Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.36 MB
2010-02-10 20:33:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2442
9027
Rövid leírás | Teljes leírás (584.61 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 062-070. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5ÍAGY-KANIZSA, 1873. augusztus l-jén.
ea-in: szÉim.
Tizenegyedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
r
■! íii.
A lap tiPÍlemi rósxét i?t.i k6zl< >ucn\\«.
TkOMllihíV, -\'-anyagi \' rumiét illotii kózlcimjiivck pedig kiadóhoz bérmentve túxvud-Ski A
NAGY-KANIZSA Wlaulciház.
Heten ki ii t
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívás.
A zalamegyei általános „tanító-egy-lct"-nok f. évi augusztus 8-án Keszthelyen tartandó óyí nagygyűlésére az egylet t. tagjai s a tanügy Összes barátai tisztelettel meghívatnak.
Nagy-Kanizsán, julius 28. 1872.
AZ ELNÖKSÉG ÁLTAL.
> Tudósítás.
Mindazon tanító urakat, kik a Lévi augusztus- és szept. hónapokban Keszthelyen tartandó . képezdei póttanfolyamon megjelenni szándékoznak, tisztelettel értesítjük, hogy ezen póttanfolyam f. évi augusztus 10-én 8 órakor tog megnyittatni.
A vasúti vitelbérnek az illető igazgatóság részéről leendő szíves leszállítását biztosan reméljük, ennélfogva vau szerencsénk tudatni, hogy a póttanfolyamra vasúton utazó tanító urak utazási jegyeket Nagy-Kánizsán és Zala-Egprszegen a tanfelügyelői hivatalban kaphatnak.
TANFELÜGYELŐSÉG.
Hirdetmény
távirdai melUkdllomdi-vezetök kikipeiisíre egy ujabb (a negyedik) tanfolyamnak megtartóin tárgyában.
Mollékállomáa-vozetők képezéaéro egy ujabb (a negyedik) tanfolyamunk megtartása válván azükBÓgesaé, annak folyó évi augusztus hó 14-én Pesten, Tomosvárott, Dobreczonben, Kassán, Kolozsvárott ós Nagy-Kanizsán leendő megnyitása elrendeltetett.
Ezen legalább b^hétig s legfeljebb kót hónapig ta*tó tanfolyamba fölvétetnek mindazon férfiak ós nők, a kik:
1. a magyar korona torUlolón születtek;
2. a nők, ha a 18 óvet, a férfiak, ha a 20 évet már betöltötték, de a 30-ik évet még túl nem haladták;
3. a nők, ha egy fölsőbb köz- vagy tanításra jogosított magán leáuynöveldót, a fórliak ha a teljes 4 osztályú olomi iskolát, vagy mint katonák, az altiszti iskolát kielégítő sikerrel végezték; magyarul és néiuotűl beszelnek és
ugyanezen nyelvokon tisztán, könnyen, olvas-hatólag írni\' tuduak ,\\ mogjogyoztoivéu, hogy más honi, vagy idegen nyelvek tudása, az illőtökre uózvo előnyül fog szolgálni;
4. ép ós egészséges testalkatúak ;
ú. foddhollon jóerköloaűok,.illütólog jámbor, józan életűek.
Azok, kik ezoh, tanfolyamba belépni kívánnak, kötelesek e részbeni kéroluuiket saját-kozűlog irva ós fentemiitett követelményeket igazoló okmányokkal, u. m. kereszt- vugy születési levéllel, iskolai, orvosi ós erkölcsi bizonyítványokkal fölszerelve, a pesti, dobreezoni, temesvári, kolozsvári, nagy-kanizsai in. kir. távirdaigazgatóságok közöl alioz, a melyiknek kerületében azon főállomás, hol a tanfolyamot hallgatui akarja, fekszik, — legfeljebb f. évi áuguaztma hó ú-ig benyújtani; a családosok kérelmükben ezen körülményt, valamiül neta-láui gyormokoik számát is omlilaék meg.
A katouák, vagy már más szolgálatban álló egyének kötelesek folyamodványukat hatóságaik utján benyújtani.
A kitűzött határidón túl beérkező, vagy a ozUkséges elméleti előkészültaégről s más megkívántató tulajdonságokról slíoló bizonyítványokkal fül nem szerolt kérvények nurn fognak tekintetbe vétetni.
A tanfolyamra fölvettek erről tudósíttatván, kötelesek folyó évi augusztus 12-én az illotő távirdaigazgatóságnál, Kassán a távirda-fóállomási gondnoknál felvételi okmányok olő-inutatása mellett jolontkozni, mely alkalommal nyelvism...