. bíü ontliiilt ntír 00,500 Looao, untlwortlon in wouigou Mo-naton in 7 Abthoilniigon fnlneiidc ííewinito Nielier «(\'-wotincn, niiiuliolt: 1 Oowinn ovoni. 100.000 Tlinlcr, a|iooiol Tlilr. 60,000.-10,000. 21.000.1(5,000. 12,000. 10,000, Jl-mal 8000, U-imtl lilMIO, 4-i.mil IHOO, 1-inal 4 100, 8-nini 4000, 0 nini .\'1200, 10-ihhI 2400, 20 inal 2000, 5-mr.l 1(100, 58-inal 120(1. 101 inal 800, 0 inal 000, Sl-inal lSOy2O0 inal 400, 2Ö0 inal 200. 0 mai 120, inO-mal 80, I4,(il2 mai II. 10. 10.24.0 mai 20. 8,0. I A 2 Tlinlcr.
Dio Ciewínii-ZleliiiitK dur orulón Ablliuilung iat ninllii li n.ul don
19-ten und 20 sten Juni d. J.
i\'iia(goatol!t, tinU koatut hicrzti s*\'
ditM nan/.r (>rl«imill.M.H illír tt1/, Old. Ö. W. *y v\'i.ik Imibe do. iiur I1 , (lld. Ü. W.
ditM vIcHcl do iiur 1 (lld. (). W.^
und Hundo ioh riicio OrÍK>iinl-l<<iOMe mit UeKiériiiiKH-\\vii|i|ien (niidit von dun vorbotonoii l\'roincísoli odor l\'ri-VAt-I.o(lorion) gogon fi nnkirle lCitiBeitdirtig dos UcIrnU\' in llniikiiotfii, Holl)»t iiaclidon eiilfi\'riili\'hleii \'(•i\'Kriideii don gcolirton Auftrng-Uoborn Moftiri zu. l)io itin(litilio ZlebtinuHli>(e und
dio Versondung dor (iewi^iigolder
orfólgt Hoforl mu ll der ZieltuiiK nn jedi-ii dor üotlioilig-ton |M\'iiiii|»l iiutl \\ ei\'NebH Íeuen.
.Moin ÜcBoliilfi íhi bokiiniitlicli das Adtatta und Allt\'i\'f/IHcklic/istr, iudein bei intr Jlethcltif/tfiii aoliou dro (/füxstcn ll<it{/>t(/t!tvlniui von Thttlor 100,000, 00,000, 00,000, nfimnl.t 40.Q00, 20,000, B.dír bíiulig 12,000, T/iaUtr, 10.000 Thalerlo.oic.. nn</ jihujHt in don im Montit Mtii tt. ./. Atattgoliabton Ziidiungon tUe (ie.Htiniinf-Siiinme r/>-N iiht-r 80,4100 Thaler lant timtllt\'hen (leielnntis/eii bel mlr f/éteomién htilrtf,Ii. \\ \'
LAZ. SAMS. COHN, in Hamburg,
v íinupt-f\'omptoir, Hnnk- und Wocli8olgoBcli»lt.
K porok ri\'iulkivllli a a legeltérőbb eiotokben bol.Uonytilt gyígy-liht.imik Által minden, oddig i»ino.-l!.-á«i >xc.rck kOxtitt, lagadl.nlntla-Utll ax oUÜ helyet foglateHi^ mint axl íuk exer, a c«íaxári birodnluii minden rí«*<Sli5l kexeinkheiMrtil^OH hi(la-lrat;>k a
»]iUk. hogy f
mirhóvnél, lovAM.á pUrosök. . .. . - .
ijesíóg okoaia fífájiis, vcrlolutóí, \'<lgnl hysterlára, hűkor < - liüinmor, hányflara hajlniunál a legjobb Wkerrcl alk»lnmxt«iiiBk, * n legm
...................... sklmoinblicu
rftgx/.H kiSi-úUiSíknál. emésilhetetlenségeknel. gyo . görosök vo»e- Ideg-bajokban, eilvdobogftanAl, ide
edtiK\'i
xiek.
Ára I eredeti doboinak használati utasítással I frt.
S
xxemgy.
ÓS l\'ÁLLNKA és ÍSO;
A legmegblih
klIlaG gyulaJAt, loglObb hetegsíg, mindi ígfajA^, rígl xérvok <\'■* nyitott aob k, rAk, indounemfi nérnlíx ellen, atb.-Mb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
I0BSCH-HALMAJ-2SIR0LAJ.
DC
A legliíxl.ibli ih Ivgliailiatdanbb otío*! xxei Norvégia hogynll. fi acni exer/\'lendő fel h n.i xterxégearll lixxtitoll lialinAjxitlr-oliijJ.il.
A valódi Dorsch-halmájisir-ola] moll - türifl-bajoknál, sorophJ lua- <•• raohllll-l-etegségekbei, legjobb gj«SgyhntiÍM»l Van; nioggy-iigyilja a logidiiliebi. köazvény- osúibajokat, vaiAinint a* idü.xaki börkülejekcl.
Ara I üvegnek használati utasitással I frt.
liulitárali 2i<iut/~Kanl»Htin: lloltia J. gyógya/.. Lovák K. gyógyar. B\'eiwiilholl\'or J. Ab U<>Bouiold K. uraknál.
..............lí l etenyín Kallvod* J. gyiigyx.
Ii Marciallban lixtl Nándor BAnok-Sit. györgyön Klblcx J. uy. Siambatheiyen 1\'lll.h "
Bolovárolt l.akovii CiákloroyAn KA>á.«r II. Csurgón Kreixlor Dávid Kapotvaroll Kolm .l«kab Kaprono/án Weili SAnd. gy Kosithclycn W(n.ul. K. Keresilen itroyer .Ihkal Kösiegen (\'•a.-«inovit» l«
liai
Sopronyban.Mexoy AndrAx gyógy»» Zágrábban Milielbai-h /.«. gyógy»»
valódi
x. aaab. legújabban « Kel.ígo Ali^l ki vAimAfgal klttliitelott, •\'•/ orvosi kartól megvizsgált, * sikereinek talált cxerfélekV" kipróbált tUkox «er a patkányok, házi « mezei egerek, vakardok és svábok- telje* ki-irlá.á.a, (melyet ...kfelé megpr.W.Aliak hamisan utAnoxni a Aniliii-,) hamisltlan mlnlixAgben
Nagy-Kanizsán KOSENFELD ADOLF ur
>en, l\'esten Hehncidor 0. Lipót-utexai kerexkedé-xóben kapható. Kgy nagy hádog 1 frt, kia bAdog 80 kr. Kgye* I.Adog iiiegrundclúxe i« ulAuvílei .i.eltett gyoraau tel-nittellk.
Ugyanott kapható, ozltrom-kenöca egyedüli ajser a fagyhó-iyagok tyúkszem ellen, txy tígely. fiü kr. Kivonat ogy, naponta órkoső hasonló dicsörfl-lovolokbfil:
mír>K, palkAny éx egerek pnaxlilA.s\'ában oly iiAtiiatúaan nifikildlUI, axlteakedjék inig egy nagy d»bf xt küldeni, molyok ulAn jegyiem magam a legil end\'ihb lia.lele\' el l.ueine, fubr. 1-én I87í-
INDOF MARTON.
Luciiiel kAplán. I.aibaeh mollett.
Ö felsége it király k^iniinjisb ellMiierésc.
xw«i>>xxíantt»tí UmVX<\'rnpa:xixan \\jivv.6 a 111111 l|UMIÍXXXJ11 |><xmtaxn4
í Esc lii (I.I ® -
iwmannuwia Uipol :unr,u filuXnduaxntim
l\'cutlSü.í. 180.». 18 UÜ. M8ÜÜ.
Kész géphaj tő-szijak
mindenféle ittiuértVjft, ogyazoros, dupla vagy tílbbszfirjis, vnrr;Í8Mftl, n nólklll, a logokazorAbb mód Bzorint, u legtisztább l\'ö bór darabból kóazitvo, vasutboz, ópitós-hoz, mft- ós gózinalotnhoz, mozdony- ós lócsóplőgóphoz, vas , ezukor- és szeszgyárakhoz, varrógópokhoz stb. Minden faita kószbór kocsigyárasok, szíjgyártók stb. számára. Varró- ós kötóazijak, zsírosan s a nélkül.
Vas- ós rózbfli\', iisszonyitoló\'szogok ós kapcsok, talpszogok ós srófok, liadso-rog, bányász ós földmivos lábboliokhoza lehelő IcgjiiliiuvoMh árakoii knpliiiltíli:
ÉDER TESTVÉREKNÉL IWn, Zrínyi utczu a.
\'ilÜHi^
-isSo «•;
Ihműlí ii
eJbiCo\'- - f a 1
flálSáisí ltfl|ai||flál |ái|i vdd\'íH-\'fslíá9*.-! I
í\'Sooi5:
-sí
Is i-i ^ « g!
UH\'VilA 11
*.»£ Hí j .a »i = iS-2.118-ÍÍ
isIfisHt Ss
r^úiHif ;
3 = 3 10 ; a. "
= a c s 8-- » \\
ia.ajUi.nii
3: ?!
íím M
stislila\'l ■
!?:r>5ilii» <»\'" ■i= -llaáJsl"! -•S-rd^-sftSÜfc\'
liill\'r-^fls-J1
6 , , ... f ! -Sg?
A bécsi bi/iományi-bank
váhtóüzlete Bécsben. Kotilmarfct 4.
kihoMát
IGÉNY - J E ü Y EKET
ulant jegyzott 8.<r«ji!gy-csoportokra, és ozon összoállitácok már azon okból ia a logolóuyüBobbokhoz számiundók, tnivol ogy ilyou igényjogy tulajdonosának azon lohotőség nyujtatik, valamonnyi fö-.és mollóknyorovónyokot ogyodUl nyorni, ós azonkívül
franko aranyban és 10 frtot bankjegyek ben,
mint kamatjövedelmet ólvozhotni.
A. csoportozat, (évcnklllt 16 llllZiiS.)
lo frt OK linvi rósiletek. — A« utolad rcMilet letlietÚHu utmi minden rénztvevü következő 4 Hor*jegyet knp ; 1 5% 1WOOIU l()o forint oh nllnniHor»jeKyel,
fónyoromény 800,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. frltal vásárol tátik vissza. 1 3% <\'■• törlik 40t) frntikoH nllnniSjirNjeiiyet,
fónyoromóny 000,000, :i0(),00() frank aranyban. 1 berezeg;HiMtiuHcIiweiKÍ \'4t> talléroH nbrMjon>el, fónyoromóny «0,000 tallér miudon lovonáa nélktil. I Innsbrucki (tyroll) nornjegyet, fónyoromóny 80,000 forint.
Jí. csoportozat, (CVCIlkillt 13 IlUZiiS.)
0 frtoH IimvI részletek. — A* uUiUá rónilet lollzetóne iitÁn minden
rÓHitvovő következő U Mornjogyet knp : I Uu/o töfdk 400 frnnkoH líllmiiHurHjogyet,
főnyeremény 000,tXK), 3(K),()(H) frank aranyban. I hiTczejt ItraiiiiHehn\'olKi 30 tnlléron HorHjngyet,
fónyoromóny 80,000 tallér minden levonás nélkül.
1 SznHz-inoliiingetil Mnrsjcgyet, fónyoromduy 45,000, 15,000 dóin. órt.
Yldőkl llU^rOndeléHtlk vontomn utánvét mellett, h (dJcnllMnrk.
Iltixiinl ji (/!/x< k< k mlntlen húsán után bérmentve Ini/ycn h/Utleínek.
Wnjilitó József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorssajtópyomása Nagy-KauÍ2,sáu.
NAGY-KANIZSA, 1872. Június 9-én.
47-ltt szám.
Tizenegyedik évfolyam.
Előflzetesi ár: *
, *«óír. iSvre . . S frt. |
fél ú<rr<-.... 4 , I\'
iicdyed ,óvro . J , j; K{/U Mám 10 kr.
Hirdetések jutányosán j
i| NVIIiITÉRHKN j I aoronkint 10 krört ré-
k
rl yf. j
llctc ii kint
Zala-Somogyi Közlöny
:"T A lap szellemi részét j] illetó közlemények » | sterkcMniho*, — fi\' anya|(i ré»*ét illető || »óxleniouyok pedig « kiadúhoi bérmentve In-tézeudók:
NAOY-KAN1Z8A WlsstlQtháx. j
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" ós a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nagy-kanizsai mozgalmak.
Folyó lió 6-án városi képviselőgyülés tartatván, a következő fontos tárgyak kerültök megvitatás alá:
1. „A katona-laktanyákhoz aránylag megkívántató 107. holdra terjedő tőrnek a kijelölése." Erre vonatkozólag a telokkuti erdőtélen fog kiszakittatni annyi tér, mert a kis-kanizsui közönség a határukban létező, e czélra nagyon is alkalmatos homok-tőrt. átengedni egyáltalán nem akarja, hajlandó volt tehát a Nagy-Kanizsával közös erdőrészből egy részről lemondani, mintsem n maga községe határából a.kellő tőrt átengedni.
2. „Tersánc/.ky József képviselő ur indítványa a szakbizottságok alakítása s hatáskörük megállapítása iránt."
Az indítvány szorosabb megvitatás és meghatározás végett egy bizottságnak áttétetni rendeltetett azon megjegyzéssel., hogy a felől véleményezés a legközelebb tartandó képviselőgyülés elé terjesztessék.
3. „Ugyanannak indítványa a Szent-.János templom s gymnasium előtti tér be-t\'ásitáfca iránt." ,
Az indítvány Írásban két rajzzal adatván be, az írásban foglalt véleményes javaslat fölolvastatott, a két rajz pedig bemutattatott.
A templom előtti tér kosaras piacz- ! nak, a gymnasium körüli pedig sétatérnek ! tüzetett ki. Mindegyikén egy-egy nyilvános | kut épitése hozatott javaslatba, melynek a közönség igen is nagy hiányával van.
Ezen indítványnak is kellő megvitatásra levén szüksége, határoztatott, hogy a rendőri hivatal a jövő képviselőgyülésre felülvéleményezését egy tervvel adja a képviselőség asztalára.
4. „ A közügyi bizottság jelentése a közös pénztárnoki állomás rendszeresítése felöl." Harto8 Sándor ur 400 Irt évi fizetéssel a delegatio által közős pénztárnoknak kineveztetvén, a nagy-kanizsai képviselőség által azon minőségben megerősíttetett, azon megjegyzéssel, hogy jövőben minden ily s ezekhez hasonló ügyek elintézése körül a delegatio a képviselőség utasítását kövesse.
5. „A polgári oskola felállítására ki-kiküldött bizottság jelentése." Iskolaház építésre azon tér fogadtatott el, melynek egy részén áll a régi városi oskola-épület. Az épület fölállítására 20 óvro kamat nélküli tőkét ad a m. kormány, a tanítókat ő fizeti, mely ötíOO frt összegben véleményeztetett raegállapittatní. Lesz többek közt rajz-, ének- és olasznyelv tanár is.
Ü. „A hivatal átvevő bizottság jelentése." A számadások bemutattatván, annak leendő hitelesítésére egy bizottság állíttatott össze. 77frt Cl kr. előny mutattatott ki.
7. „A közvágóhíd felépítésére vonatkozó intézkedések elrendelése." Sok oldalú panasz merült föl az iránt, hogy majdnem minden mészáros a maga udvarán, kertjében egy-egy vágóhidat állított föl, annálfogva egészségi\' szempontból az indítvány elfogadtatott s a hely kijolölóso a rendőr-hivatalra bízatott.
8. „ A Czigleuicze-tó szabályozásának elrendelése." E tó növekedése az annak partján álló házakra veszélyesnek lenni látszik, a szabályozás miképenjének tervileges elkészítése ogy bizottmányra ruháztatott.
9. „Az 1871. évi zárszámadások fö-lfllvizsgálata iránti Intézkedésok." A fölül-
vizsgálat egy kijelelt bizottságra ruháztatott azzal a megjegyzéssel, hogy azok kinyomassanak és a képviselők közt kiosztás sanak. Határoztatott: hogy-ez ezentulmin-deíi évben megtörténjék.
10. „A vasuttársulat által nyitandó uj utcza vonalának megállapítása." A vasúti társaság egy eddig élvezetben volt" utat ölzárni szükségesnek tartván, a helyett egy másjknak fölnyitását vette tervbe, határoztatott, hogy a tervbevett ut a lehető legegyenesebb vorialban háslttasáék ki, a kisajátítás és a berendezés a vasúti társaságé maradand.
11. „Árvay István ügyvéd urnák adandó ujabbi meghatalmazás." Nagy- és Kis-Kanizsa egymástól birtokban elváló pert vezet, a nevezett ügyvéd Nagy-Knni-zsa város érdekeit védi. Határoztatott: hogy a meghatalmazás továbbra is megadassék; annak daczára, hogy a városnak, az uj szervezéstől fogva, rendes Ügyvéde van. Ugy mondatott, kár volna ezúttal az ügyet koczkáztatni más ügyvéd megbízásával, miután Á rvay ur az ügyet már nagyon is közel vezette a megállapodás folé. Határoztatott, hogy jövőre minden jogi ügyben a városi ügyész foglalkozzék, hogy az ügyészség fölállításának meglegyen a maga becse.
12. „A városház építési bizottság kérelme az első bizottmány kiküldetésére hozott végzés ujabbi megerősítése iránt." Határoztatott: hogy az eddig működésben volt városház-épitési bizottsága ugyanazon foglalkozásban jörőro is nieghagyassék,mégis utasítandó, hogy ezentúl minden hó végével jolentéseit a tanácsnak benyújtsa.
13. „Kaiser .T. és Weisz A. kérvénye kötbérük visszaadása iráfit." Midőn e két ur vállalkozott az uj klinkerut építésére, a heállt rosz idő miatt téglát égethettek, nem is munkálódhattak, annálfogva a klinkerut a kitűzött határidőre el nem készülhetett. Határoztatott: minthogy a közönsége mulasztásnak semmi kárát sem vallotta, annálfogva a folyamodóknak a vinc\'ulum elengedtetett. Nagy összegben lettek volna a vállalkozók elmarasztalva, mert minden heti mulasztás 100 forint vinculumhoz lett kötve.
Az uraílitlmuk haszon bérbeadásáról.
I.
Mintha a kor, melyben a jelen nemzedék férfiúvá fejlődött, egy óriási lökést nyert volna s egyensúlyából kiesve, rohanna előre az újítások többnyire hasznos, de néha igen ferde kinövésü pályáján; oly sok roh&mos változáson montünk keresztül a lefolyt néhány évtized alatt, s ha visszaemlékezésünk korlátozva lenne* még azt is elkellene hinnünk, hogy a mit az öregebbek beszélnek: az nem volt soha és az csupán csak a csalódásig hű álomnak szüleménye.
A többek között — ugy hiszem — mindannyian omlékozünk reá. hogy hazánkban a gazdatiszti pálya egyike volt azon pályáknak, a melyre az apa örömmel adta gyermekét, miután ott biztos állás és meglehetős kényelmes élet várakozott reá. Midőn még gondtalan gyermekéveimet éltem, a szülők és jótakarók több ízben kérdezték tőlem: Fiam, szeretnél-e gazdatiszt lenni? — de minthogy minden gyermek, kinek fogalma azéletgondoktg még terjedni nem tud, egyedül-katona akar lenni, tehát ón is ázon gyermeki elfogultságbau tagadó
választ adtam, hiába magyarázták előttem a gazdatiszti állíts előnyeit és az azokból j kifolyó kényelmet, reá sem figyeltem, azt ! gondoltam, hogy azokkal a csábító szavak- ■ kai szándékomból akarnak kiforgatni; pe- i dig midőn a gazdatískti állás előnyeiről be- \' széltok, igazuk volt, de ón akkor azt nem íudtam felfogni, — ma már tudom.
A hivatását tévesztett és a törvény-tudomány teréről leszorult ifjúnak azon idő- ; bon kisebb gondja is nagyobb volt annál, i hogy jövője miként loszen biztosítva; egész reménynyel kezdte meg életpályáját a mlu- \' den oldatról kínálkozó gazdatiszti állás legkisebb fokán, s nem igen volt rá eset, hogy > reményében csalódott volná, mert fokon- i kinti előhaladhatása" előtt valami nehéz j akadályok nom voltak. Tehát előbb vagy | utóbb czéljához jutott. fis ne gondoljuk azt, j mintha az ily pályán haladó ifjú a pusztai élet i zárkózottságábau szellemi fejlődésére nézve megakadt volua, oh nem! — az elszigeteltség az olvasás és tanulmányozás ösztönét ébresztette fel benne, és még egyrészről a gazdászati szakismeretek szerzése mellett ; az irodalomnak is buzgó pártolója lön, más- I részről a szellemi műveltség színvonalára ; emelkedett, és pedig nóha olyannyira, hogy j a nemzeti irodalomnak jeles úttörője vált : belőle. Aztán meg a gazdatiszt háza olyan j volt, mint a mely épületnek nincsen ka- I púja, vagyis ott vendégszerető tanyát lelt 1 boldog és boldogtalan, és a ki onnét távo- | zott, az édes visszaemlékezésektől nem tudott megszabadulni.
Volt — és nincs !
Ki hitte volna azt ezelőtt húsz évvel, hogy a gazdatiszti állás, mint valami rothadt gyümölcs, ne kelljen többé a magyar ifjúságnak; ki hitte volna, hogy az az any-nyira magasztalt gazdátiszti tér ogykor csak névleg fog ismeretes lenni, és azokból a fényes lapokból, melyek virágzó korszakait tanúsították, csak foszlányok maradnak, és az azokhoz kapcsolt elmosódó emlékezet I
Nem újság előttünk, mert naponkint halljuk ós meggyőződhetünk róla, hogy hazánk nagy ür&i megunván az édes otthon-[ hoz csatolt kegyeletet, őseik lakházát és azon tereket, melyekhez azokat oly sok édes és hazafias emlékek köiötték, nyakra-főre haszonbérbo adják és pedig többnyire külföldieknek, kik a külföld érdekeiért rajongnak, vagy oly egyéneknek, kik azt sem tudják: vaunak-e gyámolitásra szőrűit hazai czélok és vállalatok, kik a magyar nemzeti irodalom felvirágoztatásához egy fillérrel sem járulnak (kivéve egynehányat) és kiktígyel-möket, anyagi érdekükön kívül, semmi másra ki nem terjesztik.
Miként Marius Uarthago romjain, akként tokintüuk mi is át a magyar ifjúság egykori biztos pályájának és az abból származó közmondásos vendégszeretetnek és az irodalom-pártolás szellemi és anyagi alapjának pusztulása felett. Itt elmélázunk egy ideig; — de midőn a lelki szemeinkre ereszkedő"borulat eltakarja a sötét képet, sóhajtva kérdjük: Mi idézte elő e pusztulást? ós mit véthetett e nemzőt, hogy fejlődő ifjuságáuak egyik szép én biztos terét, azok, kik annak egyengetésére hívatvák, oly közönynyel segítik megsemmisüléséhez eljutni?
Miuden fegyvernek meg vau a maga fogása.
—-RUSA KÁLMÁN.
Csillag)! László
zuln-ogorsnogi kövotjolölt progrummboB«édo.
Mélyen tisztelt polgártársak I
Üt év-i távullét után megtisztelő dizodul-muk által iolojthotlen körükbe hazaszólítva, egész valómban meghatottan állok szumbun önökkel, mély hálát és köuzönotet mondd, irántam tanucltott jó indulatjukért, & kitüntető birodalomért s ebből eredő megtisztel tetősemért.
Alig találok .szavakat érzelmeim kifejezésére. — A megtisztelő bizodalom nagysága, egyes illteu a hivatás nagy korderejével, mel vr« felszólittattam, elfogulttá teszik keblemet. Érzem : hogy soha meg nem hálálható birodalmuk egyhangú nyilváníÜUa, nagy sulylyal nehezedik e pereiben lelkemro. — Az elhatározás e y<V-perczében egyúttal azt, az aggodalomnak is — könnyen érthető — kételyei szállják meg. — Méltán aggódom: váljon megfelelni tudnék-e azon pálya követelményeinek, mely az alkotmányos állumélet legfontosbika és legtorhcsbi-ke.— A kiolihatlan hazaszerotet, a csüggedést nem ismerő törekvés, a szellem épsége és mint\' kássága, az olvhűség és jellomszilárdság o pályán nem elegendő tulajdon. — Az arra hivatottnak a mélyen ható ismeretek nagy terjedelmével is kell bírnia; ezek nélkUl jóakarata megtörik, igyekezete ineghiusul s tevékenységű megsemmisül.
Mindezt mélyen érzem uraim e pillanatban, ()rzom egyszersmind gyarlóságomat i». — Tudván, mily kevéssé tarthatok jogosult Igényt arra : hogy csekély ismereteimet az elhatározásnál latba vessem.
Hahogy mégis meghódolva bizodalmuk hatalmának a fölajánlott képviselői jolöltséget elvállalom, tulajdonítsák azt mindenekelőtt azon határtalan kegyeletes érzelemnek, mely szülőföldemről feléin irányuló szívélyes szózatnak, mint a gyermek édes anyja hivószavának, ellenállani nem tud —nem képes; tulajdonítsák országos pártunk s ennek érdemekben gazdag vezére iránt viseltotő tántorithatlan hü ragaszkodásomnak ; tulajdonítsák végre a keblemben égő hazasieretot azon feláldozó készségének, mely nohéz időkben többé számítani nem enged b eoak cselekvésre ösztönöz, ott s a hová polgártársaim bizodalma állit.
Ki tagadhatja1, hogy nohék időket élünk.
— Százados mulasztások terhei .neh\'ezodnek nemzedékünknek az idők viharos járása által —* meggyöngült vállaira. — Államszervov.e-tilnk ennélfogva csonka — kiegészitlori. — Társadalmunk szervezetlen. — Anyag; állapotunk, az ujabbkori lendület daczára, még min- , dig kedvezőtlen. — Iparunk fejletlen. — Szellemi életünk szűk körben mozog. — Mflvolő-dési eszközoink gyarlók. — Állaroioté«tnénye-ink egyrészo korhadt. — Törvényeink hiányosak vagy épon hiányzanak. — A szükség és segítség égető érzete kiált felénk mindent felől.
— Henn az országban a hiányok nagy tömegén \' jajdul fol a haza boldogságaért sóvárgó kebel; míg kívülről a művelődés szollemo fordul fe- < lónk, intve és buzditva, hogy kövessük; suj-tandó s vészszel fenyegető, ha nyomait követni továbbra is késnénk.
bs oz csak egyik oldala a képnek; a másik külföldön találja meg hátterét. — Ott az ideális vágyak, a mértéktoleu hatalomszomj, a boszu ingere korbácsolhatják fol minden óráu a kitörésro kész szenvedélyek iéktelen hullámait, molyok ha közvetlenül nom ostromolják is nyugalmunk partjait, vihar esetén azonbau^ romboló dühökből nokilnk is kijuthat.
Mégis ennyi közvotlon veszély közt honfitársaink egy nagy része a helyett, hogy meg-tizszorozett hazafias buzgalommal az alkotás terhes munkájában résztvenni, ennek sikereit előmozdítani soz által állami életünk teljesöause-forrasztását és megszilárdulását oszközölni törekednének, megfoghatlan elfogultsággal, sem a majdnem mindenben szűkölködő haza szliksé-geire, sem a higgadtabb honfitársak figyelme/.-tetésére, Bem az idő — e végzetteljca Ítélőbíró joloire nom hajtva, ellenségeink öröméro, Üres szóharezok s hamis tanok torjeeztéso által állami életünk terméezetes fejlődését gátolva, akaratlanul bár, de államiságunk szétbontásán működik.
Irtózatos sojtelmok háborgatják, a helyzet tárgyilagos mcgbir\'álhatásaszempontjából, nyu* godüágra vágyó lelkomot, történelmüuk l«p-jaiuik azon kínos tanulságára gondolva, ho#/
a határt nem Ismerő pártoskodái, erkölcsi sü lyedésünkuek, bukásunknak volt magva.
Pedig a parliamonti alkotmányos állam-rondster természete nom tételez fel ily öles pártellentétekot. — Parliamouti alkotmány érvényű alatt a törvényhozás által netán ojtott sebek csakhamar gyógyíthatók. — Az olköv\'e tett hiba még nem vorhot gyökeret a közérzü-letben s már is holyrehozva lehet; csak az ön
— azaz: a pártérdek sóvárgásai no lobogjanak hatalmasabb lángokban a keblekben, a hazaszeretet , azaz: a közérdek követelményein^.
Egyedül az állam létérdekei jiztositása és előmozdítása körül teljesítendő kötelmek teljes elhanyagolás* menthetné az izgalmak é tulcsapongó áramlatát. — Azonban mit tapasztalunk I azon politika tanai ollen szóratnak legélesebb vádak, mely állami létünk életszerveit teromtó s a moly ezoknok rendszeres és szabatos működése lelett körUltokintéssol és megfontolással őrködik, azaz: a Deák-párt politikája ellen fordul a támadás oló. — Holott ezen politika gyakorlati értékét, annak hasznos és ozélszerü voltát, az alkotmányos élet mindonnapi jelenségoi igazolják, s igazolja egyszersmind a tudomány világánál inegérlolt értelem is; mert ha igaz az: hogy a politika
— állami szempontból — az állam létérdekei biztosításának s előmozdításának tudománya; ha igaz az: hogy a politika czélja az állam létérdekei biztosításában és olőmozdilásábau kör-vonatozható, ugy igaznak kelRouni azon állításnak is:\'hogy azon politika, mely Magyarország állatni létérdekeinek biztosítását s előmozdítását eszközli, czéljának megfelel, azaz: hasznos és czélszerü is. — Már pedig, hogy
\'Magyarország állami életét Doák Feroncz .nagy hazánkfia politikája ébreszté fel megdyrniesz-tett állapotából, hogy ezen politika állami ön-állásunkat s ennek összeforrasztását és megszilárdulását olőmozditin, az oly tény: melynek valóságát a körülünk nyilvánuló élet ■ . s a többi köst e inai nap jelennie is, bisoiogitja czáfolhatatlanul. — Emelt fővel seitniÍKcdeit kebellel hivatkozhatunk tebát, ezen politikának eme nagyszerű eredraéuyére, s minél mélyebben véssük lelkünkbe, s hőbb szívvel ápoljuk annak hazánk viszonyaira bölcsen alkalmazott tanait, annál nyugodtabb öntudattal mondhatjuk ul magunkról, szétnézve a megindult álla mi fojlődésén hazánknak, szabadságunknak és függetlenségünknek naponkénti orósbülésén, a kózjólétnok lépten-nyomon mutatkozó emelkedésén, hogy a haza megmentésének a várható teljes felvirulásáuak nagy tényezői közt, annak idején, mi is hely t állatik*.
Ha azonban a politika uagy tényezője is ax államok jólétének, de nem egyedüli omol-tyUje annak. — A politika irányzója az állami életnek a czél felé, do sem élete som czélja az államnak. Az államok élotót a polgárok tett ereje, szellemi s. erkölcsi fejlődése képozi; — jaj azon államnak, melynek polgárai u közélet csillogó ábrándjai hajhászatában, házi tűzhelyeik gondjait elhanyagolják, viszont virulni fog azon állam, molynok polgárai a tarlós mun-kában.értelműk lejlesztésébon s szivük nemesbítésében találják mijg hivatásuk feladatát. — Minél nagyobb tért foglalnak ól a polgárok erényei a magánélet körében, hatásuk annál erőteljesebben nyilatkozik a közélol mezőjén.
— Kóma egykori világ nagyságánuk a polgárok erényei rakták lo alapjait; hanyatlásának korszaka, a polgárok erényeinek hamvaiból kolt ki.
Poroszország o század olejéu földig alázva
— Francziaorscág kegyelmére szorult; ai eltökél és alkaterejével, az öntaérséklé*és kitartás ösvényén feléledt állam polgáraiuak tettereje s munkabeli és értelmi fejlódöttsége áltál már napjainkban nem csak boszuját állhatá Európa leghatalmasabb/katonai államán, de a hatalomnak oly magas fokára is emelkedett, hogy szavának súlya — ez idő szerint —. nem talál ellenzésre sehol. 0
Ez tehát azon ut tisztelt polgártársak I melyen haladva nagygyá-s hatalmassá lesznek államok, ez azon talismán, mely megóvja őket az enyészettől s biztosítja jövendőjüket.
Munka, értelmi s erkölcsi fejlődés, ön- 1 mérséklés a vágyakban, kitartás a tevékeny- \' Bégbon, legyen te.hát Jelszavunk nekünk is, s i hogy e jelszó jelentőségének hazafias bnzga- I lommal megfelelhessünk, sorakozzunk biza- { lommal, önérzettel h kitartással a zászló alá, ! melyet pártunk vezéré, hazánk legbölcsebb s" önzetlonebb államférfid, az erodmény biztos I reményével lobogtat előttünk és mi győzni fo- j gnnk a .megindult zajos pártküzdolom tusái közt, győzni, fogunk az elvek 6a eszmék nagy harezterén — a törvényhozás fórumán. — Győ-.r zelmünk juulma hazánk; szerencsés ujjáalko- j tása s államiságának m«gmWéso leünd.
Azonban nom tagadom, hogy valamint minden emberi alkotás, akként a {Miilika is alávetve van változásnak időnkint. — A* mi most jó •— netn kÖvotkozik, hogy válfoaott viszonyok folytán, továbbra is az maradjon ; csak azt 110 kívánják tőlünk, hogy a kipróbált jót áldozzuk fel bizonytalan jóért. — Népek sorsával nem lehet könyolrollen játékot lizríi, pedig azt tennők, ha a valószínűség színvonalán som illó,ábrándokért, -cserben hagynók azon politi-
" ka üdvös tanait, mely —. alkotmányunk, majdnem busz évi szünetelése után, annak vissza^ J szerzésével avatta fel magát.
- Ezon általános, azonban politikai nézote-| met is letükröző megjegyzések után szólni kívánok ínég azon álláspontról, melyet az alakításra irányuló törekvések körében, elfoglalandó lennék azon esotben, ha pártunk gyfael-me, szíves bízodalmuk érvényesülést) folytán — képviselővé omelno.
Egész életemen át én, mélyen tisztelt polgártársak, a szabadelvű haladás embere voltam, az vagyok most h az leszek jövendőben is.
A nagy természet működési procesusa, mely haladást s fejlődést követ mindenben, az embereket is haladásra ösztönzi. — Nincs állam a föld korokségón, mely büntetlenül ki-vouhatná magát ezen örökkévaló smegdönthot-lon szabály alól; a mely állam uom halad intézményeiben, józan fojlőde>8 s korszorü átalakulás által nem gyarapszik tökélyben, az túlszárnyalva az idők követelményei által, kisiklik a tormészot rendjéből, a felbomlásának ol-évülhctlen okiratát önmaga irta alá.
Magyarország népét — mint otnlitéui — százados mulasztások tut hoi sújtják; a különben is megterhelt mai nemzedék csak a legnagyobb erőfeszítéssel,nélkülözés- s áldozatkészséggel elégithoti ki a körülo tornyosuló óriási követelményeket, do ha bármi okból azt tonni vonakodnék, nemzoto\'elmaradna mint tqgnap, mely mai naptól moghaladva, vissza nem térhet többé soha.
Hazánk szükségeinek özönét ki győzné elsorolni; széttekintve magunk körül a családi kitr csendes magányától fel az áliamélet pezsgő szintercig, mindenütt új intézlcedés s alakítás szükségére bükkanunk. — ily körülményok kötft — nézetem* szerint — nem lohot tüzetesen elsorolni az "gyes teendők sorát, azok kezdetét, folyamát s végét; — szabatosbnak tartom tehát a teendőknek elvi körvonalait érinteni a helyett: hogy n^szletescn elszámolnám a teendők hosszú sorát.
, Ennélfogva azok közt foglalnék helyet a reformerek körébon, kik nomzotünk művolő-dés/t, erkölcsi súlyát, anyagi előmenetelét s állami életképességét teljes erejökkel, a viszonyokhoz mérten,-kifejleszteni törokesznok, kik mindazt, mi állami élotünkbon rosznak bizonyult, újra alkotni, illetőleg átalakítani czéloz-zák, de a reformökat nom külföld után. vakon, hanem az ország jól megfontolt érdekében óhajtják a o czélból nemcsak az elbintondó magnak, de a talajnak természotét is tanulmányuk tárgyává teszik; kik az építésnél Magyarországot, mint ilyent, fentartani kívánják és végre, kik a holnapra irányzott tervok mellett, a mai nap jogosult igényoit sem felejtik ki gondjaik köréből, azaz: kik a magyar ál-latiirend folyamáiiyakónt tekintik a gondos, ki-mélotes, biztos ós mégis roudszores ós szilárd közigazgatást; mivel pedig meggyőződve vagyok : hogy a Doákpárt is ezun irányban kíván előhaladni a reformok terén; ennélfogva kijelentem: hogy a haladás s reform tekintetében is ezen párt diszkoszoruzott zászlója alá sorakoznám.
Kijcleutem továbbá nyíltan, hogy e kerület tisztelt választóinak becsos megbízását többre becsülném, mintsem magamat a képviselői állás merev országos jellegével körülsán-ezolui kívánnám; - azért o korületuok s kü-I lönöson pedig Zala-Egerszog városának, mint I. e kerülőt s megye 8zókholy<5nok, a közérdek szempontjából is, méltányolható, a szellemi olőhaladáara -és az anyagi jobblétre irányuló minden kivánatát, legkitartóbb buzgalommal és az elnyerendett képviselői állás teljes befolyásával támogatni fognám.
Ezen előadottak után még csak ogy éspedig saját szcmélyomre vonatkozó megjegyzésre szorítkozom.
Mehetnek sokan s tán e tisztelt gyülekezetben is, kik a mindenfelől hangzó szó után indulva, hivatalos jolonlogi állásomat a képvi-solői állásnak szükséges, iüggotlonségévol uom tartják összeegyeztethetőnek; — özek iránti tekjntet adja ajkamra a szót.
A függetlenség az emborben az erkölcsi\' erők szüleniónye uraim 1 a nem az anyagi helyzet kinyomatá. — A lélek szellemi erőinek ósszoltató munkássága érleli meg a meggyőződést, s ez a függetlenségnek anyja; azon otn-ber, ki ilynemű függetlenséggel bir, nem fogja lelki ercének ily drága kincsét szélkakas módjára a lengedező szellők Lábjátékává sülyess-loiy, kinek pedig jolloméből.a függetlenségnek őzen vonása hiányzik, az — az anyagi helyzet legkirívóbb látszólagos kedvezményei mellett is függni/jog mások szeszélyétől, mint erkölcsileg béna munkájától.
Saját kedélyom\'hangulatán felismerem, hogy az elmondottak talán nagyon issetéten festettek ; én azonban tisztelt polgártársak a hazafias kötelmekot nagyon ,is komolyan veszem; az álomképek tündérvilága nem az én országom ; a hitegetés s ámítás nom az ón ke-nyerőm; reám mai napon\'komolyabb feladat nehezült. Magyarország hfl fiaihoz — a haza üdveért lángoló is áldozatkész keblekhoz, miö\'t választóimhoz szólék; vérző szívvel bár.
\' ilo felkellott tárnom a sajgó sebeket, hogy iga- ; zoljam: váljon ismerem-o n bajokat, molyok szorotott hazánk élute/ojót fenyegetik s a biztos gyógyszereket, melyek a felüdülést eszközlik. — Á kínos mÜtét megtörtént! a gyógyítás mindnyájunk föladata; folytonos éberségre « eszélyosségro nagy a szükségünk, elcsüggedni okunk ninos; a kishitűség loverno, az önbizalom fölemel; a« elbizakodás tulragadhfttnaa czélon, inig az ön mérséklés a czél folé tart; a tétlouség megölne, u munka éltet ád I — a választás azt hiszem uotn nehéz polgártársak !!
Végéhez érvén o szorint mondandóimnak, midőn ismétolt mély hálámat és köszö\'notcmot szíves figyoliuUkhoz is hózzáfUtnétu, azon szívből eredő óhajtással zárom be szavaimat, vajha! hazánk hű fiai mindnyájai) a veszélylyel környezett közérdokek szempontjára emuikedve, kerülnék ez ádáz visszavonást s tottbun és akaratban összoforrya, szív- és létükben egyesülve, összesített orővol törokednénok annyi megpróbáltatással ostromolt hazánknak nagy érdekeit olőmozditaui s ezáltal állami létünk biztosítását eszközölni.
Do ha ez csak aggódó lelkem sovárgása marad, akkor lolkosülton hangoztatom, győzzön hát a jobb, hogy virulhassou nomzotünk b óU jon a haza I
Levelezés.
Tspolcn, máj. Iió 30<in 1872. ^
A keszthelyi daíegylot folyó hó 19-én kö rünkbe-rándult b az itteni iskolák javára táncz-czal, összekötött dalestélyl rondezott.
Tüzoltóegylétünk több tagja értesülvén az omlitott daíegylot átrándulásáról, folkéré Hajós Mihály urat, tüzoltóogyleti főparancsnokot, — ki ekkor Tapolczán volt, — miszerint a dalegylotot a városon kívül, — egyoDruhá-ban — várnák be és fogadnák, mit főparancsnokuk — jóllehet a tagok közt 3találkozott oly uri ember is, kik lenózóleg s mintegy megvo-tőleg fogadák az indítványt, s kik nem méltók novoik folemlitésére, — örömmel teljesité. A tüzoltóogylot tagjai a tapolczai temetőnél sorfalat képozvo, várák nz érkezőket, kiket főparancsnok ur mologon üdvözölt s örömét fejezte ki a város nevében ; az érkozottok közül Nagy György ur, dalogyleti elnök, üdvözlé a jelenlevő s magukat embertársaik vagyona s élete megmentéséért önként feláldozó tűzoltókat s Tapolcza város lakosait.
A midőn tehát Hajós Mihály urnák, a tapolczai tüzoltóegylot fáradbatlan parancsnokának, sjolonlog londvai alj. birónKk, ugy a tüzoltóegylot lolkcs tagjainak, mégis Pollák Adolf és Weiler Dávid uraknak, a jótékony czélu estély t rendezők iránt tanúsított szíves barátságuk- és fáradozásukért köszönotet mondani szerencsés lőhetnék, egyúttal kívánom, hogy Tapolcza s az itteui tüzoltóegylot nyerjo vissza újra Hajós Mihály urat, londvai alj. bírót, miután beuizonyult, hogy a novozott egylet csak az 6 tevékenysége alatt érheti el rendeltetési czélját.
A víg kedélyű vendégkoszorú 3 óra felé szétoszlott. A tisita jövedelem 32 frt 35 kr. o. é., melyet a rendezőség Pollák Adolf urnák azon mogjegyzéssel adott át, hogy azt a városi \'tanácsnak a helybeli iskolák közt — valláskülönbség nélkül — leendő felosztás végott adjon át. Z.
Hírek.
— SkublicM Pál zalamegyei volt árvaszéki ülnök, később Zalamogye főügyésze, a a nagy-kanizsai kir. törvényszékhoz törvényszéki bírónak nevoz letett ki.
— Elrejtett ló tol vaj. Monschei Farkas-szilvágyi korcsmáros kárára május hó 23-án éjjel a tárt istállóból egy ló tolvajoltatott el, — a tettes, KafTay István kanizsai csendbiztos által nyomoztatva,Somogybau IIorvát-Sz.-Mikló-son elfogatott; a ló az istállóban, a lóval ollopott szerszám cs lőcs annak padlásán találtatott meg. Monschoi Farkas, szegényebb sorsú héber korcsmáros elvesztett egyetlen tulajdonát meglátva, örömktioyekot sírt, s a kellemes érzés szülte idogrohnm»kat nem bírva — elájult.
— Sonioyymegyében a kövotválasz-tás jttnius 2(i nn tartalik meg.
— „Fejér megyei Közlöny" első mutatványszáma küldetett be hozzánk, fololős szorkesztő Forster József, főmunkatárs Meonich Károly, Iciadó Kubik könyvkereskedő. A tömött lap gyakorlott szerkesztői kézre mutat s megérdemli a méltó pártfogást. Székcsfojérvár s vidéko hálás o méltánylást nyújtó közönséggel bir.
—.Jkigner Lti-jon kiadásában megjo-lents beküldetetl hozzánk: „l\'drtkUzdelmek." Korrajz. Irta Iv o ni ti r o m v Feroncz. Ára-a 108 lapra torjedő műnek 1 frt. Szor\'ző élénk tollal, benső érze ttRajzolja. Erdélynek a 17-dik század iiiásodilPfelóbeu folyt pártos küzdelmét, hogy okuljuuk, javuljunk és lelkesüljünk a múlt történetén. Üavö^ljük a figyelmes szorzót, hogy Zalánk nemes szUlöttjo, Doák Fo-
reno«nok,:dodicálta könyvét, ki szefzínek jelszavát hordozza zászlóján körülölelve : munkálkodjunk s no csüggedjünk!
— „NyUtexavítk" az országgyűlési képviselők választása előtt, irtaSzualiczki lier-holák Nándor ügyvéd s a „Gómöri Lapok" szerkosztője. Szerző mint a szabadságharcában, résztvott honvéd főhadnagy meggyőző képok-bon rajzolja holyzetUqkot s óhajtandó o röpirat ne holyi, h anom hazai érdokü volna,.
— FrtMM Ádámnak hivják azt a közfoglárt, kiről lapunk előbbi számában a szécsi-szigeti esemény loirásánál megemlékeztünk ; á/s ujabb tudÓBÍtáfl így hangzik: A Szécsi-Sziget-ben elfogott,4 tolvaj közül Sárdi vagy SchSh Péter lonti\'bérnökség zajdai csőszo a szigetiti bidról bokisórtetése alkalmával egy 3 ül móly-ségü vizbo ugrott. A négy tolvajt kísérő Somogyi \'Feroncz örvozotő, Soós János és Frisa Ádám közfoglárok közül, utóbbi élete feláldozása mellett a tolvaj után a vizbo ugrott, az\'.; kimentendő, — azonban onnok élote is veszélyben lévén, Soos Jénos foglár is utánok a-vízbe ugrott s sikerüli utind a hármokuak megmenekülni a vizbofulástól.
— Hok men<Le-mondára ad okot ogy koszthelyi lurlaugos esemóiiy, melyül igyoko-zünk a rondes.kerékvágásba hozui a következő hiteles kézből nyert közloiíiénynyol: Május 25-én este Haksay Sándor csendbiztoshoz Koszi-holyon egy katona szakaszvezetői egyenruhában öltözött férfiú nyitott be, s mint katona jelenté, hogy:\' m. hóvl7- és ljj-ika közti éjjeleié Gutma.il Vilmos kaposvári lakost az országutote 6 fogy voros rabló megtámadta és 3500 frt készpénzétől fosztotta meg, -- do mert a rablók ezen összeggel meg nem elégedtek, Gutmant elrajtolt pénzének előadása végolt majd halálra kinözták, ujjait felhasogatták, körmei alá kést vertek, s miután daczára ozoti kínzásoknak óh több péuzliez nom juthattak, kifosztott áldozatukat ott hagyva, távoztak, — és mert ez esemény a Kaposvárott székelő 4(3 ík sorezred kiegészítő parancsnokságának ér\'.cséró adatott, ennek páradusából a katonaság nyomban h tettesek nyomozására megiiiditlátotl; így történt, hogy ö, t. i. a jelentő, katona, jelenleg 25 embqrroIZ.tlavárott vau egy alhadnagy parancs-nokságaal .lt,8 ezáltal beküld volott Keszthely re, hogy a csendbiztosnál joleutését megtegye; öttől
1 2 foglárt, miut utiiiuiaii..;..i, kérjen Zttlavárra, de maga a csendbiztos ••iihktcívoI másnap hajtson a bárándi pusztának s itt a katonaságod várja be, — igy tetto jelentését a katona. A csendbiztos által hozzáintézett azon kérdésre, hogy hol van utazó levele, hol fogyvore? ~ válaszolá a jelentő katona, miszerint utazóié-veiét a Keszthelyen székelő ezrodes, kinél magát már bejelenté — olt fogta,annál is inkább, miután a katonaság részére U00 ft fizetési ösz-szeg van ttlalváuyozvu, holuap, midőn a pénzt a\'z ezredestől átveszi, vissza lógja kapni utazólevelét is ; mindezeknek egész valószínűséggel történt el uondása után kérte , a csendbiztost, hogy másnap reggeli 8 órakor okvetlen meg fog jeleuni a csendbiztos lakásán, — tehát legyen szíves őt ezen órában minden bizonynyal bevárni, — s miután ezt a csendbiztos megigérto, a jolontő katona — mint mondá — szállására távozott. Bekövetkezett "másnap a kitűzött r-ggoii 8 óra, do elmúlt U, lU óra és a katona n - u mutalá magát; a csendbiztos gyanakodni kezdett, s a katonái kerestotó, — önmaga az ezredeshez ment kérdezendő: ha már kivotte-o a szakaszvezető atiOOft fizetési pénzt és utazólevelét; —■ az ezredes bámulva, hallga-tá a kérdezősködő, csendbiztosi, s kijelenti, hogy nála szakaszvozető nem jelentkezett, s igy Som orról, sem a Ü00 ft kórdéscs összegről anitaein tud. A csendbiztos iniudezoltel hallván, kétségo nom volt, hogy a szakaszvezető véle egy pokoli tréfát -űzőit, mindamellott azonban távsürgönyözött Kaposvárra Gutinan Vilmosnak, kérdezvén őt mindazokról, a melyek a szakaszvezető által oly ólethiven bojelentve lettek. — A távsürgöny mogjött Kaposvárról, s ebben elmondja maga Gutmnn, hogy ő hála Istennek, igen jól érzi magát, ót ki nem\'rabolták és, u legjobb ogészségnuk örvendve, meg van Kaposvárott. Most már, mint nap, oly tisztán kitüui. hogy a katoua szakaszvozető Vober János nom lehet más, mint vagy őrült, vagy ogy kitanult világcsaló kalandor; nyomozását tollát a csendbiztos egész orélyiyol folytatá a ennek tartalma alatt kitűut, hogy a megszökött szak .-/.vezetó több vendéglőben a csend-\' biztos ors/.iitiyére egéjz kényelemmel lakmározott, mittláu Keszthelyen föltalálható nom volt; a csendbiztos az utasokat vévo kérdőre, ezektől azon felvilágosítást nyeró, hogy ogy szakaszvezető katoua, igen is, a Tapolozára vezető útvonalon láttatott.—Tapolczán tehát elfogatván, visszakisértotott Keszthelyre, hol a csondbiztos , által hozzáintézett kérdésekre, csak sirt, do \\ választ nom adott,— nagy nohozen és von-/ tatva mondá, hogy ő Kanázsáró! megszökött\' szakaszvezető. E nyilatkozatra-^a csendbiztos a szükséges intézkedéseket megtotto s a szökött katonával azonnal Kanizsára indult, — ide érve, azon felvilágosítást nyeró,\'hogy\' Vobor János volt ugyau katona, do már ozolótt 2 óv-vel„miut roikaut — felülvizsgálat követkéz-Vf ±Uui<Uá* u mvUéktotoH,
Melléklet a „Zala-Somogyi KBzIBny" 1872. évi 47-dlh ttimáhoi.
tóben a katonaságtól elbocsájtatott. — Külöií-bi-if kanizsai illetőségű, hol többrendbeli tovaj-li\'tséri már többször fogva és bűntotve volt, vallása héber, állapota nőtlen. Visszavitetett to-t. hát Keszthelyre, hol jelenleg vizsgálat alutt áll. —
— Sok panaszt emolnok a n.-kanizsai piarozra hozott tejek rósz minőségéről, felénél ii több vizből áll, szigorú vizsgálatot igényol ■ j«i lesz a rondörségnok moglepotéHsel után-nozni. Az éretlen gyümölcsök olkobzása is K.Ukségossé vált.
— Exncr Gyula jé hirnovü fényképez Pécsről a nyári idényre városunkba tette 4t lakását s íényirdai helyiségét a .Zöldfa" kortbon nyitotta inog. Gyönyörűen kiállított • képok a inogszólaiulásig hivők, a csoportozotok h gycrmokalakok lovovésébon különösen mesteri; logiijabban hurczég Lippo davdai uradalmát mintegy 2:") részbon ábrázoló nagy képokot helyezőit közszemlére az Augenfeld-félo fod-rúazboltnál, melyekot főleg a vidéki birtokosok figyoliuébo ajánljuk, kívánatra átnézotlil megküldi. Mfttormu költséges és izlésos. Minél szá-mosb megbízásra ajánljuk o jolos fényképészt a l. közönség méltó tigyolinébo.
— A kaposvári fiatalság tánezostélyt rendezjunius 15-éro a „Korona" vendéglő helyiségeiben. s
— Vörös-himlő uralg Kaposvárott, Diely miatt az elemi iskolát és kisdodovodát bezárták.
— Na)t6hU>a-iyazltás. Előbbi szá-múhk tárczájáuak a berlini u^senal loirásában lenyogos sajtóhiba lévén, következólog igazítjuk ki: a kóuigrtttzi fögyvorcsővekből nom egy, do nigy oszlop vau; továbbá a francziák-tól nom kit, hanem hit ezer ágyú vétotott el.
— JJokody Anial jól szervozett színtársulatával Koszthelyen van; sajnáljuk, hogy egyik ottani munkatársunk biralatát csak a jövő számban hozhatjuk. Addig is teljes készséggel ajáuljuk a 33 játszó személyzetből álló jeles társulatot a t. közönség méltó figyelniébo. Ma vasárnap „Kózsu Sándor* vagy a\' „Szegődi bilnkrónika" adatikolő. Jó lesz, ha a heti reper-toiro bokUldolik\'kózlés végott hozzánk.
— Kósza hírek. Ugy hallottuk, hogy a piarista templom körüli vendéglősök folyamodni fognak a rondőrhivatal azou rendelete beszüutotésoért, minél fogva ezentúl meg nom eugedhotik a vásárosoknak szekoroikkol a templom olőtti téren való időzés, azon helyei és-a korcsmák közlili téren, szekérutoni etetés. Hallottuk másrészről azt is, hogy ba a folyamodóknak őzen kérvénye sikorUlond, aláírás fog történni és tömeges kérolom nyujiatilj á fő hatósághoz mind azon vendégfogadóknak bo-szüntotésoért, melyok tulajdonosai, vagy bérlői a vásáros szekereseket udvarukba bo nem eresztik, s az utczára szorítják, mert a vendégfogadók arra valók, hogy az utasokat, mint vendégeket, befogadják. Mi a rondőrhivatal rondele-tét pártcAk, minthogy oly ohajtott intézkedése ez a rendőrségnek, molyot a városi közönség ellenvetés nélkül méltán örömuiol fogadhatott el. Adja Isten, hogy a rondőrhiv>*talnak sok oldalról tanúsított erólyességót ilyonfélo illetéktelen önérdekek meguo törhessék.
— C\'záfoUít. Lapunk olőbbi számában közlött utezui fosztogatást, ugy, miként leírva volt, hivatalból nyert értesülés folytán, tolie-ron valótlannak nyilvánítjuk. Alkalmilag (elkérjük mindazokat, kik egyről-másról bennünket értositonek, határozottan u tényálladékot irják meg, mert a szerkesztőnők pliysikai loho-totlenség minden egyes közlomény után újból íuoggyőződést szereznie, mely egyes eseteknél is a közlő iránti bizalmatlanságot árulná ol. Ami uz utczai világitás hiányosságát illoti, a kétváros közös képviselete szorzódésszorülég intézkedett s igy junius és julius hó folytán 20 lámpa foly-1ott világítani fog. A régi szerződés aug. 15-én tolik lo, moly után folytonosan valamennyi lámpás fog világíttatni, különben is ez érdemben eddig nom a városi tanácsot, hanoin a két város közös képviseletét illeti az intézkedési jog s igy a felelősség is, mivel a költség a közös jövodel-inukból s nom a városi pótlékból fedeztetik.
— Magyar történelmi társulat junius Ü-án tartá tisztújító közgyűlését, moly-ben az 51 tagból álló választmány egyharmada alapszabályszorüleg kisorsoltatván, uj választás eszközöltetett. 41 névre történt szavazás összesen jeleu volt 25 tag által, a 17. uj választmányi tag közöl a legkevesebb szavazatot nyert 13-as volt; készséggel említjük meg, hogy a „Századok"-bani munkálatairól elismorésbén részesült Wlassics Gyula megyénk szülöttje a lapunk egykori szorgalmas munkatársa is 9 szavazatot nyort. v
— A* .^lyío/ÍMucziniflzoiiomfl-folyóirat, melyet Fellegi Viktor oly kiváló szukismoret-és buzgalommal szerkeszt, 10-és Il dik száma megjelent. A 10-dik szám Liszt Foroncz „Epi-tbalam-\'ját közli, molyot Reményi Ede ine-nyegzőjéro irt. E körülmény mutatja, hogy a zenekirály o folyóiratot pártolja ós ajánlja a ;onevilágnnk. A II-dik füzet tartalma tíuojho-von , Ária*-ja Fidolio dalműből. Bölcaödal 4 kézro l\'ftp Dezsőtől. Szegszárdi omlók, csárdás, Mihály, Ignáoztól és Népdal Tisza Aladártól.
Jkortes-vTldg. E lapok szer keltője a pákai uradalom dőrék tiszttartója liuoth Gábor ur vondégszerotő házához kirándulást tett Györffy barátunk kísérőiében, hogy a vadregényes göcsojt közelebbről ismerjél" l\'ákán a Legát Gábor kanonok úrtól kijövbt 3 gyer-kőczo — mintegy 3—4 évesek — vékony dorongokkal fonyogotvo, közeledtek felé: üssük agyon ezt a jobbpártit I óljeu a balpárt I kiabálták. Gyönyörű meglepetés! Magyarázó kulcsa o dolognuk az, hogy ezon a vidéken a parasztok Jfőkortesi eszméje: mivel az urak, gazdagok és zsidók mind jobbpárton vaunak, nom lohot, hogy a szegény népnok jót akarnának, azért lo velők ! s oz már a gyorkőczök véróbon Van; magyar communo! Különben ueui tréfu, a nagy-kanizsai kir törvényszéknél van egy izgató már elfogva, ki LiStcnyén Andrássy grófnő kastélyára mutatva, kiabálta a népnok, nem sokára földúljuk s a kincseken osztozunk! Szomorú kép, szomorú jel, hagyjuk a politikai lapoknak^
—Jtövtd hírek. Körmöatro juu. 4-én érkezett inog az olsó mozdony ; roppant néptö-mog fogadta. — Akin Károly Konstantinápolyból Pestre érkezett. Charlotte Ray asszony Woschnigioiibau ügyvédi irodát nyílott, ez az ols.i nyitvdnd\'B nő Ugy Vöd, alattomban nálunk is van elé^. —- IpoÍy\\i^tuinmer Arnold püspök 60 képet ajándékozott az orsz. képtárnak. — Ghyczy Kálmán visszatért Karlsbadból. — A pénzügyministor Havanna Szigetére egy hivatalnokot küld ki sziyarkészités tanulmányozására. — Nagybaromban (Sopronm.) ezentúl május 24- és okt. 27-én országos vásárok tartatnak. — Pesten ogjr 18 éves Hofabo s lOóvi-a Júlia 8 ftnyi közöspóuzerővel megszöktek, de Promontoron megtalálták Őkbt — Osóhéfo».ág-ban a vizáradás miatt nagy ae Ínség; a kárt eddig 80 milióra teszik. — n. magyar építészek s mérnökök egyletének palotája ingyen épül, mindennemű anyagot egyes czégok ingyen ajánlottak fíil. — Jássbörénvben erős földrengés volt. — A voszpráini egyházmogyébon 219 plébános van. — Visegrádon a kir. család egyik tagja nagy birtokot vásárolt S pompás vadászkastélyt omoltet. — Bittó István igazságügy minister szobájából egy nő 40 ezer forintnyi értékűt lopott el, a tettes fogva vau. — 48 horvát virilis van, vagyis kik a horvát országgyűlésen szomélyes szavazattal bírnak. — Olaezorezágban is n.»gy károkat tesz az árviz.
Uram, uram, Gretr Antal uram I fogadja el tőlünk a jó tanácsot, lépj .D a tettek mezejére, • l>» sikert arat, mi teaxailik a virtuóz fejére a kuarorát!
Nagy-Kaniain, mij. 2». 1872.
RÉOSKY ÜYÖlttJY.
Papírszeletek.
KÖZÖNSÉG KÖRfiBÖL.\') UreBií Atital nrl
„Mégbocs\'áson véteu\'em kell; inert nem teláloio semmi igax és rendet ügyét ke-
I gyeiriTtdntek.*
, . üróf Ksxlerbáxy Miklói.
A „Zala-Somogyi Közlöny* f. 1872-ik évi 43-ik számában Rózsavölgyi Antal ur olsŐRorbán válaszolt Gresz Antal urnák, ügyán-csak f. ói aprít hóban kibocsátott „értesítésére." En a magam részéről adandó felelet közzélé-tőiére szintén e lapok hasábjait veszem igénybe, ■a nélkül azonban, hogy az értositésbon mondottakra való feleléssel polomiát kezdeni akarnék- Méltán mondQm ezt, mert illemérzelem nem engedi, hogy tollamat gyanúsítás, piszkolodás vUgy bárminemű valótlanéig mondására használjam fel, de másrészről, ott a hol kell, a tiszta jószándéku megrovástól vissza nem rottont semmi. — Már pedig Gresz Atital urnák novezett értesítésében egy oly passus jeleskedik, mely a sértett önérzotet mogtorlásra hívja fol. Ha akkor, midőn h szóban forgó értesítést ugy a mint van, megkoczkáztatta Gresz Antal ur közzétenni, ellőhetett rá készülve, hogy a jofc\'talanúl megtámadott becsÜlot érret ezt némán nom fogja fogadni. Nem idéfcom ujolag a sértő szavakat; Rózsavölgyi ur a fent érintőit Bzámban szórói-szóra idézto, s az olvasóközönség megolvashatta mérlegelhette a benyomást, melyet az reá tőfr, elég ribnyit fellioznom, hogy lartalma az, mibteriht Sokan vannak o városban, kik a zeflo és énektanítással csak mint kontárok foglalkoznak, a közönség jóhiszeműségét kizsákmányolják; ezek ámítók, kik a zotioügynek s a talentumoknak csak roppant kárára szolgálnak stb. Mig megmarad Gresz Antal ur értésitésébon aíota,határnál, hogy eddig nom ismert "művészetének s zeuetanilási képességének czégért állit, semmi közünk som leeudotivolna hozzá; őszünkbe jutván a közmondás „a moly tyúk sokat kodá-
csol......", bánom mikor mások becsületét
s önzetlenségét ex abrupto megtámadja és pe-lengérre állítja, feljajdul lelkünk e u kanizsai polgárokra hivatkozunk! Önnek pedig nyilatkozatát vakmoró rágalomnak nyilvánítjuk.
Majd ha többot lesz szeroncsés bebizonyítani, minthogy Munkácson volt, s megmutatja, miszerint viiidioalt gunialitás csakugyan tulajdona, fogjon a eritizáláshoz.
Soha som kell, magát fárasztania plakátok írásával, a nom ephemer fényű jelenségeket megszokta a közönség koresni.
*) K rovnt alatt kuxiottekárl sem «Uk-, tem UrUlomra u4»vc uem vállal felelősseget \'» nerk.
(N.) Érdflkea ny4j»».áK Koro<ked^e ajujálisn állt a kslmár n»]>lio«»«»t í« oíielt 11 ut-etin komoly, mognrin arcxkifejoi^aiel fel • alá. Tflbl>i«0r faltllnl, liogy a bolópík elStt sreu kiderüli, midőn axokat axokallau nyAjaaaággal fogadta, bevexotto, lllodolinea kírdéat intíxott hoixájuk, hogy t. i. mivel ar.olgálhat, mit paraocaolnak xtb. * elftbbi komoly tekiutetóvol iamít ax ajtAba állt a níxott fal a alA, a vevőket aegideire bixváu. Kgy Ily rllgtnn-xOll dorüa-boráa Allapotibaii egyik barátja kérdőié, váljon a b«léi>fi elKtti nyájaaaága axokott kri.-aked."i i jellegéi miitatja-o ?
— Dehogy, válaaxolá nmét mogorva arexki-í fejexéaael, mindig axt híaiem, régi tarluaáaát já fi-
xeiui, |iedig ujakat csinál.
^N.) Furoaa sajtóhiba. Kaabadságról | dictekndatt levélben a p—I biitokoa Amorikába | koltOxUtt rokona olütt, hogy Bt\' exxel öa haxájába Xiinxaédeagcaao , a sxemélye helyütt ilyíorma vála.
j 7— Kárálom, ax általatok élvexottekre alkal-
mazóit kifejexéa ungyaxerfi aajtdhibáhau aánüt, nem megyek hasa . . . A a, mit ti élvexteft, a • /.i teljoa értelmében sxabottaág, nem axa\'badaág — barátom.
(N;) Kgy kia félreérté a Bal.fCxelékot vacsorált pnncipalisa távollétében cgyk t • egyedül a b —i jegyabaegéd, mig a konyhában egyik axolgáló k másikkal badar neveléaael holuii haaionlalanaágról csevegett.
— Van eaxed, te lányi rivall rá a jogyaöso-géd, tnegaokalva" axok félaseg mulatságát.
— Igenli van, Ifjuram, ott a korióban, feleié ai efydgyU leány, kl e kérdéa alalt iciottl értett.
BserkesztKl ttzeiiet.
26!). A pécsi lehelet jobb ha nem köxöljUk, ágyiuás a madár ellen.
2Ge. (N.) A papiraxelotek jók, kérlek a folytatására.
207. Koixthelyre. A síin! bírálatok oly inódoni küldését kérjük, hogy keddeu éa pénteken megkxpjuk.
208. Oy. Peat. Igen jó ; e hó végo felé ixe-táélyes találkoxáikor a többire néxve - intéxkc-ddnk.
209. Kaposvárra. Nehéx uekdnk oly polémiát keiden! meg, melynél a támmlásl nem isnter-jflk, vcdelmUnk csak nyilt ellenséggol lehet oksieifi, a féls/.cgség a alattomoaság uti burján, melyet ha lábunkkal taposunk la, bopiaxkol. KUlouhun ax ön felelSaaégéro körölhetjok, de — öasxevontan, mert a ssóhalmax kőit elveax ax éle.
210. V, 0. Kösxünut, a kérdéses kOalemányt kikeressük a megküldjük. A hirdetít jöul fog.
371. II. II. Hagyjuk egyelBro futni, oly egyén-liek kritikájával nem törődünk, ki egy-egy sajtóhibából a axerkeixtS irányában oly klfejexéasel él nyilváuoa helyen: hogy Írni sem tud ; ktllönben mulatságos önnek védelme mondván : hogy ax illetS-ben nagyobb hiba van, inert ,»x itélK tehetség kfl-nyökéban létexlk. Igaxa van, nemcsak Oaray ének-1-liitte meg vltéx Hári Jánost, mi is taheljük, hát csak gyüjtae ax adatokat.
•i72. Ca. K. Zala- Kgcraxeg. Ön nnvn alalt 2 ft negyedévi elödivtéa érkexott hoxxáuk j kinek küldjük a lapot 7
Üzlet.
Nagy-Kauixaa, junius 7. A határoson gabna-kereakedéa tnkéletea axiinnyadoiáaban van ugy, hogy idényre iilucs ia kilátás felébredésééi. A sok rsBxés bisloslija ax aratást, inely ugyan nem a leg. dúsahbat, de a köiépaxerühex reményi nyújt. A lejárt flxlotek sem mutatnak semmi nagyobb váltoxa-tosságot, mig a |ÖVÍ) nem aegft rajta és ax állapot által nem fog nagyobb bixalom nyújtatni,
Vasúti naponkintl menetrend:
Buda-peatl Idö axerénL Indul N.-iíauIxaáról Budára reggel 6 óra 1U perci . délután 1 „ 48 .
„ Pragerhofba éjjel 11 . Mohács, Harca,Ksték reg. 5 . . \' , délbe 2
Lanissára Budáról reggel 4 délután I
t> . BécsbSI
reggel 4
10
S3
. , HxombathelyrSI d.
„ , Trleal felöl d. u. i , u ,
. t . \'•»«»• 10 . 22 .
. Pragorhoíbil reggel 8 . 60 , . Baroaról . 4 . 19 .
délután 1 „ 21 . Ax éjjel 11 óra 30 peiVxkor Kanixaáról induló vonat a Trlestböl Bécsbe menS 6-ös sxámu nemély siállitó vonattal PragerWnál csatlakoxik.
Érték és váltó folyam jun. 8.
5% metaliqUes 04.75; b9/0 nomz. kölcsön 72.15; l8G5-ki álladalmi kölcsön 103.80; bank-réezvényok 841; hitelintézeti részvények 338.50 London 111.70 ezüst ágié 119.75; arany darabja 6.88; -20 frankos arany 8.93 kr.
Heti naptár,
Junius 9-tM 15 lg. 1872.
ifcí-" (i heti-" kítKöli
- " l\'roTsaTilmi
tár . naptár
23) Ar.~oTvuVr.ieU jüliról." I.akáca XV.
ö Vasárnap F 3 r ellc F 3 Pr,
10 Hétfő Margit Margit
11 Kedd Barabás Barab.
IV rtxorda llaiil Baxil
13 C\'iütört. Pád. Ant. Tóbiás
14 l\'éntek Vaxul n. p. Vaxul
16 bxombal Vida M. Koreae.
Felolós szerkesztő: Bátorfi Lajos.
iMyllttér.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a
l)r. Korty-féle általános
S E B-T Al\'AS Z,
mely rendkívüli gyógyereje, olválaaxtó, érlelő a fájdalmat caillapitó hatása állal leggyorsabb, legblxto. sabb a ogysxorsmiud gyOkurea gyógyulást eaxköxöl kUlbnnomn bajokban. — Ily bajok a torokgyuladás. légcsőhurut, b ő r k ó a -barnai Hg, hártyásgyik (C\'ruüp, angina^ luindencmfi mogsértések, harapás, isurás, vágáa vagy égés által támadható a o b e k, megforrá-sások, daráxs- vagy méhsxuráaok, konok-fakélyek, xuialok (contoaiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögxött daganatok, gűmök, tályogok, pokol-var (carbijjiculus pustula mallgna), megkeroényedáaek, genyedésok\\ vérkelésok, minden mirigybeUgségek, gOrvólycs fekélyek, fagyd/ttÖfat, ujjféreg, körömméfeg, vadhús, tagsxlvacs, csoutaxTÍ,* kitlcxamitás és megráu-dúlások, helyi csúx; továbbá- a sxüléa folytául láb-felfakadáaok éa aobek* fájóa fokélyxett vagy már genyea női mell. — Hok nő már csirában roll emlő-ráktól, — a különben elkerUlhetlen életveasélyoa lebésai mfitétuek mellőxéaével — egyedUI exeu jelei • ebtapaix haixnálata által menokült meg.
Végre a testbe teljeseu bomélyedt bárminemű sxálka, vagy daráxs- és méhfnlánkja csupán exeu lapaaxnak rövid idei haaxnálata folytán annyira előtűnik, hogy asután a leatből köxönaégeaen iiabad kénél, aebéaxi mfilét éa fájdalom nélkül köouyan kihuiható, mire a aeb gyógyulása nomiokára bekö-vetkexík.
Kxeii megbucaiilhetlen gyógyixer, melynek jeles-ségo leghitelesobb egyének siúmos a ktllönöa kívánatra bármikor felmutatható bixonyitványai által már régeu a legfényesebben eliamertetett — rendkivüli, a legkUlOnnemilbb eletekben megpróbált halálánál éa feltűnő sikerdói eredményeinél fogva, melyek haixnálata által még elavult bajokbau ii olér-lnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhalíauul l,.»tja. \'
Egy caomag ára 50 kr., nagyobb csomag I írt, hasxuálati utaaltáasal együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtuyi csomagnál kiiebb iiáltilmáuy nem telje^lttutik.
Köxponli kUldeményoxö raktár: Pesten Törlik József gyógysíerósx urnái király-utexa 7-ik axánr alatt.
Továbbá kaphatók : Nsgy-Ksnlzsáa : WAJOITS JÓZSEF uruál. Pakion: Malalinaiky H. Péoistt: Hipócx J. — Sümegen: títaiuborixky. Sz.-Fehsrvs-rott: Braun J. — Siombsthelyen: l\'illich F. — . Vesipremben : KerencxyK. - Zagrábban Mitlbacu Za.
A t. cx. gyógyaxeréax és kereskedő urak, kik raktárt clvállalni^htfjliNjdók lennének, felnólittatnak, miixorinl e réfsbiMti^ajáiilataikat exeu gyógyixer Hsii-tőjéhox FORTY LÁSZLÓHOZ cmeive : Budárí, (Kácx. város, Jőtrtcia, ,V.K). siám) beküldeni siívestodjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljeiil-
Vidéki hérmentea Uvelek általi megren deléaek ai árnak kéaxpénxbeui beküldése, vagy poitai utalvány vagy utánvét mellett tüitént él legponW ■abban teljeiittetuok.
A nehéz nyavalyát és a nyava-lyaíöpési görcsöket
gyógyítja «ír. O. Kllll»ch a nehéz nyavalya speciális orvosa most llntnbtirK. A—B—C-Strasse Nr. 28. — Már száznál többot teljesen kigyógyított.
I Titkos betegségeket
§ és
f teüetetlenaóffet, i
0 (elgyengült férfierőt;
gyakori magömléseket, idült syphilist, a ( 0 legmakacsabb bőrbotogségoket, gyógyít ( 0 gyökoroseu és biztousággal
5 frt honorárium mellett
| B K S S K B K K A. |
} orvos, sobész és szülész, József főherczeg 0 ő fenségénél völt uradalmi orvos.
Rendel 9—4 óráig 1*08teII, { Zöldfa tttcza 20. szám az ud- {^
) varban balra 1-ső ajtó. W
§
0
• Díjjal ollátott lovolekro azon- 0 nal válaszol.

Gazaá-azatl j olyaséit sajtit tndcbeltcMnlctól.
Gabnapltrcz: Kelet:
Boglár
Csáktornya
Oyflr
Kaposvár
K«aitti«ljr
Uaroa.ll
Nagy-Kaoliia Pipa
P4M
PMI
Sopron
Süiuagh
SiíkMf.hájTár
Uiigolhvái
B*ombaih»J,r
Varatd
Vwaprám
Zala-Kg«rai»g
Buza ! Rozs Árpa
á- \' Termények I állapota
j.na—2 íojp.ao
«.8tí~-J.70|».~-3.10 - vi Itmi.iK).
Junlui 7. is.30—5mly.46.-s.4üjkl0 - 2.9o| , b.pe.so—«.lo|u.-—3.!kv»,30-a.—| .—
o.p.ao-^j.üakoo-s.nv " .....""
.75—Möffr.lU—8.7(1
7. Jj&.60 —5. —jo.76.\'1.60 J.iM- .-(1.76
. 10 —ft.70jji.---3.7IM8.—á.stok—
-í._||3.40—1 20Í|á 80 -2.70 1.80 -6aű)4 6j—l.-íoiJ.- -2.H05Í.20 .95—6.6Üjsl.<>6— .-|ílk) 7011.90 ÍW)—6 tl\'H 10 —31KKÍ.I5—a.—líi.ltl to—3 9>3SO-:t.6ok— ■-2.8oll.90\' \'702.—
k---fl.70|j.».ft0—3.4oW _
«. (B......—5 A0 4 .\'>0 -4.—ÍfMr:t. —!
—. j\'tí.80—O.ftojjS.M—!i. Í.V.I/^-ÍNK) —. te.io—5.40|I SW-3.8okab -\'U0
—-1)4.20-.3803.--• - .—|4.0<)-4.10|| .— /-1.0016.\'---Ulk-\'.O
1.90)8.8J—3.6o| -l.85k26-4.-4fl.20--j 70\'l4..\'m-r4.2o[| .— -I.90j4.60—4.40,3 15—3.-Í
-1.704.--3.80 ■-
-2.10-4.60— «.«»\' -- .—ij4.30— 2. 6 4.80—3.— .-• 1.75 4. -380
-1.90Í4 - .—j3.n0—
-2.—jl 60-i — I .----- .—I .—
-1.90(4.60 - .—1| .--.—| .--.—
-1.90M yo—».7u| ...... .—j»l.90— .—
BJ.80 -MWŰ».— -3.1HIU.80 /V i.--1 ÍK>j3 -3.70 3 3\') ,— j5.--
.08:10—ö.\'JOjH.7o—3.5o|2.90—2.ÍOf2. —— .-Jl. —3.80Ü20 - .—i.4.---
ÜZ LET-N A(í Y0BHIT Á S.
A nagyérdemű közönségnek van szerencsóin .tis/.tolclteljescn jelenteni, miszerint tizenhét év óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ÜZLETEM KT
azután is osztatlan tőkével, és a legjobb segéderővel folytataudoni.
NagybtciU megrendelőim kUlöitös kényelmére, folyó szeptember hé elieje éta.
gazdagon felszereli asztalos búior raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos (Ízlelem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, egyszersmind
ASZTALOS BÚTOR H AKTA KAMAT
kiterjeszteni kérem, biztosítván, hogy nagybecsű megrondelöiin elégedését kinyerni fófeladatul tűztem ki magamnak \'
kiváló tisztelettel
ZöTTL M)M\\
(694—5) kárpitos és asztalos butor-rak tárnok.
Varazidi (német) yteza. Babóchay-tSchafTaritsch) féle bázban.
A bécsi bizományi-bank
váltéüzlete Béoaben, Kotilmarltt ,4.
kilwctál
IGÉNY - J F. ü Y li K K T
alant jogyzott sorsjegy-csoportokra, és nzon rtsszoálliiások mér azon okból is a logolónvösobbokhoz számitandók, mivol egy ilyon igényjogy tulajdonosának ason lonotóség nyujtatik, valuiuontiyi fó- ós in\'ollékuyurovéuyoköt ogyodűl nyorni, óa azonkívül
30 franko aranyban és 10 irtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
A. csoportozat, (évt\'llkilll Ki lllizás.)
10 frloít havi rédsietek. — Ai uI»Ihó rémiét lefizetése utún minden rémlvevö kftvetkeiö 4 sorsjegyül kupi 1 6\'/. INUIMUI MM) forinton allniii«.or«j. gyet,
főnyeremény 300,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. frltal vásároltatik vissza. 1 3% crt. török 400 frankon nllHiiinorHjoKyet,
fóuyercmény ÜOO.OOO,\' 300,000 frank aranyban. 4
1 berezeg BrmiiiHehwcIgi tnlkfroH Morsjcgyet, főnyeremény öO,ÓOO tallér minden levonás nélkül. 1 Innsbrucki (tyroli) aornjegyet, főnyeremény 30,000 forint.
B. csoportozat, (évenkint 13 huzits.)
0 frtos Imvi rcHiietuk. — Ai utolsó részlet leflictése után miuden
résztvevő következő 3 Hor*j egyet kap : «
1 3% c». (örök 400 frankon úllniuaorajegyet,
főnyoromény 000,000, 800,000 frank aranyban. I hercieg llrauus\'etiwetgi talléron Homjngyet, főnyoromény 80,000 tallér minden levonás nélkül;
1 t*i«ai-iucinlugéui aornjegyet, (őnyoreinény 40,000, 15,000 déln. ért.
Vidéki megreiHleléuek pontotan i* utánvét meHeU ts te(Je»itleinek. ~
7 Hutá.il Jeyuxtkek minden huxAa után bérmentve
im/ym k(U
Weissberger Zs1 iginon <!
gazdagon ellátott mndennómü
alremléKels:
homokkő-, rnárvány-ii
^ gránitkőből
ké.atllt raktárát.
Szintúgy igon jó fajtájú maíom-kövek nála kaphatók. Elvállal képrámáztUokat stb.
Nagy-Kanizsán, a fótóren
ajánlja
nagyv&lsiztéku
ÉRCZKOPORSÓ
raktárát baágyatáiail otylllt.
"Ily érczkoporsók olcsóbbak a fakoporsóuál, pedig tartt^abbak és diszcsobbek s igen njalh vtók mindazoknak, kik övéik végtisztesség- tételénél szomorú kütoloa-ségot teljesítenek.
\' Vidéki megrendeléseknél érczkoporsók s ugy lialottias készleteknél, történjék £ -bár éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz nzMinal szállíttatnak.
Fiiraktár megnyitás Légráilon,
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint Stájerország- Karint hiti ból szállított faanyagokból
Iigrádou a Mura és Dráva partján
raktárt nyitottam s mindennemű opUletfa, deszka, k:cz sat. azonnal, jutányosán és a legpontosabban kiszolgáltatmtk.
Megjegyzendő, hogy t. vevőim rdszdre a raktár mellett fekvő dtili vasúton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók.
Valamint nagy-kanizsai faüulotemben szilárd és pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra is bizodalouira midőn fölkérném, ajánlom a nagy-kanizsai fő- és légrádi fiók-taral^áramnt.
Badhraeh Gyula,
fakerenketlö Mas y-K anlzaÉin.
Novembsr hé I én tulctcmet Dorottya-utcza 12. sz. liiaba helyez
KAMTZ C.,
papsk\'- és áisíiíittára keresfe.etlése
Pesten, Deák Ferencz-uteza 6 sz.
Ajánlja <1 i\'i.mi felíioroll raktírAt író - da iroihlt ititrokbfil n logjHtinj\'oeabb (yári ilr uellutt. u. III :
Levél — Irodai --is csomagoló papir, boritékok minden nagyság- és minőségű, azalmapaplr, boríték irodába igon alkalmas; név, jellem és helység fekete nyomatával; 1000 db fi frt. ügyvédeknek Iroda papír, zbld-, chamols-, rdzsa és kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény , váltó, v&ltéévás, kéltség-jegyzék, nngy kiválasztéka.
Telji\'mi-■■ felnxerrlt nnxtnli Irileitslifli leKtlíHiuinbli brouee- én viinból
3-, U-, 10-, 1Ű-, 3<> frl ■■ lenOnomiibb
VáU{U ét okmiínytárcza, ma^Aitncdvesitli, dombomyom Ó-prés levélmérleg.
Levélpapír ós boríték a legújabb szines monogrammal leszállított ér mellett.
i«jv/(iU nitjtgyk 100 darai 150 kr., l\'jrí 20.: tjiii 2 frt M kriy; nilMi franetia ii ilítmlia pajneoti.
Irodai- kVreakodoluii- és gazdászati kény vek, miniieimeinú nyomtatványok felvétele gyiri ár mollett.
AJniilniliJ,él rvuileirtt ritktiii hiiihI, mliidi\'llllflluü lllatt.ti-rei.bill. kölni vla (K.u dn Cologno ) pipere- én kéli Hin|ipnnból, Kiemmlnd lllniaaerhea v»tO rerakvmleiAt.\'
Levélbeli ni ^grendelések rövid idd alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltet nek.
a.iiou z» \'21 «Z3)n-BX))OJOQ muijuihi U8-I Oli jequiOAÖN
REZIBOR.:
JJ: AÍsó-fakosi pusztán, Hahót mellett, tt^P Zalamegytfben, Krfejner Imro urnái, ^ kilenczven egynehány nkó
*S rexi-feöc
Jj cirdszbcn, vngy hordónként i« eladó. — ^ Kitekerhetni a tulajdonoHiiál ugyanott.
illlHTIkil
varo«épek
tű,
legolcsóbb eredeti gyári áron
kaphatók:
ROSENFELD ADOLF
raktárában, ,a hol süiiite a hozwívaM
czérna, selyem, olaj,
jutányosán kaphatók.
A varrógépek tartósságát és szilárd szerkezetét több bizonyítvány tanúsítja, melyeket helyben s vidéken elárusított gépele vevői elismerésül küldöttek a fentirt raktárbizományoshoz.
RIX ANTAL,
ajánlja t. ci. vovöinok, í« kegyei levélbeli megrendoléiokrc kö-
votkexó legújabb találmányokat a logpontoaabhau küldi ixél: <\'/n L- lí 1 ll II <y Vmil " ,ier<rl jó\'állatiak. hogy haláia olyan, n/aKainagyllia, (ol>Mrinl tizennégy nap alatt a legko
paaxahb helyen a legnebb ixakált uöveaxti. A jótállni annyira biatoiit, hogy aion eietbon, ba ninci haláia a axoruek, a péua viiaxaadatik. Kgy ciomag ára 00 kr. MttliiaiilA jőlAUott «aer, hogy tizenkét nap alatt uepISt, ÍUUIUSIUC, mijfdtot, buhorciékot, biuilőt »tb. örökie el-veaait. I oomag meluilne ára ÍM) kr. utaiitáiial együtt. \\ !>>/>.•; ílí> ax egyetleu léUxS »aer, melylyel rögtön Unom iVIIJUllUe, f,hér keieket kaphatni. Jó\'illia mellett. Kgy Itvcg ára 65 kr.
norov ia 1 t f Y"ki,,i íeh4ri<«u Í0K»k f«x»*«r.
O pCIL/i tlltlH Kuu nerrel a fekete fogak 3 peicx alatt vakító leliériégUek é* tiaxták lennek, aioukivUl a f..gkíit eltávolítja ét a »*A-j kellemetleu iiagát elverni. I caomag ára 46 kr. n;Ai J\'ii Rlx Antaltól. Kíeu dióolaj a dió aöld béjáwól aaj 1/lUUlUJ) tol útik él mludeu v.lágoi hajat a legrövidebb idC alatt megbarnítja. Kgy üveg ára Üö kr. RAzaaola] egy Üveg 16 hr. Illltor illíW 1 Uvo* 75 kl • \'W agé.a aaoba
DUlOl -IIlcv/í, butoraatára é» minden politúrét uélkUHU-hetCvó te«a.
ITaí hdl\'/uum roppant fontoaiágu találmány, mely
XlHj-OUIZSttlII. n t,rmé»iet törvényét a bajnövéit illetMeg kitaUliatott Dr Wakerion Londonban oly hajbalnamot talált fel, mely mindaxt hMyetteilti; a mi eddig lehetetlennek látatott; a hajkihulAi Általa rögtöu elmúlik, eióiegiti a haj növéiét hihetetlen módou éi a növéat caodáiatoiao eliiieglti, ugy anuyira, hogy a legkopaixabb helyeu atlrdii hajt, él 17 érei Aatal embereknél már aüril ixakált növeaat. A köaönaég tiixtelettal feliiól-litUtlk, hogy e találmányt no cacrélje fel ex Igen gyakran előfordulni iiokott váiári cxikkekkoi. Dr. Wakeiion bajbalaiama eredeti aiolencaébea 2 fit él 4 frt 60 kr.
Az újkor csodája,
megtarUUát elBiegíti éa a caájnak mludeu kellemetlou aaagát eltávolítja, 1 eredeti ttveg Auodin-ixájvix 36 kr.
Jóságban íélülmulhatlan Í^U!\'!";™;!"
mellett, liugy porca alatt minden hajnak hullámaaerllen fodraivá kall l«nuU. Kgy doboa fodrltó halmain 95 kr.
Eskimo-l\'agy-illany, fi\'^S.ÍSZ\'l;
jóUltáa mállott meg kell gyógyulni- t «vog fagyillauy 45 kr.
líix szabadalmazott párisi ruhatisz-
tlti-vlie, mely Szövetből i minden foltot veaxély «^lk(ll nyomtalan altávolUá*. 1 ttveg ára kr.
ineaebb axaggal tölti bo, éi miudenkiro uéxvo nélkillö\'hotleii. 1 ttveg ára 7K kr., poralakban 20 kr , papiralakban 15 kr. TToífW/i niu oty mlndan aaUrko, világol vagy víiröa
llajiesto-an) ag, h.j.,, mludan fáradság nélkül barnára vagy feketére folt. Kxen anyag fUvekböl kéixült ci log-kevéabbé aem ArUlmai. 1 caomag ára W kr.
Villanyos fogkefék 45 kr. Villanyos köszvény gyürük
Kent irt cxikkok egyei egyedtil (78^—12,t)
ANT. RIX,Wlen, Praterstrasselti,
gyároi urnái kaphatók él mi exeu lixianoa cxikkit iáját tapan-taláaunkrfolytán bárkin\'k eléggé ajánlhatjuk. Arjegyaékek UU lap vaiUg éa 1U0Q ábrával 20 krért kaphatok.
Be8onder8 vortheilhafte
ÖLÜCKSOFFKRT K.
Glüok und Segon boi Cohn.
<iriiHNt> v » in S (unt c II n in Imi r k K » r a ii I i r I o
Oéltl-Lotlerlo vmi üIm i-1 IMCllloxx 889,9GOThaItír.
Dioae vorthoilhaílo (i !d ! erio ist dlt\'Hinal wlo-deruni dui-cii (icuiniif kuiix lii\'deutpiid vermelirt, aio outhitlt uur 00.500 Looao, und wordon in vronigen Mo-naton in 7 Abthoihingon fulumdi\' (icwlmie nli íu-r ge» woiineii, niitnlich: I (Jowinu ovont. 100.000 Tlutlcr, apociol Tlilr. 60,000, 40,000. 24,000,10,000. 12,000. 10,0(10, 3-uial 8000, 3-tual 0000, 4-inal 4H00, 1-mal 4100, S mal 4000, !> mai J1200, 10-mal 2400, 20 mai 2000, 5-mal 1000, 53 inal 1200, 104 mai UOO, 0 inal 600, 3-mal 4H0, 206 mai 400. 250-mnl200, 6 mai 120,
3 tO-mal 80, 14,012 inal 44, 40, 10,240-mal 20, 8, 0,
4 dt 2 I hiiltr.
Dio Ovwilili-ZU\'liuiiK der eraton Abthoilung ist aiutlirh auf dcn
19-ten und 20-8ten Juni d. J.
tcstjfcatol.t, und kosiét liii-rzu
d«i» KHltic <)i iuiiiiiltnim nur 3\'/a Old. Ö. W. (Inh Imlbf do. iiur ta/» Old/("). W. d«H vlcrlfl do nur 1 - Old. Ö. W. und aondo ich diese OrÍK\'>Mil-l<ooHt) mit ItcKimiiiK"* wapptii (nicht von don verbotonon l\'romoaaon odor Pri-vat-Lotttsrion) gogen frankii te Kinaoudung doa Betr«m » iii fianknulcii, solbst nacli don (\'iitferiiti steit fífgt\'iidt\'ii den goohrton Auftrag-(lobom sufni t zu. Dio amtlivlip ZípIiuii^mIIhIc und
die Vörsendung der Gewinngeldor
erfolgt Nofort narli der Zlchuiix au judon dor Bothoilig-ton prompt und \\ ei>chwli\'Ki\'n.
Moin Ueschaft iat bekanntlich (hit* Aeltentv\'und AUei\'glüvkliclixtv) indom bel mii\' Hethe(U{/tan a\'chon dio ffi\'ÖH/tten Hauptgewímie von Thitler 100,000, 60,000, 50,000, oftmala 40,000, 20,000, achr hltutig 12,000, Thalcr, 10.000 Thaler otc.otc., ululjüngst in don im Mount M(tl tl. «/. atattgohabten Ziohuugon die GenamnU-SumiHe von ttbev 80,000 Thaler laut umtlichen GeuHnnlMen bel mlr geunmnen habett.
LAZ. SAMS. COHN. ín Hamburg,
llaupt-Comptoir, liank-nnd Wochselgeschitlt.
Haupt Gewinn cv. ... . Iii» Cnu huu
300.000 Mark i (illKíks-XllZOlíTfi .. I
, Neue Deutsche , All/d lJ-,0. , g„ranllrt :
| Reloha WMhruag. | I d e r S t a a t. |
K I n I a d ii n k * " r II e I h e 111 k " n K a n d I p
Gtewlnn-Chanoen
dervomStaata Hamburg garantirten grosien Qeld-Lotterle, In welcher
4 Millionen 724.800 Mark
iloher gewonnen wrrden mlitien
Die Ueninue die.tr vorlliellbaften Ueid-l.otterie, welche plan-gemüo nur G0.50Q I.oie onlliMIl, aind folgende : nHmlich : 1 üowinn eventuell 300.000 Mark Neue Deutsche Relchiwührung oder 10.0000 Thaler Pr. Crt-, ipccieli Mark Crt. 150,000.100,000. 60,000. 40,000, 30.000 25,000, 3-mal 20,000, 3-i..ai 15 000, 4 u.nl 12.000, I mai 11,000, 8-mai 10.000, 9-mal 8000, 10-mal 6000. 26-mal 5000, 5-mal 4000, 53-mxl 3000, 104-mal 2000, 2l5.mal 1500, 1200. 1000, 602-mai 500, 300, 200. 14.600-mal 110, 24 inal 100, 50, I6,222.m»l 20, 15, 10 lt 5 Mark und kommen lolpho in weuig.-n Monaten in 7 Ab-tboiiungeii xur aieboren Ki.ticlieiduug.
Die erite (iewinn /lobung iit aratlloh auf deu lU-tcii und 20-htni Juni d. J. feitgealelli, und koatet hlerau
da» Kiiiue Origlnnll-Loon nur 3 (ild. 50 xr. Oeat. W. ditH Il iibe do. nur 1 (ild. 75 xr. Ooat. VV.
dan vlertt\'l do. uur 1 (<ul«lcn Ocat. W.
und werden dieio vom Staate garantirten Orlglnal-Looie (kelne ver-liotene Promeaien) gegen franklrte Elmendung dea Betragea in Bank-noten, «e|bit uach deu entfernteaten Gcgenden von u>ir voraandt
Jeder der Hetheliigteu erbklt von mir nebon leinem Origlnal-I.ooie acub den „mit dein Ktaatawnppen veraehoneu Original-I\'lan gratla und nach atattgobabtor /.ioliung SOfOrt dio ajnlllchc /iohunga-llile unaufgefordert ingeiandt. 1
Die Auszahluny und Versendung der Gewinngelder
ertolgt von mlr dlreot au dio IntereMentcx prompt und unter atreng ater Veraohwlegenhelt.
09 -Mhii H\'endo hirli dulicr mit den AiiHi ííkpii verlraueiiHVoll hii
Samnel Ileckscher senr.,
lUiK.tilnr & Wfotn.l-Comjit.jlr in Hamburg.
Fog és szájbetegségben szenvedőknek \'VR1
1)11. l\'OPP (6SI-IJ.1
AN A TH ERIN - SZÁJVIZE
nom ••h\'ggó ajánlható. Ki ezt csak ogyszor próbálja, minden más szájvizek fíiló holyozondi.
Ara I üvegnek 1 frt. 40 kr. Pakolási-dij 20 kr.
Kaphatók: Nagy-Kanixiáe : Itclua Jóxaef gyógyaxo., Koienber^
Itoaoufeld, Weliicb, J. éa Kellel....... J. koroakudéiébau. — Pápán
r<ohepon J., Koiithelyen : Pfiaatorer gyógyaxeréaa, Minger M. Wei«i A. /.ala-Kgeraxegen: lióó K;. gyógy»xeré»x. Kaproncxáu: Werli gyógy ixeréax. Varaidon : Malter gyógynoréix. Htlmegeu : Dornor Kajet. Hioui l.athelyen: Pilllch Koronca éa Rudolf gyógyixer. llaUr«rvldíkl 8a.-Oyör icyön. Kibic. K. C. Vciaprómbou : M>yr Tuaxkau, ug> (Jutbard Tivadar i liainál. Hxékeifohérvárott i l.oginann A. Itraon J. gyógyax. Lovaa-llerényben: lleiiler gyógyax. KnlocaáD : Horváth K. gyógyixoréax. Kara-kemétou : Milhofer éi Machleid gyógyax. I\'akaon : Flórián J. gyógy»x llörmenileu: Horváth J.Homxenrend gyógyax. Kapoivárott: Kobu .1. ilögl, Itelua éi Hcbröder gyógyn. Sxegaxárd: llraliiay gyógyax. "lonyl. • Ion : Kramolln J. Sii^eiv.irutt illar.vnrlh, .Salamon, gyógyai. — Iáján : Michilach S|. éa Horxfeld liai, ugy Harsog Ignácxnál. - i\'éoaatt iioluay W. ói K. Zách, Sipökli gyógyix. Kirádon: Zadubánáxky KyógJ" Marcxaliban: Kiai gyógyaa. Tolnában : Urad gyógyax, — l uuaföld-árott l.ukáci gyógyax. .Sxent-tjyörgyoii . Nótbig. — Alaó-Lendvnn Cin gyógyax. — Itohon. aou: .Simon gyógyaioráia urakuál.
Binzig in ihrer Art in Európa
iit die giöinto, vielm-itig auigexeichnete erito
kals, kon. llol-WiiNclieíiibrlk
25
des E. Fogl, in Wien, Nleüerlagen:
MartahIIf, nr 1 8,,ld,• K»rntneratraaae 27,
fliananuj, nr , Buke d()r jtiinll,e|pfor,K,„M>
Hauptitraiie £.SJ, | ntl„ii lirtJierxou Kari1\',
welché durcb alrenttale HollditUt uud auf jodam HKlok Waare mii /itl\'nrn araiohtlicheu Preii *« bal Ihrer MnMeuproduclion dahin ge-bracht hat, dai iie <l«m Kxporte, Kngrol- aowio DeUilverkaufe von keinem der aupreiaandon Handler Krralehbaroa. •uaaerordent lich Biliigoi und lloiten, unter vullitei Uarantia biotat uud nach den Provinton auf briaflichea Vi-rlangen Heilelliingen prompt xu-aandet und Nlchlpauendea rotour nimmt. Kngl. (Viifí\'on-llein(len mit\' líamvn- Lnterröcke a>u l\'er-oder ohne lUUkrXgeu.achöiier ali cail odor faiuitoiu Kook-öarcheiit l.einen (bei brioHichar lleitelluiig\'xu A. 4, mit Stickeroi-Blnalttaeu II. iit dor Halinmfang ahiiigebeoída. Ti, 6 U tl. Stílek A. !.»». 2,2.50,8—IWI Da.j JHunettufrUiiipfr oder Jler-Kleganteite und Prakllachéite. rc»i FtlHimockcn, daa Dlxd A. 6,
Kutnbun/- Uhien-mnen- " *\' ,u ío,i""ton-
l/e«l«/f/HHal..i...fanganxugob,1M MmeMUitdtr xom Hchnllreu xu Ii 2, .\'l. 4, f>, 6 die allerhciteii. iTaillonnmfang iat auiugnben) itt
llalKkrUocii, neuctor Kaeon 4 " " . .. t>, i .i » -i J .i ,u i t I ntxd l.rlncn-Tam-hcnHI-por Dixd tl. 2,3-4 A. (Haliun.fang í;/|<jj. >u (| j,;,,,_^ „ Kril„er,. „„,,
llen en-Ci \'ir/ilen oder Su- ) |>tc-l 7,wh-n-IttiiiM TilcUer tonhliuten per Sltick 7.\'. kr., II. I. f,, :i |lt dio feiiiaten. 2 bu "• s- , Stri le*O n «d. HumUürhcr,
IlcrrvH-Vntcrlioxtn xu A. I.lper Dixd nur A./), 0, 7—9 A. in l.ftO, 2.50—3 tl. ÚeitAcbuitt, frnn- DamaM.
Köa.a. ha, oder ungáriiche Knyon 1 Mnni-\'Nitch-aut\'nUur Wollono Oemiiullu lt* - ./«-\'/"\'•« I\'crsoiicu < 1 Ti.chiueh mii rk/ma 11.2, U. 4, Scid- A. •>. 7.\'" paaaaii.len ^orviallen) xu A. ft. •!, gopvixto oder guwirktc Unlerho * l" U-, ÍUr 12 rera.dn- D<>p|>ellu. ae». II. i, 3—4. 8tl.utx gegen (iicbi. Kllen J/U hly,* UetlttU,,, ila« tSt au A. 7, U,\'.\', Itl—12 A. " ni ll<ntil\\/arn-I*rln-
,WfliiU goblalcht, auch lioppcl. xwin. Iingebloicht au A. 7.50,9 6", lt», 13 16 A. I 8t. aOellige \'/« breita fílltn-■f/er IjClnumnU au A 12,13, ,lö-18 A.
n Sacht- oder U lnler 4l)_42 Kllon vorí(1|(„ohe H>.
JfuVráaikk,\' rt r7 a" bcii-Leinieand (tu fe.nor Bet,--I W, nuih geatteki tl , I, n. .íiilcho „der Vi Da.nen-Hemdan) A.
JMllllfliliVHen,auiI.pioon,Per-\'|-I, 15, 18,22 - 24 A. cail-, odor llarche.it A. 2, 2.50-M tl. 4H „Higo holgiicba Weben-«»" UtnmmU xu A. 22,25,80-35,
InJnicn-Xeytlgén<\\\\>t Sar/it-|A. auigexci. hnet achön. roviots au« fciualcio llarchaut xu uud 51 Kllen uuvorgl gute A.\'/r-2 60, aui franmalirhon. II.-! ItHUibiirffer -der Hotlflmlrr tlit mit Stickerai *uA. ;(.5<l, 3 4 A. Il\'eben (Handgeapinnat und V, hr. (Haliumfaog aiiiugaben.) Ixu ll. 30, 35,4li, 60 -60 A.
Brlefliche Bntallungea "Sm^SZ-
J^lnen - JMHICH • Ih-niiliii,
glatt, xu A. 1.6(1, 2, feiu gn<. hlm.g< u A. 2.60, aowie 8clnvcl«orfnrin,ganr ueuo Kormen uiit Htickaroien xu II j 3,3 50,4,5. ao auch allerfeitiale l.ei-, neu- und llaliaihemden mit 8tlckc-iái. auohSpilaaii, xu A. 6, 8-10 A. "

hnahmi- unter (larantie llborallhiti xugeiandet.
Ilriafe xn adreialran : (761 — 12,Hi)
E FOGL, Wien, k. k. HoMeferant, Mariahilfer8tra88e 25.
JugendHÜnden
boatraton aioh oft im Manncs-Altor. W« Andoro von Kralt und Fullo atrotzon, biotot dor hoiinlicho JugondaUndor oin ontaotzlichea Iliid dor Verkommonhoit, orzougt durch or-niedrigondo goachlechtlicho Schwiloho. .Trónt
mBelehru)iy%
„liath und*
Jltl/\'e"
biotot daa höcht niitzlieho lind aohr bolohr.ondo IJuoh ,Dtr JuijoHdspiegeldaa man lür 1 Ouldon am aohnollston di-roct vom Vorlogor, 11\'. JUriilmrdi in livrlin, joUt Simconstr. \'2. bozicht.
g Fontos minden családnak.
Cidetfoliulns íniiitt-i szilárd és
vé^képeni végeladása
mindonnomn legújabb ós legjobb
női ruhakelmóknek, paletotsknak, zekéknek, zubbonyoknak, lonschavloknak, nagy kendőknek, plaidsok-nak, minden évszakhoz valóknak; továbbá gazdag választékú valódi rumburgi, hollandi, créas, silózia
és liózi vásznaknak, riainaxt nxztalncmüekiick, Johér és színes csinvutoknak, dgykaiiavászoknak, nqnkinok-7iak, len-zsobketulöknek, siffiw é.s sirtÍnyeknek, jehtv és stines Jiiggony-szöveteknek. Jehér ésszines alsószoknyáknak és hálózekéknek, nap• és esernyőknek, fehér és színes parketeknek, fekete és színes bársonyok- és pliseknek, bútorszöveteknek, nyitgdgy- és szoba szőnyegeknek, matraczökasztal- (s ágy teritöknek, lótaka-rókrak, sat. sat.
JJT igen leszállított arak mellett.
Woiszmayer M.-nél,
ai iir. köueg hálában,
a „KOfíONA" szAUwta át elleniben, .>.-kanUHiiu.
■ MM.. .wl.1,.4 l.. .Kmr^lUttk. ».., .» twal kPo.er41l.Mk, . .< . IHHllirdlb bKtll.lu.tl MmyMkt. •
Olcsó ékszer
■gujabbat gyakrabb
uralt & a Ix ö 1 & y ©
E.*o,7?ugyn.ve.e«« ujarany vagy U.ml.r«ny-íéle fémből kéi.tllt <kmr * Vy*MmÍ"y .......*
mellett még .xon\'elCuyf.yel i. bir,-hogy . .ak „egy. driaznyibo kerfil, mint a valód. aranyunk c.ak foglalvanyaeil la tUe.nl koll , ,Ky cialallialil. o gyáriuiáoy által, oly jól van minden lilánoava.
. _ I IL 1. . ■ I (I Ki,.. ,rui.va<ii.i mm. I 4 frtig. 13 latot jeUetl hoaaxu nyaklánca C 7 fiiig. IU Intő* exl
Legújabb ékm.-Ugyak: u, arany bői, ,,cl>rk " V^\'J J™* |tubcl| Lu>.„r.„ éa I0U.c*«*r* 2/K. II frt.
Uitjak. lagdivatoaab\'i foglalváuybao, valódi ul;- a keire kkel vagy | ennen,, ^^ k|i||1(ot, 9ye(nint.ékller KxálUl maga
etalódhat. Ezen ékaxer valódi ......
ujabb ékszei-ta gyak : uj aranybői, melyek na arniiyaziiit megtartják. lagdivatoaabi> foglalványbau, valódi ni;. -it\' kövekkel vagy xoináncxoxva. amint a foglakány igénvli.
Finom melltfik ill.ja 40, 6(1 -80 kr. — I írtig" legfinomabbak 1.60, 1.80, 2—2.50 krlg. Fülbevalók 1 pár fin. fi0, l.r. 1 frllg, légiin. 1.60, •„>, 2.50. Kgói* gunltnrák, uú-lltfik é* nlihovalók : 80, 1.20, l.W) kr.. legfin. 3, 2 60, 3,3 50,4-6 írtig. Karriereinek, finomak dbja "»>>, » kr. I frtig, legfin. 1.50, 2. .16(1 krig. A legui-bh nyaklánex,**dbja ÍH», l.íO, 1.50 kr. Kmlciiyk fin. 20, 40, 60 kr., finomabb 80, 1, 1.60 kr. TOxőféalIk, njat.-.nv lejjel «\'l kr.. 1, 1.80, 2, 3 frlig. Oyilrfik, eaalékonyan ntanoxvn, különféle után-xott kövekkel, dbja 30, -Í0, 60, 00, 80 kr. 1 frtig. I.egaxebb óra-lánrxok uraknak, rövid : 60, 80 ki , 1, 1.50, 2 Míg. I.egaxobb flíi. nyaklánexok, velem-xel la^ou: 1.10,1,80.2 f/ii." Melltfik, urak •xámira, 20,40,60, n0 krig. Inggoinhok dbja lil |6, -"0, :i(l krig. Kóxelögombok |>árja 20. 30, 4", 60, 8(1 krig. (iall.\',\'\'uombok 6 ót 10 kr. Kgétz kéaxlet legaxehb ing. éa k.\'«xel,:Xombok 50, 80 kr. 1 frt, 1.60 krlg. Kgy eaoinó ..rafityclék, igon rain.naii ,i»»xeállilva: «0, k,r\' "T 1 V*lí(li arauygyllrdk, kövekkel f.60. 2, 2.50 13 latoa jelxett exíltt-lánct. tlizben ara>,)0xott. r;ivld : 3.50— i
Kenni előtörőit áruk o nabott ároií éa Ily ipinőiégben ciakit a ika mindenkinek érdekei.
F 111 K I) M A N N A. díszbazárja li é c s b o n, l\'ruterstrasae, 2(5. szám.
aranyaljjnl él lővol ellátva, ax ulánxott gyémántok mind fino ctitzolt hegyi kristályból, mely aolm nem veaxti élénk fényét ; Illái drágakövek i« fclUinorlietlontlI ulánoxvák 1 inolltfi : 4, 6, li frlig. I pár flllbevaló ; 4, 5, 6 frlig. 1 pár kéxelögomb: 2.60, 3.60, 4.50. | db. uri Ifi : 1-80, 2.80, 3 I frtig. Oyémánl gyllrllk, aranyból, 1.20, l.6u, 2, ö frtig. Kcreaztek éa szivek, mint nyakék 2, 3,4 frt A mindig Illatos éks/or, iudua növényekből, melyek termé-azete* illatjukat mindig fenlartják a legújabb divat xxorint formálnak. Kx ékaxer, diazoaarget Illetőleg tiUlialadliallail a illatja végeit Igon kedvelt. Ha egy bölgy; ki ilyfélu ékaíorkéaxlotot hord, egy lerembo lép, ex néhány porca alall exen ékaxer illatjával lelik meg. Ebből 1 mellifi 80 kr, 1 fit, 1.20, 1 60; egy pár flllbevaló 8(1 kr., 1 fit, 1.20, 1,50; egy knrporeox 60,60, 80 kr., 1 fit, 1.50; egy nyakék 60, 80 kr., 1 írt, 1.60, 2 frl, 2.50, egy uri óralánc*, illatoj 1 frl. 40.
DUzes, divatos és hatásos ar. Aj rokoko-éktzer, melyet
k\'íxépkoibnu csak berezegi .izomélyitégck hordtak; ogy ily ékaxer azonban ax uj divat axorínt.átalakítva, »xép( mfifeljea ékazerré vál, I — Kgy kéaxlilék : melllfi éa flllönfllggő 2 frt fiO, 3 frt; leglinon.a\'bb
4 frt 60, 5, 6 frl; euilény 1 frl 60, 2 frt, 2.50 ; legfinomabb 3,14,
5 frt; egy pár hajtii 3, 4, 6, 6 írl ; ogy kercazt nyakikllt 1.8(1, 2.50, 3 frt; karperce*, ditxea, 6 frt, 6 frt 50, 7 frt 60; nvakék. diazea 3.6", 1 50. 6.60.
A fekete osUrlő-ékszer. Kzeu uj divata ékazor kövei a va-! lödi ruta formájára vannak köazörlllve, a ennek folytán klllftnö* h.tláal gyakorol a mégia báinnlatoa olctó. Kgy kéazlel, molltft é« I flllönfllggő 3<l, .\'>(», 80 kr; ogy nyakék I-, 2-, 3 aoroa 1 frt, 1.50, | 2 frt; egy pár hajtfi 15,25,30 kr ; egy fejék (Diadém) ÜO, 80 kr. 1 frl 20 kr.
A divatos fekete ékszer, finoman, legaxobb mintára éa lar-I tóaan ké.azltve üvegből, jotböl, lávából, blvaUzarvbóli kautaukból: j egy fm lllfi 20. 30, 60, 80, kr., 1 frt ; egy pár í(IIUn,fllggö 26, 36, fit), 80 kr., I frt; egy knrporccz 30, :iO, líd, 80 kr. 1 frt; egy nyakék 60, 80 kr., 1 frt; ogy rövid óralánez 16, 30, 00 kr.; egy nyakláiinx 30, 80 kr., 1 frl ; egv hifegomb < kr. ; cgv pár kézolő-| gomb 16, 20, 30, 40 kr ; ogy tQ*íféafi 20, 40, 60, 80 kr.
t alólirt raktárban kaphatók. Minden, raktárou tartandó czikkckről .xóló árjegytékek |ugytn adatnak. Kgy ily árjegyzék átol-
I
fcl.ru m<t
\\"l ««<»lHl, OMiilt\'jUj
SLÖatniinfl,
(<l jilníli Paata-Tompadonr, u<:4< in lúiitlltt ,-kll tui<» IH«t»cllJ<lf.li»Wl^> ftndiu Smitcninn, (ilurfcin U-, Bilkliil
ilnll<t H«il «« im> Air«(nj«UII4l.
Z (Ktilin CiiHitaoi • Oda <i»it Oii«ln«t\'
_____..._______ m (d(iti|t«« WuMt-
.111> t^Nn 1(1. EI<(<*uflJtit I ui |4n<l tp Onilíina ( tltr tl><f.ii.« \' u»|í»!l t. «lN <H(r. <•maxtterafftn, tih■■\'(<. |ur >c«;{|tllH|. *1<i(4c.i<iu \'4 u»> *>«i|Iíb |vai tti Illat*. I 2if|<i \'1 l.\'.o.
\'N[l<» in mojlirt ! tx il Ivditi (I W (rifcft «uH Vil<a, U| B1« m.í ilm tnu| ri4i> mit. Sajt !• i4«««a Ilin JIn j::ln t<« j*ii.il in Mf KI; tűiA (la naliiM li(r Onnííidít Llndtj-nrai ifi il giluiipn, fcjk <m (i»KJ.t«» ltuji IrjH in Ni C4Dm(iur« la tl« (úinfli ak<I • k" la\'u<>«Mi (In\'itíln fjrn. unMelH Hetei «<(4la4(i (Jnnl Hnittldnl Hf« lí fr. kBFflr* sitll/anlinr Vul»<r. cin reu«» i<l<a«ia<l,<t«kni<t luUmiajcIrc* •cl a,«li(lil4ri la tit irclitcl iiare.i«(n Ica Ifcn ciltc\'llu WáMCi. riit\'liilKI lücjolli fc «.» etter cfcct uncfclipi i\'MiD,
l>4< iflcJca fcjl. fcnw SI nut teitc mii Ildin Votrti akitm|4i |U iict)ia " citdi Ha fc Uialii nullitia íil II 1\'ultir rntl a. » ».|,tl lla i»MCnfti«» nll lián Ifcirtx Itntia CanOijriii. I ♦4«tlil <»«iml Ba-
te^f— Voliiai\'XcmvofliIrn. Qin ea> t^W t«i|Mul Ci.ltiiiid, vetaiA 3c« Utcául mit fliftinvHUjtcit c»::i 1U1 nav<
Hl vmllciliiib fclmfc jdrntinm tKítilflOiíi k. a I MlaRial r<li\'in (jna. Oin Hl4((u nll CI«aiMilaa|. <cntt|ir» IJr Hal |i»H TOHlt* "lotimiUi. irc tO fr.
— \'t— iZlIklr V\'.l»fll*ll,(lB JU»|l)ll<tTI-r ttl\'W lit, »m «Dt Hinl«<rr.-tIfíoi
\'^II-MBN HiBf inl B(U |J BI«I»<B,
|(l<4 liit ««!»• uat ciilntJiHitu. «MM 4 fr.
--T«l ttcrftl*friinflpul»<r Kiflii
llfci fc B | <>l;l|ll4ulll Hindi,
.i»l!\' kmitBfc U!il Wllol ia CIBU In VI,Bilin a.f ifi lill l lfclitlillllll lí«il*« hafcc. Bll4< t».,<lilc |il.hil »íHi, fcc iMi\' |u larlilln. i\'ijiii :ji-.ti tui V<t\' •"aj ^l/aaia^in €llfcit Miaiilill ntilia.
9íb Ncaulilvr lUir llhrcn Ifi
III II|.I!||| Ccnnmufct nt >cm.
Oittinian liltnl |u cntlitlc*. >a \' (mii >141 un Uti itu ci<4*. i <> »n.» .< ticr Nll. 1 CiUá fitn IJ ti. MT- ftnii(fintl4 »Jl(ilill\' ilrtiir-belli irtitoi\'Vr.a\'tl ,c|ci4<iiI(V»b> UIUM S4it íh<H Irtia QiBÍiail. i eiiM lac eme S0. 10, 0 It. I €lüJ nxcU
t I fl. i eifltf 4i«|c nlt
cna fOr Hd|ili|(tia »4. BuljeiiliV\'i V«ifal«M|>WI4fr.
biii Ajuif4uf nnnia|i um tol It |i ni4<n Ólai e4l4lct (<i|
ídjil|<n
CftIU\'ill. I III U ■
lltl II
•r\'iH
m umjc e^iia «>II(»I1 lif Cti»i (ifiiiitl.
. BlQ.f la
.............«Hií In t\'cin 16 h.. 1 Ciud
mit üitONUn ul WiHlt >0 ft., I liüúanj, Itt tni Vitám MaHatat, i> . I etilt Uaifa HíHiiubibI |ír Btl Zin i h
^likiiiriuiin.ninicialla^iti.
|J cililtci Í)H Ibbi.i-
leli unt Wfil, fc(t íi.jti etiléit fc<Ki ill n4. Ili tli JDjIiV mi|i |i|4cit wiil, ill MI|iBltr.lt4iiVrniataa|. i t\'fualtifd <utr.
_ _ ........ . 4ia Vilii, |f
i«tiMnnll Hi|it Jlalf, Hllfct \'•>»» tin !4>i|lia ai(i cin vKililnai;; iwi \'C-trimUi \'41.1 l|a Ina, Itr In B iKillunj liiui til I ,MH44<n IHlir Hali »> (r iwr- t\'utn\'4 (Itt ll\' Oef«níd»fl»ir. Pv «ccl4» tu ^tl.i Ni I41i4tcn tin-In rci Un fVI$mu|ia (4J|in. fjat - \'t. lur- Miucflil Hoiivulocr, jitirliti. I^W Viliid |it ÜBlfitBBB^ tUrr niiti n> Vi.injrf, £dti unl jbKi. ®IíH» IIItli\'filB.. lerrk ttn eti|l. HBlíII)cnji
•mluntta. I Va\'H IMr ■MMT* PnHI\'*" Vilnlorf, Kdui4 üf htc 0*^tiBni írtlt cinitfc<4mdtlj. Icil in» tlilífafl írl<;<Ol<lliunj lifeJlt. tiin níllta ItdB U li .jilt 45 h
r Alilflian Veim. Ta« ÜRíalMii\' I4N ia i<fc"t ^lUlMllinj, Ij
___fl* fcll Kl|1Ufcinfli> in |iI<bi V4UK tw,
lenniBlcn MiMtuluicn kll\'t Klctpin laaa; lil\'lt Vcnr t K4 |l(tlUBl unl is la fjlllnl
^■línti |B iifctau^in. 1 flflICB |t«i M (i
b^p* Wniirtilofc BiílTcrUrtile 4\'CMlin.
l««in. |ut PctWtiiBil l«l I«i4ol|. Icnl III fttnUta, (triatin unt OMmiunni |u t«TKeBlea, l ét 90 fr . fl. i.r>, I.So, i.ju. mmgf- a. t ur. Xa»ONlH.|)<t(.«elbcr ^^^ eallenil la ciiliea ecfaalea ilc nll Innét V.imiB »iVenten 9l«Jea tfB |il«i Clfffiallunj c|ne Bulnataie. IliIrt atac íte-lufi umtrtill la |c bci Rlitunj iűe linll* |)iluf4T,, U ll |ellB lil latlifli i|ar-l imMI4ilil lljt ml |.-jld4 litJin |rtu4. IM llilM lti>4. i|l ll |un tlu(in Ut |>ji!
Ulcnliil entlitlii. 1 Qticea riífl MBRilliaj «" It.
kgf- Vitifir llniverfdl.mil, an rl$t aar Óllal. VetuOin. Clda, Wccc-t4>B.ni. ^cl.\' K. lüaiapial tiratt tu veilla. tea, {eUii<un)etltiiiBli4áilit. fcnMiuntfre-\' loiclenel IU tiKimitn. | e. mit Kenu, «lil nll Vci|i!Un K.. |e U( cl itie ela Aerrír Bili. I íifit na Intim la iifcfw ^aujia-iiit. N|tiii»iB iSitlil nui 10 ft. Terfelli Kitt \' ib Ii»t mljiifcij, I 0U<m
OlirulfAi HaknkflrKin, >ir4 Itel4i Ab etai ^-Ulntcfli cKt fen. (Ilii Vlill\'imiBli (HM cin icinen Dalia) III .-íilne Ilin, »eii. icn^lM Brl jdunt it-til\'ta tini. Um lielea Unlat |u iijkIib. 11 Kt »tell Wt Cl fi HU au! (0 fi. siRiOI. M^K*" Wiieffleaelmairen; itelle ite«a Pcjuenl 41/11, *i|01afell unl Kitin "4iib t\'ct|41iit len CMilca iát lim Ciijiaaá t;r,uil<|ea fiBfc. la liii|let C.ulllll, NlieHict ftliri, tOifpn. Ma íren elet ^MB" \'00 etűd |t. l.so, 1010 Oiflet
Jggfp- Til Difiiéin ^11 (>•« fdf4 |I
Xle ncucn ffiobfa i« ni|rfiliieii Ri» i«t eiíí » ío tt. \\* lttMg- Weaiiloiet-íelein |im »li4le|| \'lt KílO\'nfc »fl|B |iNbi fil\'lct lí U| nan ail lei Hmn AeM He IdiM Ij;1.<«j-
[iI4oi. Italt lufr tli Riilflia «4il\'"|éi\' "« |u(i<a taaa u Cl. 14 It. JJK «IUirb»d)ft Mfcnlittel WHl |Ur KmttfllutntoDír »Jiife, nallm. JC-imrter unl tNiulnutfe. Ijr Mitial lí nmet OMtmle 1 itcti t»l«4lill»|e I (l. f W Kallfalc* TOiilel, un vilhnir« ouaen in laia«ral « la ,ib ltuiteí |B sotiljen: Kilel au erlaalCBe «il: \'
niHl iQe li\'teiliia .....
anneiliri <0 1..
Qiaiiiil TitM In Ci«mil4 11 Ul.KtÍj|(l»tlll «tB(fB-OlU». itil-4ll III filuatcinllfarj In 14 [at. B.-f lianf. K\'tíR ib ldclli|iB. Ka {kiittcMi infc .ii íln-MB |B fllilia Bili UI1I4 N\' fc\'a4lliun lei t^aie, (fim ml la(lin Cli ll. ia úleua-(4iBl Iftn\'Oet rtlil |1 MílKtB. ««4 IBIIini\' ti He Mtlcnmate S(HI4u»rentilit\'ii|. í l Cellnlllel IU d |u Kai4ei Ki C.uitl4Bn.iB
í. .---- efiiKitnliB. WKuwa. tJui.l
" ib Ki Kiíclijtix »\'c|4iei-
K-í\'Ví
»i fi.
Venrpaflamil *.inlM-nr, dn Ul — — k\'eletlKtf uBWtuuflli4 iriíUi. lifciiKtl |u inp itlia Ui «|ci»<|i|4lii< őíne «lt4»>4|< 60 ti.
Mf- fefte «ann«efTee.*lafta. Xut4 llitc t^di eillMII naa, lal Wldi. mllec lOlei la |u uqia. l e4a4lcl >> fi.
MI- llneiifkek[llifcfflt|iren«iullHill IMI Hí bibib Vaiini-iibliifir,
Itítut4 ma* nll |iiiur ílWl\'nl «al W1K lül C<^iii>teiteiliivai, líitle 64<n«. IKcBit K. Ib tinit Klrili I4\'li;«a \'*»«• I1" Ciutf HU 11 h.
Mff- Ta4 leflc tUeaei W«fcn*ctill-, ^^ . »UB9». Waffei totlcl Ki ÖNm 10 It.
iaj ■ (VnetlMle entfitnl aujief MIÍ4 W «ul KiK4eeKt bbKim entfiif-uajia |elen fti(4ca lir.HBf.el l flladn lefiii 14 tr.
Allca Unalohtbav* wlrdalohtlirl Mi4 lic ueuia JafAeii - fljíifi.ffpw, Bil4c 10-, J0-. 10. III lOOaal telin ««:tr. flaal iitjr.\'liia, (a ul " \' *""
i. In lliafiufia tea «Ht Ótu4t, i, Ee!iti4tt i.«s«. :. l eiilit tt. 40, «0.
MÍ0*-\' 2e» aUlM llrtlaen 3«feriea í ^^w tac4 Hi bib etfualiBi, Jalt u .
litti ifci mii*), Zlcit (al >>i 9it<n|4\'fl. U
-lalitt BI41 aat (4nid a:i*|UKllin, len lu \'4Hl »»t»ia BnBiflia Kdellea; «,b. tteatia l\'i\'n ti ia>IB, 04*1111, Viittm. liliH k. 1 fllif a |iot so ft.
■MBP* a»eifiBaíl4eO«ifrr\'.eiB4» W«. IW fetolne. Xuni Helc A\'a «in-H411 nll 11I1 0la|4< (4nlQ uul ll 1H41 tu.tilin. I etéif M ft 1 em fcinpe e.Kl fúr
Hal:,"CB fl. 1 M
MP> Cnallfifie V\'nlforrnnní . V7a-PV fAliié mit «eUI(ruif. Vlil |(l4it tRil4lm fira (tf-ft lla «in» tjni nn. (lrin|ui • IU flítlft titlttlll 3(•[<*! lullctlm I Clüí fcRit R 1.
MT- •lefliiiraaiilei aul ni it;i4:ia ^^ B\'.Kinaftl 4\'H c»Jt Ril",
CBlll(4ll fll,<u| ti; lilllt fDanlll |R fcliall gciaiiti, III aaa I»b Icilü Ul I4(rflln t!|i
«:lil IKIt |BItaa|i4 l». Hll «aiN>liB| ^^ IflalliB U.MlUfel rtrt pilll na!| »it iil((«i»ril,\'i Kii, t\'|4iatlUi lll\'ttilBi,. I«Ilit l*|4iUn, IflNuttl; a0t4callit<nt>tl. I í,t 114 leaiiB fari, ú et uj Kt taiilea ki *< Ul frteritetl. rei4 aal bhii4KIbiII4 NtilcAal M<I\'I4. 34 Kelte al4 llcnll, «i.t- im f4«mia B«letile»<r iIciA fieM.
<0 la| rait len IJnjRft ü<elrai4 Kr Ilm Ie4ieetilea tl. í. Vufcli\'in ibibii ,ua, 1 «|Jd 41 Ln mii fclin R *♦»). uti Crtut. .. Ki í.\'lfl- fila. 8« 41.^.11 |. m. U| li «l» Vaaa tea bb«.I1,|4Ii.. |iU° ieU.teaí H.i ( I \' «,{,. nUlli(.\'"l, |r:«4<B"tdil 1 ilíaicri «0 f^ ^ j jjjj « ft \' 9 \' Q*1"\'*\' "<41 a\',1 lalJali|4en |u » f
am ma ^í^oti\'V.ue"^^^!?!1 iTukírb""** 14 \' c^"\'
VecillUtKc ol«t iQe in «a;tt UHaH 41a OciuftliK netUn (iilil aljíjiKa,"
-iiiiiit na4i lí ll« U4|l<íiMiittarlilfcia taecaal ac a.-Rcutmil 1.ni.«ti|,,i»]aa\'anlHa, rt Ifi Ul ill|líl*ll41ll »Wrt«tf, r ftiliflc il» l<t (tlllc Bulli jj, ia |cK »taB$« il«|4IJiCBfc, |4ira uil liul| Ufttjt Biti. 01 lafrUl^l R4 U|er |i lat cral* 6al*rreleblaeh« l\'oraailaiiloaa-aeaeban Ul
A. FritMlieuuiII ín Wien, Pratoratrasie Nr. 30?\'
la Un \'i |a|l;tl V" (
A. Friedmann, ^
s WIEN,PRATEBSTRASSE26.q }jllj|
Billiger als überall.. j) !-sí »|
<9{!f!i|
ftlllül? 3 í

tyúpicte, íötfíffrtvtcic, petfdtafte
3 tmíi niiöEir Sdjrciti-lf!r(]iiifitfn. C atnvö fcinjlct diialitót ju na^flc^ntien ®Vo«í«ifea-
Motto de* Hautea: Vud) btlligc VSoart fönn giil (iln.
mfllfrtiel kiUI«c» «efitieBf II III aeu< tllBllJt aul tHe-íe-.n$, KtiKal ial
Framfii. Brlefpapleri- "^í®
mtl v\'ulil . liuirituuri iiut KlliMjia utániul, *\'
RaKn unl fftenta.
|r>0 eilA Ctiíl. Ilii icill . fi. -
• " . . eail. |itin< »Ut HalliJ . fl. -
. . imiii, la tiiliB JiiKa . R. . CiMtl, Idn mI| . . R. -
«MKtll.C\'l4.\'. tt
. I. CII4V, •......
• llllfft
flatf. R. -.40
....................R. —M
. .... ar.la imaiDill jl. —.*« iw ^
Írni BirKiBiB tei|4<Kinin rtailintiaá
1 fo\'un 4U\' 100 V4t(rtt. «CBC|\'4ma . >0 Rtr.
1(0 dtatcll KeBc|iamM . so „
JftfT <00 Siark VNItkartea
IU Ti«\'Bj9. I. tll|t||I4»|ll, BlUlfll e4ti|l4tl R. I.-tiildKn, filnR n l f4it4r|in Imi . fl. -.«!
Slahlírdrrn. -^fíjf Mr.|iililrr - felien )un n4icii (üt |ctc ^4B| bb! pl
fitiBi -Vari r, It Cifcif......II ft.
U (un laitfBl li íHgin ieilen tt.
12 . aiuuuaiu ".(JtKii, «<litü;i "jin W.-R S" tr I „ Bautl4«f.9<leiii, 4U|JH 11 |f;er Brl 10 fr. tle Kf«|--\'t ici|<| i t Muaaum lionnni.Xeler, Ur
l\' „ Vlclflifle, inti Ccile, 10. .14 t
I „ ........... 10, 14, K
|l||T- 4ÍBIB |IC| B PtllKII ||KJ|||I
W tNafdilnenllelillil — —-
. , -_l IR aeain lal tlie4ea Kt «rlM atflKtl. Ciliit ia Í>íl| illáit 10 fr., I emd la ifin la ft.. I HlÍBlltíilKlU.m unfcl.dlrt W ft . I fia,\'ie:fiiaiiii|. (ír Kel Mcnalc |lniliinfc. lu ft., I «!-<! llalca • Milit* (uaml füt Old unl tinle » tr.
3N9** Orr arhúnr Kedrrhallrr.
ti ■ felufl Rtl|tin neatlil ilit 3 le.ta ler acl . e , iet-, ft»cii nll eirír Inieieüia e i Mlfr«.V»clijt*r»x IR |«
tilia um Un Crcllrtcll ven ll fr. r<e Clí 1. M íflnst gravlrle Prltrbafl\'c \'
mll fitnlnacr Setiriff. \\
I etil mii I ?B»f!iKa ümmi feiaflcix «l«í«l M tt., eiij«flRit .\'0 ft.. tarji «amia KetMn HJijti Necínel vo.1iliunpre(TeB Uami yíajitn, feiaR aul. Mfhttt, n. i.«o.
j*!l^w\'lallen lamal eic4ti|lca, (Jdl uat ^ia|el
fclf" lu ierrlcníelbft»cfcni«iiiiiM*.2i«Biíiallen — " naiten 100\'ífcfcrJít ml- dunai JtJnfia let «i|4Ibc. na Vrilfl,40« lít Biralct eKt »iiui<cirt, 1 lillit lanmt Iliidet tMtav.iuaa R «.&<>
Uf Il« 14 aflea «4r.unl|jn». u «ar4iul4iieiiU| . „,
-4flrien. iei|(Bíiulj\'R4Uil. 16:09 S, 10, isfr.,: ó eitulilr.r Cftli 1 mii fdrR t-aiiúiruiew. ir|, lultenKa Kle4Klf er. 1 etűd i0. >0, 10, 10 tt. I* V,
:eaa», Mct-----
................ e4ulti<di. i B<UiiiStn.
Kiftirttit, I e»ni»(a*m, I iKimiae\'ct, 1 CaaU Ultit, i iWinjBili J«\'t, 1 jliteral|4tt aal cla Mi..yf- u ! B\' ItJ|ft. HCtl frfr HH4 bbI eli|ial uljelJlil Bl I.Ril Hc* 1 (f.
JJC^""\' ■ a prfnndrni\'s Tinlrn-Palvtr."fBV
KBt tui4 nmil4ann ven tíafln ii\'.lll nan He 4ia> |i|Ci4mlc i lanitlnle. I e.taítl! líc 10 fr. jg^T" V»rl«gpB für Kf*öhiillfhe nnd kállgrar\'.Urlír SphrinabanReB, \'c^r,\'""\'
Itfill\'BiBi I I D\'lt. ilftail, ailll <24ri|iiilea.
feltet 10 ti. I 0 ", itrotll flíimit. nll !-<<illl t\'n\'l-
É4>llt4itcn c- fr. t<etlii<B. um |4biQ |iI4bib |i litnea, ne \'<:e lQ<i«í!e, |ű> .•■nliajet aat 1 llcitertca, I4nni| vet ..i<lie«|l. I |>dl «0. IJ, >1 tr.
i.ine rot:i|ilef<* Xeirlinensrhule
i txll ii. vea Al im U nt mafcei liniaai Rtt ■ ejeje . , ti-ui etflM Cili V Ji |f4J|ta la llfliai. Ii|4ca r.l i urj n fcll |m 4iiu:i«in .i.-Bipíu i let ^nUnfakt\' Out lle liiliaK Jaiial UfraUrt iu in. rliltia r,Bi « O\'IK feP-c•• ;-Ie» 1 t .\'
Mr Nltraillrusrn »\' hifii. .li tl IR lil Iiti4et. Uá\'tlr e i - ■ ee i\'.i|4laia-t\'Iii|ll\'l. l-l UiliB < lld. illu i "i v ■•«\' v»c«tJlelRI\'le \'Ír n-tritt Üitaitl lefiaie i. i \' .J ! mci llcl » ft
I\' is nme 8cbreib-Uouleaai "I -Iu4u lír leit tft|iB|, Iil4l ail iiafcilii-a, ti i| tl a,.\', f t €4-1 r 4.el B I ifi .1\' Kia . aiallc ia lall t C l i nitr 1 >4i fcita| I itcKitaliet, I utaten, fiacal ail Oda. I ija\'.|:iiu. I «iif44ft. 1 Ü4!lr> nefiet. 1 114 eiijiflaí . 1 fii4llr|inai, < Cia« Oifctia. (u\'aaiati I al fl i.Tu. .Srhnlt.ia ken flr N di-hen aud Unabru, etií futni .\'.\'lemen, ein tt \'r <>, >0, «) A
. II; e i-l lut í \'Kt, i| to, *>. **
. V. I 4:n.C4i|.t\'.t l\'i Bt. ft »0. R.^110. J^T" 11 ,r fedpraalirher.
Iliin 111141\' t\'ci|-Bei\'j|4< i. all S\'cnVn (ifuOl.»il4l II: f4ail\'|ii iJiKr alt iliail 4l;.ttífeu UReit 1 tel.ilil I ?tüi <0 fl.
_ _ TIdIp Ib allén farbrn, |Ufli ®elie • .Vatta |4R4i|, tíli, llaa, jtda. 10 ft. Ifc. "" Br»tr ReImrugr. C 11 II. í 4\'ltr 10 ?r. R 1,1 *o. i h,
(te|e CjiIi, \'amiÍm ft J40, I.— «lí« f i. R- filc 3. uiieitc R t. , «,so, l.is, «,». álttel " - - r - -
4\'IBB.
MT Farbrn ki t h< n, \'
a • | inti tiili||at:f \'
Sohroibe-Mappen,
Cflav.gitiml, efcai Oloti4lui| nii e4teí n l.» ,\' W 1*,. j,lii!.,ea nl f.k.Illet e4rciU4iat.«>| ^ «lflif I 4 , lujur tl ault fiat it tea .Innia!
aintl4liu| R i.
|tr ii.-Uiltl.-uR|ca eMt 4en. 4<\'l 11 ail II, ll. »». tt 1 xa\'.4c 1 |i .Bial (liaftia I. 14 tínUa. M» ft, R 1, 1 10 I Ctaf ^ if I ft. aal I ft. I vilid 4iac{t|4<a 2u|4
Glabaor -^Sff
I4re4llet tUl tlafft, 1 •»«« &!>, »Ofj 1 10 l.lo, 1 . < lu 1 eiiil ail Rciillai
IW, 4.40, c 4
í t IM
XlifdXBluj.tillBaejifUllill.1 \' !"
. rlet illant-
W" BriefaleKolmarken, 1.J4 1
Jel-K «e.;ea ibtit ««iiir.\'i4tcll. BlBli\'eil bhI i|t<l Pr."l\\ll»chr DslamiKIflc. t. "IH
H.Vtn iii 6lui.ll Ka CHilea ml fcem eiiji.m ki. t0 J0 w 81 ^^
tajuua Rafc, la fel.mtt C.inlill, uu uileliV 0lta4,i ib iuV Íi bI »ó ft lí i i to
&SJmP m "" \'-"\'í " W- tapIr-Prr.VfB, ^
o«r r.p«i;ri». tsw mTnt®.%r?imSstS:Üt
(fiai (4<n aufjiRitnti (►nríluiipe j-Ijüi mittxi|4({Uvea fit | (ft|lrine. i lh«a44lt
tmal\'tjariitcn Brl (ImimiII, > enitf 14, »4, 40, CO. I Itoílt 4,1.11, » ei.\'d Idaflll iUílUait U WUrflB
»0ft„ ILI. ( gmio MM II fi ..
ín birfrr tfunlitál allfin ju (jabrtt ír
Wien tiri A. Fricijniaim, pratrrltinör Ur. 26.
r- Oi «i S33 ■i-iS
~ ~ \'A « « ifi ff sí í « ,0
d 1 8\'?\' «« -a
6 * S 1 ,«.c I \' \' <u\'r E s \' a ?
« fst__
1 s-:
° SS\'J-
«! ~ „ -\' M" g -
\\m
- +3 >11. íf
? M ú A " X
o ;«L -e
os =
111
^^ \'UOSIBgi0S9ip01SUJ0p<l|\\[SH(| ^
®\'933$smsU]iVöd\'NMfd
g\\|__\'udbuipa;jji v H
í * = .
:1S
ÍSí| S«ií||

isf;
: =5 .;
sta
53 53 * i jf í-s .
. J
\' I í s " l £
! Ili § IJ:
"s\'£ . -illüli
1 =
c — —
. ? ®®
Íi-
"1 \' £ .1 o
(0 N M t 0 8
3
S
p
n
H
I
H
Pi

l
1 n
WiijJila Jóispf kiadó-, lap- .ja ujgiii.tiatul^jdüuoa, gyor&aajtyilíoiii&aa Nagy-Kauiiain,
NAGY-TCAtfTZSA, 1872. Junius 13-án.
<48-13x1 szám.
Tizenegyedik évfolyam.
* Előfizetési ár
••«.>« evre . . íl frt. i fél éVr*.... 1 „ negyed évr«\' . > , Egu nxáin 10 fer
Hirdetések Jutányosa
I NYILTTÉRBÜN
loronkint 10 krért tó-!i totnek fel.
Zala-Somogyi Közlöny
r
........"j "iig
A lap taellemi rímét illetó közlőmén) <-k • •zerkeszuJbea, -
anyagi rémit Illetó köileinenytk pedig a kiadóhoz bérmentve in-
NAOY-KAN1Z8A Wlasslcsháx.
ia „zaiamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Aoreskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
Hetenkliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
K8vet válasz Kit* előtt. I.
Zalavármegyében junius 20-dik napjára vau a követválasztás kitűzve.
Szép nap, a szabadválasztási jog hon-polgári gyakorlatának Magasztos ünnepe!
Ünnep, melyen a szabad polgár érzetével áldozik hazájának oltáránál.
Oltárhoz járul a honfi, melyen az üdv forrása csergedez, mely nemzetet éltet, jövőt ad, dicsőséget teremt. Jaj annak, ki tisztátalanul járul ez oltárhoz!
Ima, vagy átok illik-e ez oltárhoz?
A tények fáklyája, vagy az ámitás mécse világi tson-e ez oltárnál ?
A meglevő biztos alapon, molyet király szentesitett, ország-világ ismer, — vagy a tarka-barka Ígéretek ismeretlen utain haladjunk-e ez oltárhoz?
Választópolgárai hazámnak! válasz-szatok.
íldes érzet, ha ez oltárnál Zalánk nagyszülöttjo Deák Feronczczel imázha-tunk: éljen a haza! s szánalomra méltó, ki a gyászdallal tart: átok verte meg a magvait
Tisztelt választópolgárok ! imc két tükör állíttatik élőtökbe, ismeritek, válasz-szatok az ész higgadtságával,a sziv érzetével s minden felett a haza szeretetével.
Jobboldaliak: llallhyány Zulgm, gr. Csengery Antal. Csitlagh László. Kerkupolyl Károly. Királyi Pál. Molnár Pál. Szabó Imre. Tolmiy Károly. \\\'(i*<lényey Jstjos.
Baloldaliak: Páll JánoM. ii Vlravu Józse/\'^T Sayy Károly. Jlegedtt* Sántlor. Remete Uéxa. Kupritz Imre.
Vérleay Jván. T/Huny JUifdő*.
A tükör mindkettőjét ismerjük mi, zalaiak; de egyikét nemcsak mi, nemcsak az ország, de a művelt Európa kegyelettel emlegeti, irigyeli tőlünk .... a másikat csak mi, egyedül mi ismerjük. Már most, ha Európa államai közj^szercpcltetni akar-
juk hazánkat, melyik tükör legyen vezérünk ? •
Könnyű megmondani, v Mézzétok 8 felöljetek I
Valóban, nem tudja az ember, boszan-kodjék-e, vagy nevessen c két tükör egybe-hasonlításánál.
Jövő számban az életrajzokat közöljük.
Az uradalmak luiHZonbérbe-adásáról.
II.
Ha határozott kérdést intéznénk az illetőkhöz az érdember: miért adják haszonbérbe uradalmaikat? A válasz bizonynyal az lenne, hogy a haszonbérbeadás először a gazdászat fejlesztésére és a productio emelésére nézve szükségos, — másodszor podig anyagi haszontöbblctet biztosit. Már most elomez-zük e két nyomatékosnak látszó indokot, s tudjuk meg, váljon mennyiben alapos az, de fejtsük ki azt is, mennyire káros az nemzeti érdekeinkre.
Midőn az anyagilag virágzó európai államok gazdászati belviszonyait észleljük, nem tagadhatjuk cl, miszerint a bérlemények által\'beállt na^ymozgalmú pályázatok a gazdászat fejlesztését és a tcryiénypc.Q-ductio emolését idézték elő, sót még.a gyáriparnak ls éfwrevelieté lendületet adtak. Ámde nálunk mások a viszonyok. Itt a gazda-tisztség által vezetett gazdászati rendszer annyira lépést tartott a folyton fejlesztő államot gazdászati rendszerével, hogy a bérlők gazdászati tudománya tulhuladui nem fogja, és pedig annyival inkább nem, mert a többnyire csak thcoriából induló bérlőnek hosszasb idő kell a termesztő talaj kiismeréséhez, s igy a gazdászat fejlesz,-, tésének és a productio emelésének eszköz-lésbevétele ez egyszer czélttéYOsztett dolog; — továbbá a mi az anyagi haszontöbbletot biztositja, azt czáfolat alá venni nem lehet ugyan, de ha tekintetbe veszszükazt, hogy a bérbeadó tulajdonos a bérlet kozdoto után
•még csak zsellér sem lehet épületeiben, --hogy kertjének gyümölcsfáiról a bérlő engedélye nélkül egy gyümölcsöt sem szakaszthat le, hogy azon nemzeti büszkeséget: haza, jószágomra megyek — ki nem elégítheti, és )iogy ott, hova azelőtt ismerőseit meghívni szokta, még a legutolsó cseléddel sem rendelkezhetik, — mondom : ha ezeket a mérlegbe vetjük, bizonynyal súlyosabb leend azon csekély anyagi haszon különbségnél, mely a gazdatiszt! kezelés és a bérlet alkalmazása közt\'felmerül. Gyáriparnak pedig sem igy, sem amúgy nem nyer lendületet.
A mi pedig nemzeti érdekeinket illeti, az az uradalmak haszonbérbeadása által oly nevezetes veszteséget szenved, melyet sem a bérbeadók anyagi haszontöbblete, sem egyéb korszerű haladások ténye ellen nem súlyozhat; inert hazánk ifjúságának, a gazdatiszti állás elenyésztével, a gazdászathozi hajlama szűnik meg; mert gazdasági tanintézeteink. melyeknek létesítését lelkes honfiak buzgalma és megfeszített szellemi és anyagi erő eszközölte, maholnap a feleslegesek sorába fog tartozni, miután a szórakozást igénylő nagyobb birtokosok gyermekein kívül, azokat.ki sem fogja látogatni; mert a gazdatisztek mellőzésével az elszigetelt fuAvak ós puszták társaséletc, melynek azok lelkei voltak,— az elszigetelt nép müveiooese, mely azokioi hycj;ic,a lejlesztó szellemet, — a példabeszédes-vendég-szeretet, mely azok hajlékában a szó szoros\'értelmében megöröködve volt, — és irodalmunk pártolása, mely azoknak egyik igen szép jellemvonásai közé tartozott - • lassan-lassan elenyésznek, mint az éltető sugarak, midőn a nap lebukik a láthatárról.
A miből a bérlő fentartja magát, és a mit félrerak a bérbevett uradalom jövedelméből: hány szorgalmas magyar ifjú élhetne meg és érhetné el szerény vágyainak teljesülésót, a nélkül, hogy urának jövedelmét megrövidítenél? Ámde ez nem vigasztalás, hanem csak egy oly felkiáltó kérdés, melyre ajak nem, de azon ezerek sxivdob-
banása felel, kik az uradalmak bérbeadása által hű szolgálataik jutalmazása fejében, csekély nyugdíj mellott, tongődésre jutottak, vagy nyugdíj nélkül, földönfutókká lettek.
RU8A KÁLMÁN.
Gróf Batthyány Zsigmond,
Zalamogye stont-gróti kerlllotének országgyűlési képviselő-jelöltje, folyó hó 2-dikáu tartotta Sz.-Gróton programmbeszédét választói előtt, a Zala folyó melletti térségen. A beszéd higgadt és komoly volt, a meggyőződés ét iga»-ság haogjan előadva. Nincs abban biú ígéret; légvár, vagy ábránji, mórt mini Ő beszédében előrebocsátá „tőlem — úgymond — no várja senki azt, hogy én szép, de soha teljesedésbe nem mehető roményekel toeudok önökuek kilátásba." „Én a békét akarom minden áron, mert ér az egyotlen ulaj, melyen • szellemi és anyagi folvirágzás eszközölhető: a béko 67-iki kiegyezés sáuczai közt azűletell mog, • csu pán ott lehet tarlós élete: azért ez alapot elfő gádora. Kifolé tekintélyes hálálom kifejtése, befelé anyagi jólét. A kiegyezés által létrejött kapocs, mely bennünket a lajtántuli tartoiná nyokkaJ összefűz, az állami élet fentarlAsáiiak. azon biztositéka, moly egyedül képes bennün-kot a jelenkor államai közt fentarUni. Vagy akkor szakadozzunk-e mi el, uiidőu a nálunknál úgyis hatalmasabb állatnék erejüket egyesítik? Csak a vállvetett erő imponálhat." A mull országgyűlés tevékenysége eredményevei nincs mogolégedvo a képviselőjelölt: |iibá» vqlt „ a többség, de mindeneit felett a bafoldol, mely" ) nom rostolt minden kigondolható akadályt «-munka elé görditni, miért is azon elleneéknek, moly a kiegyezés romjain akar felvergődni,ellen áll s tánlorilhatlau követője leend azon férfiúnak ki a. wL«<jizililrdabb jalUm, tántorith\'itlan köv«tk4*6teii<íg ét Magyarorttág törvénytinr.k megv*sit«g«th«tlen Ört.\' Szóval ő Deák Ferencz elvét vallja. Nöha kijelenti, hogy ő sem a Deák-párt, som a kormány vak oazközs n->m leend. A jót jöjjön bár honnét, pártolni fogja. A belreformok közt az első helyre az adórendszer retormálásái leszi, melynek leezállitisát én nem Ígérhetem, — mondja ő — hanem igen azt, hogy helyes beosztás állal asl tÚrhetóbW<^ . hogy • kereskedés és közlekedési viszonyok rondezésével vagyonunkat, terményünket értékessé tehessük, mert nem az a szegény nép, mely *ok adót tizet, de könnyen, hauem az,
TARCZA.
Mióta clbagyál..
.Tél tudom, hogy már azóta Vágyad, czélod — mA< vala ; É« hogy emlékem azlredben Tfla-tllnetként elbala.
Nem U kérőm én tetSled, A mit egykor elvévé!: Hiába vágynék a fára, A lomb, Kit letép a izél!
Nom kérem, hogy megvigasztalj, Kár reám bánat borult; Nem a reményt, molyben fldvöm i\'.t hitem kOzpoutoiult.
8 ne vigasztalj, hogy lolkoro, e Száradd fa, még kihajt I — Csak azt kérőm, hogy egy rögöt l>obj a koporsómra majd I
BAOI LÁSZLÓ.
Hazai aphorlsmák.
A zala-apáthi apátság 1019-bon Szont István, a magyarok olső királya által alapíttatott, ki ttujyalovőlog a keresztény vallás- és a tudomány terjesztése czéljából a Bonczésok rendjét is létesitetto. Ez apátság eredetileg Za-lavárott volt, molynok birtokosai,azonban~a Jiíohácsi\'gyásznapok, vagyis 1526 óla gyakran *Aáltoztakj utolsó birtokosa Hadonay pécsi püs-
pök volt. — III. Károly 1715-ben mind a ren-< det, mind az apátságot ujolag berendezvén, ez apátságot Zak-Apáthira tetotto át. Ez újjáalakítás óta a következő apátok kormányozák az apátságot^ Aemilian, IJrban Janka, moly utolsó a tudományokat különösen kedvolte és a még most is fennálló szentegyházat épittetto. Ezt követte 1801-ben Schlicntinger, a ki népszerűségének növelése czéljából magát a szabók, vargák,asztalosok és más mestoremberek özébe-ibo bekoboloztotto. (Kunits I. köt. 35 lap.)
\' Uj-Szőny helységébon, Komárommogyé-! ben, 1701. évi október 20-án ogy pórnő töké-lotoson kiképzett, de oldalon Összenőtt ikret szült. Ilona — azidősbik — karcsú termetű volt, Judith — az ifjabbik — ellenben a természet mostoha gyormoko maradt, mert apró, fordo növéso mellett, szélhűdés is érte, és onnok tulajdonithatni a gyongoségot ós lomhaságot, mely őt halála napjnig bélyegző, mig a tanulékony, elmés és tehetséges Ilona bizonyos tekintetben szép alakú volt. Himlő és kanyaró mind a kettőt egyszerre érte; köbe és láz azonban gyakran az egyiket bántotta, a másikat érintetlenül hagyván. — ti éves korukban megvetto őket Dr. Csuszi, ki o csodateromtményekkel Magyarországot, Lengyel-, Némethont, Hollandiát, Frankhont cs Angliát boutazván, három év uláu visszatért Magyarországba. — EkkOr vétel utján Saehonzetz Ágoston, Magyarország prímásának birtokába kerültek, ki őket a po-sonyi ttrsilinak zárdájába adta. — 22 éves korukban, azaz 1723. évi febr. 8 án Judith nehéz kórságba esvén, ugyan e hó 23-án meghalt, és kimúlása után 3 percjozel Ilona is ép elme- és (
nyelvének toljes használatával qzinte kimúlt. WindUch I. rész 41. 1.
Fiume városa már a legrégibb időkben a legalkalmasb gyQpontnak tartatott, mely hazánk dús terményeinok utat nyisson a külföldre. E végből III. Károly 1726 ban Károlyvár, ós Fiume között 17 mértföldnyi hosszú sziklautal (Caroliua via) építtetett, mely azonban meredeksége és a viz hiánya miatta várakozásnak semmiképen meg ne-n felelt. (Zeit-sebrift von und für Ungarn VI. kötet, I. tüzet, 1804. julius 6. lap.) Ezután a magyar hajótársaság a Kulpa folyamot, moly akkor még csak Károly várig volt hajózható, Brodig—Fiumétől 5 mtuyiro eső városig — hajókázhatóvá tenni szándékozott, hogy igy a magyar terményekot az adriai totigernek legalább közelébe szállíthassák. E terv kivitele azonban csaknem fél millió hasztalan költségeskedés után elháríthat lan tormészeti akadályokban hajótörést szenvedőit. Végro 1801-bou a társulat részéről báró Jucassovits cs. kir. altábornagy egy országút kiépítésével bízatott mog, mely 18 mfnyiro terjedve, Károly vártól egyenesen Fiúméig vezessen, «js moly ut, ámbár az épités/az 1805. és 1809. háború kövotkoztébon többször félbesza-kittatott, 1812-ben telieson kiépült. Építője a vágrátni véres harezban elesett. (Ilesperus 1816. 6 lap.)
^ Holics —■ az ismert királyi családbirtok — 1392-ben a hatalmas Stibor tulajdona volt, később a Kévay család, azután pedig gróf Cro-sor birtokába jutott és őzen utolsótól L Ferencz oaászárra származott. Várát a Booskai-féle za-
vargásokban Révay l\'éler várparancsnok hősi-leg védelmezte az ostromlók ellen ; a Bethlen-féle háborúban azonban végkép leromboltatott. Ugyané várból rabolta ki Bakis Péter Forgách Zsuzsannát, Kévay Foronoznek szeretetreméltó hitvesét, kit aztán Detrekő várában őriaet alatt tartott. (Csapiovits II. kötet 114 lap.)
A Márntaros megyei királyi sóbánya városai a következő 6 mnzővároaból áll: Huazt, Hosszumező, Visk, 8ziget éa Téoső. Ez utolsó négy helység neveinek kezdőbetűi képetik „Huazt" nevet:
X osszumező.
C= isk.
M
H écső.
(Ungar. Magazin 1783. 334. 1.)
Közli: I.ÜVY JÓZSEF.
Miért oly rég ...
Miért oly rég égtom, vágytam —
Magiöli a pillanat, MegazAli\'a hát a dallaten Lelkemet, ajkamat,
Klaenglittem, miről « aalv, K kebel ég, lángol, — Az érzést, mely belém olvadt Lelked sugarától.
Kl zeng hetein, miként te vagy
CdvSm, •ztvvírágom, Szivem, lelken, legdrágébbja Szélet e világon I
NOTTER ANTAly,
mely kávésat s azt la nehezen. A honvédrend-ttbrt helyesnek találom, — mert ogy részt ez-álul, ha majd kifejtik, r sorkatonaság kevesbíthető ; másrészt, ifjjrt gyermekeink katona-kötolosetUégén ozálfltl igen segítve van. A haladás főtételét a műveltséget,moly csak nevelés által érhető el, előmozdítói fogom minden erőmmel. A vallásügyben saabudságot, s a kath. vallákliak autonomiát követelek."
8 o ni o g y 111 e g y e 116 p o k^f a f i\\ s 1 \' viszonyai 1871-ben.
Kovdci tiebefi/fn OwU flkairftHlyfalli ur ivi jeUnUtibtil.
Somogy megy o népiskoláinak összes száma a* 1870 ik évben 369 volt. E szint a múlt évbon 370 re emelkedett, miután Fönveden — hol eit előzőleg nom létezott — iskola állíttatott. Kbból 24 községi, a többi felekozeti jel-logft. ~ ,
A felekezeti hatóságok elismerésre méltó bus^aV[tumal működtek a népiskola ügy emelésén.\' Ét szép jeleit lehetett látni a lloiuos áldozatkészségnek. Legyen olég o tekintetben fölemlíteni a többi közöl a piarista remi ama nagyWIktUégót, miszerint Göllében ogy hatezer Irt értékű házal ajándékozott az egyház-községnek Unitólakásul.
A ttíár oidlilott egy iskolán kivűl még az éeztályok sz^ma is szaporodott 17 tol.
Uj iskolaépület emeltotett ti.
Javult aa iskolaépület holyroállitás vagy bővítés által 10 helyen.
Folszoroltetett 49 iskola\'ogészeu, 71 részben, 28 hiányosan.
A tényleg iskolába járó gyermokok létszáma 1870-bon volt 82,507. E szám a közelebbi évben 1400-al szaporodott. A mult évi iskolába járók száma o szeri-.t tett 38,907-ot
E javulás dolgán is még sok a hiány, melyet kipótolni — az akadály, molylvöl megküzdeni kell. A nép közönbösségéu sok helyen hajétörést szenvedett az egyházi hatóságok üdvös intézkedése. Ezt tapasztalva a tanfolügyo lőség, hh egyházi hatóságoknak támogatására jött az által, hogy megintést eszközölt ki azon iskolákra, molyok a törvény által előirt kellé-köknek nem felellek meg. Első izboni mogin-lésben részesült 128 r. katli., 38 helv. hitv,, 20 ág. hitv. és t> izr. iskola: összesen HM. A bö-hönyei helv. hitv. iskola már másodszor is megintetett. A fentebb jelzott javulás előidézésére e metciniés nem kis mértékben folyt bo.\'
Községi oskola van 24. felszerelve van kösűlök 10- -
A községi\' oskolák még eddig nagyon kezdetleges állapotban/vannak, többnyire az átalakulási viszonyok nehézségeivel küzdonok. Oly helyekeu nyilváníttattak községinek az is kólák nagyobbára, hol a község, illetőlog ogy-hásközség nem volt képes saját erejéből iskoláját a törvény kivánalmai szerint boronde/oi, * ennélfogva az államsegélyre reá szorult. A honnét több községi oskola csakugyan része-sittetstt is tetemes államsegélyben a mult év folytán. Nevezetesen: építkezési segélyül nyert üortvicsa 1200 frt. Toponár 800 frt, Ószöd 680 frt, összesen 2680 frtot. — Évi fontartási segélyben pedig részesült Kaposvár 800 frt, ószöd 830 frtban.
Ksenkivűl államsegély iránti tárgyalás \' foly 8 helyűn ; 0 helyen pedig ezután indíttatik meg.
A szervezkedés és átalakulás csak lassan halad, mert n községi oskolaszék tagjai — kik többnyire a köznépből valók — nem bírnak a kozdeményozés bátorságával vagy a kivitel erélyével, s félnek a községi tagok neheztelő sétőí. Es okból felülről várják a kezdeményezést, sőt a kivitel apróbb részleteinek intézését is.
Faiskoláuak való helyiség vau. 170 köz-ségbou, — a faiskola vezetésére alkalmas ta-ni tó lót) községbea. Azonban mégis alig u«-hány helyen vau lulaidonképoui faiskola, moly roudet kpzolés alatt állana.^Felsőbb rendeletük következtében megtették á községek, hogy mutat tajfc- ki o czélra helyiséget, de vagy nem alakították s adták át rendeltetésének, vagy más czólokrqJiaszuáljákK
A Unipk létszáma — moly 1870-ben 441 volt, it tnult évben csak 7-tel szaporodott, holott íz osztályok száma — mint emlitve volt — 17-tel. Több helyen nom kapnak tanilót, hol arra szükség volna. A tanító-hiány megyénkben is, — mint általában országszerte V- igen éreáhető. Ismoroles ennek természotos oka -- — a-ailány díjazás, mely néhol az éhonhalástól se mentené meg a tanítót, ha az a k.iuga a családja életének tengoté-séro kézi mymkával nom szoroz^é meg a min dennspi kenyeret. Ily nyomorúságos helyzet-bon Uvő tanítótól ki várhatná jogosan, hogy kedv- s hiratásérzet lelkwiUo működésébenV ki é* mi nyújthatna nokv, ingert és eszközt önképzésére?
A köroktatási kormány isuiorvo a tani-tók szánandó anyagi-hélyiotét, évenkint tetemes államseaélyt osst ki szegény, do érdemes tanítóknak. Ily sogélybsn\'iíiogyéukból a mult
évbon 9-on részesítettek összesen 550 frttal. Kzekon kivűl 8 tanitó részesült együtt 220 frt
jutalomban.
A csurgói állami tanitóképozdo olókészitő osztályába (gyakornok] járt az 1870/71 iskolai évbon 2 helv., 3 ág., í izr., összeseu 8 }iüvou-dék. — A képezdoi rendes tanfolyamba: az I. .évfolyamba 12 r. kath., holv.=21. — Ií. évfolyamban 2 r. kath., 7 helv. 9. — s rendkívüli egy éves tanfolyamon 7 r. kath., 3 helv. I g. kath., 2 izr.=13. — Az intézőiben működik 4 rendes és 1 segédlauár, továbbá a gya-k< rló iskola 2 tanítója.
A csurgói póttaufolyamon részt vett 76 kath., 57 rof. g. ág., 2 izr., 0 községi, 1 állami tanitó és 2 képozdoi rfdvoiidék, összesen 158 ogyén.
Kzontul a pécsi tornászati tanlolyamon 0, a kesxtholyi gazdasági tanfolyamou l tanitó jelont inog mogyénkből.
A felnőttek oktatása — fájdalom — csak kevés helyen léphetett élotbo megyénkben, népünk álszoiuérino tnialt Toponár, Bürüs-Vári»d, lluzsók és Kapjs Füred községük bon 120ogyi$u nyert oktatási irás- és olvasásból. Az illető (Altatók fáradságukért a kormány álul 263 frital dijazuttak. \'
Előbb az egész megyében csak 3 alapnö-velde létezett a bájványosi, keruki-i, borzon-özei. A mull éven ozet\\ kis szátu ogygyel szaporodott. Ugyanis Kovácsich Őszinte ügyvéd ur buzgó fáradozásai folytán Kaposvárolt is állíttatott fol hasonló intézőt.
A megyoi oskolatauács figyelemmel kísérte a megyoi népiskola ügyet s hatásköréhez képest uiindon lehetőt elkövotott a népiskola ügy-emelésére. Több fontos uitétkedést tett, például: hogy a községi oskolák feletti felügyelőt behatóbbá tétessék, azok látogatásával ogyus iskolalanácsosokat bízott meg; — nz iskolatanács hatáskörének a felekozeti oskolákra való törvéuy kiterjesztése érdekében feliratot intézőit a közoktatási ministorhoz; - a megyei bizottmány megkereste, hogy az iskolai mulasztások meggátlása végett a népoktatási tör(v. illető szakainak erélyes végrehajtásiról intézkedjék, stb.
Tanfelügyelő meglátogatott 174 iskolát, 1 magánintézetet, 1 papnöveldét — i-gysze^, a csurgói állami tanitóképezdét négyszer. Valamennyit meglátogatni az irodai foglalkozás, a megyo uagy területe s egyéb tormészeti akadályok miatt nem lehotett. A közoktatási kormány is belátta azt, hogy ily nagy terjedelmű laukerülotbon ogy ombor a felügyelolet kollő sikerrel nom teljesítheti, azért másodtanfel-ügyolöi állomást is állított öomogymegyobon, kinevezvén oi állomásra tekintetes i\'l\'álosy Gyula urat.
A tanfelügyelői irodában elintézett ügydarabok száma 991-ot teszen, a hivatalos levélforgalom 1868.
Ftfv&rost tárczalevél. iii.
Veit, 1871 juulut hé G-án.
Hiába, én csak „pocbvogol" vagyok, már látom, mintha a hatvani utcza szurok-kövezetén, — pardon! ez annyit tenne, mint: fából vaskarika, — tehát kijavítom: szurkola-táu tauulUm volna ulőször szurk .... illetőleg magam lábán járui.
Képzeljék, szíves olvasóim, a velem tör-léut .szurkos" esetet, mely ráiuuésvo sokkal borzasztóbb és érezhetőbb csapás, mint az, hogy a napokban itt egy holy nélkül csavargó kocsis, ki lopási szándékkal ogy kertbe tévedt, a kortész álul nyomról-nyomra követtotvon, leharapta üldözője orrát. Bizouyára jobb buldog lett volna belőle, mint kocsis I — Vagy mondok ogy másikat, melynek szintén csak tragikus végo lohol, bár arról nem szól a krónika. Szereplők bonn: egy ifjú lovag és hölgyo, kik
vasárnap együtt kirándultak a zöldbe,do többé vissza nem tértok. Meddig folytatták volna így szép kortecskén utjokat, nom tudhatjuk ; de — mintha ők is a .szurkos" hatvani ulczából indultak volua ki — Promontornál illolérto őket a .pocii", illetőleg a hatalom — a „mtyster ur" lábszija, mert tudnunk kell, hogy az ifjú lovag ogy. 14 éves inasgyerek és Júliája a „moistor" urnák 12 éves leánya. Mint mondják,elkeseredés vitto őket a szökésre, mivel nem rég a mester valami csiny miatt mindkettőt szigorúan megbüutotto. Gondolhatjuk, mily fontos szerep jutott azután a lábszijnak az utolsó felvonásban.
Ennél csak a „Ludas Matyi" szerkesztőjének volt nagyobb poch-jo, ki f. hó 3-án jelent meg a pestvárosi közp. bizottmány előtt, elpanaszolván, hogy őt az összeíró bizottság oluta-sitottu, noha ó a szerkesztő, volt sajlófogoly stb, De mivel most sem tudott 100 frt biztos jövedelmet, sem arról adóköuyvet felmutatni, a közp. bizottmány Őt, fenyegetéséinek daczára, szintén visszautasította. A „Ludas Matyi" híres szerkesztője tehát nem valaszlóképes I
Do elmondom már az éu poch-omot is. A. ..líiult hó 26-án tartott akadémiai diszgyülésen ugyanis nagy szorgalommal jegyeztem fel annak érdekesebb mozzanatait a .Zala Somogyi Közlöny" számára, ott izzadtam, fuldokoltam, éheztem és boszim kod Um a sok csendzavaró miatt az ülés bozártáig, tehát csaknem 4 óra hosszáig; azután hazáig áztam, -— isméi neki ültein irni, végre elkészült a máiodik Urczale-vél. Azonnal postára adtam, — s vártám meg-jelenését. De —, oh pccbi — a tárczalevél máig seiű jött; a levél tehát olveszott, ogy egész napi fáradság hiába volt. Ez is .pech* a szegcuy magatnféle emberre nézve I
Kárpótlásul azonbau elvezetem szíves olvasóimat ismét az akadémiába, do nem a diszgyülésro, hanoin csak egy f. hó 3-án tartott osztály gyűlésre, moly igen szép számú közönség jelenlétében folyt lo. liiedl tísende ur ó?lo-kezett az ikei igékről s a diuimilatio alapján .igyekezett bebizonyítani, hogy az ik oa igeragozási rendszer nem jogos; azaz : hogy az etxek, iitok ép oly helyes alakok, mint eszem, ittom; egyik, igyék vagy ígyen, igyon. — Az értekezés folyama alatt nem egyszer láttuk, hogy $T komoly tudományosság fölkent bt^jtiokai, valamint a-közönség is ugym^sra tekintenek, mintha muifdani akarták volua: ez mégis kemény beszéd I Az értekezés végéztévol azonban öreg Tofdyuk ,. jiiiulha mindnyájunk közérzohnét tolmácsolt^ volua, a törtéueti nyelv szempontjából tiltakozott Uiedl ur egyik-másik állítása ellen s kijeleuté, hogy ugyanily terjedelmű értekezést Kellene felolvasnia, ha ötuet állításait inegezáfolni akarná. Tapsolni akartunk az ,örogu urnák, do nem mertük ily komoly helyen oly hangosan nyilvánítani tetszésünket; különben is liiedl ur "csak kinevetett volua bonnünkot, mint Inikusokat, hogy rdijf\'erenczi-rozottty) igealakjairól szóló, éitekezését már másodízben félroértettük ; azért <[ieg is ígérte, hogy ogy más alkalommal az igeragozásról bóvobben fog szólaui. Mi csak azt óhajtjuk, hogy Toldy akkor is ott legyen l
Igaz, a vieddrd-mi]>i vdtdr is elmullott s én majd olfelojtcm megemlíteni. Kgyébkéut nem csoda; könnyen megfeledkezik\'az eiuber oly vásárról, melyről, hogy ogy szuszszal mindont olmondjunk azt kell consUtáluunk: nem sikerült. Vidéki vovóKot, kik a többi vásárok alkalmával olözönliH a várost s minden lépten-nyomon egy falusiba ütköiUnk, — most alig láttunk, l\'odig vevő nélkül nincs vásár, miut olőtizotő nélkül nincs honorárium.
Végül ismét egy érdekes kuriozumot közlök:
l\'est közp. bizottsága tegnap elhatározta, hogy a képviselő választásnál 5 láb hosszú pAlctdk használtassanak, molyok a jelöltek no-voivol ollátott ládákba lesznek holy\'oznndók. Mitha előre gondoskodni akarna a bizottmány,
KOvetv&lanztM Intézkedés Zalamegyében.
Zala-Égerszögön 1872. évi június 3-án tartott központi választmányi ülés jegyzőkönyvéből: Jolou voltak (,\'sutor Imro alispán ur olnökloto alatt Séllyoy Lá»zló, Ulavha Lajos, Nagy István, Skublios László, Dozorédy ülök, Kiss János, Kollor Forencz, Kőnigmayer Károly, Kő-niginayor János sut.
1-ör. Elnök az ülést megnyitván, felhívja a központi választmáuyi tagokat a képviselőválasztás napjainak meghatározására, miro f. junius hó 20-dik uapja tűzetett ki. «
2-or. A képvisolőválasztási elnökök- s jegyzőknek a kövotkezők választattak inog:
Válaeztó-ker. Elnök: Helyettes elnök: Jegyző:. Hélyettes jegyző-
Tapolczai: Vadnay Rudolf. H. Piltoány Ödön. Szigli Józsof. Csöndes József.
Szont-gróthi: Bessenyev Ernő. Szü^a István. Forintos Kálmán. Szily Dezső. Keszthelyi: líortelondy Kálmán. Nedoczky Jonő. Koller István. Tőroky Aladár. Zula-ogerszogi: Árvay István, y Fackh Gedó. Szigothy Antal. Hi4eg Józsof. Nagy-kaninai: Habóchay János. Inkey I.ászló. Eho<»«p»"K,,r l\'ipót. llertelundv Héla. Lotonyoi: Lisziák Foroncz. Szalacsy Farkas. Zakáll Oyula. Faics Károly. A.-londvai: Czigány HorUlan. - Kolls\'y Jeromos. Szilassy Kárólv. Vámosv Lafos. liaksal: a Nagy Pál (z»l apat,) Paslek János. Martinok István. SoóslKálmán. Csáktornyái: Magdán György. . l\'oturrcik János. Huszár Nándor. Dr. Kronovecz Ign.
3-or. Mmdon választókerületre kétvkét lovasszázad kérelmezése határoztatott.
4-er. A reclamátiók f. hó 8 tói 0 najpon át, juuitls 18-áig bezárólag, toljesitendók. Kelt mint font. - . OHOSZ PÁL, m. k. jegyző.
hogy a stavazé-dorongokkal megjelent válasz-
tókuak szükség esotén legyen mivol^voroked-niöK. Ne in követésre méltó példa s nem is hiszszük, hogy losz párja az országban o .bölcs" intézkedéenok.
Tegnap ós ma roppaut felhőszakadás volt. A pinozékből ugy szivattyúzzák ki a félöl magasságú vizet, mely hirtelen betódult. Van Széchenyi gról&ak és a tűzoltóknak ismét dolga vele. — Do tán olég is volna már az eső V — mi városiak legalább meguntuk már a nótát.
_____ GYULA Y.
111 r e k. ijT Lapunk fél- és negyedéves t. előfizetőit bizalommal kérjük az előfizetési pénzek szíves beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fennakadás ne történjék. Előfizetési ar: félevre 4 frt, negyedévre 2 frt, mely 5 krajezáros postai utalvány mellett legczélszerübben eszközölhető.
— Deákpárti értokoalot Urtatott mult vasárnap délután a .Zöldfa" nagy teremében, elnöklő Glavina Lajos ur szi<7íyeson üdvözöl-, vén a nagyszámú jelenvolukat s a párt tömörülésére hivU fel s egyszersmint ogy minden másodnap ülésező bizottmány alakítását iadiV ványozá. Gózony Foronoz ur bonső érzéssel omolt szótszoretvo tisztelt követjolöltünk Csőn-gory Autal ur mellett, kit — úgymond — \'ha mint országos tekintélyt 1869 ben kövotUnk-nok választotta a többség, mennyivol inkább most megkell választanunk, mint városunk leghűbb barátját s gondos atyját, örök szégyenfolt volna o város lörténotkónyVÖbon, ha elhagynék ojtoni, s mind az, ki o nagy férfiú megbuktatásán működik, vét e város s vidék jólétének, felvirágzásának előmozdítása ellen. j£ajos helyeslés s éljenzés kövotto o gyöngytiszta igazságot jelező szavakat s mig egyrészről honli\'i u tükröződött vissza az arezokon, hogy van ogyotleu ogy polgára is o kerületnek, kiCsongery a tudományos világ o lángoszlopu,
a munkásság e példánytükre ollonéb^n sz el-kitérődéiig faluról falvira házal, másrészről határtalan lelkesedéssel tömörült a Deákpárt. A választmány Hegedűs Jó\'.suf ügyvéd ur olnök-lote\'. liitt megalakult. Ha valamelyik szavazó-polgárnak panasza, vagy tudakozódása van, Bzivoskcdjék o bizottmányhoz fordulni.
.— Halálosán. Említettük lapunkban, hogy a soproni casino derék olnöke Hillebrandt Vinczo ur a sétányon hirtolon roszszul lott; a köztiszteletü férliu önnek kövotkoztóbon meghalt. Tomotéso 7-én nagy részvéttel mont végbe. A casino épUlotén nagy gyászlobogó hir-dotto halálát.
— Marcxaliban Horváth Sándor baloldali kCvetiulölt ellenében Kiss Gábor kir. táblai jogyzót Iéptotto fel a Doákpárt.
— (\'sengery Antal és Királyi Pál választóikhoz intézett beszédeiket a „Huda-pcsti KÜzlony" vasárnapi tzáma hozta ogész torjodel-mében.
— Zala-Egers*egen orőseu hírlik, hogy Nagy Károly visszalép s helyébe Csertáu László ió; Keszthelyről sziuto azt a hírt vesz-szűk, hogy Vértesy Iván baloldali jolölttel szombon Cseítán Károly szinto\' baloldalit kívánják fólléptotui.
— Lövés* - egyleti dlHMÜnnejiély. A nagv-kanizsai lövész-egylet junius 8-án Ur-totta Lazsnakon diszlövészeti ünnopélyét, melyen a tagok s ozok vendégei nagyszámban vettek részt, különben az idő is kodvozott o kellemes kiránduláshoz. A lőversony első diját, miut ezt Aiutmann hudnagy ur, az egylet tevékeny titkára velünk közié, Trsztyánszky Lajos lövészmester és helyottos kesztholyi főlovászmester ur,a másodikat fólövészmostori holyottee Voszterlmro ur,a harmadikat Kramer távirdai főtiszt ur nyorto el; a tekopályáni győztes pedig Trotter főhadnagy ur volt. Ezután a szép hölgykoszorú s a fiatalság tánezra pördült s a gyönyörűen földiszitott, ». csillogó lámpafény-bon uszó helyiség főoszlopzatánál két disztábla vonta magára a figyelmet, melyen Király Laura kisasszony és Arany fi Torka asszony sikeres lövéseinek erodményoi láthatók voluk s nekik általáiioH elismerést szereztek. A kedélyes\'vigalom.hajnali 3 óráig tartott. A tánczkoizoru-ból lehelten, hogy noíiány szépet meg no omlil-sünk a nélkül, hogy az Összességből lovonnánk ; ott láttuk : Gózony Marcsát, Kollay Idát Kot-toriból, Godina kisasszonyokat Palinból sat. Honcz Autalné, Voszter Imréné asszonyokat, ínég többet is feljegyeztünk volna, do malhour történt, o sorok írójának szomüvego oltörött. Grünbaum zenetársulata s Hlumonschoiu ur étel s italbani szolgálat-i álti\\lános|mcgelégédést nyújtott. F,z élvozotes estély jelezi, hogy az egylet vezetői nemcsak azon törekednek, hogy odzott kai ral védjék a királyt s hazát, de ártatlan, szórakozó mulatságról ia gondoskodnak.
ftpttkciféa. A,nagy-kanizsai Ukarék-pénztári épület mollott lövő tlros saroktolokre két szép ház építtetik; mindkettő Gutmann S. II. ur vejoi; Weiss és Mas<rhan»ker uraké less. —
— Cxig^W/ok, Folyó hó 7-ón u röggelI órákban a helybeli kapitányság tudomására •vsvón, hogy egy tolvajbanda órkozott Kanizsára, önnek következtében a szüksóges intézkedések rögtőn megtétotvón, u rondőrsóg altal a Kis-Kanijaa mollotti kanalis hidjánál kövot-kozendó tolvajok u. m.: „Horváth György cgyedutai zouósz, Horváth Orzso, lierkos Juli ós Stajko Józaof ozigányok fogattak el, kiknél többfólo ruhákéi 1110, ozipűk, szappan sat. laláitattak, a kir. jár. bírósághoz további intézke-dós vógottáttétettek.
— fieme* ajánlat. Andrássy-Szápárv Etelka grólnő, birodalmi külügvministerünk édes anyja, a szóesi-szigoihi iskolára azt nz ajánlatot tetto, hogy a folópitóshoz szükséges öhszos faanyagot, 50 ozer tóglaógotéshez szüksége 50 ölnyi fát ingyen adja, u lakossájj; csak a munkaeróról gondoskodjék ; azonfelül ottani derék kasznára többrondbeli büntetési pénzből 200 ftnyi összogot tart készen az iskolai ogyéb szükségletek fedozcséro s mindéhez hozzácsatoljuk: hogy. a lakosság összedugott kézzel néz a rozzant iskolára, nem tesz ügyében semmit, do annál inkább tolo torokkal kiáltja: éljen a balpárti miniha bizon o kiabálás felépítené az iskolát.
— „Kertét** Gaxda\'\' a practikus Gi-rókutinak o fürgeucz lapja ujerőkkel szervez kedve, jeleuend meg oz év második fölében is; ára félévro 3 frt. A itazáuak sok gazdag gazdát, a gazdáknak sok joles kor tószt s igy-a .Kertész-Gazdának\'\' is sok clőflzotőt kivánunkl
— A fővárosi lapok átvotték tőlünk a magyar-szordaljolyi menyecske gy ormekeinok gyanús halálozási hírét s mintegy, felhívtak bonnünket: hát az asszonynyal mi történik ? pótlólag jolonthetjük, hogy a n.-kanizsai kir. járásbíróságnál a vizsgálat ollono folyamaiba vétetott.
— Dalárilat ünnepély, A nagykanizsai dalárda nói\' karával cgyesülvo, és Ollop Itnre ur szíves közreműködésével szombaton, í. hó lö-én a .Zöldfa" vendéglő termében dal ostélyt fog rondozni, melyot tánczkoszorucska követ. — Belépti dij tagok számára .30 kr. Nem tagok számára 1 frt. Pénztárnyitás este 7\'/* órakor. Kozdote 8\'/, órakor.
— Hűmen. Mióta jlapunk kétszor jelenik meg, alig van szám, msVybon hym.cn rózsa-lánezait no emlcgotnénk, melyek vidékünkön füzetnok ; ha ez így van, inkább naponkint kiadjuk e lapot. Moát ismét az a kellemes hir órkozott hozzánk,,\'cqgy lapunk tehetséges munkatársa s tisztolt barátunk Rusa Kálmán.jogyot váltott természoteson szívó választottjával. A hir azt is mondja, hogy u boldog jegyes barna; hogy süssön rájok folyton a boldogság napja!
— Több katonai tekintély érkezett Nagy-Kanizsára hadiszemlét tartandó az itt, állomásozó katonaság folott. Ugyanis: B. Edels-heim-Qyulay F. M. L. lovassági vezérfolügyolő, Báró JPakony F. M. L. Villata vozérőrnagy Keszthelyről, Ottinger Gusztáv ezredes ós ezred-vezénylő, Graffon-Oborstrau Rudolf alezredes urak sat.
— Tárgyaltatott a n.-kanizsai kir. törvények előtt tegnap, iun. 12-én a hahóti Ugy,. melynél a tény álladók oz\': Két kocsin május 20-án reggel balpártiak Söjtörro mentők, hogy Nagy Károly beszédét hallgassák, Botka László majorján túl azonban már pisztolylövéseket tettek. Délbe visszajövet a figyelmes községbiró ur a kocsikon levőket háza előtt a megállapodásra intette, hogy a közcsend és rend o háborgatóitól a pisztolyokat olvegyo, egyik kocsi a biró intését mibe som véve, tova robogott, a másik mogállt, a biró midőn a pisztolyt kérte tőlük, a lovak közé vágva, tova rohanni akarlak, do a biró mogkapta a rudas ló fékszárát s orro éktolon káromkodások között szidalmazás és tottleges bántalmazás kö-vottotett el rajta. Előbb már oly nyilatkozat is történt Hahóton, egy oly háznál, hol jobbpárti zászló longett: kár ezt a jobbpiirti zászlót kitenni, mert o miatt az a ház el is éghot, a másik feleié: moglohot. A biró házánál történt kihágás után ismét pisztolylövés hallatszott. A letartóztatott 12 egyén közül 5 szabadlábra té-totott; a végtárgyalás holnap, junius 14-ikén lesz. Szép volt hallani a kir. főügyész ur jeles beszédét, midőn a védő ügyvéd azon kérelmére föleit, hogy valamennyien szabad lábra helyeztessenek ; nem— úgymond a főügyész ur — az állam biztos jólétének megőrzése a királytól n községbiróig létező hatalom kozóbon van, s hol oz ellon merénylet történik, vége a törvény tisztolotnok s valódi anarchia lép fel, kö telességo a felsőbb biróságuak a kisobbot vó-dülmezni, a különbon is a \'jelen körülmények között neki a vizsgálat moghiusithatására néz-vo jelenleg is még aggályai vannak, sat. Az itélotet jövő számunk nozza.
— Rövid hírek. Az osztrák Lloyd hajózási társulat ezontul .Osztrák-magyar Lloyd" ozimet vesz fel. — 187l-ben a dohányból 50,821,420 forint bevétel volt, négymillióval több az előbbi évinél. — A török sorsjegyek legutóbbi főnyereményét egy haraszti földműves nyorto. — Cseto Antal prépost óq veszprémi őrkauonok meghalt. — Jtolurobu* Kristóf-nak Cuba szigetén uag^*<erü szobor emeltetik.
— Odessában ismét kitört a kholera. — Rus-csukban egy nagy. vihar 500 házat rombolt szét. — Gyiróton ogy veszett macska^.megharapott egy nőt, a szerencsétlen nőn Kiütött a víziszony. — A in. kir. honvédségi „Ludovioa Aoademiali-ban a tanári tanszékokro pályázat nyittatott. — Lowor Károly, trieszti angoloon-sul « író, meghalt. — Perzsiában ogy középnagyságú kenyér ára 80 frt. — Lónyay gróf Erdélybe utazott. — A buda pesti tanfelügyelői állomás üresodésbo jött, Zichy Antal lekíi szönt. — Erdélyi Mihály, szabolcsi földbirtokos által feltalált léghajó-minta Pesten , a .Köztelken" látható. — Paulor ministor Pannonhalmát meglátogatta. - Gr. Weiiokhoim Frigyes esküvője Wonekhoiin Krisztina gróf-hölgygyol jttu. 18 áu lesz a Kigyósi puiztán.
— l\'oston a fokoto himlő uralg.
S z l ujé h z e t.
Keszthely, junius 1872.
Bokody Antal színtársulata körünkbe érkezett s előadásait f. hó 1-én Toldy István .Jó hazafiak" czitnü 4 felvonásos vígjátékával kezdé meg.
A társulat 17 férfiú és 18 nő, a így összesen 83 játszó<zomélyzetből áll. — Örvendünk, hogy Bokody ur társulata szervezésére jelen év-b\'ou kiváló hgyelmot fordított s azt oly jól szervezte, hogy bármely vidéki színtársulattal kiállhatja a versenyt.
A fentobb irt darabban mutatták be a közönségnek ügyességüket Siposnó, Dobozy Lina, Tihanyi, Megyeri Emma As Bokody, kínok ügyességét, tapintatos- és otthonosságát vidékünk nagyobb része már rég elismerte. E darab a mostani választási s illetőleg kortes-kedósi mozgalmakat a leghüobben jellemző.
Junius 2-án adatott: A Strike" ered. népszínmű 8 szakaszban, írták Szigligeti és Balázs E. nagyszerű darabot a közönség, hogy középazámmal látogatta,nézotom szeriül annak tulajdonítható, hogy a darabban előforduló nagyobbszerU gyárvezetők s illetőleg gyárak városunkbaji nem létoznok s igy a gyárosoknak az ilyféle strikoolástól nincs mit félniük. Megyeri Emma {Angyalka Somvári gyámok leánya), Bokody (Lajtos) a tönkre jutott takácsot, ki minden vagyonát az ivásra áldozá — igen ügyesen adta; Dezső (Gyula, Lajtos, fia) Tihanyi (István bácsi) az elszánt öreg Kovácsot, s Siposnó I). Lina (Ágnes) szobaleányt, kitől Lajtos, magához "csalván őt, hazatérte alkalmával összegyűjtött kevés pénzét mind elkobozta s elköltötto-— igen jó adták. Timárné , (Szikráué, korcsmárosné, özvegy) éneke, eleinte ; ogy kissé untatni látszott a közönséget, később azonban igou holyro hozta azt ugy, hogy Szűnni nem akaró tapsvihar követte énekét, molyok közül több darabot kétszer is kellő neki.elénekelni. < Barátosi, ha gyors beszédétől egy kissé olszok-nék, sokkal több sikort aratna, miután igy csak kevés szava érthető. — A színpad rósz padlózata oz alkalommal csaknem szerencsétlenséget okozott; a midőn t. a gyári munkások a munkaszünetelés kimondásakor ujjongva eskü-vének össze, az ingó padlózat doszkájáról egy petróleum lámpa felfordult, s a padlózaton a kidőlt petróleum égni kezdett, dá csakhamar eloltatott. Kivánatos volna, ha a színház házi ura erre egy kissé nagyobb gondot fordi-tana.
Junius 5-éu .Harpagon a fijsvény" 6 flv. vígjáték adatott; Moliero után forditá Tóth Józsof. E nap hőse Bokody volt, ki (Harpagon) a fösvény s öreg szerelmest oly élethűen jellemző, hogy a közönség figyelmét ogészen magára vonta. Lcgjollemzőbb volt az örülés, melyet ogy ládába zárt, s kertjébon olásott kincse ellopása alkalmával tott, midőn azonban fia Clo-anto (Barátosi) onnok itíoglétéről tudósitá őt b folkéré a kincs vagy Marianna (Megyeri Emma)
— kit Bleanto szeretott — keze választására, sóhajtva s sokáig habozva választott; később azonban örömmol n gedé át Mariánnát fiának, csakhogy a kincsot megkaphassa; Bokody ez alkalommal viharos taps s éljenzés közt liagyá ol a szinpudot. Jól játszink még Gyulay (La Flech, Cleantinasa) és Bogdán (Harpagon szakács és kocsisa).
Junius 8-án .Angyal és Daemon* vígjáték 3 felv. adatott, melyben Doziő (Meronvillo Emészt) a Tihanyi (Ducondray) mint békéltető tűntek ki; ez est hősnője azonban Siposnó Dobozi Lina (Olarisso, Erneszt neje) volt. A közönség ez előadás alatt oly kevés volt, hogy az osti kiadások a bevételből aligha lettok fedezhetők.
A színházba menő közönség, ugy hiszem, megfog engodui, midőn fulkérom, hogy magával lámpát hozzon, ha előadás utáni hazatértében az utczákon lövő lámpafákba, — igen, mert a lámpák róla a tavaszkor leszedettek — nem akar ütődni, vagy valnmol^-ik yizzol tolt árkot s illetőleg pocsolyát kiakarja korülni.
Szombaton, junius hó 8-án .Faust", az\' ördög czimborája, látványos oporotto 5 képben, került először szinro.
A színház oz alkalommal — jóllehet az árak felemeltek voltak — egészen inegtolt)-mig az eddig előadott, s irodalmi beososol biró vígjáték vagy népsziumü előadásakor a közönaóg
csak közép vagy igen kevés számmal jelent mog. Meghallgattuk tehát oz olóadáat, nem ugyan szövege, hanom a darabban olóforduló tánezok- s díszítésekért. A jolenvoltak azon része, mely ozt már Pesten, vagy Bécsbon látta előadni, zokon voszi azt, hogy az előadás itt nem törtónt ugy, mint ők a fentebb irt bolyokén látták. Igou természetes, hogy egy vidéki színtársulat nem áldozhat tetemes költségeket a készletekre akku:, midőn a közönség a leg-j 1> darabokat, csuk kovós számmal látogatja. A i.ik azonban még o*t notn látták előadni, tot-széíóket nyilvánítják folotto. Ajánljuk Bokody uruak, hogy többször adjon oly darabot, moly-bun az ily cauoiu-féle tánezok fordulnak elő, mert ugy látszik, ueki ez hoz csak jövedelmet. Lássuk most már a játszószomélyzotet: Me győri Emma (Faust) kissé gyongo hangját kellemes modorával pótolá, melyet az egész estén át magtartott. Timárné (Margarotha) kellemes éneke köztetszésbon részes(Uf s többször „ii jráztatott." Gyulainó (Mártha asszony) folytonosan fecsegő nyelves aaszunyaink hü másolatát állitá elénk. Tihanyi (Siobel, szabó) tetszést nyort.
Vasárnap, junius hó 9-én adatojt „Rózsa Sándor", vagy a .Szegedi bfinkrónÍKá", népszínmű 5 flv. Elején kissé visszatetsző volt, inig azon része, midőn Bokody (Kopogó, mészáros logény) a mcstoro házában kutató csendbiztost a kiséretébou lövő foglárokkal — ogy taglót kapva fel — a házból kivorte, mégis az asztal alá bujt Zajatzot (Dezső) az ajtóig fülénél fogva vozotve, rugta ki, köztotszésbon részesült, s Bokody ez alkalommal tapsvihar közt többször kihivatott. Rónaszéki (királyi biztos) állásas a távozáskor! kézszorítása igen feszes volt, aii bonne mindenesetre a fiatal szinészt árulja beszéde s parancsoló hangja ellenben tökéloto-són megfelelt hivatásának. Rónaszékiből egy kis gyakorlat után jeles színész válik. Barátosi (Károly, Bárdon fia) igen jól jolletnzé azon megrögzött ariatocraticus gőgöt,melyazerint 1 tanult fiatal ember atyja foglalkozása s illotőleg polgári származása miatt lonézotik ; ez napja-iukbau uom ritka eset. Mog fog ugy hiszem Bokody ur bocsátani, ha felkérjük, hogy a függöny mellé, .moly ez alkalomul is előbb gördült le, mintsem kellett volna, 1 oly egyént állítson, ki azzal ügyesen tud bánni; hiányozzék bár a da-rubből pár szó, moly a függöny korai logördü-lése miatt maradt ol; az mégis visszatetsző h meglehet, taláu ez is élvezetet nyújtana a közönségnek, do elmaradása esetében a darab nincsis tökéloteaon bevégezve. Közónsóg k<i/.ép számmal. ... t ... .
Papírszeletek.
A francai* e x c a á a t á r, III. Napo. leou apr. 20-A ii Hite meg 04-ik axületéauapját. Egy-kia reminiacoucxl* föleleveniiéao tehát nom leax egéjxen idflsxerlltlan.
Töitwnt cg)\' napon, liogy a máaxAr siokott Uto^atói állal í|> oly pillanatban xavártatotl inog, miitfin pínxt osstályosott kltlnnbrtxlí caomagokba Napóleon egy csomag p^nxt, a kamlalliS márvány-lapjára tott le. a axtán tánáeakoxni kexdett bixalmaa omheielvel. Midiin vgyodlll maradi, eaxMe jut a kandallóra tett plnxcaoinag. Ninca aebol. A caásxár nem tud kit gyaniuilani látogatói kOxUl, - lianem ai elve. xelt, — 260,000 frank — utóvégre ia aira birja öt, hogy \'magáli"x kéreaao l\'letro rendőrfőnököt.
A komornyikra, ax üreg Jaquea ra — keadi a caástár — nom vethetem míg árnyékát aem a gya-
Jól vau felséged, de hát akkor legyen siabad tudnom a látogatók neveit ?
No«, hát Itt volt Moruy herexeg . . .
Hm, Moruy herexeg, Ii aokat vcixtoit a na-pokban roulotten. I)o hát ki volt ínég itt kivfile V
l\'eraigny hereien . . .
Ah, Poriigny ur is. Felaéged talán Ipdni fogja, hogy a herexog ellen egésx caomé végrehajtás vau elrendelve. Hm . . .
Axtán ilt volt Saint-Arnond tábornagy la.
Ö is? Folaég, iu Ugy k xd bonyolódni. Halnt-Arnoud OrCkfla péiixxavarban van. Talán még máa valaki is volt itt?
Nos, még Napoleon horexeg ia.
Ah, Napoleon herexeg I . . . Hocaáaaon meg felséged, de családi ügyekbe nom avatkoxhatom.
. Tern.éaxotca, hogy a eaáaxftr nem kutatta tfib-b< e axakértöi vélemény után a 260,000 frank ma-gaa tolvaját.
— Kg y fl *e t n i nom tudó vendég kérte a voudéglöat, tartaná inon oinlékébon ax <!»*• axoget, addig inig kiegyenlíteni fogja. Kxiveaen, inon-dá a veiidéitlüa, axonbau a krétát kell aegitaéjflil vennem. — S eaakugyan fel. ia irta egy uairy táblára ujnyi uagyaágu betfikkel a vendég uevél, álláiál éa adóaaá)(át. — Do liiax igy ax ogéax város olvasbaij.i, hogy én finnek adóaa vagyok — inondá a vendég. — Tudj* mit — aióla a korcaináros, — hagyja OnittakOpOnyogét, majd axxal eltakarjuk.-- • _
Szerkesztői ilzcnet.
273. Kecskemét. Sxivea üdvözlettel kérjük JOvCro ia.
274. M. Peat. A aora axoaxélyérCli tudésltáaát várom. Többire atomélyeiou o hó vége leié.
275. V. L. Hatalmasat növeltem * balpárti öm-lengéaeknek, igy ti«xtelem én ax elvet, moly kedvot a nem gyülölaéget hint. A rapportot. mindig axivcaen
m27G. P. P. Ax illető axámot Tápolcxára olklll-döttem.
277. Kmlíkoxxilnk a régiekről atb. llixouyovi oknál fogva ax QO.ik axámban jövend.
278. Ax ádándi axiulapot mielőbb közöljük, valóban acándalum a magyar axítléaxelre.
279. CxiiTorbo a lapot rerideaon küldjük.
280. Ha. E. Oyőr. Iutéxkodtüuk, . Kauissa felé egy kis vargabetfil lehetne.
Títrtínetl imptAr.
Junius 13. 323. Kr. sz. előtt Nagy Sándor halála Babylonban. - 1848. Prág.. bombázása. — 1840, Kmoty Csornánál győz. — 1864. halt mog Pa risbiiu Dombinszky Henrik gr. a longvol és magyar szabadsághar-ezok bun fővezér, 73 éves volt.
„ 14. 184^ llutthyány Lajos Insbruck-b visszatér.
. 15. lürt-i. kolt egybe \'l\'ököly Imre Zrínyi Ilonával Munkácson. — 1825. született N. Enyedon Szász Károly jeles költő a műfordító. — 184K. StratiinirovitsTitolbun. Kordon hu-zatik.
„ 16. 1571). halt meg Hartung János a görög irók kitűnő fojtegotőjo Froi- \' bnrgban (Baden). — 1848. 14 naoi fegyverszünet a szorbokkol.— 1849.4 Z>\\igárdi győzelem.
, 17. 1775. szül. Csopcsányi Gábor iró, Egerben. — 1«48. Városi rostau-ratio Pesten.
. \'18. 1866. Dresdát a poroszok elfoglalják.
. 19. 1848. Unió Kolozsvárott. — 1849. Predialói csata 800 székely 25 ozer orosz ollon.
Érték- és váltófolyam jun. 12.
5% motaliques 64.90: 5% nomz. kölcsön 72.35; 1865-ki álladalmi kölcsön 104-10; bauk részvények 849; hitolintézoti részvények 342.— London 111.90 ezüst ágió 109.50; arany da rabja 6.38V,U; 20 frankos arany 8.934/i0 kr.
Felelős szerkesztő : Bátorít Lajos.
ÍM yllttór.*)
Kéc8ey GyOrgy url
B lapok -17 dik axámában foglalt böffeaxkodfi auraira válaaxolni illemen aluli levén, caak annyit mondok,\' hogy bizony feljajdul lolkünk, midőn ön uram, uram, Kécaey Oyörgy uram I xonoleréu vitat-koxnl vakmerő; igy mái mi joggal hivalkozhatuuk a kani tani nagy kö/önségre I
Ku ön iránt, uiiut fŐeleml tanító iráni, liaxte-lettel vagyok, de axé.t, ha axoréüy vároaból jöiten: ia, volt taiiitványalin aemmikép el nem iamernék önt xenetekintélynek. It i x I o a i t o in erről.
A ml pedig nioylelkQ tanáotát t virtuóz koszorúját illeti, nagyobb szliksége van önnek eiekre. Minek vesztegetne!
Éa igy xeiioterén m i n d o u k o r r a axt uioii-doui önn- k — k n a • a in a d i n o r.
N.-Kai.ixaa, jun. 12.
OKE8Z ANTAL, xeiie- ói ■ énektanár.
Idiiil va^v kc/dellügCN
titkos betegségeket és teHetetlenaó(fet
haaousxenvi gyégymód szerint gyégyit dr. Ernsl L., Pesten, bálváuyuiez* 0. ax. i. em. 15 ajtó.
Rendelési idő délután 2—6 óráig.
B belegaégek gyakran, hogy axonuali eredmény éiették ol — könnyelmOen uagy adag Jód vagy kéuoaővel kezeltetnek. Ax igy gyógyultak axonbau a lugborxaa«lóbb utóbajoktól támadónak meg; annyira, hogy a kön. yelnifl gyógykexeléa miatt kéaö véuaégükig szenvednek. Ily veazélyek elluu menedéket nyujt a ha-aonazeuvi gyógymú<l, meri nemeaak a legrégibb bajokat meggyógyítja, do hutáaa oly jótékony, hogy utóbívjoktól félni nem lehet. Az életrend molietto oly egyazerfi, hogy mindenkitől megtartható.
fgtf l.evélileg i« eszközöltetik rendelés.
sp® ff)
D33 ;>0,.D©o);.X3303G90/
Titkos liclcgscgckct s
és
telietetlenaóg-et,
(elgyengült fértiorőt) gyakori mag.imlésoket, idült svphilist, a ) legmakacsabb bőrbotogségokot, gyógy it ^ ) gyökeresen ós biztonsággal t\'
5 frt honorárium mellett ©
B K 8 8 M 8 K s: A. |
\'V1 orvos, sebész és szülész, ijóztíof íőherozog O x ő fenségénél yolt uradalmi orvos. S 0 Rendel 9—4 óráig Pesten, ^ § Zöldfa utc/.a 20. szám az.ud-0 © varban balra l-ső ajtó. Ci)
(1) u\'jlHl ellAtott lovolekro azon • ?.S
,.v eJ^w naj válaszol. \' 0
t vállal
•) E lovat alatt köalötUkirt felelősséget tie:u » • flserk.
• JEinzig in ihrer Art in Európa
til dm giöitle, vieUelt\' gauigex«lcbnete er.to
jkals. kön. Iloí-Wflschelabrik
des E. FogU Wien,
« Nlederlatten:
# *>f I SUdl, KMrnlníMtrtm 27.
Z OK Mariann/, ftr Ki,k„ <u„ ,|i,limr|pforlK„,«.,
0 JmO HsupUtrasse I „min Evshrrxog Kari",
% welolie durdi jtrenc«t« Solidltlt .tod auí jcdein Stílek * aare n.it O Ziffern eraiehllichen Preia bei ibrer Maaa«nproducllon dal.in ge-f) braelit hat, ün» .t»m Export*, Kngro«- aowio ll-iailverk.ufo
# vou kelnem der aopreitenden Handler KrreiehWe., uuaaernrdeul-Z llch Blllign und He»te», unier voll.ter Oaraulie bl<>i«t uud naoh 0 den Proriiuen nof brletllehea Verlangen Ilextellungeii prompt xu-A aendel und NfchlpaMíndea relour uimmt.
S Kugl. Ctiifí\'on-líemden roili Itameii-Unterrüeke »u« Per-Z oder oline llsiakillgeii.scliönerala cail odei fciuitein It.i-k-liaicheul 2 I.elnen (bel briefllrher llMlcllui.frU fl. 4. mit Hlloker.i-KIn.IlaeM H. m lil dei Halsumíangaiixug«beii)da«ft,6 8 fl.
m Hűtek fl. 1.80, 8. a.ftU. 3—8,60 Da.l Itauieuatrllmpfc oder ller-A KltfUUte\'l" und Piaklincliealn. jr<1» Fu**»oeken. l)lid fl 6,
z
# j/<rM»rfMnii«i»i"ni*ng\'«\'\'X"g*|\'eii,
# iufl 2, •\'<. 4. f>. 6 die allerbrsUn.
# JlaJskr/lffen, neue«ter Fagon. ~> per Dud 0.2,3-4 fl. (HaUumfang
Ilerreii-Cruvaten oder S\'i-f lonbinden per Htuck iö kr.. fl. 1
Jlerren-l\'nterhosen au fl. 1 á 1.60, *. 2.ÖO—S fl. Reitnehmlt, fran | aOliirhe, oder uogarixche Faqou.
NVollene OeuundhHtM - Ja-I eken »u fl. 2,3, 4, »u« Heide fl •>, Uto oder gewirkte I,\'nterh\' 4. Hchutr. gegen Uiol I lMnen - Damen - Jíetnüen.\' I glatt, au 0. l.MJ,2,feiu gearhlungeu;
► 11. 2.60, aowie Hehweixerform. gana
► neuo k\'ormen mit tjlickereien au ll
► 3,3.60,4,6, ioauchalleifeiuitc Lei-I non- uud BalUthemden mit Sticke I r«i, auoh Spitxen, au fl. tj, 8-10 fl. | Damen-SucM- oder Winter J belliden mit langen Aermcln au fl. \' 3.60, aueh geitickt fl 7 Gfl.
9ni Sohutlrc iiugebcíi) x
ltiiuienmicil\'-(Taillriiuiufnng i« fl. 3, 4 6fl
I Dixd lyelneii-TtmrhenUl-lí-r au fl. l.:>0—Vfl. giftaier- und nerc tu H 2.60. 3.A0, 4, 5 8 11. 11>\\I.<\\ Zurlrii-ltutM Ttlcher fl. 6, 7, v 10 fl. <Mr fíluaten. Seri-letten od. llumUücher, per Utad uurfl.6, (í, 7—9 fl. in UaniaM.
1 Leinen- Tinc/i-Ga rn it n r fürü Pertonen \' 1 Titchtucli mit paitendrn Si-rvieiteu) au fl. 5, 6, 10fl.,(ttr 12 l\'era. da; Doppclte.
80 Ellen Jlaiulyarn-Letn-
llli<l geblricbt, nucli lloppcl. •in, ungebltlcbt au fl. 7.60,9,60, 10, 18 1611.
1 8t. 80 ellige V. broil« Kum-burver IMhimihI xu fl 12,18, 16—18 fl-
40—42 Ellen ruraUglicho He-hrn-Ijrinu-<in<l (au feinor liett-wk.rhe oder 12 Daiuen-IIemden) fl. /><im«»/io*«i,»u«Leiueii,P... | | 16,18.22 - 24 8. . cail, oder llxrchent fl. 2, 2.60 .111.! p||jge b«lgi»o|i« H eben
I mitStiekerei. ,LeinWMid xu fl. 22, 26,80-35,
lMimen-\\rffll(/+oAerX<ic/it \\ú. •uagexeiobnel »cUön. i coriets aui feín.teio Harobent m M\' uud 64 Ellen uuvcrel uuta ( fl. 2-2 50, «u» ír«na».i«chem lla-|/fU»/l6«»V<\'r nder llolHlnder I tilt mit 8lickerti inti 3.50. 3 I (I 1 It\'ebcn (llaiidgejpinmt uud V, br. mfangauiugebín.) a Ixu fl 30, 35,4ü, 50 W) tl.
\'n beliebigor Hpr.Hche »u« den Pro-i Oel.U. "
OLLA. SE IDLITZ-POR A.
E porok rendkivltll . * logellirfibb eaetekl.cn lieblxoii> ull gví^y-ImU.uk Által nílndon, edd.K i.merl- ixi axerok köaöll, l«g«dl.»t«tl»-n„| aa eli>t> helyet foglaljAk el - mint ««t .ok carr, h c.A.xArl birodalom
minden rí.aíbíil ker. ...kbea kdl.lMt hAla-iralok » l«rí.aleie.olft.en lai.u-
.Itiik boL-r c porok rftK\'xött S2oru!áíok"il emésítftetelleníéflcknel, flyo m .rhévnél. tovAhbA göro^k ve.c lde9-bajokb«n. .rfvdobooasnál, .de qeiiea okmta f«f»já«. vfriolulnx. hysltriára bukór huiamot
bányaira bajUn.nál . - legjobb .ikerrel alkalma/tatnak, a a legta.toab
ffi-rtgvbatA.I eredmííiyexiok.
Ara I eredeti doboznak használati utasitassal I frt.
OS PÁLINKA és SO.
A l.,«l.«bl.li.lJH, » ...II\' 0.15 onib.tUíg ...
..líro mliirlnii h.l.ü í. klll.n. ^rul. l.., IPKtlbb ml\'"
.,!,.. f-j-, (ni- 1. ok\'ttJA.. rí«i .(".\'k >• «■\' k-
i,i,i.li.. Iiimili. í- rn.....a.....
\' palaczk ara használati utasitassal 80 kr.
0RSCH-HALMAJZS1R0LAJ.
ogii.aiAbb ó. Itgbathalóaabb orvo.i axor Norvégia bogyoibUI rclend\'i fnl a ri.. ateraígex n ii-/tit--t( lialmAjxtlr-olnjjal. .. .aló.li Dorsch halmájisir-olajntíll- tUdó bajoknál, sorophu IU8- rtOhllU-l\'Clegai\'-geklfen legjobb g,ógyl.«tá».«l van; a legidultelit. köüivény é. oiúlbajohat, v.lamml a. .dö.xak. bfirküleflekcl.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nagu-KaniMsAn: H«>l«« J. gyégysi. U-ák K. gyégysí. Ke8.se!holTer J. Roíoiitcld F. uraknál.
M
Belovárott Ukovt Ciáktorayán KArA.x II. Ciarg6tl Kreliler DAvid Kapoivárott Kohn Jakab KapronoíAa Werll KAnd. gyóg)»« Keszthelyen Wünicb F. Kereszten llreyer Jaksb fiai K6uegen Cucsinoviu I«iv. gy6gj»i
I stenyín Kalivoda J gy.igy»x Maroialiban l»tl NAudor ! BAnok-Sjt. györgyön Flblcx J Szambathelyen Pillch Kor
Sopronyban Moxey And<A« gyAgy |j Zágrábbi ....... "
Mittolbach 7.1. gyógy" Ceyleck J. J. gylgyxx-llrweiax Fr. gyigy»»
| Briefltche Bestellungen
i oder Pontnaéliiiahmc nn\'ler (iarnutie ttberallliiu «ugeae|idet. — llriefo «u adretxiren: ^til —12,10)
• EJ FOGL, Wien, k. k. Iloillefüraut, 2 Mariahilferstrasse 25.
\\ OA Jahro alto Milnnor, dio unter den aclimacli-I vollen Folgen jugeudlicbor I Atisseliweifung und gelioinier Selbstbe i OV H,,ckiiug leiden, git;Vt os
I Ik "ur , \'IH\' \'^uttuuK- liodet aie in dei
berülimten Schrift
) 50 „Der Jugeiiils|ilegcl".
I wolclio atn aehnellstun direcl voin Verleger, II\'. Hrm 1 hardi in Berlin, jetzt tiimeonttratte 2. I\'llr 1 \'(Julder KUekporto zu beziehen ist.
Besonders vortheilhafte
Ü L ÍJCKSO FFEIITK. |
(riüok mid íScgcn boi Cohn.
t; rn»a« v <» in >S lant v fl <i in l» ni\'K « « r m n 11 r < »• (ield-l.olterle volt öb»r
X Mlllorx 889,900Thaler.
Dieae vortlioilliafte Qeld-Lottorio ist dit-aiunl ívlr-derűm ilunli (iewliine Kitnx hi-dctilcnd vcrnifliit, sio eutliltlt iiur 0(1,500 Loose, und wordon in wenigen Mo-nateii in 7 Abtlioilungon f .lueiide (íewlniie hI.Imt ge-wonneti, niítnlich: 1 Oewinn ovont. 100.000 Tliálcr. siieeiel l lilr. 00,000. 10 000, 24.000,10,000.12.000. 10,1)00, JJ-inal 8000, 11-ural 0000, 4-uial 4800, 1-nial 4 itll), 8 inal 4000, 0 mai 11200, 10 inal 2400, 20 mai 2000, 6-mal 1(100, 53 inal 1200, 104 mai 800, 6-mal 000, il-mal 480, 200 mai 400, 250 mai 200, O nial 120, 3 tO-inal 80, 14,012 inal 44, 40, 10,240-tnal 20, 8, 0, •I A 2 Tliulcr.
Dio <jewiiili*Zi«4iUiiK <lor ersten Abtboilung ist
iiilitlicli aul den
19-ten und 20-sten Juni d. J.
festgestel.t, uud kostet iiierzu
iIiiü kmhic Oi iginiilloiiH iiur 3\'/, Old. O. W. duH Imibe do. tiur l3/» Üld. 0. \\Y. iIhh vlertel do. nur 1 - Old. Ö. W. und sondo icb dicső Orlg\'iiuI-Limihc mit HcKi^ruugH-»\'ii|i|ien (líicht vou den verbotenon Promosson oder Pri-vat-Lotterien) gegen fraukirte Einsendung des HetragcN in Bniikiiutvn, selbstnacliden eiitfei iiteaten Ot-Kendt-n dou geohrten Auftrag-Oebern niifurt zu. Dio niiitliulic ZIcliuiiRhliste und
die Versendung der Géwinngoldor
erfolgt Mdfort nnt li der ZícÍiuiik an jeden dor Bothoilig-ton prompt und * orM-liwlcgcii.
Meiu Uescliiift ist bokanntlich tlax Aoltcute und AllcrglúvkHchMte, indem bel mlr lietliclUgten schon dio yrönHten Jlaujttyewlnne von Thaler 100,000, 00.000, 50,000, oftmals 40,000, 20,000, sebr bilulig 12,000, Thaler, 10,000 T/i«/<\'»-etc.otc., un<ljll>iynt in den iin Monat Mai d. «7..stattgeliabton Zioliungon die Genammt-Summe von über 80,000 Thaler laut anitllchen QewinnlMvn bei mlr gewonnen habén.
LAZ. SAMS. COHN. in Hamburg,
Ilauj)t-(\'omptoir, Hank- und \\\\ -iiselgescbiilt.
Strasser A.
ajánlja joloBokitl elismert készitinénvoit
vízmentes
gfGÜT- kautschuk - ponyvákban
a legolcsóbb gyári Arakon.
Mustrák ós árjegyzékek kívánatra ingyen
Raktár: Pest, Róla-utcza 5. sz.
Ö felsüt; a király legiihuasb elismerése.
j: FBr Export 16. 1Ȇ6. 1800.
Kész géphajtó-szyak
| mindenféle átmérőjű, ogyszeros, dupla vagy többsziJrös, vnrrúfl«nl, a nélkül, a logokszerübb méd szerint, a legtisztább fő bőr darabbél készitvo, vasúthoz, épités-. hez, mfl- és gőzmalomhoz, mozdony- és lécséplőgéphez,- vas-, ezukor- és szeszgyárakhoz, varrégé pékhez stb. Minden fajta készbőr kocsigyárosok, szijgyárték stb. számára. Varrd- és kötőszijak, zsírosan s a nélkül.
Vas- és rézbőr, összonyitoló szegek és kapcsok, ttflpazogok és srófok, hadso-I reg, bányász és ftfldmivos lábboliokhez a lelietö legjutnnyoab arabon kaphatók :
ÉDER TESTVjÉREKNÉL Penten, Zrínyi utcza 3. sz. a.
pr iiicgnyiíás Cegrádon.
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint Stájerország- éft/Jvariimii.»í ból szállított fnniiynífokból
Légrádon a Mura és Dráva pariján
raktárt nyitottam s mindennemű i\'pületf\'u, deszka, lecz »at. azonnal, jutányosán ds a legpontosabban kiszolgáltatnak.
Aiegjegyzendö, hogy t." vevőim részdre a raktár mellett fekvő déli vasúton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók.
Valamint nagy-kanizsai f\'aüzletembün szilárd pontos "szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra ís bizodaloinra midőn fölkérném. ajánlom a nagy-kanizsai fő- (ís leígrádi fiók-faraktáramat.
BACHRACH GYULA,
fakerenketld N.-Kaníxnftn.
tí « l " S»- Xx J ..
JS 1 iíafüü
= S! 1|;o
NHX. S ^ 55 5^^?^
yH B Otíjif^jmo^jí\'a
iiüfl » llplíBii !lf Is : ^
Wujdits Józácf kiadó-, lap- ós ujuiadamlmjdoaw), líyursaajtijnyumi\'wn N;iKy-Kaniziin.
A bécsi bizományi bank váltó-üzlete
Bécsben. Kohlmarkt 4.
, kibocsát \\
IGENY-J E GYEK E T
alant jegyzett sjrsjogy-csoportokra, és ezon összeállítások már azon okbél is a, legelőnyösebbekhez számítandók, inivol ogy ilyon igényjegy tulajdorfosának azon lehetőség nyujtatik, valamennyi fő- és melléknyorevéiiyuket egyedül nyerni, és azonkívül
30 franko arany baji és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
JlL. csoportozat, (évenkínt 16 húzás.)
10 írton huvl réazletvk. — A* utolnő rénzlel leflzcténV utHjj minden résztvevő következő 4 Hor-jegt ol knu : I 3v/o 1860 Ikl ÍOO forinton nllnrnsor.jegyH.
főuyoromény 300,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. frtt^l vásárol tátik vissza. 1 3% «h. tőrük 40.0 frankos öll;iiiiHorHjeKyct,
főnyoroméuy 000,000, 300,000 frank aranyban. 1 lierczt\'K Hrnutist liweigl *>t> (nlléros sorsjegvet, >-. főnyeremény »(),000 tallér minden levonás nélkül. 1 Innsbrucki (tyroll) soi-sj. gyel, főnyoremény 30,000 forint. ^
B csoportozat, (óvenkíiit 13 húzás.) ™
0 frtOH linvi ró-zlen-k. — Az utolsó részlet lellielese után minden
részt vev:ó\'kd vet keni » Mor»j gvet kap : \'1 3"/0 rs. tőrük 4(»0 frankos nllniiisor-j.-gyel, főnyeremény ÍÍ00,000, 300,000 frank aranyban. 1 here-zt-K llrntiiiHi Invc 20 (nlléros sorH|i,i<yet, főnyoremény 80,000 tallér minden levonás nélkül.
1 Hznaz-mfinhiX\'-ni aorsji.gyVt, főnyoromény 45,0n0, lő,0fj0 déln. ért. Vldóki megr-ftudelések |J0M<«M«M í» Illám ét meUeit tu teljesíttetnek. —
JIuzSi/il jeyutikek minden hutái után bérmi-ntve int/yen küldetnek, ,

>UGY-KANIZSA, 1872. Junius 16-án.
49-l]£ flzéim.
Tizenegyedik évfolyam.
írt.™
• Előfizetőst ár:
I egén évre . . 8 frt. I fél érre . . .
negyed évre . i „ Kgy ttxám 10 kr. ?
Hirdetitek Jutányosán !
j . NYILTTÉRBKN | || loronklnt 10 krért vé- j
totnok fel. I Jl
k
„zalamegyei gazdasági egyeslllet" ós a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\' hivatalos értesítője.)
A lap szellemi részót íj illető közlemények s |
részét Illető B
ivagi
miiiyek pedig
kiatlúlio* bérmentve In- ] tézenüók:
NAUY-KANI/SA Wlsstlosház.
I\'HIYC III- j
SIZ8A \\
Hctenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes, tartalmú lap.
Követ válaHztán előtt. II.
Ha valaha szükséges volt a tömörülés, ép most kell, hogy az erők tömörüljenek, szemben azon borzalmas izgalomnak, melylyel a nép azon rétege, mely\' ke-vésbbé érti a helyzet veszélyes voltát, a legnagyobb mértékben izgattatik; és kérdem, mindez miért van? azt hiszi tán a t. olvasó, hogy niind ez a nép érdekében történik ; oh! azért nem történhetik, mert ép a felizgatott nép helyzete a legelviselhe-. tóbb, annak lehet legkevesebb oka az elégedetlenségre, mert az, hogy anyagilag gyarapodjék, némi terményeinek értékesit-hetése tekintetéből kormányunk a piarezot megnyitotta; az olcsó kivitelt, mégpedig a vasutak, segélyével, lehetővé tette ; a sorompókat, melyek eddigelé ólomsulyként nehezedtek gazdaközönségünk vállaira, eltörülte ; szóval: megtett mindent, mely ez oldalon a kiváualomuak megfelel; ezzel kapcsolatosan a munkás osztályon is teteit mesen javított, mert, mig hajdan egy kézi napszám 40 — 60 kr. vplt, most az 80 kr\'., 1 frt, tehát itt is jólétet idézett elő; ha veszszllk iparos osztályullkat, annak is a versenytért megnyitotta; nézzük csak az uj ipartörvényt, mely szabadversonyt álíí-tott fel, a mely lehetővé tette minden iparosnak, hogy iparával a világ piarczára kilépjen.
De a midőn anyagi jólétéről gondoskodott, nem mulasztotta szellemi jólétéről is gondoskodni, mert a születés és vallásfelekezetek közt fennállott válfalakat lerontá, szabad tért nyitott a haza minden képzett férfiának a versenytéren megmérkőzni, mig múltban az állások betöltésére születés kerestetett, vagyis : hogy a pályázó minő ágyból született, addig most egyedül a képzettség határoz; ezért az iskolák létesítésére \' is gondját kiterjesztette; törvényhozó-testületünk meghozta a jó iskola-törvényt és hogy azt végrehajtani lehessen, több helyütt már — hol még eddig iskoláról szó
sem volt, — ott állított; tudok sok oly helyet, hol az iskolaház roskadozó állapotban volt, most a kor igényeinek megfelelő, tágos és kellemes iskolák díszelegnek ; mindezek, tisztelt olvasó, mutatják azt, hogy alkotmányos életünk, a parliaúienti reudszer mellett, a nemzetnek egy szebb jövőt igér, — csak az fáj, hogy akadnak oly túlbuzgó egyéuek, vagy hogyis nevezhetem ezeket, kik mindezt semminek, de vannak olyanok is, kik ezt kárhoztatják, kik a szegény földművelő népnek eget-földet ígérnek, s őket a\'soha el nem érhető Kánaánba vezetni óhajtják, minthogy ép ezek száma éz úttal látszik szaporodui, kik a létoző alapot szeszélyük- és boszüvágyukból eldobni a a fejlődésnek indult nemzetet a kétségbeesés Örvényére terelni óhajtják, csábigéretekkel lépnek eló, olyanokkal, melyet, ha őszintén megkérdeznék, még maguk sem hinnék ; igy tehát itt az idő, önnön lélekismeretünkkel számitni, a létező helyzetet a múlttal ösz-szeliasonlitni, s kérdezzük önmagunkat hazánk múltja felett, mérlegeljük meg vele a jelen helyzetet, s akkor önként beismerjük, hogy az ámítók a haza álezája alá bújva, saját hasznukat óhajtják elérni, s pillanatnyi jólétért a nemzetet bizonyos veszélybe terelni.
Tegyünk tehát minden önérdeket félre, tekintsük hazánk jövőjét, iparkodjunk aunak békéjét biztositni, mert valamint csendes időben virágzó gabna-kajászok adjak a jó és biztos termést: ugy béke szükséges hazánk fejlődésének, mely anyagilag és szellemileg minden egyes polgárára áldást és megelégedést fog árasz^pi.
Egyesítsük azért erőnket s jusson eszünkbe a nagy költő eme mondata: „egy legyen a czél ós akarat, pártszakadás romlásra vezet, egyesülés diadalmat arat"; nyújtson azért ki-ki erre kezet.
N.-Kanizsán, jun. 14. 1872.
KOVÁTS JÁNOS.
SzöléazeV)
Az uj, tehát eddig nem létező fajok szaporítása módjáról folytatólag.
- \': s
Mondottam, hogy a különböző fajokat virágzáskor lehet összepárosítani a lumpon- > «ak ogymássali érintkezésbe hozatalával, folytatólag elmondom még azt is, hogy u hímport mikép lehet legkönnyebben át kölcsönözni lugosművelés által s mi módjával könnyithető, biztositható a magouezok általi sikeres kísérlet.
A lugosművelés legaikahnatosabb e munkának sikeresitésére olyankép, ha a különböző faj tókék oldalhajtásait két oldalra elhuzzuk, még pedig egyikét a másika fölött szeiuközt. Ilyformán minden ráma soron más-más faj helyheztethetik el, uiely-szeriut, ha három emeletes volna a lúgos, akkor hat faj szőlővel történhetik a kísér-\' let, mely a sikert minden esetre jobban biztosíthatja, mintha a kísérlet kevés számú fajjal eszközöltetik.
Mondottam, hogy a himpornak átköl-csönzését megteszi a természet szél általi csendes rezgéssel, vagy teljesíti ezt a gazda keze. Ha lúgost \'jelöltünk ki c kísérletre, akkor jobb, ha lécz helyeit drótot alkalmazunk, mert ez könnyebben mozgatható, sót mint érez, a villanyosság által szél nélkül is okoz anuyi\'rezgést, mennyit a himpor átkölcsönzése igényel. A drótnak rezgésbe hozatalára elegendő azt pálciával me\'gkocz-c/.unlgatui; harmat vagy eső..után legsikeresebb, mert a himpor meleg, száraz időben szálékonyabb és könnyebben fölvehető a nó-czék által.
Mi a magonezok általi kísérletet leginkább biztosithatja az, hogy azok közül csakis azokat ültetjük v. kísérleti oskolába, melyeknek levelei szépségök, helyes formájuk által ajánlkoznak.
*) I.apunknál lokálban van a más átvett eiedeti csikkek Íróját lueguevexni. K •ontó méltáuyoiságot t«nn»ilanl iiorgalmu tártaink iránti tiixtolelbiSI.
Elvül vehetni föl, hogy minél helyesebb szögletben fejlődnek a levelek,ezekiránt annál kevesebb bizalommal lehetüuk. A nemes faj-szóló leveleinek szép, helyes, szóval: a szern-í ok tetsző külloinök van, húsosabb tapinta-túak. Ebből következik,miszerint nem minden magonc/, átültetendő a kísérleti oskolába, s hogy a ki e kitételeimre gondosan ügyel, az kevés magonczczal is féuyes eredményhezjuthat.
THR8ÁNOZKY Levele z é h.
ÜoMogfán, juulut hó 12-in 18T5Í.
Folyó.évi junius hé 9-én Nagy-Kutasou (z. egerszegi választókerülethez tartozik) mind n jobb-, mind a balpárt mulatságot rendezett\'; ax első K. J. ottani lakos és birtokos házánál, u második a korcsmában, de itt a n. kutasiiik csak igon kevesen jelenvén meg; — ezen utolsó v. is balpártuak kortes vezére volt Farkas Atilla, kálóezfai lakos, ki ott nője birtokán büszkélkedik, illetőleg élődik.
A jobbpárliak, midőn sötétülni kezdett, — figyelmeztetve ft házigazda által, ha tán vttluini^ szerencsétlenség esnék a községben, in; okozhassák a bnlpártiak- a jobbpártiakat, — hitza mentők a legnagyobb csendességben. --Midőn ezek elszéledtek, a balpártiak Farkas Attila tanácsára elmentek dorongokkal K. J. házához, s útközben találták Csohi Józacf jobbpártit, s ezt annyira megverték, hogy mog-gyógyulása igen boaszu időt igényel. - - E leverés után Farkas Attila néhány birtoklalau személyből álló balpártísta egyéneit K. J. házához vozette, remélvén, hogy ott többet in megVérhot; — azonban a házigazda erélyesen fellépett, .s Farkas Attila társaival együtt
tiirulva, még a dorongokat\'Is otthagyva, u láztól eltávoztak; — de az eltávozás előtt Farkas Attila a házigazdát sok fájós-, sértő szavakkal bántalmazta. A falubeliek Összefutottak, a megfontoló és higgadtabbaktól lehetett\' hallaui; „csúnya dolog még is, mikor egy Tila uraság igy cselekszik.*
Gondolnám, bizony csúnya, de ha meg gondolom, hogy Farkas Tila iskolába nem járt s nevelésben nem résiesült, ki tehet róla, hogy ily csupya dolgokat követ ol, — egy neveletlen embertől nem sokat lehot várni I
Különben Nagy-Kutas, 10 v. 12 embert kivéve, Csillag László tisztelői, iilotőleg szavazói; — bár előbb mind baloldalisták voltak.
TÁRCZA.
Egy nrczkép előtt.
Nésem es arciképel, — fájdalommal sxemlélem. Egy rokonixenvei vonáit nem találok rajt.
Kldeg, mint a gyilkol puistáu hagyott ilrja, Melyen még a gyom U félve, renketvo hajt.
Ahl ml volt egykoron! .... a sselld nemekből Jóiág angyalai m»ioiyog.ak feléd.
As irgalom nyájM tündére ott lakott, ölében ringatva a réixvét-teitvérkét.
As arcinak rónál ixendo fénynyel égtok, Eltakarva exemérom iifls fátyoléval.
A a eliS Ixerelem igéiete után
Még ott lakott a menny minden varáaiával.
Ki as ajk?! . . némán, mint beeiukott imakönyv ; Nyitva . r . édei xene-esö hullt nivedre.
A vipera-agyra galamb-álom •■átlőtt, A* ördög imátni Unult beisédére.
A kebelnek liljom hullámai alatt
Drága gyöngyként a niv, nyugodtan nyugodott,
Kréuy éi hit, nentelt lánggal égtek ott benn
A laivnek sxivében. — Éa a vétek / ... . titok.
Ali I rémek volt ex arexképnek élG mája ! Terméixet! to rtrflk {ilkotó, hitted-e,
Hogy dleiS remeked pár futó év alatt Így megőrölje as flnxéi undok férge ?
Néxxétek ex ajcxot most, — sápadt pergamen, Rét flnxés jkexo oly jegyeket Irt oda
Ama kísértetei iStét ránextorokba, Ima átokká vál axokat olvasva.
A nem lötét lángja mennyel fényt haxud\' Hogy a pokol ttdvébe leiodorhanon ;
Wearét könyfit hullat, kogy aaegény ixlve-lnrk Titkát a világ-piacira kidobhaua.
As «jk, a kéklő ajk rágalomtól ixárax, )
Klperxielé a nyelj/mérgei fulánkjával, Hol elUbb a ixerelem méxe ragyogott,
Ott moit gány, s iáitok ül véixei viharával.
A islvben a kincniomj meunyesete alalt
A lovány irigylég dté fel trónját, 8 e ixOrnyuralomból láthatod távoxnl A sxelld boldogság xokogó angyalát.--— —
8 miként sxerettem én, én miként e ixürnyet ! —
Bár polypgy Dny Őrrel fogódxott nivembe, A remény édei lugalmát hallgatám ciak, „Yinxavihettf még elveixtett Hdvúbe.*
Oh I de a csalódás, jég-hideg kexével
Keményltn virágit mind, mind letördelé, Mert ax flniés hullámi kflxt vergSdS ir.iv, Ssárnyixegett kétely, mely nem ixállhat ég felé.
OUOOT UYUM.
Néhány szó a bauiischeltisiuusról.
Tudjuk, hogy jelenleg a guuyor az iro- | dalom egyik ágál kopozi, s ennélfogva, — az ) illem é« személyeskedés figyelembe vétetvén — ez óptjii nom sérti a tudományos embert, a valódi írót a szigorú birálat sem sérti, a rózsa legyen bár a virágok királynője, még som bír általános, közkedvességei kivivni, szóval: az ízlés igen sokneiuA lóvén, u birálutérl valódi író nem neheztel, sőt annak nyomán tanul, valamint a helyes és kórén túl nem áradó gunyor uz. okos embert mulattatja inkább, mint bo-szantja, no de azért, ugy hiszem, a gunyjr csi-■ pésein egycdtll csak nevetni a vidéki közönség ritkán tud, mire szegény Nagy Ignáoxunknak , volt esete a többi közt, midóik élezezés kö-vetettében azt irta neki egyvalaki a vidékről | „oda megyek és véres boszút t\'egok állui ön fe-
lölt" mire nagy Ignácz csendes vérrel mog-jegyzé: „de minek ezért idefáradni V avagy nem lehet-o a köppölyt használni kis városban is?"
A gunyor, mint száz karú polyp — no de önnek karjai logio — mindont összecsipkedvén, as orvosok sem bírták figyelmét kikerül-ni, s ugy elkiuozta főleg az alloopatkiát, amint csak tőle kitelhető volt.
Nincs szándékom e gyógymódot védeni, vagy mogtámadni; részemről azt hiszora, nincs oly gyógymód, mely végkép huszonnélküli volna, do olyan sinos, mely valumeunyinek\' kizárásával egyedül képes legyen a többit helyettesíteni, s ha valamely gyógymód önmaga felől ozt állilja, igazán reáillik: multmn probat, ergo nihil probat." önkéntelenül eszembe jut e pillanatban a lindewisoni dr. Serolt ut^gyógymódja, ki egy meszely bor ós ogy zsemlyéie szorítja bizonyos ideig, — állítólag —. beleseit. Egy nagy költőnk ezt „lókurának* nuvezi, pedig az ottani kórház is i«iitudj>) mulatni a meggyógyultak hosszú lajstromát. Eu ismertem különben egy derék, izinos, kövér testalkatú férfiút, ki szintén Scrott úrhoz ment, hogy a rövidlátás bajaitól meneküljön; azonban nz életmód hirteleni meg változtatása \'miatt félév múlva aszkórban hunyt ol I
A gyógymódok ogyikea kis gépiztirások által eszközölni szokott „élol-keltű" vagyis bauuBoheitismus ax olvasó előtt okvetlonfil js-uterotos, föltalálója szintén mindent károsnak mond találmányán kivülso hovély aunyirű tul ragadja öt, hogy a szúnyogok,— mely az „élet keltőnok" felfodoséséro alkalmat nyújtott — j otnlékszobrol kiváu omeltetui I Az nem\' tagad-,1 ható, hogy egy szakértő orvosuak o gyógjwuú- j
dot is szép haszonttul lehet bizonyos eseteknél alkalmazni, do mily gyarlóság dr^ Haunscheid Károlynak épen ugy, mint bármely gyógymód követelőinek azt állítani, hogy rajtuk kivúl nincs üdvösség, hauom morö kárhozat, ozt akarom az olvasónak csak igen röviden kimutatni.
A baunscheitismus azt állítja, hogy a himlőoltás merő esztelenség, óhajtanám tudni, mikép lehot igy novezni azt, a mi nomcsak hosszú évek soráni s napfénynél világosabb tapasztaláson alapul, hanem még azon gyanút is teljesen mellőzi, mintha o pontnál kenyérkereset forogna kérdésben I A baunscheitismus azt állilja, hogy a méregből cjuik osztató, do gyökeros orvosság nom lehet, s ltogy a méregből lett gyógyszer későbbi rósz orcdméuyét kikerülni nom lehot! Ugy, do váljon a nomeo-pathia — melyet hasztalanságuak állit — nem vívott o ki Európaszorte fényes diadalt V nem ezer meg ezer tapasztalásból mutatta-e meg, hogy a méregből nemcsak osztató, de gyökeres orvosság készül milliók számáru ?
Valamennyi flírdót hasztalannak nevez a -baunscheitismus. Nem vitatkozom e tárgyban, esak azt ohajtauám megfejtetni: váljon mi oka lehet annak, hogy tílbb gyógyfürdőt isineriink, melyekből számos beteg, — mankóikat s mindeniicmfi bajaikat hátrahagyván -leljos egé.t/ségii -11,, s mintegy uj élettel tértek vissza?
Egy llojyoii azt is felhozza, miként a só megrövidíti az életút s a bosszú élet ellensége. A tapasztalás, mindeddig azt igazoló, hogy a só hely.is használattal miuthn testet megóv a rot-hadártól, mikép -lehot\'-ártalmas >U Iieiu alkal mazbató e tulajdona melUjtl, b.ts/.njs mér-tókkul
Adja Inted, hogy követünk .lehessen i>« ha tán most nem iohetno, ne csüggedjen, jövőre^bitonyos mint 2-er 2 5 4. Éljen sokáig, óhajtja
Bol^ojj/ai KdImiin, it /Uftai.
Uy«r, 1BJV junius 13-áu.
Szép napokat élünk. A« országgyűlési követ válasz táti mi kezdtük meg épen ma, * fénye* eredményünk ctak például tzblgálhat széle* e haza valameunyi értelme* polgáiának, amennyiben városunk értelmisége, wlludváu fogni azon horderejű eredményeket, melyeket kormányunk kgzreraűködéae állal már eddigelé is oly nagy mértékben birtink, ildomos erkölcsi magatartás* által, nemcsak hogy magát nem hagyta cltántorittnti.i a hanghordozó balpárti csőcselék által, do sót inkább ezen ildomosságát megkodvelve a balpártiak, ők i« nagyttámbau tártok a jobboldaliakhoz,* szavaz tak egy oly férfiúra, kinek tudománya nem csak hazánkra, de a messze külföldre is jété-kour befolyást gyakorol, művelvéu egy oly élotbevágó részét a tudományoknak, mely utig fennáll a világ - mindig tudománynak fog tekintetni; mert hitzot\\ Yiu-tftzününk i-valamikor pénzzel, gazdálkodással foglalkozni? És e tértin, kinek neve hallatért mindenki kalapét kell, hogy emeljen, e nagy férfiú Kautz Gyula, a hires magyar tudományegyetemi jogtanár
Valóban csodálkozhatunk, hogy egy ily tudó* ellenébe a balpárt egy oly férfiul mert föllépteti, kinek mindeno van ugyau, de iskolázottsága, elméleti ismerete, tudománya semmi. Koppant nagy elszántság kell arra, hogy egy oly méltóság elérésére törekedjék Peregi Mihály ur, mint az országgyűlési képvitelőség. Mert nem elég, hogy valaki élettapasztalattal birjou at országházban, hanem kell ét foltelloultl is tzUktéges, mikép azon élettapasztalatokat tudományos szóvitel által elő it tudja adni, s felőle egy országházat meggyőzni. S hogy Peregiben ez nincs meg, arról netn it kélkedhutűuk. Nagy szégyen it lelt volna Győr vátot értelmilégére, ha őt, mint értelmitéget, egy értelmetlenség képviielendetto a jövő országgyűlései).
Azouban a megpendített körülmények nem annyira érdekelvén o lap tisztelt olvasóit, áttérek a szavazat tzámszurinti eredményére. A szavazás kezdődött ma reggel 7 órakor, s vége lett ]/kT-kor este. A jobboldaliak fenlongett zászlóikkal a főtéren, a baloldaliak ped)g a keretztutezában foglaltak álláat szentben A:gy-máaaal egész nap. Volt dolga a rászedetnek, magam valék tanúja, midőn a balojdaliak egy jobboldalit saját felelégétől — ennek fizetendő ÖMzogen akarlak megvenni. Ez ügyet mondhatni magam jntézém el oly formán, hogy a férj ét feleségnek különutat mutatván, a vesztegető baloldaliakat a szerénység korlátaiu belül megmostam, t igy békével távozának ünoldalokra. Az ivátra it nyújtatott alkalom a baloldaliak által ugyanuyira, hogy a ki a válusztás terén levő két vendéglőbe betérni óhajtott, útját állták s csak oly feltétel alatt bocsátották I**, ha bevallja, vagy\' kokárdája mutatja, hogy baloldali; inert — úgymond — itt fizetni nom koll; mindent inqyen adnak. Mindezen orőlkö-déso daczára, hogy mily gyüiuölotöt^izakitott a győri balpárt a választás fájáról,szólnak róla következő tiátnok. .Szavazatképes volt 1ÜD7. Szavazott 1646. Ebből Kautz Gyulára esett 029,
Peregi Mihályra 716. Igy tokát Kauti Gyula 213 szótöbbséggel üyőrvárot országgyűlési képvitolőjévé megválasztatott. A szavazatazodő bizottmány elnökének e beszámolása után a jobboldal győzelemittasan, a Poregipárt podig hosszú orral távozott csendes családi körébe.
Óhajtjuk, adiou az ég több oly képviselőt at országháznak, mint Kautz Gyula, ki ez időszerint már harmadizboi) képviseli GyŐr-
városát, SZÉKENVI ENDRE.
II I r e k.
_ Lapunk fél- és negyedéves t.
előfizetőit bizalommal kérjük az előflze tési pénzek szives beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fennakadás ne történjék. Előfizetési ár: félévre 4 frt, negyedévre 2 frt, mely 5 krajezáros postai utalvány mellett legczélszerübben eszközölhető.
— Zsófia föherezeynö lelki űdveérl tegnap, juuius 15-én a felsőtempluiuban, gyász itieni tisztelet tartatott, melyre a testületeket s hivatalos közegeket Kéhler ezredes ur hivta meg. A helyben létoző ct. kir. katonaság s kir. honvédség teljes diszbon voltjelen.
— Győrből iött s fentebb közlött levél szerinti Kautz Gyula győzelméhez még hozzá tetztzük, hogy Gyórmegye valamennyi követ-Választó kerületében a jobboldal győzött ; ugyanit a téthiben : Goda Béla egyhangúlag, a peéribon Saáry Miklós 935 szavazattal s győrszigethiben Földváry Miklós 597 szótöbbséggel. Potonyban Lónyay Menyhért gr. 259 ■zótöbbléggel, Szlávy József pedig 535 sió-többséggel 14-én/ megválasztanak. Eddig 6 deákpárti képviselő vau, ellouzéki egy sincs.
— Névestély. Mult szerdán este Wlas-tict Antal, kir. törvényszéki elnök urnái, Bzá-mosan jolentek mog őt névnapja előestéjén üdvözölni, ki nagy feladatának, hivatalos állásának hiven, lelkiismeretesen t kiváló, ernyedetlen szorgalommal felölvén meg, a tisztelet és becsülét őszinte jele volt a barátságot ostély-néli pohárköszöntések szakadatlan sora is, melyből az oroszlánrész az ünnepelt házi urat, nejét, ipját és fiát illetto ugyan, mindamellett hazafias örömmel registrálhatjjik, hogy megyénk .nagy fia, Deák Forouczért, s Csengery Antal tisztelt követjelöltünkért, kinek\' pzinte névestéje volt, zajos éljenzés kisérte lelkes po-hárkbszöntések mondattak ; utóbbinak egy hangúlag elhatároztatott, hogy a névestélyné! je-lenlovő kör üdvkivánata táviratilag eszközöltessék, minek teljesítésével e lap szerkesztője bízatott meg.
— Meglepetés. A helybeli női dalkar tagjai jeles elnöke, KartschmarotTLeon urnák, ernyedetlen szorgalma- s fáradozásának olisme-résefll ogy ezüstből művészileg készített gyönyörű czukorszelonczót és szivartárczát ajándékoztak, melyen egyik felől a .Női dalkartól emlékül", másik oldalon K. L. monogrammal diszitvo, olvashatók. A dalkar á|taj Ollop Paulin, Mayer Hcrmin és Mayer Janka, Koseustock Szidónia és Biba Eugénia inogbizotlak ünnepélyesen átnyújtották tegnap délelőtt. Kartsch-roarofí ur e kedves meglepetést nagy örömmel vetto s megígérte, hogyezontul is hasonló lelke-se.déssel visoltetik a nemes ügy\' iránt.
| Tárgyalások a nagy-kanizsai kir.
törvényszéknél junius 14-én. 1. A garabonczi gyilkosaági esetben mind az asszony, mind a férfira a kir. ügyészség halált kért; azonban a nőnek ujabb vallomásit következtében az ügy-más fordulatot vott t igy a végtárgyalás bele-jezvo még nincs. 2. Egy négy -éves bünper \'tárgyaltatott, moly a puszta-magyafüdi piticzo-fűltörés eseténél keletkezett dulakodásból eredt Juhátz Imro 12 nap alatti halálozásaérti bűn-pwt tárgyazza; a tettes minden jót-álló levél n pénzbeli biztosíték nélkül szabadon volt, most azonban a kir. ügyészség B. Józsefet le-turtóztattu. 3. A hahóti eset végtárgyalása, melynél a védőügyvéd a lövöldözést divatozónak s a magyarnak vele született ünnepélyes szokásául jelezvén, nem vehető — úgymond — súlyosító körülményül s indokul a bíró eljárásának a a lövöldözést népéletnek kívánja vétetni. (Hát Schwarz Bertalan előtt milyen volt a népélet ? az ujabbko" rosz szokása biz ez! Szerk.) Erre államügyész ur válaszolá; tiszteli s imádja az alkotmányos jogokat, do tagadja, hogy a faluban szabad volna lövöldözni, a politikai rendet fentartani a biró kötelessége, s ha ezt elmulasztja lenni, kötolességét mulasztia el; a biró jogosan cselekedett, sót ha bem jogosan cselekedett volna is, főhajtással tartoznak irányában lenni s a pauaszt lelebbenni. Kéri a főbünöst 3 havi s igy loiebb egész 8 napiglani elítélésére. Az ítélet délután hirdettetett ki.
— A láncKhUlon)uu. 12-én S. somogyi ügyvéd öugyilkossági kísérletet:tott. Beakart ugrani a Dunába, do egy, nejével arra menő honvédtiszt gátolta szándékában. Szerencsétlen tervének oka felől kérdeztetvén, az ügyvéd I előadta, hogy nagyobb pénzösszegot tartalmazó csomagot kiloptak kabátja zsebéből, mialatt a lánczhidat és szerkezotét tokinté. A pénzt egyik ügyfele számára hajtotta be, s miutnogy nem képes azt hefyrepótolni, a vizbe akarta ölni magát. A tiszt és neje barátságos biztatására lecsillapodott és általuk szállodájába engedő magát kitértetni, hogy a teendő lépések iránt tanácskozzanak. Alig\'léplek be a szobába, az ügyvéd másodszor elméletét veszté, de ezúttal örömében, mert a veszve hitt pénzcsomag ott hevert az asztalon. — Hazulról távozása előtt a pénzcsomag helyett egy más, ahhoz hatoló ira(u csomagot tett volt zsebébe, és ezt lopták e^tóle a hidon.
— Edeles Manó tanár ur Triesztben, Welisch Gusztáv barátunk tisztelt ipja, nemes rokonszenvének adja tanújelét, midőn a magyarnyelvben folyton búvárkodik, daczára, hogy 60 éves, prágai születésü, beszéli s birja irodalmilag a német, olasz, frauozia, angol, spa-nyol, görög és csehnyel vet, a trieszti törvényszéknél felesküdt tolmács ; lapunk rendesen jár neki s a magy. irodalom ujabb termékeit is nagy örömmel olvassa. Valóban szép, hogy a tudományos világ o kitűnő tagja csupán rokonszenvből birja nyelvUu..et s tanulmányozza irodalmunkat, vajha sok ily uomes rokonszonvezőt bírhatnánk felmutatni!
— Eyy magyar nemen osal/ul hat-száz éves jabllaeuma. A Chernelházai család az idén mogalapittatásáuak 600 éves jubi-laomát fogja megülni. A család alapitója Mixo karakói várnagy Márton, rovü fia, ki vitézségéért 1272. évi vízkereszt napján a Csérnél-házának nevezett Gólya-Damonyát Sopron-megyében kapta királyi adományul. A család
nou
& mii:
Minden patikai gyógyszer tökéletesen hasztalan — úgymond — sa legjobb orvosságnál többet ér egy darab fekete kenyér! No már ezt én; ki — dicsokvés nélkül legyen mondva — életemben aligha voltam még betegnek nevezhető -- csakugyan elhiszem, — de az is elvitázhatatlan, hogy a gyógyerők fűbe, fába, szóval a növényzetben rejleuok és igy lehetlen hinni bárkinek i* azon állítást, hogy valamony-nyi patikai gyógyszor hasztalan I Különös állítása at it, hogy a kóranyagot például a fő bel-ffczeiből kilehel húzni gépocskéjóvel a lábak talpain ! holott a test legbensőbb részeinek változásai, zavart állapota, olferdülései, a bór alatt semmikép nem székelhetnek.
A csecsszopó gyermokről világosan azt állítja, tűiként az úgy benézhet a uapba minden pillantás nélkül, mint a kajdács! mi okozza tehát e szemek" későbbi megromlását -ugyuiond — midőn a gyermek járni kezd? no tessék megpróbálni I én ugy tapasztalán), hogy csecsemő szemei a nagyobb világosságot ia alig bírják kiállani I J
Mindezeket csak igen röviden azért hoztam elő, hogy taláii valaki találkozni fog, aki ez állításaimat szintén rövidon megezáfolván, kimutatja, miszerint a baunschoilismu* hülye-•en vélekedik, e válasznak jó eredménye is lesz annyiból, mart az illető altokat, kik uetalán olvasóink közül a bauutch^itismusl követik, a helyes és jónak használataban ínegerőtifi.
Hanem inig felhozott kételyeim ogyógymódra nétve el nSm osztatnak, éu ugyan addig nout azavaznék arra, hogy ttunyoguak bárminemű szobor emeltették, i
FOGOLY.
Egy oro8z 1 ap a kIrál y- és királynéról.
,Byr. Vid." cziinü lap égy közelebbi tárczaczikkébeu a kir. uralkodó csalidra vonatkozólag a következőket írja: A babs-bur g-l otharingiai család eddig igon szoros kötelékben állott Bécs életével, do a birodalomnak kétrészro történt felosztása alig fogja olómozditaui o kötelék megszilárditását. A császári család gyakori távolléte Bécsből a főváros lakóinak nem okoz különös megelégedést,annál kovésbbéjmort a császárnénak ellen-tzenvo Bécs iránt és előszorotete Magyarország iránt itmorelot olőttüuk. iv ctászárué amaz ürügy alatt, hogy elnem tűrheti a bécsi éghajlatot, ritkán lakik Bécsben tovább 3 — 4 hétnél s a legelső jóalkalominal vagy kedvelt Magyarországába, vagy Meranba távozik. Az első években a bécsiek dicsőítették a császárnét, most azoubau nem igen kedvelik, s ozt nyíltan bo it vallják. Kétségtelen, hogy a császárné a bécsiek szeretetét ujolag megnyerhetné, ha erre akarata volna; do ugy látszik, ő nom igen fordít figyelmet arra, valjou rokon- vagy ellen-szonveznek-n vele! Ellenben podig Ferencz József császár nagy népszerűséggel bir a fővá rosbau, főkép mióta több alkalommal, mint valódi alkotmányos császár bizouyult be. A császár még jgeu fiatalon lépett a trónra a Ausztriára nézve tzorfölötf válságos időkben — s ezért fiatal kora daczára éveinek mog nem felölő kouudy, majdnem olzárkozott életet él. ö ál talál. Án egyszerű élotinéd által tünteti ki magát, azon napok kivételével, midőn .foglalkozásaitól a vadászaiban koros tzórako sást (mindennap i —2 óra hosszat gyalog vagy
koctin sétál), a többi időt az államügyekuck szenteli, télen-nyáron át reggeli 4 és 5 óra közt kel föl s azonnal íróasztalához ül, a melytől ritkán válik ol a nap folytábau. Dolgozó szobája az ó állandó tartózkodása; gyakruu előfordul, hogy ő itt is ebédel. A ministeriumok-ból egyetlenegy csak némileg fontos okmány sem kerül ki a nélkül, hogy a .sászár kabinetjén keresztül nem ment volna, s ritkán történik, hogy ő ezeken sajátkezű megjegyzéseket ne togyeu. Csak egyszer hoteukiut — a kihallgatások napjain — lér el a császár némileg szokásos életmódjától. Társaságokat látogatni a császár általában nem sZotot s ha némelykor a magasabb körű táuczvigalmakon megjelon, teszi ezt ó csupán a bécsi közönség iránti tisztoletből, do ilynemű elhatározások neki mindenkor nagy erőltetésbe kerülnek. Ferencz József szeret órakor eslo otthon lenni kabinotjében, a nagyon mog van elégedve, ha 10 órakor lefokhetik ; sat.
Magasra száll . . .
Magasra asáll a kis dalos pacsirta, !U a uienüt n virágait megunta. Felrepül a csillagokig .latival, t.nlkeiuel li oils vonja magával. —
Va» uekeiu it egy ragyogó csillagom, ámde oly ine>»ar, hogy alig láthatom ; H hogyha néha rám deifll bájiugára, K»l-fellángol kehlem setét világa.
Hogyha Orök-éj lenne .as /Uetein, M csakis egy csiilsg ragyogua énnekem I.ánytta I -- ha te Tolnál éjem csillaga, Hidd al, ta leoua a Ugssabb éjssaka.
j<>lenlogi logidősb tagja, Chernel Iguácz,nyugal-mazoti f el törvényszéki tanácsos, ki Csabron-deken lakik, a jubilaoum alkalmából a kara kói egyházb&.tl^egy márványlapot állittatott fÖl, melyen a csaTádVredete éo kitűnőbb tagjai megvannak Örfikitvv.
— NUmeyhH.t. levelezőnk irja, hogy a város folhivatott, Valjou adna-é a kormány nak illő dijéi t telkei a kuszárnya építésére \'t mire a közgyűlés egyhangúlag azt határozta, hogy 160 holdnyi tért iugyou adnak, csak építtessen a kormány. Szép s elismerésre méltó SümoghvároH közönségének ezen nemes intéz kedése. Ámde mig egyrészről a honvédelem erósbödésétpfc előmozdításához ily lelkesülten járulnak, ^itdig az állam jólétének másik biztos alapját, — levelezőnk szerint a tanítók helyzetét javítani nem akarják, ugy hogy még most is egy-egy tanítónak fizetése osak350frt. Már uraim, engedjék meg, de ily csekély ti«<-léssel csak tengődés az élőt. Igaz, hogy H tan ügy szép lendületet nyert Sümegben, ámde szalmatüz ez, ha a tanitói kar kedvtelen s nyomorult anyagi küzdelomben tengődik, inkább legyen kevés, do jé, mint sok, de rotx itkola. Különben ozt monyomasszonynak mon dottam, de áugyomasszony is értsen belőle.
— Egy Hxhllap: nem k,oli hozzá cotűmén tár. Május 19-dikén 1878.
Színház előadás a Nagy vendégfogadóban. Adánd mező városában lakozók ós műked vellők! szin játék elő adásra törekvők a Nagy érdemű publikumnak könyörögnek hogy ue-vonják vissza megjelonésüket;
• Játék CllMje III. ftlvvaát
Az engedetlen atyai
A* a txereiem c»k<\\)«,
8 i r ni éllek:
Kisasszouy írnok
Földet uraság
Inas
Kocsis
V,lm.. Ujhonyi. Siitli.!
Mdizv.i
Völgyi.
Az helek ára: Elséhel 5«» kr. Második 40 kr. Harmadik 20 kr.
Karzat 15 kr.
Koadoto 8 órakor.
-- A keszthelyi nzinháx repertoirej i. Bokody Antal színtársulata által adatik: Vasár nap junius 16-án „Páris romjai" látványos színmű. Keddon junius 18-án „Mátrai vadászok\'1 szi ninü. Szerdán jtpi.tts 19-én „Jobb és balpárt" vígjáték. Csü\'.vrtök junius 20-áu .Faust" az ördögezimborája." 2-or fog színre kerülni. Helyek ára: Páholy 3frt. Támlásszék 60 kr. Zártszók 50 kr. Földszint 40 kr. Tanulójegy 30 kr. Karait 20 kr.
— Általános figyelmeztetés. Védjük önmagunkat, a gonoszok ellen megment akkor bennünket a rendőrség is mindeu véletlentől. Néhány személy és vagyonbátorlét elleni, legkivált f. hó 14-én viradóra a polgári ogyletbe történt betörési merénylet indított arra, hogy a fönti csim alatt megjegyzést és fölhívást tegyek a nagy-kanizsai összes lakossághoz. A gonosz merényletüket mindig fejlődéso kezdeményezésébon kell megtörni, mert ha orro nom törekszünk, csak kissé legyon kedvező a fejlődheiési viszony már is óriási tettekben fognak azok kifolyást gyakorolni a személy- és vagyonbátorlét b^tonsága határtalan vuszélyoxtetésévcl. A polgári egylet betörői rablást nom követhettek ol, mert a megkutatott szobákban semmi ériékes tárgy sem volt. Lehetne mondani isteni gondviselésnek, hogy azon szoba ajtója, melyben a vendéglős családjával és vagyonával hálni szokik, szokás elfcnéreépen azon éjen tartatott zárva. Nem sikerült tehát azon családnak megrohanhatása, annál kevésbbé hajtathatott véghez azoknak megrabol hatása, avagy tán nieggvilkoltathatása. Egyéb kárt nom tohet-tok, miuthogy minden fellelhető kulcsot magukkal vittek. Kérdés, ha a rendőrségnek sikerülui nem fog— azoknak hurokra kerithotéee, tehát morénvléteik tovább gyakorolhalásának meg-akadályoztatása, mit lógnak azok oshetőleg még elkövetni, mire nem fogiák fölhasználhatni, ez eltulajdonított kulcsokat VI En azi hiszem, hogy ilyenféle morényloteknek évekről évekre abban az arányban leszünk kitéve, melyben szaporodni fognak városunkban azon idogonok és helyboliok, kik dolgozni nem akar ván, henye óráikat a törvényellonosségek gya-korolhatáMv miképonjo torvezgetésében töltik ol, nappul henyélnek, éjjel podig gonosz merénylőtöket kövotnek el. Igaz, hogy a vároti rendőrség czélja akadályozni mindon ily gonosz merénylet érlolését, kifejlődését és tényleges kifolyását, mogis felel föladatának annyiban, a mennyiben hivatalos működése körül mulasztást e tokintotbon czélzatosan soha el nom kö-vot. Tekintve azonban azon körülméuyt, hogy Hzámosan vannak oly egyéniségok, kik a hatóság minden, legszentebb, legüdtösebb intézkedései ellen it a gonosz csolokodotok érleléséhez, fujlcsztésóhoz, tényleges végrohajtálához orgazdai minőségben járulnak hozzá, mégsem lehet az máskép, minthogy védjük önmagunkat a gonoizak ellen, hogy a rondőrtég megóvhasson bennünket minden véletlentől.Annyit ez tesz P^1 JWyiaédsa mtfíffifrtrn,
IMltHrt » ,,2al«-8omoflyl Kfa|gnyr" 1972. évi 49-dik számához.
u.aim, tartsuk stommol házuépünk napi mozdulatait, őrködjünk titkolódzva azon szomszédijuk fölött is, akiknok bizonytalan kórosét módjuk van, legkivált, ha nzoknál az öntou-lartáa körUli mozzanatok ezokce méltó gyanút ;,\'arjo»zthotuok, ligyolmoztossük o/okre, érto-niwük azokról helyhatóságunkat, fódözzük föl "
ozimbora tanyákat, a gonoszaknak nyilvánítható. egyéniségeket szolgáltassuk kézre, 110 adjunk menhelyet minden gyülevész népnek, ugy aztán megleszünk mentvo a gonoszak inorényjotoiból kifolyó minden vélotlontől, megóvhatjuk egyszersmind-, városunkban a személy és vagyon bátorlét biztonságát is. A gyáva félénkség soha so tartóztasson bonnlinket vissza ott, hol saját szomélyUnk és vugyonuuk bátorlét biztonsága forog kérdésbeu. Logyon bátor és merész az igazsrtg, féljen, irtózzék attól ellenben miuden gonosz merénylőt; mert a hol hiányzik a személy és vagyonbátorlót,ott nincs; nem lehot hazája az igaz polgárnak. T—y.
— Hirtelen inoghult cgy utas a napokban Szigetvár és llarcs között a vaspályáu.
— Sxent-IAszWról értesítőnek bennünket, hogy ott s vidékén Királyi Pál, megyénk kiváló érdemíl szülöttje s 0 kerület három-izboni országgyűlési képviselőjének nogyediz-beui megválasztásához foltünőmód erősen tömörülnek, az ó nevével diszlő zászlók több helyütt kitüzottok s megválasztása bizonyos, sőt egyhangú kikiáltását hiszik.
— Keszthelyen Vértesi Iván ollenzóki képviselőjelölt visszalépett, ujjolölt Jókai Mór.
— Vasmeyyéböl írják nokUnk:
1. Siömbathelyi kor.: Horvát Hold. jb. old. bizonyos.
2. Kőszegi vk.i Kaik Mikis
3. FeUő-.6ri . Holtán Kraö
4. Námat-ujvári , Na»«luhácx L. . ■ , . 11. Sárvári . Kadó Kálmán ,
1). Kil-cxeli , Marton l\'ái kóuóges, mort itt
luégaohajobboldalitla nom lópettfol ós mógi* igon jól áll. "7. Karai vk.: Utécxy OyŐxöjb. old. bixonyos.
8. Körmendi „ Takács I,. volt 1. rtliip. b. bl*. \'.I. Jótaági . Horko előbbi kövot balold. b.
li). Si.-gotthárdi , Sxóil Kálmán j. bixonyoa.
— Váyárenyedély. A fóldmüvolés-, ipar- és koroskedelomügyi magyar királyi ministor Zalamogyében kobeLzott Zalabér község kérvénye nyomán megengedte, hogy ott évenkiut három, ncvezoteseu Szt. Gergely napja előtti, továbbá uagyboldogasszony s ad-f vent 2 ik vasárnapja utánui keddou marhavásárral kapcsolatosan országos vásárok tartassanak.
•—„Jíövld hírek. Kolozsvárt magyar bonne-képező társulat alakul. •— Miklósi színigazgatónak Budán jól megy sorsn, Pesten népszínházát akar építeni. — ,A spanyol lázadás teljesen megszUnt. —■ Királynénk ó felsége Ischlbon vau. — Ható György," veszélyes haramiát, Szont-Lórincznél egy erdész lolötto. — Kedden a bécHt városházán polgári házasság köttetett. — A vöröshimlő Érsekújváron is dühöng. — Shakespeare emlékszobrát New Yorkban május 23-áu leplezték lo. — A békéscsabai tiszttartó leánya ineginérgo?to magát.
— A hardicsai tűzvészben 114 csalad tónkro jutott. — A kominuno-lázadásban halálra Ítéltetett eddig 73, élethossziglani fogságra 212, egyéb időtartamra Hl ló s iölmuntetett 2112.
— Pária színházai ozév első negyedében 4 miliő franknál többet jövedelmeztek. — A nt. kir. honvédelmi ministorium honvéd-lövöldét létesít. — Nagy-Váradon egy 14 éves liu életunalomból felakasztá magát. — Ilaynald érsek Mihádián vau. — Szegeden nnliáuy utozát asphalttal burkolnak bo. — A l\'ó kiáradt s 22 ezer olasz fódél nélkül maradt.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*)
Egy g y á 8 z 1 o v u g.
\\liorinsttó dráma egy felvonásban, és tragikomikus jílonetbon.)
Motto : Nagy gaxda volt nagybátyám, lle sokat li hagyott rám.
Irta Inoassáló Pista nom jó kedvében.
Zjuéjét szerzik többen, ha incassálni mennek; addig is „Üli du meiu liobor Augus-tiu....." dallama kiséri az előadást.
Szomélyek: Mihaol,Angolino Decsolyi do lteineko. Könyves, magyar iparos és ujságiró. Türelmes vondéglős és személyzoto. történik az elmúlt században, No. ti-bau a vendéglő-szobában, déli 12 órakor, midőn a fáradt muu-kások ebédelni szoktak, ha van mit. j
Nyolv: Mihael AngelinoBocsolyi doltoine-ko részéről felsőházi oxtrukt fraticzia fűszorrol és hébor-ang.)l utánhanggal. Kóuyves részéről nyílt magyar.
l-l8 jelenet.
Könyves és a türelem vondóglő szobaleánya, reggel 0 órakor.
Könyves: Eszoinadta tűzről pattant szü-zecskójo, do fel vagyon már piporézve, mondja csak melegében, itt van-e, vagy lolébredt-o már Mihaol Angoliuo Becsolyi de lteineko ő nagysága ?
Szobaleány. Oh uram bocsáss bünömot, hogy kérdhet ilyent: ő nagysága, 9 óra és ébren lonnoVl Tudja azt, hogy ily magas cyliu-
\' •) E roví\'l alatt kOilOttokárt iom alak-, aom Utjalomra nóive uoui vállal tclolőisógot a sxerk.
^eros egyének csak nem fogják tekintélyökot koczkára tenni és-a nap fclkoltét megnézni, hisz azt- mondják: a parasztnak, béresnek a pusztára való. a mi nagyságunknak más gond- -jn van. - \\ /
|)i»<0, Mtpéo, CÍisropagnci-, kífó, . Clionoládó, thó, KntMtoiii.r in uogligó.
Könyves: Köszönöm, már elég-elég, olioz mitsom értek ; nincs is szándékom ő nagyságát a lteineko urat magas álmában háborgatni, tán valami nugyó|>h iiomzotgazdászati torven dol-goziljj álmodozik, /avariii ozt magyar lótomro bűn lenne, niort magára hagyott hozamban még néhány nemz.<tgtizdász csakugyan eltér-no. Iston vele hotel donna, egy órával később jövök.
2-ilc Jele)tet, 10 órakor. Könyves í» ii sx\'bapincxér.
Könyves: .ló- reggelt .pinczér ur; lioh linóm gyerek, mondhatom, minő politirozott haj, inolyot még Mis\'mark is megirigyel; aztán nehéz óraláncz, gyűrű, lacktopán, ismét jó reggelt hötel tiszttartó ur!
Szobapinczér: Jó reggelt Könyves ur, szivcseii szolgálok önnek, csak parancsoljon.
,.Könyves: Köszönöm, dó noln parancsolhatok, mert ohoz pénz kell, tuzorro pjdig nem jut, mert gyermekeim czipője lapítja orszéuyo-mot, én csak kérdeni jöttem, hogy Mihaol An-golino Uecsolyi de lteineko ő nagysága felébredt-e már ? -
Stobujiinczér; Sajnálom, még nem kaphat .audontiát, mert ö nagysága még most lU órakor az éjjeli C forintos *nninpaguor-gózét loholi ki, tán egy órával később*.\'
3-ik jelenet, II órakor.
(KOny vus ós ÍSplucxór.)
Könyves: Jó napot lópinczér ur, de lür gencz tibbun\' a mulogbjn, hogy Matlmzalem legy-on, lU kávéliáz és 20 hótól tulajdonosává váljék, bi£ou többet toitnó a közjóért, irodalomért, gazdaszat-\', ipar felvirágzójáért, mint sok champagnor fogyasztója, de azért tisztelet a kivételnek, a nemzet íüredi bárója is inegiszsza azt, do nagy hasznot is tesz hazajáiink, egyébiránt Mihael AngelinoBceselyi do Keiueke urat keresni bátorkodom.
Fujiinczér: ő nagyságával még szólani nem lehet, ágyban pihenik, a volt és leendő utijkalandok foglalkoztatják,mert utazni készül; odanyilatkozótt, hogy beutazza lielvetiát és Oláliországot, Siboriát és Montenegrót, Holgo-laudot és Dahnáliál, Holsteint stb.
Könyves: Nem tartok vele, hanoin azért egy órával kesébb felk eresem.
4-ik jelenül, 12 órakor, délbtn.
(Tarolom V »<ml6glü» v* KiHiyvoa.)
Vendéglős: Hozta Isten Könyves urat,buli ritkáu vau szerencsém.
Könyves: Így és ily yendóglősi tulajdonokkal szorulom én u vendéglősöket.
Vendéglős: Nagyon hízelgő rám nézve, do mondja, vagy magyarázza meg, melyek azon vondeglősi tulajdonok.
Könyves: Három van.
Vendégtöt: Három V heh Kiváucsivá tesz, ugyan moudja csak hamar el őket, hadd tudjam én is.
Könyvet: N\'cin merem elmondani, hátha egy liausknochtfélo borjukat kivégző egyénért csönget.
Vendéglliti Könyves úrra nem is lehot boszankodni, mert teljes életében tréfás ember volt, szeretem hallgatni, mert már sokszor meg-kaczagtatott, do a három tulajdon V már no fo-szitso türelmemet.
Könyvet: Hála az egész vidék minden éhes és szomjas utnzöjáunk, í/nbou mind a három feltalálható, hallja tehát: piros orr, akós hascs púpos erszény,mert a rézzel Bpékolt piros orr a jó italnak jelvénye, az akós has a konyha dicaőségo, do a púpos erszény mindkottőnek érdeme, ez a három jelvény, az éhezők, szomr juhozók ós mulatók bizalma, egyébiránt elég erről, mondja meg csak kedves komám, Mihael ,\'Angolino liecselyi do lteiuoko ő nagysága már elfogad o tisztelgőkot V
Vendéglős: Ugy iiiszem, hogy igon, mort hallottuk fütyörészni a szobában, nem hallja ön épen most fütyöli kedves kauknii nótáját.
Könyves: Deli kár, hogy kendermaggal nom tartja jól.
5-tk jelenet. (KOnyvcs ós Mihaol Aiigclino liucsolyi do ltoiiiok* ti nagysága.)
Sálon No. G., utczára nyíló ablak, pip3ré-ző tükör, szagos olaj, illatos viz, több színű pomádé, rizspor, két láda hnjfényitó és borza-zó, szakált, bajuszt az idő és politikai viszonyhoz mérve készítő szerszám", az as?.talon felfordult világ, törött palnezkuk sokasága, kidűlt lindsák, törött gyertya, vatermördor, nyakkendő, hosentragor. keztyü, üres erszény sut. föl* dón iiovorve. lteineko ur a szoba közepén állva, édes megelégedéssel tekint át harezterén. madaraktu ijesztő öltözető: térdig érő ing és ezombig terjedő scóthari-nya, mint valódi Me-phisto alak a legyeket fütyörészve colnelidi . rozzn, ini.it Gravolotiíál Moltko a poroazokat.
Könyves .iopogtat.
lieineke: Kntréé.
Könyvet: Jó napot kívánok ó nagyságának. \' <
Ihineke: Bien, Jlossiour, ön, kicsoda ön ?
Könyves.: Nevem Könyvos, helybeli iparos és ujságiró vagyok.
Ketnvke: Apapalapa, az semmi, az nincs \' az AdeU Lexikonban, nem ismerem" ont," és"1 mit keres ön itt oly korán, nem tudja azt, hogy én Mihael Angelino Becselyi i^o Koineko\'ő nagy- ; íága vagyok, hozzám csuk akkor t><ubad jönni a Hiltonomba, ha az enyim Jean, Kitiumerdiener á fehér háiidsoliuval egy cart do vis.tt> t iwózbesit. ;
Könyves: Királyunk koronázása óta már oly neliezeii Vártam a fohér koztvUh látogató- \' jegyet, mint Gambetta a párisi győzelmi ga- , lambot.
lieineke: Nincs kedvem önnel conversa-tióba ereszkedni.
Könyves: Nem is azért jütlem, csak egy udvarias kéréssel bátor vagyok közelegni.
Keinek*: Mort blen, én nom adok senkinek semmit, hozzám no jöjjön senki.
Könyvet: iSucsásson meg, nem is alit.inizi> ■ Iliiért jöttöm, hanem; bocsületcseu elkészített j kültleiiiéiiyem-áruért és most som esett jól ide ! jönnöm.
Rcineke: De liogyis lohetott ön oly vak-\' ! inerő, hozzám közelegni is.
Könyves: Egyszerűen, mivel ti év- óta vagy ón udvarias levelűmre választ nem kaptam.
Ileh\\eke: Az enyém sekretaríusmik más dolga van, mint önnel haszontalanul corrcs-pöndáliii.
Könyv*: Jónak láttam a válaszért most személyesen eljünui. \'
lieineke: Már ne. ingereljen, mert én nagyságos ur vagyok, som számítók, sem űzetek, azért van nékont lledintúr, Kaiomordiener, Secrotiír, Fiscal, Advokat, beszéljen azokkal. Mondom már újságírókkal beszédbe erednem tekintélyemen aluli, mert az ón barátaim llorr llabunichts, ltaron Schuldeiimncher, Gráf Arin-Bchlück, Kürst Dalos, König Oliuoland, Kaiser Habiikuk sat.
K-inyvet: Már bocsáuat, nem ők, hanem nagyságod személyesen tevó hat óv elölt tartó-tozását és jogosan nagyságodtól követelhetem azt, magas raugu barátival pedig ismerkedni nincs vágyam.
lieineke: (ingerülten kiabálva) No ez már vakmerőség; szemtelenség iué;:is, imperte-uentia, hozzám pénzért jönni, etii|uottet ji
ismerni, lialia! szobalány ! Mami......
delmileh!
Könytes: Csak nyugodt i egymást lassan is.
lieineke: Mit, ön még be.vz<\'-lni\'iuor, vigyázzon, hogy én itjságir\'ó urr.il még máskép el ne bánják; tudja-é, hogy én Mihael Ango-liuo ll.tcsoly do lteineko egy újságíróval nem beszélek, tudja-é, hogy én nagyságos ur vagyok, hogy én a török Mufti, római Mioisler, >lencsikoll\', Gorcsakolf. Smirkáskoll\' egyedüli örököse vagyok, tudja-é azt, hogy én lleesely de lteiu\'eko nem\'is Vagyok közöuséges ember, if^grt én Austernből fülemülenyolvekiiól, spargl és Dromedár vérből való aspikos fagylalttal ólok. —
Keiueke ur kipirosodik, járja a pókatán-ezot, ugrándozik, iiczkándozik iSs vt\'gro a pamlagon elájult.
Könyves: Mandelmilch, Mandelinileh !
A függöny legördül /Ss a sugó okűláját üti. A drámának végo.
Necroloh
Imilcli, Mnn-i. m,-gértji.k
í>86 Mindasoa I. loveloxIUukol, kik a kövot vXlasi- f tás swolu\'lyón vannak, a ktlvotválasxlás orodméiiyórClj iuóiiiim. i.h lohei láviialilag órlesileni **ít<-skcdjeno_l>\' bonndfikot, ki lett a kí.vct, hány szavazattal aTiiííy körüloióiiyek köxt folyt lo n sxavaxás V hogy igy hfl "s~títrj»tw tnkrót adjs rlsin:* lamjnlr a xalni követvá- -
"JS7. 1\'>D. Kaposvár Polomiát igysxerro, ogy (Igybon kót lapnál koxdt-nl nem le|iel, nem sxabad, mert cgysxorro ogy ilgybnn Int is kól felöl Uthotik. K lap számára már* szmtuí,,^zi|clték, inidiln a ,8o-ini\'gybati* s^i\'ról-sxöra olvastnni. /t^
A. I\' \' i A gyakorlati «*lkk jönni. fog. A /.slatuegyoi k • • "ági ogptllloli nóvkimuialásábaii nincs, k(il:liibon kórdóst les-.link.
ab!\'. O. J, Tnr\'ldhá/a. OdvtlxlOin ; junius el íöje ót.i hicgjoleat számokat megkUldóm.
200. Jáfxbaróiiyho. Ssives kn«/i>nct bocso* Iii-d\'>sitása«n, azonban ongcdjo meg, hogy nem közül-jllk; mi a vidéki, lap j.\'.l felfogott heiywtól abbau isinerjflk, ha saját vidókót képviseli lehelő hlv«n, in-xeioscn éi ax itt Velnmrlilíi csoményekot gyorsan közli. Kivid birokot hozunk, do terjedelmes távoli tudósitnsokat lapunk szflk t -re miatl is uiellGxui vagyunk kéi.ylelenek. Azonban a* irály » loll oroje feibátorif liomitlnkct, hogv Oaálló nllnláuo* órdoi.Ü etikkok irá\'ára folkérjttk. \'
-Hl. Sp. Marcxali. V. évi májas 16-óa leiolt. Hor/onezórÖl ujabban nom érkezel! semmi.
Vasúti iiiii>onkÍHÜ iuont\'1 rond:
KUda-pusii idő sxeróni. dul N.-KanWsárdl Hildára reggel \' ,1] dra 18 poi e
e.tvo 10 , 43
Hóesbo \' dólután 2 ■ lö
e.tvo 10 . 6»
, , Sxombatholyro Yeg; 6 . ft .
. , . Triosi feló n 3
, „ v. d. u. 2 . 23
, , IVagerhofba éjjel 11 , 30
. . Mohács, llarcs,Ksxík rog. 0> f 18
. . .« » . , dólbo 2 . 43
Krk ,N.-Ksi|iisá.n imdáról reggel 4 . 4a
délután 1 CSlVe 0 . . 20
Jléesböl roRgol 4 „ 33
ostvo 10 , 18
, Szonibatliolyrü d. o. 10 . 27
, Triosi folíil d. u. 1 s t»
r , . eslvo 10 . - 22
, l\'fagorhofböl reggel 3 , 50
4 . 10
" » dólután 1 , 21
Az éjjel || óryjllp- rézkor Kani iáról
von-it a Trie.tbSI lté,«7r,. „ ina sz
. sráiiiió vonattal l\'ragerliofn il csatlakoz k.
agyő
Papiiwletok.
I .ke
— Miért nevezik a szab kóV-nek? Most dorül ki, hogy k. .. hanem hisloriai tradilion alapuló ineglisxtpli\'i opitlio-lou. A tiirdk-világban ugyanis Komárom uitir-sroii 11 ponton állt, hogy ólelem ós védsxer folytán föladja magát a inröknck. Kkkor egy kis vóxna szabó fogja, tnagát,\'bolelmvik egy kccskebíiibu s kimegy poitr la fornic legolészni « y-árbáitya mclleiii gyopre. Látják ext s törökök, s megtltödnck rajta „Hiszen ha míg Ily Ó18 állatjaik vannak, akkor niiiesoiiek oly igen megszorulva I" —r gondolják s n/ ostromló vo-xór bosxusau vonni el a vár alól.
— Iv g y m a g y a r p a r a s y. 1 e)í:,zör utazóit vaAilon. A kiindulna után csakhamar jő a conduc-
a jegyét kéri -, miro n paraszt dithösi
dul -.
it? i
jegyűm.
do*
r azl c
dom I f> piingö loróutórt vetlciD, ha akarja, vttgyün magánok ögyet."
— F c h é r m o g v é b e n Cxoctón Madanis/.ék fészkében a exigAnyokal is kito.i.loln\'.i. káxii.-inkári ulát oitiálni s kiosztották nekik a mo^gy\'V.g-1> Ildi ur-rés»i. Arra ment egy exoexei Midblttokos ói cso dálkozva, kórdé a kedvlelondl dolgozd eiigniiyókldl ,No bál ii is rászoktok a miinkára ?!* \'.Miro ax egyik elkeseredve válaszolja: ,At« ám, vitlS volna el ördög Mndárást fláalul, maradi vön.t olt,, ii hol <
itl vau n f3dosztás,-dt) nincs köszönet benne.*
- M«« bolondult a korteskcdéstill Kecs. kométmi egy jámbor városi bixtos, kit hol jobb felöl, hol bnlfolGI szilntoloil\'vörWVáltflk,-hogy cispjon fel.
Szerkesztői üzenet.
.281. t\'sáktornyitr.v Kgy hóra TO krajexár esik.
.Sehlepp" ó« politika* kösölltnlo.
\' \'2«3. .Sz. A 44 is 4f>. számokat ujolag megkUldóm.- Csalódik, ha azt hiszi, hogy izlósrontás lett volna. Ax idő rörids,óge volt ogyedtiU ok.
281. M. 1\'. Igen sxivoion brjegyx«ui ax ntóbb közlött köxtisxtolotu nevet.
2S6. A. Sltmogh. A kövotválasitás má; kUsxö. bön van, ex érdombcu itt lovelo t.iíjkisoé.
Érték- és váltofolyam jun. 15.
II. náp\'""\'1" .- l\'rotesláus I naptár V tllj.
24 A gazdag ha l.uk. V lÁszalrói.
1« 17 Iri 19 Vasárnap -Hétfő Kedd Szerda F 4 Itv Kor. Adolf Marcell. .1 Illanna \' F 4 Justin . Itainer Marczel \' (lyárfás 1 ii
21 Péntek Szombat Alajos hitv. I\'atilins , Alajos Paulina «« **
Felelős szerkesztő Bátorfi Lajos.
ó% iiietaliipies tí-l.\'.\'O; í)°/o nemz. kölcsön 2.30; lWüü-ki álludaluii kölcsön 104»4ü; bankrészvények 8;\')U; hjleliutézeti részvények 340.40 iist á"ió ÍO\'.I.-IU; arány da-kr.
--------.■ -......-i -••• .......................j
London 11 l.iO eziisi ágió lU\'I.H); arány rabja 5.31} frankos arany «.U34/|0 k
Heti naptár,
iunius IG-tól 22-lfl. 1872
A nehéz nyavalyát ós a n y a valy atin\'ési görcsöket
gyógyítja tír, (). MIIítIi, a nehéz nyavalya «pociali« orvosa. — Most ll.uiihiirK. A*— B—CStrasso Nr. 28. — Már száznál többet teljoson kigyógyított.. ..?.
V502fö>5>S> V •> •• v 30© V1) d&XXSf^iő
: Titkos betegségeket $ * §
*, tetxotiot.lonaégpet.r^
^ ■ (elgyengüli férfidről). ©
íf\' gyakori magömléseket, idült syphilist, a y legnuikacsabb bőrbetegségekot, gyógyít © $ gyökér :;•;ii és biztonsággal Cr)
^ 5 frt hoiiorarium mallett 0
| lili S K N ÖK & A. I
0 orvos, sobtjsz és szüh-sz, József íóhorczög 0
fő fenségénél volt uradalmi orvos^ X
lttmdcl 0-4 óráig Pesten,^ § Zöld fa \\\\lc7.n 20. szá m a z ud- $ ^ varban balra l-sö ajtó. S
-íJSíS\'* ^.ii-\'l ellátott lovulukro azon- (K
. tiJHff
ilal válaszol.
t ilall körlflttrtkóft
Weissber
Ö felsége <t király legmagasb elismerése.
M—WH
•j FUr Export | | T«l9yf«héJ.
Ehrenprelí Mtfdllng.
gazdagon ellátott mndtnnemU
K m |
1\'fM 1805.
homokkő-, márvány-
(tránltkoböl
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint Stájerország- ita Karinthiá-ból szállított faanyagokból
raktárt nyitottam s mindennemű épUlotfa, deszka, lecz sat. azonnal, jutányosán é» a legpontosabban kiszolgáltatnak.
• Megjegyzendő, hogy t. vevőim rdszére a raktár mellett fekvő déli vasúton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók.
Valamint nagy-kanizsai fatf/.lcfemben szilárd ős pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra is birodalomra midőn fölkérném, ajánlom a nagy-kanizsai fő- és légrádi fiók-faraktárainat.
íiAClIliACH GYULA,
fakerenkcdő N.-Kanixsán.
November hó I ón üzletemet Dorottya-utcza 12. sóházba jícíyozem át.
W KANITZ C., VT
# papir- és (MssM&ra kereskedése
Pesten, Dóik Ferencz-utcza 6 sz. V®/
Ajánlja (lÚHati lulazurult raktárát Iró- éa irutlal azorokbfll a logjutányosaljb jyári ír iiiuIIhii, ii. m.
Levél — irodai — és csomagoló papir, borítékok minién nagyság- és minőségű, szalmapapír, boríték irodába igen alkalmas; név, jellem es helység fekete nyomatával; 1000 db e frt. - ügyvédeknek irodai papir, zöld-, chamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó , váltóóvás, költség-jegyzék, nagy kiválasztéka.
TeljccH ftl-.zi.roll nMztnli Iróeniköi legfinomabb broure- éa vnaból S-.Ö-, III . 15-, 3<> frl ,, leifOtiomjtbb.
Váltó- és okmánytárad, vuyánnedvesittí, dombornyom Ó-prés
levélmérleg.
Levélpapír és boríték alegajabbszines monogrammal leszállított ár mellett.
Legújabb névjegyek 100 ilarab r>0 kr., 1 frl 20.; egtu 2 frt í>0 krig; valódi frauctia brillantin papíron.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
Ajánlóin jól rcndeictl raktáramat, mindennemű Illat.zeretbíl. kölni vli (.Kan do Cologno) pipire- é» kéli „zappin,lidl, eg, .irrsmlnd Hlataierhei való ri\'rokentli\'zöl.
Levélbeli megrendelések rövid idd alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek. _
■IV inozjAjan uqzyn Z8 Z| Bzajn-BX)JOJOa )0iuai0|ZD uo-| 0I| jeqiUOAON
Keller Ignácz
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyök és gyermekek számára való topán-rak-tárát, a logjobb minöségüokot a loholó jutányos áron.
IJgy szinte figyelmébe ajánlani bálor vagyok a es. k. katonaság s I. közönségnek, líogy megrendeléseket a logjobb bel- és külföldi borból elfogadok és készitt-k, az árt logjutáfiyo-sabban száir.itoin.
Az én raktá\'roiubnn vásároltakat kijavi tásra elfogadom.
Kniptiehlt sein ruieh ussortirtcs Láger aller Uattungen llerren-, Damou- uud Kin-dor-Stitíetton von bostor í^ualitlit und zu mögliebst biliigen Preisen.
l\'erncr inaelui icli das k. k. Militiir und verehriingswürdiges Publikum aufiucrksuin, duss icli allu Bestellüngen vom bestén In- und AuslUnderLodqc verfortige. und prompt uud billigst berechne.
Aueji. wird von mir gekaufte Waare-zu reparieren angenomiuen.
ajánlja jalosckül o\'l ismert k é s z i t m é n y oi t
vízmentes
mP" kautschuk - pony vákban
a le^ol^sóbl) gyári árakón.
Mustrák és árjegyzékek kívánatra ingyen.
Raktár: l\'est, Bóla-utcza 5. sz.
Einzig in ihrer Art in Európa
UldiegrOant*,*1-1--1"---- •••
:
BO.1/872.
--•■»•..............,,.,. j Hirdetmény.
killS. kOII. HOÍ-WáSCllCf\'altrik 2 A aUmoghijániabani káptalanfa tfaóhidi kiiz-
Jes fc. I\'ftgl, In Wien. S | mlgckben folillitaodó kilrjopyzöi Állomások «za-
25
"SaLTuf?*? *} l«S 11 »400 piiy^t
Hauptstrasae /0, j ,av»/j\'\'\'k«"I*\' • SZne betöltciiflŐk; a kájxaimifai f. évijulhlR „elche durch atreugate Holidltm und\'auf jedem SKlok >Vaare ..*.( 0 dtHlltííll .\'{ Ólakor, OZ óllidi jtlIlillN .\'JO- JÍII tlt\'l-
Í2K S™ S^z^árStiítK órakor, mely l„.|y, 1 A, napokra, kik pá-
• lyá/.ni kívánnak, azon utasítással hivatnak inog, © miszerint folyamodványaikat a kellő okmányokéi kai felszerelve, a kitűzött határnapot megelőzőleg, 5\';H nappal előbb az alulírott szolgabírósághoz •! beadják.
kelnem dor aupreiseudon Ilaudler Krreicl.barea,____.„...,..
Ilch Biillgea und Boates, uutor vollater Garantie bietet\' und na. •n Provlnzen auf briefllchoa Vcrlaugon Beatolluugon prompt n aendet und Niohlpaaseudea retour ninimt.
Engl. C/iiffon-Hemden mit, lHimen- Uiderröekeaua IV oder oline HaUkrígen.achOner ala\'eail oder feinslein.Hock-Barchei l.eiuen (bei brieflicher Beatellung zn fl. 4, mit Slickerei-EinaJtlzeii iit der llaUumlauK .inzugebi-n)daa..\'i, Ii- M II, StUck fl. 1.80, 2,2.60, 8—3.60. Dae| OameiuUrHmp/e ...le, llrv
:
Sümeghen, 1872. máj. 17-i\'n,
Bogyay Antal,

.Ilmi\'llhi iirí. kaiig. „olg.bírilj.
it20,000 Sl. Somiciiscliirmc!
Klegauteatr und l\'raktiaeheate.
Humbarg.Ijthien Herren-
//e»i<foN(üalaumfauganzugeben) zu B. 2, 3, 4, 6, li die allerbeaten.
Hatnkrtlgen, neuoater Ka^on, per l>tzd II. 2, 3-4 fl. (Ilalaumfang auzugebeu.)
Jlerren-Cruraten »der Na-tonbinden per sui. k 76 kr., II. I, :l bia u.8.
Herren-l\'nterhoseinü fl. 1, 1.60, 2, 2.60—3 fl. KeiUchnitt, fran-zöaiscbe, oder ungariacho Kagon.
Wollene Oenund/iettn - ,la-ekenzu Ü. 2, 3,4,aua 8eidefl.t>,7, gepelzte oder gewirkte Unterho-tton fl. \'i, 3 — 4. 8c>utz gegeu Oicht. /-W»k7» - Damen - Hemden,
fatt, au fl. 1.60,2, feiu geachluugeo 2.60, aowie Schweizerform, ganz neue Kormon mit Stickerelen zu fl 3,3.60,4,6, aoauchallerrelnate Lei uan- und Batlathemden mit Htioke rei, auoh Bpitzen, ru fl. 0, 8 -10 fl.
Damen-Nucht- oder UitUer hemden mit laogen Aermeln zu fl. 3.60, auch geatickt fl 7-6fl.
Jkimen/totiin, aua Lelueu, Per. 0*11, oder Barohent fl. 2, 2.60—3 fl. mit 8tlokerei.
Damen-íiegligé oder Nacht-coraeiH au* feiuatora Barchent au fl. 2—2,60, aua franzöaisohem Ba-
tiatmit 8tiekorel zufl. 3.60,3 — 4 fl. ffet/en (llandgeapimiat und ll. br. # n . „
(Haiaumfang auzugeben.) zu fl. 3o, 36,4o, &o-íjo fl. • von Sonnen- und Regenschirmen.
Ri-iofllrho Roqtol liinrion >n belíebiger Sprache aua den Pro- # Der enorme /.uapiuoh und Maaaen-Vcrkauf In Schirmen, den icb
Driöllltliö DöölBIIUIiyBII vinzenwerden gegen Oeldaendun. # i.n vorign. .lahfe haltc. voranlaaate micli, auf dleaen Ariikéi melnjlaupt.
gen oder Poatnachnabme unter öarantio überallhin zugeaeudet. — 0 Augonmeik zu r.chten, dem zufolge bin icb mit den" oraten Soiifrnfab-
Briefe zu adreaairen : (7tíl — 12,10) 0 riken in Verl.indung g. tr.-ten, un. löllig* und gute «Io(Tp zu erhalton. ao
33 POGL, Wien, k. k. Hollieferant, •; »\',chil\'n,lu0 ,e\'\' di" f*,u0 inr vomw"b,T*i,,.i.,Í7í,!,\',\'T
UariokilfArofraBoa 9R \' • ^^.\'^^triíl,"i\' ArbelUlohu, a.-
Allr dieae ThaHachcn ftlhrtcn zu dem Heaullatc, daaa die Waare gegeu daa Vorjahro i.och achÖntr, beiíer und bllliger zum-Verkauf. koini.it, man laa<c aicli daher von gar keiner Conourrenz beirren, dei. durch den ao gering geatellteu Nutaen iat Jedera die Mflgliehkeit genom men, mlr Concnrrenz r.u birten.
Frühjahr8-Schirme.
1 Htllck aua fitoff ..........• kr. 60
1 „ aua feinatem Seidenatoff, veraehiodení Couleura fl. 1.20, 1.60, I.W), 1 „ dieselben, ^efUttert mit Heiflb, ....«• 1.80, 2.80 1 - anperfeln au-geatattet, mit oder ohnc Oarnirung fl. 2-70, 3.20, 3.80
reu FunMorken. daa Dtz.l II •
G, 8—10 fl. dio feinaten.
JMimenmicder zum Sehnllren (Taillenumfang iat anziiKobi.ni zu fl. 3, 4- fifl. %
1 Utad íyeíttenfTtwchenlll- • cher zu fl. l.íio—2 il. Kri. iuere zu fl 2.60,3.60, 4, 1 IJtzd Xu\'lrn-Bálint Tilthv. w i fl. 6, 7, U 10 fl. die feinalni. • Servletten od. HandtüeUev, • per l)tzd nurfl. 6, 6, 7—9 fl. in # Uaniaat. (j
Let nen- Tiach -Ok mit ur # \' ftír 0 Veraonen (1 Tiachtuch mii © -> paaaeudeu Servielteo) zu fl. 6, U, © \\ ■-10fl., fUr 12Pera.dacJ)oppelte. C , 80 Ellen fürbtge* Hettxeug, % | daa 81. au fl. 7,8, 9,10—12 II. A 30 Ellen Handgarn-Iyefn- « 1 wand gebleiebt, auch Koppéi- Q | zwlrn ungeblcicht zu 0. 7.60, 9.60, A 10, 13-16 fl. Z
18i. 30 ellige- breito Httm- Q burper Iseinwund zu fl 12,13, m\\ 16—18 fl.
40-42 Ellen vorzUgliche He- O j ben-IMnwand (zu fciner ileit- • . wkacl.e od«r 12 Uameu-IK-mden) fl. # I 14,16,18.22-241). %
48 ellige beigiache heöen- • Lctnwand zufl. 22,26,30—86, • fl. auagezeichnet achön. %
60 uud 64 Kllen uuvergl gnle 9 1 Hamburger oder Hottdnder • Pat>rll£S-HaUpt-Depót
Mariahilfer8tra888 25.
RIX A1MTAL,
Szakáihagyma, ^m\'^; ;.,\'.,.,, .
ajánlja t. cz. vevSinek, óa kegyea levélbeli magrendeléaokro kö^ vetkező legújabb találmányokat a legpoutoaabban kllldi azét:
• legko\'
paazabb helyűn a legazobb azakáll uOveazti. A Jótálláa annyira biztosit, hogy azon esetbon, ha nincs hatása a ar.ornek, a pénz viaazaadatik. Egy caomag ára 90 kr. Mpllldino Jótállót! azM. bogy tizenkét nap alatt a.eplŐt, iUtlUSIilb, májfultot, flkorcaékot, himlőt atb. flrrtkre el-
veszit. 1 caomag meiuaiue iffa 90 kr. uUaitáaaal együtt. Amnriflp ** egyetlen létező azor, melylyel rögtön Unom AltlUllUt, feh4r kogekel kaphatni. Jd\'álláa mellett. Egy Oveg ára 66 kr.
3nprn\'/ lllíltt T*ki"* fehír,i«u r°í»k Legjobb fogazer.
JJtJI UlUtL Kzen azerrel a fekete fogak 3 perez alatt vakitó fchéraégtlek éa tiazlák loaznek, azonkivlli a fogkői rltá-volitja éa a saáj keilometleu aiagát nlveazti. 1 caomag ára 46 kr. rtiAnllli R,x Antalttfl. Ezen dléoliy a dU zöld héjából zaj-i/lUUlUJ) toltatlk éa minden v.lágoa hajat a legrövidebb idő alatt megbarnítja. Egy Üveg ára 26 kr. Rózsaolaj egy üveg 16 kr.
ftntnr.m^\'/ 1 UT,f 75 kr> esy *lt0,,»
JJULUl llltí/j, butoraatára éa minden politurát nélkOlöz-helővé tesz.
TTní.hnl\'/Hnm \'"PP*"* íoutoaaágu találmány, mely
XiílJ-imi/jSttlU. R természet törvényét a hajnövéal Illetőleg kitaláltatott Dr. Wakerson Londonban oly hajbalzaamot talált fel, moly mindazt helyettoaiti j a mi eddig lohetetlennok Utazott; a bajkihuláa^ítala röglön elmúlik, elősegiti\'a haj növését hihetetlen módon és a uövéat caodálatoaau elősegíti, ugy annyira, hogy a legkopaazabb helyen stlrflu hajt, éa 17 évoa tlalal embereknél már sflrtl azakált növeszt. A közönség lisztelettel fclaaól-littatik, hogy e találmányt ne caeréljo fel ez igon gyakran rlő-fordulni azokott váaári ezikkckkcl. Dr. Wakcaaon bajbalzaa.ua eredeti azelenczében 2 frt éa 4 frt 60, kr.
Az újkor csodája, ^fí^XT^Ii
izagit
azájuak minden kellemetlen
megtartását olöacgíti é
\' eltávolítja, 1 eredeti nveg Auodiu-szájvlz 36 kr.
Jóságban felülmulhatlan ^""iMÍ
mellett, hogy 6 perez alatt minden hajnak bullámazerllen fodrozva kell lennie. Egy doboa fodritó balzaaiu 96 kr.
Eskimo-fagy-illany,
jótállás mellett inog koll gyógyulni. 1 üveg fagyillauy 46 kr.
Rix szabadalmazott párisi ruhatisz-
tltó-vlie, mely azövetből a minden foltot veazély nélktll nyomtalan eltávolitá*. 1 Üveg ára 42 kr.
ltix salon-fústölö-illanya, .tÜrXS\'
meaebb azaggal tölti be, és mindenkire nézve nélkdlOzhotleu. 1 Üveg ára 78 kr., porniakbau 20 kr , papiralakbau 16 kr. TTaiföűt/í anvaa- «»Urkc. világoa vagy vöröa
liajiesio-ail) ag, hajat, minden fárad.ág nélkül bar-nára vagy feketére feat. Ezen anyag füvekből készült éa leg-kevéabbé aem árUlinaa. 1 caomag ára 90 kr.
Villanyos fogkefék 45 kr. Villanyos köszvény gyüriik ftT........
|f- Fent irt oaikkek egyes egyedül (788—12,1)
ANT. RIX, Wien, Fraterslrasseltí,
gyároa urnái kaphatók éa mi ezen htaznoa eaikjtet aaját tapaaz-Uláaunk folytán bárkinek eléggé ajánlhatjuk. Árjegyzékek 104 lap taaUg ás 1000 ábrával 20 krért kaphatók,_
Grosse Sonnen8Chlrme.
1 Hittek aua 8toff >
1 , gröaite Sorté
1 „ aua engl. Baumwoll-Allaa aebr
1 „ dieaelben gefllttvrt
1 „ Alpacca, uuverwllatl. engl. Htoz.
1 n gröaate 8orto, gefUtl. rt
I . aua felnst. Lyoner Heideustoff ii
Farbon, je nach Oröaae
1 . dieaelben gefllttert
fl. 1.-
fl. 1.20: fl. 1.40 fl. 1.80
oderueu
fl. 2.—, 2 60. 2.80
I. 2.90, 3,40. 3.80, 4.30
fl. 3.tk), 4. - I fl. 6.60, «.-<• I fl. fl -, 0.M) !
Besonűers vortheilhafte
ÜLÜCKSOFFERT K.
(jllück und 8egon b(ú (hhu.
lí r ii *• i*e v olii M t n n t «• II h iii Ii ii r k k a r n ii t i r t «■ <aold-l.»ttcrif von flhfr
1 MlUon 889,900 Thaler.
Dicső vorthoilhaíto •! M-Lottorio ist dieMiunl wic-ilcruin iliirch ía\'ewiinie giiiiz bcdeiitcnd vcraichrt. sio ontliiill uur 60,500 Looso, und werdon ia wouigen Mo-unton in 7 Abthoilungcn fulm inlc fictvitiiH\' Hlclicr wouneii, niimlich: I Uowinn ovont. 100,000 Thaler, spociol Tlilr. 00,000.40.000, 24.000,10,000.18,000, 10,000, 3-mal 8000, 3-inal 0000, 4-mal 4800. 1-mal 4400, 8 mai 4000, « mai 3200, 10 mai 2400, 26 uial 2000, 5-mal 1000, 53 mal 1200, 104 mai 800, 6 inal 600, 3-inal 480, 206-mal 400^66 inal 200, Ö-mal 120, 340-tnal 80, 14,612-mal 44, 40, 10,240-mal 20. 8,0, 4 A 11 Thnlcr.
Dio (ícffiiiii-ZieliuiiK dor orstcu AbtlioilmiK lttl nmllirh auf don
19-ten und 20-sten Juni d. J.
fcstjfeatol t. aua kwstot liinzii
iIiih khiiiu OriKhinllooH nur 11 \'/■» (}l\'1- O. W. dm. Imibe do. nur 1»/» OJd. Ö. VV. (I«m viertel do. nur i— Old. O. W. und suiido ich dióst- Ori|{iiial-l<ooHo mit H(\'Kl<\'runK»-YVnp|ii\'n (niebt von don verbotonon l\'romessoii oder Pri vat-Lottorivn) gogen trniiLirle EinsonduDK des lietraneH Iii Haiiknoteii, sclbst nach deu entferntehleii €■ «\'(|i-itdeii don gcobrtoii Auftrag-Goborn Nofori zu.
Dio itintliuhe ZieliuuuHlIxte und Y
dieVersendung der Gewinngelder«
erfol^t Mofort iineli der ZiehuiiK »» joden der HotbeiliK-ton prniiipt und vci-HchwieKeii.
Moin Oeschuft ist bekanutUch dan Arit ette and AllerfflückllchMte, indom bel mlr JtethellUjten ne hun dio f/rÖHHten líaitptyetehuie von Thaler 100,000. 00,000, 50,000, ofimals 40,000, 20,000, sobr bKalig 12,000, Thaler, 10,000 Thaler uto. otc., und jütig*t in don im Monat Mai d. J. Btattgoliabton Zioliungi-ii die Gemimmt-Numme eon Ubcr 80,000 Thaler lant amtllehen GeuitnnlMen bel mlr ffewounen habén.
LAZ. SAMS. COHN. in Hamburg.
Haiipt-Comjitoir, Jlank-und WccbsolgoscIiHlt.
auperf. Mattungen rolt oder ohne Oarnirung 11. 4.60, 6.—, 6.60
DamenBerg8teig-Schlrpe,
groaae Höfte, mit den ledernen hőben Htöeken. 1 8tüek ans Alpatea-8toff ••W, 2.
1 . , » reich Oarnirt . . 2.40, 2.60
Höchste Eleganz! I
Das Efeotvollste, Feinste, was bis Jetzl erzesQt wurde, slnd die
Frou-Frou-Schirme
aua feinster Soide oder Atlas. 1 Síück, reieb gepuUt, ntr\'s Frübjahr . I . „ * • n gToate aorte
1 „ mit modernem Bergsteigatocke
(77fl9_4^ Gi8ela-Schirme.
v \' \' Dti Neueste der Salaon 1872.
Sehlrme aua dem felnsten Sfidenstoff, reieh, geachmaekvoll und modern I adjuatirt, gepaart mit höcbater Eleganz. I
1 HtUck rrülijahr-Schlrm.....A- 3.60, 4.—, 4.fH) |
1 . grosaer Sonnenachlmi .... fl. 6 60, 7.60, 8.ftf)
Damen-Schatten-Sehlrme. (En tout Oas.)
I Stílek grosae Horte, engl. Woll-Atlaa, hat v. Ulanz w. Heiden-Atlaa fl. 1.60 ,
Derarlbe gefllttert ......\'
1 . aus dem nnverwüatliclien engl. Alpaeea Ptoffe . fl. Í.IWI
Deraelhe gefüiierl \'.......fl. 2.40
I . aua felnem achwereu Seidenatoff . . II. 4.60,6.—, 6.60
Schirme aus feinster roher Seide. « !
1 Ptüek groaa ohne flJrnirnng 1 , mit reicher Oi
H^rren-Schaiten-Schirme.
geflltteil......8- 2.20 j
a • ■ • . \' fl.,2 10, 1 „ „ „ / n gefütleiI.......fl. 3. |
esenaoiilrme.
1 Htüek gewöhnlleho Sorto, groa« II. 1.30 bia II. I 90
I aua unvorwilallicheni engl. UoaahaaralolT, Mhulirh
" dem .Seidenatoff......fl. 3, 3.60, 3.8,( \\
I n aUa feinster Lyoner Heide . fl. fi.-, 6.60, 0.—, G.601
I , extiafeine forte.....fl. 7.60, 8.60, 9.601
1 . ffinate 8orte aua Soidenkopper . II. 7.—, 8.
I „ uou plua ultra Heldenstoff .enflllsoher Ooppelstoffi,
zweifHrbig ..... 0. 9 50, 10.60, 12 -
En Gros-Küufer erhalten Rabatt.
A. FMedmaiiD, u
■Wien, Prateratraiaaio Wr. aa.
"ü\'n ÍS"i" l"\' |.l- 1 l ■ lile-.ifWlniM\'
STuíS (ilucks-Anzoifío.: ..........
Relchs Wührung. | d e r S t n a t
K I ii I n d ii ii k > u r II e t h e i Ii k ii ii k » ii d i e Gtewlnn-Clia.noen
dervomStaate Hamburg garantlrten grossen Geld-Lotterlc, In weloher
4 Millionen 724,800 Mark
sloher gewonnen werden miissen
Dio Oewinne dleaer vorlheilhaflen GeM-l.otlericvwclohö plan-gemXaa nur i;o,.\'KK) i.oae euthült, aind folgendo : ..Srt.lich : 1 Oewinii eventuell 300,000 Mark Neue Deutsche Heichsvröh\'rung od..r 10.0000 Thaler Pr. Crt-, speclell Mark Cn. 150,000. 100 000. 60.000, 40,000, 30 000. 23,000, 3-mal 20,000, 3-i»:.l 15 000, 4 mai 12,000, l-..,al II 000. 8 mai 10.000, 9-mal 8000. 10-inal 6000, 26-ijial 8000, 5-mal 4000, 53-1"al 3000, 104 mai 2000, 215-nal 1500, 1200, 1000, 602-•oal 500, 300, 200. 14.600-mal 110, 24 mai 100, 60, 16,222-mal 20, 15, 10 4 5 Mark und kommen aoicbe in wonigen Monateu in 7 Ab-thoiluugeu zur aichereu Ei.taelieiiliiirg.
Dio eralw Oewinu-Zieliung iat amtlich auf deu llMen und \'iO-Kteu Juni d. J. -
l\'ealgeatelll, und koatet bierzu
dnx Kiinze OrÍKÍunll-LoiiH uur 3 (áld. 5(1 xr. Oost. \\V< (Iiih lialbo do. uur 1 íald. 75 xr. Oosty^N\'.
das vierlel do. nur 1 t.ulden OcstYV/
und werden dieae vom Staale garanlirten Orlglnal-LoMft^Tlíeiiic vrr lioiene Promeaaon) gegen Iranklrte Einsendung des Betnages In Bank notea, aelbst nach don entfernte8ten Gegenden von mir veraaudt.
tleder der Bethoiiigtnn erliüit von mir urbrn aeinom Origip.il-Ixioae acub den mit dem Ktaatawappen ver.ehenen Origii.al-Plan gratls nn.l nach alMIgehal.lor \'/.lehnng soforl .lie amtllche Kiehung.-lisie unaufgefordert zugoaandi.
Die Auszahlung und Versendung der Gewinngelder
erlolgt von mlr dlreot an die Inten-aaenioH prompt und untír strsng stsr Versohwlegenhell.
ttw >»wn wciiiIp nli\'li dnlier mit den /iurirÜgeii BV verlrnuuiiHVoll nn
Hamuéi Heekseher senr.,
Jiigeiid-

W KlVIul tUllBUllll .Mumu-r .itscliuu nll.iftlirlich cluml (lac)iin, n.ch-il in ,in in iliri*r .lilámul (lurch
................. „n
Verbroclii-r
,lu»t)lllí-Sniegel.

BClllll.üllVollu
,Solb».b«-I le k u » B _ l\'alirt untorgraboii. \'Inm
lioirnuiigsloson .Iliiiglin^oii, Solbstmord brUtomloii l-.lnmini nom zcigto das bi-iiiiiiuio Hm-li don orsulintoii W\'og d-r K -ttiiug. K~ ist Tür I Uuldeu ain schiiolUt.m dirool vom Vorlogor,
ir. Jiernhardf. Uerlln, jetzi .ShueonMtr. JÍ. zu boziohon.
gogon olbsi gowosen, ilira Wohl
Jngeiid-
Npiegel.

ar ualHut in tlnnfcH\'Uttk, <Mt •« klíirimt*. • " • taM«H(ll<l« NÜiíWU. -»•
Olcsó ékszer
tl r „ ^ s h ö l k y 6 K szó/ ry* él r el.
jellatt még tion elÖuynynl I* bír, hogy e»ak negyedrénxuyibo kerül, caalatbatik e gyártmány által, oly Jól vau minden utánoxva.
legújabb ékjio.-tft.gyak •• uj aranybál, molyok »< arany.xinl meg- I 4 frtiR. 13 laton jelzett honnau nyaklAne* O-T írtig. 13 lat<
unják. legdivatonnbh foglalvAnyhan, valádi utAnxott kövekkel vagy | einlény. C_"_yITi.,\'M«í°\'-.11\'*y
i. legdivatonabh foglalvAnyha... _____
xomAncxozva, amint a foglalvAny igényli.
Kinotn melltOk dbja 40, 00 - 80 kr. — 1 frl lg. legfinomabbak 1.50, 1.80,2—2.60 krig. Falbovalók 1 |.*r fin. 60, K i Ur. 1 frlig, IrgHu. 1.60. 3. 2.60. Kg éiz garnitúrák, mellifik é.a llltbevalók: 80, 1.20, 1.60 kr., legfln. 2, 2.60, 3, 8.60, 4--Ö írtig. Karpercetek, finomak dbja 6t>, 80 kr. 1 írtig, fegfin. 1.60, 2, 3, 3.6(1 krig. A legixebb nyaklAncz, dbja SH>, 1.20, 1.60 kr. Kmlényok Ilu. 20, 40, 80 kr., finomabb 80, 1, 1.60 kr. TüzSféitlk, ujarany fejjol 80 kr., 1, 1.80, 2, JWHÍ\'g. Uyllrfik, cislékonyau utánozva, külotiíélo utAnxott kövekkel, dbja 30, 40. 60, 60, 80 kr. 1 frtig. I.egaaehb óra-lánozok araknak, rövid : 60, 80 kr., 1. 1.60, 2 írtig. I.egnzobb fin. ayakliociok, valenciai Mf«a: 1.40, 1.80, 2 frlig. Molllök, urak
Kézelifgonibok pArja 20, 30, 40, 00, 80 krig. Oall. rgombok 6 én 10 kr. Kgéax kéiilat legix.ibb ing- éa k.Wrllígombok 60, «0 kr. I frt, 1.60 krl<. Kgy oioinó órafityelék, Igán cilnoian üa*r.oAllltva: rO, 80 kr. — 4 ftig. Valódi aranygyUrUk, kövekkel 1.60, 2, 2.60 klg. 13 latoi jelzett exUkt-IAncx, tUiban aranyoxott, rilvid : 3.60—
Fennt clSiorolt Aruk t azabott Aron ia Ily vaaAaa i.iiudanklutk érdekei.
Legflnomahban kiállított gyémánt-éksíer Kxáltal maga a wak.-rló in .-i.al0.ll.nl. K*oii ék»xer valódi nxllatbo vau foglalva aranyaljjal éa tővel ellátva, a* ulAiixnlt gyémántok mind finom, calixolt li.-gyi kristályból, mely nn» vsaati élénk fényét -,
mn* drAgakövek i« fellamorhctleulll utáuozvák 1 inelllfi : 4, 6, ti frlig. I pAr f(llb«val.i -. 4. 6, 0 írtig. 1 |>Ar kézelőgomb: 2/»0, 3.60, 4.50. I db. ur! Ifi: 1-80,2.80, 3 4 frtig. <JyimA.it gytlrtlk, aranyból, 1.20, 1.60. 2, 3 frlig. Kerenxtek .\'•»nxivek, mint nyakék 2, 3, 4 frt A mindig Illatos ékszer, indu* növényekből, melyek termé-ixeten illatjukat mindig feiitarlják « legújabb divat axerlnt formálnak. Ka ékaxer, dUzoaaéget illatölo^ túlbaladhatlan a illatja végett igen ki-dvull. Il.i orv hölgy, ki ilyfilo ík»torkón».lcl«-t hord, agy terembo líp, c. nílinny parcx aMl •\'!<«*" Illatjával talik
meg. KbbSI 1 molllfi «0 kr, I frl. 1.20. I 60; egy pAr fülbevaló 80 kr., 1 frt, 1.20, 1.50.( ogy Urprracx 60. 0". HO kr.. 1 frt, 1.60; egy nvakók 00, 80 kr.. 1 frt, 1.50. 2 frl. 2.60, egy ur! óiaíAnor., illato* 1 frl. 40.
Díszes, divatos is hatásos « »i rok..ko gk«ter, melyet
e«n«t 1 kllxópkorbsn c»ak herexogi »xamólyl«ógek hordtak ; <-gy ily íksisr ! axonl.au ax uj divat ixerlut Atalnkilva, nxóp, mfftsljos ikixerre v*t, _ Kgy kéitxill.\'k i molltli (■» flll6nfUgg8 2 frt\' 60, 8 frt; lag6noniabl. 4 frt 60, 6, G frt; e.nlíny 1 frt 60, 2 frt, 2.60 ; legfinomabb 3, 4, 6 frt - egy pAr hajtii 3, I, 6, 6 irt ; agy kermit iiyaklkOt 1.80, 2.60, S frt: karpi-roei, dUzes, 6 frt. « frt 60, 7 frt 60; nyakfk. dinr.cn 3.50, 4.60, 6.60.
A fekete osűrlí-ékszer. Kxen uj dlvAtu íkxxcr kövei a valódi ruta formájára vannak ktlnxttrlllvo, » ennek folytán kUlöntt* hatAnt gyakorol i inígia bámnUto* olonó. Kgy kéazlol, mclltfi ói fnlOnftlggő 30, M), 80 kr; agy nyakék l-. 2-, 8-aoros l \'írt, 1.60, 2 frt; egy pAr hajtd 16, 26, SO kr ; egy fejik (Diadém) 60, 80 kr. 1 frt 20 kr. . ,
A divatos fekete ékszer, finoman, legnxebb mintAra ói tartónál) kcxxitvr llvagböl, jelből, lávából, bivalaxarvbóli ksuUukból • egy luelltfi 20, 30, 60, «•),\' kr., 1 frt; vgy pár flllön.íllggo 26, 36. 60, 80 kr., 1 frt; egy karperec-r. 30, 60, HO, 80 kr. 1 frt; egy nyakék 60, 80 kr., 1 frt; egy rövid óralánox 16, 30, O\'l kr.; egy nyaklánc* 30, 80 kr., 1 frt ; egy inggomb 4 kr.; egy pAr kóxclö-h 16, 20, 30, 40 l:r; egy tUxdféaa 20, 40, <0, 80 kr.
i alóllrt raktárban kaphatók Mmdeu. raktáron t
ndó cilkkekríl »».áló Arj.egyxékek ingyen adatnak. Kgy ily Árjegyzék ától-
linőaégben ciakU a
FRIEDMANN A. díszbazáija ii i- csbc n, Prateratrasse, 26. szám.
PÉieMerla® fnr Oesterreicli neuester Erflnflungen.
mnrnutír, Mf* Jff^.ífl^* MT »«?«.
\' oltlrt Ul
flfiatnung.
»l<Vut«Bll4lnf<X-Ml (ilutli íuta r oupadour, ml4* a Mr,rito Mi ».c4 lH.Bítt««ISlSWuü.
-SS* vIT»£»!3l
|UI,.C jtKM
i»sn wU ll> |fintt(tra ttUct\'
!»itÜ«l«, U\'l|U)l
t" tnWninü. *k>t4»«<.»«» «r - \'•■ " taai M tilxlí. i Zl(<<i H I.M. ■MÉP* «0h IH himIIS. 1 Un nflr>( I^W JxUft >K«, UJ 1
ebu trM«l« >*4« »lrt, Ut Kap I4*x» Mm 4UHHIa M BMn* \'» Ml fL Mit >■!< lla cU|a4<*. 1«H »a«rf*«« ■wat IR n tUuf". iU íi|< |m«c ix kt Uuni.l la M< MxaSt K4kd •H\' Baftrnuxu cinMMla Ura. ul Mit |c« R<l4txS» [\'KBl Camttaas Ke* 15 M«m tUru « tr. --» SrilaatfcM\'ValMT.
____________»»rt
iMtín I4»x|t|. Mtálirrt ___________
I*< aMn »«t, hu4t Ht U<|< >11 »i(f«i f «»<t«i|4i |a >RH1 lú n crtJli «»«|<t«a Mtkt »»l
..... •liiafuk nlt rintt Ikm-|4«"W« 04iiOl|tlil. I C4«4HI |<ant
MF> »sllr«r.*í.
WF ©
«■««» mll (ttjtir(<l4 ..........
j|| Milliln ia> HlnkiiKKMara WM«l(iaif«... Mhlm Iwdrni fara. »la ril\'ctn mii Bnir«i|n|, |«nfljirb lt> (tec fn* RIMI-
a.rnlttr, Brt • CS fr. imp\' 4mis«r\'*u«r^<l,(u<a#|«|<l4n<. J^^T til mi-Ut ■• »D« Hi»»j<tttrt<nm WruS>«MC|lb)< lUal «■» xn. la mo4<n, ■anSM^Tli* (Ur ••[>• »t «5l»n«tMllfr.
MgiP\' OnfllWta«s«»HtMr icifici
I^W hit t.S\'l •■fá«|(.Anclc tllofl., Mc|«# Nr|litirl liunt |it<« W«tiB ia dal. Ma W.aaKa IS l<( HKipUulm««j(»< |jiM, ntl4< til garti |<tuwil H-
taím |* <B(|i|Ua. m<|i,i>-.4>t< aa< Vid. htt Honin ICIHii MtüiaXll »n»I«
I fatrt II fr.
■gp «la MNalatar «U«r Ukrin l|l
J^W »i( «f»alhl» etaaiaalt alt »om. Ml, tir 3iMm«aa Mait »a narfiHo., t« ■aa a»4 »kk< |ml. n4ot« UM aSi m<4*-
«ll*iT3k.x rkMiataxs. 1 tTí Ida H U. " — » lauillaalM MUa\'lr" 2Ub«r-_ k.ll«-rfrt.lon\'r,«"l|il<l4"\'li>\'»»-htahiaa |l«Mt <<|<a |rtc» Sixtraé- I «««
n<ia« e*it( ts, ío, ■« n. t éna uati •«iM J^ Krtr.Wll, I etítf Ilik aalt ---- - ClM |lr «ri|iU|4ta ii.
— M*»«itt* fr M liMiMil
|t«|<a Sntldl |rtrit..»
_______ta •Ur«la»l\'<|tlf<M
_„— Ml Ufti|t C»tMa <>» IS Mni 1*1 Btt4«a Mt e»lM arilírtt I eitd la (Ilatt 10 tr.. 1 btW Ii Bita IS U., l Cmtf >ll SíUiMlttr n» Kifta M tr., l ffáMtt*
Slallitt.
mr ixrr.tsr.K""-"\'
M^P- «Baf*»aU»»», «• HcaMa* |4»m W ai[4< |a nMllia. «it KaMi-Maf IbM titMrt aMa S«U, «r-
kdi aak •<!». MX aríttt B«(t|<1( MMI 18 ih». M| »te tUf4< *uf< |i(4«at al<>, oll kl |t»M»H4«0mt«t»M-\' 9fnM«M *olr.
Xl« SsaMrllatt, w (t»raa*n Ib «ra|l K>> €>«\'• «»» Brit), iMa Bit Mi(tt Xlati, Klitt fitlft Ka
|t.a Ha|i tta <Slt.la.alt: |ut ©ttíial|i «a> lka lant, Mt kii K..*<l|aai tU»a Mt I (jH|44"J»I4ir Jtatc M It.
Mr S"S.tt.\'£,1S2KÍ\'«:
ICT m Mai M4**M> HMHa- » It.
Rixtii N(lt»lwr, uraatttt, t^W Stíllel tar atlfitnaai alkr Rc(l-»ní« aal tdanak, edW xak aaMr^. 6l«ff. I«ilai\'tia. (errU «a4 Ma 6laH« aak ÍIKnjr-ainfuntn. 1 |fa!it Ittr.
Qasllfditr Ciktrlatf, »t*«r4
Htacta Itris lift...... ..
ImÉ^ «lflms>r Veim. Dal natulMtr-WW I.4JII la |(M» ©aalMltaaa. M a.aa |t4 til *aMliMi|Ua ta |(Ma Oaa|i mi-Fcamiatin StcMtatarin (cIH» Mlcram tain; tMn tlln Ilit H4 |a»i«Iana aak IS Ix (itKra jO^iw t^iiktanMa. i Bfa<»a^|t«^»0 tr
14\'kan\'voAtáú Mí\'®«rSlaf|»
kai Ml CtaMn, Araatrn unt OHmiinnoi |« wowatoi, I 61. " " " -......
I CAlllfiU I Hl M tr
*r wtjís;,1
MMt MUMt |a ■!«*■ (
l«M Vittxaa fillr na«a!«(4rniOU-iO|4lx(li 6kl(MDa4lnas tiVklt. «.» -* h.,|t«| I•
»r. •at>»al«-8«l»\'0»»bir
•--------- aSiali
______________
4<n 8\'Milil(. ta rl k(tS kii tartift gatu kaMMaMi Ufl «at |fjlil4 IrMni - |mi4-MklilH Bu4 IS il |n VaK« Mr^axt-|4aM tilcntirt |i catftklta. 1 ftlactn r.<ifl
|ígB>-\',<V«rlfn Unloirfal-ltlll, aa al4> nar élal, VttiiDaB, eirii. Bitir-1+avn, K. |«Mlpial Mtatt |i wttln. J<», |cMt ii urtmtinaII4alrt, |»attr»«a.Bir ■ MKtiail ia omlaltai, |. B. |>»i| *U Wciau, •lal nii Var|dUa n.,|» M| il ali itx
1 9alel Ma t.«foa la |iMa friali arait. >4ia KUtet tar 10 fr. ««rfilM «lit llftl|ta SataaM, tejr aaljliM|, 1 0U(M
I Cl (biljia CifnaNl aSiali
ktMaMA Bletfro e« .....
i latiakon, t liW int (Mit»i isi \'
tlj< WeM\'ai
J e ftl^i n
trlfefci SakakDrft.H, tar* < maa c(ai fiaMMM tMr (ta-<le (HM «fi ittaoa Oaflir) wl*. |iw4IM «ak rjaat it^
M«ca >\'a». \'ub iratra Unlak |> iriletea, Mr t\'nll Mt Cl«<t tln aa| io ft. nRiOl. ■T Vlrirffltfilaaifni, Mt4« at| Ikra BiimbI 4teil, BIQI«rell iit |l*ini Bd41«t Mi DkUUa aak Mb •Mnüts MflaikM (tat. ta fni|a OaaUtll, itl Mllill|ttBlrB(, ZO.tMa, RaaMa «Mr i VH"*1* etM «.»0, 1000 Clflí HT Bi*i, .b t.l <>.., |ri(4 |i ■ • erMllei lat ll*til aket paail tx<i J»;í^. ,tf»tu»4li a0t4ml]4in vri-
\'\'ío b \'a MMa.
ETifluUier-IHktrn láaViVirn itr
■ ^ )|M Oant i»k |a IiMb t\'«lir. t*l Bia all Mi llaio 8iMt kM wabai fa líta. M<Ma. jjaU asou^iintai «4iH\'l\'l< »■«• mame- «u<it»<i>fi vaieatimt tan
—1 - aulrettuuíaUerWIiufi, »t fnllir iialRu\'-*-\'-
__ NaMfi_________ _ ....
aaiia ta Uailol I Xana fmilM |a witll«n; WeW an nfanMil StUtel uta-Irifft afl< t.ltnláei rat Bl.k MMt —1—
---• " --------aiií \'
aiMlliai 40 tr.
•4- 3J
Otjkttil4 Ml
______létta VralfS\'OtM, tHU
4H kll (DaiMiBllfWU tn (<4 Ml. Mltr* |i ke|iill|ea. Ma OaattaMa nk kii ««<• »en |i lUetia lak Mm* Ml Ka4«(kuB Mr Start, letM «i| la»l.a eui\'ia. la IMira-(4<ik I4«lur adl |u MltiMra. au« laifirn rt Ml Mrt»b»iiM »írt|4«n«>lltur| MIbIIIcI 1(1 el u trio4ea Ml C*l|4iasia, i«irinf,«ara. aiUMmitn. RMaai, Biaat-aanWa K. Bitnél (■ Mt Mi|<I<|tiJ fi|4"i\'
- VtNri«|MbII »aulfrti«r, >
(ekmKtt Bawncll(lll4 P .....r »|nk<|cW
MtenMrl iu tnr|e|[|i I Qint *lf4t«4|l co tr. te^T- »l«n« naflrmiffer-Vafla. íu.4 tle|i irirail Baa, Ml Itallt\' meder (4W\'ta |a laflra. I 64a4lel l» tr. MT- UnrntMkellefe fdr |eten«aulMII ^^ Hat Me aecta *«tini.td>l.lfer. actar4 mai mii |.l|ur ttt4Hite.l iát «tm mate afli Cír.eitiimfiicje, (ittie «4eerrr, Willir K. la illet IXinalt |4WU tam. vj.u
eis<i tid »j it.
lalfttnf au«<«l IÍTI4
Hl aaa xuaiiM ctn ankdtn Cnfljal-
luaua léten |n|4n íinlen\'.rf I 0la<cn tiftel fr.
Állta ünatohtbava wtrdatakUul tat4 61 jitita Zafibiu • Wlfr»ff»»t, ail4< >0\', tO., so. kll íooait leken «►<)!». Hant citirderii, It Ml man letkp tU *tK i in relaea Iilnlaallit keit.14 ftMi lann. aak Rat tiile nthc((a»i |e|t «.m«4 |a terit.n-tia. I 8 tel 4<nliu(ta tan Dilit. Bm4l. Cil|ii|iil4tin, enimUx, Dttt caari t, (ina. tolta, ftalurtcr14ia|in It. I 6tJ<t tr. 40,10, lo, a. t, I.to. I.ÍJ.
MT- Tat aUlM llfll«tn 3nf«fl«a!
tir4 kit len trfaikeat, jift in IttbaVi Qfleai. 9Xifl Mt kii 4l(la(4aft, ta Jaftlt i!4t aát I4aiü ai«|»t.llea, (aa tta 14 Hl aa4 *tt Ma Zailpta tttjiltea; an,«. atatia trj.n fVas.ta, e4atll, Vtltlen. HUM «■ I Blacajrcl 10 ft.
t^W fttlat. I«4 klek 4*4.n- \'an maa litl Blafitt f4"D «ut U\'itl4l ut atfea «l»tf W lr__ I ClM |tla|lc C^etl |f
f \'nlfar.uail. n«
6tMlkruef. (Ki
...,„.--1 klkS ria gint t|atai.
i«tt»|a.\'( tk Mit* Mttntli B(a|4t laltMtea
íeiT« fiait s. 1.
m^f Ktstmalattl aal Mi1itti4lta
iitrwl|ll\'4ca «t»f(t t|ae Kati, t»al.|4« «tK«« l|; kUln Kanul IR ttratl ata«4l. Ml b< i l|n lil»(l kel I4ia|ll" tOn-let aiA lenien fan, ka tr asf Mr laellta etil! Mb |4éii|lta U|»mle}e. |(|I4 flltt, l\'CU«, U ritO tU|C faiéi H I* I), —-Billttint HaB 1.—at|t. 9l alekt.l klilel Baknfal al" —" -
nalt.\'ta f\\ I 10
ÉÜT" "u!r>ftTl
Ui4ií«al4lai"fara |
•ttilkUrttr IMt
ajtt kl\\nH411 OiiiaílaH tn
alfl iMtacMa. .
ffititbUl kd
Ml arat* Oatarralchlaobe Commliiltai______
A, Frl ed mail II In Wi«n, Prateratraasa Nr. 20?
tyúpieve, SHiittavtcn, ^etfdwfte
$ unb nnöere Sdjrfib-Hequlíítfn. C Ha^fi feinfler Clualiíöt ju na^fte^enben Gtyottjrcriíw.
ttud) liQigt Ssart tann |ul fsta.
frsniói. Irlefpsplerr alt «raltí .\'tlaMtUKni KMt Mlletljea Baaui. Ba4-
ftaMn link Bunen. 100 ««« Ctlav. leli itell . «.
>00 . . , ti|l. |(ti|rl "Mt ItalUt . (. 100 , , |"l»Ei, ia aielra Baihx . 100 . Oait, |ttn Ml| . . «. -.Sí
100 . „ iáit iitikH aket llaltil .- p. I.-100 . aaaMttl.OtU.. a<t| . . t. —.1
100 , . j. Otu», H"l»t. part. I. -.1 1CS . . t-irkij, fiiikti «. -.1
100 , . Mn mnen laullltl h. — .1
100 . , firO»ait,»tT|p»l,»arttl 9*tiet Ü. -.1 mr fl»e |1H4« e*4|l>Mn |>anl írtnt ia . . Mb acMtata wtWrlenen Oj.tinttaá \' ^ bllta aal 100 Ha»lftt, 1««0| amu . 10 »» 100 atanrll tNtM|iaBB JU „
JHf- I0U staek Vlallkirtrn ^g aal XH.PM\'l"\'. I- ílt|a«ra»|it, ne«*t e^tiltarl ». I.-tWeltra, Ifin* Bit (4aar)ea 1>rBl . . -.S fity .Stsblfídfro.
ftmulaiir . Írtiri. |an „4:„ isr |rt< ^ait int |i
|tMa V aHer, U «lM . . ^ . . . lift.
»*ia<« e<nio . »o tr.
II . niamiiiiT.ntMm, ||----- ----
I „ Raal|4uf\'B<t<rn. aal Ht M<Ú|jiI rariaiiAtMa,
Itte N\'r.t, f.MBl íj................
| „ Bteiffiilt, |ati eme. IO, l& t-. u. 11
I .. BetirVn „ 10. 16. 10 *o fe
1ia<n ttclei Btilkell )twj|i<a kii ni m^F tCRafdilainklilftid,: m.-n tr Mtl Ul b1 étltea unt ift -,eaen lal tl.i4ti ker e»i|t 1 etilt ii l>el| alfáit 10 tr.. I vi.Qtl in tTln li 1 eiStfaliniMtMUn mitDielet »0lr., I attjtllútli |ít Mii Wc.utt |iaillent, 10 tr„ 1 etucf Union . Ma (umini fit Blel nnk Zime I It.
B^r "fr nrliöoe Krderhalter. 9 a lel.« Murán (Mrt.Ciltr íVM.ia ttr an« .-1.. (rten mit ilnti \'aletei\'aa en Vlifta.VMI«|rar|lt. if |ak,a tn Mn Crcltitelf Ml It fr. tt< €||J.
MT V*lntl (traflrle Prtifhaflf TJ
. „ .. , m" «*tlfr.
1 etM mit I Pitfatta Jaaimt leinflin Otíítl W ft.
trtae flflel so ft., ain|e Raaei niitn. kin.....
MT- ♦®ehkm«fpnffta launt Wamea. |if-l|rt, (I. 1.10.
| JJJ1"""
Xn ne
B.ürktr, |lr
ení :»fr », it tr.
n kiai|H t<re4ait
Tlalel
^eeltflk>reu<«iiun4l-Zlanpiall<i ..0\' RttrJíe mi: linail Zijnfen en
a»4 Ii
Illatot
Xit I4<nllia ttaaiiiuiai*. u Atali
Itarlrn, .it|intailj\'Hatiet. I etüí í, i", r. rr. - ------- — — -- -
Mtralline Cetlin ián feit.fl kar\'lmiiiem, enij kaflentlB ^ \'\'"i."- 1«"J\'
• etűtf io, io, io, >o h. tú íu to " —
Sla pramfdKl ktUU.k •rf*taf If Ml SOM e4nlk|araltut Bte«tj«|, MSeWak aal
10 etura, aak taat: 1 eéttltans, l (m -----
1 Hif.tKtTfr, < ei(ilk:ii4ttr, I Z|oíuaitR, !
CíImáV- int ntVtrí^r\' «SM lelt |<t|4 aak\'
■ al|efj>lt alt tc»lt kM i ft.
>ea írfBadost* Tistt s-PsIrtr.-^®
Kll Ik4 etiml(4aa, mi Oafkt ejbllt mai Mim* |Hii4attt «Ua|liatt. 1 e4a4tt( Kr SS tr. MT TsHa|r|, ílr gswíbsllilte aaá liallgrs|i!ilicbe Sebrlfllbisgen,
pfill\'ilaiiil l Wl. tleim 0k»uI, Bit ii Miillart™.
U|)et 10 li. i t<|t, lettel Bttmat. alt IoitM Bta^t* «# Ittartia fr. - Bttlaiti. ma (4MflJtitkiti |i lemen, at efft We(|tH, fűt SiIIbmt aak Dlkttaittn. In maail) a4tt nilica|l. I &tlt >0. II, II It.
F Kiae fo«|»leíeZeiehnfBgchnle
^ifl «, *ia deta |i tatta|iiMn gf* ----"*—
i»|e,-eMn, tea rt*tn er" " li|4ii rk ulanjta til |ar . . . jtt4tnfau|i gur kit tiikiaM Jai , f Qlfu (#p,lM## I
Hltralllruirn Bi.l.ilft. "fHI : Uájtfii
,-ttf.f la.l It ntljblB\' Ii l.« ^11 nt*«illMflt i e- 4 Miit kM M ft.
Bli4M\'Ptr,
X.. __ Tafelii,
t!aSIfAta fttSMH\'
ifl^ Sohreibe-Mappon,
leia, Oflai\'.Q.rciat, eVne 4(>ri,itaa« Bit (?4t
\'Inti aailtt Mfiittn. . . . .... . y i)4i aeie Scbrrib-tsaleaai
<; ,cí.M,..-4 .1 - iEÍEJf
f /a e a|L «Ví\' Biia\' ^jliilSÍ , \'l^rtííÜt\'\' I %\'iSSi iiflit, i íttd einiaaí, INeMriimal, I ClU
Sfhslt.n Tea flr RÚrhen and luabea.
etild fan: ml Wlemen, ela\'<4 ft 4), to, SO. /A . Hie M aal tMr, It M, »«, *0. • Klt4:a.e4i|.».tnffli.lt. fr ft. I. I.S.. JW(T "tr liftté FedernwUeher. "Wtm
«ls I«l4r alt Bwía |lftU,MI4t
ttnw »iuac io aucn rarseD,
Ifil ectit. i fjlacea |4a4l|, latt, Maa. uli, 10 ft. Bcte lieltiiíogr. *b|
e M ít e^SferNIt , II I.-, I.M, 1.15.-
. „ l"»« «"t\'. II. »», ».-eiú« feU»e fit 3í|t.l«it í. ».-, I.JO, 1.40, 4.10. 0lrli( lv ft. 1 Rtilltktr IJ ff.
»T Karbes-HI Itbra,
"" • istJ *).ii|fit>t-. flr <f:lMM>ai|ti tktr
. Ka iieía*. , ÍJI\'4(.i. (t\'lui alt II. il. 5 . 6 44 ft t filil4ta. |riilt«\'t ffinfkl
»n, t i,i» i eu«
ft. I Cti« 4ln|fi|4in I«f4

is^.i érsíftTiVss" üjW\'MaVM m/ÍmJTi^I. JW KstlsHrkar ^
■at aitii. s. J to, i, 4.X. tfí.i i\'uaet..> ta\'i "tat 1 €tt<- «*\'»\'« likaaMl », 10 fr. » ».» »•, 4 HtlilMllatat M.il,IfUltlIlJ - ÍV!\'\'","4\'* - 1 }• » *
f 4.10, I,
Briefsiegelmarkon, ""^M I
fííí »i|wail4WI, 8iOI|\'en int ibrt«
Mta 8et14laf|e« Mn Cltalei unl Itn Bitaiaatt v-t. tukMa ftij;, In felaAct C.«4 Ilit, nlt Mll.tUee flltma,
Sra/iiT.-""™"""\' ..........i
JJHtJJ alt V«i|4BtiU8Utttr*.
WP PrsltiUche Ditsusnirlf r,
el44 fút «4n|ltiln >0. SO. 40 tr.
jít tal sl. io If., *.
Caplr-Prenaea,
" " \' OaiMi tIM -:
k € U\'í f\'laflel •ItsaOMr la M
, |n bifftr ílunlilát ollcin )u Ijabm in
Wien bri A. Fricdmunn, Jlratrrflrage ^r. 26.
Kászedéstoi mindenki óvatik! "^Pfi
Azon nagyszámú hirdetmények küizt, molyok különösen órákra vonatkoznaj;, námelyek igon oziezomásan és azon számítással vannak kiállítva, hogy a vidékieket hálóba kerítsék. Saját érdekében óvakodjék mindönki oly órák mogvételétí.1, molyoknél az olado részéről kiolégitó biztosíték nem nyujuthatik. A tölom megvott órák tetszés szerint minden időben akár visszavételnek, akár beosoróltutiiek, mi a jele a legszigorúbb bccsülotosségnok.
I AZ XJJKOR OSODAll I
azon kitUnö órák, melyek két évi biztosíték mellett adatnak cl, következő csekély hotlen tárgy megszerzésére.
Minden óráóí t jótállás vállaltatik. ugy mint órásoknál.
nagy forgalom kioszküzléso végott; oz okon sonki ne mulaama ol az alkalmat, ily nélkülöz-
Kgy Iffen nxép htom kiállított nagy alakú p o r r. x o 11 A n .»« jcai farag vínynysl . ó. ó r a lukban n ébredővel 6 frt; jól azabiilyxíilt lugaórAk 8 nap! jArmlv^l, egy 30 litlyelyknyi hot
eníailon rsimlappal 1 frt «0 ki . ,„ 2 Irt 80— ÍJ frt 20 kr., ugyanax igoi. dinr. ne! 6r 6, 7, 8 frt. 8 a I o n-ó r a bronzból, Aj esi rnobórAk 2 évi jótAHAnnnl, :á dinxcAxckrényben; ily. \'
[ finom
kállitAab regLoritékkal
poroxcllAnból 1 írt lKJ kr., ugyanax ó r a II t é
ó r a II t é « » cl 3 frt 110—4 frt 60 kr., ugyan*..................
AllványnyaN(_2 írt 00 kr, nagyobbak 3 írt 20 kr.. 4 írt 60;
o 1 2 frt 80 kr, é 1. r e n x t S v o I |i p a I vagy a
ciinos foglnlványnysl, ón új-arany lAnexcxal 4 frt «) kr. Mindön szobának vagy"l\'nromnií"\' dIa«éUl\' fiak jArmfivel 1 Sí í,t, fltöinfivol 28 frt.
20 krral drAgAbb, i r a n y k e r e t b o n,
A ii <> 1 zseb ó r á k
e*7 i
nyoava 11 frt 60 ) 4 r A k, klllöuöien •\'"W s (fépei féle, Itt mag nem
Ii 8 frt 60., 1 db. valódi
el, 6 óvi jólAIIA.aal ponton JArAnukérl. Kxek a legbittonabb órAk, melyek eddig kiAllittattnk, ZrÜ! io kr,V kr,i*\'y"?,Kí,i0 frt kr- \'» ketlS. borítékkal, .svo.i.-t 13 frt fiO kr. ; ugyana. megara-
40 frt volt, mont caak 18 frt. - í£ o f g o n y-ó r A k, dUxeion kiállítva, krlatályOveggol |f, fr, fiO^kr! — Ai.gol m fi--■ « nélkül119 frt 60 kr„ ugyanax a legÜnomsbb .ni.iő.égben l-l frt, ugyauar. lognjabb kellSa kriitAlyQveggal, . horgony 1.1 frt 60 kr. - Hölgy órák finom é. dUxei; dtya 12, | 6, 18 ín. KxokenkivU! minden-n y t fi v o lL xiobbou Ríható n mely ulAn minden mái óra igaxitható, 25 kr.
legllifomxbb Nickel- v.igy axaliatoa (prltcinion) ii e n g o r c h r o n\'n m ® te r !l frl 60 kr., ugyanaz arany nyal í r. i a m e r i k a i /i u p I o x-o r A k, koltó\'a infivel, oxekiiek Arn ínom i fAradiAgon mnokáju filigrAu mtlvsl, darabja 20 frt; li ite\'t látni Ithet, anélkül, hogy ux óra fol nyittatnék lOf" rt60 kr.. tigyaiiax, leglinc
evexett órAjt olcióbli Aron adattiak, mint mAabol; egy jó ssabálysott napóra . .....^ .......
, - Oraláiiczok talmiaranyhói, legújabb, poffpas mintákban.
melyak a.valód! araiiylátieutok által mmmi^en nem sxoritlatnak J.Attérbe, mivel axok mintAban tökéleteian utánozva vannak i ax aranyaxin mindig megmarad rövid lánei 70. 90 kr, I frt 20. 1 frt 60.* I db lafcfinomibb mfl 1 frt 50 kr, 2. 2.60 éa 3 írt, 1 db. boaaxú ny^lAnei, vslenciel, I frt 80 él 2 frt, 1 db. hoi.sú Ugfinomabb n>B 2 frt 60 »to< exllnl IAnez. Ulxben aranyozva 3 frt 60, 4 Irt., 1 db. valódi 13 latoi honnxrt nyaklánex 6 frt 60- 8 frt 60. . ..
•b inii.iáiu emlények ín, -i<) ir.,-j frt, 1 frt 60. K.nlények ISJaion .ixUilbŐI i fn ÖO, 3 frt. Kgy bokor ^rafily.-lék 6 különféle ékAr
Mindez oM-yedöl kapható: .........
tpiíató : l;Rl KDMANN A. iij, nagy dÍ8zl)n/arjiíban iiccsbeiT Pratérst imse 20.
\'Ti— .(\'I.Í.JÍ ...\'AxitalalaUnnM Mnt." ITnnUln .....\' "

NAGY-KANIZSA, 1872. JuiiIuh 20-án.
BO-1K azám.
Tizenegyedik évfolyam.
? \' Elóflietóíi ár :
igén érr« . . 8 frt. (él étre. ...*„■ I negjíd \'ivrfi . - , Kgy Mám 10 kf.
Hlrdetéeek |utányo»an
UY1LTTÉRBES l loronkint 10 krért ré-telnek fel. ^
He te ii kint
Zala-Somogyi Közlöny
P1 ---——-lg
W A Up axcllctai réeaét
j. illotó közlemények a íj uerkoaxirthez, -
.inynui réaxnt Hintó ;: líözli\'iuéuyok pedig a i kiadóhoz bérmentve In-I téacudók:
| NAOY-KANIZŐA
ta „zalamegyei gazdasági egyeslllet" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Polgártársak!
MAr csak az órákat, perczeket sz&m-ltjuk, hogy honpolgár! kötelességünk egyik logszubb tényleges eszközlését teljesítsük; szavazatunkat adjuk at az urnAnai, hogy közös édes anyánk, a betegségéből lábbadozó liaza jó; ötét, boldogságát alkotmányos uton, bekében megalapítsak, erősítsük
Polgártársak! a mily szép e jelenet, ép oly szent legyen e kötelességteljesítés No maradjon senki távol, siessen mindenki megfelelni hazafias feladaianak
S midőn ez általános honpolgár! figyelmeztetésnek e helyi lapban hangot aduuk, nem mala^zthatjuk el Jelezni, hogy n^indaz, ki a haza sorsat avatott, edzett s önzetlen kezekbe akarja adni, bizodalmanak teljos érzetében s mindezt e haladásnak indult varos és szép fejlődésben levő vidék emelésére is klvaiólag fordíttatni óhajtja, ki e haza büszkosí1 gét, a tudo-domany fenkölt bajnokát, a munkásság a az általános emberi Jólét buzgó apostolát, a magyar irodalom ós viiagmirífcltség fénycsillagat tiszteli, becsüli, »x imaszerű óhajunkkal, melyet az egész haza, Kárpátoktól Adriáig visszhangoz, édes; honfi kéjjel kiáltja : ,
Éljen CSENGEM ANTAL, követünk!
KOvetv&laszt&s előtt. III.
Uotto : Hlfractui Wabatur\' orbia, — Mo impavldum ferient rulnaol
Az országok, a nemzetek jóléte és boldogsága, csak békés átalakulás alapján érhető cl 1
Ezer meg ezer példa mutatja, hogy téres küzdelmek vívmányai a nemzetek sem myagi, sem szellemi jólétét, de inkább hanyatlását, sót halálát idézték eló.
Hazánk a középkorban, mint Európa rédfala a török hóditások ellen, anyagilag és szellemileg szenvedve, most küzdi fel magát a művelt r.emzetek színvonalára.
A meghasonlások nemzetünk kebelében okozták annak súlyos leigaztatását, s iz ipar és kereskedelmi teljes pangását.
Az egyenetlenség okozta évszázados bajaink, nyomoraink és szellemi elhagyott-ságunkat.
Midón a romok közt alkotmányunk Phönixként ujonan éledni kezd, midőn a szabadság, egyenlőség ós testvériség hajnalin, a láthatáron oz éltető alkotmányosság •■ugarai Uditó meleget terjesztenének, igyekeznünk kell, hogy egy nemzet testvérei pirtdúh folytán véres harezot ne vívjanak; gátolnunk kell, hogy az égő falvak lángjai, és az ég felé rémesen emelkedő füstfellegek alkotmányosságunk fénylő napsugarait elne homályosítsák, legyen valahára egyetértés szent István birodalmának minden lakóival, hogy így közös akarat-, egyesült erővel, \'állvetve a józan reform utján, pártolva a nemzetet éltető ipar és kereskedelmet, — mondhassuk: magyar hazánk most éli fénykorát !
Szerény véleményem szerint minden wúvelt honfi, ki a politika terén hazánkórt ídvösen óhajt működni, forgassa történelmük lapjait, s ha azt teszi, figyelmét ki iem kerülheti a mohácsi vész után 162G-\'ól kezdve a nemzeti szakadás, a török hó-doltatás és a német befolyás országot és nemzetet veszélyeztető korszaka!
Midőn 1241. évben a mohi ütkö-*t után a győzelmes mongolok az országot aásfélévig tartó pusztítás által a szó teljes kelmében romba döntők, az ország nern-
királyok alatt pár óvszak folytán ismét : ^iQdült, holott a mohácsi vésznek nem vol-
—• daczára annak, hogy a király a nemesség virágjával elveszett — rögtön kor-s*»kot alkotó kövotkezményei, mégis ezen időponttól kezdve a nemzet 1860-ig tartó ,ll0&»-ü szenvedései kezdődtek, az ország ^nállósága, kültekintéjyé, évszakról évszak
inség, nyomor, pusztítás, bclharczok, szűnni nem akaró nemzet és uralkodók közti viszályok, a nemzet erejét felemészték, ipar és kereskedelem megsemmisíttetett, sót annak nyoma is eltűnt. \'
Az osrno.n befolyását az 1699. évben kötött karloviczi béke szüntető meg.
Ki ne emlékeznék törtónelmúukból a Basta/Caraffa stb. zsarnokságaira? — a Bocskay, Tököli ós II. Rákóczy Ferencz hősies küzdelmeire, az alkotmány ujabbi vcszélyeztotésoiro az örökös királyság alatt, és újabbi üdókben 11. József császár alatt 10 évi alkotmányunk felfüggesztésére, legközelebb pétiig azT 1849—1860-ig és illetőleg 1866-ig tartó Önuralom gyásznapjaira? valóban forgatva a történelem lapjait, megkell vallanunk, hogy ezen negyedfél évszázad nemzetünk haladását minden irányban gátolá.
Ha az évszázadok véres emlékei mint annyi rémalakok álomként elvonulnak szellemünk előtt, s a jelenbe higgadt vérrel s megfontolva tekintünk, megkell vallanunk, hogy a mély örvényből a nemzet állhatatos erényeivel magát oly tekintélyes állásra küzdé fel, milyenen még Nagy Lajos és Mátyás király alatt sem állott.
Hat rövid év alatt az ipar és kereskedelem oly óriássá nőtte ki magát, hogy Magyarország aranykorában sem dicsekedhetett oly vagyonosság és kültekiutélyuok, mint jelenleg!
És vájjon kinek köszönhető jobblétünk szabadságunk, alkotmányunk? — nem-e azon pártnak, mely az örökös tartományokkal s a fenséges uralkodó házzal a kiegyez-kedést szilárd alapokra fektetni kötelességének ismertei
. A baloldal azzal fenyegetődzik, hogy, ha a jobboldal nem enged, az ellenzék kényszerítve leend a magyar államiság miudeu ellenzőivel frigyre lépni, fenyegetódzve nem csak Magyar-, Erdély-, és Tótország nemzetiségével, de a Lajthán tul is a csehek, a feudalisták ós minden szabadságellenes elemekkel véd- és daezszövetséget kötni I..
Képzeljünk most egy hadsereget, vezérelve Tisza Kálmán, Jókai Mór, Thun Leo, Palaczky, Schwarzenberg, Miletics,Ba-bes, Mazuranics, Cziráki és Patay általi?*) Az ellenzék vezérei az adó leszállítása kérdését pengetve, tévútra vezetik hívóit, mert az állami intézmények, melyek a polgárok anyagi ós szellemi érdekeinek fentar-tása- és előmozdítására szükségesek, tete-
•) K gondolatnak adott klfejeaéal Uródy Z»ig
iond ur, a PeitteréarAroii l>íik-p4rl f. éti míjyt
ines állami költségek nélkül nem fedezhetők, semmiből valamit teremteni, bármiiy kormányformának is, — lehetlenség!!!
Van-e az ellenzéknek programmja? Nincs!.? mert midőn figyelemmel kisérjük hazánkban a pártok mozgalmait, észlelnünk kellett, hogy az ellenzék majdnem minden hónapban kétszer változtatta progiaminját!
Valóbau lehet-e tagadni, hogy az ellenzék ós a szélső bal a műveletlenség rajongóival, a nemzetiségekkel, a magyar államiság eszméje ellen felkelő horvát töredékkel szövetkezett azon pillanatban, a melyben az ogulini kerületben a lázadás kitört ! ?
Hazánkban bármily avatatlan észlelhette azt, hogy a balpárt halomra döntötte nemcsak minden parlamentarismust, hanem minden tanácskozási rend alaptörvényeit, kiköszörülhetlen csorbát ejtvén a magyar nemzet politikai hírnevén 1!!
A baloldal többségre jutása, politikai ós államjogi chaost s összes viszonyaink fölbomlását jelentené 1
\' A baloldal nom korpiánykópes párt:
Mert az ő programmja nem olyan, hogy annak alapján iszonyú veszélyek és rázkódtatások nélkül kormány alakulhasson, mert ezen programúi nem egységes és szabatos, lólcg jelen Európa viszonyai folytán, de soha hazánkban nem vihető ki.
A baloldal működése eléggé nyílt könyv, az úgynevezett bal közép, szélsőbal s a nemzetiségek együttesen működnek a többség és a kormány ellen, ha arról van szó, a fáradsággal felépülteket ledönteni.
Az 1867. évi kiegyezés nem egyszerű törvény, de államszerződés, mely csak mindkét fél beleegyezésével módosítható.
De a balpárt ámítja a neintiségoket. is, fényes Ígéreteit valóságban soha sciu :el-jesitendi, mert az Ausztriával szövetkezett Magyarország erejének öntudatában a nemzetiségeknek sokkal inkább tehet engedmé-nyekot, mint egyedül álló magyar állam, ki csak magára utalva, féltékenyen őriznie kénytelenittetnék hatalmát és a kormány gyeplóit megfeszíteni, és így az ellenzék kormánypolitikája nem egyéb, mint a kér-lelhetlen összpontosítás (centralisatio).
Kik a tudomány, ipar és kereskedelem utján a haza javára haladni kívánnak, a Deák-párt hívei: mert ezen párt a haladás ós művelődés pártja.
A polgárság az országbau már is azon tért foglalja el, mely őt megilleti, vannak már számosan. kik polgári szülőktől származtak a kormányférfiak sorában, s igv
iloáb Ii\' h r a n r 7. n Á^r t i aja valódi nol-
gárság, a törvényben gyökeredző szabadság pártja!
A nagy föld birtokosság, a vagyonosok nagy tömege, mely a jog és vagyonbiztonság mérsékelt fejlődés politikájához csatlakozik : Deák-páni: merte párt a szabadsággal párosult reqd és jogbiztonságpártja.
A nagy ipar és kereskedelem férfiai, melyek tevékenysége és munkássága által megnyílnak a vagyouosodás és jólét forrásai, mindannyian a Deák-párthoz csatlakoztak; mert a Deákpárt azeurópai haladás, a szorgalom és a munka pártja!
Valóban sajnálnunk^kell^N hogy Bru-tus szellemével bíró haZÍirlr\'számos kitűnő fórfiai, kik vagyonukat, tekintélyüket, sót élőtöket a hazáért minden perezben feláldozni készek, mintegy szemei azon láncz-nak, mely a többség békereform törekvéseit ép ugy bilincseli le, mint lelánczolva lett a mythosi istenek által Prometheus a Kau- . kasus hegy ormain!
Midón e sorokat hozzád intéznem\'édes " honfi testvérem, jogosítva érzem/magamat mint olyan, ki egész odaadássá! a szabad-ságharezban elejétől végig tényleg részt vett, megetaliteni, hogy k rajongás egy esz-meért, bár legyen az a legtisztább hazafiúi kebel érzelmeinek kifolyása, — a czélt téveszti, — ha oly eszközöket használ fel, melyek véleménye szerint szentesittetnek a kilátásba helyezett üdvös czél elérésével.
Nem tévesztette-e el az 1848- és 49-dik évben a czélt azon párt, mely az országot rajongása által végveszélybe ejté ? de igen, eltévesztő, mert,az álmodott jólét helyett Pandora szelcnczéjéból ínséget, pusztítást, nyomort, halált nyert a haza osz-I tálvrészül.
Ne keltsük fel a tostvérharcz furiáit, , nem! ez nem lehet egy hazafi kívánságai
Már pedig az elkeseredett szónoki, | hírlapi ós választási liarcz, az ellenséges i táborba szálló honfiakat észrevétlenül azon törvényhez szorítja, melyből — lezuhanva, J többé nom leend menekvés és- a nemzet és alkotmányának végromlását fogja előidézni.
Az 1848-ki szabadság elóharezosainak egy nagy része, mint a közösügyek ellenei, elkeseredett ellenségeinkkel szövetkeznek, Urbanisták, Hurbanisták lobogtatják a szélső szabadclvüség zászlóit, s átkaroltatnak -íe.stvérúóut azon fórliak által, kik az 1848-i\\i r<atainczőkról. haza hozott sebekből alig üdültük fel! pedig ez előbbiek csak. i
aiÁr.l B-/ft«fo»>A"«"kk n» ollon»AHrol Juiav tflblj^j
ségre vergódvé\', a hazára káros öntervüket valósítsák I
De tekintsünk végig a többség által ujonan szervezett és alkotott hazánkon.
Daczára a sok terméketion ínséges éveknek, aföldmüvelő osztály már harmadfél évtized folytán saját birtokát műveli, a volt kiváltsásos osztálynak testvére és a hazának egyenjogositott polgára lón, békésen és elégülten használja az országtól az 1848. törvények alapján megváltott földjét 8 gyakorolja polgári önkormányzati jogait. —
A vagyonbiztonság példás intézkedések álul szilárdult, a rögtönitélóbiróságok, a halálbüntetés, sőt at ^mberi méltóságot lealázó botbüntetés fölöslegessé válik, a közlekedés vasút, országút, hajózás által óriási mérvben mozdittatott eló, a távirdai sodronyok megszüntették a távolságokat, falvak városokká, kis tartományi városok nagy kereskedelmi piaezokká emelkedtek, maga fővárosunk, a világvárosok sorában illó helyet foglal, s uapról-napranövekedik, óriási vállalatok, a külországi .piarcokon magyar ipar és kereskedolnui részére nyitott hitel 8 a kivívott tekintély oly kormány-, zatot tételez fttl, mely hivatásának minden oldalról megfelel!
Igaz ugyan, hogy nem létezhet e. földön a természeten kívül valami tökéletes, mit emberi gyarló tehetség alkot, do azon törekvés, mely a művelődés, felvilágosodás és anyagi jobblét előmozdítását tűzte ki zászlójára, nem lehet téves, mert a cosiuo-politisiuus" (világpolgárosodás)azon magas- . latán áll, melyuok tömjénezni minden világpolgár természetes kötelessége!
Midőn nem tagadhatjuk meg azt, hogy a közlekedésre nézve 186U. ótaViási munkálatok létesítettek, azt sem lehet kérdés alá vonni, hogy az irodalom ésí közoktatási téren, egypár jév lejártával a haladás nagyobb, mint a lefolyt háromnegyed évszázad alatt. Volt-o magyarhazánkban 18Ü(J. előtt a megyékben sajtó? alig itt-ott egy-kettő, most nem létezik megye és város,\' melyben egy vagy több napi- vagy hetilap ne szerkesztetnék.
Az egész országban megkezdték a tanfel ügyelók működésüket, már ennek eredményeit is látjuk; ntlpról-napra na gypbb tekintélyt viv ki magának a tanügy, egész hazánkban tanitói egyletek alakulnak, a tanítók anyagi és szellemi állásukra nézve a különbség ar elmúlt időkhöz hasonlítva, már oly kirívó, hogy a harmincz éy* elótti tanitót — egyeseket kivéve — a jelenlegi képzett ifjú nemzedékkel összehasonlítani sem lehet 1
Vagy azt akarja-e az ellenzék, lfbgy
| szakítsunk természetes szövetségeseinkkel ?
dobjuk oda Cislajthániát az idegeneknek ? \' vagy Csehországot az északi Kolosznak csak azért, hogy ue fizossünk quótát ?!
ííem hiszem, hogy lennft halandó a tágas hazában, ki arról nem lenne meggyőződve, hogy minden nyomor, mely hazánkat érte, a pártoskodásból vette eredetét, s a mennyire hú maradt a nemzet őseitől öröklött vitézségéhez, ugyanazon mérvben a pártviszályok folyton dühöngnek, káros befolyásukkal lebilincselve a nemzet alkotó orejét!
A pártoskodáson kivül vannak o hazának mételyei, melyek az előítéletekből erednek és mind mondánk, erőnket megbénítva,, az ogészséges testot kíméletlenül tétlenségre kárhoztatják.
Ez ily előítéletek alapján, a mesterségek, az ipar bármely ága, a kereskedelem, miut a születést s nyert művelődést lealázó foglalkozásoknak tok intetnek és noha, az utolsó évtizedek ezen eloii.\'letek kiirtásában lénves credményekot idéztek elő, mégis a bájokon mindaddig segítve nem leend, tűig az osztályok közti chiuai ful kíméletlenül nom döutetik le, s még a tudomáuy, a művészet, ipar és kereskedélem, melvek egyedül a nemzet belső erejéből és tevóifeuy.ségé-ból alkotvák,uunak mintegy szellemi részét képezik, a születés vagy pénz befolyását lleusulyozni, sot e fölött az elsőbbséget kinyeriíj nem fogják.
Ha majd hazánk minden pártja azou meggyőződésre jut^ hogy u uemzet, mint önálló és független állam, csak akkor virulhat Európa nupei között, ha földtuivelése, ipara és kereskedelme egyaránt emelkedik, akkor bizonyára nem Icuézólcg, de büszkén fognak a haza eddigi kiváltságososztályai azon fáradhutlan napszámosokra tekinteni, kik u tudomány, irodalom, földmivelés, ipar és kereskedelem teréu a haza boldogitását szemeik előtt tartva, mindenesetre többet használnak, mint az örökölt méltóságok és jószágok fényével környezettek, kik most büszkén tekititenek le a tömegre, paizsúl használván az üres gőgöt, pazar fény nyel párosulva, mi csak a tudatlanság kifolyása. 7 A törvényhozásnak egyik főfeladata mindént elkövetni, hogy az irodalom, a földmivelés, az ipar és a kereskedelem mindazon akadályok alól felmentessék, melyek fejlesztésére gátlólag hatnak.
Gz akadályok elhárítása, az eszközök czélszerü használatának megbirálására nem olég a fényes ósi név, a tömérdek vagyon, de megkívántatik a s^ikismorct! !1
A földmivelés a földbirtokosok újtal volt kópviselvo, mert ezen osztályból még jelenleg is legnagyobb számban választat--
vák honatyáink, e téren minden ellett követve, hazánkat a müveit küluemzetek színvonalára emelni.
Kllenben az irodalom, uz ipar, a kereskedelem régeuteu általában nem, jelenben csak igengyéreu volt az országgyüléson képviselve.
Alkotmányunk ujabbi felélodése folytán a honatyák soraiban egyes irók és szakemberek szomlóltettok, hogy mily hatalmas uj iftinyt adának ezen férfiak törvényhozásunknak, tanúsítják eddig alkotott ujabD törvényeink.
Hogy a reform, mely általán minden honfi kívánsága — az összes hazára mi üd-vösebb eredményeket szülőn, a követválasztásoknál szemügyre kell vennünk, hogy az iparos osztály szakavatottjai a törvényhozó testülotben, gyakorlati téren szerzett mnul-máuyaikat az összes haza javára tókéait-/ hessék és bármily előítéletek kÖruyezzóK is ez osztály férfiait, a gyarló gondolkozású is o kérdés megoldásánál azon eredményhez jut, hogy a magát tekintély és vagyoni állasra felküzdó iparos, szakmájában azon jsteni szikrával megáldva lett, melyet „Ge-uiálilás\'-uak uevííűnk.
Soha sem írtak és beszéltek az emberek anuyit, miut most, röpiratok^ költemények, beszédek terjesztetnek, melyekuek czéljá a békés, haladás műveit lerombolni,• ínséget, vészt, nyomort, sót a halált hozni honatyáink gondoskodása, s a tudomány, ipar és kereskedelem által virulóvá varázsol fhazánkra I!!
óvakodjunk a \'ftalékony mézes sza-\' vaktól, melyek állítólag eljátszott jogok visszaszerzését hangoztatják és édes méregként a test életerejét bénítva és feldúlva, az örök enyészetkapuit feltárják!!!
A reuif, a csend és a békés haladás-róli letérés eszméje rejlik ezen hazánk népfajait izgató veszélyes iratokban, melyeknek szerzői ezekkel az örökölt ós a szerzett jogokat, valamint a vallást és ennek hű szolgáit megtámadva, jót és üdvöst vélnek előidézni; de valóban csak a socialis-mus és commuuismus eszeveszett elveinek elismerése elóharezosaikként tűnnek föl és a vagyon, az ész szülemények, az ipar, a munkásság valamint a kereskedelem ellen irányozva a társadalom felbomlását czé-lozzák ! ?
Honfiak emlékezzetek szavaimra, melyeket én közelebb a sirhoz, mint az élethez álló — a múltban észleltekből hangoztatok 1 ?
Óvakodjunk a Yéros tes tv érti arcztól, mert annak siralmas dúlásai után el jó azou. idő: a midőn boldogságunk romjain ép ugy
Jfogunk zokogni, mint a2 őskori ; hősök „Carthago porladozó kőlial-! main ül
Ne engedjük, hogy kísértetbe v i t e s 8 ü n k r^-\'N
Imádkozzu^nk, hogy örökké szabaduljunk minden gonosztól. A menll!
BERNOLÁK fíÁNDOll,
1U48 kl houvéd.ffibadnagjr.
Követ választás előtt. / ív.
Midőn eien sorok napvilágot látnak, már is megyénk mind a 9 választokorületóbon a választasi aotus kezdőtől veszi, nincs egyetlen egy választókerület se, a hol katonai kar hatalom nólküi a választás foganatosítható votua, s mindez miért vau, nemde tisztelt olvasó a foltéit kérdés megoldása igen nehéz és •ulyos, — nehéz azért, mert minden jé hazafi aggódva néz agon durék honfiaknak helyzetére, kik hivatva vannak a létező kél párt közt a vál-falat feniartani; súlyos azért, mert aggódva nézi, hogy a szabadpolgár, mely ép most alkuimányos kötelmének legszentebb adóját rója lo, neiu yálvotvo, do igen elkülönitvo teljesitu kölelmót, ha azonbau a szouvedélyek tulcaigáz-va, a váiaszióközöutog kodólye felizgatva nem volna, mindezen intézkedés szükségessége fent netu forogna, a reudlentartására hivatott erő nyugton pihenne a polgárok bár egymástól külön véhitnéiiyon és meggyőződésen volnának is, mindazonáltal egymás mellett miuden aggodalom nélkül szavazatukat teljesihetnék s nom kellene a müveit nemzetek előtt pirulva beismerni szouvedélyességüuk árát, — oh, ha erre gondolnunk kell, hogy óhajunk oda összpontosuljon; — ég ura! hozd mi hamarább\' azon boldog korszakol, melyben a legszentebb adónk lói ovásakor ne egymás iráuti gyűlölőt, do szeretettel átliatottan, teljesíthessük kötelességünk érzetét, mert akkor künnt és beunt boldogság és egymásiránti tisztelet fogja fáradozásunk gyümölcsét meghozni.
Mosi azonban, ha vi/a^áljuk a többoldalról kibocs -tott röpiratokat, molyekot sokan szerettek népűnk kevésbbé olvasott osztálya közt kiosztatui és kiosztani, nem kétloin, hogy eze-kot nom lehet az egyetértés |veszélyes elleneinek nem nevezni, valamint azt sem kétlem, hogy azok, ha bennünk a haza szabadsága iránt legkisebb érzet is 1\'Íéa; tokintve a tornyosuló vészt,ne aggódnának,—,de ugy hiszem megvau téve országizorlo őzen gyúauyagok eloltására, ugy az ezek által oíharapódzó vész megszűnt.i-.éséro a koliő intézkedések, do nem is lehet mást képzelni, szemben a franczia nemzettel történtekből vont következtetésre, ott a hazaszeretet álezája alatt befészkelt communistnus mivé tette azt a világhírű és rottogott uomzetot, semmivé egyedül a nyomor és keserűségben maga; ehhoz hasonlóiéi óvjon meg az ég, sokat hányatott, s laton kegyelméből virulásuak induló hazánkat; mi ugy hiszoin a többség közohaja.
11a tehát a pártvezérek és annak rendezői, szemük előtt a hazaszeretetet tartják, remény-
TARCZA.
Nemzett Jelenet..
Maink* ssél, leng a iáidé, Forr a nép utána ; Éljenene lalkesdltsn, Kire bajnokára.
Hullámaik a város tere,
Hova egybegytlliisk
Ifjú és véu stavaséi . -
Kgéss karOletnsk.
Késfibb, hogy as Unuepélynsk Kmléke maradjon, Bók rgyét> köst, — ösmcütuek, Biykoll üli uívdon.
Moil asután foly a.inunka Trljes erejében : Züriarar és botiuhogáa, As Ugysk navéban.
Ép akkor sgy idegen jS, H kérdi tgyra-másra : Hl történik ? — Joggyakorlat A basa javára I
Hogy is lehet kérdeni est Btép Magyaroraiágban T Lássa aram i mi nálunk ni, COvstválasstás van. —
hajuatú bíndok.
Figyelmeztető és bizalmas kérés az egerszegi és kapornak! Jár. \'birtokos urakhoz!
.Kinlékoistluk régiekről I\' Halhatatlan Csányiuknak a .Zala-Somogyi Közlöny 37.. sz. említett szóbeli véjl-rendeletéhez tartván magamat, ugyanazon Közlöny 32. sz. közlött ti-dik sz. aphorismára teszek egy észrevételt, illetőleg tigyolmoztolő kérdést. Az aphorisiua igy hangzik:
Kanizsa város aZalavizo(?l) mellett Alsó-Magyarországon, a ,zalai isjiáuaágban a steieri határszélen. (?!) Ép ugy teksilk, mint egy sziget, a sártenger közepén. (Hübnor, filld-rajzi szótár.)
A Zala vize szó után a kérdő* és felkiáltó-jolt s közlő Löwy József, vagy a szorketztó ur, valószínűleg azért ragatzlák oda, mert Zala-vizének Kanizsa melletti folyásáról kételkednek, — podig még sem tartozik a képtelenségek sorába ozon aphorisma valósága. Ugyanis 1832-ik május végén Szerdahelyi Ignáoz, mint a duuántuli ker. tábla ülnöko Kővágó Eörsön egy táblai itélot végrehajtásával foglalkozván, barátságot .társalkodás közben nekem elbeszélte, hogy Vasmegyében viselt tzolgabirésága idején Batthyány családnak a megyei gyűléshez intézett azon folyamodására, miszerint a család nemcs-ujvári. levéltárában levő közös oklovelei regeslratiójára egy lörv. bizonyságot küldene kl, ő segédjével együtt kiküldetvén, azon levéltárban a képviselőkkel együtt, egy a földön hovért lovelót találta meg a kanizsai basának. Zsibrik nuwl koinondi kapitányhoz intézve, melyben a basa azért panaszkodik,
hogy n nérnot császár .a Kanizsa mellett folyt Zalát régi medréből kivovén, másfelé vozotto, és o szerint az akkor uralkodott^endkivüli szárazságban azon folyó olöbbi medre mullékén fekvő holységok lakosait, kik podig majd csak neai Kanizsáig a német császár alattvalói, azon viz haszonvételétől megfosztotta, felszólitván a kapitányt, hogy a folyónak előbbi medrébei visszavezetését eszközölje, nehogy a német császár alattvalói s ezeknek barmai szomjan el-veszszeni;k. Kéiőbbi időben Batthyány berezegnek\' körmendi lovéltárnoka Mórocza Dániel barátom ezeu lovél iránt általam megkér-doztetvén, azt válaszolta, hogy a midőn a családnak E u r s l ő I i loszAr.uazása kimu-luthatása végett régi okleveleit olvasta, — mit is annyival inkább elhihetom, miután a nevezőit barátomnak ezen leszármozásával kimunkált alapos czikkét az akkori Atheneum folyó iratban olvastam Caslru i Zala el Sala-baria (Szombathely) mint Pannónia régi várai a ré0i történészek által mcgemlittotvéu, és Zalavár otnladékainak az 1840-cs években töt-tént kiásatásakor talált egy kövön egyik Béla király nevo is olvasható Tevén, a Zalának errei folyása kótségtolen, annyival inkább, miután a vár a folyó közepéni szígetro épitloteit. Atnde Ilübner oly classicus író, kinek munkája Kurze Frago aus der alteu und neuon Geographie (1093 óta) még éltében 30 kiadást ért, ezen állítását a mesék országából nem vehette, és a basa som panaszkodhatott ok nélkül. Valószínű tehát, hogy Zala-Szenl-lváunal két ágra szakadván, az egyik Kauizsa felé a Drávába, a másik Zalavár felé a Balatonba ömlött. Tehát sub judico lis est. Zalamcgyo már tdbb mogyo példájára monographiáját kiadatni óhajtván,
már onnélfogva is szükségos volna ozon kórdés. megoldása, a mit csak uz egorszegi és kapor-uaki birtokos urak által nyerhetünk meg, ha a szükséges búvárkodást régi okloveleikon nem restellenék. Ugyanazért hazafiúi tisztelettel és bizalommal felkérem a Batthyány, Csáuyi, Inkoy, Séllyoy, Kaczor, Korecsényi, ltajky, Skublics és azon járási több régi család még élő tagjait, vagy a férfi ágon kihaltak női örököseit és illetőleg az illető fassionáriusokat ozon ériutott búvárkodás teljesítésére. Kutassuk a történetek forrásait, köveivón Hegelt, a ki azv mondja: .Azon meggyőződés, hogy a valót csak törtéuoti fojlődésében ismerhetjük fel, a tudományok töriénotének kutatására buxditá századunk tudósait."
Kővágó-Eörsön, máj. 27. 1872.
MEZRICZKY PÉTER.
Keleti közmondások gyűjteménye.
(Dr. Kicbard i „Oflentaliich^fcprlchworta" (BtiiUgart 1B67.) csimft pnunkájábél.)
1. Veszélyben csak az van, a ki megre\' ten a veszélytől. (Arab.)
2. A fejedelem bölcsességo nom hasznai annyit alattvalóinak, mint jószívűsége. (Arab.)
3. Ha megboszulod magadat ellenségeden nem tarthatsz igényt a bölcsességre. (£rab.)
4. Ha megakarod mutatni, hogy tökéletes vagy, tégy olyat, mit mások tenni nem képesek. (Mór.)
E>. A ezukornád is elvesztené édességét, ha bűzös posványba ültettetnék. (Török.)
KÓVARY BÉLA.
- (Folytatása kOvetkaaik.)
\\
lem « most létező é« tulcsigázott kedélyeknek le&íllapitását eszközölni éa a béke meghintő-,,-ajit lehetővé, tenni iparkodunk.
Nagy-Kanizsa, junius 17-én 1872.
kovAts jánüs.
Bünügyl tárgyalások
a nagy kanitiai kir. törvénystéknál.
A képviselőválasztások előtt felmorült büntettek nagy részo e hé 14-én tárgyaltatott ,z itteni királyi törvényszék előtt. Az egész kö-tűnség feszillt tigyeleinmol várta e napot, s a nyilvános tárgyalási terem egész nap zsufolá-,ig loiúvo volt hallgatósággal. A mint mult uimuukbau énntém a hahoti esotben délután hirdettetott ki az Ítélet, molysaerint atí fővádlóit 2 boti fogságra itéltotott, a többi 9 podig eddigi letartóztatásuk, éa bünperben állásuk bUutetésUl boludatváu, szabadon bocsáttattak. Vádlottak és a kir. ügyészség mognyugodyán esőn itélotbon, az jogoróro emelkodott.
Ezutáu Horvátit Feronoz kanizsai lakos, iiünuabo és liörócz János bakunaki lakos, löld-míves izgalási büuugyo vétetett fel. Vádlottak üuvallouiaaa és kifogástalan tanuk constatál-váu a tényalladékot a kir. ügyész körülbelül következő vadat emelto; A hit alatt ki-hallgaiotl tauuk, és vádlottak öubeistueréso iwriut kétségtelen, mikép vádlottak nyilvános helyen többük előtt avval izgattak .ha a Deák-párt győz, a robol ismét visszafog állíttatni, a a fóídet meg kell váltani a földes uraktól, sót líórocz János azt is bozxátevó, hogy holdját 100 turiutou."
Ezen a nép előtt mondatott beszéd a legveszélyesebb izgatás a törvény ellen, valamint a társadalmi osztályok egymás elleni felzudi-tása. A dicsó emlékezetű 1848-iki törvények a robotot örökru megszüntetve, annak megváltását, illetőleg karpótlását a nemzeti becsület védpajzsa alá hulyoztük, utóbb a kárpótlás a kormány közvotitésóvol oszközöltotott is. A ki tehát azt men^szli mondani, hogy a inog-\' szUutetett és ká-pótolt robot visszaállittatik, sz u magyar nemzeti becsületet akarja arozul-csapni.
Vádlottak egyike mivolt városi polgár, ki ezt jól tudja, tobat annál súlyosabb beszámítás alá esik.-
A magyar földmives nép „fennomlitott törvény IX-ik szakasza által a föld korlátlan urává és élvezőjévé lőtt, a tnuuka és szorgalom mindinkább fejlődő kereskedelmi viszouyaink által gyümölcsözőbbé lesz, — nálunk, bála az éguok, a nép vagyouos és olégodett, hiányzik a kesorü küzdelem a munka és tőke között, mit külföldön sajuosan észlolünk. A ki tehát a régi jobbágyi állapot visszatértét omliti, az a nép mostani jólétouek megsemmisülését helyezi kilátásba. Ez a leggyalázatosabb izgatás, a mit képzelni lehot. Minthogy Böröcz az idézésre meg nom jelent a vizsgáló bírósághoz és más ártatlanokat ii iparkodott saját bűnébe belevonni, kéri öt a kir. ügyész 9 hónapi, Horváthot 8 holnapi súlyos börtóuro olitélni.
VédőEporjesy Sándor ügyvéd: azt válaszolja ezen vadra, mikép a történteket Ugadni uom lehet, do uz csak moggondolatlau-ság szüleménye és uotn másnak nevezhutő, mint kortcalogiUnak. Hozzáteszi, mikép az egesz Ugy nem vétetnék oly szigorúan, ha a kövotválasztiisok épen küszöbön uom voluáuak. i\'.ddigi fogságuk betudásával kéri védonezoit elbocsátani. Erro felperes kir. ügyész, védő ügyvéd abbeli feltevését, mintha a kir. bíróságok vagy kir. Ugyészségro a választások bármi isgcMkelyebb befolyással lonuénok, üunepélye-ten s komolyan visszautasítja, biztosítván őt hogy hasonló bünesutuél mindig hasoulóan járna el, — megengedi, hogy alkotmányos élotbeu vannak kortesfogások, csakhogy azok becsülő-lesek logyonok, ámde a szobán lövő bUutctt becstelen fogás, melyet senkinek sem szabad használni, kéri a vádbeli büntetést. * A kir. törvényszék visszavonulás után Ismét bejött s a tvnyszéki oluük kihirdető az Ítéletet, melyszerint vádlottak 8 havi börtönre Ítéltettek, a vádlottak ós a kir. ügyész folebbo-wtt ezen ítélet ellou. Most elnök ur gyönyörű b szivroható tauitást adott vádlottaknak, hogy jövőre mikép viseljék magukat. Védő ügyvéd ur a fölsőbb ítéletek leérkezteig védonezoit szabadlábra helyeztetni kérte s a kir. törvényszék » kir. ügyész indítványára — vádlottakat az ítélet jogerőre omolésoig szabadon bocsátá. — Ezon határozatot a hallgatóság zajosan megéljenezte. Mindenki ol^gedve távozott a törvény-•«éki teremből, mert ama tudatot vitto magával, * \'gy azon törvényszék, moly a bűntettől egész objectivitással fenyíti, a polgár logszoutobb j°gát, az egyéni szabadságot, mindenekfölött tiszteli; — s hogy a párlküzdelom Themis tom-plomából kivan zárva I
1! 1 r e k.
tW Lapunk fél- és negyedéves t. előfizetőit bizalommal ké jük az előfizetési pénzek szíves beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fennakadas ne
történjék. Előfizetési ár: félévre 4 frt, negyedévre 2 frt, mely 5 krajezáros poá-tai utalvány mellett legczélszerUbben eszközölhető.
— Deák Ferencz megyénk nagy szülöttje vasárnap délelőtt a 11 órai vonattal érkezett városunkba s a.délutáni vonattal Budára utasott.
— Jókai itt, Jókai oU| Jókai mind-uütt. Mult vasárnap Kosztholyról Kanizsára a innen Jókai Csáktornyára ,nent Horn Ede, Virava s Nagy Károly kíséretében, ahol Horn Edo telléptotvo lott. Valóban, igon igen sajnálatos, bogy a békés Muraközben, a nomxotisé-gek o csendes határkapcsán, zavart idéztek elő, itt nem párt, do nemzeti kérdésről van szó; a kis Muraközro pirulva nézett Horvátország, most gyönyörrel, mi büszkén néztünk s most fájdalommal. Jókat, Jókai, dicső tolladat mért vallod fel üszőkkel I Magad téped homlokodrol a babért.....
— Hála-nyilatkozat. a nagy ró*/.vét, melylyol Istenben b .Idogult imádott hitvesem vógolukaritása alkalmaval Nagy Kanizsa város lakosságának minden rél.jgóben találkozám, olinulasztliallitn kóiolességommé teszi, e lapok utján a legalázatosabb kószöuotem nyilvánítását. Jól esett a földig sújtott fájó lelkemnek, a — mondhatom — roppant részvél, moly segített felegyenesednem. — Vegye a nngyérdemű közönség tőlem jutáimul azon ígérőtől, hogy a jelzett esemény életemnek utnin folytonosan jó, szép és nemes csolekcdolekre ösztönöz. N.-Kanizsán, 1872. jun; 18-án. Fárnok Kálmán.
— Kámaházán, mint halljuk, vasárnap viradóra grof Niczky György majorjából két szép ló tolvajoltatott el.
— A vétyeml üveggyárban slricke állt bo, nem ugyau a munkások, hanoin a hitelezők kérelmére a bíróság szünt tlc be a munkát, mig a por végwldöutést, vagy kiegyezést nem ér.
— Langvlxl körjegyzőnek a jeles kép-zottségü Koőmives Izidor választatott mog, nom óhajtuuk többot, csak azt, hogy ölödének munkás és igazságszerotő nyomdokait kövesse !
— Szekeres József, baki uradalmi ispán, a boldogult gróf Széchenyi István tisztjei közül való egyetlen még, ki a nemes grót méltó tauitványa, mégis látszik az uradalomban, hol a szép a hasznossal oly dicséret.;* összliangzatu; arra utaztuukban lélek- és szivomolő voit látni a vad tormészotot, mily széppé lehet varázsolni munkásság , izlós-, tapintatos beosztás- és számítással.
— Zala-Eger szeg községi s ogyéb tanodáit a hatóság a megyei főorvos ur véleménye folytán az uralgó vörheny (scarlatina) miatt, annak megnom szünéseig, bezáratta.
— Ax >n hidat, mely Zala-Égerszög éa Kaszaháza között van, javítás alá vettek s o hó folytán készen is losz.
— Gróf Festetics György, mint tudjuk, uradalmait a földhitéibanknak haszonbér-bo adta, az uradalmi tisztek elbocsátása október l ón történik, a végkielégítésre nagyrészt nyugdíjazásra szolgáló okmányok kiadalnk, melyek a ueinos gróf nagylelkűségének fényes bizonyságát jelzik, nem csukély befolyással volt erro az uradalmi kormányzó, Horváth György ur, ki az uradalmak igon előnyös bérbeadása mellett nem feledkezett mog a tisztviselők helyzetéről, igy például egy-egy ispán évi rendes 800 frtuyi nyugdijat kap, s oltoz aránylag a kisebb s nagyobb tisztviselői kar.
— Szuper ICároly színtársulata Zala-Egorszegeii szép pártolásnak örvend. Az arona csinos- ós Ízletesen vau bereudezvo.
— Egy bozsoki ember a napokban tele borjus szarvasi lőtt a csácsi erdő egyik vágásában, e miatt hétfőn beperel lelett; óhajtandó, hogy szigorú büntolés érje.
— Kortes-dalbol: A londvai kerülőt-ben dalolják: A ki nem szorottanulni, Kupritz Imre nom koll inni; Hadd maradjon a fenyvesbe\', Molnár Pali menjen Postro, sat.
— Keszthelyről írja rendes levelezőnk: Korkápolyi Károly pénsügymiuisler ur ó nagyméltósága f. hó lö-én esti 8 órakor Tapolczá-ról körünkbe é kőzett. A nagy vendéglő előtt városunk legnagyobb részo sereglett összo, ugy is mint ministor, s úgyis mint a szomszéd Tapolczá választókerület deákpárti képviselő jelölt-jénok liwteletére. A megérkezéskor kocaij iból — moly bon egész virághalmazt láttuuk — kiszállva, Nagy György ur, kir. alj. biró által meleg szavakban űdvözöltetett s a jolonlevők által lelkes éljenzés közt fogadtatott. \'/,10 órakor fáklyászono rendeztotett tiszteletére, mely alkalommal, valamint megérkezésekor is, elragadó a szünui nem akaró éljonzéssel fogadott beszédet tartott. 10 órakor ő nagyméltósága az éji vonaton Postro utazott.
•— Értesítés. A nagy-kanizsai fógymna-siumban uz érettségi vizsgálatok irásbo\'i részo i. ó. junius hó 25-én veszi kezdetét; a szóbeli vizsgálatok juliushó 1B-, 18- és 17-ik. napján fognak tartatni. A főgymnasium igazgatósága.
— Megvan* A polgár ogylot helyiségé-beni betörést loirtuk, hozzátovőleg omlitjük még, hogy ugyanaz éjjel a .Szarvas" vendéglő háziszolgájától is pénz lopatott el; tegnapelőtt
este az egyloti ve.idéglős pinczérétől több tárgy isméi ellopatván, merész tol les a „Síirkort" vendéglő helyiségében is alkalmatlankodott, j de itt megugrasztották. Szerdáu reggel éber | rendőrségünk elcsipto őt egy fiatal, jól öltözött faczér-pinoxér alakjában, 8 most a hflvösön hűsöl. :
- Közgyűlést tart junius 28-án dél- j olőtl 10 órakor "a kereskedelmi casinéban a , nagv-kanuaui önkéntes tűzoltó-egylet, melyre j
Walbach Mór ur áltai az egylet alapító, : pát toló és működő tagjai meghívatnak. Tár- | gyak: uj pénztárnok választás, alapszabályok . változtatása sat. i
— Zágrábból értesülünk, hogy egy ! kanizsii uri egyén, ki jtdonlog Sziszeken la- i kik, Zágrábban borotváltatta magát s a borbélynak 40 krajozárt adott, ki azt csekélysége | (?) miatt el nem fogadá; erre az ur egy forin- F tos bankót hagyott nála s mint, kinok legn a- ! gyobb rondben van a szénája, dolga után látott, gondolván: mégis csak finom mesterség oz a borbólyság itt Zágíábbau, hogy egy óra-negyodnyi munkáért 4i) krajozárt kevselnek. E^yszerro törvényes közegek, hajdúk, pandúrok keresik ót mindenfelé, mig végre a von-déglóben tnégcsipik s.nyombitu motozni, kutatni kozdik; ő terméjizetosou csak ámtti-bámul, míg végre tnogludja-: hogy az általa adott 1 lorinlos bankót a borbély hamisnak mutatta fel. Do miután több hamis bankót, noha a jóból jó csomó volt nála, nem találtak, szabadon bocsá-tak, A borbély uramat uzonban komolyan kérdőre vonták.
— UJ könyv. Megjelent s bokűldetett hozzánk Lauller Vilmos könykiadó hivatalából (Pest, ujvilág-utcza l!l az;) „Párisi titkok". Irta Syo Jotiő.^ranoziából lorditották többen. IV. kötet 148 lappal, V. k. 122 I. VI. k. 182 I. VII kot.-t. 121 I. VIII. k. 1881. IX k. 128 I. X kötet 182 I. XI. k. 1181. E világhírű rogónv egy-egy ily kötete c-«ak 80 !cr. Megrendelhető valamint a Lntirt kiadónál, ugy minden hiteles könyvkereskedőnél. — Szinto megjelent a Skultéiy Joicfa szirk»s*totto .Szépirodalmi könyvtár" regény folyóiratban Borit Goorgonak .Eugénia, vagy a luileriák titkai" czimű történeti regény XV dik kötete. Ára 25 kr.
— Helyreigazítás. A mult számban előforduló gyászlovag cziuiű közleményben a kézirat régisége miatt nehezen volt olvasható néhány nev s hibásan szedetett; javítása kö-vetkőző: Ilorr Habevíol, ÍJaron Sehluekertna-chor, Gráf Armstuhl sat.
— Személyi hir. A kir. törvényszéki bíróvá kinevezett Skublics Pál helyét, a mint hírlik, a jeles tehetségű, ifj. Skublics László kö/.- és váltóügyvéd, ki jolenleg C\'sáktornyln bir igen keresőit és páratlan beosztással felszerelt ügyvédi irodával, fogja elnyerni. Meg választása biztosítottnak tekinthető. Előre is üdvözöljük!
— 4 távirászilö van a nagy-kanizsai főtávirda. hivatalban alkalmazva végleges kinevezesd. Elismerés a magyar kormánynak ! hogy kenyeret ad az árva lánynak.
— Deák-párti kóvat lapunk bozártaig 34 van.\' balközép 0 ós szólsóbali 1. Grő( Szá-piry. Géta főispánunk u muraszombati korü-lelbon választatytt inog
— liönid lllrek. Izsópon egy tanító az iskolában megölt egy utazó tótól 8 pénzét elrabolta, fogva van. — Mohácson pártot összeütközés volt, egy meghalt, többen megsebesültök. — Francziaországban a kötelező oktatás mellett orősou tűntetnek. — Inczéden egy malaca jött a világra, molynok kót.olső lába jól kifejlett öt-öt ombori ujjal van ellátva. — Erdélyben sáskasereg pusztít; Szárhelyen 8(39 család össz.:s vagyona olégetl,9 omber bennégett; Csic8Ón szinto 48 gazda károsodott tüz által. — Szagodon. állandó híd épül a Tiszán.
Színészet.
Kesstholy, junius, 1872.
Kedden, junius 11-én adatott .Az idege-sok" vigj. 8 llvban. Közolismerést ez előadáson Bokody (.N^arteau) és Gyulai (Tiburio) nyer-tok. Ez utóbbi idogossógo némelykor egy ki.ssé túlzottnak látszott. Jól játsztak Barátosi, l)o-zső és Dúzsőné is.
Szerdán, junius 12-én Szigligoti „Ivét pisztoly" czimfl ónokes népszínműve kcrillt szinre. A játszószomélyzet oz alkalommal teljes elisinorést nyort ugyan, do mégis kiemeljük a többiek közöl Bogdánt (Sobri) ki — modlíat-
1\'uk — igon ügyeson vitto szerepét; csnk az ;ár, hogy a közönség középszámmal volt jelen.
Csütörtök, junius 18-án adatott .A mai férfiak" vigj. 4 flivban, irta ltosou Gyula, fordította Csáthy Géza.
A szép számmal jelonvolt közönség legfőbb olismorését ez előadáson Barátosi érdemié, ki Kádas Emészt földbirtokost igon ügyesen játszta. Mogyori Emma (Berta) köztetazést nyort.
Szombaton, junius lö-én felomelt helyárakkal „Páris romjaiJ. vagy császárság, köztársaság, comrauno, látványos színmű 3 sza-j\' kiiBzban, irta Lukácsi Sándoi. E darab irodalmi becsét az előadásból — bár foltes/.HzUt róla , hogy azzal bir,megismerni lehotullou volt. A ját\'
szószomélyzet legnagyobb részo egyedül a súgóban, ki után oliti/.önség olébb elmondhatta volna a darabot bízva,látszott a színpadra lépni,szóval az előadás egész folyama alatt oly vontatoltságot láttuuk, minőt qz előbbi néhány előadásból ítélve, o társulatról nom tétoleztünk volna fel, s valóban, csodálatra méltó, hogy a középszám-mai jelenvolt közönség -- mely a színházba élvezet-, nem pedig unatkozás végett megy — e.ég türelmes volt azt végig hallgatni Végül a darabot, — in Ivet nem ismerünk ugyan, do ha ugy van írva, a tniut előadatott — elvoten-dőnek nyilvánítjuk.
Vasárnap, junius 10-án .Faust" az ördög czimbornja, foloiuoltáraKkal 2-or került szinro. Hegedűs a díszítésekért dicséretet érdemol. Közönség közép számmal.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.\')
(A kanizsai közönségről.) Minthogy sokan lüliódnok alolott, iniort nem kép s Kanizsa a színeszétől pártolni, — unyag vagy mű-ízlés hiányabau-o V E lokint.utbon utusuiiaioin ii.in.l tzol.ai, i.ii; e posiuo felett tsiuóduok Neumann úrhoz, ki csak kevésből o/ulótt távozott városunkból nóiuot daltársulatávul lelt zsebekkel. U bizonyiiyal azt fogja mondani: \'IVived-nek uraim, ha azt hiszik, bogy Kauizsáuak uiucs műpártoló kózousege, do igen is hiányzik a magyar sziuóazokuél azou szép elóny, melylyol a közöuség müigéuyeit kiológitbet-nék ; — frivol, nzuiuieleű dalok, erkölcstelen monologok, piszkos taglejlésok s felig meszte-luu aiakokkal ékesítve, Kanizsa közöuségét tökéloiesen kielégíti! — Ezen pár szobán foglaltatik kozöusegüuk szegénysegi bizouyitva-nya, melylyol — búr a szemóriueileuségol pirulás nélkül nézi végig, — s majd rajoug érette, — alig hiszem, hogy pirulás uéikül lephetne a világ elé, mely tudja, mi a művészet s azért pártolja is — s megveti azt, mit Kaui-nizsán párloinak; —az erkölcstelenséget. Volna tollát anyag, de nincs izlesuuk, — pártoljuk az urkölcstulouseget, s megvetjük a nemzetiséget, ós — ~ ^ és Inégis pirulás nélkül azt merjük mondani: „mi is magyarok vagyunk."
zalai\'.
Történeti naptár.
Junius 20. 1021. Forgách Zsigmond nádor halála Nagy-Szoinbalban. — 1648. A o/.erbek Fehértemplomot megtámadják, tlo visszavuretnok. — 184*»r l\'eredi csata. , 21. 1Ü82. Eszéknél n törökök az őrség állal megveretvén, az ostrommal -felhagyni\' kónyrolonliottök. , 22. lí)29. Péter — moldvai vajda — megveri I. Ferdiirnid seregét Földvárnál (Erdély). — 1708. halt mog Adimori Lajos opera szerző, olasz soiiotlo és drámaíró Fioreuozbuu. , 23. 1849. Eperjest az oroszok megszállják.
. 24. 1447. Győr visszakerül a magyarok kezére. — lödl.sz. Zsámboky János hazánk történetírója Nagy-Szo.niuitbilu. i— 1849.. Kassát az oroszok megszállják. . 25. 1H49. A magyarok Jellasich bánt Becsénél (Toroutál) ogész nupi ütközet utáii visszanyomják. , 28. 1807. született Kőszegen Purgstal-ler József kegyosrondi tanár s böl-
Érték- és váltófolyam jun. 19.
í>% metaliqueH 84.80; 5% nemz. kölcsöu 72.15; Itfüö-ki álladalmi kölcsön 104.40; bankrészvények 849; hitelintézeti részvények 842.90 London 112 - ezüst ágió 109.06; arauy darabja 5.88\'/,; 20 i\'raukos arany 8.93 kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
.TMyllttér.*) j Válasz Gresz Antal nrnak.
! K lapok 48-ik siAnUban foglalt s k\'in^letl«a
J «7avakkal ellátott K.immbiMágára ogysser s mimleo-korra cnalt a<t vÁlasiul;>in, hogy "tnnel zenetudományról vitatkozni hiábavnl-UAg volna bárk)nok is, j mivel Oa ahoz uram oly kov^s taleulum, Imgy egy \' hala lottabb UnitvAuynyal «em kíp.-* vorseuyezui.
Uram, urain, Üre«» Antal main! nem hlvatko tom a iieríny MunkÁoi városára, hanem N.-Kani-r.sAra, Ifol l>n zuiieianáríáifi reudetleni^e- 6* ritka uiQvAiseti lelietsÍKÚvol czélt uem érliotvjn, laufpaist kapni miltóatatolt.
Oh ezomMye «\'•• állapota engem amagy sem érdekelvén, mindeddig jogtalanul bitorolt ioné- ói énektanár! czlliiít, a f^nlérlntett ssuetaaUási képte-len»égé»el nn-gppcsúloleui, é« a megérdemlett virloos koi\'oruját\' (e\'jiiK kntilsre, <ín is azt-iuondqn> bnnek: kasiamnditier.
Nagy-Kanissán, junius 16-án 1872.
BÉC8BY OtORQY.
* K rovatok alatt ki.slöttokért telelSseéget aea
, vállal a ".*
Árverés.
Folyó óvi junius .\'!0-kán a délutáni órákban ós a reá következő napon iioí-fán, Zala-Egorszegliez félórányira, min-donféle házi bútorok, gazdasági eszközök — gépek — gulyabeli marhák — sertvések és birkák fognak nyilvános árverés utján eladatni.
Fackh (Jedö.
MOLL A. SE IDLITZ- P<VR A .
K porok rondkivOii s * legeltérőbb esetekheu bebizonyult gyógy-h itAsuk Által minden, eddig isme:t\' ázi »zerek k.\'lífttt, tagadhatatlanul ax ol<5 helyei foglalják el ; mint art «ok caer, a i-sátzári birodalom minden réssébfll kexeinkhox kltldrtlt hAla-Irntok a Icgréíiletojabl.on tann- , •itjAk, hogy o poruk rögxött szorulásoknál, emészlhelctlenségeknel, gyo morhivnél, tovAbiiA gttrosiSk. vese- és Ideg-bajokban, szlvdobogftsnál, Ide geiség okozta fflfájns, vertolulns. -égUl hyslerlára búkor < <• huzamos hányásra hajlamnál a legjobb iikeirel alk.-ilmartatuak, s a ieglartosb íyógybatAst eredniényoxtok.
Ára I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
« IU
vízmentes
S^* kautschuk-ponyvákban
a legolcsóbb gyári árakon.
Mustrák és árjegyzékek kívánatra ingyen.
Raktár: Pest, Béla-utcza 5. sz.
os pálinka és so. mg
OA legraegbiihatóbb orvoisier a sxen.edö emberiség iníre minden bt>li6 és ktlUö gyiiladá«, legl\'ihb betegség, in." mfl <eb-, fej-, fUl- h \'ogfAjAv ré.-i «éryck és nyitott >eb k, rii istmgyudAs, bénulÁs és mindenm mii •érdiéi ellen stb sth.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
lORSCH-HALNIAJ-ZSIROLAJ. TPi.
[ij R A legtisxtAhb és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiből RVnem cserélendő íel a mesterségesen tisztított hnliiwliuslr-olajjal.
A valódi Dorsch-halmájzsir-olaj mell- és tüdó-bajokn&l, soropliu lub- és raohllls-betegségek ben legjobb gyógyhatásúi van\', meggyógyítja a legidiiltebb köuvény- és oaúzbajokat, valamint n« idö»/.aki börkütegektt.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nayy-Kanlxnán: Belijrf J..gyégysz. Lovák K.
gyógysz. Feáselhoffer J. éa Ro\'senfeld F. uraknál. Belovárott l.akorii\'s 0. I Lstenyen Kalivoda J. gyógysz. Csáktornyán KArAsx II. i Marczaliban Iaitl Náudor Csurgón Kreisler DÁvid Bánok-Szt. györgyön Fibicx J. gy. Kaposvárott Kohu Jakab j Szombathelyen l\'ilicb Ferenci gy Kapronozán Werli 8And. gyógysi. Sopronyban Mexey AudrAs gyógysi. Keszthelyen Wttnsch F. j| Zágrábban Mitieibach /... gyégyss Kereszten Breyer Jakab Bal j , Ceyleck J. J. gyógyai. KAsiSflMI C\'sacsinovIU Istv. gyógysz ||_llrw..|«« Kr. gyógysx.
WAJDITS JÓZSEF
Bécaöen. Koh.lmarh:t
, kibocsát
IGEN Y-J EGYEKET
alant jegyzett sorsjegy-csoportokra, és ozon összeállítások már azon okból is a legolőnyÖ8obbokliez számítandók, mivel ogy ilyen igényjogy tulajdonosának azon lehetőség nyujtatik, valamennyi fő- és inollóknyerevényokot ogyodUl nyerni, és azonkívül
30 franko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
A. csoportozat, (évenkint 16 húzás.)
10 frtoH havi rémietek. — Az utolsó részlet lellzetése után minden résztvevő kővetkező 4 sorsjegyet kap; 1 5% 1800-iki ÍOO forinton álla usorsjt nyel, főnyeremény 300,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. írttal vásároltatik vissza. 1 3% «•«. török 400 frankos állnnisorsjeKyet,
főnyeremény 000,000, 300,000 frank aranyban. 1 berezeg Hrntinscliwclgl 20 talléron sorsjegyet/ főnyoremény 80,000 tallér minden levonás nélkül. 1 innsbrucki (tyroll) sorsjegyet, főnyeremény 30,000 forint.
B csoportozat, (évenkint 13 húzás.)
0 frtos havi részletek. — A» utolsó részlet lefizetése után minden
résitvcvó következő 3 sorsjegyet kap : 1 3u/o CH- török 400 frankos állninsorsjegyet,
főnyeroroény Ü00,000, 300,000 frank aranyban. 1 berezeg Hraunschweigi 20 talléron sorsjogyet,
főnyoremény 80,CKX) tallér minden levonás nélkül.
1 Szász-iiiciuingeiil sorsjegyet, főnyoremény -15,000, 15,000 déln. ért. Vidéki megrendelések VO\'domn és utánvét mellett Is teljesíttetnek. -
1 luxául Jegyzékek minden hazán után bérmentve ingyen killdetnek,
könyvkiadó-hí valulábati
N-Kanlzaán,
megjelent és általa tninden hiteles könyvárusnál kaphatók :
„Halljuk a szép nzóth
Ara l frt HU kr
Szeg ó ii y b ő 1
orsi. szab. legújabban <" Felsége Által k(-/ vAluAggal kitüntetett, ax orvosi kartól megvizsgált, s siko-f resnek talált oxerféleképen kipróbAlt ^titkos <xer a patká-\\ ayek, bázl s mezei egerek, vakapdok é« svábok tcljos ki-\\ Irtiaára, (melyet sokfelé inegprótiAltak hamisan utAnoxui s 1 Árulni,) baalsltlan minőségben
/ Nagy-Kanizsán
\\ R08ENFELD ADOLF ur
I kereskedéiéhen, Featen Bchneider (). \'Lipót utexal kereskodé-I sében kapható.
Kgy nagy bAdog 1 frt, kis bádog 80 kr. Egyes bAdog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan tel-sittetik.
Ugyanott kapható OZitrOM-kenftCS egyediili sxer a fagyhó-lyagok és tyúkszem ellen, egy tégely f)0 kr. Kivonat egy, naponta érkoző hasQpló dicséró-lovolokből: MintAn aa Óntól boxstott ca. k. axabadnlmazott arcanlum, méreg, patkAny és egerek putxtitAsAban oly hathatósan mtiködött, sxlveskedjók még egy nagy doboxt kllldoni, melyek utAu jegyiem magam a legil endőbb ti*/tel ettél Lnclue, febr. 1-én 1872
INDOF MARTON,
576 l.ucin.-i káplán, l.aihach mellett.
,Rajta íiúk vigadjunk\'
uj, o I o s 6 kiadás
Ara títi kr.
.Rajta leányok, mulassunk,*
Ara 1 frt 00 kr.
RAJTJ PÁROK, TÁNCOLJUNK!
Ara 1 frt 40 kr.
Kebelkangok,
Ara 1 frt.
LenOrmanü,
vetökártya.
„Hadtérszolgálat."
Ar. (W kr.
Egy híizl ínekkBuy v
Ar. t.n kr.grrSr.
A. Friedmann, f
s WIEN,PRATERSTRASSE26. q
lliliiger als iiberall. ®
•UOSltiy JOBOip 0}SUJ0p<)JV
\'rásmsuaivud\'NM
_ \'an^rapaiy
Wajdit8 József kiadó-, lap- óa uyomdatiüajdouos, gyorsaajtoayoinása Nagy -Kauizsúu.
NAGY-KANIZSA, 1872. Junius 23-án.
Sl-ik azám.
Előfizetési ár:
egész évrn . . 8 frt. (él érre . ... 1 negyed érre . 2 Egy *«4m /O fcr.
Hirdetések jutányosán
NYÍLTTÉRI) KN\' L torookint 10 krért í \' tctnck fel.
Zala-Somogyi Közlöny
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hlvataíos értesítője.)
Tizenegyedik évfolyam.
r
■M
A Up szellemi részét I
illető knzlru.\'üijrk » |
terkvkx
an\\agi részét ilUtő !: kdzn-m. ny.k pedig
| kiadóhoz hi>rnirntve
tésooilók:
NAtiY-K.WlZSA \\ WlaulcshSi.
Ité I
Hctenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zalamegye győzelme.
Ünnep van, a diadalünnepe!
Öröm tenger árasztja megyénk minden részét, a biztos kikötőnél szívélyes barátsággal üdvözlik egymást a higgadt pártbe-liek, kivéve Letonyén. oy szirtbe ütődött mind a két hajó, hiszszük, óhajtjuk, sót kívánjuk, hogy megyénk minden lelkes kormányosa az itt kifejlődött viszályt eleve kiegyenlítse, a rendes mederbe szorítsa.
Sajnosan esik constatálnunk, hogy o vihart megjósoltuk, midőn Muraközbe a szikra elvettetett.
Ha itt résen nem lesz a megye értelmisége, Zala hü fiainak keserű napjai lesznek.
Elóre, százszoros erővel, a megye becsületének érzete fennen követeli a gyors, de óvatos gyógykezelést!
Bízunk e megye hű fiaiban!
Talpra magyar, talpra Zala,
Itt az idő, most vagy soha!
Junius 20-ka aranvbetflkkcl van bevésve Zalamegye történetkönyvébe.\'
Nagy-Kanizsán imposans jelenet volt. midőn az ellenzékiek szép rendben, temer-dek zászlóval a helyszínére vonultak . . . . a jobbpártiak lassanként szállinkóztak ösz-szc, mintegy jelezvén: lassan járj, topább érsz.
Kilencz órakor elnök: Babochay János, következő beszéddel nyitotta meg a szavazást:
Igen tisztelt orszggy. követválasztők!
Minthogy a zalamegyei Központi v. bizottmánytól nekem jutott azon föladat, hogy e kanizsai választókerületre a választási elnökséget elfogadnom kejMtt, megvallom, ily nehéz és nagylclelólséggel összekötött megtiszteltetést idős koromnál fogva más ifjabb erejű és tehetségesobb egyé-niségrei átruházását nemcsak kértem, de szívesebben fogadtam volna is I — Azonban a köznek szolgálni még lehetséges volt, van és lesz egyik fő polgári kötelességem ; és azért e valóban terhes hivatásnak is meg-
felelni vélekedem annál is inkább, mert bi-zom a pártok vezéreiben, hogy az általam elrimdeleiidóket bölcs megfontolásukkal, egymás nézeteinek tiszteletbentartás- és higgadt belátásukkal elősegíteni fogják; — és minden pártszenvedély, bot- vagy fegy-vorfogási indulatosság nélkül, csend- és IÁ keségben a szavazást folytatni is fogják^ Ugyanazért üdvözlöm az ily szép számml összesereglett és választójoggal felruházott közönséget, és megkérem isitfételve: hogy minden pártszenvedélye!.- nélkül adják le szavazatukat és ne tegyék pártvezéreiket, kik érettök felelősségre vonandók lesznek, kellemetlenségnek ki; óvakodjanak minden viszály- és kihágásoktól, miértis minden nem választójoggal bírókat eltávolítani fo gok a reám bízott hatalomnál fogva.
Egyúttal fölhívom és szólítom a tisztelt szavazó-pártokat, minthogy a mai napra kitűzött választási üdó elérkezett, mely a legkiterjedtebb utou és módon kihirdetve lett és szíveskedtek jelöltjük részére tiz választótagnak aláírásukkal a szavazást, valamint a választáshoz kijelölendő két-két bizalmi férfiúnak is megnevezését Írásban nekem már átadni, siessünk az általam átadott szavazási sorrend szerint, a szavazd t egész csend- és békeséggel Isten nevében megkezdeni!
A szavazás éjféli félcgy óráig, természetesen mindkét részről, lelkes éljeuzések között tartott.
Legszebb rendben folyt az egész szavazás, mi az elnökök s bizalmi íérfiak érdeme:
A nagy tér folyton élénk hullámzásban volt.
összeirt szavazó .... 3108.
Szavazott ...... 2639.
Nem szavazott .... 469.
Csengery Antalra szavazott 1513.
Virava Józsefre „ 1124.
A győzelem #89 szavazattal ünnepeltetik.
Éjfélben félegy órakor elnök ur-tuegkö-szönte a mindkét részról tanúsított higgadtsá-
got, hazafias fáradozást, nemkülönben a ka-t tonaság erélyes maguktartásál is megköszönvén, n fentirt számokat elmondta s dörgő éljenzésf közepette Csengery Antalt Nagy-Kanizsa-kerület képviselőjévé kijelentette.
Örömében az ég is könyezett.
Éljen Csengery Antal, követünk! hangzott mindenfelé s hangzik országszerte.
A keszthelyi választókerületben a képviselőválasztás f. hó 20-án reggeli 9 órakor — miután a választási elnök a megjelent két pártot jelöltjeik kinevezésére felkérto volna — megkezdődött, s másnap reggeli 1\'/, óráig tartott.
Beirt szavazó volt 2350. E létszámból Tolnayra szavazott Í286.
Jókaira . . . -827, s igy Tol-nay Károly, deákpárti jelölt, 459 szótöbbséggel országgyűlési képviselővé választatott. Bokor Benő, mint a szavazatszedéshez megválasztott bfzalmi férfiú, a Jókaipárt nevében az Összeíró bizottmány ellen óvást tesz, mit írásban azounal a választási elnöknek beterjeszt. Hivatkozva arra, hogy az összeírás nem az 1848. törvényekben megállapított 10 frt adó után s telekkönyv szerint teljesíttetett.
Le te ilyén a választás összeütközés miatt meghiusult. A megyei központi bizottmány intézkedönd.
Z.-Egerszegeu Csillapít László 432 szótöbbséggel megvála^/.iaiott.
A1 s ó:L o n d v á n Molnár Pálé a győzelem 130 szavazattal. Kupritz Imrére snavazott 730, Molnár Tálra 863.
Csáktornyán Szabó Imre döbbeni követ választatott meg.
Mindezekhez megyénk nagyszUlÖttje Deák Ferencz szavait csatolhatjuk, melyet választóihoz legközelebb iutézett:
Ismerem, érzem és tudom e pálya nehézségeit. Ha viszatekintünk a múltra, örömmel kecsegtetem magamat azon bittel, hogy hazánk sorsa javult. (Elénk helyeslés.) De nem elég, nem szabad egyedül csak a multia tekinteni ; tekintenünk kell főkép a jövőre. És akkor, ha nem riadok is el,
de mégis aggódva nézek azon nagy tömegérc a teendőknek, melyek hazánkban szükségesek és melyek nálunk még hiányoznak. (Helyeslés.) A teendők megválasztása a körülményekhez alkalmazott keresztülvitele a lorjnehez l-h feladat, mihez nemcsak tapintat, nemcsak megfontolás, hanem, mint az ember minden cselekedetéhe*, az ég-áldása ós szerencse is szükséges. (Helyeslés.) -
A visszatekintés a múltra ne legyen, nem tehet bennünket elbizakodottakká. Sokkal igen sokkal több meg a teendő mint a mi már meg van téve, mert az, mi eddig történt, inkább csak az alapot vetette meg, inkább csak lehetővé tette, hogy jövőre azon alapon tovább működhessünk. (Helyeslés.) Ne elbizakodottakká tegyen ez bennünket, hanem inkább ösztönül szolgáljon. erót és ingert adjon.
Ha Isién eddig megsegített bennünket, maguuk iparkodása és Isten segítsége talan tovább is visz azon pályán, melyen a haza jövőjét biztosítani és a haza minden lakosának a jobblétét elérni akarjuk. (Élénk tetszés nyi|\\ánitábok.)
Véleménykülönbségek voltak és lesznek a politikának, mint általán az emberi működésnek minden terén. Nem is volna jó, ha politikai véleményekben is különbség ne volna ; inert épen a véleménykülönbségek által őrlődhetik ki az igazság. Az ellenmondás teszi élesebbé az ész működését, tisztázza.az eszméket, melyeknek foganatosítását az ember különben könnyen elhirte-lenkedné.
Nem sajnálom, sót óhajtómvhógy>é-leménykölonbségek igen fontos/tárgyakban is legyenek. Én tisztolotir~es szeretem a hon polgárainak azon részét is, kik ellenfeleink. (Zajos tetszés.)Csak azt adjalsten, hogy ellenfeleink legyenek e hazában, de a polgár polgártársának, — ha ellenfele is — ellensége ne legyen. (Viharos, hosszas éljenzés. Nagy tetszés.)
Magyarország felvirágzása csak akkory biztos, ha a politikai működésnek, az ellen^
x, > ?>_ . a
ÜDtetáa mol-
TARCZA.
Hege a iielmnts-vlrágrói.
„Játtii isellök fuvoláját Kéjben unva hallgatom, 8 ne moiolygiak lágy lenéjén í Oh aat meg nem állhatom I*
,Hiis a nefelejta oly vidám, A kii rétaa ugy neret, Miért volnék hát magam búi 1 Pedig aeuki nom axaretl
Jobb is, én tudom, mi csalfa, HOlelen most a világi\' Igy merengett a parányi, A kadvas nebántsvirág.
H épen akkor egy biselgS Tarkapille odsasáll, Ismerték 8t rézsafákou, 8 a kert violáinál.
8 ssél aa árUtlan rirághoi, Mint 5 siokts. könnyedén, .Oh, ha tudnád, mily epedre, Mily forrón szeretlek éul\'
Hagyd el, csalfa I lí$n a ráláss, Én iserelmes nem nem ragyok, 8 meg na ciékolj, meg ne érinU, Mart asonnal meghalok I
Kiállt a lepke bús haraggal, 8 egy piciin inéh jött elő, 8irra kérte a virágot, Ab d , rá nem hallgat 6.
Kihint a méh, s est sokogta Méla htls rölgy rejtekén : Ily kegyetlen kis rirágot Soha nam találtam én I
Majd ai alkonyat sugára Nésta h8n. iterelmes,-n, llaistalan mind ! uéma. búval, ü Is elhunyt cseudeien I
És aaéta senki sem jötl, Klfalejté a világi Most is igy él a parányi, A kedves uebánts-vlrág.
l)e síért bút ínég sem éres, Vlg, derült minduuUlan, Mert, ki sifli és lisita, mint 6, Nsm lehat boldogtalan I
Az egészségről.
Stugau „ÉUtboldogtdg könyve" után.
(Negyedik kOalemény.)
Minél Ugycsbok a testi erők ; minél egyssertlsbbek a síUkséglataki minél kiterjedtebbek as anysgi te-* hetségek: annál tSbbet nyer-
nek tevékenylégben és ki-tartáiban aa értelmi és erkölcsi tehetségek is.
< (Kgy ó-kori bOlcs.)
Hogy létezésünknok örvendjünk, annak egyik mulhatlan föltételé ogy egészséges és erőteljes test. Hmbár feladatunk tárgyát a lé-lokélotrendtana teszi, mégsorn hagyhatjuk egészen érintetlen a testi élotrendtant is.
A test és lélek közti szoros viszouhatásnál fogva nem szenved e két rész ogyike sem a nélkül, hogy a másik is velo no szonvodjon. Mardosó szenvedélyek, bánat és gond aláássák a testi egészségűt, valamint as érzéki élvező-
tokbeni kicsapongások, tosti fájdalmak, boteg-ségek a lélok vidámságát zavarják. Erős fogfájás csak máris halomra dönti minden bölcse-ségünket és aranyeres fájdalom a természettől legjobb kedvvol megáldott embert komor, me-lancholikussá változtathatja. Elloubon a vidámság és jékedvüség elősegítik a tosti egészséget, valamint a testi egészség lolki vidámsá gut ébreszthet, sőt merően annak testi alapzatát képezi.
Az egészség fóntartására nem adhatunk jobb tanácsot, mint: élj én$terüen l Ez a tosti és lelki élotrondtan legveleje. .Észszerű" pedig nem egyéb mint „természotszerü" gyanánti más kifejezés.
Hogy miképen értsük a^ornészotszoril élotmódot, azt az állat mutatja nekünk. Az állat akkor iszik, midőn szomjas, — akkor eszik, midőn éhes, — akkor hUlosztgeli magát, midőn hüsitésre szükséget éroz; nem eszik s csendos, nyugvó állapotban marad, midőn beteg. Igaz ugyan, hogy az állat könuyebbon élhot természetszerűen mint az ember, meri neki kitűnő súgója van, — t. i. ösztöne, mely nom egyéb a természeti észnél^ minthogy a természet gondolkozik érotto s a helyes irányt mutatja akaratának. Az ember o súgót nélkülözheti ; mert először is maga tud gondolni, és másodtzor az állati ösztönbon nyilvánuló világi és ujjmutatásul szolgál noki életmódjának tör mészotszerü borendozéséro.
l)e mily kevésre becsültoiik őzen ujj-mutatás! Mily kevéssé használjuk saját észté-hotségUnket .\'. Hányszor eszünk, midőn uorn éhezünk ? hányszor iszunk,midőn nom szomjazunk) „IIisz még is csak koll valamit ennem !* igy hallunk sokszor beszélni, mintha az evés
bizonyos pensium volna, melyet bün\' lett uapoiita bizonyos órákban végezni kellene. Arról egészen megfeledkezünk, bogy nem abból táplálkozunk, a mit megeszünk, hanem abból, amit emésztünk. Ha étvágyat nem érzünk, csalhallan jele ez annak, hogy gyomrunk beteg; legyen ez bár megelőzött mérsékteleuség következtében, avagy más baj közvetett következménye, mi által a gyomor az együttsrenvedésre vitetik. Ily esetben nem tehotüuk jobbat, mint várunk, mig as étvágy isinél beáll. Mit lehetne olyan felöl tartani, ki mivel, hogy szamara erejet felülhaladó teher alatt összeruskadott, azt felsegitni akaró szán dókában, még uj teherrel megrakná?
De az étvágy nélküli evésnél még aokk\'al gyakrabban történik a szomjúság nélküli ivás, még pedig nem csak a szeszes italokat, hanem a vizet illetőleg is. Mióta l\'riesznitz a vizgyó-gyitásokat szokásba hozta, a vizzol egészen babonásan visszaélnek: Mogengedjük, hogy a gyakori viziviis nómoly bajokra nézve egészséges lehet; do ha cgy külön ben egészséges om-bor különös ok nélkül, csupán azért, hogy még egt\'8/.ségosb legyen, a vizet pintszáinra issssa, & nem fogja senki velünk elhitetni, hogy ez észszerű — hogy igészségos lehqt. Ha valaki ozon megjegyzést teuuó, miszerint mégis van nak emberek, kik ily életmód mellott kitűnően érzik magukat, — akkor azt válaszoljuk, hogy ez somn.it sem bizonyít; inert az illetők ép oly jól érezhetik magukat a vizivás daetdru, mint a vizivás miatt.
Nézetűuk egyszorüon a következő: a hidegvíz vagy bír, vagy nem bir gyógyszori tu-lajdonságga). Ha ilyennel nom bir, akkora szomjuzás felüli ivás szükségtelen; ha podig
(T
kczö irányú eljárásnak kosorü$égeit nom vis/szük át a magánéletbe, (helyeslés) Iia < azokkal, kik más véleményen vannak, ellenfelek vagyunk, határozottan ragaszkodunk jffc magunk jól megfontolt nézetéhez, de el-, lenségek sohasem leszünk. (Hossiasan tartó élénk tetszős-nyilvánitások.)
De uetu akarom türelmüket hosszasan (Árasztani. (Zajos felkiáltások: Halljuk I Halljuk!) Hiszen mindezek oly dolgok, melyek mindnyájunk szivében élnek.
• " Megtörténhetik, hogy egyik-másik közölünk fájdalmasan íosz érintve, majd ez események, tuajd más emberek cselek vései által; do ha a vallás azt parancsolja, hogy egymás iránt kölcsönös türelemmel legyünk, még inkább parancsolja a ha/ittiui érzelem, (Helyezés.)
Isméiéin szi\\>iu mélyéből fakad t köszönetemét e megtisztelteti: >«>ti * bi/nlmiik ért. s arra kihinti .önöM>t! tatnak- meg irányomban ezen bizalmat addig.mig megér-deiulvt". (Perukig tartó vihaVos éljenzés \' és Jelk.e? felkiáltások: Éljen Deák 1\'Vrenoz ) Ígéreteket a jövőre nem teszek; valamint m nem mondottam akkor, midőn a jelöltség, elfogadására feíszolittatiaiu. prograinmot, m»?rt azt táltottaip, hagy programul közel félszázados politikai működésem. (S/.üuui nem akaró éljenzés.) Mö>t is a/.i mondom, hogy közel félszázados működésem az Ígéret, lápnél többet tenni uetu tudnék, mást pedig tenni nom akarok, (lt^zasau tartó zajos éljenzés.)
Vagy lesz haszna, vágy nem!
Auuyira megszoktuk mára Rok jó akaratul teljea rendeletek intézményük és fölázó-laláaok koru halálát, bog)\' midón valaki — miként most ón — még ia egy árva Ügynek Vzolgálatot kiván tenni, azt a koczkáztatáa ifa elodázhatlan lumondáa teljea érzetével leszi caak. -
Az Ügy, melyről itt n Kik. szerkesztő ur engedelmével azólni kivájtok, u községi gyümölcsfa* iskolák aorsa. — És idevágókig legyen srabad megjegyeznem* hogy ki a bevezetési keserűnek találja, annak tanácslom: köpozze ki a diót óa törje tol, muri csak ugy élvoz.hut-jük a gyümölcs edes részét, Iia a t\'árudsagot nuin sajiialjuk-
Mint igénytelen nupízámosik nemzeti /művelődésünk és közulóhulndáaunknnk, ugvet-órlvo azokkal, kik a inüvoiódésr elősegítő e<z-
• kozok egyikéül a gyümölcsfa tenyésztést ismerek cl, IbOU-b.m érfékusitoui kuzdém ezen szakmába vágó iamyruluitnoi, faiskolái alapi .tollúm; do míg ugyreazröl e-z által a imjryérdu-rnü zalainegyei gazdasági u.\'yeoUlolnok tiaztu-letbeli tagjává lőttem az--runo>é* kineveztetni, a u luagas kormány állal kitiuött jutalmak egyikét elnyerni, midig másrészről a tőlbuzga-hmimnl tognuniosiluiii szándékolt, do a nép j helyealéaév.-l találkozott yaztuo miau, .órt kellő caerélticm. |
l)j állomásomén csak haaználliatlau térek I jelöltött-\'k ki faiskolául, a meg azon kilátástól íh megvftlék fosztva, hogy házi körtemben, pó-- j toljam, 111.után az csak néhány Lasau oa óvatos utánjárásom állal,a»onbaii végre nyer-toni ogy, mintegy 2<K)tJöl az iskolától távol, a így a kellő f.ilögyelotóu kiv.il alió t-n i, mely-tiek nagvréazo a lavaazszal biuiliottololt, bar Uokoritvö caak jóval később lón, midőn már a a lovak -meguntak a bennjárást.\' S ekkor ia: e k előrésze Tőn bokeri.tvo illetőleg butüskéáye. Do.i, nyugoti és északi, oldalán a csordás szabad kűrije éa rétjo a kerités; a noha o szóm-s/é.Uág irigységgel vaa eltelve igVukozoteiu iránt, iriiniáii a faiskola helyiséget kühinliun birni reinélhűték, nom Lirtnin kioszközlilni ogy ajtót, melynek hiányáén a csordás udvarán és k- rijén kell iskolásaimmal u faiskolába járnom,.a tűrni a gorombaságot, molv a tiltakozás pilaatj ilmii, daczára a k-.zsegbiro kikért köz-iH\'veieaétiok, minden \'alkalommal ismétlő dik.
Többet Írhatnék a minden a/épnek, jő-n ik arj ni n<d*ü\'» m l -g tét-
l. iic -grol, sőt i Ilon illiwrol, do Ugy hiszem olt-tini i« eUj/gé ki\'miip>v-Jjty «(. forr4«i^t«rt oilafordttlok, honnét ít, biz\\»simk hitt táníoga-taat inl\'ndeddig biabnn vtimik.
A „Z ilai TankózKÍny\' mult évi 29 ik száVuábaii a J ik lapon ez áll : «
.,11 ralfH k i i r á »<i
IS71 -ik ávl initiú* M 1-in « f. ly\'nlvn tartutt kttitgylllóio jfg} *oki>nyvóböl. I — Í\'Jt» ja.
l\'. lr.-UUU » (nlilinlv«\'t<.«, ipar ii k«r...kc.l/lmi niiii!«toritiiniia-:> loirn\'s, uiclybon imvvo liö/\'ín/\'RÚt 1,../V\'i{i í.víkolAk olloii5r<í»»r végott alrflTlan.l\'• vál*«/!niány nlakiUiArs f..Uiivjn, * «gyulát* iitnnltja, li.ipy -v Uoitii^i f.Mikuliik ilgyót kiváló tljjyoluiniíiol
ki\'írK
Végzés:
A (MoIvmoU mlnUatori leirat ériet.níben a a vála««tin*ny megalakítA«i(t ellialároaíín. n kllvi-íktuö biaoilmányl tag urnk válaixlatiak meg :
Az egerszugi járásban.
i\'lilntl tKerenca Win ró\' ur vidékóbcíl, <kilbliU
Z.lg.aon.l aat. ---j lloi vátb Il ilii.t axolgjblró ur
vidékében, Nemei .Sándor 1\'ojri KereaMuroa."
Ivzl az urat nom volt szerencsénk meg-ismerni. —
A \'M ik szálában pedig ozt olvastuk:
) .
„J e k y t ö U ö n y v.
Zalameuye iikolalauá.\'ai\'.nak Zala-Kgnr.tegen f. évi augiKatua lió 7-én tartott londet leiéről.
.K-le»v,.ltak : «nt.
ti.or. Ax itkol.ikerlekro néxvr, melyek arányin.- mi\'g jelenlegiíí igeu sok helyen liini.y Iio.»rali|> iii\'<»jviiatn»<ik utáji abban ialiiltat<itt orvos. > l:iat uilixorlui -i inegvol itV.ói»t,iiiAc»öa urak kedvea k«t<il\'i»»ég(lkiiek ismerik fel, li-.gy keiUloienklnt a h-lvek-t ma-ik kiút frluixívfl, óhajtanak o nagyon lioti.ii.vo» bajon aegllúnl, sül, ha valaki exen elvállalt kötvlevígét ).eui teijoiitviié,- hogy belyébo mások l.elyottcilltoiaenek."\'
Hyciil som láttunk.
Ily kőrlUményok között aztán várható e, bogv a dolgok csakugyan változzanak V!
. Vagv a/.t Inazi tán vnla i, Hogy az a szegény tnoitó. kit a nép csak^tdilig szeret, mig li/eiéaói nom kéri, — mig noki áominiueinil költségül vagy lar.uiaágot nem okoz, kep.-s a gépezet indító urojétlok nyttgvása moileil is
egvoolotoson és a közkívánatnak illotólog a
Wzssttksógiii\'k mogfololölog érvéiiyeaitoni azon erői. inely benn; meg.an,-do a\'iökéa hiánya , siíúl ak i lály miatt logtöbbn viro tétlenségre ké.iye,; rü. ?
Én a tapasztalás után ii \'ill hiszeiu !
Pákán, jiiiiius l.\'J-áu,
ÖVEOIS8 AKTAL,
knntortj^ütó.
Szigetvári különfélék.
Ilaláuu <lár vagyok. Csak a különbség nz, bögy én u Bzören\'oá^tlonségot csak utólag, ltom pedig olóro jelonteni bo Azért aiotek uiusi ifapi hireimiliol, mert dikén köveiválasziás |.>z, s meglehet, sok irni valóm akadna. Sokat irui pjtli^ egyszerre nem axerutok.
A l<-goiiö e^y azogény zádori ombnr, kit holta után liiriupilag nyugtalanítok, ivz ugy s/.okta mtigat im csabfiijál tVntariani, hogy kölcsönvult péiicuo "Ui íósot Vott\'S oladla, hllilt liter:, abboi ólt. Ha ogyil>. hitolozöjeiiok.meg-ti/oleti, mástól njr.rRéri, de bitóiét becsülettel iV\'iitartoit.i. lügyszor aztán a*.történt\'vülo,hogy pón/ót elloptak, s a fe(elli kóisógbeosésóvel, liogy solm.aoin losz kopos aiinyit koresni, mi-azerint liilelezóinok elegei lolicaion - juog-őrült, s azonnal ment ni.igái jelentoui a foglároknál, hogy o liinás ettib.r. A bíróság nem\' tölteteit mást, mint ogyeAlro olt tartani,s a dolog iuilioiilole iraiit tudomást szoceztli. Emberünk elzarva iiein levén, szabadou jarhaloii az órszobábau — mtuiáu látták, hogy uSeiidbaen viseli magát a s2ókési félelem nom forog fenn. \'Mivel; P\'-dig ő járt vizérl, egyszer\'ilyon nlka-lominai az edényt a kitt niullott hagy va, eltűnt.
lit^zeg volt baj • kereséssel, hauum emberünk ezt már iiiiud köuuyou nevelte — a másvilágon. IJgyunis ő a kútnál hagyott edénytől. ópen nem távozott messze, hanoin a kútba ugrott, s minthogy senki aein húzta ki, tehát Oonmarndi. Így aziAn nemcsak a foglárokat Ul. jlto fvl azzai, hogy az t^giisz járásban kutat-iá!;, hanem még az uiczabeli ko/.önségol is, kik még uzttián is 14 na|>ig hoVdiák a itták tido-litor a kútvizet. No liánom végre\' ő kegyelmű sem vilielio :végtelenig, mert totto napvilágrjt, azaz hagy külvilágra jóvéli, onnan olővouaiott a miután bebi/o\'iiyiiíl,^iogv halálát a viznok kelleténél nagyobb"mértékű elvezete, do leginkább azon\' körülmény, hogy Win volt képes atket ölnyi vizet maga alól kiitiini — okozta: oltcmettotcHét. I
A honvédek fürödtek a téglavezotó vizében; közölök ogy káplár tovább a épen olyan helyro luláll lépni, hol — ha a Ionokéi elérni akarta — \'mélyen kellő leszállnia; ozt ó megis cselokvé, dt hogy"a l\'diickét elérte o, arról tu-domiUunk iiinoi. Annyi bizonyos, hogy több napokig volt lenn, s midőn kihúzták, akkor már halva volt. .Szakértők véleményű szerint több viz, mint levegő élvezete, do lugiukább: a halak állal a vi-Ahofiilás ollón használt ko-poly tyúk ^hiánya okozta halálát, a oz okozta, eltomettelusét ia. \'
Két •Sohustor-legény azon példás egyet-ériJsb n élt ogymásstl, miszorint mindogyikök megvolt győződve arról, h»gy kottojök közöl ugy ik no k ungedniu kell, a hogy ezt minél in-
kább sinttoasék: ha at ogylk balöldáli
akkor a másik a jobboldalhoz állt. A hazának ozon kél oldali támasztokja igon kétessé totto egy idóro a pártok állását azalatt, mig a tettek inozojéro nem |éptek. Kgy izbon kodvök kerekedett nom utánozni a magyaKorsziiggyü-léat sok liaazontaláh beszéddel, hanem vélomé-nyökuek csolekvőleg szoroztok a közönség előtt érvényű A. cselekvés pedig ogyazorfluii abban nyilvánult, hogy a.baloldal holtan rogyott lo o tettnek mozején. — Halálát a benézők a halálos festi Bérlésnek kellő bolyén is clogondŐ mérték boni alkalmazásáunk lulajdo* niiják. Miértis óz eltoiuettolésöiiok, bármi utó-bajok b\'ikövetkezhetéaénok félolmo néKüli ki- / állására képesnok nyilvánittatott.
.Jog is volt Szigetváron, moly párikü-lön\'oro való tékintot nélkül elvorto bocsUlolesoti a.mi útjába akadt, szoroncu\'ro csák keskeny vonalban hittédol.í ál, s igy általános kárt nem okoV.ott. Ugyanózeu forgotegnol karöltve járván a meny kő, a város széléu egy házba bn-Utótt. A litz.azuutul olfojtatott.
Noin.jnkára ezután Pott«nd községben 20 gazdinak lakháza, és 21 .nok gazdasági épülete égővel — biztosítva semmi Sulii volt, hanem a kiknek épüleioi it\\ogmarudtak, azok a tüz mán — sem biztosittaluak.
v lljüANOVlCS PKDÓ,
II Írek.
útfr Lapunk fél- ós negyedéves t előfízútúit üizdlommal kerjiix az elöfize-tesi penzió szívós bekiildesére, hogy a lap poiitüs szetKÜIdósebeii fennakadás iia törtenjeK. Elóflzetesi ar: fólevre 4 frt, negyedévre 2 frt, mely 5 krajezaros postai utalviny mellett legczélszerübben esz-kbzóiheio.
""a — (\'/ivnyeri/ Antul országgyUléaikép-
jrisolőnok a ni\' gvalasz;a?i j .gyzőköuy vet m-i \'mija át 1\' sten a következő kúidöttaég: Uubit-eliay Jáu"S clnökloio aiatt Tóth Lajos, Kon-gyul Ignácz, liatorii Lajos, Sommor öátulor es íScIierz J. M., kik a togiiap délutáni vonattal l\'estrü iityzlak. K küldótuóg alakuiáaa előtt Hegedűs .lózsef győzelmes Deák-pártuuk tevékeny olnö to utolsó értekezletet tartott, melyben mag sztoa örömmel lelkesült szavakban jolonté az. órvondotuagyőzelmot, bőszedét zajos éljenzés i.zakitolla több izbon inog. Ilangsu-lyozá, hogy a küldöttség joloutao nem csak u körülül 1> ák-parijának, do h zulamegyui Deákpárinak is boaső üdvözletét valamint Cseugcry Antal kéj.viaolónknek, ugy Nagy-Kanizsnváros érdemes szülöttje Tavaszi Kudro urnák is, 13abóuhny János ur köszönutot szavaz Hegedűs ur. uluoi.i tisztjének aikerdua betöltéséért, viszont Ilegodüs ur az összes lJeák-pártnak, különöse . Darázs Zsigmond, Woisa és Longyul uraknal. s önimmel teazszük lo — ugyihond— • polgármesterünk erélyes, lolkua buzgóságába ama ziiszlót, melyen győzelem kivivutoit. Za- ^ jos éljenzés közölt az értckozlol.feloszlott.
gyégyliatáau tulnjdoiuágni vannak, akkor nz eguKZré^ua tait.-t ép oly buteggé, mint a beteget egéeiaegussé kell tennie.
Szintúgy all az a zuhanyozástól, a. vizu> tealövökkul, aa ü vufürdésael télen aat. Latjuk ugyan, miszerini az állatok a nyár közepén a hiőugvizot iulkeruaik, hogy iiiMgukatjiUluaz-•sék ; de télun még soha sem láttuk ezt. >S miért volna azükaég nélküli httleozlgulcs okosabb, mint at étvágy nolküli eves, avagy azoiiijtuáa nélküli iváaV Nem azükaéguab-u még a molog az állati- test nok a hidegnél? S valóban észre vétetett, hogy mióta a hidogvizzeÜ visszaélés ellerjedeiett, köszvény éa tarfejüaég nagyban éa. azembeiünőlvg elharapódzott.
Sajátságos, hogy munnyit-c elfogultak a vir.orvoaok saját rendszereik bon. Így egy különben áok okos dolgot tartalmazó,.^ -viz-gyó-\'"gyaazatot tárgyaló könyvbon azon mi^ye^y/.és olvasható, miszerint előitélul, ha azt góndoljuk, hogy a bor, aör é« egyéb szeszes italok élvo/.éae aailkai\'gea as erő fentarlására. Az oroszlán sem mi ilyesmit nem iázik, a mindaiiiullett iaoijltht-tö» erős. Eaou érv megjárja; de einbirünk mért nem alkalmazá ezt a vizru is V Az orosz-láu unni hsaznál zuhanyt, -- soha nem iszik azoojju^jg fiifóTÍN\'izut a mégis métjlolteUi* erős.
Nvin mintha a viz Imaználását egéazen megakarnék. vetu», — aőt ollunkózőlog, a vizet aok bajban igen jé gyógyszernek tartjuk; a, a hiduKviaz<di eljáraaott ellen csak olt buzgólkodunk, hol a gyógyititanak a/üksé^o nem létezik : lehat nem a vtltílit, haiieiu a vi$$*a«Üi . ellon A ki <gé«Mén.is, az. elégeli jók illeg. Gyógyítási in.Mtokai alkalmaznunk, hogy ínég *géa\'séiieaebbekké lugyüuk, eszieleuség, mert
Iokozásra. ember vagy égés/jjégos, vagonéin. Ha egiwzségei, úgv, ip irkoiljek az élet-liureiiók •» azép ogytinsályát ieiiturtani; ezt megzavarni, még a h-^joiib szándokkal i»,h<»gy jobbítsuk, vi\'szedelines, — mert igen könnyen törtéuhotík, hogy az egyensúlyt ismét helyre-álliiaui se in bírjuk.
Nom koll o tehát önmagát, nom kell e a tíatalságot mog<:dzeni V Okkal-móildal igon, — —• csakhogy eszköz és czél egymásliozi arányban álljamik. A megodzés aikorüliségére alkalmazott eszközöknek aobaaom azabitd\'rosz.ti libáknak lenniök, mint magának a bajunk, melyet elaknrunk hárilani. Egynémely draaiikai pél da szolgáljon gOndulalniuk magynrazalára.
Eozélyus volna-e, ha valaki, niivoj leho-tólog előbb utóbb azon helyzetbu juthatna, hogy unniy nem leend\', idÖokint éhei^-égot szenvedne, Imgy előre a nélkülözéshez szokjék V Kétség kívül nem; inert az éhezést mindig még elég jókor megtanulhatni, midőn hz ínség már beállott. Szilit lelnie itt-ott hő és esőben a szabad ég hlytt tanyázni, inivel oly eaotek gondolhatok, —1 aőt a Itntonaságiiál nem rjtkáu fordulunk elő, — hogy az égni^l más fedél, i» kemény földnél más mairácz ninc«. Végre ^iiiut .Mithrioles, n méreg meg-eméaziéséhez is Imzz.á azokuánk, mivel meg-törtenhotik, lio^y valamikor a mérgezési kisér-lotot-követ él viilaki elleuünk,-
Ezzo\' korántsem azándékitifk elpuhult-eag mellett az.ot éniulni J ellcnkéről<-|í ir-iózuuk-az elpuluiltságtól,tje|é8on a fóifinemü tiatnisug liál. Midőn p| eauk inérse.keli hid\'-goen 0Í--2U evea liatal ombure\\et pírtld-jukbftii fölig bebur-kolvM latunk, a..ofr. kiáltásra fakadhatnánk: ,Uh, lo elfogult iMürizedck! Ezok o azon ama
nemzet utódai, mely hajda.i oly hőaioaeu és liarcziasan vivőit hazájaért?" Avagy mitazól-junk hozzá, midón egy -anya silrUhitju liáj még a folyos\'.ra som becsalja ki, fdvog nélkül ?*\'iEz; ugyan, vétkes elpuhitaa. V\'ál(\\ban, ha mivel ; azou elővigyázati rendszabályok, molynknt a | gondos, szülők szüntelen szívrekötik gyormu-i keiknek, csakugyan szllkségesek lennének, í.z
emberi ltom már régeií kiveszett Volna. I Egyébiránt az egeszség rnog\'artása iránti i tulzött nyugtalanság, — eltekintve az abból !\'kifolyó elnuhultságtél, «— már mugában véve is baj a aktidályn unnak, hogy az élotiick örvendjünk. Tizazerlo tanács ós b nlkalmilag náthát kapni, minisem azon iiyugmjnuságbalt lo-i rogivi, hogy azt loli\'oiőlcg uiegkiiphaijuk. i\\ l nátha mjulokony, do a tőle való félolom állandó ! baj. Úgy vagy unk velej mint a bizalmatlanság I gnl: Jobb itt-ott niegcialatnunk, hogysem szün-! télén azon félelemben legyünk, hogy megfiaa-: latunk.
Testi életroudtanuukat tehát a következő j mondatba togljiljyk öasze : filj ^tttnrlkn a oly ! eijJtst\'tjús leenilss, n mint tnrm<\'sz,Ui t«h*t*fg*d-j hoz klp\'tt lehvtix. Az egészséges test néha-néha még a szokatlant ia elbírja vázért semmi nyűg-j talaiiság. A lugegészaéges.b eiiibnr«k azok, kik legkuveíebbot- gondolnak ogéazségUkkol. Ki ! mimjon hmleti-nyoiuon cai.k »/.t forgatja oazé-j ben : .váljon nom\'fog-é •■/. ártani?" az legogyc-; ne»1i utón viui a megbotegedéiro, .Iia c nk^a képzi leiben, i*. Ilójry nz og.:8z*ég liaa/.uáljon, kulíi%.>tf,v.némileg bizztúik is benne; s hogy \' az ész. .használjon, bátorsággal kell birnunk azt j folhuaziialiii. Azonban vmnak <;mberokV kik I az autoritás Iliiben, annyira ellogulutk, Imgy [ sokkal inkább másoknak még lcggyeugébb
| világossága által vezéreltetik magukat, mint saját világosságuk által.. Ezeknek ugyan az I aranyéletreuds/abály 9élj éisterllen\' Keveset , használatid; de .az. ilyetén önállóság nélküli ; emberekhez különben o sorok ugy aiuesouek | intézve.
j Ez alkalommal nem .hallgathatjuk ol i azon megjegyzést, miszerint épen nem azükaé-I geaek fényes azollemi tehetségek, hogy józan gondolkozzunk és cselekedjünk. MiudoiV embernél, — hacsak nom bárgyú,, — niegxan | minden, a mi önailó gondolkozásra szükséges. | Ha huszár, iatára nem fordítja/ részint lomiiaság | részint önbizalomban! \'hiány az. oka. Lcg>on bátorságunk gondolkozni a 110 .kíméljük a volu egybekötött csekély fáradozást, a talá.landjuk,. hogy az /.élyosség épon nem boszorkányság.
Lelietotlon iti aion mugjugzést-ia elfijia-mink, mis érint fujdalom, iskolai mivulddéauuk összes mi.olta nagyobb részt még mindig sokkal,inkább jiz emliketiilehntsfg nieyterlmU6t<!té-ro, mint n/. öndUó ijimdolkod\'h tuhitúadra van i iráuyozv/. Nétnuly szükséglulen tárgy gyanánt jobb volna még- a legalsóbb népiskolában is,"ha a s/.ákségoab az emberi éluitudouiányból, s ezzel kapcsolatban\'az élútreudtanből tauittat-nék; tüert ini fokszik közolebb nz 0111 borhoz, mint önmaga éa egészsége? Ugyan no rhondja aeiiki, hogy erre szük az idő a őzen tárgyak felülhaladják az ylomi oskolába járó ti ilalsag j- látkörét. Szükséges tárgyakhoz kell, hogy i<lő ! legye 11; még érthetővé ia tehetjük magunkat j\' minden értelmes* embernek,- fÖljiivo, hogy az 1 iUotó tárgy t,ökélesen .hatalinunkban van éa ; tanitványaink láikörében bírunk alászállaiii. i \' (Ful/Iniita k«v tke^ik.l
j UULDaCHMIDT D.
— Ifanolder János veszprémi plis- i
pök ur ő iíjcdlIöiuiAja nomcsalf. minden kör- \' lovolSl lutin helyett édes magyar nycdvünkön ! adja ki, hanoin a legszebb szabadelvű lutózko \' .lésokot gyakorolja, mit a következő kürluvdl I is tanúsít, molyoi örömmel sietünk közölnia j nemes, hazafias főpapot lelkessdvo Üdvözöljük; | megjegyzendő, hogy o\'körlevól as egyházmegyei plébánosokhoz saól.: Krisztusban kedves liaiml 8ÜÖ. az. Isten főtiszt. Csote Autal kanonokot elhívta körünkből egy jobb ólotro, s így a fokozatos olőlópwtós folytán uj -kanonoki fellerjesztésro . nyílt alkalom, .6 iwért egyházmegyém minden egyos áldoz,irat felhívom, íiogy ogy, hal hói lefolyása alatt, saját komimhoz iniózendő levólbon. uovozné nvg azt, a kit kanonoknak legérdemesebbnek éj leg.ilk ál masabbnak it.il uz Urbnu. Ves/.prélüboii, j.tiiiiu hii 12-ón 1872. János ui. k, püspök.
— JSrU0{/(WVtiÜ ásvány-gyűjtemény .ír-kezet t a uugy-kanizsai főgyniuasium részére ajándékba Caengory Autal képviselőnk fárad-hallali, lelkes gondoskodása következtében. Jövőre bővebben szolunk. \'
— Deák párti követ van oddig 124, ollenzéki H3,
— Egy xsebmetnxö győri illetőségű Babai János Kámzsán a kövoiválas/.t<is alkalmával tetten éretvén, elfogatott. Sclierz Zsig-~ uitmd dr. urat f. hó lD-en \'Miuhoiiiio iiovtl szolgája meglopta ós megszökött, elfogatása azonban a roiidursógnek még azon tejjel sikerült, kézrokerilvén az oitolíajkiit, nagyobbrészt ruhauuinílokoől álló tárgyakat is.
» — Kép vÍMeló\' válttMxtásra Nngy-Kanuaán beíratott idOlj választó. Csoilgcryro szavazott ebből 74i>, Viravára 2i>2; nem szavazott deákpárii 23ó, Baloldali 02. \' -
— JíalánUii liimepély, Junius 15 ón a .Kanizsai Dalárda- ós a.„Női dalkör- együttesen dalestólyt rendezett, mely fényesen sikerült. Kiváló érdeme van a siker folirtutatá-sábau Karlschiiuroil Leon igazgató urnák, a rendezésben pedig Zerkoviu ViL.ios urnák. ,01lop íinio ur luagáuelőadásui tetszést arattak, Dalcstóly utáu a táuuz reggeli 4 óráig tartott, melyet\' kedélyesség jüszorozelt. Elismerést szavazunk az iiju „Kői dalkö»"-nok, -tagjai kiváló szorgalommal iparkodnak a próbákon résztvoum.
— HugiIbrahim ura^társasága m.kedden előadást tartott, merészség, rendkívüli Ügyesség jellemzi a társaság olőadását. Ide Zala Égerszögről jöttek, b Varasd u távoztuk. Az igaz-gaVo Üi> éves, erőteljes féitiiu
— Halál undortól. Szigotvárott a \'szolgabíró lakásánál ogy fogoly rab végzett
házi fuii.\'.tiókat, s egészen otthonossá lett; — azonban a fogoly egyszer csak oltünt. Tavnjz-szal n rendes kutiisztiiús alkalmával á csáklyát forgató egyik munkás valami súlyos\'testet kapott fel, de nbin birt velo, több cró segélyével azonbau sikerült a kut fenekéről e súlyos tárgyat íelsziuro hozni, melyben a fogoly-rabra ismertek. Szörnyű borzddás hatotta át a jeloii-lövőket, a háziukra,pedig n egynehány, uz özén kut vizét haszuált családra oly undorí tó hatást tön, hogy többen, á keletkezett undor foiytán, megbetegedtek ós egy áldozatot is vont maga után. Kr. T. IU óves let^uy, ki amit kútnak vicéből ivott, mint u „P. Ll.* írja, az undortól . meghalt, s mult pénteken temették ol. •
— FiiipjHihicH Károly, oddigi\' helyettes plébános ur, véglegesei! lotonyoi plébánossá neveztetett kt; üdvözöljük a hitbuzgó a lel liea honpolgárt! . .
— t\'xigány Bertalan< szenl-adnrjáni közbirtokos ur, az ottani oskola javára harmadfél hold földet ajándékozott. Elismeróa a, nemes ösztönt! intézkedéséén! a nópuevoléa szent ügyét előmozdítani egyik logazobb haza-liui eróliy ! vajha sokan követnék példáját!
— Bálé községben — Somogy megye— megongedtotott, hogy heten kint hétfőn — egyelőre hely penészed ési jog nélkül — hot i vásárolt tartassanak.
— VáUisttánl apróságok, Lazanakon
20 án verekedés volt a két párt között, do .miro a kufonaaá;; odaért, s/.éiszóledtek. Emberhalál nem toriéin, mint uz híresztelve\' volt. — Kgy kiliináni balpártilól töltött pisztolyt veitek el.
— Egy pfjtréiei más nevével akart szavazni, letartóztatták;"— L. helybeli izraelitát » balpártiak megvonok, mivel közójök inqnt. Kgy balpárti pedig a jobbpártiak közé jövő, azzal vádolta, hogy tt Csuiigorysták eladták Jolkilkot, Farkas László szentpéterurl fijldn>! voa. rendreutasítva, azonnal megragadt/i h li.\'j-duknak ádtu át. -- Sáu.lorliázáról Kuítán Já» nus egyese^yrdal szavazóit Ciengetyre, kinek tini Viravát éliotték, nouu-S mog^yóz ídésóuek szép jelo ez!
— l\'acjal járÚH szeratvo tisztelt oró-lyw».s/.olgiibíi\'ája, iutiÍló»ágo* Horváth M-\'-r,
k; khiiiaráH ur,\' a vidék (egnugyulib uröméru hiitározotiiin kij .•léíiMitie": miszerint f. évi npril havában illető helyen benyújtóit lemondását visszavonja, s initu-szi Wai továbbra
is megtaiija. — K Ilin axé\'rl volt kívánatos köziudóiunnra ho/tii, l.o-y azok, kik o hivatalra \'vágyódtuk, mogazünjuttek. ^áspjráiisok lenni. \' \'f—- . X.
— Korlesdalból: A kanizsai vidéki választók d.iiollal;: .U >g.<6 fára szállott a sns. Zöld tollakk\'il no csalogass. V\'ir..va iiem k^ll pniiokem, (Jsengery az én követem, Igazan. Melódiája: Kaki. tövén költ a rucza »tb.
— Somogymégye küvetváUsziási napja junius \'Ji) eu lesz. Ugy hulljuk,\'hogy a Doák-párt több heiyüii győzni fog in ia."
— TÍidom>t#al. E lapok felelős szer-kosztőjo hoMzabb időre fürdőbo utazván, a szerkesztést ideiglenesen e Inp belmunkaiársa Györffy Jáuos lír teljesiti, kivel naponta délelőtt 0 o* délután 2—3 óra kö/iiit a ijzér-kosztói szálláson ti.lalKozni lehet.
— Itöotd hírek, A „IVstver- cziuiü napilap a .Atabud- egyház"-ba olvad, und^j, pSzabad-sujió" czimot v.osz föl. — Az in,zirák állam vasul e hó Jíj-án r.wtröl Bécsbe kéj vonatot rendez. — Konkoly Tiiogó AJiklós Ó Uyal Ián pouipás ciill-.g\'izsgáló-tornyot* épít tété tt s azt Európa leghíresebb gépészeitől Való csilla-((ászali eszközökkel szerelte föl. — József flig idősb gyermekét: Maria Uoroltya Amália fóherczegiiól o hó i-t-én iiiiuló ik születésnapján vezették be a felcstlthi «zeiUeJ;yli)izbii. • — Mehádiáii ll.iyiinld érsok gyász.istuni tiszteletei tartott kiráiv ő • L\'eiség.i elhunyt. aiiyjnérl.
— Királyné ó felségo\'a jövő nyarat luim lflchl-buu, hiinuin Heichurtaubaii tölu, hogy a vil..^-kiáilitás alkalmával Bécshez közelebb legyen.
— MuuUáosy Mihály á .Korion ék* czimü éleiké, et te t, — Itouiun-An\'i.k ügyetlen grófja volt s az is meghalt •niiii lió o l-au Hu \' karestbeu. — A grimsbyi jó^haz leégeti s száz tonna jég mogS\'-mmisüli, az épülei biÁlositva volt, de a jegoi ki bi/.tositotta volna liiz ellen ?
— Halász Uczu főorvos statistikni összeírása azerint 3i\'70 tuhen vau l\'exten. — A pesti szeméi kilior.lássit tíirschlor Fülöp 3 évi- 11.ÓU7 frt 77 krért vállalta el. — Ur. NVoiickheim Ivristiua esküvője gr. Wenckheim Frigyessel folyó itó 18 án iiiolit végije az ó kigyoti pusz-táu, mely alkUloulfiial a ueinesl. lk.i menyusz-ij/.ony különféle jótékonyozélra mintegy 12ó ezer forint nlliptiviiiiyt tett. — rtopronbau Mitlrowsky tiallicziáb.d Való 2<J óves hadnagyot egy tiszttársa páruajbaii szivén lói te.—A birodalmi tanácsot,Bécsben elnapoljak azószig.
Papírszeletek.
A |!Ü\'lngniciAb\'Ü: . TsnilA: M .mld l.l« Uill, mi a kin.-a V-Miit: Kinr.Y klnvií cgv Cái-lár! \'1\'ai.íl.l; looiUlkoxva) Hogy-hptrj ? Mill: ilitl ugy, h..«yh. n káplár ur órára p ntoi.au uinca a konyliábaii, a »7.akáo«i azt nionilja -. «N»m lu.loiu, hol maratl oly »o
- Nuvclün\'!: <\\ Iftrtínelcinböl elilolvai .Midiin Ili. Károly llát alveixli, tt- bánatában t
Kii nSvendék : Hát míg akkor i«m, ha magcalk--landoxtákV • 1 — A rend.iol.-k után iurártfóku/lk : A "birmáni ! ...... Kómán kore«/.iHlui>a|i>b.-.n a« olaa király i
lo^.ilva,
»d.-n áu> r
i\'
liilet-io ki. A hím

k hitVo^alta tenyerén . ii tudla, mit. i. irvi\'ii v.-le, vóglll i ■ al --V gyaiilíni kftli darelián, * hálája kifejő-uów-ykó/Jáb futva, Uáronmor ki-rlllio lueg. ax yoxó királyi. 1\'ímxo, hogy- a tl.xtejgíx halio-végaft-.l\'itt!
tsull nupoiikiiiti uieiietrend:
0 pn
. . cilvn 10 , -13 ,
. U3c.be -lóluiáa a „ 18 ,
. eatvn 10 . f>» .
. Szombathelyre reg. t> . 48
. . . Tr.w.l lóié . I. „ 3 ..
» d. ll. 2 , 2d .
„ l\'rngortiofba éjjel \'ll 30 ,
, , Mohács, ü«rc»,Kazvi:« rog. b .18,.
d.lb 2 . 43
Krlí N. K.uixaárs Hadáról . .reg«-i 4 , -13 .
, - . délután 1 . 4-> .
. \' . oalvo 9 . M .
. HécibSI reggel i . 33 .
. . , eaive ÍO . 18 ,
SzombathulyrCI d. «... 10 . 27 ,
. • , TriMt iel.il d. u. • -l , li ,
. \'►fO . • .
. , Dragcrhofb&l reggel. 8 . 50 ,
. . tárcáról . , A . 19 ., \'
: ... , , , délután 1 , 21 • .
Az éijel l I óra \'30 |ir<rexkor Kaulzaárói induló yónat a Trió tnői UAeai.u menő f>.tj« >záuiu ixeinély izállitó vonattal i\'fagorhufuál vxatlakoxlk.
Érték- és váltofolyam jun. 22.
í)\'/o motuli(|ia-s ü 1.80; i)°/nemz. kölcsön
72.30; I8l»r> ki álladalmj kölcsön 104.80; bank-, részvények >505; hitelintézeti részvények 344.30 London. 112 40 uzüsi ágió 110.—; arany darabja n.37; 20 Irankos nrany 8.1)0 kr.
Heti naptár.
Junius 23-tól 29 lg. 1372
2-i Vasarnap F 5 Si.lon.
24 I llétlő k. sz. .1. 2,\'. j Kedd .ér
2.1; Szerda Ján. I\'ál
27 \' CMH-irl. I.ánxló Uir.
28 j l\'éut.ek : l.eo |. -|-n
291 Szombat PcierésPAl
Upa\'tnak. rövid Idei haiználata folytán annyira »15 tünlk, hogy atulán a teatbffl kfliOuiégetea • xabad kéxtfel. aebéaxi mM* éa fájitalom nálkOl kO.tn/aa kiliiixbató, mire a acb gy.igyuláia nouiaukára bakö-
vclkczik.
Kxen meghetfxtll)iel|«n gyógyaxer, melynek jelea-lége leghltuleioíih eg.yiiek t\'ámoi a kdlAnA* ftivá-nalia bármikor fulmntáiható biaonyltványai álul már rcg-n a lcgtényoi-bben ollimeitflctt — reudkivüU, a ivgkllKiiinomllbb oxetekhen i|i«i?|iróbilt hitáaárál é» f.\'ltllnö álkor-ló* eicdményeinél fogva, melyek haianá-l.ila állal még elavult bajokban la eléralnek, jól in.egala|>ltott é\' eltorjedetl hírét kéUégbavouballaattl Igaivlja. \' J
Kgy raomag ára 30 kr., nagyobb eaomag 1 frt, haaxnálati utaaitáoal ogyUD, p.nlán küldve 10 krral tóbb: — Kgy fit iyi ciomagnál kiiabb axáliltaáay nein leljealttrlik. J
Kü.poini kllldeuiényexS raktár: P«lt«B TlrMt Mzitf gyog.tzerén ur.ál király-utcz\'a 7-ik taám fiait Továbbá kaphatók: Nagy-Kaaliaáa s WAJMTS JÓZSEF urnái. PaktON: Malatlmxky 8. PéOtatt: Si|. \'..-z J. SQaiegen: HUmboraxky. 8l.-Ftb«rvá-rott: Braun .1- — Szombathelyen: Plllleh K — Veszprémben: Keroucay K. 2«|rábbaa: MiUbacb Za.
Á t. ott. g>óg)ixeróax áa koreikedŐ urak, kik rakiáil «)lvállalu! liajUudók lentiének, felia.llillatnak,. iiiiaaeiiut e ré>xb.\'iii aíául it ukat exen gyógvaz^r kéaal-tőjéhüz FORTY lASZÜHJZ ximoavei Mudára, ^Káoa. viíroa. lőul -xi* 590. nxám) beküldeni axívoakodjanak, t.l iiie \'reinl l.\'arJiet ia. ponloaán t«Uo«U-
\\ .- ki birmentia lévaiak általi m\'frea-d.-léaek ax árnak kéixpénzbeul beküldése, vagy poiul iltnlvány - vagy .iiláuvét mailéit tUalent 4* lagpoato-aabbau \'toljiuiltetuok.
Ktiin)w)( szci\'kc.sztu; Uaxorfl Lajos. JNTyllttór.*)
Mindenkinek különös ügyeimébe ajáultatik a
l)r. Forty-féle általános
S E B-T A r A s z,
mely roudkivllli gyógyareje, olválaaató, éilelfí » fáj-dal.unt ciillnpitó litiála állal l»ggyor*(|bl., legbizto. ►,ihb a egy»*er»intíiil gyüXórea gyógyulna o»/.k.\'ixOl killeiiueu.il bajökbaji. — Ily lri|.u i VnoKgyuiadái, |i:g.\'.i\'\'-limut, Iiím- k é »• barna-ág, hártyáagyik v^tlroup,. auggia) _jiMuileii.miö\' ni.\'g.ért-aek, liarapái,- axunía. Vá<aa Vagy égés ált.)-láinadbat.i aob«.,» inegforrá-zámk. -daiáz*. vagy méhíz,.ráa..k. k-nok-fekélyek, viix-.lok (.oút.iaiók) uívgk-pS gwin fájdalom Csilla-piiáaaal — rögzOtl daganatok, g\'imök, lalyogok, pokol-var \\caibiine.llua puitula nialigna^, uiegkeinényedéiek, ginyedéa.-k, vérkeléa«k, munleu uiírlgybetegségek, g.iiv.-lyea fekélyek, fagydaganat, ujifér. g. kiirt.mnéreg\'. v.td\'.ua, tag.zivaea, ejout-zú, kjlivzaiiiitáa éa inegráu-duláaok, helyi/ einx; továbbá a azrtlés folytáni láb-fvlí.ikrf!á»o\\ ía aeb.ik, fájna \'feketyxért vagy már genvea női moll. — 8ok nő inár ealrábap volt entlS-rá. lói, .-. különben elkerTlIlictlon életvoaxélye* n-béaxl ni (ítélnek inullÜxéa&VQl — egyedül exen jeles aebiapaax iiaaaiiálata áll .1 meuokült meg.
Végre n teatbo t-lj*aon bemélye.lt bárminemű axálka, vagy daráxt- éa mébfnlánkja eanpán exen
\\ nehéz nyavalyát és a nyiiviilyiitárési görcsöket
gyógyítja\'iir. O. Killi^ch, a m-hás nyavalya apeciulis orvosa. — M»at iiainburtf. A—ÍJ—CStraase Nr. 28. — Már száznál többet teljesen kigyógyított.
Idoli vagy kezdetleges
titkos betegségeket ét télietetienaóffet
hVaníliáénvi gyógymód axorinl gyógyilTlf. Emit l.„ Poateu, bálvanyulexn li. ax. 2. ciu. 16. ajtó. ftondeléal idő délulán 2—6 óráig.
K lieiegfógek gyakran, hogy axonuall eredmény émaiék el -\'• kn..uyel.u(ien nagy adag jód vagy kéncáővel kezeltetnek. Aa igy gyrt-gy.illik nxonbáíi a legborxaaxldbb útóbajoklól lámaillNIiink meg ; annyira, hogy a\' kllu yeliufi gyógykezel.\'* II.lajt kóaő véillégUkig azenved-\'nek\'. Ily v iz.il* ok ellen menedéket nynjt a ha-■uum.\'i\'iVÍ gyógyuiód. mert nemeaak a legrégibb bajodat iiieggyogyiija, de lintáaa oly jótékony, hogy Illó: itjoM .l„félnl nem lehel, Aa életrend m»ietto oly egyazerA, liogy mindenkitől megunható.
l.ev \'Illeg ia cax\'káxOllellk reudelét.
Titkos betegségeket |
és ©
tetl3tötl.e£136íOt, (
1 (elgyejiglllt férfiéről)
5 gyakori mag\'inlósekot, idült ayphiliat, i ) legm ikáüs.ibo bőrojiegieg iket, gyógy it l < gyökoreími ós bulousaggai . . \'
5 irt ho.iorariu.n millett
: B K S K N 8 K K A.
^ orvos, sebéaz ós szüléé*,, József íóheroseg ; \'f. ő fousógónól volt uradalmi orvoa.
6 Rundéi 9—4 óráig Pesten, ( R Zöldfa utcza 20. iiz&m az ad- ( ^ varban balra 1-só ajtó.
naí válaazol.
Gazdáiszatl jogyzélc saj&t tudósltOlnlttól.
Kölos | Bab íillajdina
lí I-

Boglár Caáklornya Oyör Kaposvár Keaxtheiy Marcxali Nagy-Kaniz.a l\'ápa Pécs Patt
Hopron
megh \' 8a ékea fehérvár Uilgolbvár 8touibaihely Vara.d Veafpiém Zala-tgoraxag
j: Janiul 22.
I\'
.7o;J 10 - :J.—[ll.bü—l.e^\'i.CO — . Í4.2d
,!H»\';í.80-3.—[I .--jl4.60-4.loj .--.-ik—
.—1.1.--2.7o.a. 10 -1 H0;4,H0—1.40 :J.:.0—3.1011.90 -
ipM—3.05\'l.UO— 1.40j|l.io—43...____- .-j .—
,6 ;|3. — —2.so|l.90—l.soll.30—4.2o_3.00—3.-2^|i> —
,lW|3.2Í)- .—íl.75—1 7014.80-1.2o\' .------| .—
7,, 3.--2.90 j2.-l.9i; 1.50—1.40 3. ló—3.\' 1..SU
;2.20 r- 2,—j 1.80—-1 .fio J.ftO - 8.ö0j\'
-.1.2.1—3. -jy.4o-
,2o!Íl.-—2.80^,10-2,110\' .Otíil lu -2.9jjl.95—l.Uü
ftOkiö—3.—hí.öO • 22() 85.1.5 -2.SÓÍ1.80-\'1.7(1 ,— "i.\'.ll) —2.Í (i"\'2.--l.\'9o|
;— 3.A0—1. —\'220—2.
,-3.35- .—\'2.\'Í0-t, ,7o\'j.SS--2.ó."»\'2.
*:50—4,20\', .--.—; .— •
1.30—4.253.85 -3,20, -
li.OO-l.-loj ------—r
i,. —•—!i.8.yj_____\'.—:4.81-
I.-.- .—13.60— .— \'3.20 -
4.50—4.—j .--.—:i .--
4.Ö0— :j .—; .--
1.0^4.40—t.3<lj; .---.— 4 \'.ni—
l.;nitj.!K.l _3.tWj.66>— ---
,--.— ,3.00— ,-\'j2.aO-2.2oU.^O— .—jj8.--.—;,».—-
22 2>>:3I)| 24 2iij28 -22 21 27;-
2l|2t28|-
26,2^.11;-
Iliirgfinya in\'é rojt)
a k ó j á
—6.—\'lO. —9.-—7.i\'i0.16.—14.-
---7.— II.\'—10.-;
——7.—}l3. —ll.-
1.50-1.20- .--
.— .-.\'1.2
Színu \'Szalma!Kern.-fa Idójá- Termények
iufty.sAjal| niázsájaH iilc ■ rás 1 állapota
Jj____IU-,. J. 11
Ju
.50— .—.—.-------
- 7J
— -i -- •*-}:
30- .-j .U\')_ .SO 15.60-
.b-j— \'i .50— .—j 12.---ll
.05 „ .—I1.90— .—;i2.----
1.30— í—ji .90— .-;\'l8.-----
l!ö0— .—li .90— -
■e-— .80- .60!
\'1.00-1.40? .---..— ,22.-20—
1.80— t.—1 —; .—;i2.--ll—
.80- .00:—.--

jó \'; buaa jó, roaa n.
kedvező klel., kit. kakor.
változó
110lei | Jé
eaői . j; jobb
eaőe, hivei .őrölt\' I, jó, tavasai gyen.
1.70— .—; 1.20— .— l-l.- . j
2.—— l-80j .50— .—[12.--lO.j váltósé j kecaagtelí
07372210
Einen Woltruf
erwarb sich in kurzor Zeit die höchst nUlzlicho und aehr belehrende Schritt „Der Jiigendsptegel,\' das berühinto Buch für gexoliwKeble und impplonto Mttunor, duroli Aus-schweifungen Zerütteto u. s. w.
lnhalt: I) ÉinleilunR. 2) Ueber Iinpotenz im Allgo-meinen. 3) Ursaehon und Verbroitung dor Onaiiio. 4) Ein Wort Uber die mttnnhchon Geaohloohtstlioiío.ö) y.\'Sehlechl-liche Kranklioimn. 6) (Jeschlechtliche Ausschwoifuiigon und das Altér. 7) Bettung aus doni Vorderben dor Ouanio. 8) Heilung. 9) Krankheiten und lleiluiigsgeacliiohlon. 10) Anhang von Zeugiiisaen geheiltor Mttnner der verachiodena ateiu Alteraklaason.
Man fordero in don Buclihandlungon aber nur den brrühmteii nJuK«\'iul-|»l«\'K»-l.* dor fUr 1 Guldon schnolls-ton direct vora Verlegor, W. Ili-rnhnrdl in Berlin (jelzi Sltiieons.tr. *.) zu beziehou itt.
Csalódások elkerlUhetése végett! Ci. klr. kizárólag sxali. ujolag javítóit ameiikai és angol pátensekkel ellátott át alán kedvelt
Anatherin-szájviz
POPP J. 6.
Cl. kir. udvari fogorvostól és szab. tulajdonostól. Bécs, belváros Bognergasso 2-lk szám.
Ezen sxájvix a bécsi orvosi facultás állal approbalva, é
■aját 20<vi gyakorlatomoiiát rendkívüli hatásúnak ismerve, klllon-\'íaei íótfkony halásuuak bizonyult a száj kellemetlen azagt.ill inogó vási lokiutetéböl rósz vagy mesterséges f.^ak és foggyiíkerek elhanyagol tisxtoga\'ás miatt beállott szájbilx eltávolítására, és dohány szagnál negszllntetésére , fDlUlmulhalIau szor belóg, könnyön véizö, i.lőnkin •Igyuladó foübus és seorbul cllon. külöuOseu tengeren hajózókr.
,j továbbá reumatikus és köszvényes fogbiijok orvo.lására, foghus lazulása és elhalása megakadályozására, mely ktUliutlsaii a k.. .aladtával, midőn a légioérséklct váltoxtával igon érzékeny fájdalma lat szokott ez okozni ; igen hasznos ct a fogak tisztítására álaláhan de főleg a foghus rothadása elleu hatásos szer ; felelte csudás hatás. Tan a scrophulösok szokott baja, a fogak ingása és lazasága ellei megakadályozza a beteg fogaknál a fogkö szcrfelettl kifejlődését, erő siti a foKÍuakat, óv fogfájástól : a száj frissoségét feutartja és hllsi lőleg hat, és az Izt tisztítja, mint:., a nyálkát foloiilja, és ozt könnyei •Itávolithatóvá teszi.
Egy Ovag ára I frt 40 kr. o e. Vitelbér et osomaiol&s 20 kr.
Növény fogpor.
A fogakat olykép isztíljü,"kogy ii.iudenuapoe használ ta által m<-»«k a kellenietleni logkő •llávolitlatik hanem a fogak fénye I •löáltutik és fokoztatik Kgy skatula ára 03 kr. o. é.
Anatherin fogpép.
Egyike a legkényelmesebb fogtn lito szereknek, miután se.n ifél.- egészség ellen .mvagol nem lailalmaz; a fog e.nailja. a n- lkll ,gy sért-tnék. nszlittatik niiala, a gép egyéb veg> liléké c\'uyálhártyáka •zti és frissili, a szá, részeit ti kihurikus olaj részei által frissíti, i t,k tisztaságát és fei.éiség.-t fokozza.
. folylis
eóknak, n
Egy azelenoze ara I frt 22 kr. o. ó
Fogtapasz
Mely por és folyadékon/ anyagból áll, melyet üres fogak ki |iaiiiá»ira bn«<iiále,i lehet, liojjy ercdtli alakjukat visszanyerjék, é lován bi kiváj ásnak eleje vétethessék , megakadályozza yz az étkol iradéka feltoilódását a fogakban, ngy a nyálka és egyéb ne Ilikét is ezáltal a csoiitanyag lazulásától megóv, mi az inakig halva, fogfá it szokott előidésni ^097—»., I
Egy adag ára 2 frt 10 kr. o. é.
Kaphatók: Xa^y-Kaoizsau : Itelut .lóz-el gyégyszo., Höseiiher, iseufeld, Welisch, J. és Ke.selholfer J. kereskedé-él-en. Pápán chepcu J„ Keszthelyen : l\'f.szterer gyógyszerész, ftinger M. Weis Zala-Kgersxcg\' n : sóó K.. gyógyszerész. Üapfoiiczán : Werli gyó\'gv nész. Varasdon : Malter gyógyszerész 8(lmcg«u : Dorner Kajél. Szőni balbelyen: Pilllcb Kerenez és ltudolf gyógyszer. liatárőrvidékMz.-Uyör pflo. Kibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkait. ugy Guthard -Tiráda és fiainál. — Sxékesfehéivárott ; Le^iaim A. Braun J. gyógysx. I.ovm Iteiénybent lleisler gyógysz. Kalocsau : Horváth K. gyógyszuiész. Kne» keméteu : Milhofer és Maehleid gyógysz. I\'akson : Klorián J. gyógysi HOrmendeii: Horráth J.8oidteurend gyógysz Kaposvárott : Kolm J llftgl, Helus és 8chr<1d«r gyógysz.. Szegszár.l: llralisay gyógysz Bonyhádon: Kramoliu J. rtzigelvárolt: llarwsrth, Halamon gyógysz. Kaján : MichiUch St. és lUrzfeld tiai, ugy llerzog Iguáezuál. I\'éesolt \' olnay W\'. és K. Zách, Sipi.kh gyógysz. Kárádou; Zadubánszky gyógy-/ Marczaliban: Kiss gyógyzs. Tolnában : Oralf gyógysz. l>-iiialold várott Lukács gyógysz. - Özenl-Uyör^yöu : Nöthig - Alsó-I.eiidván Kiss gyógysa. - Kohonczou: öiiuon gyógyszerész urakuál.
m-hn Itix Vilma
ozennol nyilvAnoaau kijelentőm, hogy dn, mint boldogult Dr. Rix A. ózvegyo 15 «5v óta eggeseggedüll kéazitójo vagyok a valódi óa hamiaitallan Pomjmditur-Púsxtúiuik, mert taak ón magam iainorom ennek kóazitdai titkát. Midón özönnel jelontom, liogy nevezett Poinpndour-PiUztn mostantiil kezdve csak laká somon, Uécs, Leopoldstadl, grosso Mohrengasse 14. I. Stiege, Thür 02, valódi minósógbeu kapható, intek mindenkit a másnál való vótol ellen, minthogy jelenleg aem fű- sem pedig fiók raktárt nem tartok ós az ezelőtti raktárakat, o I ö fo r d u 11 hamisítások vógótt megszUntottein. Valódi Poinpadour-Pásztám, csodapásztának is novezvo, hatását soha sem fogja ol-hiKnzni; e folUlmulhallan arezpaszta orodményo minden vára-| kozáaon túli, » egyedül biztos szer arezbörküteg, bör-atkák, szoplök, májfoltok és pörsenésok gyors és csalhatatlan elüzéséro. A vovök annyira biztositvák, hogy nem tapasztalt sikor osoté-ben, a pénz visszaadalik. E kitünó pásztából 1 tégoly, utasit-ványnyal együtt i frt. 51) kr. o. é. 1787—12 2)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. — Postai utánvéttel is küldetik.
Árverés.
Folyó évi juniits 30-kán a délutánt : órákban ós a roá következő napon Botfán, Zala-Egerszeghez félórányira, mindenféle házi but nrok, gazdasági eszközök — gépek — guhabeli-marhák — sert-I vések és birkák fognak nyilvános árverés utján eladatni.
Fackh Oedő.
• Einzig in ihrer Art in Európa •
^ ist dio grössto, violseltig ausgezeichneto erste ^
jkalx, kön. Ilof-Wascíiefabrikí
• dós E. Fogl, Iii Wien, • í Nleaerlagen: J|
• QC MarlaMlf. OC I ^r^líST,^. •
9 imU Hauptílraíie fcU, | ltzu»i Erzhcrzog Kari", •
• welclio dureli stron^sto SoliditKt und auf jedem SKIck Waaro mit • 9 Zitfern oraichtlichon Preis o< bei ihrer Massonproduction dahin ge- #
• bracht hal, dal sio dem Exporté, Engros- sowio DoUilvorkaufo # 9 von kelnem dor anpreisonden Ilaudlor Krieichbsresv ausierordent- % ié lich Billiges und Bestes, untor vollster Oarantie bietot und nach •
• don Provinxen auf bricflichcs Vorlangen Boslollungen prompt zu- 9 9 sendot und Nichlpaisendea retour nimml. %
• Engl. Chiffon-Hemden mlti Dumen- Untcrröcke aus Per- • 9 oder ohuo llalskrXgou, schöner alsjeail odor feiustem Koi k-Barchent 9 9 Loincn (bei brieflicher Bestellungjzu fi. 4, mit Stickorei-Einstlxen fi. 9 9 Ist dor llalsumfang anzugeben)das|5, tí — 8 fi. 9 9 Stttck 11. 1.80, 2, 2.fiü, 8—3.60 Das DameiuitrUmpfe odor Her- 9 9 Elogantcsto und Praktlschesto. »•«» Fusssocken, dai Dtzd fi. 6, 9
• ltumburo. Mncn llerren.*\'*-1"*- W"»t«n.
• //t\'»u/íll(Halsumfaiiganxilg«bon \' 9 xu fi. 2, .S, 4, ő, 0 dio allorbeston. 9 HulMkrdi/en, ncucster Kayon
■A- leffjoötD \'
varogépclt
legolcsóbb eredeti gyári áron
kaphatók :
i por Utzil II. 2,3-4 I). (llalsumfang; q anxugobon.)
^ llcvrcn-Cravaten odor Ha-a fonOlnden \'per Stílek 76 ki q 2 bis II. 8.
9
9 )
ii Schnilron ( tugobon) ti
l>anicnnile<tcr (Taillonutnfaiig ist
fi. 3, 4 — & 11 9
1 Dtzd Lelnen-Tanchenítt- 9
chtrr xu H.-1.Ő0—2 fi. grössere und 9
foinore zu tl 2.f)0. 3.60, 4, 6 - 8 fi. 9
1 Dtzd Zwirn-liatM Tücher 9
i fi. fi, 7, tl 10 II. dio foinsten. 9
ServUUen <>d. llandUlcher, 9
Jlerven-Vnterhoscn xu fi. l,pcr Dtzd nurü.ö, 6, 7—9 fi. in 9
,.60, -i, 2.60—3 fi. lioitschnitt, fran- Damast. % ösischo, odor ungarischo Kayon. 1 IMnen-Tlncli-Uarnitar 9 Wolleno títsundheUs - ,Ju~fü>\'<{ Fersonent 1 Tl.chti.ch mit ft
9 ckenzu fi. 2, 3, l,aus öeido fi. C, P«»»m«I»ii --crvloiten) zu Ü. 6, G, «
9 gopolzle odor gowirkto t/íl<cr/j0.!8-- 10 «., fUr 12 l\'ers. da: Doppolto. «)
9 aen (1. 2, 3 —-i. -Schutz gegen Oicht. 30 Ellen £Urbi(,c« Iicttz*uV, O
a r , ,„ , jdasgt.xu fi. 7,8,9,10—12 0. A
• „la^ínT.\'^jTÜ h30 Ellen llandgam-LHn- « J II. 2.60, .owlo Hehwelxerío m.ganx , • bl,|cht IU „ 7 ^ ,J 6(I J
2 nouol\'ormon uiit8tickereioiixu fi. *„ |S ?fl „ \' \'2
• »•»\'«• »-■\'- •
2 non-und Batisthoindon mit btlcke-l. ____r ........... ... a 10 ír
• rei, auoh Spi
IMtmen-Sucht- oder IfViifer-2 hemden mit laugenAermelo xu fi. 5 3.50, aueh geslickl fi 7 - 611. 0 l)atm tiliOS< ii, aus Loincn, Per-0 cail, odor Barchent 11. 2, 2.60—3 fi. A mitStickeroi.
ia n \\bnrger Leínwaud xu fi 12,1.8, o 10fl>l6-lHfi. 9
40—42 Ellen voíxUglicho }fr- 9 ben-Lcimvand(x\\i feiner Bett- 9 wltscho odor 12 I)amen-llcniden)fi. 9 14, 15,18, 22-24 fi. 9
elligo bolgischo Weben- 9 \\Lelnwand xu fi. 22,25,80—86, 9 9 Damen-Net/UgéoAex Nacht-^. ausgezeiehnet schön. 9
9 eornetti aus foinstom Barchent xu 60 uud 64 Kllen unvorirl guto 9 9 fi. 2- 2 50, aus fraiixösisch.- u li:<- Jtumbur(/ei- oder UolUhldtr 9 9 tisl mit Slickorei zii fi. 3.50. ö 4 11.! l»V//en(IUndgespinnst und »/4 br. 9 9 (llalsumfang anzngeben.j !/.u fi CO, 3.r>. I< .Vi GOII. 9
s Briefliche Beatellunoen ^S^^^SSSZ- %
9 gen odor Posluaehiiahmo untor Garautio (Iberalliiiu zugosondol. — <d 9 Briot\'o xu adressiren: (701 — 12,10) 9
{e JPOGm., Wien, k. k. Hoflleferaiit, S J Marialiilferstrasse 25. 9
^ Beim Einkaufo von je fl. 50 6 St. Batisttücho gratis. ^
tű,
ROSENFELD ADOLF
i-aktiíriibao, a Inil szinte n hozzávaló
czérna, selyem,
jutúíiyoSAl) kaphatíik.
A varrógépek tartósságát és szi-! liírd szerkezetét több bizonyít- ™ vany tanúsítja, melyeket helyben « s vidéken elárusított gépek vevői elismerésül küldöttek a fcatirt raktárbizoniányoslioz.
11 ii | \'1 olaJ\' | LinMaschiiiist I
welcher in
a. iiabíwesoa £$
b\' vandert ist, W
Jl^flucht dergleichen eine Stelle. ^
Nfihcres in der Redaction. íffl
November hó I én ü/.lotemet Dorottya-utcza 12. sz. liánba helyezem át.

KAMTZ C.,
papir- és diszműára, fcereskedésö
Pesten, Deák Ferenez-utcza 6 sz.
Ajánlja dúsan felazorelt raktárát lró- és Irodai azúrokból a legjutáuyoaabb gyári ár mellett, u. m.:
Levél — irodai — és csomagoló papír, borítékok minden nagyság és minőségű, szalmapapir, boríték irodába igen alkalmas; név, jellem ps heiy8óg fekete nyomatával; 1000 db 0 frt. ügyvédeknek iroda papír, zöld-, chamois-, rÖ2sa- és kék színekben.
Meghalaliua/ás, kötelezvény, váltó , váltóóvás, költség-jegyzék, nagy kivftiasztéka.
\'l elj\' Mon felszerelt anztnli ir<ífhzköz legfinomabb brotiec- uh vkhIióI
3-, 6-, 10-, 15-. 30 frl n li KniioiiiMbh.
VáUó- és okmánytár cm, magánnrxlvesitö, d 0 m b 0 í\' n y 0 m Ó-p r Ó 8 levélmérleg, z4
Levólpapir ós borítók a legújabb szines monogram mai leszállított ar mellett
Legújabb névjegyek 100 darab GO kr., 1 frt 20.; egész 2 frt 60 krig; valódi franczia brillantin papiron.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett. ,
Ajánlom jól rendezett raktáramat, mindennemű illntHcerckbül. kttln vi« (Eau do Gologno) pipere- ch kézi nznppiuiliól, cg vzei hmiiitl illulszerlicz való fecökendezól.
Levélbeli megrendelések rövid idő alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
jj? mazj^aq «<^yn Z8 Z\\ BZ0tn-8X»0J0Q pui.i|0|zu U9-| oq J8qUJ9A0N w1illlll llli
» I
Slrasser A.
, »iinlj» jolo.ckiu dliiuiert kó.iitmön.voi 1
vízmentes
W^ kautschuk - ponyvákban
a le^olcsólilKgjiiri árakon.
Mustrák és árjegyzékek kívánatra ingyen Raktár: Pest, Béla-utczp 5. sz.
I\' 0 felsége a király lcí?ma»iisb elismerése.
M ÍMWmnWÍ HBmumoorai. .usafi
W fl EHi renífl d H Ehrenprel. B .\'I .„ e r
® 1 I | SMB.1- | ii "\' £>"rl jj
Ifi* \'\'\'J\'.\'i\'.1.-- UlllimiimntmH
® It-nlSOú. 18(1.,. 18(1 (i.
.r<i|,rikij.
"issr
Kész géphajtó-szyak
IBlndcöWlo álnipr.lja, eg)-«Mro., dupla v.g,- Wbb»tíril.,*-vi,rr«.»«l> > oílklll, . logOK.zer&lib Inud aiorinl, » loglU.Ubb fó I.Sr dnbUI kd.iilvo, v..uVhoi Ínilí.. Iib., mű i, gtoni.lomlio., mg.donj. f, löcípISgíphc, »,„., c^kür- ii. .ao.ígyár.k-Iiok, vnrri^gópuklius a(b. ™
Min.lon f.jlH kíiibiV kucigj-árrauk, uijgyirUik itb. niuiára. ^ Varrrt- lia kíilöazijak, aairoaait a a nélkül.
v««. íaTÖsbír, öss/.\'ii vitíilií aregcik t, kipoaok, talpaíogok "de arófok, liadao-
rog. bínyAa, /, Bldmivo.Mbboli.khe.. 1,1,elé legjulá,,, ,„|, ,i,„k„„ ........... .
EDBR TESTVÉREKNÉL Pesten, Ziinjii „tezn :i. »z. i
oa-llc az&xn.
Tizenegyedik éTfolyam.
* eu«HU»Iári__ _ _ — _ f
- ■ a f« I J^ ■ ™ Mi •• ■ •• | i] .
,„.,« fi Illll\'lJtf Ultra T A lilllilllll T iss-tt-ss*
SYlI.TTKIUtKN\' ágkWj A A t*««ndók:
I .oronklot 10 krirl ,»• j W ~ SAOYKAHIZSA
k. """"\'f" (a nzalamegyel gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi a Iparbank" hivatalos értesitfije.) fe, Wll,1>"\'" J
Hetin kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Bely mészét.
A selyemgubóknak 1872-ik évben & magas kormány által országszerte leendő beváltása a szegszárdi országos selyemte-n)észtési intézetre bízatott.
A munka- ós szorgalomnak méltó elismerés- és jutalomra\'levén szüksége, intézkedni méltóztatott a mag.is ministerium-nak az iránt, hogy a selyembogár tenyésztéssel foglalkozók gubói okvetlen beváltas-aanak és értékesíttessenek. Ezáltal a munkát és szorgalmat méltó elismerés és jutalmazás által azért kivánja éleszteni, hogy megkedveltetésÓYül a selyembogarak tenyésztését, hazánkban a selymészetet uemzetgazdászat tárgyává módosíthassa.
A m. kormánynak e törekvéséből 3 rendbeli kötelezettség értelmezendő. Egyike a selyembogarak tényleges szaporításával foglalkozókat, másika a szülőket, harmadika pedig a hatóságokat illeti.
E 3 kötelezottség összeolvasztása nélkül Magyarországban nincs, nem lehet jövője a selymészetnek.mqrt a mig enuek hiányával leszünk, a solyetnbogarak tenyésztése, a gubók szaporítása mindig csak mint gyermekjáték fog gyakoroltatni.
Nagyon kívánatos, hogy megértsük a m. kormánynak e tárgyra is kiterjesztett figyelmét, mert csakugyan tény az, hogy a selymészet keves fáradság és költség mellett évenkint szép jövedelmet biztosithat, de csak ugv, ha a fenti 3 rendbeli kötelezettség egy egységben gyakorolja kifolyását az ttgy élesztősére.
I. A selyembogár tenyésztő ne csak szórakozást, mulatságot iparkodjék fellelni a selyembogarak zárt petéje ki költésével, a selyemhernyók szaporításával, a gubók halomragyüjtésével, törekedjék egyúttal az által magának hasznot, azaz pénzt, vugyont is szerezni. És ez azon kötelezettség, mely elsőben illeti a tenyésztőt.
A mig a m. kormány a gubók bevásárlására, azoknak czélszerú felhasználására. órtékesithetrsére nem gondolt, vagy
ha gondolt is, de utat, módot nem jelelt ki az elárusithatásra, helyén volt a selyemhernyók és gubók szaporítását a tanulmányozás kezdeményezésének, legkivált gyermekjátéknak tekinteni, ma azonban, midőn az elárusithatás lehetővé tétetett, nem elegendő e téren hálátlan szórakozást, játékot keresni, hanem pénz-, vagyonszerzésre is keli törekedni.
Majd alig találunk községot, melyben ^ selyemhernyóknak és gubók szaporításával ne foglalkoznának gyermekeink. Nagy -Kanizsán majdnem minden iskolásfi- és leánygyermeknek van néhány 9záz, ezer selyemhernyója, magában a városi oskola-éptlletben, néhány ezer selyemhernyó te-nyésztetik a tanulólánykák által Kafka tanító úrnő vezénylete alatt. És hiszem, hogy e városban szorgalmas fellelkesités mellett néhány mérő gubót lehetne halomra gyűjteni.
Ily kedvező viszonyok mellett csakugyan jól esik a közönségnek tudomásul vehetni, mihez való alkalmaz ködhatás végett, a gubóknak miuton és módon leendő eláru-sithatását, melynek emlékezetbe hozatala mellett mondanom kell, hogy mit kövessenek selyemhernyó tenyésztőink gubóik ol-árusithatása körül.
Iparkodjanak jó, értékes gubókat sza-\' poritani, és hogy ezt tehessék, kövessék alábbi utasításomat, ugyanis :
1. Minél nemesebb zárttojásokból keltek ki a selyemhernyók, annál értékesebb gubók képzésére tarthatunk számot. Jövőre szerezzünk magunknak zárt petéket a szegszárdi országos selyemtenyésztő iutézetből. Utóbb ezekből magunk is gyüjthetünk jó petéket. £
2. Gondviseljük a selyemhernyókat a tenyésztés szabályai szerint; tegyünk ugy:
a) hogy a petéket addig ki ne költjük, mig 8zederlevclet nem adhatunk azoknak ;
b) azokat a selyemhernyókat, melyek két egymásutáni napon kelnek ki, külön seregben neveljük. E szerint osztályozzuk azokat életkorra nézve;
• c) a nagyon fiatal, apró hernyóknak a legkisebb szederlevelet kell megszedetni ás összeaprogatva, eledelül adni;
d) az -egyefl seregeket is külön seregekre osztjuk, ba tapasztaljuk, hogy azok némelyike visszamaradja fejlődésben, egy ifiregben összesítjük a gyengébbeket, másikban az erósebbeket, ^!zért kell erre gondolni, mert az erőseit leheverik az apró, gyengéket, felemésztik a gyenge leveloket, s igy annyira elsatnyul, olhitványul egy része, hogy végre ezek gubójának alig fog becse lenni;
e) etetni naponta 4-szer kell, bárha 6—6 napig is jól tudnak koplalni. A selyemhernyó sokat eszik, gyorsan nő, s minél jobban él, annál értékesebb gubót csinál. A fehér szederfa levele legalkalmatosb táplálók, mégis ugy használ, ha etetés előtt kissé megfonyad, száraz és nem vizes. Egyszeri etetésre nem szabad többet fölteríteni, mint mennyit egyazerre megehetnek, mert a felesleges levél elfonyad, megromlik, azok közt a selyemhernyó tiszta, friss légben nem részesülhetvén, elsatnyul, megbetegszik 8 megdöglik;
f) almukat naponta tisztázni kell, s hogy az gyorsan, könnyen végezhető legyen, legjobb füzvesszü fonyásokat tartani, 8 azokon tenyészteni;
g) a szoba, melyben tartatnak, száraz, mérsékelt világos, tiszta és rendesen szellőztetett legyen. Helyöket abban az iráuy-hun kell szélesíteni, melyben nőnek, mert sokat egy seregbe szorítani m lehet;
h) midőn alszanak, háborgatni nem tanácsos, azértis csak akkor kell azoknak szederfalevelet adui, midőn a tömegnek legnagyobb része mozog és keresi élelmét;
i) a beteg és eldöglött hernyók elve-tendók;
k) a mint észrevehető, hogy a hernyók enni nem akarnak, testök sárgulni kezd, s helyöket behályózni kezdik, az etetéssel azonnal fel kell hagyni és a behályózhatást részökre könnyíteni, biztosítani;
1) védeni kell azokat a hangyák, pó-
kok, patkányok, egerek és madarak ellen, mert ezek azoknak pusztító ellenségeik ;
m) a mint a selyemhernyók megkezdik a hchályózást, azouual sötét, egyenlő meleg helyre vieudók s nekik oly tárgyak ttlrnkand\'ik. melyek által teljes hehályózást vihetnek véghez ; nyirfa, roketye, vagy jól göngyöröddtt durya gyalu>ziácaOt rakunk föl 8 azok közé teszszük a megérett, hályózó selycmhornyókut, betakarjuk légyvászonnal, papirossal vagy másfele tiszta rongy gyal.
Az igen gyenge selyemhernyókat egyes papiros tölcsérbe teszszük. A helyiség 15* R. hőmérsékletnél alacsonyabb, 18\' lt.-nél magasabb ne legyen ;
* n) nagyon sokat nem kell egy helyen behályózni engedni, nehogy sok kettős (iker) gubó készüljön;
o) midőn a behályózás annyira megtörtént, ha a gubóban a hernyót nem láthatni, akkor ajtó, ablak föltárandó, (nagyobb kezelésnél), hogy a lég tisztán tar-tassék;
p) a kész gubókat, ha eláruzni akarjuk, kenyérkosarakban kenyérsütés után kemenczébe teszszük, hogy a hernyóbábak megfuladjanak, ujabb időben forróviz gőzére tétetuek fűz kosarakban, megszárogat-tatnak.
Ha forró vízgőzzel czélut.k elfojtani a gubókat, fúzkosarakba teszszük forró viz hegjó, hogy vizet ne érjenek, a kosár oldala vizes ruhákkal körültekerendő, a gubó pakróczczal befödendő.
A gubók fulasztáskor zörögnek a hernyóbábak mozgásba hozatalával, azértis a mely gubó nom zörög, elfujtottnak tartható ;
q) a megölt gubókat lehető korán lékeli gombolitani, különben igon beszáradnak, hamar elromolnak és a selyem, ha május, junius, julius és augustusban lenem gombolitiatik, gyorsan megnem száritutik, elveszti kellő fényét, elveszti becsét.
Aki ily gonddal tenyészti a selyemhernyókat, az értékes gubókra fog szert
TARCZA.
Emlémezés.
Közelmúlt idők boldog emléke Mely t helyhez kötöd édenemet, Oly divatén hallom ctevegrted : Hogy ér\'tte ver ttlvem, ér\'tte eped I
Itt e helyen zúgta fülembe, Hogy engem klmondbstlauúl tterei, Hogy bol.log.igm,k végtelen lé.zen, -B éu átöleltem kedvetemet.
litenem, hogy emlékezem etekre; Mint etkUdölt; örökké b(l lettek I — Hiti aliginult idők I t nekem mégit Ugy tüuuek íöl, mint évezredek.
Eltávozott t én nem mehettem velef Ó mi boldog a», ki vele leheti Repülj galamb, bot* jó hírt falöle, Hogy uem hagy el engem,botiad att meg.
II.
Feledjem • boldog napokat,
Midőn együtt valánk ; Midőn ctöud i, lombdúl hajlék alalt Kék ég motolyga ráuk ?
Feledtem el a boldog pereteket.
Hol ajk ajakat ért, B feledve mindent, mindent, od\'adám Hzivemet tzivedért T
Feledjem el, tagadjam eekudet,
Mely éltet ad e er.it — Hitt ah I te nem mondád, nem eiktlvél Templom-oltár elölt?
Háborgó ár gyanánt ömlengenek
Htlvem értelmei. Mély forráe a ttiv. Nem, nem lehet Att kimeríteni.
Nem, sohaI est feledni nen lehet,
Babló, átok reádl Ki mindent elrablál, hfl kincsénél, Szivemnek nyugalmát.
ni.
Csendet kis ssobába\' Fekiai\'. betér lányka, Hófehér kit í*yon ; Mellette hfl anyja Könyeive elmondja : Irányom, édes leáuyom,
Légy nyugodtan aslvem I Nem hagy el as Itten, Megtegit 8 téged I Ét a leányka ajka Fakad bút motolyra, .áldjon anyám téged I
8 mig nyughelyéa felül 8 ledSI er8-.iei.fil, Felsóhajtva mondja : Jó Atyám, Iilenitm, ltallgaid meg kéréiem, Vedd le átkom rólsl\'
Rtegény öreg anya, Zokog, feltlkoltva: Itteuem I Istenem I
Ctendes kit it«bába\' Alulk kedvei lánya
KQHBjiD JJC.NÜ.
Az egészségről.
Stugau ,,ÉUtboldogidg könyvi" után.
(Negyedik köslemény.)
(Folytatás.)
Csak egy példát akarunk felhoini.
Ha valakinek, ki terméssottani előismeretekkel nem bir, a tüdő működéséről akarok magyarázni s neki az elégés processusáról szólok, agy persze nom fog megérteni, minthogy a természetbeli ember nézetében az elégés fogalma láng vagy tűz jelenlétével olyannyira ogybe Tan kötve, hogy egyiket a másik nélkül nem is gondolhatja. De ha igy szólok: a tüdő a levegője nézve az, mi a gyomor az étel- é--. italokra nézve, ugy bizonyosan megértond ; tuort e fogalmak: táplálék, gyomor, e uészlés a log-raflveletlonebbro nézvo is oly gyakoriak hogy minden hozzáfűzött hasonlat világossá lesz előtte. Még az abbéi vont minden következtetést is meglógja érteni. Ha pl. azt mondom: egy lámpába, ha nem akarjuk, hogy kialudjék, szükséges, miszerint időnkint uj olajt öntsüuk bele; szintúgy szükséges az élet és a test ion-tartására a kívülről jövő uj tápanyag, pótlásául a hasztalanná vált, s izzadtság vagy testbóli kiválások következtében távozott részekért. Ersn anyagoknak pedig háromféléknek kell lenniök, és pedig: szilárd-, folyékony- és lég-neműoknek. Á szilárd és folyékony tápanyagok fölvételére szolgál a gyomor; a légnemUek fölvételére a tüdő. A gyomorban a tápanyagok olyképen alakalnak, hogy a test egyéb szervei egélyével hus éa vérré változhatnak át. A
gy omor ezen működését emésztésnek nev« aűk. A tüdőben ehos hasonló történik as abba minden lehelettel felvett levegővel. A tüdőnek t. i. azon tulajdonsága vagyon, hogy a levegőnek as életre szükséges azon részét, melyet éleny-nok (Sauerstoff) nevesnek, a vérbe felveszi. A tüdő tohái mintegy eméssti a levegőt,úgymint a gyomor as étel- éa italokat. Testünk tehát a három nemű tápszerekből folyvást ujulván s felépülvén, nem lehet kösönyös, hogy minő tápszereket élvesünk. — Valamint más dolgokban as anyag jóságától függ az abból elkészítendő tárgy szépsége éi Urtóssága, szintúgy annak jóságától is, a mit élvezünk, függ testünk egészsége és ereje. De a szó itt nom azon értelomben veendő, miut rendesen as ételok és iiftlok ügyében. A tápszerek jók, ha azokat romlatlan állapotban élvezzük a a testünk felépülésre szükséges alkatrészeket kellő mennyiségben tartalmazzák. E tulajdonságok meglehetnek a legegyszerűbb tápszerekben. 11 >gy az étkek kűlöuös mesterségesen legyenek készitvo, épen nom mulhatlau szükség, mert különben a gazdag és olókolő ombereknek a legegészségesebbeknek kellono lenniök, mi ugyan nom való. Ha oly embcrokről hallunk buszélni, kik igen uiagas kort értek, úgy életmódjuk utáni közolebb tudakozás mellett tulá-landjuk, hogy ozok oly tímberek, kik szükséget ugyan nom szenvedtok,. do mindamellett igen egyszerűen és mértékletesen éltok. Notu mintha a jóízű ételek és italok, a mint a gazdagok ezeket élvozik, magukba véve ártalmasak lennének; őrizkedjünk oz irányban, In bár jó szándékban is, téveszméket torjosztoni / — a veszély abban rejlik, hogy nagyon jó étkek ■ italok élvezésénél könnyebben rávettetniük, a
Unni, melyeket a vásárló 4 osztályban értékesít.
Első osztályú vagy értékII a fehér, ha nagy, tömött, és két végén ujakkal köny-nyen benőm horpaSztható.
Második értékosztályu a sárga, ha nagy, tömött, keméuy.
Harmadik értékosztályu a* apró, puha a középen szük^ürb.
Negyedik értékosztályu a kettős.
A gubónak fontja, ha megfojtva van, 40-80. kr.; 7-8 font éló, 10-12 Iont mégölt gubó 1 font selymet ád. egy font selyemnek 8— 14, átlagosan 11 frt az ára.
Ezekben összpontosítottam ezúttal rövid értelemben azon kötelességéét, melyek a selyemhernyó tenyésztőket, mint legközelebb érdokletteket, illeti.
II. A szülőknek is megvannak kötelességszerű hozzájárulni v a-1 ój u k. Iparkodjanak, hogy gyermekeikben, a seiymészet.miut könnyű keresetmód iránt, buzgó szeretetet éleszszenek,nyújtsanak azoknak segédkezet a selyemhernyók terjedelmes tenyésztésében, a gubók rendes elfojtása. : kellő elárusít hatása eszközlésében, engedjék ( a jövedelmet azok álul tőkésíteni, élesz-szék ilykép bennük a vállalkozási szellemet, j a vagyouósodási ösztönt, hogy eláltaláuo- 1 sithatása áltál a selymészetnek, valóságos i nemzetgazdászatot lehessen abból formálni. J
Ily szívélyes és érdekhez kötött szülői hozzájárulás által elérhető lesz a czél.
III. A hatóságok közönyösséget ne tanusitsanakaselymészet meghouosi thatásában.Ovékélegyen a legtüzetesebb hozzásegélyezés, azértis törekedjenek.
1. Szedercsepóték szaporítására;
2. szervezzenek helységenként bizottságokat a selyemhernyók tenyésztésével foglalkozók segélyezésére, adjanak ezek jó tanácsot, segélyt, irányt, vegyék át a gu-bókát, szállítsák azokat egy középpontra bizton olárusithutasés értékesitlietés végett, hogy a foglalkozó gyermekek köuuycn és mulhatlan részesülhessenek kelló elismerés-és jutalomban.
Megyénként töljb központi bizottságot lehetne megállapítani, melyeknek összfüg-gésben kellene állani az országos selyem-tenyésztó intézetek felügyelőivel.
Ily értelemben véve asolymóseeti ügyet, nem lehet kétséga vállalat sikeresitése fölött. Tudva ezt, ipark^djuuk megérteni a in. kormány lendületét, pártfogoljuk azt ugy, a hogy kell és megérdemli, azaz: egyesítsük a fölemlített 3 rendbeli kötelezettséget, hogy elvégre annyi óhajtás utáu virágoz-hassék hazánkban is a selymészet, miut nemzetgazdászati tárgy I
TERSÁNCZKY.
I Tornászat! póttanfolyam.
A nmlt. vállá*- és küzoYl. m. kir. minittor ur f. é. 113 Hl. st. it. kolt leiratával olrondolto, I hogy azon tanitó urak, kik a mult évbon Nagy-| kuuizaán rondozott tornászati póttanfolyamon | magukat kiképo&ék, s a torna-egylettől torna-! tanítói oklevelet ia nyertek, a nyári szünnapok j bokövetk ősiével, különösen julius hóban, addig mig augusztusban elrendelt póttanfolyam ideje boküvötkoznék, az oly elemi tauitótáraaikat, kik a tornászat tanulására magukban kedvet éreznek, ebben kiképezzék.
A tanítási tiszteletdíj és a tanulók napidijaira nézvo a nml. vallás- és közoktatási m. kir. miuister ur fennebb hivatolt leiratával ugy intézkedett, hogy a képesített tornatanitó urak a tornászaira megtanított mindon egyos kar-társukért az állampénztárból 5 írttal fognak dijaztatni; az pedig, kínok veíotése alatt valamelyik olomi tanító a tornászaiban annyira halad, hogy valamely arra felhatalmazott hazai torna-egyletnél vizsgálatot állván ki, tornalani-toi képességi oklevélre is érdoinesiltelik, minden ilyen tornatanilói oklevelei nyert tanító után utólagosan ismét 6 frtnt, összesen tehát 10 frtot fog kapni.
A tornászat tanuláaára vállalkozó tanitó urak pedig, mivel a tornatanitó körében, tehát roájok nézve idegen községben legalább\' egy hóuapot kell tölteuiök, ezen egy hónapra" egyenkint 15 frt állatnaegélyben fognak rtUzey sittotni. ■
Egyszersmind a közoktatási miuister uruak fennebb idézett reudelote folytán Nagy-Kanizsán, miként a mult évben, ez idé.i is hat hétig tarló tornászati tanfolyam íog nyittatni. Bizton roméljiík, hogy a nagy kanizsai hazaüns érzületű torna-egylet a tornászat tnnitását az idén it elvállalja.
Ezon tornászati tanfolyamra a tanitó urak más taukerületból is felvételnek, csak a tanfelügyelőségnél idejekorán jeleoisék magukat.
Eten póttanfolyamon jelen leendő tauitók 60 kr. napidíjban részesittetnek.
BÓJA GERGELY,
UUfclüg/.lfi.
L c v e 1 e z é s.
Keaitl.eljr, június IG. 187/
Hálás Árpád ur, a keszthelyi m. kir. gazdasági lelaőbb tanintézet tanára a közös iskola-széki tag, belátva, hogy iakolánk a különösen a a leány osztály ok hoz, mely a toronyóra s illetőleg a templomtól távol van, azUkaégea egy jó óra, következő felhívást bocaátá a városi közönség olé:
.Adakoznál felhívás I
Helybeli loánytanodáuknak, többrendbeli hiánya mellett, nincsen órájal — ha pedig valahol, ugy az iskolában óra szükséges, minthogy az egész rund ott at órán alapszik s a gyermekek fogékony koblobo csak ugy ojtható bo a rend, ha az mindenkor szigorúan roeg-tartatik.
Keszthely város lolkbs polgárai I ne kérdezzük soká, miért nincs óra? — úgyis tudjuk, .inert nincs pénal" — dyuljunk az ön-segé I y h ez, siessünk a nomos czélra összerakni filléreinket, és megvagyok győződve, hogy mindönki örümosl sietni fog, — habár
I osak Behány krajczárral is, — a létező hiány
1 pótlásán segitui ugy, hogy rövid idő alatt nem | csak egy, vagy ha kell, két óránk lost,
hanem a bekerülő fölöa összegből egyéb javításokat is lehet majd eszközölni.
A befolyt pénzről tek. iskolaszéknek fogok számolni. . Hálás Árpád m. k.,
kr.sthcbrvirosl oskolassékl tag.
Adakozók nevel:
Hálás Árpád 4 frt, Oongoy Vilmosné 1 frt, Holke Tivadar 50 kr., Dr. Csanády Gusz-táv 50 kr., Vértossy Iván 1 frt, Engelbrecht Károly 1 frt, Reitchl Venczel id. 1 frt 50 kr., Lázár L. Lipót 1 frt, Szabó György 1 frt, Erényi József 1 frt, Sporton Pál 2 frt, Ross Sándor
2 frt, Pintér Jánós 1 frt, Práger Farkas 1 frt, Ilaláaz Mihály 1 frt, Noigor István 1 frt, Csák László 1 frt, Böröndy János 1 frt, Biachof Károly 1 frt, Pothő József 1 frt, Mayer György 1 frt, Deutsrh András I frt, Szép László 1 frt, Dr. Preisaeh 1- frt, Weiss Sándor 80 kr., l\'rá-ger Zsigmond 50 kr., Herger 2() kr., Kohn 30 kr., Nagy 40 kr., Hoffraan 1 frt, Hoffraan József 50 kr., Lázár Gyula 1 frt, Bökni Mihály 50 kr., Hoff.nan Uonold 50 kr., Lázár Ede 50 kr., Kechnitzer Mark 40 kr., Uocbnitzer Samu 5U kr., Herger M. J. 50 kr., ZapleUl 1 frt, Elirlich 30 kr., Práger Rudolf 20 kr., Kürsoh-ner Mark 20 kr., Hoffraan Jakab 60 kr., Keischl ifj. 50 kr., Fleisoher József 50 kr., Buchbergor Gusttáv 50 kr., Broyor Kálmán 50 kr., Ober-tohal litván 40 krajctár, Oborschal Kálmán 3<) krajezár, Hook Mór 40 krajozár, Neumann Horiuán 50 kr., Pilterinann Károly 1 frt, Op-pecheim Edo 30 kr., Dr. Singer 1 frt, Bio/er Gyula 1 frt, Beok Sándor 1 frt, Lenhárd An talné 50 kr., Velsuer Jakab 1 frt, Báron Ignácz
3 frt, Beck Kálmán 2 frt, Babochay 1 frt, Lázát Sándor 1 frt, (,\'sosznák László 1 frt, Gárger Vitus 1 frt, keszthelyi uradalom 5 frt, Galba ■Károly 1 frt, Üssztssen 62 frt 20 kr.
Ez összegen két ingaóra, egy a fiu-, egy poi|ig a leányosztályok szamára, — és egy üvegszekrény a tanszerek s más ofTéle az isko-lábau szükséges tárgyak tartására — vétetett.
A midőn tehát Bálás Árpád urnák a tanügy torén tott eme szivosségoért, ugy a t. adakozóknak köszönetet mondani szerencsések lehetnénk, egyúttal sok ily a népnevelés szonV ügyét szivén hordozó férfiul kívánunk édes hazánk- s tanügyünkuek. Kívánjuk egyszers-mint, hogy Bálás Árpád ural, ki a keszthelyi uépiskoláuak még sok inástélo tárgyat is igért s mint minden szép- és jóért uomesülő férfiút az ég ura még sokáig éltesse I P.
Kura, junius 18-án 187S.
Vasmegyei követválasztás egész megyében juuus 17-éro levén kitUsve, mi a rumi választókerületben, Kumban kövotkezőleg történt. — A\' jobboldaliak leginkább kéfelől jöttök bo a választási helyre, egyik éjszakról, kiket Széli Ignácz vezetett egész díszben felöl-töivo,gyönyörű paripán a sereg előtt loVagolva; — a másik része délről, moly a legnagyobb zömét tevén a jobboldali válaiztóknak, Káinban jöttek öaszo, s midőn minden község összejött^ indullak csak Huni folé, mi ido \'/, órai járás; mielőtt ezek beértek ivolna, eléjökbe jött Széli Ignácz több lovas bandériummal, s a bevonulás a legszebb rendben történt. A szavazást roggeli 10 órakor tek. Laky Antal olnök
mérsékoltség bölcs törvényét áthágni. A mér-sékeltség pedig az éptan legelső és legfontosabb parancsolata.
(Folytatása kflvctkcsik.)
GOLDSCHMIDT D.
Nőtlen- és ntfs-einber levelezése.
KOtli : Kák oiy l.ástló. —
I.
Kedves régi jó barátom I Kétszeresen ébresztve föl mély álmámból, tnost már éo is fölrázlak téged. Es e kettős ok vajmi kollomossé teszi az élotet annyira, hogy most már egészen kezdek boldog louni, sőt az is vagyok. De imo, röviden elmondom. .
A boldog otnbor \'nem mindennapi gyerek. A boldogsághoz ugyau nem sok koll — do azt föltalálni, elérni nehéz. Sőt ha sokan azt állítják it, missorént i} boldogtág tajál keblünkben él, ityjóször ott kell korosnüuk : ozt elit-merőm, d*e mivol a szivnok vágyai, szorettoi vaunak, t ha azok nein toljosü vék, s ezeket nem bírjuk, mint szeretnők, — keblünk nem boldogsággal, hanem ürömmel lesz telo.
Barátom 1 Oly kimondhatlan jól érzem magam, mintha alélva elevenen temotlok volna el egykor, és a nomtő, az őrangyal ép azon pillanatban nyitotta ftil síromul, midőn az életerő vittzanyerve rugékony \'ágát, jolentkezék.
Fölébredtem, igen, moly más, uj átalakult Világban élek, magam is újjászületve. H<a lelkem elméláz, alig snjtatt vágyaimat látóin teljesülve; a hat* láthatára tisztul, s az ő képe weade, a jólét olőérzete- u tudatáuak mo-
solyával bontakozik ki az olvonuló ködből, a mostoha kéz az ő leplével, fátyolával, molylyel imádott arczát előlünk takargatá, most hanyatlik lefelé; a liaza levegőjo éltetőbbé lesz, a haza földe áldásosabbá szépül; a nemzet életfája, melybun annyi üdőig őrlött a szú, most ezred éves és ezrodekre biztató törzse erősen hajt, virágzásnak indul, s a mily ritka, oly szép leend az a korona, melyet a büszke, törhetlon tölgy fehér gyöngyeiből torom magának! As a nemzet, az én numzotom, raolyro borús napjaimban it bützko valék, büszke még a gyászra is, akkor, midőn mások azt nevették és halotti nász bokrétákat tűztek rája és temot-kozni készültok; az a nemzet, melynek az istoá rátokintve, arczárai, szollemével és varázsihletével uj élotet, tűzőt loholt bolé, múltját bozo-mánezozva a régi dicsőség fényévol, mint fejünket a hold ezüst szálaival a nedves pázsiton, dicskoronát szőve körüle; jövőio felől lassan, do biztosan liuzza félro a titok leplét, mely mögött nyilik varázsromény mo%ejo, nagy, dicső, féuyvíí oszlopokkal, molyekot a kogyelot emelt, hova égővágy vozet; a jolent pedig oly édes, kedves valóvá téve, hogy másként már uem is kívánhattak volnál
Ehez volt kötve az én éltem, reményem, minden vágyam és boldogságom horgonya.
Ha most az embereket és magamat nézem, egészen ős szellemünk föltámadt fiaira ismerek. Többé a kor hatalma ncnivellonünk, hanem velünk működik é« parancsol.; mi podig előre a dicső ozél folé haladunk, m.int élotre való, méltó nemzet, melyntk törzse ét sarjadéka ozredeket, örök életet igémok.
A azétzilált teltvérek isméi kezet fogtak, iimél vállat vetottek és oly jól esik bizton
hinnem a leugyel költővel: .ha mi vállat vállhoz velüuk, ketten együtt nom veszthetünk — szabadok csak ugy lehetünk !"
Külsőleg, bensőleg ogyok vagyunk, hogy ne volna tehát az én örömem végteleu? Szeretném azt az ogész hazát, érte dobogó koblemro ölelni ....
A másik podig — és ez szinte fő az én élotombeu az, hogy hasonlóul Hju szerelmi vágyaira, ábrándjaim teljosülvék; mort a boldog hazában és nemzet között, egy igazi mflvolt, jólelkű, neinesszivA hölgy és honleány körében vagyok boldog. Nős vagyok. Most már egyik-nek a másikért örülök, mert külön uem is képzeltpm egyéni és honfiúi üdvömet.
Lásd, barátom, ha az embernek örörao vau, szereti azt jóbaráljával megosztani, én pedig nőmmel egy levén, örömemben téged is akarlak részesitoni, mint lelkem, szivem leghívebb, ősziuto, öuzetlon barátját. Megosztom veled, mert úgyis tudom, neked még eddig as élet csak kevés és nagyrészt csak álörömet, csalóka, keserű utóizü élvet adott és ad, azt is fukarul.
J Ha látod az átalakulást, bofdog újjászületést nemzeti életüukben, tudom, hogy örülsz; ha látsz egy szép, deli termetű, bűbájos hölgyet, ki valóban a nemzet leánya: szinto örül hotsz, do csak másnak, mert neked nincs ilyon, mert az a te számodra még csak ígéret lfllde.
Mivel podig az én« farsangom megjött minden „Farsangi oskola" nélkül, sőt kettő ia van, a nemzeti és családi: azért kereslek meg én, hogy ezután a jövő tiatalsági és szerelmi farsangra ugy készülj, mi&erint arra méltó
us mefrkozdvén, s a legnagyobb reudbon 18-án reggeli 4 és 5 óra között végződött, minek kö-votkező eredményo lőtt: a jelenvolt szavazók monnyiségo tott 2421-et; obből Islóozy Győző nyert 1305 szavazatot; Bárdossy László pedig 1117 el, és igy Istóozy Győaő jobboldali, 188 szavazattal követnek kikiáltatott.
Egy adoma koring a választók közölt e választásról, mi ebből áll: a szavazás alatt a temető sánczaibaa, mi a szavazóház előtt fekszik, igen sok baloldali embor lehevert, várván a szavazást, a ssavazóház ablakából ozt látváu — . . n — . . I jobboldali, a mondja egy baloldali jó ismerősének, legyou szíves István bácsi I menjdn oda a baloldali lenyugvókhoz, olvassa meg, hogy hányan hovemek a temető tánczában, — do miért? — kérdi a baloldali litván bácsi, —no csak menjen, majdha visszajön, mogtnondom, — a 6 elment, raogolvasás után visszatér, s mondja, hogy : 188-an foküsz-nok a temető aánczaiban; — no látsa hát látváu báosjj ez aunak a jele, hogy ma a jobboldal l88-al\\iycr, a jövő választáskor » 188 ott levő is még a mi embereink lesznek, a akkor 376-al leszünk többen, és véletlen ez első bo is teljesült, — fogunk vigyázni,ha élünk, bofog-e a második vagyis 376 többség a jövő válasz-táskor^teljosülni.
Epon most kapóin a leveleket, hogy Vas-bau még ezek választattak mog: szombatim lyi ker. Horváth Boldizsár, szt.-gothárdibau Széli Kálmán, sárváriban ltudó Kálmán, kő-szögiben Falk Miksa, őriben Holláu Ernő, n.-újváriban Ernuszt Sándor jobbpártiak. — Kis czellibon Horváth Elek, kórmondibon ?:V káus Lajos, baloldaliak.
Ezzel bezárom levelomet azon forró óhajtással, hogy .éljen soká a mi nagy hazánkfia Deák Fer o n c z, ki Zalának szülöttje, éa mégis tiszta elvo ellen oly sok kis ur küzd, osak azért, hogy ők nagy urnák lássanak.*
Viszontlátásig — Isten velünk.
GERSEI ENDHE.
Zala-Kgsrsiet^jun. JW. 187a.
A mai röggel rendkívüli élénkségek jo-lei; mint dobszó, zono, zajos éljenkiáltások stb. riasztának föl bennünket ágyainkból.
Mindezt olóidézé a z.-ogorszegi választókerület nemzeti s ai illető jelöltek neveit tartalmazó lobogókkal "utczáról-utczára járó, a vidék különfélo részeiről bevonuló s a pártokkal csatlakozó jobb; a balpárli válaszlónéptö-meg. E mozgás koiV reggeltől mintegy 9-ig tartott, mikor a pántok egy század lovasság álul elválasztva, holyoiket elfoglalván, a választás Fakh G. elnök ur megnyitó beszédére kezdetét vette.
A különpártoknak az ulozákon egymás-sali találkozása, a vidékiek bevonulása, nom-különben a válaíztás ogész folyama alatt zavar, rendetlenség nom történt, mi dőrék főceenii-biztosunk reggeltől a választás utolsó pcrczeig embereivel talpon álló erélyessége és éberségé-uek köszönhetni.
A választás vége felé a jobbpárt dieiÖiégii győzelmét és saját bukásukat előrelátó ellenzékiek elkeseredett, egyeseik által mintegy a választás lohítő megsommisitéséro crélzó előidézni akart zavaroknak is olejót votto; miértis fogadja t. főcsendbiztos ur a nyilvánosság terén kitartása és bámulandó orélyességoért a minden oldalról nyilvánuló köszönot és közalisme-réat 11 Éljen soká I
lehess és igy u boldog hazában te is boldogulj. Pedig most orro csak ogy kodvos, szellomdus honleány kell, a minő aa onyitn, ki boldog és boldogít.
Ha erre méltó nom volnál, nom is figyoi-meztotnélok, do mint mindon életrevaló magyar ember, mogérdomled, azért tevém.
A hazáért és magunkért 1 \\ Isten veled I
Barátod: JÓZSEF.
IRODALOM.
Hoekenast Gusztáv kiadásával ujabban a következő müvok jelentők meg: ,DOntvényldrA magyar kir. Curia semmiiő-széki és legtöbb itélősnéki osztályának olvi jelentőségű határozatai. V. folyam. Ara 2 frt. — Kézi könyv a bírósági végrohajtók számára. Irta Dr. Dárday Sándor. — Az 1872. évi törvények hiv. adatok után közli Szeniczey Gusztáv. Ara 80 kr. — A talmudzsidó, Dr. Kohling után magynritá Gotnini. Ara 80 kr. A politikai pártok. Bluntschli után fordította és jegyzékkel kisérte Ballagi Géza. Ára 1 frt 50 kr.
— Az ,Atheneum\' kiadóhivatalában megjelent: .A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik s árváik gyámolitása külföldön és ha-aánkban." Irta Molnár Aladár akad. b. tag. Ezen korszerű s népoktatásunk egyik legfon tosabb égető kérdését oly beható tanulmány alapján szakavatott tollal tárgyalt bocsos műről jövő számunkban ismertetést hozunk.
Ma a aala-egomogi választókerület jobbpártjának fényes, igen dicsőségos, győzolemtel-jcs napja volt; mert nagy többséggel oly vá-lasztókorülotbon győzedelmeskedett, molyot az ezolőtti országgyűlési szak alatt balpárti követ képvisolt.
A Éal^-cgorszogi választókerületnek kép-viscjője tehaT4a2 szótöbbséggel — mintegy 180 jobbpárti szavazó jogával látván a győzelmet, nem élvén — (Csillagh László Kitt, kiben az ország egy igou szakavatott s tovékouy bazalit nyert, akit Isten soká, igon sokáig éltessen.
SZÉLIG.
Fővárosi t&rczalevél.
ív.
/ Pest, 1872. junius hó 24-én.
E hét osoményei leirh .tlanok, Hétfőtől kesdvo a mai napig meg alig volt nyugodt éjsaakám. (Megjegyzendő, hogy épen Terézvárosban lakom.) Hétfőn este Jókai tiszteletűre rendezett fáklyás-monet utóhangjai zúgtak egész éjen át füleimben, keddon Jiadoczái. Szerdán pedig már hajnalban ?eue, szokatlan kocsizörgés, óriási éljenek riasztáuak fel álmaimból. Majd ordítozó gyermeksereg, majd lovas kortescsupat, majd Jókait — majd mog lladoczát kiabáló ittas sultanczok egetverő zaja reszkettotó meg összes idegeimet. Alig vártam, hogy véget érjen a választás, iui végre a második nap, tehát csütörtök délután csakugyan bekövetkezett. Oh, do a zaj, az átkozott partoskodás ínég sem ért végot, az izgatottság tetőpontra omolkedott, a baloldaliak borzasz-\' tóan dühöngtek; attól tartottak, hogy forradalom lesz. Szegény\'drabantok ós katonák ismét egész éjjel czirkáltak; majd itt — majd ott ugrasztottak szét egy-egy lázongó csoportot. Ez igy volt még pénteken éjjel is, mig végre lassankint beleuyugodtuk a vereségbe a az iparüzők foglalkozásaikhoz térnek vissza, a zászlók eltüuhok a házakról s a kereskedők már 8 óra után is nyitva merik hagyui boltjaikat. Brrrl ... ha rágoudolok, füleim még most is zúgnak, fejem egész cliaos, nem értem, mit beszélnek hozzám, már a lapokat is unni kozdom a sok kövotvfUasztási lárma miatt. Megválasztanak Budán: l\'auler Tivadar közoktatásügyi iniuister, éa Házmán Ferencz; Pssteu: Deák Ferencz, Tavaszi Eudre, Steiger Oynla, Wahrmauu Mar és Kadocza János, tollát mind jobboldali. Azért ki ma Post kirakatait megtekinti, csaknem mindenütt Deák Ferenci arozképével találkozik; ha kalapot vess: Deák-kalapokat ajánlatiak neki; ha Bétabotért lép egy boltba: uom tud meaokülni a Deák-sétabotoktól; \'.(a ruhát csináltat: mindenütt a Deák-szö; étekot kínálgatják. A fény-képészok éjjel nappal különféle nagyságú Deák-képeket gyártanak. Mindenütt újra a nemzet bölcse, — az örog Deák szerepel. Cser-natony dühöng,Akin utazik Konstantinápoly ba vissza a honnét bukni jött, Vidata uj jelöltség után jár, Jókai röstelli a dolgot — vissza akar vonulni. Ilyen nótát fütyöréezuok uáluuk a szolok I No, do csak hogy végot ért ... .
E hétou ogy akadomiai osztály Ülésen kívül semmiféle társulat nem tartott üld-sokot. A komoly tudomány fértiait tehát a választások som tudták kihozni sodrukból s 17-én összegyűlvén, Stoczok József olnóklote alatt oly tárgyakkal foglalkoztak, molyok ugyancsak semmi összofüggésben sincsonok a hét es&ményoivei, illetőleg a választásokkal. Szabó Jórsef olvasott fel ogy értokozést „a tra-ohytok uj beosztásáról" és szóllott a trachit-csuportok typusáról.
Azután Jond\'a-isik Jonö olvasta fol dr. Thanhoffor Lajos értekezését „a vékonybél zsírfelszívódásáról.* Legérdekesebb volt a laikus közönségre nézve az utolsó t. i. dr. Klug Nándor ily czimü értekezése: „Az emlősök flllcsigájának vizsgálata." Ebből már mi is tanulhatunk valamit, mit oddig nohozen tudtunk. A fülcsigában — ugyanis — találtatnak ivek és ezokből kiinduló hurok ; az ivok száma mintegy 3000, s minden ivből 6 — 12 hur veszi oredetét. (A csacsinál tán több, minthogy annak nagyobb füle van? E hurok mellott talált értokező sejtekot, melyekben a hallás idogo végződik. — Az .értokezés végeztével .a kis számú közöuségiiek ajtót mutattak, s hogy tni történt olt azután, az a zárt ülés titka. Elég nekünk ennyit tudni.
Ez volt a választási gyüléswk kivételével ogyedüli ülés a héten. Annál többféle Uléat tartottak azonban előtte való héten. Első sorban említhető itt a zajos tisztviselőül és, melyre az ország több vidékéből ér kőztek küldöttek, do tulajdonképen alig mon tok valamire. Egyébként — azt hiszem — hiában is dobattiroznak ők maguk a fölött, mennyi legyen a iizetésök, ha Jupiter nom nyitja meg kegyes fUloit lármájokra. Erről tzegéoy néptanítók már szólhatnának.
A m. földtani társulat f. hó 12-éu tartott szakgyülést, melyen Hautkou Miksa a budai márgáról értekezett, Koch Antal egy általa javilott mohadiai földtani térképet mutatott be és felolvasott ogy lovolet, melyben Böck János első titkár a Bakony
nyugati oldalán erősön kifejlett kavics- és conglomerat-képlotnek raeditorram korát kétségtelen adatokkal bebizonyítja. Szabó József itt is a trachytokkal vesződött, mint az akadémián. A sok földtani Bytownit, Amphibol, Au-git, Nophelin stb. idugouhangttásti iiovokkol alig tud az ombor megbarátkozni. Ebből is olég lesz tehát euuyi, hátha elrontjuk stoma-ohusunkat és nom couco<|iiá!hat!
Az országos képzőművészeti társulat pedig 13-án tartott választmányi üló.-i. ntelyon arról értcsüléuk, hogy végro valahára lesz majd háza a sugárúton, na épít; továbbá losz szakközlönye, melyre a közoktatási mi-uister a jövő évi országos költségvetésbon -1000 frtot előirányozni kogyoskodolt. A társulat május havi bovételo 130 frt volt, a pénztár állapota 2530 frt készpénzben. Istenem, mikor losz csak 10000 isi Hát a ház honnét kerül ki? — bizouy szogényok vagyunk még művészoti tekintetből is I
Ehó 18-án a Hat-István társulat is ülést tartott. Elhatározta az egykori küzküdvösség ü „Őrangyal" czimü szépirodalmi zsebkönyv felélesztését, melynek szerkesztésével Tárkánvi alnlnök bízatott meg. A társulat továbbá külföldi n o m o h e b b irányú rogonyok fordítását és ogy Népkönyvtár megindítását határozta el, hogy ogy ftnyi részvényért 20—30 ívnyi jó népirat adassék évonkint. Ezt már rég kellett volna teiini a társulatnak, sokkal jobb szolgálatot tett volua, mint a .Szentek életének" kiadása általi De ogy másik lépését is jelezhetjük, mely szinten haladásról tauuskodik, s oz uz, hogy „Katii. Néplapu-ját más cshu alatt a középosztály számára ismeretterjesztő hetilappá akarja jövő év kezdetétől átváltoztatni. Szegény öreg ,Kath. Néplap" már nagyon hasznavehotlonné kezdőit válni s úgyszólván — senki sem olvasta; a nép nom értotte, a középosztály nem szerette, nem talált benn elég élvezotet, ínég a plébáuos urak i s fe I v ága liánul küldték az árnyékvilágra szent képeivel és kenetes (?) olvasmányaival együtt.
Végül a „Hungaria" légsxeszrobba-násáról koll,inég megemlékeznem. Teguap délután utam épen a Hungaria felé vezetett. A Duna-parton sétálván, egyszer csak oly lökést éreztem talpam alatt «s oly morajt hallottam, mintha földrengés lett volua. Do közelobb jutván a s/állodahoz, láttam, hogy a vendégék inind kirohannak, nagy néptömeg veszi körül a pompás épületet és iégszvszrobhauásiól bt) szél. Én is odafurakodtam, végro sikerült a dolog mibenlétét megtudnom: Azon egyén, ki a szállodában a légszosz órára és készülékre fal ügyelt, véletlenül nyitva hagyott a szálloda alatti pinczeszobábaii, hol a készülék alkalmazva volt, egy csövet s a légszesz azon kitódult. Midőn délután a szobába lépett, a sajátságos szagról azonnal észrevette a kiömlést s hogy segítséget is vigyen magával, a szálloda lámpa-gyújtogatóját szólította fol erre. A lámpagyuj-togató moggonduhtlatiul égő gyortyával lépett a szobába s e pillanatban a kiömlött légszosz roppant durranással lángra gyúlt, az egésa házat megroszkottoté, uz utczáu a lovuk megvadultak s néhányan földreestok, a két sz.-ron-csétleu pedig egészen összeégett; az épülőinek azonbiu semmi baja som lett, ogy repedés sem látható rajt, mert a meggyúlt lég a kitört ablakokon könuyon a szabadba osont s ott elaludt. GYULAV.
U. i. Bocsánat, szíves olvasóim, a múltkori „szurkos" levélért. Látom mégis nom vagyok oly „pochvogel", mint a minőnek magamat tartottam ; a közönség un tatására ugyanis mindkét előbbi lovél megkerült — do későn. Ez összes pechein, mert még a Teréz-városi kö votválasztásnál sont lépett sonki a tyúksze-inomro sem, pedig ez ugyan kakasszemnek is beillik és könnyen megtalálhatták volua I
H 1 r o k.
W Lapunk fél- és negyedéves t. előfizetőit bizalommal kérjük az előfizetési pénzek szives beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fennakadás ne történjék. Előfizetési ár: félévre 4 frt, negyedévre 2 frt, mely 5 krajezáros postai utalvány mellett legczélszerübben eszközölhető.
— Csengery Antal követünknok a 8 tagú bizottság, névszerinti Babochay János ol-uöklete alatt \'Blatt Pál, Bátörli Lajos, Ilerte-lendy Béla, Longyel Ignácz, Mayor József, Sommer Sándor, és Weiszmsyor Mór urak vasárnap, d. o. 10 órakor nyújtotta át a választási megbízó levelet. Babochay ur rövid, de lelkesült szavakban tolmácsolá a győzelem örömét, a kerület büszkeségét, hogy a válasz tás eredményét, a jegyzőkönyvöt átnyújthatja. Csengery Antal ur erro érzelemteljes szavak-ban köszöné meg a bizodalmat s szívélyes üdvözletét jeleuté ki a választó-közönségnek. Progcammját isinerik, — úgymond — ennek
fog élni teljes erejével s saemelől nom téveszti soha a korület érdekét. Lelkes éljenzés követto nemos szivsugallta beszédét. Ezután Deák Fo-roncz, nagy hazánkfiánál, tisztelgett a bizottság kövolünkkol együtt, ki örömét lojozé ki, hogy Zala egyik kerületének ily érdemdús követe lett. Innen grófSzápáry Géza, szeretett, főispánunknál, tisztelgett a bizottság, ki szinte gratulált a kerületm-k szerencsés győzőiméért. Tavaszi Endre, l\'at Ferencz, városi képviselőit) a kanizsai BzUlotésü, szinte tostülotilog megjelenvén, következett a „Hungáriá\'-bau adott Csongery diszbanquetteni megjelenés, hol a küldöttség összes tagjai, s azonfelül számos tisztelői voltak jelen. — A toasztok hosszú sorát Babochay, olnök ur kezdé meg, lángszavakban köszöntvén fel a kanizsai icorület követét, melyet határtalau örömzaj s éljenzés kisért, majd fololetül Csengery Antal, a kerület jóléteért, omolt poharat. Holláii Ernő államtitkár ur Cssngery Antalért, majd a Vas-mogyével századok óta barátságos egyetértésben élő Zalamegyo közönségéért, később Gyulai Pálra, majd Csongery Imre, Gönczy Pál, ministeri tanácsosokra sat, mondott lelkes
Íuhárköszöntéseket. Fgmpéry János a kanizsai >oákpárti hölgyekre, előbb azonban a győzelmes zászlótartó Deák Ferenczre mondott zajos tetszést aratott pohárköszöntést. Longyel Ignácz ismét Csengery Antalra, mint a tudományos ság terjesztője- s ápolójára ; kívánja »- úgymond — "hogy a most a n.-kanizsai főgymna-siumnak ajándékba küldött nemes ásvány-gyűjtemény a tanuló-ifjuság tudomány-szomja álul gyémántokká érlelődjék! Deák Farkas Hollán Ernőért s az országos Deákpárt győzelmének örömeért, Blau Pál gr Szápáry Géza főispánunkért, később azon kerülolok győzelméért, hol még eddig a választás meg nem történt, rövid, do találó szavakkal emelte poharát. Bátorü pedig Csengery Antal orényokben dús neje s nagyreményű gyermekei jóléte- s boldogságaért, később Királyi Pál Zala jeles szülöttjéért mondott pohárköszöntést sat. Ki győzne a sok ielcsbnél jelesb toasztok hosszú sorát elmondani. Ugyanez alkalommal 4 távirat küldetett Kanizsára. A díszebéd hat órakor érte végét. Másnap a küldöttség az akadémiában tisztelgett követünknél úgyis, miut az akadémia nagyérdemű alelnökénél, ki szíves volt az akadémia kép- és könyvtárát s egyéb nevezetességét személyesen megmutogatni. Szívélyes üdvözlések közt váltak el egymástól, kérve a Gondviselést, hogy Csongery Antal követünket sokáig éltesso I
— Karlttbadba utazik a jfWv-hó elején Csengery Antal követünk s valószínűleg a fürdőbuli visszatérte alkalmával korűlotünk-ben megjelonond.
Színházt játék-retul .Zala-Eger-szegen : Junius 2ö. .Slricke.\' Énekes népsr.in-inü 3 felv. Irta Szigligeti és Halázs Sándor. 20. .Jó hazafiak." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Toldi István. 27. „Pajkos cBákok." Operetté Soupetól. 29. ,Bom apó.\' Énekes népszínmű 3 felvonásban, énekek- és csaUk épokkol. 30. ,Új Jeruzsálem." Életkép énekekkel, 3 felv. Irta Berg 0. F. Julius 2. „Frou írott." Színmű & felv. Francziából fordította Martonfi. 3. „Pária romjai." Dráma 3 folv. Irta Paiotai Andor. 4. .Betyár kendője." Népszínmű 3 felv. Irta Abonyi Lajos. &. .József császár és a zsidó-apácza." 7. „Szegedi bűn krónika." Népszínmű 3 felvj
— Ax ttlsö göxmondony, mely Magyarországban készült, a napokban tette próbáját a Hesitza-bogsáni vasutvónalon. — A siker teljes volt. A gőzmozdony neve: „Kesitza" készítője Hoinrich Károly, resitzai főmérnök.
. — Nagu-Récaén jun. hó 30-án tem-píóm-szontolés losz.
— 1 \'ersenydIjlövésxete\'l tart junius hó 20-én délután a keszthelyi lövész-egylet, inelynok végoztévol Bokody Antal színigazgató ur a lövészek tisztolotéro jeles társulatával díszelőadást reudoz. Az egész ünnopélyt a „Niesz-ner kert"-ben tartandó kedélyes társalgás fogja befejezni.
— KU-Kanlxsán az ottaui polgári olvasóegylet junius 29-éu könyvtára javára saját hélyiségében tánczvigalomuial összekötött .juniálist" rendez. Az udvaron zöld sátrak lesznek felállítva, s ismerve a rendező urak ügyességét, reméljük, hogy a közönség jól f"gja magát mulatui. Belépti dij ogy személyre l frt, családjogy 2 frt. Tekintve a jótékony czélt, melyre a tiszta jövedelom forditutik ; ezen juniálist molegen ajánljuk a közönség szives rószvétébo.
— liövld hírek. Deák Ferencz, nagy hazánkfia, a pesti kövotválasztások után ismét visszautazott Vasmegyébo Széli Kálmánhoz.— A pesti .lluugaria* szálloda földszinti helyiségeinek egyikében iuu. 25-én a estiből észrevétlenül kiszivárgott légszosz roppant durrauással felrobbant s két muukást megölt; szerencsére azonban a szilárd épületen semmi kár uom történt. — A Császár-fürdőbon a nő-egylet bálja igen fényesen sikerült. — József fóherezog első segédtisztjo a felmentett Heunobe.rg honvédal-ozredoB helyett Kovács György, honvéd-őrnagy lett.
Történeti naptár.
Junius 27. 18-18. Zschokko Henrik bölcseim!, törtdnet s regényiró halála Aarau-ban (Sweicz). — 1848. Jellaaich ujolagos megerősítése.
„ 28. 1712. született Genfbea ItouiMau Jánoa Jakab a bölcsészet nagymestere. — 1763. Komáromban földrengés, mely a várat romba dönté. — 1808. szül. Genuában Matatni József, az olasz egység bajnoka. — 1849. Hajnau Győrt elfoglalja.
„ 29. 1797. szül. Hamburgban Bltuno Frigyes híres jogtudományi iró. — 1868. halt meg Földváry Sándor a rottenthetlen honvédezredes és Sat.-Tamás hőso.
30. 1817. halt meg Dreadában Werner Ábrahám G. kitűnő ásványtndós és a földismetan megalapítója. —• 1849. Kiss Ernő és Aulich Komáromba mennek.
J ulius 1. 1465. Mátyás király Budán ogye-t\'-met állit. — 1618. II. Ferdinánd koronástatáaa Posonyban. — 1849. Arad capitulál. A kormány olköl-- tösik Pestről.
2. 1849. Ácsi csaU. Görgei fojsebe.
3. 1849. A kormány Czegléden. — 1866. Kőnigrátioél Vilmos poroat király a teljhatalommal folruháiött Benedek osztr. vozér sorsgo fölött eldöntő ütközetet vir ki.
Szerkesztői üzenet.
292. 8«. K. A hitalmat igaa kOsaOnSa, aa indítvány nemei fliitdnbSl keletkeaett a leheti fjor-san felelek rá, de fisalnUnl
293. Kaiéira. 8aiveien I
V»4. 11. L. A beeséljrre akkor hoabatunk ha-lároiatot, ba olvastuk. A koltemín/ kö«ölteUi fog.
Érték- és váltófolyam jun. 26.
ó*/o metaliques 64.70; 6% nemz. kölcsön 72.20; I86ö-ki álladalmi kölcsön 104.90; bankrészvények 860; hitelintézeti részvények 347.76 London 112.— ezüst ágió 109.—; arany darabja 5.37; 20 frankos arany 8.95 kr.
Felelős szerkesztő^ Bátorfl Lajos.
Itfyllttér.*)
Kécsey György urnák, az 50. gz. foglalt soraira.
Ön a 4H. ixáiubau kapta ki a aenetérenl 1 a u f-pasat, de — mint látsaik — csak kap aa alkalmon irigyaíg- a gylllfllettel teljea siavalt ellenem fordl-tani l-a maxit egysaerro mint aenelekintilyt hi.detni, hir tudtommal l 0 b b 6 v óta lartóakodík itt, de e m I n C i < k b « ii eddigOut egy Ulak ■ em iimeri. Honnét Uy hirttles s nagy zsasta-■iny 7
Hit caak nagyon huaiantja Ont felUpésem, liiaa, 4u aa On lelketlen rigalmaiva!, melyek Ugy l a v rBa a a p a 11 a u a k önre, mitiem tflrSdOm, í* igy dühönghet, mig Ounek tetsaik, in t <• 11 a m ii a k mig hogyit aem koptatom ily pOffeiakedd aouetudikoaig alatt,
éa régre lat .kutyaugatia nem h.......• —
KOlOuben : .qula homlnum Uicaey.*
Nagy-Kr.niaaa, jnn. 20. 1872.
Ajánlkozás.
Egy magánjogtanuli, ki már agy évig ügyvédi irodában mint Imák mOkttddtt, akár ezen, akár nevalSl minőségban kir alkalraazáat Bővebben a lap kladó-hlva-talában.
\\0G®03O30®:-XS0®®33303S<30£
| Titkos betegségeket
I 66
\\ teHetetlenaóffet, !
(elgyengttlt férfierőt) (7 gyakori mag imléseket, idült syphilist, s
legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógyít ^ p gyökoresou és bistousággal
• 5 frt honorárium mellett
iUiniiBUA.
0 orvos, sobész és szülész, József főherczeg ( ő fenségénél volt uradalmi orvos. / Rendel 9—4 óráig Pesteil, v Zöldfa utcza 20. szám az udvarban balra 1-só ajtó. fjO^F* Dijjal ellátott lovelokro azon- ( nal válaszol.
/ •Xi)0©©3OOO30©®©03©O3G)0©,5
---i
*) £ rovat alatt kOalOttekirt fol«lg»aégat^»a>
Ő felsége a király íeginasasl) elismerése.
"5f
Kész g-éphajtó-szijak
| mindenfele átmérőjű, ogyszore*, dupla vagy többszörös, varr innal, a nélkül, a logokazofftbb mód szorint, a legtisztább fó bór darabból készítve, vasúthoz, épités-h«?, mfl és gőzmalomhoz, mozdony- és lócséplőgéphoz, vas-, ozukor- és szeszgyárakhoz, varrógépekhez stb. Minden fajta készbőr kocsigyárosok, szíjgyártók stb. számára. Varró- és kötöszijak, zsírosan s a nélkül.
Vaj- és rézbőr, tfsszenyitoló szegek és kapcsok, talpszogok és srófok, hadse- ! ; rog, bányász és f/ildmlvos lábbeliekhez a l lielő legjutáuyonb árakon kaphatók J
ÉDER TESTVÉREKNÉL Peaten, Zrínyi utcza 3. nz. a
Faraktár megnyitás Légrád©n.^|
Alulírott tisztelettel jelentein, miszerint Stájerország- éa Karintbiú-ból szállított faanyagokból
Lcgrádon a Mura és
raktárt nyitottam s mindennemű épülotfti, deszka, U\'cz .snt, azonnal, jutányosán és u legpontosabban kiszolgáltatnak.
Megjegyzendő, hogy t. vevőim részére a raktár mellett fekvő dőli vasúton a megrendelt anyagok gyorsan 8 könnyen szállíthatók.
Vaiaínint nagy-kanizsai faüzletemben szilárd éa pontos szolgálat--tal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra is bizodalomra midőn föl-k\'!rném. ajáulcm a nagy-kanizsai fő- és légrádi fiók-faraktáramat.
BACHRACH GYULA,
fnkerenketlő N.-Kon ixnán.
A bécsi bizományi bank váltó-iizide $
Béoaben. Koaimarkt 4. |
kibooUl
IGENY-JEGYEKE T
alant jegyzett sorsjegy-csoportokra, é.s ezen összeállítások már azon okból is a legelóoyösobbokhoz számítandók, mivel ogy ilyen igéuyjegy tulajdonosának « ason lehotőség nyujtatík, valamounyi fó- és melléknyorovényekot egyedül nyerni, (gr és azonkívül
80 franko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
oaoportozat. (évenkint 16 húzás.)
ÍO frton havi részletek, — As utolnó rénzlet leflieténe után minden réngtvevö kővetkező & Hor-jegyot kap ; 1 &% 1800-lkl ÍOO forinton allam-or-jegyoi,
főnyeremény 800,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. frttal vásároltatik vissza, t 3% «•*» török .\'iOO frankon nlliimnornjcgyct.
főnyeremény ütX),000, 300,000 frank aranyban. I berezeg Braunarhwt-igi 40 talléron aomjpxyet,
főnyeremény »0,000 tallér mindon levonás nélkül. 1 luimltrucki (lyroll) nornj gyet, főnyeremény 30,000 foriut.
Bt. csoportozat, (évenkint 13 húzás.)
6 frton liavi részletek. — Az utolnó rénzlet lellzetene után iiiindt\'n rénztvevó következő 3 norwj gvet knp : 1 3e/. «■»• ««fók 400 f. ai.kon állam*or«jeKy,.|,
főnyeremény 1>00,<XK), 300,000 frank aranyban. 1 berezeg llrauimehwc «i talléron nornjogyet, főnyeremény 80,000 tallér mindon lovonás nélkül. 1 Sxánz-uieinliiK\' ol ncirnje«yet, fónyeroinény 45,0\'H), lö,0iK) dóin. ért. Vidéki megrendelések pontosa,, é, utánvét mellett is teljesíttetnek.
Jluz/isi Jegyzékek m ......
ingyen küldetnek.
Ifiar\'gebeo.)
fiinzlg tn ihror Art in Európa J
kals. kön. Hoi\'-Wascíicí\'abrlk:
dos E. Fogl, In Wien, JJleClerlaseu: •
«C MaritlMlf, «E j •
Zw H.«,t»tr.«. Zu, | ,,„„„ Krxh.r.^ Kari". *
Novdmber hri I en [ihletemet Dorottya-utcza 12. 8Z. Iiá/ba helyezem át.
KAMTZ C.,
gagir- és diszoxffára kereskedése
Pesten, Deák Ferencz-utcza 6 sz.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát iró- és irodai szerekből a legjutányosabb gyári ár mellett, u. m.:
Levél — irodai — és csomagoló papír, borítékok minden nagyság- és minőségű, szalma papír, boritek irodába igen alkalmas; név, jellem es helység fekete nyomatával; 1000 db Q frt. — ügyvédeknek irodai papír, zöld-, chamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatalmazás, kötelezvény, váltó, váltóóvás, költség-jegyzék, -nagy kiválasztékav^
Telj ncn felmérőit anztnli IroenzkOz leglliiomabb bronre- éa vitából 3-, Ö-. 10-. 15-, 30 rrt ii It\'Klluoinabb.
Váltó- és okmánytárcza, magánnedvesitö, dombornyom Ó-prés levélmór k<).
Levélpapír és boríték a legújabb színes monogram mai leszállított ár mellett.
Legújabb névjegyek 100 darab 60 kr., 1 frt 20. ; égést \'2 frl 50 krig; valódi (ranotia brillantin papíron.
Irodai- kereskedelmi- és gazdászati könyvek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
Ajánlom jól rendezett rnktáranint, mindennemű illat»/.> . • böl. köl iz (Kau do Cologne) pipere- éa kézi nxappaiiból. egymerniiiind illntnzerhe* tiló fccnkeudezöt.
Levélbeli megrendelések rövid ídó alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
jy uiozj.\\|jt| uqzyn Z8 \'Z\\ BZOjn-BÁ^QJOq jou:.)jo[/\\) U9-| 0t| JQqiUOAON
• A leKjOöt) \'
durcli •IreiiK\'le 8olldiÍIt and auf jedem Sittek\'Waare mit J Ziffcra eraicbtlicben Prei« e> bei ilirer Maatenproduction dahin ge- ® bracht b»t, das lie <!«in Exporté, Kn^roi- nowio Datailvcrkanfe J
von kcintin der aopr«is«nden Handler Krreicbbnrei, ausserordent- ®
lieb Uilligcj und Be>te>, nntor Yullator Oarautie bii-Ut uud oacb •
dtn froTÍu<«n auf brl«tliche« Verlaugeu Beitellui.geii prompt «u- ®
aandst und Nioblpaiieinlei retour Dimmt. 9
Engl. Ctitffon-ÍIemden mlti Dumen- VnterrOrkvsutVtr- ® oder <jbu« IIal(krSgan,icbOner alíjcail oder fciuitem lto>k-ll«rchent ® Lslnén (bei briefliebsr Be.tellung tu fl. mit 8tiek«rei-Ki^j.íUei. fl. *
IH der Haltumfaug amugeben)du 5, S 8 fl. # Stüek fl. 1.80, 2,2.50, 8—3.60 D»»j DainenstrUmpfe oder Her- • Klegaoteste uud Praktltcheite. rftl Füstieteken, das üt»d fl. 6, ♦
,16,8-10 fl. die feiu.leo. "
Jtumöurff. Ltlnen■ HerrenJ
Z/<VJ»c<e»HlUUuuifai*«nsugeben)| Vamenmieder
_ _ fl. 2, ;t, 4. 6,6 die allerbetten. .jlfaiskrdgen, ueuetter Eaflou, per Dttd II. 2,8—4 fl. (I
,f.ng i
ji Bckutlren J
(Táilleui fl. 8, t-on
(H.l.umf.nJ 1 Dud Le\'nin-\'ldscheidO-
jfeiuere *u fl 2.50.8.60,4,6 8fl. , f. , „ , L „. ,d*r 1 Uud Zwlrn-Bati* Tücher f LtmMnd^nifvm^l^,., fl. l.|BB fl. 6, 7, u 10 fl. die feln.ten. • 3 bu tr: I HeriHetten od. Handtilcher, •
JJcrrtn-UtUerhv.ua *u tt. 1, per I)tid uurfl. 6, 8, 7—«J fl. iu # 1.60, *,2.Ó0—8fl. ReiUcbo.tl, ■ Damaat •
sdiiscbe, oder uogariicbe Eayon. j 1 J,cinen-Tisch-Qarnitur ® Wolleoe OesandJkelts - Ja-J**r 0 l\'ersontn 11 Tucbtuch mit • ekttfu fl.2, 3, 4, >ui 8eide fl. tí. 7, \' passendea fenrletteu) au fl. 6, 8, • gcpelule odor gewirkte UiUerho- 8- le Ö . \'Or 12Per».das Doppelte. • ten fl. \'4,8—4. BcbuU gegen Uietit.1 ^ Kllen fürbigts Rettxeag, •
Ltlnen - Damen - JJemden, ^\'f\'\'"® \'^-J\'f 2
glatt, au fl. 1.6U, 2, fein .eacblungen 30 .K,U". "\'^Uarn-Ltin- • a. -2JM, aowie H.bw.i.erform, gan. «*,b e,f \' \' \'"cb, •
DeueKorinen mit Htiekereieo au fl-iílT .g \'f\'^ lb0\'9l*>. f
8,8.60,4,6, aoaucballerfeinite Lei- q„ „, u ^ S
uen- und Ratlelliemden mit öticke-\'. Í h^jTh Í
ni. aueb HpiUeu, eu 11. 6, 8 -10 " \'S
Damn-Ifae*. oder Winter * Ellen tor.OgUei. He- O
ben-Leinwand (na feiuer Beit- • >«■ *.«.Hie oiler 12 l)ameu-IIemde\'u)fl. •
X><f>M«i/»®s«»,au*Lelneu,Por- j,4i 16,18,22 - 24 ti. •
catl, oder Uárcbsnt fl. 2; 2.60 --3 fl.j „|||gC bel^iacbe Weben-* mit Btickerel. \\Lelnwand au fl. 22,26,80-36, •
Datnen-SegllgéoAtrNacht- fl. amgeaeiebnetwhón. ö
corsets an» felnateio Barohent iu 60 und 61 Klli-u unvergl gute • Jtuinbitrger oder Jíoil/lnder • It\'eben iltaudgeipinnit und br. ® aufl.ao, 36,40, W ■ 60 fl. •
Briefliche Be.telH.ngen ZÍZ21: S
g«u odor Postoachuabue unter Qaiautio Uberallbiu xugenendet. — 9 Briei\'e au ad.ei.lren : (761 — 12,10) •
heinden mit laugen Aeruivli 8 60, aueb geatiokt fl 7
fl.( 2-2 60. aua frMaö«i»obei.. Uitmlt Stiokeiei suli. 3 60, 3 -4 fl. (llaUumfang aaaugeben.)
varögi
legolcsóbb eredeti gyári áron
kaphatók:
ROSENFELD ADOLF
raktárában, a hol axinte a hozzávaló
tű, ez ér n a, selyem, olaj,
jutdnyi 8 m kaphatók.
BV A varrógépek tartósságát és szilárd szerkezetét több bizonyítvány tanúsítja, melyeket helyben 8 vidéken elárusított gépek vevői elismerésül küldöttek n fentirt rak tártizományoshoz.
Ín Ilix Vilma •
Hl. FOGL, Wien, k. k. Hoflieferant, « Manahilfer8tra88o 25. •
Beim Einkaufe von je fl. 50 6 St. Batisttücho gratis. ^ -if. WgjdiLa József kiadó-.
ezennel nyilvánofan kijelentem, hogy én, mint boldogult Dr. ltix A. özvegye 15 év óta e{/{/exegyedüll készitőjo vagyok a valódi és hamisítatlan PomjKidoUr-PáMXtánuk, mert csak én magam ismerőm onuek készítési titkát. Midón ozennol jelentem, hogy novezett Pompadour-l\'ászta mostantól kozdvo csak laká, somon, Bécs, Loo^oldstadt, grosso Mohrongasso 14. I. Stiego, Thür 62, valódi minőségbon kapható, intek mindönkii a másnál való vétel ellen, minthogy jolenleg senl fó- sem pedig fiók raktárt nem tartok és az ezelőtti raktárakat, o I ó fo r d u 11 hamisítások végett inugszüntotlom. Valódi Pompadour-Pásztám, csodr.pásztának is novezvo, hatását-aoha sem fogja elhibázni; e felülmulhatlan arezpaszta erodméuye minden várakozáson túli, s egyedül biztos sjier arczbőrklíteg, bőr-atkák, szeplők, májfoltok és pörsenések gyors és csalhaíatlau elűzésére. A vovók annyira bíztositvák, hogy- nom tapasztalt siker esetében, a pénz visszaatiat.ik. E kitűnő pásztából 1 tégoly, utasit-ván\'ynyal együtt 1 frt. 60 kr. o. é. (787-122)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. — Postai utánvéttel Is küldetik.
lap- és uyomdatulajdouou, gyorss^tonyotuása Nagy-Kanizaáu.
Dr. POPP J Q- cs. kir. udvari fogorvo
NÖVÉNYI FOGPORA.
A fogakat oly módon tisztítja, hogy naponkinti használata állal nemcsak a közönségesen oly alkalmatlan fogkó tá volittatik el, hanem a fogak zománoza is fehérség és finomab ban mindig gyarapszik. K:y skatulya ára 03 kr. o. é. Dr. l\'OPP J. G. cs. kir. udvari fogorvos
Anatlierln sas AJ vize
| A legbiztosabb szer a fogak és foghus épségbeni íjieg-
■tartása, ugy sziute száj- é* fogbetegségek gyógyításához, log ■jobban ajánlván a raktárakat:
Kaphatók : Nagjr-Kanixiin : Belus Jó««ef gyógy«*e., Koaenberg lto.cnfelel, WelUcli, J. ét K. oelhoífer J. kerekedéiben. I\'Apia r.clicpon J., Keaithelyon : Pfiattnrer gyógyaioréaa, 8iuger M. Welai , Zala-Egeraaeg.-n : Itóó K:. gyógyaieréax. Kapronc^iín : Werll gyógy-eréat. Vara.dou : Malter gyógyaieréa*. Süinegen ; Dorner Kajet. 8toin-itbelyen: Pllllch Kerenei éa Rudolf gyógyaier. HaUrSrvIdékl 8«.-Oy5r-gyön. Flblo E. C. Veaiprémbon : Mejrr Tuaakau, ugy Qutbard Tivadai éa fiaiuil. — Baékeafebérrárott ; Legmann A. Braun J. gyógyai. Lovaa-Iteréuyben: lleialer gyógyít. Kalocain : Horrith K. gyógyaaeréat. Kecs-keméteu-: Milhofer éa Uacbleid gyógya*. Pakson : Flórián J. gyógyn BOrmendoii; Horváth J.8omsrnrend gyógyít. Kapoavárott: Kohn J., Ilögl, Belut és 8chrSder gyógy.t, Btegatárd: Brabtay gyógytt. — Bonyhádon: Kramoliii J. 8tigeivárolt:Barwarth, Salamon gyógytt.--Kaján : Michitach St. ét Henfeld flai, ugy Honog Iguáetná). — Péetell -Ztolnav W. éa E. Zách, Sip\'íkh gyógytt. Kárádon: Zadiibánatky gyógytt Marctaliban: Kitt gyógytt. Tolnában ; OrafT gyógytt. — DunaíOld-•árott Lukáct gyógyít. - Saent-Oyörgyön : Nötblg. -- Altó-Lendrán, Cím gyógy a a. - Rohonoton: Blmon gyógyaterétt uraknál.
jSStF* Jugendsiinden
bestrateu síeli oft im Mannes-Alter. Wo Andoré von Kraft und Füllo strotzen, bietet der heimliche Jugondsündor ein entsotzliches Bild dor Verkommenhoit, erzeugt durch or-niedrigendo geschlechtlicho SchvrHohe./ .Trost\',
.Belehrtuig*,
.Rath und■
.Hilfeu
bietet das höcht nützliche und sehr belehrende Buch .Der Jugendspiegel", das mnu íür 1 Quldon atn schnollston di-röct vom Vorlegor,*!/. liernhardi in Berlin, jotzt Simeonstr. 2. bozioht.
Hirdetmény.
Badacsonnal szomszédos tördemiczi határban a ka polcs-egeri folyóvízen egy két kerekű, alól csapó-malom, melytől az évi haszonbér 200 méró gabona és 800 frt o. é., 11 hold belsőség- éa réttel, jó molnárlakás-és épületekkel, ugy szinte a tördemiczi határban levő 65 hold tagosí-tott birtok, gazdasági épületekkel — előnyös föltételek^ mellett —külön vágy együttesen, eladó. "
Értekezhetni bérnicntes levelekkel vagy szóval: Trsz-tyánsyky Lajo< ügyvédnél, Keszihelyen.
00136117
NAGY-KANIZSA, 1872. junius 30-én. 53-1K szam. Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ár:
; Hirdetések jutányosán \'
| NYÍLTTÉRIJÉN j | inronkint 10 krórt vé-1 L tétnek fel. 1
^ Zala-Somogyi KftzUtoy -
A lap szellemi róuót
i\'-rki-sztöhi /.
•\'"■■\'"> ■liiiii.imiiiiiiiii w ■ ■■ mm\'M ■ ■■■■ w
!j kOzkmunyek pedig
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s Iparbank" hivatalos értesítője.)
kUdóboi bértneoue in-téxcndók: [ nagy-kanlzsa Wlisaloiház.
Hctenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalnu
A letenyel választásról.
Az omberi kebelt két főérzés hozza \' gyakorta hullámzásba; az öröm ós csalódás érzete oz.
Kedves és melengető boldogság az öröm élvezete, fájó és csüggesztő a csalódás mérge. Azonban a természet ellenmérget is adott, melylyel a csalódás fulánkjai hatástalanul, legfeljebb egy kis karczolatot idézve, enyésznek ol. fis ez ellenméreg a hazafiúi csalódásnál a kegyeletórzet és tántorit-hatlan elvhűség, kitartás ós\'nemes fegyvérről i verseny.
A letenyei viszonyokat ismeri megyénk s vidékünk; nomszükségosa sebeket feltépni az emlékeztetés villámaival, hanem szó nélkül mégsem hagyhatjuk, mert Zalamegyének c kerülete Magyar- és Horvátország közé levén ékelve, résen kell álla-nunk s nyíltan felhívni, figyelmeztetni a helyzetre, a helyzet veszélyére, a veszély nagyságára megyénk minden lakosát.
Tisztelünk mi minden nemestörekvósű egyént, becsülni tudjuk a versenyre sietót, de csak akkor, ha nemes fegyverrel bir, s e nemes fegyvert a tapasztalat edzett meg. a honszeretet 8 Önzetlen hazafiság teszi ragyogóvá 8 rajta már a tettek betűi tündökölnek, de mig a fegyver életlen, tompa — nem fogadhatjuk el.
ítéljük meg uraim Királyi Pál a Remete Géza fegyverét. Amazé a szabadság-harezban már köszörülve volt, midőn emennek karja még pólyába kötöztetett; amaz az elnyomatás időszakában tollal küzdött a magyar irodalom terén, emez ágyban, pár nák között aludta át a nemzet szenvedését. Ujabban Királyi a törvényalkotásban — mondhatni — pótolhatlau részt vett, higgadt, határozott 8 megfontoló modorban, ugy, hogy az országház többsége büszkén vallotta magáénak működése gyümölcsét, addig Remete Géza az iskola porait rázo-
gatta magáról s legutóbb ifjú erejót a magánperek gyakorlatában kezdé meg.
Tisztelt választó-polgárok! Ítéljetek tisztán, higgadtan s feleljetek kérdésemre, h o g y 1 c h e t h ű, j ó s g o n d o s honatya az, a ki még honfi is alig, azaz: hogy alkothat az törvényt, a hazára nézve üdvös törvényt, ki móg mint honfiú a honatyák sorába tájékozatlanul mohot, bizonyára sajnos, 8Őt nevetséges körülmény.
Tiszteljük mi Remete ur törekvését, de csak akkor, ha nem az országházba, hanem a törvényszék csarnokába megy.S mi vagyunk legjobbak a rói akkor, ha figyelmeztetjük az örvényre, melyhoz közeledik, mert elzárja maga után a közvélemény komoly figyelmét, a megye tiszteletét s minduyá junk becsülését. Tanulmány s nem tanács az, m c J dóle várunk 8 ha ő megfordítja, a viszhai.g: nem kell! mert ész- és sziveilenes !
Egyébként jóakaró figyelmeztetésünk nem akar mást, mint a helyzetet ugy tüntetni elő, amint van.
A helyzet veszélye még kétségbeejtóbb, mert még amott az egyén, itt az egyének, a kerület polgárainak veszélye forog kérdésben.
Királyi Pál a kerület szülöttje, ismeri a kerület baját kicsinytől nagyig 8 ott s ugy gyógyítja a bajt, hogy az ok- ób észszerűen történjék. Csak nézzetek a Mura-hidjára, Alsó-Domboru viszonyaira, egész Muraköz előnyös helyzetére, sót a Murán inneni vidék anyagi s szellemi felvirágzá-zására, mindenütt Királyi Pál, a kerület nagyszülöttjének gondos figyelmére, atyai szeretetének nyomaira akadhatni s mindennek folytatása megakad akkor, midőn a kerület édes atyjáról, a kerület mostoha fiára száll tekintetünk.
Mindezek után a veszély nagyságát láthatjuk, ha — mint halljuk — Királyi Pál az ujult jelöltséget nem fogadja ol. Mig egyrészről méltányoljuk hazafiúi fájdalmát, hogy nemes törekvése a hálátlanság vad burjánába ütközik, másrészről fáj-
laljuk ismét mi, hogy o szomorú hirt hallottuk, s mivel megvagyunk győződve, hogy a megye s vidék intclligcntiája minden nemes fegyvert kezébe vesz, hogy a gyomot kiirtsa s a bizalom szeplőtlen bokrétáját ujolag Királyi kezébe adja, felkérjük ez uton is a jelöltség elfogadására, molyről egyébként jövőre bővebben szólunk.
Könyvismertetés.
r
.A néptanítók nyugdijazáia, Özvegyeik i dr-vdik gydmolltdta külföldön ii hazánkban.\' Irta Molnár Aladár.
Ha valamely, az összes emberiség minden egyes tagját érdeklő közügy előmozdításáról van szó, ha valyamely nagyfontosságú magasztos ügy a lét és nem lét kétséges állapotában tengődik s kitartó munkára, önzetlen áldozatkészségre, nemes lelkű támogatásra hívja fel a hazafias ügybuzgalmat, a felhívott ügybuzgalom a különféle egyéniségek különféle tetteiben sokféle alakban nyilvánul. Iígyik ember ügy buzgósága abban nyilvánul, hogy az ügy felett, ellen vagy mellett egetverő lármát csap: rajong, panaszkodik, tanácsol, örül, szomorkodik, magasztal vagy kétségbeesik, *Sfár a mint ezt véralkata, kedélye és lelkülete magával hozza. Mikor aztán a lárma a felcsillant ügybuzgalmat kifárasztotta, a lelkesültség rohama kissé megcsappan, a lármás ember azon büszko önérzettel tekint az általa megriasztott közönségre, hogy ő most már hazafiúi kötelességét nagyon is bebizonyította, az ügy iránti részvétét kétségbevonhatlan szavakkal igazolta, most már tegye más is a mi tőle kikerül, mert ó róla mindenki példát vehet.
Mondanunk sem kell, hogy az ilyen alakban nyilvánuló Ügybuzgalom mellett aztán a legmagasztosb Ügy is hiába várja a boldog feltámadást, a logforóbbau ohajtott haladás is csak alig tesz néha-néha nagy lomhán egy lépést, s azt sem előre, hanem hátra felé.
mivol magam is azok közé tartozom, világosíts fól. Majd én is elmondom uézotoimot.
Különben meglőhetsz győződvo, hogy én a jé szét inoghalIgatora, és a tanácsot kövotni fogom; do mogvallom, az nom fér a fejeinbo, hogy onnyion vagyunk nőtlonok, s ha már egyik vagy másik gyávaság- és bármi okbél fél o nagy lépéstói: mégis egy része oly okos lehetne, hogy nom szenvedne igy, ha csakugyan nom volna valami a dologban ?
Mért azzal alig lehetne egy kis törodékot vádolni, hogy nom találná szép-, kedvoa- és szorototroinéltóknak a nőkot; sőt nagyrészt ég-nok a nőkért, akkor boldogok csak, ha körük-bon lőhetnek; do hogy valamelyik mognő, süljön, már-már ritkaságnak tartjuk, kivált a mi castunkből. Valóban, magam is csodálkozom, szinto magamou, do nem értem a dolgot.
Leveledre átalánosságbau feleltem, mert az is csak mogpondité az eszmét; bánom már a jövőro ugyancsak elkészülök, csak te is tudj felölni az ellonvotésokru.
Isten volod 1
LÁSZLÓ.
III.
Kedves Laczi pajtás! Legelőször is arra figyolmcztotlok, hogy én többé nom Józsi, hanem Józsof vagyok; mert, mint tudod, én a férfiak közé léptom, vagyis megnősültöm. To pedig, mig nőtlon vagy, nom illót meg a férfius László név. Ebből legyen elég onnyi.
Do most már nézd mog magádat, és nom a.tükörbon, mórt azt minden ombor megteheti, haueru húnd bo szemed és lelked szemeivel ismerd mog magadat. Ha ezt megtetted, nézz szét a világban, talán fogsz látni, valakit; ha
Csuk keveseu vannak azok, kiknél az ügybuzgalom ftz üres lárma helyett elvonult, szerénységben, de kitartó, folytonos, minden felesleges zaj nélküli üdvös munkálkodásba.! nyilvánul. Ezen kevesek egyike Molnár Aladár.
A ki Molnár Aladárnak a tanügytorén eddig kifojtott működését figyelem-mol kísérte, az tapasztalhatta, hogy ő azon kevesek egyike, a ki nem csinál nevéből üzletet, nem hajhászsza üres lármacsapással és porveréssel a népszerűséget, hanem elvonult, zajtalan csendben, folytonosan tanulmányoz és fáradtig dolgozik. Töri a göröngyöket azon az uton, a mely legjáratlanabb, roppant erőfeszítéssel mozdítja félre az akadályokat s tisztogatja azon ösvényt, melyen haladni reánk nézve a legfontosabb. Sokat lehetne még erről beszélni, do ezt akkorra hagyjuk, midőn majd Molnár Aladár az ország törvényhozó testületében is fel fogja omolni szavát s elfogja mondani megczáfolhatlan bizonyítékait azon magasztos Ugy mellett, melynek eddigi életét és működését s/.ei telte. Áttérünk azért a tulajdonképeni könyvismertetésre.
„A néptanítók nyugdíjazása" cziinű nui a népokiatási viszonyok egyik olyan kérdésével foglalkozik, melynek megoldásit r a eddig biztos adatok hiányában senki som szánta el magát. Az egész munka elsó pontját: „A ké\'dés megoldottnak égető szüksége" képezi Ezen pontban miud<-n oldalról meggyőző példákban-világítja meg a néptanítói állásbiztositásának égető szükségét, bebizonyítja, hogy o kérdés, a néptanítói állás biztosításának kérdése magával a népoktatás állapotának, fölvirágzásának s közvetve a nemzet jövő nagyságának kérdésével a legszorosabb összefüggésben áll:
„A jó tanitás legfényesebb feltétele — mondja Molnár Aladár c müvében — nom az iskolának községi vagy felekezeti jellege, hanem a jó tani tó.
Ugyan ki volna eléggé iieálista reményleni, hogy a 120—208, vagy ám
azt megnézted jól, akkor nézd az egész világot — és okulj ; mert mint a\'bölcs mondja: Harmadfél porezünk van az életben : egy a neve-tésro, ogy a sírásra, fél a szerelésre.
Bölcsektől pedig azért idézek barátom, bogy az nem bolondság, a mit ők mondanak, mert szerintük : Az élőt hosszú a szerencsétlennek, rövid a boldognak, játékszín az okosnak, álom a szerelmesnek, mámor a könnyelműnek, pusztaság a szegénynek, örömház a gazdagnak. (Kisfaludy K.)
Lásd pajtás, én téged jól isinerlok és hiszem, hogy ha javadat akarod, követni fogod tanácsomat. Lohotetlent netn ajánlok.
Azért gondolj csak vissza a boldog gyor-ntekkorra; minő sok szépet álmodtunk, s menynyire örültünk, ha néha álmunknak csak egy részo is teljesült; mint ifjak, ébren is álmodtunk, ábrándos lelkünk titkos, kodves vágyakat toromlott a szivbof gondolkodott nekik dajkáról, n roménvről; önnek kövotkeztében szóp színben láttuk a világot; majd vártuk a forró vágy teljesedését, do az hűtlonül csak tovább uralt; rohantunk tövison, göröngyön, hogy elérjük, mind hiába! A gazdag költői, ifjúkori kápzolot teromtette bűvös-bájos kép felénk kitárt karokkal — do haladt elóttüuk olérhotlenűl, valami látatlan kéz nom engedto sem őt, tom minket — összejönni. Midőn podig ipy haladtunk, n pótolhat lan érzolom vágva engesztelésül barátokat szorzott, a kik velünk örültek, ha pedig sírtunk, azok is elhagytak; sőt keserű csalódást csepegtettük tárCsrivoink-be. Ha végre a remélt, álmodott szerencse, barátok, ogéi:z világunk hűtelon lott: akkor láttuk ismét azt az ábrándos képot, azt aa eszmény-alakot, melynek homlokára volt írva:
TÁRCZA.
Mondád........
Mondád, hogy égből lessálló Cherubin a iserolero, A mely késSbb síiret kln»á üyötrí iiöruyet\'jg íWfcn.
Mondád, hogy kik nem sierotnok : H\'ixssorosan boldogok, Példaúl fel is bosád rá: .Látod, én i« ai vagyok.\'
Nem hittem én, — most asért kell Fejem búra hajtani i Nem tudtam angyalt, s nom bírtam HsOruyet földre sújtani I
BAQI LÁSZLÓ.
Nőtlen- és nős-ember levelezése.
— Kötli: ltákosy Lástló. —
n.
Barátom Józsii Olvastam lovoledot s mondhatom, ogész élvozottel. Meggyőződtom abból, hogy miuket,semmi érdek sem köt össze, csak a legtisztább, a logönzotlenobb gyermekkori növokvőőszinto barátság. Mcsszo vagyunk, do ha leveled olvasom, ugy tetszik, mintha látnálak; minden szóból kedves hangod, szép lelked, noines és jó szived tűnik olém. Ne is hagyjuk félbo, különösön to folytasd első leveled, melyben oly szépen irod lo a magyar omber boldogságát, mit én nemcsak olismorek és vallok, minek én noincsak örülök, do valóban,
magam íb szeretnék egyszer már ily boldog lonni; molyben oly jól gondoskodol rólam, mintha csak nemtőmül rendelt volna sorsom. Azt képzelem igy, hogy az érdek vezérolte sö-tétsziuű világban elhagyottan magam állok, s a távolból világol felém felcsillámolva a barátság pásztor-tüzo, moly folé utam irányozhatom; s mint őrtüzek a táborzót, hajóst a csillagok — ugy vezotnok föléd o levolek, mig egészen hozzád juthatok, s izon a pályán, mely.on to oly boldog vagy, én is ar. lobotok!
írod, hogy mily boldog vagy; miből kö-votkoztotem, mennyire kibékültél a világgal, az ombojekkol, magaddal, sorsoddal; minő szép ! szinben nézed a jövőd, mely lassan, do annál biztosabban hozza napról napra örömödet, él-voidot. Oondolkozni kozdék, mi okozta c változást, hiszen egykor ogyütt rohautuk az életei, együtt dosporáltunk, ogyütt tapasztaltuk,hogy uz a mai világ, — mind a férünk, mind a nők, nem olyanok, minőknek aa ifjúkor ábrándjaival közéjök lépve, képzeltük, hittük és vártuk; együtt húlltunk alá ogűnkből — ogyütt csalódtunk? Do végro kimondod, hogy ozt mind a haza javuló állapotának, azután pedig-a te ódes, kodves kis folcségodnek köszönheted ... Most már értem; to boldog, igen buldog Hősember vagy I
Molog szavakkal ajánlod, hogy kövessem példádat, hogy oly boldog legyek, minő to vagy; olhiszctn, raiszeréntszorotuél ily boldog nak tudni, de hiába! nom lehot azt oly köny-nyon elérni; to már a parton vagy, \'és szépnok látod újvilágod, melybe jutni méltó minden akadálylyal megküzdeni; igazságod van abban íb, midőn arra czélzol, hogy a nők nom olyanok, minőknek a nőtlenek ismerik — igen, do
tegyük fel 300 frtos tanítói pályára ezrenként siessenek tehetséges ifjak azon képez-dékbe, hol nagyrészt saját pénzükön kell tanulniok; és siessenek azon kilátással, hogy 4 évig gymnasiumban, és 3 évig képezdében tanulás után hivatalba lőpvc, kevesebb fizetésért foguak szolgálni, mint bármely vasúti ór, a kiről pedig elnyomo-rodása esetére is gondoskodva van, míg ók — ez esetre, koldul pi mehetnek.
No tessék képzelni, hogy talán gúnyból mondám, hogy a vasúti öröknek nagyobb dija van, mint sok tanítónak. Eseteket hozhatnék fel reá, hogy egy-egy vasuttár-suljtthoz 60-60-100 alkalmazásban levő tanitó folyamodott pályaőrségért.
De a kik tanítókká lesznek is, mily \'lélekkel követelhetjük tólük. hogy no lor- I ditsák időjük nagy részét mellékkeresetre, j habéra egészen hivataluknak éljenek; akkor, midón 150. 200. 300 forint fize- \' tésból nemcsak hogy magukat s családjukat eltartani kellene, hanem még valamit ta- ■ karitauiok is, mert vónségükro vagy nyo- , moruságukra, vagy árvájának sehonnét egv ] krajezár támogatás sincs biztosítva.
MJnt alább elóadandom, a porasz ta- 1 nitók között is néhány ezer van olyan, ki- . nek nem sokkal van jobb helyzete a ma- I gyarorszagi 250 forintos tanítóknál. És miután az utolsó években ott is, mint ná- ! lünk, a munkaerők előtt több uj pálya nyilt j fel, ennélfogva annyira nem vállalkoznak | az emberek a tanítóságra, sőt annyira menekülnek onnét máshova, hogy jeleuleg ! négyezer tanítói állomás van üresedésben, melyet tanerők hiánya miatt nom képesek betölteni.
Hazánkban pedig az előadott körülményeken kivül legközelebb még egy versenypálya is fog nyílni, mely nemcsak jö- | vendőre vonja el az erőket a\'tauitói pályá- i tói, de a tanítóknak már létező létszámát I is jelentékenyen csökkenteni fogja, ha az J egyházak s a törvényhozás idejekorán nem intézkeduek. Ez uj versénvpályát a közsó- , gek rendezésével szervezendő jegyzői állo- | mások szolgáltatandják, melyekkel 400 frt i fizetési minimum vau összekötve. — A meuuyire a mozgalmakat már is ösmerem, i látom, hogjfr épen a tehetségesebbek közül j sok százan, hanem többezereu fogjá^ a tanítóságot\'jotthagy ni, sjegyzőkké lenni. J
Ily körülmények között, azt, hogy a népiskolába nagyobb számmal nyerjünk te- I hetséges tanerőket, én — mint részben \' már többször elis mondám — csak a* következők által látom eszközölhetónek: I
1-ör is az által, hogy a tanitó-képez-dékben minél több ifjü vétessék fel ingyen, benlakás- és ellátásra, vagy hogy legfölebb az élelmezés egy részét fizesse meg. Ily
módon nyerhetők oda oly teljesen vagyontalan, do talentumos fiuk, kik különben otthon kapások maradtak volna.
E czélnak nagyobb mérvben elérhetésére kaposoltassék a képozdékhez az elemi osztályoktól a képezdei cursus előkészítő 3—4 osztály.
2-or, hogy a nőiképezdék minél előbb sza pori itassanak legalább is annyira, mint a férfi képozdék, s ne akarjanak gazdálkodni az országnak az által, hogy a jolentkoző növendékek egy részét nem veszik fel.
3-or a tanítói fizetések lehetőleg javíttassanak, 8 .emeltessenek legalább is egy vonalra a jcgyzőiekkel.
4-er minden tanítónak, (akár a felekezeti, akár községi oskolában szolgálta lé-gyon az ország művelődésének ügyét) az állam által biztosittassék nyugdíj s özvegyének s árváinak évi segély.
Legyen szabad ez alkalomuíaí csak az utolsó pontra, a nyugdíjazásra nézve adni elógyüjtött ismereteim- ós véleményemet.
A nyugdíjazásnak törvény által rendezését sürgősebbnek tartom a fizetés-emeléseknél, már csak azon okból is, mivel a tanítók helyzetének javítására a nyugdíj biztosítása ép oly lényegesen szükséges, mint a fizetés-javítás, do ennél sokkal kevesebb pénzáldozattal, és minden tekintetben könnyebbon, tehát hamarabb kivihető.
A törvényhozás belefog-e ereszkedni abba, hogy a felekezeti tanítók fizetésének a minimumát is megszabja? s ha teszi is, mikor fogja ezt keresztülvilíetnj ? nem tudom. De azt tudhatjuk, hogy ez igen sok nehézséggel jár, s alig történhetnék azonnal. — De a nyugdíjazásra az országgyűlés már legközelebbi ülésszaka hozhatna törvényt."
(Folytatása következik.)
K. tt z r e n d é s z e t.
//(i azt akarjuk, hogy városunk közrendészetilgyei igényeknek megfeleli) sikerrel intéztesse-nek el, akkor vállvetve segélyezzük a rendőr-hivatalt intézkedései végrehajtásában.
Ily nézettől áthatva,kétrondbeli kötelesség jut eszembo.
Egyiko a közroudészeti hivatalt illeti, másika a közönségé.
Eu arról vagyok meggyőződ vo, hogy a közrondészeti ügyek csak uzoa csőiben intéztethetnek el\' sikoreson, midón e kót testület együttesen működik; jobban mondva, midón a közönség a rendórhivatal rendeleteinek szívesen hódol s ez állal minden intézkedései végrohajtását sziyélyos hozzásogélyozésóvol támogatja.
Mi a ron dór hivatalt illeti. Ellehet mondauunk. hogy igen is erélyes, intéz kodéseiben folytonosan tervezgető, törekvése odaírányozott, hogy raüködéso által a közkivá-
nalomnak ologot tohosson. Óhaja azonbáp abban összpontosul, vaíha szerencsés lehotno odajutnia, hogy hivatalos működései, a közönségnek, mint legérdoklettobb félnek, szivélyos hozzá-aegélyziwévol si keresi t le t he mének.
Hogy rendőrségünk hivataloskodása iránt féltékeny, csodálnunk nem lo|iot, nom pedig azért, mort tények tanúskodnak^) muIlott,hógy a rendőri ügyek hézagos/tadminisiratiojá-nak oz időig legnagyobb részben a közönség volt oka.
Ugy van, mi voltunk oddig okozói mindazon mulasztásoknak, melyeknek utófájdalmai olluu még ma is a legkeserűbb felszólalást toszszük.
Tokintsüuk a múltba és valjuk meg egész őszinteséggol, nőin,rajtunk mult-o minden rendőri jó intézkedés \'\'foganatosítása és ma nem mi vagyunk-e azok, kik jobb rendszert óhajtunk részünkre biztosíttatni rendőrhivatalnokaink által.
Akartuk,\'uomdo, hogy városunk utczái-ban a legnagyobb tisztaság létezzék és kérdem, nom mi voltunk-o azok, kik olszonnyoztük, s mid"\'i a rendőrség által rendroutasittattunk, mi tettük a legkeserűbb kifakadást!
í Akartuk, nemdo, hogy a személy- és va-gyonbátorlét Jjiztonsága sérlhetlen legyou, és kordom,nom mi voltunk-o azok, kik semmiféle áldozatra som mutattunk tényleges hajlamot, hogy rondőrhivatalunk kellő módon szervoz-kodhoteit volna, s midőn a személy- és vagyon-bátorlét megingatásnak lett kitévo, mi voltunk elsők a felkiállásbau I
Akartuk, nemdo, hogy a háaankinti koldulás boszüulottessék, és kérdőm, nom mi voltunk-o kevés kivétellel azok, kik egy fillér áldozatot sem akartunk hozni a szegények segélyező pénztárába, s midőn elvétve, egy nyo uiorult szűkölködő votődött ajtónkra alamizsnát kérendő, mi voltunk eugcsztelhotlenok a rágalmazásban, mi mutattunk a kérogotőnok illat a városház folé ! ,
Akartuk, uomde, hogy szigorú cseléd-rendszer állapiltassék meg.
Akartuk, neindo, hogy a esőléd rendes, erkölcsös magaviseletű legyen, és kérdem, uopi mi voltuuk-o nagyrészbon azok, kik első oni\\\',-bon olyotottük a inegalapitott csolódrondsrert, másodikban szélos tért engedtünk az eri\'.ölcs-teleukedhetésro, szóval az olkorcsosodhatásra.
Akartunk volna még sokkal 4s többet, ha akaratunk kivitolébon megelőzőleg ol nem bukunk s az által uj élotro, jobban mondva, mis községi kormány reudszorro noiu vir-raduuk.
Itt állunk ma uj követelésekkel egy újból szorzott rendőrhivatallal szemközt. Logyünk követolők, do tartsuk kötelosségszerű dolognak ;t is, hogy kövotelésoinkkol legyünk méltányosak. Következetesek elvben és cselekedetben egyetértők, a kivitelben pedig vállvotők, nehogy újból a multakban leljük sírunkat.
Ezek szerint, ha akarjuk ozentul is, hogy városunk közrondészetügyei igényeknek megfelelő sikerről intéztosaouelt,- el, ugy siessünk vállvetve segélyezni a rendőrhivatalt intézkodé-sei végrehajtásában, mert csak ilykép leond képoa biztonságot nyújtani a személy- és vagy onbátorlétnek.
TERSÁNCZKY.
Gazdasági havi teendők.
Julius hóban.
Gazdászat. E hónap az aratásnak és kordásna kodejo. Legtöbb bolyon a gabuát aratni szoktak — sarlóval; kaszálni csak ko-vés holyen szokták. — A gabona lassanként megérik, s hozzálátunk az aratáshoz. Legelőször érik az őszi árpa, azután a rozs, buzit, tavaszi árpa, zab s így tovább. A mint ozok igv egymás után érni kezdenek, rondbo hozzuk a le-aratásukhoz és bohordásukhoz szükséges szerszámok-, szekerek-, vendégoldalak , ruduzó-kötolok- és lánozokat; a hiányosakat kiigazít-tatjuk és ha szükséges, újakat szerzünk bo, nehogy aztán majd a legnagyobb munkuköz-ben, midőn miuden perez drága, kelljen ido-oda futkosni és szaladgálni, kapkodni, — » akkor is hiában. — Az aratott gabonát tavalyi zauppszalmából készitott kötolekkel kötözzük kévijkbo. Ezen szalmakötelokot használat előtt kissé boáztatjuk vízbe, hogy a kötözésnél szél no szakadozzanak. A keresztekbe rakott s igy lassaukint teljesen kiszárudt gabouát kazalokba (aszlagokba) vagy pajtába (csürbo) hordjuk; azonban az összerakásnál ügyeljünk, hogy az olcsóbfaju gabonák mindig logalul korüljonok ; igy például: a buza mindig legfölül legyén, ha különböző gabonanomek hordatnak össze egy asztagba, kazalba vagy csűrbe, üuzára olcsóbb rozsot, erro árpát vagy épen zabot rakni soha nem tanácsos ; mort ezáltal a folülfekvő ócska gabona szőrnek a drágább buza közé kevored-nok és ennek értékét csökkentik, mivel nagyon természetes, hogy a zabbal vagy árpával kovort buza silányabb árat képez, s kevesebbet is adnak értő a piarezon. — A gabonát nedvesen vagy éretlenül csűrbe hordani vagy\' kazalba összerakni nom szabad; mert a nedves gabona ily holyzetbon mogponészodik. mogfeketül és senki meg uem veszi. — E hónap végével elérkezik a cséplés ideje is; ha a bohordást legalább részben, elvégoztük. A cséplés lörténhu-tik: kézzol (illetőleg cséppel), géppel vagy pedig nyomtatás által. Legczélszcrübb, szerintünk, a kézzol való cséplés, vagy ha időnk fölötte dniga, úgy géppel szintén olŐnyö-sen csépelhetünk, föltévo itt természetesen azt, hogy a gép jó és tisztán csépel. A nyomtatás csak egyes vidékokon divatozik; s ezen módot egyáltalán nem tartom a legczélszerübbnok, minthogy itt a gabua szalmája csaknem ha-szonvohotlenné válik, s a gabuaszomok sem tisztíttatnak ki oly tisztán és tökéletesen, mint a cséplésnél, — A tarlóba vethetünk o hónap-.ban hajdinát = pohánkát; továbbá takarmáuy-pótlékul rozsot kora tavaszra; úgyszintén vethetünk még a tarlóba tarló-répát. — Az ugar-szántásokat, még podig lehetőleg jó mélyen megkovorjük. A i epozoföldot pedig, a hol lehet, még o hónapban elkészítjük a vetésro és jól megtrágyázzuk, hogy már a jövő augusztus hónap közepe táján a repezét elvethessük. — A burgonyát (krumplit), kukoriczát és dohányt megkapáljuk s foltöltögetjük o hónapban. A Iont és a kondort e hónap végo folé kitépjük ; a lóbőrt pedig, ha megérett, lekaszáljuk. — A rétekre, a hol erro alkalom van, vizet eresztünk; mohás réteket pedig hamuval hintjük neg, — s ettől olvosz rétoinkrői a moha.
Állattenyésztés. — .Lovainkat és igás barmainkat most kissé meg kell erőltetnünk, s ha a sok dolog összejön : jövő hónapban még inkább; ennélfogva, hogy állataink a tor-
boldogságunk; ó nom hagyott el, de hozzánk sem jöhetett . . . Tovább mentünk utána, mint gyermek a szivárvány, vagy pillangó után. 8 honnan jött o vonzás, mint szivtől a szívhez, melypek vágya, érzelme olthatlan : „A szivnek szeretni kell, njnes, ki o szükségesnek ellont-álljon." (Eötvös.)
Már ekkor a világ sötét lett, mit sem láttunk mást, csak őt, mit som akartunk elérni, csak őt; megadva magunkat, sok más vágyról, igényről Tomondottunk s csak ozt uz egyet óhajtottuk s még mindezekért csak ezt az egyet sem tudtuk olérni. — Ugy-e, igy voltunk azaz igy vagy to még most is, mort én már uem, én enyémet olértom.
Azonban folytassuk. Behunytuk sSoino-inkpt; e képet fölélesztette elénk az olthatlan vágy \'; ha aludtunk, róla álmodtuuk. Szerettünk. volna végtére megis nienokülni tőle; do nem lehetett. Kohautunk azért a világ sikamlós, jogos utján; mámorba öltük a sziv fájdalmát; do az még inkább megrohanta zsibbadás után; előjöttek, mint bajadérek, a szenvedélyek, és mulattatni akartak; de míg néhány csimborát elbsaltak sy\'reuként az örvénybo, mi tovább mentünk, még oz mind kevés volt; nom elégített ki. Később azonban már kot^plyabban néztük magunkat és a világot; do a vágy, az a vágy- és ábrándkép nom hagyott békét . . . i)e no ábrándozzunk} édes barátom ; mert az élWt igen is prózai, ne menjünk a holdba, csak maradjunk a földön.
Hanem, ha ón téged most ugy hamarjá-hat kérdenélek, mi volt és mi tulajdonkép o vág/? Nem mondhatnál egyobot, \'mint azt, hogy » mire termett at ember, a boldogság
% aa ; a boldogság képe az az eszménykép.
Lásd, én már azt egészen olértem, én már bol- | dog vagyok, mert legfőbb vágyain toliosült, , álmám, ábrándom való; mort éa azt föltaláltam | egy hölgy bon. No csak no vági oly komoly ké- > pot, mintha valami hivatalos dologban szólítanának föl tanácsadásra. Ugy van, édos Laczim, no képzelődjél, mert ez a logszeroncsétlonebb állapot. Az ember agyonképzelődi magát. Nem hallottál sommit a hypochondriáról ?
Mort íme, gyermekséged óta küzdöttél és küzd az ombor, míg ogy stádiumot ór ol, t. i. férfivá nővén ki magát, pályát választva, azon akar haladni. Igon, do csak ez volt az élűt czél-ja ? Osak arra született az ombor, hogy végig monjen az éloton, mint ogy gép; csak Icőröljo a napokat ? Mi hát mindezért a jutalom ? Vagy inkább mi az orodmény ? Az, hogy a sir széléről szorotno térni vissza és élni — do már leeresztik. Es csak azt som moudja senki\'. légy-boldog a más világon! Egy könyot nom ojt értőd, ha csak notu színből valaki az örökség-ért, vagy ogy igaz barát, ki azért is fájlalja holtodat, mort nem éltél, csak mindig készültél boldogúl élni.Azért kiált föl Vajda Pét.: Hol vau fiatal ombor, ki nem vágyakodik kapocs után ? ki nom érzi, hogy 6 nom egész, de hibázik jobb részo?
Eh I do ne beszéljünk a halálról, mikor ugy szorotünk élni; inkább nézzük az élotet. NóZz engem. — Egyik-főbb vágyam beteljesült; már a többi ezután szükségkép jön, csakhogy nőmet hoztam hozzám.
Lásd barátom, az előtt, ha örömem volt, máskép nom élvozhottom, ha veletek mog nom osztottam, a búval hasonlókép tettem s mindig ittuk aa áldomást. Sokszor mogis feküdtem, az volt a hasznom; de sem az öröm.nem volt tol-
i jes, sem a bú eltávolítva. Több volt a baj,mint j I azjiröm, mint as élvezet; ha uéhavolt egy-egy jobb porczem, az csak azért volt, hogy ugyancsak megszenvedjem. Harag, düh, ingerültség — jaj, mogint komoly képi
Egész máskép van most. Örömöm abban telik, ha nőmnek azt bzerozhetok; szinte látom arczáról a boldogságot, hogy no vo\'nók tohát magam is boldog? III. valami kellemetlenség ér, és én rodŐs homlokkal, borús arczczal, sötét szomekkel lépők csendes, békés, egyszerű hajlékomba: nőm bűvös tekintote lovarázsolja azt mind; ismét nyugodt loszok; felodom a bajt, inert örömöt látok ; ő kibékít, ő engesztel, vigasztal ; mint valami kedves madár, ugy elcseveg mellettem, s én — ha akarnám — som tudnék egykedvű maradni. Kikérdez, mi bajom, mi koll, mit óhajtok, mit szeretnék? Sokszor ollosi vágyam a azon veazqin észro, hogy meglopott.
Barátom I ha van valakijo az embernek, ezou az egész világon, a ki egymaga az ogész világ bántalmát feledteti vele, a ki inézet csepegtet az élet különben kcsorŰ poharába.- ki-váuhat-o az a szerencsés férfi vagy nő többet ? A monnyiro lobot — uem boldog o uz az ember ?
Azért én sehol som érzem magam oly jól, mint házambau, az én kodves kis nőm körében. Most oz az én egész világom, boldogságom ; még hazám is; mort — no do őrről máskor. Mert innen indulva ki, vagyok csak ombor, minőnek koll lonnom, vagyok kqrosz-tény és honpolgár. Barátom! akinek níwcff^ boldog házi, családi óloto, vagyis aki boldogA talan, mi jót vársz attól ? Hiszon oz a gytaont/ innon megy ki és ido jön vissza, minden suguj,
moly fényt vet az ombor élotére; avagy oz árnyékolja bo az embort; oz. hozhat homály t nevéro, ez foltot jolleméro, oz viszi örvénybo uz cgyost, ez teszi boldogtalanná az omborisé-got — ha boldogtalan az ombor saját hajlékában.
Tohát a családi boldogság as élet köl-tészeto I
Most már felelj, ha tudsz I
JÓZSEF.
Keleti közmondások gyűjteménye.
(Dr. Richárd : „Oriontaliicho H|irichworte"
(Stuttgart lötí7.) c.imfi munkájából.)
(Folytatás.)
6. Boldogember ritkább, mint boldog ország. (Mandsti.)
7. A hűtlenség, aljasabb bűn a gyilkosságnál. (Mandau.)
8. Az ombor okos lehet, anélkül, hogy ravaas legyen. (Török.)
9. A bölcs mindig szerencsés. (Arab.)
10. 11a lábadat a takaródnál tovább nyújtod, megfázol. (Török.)
11. A szorotot és szorolom kót különböző fogalom. (Mór.)
12. Tekintsd ellonségodot..flljifántnak habár az nom nagyobb is a hangyánál. (Török.)
13. Ha kincsot találsz és nom akad gazdája ; oszszad ki a szegények közt, mert as, az ^ birtíikuk. (Persa.)
(Folytatása köveik.)
KÓVÁRY BÉLA.
hos munkaidő alatt is teljes erőben\' maradjanak,\' 8 a nehéz munkát könnyebben végozhes-sók, különösen jól tartsuk őkot, a zabot és táp-dus takarmányt most no is igou Bajuáljuk tó-lök ; a sót som koll tőlük mogvonni, s a mi sziutén fontos, nom lölösloges most szarvasmarháinkat, főleg nagyon meleg napokon, iit-szür-hatszor megitatni. Ezon fölül, ha lohetséges, naponkint visrp hajtsuk őkot; s különösen a lovakat mogusztassuk estenként. — Az(i)te;.are marháinkat hazahajtsuk, vagy logalább is árnyékos helyon otossük őkot. — A tarló-logolőt előnyösen használhatjuk föl; molyro legelsői)b szarvasmarhákat, ökröket és tohenokot hajtsuk és csak ezek után a lovakat, azuláu pedig a juhokat, logutoljára pedig a sertésokot, mert ezek a legsilányabb logolővol is inogelégesznek. — A későn ollott bárányokat most már ol választhatjuk anyjuktól. A nyirést, ha eddig ol nem végeztük, siossünk o hó végéig olvégozui. A kosokat és anyabirkákat jól tartjuk, s az elóbbiekot o hónap végefelo istállóra (akolra) fogjuk. — A sertéseknok gyakorta kell tiszta friss vizot adnunk, s gondoskodni kell arról is, hogy a molog napokban tócsákban heverhessenek.
Konyhakortészot. A korti vete-ménymagvak érési ideje lassankint közeledik; azért ajánlatos a magvakat, mielőtt tuléretnének és hüveleikből kihullanak, leszedni; igy logalább megleszünk mentve attól a kellemetlenségtől, hogy midőn votni koll, a drága magvakat, pénzen szerezzük be. Sőt inkább magunk is adhatunk ol vetoménymagvakat másoknak, ha teszünk félro. — Esős időben a hiányos káposzta- és dohány palántákat (rászákat) még kiültetjük, és igy a hiányt kitöltjük. Az üres votoinényágyakat felássuk és megtrágyázzuk, hogy vothossünk vagy ültethessünk belójök kerti növényoket. A beültetett votoinényágyakat rendesen kigyomláljuk éo tisztántartjuk minden gyomtól és giz-gaztól. — E hónapban az elkészített, mogporhanyitott és ineggo\'eb-lyézott ágyakba vetünk: fejes és kötöző-salátát, ondiviát, nyári és téli retket, oz utóbbit leginkább Jakabb-napkor (julius 2ö-én); továbbá vetünk: törpo paszuly t, borsót, scorzo-uerát, répát és ugorkát téjiro, úgyszintén rnur-kot, labodát, spinátot. — Ültetünk o hónapban: fodros káposztát, kelkáposztát, virágkelt, rózsakolt, karalábét, salátát, endiviát. Ezekot pedig logtauácsosabb és czélravczotóbb eső utáu, vagy épen esős időben ültetni; ilyenkor logalább logkönnyebbon megfogamzanak. Az elvetett és elültetett növényekot száraz, meleg időben reggelonkint és esténkint gyakran meg koll öntöznünk, hogy folyton szépen fejlődjenek és növokedjonok. — A dinnyéket, nehogy ferdén nőjjenek, délben megforgatjuk másik oldalukra, vigyázván azonban, hogy Bzáruk ineg no sérüljön. A dinnyékon mutatkozó ragya-foltokat éles késsel kimetéljük tökéletesou ; inert különben az egésr dinnye keserű loonil egy-egy ily taplós rügy a-folttól. A korai diny-nyék lassanként megérnek, mit főlog a ezukor-dinnyékuél észlelhetünk, ha héjuk sárgulni kezd és száruk a dinnyétől egészen elválik. — A feliutó növényekot a kertben és azon kivül karókkal látjuk el. Ilyenok : a borsó, bab. A paradicsom-alma szárát pedig felkötözzük és föliöltögetjilk; úgy szintén föltöltögetjük a káposztát is, mig a káposztahomyókat miu.don módon pusztítjuk.
Gy ü50ölcb észét. A gyümölcsfákat tisztogatjuk ahem) óktól, főleg délben, meleg időben, A hullógyümölcsöket pedig a fa alól fölszedjük, összerakjuk, s ha éretlouek : eczetté préseljük, ha pedig félérettok: mogaszaljuk őket. — A fattyuhajtásokat az oltványokról éa gyümölcsöt termő nagyobb fákról is lemetéljük ; mert ozok elvonják a fáktól az ezeknek lejlődé8ére szükséges tápnodvokot, ,s a gyümölcs képződésót s fejlődésót hátráltatják. Száraz időben a fákat inegöntözgotjük, s főleg ajánlatos e végett a fa körületét kissé felkapálni, megporhanyitani shig trágyalével uiegöntözui.
Ez a tormékonységot is omóli a fában, ha oz különben kovesbbé volna termékeny s,a talaj is silány. — A Bzeinzést folytatjuk.
S z ő 11 ő s z 01. A szőlló már elvijágzott; ennélfogva a kötözést éskarózást folytathatjuk teljos erővol. A hoBazuhajtásokat a szőllőkarón fölül lovágjuk. E hónap végofoló már. elkezdhetjük lassankint a harmadik s egyszersmind utolsó kapálást a ssőllókbon. Némely vidékeken négyszer is megkapálják a szőllőt; ily helyekeu a nogyedik kapálás augusztus hónapra ősik, vagyis midőn már a szőllő érni kozd.
Méhészet. E hónapban, ha jó mozojök van a méhoknok, annyira meggyül a méz a kasokban, iiogy a méhek nem tudnak tovább dolgozni és kijönnek a kas elé másodszori rajzásra, mit megakadályozunk akkép, hogy a kasok alá mintegy \'/»\' magas gyürüt vagy doszkaiiókot teszünk, kora reggel. Ezen alá-votés áltól megmentjük magunkat azon kellemetlenségtől, hogy a gyenge második rajokat\' egész télen át eleséggel kolljenjollátnuuk. Mert a juliusi raj, ha ilyot engedünk, e hónapot és Augusztust a sejtek építésére és költésre fordítja és mielőtt mézet gyüjthetnénok, beáll a hideg ősz s vége a mézgyüiléauok; — s az uj raj té-lon át éhou vesz.
A póttiókokbn üres lépőket (sojtekot) ragasztunk, melyeket a méhek most igen gyorsan megtöltőnek mézzel. Ily üres lépek (sejtek) igon haszuosan értékesíthetők ; mert mig a méhek 1 fontnyi lépet (sojtet) kéjjiítonok; ugyanazon idő alatt 20 fontnyi mézet képesek gyűjteni. Ha tehát a kasokba (t\'ólog a Dzirzon-fo-lékbo) ily üres lépőket teszliuk, logalább tízszer oly dús mézszüretre szántathatunk mindenkor, mintha a sojtkészitést is a méhekre bíznék.
II I re k. SNV Lapunk fél- és negyedéves t. előfizetőit bizalommal kérjük az előfizetési pénzek szíves beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fennakadás ne történjék. Előfizetési ar: félevre 4 frt, negyedévre 2 frt. mely 5 krajezáros postai utalvány mellett legczelszerübben esz közölhető.
— A képviselő-eáluMxtánok Somogy-megyében is inogtörténtek. .Megválasztattak: a kaposvári kerületben Körmend)\' Sándor, a csurgóiban Hogcdüs József ellen-jelöltje Srétor Lajos, a szigetváriban Mednyánszky Sándor, a tahi-kerületben Máttyus Arisztid, a nagyatádiban P. %athmáry Károly ollonzékiok; a szili-\'\'kerületben: gr. Hunyady László, lengyeltótiban gr. Fc8lolics Pál, L)eák-párt;ak. Az eddigi választások szerint vau 168 Deák-párti, 77 ellenzéki.
— Járda-barikádok. Számtalanszor tapasztaltuk, hogy a „Zöldfa" vondéglő előtti járdát, az ottani piucze bérlője borfejtések alkalmával nagyobbszámu hordókkal, tökéletesen elbarikádozza, hogy a gyalogjáró közönség a járdáról leszoríttatva, kénytelen a legsárosabb időben is az utcza közepén a kocsiúti sárban áttiporni. 11a ozon roudetlensóg a városi rendőrségünk ügyeimét kikorülte volna? úgy figyelmeztetjük I — s intézkedését olvárjuk. — A borfejtés teljesíthető lehet, ha a hordók a pincze-ablaktól l öl távolságra állíttatnak is. — (Beküldetett.)
— Kéxrekerült. Etz Júlia kanizsai illetőségű 1870. január 12-én kis-komáromi B. J.-tól mintegy 80 ft értékű fehérneműt eltolva-jolt. Mogjogyeavén,hogy o nő botog lóvén, B.-nál majdnem egész télen ingyenápolásba részesült. E hó derekán, Raffay János Pad község körül portyázván, o gyanús külsejű nőt olfogva, ki azonnal bo is vállá bűntettét. A iehérnemüok mind visszakerültek ; mennyiro örvend ezen B. gondolni lohot, ki különben maga is szegény omber. Elismerés o derék csondbiztosnak.
— Kotnárvároson o hó 20-án ismorot-
len tettesok a nagykorcsmába botörvén, ott az olső szobában lövő ágyneműt elvitték; osikortől folbuzditva, 21-éuójjel a jég verőmből egy hordó sort elvittek.
— lílivtd hírek, A ministorolnök pénteki ibédjén nem jelent meg Deák Feróm;/, ki M\'lia sein szokott miiiisteri ebédekre járni.
— í íigeli József a szüuidő alatt Szombatin;-iyon is fellép néhúay szciepben. — A pesti síi. r-ut kiépítése szépen halad előro. — A kir. ítélőtábla gr. Károlyi Pistát sebes hajtásért egy havi börtönre és 150 frt. pénzbirságra itéltotto. — Akin Károly hir sserint a bizottságot, mely Konstantinápolyból Pestre képviselőjelöltnek meghívta, kártérítési pörbe akarja idézni. — Zilahon o hó 20-án lett. ielszontolvo a szilagysagsag 45-ik honvédzászlóalj íászlaja.
— A baranyai takarékpénztárt 1000 frtos hamis váltó kilizettotésévol megcsalták. — A mokrini Deák-párt elnökét a sétatéron meg-, gyilkolták. — Tisza minister Segesvárra gr. Lóuyay ós Szlávy pedig Zágrábba utaznak.
— Tisza Lajos miuistert Brassó város. Kolozsvárról történt visszautaztában a Vulkán szorosnál nagy ünnopélyességgol fogadta. — Ju-visybon e hó lü-én vasúti szerencsétlenség történt s 4 ember meghalt. — Floronczben Thalborgnek omlókszobrot omolnék. — Foroy tábornagy mog\'halt. — Edvi Illés Pál, elhalt akadomia tag felett, llaborern Jonathán fog emlékboszédot tartani. — Végh Johanna Budán olhuuyt alapítványi hölgy jótékony ezé-lókra 16 ezor forintot hagyományozott. — A „solothurni magyar ogy let az alföldi viz- és mármaroB-szigeti tüzkárosultak közt leendő kiosztás végett húsz-frankos Napoloon aranyat küldött. — Vojtokon a szomóly-málha- és gyors szállítmányokra nézve uj vasúti állomás fog nyittatni. — A bécsi világtárlatra nálunk is nagy előkészületek történuok. — A „Vanderer" magyarellenes német lap mult pénteki számát lefoglalták. — Király ő Felsége péntokon reggel órkozott Salzburgba, honnan rögtön Kies-hóimba utazott. liécstŐl 8 napig marad távol.
— Uuadaira spanyol hajó a carray-i partokon szétrobbant. — Achmod Kazim pasát helytartósági állásáról elmozdították. — A belga király,hir szerint egy orosz horczegiiót vesz nőül.
Színésze t.
Kcaalliely, junlua, 1872.
Kedden, junius 18-án .Kié a 40,000 frt, vagy Szuszi ur keservei" czimü frauezia vígjáték adatott elő. Bokody (Szuszi) igeu jól szo-nióiyesité a ezuszi-muszi egyént. Szabó (Fejes) a féltékeny férj szerepét hü bensőséggel adá. Tihanyi (Baukósi) és Dezső (Szélházi báró) ügyesen játsztak. Közönség középszámmal.
Szerdán, junius 19-én Tóth Kálmán ,NTók az alkotmány ban"czimü vígjátéka került színre. E közkedveaségü darabot a közönség kevés számmal látogatta. Szabó (Bánfalvy Bálint) a
női uralom s illetőleg.......kormány alatt
álló férjet, híven jellemző. — Szabónó (Krisztina, Bánfalvy nője) elég bőkezűséget mutatott, hogy férjét, — kit már előbb Pitvarosiné (Gyulainé) és Cscioiné (Timárnó) rokonaival kijoleltek — képviselővé választása mégis nagyiavágyó asszonyaink hü képét tünteté elénk, Tihanyi (Borbócs, korcsmáros) Báufal-vyné felfogadott kortese, Megyeri Emma (lika) Barátosi (Bercsoi) köztotszéíit nyertek. Dozsó (báró Szlankaméuyi) elég ügyesen adá darabját, törött magyar nyelven.
Csütörtökön, junius 20-án , A jó hazafiak" köztetszést nyert vigj. másodszor került színre.
Szombaton, junius 22-éu Timárné Róza javára adatott: .Egy könnyelmű leány" vígjáték dalokkal 3 szakasz- és hét képben. Ez est hősnője Timárnó (Róza, a könnyelmű leány) volt, kinek éuoklósoit viharoB taps s többszöri „ujrázáaok" követték. Jól játsztak még Bokody, Dezső, Barátosi, Szabó és Gyulai. Közönség szép számmal.
Vasárnap, junius 23-án síinre került .Jobb- és balpárt" viJáték dalokkal 3 flvban ;
irta Roson Gyula. Bokody ur ez előadással valóban élvozotdus estélyt szerzett a jelenvolt l.ö/.épszámu közönségnek, moly az egész előadás alatt folytonos jókedvben volt.
Ez estélyért az ogéez játszószomélyzot elismerést érdemel ugyan, de mégis szabadjon ezek közül Szabót (Istvánfy), Tihanyit (Szikla-váry) és Siposnét (Sarolta) --.kiknek ügyossé-go, tapintatos és otthonossága valóban meglepő volt, — kiömölnünk.
Jövő,szombaton f/hó 29-én „Varásfátyol* operotto fog szinrokerülni.
Papírszeletek.
19-01 a sim IX. Plua élotébon. A .Salab. Kire.benbl." a követkesŐ ösaaeillitiat kOali a l\'J-ea ním jelentőségéről IX. Plua életében : IX. Piua pápa arllletot 1792-beu. K négy aaáin Oaaaeadva Ill et teaa. I\'sppá aaeoteltetett ltJl\'Jj e nigy »aim együtt vívó 10. Pápa lolt 184tí-ban, öaazeadvs teaa 19-et, hoasátohető mig, hogy 1873. la 19-et teaa öiueadva.
— Kg; olyan\'oraaág koronaörököao, melynek államadóstága ninesen: A poross korona ||-réteggel tüilént, midőn polgári öltönyben sitiik Kgy háaalóaaidó — nem iamerve — megaaólitotu, kérdvén tőle : ninceen-e aemmi eladni ralija t Mit akar ön T kérdé a hercaeg, a ki nem tudta lölfognl a hoaaá iniéaett kérdéai. fíinoa aemmi óeska eladni való, iainétli a háaaló. Kedvea barátom, viaaooai erre a hercaeg, nekem nagy oaalidom van; a a mit magam loToteic, ait gyermekeim saimira idomíttatom it
— K o 1 u m b u a Kristófnak emiékel akarnak állítani. Hit Amerika ml?
— Kénykép raoportot mutogatott valaki egyiainerőaének. Milyen aok aroikép együtt — mondja aa ismerős — és mennyire basoulilanak egymiaboa I
Hogyan ? — Kérdi a mutogató.
No, amonnyiben mind lelketlen, felet aa iamerÖa.
— Londonban él egy orvoadoctor, neve Gull, kinek évenkint caak a komiliumi dijaaáaokból 2J,000 font alerling jövedelme van. Kit a kOaOnaig bixonyoaan caalhatlannak blati I
Érték- és váltófolyam jun. 28.
5% motaliques 64.40; ő°/0 nomz. kölcsön 71.90; 186ő-ki álladalmi kölcsön 104.70; bank-i részvények 860; hitolintézoti részvények 346.50 London 111.45 ezüst ágié 100.40; arany darabja 5.36; 20 frankos arany 8.94 kr.
Heti naptár.
Junius 30-tól julius 6 lg. 1872.
Ii\' éa heti- Katlioliku* nap- Proteatána 5)
nap tár naptár
~ 2Ö>"Jii a\' ílWÖ onibrrt inegveudégel.
Máté V.
30 Vasárnap F é l\'ál e. F 5 Pál e. íHf
1 iiétrő Sim. Ar. Tibolt
2 Kedd 8arlóa U. A. Bari. 11. A.
3 Baerda Kui-ig. Kornél
4 CaUtOrtA Udalrik Udalrik "Jw
5 I\'éutek Cirill Sarolta *
! 6 Ssombat laaai. pr. Kaajáa
Felelős szerkesztő -~Bátorfl LajOS.*" INTyllttér.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenaóffet
haannstenvi gyógymód aaerint gyógyit dr. Erist L., Peaten, bálványutcaa 6. a*. 2. em. 15. ajtó.
Kendelial idő délatin 2—6 ériig.
E betegségek gyakran, hogy aionnali eredmény érenék el — kOnnyelmfier o igy ad^g jód vagy kénesővel keaeltetnek. Aa igy grö gyúllak aaonban a legboraas-tóbb ut&bajoktól timadtatnak mog ; annyira, hogy a könnyeim!! gyógykeaeléa miatt kéaő vénaégükig axenved-nek. Ily veaaélyek ellen menedéket nyújt a ba-aonaaenvi gyógymód, mert nemcaak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de hatiaa oly jótékony, hogy utóbajoktól félni nem lehet. Aa életrend mellette oly egyaterfi, hogy mindenkitől megtartható.
f0f I.evéllleg Is eaiköaOlteUk rendelés.
Gazaászatl Je^yzéH: saJÉLt tudósítóinktól.
Gabnaplarcz: Kelet: j Búza
lloglár Junius. 22.j\'6.20-6.iit
Caik tornya 26. 6.80-6.10
Győr . 26. Ö.50—I5.H0
Kaposvár . 22.1 5.80—5.60
Keaithely » 27. 6.80-5.70
M arcaali a 24 • 5.50—5-
Nagy-Kauiaaa a 28. 6.t0—5.70
Pápa » 24. 8.20—6.60
Péoa . sö- 8.60-0.20
Poat a 24. 7.06-6.20
8opron a 22. 6.60— .—
SQmegh , 26. 8.15—6.—
Stékeafehérvár a 27. 8.16—6.—
Silgothvir „ 23. 6.--6.60
Siomballieljr a 24. 7.--6.60
Varaad a .26- 5.00—6.40
Vesaprém a 21. 8.40—6.—
Zala.Egersat^ a 27. 8.40—6.111
Köles
,70 1.50—4.203.----.
1.60—4. lö .---
,80—4.40ja.ftU—3.10
,-4.8ol .--
4.80—4.2Ö3.60-3.2C
1.30—4.20| .---.
1.60—4^3.16—3.
1.50 —3-.80.Í .--.
1.60—4.301 .--.
"J3.8ö-3.20
Bab
Hajdiua
■- .—lU.oo— .- a.so- .-
3.90-3.80jji.60- .—fe.- .--.-
s üJa ö
hus fontja
24j26 2
1.40— .— 8.-1.80— .-
^ ! ^
, & I 40_
<1 k ó j a
12.—10.-16.-14.-
11.—10.-13.-11.-
lo. — .
1.2 - .■
Széna SzalmajKent. fa Időjá-mázsája Ijinózsájajj öle J rás
oaőa kedveaő
ii
..fi., hí*, borult
Termények állapota
14.- 12.60

; .00— .80 i .50— |t.90— ;— j -90- 8.--7.\' 16.60- 12.--111
18.----
.80— .90 12.—r—.—j 22.—-20—. 12.—11—.

|l.20— .-JJ .60—. .- 14.--. 19.-10.
20,000 St. Sonnenschirme! Árverési hirdetmény.
FattrlkB-Haupt-Depőt
von Sonnen- und Regenachirnien.
l)or onormo Kuspruoh und. Mna.eieVerkauf. in ScMimcn, .len leli im vorigen Jnliro hatte, verai.las.to luleh, aöf <lieien Artikel moln llaupl> Augenmerk 111 riehtfn, .lein xufolgo bin icl. mii d.n er.ien Seidonfabr riken in Verblndung geliolen. um hilllge und gulo Stoffe xu erlialton, so aneh b.-.,nt*« ieh die Kaiuo Wlutersai.on sur vollkommemn liorstelluiig der Wnaro, woduréh leh grosie Vortheilo »o»ohl im Aibelt.lohne als nueb im Kohmateriale crrungeii babé.
Alle dicse Thatsachen \' "Vn xu dulu Hesullnte, d».«» die Waare, gegen <la. Vorjahre noch SCbesser und bllllger xuiu Verkaufc komiul man lamé sieh daher •. \'..< gar kelner Concurrenz belrrmi, don durcli den so gering gcatollten Nutaen i«i Jodom die Mligliebkell genorn-mon, uiir Concnrrenx xu bielon.
Frllhjahrs Schirme.
1 ,StUck aus StolT............kr. 50
I „ „,s feln.tem Seiden.toff, ver.chledeneCouleur.il. 1.20, 1.60,1.80
l „ dicsőiben, gefllttert mii Soide . . . . fl. 1.80, 2.30
1 " superfein au.gestaUet, mit odor ohneGitrnirm.g fl. 2-70, 3.20, 3.80
Grosso Sonnenschirme.
1 HtUck au. Stoff.......kr. 80, 90
1 , grös.te Sort........»•»>, 1.20
1 , au. cugl. Baumwoll-Atla. » \' • ■ " 1
1 „ dieselben geíOtterl 1 „ Alpacca, unverwU.tl. engl. I 1 J „ grOssto Sorté, gofUtlorl V 1 . aus feinst. I.\'yonor Seldonst.
i, jo nacli Orllssc
dicse
jefutter
Damen^
11. 1.20 Ü. 1.40 fl. 1.80
"fl! 2.-, 2 60, 2.80 .ÜÜ. 3.40, 3.X0, 4.30 g II. 4.60, 6.—, 6.50
i ledei
Schirme.
ti.
\', 2.-
tl 2.10, 2.50
Höchste Eleganz!!
Das Efectvollstc, Felnste, was bls jetit erzeugt wurde, tlnd dle
Frou-Frou-Schirme
au. fciinter 8eide oder Alla». 1"Öttlek,.roich gepntxt, ftlr\'a Krtlhjahr . . . 8 3 60, 4.
1 > Kro..e .orte . tl. 6.60, 6—
I \\ mit v..,oderm m Bwalciptock? . . " « , «.60
Gisela-Schirme.
Das Neueste der 8alson 1872.
Scjilrme au. dem feluaten Seldenstolf, reich, gc.chmackvoll und modorú
adiustirt, iiopaarl mit. kilelnie r Elcganz. I Stílek Krilhialir-Seliirin . . «• 3-M>, *—.
1 „ gmjisér Ponnonachirm .... fl. Ü 60, 7.60, 8.50
Damen-Schatten-Schlrme. (Kn tuutüas.)
1 MUck gro.«e $orto, engl. Woll-Atlas, hat v. (ilanx w. Seidcu-Allas fl. 1.50
Derbibe gefUttert ......«• t-80
1 „ aus dóm unvenvtl.tlichen engl. Alpncca-PtotTo . II. 1.30
Dersolbb goftlttert .......A- 2.<0
1 . aus feinem schwercn SeidensU.lf II. 4.60, 6.—, 6 50
Schirme aus feinster roher Seide.
1 StO>k gross oliue Oariiirung . • . fl. 4.-, 4.60 1 „ mit rcicber (iarnirui.g......fl. 6.60, \'\'-&0
HerrenSchaiten-Schirme.
1 Stílek fein Woll-Atla. . ...... tl. 1.80
1 „ „ „ goftlttert . . . * . . • U. 2.20
1 , au. engl. Alpaccn .,-.... fl. 2.40
1 , , , „ geftlttert......fl. 3.—
SPC Bti Qros-Küufer erhalten Rabatt.
A. I r i <; (I ni a n n,
Wlen,PraterBtraaBe KTr.aa.
folyó évi junius 30-kiín a délutáni órákban és a reá következő napon Botfán, Zaln-Bgerszeghoz félórányim, mindenféle házi bútorok, gazdasági eszközök — gépek — gulyabeli marhák — sort-vések és birkák fognak nyilvános árve-és utján eladatni. FilCkll GC(IŐ.
MOl.LA.SKI DLITZ-PORA.
E porok rendkívüli« a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig iinierli ási -terek kOxOlt, tagadhatatlanul ar, ol.ő helyet foglalják el; mint axt «ok exer, a esé.xéri birodalom minden ré.xéböl k\'exelnkhos ktlldíttt liAla-iratok a legré.xlólosoblien tanú-.itjék, hogy o porok rOgxUtt szorulásoknál, omészlhetetlenségeknil, gyo morhévnél, továbbá görosök. vese- /> Ideg bajokban, szlvdobogásnál, Ide getség okoxta főfájás, vérlolulás, v,tRtil hysterlárs. btikór <(« huzamos hányásra hajlamnál a legjobb .Ikerrel alkalmaxlatuak. s a legtartósb evógyhati.t eredményeitek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
ÓS PALIN ív A és SO.
• A legmegbízhatóbb orv..»»*or a Sxonvedö omberl.ég .egedé néro minden belső é. klil.ö gyuládé*, legtnbb betegség, mlndoiiin b-, fej-, flll- és logMjá", régi .érvek í. nyitott .el.-k, rák, fen yudás, bénulás niindcnnemfi sérlllés ellen, atb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
S
IORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Di_____
A legtisztább é. legbatliAtésabb orvosi szer Norvégia hegyolből nem cserélendő fel a n.e.ter.ége.en ll.xtltstl halmAjzsir-olajjal.
A valódi Oorsch-halmájzslr-olsj mell- és tUdő-baJoknál, sorophu-Iu8- és raOhlllS-betcgségekhen legjobb gyógybatAs.al van ; meggyógyítja a leglddltobb köszvény- é. osúzbajokat, valamint az időszaki bőrktltegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nagy-Kanizsán: Holus J. gyógysz. Lovák K. gyógy&z. FesselliolTer J. óa Hosonfold F. uraknál.
Belovárott l..k.> Csáktornyán KArá.z ll. Csurgón Krei.lor Dávid Kaposváréit Kohn Jakab Kspronoián Worli Sánd. gyógysx. Keszthelyen Wlinseh F. Kereszten llroyer Jftkab liai Kőszegen Csacslnorite I.tv. RVÓjry.z
l etenyén Kalivoda J. gyégy.x. Msrozallbsn I./.ll Nándor Bánok-Szt.-gySrgyön Kibicx J. g>. Szambathelyen Pilich Korenc* gy Sopronybsn Mexey André. gydgysx. Zágrábban Miitelbaeh /.«. gyógysx Coyleck J. J. gyógysx.
Ilrwei.x Kr. gyógysr..
Hirdetmény.
Hudacsonnal szomszédos tördcmiczi határban a ka-polcs-cgeri folyóvizén egy két kerekű, alól csapó-malom, melytói az évi haszonbér 2U0 mérő gabona és 800 frt o. é., 11 hold belsőség- és réttel, jó molnárlakás- és épületekkel, ugy szinte a tördcmiczi határbau levő 65 hold tagosi-tott birtok, gazdasrtgi épületekkel — előnyös feltételek mollott — külön vagy együttesen, eladó.
Értekezhetni bérmentes levelekkel vagy szóval: Trsz-tyánszky Lajos ügyvédnél, Keszthelyen.
l)r. Fáykiss\'
szepeiikdrpáti növény-kivonata mell-és tüdőbetegek számára
A szepesi kárpáti flórának legsxorgalmasabban kifilrkészett s kitűnőié* alkalma, gy.\'.gyfliv.ilnek nedveiből készített szer, mint kitUnő hatásúnak bebizonyult: kUhtígés, rekedl.ég, a száj-, garat- s légzőszervek nyákhártyáinak heveny, hurutos báutnlmai, gUrc.tls idege., légrekedési rohamos kltb^gésok, sztlkinellllség, oldalsxtirá.. Idillt hörghurut, tüdővé.z s a tildőgUmősök, orőfogyaszló s bő izzadás ellen.
lla.onló hatással bírnak : a azopesi kárpáti iittvúnv-clegy-lhea é« a szepesi kárpáti növény-esukorkák (lloiibons) l)r. FAVKISS\'-tól. Ára egy Üveg növény-kivonatnak használati utasítással 7ő kr. . „ csomag theának „ „ <?.T kr.
, „ dobos növényexukorkáknak „ „ HK kr.
Exeu gyógycxikkvk megrcudolhotők magánál a készilönél : gyógyszertár a „magyar koronához" Kf-tmórkon. — AxonkivBI kaphatók Szeffedrn : llermOller és Iliid, Makőn : Eienfeld és Spitz, Temesvároit : l\'ausenberger József, Jaromir M. és Oulrini uraknál, Keoskemétei: Karka., N -Szt. Miklósán : Kari Ferdinánd és B.-Csabán : K. ii.y. ,. „mái. _il!^5-5)
ÜZLET-NAGYOBBITAS.
A nagyérdemű közönségnek van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét év óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ÜZLETEM KT
azutdii is osztallan tekével, ús :i lo^jaljb segódoróvcl folytaUnidtjui. f Nagybecsű megrendelőim különös kényelmére, folyó szeptember hé elseje éta.
gaz<laí>oii felszerelt asztalos bútor raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, egyszersmind
ASZTALOS BÚTOR KAKTAKAMAT
kiterjeszteni kérem, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelőin) elégedését kinyerni főfeladatul,tűztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
ZOTTL GYÖRGY
(6M—6) kárpitos ós asztalos butor-raktárnok.
Varazsdi (német) utcza, Babóchay-(Schatfaritsch) féle bázban.
»»/,„ szhoz.
Wioviol tausend Mennor Biecben alljilltrlich olond dachin, nach-doin sio in ihror Jugond durch Ausscliwoiíungen
Juiíemt-Spiegel.
írv uuionjiouon. Tauscndon von I||<rniw|. botfnungsloson Jllnglingou, Solbstmord brütondon Ehomlln- ^ikini^pl nom zcigto das borübmto Buch Oplv&vli
don orselinton Wog der Hottung. Es ist tűr 1 (lulden am sohnollsten diroet vom Vorlcger, W. Jiemhardi, Berlin, jotzt Shneonstr. 2. zu boziohon.
Jiigeiid-
Sjilegel.
ulller Art, sclimaclivóllo Solbstbo-f 1 o c k u n g fahrt untorgrab\'
A nagy verseny
>
molyot s tömérdek ujonnn alakult bank és magán-váltó-üzlet a sorsjegyxészlet-üzlet terén kifojt, folkolté bonnem a vágyat egy oly módozat föltalálására, moly által a t. közönség azou osztálya, mely sorsjegyeket rédzlotlizotés utján szerzi bo, semmi esotro so veszítsem, do söt a befizetett pénz után a törvényen kamatot lmzza, éa eredoti sorsjegyek b.oszorzé^o által szoronosé-jét, még külön meg kísérelhess^.
Épen nom volt könnyű feladat őzen módozat föltalálása, miptán tudvalovóleg a kis lutriban való játék — mely bon pe-dij; a nyoromóny-chanook sokkal csekélyebbek, mint a nagy sorsjegylottoriában — bármily jó és óvatos módszer mellott is mindig pénzáldozattal is jár.
Do nokom hosszas és boható tanyuli&ányozáa után sikerűit a t. közönséget, két a logjobbak kózé tartozó sorsjogynok ügyes összeállítása s az ezokro nézve elvállalt jótállás által nemcsak minden veszélytől megóvni, hanem bolízotott pénzét kétszeresen kamatoztatni, s annak még évonkint 8 legnagyobb huzásbani részvétolt kieszközölni.
Kapható ugyanis nálam 30 havi 10 frtos részlotbon egy 5u/0 HM» frtoH 1800-iLi nllaiiiHortOeKy évonkint két húzással (február l én és augusztus 1-éu) 300,000,00.000 frt Htl». főnyoreménynyol, és egy 3°/0 400 frankon állam biztosítékkal ellátott türÖk vnauti "or«<jegy, óvónként ü búzással (junius, augusztus, október, dcczember, február, április hóban); főnyeremény 000,000,300,000 frank aranyban.
Már most a vevő e két sorsjogyro 300 frtot lizot lo. Ítészemről azonban kötelezem magamat azon osotro, ha az 1800-ki sorsjegy, a botizotés tartama alatt, sorozathuzásom kihúzatnék, a részlotlovél tulajdonosának, ha ozt az illotő részletlovolot egy hónappal a sorozatbuzás után nokom visszaadja, egy 100 frtos lHGO-iki sorsjegyot és ogy török sorsjegyet ingyon kézbositoni, s neki még külön a bplizotott összogot Gu/0-°» kamatjával ogyütt vÍ8Szatéritoni; sőt még ennél is tovább monvo, kötelozom magamat, azon osetro, ha az 1860-ik sorsjegy a bolizotés tartama alatt nom húzatnék ki, azt 10 év leforgása alatt 300 frttal visszavásárolni, foltévo, hogy ez idő alatt sorozata kihúzatott, s az nokom két hónappal az illotő számbuzás előtt kózbesittetett.
A bolízotott részletekot pedig az első részleten kezdve G%-tal kamatoztatom, s ozon kamatot az crodeti sorsjegyek kiadásakor készpénzbou kitizotem. Azonkívül az 18ü0-iki sorsjegy 5°/o bankjegyokbon, a török sorsjegy pedig 12 frankot aranyban kamatoz, a mi már magában több mint 10°/o 08 jövedelem.
A kamatszelvények valamint a jótállási jegy a részlotle-vélre vannak erősítve. < ^
Megkötött üzlotok,|iemmi esetben som bonthatók fel.
Iluzási sorozatok ingyen küldotnek meg.
Utánvétoli mogrendelésoknél kötj ogy ónként legkevesebb 5 frt. o. é. olőro boküldondő.
Flsoher M. L
váltóházaa .Fortunához" Pesten, Hatvani utoza 16. sz.
Wajdita József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Wagy-Kaiiizsán.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszéknek mint telekkönyvi hatóságnak 1542 sz. a. kelt | végzése folytán közhírré tétetik, miszoriut Oszvald János kanizsai lakos végrehajtató részére j 50 frt tőko és járulékai kielégítése végott Varga Ádám fölső hahóti lakostól lofoglalt és a folső-hahóti 91-ik szám tolokjkvbon Varga Adám tulajdonául fulvott 100 frt 50 krra o. é. becsült 7813 és 725. holysz. számmal jelölt ingatlan birtoknak elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosítására határidőül 1872. julius 2ü-én szűkség esotébon 1872. augusztus hó 29-ik napjának I mindenkor délelőtt 10 órája a holyszinéro kitüzetik, oly hozzáadással, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron fölül, a második árverésnél azonban becsáron alul is ol fog adatni.
Árverési feltételek:
1-ör. A birtok ogyütteson adatik ol.
2-or. Kikiáltási ár a bocsár.
3-or. 20%-tóli bánatpénz lotoondő, és az utolsó régzlotfizotésbo számítandó.
4-or. A tovő főlek a vótolárt következőkép lofizotni kötolesek; ugyan is az: I-ső részletet az árverés napján.
0 ll-ik részletet az árvoréstől szálnitandó 2 hó alatt 0% kamatjaival.
6-ör. A mogvett javak mindjárt az árverezés bofojozésokor a vovő használatába adatnak által; a moly időtől fogva egyszersmind mindenféle terhek a vovőt fogják illetni.
G-Qr. A vovő kötoles a megvett\' birtokon lévő épületeket az árvorést kövotő napon a vételár orojéig saját kára és veszélyére tűzkár ollon biztosítani.
7-or. Mihelyt a vovő az árverési foltétoloknok ologot tott, részérő a mogvott jószág tulajdonjog átíratása hivatalból fog eszközöltetni; ellenkező esetbon, ha a vevő a foltétolokot pontosan meg nom tartaná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén fölül ujabban a vtjyő költsége és személyére fog elárvereztetni. .
Egyúttal a kik az olárvorozondő javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényosithotni vélnek; foHúvfttuak, hogy ip-énykoresetoikot a hirdotmény kö^&étolénok utolsó napjától szálnitandó 15" nap alatt nyújtsák be, különbon egyedül a vételár íolösl^gtfro fognak utasíttatni.
Végro folszólittatnak azon ^felzáiogos hitelezők, a kik nom a telekkönyvi hatóság szék-bolyén vagy annak közelében laknak, miszoriut a vétolár felosztása alkalmával leendő képvi-soltetésök végolt, a hatóság székhelyén megbízottat rendoljonok és annak nevét az olaóásig jelentsék be; ollenkoző esetben a hivatalból kinovozotí gondnok által fognak képviseltetni. _Kolt N.-Kanizsán, 1872 évi junius hó 17-én tartott tolokkönyvi törvényszéki üléséből.