Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.84 MB
2010-02-10 20:29:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2590
6182
Rövid leírás | Teljes leírás (535.28 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 054-061. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1H72. jullus 4-én.
64-1K azéim.
Előfizetési
f*gú»z évre . . 8 írt. fél «vr« .... * , negyed nTro . \'2. 9 KQV raám 10 kr.
Tizenegyedik évfolyam.

Hirdetések Jutányosán
nyílttériben
jl iorookínt 10 krért ró-
tetnek fel. ^
m>
r*>
A lap tielltmi rSaaét
illeti közlemények a »«<-rkenuJUt*»,
anyngi része*. illető közlemények- peulg a kisdóboz liértaemr* io * Uwodók:
I NAÖV.KAHISWA . i WlMtlMkál. 4
nierr-
m (a „zalamegyei gazdasági egyesület" ét a ..nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője, i
Heten ki 111 kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
~n»>rrg
Könyv Ismertetés.
,A niytunitők nyuydijaidia, özvegyeik t ár-udik gydmolitdtu külföldön í* hazánkban.\' Irta Molndr Aladár.
(Folytat**.)
A munka második főrésze az európai mfivelt külföld egyes tartományaiban tesz körutat 8 a külföldi törvényhozó testületek által időről-időre hozott törvények vagy az egyes kormányok által koronkint kibocsátott szabály-rendeletek idézése mellett roppant szorgalommal összegyűjtött egyéb adatok s személyes tapasztalatok alapján mutat fel a külföldi tanitók anyagi állapotáról s jövőjük szilárdsága- vagy ingatag bizonytalanságáról egy réazrehajlatlan, a czáfolhatlan tényeken alapuló tiszta tükröt.
Ily megczáfolhatlan tényekben mondja el: hogyau áll a tanitók nyugdíjazása Németországon: I. a szász királyságban, II. Würtenbergben, III. Badenbeu és IV. Poroszországban.
tízen adatokból szomorúan győződik meg az olvasó, hogy a tanítói állás javítására a tanitók özvegyei- és árváinak segélyezésére, gyámolitására évtizedeken keresztül mind ez ideig aránylag igen koYéssel történt nagyobb haladás, mint hazánkban azon rövid pár év alatt, mióta népoktatási törvényeink szentesittettek.
A szász királyságban a rendes tani-fizetése 200 és 2G0 tallér, a városokban állomásozó igazgató-tanitók fizetése 450 és 800 tallér, a segédtanítók fizetése pedig 140 és 150 tallér között variál.
„A nyugdíj évi összege volt: 10 évi szolgálat utáu a 25-ik szolgálati évig \'/»-da, 25-tól a 35-ik szolgálati év betöltéseig V4-de, 35 szolgálati éven felül a/j-da a hi-vataloskodás utolsó évében élvezett összes hivatali jövedelemnek. Azonban a 10 és 25 szolgálati évek közben nyugdíjazottnak évi nyugdija 100, a 25 szolgálati éven felül nyugdíjazotté pedig 150 tallérnál kevesebb nem lehetett még akkor sem, ha különben fizetési törvényszerű hányada szerint kevesebbet kellett volna kapnia."
Hogy a németországi tanitók anyagi állapota\' mily sok kívánni valót hagy maga után, annak bebizonyítására legyen szabad a szerző saját szavaival a fegyveres győzelmek után híressé vált porosz néptanítók helyzetéről — melyet a 71-dik lapon tárgyal\' — a kővetkezőket megjegyezni:
„Uár (Jousin már az 1830-as évek beu tanügyi tanulmányokért Németországon tett utazasai utáu azt moudá, hogy , Poroszország a kaszárnyák és iskolák elás-, sicus hazája; a/, iskoláké, hogy a népet nevelje, a kaszárnyáké, hogy azt megvédelmezze" ; mindamellett a tanitók anyagi helyzete s« nyugdíjaztatása, talán valameny-nyi német allaiuok között*) a legrendezet-lenebb Poroszországban."
tís továbbá 73-ik lapon; „A tanítok helyzete és díjazása pedig annyira rendezetlen, hogy semminemu tör vény nyel, vagy kormányrenuelettel nincsen sem a tanítói fizetések minimuma, sem nyugdíj biztosítva.
Némely egyes pro.vincziakra nézve egyszer-másszor adattak ki, a tanítói fizetéseket szabályozó rendeletek, de a melyek inkább csak vidékenként felmerült bizonyos esetekre szóltak; vagy csak a községi kiadásokra ügyelő administrativ hatóságok tájékoztatását czélozták. Igaz, hogy az uralkodók; sót utóbb az országgyűlések is néha joleutékeny ósszegekot rendeltek az állampénztárból a tanítói dijak javítására, de ez összegek egyrészt még azon egy évben sem segítettek kellően és mindenütt a szükségen, s másrészről alutluk sem a segélyezésnek azon mérvben való állandósága, sem a tanítói fizetések mennyisége nem biztosíttatott."
A poroszországi tanitók fizetéséről szerző a következő adatokat tünteti fel:
„Dr. Jütting szerint az összesen (34, 308 tanító s 2U1G tanítónő) 3(i,8iy tanító személy átlagos fizetése volt a városi
*) Ktvévéu Hannoveri,\'iie n mely mit innr aiintc l\'orosaorazághox tartozik.
oskoláknál ...... 294 tallér.
a falusi oskoláknál . . 185 . mindkét oszt. összevéve 21K . Thiló összeállítása szerint a/, ercdA niény még kedvezőtlenebb, levén :
a városi tanítóknak . . 281 tallér. , a falusi tanítóknak . . 181 „ A dijaknak az egész ors/.ágb li állagát azonban meglehetősen eiueli a/.on körülmény, hogy abba belev\'auiak számítva azon tartományok és városok is, hol a tanítóknak tisztességes fizetésűk van. Így p. o. Berlinben az általam ismeri ki mutatások szerint ÍJ 9 tanítónak van (>UU 900 tallérig menő li/.etése, 2ii nak 500, 05-nek 450, és 93-nak 400 tallér, ezenfelül korilletmény.
11a az egyes tartományok kimutatását külön nézzük, latandjuk, hogy némelyikben 148, másikban 1U5 tallér a falusi tanító fizetések átlaga. Sót a Höluu .í.á\'tal 187 l-beu összeszedett adatok szerint l!)2li tanító fizetése vau lOu talléron (150 fton) alul, 3U70-é 100- és 135 tallér között, 4G88-nak a fizetése vau I3G és 150 tallér között. t!535-é pedig 151 és lyo tallér között, végre 37G4-é 1«1 és 200 tallér között, Ugy, hogy ez adatok szerint Poroszországban mintegy 18 ezer tanítónak van kevesebb fizetése, mint a mennyit (az agiot nem számítva) a magyar törvénye a községi tanítóknak minimumul rendel.
A tanitók uyugdijazása Poroszországban ezen munka tényoken alapuló adatai szerint a következőkben összpontosul:
.Némely tartományokban (p. o. Hannoverben) egyáltalán semminemű hivatalos intézkedés sincs ez iránt, s ennél fogva sem a községek, sem az állam nem érzik magukat kötelezve a vénség vagy nyomoro-j dás miuttHehetetleuné vált tanítókról gondoskodni."
,A régibb porosz tartományokban az elvénült, vagy elnyomorodott tanítókra nézve az általános Landrechtre (II. rész, TI. cziiu, 529. jj.) alapított azon eljárás jött gyakorlatba, hogy az ily tehetetlenné
vált tanító haiálaig élvezi fizetése \'/,-át, • helyébe lépett uj tanító pedig azon időig a rendszeresített tanítói dijnak csupán V^it húzza. 10 szokás azután a többi tartományokban íjjjjfltcrjcdt, a máig is oz a nyug-dija?ás t/»nyfcijea módja."
„ Av. özvegyekről és árvákról a tanítók évi hozzájárulásával létesített segélypénz-t irak állal igyekeznek gondoskodni. K nemű pénztárak leginkább az utolsó 20 — 25 év alatt jöttek létre, s ma már valamennyi régi porosz tartományban meglehető* számmal vannak.
A Tíiilo által az 18Gl-ik évről összeállított adatok szerint a kilencz provincziá-ban létező ily özvegv-árva pénztáraknak volt összesen: l.G82*158 tallér és24,268 forint*) vagyona és részint kamatokból, részint évi járulékokból 139,331 tallér, meg I5G5 frt,évi jövedelme. Kifizettetett pedig Ü017 tanító hátrahagyottjainak (t. i. özvegyeinek s árváinak) segélyezéséül G9,372 tillér, meg 1138 forint oly módon, hogy átlag kapott mindegyik 13 tallért és Ho-henzollernben 71 forintot.
ISzen szomorú körülménynek tulajdo-unható, hogy Poroszországban .a k&rmány hivatalos adatai szerint most is az egész királyságban tohh mint nétjy ezer retulei tipntói-duiís van iiresedéihfn."
.Ily körülmények kő/ölt a porosz unitok talán figyelmesebb meghallgatását reményihetik azon kérelmeinek, melyet 1871. deczember havában sok ezernyi aláírással nyújtottak be a császárnál, a minis tóriumnál és az országgyűlés niindktit házánál. )
Ezen egészen azonos tartalmú folyamodásukban.^ következőket kérik; nevezetesen
ir,. hogy a tanítói dijak azonnal javíttassanak fel átlag fejőn kint 100 tallérral, s később a jövő évben alkotandó népiskolai törvényben ismét állag 100 tallérral.
*) Itoliriuuileru iMtiiiitányliAii ilélnémet foriutok szerint aiKiniianak.
TARCZA.
Járok, Járok......
Járok, járok tUndérkertbeu! Virág uyilik lépten uyomou ; Néieui üköt, — mind pumpáinak ! H<5teapfr vau ax arcaukon.
Kgy megtetaiik kUlOnOaen, Ée a mint lohajlok ríja, Hogy meguétaein belsőjében : l,átom, brltll féreg rágja.
Nricgeteiu sorról torra, S fájdalommal vesaoui étire, KivAI dUaea — korhadt belül, A legtöbbje féreg-ntte.
í.n ilyenkor ait gondolom, Haebb »irAg un kii kertembea : • Piroi ráaaa, Miír rúisa, Ottan agy rónatfm terein i
Orcaája atép Mariakámuak Olyan, mint e rónsa pírja; Á esrlíd fehérei pedig Tiaata kebelében hordja.
KONRÁD JKNŐ.
Nőtlen- és nős-ember levelezése.
— K itali : KAkoay l.áaatú. —
IV.
hsrátom Jrfuof! .Mír annyi olnéaésscl ciok It\'gy ilyen meglett korit IcgónyiJük, hogy komoly-Hbb néven, László legyek. Lnnyit tuog-nn^odhetax annak, » ki javitló télben lelnU — •lurinted.
Többire nézvu tu bölcAokkul ;iUI»z elóiu, ún is Bzolgálok neked. Azt mondja Caokonay : Földiekkel játszó égi tünemény, istenséguek látszó csalta vak reméiiy, kit teremt magának a boldogtalan . .
No tc is teremtettél mái magaduak ugy boldogtalant; mert azt ugyan elhiszem, hogy te boldog vagy és lehetsz valami rendkívüli nó körébeu; hanem, hogy <1 is boldog h\'gyou, azt barátsághói sem hiszem, ilancin, hogy én sem beszélek épen a löveg.\'\'>61, mindjárt szolgálok gyakorlattal.
Lásd, ha az a te nőd boldog akar lenni, vagyis inkább, ha le akarod ót boldogítani, egészen rabszolgájának kell lenned; az ó akarata és engedelme nélkül ki sem nézhetsz az ablakon; nem is beszélhetsz más nővel, még azzal som, a kivel akár hivatalos, akár magánügyed vau végzendő; nem látogathatod meg barátodut, ha az neki nem tetszik ; nem csinálhatsz magadnak egy jó nupot, ha neki épen valami mániája van; nem — sommit sutn tehetsz beleegyezése nélkül. Tehát uotii vagy többé független. Még nekem sem Írhatsz magadról, tudom, ha ó mcguom engedi. Ez egy, n másik még ennél is több. Lehet a legszebb terved valamire, lehet az családi, egyéni vagy nemzeti nézetből üdvös; magadnak akars* azzal bírt, nevet szorozni, vagy mást, valami szegényt boldogítani; — ha magáuporezoket akarsz, midiin a tuult emlékeinek áldozol, megzavar ; ha komoly ügybe avatkozol valakivel ó szót akar, a mi által árt, boszant; szóval: egészen rendkívüli állapotban tart nőd. De még egyet, a mi magában véve kicsiny, érdeke mégis nagy. Az ember ugy ragaszkodik múltjához, volt az jjár szomorú oseményok fo-
)
nála, vagy a tünde boldogság félig teljesült álma, mondom, annak egyes emlékét, egy virágbokréta!, egy gyürüt, emléklapot vagy csak egy hajszálat is — talizmánként őriz; a nő pedig kikutat, mindent megtalál, néha épen véletlen, vagy jókedvedben, jó órádban alkalmilag elbeszéled ifjabbkori kalandos élted ügyes •töredékét; még ha eldobnád mindezt, vagy lá; baihoz tennéd is: e tnult napjainak élveit irigységből szenvedteti meg veled — legalább kíméletlen, sértő, gúnyos szemrehányások által. — Nom taj ez, nem zavarja az idvlli boldogságot V
Valóban, mindozekért fölötte nagy uak, hihetlen szerencsésnek kell lenni a kárpótlásnak, a boldogitiisnak.
Már én egészou máskép vagyok. Nyugodtan kelek, nyugodtan fekszem; nem In horgát senki sem; senkitől sem koll tanácsol vügy engedélyt kérnem ; toszotn azt, a mit akaiok, a mit én látok jónak; mindonben, mindenért magamnak vagyok felelős csak — sót magamnak sem. Jövök, megyek, udvarlok, szorako zotu, czimboráimmal mulatok vagy busuloK, nem tart vissza senki sem. Sőt ide-oda rándulok, egyes emlékoimet oltáromra teszem, senki som dobálja el, mint idegen, hamis isteneket. Mondd most már, miért adnám én el függetlenségemet V Egy nőnek, egy nőért, a ki kivetkőztet eredetiségemből, hogy magam at»in ismerők magamra; kinek rabja leszek, kitől koldulnom kell, mint zsarnoktól, a kogypillan-tásty Hát még az a sok szeszély, szenvedély ? Ide-oda kisérni, fürdőbe, színházba, sétányra, stb.; kedvéért estély eket rendezni magamnak som mulatni, sem szenvodni; azután a sok divatczikkről gondoskodni, vagy ha ottói meg-
kímélt,busásan tiz*$Tbi a mindentéle kontót y Mi
tobb--talán ínég udvarlóit is kedvéért jó
szóval fogadni y Jaj nekem, ha mind eszembe jut! liizony pajtás — igy csak iukább maradok én boldog Laczi, mint legyek boldogtalan László!
No pajtás 1 ugyan képzelem, minő atyus, vagy inkább papucs hős lehetsz! Eh, at már nem férfias dolog, nem i§ illik, ha az uralkodásra teremtett térti lillött a nő parancsol. — Jaj, bo viszás dolog! Eo ugyan hiszem, hogy te és hasonló szerencsétlen somosod egy setu találja azt rendén; de nem segíthetvén a dolgon, szépen megadja magát, és dicséri állapo tát, hogy az szépii\'-k, dicsőnek lássék, s igy u világgal magatokat is altatjátok. Sőt némelyik laupa irigységből — nem ozélzok reád — k nőtlenek szabadságát sokalván, attól házassági ajánlatok által akarja inogfosztani. Ugy tettunk, mint a franciiák a beduinokkal, aa oroszok a cserkeszekkel .
En követkev-tce akarok maradni; nekani elveim vannak ; i\'n ugyan titxtelein a nők állását, de védoiu a térfiakét; megadotn ai övékét, do a mienket nom hagyom. Hiszen nézzük csak az életet, már legalább idáig és általában, ha és hol a nők kormányozzák a hátat >. ott látszik mind h három isten kezduek suj tá»a; do nom ám / «i n ó r o a I
Azért, barátom, én hiszem, hogy te boldog vagy, morl annak kell lenned; hanetu arról is megvagyok ám győződve, hogy csak ennek is nagyon-nagyon fizeted az árát!
Most már to telelj, ha tudsz.
No do miudezekután is szeret barátod, at a bohó
LÁSZLÓ.
2-or, hogy n tanítói fizetések minimuma törvénybe állapittassók meg, mind a rárosokra, mind a falukra.
3-or, hogy a szolgálati idóhcz képest százalékok szerint vagy egyéb módon neveltessenek a fizetések.
4-er, hogy a tanítóságtól választassák el az ingyenes elsófoku templomszolgaság, (p. u. harangozóság) és hogy az organistai vagy kántori teendőkért külön dijaztassanak ftO-100 tallérral.
5-ör, hogy a tanítók a közvetlen állam-tisztviselókkcl egyenlő el vek szerint s ugyanazon eljárással nyugdíjaztassanak.
(j-or, hogy minél elébb torjesxtessék elő egy az iskola minden viszonyait rendező törvény tervezete.
7-er, hogy hivassék Össze egy szakértókból álló bizottság, {melynek tagjait a tauitók vákszszák) hogy)o törvényjavaslatot előlegesen átvizsgálja.
(FoljrtalAi* kör. tkoiik/
Közre 11 d é « z e t.
Ha acl akarjuk, hoyy városunk kötremléttet- i Ügyei igényeknek meg/elilH tik«rr*l intéztette n*k el, akkor vállvetve tegHytzxdk <i r*ii</<>r- < hivatalt intitkediioi oigrehajtái-iban.
- Vtf.
Mi aközöuségot illeti. Mult érte- | kelletem alkalinív^al egy ki* azomreháuyúsl tettem a czélból, hogy a közönség titíytíliuól fölizgassam s igy az Sgy iránt buzgóbb érzü-lotro tereljem. Igazat szóltam, midőn szemrehányást tetten, azérUmost is azt mondom, hogy ba városi polgáraiuk. által a közrendészeti hivatal nem támogatlatik, körreudészéti élotünk biztonsága egyedül a véletlentől fog függni.
Tátnogatiiuuk kuli a rendőrséget minden intézkedésében , de legkivált négy sarkalatos tevékenységben. Ugy fogjuk poi|ig sikereson gyámolitAni, ha é sz 1 e I ó, m egoló ző, v i s z-sz a nyomó és felfedező munkálatában neki segédkezet nyujluuk. > . t
Gyámolitsuk a kösrondósxoti hiyutalt. 1. észlolótovékouységéboni felügyelet Által. — Ugy fogupk o tekintetben gyáiuolitá-sára louui, ha ugy mán cselekedeteit szemmel Úrijuk, Iparkodjék azért is miudou háztulajdonos, megbízott és házfelügyelő a maga területén oly eseményről tudomáil szorozni, moly a köz- a magánbálorlét biztonságát sért-heti, vagy rendháhoritást idézhet ol(5, valamint annak okairól ós okozóiról, még f*dig a tényleges sértés boálltA előtt, vagy ugyanazon idő-bon, hogy igy juloutésót haladéktalanul meg-tehesse a rögtöni iutézkodbetés végett.
Üyáinolitsuk a közrendifczoti hivatalt. 2. mogolőző tevékenységében. Azaz: tartsuk tisztoletben mindazon rendőri rendeleteket és intézkedéseket, melyek mellű-zéséro, óvására szolgálnak minden oly sértósok-és hAboritAsoknak, molyok akár omborak gonosz akarAljából, AkAr a terraéuoti esem-inyok-bői eredhotuok.
— i ■ "nii,iBrgT~Tinn"iT\'^----i — n i - i
Gyámolitsu k a közrendőri hivatalt 3, visszanyomó tevékenységében. Azaz: legyünk ténylogos sogitségéro mindenütt, hol a föl v igy ásat, daczára kitört háborgatások és sértések olnyoiuAsAra, phisikai oró rögtöni al-kalmazAsa szükségeltetik.
Gyámolitsuk a közrondészoli hivatalt végre 4. felfedenési t e v é k e u y * é g ó-beu, mi annyit tesz, hogy k iuAr megtörtént osouiény után szükségessé vAlt nyomozódásbatf a mennyire tudomással birunk, adjunk egye nes irányt, felvilágosítást, legyünk ősziuték ós igazak minden dolog feldoritbotéso körül, n igy, ha szükségeltetnék, tegyünk ogyszersmiut hü tauuságot.Segítsük gyűjteni a bizonyítékokat sat.
Valahányszor o szó .közrondészot* nyelvem hegyére kerül mindanuyiszor a polgárságnak említett kötelességszerű! teendője jut eszembe. IJgy vau biz ez, tisztult polgárok és nem máskép, és épeu azért, mert máskép nom is képzelhutó a rendőrség, azért is logyen szabad ismételve azt mondanom, .ha akarjuk, hogy városuuk közrundészut-ügyei igénynek megtelelő sikerről intéztessenek el, akkor vállvetve segélyezzük a rondőrhivatalt intézkedései végrehajtásában, még pedig 1. észlelő, 2. megelőző, 3. vi*»zanyoii^» éi 4. fölfedező tevékenységében, ha azon hivatal által rémünkre csakugviit. sikores működési kívánunk biztosítani. TEK8ÁNCZK-Y.
II I r e k.
tfJflT Lapunk fél- ós negyedéves t. előfizetőit bizalommal kérjük az előfizetési pénzek szives beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fennakadás ne történjék. Előfizetési ar: félévre 4 frt, negyedévre 2 frt, mely 5 krajezáros pos tai utalvány mellett legc\'zélszerUbben eszközölhető.
— <J*enyery Antal országgyűlési képviselőnkei a uagy kr.uicsni tüzoltójgylet disz-tagjául egyhangúlag meg választ ván, azt elfogadta t a humánus intézmény pénztára javára e Jap szerkesztőjének kézbosilés végett i)0 forintot adott át, mely összeg kettős alapitótag-sAgi dijképeu az ügylet elnöke Wulbaeh Mór urnák AUdAlott.
— Gróf Batthyány Lajoti özvegye, az ünnepelt honleány, par nap óta a szomszéd Szent-Miklóson időz.
— néplskola-tanitókra és tani tó-jelöltekre vouAtkozólag a honvédelmi törvény azl reudoli, hogy at.oI* íogyvurgyakorlata, az iskolai szünidőro tűzessék ki. Miután azonban vaunak népiskolák, melyekben u szünidő nem szokott nyolez hétig tartani, s miután ekként Azon cselre, ha az ilyen népiskolák tanítói, kiképzés vegeit, nyolez hétig egy hu zaiuban tarutnAnak vis<>za, a népoktatás szou-vedno fennakadást: a. e«. és k. közös hadügy-miuisiorrcl ogyetértóleg akként intézkedett u honvédelmi minisztérium, hogy a tényleges szolgálat alól fölmentett népiskolai tanítók ós tonitójolöltek ázon népiskoláknál, a melyekben a szünet nyolca hétuel kovosubb időre terjed, a szükséges katonai kiképzés tekintetéből, két egymásután követkuzú évben, négy-négy héiro hivassanak bo.
V.
Kedvet László barátom! A mitől az eribor tóttal hall vagy olvas, képzeletben előállítja azt tnAgának, még pedig aunyira, hogy rendesen csalódnia kell; mert a tárgy- és leíráshoz képest vagy igeit j^nak, szép- és nagy-szerülog stb., v«gy ellenkezőleg fogja, föl, mikor azuian magát, a valót látta, természetesen csalódik, mert sokszor egéazou más az, a mit képzelt, és más, a mit talált. A legjobb oset az, ha kedvesen esslódu.ik, azaz:\' ha a kívánt ós képzelt tárgyat uagyohbszorduck találjuk. Lásd, igy vau a nőtlen magadféle ember is a házas, c«a!ádiT élettel; sokat olvastok fulőle, kivált a divatos beszélyek és regényekben, még pedig olyanokat, hogy végre azt hiszitek, minrerént minden házasságnak egy ily vagy amoly rugénytárgynak k.ell lonnio, melyekben ritkáu szeretnétek szerepelni, kivált it frauezia képzelet és divat szerént teruintettukbuu ; hozzájön aztán az élei és iskolájában a mindennapi keserű leczkézés, vagy épen a minden-napÍAs családok/ viszonyok, szerelmek, csalások és csalódások ismeretei; ti aztán az ész és sziv között nézitek a viadalt • egyiket sem tudjátok méltányolni, minthogy íiem is loh\'et, mivel az egyik nagyon >s reális, ószszurü, a másik meg csupa szívből eredő, érzelgő, » inkább a levegőben ábniudozó és szédelgő: hogy lennétek aztán tisztábti\'U magatokkal, midőn a környezetet, a külvilágít som ismeritek\'/ -
Lesztek Azután VA(j;y érzelgók é« regénye snn képzelgők, vagy podig hidegen számítók. Ez pedig egyik sem voí\'ot boldogságra. Mort ki csak mindenben a aaipet vadássza, jele, hogy ereje haldoklik, moi Íja Kislaludy K.
A mindonliAtó, isteni szikráju, önzetleu szerelem azon magasztosságát feleditek, mely •zerént vagy szeret, vagy nem .... Ha igen, imádott tárgyaért áldoi, lomond, tür, kér, imádkozik, önmagát is föláldozva; pedig ha ilyeu a férti és nő szerelme, ugyan mondd meg: nem köie<önÖs-e, nom engod-e egymásnak ? A« ily sziv és szerelem sokat eltűr egymástól, sokra viszi egymást. Mert láad, ha bennem va lami szenvedély van, ha nőmet csakugyan szeretőm, s ő arról szép módjával meggyőz, nem csak érto, du már józan észnél fogva magamért is lemondok arról; ugy szinte ő is ozt teszi, tehát az pnzetlen szerelem uem boldogit-e V
Hanem igenis boldogtAlan az a helyzet, hu a férj és nő ueiu veszik egymást semmibe; hu egyik a másika fölött nemcsak uralkodni, hanom zsarnokoskodni akar; nem látnak, nom liulbnak, nem ungudik egymást fíilvilágosítani, hogy haladjanak aztán karonfogva az életűek boldogságához vezető utján V .Jaj annak, ki becsül ni nom tudja azt, a kit szori-t * (Jókai.)
Legnagyobb baj pedig az elfogultság. Barátom, ha a nőket vagy az égből szállt aii-gyalokúl Akarod ismerni, vagy pedig egészen afrikai szolgaságra kárho/.utott lényükül: mind tuagad, r^nd pedig az isteni, erkölcsi és a természet törvényoi irányában következotlen le-szesz. IsinuruoO kell őket olyanokúi, a minők, ez a legjobb elv, valamint viszont, a férfit is*, ismernie kell a hölgynek; különbon keserű lesz u csalódás, ilu a nőtől vulami rendkívüli, még ax önmegtAgadáson fölötti dolgokat is kívánsz, mit sem érdemelsz nu-g tőlo, ugy ő viszont tőled. <
— PályAnat. PosUmosteri állomásokra: Nedelios éa Mura-8zerdahely köwégokben ZaUmogyo), tisiti szerződés ós 100 frt biztosíték letétele mellett. Évi járandóság egyenkint l.\')0 frt fizetés és 24 t\'ri irodai átAlány. A kérvéuyok 3 hét Alatt a soproni posiaigazgutó rlghoa iutézoudók. Sopron, 1872. jutiius ho -Ali.
— U yővi Jón»rf Jeyy veren cm va ryó, június hó 30-án a zalamegyni foglárok által a komárvárosi Kézubának unveiott erdőben üldözés közben agyonlövetett. A novezutt Galambokon asztalos mesterséget tanult, mint inas, nagyon szeretett lopogatnl. Utóbb molnár mesterséget tanult,s mint molnár, a mult évben néhány darab disiuót lopott legényével, elfogatván, két izbuu megszökött. Másodszori mog-szökéso a mult őszkor történvén, azou idó alatt fegyveres csAVArgóvá lett, mivel pedig komárvárosi születésü volt, ogyodül o vidéken tartóz kodott ós élődött. Lopott, szobákba tört, mindenkit fenyegetett. Kgy dupla lőfegyvere, egy 0 csővü revolverje, vadásztőro, budája, divatos csizmája és üres pénzes tárczája volt. Följolon-tés folytán juuius hó 30-áu 43 zalAtnegyei foglár rivko üldözőbe, Csontos Károly főcsend-biztos, Katfay István és ^aksai Sándor alcsend-biztos urak vozénylute alatt 4—4 láuczot ké pezvo, sűrű pagonyt hajtottak miatta; alkony felé sikerült a jobb szárnynak velu találkozni. Észre vevé az üldöztetést, egy vastag tölgyfa mullé vonult, mivel .azonban o helyen biztos inunekvést nom látott, jónak vélto ulvotui öltönyét és futásban kurcsui a muuukülést. tíxoko-lict Jötte/ uagy-kHiiizssi, Flxttár litván paosai, Horda Lörinot komárvárosi ós Gömböt Jönef loteuyui foj^lárokuak sikerült iófogyvorrol őt hurokra kerilholni, minthogy a 3 szor kiáltott : .megállj" szóra nem hallgatott, 3 hegyes golyó lövetett a mellkosár jobbján keresztül hátulról moll fulé, julcűl, hogy futott, bo a tüdőkön At. Midőn o 3 golyó élotvoszélyesuu találta, fölmérés után állítva, 10() lépés távolban volt,vissza-orduit s üldözőire czélzott fegyverével, s midőn ozt tette,említett foglárok egyike,mint villám,fo-IVjo lőtt és golyója jobb fölkarát vállban kutté törte, földre esott, s folyton azt kiabálta: mug-iltctek kutyák. A fogoly azonnal Komárvárosra vitetett, hol a foglárok lAkti^uyáján másnap déli 12 óra tájban meghalt. Elvén, vallomás-tételre sr.ólittatott fel, elkövetőit tettei közül csak annyit mondott, hogy a duplapuska a inihálydi plébánosé, a revolver, tőr és buda az ottani nyugdíjazott kapitányé. FájdAlmAÍ közben éruznio kellett, hogy hAláU küszöbön van, azért ilykép nyilatkozott: Uraim, lelkemen «1 nom vihetem egy cselekedetemet, azért is Azt bevallom, és ez a következő : én voltam az, a ki abban az időbun a szont-jakabi mester ablakán belőttem, e hogy ezt megtettem, a biztatótól jutalmul ogy szürke lovat kaptam, molyot ugyan annak kocsisával együtt a csurgói vásárban 175 forintért oladtAm, és hogy oz igAz, arra esküszöm. — Egy női arczképet is tartott könyvecskéjében Az általa ellopott tárgyak nyomoztatnak; —t valószínű, — hogy több orgazda fog folleduztctiii.
— Balaton-Füreden eddig 500-nál több vendig jelent meg.
— Kottoríban juliu* 7-én — vasárnap — nagy Deákpárti értekezlet tartatik, melyre a meghívást UlAvina Lujoi, zalamogyoi Deákkor elnöke, tevé.
A kis-kaniMmi polgári olvasó-kör jtinifilisa kedvesen sikerült. A fesztelen mulatság, mit lelkes fel köszöntésük is lüszerer.-tek, világos reggelig tartott. Csak az kár, hogy többen rószt nem voltok,mert a könyvtár megalapítására reméuynn alóli az eredmény. Haza j fias pártolásukért kiválóan olismorést érdomol. . nok az israoliták és. távolabbi vidékiok, kik túlnyomó számbtn voltak képviselve. —• Nagv Kanissa I Nagy-KanÍMa!!... Különben kösit\'.. /ííet mindazoknak, kfk a közművelődés iránt alkalommal «cm mulautották el meghozoi ál doaatukat.
— A vasárnapi orkán Nagy-Kauí-zsa s lialaton vidékén roppant károkat tett, a jégeső egész határt tönkre silányított. A fóvá rosban ai nap reggeli vorófényes szép időből senki sóin gondolhatta ait az orkánt, mely délután a goudolat gyorsaságával kerekedett, » melyhez hasonlóra a főváros legöregobb emberei sem omlékoznok. — Mindönki az orkánról bőszéi, sőt vannak, a kik iioin is beszélhetnek róla, mert áldozatául estek. Körülbelül 5 óra felől délután sajátságos fény támadt, melyet nem sokára rendetlenül kavargó szél követett. A Gellérthegy felől sötétszürke, félig sárgába játszó felhők gomolygottak, s függőleges irányba érve, a főváros fölött egyszerre beboriták a láthatárt, s kitört az orkán. A város\'porba ves/ott. Ac ember két lépésnyire nem láthatott. Mindoz egy pillanat müve volt. IJtczák, sétahelyek emberekkel voltak tolo, kik alig mene-külholtok valamelyik ház kapuja alá. Haza munotről szó sem lohotett. A nyitva lövő ablakokat pedig n szél kirántotta, s vad csőrömpü léssel izro törto. A függönyöket a szó szoros értőimében Bzétrougyolta. A liáztotókot megrongálta, kéményokot ledöntött, u emborokot részint földhöz vert, részint megláuczoltatott. A Káldor féle uszoda hídját elszakította,\'s egy uszómoster kél gyermekét a vízbe hajította. Atyjok utánuk szaladt, hogy megmentse, n ó is odaveszett. A város erdői tóbAn — a mint mondják — lehet, hogy túlozva mondják, — mert ilyenkor a képzulot széles hután k közé bőviti az eseményekot — uégy pár emhor fúlt a tóba. A gőzösök nom tudtak kikötni, s az utAsok tengeri botegségot kaptak. A dunaparii kofáknak csirkéit, gyümölcseit s minden áruit a szelek maftalékaul dobálta, mik után tragikomikusán hangzottak a kárvallottak fohászkodásai,1 aj gatásai és dühös károtnkodásAi. A lóvonatu vaspálya útjába mázsás kövekel hengeríti*.t. úgy hogy a közlokodés több órára megszakadt. A Margitszigeten és városligetben derék-vas tagságú fákat tövestől tépett ki. A szabadban mulatókat rémitőn megviselte, sőt oly veszélyekbe sodorta, molyekról ywik későbben fogunk hallani részlotoket. Es mindozt egy félóra alatt s oly rémítő zenével, a mi az omberokot az itélut trombitájára emlékeztethette. Az \'.*gé>x orkán alatt csaknem éjjeli sötétség volt. A szobákban gyertyákat kelleti gyújtani, egy óra múlva kidühöngto magát, és este 10 órára az ég újra mosolygott.
— AlHÓ\'Le iul várói irják nekünk, hogy az ottani kövctválasztás alkalmával egy balpárti a katonai korlátot orőszAkosan felbontani akarti. 6a elég vakmerő volt egy huszárt, ki lovával elébe állt, a lóról lorántani, de nagyon is meglakolt vakmerőségéért, mort a másik huszár odaugratván, három teteinos sebet ejtett fején, mely a jelentés szerint, ha nom is halálos, de hosszabb ideig ápolást igényel.
Hátha még nem is szeretetből nősülnél meg; ugyan megtehetnéd-e hogy öumAgadAt és egy, a legjobb szivű, s talán tégod szerethető nőt tégy boldogtalanná V Annyira jó szivű lesiesz, hogy ezt ne tedd, különben szivedben a természetnek az a3 egyszerű és áltnlános törvénye sincs beirva: hogy szoreta embertársadat. Lásd az ilyen omber valóságos tolvaj, ki a nő pénzéért, vagyona- vagy csak szépségéért — ezt is, sőt vele mindeuét elrabolja, s ba az érdekek megszűntek : többé ót magát nem szereti. Ugyanezt lehetne mondani azon nőről, ki csnk rangkórból, fényűzés kedveért s más érdekből lesz feleség, ki aztán egész életén át gyötri férjét és magát. Ha ninc4 kényszerítve rá, ugyan miért oly embergyűlölő, hogy ugy-mondjam, miszeréut nsm utálja másnak boldogságát elrabolni Ez nemcsak hálátlauság,hanem szabadságrablás is, miért nem méltó az a szabadságra, ki másét nem tiszteli, vagy ellene küzd. Ha szerotsz, szeress jó lelket, noraes szivet, mert oz a legszeretetreméltóbb, a ez megmarad, de a gazdagság az arc* rózsáival el-pusztulhat.
Es mondd, ha nom szeretsz valakit, van-e annyi elvotoműltaég bennod, hogy egész élteden át hazudd azt neki, ha pedig est nem tennéd. ismét szégyolhotnéd az ellenkozőt elárulni; igy tehát egyik vagy másik esotbon csalnál és caalódnál.
Az ugyan dőrék utuber, valóili férfi volna, ki a nők gyöngeségeit szoroti bírálgatni, mngA pétiig elhiteti a nővel, kogy szereti azt a nőt, kit más még boldogilliAtiiA szőreimével, ha oz nem előzi inog, nom kelti fól bonno oz érzelmet, moly talán a sirig leend rápazarolva. Hogy esuék a férfiúnak az az eHrult tudat, misrerént
a nő tulajdonkép nem szereti, hanoin más érdekből lett neje? A keresztény hit egyik igazsága és elve: a mit magadnak netn szerotnél, no toild másnak. Bizony még keresztény oin-bor sem volnál, ha valakinek élete legszebb részét, boldogságát, földi javait elragadnád a te hitvány pénz-szomjad, nagyra vágy ásod vagy gőgödért .... „A tisztán égő szerelem hAmvá-ból keljen ki a becsületes férj. a ápoljA horva-dása után is a virágot, moly egykor ifjúságára üdvöt lehelt." (Karacs Teréz.)
Mondom, vagy szeress, vagy ne; s ha szeretni tudsr. szeress igazán, de ne csalj, mert csalódó!. Igy leszesz férfi, még púdig olyan, ki méltó egy valódi, derék hölgy szerelmére, ki boldogitva lohot boldog.
Pedig én oit szivemből kívánom neked. S ha élő példáin som elég, ugy nom tudora, mi kell még! Azért térj magadhoz, légy eszoden. Mort ast niundja Vörösmarty : .A ki jeles példán, buzdító szóra nsm indul, rest az, vagv f• lénk : testénok rabja • KÍvének.* JÓZSEF.
Keleti ktfzinondáaok gyűjteményt*.
(FoljUlás.)
14. A róka utóvégre is a szűcsét gaidA-gitja. (Török.)
lf>. A fojedolera és a nap hasonlók. — Mindonik el égoti a belé nézőt. (Mór.) v
16. Ha okos vBgy, nem követed a bolondok példáját. (Porsa.)
17, Ha szavaidat valnki gáncsolja és kárhoztatja, nom Aft beoaillptodnok. (PorsA.)
íljuhuuu* köreik.)
KÓVÁKY BÉLA.

— Kinevezések. A in. kir. igazság-iigy-minister a zalaegerszegi törvényszékbe* aljegyzőknek: Hchraodiss Károly sümegi já--lisbiróaá^i Írnokot é« Stranss Sándor inogyoi volt esküdtet; tolokköuy vvozetó-segédnek: Horvát Forencz, nagykanizaai törvényszéki telekkönyvi Írnokot; a aula egerszcgi járásbírósághoz írnoknak : Skublics Arthur ügyvéd-segédot; a kaposvári törvényszékhez áljegy-zőknok: Zsubory István törvényszéki joggyakornokot óé Hodoaay I.ajos ügy védaegódet no-v«ite ki.
— A ti kros leeelexésl lapok ezentúl egész Németországba küldhetők ; ezelőtt 5 kros bélyeggel voltak érvényesek.
— Zágrábban aug. 12-én nyílik meg a távirászati tanfolyam, s három hónapig tart.
— Köretkexó sorok közléséro kérettünk fol: Kötelességemnek tartom mindazokkal tudatni, kik „Szorulom egéről- czimft költőmé-uyoimro előfizettek, miszorint az általam igért határnap — elmúlván, ezentúl a könyv meg-
Í\'elenésénok napja kiadó Sógor György ur, eszthclyi nyomdatulajdonos által leond kitűzve, ki szívós előfizetőim azonnali kielégítését legfőbb kötelességének tartandja. Csákány, juuius 30. 1872. Kalmár Béla.
— A nagy-kanlxsai kereskedelmi H iparba lik .Somogy megyére nézve is kiterjeszti működését s Kaposvárott fiókintézetet nyit; erre nézve az illetó lépések megtétettek s oly kiváló buzgalmu szakférliak fognak uiü-ködui, kik e banknak Somogyban is fényes eredméuyt biztosítanak. Minden esetre helye-solhotö intézkedés s megvagyunk győződve, hogy örömmel fogadják.
— Keszthelyen folyó évi juuius -hó 2U én egy huszár (inas egy főhadnagynál) miután a szomszédban levő szolgáló, — kit szeretett, s nőül is akart venni, — kivüle még egy más kedvest is tartott, s hozzá nőül menni vonakodott, tolcsalta őt ura, a főhadnagy szobájába, azon szin alatt, hogy etinek szép bútorait nézné mog. A leány, a mint a szobába mout, a katona egy pisztolyt fogott fel, a abból egy golyót a leány jobb mellébe (emlőjébe), egyel pedig saját gyomrába lőtt. Mindketten a helybeli kórházba szállíttattak. — A leány már jobban van, mig az inas szenved és kínlódik.
— Nyilvános köszönet. Nagyságos Palini lnkey László nagy-récsoi uraság a mi-háldi tanítói laknál levő rozzant pajtaépület helyett egy 8 öleset téglából ujonan építtetni, a azt minden szükséges anyaggal ellátni méltóztatott. A tanügy irányában tanúsított ily ritka jótéteményéért a nemoskeblü uraságnak, ugy saját személye, mint az egész Miháld község nevében hálás köszöuetot szavaz Kétuerylitván, kántortanító.
— Érdekes esontráxat ástak ki a kin kanizsai templom talapzatánál, melyot legalább 1()0 évesnek lehet mondani. Tersánezky járás-orvos ur a uagy-kanizaai fógymnasium muzüumába ajándékozta.
— Vesxpréml t. lovelczönk irja, hogy ott a követválasztás alkalmával komolyabb zavaroktól lehetvén félni, a lovas- éa gyaloghou-vé.lrk egész éjjel a város különböző részeiben czirkáltak, reggel í) órakor, juuius 27-dikén a caapatok bevonultak s a kiosztott éles töltények beszedettek, azonban egy huszár a töltényeket a forgony pisztolyában feledve — véletlen kezében elsült s ajkának alsó részét szétzúzta, rögtön kórházba szállíttatott. Eletéhez van rtmény.
— A harmadik kllnkernt készítésével erősön haladnak, a városház sarkától már az Óriás-utcza végéig értök.
— Köszönetet szavaznak a közönség nevében lapunk utján Csontos Károly megyei lőesondbiztos, Haifai István, és liaksai Sándor nlcsendbiztos uraknak erélyes follépésök következtében Győri József, tegyverea csavargó elejtéseért Kováts János szolgabíró, Salamon Antal, Ilófer Koron ez és Dénes Kerenez.
— Nemtelen bosxü Nr. 1. Kis-kaui-
zani Varga Peiiecz Györgynek, mivel meggyőződébe szerint a Csongery-párttal szavazott, a nagy kanizsai határban levő háromholdnyi ku-koriezáját szombaton éjjol lekaszálták.
— Nemtelen bosxű Nr. 2. TU* ütött ki junius 2K kán délután 1 és 2 óra között a homok komáromi örömhegyeu; hol Ilofer Kerenez, kis-kanirxai jegyző ur tulajdonát képezett présház, 10 e*er tölgyfakaró, egy ujdon ilj prés, 80 akó hordó s egyéb eszközökkol hamu vá égett, a kár mintegy 1200 frt. K szántszán-dékos gyújtást a pártililh idézte elő; a tisztelt jogyző, mint családfőnok, érzékenyen esett ez aljas boszú. A gyújtás épen akkor történt, midőn a tevékeny jegyző ur Nagy-Kanizsán egy Deákpárti értekezleten voltjelen. Tudósítónk felkiált: ember, ember, mikor fogsz már elvakult daeinoni szenvedélyednek parancsolhatni?!
— JlaJl/ató lAlfon, bánok-snent-györ-gyi segédtanító, szorgalmas és figyelmes ifjú, a leteuyoi szolgabírósághoz írnokká s illetőleg ez. esküdtté nuveztutett ki.
— Nayy sorshúzások, melyekről a
nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbatik sors jegy-flzleti osztálya b5vebb felvilágosítást b nyeremény esetben azonnali kilizetést, vag_, biztos közvotitést eszközöl. — Juliim 1-én kihúzattak a hitelsorsjegyek következő sorozatai: 318, :\')77, Ü45Í, 1132, U8\'.», 1 »13, 17<>f>. 1919, 2274, 2321, 3479, 4013, 4170. — Az 18ú4-ki kölcsönnél 451, 473, 590, 573, 640, (360, 7\'Jú, 1537, 1049, 1802, 1840, 1848, 2o3J, 2210, 2318, 2480, 2597, 2599, 2010, 2914, 2988, 3082, 3595, 3010 és 3705.
— l)eákpártl kövot lapunk bezártáig 212, ellenzéki 118 ; a balpárt veszteti 50, nyert 20 kerületet. A Deákpárt nyeresége 30 kerület.
— Időjárásunk borús, a \'léviuérő 3 án déli 12 órakor 10 K. mutatott.
— liörld hírek. A pesti koronázási domb eltávolittatik. — A zonesogélyzőegy-lotnok 20 ezer frt alaptőkéje van. — A buzi-ási fürdőben 150 vendég van. — liékés-Gyu Ián aug. 9én dalárüuuopély lesz. — Király ó felsége aug. olojén Hildára jő. — A pesti épi-tőtársulat megalakult. — A pesti utczaseprők 70 helyett 90 kr. napidíjat kérnek.— A mok-lini Deákpárt elnöke nem politikai pártdühnek volt áldozata, hanem szcreloniféltésnok.— A bécai világkiállításra Vilmos császár, az olasz király, a török zultáu, egyptomi alkirály s persa sahot várják. — .Haladás- lap megszűnt. — GortschakofI a wildbádi fürdőbon vau. — Ausztriában 1»2, Törökországban 4 színház
— A pápa aggasztón bete;\' — Boriin
3; >20, pedig: 1430, 22U3, 2722.
vau.
mellett „A czigány" cziniü inagyar szininővut adtak elő. — A mehadiai gyülésro igazoló jegyek már 0 Írtjával Sztupa Györgynél Pesten válthatók. — Bittó lemondását emlegetik s helyébe Kozma Sándor fő-állainügyész jő. — Jókai elfogadta a dárdai választást. ~ A szentendrei választásnál 20 zenekar játszott. — Kisvárdán közolobb ritkafénvü moteort láttak. — Ur. Kolowrát örököse gr. Pálffy Kde. — Kugenia excsászárné ismét sok ékszert bocsátott áruba. — l\'esten a váczi- és Dorottya-ulczát is asphaltozzák. — A dologatio Pesten szept. 10-ra van kitűzve. — A kőszegi zászló szento-lésjul. 21-én lesz. — Turcaay Forencz győri kanonok meghalt. — A zágrábi szivargyárban egy sánta muukásnő naponta másfél oior szivart készít. — Kstei Vilmos inodenai tőher-czeg Sárvárra jő. — Németországban általános nyilvános biztosító társulat alakul.
Papírszeletek.
— (N.) £ k o • r i 11 á in » u g á r r a I o ni p * in o r a j. Jr\'olkol a|kártyaAiitaltól nagy hereien * dllhtül vérpiroi whi»t-játékoi éi kalapját, ictabfctját vért kUlritrtl nebelvel lÁvoini kí-*iUI. Kg/ik iamvrűj* lAtva «•*!. minivé) nipgillűlödve, írUnkca trkiut tk ét naivan iiu\'gifgyii : _
TrUiell rroleni uraiAgoilnak ? Tetuott at íirilfignck ! — nirnydftrgti » tOTa-robapó ur.
— (N.) A a arautlialar. akák. Araoylia-la«kákat ia árult tObUk knxt cgy p—I kernkfdK i aiokat cvvgbűl kirakatában kO(»«oinl«re totte. Kgy arrameuC pdr (oki uj>«gutto « vi«r.el tolt tlvegbou vldiinau lubicikáli\'i gyönyArtl állatkákat • véfte meg-•idillt:
Ugyan uram, liogy\' áiulja, fonijál o halaknak f.. .
A ksieikedS hatnitáiát Ar.iiil íii rUgi;/ iriUgoa válaaciak tana a távor i>iV,
UUcua nyumbau íJrkuAPlt rgy kOiípotatálybell in* kiírdciú :
Hogy\' adja nraui u lialarikikat ?
Darabja tk) kr.
UO kr. 1 ub, a« *(0rnyll drága ! Iilucu uly igru |>lr(inyek .... ha nn\'gia n.-i^yubbak volnának ....
Vígír egy cduoa lnányka nőm x^kalta árit « rUgtOn kívánt egyet, bugy liaxavlgye.
Iloiott inagával a kii ifaiouyka ed.\'nyt, llveget, nielybou aat «lviholi 7 kírdctú a kereakrd.\'i
Oh, frilOilcgea . .. nuiu uio««ite, a legköaolebbl lalulian Inkuiu, haaáig majd Mcbkeuduinhen v itioui .. .
Történeti naptár.
Julius 4. 1807. szül. Garibaldi Oonuábau. — 1848. Klsó előkészítő parliamenti ülés. — 1849. Guyon Verbáct és Hegyesnél csatát nyer. .
5. 1044. 111. Henrik néiuet császár Ménfőnél Aba-.Sámuel királyunkat legyőzvén, Győrt elfoglalja.
. 0. 1790. Elliot György Ágoston, a legnagyobb augolliósók egyikének halálozása. — 1792. szül. Cziudery László magyar író, Somogymogyo követe, főispánja Pécsett. — 1849. Mészáros fővezér,Dembinszky táborkari főnök lett.
. 7. 1540. János Zsigmond erdélyi fejedelem szülotése Dudán. — 1849. kormányunk Cze^lédről távozik.
8. 1798. Szombat helyen szül. Szonczy Imre iró « műfordító. — 1800. a poroszok Prágát megszállják.
9. lf>52. Hécsujhelyi vértörvényszék Kysing, Puchheim s más lázadók el len. — 1849. A m. minisztérium s országgyűlés Szegedre költözik.
10. 1000. Erdély kormányát magához ragadott Mihály oláhvajda Oyula-Eehérvárott országgyűlést tartván, magának hódolati esküt csikar ki a rendektől.
VaHUtl napunk Inti menetrend:
Hilda-|<r»ti idü iieréut. Indul N.-KauÍA«ár<\'il ltudára rcggol 0 óra IH pcrc<
J98. N. A. M^rt • kaaerü hang? — f.emeot
a nap.....I. elment a vtra I
299. M. l\'iodálkoaunk, hogy a napi lapok hibátlan adják ki ciikkait, mi eXggí vlgyáauuk, de ha mígia fordulnak elo aajtőhlbák, maglehet gyR-
K<"d<e, nem klfxakarra tötlínik. S(X). K I. JOvSrs Ir kárjuk. 301. K. Hóiul fogjuk.
SD\'J. A Hí A kei Kehí r vár. Tartalomdél lata ledr* caak magánlavtllbsn Mslhetak.
m m dólutÁn 1 f 4tt _
• r . e • l v o 10 a n
• • H4c4l>« Wuiku :l 1* 18 ■
n t „ . 10 p M •
m • HsombAthelyre reg. 6 ■ i
• t TrU«t felé - i. 3 m
• d. u. \'i - Ui
• « Pragerhofba éjjel 11 . 30 •
■ Moháéi, Harci,Kixék reg. fi n 18 »
_ . délbo a n •13 V
Érk. N. Kt»ti*«Arn liudáról retf^el 4 t 43 •
• délután 1 , uitvo y • 41 w
• n « 20 n
» m ilécabol reggel 4 ■ 33 m
m n eitve 1U ■ 18 •
m • Biombathelyrtíl d. e IU f •i\'i f»
• Trieit felül d. u. 1 t 9 •
n . . vstve IU t •22 ■
„ 9 l\'ragerhofbíil reggel 3 n ÖO •
9 Harciról . 4 A iy n
n m délután 1 p •
Ai éjjel 11 ára 30 pcicikor Kaniiiiról iadulá vonat a TríenthSI Hécibe mouS f> ti• nzámu tieiníly • tállitd vonattal Pragerhofnál riatlakoiik.

Szerkesztői tlzenet.
Í9S. 8i. Veiipráni. Kr.cbejött körülmény foly-táu egy idiire látogatásom elmaradt. Ami halad, ol urui marad.
296. B. .Emil* novellát vcttllk, mlelfibb át fogjuk olvainl.
\'l\'M. I.. Jövő iiáiura maradt. A caomagot várjak, •tokái tierlnl nem a koiárba jü bli ax, klllOnbon i« trle van. niuei fftléii idény.
Érték és váltófolyam jul. 4.
5% motaliquos 04.75; 6•/« neme. kölcsön 71.75; 1805-ki álladalmi kölcsön 104.70; bank-részvén vek 850; hitelintézeti részvéuyok 332.70 London 111.15 ezüst ágió 108.75; arany darabja 5.34; 20 frankos arany 8.88 kr.\'
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
INT y 11 ti "tör*. *)
rtolsó válaszom Dresz Antal úrhozI
.M.ilir.i: t tollárdl, embert a •láváról laiuer-a. k meg\' — mondja a ktimondái; a a náp ueggyS-lí\'déiébM krli\'tknott emn gyakorlati Ítélet, ambarra
• "In nem vala jobban applicálható, miut Urr*. Mari c<Akugyau lutárt nem iimerií ar<;iátlaaiága oly lérrt Titte a tollharciot, a melyen nemteleané vált kanéban A fegyver, a kUlOnbeu lllii korlátok kOit a polgári lii-ridlet legfőbb palladiuina.
Nem Önnek a keiébe való ai uram, foknmak biiiogáuynak adattak aiok Aunek a terméiialtAI.
Talán korteikodnl volt épen, mldSu att a gya-lácatoi paaquilt a .Zala-Homogyi KöilOuy* f. évi M ik éti ma nyiluerében kOné t«tl« ? KOatölegni kallat*. agyának mindeneietre v a I a m i t fi I, mert nem be-
• rélno általam nam mondottakról. — Naai kérkedtem loha genialitátial, melyet On tenetauári ciégé rébe fnlvett, lehat lelkilnnerettel pároialt tlgybuiga-lommal a imo- éi éuektéruek termékenyltéiére hatni.
. HixonylUa be, hogy e nompootból felfogott Ugjrnak milyen bajnokai
Végre, mivel annyira iter ti paiquiljeit apho-ri>iiiák- éi kOtmondáaokkal iiaturálni, hogy a viaio-n<\'«iági elrvel éljek, ciak ait mondom egyitar mia. denkorra, ,ki ktirpa köxé keveredik, migaialk a dinnók."
Nagy-Kaninán, junini 30. 187"i.
KÉCtJKT OYÜKOT.
A nehéz nyavalyát és a nyavalya-törési görcsöket
gyógyítja dr. O. KillUch, a nehéz
nyavalya speciális orvosa. — Most llnmburgt A—B—C Strasse Nr. 28. — Már száznál többet teljoaen kigyógyított. .
ÍXO030 -XD -)»330;t)00®©3,
f Titkos betegségeket
í ^ § • teHetetlenaóff et, 0
(elgyengült férfierSt)
8 \'
^ gyakori magömléseket, idült syphilist, a 0 (• legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógyít W
0
gyökereson éa biztonsággal
5 frt honorárium mellett
| dKSKNBKK JL.
orV^os, sobész és szülész, József főhercteg $ ö fenségénél volt uradalmi orvot.
(j Rendel 9—4 óráig Pesten, © tS Zöldfa utcza 20. szám &z ud- g
varban balra 1-só ajtó. ©
(o
Díjjal ellátott levelokre azou- 0 nal válaszol. 0
*) K Hivat alatt knilntlakórt lelelSnégat nai ▼ állni a JSbark.
A. Friedmann,
WIEM,PRATERSTRA8SE26.°
Billiger als überall.

•uosiug .10^)1}) ^jsiuopo}^ p
•923SSVaiSy]lV«d\'H3IMrö
<au«rapeíili y R
S\'i «-c 5 % 0 *L .5 •«rc * -o
Aláírási felhívás
a t
kaposvári kereskedelmi és iparbank részvényeire.
RÉSZVÉNYTŐKE :
320,000 forint 1Ö00 darab 200 forintos IO«/0 azaz 80 forinttal bofir.etiftt rdáKrőnybeii, melyekből fnakis 1000 darab bocsáttatik közaláirás alá
A társaság Ozlottárgyai a magasabb helyen 1872-ki juuius hó 2ö-ón, 8006-ik szám alatt ongedményezettt alapszabályok szerint kövotkexók:
aj váltók, utalványok és ogyéb kereskedelmi kötokmáuyok leszámítolása ;
b) előlegezés pénzekre, noiues fémekre,• állampapírokra, iparvállalatok kötokmáuyai- ós kötvényeire, raklevelekre, és egyéb ilynemű értékpapírokra, továbbá ingó és ingatlan zálogokra, törvényesén megengedett feltételek mellett és oly idókre, a mint ez alkalmasnak fog a társaság részérói találtatni;
c) évi járulékok (jövedékek), kamatok és osztalékok behajtása é3 értékesítése, tÓkéknek zálog melletti elhelyezése, részvények, közhitel és értékpapírok, mint szintén bárminemű áruk vásárlása, eladása ugy saját, mint idegonek rovására; \'
d) községek, közíntézetek, vagy magán egyének részére fölveendő kölesönök átvállalása, még pedig egyedül vagy pedig mások társaságában;
e) pénzeknek más hiteHutézeteknéli elhelyezése;
f) pénzeknek, váltók- és értékpapíroknak folyószámlára elfogadása, niplyek felett mindeu betevőnek jogában áll befolyásuk mán é* esetre utalváuyok vagy leiratok által rendelkezhetni. Ezen czélból minden betevőnek egy külön lapszám nyittatik.
A társaság tartama 50 évre terjed.
\\y --iMS-a.i.
Aláírási r©ltötol©l*
1. Az aláírás oszközleudó 1872-dik évi julius hó 8-án és 9-én és pedig :
Baranyai hitelbanknál.
P • 11 e n • Peitl banknal Kaposvárott a Somogyi takarékpémtarnal „ Polltzer Rudolf urnái
lotnél.
a Szegedi hitel- és zálogkBIoiOnitit Ints-
Sopronban a 8opronl latwámitoló banknal. KanluAn a Soproni luiAmltoló bank fiókjánál. P í o I v á r e 11 a Péoevárl takaríkpinrtárnll.
2. Az aláírási ár 90 forintra tűzetett ki a 80 forinttal belízetett részvényért.
3. Az aláírók az aláíráskor minden aláirt részvény után 20 forintot készpénzben, pénztárjegyek- vagy értékpapírokbau (utóbbiak 10V,-al a uapi árfolyam alatt számítva) mint biztosítékot lefizetni kötelesek.
4. Tűljpu\'yzés esetében a jegyzett részvények lehető aránylagosat! osztatnak el.
[). A if/v.iivek az elosztás kihirdetése után 8 nap alatt átveendők és kifizetendök.
Aláírási ivek minden fentuev.szett aláírási helyeken ingyen kaphatók. Az tngtdin ény t »tk ntvibtn:
PEST, jumus hó 28-án 1872.
PeíJtl Danit.

H 03
c — SO
| CG
2 r^
o

o
o - 2 « a
o
5;Í£SB5 \\ 7 2 2 S £ x ,f>\'
= .;=\'-■» "3 _ S r, ; 3 is-. S íg-f I ■ 3 ^ c - 5 -* * 5 "
í-\'ill^-f 3
5 * 3 2 - * r
: c
5 ll""
•6.Ö u o M
■5-52 %■1 ^
3 3 - a ^.
t o |
5 5 3 | ° * \'
-3 O £ ^ ° js c \'s ö> L -.
s 2 e 5
£ "o" « ;
_ CC V ~ X — - _
Is SSriogS.
; o>. -a t § . «
i® ííit; n
1§SÍi§lsii t\'S-a
sí = \' SJ SSi
: -rlic | SS
iii.-óJf\'ííSS 6í\'M5-5S6lso-SÉ .-a-" ISiS^a®
!l
&
S5 S3 M
o >J tó
ggSgi ü s -"ö- i
. a O 3
als-Sl llsgfS
SÍ 3 .S-\'íSS „ = x b § & | ■í.?si
gsss-s-8-3g-l
».2 S gl^S^S 5-1 So v
I » ^ v
1 uj^a e| » « « í I, c
Q
•a— f!«
6= \' III
es
=.4 s 3J
■ J P
\' 6-S s 2 5 sí f
a " -a «
g 3
2 „ ^
S o « << 3 2 h —
ilís
O SS"* 12
»s : 5 «
IÍJÍs
I f
fiir
í a=s 1
a u a o
£=> 8,5-
J Si- b\'üE ő3.9d"-s"sIoj -SSíííís s S»s> » e g
"a "I "S 2 ® ^ 5
« |i to^ co <N .<i 2 M S
52 §
i
61B-S 1
1 3 S 8 »
M-a o > ^
_ FarakláriiicpyllásLcgráilon.
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint Stájerország- ós Kurintlii^-ból szállított faanyagokból
liésrájlon ;t Alura és Dráva pariján
raktárt nyitottam s mindennemű épületfa, deszka, ldcz sat. azonnal, jutányosán a legpontosabban kiszolgáltatnak.
Megjegyzendő, .hogy t. vevőim rdszére a raktár mellett fekvő dóli vaauton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók.
Valamint nagy-kanizsai faüzlétemben szilárd pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra ia bizodalomra midőn föl-kíímém, ajánlrm a nagy-kanizsai fő- ók legrádi fiók-faraktáramat.
BACHRACII GYULA,
fakvrfíHkiidő Kanizsán.
Strasser Á.
ajánlja j u 1 o 8 o k ií 1 u 1 i n in e r t k ó h z i t m A\' n y o í t
vízmentes
kautschuk - ponyvákban
a k\'nolc.sólili gyári árakon.
Mustrák és árjegyzékek kívánatra ingyen
Raktár: Pest, Bcla-utc/.a ő. sz. _
Wajtiit3 -Iómí kiadó-, lap- éa oyomdatalajdonos, nyorösajtónyouilHa Na^j\'Kauifcrfén
A bécsi bizományi bank váltó-üzlete |
BeoaDen. Kolilmarkt 4„ |
, kibocsát
I G E N \\ - JEGYEKET
almit jngyzott ejrajogy-caoportokra, őzen összeállítások rnAr azon okbiil is a iogolAnyösobbokhoz száinitandók, mivol ogy ilyen igónyjegy tulajdonosának azon lohotösóg nyujtatik, valamennyi ffl- ós melléknyurovónyeket ogyedlll nyerni, is azonkívül
30 rrunko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezliotni.
■A., csoportozat, (évenkint 16 húzás.)
H» Moh h«vl rtlHzle««k. — .4* utntHÚ rcHílet Itflictéso utnu mind. u résztvevő kOvetkeiö 4 Hornjc^yet knp ; 1 5% "1800-líil 100 forintiiH nllaniHorMjegyei, főnyeremény 300,000 frt, a kihuzott-szám 400 o. é. frttal vásároltatik vissza. 1 3% ós. tőrük 400 frnukoH állnoisorHjegyet,
főnyeremény 000,000, 300,000 frauk aranyban. 1 lierczeg Brnuii»chweígi 40 talléroH Hornjegyct, fdnyoremény b0,000 tallér minden levonás nélkül. 1 IntiHbruckl (ty roll) sorHji-gyet, főnyeroraény 30,000 forint.
B csoportozat, (évenkint 13 húzás.)
ü frton havi rÓMiletok. — AzhiíoIhó résalct leüietéHo utwii minden réíitvevö kövotkeiö 3 norujegyct kap : 1 3% CM türök 400 fr«nki»n nllniUMorHjegyet,
fényeromény 1300,000, 300,000 frank aranyban, t hercieg UrauiiMchweigi 20 talléros Hornjogyet. főnyeremény 80,000 tallér minden iovonás nélkül. 1 Mzánx-iiiciniiigeni Horcjegyet, főnyoromény 4ö,0ü0, 15,000 dóin. ért
Vidéki mogreudelések u uw»uMnek.
Iluza.il Jri/t/zfkck tli1 h-f a. t./.—.----
inyyt-n k/Üttetnek,
XAGY-KANI/AA, 1W8. JiiHuk 7-én.
55-llt Bzarn.
Tizenegyedik évfólyanh
\'.ti, A>
ElMzetéil ár
.•Kém ívre . . 8 frt. ! írl óvro.... 4 i negyed ú»re . \'J /•■V|/ Mám 10 kr.
-♦fi—T
H\'-detéiek jutányoun.
NYLLTTKRBKN loronkint 10 krért vétetünk fel.
Zala-Somogyi Közlöny
wr

k
■nw
A l*i> oxolloml rfitéi \' illeni közlemények m »/.\'\'rxe»MÓIiriC
jiiynKi részét ill«l<\\ I KOxl<uiiW)yek pi*dÍK •» Vciatlóliu* •M\'rmrntví iu-[••xoiiilok:
NAOY.RAN1Z8A WlanlothAz.
4. -
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" es a „nagy-kanizsai xereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
.. ---—-r—r-
Válasz
A „Hon\' 149-ik itttmilban >négj«l«ut é* («U«$ llorvdth JAnot urltoz Nagy-Kaniztiín iuiittH nyilt Uuilrn.
A nyilt levól l s.) pnntjábau foglalt kitételük közt Virava József ur azt mondja: „4UI polgár nem szavazhatott, noha tudomása szerint ezek is az ellenzékhez tartoztak , és a leszavazottakkal mindenesetre Általános többséget képeztek volna", hogy honnét meríti ezen ..állítását, azt gondolni sem tudora, de valószínűleg félrevezetésből és nem biztos adatból mondhatja, mert ha pártvezérei őszinték akartak iránta lenni, ugy mc «£llett volna mondanjol; az összeírás uú> rzonnal, hogy a győzelemre nem számithat, ezt nem tették, — ngylátszik a most elsorolt kitételből, hogy félrevezetve lön ; azon kitétel, hogy nem szavazhatott, szerfelett furcsán tetszik, mert e tárgyban t. Kperjcsy Sándor és Hirschl Ede, urak, mint s, választási actushoz küldött ellenzéki férfiak, adhatnak tanúságot, hogy kellő idő volt engedve a szavazásra, sőt t. Eperjesy ur maga tűzte ki a végső időt, melyen a szavazat befejeztetett, mert vugy \'/, óráig a szavazásra kisera jelentkezett, igy e végsó idő lejártával is Eperjes)\' ur raondá, hogy most már a választás befejezhető, igy tehát azon kitétel, hogy a választóközönség a választásban törvényesen akadályozva lett volna, moróben alaptalan állítás; egyetlen egy egyén kivételével, ki községbiró létére egy (J lövetd élesen töltött revolverrel jelent meg a választásnál, ez törvényesen lön akadályozva, ha csak ez nem teszi a biztos többséget az ellenzékre, mást gondolni sem lehot, — én pedig t. Virava József úrhoz őszinte,kívánok lenni s mondhatom, ha a le nem szavazott 4(>1 egyén is szavazott volna, ögy győzelmünk tiOÜ többségen felül állott volna, biztosan az ellenzék tíü egvéut számithata azok közül, kik megneni jelentek, do többet semiui esetre sem. —
Nincs szándékom a kedélyeket inger-lékenyiteni, de engedje meg a tiszt, olvasó, hogy a legközelebb befejezett képviselőválasztás előtti eljárására az ellenzéknek visz-szatekinthessek, ezt teszem annál inkább is, mert t.< Virava ur levelében azt lebes-geti,hogy a Deákpárt vezeti a népet a forradalom terére, azt vitatni nem akarom,hogy mindkét párton jeteznek clragadottak, kik badarnál-badurahb állítással lépnek fel, de a Deákpárton földosztók, robot előállítók, dézmavíiltság eltörülök, mégsincscnek, ezek légiója az ellenzék táborában lelhetők fel;
— uraim, azt csak nem lehet állítani,hogy ezek a hazának jót akarnak, hogy ezek nom a tulajdon szentség ellen izgatnak, hogy ezek az enyém és tied közti különbséget tisztelni és becsülni tudják, ezek nem tartozhatnak a béke tisztelői, hanem igén, a forradalom előidézői közé, csak az kár, hogy minden ilyest az ellenzék palástja alatt tesznek, és mindezek magukat a józan op-positio táborába tartozónak lenni állítják,
— tagadhatlan, hogy alkotmányos ország ellenzék nélkül fennállhat, a parliamenti kormányzathoz ép oly szükséges az ellenzék, valamint a testbe, hogy éljen, vér szükségeséén azért a vérmérsékletet ajánlom, ajánlom pedig azért, nehogy a test vérrel együtt a halál martalékává legyen, mert a mult heves vérlökése miatt ágyba döntött test amugyis 20 éven át a szenvedés- és nélkülözésnek volt kitéve, attól, hogy megőrizze az ég, ugy hiszem, minden józan hazafi velem együtt közösen óhajtja.
T. Virava József ur levelének többi uésze hinnem engedi, hogy velem együtt a békés fejlődést óhajtja, igy öt mindenkor a tisztelet megérdemli.
Kanizsa, jul. 4. 1872.
KOVÁT,S JÁNOS.
ti y leli é I iv t.
vl nagy-kaniztai önkéntes tilzoltöegyh\'t elalik-*e\'</H a klive.tkntb UveUt inlézte Cienaery Antal úrhoz, Jiiztaggii mtigviilaiztatritdról értetitvfii.
Nagyságos u r!
Kgyletünk fennállása útit bizou; .\'mi iiih teljesítjük legszebb kötelességünket, midőn nagyságodat ezennel tiszteletteljesen értesítjük: miszerint ii nagy-kanizsai önkéntes tüzdtó-egylot választmánya ós parancsnoksága t\'. hó tí-én tartott nagy választmányi illésében nagyságodat lelki* éljenzésok kürt egyletünk disz-*agjáuak kikiáltá.
Az ezeu dicső jelenetről szóló jegyzőkönyvi kivonatot van szorenssénk idemellékelve átnyújtani, azon alázatos kérelemmel: méltóztatnék nagyságod arról egyelőre tudomást vonni s a rövid idő múlva következő okiratot kegyesen elfogadni; hisz rz képezi összéségét miudaunuk. mi által valamely testület egy szeretett fórliu személye iránti legnagyobb tiszteletének és ragaszkodásának némileg tanújelét adhatja.
Ajánljuk egyletünket kegyes pártfogásába, ós magunkat szivén jó hajlamába és maradunk legmélyebb tiszteletünk kifejezésével nagyságodnak
Nagy-Kanizsán, 1H72. június hó 12-én. A nagy kanizsai ölik. tűzoltó egylet nevében
VÁLBAU1! MÓK,
rlnnk.
Jegyzőkönyvi kivonat
ti nagy-kanizsai link. (Ilzoltó-egylrt igazgató-ixfliitztmtiny <!t j>aranctnoki<ig<ín<ik juniut hó
Héu tartott nagy uiílaiMtmiínyi UUnéböl. TÁr^yutáui l\'-7.
KInók V a I b a e h M ó r igy *r.ó|: Ha kénytelen valék a t. választmány és parimig-nokságnak szives tUrelmét idáig kissé száraz tán fárasztó ügyök tárgyaltul által igénybe vonni, ugy szerencsés leendők ónüket most t. uraim egy háladatosabb tárgyra vezetni, midőn önöknek egyszersmind alkalmat nyújtanék egy oly szép jognak gyakorlatára, mely lycl a t. választmány az alapszabályok értelmében felruháztatott, melyet azonban ínég csak ma van először alkalomban gyakorolhatni.
Kbbóli előadásom s ezzel kapcsolatban levő indítványom bevozetéseUl egy valanienv-nyünkre nézve örvondetes jelontéssol fogok szolgálni.
Az egyletnek utolsó május hó f)-én tartott nagy havi gyakorlata előkelő oldalról a legszebb elismeréssel jutalmaztatott
Mélyen tisztelt országgyűlési követünk (\'sengory Antal ur és a vele érkezett pesti vendégek ezen gyakorlatot az átellenben levő
uradalmi ház ablakaiból végig tigyolemmol kisérve, nekem, llenez főparancsnok és Stcletl csapat parancsnok előtt — kik is c szives figyo lem iránti köszönetünket kifejezni személyesen megjelentünk vala — teljes megolégedeaükot nyilatkoztaink ki azon megjegyzóssol, miként . urvletönk ilgyusség és összhangzatos mükó-dós tekintetűben bármely, de a fővárosi egylettel is vetélkedhetik.
SÍizok után Cuengery ur küzelebbről tudakozódva egyletünk állása után, engem fölkért, hogy alapszabályaink egy példányát noki kezeihez juttassam.
Klmondám önöknek t. uraim, miszeriut eredeti alapxzabályaink, több novezetos módosítást, sót egy alupos átdolgozást igényelnek, és hogy. én szoknak kinyomatását elhalaaztám a/on időpontig, mig a jövő nagygyűlés az általunk előterjesztendő javaslatot helybenhagy andja; igy tehát nem is valék a szerencsés helyzetbeu, a kívánt peldánynyal szolgálhatni.
Következő napon,midőn én ii gyengélkedő egészségein dáezára a búcsúzó kedves veudóg tiszteletére a pályaudvarban inegJelontom,(^suu-g-ry ura sokaság közöl ongein alig.pillantva meg, azonnal is interpellál kívánalmának nem telje-Mitéso iránt. I>e egyúttal kérdezősködöttar. egy• let tagjainak mikénti osztályzata és azoknak kötelezettségei fölött, s ezeknek rövid magya ráznta után •\'lőttem kijelenti, miszerint ő egy b-iiink alapitói kiizé^lép és hogy őt ezen minő ségben a tagok lajstromába beirassam.
Megilletődve ezen szives előzékenység tói és ennyi szeretetreméltóságtól, de egyszersmind áthat va azon hálnérzettől, mely nom csak k \'belemben, hanem hazánk s különösen váró síink legtöbb polgárainál e dicső férfiú irányá bau él; — én akkor a következő választ adání: „A nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egylot éd<* kötelességének fogja tekinteni városunk é* annak intézményeinek nemes, pártfogóját disz tágjául elismerni." Megvallom t. uraim, ha önök a tórmaszerüség morov szabályaihoz ragaszkodnának, engem mogis támadhatnának e szavaim iránt, melyekkel én elnöki jogkörömet tán némileg átléptem, azonban nekom meut-si-gemre és igazolásomra szolgál azon meggyőzi dós, melynél fogva tudom, hogy azon fentebb kifejteti érzületemet önök tökéletesen osztják s azért bí;ouyos is vagyok, miként a t. választ jnáoy azon említett szavaimnak, most a helyes lést meg nem tagadja. (Helyes ! Kljén !) Kapcso latban az eddig előadottakkal ón ezennel a következő indítványt teszem: „A nagy kanizsai önk. tűzoltó egylet választmánya és pa-
m
TARCZA.
A K a nk tí / ormain.
(C»»rkc«z ul|>d*l Ki<-hsr>U ^ylljlciiiíiiyílifil."* I.
A Ksukáz ormain Sivít se >"«*i mól, k n korá ii\'k1«k cs^/n .. Vsil linrczukst rvK^I.
A Zulisn lislijsin (lynrn Imro/.i in<>n imitlk. A tulső partokon Kiá* ft\'Kyvsr msttsiiik.
)
A rarrkriu k(l/.il n iiciupi Vín\'t tiAr unlsná, A |íjr(im«k mpnt nrv«!l linitilvs moiidsiis.
III.
A r»crke*x litllgy »»ivíu lliVlisnnt jc van; Klayolte kedveiét A virll Kubsn.
:><• »h! * IIOII fixnlisd, A* ellen k_ví>*v« vmi, S n KstikAr. orinsin, \' M"il oullő lahsu.
\'t K^ÍVARV IIÉ1.A.
Nőtlen- és nős-einber levelezése.
- Kanti: K A k o • y I. á i x I 6. —
VI.
Barátom József! Nom vagyok olfogulva, ( sót áthatvu, szavaid igazságától, s majdnem le-ukarám tenni fegyverem, midőn én nem tudom jó, vagy rosz szellemein kezdett holmi olyanokat sugdosni fülctnbo, melyeket én ugyan egé-szen nom akarok hinni <U sajátomul legkevésb-bé vállalni, mindazáltal nem állhatom meg, hogy veled no közöljem 8 várjam meggyőzé felvilágosításodat.
Oly szépnek fested az életot a szerelőin által boldogítva, hogy önkéntelen szeretnék egy ily boldogitó körben élni, egy ily hölgy szorelmo által elbflvölvo, lábaihoz borulni . . . de inikor oz uz élet mégsem olyan I
Hiszen azt is tapasztalhatád, midőn az ember valakihez a legnagyobb kogyelottel közeledik, s ő épen ezért távolit el, holmi kis lelkit, álszinéskedóst gyanítva . . . képzelhedd, hogy fáj ez V Wgy vagyunk velo, mint midőn köszönni akarunk, valakinek, a kit túlbecsülünk s csak várjuk a-logjobb perczet — akkor vot meg az illető, raoíl késtünk.
Sokkal komolyabb ft dolog, semhogy odavetőleg szólhatnék mellette vagy ollonc. A mit szerotne az ember, a mit óhajtunk,, hogy teljesüljön: agy akarjuk azt egészen tisztába hozni. l)o az ólat — minden költőiség mellett is. csak mindennapi próza lesz, ha nem leljük tol és nem bírjuk annak köl\'éüzoti eszményét.
Lásd, az emberek nom mindnyájan gondolkoznak igy. A szerelem, ha kifejlődött is a
szívben: holmi szerződésok-, pénz- és követeléssel állnak elő. Itt aztán vége a szerelem bü vészetéuek!\' Mennyi számítás, mennyi érdek jön össze s lép a két legszeretőbb sziv közé is!
Aztán jönnek a családi élet apró, nagyobb kellemetlenségei, bajai; hozzá, ha még a nő nem olyan, minőnek hittük és szerettük .... daczával megtöri 11 lelket, összezilálja, mégha-sonlitja a kedélyt . . . Kgéiz vihar, mely után ha kisüt is a nap, a boldogság virágait, vagy gyümölcseit levervo, a kiengesztelés az érzékeny, tiszta sziv- és kebelnél már késő. Mert a vihar nem ismer kitörésében semmi szentet, ki-mélendöt. Kipusztítja a legszebb határt, semmivé teszi reményinket, mint a bőszült gyermek az ő játékszereit; azután jöhet,mehet,vagy soha, vagy igen későn tudja a sziv sebét behe-geszteni. Mert van oly lélek, mel^a legkisebb bántalmakat is óvókig — a sirig tartja szerencsétlen hü emlékezetében, valamint a hálát sem tudja soha olfolodni.
Nem akarok részletekbe ereszkedni, reményiem, igy is megértesz V De azért csak v igasztalj meg ! LÁSZLÓ.
VII.
t
liarátom László! Ha az ember magának agyrémeket teremt,, önmagától íh elijed. Ha a tábornok elképzeli, miszerént az ellenség több, erőaóbb, lelkesebb, jobb álltai .van az_ övénél ^ hogy őt liiegverik, neki vökztonie kelh utóljára megsom kell\' ütköznie, hanem Jegyo !o-a fogy vert, adja meg magát .... V
Mást mondok éu neked. Midőn a súlyos betegről\' még az orvos is lemondva, azzal vigasztal, hogy már minden hasztalan, megkell halnia: jusson valakinek valami szer eszébe.
vagy ha magunk is ezt hiszszük bár, nem hasz< nálunk e mindent, nem követünk-e el mindent, hogyha bár betegünket nom bírjuk meggyó gyitaui, — legalább nem kiméltÜuk időt, fáradságot, sem íJnzt, magunkat is megnyugta tündék, miszerént mi hatalmunkban állott, mindent elkövettünk, kedveltünk megmenté séro ; de ha nem sikerült, legalább nom rajtunk niult el. Ha sikerült megtartani betegünket, nem nagyobb-e örömünk, hogy az nem csupáu a vételien, vagy egyoneson a természet mOve, hanem a mienk isV
Így vagyunk barátom a szerelemmel, a boldogsággal.
Mindent elkeli követnünk, mit az ész, a lélek javasol; ha. aztán mégsem lehetünk oly buldogok az éh-tben, a minők óhajtottunk lenni, — legalább nem vádolhat a lélekismeret, miszerént ezt,\' vagy amazt mulasztottuk el, hogy hanyagok valánk saját érdekünkben. — L\'gyünk aztán bár boldogtalanok, enyhíti ar. a tudat, hogy nom mi vagyunk ennek oka.
Kgyébiránt az élet maga mindig próza ibb, mint annak költészete. Aztán azt is tudnod kell, hogy a földön állandó boldogságot ne képzelj, tn\'<rt az volna a logunalniasb egyformaság. Ha riéha a esaládi életben,egy kis léghuzam, vagy épen menny dörgés támad: megtisztítva a lég — jobban érezzük utána magún kat. Közpéídubeszéddé vált, .hogy szeretik egy inás!,mert ingerkednek."Mégn természetben is ugy van ez; a dörgő, villámló folhő elönti záporával a növényeket s azok a következő derült órában még inkább tenyésznek. Hanem aztán vannak olyan növények, melyeket a gondos J* "rtész, látva közeledői a nápurt, elrejti,
rancsaoksága elismeréssel azon kiváltS érdemek iránt, melyeket Csougeri Antal ur macának u haza (Ja különösen Nagy-Kanizsa város korúi gyűjtött, — hogy a nagy honfi ta városunk nomos pártolója iránti elismerésének óm nagy tiszteletének némi jelét adhassa, a nevezett urat egyletünk diaitagjaul yáhiszsza u)og.a
Hosszas óljonzésok. „híjon Csongery An-Ul, egyletünk disztagja."
Határozat: Az iuditvány közfelkiáltással elfogad tátik, azon megjegyzéssel, hogy ozo 11 megválasztásról szóló okmány az indít-váuyuak terjedelme szorint kiállittassék. Kiadta:
OSZESZLY ANTAL,
titkár.
Erre a következő levél érkezett:
Tekintetes Valbach Mór urnák,
a a.-kanizsai önkéntos tűzoltócgylot elnökének
Nagy-K\'initsán.
Igen tisztelt elnök íir méltóztatott értesíteni, hogy engem a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, disz tagjának választott.
Nagy megtiszteltetés roátu uésvooly hasznos ós rendeltetésének annyira megfelelő egyesület tagjának Jofini, a minő, mint személye-son volt alkalmam meggyőződni, a derók nagykanizsai tűzoltó-egyesület.
Fogadják legszívósabb köszönetemet o megtiszteltetésért.
Azonban a mogtisztblés, melyet szabad polgárok bizalma nyújt, kötelez is. En teljes mórtókbon órzem e kötelezettséget. Örvendeni fogok, ha az egyesülőt érdekeinek minden mó doni előmozdítására jlézva, bármikor alkalmam nyilik, e kötelezettséget tólem lehetőleg le róni. —
Kérem ezt tudatni az általám oly nagyra becsült egyesülettol.
S még egyet I
Személyes találkozásunk alkalmával em litettem, hogy az egyesület pártoló tagjai közé óhajtanék felvétetni. Önök nagyobb mogtisz-telésben részesítettek. Kn azonban eredeti szándékomnak is. óhajtván megfelelni, Hátorti urat, kihez u napokban Pesten személyesen volt szerencsém, kértem föl, legyen szivos ré-szómról ötven forintot az egyesület pénztárim- ; kának átadni.
Fogadja ()n, tisztelt Klnók ur. fogadja a 1 tisztelt egyesület ínég egyszer szíves kösiyme-temot, fogadják hazafiúi üdvözletemet, molylycl vagyok
l\'esten, 1872. julius Lép.
kí»» aaolgájuk /» tagtArauk
CSENGEHY ANTAL, m. k.
k ulot-fürdőreV, melynek kitűnő gyógy hatása neuiosak haxánkbau, (le Európaazerto
ismeretes, melynek hiro ogy évezredet tulha-lad, melynek áldásos forrásainál u szenvedők ezrei kerestek és koresnek sikere* gyógyulást, nemcsuk korunkban s a világ majd minden részéből, hanem h nagy római birodalom vi-rágzáaa alatt is, kiknek e források iránt érzett hálás, sót kegyeletes elismerését annyi, tólük máig fennmaradt emlékirat bizonyítja. E kitűnő források az orvosok figyelmó^a legnagyobb mértékben lekötik, de bó tájwt nyernek Mohá-dia ós a Herkules fürdő vidékén a tormészottu-dósok vágyai is általában; tágas mező nyílik a f A vész, állatbuvár, geolog ós régész, valamint a történész buvárlatainak is, Kikuok egyike som fogja elhagyni a vidéket elégűlotlonül. Növeli még a Herkules fürdő érdekét az, hogy a Dunának nagyszerű s több helyen borzadályos szikla-esoportozata a Vaskapuval, Traján utja ós hídjának omlókei és maradváuyai, szemközt vele a S z ó c h o n y i-ut, a korouakápolua stb., mint az uta»ra nézve már önmagukban is rendkívüli érdekkel bíró l)4lyek, csak néhány órányira esnek a türdöhelvtől. — Midőn u nagygyűlés ügyvivői a haza s a küllőid\' t. oz. orvosait é» természotviwgálóit ezen gyűlés látogatására e2ouuel liszUdotlvIjflMn fölhívják-tájékozás végett a következőket bocsátják köztudomásra : ^
1) A nagygyűlés f. évi szeptember lti áu l^ezdódik és szeptember 21-én végződik.
2) Az alapszabályok értelmében a nagygyűlés meghívott tagja gyauánt tekintetik az egyetemes orvosi és gyógyszerészi kar, valamint tagjai lehetnek mindazok, kik állásukvagy hivatásuknál fogva a természettudományok valamelyik ágával, továbbá régészet, gazdászat, vagy müiparral tudományosan foglalkoznak, vagy azoknak őszinte kedvelői. (A
közülésekben a nők is mindenkor szívesen láttatnak.)
3) A tagok boiratása egy külön bízott-
Meghívás.
« in. orvotok ét lerméttetvittg<fl<Sk 1872. sz«}>t. hóban Mehddidti tartandó XVlik luujygyilUtért.
A magyar orvosok és természetvizsgálók ez idei nagygyűlésüket Magyarország délkeleti szögletében, M o h á i á n, illetőleg a Herkules-fürdőben tartják meg. Szükséges-e, hogy a müveit közönség figyelmét különösen hívjuk fel a inehádiai kerületében fekvő.II e r-
mány előtt törtéuik szeptember Iv án, l-l- és ló-én a Herkules-fürdőben (Mehádia mellett), délelőtt «J— 12 éK.jlélután 3—8 óráig, hol minden tag a ti frtnyi boiratási dij lefizetése mellett kap egy felvételi jegyet, moly által jogosítva van a köz- és szűküléseken, a közünne-pélyekbeu és kirándulásokban részt venni> Ugyanott a szállási utalványok, az aradi\'XV nagygyűlés óvkönyye a mehádiai holyleirat ^topographia)v valamint az ezen alkalomra veretett érem fognak .minden tagnak kézbe-sittotui.
4) A tagok lehetőleg jutányos szállításáról az ügy vivőség gondoskodik. A kellő lépések már eddig is luegtétottok, hogy a tagok noui-csak az ország minden részéből, hanoin a ma-gyar-osztrák birodalom egész területéről gőzhajón és vasúton féláron utazhassanak Mohádiára, illetőleg Orsováig, hol kellő mennyiségű kocsikról gondoskodva lesz, melyek az utasokat meghatározott szabott ár mellett a Herkules fürdőbe szállitandják.
ú) Hogy azonban a nagygyűlés tagjai az említett kedvezményben részesülhessenek , szllkséges, hogy magukat ideje korán igazolási jegygyol lássák el. K tekintetben a résztvevők f. évi nugutrztus hó 31-ig S z t u p a 0 y ö r g y gyógyszerész úrhoz, a nagygyűlés péuztár-nokához ^I\'cst, szén a tér, gyógyszer ár a magyar koronához) méltóztassanak fo rdului, ki is a hozzáintézett bérinentcs levelekre, ha az
k
hogy elmossa őket. Ilyennek kell leiyrí — az egyik félnek.
Azt sem kell feledni, mit a közmondás tart: .az okosabb onged", hanem mikor rákerül a sor, higgadtabbat!, ha már maga is tud ja, mit beszél, többet ér néhány szó,mint egy egész nagy szóvihar. ,,
Sót olyan osol is vau, midőn az omber magát bűnösnek érezve javul,mert az elismerés első lépése a javulásnak ; akkor igen erélytelen őt pellengérre állítani, miután az ő saját lelki ösmeretu eléggé pirongatja, s fájdalmában érzékenyebb — nemcsak nyilvánosan, de négy szem közt is kétszeresen éreztetni a bűnt és bűnhődést. Ki lehet ezt az ember szóméból olvasni és nőm a kegyetlenség által daezot kelteni, hanem mintegy megértve egymást, a békére kezet nyújtani, különben nem érünk czélt. Hja, oz már torinészolüuk. De a ki természotén b így magán, nem tud uralkodni, hogy uralkodjék az más fölött V Először győzd meg maga dat; Nagy Sándor oz által lett nagy.
Aki (Hídig egészen az örvényben vau, annak megmentésére valami rendkivüli erő kell, különbon a ráugatás és folytonos elbuktatás ájtal a helyett,hogy mogmentenők,mi öljük meg, mint azt kit a kútból kihuzamlók, nyakára kötjük a kötelet ....
Csak nyugodt kedélyállapotban érthetjük meg egymást, fölhevűlvo soha sem.
Ugyan o boldogságot nem lehet előre ki-asámitani, műit a csillagok pályáját; som megvásárolni, vagy önmagunkat vele meglopni: de mivel Öntudatban törekedünk reá; minden esz-
közts alkalmat czélszerűen használjunk tol,akkor érjük ol. Bár egyelőre ugy látszik, hogy au-nak önkéntelenül kell jönnie: mégis magunknak kell utána nyulnunk vagy fáradnunk,minta nektár után — mert csupán a sorsra bizni magunkat, cszélytelenség, gyávaság.
- Végre, ha férfiak vagyunk, nézzünk szembe az élet bajaival, a sorssal, és no engedjük magunkat eltiportatui tétlenül.
„Szemesnek áll a világ."
Aztán .A torssal küzd, harezol egész éltében az ember, s m^giíjfugvással győz rajta, ha tűrni tanult." (Szentmiklóssy.) Ha férfi vagy, légy férfi. Félénk eb a sors, csak csahol; a bátraktól szalad, kik szemboszállnak vele. (Petőfi.) Tenn erődre támaszkodjál; szerencsétől, ha mit nyújt, fogadd el, de ne várj semmit is. (Kölcsey.)
Utóbbi leveledre ez az én feleletem.
<i
JÓZSEF.
IRODALOM. K ü íi y v I s ni c r t e t é 8.
Megjelent: „Népszerű földrajz"-a falusi épiskolálc használatára. Irta: Liebbald t é u i, baksai néptanító. — Mióta nemzeti uj jászülöttünk kiváló figyelmét a i)épnovelésro látszik fvíditani, irodalmunk egyik- tere sem mutat foJ terméket, mint a paedagogiai.
illető * felvétoli G frtnyi dijt, továbbá nevének, állásának, lakholyénok s az utolsó postának pontos feljegyzését meliékli, az igazolási jugy ot postán azonnal megküldi. \' -
(3) A tagok elszállásolása s ellátása iránt a nagygyűlés székhelyén a Herkules-fürdő katonai parancsnokság és Tatarozy Károly ur bérlő részéről vendógszerotő intéz kedésok tótotnek ; de miután alakások csupán a fürdőhelyen létező épületekre vannak ssorit-va, annál inkább szükséges, hogy a tagok magokat jó eleve bejelentsék, mert aug. 31-én túl az ügyvivóség a lakásra nézve felelősséget nem vállalhat. -
7) A nagygyűlés elórajza a következő: Szeptember 13-, 14- és lö-én beiratás. lö-én este 7 órakor ismerkedési estély. Szeptoinber lti-án d. o. 9 órakor megnyitó közgyűlés, uzután közobéd. Szept. 17-én és 18-án szaktllésok. Szept. 19-én kirándulás. Sxept. 20-áu szakülések. Szept. 21-én bezáró közülós.
A fönuebbi pontokban jelölt készületek s egyéb intézkedésekre nézve a nagygyűlés ügyvivői és rendezői, egyetértóleg a Herkules-fürdőben működő bizottmánynyal, minden ki-telhetőt ulloguak követni, hogy a XVl-ik nagygyűlés minél tanulságosabb s élvezetesebb lehessen. A részletekről s időközbon felmerülendő körülményekről még egy később kibocsátandó tudósításban fogjuk a tisztelt szakférfiakat értesíteni
Uhyzor Kornél, Horváth O.yörgy, Muuk Manó, Hamary Dániel, -titkárok.
Kubiuyi Ágoston. Szabó József, Kózsay József, elnökök.
Levelezés.
<4% Uvür, juniut 29-<n 1872.
Napjaink nagyobbára ünnepélyekkel szfl-vék keresztül; do oly kedves emlékű napunk, oly nagy üiiuepélyünk még aligha volt, mint épen a mai, melyet szeretettel megválasztott követtinkuek, az ók.esszóló s nagy tudomáuyu Kautz Uyulának, szeutelénk.
Már tegnap hirdették falragaszaink, hogy Kautz Oyula uia, azaz f. hó 29 én délutáni 4 órakor, érkezvén meg városunkba, a tisztelt választók minél nagyobb számban jolenjonek meg fogadtatására. Ej o felhívásnak meglett a maga eredményo; mert a város apraja-nagyja — daczára a kissé esőt mutató fellegeknek — mind ott volt az indóház előtti „honvédsétá-nyon", várva az időt, mikor ogy szivvel, lélekkel s pártkülönbség nélkül kiálthassa as „Eljön Kautz Gyulai\' igéket.
Megérkezett.
A hiutók beláthatatlan hosszú menetét roppant néptenger kiséré ugy a jobb-, mint a baloldali választókból, s mintegy feledve a legyőzött párt azt, hogy logyőzotott, egyesült az ünnepély nagyszerűségének emelésére, mi csak is arról tesz fényes tauubizonyságot, hogy Uyőr városától a politikai érettséget elvitat-nuuk nem lehet. Vajha követnék e példát a haza valamennyi választókerületei, s ne Dobro-ezonót, hol a jobb meggyőződését sem nyilváníthatja a\' nélkül, hogy — igen kevés eset kivételével - nyílt megtámadásnak nolcgyon kitéve, mi ugyan nem a legszebb politikah\'érett-ségről tanúskodik.

A menet a tflitorony-utoián vonulván a belvárosba, ai ablakok élővirágai, a hölgyek töméutelon üdvözlésének volt kövotüuk kitéve, úgyannyira, hogy mig inognom állapodánk — mi pedig, mort a fő, megyeház ós kereszt-utezáu végig vonulván a menet, nem csekély időt vőn igénybe — a szakadatlan üdvözlések elfogadása miatt ogész a városházáig fhdotlon fővel volt látható szeretett kövotüuk.
A városháza előtt leszállva, az emoleti teremben éljonharsán^ok közölt fogadá a Deák-párt eluöke, moly fogadó beszédre Kautz körülbelül ily értolomben válaszolt:
Szivem szózatának ogész hatalmával •em birnám kifojozui legtisztább köszönetemet megválasztatáson)-, és ozon érdemeket nagyban meghaladó üuuopélyos fogadtatásomért. Tekiu tem e megtiszteltetést ugy, mint megtiszteltetését azon elvnek, molyért Deák Ferencz, a haza bölcse, s volo a haza önzetlen többségo küzd, moly melletti küzdelmünk lassan ugyan, do biztosan a helyes értomónybon veendő szabad ság b általános müvultség áldásainak édes élvezetéhez vezéreiondi hazánk haladni vágyó, szerető minden ogyes polgárát.
Eugedjék meg tisztelt választóim, hogy legtisztább szivből fakadó köszönotemet kife-jozvo, nemcsak választóim, de a város mindkét párti választói előtt kinyilvánítsam előro is azon nom légből kapott s nem beválthatatlan Ígéretemet, hogy az olyannyira terhes képviselői pályán mindon ügyekvésem oda fog irá nyúlni, hogy Győrvárosát ugy is mint kereskedő, úgyis mint iparos várost mindig ugy tartottam, s öten ujabb megtiszteltetés folytán fogom is tartani ssivem óhajai előtt, mikép az a haza ogyik leghaladóbb s legboldogabb városává nőjo ki magát.
Ezután fejtegetve, hogy épen itt teszi erre nézve igéretét, hol csak a közelmúlt napokban a legnagyobb elvharozok vivattak a város két külön pártja között: óhajtja, hogy valamint a csatai harci után a legyőzött meg szokott hajolni a győző előtt, ugy az ittoni elv-haroz kisebbsége is feledjo el veszteségét; mert habár a kisebbség pem is győzött, meglőhet nyugodva abban, hogy oly férfiura ruházták a képviselőséget, ki — noha tehetség tekintetében nem igen mérkőzhotik az országház nagytudományu törvényhozóival, do haza — és szabadságszeretőt tekintetében egyik mögött sem áll. Csak egy kötelme van — úgymond végül -— lelke egész erejével, élote jobb fele nek egévz feláldozásával megtenni mindont, hogy a még most ifjú, de Győr jövő nemzedékét kópoző lakosság — ha mi már csak nyugodni fogunk a sírkert hantjai alatt — ne • rjondja, hogy a mit tettünk, mind haszontalan vala. Ez fogja képezni munkánk kiérdem-lott koszorúját.
Ily értolomben olőadott szavak után harsogó éljoneic közt vonult % virághintett lépcsőzeten Kautz Gyula a Iont várakozó hintóba, tnolyot ismét heláthatlan népsokaság kisért a választott kövot szoretett atyiának szerény lakására, honnan aztán elszéledt a nagy kísérőt. —
Ugyanez nap esti 9 órakor a karmelita-térről roppant nagyszámmal özönlött a főtér felé a nép, gyönyörködve egyrészt a halmokban, inelynk imposatu alakban a fáklyákat helyettesiték, másréstt a zenben, moly a ha-lomvivók között kéts egymástól kellő távolban Folytatása mellekMcn.

Ha főleg iskolai óv kezdetén boniegyünk a könyvárushoz, egész halmazát rakja elénk az újdonsült tankönyveknek. Válogathatunk, miut a vadkörtében, do egyéb előnyt nem íb igen nyújt, mert quol capita, tot sensus, legnagyobb részének csakis a szerző ízlése vetotett zsinórmértékéül, nem pedig az odavágó tan mód szoros Bzabályai. — Innét van aztán, hogy lű — 20 mutatváuyból — a könyvárus méltó bo-szaukodására — alig veszünk meg ogyot-ket-tót, azt is némi összehasonlítás végett. Gyermekei számára aztán irhát maga a tanító, ha ugyan mogadatott neki o szőrei.\' se, ha nem, jaj szegénynek! mert sok szék költ pad alá ojti az eredményt. — Tunköayvot irni népiskolai használatra korán se oly könnyű, mint gondolná valaki. — Utt lobot az elméleti szabály egész fenségében, ajánlhatja a legbitolo-sebb czég, a keresztlUvitel sikere fogja csak megmutatni életrevalóságát. — Azért szívesen üdvözlünk mindon oly müvet, mely több óvoa át szakavatottal) működők tollából kerül ki.
Az olőttünk fekvő mű szerzője felfogta tárgyát, s a falusi oskola viszonyaihoz kollő modorban alkalmazta. Hövid" kordéso^ s ért-hotő,^könnyű feleletekben megy át az egész földrajzon, mit három részre oszt: I. á föld felülete. II. a világtestekről. III. az országok-és világrészekről. Ez utóbbiak szakasza különösen sikerült, melyben — igen természetes — Magyarország ismertetésére van a fósuly fok-totvo. — Csillagászati földrajza, itt-ott hiányos, amennyiben\'némely fontosabb tudnivalót, mint p. o. a nap- és holdfogyatkozás is, elhallgat. Egyébként mindjeit kimenti előszava, melyben
kijelenti, miszerint a feleletek bővítését az előadónak hagyta fenn, miután az ogész mű czél-ja : hogy a gyermekek a fővonásokat: az ala pot iskolán kívül is megtartsák emlékezetükben. — Általában, mint feladatáuak megfelelő müvet melegen ajánljuk különösön falusi néptanítóink figyelmébe.— Ara a 48 lapra lorjedő keménykötésű könyvnek 16 kr. o. é. Kapható szerzőnél Haksán, — Haranyamegye — u. p. Szeut-Lőrincz.
-ó-
lla válladra borulok .. .
1U vAlladra borulok angyalom, H {dtlsgvo Alt lúgod fllUmbo Hogy (i*r«Us • •Djriro Mi* örOkro — A« tgekbou vagyok, sst gondolom.
Ha nrfolejti siempirod mosolyog H bíbor ajsksd m{ie*4kjs Omlik rám,
Habkuciódst keiemmel tioritviu
i
K ÍIiMtJn s legboldogabb vagyok.
8 ab, lia egyináit Atfllclve íilvod Hü níivemcii dobog \'a roánk \\t íg Áldá •kjprn tekint, — ágy méretnek A mnnybs repülni, hölgyem, veled I
notter antai.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 55-dik számához
l\'okvő hülyén játszott. E halmos incuot a főtéren Nómothy gyógyaierásí erkélyes luiza olé vonult, hol Kautz n népnok volt koszüllő heszó-■lot mondandó. A uionut rószórAl tolmácsul ivüvcrii szolgált. ki vouatkozns!<iil a/. Európa szárazán bokovelkozhetú ontastrofákru, kellő tigyességgcl ocsotold a jobl>- «5s balpártut, mint-<gy szembesitvo a kettónok czrilját egymással. Szavait többször óljeuz<\'-sok szakiták inog, molyok után Kautz az erkélyről ismnrt ékosszolá-nával oly elragadtatással liaugo/.tutá ködzönő beszédét, oly moghatólag totto laton szabad ogo alatt, választtiiiiuk, a népnek kozébo képviselői cskUjét, — liogy annál moghatóbban szólni aligha lohotne.
A rolid, moly városunk bókcszorotó polgárainak irigylendő bocsiilotéro válik, legkc-vesbbé som lott mogzavarva.
Holnap délután ö órakor diszobéd fog tartatni, melyre a választók legnagyobb részo hivatalos.
SZKHKNV\'l ENDKK.
II l r e k.
— Zalatnegye főispánjául Királyi l\'áll emlegetik a kormánykörökben. Ez oly Örvendetes körülmény, hogy méltó biUzkoség-gol kívánhatjuk a hír valósulását. 8 ha elfogadja az linuepolt fériiu o díszes állást, bizonyára szülőföldje iránti lángs/.eretetéuok adja magasztos tanújelét akkor, midőn az ország fővárosának főispáni székét, t. i. a pestvárosi iőispánságrui meghívást szerénységből nem fogadta el, kétszeresen magusztot volna tőlo azért is, mert a letonyei kövotválasztási kerület félrevezetett, elámított földnépe ogyrészéuok irántai hűtlensége még iukábbodzoKo a inogyo intolligontiájáuak vonzalmát, ragaszkodását s tiszteletét; e megye szoronoiésnek érzondi magát s büszkeségeid vallja Királyi Pált főispánjának akkor, midőn a mostani köztisz-telolU főispánunk gróf Szápáry Géza ő méltóságától fájdalmasan esik megválnunk.
— Biztos forrásból veszszük a hírt, hogy lJója Uorgoly tanfelügyelő urat elviszik korúnkból s budapesti főtiuitelUgyelő lesz ; egy részről sajnáljuk, hogy Zalamegyéből távozik, másrészről örUlüuk, hogy a fővárosban, a kormány közelében még inkább szélesb mérvikleg érvényesitheti tanUgyi kiváló gyakorlottságát, ernyedetlen tovékenységét, s szép tehetségének még nagyobb tér nyílik; majd csak ekkor tudjuk meg, mit vesztett benne Zala, no de nyer benne a főváros, az ország, a kormány s ez kárpótlóing hat reánk.
— Batthyány Gusztáv horvátorazági összes birtokait, névszerint a Fiúméval határos grobniki éa brodii, továbbá a Károly város szom-szédságáoan elterülő ozaili uradalmakat,mely ok egykor a Zrinyiok és Fraugopánok javai valá-nak Thurn és Taxis hgnő,tudvalevőleg őFolségo a királyné nővéro vette meg 210,000 font sterlingért. Az eladással berezeg Batthyány részéről Fiira tor Béla és Peczeli Foroncz voltak megbízva, kik 4% tiszteletdíjban részesültök. — Miután a vétel ár már teljesen lotizottetott: az átadás csakhamar megfog történni, ha hogy az urüéri szabályozás folytán felmerülő nehézségek a végleges átvételt megakadályozni uom fogják.
— A pécsvárosi jeles zonokar néhány napig Nagy-Kanizsán idózeud.
— Kxner Gyula kitűnő fényképész július 15-ig marad nálunk s inuou Szigetvárra költözik
— A határőrrUlékl erdőket, miként ZágrAbból irják, a juuius 30 ki árverezésnél egy magyar consortiuin nyerte ol.
— A* első érettségi vizsgák írásbeli része, a nagy-kanizsai fógymnasiuiabau már megtörtént és pedig dicséretes sikerről.
— Dlsztornázást tart a n.-kanizsai : tomaogylet julius 0-án délutáui Ü órakor az *j
iskolai téli tornahelyiséghon.
Egy í> éven ftu .agyonlőtte 12 érés //vérét. Osapia történt e hó 4 én, hogy a két testvér a szőlőhegyen őrizvén a méhokot, atyjuk fegyverét fölkutatták, tisztogatni akarván, valahogy elsült, mivel pedig a cső végo az egyik térdét ko* vallon érte, azon u lövés térden folUl keresztülment olszakgatván, tör vou a részokot, elvérzés által.hat óra időközben meghalt. Orvosi segély bon nőin részesülhetett, mert\'a tettes elbújt, u szülök k^són vették tudomásul a cselek vényt, d» kiilönbeu is olyan volt u sértés, inclyou orvos nem segíthetett volna. — Szolgáljon ovatosságul a fegyvertár-tóknak.
— Viluir után. Alsó-Hahót-, Szent-Balázs- és Pölöskofó községek idei terményeit a junius .\'iO-áu délután •> órakor esett jégzápor megsemmisítette. A szeiit-baláz»i toronyba a villám lecsapolt s a lényegété veszélynek nagy erőfeszitéssoí tudtak ellentállni.
— Távirda-huzal változás. A N.-Kauizsától Kaposvárig húzódé országút melletti távirdahuzul már lebontatott ós a zákány-kaposvári vasút mentébo helyeztetett át.
— Kis-Kanizsán 11. Ad ám boltjába csütörtökön éjjel betörtek, s mintegy 700 ftot elvittek volna ; a tettesek fogva vannak.
— A zala-egerszegl megyei fogház papja nőm régiben meghalt, életében i\'7 elítéltet vezetőit a ves/.iőliolyro. Sok adoma, és jellemrajzot beszéluek felőle, taláu egyik égeri szegi levelezőnk összegyűjti.
— ltokody Antal s;siutársulata által Keszthelyen, ma vasárnap a .Jobb- és bal-párt" czimü jeles vígjáték közkívánatra másodszor adatik.
— Több gyakornok vétetik fel Wuj-dits Józstf könyvnyomdájába és könyvkereskedésébe, mivel őzen üzletek nagyobbittatnak , az ezen pályára lépő ifjaknak ig..n olőnyöa alkalom kínálkozik.
— Kimutatás, A nagy-kanizsai kir. törvényszéki fogházban folyó 1872-ik évi jul. hó 4-én letartóztatott rabszomóly volt 10!) — azokból büntetését kitöltvén, megszabadult S2, ellmlt I szabadlábra helyeztetett \'12 — perbon állásuk bün.ötéiül boszámitása,_és próbák elégtelensiígéből szabadon hagyatott lil — jelenleg elitélt van 23 — fellebbezés alatt áll l-l — Ítéletien van ti rab,
— Táviratilag értesültünk julius ó-én délutáu 3 órakor a „Somogy-kaposvári hitel-társulat" részvényei helyben ma délig már kétszor tuljogyoztottok, vidéki helyekről az előjegyzés még ismeretlen. A pesti bank által alapított kaposvári kereskedelmi bank részvé nyoi még az árfolyamon alul sem akadnak vovőre.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai ölik. tűzoltó-egylet legközelebbi közgyűlésén Tóth Lajos alelnök leköszönt,\'^olyébe Darázs Zsigmond városi ügyész, - Woiss Samu pénztárnok leköszönésével Baehrach Gyula választatott inog. Az alapszabályok több pontbani módosítása szinte elfogadtatott.
— Z.-Kgerssegen m. hó !K)-án tartotta meg tornaegyletünk alakulóközgylllését.Elnöknek egyhangúlag megválás/tátott Neumann Antal ur és alelnöknek Bozsan Emil ur. Dőrék elnökeink buigtatásukat azon szép jelmoudással adták be, hogy egy, a torna-egylet kapcsolatával alakítandó tűzoltó-egylet javára X. 100 ftot és B. ur 10 foriutot adakozott. — Tiszteletükre fáklyáazouo és banquotto rendeztetett. Reméljük/hogy torna-egyletünk ily fényes kedvezménynél a folyamatban is fényesnek fog bebizonyulni.
— (irdtzbail n stájer tüzoltó-flnnepé-lyen a magyarokat különösen kitüntették élje-
í nőkkel, fogadták. Jelonvoltak a nagy-kanizsai i lő on, soproni, varasdi, zágrábi 02, saját zene-1 karukkal, károly városi, uj-gradiskai, teinesvá-| rí, aradi, pesti, budai, esztergomi, pozsonyi sat. mintegy a magyar korona tartományiból 300 összesen. Walzon Foroncz gépgyáros szivattyújáért dicséretet nyert, mi* a magyar iparra
nézve szép. — A kauizsaiak hátrányára nem szolgált a/ egyszerűség; egyletünk nem foktet súlyt a kűlféuyre, s ruházatában feltűnő nem volt, miudamollott a grlitzi polgárság részéről különös figyelemben részesültek s mindenütt lelkesült ovatiókkal fogadtattak.
— Deákvárit képviselő eddig 223, ellenzéki 124, összesen 347 van megválasztva.
— U) bank Nagy-Kanizsán. A
soproni leszámítoló és nyugatmagyarországi j .log-hitelbauk nagy kanizsai tilialéja amint n kibocsátott körözvénybe! olvassuk, julius hó l-jévol működését megkezdetto és mint halljuk már is szép tevékenységet fejt ki. a menynyiben ezrekre megy u díjtalanul bováltott félévi esedékes szelvények beváltása.
— A nyugat magyarországi jolzá log-hitelbank részvéuyei, melyekre a nagy-k. tiókegyhitnél aláírások történtek, tízszeresen felüljogyoztettek, a kibocsátott rés/.vényok száma 1500 volt, a 15 ezer íratott alá.
— Balaton-Füreden, feltűnően eza p írodnak a fürdővendégek, fcosy László fürdő-kormányzó ur ismét sok szép ujitáat tett, no-vezeteseu a balatonparti sétány jelentékenyen uiegnagyobbittatott, az uj fürdőház nevezetesen átalakíttatott, a kávéház előtti tér fákkal ültettetett be sat. A gyógy csarnok építése jövő tavaszra maradt. A pécsi népzenekar játszik, Latabár Endre jeles színtársulata működik. A fürdőt érintő szárnyv asut vonalra! előmunkálatok megkezdettek. Deák Foroncz julius középén odaváratik, Ziila nagy szülöttjo, Zala o kies fürdőhelyén bizonyára jól találja.magát.
— Curlosum. A „ Korunk u-ban olvastuk : A letonyei kerületből (Zalamogyo) írják, hogy ott az izgató ellenzék a következő ígéreteket tevé: ha a balpárt győz, semini más adót nem fizetnek, csupán csak holdanként 80 krt; bélyog-iiLouopolium, fogyasztási adó, örökösödései százalék eltöröltetnek ; nem lesz főispáu stb., hanem önmaguukat fogjuk igazgatni a papi jószágok jövedelméből, azaz a kath. vagyonból. Ellúnbon, ha a Deákpárt győz, akkor a nép vállaira a kövotkező terhek rovatnak minden ionálló adó nélkül: a papok a keresztelés-tői, fi vagy leány legyen az, kapnak 10 frtot, ha a gazda meghal, a pap lovat kap, ha a gazdaasszony hal meg, tehenet, ha gyerirtek, akkor egy disznói. — Ezen bujtogatásokat gonosz életű emberek, kiköt a balpárt korto-sckiU felhasznál, szórják a nép közé, s akad-, nak olyanok a választók között, a kik hi-szik, s a balpártra térnek. Aztán fenyegetőznek, hogy a szolgabíró házát porrá döntik, hogy a jobbpárti községbirákat és elöljáróságot a községházból kidobják s ők maguk fognak restaurálni.
- ülésterem. Folyó évi julius hó 11-én következendő bűnügyek fognak a nagy-kanizsai kir. törvényszéken tárgyaltaim; u. m. Néiua Feroncz és Horváth Rozália felső-Midi lakosok csalásból! bünperokben tanuk vallomása hitelesítése. — Julius 12-én Németh János és Pap Józsof keszthelyi lakosok pénztolvaj-lási bűnpere. — Julius 18-án Tandor Ferencz nagy-kanizsai lakos a városi elöljáróság sértési perében. — Gózsei Mihály koszthelyi lakos sul^o.i test-sértósi bünpere. —Majol György nagy-kanizsai vaspályánál elkövetett erőszakos-kodási bünpere. — Sohwarz Adolf kohidai lakos emberölési bünpere. — Julius 19-én Szej-ber Józsof és Szoiber János bünperébon a legfőbb itélőszéki .télot kihirdotése. — Molnár Anna gazdaasszony nagy-kanizsai gyermekvesztési bünporo. — Julius 25. Sóss Lőrincz bánok-szent györgyi lakos súlyos testisértési bünpere. — Julius 26-in Major Feroncz kis-czolli és Sireoz Jakab brucki emberölési bünporo. — Hajtor Antal és nojo dobri lakosok gubacstolvajlási bünpere. — Továbbá Kelemen József folső-zsidi lakos súlyos test-sértési bünporo. —
— Időjárásunk, változó, hűs, szeles a borús. A hév mérő 4-én. 17 K. 5-én 14 R. mutatott déli 12 órakor árnyékban
— Curlosum. Furcsa fogalma lehet némely egyénnek a törvénytiszteletről, s következve azon kelyiségot,holmi korcsmafélének hiszi, hol az oszló igazság azolgáltatik ki, az ülésterembe menő hallgatóságnak egyrósze szivarozva áll meg az ajtóban, a pipájukat a mellékszobában verik ki. Jó lesz az őröknek szigorúan rendreutasítani az ily féle mihaszna egyéneket.
— KÖvid hírek. A budai lövész-egylet ünnepi czéllövésén 14,851) lövéa történt. — Marikovszky Gábor fiatal költő meghalt. — A női ipar-egylet még egy tánczvigalmat rendez a Császárfürdőbon. — Somssich Pál a parádi fürdőbe utazott. — A temeavári parkban aqua-rium állíttatik. — A möcsényi (Tolnám.) templom összes ékességeit elrabolták. — Nyíregyházán a baloldali jelölt fáklyászeaét kapott a két uri hölgy tartott neki dictiót. — Stremayr felüdült. — Görzbon egy szabómester olaai élczlapot szerkeszt. — Boroszlóban leaz a német hírlapírók gyűlése. — Milán aterb fejedelem aug. 22-én lesz nagykorú. — New-Yorkban nappzurástól sokan halnak el. — Vinková-I-/.OH 2000 *);•>* hordót kéazitenok a bécsi világkiállításra. — A dobreezoni Deákpárt közlönye a .Tiszavidék" szerkoazté<iére Kádi Ödön hivatott meg. — Szatmáron az épülő leányiskola emeleti boltozata leszakadt a 12 egyént agyonütött. — Rónai Jáczintnak a pozsonyi társaokáptalanbau lévő préposti javadalom s méltóság adatolt. — Kossuth Lajos Holdmezó-Viaárholyon képvisolővé választatott. — A .Szabad Egyház" és .Teatvér" ogyeaülve .Szabad Sajtó" czim alatt jelenik meg naponkint. — Bécs környékéu a marhavész Kiütött.
Szerkesztői üzenet.
#03. 8. K. At ily kftinst kallóméi Urgy, ni tudv*, cask minél tovább maradjon adó*.
.\'UH. W. A. KOnOnjOk, jOr&re la kírjQk.
305 Hí A. Ikoii, beaiíltain mnu (lgybon, « mielőbb kttlOn megironi.
300. U. I. ZsU-Egeraseg, U. O. Caáktoroya. A msl ssámutikbsu fonlslt kimuUtáahos hasonló kl-irás aiivea m.-KkUldéaót kérjdk.
307. I.. I\'erlsk. As ottani poatinil Ulán rál» toxAa állt b.<; máa i-lfifiaetőlnk la paosaakodnsk I\'erlsk vidíkén, hogy Upuokut rendetlenül, rsgy ópon nem kapják, holott mi nálunk rendeaen a minden fenskailá.i núlkttl expediáltatik. Ha inig eatin ím panaait hallnnk, kéoytrleuek rsgyusk feljelenteni. Kgyébkint kntolea a perlaki kir. poaUhiTsttl ia minden ui\'iű\'etönek a hiinyaó aaámot díjtalanul reclaroálui.
Érték- és váltófolyam jul. 6.
5*/o motaliques Ü4.G0 ; 5% nemz. kölcsön 71.80; 18ti5-ki álladalmi kölcsön 104.80; bank-réazvények 852; hitelintézoti részvények 330.— London 111.25 ezüst ágió 108.90; arany darabja 5.3ti; 20 frankos arany 8.91 kr.
Heti naptár.
Julius 7-tél Juliul I3-H- 1872.
heti- Kathulikua nap- ProteaUua I ®
i i tár | naptár I aj). , Óvakodjunk a "bamii prórtTiktól. MAtí VII.
7 Vasárnap
K IUUS 9 Kedd
10 Xacrda
11 , CalitOrt.
12 \' l\'éntek
13 I Szombat
F 6 V>lil». Kilián p.
"f 6 Kaztcr
Qillyén • Lulae ! Amalia | Kleonore | Henrik i Margit
Felelős szerkesztő: Bátorfl Ltjot.
jxryilttér.
A j A ii 1 k o z á s.
Egy magánjogtanuló, ki már egy évig ügyvédi irodában mint Írnok működött, akár ezen, akár nevelői minőségben kér alkalmazást. Bővebben e lap kiadó-hivatalában.
GazaászaTÁ Jegyzék aa^^t,tu<3LÖBltolnl£tö1-
Gabnapiarcz:
Kollár
OAktornya
OyÜr
Kapoavár
Kciathely
Harcaali
Nagy-K.iui».\'
HUmvgh
Hiíkeal\'ehArrár
Baigotbvir
Haombathely
Vacaad
Zala-Kgoraieg
Kelet:
Juliul -2.
Üe.áö—6.«oj\'4.io!|3.ir>
4. rt.30-6.10 4.--3.008.30—3.
8.
. Kul.\'o-ricza
.80—1.70V.80-4.20r! .—;U.G0—4.10!
Külos
. Ki.öO—ti.:w;3.80—3.— 3.- -Vf.TOjy. 10- l.«0i(4.»0-4.40|a.f,ü-
Ib.80—6.t»o"4.55—4.—\'0.80-3.60 .\'.-.—l.HOlö.--4.8ff .—
■». Ijs.ao--6.—jb.öo—8.3&Í3.—-a.8ok- -1.yoU.ao—4.—Ija.no—3.5íd t.jji.50—ft.— 3.76—3.00,3.20— .—\'1.75—1.70(4.30—4.2tf .---.-J
1. | Ö.25 -6.00 3.Ü0—3.60\'\'3.20-3.—[ 1.90- l.80{«.40—4.26|b.l6— 3.-
2. H.2Ó—6.8tfj4.10—S.COÍ\'á.fto—2.70 1.80—1.004.10—3.80. .---.—.
a.jfi.6Ó—0.20j(4.3o—í.líojfi---2.80klO-2.or»|l.60-4.-2o|i --.J
(.{C.UO 0.65 3.00—3.00,3.10 -2.U5 1.95—Mojl-Sü—4.253.85 -3.20
■i. j\'6,00— .—|5.r--3.80.3.15—3.—|köO 2.20 4.00—4.40! .--—1
(. lO.\'JO—0.— I. —3.8fil3. -2.80 1.90-1.76) II. ;6.40-5.30"3.30-3.20y.r>0-2.40 1.8O-J.70
3. 6.--6.6(jj4.60—4.—!|3.60—3.—jtí.20—2.—,
. jp.— —\'0.60J4.36— .—Ü3.35— .—\'12.20—1.90
I.--3.80Í____ ,
Bab iiiiajdina
1.50-^4.-.60— .-
5 80—6.—.--
.—\'3.40— 4.80 -4.OOj .--
4.80—4.60|j .--.—
, ,4.20- .^-\'cl.20
IH)—
5. Ip.OO—ó.40Í[3.90—3.80j3.i0 r-3.l0ll.95r-l.90. lX-4\'-3Cl .---.—|l.90— .-3 20- .-
2.1,6,40—•.—Ikoo—3.70ÍS.8B -2.flö\'k——1.1H) 1.90 -3^0[4.60- --.-4 .--.-
5. |j0.40—Ó.lo\'(4.--,—jjS.OO— —ll2.ft0-2.20 4.20— ---.—1|4.--—[b.20— .-
: Nagy-Kauixaán a linóm Ky.tpjU ini«»*ja 130 frt, kOióp.nluöaÍRU 100 írt.\' l\'oatiqu a gubaca 10 ft 50 kr.—8 frt Faggju máiaája 29—28 írt. 8aalonua lüatölt 38 írt, aairitott 35 frt.
IliU
hus fontja
-
28,28 24 27
•JH 30
irgonya
,80— .— .40—
1.40— .— 1.20-
Js I I
a k 6 j a
.----c.— 12.—10.-
.-7.50,10.—14.-
.--6.-
-7. -7.50
11.—10.-12.-11.-
Széna Szalma ;Keni. fai mázsája in&zs&ja| öle
,--^,.11_____
í;
1.60-1.—\' .
-14.- 1
I.W— .—j .w— -—|—.—•—.
1— .—1 .— .-};\' 8.--7.
I.ÍO— .—) »0.— .80,16.---.
,»0— .—j .50— .-|12.- — II.
l.r.% .—\'1.90— .—[12.--—.
1.50— .—i 1-10— .--18.---.
■4m- -JZZZZ
l.W>-
7C,... ;_í .80- .«0j,—.--.
1.60—1.40 .---.—{22.—20—
1.80—I.— .--.—p2.- 11 —
1.70— .—|l-20— .—j! 2.--1.80| .60— .—j|
\'14.-
Időjá- Termények
rás I állapota
ea6a li aab, kokor. jó
kedreaö kiel., kW. kakor,
atelea l| J4
eaöa || jobb
n..l«( oralf l| Jó
i jó, UTMtl f7SB.
II keoMfUlS
H
R D

JÉJ
£2 K
) felsége a király legiimgasb elismerése
uiuuuuwuuno Ketu*(/tmnnuniuuijj BimBiwitaiBJ^
"EST f:; Für Expor\' i | ™<»f\'héJ 11Er,u Pre,,• S
nmuiiuimntuil j UnttwaBBmnw uamtouo\'woü
Pfh! I8«,»

18ü«
I80«.
1866.
Kész g-éphajtó szijak
Hiiiidt\'ufVIi\' lihitrröjú, ii^yHXüro*, dupla vagy t<ibba*ürtw, vurrmsal, h néllcUl, » logukeitTÖbb ruód muriul, * logtieítnbb f<5 bór darabból kó**itvu, vitaulliux, ópitóa-he*, mű- fa góiumloiuliox, mozdony- ós lóctóplúgóphox, vue , ciukur tia mottzxy árakhoz, varrógópnkliox atb. Miuduu faj t a k&tzbúr kocáig v áronok, ArttSk »tb. ineámára.
Varró ó* kiitiWijak, mirosan h k nélkül.
Vaa- ó* rózbör, fotÍMuyholó szegők éa kapcsok, talpszogck óa arófok, liadau-reg, bányiU/. és foldmiv o<t UíbboTiüklioz a l. heló Itgjutáiiyuiih árakon knphntök :
ÉDER TESTVÉREKNÉL resten, Zrínyi utczn 3. sz. a.
fása
V bécsi bizományi bank Válíó-Ozlctf
2

NK^y- éa Kis Kamum város ópitéai bizottmányának l>i . évi jnlius 2áu hozott végzése lolytán u íóutezában Invó viironhúsn, melynek kö\'tségolóirányzata 1ŰG,(KX) frtot tesz, ujonan liivón épitendő; ennek vállalkozás utjáni biztosítása végett — zárt írásbeli ajánlatok ulfojítuláaa mellett — i* folyó évi julius 30-án reggeli i) órakor Nagy-Kanizsa városháztermébon nyíl válton árlujtés fog tartatni.
Az Írásbeli ajánlatok reggeli 8 óráig benyújtandók ; — a vállalkozni szándékozók az árlejtés megkezdése elótt kötelesek 8000 frt óvatpénst, készpéuz- vagy értékpapirokban — napi árfolyam szorint — n bizottmáuy kezére előlegesen lefizetni, illetőleg ugyanannyit a zárt aján-lutokhoz mellékelni.
A részletes tervek, költségvetés, általános és különleges feltételek, julius 12-töl kezdvu a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők.
Nagy-Kauizsán, 1872. jul. 3-án.
\\i építési bizottmány.

Esedékes eielvények díjtalanul viltataskbe. "
Bóoabon.
/
KoUlmarUt 4,
kibocsát
I (i E N Y - J E G Y E K E T
alant jegyzett a,>rsjegy-csoportokra, éa ezen ÖMZcállitások már azon okból na legelőnyösebbekbe* sxáutiundók, mivel egy ilyen igényjegy tulajdonosának azon lehetőség nyujtatik, valaiiieiinyi ló- és melléknyerevéuyeket egyedül uvorni,
ós azonkívül
:J0 franko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
miiit kamatjövedelmet élvezhetni.
A., obojjortozat. (évenkint 16 húzás.)
10 Moh li«VI r» H/.li ti k. Az utultó ri\'Hxlet lellietéNc után minden rénzivi^ó kAvi\'tkciö i sor .ji\'nyH kap:
I 5% INtHMki ÍOO forint oh Mllnlu-or*jiKy(-<,
főnyeremény 300,000 frt, a kihuzott-szám 100 o. é. frIUil vásároltalik vissza.
1 39/\'o törflk iOO rrmikoM nllniiiHorNjcKyct,
főnyeremény tí(.)0,000, 300,000 frank arauybau. 1 berezeg Ht\'ftilliMrhwtftgi \'40 tnlléroH\'nor-«jeg> rt, főnyeremény 80,000 tallér minden levnuil* uelkül. 1 liuiMkrufki ^tyroll) noraj \'gyet, főnyeremény 30,000 forint.
:q. osoportozat (évenkint 13 húzás.)
G írton liftvi rÓHitetoU. — A* utiilnó réaxh\'t (ettieteae után miiidru ré»*t vi\'vö kilvctkcxó 3 Hornjegyet kap : I \'&"/„ f" török 4()0 írnnkoN állhniHurMjcgvet,
főnyeremény 600,000, 300,üOO frank aranyban. I hen-zeg ItrAUiiHchweigi \'40 talléron Numjogyi-t. főnyeremény 80,(XKJ tallér minden levonás nélkíll. I Száns-liieiuiiigeni Hornjegyet, főnyeremény 4f>,000, lő,0«»0 dóit), ért. \\ ifiéiiI Hiejireildelések P"\'**0*\'*\'1 \'» utánvtí mclleU h trlJriUteinfk.
J/iuAslJrvyxtkek mhulen ImxA* után birmeitfvt lm/!/i-1fk(lhlrtiick.
A soproni leszámitolő-bank
iiyu^ot magyar jelzálog hitel-bank
i
rrin
JMJIJA IJ
NAGY-KANIZSÁN.
nM
)
( Mindenueuiii állam és hitelpapírok, állauii elsőbbségi és földteheriuen-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre fi9/, kamatra fogadtatnak cl.
Kölcsönök házakra, földekre s más ingatlan javakra u legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Péuztári utalványok bocsát&tnak ki, melyek m/.r a kiállítás utáni naptól ti9/, kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesítettnek.
i
»q hsu}s)h>a | n u » | n [ | p n>Xu?A|an >m jpaij
J
ttlM
üláirási felhívás
__a
kaposvári kereskedelmi és iparbank részvényeire.
RÉSZVÉNYTŐKE :
320,000 forint 1600 darab 200 forintos 40% azaz 80 forinttal betizetott részvényben, melyekből csakis 1000 darab bocsáttatik közal&ir&a alá.
> / \' A társaság üzlettárgyai a magsabb helyen l«72-ki junius hó 25-én, KOOU-ik szám alatt engedményezem alapszabályok szeriut következők:
a) váltók, utalványok és egyéb kereskedelmi kötokmányok leszámítolása;
b) előlegezés pénzekre, nomes fémekre, állampapírokra, iparvállalatok kötokmányai- és kötvényeire, raklevolekre, és egyéb ilynemű értékpapírokra, továbbá ingó és ingatlan zálogokra, törvényesen megengedett feltételek mellett és oly időkre, a mint ez alkalmasnak fog a társaság részéről találtatni;
c) évi járulékok (jövedékek), kamatok ós osztalékok behajtása és értókesitéso, tőkéknek zálog melletti elhelyezése, részvények, közhitel és értékpapírok, mint szintén bárminemű áruk vásárlása, eladása ugy saját, mint idegenek rovására;
d/"községek, közintézetek, vagy magán egyének részére felveendő kölcsönök átvállalása, még pedig egyedül vagy pedig uiások társaságában; ej pénzeknek más hitelintézctcknéli elhelyezése;
0 pénzeknek, váltók- és értékpapíroknak folyószámlára clíogadása, melyek felett minden betevőnek jogában áll befolyásuk utan és eietre utalványok vagy leiratok által rendelkezhetni.. Ezen
ezélból minden betevőnek egy külön lapszám nyittatik. A társaság tartama 50 évre terjed.
aj.él1JTÉL&I rort&toleOs::
1. Az aláírás eszközlendó 1872-dik évi julius hó 8-án és 9-én és pedig :

P • 11 e a • Pesti baiknal. Kapoivárott a tamogyl (Akarekpemtarnttl „ Polltier Rudolf urn^l
Peoiatt a Baranyai hitelbanknál t S legeden a Sirgedl hitel- és lálogklloelniéel Inté-
zetnél.
Sopronban A Soproni leeeiáailtoli banknál Kanlieáa a Soproni leeiáailtoló bank fliklái Péoevárett a PéoevAh Ukarekpámtárnál.
\'2. Az aláírási ár 90 forintra tüzetett ki a 80 forinttal befizetett részvéuyért. :$. Az aláírók az aláíráskor minden aláirt xészvóny után 20 forintot készpénzben, pénztárjegyek- jjtgy értékpapirokbau (utóbbiak 10\'/,-al a napi árfolyam -alatt &zámitva) mint biztosítékot lefizetni kötelesek.
4. Túljegyzés esetében a jegyzett részvények lehető aránvlagosan osztatnak el. 6. A részvények az elosztás kihirdetése után 8 nap alatt átveendők és kifizetendók. Aláírási ivftk minden fentnevezett aláírási helyeken iugyen kaphatók. l\'BST, junms hó 28-án 1.872- .
Az ungedm én ytuk ntv iben:
Peatl 131
i

•)/l.)ahro alto Mitnner,.dio untor don schnmeh
Für
vollon Folgou jugendlicher *>í| Ausschwoifung und golioimor Selbstbe-
flookung loidou, giobt es ft/| uur elne Keltűiig. Mau tíndet *ie in der ■ v berühmton Schrift
50 „Der Jugendsplegel",
wolcho am Bchnollston direot vont Verlogor, IP. liern-hardi in Btrlin, jotzt Simtomlrane 2. Kückporto zu boziehen ist.
fUr 1 (J iilden
Egészseges fogak.
A fogak s u foghus tisztítása ée egészségesen* tartása, a száj rósz szagának eltávolítása végett, a dr. J. G. POPP cs kir. udvari fogorvostól Bécabon gyártott
AMTHEHIN SZÁJVÍZNÉL"
alig van alkalmasb szer, inintliogy az, semmiféle az ogész •légre ártalmas alkatrészeket nem tartalmaz \', a fogakat a meg idvosoddstél és a borkő lerakodás képződésétől, a fogfájástól szájbüszhödéstő megóvja; s az előálló olyan bajokat rövid idő alatt eltávolítja. — Ára 1 frt 40 kr. egy üvegnek.
Dr. J. G. POPP növényzeti fogpora:
fogakat akként tisztítja, bogy az által nem csak az alkalmat lan borkő oltávolittatik a logról, hanem a fog fénye, fehérség és tisztaság tekintetéből még erősbödik. — 1 skatulya ára: 097-b,2) 133 kr. o. é.
Kaphatók: N\'agy-Kanixaán : lieliix J.W«eí gyúgytxe., Koienberg Koxnfeld, Welitch, J. it K«»»elhoffor .1. kern«krdó*ébeii. — i\'Ápán : Tjchepen J., Keiilhelycn : Pfuilercr gyógytxer«•*, Hiujjer M. Woim /.aia-Kgeraxcgen: l»<5<i K.. gyógyaxerétx. Kaproncxán : Worli gydgv <xerá«x. Yara.dou : llnltor gyógy*xerl*x. Hllmogen : Doruor Kajet. Sxom batlielyen: Pilllch Ferenci Kudolf v-ydgytier. Il iUrSrvi.líkt Sx.-Uyrtr gyftn. Kibic K. C. Yeixprámbeu : Mcyr\' Ttuxkau, ugy Uuthkrd Tivadar <!* fiainál. — Hxíkeifehirvárott ; Legmann A. Itraun J. gyógyít. Lova*-llerányben: HeUler gyógy**. Kaloc*án : Horváth K. gyúgy»*er*iix. Krei-kemiten : Mllhofer ii Macbleid gyógy**. Pakson: Klorián -I. gyógy**. Ilbrmehden ; Horváth J.Hoiuxonreml gyógy**. Kapoavárott: Kobn J., UOgl, Helu* í* HcJiríder gyógy**. Hieg«iárd: llrahiay gyógy**. — Bonyhádon: Kramolin J. Siigelvárott:liarwarth, Halamon gyógy**. — Kajx 11 : Michitacb St. it Uersfeld fiai, ugy lloriog lgnácxnál. — l\'éoiatt: /.aulnay W. á* K. Zách, Hipökh gyógya*. Káriidon: Zadubán**ky gyógy*i.
Marctaliban: Ki«» gyógy**. - Tolnálian : (Jrair gyógy**. — Dmiafald-virott l.ukác* gyógyu. — 8*cnt-UyrtrgyAn : NQtbig. — Alaó-Lcndván Kiaa gyógyaa. Kohoncion: ftlmon gyógyuerAa* uraknál.

Die von hoher Kegicruug genehmigle und garantirte
grosse
onthiilt Oewinne in Gesammt-llctrage von ca.
1 Millión 900,000 Thlr. Pr. Crt.
welebo in sieben Abtheilungeu zur sicliereu Kntschoiduug gelangen. Ilauptreffer ev. Thlr. Pr. 100,000, 00,000, 40,000, 24,000, 10,000, 12,000, 10,000, 3 a 8000, 3 k 0000, 4 k 4800, 4 100, 8 k 4000, 9 a 3200, 10 k 2400, 20 k 2000, 5 k 1000, 63 k 1200, 104 k 800, 0 k 000, 200 k 400, 260 k200, 340 k 80 und c*. 31,000 k 44, 40, 20 otc.
Die nttehate Ziohung fmdet am (H39— 1)
17. und 1K. Juli d. J.
slatt, und kosién hierzu
Onnze OrlglnnllooHc ö. W. n. 7. — kr. Ilaibe do. . 3. 60 „
Vlertel do. . 1. 75 ,
wolcho ich gegon (raukirte Kinsondung des Botrages (am bequomsten in recommandirten liriefen) prompt und vor-schwiogon nach woitestor Entfernung versendo. Gowinn-gclder sowio aiutliche mit .Staatsvrappeu verseliono Zio-liungslisten erhillt juder Intercssent sofort nneli geseliehe-ner Ziohung zugesandt. l\'lttno gratis uud tranco. — Man wonde sich baldigst vertrauensvoll an dasstets vomGlUcke bogunstigte Kankhaus
SIEGMUND HECKSCHEB. i\'»mbur)i.
A verseny,
: melyet s tömérdek ujouau alakult bank és magán-válló-üzlet a sorsjegyréazlet üzlet torén kifojt, felkelté beunom a vágyat ogy oly módozat feltalálására, mely által a t. közönség azon osz-j tálya, mely sorsjegyeket részlottizetés utján szerzi be, semmi | esetre se veszítsem, do sőt a befizetett pénz után a törvényes | kamatot húzza, és eredeti sorsjegyek beszerzése által szerencséjét, még külöu meg kísérelhesse.
Épen nem volt könnyít fel ül it ezen módozat feltalálása, ( | miután tudvalevőleg a kis lutriban való játék — melyben po-1 lldiga iiyereiuény-chaiicek sokkal csekélyebbek, mint a nagy I sorsjogyiottoriában — bármily jó és óvatos módszer mellett j mindig pénzáldozattal is jar.
l)e nekem hosszas és boliató tanyulmányozás után sikerült a t. közönsé get, két a legjobbak kozé tartozó sorsjegynek ügyes \' összeállítása ,s az ezekre nézve elvállalt jótállás által nemcsak ! minden vesz. Ívtől megóvni, hanoin botízotett pénzét kétszeresen \' kamatoztatn1\' s annak még évenkint H legnagyobb huzásbaui I részvételt kieszközölni.
Kapható ugyanis nálam 3u havi 10 frtos részletben egy \' 10% 100 frt oh t8ÜO-iki nllniiiH4irMjeKV évenkint két hu sással (február l ón és augmitus l én, 300,004>.tí0.000 frt hi l>. főnyeremény nyel, es ogy 3u/« 400 frnnkoHnllniu hixtimitékknl rllntott törö. vasúti Mor*jeK)\'» évenként Ü húzással (június, augusztus, október, deczember, február, áp rilis hóban); főnyeremény ({00.000,300,000 Ir.mk aranyban. •
Már most a vevó e két sorsjegyre 300 frtot lizet le. Készemről azonban kötelezem magamat azon esetre, ha az lHGO-ki sorsjegy, a butízetés tartam i alatt, sorozathuzásom kihu/.atnék, a részletlevél tulajdonosának, ha ezt az illető részletlevelet egy hónappal a sorozathuzás után nekem visszaadja, ogy HK) frtos lHtiO iki sorsjegyet és e^\'y török sorsjegyet ingyen kézbesíteni, s neki még külön a befizetett összeget os kamatjával együtt visszatéríteni; sőt még ennél is tovább menve, kötelezem magamat, azon esetre, ha az l8U0-ik sorsjegy a befizetés tartama alatt nem húzatnék ki, azt 10 év leforgása alatt 300 frttal visszavásárolni, foltéve, hogy ez idő alatt sorozata kihúzatott, s az no- : kein két hónappal az illető számhuzás előtt kézbesittotett.
A betízetett részleteket pedig az első részleten kezdve Gu/0- i tal kamatoztatom, s ezen kamatot az eredeti sorsjegyek kiadá- ! snkor készpénzbon kitizotem. Azonkívül az lKi>0-iki sorsjegy \' ö°/u bankjegyekben, a török sorsjegy pedig 12 frankot aranyban kamatoz, a mi már magában több mint lO°/0 os jövedelem.
A kamatszelvények valamint a jótállási jegy a részlotle-1 vélro vannak orősitvo.
.Megkötött üzletek semmi esetben som bonthatók fel.
Huzási sorozatok ingyen küldetnek meg.
IJtánvételi megrendeléseknél kötjegyonként legkevesebb 5 frt. o. é. előre boküldondó.
Flaotier M. L.
v á 11 ó h á z a a .Fortunához" Pesten.
Hatvani utoia 16.
A
valódi
nrtr. »«»b. legújabban 5 IVMgo Alul kl-vnluág|{al kltnnteieit, ai orvosi kartól megvizsgált, a ilke-lonifk talált ekerfrlek«;prii kipróbált titkol «ier a patkányok, házi » mezei tgtrek, v»k»pdok ii svábok ulj*» hl-
irtáiára, (melyet lokfeU inegpróbáluk bamiiau utánoiul a árulni.) hamltitlan minSaágbotl
Nayy Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
keie«kedi*Aben, l\'citeii Hchueider CJ. l.ipút-ntcxai kereikedá-
•úbeu kapható. K^j nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. Kgrea bád"g invgrendeléae U ulánvjtel mellett gyorsan tal-aittctlk.
Ugyanott kapható oiltrom kenflos egyedüli aier a fagyhó-lyagok í» tyukizem ellen, egy tégely M kr. Kivonat egy, naponta érkező\'basonló diesérú-lovolokből: riiiveikcdjék nokem iamít ü adagot ax Ou arcanutnjá-h ó I küldeni, mely magát itt fényesen Igazolta
Telje) tixxt\'lettel
Batthyányi grófné.
BSCESTKB-fCl
■ü
(
sz.
Wajdits József
könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán megjelentés általa minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:
„R aj t a fi u v i g a dj u n k!"
IV-dik uj, olcsó kialás. Ara 9(5 kr.
„Rajta leányok, mulassunk !tt
Mulattató kézikönyv. Ara 1 frt ;")() kr.
„Rajta p4ro>&, fiaczaí|aiik l"
Legújabb magyar lánczkönyv. Ara 1 frt 40 kr.
„Halljuk a szép szét!"
Magyar felköszöntó (toaszt) könyv. Ara 1 frt f>0 kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ai
—--------•. ra 90 krajezár.
November hó i én üzletemet Dorottya-utcza 12. SZ. há/.b\'á helyezem át7
Besonders vortheilhafte
LÜCKSOFFEKTE.
(ilück .und 8egen bei (John.
(iroHKr v o in S ( a a t e Hamburg gnrantirte
(jield-Lotierie von über
1 Mlllon 860,000Thaler.
Dieso vorthoílhaite Oeld-Lotteríe ist dieHiiial wie-deruiu durrb <a«>wiiine gunz bedeutend veriuehrt,
sie ontlittll uur 68,000 Looso, und werden in wenigen Mo-naten iu Ü Abtheilungeu folKende Gewiiiue hIi-Ímt ne-(innen, nkmlich : 1 Oewiun event. 100,000 \'i baler,
speciel Tlilr. 00,000, 40,000, 24,000,10,000,12,000, 10,000, 3-mal 8000, 3-mal 0000, 4-mal 4800, 1-mal 4400, 7 mal 4000, 9-mal 3200, 10-mal 2400, 20 mai 2000, 4-mal 1000, 63-mal 1200, 103-mal 800, 6-raal 000, 2-mal 480, 206-mal 400, 266-mal 200, 6-mal 120,
3 10-mal 80, 14,010 inal 44, 40, 13,760-mal 20, 8, 0,
4 A 2 Tbalt-r.
Die (icwiiiii-ZiehuiiK der zwoiten Abtheilung ist auillicli auí den
17-ten und 18-ten Juli d. J.
festgestelit, uud kostot hicriu die Konovation für das kmiixí- OriginalloiiH nur 7— Old. ö. W. duH Imibe do. nur 31/, Old. Ö. W. <l»- vlertvl do. nur l3/, Old. Ö. W. uud semle ich dieso Original-LaoMe mit lle^irrungH-wap|M ii (nícht von den vorbotenou Promcsseu oder Pri-vat-Lotterien) gegen frankirte Kinsendüug des Hrtrngen solbst nacli don cntferuteiilen Gegcndeii den goehrten Auftrag-Ooborn M«fort zu.
Die aiiilliube ZiehuiiKHlÍH(c uud
die Versondung der Gewinngelder
erfolgt Hofori nach der Zieiiung an jeden der Uutheilig-ten prompt und \\ orHciiH ieKoii.
Mein OoschJift ist bekanntlich iUih Aeltente und AlleryUioklichMte, indom bel mlr JM/u\'lliyten echon die yrösüten llauptgewinne vou Tluiler 100,000, 00,000, 60,000, oftmnls 40,000, 20,000, sclir hitufig 12,000, Thaler, 10,000 Thaler otc. etc., und Jüngnt in don im Monat Mai d. J. stattgehabten Ziehungen die Qesammt-Summe von Ubcr 80,000 Thaler laut anUllchen (Icwlnnllxten bet mlr gewonnen habén.
LAZ. SAMS. COHN, in Hamburg,
Haupt-Comptoir, Bank- und Wechselgescháit.
-a
a,
<u
N
4)
a r
•a
■a\'
XI
ál (N I
53
S
<u
a
O I
N
a
<D
L.
a>
> o
ac
•umiii^ szép, ós jó!!!
már régóta az én „J elszavani44,
melyot daczára annak, hogy valamennyi papírgyár és a munkaerő 25% áremelést nyort, ezentúl is kövotek, és axért bátor vagyok áruimat á régi meseszerű jutányos
árak mollett ajánlani :
100 db Uítogató-Jegy, 5 perez alatt olkészitvo......— frt 60 kr.
J00 „ levélpapír névvel vagy kozdőbetükkel......— „ 50 kr.
100 „ „ — 9 foketo nyomás........— „ 70 kr.
>> » » borítékkal szép papirtokban .... 1 „ — kr.
100 „ Uxleti levél névvel, fekete nyomás........1 , 30 kr.
egy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név ingyon nyomatik roá. Czimnok, oljogyzési és eskotési jegyek, táiicxrondek és áruszámlák legújabb amorikai gyorssajtómon legjutányosabban készittotnok.
Irodai és czimtáblák 10 perez alatt olkészillnok, darabja 50, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és logszebbek 3 frt, — urak és hölgyekre nézvo, különösön utazások alkalmával igen czélszerüek.
Papír-gallér és kézfodornak tuczatja 30, 85 kr; uti- varró- és iró-szükségle-tek, útitáskák, köny vtárczák zárral és zár nélkül darabja 80 krtól egész 10—15 itig; továbbá: urak, hölgyök és gyermekük részére való ajándékoknak igen alkalmas különféle jutányos és szép áruezikkok.
KOlOnOxeu ajánlom a még mindig divatot kettő* nóvvonátoknt é» cilnieket, melyek nyumógyárainban leveloken fit borítékokon arany- él vgyíb axinckbon legflnomabljHii <<• iog-pompá*abban kidűlnek, nem klllSnbrn a még mindig igen ritka francija roroco leveleket, uivaxerint: Neptun, Hilhouctto, Kgyptieu, Miuique, Diabolique, Joiijou, Atout, llcbí, Camic «at. igen jutányoi áron.
KANITZ C,,
j>nj>ir yydrtmd/iy f$ dittiíru ktruktdise, návvom\'t- ét pecittjégy gyüra I\'etiru G Dedkutczn ti. — Ez rfvi nov. J-jitlil fogva: Dorottya-utcga 12. st.
•W raoz9.(i3i( tjqzvn zs \'z\\ Bzajn-BÁuoJoa í\'ouioiaizn U9-| 9n aöquiQAON
t • .
HÍRADÁS.
Nagyméltóságú gróf Tolnai Festetics (jyörgy ur ő oxcellentiája ollári uradalmi tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy az alább irt vendégfogadók italmérési joggal nyilvános árverés utján három évre u. m.: lH73-ik évi Stt.-György naptól 1876-ík évi »Szt.-György napig bérbe adatnak.
Zala-azent-lvÉinl venaégTo^aaó.
Olléijxrl
BzepetM „
Mogjegyeztotik, hogy az irt korcsmai baszonbérlotokliex a belsőségen kivül, sem ÍÖld sem rét nem adatik.
A nyilvános árverés f. évi julius 18 áu reggeli 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni. — A bérleni szándékozók kellő báuatpéuzxol ellátva, ezennel tisztelettel meghívatnak.
Kelt Olláron, június 10. 1872.
Uradalmi tisztség.
Slrasser A
ajánlja jolosokül elismert készi tra é n y e i t vízmentes


kautschuk - ponyvákban
a legolcsóbb gyári árakon.
Mustrák és árjegyzékek kiváfiatra ingyen.
Raktár: Pest, líéla-utcza ő. sz.
NI
OLL A. SEIDLITZ-PORA.
porok rendkívüli a a legollérőbb esőtekben bcljitonyull gyógy-listásuk AlUl minden, eddig ismertháxi sxorok köxtltt, tagadhatatla-nnl ax oUS helyot foglalják el; mint axt-nok oxer, a császárt birodalom minden részéből kexelnkhox küldnit hála-iratok a Icgróatleleaobhon tann-altjAk, hogy o porok rttgxött szorulásoknál. emészthetetlenségeknél, gyo morhévnél, tovAbbA görcsök. vese- és Ideg-bajokban, szlvdobogásnál, Ide
Cség okoiu rafajás. vértoluláe, végül hysterlára, bukór é, huzamos yAsra hajlamuAl a logjobb sikerrel alkalmaztatnak, a a leglartóab gyi\',gyhatAst eredményeztek. (*.,«-
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
s
ÓS PÁLINKA és SO.
. A legmegbízhatóbb orvossxcr a ixonvedŐ emberisig seged* r mérő minden belső és külső gyuladás, legtübb betegség rnl.i.tcim seb-, fej-, ÍUI- és fogfájAa, régi sírvek és nyitott scb*k, rak, fon iigytidAi, bénulAs ós mindennemű sérülés ellen, slb. atb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
ÍORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
DA legtisstAbb és leghatbat...........
nem cserélendő fel a mesterség*\'™ tiaatilóH hiilm.jxMr
A valódi Dopsoh-halmá|zslr-olaj mell- és tüdöba|oknál, sorophu-Ul és raoMtU-betegségekben legjobb gyógyhatásúiv»i; nuggy^yitj* • legldültebb köszvény- ós osúzbajokat, valamint a* idő**aki borkütegeket.
Ara I Üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nagy-Kanlxnán: Hol uh J. gyógyn* LovAk K.
Kyőeysa. Feaaolhoffor J. Aa Kosonfold F. uraknál, ■•taváratt Lakűries Q. \' —" \'
CsAktornyAn KArAsx II. C(Urgón Kreisler DAvid Kapoavarott Kohn Jakab Kapranozáo Werli SAnd. gy Keszthelyen Wflnscli F. Kereszten Breyer Jakab fiai
Einzig in üirer Art in Európa •
ist dio grössto, víelfoitig aiisgexelclmeto erate Q
kals. kön. Hol-WAscIicfabrlk j
dcs K. Fogl, hi Wien, •
Nloaerlasen: •
AH %irivtnhllf ap I s««d,• KSrntnerstrasse 27, • OC Mariann/, nr Kckt dcr iuBllll,|1,forlclttMi •
£.0 Hauptstrasse LU, | „9Um Erzlietxog Kari", J welclie durch slrongste SolidltKt und auf jedom Stück Waaro mit • ZilTern ersichtlicben Prois os bei lliror Massenproducllon dahln ge-braclit bal, das sie dem Exporté, Kngros- sowio Dotailverkaufo von keinoin der anprolaenden Ilandler Krroichbaros, ausserordeut-lirli Ililliges nnd Bostea, untor volUter Oarantie blc\'tot und nach (len i\'iovlnxou auf brlefllcliea Vorlangon lieitellimgen prompt *n-sendet und Nichtpaaiendea retoiir nimmt. Kugl. C/ilffon-lIennleii mii> ltomén-UntevrOckeansPer-oder nliiie IlaljkrKgoti.schöner als call oder feinslom Kock-Harchent -I.einen (bei brioflielier Bostellungjzii II. 4. mit fitickerei-KInsXtzon fl. • ist dor llalfitmfniig anxilgobeii)da»;5, \'i 8 H.
Stílek il. 1.80, 2,2,50, 8—3,50. Daij lntmenntrflmp/\'e oder llet— ® \' Praktlschcate. ren Fwuwockcn, das Und II. fi, • 10 II. diu feinston. •
\'ineninletler xjim Schnflrm ® Tailloiimnfaug isi aniugeboii) xu •
□^P* Legújabb és legnagyobb
magas kormánytól engedélyezett, hitelesítőit éa jogyxékbo elöirányaoll
pénz-kisorsolás
6 oaatAlyr.atban,
mely 25- és 26-lk julliisban f. év. huaallk n kíjvolkoa." nyerőmé uyokkcl: Ifavonklut n nyilvAnoasAg elé adatik
120,000 porosz tallér
!
8.000
6,000 07f> ,
5,000 75 .
4.0QQ 00 ,
3.00Q 19100 r
Kloganteslo u
íliiinhiiif/.- r^elnei //fMlí/f/ltlIalsumfanganaugebeni xii ll.S> M,6,l» dlaallerbei
I Letenyén Kallroda .1 Marozallban l-il NA
Mli«|»ll Caacaino7lta Isiv. gyógy" ■■■>"* v
20,000 St. Soimeiischlriiic]
gyógys*. |
................Nándor
Bánok-Szt.-györgyön Kibic* J. gy. Szambathelyen Pllich Ferenc* gy. | Sopronyban M- tey András gyó^yaa Zagrabban Miiiell.aeh /-«. Ryógyaa ..Ceyleck .J.M. gyógy
gyógv
. perl)Udll.2,3—4 11. (Halai , auxugobeu.) i Herren-Vravule I lonhinileii
Is II. t
ten odor Sa- [DuAZwIni-liaiM T/le/ier • ck 7f« kr., II. l,j«„ tl. &, 7, l» 10 II. dio feinafon. • d. Ilttmltneher, •

i-Untei\'hoxrn sn 11. <. t
Dt/.il
ll. II
I, fran l)ai
7-9 H. in •
I Ari,,,,,•
KI
ller, 1.60, \'2, ...
siisisi liu, oder nngarisebe K.i Wolleno tíetittnd/tell*
gepulxte odor gewirkt\'e Vuterlio-^ \' 11 •ílir l-\'Per»..la.-.Doppeíl, *e„ U. :» —4. Seliulx gegeu CJielil.\' /«> \'><</>* IMfxeiIff,
, , „ dasSI. xnll. í.8, 5\',10—1211. w
Lehieu - ltomn, - Ue„„ln, K.llru llumlU„m-Mn- f
glat. ...ll l.W»..\',Í0,I,g,ael,lnnRe„ ^Ll^l.t, »„cb lloppel. •
Söí\'o KuM.rj,0 mil\'^iokéleí"!,\' fullk1\'" \'"\'H\'1"1\'\'1" «• T.\'Hl.y\'wt, •
V« breilo Hun,- 3
lhítnen-Nurht- oder ff\'iitfer hriiult n mit Ungen Aurn
ltonivnhosvn ail. oder Barrlivn nit Nlirkoroi.
»>■ ®
lelt- • n) II. •
II. 2, 2.W)
42 Kllen vorallglicln 1\'\' ben-Lein tea íi </ (x u feinor Heti iwKscIie oder 12 Damen llem.leii) fl. --,14,15.J8.22- 21II. •
l.| IH elligu bulglacho U elten- • | LeinuHntl xn ll. 22,25.30—35. • Itomen-Xeyllffé(ider AV/r//f-jll. auagezeiclniet srliön. •
rométs ans foinstom Marciiéul kii Ml und 54 Kllen unvorgl gute ® fl. 2-2 fiU, ans franxOsiscIiem Ba•\\ttUHilmrffer odor llotUlnder • tist mit Stickerei zull. 3.50, 3 4 tl. IIelten (,Ilan<lgcspiiinst und br. 9 (llalsninfang anaiigebon.) l/.u ll. 30, 35, 4ü, 50 - UO Ü. #
\'leliebiger .S|iraclie aus deii Pro- ® r.en werden\' gegen Ucldscmliin- 9 dor Poslnai\'liiiahme uuter Uarantie libernllbin r.ugosuildel. — • Briofe xu adreaairen : (7G1—12,10)
ES. FOGL, Wien, k. k. Ilolllefenint, « Mariahilferstrassö 25. •
Beim Kinkaufo vou jo 11. 50 <i St. BatiattUcho gralis. 0
80.000 »5 a 2000
25,000 3 , 1500
20,000 100 „ 1000
15.000 7 . 500 - r -----
12,000 314 ; 400 1 - 3,000 19100 r 47
2 A 10,000 18 „ 300
1 egész ere (leli Bornjegy 7 frt — 1 léi „ „ * „ 50
1 negyed „ „ 1 „ Í5
Kxen el/inyös pénaaoraoláalioc aiánliuk a világlilrfl alóljegyxellel.
Hol nyeretik sok pénz? Lilienfeld testvéreknél I
A kellemes axoronoso felkeresésére ajánljuk háauiikat, a hol már axAnilalauok fSnyeroményben réar.eaf(llek. A Imklllddlt moniiyiség iitAn küldjük a megrendeléseket a egyaxeramlnt a lilvaialoa i»y«\'raméuy jegyxéket.
Pf A nyeremények arany-, vagy ezüstben minden helyen kifizettetnek. \'
BBT- Innét eladók jutalékban részesülnek, mégis megbízható név vei kell blrnlok.
Kimutatás,,k kívánat szerint Ingyen kUldetnek. Igazolást házunkról minden hamburgi kereskedótől nyerhetni A legmegMzottabban fo\'dulion mindenki
IJllciifeld testvérekhez
Itníik- én líllniiipaplr-üilot, HamtourKtoan
r v o n, f e I v 11 á g ó a 11A a mindon államsorsjegyokro.
Briefliche Bestellungen
Faörlts-Haupt-Depót
von Sonnen- und Regenschirmen.
Der enorme Zusprueli und Maaaen-Verkauf in Srl.irmen, (len ieli lm vorig.n Jal.ro lialle, verai.las.tc inleb, auf diesen Arlikol mein llaupl-Augeninerk xn rlcliten, dem aufolge bili leli mll d-n eralcii Soideiifab-rlken in Verl.indung getrelen, um biliig- und gute Wofle xu orl.allon so i aueb bcnlllxe leh die ganxe Wliiteraalaon xnr vol komiiioueii Jlerst.-lliing , der Waare, wodureli ieli, grotsc Vorllieile aow.il.l in. Arl.o(lalol.ne al» aueb lm Rohmateriale e\'rrungwi) lialie. , ...
Allo dieae That«aehen flll^len r.u dem Hesullate, ila-s die Wa.nre, I gegeu ilaa Vorjal.re noeh sohöner. belíer und bllllger »um Verkauf. I kominl, maii lasso alél. dalier von ^Rar kelner Concurrenz lieirren, (len ; durch don so gering gcatelllcn Niitaon i»l Jedom die Ml.gli.dikeit genom-nien, n.ir Concurrenx xu biéten.
Frilhjahrs-Schirme.
1 rttüek aua Stoff ..."\'. kr. 50
J „ mis feinstem Heidensloff. verscbiedenc Co.ilenra ll 1.50, 1.80
1 „ dieselben, gefllttert mit H.-ldó .... «• 1.80, 2.30 1 - superfein ausgestattet, mii odor olmo Oamirung II. 2-70, 3.20, 8.80
Grosso Sonnenschirme.
1 BtQck aua Stoff...... • ^
1 . grós.te ............fl \'-1". ^
1 , ans engl. Baumwoll-Atlas sclir sebnn • • • >•
I . dieselben gefllttert ... . »• |-20
1 „ Alpacca, nnverwU.tl^engl. Slo. .... U. IAU
1 n grösato Sorté, gefllllert . . II. I.ÖU I aua felnit. Lyoner Soldenstoff in nllon mudcriieii > Farben, je nach Grt«a»e . . ^
1 , dieselben gefültcrt ll J.W, 3,4U, IM<l, 4.W
1 „ ron auperf. Oattungen mit oder obne Oani.iuiig fl. 4..jU. .• .>,.>0
DamenBergsteig-Schirnie,
grosso Sorté, mit don ledornen lioliou Sllicken. 1 Stílek au, Alpaeea-StolT ■
1 . , reich Oaruirt ..." 2.40, 2.50,
Höchste Eleganzü
Das Efeetvollete, Felnste, was bls Jetit erzeugt wiirde, sind die
Frou-Frou-Schirme
aua feinstor Seldo oder Alias. 1 Stílek, reléb goputxt, fllr\'a Frül(jahr .
fl 3 00, 4. II. 5,60, (i ll. 6 --
i.60
(772,12-^4)
(I. I
11. 1.30
fl. 2.40
II. 4 50, 5.—, 5.50
I modernem Bergaloigslocke
Gisela-Schirme.
Das Neueste der Sslson 1872.
Sehirmo aus deir feinsten \'Sei.lonstolT, roicli, gesel.mm adjustiri, gepaarl mit höchstor Klogai. 1 Stílek Frflhjahr-Scbirm . .
1 „ grosser Sonnenscbirm J. • •
Danien-Sehtttteii-Sclilrme. (bn toutUs.)
I Stück grosso Sorté, ongl- Woll Alias, liat v. Olaur. w. Seiden-Atlas 11. l.W
Deraelbo gefUltert •
I n aus dom unverwtlatliclion engl: Alpacca-SI Dériéibe gefllttert • • ,
I „ aua foinem aehwcrcn Soi.lenstolT
Schirme aus feinster roher Seide.
I MM r"« ,,kn. U.„,r,u,„ ■ J ;•::,• I . mit r.lrb.r ..............",,u,
Herren-Schaiten-Schirme. I Hll.li hl. Wull-Allu . ■ « JS
i . . . «•(««.„ ■ • ■ !\' á fú 1 . ... Alpmcr* »■ ""
\' . . . KMuh.,, . " \' -
tv iCn Qrvt-KMii/\'rr itrh\'ilteii Kabult. TPK
\\. V r 1 ií <1 in a ii ll,
Wlen,PraterBtrasae ív r. as.
Amorido, \'^X\'Z,, „.„„.
IIIX ANTAL,
ajánlja I. cx. vevőinek, és kegye, levélbeli megrendelésekre k»-vetkexö legújabb találmányokat a legpontoial.bnii küldi sxél:
Szakáihagyma, ^i\'SíXíyJSfríSC
pasxnbb helyűn a legsxubb szakáit nilvesxli. A jótállás annyira blxlosit, hogy axon esőiben, lia nincs hatása a axornok, a pénx vissxaadalik. Egy csomag ára UO kr. AIí\'IiiqÍiio j(t,ílluU "l\'ri tizenkét nap alaii axoplöi, ÍTAC1UÖ1IIU, „.ájfolu-l, buborcsékol, himlőt stb. íirökro el-imag melusiue Ara !IO kr. utasilással együtt.
•lylyoJ röglön finom V.állás melleit. Kgy Uvug ára G5 kr.
3 nPITZ lllílt.f vnkíl,i IvI,i;m(,8" f"Kak. I.egjobb fogsxor. *f tliaül KlcIl „,.„,.1 „ follc|.. r.gak3pcrcx alatt
vakító fchéraégüok és tisxták leaxnok, axonkivtll a fogköl eltávolítja és a sxáj kellemetlen stagát olvosxli. 1 csomag ára 45 kr. "niAnlní R,x \'Antaltól. Kxen dióolaj a dió xtild héjál.ól aaj-ayiwwiaj, toltalik és mindon világos hajat a legrövidebb idő alatt mogbarnilja. Kgy fiveg ára 25 kr. Rózsaolaj egy llveg 15 kr.
Hiitnr-mó\'/ \' "v<>ír kr- cRy ve***- "o1"1
XJULUl 9 butorialára és minden polilurát nélkülöx-
holővé teíx.
ííftí-hal\'/Síim roppant fontosiAgu találmány, mely
J WWi^oaiUs „ lormésxel tOrvényét n hi^nüvést illetőleg kltalAltatott Dr. Wskerson Londonban oly hajbalxsamot talált fel, mely mindast holyelloaiti; a mi eddig iobolótlonnok láUxott-, a hajkihulás Általa rtigHSn elmúlik, elö<egili a l.aj nUvéaét hil.o-Ictlen módon és a nBvéat csodálatosan elősegíti, ugy annyira, li(>g/a legkopasxabh bolyon sllrün hajt, és 17 évos fiatal embereknél inár sllrü axakált nílvesit. A kflxOuség lisxlelottoj felsxól-littalik, hogy o találinányt no csoréljo fol cx igou gyakran előfordulni axokott vásári cxikkukkul. l)r. Wakessou liajbalssaoia eredeti sxcloncxébon 2 frt és 4 frt M kr.
Az újkor csodája, ^ítZ.\'^SÍ\'Í!
megtartását olősegill éa a axájnak minden kollcinotlcu sxagát eltávolítja, 1 erodotl üveg Anodln-sxAjvix 35 kr.
Jóságban felülmulhatlan
melleit, hogy 5 porcx alatt miudon hajnak hullámszerűen fod-roxva^ koll Ionul*. Kgy dobox fodritó balxsam 95 kr.
XJOIV1IUU dil0y-iuaiiy, kíz. yngy Brcl„*k 2 óra alatt jótállás mollott meg kell gyógyulni. 1 üveg fagyillany 45 kr.
Kix szabadalmji/ott párisi ruliatisz-
tltó-vlze, mely axüvotből 3 mindou foltot ve.sxély írtlkill nyomtalan ollávoliláa. 1 üveg ára 42 kr.
Kix salon-füstölő-illanya, \'kv,Ii\'.\'
mesobb" Axaggal tölti be, és iniiidonkiro néxve uélkllUlxhotlon. 1 üveg ára 78 kr., po\'ralakban 20 kr , papiralakUau^Í5 kr. \'
Hajfostő-anyog, ^„fir,^;/
uara vagy fokéiért) fcsl. Kioh anyag füvokből kcs/.Ult és legki,veabbé aein áilalmas. 1 csomag Ara 90 kr.
Villanyos fogkefék 45 kr. f
Villanyos köszvény gyürük ioíllí"mollcU
Sl^- Font irt cxikkek egyea egyedül (788—12,11
ANT. RIX, Wien, Pratcrslnissc 1(1,
gyáros urnái kaphr.lók és mi exon l.aaxaoa cxlkkel aajAt la^asx-talásunk folytan bárkinek eléggé ajánlhatjuk. Árjegyzékek 101 lap J^aKjO^Ojibrá^il 20 krért kaphatók._
Haupl Qewinnev. . IUc Gi\'Winnc
, (\'lueks-Auzeige. «„„,,„„■
Relohs wahrung. | | »cI5J..Hrt t I
K I ii I n tl ti ii K i u r II e Hm I U if u n k " " die \\ Gewlnn-Chanoen
dervomStaate Hamburg garantlrten grossen Qeld-Lotter le, In weloher über
4 Millionen 650.000 Mark
slcher gewonnen werden müisen.
Die üowiiiiie diésor vorthellhaflen Ueld-Lotterie, ivolcho plau-gomiiss nur 5S,00<) l.oso onlhitit, sind folgendo : nXinlich : 1 üew/íin evcniuell 300.000 Mark Neue Deutsche RelchswShrung oder 10,0000 Thaler Pr Crt-, spociell Mark Crt. 150,000.100 000. 60.000, 40,000, 30.000 25.000, 3-mal 20,000, 3-mal 15.000, 4-mal 12.000, l-iiial II 000, 7 mai 10.000, 9-.nal 8000, 10-iiial 6000, 26-mal 5000, 4-mal 4000. 53-mai 3000, 103 mai 2000, 215-mal 1500, 1200, 1000, 600-inal 500, 300, 200. 14.600-mal 110, 2Qmai 100, 50, 13,740-11111 20, 15. 10 & 5 Mark und kömmé., solcho fn wonigcii Monaten iu 0 Ab-thc-ilungoii xur sicheren Ki.ts\'lieidung.
Die xweile Ocwinii-Zii luiiig ist amtlloh auf d«n
17-lcii und 18-tcn Juli tl. J.
feslgoatolli, und kostet liierxi.
«ln» Kniui\' OrÍ«luall-l. <oh nur 7 ííld. — xr. Ocat. W. tl as hilbe do. nur 3 Gld. 50 xr. Oest. \\V.
iiiih viertil do. nur 1 Old. 75 xr. Ocat. W. In Banknoten, und werdon dicse vom Staate garant. Orlglnal-Lose (keine vorbdtcno Promessen) gege.^ frank. Elnsendung des Betrages aelbai nach (len entfernteston Gegenden von mlr veraandt.
Jcler der Bell.eiliglon urhHlt von mlr nebeu selilem Originál\' l.ooae auch . den ,inlt dem S^aatswappen vcrscheiicn Original-l\'laii gratls und nach s|>ttgeliabte, Zlehung JOÍOrt die amtllohe /.ichungs-lisie unaufgefordert zugosaudt.
Die Auszahlung und Versendung der Gewinngelder
nriolgt von mlr direot au dio lutorei(euicw prompt und urfter streng ster Versohwleacnhelt.
Ű0F Mhii weudc sich daliér mit den Auftriigen W wi\'traueiiHVoll au
Sámuel Ifcckscher senr.,
llani|úlor & Wooliael-O\'omptoir in Hamburg.
■ A legjobb ■
amerikai
varügépek
tű,
Wíjdiü Jw kiadó-, kp- fa njomd>lul«idonQs. gvoraMitoavom^^to^^
legolcsóbb eredeti gyári áron
kaphatók:
ROSENFELD ADOLF
raktárában, a hol ^zinte a hozziívaló
czérna, selyem, olaj,
jutiinyi em knpliat,\',k.
A varrógépek tartósságát ós szi-Irtrd szerkezetet több bizonyit-vány tanúsítja, melyeket helyben s vidéken elárusított gépek vevői elismerésül küldöttek a feutirt raktárbizományoshoz.
XAGY-KAItflZSA, 1872. julluR U-én. 56-lkszám. Tizenegyedik évfolyam.
- - rtg \' wr ........ —"ti
Eláflietéli ár: 1 WMM m pj A "T*" T" -H T A Up n< Ik-mi réuét
<»rc . . 8 frt I W JK ■ 1 1 * ■ i •• ■ •• . í nitt.; kl.<l>n.íu,fk •
Zala-Somogyi Közlöny —
negyed óv re • Kyy mám 10 kr.
NYlI.TTKIUtKN
| anyam rétiét illstó közleménjek pedig a
\' Hirdetések jutányosán | Ml A ^ M M II, Pk^F ^JF M fl M \\J W/S T M JUL VMiH VJU T kiadóhoz bérmentve in-
tézendők:
h .oronkint 10 krért vé- ^^ W ^ i NAGY-KANIZSA
í. tclnok fo1- 4 (a „zalamegyel gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi 8 iparbank" hivatalos értesítője.) ^ wmnoshái.
ittli-- - 11.1 r- ——y 11 ■ i ■ 11 ■ — ■ >i \'■■■ <->" -rMH
, Hctcnklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Rendkívüli közgyűlés.
A nagy-kanizsai KKIIESKKUELMl ÉS Il\'AKIIANK
folyó évi augusztus hó 6-dn délelftttl 9 órakor, saját^helylségében,
rendkívüli közgyűlést
melyre a tiszt, részvényes urak tisztelettel meghívatnak.
Nagy-Kanizsa, 1872. juliiis 6-án.
Ax i{/ax{iat6-t(i)iác,H.
A kfizgytllés tárgya:
Az alapszabályok némely czikkelyei-nek átidomitása, az üzlet hatáskörének ki-torjeszthetéso végett.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, az alapszabályok 48.*) és 53.*») értelmében fel-kérctnek. hogy ideiglenes részvényeiket f. évi julius hó l\'J-tól bezárólag 29-ig a hivatalos órákban — a bank pénztálánál letenni szíveskedjenek.
*) 48. §. A részvényes szavuzatjogát a közgyűlésen személyesen gyakorolhatja, vagy meghatalmazottakra, kik egyúttal részvénye-sok In, átruházhatja, megjogyeztotvón mégis: hogy a mások képviselctévo! megbizott.részvényesnek, saját szavazatának beszámításával együtt. 10 szavazatnál többet bírnia nem lehet.
**) 53. közgyülésou személyesen,
vagy meghatniiipHottjaik által résztvonui Bzáu-déltozó részvényesek 8 nappal vagy n 43. §>ban megemlített elnupoltatás esetében b nappal a közgyűlés előtt részvényeiket (olismorvéuyei-ket) a még lo nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál, — innen nyorondő téritvény mellett, mely egyúttal beléplijogyül szolgálaud, letenni tartoznak.
A részvényeiket letett részvényesok névjegyzékében mindeniknek novo mellé, ogy-azoramiud az általit lotott részvények, s az őt megillető szavazatok száma is kiteendő.
Könyvismertetés.
,A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik» ár-vilik gyámolitAni külföldön és hazánkban." Irta iíolmir Aluddi y, "(Folytatás.)
A külföldön fennálíWanitói nyugdíj intézvények tüzetes ismertetése és bírálata után szerző áttér saját hazai nyugdij-vfszo-nyainkra. „ A t a n i t ó k nyugdíjazása hazánkban máig" czimü fejezetben okmányok idézésével- és számokkal bizonyítva, kimerítő alapossággal adja elő mindazt, a mi a tanítók nyugdíjazására hazánkban eddig akár az állam, akár az fcgyes felekezetek közt történt. -
A tanítók nyugdíjazásának eszközlésében hazánkban egész 1808-ig az államnak igen kis része volt. A mi o tekintetben.történt, azt részint—: a Jcflth. jellegű községi oskolákra nézve, — a mult század vége óta, királyi meghagyások folytán, a kormány rendeletileg eszközölte; részint egyes községek jó szántukból tették; részint pedig az egyes felokozeteknéraz egyházi főhatóságok, meg a\' tanítók az állam kezdeményezése- és befolyásától egészen függetlenül maguk hoztak létre bizonyos segély- és gyámintézeteket.
Az egyes felekezetek kebelében ily tanítói segély- és gyámintézetek különösen 1 e század negyedik tizede óta kelotkoztek, s az utolsó időben, legalább számokat illetőleg, meglehetősen elszaporodtak. A romai katholicusoRnál, ha jól yttiom, mindegyik püspöki megyében vau i> tanítók számára valamely özvegyi, vagy segély-pénztár, de melyből inkább csak kegyadományok adatnak kisebb összegekben, s tudomásomra egyetlen egyházmegyében sincs oly rendszeresített nyugdíjazás s Özvegy-árva gyá-molitás organisálva, melyeus.azon egyház-megyebeli valamennyi .tanítónak, s azok családjainak a szükség eseteire csak fele részben is biztosítva volna a megélhetés. A protestánsoknál néhol a tanítók éven-
kénti hozzájárulásával alakíttattak tanitó-gyámpénztárak. Némely helyen a lelkészek is tagjai s minden tekintetben részesei e segély intézeteknek.
A protestáns intézetek között talán legjelentékenyebb a „dunántuli ág. hitvallásnak egyházi gyámoldája", melyhez évenkénti befizetéssel hozzájárulni kötejezve van az egyházkerülethez tartozó valaiueny-nyi egyházközség, valamennyi rendes lelkész és rendes tanító. A segéd lelkészek és segédtanítók csak jogosítva vannak az ön kéutes részvételre. Az egyházközségek közül a városiak 2 fríot. a falusi és kisvárosi első osztályú gyülekezetek i frt 12 kr,--a másodosztályuak 48 krt, — a harmadosz-tályuak 24 krajezárt; — a rendes tanítóval ellátott lciííiygyülekozetek pedig 20 krt, ez üst bon, tartoznak évenként fizetni, de szabadságukban áll többet\'is fizetni. \' A tagok befizetéseit és gyámpénz ősz-szegeit illetőleg 4 osztály van megállapít va, mindenkinek szabadságában \'állván bármelyik osztájyban biztosítani magát. Az első -Osztályba 20 frtot, a másodikba 10 Irtot, a harmadikba 5 frtot, és a negyedikbe 2 forintot tartoznak a tagok évenkint fizetni. Harminc/három évnél tovább senki sem köteles a .járulékokát .ti/.etni. Járulókát mindenki, (ki halálos nyavalyában nem kínlódik), tőkéül is lefizetheti egyszerre, vagy három év alatt .\'i részletben, oly módou, hogy tökéül az évi járulékok 15 évi összege vétetik. ✓ A tagok gyáinolításul vagy nyugpénzt vagy özvegy-árva gyámpénzt nyernek, tövi akár nyugdíjul, akár gyámpénzül, a nyoino-rosodás vagy vénülés miatt szolgálat-kép-telenné vált tag, avagy halála esetén utódai . 15 évi befizetés, fagy a töke letétele után, évenként fizetett járulékának tízszeres összegéji kopja. Tehát 2 frt évi befizetés utáii 20 frtot, 5 frt után 50 frtot ; — 10 frt után 100 frtot, — és 20 frt után 200 frtot, iniut maximumot. Azonban mindenki, belépte után azonnal jogosított kisebb mennyiségű gyámpóíizre, nevezetesen:
ha öt évi befizetés elótt válik szolgálat-képtelenné, vagy bal el; akkor 6, vagy jogosított özvegye s árvája, ha a befizető lelkész volt, 16 — 20 frtot, — ha tanító, 6 —10 frtot, — öt évi befizetés után fél nyugdijat. nznz az évi járulékok ötszörös összegét;
tiz évi befizetés után pedig \'/« nyugdijat, azaz az évi járulék 7\'/2-szeres ösz-szegét.
A gyámolda keletkezésének 1846 — 1850-ig lefolyt első öt éve alatt szabályszerű nyugdijak^ nem adatat, hanem csak G —10, és 16 — 20 frtos segélyösszegek.
A gyámoldának a -rtSgi nyugdíjintézet hozzácsatolt tőkéivel, és azóta tett alapítványokkal, meg a jövedelem szaporulatokkal ma már meglehetős tőkevagyona is van.
Azonbau, mint láthatjuk, ez igen szép intézet is csak a hozzá évi 20 írttal járulóknak (s ezeknek is 15 évi befizetés után) bír évi kétszáz frtot biztosítani, a kevesebbet. fizethető tauitók nagyobb részének pedig alig 50, legfölebb 100 frtot, — sőt 15 év előtt csak 25—50 frtot. És mindemellett főleg csak az által képes a gyámolda magát fentartani, sót vagyonát gyarapítani, •hogy az eddigi szokás szerint a tehetetlenné vált lelkészek ós tanítók rendesen halálukig állomásaikon maradtak, (melléjök segédek adatván) ugy, hogy a gyámolda pénztárából csupán az özvegyek s árvák segé-lyeztetnek, s nyugdijakat csak ritka, kivételes esetben kell adnia.
(PolyUtása következik.)
A lovak- és szatvasiíiarhákon kór-elOzméiiytil szokásos vérbocsátásokról.
t
Hazánk több vidékén szokásban levén tavaszi évszakban a lovak- és szarvasmarhákon súlyosabb belső botegségok megelőzése tekintetéből az é r n y i t ás=v é r bocsá t ás, elég fontosunk tartom ezen gazdászati állatjaink egészségére .vonatkozó szokásról n»imr~éssxové-^. telekot közölni. V"^
Az állatgyógyászati tapasztalataink bizo nyitják, miszerint a fiatal^jóltáplált, vérmes,
X
TARCZA.
in.
A lét és szere l me
Tfliinck a\'peronok éjek (•* napok, Ak idd szárnyakon hálád . . . A blr bojárja a világol,
R egymá»t fl*i a gondolat.....
A nap, a hold kiméri utját, Ugy a mlll\'járdnyi csillagok ; A vlrágUxOii a monilköu Kxi\'tárasztjn as illatot. Minden 41, mozog a világon, A fákat a szél lengeti j A jég beolvad a folyamba, \' Un nnpftiignr melengeti.
Kznll a folliC.....■ n lég Űrében
(\'•Inargvc rOpkOd a msdár, A bajnal eljö s a virágon ltagyogva rezg a H^rmatár .... A kápolna harangja, hangját Kxútkllldi a hivők ktlsé, . K feloldja as ima,a lelket lla att a blin IckOtUxé .... tJb csak as ín szivem szorclmo, (,\'sak ar. nom loaz tdbbé ntabxd, llnldokléként nyűg o köbeiben A csalódás srtlya alatt — A fáidalinak nobis bilincse Lclánesolá Brflkrc már — « ha a halál feloldja, rája -üj börtön : a sir gödre- vár. »
KÓMIVEH IMItK.
Ntftlen- és nffs-ember levelezése.
- Közli: K * k o s y I. á s s 1 6. -
VIII.
IJarátom.Józscll Annyi derék, komoly, nomcs szívű ós jólolkü emberhez illő ignzságot
| mondottál cl, hogy. ezek előtt meg kell hajol-I nom, éa el kuli ismernem; de nem is mondhatok azok olleu, hanem inás dolog vau itt, a mi ! engem bánt.
j Soha se láttál ilyen kétes holyzotot, niint
j a miuő a komoly házasulandóé, mindenkép | akadályoflkodnak ellene, a kik szeretik ugy, mint elleuségei.
lla valami csinos, do szegény nőt szerot meg az ember, azzal ijesztik, hogy szépségéért szereti 5 hát hozzá 110 menjen ; mert úgymond a szegény szogényt várjon, vagy kerosson, csak ükkor lesznek boldogok, ha egyformán — nincuon Bonunijök ; ha gazdugot szeret meg a jiutal ember, azzal állnak elö, hogy gazdagságaért szereti, legyen az szép, vagy nem, az mindegy; ha az ember azt sem tudja van-o valamije, vagy nincs, véletlen talán első találkozásra érzi szerolmét ébredni irányában, utját állják, gyanúval, hir- és gyanúsítással, pedig a házasság talán még egyiknek sem volt az esze-ágában ; ha derék özvegynőt néz a tiatal ember jó szemmel, — arra is találnak ellenvetést; ha rövid ismeretség után akarsz nyilatkozni, vagy elárulod érzolmcdot, még maga u nő Is hízelgőnek, csapodárnak tart, minthu évek kellenének a Bzorelom kifejtésére V Mondd tehát, mit te-gyünk?
Tehetők én arról, hogy azt szerettein meg, kinok tnlán\'sununijo sincs,do csinos, ha olyat szeretok, kinek vau gazdagsága, fényes összeköttetései, én arról nom tehetek, sőt talán számba^ som veszem, mégsem hiszom; aztán tehetek én arról, hogy özvegy az, kit szeretek ? Ha hajadon, volnu, akkor is szorethetném. Hamarjában árulom cl érzoluumet V Hiszen csuk nem Várhatok arra évoket, hogy addig más előzzön meg, s a |
nő lemondjon, vagy ne engedje azivébou kifejlődni a szeretetet, közönyt viseletem miatt ?
Azután ez^árosi ember, ez falusi, vagy ismét nagy és kis városi ember vagy leány; az divato^, ez piperés, fényűző, — oz ilyon, az olyan stb. Mennyi ellenvetés rokonok, jóba-rátok részéről I 8 ha az ember épen ilyet nze-rot, vagy épen ót ilyen szereti V Okoskodjunk ki aztán, lm csakugyan a szerelem, mint mondod, nom volnu miudonható, mely átalakítja, újjáteremti a szerelmeseket cgymáat egymásért V
Lásd tehát barátom, mennyi az akadály, hátha még a szülők előítéletét mondanám el sorba, kik szeretik gyermeküket, s azt azzal akarják bebizonyítani, hogy ők választják össze a férjet és feleséget? Igy aztán mit várjunk a szülőktől is?
Még egyet. Ha már mindezen nkndá-lyok levoluái|ak küzdve, van még egy; m\' ez tan a legnehezebb: a hitetlenség, mely szerint, ha lelkedet, szivedot, közébe adod a nőnek, móg sem hiszi, hogy szereted, mindig csak bizonyíték kell, do mikor és mivel bizonyíthatod ozt boV Hiszen arra egy élőt sem volna elég; mert, ha bár mindont megtctlél, némely nő még akkor Bom hisz; sőt ha megölnéd magadat bizonyítékul, akkor is\'azt mondaná talán, hogy te megsértett hiúságból, kesorüségből, vagy épen nem szorototből tetted?
Már pajtásom, engedj meg, valamiut minden nő engedjen meg, én arról nem tetetek, hogy ily alászállott a hitelünk, hanoin arról" som tehetek, ha viszont éti is ugy vagyok velük. Mindenikre elég u példa,tehát most válaszsz, ha okos vagy ? ^yl
Mert bizony a nők elmondják, ilyenek és olyauok a férfiak; sok igazsággal ugyan, de uii férfiak is sokat mondhatunk igazsággal viszont a nőkre.
Tégy igazat, s ha igen, megadom magainat. LÁSZLÓ.
IX.
Javuló barátom Laezil To ismét másfolől kerültél a mondhatom egyelőre, erőseknek látszó okokkal; liánom felelek\'én líeked röviden, mert már unni kezdem ezt a sók szószaporitást; bár igaz, azt szeretném, ha mindon házasulandó igy gondolná meg élotéro ezen elhatározó lépését.
Azt ügyuii nem teheti senki, mint ae egyszeri mesebeli omber, hogy behuuyta szemét s azt akarlu elvenni nőül, kit először megfogott, vagy épon az, ki föltette magában, miszerint az lesz neje, kivel reggel legelőször találkozik. Nom, hnnomJlt\'a\'szivé az elsőség, do azért az észszol kezet kell fognia a együtt haladjanak.
Legyen az gazdag, szogény, kikiáltott szép (mert minden nő szép, ha szoretotreméltó) az mindegy, mert a sziv úom egyebet szerot valakiben, hanoin-szívót, lelket; arról ő aztán nem tehet, ha e mellett gazdagsága van a \' nőnek, annál inkább, inivoT a boldogságnak, ha egészen, do részben egyik feltétele az anyagi jólét. Ámbár külünöseu, majdnem roszul jő ki, ha a férfi azt kivánná, hogy kedvoért a nő, mindent, de iniudont nélkülözzön. Mort kit szo-retünk, mindent óhajtunk annak megszorozol, hogy boldoggá tegyük; ellenkezőleg nom szeretnők igazán; do oz osak a szegénységnél volna kérdés, ezen pedig segits, ha férfi vagy.
vérbőséges állatok nemcsak vérbajokra, de általában minden lobbal járó betegségükre nagyobb kórhajlammal birnak. Ezon indokból magam sem ellenzem az állatokoui szokásos tavaszi időszaki vérbocsátásokat, de csak a következő körülmények szigorít tekintetbevétele mellett:
Az érvágás=vérbocsátás csuk a ti a t a 1, jóltáplált, vérmes állátokon tétessék, s valamint a gyógyszor is csak akkor gyógyhatású szer, ha az a kolló — arányos adagban alkalinuztatik, ugy az érvágás=vérbocsátás is csak ugy lesz hasznos, s a czélnak megfelelő, ha az minden egyes állatot kellően megvizsgálva, mindegyiken a kolló aránylagos vér-mennyiség elbocsátásával történik.
As elbocsátandó vórmennyiség a lovaknál 4—8 fontig, a szarvasmarháknál\'0—14 fontig változik, s mindig az állat kora, táplálkozása, vCérmessége s különöseu a test nagy sá^a\'ut^n határozandó meg, igv , tohát, ha az állat nagy} testalkotásu, fiatal, jóltáplált, vérmos, ^nagyobb mennyiségit vér I bocsátható el, pélií. lónál 8 font, szarvasmarhánál 14 font; ellenben, ha fiz állat kis testalkotásu, középszorű táplálkozásit, s vérmessógü, — kevesebb mennyiségű vér\' bocsátható ol, péld. lónál 4 font, szarvasmarhánál 6 font.
Továbbá tanácsos, hogy az érnyitásnál a vér soha a földre szsbadon ki — le ne folyat-tassék, — bocsáttassék, mint ozt a kontárok, kuruzsolók s kontárkodó gulyások szokták tenni, hanem mindig egy bizonyos edény bo bocsáttassék, melyben a vértnonnyiség (Jiáuy font) könnyön meghatározható legyen.
Ha ezen elég fontos körülményekre figyelemmel uern leszünk, vérbocsátásaink által nemcsak nom haszuálunk, do kárt is okozha-tuuk, a mennyibeu a nagyobb vértnonnyiség elvétele által az<allatot erejében s táplálkozá- j tábau tnegcsökkentjük. \'
Ezen körülmények fölemlitése után csak- , nem fdlösloges \'loeud\' a t. gazdAözönségnok figyelmébe ajánlani s tanácsolni, miszerint a/ állatokoni kórelőzmény ül szokásos tava ; szi időszaki vérbocsátásokat mindig szakértő állatorvosokra bizzák.
N.-Kanizsa, jut), hóbau 1872.
MAAK N\'AN-IíOK, állatni vos.
Változások a posta- és\'itáv irda-szoliíá latban.
Folyó évi juliUs 1-fától kezdve mind a pósta, mind a távirdaszi>ígálatban többnumü változások lépnek alkalmazásba, melvek közül a közönséget érdeklőket a következőkben foglaljuk össze :
A) l\'ósta:"\'
a) A belföldi forgalomban használt 2 kros bélyoggel ellátott levelezési lapok ezentúl egész Németországba küldhetők. Eddig a Németországba szóló levelezési lapok dija í> kraj-ctár volt.
b) Nyomtatványok, árumustrák .és mutatványok 15 latig mindon 21/* lat után voltak 2 krnyi (Törökország- s Egyptomba 4 krnyi) díjnak aiávetve. Ezentúl minden 3 lat után fog ugyauazon díj szedetni; nyomtatványok pedig (a mi különönon a köuyv küldést fogja na^y mértékben könnyitoni) iá laton tul is
egész egy fontig további változás alá nem eső
15 krnyi dij mellett elfogadtatni.
A b) alatt foglalt könnyitésok egyaráut szólnak a tisztán magyarországi, mint az Ausztriával, Németországgal s Törökorwág, meg Egyptom cs. és kir. postahivatallal bíró helyeivel való forgalomra, sőt várható, hogy legkö-| zelebb az Olaszország-, Schweic-, Spanyolor-| szág-, Portugália-, Orosz- és Uörögországgal, I Szorbia- és Kotnániával való forgalumra is ki-{ terjesztotnok.
I o) Póstautalványok ezeutul minden pós-
I tahivalalnál helybeu lakó czimzett számára is adhatók föl, és oxpress által is kézbesittet-hotók.
13) Távírda.
a) Oly sürgöny, mely a használatban levő uyelvok valamelyikén meg nem érthető, a telek közt előre mogállapitott rejtett jolontő-ségó kifejezésoket tartalmaz, titkos sürgöny-uek tekintotik s magán-főiektől el nem fogad-tátik.
b) A czimzett honn nem léte cselében ezentúl a sürgönyök nemcsak családtagoknak, stb., hanem a házfelügyelő-, házmester- vagy kapusnak is átadatnatnak.
c) A sürgönyök ajánlása, (rocommendá-lása), melynél lógva a sürgönydij megkétszerezése mellett a sürgöny szövege összeolvasta-tott és kézbesíttotése idejéről a feladó tudósíttatott, megszűnik b helyébe külön lohot az ösz-szeolvasást (collutionálást) és külön a kézbesítésről való jelentést kérni, az előbbi esetben a sürgönydij folerészének, az utóbbi esetben az egyszerű sürgöny dijának lefizetése mollott.
d) Oly sürgönyök, molyok akár egy, akár több ozimzetthez oly különböző helyökre intéztotnek, melyek különböző távirda-hivata-lok kézbesítési körébo osnok, megaunyi külön sűrgöuyök gyanánt dijaztatnak. — (Eddig ha egy államba szóltak, ciak ezen állam díjrésze\' számíttatott tuiudogyikért külön, a többié csak egysztr.). v
0) Oly feladott táviratért, mely a távirdal hibájából, vagy joloutákony késedelemmé vagy épen nem jutott el rendeltetésére, ezentúl is különbség nélkül víssiaadatik az egész felvett dij; ellenben ha táVirászi hibák következtében nem felelhetett mog a sürgöny czél-jának, a sürgönydij csak azon táviratokért tÍ7ottetik vissza, inelyokuél vagy a válasadij, vagy az összeolvasás, vagy vétjolentés volt kérve és fizetvo, vagy melyek Európában túlra szóiattak.
f) A folszólaiulási határidő, (mely Európa területén belül eddig 3 hónapra, Európán kivül cső országokkul váltott sürgönyökre nézve 6 hónapra volt szabva), a közönséges sürgönyökre nézve 2 hónapra u választizotéssol, összeolvasással, vótjolontéssol kapcsolatos sürgöny öknjj az állami sürgönyökre és az Európán tul szóló sürgönyökre nézve pedig 6 hónapra határoztatik.
g) Magukban a sürgönydijakban (az egyszerű 2lJ szóból álló sürgönyt véve alapul) következő fontosabb változások állanak bo :
1) Belgiumban (eddig Németországon át 1 frt 4>0 kr., Schwoitz vagy Olaszország és Fruncziaországon át 2 frt 40 kr., mind a három utón egyaránt . . . . 2 frt — kr.
2) Dániába (eddig 1 ftGü kr.) 2 frt — kr.
3) Norvégiába ^eddig 2 frt
40 kr.) . . . . . . . . 2 frt 80 kr.
4) Svédországba (eddig 2 frt
20 kr.)........2 frt 60 kr.
Dánia közbevetésével I eddig 2 frt 60 kr.) . . . . 3 frt - kr.
5) Luxemburgba (eddig 1 ft) 1 frt 60 kr.
Levelezés.
/
Lígrád, Jul. 8. 187JK
Nem less talán érdektelon a tiszt, olvasóközönség tudomására hozni — csak azon okból sein, mert ugy a baloldal egyes vezérei, — mint azok uj-tág-lapjai hirosztolik szortoszét ai országbau, mily kortosfogásokkal él a kormánypárt, hogy diadala által bebizonyítsa a müveit népeknek, miként Magyarország túlnyomó többsége —józan eszénél fogva — mog-bírálta: hogy Magyarország boldog csak úgy lehet — felvirágzása csak akkor várható — ha kölcsönös egyetértésben a Lajtán túli nemzőtökkel, a közjogi alapon — továbbra is szövetségben marad.
Bizony magaiu is úhajtauám Nagy Lajos kofszakát, Mátyás, az igazságos, de vaskarú kormányzását — de aiábu. nem azokat az időket éljük, — nem azok a mai népek követelményei, és igy hájadjunk folytonosan a rend és béke áldásos utjain, és tegye mindon polgára e hazának kötelességét\' — mi is czélt éren-düuk.
Hogy tudja tehát az érdemes olvasó-közönség — miként lehetottaz, hogy Muraköz lo-tenyci kerületéhez tartozó választópolgárainak nagy része, épen az ez évi választásnál a bal-párttaí^zavazott — és igy Imegtagadta józan eszét, kihagyta mugát forgatni eddig kövotott tapintatos eljárású útjából! —? Ennek egyedüli oka a már sokszor emlegetett, do mindig igaz ámítások és Ígéretek, molyokkel a balpárt kortosei c népet elbolonditották.
Íme, tegnap ogy uj példája akadott a bal-kortesi fogásoknak, Légrádon.
Három nappal ozolőtt a balpárt jelöltje Rometo ur lovélben tudatá a légrádi ovabgo-likus tisztelotessel, miként vasárnap, vagyis julius hó 7-én a déli órákban mogfog jelenni— hogy a reá szavazott 17 ogyéunek megköszön-jo kegyességüket — és magát továbbra is ajánlhassa.
Mégis- érkezott diadallal Légrádra, elöl lovagoltatván murántuli lakosságból vagy 4 darabot, ■— utána kocsizott ő kegyessége Tassy Miklós és a szopetneki evangélikus tiszteletes
— a másik kocsiban volt a magát roppant gazdag földes urnák bomutatoU Sibrik Adorján ur, azután jött két szokér más valami féle ember, és ezután egyéb sommi. A körutat a város háza előtt megtéve, bomentek az evangélikus tiszteletes házához, és gondolom ebédeltek. — Koiuote ur obéd uláu szónokolt,köszöiivón a szí ves részvétet és ajánlván bocsos szoraélyét. — Azonban tisztelőt, becsület o szónoklatért, do igen kár volt embereit is erro nom tanítani: mert ezek — a már ismeretes igérotekon felül
— még hozzáadták: miként Keraeto ur, mint kövot, — kifogja vinni, — hogy bankópéu% nom lesz — azért csak váljon mog tőle, a kinek van, — vashidat épittet a Dráván. — Do a fődolog mintegy utoljára hagyatott; az adósságát senki se tartozik mogfizotni. Iliszom, hogy ezeu jó kúrtesok szagot veitek, miként ilyen körülmények között — sok jóhiszemű hitelező i a balpárti tartozókat adóságaik törlesztésére j
felszólítják, tartván attól, hogy hátha Remete ur valahogyan beváltaná szavát és ők károsak maradnának.
Ezzel vége levén Légrádon a dicsőség nek, s a mint jöttek, ugy olmentok.
Ea alkalommal felhozhatnám és bizony -nyal jogosan, Légrádon lakozó egy biaoiiyos egyéniség páratlan magaviseletét, — de vá rok, mit sitiit a tegnapi látogatás.
Hírek.
— Kottoriban a deákpárti conferen tia mult vasárnap délután Ölavina Lajos elnök leto alatt megtartatott, melyen a vidék intelli gentiája s a községi elöljárók, mintegy lóO-en voltak jelon. Az értekezlet ogész délután tartott,mely alkalommal Séllyoy László bő tárgyismerettel s réazrehajlatlan igazságérzottel rajzolta a helyzetet. Zajos éljenzés közt Királyi Pál érdemes szülöttje o kerületnek ujolag ogy-hangulag képviselőjelöltnek kiáltatott ki, s noha o kerület köznépének feje roppant chaos-ban van,szivét nem hiszszük romlottnak s csak erélyt, tevékonységet kell kifejteni; azért üdvözöljük Hegedűs József ur tapintatos indit- . ványát, molyszorint magyar- s horvátnyolven magyarázó- röpirat bocsáttassék\' ki. Valóban, hazafiúi őszinte fájdalommal tapasztaljuk Muraközben a féktelenséget, melynek e jó nép mar-talékaul vottotett oda, keserű gunyorral röpkéd fölettünk a békétlenség szelleme, hogy a kél ország o kios határán a vagyon- s személybiztonság alapjában megingatva van.
— Zalamegye fuilOflása a tanügy terén. F. évi oktobor 1-én Nagy-Kanizsán a polgári oskola két első osztálya megnyittatik, s4benno 4 \'ondos- é 2 póttanári állás van rendszeresítve, erro a magas kormány 5,400 frt államsegélyt ajánlott fel. Szinte kilátásba van helyezve, hogy Keszthelyen és Csáktornyán szinte polgári oskolák szerveztetnek s valószínűleg az első osztály mindkét helyen a közolgő tanév olojén mognyittatik hasonlag államsegély mellett; ugyancsak Keszthelyen a loányok számára is,«gy 2 osztályú fölsőbb népiskolának fölállítása v.ii). kilátásba helyezve. Ezekon felül Tapolcán és Alsó-Londván ugyancsak okt. 1-én felsőbb népiskolák, gazdasági szakosztályival mognyittatnak. Nem örvodoztot\'. jolensíg o mindez? Hazánk ogyrészébon som tüntethetni fel ennyi erélyt és buzgalmat,vajha körünkből a fővárosba távozó fótanfelügyelö ur után oly utód novoztotnék ki, aki nemes buzgalma mollott teljoson ismeri a helyzetűt; az Ügyök folyamát, mort különben a megkezdett nemes iutézkedések megsemmisülnek, elhervadnak, mint a gyenge csemeték, ha értelmes, gondos és a jelleget közolbről ismerő kortésznek gyengéd ápolása hiányzik.
— Mlhálovlch Jósmef, zágr\'ábi^érsek ur, a zágrábi joghallgatók segély-ogyletének 200 frtot adományozott azon igérottol, hogy továbbra is támogatni fogja ezen egyletet. Köztudoniásu dolog, hogy a nemes törekvésű lolkes főpap, a szegény jogászok számára már azelőtt is alapított pályadijakat.
— Ax uj várotiháxa építésére az ár-lojtés kihirdettotolti mint as lapunk előbbi számának hirdotéai rovatába igtatva, olvasható volt. A költség 156 ezer forintban állapíttatott mog, óvatpéuz 8 ezer forint s az árlejtés julius 30-án történik mjeg.
- - " \\--—*-
sem lohot venni, de a házasságnál kellene, ha ott is a sziv nom játszaná a főszerepet. Mort az oszos bölcs, a ki kiszámítja a boldogságéi (s néha nom roszul, ha ugyan ezt a szerelőm teheti), azt mondaná: szépség, jóság, vagyon, vagy gazdagság, vérmérsék és kedélyállapot szerint iiozzádvaló hót válaszsz, igy leszesz boldog ; inert azt mondja, ha komoly, iudulatos epés vagy, mit teszesz ogy szinte ilyen nóvol, hiszen ollentét leaztek ós soha össze nem fértek V (Ezekot jó meggondolni, ha ugyan a sziv akar gondolkozni.)
Igon ; do hol van az ész, moly ezekot el-korülteti V Hát a szív, moly ozokot eltűri, megjavítja, szőreimével átvarázsolja V
. Lásd, az én elveim szabadabbak ; mert azt mondom; a szerelem mindenható, képes az | emberből ujat, nagyot, nomost, dicsőt alkotni; j magad átalakulsz, nőd újjászületik szorolnte i által. „Szerolmon kezdődik a világ, szerelmen I kezdődik a uieunyország. Az Isten maga is 1 szerelom, ós a szerelem maga ogy Isten."(Jókai.) Mrnnyi szép, dicső tetteket, múvekol köszönhetünk a szerelem hatalmának, midőn hölgye | szerelme- és birhatásaért az ilju lángész örök I nagyszerű müvokot toromtett, általa lelkesitve s ébresztve ftil V
Egészen más leszesz, és lesz a nő uj világában, melyről rendesen más és nem cilkáu forde fogalma szokott lenni\'az azon kivül élő omboruok. Azonfelül, ugyszólva, észrevétlen sok olyanról mond le, miről előre nom akart volna, —- mort a szerelem mindont pótol, mint Petőfi mondja.
Végre azt uo is említsd, hogy a nők hitetlenek, mort » szerelmes uó miudent képes
Már a többire nézvo az a megjegyzésem, hogy ha valakit szerelünk : nom jön ott tekintetbe soranli mollékos dolog, — sőt uétnoly hibáit is kép»s elnézni egymásnak a szerelmes, mivel megvakítja n szerelőin.
Beszélhet ott a világ, jóbarát, rokon, az mindegy ; a sziv nem engedi magát lebes/.él-telni, mert épen olyan volna, miutlia ráakiir-nók vitatni, hogy valakit szorossen, kit podig nem szeret. Tudjuk, hogy az emberek szeretnek másokkal foglalkozni; ott is kercanek hibát, hol nincs, azon is gáncsolkodnak, hol nem kellene a okuk nem volna; hátha még az irigységet ide Bzámitjuk, moly csak azért bőszéi le valakit, hogy egyiket, vagy másikat megboczulja, vagy saját, lehet testvére, jóba-rátja részére nyerje meg. A barátság szine alatt kikutatják a házak azon titkait, melyokot nem kellene pelongérre állítani, sót mindont olferditenck, más szinben tüntetnek olő, s épen az emberek gyengéjét keresik ki, hogy a legjobb egyetértést szétszakítsák; e végett képesek a legaljasabb hazugságokra votemedni. Ha as ember \'elhiszi, ők győztök. Do azt tnond-
Í\'» Son^JT: A» erényt a rágitlmazók csak ugy lomályosithatják el,mint napot a köd. Ka nnrrai hogy valaki jó hiruovet nyerjen, nőni szükség sokaktól dicsértfttnio; elég, ha ogv derék ember jót ítél felőle, •
Erre nemei ak a szív nem hallgat, de az As» som, hacsak nem akarja magát meg-esalatni, hogy boldogsága romján mások építsenek.
Azért, baráto\'. i, saját szemeiddel láss és válasm, vagy szere « saját sziveddol.
Vannak ugyan as ész által olyan fölállt-k tott igazságok, melyeket a szorotomél számba
elhinni, a mit szorot — csak nc tartsuk kétségben !
Ezskután ugy hiszem, nincs ollonvetésod ós csak tőled függ.hogy ogy angyali jó hölgyet boldogíts és viszont az téged ?
Hogy podig most arra rábeszéljelek, nem uka-ok ismétlésekbe ereszkedni; hanem csak vedd olő mult leveleimet, s ha arra való ember vagy, hogy veled okosan lehot. beszélni, és as igazságot elismered, azonfelül van szived és kéues vagy szeretni, ugy csak ird meg, lesz-e belőled valami, azaz, akarsz-e boldog lenni; ha nem, hozzám ugyan ogy beíüt se irj különben, mert én csupa sajnálatból nom akarom hallani hiábavaló ábrándozásodat éa jajvoszékléaedet.
Kíváncsi vagyok; megismered-e magadat ?
JÓZSEF.
Keleti közmondások gyűjteménye.
Kichard : ,,Ori«ntaliarhe Spriclmorte"
(Stuttgart lbtíT.) ciimfi munkkjából.;
(Koly tatái.)
18. Világosítsd föl tévedésükről rágalmazóidat és meglesznek szégyenitvo. (Kopt.)
19. Ha az ember sokat akar elérni, rendesen keveset ér ol. (Török.)
20. A ki kanyargó uton szalad czélja telé, később éri azt el, mint az egyenes uton lassan ballagó. (Kopt.)
21. Egy hulat százszor megfogni nehéz dolog. (Mandsu.)\'
22. A fecsegőnek nyelve a leghasználat-lauabb testrésze. (Persa.)
I 23. Égben jár a próféta, de gondolatjai a földet őrzik. (Arab.)
24. A király neve gyakran nagyobb tetteinél. (Mór.)
25. Ezer gyáva kevesebbet ér a harezon, egy bátornál. (Persa.)
26. Ha sátorod ég, könyörgj a prófétához, hogy nyissa meg a hét- ég csatornáit. (Arab.)
27. A régi hatalom, elmullott dicsőség. (Mór.)
KÓVÁRY BÉLA.
A m á t k a-p á r.
Hillaton, ■ a llUouivár,
Híl<i h<U4g*i mátka-pár,
Bor-, • tinói tettek jegjráltáit ..
Hűha •« hagyják el ugy máit!
Hrerelmatea mátkapárok, Vigadni hosiátok járok ! Liliomnak tan jd sora; llalatounak gydgyri* tata !
KcMín a liliom-háznak, Uj boráiiok lakomáinak ; ilaUton meg hajót ringat, Hajt\' ifju-víu táii.\'x.ol-vigad !
Ríir.t veitek a tlgaloiuban, llalatouban — liliomban ! Ili a borban úletSrtlin,
» gyógyvízben megfllrdöm !
Ciopak^\'üred-a Jlihauy I — hármon rtB»«u»ak e jegjrtállátou ! -ttíjjilrigjreiilk a vi.ihang I ( H urk/k nem boa máit a fariangi
ÖKBIi
V
— Adalék Győri fegyvores csavargó utolsó napjaihoz. Juuius 2ö-éu a miháldi plébánoshoz ötször akart betörni, de mivel az ajtók jó zárral vannak ellátva, nom sikerült, üy. ekkor a kanász- ós cselédséghez fordult, gon-dolván, hogy özek közbonjárásával majd csak bejuthat, midőn azonban a szolgálatot ezok is megtagadták tőle, vett egy iróut s egy darabka papirra a szakácsnőt illotőlog irt s azt noki ! u cselédség által elkUldötto. üy. ozutáu mérgében a plobános kutyáját a kútba vetvén, eltávozott. — Junius 30-án a nagyvölgyi erdőből
a komárvárosi bíróhoz egy fi(i által a következő tartalmú levelet küldötte: Tisztolt biróguz-da! Anyámnak szolgáját oreszszék szabadon, mert ő bűntelen, és ha ezt nom teszik, Komár-várost bú fogja követni, pedig do sajnálnám uzt a sok jó népot, hogyha egy végott mindannyian bűnhődnének. Győri, m. k. A levélvivő tiu utküzbon találkozván a csikós bojtárral, ol-mondá noki, hogy mit visz és kitől. A csikós-bojtár erre azután az épen közelében levő üldözőket értesité, kik iparkodtak is a lehető leggyorsabban nyomába jönni. Mindezeket munkatársaink közléso utan irjuk.
— „Ügyvédi értesítő* czimű heti lapot iudit inog Héső Ensel Sándor, köz- és váltóügy véd, l\'oston. Ára o gyakorlati lapnak negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetők nagy forgalmú s élénk megbízásnak örvendő ügyvédi irodája részéről előnyben részesülnek.
— Két Jelen gyorsíró, az utóbbi magyar országgyűlés gyorsirodájának- főnökei: Fenyvessy Adolf, zala-ogors/.egi- s Kónyi Manó kaposvári szülotésűek; szerettük följegyezni.
— Jfályáxat. A postamesteri állomásra Hellatinczen (Zalamogyo) tiszti szerződés és HXJ frt készpénzboni biztositők lotétole mellett. Evi járandóság 200 frt tizotes, 24 frt irodai, 672 frt szállítási átalány és 21 frt ostorpénz. A kérvé-nyok 3 hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézondők. Sopron, 1872. óvi junius 30-án.
— Takács Jenő, ismort munkatársunk koltoményoiuek második köt.otóre nyit előfizetést ) írtjával, mely a szerzőhoz Lotonyéro küldendő. A szépteheuégii ilju ez ujabb kiadványát ajánljuk t. közönségünk méltó ügyol-inébe.
— Vasutiigy. A zágrábi, vrbovoczi, körösi és kapronczai vasúti állomásokon a szarvasmarha fel- és leszállítása megengedtetett. —
— ÍAikás s élelmezésre a szünidők
alatti torna-gyakorlatra bejövő tanitó urak jutányos dij mellett elfogadtatnak. Hővobbon o lapok szerkesztőségében.
— Ultos jég is hullott Bánok-Szent-(Jyö\'rgyöp a múlt vasárnapi nagy vihar alkalmával. E hihetetlenséggel határos hírnek nem adtunk volna hitolt, ha megbízható egyének nem mondották volna.
■— Vizsgák. A nagy-kanizsai közös nép-tanoda osztályaiban, az 1871/72-ik övi vizsgák következő rendben tartatnak meg : 17-én reggel
1. és 2. felső leány osztály-, délután ö. és ü. tiosztályban ; — lít-én reggel 4. üosztály-, délután 3. tiosztályban; 2Ü-án reggol 1. és 2 liosz-tály-, délután ő. és ti. leány osztály ban ; 22-én reggel 3. és 4.-leányosztálydélután 1. és 2. leány osztály ban ; 23-áu röggel pécsutczai 1. és
2. üosztály-, délután 1. és 2. leányosztály ban ; 24-én reggel bécsutczai 1. ós 2. üosztály-, délután 1. és 2. leány osztály ban ; 2Ú-én reggel tornászat; 2Ü-án délután gyónás; 27-én reggel áldozás; 28-án és 2*J-én női munkák inog-tokintése; 30-án ünuopélyos szélbocsátása a növendékeknek. A tok. iskolaszék megbízásából közli Tóth István, isk. jogyző.
— Deákpárti képviselő eddig 22t>, ellenzéki 130, összesen 356 van megválasztva ; a Deákpárt nyort kerülete 50, az ellenzéké 2f>.
—JAjtcse mollőlLindauból kaptuuk ogy magyarnyelven kiadott olőtizo\'tési fölhívást, melyszorint Luby Gyula- .Németország a Tui-loriákban" czimü munkára nyit 1 Írtjával elő-Üzetést. __
Balaton-Fllreden a fürdőidény megnyílta óta július l-ig 74ö vendég volt.
-A horvát országgyűlési feliratával a küldöttséget tegnap fogadta ő felsége Bécsben.
— Jiokody Antal színtársulata által a kesztholyi nyári színházban jul. 13-án ,A varázsfátyol" czimü látványos oporotte közkivá- j natra másodszor adatik; a kiállítás igon diszes. | Vasárnap, jul. 14-én „Tamás bátya kunyhója" \' czimü jeles dráma hoZatik színre. Ajánljuk j mindkét színmű látogatását nemcsak a helyi, do Koszthely vidék t. közönsége ligyolmóbe; I élvezetes estékre számíthatunk.
— A tupsonyl kuthistoriáról irja egyik tudósítónk: A nép alsó osztálya még mindig szánandó babonaságbau ól. Tapsonyban s vidékén azt hiszi a nép, hogy Mária Csehországból Szakácsiba jött, do ott helyet nem kapván, a tapsonyi kútba szállásolta magát; e kut a kor. jegyző ur udvarán van. A kut előtt több sátor áll, ezok belsejében omolvóny Mária kópés keroszttol, nom hiányzik ott Bem a porzsely, mely napjában az oltani bíró által kiüríttetik ós ezen vesznek a hivők viaszgyortyákat, mélyek ott éjjpl-nappal égnek. Ez a bíró in cor-pore az esküdtekkel mult szerdán kérelemmel jelent meg a plébános ur előtt, hogy szonteljo tel a kutat; persze, hogy „nemet" nem mert mondani és csuk kitérő választ adott, ki kezdetben irgalmatlanul kikelt a szószékről a sz. kut ollou. Erre a nép fenyegette öl. Koszabban járt a jegyző. Elterjedt a hír, hogy Péter, l\'ál napján a kut felszentelve loend; o hír hallatára mintegy h ár o ui-n égy e ze r ny i gyűlt az napon Tapsonyba.\'Ugyanazon napon törtéül, hogy a jegyző bérese marháit a kútnál megitatni akarván, — onnét a nép által elhajtatott, mire a jegyző ur maga odamont —■ do csukis vesztére, meri ugy megverték, hogy va-lóbau, isteni csoda, melyszeriut halva ott noiu maradi és mi több, midőn u verést elvitte és magát olzárta, ajtaját betörni akitrtátc. Már most hol a hatóság V ?! Igy van és igy történt ez a 19. század második folébon Somogymegye Tapsony községében azon korszakban, midőn az emberiség a la violái éagóft mozdony t ismeri!
— Értesítés. Nagy-Kanizsa városának minden egyes adózó polgára özönnel értesíttetik, miszerint a városi pótadó befizetésénél u 808-ik XXI. t. cz. lű. §-sa, inolyszerint azon eljárás, ha az adónak -I egyenlő részlotbeni az évnegyed középéig leendő belizotése elmulasz-tutnók, ü"/u késedelmi kamui számítandó, valamint a biU-ík LV. t. czikkben foglalt utasítások ezentúl irányadók leszuok. Kelt Nagy-Kanizsán, 1872. julius hóban. A városi udó-hivatal.
— Lakatos Sándor,\'<p\\v» tánczineste-rüuk — irja u „Szegedi lliradó" — a napokban Temesvárra és Lúgosra fog elutazni, moly helyekre meghívásokat nyert. Kgyolőro csuk néhány napon át lesz távol, azután pedig pár hónapra s csak novemberben fog körünkbe visszatérni. Távolléte alatt azonban a inogkoz-dett táneztanitás nem fog mogszakudui, uiort őt hasonlóképen igen ügyes tiu holyottositondi.
— Időjárás. Változó, majd tiszta, majd borús. A hév merő Ü-áu 14 K. 7-én lü K. 8-án 18 lt- y-én 10 B. lU én iy B. mutatott déli 12 órakor árnyékban.
— ltövld hírek. Londonban egy oly szervezett intézetet fedeztek fel,hol agyermokek rendelet szerint nyomorítottuk mog.— Szeptemberben uralkodónk a német császárral Berlin-bon találkozik. — Spanyolországban ujabb forradalom kitörésétől félnek. — llorky tanár Urálzbun az örömtől megőrült, tuivol uz egyetem építésének általa készített terv elfogadtatott. — A pesti ellenzéki népkör uj alakulásnak néz elébe. — A szombathelyi városi res-tauratio julius 11-én lesz. — Alföldön egy óriási parlagi sast lőttek, kifeszített szárnyaival túlhaladja az ölöt, csőrei s karmai oly kifejlettek, hogy a bimákat is könnyön légbe kaphatta.— Azorleansi vasútvonalon két vonat összeütközött s mindkettő elégolt az utazókkal
A szabadkómivosek lapja „Hajnal" i czimü. — A párisi Bothschildház Berlinből I kül<l*»«>[;
együtt. -
310. B.-Rs -OyHrfryre a reclámált ssáraok ta«f*
31 waggon aranyat kapott a németeknek adott kölcsön törlesztésűül. — A ünn országgyűlést I a czár hazulias maguktartása miatt bezárati:>. i - Miklósy színtársulata a télen Pesten mükö | dik. - Baján női casino alakult. ,
311. M. Perire. Határoiott síives tudéiltásál, ha-lehot, ciikdiölni kérem.
»t2. N. Csíny. Ai „Erdésaeti Lapok* Üfyé-I.. n taonual irtunk.
Mindeu dlj nélkül küldjük, igeu

8 /, 1 a c a z e t.
. Pest Ml ii OrUlQnk > sikeren. 315. H. Domború. A« Ígért leírást vártuk.
Zala-Ege raxeg, jul. 0. t87J.
Kgy hó óta Szuper Károly jól szorvezolt i színtársulata mulattatja közönségünket, mely | örvend, hogy yégro jó társulattól jól előadva, \' látja a legújabb szinirodalini termékeket. Va- j lóban, aggodalom szállt meg bennünket e nagy ( személyzetű társulatnak megérkezésekor, tud- j váu uzt, hogy egy idő ótu ritkán hagyhatta el j egy-egy társulat városunkat panasz nélkül, de most bebizonyult, hogy csak jó legyen a tár sulat játékrondjo, uj ós változatom, a pártfogás- I ban itt hiány nem lobot. Közönségünk gyakran még az idő kellemetlenségével sem gondol, mindennap megtölti a meglehetős tágas színkört, csupáu a kövelválatzlnsí izgalmas napok voltak képesek pár napra elvonni a színészettől a közönség ügyelmét.
Eddig előadattak következő nevezetesebb darabok: „Nők az alkotmányban." „A haza." „Fokról-fokra." „Házasság gőzerővel." „Udvari bolond * „Női Monté Christo." „28-dik szám." „A plébános szakácsnéja." Itt mind egészen uj darabjk.
Nugy kár, hogy hnugjogy-ismerotlon zenészeink végott még, eddig operetto nom jöhetett szőnyegre, s uz énekes darabokból is csak a könnyebb énekek adhatók, mert nz énekes színművök minden esetre ép oly csáberővel vonzzunák közönségünket a színházba, mint uz újdonságok. A társulat nevezetesebb tagjai az igazgatón és nején kivül Horváth Ilon, Berzse-nyiné, Szalainé, Fekoténé, Váradi Mari, igen csinos színpadi alak, do még a kezdetlegesség első fokán áll csak, s szép reményekre jogosít; Berzsenyi, Hegyi, Váradi, Kovács Gyula s a most szerződött Vajdaü.. A társulat Lendvuiné asszonyt is szándékozik a nemzeti színháztól néhány előadásra megnyerni, most pedig következő újdonságokra készül: „A szegedi bűn krónika." „Bora apó." „Páris romjai, vagy a coinmuno." „Striko" és az )rdög pilulái."
II. <iY.
Történeti naptár.
Jul. II. 1848. Kossuth fényes beszédére a par-iiumont megszavaz 200,<HX) katonát s (>D miliő forintot.
„ 12. 1841). Oroszok Pesten. Kossuth Szegeden. Bem N.-Sajónál csatát nyer.
„ 12. 1732. szül. Horváth János, bölcseim! író, Köszogou. — 1848. Ostrom Szenttamás ellen. — 1849. Görgői Váczon.
„ I4&14í>t>. Iluuyady János és lí. Muhoiued csatája a Dunán Belgrádnál. — 1833. halt meg Siraay Kristóf, jeles nyelvész, Korinöczbányáu. — 184Ü. He-gyesi csata. — 1849. Brassóban dióiéra.
„ 15. 1751. szül. Gyarmathi Samu, tudós nyelvész, Kolozsvárott.
„ 10. 1849. Váczi csata, Görgői húzódása.
„ 17. 1722. a főrendek a pozsonyi országgyűlésen elvbon elfogadják a Prag-maliért sauctiót. — 1799. halt meg Moutgolüor Jakab István, a léggömbök feltalálója, l\'árisban.
Szerkesztői üzenet.
308. Ilonád repül\'ismét . . . innen i<
it.
30U. T. K. /.ala-Egeroieg. 8ok aaonve nők várnkosás után köaöljük.
Érték- és váltófolyam jul. II.
;>% metaliquos 64.55; 6*/0 nemz. kölcsön 71.70; 1805-ki álladalmi kölcsön 104.40; bankrészvények 850; hitelintézeti részvények 327.40 London 111.20 ezUst ágió 108.60; arany darabja 5.83; 20 frankos arany 8.88 ltr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
ÍXTylltrtl^r/) llécsey üyttrgy úrhoz.
Víli-mjiiyü-n s meggyiítödéiooi n Önétül eltérő, erre (in a lielyntl, hogy ip.irkodott volna tierén^en Titstkoxni * niegctáfoliii; Oo durrs ^orombstiggsl, n.\'pnevelolrti valóban illetlen kilejeiéiekbea adta tudtul, nom cank roaialáiit, de gyUlöletót l« j — te-kiutve pedig, hogy ön oly tárgyba avatkozott, melyhei fln, miUe.n ért, — kell o enuél nagyobb arcjitlainig I T
Én einpán a ,10110 igaai iejlodé«ét ét a kfliCn-aég javát tarlotUm nom elüti, ol.Ö eiikkeuaél, ha art irántaiai gyUl.llet, mitkvp értelmeiteli, róla nem tohetek. — valamim hogy nem én leoek at eli8, kínok feje ai iganág kiiuond^iaért betOrl. Ón cokoa verni uram, hogy tonetokintélyi álaroiát leléptem ! — De l.tasa, miért ia megy «iajkó módjára pAvatol-lakkal folókitvo pávák köté, hU» tudhatta veiua, hogy átok áltollait kilógják lépdelni.
l)o mikép ia jutott exébo cikkem ellen fellépni. hiti én aual a valódi kontárokat akartam kor-bAciolni, ón pedig nom eehl stUinper, melyet kuktáiéba által eléggé elárult, ön m-ndja t llam keiem-liru fokos, buiogéuy —< kOssOnOm a bókot — csak h<>gy ennél mőg több — aa ön aiámára uram ax ni. nydörg8t-meuyk8 — vagy Inkább nyavalya, mert látni, mikép hányja-veti önt.
N\'agy-Kaniisa, julius 9-én 1872.
ORE8Z ANTAL ének- és lenetanár.
X nehéz nyavalyát és a nyavalyatórési görcsöket
gyógyítja dr. O. Killinrli, a nehéz nyavalya speciális orvosa. — Most Hamburg. A—B—C-Strasse Nr. 28. — Már száznál többet teljesen kigyógyított.
| Titkos betegségeket
■ telietetlenaég et, \\
(elgyengült férfierőt)
^ gyakori magömlésokol, idült syphilist, 1 C* legmakacsabb bórbetegsógoket, gyógy il ( 2\' gyökeresen és biztonsággal
5 frt honorárium mellett
: BKSKNÖKB, A.
*\' orvua, ucbcsE da Biüldsi, J<ÍMuf (Ahercttig • A ö ft:unÉ^duól vült urudnlmi orrol.
Kcndcl 9—4 óráig Pesten, < , Zöldfa utcza 20. szám az ud- { varban balra 1-ső ajtó.
Dijj.l ellátott levolsltre .zoo* ( ^^ Q.l válMlol.
/3330033®S5X50Q0©3©5XS©il®S
R
El
ír.
E
I|
C
IJÍfl^C
lífSjlei
•■=15 ií^S =
IS Siis=|
■"UJC-S:
íi \' 5í 5Í^ ^Is-cSi- -J\'á tStfilsS |
Illési!.
_;-0-.s<£>C
fi "f °
M —
5 3
: ~o ■
. = = i = ■=
i ilfirJ"
s ö ÍS "£ = ■\'•«
Íí5 I
— Ol ,«,„ s
\\:í -t O -o
>~ 3
;ío
■IíJjlji
-S
O E —
•o" r.S.
. « O a J N _
S rC .=! O J.a. .
: a
| »3
% M
S 53
mm igjrt-
£ írí » ^aq .
- -í-ro"--v * a-q-
lillt
íl?
ÍM
Ü^-S 23 52 3 i i S » « u.1 33
l li\'i^il ? JL a a * Js
iza
A bécsi bizományi bank váltó-ftzlele
Bécsijén. Kolilmarkt 4.
, kibocsát
IGENY-JEGYEKET
\' íalant jogyzett sorsjegy-csoportokra, 6a ozon összeállítások már azon okból ii a legelőnyösebbekhez számítandók, mivel ogy ilyen igónyjegy* tulajdonosának azon lehetőség uyujtátik, valamennyi fő- ós melléknyorovéuyekot egyedül nyerni, Aj azonkívül
80 franko aranyban és 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet ólvozhotni.
_A.. csoportozat, (évenkint 16 húzás.) 10 frtos havi részletek. — Ae utolsó részlet lellietesc uliiii minden résztvevő kővetkező k sorsjegyet ka|>; 1 5% lHÜO-iki ÍOO forintot* allamsorsjcgyef,
fónyeromdny 300,000 frt, a kihuzott-szára 400 o. ó. frttal vásárol tátik vissza. 1 3% «\'"• tőrük 400 frankos államsorsjegyct.
főnyeremény tiOO.OOO, 300,000 frank aranyban. 1 bcrcKcg lJraunseliweígl 20 talléros sorsjegyet, főnyoromény 80,000 tallér miudon levonás nélkül. I Innsbrucki (tyroli) sorsjegyet, főnyeremény 30,000 forint.
33. csoportozat, (évenkint 13 húzás.)
0 frtn* havi részletek. -- A* utolsó részlet lellxetése után minden
résztvevő követkein 3 sorsjegyet kap : 1 3% en. törők 4O0 frankos államsorsjegyet.
főnyeremény 600,000, 300,000 frank aranyban. 1 lierexeg Rrautisrhweigi >60 talléros sorsjegyet, főnyeremény 80,000 tallér minden levonás nélkül.
1 Szá*z-ineiniti|íinÍ sorsjegyet, főnyeremény 45,000, 15,000 dóin; ért.
Vhlékl megrendelések A\' \'!.\'/",, ,n,rUH! \'i uWíe?\'iek-.
lluzasi Jegyzékek minden /tiuán után bérmentve hi{/l/en ktUdetnek.
J~
~ fiWUn ii.Ut.yfk Jl|l»l«n«l vilUU.t m. ^ V,^
A soproni leszámitoló-bank
és nyugot magyar jelzálog liiicl-biiiik
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földtchernien-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre G% kamatra fogadtatnak el.
Kölcsönök Házakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
" Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól G,% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt telje-
20,000 M, Noniimscliiim!

. 1 1«ii|«IH« |».»l»|||f <U»I\'|I\'I l\'llim
Legújabb és legnagyobb
■ Din,.. knrmAnyl/.l rIIyf-1.\'ly-il-lí lillrlnllrU í. ji-|[J-.íklif H<~lrlnjK»tt
pénz-kisorsolás
r, us<lál>-xatl»sii,
mely 25- f» 26-lk jullusbsn f. év hnxmik a k.vetkct." nyerem*, nrekki I: ll.iv>nk(nt s nyllvánu«*ág elí adatik
120,000 porosz tallér

Bg:y
80.000 25,000 20,000 15,000 I2,0Q0 10,000
2000 3 , 1500 1ÜO „ 1000 1 . 500 •\'114 . 400
ÍM
300
8.000
6,000 575
5,000 75
4.0QQ fiO
3,000 1910(1
Fabrllcs-Haupt-Depöt
von Sonnen- und Regenschirmen.
mi,in llaupt-i Heiduufiih-
u-Vnrkauf in 8<hir
r Wni
> Kuliih
bilidéiig getri o icli dio gsni
p Tliats*cliui
\'ortheile
.hl i
Arbe
kel.
• iHintnl.ii kJIMjlIk lleratellmig |icf?>\'
xlnhno sla a«-
zettetnek.
die Waars,
1 egész eredeti sorsjegy 1 fél
l negyed „ „
■ii v 13 nyila pénraoraolAahor. ajánljuk a
Hol nyeretik sok pénz? Lilienfeld testvéreknél!
ellenie* ««fiir»c felk. re»r\'aírr ajánljuk hátunkat, " " \' "" nk. A bekMdlltt uicnn
erxmint a hivatalos n
magyar bank
ügyes és tapasztalt r"
részletlevél-ügyiiüköknek
vidékén igen jövedelmező foglalkozást nyújt.
I Ajánlatok Láng Lipót, nemzetközi hirdetményi hivatalához, Pest, Váozi utcza lf>. sz. álatt I intézendők. (847 — 3,1) ,
Irlracktil
hol már "íeini\'iiy-
A nyeremények arany-, vagy ezüstben minden helyen klfl-
xíi ihüii Kesiiltatu, dx schöner, besser und bllllger komn.t, msii. Ixr.iu xlch dsher t»n ua\'r kelner Conourrcni beirron, den durch den ao gerinc gcalelltcii Nutxcn int Jedom die M\'igliehkrit geiiotn-mon, mlr Coocuirenx m bieten.
Friihjahrs-Schirme.
1 öinck KUK 8lotr ..........kr. 50
1 , sas feioatem Heidenxtoff, verarhiedeii* (.-..ulciirs ti 1.20, 1.50, 1.80
1 , dieselben, geHltlvtt mii Heide . ... II. 1.8o, •.\'.30
1 " (uperfein ailigeilsttet, mii nder ohne Uxrnirung Q. 2-70. 3.20, .\'1.80
Grosse Sonnenschirme.
1 8tUck am Htoff........kr. 80, !MI
1 , grOatte Sorté.......ti. 1.10, I.2U
1 n xu« engl. Hmimwoll-Atlnx <ehr xrhrtn ■ . H l.
1 n dieselben gefllttert n. 1.20
J . Alpscca, nuverwUítl. engl. Hto* . . . II. 1.40
1 „ grnutu flortc, gellltlert ..........II. 1.80
1 n aui felnit. I.yoncr HeideiixtolT in xllen modernen
Farben, je nach OrBxse .... il. 2 fK), 2.80
J „ dlssalbin g«rutt«/t . . . ll. 2.!H). II,40, II.HO, 4.30
1 „ »ou iu|ierf. Osltiingen init od«r ohno Osriiiriníg II. 4i.\'HI, (< —. fi.&O
DamenBerflsteig-Schirme.
groxxe Porté, mit den ledernen hohi-n SlOckou. I HlUrk siú Alpsces-StolT .:,... H.\'1.8(1, 1 „ „ reirli üarniit ... II 2.40, 2.5(1
Hőchste Eleganzü
Dai Cfeotvollste, Feinite. was bis jetzt erzeugt wvrde, slnd dle
Frou-Frou-Schirme
siix feluster fleide o.ler Alias. A Htilrk, reirli geputict, fOr\'x Krtlhjshr . fi 3tW, 4. -
5 „ . » i n • u- \'»•—
1 „ mit modameni liorgstólgstorko ... 11. 6 , li.&O j
(772 ist-4) Gisela-Schirme.
,0ss Neueste der Sálion 1872. I
Brhiriiie aijl ilein feinsten 8eidon«toir, reirli, ge.irhmackvoll und modern adjustirt, gűjisnrl mit hnchster Klegsni. \'
1 Stílek KrOhjalir-Hehirin . .11. 3.50, 4.—, 4.50
•1 „ groaser Romienxrhirin , . . . 0.060,7.50,8.50
Daiiien-Sehattcn-Sclilrine. (Kn tout.Caa.)
1 HtlU\'k itrokKu Horto, ougl. Woll-Ailns, hal v. Olxnx w. Heideu-Allnx II. 1.50 Derselbe\'gefUtlort . II. 1.80
l „ hux dem nnvorwUstJiclien eugl. Alpseen-Stoffo . . II. 1.30
Deraiihe gefllttert.......II. 2.40
1 » aua íeinera nchworen KeideiixtolT II. 4 50, 5.t-, 5.50
Schirme aus feinster roher Seide.
_ . Innét eladók jutalékban részesülnek, mégis megbízható vei kell blrnlok.
■V Kiroutatas<>k kívánat szerint ingyen kUldetnek. Igazolást zunkról minden hamburgi kereskedőtől nyerhetni " " -foiduljon mindenki ^
liílienleld testvérekhez:
Itank- és állainpapir-flzlel,
HamUurgtoan
W Ingyen felvilágositás minden állsinaorsjegyokre.
1 fitück groRR ohno Usrnirung . ^ 11. 4.-,\'4.50.
1 „ mít reiehor \'Uaniiiuug ..... fl. 5.60, 0.60
Herren-Schaiten Schirme■
1 8tUek f«in Woll-Atlas . ...... U. 1.80
1 » » „ gefllttert . . . . 0. 2.20
1 „ aus engl. Alpaccs .. ... 11.2.40,
1 n _» „ ^ gefllttert..........II. 3.—
En Qrofi-Kttufer erluiUeii Rabatt.
V r I c tl ni <t n n,
Wlon,Pratorat.ra8He Nr. ae
H.upl Gewlnn ev.
2Bi : tilucks-An/üige.
| Reichs Wáhrung. j
K I a I a d ii i) g z li r U e t h c 11 i g ii 11 g a ii d i e
Gewlnn-Clianoen
dervomStaate Hamburg garantlrten grossen Geld-Lotterle, in weloher Uber
4 Millionen 050,00,0 Mark
slcher gewonnen werden inüssen.
l)ib Goivimic dioser vurtliollhaften Ueld-Lolteric, welcho plau-gomKxs nur 58,000 I.orc unlhXIt, xind folgendo : uKmlich : 1 Oowinn eventuoll 300,000 Mark Neue Deutsohe Relohswáhrung oder 10,0000 Tbaler Pr. Crt., speciell Msrk Crt. 150,000, 100,000. 60,000, 40,000, 30.000, 25,000, 3-msl 20,000, 3-mal 15,000, 4-mnl 12.000, l-uial 11,000. 7-ninl 10.000, 9-insl8000, 10-mal 6000, 26-mxl 5000, 4-msl 4000. 83-mal 3000, 103-mxl 2000, -215-mnl 1500, 1200, 1000, 600-inni 500, 300, 200, 14.600-msl 110, 20 mxl 100, 50, 13,740-mxl 20, 15, 10 & 5 Mark uud kouiinen xolche iu wouigen Monaten in ti Ab-Iheilungon zur xicberen KnUvheidung,
Uio sweite UcWinn ^iehuiig iit amtlioh auf den 17-ten und lö-ten Juli d. J.
foslgORtclll, und koRlct hiornu
das gaiue Originnll-l.ooH nur 7 (üd. — xr. Oest. W. tlas lialbe do. nur 3 üld. 50 xr. Oest. \\V.
das viertel do. nur 1 (ild^75 xr. Oest. W.
In Banknolen, und werden dlcto vom Staate garaniferiglnal-Lose (keine verbotono I\'romexRoii) gegen frank. Elnsendung %» Betrages xellnt nxcli den entferntesten 6egenden von mlr versandt.
Jcdor der lietheiliglen urhitll von inir ucheu seinom Originsl-l.ooso aaeli den mit dein Ktnsixwsppen vcrichcnen -Oríginal-Plan gratls und nach slttlgehabtor Zluhung sofort die amtllohe /iehungx-lixto unaufgefordert zugcisndi.
Die Auszahlung und Versendung der Gewinngelder
erfolgt von mii\' direot an dio Interesfcntcw prompt und unter streng ster Verschwlegenhelt. A
ÉWF" Mail weniie álcli dalier mit den Aurtr«Ken vertrauensvoll an
Sámuel Heckscher áenr.,
llsnquior & Wsohsol-C\'omptolr in Ifnmburg.
J Einzig in ihrer Art in Európa •
_ írI die grilaate, vi>-i<eltlg Auagoxeii\'hneto erxte r ,
Skals. kön. Hol\'-Wdsclicí\'abrik:
• dea K. I\'ogl, in Wien. •
• KTIederlaiten: m
2 25 TT"\' 25 I ^"\'iSfís:."\'.. •
,.k. HM, ».■ • Cy H.uptilr.,,. £.0, | ,A,m, •
leamealilzottabban I 5 weielio durch strengste Koliditlt uud suf jedem 8lllck VVanro mit • " Wdtr n erslehUIrhen Prels e- belliire. MaRRonproduollon dahlnge- •
j • hracht bal, das aio ilcni K.xporte, Kngrox- aowie Detnilverksufe ® von kelnem der supreixcinleii llsndler Krreiclibxrcs, nuaaerordeul- ® llch Uilligea und Heates, niiier vollator Osrsolle biel. t uud nneh ® den Provin»^.>»uf brlefliche.< Verlsngen Healullungon prompt xu- ®
• xendM und Nirhipsaaendea retour nimmt. ®
• Bngl. Cltlffon-llemrteu miti IMtmen-Unlerr&ck*Knt Per- •
• oder ohno lUlakrígen.acböner sla.cail odor feinatem Koek-Hsrcheut ®
• Leioen (bei brieBicher Ueatellung xu fl. 4, mit 8lickeroi-KinsJilien fl *
• iat der llslauinfnug >nzugeben)üiu 6, 6-8 fl. 0
• 8t(tek fl. 1.80, 2, a.50, 3—3.50 Daa Damnutrümpfe oder ller- • 9 Elogantexle und l\'rsktiacheate. réti FatUUtOeken, dna I)|«<1 u. 5, •
• Humburg. Tjelncn Herren\' 8,8—10 fl. die fein
• llem(lent. 11 * la u m faug ansuge li en)
• xu fl. 2, 8, 4, 5,6 dio allerbeitcn. W Jía/ikrüí/en, nouoator Kx.jon, J por l>lxd II. 2, 3-4 11. (llalaumfsug
Die Gcwimie
Kiirantirt d e r 81 a a t.
^ goben.)
Ő llerren-Crtivaien odor Sa-
% lonhlnilen per StUck 70 kr., fl. 1,
- a bia fl. 8.
llcrren-Unlerhosen xu (1. I, 1.60, 2, 2.50—S fl. Keitschnill, íran-xOaiichs, oder uiigariache Kagoo.
Wollono GetundlteUs - Ja~ ckemu fl.2, 8,4, aua Meido fl. 0, 7, gepelxto oder gewlrkte Vnterho-»en tl. 2, 3 — 4. Schutx gegen Cliolit, Ltlnen - Uamen - llem den, glstt, xu d. 1.50,2, főin geachluugen d. 2.50, aoivie 8eh\\voixerform, kxiix neuo Kormon mit 8lick«reiou /.u d. 3,3.50,4,5, aosuchallorfeinaio L.oi-non- uud listialhomden mit 8lieke-rsi, suoh Spitxon, xu d. ti, 8- 10 fl.
JJamen-Nacht- oder Whaer hemden mit lángon Aormola xu fli
^ 3.60, suoh goRlickt d 7--6 d.
• Damenlíosen, Lolnou, Per-
0 rali, odor Hsrchent d. 2, 2.60-3 d
• mit Hlickoroi.
• Damen-Neolloé odor Nacht-
• eoraet* aua ^eiualom.lUrcbsnt xu
• II. 2—2 60, J\\UR frauxöalachom Us-
• tiatmit8lickerei xud.3.50, 3 4f
• (llalauinfnng auxugobon.)
• Briefllche Bestellungen
Jhimenmteder xum Hchnllren • (Talllenumfsng Ut-aniugoben) *u • fl. 3,4 -511. B ; #
1 ülsd Lehien-Taxehentü- • Cher su fl. 1.50—2 II. grüaaore uud • foinoru xu II 2.50,3.60,4,6 — 811. # 1 Dtxd Xwlrn-ItaOst Ttícher • I fl. 5, 7, ll — 10 fl. dio feinsten. • Seri-letten od. llamttUcher, • por Dtxd nur d. 5, 0\', 7—9 fl. in • Damaat 0
Lelnen- Tlttch- QarnUur 0 fürtí Peruonen (1 Tlschtucb mit • pasaendeu 8orvielteu) su d. 6, 6, # -10 fl., fllr 12Pora. ds; Doppolto. © 30 Ellen filrbiyea lletUeug, • daa8t. xufl. 7,8, 9, 10—I2d. • 30 Ellen UdiKlyarn-Lehi- • ivand gobleichl, auch lioppol. • xwirn ungebleicht xu d. 7.50.9.50 0 10,18-löd. 0 1 8t. 80 olligo \'/« breito Rum- • burffer Lelnwund xu d. 12,13, • ">-18 d. 0 40—42 Ellen vorsllglicho We- ® ben-lA>híwund(ia feiner lton- • wJtacho odor 12L>Amon-llomden)d. • 14,15,18, 22-24 d. •
48 olligo bolgiacho Iteben- • Lelnwund *ud. 22,25,80—85, • d, suagexcichnot acIliin. 0
60 und 54 Ellen unvergl gute • Humburyer oder llolUhider • Weben (lUndgeapiunat und s/. br. • xu d. 30, 35, 4o, 50 -G0 II. •
iu beliebiger Kprscbo nua don Pro- •
_ , ----werdon gegen Oeldaondv,^-
W gou odor l\'oatnaohDsbms uuter Osrantio Uborallhiu.xugox«?dot.--
^ Uriofo -xo adreaairen : (761—12,10),#
• El. FOO-X., Wien, k. k. Ilomeferant, S
* Mariahilferstrasse 25. •
« üoiiuftEiuktiifo von ju fl. 60 6 St. \'BatiillUclio grHlis. *
Wujdita JúiBíf kiadó-, l»p- to nyomd«lttUj<loao«, gyorsaíjtónyomiui Nigj-KjuOnta.
NAGY-KANIZSA, 1878. Jullus 14-én. B7-lKazam. Tlzoneejedlk évfolyam.
yT.- ---------
Zala-Somogyi Közlöny
S :r liaia-k^viiivti j i niuiuu j = ™
SVIMIKItlIKN mm A) •
tj •Iiroitkiiit KI krfrt , ™ ™ NAOY\'KANI/.SA |
L "•""k M -J ia „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.) wiuaitaui. J
tS -l,\'..., .........—---tíA\'J . A> -- in?-—rr—- ■ .viWM
Hetenkliit kétszer, vasáriiau- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívás!
A zalamegyei gazdasági egyesületnek „állattenyésztési és fdldmivelési szakosztálya" Keszthelyen,, julius 28-án délelőtt 9 órakor gyűlést. tart, melyre a t.. szakosztályi tag urak ezennel minél nagyobb \\ száuibani megjelenésre felkéretnck.
Kelt Szabarban, jul. 12-én 1872.
ÜAÁN KÁLMÁN,
■takottlályi ülnök
Előleges értesítés.
Az alulirt „Nagy-kani záai kereskedelmi- és iparbank" a t. közönségnek tudomására juttatja, hogy f. hó 6-án tartott választmányi ülésében elhatározta, miszerint Kaposvárott felállítandó fióktelepét folyó évi augifttus hó l-én megnyitja.
A fióktelep kormányzatára ugyan Kaposvárott, tekintélyes, befolyásos s kellő szakképzettségű férfiakat volt szerencsénk megnyerhetni, — a helyiség a fóutezában, \' Pedroich Herman-féle házban béreltotett és a berendezésre a kellő intézkedések meg-tétettek.
Az intézet hatásköréről, a kaposvári\' választmány kellő időben, falragaszod, kö-rözvények és hirlapok utján fogja a t. közönséget értesíteni.
A nagy-kanizsai kereskedelmi- és iparbank.
A horvát országgyűlés felirata.
Cxfitdri it aponioli királyi Féltig! Ligkegynl-mniebb Urunk (.» királyunk !
Mi, a horvát szlavon-dalmát királyság főurai, zászlósai ós nomzoti képviselői — Fölséged f. évi márcz. 29-ki legkegyelmesebb felhívásának engedve, — az oiszág fővárosában, Zágrábban jtin. 16 én az országgyűlésben összegyültünk, s alattvalói odaadással hallgattuk meg a fólyó évi jun. 11-ki legf. királyi leiratot.
8 aunál nagyobb készséggel gyUltünk össze, minthogy az ország - miután a jan. lf>-dikéro egybehívott országgyűlés minden tövé-konység nélkül ioloszlattntott — máslél éven keresztül törvényes képviselet nélkül maradván, kitartó tevékenységünket igényli, hacsak szollomi és anyagi fejlődését gátolni és lakosságát a reiidozotlon. viszonyok változandó«ágá-nak kitenni nem akarjuk.
Aton mély meggyőződéstől áthatva, mily égutőon szükségesek ránk nézve a reformok az államélet minden ágában, kiválóan pedig a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban és a közoktatásban: kész hűséggel fogunk elegei tenni Felséged jóakaró intentióinak,és a midőn mind ezen. mind más egyéb autonom tárgyakat illetőleg a bennünket megillető alkotmány jogot az ország hasznára gyakorolandjuk, érett megfontolással éti higgadtsággal fogjuk mogví-vatui azon tjavaslutokat, melyeket Felséged a legf. kir. leiratban kilátásba helyoz s javaslatainkat mihamarabb legf. szentesités alá ter-joaztoiidjük.
Ily nyugodt és tartós tövényhozási tevékenységet annál szükségesebbnek tartunk, minthogy egyodül ez képes a jogérzotet az országban megnyugtatni s visszaadni a nemzetnek bizodalmát az államhatalom iránt, mely fájdalom, aa utóbbi három év alatt mélyen ineg-lőn ingatva.
ilogy megóvassanak e királyság érdekei azon állami ügyekben, melyek a közös horvát-magyar törvényhozás tárgyát képezik, — Fel-ségod fölhívását követvo, az 1868. I. t. cz. 32. és 36. §§-ni értelmében megfogjuk választani képviselőinket a jövő közös országgyűlésre. J Ürömmel értesülünk a királyi leiratból, hogy a közös ministerium fontos előterjesztéseket dolgozott ki,\' molyok közül több hazánk közlekedésének helyreállítására vonatkozik.
IJgyanázon készséggel választjuk meg kebelünkből a regnicolaris küldöttséget, hogy az ii varasdi határőrvidék, valamint Zeng és Sziszek városok bekobcleztotéso következtében a magyar országgyűlés megfelelő küldöttségével az 1868. f t. cz. 7f>. § sa értelmében ugynnazon t. cz. 31., 41. és 42. §§-ninak módosítása fölött tárgyalásokba bocsátkozzék.
Mi azonban Felséged legmagasabb trónjának éfdokében, valamint a hároraegv- s u magyar királyság javára és huzáuk megnyugtatására kívánatosnak tartjuk e regnicolaris küldöttség hatáskörének és felhatalmazásának kibővítését.
A közelebb lefolyt három év tapasztalása ugyanis mindeu kétségen kívül helyezte, hogy
az 18U8. I. t. czikk egyes határozatai, melyek a három egy királyság és Magyarország között az államjogi viszonyokat szabályozzák, a horvát-szlavón dalmát királyság érdekeinek meg-nem felelnek.
A közös törvényhozás és igazgatás körébe átvannak vivo egyes állami ügyletek, melyek-nek közösségét a Magyarországgal szemben fenálló állami közösség megnem kiváuja.
A képviseltetés módja a közös országgyűlésen, a mint az ott mogvau határozva, a közelebb lefolyt három évalattannál helytelenebbnek tűnt fel, minthogy képviseltetésünket törvényhozói működésében korlátolja.
Az önkormányzat, moly hazánk számára ki van mérve, szinte meddő marad már a költségeinek fedezésére szükséges évi átalány puszta megszabása által is, ném is említve, hogy o királyságra V-gyonló ovi hozzájárulási összeg szabatott ki, niig másrészről a közterhek szaporodnak és bzükséglotei évenkiut uóveko inek.
A báli jelen holyzete azon óhajt támasztja, hogy határoztassék meg a mód, mikép váljék valósággá e királyság önkormányzata és a bán felelőssége, mint a/.t az 1868. 1. t. czikk 47. és f)0. §§-ai rendelik.
Hasonlón Fiumováros és az illető kerület kérdését sem tartjuk még az 186K. I. tezik 60. § ának és o törvényszék 1870. jul. 20-ki határozatainak értelmében megoldottunk, mely kérdés az ezen törvényben kijelelt módon oldandó meg.
Ugyan azért amaz élénk óhaj él nemzetünkben, hogy e határozatok e tezikk 70. § a értclinébeu módosíttassanak és javitta.\'sa-iiak ki.
És a magyar ^rszággyülés részéről is reméljük, hogy az is egy törvényszerű rcgnico* láris kűldötséget választ kebeléből Felséged legkegyelmesebb felhívása folytán az 18(38. I. t. czikk rovideálására.
Alázatos hálánkat fejezzük ki Felségednek azért, hogy Felséged 1871. jun. 8-diki leiratával az egész határőrvidék polgárosítását elvben\' elrendelni, s egyidejűleg azon megfelelő intézkedéseket is kibocsátani méltóztatott, melyek annak bokeblezését az anyaországhoz előkészítik.
Azon fokozatos eljárás, moly által a varasdi őrvidék a katonáiból minden nehézség nélkül meut át az alkotmányos rendszerbe, és a mely áltid most a folyó évi jun. 9-diki legf. leirat következtében a magyar határőrvidék is átmegy: azon szilárd, hitet nyújtja nekünk, hogy Felséged teljesitondi a mi és az egész őrvidék lakosságának alázatos kérését s a még
■ hátralevő horvát szlavón őrvidéket is bokebe-| lezendi a háromegy királyság összegébe, hogy ) így azok is minél előbb o királyság alkolmá-l nyes terére léphessenok s törvényhozásában
közivniúköilhessonok.
Miutiin Felséged ismételve eliimerni mól-j ló/.lntott mz I8U8. I. t. czikk 66. §-ában is jlniegerósitletett, hogy Dalmátia a haromugy
■ királyság oi szagos és állami integritásához lar-lózik, miutaWwvábbá másrészről \'a dalmát or-
i Fzággyülés 1870. szopt. 7-ki és 1871. okt. 14-ki feliratában Világosan a Horvátország és Slu-voniával leendő egyesítés mellett nyilatkozott, s legalázatosabban ké te, hogy a most elkülöui-tett két testver országgyűlési bizottság utján . értekezhessenek az egyesülés módju fölött: I nem marad egyéb reánk nézve hátrn, mini elfogadni h dalmát országgyűlés juvaslutát s legalázatosabban kérni felségedet, méltóztassék n dalmát országgyűlést ily küidö\'tség \\á-luyztására felhívni, pielyot mi is bár mikor készek vagyunk megválasztani.
Az egyesült s azönjogosult és áliami életre szüksége" kellékekkel ellátott horvát-szla-vou dalmát királyság legkegyelmesebb királya Felséges házáuak szilárd támasza és Magyar-nrszág leghűbb szövetséges társa leend.
Császári és apostoli királyi Felségnek stb. E felirat átnyujtása alkalmával a horvát küldöttség elnök.) következő beszédet inlczé 6 Felségéhez:
C\'s. .-a Apoatoli királyi Felség, legkegyelmesebb ur!
Horvát-, D.tlmát- és Tótországok f. évi jun. 1 ívére egybehívott legalázatosabb of^zág-gyUlese jul. II ki ülésében — váláséul a megnyitó kir. leiratra — Felségedhez imén ti leg-iiláiatosjilíTiN\'eliratot fogadott el, melyben a lelsé^a—iritíiyában oly sokszor/ bebizonyított hűségnek és ragaszkodásnak ősziute biztosítását fejezi ki; — továbbá örömteljes közreműködését ama leiratban jolzett törvényhozói munkálatokra ; nemkülönben készségét fejezd ki a közös magyar-horvát országgyülésro a képviselőket és az eddig polgári lábrá^holyezett katonai határőrvidéki torülelre nézvolaz ifözá-gos küldöttséget megválasztani. |
Midőn a legalázatosabb turtoinánygyülés e két választásra lyisíííek nyilatkozott, mindkét esetben a törvény rendeletének hitt mogfolel-lietni; de legijiKább az ország élénk óhajának vélt elegoMtmotni, midőn & kiküldendő országos bizottságra nézvo reményét fojezé ki, hogy Felséged nemcsak az azóta tényleg megválasztott küldöttségnek általa elhatározott illetékes sége kiterjesztését és a fennálló kiegyezési tör-
TARCZA.
Nőtlen- és nős-ember levelezése.
— KOiII: Kákoty i.itrAÓ. —
X.
Barátom József! Jelon lovelőm legyou békekövot hozzád, mert leteszem a fegyvert. Hanem azért az egész béko helyreállítása végett még néhány pontban koll egyezkednünk.
Mind orro vonatkozó okirataidat átolvasván, még a követkozőket szeretném tisztába hozni :
Átlátom én azt, hogy a nőtlonélot jóravaló embernél szerencsétlen ogy állapot; hogy u nősülést nem kell sokára vagy épon későre hagyni, mert aztán jobb agglegénynek maradni, mint házsártos, vén, gyarló férjnek lenni; •ytnert a késő szerelem kétos láng: téli virágként védő kézro szorul, s fázik az, a ki szedi" —Kisfaludy K. szeréut; továbbá átlátom,hogy az ember Boha semmi áron megnem vásárolható testi, lelki nyugalmat, békét, megelégülést, fölvidulást, élvet és örömeket, szóval: boldogságot szorozhet magának családi életébon; azt is átlátom\', \'mlszorént az otnbcrnok egészsége, kodélyállapota, viszonyai az élotbou is összo-köttotései, működhetési képessége kedvezőbb állapotba jő ; végro ombori, hazafias kötolmoi-nok szinte oleget tesz az enibor, a mennyibon becsületes, erényes, jó keresztényeket, dőrék és hű honfiak- és loányokat nevel a hazának s — de, diT. . . . ha oly nőt nem talál, kivel ezt valósithatná; minden szerototroméltósága mol-
lott is? Elkozdjo-oafélig kivihető mflvot vagy abba luigyja ? ^
En ugyan részemről a fónnebbi általánosan elmondott igazságok mellett azt is átlátom, hogy egészen más omborré, vidorrá, minden szép és nagy tettro képes férfivá tehetne ogy valódi, nomes szivű, s művelt lelkű hölgy ; va-lósitná ifjú álmaimat, vágyaim- és ábrándai-inat; visszaadna magamnak, pályám-, hivatásom- és hazámnak ; szinte sok olyanról lemondanék, miért most talán megítélnek, do a mit helyzotom hoz osak magával; jobban szeretnék élni, mert volna kiért; feledném a sok csalódást és bántalmakat; élvozném a valódi élőt örömeit és boldog volnék, ha tudnám, hogy ogy dicső, szép és jó, lelkes, szives magyar nőt boldogítok : de ha talán épen az, a kit igy tudnék szeretni, az elfogult egyéniségem és pályám ellon, és nom nyerhotem meg kezét, logalább azt koll hinnem magatartásából — mit togyek ?
Iliddel barátom! kit én eszményemül választottam, mivol most már más színben látom és nézőm a világot és nőket — az engem valóban, aBzó logtoljesobb értőimében, tehotne boldoggá, ha csakugyau elnyerhetném viszonszo-rolmét.
Olykor — magános perczeimbon — átvonul lelkem előtt a regényes fiatalabb kor minden változatos szépsége- és roraényoivol; elvonulnak a regények- s más Könyvekbon festett alakok (Á rajzolt boldogsági képok ; majd előjönnek el nom altathatott vágyaim, s látom az én őrangyalomat, a ki ollcsi vágyaimat, őrzi álmaimat, hogy azok teljesítésével meglophes-seu; leolvassa arczomról, mivel szoroznet örömet; házát elrendozi szentélyül, melybe csak
én léphetők, vagy dicső tottokre lelkesít, s ha | a világ nom jutalmaz mog, az a világ, melyért : ezt teszem, megjutalmaz ő, s o pályabér a log-! drágább, mert szív adja, tisztán, igazán, még \' árnya nélkül is az érdeknek, és őmaga is megdicsőül bennem és tetteim által, ugy, hogy büszke leszek reá, mint hölgyömre.
Hu pedig jönnek a szomorú napok, komoly porczek, s ha seiiki a világon, ő részt, ve^p, és — .egy szalid asszonyi kebel — részvételénél nincs sommi vigasztalóbb** (K.) ő varázs tekintete-, mosolya- és csókjával levarázsolja homlokomról a bú follogét, a redŐket, visszaadja szemeimbe a tüzet, fényt, lolkem rugalmasságát és fogékonyságát; a bántalmak, kosorv, ingerültség, hu dühvel hozom hnza, -kivűl maradnak njtómon, mert az ő bűvös körébe léptem, hol csak boldog lehetek .... Ha igy lebűvöl, elvarázsol 8 egész odandólag egy jobb világba szenderít, szinte érzőm gyöngéd liliom kjirjainak szalagkénti körülfonódását,\' hogy annál közelebb legyek hozzá, hallom susogó hangját, mint olszondcritő dal, éji zoue, méla hangjainak megszürődöttgyönge hullámzását, moly a távol tengerpartról szivárog u lég űrében u hajóshoz, ki gyöngytolt sajkájával jő családja felé, boldogsága kikötőjéhi; majd hu puha bársony keze végig simúl homlokomon, érzőm delejes hatását, moly elömlik egész lényemen, mig ujjúinak mint ogy varázs-érintésére ismét fölébredek, élvezni .az elővarázsolt valót . . . Mit tagadhatnék mögtekkor tőle, s mit nom tenne mog kod vömért A — hiszen egymásért élünk? Elmerengek, bűvös szemeibe mélyedve, s mint e tó sima tükörében, eniua- \' gamra ismerek. Olyan tiszták e nemek, olyan I
tiszta oz az oroz, sziv és lélok, hogy önkéntelen elborulok előtte, mint őrangyalom előtt . . .
Majd benépesül kisded-kÖrüuk angyalokkal s ő\'tigy ürül, ha bonnök kedvemet leint látja .... Ez a zsibongás, oz a kedves méh dongás, zaj, olyan jól hat reám, mintha mézet gyüjtenénk a késő élet boköVetkezhotő keserveire, mintha a gondoknak altató zenét tartanánk. Hátha még a jövő nemzeti életre gofido-lok, bon mik élek, ifjúink meg. Családi eletem boldogságának alapítója- éa őrangyalaid ismerőin az én kedves nőmet. Az irodalom, művészet, hazai emlékek, kegyeletok, tervekhezi hozzájárulás, dicsőités, minden jó, szép éa nemes iránti lelkesülés összpontosul körűnkben, melyek fölött ^ormiául ott leng a nemzeti czi-mer, mint oltárkép, körülvéve u nemzeti történet és hit szentjeivel, valamint nz égiokkel is . . . Hiszen nőm az én körömben, családomban minden szépnek, jónak, nemes- és hazainak. nemzetinek nemtőjo......Nom hiába
moüdja Kölvös: „Adj szerelmet a szívnek, b iiií mélyében rejtőzve, szunnyadót!, a szép- » nugy-uuK csirája fejlődni fog meleg érintése nlutt; legyen gondolat, dulkép, vagy tett, mit az ég a keheibe teremtett, — n szerolem fölhozza mélyéből u kincset." \'
Elcsevegünk a mull- és jövőről, nézzük a jelent, tervezünk messze, messzo kiható dolgokat, s midőn azt hinné más, hogy arra nem is gondolunk már, saját gazdálkodásunkra szinte van időnk; mert tudjuk azt, hogy az anyagi jóléLegyili alapja a családi éa nomzoti életnek f mindennok oléje teszszük a hírzait, a mienkcl még legkisobb ipurozikkekbén is; s ha nőmet atnaz l846 körül dívott honi öltönyében látom ....
vény felülvizsgálatát legkegyelmesebben jóváhagyni, — hamun autiak idejében a magyar országgyülégt in hasouló loladatt.il megbízandó országos országos küldöttség választására fölhívni méltóztatik.
Esőn legalázatosabb feliratot, moly bon a mólyen hódoló tartománygyUlós ezen felül móg némely, a tartomány ülés integritását érintő, részben már tobb, mint százados panaszoknak ad bizalomtoljo* kifejezést, — van szerencséje a nevezett lartománygyülés legalázatosabban hódoló küldöttségének, Felségednek ezennel tisztoletteljeson átnyújtani. — Isten tartsa,Isten oltalmazza Felségedet.
Mire Ú Felsége következőleg méltóztatott válaszolni:
„Megelégedéssel tapasztatéin, hogy a horvát-szlavón országgyűlés fontos feladatának helyes s |iA felfogásával oly irány t kövol, mely működésének gyakorlati eredményeket igér és az általa képviselt országoknak a rendezeti viszonyok áldásait biztositja.
.Legyen meggyőződve az országgyűlés, hogy az ország javára czélzó törekvéseiben és jogos kívánságaiban atyailag fogom támogatni.
„Horvát-.ós Szlavouországok közjogi viszonya Magyarországhoz az 18G8./Í. irv. cz. által szabályostalik. )
.Ezen a méltányosság és érdekközösség elveire fektetett törvéuytárgyalása alkalmával kotuulyan lett arról gondoskodva, hogy az említett országoknak belügyeikben lehetóleg ler jedotl önkormányzati jog biztosíttassák, s tág szabad tér nyittassék fejlődésüknek.
.Miután az országgyűlés a kiküldött országos választmányt azzal bizta meg, hogy a kérdéses törvény némely szabványainak, az eddigi tapasztalatok szoriut, szükségesnek vélt részletes módosítása, vagy kiegészítése iránt fannak 70-ik szakasza értelmében tárgyalásokba bocsátkozzék. — a magyar országgyűlést felfogom sxólittatni, hogy különben is kikül-dendő országos bizottságát bummlé meghatalmazással lássa el, — s bizton reményiem, hogy az e részbeni tanácskozások, az allami érdekek kellő figyelőmbe vétele mellett, mindfen részről kielégítő eredményre fognak vezetni.
„Tudassák ezt küldőikkel, s vjgyék meg nokik királyi üdvözletemül."
K íl n y v i s in e r t e t é s.
.A niyttmitók nymjdijatdta, ötuegytik i dr-vdik gydmolittíiii külföldön ít haxdnkbanIrta Moludr Aladdr.
lKolyl«t<«.)
Az állani által e téren tett egyes kísérleteinek körvonalozása után, mint legnevezetesebb f legjelentékenyebb mozzanatra, b. Eötvös .József közoktatási minister-nek az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatára hivatkozik. A ki e törvényjavaslatot elolvassa, látni fogja, hogy boldogult Eötvösünket s jobbkezét Molnár Aladárt, a tanítók nyugdíjazásánál ini]y nemes szándék vezérelte. De idézzük a tör-Yénynyé nem válhatott s talán sokak előtt ismeretlen javaslatot szórói-szóra.
Az 18(»3-ban b. Eötvös közoktatásügyi ministor által az országgyűléseié tor-jesxtett népiskolai törvényjavaslat 132, 133 és 134 §-aiban a tanítói nyugdijakra vonatkozólag következő intézkedés terveztetett :
132. A rendes tanitók évi fizetésének két százalékát a község évenkint visszatartja a segélyzési pénstár számára, s azt a luogyei iskolatanácsnak beszolgáltatja.
Az ekkép raindou tanügyi megyében begyült pénz összesítve, az oktatás ügyi ministo-rium kezeli, róla évenkint lehetőleg részlotea nyílt számadást tevén közzé.
E pénztárból az öregség vagy betegség miatt végleg mtiukatehototleuné vált s így állomásaikon\'nem maradható tanitók lf>0 o. é. forintot, a munkaképtelenné vált tanítónőnek, valamint az elhalt tanítók özvegyoi, (inig férjhez nem menuek) és árvái (IC éves korukig) pedig 100 Irt évi segélyt kapnak.
Ha a sogólyzoiidő tanítónak vagy özvegyének számosabb tagból álló s szükségben szenvedő családja volna, kérelmére a* oktatási minister, ez összegűt növolheti.
133. §. A inonnyiben a tanítói fizetések évi két százalékából okként gyűlt pénz, a kiosztandó segélyekre nem volna elég, a hiányzó •összeget az állampénztár fodozi.
134. §. Elhalt tanitók szegény árváinak nüvoltetéaéro az állam pénztárából évenkint 10,0O0 lorintot fordilatid az oktatásügyi minister a következő módon:
1) Ez összeget legalább 100 gyermek között osztandja fel;
.2) a gyormekok bármely helyen, akár ipar-,\' vagy koreskedelmi-, akár reál-, akár gyraua«iumi tanodában Janulhatnak;
3) csak IG éves korukig húzzák.
Az ezen javaslattal egyidejűleg a törvényhozás elé terjesztett indokolásban a nyugdíjra vonatkozó szakaszok csupán a következő megjegyzésekkel voltak indokolva :
132-183. §. A tanítók nyugdijáról ok-I vetlenül gondoskodni koll:
1) Mert nem adhatni nekik annyi fizetést, motiuyiből betegség s elgyengülés esetére magukat biztosithassák.
2) Mort nyugdíj nélkül embertolonség volna a munkatehetlenné vált tanítót hivata-
] lábol elküldeni.
Ha pedig ott marad, nem taníthatván kellően (vagy tán egyáltalán ne~o) az iskolai oktatás felette szonved miatta.
134. Nem remélhető, hogy a 132. és 133. §-bau leirt módon az árvákról is eléggé lohes-j seu gondoskodni, azért szükséges a 134. §-ban 1 kimondott sogélyzés.
A 132. §-bau általában nz árvákról van I szó, k hol p. o. 0 árva marad, a mindnyája ál-; tal összesen kapott 100 írtból egyiket som lehet ! neveltetni. Főleg ilyen osetokro gondolva, lát-ptnin szükségesnek a 134. 8-t, mely csak a népiskolánál felsőbb valamely^ iskolába járó gyermekekről gondoskodik.
Kitka tanító szerezhot fizetéséből annyi vagyout, hogy abból halála esetére is iskoláztathassa gyermekeit. Pedig a művelt embernek | nagy fájdalma, ha gyermekét műveletlenül I kénytelen hagyni.
A 134. §-ban kitett évi 10 sssr forin- I tol az ország nem érozi meg; de rajta 100 tanító árvát uovoltotvén, mogfogja érezni azon I 100 tanító működésének áldását, ki biztos lévén gyermekei jövőjéről,mellékkereset helyett egész | odaadással él az iskolának, — megfogja éretni az abból származó nyoreséget, hogy igy foly- | ton 100 tanult omberrol szaporodik a lakosság, i
Az 1868-iki törvényjavaslatban a nyugdíjazásról fóleg azért nem lehetett részletesebb és a tanítókra is kedvezőbb tervezetet adni, mert ez ügyöt illetőleg is, mint több egyéb tárgyra nézve,úgyszólván, csak j setétben kellett még akkor tapogatódzni,és 1 semmi oly adat nem állt a minister reifdel-kezésére, mely a nyugdíjazandó tanitók lót- [ száiua — s a nyugdíj szükségletek iránt csak megközelítő tájékozást is adhatott vol- | na. — Azon reménybeu tehát, hogy égy ! pár év múlva, mjhelyt a viszonyok a kor- j nijinyközegck közreműködésével megismerhetők lesznek, a törvény több pontjaira j nézve úgyis uj javaslatokat kellend a törvényhozás elé terjeszteni: a nyugdíjazásról J is csak azon mértékben gondoskodott a tör- , vépytervezet, melylyel a már az első évben mutatkozandó szükséjffcielégithetólett volna.
A tanítói karból akkor többen Elégedetlenek voltak a javaslat e pontjával, s az abban tervezett ellátást kovcsletiék. — Azonban, fájdalom, b. Eötvösnek még eny-nyit sem sikerült akkor a töryénybe iktattatni.
Hogy ki volt b. Eötvös nemcsak a tudományos világra, hanem különösen a hazai tanítói testületre nézve***zt bizonyítják a következők:
„Dicsőült b. líötvös is mélyen érezte a tanitók nyugdíjjal, s özvegy, árva gyámo-litással biztosításának égetőn sürgős voltát. A népiskolai közoktatás állapotáról 1870-ben az országgyűlés elé terjesztett jelentésében a törvényhozás egyik legközelebbi teendőjéül van,\'kimutatva a tanítói nyugdíjazás rendezésb. — E jelentés (54 —65-ik lapjain) szerint: „a jelen viszonyok között a kimutatott okokból alig hihető, hogy tanító erőket elegendő számmal szerezhessünk. E czélra okvetlenül szükséges volna, a fizetés javítások és a képezdék reformja mellett az;
b) hogy a néptanítóknak bizonyos szolgálati idő után, vagy elnyomorodásuk esetére kellő nyugdíj biztosittassók, s másfelől helyökbe az oktatásra képesebb uj erők alkalmaztathassanak."
Fájdalom, a dicsőült e tervét is csak mintegy végrendeletképen hagyhatta hazájának. Teljesítse a nemzet minél előbb ezt a végakaratát is azon nagy fiának, kinek egyik legfőbb óhajtása volt, hogy emléke, eszméinek győzelme legyen i
(Folytatása körctk.iik.)
Levelezés.
Ciány, jullús 8-iln .1872.
Azou zajos oínhUc után, mit közelobb a követválasztásoknál tapasztalnunk kelje, elmondhatjuk nyugodt lélókkol, hogy ha\'a külsőségek után a belsőre irfvetnénk egy pillantást, ugy mindon további zavar nélkül megválthatnánk,hogy sokan vagyunk,kik o téren nem érezzük otthon magunkat; de mi isjutott eszébe Adám apánknak, hogy azt a tiltott gyümölcsöt mogizloljo; mily felségesen éreznők most magun-kat sok ministori, kövotjolölti és több más magas rungu állások Utkása nélkül, do miután álli tólag Adám főimílataága a fürdés volt, az ucm arra kerosztoloiulő,hogy noki melege volt,hanem arra, hogy szeretett úszni: mi podig, mint méltó unokái, olmondhuljuk magunkról, hogy szeretünk a zavarosban halászui. Egyébiránt nem akarom komoly térre vinni át a dolgot, mort úgyis tudom, itógy emberi gyengeség sokaknál örvendeni mások hanyatlásán és akkor az emberben:
NíiJ si Ordflf cislfs könjjít, Fényes, do hideg, miül a jig I G/ilkot rejtő haioi* bsiáuág, É« hitszeg**, kit.tinU.4g! 8i.
No do mit ábrándozom, a .Közlöny* tisztolt olvasói nem azt akarják tudni, mily érzelmekkel viseltettem a választásók iránt, haueiu inkább azt, hogy loirjam körülményesen Kanizsáról i távozásom. — Már az áll, hogy 15—20 év olőtt,midőn még Kanizsa szométhalmaz volt, midőn annak pompás palotaszorU épületeinek bolyét még iszap boritá, oh, akkor könnyen bücsut vott az utazó, e várostól, de most, midőn részbon annak tisztásága, lakóinak vidám ba--átsága, mulatókertjeinok élénksége, molyben oly emlékezetes estéket tölték ós moly virágos kertekben a várói.szépeinek mosolygó árcza, mint a lenge szellő lágy fuvalma, teszik kellemessé az életet, ott lelkem sokszor elmerült, gondolatim és érzelmeim fölemelkedőnek és ma is visszagondolok oda, hol hat hónapon át volt szerencsém közelobb megismerkedni e város legtevékenyebb polgárával, a minden szóp-s nemes iránt oly hév vol lolkcsülő hazafival, kit mint írót, mint jelos orvost és valódi fárad -hatlan nemzetgazdászt vau szerencsém bemutalni dr. Tersánczky urat! Lehetlen, hogy e közkedvességü férfiú sz\'inélye nem érdokelue minden józan polgárt, ki kauizsavároü* ügyeinek közelebb történt reudezéso végett oly méh-szorgalommal működött közre -- különösen érdekelni fogja akoreskedői és polgári osztályt, illetőlog azokat, kik közvotleV élvezendik munkásságának gyümölcsét; s< k ily hazafit a hazának, őt pedig tartsa ine^ a nagy ég részünkre!
Nálunk jelenleg a közbeszód legérdekeab tárgya az aratás, azonban hullámos téroink, daczára annak, hogy jó vegyülókil földdel rondolkozünk mi egyáltalán nem dicsekedhetünk bőterméssol — a bzőIIő szintén mostoha termést igér és kiválólag azok, melyek rend-ollenes kezelés által elnyomatnak, igen morém ajáulani u helybeli szép fekvésű szőllőt gazdáinknak mogtekintés végett,Kanizsán Tarsánc ky ur minta szőllő-kozolését és bor manipulatióját, valamint az e szakba vágó kitűnő tankönyvéi.
Zalatnogye ogyiko édos magyarhazánkban azon megyéknek, mely mindon nagyítás nélkül legyen mondva, alig jolesobb és a hazát oly lángolón szerelő férfiakat mutatott és mutat ÍWytatás a mMékUün.
De hova ragad el kedvoson mulató kép-zelmeiu, hiszen ez még miudig csak vágy és a hölgytől várja teljesülését .... I
Lehel a/.onbau. hogy ó erről mit sem tud. Hanem jövőre alkalmasint többet tud róla, valamint te is.....Mort ugy toszok, mint a ki j
tengerre száll, és egy sajkában evez romén vei- I vol, hogy kincset szerez; vagy meglesz, vagy örökre elmorűl .... Barátod : JÓZSEF. I
XI. I
Barátom Lászlói Most már megérdemled e komoly megszólítást, mert hozzám hasonló \' férfi akarsz leuui. ürülök, hogy azon ösvényre tértél a világ útjáról, inelyon legbiztosabban jutsz el a boldogság országába,moly nem egyéb, I mint a családi élet; örülök, hogy szavaimat \' fölfogtad és megértetted; ineft hidd ol, vannak j emberek, kik csak azért nem hallgatnak meg i valamit, mivel mástól jön, s azért som engedik magukat miiggyőzetui, mivel azt gondol- | ják, hogy az által lealaosony ulnak, ha mástól ^ elfogadják az igazságot, i\'edig kivált ily esc-lekben rendítsen megbánják, hogy áldicsősé- i gökuek és hiúságuknak kedveztek. Ne azt 1 nézd, ki - hanem mit mond ? ,
Egykor áldani fogsz, ha *a legtisztább
élelbölcseség elveit kövoted azon virágos utón, \'
melyen csak a méltatlanokuak tetem tövis. To- ,
hát minden órádnak leszakaszd virágát, int . Berzsouyi I).
Kevés mondani valóm vau inár.Ha feltalál j
eszményképedet, egy ply hölgyet, ki, mint ,
, egészon boldoggá tohotno, ugy barátom 1
csak tárd ki eléjo szived miudou óhaját; s ha meg \'
győződni akar érzelmed tisztasága- ée hűséged- |
álld ki a l&zpróbát és magad is jwbban is- i
merd ki ól. Azt csak nem fogod várni, hogy ő kérjen meg V Egyébiránt a szeretőt eltitkolhat-lan, ha nem akarnád is, olárulod szived vonzalmát, a nők pedig igon észreveszik azt, ki állal és mennyire érdokelvék ; valamint a térti előtt sem titkolhatják ol a rokonérzolmot. A szerelmesek szeme igon éles — mig nyelve igen husii.
Továbbá a ki téged szeret, pályádat, hivatásodat is fogja szerotni, a mi nem határoz ugyan; do néha mégis előnyösebb egyik vagy másik, a mennyiben uéiuolyik iránt egyik vagy másik nő előszeretettel viseltetik. Kiknél számítás, vagyis jövedelem határoz — azok már az önérdek által vezettetnek, azok szerelme csak önszerotet, — tehát viszont szeretetre sem méltók. A régiók azt mondák : nézd meg az anyját, vedd ol a lányát. Ha nem olyan a család, minőt szeretnél, de a leányt mégis szereted, olyanná lesz és olyanná teheted, minővé akarod a szeretet által. Ez som akadály, sőt az előítéletet is legyőzi a szerelem. S mindkelten örülnek a szerelmesek, hogy az ily zsarnok kezek közül, a jobb sorsra méltó megmoneküll.
Egyszerre ugyan ritkáu lesz az ember szerelmes, ha csak nőin képzelődő, hanoin a kedvező viszonyok, körülmények nagyon előmozdíthatják ozt. Ilyen a család jó híre, neve; polgári állása uz élolbef., összeköttetések, ajánló, szelid, jó külső, modor, szép lelki s testi tehetségek, molyok gyakran, kivált az utóbbiak, véletlenül is levarázsolják az embert.
Hanem ha minc?§u nőnek azt móndjuk, hogy szorosuk, s nem vagyunk egynél hiven, bizony megtudják ők azt, akkor azláu hogy legyen hitelünk\'/ Tehát kitartás; különben a kii szeretünk, bizony azért várunk it, mert
megérdomli, aztán egy-egy szeretetreméltó hölgyöt ha találtunk, — már egyéni izlés és vélemény Bzerént, mort a ki nekünk nom kedves, másnak épen uz lehet, — azt no vegyük csak könnyedén, mert olyatogyhnmar nem találunk ismét. Azért képesek mindenre a szerelmesek, mit nagyon is bölcsen tesznek. Mit is éruo a szeretőt, ha csak ugy, minden pillauatbau találna méltó tárgyat éa rokonsxivet?
11a lehetne,azonban egyro sxerotnék mindon fiatal embert és nőt figyelmeztetni, hogy a hol egyáltalában nem lehet kilátás arra, miszerint valaha egymáséi lehessenek: győzzék lo önmagukat az első lépésnél akkor, midőn szikra és nem láug mt\\r a szeretet, mert az inkább elhamvasztja a szivot ós életet, do el nem fojtható többé. — Csakhogy ez igon nehéz dolog, mort a szorolmesek vakok, ilyesmivol nom törődnek. Pedig minden szerelemnél az a fő vágy, hogy örökro s a világ és isten olőtt egyesüljön a két sziv, egymásé legyen azogymást élotbon, halálban szerető pár. Ekkor nem volna annyi siralmas, ogyesekro, mint családokru nézvu szomorú csői a tiltott szerelem miatt. Mert hiába, sok szülő akkor mentené meg már gyermekét, midőn az ő számításainak, s előítéletének áldozata lett; megvan ugyanazért ilyenkor bűnhődve a zsarnokság, — de az áldozatnak nincs elégtétele. E tekintetben bizony a szülők okosabbak lehetnének,de ha nom akarnak azok lenni, ők lássák.
Leveled többi pontjaira nincs szavam, mert egészen ugy írsz, mintha én mondottam volna tolladba, csak bátortalanságodra hozom föl Karaós Toréz szavait: Kell-e egy szorolem-bon olvado\'zé nőkobelnek hosszá rábeszélés? a leány szerotni irokott, nem okoskodni.
Még egyet.
A családi élőt taraja fön és teszi magát a nemzetet; azért, a ki arra képes, alkosson családot, még podig olyat, moly méltó legyen a nemzethez, méltó tagja legyen annak. Vörösmarty nem hiába mondja, hogy megfogyva bár, de él nemzet o hazán I Hanem ha meg-fogytunk, imo a tooudő: házasodjál, minden arra való fiatal nomzedék, hogy tagja légy e dicső nemzetnek, különben koros maradsz, ter-In lész a uemzotnek, hálátlan vagy iránt* és kövotkezetlen önmagadhoz. Ha ellenvetéseid vannak, olvasd e néhány törodéket; olég Bzé-le» éa leányban is gazdag o haza ; ha itt nem találsz szeretetreméltó, boldogító hölgyet, eredj a holdba ....
Ha pedig egyszer családi élotet élsz, ne légy könnyelmű, gondolj magadra, családod-és nemzetedre, hogy a családok fölvirágzása, jóléte, gazilagsága által szollemilog és anyagilag boldog hazábau lőhess boldog.
Ha láttok egy-egy boldog családot, hol minden arezon öröm, megelégedés, boldogság mosolyg — vogyotok példát.
Ezekután kíváncsi vagyok, ugyan mog-lopíz o engem, kedves jó barátom V Szeretném egyszer már olvasni lovoledből, hogy olvégre a boldogság révpartjához közeledel s maholnap kikötsz. Kettős tudat jutalmazná meg levelezésemet, az, hogy boldoggá tohetlek önmagad és hölgyed által, mint jó barátomat, éa a hazának teremtettem szinte általatok egy derék családot. Ila pedig kívüled más is megérté szavaimat s lovevé szeméről a homály s elfogultság leplét: még nagyobb leoud örömöm és jutalmam.
laton voled I Barátod: JÓZSEF.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 57-dlk számához
Col — itt szülöttük azon liazntiak, kik azomelőtt tartván az ihUjima szavait: rilan liaza akkora is iniut a tenyerünk, mégis legszentebb köto-I őssége o haza minden fiának, szülőföldét szeretni s annak használni, a mennyire köre és képessége megengedi" — Itt született o faluban, egyik szerény uri lakában élt,a4b-iki hadjárat egyik martyrja, boldogult Csányi László, ki szoulőtleu becsülete s hazafiusága által kivánt szolgálatot tenni a hazának I inig az ármány az akkori hatalom poroszlóinak adá kozeibo és mindenekelőtt a hazáért adá életét; emléket, igen omlékszobrot miolőbb1*) a nagy hazafi érdemeinek.
NEIJSZIDLKK.
Kgervár, julius 7-én 1872.
A rumi követválaaztábkor a szomszéd andrásfai kuzseg birtokosai, kik előbb mind baloldaliak voltak, az elmúlt választáskor jobb-és balpártra szavaztak. — A baloldaliak vezére 15. L. ur volt, ó a választás, ille\'.őiog a bukás után kevés nap múlva fürdőbe ment s onnan tegnap hazaérkozvéu, ma a biróvai gyűlést turtott; o gyűlésben a 1). L. ur által diétáit végzés oredménye oz lett: hogy Varga Károly jegyző helyett, ki se balra, se jobbra nem szavazott, más jegyző választassek, Kees-kométhy Sándor esküdt helyett pedig, ki a jobboldalra szavazott,sziute más esküdt válasz-tűssék; mi meg is történt.
Mi, jobboldaliaták, örülünk ezen végzésnek, mort 11. L. ur uzt hiszi, hogy oz által jövőre nugyobb pártra tesz szert, — pedig csalódik, inert higyjo el, csak magának és pártjának ártott, mit jövőben tényekkel lógunk bobizony itani.
Szeretett kedves Bzolgabiránk Istőczy Győző, jelenleg már követünk helyett uj szolgabírót kell választanunk, hogy|ki lesz — az igen természetesen — még a jövő titku; de annyit irhatok, hogy o vidéken Bozzay Gáspár szolgabírói segéd ur felé hajol a többség vélő-ménye: — miről jövő lovoloinboii bővebben. Addig in éljen ő ! I
LAKHEGYI LM HE.
Hírek.
— Hivatalos. O császári és Apostoli királyi Eolsége, a vallás- i!s közoktatásügyi magyar kir. minister előterjesztése foly tan, f. e. julius hó 8-án Luxenburgbuu kc-lt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megenged-ui méltóztatott, hogy Bója Gergely, kir. tanácsos és zalavármogyoi 1-sü tanfelügyelő, a buda-pcsti kir. tanfelügyelői állásra áthelyez-tessék.
— Sajnálkozva értesültünk, hogy a politikai pártszenvodély nemcsuk a helyi pénz-iiitézckuél, do a legszebb s leghasznosabb humánus intézmény a nagy-kanizsai tüzoltöcgy-letro is kiterjedt, az utóbbi követválnsztások után mintegy 2(1 működő tag lemondását jelenté be a parancsnokságnál, köztök az egylet leglovékonyobbb tagjai is kilépni akartak, uzonban VValbach Mór elnök ur erélyesé* buzgó fáradozásának sikerült a szakadást kiegyenlíteni s ürvondetcs, hogy ismét a legszebb, egyetértés ós összetartás uralg; csakis igy virágozhat egy oly egylet, melynek alapja az emberiség boldog jólétének önzetlen olőmoz-ditása.
—A (\'sászárjürdő élénk és látogatott, lakásokat csak jó eleve történő bejoluutcsek utján lobot kap:ii, a tisztaság s pontos szolgálat mintaszerű, a bériőség tisztviselői előzékenyek s mindenre tüzetes ligyolotumol vannak és a legnagyobb dicsérotot érdemlik. A platánok alatt katonai zono, a duuaparti sétatéren Déky győri jeles zouotársulatu játszik szabatosan b tűzzel adják elő szép magyar zenedarabjainkat. A mftjéggyár szinte a Császárfürdőbon a gép mollott van, moly szép találmány kiváló ügyelem tárgya. Úgy halljuk, a Balaton vizéből is készíttetni tog ily müjég s a gyárat uiind Balaton-Füreden, mind Keszthelyen fölállítani igyekeznok.
— Veszprémből- írják nekünk, hogy Molnár Zsigmond ur, Molnár Aladár ministori osztálytanácsos nagybátyja, megőrült s a veszprémi kórodábau ápoltatik, inig a továbbiakra nézve intézkedés nem történik. Högeszmójo, hogy ő megvan mérgozvo s a kivel beszél, annak is megkell halui.
— Halálozás. Noiusur Károly, horczeg Esztorházy voterau gazdatisztje, hosszas szenvedés után jobblétre szöndorűlt. Béke logyon a logjobb atya és hü tisztviselő hamvain.
— Ai((/. H-án nyittatik s adatik .át a közforgalomnak a székes-fojérvár-veszprémi vaspálya, Veszprémtől tovább a többi rész po-dig szeptemberre marad. A zákány-kaposvári vonal megnyitása még nincs elhatározva,
— Zala-Eger szegen a tornázáshox szükséges helyiséget részboii az iskolaszék, részben a szombathelyi püspök ajánlotta fel az egylotuok. Eddig 00 tagja van.
— A gőzfürdők építése mind Kanizsán, mind Kaposvárott erősen halad előre.
lálna I
A Drávából Tamásinál °gy fejzu-7.0tt hulla fogatott ki, zsebében „Scliwaré Samu Mihályfán* ozimfl jogykártya találtatott. y>
— Az őszi hadgyakorlatokra a sorgyalogság tartalékosai vidékünkön a küvot- . kező időpontokban hivatnak bo: 19. ezred Győrött útig. 28. 44-dik ezred Kaposvárott, szept. 1. A 48-dik ezred Nagy-Kanizsáti aug. 1. és szept. 1. 52-ik Pécsett aug. 24. 60-dik Székesfehérvárott aug. 27. és n 7(i-dik ezret Sopronban aug. 1. éa szept. l-jén.
— A csehek Csehországban csehül vannak; ugyanis a prágai ou-li nemzeti színházban az árvízkárosultak javára rendezett jótékony* előadás 3t> krajozárt jövedelmezett; jó az ilyesmit nekünk magyaroknak bizonyos okok miatt tudni. —
— A nyilvános vizsgák a nagy kanizsai izr. fő- s kereskedő Imi tanodájában jul, 14-én veszik kezdetüket s tart 17-ig.
— A nagy-vázsonyl tűzkárosultak javára julius H>-én a veszprémi cusino termeiben tánczvigiilom rendeztetik ; tudósitónk irja, hogy ozon pártkülönbség nélküli bál első oz évben. Eddig egymást a pártok a „haza javára" tánczoltattúk meg, szép, hogy mos\', együttesen a szerencsétlenek javára tánczolnuk. Jó mulatóst és Bok jövedelmet kívánunk!
— Zágrábból írják, hogy Slrosstna-yer püspök meglátogatta Mihálovics zágrábi érseket b xt érsuk másnap viszonozta a látogatást. Ez időben Kovács Zjigmond pécsi és Soiea zengi püspökök is ott időztek. Az érsek von-dégoi tiszteletérediszebédeket rendezett. Stross-mayer a házi gazdát élteté, mit husoulug lelkes óljonok köveitek. Egyáltalában a két egyház* férliu közeledése kellemes meglepetésül szolgál a horvát kiegyezés barátainak.
— Lakatos Károly volt lolövójo.Szo ged vidékén annak a nagy parlagi sasnak, melynek hiro valamennyi hazai lapot megjárta. Atyja, LalTatos Sándor barátunk a nagy-kuni-zsui főgymuasium museumu számára ohajtá megküldeni kitömötton, azonban a szép szándék csak száudék maradt, mivel az óriási állat a kitömósro is haszonvohetlenné vált.
— Elismerő Iratok, részint táviratilag, részint levelükben tömogeson érkoznok Bója Gergely, még most körünkbo levő buda-posti tanfelügyelő úrhoz, melyekből észlelve, igon érzékeny lesz a végbucsu; Tapolcxaváros tanácsáét közöljük ez ulkuloiumal: Nagyságos tanfelügyelő, kir. tanácsos ur! A lapokból
4értesültünk, mikép a inugus kormány nagyságodat a pesti tankerület telügyolőjóvó kinevezni méltóztatott; midőn o rég megérdemlett kitüntetés felett örömünket kifejezni Bzencsések vagyunk, nom mulaszthatjuk el egyúttal toltná-ouulni neon t\'ujdulinuu érzöut, mely öukénytolo\' nül felmerül szivitnkbeu azon gondolatnál, hogy nagyságodat, ki városunk érdekében annyit táradon, s kinek fáradságát oly szop siker koronázta a már engedélyezett felsőbb népiskola által, olvesztoui .fogjuk. Egy uagyoöb, szebb működési tér nyílik nagyságod előtt, ez vigasztaló ránk, de fogunk-e mi városunk érdokoit annyira szivén hordozó fértiut kapui; ez lesújtó. Do bizunk nagyságod nemes, feledni noiu tudó szivében,\' s e bizalom bátorít fel bennünket, hogy a mellékleteket kegyes pártolás végett feltorjeszszük. Midőn o sorokkal tán utolján vagyunk szerencsések nagyságodat megkeresni, mint Zulamogye tanfelügyelőjét, egyúttal bátruk vugyuuk felkérni, hogy u távol főváros zajábuu se feledkezzék meg e szerény vidékről, mint mi, sohu feledni nem fogjuk nugyságod nemes, o vidék jövőjét megállupitó fáradozásait,nem fogjuk feledni emberszoretetót s kívánjuk, hogy az ég nagyságodat, mint a tanügy logbuzgóbb olőmozditóját, u hazának soká tartsa meg. Teljes tisztelettol maradván nagyságodnak, Tapoleznu, 1872. julius lü-ón, alázatos Bzolgái liandléry Mihály, városbíró, Marton Gáspár, h. bíró, Árvay Lajos, jogyző, Leszuer Emánuel, Koblonczer Ignác/., Lessac Foroncz,Glázor János, (Vtoy Antal, városi képviselők.
— Zala-ICger*.vegen a himlőjárvány még mindig uralkodik, volt eset, hogy egy nap 12 gyormokot is temettek, eddig mintegy 20() gyermek esott áldozatául. Az iskolák folyton zárvák.
— Időjárás. Kellomes, kissé borongós. A hév mérő 1 t-én 20 K. 12 én 15) U. 13-án 20 K. délbon s árnyékban.
— A keszthelyi nyári színházban, Bo* kody Autal szili társulata által, csütörtökön, f. nó 18*án Tihanyi Miklós és Siposné Dobozi Lina javára adatik: „Ilinké, a hóhér legény és Margitta, u hóhér leány", kitűnő- s minden színpadon nugy hatással adott szinmü. Ajánljuk ö jeles darabot nemcsak a helybeli, hanem a vidókboli műkedvelő közönségnek is. - Tihanyi ób Siposné, jeles tohotsegü színészek, 8 igazán sajnáljuk, hogy a körüukbou levő társulattól oltávoznak.
— Deákpárti képviselő eddig 234, ellenzéki 183, összooen 3l>7 vitn megválasztva.; a Deákpárt í>3, az ellenzék 25 kerületet nyert.
—. Balaton-Füreden julius li-ig 874 vondóg fordult meg s jul. 1-től—6-ig 12S érko^ zett. Nagy-Kaniasáról Guttmanu S, 11., Schcrz II., Blau Nándor, nője s testvére s Ualphon i Rasina vannak ott.
— ftővUl hírek. Arany János már Kurlsbudbu utazott. — A győrujvárosi templomban o hó 4-én orgonavorseny volt. — Kor-kapoly pénzilgymiuistor Bécsbon 100 milió uj kölcsön folvétolo tárgyában alkudozik. — Bonza Idn nljigyzósi hírét mogczáfolják. — A bürlönügv i nemzetközi congressus Londonban már tart. — Bazaino poré olővétotott. — Orosz rszái- és China közt a háború kitörését hiszik. — A borsod miskolczi kiházasitó-egylet n .kása JlOezer egyént károsított. — A pesti St -nih iz negyedik emeletéről ismét leugrott egy nagy-zombori ur. — Hazánkból 3 ezernél töb1. jelentés érkezett a központra, a bécsi kiállításra vonatkozólag. — A nietzi híres katonai könyvtár 40 ezer kötót, Berlinbe érkezett. — Trochlt végleges elbocsátást kért. — l\'ancso-vni a tanfelügyelőt katonai karhatalommal kellett a szerb-iskolákba kisérui. — Ar uj 100 miliő kölcsönt uzért veszik fel, hogy a déii vusut-társa.s.g magyar területi vonalúit megvegyék.
l\'es.\'áros fópolgármestereül b. Lipthuy Bélát emlegetik. — A pesti „Kétpisztoly" volt korcsma helyén lU78-bau is temető volt, oin* bercson tokát n márvány táblákat találuak. — Horvát-bán, hirszerint, b. l\'rauuau lesz. — Királynőnk e hó végén Budára jő.
Papírszeletek.
— (41.) A j o l> b i k pálya. Kgymással talál-koxott két régá ösuisioa, sík a viszontlátásnak örülve, as utthonvalólról, atyaijaim! é. egészségről kérdő-zjJaködtc.-. -, vóero gyermekeikre.\' vitték a beszéd lolyaiuál, kérdezé egyik :
.ll.ii kouiaui! na még most is deák?*
..Nem, tanul.ií nom szeretett, tehát tipográfus lstt. — Hat az flné nnciud. ? ■
,Ax euyém meg nyomdán.*
attm a* én tiaui jobb pály*t válsistott, monda öumegelégil ten ai vlobbl.*
— vM.)* A t slvea.ett papucs. Vacsora mán ulaluilt K. aütomeater, do csakhamar Elkelt, tuilva ast, bogy itt a slltéa idejű és uiiutliogr egyik segédje ineiihoiaádat muudoit a keniencxuiiek, tetiát neki is kellett egéaz éjjel dolgoiuia. Szokása volt pedig csiimáit, andil(ín dolgozott, p.ipuutokkal fölcserélni; most is keresi fikst inlndniUtt, de aebol som t.tlálja. Végire kimegy a műhelybe ■ és kérdsii
„To farké! nem láttad papucsaimat?*
.Dehogy nem, bist most is látom."
.Hol ■/•
„Hát a Iúbáii.*
.Kjnyo vbad\'a — . l\'olell uiegaség/enfilve s méregbe jntt iUiö.*
— Humor egy amerikai törvényié rémben. Kgy íérB, ki egy pár csizma nlorxáiá-val vádoltatott, állott a törvényszék elölt. Mit mondott - kurdé a biré a csixmspár tulajdonosát — Ulldln öu Utolérte >\'» elfogta? —A«t mondta — lulelé a tsau —diogy •\'! a cnxmákat cjak n-\'fából lopta cl. — fct mennyire monl exen tréfájával ? — kérdé a hirú tovább. -- KUrillhelöt egy fit angol mértföldnyire ! — feleié gyorsnu a kérdexett.
— Kgy volt borkereskedőt levéllior.dénak no-vuxtok ki A/, uj eollogát kérdi at egyik régi, tréfál levélhordó :
.No, mugtuduá-o mondául: melyik Jiordébau romlik meg legbamarabb a bor ?\'
„Mindenesetre a peuésxes, vsgy kiforr\'áxstlan d tisitáOan hordébati. Kelőié a volt borkeroikedö.* Nem áll felel vi*i*a társa, — mert a bor lugbsmxrabb megromlik a — — lovél liordéban ! —
Szerkesztői üzenet.
.\'JUJ. 8. 8. Orosutou. A roclauiáll számok uieg-kUldsttek, Uelso helyett Letenyéro kUldcttok, bocsá*
317. A létsxármaxást mo^kaptuk a kösxOnjllk. 818. K. A boxxélyl még ucm olvashattuk el, ujabb kllldeményét xxlvexeu volttik.
:n!l. .Csillag ragyog n magasban".....kii*
xoijnk.
Vasúti naponkinti menetrend:
• nuda-pesti ld8 szerént. Indul N.-KauixíírAI Budára reggel ......
Érték- és váltófolyam jul. 13.
5% motaliques 64.30; ó% nemz. kölcsön 71*80; I8üö-ki álladalmi kölcsön 104.10; bankrészvények 847; hitelintézeti részvények 328.90 London 110.90 ezüst ágió 108.35; arany darabja 5.34; 20 frankos arany 8.85 kr.
Felelős s/.erkesztó: Bátorfl Lajos. Ki yUttér.*)
Mindenkinek különös figyolinébo ajánltatik a
Dr. Forty-féle általános
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyégysroie, elválasxté, érleli! s fáj-drtlnint osillaplté hatása állal leggyorsabb, legblxto. inbb • egyszersmind gyükero.i gyogyuláat esxkoxöl klllonneinb bajokban. — Ily bajok s torohgyuladás, légcs&burui, b Ö r k é í-bariiniág, hártyáig/ik (Croup, Silgina) mindeiiomQ megaórtvaok, harapás, sxurás, vágás vagy égés által támadható s o b • K. megforrá-zá.ok, darázs- vagy mébsxurások, konok-fekélysk, zúzatok icoutosiók) - ;m&gUp(> gyors fájdalom csillapítással — rögxött daganata k, gUműk, tályogok, pokol-var uarbunculiu puxtola m/ligus), megkoin*nyedések, genyedéaeK, vurknléxok, minden mii igy betegségek, gtírvélyes fokélyek, fagydaganat, ujjféryg, kóiUmméreg, VAdhus, ugaxivaos, csoiiUxá, kiüuxamilái és rnogriu-dnlások, holyi csúz; továbbá a szillés folytául láb* felfakadáaoa éa »ebek, fáios fokélyzott vagy már goiiye* n8i mell. — Sok nö már csiiábsn voit emlő* rá\'tól, a különben elkorUlbellen életvoszélyes sebészi műtétnek inellózúsúvol — egyudlll exen jeles •ubtapaaz baaxuálatu által menekült miig.
Végre a teMbo tiljusen bemélyodt bárraiusmti szálka, vagy darázs- és m<-hl\'ulftikja csupán exeu tapasznak rövid Idei hatxunlata l\'oijtau annyira elií tllulk, hogy azután a testből köxöiiségesen szabad kéxxel, sebészi uifitél és fajdaléul nélkül ko.inynu kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bskö*
Exen raegbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelea-sége leghitelesebb egyének sxámoa t különös kivá-nalra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régeu a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s IcgkUlöunemUbb esetekben megpróbált hatásánál és l. ítüníl sikerdús uredményeinél fogva, molyok hassoá-lata által még elavult bajokbau is eléretnek, jól megalapított és elterjodett hírét kétségbevonbatíanul Igaiolja.
Kgy oaomsg ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, használati utasítással együtt, poatáu küldvo 10 krral több. — Kgy frtuyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljc.\'ittetik.
Központi küldeményeid raktár . Pested TírUk József gyógyszeréi* urnái klrály-utcxa 7-lk szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanizsán : WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky 8. Péosett : bipócx J. — Sümegen: Htamboraxky. Sí.-Fehervá-rott: Uraim .1. — Szombathelyen l\'illicb F. -Veszprémben: Kerencxy K. - Zagrábbsn Mitlbaoh Zs.
A I. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktált elvállalni hajlnudók lennének, felsxólittatuak, miszerint e részbeni Ajánlataikat ezen gyó|fyszer késxi-l-ijébez FORTY LÁSZLÓHOZ cximexve : lludára, (Kácx. Táros, Itiutcza, j\'JO. s/.ám) boküldeui szlveskedjensk, ki megrendeléseket is poiUosau toljosit
tmr~ Vidéki bérmeutes lovolok általi rnegrsn dőlések ax árnak kéispénzbeni beküldése, rsgy postai utalvány vagy utáuvét mellett tüstént éa legpsato-sabbau teljesitteluok.
délután 1 .
estre 10 48 .
llécabo \' délután 2 .
estvo 10 .
. , 8xouibathdlyr rog. C) 48 ,
. Trleat felé d. U. a 3 . 28 „
, i . Pragerhofba éjjel U ao ,
, , Mohács, Uarca Ksxék reg. C, 18 .
. délbe 2 48 .
k N. Kmitaára Dudáról reggel 4 48 ,
délután 1 46 „
extve !! 20 .
l ItécsbSI reggel 4 88 .
eatvo 10 18
. 8xombathelyröl d. c 10 M
. Triest fel5l d. u. 1 « .
cstve 10 Ti -
Prágorhofból reggel 3 60
t Barcsról , 4 .délután 1 l\'.i 21
í éjjel 11 óra W pereikor K.iniasáró\' induló Trle«tböl Bécsbe meníi 5-ös sxámu személy rouattal l\'ragerhofnál csatlakoxlk.
Heti naptár.
Julius 14-töl Julius 20-ig. 1872.
1 11. ■ és heti-\' Katholikus nap Protestáns 21
nap , naptár Illj.!
: 28) A/, igaxságtala sTíát óV......
1 • l.uk. XVI
Vasarnap F 8 llouar. F 7 Károly 4*4:
r. Hétfő Apóst oazl.
16 Kedd Skap. II. • Kanál. \'
■Sxorda Klek II. Klek
li ls (\'alitört. Kridrlk ltosina A:
1 ,U Péntek l\'aul. V. Makrius tr*
II iO 8-o,r. bal Illés p. Illés ff*.
Idült V(t£,y kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenaóifet
basonszeuvi gyógymód szerint gyógyít dr. Erist L.,\'Pesten, bálványutcsa 6. ax. 11. em. 16. ajtó.
Rendelési idS délután 2—6 óráig.
K betegaégek gyakran, hogy azonnali eredmény éreasék el — köunyelmfieu nagy adag jód vagy kénesüvel kezeltetnek. Ax Így gyd-gvultak azonban a legborxaa/tóbb utóbajoktól támadtatnak meg ; annyira, bogy a könnyelmű gyógykezelés miatt kéltí vénaégtlkig sxouved-nek. Ily veaiélyek ellen menedéket uyujt a ha* aousxenvl gyógymód, mert nemcsak a legrégibb bajokat moggyógyítja, de hatása oly jótékony, hogy utóbajoktól félni nem lehet. Ax életrond mellette oly egyaxerfi, hogy mindeokltSI megtartható.
■V Lovéllleg is esxkózöltetik rendelés.
| Titkos betegségeket §
§
I
i
teUetetlensóffet,
(elgyougült férÚorot) 0 gyakori magömléseket, idült syphilist, a 0 legmakacsabb bőrbotogségokot, gyógy it y) gyökeresen és biztonsággal
5 frt honorárium mellett
USSKfíBSK A.
0 orvos, sebész és szülész, Józsof főherozeg ^ ő foúségénél volt uradalmi orvos.
0 ltcndel 9—4 óráig Pesten, Ö fe Zö 1 dfa utcza 20. szám az ud- q >\' varban balra 1-só ajtó. &
Dijjal ollátott levolokro azon- 0 naí válaszol. \' 0
Gazdéiszatl Jeg-yzélj; saját tudóaitólnktól.
Gabnapiarcz: Kelet:
Boglár Juliul. 11
C»áktorü jr it--. r 11
OyiSr - 10.
K»|Mi«vAr . 10.
Koutkoly .
M«rc«sll . 11.
N»gy-K»ui»«» „ 10.
Pip. 8.
Pén, *
p««l . 1
Sopron . 9.
8Uraegh . 11.
SíikíifehírrAr . 11.
öiigíthvÁf . 10.
Biombslhaly » H-
Varaid . 10.
Vetiprím i . 9-
Zals-Egsraisg | . 1*
Rozs | Árp
: Kuko-| ricza
i,20—5.0oÍ4.10\'—I.—ll\'i. 1& - 3.—Ijl.80—I.7ojju>0—4.20j& -•-■ . ~| 1.20-4.—.— r.80—O.löjji.- _3.lKJS.30-3.- - , Jjt.60—4.101 .---.- .--".—|j .—-- .—
1/.IB.70—G.2U3.7U—3.;Hlji.lW-a.ö»>hí.lU-l.»0 l.tíO—4.11*3.40—3.11
0..W.7Ö—ö.tKfll.40--4.2,J|3.60-3.4Ö*2. —1.8oj[l.»0-4.«| . — "fc.W-6.aajj.00 - 3.3&j!2.80-«.60| 2.--l.9uj|4.20—4.—lj3.60-^J.2(l|
.jlö.öü—.v , Ui6-3.ti0jJ.20-- .—j
1. kW-fl.-p.70-3.(li);;3.Í0-3.-|
I. Jjö.SO—Ö.su|l3.í>0—3-öUj^.tíO—2.
, IB.90—6.6.VJ.60—3.G0ÍÍ10 -2.96Í
l.TS-1 7dU.a0-4.-l| ,----..
l.ÖO—1.7S|k.60—4.40\'3.tft—3. 1.8ü-l.7o|l.20~3.-j .----|
2.10-a.-Jkso-4.io[|.—
1.95-1.7OMJ0—4.2£»3.8fl-3.20| 2.60 ~2.20jjl.ti0—4.40J . ,\'JO-1.76\'|«.--3.801 .----.—.;4.8\'>—4.
3.00- .—II
.60— .—Ij4.——8.80)3.15—3.
fe.20—6.—11.--3.863. -2.801..----- ------
6.40—6.81 l3.30-3.20l2.ft0-2.40jl.8j-l.70k----
jö.--6.60j|1.60—4.—-3.60—3.—\'J2.20—2.—jll.60-
|7.--6.60j[4.8ö— .—j|J.35— .—b.20-1.90ÍÍ4.50- .— .--.-|| .--
|V«0— í.4oll90-3.8q!3.S0 -3.10 I.9;>-I.9\'jjj4.ft0—4.80l .— • .-||l.90—
n.a0—•,—!».--3.9dj|2.86—2.6ftj2.--1.9w}.!K)—3.80|jö 60 . —!.*>
-;2.6(1-2.20! 1.20— .—jö.----.—ji4

.—|4.20- .—
A tarló vagy ugar földekbe a jelen vetési idényre igen hasznos
gj: VETŐMAGVAK ^Jj
úgymint: tarló- vagv kcrekl\'£|>a magvak, kitűnő fajban muhar, pohánka, vörös kflles nagv mennyiségben s jutányos áron kapható
Földessy Lajos
m ag ke resk ed ósó bo 11, Petiten.
(8f> 1-3,1)
\'alvázai tanári tfMra.
Nagy-Kanizsa városában fiuk számára a jövő 1872/3-ik tanévre felállítandó hat osztályú polgári oskolában a két alsó osztály a jövő oktober 1-én megfog nyittatni.
Ennek következtében pályázat hirdettetik négy rendes és két segédtanári állásra, úgymint:
1. magyarnyelv, esetleg németnyelv és földrajzi-;
2. a mennyiségtani-;
3. természettudományi-; (854 —3,1)
4. rajz és szépirási szakra.
Ezen tanári állások mindegyikével 800 frt évi fizetés 8 200 frt lakbér vau egybekapcsolva, az igazgatói teendőkkel\' megbízandó tanár évi illetménye 200 frt. A tanárok az állampénztárból fognak dijaztatni. Továbbá a két ségédtanitói állás
1. a zene és ének ;
2. testgyakorlat, illetőleg a tornászati szakra, 400 frt évi fizetéssel van összekötve. A pályázni kívánók tisztelettel felhívatnak, hogy életkorukat, végzett tanulmányaikat, nyelvismereteiket és szaktanári képcsségrtket igazoló, okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi augustus 20-ig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsán, jul. 10. 1872.
Belus József, polgármester.
H i r cl e t m é n y.
Zalamegyébe keblezett, egészen a IJalaton tava partján fekvő fii-lüppi réhben, hol egy gőzhajózási állomás is létezik —
f&OT °gy jó karban létező vendéglő
f. évi augustus hó 1-én 3 és fél egymásután következő évekre, és pedig f. évi Szent-Mihály napjától kezdve 1876. évi április 24-ig —nyilvános árverés utján — a legtöbbet Ígérőnek, bérbeadatni fog; a fent nevezett helyről mindennap egy ujonan épült gőzhajó fog a somogyi parton létező boglári vasútállomáshoz közlekedni. Az árverés Kév-Fülöppön fentirt napon, délelőtti 10 órakor fog megtartatni, melyre a t.cz. bérbuvenní óhajtók tisztelettel meghívatnak
Rév-Fülöpp, 1872. jul. 10.
A tulajdonosok.
9
Arlejtasi hirdetmöny.
Nagy- ós Kis Kanizsa város építési bizottmányáuuk 1872. óvi julius 2-án hozott vógzóso folytán a föutczában lovö vnrofthása, melynek kő\'taégolőirányzata.löfi.OOO frtot tes*. njo\'nnn, levén építendő) nnnok vállalkozás utjáni biztosítási vógott — zárt írásbeli ajáulatok olfogadása mellett — is lolyó óvi julius 30-án roggoli 9 órakor Nagy-Kanizsa Tároijház-tormóbon nyilvános árlojtós fog tartatni.
Az\'írásbeli ajánlatok reggeli 8 óráig bonyujtandók ; — a vállalkozni szándókozók az árlejtés megkozdéso olótt kiitolesek 8000 írt óvatpónzt, készpénz- vagy órtókpapirokban — napi árfolyam szerint — a bizottmány kozóro előlegesen lefizetni, illetőleg ugyanannyit a zárt ajánlatokhoz mellékelni. . -
A részlotes tervek, költségvetés, általános ós különleges foltótclok, julius 12-től kezdve a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők. 1
Nagy-Kanizsán, 1872. jul. 3-án.
\\ i
i Kézi cséplőgépek,
csépül miiulennemü mag-termónyokot 2 ogyón hajtásával annyit, a mennyit 3 ogyón egóaz nap fáradtan vógoz; a legújabb niodor szerint teljes -Jé^yácsolt vasból van készítve; ára darabonként csak 115, 126, 130 frt o. ó. dzállitás ós vám-bórmoutesitvo Bécsig.
Havi küldetés 200 darabra megy. 9V Rajzolatok és leírások kívánat után ingyen, bórmentve küldetnek.
(852--8,1)
Forduljon mindönki bizalommal
Pli. Mayfarth és társa
gípgyársk rsklárnkbs Frankfurt «/M.
SflF* Karaklai\' iiicpyilás Lcgrátlon,
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint Stájerország- és Karinthiá-ból szállított faanyagokból
Lírádon <i Mura és Dráva partján
raktárt nyitottam s mindenrfemő épíiletfa, deszka, lécz sat. azonnal, jutányosán ét) a legpontosabban kiszolgáltatnak.
Megjegyzendő, hogy t, vevőim részére a\' raktár mellett fekvő déli va3uton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók.
Vaiamiut nagy-kanizsai faüzletemben szilárd és pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra, is bizodalomra midőn ÍÖI-k«{rnéni. ajáulom a nagy-kanizsai fő- é« lé^rádi fiók-faraktárayiat.
BACHRACH GYULA,
fa kereskedő X.-Kanlxnán.
Weissberger Zsigmond
gazdagon ellátott mwlenne mü
BlremléKelL
homokkő-, márvány-
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja
ntgyválaiztéku
ÉROZKOPORSÓ
raktárát>eigy»ián»l «;yUU.
Ily érczkoporsók olcsóbbak a fakoporsónál, pedig tartósabbak ós cliszosobbok s igen ajálhatók mindazoknak, kik övóik végtisztesség tételénél szomorú kötolos-\' v \' ~ séget toljesítonuk.
Vidéki megrendeléseknél érczkoporsók s ugy halottias készleteknél, történjék az bár éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz azonnal szállíttatnák.
gránitkőből
\' kí.iUll raktárát.
Szintúgy igen jó fujt áj u múlom kövek nála kaphatók. Elvállal képráiuázásokat stb.
A nagy verseny
molyot s tömérdek ujonan alakult bank ós magán-váltó-üzlot a sorsjogy részlet (izlot torén kifejt, felkolté bennem a vágyat egy oly módozat feltalálására, mely által a t. közönség azon osztálya, moly sorsjegyokot részletfizetés utján szerzi
20,000 NI, Soillicnschirnic!1 Wajdits József
CO
eBotro se voszitsom, do 8Öt a befizetett pénz után a törvényes I -T (JÓ kamatot húzza, és orodoti sorsjogyok beszorzeso által BZcroncBÓ- pj
a
CO TJ
;> sorsjogy jét, még kUlöu mog kisérolhesso.
Épen nem volt könnyít feladat ozon módozat feltalálása, miután tudvalovólog a kis lutriban való játék — melyben pedig a nyeromény-chancek sokkal csekélyobbok, mint a nugy.
\' Borsjogylotioriában—f bármily jó ós óvatos módszer mollott íb j mindig pénzáldozattul is jár. | u
Do nokont hosszas ós boható tanyulmányozás után sikerült ( fa a t. közönsé got, két a legjobbak közé turtozó Borejegynok ügyes _ OC \'"ZJ összeállítása s az ezekre nézve olvállalt jótállás által nemcsak I <J Q_ C miuden vesz. lytól megóvni, hanem boiizotott pénzét kétszeresen kamatoztatu1\' b annak még évonkint 8 legnagyobb huzásbani részvétolt kioflzközölni.
Kapható ugyanis nálam 30 havi 10 frtos részletbon egy 5% tIMI frtos 1800-lkl «ll«iliHorM>uy évonkint két húzással (február l ón és augusztus 1-én;, 300,000,60.000 frl HÍth. fónyoroiuénynyol, és ogy 3u/0 400 frankon állam biztoNitckkal ellátott íflröu vasúti KÖrnjegv, óvónként ü húzással (junius, augusztus, október, dcczember, február; április hóban); főnyoromény 000,000,300,000 frank aranyban.
Már most a voyő o két sorsjegyro 300 frtot tizot lo. Készemről azonban kötelezőm magamat azon csotro, hu az 18(50-ki Borsjogy, a bofizotés tartama alatt, sorozalhuzásom kihúzatnék, a rószlotlevél tulajdonosának, ha ezt az illotő részlotlóvelut egy hónappal a sorozathuzás után uokom visszaadja, ogy 100 frtos 1860-iki sorsjegyet és ogy török sorsjegyet ingyen kézbesíteni, b noki még külön a befizetett összogot Ö7„-os kamatjával együtt m8n> mir Co visszatéríteni; sót még ennél is tovább menvo, kötelozcm magamat, azon esetre, ha az 1860-ik sorsjogy a befizetés tartama alatt j 8,,,\'\'k nom húzatnék ki, azt 10 év leforgása alatt 300 frttal viászavá- " sárolni, foltévo, hogy ez idó alatt sorozata kihúzatott, a az no-kom két hónappal az illető számhuzás olőtt kézbosittetett.
A befizetett részleteket pedig az olső részleten kozdvo G%-tal kamatoztatom, s őzen kamatot az orodoti sorsjogyok kiadásakor készpénzbon kifizetőm. Azonkívül az 1860-iki 3orsjogy f)\'/0 bankjegyokbon, a török sorsjegy podig 12 frankot aranyban komatoz, a mi már magában tobtíjjnint 10%-os jövodelom.
A kamatszelvények valamint a jótállási jegy a rószletlo-vélre vannak erősítve.
Mogkötött Uzlotek semmi csotbon sem bonthatók fel.
Huzási sorozatok ingyeu kUldotnok meg.
Utánvétoli megrondolésoknél kötjegyonként legkeveBobb 5 frt. o. é. előre beküldendő.
Flsolier M. L.
váltóháza a „Fortunához" I\' es Hatvani utois 16. sz.
Einzig in ihrer Art in Európa
o grOaate, violaeltlg auagoxt\'iehucto c
tü *
FatorlltB-HCaupt-Depőt
von Sonnen:. und Regenschirmen.
l>or onormo Zu.pniíli und Masaen-Vorkauf in Hehlrmen, den leli ím vorigen Jahre hatte, veranlaaale inleli, auf dicsőn Artikel moin llaupt-Augenmerk xu riehten, dom xufolge tiin icli init den érden Heidcufab-riken in Ver\'bhidung geticton, um bllli\'go und gulc NoITo xu erhalton, ao Aucb benti txo leh dlo gante Wlnteraalxon «nr vollkouimen.n lieratellung der Waaro, wüdurch ich grosso Vurtbeile aotrohl iin ArbeiUlobno ala auch im Kuhmateriale erruogen habe.
a11p dleae Thataaehten fllhiten iu dem Heanltate, dxia die Waare, gegen daa Vorjabro nocb lehóner, belier uud bIliiger min Verkanfc kora mi, m un Itun steb dahor von g*r kelner Conourrenz beirren, iivn durcb den io gering gcatellleii Nutxen iat Jedem dio Möglithkeil goiió.n-
FrÚhijahrs Schirme.
aua flioff......■ . . kr. 50
sua fcinatem BeidciiatoflT, v.-r.oJiledenn Couleurl fl 1.20, 1.50, l.MJ dleaelben, gefllttert mii 8*ide . . fl. 1.8n, 2.SU
auperfein auigestattet, mit odor olme Garnirnug fl. 2 70, 8.20, 8,80
Grosse Sonnenschirme.
Hloff . . ......kr. 80, ÍM)
grSiatfl Sorté.......a. 1.10, 1.20
sua engl. Baumwoll-Aüu aclir aehOn .
diotelben gefllttert ......
Alpaeoa, uuverwUatl. engl. 8lo* gröaate Horto, gefllttert ....
aua felnit. Lyoner Hflidenatoff iu allén modernéi Farben, je nach Uriaae . . II.
dleielben gefüttert . . fl. 2.1MJ, , .
von auperf. Osttungon mii octer ohne Oamlrung II. 4.M), 5.—, 5.60
DamenBergsteíD-Schirme,
I - groaae 8orte, mit den Irdern-n bobén HttJrken.
I Stílek aua Alpaec«-8toff . . . . . II. 1.80, 2.
| 1 , „ „ rcirh (Jarniil ... II. 2.-t«», 2.6
Höchste EleganzU
Ost Efectvollste, Felnsle, wss bls Jetit erzeugt wurde, sitid dle
Frou-Frou-Schirme
aua feinater 8eide oder Atlr-
1 8tllck,
könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán megjelentés általa minden hitelos könyvkoroskedésbon kophatók:
„Unj t a fi u k, vigadj un k!"
IV-.lik uj, ok-*! ki«1iU. Ár» 90 kt.
„Rajta leányok, mulassunk!"
MuUlUU kídkilllj .. Ar« 1 frl M) kr.
„Ea^ts pirók, ttecxayaafe. I"
Legújabb mngyar tánczköuyv. Ara 1 frt 40 kr.
„Halljuk a szép szót!"
Magyar folköszöntő (tonszt) könyv. Ara 1 frt 50 kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ara 90 krajezár.
1 Stílek «
fl. 1.20
(I. 1M0
U. 1.80
2.—, 2 50, 2.80
:l,-10, 3.80, 4.30
relrb geputtt, "Ttlr\'a KrObjal.r
^ iat aiu groaaie, vioiaoiiig auagozviriiiiviii eraio A
l kals. kon. Hol\'-Wa.scIiel\'aDrlk:
• dcs E. Fogl.Ai IVlcll, •
S rf leaerlasen: •
25,
3 ÜO, i. -I. 5.60, 15.-. 6,-, li.Jij)
t772,lt!—i)
• A|a 11 f ak I Stadt, KXrntnsrstrasie 27,
• OC Marlantif, nr Koke Jer m„imo|pforlK«„e, •
• 4U Hsuptstrsiss £.\\J, | ttZU„, Krxlierxoy Kati", •
• welche durcb atrengate Kolidilltt und auf jedem .Stílek Waare mit •
• \'/.Iffern eraiobtlicben Prola ea bel ilirer Maaavuprodaction dabin ge- 9 J liraebt hat, daa aio dem Kxporte, Kngroa- aowio Dutailverkaufe J
• von koiuom der anprolaenden llandler Kri eicbb.iroa, auaaorordeut- •
• llch Dllligea und lleatoa, unter rollator Oarnntie bietet uud nach • J den Provinxen auf brlefllchea Verlangen Ueatelluugeu prompt *u- • Ö aendet ond Nlcbtpaiiendi " V Kugl. Chtffon-Hemden mit *
® oder ohne HalakrHgen, scbOner ala
Lkitnen- UnterrOckt aua Por- ® - .-w. ....____,________..Ja cail odor feinatem Hock-Ilarchent ®
• Leinen (boi brieflieber Heatollung iu fl. 4, mit 8tickeroi-KinaKlxou 11. • J iat der Hftlaumfang »n«ugoben)daa 5, 6-8 fl. • •
• Stílek fl. 1.80,2,2.50,3—3.50. Daa Damenntrümpfe odor Uer- • réti Fuimsocken, da* Dtxd fl. 6, # i, 8—10 fl. die feiuaten. 9
Damenmieder iám BohnOron \' (Talllenumfang iat ansugeben) tu , Ű.8, 4—5fl.
\' * Dud Mncn-Taxr/ieiUU- -e cher »n fl. 1.60—2 fl. gröaaero uud • feiuoro xu 11 2.50,8.60, 4, 6-8 fl. • 1 Utxd Zwlrn-lkUisl Tücher • xufl. ö, 7, V-lOfl. die feliialen.
ffervictten od. HmuUUchev, per Dud nnr fl. 6, ü, 7—9 fl. in Damaat.
1 Leinen-Tísch-Uu rn ilur , fürtí J\'ersonen (1 Tiacbtueh mit 4 paaaenden ferviellen) xu fl. 6, 6, _ 8— 10 fl., fUr 12 Peri. d«; Doppolte. • 30 Ellon fürbtgiíé lUitzcuo, • daa8t. suti. 7,8, 9, 10—12 fl. 9 30 Ellen Handgarn-I^in- ~ wand geblelcbt, auch l>oppel. xwirn ungebleicht xu fl. 7.60, 9.50, • 10,13-15 fl.
1 Bt. 30 elligo 7j breito.ifum-I\' burger Mnivand xu 11 12,13, 16-18 fl.
40—42 Kllon vorxUglichc ffe-bcn-LeitltlMUld (xu feinor liett-wáache odor 12Dameu-ltamden)fl. - 14,16,18,22-2411.
48 elligo bnlgisehe Ihhen ÍMmoand xufl. 22,26,30—35, IJameii-NeffUgé oáer Nacht ifl. au«gexelebuetsch8n.
• cor»(U aui folnatom Uarchent xui 60 uud 64 Kllen unverg). gute -J fl. 2—2 60, aua franxOaiaehem tttL-\\ltamt>urver oder lloll/lndev • J tlatmit Stickerel xufl. 3.60, 3 4 II. Weben (llandgespinnat und »/4 br. • 9 (Halaumfanganxugobcn.) |xu fl. 30, 35, 40,60-150 fl. •
• Brlefllche Bestellungen S
J geo oder Poatuachuahme unter Uarautie Uborallhin augoaoudet. — 2 g Ilrlefe xn adresalren: (761—12,10) •
• B. POGL, Wien, k. k. Holllefenml, •
• Mariahilferstrasse 25, •
• Beirf? Einkaufe von jo fl. 50 6 í)t. liatisttUcho gratis. 9 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Leinen (bei brioflieber Heatollung lat der Halaumfiuig «n«ugeben)daa - Stílek fl. 1.80, 2, 2.50, 3—3.60. Daa
• Kleganteate und Praktiacheate,
S Itumburff. Leltyrn-llerren-S i/e»w/e/i(Halaumf.<ngAnxugobcii)
• xu 11. 2, 3, 4, 5,6 dle allsrbeaten. X llalskr/tgen, neneater Pag f per Dtxd fl. 2,3-4 fl. (Halxumfang 0 anxugeben.)
• llerren-Cravaten odSr Sti-§ lonbinden per HtOok 76 kr., fl. 1
• 2 bla fl. 8.
5 llerren-Unterhoaen xu fl, 1.
2 1.60, 9,2.60—8 fl. Reltácbnitt, fran-2 xOalscbe, oder ungariache Payoi 2 Wollene tíeautidlieUtt - Ja-
• ckeniufl.2,8,4,au» Seldofl.6,7, 5 gepelxte oder gewlrkte Unterho-
ten fl. 2, S—4. Bcbutx gogen Gicbt.
Irtitien - JÜameti -1 lem den, glatt, xu fl. 1.60, 2, feiu geaehlung> tl. 2.60, sowie 8ohweixerform, ganx f neue Pormen mit Stlckerolen au fl. Z 3,8.60,4,5, aoauchallerfeinateLel-0 nen- und Uatlalliomden mit 8tlcke-0 rei, auoh SpiUon, xu ll. 6, 8—10 fl. % IMimen-Nucht- oder H\'tnter 0 /temden mit langen Aerraeln 0 3.60, auoh gestiokt 11 7-611. 9 Ihinienhoncn, aua Lelneu, Por-9 cail, oder Darchent fl. 2, 2.60 9 mit Stickerel.
incjternem llorgatcigatoeke
GÍ8elaSchirme.
Dae Neueste der Sslion 1872.
Bebirme aua dem felnaten Hcidonatoff, rcieb, geaehmarkvoll und mndorn
adjnatirt. gepaart mit hflrhiter Kleganx. I Btllc.k Prllbjabr-Behirm fl. 3.50, 4.—, 4.60
1 „ groaaer SonnénSchirm - . . fl. ü 60, 7.50, 8.60
I)amen-8c]ititten-S(;Iilrinc. (En tout Cas.)
t Stílek grotáo Sorté, engl. Woll-Atlan, bal v. Ólanx w. Beiden-Atlaa 11. 1.60
• Deraílbe gefllttert ......6. 1.80
1 , aua dem unverwtlxtllclien engl. Alpaeea SlolTu . II. 1.80 Deraelbe gefllttert . .....fl- 2.40
I . aua fciuum acbiveren .Síi.lenaloff . . ,0.4 5ll, 5.—, 6.50
Schirme aus feinster roher Seide.
I Stílek groaa ohne Gariiirung . . fl. 4.-, 4.60 1 „ mit reieber Oaniirung.....fl. 6.60, 6.60
Herren-Schaiten Schirme.
1 fltnek főin Woll-Alíaa........fl. 1.80
1 ■ . „ » gefllttert......A- 2,20
1 „ aua engl. Alpaeea ..-."..• A. 2.40
1 . , . „ gefUttert.......fl. 3.—
BV* Bn Grtm-Küufcr erhnlten Rabatt. "Vf
A. I r I e (I in a n n,
Wien, PraterBtrasae 3\\Tr. 26.

enthillt Gowinno in Gc8amrat-Betrago von ca.
1 Millión 900,000 Thlr. Pr. Crt.
wolcho in tieben Abtlieilungcn sur aicliarun Kulaclicidiiiig gelaneüu. H.uütrelTor «v. Thlr. Fr. 100,(1011, 60,000, 40,000, 24,000, 10,000, 12,000, 10,000, S á 81)00, S h 6000, 4 h 4800, 4400, 8 i 4000, 0 » 3200, 10 ú 2400, 26 I. 20110, 5 1. 1600, 6!l k 1200, 104 !i 800, 6 h 600, 206 h 400, 256 k 200, 840 li 80 und ca. 81,000 I. 44, 40, 20 etc.
Dio QiicIlBtO ZioIlllDg fllldot III) (M31.)— I)
17. und IN. Juli <1. .1.
statt, und koston hieriu
Gnnse OriKinRlIooHC 0. W. II. 7. — kr. Ilnlbc do. . 3. r»0 „
Vlertrl do. . 1. 75 .
welche ich gegen fraukirto Kioscndung dcs liotrages (am boquemston in recommandirton Hriofen) prompt ubd vor. schwiegon nach weitoBtor Entfornung versondö. Gowinn--gelder sowie amtlicho mit Staatswappon versnhono Zie-hungsliston erhiilt joder Interossont sofort nach geschcho-nor Ziohung sugesandt. l\'litno gratiB und franco. — Mau wendo sich baldigst v^ortrauonsvoll un dasstots vomUlücko
bogunstigto üankhai
SIEGMUNO HECKSCHER.
Hamburg.
.. Besonders vortheilhafte
GLUCKSüFl\'EliTE.
tilück und 8egen boi Cohn.
h ii r k g n r a ii t i r t f
(ír OK
in S Inni e Jl n , (Jeld-Lottcrlc von (ilu r
1 Miliőn 880,0001 lialer.
Diose vorihoilhafto Geld-I.otierio isi difninal wic-deruui dtlreli Oi-whiiie ganx üi-dvuti iiil verim In t, sie onthult nur 5H,()00 Loose, und werden in wenigen Mo-naton in ü Abthoilungen fnlgeiide (iewlliuf ni In r m»-
woniieu,\'nilmlich: 1 Go^inn ovont. 100.000 I Ii. Icr. speciel Tlilr. 00,000. 40 000, 24.000, 10,000. 12,000. 10,000,, 3-mal bOOO, 8-mal 6000, 4-mal -1800, l-mal 4 100, 7 mul 4000, 9 mai 3200, 10 mai 2400, 28 mai 2000, 4 mai 1600, 58-mai 1200, 103-mal 800, 5-rnal 600, 2-mal\'480, 205-mal 400, 255-mal 200, 5-mal 120, 8-iO mal 80, 14,010-mal 44, 40, iB,750-mal 20, 8, 6, •1 A 2 Tlniler.
Dio Gcwíiiii-ZU-Iiuiik der zweiton Ablhoilung iat nnitlicli auf den
17-ten und 18 ten Juli d. I.
festgestollt, uud kostot Itieriu die Ronovation fllr diiM khiizo OriKiiinllooH nur 7— Gld. Ö. W. ditH Imiin- do. nur 31/, Gld. Ö. W. dft* vlertel do. tiur i3/, Gld. Ó. W. und Bonde ich dioso OrigiiiHl-LoiiHC mit l(cKÍ<-runi$M-\\vtippen (nicht von don verbotonen Promossen odor Pri-vat-Lotterion) gegen rrankirte Einsenduug des Bt\'trngt\'H selbst nach den rntferntcMeu (■t,Kendcii den geehrton Auftrag-Geborn nofort zu.
Dio nuidivlte /,ieliiiim«li-fle uud
die Versondung Jer Gewimigelder
erfolgt Hofort nácit der Zi<-ltuiig au joden der Rethcilig-ton prompt und \\ornchwlrgcii.
Moin GoBchJtft isi bokanntlich <lan Aclteste und AllcvylücklMiste, indem t/H mir Bcthetll{/ten schon dio grönaten llauptgewhine. von Tlutler 100,000, C0,000, 50,000. oftmals 40,000, 20,000, snhr hUufig 12,000, Thaler, 10,000 Thaleratc.otc., <t>i,l jüngnt in den im Monat MaI tl. </• stattgehabten Ziohuugen tlie Gcnammt-üinnme von über 80,000 Thaler lant avitlichen GewinnlMen bei mir gewonnen habén.
LAZ. SAKIS. COHN, In Hamburg,
Haupt-Comptoir, Rank- und Wcchselgc^chllft.
\'•í 2»T«i >T"S ^Ti >T<M>Ti.srT\'«: #
NI
OLL A. SE 1D LITZ-POR A.
K porok reudkivtlli a a legeltirilbb caetekben boblinnjnlt gyógy-hatixuk állal minden, eddig iam«rti>áxi nxeruk klixOtt, tagadhatatlanul ax elaG helyet foglalják el; mint ait vok exer, a eaáaxári birodalom minden rjaxébSI kexeinkbex ktlldntl hála-Iratok a legrifailoleaobben tanú-aitják, hogy o porok riigxnii szorulásoknál, emészthetetlenségeknél, gyo morhévnél, továbbá görosök. vess- Ideg bajokban, szlvdobogássál, Ide getiég okoxu főfájás, vértoluiáa, vígul hysterlirs, biikór i> hszsmos hányásra hajlamnál a legjobb tikerrcl aikalmaxtalnak,. a a IcgUrtóab Eydgyhatáat oredmínycxtek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓS PÁLINKA és SO.
A leginegbixbatiSbb orvoaaxcr a axonvedS omber m/re minden belaö ín klIlaK gyuladáa, Irgtnbb betegaí mű aeb-, fej-, flll- ía \'ogfájáa, rígi aírvek éa nyitott aeb axemgyudáa, béuuláa éa mindunuoiofi aírllláa ollen, 9lb. att).
I palaczk ára használati utasítással 80
qorsch-halmaj-zsirolaj.
A Irgtiaxtább 6n leghathatóaabb orvoal »*or Norv\'gia begyelb«l
rílendfi fel a u.eateraígeaeu tiaxtitott hklmájxtir olajjal. A valddi Oortch-halmájzslr-oisj mell- is tfldfi-bsjoksál, sorophu-lul- ía rSOhltlB-lietcgaígekben legjobb gy^gybatáaíal van ; meggvígyitja a legidnllobl) köszvény í» ctúzbajokat, valamint ax (dő»xaki bőrkiltegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Naiiu-Kanixm\'in : Rolus J. gyAgysz. I>ovák K. gyógyBz. EesselhofTer J. .W R-senfold K. uraknál.
Belovárott Lakorlea\' Ciáktornyáo Kárán II. Csurgón Kreialer Dávid Kaposvárott Kübli Jnkal. Kapronozón Werli Bánd. gyí»gy«» Keszthelyen wim.ih K. Kereszten Ilroyer Jakab llai KÖizegsa CasMlnoriU Iatv. gyógyax
I l etenyen Kalivnda .1. gyAgyxx. Nsrozsliban l»«tl Nándor Bánok-Szt.-györgyÓn Fibiea J. gy. Szambathelyen I\'ilicli Koronoa gy. Sopronvban Mexey Audráa gydgyax. Zágrábban MHtelbacb U. gyógyax. , Ceyleok J. J. gydgyax. , Urwelax Fr. g/dgyas.
iMT Legújabb és legnagyobb M_
a uiaga« kormánytól engedélyezett, hitelesítőit éa jegynékbe elftirányaott
péiiz-kisorsolás
C owtályintliaii,
«...!> 28 ii 26-lk JuIiu• ban f. ev humik _a kivetk.-,,\': n.en
120,000 porosz Tallér
Én Hix Vilma
8.000
6,000 r.7f. .
5,000 75 .
4.0Q0 :>0 .
3,000 1911)0 „
80,000 35 * 2000
25 000 3 , 1500
20,000 1(50 . 1000
15,000 7 . 500
12,000 314 . 400
5I k 10,000 18 . 300
1 egész eredeti \'sorsjegy 7 fr( 1 fél „ „ 8 „ 50 1 negyed „ „ 1 „ ?ö
Eieu élőn>\'fl« |>ín*lor«oliah<>.- aiAuluk n vilitghirfl aléljegyreltet
Hol nyeretik sok pénz? Lilienfeld testvéreknél!
A kelleme* aiorencie telki reaé«ér« Ajánljuk bl«iinkat, * Imi már iiiinlalanok íonyertfniAnyben réaieaflltek. A beklll Iftll incnuyi»ég útin kulJlük a megrendelőieket • cgyaacraininKjt liivalaloa nveremény-jegyiéket. , \' .
A nyeremenyek arany-, vagy e/Bstben minden helyin klfl-Zette\'nek J
tfST Innét eladók Jutalékban réwesUlnek /afgls megbliható névvel kell blrnlok.
DT Kimutatás k kívánat szsrlnl Ingyen küldetnek. Igazolást házunkról Minden hamburgi kereikeditíl nyerhetni A legmcgMiottabban fo<dalion mindenki
Lillciifelil tcsívcrckhcz;
Itnnk- é* iillnnipaplr-ílilet,
HamtourgDan
» í * Ah".\' <"*\' unnden .^lla.n«oraÍ«gyehre.
czonnel nyilvánosan kijelentőin, hogy én, mint boldogult Dr. Rix A. Özvegye 15 év éta egye^egyeHüll késiitőjo vagyok a va-lédi éa hamisitallan PomXttuloxiV-Pás»Uinnk, mort osak én magam ismerem oUuek készítési titkát. Midőn özönnel jeloutom, hogy nevezett Pompadour-PAszta mostantél kezdve csak luká, Bomon, Bécs, Loopoldatadt, groaso Mohrengasso 14. I. Stiege-Thflr 02, valódi miuőségbou kapható, intek mindenkit a másnál valé vátol ellen, minthogy jelenleg sem fő- som pedig tiék-raktárt nom tartok és az ezelőtti raktárakat, előfordult hamisítások végfett megíiüntettom. Valódi l\'ompadour-Pásztám, csodapásztáuak is nevezve, hatAsAt)soha som fogja el-hibásni; e felUlmulhatlail-arezpaszta eredményű minden várakozáson túli, a egyedül hiatos szer arezbőrkütog, bőr-atkák, szeplők, májfoltok és pörsonéfok gyors és csalhatatlan olüzéeéro. A vovők anuyira biztositvAk, hogy nom tapasztalt siker esoté-ben, a péuz visszaadatik. E kitűnő pAsztAból 1 tégely, utaait-ványnyal együtt t frt. 50 kr. o. é. (187-HW)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. - Postai utánvéttel is küldetik.
J" t^fuvQBtfffifQ^^já i^JL/ f
inalva r bank ~
EJsfy
I Haupt Gewlnn ev. 300,000 Mark Neue Deutsche Relchs Wíhrung,
(ilücks-Aiizeigo.
K i n I « d it n g * u r II e t h t\' i I i u ii ii k n n die
Gewlnn-Olianpen
Die Gewiuue
gnrantirt d er 8 t N n t.
ügyes és tapasztalt
részletlevfl-ügynokoknek
léken igon jövedelmező foglalkozást nyújt.
Ajánlatok i,i ményi hivatalához intézendők.
ing Lipót, nomzetközi hirdet-Pest, VAczi utcza 15. sz. alatt (847-8,1) j
4 Miliionon 600,000 Mark
iloher gewonnen werden mllssen
Die Oewinne dieier vorthcilhaften Uold-l.otturle, welchv |>latl-gmnRaa nur W.000 l.oae enlhRIt, .ind folgendo : nXmlich : 1 llowinn evenluoll 300,000 Mark Neue Deutselie RelohiwKbrung oder 10.0000 Thaler Pr. Crt, apocleH Mark Crt. 150,000. 100.000, 60.000, 40,000, 30.000.25,000, 3-nial 20,000, 3-mal »1)00, 4-mal 12,000, I mai II 000. 7-nial 10,000, 9-mal 8000, lO-n^XI 6000, 26-nr»l 5000, 4-mal 4000, 53-mal 3000, 103-mal 2000, 215-mal 1500, 1200. 1000, 600-mai 500, 300, 200. 14.600-mal 110, 20 mai 100, 50, 13,740-mal 20, 15, 10 & 5 Mark und kommen .olche In wcnlgrn Monaten in 0 Ab-thelliingcii aur aichereu KnUcheldung.
Die awelte (Inwiim-Kiehnng lat amtlloh auf den 17-ten und 18-Ou Juli d. J. fatlgoatelli. und koatet hleriu
diiH guiiie Origiiinll-LuoH nur 7 Old. — xr. Oeat. W. duH h ilbe do. uur 3 Old. 50 xr. Oeat. W. dah vlertel do. uur I Old. 75 xr. Oeat. W.
In Banknoten, und werden dleio vom Staats garant. Orlglnal-Loie (kelne verbotone Promeaten) gegen frank. Elnsendung des Betrages rclbat nach deii entferntesten Gegenden von nlr veriandt
Jeder der Hetholllgten arbKIt von uilr űrben leiuera Orlginal-I.ooio aucb deu mit dem 8taatawa|ipon veraehonen Orlginal-I\'lan gratls ur.d nach alattgehabter Zlehung lofort die amtllohe Ziehnngi-llate unaufgefordert lugcaandt.
Die Aupzahlung und Versendung der Gewinngelder
erfolgt von uilr dlreot an dl* InterananteH prompt mid unter streng-sler Versohwlegenhelt.
Mm ii wondc hícIi dnher"mi( den Aurtr8i(eii vertraut-ntvoll an
Sámuel Heckscher senr.,
Hanquler k Weohiel-Comptolr in Hamburg.
A becsi bi/oniiiiiyi bank váltó-fl/Jcte

ial«i\'>í\'l> JIII<I<<<I v 1 11 • l\'n . k"Té~


Bécsben. Konimarkt 4.
, kibocsát
1 G E N J E ö Y lí K E T
alant jegyzett aorsjegy csoportokra, és ezen összeállítások már azon okból is a legelőnyösebbekhez száinitaudék, mivol ogy ilyen igényjegy tulajdonosának azou lehetőség nyujtatik, valainqbnyi fő- és melléknyorevényeket egyedül nyerni, éls azonkívül
;10 frauko araiiybiui ís 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
A., csoportozat, (évenkint 16 húzás.)
IO frto» Intvt rfailetvk. — A* utulnú t eazlet leilseteHt! után mindéit rénitvevö kikvetkeíö 1 nor"Jenyet kap t I 5% IHOO iki IOO forinton ollu..i-or-jrK)) t,
főnyeremény :W0,000 frt, a kiliiu.ott-sxám 400.\'é. frttól vásároliatik vissza. I 3% in. török 400 frniikoM\'lilinmaor^eKyct.
főnyeremény 000,000, 300,000 frank\' aranyban. 1 lierrzeg ItrnniiHcIiweígi *iO tnlléron norsjexvt\'t, főnyeremény >10,000 tallér miii\'len levonás nélkül. I Innsbrucki (tyroli) sor«.j nyel, főnyeremény 30,000 forint.
B csoportozat, (évenkint 13 húzás.)
ti frt«H linvi ré«»l(\'tfk. — Ás uIoImci résilet leOietéae után minden rísiiíevö követkeaö 3 norajegyet kap : 1 3u/u Oírflli 400 frankig liliaiUHorajegyt>t,
főnyeremény 000,000, 300,000 frank aranyban. 1 - i hercieg llrnuitHéhweiKi íü talléron Hornjogyet,
főnyeroflídny 80,0<X) tallér mimlon levonás nélkül. 1 Szánz-iiieiniiigeni Hornjegiyet, főnyereinénv 45,0(K), 15,000 dóin. ért.
Vidéki megrendelések t>"nt""\'\',n, mr"Ht \'1
" JhuAxI Jcf/i/zrk<k mhuU-n hután után Mrm< ntve
ingyrn kttídrtnek.
November hö I én üzletemet Dorottya-utcza 12. sz. háxha helyezem át."
: CS
A soproni leszámitoló-bank
nyugot magyar jelzálog hilcl-baiik !l
) FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN
Mindennemű állam ók hitelpapírok, állami elsőbbségi ós foldtehcrmon-tcsitési kötvények -- arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (i% kamatra fogadtatnak nl.
Kölcsönök házakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól 0% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcióbb feltótelek alatt \'teljesítettnek.

M ......... I < < < I < I (IP <<»M.i
Jutányos, szép, és jó!!!
már régótu uz ón „.Jelszavam",
melyet dacaára anoak, hogy valamennyi papírgyár és a munkaerő 25% áremelést nyert, ezentúl is követek, és azért bátor vagyok áruimat a régi meseszerű jutányos árak mellett ajánlani :
IOO db látoantó jegu, 5 perez ajatt olkészitve......- frt 50 kr.
IOO „ Uiiwpaptr névvel vagy ketdőbetÜkkol......— „ 50 kr.
IOO „ „ . fokoto nyomás . •. ......— 70 kr.
100 „ i, , boritókkal szép papírtokban .... 1 B — kr.
IOO „ IMett levél névvel, fekete nyomás......... 1 . 30 kr.
egy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név ingyen uyoinatik reá. Ozimnek, eljegyzési és esketési jegyek, tánezrondek és áruszámlák legújabb amerikai gyorsaajtómon Icgjutányosabban készíttetnek.
Irodai éa oziinUtblák IO |>orcz alatt olkészülnek, darabja 50, 80 kr. 1 frt, n legnagyobbak és legszebbed 3 frt, — urak éa hölgyekre nézve, különösen utazások alkalmával i^on csólszorüek.
i\'npir gallér és kézfodornak tuozatja 30, 35 kr; uti varró- és irő-szükséglo-t k, útitáskák, könyvtárczák zárral és zár nélkül darabja 80 krtól egész IO— 15 itig; továbbá: urak, hölgyek és gyennokek részére való ajándékoknak igen alkalmas kü löuféle jutányos és szép Arttczikkek.
KUtOnOaun ajánlom a u.ág mindig illvatoa kettő. névvouiUokat ua nimeket, inrfyek ajromégjiáramban leveleken va horilíknkiiu arnny- úa egyéb aaiockben Irgriieiinabban h-y-poii>i>áaitbban k^atOlnek, nem klIlSnben a még mindig igen ritk.i (ranraln rococo leveleket, nAvaierint: Neptun, Hilhuuutte, Kity^tiou, Mu«<|ue, I)iaholii|uo, Joéjoti, Atout, llíbé, Oaindc aat Igeu jntányoi áron.
KANITZ C„
Slrasser A.
.jinlj. jele.eV.Q] eliatu.rt k éai í tra é q v e i t
vízmentes
kautschuk - ponyvákban
a leSolcsóbb gyári árakon.
Mustrák és árjegyzékek kívánatra ingyen.
Raktár: Pest, üéla-utcza 5. sz.
HÍRADÁS.
papxr gyártmány ii diiftíru kersikmléiA, nívvonai- fa pecsétjt\\gy yydru Peslen 6 Dedkutcza ti. Kt évi tiov. 1-jétUl fogva : Dorottya-utcza tó. az. írásbeli megbízások tel|e^me^e^edésre és aténvtt mellett azonnal teljftltl
I teljesíttetnek •
lUj/oXjjH *<\\m zs jj K>;ojn-BXuoJoa UUI.M M^I U?-! 9M J9qtÜ9AOfj
Waj\'líU József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajt^jnyomása Nagy-KauizsáD.
Nagyméltóságú gróf Tolnai Festetics Qyörgy ur ő excollentiája ollári uradalmi tisztsége réazóről közhírré tétotik, hogy az alább írt vendégfogadók italmérési joggal nyilvános árverés utján három évro u. m.: 1873-ik évi Szt.-üyörgy naptól 1876-ik évi Szt.-Oyörgy napig g | bérbe adatnak.
Zala-szent-lvánl venaévfovadó. Ollári „
Bzepetlcl „
Megjegyo/.tetik, hogy az irt korcsmai haazonbérlotikhot a bolsőségon kívül, som fölé sem rét nom adatik.
A nyilvános árveréa f. évi julius 1H An reggeli 10 érakor fog az ollári gazdasAgi irodában megtartatni. — A bérfeni szándékozók kellő bánatpénzzel ellAtva, ezennel tisztolettol meghívatnak.
Kelt Olláron, június 10. 1872.
Uradalmi tisztség.
NAGY-KANIZSA, 1878. Jullus 18-án.
58-1K szám.
Tizenegyedik évfolyam.
.....
Eltftzetósl ár:
egén érre . . 8 frt. föl évro.... 4 „ nogjred évre . 2 , Kgy »tám ÍO kr.
Hlrdstéiek Jutáayoiaa.
ÍJYlIiTTKRRKK
Zala-Somogyi Közlöny
A lap szellemi részét ill.tó közlemények a rkcsxtálivx, i| anyagi részét illeté ij közlemények pedig a | \' kiadohnx liérmeutve in-1 téxendók:
NAUY-KANIZ8A Wlasslosház.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" es a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\'- hivatalos értesítője.)
Heteífklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
-J
Rendkívüli közgyűlés. j
A nagy-kanizsai KKIIKSKKltKI.MI ÉS II\'ARIIANK |
folyó évi /luguitlm hó 6 <h> I
délelőtti 9 órakor, aaJAt helylségeben,
rendkívüli közgyűlést :
tartasd,
melyre a tiszt, részvényes urak tisztelettel meghívatnak. Nagy-Kanizsa, 1872. julius 6-án.
Az Igazgató-tanács.
A kftzgytilés tárgya:
Az alapszabályok némely czikkelyei-nek átidomitása, az üzlet hatáskörének ki-torjeszthetése végett.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, az alapszabályok 48.*) és 53.**) §§. értelmében fel-kéretnok, hogy ideiglenes részvényeiket f. évi julius hó 19-tól bezárólag 29-ig a hivatalos órákban — a bank pénztáránál — letenni szíveskedjenek.
*) 48. A részvényes szavazatjogát a közgyűlésen Bzomélyosen gyakorolhatja, vagy meghatalmazottakra, kik egyúttal részvénye-sok is, átruházhatja, mogjogyoztetvén mégis: hogy a mások képvisoletével megbízott részvényesnek, saját szavazatának beszámításával együtt. 10 szavazatnál többet bírnia nom lehel.
**) 53. A közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazottjaik által résztveuni szándékozó részvényesok 8 nappal vagy a 43..§-ban megemlített olnapoltatás esetében 5 nappal a közgyűlés előtt részvényeiket (elismervényei-ket) a még le nem járt szelvényekkel együtt a .bunk pénztáránál, — innen nyorondő téritvény mellett, mely egyúttal boléptijegyül szolgálund, letenni tartoznak.
A részvényeidet letolt részvényesek névjegyzékében mindeniknek neve mellé, egyszersmind az általa lutett részvények, s nz őt megillető szavazatok száma is kiteendő.
Közre n d észét.
Állami itemponlbál, alkotmdnyoi iiellemben.
Magyarországnak soha sem volt rend őri intézménye, azértis a magyar nem igen ismeri azon intézmény valódi czélját, annálfogva általános közönyösséggel is viseltetik iránta, kivételével azon nemzedéknek, moly a legközelebb megszűnt absolutistikus kormány korszakán keresztül élt, mert cz amannál is többet tesz. Teremtett az rendőri intézményt, de olyant, mely természetszerű czéljától ellökve, inkább volt ostora a békés nemzetnek, mint őre. És ez volt azon rendőri intézmény, melyet először tanult ismerni Magyarország és maiglan is, rniut szörnyeteg, bántja lelke békés érzetét.
Ismert elvégre Magyarország mégis egy, de oly rendőri intézményt, melyet neki az absolutismusra törekvő kormány teremtett, 8 czélja volt: korlátlan hatalmat gyakorolni az absolut kormány érdekeiért a népek érdekei mellőzésével.
Egyptomból, Itóma- és Görögországból szivárgott hozzánk a rendőri intézmény minden szélsősége, ott is, mint hazánkban, czélja volt a polgároknak minden szabad mozzanatát, nyilatkozatát észlel-\' getni, azokat csirájukban elfojtani, hogy igy a szabad szellemben gondolkodó hazafiakat rendőri üldöztetés félelme alatt elné-
mítsa, a közszellcmet elnyomja, az országban halotti csendet hozzon létre, szóval: azt eszközölni, hogy a rendőri hatalom mindenütt ott legyen, a felügyelet szigora mindent áthasson, akadályozza mind azt, mi a korlátlan hatalom érdekei keresztülvitelének némileg is uijában állhatna.
Ily természetű rendőri intézmény jutott tehát egykor Magyarországnak is, mely elütve czéljától, azt okozta, hogy U magyar mindig ós folyton irtózik, fúl már csak e szótól is: „rendőrség", mert alkotmányos szabadsága koczkáztatásának magvát gyanítja abban elszórva. Ez elosztó folyton a rendőri intézmény iránti azon ellenszenvet és féltékenységét, melyet ma inkább ellene, mint mellette, hajlandó fölhasználni.
Megbukásával a -korlátlan hatalmú kormánynak, jött az alkotmányos, mint azon kormányrendszer megölóje. A nemzetnek ezáltal életre hozott szabadsága határtalan tért engedvén a művelődésre, a rendőri intézmény kezelés4t, a népek kezébe tette le, és ez szolgált indokul arra, hogy a rendőri intézméuyek ma a kormány kezén kivül, műveltebb városokban egyedül a polgárok közti bátorlét biztonságára használtatik;
Maguk a polgárok csinálnak rcndszaT bályokat viszonyaikhoz képest, melyszerint annak vezetése majdnem minden város és művelt nép közt más szabály szerint egy központi rendőri intézmény beavatkozású nélkül történik.
Ezen, mintegy a szükség által kezdeményezett rendőri intézmény, tanúskodik a mellett, hogy az cgy alkotmányos ország föntartására elkerülhet len szükséges, ha annak és a polgárságnak alkotmányos jogai élvezhetését koczkáztatui nincs szándékunk. Ezen előjelekből méltán lehet feltételezni, hogy rövididő alatt Magyarországban liolló rokonszenv s tuljes bizalom fog életre jönni oly rendőri intézmény iránt,melynek czélja az állam, az alkotmányos kormány czéljával, t.i.a közbátorság létesítése- s a jog uralkodásával mindenkép megfog egyezni, s az által megfelelni eredeti czéljának, hogy az nem mint a békés polgárok ostora, hanem mint az állam, az alkotmányos kormány, haza és nemzet czéljai elérésére szükséges teltétel, tehát mint azok fentartására nélkülözhetícn istűp egy közpouti rendőri bizottság vezénylete mellett a nemzet szigort! ellenőrzése- é? erélyes hozzáműködésével fog kezeltetni.
A mint Magyarország népe ily értelmet ad rendőri intézményének, elérte boldogsága tetőpontját, mert jólétének rendit-hetlen és egyedüli alapját csakis a természetes értelemben vett, a szerint, tehát oly kép kezelt azon rendőri intézmény képes megvetni, mely az állam, az alkotmányos kormány hason értelmű érdekeit a népek ugyanajfiftftermészetű érdekeivel a jog alapján együttesen és egyformán védendi.
Igy értelmezem a közrendészetet állami szempontból, alkotmányos szellemben, és*épen ily értelemben kívánnék oly rendőri intézményt létrehozni, mely egy központi rendőr-bizottság által megállapított országos szabály-rendelet értelmében annak folytonos kifolyásából, viszonlagos intézkedéssel, lenne kezelendő.
11a kell a közbiztonság, alkotmányos jog-élvezet, adassék annak istápja, vagy ne is tegyünk arról többé említést.
TEUSAJNCZKY. •
A Uraliain-kenyér.
A „K e r t ós z * Ü u z d au juuius 30-iki 2tJ-ik számának igen sokféle s ép ily érdekes közloméuyei közül jóuuk látjuk t. olvasóink nuk uz u. u. Uralium féle kenyérről s unnak készítése módjáról szóló ezikkel kivonutíLg — bemutatni.
E czikk a többi között a búza és rozs vegytartalmát a következő uráuyok Hzeriut is merteti:
1U0 rész buza, rozs, tartalmaz
Sikert .... 18,3 12,0 Keményítőt . . üü.7 üy.ü Mézgát ... 7.7 ti.ü Uextriut szirt 2.2 1.87
Ezen adatokból kitűnik, hogy kel gabona nemben ueiucsuk mindazon tápszerek feltalálhatók, melyek a tejet alkotjak, hanem a két tápcsoport közti arány is csaknem egyezik.
Ezen gabona-nemek tökéletesen betöltik azon foutos hivatást, melyre a táplálkozás kö rül rendeltetve vaunak.
A gabonából készült élcleiuk azonban, tehát a keuyér is mindig csekélyebb tápérlékü, mint maga a gabona és pedig azon oknál fogva, mivel a gabona legértékesebb, legtáplálobb részei a héj alatt lévén lerakodva, a korpával ogyütt el választatnak s igy u liszt csakis u mag belső, koinóiiyitő-dús székéből kiiszül.
Ezért mondja Liobig: u logliuoinubb liszt több kiményitót tartalmaz, mint u barna s a korpa aránylag legtöbb portéin anyagól. A korpa elválásztásu u liszttől való ságos luxus s u táplálkozás szempontjából inkább káros, mint hasznos. —
| No gondoljuk, hogy uz ilt lel hozott léte-
, lek ujak. A praxis már rég m ; kezdte az ut-| törést o téren s a tudomány is már ezelőtt 10 évvel határozott szavukban nyilatkozott o tárgyról. Ugyuuis Dockeii már IS.VJ-beu következőleg nyilatkozott:
„A publikumban mindinkább orősobb gyökeret ver azon hamis eszme, hogy a korpa a kenyér jóságára káros hatással vau, mivel ezáltic^ nehéz emészteti! lesz, s uz csak is pu raszt gyomornak való. Hogy mennyiro hamis ezeu állítás, uzt uz eddigiek után kuuuyti belátni ; valamint azt is, hogy a korpa nemcsak nem káros, sót elioukczőleg, nagy előnynyel bir. Ezek alapján u korpa kiszitálását liszt-rontásnak koll neveznünk, mert a liszt ezáltal azegényubb lesz mindazon tápunyugokbuu, melyek u táplálkozás körül Icgfoutosuhbak. S a korpa olválai^tásu különösen érzékeny veszteség u szegény osztálynál, \' mivel ezeknek nincs módjukban azon hiányt > helyrepótolni más tápdus ételekkel, melyet a I liszt u korpa csiriz-részébou veszített."
A szegény uiuiikásnál életkérdés a por-toindus keuyér, mivel o nélkül létele van veszély oztetvé.
Kísérletek a (I r u h a ui-k u n y é r-
r o I.
llogy a daraliszt nagy feltalálója után nevezott Uráliam-kenyér mily könnyű emésztetik, arra nézve legbiztosabb tájékozást nyújtanak azon kísérletek, melyot az orvosok o részben gyermekeken és lábbadozó betegeken tettek. Ugyanis 1 sőt \'/, öves csecsemők ezen kenyere^ nemesük szívesen ették, hanem uzt tökéletesen megemésztették s a legjobb egészségnek örvendettek.
Szintigy nehéz betegségekből lábbudo zóknál a Gruhum-kenyér használata u legjobb sikerrel lott koronázva.
Az emésztés folyamára gyakorolt előnyös hatását nagy tápturluliua mellett még következő körülménynek lehel tulajdonítani:\'
Emésztő szerveink uormalis tevékenységéhez mulhutluuul szükséges, hogy azok bizonyos fokú izgutottságbuu legyenek.
Mindazon tápszerek tehát, melyek kellő mennyiségű tápanyagok melleit még az omész löszervek \'izgatottságát kellő mértékben elő időzni képesek, u tápanyagok átsajátítását nagy mértékben olősogitik. •>
A Urahani-konyérnél u korparész az, moly az uiuésstőszervok ezen érintett izgatottságát előidézi és foulartja, s őzen körülmény-bon rejlik második olőuyu.
Nonl szabad továbbá szó nélkül hagy-uúuk, miszerint u korpa a kondorét mintegy porhanyóvá teszi; a kenyér kevéssé consisteus,; b a gyomor nedvei köunyeu útjárhutják.; tehát |
épen azt pótolja, mit a kelesztett kenyérnél az orjedés által képződött likacsosság.
A (Iruhnm-keuyérhoz a búzát inkább csuk daráltutni, semmint őröltotui kell, mely őrleményt uzután mindeu kovása és élesztő segilségo nélkül, csupán vízzel összegyúrva éa r\'itdfivrasrtva. mintegy másfél éra múlva a da-gasziús uiau, Körülbelől I—2f»otos darabokba kiszakasztva, egyenesen a takarék-tűzhely sütő liokjabun is meglehet sütni. Tehát még takarékossági szempontból is ajánlható, mtirt nem kell külön kemenuzét fűtoui sütéso végett.
A takarék tűzhely fiókjában, mintegy 1\'/, — 2 óráig koll, eleintén erősebb, később lassúbb, de egyenlő tüzolésmellett bonnhagyni; s hogy a héja igon vastag no legyen e hosszú sütés mellett, mihelyt u konyérkék egy kis licjal kaptak,vizzeltelt edényt kell a sütőfiókba tenni, s ezáltula kenyérnek [eme hosszabb sütés mellolt) sem lesz vastag héja, —■ inig a kenyerek jól átsüluek.
Fovárosi tárczulevél.
V.
I\'oal, lM7ií. julius bi U-éu.
Első helyen u in. tudoináuyos uk ad o min kél érdekes üléséről kell mcgomlékoz ■ nem, melyek elseje már csak azértis érdekelheti e lapok kunizsu-korülcti t. olvasóközönsé ségét, mert azon megválasztott képviselőjük, uz akadémia alelnöke, érdemekben megőszült tudós és diplomata — (Jsongery Antul elnökölt, s cz volt az utolsó összesülés a szünidők előtt. A közönség mindazáltal nem nagy szálúmul volt képviselve.
Csenge ry Antul megnyitván ur. ülést, a zóhl usztuluál foglalt helyei, molynek másik oldalán legnugyobb múköltőnk, az öreg főtitkár Arany János ült. A felolvasó asztalnál II ua be rum Jonut lián luv. tag turtá emlékbeszédét 10 d V i illés 1* á 1 fölött, kinek u.Murczibányi jutalomra méltatott tankönyvét t. olvasóink Ián többnyire ismerik gyermekkorukból. Felolvasó igy végezte bőszé dél: „Egyszerű sirirutál maga szerkosztolte még 18Ü0-buu, mely igy szól:
.Itt nyugszik Kdvi Illés l\'ál, ág. esperes lelkész, mugy. akudouiiui tag, született 171)3., meghalt (1871-ben jun. 22-én.)
. Vuli (i ,,a,.( férj. atya, Író, hC népbarát: K kővel jó lia Tiittelto aiilialiuál."
Azután a főtitkár többféle jelentései közül kiemeljük, hogy Uyulai l\'ál, miut az akadémia áltul mogiuditaudó „Szemle" szerkesztője, Kátli Mórral értekezvén a kiadás vé-gutt.cz ivoukint 30 frlnyi tiszteletdijat ajánl és ezen alapon szerződést is terjesztett uz akadémia elé, melyet uz elfogadott. — Klóré figyel inoztotjük t. olvasóinkat u folyóiratra, melyet hazánk első műítész-.: fog szerkeszteni. Csupán az az egy noiu tetszik, hogy Kátli lesz a kiadója; ki bár sok érdemet szorzott magának o téren, de logujubbau rosz bánásmódja által mindenkit elriuszl, az ember félve lép kereskedésébe.
Az említett másik ülés sommivol sem volt érdektelenebb uz előbbinél, habár ez csak rendkívüli osztályülés volt. Kiodl Szende lev. tug folytatólag értekezett az i k os igékről. Ex ulknlommul világosabban szólt, uiint múltkor és tiltakozik uz ellen, miutha az ikes igék el-lenségo volua, inert ó nem szeretné azokat a mugyur nyelvből kiküszöbölni, csak az ikes igék számára külön felállított igeragozást tá-mudju uieg. Állítása támogatására felhoz a mugyur népmese, népdal gyűjteményekből és u legjelesebb írókból példákut és kimutalui igyekszik, hogy o két igeragozás között nom biztos a határ. — Most nem volt ugyan ott T o I d y Foruncz, de résen állt B u d e u z J ó-zsof, ki » modern nyelvtudomány egész apparátusával czáfolguttu értekező egyik másik télolél éí \'Ígérte, hogy egy más alkalommal ő maga is fog e tárgyról értekezni. Szólt még Tá rká n y i és A r a n y. Utóbbi arra nózvo tolt megjegyzést, hogy ltiedl az.ő mflvoiből is idéz ueliáuy helyet, hol áz ikes igék ikteleu ulukbun fordulnak olő, és kijelenti, hogy ő mindcuüll az akadémia siótárait é« ulaaításait
követte • csak oly ikos igát használt iktelcii alakban, inch mindkét alakban helyesen liusz-nálható. ,Ezután 0 y u In i Pa I olvasta fel Szabó K. r. tág értekezését: „Apáczai Csere János tervo egy Erdélyben felállítandó akadémiáról.* — Ez érdekes ülésen Douiiorfiuu tudós is jelen volt s mint látszott, jól megfigyelte, ki és mit beszél. Ilu haza megy, bizo-nyára nem mond semmi rosz;»l akadémiánkról, mert esetleg épen elég népes ós elég élénk volt. Donner meglehetősen érti nyelvünket is,
A Kisfalu d y • t á r » n s á g szintén e héten tartott ülést. Toldy F. elnökölt, Vad-nay pedig Szeberényilő! olvasott fel pár cseh költeményt. E helyett biz érdekonobjir\' mutathatott volna he Vadntiy is, a csehek nem igen érdekelnek bennünket. Kunéi valamivel érdekesebb volt Szók ács felöl \\\'a»áftii, ki\'l\'og-n érnek az „Urvaosorai növendékek* c*. egy-házias idyllje magyar fordítását mutatta bo Győry Vilmostól. Legérdekesebb volt Szász. Károly fellépte, ki néhány igen jol nikerüll kedves költeméiiyi olvasott lel Audré Loinoyn, franozia költő műveiből.
Habár elég más tárgy volna, de még «;gy Ünnepélyről akarok itt megeiulékezni s ez a ni. k. egyetem ujjászűlotéséuek \'.12 ik évfordulójára rendezett Ünnepély, mely az akadémia di^z termében tartatott, hova már egy alkalommal olvczottem t. olvasóimat. Délelőtti 11 órakor dr. Toldy Feroncz, az egyetem ez idei rectora a szószékre lépve, felolvasta M ária 1\' o r é Z i-á na k, mint az egyetem tulajdoiiképeni alapi-tójának jellemrajzát. Érdekes volt. u pont és nemes öuérzottel tölté cl a magyar kebelt u vi láguevezctességü pozsonyi eset loirása, midőn a birodalom az enyészet szélén, támasz és gyámul, higgadt tanácsadók nélkül állva, már-már kétségbeesésig ragadta a jobbakat, midőn a fejedelmi hölgy közelgő szülésére még biztos mén hclylycl som rendelkezvén, kimondta e szava kat: „Mind ont u 1 v es z t e 11 ii n k, de él az Isten és Magyarország!" — A fényes testőrség, asz. István-rend, a budai királyi palota, élő tanúságai a nemzet iránti hálájának. Az egyetem fényes dotatiója pedig végső tette volt a nagyszcllemű királynőnek; halotti ágyán is a jelenvolt Eszterházynuk e szavakat moiidá : „Mondja m e g ii e m z e t é ll e k, hogy ö r ii iii-in a I o m I é k e z t e m in o g róla utolsó perczciu bcu." — A közönség harsány él-jenéi pedig azt sejteték, hogy szive is dohog e visszaemlékezésnél.
De szóljunk másról is.
Alig pár nap élőit még mindenki a yv bárról" b\'-széll, iiK\'Ivuek bizonyáru sem a jobb-, sem a balpárt nem vetette el magy.it éa mégis lekellett aratnunk ; hogyan azubadíilhat-náuk akkor oly vihartól, melynek magvát a/ „Ellenőr" naponkint vetegeli. En ugyan otthon voltam az „ogyptomi sötétség" kezdőiékor, de egy közeli nőrokonom csaknem áldozata letl az emberemlékezetet meghaladó viharnak, mely őt az utczáii találta s egyik faltól a másikhoz csapkodva, utóbb a földre rántotta, hol a vihar vége télé egy könyörületes azninarit.í Iliin megpillantván, félholtait hazavezette.
Most meg mindenütt a boraod-miskblczi k i h ázasitóogy le t rémséges históriáival untatják az embert. Mindegyik akar valami ujat mondani, hogy melyik kisasszony hány ezer frtro..v»l|.biztosítva, ki n főbüuöx, kit fogtak ismét el, hány évre lesznek elitélve slb. Do ki tudna még többet is előszámlálni. Elég az, hogy a baj megtörtént, nevezett ügylet ezer meg ezer ember véres voritókeu szorzott filléreit sikkasztotta el már eddig is, ós ki tudja még hányat rántott volna az örvénybn, ha a csalást későbben fedezik lel. Hiába: „addig jár a körmi a kútra, míg el nem törik !" En pedig addig irtani, inig a tér el nem fogyott és kis feleségem „Jó éjt" nem mondott ....
GYIJLAY BÉLA
Hírek.
— Hanqaeite. Királyi Pál, megyénk érdemes szülöltjo, hétfőn Nagy-Kanizsára érku zett,hogy uuokaöcscse próbatételén a fögyuina-siumban jeleulohcssen. Hétfőn cstu tiszteletére a „Szarvas" vendéglő oiu^letl helyiségében banijuetto rögtönoztotett, melyen szánnia liszté-lőiuek egy része, többen Muraközből is, megjelenvén, kedélyes ós fesztelen társalgás fejlődött ki; a toasztok hosszú sorát Tuboly Viktor barátunk nyitotta inog, u szollom győzelmét eiiiolvén ki az anyagi fölött, \'.dálóaii kiirvona-lozla Királyi, l\'ál Bzellemi munkásságát, melynek gyümölcseit az egész nemzőt élvezi. Sz<fl tak : Glaviua Lajos, Séllyey László, Moliftr Alajos, Oabolics, Imre, I\'lihál Feiivnoz, Dr. üriesz, GyőrfFy János, Faics, Szakoiiyi, a a t. Magasztos élv volt lialluni Királyi valób:.n királyi pohárköszontéseit, melyekbeír a nemes sziy, a higgadt ósz szellemvirágainak gyuuyó: rű bokrétái tüutok elő, a hazaszeretet gyóngyivi szeplőtlen tisztaságban tündököltek s bárki jnit mondjon, Királyiban oly önzetlen tiszta liizu\' fit, oly értohnos demokratát s mézédes beszédben fürdő érvek gyűjtőjét, ápolóját bírunk, kiro valóban büszkék lehetünk. Mogliftó volt * többi közt azon joleiiét, midőn Glavina és\'
Séllyey-urakra mondott jeles poliárköszönlésében jelzé, hogy e két noinos férfiú egyik közökben dicső múltjukba fogódzva, üdvözlik a jövőt, ernyedetlen ténykedéssel élik u jelent, hogy a házának szolgálva, a mogyo dicsőségét előmozdítsák. Élőtök nagy része a mulló, imádkozzunk, hogy a jövőé, is hasoniiiérvbon legyen. Szűnni nem uktfró zajos éljenzés é.a ha tárt nlig ismerő lelkesedéssel ildvözöltotott Séllyey László, midőn a késő esti vonattal be tegség\'éböl alig jábbndozvu, Kanizsára érkezvén, a terembe lépeí\'-Nem mulnszlhutjuk el ütegem-litonníft\'g,hogy Bátorfi alkulomszorűleg u kör jókedvét, a süni puhárcsengéstcmlitve, uz ép vil lámló villámmal koozifitott a uz ép o purezbon dörgő mennydörgés bassus • hangja mellett pi nno éltette Királyi Páll, mint az országos dú-láregylet fclnökét. Uitkáii esik, hogy ily kedves emlékű rögtönzött inululság fclcdhetleu hatást idézzen elő, elmondhatjuk:
l.ftlmtotlen, liopy c ki« k<tr j«S kritvo,
Vnlalia móg ulLol" •«\'•" Mcilvf.
— Csenyevy Antal képviselőnk niult vasárnap utazott ol családjával együtt Karls badba, s aug. vége felé érkezik vissza Pestre.
— L>J főispán- .Sajnálattal értesülünk, hogy Zalumcgyo főispáni székét Királyi l\'ál uoiii fogadtacl.de, mint biztos forrásból tudjuk, a kormánykörökben erro nézve megállapodás történt s gróf Erdődy István fog kine-veztütni. Igyekezni fogunk o kinevezésről bú-vehbeii szólni.
— A mhh\'ofcxl kiházasitó egylet botrányos véget ért Julius 5-ikén lázas élet volt Miskolczoii, a forrougáa tetőfokát érte, s attól kellett tartani, hogy uz ezorokro menő érdeklettek röviden fognak elbánni úiiiitóikkul. Kél század katonaságot \'kellelt a borsod-miskolezi kiházasitii társulat háza oló állítani, hogy a 3 \'_4000to menő népség ellent no álljon u karhatalomnál;, mely két ütnber részére foglalni ment, s k*ke, először kődobással fogadtak. Ki-derűit még az is, hogy az igazgatóság még a félmillió frmyi tőkét is elköltötte. Julin* ü áu saját köréből egy bizottságul választott, mely elmunt az igazgatósághoz és a mintegy .tO ezer irtot tartalmazó pénztárt üiihatiilmiiug elhozta. A pénztárt a város bírája kezeihez akarták letenni, qjs azonban nem logiulta el, betették tehát u takarékpénztárba. Juliim 7 én éjjel Kordög István, egyleti elnök és társai elfogatlak s a hivatalos helyiségek bíróilag lepecsételtettek. A város iitczain jajgatva jár a nép, a az érkező vonatok százával hozzak uz idegeneket, senki nem dolgozik. A deficit eddigi, számítás szerint négy >>s fél millió: az érdekleltek száma 25000, hatvan ezor könyvvel, melynek törzstőkéje per 2;") frt, 1 éa félmilliónál több, s melyből egy fillér .sincs meg. Nálunk nom tudott ez egylet ügynökséget állítani. Miskolciról u kir. ügyész táviratozott uz összes hutoságokiioz ezen ü^vnokaó/ek zár alíi vótelo iránt. fVsten elfő-gutások is történtek.
— luterpeilatto. Megütközve látjuk, hogy u takarékpénztári ház inullelti emeletes épülőinél 20—2.> apró gyermeket ul-kalmuznuk iiiuidertuojnű munkálat leijesitóm-rc, uz épitőmosior Gcizel urat komolyan figyel-moztotni kívánjuk, hogy az iskolás gyermekeket ne ulkulmuzhossa, a gyenge ifjúsággal nem szabad férfi erői igénylő munkál teljesíteni, mert elsaUiyúl, jdcíouovész; különben is tegnap délelőtt taiiui voltunk, midőn u gyenge, alig 5—U éves gyermek nem birváu a tégla-felhordást, egy ember éktelen káromlás közt funyegotto a kőfuJróli ledobással s arezon ver-le, erro egy arra inonő városi hajdú intette a basáskodól s még tiszteletlenül utasította visz-Bza u rendőri méltányos intést. Erélyes kupi-tányaágunkat rögtöni satisfactióra hívjuk fel « a gyermekek alkalmazását b -tiltatni követeljük, annyival íb inkább, inert ez nyílt botrány. Ha intézkedést nem iiycrÜuk, bővebben s komolyabban hozzászóltunk.
— Gyilkosságok. Veszprémi tiszt, levelezőnk irja, miszerint ott folyó hó 9-én egy leány saját édis anyját fojtotta meg, hogy mi okból, uz ii vizsgálatból fog kitüuui. — Egy inostorlegényt társa o hó-tj-áu 3 frt tartozása-
í ért a b(\'gn ár ii lestoraéghez tartozó rúddal ugy
| mellbe ütötte, hogy azonnal nrtsgbalt. — Me-gyesi nevű Kovácsmoater pedig u követválasz-tások idején a potya-porból többet vett ho,mrnt torinészeto ellúrta, a korlestanya lépcsőiről lo-bukott,s fejéf összezúzva,rögtön meghalt, hagyván bátru özvegyet-1 kiskorú gyermekével. Jul pedjg I. szabólegény egy zúgkorcsmábun lit-* letelt ugyou pírloskodó magaviseletéért, a hon ezohis erediliértye kiderítette azon körülmény i, hogy külecőa/.sk <5» Hitlyos ütés általi szivvér-ömlés okozta halálát. Szomorú birok biz ezek, do hát « iii.igyi%r»»fszági kövctv.dasztások után vagyunk. ( >
—\' lllrat\\llos. A vallás éa közoktatási magyar \'kir. -miiiisier a csurgói állami tanitó-képózdéliy-/., Kucskovics IgnánFi-i Sarkndy Károly kilépőit. igazgnté-Unácstagok helyébe Mezoy l\'ál, esökli ref. lelkészt b belső-somogyi ogyliázini\'gyei rofori\'n. esperest, és Knvulák János be\'rieiic.SEoi plébánost nevezte ki.
—• OeáA\' IaiJoh postagy.ikornok Zala-Tárnokon, u pustukezelési vizsgát Nagy-Kanizsán jó sikerrel letette. • ^^
— A polgári oskola helyiségéül ide-igipiicaeii a (\'sougery-utezában levő izr. hitkóz ség eliiülelos bérháza szolgál; a tulajdoiiképeni helyiség pedig az eb-mi o.\'koják épületo melletti korltelkoii fog építtetni".
— Latabár Emire jelenleg Haiaton-Füreilen működő szintársuluta .Pécsre szándé kozván menni, útközben Nugy-Kanizsán — ugy halljuk — néhány előadást ukar turtani. Örülnénk !
— A határőreidül erdők kiirtása-mini már irtuk — egy magyar consortiiimnak kiadatott holdunkiuti I IIÚ frtért, összosun mintegy iiiillióéi t, moly összeg felo fi év alatt u másik lelo következő 7 óv alatt részié-.lekben :i hadi főpénztárba fizetendő. Az erdők kiirtása utáu a fold használata még 2 évig u vál\'alatnál marad a uz <\'gész bérleti idő ulatt a Ints és ital mérési jogot is gyukorolh »tju j mint hulljuk, k\'iíuizsui kereskedők s köztök Gutmaiiii S. II. ur is érdekeltek.
— Kontárrároson o hó ll-éu tűz tá-niiidvúu, ű ház, 4- istálló a több széna baglyu elégett. Biztosítva semmi st. > volt.
— Villám. E hó lü én u déli órákban a kit, komáromi hegyen levő özvegy 11. piucze jebe u villám lecsapott, elégett. A pinczébou levőbor uz ott ép dolgozó cselédektől kimontotott
— iii/llkonsáff. Vrászlofi o hó H án 2 kuiiás/.bojuir almát lopni ment; uz ép ott levő gazdától futásra kényszeríttetlek, mire uz egyik visszafordult és uz utánuk jövő gazdáru olyat ütött,hogy uz szörnyet hull.Fogva vannuk.
— ÍAiienyérÖl jeleutik, hogy Dőry> János szélsőbali pogrammal mult vasárnap követ jelöltül túllépett.
— Kaposvárott u dulmatiai fölkelés ulkulmávul eleseti magyar katonák emlékére uz Albrecht-ezred tisztikara emlék szobrot omol.
— Göesejl tájnyelv tanulmányozására Szarvas Gábor és Jhtdeiu József az akadémia megbízásából megyénkbe érkeztek.
— Kádus Jtudol/, kir. tunácsos és győrkorüleli főigazgató ur vusárnap Nugy-Ka-nizaáru érkezett, a nemes hivatásának lángbuz-galmú teljesítését ernyedellon szorgalommal végzi. Pénteken Szombuiholyro utazik.
— Jíörváth Mór, kir. kamarás b pa-esni Bzolgabiró ur nemeakoblti intézkedéséről vettünk örvendetes tudomást; ugyauis 1872. jun. 10-től jun. JÜ-ig büiitet«pénzckből több járásaboli iskolának lU\'tJ frt lu krt adott át és pedig: u zultt-npálhinak. ló, orosztoniuuk lii, gctyeinek ti, ulsó-rajkiiiuk 12 frt 4U krt, szent pétorurinuk 3, igriczeiuek IU, hahótinuk 2, dioskáliuak SÓ, kupornukinuk 4, padárinuk 2, kis-radaiuak 2, esztergályinuk ú, és u rádinuk 2, összesen 10(3 iowut 40 krujezárt. Fogudja lelkes figyelnieért su tanügy iránti kiváló gondoskodásáért hazafias köszönetünket.
— Tilx. Julius ló én délelőtt 11 órakor n boly beli tüzultó-egylet tüzet jelző trombitáju hívta összo működő tagjait s néhány perez alatt iiiiulegy -10-eii megjelentek a tűz színhelyén. A gyora Begély meggátollu tovuterjodését. A harangok félreverése már csak ezután történt. A tűz a „Sas" voudéglóbun ütött ki, hogy ugy mondjuk, tudatlanság miatt; ugyanis sertéshúst és szalonnát akartak füstölni s hogy ez gyorsabban történjék, alá tüzet ruktak, természetesen u szalonna olvudui kezdett, u zsir-cseppek meggyuladtnk, a többit uz alsó-elemi oskolás gyerekek is elmondhatják. A jámbor atyaliuak nagyon szükséges lett volna az a részvétlenség miutl félbemaradt ingyeuoktatás!
— Időjárás: meleg, borongós. A hévmérő 14 én 21 lí. 80 F. 15-én 20 li. 78 F. lü-án 18 K. 74 F. 17-én 19 K. 70 F. mutatott délben a árnyékban.
— Értesítés. „A balatoni fülöp-boglár-badacsouyi gőzhajó már kikötőjében ott áll, és aug. elején megiudtilund. Miről midőn a t. közönség órtesittotik : a részvényes uruk felhivatnak, hogy 3-dik rátájukat üüuszbergor Lázár pénztárnok úrhoz Boglárra befizetni siessenek.u Tisztelettel L\'zigáuy Károly, ügyvéd, társulati titkár.
— Eyésxséy-iXyy. Vidékünkön valamint megyénk több vidékén is a szarvasmarhák között a ragályos, járványos természetű száj- és lábfájás \'uralkodik. — Miután ily betegségben sinlődő marha tejét, vaját, luróját használni, eladni, busát kivágatni az emberi egészségre nézve árlalmuu levén — nom szabad, figyelmeztetjük uz illető községi elöljáróságokat, hogy ez Ügyben lehető szigorúan ellenőrködni el no muluszszák. (Heküldotott.)
— Nyilvános küsxönet. F. évi julius 4-én a kosztholyi in. kir. gaz<. fols. tanintézet dalárdája az int. „segélyegylet^uvára dules-télyt rendezett, melyen ugy a keszthelyi, mint a vidéki közönség szép számban s díszeseit volt képviselve, —s így « czél sikeres volt. Többen uz estélyen felUllizeltek: u. in. liokody Autul ur 2 frt ÖO krt, Páhiné usazonyság £Írt, Szo-k/)lti ur ŰO krt, .Muraközy főt. ur ÖO krt, So-besi főt. ttr 50 krt, Kovács K. ur 2 frt, Buchar ur 1 frt 50 krt, Soós M. főt, ur 1 |>t, Giáj|a K. ur 50 krt; ismeretlenek: egyik 2 Irtot, másik 1 frt 50 krt; - kiknek köszönetüukot nyilvá nituui és általában a t. közönségnek kodvos kötelességünknek tartjuk. Kelt Keszthelyen, 1872. jul. 9-én. Az iut. „dalárda-bizottmAny."
— Deákpárti képviselő eddig 235, ellenzéki \'.39, összesen 374 van megváluaztvu. A Deák part 52, az ellenzék 30 korűlotot nyert.
— Tornászott próbatéto az izr. ifjú ságunk mult szouioaton este nagy sikerrel, szá mos nézőség jolonlétében megtartatott. Bach rach Mór végo^étül köszönetet ioldntott u jelen volt közönségnek azives inogjolenóscért.
— Jtövld hírek. Bécsbuu nagyszero emlékszobrot emelnek Beethovennok. — A váczi hölgydalfüzér politikai pártviszály foly tán, feloszlott. — Az idén hazánkban 110 tu kurékpénztár alakult lOmilió 7(t ezer forinttal. — Görögországban a postaintézet jövedelmi: clzálogosittatott. — Egy novr-yorki orvos u ragályos betegségek torjesztéseill a piszkos bank jegyeket okozz tv. — Gr. Zichy Sándor julius 24-ikéu vezeti oltárhoz Karácsonyi Adrienné grófnőt. — „Srbsky Lloyd" cxiiu alatt Pesten koreskecloliiii szerb napi lap jelenetül meg.
A bécsi Landtag novemberben, a Ueicharuth duezomberbeu ül össze. — A görög király uiiju magát, u nonizet meg ót iiuja. — A váczi s do-rottya-utezák usphaltirozása 80 ezer forintba kerül. — Jáva szigetén Merupi tűzhányó hegy is nagy pusztításokat tett. — Ó felsége jóváhagyásával törvényelőkészítő bizottságot ulu-kilőtt u kormány. — Berliubou u sorvadásban szenvedők a marhák párolgó vél ét iszszák s huszuosiiak mondják. — Egy békésmegyei állatorvos u marhavész biztos olháritására gyógyszert talált fel. — A szogedi tanyák között farkasók rakonczátluukoduuk. — Egy porosz tiszt, mint verklis tanulmányozta Volhinia vidékét; verklije telo volt mappákkal. — 700 mázsa sóval egy hajó u Maroson elsülyodt. — Bárdossy István egyhangúlag megválasztutott Szombathely polgármesterévé. — Persiában osztrák-magyar cousiilutus állíttatik. — Pesten egy 3 emeletes uj épület falui repedezvén, összeomlásától félnek. -<- Döbroczen a szabad lius-mérést beliozzu; Szubadka város podig a lég szeszvilágitást. — Jelenleg 222 magyar lap jeleuik meg.
Színészet.
Kesitliely, julius hó, 187\'i.
Pénteken, julius hó 5 én szilire koriilt „A Notre Damci toronyőr v igy Boldogasszony templom harangozója" re-ényes szinmü (5 llx.; irta llugo Victor. Ez estély hósnőjo Sipoauó (Esmerálda) volt, ki u közönség előtt, valamint máskor,ugy most is, elismerést vívott ki magá nak s előadásait viharos taps-özöu követé, melyet Tihanyi, ki a púpos s rút külsővel biró Quasimodot élethűen utáiizá. Dezső(^Don Cloud) ügyességét és otthonosságát beismerjük ugyan, do legyen szabad annyit reménylonüuk, hogy taglejtései máskor egykisaé szabadabbak fognak lenni. Fáiné l Eulilj, vénbauya) öltözetű és magaviselete által u városainkban kóborló a kártyavotes- éa kéregetéssel foglalkozó czigány-nők, hü tükrét udá elénk. Szubóné (Gervaiso) és Barátosi (Pliobus) igen jól játsztak. — Közönség középszámmnl.
Szombaton, julius G-án „Vurázs fátyol" látváuyos ii agy operette b regényes tündérjáték, dalokkal <:a tánczczal, 3 szakaszbau, hat képpel, került szilire.
A színház ez előadás alkalmával — daczára a kellemetlen usőzésnek — zsúfolásig megtolt, s valamiiit a játszészomélyzot, ugy h közönség is, a legjobb kedvben tölté el ez estét. Bokody (MufT Adám) és Timárnó (Margit) énokoik által igen nagy tetszést nyertek, s többször ujráztattak^^Dozső (.Albert) és Dozsőnó (Czolia a táj nymphájit)kitnnőleg jáUz-tak. Fái (Áron, butyros zsidó) nem birta sem hangja, sem pedig visolcto által az ilyféle házalókat utánozni.
A darub uj diszlotoi: u tündér-palota, Palinyra rouijai, u Duna örvényei a foketo hegyek között, Leuchtenberg romjai, Nagy-Kanizsa főtere, a székesfehérvári Vörösmarty-tér és végül a keszthelyi gazdasági intézet tere; a festő Hegedűs Nándor ügyességét bizonyiták, ki is előhivatván, tapsvihars szűnni nem akaró éljenzés kiizt fogadtatott.
Vasárnap, julius 7-én „Jobb- cs balpárt" czimü vígjáték 2-or korüli színre. Közönség középszámmal.
Kcddon, julius 9-éti „Frou-Frou" czimü 5 tlvonósoj dráma korült szinro. Kevés számú közönség volt bár oz előadáson, do azért uz illető játszószeniélyzottől az olismerést visszavonnunk nom szabad. Tihanyi (Brigard), Dezső (Sario-ryr), Barátosi (Valreas gróf)Dezsóné(Gilbort) és Siposuó (Louiso) tniud igeu jól s elismerést érdemlőlcg játsztak.
Szerdáu, julius 10-én „Az utolsó jezsuita és az előitélet nélküli ember" czimü 5 felvonásos vígjáték adatott. E jellemző darab a jelenvolt középszámu közönség előtt köztotszést ijyort. — Bokodyné (.Máriu Thorezia) ízléstől-jes öltözete b kellemes játóko által ez est valódi hőauőjo volt s minden jelenés után viharos taps között hivatott ki. Dozsőné (Budova Eliz)ügycs- \' ségét bekell ugyan ismernünk, do azért mégis szeretnők,ha előadása közben,egy kissétöbb tűzzel láthatnék őt játszani. Tihanyi (I-ső Feroncz István, római császár) uz agg szerelmest mogle-
pően utánozta, legnagyobb-totazóstakkor nyort, a midőn a fclgombolitandó" pamut közé keveredve, találta őt a császárnő. Dezső (Sonnenfols József) igon jól, otthonosan, s bátran adá szere-pót. Bokody (Páter Mauz, jezaujta, a császárnő gyóntatója) az udvarhölgyekkel levelezést igen jól értette a egyáltaliáu darabját a legnagyobb tapintatosság-, otthonosság- éa jollomző-log adá.
Csütörtökön, juliua 11-ón Dezső Ödön javára adatott: „Dobó Katieza, vagy az egri szép napok", történeti szinmű, 3 tlvljan, irta Tóth Kálmán. Sajnálatunkat kell kifejezni, hogy közönségünk o jolos- s a női bátorságot és elszántságot oly igon jellemző darabot csak kevés számmal látogatta.
Tóth Kálmán o darabjában a megveszteget hűtlen, hazáját híven szerotő Dobó Istvánban a hős hontit állítja elénk.. Dezső átértette s tanulmányozta szerepét; leginkább kitűnt akkor, a midőn Ali, renegát által ajánlott parancsnokságokat visszautasította a válaszul ugy koporsót tüzotott a várfalára. Dezső ez alkalmit mai a! közönségre igon hatott. Dozsőnó (Katicza), Barátosi (Balassa Bálint) és Bokody (llegodUs) kitünőleg játsztak.
Szombaton, jul. 20-án .Fokról Fokra" látványos színmű fog sziure kerülni.
gött oz annyit, májdnora, hogy megpukkadt. A második oinorArruo Koisender volt. Ennek is, elég volt egy szippantás, mert as első betubákolásra is ugy vágta magát földhöz, majdnem hogy a fejelágya szétszakult. Magához térvén, kérdezte: nem én volnék-o a poli-özei. A többi 14 hasonló mulatságban részesült. Mult hó 20-áu nem sikerült o mulatságos szórakozásom, mért a páliukázó koldusok alig hogy megpil.antottak, már is futásnak indultak. Példa ez arra, hogy al\'aprika Jancsi hói maholnap hatulin;is koldusbíró fog képződni.
Uj tervet is faragtam, és ez a hazánkba betolakodó dologkorülő vurk listák, mnjmászok, medvészek, pojáczákra vau irányozva. Kéli, hogy ezeket is, do még jobban megprüszsfcög-tessem.
Azért nőin tűrhetem az oféle idegen na-tiót a magyar nép közt, mert egyik hazai párt hoz som turtozók, tehát sn jobb-, se balpárti Istenadta, hogy uzláu ily iiiuphybiiiiuok közt éu élui-halni írnokért nem szeretek, legjobban tudja azt a Paprika Juncti.
. — Kérdi a link át » tábori fuvarni-parat <t : ,rsj»ii kali,ii» uram ! Ilyen meleg időben Imi tartiák el a húst; hogy ol no íomoljékV ,||ó Mjafi, hát ilyen veszett forróságban csak fél llkröt vágunk lo egyszerre." „Do hát a másik folo nem iliiglik meg T" Már s/. as !i dolga.*
- Kgy fösvény a* utetán járkálván," mindig nagyokat ISpott. Ismoríiiei sokáig ol nem tudták gondolni, mi lolto a ílsviny1, mig egyiknek maga bevallotta, c-irmakimélotböl lép ily nagyokat.
TOrténeíl naptár.
Papírszeletek.
Paprika Jancsi.
Ugy fogok én ezután cselekedni,hogy a város minden részét összc-visszajároin; égő szemek kel, nagy ókulával tokintondek mindonbe, pap-rikával töltött pixist hordozandok zsebemben, dobot akasztok a nyakamba, nyelvemet hoton-kint 8 szór raoghogyozom, azutáu síppal, dobbal, trombitával hordom szét a városi újdonságokat, birokot ós eseményeket. Igen, igon tisztelt olvasó közönsóg, ezt fogja tenni ezentúl Paprikajancsi, hogy mágus érmeket szerozhet-vón, maholnap a város egyik legérdomosobb hírmondója lehessen.
A pixist már mogis vásároltam, s oly nagy oz, hogy zsebbe alig fér, szerencsés voltam m. hó 26-án egy házsarkon 2 óra lefolyása alatt 10 házaló koldust mogtubákoltatni. Dio oine vrar eiuo Verunglücklichto Frau, ■ pöffö-
j llezkó jó
Kgy j
taráin
i *ny II ro
ipuld ra
■gyedfii lován,
majd
fslunkhai
éuok. .Ni ét, mert fojodhou rettenetesen\' eliinj.i magát
— 8llkot pár. Vau gyot halló cmlior, kínok llaxamegy a gazdi, a feleség" épen a kOpfllési vé geste, s a mini a garda belép, kérdi : Nem estik kod ogy kis írót? A gazda nem hallva, kérdi lulv.é-gét: .Nsm adss egy kis irót ?• .Ks<ik-eke«a ir.\'.t T-.Adj egy kis irótj" .Art a nagy füledet, mégsem -hallod, háromszor mondtam iuAr adj ogy kii írót,*\'
, Art a nagy flllét kendnek: earik-o kend Írét ! 1
— Kgy ájtatos asszonynak olvasóján elsza-kadván a 1(1x8, néhány szemet olveSKtett. Meg«x..|i
; ván az olvasóról imádkozni, házról-házrá monl.\'hogy a hiány «•\'• szemekot Osszokéregeate. Kapott\'is; de ! eS7 épen olyan, mely a „iiiaxeki\'gyel" képezte. min | mindig hiányzott ; tehát a hány helyre vsak hcinent, | miudenUlt igy kordé kéréséi: „Ugyitn aiépon kéroui : édes komámasszony, nincsen kenteknek egy hevei ö I „hiazekogyiatono V\'
— A .perzsáknál, ha valaki raszat akar ki-! vánni ollonségénuk, azt mondja: .Kivánoin, hogy n j rósz ember egy fösvénynek ládájába zárassék, mert
akkor tokáig nem lát napvilágot.\'
IS. IMI. Izabella, Zápolya özvegye, Krdélyt I. Ferdinándnak Kolozsvárott átadja. — 17:54. szül. nyírott Csapó József, m. orvostudományi író. — 1848. ostrom Szent-Ta-más és Földvár ellen.
11): 1845). A császáriak P.iston.
20. 1403. Bécsújhelyi béko Múlyás.ki-rály s III. Frigyes német császár közt.
21. 1841). Szegedről a magyar kormány Aradra menokül.
22. 14Ő0. Ilunyady János győzelme a törökökön.
23. 1657. Babóesánál (Somogyin.) Ná-dasdy Tamás nádor és Zrínyi Mik lós megverik Ali basát.
24. 1849. Sajói csata, Uürgei győz s mégis retirál.
Szerkesztői üzenet.
320. I\'. I*. K hó végéig az- illető ar illeti Ügyben elvár.
321. Ar intézoti dalárbiaoltmány szivea lytesL-tíse Keszthelyről azért késelt mog, inert-előbb üratr-ba küldetett.
322. „Alkony- szép költemény; sajnáltuk.hogy mát rendbeli mftklidéséro a». alkony hamar bekövetkezett, jobb szeretnők, ha korány lenne belőle. »
323. M. .1. K. Nagyon szabadon nyargalt a toll; pihentetjük, üdvözlet.\' "-
324. 30 év után czimfl novella, regénynek »it beillik, bocsánat, a téli ffiíéti idényig eltettük.
326- „A rvméuyt" roményllnk vau mielőbb hozhatni.
32ü. K. I\'ost intézkedtünk.
Érték- és váltófolyam Jul. 18.
ÜV. muUliquea M.35 j &•/. nemi. kölwtln 71.2üi 18G5-ki illadalmi kdlo»,n 103.90; bank rfcaVéoyek »48j hitclintétali rí.avények 3SM.&U liundon 110.80 otlial igií 108.16; uu; darabja 6.3ly,;20 franko. arany S.H4\'/, kr.
Felelte szerkesztő: Bátorfl Lajos.
ÍM yllttér.
A iieliéz nyavalyát és a nyii valyiitorési göriaöket
Kjd^yitj* dr. O. Kitlfarh, a nebd.
nv.valyii aprcialia nrvnaa. — Mn.t línitiltiirK. A H -l.\'Slrwaa Nr. 28. Már .lAxnál uibbft taljMen kÍKy<%yilult.
•\'i Titkos betegségeket
és
• tetietetlenség-et, i
y.\'> (elgyeuglllt fértloröt)
gyakori magömléseket, idült syphilist, (0 legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógy it ( gyökeresen és biztousággal \\ \'
5 írt honorárium mellett
BSSSNBSS A,-
orvos, sebész és szülész, József iőhereseg { ő fenségénél volt uradalmi orvos. /
Rendel 9—4 óráig Pesten. J Zöldfa utcza 20. száui a/, ud- ( varbau balra l-aó ajtó.
» Díjjal ellátott levelekre aaon- ( ual válaszol.

R D £
"S—
Aláirási felhívás,
« gyógyhelyekre vonatkozó
osztrák épitő társaság részvényeire.
Ismeretes és a folyó fürdőidény tartalma alatt újra megerősített tényállás, miszerint hazai gyógyintézeteink áítalán helyszűkében a fÜrdővendégoK*felfogadására szonvednek, mely hiányt, különöseu az utóbbi években létesült vasuti összeköttetések még^érezlietóbbé teszik. A. lakbérek u látogfttottubb gj\'ógyhelyekén már a legmagasabb fokot érték, a mlndenütLhíáhyos
ellátásról panuHZolkodnak, mely a látogatók szaporodásával csak növekednék. \' ___-
K körülinénycl^között, nem lehet kétséges, hogy egy társaság, pénzügyi-szükséglettel ellátva, föladatul tűzte ki az osztrák és magyar gyógyhelyek épitkezésó^ícifojleszteni, szakértő vezetés és a gyógyintéz^pk, elöljáróival létesült összeköttetés úgy helységekkel, tágas működési tér nyerése a részvényesnek befektetett tőkéjű legmagasabb kamatozásit biztosítja. Kgy ily társaság a magas cs. kir. belügyminisztérium 1812. márczius 24-én 4tűi. sz. alatti jóváhagyásával
„osztrák gyógyhelyeket épitő társaság"
ezim alatt óletbc lépett. ♦
Működési köréhez tartozik, a föntebb omlitott (ízéi oléréso tokíntetbovételévol, különösen fürdők éí gyógyintézetek épitkezéséuok átvétele és teljesítése, u. m.: lakházak, vendéglők, nevelőintézetek, gyógyhelyek, flirdők, közlekedés, mulatóhelyek, légszosz-vizvezetések stb. saját és idegen számlákra.
A társaság továbbá jogosított gyógyforrásokat sajátlag szerezni és értékesíteni, ásványvizekkel kereskedni s általában minden üzletet folytatni, mely czéljával közvetve vagy közvetlen összekött-tésbou áll. S ezenfelül feladatául tűzi ki az idegen látogatóknak to.vaszállitását más helyekro s tevékenységét ugy falusi községek, valamint iparhelyekre kiterjeszteni
A kormányzati urak:
Elnök: gróf Wickenburg Ferencz, földbirtokos. Helyettes elnök: Dr. Standhardtner József.
IGAZGATÓTANÁCS:
Jtöckmann Ágoston, lovag, a podgorni papírgyár vezetője. Fórster Emil, lerfág.
íYieűmann 0. U., az általános osztrák ópitó társaság igazgatója, Oriinebaum Mihály, tözsór.
Ilafcnrichter Osváli, az ószak-nyugoti cseliogyesült bank elnöke. Heinrich Alajos, csáaz. tanácsos.
Dr. Katz MMtz, a tepliczi bank olnöko. __
Az országos banktársaság u társulat pénzügyi viszonyait áltulvette, o ezélból egy nláirást boesájt ki
GróJ Nugent L., földbirtokos.
Dr. l\'irchw József, a meráni gyógyintézet elnöke.
Rojfge Ferencz, af általános osztrák épitő társaság titkára.
Vivenot Aljról, lovag, cs. kir. tanácsos.
WittelMjer Ujtót, Dr.x
Záhony Vilmos, lovag, gyártulajdonos.
25,000 darab
80 frt oszt. ért. (40e/o) botizotett társulati részvéuyekot, következő foltétolok alatt:
1. Az aláírás csütörtökön T. évi Juliua 18-á.n a közönséges üzleti órákban teljesíttetik és pedig Mrtbcn az országos bank társaságnál (Franczenczring, 22. s«.)
Grazban a stajér Escomtbanknál, Klagenfurtban a stájer Escqpitbank fiók intézeténél, Laibachltan a stájer Kscomtbank fiók-intézeténél, IÁnczb&n a felső osztrák és salzburgi banknál, Marknbadban a marienbadi takarék és előlegi társulatnál,
Neusatz az első bácskai kereskedelmi- és iparbanknál, Sopronban a soproni hitelbanknál, Pápán a pápai kereskedelmi és iparbanknál,
Pesten a magyar Escompt- és váltóbanknál, »
2. Az aláírási ár (J2 frt osz. ért. a 80 frt. botizotett részvény névszerinti öszloto 200 frt. határozatott.
3. Aa aláírásnál 20 frt. biztosíték minden jegyzett részvényeit készpénzben, vapy értékpapírokban leteendők, a kész|>énzbeu letett összegek 4u/„-
4. A bejelentések összeállítása s az eredmény u legrövidebb idő alatt közzététetnok. ö. A darabok utáni élvezet azjüáirási ár s a részvény utáni 5% megtérítésével papirértékbun 1872. július 1. számíttatik, melynek mulasztása a biztosíték elvesztését orodrné
nyezné, 29. julíuatól legkésőbb 31. augusztusig érvényesite^ndők és pedig az aláirási helyeken, hol a jegyzés történt. Bécsben, 1872. julius 10. ,
Aas orsza^OB banktáiraulat.
Zágrábban a horvát Escoiupt-banknál Jiozenben Welpoier Kristóf urnái, lituheisben a budvoisi banknál, Karlsbadban Benedikt testvér uraknál, J\'Ajerben az észak-nyugati cschcgyesült banknál, fazékén i slavoniai commerzial banknál, J\'ranzcnsbadban az észak-nyugati csehegyesttlt bank
íiók-intézeténél, Pécsett a baranyai takarék- és hitelbanknál, Gl/rczben Jona A. V. urnái,
PUsenbcn az észak-nyugati cseliegy.esült bank fiók-
intézeténél, Pozsonyban az általános.hitelbanknál, Prágában Liebig János és társa nagykereskedőknél, Győrben a győri kereskedelmi banknál, &iazban a saazi banknál,
Salzburgban a felső osztrák és salzburgi banknál,
Te.plizben teplizi banknál,
Bécs-Ujhelym az alsó osztrák banknál. .
I kamatoztatnak.
Hirdetmény.
Zalaniegyi\'.bo koblezett, ogdmun. u Balaton tavi. partján Iblivií fli-löppi rt\'bbtin, hol etxy £őzl.ajrfzifHÍ állomás is Irtezik
J/ff - egy jó korban létező vendéglő f. (!vi augustus hó U(in .\'1 óa fV:l i^ynuisutiiu küvelkczö évekre, pedig f. (ívi Szont-Mihály napjától kezdve IK7IÍ. ovi április 24-ig — nyilvános árverés utján — a legtöbbet Ígérőnek, bdrbeadntni fog; a fent nevezett helyről mindennap egy ujonan épiill g<"zluijó fog a somogyi parton létezil boglári vasútállomáshoz közlekedni. ,\\z\'árverés iíév-lfiilöppön fentirt napon, délelőtti 10 órakor fog megfiirti>tni, mélyre a t.cz. bérbevonni óhajtók tiszteletlel meghívatnak
Rév-Fiiliipp, IS7L\'. i\'il in
A tulajdonosok
Á bécsi bizományi bank válió-íi/Jclc I
Bécsben. Koülmarkt -3b. |
, kibocsát . fj*
IGEN Y-J EGYEKBT |
alant jegyzett sjrsjiigy csoportokra, és ezen összeállítások inár azon okból is a Ur ^gelőnyÖBebbokbez számiutnlók, mivel egy ilyen igónyjegy tulajdonosának Jj* -zou lehetőség nyujtatik, valamennyi fő- ós mellóknyerevónyokot egyedül nyerni, ijf. ós azonkívül
30 franko aranyban és 10 irtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmei élvezhetni.
csoportozat, (évenkint 16 húzás.)
ÍO frto» liuvi rc»xlcteL. — Az utolsó részlet leHzcte«e után minden réttitvevó következő 4 nornjcgyct kap: I 6% lHGU-iki 10» forinton allaui»or><jeKyet, fónysreméuy 300,000 Irt, a kihuzott-szám 400 o. é. Írttal vásároltatik vissza. 1 3% e». török 400 frankon állaiUMorMjegyct.
főnyeremény 000,000, 300,000 frank aranyban. I lierrzcK üraúiiachweiKi \'ÍO talléron norHjej<yet, főnyeremény\' «0,000 tallér luiuden levonás nélkül. 1 iniiHlirucki (tyroli) *or*jcK>ct. főnyeremény 30,000 forint.
B. csoportozat (évenkint 13 húzás.)
6 frtoH havi részletek. — Az ui.iImó részlet lellxetéau után minden résztvevő követként 3 Hornji-nyet kap : 1 3% «\'"• ,<ir\'lk *<>» IVmikoN úllanisorHjegyet,
főnyeremény liOO.iHM), 300,000 frank aranyban: 1 hereien Bri«iiiisr|i\\ve «i 560 talléron 8or*jony<t,
főnyeremény 80,000 tallér minden levonás nélkül, I Sxáiix-nieiiiiilKt\'iii nursjenyet, főnyeremény 45,000, \'lő,000 dóin. ért.
.....< utánvét mellett Is teljesíttetnek.
i\' t/i/zékik minit en huz/m után bérmvntw iiif/i/i ii kilhletnek.
y
J..dH.. ...I.t.y.k JlJUl.nul vill.U.k U
(ÍS
A soproni leszámitoló-bank
nyitói magyar jclzáloo* liilcl-bnnk
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam ós hitelpapírok, állami elsőbbségi ós füldtclicrmen-lOKÍtési kötvények arany 8 ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre U% kamatra fogadtatunk el.
Kölcsönök hazakra, földekre s uiás ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek iuár a kiállítás utáni naptól G*/o kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesítettnek.
^__»q niimil* | h ■ ■ | m\'f | p íj a~X u"V A | > z 8 «M9Pa«3 \'
tanári állásokra.
Nagy-Kanizsa városában fiuk számára a jövő 1872/8-ik tanévro felállítandó hat osztályú polgári oskolában a két alsó osztály a jövő oktober 1-én megfog nyittatni.
Ennek következtében pályázat hirdettetik négy rendes és két 88gódtanári állásra, úgymint: *
1: magyarnyelv, esetleg németnyelv és földrajzi-;
2. a mennyiségtani-;
3. természettudományi-; *< (854 3,1)
4. rajz és szépirási szakra.
Ezen tanári állások mindegyikével 80Ó frt évi fizetés s 200 frt lakbér van egybekapcsolva, az igazgatói teendőkkel megbízandó tanár évi illetménye 200 frt. A tanárok az állampénztárból fognak dijaztatni. Továbbá a két ségédtanitói állás
1. a zene és ének ;
2. testgyakorlat, illetőleg a tornászati szakra, 400 frt évi fizetéssel van össze-* kötve. A pályázni kívánók tisztelettol felhivatnak, hogy életkorukat,- végzett tanulmányaikat, nyelvismereteiket és szaktanári képességüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi augustus 20-ig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek. ^
Nagy-Kanizsán, jul. 10. 1872.
Egy
Einzig in ihrer Art in Európa
magyar
bank
UgyM és tapasztalt
rész letlcvól-fi txy 11 < > küknek
4 k e n igen jövedelmező lő^lnlkozást nyújt.
kör.i hirdet-
j Ajánlatok l.mm Mpót.
ményi hivatalához, l\'-st, Vác; , jntézendők.
i IÓ. sz.
iii" 1 t l)le (iewlnne
(ihlCkS-AlIZMlgti. | Karautir<
derStaat
I Haupt Gewlnn ev. j 360,000 Mark i | Ntue Deutsche i j Relohi Wahrung. |
K i ti I a ti ii <i k * u r II e t li e i li k n n k a n <1 i e CJcwlnn-Cliancen
dar »ou dw Laades-Regleruag gsranllrten grosse:. GeM-LoTerlo, In weloher Ubcr
2 M i 1 1 i o n e 11 T h a 1 c r
•lober gewonnen werden mUisen
Uio Uewini.e dieacr voftkeilhaflan (Md-I.olterle, welcl.o plan-nur 60,000 I.oa« cnlbllt, .ind folg-mlo* nüuilicb : 1 Oewinn •v«ntn«ll 360,000 Mark Neue Oeulsohe Reiohswjihrung ..dcr 120.0000 Thsltr Pr. Crt.,«|ifciell Tkalsr 80,000. 40,000 25,000, 20,000,15 000. 12,000, 2-iii*1 10.000, 3-inal 8000. 6000, 3- ntl 5000, l3-m»l 4000, 3000. 38-msl 2000, 1500. 155-mnl 1000. 318-m.il 500, 400, 451-m il 300, 200,875-mal 100,2IO-in*l 80, 60. 50 20.500 ...nl 47. 9225-mil 40. 31, 22 k 12 Thaler und £.mn.«i. a..!.!,.- i.. v.,,„pll .M.m.mom ... *) Abtlieilun^oo \'mir niahorcn Kalo lmi lin.^
ISo\'sritn üo«lnn Zlcliunir 1.1 amllleb -Tíf .I n 26-teii und 20-l. il Juli d- .1.
(ml^mulli^ uud kuálot liiariu
das nanie OrÍKÍ»all-l.or»H nur 7 <«ld. \\r. Cest. W. dán hiilbv do. nur 3 <\'ld. "»0 vr. Oest. W.
dán viertel do. nur 1 (>ld. «.» \\r. Oest. W.
la Baaknotea, und werdan diese vomSIaale garanl Origlnal-Lose iUim-verboieue Promaiian) gegea frank. Elnscndung des Belrages m\'U.sl uacli dU enlfernteslen Gegenden von -\'.ir vrr.m.ilt
Jcdnr d«r llelboiligli-ii eiKMt v.in .i).ir n-bun víimiiii Oiinin.il l.ooae soch den mit dem HlnAlsw*|i|.. n • v. i^. l.. Oiigin.il.I\'l.in nratla and i.sch niiitRolinl.tur /iolmni; sofort <1 ■•< amlliche Ziol.iii.g,. liitc unaufgefordcrt niK^audu
Die Auszahlung und Versendung der Gewinngcldpr
frlolKt von mlr dlreot an dle hfioW«s.-i»to». prompt. m,.i unlcr slreng aler Vemhwituenhell
B^ Man ueude :i<-li daliéi mit deu ViildiiKeii SMT vertraiu\'nsviill an
Sámuel llccksclicr simít.,
o (fr\'ia■.!<-, vicluoltlg anaKOKeirhncle «r«lq a
S kii ín. kön. 11oI-\\ViiscliefaI>rik s
ij dos lí. Fo-l, In Wien,
« Nleaorla&en: •
• Ofc Mariahilf, s,\'dl «">\'••»•»"« 27. •
« ZO Hauplslrasse éíO, | f
»rl. |iu ilurc! »tfutií»io Solidilít und suf jedem Stüik Wanro mii •
^ 7.iir.-n. . r.irl.ll
von ki-inein dor aii|ir*iaomtoii llan.llcr Errciclibsrea, auaicrordout- J
liili liilllgca und llc.tcs, unlor vollulcr Oarsnlie blotat und nacli •
di n Hroviiupn auf brioflkliea Verl.ingrn ll.\'»t«lluii({on prompt ku- •
acinlcl uud Nicblpsaiondea rctuur nimml. ®
Kngl. Chitton-llemtlen mii, lMtmen- Uiderröckcaua I\'er- • odor oliuo llnlakrMgon.arliOnor ali\'cail od«r fíinatcm Kock-iUrclicut Lfinan (boi briefliolivr llc»tollung\'«u 0. 4, mit Htickerol-KinaXUoii II. • r llsl*umt\'sugiin«ugflhrii)ds>;.r), 6- UU.
Bellis József, polgármester. \' A legrJotoö -M
•Sillrk n. 1.8U, V?, a.M>, 3-:a.60.\'l)sa J Klcgaiit.ate und I\'rakliacbeat..
* Jtumlturg.-1*1 nen ■ Herrm-
//<*«<rf<"«(llnl»nmfsii|fsii*.igcl.(
Z U. 2, 3, 4, ő, Ü dic allerbraten. ^ Hal.sk rü(jtn, i uuoatcr fuji 0 porlJUd II. 2,3-4 II. (Ilalauinf.ug -) antugobau.) \\ ilerrrn-Crutialrn o.lar X<t-I lonOtiulen per Mltlck 75 kr., II. 1 | 2 bla ti. H.
| Herren-l\'nterhosen au fl. I,
J 1.00, Z, 2.50—8 fl. KoilAclin.lt, fVsn
* aOíiai-l.., oder uugatiacli. K«j..n.
* Wollene iienundliettn - ,1a-! • rkentu 11.2,3,4,aua tSai.lo fl. li, 7,
gep.lst. d<ler gewifkto Untcrho-
.tírhvii i heinen - Dau | glnlt, xtifl. |.:ki,2, • Ü. 2.f»0, aunrii! •Soliwuiauifi. m nouo Kuilujui\'ínTl Htipkrr. j J 3,3.50,4,5,
l/tinilen,
cli allerOjlualo Lei und llsliallii\'Bidoli mit Nticko ^ ioi, altok H|>itxou, kii U. » lo Qt ^ Itainen .Surht- odor II fater M heillUen mit lángon A.ih io «i( fl. - u -"uh goativkl II W 0 II.
en/ivsni, sün I.víupu, Por-
l>a in enni rfímpfe oder lirr- = ren Fanasocken, daa Utad 11. 6, •
•\' 8-10 fl. dio feiuatvu. ®
IhtmenmletUr aum Soknllren ® (Taillcuuinfang lat anaug.b«n)iu • 11.3,4-511. •
1 Utad J A-I nen-Tai.rlteiUÜ- • rlurr au fl. 1.50—2 fl. grüaaoro uud • foinoro »u 11 2.50, 3.60, 4, 6 — b fl. W IDltd ZwIrn-VatM Tilrher i 11. 5, 7, U 10 fl. dlo fcin.ten. • Sert-tetten od. llamltttclier, • per Utad nur II. 5, 6, 7—9 fl. in • Daniaal. •
IMnen-\'lHiich-tíurnUar • für tl i\'eraonen (1 Tlacbtueh mit • •i pasaunden Serviulteu) au fl. 6, C, ® H— 10 Ű., ÍUr 12Peri.das-Doppelto. • 30 Kllan f*rbl(jiM llettxeuV, •
dnaHt. aufl.7,8,9, 10—12 fl. •
30 Klleu Jlaiulf/arn-JMn- • untnU goblviclii, auck UoppeU •
awiru ungobloickt au fl. 7..\')0,11.50. 9 10, 13 - 15 fl.
burf/er "> — 18 fl,\'
40—42 EJIon voraOglicli. We-ben-iA-lnuHnul (au feincr llott- . wKaolio oder 12 Usn.cn-llemden) II. • -V4 n •
1 8t. 30 olligo V, breit. Rum- 2 \\irf/er Lelntvand au fl 12,13, •
3
amerikai
varóoépek
14,15,18,22-24 Ű.
48 cllige bulgiaclio IhOcn-Istnwand au fl. 22,25,80-35, i. fl. auagexuicluict aebün. „ 60 und 54 Klloii unvorgl. guto • . Itainfiaryer odor llollümler • | Weben (llaiidgoapuumt uud \'/. br. • /u II. 30, 35, 40, 50 6011. •
in boliebigor flpradie don Pro- • vinaon wordon gegon (ioldaondtiu-itpr\'Oarnnlio Uborallliin augeaendoU — \' « adroaairen : (7C1—12,10)
. Wien, k. k. HoíU(*orant, Mariahilferstrasse 25.
11. 60 G St. Batisttücho gratis.
legolcsóbb eredeti gj\'áíi áron
kaphatók:
R0SENFELD ADOLF
ralítáriíl.nii, a iml szinte n l.o/závnló
tű, czérna, selyem, olaj,
jutiinyosnn kaphatók.
Pf A varrógépek tartósságát ós szilárd szerkezetót több bizonyítvány tanúsítja, melyeket helyben s vidéken elárusított gópek vevői elismerésül küldöttek a fentirt raktárbizományoshoz.
Wajdits József
kiinyvkiadó hivatalában Nugy-Knniwin mogjolontés általa minden hiteles künyvkereskedésben kaphatók:
„11 a j t a íi u k, v i g a d j u 11 k!"
IV-dik uj, olcsó kiadás. Ara «JG kr.
„Rajta leányok, mulassunk !tt
Mulattató kézikönyv. Ara 1 frt 50 kr.
Wujtlits Józsoí kiadó-\', lap- ^ uyomd.tulujiioniM, gyorssiiujníoiofai Nw-Kaoiiiio.
Logujubb luo^ynr tiinczkiiuyv. Ara 1 frt 40 kr.
„Halljuk, a szép szót!"
Magyar folkoátóntő (to.wzt) könyv. Ara 1 frt f)0 kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ara 90 krajozár. \'
NAGY-KANIZSA, \\H?i. julius 31-én.
BO-1U: szám.
Tizenegyedik évfolyam.
f EKflxetéli ár:
egéix évre . . 8 frt. I fél évre.... negyed évre . Kl/U iwiiu 10 kr.
Hirdetések jutányoitn. I!
• NYÍLTTKRBKN Kirunkinl 10 krért S^ totnek fel. ki.
Hetetlkilll
Zala-Somogyi közlöny
r A lap szellemi részét f
. illető kf.rleményOk t | norkesttóhes, f
anyagi réisnt\' Hintó f koxicinéi vek pedig a { ki«dóhox n\'Tmenive in- t í tmendók: | SAtiY-KANIZHA Wlastloihái.
ia „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értositöje.) ^
kétszer,- vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegjes tartalmú lap.
rmenive in- !• |
loihái. J
B a n k in u n 1 a. \\ /
Míg egyrészről hazánkban a követválasztás körüli tovőkqnység lázas ingerültségbe hozta a kedélyeket, melynek kése ni gyümölcsei,a társadalom minden rétegében elterjedvék, belckell harapnia mindenkinek; gyanúsítás, gúny, lenézés osztályrésze mind a győző, mind a gyó/.öttnck: ugy másrészről a politikai élet legnagyobb zajában pénzintézetek alakulnak, melyek ugyan életerőt hivatvák jelezni, de mind a mellett félő; hogy a sok bába közölt elvesz a gyerek, azaz a sok bank között elvesz a pénz.
Őszinte barátai vagyunk a coil£\\irrcn-tiánnk, győzzön a jobb, de viszont komolyan figyelmeztetjük a közönséget a szédelgés mai korszakára, midőn m érték-papírok, mint a gomba, csak ugy teremnek, midőn a pénzt nemcsak a szél fújhatja cl, de.jelzett értékét az agio leszállíthatja s a népnél e bankmániában befütyülhet — mondván ezt magyarán.
íme, példa a miskolczi kiházasitóegy-let óriási cravalja, melynek közel hat milié forintnyi .bukásában vidékünk — tudtunkkal — nincs érdékelve, noha — mint a lapok irják — az ország minden részében temerdek a károsodott..
Örömmel jelezhetjük, hogy e vidék kereskedelmi s iparos osztálya ment\'a szédelgéstől, megfontolja, hova s mire adja pénzét, hova s mibe fekteti azt.
Nagy-Kanizsán ismét egy uj egylet alakulását hirdetik a falakon a plakátok, valami .fogyasztó-egylet" lesz az, óhajtjuk, hogy neve ne teljesedjék be működésében.
Jövőre a helybeli pénzintézetekről szólunk.
Kttzegészség-llg) az Iskolában.
Más < ultur-úllamok üdvös példája szerint, hazánkban is végre valahára a nevelésügy kezd nagyobb pártfogásban részesülni, az általános tankötelezettség törvény-
nyé emeltetést! és még inkább-leendő gyakorlati érvényesítése által - az iskolázó gyermekek száma tetemesen szaporodott és fog évről-évre még nagyobb arányban .szaporodni; ennek következtében uj iskolák alapítása-, a régiek nagyojjbitása- és czél-szeril átalakításának szüksége állt be; mi-dóit pedig az állam.az általános nép, eve \' lésre fordítja ügyeimét, méltán- kívánhatják a szülék, hogy gyermekeik az iskolák rosz állapotja és elégtelensége által egészségükben kárt ne szenvedjenek; ugyancsak nem közönyös d^log, váljon a tauondz i.s!;o-lázási ideje alatt - meiy naponkint öt órát számítva, nyolez iskolaév alatt körülbelül 10,000 órát tesz — egészséges, tágas, jó levegővel ós világítással bíró helyiségekben, vagy pedig szűk, sötét és elégtelenül .szellőzött iskolaszobákban töltsön? váljon roszul alkotott padokon ülve, írás- és rajzolásnál hátgerineze elferdittessók és szeine rontassék, vagy pedig ezen káros behatások-távoltartása mellett, a testizmok rendszeres tornázás által erősbödvén, testileg és lelkileg — mert mind a kettő együtt jár — ép ós egészséges ember váljék belőle? ^
Az Ugy fontosságát tekintve, küllöldi jeles tanférlluk és orvosok már régóta foglalkoztak komolyan az jskola egészségügyével, legújabban Bock népszerű egészségügy -iratai által hírneves lipcsei tanár, röpiratot nyilvánított az iskola egészségügye czim alatt, mely röpirat magyarra is fordíttatott.
Miután pedig az említett ügy nemcsak a tanfértiakat és tanítókat, hanem általában minden iskolaügy barátot és az iskolá-zó-gyermekek szülőit különösen érdekli, bátorkodom e szép olvasó-körnek . örvendő lapban, mely ugy is a nevelés-Ügyre nagy ügyeimet fordít - az iskola közegészségügy legfontosabb kérdéseit rövid czikksoro-zatban megvilágitni.
I. Minők legyenek egészségi 8 zeni pontból az iskolaépületek?
Mindenek elótt szükségei, hogy azon hely, hol az iskola áll, czéljának megfeleljen. \\
A tanépületek, a mennyire lehető tágas,szabad túron építendők; szüfcutczák ban, zajos, élénk\'iorgalnmui.il. Imi azonki vül, hogy a gyermekeüVigyeluie il
íiuuutas 1
ideje alatt különféle lárm\\ állal háWwgat- j tátik, az iskulábani járás alkalmával lovak , és kocsik általi elgázoltatásjiak vúnjiak ki-J téve, vasutak, kaszárnyák, zajos és btizl j terjedő gyárak és temetők mellett nemi volna szabad iskolát építeni.
Az iskolák szomszédságában kovácsok, kádasok, szappanosok, tímárok ós más ilynemű iparosuk műhelyei, továbbá — különösen faluhelyeken — istáiiók, akluk és korcsmák építése ue engedtessék.
Az iskolaszobák uapkolet.felé, hová a napsugarak könnyebben hatnak, legyenek helyezve.
A talaj, melyre az iskolaház építtetik, legyen száraz, magasan l\'ekvoí áradásoktól ment, mert a talaj nedvessége a falakba is húzódván, a bennlakók — különösen a fiatalok görvólykórosak és kösz-vényben szenvedők lesznek.
Az iskola használatára szolgáló ivóvíz legyen friss, tiszta, mindenféle szerves ós szervetlen ártalmas alkatrészektől ment; különösen ügyelem fordittassók ami, hogy a kut az árnyékszékek és s^deígollróktol jó messze helyeztessék, inj^el ezeknek tartalma könnyen átszivároghatván u kulviz; be, ez nemcsak rosz izű és szagú lesz, hanem tapasztalatilag mindenféle ragályos bc-tegwgek, úgymint cliolera, typhus s a I. terjesztője lehet.
Az árnyékszékek ne legyenek magában az iskola-épületben, hanem külön építtessenek a főépülettől\' kis távolságban; UtK talmuk jóesésü csatornába vagy tágus/viz-hatlan mészszel. épített emésztogödiirue vezettessék - - magától órteUrtfik, ■ hogy j gyakran tis/.táztassanak és ragályos betegségek uralkodása idejébeu ragály talanittas-sanak.
Az épület-anyag legyen ezilárd, Jcó-vagy égett tégla; sárból iskolát építeni j nem volna szabad.
lla az iskolaház emeletes, lépcsői ne legyenek c>igaalakuak, mert ezekről a gyermekek pajkosságból lccsuszkálui szoktak, mi által ucm ritkán szerencsétlenségek történtek hanem egyenesek, erős és sürú r.icí\'izattal I-,\'yenek ellátva.
Czólszerűek az eineletbeu födött folyosók, melyekben a gyermekek rosz időben is az\' előadási órák után friss levegőre jöhetnek.
Az iskola-udvar legyen tágas, tiszt* és gyeppel borítva.
Nem eléggé ajánlatos az iskolák mellett kerteket és faiskolákat felállítani, hol a növendékek a szünórák- és szünnapokban a tanító felügyelete és vezetése alatt á kertművelés- és fatefiyésztésben haszonnal párosult kellemes foglalkozást nyernének, azonkívül, hogy ilyen foglalkozás az egészség és izomerő fejlesztésére igen jó befolyással volna.
íl. Milyen legyen az is kólaszobák nagysága és berendezése?
Tiszta és jó levegő lélegzése az egészség fenutriásának egyik fokelléke. Tapasztalati tény. hog^azok, kik sokáig rosz lengőben tartózkodnak, mindenféle, külöuő-sou a lélegző szervek- éa szembetegségre hajlandók, de még azöukivűl más betegségek pusztításainak kevesebb életerővel és ellentállási tehetséggel bírván, — inkább kivannak téve, mint más egyének, kik tiszta, egészséges levegőben élnek.
üiZtHKmvuoiKiinuuna, 9zúKsegtí»,iiugj az iskolábam elegendő tiszta levegőről legyen gondoskodva, hogy tehát az iskolaszo-bak kiterjedése a növendékek számának megTefiJljíííT
Általában több, mint GO növendék egy osztáiybani tanítása, nem volna megengedendő.
Egy növendékre legalább 6Q tér jusson — a szobák pedig. 10\' magasak legyenek — 60 növendékre 360 LJ\' vagyis egy legalább 20\' hosszú es 18\' széles s/.oba szükséges. Kisebb légtérnél a levrgó a ki-légzett szénsav és" nus kigózólgé.>ek által
TARCZA.
IIoz/ikI replll iHinét......
Doiúd repül lemét, isméi gondolatom, MidSn s azabadban insgsm kllunmulatom. Ktlnu uieaSn, madárdal, virág-ima kOifltt, Mosolygó napfényen, inely harmntba fOrdntt. tf dsl, in>», fia/, izellu, harmat, mind ugy reesket, Mugra, hogy er. mind, a legtiar.lább azeretet.
Uh! ha sut miud értené ar. emberi kelial Pirulva vall\'uá, liogy boldogiág ott lehet. Ilel, bár millard léreg, kígyó harciolva él, l>» ai áriaán/ nyelve nein Ugat, nem bessél ....
Héaytaor megirigylein a {lacairla »or«it, A napfénynek mldfin aeiigi édee dalét. Velabb, felebb replll a boldog augéron, Mely a naptaivébül ki>»é iierelmet fon. Uajd nyngodlan iiéll le arsnyoa kla eaárnyára, S IHnKdik üdvével, a bokor blle árnyára . . .
XIt(hallgatom a fUVj egyesorti betiédét,
Melylyel mégis bövöl, inégli kedveeHsédii,.-A vale ábréiidux a votéi erdejében, Kgylltt vlrra«»tiiak a eealédi Ugy féaiknn. llajd egyUtU>»lgják a letarolt mesőket. lla as arató-lány el, iKémtlii Skat .. . .. Mennyi üdv, (terelem, külti««ot van itten ! .. . Itt béesélek a terméixettel meghitten. Kitérőin aaivemet a gyttngyiő forráenél ; ^ l\'itkaiin hallgatva, xenéje meg; mngáll. l\'gy aluémtil, hogyha féjilxl\'mról buieélek; Alt hUxeui. egy velem stenvedö líd lélek\' H féjó emlékektől flöl.dvült kiinyek. Ma e teetvér nlérejnillhatoak _ kitnnyehli ......
Ai eit, biitor tUiet n lálhatirra von, L){ «nnék féj tltkom\' hallgatni, . . eloion. Arii mfgjíi as*alkony ssellö, a hit rokon,
Hot harinst-kCnyet «ittm lankadt vlrégira, Meg eeillagol mullain búi borulatira. H eifiit lilégénál at emlékezetnek,
Alvó virágokkínt képiotim merangnek----
Majd téli erdSjére a fájdalomnak, ÖrSin-msdaraim kikeletet i-aalnak .... 8 én kUrUlpin a legkio\'bb viiág ii regél, A lomb édeiuu aug, a patak cl.noiél,
A fS illatos, lágy vánkoit kin* íoinnek !----
8 kínom cUiemlerlil . .. caak nrOmi.n élnak. 8 mindez itt tHrténik, itt künn a azsbadbao, ilol ezer képben bel éleinnk fcatve van. Bel míg fájdal\'mra emkkeitet n búa fUz, Uoaolygó ri\'iziákból, öi .\'imkoazoriit fflz, . Itt if nvednl édoa, Örülni boldogiág. Terménél, te aient Mp. örök tllz, kinciforráa, Hadd, hadd Imádjalak. — Éa téged kedvelem?! Mindezek felett áld. áld ai én hfi itivem.
" OUOTH QYUI.A.
.Nőtlen- és nős-ember levelezése.
- KOsli: Kákoiy I. áizló. -Vé,.. -
XII.
Kedves barátom Jézsof! Utolsó levoledre legyen ei ui enyém ogy kodvezÓ\' és várt .igen!"
A mint mondottad és gondoltam, ugy tettom.
Ismered jól a K. családot, öok jó napot töltöttünk e kedves család körében; mindig szerettein volná tagja lenni,most már, ha Isten is ugy akarja, mint magunk; a/, leszek*
Képzőid csak. Többször mulattam igen jól\'a bájos és szellemdus Jolán körébon, de bár igen is szerolomreméltónak találtam, s ha om-lékszel,mult\'levelemben öt értettom ideálomul; do azért nem mertom lyilatkozui szóreteto\'mről.
Pedig mennyire szerelem ! Elárultam mngiim, de 6 alig akart megérteni, bizonyostul próoáli; mert azt vettem észro,hogy nemcsak nem ide^eu-kedik tőlem, de sőt igen is kedélyesén elcseveg, olykor meg olméláz velem együtt. Ábrándos kék szemeiből sokat olvastam, láttam* egész lényét, szivét, lolké\'.. Ha élotnézeteimról,elveimről, vagy hazai dolgokról beszéltein, részvéttel csüggött rajtam és sokszor lelkesült, vagy engem lelkesített.
Megszerettem, mint nőt és mint hon-leányt. ( \'
Igen, do nzon vettom észre magam, hogy egyszer már itt az ideje, miszerint őszintén bevallva szerelmemet, szivét és kezét megkérjem. Képzelheted, hogy mint kés^hltom erre, mint leetom a legjobb (likaimat, ámbár a azer> iinot bevallani mindig jó hangulatban találhatjuk a viszont szerelmes nőt, valamint olyun nőnek valami szerelmet, ki nom szeret bennünket, mindég, rosz időbuu lépünk fel. „Az nsszony mindent oltitkolhut, csak szerelmét noni.*(Kiit vö».) De áll ez a iériiakról i.s.
Elhatározva tehát magam egészen, élőire, búiéira, léptem Jolánhoz. Ugy,mosolygott roám, •mintha szememből olvasta volna ki, mit uka-rok; pedig kissó zavart valék. Beszéltem neki szivem értelméről 8 olykor ajkamhoz euielvo kezecskéjét, Vzintu megremegni éreztem ....\'. Egyszer, midőu\'ruményt kértem,tőlo, elmereng-vo feledé szeméit, egy, előtte az asztalon fekvő lapra, mely mollett iróu és fehér papir alig néhány sor jegyzettel.... Odanézek,, hát jelen loveleiuk, az utóbbiakat vévo ki, voltak azok, mint közölvék.
Reá néztem s ő olvové R lapokatsaját jegyzeteit, melyekkel kisérte,-azokat elemtárt.".
Kérdém mennyiben irlunk jól, v^gy ro-szal? Mosolygva monda, majd nieglátuatoui jegyzeteiből. De mégis tetszenek-o?
Merően, nézett rám, s én ugy érzém, mintha szeméből egés^ón delejezne, mintha aruoy volnék és oz égető szóm tüze által akarna próbálni; esdőleg néztem reá, mert a>t hitt- m, sí ég szakad rám, vagy a föld süly cd el, h« o válságos pillanat eoka turt, sz-meiben mennyemet láttnin s már (öluyitám ajkamat, hugy ismét reményt kérjek, do ő kezet nyújtva és egészen .felmagasztosulva- szólt: Hogy o czikkek tetszonok-o, a végső határozza el; és reményleni tanítson meg ön!
S most étlát\'iiu és érzein atna szavak titkát: „Kgy s/ivb\'ii.nioly szeretni tud, a költő többet talál, iniiit n .világ egész politikájában.\' • (Eötvös.)
Többet n.nn irhatok csak annyit, hogy olveidet követni fogjuk, mint boldogok, hogy azok legvünk, mint o dicső nemzetünk egyik családja."
lla [Jódig a többit wkarod tudni, s ezekről
megakarsz győződni, ezennel-meghívlak, hol íston, ember előtt egymáséi leszlluk, az oltárnál. Az pedig •» farsang második vasárnapján loend.
Addig is köszönöm leveleidet, inert minket boldogokká telt de! lsteu Veled I
LÁSZLÓ.
Ennek* magam is örülök, vajamint ai a IttdiU szinte boldogilana, ha jeleli \'köziemé-nyomnék sok-sok ^};en orujiményii ienne ! 4 .
rövid idő alatt annyira megromlik, hogy az légzésre neiu alkalmas, a mi szinte mikor az ember ilyen szük szobábli lép, már a szag által lesz érezhető.
Hogy pedig folytonosan tiszta és friss levegő legyen az iskolaszobábau* kellő nagyságán ki vili, gyakori és czélszerii szellőzte-téséről is kell gondoskodui.
Ez ugyun nyáron a tanórák alstt az ablakok s a tanórák után az ablakok és ajtók kinyitáita által könnyen elérhető, — do mivel ugyanazt télon a szobák teljes kihűlése nélkül keresztülvinni nem lehet, mesterséges szellőzési készülékek alkalmazása szükséges. Legegyszerűbb .ilyen készülék volna két egymás átellenében sodrony\'rácso-zattal ellátott fél-négyzet lábnyi nyilás, egyik a piafond- vagy az ablakban, a másik pedig a fal alján — melyek által a külle- I vegó be- és a romlott levegő kijuthasson—, mely nyílások tetszés szerint nyithatók és bezárhatók legyenek.
Az iskolaszobák szellőzését továbbá czélszerü fűtési modorral is lehetne elérni, pl. a ileissneij-fóleJégfüiós által, de ez költséges levén, általánosan ueiu vihető keresztül.
Vaskályhák a tanhelyiségek fűtésére nem igen alkalmasak,*mert a meleg aránytalan, — a fűtés kezdetén igen nagy és haiuar^elvész — a csé/épkályhák alkalmasabbak. A melegségi lokok — 15 fok lloau-mur elég — hőmérők által lennének ellenőrizendők.
Nem kevésbbó fontos a tantermek czélszerü világítása, kellő száiuu és nagyságú ablakok által; hogy pedig a napvilág-j vakitő fénye által ne szenvedjenek a gyermekek, zöld szinü függönyök ne hiányozzanak semmi iskolaszobában.
Az esteli órákra elegendő száiuu és czélszerü lámpák, legelőnyösebben gáz világítással ajánlandók.-
\' Magától értetődik, hogy az iskqlaszo-bák és padok tisztán tartassanak, kisöprés és törölgetésekáltal,hogy a gyermekek mielótt az iskolába lépnek - poros ruháikat lekeféljék, sáros Jábbeliöket sárkeféken
4. UkvMon tiont t toAlt, a mi Ahol\'no...
csak kevesebb por és piszok hozat\'nék a tanterembe, hanem a gyermekek tisztaság- és rendhez szoknának. V
A padló — a hol csak lehet - viasz vagy tapaszos anyaggal legyen beeresztve, mely nedves keudóvel könnyen letörölhető.
III. Afe iskolapadok és asztalok minősége sokkal több figyelme t érdemelne, amint az valóban történik.
Többnyire azt látjuk, hogy még czélszerűen rendezett iskolában a padok, semmi tekintettel a gyermekek nagyobb
vagy kisebb termetére, minden osztályban egy minta szerint vannak alkotva; pedig igen szembetűnő, hogy ez hiba, mivel a melyik pad nagyobb növendékek számára szolgál. a kisebbnek igen alkalmatlan és ártalmas lehet — s méltán mondhatni, — hogy a rövidlátás é§ hátgerinoz-ferdítések legnagyobb része az iskolapadok rosz alkata által hozatik létre.
Ezt tekintetbe véve, következő elvekben egyeztek meg az ezen tárgygyal foglalkozó t|idósok. 0
1. Az iskolai asztalok és padok a növendékek nagyságának megfelelóleg, különböző magassággal bírjanak.
2. A padok czélszerü háttámlával láttassanak cl, ugy a gyermek feltesto még irásközbon is nyughelyet találjon rajta.
3. Az asztal magassága ne érjen feljebb, mint az ülógyormek gyomorgödro.
4-dik kellék, hogy az asztallap hátsó és az ülőpad, belső széle közötti távolság minél kisebb legyen.
5. A lábak kellőleg széles lábdeszkákon nyughelyet találjanak.
tj-szor:- Egy padban fl vagy 6 tauit-ványnál több ne üljön.
7. Az asztal kissé hajlott és elég szeles legyen.
8. A pVlsorok közti tér elég tág legyen, hogy a tanitó benne kényelmesen járhasson és-olykor tekintetet vethessen arra, mit müveinek a gyermekek a padok alatt.
8. Mulhatlamíl szükséges volna, hogy minden osztályba különféle magasságú padok volnának, melyekbe a tanítványok nagyobb vagy kisebb termetök szerint helyeztetnének.
A tanitó továbbá árra ügyeljen, hogy a tanoncz nem ferdén, egy oldallal közelebb. hanem párhuzamosan a paddal, testének egész szélességével üljön; 2. hogy.a hát nem hajolva, hanem kinyújtva tartassék.
3. Mindkét alkar könyökig az asztallapon uyugodjéK. 3
4. A labak a lábdeszkán kényelmesen nyugodjanak, a lábakat keresztben tartani nem szabad. >. v,
fl. Az irlapvagy könyv ne ferdén, hanem mindig egyenesen feküdjék a gyermek előtt. . Dr. SOHREYEtt.
(Vége kOvotkexik.)
II I r e k.
— \'Gróf Erdődy István, Zalamogyo leendő főispánja kinovoztotéaéról Ígértük, hogy szólni fogunk. A magas kormány u szerencsés választását hazatias örömmel üdvözöljük, mert n nemes gróf ereiben a hős Zrínyiek s a do-
Snokrnta R^kóczyak vére pesg. Rákóczy Júlia itódu lovéu/ a Zrínyiek a Kákóczyak vagyonából aok uradnlonUííK jogos birtokosa, mind Magyar-, mind Horvátországban. .Mint horvát
virilis, az olharapódzott fejotloiiségot Muraköz-bon legyőzni notuoaak érdokolvo, do hivatva van, hivatva, mint honpolgár, mint főhivatalnok, do legfókép, hogy ŐsmiioH sasfésakében a békét, törvénytisztelet éa rundot holyroállitaa, , meggátolva mind a horvát országházból, rninil. i Zalamogyo főispáni székéről, hogy a m uralom^ \\i nép homlokegyenest ne rohanjon továbbra is /< a nemzetiségi kérdés féktolou felkorbácsolása áltat mélvro ható örvénybe. A nemes grófnak itt és épen itt magasztos loro vau tenni, hatni, mint hü magyarnak, Viiiut horvát vírilisook, hogy a két ország o határszélén az áldott ogyot? értés, a szent István koronájáról alászálló kapocs megerősödjék, fényben, dicsőségben tündököljön; valamint a hós Zrínyiek karddal s költői lanttal, ugy a lelkes utód, törvénytisztelőt- éa tokiulélylycl tégyo törhollojdié az egyetértést, edzetté a bizalmat, nyújtva alkalmat a békés fujlódósro. Üdvözöljük ujolug kormányunk bölcs lapiu tatát s ezerszeres örömmel fogjuk üdvözölni Uróf Krdődy István ó méltóságát, nagy olődjo Zrínyi, a költő, zulamegyei főispáni székében utódjául!
— Néviltinepóly. A nagy-kanizsai kegyesrendi ház uagyérdetnü tagja fótisztolou-dö Űerzay Klek rector ur névUnuepélyén tisz* tolói közöl számosan jelouvéu meg, a pohár-köszöntések hosszú sorát Kádas lludolf kir. tauácsos s főigazgató ur nyitotta meg, érzelem.-dús szavakban élteté a buzgó s lelkes tanárt, a rend közlisztolotü, érdemes tagját, lángbuzgal? mu, jó hazatits előzékeny, kedves buráiját; Nu-cietz József,a f^olemi iskolák igazgatója pedig, ó nagysága a főigazgató urat, mint az ifjúság Ugy • buzgalmasés lelkes uevelőjél; szóltak tnóg gróf Doym Isidór őrnagy, I\'lihál Forouoz, Tárnok Alajos, Szeilor Ármin, a keszthelyi pro-moutrei tanár, Nagy Béla, helybeli hitszónok, Blau l\'ál ós e lapok szerkosztőjo sat. A disz-obed alatt a t\'ógymu. ifjúság dalárdája nioglepő szabatossággal s lelkesülted énekelt s taps vihart aratott. Az üuuopelt fértíu valóban ogyikeazon közszeretetben részesülő kegyesrendi tag- s tanárnak, ki Unom modora, lelkesítő bánásmódja, hon a emberbaráti szeretete a az ifjúság jótevő barátja, édes atyja, az egész hazában közbócsü-lésbon áll, s igy örülünk, ha alkalom/ van irányában! tiszteletünk őszinte kifejezésével kívánni, hogy
Legyen ox orsxág virágot nép tolck,
8 éljen benne soká Uerxny Klek I
— Meghívás! „A zalamogyoi általános tanító-egylet zala egerszegi íiókegyloto" f. évi julius hÓ 25-én reggeli tiz órakor Zala Eger-szögen a titanoda 1 qő osztályában\' tartaudja rendes gyűléséi, melyre az egylet tisztelt tagjai, valamiül a vidék- s más járásbeli unité urak és tanügybarátok valláskülönbség nélkül tisztelettel meghívatnak. Zala-Kgorszog jul. 17 én, 1872. Krob l\'ál, egyleti elnök l\'áukovich György, egyleti jogyzó.
— Xemlelen boszú. Múlt azordán éjjel, Komárváros birájáuak pajtáját a takarmányát meggyújtották; szolgabiránk erélyesen hozzálátott a gyújtogatás kipuhatolásához.
— A* aratás vidékünkül! általánosan kielégitőleg ütött ki, a búza ugyan silányabb a tuvalinál, do a rozs sokkal jobb ; mennyiségre nézvo még nem lehet határozottan írni.
— Kóborló koldusok Mintigon érdekes és követésroméltó szabályrendeletei közöljük Makó városának a makói országos vásárok alkalmával megjelenni szokott sátoros czigá-
nyok, csonka éanem csonka idogon koldus társaságoknak, az országos vásár- és városból való kitiltása végett tett iutézkedéaét. Az országos vásárok alkalmával sátoros ozigányok é* idegen koldusok megjelenése az alábbi indokok uál fugva bulogatáa és erős fedezet melletti olkísértetés terhű alatt özönnel betíllatik. In dokok: 1, Mert a sátoros czigányok, mint számtalan oset tanúskodik, nem vásárlás, liánom tolvujláa és zsobmetszés végett látogatják vásárokat. 2. Mert az országos vásárokat látó gatui szokott nyomorék koldusbniidá|{„ nem torinészetszültu nyomorékok, hmoii| vétken erőszak áldozataiból -^Ilanak. 3. Mert számla lan példa bizonyítja a?;t, hogy uz ily kohlus bandák a legkegyetlenebb gyilkossággal összekötött rablásokat követik el. 4. Mert az ily bandák a koldulásból üzletet csinálnak, a épen azért gyönyörű társaságuk szaporítása végett ártatlan és noiu ritkáu jó családok gyermekeit lopják el és csoukítják meg. í>. .Muri az ilyeu bandák további létezése a közerkölcsiség és társadalmi élet haladásával merően ellenkezik, a 19-dik századnak pedig gúnyos felkiáltó pél dáuyai. Ü. Meri csak igy lohol elérni iizi, hogy eino büuös iparág végkép boszUutotlcssék. Kelt Makón, 1872. jun. hé ll-éu.
— Von értesülünk, hogy a soproni nyugat-magyar jolzálog-\'hileibauk kanizsai ti óktelepe uagy keresoi.séguuk örvend, igy legközelebb 3í>0,000 loriutos jelzálog ürletet kötött.
\' — Julius hó 19-éu kísértetett a nagykanizsai kir. tszki fogházba, Szabó József, zala-némotlalusi lakos, ki Honcsei Forencz, ugyanoda való lakost, f. évi \'julius hó 7-én saját lakházánál, szándékosan négy ütéssel, fej azéVul agyonverte.
— liaUiton-Füreden a fürdővondégek névsorának hoztánk erkezott 8-ík száma szeriül julius 10-től 14-ig az idény megnyílta óla 1060 voudég érkezeti; e számok ielenlik, hogy némely lapnak igen korai volt azon észrevétele, mintha Bulatou-Füred nem tartoznék az élénkebb fürdők közé. .
— Katonai tanfolyam nyiít tneg nálunk; ez ugy érioudó, hogy- a felnőttek ok tatásában nemcsak polgárij do katonai egyének is részesülüotnok.. A polgároké részvélhiáuy miatt megszűnt; kíváncsiak vagyunk, a katonákéra, valjou katonásan megállják-, azaz megülik-e helyüket. A nemes czel sikerét minden esetre óhajtjuk. Eddig 1;> kaluua jelentkezeti.
— Cserszeg és Tonuij keszthelyi hogy ségi községek iskolájának fölépítésére külön-külön 2üU-» forint államsegélyben részesül.
I—. A kaposvári katonai szobor 3000 forintba kerül, 200 mázsa nehéz és Ili láb ma gas, hamvas márványból készült s 122 katona 11,\' vo vau rávésve. 8b Konigriilznél, a többi JJ4-. Óalmátiábau esett el.
— A jezsuiták Zalamogyo vidékein nagy inQiiiiyiségbon szándékoznak letelepedni.
— Éretlen, gyUmdles uagy mennyi ségbuu szállíttatik a kanizsai píarozra s mivel egy kissé olcsóbban adatik az érettnél, a szegénység mohón veszi, s ennek következtében számtalan betegség fejlődik ki; kívánatos, hogy az ily éretlon gyümölcsök a piarezon elkoboztassanak, s kiuél több ízben találtatnék, az egyén is szigorú bUiitolés alá vétessék.
— Axun zárda, moly Kaposvárott Ka nolder János püspök ur ó oxoja kegyéből épül, még az idén totó alá jó.
És most már druszám, v.agy Lisznyai Kálmán szerint, játom, arra kérlek, hogy boldogságtok közepett omlékezzetek meg rólam is, ki lovoloitoket nőtlen létére például közli....
KÁKOSI íAazLú.
Keleti közmondások gytljteméiiyc.
(Dr. Richsrili: „Orientaliiche Spriehworte" (Slullgxi.lt |H«7.) ciimfl muukájából.)
(FolyUlás.)
28. A. szemtelen ember beszélő állat.
(Török.)
29. Az ékes beszéd eküst, de a hallgatás arany. (1\'oroa.)
30. Ha embertársaddal jót tettél, vesd annak omléké.t a tengerbe. Nem vesz az ott el, mert abból készül a legigazabb gyöngy.(I\'crsa;)
81. A türelem olfeledteti veled a boszut.
(Kqpt.)
32. Ha előre haladsz, szembe szállsz a Tégzottol; do, ha visszafelé mégy, háttal ütkö-töl belé. (Arab.)
33. A szemtelenség boazuja az elbizako-dásnak. (Mand\'su.)
34. A viz fennhordja a nagy, dp könnyű fát; mig a kis, do hehéz érezot,elnyeli.(Arab.)
35. Két kard soha som lehel i\'irvut. (China.)
(K ^ MlirD0lt"^g mindig leleményes.
\' 37. Ha Brahmáfkl beszélsz, ember no hallja szavaidat, (lliudu.)
38. A méltóság forrása, a becsülétessésr. (Török.) 8 \'
\' 39. A megvesztegethető biró, igaztalan igazság. (Török.) v
40. Kikürtölt hírnév, üres dicsőség.(Mór.)
41. Ha köuyörülsz szerencsétlen embertársadon, méltóvá teszed magadat Aluli látására. (Arab.)
12. Magas hegytetőn jár á bölcs, közel van a hét éghez és Alah felé nyújthatja üt ujját, (l\'ersa.) 1
43. A tüz az ész, lélek és hklhatatlanság. (Gober.)
44. A hazug, ha véletlen igazat mondott, olpir|)l, és elhallgat, (l\'ersa.)
, 4ó. Ha gyermekeidet szereted, magadat szereted bennük. (Mór.) .
4ti. A dúsgazdag és éhenhaló szegény, túlfeszitotl képei a- természetűek. (Török.)
47. Nem tudhatni, nem rejt-e keblében mérget, a legillatosabb^ jázmin, vagy rózsa, (l\'ersa.)
48. Egy tette a bölcsnek több jótanács, mint a bolondnak száz szava. (Török.)
41). Hol lakik a nagy alah? — kérdezto egy bolond á bölcset — szivedben nem - felelt az*— mert akkor nem kérdquéd tőlem. (Arab.)
50..No tarthd azt gazdagnak, kinek igon sok pénzo van. Hidd el gazdagabb az, ki kevo-nobb pénzét jobban tudja használni. (Mór.)
51. A thea illatja olonyészik a\'messzo-áégben. (China.)
52. A virágok a természet legigazabb gyémántjai. (l\'ersa.)
53. A mák hamis utánzója a bölcsnok, mert az is szerényen lehajtja főjét. De \'mig a bölcs uagy eszméket szül, addig a mák kisded inagocskákat érlel, (l\'ersa.)
54. Ha a baglyot.kövoted,utád romokhoz vezet. (Arab.)
öá. Noui minden szorn lát sokat, do sok keveset. (Török.)
öü. \' A szerelem, moschus és az arany, soha sem maradnak századokig elrejtve. (l\'ersa.)
57. Légy ura nőidnek, nehogy papucsokká váljanak ftileid. (Török.)
b8. A galambot a kányával soha so zárd egy kalitkába. (Arab.)
59. Nap mellett tiszteld a csillagot, moly a naphoz hasonlón világol. (Török.)
80. A harag, az irigység szüleménye. (Török.)
61. Ha pocsolyából iszol, a botegség nom messze jár tőled. (Persa.)
02. Az elpattant hur, sohasem leszen egészszé. (Arab.)
63. Valamint mindenütt lelni gyönyört, ugy mindig talál mentséget a gazombor; lőttének elpulástolására. (Török.)
64. A\' élet rövid álom, melyből ébredés a halál. (Kopt.)
65. Senki som láthat a jövő titkaiba. (Török.)
66. Átkozd azokat, kik a prófétát átkozták. (Török.)
67. Alah, midőn letokint a tőidre és látja a milliók millióit, oliurditja mindenható szemeit a hitetlenektől és megaranyozza tekintetével as igazhivőket. (Török.)
68. 11a a veszélyben forgót oltalmazod, érdemessé teszed magadal a jutalomra, (l\'öl ök.)
69. Sok eiubjir megunja az életot, do azért a halált kevés óhajtja, (l\'ersa.)
70. A jazminvirág a lepkék legkedvesb tápláléka, (l\'ersa.)
71. Légy bölcs és mogvotuok a bolondok. (Mór.)
72. A költő a hurrik országát maga előtt Ut>. Ita.)
73. A ki sohasem botlott meg, jelét adta gyávaságának, mert megmutatta, hogy nem tud bátran lépni. (Török.)
74. Légy vas ellenséged irányában, de viasz hív. barátod iránt. (Török.)
75. A fejedelem dicséreto: alattvalóinak boldogsága. (Arab.)
76 No inorészolj lassan járni, ha a soka ság szalad. (Török.)
77. Légy békés, ongodékony, az öröktűz örökké lángoland szivedben. (Gober.)
78. Ha a tűz nem terjedhet tovább, ön nönmagát emészti meg. (Tauguz.)
79. A bélyeg, moly markodba süttetett, nem maradand ott az örökkévalóság napjai bau. (Kopt.)
80. Ha az ősök történotél olvasod, buzdulj azok nemes tettein, és átkozd gonosz és
öuzócselokuiényeikot. (Töriik.)
81. A vidámság legfőbb értékű adománya a természetnek. (Mór.)
82. Ha oroszláut akarsz olojtoui, vizsgáld meg elébb magadat, hogy magad is oroszlán vagy-e. (Arab.)
83. 11a szemeiddel a prófétát látni akarnád, épen olyat tennél, mintha rostába vizet mernél. (Arab.)
84. Ha magadat ismered, másokat csekélység kiismerned. ^
(Kel)Ulái* kOtetkexik.)
KÓVÁKY BÉLA.
— A tapsonyi kuthistória lecsillapításából a hatóságnak kollütt beav^kozui; Kanizsáról ogypár uri ogyón látcaővokkol fegyverzettel! rándult a kúthoz, hogy a vizbén valami krokodilnál fodozhossea fol — nagyító — üvegen.
— Az "J választások a lotcnyoi 8 ez.-gróthi kerületben aug. 22-én törtéunok mog.
— Közel Kunizsahoz ogy balpárti, szavazás után mérges lőtt, "hogy nom gyózütt s hazamonvo, olkozdottu feleségét döngotni mérgében, s sohogy som tudták n szogény asszonyt kiszabadítani, mig vógro ogyik élelmes polgártársa bekiáltott Uz ablakon: éljen a jobbpárt! Kjuyo crro arhi! kiáll .mérgeson u folduliödi vorőkcd" s a jobbpárlot éltolö után riadt, igy az asszony a jövő kövotváhuztásig moguiene-kvdolt. Igaz történet, közösködnek ez ólomkatonák érte t. i. ozeu botftk.
— J\'h. Sagy Sándornak frauezia nyelv lovólszoriuti ónok tiltásának XII.ós-XIII. lovelo, s angol nyolv önoklutásánuk 17- ós 48-dik lovelo megjelent, külöu-killöu 30 krért kapható Aignor Lajos bizományiban, vagy a szorzóitól Dobroozenben.
UJ mii vek? molyok szerkesztőségünkhöz beküldőitek: 1) „Az örült mosói* irta Majthóuyi Ferdinánd, 2-dik füzet. I\'osony. \'rartalma : -A-tól l\'agy virágúi; a piros rózsa eredete; uz anya azollome; nrvn Mariska ; u végzet lupjáról. Kiállítása igen díszes, á lui u meséket illeti, érzéssel leliet olvasni, morl érzessol irvák; boniio a fájó szív, a nemes lélek és uz örök természet iránt viseltető magaszr tos érzés tükröződik vissza s oz oly jól esik a boldog- s boldogtalan nak egy iránt. 2) „ Né p • szorü n o v o l é s l a ir pályakoszorus munka irta Uyulay Kéln. Kiadja a „Népoktatási kóz-pouli kör". Tisztelt luitiikutársuukuuk e tapin latosan a ügybuzgulonimal irt munkájúnak ára csak 16 kr. Óhajtandó volna,"hogy,, minél szélesb körbon el legyen terjedve. 3) ,0 y a-korlati trágya-isme." Mint a foldmi-volési vegytan népszerű vezérfonalát, irta dr. W\'olff Kmil, u hohonheiiui kir. mkademiu tanára. Fordította a hohenheimi magyar-egylet," szerkeszti s kiadja (iamauf Vilmos, az erdélyi gazd. egylet titkára. Kolozsvárit. Köszönet a lelkes vállalkozó szives buzgalmaért, hogy hazai gazdaközönségünkuek alkalma vnn o jeles munkával megismerkedve, hasznosítását uálunk is általánosítani. Ara a szép kiállítású, 183 lapra, 8 táblázatokkal ellátott munkának 1 ft 20 kr. Kapható Hécsbeu Faesy és Fric guz-dászati s erdészeti könyvkereskedésében Urálién 22.
— Aifinor Lajos buzgó pesti könyv-
1 kiadónál igen jeles munka yan megjolonés | alatt, t. i. „A fölvilágosod\'ás k olotko-Jzésénok és befolyásának történelme Kuropában". Irta Leeky W. K. II. I Fordítja Zsiliii^zky Mihály. A nagybecsű mü "hat füzetben jolonik mog, s ogy-egy fűzet ára 1 frt. Az egész munka 0 füzetben fog kiudatni s havonkinti időközben.
— Rövid hírek; Ipolyi Arnold munkái 2 kötetben jolonnok mog. — Jókai U óv-n korában egy "rév-komáromi szegény tébolyo-dottra irta: „Olyan vagyok én, mint az oly
I inadárlui\'eg, Am-dy eltévó\'lvéit, uz ég alatt i cseveg; Ku is eltévedtem elmémben, bujdosók, I Szánjatok meg engem, lelki jó\'orvosok. — A ! lelkiisinorel butulnia: két oláh ezelőtt két évvel megölt egy einbert, egyik agyonlőtte tuagál, másik büntetcsnyorésért folyamodott. — Torontálmegyében ujabb vizártól félnek. — 1 Judonben o hó 28 án leplezik le lloothovon szobrát. — Nagy-Kikindá\'u kél nagy, láda titkon szállítóit fegyvereket foglaltuk ie. — Több longyol mágnás áttéri uz oroszhitro. — A budai intlugyutom-áitétolntt l\'estre, — A földtani társulat íglón aug. 2ll-án ülésez. — /«sa-dánybiwi egy béres nejo 4 gyermeket szült, három él. — Napóleon oxes.ászárt Kurlsbudba | várják. — Kóuái Jáczint nagyprépost inslullu-| tiója 10 én volt Nagy-Szombatban. --- Pesten j egy 20 évos szakálas, bajuszos nő mutogatja I magát. — Miklósi l\'eston az Isiváutéreii ideigl. : nyépszinházul építtet. — Kgy katonu, l\'eston, karjaival az emeletről alázuhanó leányt szerencsésen felfogott. — Bizuino vallatása befejeztetett, s most a tanukon vau a s-yr.
•torombői, a pokoli selétségben, sárban, esőben, köutö-•ét fölemelve — mezítláb mehetett hasa.
— He ktlldelotl. K. városban ogy gőgös sxücs, ogy tauitó nejének axt.moiidá, hogy félje csak A-II-C-c mutogató. K tanítónak uoju élcxes níl lóvén, igy föleit a furfangos ozllcsuok: „Igeu, férjem A-BlJ-o mutogató, hanem ültnél koxdeuó a mostani tanitás-inudor szerint a* „I" bellin s közvetlen végezhetné önnel az „á" bo\'lilvol".
v(N.) KUl\'ö nö* o kSKgy, a korban már Jól clöhpUdt, kinpadhatlaii éloxoiért, .is igen kedveli lelea fostésx kérdrxteték. váljon »x«-p tehetségű * mr {lehetős gazdagsága mellett eaaládi kört alapítani k«,.. < lel\'olvéu, miért ltom nősül mog, miután festőre, lióxvo ogy kecaoj nő oldalán csak lilrlitHőbb leliet ar. Qliliúiininaradá*, miül ax agglegényre "o1vi»elli<»Uoii
A kérduxelt mindoii gomlolkoxái nélkül faluié •-„lla axelid, jólilkll. lakaiu» no lenne, anj-nálnám, liogy éli kaptaiii őt"; lia go\'uo**, kOnnyolnill, lepko, • ajnáImlni, liogy oiigom kapott.....\'!
léi ét
Puplrszeletck.
Ub..l\'..rá
- (N.) H « e n t-a t y a -j ruaiban l«\'>* tavairáu küvutvála I lommal, mint rondoeii lenni axukntt, két párt: jobb é> bal. Ax idő e«(Si, axeloa volt i már ktlxnl éjfélre | járt a nélkül, hogy iniodegyik válatxló axavát leadta \' volna. Ax olnttk küxel volt kiiboudani a váia\'axUa \' eredményét, üyőxnl torméaxetoaeu mindegyik párt I akart, a e végből axárnyaegédoit, vagyis k»r!ejeit i több reudelkcxéaro állé hintóval axorteixét kdldOx-| geté, felverendő álmukból « a holyaxinér« hoxaudó a még vUaxalovö válaaxtúkat. A sxeiit-feroiiex-rcndiok xárdájn línükét In elérte a «xorciic#o, liogy akarva, I nom aknrva éjkuxepén kociiká^xék. A jámbor férliu I aietaégéllen cnixmál «em huxolt, papiioabaa hagyá el I beké* magányát, é< lépeti a rá várako\'ó hintób
melyből a vála*il/e< helyén ágy oun | papucsai akarata ellen lábairól leesuax | maradtak. Xo, nebaj, gondolá, vlüxajövjt a teremből, I iámét flíllelem axokat a kocaibnn, mely rám valóaxi-nUlog várul fog. CaaUdott A hintó, alig, hogy abbúl kiszállt, tovarobugott, a fi, a axogény, lejövet a válaaitó-
hogy
Szerkesztői üzenet.
32)i. K. .1. Ki vagy lo ? — kdaxöiiettel vettllk.
Kgy tövis akxi nőni e lap munkatára-ko-ixorujában.-, im a levél ásóról axóra :
A „Zala-Somogyi Köxl.üiiy"
tis kiadóhivatalának I
Óhajom volna t. uraságod heniea lapjában.költői és próxai muukálatalmmai uiogjelouni, do óhajom volua roude* munkaláraá válni la.
lla t. uraaágod ex óhajomat viaxxa nem ulaaliüi axivea lenné, hajlandó le<x k „liaxtolet példányért\'1 ata/k
iugyeiilapért köaremfiködni. - Voxérexikket tud.....
a fóaxerkeaxtő ki-aaitl, do molték dolgosatok s költe mények rvudi-a beoaxtáaával kéxaégüol vállalkualiám, a liiaxom a t. kllxiliiaég e kor axelloiúével találko-xaudna axerény muiikalin olvasásával.
Sxives válaaxát i-lvárui axabail legyen sat.
A legnagyobb axeroiicie ax, hogy a kiadohiva-tálunk axól, n mely axépeu ki ia adta a — laufpaasi. A axerkeaxtő axt flxeui : laiiiilmáuy előbb, taniiliuáuy I
928. „Ur. A. uilioa a köxöi.aég köréből- exi-ind. köxleinéuyt ueic köx\'ilheljllkmig a vita a xene-mttvéaxet érdokéb.-n folyt, addig _ köxölltlk a lapban,, de mikor a axemélyeskvdéa terére ment ál ax Ugy, a nyilttérre utaltuk ax illetőket; már mo\'t ougedjék meg a t. beküldők, a uiár ugy ia üasxuesépelt ügyöt fololevuiiitvo köxönségUiiknok a lap keretében nem ailhntjuk olvasmányul elő. hegyünk méltáuyosak a respektáljuk a t. köxlluség mSixIéaét!
32\'J. „Ax öngyilkossági járvány- cximU jeles cxikket kötxöujük » igyekezüuk mielőbb közölni.
;,L)eák Kerencxhex" cxiuitl .költeményt
köxöljük.
331. ,,P i p a philoiophia" nagyon p i p a-philo-sophia. Nem a mi lapunkba való.
332 8x. Uyőr. Társadalmunk bajai sat s«aka-vatotlsággal Irt cxikket igen csekély eltérés, illetőleg módosítással sxive.aon köxöluők ; axoubau önálló meg-joleuését nein gátoljuk, de ekkor niiudou befolyástól
333. K. A bírálatot vettem, Koloxsvárra irtain; a másik Ügy még uiiudig xavart.
331. „A Kuba partjaiu." A oorkeax nép iránti lingyoiualmunk o dalokra a litnutía poetica sokak állal megroiigyolilolt fátyolát is késx rávetni. Köxöljük.
Értéli- és váltófolyam Jul. 20.
6\'/. mauliqiio. 64.16; 6%.nain>. kílotón 70.90; lHOÍi-ki álM.lmi kólotfn 109.86; b.nk-rAnviü) ok 849; )iitolintiioli ré.ívénjok 927.60 U.udon 110.36 oiü.1 igij 108.60; d»-r«bj« 6.:l0y,;2O fr.nkus im, 8.87 kf.__
yelelös snirkoszlő ; Bátorfl UI«S.
Nyllttér,
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és teHetetienaóget
hasousxenvi gyógymód szerint gyögyit dr. Eratt I,., l\'eston, bálványutcxa Ö. is. i. em. 15.
Koudéléai idő délután 2—6 óráig.
B betegségek gyakran, hogy asonuali arad-inény éressék el — klluuyoluillou nagy adsg jód vagy kénesővel kezeltetnek. A* igy gyógyultak axonban a legborzasztóbb utóbajoktól táuiadtalnak meg ; auuyira, hogy a könuyalmfl gyógykozeléi miatt késő vénségUkig szenvednek. Iiy veszélyek elleu menedéket uyujt a ba-aousxouvi gyógymód, mert ueiuesak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de hatása oly Jótékony, hogy utóbajoktól félui nem lehet. Ai életrend mellolle oly. egysxeiB, hogy mindenkitSI mag-la/tbató.
U" Levélileg is eszközöltetik rendelés.

Titkos betegségeket
■ tebecetlensöKet,
<> \' (.iBjr.ugUll fíril.rStl
• gyakori in.gomlA.ekat, idillt .yphiliat, . ( l logmuk.w.bb b-lrbaujjjíogokot, gyógyít ( V gyokuroaou Ó. bistOD.ágg.l
v 5 frt honorárium mellett
| BKSKfíBSS A.
0 orvos, .obtME U Biulóat, Jóaaof lAberotog I \'\'< \'6 t\'oiuJg\'Suól volt urad.lmi orvos.
I 5 Kcudcl 9—4 óráig Pesten, | I Zöldfa utcza 20. szá in az ud- \' \'V wtirbjn balra l-só ajtó. W
W^^p* I Jij jsl ellátott levolekro utón - 0 \') n.í váUliol (3
^331^3333330600303^)3®%
ü
Q
B

E
Áiiejtesi hirdetmény.
Nagy- ós Kis-Kanizsa város építési bizottmányának 1872. évi julius 2-án hozott végzése lolylán\'a főutezábun levő vároMluun,. melynek -köUségelőirányzata 1^5,00() Irtot tesz, ttjonán levén építendő; unnok vállalkozás uljáni biztosítás• végett —\' zárt írásbeli ajánlatok elfogadása m"Ilett — is folyó évi julius 30-án reggeli 9 órakor Nagy-Kanizsa városház-termében nyilvános árlejtés fog tartatni.
Az írásbeli ajánlatok reggoli 8 óráig benyújtandók; — a vállalkozni szándékozók uz árlejtés megkezdése előtt kötelesek 8000 Irt óvutpénzt, készpénz- vágy értékpapírokban — napi árfolyam szerint — a bizottmány kezére nlőlogesen lefizetni, illetőleg ugyanannyit a zárt ajánlatokhoz mollékelni.
A részletes tervek, költségvotés, általános és különleges foltátolok, julius 12-től kezdve a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők.
Nagy-Kanizsán, 1872. jul. 3-án.
\\i épilési bizottmány.
st
E.tdSk.a izelvtnyrk díjtalanul váltatnak b a. "I
) ......r~ " \\v
A soproni leszámitoló-bank és iiyiigot magyar jelzálog liilcl-bank
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN. v
Mindennemű, állam 6s hitelpapírok, állami elsőbbségi 6s földtehermen-tesitósi kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre Ü% kamatra fogadtatnak él.
Kölc.söi)ök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak. •
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, molyok már. a .kiállítás utáni naptól (J% kamatoznak.
Tőzsdei meg))izások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesítettnek. .
h_ \' • . -
■ laillP 1.«ata|.aa lllpmi
Jutányos, szép, ós jó!!!
már régóta az én WJ elszavamtt,
melyet daczára unnak, hogy valamennyi papírgyár és a munka-erő 2i\'>°/0 áremelést nyert, ezentúl is követok, és azért bátor vagyok áruimat a régi meseszord jutányos árak mellett ajánlani:
100 db látoyató jegi/, 5 perez alatt elkészítve......— frt 60 kr.
100 ty levélpapír névvel vagy kozdőbotükkel......— „ 50 kr.
100 „ ff \' n fekoto nyomás........— . 70 kr.
HfO tf f, , borítékkal szép papirtokban .... 1 „ — kr.
100 f, üzleti levél névvel, fekoto nyomás........1 , 30 kr.
egy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név iugyeu nyomatik reá. Czimnok, eljegyzési és eskotési jogyok, tánezrondek és áruszámlAk legújabb uiiiorlkHi Kyorhhftjtdiiion legjutányosnbb\'an készittotpek.
Irodai és ezimtáblák 10 perez alatt olkészülnok, darabja 50, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és legszobbok 3 frt,
urak és hölgyekre nézvo, különösön utazások alkalmával igen czélszorüok. Papir-gallér és kézfodoruak tuczatju 30, 35 kr;
uti-. vnrró- és ir(isiiikhé«li tok, útitáskák, könyvtárczák zárral és zár
nélkül darabja 80 krtól egész 10—16 ftig; továbbá: urak, hölgyek és gyermekek részérő való ajándékoknak igen alkalmas különfélo jutányos és szép áruezikkek.
Különösön ajánlom a divatos kettős névvoiiáaokat és ezimeket, melyek nyom,ógyá-rambau levolekou éa borítékokon arany- is egyéb sxiuekben legllnomabban éa. logpompáaabban készülnek, nem klltöubon a még mindig igen ritka franexia rooooo leveleket, névixerint: Noptuu, Hilhoiiette, Kgyptieu, Muai<|iie, Diabolitiiie, Joujou, Atout, llébé, Camée sat. igeu jutányos áron.
K ANITZ C,,
pajnr gyártmány és ditzáru kerwkedéee, néovondt- és yectétjegy gydra Pesten 6 Dedkutcta 6\'. — Ez évi nov. l-jét Hl fogva: Dorottyu\'Utcza, 12. sz. írásbeli mesbizások teljes megelégedésre és utánvét mellett azonnal teljesíttetlek. ~wm
Slrasser A.
ajánlja j-olosokül olismort készítményoit
vízmentes
kautschuk - pony vákban
a lcg«l«ísól)li gyári árakon.
Mustrák és árjegyzékek kiy\'ánntra ingyen.
llaktái" Pest, Uéla-utcza 5. sz.
A nagy verseny,
mslyet a tömérdek ujonan alakult bank és magán-váltó-üzlot j a norajogyrészlot-üzlet torén kifejt, fölkelte bennem a vágyatj égy oly módozat föltalálására, mély által a t. közönség azon osztálya, mely aorsjogyekot részletfizetés utján szerzi be, seiumi •aetre se veazitsoiu, do sót a befizetett pénz után » törvényes kamatot húzza, éa erodoti sorsjegyek beszerzése által szerencséjét, még külön meg kísérelhesse.
Épen uoin rolt köuuyü feladat ozou módozat feltalálása, miután tudvalevőleg a kis lutriban való játék inolybon pedig a nyoreraény-ohancok sokkal cseiíélyobbok, mint a nagy aorsjogylottoriában — bármily jé én óvatos módszer mellett is mindig pénzáldozattal is jár.
Do u-ivom hosszas cs boható tanyulmányozás után sikerült a t. közönsé got, két a legjobbak kozé tartozó sorsjegynek Ügyes; ÜMZoállitása a az ezekre nézve elvállalt jótállás által nemcsak minded veszélytől megóvni, hanem befizetett pénzéi kélszoresen kamatoztatni, s annak még óvonkim 8 legnagyobb hu-sásbani résivétolt kieszközölni.
Kapható ugyanis nálam 30 havi lü frtos részletben egy 6"/« 100 frtOM 1800-lki állam*..rMjcxv éveiikint két hutással (február 1-én ós augusztus l ón, 300,000,00.000 fit ntb. fónyoroménynyol, és egy 3*/u 400 frankos nllani biztosítékkal ellátott tőrük vniull Hor-sjeK), évenként Ö húzással (junius, augusztus, október, doczomber, február, április hóban); főnyeremény 600,000,300,000 frank aranyban.
Mir most a vevő e két sorsjegyre 3()0 frtot fizet le. Készemről azonban kötelezőm magamat azon esőire, ha az 1800-ki sorsjegy, a bofizotéi tartama alatt, sorozathusásom kihúzatnék, a résrletlovél tulajdonosának, ha ezt az illető részlotlevelet egy < hónappal a sorozathuzás után nekem visszaadja, egy 100 frtos: 1860-iki sorsjegyet és opy török sorsjegyet ingyou kézbesíteni, i* s neki még külön u befizetett összeget Ou/0-os kamatjával együtt visszatáritoni; sőt még ennél is tovább menve, kötelezem magamat. azon esetre, ha az 1860-ik sorsjegy a befizetés tartama alatt nem húzatnék ki, azt 10 év leforgása alatt :tOT) frttal visszavásárolni, feltéve^ hogy ez idő alatt sorozata kihúzatott, s az nekem két hónappal az illető tftámliu/ás előtt kézbesittotett.
A befizetett részleteket púdig az első részleten kezdve Ö%" | tal kamatoztatom, s ezen kamnto^üx. eredeti sorsjegyek kiadásakor készpénzben kifizetem. A.;>ii.: viil az IMiO-iki sorsjegy [)\'/„ bankjegyekben, a török »orsjí$-/ pedig 12 frankot aranyban kamatoz, a mi már magáuan több mint lO°/0os jövedelem.
A kamatszelvények valamint a jótállási jegv a részletlo-vélre vannak erősítve.
Megkötött U/.letek semmi esetben sem bonthatók fel.
Huzáai sorozatok ingyen küldetnek meg.
Utánvétoli mogrondoléseknél kőhegyenként legkevesebb. í> frt. o. é. előre beküldendő.1
Flsclier IVX. J_.
v á 11 ó h áz a ..V .. r t u n h ..z" l\'eal.ii.
Hntvnni ntc/a 16 »r
A
Viilódi
váltsággal kiti\'.üteii it- •• -örvöst ksctól megvizsgált. * résnek talált .-•►rfélek.>.-.; k,|.i. b..it lük-". w. r .. [ nyok, házi » mezei egerek, vakardo!. • • svábok • ■ ij■ lrtá>ára, (melyei sokfelé m-t"■•óbálta\': !ian.i«un "i ^ árulni,i liam\'«;tlan iiiiii.M#gl.en
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
k*r»»k»iM»íli»n, l\'eslen Hch\'ucidi-. O. Hipót oi<-/n. kvir
K«7 i

bádOK I
fagyhó-
illtetik.
Ugyanott kapható oillroni kenoct egyedüli lysgok íe tyúkszem ellen,\' egy tégely. 6(1 kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő levelekből: Szíveskedjék nekein ismét b adagot ax ön a r t- n n u ip j á bét kQldeoi, msly magát Itt fényeier, Igazolta
Toljea tisat lőttel
Itat(IiyányI jjrófiié.
Hl
ülj, a. se 1dlitz-p( )r a.
E porok rendkiviili s a legeltérőbb u Ihatásuk állal mindért, eddig ismerti.ázi uul ax slaő helyet foglalják el; mint sít tok ezer, n < minden részéből kezeinkbe/ küldött hála-Iratok a iegrészlaleiebl.en tann. j altják, hogy e porok rögxött szorulásoknál. emészthetetlenségeknel, gyo-aorhsvaél, továbbá görosök vese- és Ideg bajokban, szlvdobog&snál. Ide aMség okorta főfájás. vérlolulás, végül hyiterlára, búkór és huzamos hányásra bajiamnál a legjobb -ik-rrnl alkalmastatuak, « a legtartósb a-yégyhatást eredményeitek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
Sós pálinka ós so.
A legmegbízhatóbb orroMzei a szenw.l.. .\'...beiiség lilére minden belső és klilsí! gyuladá*. legtöbb bolcgi\'-g, mi mO i«b-, fej-, flll- és logl\'ájáv régi sérvdk nyílott .jel-k, rá sxeuigyiidáa, bénulás és mindeunemti sérülés .-ílen, alb. slb;
! palaczk ára használati utasítással 80 kr.
nORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
II A l"g(i«zlá)tb é« leghathatósabb ■^nsin cserilciftlflCfel i
gia hej!
ibitl
i.\'ijjai.
a valódi Dorsöh-halmájzslr-olaj mell- ..\', tUilő-hijJoknál, sorophu-las- 4s raohltlS-hotegségekbén legjobb gyógyhntiissai v.in : meggy ógyitja a legi.lültebb kSsZVény- osúzbsjokat, valnmint id0.i-i.UI bérkUlejekct.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Itaktárak Nayy-Kanix*ói] : iWus J. gyógysz. l.ov.lk K gyógy\'sz. Feiaolhoffer .1. :.ln Ki>*«iiluld F. uraknál.
I ílenyín Kalhoda J. gyó({)ax. Maroznlibnn Is/ll Nándor Bnnok-Szt.-gyürgyön t\'ibiex J. gy. i \\ Szsfiibathelyen J\'llioh Ferenoa gy. | Sopronyban Wexoy Andráx gy\'gja/.. • ZAnrkliban Mitt\'slbaoh gyógys^ I (,\'eyleck .1. ). gyógyex. Urwois/. Kr. gyó^s/.
Bslovárott ........ .
Csáktornyán Kárásx II. Csurgin Kreialer Pávld Rsposvárott Kohn Jakab Kaprsnozin W«rli Bánd. gyó^.. kenthelyen Wflnaeb P. Kereszten Hroyer .lakai, flai KlMSgw C.acsluotiW t.iv. gs üa
Ausserordentllch vortheilhafte
(í L UCK80F F B K T K.
(ilfiok inul Segea bei Mm,
(íro se VOII der reap. Lniidt^R\' gU-ruiiK Km nutirtr Íield-Lütterie von Obcr
l ivrillon. 860,000Thaier.
Dicse vorthoilhatte Oolti-l.olierie isi diOhiiiMl vvlc-doruui dtirch (iewiniif ginr/. betleuleiitl vcmifhrt. sie onthtfll nur 00,000 Looae. nini werdon in wonigon Mo-nuteii in li Abthoilungen folgeiidi- <spwíiiim« nícIiit M\'oniieii, ntimlich: elli neir r grnn-fr U.uiplgew inti evcui. 120.000 Thnlcr. speciel Tlilr 80,000, 40.000, 25.0:)0, 20,000. 15.000. 12,000, 2 mai 10,000. ü uial 8000. 1 inal 0000, mai 5000. lil-mal 1000. l-mal aooo; 85-mai 2000, 8-uiul 1500. 155-mal 1000. 7-mal 500, 311-dial 400. 18-mal !IO(t, 483-iiihI 200. 57ó mai 100, 75-mal 80, 85-mal 00. 50-mal 50, 20.500-mal 17, 0225-mul 40. 81. 22 A 12 Tli«l« r.
Die (aewilill-Zit\'litlliK der erateli Abtheilung ist nnitllcli attf deu
25 sten und 26 sten Juli d. J.
I.istgestolil, und kostot lilerzti die Ueiiovation für dnn gnuze OrÍKÍnnlloi<H nur ? Old. 0. W. iln- h.tllie do. nur 3V-z Old. Ö. VV. dnn Vlertel do nur IV» Old. Ö. W. und sende ieh tliose 4)rig.iMil-LooHt\' mit Itt\'Kii-ruiiK\'*-wnppt\'ii (nicht von den verhotenon l\'romessen oder l\'ri-vat-Lotterienj gegen frankirtc Einsentlung d«m lietrageH selbst ii\'tch deu cnlfcrntesten (seui-iiden ilen geehrten Auftrag-Oobnrn Ntifunt zu.
Die aintliuhe Zit-htinufclMt- und
tlio Versendung tlor Gowinngelder
erfol;t nofort iiiteli der Ziehtlliu an jeden der Helheilig-ten prompt und \\ erhflíWÍcgcii.
Meifi Oeschiift ist bekanntlich dan Aeltetite und AUergUlrkliehnte, indein bei mir Betheiligten schon die yrösaten Hauptgewinnc von Thuler 100,000, 00.000. 50.000. oftmals 10.000, 20,000, snhr hüufig 12.000, Thuler, 10,000 Thuteretc.utc., und jünyHt in den ím Monat Mai d. ,J. Stattgehabton Ziehungen die GenamnU-Summe von über 80,000 Thaler laut umtllrhen Gewinnlliten bei mir gewonnen hűben.
LAZ. SAMS. COHN, in Hamburg,
Haupt-Oomptoir, Hank-und Wechselgcsehillt.
llIX ANTAL,
ajánlja l ./, v.-v.iinek, kegye, levélbeli megrendelésekre kö »etke/ő leg.ijább találmányokat a legpoiitoiabban küldi stél:
S\'/iikiiI hno viriíi a\'"\'"\'" olr«"
0/.clK«im,t0>> Ilid, „,;., ,,,„ tizennégy nap alatt * k-gko l\'.\'.Kabb li-iyi-ii * li-jsxebli s/a\':áll növeszti. A jótállá* aiiuyirs bixtosil. Ii\'-gy az.>11 i-sollien, lii iiinrs Imtása n szernek, n pém
A ni o ride, tU^loui\' \'J.
Ilvvg áru Il.\'i kr.
Ji nOl\'í\'Z íllntl V!,kil" \'"\'\'éraígil fogak Legjobb fogsze. 1 alal,L K/.OII szerrel a f.-kete fogak ;i p
örökre I egy (Itt. molylyol rögtön ti Jó\'.állás melleit.
"alatt nicgbarniljii. Kgy llv
Butor-máz, iuJJrc
alatl
...kívül a fögkŐt ellii
•tagál-elvosxli. I csomag ára 46 kr Ki n d:.\'...|aj di.i /.öld héjából <aj-l.lii<|oii világos hajat a legrövidebb idő •g ára kr. Rózsaolaj egy ilveg 16 kr. í. 76 "kr, elégséges egy egésx szoba :ntára é» mindi-n p»liiiirál nélkül.\'./:
lláj-balzsain. ^
l-nlosságii találmány, mely örvényyl a bajnövést illel<>li-g aiinianatott Dr Wakerson Londonban oly hajbalxsamot lalált fel. ..I.ly mindaz,! helyettesíti; a mi eddig lehetetlennek látszott: a • liajkll.ulás áltaha rögtön elmúlik, elősegíti n haj növéséi liil.r-tellen módon és n növést csudálatosan elősegíti,\'.ugy annyira, hogy a legkopaszahb helyen sllrllu hajt, .\'•» 17 éves tintái embereknél már sllrll szakáit növeszt. A köxöriség lisxtelollel fe.lsxól-lillatik, Hogy e ..............................fel ez igou gyakran elő-
fordulni szokott vásári czikkckkcl. I)r. Wak-sson hajbalxsan.a eredeti steleiiczébon ií frt és 4 frl 60 kr.
Az újkor csudája,
.......................elősegíti .\'s a szájnak minden kellemetlen szagát
eltávolítja, I eredeti üveg Aliodln-szájviz .16 kr.
Jóságban felülniulhatlan fa\',IxMS,!",\'jfodr\',í
mellett, hogy 6 percz^lalt mindéi, hajnak hullámsrei rozva kell lenni". Kg/V doboz fodritó balzsam !I6 kr.
jótállás i f..d-
jótállás mellett meg kell gyógyulni. 1 ilveg Jagyillauy 46 Lr.
Ilix szabadalmazott párisi ruhatisz-
lltó-vlze. mely ar.lvelből s minden foltot veszély nélkül nvom-, talan i-llávolllár. 1 üveg ára iü kr.
Ri\\ salon-fiistölö-illanya, .\'\'ugVX
iiivxebb szaggal tölti l.e. mindenkire nézve uélktlIö/.h.itlHn. I üveg ára 7s kr., pt>i:ilakt>an JO kj^ papiralakban 16 ki.
1 lajfestö-iinviig, Í^-.^ÍX \'X.\'SÍ
"ára vngy feketére i\'etl. K/.on anyag füvokl.KI kés/Ilii és I.--k-vésbbé som áilálinas. I csomag ára 90 k\'r.
Villanyos lbgkclók 45 kr. Villanyos köszvény gyürük K\';..........
twr K-m in cxlkkvk egyet egvedül .783—jl^.i,
ANT. BIX, Wien, 1\'raíerMps.sc Ki,
i i.«..i..,\'i. I|(j fíc|i )„_„„„, oz^ikkct saját tapasz eléggé ajánlhatjuk. Arj^gvzék-k |<t) lAn J áb.ával SO krért kaphatók.
I.. „ LI, 11.
nik tsuára bizonyítványa %xerlut:
dr. J. O. PDPP es. kir. udvari fogorvos Hérsben. bslváro. lloguergkase Nr. S.
Anatherin-szájvize
a legalkalmasabb sxer
fogak conservaiásár
s eaéii »r. ugy.Oppolcser, mint srámos más orvosoktól gyakran reudelvényexletik
a fog- ós si&jbajok ellen.
Ara I frt 40 kr. egy Uveguek. Növényzeti fogpor : * fogakat akként ilsxtitja, hogy .1/ csak as alkalmatlan borkő eltávolittatik a ("grói, lisue.n fénye-, fehérség- és tisataaág tekinteléből még erősbödik. — I "ra ára : ÖS kr. 0. é. .
Kaphatók*. Nagy-Kaiiíxaán : Hslus Jóxsef gyógysxs., Koteubeig ieufel.1, Welisch, J~és Kessell.offer ,J. kereskedésében. — Pápán: ihepeti J., K.\'salbelynn : Pnsxterer gyógyszerész, Sínger M. Weiaa A. Zala-Kgerazegen : Isóó K;, gyógysxerésx. Kaprouexán : Werlí gyógy\' szerésx. Varasdon : llaller gyógysxerésx. Hllniegon : Doriier Kajct. S/.un. bathelyen: Pilll.\'h Kereiiex .\'s Kudolf gyógyszer. Ilatárfírvidéki Sx.-Uyör-. Kibic K. (!. Veirprémben : Meyr Tuszkau, ugy Uuthard Tivadar liuál. Hzékesfohórvárolt ; i.eguiann A. Braun J. gyógyax. i.ovaa* i.yliou: lleisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyaxerésx. Koca. kernelen: Mllhofor és Macbleid gyógysz. Pakson: Klorián J. gyógysz. Körmenden: Horváth J.Homxeurcnd gyógysx Kaposvárott: Kohn .1., Uögl, llelns és Hchrődor gyógysx. .SxegsxáVd: llrahsay gyógysx Konyhádon : Kramoliu J. Hxígetvárott illarwarth, Halamon gyógysx. — Kaján : Michilach St. és Hnrzfeld liai, ugy llcrzog Ignácxuál. - l\'éoaoll: Zsolnay W. és K. /.ácli, Hlpökh gyógysz. Kárádon: Za.lubáiiazky gyógraz Mnrcxaliban: Kiss gyógyrs. Tolnában : Oraff gyógysx. --■ U\'inalöld-árolt l.iik.-ics gyógysr.. Hxenl-Oyörgyöii: Nflthíg AUó-l.ondván, Cin gyógysz. it<.ln.iicx.ui: Simon gyógyszerész uraknál.
Biztosítók és kísérleti időre.
Haupt Oewina ev. ... .\' . ltl<. Cou-in.io
ZrK (ilüeks-Aiiziiige.
, Rtlohs Wahrung. d e r S t a a t.
F. 1111 a <rfrts zilír li e t li« i li k » » K « » d I e
Gewinn-Clianoen
2 M i 1 1 i o 11 e 11 T h a 1 e r
sleher getvonnea werden milssen
lli« (lewiin.e ilieser vorlheilhaflen (leld-l.otteiie, welclie plan-gsu.itaa nur ÜO.OOO l.ose enlliXIt, siud folgendo : uümlicli: I Oewipn
e.ni.tuell 360,000 Mark Neue Deutsche Relohswáhrung odér 120.0000 Thaler Pr. Crt.,spceiell Thaler 80,000. 40,000,29,000, 20,000,19.000, 12.000, 2 mai 10.000. 3-mal 0000. 6000, 3-mal 5000, 13-mal 4000, 3000, 38-n.al 2000, 1500, 155-mal 1000, 318-mal 500, 400, 451-mal 300, 200,575-mal 100,210-mal 80, 60. 50, 20,500mai 47,9225-mal 40. 31, 22 t 12 Tbftler nud kommen aolche in ivonigen Monstsn iu G Abibeiluugsn xur aioheren KnUcbeidung.
Die ersln (lewiiin-Kieloing ist tntlloh auf deu
35-teu und ttí-teii Juli d. J.
featgaatelli. und kostel hlorz.i
dat. ganzc Oi iginnll-I. oa nur 7 Old. *r. tJost. W. dna Imibe do. iiur 3 Old. 50 xr. Oost. W.
dan vierlt-l do. nur 1 (ild. 76 xr. Oest. VV.
la Banknoten. nud werden die.. vonStaate garant. Orlginal-Lose .keine verbotene l\'romessen) gegen frank. Elnsendung des Betragei selbst i.ach den entferntestsn Gegendcn von mir versandt.
.Ifder der Hetliolllgten erbltlt von mir i.rben sniuem Originál-l.onso auch den- inil dmn Staalswappen versehmien Originál.Plsn gratls und I.ach stMtgohabter Zicbung sofort\'die omtllohe Zlehnngs-lisle unaufgefordert zugosandi.
Die Auszahlung und Vorsendung der Gewinngelder
erinlgi von mir dlreot an die Interessenteu prompt und unter etreng-sler Verschwlegenhell.
>líi\'n wonde hU\'Ii dnlier mit tlt-n AuftrJineii verlra,ucn>»voll hu
Sámuel Heckschor senr.,
Ilan-inlei \\ Wechsel-Uoniplolr in Hamburg.
Wajdita Jóisef kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, gyons^j tó nyomása Nagy-Kauizsáu.
NAGY-KANIZSA, 1872. Juliiig 25-én. v QO-llt 8zám. Tizenegyedik évfolyam.
f Előfizetési ár:
égéi* évre . . 8 frt. fél évre.... * „ I ni»gyt\'il" lívrfl\';. í Ef/it Hiúm 10 kr.
Hirdetések Jutányosán
i \' NVjljTTKKBKN | inrunkint 10 krért ví-
ictuck fel.
ííJ»
lletciikiiit
A lap szellemi részét « illető közlemények » nerkesxtóhex, - - fl
aflyagi részét illető 1 jj köziemen vek padig a kiadóhox bérmentve iu-tézendók:
ta „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
NAUY-KANIZSA f, WI.HlliUi.
ia.™---
lap.
Egy uj Intézmény.
A magyar kormány közelebb „törvényelőkészítő bizottság" szervezését határozta cl.
Mivel o nagyhorderejű intézmény , uj és tovékenységi körét kevesen ismerik, ime-rövideu, tájékozásul közöljük:
Az illető felelős ministerek utasításai és az általuk megállapított elvek alapján törvényjavaslatokat, szabályozatokat és rendeleteket alkotni, vagy az egyes szak-ministeriuiuok által elkészített javaslatokat az összliangzat megtartása, a rendszer, a külforma és meghatározások egyöntetűsége czéljából átvizsgálni, s ez iránt indokolt véleményt adni.
Továbbá a bizottság &t illető ministe-rck kívánságára maga is állapíthat meg alapelveket, melyek alapján törvényjavaslatot készítene.
Ezonfelül e bizottság köréhez tartozik a nemzetközi szerződések átvizsgálása és megbirálása, 8 főleg minden nemzetközi jogi kérdéseket illető ügyek.
Végül a bizottságnak minden felmerülő fontosabb közigazgatási jogi kérdésnél is elkeli mondania véleményét.
A bizottság a ministcrelnökségliez soroltatik, s áll egy alelnökből, öt tagból ministertanácsosi ranggal, 2 titkárból, a kiknek egyike egyszersmind könyvtáruok,s egy kezelő hivatalnokból. Szükség esetén tanácskozásra szakértők is meghívatnak.
E bizottsághoz k.ineveztcttc1<: alelnökké Fabinyi Thcophil, a magyar curia.scm-mitŐHzéki osztályának bírája; továbbá tagokká: Szilágyi Dezső,igazságügyminisie-ritimi tanácsos.eddigi rangjának megtartása meAtt, és Zichy Antal, pesti tankerületi felügyelő, ministeri tanácsosi ranggal és czimmcl; végre titkárrá: Gondol Dániel, m.igyar pénzügyministeriuiui titkár, osztály tanácsosi ranggal és czimmcl"; aligazgatóvá: Kárlitzky Ferencz, minístcrelnök-ségi liivataltiszt.
TÁRCZA.
Leánykám születésére.*)
l\'ár nsppnl el5bl> még krtnyv volt a kezemben, Hzeretvo tartotlam, mint Isikéin barátját; Ka ina már helyotto tartom életemnek UjjáaaUletésétj azivom kia magsalját.
Azért aa olvasást abba nom s.akilom 1 Kgy ogéix-jövendőt olvasok lo róla ; Hólesőtől a sírig gazdag esemény-tár, A legszámosabb kSnyv ebből vau mogirva.
Háládé gyllnyílrrel nézdolem vonásit, . Mint tavasz, fejlését az első virágnak; Karinat sem hiányzik, itt rezg a szememben, — (lyüngyei bár gyémáut-izcmokké válnának.
Jlejli I mert pénz a mai emberok bálványa, Nélklllo nincs snmini, vele — mondják - minden. A leány szépségét, ax ifji\'t nagyságát Kx tes/.i vonzóvá, oz hirdeti fennen.
Kii nem adhatok mást atyai fohásznál, Mely a rögns utón lépteid megáldja; Ki axivndbo oltóin, hogy \'majd a bazáuak Magyar éltetőmben légy derék jeáuya.
Ily hölgynek születni nagy és szép gondolat,
A ki hivatását neintőként bottilll. A dies.S Istenség kodvvirága vagytok, Kebletek menny, hitx csak azllloiétlok földi.
*) Felhívjuk tiszt, olvasóink Ügyeimét oz érze-lomdút azép költeményre; eggszoiainint ttröiuiluket lejezzlik ki, hogy kddvaa barátunk a költészet íirilk-ifjau viruló mezejéről nom lért le, han.-m bátran halad I Helyes, ily iiomesérzelmfl, tiszta hang a rsa-ládi boldogság édes élve kitzt magasztosaiig maradandóbb, hogysem a tártadalom verebeinek etiripo-lása elnémítani tudná. — Elóro I 8 s e r k.
KOzegészség-Ugy az iskolában.
(Folytatás ét vége.) \'
IV. Több órai szakadatlan ül tís a z iskolában.
Már magában az ülés egy .helyen a tantárgyakra fordítandó szakadatlan figyelőin mellett igijn ártalmas különösen a gyöngébb és^jen kifejlődésben levő gyermekeknek, azért igen cxélszcrú minden órai tanítás után a szokásban levő.egy \'/, órai szünet. A tanítási"" idó aV. alsóbb osztályokban logfölebb 2 óráig délelőtt és 2 óráig délután tartson, télen U órakor\', nyáron \'/, órával előbb kezdődjék, délután pedig nyáron a tanítási idó lehetőleg rövidíttessék. — Általában czélszerú volna a szünnapokat julius. és augusztus hóra áttenni.
Az iskolázás kezdetét többnyire u 0-dik esztendőben teszik, de vannak körülmények, hol kívánatos volna ezen szabálytól kivételt tenni.
1. Olyairgycrmckcknél, kik bármily oknál fogva kifejlődésükben visszautal adtak.
2. Boreg gyermekeknél, kiknek az ülés-árt. f
3. llagályos betegséggel vágy undorító testi hibával ellátott, továbbá hüiyc\'és siket-néma gyermekek az iskolába fel ne vétessenek.
V. A testi fenyítés a z i s k o 1 á-ból egészen legyen száműzetve.
Daczára annak, hogy ez általánosan elismert elv, vannak még tanítók, — hála Isten — csak kivételesen, kik még kézzel Vagy bottal büntetik^a rosz tanítványokat. Midőn a tanító ily módon fenyíti a gyermekeket, haragjában sokszor nem tudja, hova vagy mily oróvel üti u gyermeket és nem egyszer keservesen bánja, midőn a növendék szemét vagy fül hártyáját örökre megrontotta, vagy pedig olykor halálos betegségét okozta.
Az úgynevezett büntetési gyakorlatok, midőn á ^növendéknek egy mondatot százszor órahósszat kell leírnia — szinte nem egycznek\'meg az egészségi szabályokkal —
Ilyenné nevellek, ez lesz liröktéged. S boldogságod együtt, ax erény kinciébcu ; Dót Iész, l a megőrzöd : tok örllmet, sok jót Kamatoz, mfg majdan beváltják az égben. -
Véglll, mit kívánnék, édes kis leányom,
Molylyei születésed soha meg nem bánod?
Ilii, remény, szeretet drága koszorúját
V«dd c a i 11 a g-k o r o a z I fi I, a legyen talizmánod.
iiajqató sAnduk. * Az Öngyilkossági Járvány.
Most már többé vissza som pillantunk, ha valamely hidon átmenve, embertársainkat | n vizbo esni halljuk, terhünkro sincs többé, ha valami kirándulás alkalmával a fákon tisztes öltözotft hullákat látunk függni.
Ezt korunkban már megszokhattuk,inert egy nap sem múlik ol, melyben legalább egykét öngyilkossági tsdt foljegyezvo nom louno, s o szomorú eseteknél az élelmi gond aránylag igon ritkán szolgál indokul. Legtöbbnyiro szerelmi bú, sértett önhiuság, fololősségtőli félelem az ok, molylyei ozon öngyilkosok félszeg-párviadaluk szükségességét hátrahagyott irataikban kimutatni igyekeznek; — mintha nuir kötél, cvaucali s n Dunavizéii kívül más fájdalmat enyhítő szer nem volna!
Az élelmi gondon kívül az idő minden bajt eloszlat. Ki szerelmi bú- m sértett önhiuság\' I vagy más o félébon szonved, idővel onyhülést is roménylhot, csupán az éhséggel küzdő nem elégíttetik ki, sőt ellenkezőleg min<|ig éhesobb lesz . . . Lobot valaki oly osztolen, hogy szerelemből megöli magát, do nom éhség által; utolsó csepp vérünket feláldozhatjuk a hazáért, do a. ^égíő falat konyorot senki sem lógja a
az Ügyes fa ni tő más módokat ismer a gyér- j mekek szorgalmának serkentésére és többet j ér cl a jóknak kitUutet6.se és jutalmazása, mint a roszak ily módoui büntetése által.
Schweiczban a gyermekek követésre-méltó módon jutalmaztattuk, hogy a legjobb növendékek a szünidőkben a tanítókkal kirándulásokat tesznek a távobbb szép vidékekre, a mi nálunk is igen helyén volna.
VI. ÍST e h á ii v s z ó a t o r uá z á k r ó 1 az iskolában.
Ilctciikint néhány órai tornázás a gyermek izomerejének fejlesztésére igen szükséges.és hasznos; -- örvendetes nyeremény, hogy népiskolai törvényünk a köteles tantárgyak közé sorozza a tornászutot.
A tornászati tanítás 7 vagy 8 éves \'gyermekeknél veheti kezdetét és pedig az izmok rendszeres gyakorlata mellett.
Olyan gyermekek, kik szív vagy mellbetegségek-, Cisontgyöngeség- és sérvekben szenvednek, a tornászattói felmentessenek.
Általában á\'rtalmas a tornázás tele-gyomorral, teliát vagy ebéd előtt, vagy pedig három órával későbben a beveti ebéd után — történjék; gyöngébb gyermekeknél á testgyakorlatok ne igen sokáig tartsanak.
A ruházat tornázás alkalmával ne legyen szilk, a torualiely szép időben szabadban, kedvezőtlen időjárásnál pedig tágas, por nélküli helyiségekben.
Végül pedig minden tornaiuester bírjon az cmborboncz- és élettan némi ismereteivel, hogy a tornaiauitást czélszcrtieu vezesse.
VII. llagályos betegségek terjedése az iskolák által.
Minden figyelmes orvos több évi gyakorlat alkalmával azon saji.os észrevételt tehetij hogy járványos gyermekbetegség uralkodása alatt ezen betegség különösen az iskola által terjedett.
Némely szülék olyan oktalanok, hogy 1 gyermekeiket, kik p. o. vörös, (morbilli) vörheny, (scarlatina) vagy pedig himlőkből felgyógyultak, hogy • tólök megszabaduljanak, mihelyt csak lehet, sokszor a beteg-
haza oltárára tonni, hacsak adóbehajtás utján nom.
Uármily lollongzíi logyon is á regényírók képzelmi. tehetsége, hősét inégis egyik som merte készakarva éhséggel moghalatui. Igaz, hogy az időkben, midőn apánk utolszor büntetett meg, s első kedvesünk utolsó csókját érezték ajkaink, létezett oly pillanat, midőn az ovésro nem is gondoltunk, do bz is csak egy pillanat volt!
Ha a legnagyobb szerelmi üdv, vngy ennek ellentéte tölti is be belsőnket, mégis egy borjúszolot,\' s egy pohár sörnok mindig vau holyo; — ellenben, ha néhány napig semmi olyast nem veszünk magunkhoz, moly némileg az élelmi szerek osztályához tartozik, minden k^tőiség elhagy bennünket.
Válaszszunk ki némoly hazatiak közül I00-at,0 napig no adjunk mást nekik élvezetül, mint politikai lapokat, s nyújtsunk feléjök később egyik kezünkkel polgári koronát, a másikkal pedig ogy darab konyorot, Amerika szabadságát feltehetjük fogadásképen uj védroud szerünk ellenében, miszeriut közülük üi) a kenyér után fog nyúlni, a századik csupán azért fogadja ol a polgári koronát, mivel talán elég erőt éroz magában arra, hogy addig várjon, míg nzt valahol ol uoin zálogosítja.
Az éhség az, moly a legjobb elvek iránt is ugy viseli .inngát, mint a legszivtolencbb ügyvéd: — mindent lefoglal; — a rendőrbiz-tos bizonyára konyorot lopna, ha ogy hétig nom adnáuak neki enni, pedig egy rend biztosnál olvszeretóbbnek már létezni sem s/abad.
Akkor lonfro a párbaj legártalmatlanabb, ha áiuorikei módon történnék, de oly inódosi- j lássál: hogy auuuk, ki fokéto golyót húz, más j
ségnek még látható nyomaival az iskolába küldik — és oz által okot adnak a járványos betegség nagy mérvbeni terjedésére.
Ilogy ez gyakran ne törtóujúk, következő rendszabályok volnának czélszerúek:
1. Mihelyt több kóreset mutatkozik egyszerre egy osztályban, azonnal kötelessége volna az osztálytanítónak arról az iskolaigazgatót értesíteni, ki a városi vagy járásorvost felkérje a betegség természetét meghatározni.
l 2. Azon esetre, hogy a betegség természete azon jUfflimt ébresztené, hogy az iskolaépület rosz fekvése vagy pedig az ivóvíz és levegó.rosz \'minősége okozta volna a tömegesen fellépett ^betegséget, azonnal a bajnak eleje vétessék, ha másképen nem,\' az iskolahclyiség változása által.
3. Ha constatálható, hogy n betegség máshonnan az iskolázó-gyeriuekek által be-hurczoltatott,akkor aziskola több napra bezárassák s megnyitása alkalmával csupán azon gyermekek vétessenek fel, kik orvosi bizonyítványt hoznak a felől, hogy az uralkodó ragályos gyermekbetegségen vagy már túlestek, vagy pedig c3aládjukban nem fordult clo ilyen kóreset.
4. Ilyen járvány uralkodása alatt a tanító, mihelyt észreveszi,hogy valamelyik növendék roszul érzi magát, azt azonnal az iskolaszolga- vagy megbízható emberrel küldje haza, és egyszersmind izenje meg a szülőknek, hogy a beteg\' előbb nem térhet vissza az iskolába, míg az orvosi bizonyítvány szerint nem gyógyult meg tökéletftíen bajából.
ö^fíogy a tanitó némileg ismerje a ragálYós-gyírmekbetegségek kejídó tünemé-nytíit, nem oly nehéz dolog \'-r- általában melléklegesen legyen mondva, nem ártana, ha a tanítók a képezdékben némi ismereteket kapnának az emberi test egészséges és beteg állapotja felett. "S
tí. ilyenkor az iskolaholyiségck tföz- > tántartása- és gyakori szellőzésére/ülönös gond tordittassék^^" ^-
ként no^sZAbadjon magát kivégezni, miut éh-halállal. A inig euni valót találna, bizonyosan élotbon maradna.
A miut mondottuk, egy éhhalállal küzdőnél megfogható, ha öntudattal végzi ki magát, ha lassú kimúlása gyötrelmeit ogy hidkar-fáról való lóugrással rövidíti meg; — ha természetesen elvetomültségből — kételkedik egy mindent ogybonlartó gondviselés létezésén, mely á mezők liliomát ruházza, s a logszomte-lonobb verebet táplálja, s a mellett felsőbb to remtményeit, kik dolgoznak, kik bocsülottel akarnak megállni, tuczat számra engedni, megfagyni s éhen veszni. — Egy ily felsőbbrendű teremtmény nem érzi magát lekötelezottnok, az ég irányában, s tökéletesen széttépi/még "a/.oti gyönge köteléket is, moly öt a társasághoz fűzte, nem törődve azzal se, ha ogyházilag megáldott föld holyott, csak közönségessel fedik is bo. Kgészou másként van azoknál, kik > magukat szerelmi bú-, vagy más ilyentéleért végzik ki. Kzeknek istontolonségoit nom is akarjuk fojomlitoui több oknál fogva is.
At emuerteremtés történőiének egyik sajtóhibájában fekszik tehát az öngyilkosság alapja. Nem olég, hogy nincs egy szülője minden embernek, ki sfabadóráiban királyi koronát illesztene fejére, nom olég, hogy. az embernek kötelessége felebarátjának többé kovésbbé szolgálatjára lenni, hanem még házán kivül is saját érzoliitoinek szolgájává kuli lennio.
A felindulás, niolyot másoknál naponkint iszlelÚiik, benuUiik is ugyanazt\'idéz elő, vagy ahoz hásonló érzelmet, mint az. volt, moly ozt megelőzte és elóidézto. Ha valakit\'sirni látunk, lehangoltak leszünk ; — ha valakit nevetni hallunk, mi is kuvlvot kapunk a vidámságra.
r
Végül a mondottak után kívánatos volna, hogy 1. uj iskolahelyiség ne épittes-J sék és ne rendeztessék előbb, niig egy orvosi szakbizottság nem kérdeztetett a terv czélszerúsége iránt.
2. Hogy az állandó iskolák is orvosilag vizsgáltassanak, hogy a netalán előforduló cgészségellones körülmények lehetőleg mellőztessenek.
3. Járványos betegségek uralkodása alatt, a mint már említve volt, csak olyan betegségtől gyógyult növendékek vétessenek fel, kik orvosi bizonyítvány szerint a betegség ragályanyagát már nom terjesztik.
4. A tanitók is bírjanak némi ismeretekkel az ember egészségesés beteg test-állapotjáról, ugy, hogy ők is észrevehessék azon körülményeket, melyek az iskolában az egészségre ártalmasak; ezt pedig részint a tanitóképezdékben egészségtani előadások-, részint pedig magánszorgalom-, nép szerű egészségkönyvok olvasása által érhetnék el. Dr. SOHltEYiátt.
Aty/t nózat
a haza üsszes "néptanítóihoz!
Szeretvo,lÍBitolt pályatársak! Sokan a hazai néptanítót ugy tüntetik iel ország-világ előtt, mint u ki miudcnnol inkább, mint önművelődésével foglalkozik :
"v mutassuk mog, hogy minmagunk is csak ugy reményiünk a népiuűvolődés fölvirágzása számára sikert, ha oly tanítótestület lesz annak főtéuyozőjévé, ki az önművelődésben, az önlö-kélyosedésbon leli a tanipii . teendőknek legfőbbikét. • "
A tanitó-világot a trón előtt egykor ugy mutatták volt be, mint a mely elmaradottsága miatt önállóan, a tanügy érdekeit szomclótt tartva, munkálkodni képtelen Yolna:
tettre kell buzdulnunk, bebizonyítandó, hogy megértettük a kor intő szavát, hogy a hazai tanügy méltó képviselői vagyunk!
Az országgyűlés szino előtt a hazai tanítóság többsége ugy lón bemutatva, mint a mely a tanítói névre méltatlan volna:
tanújelét kuli adnunk annak, hogy hieg-van bennünk azon törekvés, mely a tanítónak megadja a tiszteletet, tekintélyt, a megbecsül-tetést1
A tanitógyillés, moly arra volt volna hivatva, hogy a tanitók nézetének érvényt szerezzen, tekintélyének fokozódott mcgcrősiléoét adja, o czélját nom érto el:
azon koll lennünk, hogy az ojífctt csorbát kiegyenlítsük. 1
A magyar tanító demagógként lőn üune-pélycs alkalommal bemutatva:
adjuk jelét annak, hogy a szabadságért nemcsak küzdeni tudunk, liánom képesek vagyunk a szabadság elvezetére is.
Nincs, a ki sajtóban az országos-, megyei* és városi képviselő választásuknál a tanügy érdekébon hatályos és illetékes befolyás: - tudna gyakorolni:
indokoljuk magatartásunkkal azt, hogy o befolyás létesítését nemcsak kötelességünk-
nek, hanom természet- és észszerű hivatásunknak is tartjuk olyannyira, hogy széles o Magyarországon a tanügy emolését valóban eszközölni loliototlonnok tartjuk mindaddig, mig a néptanítók összeségo nem jelöli mog a kövotondő ösvényokot.
Ninci vetstcaetni való időnk! Tennünk kell! „Tennünk kell tokai, rövid idő alatti• rátolnunk kell a hiányokat!
Megkell szüntetnünk azon ránk nézvo szégyonitő tényt, hogy inisok gondolkoznak helyettünk s mások intézkoduok ügyeinkben .rólunk, nélkülünk"; oda koll hatnunk, hogy döntő körökbon a mi szavunk sulylyal bírjon, hogy fontos tanügyi törvények kihajjgaltatá. sitiik nélkül no hozassanak.
Így mogfololüuk kötelmeinknek, igy juttatjuk érvényre jogainkat,igy lesz lehetségessé, hogy egy szebb kor clőkészitéséro mi is közro-müködünk, igy lesz a hazai tunilóíág szellemi .hatalommá.
Szollomi löléuyre kell törokednünk — és ennek birtokában biztosak lehetünk a lelő), hogy szavunkra hallgatni fogunk ott, a hol a tanügy érdokoinok megóvásáról van szó.
Országszerte bocsátják el tanoduföjitartási közogoink a népnevelés nagy kárára a tauilókat, országszerte idézuok lel okuélkül zavart a tanügy felvirágoztatásának rovására.
Tennünk koll!
EgyetUlét, társulás, tömörülés, csoportom• lát — ez legyen Jelszavunk.
Az ország tanítói oz egyesülést két módon eszközölhetik :
I. A tömörülésnek ogyik-nomo az volna, ha „Országot tanitó-tgylef létesíttetnék, moly mindon évben megtartaná közgyűlését és egyleti ügyeit egy központi bizottság álul, vagy podig valamely hazai tanító-egylet közvetítésével intézné ol. A he)yos és okszerű szorvozés itt megkívánná,.hogy az országos egylet oszoljék liókegylotekro és működését ezen megyei, járási, vagy városi HókogyIntőkben eszközölje, természetesen vezérelve a főogylet, vagy központi bizottság által. A külvilággal is csak az egyetlenegy tanító-egylet érintkezhetnék, miáltal a tiókegyleti munkálkodás alárendelt szerepkörűvé válnék. Az országos tanító-egylet működése azon egyének arruvulóságától liiggne, kik azt vezetik; lm ök.lelket tudnak önteni a hazai tanítóságba, azaz, ha ók a gyámkodási szerepet — mindnyájunk olótt észrevétlenül — helyesou tudják alkalmazni: akkor az ossz-"tirrflKíraó3 áldásossá lehet, hanem, ha erőszakos szint ölt a gyámkodásokkor nem, ukMr\'JW egyedüli ogylot\'szétljöinlik, és almuk tagjai, a\' tiókegylotok is beszüntetik \'munkálkodásukat. Egy országos tanitó-egylot: \\uj egylet, új alapszabályokkal, mely a kormány helybenhagyása nélkül jogosan\'meg nem kezdheti működését, minélfogva oz alakulási -közgyűlés által kiküldondö alopszabálykészitő bizottsági munkálat egy második közgyűlés helybenhagyása után, a kormányhoz volna felterjesztendő jóváhagyás végott, mely ha megtagadtatnék, ujabb közgyűlések megtartását tin-né szükségessé.
A tömörülés, egyesülés, társulás létesíthető:
II. a „Tanító-egyletek országot itövtttiye*
által.,
Hat tekintetbe, veszszük, hogy Magyarországon másfélszáznál több tanitó-egylot hatósági engedélyezés mollott öfiallclag működik;
ha latolgatjuk azon körülményt, hogy a munkálkodás szollomi téron csak akkor lohot sikerrel párosult, midőn ez minél kitebb körre szorítkozik;
ha meggondoljuk, hogy oz ogy lótok önállóságát megóvni, tzélesbiteni, őrizni kell;
ha nom tévesztjük szóin olől, hogy a másfélszáz önálló magyarországi tanitó-egylot mint meglett (ény áll előttünk, molyoknok fon-állást ignorálni s cgy dicső oszineszülto, de a kivitelben hangzatos frázisunk, miliő egy országos tanitó-ogylet létesítése, feláldozni nem szabad;
yf ha tigyelmünkot azon tormészoti törvény-ro toroljuk, melyszerint fokozatos és folytonos fejlődés által lohot elérni a tökély legnugyobb fokát, tehát .tabula rata\'-1 az egyleti működés terén épou ugy nom sznbod csinálnunk,, mint nom lott volna szabad ozt tenni a törvényi, hozásnak setn, moly midőn a népiskolai törvényt alkotta, figyolmon kivül hagyta az államilag létesített néptanitas állapotát, az o század élőjétől a hazai tanügy rondozéséro irányzott magasztos törekvéseket, a haza ujjászüle-téso korszakában — 1848-ban — alkotott törvényeket, 8 e holyott oly törvényt hozott, mely az ujabb kor követelményeinek nem folol meg, bár az egészséges fejlődés számára sok csirát foglal magában, miért is, annak föntortását mindaddig, mig gyökeres revisio alá nem ko-rillhot, szükségesnek tartják elfogulatlan férfía-ink, minthogy a foltozgatás által, még a kevés jó is, a mi buuno van, veszendőbe mo-hotng.;
ha lelki szemünlvelé varázsoljuk továbbá azon körülményt, hogy ogy országos tanító-ogylot alakítása — éa annak felosztású által fiókegyletekre a most működő tauitó-egylotek ugy önállóságukban, mint működési körökben dogradáltatnának :
ha nem feledkezünk mog arról, hogy ogy országos tanító egylet gyűlésében lohototlon az ország minden tanítójának képvisoltotéso; ,
ha mérlegeljük azon körülményt, hogy mig az^rszágos tanilo-egylotpél a vozetőbi-zottság ad irányt a fiékegyloteknck, addig a fennálló tanitó egyletek szövetkezésénél ezen ónálló tanitó-ogyletek többségileg szabják mog a szövetségi központi bizottmány és u létesítendő végrehajtó igazgatóság működésének irányát és módját;
ha súlyt fektettünk arra, hogy o tanító-egyleti szövetségnél a kormányilag már elis-mert tanító-egyletek, mint önálló egyediségek, ) lépnol^szerzódésro s igy ujabb kormányi hely-benliagyás szükségtelen, mi az cgytisülést fölötte gyorsítaná,inig egy országos tanitó-ogylet alapszabályai helybenhagyásra okvetlenül bo-terjesztcudók volnának, a mi ismét, mint már említők, a halogatásnak nyitua tárt kaput;
ha ennélfogva vogre pártoljuk azon olvot, moly szerint .sokat koll tennünk a tanügy torén rövid idő alatt" — s nom kiváujuk olhalo-gatni az cgyosUlést:
akkor égető tzüktéggé vált,hogy a hazánkban léteeli mindennemű tanító-egyletek, tanitói körök ét tanitói testületek szövetségre lépjenek.
Ctak a ,Tanitő-egyletek országos tzövet-tége\' által társulhatunk, tömörülhetünk, egyesülhetünk, czéltzerllen; inert az áltulános, úgynevezett tanitógy ülésekben o tanitók többsége nincs képviselve; egy szövetségi gyűlésen ol-loubeu — miután minden egylet képvisolójo benuo részt voniio — közvetve mindon valu-
moly ogylcthoí tartozó magyarországi tanitó képviselve volna.
E körülmény mindazáltal nom zárja ki, hogy időről-időre, ogyszerro a szövetségi gyűléssel no tarlassék általános tanitógy ülés is I
Ezoknok előrebocsátása után azon romény-dwivhogy hazai tanítóink, különösön az országban i)iogalukult másfélszáz tanitó-egylot név-szerint a fontezimzott egyesülőt: az országos tiinit^-ogylet megalakítása helyett pártolni fogják a Magyarországi tanitó-egyletek ortzágos szövetsége" eszméjét és létesítését, bizalom toljo-son vagyunk bátruk a hazai lanitó-egylotokhoz intézni kövotkoző
meflh f ráfit nka t,
1. A hazai tanitó-ogyletek mindogyiko, logyon az vármogyoi, járásboli, ogy ház kor ü-\'leti, városi vagy vidéki tauitó-ogylet, különösön u fontezimzot egyesülőt, szíveskedjék, ha országos tanitó-egylot holyott a fonalló tanitó-ogylotok szövetsége eszméjét pártolja, jolon inoghivásunk után rögtön ukkep intézkedni, hogy az egyesület a tauitó-egylotek országos szövetségének létesítésére ogy megbízottat vá-laszszon a tisztelettel lent meghívott egyesület képviscltetéséro. E választás kétféle módon történhetik: 1. Az elnök vagy rendkívüli köz gyűlést hirdet s a szövotkozés ügyét napirendre toszi; megválasztván obben az egyleti képviso lőt. 2. Vagy ha oz az idő rövidsége miatt lehetetlen volua, akkor az egyleti elnök lovclozési lapon kérdést intéz a toutezimzott egyesület -egyes tagjaihoz az iránt, váljon ohujtják-o, hogy egyletünk uz országos szövetségbe lépjen,
b ha igeu, ki logyon a szövetségi gyűlésen a a meghívott t. egyesület képviselője V.
2. Az egy, vagy másik módon iiiugujtctl választásról jegyzőkönyv veendő fel, moly az elnök és jegyző aláírásával s az ogylot pecsétjével ellátva, a lehető legrövidebb idő alatt Hill Józtef tanárnak, l\'ost, üllói-ut l.sz. a. küldendő, ki ogybeállitván a szövetségbe lépni hajlaudo ogylotok névjegyzékét,,nzt|egy héttől a szövőt-segi g) ülés cjútt a hírlapokban közölni fogja.
3. A meghívott t. egyesülőt képvisolójo megválasztása utáu megbízó ós folhataliuazó levelet nyervén, bezárólag f. évi augusztus hó 12-ig forduljon lovélbon Stautlor Adolf igazgató-tanítóhoz Budára (várb6Ü leánytanodaj, ki a jelenkezőiíek pesti vagy budai lakása jegyét, s ha lohot, utazási »zabadjegyot, vagy ha ezt nem, utazási árloengodést biztosító jegyet\' fog posta utján kézbesíteni.
4. Az ismerkedési és olöértokozlot f. évi augusztus hó lti-án délutáni 5 ftrakor, —-\' az ogylotí megbizottMC alakuló - gyüléso pedig augusztus hó 17 én roggoli U órakor fog megtartatni. UyuVos helyiségül a vármegyeház ülésterme fog szolgálni.
b. A \'meghívott t. egyesülőt képviselője az ismerkedési és olóértokezloti gyűlés hupjan azaz: .(. évi augusztus 1(5 áu reggeli 8 óratói fogva délutáui 4 óráig megbízólevelét, moly ót a gyűlésen részvételre felhatalmazza, s moly az illető elnök által beküldött jegyzőkönyv másodpéldánya is lohot, szíveskedjék a vármegyeház termőiben működő fogadó bizottmányunknak beadni. A megbízólevél o bizottmány által kifog cseréltetni gyűlési igazolványnyal s oz belépti j> gyűl lesz használandó.
ü. A napirend tárgyát 1. a tanító-ügyletek országos szövotségo szerződési okmányának megállapítása, 2. a szövetség megalakulása fogja képozni, tniro nézvo vogyunk bátrak elő-
Ha valakit ásitani látunk, önkéntelonűl is Inn-kadtBágot érzünk b ásitunk, s csakis a színház-házban láthatjuk,mily hatást gyakorol a nevetés és sirás reánk; s a divat som egyéb más, mint ragályos olterjedéco a viseletnek, molv ide s tova vándorolva, valamely feltűnt minta utánzására ösztönöz, mely som a hasznost, sem a czélBzorűséget nom veszi figyelőmbe, hanoin mindon oly tüuoményt, moly érzékileg megközelíthető, tovább terjeszt, mig ogy ujabb jelenség azt helyéből ki nem szorítja.
Nyilvános kivégzések álul csak a bűntények szaporodnak, mert az érzéki benyomás,b a gouosztevő iránti önkéntelen részvét, s annak totto sokat ugyanazoq eszme-menetre vozot, 8 utánzásra buzdít. >
Lpou igy van a párbaj- b Öngyilkosságnál is, minél több ily osot fordul elő, annál gyakoribb az alsóbb uéposztálynál, annál gyor-subbau ösztönöztetik annak végrehajtására.
Ös időktől eredett iguzság az már s Plu-tarch is említi, hogy a inileti uők ezen ragálytól meghatva^ tömegesen végezték ki magukat övéik könyei daczára, s ezen iszonyú betegségnek mindaddig nom szabhattak határt, mig egy más hatalmasabb érzet, — a szemérem érzetét — bonnök fel nem költették az által, hogy az öngyilkosnők mojtolen testét nyakukon kötélleli valantoly nyilváuos hülyén szem-, lóletűl kitevők.
Napjaiakban, — minthogy oly. nők is Vannak, kik akkyr válnának életunttá, ha rögtön megtiltatnék uekik, magukat csaknem ru-háxitlanúl — színpadi világítás mellett — a közönségnek Utvány-tárgyul ki/on:»i—.ma ezen miloti törvény végrohajtása öngyilkosuó-tnknél hatálylyal aem bírna.
Még azon félelem so, egyházilog mog nőin áldott földben eltemetve lenni, nem bir elég erővel arra, hogy az öngyilkossági hajlamot fékezze; ép oly kevéssé képesek a legszebb czikkok,B a szószékokról gyakorta hangzó erkölcsi oktatások-annak megszüntetésére hatást gyakorolni.
Janoilákat tehát! jól tzervezett iskolákat, melyek a lelket aczélozzák, t.azon józanságot, mely az emberi találékonytág 4 indulat között áll, az ifjúságnál/elköltsék !
DESZiÍTlI GÉZA.
Arany-, eztlst- és értékviszonyuk.
A minek eléréséro a különböző idők legkitűnőbb tohotségoi hiába törekedtek -- világuralmat alapítani, 8 mi több, azt sokáig fentar-tani: az sikerült a két nemes érczuok — az aranynak és ozüstnok, azon kiváló tormészoti tulajdonság- s jolos szolgálatoknál fogva, molyok által a társadalomra majdnem döntő befolyást gyakoroltak. Habár mindkét éreznem a történolom^tanulsága szerint békésen osztozkodott meg az uralkodásban és habár a legrégibb idő óta az arany az ezüst fölött elsőséggel bírt, azért mégsem állottak egymáshoz változ-hatlau értékviszony latban, mort u századok folyamában különösen az ezüst, volt totemes ingadozásoknak kitévo. Mig a római császárság korában az arany értéko az ezüst fölött naj;y mérvbvn emelkedett, addig a középkorban különböző okokból folytonos csökl:onés mutatkozott, ugy, hogv Amerika fölfedezésekor már igou-ulocsOiiy fdkra szállt. Ez egyebek közt
Kioso Ailim XVI. században megjelent hiros számtanából ismeretes, melybnu az arany és ezüst közötti értékviszony kiszámítás* végett, az akkori piaczi ár felvétetvén, kitűnt, hogy a két nomos érez értéke egy máshoz mint 1: lO\'/j állott. Az utóbbi századok folyamában azonban totomcs ezüst kiaknázás követkoztében onnok ára az aranyéhoz képest iámét lojúbb szállott. 1848-ban -az értékviszony mint 1: lf>12 volt, ugy, hogy l;x,, font ozilst szükségol-tetott ogy font arany kifizetésére.
Ugyanezen idő körül egy másik világré-srou ogy oly esemény történt, moly daczára az akkori zavaroknak,mindenki figyelmét magára vonU. Stlotter novü bádoni szárinasásu egyén, ki mint a avajezi testőrség kapitánya l\'árisban szolgált, az 18J0-iki forradalom által kiűzetvén, uz akkor csak névleg isiúert Califoruiába vándorolt ki, hol a Sakramontu nevü völgyben ogy kis gyarmatot alapított, mely vállalkozó szelleme által rövid időn a legélénkebb forgalomnak örvondett. Az ottani őserdőkből való fának jobb értékosithotéso végett ogy fürészmalmot épitott és ogy ttjonan ásott mulomcBatornába folyóvizot vozoto. A csatorna már elkészült, a víz már bovozottetott, midőn a fonokon csillogó toBtocskéket vottek észre, melyek megvizsgáltatván, a bámuló gyarmatosok nagy öröméro, tiszta aranynak találtattak. A vizvozotő cső csakhamar elzáratott, a fürészszol som törődtök, hanem nekiestek az egész véletlenül foll\'ödozott aranynak, mi oly toppant monnyiségbou volt, hogy egy-két nap alatt több száz dollárt érő aranyat gyűjthette^
Ezen felfedezésről*! hír nagy mozgalmat idAzott olő, s. közöl b távol fekvő Országokból vándoroltak ki ozon — a Hospwidák uj köri-
jébe,hogy uz aranybányákból az újvilág kincsét kiaknázzák. A szerencséről érkezeti birok uz izgatottságon növelték. Az általáuos aranyláz, moly u világon járványként oltorjedt, máshol is urunytolopok keresésére ösztönzött, úgy, hogy néhány évvel a culiforniai fölfedezés után az ausztriai Viktória novü gyarmaton Bzintén szorouosés felfedezésük történtok.
Megbízható adatok szerint ozon termelő bolyokon, valamint az orosz birodalomnak Ázsiában.lövő. gazdag aranybányáiból nyerő-tott l848-t.il t8ti8-ig mintegy 3700 milió tallért érő arany.
Jelenleg az egész földön évonkint tormolt összes arany 385,0()M fontot tesz, 259 milió foriut-értékkel. Ebből ősik Magyarországra a/. 1800-iki terinelésrőli kimutatás szerint 3220 font, 2.17!),05Ü forintuyi értékkel.
Keleti közmondások gyűjteménye.
IF..I, tatás.)
88. A kávé és dohány a tostot és lolkót egy iránt élénkilik. (Arab.)
8D. Xémolyok tudnak sirni cs novotni egyszerre. (Mór.)
90. A szentség fólog a sziv tisztasága. (Arab.)
91. Sokkal keserűbb a méz, molyot ellenségünk nyujta, minta/, aloo,molylyol barátunk betegségünket orvosolta. (Tersa.)\'
92. Hol a szenvedély uralkodik, ott uz ész mogszünt működni. (Mór.)
93. Azon . bolondon, ki magát bölcsnek tartja, Bonki sem Bogithot. (Török.)
KÓVAltV BÉLA.
leges tárgyalásra idecsatolva ogy szerződési torvozot-mintát ós a hozzá tarlozó jegyzőkönyvöt bizalmasan bomutatni, kérvéu, hogy ha u nyújtott alapot egyezkedésre h fontcziinzutt t. egyesülőt holytolonnok találná, sziveskodjék mogbizottjáuak más munkálatot, vagy podig utasitást adni, hogy az ulakulógyUlóson bead-hassa módositványait.
7. A gyüiési ügyrendet ós az ulakuló-gyülós hivatalnokait az olőértokozlot fogja megállapítani ós mogválasztani.
8. A tárgyalások miudannyian nyilvánosak lesznek, a miórt is a laptudósitókuak ktllöii boly losz kijulölvo.
Elvüuk: „Tonni rövid időn sokat!"
A tanitóvilay legnagyobb tetts az lett, ha .annak egyletei tzüoeltégre lépnek egy-mdtial.
a zajnak barátai nom vagyunk. Előru hirdotni munkásságunk főbb mozzanatait nom szoktuk.
Szó holyott — tottol lépünk a magyarországi tanítóknak ós ogylotoiknok olóbol
Most rajtuk a sor moginutatui, hogy bírnak önállósággal, tuttorővol.
Jortok azért miudannyian ! Lépjünk szövetségre, moly ha létesül, talán példányul log szolgáltatni még a németországi uéptanilókuak is ogycsUlési törokvésoikbon.
Munkálkodjatok azért tisztult tanitótár-sak, hogy f. évi aug. 10-ika és 17-ike készülőt-lenül no találjon bennünket.
Kolt Hudán, 1872. évi april 13-án tartott rendes közgyűlésünk — és 1871. évi julius 11-én tartott kezdeményezési bizottmányt Ülésünkből.
Rill József, bizottsági elnök. Könyves Károly, bizottsági jogyző. Stauft\'er Adolf, bizottsági tag. Máyer Forencz, biz. t. Ilotzor József, biz. tag. Bodros Béla, biz. t. Tráitlur Károly, biz. t. Porényi Márton, biz. t. .
III r c k.
— Deák Feroncz nagy hazánkfia tegnapelőtt aggasztó beteg lelt, néhány perczig eszméletlenül volt, s nyomban reá erős izzadás fejlődött ki; persze nem hiányzott a gyors segély gondos környezőinél, l\'esiro rondes orvosáért azonnal táviratoztuk. Ugy értesülünk, hogy már veszélyen kívül vau; azonban nom hagyhatjuk ol, hogy az országos Deákpárt elnökségét sürgetve fel ne hívjuk, miszerint a nagy férfin közelében tartson egy rendes orvost, hogy minden eshetőségnél nyomban ott logyou. Mi szorot\'uők, ha a kormány tennó ezt, do mégis gyengébb kötelemnek\'tartjuk, ha uz országos Deákpárt költségén rendeztetnék és pedig azonnal, mert a nagy férfiú becses életén egy nemzet élete, ogy ország jövője s Európa szeme függ.
— Zalamegyel Deák~kör gyűlés olőtti napon, augusztus 4-én délutáni 5 órakor értekezlotet tartund szokott helyiségében, hová u tagok tisztelettel moghivatnak. Az elnökség.
— nA Haxa nagyfai\' czimü emlékkönyvre nyit előfizetést Iklódy Győző szor-kesztő 8-, diszkötesbon 1U Írttal. A tiszta jövo-delom föle része a budai hősök szobra javára udatik- Az előfizetések Aigner Lajos könyvkereskedésébe küldendők.
— Hivatalon. A zala-ogorszogi önso-gélyző egyletnek alapszabályai a földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministurium által f. évi julius 18-án 8171. sz. a. a törvéuyes bemutatási záradékkal elláttattuk.
— Nyilatkozat küldetett be hozzánk Véssoy -szbró, Boronkay István, tapsonyi plébános és Kajdy Jáuosjegyző aláírásával, moly-szerint a lapunk 50-ik számában közlött tup-sonyi kiithistoriu leírásában valótl«ju>ak jalen-tik ki, hogy a jogyző ur megveretett volna, s hogy a plébános ur a kut fölszenteléséro felhivatott volna. A hatóság pedig - úgymond a nyilatkozat — a helybeli érteliniséguok s tőké-pon a lelkész urnák logélénkobb támogatása mellett, — az észszerfiség által követelt mérséklet és ovatosság korlátai közt, — a szükséges intézkedésüket ez idoi^ sem mulasztotta ul; jelenleg pedig a kútnak botümutéso által az egész dologuak szerencsésen véget vetett.
— Kaposvárott október elején ordé-ezoti atariWondü államvizsga turtatik.
— Siófokon több somogymegyoi földműves búzát szállitván oda, alkalmilag fürödni mentek, ogyro azonban óletvoszélyossé vált, egyik társa sugitségérü munt s odiivcszott,hagyván maga utáu özvogyot s 5 árvát; a fuldokló niogmeiiekedett s mint írják nekünk — a n tó árváit magához veszi.
— „ Hasznon mulattató" czimon 25 fumotszvénynyel egy kis füzet jelent meg Dolinái Gyula, az ifjúság o lovókéuy barátjától. Ara 10 kr. 100 példány 7 frt 50 kr. Ajánljuk a tömeges beszerzést a-t alsóbb népiskolák Bzá-mára.
— Egyenes kir. adót Nagy- és Kis-Kanizsa városok 07,509 frt 31 krt tizotnok.
— A csurgói takarékpénztár alapszabályai f; hó 19-én 7800. bz. a, u földművelés-,, ipar- és kereskedelmi m. kir. minísterium által * törvényes bomutktási záradékkal elláttattak.
— Bója Gergely buda-posti tánfel-ügyolő ur eltávozott körünkből, 8 mint .) fővárosi lapokban ojvussuk, Pesten folyó hé 18-án kezdette meg működését. A znlamogyéí főtan-folügyolői állásra nuguszt. 20-ig pályázat nyittatott. j,
— Br. Puteánl Géza, mint a zuluin ogy ei lótenyésztési bizottság elnöke, értesitott hennüukot, hogy az évenkint rendeztetni szokott ininistcritimi lódijaztutás az idén Nagy-Kauizsán turtatik mog és pedig az auguszti^i vásár napján. Bővebben a jövő számban.
— Igaz? A rendőrség azt a rendeletet adja ki, hogy a kofáknak 8\' óra előtt élelmi czikkokot vásárolni tilos. Helyes és jó volnu biz oz, do mikor a városon kívül már hujnal-hun várják a beszállítók élelmi tárgyúit s a szépet és jót egészben megveszik.
— Megkerült. J. Károly mészáros segéd a veszprémi börtönökből megszökött, minden irányban küldött foglárok és sürgónyözé-sok segítségével Lajtha mellott Bruckbuu u csondórök által oltogatott s visszakisértetett.
— Fgy furfangos czigányasszony. Següsdön felöltöztette magát tiszta fehérbo s előbb csirku- b egyéb pecsonyével jóllakva — moghalt; 24 óra hosszúig aludt is, ekkor feltámadott s elkezdette u pórnópnok beszélni, hogy a másvilágon két lelket szabadított meg u pokolból, ez érdekfeszítő hazugságra csak ugy tódulta falu népű; véletlenül ogy uraság arra kocsizott, lovai mogijodtok^n tömegtől s ogy egyént agyongázoltak, u foglárok odaérkezvén, a furfuiigos czigányasszony t u hüsru kisérték ; most már az a kérdés, ha 24 óra nlatt a pokolból 2 lelket kiszabadított, magát a börtönből kitudja é hamar szabadítani?
— Elismerő Iratok. A mult hó 20-án tartott veszprémi kövotvalusztús alatt h zavar gtisok erélyes mcggátlása, illetőleg komoly fellépésük által visszaszerzett rend fonturtásu^rt csapataikkal kivonult Muzsok Emil százados, Forster Béla és Szulmny Antal főhadnagyok, mégis Molnár Sándor, Benedek Béla, Nagy Károly, és Haeiitjens Artliur hadnagyok, a megyei bizottmány által köszönő ós clismorő iratban részesültek.
— Városi képviselőség jul. 25. gyűlést tart. Tárgyak: I. 30,000 frt kölcsön megszavazása u polgári oskolu megépítése és felszerelésére. 2. Kérvény u közlekedési ministeri-uinlioz a városban levő fótttezai államul klin-korezéso iránt. 3. A városi tunács jolontéso a piacz rendezéséről. 4. A vasiiltársulat által kinyitandó ut kijelölésére kiküldöli bizottság jelentése. 5. A magánbirtokok vadászati bérbeadása. 0. A városi tanács juvusluta a honossági 8 letelepedési dijak szabályrendelet általi meg állapítása iránt. 7. A városi tanács előterjesztése, hogy a város közönsége az országos ipar-egyesület alapilói közé lépjen. 8. A városi tanács jolontéso á katonai lóbeszerzési bizottság ollielyezéso iráut telt intézkedéseiről. 9. A városi tanács előterjesztése, u városi végrehajtói állás rendszeresítése iránt. 10. A folyó évi költségvetés targyulása.
— Baán Kálmán ur, -^íint a zalamo-gyei gazdasági egyesülői „állattenyésztési és iöldmivolési" szukusztályánnk oluöko julius 28-áu, vasárnap délelőtt Keszthelyen gyűlést tart, melyre a szakosztályi tug urak ujolag a megjelenésre felkéretnek.
— Zalamegyének rendes évnegyedes közgyűlése aug. 5-en veszi kozdutét.
— A zalamegjel gazdasági egye-sülét aug. 0-án évnegyedes közgyűlést tart, inolyro a hivatalos meghívást lapuiik jövő száma hozza.
— Váezott közelobb a villám ogy kávéházba ütött b o,s egy biliárdozó ur kezéből a dákét kiütötte, pgynok meg czylin-derkulapját beütötte; nom tréfa; soknak meg atillájáról a zsiuórgombokat \'I wrtt öt ttj, ah, ehoz uem koll villámcsapás, elég csapás a — divat.
— Sopronban 2 reáltanuló és 1 magánjogász egy éves önkéntes, kik közös szállást birtak, f. hó 19-én saját szobájukban, még eddig ismeretlou okból, golyóval végezték ki magukat.
t— Első megbízás, első veszteség s első szcrcucsn. Egy kis tragikomikus jelenet az életből. M. fiatal omboruek atyja 1500 frttít adott itt, hogy ott kézbesítse, első felvonás; a fiatal ember kopott tárczáját, mely uz 1500 frttól duzzogott, uz indóház ebédlőjéuck asztala alá ejtette, mikor szóméit egy szép ut^ó-nőn felejtette, ez kiment, ó utánn, második fölvonás; osetleg kót fiatal ouibor, midőn a só-rÖB üveg fenekét vizsgálták, fUrgü Bzemök az asztal alatt pölfeszkedő tárczát is meglátta, fel votték, mognézték, mosolyogtak s az állomás-\' főnöknek „Empliing-Schoin" mellett átadták, do orro jajveszékelt u vesztes b szerencséjére visszakapta, s ez a harmadik felvonás; az utójáték a papa s fia közt történvén, — családi dolgokba nem avatkozunk.
— Árverezés. A takarékpénztári épület mápddik dinelotén jul. 31-én bútorok, konyha és házi, ugy iskolai szerek önkéntes árverezése történik.
— Időjárás: száraz, molog; a hév mérő 21-én 18 K. 74 F. 22-éu 19 K. 75 F. 23-án 91 K. 70 F. 24-éu 29 K. 7b F. délben s árnyékban.
— Deákpárti képvisolő eddig 240, ol-lonzéki 139, összesen 379 választatott meg. A Deákpárt nyort 53, az ellenzéki 27 kerülőtől.
— Erélyes rendőrségünk vasárnap nyomban u keszthelyi szolgubíróság táviruiá-nuk vétele után Kluin Gábor híres tolvajt n „Zöldfa\' köriben letartóztatta s a lopott tárgyul; nála megtaláltattak. Ugyancsak vasárnap a szenlgyörgyi vaspálya-állomásnál egv öreg urauyiiiűves tnitóztuiolt lu.
— Plarczrend. A rendőrségnek bc-nyujiott piarezrondozési javaslata a tanácsnál elfogadtatott su mai képviselő-illésben tárgyal-tatui fog, mint halljuk, a zöldség piarcz a Brüuner-kávéház előtti nagy térre van tervezve. A rendezésre míndonütt, mindenkor, s mindenben, de itt kiválólag szükség van.
— JtemlklvUll közgyűlés. A nagykanizsai fürdő-részvény társulat 1872. évi jul. hó 28-ári d. o. 10 órakor u nagy kanizsai takarékpénztár teremében az építkezés- és felszereléshez még kívántató pénzalapok előállítása, esetleg uz ulapszubályok 2-ik tj-ának módosítása tárgyában rendkívüli közgyűlést tart.
— Faslo. A somogy-kaposvári hitolegy-lel a napokban fusionált u pesti bank által fel-állitandó kaposvári kereskedelmi 8 iparbankkal s igy az ujonun létre jött bank czituo le-ond : S o m o g y-k á p o s v á r i. h i t e 1 e g y I e t a f ö 1 d b i r t o k, ipar é s k e r o s k e d e I o m számára. Óhajtjuk, hogy u hosszú névhez • rövid ólot ne táráuljon.
— llövld hírek. Schopper György, rozsnyói püspök, 13-ki boigtatásakor a diszlu-komát mollózto s e helyett 2000 Irinyi jótékony adományokat tett. — Az usphallirozás [_Jölo kocsi .uton 14 frt, járdán 20 frtba kerül. — Thiorsnek Holvotiában igen szegény roko-nni vaunak. A budai bortermelők az idén igon áldásdús évet jósolnak. — Kovács Zsigmond, pécsi püspök, a néptanítók nyugdíj-intézetére 083 frtot adott. — A n.-váradi lionvédzászló felszentelése szeptemberben lesz. — Egy jászberényi ügyvéd színtársulatot alakit. - Topánjaiván uz idoi leáiiyvásáron, moly évenkint Péter-Pál ünnopóu szokott tartatni, 150 leány kellel, (ment nőül )— Azorsz. földrajzi társulatnak 0 iilapitó s 275 rendes tagja vau eddig. — Francziaországban uj párt alakul, programul-jának alapja: Hit, szabadság és mogifjodás. — Gyula városnál egy malomban « bunkőhumisi-tót fogtuk el. — Fóldváry Károlyt Marosvásárhelyt nagy kiiüutetéssel fogadták. — Az orsz. erdészoti egyesület közgyűlése Tordán aug. 19-én losz. ■ Tunesics Mihály összes műveire, mely 22—24 kötet losz, előfizetés nyittatott 15 írttal. Kiadják L\'sávolszky Lajos, Törzs Kál-máu és Hollós László, -r- Bismarck beteg. — Párisiink 1.4114,380 lakosa van. — llartlobeu pesti könyvkoreskedóso Kóbort Ágost és Stark llcrmann birtokába ment át. — Körmöczön s Gy.-Fohérvárott 187 lbunö milió ft arany sezüst pénz vorotott. — Jolsvu rendezett tanácsú város lett.—Herdytól zongorára „Lónyui-induló" jelent meg. — A nemzeti muzeumot junius hóban 28,801 en látogattak. — Pauliné közelobb a bécsi operaházban fog vendégszerepelni. — Biidhavallásu 321 millió, keresztény vallású 305 millió, mahomedán 137 millió, brahina 120 millió, i<r. 4 millió, a vallástalanok száma 134 milió. — A spanyol király éloto ellen merénylőt kövoltotott ol. — I\'rim gyilkosai hír szerint Mon -ponsior titkárai voltak. — A horvátországi korinányügyok vezolését Vakano-vics hcly(4t ideigl. Prica votto át. — A kecskeméti ipVirmükiállitás bejolontési határideje aug. 10. — l\'randuu báró alaptalannak jelenti liorvátbánná történt kijolöltetését. — Beöthy Zsolt folyó hó 11-én tartotta esküvőjét Hákosi Sidoniával. — Hercz pesti nyomdatulajdonos kir. udvari nyomdász czimet nyert.— Zágrábban Zvonics inegkoronáztiitása 890-dik. Óvlor-dulőjának megünneplésére készülnek. — Liszt Ferencz csak szupiumberbeu jő Szegszárd-ra. — A soproni torna- s tüzoltó-ogylet zenekarára a város 300 frtot adott. — A margitszigeti park fen tartása s öntözése évenkint 30 ezer frtba kerül. — A chinai trónörökös születés napján már ugy óvesnuk tekintetik.
Szerkesztői üzenet.
335. M. Pest. Tudatta velem, <!« s levél olkdl-Jíto után. A* intíiiki\'rtéiiiok ftrlllnk.
33i>. A <Ala-K|iálhi postárs pansííiink vsn, lm a levél:
■ OjinKiiiuat xÁln-npáthi poslárúl kellene kap-l\'iom, — jóllolivl romivá ti re lett gysliiKpost.lt tarlók, ki iijsiif(aiiiiiit ko*oinro bordnná, — mégis !t vagy -1 ujuigot kapok ci;y«»crro.
Mi- ur. oka, a tettei azerkesxto ur tcendftl k\'>r.i tartozik, — és ujuáKjáraUsoniat romletoii folyainatlia liű\'.ni, uchoKy a renilctlcmég miatt, mvit néha 2- 3 hétig sem kapok ujaágot, — kedvem nr. elStir.otéstöl elmenjen, atb.-\'
Kijolontjilk t. olötUetonknek, liogy nálunk a lap rcndeien, csUI\'lrtGk a vaaárnap postára adatik i hogy meg ii oly rendetlenül kapja, aajuáljuk. 11a még pxeutnl is le«a panana, kérjllk inméte.t ludóal-tá«AI a feUlibí. balyen lo/ir.llnk kénytelenók orvonUnt kérni. A aala-apálhi tuk. kir. postahivatali kérjük a lap pontoa kiaxolgálta-.iUArJt éa pedig aa uloCaetönek ; gyauitjnk, hogy előbb ináaok olvaaaák. — Tuaaék volök elötiiottetni ! Mitanak jogát caorbitani — nem illik.
337. M N. Helybon. Jtfvil aiámra maradt.
33». K. U. Kötiiuellel vettem 101-től 130-ig. As igért aiAIIItiuinyt i* várom.
8.*tá. 8*. ». A kcd\\ea kölloményekírt fogadja aaivoi köszönetemet; aajnáloin, hogy lakljolyéröl uem tudósított, A postabélyeget lehetetlen elolvaani, \'csak sat, hogy Dcbrcrzouen ktrcaatUl jött. Üdvöalöm I
»10. H. J. Lepaíny. MAa caimet ajánlok, kár voíni Ily komoly munkálat folé helyeanl. Ujabb to-iK.aitáaát bevárom.
841.-8*. K. éa B. F. Oyör. Magánlevelet írok.
34\'i. 8. I. Hcbaj I A lapot rendeaen ktlldom, bár megvallom: nem értelek, hogy élénk tolladat oly makacsul pihenteted.
313. -II. Domború. Mogkéiett. A többil legközelebb azemélyeaen.
— 344. H lí 8zabar. Aa rrJélyt plueae-egylet alaparabátyai megérkezvéa, vaaárnap Ketitbelyen azemélyeaen fogom kéabeaitenl.
Történeti naptár.
Julius 25. 1380. Mária királynő s Erzsébet anyakirályné Diakovárott megtámadtatnak, Garay ésForgách levágattatnak, a királynők pedig fogva előbb Gomnedivárba, később Novig-rádba szállíttatnak. , /
20. 1848. Ujonczállitási törvény.
27. 1759. halt mog Maupertius, nagy fruiiczia malhematikus.
„ 28. 1849. Keszthelyi csata. — Explosio Szegedon.
„ 29. 1294. Esztergomban második nemzetközi zsinat Ul. Endre királyunk alatt.
30. 1419. Prágában a hussziták Ziska izgatására a városházát megrohanván, 12 tanácsost s a polgármestert az ablakon kidobják — 1800. halt ineg Egrossy Gábor a legnugyobb {imgyar színművész.
31. 1848. A nádor és a ministerelnök I\'ostro vissza\'érnek. — 1849. Segesvári ve&ztett Cfata, Bem csodás megmenekülése.
VaHUti naponkinti menetrend:
Uuda-peatl idS azeréot. Indul N.-Kaniaaárél Budára reggel 6 óra 1» porca
\'délután 1 , , 4H
eatve 10 , , 43
Béoabe \' délután \'i , i 1»
estve 10 . ,
8r.ombatli«lyro reg. & a , 40
l\'rieat felé . s • , 3
d. u. 2 , ,
I\'ragerhofba éjjel 11. , 30
Mohács, Harca,Eazék reg. 6 , , 18
. délbe 2 , , 43
izaára Hudárél reggel 4 , . 43
délután 1 , > «•>
eatve 9 , . 20
BécabSl reggel 4 , . 33
eatve 10 i . 18
8zombathelyríI 1 d. e 10 , . 27
Trióit felől d. u. 1 , , 9
eStvo 10 , , 22
Pragerhofbúl reggel 3 , , 60
Barcirél 4 , . 19
délután 1 , . 21
Az éjjel 11 éra 30 pureakor Kaniaaárél induló vonal a Trie«thfil Bécalie men8 ö-Oa tzámu azeinély azállité vonattal l\'ragerhofnál csatlakozik.
Érték- és váttófolyam jul. 25.
5% metaliques 04.55; 5°/0 nemz, kölcsön 71.25; 1805-ki álludalmi kölcsön 104.—; bankrészvények 540; hitelintézeti részvények 328.50 London 111.50 ezüst ágió 109.15; ayany darabja 5.35 ;20 frankos arauy 8.90 kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Nyllttér.
A nehéz nyavalyát és a nyavalyatörés! görcsöket
gyógyítja dr. Ó. Killiitch, a nehéz nyavalya speciális orvosa. — Előbb Borii u, Louisonstrasso 45., most lluiiihurK, A—B—C-Strasso Nr. 28. — Már száznál többet teljesen kigyógyított.
| Titkos betegségeket |
toHotiotlorLaéHröt, 0
0 (elgyengült férüoröt)
0 gyakori\'magömléseket, idült syphilist, s ©legmakacsabb bőrbotogségekot, gyógyít ( ^ gyökeresen és biztonsággal \'
g 5 frt honorárium mellett
BKSBNBUK A.
orvos, sebész és szülész, Józsuf főherczeg \\ ő fonségénél volt uradalmi orvos, ltendel 9—4 óráig Pesten,^ Zöldfa utcza 20. szám áz ud- ( 0 varban balra 1-só ajtó.
Díjjal ellátott lovolokre azon- g ^^ nal válaszol. K
123te-s*
. ; - W|J
lííIsJáf ÍHí "
Kími***\'*
wj§í^ilIIsii ii lír si!^!"*
I ll\'il3 W\'iHiS
US-ÍM:
1 s|f|í& )■£•§ *i|3í
» 8 Ú JMí Hl \' \'ll-^á
•rt ss-í i s.5 ; j =1
>7* 1 =1 - íl 1"1 • =.2*5*3 •
ríj 5 lígjs; i; •
^ i ■ láS\'-r ni sSIi"*
U J> 3 ftjfi\'f E.í «»•? sí
Q \'s -S-ali Ei J-.rNlíül^"
^^ jSeS-fl — 2 S\'J ÍJí i Ű.C í = •• »
"1 S-S sc -írsllf.-1*

í£l
I Clidékii ny.k díjtalanul váltatnak be
^ ]-----___ ..... .
A soproni leszámitoló-bank
és nyugoí magyar jelzálog liiícl-liiiiik
i K »kjí:I.I:IM:
NAGY-KANIZSÁN
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földteliermen-tesitési kötvények — nrnuy>s \'/.(Ist pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (!% kamatra fogadtatnak el.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb . feltételek mellett .adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki-, melyek már a kiállítás utáni naptól G% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb ós legolcsóbb feltótelek alatt teljesítettnek.
■aq H8U|B1|U» | n u b | u 111 p ^ a X u a a | a t e gaqapana
Kézi cséplőgépek,
csépül mindennemű mag-terményükül 2 egyén haj-*) tásával Annyit, a mennyit 3 egyén egész nap fáradtan végez; a legújabb modor szerint teljes kovácsolt vas-bili van készítve; á?n darabonként cank 115, 125, 130 frt o. é. szállítás és vám-bérmentesítve Bécsig.
Havi küldetés 200 darabra megy. Rajzolatok ós leírások kívánat után ingyen, bórmentve küldetnek. 1B
(852-8,2)
Forduljon mindönki bizalommal
Pti. Mayfarth. és t^raa
gípgyArsk raktárukba Frankfurt a,M.
>fe
Faraktár megnyílás Létrádon.
Alulírott tiszteletti-l jelentem, miszerint Stájerország- és Karinfhiá-ból szállított faanyagokból
ligrátloii a Mura ős Dráva pariján
raktárt nyitottam s mindennemű épületfa, deszka, lécz sat. azonnal, jutányosán és a legpontosabban kiszolgáltatnak.
Megjegyzendő, hogy t. vevőim részére a raktár mellett í\'ckvö déli vaanton a megrendeld anyagok gyorsan s könnyen azállithatók.
Valamint nagy-kanizsai faüzletemben szilárd és pontos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ozutánrn is bizodaloinra midőn fölkérnem. ajánlom a nagy-kanizsai í> • ,!m légrádj fiók-faraktáramot.
ÜACIIHACH GYULA,
fakvAenketlö N.-Kanizsán.
i
A bécsi bizományi bank válíó-ii/Jcíc
Béoaöen. Kolilmarltt 4.
, kibocsát
I G E N Y - J E G Y E K E T
alant jegyzett sorsjegy-csoportokra, és ezen összeállítások már a; con okból ia/íi logelónyiisobbekiiez számitandók, mivel egy ilyen igényjegy tulajdonosának azon lehetőség nyujtatik, valamennyi fó- és melléknyorovényokot egyedül nyerni, és azonkívül
30 franko aranyban ós 10 frtot bankjegyekben,
mint kamatjövedelmet élvezhetni.
A., csoportozat, (évenkint 16 húzás.)
14) frtoM huvi rénzletek. — Az uíoInú rénzlet lellzetéhe ula 11 iiiiudrii résztvevő következő 4 sorsjegyet kap ; 1 "»70 ISüü-ilii 100 foriiitoM nllniiiMorsj.nyct.
fönyerojnény 300,000 frt, a kihuzott-száin 400 o. é. frttal vásároltatik vissza 1 3% tőrük 4()0 frankóit állaniHorsjcKyct,
fónyoromény üOO.OOO, 300,000 frank aranybau. 1 hereit\'K Brauiischwel^l 20 ínllci os sorsjeg\\ < t, főnyeremény «0,000 tallér minden levonás nélkül. 1 Innsbrucki (tyroli) sorsjegyet, fúnyoromény 30,000 forint.
13. csoportozat (évenkint 13 húzás.)
0 frtos huvi rémietek. — Az utolsó részlet leüxetéHe után minden résztvevő következő 3 sorsjegyet kap : 1 3% török 400 frankos államsorsjegyct,
fónyoromény 000,000, 300,000 frank aranyban. I berezeg llraunsehweigi 20 taláros Horsjonyet, főnyeremény 80,000 tallér mindon levonás nélkül, t Sznsz-uieiíiiiiKcni Morsjegyet, fónyoromény 45,000, 15,0(K) dóin. ért.
Vidéki megrendelések \'?.A\',>vtt, ÍH ^\'"UMmk. -
Jliuanl ji (/!/zikvk mintUn húzás után bérmentve tnt/i/en kitétetnek.
;fSa:=c 3 jj ~

A. Friedmann, JJ
p WIEN.PRATERSTRASSE26.Q
lJilliger als iihcrall. q
ig": Uéj!
- fí1
Stfí,____
■SS
ÜÍS
8 s fíS" s
Ü l\'já \' I -I <
°> £i i » 3 5 e
• : -filí I i\'sl
51 I \' 8
sasi SS IS3£ iüS *3"-» Sfíf
jjr-l INCÖifi
\'d ilí

I ••:•!\'
SS S1SSS SS SSS I m
^isc r. — ^ ^ A * W
r rs •««,dB w
o Bt.

1 fí
fii
WiMa-íssaír.sI lin ® -a
i «5
° ? s !
— - • - co 2 i vd
Of 5
u\'ls
ítl1
..|H=f i 5 "S ® S S"
S Ík^S
.1 "Í* c"? = S M » = S" 4 - lls«S=f\'g£k íJasSl-: .t
Rsá
00 S-
Isii
1 \'.".8" l SS31
C «« S J
^ « B « O \'í — *
s" a ;
. a.
S<?4ll
■ÜS- l c
sí i e S g
•S - » ■ te <9 i? 11 *\' 11 ■ l
1 =
ti — te
X

E 5 i ü
fi

E \'
o
•Wl
-öi^ijti. •
rfg j^-S?"1
___ h l
•UO9l«ga380ip0lSIMO])OJ\\[S«(J p "
o\'9Z3SSV«lSa3iVHd\'N3IMrrö "íWrn*-
N \'gnmapetJji. y. h >Iis-?1 .bli f____■________íj
Wajdite Józaef kiadó-, lap- óá uyamdatuijdoaos, gyoraaajtóüyomAaa Nagy-KauiasA:,.

s.
4 Se
i.^S i
E \'. " u
te«
ívJhűi\'
*
* T
ii jjfjjiii mxrt rmm&í i Í-^Í
5 2 P 2 2a SÍ 5 5 - fl - . H
3 ^t85!,^-®?
I
ri
XAGY-KAXIZS.4, 1872. Juliim 2S-án. el-llt sz&m. Tizenegyedik évfolyam.
ir~i ü
ElMiiltlI ár: \'i . . — \' _ A "WT T M ! i lap szellemi részét it
egész . . d frt. ÍTtf ■ 1 1 W Hl •• ■ •• illctó köslemánvek
-Zala-Somogyi Ko/lony
Hirdet..jutánym.
NVII.T TKIUIKS ___
WoiAIm 10 kréri i<-1 WJ * NAGY-KANIZSA

i (a „zala.iiegyal gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi 8 ipartfknk" hivatalos értesítője.) wi.«io.u>. ^
Hctenkfnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hirdetmény.
A zalamegyei gazdasági egyesület a szokásos évnegyedes közgyűlését, melyen több ministerl rendelet fog tárgyalás alá vétetni, - tartand]a f. évi augusztus 6-án délután 3 érakor az egyesület helyiségében, — melyre a tettes egyesületi tag urak ezennel tisztelettel meghivatnak.
Zala-Egerszogen, 1872. évi julius hó 22 ikén.
SKUBUTS ISTVÁN,
Hirdetés.
Znlamegye lótenyésztési bizottság:! f. évi augusztus hó 4-én dólutáui fj órakor Zalu-Kgerszegen a gazdasági-egyesület helyiségében, több fontos ügy. különösen pedig az idei lókifillitás és dijaztatás elintézése végett Illést tartand, melyre a tisztelt lótenyésztési bizottsági tagokat nicghivni van szerencsém.
Kelt Szigligeten, julius 24-én 1872.
Báró PUTEÁNI GIS/.A,
Rendkívüli közgyűlés.
A nagy-kanizsai KERESKEDELMI 1ÍS Il\'AltlIANK
folyó ivi augusztus hó 6-dn délelőtti 9 órakor, saját helyiségében,
rendkívüli közgyűlést
tartand.
melyre a tiszt, részvényes urak tisztelettel meghívatnak.
Nagy-Kauizsa, 1872. julius 6-án.
A* iguxgató\'taiiács.
A kOzgyülés tárgya:
Az alapszabályok némely czikkelyei-nek átidomitása, az üzlet hatáskörének ki-^örjeszthotése végett. y
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, az alapszabályok 48.*) és 63.**) értelmében felkéretnek, hogy ideiglenes részvényeiket f. évi julius hó 19-től bezárólag 29-ig a hivatalos órákban — a bank pénztáránál — letenni szíveskedjenek.
*) 48. §. A részvényes Bzavazntjogát a közgyűlésen személyesen gyakorolhatja, vagy meghatalmazottakra, kik egyúttal részvényesek is, átruházhatja, megjogyeztotvén mégis: hogy n mások képviseletével megbízott részvényesnek, saját szavazatának beszámításával együtt, 10 szavazatnál többet bírnia nom lehot.
**) §. A közgyüléson személyesen, vagy meghatalmazottjaik által résztvonni szándékozó részvényosok 8 nappal vagy u43.§-ban megemlített elnapoltatás esetében ö nappal a közgyűlés elélt részvényeikül (qlismervényei-kel) a még le nom járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál, — innen nyerendő téritvény mollott, mely egyúttal beléptijegyülszolgáland, letenni tartoznak.
A részvényoikot lotott részvényesek név-jogyzékébon mindeniknek novo mellé, egyszersmind az általa letett részvények, s az ét megillető szavazatok száma is kiteondő.
Zalamegyei gazdasági egyesületnek
1872-ik ivi mdrzcius 5-én s következeti napokon folytatva tartott közgyűlése Ib ik számú végzése szerint kirendelt küldöttség a nagyméltóságú m. k. földmivelés-,
ipar- ei kereskedelemügyi miniiteriumnak 339/1872. számú leiratára a következő véleményes javaslatot t^rjesrtette be : \'.
^Tekintetes kö^yülésl
A t. közgyűlés 11872-ik évi márczius j 6-én s folytatva tartott Ülésének 16 ik számú végzése szerint alulírottak a végett kUl- \' dotvén ki, hogy a nagymltgu m. kir. fóldmivo- | lés-,ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak, a megyei gazdasági-egyesülethez 33D/1872. i szám alatt intézett kzon leiratára, inelyszerint a mezei gazdaság emelésére és fejlesztésére ve- \' zotő módok felett véleményes javaslatot, külö- \' nősen pedig az egyesület által e téren a folyó évbon tervezőit teendők iráni jelentést kér, — n kívánt véleményes javaslatot és jelentést elkészítsük és a nmltgu ministuriumhoz leendő felterjesztés végett a közgyűlésnek bemutassuk, — őzen megbízatásunk folytán mai alulirt napon a küldüttségi elnöktől nyert meghívás kö vetkottében Zulu- Apáthftau összejővén, véle-ményünket vau szerencsénk a következőkben előterjeszteni:
Elórobocsátvu azt, miszerint különféle I körülményeknél fogva az egyesület részérói tt\', folyó évben semminemű kísérletet,^vagy kiálli- ; tást — a néptanítóknak, s ezek lanonczainnk , már megyoszerto szokott módon ki is hirdetett ! versenyén kívül létcsithetőnek nem tartunk, • általában pzólni akarunk a\'/.oh módokról, nio- , lyok a mezei gazdaságnak omeléaére, fejlesz- \' téséro, viszonyainknál fogva, legelső sorlian I szükségeseknek és kívihetőknek mutatkoznak.
Ha a középosztályon, különösen az ügynevezett parasztgazdák során végig nézünk, , sajnosan kell tapasztalnunk, mit$szurinl az általában mWtkozó buzgóság és szorgalom, tapasztalatlanságból, s a helyi viszonyok és álta- j láuos érdekek hibás felfogása - miatt még a műveltebbeknek tartható középosztálynál is I ferdén nlkulmnztatik, oly sok — jobb sorsra j érdemes — erő elfecsérelletik, sőt igen gyak- ! ran az elméleti képzettség teljes hiánya miatt a gyakorlati téren épen ellenkezője éretik el annak, a mi szándékoltatott. — Ki ezen szomorú, do igen is igaz állításunkban talán kételkedik, utaljuk a czélszerütlen.beosztás, a terményeknek ügyotlouül alkalmazott egymásra kövdtkozése, hiányos tnunka és. kezelés; ej£y-| két évben jövedelmibbnek mutatkozott czik-| kok erőszukolt termelése által kimerült npróbb, I — sőt jelentékenyebb terjedelmű — gazdusá-j gokra is, melyekben a termőképesség a lehető I legnagyobb mértékig igénybo vétetik és kizsák-, mányoltatik, holott ellenkezőleg a legfőbb fel-; adat az volna, a lehető legnagyobb haszon mellett, a föld termőképességét emelni, vagy leg alább is egyenlő állapotban fentarlani.
Mindenek felett tehát országos szükségnek véljük azt: állíttassanak oly gazdasági tanintézetek és özek szorvoztcssonek is aképen, hogy azokban a gazdaközönségnek minden osz tálya körülményeihez mért alapos elméleti, do egyszorsmind gyakorlati oktatást szerez-h essen.
Szükségesnek látjuk tehát: 1-ör. Aképen szervezett, elegendő számú felsőbb taninlézotot,mely a mezei gazdasági fejlettségének színvonalára állítva, állandó és változhatatlan székholylyel, minden Ukintetbou megfelelő gyakorlati területtel és oly felszóró léssel, hogy a napi igények- és fejleményekkel egyenlő lépést tarthasson, mindennemű jó- és hasznosnak bizonyult ujitást a tanulóknak, do a gazdaközönségnok is bomutathasson, sót ujabb javításokra utat mutathasson, szóval: mely a kor igényeinek, a helyi érdekeknek teljesen és tökéleteson mogfeleljon.
Lehetetlen e pontnál mély fájdalmunknak és megdöbbenésünknek kifejozést nem adui a folott, hogy találkozhatott a nemzet javával, mondhatjuk, tekintélyével könnyelmű játékot űző egyéniség, ki a megyébe telepített, 8 óvok óta jóhirben fennálló-keszthelyi felsőbb tanintézetnek o helyről máshová leendő áttételét szóba is hozhatta, mintha bizony oly sok költséggoi és a vidék igényeinek tigyolmébe vételével alapitolt országos intézetet, egyszorU
vándorképon,az ország egyik részéből a másik-bá oly könnyön lohotne áttolepitni az országos érdokek érzékeny sérelme,s épeu az intézet feladataid szolgáló üdvös ezélnak könnyelmű koozkáztatásu, jelentékeny hátránya nélkül. Ily áthelyozés — a legjobb esetben is — meg-semmisítést) volua azon több évi működés üdvös hatásának, melyet az intézet szókhelyén eredmény unott, meri uj helyén ismét olt kello-ne kezdenie, mint az előbbiu, pedig gazdászati szükségeink sokkal égetőbbek, hogysem a néhány évi előmenetelt is mugunktói visszalökhetnénk. — Felkérjük telim a t. közgyűlés fígyolmét, do egyszersmind t<-!hivatni kérjük a megyei bi/.ottságét is — mindkét részről, mind a keszthelyi tauiutézetnek anyagilag is pártolóit, a magas miuistoriumnál lépjenek fel erélyesen azon szándék ellon, hogy a keszthelyi tanintézet onnét máshova áthelyeztessék, sót ellenkezőleg, sürgöljo nz egyesülői annak a\' föntebb jelzett fokig leendő felemelését, fejlesztését, elegendő és> ezélnak megfelelő gyuaorlali térrel leendő ellátását, különösen pedig azou tekintetből, mert Zalamegyo általában bortermelő, sít nagyrésze csak is ozeu ágra van szorítva, a keszthelyi tanintézethez állit\'assék mintaszőlő, piuczokezelébsel, do egyszersmind borászati vegykiséiloti intézettől is összekötve.
Ki ennek szükségességén kételkedni tudna, az szándékosan figyelmen kívül hagyná azon körülményi, miszerint daczára annak, hogy nz^országban mily roppant mennyiségű és kitűnő minőségű bor termeltetik, mégis a világkereskedelemben nem bírunk iizou pontig felverg\'dui, mely terményünk j-.-lességenél fogva minket megillutuc, s mely a termelőnek fáradságát, költségét illetőleg jutalmastul, a nomzoti jólétot miliókkal növelné.
S ha ezon nyomasztó bajunk kutforrá-sát keressük — pirulva, kell bevallanunk, miszerint n világpiarczról borunkat suj it ért.itit>n-ségiiuk száműzi, mert nein értj ik a f .jóknak kellő megválasztását, néni isinorj,ik ii szürete-lésnek, borkozelésnek titkait, noiiíybir.iiiK, vagy restelünk olyan terményt elóál.ituui. moly a külföld igényeit kielégitné. — Ezeli urazugos bajon csak a gyakorlati útmutatással ö»*zo-kötött szellemi oktatás sogithei idővel, s u nemzet érdekéboa mognom bocsátható mulasztás na k tartanánk, ily intézetnek az ország bortermelő vidékein leendő felállítását még továbbra is elmulasztani, még inkább a már létező gazdasági tanintézeteknek a helyi igényekhez mért ily értoleinbeni kellő kiterjesztését tovább halasztani.
E körülményt különös figyelembe és pártolásba kérjük. Hisz egyesületünk tugjui között alig van, ki kisebb-nagyobb mértékben bortermeléssel nem foglalkozik, s a jelzett hiányokat ön-magán nom tapasztalta. l)e kitűnő figyelőmbe kérjük azon helyi körülményuél fogva is, mort alig van megye, moly hivatva és képesitvo lenne -oly nagy mennyiségbon világkereskedelem tárgyául felhasználható bort termelhetni, mint épon Zalamegyo.
Midőn a fentebb érintett tanintézetnek szükségességét állítjuk, legtávolabbról sem lehet kifogásunk oz ellen, lm a m. ministorium ilyes intézeteket újból folállitui száudékozik, sőt ennek csak örülni tudnánk, de igen is határozottan kifogásunk van és lehet is uz ellen, ha ez egy másik vidéknok hátrányával, ily — már létező — intézettöli megfosztattatásával történnék.
2-or. Az l-ső pont alatt felhozott gazdasági felsőbb tftnintézotokkol egyenlő fontosságúnak tartjuk a földmives iskolát, mert épeu azon osztálynak van legnagyobb szükségo arra, hogy népszerű előadás és gyakorlati útmutatás utján taujilhassa meg azt, mire nézvo magának szakkönyvekből a kellő okulást megszerezni nem képos. Azonban, hogy ogy ily intéssel minél nagyobb mérvben és lehető legrövidebb idő alatt azon üdvös eredményt hozhassa, szükséges volna a gazdasági egyesületnek minden kitelhető erővel odamfiködkti,, hogy a megyéből, minél több ifjú vegye és vehesse igénybe a földműves iskolát.
3-or. A legüdvösnbb•eredményű intézkedések egyikének tartjuk az úgynevezett vándoroktatást a gazdaság nrindeii ágára kiterjesztve, mi .Zalamogyébon annál könnyebben kivihető lenne, minthogy a keszthelyi féltőbb tanintézet tanárairól megbántás nélkül foltenni som lehot, hogy ők ennek létesítéséhez legna-
gyobb buzgósággal segédkezet nyújtani vonakodnának.
4-er. Az egyes gazdaságokuak a gazdasági egyesület tagjaiból alakított, vagy as illető tulajdonos részéről meghívott testület általi megvizsgálása és mcgbirálása, mi azonban szorosan bizalmas magánjelleget viselne,a a tapasztaltak-kuli vis/itéles becsületsértés vétke alatt tiltva le-ondeno.Az ily magánjellegű gazdasági látogatást és bírálatot aképen vélnénk egyik, vagy másik félre, — gyakran mindkettőre — nézve kedvező eredménynyel intézhetőnek, ha egyes, kellőleg berendezett, és czélszerüen vezetett gazduságnak tulajdonosa saját választása szerint több szakértői felhívna, vagy olyanoknak kiküldéséért\\a guzdasáijiipgyosUlotot megkeresné, avagy több szakértSíd szakképzelt gaz-\' da okulás okáért a gazdaság tulajdonosát tnog-lekinihuiés végett felktlrné, minden esetben pedig a gazdaságnak minden tényezője és viszonya teljesen felfedeztetnék, s ezeknek milté-puu, ininó éredménynyel lett felhasználása ü-gyelembe vétőinek.
6-ör. A most-létező néptanítóknak a gazdasági tanfolyamra nagyobb számmal leendő felvétele, hogy a lehető legrövidebb idő alatt ezen oktatásban a megyebeliek mindnyájan részesülhetnének; — jövendőben pedig oda kellene törekedni, hogy azt ujonan alkalmazott néptanítók nagyobb részo évonkint a tanfolyamot hallgatni köteleztessék; de szükségesnek vélnénk a mezei guzdászat főbb olveit — minden ágra kiterjeszkedve — a praoparandiák-buti is tanítani.
ü or. A m. miuisterium intézkedjék, hogy dijkitüzések állal is ezélnak megfelelő szakkönyvek jöjjenek létre; de életrevaló szaklapok ós folyóiratok is feunállhassanak.
7-er. Jó vetőmagvak terjesztése által a termény minőségben javíttassák; tenyészállatok kiosztásával a luarhutenyésztés emeltessék, ne-mesittessék, — nyujlassék a koszthelyi fő tan-intézetnek is mód, hogy a közönségnek e róss-\'v ben is segítségére lehessen.
8-or. írassanak Össze országezertea virágzásban lövő gazdaságok, az ott legelső sorban álló gazdaságiig világos felemlitésével, hogy
I ki gyakorfáti tapasztalást akar magának sze-I rezni, tudhassa, hol találja fel azt, a mire ssük-\' sége van.
9 er. Szigorú mezei, erdészeti és hegyi. r.;ndőri szabályok alkottassanak, erélyesen fen-tartvu és végrehajtva. Mindenek felett a megyében annyira elszaporodott hegyi lakosoknak kiirtása — hol azok hatóságilag eltogadottköa^, séget nem képeznek. — E részben a helytirfö^
| tanácsnak ^,&U6-ik évről Zulamngyére nézve | jogerejü rotidoloto lélezik{ melynek karhatalommal leendő végrehajtása is megparancsolva volt, de még sem fortént, pedig a hegyi lakosok kiirtása a társadalmat egyik fómételyétől fogná megmenteni.
10 er. A közös legeltetőknck a mennyire csak a helyi viszonyoknál és körülményeknél fngvu nem kivihetetlen — ogyénenkinti felosztása, mi által a mozei károsításoknak, a fiatal nemzedék erkölcstelencdésének olojo vétetnék, a marhavész kclotk.ezéso, torjedéso gátoltatnék, az istállézás állul a mézei gazdaságra novezo-tea előny háromolnék.
\'ll-or. A m. ministorium nyújtson módot arra, hogy a gazdaközónség könnyen olcsó pénzhez juthasson, akép hasznos befektetéseket töltessen. — A kivitelt szabályozza és köny-nyitso, mindenekelőtt pedig a vasutakhozi já-rulást a mcllékutakuak jókarban tartása által tegye lehetővé-
12-er. Szabályoztassék mindenek folott a cselédrendszer, legszigorúbb ellenőrzéssel, mint á cselédtartók, mint pedig a cselédekre nésve.
Ezek uzon teendőket/ közgyűlés, molye-kel húzni gazdászatunk fejlesztése- és emelésére szükségeseknek hiszünk, s azon kérelem mellett terjesztünk bu,miszerint a\'mennyiben azok némelyikének foganatosítása egyenesen a t. közgyűlés köréhoz tartozik, — ha ozélra vezetőknek találtatunk — azokat életbeléptetni, a többinek kinyerésé végett pedig a nmltgu m. \' kir. ministoriumhoz felírni, s azok létesítését Bürgölni méltóztassék; még egyszor különös ligyelembo kérve a keszthelyi országos gazdasági fótanitézotot, melynek jelenlegi helyéről s/.óbah\'ozott elvitele olleu a m. ministoriumhoz felírni, s o végett a megyét is megkeresni ssük-ségesuek véljük.
Telje* tiszteletül maradván a tokintetes kösgyUlésnok
Zala-Apáthi, 1872. junius 14 én alázatos szolgái
BAUDIS GYULA, ÁRVAY ISTVÁN,
kaldOtUági elnök. kuldatliégt jcgjriö.
A szarvasmarhák között jelenleg járványosán uralkodó sziij- és lábfájásról.
(X köiaígl elöljáróságok liléimébe ajánlva.)
Esen betegség- kétféle természetit, t. i. járványos és ragályos. A járványos egy sióra-mint ragályos is.
A járványos száj- és lábfájást előidéző oka a lövegében rojlő, eléltünk ismeretlen gerj-nok (miasma) kártékony befolyása.
A ragályos száj- és lábfájásnak okai pedig különfélék, ti. m. durva, éles, tüskés, poros takarmány, vagy penészes rosz széna, i mérges növények.
E betegség ket nomo kötjitt igen lényeges különbség van, mert még A járványos ter-mészeiú száj- és lábfájásnál a betegek elkülönítése által a továbbterjedés nu-g/öem akadályozható, mert, mint omlitém, a kártékony befolyású gerj a levegőben foglaltatik, addig a csak ragályos természetú száj-ós lábfájásnál iu elkülönítés által a ragály (fcontagium) továbbterjedését meggátolhatjuk.
Alakra nézve o két nomtl betegség egyenlő, s miután e betegségeket gazdaközónségünk ! — népünk csaknem általában maga gyógyit- I gatja, s igy annak alakját eléggé istlierholi, \' tehát külalakját tüzetesebben föloiiiliiem s/ük- ; íégiolen leend, do gyógykezelését illetőleg idő- , s czélszerúuek tartom a következőket elmon- ! daui: I
Mint a járványos, ugy a ragályos természetű száj és lábfájást, a kör fonákságára 8 veszélyességére nézve harnintol-: e.- i- és l.ib:. • j jásra osztjuk, u. in. jouemü-, rAszneiuü és üsző- j gosro. i
A iónom J t>/áj,és lábfájásból, származik ; a roszoou.it ct- üszögös.
.A jeiei.uralkodó járványos száj- és lábtVjAa-o ,\'lh,; Kezdetén, vagyis az első, kezdő azaz a ..•ya,.utfts időszakában a szájüreget s a iáoi.&kui gyuiaros állapotban találjuk, — ugyanis; a sza, nyálas, a szájüreg tok hártyája forró, meieg, vörös, s némely helyeken, mfnt a foghuson, a nyelv alatt, dagadt is, a vörösebb helyeken egy-két ntp múlva, azaz; a második, átmeneti vagyis elválasztási időszakban eárgáf savó folyadékot tartalmazó hólyagok emelkedne k., s tolpattaunak, a hólyagok helyeiről egykét nap eltelte után a felbóröcskék elpusztul-. nak s vörös, fájdalmas sebhelyeket mutatnak, azonban 3- 4 uvp után már bebegedeznek, — az e képeu 8— 10—12 nap alatt lefolyó szájfájást jóueoiű Szájfájásnak nevezzük.
így vagyunk a lábakkal is, 2—3 napig, azaz a gyulailas időszakbau a lábak, illetőiTg a körmök, a körmök közölt, a körmök párta szó lei forrók, melegek, néha dagadtak is, 4— 5-ik nap a körmök között, a köröm párta szélein hólyagok éa nyílt sabhelyek képződitek, s 10 —12 nap alatt — mint a szájüregnél — begyógyulnak.
11a pedig a szájüregbeni vagy a lába-koni sebhelyek 10— li* nap alatt be nem gyó- i gyúlnak, hanem az ajkak, pofák, szemek meg- , dagadoznak, s a sebhelyek tovább a szájüreg- \' be, bassingba, néha a belekbe is terjednek, tisztátalan szinfl, szalonnás fekélyokké fajulnak, mely állapotban az állatok nagy inérvoen lázadoznak, gyorsan lélekzenok, b táplálkozni épen mit som lóvén képesek, nagyon elsová nyodnak; a szájfájás ezen elfajulását makacs vagy roszneniű szájfájásnak novexzük.
Azon ritkább eseteket pedig, midőn a száj fájás egy bizonyos helyen nagyobb mértékben összpontosul, mint pl. a\' nyelv tövén, vagy as in vitorlán, — s rögtön fekete azind, üszögös fekélyokké fajul, — a szájfájást üsző-
Éknek mondjuk, mely esetekben igon sok ál-t ol is véss.
A száj- és lábfájás gyógykezelésénél a következő ogyszerd eljárást, iniut igon czélsze-rflt ajánlom, ugyanis: a jónetnA száj- és lábfájásnál a kezdő vagy\'gyuladáai időszakbau a beteg tiszta, bő alomra állítandó, a szájüreg és a lábak naponkint 3 —4-szec ogy puha rongy ▼agy azivacs segélyével gyenge eczotes^irzol megmosandók; — az átmeneti vagyis az elválasztási időszakban, midőn már a "szájüregben s a lábakon nyilt sebek vannak, 3 — 4 szer napjában a szájüreg timsós (ultimon crudum) lisztes vízzel, a lábak pedig kék gáliczkő (sulfos cupri) olvasztókkal vagyis vizzel jól kimosan-dók s folytatandó, mig a sebek száradásának bogyógyulisa nem mutatkozik.
A makacs vagy rosznomü szájfájáitnál a a timsós, lisztes vi* )ielyeti jp\'ongo, kék gáli- | exos, lisztes vizzol\'mosandó ki a szájüreg. , A makacs, ros^nomA lábfájásnál pedig \' chlor meszet (calcaria chloiútta) vízzel péppé : alakítunk, s a Bobhelyokot \\»vval naponkint l-sser bekenjük, mig száradj piros iziuű se- , btk nom mutatkoznak.
At üszögös szájfájásnál csak as üssögöa részek izzó vassali vagy kéasoli eltávolításával menthetjük meg az állatot.
A beteg állatok táplálékául olkorülhetlon szükséges Iriss, gyengít, zöld takarmányt nyújtani, s lisztes vizzol igou gyakran megkínálni, hogy az étlouségbon nagyon el no satnyulja-nak, ki uo merüljenek, mi a tejelő teheneknél igon fontos körülmény, hogy a tehenek nagyon el no soványodjanak, s a tojelóshoz könnyebben visszaüdülhcssenek.
Midőn a fentomlitettgyógykozelést a gazdálkodó néppeli közlés — tanácsadás végett a t. községi elöljáróságok nak#ejánlom, végül ogy-szersiuint figyelmeztetem az elöljáróságokat, miszerint at ily beteg tzarvaimarhdk tejét, va-jiit, túróját hastndlni ,v<gy eladni, hu fit kimé-retiíi — a3 emberi egéntégre nézve ártalmai befolydru levén — tllon.
N.-Kanizsán, 1872. évi julius hóban.
M A A U N A N D 0 R,
megyei állatorvot.
A közbiztonság.
A vidék közbiztonsága egyes nyugtalan egyének magaviselete által uéha-néha megzavartatik, de ez nem oly feltűnő, mintha a városokban éjnek idején a békés polgárok, nem tekintve azt, hogy külföldiek háboríttatnak, még pedig oly egyének által, kik a helyeit, hogy a rendzavarást megakadályozni és a békés polgárok biztonságát eszközölni hivatalos állásoknál togva is utalva vannak, — neru e tisztelt olvasó szomorú állapéi, midőn ilyekot hallani kell, hiszen alig lehető a külhoni polgárokat megnyugtatni, hogy a magyar noinzot | utoiíalló, hogy H*gyarországban a biztouság ! helyreállt, högv itt unntlou polgár békéje biz- \' tositva van, — én ez clőzménytiyol a tisztelt 1 olvasó figyel inét a következő bzoinorü esetre 1 oh ajtain lekötni, ugyanis f. évi julius hó 20-án a ti.-kanizsai lövcszegylot helyiségében, Lazs- l nakon Uiszlövészetei rendez vén az .ott megje- , lent vendégek közt. B. 1\\. H. J., K. L., szinte 1 megjelentek, s a szin teréről éji 12 óra után \' hazajövet az úgynevezett Magyarutcznn két , külfó.di és egy Kanizsai vasúti hivatalnokot, megtámadtak, <w a .Szarvas" cziinű veudéglő ] helyiségig üldöztek, hol a békés/utazókat, kik : éji almukat nyugodlák, nagy lármával és za- i jos káromlás közi felzavartak, s ezt \'mind- , addig teljesítek, míg végre Knorcznr Frigy es házi U? a csönd- és rendzavarókai rendreutasította; — ez élsoroltakra nézve nem e tisztelt j olvasó minden józungondolkozásu honfiúnak ! eszébe jön, szegény Magyarország, mi lesz belőled, ha hogy kebledben oly tisztviselőket tartasz, kik becsületed és jóléted lábbal tiporják, \' hanem remélhető, hogy az igazságszolgáltatás • az illetőket, miut rendzavarokat, mint a békés | polgárok báutalmazóit, állásukhoz mért súlyos büntetéssel fogja mogfeoyileui, hogy intő pél- : dául szolgáljou azokuak, kik gógjüknek pa- \' raucsolni nem tudnak.
lla már őzen\\botrányos tettet kevésbbé művelt egyének vitték volua végbe, ugy nem ; volna oly feltűnő, sőt némi boszámithátásnak ! is helye volna, do akkor, midőn ezt a lufivolt osztályhoz tartozó egyének viszik véghez, még ! közhivatalnokok is, szerintem nem hogy beszámíttatnék, do igen, a legszigorúbb fenyítésnek van helye.
Szabadjon azért a tisztolt szerkesztőséget kérve, kérni, hogy nevezettekkel történt eljá rást biztos adatok nyomáu közölni szíveskedjék.*)
Nagy-Kanizsán, jul. 25. 1872.
EGY ÉRDEKELT F^L.
Egészségi rovat.
A jelen forró,száraz napok flillázitják a vért, vértorlaszt, hevülést és forró betegségeket, log-kivált hevenytermészetű (vörös, skárlát, himlő,) bőrkütogekot, máj- és lép-bajokat, nyálkás, epés háborgatásokat, bélcsikarást és hasmenést szeretnek előidézni.
Mindezek ellen a jobban tápláltaknak óvszerül ajánlhatom legkivált:
1. a hidegvizzeli szorgalmatos és általános mosódást;
« 2. az aludttej élvezetét.
As első fölfrissítő, csillapító. A második kevesbíti az izgatottságot, nemcsak a vér- és edény rendszerben, hanem a nyálkalfártyákban is, moghiggitja a süril nedvokot, előmozdítja a nedvforgawt, a legvékonyabb edényekben ii, a test egész rétegében, tehát dugulást létro-hozni nem enged, főleg a máj, epehólyagban lép-, a hasnyál-, a nyirkmirigyokbon, ennélfogva hatalmastóv-gyógysxer a lég- és emésztő-szervek taknyos szenvedéseiben, főleg, ha az illető tüdő beteg, görvélyes, köszvényes vérvo-gyülettel bir, epés természetű, hasdugolások-ban, -hasbővérÜMgbon, aranyérben szenved; ha az évszak bőrkütegcs járvány torniészelű. E
•) Htnmorú knteleaaAg bl> s«, mert át tlgy krnvea terméaietS, mindamellett a felbiráanak eu-|«dve, ai un/ iu«u*tát° Űg/elemmal kiaárjük. Uiark.
hatalma* évgyógy ereje a bon no létező szabad savanytóí függ; mely egyszersmind tápláló, hüsitő, vércaillapitó, mérsékli az epekép-letet és javítja ast.
Mégis csak annak ajánlható — mint dvgyógyszór, a ki iránta ellenszenvvel nem viseltetik, nem bir isgékony, érzékeny természettől. mert o körülmények közt gyomor-, bélfáidalmat, hasmonést okos. Ily természetü-ekuok csak elkészítve ajánlhatni, t. i. oly for-iiian, hogy a fazékba egy egész narancs tétessék és ezzel együtt készüljön ol as aludttej.
TERSANCZKY.
Levelezés.
Zala-Egoiaieg, jul. \'2S. 1H7\'_>.
A z.-egerszegi igen derék tornaegyloti ifju-ság egy gyakorlati kirándulást szándékozván a szabadba tenni, melyre az ugyanitt tornatanfolyam- és egybogyült vidékbeli tanítói kart is meghivá, a melyre magát e téren is kiművelni kész tanitói kar a legnagyobb örömmel vállalkozott. A kirándulást illető hova smerroV kérdésükre Czifrák János helybeli vendéglős ur és tornaegyloti választmáuyi tag akép felelt: hogy a lornaogyleti ifjúságot a tornatanuló tanítókkal együtt szőlőjébe meghivá. A.megpendített szép eszmét tettkövette.
Folyó hó 19-én reggel 4 órakor tehát Zala-Egerszeg városáuak lakossága dobpergésre ébredt, s azon meglepetésben részesült,hogy szép fejlődésben levő tornaügye közelget zászlójára tűzni a babért. A tornázó ifjúság, és az e végből egybegyűlt tanitói kar az emiitolt idő-beu a tornahelyiségbon gyűlt egybe, hol közszeretetben álló lornatauár, tisztelt l\'auko-vich György ur vezényszavára katonai sor-rendbon sorakozva^||obporge8 közben vonult ki a városból i. Czifrák János félórányira levő szőlejébe. Elől u tornázó ifjúság tornaszogyen-ruhában, kemény, barczias tartóssal; hátul a i tanitói kar komoly, do a szent ügyért lángoló arczczal. Valóban, lélekemelő látvány 1 mig a , netnctikohlQ ifjúság öuerejéro támaszKodva, tö- I rokszik nomzoto nagy testének hasznos tagjává j válni, addig nem kevesebb áldozat- és erőfeszi- | téssel törekszik az anyagi téron igeu hátraszorított tanijói kar arra, hogy magát a tornászat-ban kimCfvolve, saját növendékeit elkészíthesse . arra, a mi a mai korban a papír és tinta után \' annyira szükséges, t. i. a tosi- és vele a katonai rendgyakorlat.
Forgandó a világ, és ki tudja, nem épen a jelenkori ifjúság van-o hivatva arra, hogy imádon hazánkban a spartai ifjúság Bzcropét elevonitse föl ?
Megérkezvén a föntebb említett és t. házi ur szőlejébe, vendégszerető házi gazdánk zajos üdvözlése után kezdődtek a fesztelen társalgások : adomák, dalok és kivált csatatéri események elbeszélése, mig végre házi gazdánk és asszonyuuk bőkezűsége által megterhelt asztal nyujtá be a tornászokhoz abbeli kérvéuyét, miszerint a terhélóli összeroskadás veszélyétől moutané meg; mit valóban nom nagy huia-vona után meg is nyort. Valóban, luculusi reg-goli I a kényelem éa iny kielégítéséből mi sem hiányozván. Nem hiányoztak a lelkesült folkö-szöntések sem, különösen házi gazdánk Czifrák János ur- és nemeskeblQ nejére; Bozsán Emil másodelnök, Paukovioh György tornatauár urakra, szeretett hazánkra s végül Zala-Eger-szeg lelkes fiai- n leányaira. J
Az együttlevő számra nézve 40 tornász, | pár órai vígság után a kivonuláshoz hasonló katonai rendben vonult vissza a városba.
NAGY MIHÁLY,
tornatanuló.
Hírek.
— Deák Ferencn ő«i birtokát, Kehidát, Zalamegyében Gr. Széchenyi Ödön utóbbi tulajdonosa 128 ezer frtért Csángó — hétfalusi Bárányi (Báron) pesti bankárháznak örök áron eladta; a hétfalusi holyeli most már nyolcs falusi nak Írhatja magát a tisztelt bankár ur.
— CHlUórtökön a n.-kanizsai fiatalság által a polgáregyleti kertbon rondozett táncz-mulatság fény-isen sikerült. A sok szép hölgy között láttuk Németh Lujsa k. a. Pestről, Vor-bancsics nővérek Póláról, Ur. Lakyné, líencz-né úrhölgyeket stb. A kodélyca mulaUág reggel 5 óráig tartott.
— Csigatávirat. A napokban ogy távirat küldotett Kanizsáról Keszthelyre, feladatott G óra 50 porcskor reggel s kózbesittotott 11 órakor, a kézbesítésben kell a hibának lenni, mert Keszthelyről a válasz az nap délután 2 órára még Kis Kanizsán is kézbesítve lett. Több rondet s nagyobb figyelmet kjSrünk a koszthelyi kir. távirdánál.
— Mmtal-költőzés. A városi hivatalok már az uj épületbo tétettük át, kivéve a kapitányi lyvaialt, ez maradt a régi beu, már t. i. a régi holyiségekbon tniudaddig, mig az építkezés kezdetét uem veszi.
— VáMár. A nagy-kanizsai augusztusi országos vásáí aug. hó 12-én tarutik meg.
— Soprotiból írják nokünk, hogy ott
néhány hó óta borzasztó mérvben fordulnak elő a* öngyilkosságok, igy ; Eger Gyula pénzügyi hivatalnok szoroTotuből, egy kovács logóny életuntságból, 3 ifjú Kollár Géza, Vérfi Tainás és l\'avli Gyula szerelouiből, llörlen Maria szegénység miatt, legutóbb julius 23 án Stark Feroncz lakatos legény ok nélkül végezték ki magukat. A mai fiatal ember oly hamar érik — írja t. lovolezőnk — hogy a sok politikai és egyéb szellemi táp megemésztésére a fiatal várhUyoly képtelen, olios járul az élvezothajhászat, mely • nok kiadásai födözéaére nom minden gyarló szo gény van lüvütva, igy aztán a nélkülözést alig hírből ismerve, kés/, a boldogtalan omber, moly rögoszmo aj. öngyilkosság szülőanyja szokott luuui I — En a fiamat már is arra tanítom, hogy nom Rothschild a legboldogabb, hanem a sorsával megelégedett és nélkülözni tudó ember! — Ha az életben a kellemetlenség halmot emel előttünk, ugorjuk át, ha begy jön helyébe, akkor munkásság által törjünk utat és haladjuuk tovább, mórt egyedül ée kizárólag a munkásság fflszeresi legjobban az ólotet, oz üzi el a badar gondolatot, föléleszti a sorstól sújtottat, távolítja a betegséget; (a mennyiben a munkás ember mipdig egészségesebb a henyélónél?! —) ohhez egy kis nélkülözési képesség s kéez a legjobb, „é 1 e t b i S t o-8 i t á s ! A három ifjú öngyilkosságáról ast beszéli a fáma,hogy egyet szerettok s nogy a leány egyiküké so lehessen, olhaMrozlák^örök távozásukat. Előtto való uap egyforma ruhában lefényképeztették magukatseste búcsulakomát tartottak. Levelezőnk kikel az ellen, hogy temetésüknél virágkoszorúkat raktak a koporsóra s méltán, szánalmat, megvetést érdemelnek az ily gyászhősök, részvétet a szülők s rokonok, de érdomról szó sincs, s a koszorúzás as érdem jelvénye.
— Pályázatok: Somogymegyo v i s-vári postamesteri állomásra.tiszti szerződés és 100 frt biztosíték mellett. E.V.Í járandóság 120 frt, irodai átalány 24 frt s szállítási átalány 180 frt. — És Somogymegyo iháros-boré-nyi postamesteri állomásra^ tiszti szerződés és 100 forint biztosi lék lotételo mellett. Évi járandóság 200 frt, irodai átalány 24 frt a szállitáai átalány ü72 frt. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. — S.ipron, 1«72. évi julius hó 23 án. — A in. kir. postaigazga;óság.
— Időjárás: száraz., meleg. A hévmérő jul. 25-én 21 R, 8Q F., 22- R, .81 .F. . 27-ikén 23\' R. 84 F. mutatott délben s árnyékban.
— A . KHzUjuxyatáx\' czimü jelesen szerkesztett szakk ,zlöny és adattár az állatni, megyei és községi közigazgatás köréből változáson ment át, a mennyiben Bakos Gábor, as eddigi felelős szerkesztő, lett ogysze-stnint a kiadó is. Felhasználjuk az alkalmat, hogy e kitűnő s nagyhorderejű vállalat pártolásárat. közönségünk figyelmét felhívjuk. A közigazgatás javítása s tökéletesitéso államunk betéteiének Icgsürgósb, de ogyszersmint legkényesebb ügye; sürgős azért, inert a maradás már magábnn visszaesés; a nép nagy töinego, főleg a közrendészet jelenlegi stádiumában,oly ellenszenvet éres, hogy est gyökerestől kiirtani csakis sürgősen eszkózlendő haladás képes; kényes azéy, mert a hivatalos orgánumok nagyrésze, — tisztelőt s becsület a kivétolekuek — saját bürokratikus eljárásától megválni nom akar s minden újítást mereven visszautasít, va^y legfeljebb, például a hírlap utjáni jó és czélszorü földerítést konokul ignorál, a bár halványan találóért zajt, lármát csap A közren-dészet, közigazgatás a mi lapunk élénk figyol-métiek első tárgya lóvén, buzgó munkatársunk Tersánczky Jóxsof ur e tekintotbeni czikkosé-sei magasb helyen is méltó figyelmet keltot-lek; örülünk, ha az o téren maködő, küzdő szaklapot birunk; ilyen a „Közigazgatás" ára félévre 4 frt s ilyen a , Közrondészoti lap" ára félévre 3 frt.
— Vl»befnlA#.Vi)\\y6 hó25 én, Somogyi József, a letenyei plébános urnái volt kocsis, fürdés alkalmával a Muravizébon fuladt U a viz által elsodortatott.
— Gyilkosság. Ssant-Bal áron f. hó 24-én este a huszárok egy embert saját házában agyonvertek és pedig ogy verklis miatti szóváltás követkoztében harmadnapra. A hivatalos lolot felvétele s bonczoláa 28-án reggel tartatott. A szóvita alkalmával, mint hirlik — ogy huszárt késsel megszúrtak volna. Egyébként a bírói vizsgálat kidoritondi.
— IiikoUi-üfly. A szont-balázsi iskola 50 tanuló bofogadására épittotott s jár belo 130; az épület roskatag, a levegő benno rosz; szánandó állapot I
•— Hallatlan vakmerőség. Egy sur-di omber a napokban a piarcz nyilt torén egy tehenet borjával együtt tartott fékjénél fogva s mig egyik ismerősével boszélgotett, az alatt egy sz.-miklósi földműves a borjut eladta egy kis-kanizsainak s árát fol is vette, a vevő essel — mint kinek jó rendén van szénája — kapja a borjut s felveti kocsijára 8 tova hajtatott vele; a jámbor surdi euiber megfordul s borjúját nem látva, lármát csap ; és szerencsésen utolérték a k.-kanizsai vovót sa sz.-miklósi egyént elfogván, a kir. járdnbírójágnalTadták át.
r^V
— EUuilMXtá*. A kapoavAri közkór-ház javára rendezett sorsjáték húzását julius 1-sőrM oktobor 1-ső napjára halasztották.
bank részvénycíoi 2()*/0 osztalékot kapnak. — Eszéken az összes dólazláv-journalisták ci grcssust tartanak. — Volhyniában/a táborozó
Tnpaaxtattati\'An, hogy MolrJI «,pa.ok kli.l » cKol.,« kiu.ött _ S.lávj mi-
... , ..... . . ninfftr oa Hullán l\'.rnu n viiiainirrtni liirdrtlinn
klllönbfélo vallású és nemzotiségü oiy egyénok barangolják bo Magyarországot, kik rendesen elvannak ugyan látva útlevéllel, de uti költségük nom lóvén, koldulással alkalmatlankodnak, sót állítólagos vallás- és omborbaráti ezé-lokra könyöradományokat szednek, voltakép pedig a könyörületet munkakorUlósi czélból kizsákmányolják, s a közuépot rászedve, sar-czolják és esalják : a buliigyministurium figyel-meztoti a hatóságokat, hogy az ily ogyénokot, ha hogy az oszt. ni. követségtől s a in. kir. miuisteriumtól felhatalmazással nom birnak — tartóztassák lo, s az országból uiusitsák, sót kísértessék ki.
— Deákpárti. képviselő eddig 246, ol-lonzéki 141, összesen 386 van megválasztva; a Deákpárt uyort 53, vesztett 211 kerületet.
— A (lombovár-zákányi vasút megnyitása aug. 10-én losz.
— Juarez meghalt.
— Kérelem. Jul. 26-án tartott temetés alkalmával egy nő a vasúttól a városházig a menet közt egy arany melltat elvesztett, a becsületes megtaláló illó jutalomban részesül s a kapitányi hivatalba átadni kérotik.
— llövld hírek. Az indiánok Texasban borzasztó pusztításokat tesznek. — Az amorikai gyapot-termelés az idén kitűnő. — Gr. Lőnyait ő Felsege táviratilag Ischlbu hívta. — A bányakor, ev. superintendens Szobo-rónyi Gusztáv lett. — A kassai kiházasitóegy-letet is megtámadta a nép. — Lévai Sándor egri nagyprépost, Abdera püspökévé neveztetett\'ki. — Temusvárott délmagyarországi történelmi s régészeti társulat alakul. — A ma-gyar-svajezi sóda s vegyészeti gyártársulatuak a mult évben 64,738 frt veszteségo volt. — Az osztrák-magyar birodalmi vasúthálózaton f. évi május hóban 13,159,146 frt bevétel volt s szrtllitott 3.440,902 ogyént.—A (ranco-mngy
nister és Hoilán Ernő a kissingoni fürdőbon vannak. ~ Gyöngyösön 24-én éjjol nagy tüz volt, 3 nő bentégott. — A soproni 3 öngyilkos egy leányba volt szerolmes, mind három légyottra hivta, do nem jelont meg, h bánatjokban végozték ki magukat. — Kómában 22 lup jo-lenik meg. - Királynő ő Felsége okt. végéig marad Ischlbon. — Az alapuevelók országos gyűlése Peston szept. 22 —25-én lesz. — Az orosz czár aug. 2f)-án llessarábiába utatik. — Suhajda Lajos tanár Seimeczen meghalt, kihoz Petőfi irta ..Secundába pőnált" stb.— Miklósai színigazgató már építteti az ideigl. népszínházát Pesten. — Napoleon exopászár Karlsbadba érkezett — (irammont és lienodetti vannak vele. — Nagy Váradon fehérfecskét fogtak.-— Krokodil-bőnuizmát is készítenek már. — A nemzetközi statiatikai congressus jövő évben Pesten lesz. — Hudán a torokgyik pusztítja a gyermekeket. — Kolozsvárt egy 101 óvoa embor halt meg a napokban. — A pápa 29 ón consistoriumot tart.
Papírszeletek.
— Ny Uránon k ö . « ö n • t « t mond a rácai lap nyiltt.rében Szőke Julianna szolgáló «(J7
szirénádért.
-Érdek., adat. fokozata bécii lapok szerint •gy miliőt lop, aa már financzier; 2 a ki egy félmlli-ót lop, sí már törvényszegő ; 3. * ki 100,1)00 frtot lop, aa huncaut ; 4. a ki 60,000 frtot lop, u gazember; vígra 6. a ki «gy pár ciinnit, ragy ilyeamit lop, aa akasztófára való I
- (.A aráb ioIii a.m tartja mag l\'l«T á.t.•) A .llresal. 7.tg." egy magyar katonáról a következő adomát beszéli .1: Kgy magyar zá.zló-aljban, rrelyuek paratu-anoka német ember, egy magyarlaka folytonosan szidta aa őrnagy jelenlétében a szó.zegő „svábokat.\' Aa őrnagy m.gtiltá neki Illetlen kifejezéseit, minthogy, úgymond, ő maga i* aráb, és saxal f.ny.g.lé, hogy ellenkező .setben .huszonötöt" veret rá. A magyar azonban c»ak egyre szitkozódott Aa őrnagy tehát lehuzatja és megparaii-eaolja. hogyJejenIMóben vágják rá a hu.znnötH ; a
tiianketledik (Itőa ulán azonban luoldatja a bűnöst a dereiről éa kérdi: .Nos Jánoa, hát .nőst mit skóIsz ?" . Meg kin etem alásan őrnagy urain-, roll a \'felelet, .Mégis csak igazam roll. A »váb aoba aoui tartja
g — Két adoma. A Lipótvárosban egy föl-vergSdött pénzember neje, ki gyermekei nevelőjét | l.szokt\'n nézni, o l apokban kitört a védkötelezettség ellen, mely nom kimél\'.o az ő legnagyobb fiát. „Mégis eiak szörnyűség, — úgymond a nov.lőuok, —\'hogy besorozzák az Üy drágán . nevelt, gazdag fiukat is. Vigyék inkább az önféle szegény linkal, kiknek lom ökrtlk, sem szamaruk I- — .lioezánat nagysád — falc\'\'\' .i megbántott nevelő — nekem vau ökröm ia, szamaram is 7* — azzal rámutatott két kis tanítványára. az érdemes anazonyság nagyreményű fiaira. — A in á a i k adoma egy liatal hölgyről szól, kinek zsebóráját a táraasknesin ellopta «gy dicsen öltözött liatal ember. „Ilát nem vette ön észre,— kérdé a kapitányaági birataluok, — mikor önhöz közeledett?. — ,l)e igen, — feleié a hölgy, — éreztem, hogy felém simul.\'\' — .>:s ön nem azólt sommit ?* - .Azt hittem, udvarolni akar,* — viszonzá a hölgy, si mét lostltro.
Ertek- és váltófolyam jul. 25.
5% mtítaliques 64.55 ; 5% nemz. kölcsön 71.25; 1865-ki álladalmi kólosön 104.—; bankrészvények 546; hiteliutozeti részvények 328.50 •London 111.50 ozllst ágió 109.15; arany darabja 5.35 ;20 frankos arany 8.90 kr.
Heti naptár,
Julius 28-tól augusztus 3-lg. 1872.
U( - és heti- Katholikus nap Piotüstáns i.í
nap . tár 1 naptár
30i A far zeüsról és publikánüsról
Lukács XVII |.
28 Vasárnap F 10 lncz. F 9 lloatni\' f!*
29 Hétfő M áriba Martha
1 :to Kedd Abdon Abdon líK
,31 Szerda l.oj Ignácz Ilona Itt
1 1 Csfltt.it. V. Pétor
2 Pé nlek Ousztáv 0*1
1 3 •Szombat István felt. Mdia, IIel.
iVylltrtér.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és tolietetlenséffet
haionszenvl gyógymód szerint gyógyit dr. Ernát. L., Polten, bálványulcan (j. sz. 2. om. 16. stjtó.
Hondr!i\'.«i IdŐ délután \'2—6 óráig. K betegségek gyakran, hogy azonnali eredmény éressék el — könnyolmflon nagy adag jód- vagy kénesővel kezeltetnek. Az igy gyógyultak azonban a legborzasztóbb utóbajoktól támadtatnak meg; annyira, hogy a könnyelmű gyógykezelés miatt késő véuaégükig szenvednek. Ily veszélyek ellen menedéket nyújt a ha-. sonaaeuvi gyógymód, mert nemcsak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de hatása oly jótékony, hogy utóbajoktól félni nom lehet. Az éle,trend mellette oly egyazorK, hogy mindenkitől megtartható. \'
P9* I.ovélileg ia eszközöltetik rendelél.
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
GazdÉiszati je^yzeit saját t,ia.<3.oslt,olraljc;t-Ql.
| Titkos betegségeket I
\'i * & teUetetlenséffet, ©
(elgyengült férliorőt) \'
f\\ gyakori magomlésoket, idült syphilist, a ( J legmakacsabb bőrbetegségeket, gyógy it ( ) gyökoroson és biztonsággal (
5 frt honorárium mailett c
l\'n S N @ M A. <
^ orvos, sobész és szülész, József főhorczeg ( \'f. ő fenségénél volt uradalmi orvos. /
^ Rendel 9—4 óráig Pesteil, ( K Zö 1 dfa utcza 20. szám az ud- ( ; varban -balra 1-ső ajtó. (
: \' Díjjal ellátott levelekre azon- (
nal válaszol. (
• •) •) •) •),•) < ■ ^\'-r.) ■ /r,K.
Gabnaplarcz:
lloglár
Csáktornya
Győr
Kaposvár
Keszthely
Marezall
Nagy-Kanizaa
Pápa
Péca
Pest
Hopron
HUinegh
Székesfehérvár
tízigethvár
Haombatb.ly
Zala-Kgerszeg
Kelet:
Buza
Roz» ! Árpa Zab
I
Kuko-i ricza I,
i i Bab Hajdina
! í
r .ltiO - —
I. 6.20—).tji|4.l0 - 4.—iÜ.I5 —3.—|l.80—1.70 4.óo —4.VÍO-J.— -^--jrl/i"
.\'--• .~^.tW-í."ió\'|V {.----jj .---.-
>. 16.70—0.20 3.60—3.20(0.--2.6W2.---1.80\'j4.60—l.lUH.öÖ— 3.41^.20—3.85. .---.-
>. |6.7ö—ö.\'iU:4.tO --4.2()\'p.60—3.-402.--1.80Í4.80-4.6UI .--.—j .— .—(«.20—3.-
u!5.00-6.4J|3.70 3.35S.80 —il.öo\' 4.--l.\'J0|4.30—4.20.3.50—3.2015 60—ö.60j . - .—
■ ""........... -] 1.76—1.70J4.20—4.—jj .--.—! .--.■
— 1.75(4.60—1.403.16—3.—--.— ,4.10—4.
i»j 1.70—1.6ü|3.!Ki --2.70 2.10-2.-4.30-
1. |5.öO-5.—JÍ3.75—3.60,3.20- .—1, i. e.50-6.- ÍJ.70-3.6oj3.20-8.— . pl)-6.-Ü3.80—3.6HK.80-2.I 1. j6.5y-6.2u|klo—9. 1. w.70—5.0S3.Ő1—8.6013 SO -J.80J
1. Ije.SJ—G.aojU.--3.70 3.15—3.—
I. 6.60—5.4oÍ3.60—3.40ÍÍ-80 —2.60 |5.60—6.4o|s.2o—3.l0j2.30-2.20, í. 1)6.--6.6Ó4.60-4.— a.60—3.-j
i.Jr.--6.601(4.36- .-83.85- .—
|5.60—Ö.40] 1.90—3.80|3.i0—8.10
.70—1.60
Ijö.lO—6.—jjl.---8.1Kjj i.85 —2.6512.--1,9
116.20-6. uj|4.--. —j|3.60— . - ^.60-2.2
2.20 -2.lt) I.60 1.80—1.70 2.20-2.—; 2.20—1.91 1.90, —1.90
,.20-4.
.60—1.401 .
4.--8.80
S.20-3. .60-4.-4.50- .-4.60—4,31! 3,90—8.81 4.20-
középszertl 6.90—80 kr.;
3.56-3.60,
4.90— .-
1.20— . s 4 20—10 kr.; kuko
22)20 80 -24i26[28\' —
n 21 28
30-183
26303 22|2ii|2H
.40— .— .20— .•
(t k 6 j t
Széna Szalma Keni. faj 1 d Ő j öle I
mazsiija . mazsaja
.80— 1.60 — 1.60—
---.- |0.--n
90.— .80j|l6.---
.50— .—Jjl 2.--11.
.--.—(i|4.—10-.
80.--.— 18.---.
75.— .—j .80- .60—.-.
1.30—1.10 .- .—22.—20—.
.80-!.— -- ,12.-11—.
.70— .— 1.20— .—|\'l4,--.
2.— -1.80J .60— .—|!l6,----12
...... ___segtetö
3.60 kr.; kenyérliszt 9 frt—8 80 kr. Jégkár kovés volt. A gyUmöiofák dúsan teremnek ; a szőlők j
Termények állapota
kukor.jó kiél., kir. kukor.


B. D B
E
Jutányos, szép, ós jó!!!
^^ már régóta az én wJ elszavam", ^^
_ melyet daczára annak, hogy valamennyi papírgyár és a munka- ^^^ erő 25% áremelést uyort, ezentúl is követek, és azért bátor ylftfifl vagyok áruimat a régi meseszerű jutányos árak lliritVv\'
mellett ajánlani: T^JT
100 db látogató jegy, 5 perez alatt olkéazitvo . . .* . . . — frt 50 kr.
10Ó » levélpapír névvel vagy kozdőbotükkol......— „ 50 kr.
100 it >t » fokoto nyomás . . . . . . . . — . 70 kr.
100 ,, ti w borítékkal szép papirtokban .... 1 , — kr.
100 ti üzleti levél névvel, fekete nyomás........1 , 30 kr.
egy egész rizsma lovélpapir vásárlásával .a név ingyen nyomatik reá. Czimnok, eljegyzési és eskotési jegyek, tánezrondok és áruszámlák logujabb Hliicrikni KVorhNnjliiiiiuii legjutányosabban készíttetnek.
Irodai és czimtáblák 10 perez alatt elkészülnok, darabja 50, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és legszobbok 3 frt,
urak és holgyekro nézvo, különösön utazások alkalmával igon czélszerüek. Papir-gallór és kézfodornak tuczatja 30, 35 kr;
uti-< vnrro- é« irőnzüksÓKletik, útitáskák, könyvtárczák zárral éa zár nélkül darabja 80 krtól egész 10—16 ftig; továbbá: urak, hölgyek éa gyejrmekok részére való ajándékoknak igen alkalmas különféle jutányos és szép áruezikkek.
Különösen ajánlom a diratos kettős nérvonásokat és czimeket, melyek uyomógyá-rainban leveleken és borítékokon arany- ét egyéb színekben legtlnomabban és legpoínpáaabban készülnek, nemkülönben a még mindig igen ritka franezia rOGOOO levoleket, névszvrint: Netitun, flllhouotte, Kgyptl.u, Mu.iqu., Dlabollqu., Joujou, Atout, Hébé, Camíc aat. igen jutányos áron.
KANITZ C.,
papir gyirtmdny l* diitXni kereiketUoe, nivvon&t- ét peciftjugy-gy&rn Petten 6 Dedkuleza 6. — Kt évi nov. l-jétől fogva: Dorottya-uteza, 12. hí. Mk. írásbeli mtgbliátok teljes megelégedésre és utánvét mellett azonnal teljeilttetnek.
A tarló vagy ugar földekbe a jelen vetési idényre igen hasznos
gp VETŐMAGVAK IJg
úgymint: tarló- vagy kerekrépa magvak, kitűnő fajban muhar, pollállka, vörös kUles nagy mennyiségben s jutányos áron kapható
Földessy Lajos
(851—3,2) m a g k 0 r 0s k0d ésé b 0 n, l\'esteii
il/illl lüllilll (lllltoviu us
Nagy-Kanizsa városában fiuk számára a jövő 1872/3-ik tanévre felállítandó hat osztályú polgári oskolában a két alsó osztály a jövő oktober 1-én megfog nyittatni.
Ennek következtében pályázat lurdottetik négy rendes és két segédtanári állásra, úgymint: «
1. magyarnyelv, esetleg németnyelv és földrajzi-;
2. a mennyiségtani-;
3. természettudományi-; (854 — 3,3)
4. rajz és szépirási szakra.
Ezeu tanári állások mindegyikével 800 frt évi fizetés s 200 frt lakbér van egyr bekapcsolva, az igazgatói teendőkkel megbízandó tanár évi illetménye 200 frt. A taná" rok az állampénztárból fognak dijaztatni. Továbbá a két ségédtanitói állás
1. a zene és ének ;
2. testgyakorlat, illetőleg a tornászati szakra, 400 frt évi fizetéssel van összekötve. A pályázni kívánók tisztelettel felhívatnak, hogy életkorukat, végzett tanulmányaikat, nyelvismereteiket és szaktanári képességüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi augus\'tus 20-ig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsán, jul. 10, 1872.
\'_■ _Belus József, polgármester.
A soproni leszámitoló-bank
nyii®;®! magyar jelzálog liitcl-knk
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemfl állani és hitelpapírok, állami elsőbbségi és ffildtehcrmcn-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre 0% kamatra fogadtatnak cl.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól <>% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt t<lje-siteltnek.
Little Wanzcr-íefe SBg9|
Képel
"Skézzel és lábbal hajthatók.^} C^í jl raíiilí
A legegyszerűbb és Icgtftkéletc-sebb varrógép ára asztal nélkül .48 / í frt, asztallal együtt 68 frt.
legolcsóbb eredeti gyári áron
kaphatok :
ÓS PÁLINKA és SO